Procedūra : 2015/0284(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0378/2016

Pateikti tekstai :

A8-0378/2016

Debatai :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Balsavimas :

PV 18/05/2017 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0224

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1370k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Jean-Marie Cavada

Nuomonės referentai(*):

Marco Zullo (Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas)

Sabine Verheyen (Kultūros ir švietimo komitetas)

(*) Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje

(COM(2015) 0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0627),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0392/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2016 m. balandžio 27 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2016 m. balandžio 8 d. nuomonę,(2)

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A8-0378/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 169 straipsniu,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, pagrįsta, inter alia, laisvo paslaugų ir asmenų judėjimo principu, todėl būtina numatyti, kad vartotojai galėtų naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, kuriomis suteikiama prieiga prie tokio turinio kaip muzika, žaidimai, filmai ar sporto renginių turinys, ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būdami kitose Sąjungos valstybės narėse. Todėl turėtų būti pašalintos prieigos prie tokių internetinių turinio paslaugų ir naudojimosi tomis paslaugomis kitose valstybėse kliūtys;

(1)  Vartotojų galimybė perkelti gyvenamosios vietos valstybėje narėje iš anksto teisėtai įsigytas internetines turinio paslaugas į kitą valstybę yra naudinga siekiant tinkamo vidaus rinkos veikimo ir norint veiksmingai užtikrinti laisvo asmenų ir paslaugų judėjimo principo įgyvendinimą. Vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, pagrįsta, inter alia, laisvo paslaugų ir asmenų judėjimo principu, todėl būtina užtikrinti, kad vartotojai galėtų naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, kuriomis suteikiama prieiga prie tokio turinio kaip muzika, žaidimai, filmai, pramoginės laidos ar sporto renginių turinys, ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laisvalaikio, verslo ar studijų tikslais laikinai būdami kitose Sąjungos valstybės narėse. Todėl kuo greičiau ir be papildomų išlaidų naudotojui turėtų būti pašalintos prieigos prie tokių internetinių turinio paslaugų ir naudojimosi tomis paslaugomis kitose valstybėse, ypač sektoriuose, kuriuose turinio perkeliamumas dar silpnai išvystytas, kliūtys;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  tobulėjant technologijoms vis plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, kaip antai planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, todėl vartotojams tampa vis lengviau naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, nes šie prietaisai suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų, kad ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis prieiga prie turinio ir novatoriškų internetinių paslaugų ne tik savo šalyje, bet ir laikinai būnant kitoje Sąjungos valstybėje narėje, sparčiai auga;

(2)  tobulėjant technologijoms vis plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, kaip antai skreitiniai, planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, todėl vartotojams tampa vis lengviau naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, nes šie prietaisai suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų, kad ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis prieiga prie turinio ir novatoriškų internetinių paslaugų sparčiai auga. Svarbu, diegiant šį naują vartojimo būdą, diegti ir priemones, kad abonentai galėtų lengviau naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje narėje – tai būtų naudinga vartotojams Europos Sąjungas viduje. Jeigu tarpvalstybinio perkeliamumo įgyvendinimas bus tinkamai valdomas, reglamentuojamas ir proporcingas, paslaugos gavėjai įgis papildomą internetinio turinio teisėtos prieigos priemonę. Sąvoka „laikinas buvimas“ turėtų būti proporcinga šio reglamento tikslui – suteikti abonentams, laikinai gyvenantiems kitoje Sąjungos valstybėje narėje ir nuolat gyvenantiems savo gyvenamojoje valstybėje narėje, tarpvalstybinio internetinių turinio paslaugų perkėlimo galimybę;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vartotojai ir paslaugų teikėjai vis dažniau sudaro sutartinius susitarimus dėl internetinių turinio paslaugų teikimo. Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis savo šalyje įgiję vartotojai, laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje narėje, dažnai negali naudotis tų paslaugų prieiga ir tomis paslaugomis;

(3)  vartotojai ir paslaugų teikėjai vis dažniau sudaro sutartinius susitarimus dėl internetinių turinio paslaugų teikimo. Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje teisėtai įgiję vartotojai, laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje narėje, dažnai negali toliau naudotis tų paslaugų prieiga ir tomis paslaugomis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  esama įvairių kliūčių, trukdančių teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, kai jie laikinai būna kitoje valstybėje narėje. Kai kurios internetinės paslaugos apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį kaip muzika, žaidimai ar filmai. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių visų pirma kyla dėl to, kad autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomo turinio, kaip antai audiovizualinių kūrinių, perdavimo teisės dažnai licencijuojamos teritoriniu pagrindu, taip pat dėl to, kad internetinių paslaugų teikėjai gali nuspręsti paslaugas siūlyti tik konkrečiose rinkose;

(4)  esama įvairių kliūčių, trukdančių teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, kai jie laikinai būna kitoje valstybėje narėje. Kai kurios internetinės paslaugos apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį kaip muzika, žaidimai, pramoginės laidos ar filmai. Šiuo metu skirtinguose sektoriuose skiriasi su internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu susijusios problemos: Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2014/26/ES1a aptariamas muzikos sektorius, pagal ją leidžiamos daugiateritorės licencijos ir visos Europos licencijos, o audiovizualinis sektorius, kuriame paplitęs išimtinio teritorinio licencijavimo modelis, dar nebuvo aptartas. Šiuo reglamentu siekiama išspręsti problemas, susijusias su perkeliamumo užtikrinimu atitinkamuose sektoriuose, nesumažinant Sąjungoje autorių teisių ir gretutinių teisių užtikrinamos aukšto lygio apsaugos, ypač dabartinio teritorinio licencijavimo modelio, kuris atlieka svarbų vaidmenį finansuojant ir gaminant įvairioms Sąjungos rinkoms pritaikytą kultūrinį turinį ir taip padeda užtikrinti Europos kultūrų įvairovę;

 

__________________

 

1a 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (OL L 84, 2014 3 20, p. 72).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  tai pasakytina ir apie kitą turinį, pavyzdžiui, sporto renginių turinį, kuris nėra saugomas autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę, bet gali būti saugomas autorių teisėmis, gretutinėmis teisėmis arba kitais konkrečiais teisės aktais pagal nacionalinę teisę; be to, tokių renginių organizatoriai tokį turinį dažnai licencijuoja, o internetinių paslaugų teikėjai siūlo jį teritoriniu pagrindu. Todėl transliuojančiųjų organizacijų vykdomos tokio turinio transliacijos yra saugomos gretutinėmis teisėmis, kurios yra suderintos Sąjungos lygmeniu. Be to, tokio turinio transliacijose dažnai būna autorių teisėmis saugomų elementų, tokių kaip muzika, įvadiniai ar baigiamieji vaizdo epizodai arba grafikos elementai. Be to, tam tikri tokių transliacijų, susijusių su visuomenei itin reikšmingais įvykiais arba didelės visuomeninės svarbos renginiais, aspektai, susiję su tikslu parengti trumpus naujienų pranešimus, suderinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES22. Galiausiai Direktyvoje 2010/13/ES apibrėžtos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos apima paslaugas, kuriomis teikiama prieiga prie tokio turinio, kaip sporto renginių turinys, žinios ar pranešimai apie naujausius įvykius;

(5)  tai pasakytina ir apie kitą turinį, pavyzdžiui, sporto renginių turinį, kuris nėra saugomas autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę, bet gali būti saugomas autorių teisėmis, gretutinėmis teisėmis arba kitais konkrečiais teisės aktais pagal nacionalinę teisę; be to, tokių renginių organizatoriai tokį turinį dažnai licencijuoja, o internetinių paslaugų teikėjai siūlo jį teritoriniu pagrindu. Todėl transliuojančiųjų organizacijų vykdomos tokio turinio transliacijos yra saugomos gretutinėmis teisėmis, kurios yra suderintos Sąjungos lygmeniu. Be to, tokio turinio transliacijose dažnai būna autorių teisėmis saugomų elementų, tokių kaip muzika, įvadiniai ar baigiamieji vaizdo epizodai arba grafikos elementai. Be to, tam tikri tokių transliacijų, susijusių su visuomenei itin reikšmingais įvykiais arba didelės visuomeninės svarbos renginiais, aspektai, susiję su tikslu parengti trumpus naujienų pranešimus, suderinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES. Galiausiai Direktyvoje 2010/13/ES apibrėžtos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos apima paslaugas, kuriomis teikiama prieiga prie tokio turinio, kaip sporto renginių turinys, žinios ar pranešimai apie naujausius įvykius. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad, imdamasi veiksmų pagal kitas Sutarčių nuostatas, Sąjunga atsižvelgtų į kultūros aspektus. Pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį turėtų būti atsižvelgiama ir į siekį išsaugoti kultūrų įvairovę, paisant 2005 m. spalio 20 d. UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo nuostatų;

__________________

__________________

22 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo, OL L 95, 2010 4 15, p. 1.

22 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo, (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl internetinės turinio paslaugos vis dažniau parduodamos paketais, kuriuose autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis nesaugomas turinys yra neatskiriamai sujungiamas su autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomu turiniu, labai nesumažinant vartotojams teikiamos paslaugos vertės. Tai visų pirma pasakytina apie populiariausią turinį, tokį kaip sporto ar kitų vartotojams labai svarbių renginių turinys. Siekiant suteikti paslaugų teikėjams galimybę užtikrinti vartotojams visapusišką prieigą prie jų teikiamų internetinių turinio paslaugų, šis reglamentas turi būti taikomas ir tokiam teikiant internetines turinio paslaugas siūlomam turiniui, taigi jis turi būti taikomas Direktyvoje 2010/13/ES apibrėžtoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms ir visoms transliuojančiųjų organizacijų transliacijoms;

(6)  todėl internetinės turinio paslaugos vis dažniau parduodamos paketais, kuriuose autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis nesaugomas turinys yra neatskiriamai sujungiamas su autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomu turiniu, labai nesumažinant vartotojams teikiamos paslaugos vertės. Tai visų pirma pasakytina apie populiariausią turinį, tokį kaip sporto ar kitų vartotojams labai svarbių renginių turinys. Siekiant suteikti internetinių turinio paslaugų teikėjams galimybę užtikrinti vartotojams, kai tie vartotojai laikinai yra kitoje valstybėje narėje nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, visapusišką prieigą prie jų teikiamų internetinių turinio paslaugų, šis reglamentas turi būti taikomas ir tokiam teikiant internetines turinio paslaugas siūlomam turiniui, taigi jis turi būti taikomas Direktyvoje 2010/13/ES apibrėžtoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms ir visoms transliuojančiųjų organizacijų transliacijoms;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  teisės, kuriomis saugomi kūriniai ir kiti objektai, suderintos, inter alia, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB23, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB24, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB25 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB26 .;

(7)  teisės, kuriomis saugomi kūriniai ir kiti objektai, suderintos, inter alia, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB23, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB24, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB25, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB26 ir Direktyva 2014/26/ES;

__________________

__________________

23 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos, OL L 077, 1996 3 27, p. 20–28.

23 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos, (OL L 077, 1996 3 27, p. 20).

24 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

24 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, (OL L 167, 2001 6 22, p. 10).

25 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

25 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, (OL L 376, 2006 12 27, p. 28).

26 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos, OL L 111, 2009 5 5, p. 16–22.

26 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos, (OL L 111, 2009 5 5, p. 16).

 

 

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  įsigyti atitinkamų teisių licenciją ne visada įmanoma, visų pirma tais atvejais, kai taikomos išimtinės teisių į turinį licencijos. Kad būtų užtikrintas teritorinis išimtinumas, internetinių paslaugų teikėjai licencijų sutartyse su teisių turėtojais, įskaitant transliuojančiąsias organizacijas ar renginių organizatorius, dažnai įsipareigoja neleisti savo abonentams naudotis jų teikiamos paslaugos prieiga ir ta paslauga už teritorijos, kuriai galioja paslaugų teikėjo turima licencija, ribų. Dėl šių sutartyse nustatytų apribojimų paslaugų teikėjai turi imtis įvairių priemonių, pavyzdžiui, užtikrinti, kad prieiga prie jų paslaugų nebūtų suteikta, jei bandančiojo ja pasinaudoti IP adresas yra už atitinkamos teritorijos ribų. Todėl viena iš internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių yra internetinių paslaugų teikėjų ir jų abonentų sudarytų sutarčių nuostatos, kurios savo ruožtu atspindi teritorinių apribojimų sąlygas, nustatytas tų paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų sudarytose sutartyse;

(10)  įsigyti atitinkamų teisių licenciją ne visada įmanoma, visų pirma tais atvejais, kai taikomos išimtinės teisių į turinį licencijos. Kad būtų užtikrintas teritorinis išimtinumas, internetinių paslaugų teikėjai licencijų sutartyse su teisių turėtojais, įskaitant transliuojančiąsias organizacijas ar renginių organizatorius, dažnai įsipareigoja neleisti savo abonentams naudotis jų teikiamos paslaugos prieiga ir ta paslauga už teritorijos, kuriai galioja paslaugų teikėjo turima licencija, ribų. Šiuo reglamentu, stengiantis paisyti teritoriškumo principo, kuris būtinas siekiant tinkamai vystyti ir tvariai finansuoti ES audiovizualinį bei kinematografijos sektorių, turėtų būti patenkinamas bet kurio laikinai kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė esančio abonento prašymas leisti pasinaudoti internetinių turinio paslaugų perkeliamumo paslauga;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  be to, Teismas sprendime „Football Association Premier League“ ir kiti sujungtose bylose C-403/08 ir C-429/08 (EU:C:2011:631) konstatavo, kad tam tikri paslaugų teikimo apribojimai negali būti pateisinami tikslu apsaugoti intelektinės nuosavybės teises;

(11)  be to, reikia atsižvelgti į Teisingumo Teismo sprendimą sujungtose bylose C-403/08 ir C-429/08, Football Association Premier League ir kiti1a;

 

_________________

 

1 a 2011 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas Football Association Premier League ir kiti, C-403/08 ir C-429/08, ECLI:EU:C:2011 :631.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  todėl šiuo reglamentu siekiama pritaikyti teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta, kad teisių licencijavimas nekliudytų internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniam perkeliamumui Sąjungoje ir kad būtų galima užtikrinti šį perkeliamumą;

(12)  todėl šiuo reglamentu siekiama pritaikyti autorių teisių ir gretutinių teisių teisinę sistemą, siekiant suformuoti bendrą požiūrį į internetinių turinio paslaugų teikimo abonentams, laikinai esantiems kitoje valstybėje narėje nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, nereikalaujant abonentų mokėtų papildomo mokesčio, nustatant siaurai aiškinamą teisinę fikciją, kad būtų pašalintos teisėtai įgyto internetinio turinio perkeliamumo kliūtys, susijusios su teisių licencijavimu. Tarpvalstybinio perkeliamumo sąvoka turėtų būti aiškiai atskirta nuo tarpvalstybinės prieigos sąvokos, kuri jokiu būdu nepatenka į šio reglamento taikymo sritį;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurias paslaugų teikėjas, gavęs iš teisių turėtojų atitinkamas konkrečiai teritorijai galiojančias teises, pagal sutartį teikia savo abonentams bet kokiomis priemonėmis, įskaitant srautinį duomenų siuntimą, parsisiuntimą ar bet kokį kitą metodą, kuriuo suteikiama galimybė naudotis tuo turiniu. Taikant šį reglamentą, internetinių turinio paslaugų teikimo sutartimi neturėtų būti laikoma registracija gauti pranešimus apie turinį arba paprastas sutikimas su HTML slapukų naudojimu;

(13)  todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurias paslaugų teikėjas, gavęs iš teisių turėtojų atitinkamas konkrečiai teritorijai galiojančias teises, pagal sutartį teikia savo abonentams bet kokiomis priemonėmis, įskaitant srautinį duomenų siuntimą, parsisiuntimą, taikomąsias programas ar bet kokį kitą metodą, kuriuo suteikiama galimybė naudotis tuo turiniu. Taikant šį reglamentą, internetinių turinio paslaugų teikimo sutartimi neturėtų būti laikoma registracija gauti pranešimus apie turinį, paprasta prisijungimo sistema, pagrįsta bendro pobūdžio asmenine informacija, pvz., naudotojo elektroninio pašto adresu ar vardu, arba paprastas sutikimas su HTML slapukų naudojimu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms internetinėms turinio paslaugoms, kurių prieiga ir kuriomis abonentai gali veiksmingai naudotis valstybėje narėje, kurioje jie nuolat gyvena, ir ta prieiga nėra apribota konkrečia vieta, nes netikslinga reikalauti, kad paslaugų teikėjai, kurie savo šalyje nesiūlo paslaugų laikydamiesi perkeliamumo principo, siūlytų tokias paslaugas kitose šalyse;

(15)  šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms internetinėms turinio paslaugoms, kurių prieiga ir kuriomis abonentai gali veiksmingai naudotis savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje ir ta prieiga nėra apribota konkrečia vieta, nes netikslinga reikalauti, kad paslaugų teikėjai, kurie abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje nesiūlo paslaugų laikydamiesi perkeliamumo principo, siūlytų tokias paslaugas kitose šalyse;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, teikiamoms už piniginį užmokestį. Tokių paslaugų teikėjai gali nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Teisė naudotis internetine turinio paslauga turėtų būti laikoma įgyta už piniginį užmokestį, nepriklausomai nuo to, ar toks mokėjimas atliekamas tiesiogiai internetinių turinio paslaugų teikėjui, ar kitai šaliai, pavyzdžiui, paslaugų teikėjui, siūlančiam paslaugų paketą, kurį sudaro telekomunikacijų paslauga ir kito teikėjo teikiama internetinė turinio paslauga;

(16)  šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, teikiamoms už piniginį užmokestį. Tokių paslaugų teikėjai gali nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Teisė naudotis internetine turinio paslauga turėtų būti laikoma įgyta už piniginį užmokestį, nepriklausomai nuo to, ar toks mokėjimas atliekamas tiesiogiai internetinių turinio paslaugų teikėjui, ar kitai šaliai, pavyzdžiui, paslaugų teikėjui, siūlančiam paslaugų paketą, kurį sudaro telekomunikacijų paslauga ir kito teikėjo teikiama internetinė turinio paslauga. Privalomojo mokesčio už viešąsias transliavimo paslaugas mokėjimas neturėtų būti laikomas piniginiu užmokesčiu už prieigos prie tų internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo gavimą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  internetinės turinio paslaugos, teikiamos nemokamai, taip pat patenka į šio reglamento taikymo sritį, jeigu jų teikėjai nustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurios teikiamos nemokamai ir kurių teikėjai nenustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės, nes jas įtraukus iš esmės pasikeistų šių paslaugų teikimo būdas ir dėl to atsirastų neproporcingų išlaidų. Nustatant vartotojo gyvenamosios vietos valstybę narę turėtų būti remiamasi informacija, kaip antai licencijos mokesčio už kitas paslaugas, teikiamas gyvenamosios vietos valstybėje narėje, mokėjimu, sutartimi dėl interneto arba telefono ryšio, IP adresu ar kitu tapatumo nustatymo būdu, jei juo paslaugų teikėjas gali patikimai nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę;

(17)   šiuo metu internetinių turinio paslaugų, kurios teikiamos nemokamai, teikėjai paprastai pakankamai užtikrintai nenustatinėja jų naudotojų gyvenamosios vietos valstybės narės. Tačiau kai kurie iš šių paslaugų teikėjų jau tikrina jų naudotojų gyvenamosios vietos valstybę narę arba planuoja tai daryti artimiausioje ateityje. Siekiant paskatinti šią tendenciją, apsaugoti vartotojo interesus ir nepakenkti paslaugų teikėjams, turintiems ribotas technines ir finansinės priemones, tiems paslaugų teikėjams turėtų būti numatyta galimybė būtų įtrauktiems į šio reglamento taikymo sritį, jeigu jie pagal šį reglamentą laikosi jų paslaugų naudotojų gyvenamosios vietos valstybės narės nustatymo reikalavimų. Jei tokie paslaugų teikėjai pasinaudotų tokia galimybe, jie privalėtų laikytis tų pačių prievolių, kurios šiame reglamente numatytos internetinių turinio paslaugų, kurios teikiamos už piniginį užmokestį, teikėjams. Paslaugų teikėjai turėtų laiku informuoti paslaugos naudotojus bei teisių turėtojus apie savo sprendimą pasinaudoti tą galimybe;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą būtina reikalauti, kad internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo abonentams galimybę naudotis paslauga laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant jiems prieigą prie to paties turinio, galimybę naudotis tokiais pačiais prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Šis įpareigojimas yra privalomas, todėl šalys negali jo netaikyti, nukrypti nuo jo arba pakeisti jo poveikį. Bet kokie paslaugų teikėjo veiksmai, dėl kurių būtų užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie paslaugos arba ja naudotis laikinai esant kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės apribojimai, reikštų, kad apeinamas įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir todėl prieštarautų šiam reglamentui;

(18)  siekiant užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą būtina reikalauti, kad internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo abonentams galimybę naudotis paslauga laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant jiems prieigą prie to paties turinio, galimybę naudotis tokiais pačiais prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Šis įpareigojimas yra privalomas, todėl šalys negali jo netaikyti, nukrypti nuo jo arba pakeisti jo poveikį. Internetinių paslaugų teikėjas turėtų suteikti savo abonentams galimybę naudotis paslauga laikino buvimo valstybėje narėje, suteikdamas jiems prieigą taip pat, kaip jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Bet kokie paslaugų teikėjo veiksmai, dėl kurių būtų užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie paslaugos arba ja naudotis laikinai esant kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės apribojimai, reikštų, kad apeinamas įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir todėl prieštarautų šiam reglamentui. Tačiau dėl šios nuostatos internetinių turinio paslaugų teikėjams neturėtų būti trukdoma tęsti informavimo veiklos siekiant kovoti su neteisėta prieiga prie internetinių turinio paslaugų, neteisėtu jų naudojimu arba tokių paslaugų teikėjų platinto turinio intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  reikalaujant, kad internetinės turinio paslaugos abonentams, laikinai esantiems kitose valstybėse narėse nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, būtų teikiamos tokios pačios kokybės kaip ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje, paslaugų teikėjai, taigi ir abonentai, galėtų patirti didelių išlaidų. Todėl šiuo reglamentu netikslinga reikalauti, kad internetinės turinio paslaugos teikėjas imtųsi priemonių didesnei tokių paslaugų teikimo kokybei, nei ta, kuri gali būti suteikta per abonento, laikinai esančio kitoje valstybėje narėje, pasirinktą vietinę interneto prieigą, užtikrinti. Tokiais atvejais paslaugos teikėjas neatsako už žemesnę jos teikimo kokybę. Nepaisant to, jei paslaugos teikėjas aiškiai sutinka užtikrinti abonentams tam tikro lygio paslaugos teikimo kokybę tuo metu, kai jie laikinai bus kitose valstybėse narėse, jis privalo laikytis tokio susitarimo;

(19)  reikalaujant, kad internetinės turinio paslaugos abonentams, laikinai esantiems kitose valstybėse narėse nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, būtų teikiamos tokios pačios kokybės kaip ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje, paslaugų teikėjai, taigi ir abonentai, galėtų patirti didelių išlaidų. Todėl šiuo reglamentu netikslinga reikalauti, kad internetinės turinio paslaugos teikėjas imtųsi priemonių didesnei tokių paslaugų teikimo kokybei, nei ta, kuri gali būti suteikta per abonento, laikinai esančio kitoje valstybėje narėje, pasirinktą vietinę interneto prieigą, užtikrinti. Tokiais atvejais paslaugos teikėjas turėtų neatsakyti už žemesnę jos teikimo kokybę, jeigu to priežastis galima laikyti objektyviomis, pvz., nacionalinė infrastruktūra yra nepakankama. Tačiau paslaugų teikėjas turėtų informuoti vartotoją apie galimą kokybės pablogėjimą abonentui užsakant paslaugą. Nepaisant to, jei paslaugos teikėjas aiškiai sutinka užtikrinti abonentams tam tikro lygio paslaugos teikimo kokybę tuo metu, kai jie laikinai bus kitose valstybėse narėse, jis privalo laikytis tokio susitarimo. Internetinių turinio paslaugų teikėjai turėtų įsitikinti, kad jų abonentai būtų tinkamai informuojami apie naudojimosi internetinėmis turinio paslaugomis sąlygas valstybėje narėje, kuri nėra jų gyvenamosios vietos valstybė narė, taip pat ir apie tai, kad šios sąlygos gali skirtis nuo jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje taikomų sąlygų;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant užtikrinti, kad internetinių turinio paslaugų teikėjai laikytųsi įpareigojimo užtikrinti savo paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą neįgydami atitinkamų teisių kitoje valstybėje narėje, būtina nustatyti, kad tie paslaugų teikėjai, kurie teisėtai teikia perkeliamas internetines turinio paslaugas abonentų gyvenamosios vietos valstybėje narėje, visada turi teisę teikti jiems tokias paslaugas kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti pasiekta taikant nuostatą, jog laikoma, kad tokia internetinė turinio paslauga teikiama, prieiga prie jos užtikrinama ir ji naudojama abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje;

(20)  siekiant užtikrinti, kad už piniginį užmokestį teikiamų internetinių turinio paslaugų teikėjai ir į šio reglamento taikymo sritį nusprendę įsitraukti be piniginio užmokesčio teikiamų internetinių turinio paslaugų teikėjai laikytųsi įpareigojimo užtikrinti savo paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą neįgydami atitinkamų teisių kitoje valstybėje narėje, būtina nustatyti, kad tie paslaugų teikėjai visada turi teisę teikti abonentams tokias paslaugas kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti pasiekta taikant nuostatą, jog, pagal šį reglamentą, laikoma, kad tokia internetinė turinio paslauga teikiama, prieiga prie jos užtikrinama ir ji naudojama abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje. ŠŠiuo reglamentu ir visų pirma teisiniu mechanizmu, kuriuo internetinės turinio paslaugos teikimo, prieigos prie jos ir jos naudojimo vieta nustatoma abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje, neturėtų būti ribojama paslaugų teikėjo galimybė abonentams papildomai teikti prieigą prie turinio ir galimybę juo naudotis, paslaugų teikėjui pagal licenciją suteikto abonento laikino buvimo valstybėje narėje, jeigu pagal Direktyvą 2001/29/EB ir direktyvą 2014/26/ES įgytos reikiamos licencijos ir jeigu paslaugų teikėjai turi teisių turėtojų leidimą naudoti jų turinį. Tačiau svarbu nurodyti, kad šis teisinis mechanizmas turėtų būti taikomas tiktai siekiant skatinti internetinių turinio paslaugų perkeliamumą;

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  licencijuojant autorių teises ir gretutines teises tai reiškia, kad atitinkamų atkūrimo, viešo paskelbimo ir prieigos prie kūrinių ir kitų saugomų objektų suteikimo veiksmų, taip pat duomenų bazių, apsaugotų sui generis teisėmis, perkėlimo arba panaudojimo veiksmų, kurie vykdomi, kai paslauga teikiama abonentams, kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje nei savo gyvenamosios vietos valstybė narė, vieta turėtų būti laikoma abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Todėl turėtų būti laikoma, kad paslaugų teikėjai vykdo tokius veiksmus remdamiesi susijusių teisių turėtojų atitinkamais leidimais šių abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės atžvilgiu. Kai paslaugų teikėjai gali vykdyti viešo paskelbimo arba atkūrimo veiksmus abonento valstybėje narėje remdamiesi atitinkamų teisių turėtojų leidimu, abonentas, laikinai esantis kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, turėtų turėti galimybę naudotis prieiga prie paslaugos ir pačia paslauga ir, prireikus, atlikti reikiamus atkūrimo veiksmus, pavyzdžiui, parsisiuntimo, kuriuos atlikti jis turėtų teisę savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Laikoma, kad kai paslaugų teikėjas teikia internetines turinio paslaugas abonentui, laikinai esančiam kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, ir abonentas naudojasi tokia paslauga pagal šį reglamentą, autorių teisės ir gretutinės teisės ar bet kokios kitos teisės, susijusios su paslaugos turinio naudojimu, nepažeidžiamos;

(21)  licencijuojant autorių teises ir gretutines teises tai reiškia, kad atitinkamų atkūrimo, viešo paskelbimo ir prieigos prie kūrinių ir kitų saugomų objektų suteikimo veiksmų, taip pat duomenų bazių, apsaugotų sui generis teisėmis, perkėlimo arba panaudojimo veiksmų, kurie vykdomi, kai paslauga teikiama abonentams, kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje nei savo gyvenamosios vietos valstybė narė, vieta turėtų būti laikoma abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Todėl turėtų būti laikoma, kad paslaugų teikėjai vykdo tokius veiksmus remdamiesi susijusių teisių turėtojų atitinkamais leidimais šių abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės atžvilgiu. Kai paslaugų teikėjai gali vykdyti viešo paskelbimo arba atkūrimo veiksmus abonento valstybėje narėje remdamiesi atitinkamų teisių turėtojų leidimu, abonentas, laikinai esantis kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, turėtų turėti galimybę naudotis prieiga prie paslaugos ir pačia paslauga ir, prireikus, atlikti reikiamus atkūrimo veiksmus, pavyzdžiui, parsisiuntimo, kuriuos atlikti jis turėtų teisę savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Jeigu abonento gyvenamosios vietos valstybė narė veiksmingai nustatyta pagal šį reglamentą, laikoma, kad kai paslaugų teikėjas teikia internetines turinio paslaugas abonentui, laikinai esančiam kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, ir abonentas naudojasi tokia paslauga pagal šį reglamentą, autorių teisės ir gretutinės teisės ar bet kokios kitos teisės, susijusios su paslaugos turinio naudojimu, nepažeidžiamos;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už bet kokių sutartinių nuostatų, kurios prieštarauja šiai prievolei leisti savo abonentams naudotis paslauga jų laikino buvimo valstybėje narėje metu, pažeidimą. Todėl sutartinės nuostatos, kuriomis siekiama uždrausti arba apriboti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą, neturi teisinės galios;

(22)  už piniginį užmokestį teikiamų internetinių turinio paslaugų teikėjai ir į šio reglamento taikymo sritį nusprendę įsitraukti be piniginio užmokesčio teikiamų internetinių turinio paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už bet kokių sutartinių nuostatų, kurios prieštarauja šiai prievolei leisti savo abonentams naudotis paslauga jų laikino buvimo valstybėje narėje metu, pažeidimą. Todėl sutartinės nuostatos, kuriomis siekiama uždrausti arba apriboti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą, neturi teisinės galios, nebent tokiomis nuostatomis draudžiamas tarpvalstybinis internetinių turinio paslaugų perkeliamumas abonentams, kurie nepateikia reikiamos informacijos, reikalaujamos pagal šį reglamentą, kad būtų nustatyta jų gyvenamosios vietos valstybė narė. Internetinių turinio paslaugų teikėjams ir teisių turėtojams neturėtų būti leidžiama išvengti šio reglamento taikymo, pasirenkant galimybę savitarpio sutartims taikyti ES nepriklausančios šalies teisę. Tokia pat nuostata turėtų galioti internetinių turinio paslaugų teikėjų sutartims su abonentais;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  šiame reglamente apibrėžiama keletas jo taikymui reikalingų sąvokų, įskaitant gyvenamosios vietos valstybės narės sąvoką. Gyvenamosios vietos valstybė narė turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į šio reglamento tikslus bei būtinybę užtikrinti vienodą jo taikymą Sąjungoje. Gyvenamosios vietos valstybės narės sąvokoje turėtų būti apibrėžta, kad tai – valstybė narė, kurioje abonentas nuolat gyvena. Paslaugų teikėjas, kuris pagal šį reglamentą nustatė abonento gyvenamosios vietos valstybę narę, turėtų galėti manyti, kad taikant šį reglamentą nustatyta gyvenamosios vietos valstybė narė yra vienintelė abonento gyvenamosios vietos valstybė narė. Kalbant apie dabartines ir būsimas su internetinėmis turinio paslaugomis susijusias priemones, dėl laikinai kitoje valstybėje narėje esantiems abonentams teikiamų paslaugų perkeliamumo į sutartis neturėtų būti įtraukiamos specialios sąlygos;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų abonentai būtų tinkamai informuojami apie sąlygas naudotis internetinėmis turinio paslaugomis kitose valstybėse narėse nei abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Šiuo reglamentu teisių turėtojams sudaromos sąlygos reikalauti, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama laikantis šio reglamento. Tačiau būtina užtikrinti, kad priemonės, kurių reikalaujama imtis, būtų pagrįstos ir neviršytų to, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Būtinos techninės ir organizacinės priemonės gali būti, pvz., IP adreso tikrinimas tam tikrais intervalais užuot nuolat stebėjus buvimo vietą, skaidrios informacijos apie tikrinimui taikytus metodus ir jo tikslus teikimas ir tinkamos saugumo priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad tikrinimo tikslu svarbu ne vieta, o kurioje valstybėje narėje abonentas turi prieigą prie paslaugos, tikslios vietos duomenys šiuo tikslu neturėtų būti renkami ir tvarkomi. Be to, kai paslauga gali būti teikiama vien nustačius abonento tapatumą, neturėtų būti reikalaujama nustatyti jo tapatybės;

(23)  paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų abonentai būtų tinkamai informuojami apie sąlygas naudotis internetinėmis turinio paslaugomis kitose valstybėse narėse nei abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Šiuo reglamentu internetinių turinio paslaugų, kurios už piniginį užmokestį teikiamos abonentams, laikinai esantiems kitoje valstybėje narėje nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, teikėjai turėtų būti įpareigojami naudotis veiksmingomis ir pagrįstomis priemonėmis, kad nustatytų savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Paslaugų teikėjas turi pats nuspręsti, kokias tikrinimo priemones taikyti. Internetinių turinio paslaugų teikėjai turėtų galėti laisvai pasirinkti 3a straipsnyje išvardytas tikrinimo priemones, kad nustatytų abonento gyvenamosios vietos valstybę narę. Naudojant tokias tikrinimo priemones neturėtų būti viršijama to, kas būtina siekiant nustatyti abonento gyvenamosios vietos valstybę narę;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  taikant šį reglamentą, internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu abonentai gali naudotis tik tuomet, jei jų įprastinė gyvenamoji vieta yra kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje. Internetinių turinio paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama abonento prašyti pateikti informaciją, reikalingą siekiant pakankamai patikimai nustatyti jų gyvenamosios vietos valstybę narę. Jei abonentas tokios informacijos nepateikia ir dėl to paslaugų teikėjas negali nustatyti jo gyvenamosios vietos valstybės narės, kaip to reikalaujama pagal šį reglamentą, paslaugų teikėjas neturėtų tam abonentui užtikrinti atitinkamos internetinės turinio paslaugos tarpvalstybinio perkeliamumo pagal šį reglamentą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b)  laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų Nr. 95/46/EB1a ir 2002/58/EB1b bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791c, internetinės turinio paslaugos teikėjui jo sutarties laikotarpiu turėtų būti leidžiama atsitiktine tvarka atlikti abonento IP adreso patikrinimus, jeigu to būtinai reikia norint nustatyti valstybę narę, iš kurios abonentas naudojasi prieiga prie internetinės turinio paslaugos. Atsižvelgiant į tai, kad to tikrinimo tikslu svarbu ne konkreti vieta, o veikiau tai, iš kurios valstybės narės abonentas naudojasi prieiga prie paslaugos, tikslūs vietos duomenys arba kiti asmens duomenys šiuo tikslu neturėtų būti renkami ir tvarkomi. Šiuo IP adreso tikrinimu turėtų būti siekiama tik nustatyti, ar abonentas naudojasi internetine turinio paslauga būdamas savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje ar už jos ribų. Todėl duomenis, gautus per šiuos atsitiktine tvarka atliekamus patikrinimus, reikėtų saugoti dvejetainiu formatu. Paslaugų teikėjas jokiais atvejais neturėtų viršyti šio informacijos lygio. Jeigu internetinės turinio paslaugos teikėjas nusprendžia remtis šia tikrinimo priemone, apie tai jis turėtų iš anksto pranešti abonentui, kaip nustatyta direktyvose 95/46/EB ir 2002/58/EB bei Reglamente (ES) Nr. 2016/679;

 

__________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

1b 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

 

1c 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23c)   paslaugų teikėjas, turintis pagrįstų abejonių dėl abonento gyvenamosios vietos valstybės narės, turėtų turėti galimybę abonento paprašyti dar kartą pateikti tikrinimui reikalingus dokumentus. Vis dėlto tokių prašymų neturėtų būti daugiau kaip vienas per metus;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus, visų pirma teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą, saviraiškos laisvę ir laisvę užsiimti verslu. Tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šį reglamentą turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir jie turi būti tvarkomi laikantis direktyvų 95/46/EB27 ir 2002/58/EB28. Visų pirma paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi būti būtinas ir proporcingas siekiant atitinkamo tikslo;

(24)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus, visų pirma teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą, saviraiškos laisvę, laisvę užsiimti verslu ir nuosavybės, įskaitant intelektinę nuosavybę, teisę. Tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šį reglamentą turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir jie turi būti tvarkomi laikantis Direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB ir Reglamento (ES) 2016/679. Visų pirma paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi būti būtinas ir proporcingas siekiant atitinkamo tikslo. Reikalingoms techninėms ir organizacinėms priemonėms galėtų būti priskiriamas skaidrios informacijos teikimas abonentams apie metodus, naudojamus patikrinimui atlikti, jo tikslą ir reikalingas apsaugos priemones;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma Sutarties 101 ir 102 straipsniams. Šiame reglamente numatytos taisyklės neturėtų būti taikomos siekiant apriboti konkurenciją prieštaraujant Sutarčiai;

(25)  taikant šį reglamentą bus daromas teigiamas poveikis konkurencingumui, nes bus skatinama diegti inovacijas internetinių paslaugų srityje ir vartotojams jos bus patrauklesnės naudoti tarpvalstybiniu mastu. Šiuo reglamentu nedaroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma Sutarties 101 ir 102 straipsniams. Šiame reglamente numatytos taisyklės neturėtų būti taikomos siekiant apriboti konkurenciją prieštaraujant Sutarčiai;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  šis reglamentas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2014/26/ES, ypač jos III antraštinės dalies, susijusios su daugiateritoriu internetinių teisių licencijavimu, taikymui. Šis reglamentas visapusiškai atitinka tikslą palengvinti teisėtą prieigą prie turinio, kuris saugomas autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, ir prie su juo susijusių paslaugų;

 

 

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  sutartys, pagal kurias licencijuojamas turinys, paprastai sudaromos gana ilgam laikotarpiui. Todėl, siekiant užtikrinti, kad visi Sąjungoje gyvenantys vartotojai galėtų laiku naudotis internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu vienodomis sąlygomis ir be nepagrįsto delsimo, šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas sutartims ir teisėms, sudarytoms ir įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra svarbios internetinių turinio paslaugų, teikiamų po tos dienos, tarpvalstybiniam perkeliamumui. Tai taip pat yra būtina siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje veikiantiems paslaugų teikėjams, sudarant sąlygas paslaugų teikėjams, kurie sudarė sutartis su teisių turėtojais ilgam laikotarpiui, užtikrinti savo abonentams paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo galimybės pervarstyti tokias sutartis. Be to, šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad kai paslaugų teikėjai imasi priemonių, kurios būtinos tarpvalstybiniam jų paslaugų perkeliamumui, jie galėtų pasiūlyti viso savo internetinio turinio perkeliamumą. Galiausiai ja taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos teisių turėtojams išvengti esamų licencijavimo sutarčių persvarstymo, kad paslaugų teikėjai galėtų siūlyti tarpvalstybinį paslaugų perkeliamumą;

(26)  sutartys, pagal kurias licencijuojamas turinys, paprastai sudaromos gana ilgam laikotarpiui. Todėl, siekiant užtikrinti, kad visi Sąjungoje gyvenantys vartotojai galėtų laiku naudotis internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu vienodomis sąlygomis ir be nepagrįsto delsimo, šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas sutartims ir teisėms, sudarytoms ir įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra svarbios internetinių turinio paslaugų, teikiamų po tos dienos, tarpvalstybiniam perkeliamumui. Tai taip pat yra būtina siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje veikiantiems paslaugų teikėjams, ypač MVĮ, sudarant sąlygas paslaugų teikėjams, kurie sudarė sutartis su teisių turėtojais ilgam laikotarpiui, užtikrinti savo abonentams paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo galimybės pervarstyti tokias sutartis. Be to, šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad kai paslaugų teikėjai imasi priemonių, kurios būtinos tarpvalstybiniam jų paslaugų perkeliamumui, jie galėtų pasiūlyti viso savo internetinio turinio perkeliamumą. Ji taip pat turėtų būti taikoma internetinių turinio paslaugų, parduodamų paketais, kuriuose šios paslaugos derinamos su elektroninių ryšių paslaugomis, teikėjams. Galiausiai ja taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos teisių turėtojams išvengti esamų licencijavimo sutarčių persvarstymo, kad paslaugų teikėjai galėtų siūlyti tarpvalstybinį paslaugų perkeliamumą;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  kadangi reglamentas bus taikomas kai kurioms sutartims ir teisėms, įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, taip pat yra tikslinga numatyti pagrįstą laikotarpį nuo šio reglamento įsigaliojimo iki jo taikymo pradžios dienos – tai sudarytų sąlygas teisių turėtojams ir paslaugų teikėjams imtis reikiamų priemonių prisitaikyti prie naujos padėties, o paslaugų teikėjai galėtų iš dalies pakeisti naudojimosi jų paslaugomis sąlygas;

(27)  kadangi šis reglamentas bus taikomas kai kurioms sutartims ir teisėms, įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, taip pat yra tikslinga numatyti pagrįstą laikotarpį nuo šio reglamento įsigaliojimo iki jo taikymo pradžios dienos – tai sudarytų sąlygas teisių turėtojams ir internetinių turinio paslaugų teikėjams imtis reikiamų priemonių prisitaikyti prie naujos padėties, o paslaugų teikėjai galėtų iš dalies pakeisti naudojimosi jų paslaugomis sąlygas. Dėl internetinių turinio paslaugų naudojimo sąlygų pakeitimų, padarytų tik tam, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų, abonentams ar autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojams neturėtų būti teikiama mažesnė apsauga;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  siekiant Sąjungoje užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą yra tikslinga priimti reglamentą, kuris būtų tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą perkeliamumo taisyklių taikymą visose valstybėse narėse ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu visoms internetinėms turinio paslaugoms. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį teisinį tikrumą, kuris yra būtinas siekiant, kad vartotojai galėtų visapusiškai pasinaudoti tarpvalstybiniu perkeliamumu visoje Sąjungoje;

(28)  siekiant Sąjungoje užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą yra tikslinga priimti reglamentą, kuris būtų tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą perkeliamumo taisyklių taikymą visose valstybėse narėse ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu visoms internetinėms turinio paslaugoms. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį teisinį tikrumą, kuris yra būtinas siekiant, kad vartotojai galėtų visapusiškai pasinaudoti tarpvalstybiniu perkeliamumu visoje Sąjungoje, kartu siekiant užtikrinti, kad tokios pat taisyklės būtų taikomos teisių turėtojams ir internetinių paslaugų teikėjams įvairiose valstybėse narėse;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. pritaikyti teisinę sistemą tam, kad Sąjungoje būtų užtikrinta internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo galimybė, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl jo masto ir poveikio ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jame nurodytam tikslui pasiekti. Todėl šiuo reglamentu nedaroma didelio poveikio teisių licencijavimui ir teisių turėtojai bei paslaugų teikėjai nėra įpareigojami persvarstyti sutarčių. Be to, šiuo reglamentu nereikalaujama, kad paslaugų teikėjas imtųsi priemonių internetinių turinio paslaugų teikimo kitoje šalyje nei abonento gyvenamosios vietos valstybė narė kokybei užtikrinti. Galiausiai šis reglamentas netaikomas paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas nemokamai ir kurie nenustato abonento gyvenamosios vietos valstybės narės. Todėl juo neverčiama patirti neproporcingų išlaidų,

(29)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. pritaikyti teisinę sistemą tam, kad Sąjungoje būtų užtikrinta internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo galimybė, valstybės narės negali deramai pasiekti, bet dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones kartu laikydamasi 1886 m. rugsėjo 9 d. Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, su paskutiniais pakeitimas, padarytais 1979 m. rugsėjo 28 d., ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) autorių teisių sutarties bei PINO atlikimų ir fonogramų sutarties, sudarytų 1996 m. gruodžio 20 d. Ženevoje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti. Todėl šiuo reglamentu nedaroma didelio poveikio teisių licencijavimui ir teisių turėtojai bei paslaugų teikėjai nėra įpareigojami persvarstyti sutarčių. Be to, šiuo reglamentu nereikalaujama, kad paslaugų teikėjas imtųsi priemonių internetinių turinio paslaugų teikimo kitoje šalyje nei abonento gyvenamosios vietos valstybė narė kokybei užtikrinti.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo užtikrinama, kad Sąjungoje internetinių turinio paslaugų abonentai, būdami valstybėje narėje laikinai, galėtų naudotis prieiga prie tų paslaugų ir tomis paslaugomis.

Šiuo reglamentu Sąjungoje nustatomas bendras metodas, kuriuo užtikrinama, kad savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje teisėtai įgytų internetinių turinio paslaugų abonentai, laikinai būdami kitoje valstybėje narėje nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, galėtų be jokių papildomų mokesčių naudotis prieiga prie tų paslaugų ir tomis paslaugomis. Tokia galimybė naudotis prieiga ir paslaugomis suteikiama po to, kai laikantis 3a straipsnio veiksmingai nustatoma abonento gyvenamosios vietos valstybė narė.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  abonentas – vartotojas, kuris pagal internetinės turinio paslaugos teikimo sutartį su paslaugos teikėju turi prieigą prie šios paslaugos ir gali ja naudotis savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gyvenamosios vietos valstybė narė – valstybė narė, kurioje abonentas nuolat gyvena;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  laikinas buvimas – abonento buvimas ne savo gyvenamosios vietos, o kitoje valstybėje narėje;

d)  laikinas buvimas – ne nuolatinis abonento buvimas ne savo gyvenamosios vietos, o kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  internetinė turinio paslauga – paslauga, apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kurią paslaugos teikėjas teisėtai teikia internetu gyvenamosios vietos valstybėje narėje užtikrindamas jos perkeliamumą ir kuri yra audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, apibrėžta Direktyvoje 2010/13/ES, arba paslauga, kurios pagrindinė savybė yra prieigos prie kūrinių, kitų saugomų objektų arba transliuojančiųjų organizacijų transliacijų teikimas tiek linijiniu būdu, tiek pagal pareikalavimą;

e)  internetinė turinio paslauga – paslauga, apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kurią paslaugos teikėjas abonentui ar naudotojui teisėtai teikia internetu jo gyvenamosios vietos valstybėje narėje užtikrindamas jos perkeliamumą ir kuri yra audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, apibrėžta Direktyvoje 2010/13/ES, arba paslauga, kurios pagrindinė savybė yra prieigos prie kūrinių, kitų saugomų objektų arba transliuojančiųjų organizacijų transliacijų teikimas tiek linijiniu būdu, tiek pagal pareikalavimą:

1)  už piniginį užmokestį arba

1)  už piniginį užmokestį ir (arba)

2)  nemokamai, su sąlyga, kad paslaugų teikėjas nustato jo gyvenamosios vietos valstybę narę;

2)  nemokamai, su sąlyga, kad internetinių turinio paslaugų teikėjas nusprendžia teikti prieigos prie savo internetinių turinio paslaugų ir naudojimo perkeliamumo paslaugą jos naudotojams, laikinai esantiems kitoje valstybėje narėje nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, ir kad tas paslaugų teikėjas pagal 3a straipsnį nustatė naudotojo gyvenamosios vietos valstybę narę;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas suteikia abonentui galimybę naudotis prieiga prie internetinių turinio paslaugų ir tomis paslaugomis jam laikinai būnant valstybėje narėje.

1.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas už piniginį užmokestį suteikia abonentui galimybę naudotis prieiga prie internetinių turinio paslaugų, teikiamų jo gyvenamosios vietos valstybėje narėje be papildomų mokesčių, ir tomis paslaugomis jam laikinai būnant kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalimi neribojama paslaugų teikėjo galimybė abonentams papildomai teikti prieigą prie turinio ir galimybę juo naudotis, paslaugų teikėjui pagal licenciją suteikto abonento laikino buvimo valstybėje narėje.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nustatytas įpareigojimas nesusijęs su jokiais internetinės turinio paslaugos teikimo kokybės reikalavimais, kurie taikomi paslaugos teikėjui, kai paslauga teikiama gyvenamosios vietos valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai paslaugos teikėjas aiškiai sutinka jų laikytis.

2.  1 dalyje nustatytas įpareigojimas nesusijęs su jokiais internetinės turinio paslaugos teikimo kokybės reikalavimais, kurie taikomi paslaugos teikėjui, kai paslauga teikiama gyvenamosios vietos valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai internetinių turinio paslaugų teikėjas ir abonentas aiškiai sutinka jų laikytis. Vis dėlto paslaugų teikėjas užtikrina, kad teikiamų paslaugų kokybė nebūtų prastesnė už valstybėje narėje, kurioje abonentas laikinai yra, teikiamų paslaugų kokybę.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas informuoja abonentą apie internetinės turinio paslaugos, teikiamos pagal 1 dalį, teikimo kokybę.

3.   Internetinės turinio paslaugos teikėjas, remdamasis turimais duomenimis, informuoja abonentą apie galimus internetinės turinio paslaugos, teikiamos pagal 1 dalį, teikimo kokybės pokyčius. Ši informacija teikiama tinkamomis proporcingomis priemonėmis.

Pagrindimas

Kyla abejonių, ar internetinės turinio paslaugos teikėjas apskritai turės informacijos apie paslaugos, teikiamos pagal 1 dalį, teikimo kokybę.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas paslaugas būtų galima perkelti į tokius pačius ir tiek pat prietaisų kaip abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Vadovaujantis šiuo reglamentu, sutarčių sąlygos, kuriomis siekiama uždrausti ar apriboti internetinių turinio paslaugų perkeliamumą, neturi teisinės galios.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Vadovaujantis šiuo reglamentu, sutarčių nuostatos, pagal kurias paslaugas galima perkelti tik tam tikrą laikotarpį, neturi teisinės galios.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Gyvenamosios vietos valstybės narės tikrinimas

 

1.  3 straipsnio 1 dalyje ir 3b straipsnyje nurodytų internetinių turinio paslaugų teikėjai naudojasi pagrįstomis ir veiksmingomis tikrinimo priemonėmis, kad patikrintų savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę.

 

2.  Siekdami įvykdyti 1 dalyje nurodytą įsipareigojimą, internetinių turinio paslaugų teikėjai naudojasi dviem iš toliau išvardytų tikrinimo priemonių. Jeigu paslaugų teikėjas mano, kad abonento gyvenamosios vietos valstybę narę galima patikimai nustatyti naudojantis tik viena iš tų tikrinimo priemonių, internetinių turinio paslaugų teikėjas gali remtis tik viena iš toliau išvardytų tikrinimo priemonių:

 

a)  tapatybės kortele, elektroninės atpažinties priemonėmis, pirmiausia notifikuotaisiais e. atpažinties dokumentais, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 910/2014, arba bet kuriuo kitu galiojančiu tapatybės dokumentu;

 

b)  abonento banko duomenimis, tokiais kaip banko sąskaita arba kredito ar debeto kortelės numeris;

 

c)  vieta, kurioje įrengtas priedėlis arba bet koks panašus įrenginys, kuriuo abonentas naudojasi prieigai prie atitinkamų paslaugų gauti;

 

d)  interneto prieigos ar telefono ryšio paslaugos teikimo sutartimi arba bet kokia panašia sutartimi, siejančia abonentą su tam tikra valstybe nare;

 

e)  abonento mokamo licencijos mokesčio už kitas valstybėje narėje teikiamas paslaugas, pvz., visuomeniniam transliuotojui, įrodymu;

 

f)  vietos mokesčių mokėjimo patvirtinimu, jeigu ši informacija yra viešai prieinama;

 

g)  abonento komunalinių paslaugų sąskaita, patvirtinančia abonento adresą;

 

h)  abonento interneto protokolo (IP) adreso tikrinimu atsitiktine tvarka pagal dvejetainę sistemą ir nenustatant abonento geografinės vietos ir jo nesekant – siekiant nustatyti, ar abonentas internetine turinio paslauga naudojasi būdamas savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje ar už jos ribų.

 

Naudojantis pirmoje pastraipoje nurodytomis tikrinimo priemonės neviršijama to, kas būtina 1 dalyje nustatytiems tikrinimo tikslams pasiekti kartu atsižvelgiant į naują technologinę pažangą.

 

3.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas turi teisę prašyti, kad abonentas suteiktų informaciją, reikalingą jo gyvenamosios vietos valstybei narei patikrinti laikantis 2 dalies. Jeigu abonentas tokios informacijos nesuteikia, paslaugos teikėjas nesuteikia jam 3 straipsnio 1 dalyje ir 3b straipsnyje numatytų savo internetinių turinio paslaugų perkeliamumo galimybės tol, kol laikydamasis 2 dalies negalės nustatyti abonento gyvenamosios vietos valstybės narės.

 

4.  Tai atvejais, kai remdamasis taikytais tikrinimo būdais paslaugų teikėjas turi pagrįstų abejonių dėl dabartinės abonento gyvenamosios vietos valstybės narės, jis turi teisę prašyti abonento suteikti informaciją, kurios reikia siekiant dar kartą patikrinti jo gyvenamosios vietos valstybę narę, remiantis tomis pačiomis tikrinimo priemonėmis, kurios buvo taikytos iš pradžių.

 

5.  Autorių teisių ir gretutinių teisių ar bet kurių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojai informuojami apie tikrinimo procesą, kurį paslaugos teikėjas naudoja savo abonento gyvenamosios vietos valstybei narei patikrinti.

 

6.   Pagal 2–4 dalis pateiktus duomenis internetinių turinio paslaugų teikėjas laiko tol, kol patikrinama abonento gyvenamosios vietos valstybė narė. Duomenys naudojami tik abonento gyvenamosios vietos valstybe narei patikrinti. Jie nepranešami, neperduodami, jais nesidalijama, jie nelicencijuojami ir kitais būdais nesiunčiami autorių tiesių ar gretutinių teisių turėtojams ar kitoms trečiosioms šalims.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b straipsnis

 

Nemokamas internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas

 

Nemokamai teikiamos internetinės turinio paslaugos teikėjas gali nuspręsti suteikti galimybę jos naudotojams, laikinai esantiems valstybėje narėje, turėti prieigą prie internetinės turinio paslaugos ir ja naudotis pagal šį reglamentą, jeigu tik paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą veiksmingai nustato naudotojo gyvenamosios vietos valstybę narę.

 

Paslaugų teikėjas informuoja naudotojus, atitinkamus autorių teisių ir gretutinių teisių ar bet kurių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojus apie savo sprendimą teikti internetinę turinio paslaugą pagal pirmą dalį prieš suteikdamas tą paslaugą. Informacija teikiama priemonėmis, kurios yra tinkamos ir proporcingos.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikoma, taip pat taikant Direktyvą 96/9/EB, Direktyvą 2001/29/EB, Direktyvą 2006/115/EB, Direktyvą 2009/24 ir Direktyvą 2010/13/ES, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį internetinė turinio paslauga abonentui teikiama ir abonentas naudojasi prieiga prie jos ir ta paslauga tik gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Vien šio reglamento taikymo tikslais laikoma, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį internetinė turinio paslauga laikinai kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė esančiam abonentui teikiama ir tas abonentas naudojasi prieiga prie tos paslaugos ir ta paslauga tik gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visos sutartinės nuostatos, įskaitant susijusias su autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų santykiais, bet kokių kitų teisių, susijusių su internetinio turinio paslaugų turinio naudojimu, turėtojų ir paslaugų teikėjų santykiais, taip pat paslaugų teikėjų ir abonentų santykiais, kurios prieštarauja 3 straipsnio 1 daliai ir 4 straipsniui, neturi teisinės galios.

1.  Visos sutartinės nuostatos, įskaitant susijusias su autorių teisių bei gretutinių teisių turėtojų ir internetinių turinio paslaugų teikėjų santykiais, taip pat paslaugų teikėjų ir abonentų santykiais, kuriomis pažeidžiamos 3 straipsnio 1, 1a ir 3a dalys, 3a, 3b ar 4 straipsniai ar kuriomis draudžiamas arba ribojamas internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas, neturi teisinės galios.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Neleidžiama šio reglamento taikymo išvengti paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų sutartims arba paslaugų teikėjų ir abonentų sutartims taikytina teise pasirenkant ES nepriklausančios valstybės narės teisę.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmens duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi, įskaitant visų pirma patikrinimų pagal 5 straipsnio 2 dalį tikslu, laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB.

Asmens duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi, įskaitant visų pirma patikrinimų pagal 3a straipsnį tikslu, laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB bei Reglamento (ES) Nr. 2016/679. Visų pirma internetinių turinio paslaugų teikėjai užtikrina, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą yra būtinas ir proporcingas siekiant atitinkamo tikslo.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas ir sutartims ir teisėms, sudarytoms ir įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra svarbios internetinio turinio paslaugos teikimui, prieigai prie jos ir naudojimuisi ja pagal 3 straipsnį po tos dienos.

Šis reglamentas taikomas ir sutartims ir teisėms, sudarytoms ir įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra svarbios internetinės turinio paslaugos teikimui, prieigai prie jos ir naudojimuisi ja pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 3b straipsnį po tos dienos.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Įvertinimas

 

Ne vėliau kaip … [OL: treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo], o vėliau kas trejus metus, Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.

 

Į pirmoje dalyje nurodytą ataskaitą, inter alia, įtraukiamas gyvenamosios vietos valstybės narės tikrinimo priemonių, įskaitant naujausius sektoriaus standartus ir praktiką, veiksmingumo įvertinimas ir joje apsvarstoma, ar reikalinga peržiūra. Šioje ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar iš esmės pasikeitė teisių turėtojų pajamos ir ar padidėjo vartotojams taikomos kainos, taip pat ypatingas dėmesys skiriamas šio reglamento poveikiui MVĮ ir asmens duomenų apsaugai. Prireikus su ja pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba ne teisėkūros priemonės.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Jis taikomas nuo [data: 6 mėnesiai po jo paskelbimo].

2.   Jis taikomas nuo ... [OL: data: 12 mėnesių po jo paskelbimo]. Nepaisant taikymo datos, paslaugų teikėjai gali nuspręsti užtikrinti perkeliamumą jau tada, kai jie tai gali daryti būdu, atitinkančiu šį reglamentą.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymu siekiama apibrėžti ir reglamentuoti internetinių turinio paslaugų perkeliamumą, kad teisėtai nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje narėje tokių paslaugų abonentines sutartis sudarę vartotojai jas gautų ir tuo metu, kai laikinai būna kitoje valstybėje narėje.

Šiame pasiūlyme numatyta internetinių turinio paslaugų teikėjo pareiga užtikrinti savo abonentui paslaugų perkeliamumą vadovaujantis teisinės fikcijos principu. Taikant teisinės fikcijos principą, internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu nepažeidžiamas teritoriškumo principas ir nedaromas poveikis kitose valstybėse narėse galiojančioms autorių teisių taisyklėms.

Šis reglamentas turi likti proporcingas internetinių turinio paslaugų rinkos padėčiai ir potencialių šių paslaugų vartotojų skaičiui – apie 5,7 proc. Europos vartotojų(1).

Pranešėjas mano, kad vartotojų prieiga prie internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas, grindžiamas, inter alia, laisvu paslaugų ir asmenų judėjimu.

Tačiau pranešėjas pabrėžia, kad šiuo reglamentu siekiama skatinti Europos kultūrų įvairovę ir kad jis jokiu būdu negali trukdyti nuolat finansuoti ES audiovizualinio ir kinematografijos sektoriaus, iš esmės grindžiamo teisių teritoriškumu. Dėl to šiuo reglamentu skatinama aiškiai atskirti paslaugų perkeliamumą ir tarpvalstybinę prieigą prie paslaugų, ir jis net neturi būti prilyginamas tam tikram tarpvalstybinės prieigos etapui.

Taikymo sritis

Pranešėjas primygtinai pabrėžia, kad reglamentas taikomas gyvenamosios vietos valstybėje narėje teisėtai teikiamoms internetinėms turinio paslaugoms.

Jis pritaria Komisijos nuomonei, kad neturi būti nustatyta, kiek tiksliai dienų abonentas gali nuolat gyventi kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė. Iš tikrųjų jis mano, kad šis reglamentas neturi būti suvaržytas vartotojui per sunkiai suvaldomų aplinkybių. Jeigu norima, kad šio reglamento nuostatomis pasinaudotų kuo daugiau europiečių, ilgesnį ar trumpesnį laiką Sąjungoje keliaujančių laisvalaikio, verslo ar studijų tikslais, jį taikyti turi būti paprasta.

Tačiau pranešėjas mano, kad svarbiausia teksto dalis susijusi su išankstiniu, veiksmingu ir solidžiu gyvenamosios vietos valstybės narės tapatumo nustatymu, reikalingu tiek vengimo taikyti reglamentą prevencijos tikslais, tiek siekiant įsitikinti, kad abonentas vis dar palaiko nuolatinį ryšį su savo gyvenamąja vieta.

Pranešėjas pasisako už tai, kad nemokamų internetinių turinio paslaugų teikėjai būtų pašalinti iš šio reglamento taikymo srities, nes mano, kad šiuo metu dauguma paslaugų teikėjų visiškai užtikrintai nenustato jų naudotojų gyvenamosios vietos valstybės narės, nors to reikalaujama pagal minėto reglamento nuostatas.

Tačiau jis mano, kad reikia suteikti nemokamų internetinių turinio paslaugų teikėjams galimybę patekti į reglamento taikymo sritį, jeigu jie imsis visų reikalingų priemonių, kad būtų galima pagal 3 straipsnį nustatyti jų naudotojų gyvenamosios vietos valstybę narę.

Apibrėžtys

Pasiūlymas dėl reglamento grindžiamas dviem pagrindinėmis sąvokomis, kurias reikia apibrėžti: gyvenamosios vietos valstybės narės sąvoka ir laikino buvimo sąvoka.

Gyvenamosios vietos valstybės narės sąvokos apibrėžtis yra viena esminių nuostatų. Pranešėjo požiūriu, gyvenamosios vietos valstybė narė yra valstybė narė, kurioje abonentas iš tikrųjų nuolat gyvena ir į kurią reguliariai sugrįžta.

Laikinas buvimas ne gyvenamojoje šalyje yra teisinės fikcijos dalis. Taigi, tai yra laikinas buvimas ne savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje asmeniniais, profesiniais ar mokymosi tikslais.

Gyvenamosios vietos valstybės narės nustatymas

Gyvenamosios vietos valstybės narės patikrinimo kriterijai turi būti įtraukti į pusiau atvirą sąrašą.

Šis kompromisas dar svarbesnis dėl to, kad juo remiantis suteikiamas teisinis tikrumas teisių turėtojams, o paslaugų teikėjams leidžiama pasirinkti kriterijus, kurie geriau atitiktų jų rinką, jeigu taikant šiuos kriterijus suteikiamas toks pat saugumo lygis, kaip ir taikant sąraše išvardytus kriterijus.

Dėl to ateityje taip pat bus galima pritaikyti galimų nustatymo kriterijų inovacijų sąrašą.

Galiausiai, pranešėjo nuomone, būtina, kad, nustatęs abonento gyvenamosios vietos valstybę narę, paslaugos teikėjas galėtų atsitiktine tvarka patikrinti jo IP adresą, kad nustatytų atvejus, kai jo teikiamomis internetinėmis turinio paslaugomis naudotasi kitoje valstybėje narėje nei abonento gyvenamosios vietos valstybė narė.

Reglamento taikymas

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas taikyti reglamentą iki jo įgyvendinimo sudarytoms sutartims atgaline data yra sveikintinas.

Tačiau abonentų judėjimo, kuriuo grindžiamas paslaugų perkeliamumas, tikrinimo priemonėms įdiegti, kaip ir iki reglamento priėmimo pasirašytų sutarčių atitikčiai užtikrinti, turėtų būti skirtas ilgesnis nei šešių mėnesių laikotarpis. Dėl šios priežasties pranešėjas siūlo nustatyti dvylikos mėnesių laikotarpį iki reglamento taikymo pradžios.

(1)

Impact Assessment (SWD(2015)270) of a Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council to ensure the cross-border portability of online content services in the internal market (COM(2015) 627), p. 17.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (30.9.2016)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje

(COM(2015) 0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Nuomonės referentas (*): Marco Zullo

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlyme turinio teikėjams nustatyta prievolė užtikrinti perkeliamumą vartotojų naudai, kad būtų galima su savimi gabenti skaitmeninį turinį, teisėtai įsigytą gyvenamosios vietos valstybėje narėje, kai keliaujama Europos Sąjungoje. Reglamente numatyta teisinė fikcija, kuria remiantis galima taip daryti ir tai nėra galiojančių teisių pažeidimas.

Pasiūlymai, kuriais stiprinama vidinė rinka ir šalinamos nepagrįstos kliūtys, yra ypač svarbūs Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetui.

Vis dėlto būtina atsižvelgti į ES garso ir vaizdo pramonės, kurios kultūrinių renginių pasiūlą reikia apsaugoti, finansinį tvarumą, autorių teisėms taikomą apsaugą bei į kitas susijusias teises ir į patį numatytą teritoriškumo principą.

Pranešėjas mano, kad svarbu, jog perkeliamumas, tapęs ES tarpvalstybine prieiga, nekeltų grėsmės minėtiems elementams.

Taikymo sritis

Komisija numato, kad reglamentas būtų taikomas tiems teikėjams, kurie abonentams siūlo prieigą už tam tikrą mokestį.

Pranešėjas palaiko šį požiūrį ir palankiai vertina tai, kad į reglamento taikymo sritį nebūtų įtraukti nemokamo turinio teikėjai. To, kad paslauga nemokama, nepakanka siekiant pagrįsti prievolę nustatyti gyvenamąją vietą ir atitikti teisinės fikcijos taikymo reikalavimus.

Pranešėjas taip pat mano, kad naudinga paaiškinti, jog mokant privalomą licencijos mokestį, kaip kai kuriose šalyse už televizijos ir radijo paslaugas, dar nereiškia, kad sudaryta sutartis pagal minėtą reglamentą.

Apibrėžtys

Pranešėjas laikosi nuomonės, jog svarbu dar tiksliau apibrėžti sąvoką „gyvenamosios vietos valstybė narė“, kad neliktų galimybės reglamentavimo netikrumams.

Pranešėjas mano, kad pačiame reglamente turėtų būti numatyti pakankami kriterijai, kuriais būtų vienareikšmiškai apibrėžta gyvenamoji vieta perkeliamumo įgyvendinimo tikslais.

Pranešėjas taip pat mano, jog gyvenamosios vietos valstybę narę reikia nustatyti vienodai, kad asmuo galėtų pareikšti apie gyvenamąją vietą daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

Komisija laikosi nuomonės, kad neturi būti nustatyta, kiek tiksliai dienų galima nuolat gyvenant kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė. Pranešėjas pritaria šiam požiūriui, nes mano, kad kitu atveju žalą patirtų tų grupių gyventojai, kuriems pirmiausia ir taikoma ši direktyva. Pakaktų numatyti aiškius gyvenamosios vietos apibrėžties kriterijus, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo teisės aktu ir vengimo jo laikytis.

Tačiau pranešėjas yra įsitikinęs, kad būtų naudinga patikslinti, jog nuolat gyventi kitoje valstybėje narėje galima dėl atostogų, darbo reikalais (kaip tarpvalstybiniai darbuotojai) arba dėl studijų (kaip „Erasmus“ studentai).

Pranešėjas sutinka, kad, siekiant išvengti per didelės kontrolės ir privatumo pažeidimų, nereikėtų vykdyti vartotojų padėties nuolatinės stebėsenos.

Gyvenamosios vietos nustatymas

Svarbu aiškiai nustatyti vartotojo nuolatinę gyvenamąją vietą, nes tai yra būtina tinkamo perkeliamumo veikimo sąlyga. Priešingu atveju naudojant sistemą būtų galima lengvai piktnaudžiauti ir apeiti galiojančius autorių teisių įstatymus.

Kad būtų parengtos aiškios ir veiksmingos priemonės, pranešėjas siūlo kai kuriuos kriterijus, kaip nustatyti gyvenamąją vietą. Jis taip pat siūlo, kad pasitarusi su vartotojų ir pramonininkų atstovais Komisija pagal deleguotąjį aktą sudarytų išsamesnį sąrašą. Nustatymo veiksmai ir priemonės turi būti veiksmingi, bet proporcingi tikslui, kad nebūtų renkama informacija, kurios tiesiogiai nereikia, atsižvelgiant į tikslą, ir tai neturi būti per didelė našta vartotojams.

Gyvenamoji vieta bus nustatyta užsisakant paslaugą, vėliau siekiant nustatyti, ar ji nepasikeitė, ir nuolat, bet ne pastoviai, siekiant išvengti per didelės stebėsenos rizikos.

Nemokamų paslaugų galimybė

Nemokamų paslaugų teikėjams šis reglamentas turėtų būti netaikomas.

Be to, pranešėjas mano, kad paprašius jiems turėtų būti suteikta galimybė patekti į tą teikėjų grupę, kuriai taikomas reglamentas, nes tai yra galimybė užtikrinti klientams perkeliamumą naudojantis numatyta teisine fikcija.

Tokiu atveju jie turėtų taikyti visas reglamento taisykles ir taip pat aiškiai bei tiksliai naudoti vartotojo gyvenamosios vietos nustatymo sistemą, kaip to prašoma mokamų paslaugų teikėjams. Šis reikalavimas yra esminis, siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir ekonominės žalos, atsižvelgiant į teisių į skaitmeninį turinį turėtojus.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, pagrįsta, inter alia, laisvo paslaugų ir asmenų judėjimo principu, todėl būtina numatyti, kad vartotojai galėtų naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, kuriomis suteikiama prieiga prie tokio turinio kaip muzika, žaidimai, filmai ar sporto renginių turinys, ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būdami kitose Sąjungos valstybės narėse. Todėl turėtų būti pašalintos prieigos prie tokių internetinių turinio paslaugų ir naudojimosi tomis paslaugomis kitose valstybėse kliūtys;

(1)  visos Europos Sąjungos vartotojams, gyvenamosios vietos valstybėje narėje pasirašantiems paslaugų sutartį, užtikrinti panašią galimybę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis – svarbus aspektas siekiant užbaigti kurti bendrąją rinką ir veiksmingai užtikrinti laisvo asmenų ir paslaugų judėjimo principo įgyvendinimą, taigi ir kuriant Europos tapatybę ir pilietybę. Vartotojai turėtų galėti naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, kuriomis suteikiama prieiga prie tokio turinio kaip muzika, žaidimai, filmai ar sporto renginių turinys, ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būdami kitose Sąjungos valstybės narėse, kai keliauja verslo ar laisvalaikio tikslais arba studijuoja. Todėl turėtų būti pašalintos prieigos prie tokių internetinių turinio paslaugų ir naudojimosi tomis paslaugomis tokiais atvejais kliūtys;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  tobulėjant technologijoms vis plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, kaip antai planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, todėl vartotojams tampa vis lengviau naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, nes šie prietaisai suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų, kad ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis prieiga prie turinio ir novatoriškų internetinių paslaugų ne tik savo šalyje, bet ir laikinai būnant kitoje Sąjungos valstybėje narėje, sparčiai auga;

(2)  tobulėjant technologijoms ir novatoriškoms paslaugoms vis plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, kaip antai planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, todėl vartotojams tampa vis lengviau naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, nes šie prietaisai suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų, kad ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis prieiga prie turinio ir novatoriškų internetinių paslaugų ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būnant kitoje Sąjungos valstybėje narėje, sparčiai auga vartotojų naudai vidaus rinkoje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vartotojai ir paslaugų teikėjai vis dažniau sudaro sutartinius susitarimus dėl internetinių turinio paslaugų teikimo. Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis savo šalyje įgiję vartotojai, laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje narėje, dažnai negali naudotis tų paslaugų prieiga ir tomis paslaugomis;

(3)  vartotojai ir paslaugų teikėjai vis dažniau sudaro sutartinius susitarimus dėl internetinių turinio paslaugų teikimo. Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje įgiję vartotojai, laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje narėje, dažnai nebegali naudotis tų paslaugų prieiga ir tomis paslaugomis, dėl to ribojama prieigos prie internetinių paslaugų teisė ir tuo gali būti daroma žala;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  esama įvairių kliūčių, trukdančių teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, kai jie laikinai būna kitoje valstybėje narėje. Kai kurios internetinės paslaugos apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį kaip muzika, žaidimai ar filmai. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių visų pirma kyla dėl to, kad autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomo turinio, kaip antai audiovizualinių kūrinių, perdavimo teisės dažnai licencijuojamos teritoriniu pagrindu, taip pat dėl to, kad internetinių paslaugų teikėjai gali nuspręsti paslaugas siūlyti tik konkrečiose rinkose;

(4)  esama įvairių kliūčių, trukdančių teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, kai jie laikinai būna kitoje valstybėje narėje. Kai kurios internetinės paslaugos apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį kaip muzika, žaidimai ar filmai. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių visų pirma kyla dėl to, kad autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomo turinio, kaip antai audiovizualinių kūrinių, perdavimo teisės dažnai licencijuojamos teritoriniu pagrindu, taip pat dėl to, kad internetinių paslaugų teikėjai gali nuspręsti paslaugas siūlyti tik konkrečiose rinkose. Tačiau finansuojant ir gaminant įvairioms Sąjungos rinkoms pritaikytą kultūrinį turinį svarbų vaidmenį atlieka teritorinės licencijos, ypač audiovizualinėje ir kino srityje, ir jų įnašas užtikrinant Europos kultūrų įvairovę yra svarbiausias;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl internetinės turinio paslaugos vis dažniau parduodamos paketais, kuriuose autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis nesaugomas turinys yra neatskiriamai sujungiamas su autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomu turiniu, labai nesumažinant vartotojams teikiamos paslaugos vertės. Tai visų pirma pasakytina apie populiariausią turinį, tokį kaip sporto ar kitų vartotojams labai svarbių renginių turinys. Siekiant suteikti paslaugų teikėjams galimybę užtikrinti vartotojams visapusišką prieigą prie jų teikiamų internetinių turinio paslaugų, šis reglamentas turi būti taikomas ir tokiam teikiant internetines turinio paslaugas siūlomam turiniui, taigi jis turi būti taikomas Direktyvoje 2010/13/ES apibrėžtoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms ir visoms transliuojančiųjų organizacijų transliacijoms;

(6)  todėl internetinės turinio paslaugos vis dažniau parduodamos paketais, kuriuose autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis nesaugomas turinys yra neatskiriamai sujungiamas su autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomu turiniu, labai nesumažinant vartotojams teikiamos paslaugos vertės. Tai visų pirma pasakytina apie populiariausią turinį, tokį kaip sporto ar kitų vartotojams labai svarbių renginių turinys. Siekiant suteikti paslaugų teikėjams galimybę užtikrinti vartotojams, kai šie laikinai būna valstybėje narėje, kuri nėra jų gyvenamosios vietos valstybė narė, visapusišką prieigą prie jų teikiamų internetinių turinio paslaugų, šis reglamentas turi būti taikomas ir tokiam teikiant internetines turinio paslaugas siūlomam turiniui, taigi jis turi būti taikomas Direktyvoje 2010/13/ES apibrėžtoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms ir visoms transliuojančiųjų organizacijų transliacijoms;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  todėl šiuo reglamentu siekiama pritaikyti teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta, kad teisių licencijavimas nekliudytų internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniam perkeliamumui Sąjungoje ir kad būtų galima užtikrinti šį perkeliamumą;

(12)  todėl šiuo reglamentu siekiama remiantis tvirtu mechanizmu pritaikyti teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta, kad teisių licencijavimas nekliudytų internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniam perkeliamumui Sąjungoje ir kad būtų galima užtikrinti šį perkeliamumą be papildomų abonento išlaidų. Tarpvalstybinis perkeliamumas turėtų būti skiriamas nuo atviros tarpvalstybinės prieigos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  siekiant išvengti nederėjimo su dabartinėmis apmokestinimo srities taisyklėmis ir neproporcingos administracinės naštos, šis reglamentas neturėtų daryti poveikio jokioms su apmokestinimu susijusioms nuostatoms;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurias paslaugų teikėjas, gavęs iš teisių turėtojų atitinkamas konkrečiai teritorijai galiojančias teises, pagal sutartį teikia savo abonentams bet kokiomis priemonėmis, įskaitant srautinį duomenų siuntimą, parsisiuntimą ar bet kokį kitą metodą, kuriuo suteikiama galimybė naudotis tuo turiniu. Taikant šį reglamentą, internetinių turinio paslaugų teikimo sutartimi neturėtų būti laikoma registracija gauti pranešimus apie turinį arba paprastas sutikimas su HTML slapukų naudojimu;

(13)  todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurias paslaugų teikėjas, gavęs iš teisių turėtojų atitinkamas konkrečiai teritorijai galiojančias teises, pagal sutartį teikia savo abonentams bet kokiomis priemonėmis, įskaitant srautinį duomenų siuntimą, parsisiuntimą ar bet kokį kitą metodą, kuriuo suteikiama galimybė naudotis tuo turiniu internete. Taikant šį reglamentą, internetinių turinio paslaugų teikimo sutartimi neturėtų būti laikoma registracija gauti pranešimus apie turinį arba paprastas sutikimas su HTML slapukų naudojimu;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms internetinėms turinio paslaugoms, kurių prieiga ir kuriomis abonentai gali veiksmingai naudotis valstybėje narėje, kurioje jie nuolat gyvena, ir ta prieiga nėra apribota konkrečia vieta, nes netikslinga reikalauti, kad paslaugų teikėjai, kurie savo šalyje nesiūlo paslaugų laikydamiesi perkeliamumo principo, siūlytų tokias paslaugas kitose šalyse;

(15)  šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms internetinėms turinio paslaugoms, kurių prieiga ir kuriomis abonentai gali veiksmingai naudotis savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje ir ta prieiga nėra apribota konkrečia vieta, nes netikslinga reikalauti, kad paslaugų teikėjai, kurie abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje nesiūlo paslaugų laikydamiesi perkeliamumo principo, siūlytų tokias paslaugas kitose šalyse;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, teikiamoms už piniginį užmokestį. Tokių paslaugų teikėjai gali nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Teisė naudotis internetine turinio paslauga turėtų būti laikoma įgyta už piniginį užmokestį, nepriklausomai nuo to, ar toks mokėjimas atliekamas tiesiogiai internetinių turinio paslaugų teikėjui, ar kitai šaliai, pavyzdžiui, paslaugų teikėjui, siūlančiam paslaugų paketą, kurį sudaro telekomunikacijų paslauga ir kito teikėjo teikiama internetinė turinio paslauga;

(16)  šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, teikiamoms už piniginį užmokestį. Tokių paslaugų teikėjai gali nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Teisė naudotis internetine turinio paslauga turėtų būti laikoma įgyta už piniginį užmokestį, nepriklausomai nuo to, ar toks mokėjimas atliekamas tiesiogiai internetinių turinio paslaugų teikėjui, ar kitai šaliai, pavyzdžiui, paslaugų teikėjui, siūlančiam paslaugų paketą, kurį sudaro telekomunikacijų paslauga ir kito teikėjo teikiama internetinė turinio paslauga. Privalomojo visuotinio mokesčio, pvz., transliavimo licencijos mokesčio, mokėjimas neturėtų būti laikomas piniginiu užmokesčiu už internetinės turinio paslaugos gavimą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  internetinės turinio paslaugos, teikiamos nemokamai, taip pat patenka į šio reglamento taikymo sritį, jeigu jų teikėjai nustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurios teikiamos nemokamai ir kurių teikėjai nenustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės, nes jas įtraukus iš esmės pasikeistų šių paslaugų teikimo būdas ir dėl to atsirastų neproporcingų išlaidų. Nustatant vartotojo gyvenamosios vietos valstybę narę turėtų būti remiamasi informacija, kaip antai licencijos mokesčio už kitas paslaugas, teikiamas gyvenamosios vietos valstybėje narėje, mokėjimu, sutartimi dėl interneto arba telefono ryšio, IP adresu ar kitu tapatumo nustatymo būdu, jei juo paslaugų teikėjas gali patikimai nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę;

(17)  internetinių turinio paslaugų, teikiamų nemokamai, teikėjai turėtų turėti galimybę prašyti įtraukti juos į šio reglamento taikymo sritį, jeigu jie nustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurios teikiamos nemokamai ir kurių teikėjai nenustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės, nes jas įtraukus iš esmės pasikeistų šių paslaugų teikimo būdas ir dėl to atsirastų neproporcingų išlaidų. Kad šie paslaugų teikėjai pasinaudotų šia galimybe, jie turi vykdyti tokius pat įpareigojimus, kurie numatyti šiame reglamente ir taikomi internetinių turinio paslaugų, kurios teikiamos už piniginį užmokestį, teikėjams. Be to, apie savo sprendimą pasinaudoti ta galimybe jie turėtų informuoti abonentus, atitinkamus autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojus, taip pat bet kokių kitų su internetinės turinio paslaugos turiniu susijusių teisių turėtojus. Tokia informacija gali būti pateikiama paslaugų teikėjo svetainėje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą būtina reikalauti, kad internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo abonentams galimybę naudotis paslauga laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant jiems prieigą prie to paties turinio, galimybę naudotis tokiais pačiais prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Šis įpareigojimas yra privalomas, todėl šalys negali jo netaikyti, nukrypti nuo jo arba pakeisti jo poveikį. Bet kokie paslaugų teikėjo veiksmai, dėl kurių būtų užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie paslaugos arba ja naudotis laikinai esant kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės apribojimai, reikštų, kad apeinamas įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir todėl prieštarautų šiam reglamentui;

(18)  siekiant laikytis 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo, užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą būtina reikalauti, kad internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo abonentams galimybę naudotis paslauga laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant jiems prieigą prie to paties turinio, galimybę naudotis tokiais pačiais prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Šis įpareigojimas yra privalomas, todėl šalys negali jo netaikyti, riboti, nukrypti nuo jo arba pakeisti jo poveikį. Bet kokie paslaugų teikėjo veiksmai, dėl kurių būtų užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie paslaugos arba ja naudotis laikinai esant kitoje valstybėje narėje, kuri nėra jo gyvenamosios vietos valstybė narė, pavyzdžiui, paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės apribojimai, reikštų, kad apeinamas įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir todėl prieštarautų šiam reglamentui;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  reikalaujant, kad internetinės turinio paslaugos abonentams, laikinai esantiems kitose valstybėse narėse nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, būtų teikiamos tokios pačios kokybės kaip ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje, paslaugų teikėjai, taigi ir abonentai, galėtų patirti didelių išlaidų. Todėl šiuo reglamentu netikslinga reikalauti, kad internetinės turinio paslaugos teikėjas imtųsi priemonių didesnei tokių paslaugų teikimo kokybei, nei ta, kuri gali būti suteikta per abonento, laikinai esančio kitoje valstybėje narėje, pasirinktą vietinę interneto prieigą, užtikrinti. Tokiais atvejais paslaugos teikėjas neatsako už žemesnę jos teikimo kokybę. Nepaisant to, jei paslaugos teikėjas aiškiai sutinka užtikrinti abonentams tam tikro lygio paslaugos teikimo kokybę tuo metu, kai jie laikinai bus kitose valstybėse narėse, jis privalo laikytis tokio susitarimo;

(19)  paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų abonentai būtų tinkamai informuojami apie sąlygas naudotis internetinėmis turinio paslaugomis kitose valstybėse narėse nei abonento gyvenamosios vietos valstybė narė. Reikalaujant, kad internetinės turinio paslaugos abonentams, laikinai esantiems kitose valstybėse narėse nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, būtų teikiamos tokios pačios kokybės kaip ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje, paslaugų teikėjai, taigi ir abonentai, galėtų patirti didelių išlaidų. Todėl, nors šiuo reglamentu nenustatomi neproporcingi reikalavimai užtikrinti tokią pat tokių paslaugų kokybę, kaip ta, kuri gali būti suteikta per abonento, laikinai esančio kitoje valstybėje narėje, pasirinktą vietinę interneto prieigą, internetinių turinio paslaugų teikėjai abonentams turėtų teikti išankstinius pranešimus apie bet kokius galimus užtikrinamos ar patiriamos kokybės skirtumus jungiantis prie turinio valstybėje narėje, kuri nėra gyvenamosios vietos valstybė narė. Tokia informacija galėtų būti pateikiama paslaugų teikėjo svetainėje. Tokiais atvejais paslaugos teikėjas neatsako už žemesnę jos teikimo kokybę, jeigu to priežastys yra objektyvios, pvz., nacionalinė infrastruktūra yra nepakankama. Be to, jei paslaugos teikėjas aiškiai sutinka užtikrinti abonentams tam tikro lygio paslaugos teikimo kokybę tuo metu, kai jie laikinai bus kitose valstybėse narėse, jis privalo laikytis tokio susitarimo;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant užtikrinti, kad internetinių turinio paslaugų teikėjai laikytųsi įpareigojimo užtikrinti savo paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą neįgydami atitinkamų teisių kitoje valstybėje narėje, būtina nustatyti, kad tie paslaugų teikėjai, kurie teisėtai teikia perkeliamas internetines turinio paslaugas abonentų gyvenamosios vietos valstybėje narėje, visada turi teisę teikti jiems tokias paslaugas kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti pasiekta taikant nuostatą, jog laikoma, kad tokia internetinė turinio paslauga teikiama, prieiga prie jos užtikrinama ir ji naudojama abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

(20)  siekiant užtikrinti, kad internetinių turinio paslaugų teikėjai laikytųsi įpareigojimo užtikrinti savo paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą neįgydami atitinkamų teisių kitoje valstybėje narėje, būtina nustatyti, kad tie paslaugų teikėjai, kurie teisėtai teikia perkeliamas internetines turinio paslaugas abonentų gyvenamosios vietos valstybėje narėje, visada turi teisę teikti jiems tokias paslaugas kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti pasiekta taikant nuostatą, jog laikoma, kad tokia internetinė turinio paslauga teikiama, prieiga prie jos užtikrinama ir ji naudojama abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Šiuo reglamentu, ypač teisiniu mechanizmu, kuriuo lokalizuojamas internetinės turinio paslaugos teikimas, prieiga prie jos ir naudojamasis ja abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje, paslaugų teikėjui neužkertamas kelias laikinai kitoje valstybėje narėje esančiam abonentui teikti internetinę turinio paslaugą, kurią paslaugų teikėjas teikia toje kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už bet kokių sutartinių nuostatų, kurios prieštarauja šiai prievolei leisti savo abonentams naudotis paslauga jų laikino buvimo valstybėje narėje metu, pažeidimą. Todėl sutartinės nuostatos, kuriomis siekiama uždrausti arba apriboti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą, neturi teisinės galios;

(22)  internetinių turinio paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už bet kokių sutartinių nuostatų, kurios prieštarauja šiai prievolei leisti savo abonentams naudotis paslauga jų laikino buvimo valstybėje narėje metu, pažeidimą. Todėl sutartinės nuostatos, kuriomis siekiama uždrausti arba apriboti tokių internetinių turinio paslaugų perkeliamumą visoje Sąjungoje, neturi teisinės galios. Internetinių turinio paslaugų teikėjams ir teisių, susijusių su tokių paslaugų teikimu, turėtojams turėtų būti neleidžiama apeiti šio reglamento nuostatų pasirenkant trečiosios šalies teisę, kad ji būtų teisė, taikytina jų tarpusavio sutartims arba paslaugų teikėjų sutartims su abonentais;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  gyvenamosios vietos valstybė narė reiškia, kad abonento faktinė ir nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, į kurią jis reguliariai grįžta. Pagal šį reglamentą abonentas turi tik vieną gyvenamosios vietos valstybę narę. Internetinių turinio paslaugų teikėjai turėtų manyti, kad gyvenamosios vietos valstybė narė, pagal šį reglamentą to paslaugų teikėjo nustatyta ir patvirtinta, yra vienintelė gyvenamosios vietos valstybė narė. Paslaugų teikėjai neturėtų būti įpareigojami tikrinti, ar jų abonentai taip pat yra internetinių turinio paslaugų abonentai kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų abonentai būtų tinkamai informuojami apie sąlygas naudotis internetinėmis turinio paslaugomis kitose valstybėse narėse nei abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Šiuo reglamentu teisių turėtojams sudaromos sąlygos reikalauti, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama laikantis šio reglamento. Tačiau būtina užtikrinti, kad priemonės, kurių reikalaujama imtis, būtų pagrįstos ir neviršytų to, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Būtinos techninės ir organizacinės priemonės gali būti, pvz., IP adreso tikrinimas tam tikrais intervalais užuot nuolat stebėjus buvimo vietą, skaidrios informacijos apie tikrinimui taikytus metodus ir jo tikslus teikimas ir tinkamos saugumo priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad tikrinimo tikslu svarbu ne vieta, o kurioje valstybėje narėje abonentas turi prieigą prie paslaugos, tikslios vietos duomenys šiuo tikslu neturėtų būti renkami ir tvarkomi. Be to, kai paslauga gali būti teikiama vien nustačius abonento tapatumą, neturėtų būti reikalaujama nustatyti jo tapatybės;

(23)  itin svarbu, kad paslaugų teikėjai užtikrintų, kad jų abonentai būtų tinkamai informuojami apie sąlygas naudotis internetinėmis turinio paslaugomis kitose valstybėse narėse nei abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Šiuo reglamentu reikalaujama, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama laikantis šio reglamento. Tačiau būtina užtikrinti, kad tikrinimo priemonės, kurių reikalaujama imtis, būtų pagrįstos, neinvazinės, proporcingos ir neviršytų to, kas tikrai būtina šiam tikslui pasiekti. Šios priemonės taip pat neturėtų būti per didelė našta abonentams. Pats paslaugų teikėjas turi nuspręsti, kokias tikrinimo priemones taikyti remiantis 3b straipsnyje nustatytu sąrašu. Būtinos techninės ir organizacinės priemonės gali būti, pvz., skaidrios informacijos apie tikrinimui taikytus metodus ir jo tikslus teikimas ir tinkamos saugumo priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad tikrinimo tikslu svarbu ne konkreti vieta ar valstybė narė, o tai, ar prie paslaugos jungiamasi savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, tikslios vietos duomenys šiuo tikslu neturėtų būti renkami ir tvarkomi. Be to, kai paslauga gali būti teikiama vien nustačius abonento tapatumą, neturėtų būti reikalaujama nustatyti jo tapatybės. Paslaugų teikėjas neturėtų nuolat tikrinti tikslios abonento vietos valstybėje narėje tam tikrais intervalais nustatinėdamas interneto protokolo IP adresą arba kitomis geografinės vietos nustatymo priemonėmis;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  abonentas turėtų turėti galimybę gauti informaciją apie užsakant paslaugą nustatytą ir užregistruotą gyvenamosios vietos valstybę narę;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

B konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b)  pagal šį reglamentą vartotojas negali nurodyti savo įprastinės gyvenamosios vietos daugiau nei vienoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23c)  paslaugų teikėjas, pagal šį reglamentą nustatęs gyvenamosios vietos valstybę narę, turėtų galėti manyti, kad, taikant šį reglamentą, nustatyta gyvenamosios vietos valstybė narė yra vienintelė abonento gyvenamosios vietos valstybė narė;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

23 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23d)  siekiant tinkamai atsižvelgti į sektoriaus ir vartotojų technologinius pokyčius ir ypač poreikius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl abonento gyvenamosios vietos valstybės narės nustatymo priemonių sąrašo keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pat metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams suteikiama galimybė sistemingai dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

_________________

 

1A OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus, visų pirma teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą, saviraiškos laisvę ir laisvę užsiimti verslu. Tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šį reglamentą turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir jie turi būti tvarkomi laikantis direktyvų 95/46/EB27 ir 2002/58/EB28. Visų pirma paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi būti būtinas ir proporcingas siekiant atitinkamo tikslo;

(24)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus, visų pirma teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą, teisę į nuosavybę, įskaitant intelektinę nuosavybę, saviraiškos laisvę ir laisvę užsiimti verslu. Tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šį reglamentą turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir jie turi būti tvarkomi laikantis direktyvų 95/46/EB27 ir 2002/58/EB28 .

__________________

__________________

27 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31–51.

27 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31–51.

28 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37), iš dalies pakeista direktyvomis 2006/24/EB ir 2009/136/EB, vadinamoji e. privatumo direktyva.

28 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37), iš dalies pakeista direktyvomis 2006/24/EB ir 2009/136/EB, vadinamoji e. privatumo direktyva.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo užtikrinama, kad Sąjungoje internetinių turinio paslaugų abonentai, būdami valstybėje narėje laikinai, galėtų naudotis prieiga prie tų paslaugų ir tomis paslaugomis.

Šiuo reglamentu nustatoma teisinė sistema, kuria užtikrinama, kad Sąjungoje internetinių turinio paslaugų abonentai galėtų naudotis prieiga prie tų paslaugų ir tomis paslaugomis laikinai būdami valstybėje narėje, kuri nėra jų gyvenamosios vietos valstybė narė, ir pagal kurią laikomasi visų atitinkamų autorių ir gretutinių teisių, susijusių su turiniu, prie kurio jie prisijungia ir kuriuo jie naudojasi. Šia prieiga turėtų būti galima naudotis iš anksto patikrinus jų gyvenamosios vietos valstybę narę.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gyvenamosios vietos valstybė narė – valstybė narė, kurioje abonentas nuolat gyvena;

c)  gyvenamosios vietos valstybė narė – valstybė narė, kurioje yra abonento gyvenamoji vieta, nustatyta remiantis 3b straipsniu;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  laikinas buvimas – abonento buvimas ne savo gyvenamosios vietos, o kitoje valstybėje narėje;

d)  laikinas buvimas valstybėje narėje nenuolatinis abonento buvimas ne savo gyvenamosios vietos, o kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  internetinė turinio paslauga – paslauga, apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kurią paslaugos teikėjas teisėtai teikia internetu gyvenamosios vietos valstybėje narėje užtikrindamas jos perkeliamumą ir kuri yra audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, apibrėžta Direktyvoje 2010/13/ES, arba paslauga, kurios pagrindinė savybė yra prieigos prie kūrinių, kitų saugomų objektų arba transliuojančiųjų organizacijų transliacijų teikimas tiek linijiniu būdu, tiek pagal pareikalavimą;

e)  internetinė turinio paslauga – paslauga, apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kurią paslaugos teikėjas teisėtai teikia internetu gyvenamosios vietos valstybėje narėje užtikrindamas jos perkeliamumą ir kuri yra audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, apibrėžta Direktyvoje 2010/13/ES, arba paslauga, kurios pagrindinė savybė yra prieigos prie kūrinių, kitų saugomų objektų arba transliuojančiųjų organizacijų transliacijų teikimas tiek linijiniu būdu, tiek pagal pareikalavimą, ir ji abonentui teikiama sutartomis sąlygomis;

ši paslauga sutartomis sąlygomis abonentui teikiama:

 

1)   už piniginį užmokestį arba

 

2)   nemokamai, su sąlyga, kad paslaugų teikėjas nustato jo gyvenamosios vietos valstybę narę;

 

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas suteikia abonentui galimybę naudotis prieiga prie internetinių turinio paslaugų ir tomis paslaugomis jam laikinai būnant valstybėje narėje.

1.  Už užmokestį teikiamos internetinės turinio paslaugos teikėjas suteikia abonentui galimybę naudotis prieiga prie internetinių turinio paslaugų, teikiamų jo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, ir tomis paslaugomis jam laikinai būnant valstybėje narėje.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalimi neribojama paslaugų teikėjo teisė nuspręsti abonentams papildomai teikti prieigą prie vietos turinio, paslaugų teikėjui pagal licenciją suteikto abonento laikino buvimo valstybėje narėje.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas informuoja abonentą apie internetinės turinio paslaugos, teikiamos pagal 1 dalį, teikimo kokybę.

3.  Tačiau internetinės turinio paslaugos teikėjas, jeigu įmanoma, remdamasis paslaugos teikėjui prieinamais duomenimis, prieš sudarant sutartį arba, kai sutartys sudarytos iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, tinkamu laiku iki tos dienos deramai informuoja abonentą apie galimą internetinės turinio paslaugos, teikiamos pagal 1 dalį, teikimo kokybės ir perkeliamumo sąlygų, nustatytų pagal šį reglamentą, pokytį.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Galimybė taikyti tarpvalstybinio perkeliamumo principą

 

1.  Nemokamai teikiamos internetinės turinio paslaugos teikėjas gali nuspręsti suteikti galimybę savo abonentams, laikinai esantiems valstybėje narėje, turėti prieigą prie internetinės turinio paslaugos ir ja naudotis pagal šį reglamentą, jeigu tik paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą veiksmingai nustato abonento gyvenamosios vietos valstybę narę.

 

2.  Paslaugų teikėjas informuoja abonentus, atitinkamus autorių teisių bei gretutinių teisių turėtojus ir bet kokių kitų su internetinių turinio paslaugų turiniu susijusių teisių turėtojus apie savo sprendimą teikti internetinę turinio paslaugą pagal 1 dalį prieš suteikdamas tą paslaugą. Informuodamas abonentus paslaugų teikėjas naudojasi priemonėmis, kurios yra tinkamos ir proporcingos.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b straipsnis

 

Gyvenamosios vietos valstybės narės patikrinimo priemonės

 

1.   Už piniginį užmokestį teikiamos internetinės turinio paslaugos teikėjas veiksmingomis priemonėmis patikrina savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Tam jis naudoja proporcingas ir pagrįstas tikrinimo priemones, kuriomis neviršijama to, kas būtina šio reglamento tikslui pasiekti. Šios priemonės neturėtų būti per didelė našta abonentams.

 

2.   Siekdamas vykdyti šios straipsnio 1 dalyje nustatytą įpareigojimą, paslaugų teikėjas naudoja šias tikrinimo priemones:

 

a)  abonento sąskaitos siuntimo adresą arba pašto adresą;

 

b)  tapatybės kortelę ar bet kokį kitą galiojantį dokumentą, kuriuo patvirtinama abonento gyvenamosios vietos valstybė narė, įskaitant, jei įmanoma, elektroninę atpažintį;

 

c)  abonento banko duomenis, pvz., banko sąskaita, kredito ar debeto kortelė;

 

d)  įrodymą, kad abonentas yra sutarties dėl interneto ar telefono ryšio valstybėje narėje šalis;

 

e)  įrodymą, kad abonentas moka licencijos mokestį už kitas valstybėje narėje teikiamas paslaugas, pvz., visuomeniniam transliuotojui;

 

f)  įrodymą dėl priedėlio ar panašaus prietaiso, naudojamo, kad būtų galima teikti paslaugas abonentui, įdiegimo vietos;

 

g)  registracijos nacionaliniuose, regioniniuose ar vietos rinkimų sąrašuose, jeigu jie viešai prieinami, įrodymą.

 

3.   Paslaugų teikėjas pasirenka, kurią 2 dalyje nurodytą tikrinimo priemonę naudoti.

 

4.   Paslaugų teikėjas naudoja ne daugiau kaip dviejų priemonių derinį, jeigu gyvenamosios vietos valstybė narė negali būti pakankamai patikimai patikrinta naudojantis viena nustatymo priemone. Be pagrindo gyvenamosios vietos valstybė narė pakartotinai nenustatinėjama.

 

5.   Komisija pagal 7b straipsnį įgaliota priimti deleguotuosius aktus dėl abonento gyvenamosios valstybės narės nustatymo priemonių sąrašo, nurodyto šio straipsnio 2 dalyje, keitimo siekiant jį atnaujinti atsižvelgiant į technologinius pokyčius. Priimdama tuos deleguotuosius aktus Komisija konsultuojasi su ekspertais ir sektoriaus bei vartotojų atstovais, siekdama, kad būtų laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų principų.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visos sutartinės nuostatos, įskaitant susijusias su autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų santykiais, bet kokių kitų teisių, susijusių su internetinio turinio paslaugų turinio naudojimu, turėtojų ir paslaugų teikėjų santykiais, taip pat paslaugų teikėjų ir abonentų santykiais, kurios prieštarauja 3 straipsnio 1 daliai ir 4 straipsniui, neturi teisinės galios.

1.  Visos šiam reglamentui prieštaraujančios sutartinės nuostatos, įskaitant nustatytąsias autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų, bet kokių kitų teisių, susijusių su prieiga prie internetinių turinio paslaugų turinio ir jo naudojimu, turėtojų ir internetinių turinio paslaugų teikėjų sutartyse, taip pat tokių paslaugų teikėjų ir jų abonentų sutartyse, neturi teisinės galios.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Šiuo reglamentu nustatytų prievolių laikymasis nėra pagrįsta priežastis koreguoti mokesčius, įmokas arba tarifus ar bet kaip kitaip keisti abonento, paslaugų teikėjo ar teisių turėtojo finansinius santykius.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepaisant 1 dalies, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojai arba bet kokių kitų su internetinių turinio paslaugų turiniu susijusių teisių turėtojai gali reikalauti, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama pagal 3 straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad tokios priemonės, kurių reikalaujama imtis, yra pagrįstos ir neviršija to, kas būtina jų tikslui pasiekti.

Išbraukta.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šio reglamento nuostatos taikomos nepriklausomai nuo teisės, taikytinos sutartims, sudarytoms tarp internetinių turinio paslaugų teikėjų ir autorių teisių bei gretutinių teisių ar bet kokių kitų teisių, susijusių su prieiga prie internetinių turinio paslaugų turinio ir jo naudojimu, turėtojų, ar tokių paslaugų teikėjų ir jų abonentų sutartims.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmens duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi, įskaitant visų pirma patikrinimų pagal 5 straipsnio 2 dalį tikslu, laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB.

Asmens duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB. Visų pirma paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi būti būtinas ir proporcingas siekiant atitinkamo tikslo.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas ir sutartims ir teisėms, sudarytoms ir įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra svarbios internetinio turinio paslaugos teikimui, prieigai prie jos ir naudojimuisi ja pagal 3 straipsnį po tos dienos.

Šis reglamentas taikomas ir iki jo taikymo pradžios dienos sudarytoms sutartims bei įgytoms teisėms, jei jos yra svarbios internetinės turinio paslaugos teikimui, prieigai prie jos ir naudojimuisi ja pagal 3 ir 3a straipsnius po tos dienos.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Vertinimas

 

1.  Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas trejus metus, Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia jo ataskaitą.

 

2.  Į 2 dalyje nurodytą ataskaitą, inter alia, įtraukiamas gyvenamosios vietos valstybės narės tikrinimo įvertinimas, įskaitant naujai parengtus pramonės standartus ir praktiką, o prireikus nurodoma, kad reikia peržiūros. Šioje ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar iš esmės pasikeitė teisių turėtojų pajamos ir ar padidėjo vartotojams taikomos kainos. Prireikus Komisija kartu su ataskaita pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba ne teisėkūros priemonės.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  3b straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...*.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3b straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 3b straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

 

________________

 

* Šio reglamento įsigaliojimo diena.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarpvalstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje

Nuorodos

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

12.5.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

12.5.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

28.4.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Marco Zullo

2.2.2016

Svarstymas komitete

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Priėmimo data

29.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (15.7.2016)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Nuomonės referentė (*): Sabine Verheyen

(*)   Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo tikslas – remiantis vadinamąja teisine fikcija vartotojams, keliaujantiems po ES, suteikti galimybę naudotis internetiniu turiniu, prie kurio jie turi teisėtą prieigą savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Pagal pasiūlymu nustatytą perkeliamumo pareigą nereikalaujama, kad paslaugų teikėjai pirktų atskirą licenciją ar iš naujo derėtųsi dėl esamų licencijų, tačiau jie privalo atlikti atitinkamus atkūrimo, viešo paskelbimo ir prieigos prie kūrinių ir kt. veiksmus, naudodamiesi atitinkamais leidimais, kuriuos jie jau gavo iš teisių turėtojų abonento gyvenamosios vietos šalyje. Perkeliamumas, kaip jis apibrėžiamas šiame reglamente, yra vartotojų teisė, kurios negalima atsisakyti.

Žvelgiant iš CULT komiteto perspektyvos, nepaprastai svarbu, kad teikiant internetines turinio paslaugas visoje Sąjungoje pagal perkeliamumo principą būtų užtikrinama Europos kultūrų ir kalbų įvairovės ir Europos kūrinių apsauga ir propagavimas. Tačiau nuomonės referentė mano esant reikalinga paaiškinti, kad perkeliamumas nėra tarpvalstybinė prieiga, nes šis klausimas nepatenka į reglamento taikymo sritį. Dėl tarpvalstybinio perkeliamumo nebus nei pažeidžiamas, nei panaikinamas teritorinis principas, nes šis principas ir vertė, sukuriama taikant išimtines teises, yra svarbūs elementai siekiant išlaikyti kūrybos ir kultūros sektoriaus konkurencingumą ir užtikrinti jo (ypač audiovizualinio sektoriaus) finansavimo stabilumą. Aukštas apsaugos, pagal Sąjungos teisę suteikiamos autorių ir gretutinėms teisėms, lygis yra paskata kurti turinį ir Europos kultūrų įvairovės pagrindas;

Taikymo sritis

Referentė sutinka su Komisija, kad reglamento projektas būtų taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurios pagal sutartį teikiamos jų abonentams, įskaitant srautinį duomenų siuntimą, parsisiuntimą ar bet kokį kitą metodą, kuriuo suteikiama galimybė naudotis tuo turiniu.

Referentė mano, jog, siekiant aiškumo, pradinis Komisijos pasiūlymas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad paprasta prisijungimo sistema ar privalomo mokesčio, pvz., transliavimo licencijos mokesčio, mokėjimas nebūtų laikomas sutartimi pagal šį reglamentą.

Referentė visiškai pritaria Komisijos požiūriui taikyti reglamentą internetinėms turinio paslaugomis, kurios teikiamos už piniginį užmokestį, taip pat paslaugomis, kurios teikiamos nemokamai, jeigu teikėjai nustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Jeigu nemokamos paslaugos teikėjas nusprendžia pasiūlyti perkeliamumo galimybę, jis, laikydamasis šio reglamento, turi sukurti abonento gyvenamosios vietos valstybės narės nustatymo sistemą.

Apibrėžtys

Gyvenamosios vietos valstybė narė

Referentė mano, kad, siekiant išvengti teisinio netikrumo ir sudaryti sąlygas paslaugų teikėjams įgyvendinti reglamentą operaciniu požiūriu, reikia pateikti tikslesnę gyvenamosios vietos valstybės narės apibrėžtį. Įprastinės gyvenamosios vietos sąvoka ES teisėje aiškiai neapibrėžiama. ES antrinėje teisėje ir teismų praktikoje esama skirtingų apibrėžčių. Šioje nuomonėje referentė siūlo laikytis apibrėžties, kuri pateikiama Teisingumo Teismo byloje C-452/93-P (Pedro Magdalena Fernández prieš Europos Bendrijų Komisiją) ir kurią ES dabar naudoja savo darbuotojams taikomose taisyklėse ir reglamentuose. Joje esama aiškių nurodymų, kaip nustatyti asmens gyvenamosios vietos valstybę narę.

Laikinas buvimas

Dėl laikino buvimo apibrėžties referentė visiškai pritaria Komisijos požiūriui neriboti buvimo kitoje nei gyvenamosios vietos valstybė narė trukmės nustatant tam tikrą dienų ar savaičių skaičių, nes dėl to būtų pakenkta pagrindiniam šio reglamento tikslui suteikti visiems vartotojams galimybę keliauti ES išsaugant teisėtai įgytą internetinį turinį. Pavyzdžiui, programos „Erasmus“ studentas turėtų turėti galimybę naudotis teisėtai įgytu turiniu visą savo buvimo užsienyje laiką. Tas pats pasakytina apie darbo reikalais daug keliaujančius vartotojus. Dienų apribojimas šiems žmonėms būtų žalingas. Be to, referentė visiškai pritaria Komisijos požiūriui nuolat nenustatinėti buvimo vietos. Siekiant apriboti buvimo užsienyje trukmę iki tam tikro dienų skaičiaus reikėtų nuolat tikrinti IP adresą, o to reikėtų vengti. Be to, kai įprastinės gyvenamosios vietos sąvoka gerai apibrėžta ir tikrinimo priemonės veiksmingos bei pagrįstos, nėra jokios priežasties riboti trukmę iki tam tikro dienų skaičiaus, nes piktnaudžiavimo rizika tikrai ribota.

Veiksmingas gyvenamosios vietos valstybės narės nustatymas

Siekiant užtikrinti greitą ir sėkmingą reglamento įgyvendinimą ir operaciniu aspektu referentė siūlo nustatyti veiksmingus gyvenamosios vietos patikrinimus, kad būtų galima nustatyti abonento įprastinę gyvenamąją vietą tuo momentu, kai abonentas pageidauja naudotis paslauga, ir tęsti tai vėliau, tačiau ne nuolat nustatinėjant IP adresą, o atrenkant pavienius IP adresus, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo rizikos.

Siekiant užtikrinti aukščiausią teisinio tikrumo lygį referentė siūlo paraginti Komisiją deleguotaisiais aktais ir drauge su sektoriumi sukurti nebaigtinį gyvenamosios vietos nustatymo priemonių sąrašą, kurį paslaugų teikėjai galėtų taikyti, siekdami veiksmingai nustatyti abonento įprastinę gyvenamąją vietą tuo momentu, kai abonentas nori naudotis tarpvalstybinėmis perkeliamomis paslaugomis. Šis sąrašas galėtų apimti, pvz., priedėlio įdiegimo patvirtinimą, vietinę banko sąskaitą, vietos rinkėjų sąrašą, mokesčių mokėjimo patvirtinimą ir kt. Komisija, pasikonsultavusi su paslaugų teikėjais ir teisių turėtojais, galėtų iš dalies pakeisti sąrašą. Siekiant reguliariai nustatyti abonento gyvenamąją vietą galėtų būti naudinga pavienių IP adresų atranka.

Laikydamasi Komisijos pasiūlymo, referentė siūlo, kad paslaugų teikėjai būtų atsakingi už abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės nustatymą. Be to, siekiant sustiprinti teisių turėtojų poziciją, jie gali nesuteikti paslaugų teikėjui pagal licenciją suteiktų teisių, jei teikėjas paprašytas negali įrodyti, kad jis atlieka gyvenamosios vietos nustatymą pagal šio reglamento reikalavimus.

Taikymo data

Tikėtina, kad teisių turėtojai ir paslaugų teikėjai dar derėsis ir keisis gerąja patirtimi, susijusia su gyvenamosios vietos nustatymo priemonėmis, su Europos Komisija. Reikia manyti, kad tokios diskusijos, kol bus baigtos, užtruks ilgiau negu šešis mėnesius. Vis dėlto nuomonės referentė norėtų paraginti teisių turėtojus, paslaugų teikėjus ir Komisiją kuo greičiau parengti veiksmingų gyvenamosios vietos nustatymo priemonių sąrašą, kad šis reglamentas galėtų įsigalioti ne vėliau kaip praėjus 12 mėnesių po jo paskelbimo dienos.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, pagrįsta, inter alia, laisvo paslaugų ir asmenų judėjimo principu, todėl būtina numatyti, kad vartotojai galėtų naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, kuriomis suteikiama prieiga prie tokio turinio kaip muzika, žaidimai, filmai ar sporto renginių turinys, ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būdami kitose Sąjungos valstybės narėse. Todėl turėtų būti pašalintos prieigos prie tokių internetinių turinio paslaugų ir naudojimosi tomis paslaugomis kitose valstybėse kliūtys;

(1)  vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, pagrįsta, inter alia, laisvo paslaugų ir asmenų judėjimo principu, todėl būtina numatyti, kad vartotojai galėtų naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, kuriomis teisėtai suteikiama prieiga prie tokio turinio kaip muzika, žaidimai, filmai ar sporto renginiai, ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būdami kitose Sąjungos valstybės narėse. Todėl turėtų būti pašalintos laikinos prieigos prie teisėtai įgytų internetinių turinio paslaugų ir naudojimosi tomis paslaugomis kitose valstybėse kliūtys;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  tobulėjant technologijoms vis plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, kaip antai planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, todėl vartotojams tampa vis lengviau naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, nes šie prietaisai suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų, kad ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis prieiga prie turinio ir novatoriškų internetinių paslaugų ne tik savo šalyje, bet ir laikinai būnant kitoje Sąjungos valstybėje narėje, sparčiai auga;

(2)  tobulėjant technologijoms vis plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, kaip antai planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, todėl vartotojams tampa vis lengviau naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, nes šie prietaisai suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų, kad ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis prieiga prie turinio ir novatoriškų internetinių paslaugų ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būnant kitoje Sąjungos valstybėje narėje, auga;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  kalbant apie internetines turinio paslaugas, dėl perkeliamumo teikiamas visoje Sąjungoje, nepaprastai svarbu užtikrinti Europos kultūrų ir kalbų įvairovės bei Europos audiovizualinių kūrinių apsaugą ir propagavimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  aukštas apsaugos, pagal Sąjungos teisę suteikiamos autorių ir gretutinėms teisėms, lygis yra paskata kurti turinį ir Europos kultūrų įvairovės pagrindas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vartotojai ir paslaugų teikėjai vis dažniau sudaro sutartinius susitarimus dėl internetinių turinio paslaugų teikimo. Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis savo šalyje įgiję vartotojai, laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje narėje, dažnai negali naudotis tų paslaugų prieiga ir tomis paslaugomis;

(3)  vartotojai ir paslaugų teikėjai vis dažniau sudaro sutartinius susitarimus dėl internetinių turinio paslaugų teikimo. Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis gyvenamosios vietos valstybėje narėje teisėtai įgiję vartotojai, laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje narėje, dažnai negali naudotis tų paslaugų prieiga ir tomis paslaugomis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  esama įvairių kliūčių, trukdančių teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, kai jie laikinai būna kitoje valstybėje narėje. Kai kurios internetinės paslaugos apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį kaip muzika, žaidimai ar filmai. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių visų pirma kyla dėl to, kad autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomo turinio, kaip antai audiovizualinių kūrinių, perdavimo teisės dažnai licencijuojamos teritoriniu pagrindu, taip pat dėl to, kad internetinių paslaugų teikėjai gali nuspręsti paslaugas siūlyti tik konkrečiose rinkose;

(4)  esama įvairių kliūčių, trukdančių teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, kai jie laikinai būna kitoje valstybėje narėje. Kai kurios internetinės paslaugos apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį kaip muzika, žaidimai ar filmai. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių visų pirma kyla dėl to, kad autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomo turinio, kaip antai audiovizualinių kūrinių, perdavimo teisės ne visada licencijuojamos daugiateritoriu pagrindu arba toje teritorijoje jau yra parduotos kaip išimtinės, taip pat dėl to, kad internetinių paslaugų teikėjai gali nuspręsti paslaugas siūlyti tik konkrečiose rinkose; Šie metodai atlieka svarbų vaidmenį finansuojant Europos kultūrinį turinį ir atitinka Europos rinkų poreikius. Nors tokiais metodais neturėtų būti trukdoma vartotojams, laikinai esantiems kitoje valstybėje narėje, teisėtai gauti prieigą prie internetinių turinio paslaugų ir jomis naudotis, teritorinio licencijavimo sistema tebėra labai svarbi stiprios Europos kultūrų įvairovės išlikimui;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  be to, Teismas sprendime „Football Association Premier League“ ir kiti sujungtose bylose C-403/08 ir C-429/08 (EU:C:2011:631) konstatavo, kad tam tikri paslaugų teikimo apribojimai negali būti pateisinami tikslu apsaugoti intelektinės nuosavybės teises;

(11)  be to, Teismas sprendime „Football Association Premier League“ ir kiti sujungtose bylose C-403/08 ir C-429/08 (EU:C:2011:631) konstatavo, kad paslaugų teikimo apribojimas, t. y. draudimas užsienio dekodavimo įtaisais dekoduoti tiesiogiai transliuojamų sporto renginių palydovinį perdavimą, negali būti pateisinamas tikslu apsaugoti intelektinės nuosavybės teises;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  todėl šiuo reglamentu siekiama pritaikyti teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta, kad teisių licencijavimas nekliudytų internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniam perkeliamumui Sąjungoje ir kad būtų galima užtikrinti šį perkeliamumą;

(12)  todėl šiuo reglamentu siekiama pritaikyti teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrintas bendras požiūris į internetinio turinio paslaugų teikimą nustatant siaurai aiškinamą teisinę fikciją ir taip siekiant sudaryti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo galimybę tiems vartotojams, kurie tą turinį teisėtai įsigijo ir laikinai yra kitoje valstybėje narėje nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, ir, kalbant apie audiovizualinį sektorių, kad nebūtų daroma poveikio teritoriniam principui arba jis nebūtų panaikinamas, nes dėl to teisių turėtojai patirtų neproporcingų nuostolių ir būtų labai iškraipoma audiovizualinio turinio rinka; Reglamentu nesiekiama pakeisti esamos teritorinio licencijavimo sistemos, kuri yra itin svarbi Europos audiovizualinių kūrinių finansavimui, gamybai ir paskirstymui, ir nesiekiama daryti šiai sistemai poveikio;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  bet kuriuo atveju perkeliamumas turėtų būti atskiriamas nuo tarpvalstybinės prieigos koncepcijos, kuri nepatenka į šio reglamento taikymo sritį. Teisėtai prieinamų ir teisėtai įgytų paslaugų perkeliamumo gerinimas galėtų būti svarbus žingsnis siekiant nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)   todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurias paslaugų teikėjas, gavęs iš teisių turėtojų atitinkamas konkrečiai teritorijai galiojančias teises, pagal sutartį teikia savo abonentams bet kokiomis priemonėmis, įskaitant srautinį duomenų siuntimą, parsisiuntimą ar bet kokį kitą metodą, kuriuo suteikiama galimybė naudotis tuo turiniu. Taikant šį reglamentą, internetinių turinio paslaugų teikimo sutartimi neturėtų būti laikoma registracija gauti pranešimus apie turinį arba paprastas sutikimas su HTML slapukų naudojimu;

(13)  todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurias paslaugų teikėjas, gavęs iš teisių turėtojų atitinkamas konkrečiai teritorijai galiojančias teises, pagal sutartį teikia savo abonentams bet kokiomis priemonėmis, įskaitant srautinį duomenų siuntimą, parsisiuntimą ar bet kokį kitą metodą, kuriuo suteikiama galimybė naudotis tuo turiniu. Taikant šį reglamentą, internetinių turinio paslaugų teikimo sutartimi neturėtų būti laikoma registracija gauti pranešimus apie turinį, paprastas sutikimas su HTML slapukų naudojimu, paprasčiausia prisijungimo sistema, pvz., sukurta visų pirma siekiant rekomenduoti programą arba reklamuoti asmeniniams poreikiams pritaikytas paslaugas, arba privalomo visuotinio mokesčio, pvz., transliavimo licencijos mokesčio, mokėjimas, nei keitimasis duomenimis ar jų perdavimas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms internetinėms turinio paslaugoms, kurių prieiga ir kuriomis abonentai gali veiksmingai naudotis valstybėje narėje, kurioje jie nuolat gyvena, ir ta prieiga nėra apribota konkrečia vieta, nes netikslinga reikalauti, kad paslaugų teikėjai, kurie savo šalyje nesiūlo paslaugų laikydamiesi perkeliamumo principo, siūlytų tokias paslaugas kitose šalyse;

(15)  šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms internetinėms turinio paslaugoms, kurių prieiga ir kuriomis abonentai gali veiksmingai naudotis gyvenamosios vietos valstybėje narėje ir ta prieiga nėra apribota konkrečia vieta toje valstybėje narėje, nes netikslinga reikalauti, kad paslaugų teikėjai, kurie abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje nesiūlo paslaugų laikydamiesi perkeliamumo principo, siūlytų tokias paslaugas kitose šalyse;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  internetinės turinio paslaugos, teikiamos nemokamai, taip pat patenka į šio reglamento taikymo sritį, jeigu jų teikėjai nustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurios teikiamos nemokamai ir kurių teikėjai nenustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės, nes jas įtraukus iš esmės pasikeistų šių paslaugų teikimo būdas ir dėl to atsirastų neproporcingų išlaidų. Nustatant vartotojo gyvenamosios vietos valstybę narę turėtų būti remiamasi informacija, kaip antai licencijos mokesčio už kitas paslaugas, teikiamas gyvenamosios vietos valstybėje narėje, mokėjimu, sutartimi dėl interneto arba telefono ryšio, IP adresu ar kitu tapatumo nustatymo būdu, jei juo paslaugų teikėjas gali patikimai nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę;

(17)  internetinės turinio paslaugos, teikiamos nemokamai, taip pat patenka į šio reglamento taikymo sritį, jeigu jų teikėjai jau nustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę tokiu pačiu tikslumu, kokiu nustatoma mokamų paslaugų abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Internetinėmis turinio paslaugomis, kurios teikiamos nemokamai ir kurioms teikėjai nenustato abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės, laikantis šio reglamento gali būti laisvai nusprendžiama leisti savo abonentams prisijungti prie paslaugos ir ja naudotis. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurios teikiamos nemokamai ir kurių teikėjai nenustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės tokiu pačiu tikslumu, kokiu nustatoma mokamų paslaugų abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė, nes privalomai jas įtraukus iš esmės pasikeistų šių paslaugų teikimo būdas ir dėl to atsirastų neproporcingų išlaidų. Kadangi nemokamai teikiamos internetinės turinio paslaugos vis tiek yra svarbūs rinkos elementai, jų teikėjams ir toliau turėtų būti galima savo abonentams suteikti galimybę tarpvalstybiniu mastu perkelti paslaugas, jeigu yra priemonės nustatyti abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę tokiu pačiu tikslumu, kokiu nustatoma mokamų paslaugų abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Jeigu nemokamai teikiamų internetinių turinio paslaugų teikėjai pageidauja pasinaudoti ta galimybe, jie turėtų būti įpareigoti laikytis šio reglamento nuostatų taip pat, kaip ir už užmokestį teikiamų internetinių turinio paslaugų teikėjai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą būtina reikalauti, kad internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo abonentams galimybę naudotis paslauga laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant jiems prieigą prie to paties turinio, galimybę naudotis tokiais pačiais prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Šis įpareigojimas yra privalomas, todėl šalys negali jo netaikyti, nukrypti nuo jo arba pakeisti jo poveikį. Bet kokie paslaugų teikėjo veiksmai, dėl kurių būtų užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie paslaugos arba ja naudotis laikinai esant kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės apribojimai, reikštų, kad apeinamas įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir todėl prieštarautų šiam reglamentui;

(18)  siekiant užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą būtina reikalauti, kad internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo abonentams galimybę naudotis paslauga laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant jiems prieigą prie to paties turinio, galimybę naudotis tokiais pačiais prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Šis įpareigojimas yra privalomas, todėl šalys negali jo netaikyti, nukrypti nuo jo arba pakeisti jo poveikį. Bet kokie paslaugų teikėjo veiksmai, dėl kurių nepažeidžiant šio reglamento būtų užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie paslaugos arba ja naudotis laikinai esant kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės apribojimai, reikštų, kad apeinamas įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir todėl prieštarautų šiam reglamentui;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  nukrypti nuo pareigos suteikti tarpvalstybinio perkeliamumo funkciją tam tikruose nenešiojamuose prietaisuose gali būti leidžiama labai ribotomis aplinkybėmis, kai internetinės paslaugos teikėjas, norėdamas abonentui užtikrinti prieigą, būtų priverstas sudaryti atskirą sutartinį susitarimą su trečiąja šalimi – prietaiso gamintoju ar platformos valdytoju, nes tai gali būti technologiniu požiūriu neįmanoma arba teisiškai sudėtinga;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant užtikrinti, kad internetinių turinio paslaugų teikėjai laikytųsi įpareigojimo užtikrinti savo paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą neįgydami atitinkamų teisių kitoje valstybėje narėje, būtina nustatyti, kad tie paslaugų teikėjai, kurie teisėtai teikia perkeliamas internetines turinio paslaugas abonentų gyvenamosios vietos valstybėje narėje, visada turi teisę teikti jiems tokias paslaugas kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti pasiekta taikant nuostatą, jog laikoma, kad tokia internetinė turinio paslauga teikiama, prieiga prie jos užtikrinama ir ji naudojama abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje;

(20)  siekiant užtikrinti, kad internetinių turinio paslaugų teikėjai laikytųsi įpareigojimo užtikrinti savo paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą nepažeisdami teritorinio išimtinumo, būtina nustatyti, kad tie paslaugų teikėjai, kurie teisėtai teikia perkeliamas internetines turinio paslaugas abonentų gyvenamosios vietos valstybėje narėje, visada turi teisę teikti jiems tokias paslaugas kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti pasiekta taikant nuostatą, jog laikoma, kad tokia internetinė turinio paslauga teikiama, prieiga prie jos užtikrinama ir ji naudojama abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje; Šia teisine fikcija paslaugų teikėjui neturėtų būti užkertamas kelias laikinai kitoje valstybėje narėje esančiam savo abonentui teikti internetinį turinį, kurį paslaugų teikėjas teisėtai teikia toje valstybėje narėje. Be to, šis reglamentas neturėtų būti aiškinamas taip, tarsi juo būtų ribojama paslaugų teikėjo teisė teikti paslaugas abonentui, nuolat esančiam kitoje valstybėje narėje, jeigu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/EB ir direktyvą 2014/26/ES1a įgytos reikiamos licencijos ir jeigu gautas teisių turėtojų leidimas naudoti jų turinį;

 

______________

 

1a 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  licencijuojant autorių teises ir gretutines teises tai reiškia, kad atitinkamų atkūrimo, viešo paskelbimo ir prieigos prie kūrinių ir kitų saugomų objektų suteikimo veiksmų, taip pat duomenų bazių, apsaugotų sui generis teisėmis, perkėlimo arba panaudojimo veiksmų, kurie vykdomi, kai paslauga teikiama abonentams, kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje nei savo gyvenamosios vietos valstybė narė, vieta turėtų būti laikoma abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Todėl turėtų būti laikoma, kad paslaugų teikėjai vykdo tokius veiksmus remdamiesi susijusių teisių turėtojų atitinkamais leidimais šių abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės atžvilgiu. Kai paslaugų teikėjai gali vykdyti viešo paskelbimo arba atkūrimo veiksmus abonento valstybėje narėje remdamiesi atitinkamų teisių turėtojų leidimu, abonentas, laikinai esantis kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, turėtų turėti galimybę naudotis prieiga prie paslaugos ir pačia paslauga ir, prireikus, atlikti reikiamus atkūrimo veiksmus, pavyzdžiui, parsisiuntimo, kuriuos atlikti jis turėtų teisę savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Laikoma, kad kai paslaugų teikėjas teikia internetines turinio paslaugas abonentui, laikinai esančiam kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, ir abonentas naudojasi tokia paslauga pagal šį reglamentą, autorių teisės ir gretutinės teisės ar bet kokios kitos teisės, susijusios su paslaugos turinio naudojimu, nepažeidžiamos;

(21)  licencijuojant autorių teises ir gretutines teises tai reiškia, kad atitinkamų atkūrimo, viešo paskelbimo ir prieigos prie kūrinių ir kitų saugomų objektų suteikimo veiksmų, taip pat duomenų bazių, apsaugotų sui generis teisėmis, perkėlimo arba panaudojimo veiksmų, kurie vykdomi, kai paslauga teikiama abonentams, kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje nei savo gyvenamosios vietos valstybė narė, vieta turėtų būti laikoma abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Todėl turėtų būti laikoma, kad paslaugų teikėjai vykdo tokius veiksmus remdamiesi susijusių teisių turėtojų atitinkamais leidimais šių abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės atžvilgiu. Kai paslaugų teikėjai gali vykdyti viešo paskelbimo arba atkūrimo veiksmus abonento valstybėje narėje remdamiesi atitinkamų teisių turėtojų leidimu, abonentas, laikinai esantis kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, turėtų turėti galimybę naudotis prieiga prie paslaugos ir pačia paslauga ir, prireikus, atlikti reikiamus atkūrimo veiksmus, pavyzdžiui, parsisiuntimo, kuriuos atlikti jis turėtų teisę savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Jeigu abonento gyvenamosios vietos valstybė narė veiksmingai nustatyta pagal šį reglamentą, laikoma, kad kai paslaugų teikėjas teikia internetines turinio paslaugas abonentui, laikinai esančiam kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, ir abonentas naudojasi tokia paslauga pagal šį reglamentą, autorių teisės ir gretutinės teisės ar bet kokios kitos teisės, susijusios su paslaugos turinio naudojimu, nepažeidžiamos;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekiant visoje Sąjungoje išsaugoti kultūrų ir kalbų įvairovę ir kūrybinio turinio gamybą, rinkodarą ir paskirstymą, ypač kalbant apie audiovizualinį sektorių ir autorių teisės saugomas autorių bei kūrėjų teises, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tarpvalstybiniam teisėtai įgyto turinio perkeliamumui ir jokiu būdu neturėtų būti taikomas tarpvalstybinei prieigai prie internetinių turinio paslaugų valstybėse narėse, kuriose internetinės turinio paslaugos teikėjas neturi kūrėjų ir teisių turėtojų leidimo naudotis tuo turiniu;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  paslaugų teikėjams ir internetinėms turinio paslaugoms teikti aktualių teisių turėtojams neturėtų būti leidžiama apeiti šio reglamento nuostatas pasirenkant trečiosios šalies teisę, kaip teisę, taikytiną jų tarpusavio sutartims arba paslaugų teikėjų sutartims su abonentais;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  jeigu abonentas nepateikia reikiamos informacijos, o paslaugų teikėjas negali nustatyti gyvenamosios vietos valstybės narės, kaip reikalaujama pagal šį reglamentą, paslaugų teikėjas neturėtų tokiam abonentui pagal šį reglamentą sudaryti sąlygų tarpvalstybiniu mastu perkelti internetinę turinio paslaugą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų abonentai būtų tinkamai informuojami apie sąlygas naudotis internetinėmis turinio paslaugomis kitose valstybėse narėse nei abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Šiuo reglamentu teisių turėtojams sudaromos sąlygos reikalauti, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama laikantis šio reglamento. Tačiau būtina užtikrinti, kad priemonės, kurių reikalaujama imtis, būtų pagrįstos ir neviršytų to, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Būtinos techninės ir organizacinės priemonės gali būti, pvz., IP adreso tikrinimas tam tikrais intervalais užuot nuolat stebėjus buvimo vietą, skaidrios informacijos apie tikrinimui taikytus metodus ir jo tikslus teikimas ir tinkamos saugumo priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad tikrinimo tikslu svarbu ne vieta, o kurioje valstybėje narėje abonentas turi prieigą prie paslaugos, tikslios vietos duomenys šiuo tikslu neturėtų būti renkami ir tvarkomi. Be to, kai paslauga gali būti teikiama vien nustačius abonento tapatumą, neturėtų būti reikalaujama nustatyti jo tapatybės;

(23)  paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų abonentai būtų tinkamai informuojami apie sąlygas naudotis internetinėmis turinio paslaugomis kitose valstybėse narėse nei abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Šiuo reglamentu reikalaujama, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama laikantis šio reglamento. Šiame reglamente numatytų tikrinimo priemonių sąrašu siekiama užtikrinti teisinį tikrumą, kad paslaugų teikėjai naudotų tikrinimo priemones, tuo pačiu nurodant pakankamai lanksčių priemonių, kuriomis paslaugų teikėjai gali nustatyti abonentų tapatumą ir patikrinti prieigą, taip pat nustatyti jų gyvenamosios vietos valstybę narę;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  teisių turėtojai gali nesuteikti licencijuotų teisių paslaugų teikėjui, jei teikėjas negali įrodyti, kad jis laikosi pareigos veiksmingai nustatyti abonento gyvenamosios vietos valstybę narę pagal šį reglamentą. Tačiau būtina užtikrinti, kad tapatumo nustatymo ir tikrinimo priemonės, kurių reikalaujama imtis, būtų veiksmingos, pritaikytos atitinkamos internetinės turinio paslaugos pobūdžiui, taip pat pagrįstos ir neviršytų to, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Kiekvienu atveju turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias tikrinimo priemones konkrečioje valstybėje narėje ir į konkretų internetinės turinio paslaugos tipą. Siekdami užtikrinti teisinį tikrumą paslaugų teikėjai turėtų naudoti bent dvi iš šiame reglamente nurodytų tikrinimo priemonių, dėl kurių susitaria teisių turėtojai ir paslaugų teikėjai. Būtinos techninės ir organizacinės priemonės gali būti, pvz., IP adreso tikrinimas tam tikrais intervalais užuot nuolat stebėjus buvimo vietą, skaidrios informacijos apie tikrinimui taikytus metodus ir jo tikslus teikimas asmenims ir tinkamos saugumo priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad tikrinimo tikslais svarbu ne konkreti vieta ar šalis, o tai, ar prie paslaugos prisijungiantis asmuo yra savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, tikslios vietos duomenys, išskyrus duomenis, naudojamus nustatant gyvenimo vietą, šiuo tikslu neturėtų būti renkami ir tvarkomi. Be to, kai paslauga gali būti teikiama vien nustačius abonento tapatumą, neturėtų būti reikalaujama nustatyti jo tapatybės;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b)  siekiant užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl abonento gyvenamosios vietos valstybės narės nustatymo priemonių sąrašo, parengto ir sudaryto konsultuojantis su sektoriaus atstovais, įskaitant nedidelius teisių turėtojus, keitimo iš dalies; Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pat metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams suteikiama galimybė sistemingai dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus, visų pirma teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą, saviraiškos laisvę ir laisvę užsiimti verslu. Tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šį reglamentą turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir jie turi būti tvarkomi laikantis direktyvų 95/46/EB27 ir 2002/58/EB28. Visų pirma paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi būti būtinas ir proporcingas siekiant atitinkamo tikslo;

(24)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus, visų pirma teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą, teisę į nuosavybę, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, saviraiškos laisvę ir laisvę užsiimti verslu. Tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šį reglamentą turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir jie turi būti tvarkomi laikantis direktyvų 95/46/EB27 ir 2002/58/EB28. Visų pirma paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi būti būtinas ir proporcingas siekiant atitinkamo tikslo;

__________________

__________________

27 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31–51.

27 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31–51.

28 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių), OL L 201, 2002 7 31, p. 37, iš dalies pakeista direktyvomis 2006/24/EB ir 2009/136/EB, vadinamoji e. privatumo direktyva.

28 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių), OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  šiuo reglamentu turėtų būti laikomasi įsipareigojimų, kurie Sąjungai taikomi pagal tarptautines autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos sutartis, įskaitant Berno konvenciją dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) autorių teisių sutartį ir PINO atlikimų ir fonogramų sutartį;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  kadangi reglamentas bus taikomas kai kurioms sutartims ir teisėms, įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, taip pat yra tikslinga numatyti pagrįstą laikotarpį nuo šio reglamento įsigaliojimo iki jo taikymo pradžios dienos – tai sudarytų sąlygas teisių turėtojams ir paslaugų teikėjams imtis reikiamų priemonių prisitaikyti prie naujos padėties, o paslaugų teikėjai galėtų iš dalies pakeisti naudojimosi jų paslaugomis sąlygas;

(27)  kadangi reglamentas bus taikomas kai kurioms sutartims ir teisėms, įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, taip pat yra tikslinga numatyti pagrįstą laikotarpį nuo šio reglamento įsigaliojimo iki jo taikymo pradžios dienos – tai sudarytų sąlygas teisių turėtojams ir paslaugų teikėjams imtis reikiamų priemonių prisitaikyti prie naujos padėties, o paslaugų teikėjai galėtų iš dalies pakeisti naudojimosi jų paslaugomis sąlygas; Pakeitus internetinių turinio paslaugų, teikiamų paketais, apimančiais elektroninių ryšių paslaugą ir internetinę turinio paslaugą, naudojimo sąlygas vien tik siekiant laikytis šio reglamento, abonentai pagal nacionalinius įstatymus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reglamentavimo sistema, neįgyja jokių teisių vienašališkai nutraukti tokių elektroninių ryšių paslaugų sutarčių;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28.  siekiant Sąjungoje užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą yra tikslinga priimti reglamentą, kuris būtų tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą perkeliamumo taisyklių taikymą visose valstybėse narėse ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu visoms internetinėms turinio paslaugoms. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį teisinį tikrumą, kuris yra būtinas siekiant, kad vartotojai galėtų visapusiškai pasinaudoti tarpvalstybiniu perkeliamumu visoje Sąjungoje;

(28)  siekiant Sąjungoje užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą yra tikslinga priimti reglamentą, kuris būtų tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Tai yra būtina siekiant užtikrinti vienodą perkeliamumo taisyklių taikymą visose valstybėse narėse ir jų įsigaliojimą tuo pačiu metu visoms internetinėms turinio paslaugoms. Tik reglamentu galima užtikrinti tokį teisinį tikrumą, kuris yra būtinas siekiant, kad vartotojai galėtų visapusiškai pasinaudoti tarpvalstybiniu perkeliamumu visoje Sąjungoje. Šios rūšies teisės akto pasirinkimas atspindi specialius tarpvalstybinio perkeliamumo taisyklių tikslus ir su jais susijusias unikalias aplinkybes, taigi, jis jokiu būdu neturėtų būti laikomas precedentu Sąjungai vėliau priimant kokį nors teisės aktą autorių teisių srityje;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo užtikrinama, kad Sąjungoje internetinių turinio paslaugų abonentai, būdami valstybėje narėje laikinai, galėtų naudotis prieiga prie paslaugų ir tomis paslaugomis.

Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo užtikrinama, kad gyvenamosios vietos valstybėje narėje teisėtai įgytų internetinių turinio paslaugų abonentai galėtų naudotis prieiga prie tų paslaugų ir tomis paslaugomis laikinai būdami valstybėje narėje, kuri nėra jų gyvenamosios vietos valstybė narė, kartu laikydamiesi visų atitinkamų autorių ir gretutinių teisių, susijusių su turiniu, prie kurio jie prisijungia ir kuriuo jie naudojasi su sąlyga, kad internetinio turinio paslaugų teikėjas nustato abonento gyvenamosios vietos valstybę narę pagal 3b straipsnį (naujas).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) gyvenamosios vietos valstybė narė – valstybė narė, kurioje abonentas nuolat gyvena;

c) gyvenamosios vietos valstybė narė – valstybė narė, kurioje abonentas nuolat gyvena, apibrėžiama kaip vieta, kurioje yra nuolatinis asmens interesų centras, kuriam jis ketina suteikti ilgalaikį pobūdį, ir vieta, į kurią asmuo nuolat sugrįžta ir su kuria jis turi nuolatinį ryšį, nustatyta naudojantis šiame reglamente numatytomis tikrinimo priemonėmis;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  laikinas buvimas – abonento buvimas ne savo gyvenamosios vietos, o kitoje valstybėje narėje;

d)  laikinas buvimas – abonento laikinas buvimas ne savo gyvenamosios vietos, o kitoje valstybėje narėje, jeigu abonentas ten neperkelia savo interesų centro;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  internetinė turinio paslauga – paslauga, apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kurią paslaugos teikėjas teisėtai teikia internetu gyvenamosios vietos valstybėje narėje užtikrindamas jos perkeliamumą ir kuri yra audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, apibrėžta Direktyvoje 2010/13/ES, arba paslauga, kurios pagrindinė savybė yra prieigos prie kūrinių, kitų saugomų objektų arba transliuojančiųjų organizacijų transliacijų teikimas tiek linijiniu būdu, tiek pagal pareikalavimą; ši paslauga sutartomis sąlygomis abonentui teikiama:

e)  internetinė turinio paslauga – paslauga, apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kurią paslaugos teikėjas teisėtai teikia internetu gyvenamosios vietos valstybėje narėje užtikrindamas jos perkeliamumą ir kuri yra audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, apibrėžta Direktyvoje 2010/13/ES, arba paslauga, kurios pagrindinė savybė yra teisėtos prieigos prie kūrinių ir kitų saugomų objektų arba transliuojančiųjų organizacijų transliacijų teikimas tiek linijiniu būdu, tiek pagal pareikalavimą;

1)  už piniginį užmokestį arba

 

2)  nemokamai, su sąlyga, kad paslaugų teikėjas nustato jo gyvenamosios vietos valstybę narę;

 

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalyje nustatyta pareiga netaikoma tarpvalstybinei prieigai prie internetinio turinio, jeigu paslaugų teikėjas iš teisių turėtojo neįsigijo leidimo tą turinį naudoti.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas informuoja abonentą apie internetinės turinio paslaugos, teikiamos pagal 1 dalį, teikimo kokybę.

3.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas, jeigu įmanoma, remdamasis paslaugos teikėjui prieinamais duomenimis, iš anksto informuoja abonentą apie internetinės turinio paslaugos, teikiamos pagal 1 dalį, teikimo kokybę.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Pasirinkimas

 

Internetinių turinio paslaugų, kurios teikiamos nemokamai ir kurių teikėjai nenustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės tokiu pačiu tikslumu, kokiu nustatoma mokamų paslaugų abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė, paslaugos teikėjas gali nuspręsti abonentui, laikinai esančiam valstybėje narėje, sutekti galimybę naudotis prieiga prie internetinių turinio paslaugų ir tomis paslaugomis, su sąlyga, kad:

 

a)  jis pagal šį reglamentą nustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę;

 

b)  jis, prieš suteikdamas galimybę prisijungti prie tokios paslaugos ir ja naudotis, per pagrįstą laiką informuoja atitinkamus autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojus ar bet kurių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojus ir savo abonentus; taip pat

 

c)  jis taiko šio reglamento nuostatas nuo to momento, kai jis sudaro savo abonentams sąlygas tarpvalstybiniu mastu perkelti paslaugas.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b straipsnis

 

Pareiga nustatyti gyvenamosios vietos valstybę narę

 

1.  Internetinės turinio paslaugos teikėjas, suteikiantis abonentui, laikinai esančiam valstybėje narėje, galimybę naudotis prieiga prie internetinių turinio paslaugų ir tomis paslaugomis, veiksmingai nustato abonento gyvenamosios vietos valstybę narę.

 

2.  Siekdamas įvykdyti 1 dalyje nustatytą pareigą, paslaugų teikėjas kartu naudoja bent dvi iš toliau nurodytų tikrinimo priemonių:

 

a)  tapatybės kortelę ar bet kokį kitą galiojantį dokumentą, kuriuo patvirtinama abonento gyvenamosios vietos valstybė narė, įskaitant elektronines atpažinimo priemones;

 

b)  sąskaitų siuntimo abonentui adresą arba jo pašto adresą;

 

c)  mokėjimo duomenis, pvz., banko sąskaitą arba vietinę abonento kreditinę ar debetinę kortelę;

 

d)  priedėlio ar panašaus prietaiso, naudojamo, kad būtų galima teikti paslaugas abonentui, įdiegimo vietą;

 

e)  tai, kad abonentas valstybėje narėje yra interneto, telefono ryšio ar panašios paslaugos sutarties šalis;

 

f)  tai, kad abonentas moka licencijos mokestį už kitas valstybėje narėje teikiamas paslaugas, pvz., visuomeniniam transliuotojui;

 

g)  interneto protokolo (IP) pavienių adresų atranką siekiant nustatyti valstybę narę, kurioje abonentas prisijungia prie internetinės turinio paslaugos ir ja naudojasi, arba tos valstybė narės nustatymą kitomis geolokacinėmis priemonėmis.

 

h)  registraciją vietos rinkimų sąrašuose, jeigu jie viešai prieinami;

 

i)  vietos mokesčių ar rinkimų mokesčių sumokėjimą, jeigu ši informacija viešai prieinama.

 

3.  Tikrinimo priemonės turi būti susijusios su paslaugos pobūdžiu, pagrįstos ir neviršyti to, kas būtina siekiant nustatyti abonento gyvenamosios vietos valstybę narę.

 

4.   Paslaugų teikėjas ir autorių teisių, gretutinių teisių ir bet kurių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojai gali susitarti dėl konkrečių 2 dalyje nurodytų tikrinimo priemonių, skirtų naudojimo gyvenamosios vietos valstybei narei nustatyti, ir dėl šių priemonių skaičiaus.

 

5.  Atliekant tikrinimą asmens duomenys tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 679/20161a ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB1b.

 

6.  Paslaugų teikėjas turi teisę prašyti abonento pateikti informaciją, reikalingą gyvenamosios vietos valstybei narei nustatyti. Jeigu abonentas nepateikia tokios informacijos, o paslaugų teikėjas atitinkamai negali veiksmingai nustatyti gyvenamosios vietos valstybės narės, kaip reikalaujama pagal šį reglamentą, paslaugų teikėjas šiam abonentui nesudaro sąlygų prisijungti prie internetinės turinio paslaugos, kai abonentas laikinai yra kitoje valstybėje narėje.

 

7.  Siekdama užtikrinti, kad tikrinimo priemonių sąrašas atitinka technologinę pažangą, Komisija įgaliojama pagal 7a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais sąrašas iš dalies keičiamas ir papildomas naujoviškomis tikrinimo priemonėmis pagal 3 straipsnį, jeigu 2 dalyje išdėstytos tikrinimo priemonės pasens nesuėjus trejų metų laikotarpiui, kai bus vertinamas šis reglamentas.

 

_________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 679/2016 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

 

1b 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių), OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikoma, taip pat taikant Direktyvą 96/9/EB, Direktyvą 2001/29/EB, Direktyvą 2006/115/EB, Direktyvą 2009/24 ir Direktyvą 2010/13/ES, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį internetinė turinio paslauga abonentui teikiama ir abonentas naudojasi prieiga prie jos ir ta paslauga tik gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Laikoma, taip pat taikant Direktyvą 96/9/EB, Direktyvą 2001/29/EB, Direktyvą 2006/115/EB ir Direktyvą 2009/24/EB, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį internetinė turinio paslauga abonentui teikiama ir abonentas naudojasi prieiga prie jos ir ta paslauga tik gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visos sutartinės nuostatos, įskaitant susijusias su autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų santykiais, bet kokių kitų teisių, susijusių su internetinio turinio paslaugų turinio naudojimu, turėtojų ir paslaugų teikėjų santykiais, taip pat paslaugų teikėjų ir abonentų santykiais, kurios prieštarauja 3 straipsnio 1 daliai ir 4 straipsniui, neturi teisinės galios.

1.  Visos sutartinės nuostatos, įskaitant susijusias su autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų santykiais, bet kokių kitų teisių, susijusių su internetinio turinio paslaugų turinio naudojimu ir prieiga prie jo, turėtojų ir paslaugų teikėjų santykiais, taip pat paslaugų teikėjų ir abonentų santykiais, kurios prieštarauja šiam reglamentui, neturi teisinės galios. Iš šio reglamento taikymo kylančiais sutarčių pakeitimais nesuteikiama jokios teisės vienašališkai nutraukti jokios sutarties ar susitarimo, nei abonento su paslaugų teikėju, nei paslaugų teikėjo su teisių turėtoju. Iš šio reglamento įgyvendinimo kylantys pakeitimai, patikslinimai ar kiti sutarčių pakeitimai nėra pagrįsta priežastis koreguoti mokesčius, įmokas arba tarifus ar bet kuriuos kitus abonento, paslaugų teikėjo ar teisių turėtojo finansinius santykius.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepaisant 1 dalies, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojai arba bet kokių kitų su internetinių turinio paslaugų turiniu susijusių teisių turėtojai gali reikalauti, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama pagal 3 straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad tokios priemonės, kurių reikalaujama imtis, yra pagrįstos ir neviršija to, kas būtina jų tikslui pasiekti.

2.  Internetinio turinio paslaugų teikėjas imasi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama laikantis šio reglamento ir 3b straipsnio (naujas). Teisių turėtojai pagrįstais ir būtinais atvejais gali reikalauti tolesnių priemonių įgyvendinimo su sąlyga, kad priemonės, kurių reikalaujama imtis, yra pagrįstos ir neviršija to, kas būtina jų tikslui pasiekti, ir nereikalauja keisti teisių turėtojų ir paslaugų teikėjų sudarytų sutarčių. Autorių teisių, gretutinių teisių ar bet kurių kitų teisių į internetinių turinio paslaugų turinį turėtojai gali atšaukti paslaugų teikėjo licenciją naudoti jų teisėmis apsaugotą turinį, jeigu paslaugų teikėjas nesiima veiksmų pagal 3b straipsnį (naujas).

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pagal šį reglamentą autorių teisių, gretutinių teisių ir bet kurių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/26/ES1a III dalį gali leisti daugiateritores licencijas turintiems paslaugų teikėjams prisijungti prie savo turinio ir jį naudoti nenustatant gyvenamosios vietos valstybės narės.

 

_______________

 

1a 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.   3b straipsnyje (naujas) nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [pagrindinio teisėkūros procedūra priimamo akto įsigaliojimo data ar bet kuri kita abiejų teisės aktų leidėjų nustatyta data].

 

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3b straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.   Pagal 3b straipsnį (naujas) priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas [dviems mėnesiams].

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b straipsnis

 

Įvertinimas

 

Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir perduoda atitinkamą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Į ataskaitą įtraukiamas naudojimosi tarpvalstybiniu perkeliamumu ir gyvenamosios vietos valstybės narės nustatymo įvertinimas, o prireikus, nurodoma, ar reikia peržiūros. Prie šios vertinimo ataskaitos Komisija prideda pasiūlymų, kaip tobulinti šio reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [data: 6 mėnesiai po jo paskelbimo].

Jis taikomas nuo [data: 12 mėnesių po jo paskelbimo].

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarpvalstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje

Nuorodos

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

12.5.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

21.1.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

28.4.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Sabine Verheyen

16.2.2016

Priėmimo data

21.6.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (28.9.2016)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje

(COM(2015) 0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Nuomonės referentas: Carlos Zorrinho

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje yra esminis komponentas veiksmingai kuriant bendrąją skaitmeninę rinką ir klojant tvirtą skaitmeninės sąjungos pagrindą Europos Sąjungoje.

Kadangi tai reglamentas, nuo jo įsigaliojimo dienos visos valstybės narės privalės vykdyti įpareigojimą suderinti šios srities procedūras, už kurias jos atsakingos, ir suteikti vartotojams visoje ES tarpvalstybinę prieigą prie turinio paslaugų, dėl kurių jie yra pasirašę sutartis savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Be to, išplečiamos paslaugų teikėjų galimybės visoje ES teikti paslaugas, dėl kurių su jais buvo sudaryta sutartis vienoje valstybėje narėje.

Reglamente ne tik apibrėžiamos procedūros, kurių reikės laikytis užtikrinant perkeliamumą, bet ir nustatomos pagrindinės apibrėžtys, taikytinos tiek šio proceso, tiek skaitmeninės sąjungos vystymo tikslu.

Šioje nuomonėje siekiama patobulinti ir paaiškinti kai kuriuos toliau išdėstytus punktus.

Reglamentuojamas turinys

Turinys, kuriam taikomos šio reglamento nuostatos, apima internetinį turinį ir paslaugas, pvz., muziką, žaidimus, filmus, pramogines laidas ir sporto renginius, kurie turėtų būti pasiekiami ne tik abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir jam laikinai būnant kitose Sąjungos valstybės narėse. Siekiant sustiprinti reglamento įgyvendinimo pagrindą, į jo taikymo sritį įtraukti dar ir pramoginiai žaidimai.

Atsiskaitymo už paslaugas ir licencijos mokesčių mokėjimo atskyrimas

Kai kuriose valstybėse narėse taikoma mokesčių už prieigą prie visuotinės svarbos turinio paslaugų sistema. Mokesčių – ypač televizijos licencijų mokesčių – mokėjimas neturėtų būti traktuojamas kaip piniginis užmokestis.

Garantija, kad nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos paslaugų teikėjai vykdys sutartyje nustatytas sąlygas

Siekiant užtikrinti, kad pagal šį reglamentą numatytas perkeliamumas nebūtų koreguojamas vienašališkai pakeičiant sutartis, pareiga užtikrinti perkeliamumą bus privaloma; tai reiškia, kad šalys neturi galimybės jo netaikyti, nuo jo nukrypti arba jo poveikio pakeisti nei pagal sutartį, nei vienašališku paslaugų teikėjo sprendimu. Be to, paslaugų teikėjams ir teisių, susijusių su internetinių turinio paslaugų teikimu, turėtojams neturėtų būti leidžiama apeiti taikomas šio reglamento nuostatas pasirenkant ES nepriklausančios valstybės teisę kaip teisę, kuri būtų taikoma tarpusavyje pasirašytoms arba paslaugų teikėjų ir abonentų sutartims.

Pareiga teikti informaciją apie paslaugų kokybę

Jei dėl internetinės prieigos, abonento pasirinktos jam laikinai esant kitoje valstybėje narėje, kokybės paslaugų teikėjas negali užtikrinti tokios pat kokybės paslaugų, paslaugų teikėjas neturėtų būti už tai atsakingas, tačiau turėtų informuoti vartotoją apie tai, kad paslauga gali būti prastesnės kokybės. Jei sudarytas susitarimas dėl standartinės kokybės užtikrinimo, paslaugų teikėjas privalės laikytis šio susitarimo ir negalės reikalauti, kad abonentas už ją daugiau mokėtų.

Abonento apibrėžtis

Įtrauktas paaiškinimas, kad piniginis mokestis nėra lemiamas veiksnys apibrėžiant abonentą.

Vartotojo apibrėžtis

Vartotojo apibrėžtis išplečiama siekiant įtraukti juridinius asmenis – su sąlyga, kad jie veikia su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais.

Gyvenamosios vietos valstybės narės apibrėžtis

Gyvenamosios vietos valstybės narės apibrėžtis sukonkretinta siekiant ją apibrėžti kaip valstybę, kurioje abonentas nuolat gyvena arba į kurią nuolat sugrįžta praleidęs tam tikrą laiką kitoje šalyje.

Laikino buvimo apibrėžtis

Sukonkretintas su šia apibrėžtimi siejamas laikinumo aspektas.

Abonento gyvenamosios vietos valstybės narės patikrinimas

Siūloma, kad, nesumokėjus piniginio mokesčio, paslaugų teikėjas abonento gyvenamąją vietą faktiškai tikrintų atsižvelgdamas į informaciją apie gyvenamąją vietą, pateiktą ryšium su mokesčiais, tapatybės kortele arba kitokiu galiojančiu abonento gyvenamąją vietą patvirtinančiu dokumentu.

Technologinis neutralumas

Siekiant užtikrinti technologinį neutralumą, vartotojai, pageidaujantys pasiekti internetinį turinį, turėtų turėti galimybę laisvai pasirinkti rinkoje prieinamą tam tikro tipo prietaisą ar technologiją.

Taikymo data

Kaip tinkamas laikas siūloma, kad reglamentas būtų pradėtas taikyti praėjus 12 mėnesių nuo jo paskelbimo datos, tačiau tai nėra kliūtis paslaugų teikėjams užtikrinti perkeliamumą iš karto, kai tik jie tai gali padaryti vadovaujantis paskelbtu reglamentu.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

Pagrindimas

Chartija yra mūsų pagrindinis aukščiausio lygio teisinis orientyras sprendžiant asmens duomenų apsaugos ir privatumo klausimą, kuris, savo ruožtu, yra pagrindinis šio reglamento klausimas, tad ji turi būti atitinkamai paminėta šioje dokumento dalyje.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, pagrįsta, inter alia, laisvo paslaugų ir asmenų judėjimo principu, todėl būtina numatyti, kad vartotojai galėtų naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, kuriomis suteikiama prieiga prie tokio turinio kaip muzika, žaidimai, filmai ar sporto renginių turinys, ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būdami kitose Sąjungos valstybės narėse. Todėl turėtų būti pašalintos prieigos prie tokių internetinių turinio paslaugų ir naudojimosi tomis paslaugomis kitose valstybėse kliūtys;

(1)  vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, pagrįsta, inter alia, laisvo paslaugų ir asmenų judėjimo principu, todėl būtina numatyti, kad vartotojai galėtų naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, kuriomis suteikiama prieiga prie tokio turinio kaip muzika, žaidimai, filmai, pramoginės laidos ar sporto renginių turinys, ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būdami kitose Sąjungos valstybės narėse. Todėl kuo greičiau turėtų būti pašalintos prieigos prie tokių internetinių turinio paslaugų ir naudojimosi tomis paslaugomis kitose valstybėse kliūtys, nes nesuvaržyta vartotojų prieiga prie audiovizualinio turinio paslaugų visoje Europoje Sąjungoje yra raktas į puikiai veikiančią bendrąją skaitmeninę rinką;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  tobulėjant technologijoms vis plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, kaip antai planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, todėl vartotojams tampa vis lengviau naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, nes šie prietaisai suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų, kad ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis prieiga prie turinio ir novatoriškų internetinių paslaugų ne tik savo šalyje, bet ir laikinai būnant kitoje Sąjungos valstybėje narėje, sparčiai auga;

(2)  tobulėjant technologijoms vis plačiau naudojami nešiojamieji prietaisai, kaip antai planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, todėl vartotojams tampa vis lengviau naudotis internetinėmis turinio paslaugomis, nes šie prietaisai suteikia jiems prieigą prie tų paslaugų kad ir kur jie būtų. Vartotojų poreikis naudotis prieiga prie turinio ir novatoriškų internetinių paslaugų ne tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, bet ir laikinai būnant kitoje Sąjungos valstybėje narėje, sparčiai auga;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vartotojai ir paslaugų teikėjai vis dažniau sudaro sutartinius susitarimus dėl internetinių turinio paslaugų teikimo. Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis savo šalyje įgiję vartotojai, laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje narėje, dažnai negali naudotis tų paslaugų prieiga ir tomis paslaugomis;

(3)  vartotojai ir paslaugų teikėjai vis dažniau sudaro mokamus ir nemokamus sutartinius susitarimus dėl internetinių turinio paslaugų teikimo. Tačiau teisę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje įgiję vartotojai, laikinai būdami kitoje Sąjungos valstybėje narėje, dažnai negali naudotis tų paslaugų prieiga ir tomis paslaugomis, o tai nesuderinama su vidaus rinkos tikslu bei sklandžiu ir veiksmingu ES skaitmeninės ekonomikos vystymu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  esama įvairių kliūčių, trukdančių teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, kai jie laikinai būna kitoje valstybėje narėje. Kai kurios internetinės paslaugos apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį kaip muzika, žaidimai ar filmai. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių visų pirma kyla dėl to, kad autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomo turinio, kaip antai audiovizualinių kūrinių, perdavimo teisės dažnai licencijuojamos teritoriniu pagrindu, taip pat dėl to, kad internetinių paslaugų teikėjai gali nuspręsti paslaugas siūlyti tik konkrečiose rinkose;

(4)  esama įvairių kliūčių, trukdančių teikti šias paslaugas vartotojams tuo metu, kai jie laikinai būna kitoje valstybėje narėje. Kai kurios internetinės paslaugos apima pagal Sąjungos teisę autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomą turinį, tokį kaip muzika, žaidimai, pramoginės laidos ar filmai. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo kliūčių visų pirma kyla dėl to, kad autorių ir (arba) gretutinėmis teisėmis saugomo turinio, kaip antai audiovizualinių kūrinių, perdavimo teisės dažnai licencijuojamos teritoriniu pagrindu, taip pat dėl to, kad internetinių paslaugų teikėjai gali nuspręsti paslaugas siūlyti tik konkrečiose rinkose;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  nepakankama infrastruktūra, dėl kurios gali atsirasti dirbtinių kliūčių – ypač mažose ar izoliuotose bendruomenėse – neturėtų trukdyti teikti internetines turinio paslaugas laikinai kitoje valstybėje narėje esantiems vartotojams.

 

Šiame kontekste nepaprastai svarbus valstybių narių prisiimtas įsipareigojimas iki 2020 m. įgyvendinti tikslus pasiekti bent 30 Mbps parsisiuntimo greitį visiems, kad būtų įvykdytos sąlygos, susijusios su gero ryšio užtikrinimu visiems.

 

Kad būtų pasiektas šis tikslas ir atsižvelgiant į tai, kad dėl sparčiai augančio belaidžio plačiajuosčio ryšio srauto būtina stiprinti belaidžio tinklo pajėgumą, bus nepaprastai svarbu užtikrinti vadovavimąsi tvirtesniu europiniu požiūriu į spektro valdymą visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  todėl šiuo reglamentu siekiama pritaikyti teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta, kad teisių licencijavimas nekliudytų internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniam perkeliamumui Sąjungoje ir kad būtų galima užtikrinti šį perkeliamumą;

(12)  todėl vienas iš bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų ir šio reglamento tikslas yra pritaikyti teisinę sistemą taip, kad būtų užtikrinta, kad teisių licencijavimas nekliudytų internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniam perkeliamumui Sąjungoje ir kad šį perkeliamumą būtų galima užtikrinti be papildomų išlaidų;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurias paslaugų teikėjas, gavęs iš teisių turėtojų atitinkamas konkrečiai teritorijai galiojančias teises, pagal sutartį teikia savo abonentams bet kokiomis priemonėmis, įskaitant srautinį duomenų siuntimą, parsisiuntimą ar bet kokį kitą metodą, kuriuo suteikiama galimybė naudotis tuo turiniu. Taikant šį reglamentą, internetinių turinio paslaugų teikimo sutartimi neturėtų būti laikoma registracija gauti pranešimus apie turinį arba paprastas sutikimas su HTML slapukų naudojimu;

(13)  todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurias paslaugų teikėjas, gavęs iš teisių turėtojų atitinkamas konkrečiai teritorijai galiojančias teises, pagal sutartį teikia savo abonentams bet kokiomis priemonėmis, įskaitant srautinį duomenų siuntimą, mobiliąsias programėles, parsisiuntimą ar bet kokį kitą metodą, kuriuo suteikiama galimybė naudotis tuo turiniu. Taikant šį reglamentą, internetinių turinio paslaugų teikimo sutartimi neturėtų būti laikoma registracija gauti pranešimus apie turinį arba paprastas sutikimas su HTML slapukų naudojimu. Į šio reglamento taikymo sritį neįtraukiamos ir internetinio turinio paslaugos, vadovaujantis Direktyva 2014/26/ES teikiamos pagal europines licencijas;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms internetinėms turinio paslaugoms, kurių prieiga ir kuriomis abonentai gali veiksmingai naudotis valstybėje narėje, kurioje jie nuolat gyvena, ir ta prieiga nėra apribota konkrečia vieta, nes netikslinga reikalauti, kad paslaugų teikėjai, kurie savo šalyje nesiūlo paslaugų laikydamiesi perkeliamumo principo, siūlytų tokias paslaugas kitose šalyse;

(15)  šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms internetinėms turinio paslaugoms, kurių prieiga ir kuriomis abonentai gali veiksmingai naudotis valstybėje narėje, kurioje jie nuolat gyvena, ir ta prieiga nėra apribota konkrečia vieta, nes netikslinga reikalauti, kad paslaugų teikėjai, kurie abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje nepajėgia siūlyti paslaugų laikydamiesi perkeliamumo principo, siūlytų tokias paslaugas kitose šalyse. Nežiūrint į tai, norint, kad šis reglamentas turėtų prasmingo ir praktinio poveikio galutinių vartotojų gyvenimui, svarbu vis labiau skatinti teisių turėtojus leisti paslaugų teikėjams nacionaliniu lygmeniu siūlyti paslaugas, teikiamas laikantis perkeliamumo principo;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, teikiamoms už piniginį užmokestį. Tokių paslaugų teikėjai gali nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Teisė naudotis internetine turinio paslauga turėtų būti laikoma įgyta už piniginį užmokestį, nepriklausomai nuo to, ar toks mokėjimas atliekamas tiesiogiai internetinių turinio paslaugų teikėjui, ar kitai šaliai, pavyzdžiui, paslaugų teikėjui, siūlančiam paslaugų paketą, kurį sudaro telekomunikacijų paslauga ir kito teikėjo teikiama internetinė turinio paslauga;

(16)  šis reglamentas turėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, teikiamoms už piniginį užmokestį. Tokių paslaugų teikėjai gali nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Teisė naudotis internetine turinio paslauga turėtų būti laikoma įgyta už piniginį užmokestį, nepriklausomai nuo to, ar toks mokėjimas atliekamas tiesiogiai internetinių turinio paslaugų teikėjui, ar kitai šaliai, pavyzdžiui, paslaugų teikėjui, siūlančiam paslaugų paketą, kurį sudaro telekomunikacijų paslauga ir kito teikėjo teikiama internetinė turinio paslauga. Šio reglamento tikslais mokesčių – ypač mokesčių už televizijos ar kitas transliavimo licencijas – mokėjimas neturėtų būti laikomas piniginiu užmokesčiu;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  internetinės turinio paslaugos, teikiamos nemokamai, taip pat patenka į šio reglamento taikymo sritį, jeigu jų teikėjai nustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas internetinėms turinio paslaugoms, kurios teikiamos nemokamai ir kurių teikėjai nenustato savo abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės, nes jas įtraukus iš esmės pasikeistų šių paslaugų teikimo būdas ir dėl to atsirastų neproporcingų išlaidų. Nustatant vartotojo gyvenamosios vietos valstybę narę turėtų būti remiamasi informacija, kaip antai licencijos mokesčio už kitas paslaugas, teikiamas gyvenamosios vietos valstybėje narėje, mokėjimu, sutartimi dėl interneto arba telefono ryšio, IP adresu ar kitu tapatumo nustatymo būdu, jei juo paslaugų teikėjas gali patikimai nustatyti savo abonentų gyvenamosios vietos valstybę narę;

(17)  internetinės turinio paslaugos, teikiamos nemokamai arba sumokėjus privalomą – pvz., transliacijos – mokestį, galės būti įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį, jeigu šitaip nuspręs jų teikėjai ir jeigu jie, kaip ir už mokestį teikiamų internetinių turinio paslaugų teikėjai, atitiks šiame reglamente nustatytus gyvenamosios vietos valstybės narės tikrinimo reikalavimus. Priėmę sprendimą pasinaudoti tokia galimybe, jie apie tai turėtų informuoti abonentus, taip pat autorių ir gretutinių teisių turėtojus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą būtina reikalauti, kad internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo abonentams galimybę naudotis paslauga laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant jiems prieigą prie to paties turinio, galimybę naudotis tokiais pačiais prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Šis įpareigojimas yra privalomas, todėl šalys negali jo netaikyti, nukrypti nuo jo arba pakeisti jo poveikį. Bet kokie paslaugų teikėjo veiksmai, dėl kurių būtų užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie paslaugos arba ja naudotis laikinai esant kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės apribojimai, reikštų, kad apeinamas įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir todėl prieštarautų šiam reglamentui;

(18)  siekiant užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą būtina reikalauti, kad internetinių paslaugų teikėjai suteiktų savo abonentams galimybę naudotis paslauga laikino buvimo valstybėje narėje, suteikiant jiems prieigą prie to paties turinio, galimybę naudotis tokiais pačiais prietaisais, tokiu pačiu jų skaičiumi ir tokiomis pačiomis funkcijomis, kaip siūloma jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje, nedarant poveikio galimybei naudotis turinio vietos versija, prieinama valstybėje narėje, kurioje laikinai lankomasi. Šis įpareigojimas yra privalomas, todėl šalims neprieinama galimybė jo netaikyti, nukrypti nuo jo arba pakeisti jo poveikio nei sutartimi, nei vienašališku paslaugų teikėjo sprendimu. Bet kokie paslaugų teikėjo ar teisių turėtojo veiksmai, dėl kurių būtų užkirstas kelias abonentui gauti prieigą prie paslaugos arba ja naudotis laikinai esant kitoje – ne gyvenamosios vietos – valstybėje narėje, pavyzdžiui, paslaugų funkcijų arba jų teikimo kokybės apribojimai, reikštų, kad apeinamas įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą ir todėl prieštarautų šiam reglamentui;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  reikalaujant, kad internetinės turinio paslaugos abonentams, laikinai esantiems kitose valstybėse narėse nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, būtų teikiamos tokios pačios kokybės kaip ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje, paslaugų teikėjai, taigi ir abonentai, galėtų patirti didelių išlaidų. Todėl šiuo reglamentu netikslinga reikalauti, kad internetinės turinio paslaugos teikėjas imtųsi priemonių didesnei tokių paslaugų teikimo kokybei, nei ta, kuri gali būti suteikta per abonento, laikinai esančio kitoje valstybėje narėje, pasirinktą vietinę interneto prieigą, užtikrinti. Tokiais atvejais paslaugos teikėjas neatsako už žemesnę jos teikimo kokybę. Nepaisant to, jei paslaugos teikėjas aiškiai sutinka užtikrinti abonentams tam tikro lygio paslaugos teikimo kokybę tuo metu, kai jie laikinai bus kitose valstybėse narėse, jis privalo laikytis tokio susitarimo;

(19)  reikalaujant, kad internetinės turinio paslaugos abonentams, laikinai esantiems kitose valstybėse narėse nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, būtų teikiamos tokios pačios kokybės kaip ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje, paslaugų teikėjai, taigi ir abonentai, galėtų patirti didelių išlaidų. Todėl šiuo reglamentu netikslinga reikalauti, kad internetinės turinio paslaugos teikėjas imtųsi priemonių didesnei tokių paslaugų teikimo kokybei nei ta, kuri gali būti suteikta per abonento, laikinai esančio kitoje valstybėje narėje, pasirinktą vietinę interneto prieigą, užtikrinti. Tokiais atvejais paslaugos teikėjas neatsako už žemesnę jos teikimo kokybę, jeigu kokybės pablogėjimą galima aiškiai pagrįsti tokiomis objektyviomis priežastims, kaip prastas vietos tinklo infrastruktūros veikimas. Nepaisant to, jei paslaugos teikėjas aiškiai sutinka užtikrinti abonentams tam tikro lygio paslaugos teikimo kokybę tuo metu, kai jie laikinai bus kitose valstybėse narėse, jis privalo laikytis tokio susitarimo be galimybės už tai didinti mokestį arba abonentui primesti papildomą administracinę naštą. Kompetentinga rinkos priežiūros institucija turėtų reguliariai stebėti, ar paslaugų teikėjai tinkamai pagrindžia žemesnę teikiamų paslaugų kokybę;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant užtikrinti, kad internetinių turinio paslaugų teikėjai laikytųsi įpareigojimo užtikrinti savo paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą neįgydami atitinkamų teisių kitoje valstybėje narėje, būtina nustatyti, kad tie paslaugų teikėjai, kurie teisėtai teikia perkeliamas internetines turinio paslaugas abonentų gyvenamosios vietos valstybėje narėje, visada turi teisę teikti jiems tokias paslaugas kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti pasiekta taikant nuostatą, jog laikoma, kad tokia internetinė turinio paslauga teikiama, prieiga prie jos užtikrinama ir ji naudojama abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje;

(20)  siekiant užtikrinti, kad internetinių turinio paslaugų teikėjai laikytųsi įpareigojimo užtikrinti savo paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą neįgydami atitinkamų teisių kitoje valstybėje narėje, būtina nustatyti, kad tie paslaugų teikėjai, kurie teisėtai teikia perkeliamas internetines turinio paslaugas abonentų gyvenamosios vietos valstybėje narėje, visada turi teisę teikti jiems tokias paslaugas kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti pasiekta taikant nuostatą, jog laikoma, kad tokia internetinė turinio paslauga teikiama, prieiga prie jos užtikrinama ir ji naudojama abonento gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Šiuo reglamentu paslaugų teikėjui neužkertamas kelias laikinai kitoje valstybėje narėje esančiam savo abonentui teikti internetines turinio paslaugas, kurias jis teisėtai teikia toje valstybėje narėje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  licencijuojant autorių teises ir gretutines teises tai reiškia, kad atitinkamų atkūrimo, viešo paskelbimo ir prieigos prie kūrinių ir kitų saugomų objektų suteikimo veiksmų, taip pat duomenų bazių, apsaugotų sui generis teisėmis, perkėlimo arba panaudojimo veiksmų, kurie vykdomi, kai paslauga teikiama abonentams, kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje nei savo gyvenamosios vietos valstybė narė, vieta turėtų būti laikoma abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Todėl turėtų būti laikoma, kad paslaugų teikėjai vykdo tokius veiksmus remdamiesi susijusių teisių turėtojų atitinkamais leidimais šių abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės atžvilgiu. Kai paslaugų teikėjai gali vykdyti viešo paskelbimo arba atkūrimo veiksmus abonento valstybėje narėje remdamiesi atitinkamų teisių turėtojų leidimu, abonentas, laikinai esantis kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, turėtų turėti galimybę naudotis prieiga prie paslaugos ir pačia paslauga ir, prireikus, atlikti reikiamus atkūrimo veiksmus, pavyzdžiui, parsisiuntimo, kuriuos atlikti jis turėtų teisę savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Laikoma, kad kai paslaugų teikėjas teikia internetines turinio paslaugas abonentui, laikinai esančiam kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, ir abonentas naudojasi tokia paslauga pagal šį reglamentą, autorių teisės ir gretutinės teisės ar bet kokios kitos teisės, susijusios su paslaugos turinio naudojimu, nepažeidžiamos;

(21)  licencijuojant autorių teises ir gretutines teises tai reiškia, kad atitinkamų atkūrimo, viešo paskelbimo ir prieigos prie kūrinių ir kitų saugomų objektų suteikimo veiksmų, taip pat duomenų bazių, apsaugotų sui generis teisėmis, perkėlimo arba panaudojimo veiksmų, kurie vykdomi, kai paslauga teikiama abonentams, kai jie laikinai yra kitoje valstybėje narėje nei savo gyvenamosios vietos valstybė narė, vieta turėtų būti laikoma abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Todėl turėtų būti laikoma, kad paslaugų teikėjai vykdo tokius veiksmus remdamiesi susijusių teisių turėtojų atitinkamais leidimais šių abonentų gyvenamosios vietos valstybės narės atžvilgiu. Kai paslaugų teikėjai gali vykdyti viešo paskelbimo arba atkūrimo veiksmus abonento valstybėje narėje remdamiesi atitinkamų teisių turėtojų leidimu, abonentas, laikinai esantis kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, turėtų turėti galimybę naudotis prieiga prie paslaugos ir pačia paslauga ir, prireikus, atlikti reikiamus atkūrimo veiksmus, pavyzdžiui, parsisiuntimo, kuriuos atlikti jis turėtų teisę savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Laikoma, kad kai paslaugų teikėjas teikia internetines turinio paslaugas abonentui, laikinai esančiam kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos valstybė narė, ir abonentas naudojasi tokia paslauga pagal šį reglamentą, autorių teisės ir gretutinės teisės ar bet kokios kitos teisės, susijusios su paslaugos turinio naudojimu, nepažeidžiamos. Gyvenamosios vietos valstybėje narėje įgyta teisė į tarpvalstybinę prieigą prie skaitmeninio turinio internete išimtinai skirta tik asmeniniam naudojimui;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už bet kokių sutartinių nuostatų, kurios prieštarauja šiai prievolei leisti savo abonentams naudotis paslauga jų laikino buvimo valstybėje narėje metu, pažeidimą. Todėl sutartinės nuostatos, kuriomis siekiama uždrausti arba apriboti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą, neturi teisinės galios;

(22)  paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už bet kokių sutartinių nuostatų, kurios prieštarauja šiai prievolei leisti savo abonentams naudotis paslauga jų laikino buvimo valstybėje narėje metu, pažeidimą. Todėl sutartinės nuostatos, kuriomis siekiama uždrausti arba apriboti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą, neturi teisinės galios. Paslaugų teikėjams ir teisių, susijusių su internetinių turinio paslaugų teikimu, turėtojams neturėtų būti leidžiama apeiti taikomų šio reglamento nuostatų pasirenkant ES nepriklausančios šalies teisę, kaip teisę, taikytiną jų tarpusavyje pasirašytoms arba paslaugų teikėjų ir abonentų sutartimis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų abonentai būtų tinkamai informuojami apie sąlygas naudotis internetinėmis turinio paslaugomis kitose valstybėse narėse nei abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė. Šiuo reglamentu teisių turėtojams sudaromos sąlygos reikalauti, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama laikantis šio reglamento. Tačiau būtina užtikrinti, kad priemonės, kurių reikalaujama imtis, būtų pagrįstos ir neviršytų to, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Būtinos techninės ir organizacinės priemonės gali būti, pvz., IP adreso tikrinimas tam tikrais intervalais užuot nuolat stebėjus buvimo vietą, skaidrios informacijos apie tikrinimui taikytus metodus ir jo tikslus teikimas ir tinkamos saugumo priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad tikrinimo tikslu svarbu ne vieta, o kurioje valstybėje narėje abonentas turi prieigą prie paslaugos, tikslios vietos duomenys šiuo tikslu neturėtų būti renkami ir tvarkomi. Be to, kai paslauga gali būti teikiama vien nustačius abonento tapatumą, neturėtų būti reikalaujama nustatyti jo tapatybės;

(23)  paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų abonentai kiek tik įmanoma būtų tinkamai informuojami apie naudojimosi internetinėmis turinio paslaugomis kitose valstybėse narėse nei abonentų gyvenamosios vietos valstybė narė sąlygas ir mastą. Šiuo reglamentu reikalaujama, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama laikantis šio reglamento. Tačiau būtina užtikrinti, kad, taikant reikiamas priemones, paslaugų teikėjams būtų palikta erdvės su inovacijomis susijusioms galimybėms, kad jos nebūtų įsibrovėliškos, jomis naudojantis būtų gerbiamos teisės į privatų gyvenimą ir neviršijama tai, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Būtinų techninių ir organizacinių priemonių pavyzdžiai turėtų būti pagrįsti elektroniniais atpažinimo būdais paslaugos užsakymo metu, užuot nuolat stebėjus buvimo vietą, skaidria informacija asmenims apie taikomus tikrinimo metodus ir jo tikslus bei tinkamomis saugumo priemonėmis. Atsižvelgiant į tai, kad tikrinimo tikslu svarbu ne vieta, o kurioje valstybėje narėje abonentas turi prieigą prie paslaugos, tikslios vietos duomenys šiuo tikslu neturėtų būti renkami ir tvarkomi. Be to, kai paslauga gali būti teikiama vien nustačius abonento tapatumą, neturėtų būti reikalaujama nustatyti jo tapatybės. Tikrinimo procesas turėtų vykti paprastai ir nesumuojant, kad privatumas ir duomenų apsauga būtų užtikrinti kuo labiau naudojantis paslaugų teikėjui teisėtai jau prieinama informacija, taip pat lengviausiais ir paprasčiausiais taikomais metodais;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  šio reglamento tikslais vartotojai negali teikti, kad nuolat gyvena daugiau negu vienoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus, visų pirma teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą, saviraiškos laisvę ir laisvę užsiimti verslu. Tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šį reglamentą turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir jie turi būti tvarkomi laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB. Visų pirma paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi būti būtinas ir proporcingas siekiant atitinkamo tikslo;

(24)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taigi, šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus, visų pirma teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą, saviraiškos laisvę ir laisvę užsiimti verslu. Tvarkant bet kokius asmens duomenis pagal šį reglamentą turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų ir intelektinės nuosavybės apsaugą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 17 straipsnius ir jie turi būti tvarkomi laikantis Reglamento (ES) Nr. 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB. Visų pirma paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi būti būtinas ir proporcingas siekiant atitinkamo tikslo;

__________________

__________________

27 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31–51.

27 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

28 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37), iš dalies pakeista direktyvomis 2006/24/EB ir 2009/136/EB, vadinamoji e. privatumo direktyva.

28 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37), iš dalies pakeista direktyvomis 2006/24/EB ir 2009/136/EB, vadinamoji e. privatumo direktyva.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma Sutarties 101 ir 102 straipsniams. Šiame reglamente numatytos taisyklės neturėtų būti taikomos siekiant apriboti konkurenciją prieštaraujant Sutarčiai;

(25)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma Sutarties 101 ir 102 straipsniams. Šiame reglamente numatytos taisyklės neturėtų būti taikomos siekiant apriboti konkurenciją prieštaraujant Sutarčiai. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas ir internetinio turinio paslaugoms, kurioms jau galioja europinės licencijos pagal Direktyvą 2014/26/ES;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  sutartys, pagal kurias licencijuojamas turinys, paprastai sudaromos gana ilgam laikotarpiui. Todėl, siekiant užtikrinti, kad visi Sąjungoje gyvenantys vartotojai galėtų laiku naudotis internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu vienodomis sąlygomis ir be nepagrįsto delsimo, šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas sutartims ir teisėms, sudarytoms ir įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra svarbios internetinių turinio paslaugų, teikiamų po tos dienos, tarpvalstybiniam perkeliamumui. Tai taip pat yra būtina siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje veikiantiems paslaugų teikėjams, sudarant sąlygas paslaugų teikėjams, kurie sudarė sutartis su teisių turėtojais ilgam laikotarpiui, užtikrinti savo abonentams paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo galimybės pervarstyti tokias sutartis. Be to, šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad kai paslaugų teikėjai imasi priemonių, kurios būtinos tarpvalstybiniam jų paslaugų perkeliamumui, jie galėtų pasiūlyti viso savo internetinio turinio perkeliamumą. Galiausiai ja taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos teisių turėtojams išvengti esamų licencijavimo sutarčių persvarstymo, kad paslaugų teikėjai galėtų siūlyti tarpvalstybinį paslaugų perkeliamumą;

(26)  sutartys, pagal kurias licencijuojamas turinys, paprastai sudaromos gana ilgam laikotarpiui. Todėl, siekiant užtikrinti, kad visi Sąjungoje gyvenantys vartotojai galėtų laiku naudotis internetinių turinio paslaugų tarpvalstybiniu perkeliamumu vienodomis sąlygomis ir be nepagrįsto delsimo, šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas sutartims ir teisėms, sudarytoms ir įgytoms iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra svarbios internetinių turinio paslaugų, teikiamų po tos dienos, tarpvalstybiniam perkeliamumui, nepatiriant jokių papildomų išlaidų. Tai taip pat yra būtina siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje veikiantiems paslaugų teikėjams, ypač MVĮ, sudarant sąlygas paslaugų teikėjams, kurie sudarė sutartis su teisių turėtojais ilgam laikotarpiui, užtikrinti savo abonentams paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo galimybės pervarstyti tokias sutartis. Be to, šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad kai paslaugų teikėjai imasi priemonių, kurios būtinos tarpvalstybiniam jų paslaugų perkeliamumui, jie galėtų pasiūlyti viso savo internetinio turinio perkeliamumą. Galiausiai ja taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos teisių turėtojams išvengti esamų licencijavimo sutarčių persvarstymo, kad paslaugų teikėjai galėtų siūlyti tarpvalstybinį paslaugų perkeliamumą;

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. pritaikyti teisinę sistemą tam, kad Sąjungoje būtų užtikrinta internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo galimybė, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl jo masto ir poveikio ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jame nurodytam tikslui pasiekti. Todėl šiuo reglamentu nedaroma didelio poveikio teisių licencijavimui ir teisių turėtojai bei paslaugų teikėjai nėra įpareigojami persvarstyti sutarčių. Be to, šiuo reglamentu nereikalaujama, kad paslaugų teikėjas imtųsi priemonių internetinių turinio paslaugų teikimo kitoje šalyje nei abonento gyvenamosios vietos valstybė narė kokybei užtikrinti. Galiausiai šis reglamentas netaikomas paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas nemokamai ir kurie nenustato abonento gyvenamosios vietos valstybės narės. Todėl juo neverčiama patirti neproporcingų išlaidų,

(29)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. pritaikyti teisinę sistemą tam, kad Sąjungoje būtų užtikrinta internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo galimybė, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl jo masto ir poveikio ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jame nurodytam tikslui pasiekti. Todėl šiuo reglamentu nedaroma didelio poveikio teisių licencijavimui ir teisių turėtojai bei paslaugų teikėjai nėra įpareigojami persvarstyti sutarčių. Be to, šiuo reglamentu nereikalaujama, kad paslaugų teikėjas imtųsi priemonių internetinių turinio paslaugų teikimo kitoje šalyje nei abonento gyvenamosios vietos valstybė narė kokybei užtikrinti. Galiausiai šis reglamentas netaikomas paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas nemokamai ir kurie nenustato abonento gyvenamosios vietos valstybės narės. Todėl jį taikant internetinio turinio paslaugų teikėjai, teisių turėtojai ar galutiniai vartotojai nepatiria neproporcingų išlaidų,

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo užtikrinama, kad Sąjungoje internetinių turinio paslaugų abonentai, būdami valstybėje narėje laikinai, galėtų naudotis prieiga prie tų paslaugų ir tomis paslaugomis.

Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, kuriuo užtikrinama, kad Sąjungoje internetinių turinio paslaugų abonentai, būdami kitoje – ne gyvenamosios vietos – valstybėje narėje laikinai, galėtų naudotis prieiga prie tų paslaugų ir tomis paslaugomis nepatirdami papildomų išlaidų, kaip ir tada, kai jie yra savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  abonentas – vartotojas, kuris pagal internetinės turinio paslaugos teikimo sutartį su paslaugos teikėju turi prieigą prie šios paslaugos ir gali ja naudotis savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje;

a)  abonentas – vartotojas, kuris pagal internetinės turinio paslaugos teikimo sutartį su paslaugos teikėju turi prieigą prie šios paslaugos ir gali ja naudotis savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje už piniginį užmokestį arba jo nemokėdamas, jeigu atitinkamas paslaugų teikėjas savanoriškai nusprendžia laikytis reikalavimų, susijusių su gyvenamosios vietos valstybės narės tikrinimu;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gyvenamosios vietos valstybė narė – valstybė narė, kurioje abonentas nuolat gyvena;

c)  gyvenamosios vietos valstybė narė – valstybė narė, kurioje abonentas nuolat gyvena, kaip nustatyta ir anksčiau patikrinta užsisakant paslaugą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  laikinas buvimas – abonento buvimas ne savo gyvenamosios vietos, o kitoje valstybėje narėje;

d)  laikinas buvimas – nenuolatinis abonento buvimas ne savo gyvenamosios vietos, o kitoje valstybėje narėje – nesvarbu, kokia faktinė tokio riboto buvimo trukmė, jeigu gyvenamosios vietos valstybė narė buvo patikrinta pagal 2 straipsnio 2 dalį;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos e punkto 2 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  nemokamai, su sąlyga, kad paslaugų teikėjas nustato jo gyvenamosios vietos valstybę narę;

(2)  nemokamai, su sąlyga, kad paslaugų teikėjas nustato jo gyvenamosios vietos valstybę narę atsižvelgdamas į abonento internetinę gyvenamosios vietos valstybės narės deklaraciją arba į abonento gyvenamąją vietą, nurodytą ryšium su mokesčiais, tapatybės kortele, elektroninės atpažinties priemonėmis, pirmiausia notifikuotaisiais e. atpažinties dokumentais, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 910/2014, arba kitokiu internetiniu dokumentu, kuriuo patvirtinama abonento gyvenamoji vieta;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Internetinės turinio paslaugos teikėjas suteikia abonentui galimybę naudotis prieiga prie internetinių turinio paslaugų ir tomis paslaugomis jam laikinai būnant valstybėje narėje.

(1)  Internetinės turinio paslaugos, už kurią imamas arba neimamas piniginis užmokestis, tačiau kurios atveju atliekamas išankstinis proporcingas abonento gyvenamosios vietos valstybės narės patikrinimas, teikėjas suteikia abonentui galimybę naudotis prieiga prie internetinių turinio paslaugų, kurias vartotojas yra teisėtai užsisakęs, ir tomis paslaugomis jam laikinai būnant valstybėje narėje be papildomų išlaidų.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Internetinės turinio paslaugos teikėjas informuoja abonentą apie internetinės turinio paslaugos, teikiamos pagal 1 dalį, teikimo kokybę.

(3)  Internetinės turinio paslaugos teikėjas, prieš pradėdamas teikti tą paslaugą, suteikia abonentui informaciją apie internetinės turinio paslaugos teikimo kokybę ir galimus jos apribojimus, kaip nustatyta 1 dalyje.

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Visos sutartinės nuostatos, įskaitant susijusias su autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų santykiais, bet kokių kitų teisių, susijusių su internetinio turinio paslaugų turinio naudojimu, turėtojų ir paslaugų teikėjų santykiais, taip pat paslaugų teikėjų ir abonentų santykiais, kurios prieštarauja 3 straipsnio 1 daliai ir 4 straipsniui, neturi teisinės galios.

(1)  Visos sutartinės nuostatos, įskaitant susijusias su autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų santykiais, bet kokių kitų teisių, susijusių su internetinio turinio paslaugų turinio naudojimu, turėtojų ir paslaugų teikėjų santykiais, taip pat susijusias su paslaugų teikėjų ir abonentų santykiais, kurios galėtų užkirsti kelią šio reglamento taikymui, neturi teisinės galios.

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Nepaisant 1 dalies, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojai arba bet kokių kitų su internetinių turinio paslaugų turiniu susijusių teisių turėtojai gali reikalauti, kad paslaugų teikėjas imtųsi veiksmingų priemonių patikrinti, ar internetinė turinio paslauga teikiama pagal 3 straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad tokios priemonės, kurių reikalaujama imtis, yra pagrįstos ir neviršija to, kas būtina jų tikslui pasiekti.

Išbraukta.

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmens duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi, įskaitant visų pirma patikrinimų pagal 5 straipsnio 2 dalį tikslu, laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB.

Asmens duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Technologinio neutralumo principas

 

Vartotojai savo nuožiūra renkasi prietaiso ar technologijos tipą iš prieinamų rinkoje, kad galėtų naudotis internetiniu turiniu, ir savo nuožiūrą juos keičia. Papildomi techniniai reikalavimai neturėtų būti sąlyga perkeliamumo paslaugoms teikti, o šios paslaugos teikiamos technologiniu požiūriu neutralioje ir sąveikioje aparatinės ir programinės įrangos aplinkoje.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b straipsnis

 

Įvertinimas

 

Ne vėliau nei praėjus trejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo Komisija įvertina jo įgyvendinimą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje išdėsto savo išvadas.

 

Ataskaitoje įvertinamas naudojimasis tarpvalstybiniu perkeliamumu ir tikrinimo priemonėmis, ypatingas dėmesys atkreipiamas į tai, ar sukurti ir įgyvendinti sprendimai teigiamai, ar neigiamai paveikė bendrosios skaitmeninės rinkos vystymą, ir prireikus konstatuojama, ar būtina atlikti peržiūrą. Prireikus kartu su Komisijos ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

8 strapsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [data: 6 mėnesiai po jo paskelbimo].

Jis taikomas nuo [data: 12 mėnesių po jo paskelbimo], tačiau tai nėra kliūtis paslaugų teikėjams užtikrinti perkeliamumą, kai tik jie tai gali padaryti vadovaudamiesi šiuo reglamentu.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarpvalstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje

Nuorodos

COM(2015) 0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

12.5.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

25.2.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Svarstymas komitete

4.7.2016

 

 

 

Priėmimo data

26.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarpvalstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje

Nuorodos

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.12.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

12.5.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Priėmimo data

29.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Pateikimo data

9.12.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika