Menettely : 2015/0284(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0378/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0378/2016

Keskustelut :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0224

MIETINTÖ     ***I
PDF 1076kWORD 161k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Jean-Marie Cavada

Valmistelijat (*):

Marco Zullo, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Sabine Verheyen, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0627),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0392/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A8-0378/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

–  ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

–  ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 yhdessä 169 artiklan kanssa,

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Koska sisämarkkinat kattavat alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja perustuvat muun muassa palveluiden ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, on tarpeen säätää siitä, että kuluttajat voivat käyttää verkkosisältöpalveluita, joissa tarjotaan saataville sisältöä esimerkiksi musiikin, pelien, elokuvien tai urheilutapahtumien muodossa paitsi asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi olisi poistettava esteet, jotka haittaavat tällaisten verkkosisältöpalveluiden saantia ja käyttöä valtioiden rajojen yli.

(1)  Se, että asuinjäsenvaltiossa etukäteen laillisesti hankittujen verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys on kuluttajien saatavilla, on eduksi sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan sekä henkilöiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteiden tehokkaan täytäntöönpanon kannalta. Koska sisämarkkinat kattavat alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja perustuvat muun muassa palveluiden ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, on tarpeen varmistaa, että kuluttajat voivat käyttää verkkosisältöpalveluja, joissa tarjotaan saataville sisältöä esimerkiksi musiikin, pelien, elokuvien, viihdeohjelmien tai urheilutapahtumien muodossa paitsi asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa esimerkiksi vapaa-ajan, työn tai opiskelun vuoksi. Tämän vuoksi olisi mahdollisimman pian ja ilman käyttäjälle aiheutuvia kustannuksia poistettava esteet, jotka haittaavat tällaisten verkkosisältöpalvelujen saantia ja käyttöä valtioiden rajojen yli varsinkin niillä aloilla, joilla verkkosisältöjen siirrettävyys on edelleen vähäistä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tekniikan kehitys on johtanut kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt verkkosisältöpalveluiden käytön yhä helpommaksi, kun nämä palvelut ovat kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten sisältöpalveluiden saannin kysyntä on kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa kuluttajien kotimaan lisäksi myös silloin, kun he oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa.

(2)  Tekniikan kehitys on johtanut kannettavien laiteiden, kuten kannettavien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt verkkosisältöpalvelujen käytön yhä helpommaksi, kun nämä palvelut ovat kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten sisältöpalvelujen kysyntä on kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa. On aiheellista tukea tätä uutta kulutustapaa toimilla, jotka helpottavat tilaajien pääsyä verkkosisältöön, kun he oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa. Sillä tuetaan kuluttajia Euroopan unionissa. Rajatylittävän siirrettävyyden hallittu, valvottu ja oikeasuhteinen käyttöönotto tarjoaa sen käyttäjille lisämahdollisuuden päästä verkkosisältöön laillisesti. ”Tilapäisen oleskelun” käsite olisi suhteutettava tämän asetuksen tavoitteeseen, eli verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden tarjoamiseen tilaajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa mutta asuvat tavanomaisesti asuinjäsenvaltiossaan.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kuluttajat ovat yhä useammin osapuolina palveluntarjoajien kanssa tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka koskevat verkkosisältöpalveluiden tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan useinkaan voi saada ja käyttää niitä verkkosisältöpalveluita, joihin he ovat kotimaassaan hankkineet käyttöoikeuden.

(3)  Kuluttajat ovat yhä useammin osapuolina palveluntarjoajien kanssa tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka koskevat verkkosisältöpalvelujen tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan useinkaan edelleen voi saada ja käyttää niitä verkkosisältöpalveluja, joihin he ovat asuinjäsenvaltiossaan hankkineet laillisesti käyttöoikeuden.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Monet esteet haittaavat näiden palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa. Tiettyihin verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten musiikkia, pelejä tai elokuvia, joka on suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden esteet ovat erityisesti lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeudet on usein lisensoitu alueellisesti, sekä siitä, että verkkopalveluiden tarjoajat voivat valintansa mukaan palvella vain tiettyjä markkinoita.

(4)  Monet esteet haittaavat näiden palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa. Tiettyihin verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten musiikkia, pelejä, viihdeohjelmia tai elokuvia, joka on suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. Tällä hetkellä verkkosisältöpalveluiden rajatylittävään siirrettävyyteen liittyvät ongelmat vaihtelevat eri aloilla, esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU1a nojalla musiikkialalla monialueelliset tai yleiseurooppalaiset lisenssit ovat mahdollisia, kun taas audiovisuaalialaa, jolla on hallitsevana pelkästään alueellisen lisensoinnin malli, ei ole vielä käsitelty. Tämän asetuksen tarkoituksena on ratkaista kaikki siirrettävyyden käyttöönottoon liittyvät vaikeudet kaikilla asiaankuuluvilla aloilla heikentämättä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien takaaman suojan korkeaa tasoa unionissa eikä varsinkaan voimassa olevaa alueellista lisensointimallia, joka on keskeinen unionin eri markkinoille sovitettujen kulttuurisisältöjen rahoittamisen ja tuottamisen kannalta ja sen myötä vahvan eurooppalaisen kulttuurisen monimuotoisuuden jatkumisen kannalta.

 

__________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sama koskee muuta sisältöä, kuten urheilutapahtumia, jota ei ole suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla mutta joka on voitu kansallisen lainsäädännön mukaisesti suojata tekijänoikeudella, lähioikeuksilla tai muulla erityislainsäädännöllä ja jonka tällaisten tapahtumien järjestäjät usein myös lisensoivat tai jonka verkkopalveluiden tarjoajat tarjoavat alueelliselta pohjalta. Yleisradio-organisaatioiden toteuttama tällaisen sisällön lähettäminen olisi suojattu lähioikeuksilla, jotka on yhdenmukaistettu unionin tasolla. Lisäksi tällaisen sisällön lähetyksiin kuuluu usein tekijänoikeussuojattuja osia, kuten avauksena tai päätöksenä käytettäviä videojaksoja tai graafisia elementtejä. Lyhyitä uutisraportteja varten on lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU22 yhdenmukaistettu tiettyjä seikkoja tällaisissa lähetyksissä, jotka liittyvät yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviin tai yleisöä suuresti kiinnostaviin tapahtumiin. Direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin audiovisuaalisiin mediapalveluihin sisältyvät palvelut, jotka tarjoavat saataville urheilutapahtumien, uutisten tai ajankohtaistapahtumien kaltaista sisältöä.

(5)  Sama koskee muuta sisältöä, kuten urheilutapahtumia, jota ei ole suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla mutta joka on voitu kansallisen lainsäädännön mukaisesti suojata tekijänoikeudella, lähioikeuksilla tai muulla erityislainsäädännöllä ja jonka tällaisten tapahtumien järjestäjät usein myös lisensoivat tai jonka verkkopalveluiden tarjoajat tarjoavat alueelliselta pohjalta. Yleisradio-organisaatioiden toteuttama tällaisen sisällön lähettäminen olisi suojattu lähioikeuksilla, jotka on yhdenmukaistettu unionin tasolla. Lisäksi tällaisen sisällön lähetyksiin kuuluu usein tekijänoikeussuojattuja osia, kuten avauksena tai päätöksenä käytettäviä videojaksoja tai graafisia elementtejä. Lyhyitä uutisraportteja varten on lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU22 yhdenmukaistettu tiettyjä seikkoja tällaisissa lähetyksissä, jotka liittyvät yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviin tai yleisöä suuresti kiinnostaviin tapahtumiin. Direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin audiovisuaalisiin mediapalveluihin sisältyvät palvelut, jotka tarjoavat saataville urheilutapahtumien, uutisten tai ajankohtaistapahtumien kaltaista sisältöä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että unioni ottaa kulttuuriin liittyvät näkökohdat huomioon perussopimusten muiden määräysten mukaisessa toiminnassaan. Kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä 20 päivänä lokakuuta 2005 tehdyssä Unescon yleissopimuksessa tarkoitettu kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen ja mahdollisuus nauttia siitä olisi siksi otettava huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

__________________

__________________

22Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi), EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tämän vuoksi verkkosisältöpalveluita markkinoidaan yhä enemmän paketteina, joissa ei voida erotella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojaamatonta sisältöä sisällöstä, joka on suojattu tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla, ilman että kuluttajille tarjottavan palvelun arvo merkittävästi pienentyy. Tämä koskee erityisesti suosituinta sisältöä, kuten urheilutapahtumia tai muita tapahtumia, jotka ovat erittäin merkittäviä kuluttajille. Jotta palveluntarjoajat voivat antaa kuluttajille täyden pääsyn verkkosisältöpalveluihinsa, on välttämätöntä, että tämän asetuksen piiriin sisällytetään myös tällainen verkkosisältöpalveluissa käytettävä sisältö, ja näin ollen myös, että asetusta sovelletaan direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin kokonaisuudessaan.

(6)  Tämän vuoksi verkkosisältöpalveluja markkinoidaan yhä enemmän paketteina, joissa ei voida erotella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojaamatonta sisältöä sisällöstä, joka on suojattu tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla, ilman että kuluttajille tarjottavan palvelun arvo merkittävästi pienentyy. Tämä koskee erityisesti suosituinta sisältöä, kuten urheilutapahtumia tai muita tapahtumia, jotka ovat erittäin merkittäviä kuluttajille. Jotta palveluntarjoajat voivat antaa kuluttajille täyden pääsyn verkkosisältöpalveluihinsa heidän oleskellessaan tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, on välttämätöntä, että tämän asetuksen piiriin sisällytetään myös tällainen verkkosisältöpalveluissa käytettävä sisältö, ja näin ollen myös, että asetusta sovelletaan direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin kokonaisuudessaan.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Teosten ja muun suojatun aineiston oikeudet on yhdenmukaistettu muiden muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/9/EY23, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY24, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/115/EY25 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/24/EY26.

(7)  Teosten ja muun suojatun aineiston oikeudet on yhdenmukaistettu muiden muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/9/EY23, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY24, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/115/EY25, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/24/EY26 ja direktiivillä 2014/26/EU.

__________________

__________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20–28).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28–35).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta (EUVL L 111, 5.5.2009, s. 16–22).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta (EUVL L 111, 5.5.2009, s. 16).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Lisenssin hankkiminen tarvittaviin oikeuksiin ei aina ole mahdollista, erityisesti kun sisältöoikeudet on lisensoitu yksinoikeuspohjalta. Alueellisen yksinoikeuden varmistamiseksi verkkosisältöpalveluiden tarjoajat sitoutuvat usein oikeudenhaltijoiden, myös yleisradio-organisaatioiden tai tapahtumien järjestäjien, kanssa tekemissään lisenssisopimuksissa estämään tilaajia saamasta ja käyttämästä palvelua sen alueen ulkopuolella, jolla palveluntarjoajalla on lisenssi. Nämä palveluntarjoajiin kohdistuvat sopimusrajoitukset edellyttävät, että tarjoajat esimerkiksi kieltävät pääsyn palveluihinsa kyseisen alueen ulkopuolella sijaitsevista IP-osoitteista. Tämän vuoksi yksi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden esteistä on sopimuksissa, joita verkkopalveluiden tarjoajat ovat tehneet tilaajiensa kanssa, mikä puolestaan kuvastaa niitä alueellisesti rajoittavia lausekkeita, joita on kyseisten palveluntarjoajien ja oikeudenhaltijoiden välisissä sopimuksissa.

(10)  Lisenssin hankkiminen tarvittaviin oikeuksiin ei aina ole mahdollista, erityisesti kun sisältöoikeudet on lisensoitu yksinoikeuspohjalta. Alueellisen yksinoikeuden varmistamiseksi verkkosisältöpalveluiden tarjoajat sitoutuvat usein oikeudenhaltijoiden, myös yleisradio-organisaatioiden tai tapahtumien järjestäjien, kanssa tekemissään lisenssisopimuksissa estämään tilaajia saamasta ja käyttämästä palvelua sen alueen ulkopuolella, jolla palveluntarjoajalla on lisenssi. Tämän asetuksen olisi vastattava kaikkien muussa kuin asuinjäsenvaltiossaan tilapäisesti olevien tilaajien siirrettävien verkkosisältöpalvelujen saantiin ja käyttöön kohdistuvaan kysyntään kaikkialla unionissa siten, että noudatetaan alueellisuuden periaatetta, joka on välttämätön audiovisuaali- ja elokuva-alan asianmukaiselle kehittymiselle ja rahoituksen kestävyydelle.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Lisäksi tuomioistuin katsoi yhdistetyissä asioissa C-403/08 ja C-429/08, Football Association Premier League and Others, EU:C:2011:631, että tiettyjä palvelun tarjoamisen rajoituksia ei voida perustella tavoitteella suojella teollis- ja tekijänoikeuksia.

(11)  Lisäksi on otettava huomioon unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-403/08 ja C-429/08, Football Association Premier League ynnä muut1a.

 

_________________

 

1a Unionin tuomioistuimen tuomio 4 päivänä lokakuuta 2011, Football Association Premier League Ltd ynnä muut, C-403/08 ja C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tämän asetuksen tavoitteena onkin mukauttaa oikeudellisia puitteita, jotta varmistetaan, että oikeuksien lisensointi ei enää estä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä unionissa ja että rajatylittävä siirrettävyys voidaan taata.

(12)  Tämän asetuksen tavoitteena onkin mukauttaa tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevia oikeudellisia puitteita, jotta saavutetaan yhteinen toimintatapa, joka koskee verkkosisältöpalvelujen tarjoamista muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan tilapäisesti oleskeleville tilaajille ilman, että siitä aiheutuu heille lisäkustannuksia, esittämällä tiukasti tulkittavissa oleva oikeudellinen olettamus, jolla pyritään poistamaan laillisesti hankitun verkkosisällön siirrettävyyden esteet, jotka liittyvät oikeuksien lisensointiin. Rajatylittävän siirrettävyyden käsite olisi pidettävä selvästi erillään rajatylittävän saatavuuden käsitteestä, joka ei missään tapauksessa kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tätä asetusta olisi tämän vuoksi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja hankittuaan oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. Tässä asetuksessa tarkoitetuksi sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden tarjonnasta ei pitäisi katsoa rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä.

(13)  Tätä asetusta olisi tämän vuoksi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja hankittuaan oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, myös virtaustoistona, verkkolatauksena, sovelluksina tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. Tässä asetuksessa tarkoitetuksi sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden tarjonnasta ei pitäisi katsoa rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi, yksinkertaista käyttäjän sähköpostiosoitteen tai nimen kaltaisiin yleisiin henkilötietoihin perustuvaa rekisteröitymistä tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta siirrettävien palveluiden tarjoamista valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa siirrettäviä palveluita kotimaassaankaan.

(15)  Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta siirrettävien palveluiden tarjoamista valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa siirrettäviä palveluita tilaajan asuinjäsenvaltiossakaan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tätä asetusta olisi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan rahallista maksua vastaan. Tällaisten palveluiden tarjoajat pystyvät tarkistamaan tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi katsottava, että oikeus käyttää verkkosisältöpalvelua on hankittu rahallisella maksulla riippumatta siitä, onko tällainen maksu suoritettu suoraan verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen toimittajan toteuttaman verkkosisältöpalvelun yhdistelmän.

(16)  Tätä asetusta olisi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan rahallista maksua vastaan. Tällaisten palveluiden tarjoajat pystyvät tarkistamaan tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi katsottava, että oikeus käyttää verkkosisältöpalvelua on hankittu rahallisella maksulla riippumatta siitä, onko tällainen maksu suoritettu suoraan verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen toimittajan toteuttaman verkkosisältöpalvelun yhdistelmän. Yleisradiopalveluista maksettavan pakollisen maksun suorittamista ei pitäisi katsoa maksuksi, joka koskee näihin verkkosisältöpalveluihin pääsyä rajatylittävän siirrettävyyden perusteella.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua, kuuluvat myös tämän asetuksen soveltamisalaan siinä määrin kuin tarjoajat varmistavat tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua ja joiden tarjoajat eivät varmista tilaajiensa asuinjäsenvaltiota, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niiden sisällyttäminen tämän asetuksen soveltamisalaan merkitsisi suurta muutosta tällaisten palveluiden toimittamistapaan ja aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Varmennettaessa tilaajan asuinjäsenvaltiota olisi tukeuduttava esimerkiksi tietoihin asuinjäsenvaltiossa tarjottavia muita palveluita koskevan lupamaksun maksamisesta, internet- tai puhelinyhteyttä koskevaan sopimukseen, IP-osoitteeseen tai muuhun varmennuskeinoon, jos tarjoaja voi niiden avulla saada kohtuullisen varmuuden tilaajiensa asuinjäsenvaltiosta.

(17)   Ilman rahallista maksua tarjottavien verkkosisältöpalvelujen tarjoajat eivät nykyisin yleensä varmenna käyttäjiensä asuinjäsenvaltiota riittävällä varmuudella. Jotkut kyseisistä palveluntarjoajista kuitenkin varmentavat palveluidensa käyttäjien asuinjäsenvaltion tai aikovat tehdä sen lähitulevaisuudessa. Tämän suuntauksen suosimiseksi, kuluttajien edun vuoksi ja aiheuttamatta haittaa palveluntarjoajille, joiden tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet ovat rajalliset, kyseisten palveluntarjoajien olisi voitava kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan sillä ehdolla, että ne täyttävät vaatimukset palveluidensa käyttäjien asuinjäsenvaltion varmentamisesta tämän asetuksen mukaisesti. Jos kyseiset palveluntarjoajat turvautuvat tähän vaihtoehtoon, niiden olisi noudatettava samoja tämän asetuksen velvoitteita kuin rahallista maksua vastaan tarjottavien verkkosisältöpalvelujen tarjoajien. Palveluntarjoajien olisi ilmoitettava käyttäjille ja myös oikeudenhaltijoille hyvissä ajoin päätöksestään valita kyseinen vaihtoehto.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti oleskelevat, tarjoamalla saataville saman sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -määrällä, samalla käyttäjämäärälle ja samoin toimintein, jotka tarjotaan asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta. Kaikki palveluntarjoajan toimet, joilla estettäisiin käyttäjää saamasta palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa, esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita tai laatua rajoitettaisiin, merkitsisi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistamista koskevan velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen tämän asetuksen vastaista.

(18)  Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että verkkosisältöpalvelujen tarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti oleskelevat, tarjoamalla saataville saman sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -määrällä, samalla käyttäjämäärälle ja samoin toimintein, jotka tarjotaan asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta. Verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi annettava tilaajilleen mahdollisuus käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti oleskelevat, samalla tavalla kuin heidän asuinjäsenvaltiossaan. Kaikki palveluntarjoajan toimet, joilla estettäisiin käyttäjää saamasta palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa, esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita tai laatua rajoitettaisiin, merkitsisi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistamista koskevan velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen tämän asetuksen vastaista. Tämä säännös ei kuitenkaan saisi estää verkkosisältöpalvelujen tarjoajia jatkamasta tiedotustoimintaansa, jolla torjutaan laitonta pääsyä verkkosisältöpalveluihin tai niiden laitonta käyttöä tai torjutaan näiden palveluntarjoajien levittämään sisältöön kohdistuvia teollis- ja tekijänoikeusloukkauksia.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Jos edellytettäisiin, että verkkosisältöpalvelu toimitetaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja näin ollen lopulta myös tilaajille suuria kustannuksia. Tämän vuoksi ei ole aiheellista edellyttää tässä asetuksessa, että verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi toteutettava toimenpiteitä, jolla varmistettaisiin tällaisten palveluiden toimituslaatu sen laatutason ylitse, joka on saatavilla tilaajan valitseman paikallisen verkkoyhteyden kautta tilaajan oleskellessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun toimittamisen heikommasta laadusta. Jos tarjoaja kuitenkin selkeästi sitoutuu takaamaan tietyn toimituslaadun tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat toisessa jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo tarjoajaa.

(19)  Jos edellytettäisiin, että verkkosisältöpalvelu toimitetaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja näin ollen lopulta myös tilaajille suuria kustannuksia. Tämän vuoksi ei ole aiheellista edellyttää tässä asetuksessa, että verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi toteutettava toimenpiteitä, jolla varmistettaisiin tällaisten palvelujen toimituslaatu sen laatutason ylitse, joka on saatavilla tilaajan valitseman paikallisen verkkoyhteyden kautta tilaajan oleskellessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun toimittamisen heikommasta laadusta, jos syynä siihen voidaan pitää objektiivisia seikkoja, kuten riittämätöntä kansallista infrastruktuuria. Palveluntarjoajan olisi kuitenkin tiedotettava kuluttajalle tilausvaiheessa mahdollisesta laadun heikkenemisestä. Jos tarjoaja kuitenkin selkeästi sitoutuu takaamaan tietyn toimituslaadun tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat toisessa jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo tarjoajaa. Verkkosisältöpalvelujen tarjoajien olisi varmistettava, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa verkkosisältöpalvelujen käyttöehdoista muissa jäsenvaltioissa kuin heidän asuinjäsenvaltioissaan ja siitä, että kyseiset ehdot voivat olla erilaisia kuin heidän asuinjäsenvaltioissaan sovellettavat.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat noudattavat velvoitetta, jonka mukaan niiden on tarjottava palveluidensa rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että niillä palveluntarjoajilla, jotka laillisesti tarjoavat verkkosisältöpalveluita tilaajien asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä säädöksellä, jonka mukaan tällaisen verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan asuinjäsenvaltiossa.

(20)  Jotta varmistetaan, että rahallista maksua vastaan tarjottavien verkkosisältöpalvelujen tarjoajat ja ne ilman rahallista maksua tarjottavien verkkosisältöpalvelujen tarjoajat, jotka ovat valinneet kuulumisen tämän asetuksen soveltamisalaan, noudattavat velvoitetta, jonka mukaan niiden on tarjottava palvelujensa rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että näillä palveluntarjoajilla on aina oikeus tarjota tällaisia palveluja kyseisille tilaajille, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä täsmentämällä, että tämän asetuksen mukaisesti tällaisen verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan asuinjäsenvaltiossa. Tämä asetus ja etenkään oikeudellinen mekanismi, joka sijoittaa verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön tilaajan asuinjäsenvaltioon, ei saisi vaikuttaa palveluntarjoajan mahdollisuuteen sallia tilaajalle myös palveluntarjoajalle lisensoidun sisällön saanti ja käyttö jäsenvaltiossa, jossa tilaaja oleskelee tilapäisesti, edellyttäen että tarvittavat lisenssit on hankittu direktiivien 2001/29/EY ja 2014/26/EU mukaisesti ja että palveluntarjoaja on saanut oikeudenhaltijoilta luvan sisällön käyttöön. On kuitenkin tärkeää selventää, että kyseistä oikeudellista mekanismia olisi sovellettava pelkästään verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyden edistämiseksi.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensoinnin kannalta tämä merkitsee sitä, että teosten ja muun suojatun aineiston kappaleen valmistamisen, yleisölle välittämisen ja käyttöön saattamisen sekä sui generis -oikeuksin suojattujen tietokantojen osalta kopioinnin tai uudelleenkäytön, joka tapahtuu, kun palvelu tarjotaan tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi katsottava tapahtuvan tilaajien asuinjäsenvaltiossa. Palveluntarjoajien olisi tämän vuoksi katsottava toteuttavan tällaiset toimet niiden kyseisten oikeudenhaltijoilta saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat näiden tilaajien asuinjäsenvaltiota. Aina kun palveluntarjoajat kyseisiltä oikeudenhaltijoilta saadun luvan pohjalta pystyvät tilaajan jäsenvaltiossa toteuttamaan toimen, joka merkitsee yleisölle välittämistä tai kappaleen valmistamista, tilaajan, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi voitava saada ja käyttää kyseistä palvelua ja tarvittaessa voitava toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotka katsotaan kappaleen valmistamiseksi, kuten verkkolataus, johon tilaajalla olisi oikeus omassa asuinjäsenvaltiossaan. Sen, että palveluntarjoaja tarjoaa verkkosisältöpalveluita tilaajalle, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, ja sen, että tilaaja käyttää palvelua tämän asetuksen mukaisesti, ei pitäisi merkitä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tai minkään muun palvelussa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisen oikeuden rikkomista.

(21)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensoinnin kannalta tämä merkitsee sitä, että teosten ja muun suojatun aineiston kappaleen valmistamisen, yleisölle välittämisen ja käyttöön saattamisen sekä sui generis -oikeuksin suojattujen tietokantojen osalta kopioinnin tai uudelleenkäytön, joka tapahtuu, kun palvelu tarjotaan tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi katsottava tapahtuvan tilaajien asuinjäsenvaltiossa. Palveluntarjoajien olisi tämän vuoksi katsottava toteuttavan tällaiset toimet niiden kyseisten oikeudenhaltijoilta saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat näiden tilaajien asuinjäsenvaltiota. Aina kun palveluntarjoajat kyseisiltä oikeudenhaltijoilta saadun luvan pohjalta pystyvät tilaajan jäsenvaltiossa toteuttamaan toimen, joka merkitsee yleisölle välittämistä tai kappaleen valmistamista, tilaajan, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi voitava saada ja käyttää kyseistä palvelua ja tarvittaessa voitava toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotka katsotaan kappaleen valmistamiseksi, kuten verkkolataus, johon tilaajalla olisi oikeus omassa asuinjäsenvaltiossaan. Sen, että palveluntarjoaja tarjoaa verkkosisältöpalveluja tilaajalle, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, ja sen, että tilaaja käyttää palvelua tämän asetuksen mukaisesti, ei pitäisi merkitä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tai minkään muun palvelussa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisen oikeuden rikkomista, edellyttäen että tilaajan asuinjäsenvaltio on tosiasiallisesti varmennettu tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Palveluntarjoajia ei pitäisi asettaa vastuuseen minkään sellaisen sopimuslausekkeen rikkomisesta, joka on vastoin velvoitetta, jonka mukaan niiden mahdollistettava tilaajilleen palvelun käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa tilaajat tilapäisesti oleskelevat. Tämän vuoksi sopimuslausekkeiden, joilla estetään tai rajoitetaan verkkosisältöpalveluiden rajatylittävää siirrettävyyttä olisi oltava täytäntöönpanokelvottomia.

(22)  Rahallista maksua vastaan tarjottavien verkkosisältöpalvelujen tarjoajia ja niitä ilman rahallista maksua vastaan tarjottavien verkkosisältöpalvelujen tarjoajia, jotka ovat valinneet kuulumisen tämän asetuksen soveltamisalaan, ei pitäisi asettaa vastuuseen minkään sellaisen sopimuslausekkeen rikkomisesta, joka on vastoin velvoitetta, jonka mukaan niiden on mahdollistettava tilaajilleen palvelun käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa nämä tilapäisesti oleskelevat. Sopimuslausekkeiden, joilla estetään verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys tai rajoitetaan sitä, olisi näin ollen oltava täytäntöönpanokelvottomia, jollei kyseisillä lausekkeilla estetä verkkosisältöpalvelujen rajatylittävää siirrettävyyttä tilaajille, jotka eivät toimita tietoja, joita tarvitaan tämän asetuksen mukaiseen tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseen. Verkkosisältöpalvelujen tarjoajilla ja oikeudenhaltijoilla ei saisi olla mahdollisuutta kiertää tämän asetuksen soveltamista valitsemalla muun kuin unionin jäsenvaltion laki keskinäisiin sopimuksiinsa sovellettavaksi laiksi. Tämän olisi koskettava myös verkkosisältöpalvelujen tarjoajien ja tilaajien välisiä sopimuksia.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Tässä asetuksessa määritellään useita sen soveltamisen kannalta tarpeellisia käsitteitä, kuten asuinjäsenvaltio. Asuinjäsenvaltio olisi määriteltävä siten, että otetaan huomioon tämän asetuksen tavoitteet ja tarve varmistaa sen yhtenäinen soveltaminen unionissa. Asuinjäsenvaltion käsite olisi määriteltävä siten, että sillä tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti asuu. Palveluntarjoajan, joka on määritellyt tilaajan asuinjäsenvaltion tämän asetuksen mukaisesti, olisi voitava olettaa tätä asetusta sovellettaessa, että varmennettu asuinjäsenvaltio on tilaajan ainoa asuinjäsenvaltio. Kun otetaan huomioon nykyiset ja tulevat verkkosisältöpalveluja koskevat säännökset, siirrettävyyden tarjoamisesta tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille ei pitäisi aiheutua erityisiä sopimusjärjestelyjä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, joiden mukaisesti he voivat nauttia verkkosisältöpalveluista muissa jäsenvaltioissa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksen mukaan oikeudenhaltijat voivat edellyttää, että palveluntarjoaja hyödyntää keinoja, joilla varmistetaan, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän asetuksen mukaisesti. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaiset edellytettävät varmistuskeinot ovat kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi. Esimerkkejä tarvittavista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä voivat olla IP-osoitteen otanta sijainnin jatkuvan seurannan sijaan, avoin tiedottaminen varmennuksen menetelmistä ja tarkoituksesta sekä soveltuvat turvatoimenpiteet. Kun muistetaan, että varmennuksen käyttötarkoituksen kannalta merkityksellistä ei ole sijainti vaan se jäsenvaltio, jossa tilaaja saa palvelun, tarkkoja sijaintitietoja ei pitäisi tätä tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. Vastaavasti jos tilaajan todentaminen riittää tarjottavan palvelun toimittamiseksi, ei pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista.

(23)  Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, joiden mukaisesti he voivat nauttia verkkosisältöpalveluista muissa jäsenvaltioissa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan. Tällä asetuksella olisi velvoitettava palveluntarjoajat, jotka tarjoavat rahallista maksua vastaan verkkosisältöpalveluita tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, käyttämään tehokkaita ja kohtuullisia keinoja tilaajiensa asuinjäsenvaltion varmentamiseen. Palveluntarjoaja voi itse päättää, mitä varmennuskeinoa se käyttää. Verkkosisältöpalvelun tarjoajien pitäisi voida vapaasti valita 3 a artiklassa luetelluista varmennuskeinosta haluamansa tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseksi. Tällaiset varmennuskeinot eivät saisi mennä pidemmälle kuin mikä on tarpeen tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Tässä asetuksessa tarkoitettua verkkosisältöpalvelujen rajatylittävää siirrettävyyttä olisi tarjottavaa ainoastaan sellaisille tilaajille, joiden tavanomainen asuinpaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Verkkosisältöpalvelujen tarjoajat olisi velvoitettava pyytämään tilaajiaan toimittamaan tiedot, joita tarvitaan tilaajan asuinjäsenvaltion riittävään varmentamiseen. Jos tilaaja jättää toimittamatta kyseiset tiedot eikä palveluntarjoaja näin ollen kykene varmentamaan tilaajan asuinjäsenvaltiota tämän asetuksen edellyttämällä tavalla, palveluntarjoajan ei pitäisi tarjota tilaajalle kyseisen verkkosisältöpalvelun rajatylittävää siirrettävyyttä tämän asetuksen perusteella.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi sallittava tehdä tilaajan IP-osoitteen satunnaistarkastuksia tämän sopimuksen voimassaoloaikana Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 95/46/EY1a ja 2002/58/EY1b sekä Europan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/6791c mukaisesti vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen sen selvittämiseksi, missä jäsenvaltiossa tilaaja käyttää verkkosisältöpalvelua. Koska kyseisten tarkastusten tarkoituksen kannalta merkityksellistä ei ole tilaajan tarkka sijainti vaan se, missä jäsenvaltiossa hän käyttää palvelua, tarkkoja sijaintitietoja tai muita henkilötietoja ei pitäisi tätä tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. IP-osoitteen satunnaistarkastusten ainoana tavoitteena olisi oltava sen selvittäminen, käyttääkö tilaaja verkkosisältöpalvelua asuinjäsenvaltiossaan vai sen ulkopuolella. Tällaisiin satunnaistarkastuksiin perustuvat tiedot olisi siksi kerättävä binäärimuodossa. Palveluntarjoaja ei saisi missään tapauksessa mennä tiedonkeruussa tätä tasoa pidemmälle. Jos verkkosisältöpalvelun tarjoaja päätyy käyttämään tätä varmennuskeinoa, sen olisi annettava siitä ennakkoilmoitus tilaajalle direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY sekä asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti.

 

__________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 c)  Jos palveluntarjoajalla on perustelu epäilys tilaajan asuinjäsenvaltiosta, hänen olisi voitava pyytää tilaajaa toimittamaan varmentamisasiakirjat uudelleen. Tällaiset pyynnöt olisi kuitenkin rajoitettava yhteen vuodessa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava tällaisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeus henkilötietojen suojaan, ilmaisunvapaus ja elinkeinovapaus. Kaikessa tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava direktiivien 95/46/EY27 ja 2002/58/EY28 mukaisesti. Palveluntarjoajien on erityisesti varmistettava, että kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

(24)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava tällaisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeus henkilötietojen suojaan, ilmaisunvapaus ja elinkeinovapaus sekä omistusoikeus, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet. Kaikessa tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY sekä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Palveluntarjoajien on erityisesti varmistettava, että kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi. Tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä voisivat olla avoin tiedottaminen tilaajille varmentamiseen käytettävistä keinoista ja sen tarkoituksesta sekä tarpeelliset turvatoimet.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti Euroopan yhteisön perussopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä ei pitäisi käyttää kilpailun rajoittamiseen perussopimuksen vastaisella tavalla.

(25)  Tämän asetuksen soveltaminen parantaa kilpailukykyä, sillä se edistää innovointia verkkosisältöpalvelujen alalla ja houkuttelee kuluttajia käyttämään enemmän kyseisiä palveluja rajojen yli. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti Euroopan yhteisön perussopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä ei pitäisi käyttää kilpailun rajoittamiseen perussopimuksen vastaisella tavalla.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa direktiivin 2014/26/EU eikä varsinkaan sen III osaston (joka koskee usean valtion alueen kattavaa verkko-oikeuksien lisensointia) soveltamiseen. Tämä asetus on kaikilta osin sopusoinnussa tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojatun sisällön sekä siihen liittyvien palveluiden laillisen saatavuuden helpottamista koskevan tavoitteen kanssa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Recital 26

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Sisällön lisensointisopimukset tehdään yleensä verrattain pitkäksi ajanjaksoksi. Tämän vuoksi ja jotta varmistetaan, että kaikki unionin alueella asuvat kuluttajat voivat nauttia verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden ominaisuudesta samaan aikaan ja ilman tarpeetonta viivästystä, tätä asetusta olisi sovellettava myös sopimuksiin, jotka on tehty, ja oikeuksiin, jotka on hankittu ennen tämän asetuksen soveltamista, jos ne ovat merkityksellisiä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyydelle tuon päivämäärän jälkeen. Tämä on tarpeen, jotta kansainvälisillä markkinoilla toimiville palveluntarjoajille voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset, kun tarjoajille, jotka ovat tehneet oikeudenhaltijoiden kanssa pitkäaikaisia sopimuksia, annetaan mahdollisuus tarjota tilaajilleen rajatylittävä siirrettävyys riippumatta tarjoajan mahdollisuuksista neuvotella tällaiset sopimukset uudelleen. Lisäksi tällä säännöksellä olisi varmistettava, että palveluntarjoajat pysyvät tarjoamaan siirrettävyyden koko verkkosisältönsä osalta, kun ne tekevät palvelunsa rajatylittävän siirrettävyyden edellyttämiä järjestelyjä. Lisäksi sen pitäisi myös mahdollistaa se, että oikeudenhaltijoiden ei tarvitse neuvotella uudelleen nykyisiä lisenssisopimuksiaan, jotta tarjoajat voisivat mahdollistaa palveluiden rajatylittävän siirrettävyyden.

(26)  Sisällön lisensointisopimukset tehdään yleensä verrattain pitkäksi ajanjaksoksi. Tämän vuoksi ja jotta varmistetaan, että kaikki unionin alueella asuvat kuluttajat voivat nauttia verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden ominaisuudesta samaan aikaan ja ilman tarpeetonta viivästystä, tätä asetusta olisi sovellettava myös sopimuksiin, jotka on tehty, ja oikeuksiin, jotka on hankittu ennen tämän asetuksen soveltamista, jos ne ovat merkityksellisiä verkkosisältöpalvelujen siirrettävyydelle tuon päivämäärän jälkeen. Tämä on tarpeen, jotta sisämarkkinoilla toimiville palveluntarjoajille, erityisesti pk-yrityksille, voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset, kun tarjoajille, jotka ovat tehneet oikeudenhaltijoiden kanssa pitkäaikaisia sopimuksia, annetaan mahdollisuus tarjota tilaajilleen rajatylittävä siirrettävyys riippumatta tarjoajan mahdollisuuksista neuvotella tällaiset sopimukset uudelleen. Lisäksi tällä säännöksellä olisi varmistettava, että palveluntarjoajat pysyvät tarjoamaan siirrettävyyden koko verkkosisältönsä osalta, kun ne tekevät palvelunsa rajatylittävän siirrettävyyden edellyttämiä järjestelyjä. Tätä säännöstä olisi sovellettava myös sellaisiin palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat verkkosisältöpalveluja paketteina, joihin sisältyy sekä sähköisiä viestintäpalveluja että verkkosisältöpalveluja. Lisäksi sen pitäisi myös mahdollistaa se, että oikeudenhaltijoiden ei tarvitse neuvotella uudelleen nykyisiä lisenssisopimuksiaan, jotta tarjoajat voisivat mahdollistaa palveluiden rajatylittävän siirrettävyyden.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Recital 27

 

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Koska asetusta tämän vuoksi sovelletaan joihinkin sopimuksiin ja oikeuksiin, jotka on tehty tai jotka on hankittu ennen sen soveltamispäivää, on myös tarpeen säätää kohtuullisesta ajasta tämän asetuksen voimaantulon ja sen soveltamispäivän välillä, jolloin oikeudenhaltijat ja palveluntarjoajat voivat tehdä tarvittavat järjestelyt uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi ja palveluntarjoajat voivat muuttaa palveluidensa käyttöehtoja.

(27)  Koska tätä asetusta tämän vuoksi sovelletaan joihinkin sopimuksiin ja oikeuksiin, jotka on tehty tai jotka on hankittu ennen sen soveltamispäivää, on myös tarpeen säätää kohtuullisesta ajasta tämän asetuksen voimaantulon ja sen soveltamispäivän välillä, jolloin oikeudenhaltijat ja verkkosisältöpalvelujen tarjoajat voivat tehdä tarvittavat järjestelyt uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi ja palveluntarjoajat voivat muuttaa palvelujensa käyttöehtoja. Verkkosisältöpalvelujen käyttöehtoihin tehtyjen muutosten, jotka tehdään ainoastaan tämän asetuksen vaatimusten noudattamiseksi, ei pitäisi johtaa tilaajien tai tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden suojan heikkenemiseen.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jotta voidaan saavuttaa tavoitteena oleva verkkosisältöpalveluiden siirrettävyys unionissa, on tarkoituksenmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeen, jotta voidaan taata rajatylittävää siirrettävyyttä koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja näiden sääntöjen voimaantulo samanaikaisesti kaikkien verkkosisältöpalveluiden osalta. Ainoastaan asetuksella taataan sen tasoinen oikeusvarmuus, joka on tarpeen, jotta kuluttajat voivat täysimittaisesti hyötyä rajatylittävästä siirrettävyydestä kaikkialla unionissa.

(28)  Jotta voidaan saavuttaa tavoitteena oleva verkkosisältöpalvelujen siirrettävyys unionissa, on tarkoituksenmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeen, jotta voidaan taata rajatylittävää siirrettävyyttä koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja näiden sääntöjen voimaantulo samanaikaisesti kaikkien verkkosisältöpalvelujen osalta. Ainoastaan asetuksella taataan sen tasoinen oikeusvarmuus, joka on tarpeen, jotta kuluttajat voivat täysimittaisesti hyötyä rajatylittävästä siirrettävyydestä kaikkialla unionissa ja jotta voidaan samalla varmistaa, että eri jäsenvaltioiden oikeudenhaltijoihin ja verkkopalvelujen tarjoajiin sovelletaan täsmälleen samoja sääntöjä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on oikeudellisten puitteiden hyväksyminen, jotta verkkosisältöpalveluiden rajatylittävä siirrettävyys toteutuu unionissa, vaan se voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi tällä asetuksella ei olennaisesti vaikuteta tapaan, jolla oikeuksia lisensoidaan, eikä velvoiteta oikeudenhaltijoita ja palveluntarjoajia neuvottelemaan sopimuksia uudelleen. Ehdotuksessa ei myöskään edellytetä, että tarjoaja toteuttaisi toimenpiteitä, jolla varmistetaan tällaisten palveluiden tarjonnan laatu verkossa tilaajan asuinmaan ulkopuolella. Tätä asetusta ei sovelleta palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat palvelua ilman rahallista maksua ja jotka eivät varmenna tilaajan asuinjäsenvaltiota. Tämän vuoksi asetuksella ei aiheuteta kohtuuttomia kustannuksia,

(29)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on oikeudellisten puitteiden hyväksyminen, jotta verkkosisältöpalveluiden rajatylittävä siirrettävyys toteutuu unionissa, vaan se voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti noudattaen samalla 9 päivänä syyskuuta 1886 allekirjoitettua ja 28 päivänä syyskuuta 1979 viimeksi muutettua Bernin yleissopimusta kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta sekä Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeussopimusta sekä WIPOn esitys- ja äänitesopimusta, jotka hyväksyttiin Genevessä 20 päivänä joulukuuta 1996. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi tällä asetuksella ei olennaisesti vaikuteta tapaan, jolla oikeuksia lisensoidaan, eikä velvoiteta oikeudenhaltijoita ja palveluntarjoajia neuvottelemaan sopimuksia uudelleen. Ehdotuksessa ei myöskään edellytetä, että tarjoaja toteuttaisi toimenpiteitä, jolla varmistetaan tällaisten palvelujen tarjonnan laatu verkossa tilaajan asuinmaan ulkopuolella.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen toimintatapa, jolla varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat unionissa saada ja käyttää tällaisia palveluita oleskellessaan tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa.

Tällä asetuksella otetaan unionissa käyttöön yhteinen toimintatapa, jolla varmistetaan, että laillisesti hankittuja verkkosisältöpalveluja asuinjäsenvaltiossaan tilanneet voivat saada ja käyttää tällaisia palveluja ilman lisämaksua oleskellessaan tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan. Kyseisiä palveluita voidaan saada ja käyttää sillä ehdolla, että tilaajan tosiasiallinen asuinjäsenvaltio varmennetaan etukäteen 3 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’tilaajalla’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka tarjoajan kanssa tehdyn verkkosisältöpalvelun tarjoamista koskevan sopimuksen pohjalta voi saada ja käyttää tällaista palvelua jäsenvaltiossa, jossa hän asuu;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti asuu;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’tilapäisellä oleskelulla’ tarkoitetaan tilaajan tilapäistä oleskelua jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen asuinjäsenvaltionsa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’verkkosisältöpalvelulla’ tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa määriteltyä palvelua, jonka palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa tilaajalle tämän asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä ja joka on direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu tai palvelu, jonka keskeinen piirre on pääsyn ja käyttömahdollisuuden tarjoaminen teoksiin, muuhun aineistoon tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin joko lineaarisesti tai tilauksena, joka toimitetaan tilaajalle sovituin ehdoin joko

e)  ’verkkosisältöpalvelulla’ tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa määriteltyä palvelua, jonka palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa tilaajalle tai käyttäjälle tämän asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä ja joka on direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu tai palvelu, jonka keskeinen piirre on pääsyn ja käyttömahdollisuuden tarjoaminen teoksiin, muuhun aineistoon tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin joko lineaarisesti tai tilauksena, joka toimitetaan sovituin ehdoin

1)  rahallista maksua vastaan; tai

1)  rahallista maksua vastaan; ja/tai

2)  ilman rahallista maksua sillä edellytyksellä, että palvelun tarjoaja varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion;

2)  ilman rahallista maksua tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoaja voi mahdollistaa tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan oleskelevalle käyttäjälle verkkosisältöpalveluihinsa pääsyn ja niiden käytön sillä edellytyksellä, että palvelun tarjoaja varmentaa käyttäjän asuinjäsenvaltion 3 a artiklan mukaisesti;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on tehtävä tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa olevalle tilaajalle mahdolliseksi verkkosisältöpalvelun saanti ja käyttäminen.

1)  Rahallista maksua vastaan tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoajan on tehtävä tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan olevalle tilaajalle mahdolliseksi verkkosisältöpalvelun saanti ja käyttäminen tämän asuinjäsenvaltiossa ilman, että siitä aiheutuu lisäkustannuksia.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta palveluntarjoajan mahdollisuuteen tehdä tilaajalle mahdolliseksi myös palveluntarjoajalle lisensoidun sisällön saanti ja käyttö jäsenvaltiossa, jossa tilaaja oleskelee tilapäisesti.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Edellä 1 kohdassa vahvistettu velvoite ei koska laatuvaatimuksia, joita sovelletaan verkkosisältöpalvelun toimittamiseen ja jotka koskevat tarjoajaa, kun kyseistä palvelua tarjotaan asuinjäsenvaltiossa, ellei tarjoaja nimenomaisesti toisin sovi.

2)  Edellä 1 kohdassa vahvistettu velvoite ei koska laatuvaatimuksia, joita sovelletaan verkkosisältöpalvelun toimittamiseen ja jotka koskevat tarjoajaa, kun kyseistä palvelua tarjotaan asuinjäsenvaltiossa, ellei verkkosisältöpalvelun tarjoajan ja tilaajan välillä nimenomaisesti ole toisin sovittu. Palveluntarjoajan on kuitenkin varmistettava, että tarjottu laatu ei alita sen jäsenvaltion normia, jossa tilaaja oleskelee tilapäisesti.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti tarjottavan verkkosisältöpalvelun toimituslaadusta.

3)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on saatavilla olevien tietojen perusteella ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti tarjottavan verkkosisältöpalvelun toimituslaadun mahdollisista vaihteluista. Tiedot on annettava asianmukaisin ja oikeasuhteisin keinoin.

Perustelu

On epäselvää, onko verkkosisältöpalvelun tarjoajalla ylipäätään saatavillaan tietoa 1 kohdan mukaisesti tarjottavan palvelun toimituslaadusta.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Verkkosisältöpalvelujen tarjoajan on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut siirrettävät palvelut ovat käytettävissä yhtä monilla ja samantyyppisillä laitteilla kuin tilaajan asuinjäsenvaltiossa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b)  Sopimuslausekkeet, joilla estetään verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys tai rajoitetaan sitä, ovat tämän asetuksen nojalla täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c)  Sopimusmääräykset, jotka rajoittavat siirrettävyyden tietyksi ajanjaksoksi, ovat tämän asetuksen nojalla täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Asuinjäsenvaltion varmentaminen

 

1)  3 artiklan 1 kohdassa ja 3 b artiklassa tarkoitettu verkkosisältöpalvelun tarjoajan on käytettävä kohtuullisia ja tehokkaita keinoja tilaajiensa asuinjäsenvaltion varmentamiseksi.

 

2)  Edellä 1 kohdassa säädetyn velvoitteen noudattamiseksi verkkosisältöpalvelun tarjoajan on käytettävä kahta keinoa jäljempänä luetelluista varmentamiskeinoista. Jos verkkosisältöpalvelun tarjoaja katsoo, että tilaajan asuinjäsenvaltio voidaan varmentaa luotettavasti ainoastaan yhden varmennuskeinon avulla, se voi tukeutua yhteen seuraavista varmennuskeinoista:

 

a)  henkilötodistus, sähköisen tunnistamisen menetelmä, erityisesti asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettu ilmoitetun sähköisen tunnistamisen järjestelmä, tai muu voimassa oleva henkilöllisyysasiakirja

 

b)  pankkiyhteystiedot, kuten tilaajan pankkitili taikka luotto- tai pankkikortti

 

c)  dekooderin tai muun vastaavan, tilaajan kyseiseen palveluun pääsemiseksi käyttämän laitteen asennuspaikka

 

d)  internetpalvelu- tai puhelinpalvelusopimus tai muu samantyyppinen sopimus, joka liittää tilaajan johonkin jäsenvaltioon

 

e)  tosite tilaajan maksamasta lupamaksusta muista kyseisessä jäsenvaltiossa tarjottavista palveluista, kuten julkisesta yleisradiotoiminnasta

 

f)  osoitus paikallisverojen maksamisesta, jos tällaiset tiedot ovat julkisia

 

g)  tilaajan sähkölasku, joka vahvistaa hänen osoitteensa

 

h)  tilaajan IP-osoitteen satunnaistarkastus sen selvittämiseksi, käyttääkö tilaaja verkkosisältöpalvelua asuinjäsenvaltiossaan vai sen ulkopuolella, binäärisen järjestelmän avulla käyttämättä tilaajan maantieteellistä paikannusta tai jäljittämistä.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen varmennuskeinojen käytössä ei saa mennä pidemmälle kuin mikä on tarpeen 1 kohdassa säädetyn varmentamisvelvoitteen täyttämiseksi ottaen kuitenkin huomioon tuoreet teknologiset edistysaskeleet.

 

3)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajalla on oikeus pyytää tilaajaa toimittamaan sille tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseen tarvittavat tiedot edellä olevan 2 kohdan mukaisesti. Jos tilaaja ei anna kyseisiä tietoja, palveluntarjoaja ei tarjoa sille 3 artiklan 1 kohdassa ja 3 b artiklassa tarkoitettua verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyttä niin kauan kun se ei voi varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltiota 2 kohdan mukaisesti.

 

4)  Jos palveluntarjoajalla on käytettyjen varmennuskeinojen perusteella perusteltua syytä epäillä tilaajan ilmoitusta nykyisestä asuinjäsenvaltiostaan, sillä on oikeus pyytää tilaajaa toimittamaan uudelleen tiedot, joita tarvitaan asuinjäsenvaltion varmentamiseen, ja siihen käytetään samoja varmennuskeinoja kuin ensimmäisellä kerralla.

 

5)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoille sekä kaikkien muiden verkkopalvelussa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoille on tiedotettava varmennusmenettelystä, jota palveluntarjoaja käyttää tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseen.

 

6)   Verkkosisältöpalvelun tarjoaja säilyttää 2–4 kohdan nojalla annetut tiedot siihen asti, kunnes tilaajan asuinjäsenvaltio on varmennettu. Kyseisiä tietoja saa käyttää ainoastaan tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseen. Niitä ei saa ilmoittaa, siirtää, jakaa, lisensoida tai muulla tavoin välittää tekijänoikeuden tai lähioikeuksien haltijoille tai muille kolmansille osapuolille.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b artikla

 

Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistaminen ilman rahallista maksua

 

Ilman rahallista maksua tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoaja voi valita, että se mahdollistaa tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa oleskelevalle käyttäjälle verkkosisältöpalvelun saannin ja käyttämisen sillä ehdolla, että tarjoaja varmentaa tehokkaasti käyttäjän asuinjäsenvaltion tämän asetuksen mukaisesti.

 

Palveluntarjoajan on ilmoitettava käyttäjille, asianomaisille tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoille ja kaikkien muiden verkkosisältöpalveluissa olevan sisällön kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoille päätöksestään tarjota verkkosisältöpalvelua ensimmäisen kohdan mukaisesti ennen kyseisen palvelun toimittamista. Tiedot on annettava asianmukaisin ja oikeasuhteisin keinoin.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Verkkosisältöpalvelun tarjoamisen ja tilaajan osalta tällaisen palvelun 3 artiklan 1 kohdan mukaisen saannin ja käytön katsotaan tapahtuvan yksinomaan asuinjäsenvaltion alueella, direktiivien 96/9/EY, 2001/29/EY, 2006/115/EY, 2009/24/EY ja 2010/13/EU soveltaminen mukaan luettuna.

Verkkosisältöpalvelun tarjoamisen muussa kuin asuinjäsenvaltiossaan tilapäisesti oleskelevalle tilaajalle ja kyseisen tilaajan osalta tällaisen palvelun 3 artiklan 1 kohdan mukaisen saannin ja käytön katsotaan tapahtuvan yksinomaan asuinjäsenvaltion alueella pelkästään tämän asetuksen soveltamista varten.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Kaikki sopimusmääräykset, mukaan lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden, kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoiden ja palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajien ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, jotka ovat 3 artiklan 1 kohdan tai 4 artiklan vastaisia, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

1)  Kaikki sopimusmääräykset, mukaan lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden ja verkkosisältöpalvelujen tarjoajien väliset sopimusmääräykset ja palveluntarjoajien ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, jotka ovat 3 artiklan 1, 1 a ja 3 a kohdan tai 3 a, 3 b tai 4 artiklan vastaisia tai joilla estetään tai rajoitetaan verkkosisältöpalvelujen rajatylittävää siirrettävyyttä, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tämän asetuksen soveltamista ei saa kiertää valitsemalla kolmannen maan laki laiksi, jota sovelletaan palveluntarjoajien ja oikeudenhaltijoiden välisiin sopimuksiin taikka palveluntarjoajien ja tilaajien välisiin sopimuksiin.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetuksen puitteissa toteutettava henkilötietojen käsittely, mukaan lukien erityisesti 5 artiklan 2 kohdan mukaista varmennusta varten tapahtuva käsittely, on toteutettava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti.

Tämä asetuksen puitteissa toteutettava henkilötietojen käsittely, mukaan lukien erityisesti 3 a artiklan mukaista varmennusta varten tapahtuva käsittely, on toteutettava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY sekä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Verkkosisältöpalvelujen tarjoajien on erityisesti varmistettava, että kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen soveltamispäivää tehtyihin sopimuksiin ja hankittuihin oikeuksiin, jos ne ovat kyseisen päivän jälkeen merkityksellisiä 3 artiklan mukaisen verkkosisältöpalveluiden tarjonnan, saannin ja käytön kannalta.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen soveltamispäivää tehtyihin sopimuksiin ja hankittuihin oikeuksiin, jos ne ovat kyseisen päivän jälkeen merkityksellisiä 3 artiklan 1 kohdan ja 3 b artiklan mukaisen verkkosisältöpalvelujen tarjonnan, saannin ja käytön kannalta.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Arviointi

 

Viimeistään ... [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle siitä kertomuksen.

 

Edellä ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun kertomukseen sisältyy muun muassa arviointi asuinjäsenvaltion varmennuskeinojen tehokkuudesta, mukaan lukien hiljattain kehitetyt alan standardit ja käytännöt, ja arviointi uudelleentarkastelun tarpeesta. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti, onko oikeudenhaltijoiden tuloissa ollut huomattavaa vaihtelua ja ovatko kuluttajilta veloitetut hinnat nousseet, ja kiinnitetään erityistä huomiota tämän asetuksen pk-yrityksiin kohdistuviin vaikutuksiin ja henkilötietojen suojaan. Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tai muu kuin lainsäädännällinen väline.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Sitä sovelletaan [6 kuukauden kuluttua julkaisupäivästä].

2)  Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua julkaisupäivästä]. Sen estämättä, mitä soveltamispäivästä on säädetty, palveluntarjoajat voivat tarjota siirrettävyyttä niin pian kuin ne voivat tehdä sen tämän asetuksen mukaisella tavalla.

(1)

EUVL C 264, 20.7.2016, s. 86.

(2)

EUVL C 240, 1.7.2016, s. 72.


PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on määritellä ja säädellä siirrettävyyttä, jotta asuinjäsenvaltiossaan laillisesti hankittuja verkkosisältöpalveluja tilaavilla kuluttajilla olisi pääsy näihin palveluihin heidän oleskellessaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa.

Tässä ehdotuksessa verkkosisältöpalvelujen tarjoajat velvoitetaan oikeudellisen olettamuksen perusteella varmistamaan siirrettävyys tilaajilleen. Tämän oikeudellisen olettamuksen periaatteen ansiosta verkkosisältöpalvelujen siirrettävyys ei loukkaa alueellisuutta eikä vaikuta muiden jäsenvaltioiden tekijänoikeussääntöihin.

Tämän asetuksen on oltava oikeasuhteinen verrattuna verkkosisältöpalvelumarkkinoiden todellisuuteen ja näiden palveluiden mahdolliseen käyttäjämäärään, joka on noin 5,7 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista(1).

Esittelijän mielestä se, että verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys on kuluttajien saatavilla, edistää palveluiden ja henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen perustuvien sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa.

Esittelijä korostaa kuitenkin, että tämän asetuksen tarkoituksena on edistää eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuutta eikä se saa missään tapauksessa heikentää audiovisuaali- ja elokuva-alan rahoituksen kestävyyttä, joka perustuu pääasiassa oikeuksien alueellisuuteen. Näin ollen tässä asetuksessa suositaan selvän eron tekemistä siirrettävyyden ja rajatylittävän saatavuuden välillä eikä sitä olisi pidettävä askeleena kohti rajatylittävää saatavuutta.

Soveltamisala

Esittelijä korostaa voimakkaasti sitä, että kyseessä ovat asuinjäsenvaltiossa laillisesti tarjotut verkkosisältöpalvelut.

Hän on samaa mieltä komission kanssa siitä, että tilaajan oleskelua muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa ei ole syytä rajoittaa tiettyyn määrään päiviä. Hän katsookin, ettei tätä asetusta pidä heikentää ennakoimattomilla seikoilla, joita kuluttajien on liian vaikea hallita. Tämän asetuksen soveltamisen on oltava yksinkertaista, jos halutaan sen hyödyttävän mahdollisimman monia eurooppalaisia, jotka matkustavat unionissa eripituisina ajanjaksoina esimerkiksi vapaa-ajan, työn tai opintojen vuoksi.

Esittelijä katsoo sitä vastoin, että tekstin tärkein osa koskee asuinjäsenvaltion tehokasta ja luotettavaa ennakkoon todentamista, jotta vältetään asetuksen kiertäminen ja varmistetaan, että tilaajan ja hänen asuinpaikkansa välinen side on pysyvä.

Esittelijä kannattaa sitä, että maksuttomien verkkosisältöpalvelujen tarjoajat jätetään asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä hän katsoo, että nykyisin suurin osa näistä palveluntarjoajista ei varmenna käyttäjiensä asuinjäsenvaltiota täysin varmasti, kuten sitä vaaditaan tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Hän katsoo kuitenkin, että maksuttomien verkkosisältöpalveluiden tarjoajille voidaan antaa mahdollisuus päästä tämän asetuksen soveltamisalan piiriin edellyttäen, että ne ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimiin, joiden ansiosta käyttäjien asuinjäsenvaltio voidaan varmentaa 3 artiklan mukaisesti.

Määritelmät

Asetusehdotus perustuu kahteen avainkäsitteeseen, jotka on hyvä määritellä: asuinjäsenvaltio ja tilapäinen oleskelu.

Asuinjäsenvaltion määritelmä on keskeinen säännös. Esittelijä tarkoittaa ’asuinjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti ja tosiasiallisesti asuu ja johon hän palaa säännöllisesti.

Tilapäinen oleskelu asuinvaltion ulkopuolella sisältyy oikeudelliseen olettamukseen. Kyseessä on siis tilaajan väliaikainen oleskelu asuinjäsenvaltionsa ulkopuolella henkilökohtaisista tai työhön tai opiskeluun liittyvistä syistä.

Asuinjäsenvaltion varmentaminen

Tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamista koskevat kriteerit on sisällytettävä puoliavoimeen luetteloon.

Tämä kompromissi on kahdella tapaa hyödyllinen, koska sen ansiosta saadaan riittävä oikeusvarmuus oikeuksien haltijoille, mutta annetaan kuitenkin palveluntarjoajille mahdollisuus valita omille markkinoilleen parhaiten sopivat varmennuskriteerit edellyttäen, että ne ovat yhtä luotettavia kuin luetteloon sisältyvät kriteerit.

Tämän ansiosta luetteloa voidaan tulevaisuudessa soveltaa mahdollisiin varmennuskriteereitä koskeviin innovaatioihin.

Esittelijä pitää myös tarpeellisena sitä, että sen jälkeen kun tilaajan asuinjäsenvaltio on varmennettu tilauksen tekemisen yhteydessä, palveluntarjoaja voisi tarkistaa satunnaisesti hänen IP-osoitteensa selvittääkseen, kuinka usein verkkosisältöpalvelua käytetään muussa kuin asuinjäsenvaltiossa.

Asetuksen soveltaminen

Komission esittämä asetuksen taannehtivuus, jolloin sitä sovellettaisiin ennen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin, vaikuttaa esittelijästä oikealta ratkaisulta.

Varmennuskeinojen ja siirrettävyyttä tarvitsevien tilaajien liikkumisen konkreettisen varmentamisen käyttöönotto vie kuitenkin yli kuusi kuukautta, kuten myös ennen asetuksen soveltamista allekirjoitettujen sopimusten saattaminen asetuksen mukaiseksi. Esittelijä suosittaa siksi 12 kuukauden ajanjaksoa asetuksen soveltamiseksi.

(1)

Vaikutustenarviointi (SWD(2015)270) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (COM(2015)627), s. 17.


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.9.2016)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Valmistelija(*): Marco Zullo

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksessa asetetaan verkkosisältöpalveluiden tarjoajille velvollisuus taata kuluttajille sisällön siirrettävyys, mikä mahdollistaa tietyssä asuinjäsenvaltiossa laillisesti hankitun digitaalisen sisällön viemisen toiseen jäsenvaltioon kuluttajien matkustaessa Euroopan unionin sisällä. Asetuksessa säädetään niin sanotusta oikeudellisesta fiktiosta, joka antaa tähän mahdollisuuden, ilman että kyseessä on olemassa olevien oikeuksien rikkominen.

Ehdotukset sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja perusteettomien esteiden poistamiseksi ovat olennaisen tärkeitä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle.

On kuitenkin otettava huomioon Euroopan audiovisuaalialan taloudellinen kestävyys, ja alan kulttuuritarjonnan monimuotoisuus on turvattava. Lisäksi on otettava huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien suojelu sekä alueperiaate.

Tämän vuoksi valmistelija pitää tärkeänä, ettei siirrettävyydellä vaaranneta näitä edellytyksiä eikä siirrettävyys muutu Euroopan unionissa rajatylittäväksi pääsyksi digitaalisiin sisältöihin.

Soveltamisala

Komissio esittää, että asetusta sovelletaan palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat tilaajille pääsyn sisältöihin rahallista maksua vastaan.

Valmistelija on asiasta samaa mieltä ja kannattaa niiden palveluntarjoajien jättämistä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jotka tarjoavat sisältöä ilman rahallista maksua. Palvelun maksuttomuus vaikuttaa tosiaankin riittämättömältä sen velvoitteen perustelemiseksi, että olisi varmennettava asuinpaikka ja näin täytettävä vaatimukset oikeudellisen fiktion soveltamisesta.

Valmistelija pitää lisäksi tarpeellisena selventää, että yleisen maksun, kuten eräissä maissa yleisradiolupamaksun, maksamisessa ei ole kyse sopimuksesta tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla.

Määritelmät

Valmistelija katsoo, että on selvennettävä ”asuinjäsenvaltion” käsitettä, jottei jää tilaa lainsäädännölliselle epävarmuudelle.

Asetuksessa olisi säädettävä riittävät kriteerit asuinpaikan määrittämiseksi yksiselitteisesti siirrettävyyden täytäntöönpanoa varten.

Lisäksi valmistelija katsoo, että tietyn jäsenvaltion määrittäminen asuinpaikaksi on tehtävä yksiselitteisellä tavalla, jotta voidaan estää, että henkilö voi väittää asuinpaikakseen useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota.

Komission mukaan oleskelua muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa ei rajoiteta tiettyyn määrään päiviä. Valmistelija on samaa mieltä, koska hän katsoo, että muuten aiheutettaisiin vahinkoa niille kansalaisryhmille, joita asetus pääasiassa koskee. Selvien kriteerien säätäminen asuinpaikan määrittämiseksi riittää väärinkäytösten ja säännösten kiertämisen välttämiseksi.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että on täsmennettävä, että oleskelu toisessa jäsenvaltiossa voi johtua lomaan, työhön (kuten rajatyöntekijät) tai opiskeluun (kuten Erasmus-opiskelijat) liittyvistä syistä.

Liiallisen valvonnan ja yksityisyyden loukkaamisen välttämiseksi valmistelija on samaa mieltä siitä, että palvelun käyttäjiä ei haluta saattaa jatkuvan seurannan alaisiksi.

Asuinpaikan varmentaminen

Siirrettävyyden moitteettoman toimivuuden edellytys on käyttäjän tavanomaisen asuinpaikan määrittäminen selvästi. Muussa tapauksessa järjestelmä olisi avoin väärinkäytöksille ja antaisi mahdollisuuden voimassa olevien tekijänoikeussäännösten kiertämiselle.

Jotta käytössä olisi selkeät ja tehokkaat välineet, valmistelija ehdottaa tiettyjä kriteerejä asuinpaikan määrittämiseksi. Lisäksi hän ehdottaa, että komissio laatii delegoidussa säädöksessä tarkemman luettelon kuultuaan kuluttajien ja toimialan edustajia. Varmennuskeinojen ja -välineiden on oltava tehokkaita mutta oikeasuhteisia päämäärään nähden, jotta ei kerätä tietoja, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä, eikä niistä saa aiheutua liiallista rasitetta käyttäjille.

Asuinpaikan varmentaminen tapahtuu palvelun tilaushetkenä, mutta se tehdään myös myöhemmin, jotta varmistetaan, että muutoksia ei ole tullut, ja se tehdään silloin tällöin mutta ei jatkuvasti, jotta vältetään riski liian tunkeilevasta seurannasta.

Vaihtoehto maksuttomien palveluiden tarjoajille

Ilman rahallista maksua palveluja tarjoavat olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että niille olisi annettava mahdollisuus halutessaan kuulua asetuksen soveltamisalaan ja näin ollen taata käyttäjilleen siirrettävyys ns. oikeudellisen fiktion perusteella.

Tällaisessa tapauksessa niiden olisi sovellettava kaikkia asetuksen säännöksiä ja otettava käyttöön käyttäjän asuinpaikan varmennusjärjestelmä pyrkien samaan selvyyteen ja varmuuteen kuin ne palveluntarjoajat, jotka vastaanottavat rahallisen maksun. Tämä edellytys on olennaisen tärkeä, jotta vältetään tilanteet, joissa digitaalisen sisällön oikeudenhaltijat joutuvat väärinkäytösten kohteeksi ja heille aiheutuu taloudellista vahinkoa.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Koska sisämarkkinat kattavat alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja perustuvat muun muassa palveluiden ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, on tarpeen säätää siitä, että kuluttajat voivat käyttää verkkosisältöpalveluita, joissa tarjotaan saataville sisältöä esimerkiksi musiikin, pelien, elokuvien tai urheilutapahtumien muodossa paitsi asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi olisi poistettava esteet, jotka haittaavat tällaisten verkkosisältöpalveluiden saantia ja käyttöä valtioiden rajojen yli.

(1)  Sujuvan verkkosisältöpalveluihin pääsyn takaaminen kuluttajille kaikkialla Euroopan unionissa asuinjäsenvaltiossa tehdyn tilaussopimuksen perusteella on sisämarkkinoiden toteuttamisen sekä henkilöiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteiden tehokkaan täytäntöönpanon ja näin ollen eurooppalaisen identiteetin ja kansalaisuuden kehityksen kannalta tärkeä tekijä. Kuluttajien olisi voitava käyttää verkkosisältöpalveluita, joissa tarjotaan saataville sisältöä esimerkiksi musiikin, pelien, elokuvien tai urheilutapahtumien muodossa paitsi asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa esimerkiksi työasioissa, vapaa-ajallaan tai opiskelemassa. Tämän vuoksi olisi poistettava esteet, jotka haittaavat tällaisten verkkosisältöpalveluiden saantia ja käyttöä valtioiden rajojen yli tällaisissa tapauksissa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tekniikan kehitys on johtanut kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt verkkosisältöpalveluiden käytön yhä helpommaksi, kun nämä palvelut ovat kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten sisältöpalveluiden saannin kysyntä on kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa kuluttajien kotimaan lisäksi myös silloin, kun he oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa.

(2)  Tekniikan ja innovatiivisten palveluiden kehitys on johtanut kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt verkkosisältöpalveluiden käytön yhä helpommaksi, kun nämä palvelut ovat kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten sisältöpalveluiden saannin kysyntä on kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa. Tämä koskee sekä tilanteita, joissa kuluttajat ovat asuinjäsenvaltioissaan, että tilanteita, joissa he oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa, ja tästä on etua sisämarkkinoiden kuluttajille.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kuluttajat ovat yhä useammin osapuolina palveluntarjoajien kanssa tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka koskevat verkkosisältöpalveluiden tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan useinkaan voi saada ja käyttää niitä verkkosisältöpalveluita, joihin he ovat kotimaassaan hankkineet käyttöoikeuden.

(3)  Kuluttajat ovat yhä useammin osapuolina palveluntarjoajien kanssa tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka koskevat verkkosisältöpalveluiden tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan useinkaan voi jatkaa niiden verkkosisältöpalveluiden saamista ja käyttöä, joihin he ovat asuinjäsenvaltiossaan hankkineet käyttöoikeuden, mikä rajoittaa heidän oikeuttaan käyttää verkkopalveluja ja voi aiheuttaa heille haittaa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Monet esteet haittaavat näiden palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa. Tiettyihin verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten musiikkia, pelejä tai elokuvia, joka on suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden esteet ovat erityisesti lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeudet on usein lisensoitu alueellisesti, sekä siitä, että verkkopalveluiden tarjoajat voivat valintansa mukaan palvella vain tiettyjä markkinoita.

(4)  Monet esteet haittaavat näiden palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa. Tiettyihin verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten musiikkia, pelejä tai elokuvia, joka on suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden esteet ovat erityisesti lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeudet on usein lisensoitu alueellisesti, sekä siitä, että verkkopalveluiden tarjoajat voivat valintansa mukaan palvella vain tiettyjä markkinoita. Alueellisilla lisensseillä on kuitenkin tärkeä tehtävä unionin eri markkinoille sovitettujen kulttuurisisältöjen rahoittamisessa ja tuottamisessa erityisesti audiovisuaalisten sisältöjen ja elokuvien osalta, minkä vuoksi alueelliset lisenssit edistävät merkittävästi Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tämän vuoksi verkkosisältöpalveluita markkinoidaan yhä enemmän paketteina, joissa ei voida erotella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojaamatonta sisältöä sisällöstä, joka on suojattu tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla, ilman että kuluttajille tarjottavan palvelun arvo merkittävästi pienentyy. Tämä koskee erityisesti suosituinta sisältöä, kuten urheilutapahtumia tai muita tapahtumia, jotka ovat erittäin merkittäviä kuluttajille. Jotta palveluntarjoajat voivat antaa kuluttajille täyden pääsyn verkkosisältöpalveluihinsa, on välttämätöntä, että tämän asetuksen piiriin sisällytetään myös tällainen verkkosisältöpalveluissa käytettävä sisältö, ja näin ollen myös, että asetusta sovelletaan direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin kokonaisuudessaan.

(6)  Tämän vuoksi verkkosisältöpalveluita markkinoidaan yhä enemmän paketteina, joissa ei voida erotella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojaamatonta sisältöä sisällöstä, joka on suojattu tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla, ilman että kuluttajille tarjottavan palvelun arvo merkittävästi pienentyy. Tämä koskee erityisesti suosituinta sisältöä, kuten urheilutapahtumia tai muita tapahtumia, jotka ovat erityisen merkittäviä kuluttajille. Jotta palveluntarjoajat voivat antaa kuluttajille täyden pääsyn verkkosisältöpalveluihinsa heidän oleskellessaan tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, on välttämätöntä, että tämän asetuksen piiriin sisällytetään myös tällainen verkkosisältöpalveluissa käytettävä sisältö, ja näin ollen myös, että asetusta sovelletaan direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin kokonaisuudessaan.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tämän asetuksen tavoitteena onkin mukauttaa oikeudellisia puitteita, jotta varmistetaan, että oikeuksien lisensointi ei enää estä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä unionissa ja että rajatylittävä siirrettävyys voidaan taata.

(12)  Tämän asetuksen tavoitteena onkin mukauttaa oikeudellisia puitteita tehokkaan mekanismin pohjalta, jotta varmistetaan, että oikeuksien lisensointi ei enää estä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä unionissa ja että rajatylittävä siirrettävyys voidaan taata ilman tilaajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Rajatylittävä siirrettävyys olisi erotettava selvästi avoimesta rajatylittävästä saatavuudesta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Jotta vältetään sekä epäjohdonmukaisuus verotusalan nykyisiin sääntöihin nähden että suhteeton hallinnollinen taakka, tällä asetuksella ei saisi vaikuttaa minkään verotukseen liittyvän säännöksen soveltamiseen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tätä asetusta olisi tämän vuoksi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja hankittuaan oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. Tässä asetuksessa tarkoitetuksi sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden tarjonnasta ei pitäisi katsoa rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä.

(13)  Tätä asetusta olisi tämän vuoksi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja hankittuaan oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen verkossa. Tässä asetuksessa tarkoitetuksi sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden tarjonnasta ei pitäisi katsoa rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta siirrettävien palveluiden tarjoamista valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa siirrettäviä palveluita kotimaassaankaan.

(15)  Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta siirrettävien palveluiden tarjoamista valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa siirrettäviä palveluita tilaajan asuinjäsenvaltiossakaan.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tätä asetusta olisi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan rahallista maksua vastaan. Tällaisten palveluiden tarjoajat pystyvät tarkistamaan tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi katsottava, että oikeus käyttää verkkosisältöpalvelua on hankittu rahallisella maksulla riippumatta siitä, onko tällainen maksu suoritettu suoraan verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen toimittajan toteuttaman verkkosisältöpalvelun yhdistelmän.

(16)  Tätä asetusta olisi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan rahallista maksua vastaan. Tällaisten palveluiden tarjoajat pystyvät tarkistamaan tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi katsottava, että oikeus käyttää verkkosisältöpalvelua on hankittu rahallisella maksulla riippumatta siitä, onko tällainen maksu suoritettu suoraan verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen toimittajan toteuttaman verkkosisältöpalvelun yhdistelmän. Yleisradiolupamaksun kaltaisen yleisen pakollisen maksun suorittamista ei pitäisi katsoa verkkosisältöpalvelun vastaanottamista koskevaksi rahalliseksi maksuksi.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua, kuuluvat myös tämän asetuksen soveltamisalaan siinä määrin kuin tarjoajat varmistavat tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua ja joiden tarjoajat eivät varmista tilaajiensa asuinjäsenvaltiota, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niiden sisällyttäminen tämän asetuksen soveltamisalaan merkitsisi suurta muutosta tällaisten palveluiden toimittamistapaan ja aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Varmennettaessa tilaajan asuinjäsenvaltiota olisi tukeuduttava esimerkiksi tietoihin asuinjäsenvaltiossa tarjottavia muita palveluita koskevan lupamaksun maksamisesta, internet- tai puhelinyhteyttä koskevaan sopimukseen, IP-osoitteeseen tai muuhun varmennuskeinoon, jos tarjoaja voi niiden avulla saada kohtuullisen varmuuden tilaajiensa asuinjäsenvaltiosta.

(17)  Sellaisten verkkosisältöpalveluiden tarjoajilla, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua, olisi oltava mahdollisuus kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan siinä määrin kuin tarjoajat varmistavat tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua ja joiden tarjoajat eivät varmista tilaajiensa asuinjäsenvaltiota, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niiden sisällyttäminen tämän asetuksen soveltamisalaan merkitsisi suurta muutosta tällaisten palveluiden toimittamistapaan ja aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Jos kyseiset palveluntarjoajat turvautuvat tähän vaihtoehtoon, niiden on noudatettava samoja velvoitteita kuin tässä asetuksessa on säädetty rahallista maksua vastaan tarjottavien verkkosisältöpalveluiden tarjoajille. Lisäksi niiden olisi ilmoitettava tilaajille, asianomaisille tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoille ja kaikkien muiden verkkosisältöpalveluissa olevan sisällön kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoille päätöksestään valita kyseinen vaihtoehto. Tällaiset tiedot voitaisiin antaa tarjoajan verkkosivustolla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti oleskelevat, tarjoamalla saataville saman sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -määrällä, samalla käyttäjämäärälle ja samoin toimintein, jotka tarjotaan asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta. Kaikki palveluntarjoajan toimet, joilla estettäisiin käyttäjää saamasta palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa, esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita tai laatua rajoitettaisiin, merkitsisi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistamista koskevan velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen tämän asetuksen vastaista.

(18)  Jäljempänä 3 artiklan 1 kohdassa asetetun velvoitteen noudattamiseksi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti oleskelevat, tarjoamalla heidän saatavilleen saman sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -määrällä, samalle käyttäjämäärälle ja samoin toimintein, jotka tarjotaan asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea sitä pois, rajoittaa sitä, poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta. Kaikki palveluntarjoajan toimet, joilla estettäisiin käyttäjää saamasta palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita tai toimituslaatua rajoitettaisiin, merkitsisi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistamista koskevan velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen tämän asetuksen vastaista.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Jos edellytettäisiin, että verkkosisältöpalvelu toimitetaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja näin ollen lopulta myös tilaajille suuria kustannuksia. Tämän vuoksi ei ole aiheellista edellyttää tässä asetuksessa, että verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi toteutettava toimenpiteitä, jolla varmistettaisiin tällaisten palveluiden toimituslaatu sen laatutason ylitse, joka on saatavilla tilaajan valitseman paikallisen verkkoyhteyden kautta tilaajan oleskellessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun toimittamisen heikommasta laadusta. Jos tarjoaja kuitenkin selkeästi sitoutuu takaamaan tietyn toimituslaadun tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat toisessa jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo tarjoajaa.

(19)  Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, joiden mukaisesti he voivat nauttia verkkosisältöpalveluista muissa jäsenvaltioissa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan. Jos edellytettäisiin, että verkkosisältöpalvelu toimitetaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja näin ollen lopulta myös tilaajille suuria kustannuksia. Tämän vuoksi vaikka tässä asetuksessa ei aseteta suhteettomia vaatimuksia tällaisten palveluiden saman toimituslaadun takaamisesta sen laatutason ylitse, joka on saatavilla tilaajan valitseman paikallisen verkkoyhteyden kautta tilaajan oleskellessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa, verkkosisältöpalveluiden tarjoajien olisi ilmoitettava tilaajille etukäteen toimituslaadun mahdollisista tai koetuista potentiaalisista vaihteluista, kun sisältö on saatavilla muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa. Tällaiset tiedot olisi annettava tarjoajan verkkosivustolla. Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun toimittamisen heikommasta laadusta, jos syynä siihen voidaan pitää objektiivisia seikkoja, kuten riittämätöntä kansallista infrastruktuuria. Lisäksi jos tarjoaja selkeästi sitoutuu takaamaan tietyn toimituslaadun tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat toisessa jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo tarjoajaa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat noudattavat velvoitetta, jonka mukaan niiden on tarjottava palveluidensa rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että niillä palveluntarjoajilla, jotka laillisesti tarjoavat verkkosisältöpalveluita tilaajien asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä säädöksellä, jonka mukaan tällaisen verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan asuinjäsenvaltiossa.

(20)  Jotta varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat noudattavat velvoitetta, jonka mukaan niiden on tarjottava palveluidensa rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että niillä palveluntarjoajilla, jotka laillisesti tarjoavat verkkosisältöpalveluita tilaajien asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä säädöksellä, jonka mukaan tällaisen verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan asuinjäsenvaltiossa. Tämä asetus ja etenkään oikeudellinen mekanismi, joka sijoittaa verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön tilaajan asuinjäsenvaltioon, eivät estä palveluntarjoajaa tarjoamasta toisessa jäsenvaltiossa tilapäisesti oleskelevalle tilaajalle verkkosisältöpalvelua, jota tarjoaja tarjoaa kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Palveluntarjoajia ei pitäisi asettaa vastuuseen minkään sellaisen sopimuslausekkeen rikkomisesta, joka on vastoin velvoitetta, jonka mukaan niiden mahdollistettava tilaajilleen palvelun käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa tilaajat tilapäisesti oleskelevat. Tämän vuoksi sopimuslausekkeiden, joilla estetään tai rajoitetaan verkkosisältöpalveluiden rajatylittävää siirrettävyyttä olisi oltava täytäntöönpanokelvottomia.

(22)  Verkkosisältöpalveluiden tarjoajia ei pitäisi asettaa vastuuseen minkään sellaisen sopimuslausekkeen rikkomisesta, joka on vastoin velvoitetta, jonka mukaan niiden on mahdollistettava tilaajilleen palvelun käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa tilaajat tilapäisesti oleskelevat. Tämän vuoksi sopimuslausekkeiden, joilla estetään tai rajoitetaan tällaisten verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä unionissa olisi oltava täytäntöönpanokelvottomia. Verkkosisältöpalveluiden tarjoajien ja näiden palveluiden tarjoamiseen liittyvien oikeuksien haltijoiden ei pitäisi voida kiertää tämän asetuksen soveltamista valitsemalla jonkin kolmannen maan lain laiksi, jota on sovellettava niiden välisiin sopimuksiin taikka tarjoajien ja tilaajien välisiin sopimuksiin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Asuinjäsenvaltio pitää sisällään, että tilaajalla on kyseisessä jäsenvaltiossa tosiasiallinen ja vakinainen asuinpaikka, johon hän palaa säännöllisesti. Tässä asetuksessa katsotaan, että tilaajalla on vain yksi asuinjäsenvaltio. Verkkosisältöpalveluiden tarjoajien olisi otettava huomioon, että kyseisen tarjoajan tämän asetuksen mukaisesti varmentama ja todentama asuinjäsenvaltio on ainoa asuinjäsenvaltio. Tarjoajia ei pitäisi velvoittaa varmentamaan, ovatko niiden tilaajat verkkosisältöpalveluiden tilaajia myös toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, joiden mukaisesti he voivat nauttia verkkosisältöpalveluista muissa jäsenvaltioissa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksen mukaan oikeudenhaltijat voivat edellyttää, että palveluntarjoaja hyödyntää keinoja, joilla varmistetaan, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän asetuksen mukaisesti. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaiset edellytettävät varmistuskeinot ovat kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi. Esimerkkejä tarvittavista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä voivat olla IP-osoitteen otanta sijainnin jatkuvan seurannan sijaan, avoin tiedottaminen varmennuksen menetelmistä ja tarkoituksesta sekä soveltuvat turvatoimenpiteet. Kun muistetaan, että varmennuksen käyttötarkoituksen kannalta merkityksellistä ei ole sijainti vaan se jäsenvaltio, jossa tilaaja saa palvelun, tarkkoja sijaintitietoja ei pitäisi tätä tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. Vastaavasti jos tilaajan todentaminen riittää tarjottavan palvelun toimittamiseksi, ei pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista.

(23)  On olennaisen tärkeää, että palveluntarjoajat varmistavat, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, joiden mukaisesti he voivat nauttia verkkosisältöpalveluista muissa jäsenvaltioissa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksessa palveluntarjoaja velvoitetaan hyödyntämään keinoja, joilla varmistetaan, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän asetuksen mukaisesti. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaiset edellytettävät varmistuskeinot ovat kohtuullisia, tunkeilemattomia ja oikeasuhteisia eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on ehdottomasti tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi. Nämä keinot eivät myöskään saisi aiheuttaa liiallista rasitetta tilaajille. Palveluntarjoaja voi itse 3 b artiklassa tarkoitetun luettelon perusteella päättää, mitä varmennuskeinoja se soveltaa. Esimerkkejä tarvittavista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä voivat olla avoin tiedottaminen varmennuksen menetelmistä ja tarkoituksesta sekä soveltuvat turvatoimenpiteet. Kun muistetaan, että varmennuksen käyttötarkoituksen kannalta merkityksellistä ei ole tietty sijainti tai tietty jäsenvaltio vaan se, onko sisältö saatavilla asuinjäsenvaltiossa vai ei, tarkkoja sijaintitietoja ei pitäisi tätä tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. Vastaavasti jos tilaajan todentaminen riittää tarjottavan palvelun toimittamiseksi, ei pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista. Palveluntarjoajan ei pitäisi jäljittää tilaajan täsmällistä sijaintia IP-osoitteeseen perustuvan otannan avulla eikä muilla maantieteellisen paikannuksen keinoilla.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Tilaajan olisi palvelun tilaushetkenä voitava saada käyttöönsä asuinjäsenvaltiota koskevat varmennetut ja rekisteröidyt tiedot.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b)  Tätä asetusta sovellettaessa kuluttaja voi esittää tavanomaiseksi asuinpaikakseen vain yhden jäsenvaltion.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 c)  Tarjoajan, joka on määrittänyt asuinjäsenvaltion tämän asetuksen mukaisesti, olisi voitava olettaa tätä asetusta sovellettaessa, että varmennettu asuinjäsenvaltio on tilaajan ainoa asuinjäsenvaltio.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 d)  Tekniikan kehityksen ja erityisesti toimialan ja kuluttajien tarpeiden asianmukaiseksi huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan luetteloa keinoista tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

_________________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava tällaisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeus henkilötietojen suojaan, ilmaisunvapaus ja elinkeinovapaus. Kaikessa tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava direktiivien 95/46/EY27 ja 2002/58/EY28 mukaisesti. Palveluntarjoajien on erityisesti varmistettava, että kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

(24)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava tällaisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeus henkilötietojen suojaan, omistusoikeus, mukaan luettuina teollis- ja tekijänoikeudet, ilmaisunvapaus ja elinkeinovapaus. Kaikessa tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava direktiivien 95/46/EY27 ja 2002/58/EY28 mukaisesti.

__________________

__________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31–50).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31–50).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY ja 2009/136/EY.

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY ja 2009/136/EY.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen toimintatapa, jolla varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat unionissa saada ja käyttää tällaisia palveluita oleskellessaan tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön oikeudelliset puitteet, joilla varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat unionissa saada ja käyttää tällaisia palveluita oleskellessaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, samalla kun kunnioitetaan saatavilla olevaa ja käytettyä sisältöä koskevaa tekijänoikeutta ja lähioikeuksia. Sisällön saannin edellytyksenä olisi oltava se, että asuinjäsenvaltio varmennetaan tosiasiallisesti etukäteen.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti asuu;

c)  ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa on tilaajan asuinpaikka, joka määritetään 3 b artiklan perusteella;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’tilapäisellä oleskelulla’ tarkoitetaan tilaajan tilapäistä oleskelua jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen asuinjäsenvaltionsa;

d)  ’tilapäisellä oleskelulla jäsenvaltiossa’ tarkoitetaan tilaajan muuta kuin pysyvää oleskelua jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen asuinjäsenvaltionsa;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’verkkosisältöpalvelulla’ tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa määriteltyä palvelua, jonka palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä ja joka on direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu tai palvelu, jonka keskeinen piirre on pääsyn ja käyttömahdollisuuden tarjoaminen teoksiin, muuhun aineistoon tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin joko lineaarisesti tai tilauksena.

e)  ’verkkosisältöpalvelulla’ tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa määriteltyä palvelua, jonka palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä ja joka on direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu tai palvelu, jonka keskeinen piirre on pääsyn ja käyttömahdollisuuden tarjoaminen teoksiin, muuhun aineistoon tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin joko lineaarisesti tai tilauksena, joka toimitetaan tilaajalle sovituin ehdoin,

joka toimitetaan tilaajalle sovituin ehdoin joko

 

1)   rahallista maksua vastaan; tai

 

2)   tai ilman rahallista maksua sillä edellytyksellä, että palvelun tarjoaja varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion;

 

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on tehtävä tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa olevalle tilaajalle mahdolliseksi verkkosisältöpalvelun saanti ja käyttäminen.

1)  Rahallista maksua vastaan tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoajan on tehtävä tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa olevalle tilaajalle mahdolliseksi tämän asuinjäsenvaltiossa saatavilla olevan verkkosisältöpalvelun saanti ja käyttäminen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tarjoajan oikeuteen päättää antaa tilaajalle käyttöön myös lisenssin saaneen palveluntarjoajan paikallinen valikoima siinä jäsenvaltiossa, jossa tilaaja oleskelee tilapäisesti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti tarjottavan verkkosisältöpalvelun toimituslaadusta.

3)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan saatavillaan olevien tietojen perusteella ilmoitettava asianmukaisesti tilaajalle ennen sopimuksen tekemistä tai, jos sopimus on tehty ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, hyvissä ajoin ennen tuota päivää, 1 kohdan mukaisesti tarjottavan verkkosisältöpalvelun toimituslaadun mahdollisista vaihteluista ja siirrettävyyden ehdoista, jotka on vahvistettu tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Päätös mahdollistaa rajatylittävä siirrettävyys

 

1)   Ilman rahallista maksua tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoaja voi valita, että se mahdollistaa niille tilaajilleen, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa, verkkosisältöpalvelun saannin ja käyttämisen sillä ehdolla, että tarjoaja varmentaa tehokkaasti tilaajan asuinjäsenvaltion tämän asetuksen mukaisesti.

 

2)   Palveluntarjoajan on ilmoitettava tilaajille, asianomaisille tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoille ja kaikkien muiden verkkosisältöpalveluissa olevan sisällön kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoille päätöksestään tarjota verkkosisältöpalvelua 1 kohdan mukaisesti ennen kyseisen palvelun toimittamista. Tilaajille ilmoittaessaan palveluntarjoajien on käytettävä asianmukaisia ja oikeasuhteisia keinoja.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b artikla

 

Asuinjäsenvaltion varmennuskeinot

 

1)   Rahallista maksua vastaan tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoaja käyttää tehokkaita keinoja varmentaakseen tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Tällöin sen on käytettävä kohtuullisia ja oikeasuhteisia varmennuskeinoja eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on tarpeen tämän asetuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Nämä keinot eivät saa aiheuttaa liiallista rasitetta tilaajille.

 

2)   Tämän artiklan 1 kohdassa asetetun velvoitteen noudattamiseksi tarjoaja käyttää seuraavia varmennuskeinoja:

 

a)  tilaajan laskutusosoite tai postiosoite;

 

b)  henkilökortti tai muu voimassa oleva asiakirja, jolla vahvistetaan tilaajan asuinjäsenvaltio, mukaan lukien sähköisten tunnistuspalveluiden käyttö mahdollisuuksien mukaan;

 

c)  pankkiyhteystiedot, kuten tilaajan pankkitili, luotto- tai pankkikortti;

 

d)  todiste siitä, että tilaaja on internet- tai puhelinyhteyttä koskevan sopimuksen osapuolena jäsenvaltiossa;

 

e)  todiste siitä, että tilaaja maksaa lupamaksua muista kyseisessä jäsenvaltiossa tarjottavista palveluista, kuten julkisesta yleisradiotoiminnasta;

 

f)  todiste digisovittimen tai palvelun toimittamiseen tilaajalle käytettävän vastaavan laitteen asennuspaikasta;

 

g)  todiste kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin äänestysluetteloihin rekisteröitymisestä, mikäli tiedot ovat julkisesti saatavilla.

 

3)   Tarjoaja valitsee, mitä 2 kohdassa tarkoitettuja varmennuskeinoja se käyttää.

 

4)   Jollei asuinjäsenvaltiota voida varmentaa riittävästi yhden varmennuskeinon perusteella, tarjoajan on käytettävä enintään kahden tällaisen keinon yhdistelmää. Asuinjäsenvaltiota ei varmenneta syyttä toistuvasti.

 

5)   Komissiolla on valta antaa 7 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tilaajan asuinjäsenvaltion varmennuskeinojen luettelon muuttamista sen päivittämiseksi ottaen huomioon tekniikan kehityksen. Kyseisiä delegoituja säädöksiä hyväksyessään komissio kuulee asiantuntijoita sekä toimialan ja kuluttajien edustajia, jotta varmistetaan tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen periaatteiden kunnioittaminen.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Kaikki sopimusmääräykset, mukaan lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden, kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoiden ja palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajien ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, jotka ovat 3 artiklan 1 kohdan tai 4 artiklan vastaisia, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

1)  Kaikki tämän asetuksen vastaiset sopimusmääräykset, mukaan lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden, kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön saannin ja käyttämisen kannalta merkityksellisten verkkosisältöpalveluiden sisällön oikeuksien haltijoiden ja verkkosisältöpalveluiden tarjoajien välisten sopimusten sisältämät sopimusmääräykset sekä näiden tarjoajien ja niiden tilaajien välisten sopimusten sisältämät sopimusmääräykset, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattaminen ei anna perusteltua syytä muuttaa veloituksia, hintoja tai maksuja taikka tehdä muita muutoksia tilaajan, tarjoajan ja minkä tahansa oikeuksien haltijan välisiin taloudellisiin suhteisiin.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat tai kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijat voivat edellyttää, että palveluntarjoaja käyttää tehokkaita keinoja varmentaakseen, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sillä edellytyksellä, että tällaiset edellytettävät varmistuskeinot ovat kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Asetuksen säännöksiä sovelletaan riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan sopimuksiin verkkosisältöpalveluiden tarjoajien sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden ja kaikkien muiden verkkosisältöpalveluissa olevan sisällön saannin ja käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoiden välillä tai sopimuksiin kyseisten tarjoajien ja heidän tilaajiensa välillä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetuksen puitteissa toteutettava henkilötietojen käsittely, mukaan lukien erityisesti 5 artiklan 2 kohdan mukaista varmennusta varten tapahtuva käsittely, on toteutettava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti.

Tämän asetuksen puitteissa toteutettava henkilötietojen käsittely on toteutettava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti. Palveluntarjoajien on erityisesti varmistettava, että kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen soveltamispäivää tehtyihin sopimuksiin ja hankittuihin oikeuksiin, jos ne ovat kyseisen päivän jälkeen merkityksellisiä 3 artiklan mukaisen verkkosisältöpalveluiden tarjonnan, saannin ja käytön kannalta.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen soveltamispäivää tehtyihin sopimuksiin ja hankittuihin oikeuksiin, jos ne ovat kyseisen päivän jälkeen merkityksellisiä 3 ja 3 a artiklan mukaisen verkkosisältöpalveluiden tarjonnan, saannin ja käytön kannalta.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Arviointi

 

1)   Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle siitä kertomuksen.

 

2)   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen sisältyy muun muassa arviointi asuinjäsenvaltion varmennuskeinojen tehokkuudesta, mukaan lukien hiljattain kehitetyt alan standardit ja käytännöt, ja tarvittaessa uudelleentarkastelun tarpeesta. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti, onko oikeudenhaltijoiden tuloissa ollut huomattavaa vaihtelua ja ovatko kuluttajilta veloitetut hinnat nousseet. Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tai muu kuin lainsäädännällinen väline.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

7 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1)  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2)  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ...* määräämättömäksi ajaksi 3 b artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3)  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa perua 3 b artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4)  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5)  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6)  Edellä olevan 3 b artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

 

________________

 

* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

     Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

12.5.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

12.5.2016

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

28.4.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Marco Zullo

2.2.2016

Valiokuntakäsittely

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Hyväksytty (pvä)

29.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.7.2016)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Valmistelija (*): Sabine Verheyen

(*)   Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on antaa ns. oikeudellisen olettamuksen perusteella EU:ssa matkustaville kuluttajille mahdollisuus viedä mukanaan verkkosisältö, joka on laillisesti heidän saatavillaan heidän asuinjäsenvaltiossaan. Ehdotuksella käyttöön otettava siirrettävyysvelvoite ei edellytä palveluntarjoajien ostavan erillistä lisenssiä tai neuvottelevan uudelleen voimassa olevia lisenssejä, vaan niiden katsotaan toteuttavan teosten kappaleen valmistamista, yleisölle välittämistä, käyttöön saattamista jne. koskevat toimet niiden kyseisten, oikeudenhaltijoilta saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat tilaajan asuinmaata. Siten siirrettävyys on tässä asetuksessa kuluttajan oikeus, josta ei voida luopua.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mielestä on erittäin tärkeää, että verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyden yhteydessä kaikkialla unionissa taataan Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden sekä eurooppalaisten teosten suojelu ja edistäminen. Valmistelijan mielestä on kuitenkin tarpeen täsmentää, ettei siirrettävyys tarkoita rajatylittävää saatavuutta, joka ei ole tämän asetuksen aihe. Rajatylittävä siirrettävyys ei heikennä eikä poista alueperiaatetta, sillä kyseinen periaate ja yksinoikeuksilla luotu arvo ovat tärkeitä tekijöitä, joiden avulla voidaan säilyttää kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukyky ja varmistaa niiden rahoituksen kestävyys etenkin audiovisuaalialalla. Unionin lainsäädännössä vahvistettu tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien korkeatasoinen suoja tarjoaa kannustimen sisällön luomiseen ja muodostaa perustan Euroopan kulttuuriselle monimuotoisuudelle.

Soveltamisala

Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä ehdotetun asetuksen soveltamisesta verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta, myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen.

Valmistelija katsoo, että alkuperäistä komission ehdotusta olisi selkeyden vuoksi muutettava, jotta voidaan sulkea pois se, että pelkkä käyttäjätunnusjärjestelmä tai yleisradiolupamaksun kaltaisen pakollisen maksun suorittaminen merkitsee tässä asetuksessa tarkoitettua sopimusta.

Valmistelija tukee täysin komission lähestymistapaa, jossa asetusta sovelletaan paitsi verkkosisältöpalveluihin, jotka tarjotaan rahallista maksua vastaan, myös palveluihin, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua, siinä määrin kuin tarjoajat varmentavat tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Jos ei-maksullisen palvelun tarjoaja päättää tarjota siirrettävyyttä, tarjoajan on otettava käyttöön tilaajan asuinjäsenvaltion varmennusjärjestelmä tämän asetuksen mukaisesti.

Määritelmät

”Asuinjäsenvaltio”

Valmistelija katsoo, että ”asuinjäsenvaltion” määritelmää on tarpeen täsmentää, jotta voidaan välttää oikeudellinen epävarmuus ja mahdollistaa, että palveluntarjoajat voivat panna asetuksen operatiivisesti täytäntöön. EU:n oikeudessa ei määritellä selkeästi tavanomaisen asuinpaikan käsitetä. EU:n johdetussa oikeudessa ja oikeuskäytännössä esiintyy erilaisia määritelmiä. Tässä lausunnossa valmistelija ehdottaa, että noudatetaan asiassa C-452/93 P, Pedro Magdalena Fernández vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, annetussa unionin tuomioistuimen tuomiossa esiintyvää määritelmää, jota EU nyt käyttää omaan henkilöstöönsä sovellettavissa säännöissä. Siihen sisältyy selkeitä ohjeita siitä, miten henkilön asuinjäsenvaltio voidaan määrittää.

”Tilapäisesti oleskeleva”

”Tilapäisesti oleskelevan” määritelmän osalta valmistelija tukee täysin komission lähestymistapaa, jossa oleskelun kestoa muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa ei rajoiteta tiettyyn määrään päiviä tai viikkoja, sillä tämä vesittäisi asetuksen pääasiallisen tarkoituksen, jonka mukaan kaikille kuluttajille annetaan mahdollisuus matkustaa laillisesti hankitun verkkosisältönsä kanssa EU:n sisällä. Esimerkiksi Erasmus-opiskelijalla olisi oltava mahdollisuus viedä laillisesti hankkimansa sisältö ulkomaille koko oleskelunsa ajaksi. Sama pätee kuluttajiin, jotka matkustavat paljon työn takia. Päivien rajoittaminen koituisi näiden ihmisten vahingoksi. Lisäksi valmistelija tukee täysin komission lähestymistapaa olla sallimatta jatkuvaa sijainnin jäljitystä. Ulkomailla oleskelun keston rajoittaminen tiettyyn määrään päiviä edellyttäisi jatkuvaa IP-jäljitystä, jota olisi vältettävä. Kun tavanomaisen asuinpaikan käsite on hyvin määritelty ja kun varmennustoimet ovat tehokkaita ja kohtuullisia, ei sitä paitsi ole mitään syytä rajoittaa kestoa tiettyyn määrään päiviä, sillä väärinkäytön riskit ovat ilman muuta rajalliset.

Asuinjäsenvaltion varmentaminen käytännössä

Jotta voidaan varmistaa asetuksen nopea ja onnistunut täytäntöönpano myös operatiivisesti, valmistelija ehdottaa, että otetaan käyttöön tosiasiallisen asuinpaikan tarkastukset, joilla varmennetaan tilaajan tavanomainen asuinpaikka sillä hetkellä, jolloin hän haluaa käyttää palvelua, ja myöhemmin jatkuvasti mutta joissa ei väärinkäytön riskin välttämiseksi kuitenkaan käytetä jatkuvaa IP-jäljitystä vaan IP-osoitteiden otantaa.

Mahdollisimman suuren oikeusvarmuuden takaamiseksi valmistelija ehdottaa, että komissiota pyydettäisiin laatimaan delegoidulla säädöksellä ja yhdessä toimialan kanssa ei-tyhjentävä luettelo asuinpaikan varmennuskeinoista, joita palvelut voivat soveltaa varmentaakseen käytännössä tilaajan tavanomaisen asuinpaikan sillä hetkellä, jolloin hän haluaa käyttää rajatylittäviä siirrettäviä palveluja. Luettelo voi sisältää esimerkiksi digisovittimen vahvistetun asennuksen, kotipaikkakunnan pankkitilin, osallistumisen vaaleihin kotipaikkakunnalla, todistuksen verojen maksamisesta jne. Komissio voi muuttaa luetteloaan kuultuaan ensin palveluntarjoajia ja oikeudenhaltijoita. Tilaajan tavanomaisen asuinpaikan varmentamiseksi jatkuvasti IP-osoitteiden otanta voisi olla hyödyllistä.

Komission ehdotuksen mukaisesti valmistelija ehdottaa, että palveluntarjoajat vastaavat tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamisesta. Ne voivat lisäksi oikeudenhaltijoiden aseman lujittamiseksi pidättää palveluntarjoajalle lisensoidut oikeudet, jos tarjoaja ei pysty pyydettäessä osoittamaan, että se toteuttaa asuinpaikan varmennukset tämän asetuksen mukaisesti.

Soveltamispäivä

Oikeudenhaltijat ja palveluntarjoajat halunnevat vielä neuvotella asuinpaikan varmennustoimista ja vaihtaa niitä koskevia parhaita käytäntöjä komission kanssa. Tällaisten keskustelujen saaminen päätökseen kestänee pidempään kuin vain kuusi kuukautta. Valmistelija haluaisi kuitenkin kehottaa oikeudenhaltijoita, palveluntarjoajia ja komissiota laatimaan luettelon tosiasiallisen asuinpaikan varmennuskeinoista mahdollisimman pian niin, että tämä asetus voi tulla voimaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua sen julkaisupäivästä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Koska sisämarkkinat kattavat alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja perustuvat muun muassa palveluiden ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, on tarpeen säätää siitä, että kuluttajat voivat käyttää verkkosisältöpalveluita, joissa tarjotaan saataville sisältöä esimerkiksi musiikin, pelien, elokuvien tai urheilutapahtumien muodossa paitsi asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi olisi poistettava esteet, jotka haittaavat tällaisten verkkosisältöpalveluiden saantia ja käyttöä valtioiden rajojen yli.

(1)  Koska sisämarkkinat kattavat alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja perustuvat muun muassa palveluiden ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, on tarpeen säätää siitä, että kuluttajat voivat käyttää verkkosisältöpalveluita, joissa tarjotaan saataville laillista sisältöä esimerkiksi musiikin, pelien, elokuvien tai urheilutapahtumien muodossa paitsi asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi olisi poistettava esteet, jotka haittaavat laillisesti hankittujen verkkosisältöpalveluiden tilapäistä saantia ja käyttöä valtioiden rajojen yli.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tekniikan kehitys on johtanut kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt verkkosisältöpalveluiden käytön yhä helpommaksi, kun nämä palvelut ovat kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten sisältöpalveluiden saannin kysyntä on kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa kuluttajien kotimaan lisäksi myös silloin, kun he oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa.

(2)  Tekniikan kehitys on johtanut kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt verkkosisältöpalveluiden käytön yhä helpommaksi, kun nämä palvelut ovat kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten sisältöpalveluiden saannin kysyntä on kuluttajien keskuudessa kasvussa kuluttajien asuinjäsenvaltion lisäksi myös silloin, kun he oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Unionissa tarjottujen siirrettävien verkkosisältöpalveluiden tapauksessa on ensiarvoisen tärkeää taata Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden sekä eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten suojelu ja edistäminen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Unionin lainsäädännössä vahvistettu tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien korkeatasoinen suoja tarjoaa kannustimen sisällön luomiseen ja muodostaa perustan Euroopan kulttuuriselle monimuotoisuudelle.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kuluttajat ovat yhä useammin osapuolina palveluntarjoajien kanssa tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka koskevat verkkosisältöpalveluiden tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan useinkaan voi saada ja käyttää niitä verkkosisältöpalveluita, joihin he ovat kotimaassaan hankkineet käyttöoikeuden.

(3)  Kuluttajat ovat yhä useammin osapuolina palveluntarjoajien kanssa tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka koskevat verkkosisältöpalveluiden tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan useinkaan voi saada ja käyttää niitä verkkosisältöpalveluita, joihin he ovat asuinjäsenvaltiossaan hankkineet laillisesti käyttöoikeuden.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Monet esteet haittaavat näiden palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa. Tiettyihin verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten musiikkia, pelejä tai elokuvia, joka on suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden esteet ovat erityisesti lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeudet on usein lisensoitu alueellisesti, sekä siitä, että verkkopalveluiden tarjoajat voivat valintansa mukaan palvella vain tiettyjä markkinoita.

(4)  Monet esteet haittaavat näiden palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa. Tiettyihin verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten musiikkia, pelejä tai elokuvia, joka on suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden esteet ovat erityisesti lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeuksia ei aina ole lisensoitu monialueellisesti tai ne on jo myyty yksinoikeuspohjalta yhdellä alueella, sekä siitä, että verkkopalveluiden tarjoajat voivat valintansa mukaan palvella vain tiettyjä markkinoita. Näillä käytänteillä on vahva rooli eurooppalaisen kulttuurisisällön rahoittamisessa ja Euroopan markkinoiden tarpeisiin reagoitaessa. Tällaisilla käytänteillä ei saisi haitata kuluttajien laillista pääsyä verkkosisältöpalveluihin eikä niiden käyttöä, kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa, mutta alueellisen lisensoinnin järjestelmä on edelleen erittäin tärkeä vahvan eurooppalaisen kulttuurisen monimuotoisuuden jatkumisen kannalta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Lisäksi tuomioistuin katsoi yhdistetyissä asioissa C-403/08 ja C-429/08, Football Association Premier League and Others, EU:C:2011:631, että tiettyjä palvelun tarjoamisen rajoituksia ei voida perustella tavoitteella suojella teollis- ja tekijänoikeuksia.

(11)  Lisäksi tuomioistuin katsoi yhdistetyissä asioissa C-403/08 ja C-429/08, Football Association Premier League and Others, EU:C:2011:631, että palvelun tarjoamisen rajoittamista siten, että suoria urheilutapahtumia koskevan suojatun satelliittilähetyksen yhteydessä kielletään ulkomaisten dekoodausvälineiden käyttö, ei voida perustella tavoitteella suojella teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tämän asetuksen tavoitteena onkin mukauttaa oikeudellisia puitteita, jotta varmistetaan, että oikeuksien lisensointi ei enää estä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä unionissa ja että rajatylittävä siirrettävyys voidaan taata.

(12)  Tämän asetuksen tavoitteena onkin mukauttaa oikeudellisia puitteita, jotta voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa verkkosisältöpalvelujen tarjoamiseen vahvistamalla tiukasti tulkittavissa oleva oikeudellinen olettamus, jotta mahdollistetaan verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys kuluttajille, jotka ovat hankkineet sisällön laillisesti ja oleskelevat tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, ja jotta varmistetaan, että audiovisuaalialan osalta ei heikennetä tai poisteta alueperiaatetta, sillä tämä johtaisi kohtuuttomiin menetyksiin oikeudenhaltijoiden vahingoksi ja audiovisuaalisen sisällön markkinoiden merkittävään vääristymiseen. Tällä asetuksella ei pyritä muuttamaan nykyistä alueellisen lisensoinnin järjestelmää, joka on olennainen eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten rahoittamisen, tuotannon ja jakelun kannalta, eikä asetus saisi vaikuttaa kyseiseen järjestelmään.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Siirrettävyys olisi joka tapauksessa pidettävä erillään rajatylittävän saatavuuden käsitteestä, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Laillisesti tarjolla olevien ja laillisesti hankittujen sisältöpalveluiden siirrettävyyden parantaminen voisi olla merkittävä askel kohti perusteettomien maakohtaisten estojen lopettamista.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)   Tätä asetusta olisi tämän vuoksi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja hankittuaan oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. Tässä asetuksessa tarkoitetuksi sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden tarjonnasta ei pitäisi katsoa rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä.

(13)  Tätä asetusta olisi tämän vuoksi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja hankittuaan oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. Tässä asetuksessa tarkoitetuksi sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden tarjonnasta ei pitäisi katsoa rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi, pelkkää html-evästeiden hyväksymistä, pelkkää käyttäjätunnusjärjestelmää, kuten järjestelmää, joka on suunniteltu ensisijaisesti ohjelmasuosituksia tai henkilökohtaisesti suunnattua mainontaa varten, yleisradiolupamaksun kaltaisen yleisen pakollisen maksun suorittamista eikä tietojen vaihtamista tai siirtämistä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta siirrettävien palveluiden tarjoamista valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa siirrettäviä palveluita kotimaassaankaan.

(15)  Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan ilman rajoitusta tiettyyn kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevaan paikkaan, sillä ei ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta siirrettävien palveluiden tarjoamista valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa siirrettäviä palveluita tilaajan asuinjäsenvaltiossa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua, kuuluvat myös tämän asetuksen soveltamisalaan siinä määrin kuin tarjoajat varmistavat tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua ja joiden tarjoajat eivät varmista tilaajiensa asuinjäsenvaltiota, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niiden sisällyttäminen tämän asetuksen soveltamisalaan merkitsisi suurta muutosta tällaisten palveluiden toimittamistapaan ja aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Varmennettaessa tilaajan asuinjäsenvaltiota olisi tukeuduttava esimerkiksi tietoihin asuinjäsenvaltiossa tarjottavia muita palveluita koskevan lupamaksun maksamisesta, internet- tai puhelinyhteyttä koskevaan sopimukseen, IP-osoitteeseen tai muuhun varmennuskeinoon, jos tarjoaja voi niiden avulla saada kohtuullisen varmuuden tilaajiensa asuinjäsenvaltiosta.

(17)  Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua, kuuluvat myös tämän asetuksen soveltamisalaan siinä määrin kuin tarjoajilla jo on käytössä varmennusjärjestelmä, jolla ne voivat varmentaa tilaajiensa asuinjäsenvaltion samantasoisella varmuudella kuin rahallista maksua vastaan tarjottujen palvelujen yhteydessä. Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua ja joiden tarjoajilla ei ole käytössä varmennuspalvelua, voivat vapaasti päättää sallia tilaajilleen pääsyn palveluunsa ja palvelunsa käytön tämän asetuksen mukaisesti. Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua ja joiden tarjoajilla ei vielä ole käytössä varmennusjärjestelmää, jolla ne voivat varmentaa tilaajiensa asuinjäsenvaltion samantasoisella varmuudella kuin rahallista maksua vastaan tarjottujen palvelujen yhteydessä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niiden pakollinen sisällyttäminen tämän asetuksen soveltamisalaan merkitsisi suurta muutosta tällaisten palveluiden toimittamistapaan ja aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Koska verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua, ovat kuitenkin merkittäviä tekijöitä markkinoilla, niiden olisi edelleen voitava tarjota rajatylittävää siirrettävyyttä tilaajilleen, jos niillä on käytettävissään keinoja, jotka mahdollistavat tilaajiensa asuinjäsenvaltion varmentamisen samantasoisella varmuudella kuin rahallista maksua vastaan tarjottujen palvelujen yhteydessä. Jos ilman rahallista maksua tarjottavien verkkosisältöpalveluiden tarjoajat haluavat turvautua tähän vaihtoehtoon, ne olisi velvoitettava noudattamaan tämän asetuksen säännöksiä samaan tapaan kuin rahallista maksua vastaan tarjottavien verkkosisältöpalveluiden tarjoajat.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti oleskelevat, tarjoamalla saataville saman sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -määrällä, samalla käyttäjämäärälle ja samoin toimintein, jotka tarjotaan asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta. Kaikki palveluntarjoajan toimet, joilla estettäisiin käyttäjää saamasta palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa, esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita tai laatua rajoitettaisiin, merkitsisi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistamista koskevan velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen tämän asetuksen vastaista.

(18)  Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti oleskelevat, tarjoamalla saataville saman sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -määrällä, samalla käyttäjämäärälle ja samoin toimintein, jotka tarjotaan asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta. Kaikki palveluntarjoajan toimet, joilla estettäisiin käyttäjää saamasta palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa ja jotka eivät rikkoisi tätä asetusta, esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita tai laatua rajoitettaisiin, merkitsisi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistamista koskevan velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen tämän asetuksen vastaista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Poikkeaminen rajatylittävän siirrettävyyden tarjoamisvelvoitteesta tiettyjen muiden kuin kannettavien laitteiden kohdalla voidaan sallia hyvin rajatuissa olosuhteissa, kun pääsyn takaaminen tilaajalle edellyttäisi, että verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi tehtävä erillinen sopimus kolmannen osapuolen, laitteen valmistajan tai foorumin valvojan kanssa, koska tämä ei kenties ole teknisesti toteutettavissa tai se saattaa olla oikeudellisesti ongelmallista.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat noudattavat velvoitetta, jonka mukaan niiden on tarjottava palveluidensa rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että niillä palveluntarjoajilla, jotka laillisesti tarjoavat verkkosisältöpalveluita tilaajien asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä säädöksellä, jonka mukaan tällaisen verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan asuinjäsenvaltiossa.

(20)  Jotta varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat noudattavat velvoitetta, jonka mukaan niiden on tarjottava palveluidensa rajatylittävä siirrettävyys loukkaamatta alueellista yksinoikeutta, on tarpeen säätää, että niillä palveluntarjoajilla, jotka laillisesti tarjoavat verkkosisältöpalveluita tilaajien asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä säädöksellä, jonka mukaan tällaisen verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan asuinjäsenvaltiossa. Tämä oikeudellinen olettamus ei saisi estää tarjoajaa tarjoamasta toisessa jäsenvaltiossa tilapäisesti oleskelevalle tilaajalleen verkkosisältöä, jota tarjoaja tarjoaa laillisesti kyseisessä jäsenvaltiossa. Olettamusta ei myöskään pitäisi tulkita siten, että se rajoittaa palveluntarjoajaa tarjoamasta palvelujaan pysyvästi toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle asiakkaalle, edellyttäen että tarvittavat lisenssit on hankittu direktiivin 2001/29/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU1 a mukaisesti ja että oikeudenhaltijoilta on saatu lupa sisällön käyttöön.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensoinnin kannalta tämä merkitsee sitä, että teosten ja muun suojatun aineiston kappaleen valmistamisen, yleisölle välittämisen ja käyttöön saattamisen sekä sui generis -oikeuksin suojattujen tietokantojen osalta kopioinnin tai uudelleenkäytön, joka tapahtuu, kun palvelu tarjotaan tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi katsottava tapahtuvan tilaajien asuinjäsenvaltiossa. Palveluntarjoajien olisi tämän vuoksi katsottava toteuttavan tällaiset toimet niiden kyseisten oikeudenhaltijoilta saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat näiden tilaajien asuinjäsenvaltiota. Aina kun palveluntarjoajat kyseisiltä oikeudenhaltijoilta saadun luvan pohjalta pystyvät tilaajan jäsenvaltiossa toteuttamaan toimen, joka merkitsee yleisölle välittämistä tai kappaleen valmistamista, tilaajan, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi voitava saada ja käyttää kyseistä palvelua ja tarvittaessa voitava toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotka katsotaan kappaleen valmistamiseksi, kuten verkkolataus, johon tilaajalla olisi oikeus omassa asuinjäsenvaltiossaan. Sen, että palveluntarjoaja tarjoaa verkkosisältöpalveluita tilaajalle, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, ja sen, että tilaaja käyttää palvelua tämän asetuksen mukaisesti, ei pitäisi merkitä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tai minkään muun palvelussa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisen oikeuden rikkomista.

(21)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensoinnin kannalta tämä merkitsee sitä, että teosten ja muun suojatun aineiston kappaleen valmistamisen, yleisölle välittämisen ja käyttöön saattamisen sekä sui generis -oikeuksin suojattujen tietokantojen osalta kopioinnin tai uudelleenkäytön, joka tapahtuu, kun palvelu tarjotaan tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi katsottava tapahtuvan tilaajien asuinjäsenvaltiossa. Palveluntarjoajien olisi tämän vuoksi katsottava toteuttavan tällaiset toimet niiden kyseisten oikeudenhaltijoilta saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat näiden tilaajien asuinjäsenvaltiota. Aina kun palveluntarjoajat kyseisiltä oikeudenhaltijoilta saadun luvan pohjalta pystyvät tilaajan jäsenvaltiossa toteuttamaan toimen, joka merkitsee yleisölle välittämistä tai kappaleen valmistamista, tilaajan, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi voitava saada ja käyttää kyseistä palvelua ja tarvittaessa voitava toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotka katsotaan kappaleen valmistamiseksi, kuten verkkolataus, johon tilaajalla olisi oikeus omassa asuinjäsenvaltiossaan. Sen, että palveluntarjoaja tarjoaa verkkosisältöpalveluita tilaajalle, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, ja sen, että tilaaja käyttää palvelua tämän asetuksen mukaisesti, ei pitäisi merkitä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tai minkään muun palvelussa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisen oikeuden rikkomista, edellyttäen että tilaajan asuinjäsenvaltio on tosiasiallisesti varmennettu tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden sekä luovan sisällön tuottamisen, markkinoinnin ja jakelun turvaaminen koko unionissa ja etenkin audiovisuaalisen alan sekä tekijöiden ja luovan työn tekijöiden oikeuksien suojaaminen tekijänoikeuden avulla edellyttävät, että tämä asetus olisi rajattava laillisesti hankitun sisällön rajatylittävään siirrettävyyteen eikä sitä pitäisi missään tapauksessa laajentaa koskemaan rajatylittävää pääsyä verkkosisältöpalveluihin jäsenvaltioissa, joissa verkkosisältöpalvelun tarjoaja ei ole saanut luovan työn tekijöiltä ja oikeudenhaltijoilta lupaa kyseisen sisällön käyttöön.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b)  Palveluntarjoajien ja verkkosisältöpalvelujen tarjoamiseen liittyvien oikeuksien haltijoiden ei pitäisi voida kiertää tämän asetuksen soveltamista valitsemalla kolmannen maan lain laiksi, jota sovelletaan niiden välisiin sopimuksiin taikka palveluntarjoajien ja tilaajien välisiin sopimuksiin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Jos tilaaja ei toimita tarvittavia tietoja eikä palveluntarjoaja sen vuoksi kykene varmentamaan asuinjäsenvaltiota tässä asetuksessa edellytetyllä tavalla, palveluntarjoajan ei pitäisi tarjota verkkosisältöpalvelun siirrettävyyttä kyseiselle tilaajalle tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, joiden mukaisesti he voivat nauttia verkkosisältöpalveluista muissa jäsenvaltioissa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksen mukaan oikeudenhaltijat voivat edellyttää, että palveluntarjoaja hyödyntää keinoja, joilla varmistetaan, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän asetuksen mukaisesti. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaiset edellytettävät varmistuskeinot ovat kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi. Esimerkkejä tarvittavista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä voivat olla IP-osoitteen otanta sijainnin jatkuvan seurannan sijaan, avoin tiedottaminen varmennuksen menetelmistä ja tarkoituksesta sekä soveltuvat turvatoimenpiteet. Kun muistetaan, että varmennuksen käyttötarkoituksen kannalta merkityksellistä ei ole sijainti vaan se jäsenvaltio, jossa tilaaja saa palvelun, tarkkoja sijaintitietoja ei pitäisi tätä tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. Vastaavasti jos tilaajan todentaminen riittää tarjottavan palvelun toimittamiseksi, ei pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista.

(23)  Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, joiden mukaisesti he voivat nauttia verkkosisältöpalveluista muissa jäsenvaltioissa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksella palveluntarjoaja velvoitetaan hyödyntämään keinoja, joilla varmistetaan, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän asetuksen mukaisesti. Tässä asetuksessa tarkoitetulla varmennuskeinojen luettelolla pyritään huolehtimaan palveluntarjoajien käyttämiä varmennuskeinoja koskevasta oikeusvarmuudesta sekä riittävistä ja joustavista keinoista, joiden avulla palveluntarjoaja voi todentaa ja varmentaa tilaajien pääsyn palveluun sekä heidän asuinjäsenvaltionsa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Oikeudenhaltijat voivat pidättää palveluntarjoajalle lisensoidut oikeudet, jos tarjoaja ei pysty osoittamaan, että se noudattaa velvoitetta varmentaa tosiasiallisesti tilaajan asuinjäsenvaltiota tämän asetuksen mukaisesti. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että edellytetyt todentamis- ja varmentamiskeinot ovat tehokkaita ja mukautettuja kyseisen verkkosisältöpalvelun luonteeseen ja että ne ovat kohtuullisia eivätkä mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen tämän tarkoituksen täyttämiseksi. Kussakin tapauksessa olisi otettava huomioon kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavat erityiset varmennuskeinot sekä kyseisen verkkosisältöpalvelun laji. Palveluntarjoajien olisi oikeusvarmuuden varmistamiseksi hyödynnettävä vähintään kahden tässä asetuksessa säädetyn varmennuskeinon muodostamaa yhdistelmää, josta oikeudenhaltijat ja palveluntarjoajat ovat sopineet. Esimerkkejä tarvittavista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä voivat olla IP-osoitteen otanta sijainnin jatkuvan seurannan sijaan, avoin tiedottaminen henkilöille varmennuksen menetelmistä ja tarkoituksesta sekä soveltuvat turvatoimenpiteet. Kun muistetaan, että varmennuksen käyttötarkoituksen kannalta merkityksellistä ei ole tietty sijainti tai maa vaan se, onko palvelua käyttävä henkilö asuinjäsenvaltiossaan vai ei, tarkkoja sijaintitietoja ei asuinpaikan alkuperäistä varmentamista lukuun ottamatta pitäisi tätä tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. Vastaavasti jos tilaajan todentaminen riittää tarjottavan palvelun toimittamiseksi, ei pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b)  Komissiolle olisi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan toimialaa, pienet oikeudenhaltijat mukaan luettuina, kuullen laadittua luetteloa keinoista tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, paremmasta sääntelystä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja näiden asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava tällaisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeus henkilötietojen suojaan, ilmaisunvapaus ja elinkeinovapaus. Kaikessa tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti. Palveluntarjoajien on erityisesti varmistettava, että kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

(24)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava tällaisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeus henkilötietojen suojaan, omistusoikeus, mukaan luettuina teollis- ja tekijänoikeudet, ilmaisunvapaus ja elinkeinovapaus. Kaikessa tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava direktiivien 95/46/EY27 ja 2002/58/EY28 mukaisesti. Palveluntarjoajien on erityisesti varmistettava, että kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

__________________

__________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31–50).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL 201, 31.7.2002, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY ja 2009/136/EY.

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Tässä asetuksessa olisi noudatettava velvoitteita, jotka kuuluvat unionille tekijänoikeutta ja lähioikeuksia suojaavien kansainvälisten sopimusten mukaisesti, mukaan luettuina Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta, Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeussopimus sekä WIPOn esitys- ja äänitesopimus.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Koska asetusta tämän vuoksi sovelletaan joihinkin sopimuksiin ja oikeuksiin, jotka on tehty tai jotka on hankittu ennen sen soveltamispäivää, on myös tarpeen säätää kohtuullisesta ajasta tämän asetuksen voimaantulon ja sen soveltamispäivän välillä, jolloin oikeudenhaltijat ja palveluntarjoajat voivat tehdä tarvittavat järjestelyt uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi ja palveluntarjoajat voivat muuttaa palveluidensa käyttöehtoja.

(27)  Koska asetusta tämän vuoksi sovelletaan joihinkin sopimuksiin ja oikeuksiin, jotka on tehty tai jotka on hankittu ennen sen soveltamispäivää, on myös tarpeen säätää kohtuullisesta ajasta tämän asetuksen voimaantulon ja sen soveltamispäivän välillä, jolloin oikeudenhaltijat ja palveluntarjoajat voivat tehdä tarvittavat järjestelyt uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi ja palveluntarjoajat voivat muuttaa palveluidensa käyttöehtoja. Sähköisen viestintäpalvelun ja verkkosisältöpalvelujen yhdistävinä paketteina tarjottavien verkkosisältöpalvelujen käyttöehtoihin tehdyt muutokset, jotka tehdään ainoastaan tämän asetuksen vaatimusten noudattamiseksi, eivät luo tilaajille sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevan sääntelykehyksen täytäntöönpanemiseksi annettuun kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia vetäytyä tällaisten sähköisten viestintäpalvelujen toimittamista koskevista sopimuksista.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jotta voidaan saavuttaa tavoitteena oleva verkkosisältöpalveluiden siirrettävyys unionissa, on tarkoituksenmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeen, jotta voidaan taata rajatylittävää siirrettävyyttä koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja näiden sääntöjen voimaantulo samanaikaisesti kaikkien verkkosisältöpalveluiden osalta. Ainoastaan asetuksella taataan sen tasoinen oikeusvarmuus, joka on tarpeen, jotta kuluttajat voivat täysimittaisesti hyötyä rajatylittävästä siirrettävyydestä kaikkialla unionissa.

(28)  Jotta voidaan saavuttaa tavoitteena oleva verkkosisältöpalveluiden siirrettävyys unionissa, on tarkoituksenmukaista antaa asetus, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeen, jotta voidaan taata rajatylittävää siirrettävyyttä koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja näiden sääntöjen voimaantulo samanaikaisesti kaikkien verkkosisältöpalveluiden osalta. Ainoastaan asetuksella taataan sen tasoinen oikeusvarmuus, joka on tarpeen, jotta kuluttajat voivat täysimittaisesti hyötyä rajatylittävästä siirrettävyydestä kaikkialla unionissa; tällaisen säädöksen valinta heijastaa rajatylittävää siirrettävyyttä koskevien määräysten erityistavoitteita ja niihin vaikuttavia ainutlaatuisia olosuhteita, ja siksi asetusta ei pitäisi missään tapauksessa pitää ennakkotapauksena mahdollisille myöhemmille säädöksille, joita unioni antaa tekijänoikeuden alalla.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen toimintatapa, jolla varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat unionissa saada ja käyttää tällaisia palveluita oleskellessaan tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen toimintatapa, jolla varmistetaan, että laillisesti hankittujen verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat asuinjäsenvaltiossaan saada ja käyttää tällaisia palveluita oleskellessaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, samalla kun kunnioitetaan pääsyn kohteena olevaa ja käytettyä sisältöä koskevaa tekijänoikeutta ja lähioikeuksia ja edellyttäen, että verkkosisältöpalveluiden tarjoaja on varmentanut tilaajan asuinjäsenvaltion 3 b artiklan mukaisesti.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti asuu;

c) ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti asuu, millä tarkoitetaan paikkaa, johon henkilö on keskittänyt pysyvästi intressinsä tarkoituksenaan näiden intressien keskittämisen jatkuvuus ja johon henkilö palaa toistuvasti ja johon hänellä on jatkuvat yhteydet ja joka on määritetty tämän asetuksen mukaisten varmentamiskeinojen perusteella;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’tilapäisellä oleskelulla’ tarkoitetaan tilaajan tilapäistä oleskelua jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen asuinjäsenvaltionsa;

d)  ’tilapäisellä oleskelulla’ tarkoitetaan tilaajan lyhytaikaista tilapäistä oleskelua jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen asuinjäsenvaltionsa, edellyttäen että tilaaja ei muuta intressiensä keskittämistä kyseiseen jäsenvaltioon;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’verkkosisältöpalvelulla’ tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa määriteltyä palvelua, jonka palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä ja joka on direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu tai palvelu, jonka keskeinen piirre on pääsyn ja käyttömahdollisuuden tarjoaminen teoksiin, muuhun aineistoon tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin joko lineaarisesti tai tilauksena, joka toimitetaan tilaajalle sovituin ehdoin joko

e)  ’verkkosisältöpalvelulla’ tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa määriteltyä palvelua, jonka palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä ja joka on direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu tai palvelu, jonka keskeinen piirre on pääsyn ja käyttömahdollisuuden laillinen tarjoaminen teoksiin ja muuhun aineistoon tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin joko lineaarisesti tai tilauksena.

1)  rahallista maksua vastaan; tai

 

2)  ilman rahallista maksua sillä edellytyksellä, että palvelun tarjoaja varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion;

 

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua velvoitetta ei laajenneta sovellettavaksi verkkosisältöä koskevaan rajatylittävään pääsyyn, kun palveluntarjoaja ei ole saanut lupaa sisällön käyttöön oikeudenhaltijalta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti tarjottavan verkkosisältöpalvelun toimituslaadusta.

3)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on mahdollisuuksien mukaan saatavillaan olevien tietojen perusteella ilmoitettava tilaajalle etukäteen 1 kohdan mukaisesti tarjottavan verkkosisältöpalvelun toimituslaadusta.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Osallistumisoikeus

 

Ilman rahallista maksua tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoaja, jolla ei vielä ole käytössä varmennusjärjestelmää, jolla tarjoaja voi varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion samantasoisella varmuudella kuin rahallista maksua vastaan tarjottujen palvelujen yhteydessä, voi halutessaan tehdä tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa oleskelevalle tilaajalle mahdolliseksi verkkosisältöpalveluun pääsyn ja palvelun käyttämisen, edellyttäen, että

 

a)  tarjoaja varmentaa tilaajiensa asuinjäsenvaltion tämän asetuksen mukaisesti;

 

b)  tarjoaja ilmoittaa verkkosisältöpalvelua koskevan sisällön tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoille ja kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoille ja tilaajilleen kohtuullisessa määräajassa ennen tällaisen pääsyn ja käytön mahdollistamista; ja

 

c)  tarjoaja soveltaa tämän asetuksen säännöksiä siitä hetkestä lähtien, kun se mahdollistaa rajatylittävän siirrettävyyden tilaajilleen.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

3 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b artikla

 

Asuinjäsenvaltion varmentamista koskeva velvoite

 

1)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan, joka tekee tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa olevalle tilaajalle mahdolliseksi verkkosisältöpalveluun pääsyn ja palvelun käyttämisen, on tosiasiallisesti varmennettava tilaajan asuinjäsenvaltio.

 

2)  Edellä 1 kohdassa asetetun velvoitteen noudattamiseksi tarjoaja käyttää yhdistelmää, joka muodostuu vähintään kahdesta seuraavista varmentamiskeinoista:

 

a)  henkilökortti tai muu voimassa oleva asiakirja, jolla vahvistetaan tilaajan asuinjäsenvaltio ja jossa on sähköisiä tunnistuskeinoja;

 

b)  tilaajan laskutusosoite tai postiosoite;

 

c)  maksutiedot, kuten tilaajan pankkitili taikka paikallinen luotto- tai pankkikortti;

 

d)  digisovittimen tai palvelun toimittamiseen tilaajalle käytettävän vastaavan laitteen asennuspaikka;

 

e)  se, että tilaaja on internet- tai puhelinyhteyttä tai vastaava yhteyttä koskevan sopimuksen osapuolena jäsenvaltiossa;

 

f)  se, että tilaaja maksaa lisenssimaksua muista jäsenvaltiossa tarjottavista palveluista, kuten julkisesta yleisradiotoiminnasta;

 

g)  otannat IP-osoitteista sen määrittämiseksi, missä jäsenvaltiossa tilaaja saa ja käyttää verkkosisältöpalvelua, tai kyseisen jäsenvaltion määrittäminen muilla maantieteellisen paikannuksen keinoilla;

 

h)  paikallisiin äänestysluetteloihin rekisteröityminen, mikäli tiedot ovat julkisesti saatavilla;

 

i)  paikallisten verojen tai henkilöverojen maksaminen, mikäli tiedot ovat julkisesti saatavilla.

 

3)  Varmentamiskeinoissa on otettava huomioon palvelun luonne ja niiden on oltava kohtuullisia eikä niissä pidä mennä pidemmälle kuin mikä on tarpeen tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamiseksi.

 

4)  Tarjoaja ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat taikka kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijat voivat sopia 2 kohdassa tarkoitetun varmennuskeinojen yhdistelmän käyttämisestä tai 2 kohdassa tarkoitettujen varmennuskeinojen määrästä varmentaakseen asuinjäsenvaltion.

 

5)  Varmentamista varten suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 2016/6791 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY1 b.

 

6)  Tarjoaja on oikeutettu pyytämään tilaajaa antamaan asuinjäsenvaltion varmennukseen tarvittavat tiedot. Jos tilaaja jättää toimittamatta kyseiset tiedot eikä tarjoaja näin ollen kykene varmentamaan asuinjäsenvaltiota niin kuin tässä asetuksessa vaaditaan, tarjoaja ei saa mahdollistaa tämän asetuksen perusteella tilaajalle verkkosisältöpalvelun saantia tai käyttämistä silloin, kun tämä oleskelee tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa.

 

7)  Jotta voidaan varmistaa, että varmentamiskeinojen luettelo on asiaa koskevan teknisen kehityksen tasalla, komissiolle annetaan valta antaa delegoituja säädöksiä 7 a artiklan mukaisesti muuttaakseen tätä luetteloa ja lisätäkseen siihen innovatiivisia varmennuskeinoja 3 kohdan mukaisesti, edellyttäen, että 2 kohdassa tarkoitettu varmennuskeinojen luettelo osoittautuu ajastaan jälkeen jääneeksi ennen tämän asetuksen arviointia kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulopäivästä.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkkosisältöpalvelun tarjoamisen ja tilaajan osalta tällaisen palvelun 3 artiklan 1 kohdan mukaisen saannin ja käytön katsotaan tapahtuvan yksinomaan asuinjäsenvaltion alueella, direktiivien 96/9/EY, 2001/29/EY, 2006/115/EY, 2009/24/EY ja 2010/13/EU soveltaminen mukaan luettuna.

Verkkosisältöpalvelun tarjoamisen ja tilaajan osalta tällaisen palvelun 3 artiklan 1 kohdan mukaisen saannin ja käytön katsotaan tapahtuvan yksinomaan asuinjäsenvaltion alueella, direktiivien 96/9/EY, 2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY soveltaminen mukaan luettuna.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Kaikki sopimusmääräykset, mukaan lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden, kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoiden ja palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajien ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, jotka ovat 3 artiklan 1 kohdan tai 4 artiklan vastaisia, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

1)  Kaikki sopimusmääräykset, mukaan lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden, kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen ja saannin kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoiden ja palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajien ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, jotka ovat tämän asetuksen vastaisia, ovat täytäntöönpanokelvottomia. Tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvat sopimusmuutokset eivät anna oikeutta vetäytyä sopimuksesta, jonka ovat tehneet joko tilaaja ja tarjoaja tai tarjoaja ja oikeudenhaltija. Tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvat muutokset, mukautukset taikka muut sopimuspohjaiset muutokset eivät anna perusteltua syytä muuttaa veloituksia, hintoja tai maksuja taikka muita tilaajan, tarjoajan ja oikeudenhaltijan välisiä taloudellisia suhteita.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat tai kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijat voivat edellyttää, että palveluntarjoaja käyttää tehokkaita keinoja varmentaakseen, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sillä edellytyksellä, että tällaiset edellytettävät varmistuskeinot ovat kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi.

2)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajien on hyödynnettävä tehokkaita keinoja, joilla varmistetaan, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän asetuksen ja 3 b artiklan mukaisesti. Oikeudenhaltijat voivat edellyttää, että toteutetaan lisätoimenpiteitä, jos se on kohtuullista ja ehdottomasti tarpeen, sillä edellytyksellä, että tällaiset edellytettävät toimenpiteet ovat kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi ja että ne eivät edellytä muutoksia oikeudenhaltijoiden ja palveluntarjoajien tekemiin sopimuksiin. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat ja kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijat voivat peruuttaa tarjoajalta oikeuksien kohteena olevan sisällön käyttölisenssin, jos tarjoaja ei toimi 3 b artiklan mukaisesti.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat tai kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijat voivat myöntää palveluntarjoajille, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin1 a 2014/24/EU III osastossa tarkoitettuja monialueellisten lisenssien haltijoita, luvan sisältönsä saamiseen ja käyttämiseen tämän asetuksen mukaisesti varmentamatta asuinjäsenvaltiota.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla ((EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72).

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1)  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2)  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ...* määräämättömäksi ajaksi 3 b artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä [*perussäädöksen voimaantulopäivä tai muu lainsäädäntövallan käyttäjien asettama päivä].

 

3)  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 b artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4)  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5)  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6)  Edellä olevan 3 b artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Arviointi

 

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Kertomuksessa arvioidaan rajatylittävän siirrettävyyden käyttämistä ja asuinjäsenvaltion varmentamista sekä tarvittaessa uudelleen tarkastelemisen tarvetta. Komission on liitettävä arviointikertomukseen ehdotuksia, joilla on tarkoitus parantaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [6 kuukauden kuluttua julkaisupäivästä].

Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua julkaisupäivästä].

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

12.5.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

21.1.2016

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

28.4.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Sabine Verheyen

16.2.2016

Hyväksytty (pvä)

21.6.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.9.2016)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Valmistelija: Carlos Zorrinho

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla on olennainen tekijä tosiasiallisessa digitaalisten sisämarkkinoiden luomisessa ja vankan perustan laskemisessa digitaaliunionille Euroopan unionissa.

Asetuksen myötä kaikilla jäsenvaltioilla on sitova velvoite asetuksen voimaantulosta alkaen yhdenmukaistaa menettelyjä alalla, josta ne ovat vastuussa, ja antaa käyttäjille koko EU:ssa rajat ylittävä pääsy sisältöpalveluihin, joita koskevia sopimuksia he ovat allekirjoittaneet asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksella myös ulotetaan toimittajien mahdollisuus tarjota palveluja, joiden toimittamisesta ne ovat sopineet yhdessä jäsenvaltiossa, koko EU:n alueelle.

Sen lisäksi, että asetuksessa määritellään siirrettävyyden varmistamisprosessissa noudatettavat menettelyt, siinä annetaan niin tätä prosessia kuin digitaaliunionin kehitystä koskevat perusmääritelmät.

Lausunnolla pyritään parantamaan ja selkeyttämään jäljempänä olevia kohtia.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluva sisältö

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluu sellaisia verkkosisältöjä ja -palveluja kuin musiikkia, pelejä, elokuvia, viihdeohjelmia ja urheilutapahtumia, joiden olisi oltava saatavilla sekä tilaajan asuinjäsenvaltiossa että myös silloin, kun hän on tilapäisesti jossakin toisessa unionin jäsenvaltiossa. Viihdepelien lisäämisellä asetuksen soveltamisalaan pyritään vahvistamaan sen täytäntöönpanon perustaa.

Palveluja koskevien maksujen erottaminen lupamaksuista

Joillakin jäsenvaltioilla on yleishyödyllisiin verkkosisältöpalveluihin pääsyä koskeva maksujärjestelmä. Maksun, erityisesti televisiolupamaksun, maksamista ei pitäisi katsoa rahalliseksi maksuksi.

Takuu siitä, että palveluntarjoajat noudattavat vahvistettuja sopimusehtoja tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen

Jotta voidaan varmistaa, ettei tässä asetuksessa tarkoitettua siirrettävyyttä muuteta yksipuolisilla sopimusten muutoksilla, siirrettävyyden varmistamisesta tulee pakollista, joten sopimuspuolet eivät voi sulkea sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta minkään sopimuksen nojalla tai yksipuolisesti palveluntarjoajan toimesta. Lisäksi palveluntarjoajien ja verkkosisältöpalvelujen tarjoamiseen liittyvien oikeuksien haltijoiden ei pitäisi voida kiertää tämän asetuksen soveltamista valitsemalla kolmannen maan lain laiksi, jota sovelletaan niiden välisiin sopimuksiin taikka palveluntarjoajien ja tilaajien välisiin sopimuksiin.

Palvelun laatua koskeva tiedottamisvelvoite

Jos tilaajan valitsema verkkoyhteys tilaajan oleskellessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa ei mahdollista sitä, että verkkosisältöpalvelun tarjoaja voisi varmistaa palvelun saman laadun, palveluntarjoajaa ei pitäisi asettaa vastuuseen tästä tilanteesta. Sen olisi kuitenkin tiedotettava kuluttajalle mahdollisesta palvelun laadun heikkenemisestä. Jos on tehty sopimus tietyntasoisen laadun takaamisesta, tämä sopimus sitoo tarjoajaa eikä se voi periä siitä lisämaksua tilaajalta.

Tilaajan määritelmä

Selvennetään, että rahallisen maksun maksaminen ei ole määräävä kriteeri tilaajan määrittelyssä.

Kuluttajan määritelmä

Kuluttajaksi määritellään myös oikeushenkilö, joka toimii muussa kuin liike-, elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa.

Asuinjäsenvaltion määritelmä

Asuinjäsenvaltion määritelmää vahvistetaan ilmaisemalla, että se on jäsenvaltio, jossa tilaaja tavanomaisesti asuu tai johon hän palaa säännöllisesti oleskeltuaan tilapäisesti toisessa maassa.

Käsitteen ”tilapäisesti oleskeleva” määritelmä

Tähän määritelmään liittyvää pysyvän vastakohtaa korostetaan.

Tilaajan asuinjäsenvaltion varmentaminen

Ehdotetaan, että jos rahallista maksua ei ole maksettu, palveluntarjoaja tosiasiallisesti varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion tilaajan verotuksellisen kotipaikan, henkilötodistuksen tai muun hänen asuinjäsenvaltionsa vahvistaman voimassa olevan asiakirjan perusteella.

Teknologianeutraalius

Teknologianeutraaliuden varmistamiseksi kuluttajalla olisi oltava oikeus valita verkkosisällön saantiin tarvittava laite tai teknologia vapaasti markkinoilla saatavilla olevien laitteiden ja teknologian joukosta.

Soveltamispäivä

Ehdotetaan, että asetusta sovelletaan kohtuullisessa ajassa, 12 kuukauden kuluttua julkaisupäivästä, mikä ei estä palveluntarjoajia varmistamasta siirrettävyyttä niin pian kuin ne voivat tehdä sen julkaistun asetuksen mukaisesti.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

Perustelu

Perusoikeuskirja on tärkein oikeudellinen perusta henkilötietojen ja yksityisyyden suojalle, jotka ovat puolestaan tämän asetuksen peruskysymys, ja siksi peruskirja on mainittava johdanto-osan viitteissä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Koska sisämarkkinat kattavat alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja perustuvat muun muassa palveluiden ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, on tarpeen säätää siitä, että kuluttajat voivat käyttää verkkosisältöpalveluita, joissa tarjotaan saataville sisältöä esimerkiksi musiikin, pelien, elokuvien tai urheilutapahtumien muodossa paitsi asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi olisi poistettava esteet, jotka haittaavat tällaisten verkkosisältöpalveluiden saantia ja käyttöä valtioiden rajojen yli.

(1)  Koska sisämarkkinat kattavat alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja perustuvat muun muassa palveluiden ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, on tarpeen säätää siitä, että kuluttajat voivat käyttää verkkosisältöpalveluita, joissa tarjotaan saataville sisältöä esimerkiksi musiikin, pelien, elokuvien, viihdeohjelmien tai urheilutapahtumien muodossa paitsi asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi olisi mahdollisimman pian poistettava esteet, jotka haittaavat tällaisten verkkosisältöpalveluiden saantia ja käyttöä valtioiden rajojen yli, sillä kuluttajien esteetön pääsy audiovisuaalisiin verkkosisältöihin koko unionissa on keskeistä digitaalisten sisämarkkinoiden sujuvalle toiminnalle.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Tekniikan kehitys on johtanut kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt verkkosisältöpalveluiden käytön yhä helpommaksi, kun nämä palvelut ovat kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten sisältöpalveluiden saannin kysyntä on kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa kuluttajien kotimaan lisäksi myös silloin, kun he oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa.

(2)  Tekniikan kehitys on johtanut kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt verkkosisältöpalveluiden käytön yhä helpommaksi, kun nämä palvelut ovat kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten sisältöpalveluiden saannin kysyntä on kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa. Tämä koskee sekä tilanteita, joissa kuluttajat ovat asuinjäsenvaltioissaan, että tilanteita, joissa he oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Kuluttajat ovat yhä useammin osapuolina palveluntarjoajien kanssa tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka koskevat verkkosisältöpalveluiden tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan useinkaan voi saada ja käyttää niitä verkkosisältöpalveluita, joihin he ovat kotimaassaan hankkineet käyttöoikeuden.

(3)  Kuluttajat ovat yhä useammin osapuolina palveluntarjoajien kanssa tehtävissä maksullisissa ja maksuttomissa sopimusjärjestelyissä, jotka koskevat verkkosisältöpalveluiden tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti jossakin toisessa unionin jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan useinkaan voi saada ja käyttää niitä verkkosisältöpalveluita, joihin he ovat asuinjäsenvaltiossaan hankkineet käyttöoikeuden. Tämä on vastoin sisämarkkinoiden sekä unionin digitaalitalouden joustavan ja tehokkaan kehittämisen perusajatusta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Monet esteet haittaavat näiden palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa. Tiettyihin verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten musiikkia, pelejä tai elokuvia, joka on suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden esteet ovat erityisesti lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeudet on usein lisensoitu alueellisesti, sekä siitä, että verkkopalveluiden tarjoajat voivat valintansa mukaan palvella vain tiettyjä markkinoita.

(4)  Monet esteet haittaavat näiden palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa. Tiettyihin verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten musiikkia, pelejä, viihdeohjelmia tai elokuvia, joka on suojattu unionin lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden esteet ovat erityisesti lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeudet on usein lisensoitu alueellisesti, sekä siitä, että verkkopalveluiden tarjoajat voivat valintansa mukaan palvella vain tiettyjä markkinoita.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Infrastruktuurin puute ei saisi haitata verkkosisältöpalveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin toisessa jäsenvaltiossa, koska tämä voisi aiheuttaa keinotekoisia siirrettävyyden esteitä erityisesti pienissä tai eristyneissä yhteisöissä.

 

On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siihen, että vuoteen 2020 mennessä saavutetaan vähimmäistavoite, jonka mukaan siirtonopeus on 30 megabittiä sekunnissa, jotta voidaan täyttää hyvää liitettävyyttä kaikille koskevat edellytykset.

 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja siksi, että langattoman laajakaistaliikenteen nopea kasvu edellyttää langattoman verkon kapasiteetin tehostamista, on erittäin tärkeää saada aikaan koko unionin taajuuksien hallinnointia koskeva vahva yleiseurooppalainen lähestymistapa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tämän asetuksen tavoitteena onkin mukauttaa oikeudellisia puitteita, jotta varmistetaan, että oikeuksien lisensointi ei enää estä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä unionissa ja että rajatylittävä siirrettävyys voidaan taata.

(12)  Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian yhtenä tavoitteena ja tämän asetuksen tavoitteena onkin mukauttaa oikeudellisia puitteita, jotta varmistetaan, että oikeuksien lisensointi ei enää estä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä unionissa ja että rajatylittävä siirrettävyys voidaan taata ilman lisäkustannuksia.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tätä asetusta olisi tämän vuoksi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja hankittuaan oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. Tässä asetuksessa tarkoitetuksi sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden tarjonnasta ei pitäisi katsoa rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä.

(13)  Tätä asetusta olisi tämän vuoksi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja hankittuaan oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, myös virtaustoistona, sovelluksina, verkkolatauksena tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. Tässä asetuksessa tarkoitetuksi sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden tarjonnasta ei pitäisi katsoa rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä. Tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä myös ne verkkosisältöpalvelut, joiden tarjonta perustuu direktiivissä 2014/26/EU tarkoitettuihin yleiseurooppalaisiin lisensseihin.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta siirrettävien palveluiden tarjoamista valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa siirrettäviä palveluita kotimaassaankaan.

(15)  Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta siirrettävien palveluiden tarjoamista valtioiden rajojen yli, jos ne eivät pysty tarjoamaan siirrettäviä palveluita tilaajan asuinjäsenvaltiossa. Jotta tällä asetuksella olisi merkittävä käytännön vaikutus loppukäyttäjien elämään, on kuitenkin tärkeää, että oikeudenhaltijoita rohkaistaan yhä enemmän sallimaan se, että palveluntarjoajat tarjoavat siirrettäviä palveluita kansallisella tasolla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tätä asetusta olisi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan rahallista maksua vastaan. Tällaisten palveluiden tarjoajat pystyvät tarkistamaan tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi katsottava, että oikeus käyttää verkkosisältöpalvelua on hankittu rahallisella maksulla riippumatta siitä, onko tällainen maksu suoritettu suoraan verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen toimittajan toteuttaman verkkosisältöpalvelun yhdistelmän.

(16)  Tätä asetusta olisi sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan rahallista maksua vastaan. Tällaisten palveluiden tarjoajat pystyvät varmentamaan tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi katsottava, että oikeus käyttää verkkosisältöpalvelua on hankittu rahallisella maksulla riippumatta siitä, onko tällainen maksu suoritettu suoraan verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen toimittajan toteuttaman verkkosisältöpalvelun yhdistelmän. Yleisradiolupamaksun kaltaisen yleisen pakollisen maksun suorittamista ei pitäisi katsoa tähän asetukseen liittyväksi maksuksi.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua, kuuluvat myös tämän asetuksen soveltamisalaan siinä määrin kuin tarjoajat varmentavat tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan ilman rahallista maksua ja joiden tarjoajat eivät varmenna tilaajiensa asuinjäsenvaltiota, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niiden sisällyttäminen tämän asetuksen soveltamisalaan merkitsisi suurta muutosta tällaisten palveluiden toimittamistapaan ja aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Varmennettaessa tilaajan asuinjäsenvaltiota olisi tukeuduttava esimerkiksi tietoihin asuinjäsenvaltiossa tarjottavia muita palveluita koskevan lupamaksun maksamisesta, internet- tai puhelinyhteyttä koskevaan sopimukseen, IP-osoitteeseen tai muuhun varmennuskeinoon, jos tarjoaja voi niiden avulla saada kohtuullisen varmuuden tilaajiensa asuinjäsenvaltiosta.

(17)  Ilman rahallista maksua tai yleisradiolupamaksun kaltaista pakollista maksua vastaan tarjottavien verkkosisältöpalveluiden tarjoajat voivat niin halutessaan kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan edellyttäen, että ne täyttävät tässä asetuksessa säädetyt asuinjäsenvaltion varmentamista koskevat vaatimukset samalla tavalla kuin rahallista maksua vastaan tarjottavien verkkosisältöpalveluiden tarjoajat. Jos ne valitsevat tämän vaihtoehdon, niiden olisi ilmoitettava tilaajille sekä asianomaisille tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoille päätöksestään valita kyseinen vaihtoehto.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti oleskelevat, tarjoamalla saataville saman sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -määrällä, samalla käyttäjämäärälle ja samoin toimintein, jotka tarjotaan asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta. Kaikki palveluntarjoajan toimet, joilla estettäisiin käyttäjää saamasta palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa, esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita tai laatua rajoitettaisiin, merkitsisi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistamista koskevan velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen tämän asetuksen vastaista.

(18)  Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti oleskelevat, tarjoamalla saataville saman sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -määrällä, samalle käyttäjämäärälle ja samoin toimintein, jotka tarjotaan asuinjäsenvaltiossa, rajoittamatta kuitenkaan käyttäjien mahdollisuutta saada paikallinen versio sisällöstä siinä jäsenvaltiossa, jossa he oleskelevat tilapäisesti. Tämä velvoite on pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta minkään sopimuksen nojalla tai yksipuolisesti palveluntarjoajan toimesta. Kaikki palveluntarjoajan tai oikeudenhaltijan toimet, joilla estettäisiin tilaajaa saamasta palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita tai laatua rajoitettaisiin, merkitsisi verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden mahdollistamista koskevan velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen tämän asetuksen vastaista.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Jos edellytettäisiin, että verkkosisältöpalvelu toimitetaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja näin ollen lopulta myös tilaajille suuria kustannuksia. Tämän vuoksi ei ole aiheellista edellyttää tässä asetuksessa, että verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi toteutettava toimenpiteitä, jolla varmistettaisiin tällaisten palveluiden toimituslaatu sen laatutason ylitse, joka on saatavilla tilaajan valitseman paikallisen verkkoyhteyden kautta tilaajan oleskellessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun toimittamisen heikommasta laadusta. Jos tarjoaja kuitenkin selkeästi sitoutuu takaamaan tietyn toimituslaadun tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat toisessa jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo tarjoajaa.

(19)  Jos edellytettäisiin, että verkkosisältöpalvelu toimitetaan tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja näin ollen lopulta myös tilaajille suuria kustannuksia. Tämän vuoksi ei ole aiheellista edellyttää tässä asetuksessa, että verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi toteutettava toimenpiteitä, jolla varmistettaisiin tällaisten palveluiden toimituslaatu sen laatutason ylitse, joka on saatavilla tilaajan valitseman paikallisen verkkoyhteyden kautta tilaajan oleskellessa tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun toimittamisen heikommasta laadusta, jos se johtuu selkeästi sellaisista objektiivisista syistä kuin paikallisen verkkoinfrastruktuurin heikosta suorituskyvystä. Jos tarjoaja kuitenkin selkeästi sitoutuu takaamaan tietyn toimituslaadun tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat muissa jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo tarjoajaa ilman, että tämä voi periä siitä lisämaksua tai asettaa ylimääräisiä hallinnollisia rasitteita tilaajalle. Toimivaltaisten markkinavalvontaviranomaisten olisi seurattava säännöllisesti, esittävätkö palveluntarjoajat asianmukaisia perusteluja palveluiden toimittamisen heikommalle laadulle.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat noudattavat velvoitetta, jonka mukaan niiden on tarjottava palveluidensa rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että niillä palveluntarjoajilla, jotka laillisesti tarjoavat verkkosisältöpalveluita tilaajien asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä säädöksellä, jonka mukaan tällaisen verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan asuinjäsenvaltiossa.

(20)  Jotta varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tarjoajat noudattavat velvoitetta, jonka mukaan niiden on tarjottava palveluidensa rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että niillä palveluntarjoajilla, jotka laillisesti tarjoavat verkkosisältöpalveluita tilaajien asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä säädöksellä, jonka mukaan tällaisen verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan asuinjäsenvaltiossa. Tällä asetuksella ei estetä tarjoajaa tarjoamasta toisessa jäsenvaltiossa tilapäisesti oleskelevalle tilaajalleen verkkosisältöpalvelua, jota tarjoaja tarjoaa laillisesti kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensoinnin kannalta tämä merkitsee sitä, että teosten ja muun suojatun aineiston kappaleen valmistamisen, yleisölle välittämisen ja käyttöön saattamisen sekä sui generis -oikeuksin suojattujen tietokantojen osalta kopioinnin tai uudelleenkäytön, joka tapahtuu, kun palvelu tarjotaan tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi katsottava tapahtuvan tilaajien asuinjäsenvaltiossa. Palveluntarjoajien olisi tämän vuoksi katsottava toteuttavan tällaiset toimet niiden kyseisten oikeudenhaltijoilta saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat näiden tilaajien asuinjäsenvaltiota. Aina kun palveluntarjoajat kyseisiltä oikeudenhaltijoilta saadun luvan pohjalta pystyvät tilaajan jäsenvaltiossa toteuttamaan toimen, joka merkitsee yleisölle välittämistä tai kappaleen valmistamista, tilaajan, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi voitava saada ja käyttää kyseistä palvelua ja tarvittaessa voitava toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotka katsotaan kappaleen valmistamiseksi, kuten verkkolataus, johon tilaajalla olisi oikeus omassa asuinjäsenvaltiossaan. Sen, että palveluntarjoaja tarjoaa verkkosisältöpalveluita tilaajalle, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, ja sen, että tilaaja käyttää palvelua tämän asetuksen mukaisesti, ei pitäisi merkitä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tai minkään muun palvelussa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisen oikeuden rikkomista.

(21)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien lisensoinnin kannalta tämä merkitsee sitä, että teosten ja muun suojatun aineiston kappaleen valmistamisen, yleisölle välittämisen ja käyttöön saattamisen sekä sui generis -oikeuksin suojattujen tietokantojen osalta kopioinnin tai uudelleenkäytön, joka tapahtuu, kun palvelu tarjotaan tilaajille, jotka tilapäisesti oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi katsottava tapahtuvan tilaajien asuinjäsenvaltiossa. Palveluntarjoajien olisi tämän vuoksi katsottava toteuttavan tällaiset toimet niiden kyseisten oikeudenhaltijoilta saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat näiden tilaajien asuinjäsenvaltiota. Aina kun palveluntarjoajat kyseisiltä oikeudenhaltijoilta saadun luvan pohjalta pystyvät tilaajan jäsenvaltiossa toteuttamaan toimen, joka merkitsee yleisölle välittämistä tai kappaleen valmistamista, tilaajan, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, olisi voitava saada ja käyttää kyseistä palvelua ja tarvittaessa voitava toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotka katsotaan kappaleen valmistamiseksi, kuten verkkolataus, johon tilaajalla olisi oikeus omassa asuinjäsenvaltiossaan. Sen, että palveluntarjoaja tarjoaa verkkosisältöpalveluita tilaajalle, joka tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, ja sen, että tilaaja käyttää palvelua tämän asetuksen mukaisesti, ei pitäisi merkitä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tai minkään muun palvelussa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisen oikeuden rikkomista. Asuinjäsenvaltiossa saatu oikeus rajatylittävään pääsyyn verkkosisältöön koskee ainoastaan henkilökohtaista käyttöä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Palveluntarjoajia ei pitäisi asettaa vastuuseen minkään sellaisen sopimuslausekkeen rikkomisesta, joka on vastoin velvoitetta, jonka mukaan niiden mahdollistettava tilaajilleen palvelun käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa tilaajat tilapäisesti oleskelevat. Tämän vuoksi sopimuslausekkeiden, joilla estetään tai rajoitetaan verkkosisältöpalveluiden rajatylittävää siirrettävyyttä olisi oltava täytäntöönpanokelvottomia.

(22)  Palveluntarjoajia ei pitäisi asettaa vastuuseen minkään sellaisen sopimuslausekkeen rikkomisesta, joka on vastoin velvoitetta, jonka mukaan niiden mahdollistettava tilaajilleen palvelun käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa tilaajat tilapäisesti oleskelevat. Tämän vuoksi sopimuslausekkeiden, joilla estetään tai rajoitetaan verkkosisältöpalveluiden rajatylittävää siirrettävyyttä olisi oltava täytäntöönpanokelvottomia. Palveluntarjoajien ja verkkosisältöpalveluiden tarjoamiseen liittyvien oikeuksien haltijoiden ei pitäisi voida kiertää tämän asetuksen soveltamista valitsemalla kolmannen maan lain laiksi, jota sovelletaan niiden välisiin sopimuksiin taikka palveluntarjoajien ja tilaajien välisiin sopimuksiin.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, joiden mukaisesti he voivat nauttia verkkosisältöpalveluista muissa jäsenvaltioissa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksen mukaan oikeudenhaltijat voivat edellyttää, että palveluntarjoaja hyödyntää keinoja, joilla varmennetaan, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän asetuksen mukaisesti. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaiset edellytettävät varmennuskeinot ovat kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi. Esimerkkejä tarvittavista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä voivat olla IP-osoitteen otanta sijainnin jatkuvan seurannan sijaan, avoin tiedottaminen varmennuksen menetelmistä ja tarkoituksesta sekä soveltuvat turvatoimenpiteet. Kun muistetaan, että varmennuksen käyttötarkoituksen kannalta merkityksellistä ei ole sijainti vaan se jäsenvaltio, jossa tilaaja saa palvelun, tarkkoja sijaintitietoja ei pitäisi tätä tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. Vastaavasti jos tilaajan todentaminen riittää tarjottavan palvelun toimittamiseksi, ei pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista.

(23)  Palveluntarjoajien olisi mahdollisuuksien mukaan varmistettava, että tilaajat saavat asianmukaisesti tietoa siitä, minkä ehtojen mukaisesti ja missä määrin he voivat nauttia verkkosisältöpalveluista muissa jäsenvaltioissa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksessa edellytetään, että palveluntarjoaja hyödyntää keinoja, joilla varmistetaan, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän asetuksen mukaisesti. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaiset edellytettävät varmennuskeinot jättävät liikkumavaraa palveluntarjoajien innovatiivisuudelle, ovat kohtuullisia, eivät ole tunkeilevia, ottavat huomioon kuluttajien oikeuden yksityisyyteen eivätkä mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi. Teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden olisi perustuttava sähköiseen tunnistamiseen palvelun tilaushetkenä sijainnin jatkuvan seurannan sijaan, avoimeen tiedottamiseen asianomaisille henkilöille varmennuksen menetelmistä ja tarkoituksesta sekä soveltuviin turvatoimenpiteisiin. Kun muistetaan, että varmennuksen käyttötarkoituksen kannalta merkityksellistä ei ole sijainti vaan se jäsenvaltio, jossa tilaaja saa palvelun, tarkkoja sijaintitietoja ei pitäisi tätä tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. Vastaavasti jos tilaajan todentaminen riittää tarjottavan palvelun toimittamiseksi, ei pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista. Varmennusmenettely olisi toteutettava yksinkertaisesti ja ei-kumulatiivisesti siten, että tilaajan yksityisyys ja tietosuoja taataan ja että käytetään mahdollisimman pitkälle palveluntarjoajille jo laillisesti saatavilla olevia tietoja ja mahdollisimman kevyitä ja yksinkertaisia menetelmiä.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Tätä asetusta sovellettaessa kuluttaja voi esittää tavanomaiseksi asuinpaikakseen vain yhden jäsenvaltion.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava tällaisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeus henkilötietojen suojaan, ilmaisunvapaus ja elinkeinovapaus. Kaikessa tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on tapahduttava direktiivien 95/46/EY27 ja 2002/58/EY28 mukaisesti. Palveluntarjoajien on erityisesti varmistettava, että kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

(24)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava tällaisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeus henkilötietojen suojaan, ilmaisunvapaus ja elinkeinovapaus. Kaikessa tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 17 artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeutta henkilötietojen suojaan sekä oikeutta teollis-ja tekijänoikeuksien suojaan, ja sen on tapahduttava asetuksen (EU) 2016/67927 ja direktiivin 2002/58/EY28 mukaisesti. Palveluntarjoajien on erityisesti varmistettava, että kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi.

__________________

__________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31–50).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL 201, 31.7.2002, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY ja 2009/136/EY.

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL 201, 31.7.2002, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY ja 2009/136/EY.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti Euroopan yhteisön perussopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä ei pitäisi käyttää kilpailun rajoittamiseen perussopimuksen vastaisella tavalla.

(25)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kilpailusääntöjen, erityisesti Euroopan yhteisön perussopimuksen 101 ja 102 artiklan, soveltamiseen. Tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä ei pitäisi käyttää kilpailun rajoittamiseen perussopimuksen vastaisella tavalla. Tätä asetusta ei pitäisi myöskään soveltaa niihin verkkosisältöpalveluihin, joiden tarjonta perustuu jo olemassa oleviin direktiivissä 2014/26/EU tarkoitettuihin yleiseurooppalaisiin lisensseihin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Sisällön lisensointisopimukset tehdään yleensä verrattain pitkäksi ajanjaksoksi. Tämän vuoksi ja jotta varmistetaan, että kaikki unionin alueella asuvat kuluttajat voivat nauttia verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden ominaisuudesta samaan aikaan ja ilman tarpeetonta viivästystä, tätä asetusta olisi sovellettava myös sopimuksiin, jotka on tehty, ja oikeuksiin, jotka on hankittu ennen tämän asetuksen soveltamista, jos ne ovat merkityksellisiä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyydelle tuon päivämäärän jälkeen. Tämä on tarpeen, jotta kansainvälisillä markkinoilla toimiville palveluntarjoajille voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset, kun tarjoajille, jotka ovat tehneet oikeudenhaltijoiden kanssa pitkäaikaisia sopimuksia, annetaan mahdollisuus tarjota tilaajilleen rajatylittävä siirrettävyys riippumatta tarjoajan mahdollisuuksista neuvotella tällaiset sopimukset uudelleen. Lisäksi tällä säännöksellä olisi varmistettava, että palveluntarjoajat pysyvät tarjoamaan siirrettävyyden koko verkkosisältönsä osalta, kun ne tekevät palvelunsa rajatylittävän siirrettävyyden edellyttämiä järjestelyjä. Lisäksi sen pitäisi myös mahdollistaa se, että oikeudenhaltijoiden ei tarvitse neuvotella uudelleen nykyisiä lisenssisopimuksiaan, jotta tarjoajat voisivat mahdollistaa palveluiden rajatylittävän siirrettävyyden.

(26)  Sisällön lisensointisopimukset tehdään yleensä verrattain pitkäksi ajanjaksoksi. Tämän vuoksi ja jotta varmistetaan, että kaikki unionin alueella asuvat kuluttajat voivat nauttia verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän siirrettävyyden ominaisuudesta samaan aikaan ja ilman tarpeetonta viivästystä, tätä asetusta olisi sovellettava myös sopimuksiin, jotka on tehty, ja oikeuksiin, jotka on hankittu ennen tämän asetuksen soveltamista, jos ne ovat merkityksellisiä verkkosisältöpalveluiden siirrettävyydelle tuon päivämäärän jälkeen, ilman, että siitä koituu lisäkustannuksia. Tämä on tarpeen, jotta sisämarkkinoilla toimiville palveluntarjoajille, erityisesti pk-yrityksille, voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset, kun tarjoajille, jotka ovat tehneet oikeudenhaltijoiden kanssa pitkäaikaisia sopimuksia, annetaan mahdollisuus tarjota tilaajilleen rajatylittävä siirrettävyys riippumatta tarjoajan mahdollisuuksista neuvotella tällaiset sopimukset uudelleen. Lisäksi tällä säännöksellä olisi varmistettava, että palveluntarjoajat pysyvät tarjoamaan siirrettävyyden koko verkkosisältönsä osalta, kun ne tekevät palvelunsa rajatylittävän siirrettävyyden edellyttämiä järjestelyjä. Lisäksi sen pitäisi myös mahdollistaa se, että oikeudenhaltijoiden ei tarvitse neuvotella uudelleen nykyisiä lisenssisopimuksiaan, jotta tarjoajat voisivat mahdollistaa palveluiden rajatylittävän siirrettävyyden.

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on oikeudellisten puitteiden hyväksyminen, jotta verkkosisältöpalveluiden rajatylittävä siirrettävyys toteutuu unionissa, vaan se voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi tällä asetuksella ei olennaisesti vaikuteta tapaan, jolla oikeuksia lisensoidaan, eikä velvoiteta oikeudenhaltijoita ja palveluntarjoajia neuvottelemaan sopimuksia uudelleen. Ehdotuksessa ei myöskään edellytetä, että tarjoaja toteuttaisi toimenpiteitä, jolla varmistetaan tällaisten palveluiden tarjonnan laatu verkossa tilaajan asuinmaan ulkopuolella. Tätä asetusta ei sovelleta palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat palvelua ilman rahallista maksua ja jotka eivät varmenna tilaajan asuinjäsenvaltiota. Tämän vuoksi asetuksella ei aiheuteta kohtuuttomia kustannuksia,

(29)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on oikeudellisten puitteiden hyväksyminen, jotta verkkosisältöpalveluiden rajatylittävä siirrettävyys toteutuu unionissa, vaan se voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi tällä asetuksella ei olennaisesti vaikuteta tapaan, jolla oikeuksia lisensoidaan, eikä velvoiteta oikeudenhaltijoita ja palveluntarjoajia neuvottelemaan sopimuksia uudelleen. Ehdotuksessa ei myöskään edellytetä, että tarjoaja toteuttaisi toimenpiteitä, jolla varmistetaan tällaisten palveluiden tarjonnan laatu verkossa tilaajan asuinmaan ulkopuolella. Tätä asetusta ei sovelleta palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat palvelua ilman rahallista maksua ja jotka eivät varmenna tilaajan asuinjäsenvaltiota. Tämän vuoksi asetuksella ei aiheuteta kohtuuttomia kustannuksia verkkosisältöpalveluiden tarjoajille, oikeudenhaltijoille tai loppukäyttäjille,

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen toimintatapa, jolla varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat unionissa saada ja käyttää tällaisia palveluita oleskellessaan tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen toimintatapa, jolla varmistetaan, että verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat unionissa saada ja käyttää tällaisia palveluita oleskellessaan tilapäisesti jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan samalla tavalla kuin asuinjäsenvaltiossa ollessaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’tilaajalla’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka tarjoajan kanssa tehdyn verkkosisältöpalvelun tarjoamista koskevan sopimuksen pohjalta voi saada ja käyttää tällaista palvelua jäsenvaltiossa, jossa hän asuu;

a)  ’tilaajalla’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka tarjoajan kanssa tehdyn verkkosisältöpalvelun tarjoamista koskevan sopimuksen pohjalta voi saada ja käyttää tällaista palvelua jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, rahallista maksua vastaan tai ilman sellaista maksua, jos asianomainen palveluntarjoaja vapaaehtoisesti päättää noudattaa asuinjäsenvaltion varmentamista koskevia vaatimuksia;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti asuu;

c)  ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti asuu ja joka määritellään ja varmennetaan etukäteen tilausta tehtäessä;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’tilapäisellä oleskelulla’ tarkoitetaan tilaajan tilapäistä oleskelua jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen asuinjäsenvaltionsa;

d)  ’tilapäisellä oleskelulla’ tarkoitetaan tilaajan tilapäistä oleskelua jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen asuinjäsenvaltionsa, oleskelun tosiasiallisesta kestosta riippumatta edellyttäen, että asuinjäsenvaltio varmennetaan 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ilman rahallista maksua sillä edellytyksellä, että palvelun tarjoaja varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion;

2)  ilman rahallista maksua sillä edellytyksellä, että palvelun tarjoaja tosiasiallisesti varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion tilaajan sähköisen ilmoituksen perusteella, joka koskee tilaajan asuinjäsenvaltiota; ilmoituksessa käytetään tilaajan verotuksellista kotipaikkaa tai henkilötodistusta tai asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettua sähköisen tunnistamisen menetelmää, erityisesti ilmoitetun sähköisen tunnistamisen järjestelmää, tai muuta tilaajan asuinpaikan vahvistavaa sähköistä asiakirjaa;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on tehtävä tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa olevalle tilaajalle mahdolliseksi verkkosisältöpalvelun saanti ja käyttäminen.

1)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on rahallista maksua vastaan tai ilman sellaista maksua mutta aina tilaajan asuinjäsenvaltion ensin asianmukaisesti varmennettuaan tehtävä tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa olevalle tilaajalle mahdolliseksi verkkosisältöpalvelun saanti ja käyttäminen kyseisen palvelun tarjoamisesta tehdyn laillisen tilaussopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti tarjottavan verkkosisältöpalvelun toimituslaadusta.

3)  Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti tarjottavan verkkosisältöpalvelun toimituslaadusta ja mahdollisista rajoituksista ennen palvelun tarjoamista.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Kaikki sopimusmääräykset, mukaan lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden, kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoiden ja palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajien ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, jotka ovat 3 artiklan 1 kohdan tai 4 artiklan vastaisia, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

1)  Kaikki sopimusmääräykset, mukaan lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden, kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijoiden ja palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajien ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, jotka saattavat estää tämän asetuksen soveltamisen, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat tai kaikkien muiden verkkopalveluissa olevan sisällön käyttämisen kannalta merkityksellisten oikeuksien haltijat voivat edellyttää, että palveluntarjoaja käyttää tehokkaita keinoja varmentaakseen, että verkkosisältöpalvelu tarjotaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sillä edellytyksellä, että tällaiset edellytettävät varmistuskeinot ovat kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen täyttämiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetuksen puitteissa toteutettava henkilötietojen käsittely, mukaan lukien erityisesti 5 artiklan 2 kohdan mukaista varmennusta varten tapahtuva käsittely, on toteutettava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti.

Asetuksen puitteissa toteutettavan henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7a artikla

 

Teknologianeutraaliuden periaate

 

Kuluttajilla on oltava vapaus valita, minkä tyyppisillä markkinoilla saatavilla olevilla laitteilla tai teknologioilla he haluavat käyttää verkkosisältöä, ja vapaus vaihtaa niistä toisiin. Siirrettävien palveluiden tarjoamisen ei saisi olla riippuvainen teknisistä lisävaatimuksista, ja kyseiset palvelut olisi tarjottava teknologianeutraalissa ja yhteentoimivassa laite- ja ohjelmistoympäristössä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Arviointi

 

Komissio arvioi asetuksen täytäntöönpanoa viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja toimittaa sitä koskevan kertomuksen päätelmineen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

Kertomuksessa arvioidaan rajatylittävän siirrettävyyden ja varmennuskeinojen hyödyntämistä siten, että kiinnitetään erityistä huomiota siihen, onko luoduilla ja toteutetuilla ratkaisuilla myönteinen vai kielteinen vaikutus digitaalisten sisämarkkinoiden kehitykseen, ja tarvittaessa asetuksen uudelleentarkastelun tarvetta. Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [6 kuukauden kuluttua julkaisupäivästä].

Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua julkaisupäivästä], mikä ei estä palveluntarjoajia varmistamasta siirrettävyyttä niin pian kuin ne voivat tehdä sen tämän asetuksen mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

12.5.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

25.2.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Valiokuntakäsittely

4.7.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.12.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

12.5.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.12.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö