Procedure : 2015/0284(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0378/2016

Ingediende teksten :

A8-0378/2016

Debatten :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Stemmingen :

PV 18/05/2017 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0224

VERSLAG     ***I
PDF 1307kWORD 163k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Jean-Marie Cavada

Rapporteurs voor advies (*):

Marco Zullo, Commissie interne markt en consumentenbescherming

Sabine Verheyen, Commissie cultuur en onderwijs

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (*)
 ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (*)
 ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0627),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0392/2015),

–  gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 8 april 2016(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8‑0378/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

- gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114 juncto artikel 169,

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Aangezien de interne markt een gebied zonder interne grenzen omvat waartoe onder meer wordt vertrouwd op het vrije verkeer van diensten en personen, moet worden bepaald dat consumenten online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken die toegang bieden tot inhoud als muziek, spellen, films of sportevenementen, niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in andere lidstaten van de Unie. Daarom moeten belemmeringen die de toegang tot en het gebruik van dergelijke grensoverschrijdende online-inhoudsdiensten hinderen, worden verwijderd.

(1)  De grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten die door consumenten op legale wijze in hun woonlidstaat zijn verkregen, is bevorderlijk voor de goede werking van de interne markt en voor de doeltreffende handhaving van de beginselen van het vrije verkeer van personen en diensten. Aangezien de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen is, die berust op onder meer het vrije verkeer van diensten en personen, moet gewaarborgd worden dat consumenten online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken die toegang bieden tot inhoud als muziek, spellen, films, amusementsprogramma's of sportevenementen, niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in een andere lidstaat van de Unie, bijvoorbeeld voor vrije tijd, zaken of studie. Daarom moeten belemmeringen die de toegang tot en het gebruik van dergelijke grensoverschrijdende online-inhoudsdiensten hinderen, zo snel mogelijk en zonder extra kosten voor de gebruiker worden verwijderd, met name in sectoren waarin de portabiliteit van online-inhoud nog beperkt is.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De technologische ontwikkeling die leidt tot een toenemend aantal draagbare apparaten zoals tablets en smartphones, vergemakkelijkt het gebruik van online-inhoud door het verlenen van toegang tot deze diensten, ongeacht de locatie van de consument. Er is een snelgroeiende vraag van de kant van de consumenten naar toegang tot inhoud en innovatieve onlinediensten niet alleen in hun eigen land, maar ook wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn.

(2)  De technologische ontwikkeling die leidt tot een toenemend aantal draagbare apparaten zoals laptops, tablets en smartphones, vergemakkelijkt het gebruik van online-inhoud door het verlenen van toegang tot deze diensten, ongeacht de locatie van de consument. Er is een snelgroeiende vraag van de kant van de consumenten naar toegang tot inhoud en innovatieve onlinediensten. Deze nieuwe vorm van consumptie moet gepaard gaan met maatregelen om de toegang tot online-inhoudsdiensten voor abonnees die tijdelijk aanwezig zijn in een andere lidstaat van de Unie te vergemakkelijken, een en ander ten behoeve van consumenten binnen de Europese Unie. Een gecontroleerde, geleide en evenredige toepassing van grensoverschrijdende portabiliteit zal de begunstigden daarvan een bijkomende mogelijkheid bieden voor legale toegang tot online-inhoudsdiensten. Het concept ‘tijdelijke aanwezigheid’ moet in verhouding staan tot het doel van deze verordening, te weten het voorzien in grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten voor abonnees die tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, maar gewoonlijk in hun woonlidstaat verblijven.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Consumenten gaan steeds meer overeenkomsten aan met aanbieders voor het voorzien in online-inhoudsdiensten. In de praktijk hebben consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, vaak echter geen toegang tot, en kunnen zij geen gebruikmaken van de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in hun eigen land het recht op gebruik hebben verworven.

(3)  Consumenten gaan steeds meer overeenkomsten aan met aanbieders voor het voorzien in online-inhoudsdiensten. In de praktijk verliezen consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, vaak echter hun toegang tot en kunnen zij geen gebruikmaken van de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in hun woonlidstaat het recht op gebruik rechtmatig hebben verworven.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Er zijn een aantal belemmeringen die de verstrekking van die diensten aan consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, zoals muziek, spellen of films die beschermd zijn door auteursrechten en/of naburige rechten krachtens het recht van de Unie. Met name vloeien de hinderpalen voor grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten voort uit het feit dat de rechten voor de doorgifte van inhoud die wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, zoals audiovisuele werken, vaak op territoriale basis in licentie worden gegeven, alsook uit het feit dat aanbieders van onlinediensten ervoor kunnen kiezen slechts specifieke markten te bedienen.

(4)  Er zijn een aantal belemmeringen die de verstrekking van die diensten aan consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, zoals muziek, spellen, amusementsprogramma's of films die beschermd zijn door auteursrechten en/of naburige rechten krachtens het recht van de Unie. De problemen in verband met grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten variëren momenteel al naargelang de sector: Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad1bis heeft betrekking op de muzieksector en voorziet in multiterritoriale en pan‑Europese licenties, maar voor de audiovisuele sector, waarin het model van exclusieve territoriale licenties nog altijd de norm is, bestaat een dergelijke regeling niet. Deze verordening beoogt oplossingen te bieden voor de problemen in verband met het bieden van portabiliteit in de betrokken sectoren, zonder daarbij afbreuk te doen aan het hoge niveau van bescherming dat geboden wordt door de regelgeving inzake auteursrechten en naburige rechten in de Unie, en met name zonder afbreuk te doen aan het bestaande model van territoriale licenties, dat een belangrijke rol speelt bij de financiering en productie van culturele inhoud die is afgestemd op de verschillende markten van de Unie, en op die manier bijdraagt aan de culturele diversiteit in Europa.

 

__________________

 

1bis Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt (PB L 84 van 20.3.2014, blz. 72).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Hetzelfde geldt voor andere inhoud, zoals sportevenementen, die niet op grond van de wetgeving van de Unie wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, maar die eventueel wel in het kader van het nationale recht wordt beschermd door het auteursrecht, naburige rechten of op grond van andere specifieke wetgeving en waarvoor vaak ook een licentie wordt gegeven door de organisatoren van dergelijke bijeenkomsten of die op territoriale basis door aanbieders van onlinediensten wordt aangeboden. De uitzendingen van dergelijke inhoud door omroeporganisaties worden in principe beschermd door naburige rechten die op EU-niveau zijn geharmoniseerd. Bovendien bevatten de uitzendingen van deze inhoud vaak auteursrechtelijk beschermde elementen zoals muziek, leaders en aftitelingen of grafische elementen. Daarnaast zijn bepaalde aspecten van die uitzendingen met betrekking tot evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving of evenementen van groot belang voor het publiek met het oog op korte nieuwsverslagen, geharmoniseerd bij Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad22. Tot slot omvatten audiovisuele mediadiensten in de zin van Richtlijn 2010/13/EU diensten die toegang verlenen tot inhoud zoals sportevenementen, nieuws en actuele gebeurtenissen.

(5)  Hetzelfde geldt voor andere inhoud, zoals sportevenementen, die niet op grond van de wetgeving van de Unie wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, maar die eventueel wel in het kader van het nationale recht wordt beschermd door het auteursrecht, naburige rechten of op grond van andere specifieke wetgeving en waarvoor vaak ook een licentie wordt gegeven door de organisatoren van dergelijke bijeenkomsten of die op territoriale basis door aanbieders van onlinediensten wordt aangeboden. De uitzendingen van dergelijke inhoud door omroeporganisaties worden in principe beschermd door naburige rechten die op EU-niveau zijn geharmoniseerd. Bovendien bevatten de uitzendingen van deze inhoud vaak auteursrechtelijk beschermde elementen zoals muziek, leaders en aftitelingen of grafische elementen. Daarnaast zijn bepaalde aspecten van die uitzendingen met betrekking tot evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving of evenementen van groot belang voor het publiek met het oog op korte nieuwsverslagen, geharmoniseerd bij Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad. Tot slot omvatten audiovisuele mediadiensten in de zin van Richtlijn 2010/13/EU diensten die toegang verlenen tot inhoud zoals sportevenementen, nieuws en actuele gebeurtenissen. In artikel 167, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen van de Verdragen rekening moet houden met culturele aspecten. Op grond van artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie moet ook rekening worden gehouden met de eerbiediging van en toegang tot culturele diversiteit, als bedoeld in het Unesco-Verdrag van 20 oktober 2005 betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen.

__________________

__________________

22 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten, PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.

22 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten, PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Daarom worden online-inhoudsdiensten steeds vaker aangeboden in een pakket waarin inhoud die niet wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten niet kan worden gescheiden van inhoud die wel wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten zonder aanzienlijke vermindering van de waarde van de dienstverlening aan de consumenten. Dit is met name het geval met premium inhoud zoals sport- en andere evenementen die van groot belang zijn voor de consument. Om ervoor te zorgen dat aanbieders consumenten volledige toegang kunnen bieden tot hun online-inhoudsdiensten, is het onvermijdelijk dat deze verordening ook geldt voor dergelijke inhoud die wordt gebruikt door online-inhoudsdiensten en dat zij dus van toepassing is op audiovisuele mediadiensten in de zin van Richtlijn 2010/13/EU, alsmede op uitzendingen van omroeporganisaties in hun geheel.

(6)  Daarom worden online-inhoudsdiensten steeds vaker aangeboden in een pakket waarin inhoud die niet wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten niet kan worden gescheiden van inhoud die wel wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten zonder aanzienlijke vermindering van de waarde van de dienstverlening aan de consumenten. Dit is met name het geval met premium inhoud zoals sport- en andere evenementen die van groot belang zijn voor de consument. Om ervoor te zorgen dat aanbieders consumenten ook bij tijdelijke aanwezigheid van die consumenten in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat, volledige toegang kunnen bieden tot hun online-inhoudsdiensten, is het onvermijdelijk dat deze verordening ook geldt voor dergelijke inhoud die wordt gebruikt door online-inhoudsdiensten en dat zij dus van toepassing is op audiovisuele mediadiensten in de zin van Richtlijn 2010/13/EU, alsmede op uitzendingen van omroeporganisaties in hun geheel.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De rechten van werken en ander beschermd materiaal worden onder meer geharmoniseerd in Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad23, Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad24, Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad25 en Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad26.

(7)  De rechten van werken en ander beschermd materiaal worden onder meer geharmoniseerd in Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad23, Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad24, Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad25, Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad26 en Richtlijn 2014/26/EU.

__________________

__________________

23 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, PB L 077 van 27.03.1996, blz. 20.

23 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 077 van 27.3.1996, blz. 20).

24 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10.

24 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10).

25 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28.

25 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28).

26 Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, PB L 111 van 5.5.2009, blz. 16.

26 Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PB L 111 van 5.5.2009, blz. 16).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De verwerving van een licentie voor de betrokken rechten is niet altijd mogelijk, met name wanneer de rechten op de inhoud op exclusieve basis in licentie worden gegeven. Om de territoriale exclusiviteit te garanderen, verbinden aanbieders van onlinediensten zich er vaak toe om in hun licentieovereenkomsten met rechthebbenden, met inbegrip van omroeporganisaties en organisatoren van evenementen, te voorkomen dat hun abonnees toegang hebben tot en gebruikmaken van hun dienst buiten het gebied waarvoor de aanbieder houder is van de licentie. Deze aan de aanbieders opgelegde contractuele beperkingen vereisen dat aanbieders maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van toegang tot hun diensten vanaf IP-adressen buiten het betrokken gebied. Daarom is een van de belemmeringen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten gelegen in de overeenkomsten tussen de aanbieders van onlinediensten en hun abonnees, die op hun beurt een weerspiegeling zijn van de bedingen inzake de territoriale beperking in de overeenkomsten tussen de aanbieders en de rechthebbenden.

(10)  De verwerving van een licentie voor de betrokken rechten is niet altijd mogelijk, met name wanneer de rechten op de inhoud op exclusieve basis in licentie worden gegeven. Om de territoriale exclusiviteit te garanderen, verbinden aanbieders van onlinediensten zich er vaak toe om in hun licentieovereenkomsten met rechthebbenden, met inbegrip van omroeporganisaties en organisatoren van evenementen, te voorkomen dat hun abonnees toegang hebben tot en gebruikmaken van hun dienst buiten het gebied waarvoor de aanbieder houder is van de licentie. Deze verordening moet voldoen aan de vraag naar toegang tot en gebruik van online-inhoudsdiensten op basis van portabiliteit in de hele Unie van abonnees die tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, waarbij tegelijkertijd het territorialiteitsbeginsel, dat van groot belang is voor de goede ontwikkeling en duurzame financiering van de Europese audiovisuele en filmsector, wordt gerespecteerd.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Bovendien heeft het Hof in de gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, besloten dat bepaalde beperkingen op het verrichten van diensten niet kunnen worden gerechtvaardigd in het licht van het doel van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten.

(11)  Voorts moet rekening worden gehouden met het arrest van het Hof van Justitie in gevoegde zaken C‑403/08 en C‑429/08, Football Association Premier League en anderen1bis.

 

_________________

 

1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 en C‑429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Daarom heeft deze verordening als doelstelling het rechtskader aan te passen om ervoor te zorgen dat de licentieverlening van rechten niet langer barrières opwerpt voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie en dat de grensoverschrijdende portabiliteit kan worden gewaarborgd.

(12)  Daarom heeft deze verordening ten doel het rechtskader inzake auteursrechten en naburige rechten aldus aan te passen dat met betrekking tot het aanbieden van online-inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk aanwezig zijn in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat een gemeenschappelijke aanpak wordt gehanteerd die inhoudt dat abonnees geen extra kosten hoeven te dragen, door middel van invoering van een eng uit te leggen juridische fictie die ten doel heeft de belemmeringen die samenhangen met licentieverlening van rechten voor de portabiliteit van op rechtmatige wijze verkregen online-inhoud weg te nemen. Het concept grensoverschrijdende portabiliteit moet duidelijk worden onderscheiden van het begrip grensoverschrijdende toegang, dat in geen geval binnen de werkingssfeer van deze verordening valt.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die een aanbieder, na van de rechthebbenden de betrokken rechten voor een bepaald grondgebied te hebben verkregen, op grond van een overeenkomst aan zijn abonnees verstrekt, op welke manier dan ook, zoals streaming, downloaden of een andere techniek die het gebruik van die inhoud toelaat. Een registratie om inhoudssignaleringen te ontvangen, of louter de aanvaarding van HTML-cookies mag niet worden beschouwd als een overeenkomst voor de verstrekking van online-inhoudsdiensten in de zin van deze verordening.

(13)  Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die een aanbieder, na van de rechthebbenden de betrokken rechten voor een bepaald grondgebied te hebben verkregen, op grond van een overeenkomst aan zijn abonnees verstrekt, op welke manier dan ook, zoals streaming, applicaties downloaden of een andere techniek die het gebruik van die inhoud toelaat. Een registratie om inhoudssignaleringen te ontvangen, een eenvoudig inlogsysteem gebaseerd op algemene persoonsgegevens, zoals het email-adres of de naam van de gebruiker, of louter de aanvaarding van HTML-cookies mag niet worden beschouwd als een overeenkomst voor de verstrekking van online-inhoudsdiensten in de zin van deze verordening.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Deze verordening dient alleen van toepassing te zijn op online-inhoudsdiensten waartoe abonnees daadwerkelijk toegang hebben en die zij kunnen gebruiken in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zonder te worden beperkt tot een specifieke locatie, aangezien het niet passend is te bepalen dat aanbieders die in hun eigen land geen portabele diensten aanbieden, dat wel over de grenzen heen zouden moeten doen.

(15)  Deze verordening dient alleen van toepassing te zijn op online-inhoudsdiensten waartoe abonnees daadwerkelijk toegang hebben en die zij kunnen gebruiken in hun woonlidstaat, zonder te worden beperkt tot een specifieke locatie, aangezien het niet passend is te bepalen dat aanbieders die in de woonlidstaat van de abonnee geen portabele diensten aanbieden, dat wel over de grenzen heen zouden moeten doen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Deze verordening moet van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden aangeboden. Aanbieders van dergelijke diensten zijn in staat om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren. Het recht op het gebruik van een online-inhoudsdienst moet worden beschouwd als een tegen betaling verworven recht, of de betaling nu rechtstreeks aan de aanbieder van de online-inhoudsdienst wordt gedaan dan wel aan een andere partij zoals een aanbieder die een pakket aanbiedt, bestaande uit een telecommunicatiedienst, gecombineerd met een online-inhoudsdienst van een andere aanbieder.

(16)  Deze verordening moet van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden aangeboden. Aanbieders van dergelijke diensten zijn in staat om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren. Het recht op het gebruik van een online-inhoudsdienst moet worden beschouwd als een tegen betaling verworven recht, of de betaling nu rechtstreeks aan de aanbieder van de online-inhoudsdienst wordt gedaan dan wel aan een andere partij zoals een aanbieder die een pakket aanbiedt, bestaande uit een telecommunicatiedienst, gecombineerd met een online-inhoudsdienst van een andere aanbieder. De betaling van een verplichte heffing voor openbare omroepdiensten mag niet worden beschouwd als betaling voor het verkrijgen van toegang tot die online-inhoudsdiensten op basis van grensoverschrijdende portabiliteit.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt, zijn ook in de werkingssfeer van deze verordening opgenomen, voor zover aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees controleren. Online-inhoudsdiensten die worden verstrekt zonder ervoor te hoeven betalen en waarvan de aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees niet controleren, dienen buiten de werkingssfeer van deze verordening te blijven, aangezien hun opneming een belangrijke verandering zou betekenen van de manier waarop deze diensten worden geleverd en buitensporige kosten met zich mee zou brengen. Voor de controle van de woonlidstaat van de abonnee moet worden vertrouwd op informatie zoals betaling van een licentievergoeding voor andere in de woonlidstaat verstrekte diensten, het bestaan van een overeenkomst voor een internet- of telefoonverbinding, het IP-adres of een ander authenticatiemiddel, indien zij de aanbieder redelijke indicatoren bieden ten aanzien van de woonlidstaat van zijn abonnees.

(17)  Momenteel is het zo dat aanbieders van online-inhoudsdiensten waarvoor niet hoeft te worden betaald in het algemeen de woonstaat van hun gebruikers niet in die mate controleren dat afdoende zekerheid wordt verkregen. Enkele aanbieders controleren de woonstaat van hun gebruikers echter wel of zijn van plan om dat in de nabije toekomst te doen. Om deze tendens aan te moedigen moeten dergelijke aanbieders, in het belang van de consument en zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor aanbieders met beperkte technische en financiële middelen, ervoor kunnen kiezen binnen de werkingssfeer van deze verordening te worden opgenomen, mits zij voldoen aan de eisen in verband met de controle van de woonlidstaat van gebruikers van hun diensten overeenkomstig deze verordening. Als dergelijke aanbieders gebruikmaken van deze mogelijkheid moeten zij voldoen aan de verplichtingen die krachtens deze verordening gelden voor aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden geleverd. Aanbieders van diensten moeten gebruikers, en tevens rechthebbenden, tijdig in kennis stellen van hun besluit om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om te zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk te eisen dat aanbieders van onlinediensten het hun abonnees mogelijk maken in de lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid gebruik te maken van de dienst door hun toegang te geven tot dezelfde inhoud op dezelfde reeks en hetzelfde aantal apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde reeks functionaliteiten als die welke in hun woonlidstaat worden geboden. Het betreft hier een verplichting, en de partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen. Elk optreden van een aanbieder dat de abonnee de toegang tot of het gebruik van de dienst zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een lidstaat verblijft, bijvoorbeeld beperkingen van de functionaliteiten van de dienst of de kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen op het omzeilen van de verplichting om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken en derhalve strijdig zijn met deze verordening.

(18)  Om te zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk te eisen dat aanbieders van onlinediensten het hun abonnees mogelijk maken in de lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid gebruik te maken van de dienst door hun toegang te geven tot dezelfde inhoud op dezelfde reeks en hetzelfde aantal apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde reeks functionaliteiten als die welke in hun woonlidstaat worden geboden. Het betreft hier een verplichting, en de partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen. Aanbieders van onlinediensten moeten hun abonnees de gelegenheid bieden in de lidstaat waar zij tijdelijk aanwezig zijn gebruik te maken van de door hen geboden dienst, door hun op dezelfde wijze toegang te bieden tot de dienst als in hun woonlidstaat. Elk optreden van een aanbieder dat de abonnee de toegang tot of het gebruik van de dienst zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een lidstaat verblijft, bijvoorbeeld beperkingen van de functionaliteiten van de dienst of de kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen op het omzeilen van de verplichting om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken en derhalve strijdig zijn met deze verordening. Deze bepaling mag de aanbieders van online-inhoudsdiensten er echter niet van weerhouden voorlichtingsactiviteiten te ontplooien ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van online-inhoudsdiensten of inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten op de door deze aanbieders verspreide inhoud.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Eisen dat de levering van online-inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk in andere lidstaten dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, van dezelfde kwaliteit zou moeten zijn als in de woonlidstaat, zou tot hoge kosten voor aanbieders en daarmee uiteindelijk voor abonnees kunnen leiden. Daarom is het in het kader van deze verordening niet passend te eisen dat de aanbieder van een online-inhoudsdienst maatregelen moet nemen om dergelijke diensten te leveren met een kwaliteit die uitgaat boven de kwaliteit die beschikbaar is via de plaatselijke, door een abonnee gekozen onlinetoegang, wanneer deze tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat. In dergelijke gevallen is de aanbieder niet aansprakelijk indien de kwaliteit van de verstrekking van de dienst lager is. Wanneer de aanbieder echter uitdrukkelijk een overeenkomst sluit waarin abonnees een bepaalde kwaliteit wordt gegarandeerd wanneer die abonnees tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, is hij aan die overeenkomst gebonden.

(19)  Eisen dat de levering van online-inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk in andere lidstaten dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, van dezelfde kwaliteit zou moeten zijn als in de woonlidstaat, zou tot hoge kosten voor aanbieders en daarmee uiteindelijk voor abonnees kunnen leiden. Daarom is het in het kader van deze verordening niet passend te eisen dat de aanbieder van een online-inhoudsdienst maatregelen moet nemen om dergelijke diensten te leveren met een kwaliteit die uitgaat boven de kwaliteit die beschikbaar is via de plaatselijke, door een abonnee gekozen onlinetoegang, wanneer deze tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat. In dergelijke gevallen is de aanbieder niet aansprakelijk indien de kwaliteit van de verstrekking van de dienst lager is, mits de redenen daarvoor toegeschreven kunnen worden aan objectieve factoren zoals de ontoereikendheid van de nationale infrastructuur. De aanbieder dient de consument evenwel op het moment van afsluiten van het abonnement in te lichten over de mogelijk lagere kwaliteit. Wanneer de aanbieder echter uitdrukkelijk een overeenkomst sluit waarin abonnees een bepaalde kwaliteit wordt gegarandeerd wanneer die abonnees tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, is hij aan die overeenkomst gebonden. Aanbieders van online-inhoudsdiensten moeten ervoor zorgen dat hun abonnees naar behoren geïnformeerd worden over de voorwaarden die gelden wanneer zij in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat gebruikmaken van online-inhoudsdiensten, onder meer over het feit dat deze voorwaarden kunnen verschillen van de voorwaarden die van toepassing zijn in hun eigen woonlidstaat.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om ervoor te zorgen dat de aanbieders van online-inhoudsdiensten voldoen aan de verplichting tot het bieden van grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten zonder dat zij de desbetreffende rechten in een andere lidstaat moeten aanschaffen, dient te worden bepaald dat aanbieders die wettelijk portabele online-inhoudsdiensten aanbieden in de woonlidstaat van de abonnees, altijd het recht hebben om deze diensten aan die abonnees te verlenen wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt door te bepalen dat de levering van, de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-inhoudsdiensten moeten worden geacht plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee.

(20)  Om ervoor te zorgen dat de aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden geleverd en de aanbieders van online-inhoudsdiensten waarvoor niet hoeft te worden betaald die ervoor hebben gekozen om te worden opgenomen in de werkingssfeer van deze verordening voldoen aan de verplichting tot het bieden van grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten zonder dat zij de desbetreffende rechten in een andere lidstaat moeten aanschaffen, dient te worden bepaald dat deze aanbieders altijd het recht hebben om deze diensten aan die abonnees te verlenen wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt door te bepalen dat, in het kader van deze verordening, de levering van, de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-inhoudsdiensten moeten worden geacht plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee. Deze verordening en met name het wettelijke mechanisme dat de levering van, de toegang tot en het gebruik van een online-inhoudsdienst in de woonlidstaat van de abonnee regelt, laat de mogelijkheid van de aanbieder onverlet om de abonnee toegang te bieden tot inhoud waarvoor de aanbieder in de lidstaat waar de abonnee tijdelijk aanwezig is over een licentie beschikt, en de abonnee in staat te stellen deze inhoud te gebruiken, mits de aanbieder in het bezit is van de nodige licenties overeenkomstig de richtlijnen 2001/29/EG en 2014/26/EU en toestemming van de rechthebbenden heeft om hun inhoud te gebruiken. Het is echter belangrijk te verduidelijken dat dit wettelijke mechanisme enkel en alleen mag worden gebruikt om de portabiliteit van online-inhoudsdiensten te bevorderen.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Voor de licentieverlening van auteursrechten en naburige rechten betekent dit dat de relevante handelingen reproductie, mededeling aan het publiek en beschikbaarstelling van werken en ander beschermd materiaal, alsook de aanhaling of het hergebruik met betrekking tot databanken die worden beschermd door rechten sui generis, die zich voordoen wanneer de dienst wordt verleend aan abonnees wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, moeten worden geacht te zijn verricht in de woonlidstaat van de abonnees. De aanbieders moeten derhalve worden geacht om dergelijke handelingen op basis van de respectieve toestemmingen van de betrokken rechthebbenden voor de woonlidstaat van deze abonnees uit te voeren. Telkens wanneer aanbieders in de lidstaat van de abonnee handelingen kunnen uitvoeren zoals mededeling aan het publiek of reproductie op basis van toestemming van de betrokken rechthebbenden, moet een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat, toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de dienst en waar nodig alle relevante handelingen van reproductie kunnen uitvoeren zoals downloaden, waartoe hij in zijn eigen woonlidstaat het recht zou hebben. Het bieden van online-inhoudsdiensen door een aanbieder aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat en het gebruik van die dienst door een dergelijke abonnee in overeenstemming met deze verordening, mag niet worden opgevat als schending van het auteursrecht en de naburige rechten of enige andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van de inhoud van de dienst.

(21)  Voor de licentieverlening van auteursrechten en naburige rechten betekent dit dat de relevante handelingen reproductie, mededeling aan het publiek en beschikbaarstelling van werken en ander beschermd materiaal, alsook de aanhaling of het hergebruik met betrekking tot databanken die worden beschermd door rechten sui generis, die zich voordoen wanneer de dienst wordt verleend aan abonnees wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, moeten worden geacht te zijn verricht in de woonlidstaat van de abonnees. De aanbieders moeten derhalve worden geacht om dergelijke handelingen op basis van de respectieve toestemmingen van de betrokken rechthebbenden voor de woonlidstaat van deze abonnees uit te voeren. Telkens wanneer aanbieders in de lidstaat van de abonnee handelingen kunnen uitvoeren zoals mededeling aan het publiek of reproductie op basis van toestemming van de betrokken rechthebbenden, moet een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat, toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de dienst en waar nodig alle relevante handelingen van reproductie kunnen uitvoeren zoals downloaden, waartoe hij in zijn eigen woonlidstaat het recht zou hebben. Het bieden van online-inhoudsdiensten door een aanbieder aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat en het gebruik van die dienst door een dergelijke abonnee in overeenstemming met deze verordening, mag niet worden opgevat als schending van het auteursrecht en de naburige rechten of enige andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van de inhoud van de dienst, mits de woonlidstaat van de abonnee daadwerkelijk is gecontroleerd in overeenstemming met deze verordening.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Aanbieders mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van contractuele bepalingen die strijdig zijn met de verplichting hun abonnees in staat te stellen gebruik te maken van de dienst in de lidstaat waarin zij tijdelijk aanwezig zijn. Daarom moeten clausules in overeenkomsten die beogen de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten te verbieden of te beperken, niet-afdwingbaar zijn.

(22)  Aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden geleverd en aanbieders van online-inhoudsdiensten waarvoor niet hoeft te worden betaald die ervoor hebben gekozen om te worden opgenomen in de werkingssfeer van deze verordening mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van contractuele bepalingen die strijdig zijn met de verplichting hun abonnees in staat te stellen gebruik te maken van de dienst in de lidstaat waarin zij tijdelijk aanwezig zijn. Daarom moeten clausules in overeenkomsten die beogen de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten te verbieden of te beperken, niet-afdwingbaar zijn, tenzij deze clausules een verbod inhouden op grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten voor abonnees die nalaten de krachtens deze verordening voor de controle van de woonlidstaat vereiste informatie te verstrekken. Het mag aanbieders van online-inhoudsdiensten en rechthebbenden niet worden toegestaan de toepassing van de onderhavige verordening te omzeilen door het recht van een niet-lidstaat van de EU als toepasselijk recht te kiezen voor de overeenkomsten die zij onderling sluiten. Hetzelfde moet gelden voor de overeenkomsten die worden gesloten tussen aanbieders van online-inhoudsdiensten en abonnees.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis)  In deze verordening worden verschillende begrippen gedefinieerd die noodzakelijk zijn voor de toepassing ervan, waaronder de woonlidstaat. De woonlidstaat dient te worden bepaald met inachtneming van de doelstellingen van deze verordening en met de noodzaak ervoor te zorgen dat deze uniform wordt toegepast in de Unie. Het begrip "woonlidstaat" moet worden gedefinieerd als de lidstaat waar de abonnee gewoonlijk verblijft. Een aanbieder die de woonlidstaat van een abonnee heeft vastgesteld overeenkomstig deze verordening dient te kunnen aannemen, voor de toepassing van deze verordening, dat de via de controle vastgestelde woonlidstaat de enige woonlidstaat van de abonnee is. Wat de bestaande en toekomstige bepalingen inzake online-inhoudsdiensten betreft, mag het bieden van portabiliteit aan abonnees die tijdelijk aanwezig zijn in een andere lidstaat geen aanleiding geven tot specifieke contractuele voorwaarden.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun abonnees naar behoren worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder die abonnees gebruik kunnen maken van online-inhoudsdiensten in andere lidstaten dan hun woonlidstaat. De verordening stelt rechthebbenden in staat te eisen dat de aanbieder gebruikmaakt van doeltreffende middelen om na te gaan of de online-inhoudsdienst in overeenstemming met deze verordening wordt geleverd. Er moet echter voor worden gezorgd dat de benodigde middelen redelijk zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om dit doel te bereiken. Voorbeelden van de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn onder meer het controleren van IP-adressen door middel van steekproeven, in plaats van het permanent controleren van de locatie, transparante informatieverstrekking aan personen over de methoden voor de controle en de doeleinden daarvan, en passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor de controle niet zozeer de locatie van belang is, maar veeleer de lidstaat waar de abonnee toegang tot de dienst krijgt, mogen de precieze gegevens over de locatie voor dit doel niet worden verzameld en verwerkt. Wanneer de authenticatie van een abonnee voldoende is om de verstrekte dienst te leveren, mag evenmin identificatie van de abonnee worden vereist.

(23)  Aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun abonnees naar behoren worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder die abonnees gebruik kunnen maken van online-inhoudsdiensten in andere lidstaten dan hun woonlidstaat. Deze verordening dient aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden verstrekt aan abonnees die tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn te verplichten gebruik te maken van doeltreffende en redelijke middelen om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren. De aanbieder beslist zelf welke controlemethode hij toepast. Aanbieders van online-inhoudsdiensten moeten vrij kunnen kiezen tussen de in artikel 3 bis genoemde methodes voor de vaststelling van de woonlidstaat van de abonnee. Toepassing van deze methodes mag niet verder gaan dan nodig is om de woonlidstaat van de abonnee te controleren.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Voor de toepassing van deze verordening dienen abonnees uitsluitend voor grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in aanmerking te komen als hun gewone verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie ligt. Aanbieders van online-inhoudsdiensten moeten van hun abonnees verlangen dat zij de informatie verstrekken die nodig is om hun woonlidstaat op afdoende wijze te kunnen controleren. Indien een abonnee die informatie niet verstrekt en de aanbieder om die reden de woonlidstaat niet kan controleren zoals vereist op grond van deze verordening, dient de aanbieder de abonnee geen grensoverschrijdende portabiliteit van de online-inhoudsdienst te bieden uit hoofde van deze verordening.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 ter)  Het moet de aanbieder van online-inhoudsdiensten worden toegestaan om het IP‑adres van een abonnee tijdens de looptijd van de overeenkomst steekproefsgewijs te controleren, een en ander in overeenstemming met de richtlijnen nr. 95//46/EG1bis en 2002/58//EG1ter van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 2016/6791quater van het Europees Parlement en de Raad, voor zover dat strikt noodzakelijk is om de lidstaat vast te stellen van waaruit de abonnee gebruik maakt van de online-inhoudsdienst. Aangezien voor die controle niet zozeer de precieze locatie van belang is, maar veeleer de vraag vanuit welke lidstaat de abonnee zich toegang verschaft tot de dienst, mogen er voor dit doel geen gegevens over de precieze locatie of andere persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt. Met de controles van het IP‑adres mag alleen worden beoogd vast te stellen of een abonnee gebruikmaakt van de online-inhoudsdienst binnen zijn eigen woonlidstaat of daarbuiten. Om die reden dienen gegevens die in het kader van dergelijke steekproefsgewijze controles worden verzameld weergegeven te worden in binair formaat. De aanbieder mag in geen geval verder gaan dan dit niveau van informatie. Als een aanbieder van online-inhoudsdiensten ervoor kiest om gebruik te maken van deze vorm van controle, moet hij de aanbieder hiervan vooraf in kennis stellen, in overeenstemming met de richtlijnen 95/46//EG en 2002/58/EG en Verordening (EU) nr. 2016/679.

 

__________________

 

1bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

 

1ter Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

 

1quater Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 quater)  Een aanbieder die gegronde twijfels heeft over de woonlidstaat van een abonnee moet de abonnee kunnen vragen nogmaals documenten te overleggen aan de hand waarvan de woonlidstaat kan worden gecontroleerd. Een dergelijk verzoek mag echter niet vaker dan eens per jaar worden gedaan.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG worden nageleefd. Met name dienen aanbieders ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening noodzakelijk en proportioneel is om het betrokken doel te bereiken.

(24)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, het recht op vrijheid van meningsuiting en van ondernemerschap en het recht op eigendom, waaronder recht op intellectueel eigendom. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening dient te geschieden in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG, Richtlijn 2002/58/EG en Verordening (EU) nr. 2016/679 worden nageleefd. Met name dienen aanbieders ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening noodzakelijk en proportioneel is om het betrokken doel te bereiken. Voorbeelden van noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen zijn het verstrekken van transparante gegevens aan abonnees over de methodes die worden gebruikt voor de controle en de doeleinden daarvan, en de nodige veiligheidsmaatregelen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van de mededingingsregels, met name niet aan de artikelen 101 en 102 van het Verdrag. De voorschriften van deze verordening mogen niet worden gebruikt om de mededinging te beperken op een wijze die strijdig is met het Verdrag.

(25)  Toepassing van deze verordening zal leiden tot een verbetering van het concurrentievermogen, doordat innovatie op het gebied van online-inhoudsdiensten wordt bevorderd en het voor consumenten aantrekkelijker wordt grensoverschrijdend gebruik te maken van deze diensten. Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van de mededingingsregels, met name niet aan de artikelen 101 en 102 van het Verdrag. De voorschriften van deze verordening mogen niet worden gebruikt om de mededinging te beperken op een wijze die strijdig is met het Verdrag.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  Deze verordening dient geen afbreuk te doen aan de toepassing van Richtlijn 2014/26/EU, en met name titel III daarvan over multiterritoriale licentieverlening van onlinerechten. Deze verordening is volledig in overeenstemming met de doelstelling om de rechtmatige toegang tot inhoud die beschermd is door auteursrechten en naburige rechten en tot de hiermee samenhangende diensten te vergemakkelijken.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Overeenkomsten waarbij licenties voor inhoud worden gegeven, worden doorgaans voor een relatief lange duur gesloten. Daarom, en om ervoor te zorgen dat alle consumenten die in de Unie wonen op voet van gelijkheid, tijdig en zonder onnodige vertraging kunnen profiteren van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten, moet deze verordening ook van toepassing zijn op vóór de datum van toepassing ervan gesloten overeenkomsten en verkregen rechten, indien die relevant zijn voor de grensoverschrijdende portabiliteit van een na die datum verstrekte online-inhoudsdienst. Dit is ook nodig om te zorgen voor een gelijk speelveld voor aanbieders die actief zijn op de interne markt, namelijk door aanbieders die voor langere tijd overeenkomsten hebben gesloten met de rechthebbenden in staat te stellen hun abonnees grensoverschrijdende portabiliteit aan te bieden, ongeacht of de aanbieder de mogelijkheid heeft om opnieuw te onderhandelen over dergelijke overeenkomsten. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat wanneer aanbieders regelingen treffen die noodzakelijk zijn voor de grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten, zij die portabiliteit kunnen bieden voor hun online-inhoud in zijn totaliteit. Tot slot moet deze bepaling er ook voor zorgen dat rechthebbenden niet opnieuw hoeven te onderhandelen over hun bestaande licentieovereenkomsten om grensoverschrijdende portabiliteit van de diensten door aanbieders mogelijk te maken.

(26)  Overeenkomsten waarbij licenties voor inhoud worden gegeven, worden doorgaans voor een relatief lange duur gesloten. Daarom, en om ervoor te zorgen dat alle consumenten die in de Unie wonen op voet van gelijkheid, tijdig en zonder onnodige vertraging kunnen profiteren van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten, moet deze verordening ook van toepassing zijn op vóór de datum van toepassing ervan gesloten overeenkomsten en verkregen rechten, indien die relevant zijn voor de grensoverschrijdende portabiliteit van een na die datum verstrekte online-inhoudsdienst. Dit is ook nodig om te zorgen voor een gelijk speelveld voor aanbieders die actief zijn op de interne markt, met name voor kmo's, namelijk door aanbieders die voor langere tijd overeenkomsten hebben gesloten met de rechthebbenden in staat te stellen hun abonnees grensoverschrijdende portabiliteit aan te bieden, ongeacht of de aanbieder de mogelijkheid heeft om opnieuw te onderhandelen over dergelijke overeenkomsten. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat wanneer aanbieders regelingen treffen die noodzakelijk zijn voor de grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten, zij die portabiliteit kunnen bieden voor hun online-inhoud in zijn totaliteit. Deze bepaling dient ook van toepassing te zijn op aanbieders van online-inhoudsdiensten die als pakket bestaande uit een combinatie van elektronischecommunicatiediensten en online-inhoudsdiensten worden aangeboden. Tot slot moet deze bepaling er ook voor zorgen dat rechthebbenden niet opnieuw hoeven te onderhandelen over hun bestaande licentieovereenkomsten om grensoverschrijdende portabiliteit van de diensten door aanbieders mogelijk te maken.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Aangezien deze verordening dus van toepassing is op bepaalde overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, is het passend een redelijke periode te laten tussen de datum van inwerkingtreding van deze verordening en de datum waarop zij van toepassing wordt, zodat rechthebbenden en aanbieders de nodige voorzieningen kunnen treffen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, en aanbieders de mogelijkheid te bieden de voorwaarden voor het gebruik van hun diensten te wijzigen.

(27)  Aangezien deze verordening dus van toepassing is op bepaalde overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, is het passend een redelijke periode te laten tussen de datum van inwerkingtreding van deze verordening en de datum waarop zij van toepassing wordt, zodat rechthebbenden en aanbieders van online-inhoudsdiensten de nodige voorzieningen kunnen treffen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, en aanbieders de mogelijkheid te bieden de voorwaarden voor het gebruik van hun diensten te wijzigen. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van online-inhoudsdiensten die louter worden doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van deze verordening mogen niet leiden tot een lager niveau van bescherming van abonnees of houders van auteursrechten en naburige rechten.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie te garanderen, is het passend om een verordening vast te stellen, aangezien die rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de regels inzake de grensoverschrijdende portabiliteit in de lidstaten uniform worden toegepast en dat zij voor alle online-inhoudsdiensten tegelijk in werking treden. Alleen een verordening garandeert de mate van rechtszekerheid die nodig is om de consument in staat te stellen volledig te profiteren van grensoverschrijdende portabiliteit in de hele Unie.

(28)  Met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie te garanderen, is het passend om een verordening vast te stellen, aangezien die rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de regels inzake de grensoverschrijdende portabiliteit in de lidstaten uniform worden toegepast en dat zij voor alle online-inhoudsdiensten tegelijk in werking treden. Alleen een verordening garandeert de mate van rechtszekerheid die nodig is om de consument in staat te stellen volledig te profiteren van grensoverschrijdende portabiliteit in de hele Unie en om te waarborgen dat rechthebbenden en aanbieders van onlinediensten uit verschillende lidstaten onderworpen zijn aan dezelfde regels.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een rechtskader waarmee wordt voorzien in de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, vanwege de werkingssfeer en de gevolgen van deze verordening, beter op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen vaststellen. Overeenkomstig het in dat artikel bedoelde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarom is deze verordening niet van wezenlijke invloed op de manier waarop rechten in licentie worden gegeven en verplicht zij de rechthebbenden en aanbieders niet opnieuw te onderhandelen over overeenkomsten. Bovendien hoeft de aanbieder op grond van deze verordening geen maatregelen te nemen om de kwaliteit van de levering van online-inhoudsdiensten buiten de woonlidstaat van de abonnee te garanderen. Tot slot is deze verordening niet van toepassing op aanbieders die diensten aanbieden waarvoor niet hoeft te worden betaald en die de woonlidstaat van hun abonnees niet controleren. Daarom brengt deze verordening geen onevenredige kosten met zich mee,

(29)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een rechtskader waarmee wordt voorzien in de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de werkingssfeer en de gevolgen van deze verordening, beter op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen vaststellen, met inachtneming van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, laatstelijk gewijzigd op 28 september 1979, en het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake het auteursrecht (WCT) en het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), beide ondertekend te Genève op 20 december 1996. Overeenkomstig het in dat artikel bedoelde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om die doelstelling te verwezenlijken Daarom is deze verordening niet van wezenlijke invloed op de manier waarop rechten in licentie worden gegeven en verplicht zij de rechthebbenden en aanbieders niet opnieuw te onderhandelen over overeenkomsten. Bovendien hoeft de aanbieder op grond van deze verordening geen maatregelen te nemen om de kwaliteit van de levering van online-inhoudsdiensten buiten de woonlidstaat van de abonnee te garanderen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke benadering om ervoor te zorgen dat de abonnees op online-inhoudsdiensten in de Unie toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze diensten, wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat verblijven.

Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke benadering voor de hele Unie om ervoor te zorgen dat abonnees die in hun eigen woonlidstaat op rechtmatige wijze online-inhoudsdiensten hebben verkregen zonder bijkomende kosten toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze diensten als zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn. Voor de toegang tot en het gebruik van deze diensten geldt als voorwaarde dat de woonlidstaat van de abonnee vooraf wordt gecontroleerd overeenkomstig artikel 3 bis.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  „abonnee”: een consument die op basis van een overeenkomst met een aanbieder voor de levering van een online-inhoudsdienst tot deze diensten toegang heeft en deze mag gebruiken in de woonlidstaat;

(a)  „abonnee”: een consument die op basis van een overeenkomst met een aanbieder voor de levering van een online-inhoudsdienst tot deze diensten toegang heeft en deze kan gebruiken in de woonlidstaat;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  „woonlidstaat”: de lidstaat waar de abonnee gewoonlijk verblijft;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  „tijdelijk aanwezig”: de aanwezigheid van een abonnee in een andere lidstaat dan de woonlidstaat;

(d)  „tijdelijk aanwezig”: de niet‑permanente aanwezigheid van een abonnee in een andere lidstaat dan de woonlidstaat;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  „online-inhoudsdienst”: een dienst in de zin van de artikelen 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die een aanbieder legaal online aanbiedt in de woonlidstaat op basis van portabiliteit, en die een audiovisuele mediadienst is in de zin van Richtlijn 2010/13/EU of een dienst waarvan het belangrijkste kenmerk is het aanbieden van toegang tot en het gebruik van werken, ander beschermd materiaal of uitzendingen van omroeporganisaties, op lineaire wijze of op aanvraag, die aan een abonnee wordt verstrekt op overeengekomen voorwaarden, ofwel:

(e)  „online-inhoudsdienst”: een dienst in de zin van de artikelen 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die een aanbieder legaal online aanbiedt aan een abonnee of gebruiker in de woonlidstaat op basis van portabiliteit, en die een audiovisuele mediadienst is in de zin van Richtlijn 2010/13/EU of een dienst waarvan het belangrijkste kenmerk is het aanbieden van toegang tot en het gebruik van werken, ander beschermd materiaal of uitzendingen van omroeporganisaties, op lineaire wijze of op aanvraag, die wordt verstrekt op overeengekomen voorwaarden:

(1)  tegen betaling; of

(1)  tegen betaling; en/of

(2)  waarvoor niet hoeft te worden betaald, op voorwaarde dat de woonlidstaat van de abonnee door de aanbieder wordt gecontroleerd;

(2)  waarvoor niet hoeft te worden betaald op voorwaarde dat de aanbieder van een online-inhoudsdienst besluit gebruikers die tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn portabele toegang tot en gebruik van deze online-inhoudsdienst te bieden en op voorwaarde dat de woonlidstaat van de gebruiker door deze aanbieder wordt gecontroleerd overeenkomstig artikel 3bis;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst stelt een abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat verblijft in staat toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst.

1.   De aanbieder van een online-inhoudsdienst die tegen betaling wordt geleverd, stelt een abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat dan zijn eigen woonlidstaat aanwezig is in staat toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst die in zijn woonlidstaat beschikbaar is, zonder daarvoor bijkomende kosten aan te rekenen.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Lid 1 doet niets af aan de mogelijkheid van de aanbieder om de abonnee ook toegang te verschaffen tot inhoud en gebruik te maken van inhoud waarvoor de aanbieder in de lidstaat waar de abonnee tijdelijk aanwezig is over een licentie beschikt.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De in lid 1 vastgestelde verplichting geldt niet voor de kwaliteit van de levering van de online-inhoudsdienst, waartoe de aanbieder wel gehouden is bij het leveren van deze dienst in de woonlidstaat, tenzij de aanbieder, in afwijking daarvan, zulks uitdrukkelijk in een overeenkomst heeft vastgelegd.

2.  De in lid 1 genoemde verplichting heeft geen betrekking op de kwaliteitseisen waaraan de aanbieder bij de levering van online-inhoudsdiensten moet voldoen als hij zijn diensten aanbiedt in de woonlidstaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de aanbieder van online-inhoudsdiensten en de abonnee. De aanbieder dient evenwel te waarborgen dat de geboden kwaliteit niet lager is dan vereist volgens de norm van de lidstaat waar de abonnee tijdelijk aanwezig is.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst moet de abonnee informeren over de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig lid 1 aangeboden online-inhoudsdienst.

3.   De aanbieder van een online-inhoudsdienst moet de abonnee op basis van de beschikbare gegevens in kennis stellen van eventuele variaties in de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig lid 1 aangeboden online-inhoudsdienst. Deze informatie wordt op passende en evenredige wijze verstrekt.

Motivering

Het is niet zeker dat de aanbieder van een online-inhoudsdienst beschikt over informatie over de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig lid 1 aangeboden online-inhoudsdienst.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De aanbieder van online-inhoudsdiensten waarborgt de portabiliteit van zijn diensten als bedoeld in lid 1 voor hetzelfde type en aantal apparaten als in de woonlidstaat van de abonnee.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  Clausules in overeenkomsten die beogen de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten te verbieden of te beperken zijn niet-afdwingbaar uit hoofde van onderhavige verordening.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater.  Contractuele bepalingen die de portabiliteit tot een specifieke periode beperken, zijn niet-afdwingbaar uit hoofde van onderhavige verordening.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Controle van de woonlidstaat

 

1.  Aanbieders van online-inhoudsdiensten als bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 3 ter maken gebruik van redelijke en doeltreffende middelen om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren.

 

2.  Om aan de in lid 1 vermelde verplichting te voldoen, maken aanbieders van online-inhoudsdiensten gebruik van een combinatie van twee van de onderstaande middelen om de woonlidstaat te controleren. Als aanbieders van online-inhoudsdiensten van oordeel zijn dat de woonlidstaat op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld op basis van slechts één middel, kunnen zij deze controle uitvoeren met gebruikmaking van één van onderstaande middelen om de woonlidstaat te controleren:

 

(a)  een identiteitsdocument, een elektronisch identificatiemiddel, met name aangemelde eID's overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014, of een ander geldig identiteitsdocument;

 

(b)  bankgegevens, zoals een bankrekeningnummer of het nummer van een krediet- of debetkaart van de abonnee;

 

(c)  de locatie waar een decoder of soortgelijke apparatuur is geïnstalleerd die door de abonnee wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de desbetreffende online-inhoudsdiensten;

 

(d)  een overeenkomst voor de levering van internet- of telefoondiensten, of een soortgelijke overeenkomst waaruit de band van de abonnee met een lidstaat blijkt;

 

(e)  bewijs van betaling door de abonnee van een vergoeding voor andere diensten die in een lidstaat worden verstrekt, bijvoorbeeld een omroepbijdrage;

 

(f)  betaling van plaatselijke belastingen, indien deze informatie publiekelijk toegankelijk is;

 

(g)  een aan de abonnee gerichte rekening van een nutsbedrijf waaruit het adres van de abonnee blijkt;

 

(h)  steekproefsgewijze controle van IP (Internet Protocol)-adressen van abonnees om vast te stellen of de abonnee al dan niet vanuit zijn eigen woonlidstaat gebruikmaakt van de internetdienst, in binaire notatie en zonder geolocatie of tracking van de abonnee.

 

Het gebruik van bovengenoemde controlemiddelen mag niet verder gaan dan nodig is met het oog op de controle als bedoeld in lid 1, waarbij rekening moet worden gehouden met nieuwe technologische ontwikkelingen.

 

3.  De aanbieder van een online-inhoudsdienst heeft het recht een abonnee te verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om in overeenstemming met lid 2 zijn woonlidstaat te controleren. Als de abonnee nalaat deze informatie te verstrekken verleent de aanbieder hem geen portabiliteit van zijn online-inhoudsdiensten als bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 3 ter, tot het moment waarop de aanbieder in staat is om de woonlidstaat van de abonnee te controleren in overeenstemming met lid 2.

 

4.  Indien de aanbieder op basis van de controle gegronde twijfels heeft over de woonlidstaat van de abonnee op dat moment, heeft hij het recht om de abonnee te verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om de woonlidstaat nogmaals te controleren, daarbij gebruikmakend van dezelfde controlemiddelen als die in eerste instantie zijn gebruikt.

 

5.  De houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van een online-inhoudsdienst worden geïnformeerd over de controleprocedure die een aanbieder bij de controle van de woonlidstaat van abonnees hanteert.

 

6.  De krachtens lid 2 t/m 4 verstrekte gegevens worden door de aanbieder van online-inhoudsdiensten bewaard totdat de controle van de woonlidstaat van de abonnee is afgerond. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de woonlidstaat van de abonnee te controleren. Ze worden niet meegedeeld, overgedragen, gedeeld, in licentie gegeven of op andere wijze doorgegeven aan houders van auteursrechten of naburige rechten of aan derden.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 ter

 

Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten waarvoor niet hoeft te worden betaald

 

De aanbieder van een online-inhoudsdienst die zonder betaling wordt verstrekt, kan ervoor kiezen om zijn gebruikers die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, in staat te stellen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van een online-inhoudsdienst, op voorwaarde dat de aanbieder de woonlidstaat van zijn gebruiker doeltreffend controleert overeenkomstig deze verordening.

 

De aanbieder informeert de gebruikers, de betrokken houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten over zijn besluit om de online-inhoudsdienst aan te bieden overeenkomstig de eerste alinea, voorafgaand aan de verstrekking van die dienst. De informatie wordt op passende en evenredige wijze verstrekt.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De levering van een online-inhoudsdienst, alsmede de toegang tot en het gebruik van deze dienst door een abonnee overeenkomstig artikel 3, lid 1, wordt geacht uitsluitend plaats te vinden in de woonlidstaat voor de toepassing van Richtlijn 96/9/EG, Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG, Richtlijn 2009/24 en Richtlijn 2010/13/EU.

De levering van een online-inhoudsdienst aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat, alsmede de toegang tot en het gebruik van deze dienst door die abonnee overeenkomstig artikel 3, lid 1, wordt voor de toepassing van onderhavige verordening geacht uitsluitend plaats te vinden in de woonlidstaat.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Alle contractuele bepalingen, waaronder die tussen houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van inhoud in online-inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders, anderzijds, alsmede die tussen aanbieders en abonnees, die strijdig zijn met artikel 3, lid 1, en artikel 4, zijn niet-afdwingbaar.

1.  Alle contractuele bepalingen, waaronder die tussen houders van auteursrechten en naburige rechten en aanbieders van online-inhoudsdiensten, alsmede die tussen aanbieders en abonnees, die strijdig zijn met artikel 3, leden 1, 1 bis en 3 bis, artikel 3 bis, artikel 3 ter en artikel 4, of die een verbod of een beperking inhouden op grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten zijn niet-afdwingbaar.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De toepassing van deze verordening kan niet worden omzeild door de wet van een niet-EU-lidstaat te kiezen als de wet die van toepassing is op overeenkomsten tussen aanbieders en rechthebbenden of overeenkomsten tussen aanbieders en abonnees.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, waaronder met name ten behoeve van verificatie op grond van artikel 5, lid 2, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, waaronder met name ten behoeve van verificatie op grond van artikel 3 bis, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG en Verordening (EU) nr. 2016/679. Met name zorgen aanbieders van online-inhoudsdiensten ervoor dat de door hen uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening noodzakelijk is met het oog op en evenredig is aan het beoogde doel.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening is ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, indien deze van belang zijn voor de verlening van, de toegang tot en het gebruik van een online-inhoudsdienst overeenkomstig artikel 3 na die datum.

Deze verordening is ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, indien deze van belang zijn voor de verlening van, de toegang tot en het gebruik van een online-inhoudsdienst overeenkomstig de artikelen 3, lid 1, en 3 ter na die datum.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis

 

Evaluatie

 

Uiterlijk op ... [PB: Drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening], en vervolgens om de drie jaar, evalueert de Commissie de toepassing van deze verordening en brengt zij hierover aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit.

 

Dit verslag omvat onder meer een beoordeling van de doeltreffendheid van de middelen voor controle van de woonlidstaat, waaronder recent ontwikkelde sectorale normen en praktijken, en van de behoefte aan een herziening. In dit verslag wordt met name beoordeeld of een beduidende verandering is opgetreden in de inkomsten van rechthebbenden en de aan de gebruikers berekende prijzen en wordt speciale aandacht besteed aan de gevolgen van deze verordening voor het midden- en kleinbedrijf en de bescherming van persoonsgegevens. Het verslag gaat, indien passend, vergezeld van een wetgevingsvoorstel of een niet-wetgevingsinstrument.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Zij is van toepassing met ingang van [datum: 6 maanden na de bekendmaking].

2.   Zij is van toepassing met ingang van ... [PB: datum: 12 maanden na de bekendmaking]. Aanbieders kunnen, onverminderd de datum waarop onderhavige verordening van toepassing wordt, ervoor kiezen portabiliteit te verlenen zodra zij in staat zijn dat te doen op een manier die strookt met deze verordening.

(1)

PB C 264 van 20.7.2016, blz. 86.

(2)

PB C 240 van 1.7.2016, blz. 72.


TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie is bedoeld om een definitie van en een kader voor portabiliteit uit te werken, opdat consumenten die geabonneerd zijn op online-inhoudsdiensten die zij in de lidstaat van hun woonplaats legaal hebben verworven toegang tot die diensten kunnen blijven hebben wanneer zij zich tijdelijk in een andere lidstaat bevinden.

In dit voorstel is voorzien in een verplichting voor aanbieders van online-inhoudsdiensten om de portabiliteit voor hun abonnees te waarborgen op basis van een juridische fictie. Dankzij dat principe van juridische fictie doet de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten geen afbreuk aan de territorialiteit en heeft zij evenmin gevolgen voor de regels inzake het auteursrecht in andere lidstaten.

Deze verordening moet steeds in verhouding staan tot de werkelijkheid op de markt voor online-inhoudsdiensten en tot het aantal potentiële gebruikers van de betrokken diensten, dat zo'n 5,7% van de Europese consumenten zou uitmaken(1).

Uw rapporteur is van mening dat de toegang van consumenten tot de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten strookt met de goede werking van de interne markt, die in het bijzonder gestoeld is op het vrije verkeer van diensten en personen.

De rapporteur benadrukt evenwel dat deze verordening bedoeld is om de Europese culturele diversiteit te bevorderen en in geen geval de verduurzaming van de financiering van de Europese audiovisuele en cinematografische sector in het gedrang mag brengen, die voornamelijk berust op de territorialiteit van rechten. Daartoe wordt in de verordening een duidelijk onderscheid gemaakt tussen portabiliteit en grensoverschrijdende toegang. De verordening mag dan ook niet worden beschouwd als een stap in de richting van grensoverschrijdende toegang.

Toepassingsgebied

Uw rapporteur benadrukt dat het hier gaat om online-inhoudsdiensten die legaal worden verstrekt in de woonlidstaat.

Hij deelt de mening van de Commissie dat een verblijf van een abonnee in een andere lidstaat dan de woonstaat niet beperkt hoeft te worden tot een bepaald aantal dagen. Hij is immers van mening dat deze verordening niet mag worden belemmerd door al te strikte voorwaarden voor de consument. Deze verordening moet eenvoudig toepasbaar blijven opdat zoveel mogelijk Europeanen die zich gedurende langere of minder lange tijd binnen de Unie verplaatsen, in het bijzonder in het kader van hun vrijetijdsbesteding, beroepsactiviteit of studies, ervan kunnen profiteren.

Uw rapporteur is evenwel van oordeel dat het belangrijkste aspect van de tekst de voorafgaande, doeltreffende en robuuste authenticatie van de woonlidstaat is, zowel om omzeiling van de verordening te voorkomen als om te controleren of de abonnee nog steeds banden heeft met zijn woonplaats.

Hij pleit ervoor om aanbieders van online-inhoudsdiensten die kosteloos worden verstrekt uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verordening, aangezien hij van mening is dat de meerderheid van die aanbieders op dit moment geen controle van de woonplaats van zijn gebruikers verricht die absolute zekerheid biedt, zoals nodig is om aan de vereisten van de onderhavige verordening te voldoen.

Hij is dan ook van mening dat aanbieders van kosteloos verstrekte online-inhoudsdiensten de mogelijkheid moeten krijgen om het toepassingsgebied van de verordening te betreden, voor zover zij alle nodige maatregelen treffen om controle van de woonlidstaat van hun gebruikers in de zin van artikel 3 mogelijk te maken.

Definities

Het voorstel voor een verordening berust op twee essentiële begrippen die moeten worden gedefinieerd: de woonlidstaat en de tijdelijke aanwezigheid.

De definitie van de woonlidstaat is van essentieel belang. Onder woonlidstaat verstaat uw rapporteur de lidstaat waar de abonnee gewoonlijk daadwerkelijk verblijft en waarnaar hij regelmatig terugkeert.

De tijdelijke aanwezigheid buiten het land van verblijf maakt deel uit van de juridische fictie. Het gaat bijgevolg om een tijdelijk verblijf buiten de woonlidstaat om persoonlijke, professionele of academische redenen.

Controle van de woonlidstaat

De criteria aan de hand waarvan de woonlidstaat van de abonnee wordt gecontroleerd, moeten in een semi-open lijst worden opgenomen.

Dat compromis biedt twee voordelen: het biedt rechthebbenden voldoende rechtszekerheid en laat aanbieders de keuze om die verificatiecriteria te kiezen die het beste zijn aangepast aan hun markt, voor zover ze hetzelfde veiligheidsniveau bieden als de criteria in de lijst.

Daardoor kan de lijst in de toekomst ook worden aangepast aan eventuele innovaties op het gebied van verificatiecriteria.

Uw rapporteur acht het tot slot noodzakelijk dat de aanbieder, zodra de woonlidstaat van de abonnee is gecontroleerd bij de inschrijving, het IP-adres steekproefsgewijs kan controleren om na te gaan wanneer zijn online-inhoudsdienst wordt gebruikt in een andere lidstaat dan de woonlidstaat van de abonnee.

Toepassing van de verordening

De toepassing met terugwerkende kracht van de verordening zoals voorgesteld door de Commissie, die deze verordening ook wil toepassen op overeenkomsten die zijn gesloten voor de datum van inwerkingtreding, lijkt uw rapporteur wenselijk.

De invoering van de verificatiemiddelen en de concrete controle van de verplaatsingen van de abonnees die aanleiding geven tot portabiliteit en de aanpassing aan de verordening van de overeenkomsten die vóór de aanname van de verordening werden gesloten, zouden evenwel meer dan zes maanden in beslag nemen. Daarom pleit uw rapporteur voor een termijn van twaalf maanden om de verordening ten uitvoer te leggen.

(1)

Impact Assessment (SWD(2015)270) of a Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council to ensure the cross-border portability of online content services in the internal market (COM(2015)627), blz. 17.


ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (*) (30.9.2016)

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Rapporteur voor advies (*): Marco Zullo

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie beoogt aanbieders van online-inhoud te verplichten de portabiliteit te waarborgen ten behoeve van de consumenten, die daardoor digitale inhoud die zij in de lidstaat van hun woonplaats legaal hebben verworven kunnen meenemen wanneer zij zich binnen de Europese Unie verplaatsen. De verordening schept aldus het rechtsvermoeden dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten.

Aan voorstellen die strekken tot versterking van de interne markt en slechting van ongerechtvaardigde handelsbarrières wordt door de commissie IMCO fundamenteel belang gehecht.

Er moet evenwel rekening worden gehouden met de financiële houdbaarheid van de Europese audiovisuele industrie waarvan de diversiteit in het culturele aanbod moet worden beschermd, en met de bescherming die toekomt aan het auteursrecht, en aanverwante rechten en aan het onderliggende territorialiteitsbeginsel.

De rapporteur acht het daarom belangrijk dat portabiliteit geen afbreuk doet aan deze vereisten door te verworden tot Europawijde grensoverschrijdende toegang.

Werkingssfeer

Volgens de Commissie moet de verordening van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden aangeboden.

De rapporteur is het eens met deze benadering en is er voorstander van dat inhoudsdiensten die zonder betaling worden aangeboden, buiten de werkingssfeer van de verordening te houden. Als de dienst gratis wordt aangeboden is er immers niet voldoende reden om met een verplichte verificatie van de woonplaats aan de vereisten voor toepassing van het rechtsvermoeden te voldoen.

Tevens wil de rapporteur duidelijk stellen dat betaling van een verplichte heffing, zoals in sommige landen bestaat voor radio- en televisiediensten, geen contract in de zin van de onderhavige verordening oplevert.

Definities

De rapporteur acht een duidelijker definitie nodig van het begrip "woonlidstaat", om geen ruimte te laten voor rechtsonzekerheid.

De verordening zelf zou afdoende criteria moeten bevatten om de woonplaats ondubbelzinnig te kunnen vaststellen met het oog op de gebruikmaking van de portabiliteit.

Ook acht de rapporteur het zaak dat de woonlidstaat zo eenduidig wordt vastgesteld dat geen gebruiker kan beweren in meer dan één lidstaat woonplaats te hebben.

De Commissie meent dat een verblijf in een andere lidstaat dan de woonstaat niet beperkt hoeft te worden tot een bepaald aantal dagen. De rapporteur is het daarmee eens, want anders zouden die categorieën burgers nadeel ondervinden voor wie de verordening in beginsel juist is bedoeld. De invoeging van duidelijke criteria voor de vaststelling van de woonplaats is afdoende om misbruik en omzeiling van de regeling te vermijden.

De rapporteur acht het daarentegen wel nuttig om nader te specificeren dat verblijf in een andere lidstaat kan dienen voor vakantie, werk (zoals grensgangers) of studie (bijvoorbeeld Erasmus-studenten).

Om overdreven controle en inbreuk op de privacy te vermijden stemt de rapporteur ermee in dat niet constant in de gaten hoeft te worden gehouden waar de gebruiker zich bevindt.

Verificatie van de woonplaats

Duidelijkheid omtrent de gewoonlijke verblijfplaats van de gebruiker is een eerste vereiste voor een goede werking van de portabiliteit. Het systeem zou anders openstaan voor misbruik en mogelijkheden de geldende regels van het auteursrecht te omzeilen.

Om hiervoor duidelijke en doelmatige instrumenten te verkrijgen stelt de rapporteur enkele criteria voor ter vaststelling van de woonplaats. Daarnaast stelt hij voor dat de Commissie bij gedelegeerde handeling en na overleg met vertegenwoordigers van consumenten en de bedrijfstak een meer uitputtende lijst samenstelt. De middelen en instrumenten voor verificatie moeten doelmatig zijn maar ook in verhouding staan tot het doel, zodat geen informatie wordt verzameld die niet strikt noodzakelijk is voor het doel, en zij mogen voor de gebruikers geen onredelijke belasting vormen.

Verificatie van de woonplaats geschiedt bij de abonnering op de dienst maar ook daarna moet steeds worden geverifieerd of er geen mutaties hebben plaatsgevonden, en wel continu maar niet constant, om het risico van een al te indringende bewaking te vermijden.

Opties voor gratis diensten

Degenen die hun diensten niet tegen betaling aanbieden moeten van de toepassing van de onderhavige regeling worden uitgesloten.

De rapporteur is evenwel van mening dat hun wel de mogelijkheid moet worden gelaten, als zij daarom zouden vragen, om alsnog onder de werkingssfeer van de verordening te worden gebracht en dus om hun eigen gebruikers van portabiliteit te verzekeren, door aanwenden van het voormelde rechtsvermoeden.

In dat geval zouden zij ook alle regels van de verordening moeten toepassen, door te zorgen voor een systeem voor verificatie van de woonplaats van de gebruiker met dezelfde duidelijkheid en zekerheid als bij aanbieders die wel betaling ontvangen. Dit vereiste is fundamenteel om misbruik en economische schade voor de rechthebbenden op de digitale inhoud te voorkomen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Aangezien de interne markt een gebied zonder interne grenzen omvat waartoe onder meer wordt vertrouwd op het vrije verkeer van diensten en personen, moet worden bepaald dat consumenten online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken die toegang bieden tot inhoud als muziek, spellen, films of sportevenementen, niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in andere lidstaten van de Unie. Daarom moeten belemmeringen die de toegang tot en het gebruik van dergelijke grensoverschrijdende online-inhoudsdiensten hinderen, worden verwijderd.

(1)  De garantie van ononderbroken toegang tot online-inhoudsdiensten voor consumenten overal in de Europese Unie op basis van een in de woonlidstaat afgesloten abonnement is een belangrijk element voor de voltooiing van de eengemaakte markt en de doeltreffende handhaving van de beginselen van het vrije verkeer van diensten en personen, en daarmee ook voor de ontwikkeling van een Europe(e)s(e) identiteit en burgerschap. Consumenten moeten online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken die toegang bieden tot inhoud als muziek, spellen, films of sportevenementen, niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij – voor zaken, toerisme of studie – tijdelijk aanwezig zijn in andere lidstaten van de Unie. Daarom moeten belemmeringen die in zulke gevallen de toegang tot en het gebruik van dergelijke grensoverschrijdende online-inhoudsdiensten hinderen, worden verwijderd.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De technologische ontwikkeling die leidt tot een toenemend aantal draagbare apparaten zoals tablets en smartphones, vergemakkelijkt het gebruik van online-inhoud door het verlenen van toegang tot deze diensten, ongeacht de locatie van de consument. Er is een snelgroeiende vraag van de kant van de consumenten naar toegang tot inhoud en innovatieve onlinediensten niet alleen in hun eigen land, maar ook wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn.

(2)  De ontwikkeling van technologie en innovatieve diensten die leidt tot een toenemend aantal draagbare apparaten zoals tablets en smartphones, vergemakkelijkt het gebruik van online-inhoud door het verlenen van toegang tot deze diensten, ongeacht de locatie van de consument. Er is een snelgroeiende vraag van de kant van de consumenten naar toegang tot inhoud en innovatieve onlinediensten niet alleen in de lidstaat van de woonplaats, maar ook wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, ten behoeve van de consumenten op de interne markt.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Consumenten gaan steeds meer overeenkomsten aan met aanbieders voor het voorzien in online-inhoudsdiensten. In de praktijk hebben consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, vaak echter geen toegang tot, en kunnen zij geen gebruikmaken van de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in hun eigen land het recht op gebruik hebben verworven.

(3)  Consumenten gaan steeds meer overeenkomsten aan met aanbieders voor het voorzien in online-inhoudsdiensten. In de praktijk hebben consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, vaak echter geen toegang meer tot, en kunnen zij niet langer gebruikmaken van de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in de lidstaat van de woonplaats het recht op gebruik hebben verworven, hetgeen het recht op toegang tot online-diensten beperkt en potentieel schadelijk is.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Er zijn een aantal belemmeringen die de verstrekking van die diensten aan consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, zoals muziek, spellen of films die beschermd zijn door auteursrechten en/of naburige rechten krachtens het recht van de Unie. Met name vloeien de hinderpalen voor grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten voort uit het feit dat de rechten voor de doorgifte van inhoud die wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, zoals audiovisuele werken, vaak op territoriale basis in licentie worden gegeven, alsook uit het feit dat aanbieders van onlinediensten ervoor kunnen kiezen slechts specifieke markten te bedienen.

(4)  Er zijn een aantal belemmeringen die de verstrekking van die diensten aan consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, zoals muziek, spellen of films die beschermd zijn door auteursrechten en/of naburige rechten krachtens het recht van de Unie. Met name vloeien de hinderpalen voor grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten voort uit het feit dat de rechten voor de doorgifte van inhoud die wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, zoals audiovisuele werken, vaak op territoriale basis in licentie worden gegeven, alsook uit het feit dat aanbieders van onlinediensten ervoor kunnen kiezen slechts specifieke markten te bedienen. Territoriale licenties spelen echter een centrale rol in de financiering en productie van culturele inhoud die is afgestemd op de verschillende markten van de Unie, met name op audiovisueel en cinematografisch gebied, en leveren een wezenlijke bijdrage aan de Europese culturele diversiteit.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Daarom worden online-inhoudsdiensten steeds vaker aangeboden in een pakket waarin inhoud die niet wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten niet kan worden gescheiden van inhoud die wel wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten zonder aanzienlijke vermindering van de waarde van de dienstverlening aan de consumenten. Dit is met name het geval met premium inhoud zoals sport- en andere evenementen die van groot belang zijn voor de consument. Om ervoor te zorgen dat aanbieders consumenten volledige toegang kunnen bieden tot hun online-inhoudsdiensten, is het onvermijdelijk dat deze verordening ook geldt voor dergelijke inhoud die wordt gebruikt door online-inhoudsdiensten en dat zij dus van toepassing is op audiovisuele mediadiensten in de zin van Richtlijn 2010/13/EU, alsmede op uitzendingen van omroeporganisaties in hun geheel.

(6)  Daarom worden online-inhoudsdiensten steeds vaker aangeboden in een pakket waarin inhoud die niet wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten niet kan worden gescheiden van inhoud die wel wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten zonder aanzienlijke vermindering van de waarde van de dienstverlening aan de consumenten. Dit is met name het geval met premium inhoud zoals sport- en andere evenementen die van groot belang zijn voor de consument. Om ervoor te zorgen dat aanbieders consumenten ook bij tijdelijk verblijf in een andere dan de woonlidstaat, volledige toegang kunnen bieden tot hun online-inhoudsdiensten, is het onvermijdelijk dat deze verordening ook geldt voor dergelijke inhoud die wordt gebruikt door online-inhoudsdiensten en dat zij dus van toepassing is op audiovisuele mediadiensten in de zin van Richtlijn 2010/13/EU, alsmede op uitzendingen van omroeporganisaties in hun geheel.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Daarom heeft deze verordening als doelstelling het rechtskader aan te passen om ervoor te zorgen dat de licentieverlening van rechten niet langer barrières opwerpt voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie en dat de grensoverschrijdende portabiliteit kan worden gewaarborgd.

(12)  Daarom heeft deze verordening als doelstelling het rechtskader tot een degelijk mechanisme aan te passen om ervoor te zorgen dat de licentieverlening van rechten niet langer barrières opwerpt voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie en dat de grensoverschrijdende portabiliteit kan worden gewaarborgd zonder bijkomende kosten voor de abonnee. Grensoverschrijdende portabiliteit moet daarom worden onderscheiden van open grensoverschrijdende toegang.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Ter vermijding van zowel inconsistentie met de huidige belastingregels als onevenredige administratieve lasten is deze verordening niet van invloed op de toepassing van bepalingen inzake belastingheffing.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die een aanbieder, na van de rechthebbenden de betrokken rechten voor een bepaald grondgebied te hebben verkregen, op grond van een overeenkomst aan zijn abonnees verstrekt, op welke manier dan ook, zoals streaming, downloaden of een andere techniek die het gebruik van die inhoud toelaat. Een registratie om inhoudssignaleringen te ontvangen, of louter de aanvaarding van HTML-cookies mag niet worden beschouwd als een overeenkomst voor de verstrekking van online-inhoudsdiensten in de zin van deze verordening.

(13)  Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die een aanbieder, na van de rechthebbenden de betrokken rechten voor een bepaald grondgebied te hebben verkregen, op grond van een overeenkomst aan zijn abonnees verstrekt, op welke manier dan ook, zoals streaming, downloaden of een andere techniek die het online-gebruik van die inhoud toelaat. Een registratie om inhoudssignaleringen te ontvangen, of louter de aanvaarding van HTML-cookies mag niet worden beschouwd als een overeenkomst voor de verstrekking van online-inhoudsdiensten in de zin van deze verordening.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Deze verordening dient alleen van toepassing te zijn op online-inhoudsdiensten waartoe abonnees daadwerkelijk toegang hebben en die zij kunnen gebruiken in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zonder te worden beperkt tot een specifieke locatie, aangezien het niet passend is te bepalen dat aanbieders die in hun eigen land geen portabele diensten aanbieden, dat wel over de grenzen heen zouden moeten doen.

(15)  Deze verordening dient alleen van toepassing te zijn op online-inhoudsdiensten waartoe abonnees daadwerkelijk toegang hebben en die zij kunnen gebruiken in de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben, zonder te worden beperkt tot een specifieke locatie, aangezien het niet passend is te bepalen dat aanbieders die in de lidstaat van hun woonplaats geen portabele diensten aanbieden, dat wel over de grenzen heen zouden moeten doen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Deze verordening moet van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden aangeboden. Aanbieders van dergelijke diensten zijn in staat om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren. Het recht op het gebruik van een online-inhoudsdienst moet worden beschouwd als een tegen betaling verworven recht, of de betaling nu rechtstreeks aan de aanbieder van de online-inhoudsdienst wordt gedaan dan wel aan een andere partij zoals een aanbieder die een pakket aanbiedt, bestaande uit een telecommunicatiedienst, gecombineerd met een online-inhoudsdienst van een andere aanbieder.

(16)  Deze verordening moet van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden aangeboden. Aanbieders van dergelijke diensten zijn in staat om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren. Het recht op het gebruik van een online-inhoudsdienst moet worden beschouwd als een tegen betaling verworven recht, of de betaling nu rechtstreeks aan de aanbieder van de online-inhoudsdienst wordt gedaan dan wel aan een andere partij zoals een aanbieder die een pakket aanbiedt, bestaande uit een telecommunicatiedienst, gecombineerd met een online-inhoudsdienst van een andere aanbieder. De betaling van een algemeen verplichte vergoeding, zoals een vergoeding voor een uitzendlicentie, mag niet worden beschouwd als betaling voor het ontvangen van een online-inhoudsdienst.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt, zijn ook in de werkingssfeer van deze verordening opgenomen, voor zover aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees controleren. Online-inhoudsdiensten die worden verstrekt zonder ervoor te hoeven betalen en waarvan de aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees niet controleren, dienen buiten de werkingssfeer van deze verordening te blijven, aangezien hun opneming een belangrijke verandering zou betekenen van de manier waarop deze diensten worden geleverd en buitensporige kosten met zich mee zou brengen. Voor de controle van de woonlidstaat van de abonnee moet worden vertrouwd op informatie zoals betaling van een licentievergoeding voor andere in de woonlidstaat verstrekte diensten, het bestaan van een overeenkomst voor een internet- of telefoonverbinding, het IP-adres of een ander authenticatiemiddel, indien zij de aanbieder redelijke indicatoren bieden ten aanzien van de woonlidstaat van zijn abonnees.

(17)  Aanbieders van online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt, moeten de keuze houden om ook in de werkingssfeer van deze verordening te worden opgenomen, voor zover zij de woonlidstaat van hun abonnees controleren. Online-inhoudsdiensten die worden verstrekt zonder ervoor te hoeven betalen en waarvan de aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees niet controleren, dienen buiten de werkingssfeer van deze verordening te blijven, aangezien hun opneming een belangrijke verandering zou betekenen van de manier waarop deze diensten worden geleverd en buitensporige kosten met zich mee zou brengen. Als die aanbieders van deze optie gebruikmaken, moeten zij aan dezelfde verplichtingen voldoen als ingevolge deze verordening gelden voor aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden verstrekt. Bovendien moeten zij abonnees, de betrokken houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van de online-inhoudsdienst informeren over hun besluit om gebruik te maken van die mogelijkheid. Deze informatie kan op de website van de aanbieder worden verstrekt.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om te zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk te eisen dat aanbieders van onlinediensten het hun abonnees mogelijk maken in de lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid gebruik te maken van de dienst door hun toegang te geven tot dezelfde inhoud op dezelfde reeks en hetzelfde aantal apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde reeks functionaliteiten als die welke in hun woonlidstaat worden geboden. Het betreft hier een verplichting, en de partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen. Elk optreden van een aanbieder dat de abonnee de toegang tot of het gebruik van de dienst zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een lidstaat verblijft, bijvoorbeeld beperkingen van de functionaliteiten van de dienst of de kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen op het omzeilen van de verplichting om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken en derhalve strijdig zijn met deze verordening.

(18)  Om overeenkomstig de in artikel 3, lid 1, genoemde verplichting te zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk te eisen dat aanbieders van onlinediensten het hun abonnees mogelijk maken in de lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid gebruik te maken van de dienst door hun toegang te geven tot dezelfde inhoud op dezelfde reeks en hetzelfde aantal apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde reeks functionaliteiten als die welke in hun woonlidstaat worden geboden. Het betreft hier een verplichting, en de partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven of inperken, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen. Elk optreden van een aanbieder dat de abonnee de toegang tot of het gebruik van de dienst zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een andere dan de woonlidstaat verblijft, bijvoorbeeld beperkingen van de functionaliteiten van de dienst of de kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen op het omzeilen van de verplichting om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken en derhalve strijdig zijn met deze verordening.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Eisen dat de levering van online-inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk in andere lidstaten dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, van dezelfde kwaliteit zou moeten zijn als in de woonlidstaat, zou tot hoge kosten voor aanbieders en daarmee uiteindelijk voor abonnees kunnen leiden. Daarom is het in het kader van deze verordening niet passend te eisen dat de aanbieder van een online-inhoudsdienst maatregelen moet nemen om dergelijke diensten te leveren met een kwaliteit die uitgaat boven de kwaliteit die beschikbaar is via de plaatselijke, door een abonnee gekozen onlinetoegang, wanneer deze tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat. In dergelijke gevallen is de aanbieder niet aansprakelijk indien de kwaliteit van de verstrekking van de dienst lager is. Wanneer de aanbieder echter uitdrukkelijk een overeenkomst sluit waarin abonnees een bepaalde kwaliteit wordt gegarandeerd wanneer die abonnees tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, is hij aan die overeenkomst gebonden.

(19)  Aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun abonnees naar behoren worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder die abonnees gebruik kunnen maken van online-inhoudsdiensten in andere lidstaten dan hun woonlidstaat. Eisen dat de levering van online-inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk in andere lidstaten dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, van dezelfde kwaliteit zou moeten zijn als in de woonlidstaat, zou tot hoge kosten voor aanbieders en daarmee uiteindelijk voor abonnees kunnen leiden. Hoewel deze verordening geen onevenredige eisen oplegt om te waarborgen dat dergelijke diensten worden geleverd met eenzelfde kwaliteit die uitgaat boven de kwaliteit die beschikbaar is via de plaatselijke, door een abonnee gekozen onlinetoegang, wanneer deze tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat, moet de aanbieder de abonnee tevoren waarschuwen voor mogelijke verschillen in kwaliteit bij openen van online-inhoud in een andere lidstaat dan de woonlidstaat. Die informatie kan op de website van de aanbieder worden verstrekt. In dergelijke gevallen mag de aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld indien de kwaliteit van de verstrekking van de dienst lager is wanneer de redenen daarvoor toegeschreven kunnen worden aan objectieve factoren zoals de ontoereikendheid van de nationale infrastructuur. Wanneer de aanbieder echter uitdrukkelijk een overeenkomst sluit waarin abonnees een bepaalde kwaliteit wordt gegarandeerd wanneer die abonnees tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, is hij aan die overeenkomst gebonden.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om ervoor te zorgen dat de aanbieders van online-inhoudsdiensten voldoen aan de verplichting tot het bieden van grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten zonder dat zij de desbetreffende rechten in een andere lidstaat moeten aanschaffen, dient te worden bepaald dat aanbieders die wettelijk portabele online-inhoudsdiensten aanbieden in de woonlidstaat van de abonnees, altijd het recht hebben om deze diensten aan die abonnees te verlenen wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt door te bepalen dat de levering van, de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-inhoudsdiensten moeten worden geacht plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee.

(20)  Om ervoor te zorgen dat de aanbieders van online-inhoudsdiensten voldoen aan de verplichting tot het bieden van grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten zonder dat zij de desbetreffende rechten in een andere lidstaat moeten aanschaffen, dient te worden bepaald dat aanbieders die wettelijk portabele online-inhoudsdiensten aanbieden in de woonlidstaat van de abonnees, altijd het recht hebben om deze diensten aan die abonnees te verlenen wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt door te bepalen dat de levering van, de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-inhoudsdiensten moeten worden geacht plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee. Deze verordening en met name het wettelijke mechanisme dat de verstrekking van, de toegang tot en het gebruik van een online-inhoudsdienst in de woonlidstaat van de abonnee regelt, belet een aanbieder niet om zijn abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat een online-inhoudsdienst aan te bieden die de aanbieder in die andere lidstaat verstrekt.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Aanbieders mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van contractuele bepalingen die strijdig zijn met de verplichting hun abonnees in staat te stellen gebruik te maken van de dienst in de lidstaat waarin zij tijdelijk aanwezig zijn. Daarom moeten clausules in overeenkomsten die beogen de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten te verbieden of te beperken, niet-afdwingbaar zijn.

(22)  Aanbieders van online-diensten mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van contractuele bepalingen die strijdig zijn met de verplichting hun abonnees in staat te stellen gebruik te maken van de dienst in de lidstaat waarin zij tijdelijk aanwezig zijn. Daarom moeten clausules in overeenkomsten die beogen de portabiliteit van zulke online-inhoudsdiensten overal binnen de Unie te verbieden of te beperken, niet-afdwingbaar zijn. Aanbieders van online-inhoudsdiensten en de houders van rechten die relevant zijn voor het verstrekken van die diensten mag niet worden toegestaan de toepassing van deze verordening te omzeilen door het recht van een derde land te kiezen als het recht dat van toepassing is op overeenkomsten tussen henzelf of op overeenkomsten tussen aanbieders en abonnees.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis)  De definitie van de term "woonlidstaat" houdt in dat de abonnee feitelijk en stabiel verblijft in de lidstaat waarnaar hij of zij regelmatig terugkeert. Voor de toepassing van deze verordening heeft een abonnee slechts één woonlidstaat. Aanbieders van online-inhoud moeten ervan uitgaan dat de woonlidstaat die door de betrokken aanbieder overeenkomstig deze verordening als zodanig is geverifieerd en geauthentiseerd, de enige woonlidstaat is. Aanbieders mogen niet worden verplicht te controleren of hun abonnees ook geabonneerd zijn op een online-inhoudsdienst in een andere lidstaat.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun abonnees naar behoren worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder die abonnees gebruik kunnen maken van online-inhoudsdiensten in andere lidstaten dan hun woonlidstaat. De verordening stelt rechthebbenden in staat te eisen dat de aanbieder gebruikmaakt van doeltreffende middelen om na te gaan of de online-inhoudsdienst in overeenstemming met deze verordening wordt geleverd. Er moet echter voor worden gezorgd dat de benodigde middelen redelijk zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om dit doel te bereiken. Voorbeelden van de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn onder meer het controleren van IP-adressen door middel van steekproeven, in plaats van het permanent controleren van de locatie, transparante informatieverstrekking aan personen over de methoden voor de controle en de doeleinden daarvan, en passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor de controle niet zozeer de locatie van belang is, maar veeleer de lidstaat waar de abonnee toegang tot de dienst krijgt, mogen de precieze gegevens over de locatie voor dit doel niet worden verzameld en verwerkt. Wanneer de authenticatie van een abonnee voldoende is om de verstrekte dienst te leveren, mag evenmin identificatie van de abonnee worden vereist.

(23)  Aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun abonnees naar behoren worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder die abonnees gebruik kunnen maken van online-inhoudsdiensten in andere lidstaten dan hun woonlidstaat. De verordening verplicht de aanbieder om gebruik te maken van doeltreffende middelen om na te gaan of de online-inhoudsdienst in overeenstemming met deze verordening wordt geleverd. Er moet echter voor worden gezorgd dat de benodigde verificatiemiddelen middelen redelijk zijn, discreet en proportioneel, en niet verder gaan dan wat nodig is om dit doel te bereiken. Deze middelen mogen voor de abonnees geen buitensporige last vormen. De aanbieder kan uit de lijst in artikel 3 ter de te hanteren verificatiemiddelen kiezen. Voorbeelden van de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn onder meer het controleren van IP-adressen door middel van steekproeven, in plaats van het permanent controleren van de locatie, transparante informatieverstrekking aan personen over de methoden voor de controle en de doeleinden daarvan, en passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor de controle niet zozeer de specifieke locatie of lidstaat van belang is, maar veeleer of toegang tot de dienst al dan niet wordt verkregen in de woonlidstaat, mogen de precieze gegevens over de locatie voor dit doel niet worden verzameld en verwerkt. Wanneer de authenticatie van een abonnee voldoende is om de verstrekte dienst te leveren, mag evenmin identificatie van de abonnee worden vereist. De aanbieder mag de locatie van de abonnee niet traceren aan de hand van steekproefsgewijze controles van het IP-adres of andere manieren van geolocatie.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  De abonnee moet toegang krijgen tot de informatie over de woonlidstaat die op het ogenblik van afsluiting van het abonnement is gecontroleerd en geregistreerd.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 ter)  Voor de toepassing van deze verordening kan een consument geen staat maken op een gewone verblijfplaats in meerdere lidstaten.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 quater)  Een aanbieder die de woonlidstaat heeft vastgesteld overeenkomstig deze verordening dient te kunnen aannemen, voor de toepassing van deze verordening, dat de uit de controle voortvloeiende woonlidstaat de enige woonlidstaat van de abonnee is.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 quinquies)  Teneinde rekening te houden met de behoeften van de industrie en de gebruikers, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om wijziging te brengen in de lijst van middelen voor de controle van de woonlidstaat van de abonnee. Het is bijzonder belangrijk dat de Commissie passend overleg pleegt tijdens haar voorbereidende werkzaamheden, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving van 13 april 20161bis. Zo moet er met name voor worden gezorgd dat alle partijen onder gelijke voorwaarden kunnen deelnemen aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen door te waarborgen dat het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde moment ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en hun deskundigen systematisch toegang krijgen tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

_________________

 

1bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG27 en Richtlijn 2002/58/EG28 worden nageleefd. Met name dienen aanbieders ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening noodzakelijk en proportioneel is om het betrokken doel te bereiken.

(24)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, het recht op (ook intellectuele) eigendom, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG27 en Richtlijn 2002/58/EG28 worden nageleefd.

__________________

__________________

27 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

27 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

28 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn voor de gegevensbescherming voor elektronische communicatie), PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37, de "e-privacyrichtlijn" genoemd, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/24/EG en Richtlijn 2009/136/EG.

28 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn voor de gegevensbescherming voor elektronische communicatie), PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37, de "e‑privacyrichtlijn" genoemd, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/24/EG en Richtlijn 2009/136/EG.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke benadering om ervoor te zorgen dat de abonnees op online-inhoudsdiensten in de Unie toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze diensten, wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat verblijven.

Deze verordening voorziet in een rechtskader dat ervoor moet zorgen dat de abonnees op rechtmatig verworven online-inhoudsdiensten in de Unie toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze diensten, wanneer zij tijdelijk in een andere dan hun woonlidstaat verblijven, op voorwaarde dat zij alle relevante auteursrechten en naburige rechten van de betrokken inhoud eerbiedigen. Voor zulke toegang geldt als voorwaarde dat er vooraf een effectieve controle van de woonlidstaat plaatsvindt.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  „woonlidstaat”: de lidstaat waar de abonnee gewoonlijk verblijft;

(c)  „woonlidstaat”: de lidstaat waar de abonnee zijn overeenkomstig artikel 3 ter te bepalen woonplaats heeft;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  „tijdelijk aanwezig”: de aanwezigheid van een abonnee in een andere lidstaat dan de woonlidstaat;

(d)  „tijdelijk aanwezig in een lidstaat”: de niet-permanente aanwezigheid van een abonnee in een andere lidstaat dan de woonlidstaat;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  „online-inhoudsdienst”: een dienst in de zin van de artikelen 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die een aanbieder legaal online aanbiedt in de woonlidstaat op basis van portabiliteit, en die een audiovisuele mediadienst is in de zin van Richtlijn 2010/13/EU of een dienst waarvan het belangrijkste kenmerk is het aanbieden van toegang tot en het gebruik van werken, ander beschermd materiaal of uitzendingen van omroeporganisaties, op lineaire wijze of op aanvraag,

(e)  „online-inhoudsdienst”: een dienst in de zin van de artikelen 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die een aanbieder legaal online aanbiedt in de woonlidstaat op basis van portabiliteit, en die een audiovisuele mediadienst is in de zin van Richtlijn 2010/13/EU of een dienst waarvan het belangrijkste kenmerk is het aanbieden van toegang tot en het gebruik van werken, ander beschermd materiaal of uitzendingen van omroeporganisaties, op lineaire wijze of op aanvraag,

die aan een abonnee wordt verstrekt op overeengekomen voorwaarden, ofwel:

 

(1)  tegen betaling; of

 

(2)  waarvoor niet hoeft te worden betaald, op voorwaarde dat de woonlidstaat van de abonnee door de aanbieder wordt gecontroleerd;

 

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst stelt een abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat verblijft in staat toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst.

(1)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst tegen betaling stelt een abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat verblijft in staat toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst die ook in diens woonlidstaat beschikbaar is.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Lid 1 doet niets af aan de mogelijkheid van de aanbieder om een abonnee aanvullend toegang te verschaffen tot het lokale repertoire waarvoor de aanbieder in de lidstaat van tijdelijke aanwezigheid over een licentie beschikt.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst moet de abonnee informeren over de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig lid 1 aangeboden online-inhoudsdienst.

(3)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst moet de abonnee echter terdege, zo mogelijk aan de hand van hem voorliggende gegevens, en voordat de overeenkomst wordt gesloten of, voor overeenkomsten die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn gesloten, tijdig vóór die datum informeren over de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig lid 1 aangeboden online-dienst en over de portabiliteitsvoorwaarden die in overeenstemming met deze verordening zijn vastgesteld.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Mogelijkheid tot verstrekking van portabiliteit

 

1.   De aanbieder van een online-inhoudsdienst die zonder betaling wordt verstrekt, kan ervoor kiezen om abonnees die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, in staat te stellen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst, op voorwaarde dat de aanbieder de woonlidstaat van zijn abonnees doeltreffend controleert overeenkomstig deze verordening.

 

2.   De aanbieder informeert de abonnees, de betrokken houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten over zijn besluit om de online-inhoudsdienst aan te bieden overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel, voorafgaand aan de verstrekking van die dienst. Voor het informeren van de abonnee gebruikt de aanbieder passende en proportionele middelen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 ter

 

Wijze van vaststelling van de woonlidstaat

 

1.   De aanbieder van een online-inhoudsdienst die tegen betaling wordt aangeboden, maakt gebruik van doeltreffende middelen om de woonlidstaat van zijn abonnees te controleren. Daarbij gebruikt hij controlemiddelen die evenredig zijn en niet verder gaan dan hetgeen nodig is om de doelstellingen van deze verordening te verwezenlijken. Deze middelen mogen voor de abonnees geen buitensporige last vormen.

 

2.   Teneinde aan de in de eerste alinea van dit lid vastgestelde verplichting te voldoen, maakt de aanbieder gebruik van de volgende controlemiddelen:

 

(a)  het factuur- of postadres van de abonnee;

 

(b)  een identiteitskaart of een ander geldig document waarin de woonlidstaat van de abonnee wordt bevestigd, waar mogelijk met inbegrip van e-identificatiediensten;

 

(c)  bankgegevens, zoals een bankrekening, krediet- of debetkaart van de abonnee;

 

(d)  bewijs dat de abonnee partij is bij een overeenkomst voor een internet- of telefoonverbinding in de lidstaat;

 

(e)  bewijs dat de abonnee een licentievergoeding betaalt voor andere diensten die in de lidstaat worden verstrekt, zoals een openbare-omroepdienst;

 

(f)  bewijs van de plaats van installatie van een settopbox of een soortgelijk apparaat waarmee de diensten aan de abonnee worden verstrekt;

 

(g)  bewijs van registratie op nationale, regionale of lokale kiezerslijsten, indien deze openbaar zijn;

 

3.  De aanbieder kiest welke van de in lid 2 vermelde controlemiddelen hij wenst te gebruiken.

 

4.  Als de woonlidstaat niet in voldoende mate kan worden vastgesteld op basis van één enkel controlemiddel, maakt de aanbieder gebruik van een combinatie van niet meer dan twee van deze middelen. Als hiertoe geen aanleiding is, vindt er geen herhaaldelijke controle van de woonlidstaat plaats.

 

5.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 7 ter gedelegeerde handelingen vast tot wijziging van de lijst met doeltreffende controlemiddelen van de woonlidstaat van de abonnee vermeld in lid 2, door deze regelmatig aan te passen aan de technologische ontwikkelingen. Bij de uitvaardiging van dergelijke gedelegeerde handelingen pleegt de Commissie overleg met experts en vertegenwoordigers van de bedrijfstak en gebruikers, om te zorgen dat de regels in lid 1 worden nageleefd.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Alle contractuele bepalingen, waaronder die tussen houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van inhoud in online-inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders, anderzijds, alsmede die tussen aanbieders en abonnees, die strijdig zijn met artikel 3, lid 1, en artikel 4, zijn niet-afdwingbaar.

(1)  Alle met deze verordening strijdige contractuele bepalingen, waaronder die in overeenkomsten tussen houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten die relevant zijn voor de toegang tot en het gebruik van inhoud in online-inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders van online-inhoudsdiensten, anderzijds, alsmede bepalingen in overeenkomsten tussen die aanbieders en hun abonnees, zijn niet-afdwingbaar.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening vormen geen legitieme reden voor de aanpassing van kosten, vergoedingen of tarieven, of voor een andere wijziging van de financiële relaties tussen de abonnee, de aanbieder of een rechthebbende.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Ongeacht het bepaalde in lid 1 kunnen houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten verlangen dat de aanbieder gebruikmaakt van doeltreffende middelen om te verifiëren dat de online-inhoudsdienst in overeenstemming met artikel 3, lid 1, wordt verstrekt, mits de benodigde middelen redelijk zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om hun doel te bereiken.

Schrappen

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing ongeacht het recht dat geldt voor overeenkomsten tussen aanbieders van online-inhoudsdiensten en houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere rechten die relevant zijn voor de toegang tot en het gebruik van inhoud van online-inhoudsdiensten of voor overeenkomsten tussen deze aanbieders en hun abonnees.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, waaronder met name ten behoeve van verificatie op grond van artikel 5, lid 2, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verordening wordt uitgevoerd in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG. Met name dienen aanbieders ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening noodzakelijk en proportioneel is om het betrokken doel te bereiken.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening is ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, indien deze van belang zijn voor de verlening van, de toegang tot en het gebruik van een online-inhoudsdienst overeenkomstig artikel 3 na die datum.

Deze verordening is ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, indien deze van belang zijn voor de verlening van, de toegang tot en het gebruik van een online-inhoudsdienst overeenkomstig de artikelen 3 en 3 bis na die datum.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis

 

Beoordeling

 

1.   Drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening, en vervolgens om de drie jaar, evalueert de Commissie de toepassing van deze verordening en brengt zij aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit.

 

2.   Dit verslag omvat onder meer een beoordeling van de doeltreffendheid van de middelen voor controle van de woonlidstaat, waaronder recent ontwikkelde industrienormen en -praktijken en, zo nodig, de behoefte aan een herziening. In dit verslag wordt met name beoordeeld of een beduidende verandering is opgetreden in de inkomsten van rechthebbenden en de aan de gebruikers berekende prijzen. De Commissie laat haar verslag, indien van toepassing, vergezeld gaan van een wetgevings- of niet-wetgevingsvoorstel.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 ter

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.  De in artikel 3 ter, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van ...*.

 

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3 ter, lid 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Voordat zij een gedelegeerde handeling vaststelt, raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.  Een overeenkomstig artikel 3 ter, lid 5, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van [twee maanden] na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met [twee maanden] verlengd.

 

________________

 

* Datum van inwerkingtreding van deze verordening

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

Document- en procedurenummers

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

12.5.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

IMCO

12.5.2016

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

28.4.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Marco Zullo

2.2.2016

Behandeling in de commissie

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Datum goedkeuring

29.9.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (*) (15.7.2016)

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Rapporteur voor advies (*): Sabine Verheyen

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie is erop gericht consumenten de mogelijkheid te bieden hun online-inhoud waartoe zij legaal toegang hebben in hun woonlidstaat mee te nemen wanneer zij binnen de EU reizen, op basis van een "juridische fictie". Aanbieders hoeven op grond van de met dit voorstel ingevoerde portabiliteitsverplichting geen afzonderlijke licentie te kopen of opnieuw te onderhandelen over bestaande licenties, maar worden geacht de relevante handelingen reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling van werken enz. uit te voeren op basis van de respectieve toestemmingen die zij reeds verkregen van de rechthebbenden voor het woonland van de abonnee. In zoverre is portabiliteit in de zin van deze verordening een niet voor afstand vatbaar consumentenrecht.

Vanuit het oogpunt van de Commissie CULT is het van het grootste belang om in de context van online-inhoudsdiensten in de gehele Unie op basis van portabiliteit toe te zien op de bescherming en bevordering van de Europese culturele en taalkundige diversiteit en Europese werken. De rapporteur acht zich evenwel genoodzaakt om te verduidelijken dat portabiliteit niet hetzelfde betekent als grensoverschrijdende toegang, een onderwerp dat niet onder deze verordening valt. Grensoverschrijdende portabiliteit zal geen afbreuk doen aan of leiden tot afschaffing van het territorialiteitsbeginsel, aangezien dit beginsel en de door exclusieve rechten gecreëerde waarde belangrijke elementen zijn waarmee de creatieve en culturele sector zijn concurrentievermogen behoudt en de duurzaamheid van zijn financiering waarborgt, met name in de audiovisuele sector. Het hoge beschermingsniveau dat uit hoofde van het Unierecht wordt geboden aan auteursrechten en naburige rechten is een stimulans voor de creatie van inhoud en vormt de basis voor de Europese culturele diversiteit.

Werkingssfeer

De rapporteur is het met de Commissie eens dat de ontwerpverordening van toepassing moet zijn op online-inhoudsdiensten die, op grond van een overeenkomst, abonnees toegang bieden tot diensten zoals streaming, downloaden of een andere techniek die het gebruik van die inhoud toelaat.

Met het oog op meer duidelijkheid is de rapporteur van mening dat het oorspronkelijke voorstel van de Commissie moet worden gewijzigd om uit te sluiten dat een eenvoudig inlogsysteem of de betaling van een verplichte vergoeding, zoals een vergoeding voor een uitzendlicentie, een overeenkomst is in de zin van deze verordening.

De rapporteur is het volledig met de Commissie eens dat de verordening van toepassing moet zijn op zowel online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden verstrekt als diensten waarvoor niet hoeft te worden betaald, voor zover de aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees controleren. Indien de aanbieder van een niet-betaalde dienst besluit om portabiliteit aan te bieden, moet de aanbieder overeenkomstig deze verordening een systeem instellen voor de controle van de woonlidstaat van de abonnee.

Definities

"Woonlidstaat"

De rapporteur is van mening dat er een preciezere definitie van "woonlidstaat" moet komen om rechtsonzekerheid te voorkomen en aanbieders in staat te stellen de verordening vanuit een operationeel oogpunt ten uitvoer te leggen. Het begrip "gewone verblijfplaats" is niet duidelijk omschreven in de EU-wetgeving. In de secundaire wetgeving en jurisprudentie van de EU worden verschillende definities gehanteerd. Voor wat dit advies betreft stelt de rapporteur voor de definitie te volgen die het Hof van Justitie hanteerde in zaak C-452/93 P (Pedro Magdalena Fernández/Commissie van de Europese Gemeenschappen), die de EU thans gebruikt in voorschriften en verordeningen die van toepassing zijn op haar eigen personeel. Deze definitie omvat duidelijke aanwijzingen over de wijze waarop de woonlidstaat van een persoon moet worden vastgesteld.

"Tijdelijk aanwezig"

Voor wat de definitie van "tijdelijk aanwezig" betreft is de rapporteur het volledig met de Commissie eens dat de duur van het verblijf in een andere lidstaat dan de woonlidstaat niet moet worden beperkt tot een specifiek aantal dagen of weken, aangezien dit afbreuk zou doen aan het voornaamste doel van de verordening om alle consumenten de mogelijkheid te bieden binnen de EU te reizen met hun legaal verkregen online-inhoud. Zo moet een Erasmusstudent zijn legaal verkregen inhoud mee naar het buitenland kunnen nemen voor de duur van zijn verblijf. Dit geldt ook voor consumenten die veel reizen voor hun werk. Een beperking van het aantal dagen zou deze mensen benadelen. Daarnaast is de rapporteur het volledig met de Commissie eens dat permanente locatietracering niet moet worden toegestaan. Een beperking van de duur van het verblijf in het buitenland tot een specifiek aantal dagen zou permanente IP-tracering vergen, hetgeen moet worden vermeden. Als daarnaast het begrip "gewone verblijfplaats" duidelijk wordt omschreven en de controlemaatregelen doeltreffend en redelijk zijn, is er geen reden om de duur tot een specifiek aantal dagen te beperken omdat de risico's op misbruik sowieso beperkt zijn.

Doeltreffende controle van de woonlidstaat

Om ervoor te zorgen dat de verordening ook vanuit operationeel oogpunt snel en succesvol ten uitvoer kan worden gelegd, stelt de rapporteur voor de gewone verblijfplaats van een abonnee doeltreffend te controleren op het moment dat de abonnee de dienst wil gebruiken en later op permanente basis, teneinde het risico op misbruik te voorkomen. Deze controle zou echter geen permanente IP-tracering met zich meebrengen, maar steekproeven van IP‑adressen.

Om een zo hoog mogelijke mate van rechtszekerheid te garanderen, stelt de rapporteur voor de Commissie te verzoeken door middel van een gedelegeerde handeling en in samenwerking met de sector een niet-uitputtende lijst op te stellen van middelen voor woonplaatscontrole waarmee aanbieders de gewone verblijfplaats van een abonnee op doeltreffende wijze kunnen controleren op het moment dat de abonnee grensoverschrijdende portabele diensten wil gebruiken. Deze lijst kan bijvoorbeeld een bevestiging van de installatie van een settopbox, een lokale bankrekening, een nationale kiezerslijst, een bevestiging van betaling van belasting, enz. bevatten. De Commissie kan de lijst wijzigen na raadpleging van de aanbieders en rechthebbenden. Met het oog op de permanente controle van de gewone verblijfplaats van abonnees kunnen steekproeven van IP-adressen nuttig zijn.

Overeenkomstig de suggestie van de Commissie stelt de rapporteur voor om aanbieders verantwoordelijk te stellen voor de controle van de woonlidstaat van abonnees. Om bovendien de positie van de rechthebbenden te versterken, kunnen zij de aan een aanbieder in licentie gegeven rechten intrekken indien de aanbieder niet op verzoek kan aantonen dat hij de woonplaatscontroles in overeenstemming met deze verordening uitvoert.

Datum van toepassing

Waarschijnlijk zullen de rechthebbenden en aanbieders nog met de Commissie onderhandelen en optimale werkwijzen uitwisselen over de maatregelen voor woonplaatscontrole. Deze besprekingen zullen vermoedelijk langer dan slechts zes maanden duren. Desalniettemin roept de rapporteur de rechthebbenden, aanbieders en de Commissie op zo snel mogelijk een lijst van doeltreffende middelen voor woonplaatscontrole op te stellen, zodat deze verordening uiterlijk twaalf maanden na de datum van de bekendmaking ervan in werking kan treden.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Aangezien de interne markt een gebied zonder interne grenzen omvat waartoe onder meer wordt vertrouwd op het vrije verkeer van diensten en personen, moet worden bepaald dat consumenten online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken die toegang bieden tot inhoud als muziek, spellen, films of sportevenementen, niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in andere lidstaten van de Unie. Daarom moeten belemmeringen die de toegang tot en het gebruik van dergelijke grensoverschrijdende online-inhoudsdiensten hinderen, worden verwijderd.

(1)  Aangezien de interne markt een gebied zonder interne grenzen omvat waartoe onder meer wordt vertrouwd op het vrije verkeer van diensten en personen, moet worden bepaald dat consumenten online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken die legale toegang bieden tot inhoud als muziek, spellen, films of sportevenementen, niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in andere lidstaten van de Unie. Daarom moeten belemmeringen die de tijdelijke toegang tot en het gebruik van legaal verkregen grensoverschrijdende online-inhoudsdiensten hinderen, worden verwijderd.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De technologische ontwikkeling die leidt tot een toenemend aantal draagbare apparaten zoals tablets en smartphones, vergemakkelijkt het gebruik van online-inhoud door het verlenen van toegang tot deze diensten, ongeacht de locatie van de consument. Er is een snelgroeiende vraag van de kant van de consumenten naar toegang tot inhoud en innovatieve onlinediensten niet alleen in hun eigen land, maar ook wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn.

(2)  De technologische ontwikkeling die leidt tot een toenemend aantal draagbare apparaten zoals tablets en smartphones, vergemakkelijkt het gebruik van online-inhoud door het verlenen van toegang tot deze diensten, ongeacht de locatie van de consument. Er is een groeiende vraag van de kant van de consumenten naar toegang tot inhoud en innovatieve onlinediensten niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  In het geval van online-inhoudsdiensten die in de hele Unie worden geleverd op basis van portabiliteit, is het van het grootste belang toe te zien op de bescherming en bevordering van de Europese culturele en taalkundige diversiteit en Europese audiovisuele werken.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  Het hoge beschermingsniveau dat uit hoofde van het Unierecht wordt geboden aan auteursrechten en naburige rechten is een stimulans voor de creatie van inhoud en vormt de basis voor de Europese culturele diversiteit.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Consumenten gaan steeds meer overeenkomsten aan met aanbieders voor het voorzien in online-inhoudsdiensten. In de praktijk hebben consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, vaak echter geen toegang tot, en kunnen zij geen gebruikmaken van de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in hun eigen land het recht op gebruik hebben verworven.

(3)  Consumenten gaan steeds meer overeenkomsten aan met aanbieders voor het voorzien in online-inhoudsdiensten. In de praktijk hebben consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, vaak echter geen toegang tot, en kunnen zij geen gebruikmaken van de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in hun woonlidstaat het recht op gebruik legaal hebben verworven.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Er zijn een aantal belemmeringen die de verstrekking van die diensten aan consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, zoals muziek, spellen of films die beschermd zijn door auteursrechten en/of naburige rechten krachtens het recht van de Unie. Met name vloeien de hinderpalen voor grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten voort uit het feit dat de rechten voor de doorgifte van inhoud die wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, zoals audiovisuele werken, vaak op territoriale basis in licentie worden gegeven, alsook uit het feit dat aanbieders van onlinediensten ervoor kunnen kiezen slechts specifieke markten te bedienen.

(4)  Er zijn een aantal belemmeringen die de verstrekking van die diensten aan consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, zoals muziek, spellen of films die beschermd zijn door auteursrechten en/of naburige rechten krachtens het recht van de Unie. Met name vloeien de hinderpalen voor grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten voort uit het feit dat de rechten voor de doorgifte van inhoud die wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, zoals audiovisuele werken, niet altijd op multiterritoriale basis in licentie worden gegeven of reeds op exclusieve basis op een grondgebied zijn verkocht, alsook uit het feit dat aanbieders van onlinediensten ervoor kunnen kiezen slechts specifieke markten te bedienen. Deze praktijken spelen een belangrijke rol bij de financiering van Europese culturele inhoud en spelen in op de behoeften van de Europese markten. Hoewel dergelijke praktijken geen belemmering mogen vormen voor de legitieme toegang van consumenten tot online-inhoudsdiensten en het legitieme gebruik van online-inhoudsdiensten door consumenten wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, blijft het territoriale licentiesysteem van fundamenteel belang voor de voortzetting van een grote Europese culturele diversiteit.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Bovendien heeft het Hof in de gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, besloten dat bepaalde beperkingen op het verrichten van diensten niet kunnen worden gerechtvaardigd in het licht van het doel van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten.

(11)  Bovendien heeft het Hof in de gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, besloten dat een beperking op het verrichten van diensten in de vorm van een verbod op het gebruik van buitenlandse decodeerapparatuur in de context van een gecodeerde satellietomroepdienst voor rechtstreekse uitzendingen van sportevenementen niet kan worden gerechtvaardigd in het licht van het doel van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Daarom heeft deze verordening als doelstelling het rechtskader aan te passen om ervoor te zorgen dat de licentieverlening van rechten niet langer barrières opwerpt voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie en dat de grensoverschrijdende portabiliteit kan worden gewaarborgd.

(12)  Daarom heeft deze verordening als doelstelling het rechtskader aan te passen om te voorzien in een gemeenschappelijke benadering inzake de verstrekking van online-inhoudsdiensten door een strikt te interpreteren juridische fictie te scheppen teneinde grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken in het geval van consumenten die over legaal verkregen inhoud beschikken en tijdelijk aanwezig zijn in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat waarbij, met betrekking tot de audiovisuele sector, het territorialiteitsbeginsel niet wordt uitgehold of afgeschaft, aangezien dit zou leiden tot onevenredige nadelen voor de rechthebbenden en een ernstige verstoring van de markt voor audiovisuele inhoud. Deze verordening heeft niet tot doel het bestaande systeem van territoriale licenties te wijzigen, dat van cruciaal belang is voor de financiering, productie en verspreiding van Europese audiovisuele werken, en mag er geen afbreuk aan doen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Portabiliteit moet in ieder geval worden onderscheiden van het begrip grensoverschrijdende toegang, dat niet binnen de werkingssfeer van deze verordening valt. Het verbeteren van de portabiliteit van legaal verkrijgbare en legaal verkregen inhoudsdiensten kan een belangrijke stap vormen in de richting van het beëindigen van ongerechtvaardigde geoblocking.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)   Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die een aanbieder, na van de rechthebbenden de betrokken rechten voor een bepaald grondgebied te hebben verkregen, op grond van een overeenkomst aan zijn abonnees verstrekt, op welke manier dan ook, zoals streaming, downloaden of een andere techniek die het gebruik van die inhoud toelaat. Een registratie om inhoudssignaleringen te ontvangen, of louter de aanvaarding van HTML-cookies mag niet worden beschouwd als een overeenkomst voor de verstrekking van online-inhoudsdiensten in de zin van deze verordening.

(13)  Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die een aanbieder, na van de rechthebbenden de betrokken rechten voor een bepaald grondgebied te hebben verkregen, op grond van een overeenkomst aan zijn abonnees verstrekt, op welke manier dan ook, zoals streaming, downloaden of een andere techniek die het gebruik van die inhoud toelaat. Een registratie om inhoudssignaleringen te ontvangen, louter de aanvaarding van HTML-cookies, een eenvoudig inlogsysteem, zoals een systeem dat in de eerste plaats voor programma-aanbevelingen of gepersonaliseerde reclamediensten is ontworpen, de betaling van een universele verplichte vergoeding, zoals een vergoeding voor een uitzendlicentie, of de uitwisseling of overdracht van gegevens mag niet worden beschouwd als een overeenkomst voor de verstrekking van online-inhoudsdiensten in de zin van deze verordening.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Deze verordening dient alleen van toepassing te zijn op online-inhoudsdiensten waartoe abonnees daadwerkelijk toegang hebben en die zij kunnen gebruiken in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zonder te worden beperkt tot een specifieke locatie, aangezien het niet passend is te bepalen dat aanbieders die in hun eigen land geen portabele diensten aanbieden, dat wel over de grenzen heen zouden moeten doen.

(15)  Deze verordening dient alleen van toepassing te zijn op online-inhoudsdiensten waartoe abonnees daadwerkelijk toegang hebben en die zij kunnen gebruiken in de woonlidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zonder te worden beperkt tot een specifieke locatie in die lidstaat, aangezien het niet passend is te bepalen dat aanbieders die in de woonlidstaat van de abonnee geen portabele diensten aanbieden, dat wel over de grenzen heen zouden moeten doen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt, zijn ook in de werkingssfeer van deze verordening opgenomen, voor zover aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees controleren. Online-inhoudsdiensten die worden verstrekt zonder ervoor te hoeven betalen en waarvan de aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees niet controleren, dienen buiten de werkingssfeer van deze verordening te blijven, aangezien hun opneming een belangrijke verandering zou betekenen van de manier waarop deze diensten worden geleverd en buitensporige kosten met zich mee zou brengen. Voor de controle van de woonlidstaat van de abonnee moet worden vertrouwd op informatie zoals betaling van een licentievergoeding voor andere in de woonlidstaat verstrekte diensten, het bestaan van een overeenkomst voor een internet- of telefoonverbinding, het IP-adres of een ander authenticatiemiddel, indien zij de aanbieder redelijke indicatoren bieden ten aanzien van de woonlidstaat van zijn abonnees.

(17)  Online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt, zijn ook in de werkingssfeer van deze verordening opgenomen, voor zover de aanbieders reeds beschikken over een controlesysteem waarmee de woonlidstaat van hun abonnees wordt gecontroleerd met dezelfde zekerheid als bij diensten die tegen betaling worden verstrekt. Online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt en waarvan de aanbieders niet over een controlesysteem beschikken, kunnen in overeenstemming met deze verordening vrijelijk kiezen voor het toestaan van toegang tot en gebruik van hun diensten aan hun abonnees. Online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt en nog niet over een controlesysteem beschikken om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren met dezelfde zekerheid als bij diensten die tegen betaling worden verstrekt, dienen buiten de werkingssfeer van deze verordening te blijven, aangezien hun verplichte opneming een belangrijke verandering zou betekenen van de manier waarop deze diensten worden geleverd en buitensporige kosten met zich mee zou brengen. Aangezien online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt echter belangrijke actoren op de markt zijn, moeten zij grensoverschrijdende portabiliteit kunnen blijven aanbieden aan hun abonnees als zij over de middelen beschikken om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren met dezelfde zekerheid als bij diensten die tegen betaling worden verstrekt. Indien aanbieders van online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid, dienen zij verplicht te worden te voldoen aan de bepalingen van deze verordening, net zoals aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden verstrekt.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om te zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk te eisen dat aanbieders van onlinediensten het hun abonnees mogelijk maken in de lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid gebruik te maken van de dienst door hun toegang te geven tot dezelfde inhoud op dezelfde reeks en hetzelfde aantal apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde reeks functionaliteiten als die welke in hun woonlidstaat worden geboden. Het betreft hier een verplichting, en de partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen. Elk optreden van een aanbieder dat de abonnee de toegang tot of het gebruik van de dienst zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een lidstaat verblijft, bijvoorbeeld beperkingen van de functionaliteiten van de dienst of de kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen op het omzeilen van de verplichting om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken en derhalve strijdig zijn met deze verordening.

(18)  Om te zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk te eisen dat aanbieders van onlinediensten het hun abonnees mogelijk maken in de lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid gebruik te maken van de dienst door hun toegang te geven tot dezelfde inhoud op dezelfde reeks en hetzelfde aantal apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde reeks functionaliteiten als die welke in hun woonlidstaat worden geboden. Het betreft hier een verplichting, en de partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen. Elk optreden van een aanbieder dat de abonnee de toegang tot of het gebruik van de dienst zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een lidstaat verblijft en niet in strijd is deze verordening, bijvoorbeeld beperkingen van de functionaliteiten van de dienst of de kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen op het omzeilen van de verplichting om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken en derhalve strijdig zijn met deze verordening.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van de verplichting om te voorzien in grensoverschrijdende portabiliteit van bepaalde niet-draagbare apparaten worden afgeweken, wanneer het voor het bieden van toegang aan een abonnee noodzakelijk is dat de aanbieder van onlinediensten een afzonderlijke contractuele overeenkomst sluit met een derde toestelfabrikant of platformbeheerder, aangezien dit mogelijk technisch onhaalbaar is of juridisch een probleem vormt.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om ervoor te zorgen dat de aanbieders van online-inhoudsdiensten voldoen aan de verplichting tot het bieden van grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten zonder dat zij de desbetreffende rechten in een andere lidstaat moeten aanschaffen, dient te worden bepaald dat aanbieders die wettelijk portabele online-inhoudsdiensten aanbieden in de woonlidstaat van de abonnees, altijd het recht hebben om deze diensten aan die abonnees te verlenen wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt door te bepalen dat de levering van, de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-inhoudsdiensten moeten worden geacht plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee.

(20)  Om ervoor te zorgen dat de aanbieders van online-inhoudsdiensten voldoen aan de verplichting tot het bieden van grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten zonder dat er inbreuk wordt gemaakt op de territoriale exclusiviteit, dient te worden bepaald dat aanbieders die wettelijk portabele online-inhoudsdiensten aanbieden in de woonlidstaat van de abonnees, altijd het recht hebben om deze diensten aan die abonnees te verlenen wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt door te bepalen dat de levering van, de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-inhoudsdiensten moeten worden geacht plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee. Deze juridische fictie mag de aanbieder er niet van weerhouden zijn abonnee, die tijdelijk in een andere lidstaat verblijft, online-inhoud aan te bieden die de aanbieder in die lidstaat legaal verstrekt. Voorts mag zij niet worden uitgelegd als een beperking voor aanbieders om hun diensten aan te bieden aan een abonnee die permanent in een andere lidstaat verblijft, mits de nodige licenties zijn verworven in overeenstemming met Richtlijn 2001/29/EG en Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad1bis en zij toestemming hebben gekregen van de rechthebbenden om hun inhoud te gebruiken.

 

______________

 

1bis Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt (PB L 84 van 20.3.2014, blz. 72).

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Voor de licentieverlening van auteursrechten en naburige rechten betekent dit dat de relevante handelingen reproductie, mededeling aan het publiek en beschikbaarstelling van werken en ander beschermd materiaal, alsook de aanhaling of het hergebruik met betrekking tot databanken die worden beschermd door rechten sui generis, die zich voordoen wanneer de dienst wordt verleend aan abonnees wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, moeten worden geacht te zijn verricht in de woonlidstaat van de abonnees. De aanbieders moeten derhalve worden geacht om dergelijke handelingen op basis van de respectieve toestemmingen van de betrokken rechthebbenden voor de woonlidstaat van deze abonnees uit te voeren. Telkens wanneer aanbieders in de lidstaat van de abonnee handelingen kunnen uitvoeren zoals mededeling aan het publiek of reproductie op basis van toestemming van de betrokken rechthebbenden, moet een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat, toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de dienst en waar nodig alle relevante handelingen van reproductie kunnen uitvoeren zoals downloaden, waartoe hij in zijn eigen woonlidstaat het recht zou hebben. Het bieden van online-inhoudsdiensen door een aanbieder aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat en het gebruik van die dienst door een dergelijke abonnee in overeenstemming met deze verordening, mag niet worden opgevat als schending van het auteursrecht en de naburige rechten of enige andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van de inhoud van de dienst.

(21)  Voor de licentieverlening van auteursrechten en naburige rechten betekent dit dat de relevante handelingen reproductie, mededeling aan het publiek en beschikbaarstelling van werken en ander beschermd materiaal, alsook de aanhaling of het hergebruik met betrekking tot databanken die worden beschermd door rechten sui generis, die zich voordoen wanneer de dienst wordt verleend aan abonnees wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, moeten worden geacht te zijn verricht in de woonlidstaat van de abonnees. De aanbieders moeten derhalve worden geacht om dergelijke handelingen op basis van de respectieve toestemmingen van de betrokken rechthebbenden voor de woonlidstaat van deze abonnees uit te voeren. Telkens wanneer aanbieders in de lidstaat van de abonnee handelingen kunnen uitvoeren zoals mededeling aan het publiek of reproductie op basis van toestemming van de betrokken rechthebbenden, moet een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat, toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de dienst en waar nodig alle relevante handelingen van reproductie kunnen uitvoeren zoals downloaden, waartoe hij in zijn eigen woonlidstaat het recht zou hebben. Op voorwaarde dat de woonlidstaat van de abonnee daadwerkelijk is gecontroleerd in overeenstemming met deze verordening, mag het bieden van online-inhoudsdiensen door een aanbieder aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat en het gebruik van die dienst door een dergelijke abonnee in overeenstemming met deze verordening, niet worden opgevat als schending van het auteursrecht en de naburige rechten of enige andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van de inhoud van de dienst.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Teneinde de culturele en taalkundige diversiteit, de productie, het in de handel brengen en de verspreiding van creatieve inhoud in de hele Unie te waarborgen, met name met betrekking tot de audiovisuele sector en de rechten van auteurs en makers die worden beschermd door auteursrechten, moet deze verordening worden beperkt tot de grensoverschrijdende portabiliteit van legaal verworven inhoud en in geen geval betrekking hebben op de grensoverschrijdende toegang tot online-inhoudsdiensten in lidstaten waar de aanbieder van de online-inhoudsdienst geen toestemming heeft gekregen van de makers en rechthebbenden om gebruik te maken van die inhoud.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter)  Het mag de aanbieders en de houders van rechten die relevant zijn voor het verstrekken van online-inhoudsdiensten niet toegestaan zijn de toepassing van deze verordening te omzeilen door te kiezen voor het recht van een derde land als het recht dat van toepassing is op overeenkomsten tussen hen of op overeenkomsten tussen aanbieders en abonnees.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis)  Indien een abonnee de nodige informatie niet kan voorleggen en de aanbieder derhalve de woonlidstaat niet kan controleren zoals vereist bij deze verordening, dient de aanbieder een dergelijke abonnee geen grensoverschrijdende portabiliteit van de online-inhoudsdienst te bieden uit hoofde van deze verordening.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun abonnees naar behoren worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder die abonnees gebruik kunnen maken van online-inhoudsdiensten in andere lidstaten dan hun woonlidstaat. De verordening stelt rechthebbenden in staat te eisen dat de aanbieder gebruikmaakt van doeltreffende middelen om na te gaan of de online-inhoudsdienst in overeenstemming met deze verordening wordt geleverd. Er moet echter voor worden gezorgd dat de benodigde middelen redelijk zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om dit doel te bereiken. Voorbeelden van de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn onder meer het controleren van IP-adressen door middel van steekproeven, in plaats van het permanent controleren van de locatie, transparante informatieverstrekking aan personen over de methoden voor de controle en de doeleinden daarvan, en passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor de controle niet zozeer de locatie van belang is, maar veeleer de lidstaat waar de abonnee toegang tot de dienst krijgt, mogen de precieze gegevens over de locatie voor dit doel niet worden verzameld en verwerkt. Wanneer de authenticatie van een abonnee voldoende is om de verstrekte dienst te leveren, mag evenmin identificatie van de abonnee worden vereist.

(23)  Aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun abonnees naar behoren worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder die abonnees gebruik kunnen maken van online-inhoudsdiensten in andere lidstaten dan hun woonlidstaat. De verordening verplicht de aanbieder ertoe gebruik te maken van doeltreffende middelen om na te gaan of de online-inhoudsdienst in overeenstemming met deze verordening wordt geleverd. De in deze verordening opgenomen lijst van controlemiddelen is bedoeld om voor rechtszekerheid te zorgen voor wat de door aanbieders te gebruiken controlemiddelen betreft, waarbij voldoende en flexibele middelen worden verstrekt waarmee aanbieders de toegang en de woonlidstaat van abonnees kunnen authenticeren en controleren.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Rechthebbenden kunnen de aan een aanbieder in licentie gegeven rechten intrekken indien de aanbieder niet kan aantonen dat hij voldoet aan de verplichting om de woonlidstaat van de abonnee te controleren in overeenstemming met deze verordening. Er moet echter voor worden gezorgd dat de benodigde authenticatie- en controlemiddelen doeltreffend zijn en worden aangepast aan de aard van de betreffende online-inhoudsdienst, en tevens redelijk zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om dit doel te bereiken. Bij elk geval dienen het specifieke controlemiddel in de betrokken lidstaat en de soort online-inhoudsdienst in kwestie in aanmerking te worden genomen. Om de rechtszekerheid te garanderen, dienen aanbieders zich te beroepen op een combinatie van ten minste twee van de in deze verordening genoemde controlemiddelen, die moeten worden overeengekomen door de rechthebbenden en de aanbieders. Voorbeelden van de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn het controleren van IP-adressen door middel van steekproeven in plaats van het permanent controleren van de locatie, de verstrekking van transparante informatie aan personen over de methoden voor de controle en de doeleinden daarvan, en passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor de controle niet zozeer de specifieke locatie of het specifieke land van belang is, maar veeleer of de persoon toegang tot de dienst krijgt in zijn of haar woonlidstaat, mogen de precieze gegevens over de locatie, behalve voor een eerste controle van de woonplaats, niet voor dit doel worden verzameld en verwerkt. Wanneer de authenticatie van een abonnee voldoende is om de verstrekte dienst te leveren, mag evenmin identificatie van de abonnee worden vereist.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 ter)  Teneinde de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot het wijzigen van de lijst van middelen voor de controle van de woonlidstaat van de abonnee, die in overleg met de sector, met inbegrip van kleine rechthebbenden, wordt uitgewerkt en opgesteld. Het is bijzonder belangrijk dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passend overleg overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Om met name te zorgen voor gelijke deelneming aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde moment als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG worden nageleefd. Met name dienen aanbieders ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening noodzakelijk en proportioneel is om het betrokken doel te bereiken.

(24)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, het recht op eigendom, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG worden nageleefd. Met name dienen aanbieders ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening noodzakelijk en proportioneel is om het betrokken doel te bereiken.

__________________

__________________

27 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31–50.

27 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

28 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn voor de gegevensbescherming voor elektronische communicatie), PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37, de "e-privacyrichtlijn" genoemd, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/24/EG en Richtlijn 2009/136/EG.

28 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn voor de gegevensbescherming en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)  Deze verordening moet in overeenstemming zijn met de verplichtingen waaraan de Unie is onderworpen uit hoofde van internationale verdragen ter bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten, zoals de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) en het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Aangezien deze verordening dus van toepassing is op bepaalde overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, is het passend een redelijke periode te laten tussen de datum van inwerkingtreding van deze verordening en de datum waarop zij van toepassing wordt, zodat rechthebbenden en aanbieders de nodige voorzieningen kunnen treffen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, en aanbieders de mogelijkheid te bieden de voorwaarden voor het gebruik van hun diensten te wijzigen.

(27)  Aangezien deze verordening dus van toepassing is op bepaalde overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, is het passend een redelijke periode te laten tussen de datum van inwerkingtreding van deze verordening en de datum waarop zij van toepassing wordt, zodat rechthebbenden en aanbieders de nodige voorzieningen kunnen treffen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, en aanbieders de mogelijkheid te bieden de voorwaarden voor het gebruik van hun diensten te wijzigen. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van online-inhoudsdiensten die worden aangeboden in een pakket dat een elektronischecommunicatiedienst combineert met een online-inhoudsdienst, die louter worden doorgevoerd om te voldoen aan deze verordening, mogen op grond van de nationale wetgeving tot omzetting van het regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten voor abonnees geen enkel recht meebrengen om zich terug te trekken uit overeenkomsten voor de verstrekking van die elektronischecommunicatiediensten.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie te garanderen, is het passend om een verordening vast te stellen, aangezien die rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de regels inzake de grensoverschrijdende portabiliteit in de lidstaten uniform worden toegepast en dat zij voor alle online-inhoudsdiensten tegelijk in werking treden. Alleen een verordening garandeert de mate van rechtszekerheid die nodig is om de consument in staat te stellen volledig te profiteren van grensoverschrijdende portabiliteit in de hele Unie.

(28)  Met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie te garanderen, is het passend om een verordening vast te stellen, aangezien die rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de regels inzake de grensoverschrijdende portabiliteit in de lidstaten uniform worden toegepast en dat zij voor alle online-inhoudsdiensten tegelijk in werking treden. Alleen een verordening garandeert de mate van rechtszekerheid die nodig is om de consument in staat te stellen volledig te profiteren van grensoverschrijdende portabiliteit in de hele Unie; de keuze voor dit type rechtshandeling weerspiegelt de bijzondere doelstellingen van de regels inzake grensoverschrijdende portabiliteit en de unieke omstandigheden die hieraan ten grondslag liggen, en mag dus in geen geval een precedent scheppen voor een eventuele latere rechtshandeling van de Unie op het gebied van het auteursrecht.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke benadering om ervoor te zorgen dat de abonnees op online-inhoudsdiensten in de Unie toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze diensten, wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat verblijven.

Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke benadering om ervoor te zorgen dat de abonnees op legaal verkregen online-inhoudsdiensten in hun woonlidstaat toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze diensten wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat verblijven, met inachtneming van alle relevante auteurs- en naburige rechten van de inhoud waartoe toegang wordt verleend of die wordt gebruikt en op voorwaarde dat de aanbieder van online-inhoudsdiensten de woonlidstaat van de abonnee heeft gecontroleerd in overeenstemming met artikel 3 ter nieuw.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  „woonlidstaat”: de lidstaat waar de abonnee gewoonlijk verblijft;

(c)  „woonlidstaat”: de lidstaat waar de abonnee gewoonlijk verblijft, die gedefinieerd wordt als de plaats waar de betrokkene een permanent centrum van belangen heeft gevestigd met de bedoeling daaraan een duurzaam karakter te verlenen, een plaats waar de betrokkene stelselmatig terugkeert en waarmee hij of zij voortdurend in verbinding staat, zoals vastgesteld op basis van controlemiddelen in overeenstemming met deze verordening;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  „tijdelijk aanwezig”: de aanwezigheid van een abonnee in een andere lidstaat dan de woonlidstaat;

(d)  „tijdelijk aanwezig”: de tijdelijke aanwezigheid van een abonnee in een andere lidstaat dan de woonlidstaat, op voorwaarde dat de abonnee zijn of haar centrum van belangen daar niet naartoe verplaatst;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  „online-inhoudsdienst”: een dienst in de zin van de artikelen 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die een aanbieder legaal online aanbiedt in de woonlidstaat op basis van portabiliteit, en die een audiovisuele mediadienst is in de zin van Richtlijn 2010/13/EU of een dienst waarvan het belangrijkste kenmerk is het aanbieden van toegang tot en het gebruik van werken, ander beschermd materiaal of uitzendingen van omroeporganisaties, op lineaire wijze of op aanvraag,die aan een abonnee wordt verstrekt op overeengekomen voorwaarden, ofwel:

(e)  „online-inhoudsdienst”: een dienst in de zin van de artikelen 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die een aanbieder legaal online aanbiedt in de woonlidstaat op basis van portabiliteit, en die een audiovisuele mediadienst is in de zin van Richtlijn 2010/13/EU of een dienst waarvan het belangrijkste kenmerk is het aanbieden van legale toegang tot en het gebruik van werken en ander beschermd materiaal of uitzendingen van omroeporganisaties, op lineaire wijze of op aanvraag.

(1)  tegen betaling; of

 

(2)  waarvoor niet hoeft te worden betaald, op voorwaarde dat de woonlidstaat van de abonnee door de aanbieder wordt gecontroleerd;

 

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 bis(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  De in lid 1 vastgestelde verplichting geldt niet voor de grensoverschrijdende toegang tot online-inhoud waarvoor de rechthebbende de aanbieder geen toestemming ten aanzien van het gebruik ervan heeft gegeven.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst moet de abonnee informeren over de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig lid 1 aangeboden online-inhoudsdienst.

(3)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst moet de abonnee, zo mogelijk op basis van de gegevens waarover de aanbieder beschikt, op voorhand informeren over de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig lid 1 aangeboden online-inhoudsdienst.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis (nieuw)

 

Optionele bepalingen

 

De aanbieder van een online-inhoudsdienst die zonder betaling wordt verstrekt en nog niet over een controlesysteem beschikt om de woonlidstaat van de abonnee te controleren met dezelfde zekerheid als bij diensten die tegen betaling worden verstrekt, kunnen ervoor kiezen een abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat verblijft in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de online-inhoudsdienst, op voorwaarde dat:

 

(a)  hij de woonlidstaat van zijn abonnees controleert in overeenstemming met deze verordening;

 

(b)  hij de betrokken houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van een online-inhoudsdienst, alsook zijn abonnees, hiervan binnen een redelijke termijn in kennis stelt alvorens hij die toegang en dat gebruik mogelijk maakt; en

 

(c)  hij de bepalingen van deze verordening toepast vanaf het ogenblik dat hij de grensoverschrijdende portabiliteit voor zijn abonnees mogelijk maakt.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 ter

 

Verplichte controle van de woonlidstaat

 

1.  De aanbieder van een online-inhoudsdienst die een abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig is in staat stelt toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst dient de woonlidstaat van de abonnee daadwerkelijk te controleren.

 

2.  Teneinde te voldoen aan de in lid 1 genoemde verplichting dient de aanbieder zich te beroepen op een combinatie van ten minste twee van de volgende controlemiddelen:

 

(a)  een identiteitskaart of een ander geldig document waarin de woonlidstaat van de abonnee wordt bevestigd, met inbegrip van elektronische identificatiemiddelen;

 

(b)  het facturatieadres of het postadres van de abonnee;

 

(c)  betalingsgegevens, zoals de bankrekening of een lokale krediet- of debetkaart van de abonnee;

 

(d)  de plaats van installatie van een settopbox of een soortgelijk apparaat waarmee de diensten aan de abonnee worden verstrekt;

 

(e)  verificatie of de abonnee een partij is bij een overeenkomst voor een internet-, telefoon- of daarmee vergelijkbare verbinding in de lidstaat;

 

(f)  verificatie of de abonnee een licentievergoeding betaalt voor andere diensten die in de lidstaat worden verstrekt, zoals een openbare omroepdienst;

 

(g)  gebruik van steekproeven van het internetprotocoladres (IP), teneinde te verifiëren in welke lidstaat de abonnee toegang krijgt tot en gebruik maakt van de online-inhoudsdienst, of identificatie van die lidstaat met behulp van andere geolocatiemiddelen;

 

(h)  registratie op lokale kiezerslijsten, indien deze voor het publiek toegankelijk zijn;

 

(i)  de betaling van plaatselijke of personele belastingen, indien deze informatie voor het publiek toegankelijk is.

 

3.  De controlemiddelen stemmen overeen met de aard van de dienst, zijn redelijk en gaan niet verder dan wat nodig is voor de verwezenlijking van het doel om de woonlidstaat van de abonnee te controleren.

 

4.   De aanbieder en de houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten kunnen afspraken maken over de combinatie van en het aantal in lid 2 bedoelde controlemiddelen om de woonlidstaat te controleren.

 

5.  De verwerking van persoonsgegevens in verband met de controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met Verordening 2016/679/EU van het Europees Parlement en de Raad1bis en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad1ter.

 

6.  De aanbieder heeft het recht de abonnee te verzoeken de noodzakelijke informatie te verstrekken voor de controle van de woonlidstaat. Indien de abonnee die informatie niet kan voorleggen en de aanbieder derhalve de woonlidstaat niet daadwerkelijk kan controleren, zoals vereist in deze verordening, stelt de aanbieder de abonnee, uit hoofde van deze verordening, niet in staat om toegang te krijgen tot de online-inhoudsdienst wanneer hij of zij tijdelijk aanwezig is in een lidstaat.

 

7.  Om ervoor te zorgen dat de lijst van controlemiddelen in overeenstemming is met de relevante technologische ontwikkelingen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze lijst te wijzigen en overeenkomst lid 3 innovatieve controlemiddelen toe te voegen, mits de lijst van controlemiddelen in lid 2 achterhaald blijkt te zijn vóór de evaluatie van deze verordening die drie jaar na de inwerkingtreding ervan is gepland.

 

_________________

 

1bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119, van 4.5.2016, blz. 1).

 

1ter Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De levering van een online-inhoudsdienst, alsmede de toegang tot en het gebruik van deze dienst door een abonnee overeenkomstig artikel 3, lid 1, wordt geacht uitsluitend plaats te vinden in de woonlidstaat voor de toepassing van Richtlijn 96/9/EG, Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG, Richtlijn 2009/24 en Richtlijn 2010/13/EU.

De levering van een online-inhoudsdienst, alsmede de toegang tot en het gebruik van deze dienst door een abonnee overeenkomstig artikel 3, lid 1, wordt geacht uitsluitend plaats te vinden in de woonlidstaat voor de toepassing van Richtlijn 96/9/EG, Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2009/24.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Alle contractuele bepalingen, waaronder die tussen houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van inhoud in online-inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders, anderzijds, alsmede die tussen aanbieders en abonnees, die strijdig zijn met artikel 3, lid 1, en artikel 4, zijn niet-afdwingbaar.

(1)  Alle contractuele bepalingen, waaronder die tussen houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van en de toegang tot inhoud in online-inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders, anderzijds, alsmede die tussen aanbieders en abonnees, die strijdig zijn met deze verordening zijn niet-afdwingbaar. Contractuele wijzigingen die voortvloeien uit de toepassing van deze verordening verlenen geen recht om terug te treden uit een contract of overeenkomst tussen de abonnee en de aanbieder of tussen de aanbieder en de rechthebbende. Wijzigingen, aanpassingen of andere contractuele wijzigingen die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van deze verordening zijn geen legitieme reden voor de aanpassing van heffingen, vergoedingen of tarieven of van andere financiële betrekkingen tussen de abonnee, de aanbieder of de rechthebbende.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Ongeacht het bepaalde in lid 1 kunnen houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten verlangen dat de aanbieder gebruikmaakt van doeltreffende middelen om te verifiëren dat de online-inhoudsdienst in overeenstemming met artikel 3, lid 1, wordt verstrekt, mits de benodigde middelen redelijk zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om hun doel te bereiken.

(2)  Aanbieders van online-inhoudsdiensten dienen gebruik te maken van doeltreffende middelen om na te gaan of de online-inhoudsdienst in overeenstemming met deze verordening en artikel 3 ter nieuw wordt geleverd. Indien dit redelijk en strikt noodzakelijk is, kunnen rechthebbenden de tenuitvoerlegging van verdere maatregelen vereisen, mits de benodigde maatregelen redelijk zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om hun doel te bereiken of nopen tot een wijziging in tussen rechthebbenden en aanbieders gesloten overeenkomsten. Houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten kunnen de licentie van de aanbieder voor het gebruik van de inhoud met betrekking waartoe zij rechten hebben intrekken indien de aanbieder niet handelt in overeenstemming met artikel 3 ter nieuw.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  De houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere rechten in de context van een online-inhoudsdienst kunnen aanbieders die in het bezit zijn van multiterritoriale licenties in overeenstemming met titel III van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad1bis toestemming geven voor de toegang tot en het gebruik van hun inhoud uit hoofde van deze verordening, zulks zonder de woonlidstaat te controleren.

 

_______________

 

1 bis Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt (PB L 84 van 20.3.2014, blz. 72).

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.  Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig de in dit artikel vastgestelde voorwaarden.

 

2  De in artikel 3 ter nieuw bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van de basiswetgevingshandeling of een andere door de medewetgevers vastgestelde datum].

 

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3 ter nieuw bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Voordat zij een gedelegeerde handeling vaststelt, raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij daar tegelijkertijd het Europees Parlement en de Raad van in kennis.

 

6.  Een overeenkomstig artikel 3 ter nieuw vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van [twee maanden] na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met [twee maanden] verlengd.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 ter

 

Evaluatie

 

Drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie de toepassing van deze verordening en dient zij daarover een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. In dit verslag worden het gebruik van de grensoverschrijdende portabiliteit en de controle van de woonlidstaat beoordeeld en wordt zo nodig nagegaan of er behoefte is aan een herziening. Het verslag gaat vergezeld van voorstellen ter verbetering van de tenuitvoerlegging van deze verordening.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van [datum: 6 maanden na de bekendmaking].

Zij is van toepassing met ingang van [datum: 12 maanden na de bekendmaking].

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Grensoverschrijdende overdraagbaarheid van diensten inzake online-inhoud in de interne markt

Document- en procedurenummers

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

12.5.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

21.1.2016

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

28.4.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Sabine Verheyen

16.2.2016

Datum goedkeuring

21.6.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

3

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (28.9.2016)

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Rapporteur: Carlos Zorrinho

BEKNOPTE MOTIVERING

De verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt is van essentieel belang voor de totstandbrenging van de digitale eengemaakte markt en het leggen van stevige grondslagen voor een digitale unie in de EU.

Daar het een verordening betreft, zijn alle lidstaten verplicht vanaf de datum van inwerkingtreding hun procedures op het betrokken terrein te harmoniseren, door de gebruikers op het hele grondgebied van de Unie grensoverschrijdende toegang te bieden tot inhoudsdiensten waarvoor zij in hun woonlidstaat een overeenkomst hebben afgesloten. De tekst vergroot ook de mogelijkheid voor aanbieders om in één lidstaat overeengekomen diensten in de hele Unie te verlenen.

In de verordening worden niet alleen de procedures bepaald die in het kader van de portabiliteit moeten worden gevolgd, zij bevat ook essentiële definities dienaangaande en voor de ontwikkeling van de digitale unie.

Dit advies strekt ertoe de verordening op een aantal punten te verbeteren en te verduidelijken en wel als volgt.

Betrokken inhoud

Deze verordening is van toepassing op online-inhoud en -diensten, zoals muziek, spellen, films, amusementsprogramma's of sportevenementen, die niet alleen toegankelijk moeten zijn in de woonlidstaat van de abonnees maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in andere lidstaten van de Unie. De toevoeging van spelprogramma's is bedoeld om de werkingssfeer van de verordening uit te breiden.

Onderscheid tussen betaling voor diensten en betaling voor licentievergoedingen

In sommige lidstaten geldt een systeem van heffingen voor toegang tot online-inhoudsdiensten van algemeen belang. De betaling van heffingen, met name omroepbijdragen, mag niet als betaling worden beschouwd.

Garantie dat de aanbieders gebonden zijn aan de vastgelegde contractvoorwaarden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening

Om te waarborgen dat de in deze verordening vastgestelde portabiliteit niet kan worden gewijzigd als gevolg van eenzijdige contractwijzigingen, betreft het hier een verplichting. De partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen, contractueel of eenzijdig door de aanbieder. Voorts mag het de aanbieders en de houders van rechten die relevant zijn voor het verstrekken van online-inhoudsdiensten niet toegestaan zijn de toepassing van de verordening te omzeilen via de keuze van het recht van een derde land als het recht dat van toepassing is op overeenkomsten tussen hen of op overeenkomsten tussen aanbieders en abonnees.

Informatieplicht inzake de kwaliteit van de dienstverlening

Indien een abonnee tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig is en de aanbieder de door de abonnee gekozen kwaliteit van de onlinetoegang niet kan waarborgen, is de aanbieder daar niet voor verantwoordelijk maar moet hij de consument inlichten over de mogelijke kwaliteitsvermindering van de dienstverlening. Indien een gewaarborgde specifieke kwaliteit overeengekomen is, is de aanbieder aan die overeenkomst gebonden en kan hij de abonnee daar niet meer voor aanrekenen.

Definitie van een abonnee

Er wordt verduidelijkt dat het al dan niet betalen geen doorslaggevende factor is in de definitie van een abonnee.

Definitie van een consument

De definitie van consument wordt uitgebreid tot rechtspersonen, op voorwaarde dat zij handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Definitie van woonlidstaat

De definitie van woonlidstaat wordt aangescherpt, in die zin dat er de lidstaat onder wordt verstaan waar de abonnee gewoonlijk verblijft of waar hij regelmatig naar terugkeert na in een ander land te hebben verbleven.

Definitie van tijdelijk aanwezig

In deze definitie wordt het niet-permanente karakter benadrukt.

Controle van de woonlidstaat van de abonnee

Er wordt voorgesteld dat wanneer er geen betaling plaatsvindt, de woonplaats van de abonnee daadwerkelijk door de aanbieder wordt gecontroleerd op basis van de fiscale woonplaats, een identiteitskaart of een ander geldig document waarin de woonplaats van de abonnee wordt bevestigd.

Technologische neutraliteit

Om te zorgen voor technologische neutraliteit moeten de consumenten vrij een op de markt beschikbaar soort apparaat of technologie kunnen kiezen om toegang te krijgen tot online-inhoud.

Datum van toepassing

Redelijkheidshalve wordt voorgesteld dat de verordening 12 maanden na de bekendmaking van toepassing wordt, waarbij de aanbieders de mogelijkheid wordt gelaten de portabiliteit te waarborgen zodra zij daartoe in staat zijn overeenkomstig deze verordening.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement     1

Voorstel voor een verordening

Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

Motivering

Het Handvest is ons meest essentiële juridische referentiedocument op het hoogste niveau voor de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en dient daarom te worden aangehaald in een visum.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Aangezien de interne markt een gebied zonder interne grenzen omvat waartoe onder meer wordt vertrouwd op het vrije verkeer van diensten en personen, moet worden bepaald dat consumenten online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken die toegang bieden tot inhoud als muziek, spellen, films of sportevenementen, niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in andere lidstaten van de Unie. Daarom moeten belemmeringen die de toegang tot en het gebruik van dergelijke grensoverschrijdende online-inhoudsdiensten hinderen, worden verwijderd.

(1)  Aangezien de interne markt een gebied zonder interne grenzen omvat waartoe onder meer wordt vertrouwd op het vrije verkeer van diensten en personen, moet worden bepaald dat consumenten online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken die toegang bieden tot inhoud als muziek, spellen, films, amusementsprogramma's of sportevenementen, niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in andere lidstaten van de Unie. Daarom moeten belemmeringen die de toegang tot en het gebruik van dergelijke grensoverschrijdende online-inhoudsdiensten hinderen, zo spoedig mogelijk worden verwijderd, aangezien de onbelemmerde toegang van consumenten tot audiovisuele online-inhoudsdiensten in de gehele Europese Unie van essentieel belang is voor een goed functionerende digitale eengemaakte markt.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De technologische ontwikkeling die leidt tot een toenemend aantal draagbare apparaten zoals tablets en smartphones, vergemakkelijkt het gebruik van online-inhoud door het verlenen van toegang tot deze diensten, ongeacht de locatie van de consument. Er is een snelgroeiende vraag van de kant van de consumenten naar toegang tot inhoud en innovatieve onlinediensten niet alleen in hun eigen land, maar ook wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn.

(2)  De technologische ontwikkeling die leidt tot een toenemend aantal draagbare apparaten zoals tablets en smartphones, vergemakkelijkt het gebruik van online-inhoud door het verlenen van toegang tot deze diensten, ongeacht de locatie van de consument. Er is een snelgroeiende vraag van de kant van de consumenten naar toegang tot inhoud en innovatieve onlinediensten niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Consumenten gaan steeds meer overeenkomsten aan met aanbieders voor het voorzien in online-inhoudsdiensten. In de praktijk hebben consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, vaak echter geen toegang tot, en kunnen zij geen gebruikmaken van de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in hun eigen land het recht op gebruik hebben verworven.

(3)  Consumenten gaan steeds meer betaalde en onbetaalde overeenkomsten aan met aanbieders voor het voorzien in online-inhoudsdiensten. In de praktijk hebben consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, vaak echter geen toegang tot, en kunnen zij geen gebruikmaken van de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in hun woonlidstaat het recht op gebruik hebben verworven, hetgeen ingaat tegen de doelstelling van de eengemaakte markt en de soepele en efficiënte ontwikkeling van de digitale economie van de EU.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Er zijn een aantal belemmeringen die de verstrekking van die diensten aan consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, zoals muziek, spellen of films die beschermd zijn door auteursrechten en/of naburige rechten krachtens het recht van de Unie. Met name vloeien de hinderpalen voor grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten voort uit het feit dat de rechten voor de doorgifte van inhoud die wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, zoals audiovisuele werken, vaak op territoriale basis in licentie worden gegeven, alsook uit het feit dat aanbieders van onlinediensten ervoor kunnen kiezen slechts specifieke markten te bedienen.

(4)  Er zijn een aantal belemmeringen die de verstrekking van die diensten aan consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, zoals muziek, spellen, amusementsprogramma's of films die beschermd zijn door auteursrechten en/of naburige rechten krachtens het recht van de Unie. Met name vloeien de hinderpalen voor grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten voort uit het feit dat de rechten voor de doorgifte van inhoud die wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, zoals audiovisuele werken, vaak op territoriale basis in licentie worden gegeven, alsook uit het feit dat aanbieders van onlinediensten ervoor kunnen kiezen slechts specifieke markten te bedienen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Het aanbieden van online-inhoudsdiensten aan consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, mag niet worden belemmerd door een gebrek aan infrastructuur, wat kunstmatige belemmeringen kan creëren, met name voor kleine of geïsoleerde gemeenschappen.

 

In dit verband moet worden opgemerkt dat de toezegging van de lidstaten om tegen 2020 minimale downloadsnelheden van 30 Mbps voor iedereen te behalen van cruciaal belang is om te voldoen aan de voorwaarden in verband met hoge connectiviteit voor iedereen.

 

Voor het bereiken van deze doelstelling en als gevolg van het feit dat snelgroeiend draadloos breedbandverkeer een verbeterde capaciteit van draadloze netwerken noodzakelijk maakt, is het uiterst belangrijk een sterkere pan-Europese aanpak vast te stellen voor het spectrumbeheer in de gehele Unie.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Daarom heeft deze verordening als doelstelling het rechtskader aan te passen om ervoor te zorgen dat de licentieverlening van rechten niet langer barrières opwerpt voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie en dat de grensoverschrijdende portabiliteit kan worden gewaarborgd.

(12)  Daarom hebben de strategie voor een digitale eengemaakte markt en deze verordening onder meer als doelstelling het rechtskader aan te passen om ervoor te zorgen dat de licentieverlening van rechten niet langer barrières opwerpt voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie en dat de grensoverschrijdende portabiliteit zonder extra kosten kan worden gewaarborgd.

Amendement     8

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die een aanbieder, na van de rechthebbenden de betrokken rechten voor een bepaald grondgebied te hebben verkregen, op grond van een overeenkomst aan zijn abonnees verstrekt, op welke manier dan ook, zoals streaming, downloaden of een andere techniek die het gebruik van die inhoud toelaat. Een registratie om inhoudssignaleringen te ontvangen, of louter de aanvaarding van HTML-cookies mag niet worden beschouwd als een overeenkomst voor de verstrekking van online-inhoudsdiensten in de zin van deze verordening.

(13)  Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die een aanbieder, na van de rechthebbenden de betrokken rechten voor een bepaald grondgebied te hebben verkregen, op grond van een overeenkomst aan zijn abonnees verstrekt, op welke manier dan ook, zoals streaming, apps, downloaden of een andere techniek die het gebruik van die inhoud toelaat. Een registratie om inhoudssignaleringen te ontvangen, of louter de aanvaarding van HTML-cookies mag niet worden beschouwd als een overeenkomst voor de verstrekking van online-inhoudsdiensten in de zin van deze verordening. Ook online-inhoudsdiensten die worden verstrekt op basis van pan-Europese licenties in de zin van Richtlijn 2014/26/EU moeten van het toepassingsgebied van deze verordening worden uitgesloten.

Amendement     9

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Deze verordening dient alleen van toepassing te zijn op online-inhoudsdiensten waartoe abonnees daadwerkelijk toegang hebben en die zij kunnen gebruiken in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zonder te worden beperkt tot een specifieke locatie, aangezien het niet passend is te bepalen dat aanbieders die in hun eigen land geen portabele diensten aanbieden, dat wel over de grenzen heen zouden moeten doen.

(15)  Deze verordening dient alleen van toepassing te zijn op online-inhoudsdiensten waartoe abonnees daadwerkelijk toegang hebben en die zij kunnen gebruiken in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zonder te worden beperkt tot een specifieke locatie, aangezien het niet passend is te bepalen dat aanbieders die in de woonlidstaat van de abonnee geen portabele diensten kunnen aanbieden, dat wel over de grenzen heen zouden moeten doen. Desalniettemin is het van belang dat houders van rechten in steeds grotere mate worden gestimuleerd aanbieders toe te staan portabele diensten aan te bieden op nationaal niveau, zodat deze verordening betekenisvolle en praktische gevolgen heeft voor het leven van de eindgebruikers.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Deze verordening moet van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden aangeboden. Aanbieders van dergelijke diensten zijn in staat om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren. Het recht op het gebruik van een online-inhoudsdienst moet worden beschouwd als een tegen betaling verworven recht, of de betaling nu rechtstreeks aan de aanbieder van de online-inhoudsdienst wordt gedaan dan wel aan een andere partij zoals een aanbieder die een pakket aanbiedt, bestaande uit een telecommunicatiedienst, gecombineerd met een online-inhoudsdienst van een andere aanbieder.

(16)  Deze verordening moet van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden aangeboden. Aanbieders van dergelijke diensten zijn in staat om de woonlidstaat van hun abonnees te controleren. Het recht op het gebruik van een online-inhoudsdienst moet worden beschouwd als een tegen betaling verworven recht, of de betaling nu rechtstreeks aan de aanbieder van de online-inhoudsdienst wordt gedaan dan wel aan een andere partij zoals een aanbieder die een pakket aanbiedt, bestaande uit een telecommunicatiedienst, gecombineerd met een online-inhoudsdienst van een andere aanbieder. De betaling van heffingen, met name kijkgeld of andere omroepbijdragen, mag voor de toepassing van deze verordening niet als betaling worden beschouwd.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt, zijn ook in de werkingssfeer van deze verordening opgenomen, voor zover aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees controleren. Online-inhoudsdiensten die worden verstrekt zonder ervoor te hoeven betalen en waarvan de aanbieders de woonlidstaat van hun abonnees niet controleren, dienen buiten de werkingssfeer van deze verordening te blijven, aangezien hun opneming een belangrijke verandering zou betekenen van de manier waarop deze diensten worden geleverd en buitensporige kosten met zich mee zou brengen. Voor de controle van de woonlidstaat van de abonnee moet worden vertrouwd op informatie zoals betaling van een licentievergoeding voor andere in de woonlidstaat verstrekte diensten, het bestaan van een overeenkomst voor een internet- of telefoonverbinding, het IP-adres of een ander authenticatiemiddel, indien zij de aanbieder redelijke indicatoren bieden ten aanzien van de woonlidstaat van zijn abonnees.

(17)  Online-inhoudsdiensten die zonder betaling of tegen betaling van een verplichte vergoeding zoals een omroepbijdrage worden verstrekt, hebben de optie te worden opgenomen in de werkingssfeer van deze verordening als de aanbieders daartoe besluiten, mits zij op dezelfde wijze voldoen aan de vereisten inzake de controle van de woonlidstaat, zoals vastgesteld in deze verordening, als aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden aangeboden. Indien zij daartoe besluiten, dienen zij abonnees en de houders van auteursrechten en naburige rechten in kennis te stellen van hun besluit om gebruik te maken van die optie.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om te zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk te eisen dat aanbieders van onlinediensten het hun abonnees mogelijk maken in de lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid gebruik te maken van de dienst door hun toegang te geven tot dezelfde inhoud op dezelfde reeks en hetzelfde aantal apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde reeks functionaliteiten als die welke in hun woonlidstaat worden geboden. Het betreft hier een verplichting, en de partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen. Elk optreden van een aanbieder dat de abonnee de toegang tot of het gebruik van de dienst zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een lidstaat verblijft, bijvoorbeeld beperkingen van de functionaliteiten van de dienst of de kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen op het omzeilen van de verplichting om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken en derhalve strijdig zijn met deze verordening.

(18)  Om te zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk te eisen dat aanbieders van onlinediensten het hun abonnees mogelijk maken in de lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid gebruik te maken van de dienst door hun toegang te geven tot dezelfde inhoud op dezelfde reeks en hetzelfde aantal apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde reeks functionaliteiten als die welke in hun woonlidstaat worden geboden, onverminderd de mogelijkheid toegang te krijgen tot de lokale versie van de inhoud die beschikbaar is in de lidstaat van tijdelijke aanwezigheid. Het betreft hier een verplichting, en de partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen, contractueel of eenzijdig door de aanbieder. Elk optreden van een aanbieder of een rechthebbende dat de abonnee de toegang tot of het gebruik van de dienst zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat verblijft, bijvoorbeeld beperkingen van de functionaliteiten van de dienst of de kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen op het omzeilen van de verplichting om de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken en derhalve strijdig zijn met deze verordening.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Eisen dat de levering van online-inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk in andere lidstaten dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, van dezelfde kwaliteit zou moeten zijn als in de woonlidstaat, zou tot hoge kosten voor aanbieders en daarmee uiteindelijk voor abonnees kunnen leiden. Daarom is het in het kader van deze verordening niet passend te eisen dat de aanbieder van een online-inhoudsdienst maatregelen moet nemen om dergelijke diensten te leveren met een kwaliteit die uitgaat boven de kwaliteit die beschikbaar is via de plaatselijke, door een abonnee gekozen onlinetoegang, wanneer deze tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat. In dergelijke gevallen is de aanbieder niet aansprakelijk indien de kwaliteit van de verstrekking van de dienst lager is. Wanneer de aanbieder echter uitdrukkelijk een overeenkomst sluit waarin abonnees een bepaalde kwaliteit wordt gegarandeerd wanneer die abonnees tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, is hij aan die overeenkomst gebonden.

(19)  Eisen dat de levering van online-inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk in andere lidstaten dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, van dezelfde kwaliteit zou moeten zijn als in de woonlidstaat, zou tot hoge kosten voor aanbieders en daarmee uiteindelijk voor abonnees kunnen leiden. Daarom is het in het kader van deze verordening niet passend te eisen dat de aanbieder van een online-inhoudsdienst maatregelen moet nemen om dergelijke diensten te leveren met een kwaliteit die uitgaat boven de kwaliteit die beschikbaar is via de plaatselijke, door een abonnee gekozen onlinetoegang, wanneer deze tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat. In dergelijke gevallen is de aanbieder niet aansprakelijk indien de kwaliteit van de verstrekking van de dienst lager is, mits het kwaliteitsverlies duidelijk kan worden toegeschreven aan objectieve redenen, zoals slechte prestaties van de lokale netwerkinfrastructuur. Wanneer de aanbieder echter uitdrukkelijk een overeenkomst sluit waarin abonnees een bepaalde kwaliteit wordt gegarandeerd wanneer die abonnees tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, is hij aan die overeenkomst gebonden, zonder hiervoor meer te kunnen aanrekenen of aanvullende administratieve lasten te kunnen opleggen aan de abonnee. De bevoegde markttoezichtautoriteit controleert regelmatig de pertinentie van de door aanbieders gegeven verklaringen voor een lagere verstrekkingskwaliteit.

Amendement     14

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om ervoor te zorgen dat de aanbieders van online-inhoudsdiensten voldoen aan de verplichting tot het bieden van grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten zonder dat zij de desbetreffende rechten in een andere lidstaat moeten aanschaffen, dient te worden bepaald dat aanbieders die wettelijk portabele online-inhoudsdiensten aanbieden in de woonlidstaat van de abonnees, altijd het recht hebben om deze diensten aan die abonnees te verlenen wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt door te bepalen dat de levering van, de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-inhoudsdiensten moeten worden geacht plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee.

(20)  Om ervoor te zorgen dat de aanbieders van online-inhoudsdiensten voldoen aan de verplichting tot het bieden van grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten zonder dat zij de desbetreffende rechten in een andere lidstaat moeten aanschaffen, dient te worden bepaald dat aanbieders die wettelijk portabele online-inhoudsdiensten aanbieden in de woonlidstaat van de abonnees, altijd het recht hebben om deze diensten aan die abonnees te verlenen wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt door te bepalen dat de levering van, de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-inhoudsdiensten moeten worden geacht plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee. Deze verordening weerhoudt de aanbieder er niet van zijn abonnee, die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat, een online-inhoudsdienst aan te bieden die de aanbieder legaal verstrekt in die lidstaat.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Voor de licentieverlening van auteursrechten en naburige rechten betekent dit dat de relevante handelingen reproductie, mededeling aan het publiek en beschikbaarstelling van werken en ander beschermd materiaal, alsook de aanhaling of het hergebruik met betrekking tot databanken die worden beschermd door rechten sui generis, die zich voordoen wanneer de dienst wordt verleend aan abonnees wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, moeten worden geacht te zijn verricht in de woonlidstaat van de abonnees. De aanbieders moeten derhalve worden geacht om dergelijke handelingen op basis van de respectieve toestemmingen van de betrokken rechthebbenden voor de woonlidstaat van deze abonnees uit te voeren. Telkens wanneer aanbieders in de lidstaat van de abonnee handelingen kunnen uitvoeren zoals mededeling aan het publiek of reproductie op basis van toestemming van de betrokken rechthebbenden, moet een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat, toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de dienst en waar nodig alle relevante handelingen van reproductie kunnen uitvoeren zoals downloaden, waartoe hij in zijn eigen woonlidstaat het recht zou hebben. Het bieden van online-inhoudsdiensen door een aanbieder aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat en het gebruik van die dienst door een dergelijke abonnee in overeenstemming met deze verordening, mag niet worden opgevat als schending van het auteursrecht en de naburige rechten of enige andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van de inhoud van de dienst.

(21)  Voor de licentieverlening van auteursrechten en naburige rechten betekent dit dat de relevante handelingen reproductie, mededeling aan het publiek en beschikbaarstelling van werken en ander beschermd materiaal, alsook de aanhaling of het hergebruik met betrekking tot databanken die worden beschermd door rechten sui generis, die zich voordoen wanneer de dienst wordt verleend aan abonnees wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, moeten worden geacht te zijn verricht in de woonlidstaat van de abonnees. De aanbieders moeten derhalve worden geacht om dergelijke handelingen op basis van de respectieve toestemmingen van de betrokken rechthebbenden voor de woonlidstaat van deze abonnees uit te voeren. Telkens wanneer aanbieders in de lidstaat van de abonnee handelingen kunnen uitvoeren zoals mededeling aan het publiek of reproductie op basis van toestemming van de betrokken rechthebbenden, moet een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat, toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de dienst en waar nodig alle relevante handelingen van reproductie kunnen uitvoeren zoals downloaden, waartoe hij in zijn eigen woonlidstaat het recht zou hebben. Het bieden van online-inhoudsdiensten door een aanbieder aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn woonlidstaat en het gebruik van die dienst door een dergelijke abonnee in overeenstemming met deze verordening, mag niet worden opgevat als schending van het auteursrecht en de naburige rechten of enige andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van de inhoud van de dienst. Het recht op grensoverschrijdende toegang tot in de woonlidstaat verworven digitale online-inhoud geldt alleen voor persoonlijk gebruik.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Aanbieders mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van contractuele bepalingen die strijdig zijn met de verplichting hun abonnees in staat te stellen gebruik te maken van de dienst in de lidstaat waarin zij tijdelijk aanwezig zijn. Daarom moeten clausules in overeenkomsten die beogen de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten te verbieden of te beperken, niet-afdwingbaar zijn.

(22)  Aanbieders mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van contractuele bepalingen die strijdig zijn met de verplichting hun abonnees in staat te stellen gebruik te maken van de dienst in de lidstaat waarin zij tijdelijk aanwezig zijn. Daarom moeten clausules in overeenkomsten die beogen de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten te verbieden of te beperken, niet-afdwingbaar zijn. Het mag de aanbieders en de houders van rechten die relevant zijn voor het verstrekken van online-inhoudsdiensten niet toegestaan zijn de toepassing van deze verordening te omzeilen via de keuze van het recht van een derde land als het recht dat van toepassing is op overeenkomsten tussen hen of op overeenkomsten tussen aanbieders en abonnees.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Aanbieders moeten ervoor zorgen dat hun abonnees naar behoren worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder die abonnees gebruik kunnen maken van online-inhoudsdiensten in andere lidstaten dan hun woonlidstaat. De verordening stelt rechthebbenden in staat te eisen dat de aanbieder gebruikmaakt van doeltreffende middelen om na te gaan of de online-inhoudsdienst in overeenstemming met deze verordening wordt geleverd. Er moet echter voor worden gezorgd dat de benodigde middelen redelijk zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om dit doel te bereiken. Voorbeelden van de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn onder meer het controleren van IP-adressen door middel van steekproeven, in plaats van het permanent controleren van de locatie, transparante informatieverstrekking aan personen over de methoden voor de controle en de doeleinden daarvan, en passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor de controle niet zozeer de locatie van belang is, maar veeleer de lidstaat waar de abonnee toegang tot de dienst krijgt, mogen de precieze gegevens over de locatie voor dit doel niet worden verzameld en verwerkt. Wanneer de authenticatie van een abonnee voldoende is om de verstrekte dienst te leveren, mag evenmin identificatie van de abonnee worden vereist.

(23)  Aanbieders moeten er, voor zover mogelijk, voor zorgen dat hun abonnees naar behoren worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder en de mate waarin die abonnees gebruik kunnen maken van online-inhoudsdiensten in andere lidstaten dan hun woonlidstaat. De verordening vereist dat de aanbieder gebruikmaakt van doeltreffende middelen om na te gaan of de online-inhoudsdienst in overeenstemming met deze verordening wordt geleverd. Er moet echter voor worden gezorgd dat de benodigde middelen de aanbieders ruimte laten voor innovatie, redelijk en niet-indringend zijn, de privacyrechten eerbiedigen en niet verder gaan dan wat nodig is om dit doel te bereiken. Voorbeelden van de nodige technische en organisatorische maatregelen moeten gebaseerd zijn op elektronische identificatiemiddelen bij het afsluiten van het abonnement, in plaats van het permanent controleren van de locatie, alsook op transparante informatieverstrekking aan personen over de methoden voor de controle en de doeleinden daarvan, en passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor de controle niet zozeer de locatie van belang is, maar veeleer de lidstaat waar de abonnee toegang tot de dienst krijgt, mogen de precieze gegevens over de locatie voor dit doel niet worden verzameld en verwerkt. Wanneer de authenticatie van een abonnee voldoende is om de verstrekte dienst te leveren, mag evenmin identificatie van de abonnee worden vereist. Het controleproces moet eenvoudig en niet-cumulatief worden uitgevoerd om de privacy en gegevensbescherming te waarborgen, door zo veel mogelijk gebruik te maken van informatie die de aanbieder reeds legaal ter beschikking heeft, en van de lichtste en eenvoudigste beschikbare methoden.

Amendement     18

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Voor de toepassing van deze verordening kan geen enkele consument verklaren meerdere lidstaten als gewone verblijfplaats te hebben.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG27 en Richtlijn 2002/58/EG28 worden nageleefd. Met name dienen aanbieders ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening noodzakelijk en proportioneel is om het betrokken doel te bereiken.

(24)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van ondernemerschap. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening dient te gebeuren in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht op intellectuele eigendom uit hoofde van de artikelen 7, 8 en 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en daarbij moeten Verordening (EU) 2016/67927 en Richtlijn 2002/58/EG28 worden nageleefd. Met name dienen aanbieders ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening noodzakelijk en proportioneel is om het betrokken doel te bereiken.

__________________

__________________

27 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

27 Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

28 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn voor de gegevensbescherming voor elektronische communicatie), PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37, de "e-privacyrichtlijn" genoemd, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/24/EG en Richtlijn 2009/136/EG.

28 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn voor de gegevensbescherming voor elektronische communicatie), PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37, de "e-privacyrichtlijn" genoemd, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/24/EG en Richtlijn 2009/136/EG.

Amendement     20

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van de mededingingsregels, met name niet aan de artikelen 101 en 102 van het Verdrag. De voorschriften van deze verordening mogen niet worden gebruikt om de mededinging te beperken op een wijze die strijdig is met het Verdrag.

(25)  Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van de mededingingsregels, met name niet aan de artikelen 101 en 102 van het Verdrag. De voorschriften van deze verordening mogen niet worden gebruikt om de mededinging te beperken op een wijze die strijdig is met het Verdrag. Ook online-inhoudsdiensten waarvoor al pan-Europese licenties bestaan uit hoofde van Richtlijn 2014/26/EU moeten van het toepassingsgebied van deze verordening worden uitgesloten.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Overeenkomsten waarbij licenties voor inhoud worden gegeven, worden doorgaans voor een relatief lange duur gesloten. Daarom, en om ervoor te zorgen dat alle consumenten die in de Unie wonen op voet van gelijkheid, tijdig en zonder onnodige vertraging kunnen profiteren van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten, moet deze verordening ook van toepassing zijn op vóór de datum van toepassing ervan gesloten overeenkomsten en verkregen rechten, indien die relevant zijn voor de grensoverschrijdende portabiliteit van een na die datum verstrekte online-inhoudsdienst. Dit is ook nodig om te zorgen voor een gelijk speelveld voor aanbieders die actief zijn op de interne markt, namelijk door aanbieders die voor langere tijd overeenkomsten hebben gesloten met de rechthebbenden in staat te stellen hun abonnees grensoverschrijdende portabiliteit aan te bieden, ongeacht of de aanbieder de mogelijkheid heeft om opnieuw te onderhandelen over dergelijke overeenkomsten. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat wanneer aanbieders regelingen treffen die noodzakelijk zijn voor de grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten, zij die portabiliteit kunnen bieden voor hun online-inhoud in zijn totaliteit. Tot slot moet deze bepaling er ook voor zorgen dat rechthebbenden niet opnieuw hoeven te onderhandelen over hun bestaande licentieovereenkomsten om grensoverschrijdende portabiliteit van de diensten door aanbieders mogelijk te maken.

(26)  Overeenkomsten waarbij licenties voor inhoud worden gegeven, worden doorgaans voor een relatief lange duur gesloten. Daarom, en om ervoor te zorgen dat alle consumenten die in de Unie wonen op voet van gelijkheid, tijdig en zonder onnodige vertraging kunnen profiteren van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten, moet deze verordening ook van toepassing zijn op vóór de datum van toepassing ervan gesloten overeenkomsten en verkregen rechten, indien die relevant zijn voor de grensoverschrijdende portabiliteit van een na die datum verstrekte online-inhoudsdienst, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Dit is ook nodig om te zorgen voor een gelijk speelveld voor aanbieders die actief zijn op de interne markt, met name voor kmo's, namelijk door aanbieders die voor langere tijd overeenkomsten hebben gesloten met de rechthebbenden in staat te stellen hun abonnees grensoverschrijdende portabiliteit aan te bieden, ongeacht of de aanbieder de mogelijkheid heeft om opnieuw te onderhandelen over dergelijke overeenkomsten. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat wanneer aanbieders regelingen treffen die noodzakelijk zijn voor de grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten, zij die portabiliteit kunnen bieden voor hun online-inhoud in zijn totaliteit. Tot slot moet deze bepaling er ook voor zorgen dat rechthebbenden niet opnieuw hoeven te onderhandelen over hun bestaande licentieovereenkomsten om grensoverschrijdende portabiliteit van de diensten door aanbieders mogelijk te maken.

Amendement     22

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een rechtskader waarmee wordt voorzien in de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, vanwege de werkingssfeer en de gevolgen van deze verordening, beter op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen vaststellen. Overeenkomstig het in dat artikel bedoelde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarom is deze verordening niet van wezenlijke invloed op de manier waarop rechten in licentie worden gegeven en verplicht zij de rechthebbenden en aanbieders niet opnieuw te onderhandelen over overeenkomsten. Bovendien hoeft de aanbieder op grond van deze verordening geen maatregelen te nemen om de kwaliteit van de levering van online-inhoudsdiensten buiten de woonlidstaat van de abonnee te garanderen. Tot slot is deze verordening niet van toepassing op aanbieders die diensten aanbieden waarvoor niet hoeft te worden betaald en die de woonlidstaat van hun abonnees niet controleren. Daarom brengt deze verordening geen onevenredige kosten met zich mee,

(29)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een rechtskader waarmee wordt voorzien in de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, vanwege de werkingssfeer en de gevolgen van deze verordening, beter op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen vaststellen. Overeenkomstig het in dat artikel bedoelde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarom is deze verordening niet van wezenlijke invloed op de manier waarop rechten in licentie worden gegeven en verplicht zij de rechthebbenden en aanbieders niet opnieuw te onderhandelen over overeenkomsten. Bovendien hoeft de aanbieder op grond van deze verordening geen maatregelen te nemen om de kwaliteit van de levering van online-inhoudsdiensten buiten de woonlidstaat van de abonnee te garanderen. Tot slot is deze verordening niet van toepassing op aanbieders die diensten aanbieden waarvoor niet hoeft te worden betaald en die de woonlidstaat van hun abonnees niet controleren. Daarom brengt deze verordening geen onevenredige kosten met zich mee voor aanbieders van online-inhoudsdiensten, houders van rechten of eindgebruikers,

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke benadering om ervoor te zorgen dat de abonnees op online-inhoudsdiensten in de Unie toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze diensten, wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat verblijven.

Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke benadering om ervoor te zorgen dat de abonnees op online-inhoudsdiensten in de Unie zonder extra kosten op dezelfde wijze als wanneer zij aanwezig zijn in hun woonlidstaat toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van deze diensten, wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat verblijven.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  „abonnee”: een consument die op basis van een overeenkomst met een aanbieder voor de levering van een online-inhoudsdienst tot deze diensten toegang heeft en deze mag gebruiken in de woonlidstaat;

(a)  „abonnee”: een consument die op basis van een overeenkomst met een aanbieder voor de levering van een online-inhoudsdienst tot deze diensten toegang heeft en deze mag gebruiken in de woonlidstaat, tegen betaling of kosteloos, indien de betrokken aanbieder vrijwillig besluit aan de vereisten inzake de controle van de woonlidstaat te voldoen;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  „woonlidstaat”: de lidstaat waar de abonnee gewoonlijk verblijft;

(c)  „woonlidstaat”: de lidstaat waar de abonnee gewoonlijk verblijft, zoals vastgesteld en vooraf gecontroleerd tijdens het abonneringsproces;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  „tijdelijk aanwezig”: de aanwezigheid van een abonnee in een andere lidstaat dan de woonlidstaat;

(d)  „tijdelijk aanwezig”: de niet-permanente aanwezigheid van een abonnee in een andere lidstaat dan de woonlidstaat, ongeacht de daadwerkelijke duur van een dergelijke beperkte aanwezigheid, mits de woonlidstaat is gecontroleerd overeenkomstig artikel 2, lid 2;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e – alinea 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  waarvoor niet hoeft te worden betaald, op voorwaarde dat de woonlidstaat van de abonnee door de aanbieder wordt gecontroleerd;

(2)  waarvoor niet hoeft te worden betaald, op voorwaarde dat de woonlidstaat van de abonnee daadwerkelijk door de aanbieder wordt gecontroleerd op basis van een onlineverklaring van de abonnee over zijn woonlidstaat, de fiscale woonplaats van de abonnee, een identiteitsdocument, elektronische identificatiemiddelen, met name aangemelde stelsels voor elektronische identificatie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014, of een ander onlinedocument waarin de woonplaats van de abonnee wordt bevestigd;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst stelt een abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat verblijft in staat toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst.

(1)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst die tegen betaling of zonder betaling maar onder voorbehoud van voorafgaande en evenredige controle van de woonlidstaat van de abonnee wordt verstrekt, stelt een abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat verblijft in staat zonder extra kosten toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst waarop hij legaal geabonneerd is.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst moet de abonnee informeren over de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig lid 1 aangeboden online-inhoudsdienst.

(3)  De aanbieder van een online-inhoudsdienst informeert de abonnee over de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig lid 1 aangeboden online-inhoudsdienst en mogelijke beperkingen ervan, voorafgaand aan de levering van die dienst.

Amendement     30

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Alle contractuele bepalingen, waaronder die tussen houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van inhoud in online-inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders, anderzijds, alsmede die tussen aanbieders en abonnees, die strijdig zijn met artikel 3, lid 1, en artikel 4, zijn niet-afdwingbaar.

(1)  Alle contractuele bepalingen, waaronder die tussen houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van inhoud in online-inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders, anderzijds, alsmede die tussen aanbieders en abonnees, die de toepassing van deze verordening zouden kunnen verhinderen, zijn niet-afdwingbaar.

Amendement     31

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Ongeacht het bepaalde in lid 1 kunnen houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten verlangen dat de aanbieder gebruikmaakt van doeltreffende middelen om te verifiëren dat de online-inhoudsdienst in overeenstemming met artikel 3, lid 1, wordt verstrekt, mits de benodigde middelen redelijk zijn en niet verder gaan dan wat nodig is om hun doel te bereiken.

Schrappen

Amendement     32

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, waaronder met name ten behoeve van verificatie op grond van artikel 5, lid 2, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening wordt uitgevoerd in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis (nieuw)

 

Beginsel van technologische neutraliteit

 

De consumenten kunnen vrij een op de markt beschikbaar soort apparaat of technologie kiezen om toegang te krijgen tot online-inhoud, en daar vrijelijk tussen wisselen. Het aanbieden van portabele diensten mag niet worden onderworpen aan aanvullende technische vereisten en vindt plaats in een technologisch neutrale en interoperabele hardware- en softwareomgeving.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 ter (nieuw)

 

Evaluatie

 

Uiterlijk drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie de toepassing ervan en dient zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag met haar bevindingen in.

 

In dit verslag worden het gebruik van de grensoverschrijdende portabiliteit en de controlemiddelen beoordeeld, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de vraag of de gecreëerde en ten uitvoer gelegde oplossingen een positief of negatief effect hebben op de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt, en wordt zo nodig de noodzaak van een herziening beoordeeld. Het verslag van de Commissie gaat zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van [datum: 6 maanden na de bekendmaking].

Zij is van toepassing met ingang van [datum: 12 maanden na de bekendmaking], waarbij de aanbieders de mogelijkheid wordt gelaten de portabiliteit te waarborgen zodra zij daartoe in staat zijn overeenkomstig deze verordening.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

Document- en procedurenummers

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

12.5.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ITRE

25.2.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Behandeling in de commissie

4.7.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

26.9.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

48

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

Document- en procedurenummers

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Datum indiening bij EP

9.12.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

12.5.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Geen advies

       Datum besluit

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

       Datum bekendmaking

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Datum goedkeuring

29.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Datum indiening

9.12.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid