Procedură : 2015/0284(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0378/2016

Texte depuse :

A8-0378/2016

Dezbateri :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0224

RAPORT     ***I
PDF 2070kWORD 217k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Jean-Marie Cavada

Raportori pentru aviz (*):

Marco Zullo, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Sabine Verheyen, Comisia pentru cultură și educație

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (*)
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0627),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0392/2015),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 aprilie 2016(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0378/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

- având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 coroborat cu articolul 169,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Deoarece piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, care se bazează, printre altele, pe libera circulație a serviciilor și a persoanelor, este necesar să se asigure utilizarea de către consumatori a serviciilor de conținut online care oferă acces la conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, filmele sau evenimentele sportive nu numai în statul membru de reședință, ci și atunci când consumatorii sunt temporar prezenți în alte state membre ale Uniunii. Prin urmare, ar trebui să fie eliminate obstacolele care împiedică accesul la astfel de servicii de conținut online în sistem transfrontalier și utilizarea acestora.

(1)  Accesul consumatorilor la portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online achiziționate anterior în mod legal în statul membru de reședință este un factor pozitiv pentru buna funcționare a pieței interne și pentru aplicarea efectivă a principiului libertății de circulație a persoanelor și a serviciilor. Deoarece piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, care se bazează, printre altele, pe libera circulație a serviciilor și a persoanelor, este necesar să se asigure utilizarea de către consumatori a serviciilor de conținut online care oferă acces la conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, filmele, programele de divertisment sau evenimentele sportive nu numai în statul membru de reședință, ci și atunci când consumatorii sunt temporar prezenți în alte state membre ale Uniunii în scopuri, de exemplu, de agrement, de afaceri sau de studii. Prin urmare, ar trebui să fie eliminate cât mai rapid obstacolele care împiedică accesul la astfel de servicii de conținut online și utilizarea lor în sistem transfrontalier, fără costuri suplimentare pentru utilizatori, în special în sectoarele în care portabilitatea conținuturilor este încă redusă.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Dezvoltarea tehnologică, care a dus la o proliferare a dispozitivelor portabile precum tabletele și telefoanele inteligente, facilitează din ce în ce mai mult utilizarea serviciilor de conținut online, oferind acces la acestea indiferent de localizarea consumatorilor. Crește tot mai rapid dorința consumatorilor de a avea acces la conținut și servicii online inovatoare nu doar în țara lor de origine, ci și atunci când sunt temporar prezenți în alt stat membru al Uniunii.

(2)  Dezvoltarea tehnologică, care a dus la o largă răspândire a dispozitivelor portabile precum laptopurile, tabletele și telefoanele inteligente, facilitează din ce în ce mai mult utilizarea serviciilor de conținut online, oferind acces la acestea indiferent de localizarea consumatorilor. Cererea consumatorilor de acces la conținut și servicii online inovatoare este în rapidă creștere. Este necesar ca această nouă formă de consum să fie însoțită de măsuri care să faciliteze accesul la serviciile de conținut online al abonaților care sunt prezenți temporar în alt stat membru al Uniunii, în beneficiul consumatorilor din Uniunea Europeană. Implementarea controlată, supervizată și proporțională a portabilității transfrontaliere va oferi beneficiarilor un mijloc suplimentar de acces legal la conținuturile online. Conceptul de „prezență temporară” ar trebui să fie proporțional cu obiectivul prezentului regulament, și anume să se asigure portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online pentru abonații aflați temporar în alt stat membru al Uniunii, dar care locuiesc în mod obișnuit în statul lor membru de reședință.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Consumatorii încheie din ce în ce mai mult contracte cu prestatorii de servicii pentru prestarea de servicii de conținut online. Cu toate acestea, consumatorii care sunt prezenți temporar în alt stat membru al Uniunii nu pot adesea accesa și utiliza serviciile de conținut online la care au dobândit dreptul de utilizare în țara lor de origine.

(3)  Consumatorii încheie din ce în ce mai mult contracte cu prestatorii de servicii pentru prestarea de servicii de conținut online. Cu toate acestea, consumatorii care sunt prezenți temporar în alt stat membru al Uniunii nu pot adesea accesa și utiliza în continuare serviciile de conținut online la care au dobândit în condiții legale dreptul de utilizare în statul lor membru de reședință.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Există o serie de bariere care împiedică prestarea acestor servicii către consumatorii aflați temporar în alt stat membru. Anumite servicii online includ tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile sau filmele care sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe conform dreptului Uniunii. Obstacolele în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online sunt în mod special generate de faptul că drepturile de transmitere a tipurilor de conținut protejate de drepturi de autor și/sau drepturi conexe, cum ar fi operele audiovizuale, sunt adesea acordate prin licențe teritoriale, precum și de faptul că prestatorii de servicii online pot alege să deservească numai anumite piețe.

(4)  Există o serie de bariere care împiedică prestarea acestor servicii către consumatorii aflați temporar în alt stat membru. Anumite servicii online includ tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile, programele de divertisment sau filmele care sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe conform dreptului Uniunii. În prezent, problemele legate de portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online diferă de la un sector la altul: Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a vizează sectorul muzical și permite acordarea de licențe multiteritoriale și paneuropene, întrucât sectorul audiovizual, în care modelul licențelor teritoriale exclusive predomină, nu a fost încă abordat. Prezentul regulament urmărește să soluționeze dificultățile legate de asigurarea portabilității în sectoarele în cauză, fără a afecta nivelul ridicat de protecție garantat prin dreptul de autor și drepturile conexe în Uniune, și în special fără a afecta actualele modele de licențe teritoriale, care au un rol important în finanțarea și producerea unor conținuturi culturale adaptate diferitelor piețe din Uniune, contribuind astfel la păstrarea bogatei diversități culturale europene.

 

__________________

 

1aDirectiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p.72).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Același lucru este valabil și pentru alte tipuri de conținut, precum evenimentele sportive, care nu sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe în temeiul dreptului Uniunii, dar care pot fi protejate prin drepturi de autor, drepturi conexe sau pe baza unei legislații specifice, adoptată în temeiul legislației naționale, și care sunt, de asemenea, deseori licențiate de către organizatorii de astfel de evenimente sau oferite de către prestatorii de servicii online pe criterii teritoriale. Transmisia unui astfel de conținut de către organismele de radiodifuziune și televiziune ar fi protejată prin drepturile conexe care au fost armonizate la nivelul Uniunii. În plus, transmisiile unui astfel de conținut includ adeseori elemente protejate prin drepturi de autor, precum muzică, secvențele de deschidere sau închidere sau elemente grafice. Pe lângă aceasta, în scopul realizării de reportaje scurte de știri, anumite aspecte ale acestor transmisii legate de evenimente de importanță majoră pentru societate sau evenimente de mare interes pentru public au fost armonizate prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului22. În cele din urmă, serviciile mass-media audiovizuale, în sensul Directivei 2010/13/UE, includ serviciile care asigură accesul la conținut, cum ar fi evenimentele sportive, știri și evenimente de actualitate.

(5)  Același lucru este valabil și pentru alte tipuri de conținut, precum evenimentele sportive, care nu sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe în temeiul dreptului Uniunii, dar care pot fi protejate prin drepturi de autor, drepturi conexe sau pe baza unei legislații specifice, adoptată în temeiul legislației naționale, și care sunt, de asemenea, deseori licențiate de către organizatorii de astfel de evenimente sau oferite de către prestatorii de servicii online pe criterii teritoriale. Transmisia unui astfel de conținut de către organismele de radiodifuziune și televiziune ar fi protejată prin drepturile conexe care au fost armonizate la nivelul Uniunii. În plus, transmisiile unui astfel de conținut includ adeseori elemente protejate prin drepturi de autor, precum muzică, secvențele de deschidere sau închidere sau elemente grafice. Pe lângă aceasta, în scopul realizării de reportaje scurte de știri, anumite aspecte ale acestor transmisii legate de evenimente de importanță majoră pentru societate sau evenimente de mare interes pentru public au fost armonizate prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului22. În cele din urmă, serviciile mass-media audiovizuale, în sensul Directivei 2010/13/UE, includ serviciile care asigură accesul la conținut, cum ar fi evenimentele sportive, știri și evenimente de actualitate. Articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene impune Uniunii să țină seama de aspectele culturale în acțiunile pe care le întreprinde în temeiul altor dispoziții ale tratatelor. Respectul pentru diversitatea culturală și accesul la aceasta, care fac obiectul Convenției UNESCO din 20 octombrie 2005 privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, ar trebui prin urmare luate în considerare, în conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

__________________

__________________

22 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale JO L 95, 15.4.2010, p. 1­24.

22 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin urmare, din ce în ce mai frecvent, serviciile de conținut online sunt comercializate în cadrul unui pachet în care conținutul care nu este protejat prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe nu este separabil de conținutul care este protejat prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, fără restrângerea semnificativă a valorii serviciului prestat consumatorilor. Acesta este mai ales cazul conținutului de calitate („premium”) precum evenimente sportive sau alte evenimente de interes semnificativ pentru consumatori. Pentru a le permite prestatorilor de servicii să le ofere consumatorilor acces complet la serviciile de conținut online, este indispensabil ca prezentul regulament să includă în domeniul său de aplicare și acest tip de conținut utilizat de serviciile de conținut online și, prin urmare, ca acesta să se aplice serviciilor mass-media audiovizuale în sensul Directivei 2010/13/UE, precum și integralității transmisiunilor efectuate de organismele de radiodifuziune și televiziune.

(6)  Prin urmare, din ce în ce mai frecvent, serviciile de conținut online sunt comercializate în cadrul unui pachet în care conținutul care nu este protejat prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe nu este separabil de conținutul care este protejat prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, fără restrângerea semnificativă a valorii serviciului prestat consumatorilor. Acesta este mai ales cazul conținutului de calitate („premium”) precum evenimentele sportive sau alte evenimente de interes semnificativ pentru consumatori. Pentru a le permite prestatorilor de servicii să ofere consumatorilor un acces complet la serviciile de conținut online pe durata șederii temporare într-un alt stat membru decât statul membru de reședință, este indispensabil ca prezentul regulament să includă în domeniul său de aplicare și acest tip de conținut utilizat de serviciile de conținut online și, prin urmare, ca acesta să se aplice serviciilor mass-media audiovizuale în sensul Directivei 2010/13/UE, precum și integralității transmisiunilor efectuate de organismele de radiodifuziune și televiziune.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Drepturile de autor asupra operelor și a altor elemente protejate sunt armonizate, printre altele, de Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului23, Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului24, Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului25 și Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului26.

(7)  Drepturile de autor asupra operelor și a altor elemente protejate sunt armonizate, printre altele, de Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului23, Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului24, Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului25, Directiva 2009/24 a Parlamentului European și a Consiliului26 și Directiva 2014/26/UE.

__________________

__________________

23 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date JO L 077, 27,03,1996, p. 20-28.

23 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 077, 27,03,1996, p. 20).

24 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167, 22.6.2001, p. 10–19.

24 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10).

25 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, p. 28–35.

25 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (JO L 376, 27.12.2006, p. 28).

26 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator JO L 111, 5.5.2009, p. 16-22.

26 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (JO L 111, 5.5.2009, p. 16).

 

 

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Dobândirea unei licențe pentru drepturile relevante nu este întotdeauna posibilă, mai ales atunci când drepturile asupra conținutului sunt acordate pe bază de licență exclusivă. Pentru a garanta exclusivitatea teritorială, prestatorii de servicii online se angajează adesea, în cadrul contractelor de licență cu titularii drepturilor, inclusiv cu organismele de radiodifuziune și televiziune sau organizatorii de evenimente, să prevină accesul la serviciu și utilizarea acestuia de către abonații lor în afara teritoriului pentru care prestatorul de servicii deține licență. Aceste restricții contractuale impuse prestatorilor de servicii fac necesară luarea de către aceștia a unor măsuri precum interzicerea accesului la serviciile lor de la adrese IP situate în afara teritoriului în cauză. Prin urmare, unul dintre obstacolele în calea portabilității transfrontaliere de servicii de conținut online se regăsește în contractele încheiate între prestatorii de servicii online și abonații acestora, care reflectă, la rândul lor, clauzele de limitare teritorială incluse în contractele încheiate între respectivii prestatori de servicii și titularii de drepturi.

(10)  Dobândirea unei licențe pentru drepturile relevante nu este întotdeauna posibilă, mai ales atunci când drepturile asupra conținutului sunt acordate pe bază de licență exclusivă. Pentru a garanta exclusivitatea teritorială, prestatorii de servicii online se angajează adesea, în cadrul contractelor de licență cu titularii drepturilor, inclusiv cu organismele de radiodifuziune și televiziune sau organizatorii de evenimente, să prevină accesul la serviciu și utilizarea acestuia de către abonații lor în afara teritoriului pentru care prestatorul de servicii deține licență. Asigurând totodată respectarea principiului teritorialității, esențial pentru buna dezvoltare și pentru o finanțare viabilă a sectorului audiovizual și cinematografic european, prezentul regulament ar trebui să răspundă cererilor de acces și utilizare a serviciilor de conținut online pe bază de portabilitate în Uniune de către orice abonat aflat temporar în alt stat membru decât statul său membru de reședință.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În plus, Curtea a hotărât în cauzele conexate C-403/08 și C-429/08, Football Association Premier League și alții, EU:C:2011:631, că anumite restricții în ceea ce privește prestarea de servicii nu pot fi justificate în raport cu obiectivul de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală.

(11)  În plus, trebuie luată în considerare hotărârea Curții de Justiție în cauzele conexate C-403/08 și C-429/08, Football Association Premier League și alții1a.

 

_________________

 

1a Hotărârea Curții de Justiție din 4 octombrie 2011, Football Association Premier League și alții, C-403/08 și C-429/08, ECLI:EU:C:2011 :631.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Prin urmare, obiectivul urmărit de prezentul regulament constă în adaptarea cadrului juridic, astfel încât să se asigure faptul că acordarea de licențe de drepturi nu mai face să apară bariere în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii și că portabilitatea transfrontalieră poate fi asigurată.

(12)  Prin urmare, obiectivul urmărit de prezentul regulament constă în adaptarea cadrului juridic al drepturilor de autor și drepturilor conexe, pentru a contura o abordare comună a furnizării de servicii de conținut online către abonații care se află temporar în alt stat membru decât statul lor membru de reședință, fără costuri suplimentare pentru aceștia, oferind o ficțiune juridică interpretabilă în mod strict, care vizează eliminarea obstacolelor pentru portabilitatea conținuturilor online achiziționate legal legate de acordarea licențelor pentru drepturi. Ar trebui să se facă o distincție clară între noțiunea de portabilitate transfrontalieră și cea de acces transfrontalier, care nu intră în niciun caz în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Prezentul regulament ar trebui, așadar, să se aplice serviciilor de conținut online pe care un prestator de servicii, după ce a obținut drepturile relevante de la titularii de drepturi pe un anumit teritoriu, le oferă abonaților săi pe baza unui contract, prin orice mijloace, inclusiv prin streaming, descărcare sau orice altă tehnică care permite utilizarea acestui conținut. Cererea de înregistrare pentru a primi alerte de conținut sau simpla acceptare a cookie-urilor HTML nu ar trebui să fie considerate drept contract pentru prestarea de servicii de conținut online în sensul prezentului regulament.

(13)  Prezentul regulament ar trebui, așadar, să se aplice serviciilor de conținut online pe care un prestator de servicii, după ce a obținut drepturile relevante de la titularii de drepturi pe un anumit teritoriu, le oferă abonaților săi pe baza unui contract, prin orice mijloace, inclusiv prin streaming, descărcare, aplicații sau orice altă tehnică care permite utilizarea acestui conținut. Cererea de înregistrare pentru a primi alerte de conținut, un simplu sistem de logare pe baza unor informații personale generale, precum adresa de e-mail sau numele utilizatorului sau simpla acceptare a cookie-urilor HTML nu ar trebui să fie considerate drept contract pentru prestarea de servicii de conținut online în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de conținut online pe care consumatorii le pot accesa și utiliza efectiv în statul membru în care aceștia își au reședința în mod obișnuit, fără a fi limitate la o anumită locație, întrucât nu este adecvat să li se solicite prestatorilor de servicii care nu oferă servicii portabile din țara lor de origine să facă acest lucru la nivel transfrontalier.

(15)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de conținut online pe care consumatorii le pot accesa și utiliza efectiv în statul lor membru de reședință, fără a fi limitate la o anumită locație, întrucât nu este adecvat să li se solicite prestatorilor de servicii care nu oferă servicii portabile în statul membru de reședință al abonatului să facă acest lucru la nivel transfrontalier.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de conținut online care sunt prestate contra plății unei sume de bani. Prestatorii acestui tip de servicii sunt în măsură să verifice statul membru de reședință al abonaților. Dreptul de a utiliza un serviciu de conținut online ar trebui să fie considerat ca fiind dobândit în schimbul plății unei sume de bani indiferent dacă plata respectivă este efectuată direct către prestatorul de servicii de conținut online sau către o altă parte, precum un prestator care oferă un pachet care combină un serviciu de telecomunicații și un serviciu de conținut online operat de un alt prestator.

(16)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de conținut online care sunt prestate contra plății unei sume de bani. Prestatorii acestui tip de servicii sunt în măsură să verifice statul membru de reședință al abonaților. Dreptul de a utiliza un serviciu de conținut online ar trebui să fie considerat ca fiind dobândit în schimbul plății unei sume de bani indiferent dacă plata respectivă este efectuată direct către prestatorul de servicii de conținut online sau către o altă parte, precum un prestator care oferă un pachet care combină un serviciu de telecomunicații și un serviciu de conținut online operat de un alt prestator. Plata unei taxe obligatorii pentru serviciile publice de radiodifuziune nu ar trebui considerată drept plată pentru a primi acces la servicii de conținut online pe bază de portabilitate transfrontalieră.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Serviciile de conținut online prestate fără plata unei sume de bani sunt, de asemenea, incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament în măsura în care prestatorii verifică statul membru de reședință al abonaților. Serviciile de conținut online care sunt prestate fără plata unei sume de bani și ai căror prestatori nu verifică statul membru de reședință al abonaților lor ar trebui să nu fie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece includerea lor ar implica o schimbare majoră în modul în care aceste servicii sunt prestate, precum și costuri disproporționate. În ceea ce privește verificarea statului membru de reședință al abonatului, ar trebuise țină cont de informații precum plata unei taxe de licență pentru alte servicii prestate în statul membru de reședință, existența unui contract pentru conexiunea internet sau telefon, adresa IP sau alte mijloace de autentificare, dacă acestea permit prestatorului să aibă indicații suficiente cu privire la statul membru de reședință al abonaților săi.

(17)   În prezent, prestatorii de servicii de conținut online prestate fără plata unei sume de bani nu verifică, în general, statul membru de reședință al utilizatorilor lor la un nivel suficient de certitudine. Cu toate acestea, anumiți prestatori verifică deja statul membru de reședință al utilizatorilor lor sau intenționează să facă acest lucru în viitorul apropiat. Pentru a încuraja această tendință, în interesul consumatorilor și fără a afecta negativ furnizorii ale căror resurse tehnice și financiare sunt limitate, ar trebui să se ofere prestatorilor respectivi posibilitatea de a fi incluși în domeniul de aplicare al prezentului regulament, cu condiția să respecte cerințele privind verificarea statului membru de reședință al utilizatorilor serviciilor lor în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care fac uz de această opțiune, prestatorii respectivi trebuierespecte aceleași obligații ca și cele prevăzute în prezentul regulament pentru furnizorii de servicii de conținut online contra cost. Furnizorii de servicii trebuie să informeze în timp util utilizatorii și titularii de drepturi cu privire la decizia lor de a folosi această opțiune.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a asigura portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online, este necesar să se impună ca prestatorii de servicii online să le permită abonaților lor să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar, oferindu-le acces la același conținut, pe aceeași gamă și număr de dispozitive, pentru același număr de utilizatori și cu aceleași funcționalități ca și cele oferite în statul membru de reședință. Această obligație este imperativă și, prin urmare, părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de la aceasta și nu pot modifica efectele acesteia. Orice acțiune a unui prestator de servicii care ar împiedica accesul de către abonat la serviciu sau utilizarea acestuia în timp ce se află temporar într-un stat membru, de exemplu, restricții în ceea ce privește funcționalitățile sau calitatea prestării, ar fi echivalente cu o eludare a obligației de a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online și, prin urmare, ar fi contrară prezentului regulament.

(18)  Pentru a asigura portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online, este necesar să se impună ca prestatorii de servicii online să le permită abonaților lor să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar, oferindu-le acces la același conținut, pe aceeași gamă și număr de dispozitive, pentru același număr de utilizatori și cu aceleași funcționalități ca și cele oferite în statul membru de reședință. Această obligație este imperativă și, prin urmare, părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de la aceasta și nu pot modifica efectele acesteia. Un prestator de servicii online ar trebui să permită abonaților să utilizeze serviciile sale în statul membru în care sunt prezenți temporar, oferindu-le acces în aceleași condiții ca și în statul membru de reședință. Orice acțiune a unui prestator de servicii care ar împiedica accesul de către abonat la serviciu sau utilizarea acestuia în timp ce se află temporar într-un stat membru, de exemplu, restricții în ceea ce privește funcționalitățile sau calitatea prestării, ar fi echivalente cu o eludare a obligației de a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online și, prin urmare, ar fi contrară prezentului regulament. Cu toate acestea, această dispoziție nu ar trebui să împiedice prestatorii de servicii de conținut online să desfășoare activități de informare pentru a combate accesul și utilizarea neautorizată a serviciilor de conținut online și încălcările drepturilor de proprietate intelectuală pentru conținuturile pe care le distribuie.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Obligația ca prestarea de servicii de conținut online către abonații aflați temporar în alte state membre decât statul lor membru de reședință să se efectueze la aceeași calitate ca în statul membru de reședință ar putea avea ca rezultat costuri ridicate pentru prestatorii de servicii și, astfel, în ultimă instanță, pentru abonați. Prin urmare, nu este adecvat ca prezentul regulament să impună obligația ca prestatorul unui serviciu de conținut online să ia măsuri pentru a asigura calitatea prestării acestui tip de servicii la o calitate superioară celei disponibile prin intermediul modului de acces online local ales de către un abonat în timp ce se află temporar în alt stat membru. În astfel de cazuri, prestatorul nu este răspunzător în cazul în care calitatea de livrare a serviciului este mai scăzută. Cu toate acestea, în cazul în care prestatorul își dă în mod expres acordul să garanteze anumite standarde de calitate pentru livrarea către abonați în timp ce aceștia se află temporar în alte state membre, prestatorul este obligat să respecte acest angajament.

(19)  Obligația ca prestarea de servicii de conținut online către abonații aflați temporar în alte state membre decât statul lor membru de reședință să se efectueze la aceeași calitate ca în statul membru de reședință ar putea avea ca rezultat costuri ridicate pentru prestatorii de servicii și, astfel, în ultimă instanță, pentru abonați. Prin urmare, nu este adecvat ca prezentul regulament să impună obligația ca prestatorul unui serviciu de conținut online să ia măsuri pentru a asigura calitatea prestării acestui tip de servicii la o calitate superioară celei disponibile prin intermediul modului de acces online local ales de către un abonat în timp ce se află temporar în alt stat membru. În astfel de cazuri, prestatorul nu este răspunzător în cazul în care calitatea de livrare a serviciului este mai scăzută, dacă acest lucru poate fi justificat de motive obiective, cum ar fi insuficiența infrastructurii naționale. Prestatorul de servicii trebuie, cu toate acestea, să informeze consumatorii în momentul abonării cu privire la posibila scădere a calității. Cu toate acestea, în cazul în care prestatorul își dă în mod expres acordul să garanteze anumite standarde de calitate pentru livrarea către abonați în timp ce aceștia se află temporar în alte state membre, prestatorul este obligat să respecte acest angajament. Prestatorii de servicii de conținut online trebuie să se asigure că abonații lor sunt informați în mod adecvat cu privire la condițiile în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul lor membru de reședință, inclusiv cu privire la faptul că aceste condiții pot fi diferite de cele aplicabile în statul membru de reședință.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a se asigura că prestatorii de servicii de conținut online respectă obligația de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor lor fără să dobândească drepturile relevante în alt stat membru, este necesar să se prevadă că prestatorii de servicii care oferă în mod legal servicii de conținut online portabile în statul membru de reședință au întotdeauna dreptul să ofere aceste servicii respectivilor abonați și atunci când aceștia se află temporar într-un alt stat membru. Acest lucru ar trebui realizat prin stipularea faptului că prestarea, accesarea și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online ar trebui considerate a fi efectuate în statul membru de reședință al abonatului.

(20)  Pentru a se asigura că prestatorii de servicii de conținut online oferite contra cost și prestatorii de servicii de conținut online oferite fără contravaloare pecuniară care au optat să fie incluși în domeniul de aplicare al prezentului regulament respectă obligația de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor lor fără să dobândească drepturile relevante în alt stat membru, este necesar să se prevadă ca acești prestatori să aibă întotdeauna dreptul să ofere aceste servicii respectivilor abonați și atunci când aceștia se află temporar într-un alt stat membru. Acest lucru ar trebui realizat prin stipularea faptului că, în cadrul prezentului regulament, prestarea, accesarea și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online ar trebui considerate a fi efectuate în statul membru de reședință al abonatului. Prezentul regulament, în special mecanismul juridic de localizare a prestării, accesului și utilizării unui serviciu de conținut online în statul membru de reședință al abonatului nu trebuie să aducă atingere posibilității prestatorului de servicii de a permite abonatului să acceseze și să utilizeze și în statul membru în care este prezent temporar conținuturile asupra cărora prestatorul de servicii deține licențe, cu condiția ca licențele necesare să fi fost dobândite în conformitate cu Directivele 2001/29/CE și 2014/26/UE și ca furnizorii de servicii să dețină o autorizație din partea titularilor de drepturi pentru a utiliza conținutul acestora. Cu toate acestea, este important să se sublinieze faptul că acest mecanism juridic ar trebui să fie aplicabil exclusiv în scopul de a promova portabilitatea serviciilor de conținut online.

 

 

 

 

 

 

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În cazul acordării de licențe pentru drepturile de autor și drepturile conexe, aceasta înseamnă că actele relevante de reproducere, de comunicare către public și de punere la dispoziție a operelor și a altor obiecte protejate, precum și actele de extragere sau reutilizare din baze de date protejate prin drepturi sui generis care se produc când serviciul este oferit abonaților atunci când aceștia se află temporar într-un stat membru altul decât statul membru de reședință trebuie considerate a avea loc în statul membru de reședință al abonaților. Ar trebui, prin urmare, să se considere că prestatorii de servicii efectuează aceste acte pe baza autorizațiilor respective din partea titularilor de drepturi în cauză pentru statul membru de reședință al acestor abonați. Ori de câte ori prestatorii de servicii pot efectua acte de comunicare publică sau de reproducere în statul membru al abonatului, pe baza unei autorizații din partea titularilor de drepturi în cauză, un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa și utiliza serviciul și, dacă este necesar, să efectueze orice acte de reproducere, precum descărcarea, la care ar avea dreptul în propriul stat membru de reședință. Prestarea de servicii de conținut online de către un prestator de servicii către un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință și utilizarea serviciului de către un astfel de abonat în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să constituie o încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe sau orice alte drepturi corespunzătoare pentru utilizarea conținutului care face parte din serviciu.

(21)  În cazul acordării de licențe pentru drepturile de autor și drepturile conexe, aceasta înseamnă că actele relevante de reproducere, de comunicare către public și de punere la dispoziție a operelor și a altor obiecte protejate, precum și actele de extragere sau reutilizare din baze de date protejate prin drepturi sui generis care se produc când serviciul este oferit abonaților atunci când aceștia se află temporar într-un stat membru altul decât statul membru de reședință trebuie considerate a avea loc în statul membru de reședință al abonaților. Ar trebui, prin urmare, să se considere că prestatorii de servicii efectuează aceste acte pe baza autorizațiilor respective din partea titularilor de drepturi în cauză pentru statul membru de reședință al acestor abonați. Ori de câte ori prestatorii de servicii pot efectua acte de comunicare publică sau de reproducere în statul membru al abonatului, pe baza unei autorizații din partea titularilor de drepturi în cauză, un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa și utiliza serviciul și, dacă este necesar, să efectueze orice acte de reproducere, precum descărcarea, la care ar avea dreptul în propriul stat membru de reședință. Atât timp cât statul membru de reședință al abonatului a fost verificat efectiv în conformitate cu prezentul regulament, prestarea de servicii de conținut online de către un prestator de servicii către un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință și utilizarea serviciului de către un astfel de abonat în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să constituie o încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe sau orice alte drepturi corespunzătoare pentru utilizarea conținutului care face parte din serviciu.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Prestatorii de servicii nu ar trebui să fie răspunzători pentru încălcarea unei prevederi contractuale care intră în contradicție cu obligația de a permite abonaților să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar. Prin urmare, clauzele din contracte destinate să interzică sau să limiteze portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online ar trebui să fie neexecutorii.

(22)  Prestatorii de servicii de conținut online oferite contra cost și prestatorii de servicii de conținut online oferite fără contravaloare pecuniară care optează pentru includerea în domeniul de aplicare al prezentului regulament nu ar trebui să fie răspunzători pentru încălcarea unei prevederi contractuale care intră în contradicție cu obligația de a permite abonaților să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar. Prin urmare, clauzele din contracte destinate să interzică sau să limiteze portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online ar trebui să fie neexecutorii, cu excepția cazului în care acestea interzic portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online pentru abonații care nu comunică informațiile necesare impuse de prezentul regulament pentru verificarea statului lor membru de reședință. Prestatorilor de servicii de conținut online și titularilor de drepturi nu ar trebui să li se permită să eludeze aplicarea prezentului regulament prin alegerea dreptului unui stat din afara Uniunii ca drept aplicabil contractelor încheiate de aceștia. Același lucru ar trebui să se aplice în cazul contractelor încheiate între furnizorii de servicii și de conținut online și abonați.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Prezentul regulament definește mai multe noțiuni necesare pentru aplicarea sa, inclusiv cea de stat membru de reședință. Statul membru de reședință ar trebui stabilit ținând seama de obiectivele prezentului regulament și de necesitatea de a garanta aplicarea sa uniformă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Noțiunea de stat membru de reședință ar trebui definită ca semnificând statul membru în care abonatul își are reședința obișnuită. Prestatorul care a determinat statul membru de reședință al unui abonat în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să poată presupune, în sensul prezentului regulament, că statul membru de reședință verificat astfel este singurul stat membru de reședință al abonatului. În ceea ce privește dispozițiile actuale și viitoare referitoare la serviciile de conținut online, asigurarea portabilității pentru abonații aflați temporar în alt stat membru nu ar trebui să aibă drept rezultat dispoziții contractuale specifice.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Prestatorii de servicii ar trebui să se asigure că abonații lor sunt informați în mod adecvat în ceea ce privește condițiile în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul membru de reședință al abonaților. Regulamentul le permite titularilor de drepturiimpună ca prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica că serviciul de conținut online este oferit în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesarse asigure că mijloacele necesare sunt rezonabile și nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestui scop. Exemple de măsuri tehnice și organizatorice necesare pot include prelevarea de mostre de adrese IP, în locul monitorizării constante a locației, comunicarea de informații transparente către persoanele fizice cu privire la metodele folosite pentru verificare și la scopurile acesteia, precum și măsuri de securitate adecvate. Având în vedere că pentru verificare ceea ce contează nu este locația, ci statul membru din care abonatul accesează serviciul în cauză, datele de localizare exactă nu ar trebui să fie colectate și prelucrate în acest scop. În mod similar, în cazul în care autentificarea unui abonat este suficientă pentru prestarea serviciului oferit, identificarea abonatului nu ar trebui să fie obligatorie.

(23)  Prestatorii de servicii ar trebui să se asigure că abonații lor sunt informați în mod adecvat în ceea ce privește condițiile în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul membru de reședință al abonaților. Prezentul regulament ar trebuioblige prestatorii care oferă servicii de conținut online contra cost abonaților care sunt prezenți temporar în alt stat membru decât statul lor membru de reședințăfacă uz de mijloace eficace și rezonabile de a verifica statul membru de reședință al abonaților lor. Prestatorul de servicii este cel care decide ce mijloc de verificare utilizează. Prestatorii de servicii de conținut online ar trebui să fie liberi să aleagă între mijloacele de verificare enumerate la articolul 3a pentru a verifica statul membru de reședință al abonatului. Utilizarea acestor mijloace nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru verificarea statului membru de reședință al abonatului.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  În sensul prezentului regulament, abonații ar trebui să fie eligibili pentru portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online numai în cazul în care își au reședința obișnuită într-un stat membru al Uniunii Europene. Prestatorului unui serviciu de conținut online i se poate impune să solicite abonatului să prezinte informațiile necesare pentru verificarea satisfăcătoare a statului său de reședință. Dacă abonatul nu prezintă informațiile respective și, prin urmare, prestatorul nu este în măsură să verifice statul membru de reședință conform cerințelor prezentului regulament, prestatorul nu ar trebui să ofere abonatului în cauză portabilitatea transfrontalieră a serviciului de conținut online vizat în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b)  Prestatorul unui serviciu de conținut online ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua un control prin sondaj al adresei IP a unui abonat pe parcursul contractului cu acesta, în conformitate cu Directivele Parlamentului European și ale Consiliului 95/46/CE1a și 2002/58/CE1b și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1c, în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru determinarea statului membru din care abonatul evaluează serviciul de conținut online. Având în vedere că, în scopul verificării, ceea ce contează nu este locația exactă, ci statul membru din care abonatul accesează serviciul, datele privind locația exactă sau orice alte date cu caracter personal nu ar trebui colectate și prelucrate în acest scop. Unicul scop al verificării IP-ului trebuie să fie a stabili dacă un abonat accesează serviciul de conținut online în interiorul sau în afara statului membru de reședință. Prin urmare, datele care rezultă din astfel de verificări prin sondaj trebuie colectate în format binar. Prestatorul de servicii nu ar trebui în niciun caz să depășească acest nivel de informații. Dacă decide să se bazeze pe acest mod de verificare, prestatorul unui serviciu de conținut online trebuie să informeze în prealabil abonatul, în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE și cu Regulamentul (UE) 2016/679.

 

__________________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 23 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23c)   Un furnizor de servicii care are îndoieli întemeiate în legătură cu statul membru de reședință al unui abonat trebuie să aibă posibilitatea de a-i solicita acestuia să-i transmită din nou documentul justificativ. Cu toate acestea, aceste solicitări ar trebui limitate la o dată pe an.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de expresie și libertatea de a desfășura o activitate comercială. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie în conformitate cu Directivele 95/46/CE27 și 2002/58/CE28. În particular, prestatorii de servicii trebuie să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este necesară și proporțională având în vedere obiectivul relevant.

(24)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de expresie și libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul de proprietate, inclusiv dreptul la proprietatea intelectuală. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE și cu Regulamentul (UE) 2016/679. În particular, prestatorii de servicii trebuie să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este necesară și proporțională având în vedere obiectivul relevant. Măsurile tehnice și organizatorice necesare ar putea include comunicarea unor informații transparente abonaților cu privire la metodele folosite pentru verificare și obiectivul acesteia, precum și cu privire la măsurile de securitate necesare.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din tratat. Normele prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să fie utilizate pentru a restrânge concurența într-un mod care să contravină tratatului.

(25)  Aplicarea prezentului regulament va conduce la creșterea competitivității, promovând inovarea în domeniul serviciilor de conținut online și făcându-le mai atractive pentru consumatori în context transfrontalier. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din tratat. Normele prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să fie utilizate pentru a restrânge concurența într-un mod care să contravină tratatului.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării Directivei 2014/26/UE și în special a titlului III, referitor la acordarea de licențe multiteritoriale de drepturi online. Prezentul regulament este în deplină concordanță cu obiectivul de facilitare a accesului legal la conținut protejat prin drepturi de autor și drepturi conexe, precum și la serviciile aferente.

 

 

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Contractele pe baza cărora se licențiază conținutul sunt încheiate de obicei pentru o perioadă relativ lungă de timp. În consecință, în scopul de a se asigura că toți consumatorii care își au reședința în Uniune pot beneficia de portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online de pe poziții de egalitate din punctul de vedere al timpului și fără nicio întârziere nejustificată, prezentul regulament ar trebui să se aplice și în cazul contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale, în cazul în care acestea sunt relevante pentru portabilitatea transfrontalieră a unui serviciu de conținut online prestat după această dată. Acest lucru este necesar și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru prestatorii de servicii care își desfășoară activitatea pe piața internă, prin faptul că li se permite prestatorilor care au încheiat contracte cu titularii de drepturi pentru o perioadă îndelungată de timp să le ofere abonaților portabilitatea transfrontalieră, independent de posibilitatea prestatorului de a renegocia astfel de contracte. În plus, această dispoziție ar trebui să asigure faptul că, atunci când iau măsurile necesare pentru portabilitatea transfrontalieră a serviciilor lor, prestatorii de servicii vor fi în măsură să ofere această portabilitate pentru întregul lor conținut online. În fine, dispoziția ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să nu fie nevoiți să își renegocieze contractele existente de licențiere pentru a permite oferirea de către prestatori a portabilității transfrontaliere a serviciilor.

(26)  Contractele pe baza cărora se licențiază conținutul sunt încheiate de obicei pentru o perioadă relativ lungă de timp. În consecință, în scopul de a se asigura că toți consumatorii care își au reședința în Uniune pot beneficia de portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online de pe poziții de egalitate din punctul de vedere al timpului și fără nicio întârziere nejustificată, prezentul regulament ar trebui să se aplice și în cazul contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale, în cazul în care acestea sunt relevante pentru portabilitatea transfrontalieră a unui serviciu de conținut online prestat după această dată. Acest lucru este necesar și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru prestatorii de servicii care își desfășoară activitatea pe piața internă, în special pentru IMM-uri, prin faptul că li se permite prestatorilor care au încheiat contracte cu titularii de drepturi pentru o perioadă îndelungată de timp să le ofere abonaților portabilitatea transfrontalieră, independent de posibilitatea prestatorului de a renegocia astfel de contracte. În plus, această dispoziție ar trebui să asigure faptul că, atunci când iau măsurile necesare pentru portabilitatea transfrontalieră a serviciilor lor, prestatorii de servicii vor fi în măsură să ofere această portabilitate pentru întregul lor conținut online. Dispoziția ar trebui să se aplice și prestatorilor serviciilor de conținut online oferite în pachete, care combină servicii de comunicații electronice și servicii de conținut online. În fine, dispoziția ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să nu fie nevoiți să își renegocieze contractele existente de licențiere pentru a permite oferirea de către prestatori a portabilității transfrontaliere a serviciilor.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Deoarece regulamentul se va aplica, drept urmare, anumitor contracte și drepturi dobândite înainte de data aplicării sale, este, de asemenea, oportun să se prevadă o perioadă rezonabilă între data intrării în vigoare a prezentului regulament și data punerii sale în aplicare, care să le permită titularilor de drepturi și prestatorilor de servicii să ia măsurile necesare pentru a se adapta la noua situație, precum și să permită prestatorilor de servicii să modifice condițiile de utilizare a serviciilor lor.

(27)  Deoarece prezentul regulament se va aplica, drept urmare, anumitor contracte și drepturi dobândite înainte de data aplicării sale, este, de asemenea, oportun să se prevadă o perioadă rezonabilă între data intrării în vigoare a prezentului regulament și data punerii sale în aplicare, care să le permită astfel titularilor de drepturi și prestatorilor de servicii de conținut online să ia măsurile necesare pentru a se adapta la noua situație, precum și să permită prestatorilor de servicii să modifice condițiile de utilizare a serviciilor lor. Modificarea condițiilor de utilizare a serviciilor de conținut online efectuate exclusiv în vederea respectării cerințelor prezentului regulament, nu ar trebui să conducă la un nivel mai scăzut de protecție pentru abonați sau pentru titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  În vederea atingerii obiectivului de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii, este oportun să se adopte un regulament, care se aplică în mod direct în statele membre. Acest lucru este necesar pentru a garanta o aplicare uniformă a normelor portabilității transfrontaliere între statele membre, precum și intrarea lor în vigoare în același timp cu privire la toate serviciile de conținut online. Numai un regulament garantează gradul de securitate juridică care este necesar pentru a le permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de portabilitatea în întreaga Uniune.

(28)  În vederea atingerii obiectivului de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii, este oportun să se adopte un regulament, care se aplică în mod direct în statele membre. Acest lucru este necesar pentru a garanta o aplicare uniformă a normelor portabilității transfrontaliere între statele membre, precum și intrarea lor în vigoare în același timp cu privire la toate serviciile de conținut online. Numai un regulament poate garanta gradul de securitate juridică necesar pentru a le permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de portabilitate în întreaga Uniune, precum și pentru ca titularii de drepturi și prestatorii de servicii online din diferite state membre să fie supuși acelorași norme.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 29

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume adaptarea cadrului juridic astfel încât portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online să fie oferită în cadrul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său. Prin urmare, prezentul regulament nu afectează în mod substanțial modul în care sunt licențiate drepturile și nu obligă titularii de drepturi și prestatorii de servicii să renegocieze contractele. În plus, prezentul regulament nu impune ca prestatorul să ia măsuri pentru a asigura calitatea livrării de servicii de conținut online în afara statului membru de reședință al abonatului. În fine, prezentul regulament nu se aplică pentru prestatorii de servicii care oferă servicii fără plată și care nu verifică statul membru de reședință al abonatului. Prin urmare, acesta nu impune costuri disproporționate,

(29)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume adaptarea cadrului juridic astfel încât portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online să fie oferită în cadrul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele sale, mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, aderând la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1886, modificată la 28 septembrie 1979, la Tratatul privind drepturile de autor (TDA) al Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală (OMPI) și la Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele (TIEF), ambele adoptate la Geneva, la 20 decembrie 1996. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv. Prin urmare, prezentul regulament nu afectează în mod substanțial modul în care sunt licențiate drepturile și nu obligă titularii de drepturi și prestatorii de servicii să renegocieze contractele. În plus, prezentul regulament nu impune ca prestatorul să ia măsuri pentru a asigura calitatea livrării de servicii de conținut online în afara statului membru de reședință al abonatului.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament introduce o abordare comună menită să garanteze că abonații la serviciile de conținut online din Uniune pot accesa și utiliza aceste servicii atunci când sunt prezenți temporar pe teritoriul unui stat membru.

Prezentul regulament introduce o abordare comună în cadrul Uniunii, menită să garanteze că abonații la serviciile de conținut online achiziționate legal în statul lor membru de reședință pot accesa și utiliza aceste servicii fără costuri suplimentare atunci când sunt prezenți temporar pe teritoriul unui alt stat membru decât statul de reședință. Acest tip de acces și utilizare este condiționat de verificarea prealabilă efectivă a statului membru de reședință al abonatului, în conformitate cu articolul 3a.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „abonat” înseamnă orice consumator care, pe baza unui contract de prestare a unor servicii de conținut online încheiat cu un prestator, poate accesa și utiliza astfel de servicii în statul membru de reședință;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „statul membru de reședință” este statul membru în care abonatul își are reședința obișnuită;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „prezent temporar” înseamnă prezența unui abonat într-un alt stat membru decât statul membru de reședință;

(d)  „prezent temporar” înseamnă prezența fără caracter permanent a unui abonat într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „serviciu de conținut online” înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pe care un prestator de servicii îl oferă online în mod legal unui abonat în statul membru de reședință al acestuia în mod portabil și care este un serviciu mass-media audiovizual în sensul Directivei 2010/13/UE sau un serviciu a cărui principală caracteristică este oferirea de acces la opere și alte obiecte protejate sau la transmisiuni realizate de organisme de radiodifuziune și televiziune, precum și oferirea posibilității utilizării acestora, într-o manieră lineară sau la cerere, furnizat unui abonat conform dispozițiilor stabilite,

(e)  „serviciu de conținut online” înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pe care un prestator de servicii îl oferă online în mod legal unui abonat sau unui utilizator în statul membru de reședință în mod portabil și care este un serviciu mass-media audiovizual în sensul Directivei 2010/13/UE sau un serviciu a cărui principală caracteristică este oferirea de acces la opere și alte obiecte protejate sau la transmisiuni realizate de organisme de radiodifuziune și televiziune, precum și oferirea posibilității utilizării acestora, într-o manieră lineară sau la cerere, furnizat unui abonat conform dispozițiilor stabilite,

(1)  în schimbul plății unei sume de bani, fie

(1)  contra cost și/sau

(2)  fără plata unei sume de bani, cu condiția ca statul membru de reședință al abonatului să fie verificat de către prestator;

(2)  fără plata unei sume de bani, cu condiția ca prestatorul de servicii de conținut online să decidă să ofere acces și utilizare portabile la serviciile sale de conținut online utilizatorilor săi care se află temporar în alt stat membru decât statul lor membru de reședință și cu condiția ca statul membru de reședință să fie verificat de către prestatorul respectiv în conformitate cu articolul 3a;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prestatorul unui serviciu de conținut online are obligația de a permite unui abonat care se află temporar într-un stat membru să acceseze și utilizeze serviciul de conținut online.

1.   Prestatorul unui serviciu de conținut online contra cost are obligația de a permite unui abonat care se află temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință să acceseze și utilizeze serviciul de conținut online disponibil în statul său membru de reședință fără a-i impune costuri suplimentare.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Alineatul (1) nu aduce atingere posibilității prestatorului de servicii de a le permite abonaților să acceseze și să utilizeze și conținuturile pentru care deține licență în statul membru în care sunt prezenți temporar.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu se extinde asupra niciunor cerințe în materie de calitate aplicabile prestării unui serviciu de conținut online pe care prestatorul trebuie să le respecte atunci când oferă acest serviciu în statul membru de reședință, cu excepția cazului în care prestatorul s-a angajat în mod expres în această direcție.

2.  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu se extinde asupra niciunor cerințe în materie de calitate aplicabile prestării unui serviciu de conținut online pe care prestatorul trebuie să le respecte atunci când oferă acest serviciu în statul membru de reședință, cu excepția cazului în care prestatorul de servicii de conținut online și abonatul au convenit altfel în mod expres. Prestatorul se va asigura, cu toate acestea, că nivelul calității furnizate nu este sub standardul prevăzut în statul membru în care abonatul este prezent temporar.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prestatorul unui serviciu de conținut online informează abonatul în legătură cu calitatea livrării serviciului de conținut online prestat în conformitate cu alineatul (1).

3.   Prestatorul unui serviciu de conținut online informează abonatul, pe baza datelor disponibile, în legătură cu eventualele variații ale calității livrării serviciului de conținut online prestat în conformitate cu alineatul (1). Aceste informații sunt comunicate prin mijloace rezonabile și proporționale.

Justificare

Nu este clar dacă prestatorul unui serviciu de conținut online poate dispune efectiv de informații privind calitatea livrării serviciului de conținut online prestat în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prestatorul de servicii de conținut online asigură portabilitatea serviciilor sale, conform dispozițiilor alineatului (1), pe aceeași gamă și pe același număr de dispozitive ca și în statul membru de reședință al abonatului.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Clauzele contractuale care vizează interzicerea sau limitarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online sunt neexecutabile în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.  Prevederile contractuale care limitează portabilitatea la o anumită perioadă de timp sunt neexecutabile în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Verificarea statului membru de reședință

 

1.  Prestatorii serviciilor de conținut online menționați la articolul 3 alineatul (1) și articolul 3b utilizează mijloace rezonabile și eficace pentru a verifica statul membru de reședință al abonaților lor.

 

2.  Pentru a respecta obligația prevăzută la alineatul (1), prestatorul de servicii de conținut online utilizează o combinație de două dintre modalitățile de verificare menționate în continuare. În cazul în care prestatorii consideră că statul membru de reședință al unui abonat poate fi identificat în mod fiabil utilizând doar unul dintre aceste mijloace de verificare, prestatorul serviciului de conținut online se poate baza pe un singur mijloc de verificare dintre cele enumerate mai jos:

 

(a)  carte de identitate, mijloace electronice de identificare, în special identificări electronice notificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau orice alt document de identitate valabil;

 

(b)  detalii bancare, precum contul bancar sau numărul cardului de credit ori de debit al abonatului;

 

(c)  locul instalării unui decodor sau a oricărui dispozitiv similar utilizat de abonat pentru a accesa serviciile de conținut online în cauză;

 

(d)  un contract de furnizare de servicii de internet sau de telefonie sau orice tip de contract similar care leagă abonatul de un stat membru;

 

(e)  dovada plății de către abonat a unei taxe pentru alte servicii furnizate într-un stat membru, cum ar fi serviciile publice de radiodifuziune;

 

(f)  dovada plății impozitelor locale, dacă această informație este publică.

 

(g)  o factură a abonatului la o utilitate publică, prin care se confirmă adresa efectivă a acestuia;

 

(h)  verificarea prin sondaj a adresei de protocol de internet (IP) a abonatului, pentru a vedea dacă abonatul accesează serviciul de conținut online în interiorul sau în afara statului său membru de reședință, într-un sistem binar și fără geolocalizarea sau trasarea abonatului.

 

Utilizarea mijloacelor de verificare menționate la primul paragraf nu depășește ceea ce este necesar pentru scopul verificării prevăzute la alineatul (1), ținând seama de noile evoluții tehnologice.

 

3.  Prestatorul unui serviciu de conținut online are dreptul de a solicita unui abonat să îi comunice informațiile necesare pentru verificarea statului membru de reședință al acestuia în conformitate cu alineatul (2). În cazul în care abonatul nu comunică aceste informații, prestatorul nu-i oferă portabilitatea serviciilor de conținut online, conform dispozițiilor articolului 3 alineatul (1) și articolului 3b, până în momentul în care este în măsură să verifice statul membru de reședință al abonatului în conformitate cu alineatul (2).

 

4.  În cazul în care, pe baza mijloacelor de verificare aplicate, are îndoieli întemeiate cu privire la statul membru de reședință al unui abonat, prestatorul are dreptul de a solicita abonatului să-i comunice informațiile necesare pentru a verifica din nou statul membru de reședință, bazându-se pe aceleași mijloace de verificare ca și cele aplicate inițial.

 

5.  Titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe sau ai oricăror alte drepturi asupra conținutului unui serviciu de conținut online sunt informați cu privire la procedura de verificare urmată de furnizorul serviciului pentru a stabili statul membru de reședință al abonaților săi.

 

6.   Datele furnizate în conformitate cu alineatele (2) și (4) sunt păstrate de către furnizorul de servicii de conținut online până la finalizarea verificării statului membru de reședință al abonatului. Acestea sunt utilizate exclusiv în scopul verificării statului membru de reședință al abonatului. Datele nu se comunică, nu se transferă, nu se partajează, nu fac obiectul unei licențe și nu se transmit în vreun alt fel titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe, sau oricăror alte părți terțe.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3b

 

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online prestate fără achitarea unei sume de bani

 

Prestatorul unui serviciu de conținut online oferit fără contravaloare pecuniară poate alege să permită utilizatorilor săi prezenți temporar pe teritoriul unui stat membru să acceseze și să utilizeze serviciul de conținut online, cu condiția ca prestatorul să verifice efectiv statul membru de reședință al utilizatorului, în conformitate cu prezentul regulament.

 

Prestatorul de servicii informează utilizatorii, titularii relevanți de drepturi de autor și drepturi conexe, precum și pe cei care dețin orice alte drepturi asupra conținutului serviciului de conținut online, cu privire la decizia sa de a presta serviciul de conținut online în conformitate cu primul paragraf, înainte de a presta serviciul respectiv. Informațiile sunt oferite prin mijloace care sunt adecvate și proporționale.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se consideră că prestarea unui serviciu de conținut online către un abonat, precum și accesul la acest serviciu și utilizarea acestuia de către abonatul în cauză în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) au avut loc exclusiv în statul membru de reședință, inclusiv în sensul Directivei 96/9/CE, al Directivei 2001/29/CE, al Directivei 2006/115/CE, al Directivei 2009/24 și al Directivei 2010/13/UE.

Se consideră că prestarea unui serviciu de conținut online către un abonat care se află temporar într-un stat membru altul decât statul membru de reședință, precum și accesul la acest serviciu și utilizarea sa de către abonatul respectiv, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), au avut loc exclusiv în statul membru de reședință numai în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Orice prevedere contractuală care contravine articolului 3 alineatul (1) și articolului 4, inclusiv cele încheiate între titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, deținătorii oricăror alte drepturi relevante pentru utilizarea conținutului din serviciile de conținut online și prestatorii de servicii, precum și cele încheiate între prestatorii de servicii și utilizatori, , este neexecutorie.

1.  Orice prevedere contractuală care încalcă articolul 3 alineatele (1), (1a) și (3a), articolul 3a, articolul 3b sau articolul 4 sau care interzice sau limitează portabilitatea serviciilor de conținut online, inclusiv cele încheiate între titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe și prestatorii serviciilor de conținut online, precum și între prestatori și abonați, este neexecutorie.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Aplicarea prezentului regulament nu poate fi eludată în virtutea alegerii dreptului unei țări din afara UE ca drept aplicabil contractelor semnate între prestatorii de servicii și titularii de drepturi sau contractelor dintre prestatori și abonați.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament, în special în scopul verificării prevăzute la articolul 5 alineatul (2), se va realiza în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament, în special în scopul verificării prevăzute la articolul 3a, se realizează în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE și cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679. Prestatorii de servicii de conținut online se asigură, în special, că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este necesară și proporțională în raport cu obiectivul relevant.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale în cazul în care acestea sunt relevante pentru prestarea unui serviciu de conținut online, accesul la acesta și utilizarea acestuia în conformitate cu articolul 3 după această dată.

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale în cazul în care acestea sunt relevante pentru prestarea unui serviciu de conținut online, accesul la acesta și utilizarea acestuia în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și articolul 3b după această dată.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Evaluarea

 

Până la ... [JO L: la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, din trei în trei ani, Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport.

 

Raportul menționat la primul paragraf include, printre altele, o evaluare a eficienței mijloacelor de verificare a statului membru de reședință, inclusiv a standardelor și practicilor sectoriale recent dezvoltate, și analizează necesitatea unei revizuiri. Raportul stabilește, în special, dacă a existat sau nu o variație semnificativă a veniturilor titularilor de drepturi sau o creștere a prețurilor plătite de consumatori, și acordă o atenție deosebită impactului prezentului regulament asupra IMM-urilor și protecției datelor cu caracter personal. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă sau un instrument nelegislativ.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)   Acesta se aplică începând cu [data:șase luni de la data publicării].

2.   Acesta se aplică începând cu [JO L: data: 12 luni de la data publicării]. Prestatorii de servicii au posibilitatea, derogând de la data aplicării, de a oferi portabilitatea din momentul în care pot face acest lucru de o manieră conformă cu prezentul regulament. .

(1)

JO C 264, 20.7.2016, p. 86.

(2)

JO C 240, 1.7.2016, p. 72.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei urmărește să definească și să reglementeze portabilitatea, pentru a permite consumatorilor abonați la servicii de conținut online achiziționate pe cale legală în statul lor membru de reședință obișnuită să continue să aibă acces la acestea chiar și atunci când se află temporar într-un alt stat membru.

Prezenta propunere prevede obligația prestatorilor de servicii de conținut online de a asigura portabilitatea pentru abonații săi, pe baza unei ficțiuni juridice. Datorită acestui principiu de ficțiune juridică, portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online nu afectează teritorialitatea și nu aduce atingere normelor privind drepturile de autor în alte state membre.

Prezentul regulament trebuie să fie în concordanță cu situația reală de pe piața serviciilor de conținut online și cu numărul de utilizatori potențiali ai acestor servicii, care ar reprezenta aproximativ 5,7 % din consumatorii europeni(1).

Raportorul consideră că accesul consumatorilor la portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online este în interesul bunei funcționări a pieței interne, fondată pe libera circulație a serviciilor și a persoanelor.

Cu toate acestea, raportorul subliniază faptul că prezentul regulament are ca scop promovarea diversității culturale europene și, prin urmare, acesta nu poate în niciun caz să pericliteze continuitatea finanțării sectorului audiovizual și cinematografic european, bazată în principal pe teritorialitatea drepturilor. În această privință, prezentul regulament încurajează o distincție clară între portabilitate și accesul transfrontalier și nu ar trebui să fie considerat drept un pas către accesul transfrontalier.

Domeniu de aplicare

Raportorul insistă asupra faptului că este vorba de servicii de conținut online prestate în mod legal în statul membru de reședință.

Este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia nu este necesar să se limiteze la un anumit număr de zile șederea abonatului într-un alt stat membru decât statul membru de reședință. Acesta consideră că regulamentul nu ar trebui să fie încărcat cu contingențe prea care ar crea complicații prea mari pentru consumator. Pentru a aduce beneficii unui număr cât mai mare de europeni care se deplasează pe durate mai lungi sau mai scurte în UE, de exemplu pentru recreere, afaceri sau studii, prezentul regulament trebuie să fie simplu de aplicat.

În schimb, raportorul consideră că principala componentă a textului o constituie autentificarea prealabilă, eficientă și solidă a statului membru de reședință, atât pentru a evita conturnarea regulamentului, cât și pentru a asigura permanența legăturii întreținute de abonat cu locul său de reședință.

Raportorul este în favoarea excluderii prestatorilor de servicii de conținut online prestate fără achitarea unei sume de bani din domeniul de aplicare al regulamentului, deoarece consideră că, în prezent, majoritatea acestor furnizori nu verifică statul membru de reședință al utilizatorilor lor cu o certitudine absolută, cum ar fi necesar pentru a se conforma cerințelor acestui regulament.

Cu toate acestea, consideră că trebuie să se ofere prestatorilor de servicii de conținut online prestate fără achitarea unei sume de bani posibilitatea de a se încadra în domeniul de aplicare al regulamentului, cu condiția ca aceștia să adopte toate măsurile necesare pentru a permite verificarea statului membru de reședință al utilizatorilor lor, în conformitate cu articolul 3.

Definiții

Proiectul de regulament se bazează pe două concepte cheie care trebuie definite: statul membru de reședință și prezența temporară.

Definiția statului membru de reședință obișnuită constituie o dispoziție esențială. Prin stat membru de reședință raportorul înțelege statul membru în care abonatul își are reședința obișnuită și reală și în care se întoarce frecvent.

Prezența temporară în afara țării de reședință face parte din ficțiunea juridică. Prin urmare, este vorba de o ședere tranzitorie în afara statului său membru de reședință din motive personale, profesionale sau universitare.

Verificarea statului membru de reședință

Criteriile pentru verificarea statului membru de reședință al abonatului trebuie incluse într-o listă semi-deschisă.

Acest compromis are două avantaje, deoarece permite asigurarea unei securități juridice suficiente pentru beneficiari, fără a-i împiedica pe prestatori să aleagă criteriile de verificare cele mai adecvate pentru piața lor, cu condiția ca acestea să asigure același nivel de siguranță ca și criteriile incluse în listă.

Acest lucru permite, de asemenea, ca lista inovațiilor potențiale în materie de criterii de verificare să poată fi adaptată în viitor.

În cele din urmă, raportorul consideră că, odată ce statul membru de reședință al abonatului a fost verificat în momentul subscrierii, prestatorul poate efectua o verificare prin sondaj a adresei IP a acestuia pentru a analiza recurența utilizării serviciului său de conținut online într-un alt stat membru decât cel de reședință.

Aplicarea regulamentului

Retroactivitatea regulamentului propus de Comisie, care ar implica aplicarea în cazul contractelor încheiate înainte de data intrării sale în vigoare, este, în opinia raportorului, calea de urmat.

Cu toate acestea, introducerea unor măsuri de verificare și de control efectiv al mișcărilor abonaților care generează portabilitate ar dura mai mult de șase luni, același lucru fiind valabil și pentru alinierea contractelor semnate înainte de adoptarea regulamentului. Acesta este motivul pentru care raportorul recomandă o perioadă de douăsprezece luni pentru aplicarea regulamentului.

(1)

Evaluarea impactului (SWD(2015)0270) propunerii Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (COM(2015)0627), p.17.


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (*) (30.9.2016)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Raportor pentru aviz (*): Marco Zullo

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei stabilește pentru furnizorii de conținut obligația de a asigura portabilitatea pentru consumatori, permițând acestora să poarte cu sine conținutul digital dobândit în mod legal în statul lor membru de reședință, atunci când se deplasează în interiorul Uniunii Europene. Regulamentul stabilește o ficțiune juridică care îi permite să facă acest lucru fără ca aceasta să constituie o încălcare a drepturilor existente.

Propunerile de consolidare a pieței interne și de eliminare a barierelor nejustificate sunt esențiale pentru Comisia IMCO.

Cu toate acestea, este necesar să se țină seama de sustenabilitatea financiară a sectorului audiovizual european, a cărui diversitate de ofertă culturală ar trebui protejată, de protecția oferită de drepturile de autor și de alte drepturi conexe, precum și de principiul teritorialității subiacent.

Raportorul consideră, așadar, important ca portabilitatea să nu afecteze aceste condiții, transformându-se într-un tip de acces transfrontalier european.

Domeniul de aplicare

Comisia prevede că regulamentul se aplică furnizorilor care oferă acces abonaților în schimbul unei sume de bani.

Raportorul este de acord cu această abordare și susține excluderea furnizorilor de conținut gratuit din domeniul de aplicare al regulamentului. Faptul că un serviciu este gratuit este insuficient pentru a justifica obligația de a verifica reședința și pentru a îndeplini, prin urmare, cerințele de aplicare a ficțiunii juridice.

De asemenea, raportorul consideră că este util să se clarifice faptul că plata unei taxe obligatorii, așa cum este cazul în unele țări pentru serviciul de radiodifuziune, nu constituie un contract în sensul prezentului regulament.

Definiții

Raportorul consideră că este necesar să se definească mai clar noțiunea de „stat membru de reședință”, pentru a nu lăsa loc de incertitudini în materie de reglementare.

Raportorul consideră că regulamentul ar trebui să prevadă criterii suficiente pentru a stabili reședința în mod explicit, pentru punerea în aplicare a portabilității.

În plus, raportorul consideră că stabilirea unui stat membru de reședință trebuie să aibă loc în mod lipsit de echivoc, astfel încât o persoană să nu poată pretinde că are reședința în mai multe state membre.

Comisia consideră că o perioadă de ședere într-un alt stat membru decât cel de reședință nu ar trebui să fie limitată la un anumit număr de zile. Raportorul este de acord cu această abordare, deoarece consideră că, în caz contrar, ar fi dăunătoare acelor categorii de cetățeni cărora li se adresează directiva în special. Furnizarea unor criterii clare de stabilire a reședinței este suficientă pentru a evita abuzurile și eludarea normelor.

Prin urmare, raportorul consideră că este util să se precizeze că reședința într-un alt stat membru poate apărea din motive legate de vacanțe, de locul de muncă (cum ar fi lucrătorii transfrontalieri) sau de studiu (cum ar fi studenții Erasmus).

Pentru a evita controlul excesiv și încălcarea sferei private, raportorul este de acord să nu se permită monitorizarea constantă a locului în care se află utilizatorii.

Verificarea reședinței

Stabilirea cu claritate a reședinței obișnuite a utilizatorilor reprezintă o condiție prealabilă pentru o funcționare adecvată a portabilității. În schimb, sistemul ar putea genera abuzuri și posibilitatea de a eluda normele actuale privind drepturile de autor.

Pentru a dispune de instrumente clare și eficiente, raportorul propune unele criterii pentru determinarea reședinței. El propune, de asemenea, ca Comisia să întocmească o listă mai completă, prin intermediul actelor delegate și după consultări cu reprezentanții consumatorilor și ai industriei. Mijloacele și instrumentele de verificare trebuie să fie eficace, dar proporționale în raport cu scopul, pentru a nu colecta informații care nu sunt strict necesare pentru atingerea obiectivului și nu trebuie să devină o povară excesivă pentru utilizatori.

Verificarea reședinței va fi făcută la momentul abonării la serviciu, dar și ulterior, pentru a verifica dacă au existat modificări, și în mod continuu, dar nu constant, pentru a evita riscul unei monitorizări prea intruzive.

Opțiune de servicii gratuite

Persoanele care furnizează serviciul fără compensare în numerar ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Cu toate acestea, raportorul consideră că acestea ar trebui să aibă, în cazul în care solicită acest lucru, posibilitatea de a fi incluse în domeniul de aplicare al regulamentului și, astfel, de a putea garanta portabilitatea pentru propriii utilizatori prin intermediul ficțiunii juridice prevăzute.

În acest caz, ele ar trebui să aplice toate normele din regulament, prevăzând un sistem de verificare a reședinței utilizatorului cu aceeași claritate și certitudine de care trebuie să dea dovadă furnizorii care beneficiază de o plată în numerar. Această cerință este esențială pentru a evita abuzurile și prejudiciile de natură economică la adresa titularilor de drepturi asupra conținutului digital.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Deoarece piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, care se bazează, printre altele, pe libera circulație a serviciilor și a persoanelor, este necesar să se asigure utilizarea de către consumatori a serviciilor de conținut online care oferă acces la conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, filmele sau evenimentele sportive nu numai în statul membru de reședință, ci și atunci când consumatorii sunt temporar prezenți în alte state membre ale Uniunii. Prin urmare, ar trebui să fie eliminate obstacolele care împiedică accesul la astfel de servicii de conținut online în sistem transfrontalier și utilizarea acestora.

(1)  Garantarea accesului neîntrerupt al consumatorilor la servicii de conținut online în întreaga Uniune Europeană, pe bază de abonamente contractate în statul membru de reședință, reprezintă un element important pentru finalizarea pieței unice și aplicarea efectivă a principiilor liberei circulații a persoanelor și a serviciilor și, prin urmare, pentru dezvoltarea unei identități și a unei cetățenii europene. Consumatorii ar trebui să poată utiliza servicii de conținut online care oferă acces la conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, filmele sau evenimentele sportive nu numai în statul membru de reședință, ci și atunci când consumatorii sunt temporar prezenți în alte state membre ale Uniunii, de exemplu în interes de afaceri, călătorii de agrement sau studii. Prin urmare, ar trebui să fie eliminate obstacolele care împiedică accesul și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online în astfel de cazuri.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Dezvoltarea tehnologică, care a dus la o proliferare a dispozitivelor portabile precum tabletele și telefoanele inteligente, facilitează din ce în ce mai mult utilizarea serviciilor de conținut online, oferind acces la acestea indiferent de localizarea consumatorilor. Crește tot mai rapid dorința consumatorilor de a avea acces la conținut și servicii online inovatoare nu doar în țara lor de origine, ci și atunci când sunt temporar prezenți în alt stat membru al Uniunii.

(2)  Dezvoltarea tehnologiei și a serviciilor inovatoare, care a dus la o proliferare a dispozitivelor portabile precum tabletele și telefoanele inteligente, facilitează din ce în ce mai mult utilizarea serviciilor de conținut online, oferind acces la acestea indiferent de localizarea consumatorilor. Crește tot mai rapid dorința consumatorilor de a avea acces la conținut și servicii online inovatoare nu doar în statul lor membru de reședință, ci și atunci când sunt temporar prezenți în alt stat membru al Uniunii în interesul consumatorilor de pe piața internă.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Consumatorii încheie din ce în ce mai mult contracte cu prestatorii de servicii pentru prestarea de servicii de conținut online. Cu toate acestea, consumatorii care sunt prezenți temporar în alt stat membru al Uniunii nu pot adesea accesa și utiliza serviciile de conținut online la care au dobândit dreptul de utilizare în țara lor de origine.

(3)  Consumatorii încheie din ce în ce mai mult contracte cu prestatorii de servicii pentru prestarea de servicii de conținut online. Cu toate acestea, consumatorii care sunt prezenți temporar în alt stat membru al Uniunii nu pot adesea accesa și utiliza în continuare serviciile de conținut online la care au dobândit dreptul de utilizare în statul lor membru de reședință, limitându-se astfel dreptul de acces la serviciile online și creându-se posibile prejudicii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Există o serie de bariere care împiedică prestarea acestor servicii către consumatorii aflați temporar în alt stat membru. Anumite servicii online includ tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile sau filmele care sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe conform dreptului Uniunii. Obstacolele în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online sunt în mod special generate de faptul că drepturile de transmitere a tipurilor de conținut protejate de drepturi de autor și/sau drepturi conexe, cum ar fi operele audiovizuale, sunt adesea acordate prin licențe teritoriale, precum și de faptul că prestatorii de servicii online pot alege să deservească numai anumite piețe.

(4)  Există o serie de bariere care împiedică prestarea acestor servicii către consumatorii aflați temporar în alt stat membru. Anumite servicii online includ tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile sau filmele care sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe conform dreptului Uniunii. Obstacolele în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online sunt în mod special generate de faptul că drepturile de transmitere a tipurilor de conținut protejate de drepturi de autor și/sau drepturi conexe, cum ar fi operele audiovizuale, sunt adesea acordate prin licențe teritoriale, precum și de faptul că prestatorii de servicii online pot alege să deservească numai anumite piețe. Cu toate acestea, licențele teritoriale joacă un rol esențial în finanțarea și producerea conținuturilor culturale adaptate diferitelor piețe din Uniune, în special în mediul audiovizual și cinematografic, contribuind decisiv la diversitatea culturală europeană.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin urmare, din ce în ce mai frecvent, serviciile de conținut online sunt comercializate în cadrul unui pachet în care conținutul care nu este protejat prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe nu este separabil de conținutul care este protejat prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, fără restrângerea semnificativă a valorii serviciului prestat consumatorilor. Acesta este mai ales cazul conținutului de calitate („premium”) precum evenimente sportive sau alte evenimente de interes semnificativ pentru consumatori. Pentru a le permite prestatorilor de servicii să le ofere consumatorilor acces complet la serviciile de conținut online, este indispensabil ca prezentul regulament să includă în domeniul său de aplicare și acest tip de conținut utilizat de serviciile de conținut online și, prin urmare, ca acesta să se aplice serviciilor mass-media audiovizuale în sensul Directivei 2010/13/UE, precum și integralității transmisiunilor efectuate de organismele de radiodifuziune și televiziune.

(6)  Prin urmare, din ce în ce mai frecvent, serviciile de conținut online sunt comercializate în cadrul unui pachet în care conținutul care nu este protejat prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe nu este separabil de conținutul care este protejat prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, fără restrângerea semnificativă a valorii serviciului prestat consumatorilor. Acesta este mai ales cazul conținutului de calitate („premium”) precum evenimente sportive sau alte evenimente de interes semnificativ pentru consumatori. Pentru a le permite prestatorilor de servicii să le ofere consumatorilor acces complet la serviciile de conținut online pe durata șederii temporare într-un alt stat membru decât statul membru de reședință, este indispensabil ca prezentul regulament să includă în domeniul său de aplicare și acest tip de conținut utilizat de serviciile de conținut online și, prin urmare, ca acesta să se aplice serviciilor mass-media audiovizuale în sensul Directivei 2010/13/UE, precum și integralității transmisiunilor efectuate de organismele de radiodifuziune și televiziune.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Prin urmare, obiectivul urmărit de prezentul regulament constă în adaptarea cadrului juridic, astfel încât să se asigure faptul că acordarea de licențe de drepturi nu mai face să apară bariere în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii și că portabilitatea transfrontalieră poate fi asigurată.

(12)  Prin urmare, obiectivul urmărit de prezentul regulament constă în adaptarea cadrului juridic pe baza unui mecanism solid, astfel încât să se asigure faptul că acordarea de licențe de drepturi nu mai face să apară bariere în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii și că portabilitatea transfrontalieră poate fi asigurată fără costuri suplimentare pentru abonat. Prin urmare, ar trebui să se facă o distincție între portabilitatea transfrontalieră și accesul transfrontalier deschis.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Pentru a evita atât nerespectarea normelor în vigoare în domeniul impozitării, cât și sarcinile administrative disproporționale, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării niciunei dispoziții legate de impozitare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Prezentul regulament ar trebui, așadar, să se aplice serviciilor de conținut online pe care un prestator de servicii, după ce a obținut drepturile relevante de la titularii de drepturi pe un anumit teritoriu, le oferă abonaților săi pe baza unui contract, prin orice mijloace, inclusiv prin streaming, descărcare sau orice altă tehnică care permite utilizarea acestui conținut. Cererea de înregistrare pentru a primi alerte de conținut sau simpla acceptare a cookie-urilor HTML nu ar trebui să fie considerate drept contract pentru prestarea de servicii de conținut online în sensul prezentului regulament.

(13)  Prezentul regulament ar trebui, așadar, să se aplice serviciilor de conținut online pe care un prestator de servicii, după ce a obținut drepturile relevante de la titularii de drepturi pe un anumit teritoriu, le oferă abonaților săi pe baza unui contract, prin orice mijloace, inclusiv prin streaming, descărcare sau orice altă tehnică care permite utilizarea acestui conținut online. Cererea de înregistrare pentru a primi alerte de conținut sau simpla acceptare a cookie-urilor HTML nu ar trebui să fie considerate drept contract pentru prestarea de servicii de conținut online în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de conținut online pe care consumatorii le pot accesa și utiliza efectiv în statul membru în care aceștia își au reședința în mod obișnuit, fără a fi limitate la o anumită locație, întrucât nu este adecvat să li se solicite prestatorilor de servicii care nu oferă servicii portabile din țara lor de origine să facă acest lucru la nivel transfrontalier.

(15)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de conținut online pe care consumatorii le pot accesa și utiliza efectiv în statul lor membru de reședință, fără a fi limitate la o anumită locație, întrucât nu este adecvat să li se solicite prestatorilor de servicii care nu oferă servicii portabile în statul membru de reședință al abonatului să facă acest lucru la nivel transfrontalier.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de conținut online care sunt prestate contra plății unei sume de bani. Prestatorii acestui tip de servicii sunt în măsură să verifice statul membru de reședință al abonaților. Dreptul de a utiliza un serviciu de conținut online ar trebui să fie considerat ca fiind dobândit în schimbul plății unei sume de bani indiferent dacă plata respectivă este efectuată direct către prestatorul de servicii de conținut online sau către o altă parte, precum un prestator care oferă un pachet care combină un serviciu de telecomunicații și un serviciu de conținut online operat de un alt prestator.

(16)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de conținut online care sunt prestate contra plății unei sume de bani. Prestatorii acestui tip de servicii sunt în măsură să verifice statul membru de reședință al abonaților. Dreptul de a utiliza un serviciu de conținut online ar trebui să fie considerat ca fiind dobândit în schimbul plății unei sume de bani indiferent dacă plata respectivă este efectuată direct către prestatorul de servicii de conținut online sau către o altă parte, precum un prestator care oferă un pachet care combină un serviciu de telecomunicații și un serviciu de conținut online operat de un alt prestator. Plata unei taxe universale obligatorii precum taxa de licență de emisie nu ar trebui să fie considerată drept plata unei sume de bani pentru a beneficia de un serviciu de conținut online.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Serviciile de conținut online prestate fără plata unei sume de bani sunt, de asemenea, incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament în măsura în care prestatorii verifică statul membru de reședință al abonaților. Serviciile de conținut online care sunt prestate fără plata unei sume de bani și ai căror prestatori nu verifică statul membru de reședință al abonaților lor ar trebui să nu fie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece includerea lor ar implica o schimbare majoră în modul în care aceste servicii sunt prestate, precum și costuri disproporționate. În ceea ce privește verificarea statului membru de reședință al abonatului, ar trebui să se țină cont de informații precum plata unei taxe de licență pentru alte servicii prestate în statul membru de reședință, existența unui contract pentru conexiunea internet sau telefon, adresa IP sau alte mijloace de autentificare, dacă acestea permit prestatorului să aibă indicații suficiente cu privire la statul membru de reședință al abonaților săi.

(17)  Prestatorii de servicii de conținut online prestate fără plata unei sume de bani ar trebui să poată fi incluși în domeniul de aplicare al prezentului regulament în măsura în care prestatorii verifică statul membru de reședință al abonaților lor. Serviciile de conținut online care sunt prestate fără plata unei sume de bani și ai căror prestatori nu verifică statul membru de reședință al abonaților lor ar trebui să nu fie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece includerea lor ar implica o schimbare majoră în modul în care aceste servicii sunt prestate, precum și costuri disproporționate. Pentru ca acești prestatori să exercite această opțiune, aceștia trebuie să respecte aceleași dispoziții ca cele prevăzute în prezentul regulament pentru prestatorii de servicii de conținut online furnizate în schimbul achitării unei sume de bani. Mai mult, prestatorii ar trebui să își informeze abonații, titularii relevanți de drepturi de autor și drepturi conexe și pe cei care dețin orice alte drepturi asupra conținutului serviciului de conținut online cu privire la decizia lor de a face uz de opțiunea respectivă. Astfel de informații ar putea fi furnizate pe site-ul prestatorului.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a asigura portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online, este necesar să se impună ca prestatorii de servicii online să le permită abonaților lor să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar, oferindu-le acces la același conținut, pe aceeași gamă și număr de dispozitive, pentru același număr de utilizatori și cu aceleași funcționalități ca și cele oferite în statul membru de reședință. Această obligație este imperativă și, prin urmare, părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de la aceasta și nu pot modifica efectele acesteia. Orice acțiune a unui prestator de servicii care ar împiedica accesul de către abonat la serviciu sau utilizarea acestuia în timp ce se află temporar într-un stat membru, de exemplu, restricții în ceea ce privește funcționalitățile sau calitatea prestării, ar fi echivalente cu o eludare a obligației de a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online și, prin urmare, ar fi contrară prezentului regulament.

(18)  Pentru a respecta obligația prevăzută la articolul 3 alineatul (1) de a asigura portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online, este necesar să se impună ca prestatorii de servicii online să le permită abonaților lor să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar, oferindu-le acces la același conținut, pe aceeași gamă și număr de dispozitive, pentru același număr de utilizatori și cu aceleași funcționalități ca și cele oferite în statul membru de reședință. Această obligație este imperativă și, prin urmare, părțile nu o pot exclude, limita, deroga de la aceasta sau modifica efectele acesteia. Orice acțiune a unui prestator de servicii care ar împiedica accesul de către abonat la serviciu sau utilizarea acestuia în timp ce se află temporar într-un alt stat membru decât statul membru de reședință, de exemplu, restricții în ceea ce privește funcționalitățile sau calitatea prestării, ar fi echivalente cu o eludare a obligației de a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online și, prin urmare, ar fi contrară prezentului regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Obligația ca prestarea de servicii de conținut online către abonații aflați temporar în alte state membre decât statul lor membru de reședință să se efectueze la aceeași calitate ca în statul membru de reședință ar putea avea ca rezultat costuri ridicate pentru prestatorii de servicii și, astfel, în ultimă instanță, pentru abonați. Prin urmare, nu este adecvat ca prezentul regulament să impună obligația ca prestatorul unui serviciu de conținut online să ia măsuri pentru a asigura calitatea prestării acestui tip de servicii la o calitate superioară celei disponibile prin intermediul modului de acces online local ales de către un abonat în timp ce se află temporar în alt stat membru. În astfel de cazuri, prestatorul nu este răspunzător în cazul în care calitatea de livrare a serviciului este mai scăzută. Cu toate acestea, în cazul în care prestatorul își dă în mod expres acordul să garanteze anumite standarde de calitate pentru livrarea către abonați în timp ce aceștia se află temporar în alte state membre, prestatorul este obligat să respecte acest angajament.

(19)  Prestatorii de servicii ar trebui să se asigure că abonații lor sunt informați în mod adecvat în ceea ce privește condițiile în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul membru de reședință al abonaților. Obligația ca prestarea de servicii de conținut online către abonații aflați temporar în alte state membre decât statul lor membru de reședință să se efectueze la aceeași calitate ca în statul membru de reședință ar putea avea ca rezultat costuri ridicate pentru prestatorii de servicii și, astfel, în ultimă instanță, pentru abonați. Prin urmare, deși prezentul regulament nu impune cerințe disproporționale de a garanta același nivel al prestării acestui tip de servicii la o calitate superioară celei disponibile prin intermediul modului de acces online local ales de către un abonat în timp ce se află temporar în alt stat membru, prestatorii de servicii de conținut online ar trebui să informeze în avans abonații cu privire la orice posibilă modificare a calității care poate fi livrată sau observată atunci când conținutul este accesat într-un alt stat membru decât statul membru de reședință. Astfel de informații ar putea fi furnizate pe site-ul web al prestatorului. În astfel de cazuri, prestatorul nu este răspunzător în cazul în care calitatea de livrare a serviciului este mai scăzută, dacă acest lucru poate fi justificat de motive obiective, cum ar fi insuficiența infrastructurii naționale. Mai mult, în cazul în care prestatorul își dă în mod expres acordul să garanteze anumite standarde de calitate pentru livrarea către abonați în timp ce aceștia se află temporar în alte state membre, prestatorul este obligat să respecte acest angajament.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a se asigura că prestatorii de servicii de conținut online respectă obligația de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor lor fără să dobândească drepturile relevante în alt stat membru, este necesar să se prevadă că prestatorii de servicii care oferă în mod legal servicii de conținut online portabile în statul membru de reședință au întotdeauna dreptul să ofere aceste servicii respectivilor abonați și atunci când aceștia se află temporar într-un alt stat membru. Acest lucru ar trebui realizat prin stipularea faptului că prestarea, accesarea și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online ar trebui considerate a fi efectuate în statul membru de reședință al abonatului.

(20)  Pentru a se asigura că prestatorii de servicii de conținut online respectă obligația de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor lor fără să dobândească drepturile relevante în alt stat membru, este necesar să se prevadă că prestatorii de servicii care oferă în mod legal servicii de conținut online portabile în statul membru de reședință au întotdeauna dreptul să ofere aceste servicii respectivilor abonați și atunci când aceștia se află temporar într-un alt stat membru. Acest lucru ar trebui realizat prin stipularea faptului că prestarea, accesarea și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online ar trebui considerate a fi efectuate în statul membru de reședință al abonatului. Prezentul regulament și, îndeosebi, mecanismul juridic care stabilește locul de prestare, accesare și utilizare a unui serviciu de conținut online în statul membru de reședință al abonatului nu împiedică un prestator de servicii să-i ofere abonatului aflat temporar într-un alt stat membru un serviciu de conținut online pe care prestatorul îl oferă în statul membru respectiv.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Prestatorii de servicii nu ar trebui să fie răspunzători pentru încălcarea unei prevederi contractuale care intră în contradicție cu obligația de a permite abonaților să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar. Prin urmare, clauzele din contracte destinate să interzică sau să limiteze portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online ar trebui să fie neexecutorii.

(22)  Prestatorii de servicii de conținut online nu ar trebui să fie răspunzători pentru încălcarea unei prevederi contractuale care contravine obligației de a permite abonaților să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar. Prin urmare, clauzele din contracte destinate să interzică sau să limiteze portabilitatea în interiorul Uniunii a acestor servicii de conținut online ar trebui să fie neexecutorii. Prestatorilor de servicii de conținut online și titularilor drepturilor relevante pentru prestarea respectivelor servicii de conținut online nu ar trebui să li se permită să eludeze aplicarea prezentului regulament alegând legislația unei țări terțe ca drept aplicabil contractelor dintre aceștia sau contractelor dintre prestatori și abonați.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Statul membru de reședință presupune faptul că abonatul are o reședință reală și stabilă în statul membru în care revine în mod regulat. În sensul prezentului regulament, un abonat are un singur stat membru de reședință. Prestatorii de servicii de conținut online ar trebui să ia în considerare faptul că statul membru de reședință verificat și autentificat de respectivul prestator, în conformitate cu prezentul regulament, este singurul stat membru de reședință. Nu ar trebui ca prestatorii să fie obligați să verifice dacă abonații lor sunt abonați și la un serviciu de conținut online din alt stat membru.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Prestatorii de servicii ar trebui să se asigure că abonații lor sunt informați în mod adecvat în ceea ce privește condițiile în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul membru de reședință al abonaților. Regulamentul le permite titularilor de drepturi să impună ca prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica că serviciul de conținut online este oferit în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că mijloacele necesare sunt rezonabile și nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestui scop. Exemple de măsuri tehnice și organizatorice necesare pot include prelevarea de mostre de adrese IP, în locul monitorizării constante a locației, comunicarea de informații transparente către persoanele fizice cu privire la metodele folosite pentru verificare și la scopurile acesteia, precum și măsuri de securitate adecvate. Având în vedere că pentru verificare ceea ce contează nu este locația, ci statul membru din care abonatul accesează serviciul în cauză, datele de localizare exactă nu ar trebui să fie colectate și prelucrate în acest scop. În mod similar, în cazul în care autentificarea unui abonat este suficientă pentru prestarea serviciului oferit, identificarea abonatului nu ar trebui să fie obligatorie.

(23)  Este esențial ca prestatorii de servicii să se asigure că abonații lor sunt informați în mod adecvat în ceea ce privește condițiile în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul membru de reședință al abonaților. Regulamentul impune ca prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica că serviciul de conținut online este oferit în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că mijloacele de verificare necesare sunt rezonabile, neinvazive, proporționale și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop. De asemenea, aceste mijloace nu ar trebui să constituie o sarcină excesivă pentru abonați. Prestatorul de servicii este cel care decide ce metode de verificare să aplice, pe baza listei prevăzute la articolul 3b. Exemple de măsuri tehnice și organizatorice necesare pot include comunicarea de informații transparente către persoanele fizice cu privire la metodele folosite pentru verificare și la scopurile acesteia, precum și măsuri de securitate adecvate. Având în vedere că pentru verificare ceea ce contează nu este locația concretă sau statul membru specific, ci dacă accesarea serviciului se face sau nu în statul membru de reședință, datele de localizare exactă nu ar trebui să fie colectate și prelucrate în acest scop. În mod similar, în cazul în care autentificarea unui abonat este suficientă pentru prestarea serviciului oferit, identificarea abonatului nu ar trebui să fie obligatorie. Prestatorul de servicii nu urmărește locația exactă a abonatului într-un stat membru prin intermediul eșantionării adresei IP (Internet Protocol) sau al altor mijloace de geolocalizare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Abonatul ar trebui să poată avea acces la informațiile privind statul membru de reședință verificat și înregistrat în momentul abonării.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 23 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b)  În sensul prezentului regulament, un consumator nu își poate declara reședința obișnuită decât într-un singur stat membru.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 23 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23c)  Prestatorul care a stabilit statul membru de reședință în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să poată presupune, în sensul prezentului regulament, că statul membru de reședință verificat este singurul stat membru de reședință al abonatului.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 23 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23d)  Pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice și, în particular, de nevoile industriei și ale consumatorilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei mijloacelor de verificare a statului membru de reședință al abonatului. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

_________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de expresie și libertatea de a desfășura o activitate comercială. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie în conformitate cu Directivele 95/46/CE27 și 2002/58/CE28. În particular, prestatorii de servicii trebuie să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este necesară și proporțională având în vedere obiectivul relevant.

(24)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de proprietate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, libertatea de exprimare și libertatea de a desfășura o activitate comercială. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie în conformitate cu Directivele 95/46/CE27 și 2002/58/CE28.

__________________

__________________

27 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date JO L 281, 23.11.1995, p. 31-50.

27 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date JO L 281, 23.11.1995, p. 31-50.

28 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37), cu modificările aduse de Directivele 2006/24/CE și 2009/136/CE.

28 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37), cu modificările aduse de Directivele 2006/24/CE și 2009/136/CE.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament introduce o abordare comună menită să garanteze că abonații la serviciile de conținut online din Uniune pot accesa și utiliza aceste servicii atunci când sunt prezenți temporar pe teritoriul unui stat membru.

Prezentul regulament introduce un cadru juridic care garantează că abonații la serviciile de conținut online din Uniune pot accesa și utiliza aceste servicii atunci când sunt prezenți temporar pe teritoriul unui stat membru altul decât statul lor membru de reședință, respectând totodată toate drepturile de autor și drepturile conexe ale conținutului accesat și utilizat. Acest acces ar trebui să facă obiectul unei verificări prealabile efective a statului membru de reședință.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „statul membru de reședință” este statul membru în care abonatul își are reședința obișnuită;

(c)  „statul membru de reședință” este statul membru în care abonatul își are reședința, stabilit în temeiul articolului 3b;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „prezent temporar” înseamnă prezența unui abonat într-un alt stat membru decât statul membru de reședință;

(d)  „prezent temporar într-un stat membru” înseamnă prezența nepermanentă a unui abonat într-un alt stat membru decât statul membru de reședință;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „serviciu de conținut online” înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pe care un prestator de servicii îl oferă online în mod legal în statul membru de reședință în mod portabil și care este un serviciu mass-media audiovizual în sensul Directivei 2010/13/UE sau un serviciu a cărui principală caracteristică este oferirea de acces la opere și alte obiecte protejate sau la transmisiuni realizate de organisme de radiodifuziune și televiziune, precum și oferirea posibilității utilizării acestora, într-o manieră lineară sau la cerere,

(e)  „serviciu de conținut online” înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pe care un prestator de servicii îl oferă online în mod legal în statul membru de reședință în mod portabil și care este un serviciu mass-media audiovizual în sensul Directivei 2010/13/UE sau un serviciu a cărui principală caracteristică este oferirea de acces la opere și alte obiecte protejate sau la transmisiuni realizate de organisme de radiodifuziune și televiziune, precum și oferirea posibilității utilizării acestora, într-o manieră lineară sau la cerere, furnizat unui abonat conform dispozițiilor stabilite,

care este prestat unui abonat conform unor termene convenite de comun acord, fie:

 

(1)   în schimbul plății unei sume de bani, fie

 

(2)   fără plata unei sume de bani, cu condiția ca statul membru de reședință al abonatului să fie verificat de către prestator;

 

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prestatorul unui serviciu de conținut online are obligația de a permite unui abonat care se află temporar într-un stat membru să acceseze și utilizeze serviciul de conținut online.

(1)  Prestatorul unui serviciu de conținut online prestat în schimbul achitării unei sume de bani are obligația de a permite unui abonat care se află temporar într-un stat membru să acceseze și utilizeze serviciul de conținut online disponibil în statul său membru de reședință.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului prestatorului de a decide să permită unui abonat să acceseze suplimentar repertoriul local pentru care prestatorul de servicii are licență în statul membru în care abonatul este prezent temporar.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prestatorul unui serviciu de conținut online informează abonatul în legătură cu calitatea livrării serviciului de conținut online prestat în conformitate cu alineatul (1).

(3)  Cu toate acestea, prestatorul unui serviciu de conținut online informează în mod corespunzător abonatul, dacă este posibil pe baza datelor aflate la dispoziția prestatorului, înainte de încheierea contractului de abonament sau, în cazul contractelor încheiate înainte de data aplicării prezentului regulament, în timp util înainte de această dată, în legătură cu orice posibilă modificare a calității livrării serviciului de conținut online prestat în conformitate cu alineatul (1), precum și a condițiilor de portabilitate stabilite în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Opțiunea de a permite portabilitatea transfrontalieră

 

1.   Prestatorul unui serviciu de conținut online oferit fără plata unei sume de bani poate alege să permită abonaților săi care sunt prezenți temporar pe teritoriul unui stat membru să acceseze și să utilizeze serviciul de conținut online cu condiția ca prestatorul să verifice efectiv statul membru de reședință al abonatului, în conformitate cu prezentul regulament.

 

2.   Prestatorul de servicii informează abonații, titularii relevanți de drepturi de autor și drepturi conexe, precum și pe cei care dețin orice alte drepturi asupra conținutului serviciului de conținut online, cu privire la decizia sa de a presta serviciul de conținut online în conformitate cu alineatul (1) înainte de a presta serviciul respectiv. Atunci când informează abonații, prestatorii de servicii utilizează mijloace care sunt adecvate și proporționale.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3b

 

Mijloace de verificare a statului membru de reședință

 

1.   Prestatorul unui serviciu de conținut online prestat în schimbul achitării unei sume de bani recurge la mijloace eficace pentru a verifica statul membru de reședință al abonaților săi. Procedând astfel, utilizează mijloace de verificare care sunt proporționale și rezonabile și care nu depășesc ceea ce este necesar pentru a atinge scopurile prezentului regulament. Aceste mijloace nu constituie o sarcină excesivă pentru abonați.

 

2.   Pentru a îndeplini obligația enunțată la alineatul (1) din prezentul alineat, prestatorul recurge la următoarele mijloace de verificare:

 

(a)  adresa de facturare sau adresa poștală a abonatului;

 

(b)  o carte de identitate sau orice alt document valabil care confirmă statul membru de reședință al abonatului, inclusiv utilizarea de servicii de identificare electronică, acolo unde este posibil;

 

(c)  detaliile bancare, precum contul bancar, cardul de credit sau de debit al abonatului;

 

(d)  dovada că abonatul este parte la un contract pentru conexiunea la internet sau telefonie în statul membru;

 

(e)  dovada că abonatul plătește o taxă de licență pentru alte servicii furnizate în statul membru în cauză, cum ar fi serviciile publice de radiodifuziune;

 

(f)  dovada locului de instalare a unui decodor (set top box) sau a unui dispozitiv similar folosit pentru furnizarea serviciilor către abonat;

 

(g)  dovada înregistrării pe listele electorale naționale, regionale sau locale, dacă acestea sunt disponibile în mod public.

 

3.   Prestatorul alege mijloacele de verificare menționate la alineatul (2) pe care dorește să le utilizeze.

 

4.   Dacă statul membru de reședință nu poate fi verificat în mod satisfăcător pe baza unui singur mijloc de verificare, prestatorul utilizează o combinație din maximum două mijloace. Statul membru de reședință nu este verificat în mod repetat fără motive justificate.

 

5.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7b în ceea ce privește modificarea listei de mijloace de verificare a statului membru de reședință al abonatului menționat la alineatul (2) din prezentul articol pentru a-l actualiza ținând cont de progresele tehnologice. Atunci când adoptă aceste acte delegate, Comisia se consultă cu experți și reprezentanți ai acestui sector și ai consumatorilor pentru a garanta respectarea principiilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Orice prevedere contractuală care contravine articolului 3 alineatul (1) și articolului 4, inclusiv cele încheiate între titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, deținătorii oricăror alte drepturi relevante pentru utilizarea conținutului din serviciile de conținut online și prestatorii de servicii, precum și cele încheiate între prestatorii de servicii și utilizatori, , este neexecutorie.

(1)  Orice prevedere contractuală care contravine prezentului regulament, inclusiv cele incluse în contractele încheiate între titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, deținătorii oricăror alte drepturi relevante pentru accesarea și utilizarea conținutului din serviciile de conținut online și prestatorii de servicii de conținut online, precum și cele prevăzute în contractele încheiate între astfel de prestatori și abonații lor, este neexecutorie.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Respectarea obligațiilor impuse de prezentul regulament nu constituie un motiv întemeiat pentru ajustarea taxelor, a comisioanelor sau a tarifelor sau pentru orice altă modificare a relațiilor financiare dintre abonat, prestator și orice titular de drepturi.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe sau deținătorii oricăror alte drepturi asupra conținutului serviciilor de conținut online pot solicita ca prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica dacă serviciul de conținut online este prestat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), cu condiția ca mijloacele necesare să fie rezonabile și să nu depășească ceea ce este necesar pentru a-și atinge scopul.

eliminat

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Dispozițiile prezentului regulament se aplică, indiferent de legea aplicabilă, contractelor încheiate între prestatorii de servicii de conținut online și titularii de drepturi de autor și drepturi conexe sau cei care dețin orice alte drepturi relevante pentru accesarea și utilizarea conținutului din serviciile de conținut online sau contractelor dintre astfel de prestatori și abonații lor.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament, în special în scopul verificării prevăzute la articolul 5 alineatul (2), se va realiza în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament se realizează în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE. În particular, prestatorii de servicii trebuie să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este necesară și proporțională având în vedere obiectivul relevant.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale în cazul în care acestea sunt relevante pentru prestarea unui serviciu de conținut online, accesul la acesta și utilizarea acestuia în conformitate cu articolul 3 după această dată.

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale în cazul în care acestea sunt relevante pentru prestarea unui serviciu de conținut online, accesul la acesta și utilizarea acestuia în conformitate cu articolele 3 și 3a după această dată.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Evaluarea

 

1.   La trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament.

 

2.   Raportul menționat la alineatul (2) include, printre altele, o evaluare a eficienței mijloacelor de verificare a statului membru de reședință, inclusiv standarde și practici sectoriale recent dezvoltate, precum și, dacă este necesar, a nevoii de revizuire a acestora. În raport se evaluează în special măsura în care s-au înregistrat variații majore ale veniturilor titularilor de drepturi și creșteri ale prețurilor suportate de consumatori. Raportul Comisiei este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă sau un instrument nelegislativ.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 7 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Exercitarea competențelor delegate

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3b alineatul (5) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la…*.

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3b alineatul (5) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3b alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de [două luni] de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

________________

 

* Data intrării în vigoare a prezentului regulament

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

Referințe

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Comisii competente în fond

  Data anunțului în plen

JURI

12.5.2016

 

 

 

Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

IMCO

12.5.2016

Comisii asociate

  Data anunțului în plen

28.4.2016

Raportor pentru aviz:

  Data numirii

Marco Zullo

2.2.2016

Examinare în comisie

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Data adoptării

29.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (15.7.2016)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Raportoare pentru aviz (*): Sabine Verheyen

(*)   Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul propunerii Comisiei este acela de a da consumatorilor posibilitatea de a lua cu ei conținutul online la care au acces legal în statul membru de reședință atunci când călătoresc în UE, pe baza unei „ficțiuni juridice”. Obligația referitoare la portabilitate introdusă de această propunere nu impune prestatorilor de servicii să achiziționeze o licență separată sau să renegocieze licențele valabile, dar aceștia trebuie să realizeze actele aferente de reproducere, de comunicare către populație, de punere la dispoziție a lucrărilor etc. pe baza autorizațiilor respective pe care le-au primit deja de la titularii de drepturi pentru țara de reședință a abonatului. Portabilitatea în sine este, în sensul prezentului regulament, un drept irevocabil.

Din perspectiva Comisiei CULT, este extrem de important să se garanteze, în contextul serviciilor de conținut online din întreaga Uniune, pe o bază portabilă, protecția și promovarea diversității culturale și lingvistice europene, precum și a lucrărilor europene. Raportoarea consideră însă că este necesar să se lămurească faptul că portabilitate nu înseamnă acces transfrontalier, acesta nefăcând obiectul prezentului regulament. Portabilitatea transfrontalieră nici nu va submina, nici nu va elimina principiul teritorialității, deoarece acest principiu și valoarea creată de drepturile exclusive sunt elemente importante pentru ca sectorul de creație și cultural să-și păstreze competitivitatea și să asigure sustenabilitatea finanțării sale, în special în sectorul audiovizual. Nivelul ridicat de protecție acordat drepturilor de autor și drepturilor conexe în temeiul dreptului Uniunii reprezintă un stimulent pentru crearea de conținut și baza pentru diversitatea culturală europeană.

Domeniu de aplicare

Raportoarea este de acord cu Comisia ca propunerea de regulament să se aplice serviciilor de conținut online care, pe baza unui contract, acordă abonaților săi acces la servicii precum streaming, descărcare sau orice altă tehnică care permite folosirea conținutului respectiv.

În scopul clarificării unor aspecte, raportoarea consideră că propunerea inițială a Comisiei ar trebui modificată pentru a exclude situația în care un simplu sistem de logare sau plata unei taxe obligatorii precum o taxă de radiodifuziune constituie un contract în sensul prezentului regulament.

Raportoarea susține în totalitate abordarea Comisiei, conform căreia regulamentul ar trebui să se aplice pentru servicii de conținut online furnizate contra achitării unei sume de bani, precum și pentru servicii furnizate fără achitarea unei sume de bani, în măsura în care prestatorii verifică statul membru de reședință al abonaților lor. În cazul în care prestatorul unui serviciu gratuit decide să acorde portabilitate, acesta trebuie să introducă un sistem de verificare a statului membru de reședință al abonatului, în conformitate cu prezentul regulament.

Definiții

„Statul membru de reședință”

Raportoarea consideră că este nevoie de o definiție mai exactă a conceptului de „stat membru de reședință” pentru a evita insecuritatea juridică și a permite prestatorilor de servicii să pună în aplicare regulamentul din punct de vedere operațional. Conceptul de „reședință obișnuită” nu este definit în mod clar în dreptul UE. Există o serie de definiții diferite în legislația secundară și în jurisprudența UE. În sensul prezentului aviz, raportoarea sugerează utilizarea definiției stabilite de CEJ în cauza C-452/93-P, Petro Magdalena Fernández/Comisia Comunităților Europene, folosită în prezent de UE în normele și regulamentele care se aplică propriului personal. Aceasta conține indicații clare privind modul în care trebuie evaluat statul membru de reședință al unei persoane.

„Prezent temporar”

În ceea ce privește definiția formulării „prezent temporar”, raportoarea susține în totalitate abordarea Comisiei de a nu limita durata de ședere în alt stat membru decât cel de reședință la un anumit număr de zile sau săptămâni, deoarece astfel s-ar submina obiectivul principal al regulamentului de a acorda tuturor consumatorilor posibilitatea de a călători în interiorul UE cu conținutul online obținut de aceștia în mod legal. De exemplu, un student participant la programul Erasmus ar trebui să aibă posibilitatea de a lua în străinătate conținutul online obținut în mod legal pe toată durata șederii sale. Aceeași prevedere se aplică în cazul consumatorilor care călătoresc mult în interes de serviciu. Limitarea numărului de zile ar fi în detrimentul acestor oameni. În plus, raportoarea susține pe deplin abordarea Comisiei de a nu permite urmărirea constantă a locației. Pentru a limita durata șederii în străinătate la un anumit număr de zile ar fi necesară o urmărire constantă a IP-ului, situație care ar trebui evitată. De asemenea, dacă noțiunea de „reședință obișnuită” este bine definită, iar măsurile de verificare sunt eficiente și rezonabile, nu există niciun motiv de a limita această durată la un anumit număr de zile, deoarece riscurile unor eventuale abuzuri sunt cu siguranță limitate.

Verificarea eficientă a statului membru de reședință

Pentru a asigura o aplicare rapidă și eficientă a regulamentului și din punct de vedere operațional, raportoarea sugerează introducerea unor verificări efective ale reședinței pentru verificarea reședinței obișnuite a unui abonat acolo unde acesta dorește să folosească serviciul și ulterior în mod continuu, dar nu prin urmărirea constantă a IP-ului, ci prin verificarea aleatorie a adreselor IP, pentru a evita riscul unui abuz.

Pentru a asigura un nivel maxim de securitate juridică, raportoarea propune să se solicite Comisiei să elaboreze, printr-un act delegat și împreună cu acest sector, o listă non-exhaustivă a metodelor de verificare a reședinței care pot fi aplicate pentru servicii pentru a verifica în mod eficient reședința obișnuită a abonatului acolo unde acesta dorește să folosească serviciile portabile transfrontaliere. Această listă poate include, de exemplu, instalarea confirmată a unui decodor, crearea unui cont bancar în localitatea de reședință, dreptul de vot în localitatea de reședință, confirmarea plăților impozitelor etc. Comisia poate modifica această listă după ce se consultă cu prestatorii de servicii și cu titularii de drepturi. Pentru a verifica în mod constant reședința obișnuită a abonatului ar putea fi utilă verificarea aleatorie a adreselor IP.

Conform sugestiei Comisiei, raportoarea propune ca prestatorii de servicii să fie responsabili de verificarea statului de reședință al abonaților. În plus, pentru a consolida poziția titularilor de drepturi, aceștia pot reține drepturile acordate unui prestator de servicii în cazul în care acesta nu poate demonstra, dacă i se solicită, că verifică reședințele în conformitate cu prezentul regulament.

Data aplicării

Titularii de drepturi și prestatorii de servicii vor avea în continuare posibilitatea de a negocia cu Comisia Europeană bunele practici privind măsurile de verificare a reședinței și de a face schimb de astfel de practici cu Comisia. Probabil că acest tip de discuții vor dura mai mult de 6 luni până să fie finalizate. Raportoarea dorește totuși să invite titularii de drepturi, prestatorii de servicii și Comisia să elaboreze cât se poate de repede o listă a metodelor de verificare a reședinței, astfel încât prezentul regulament să poată intra în vigoare cel târziu la 12 luni de la data publicării sale.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Deoarece piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, care se bazează, printre altele, pe libera circulație a serviciilor și a persoanelor, este necesar să se asigure utilizarea de către consumatori a serviciilor de conținut online care oferă acces la conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, filmele sau evenimentele sportive nu numai în statul membru de reședință, ci și atunci când consumatorii sunt temporar prezenți în alte state membre ale Uniunii. Prin urmare, ar trebui să fie eliminate obstacolele care împiedică accesul la astfel de servicii de conținut online în sistem transfrontalier și utilizarea acestora.

(1)  Deoarece piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, care se bazează, printre altele, pe libera circulație a serviciilor și a persoanelor, este necesar să se asigure utilizarea de către consumatori a serviciilor de conținut online care oferă în mod legal acces la conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, filmele sau evenimentele sportive nu numai în statul membru de reședință, ci și atunci când consumatorii sunt temporar prezenți în alte state membre ale Uniunii. Prin urmare, ar trebui să fie eliminate obstacolele care împiedică temporar accesul la astfel de servicii de conținut online în sistem transfrontalier achiziționate legal și utilizarea acestora.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Dezvoltarea tehnologică, care a dus la o proliferare a dispozitivelor portabile precum tabletele și telefoanele inteligente, facilitează din ce în ce mai mult utilizarea serviciilor de conținut online, oferind acces la acestea indiferent de localizarea consumatorilor. Crește tot mai rapid dorința consumatorilor de a avea acces la conținut și servicii online inovatoare nu doar în țara lor de origine, ci și atunci când sunt temporar prezenți în alt stat membru al Uniunii.

(2)  Dezvoltarea tehnologică, care a dus la o proliferare a dispozitivelor portabile precum tabletele și telefoanele inteligente, facilitează din ce în ce mai mult utilizarea serviciilor de conținut online, oferind acces la acestea indiferent de localizarea consumatorilor. Crește dorința consumatorilor de a avea acces la conținut și servicii online inovatoare nu doar în statul membru în care își au reședința, ci și atunci când sunt temporar prezenți în alt stat membru al Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În cazul serviciilor de conținut online oferite în întreaga Uniune pe o bază portabilă, este extrem de important să se garanteze protecția și promovarea diversității culturale și lingvistice europene, precum și a lucrărilor audiovizuale europene.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Nivelul ridicat de protecție acordat drepturilor de autor și drepturilor conexe în temeiul dreptului Uniunii reprezintă un stimulent pentru crearea de conținut și baza pentru diversitatea culturală europeană.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Consumatorii încheie din ce în ce mai mult contracte cu prestatorii de servicii pentru prestarea de servicii de conținut online. Cu toate acestea, consumatorii care sunt prezenți temporar în alt stat membru al Uniunii nu pot adesea accesa și utiliza serviciile de conținut online la care au dobândit dreptul de utilizare în țara lor de origine.

(3)  Consumatorii încheie din ce în ce mai mult contracte cu prestatorii de servicii pentru prestarea de servicii de conținut online. Cu toate acestea, consumatorii care sunt prezenți temporar în alt stat membru al Uniunii, adesea nu pot accesa și utiliza serviciile de conținut online la care au dobândit în condiții legale dreptul de utilizare în statul membru în care își au reședința.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Există o serie de bariere care împiedică prestarea acestor servicii către consumatorii aflați temporar în alt stat membru. Anumite servicii online includ tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile sau filmele care sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe conform dreptului Uniunii. Obstacolele în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online sunt în mod special generate de faptul că drepturile de transmitere a tipurilor de conținut protejate de drepturi de autor și/sau drepturi conexe, cum ar fi operele audiovizuale, sunt adesea acordate prin licențe teritoriale, precum și de faptul că prestatorii de servicii online pot alege să deservească numai anumite piețe.

(4)  Există o serie de bariere care împiedică prestarea acestor servicii către consumatorii aflați temporar în alt stat membru. Anumite servicii online includ tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile sau filmele care sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe conform dreptului Uniunii. Obstacolele în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online sunt în mod special generate de faptul că drepturile de transmitere a tipurilor de conținut protejate de drepturi de autor și/sau drepturi conexe, cum ar fi operele audiovizuale, nu sunt întotdeauna acordate prin licențe multiteritoriale sau sunt deja vândute în regim exclusiv pe un singur teritoriu, precum și de faptul că prestatorii de servicii online pot alege să deservească numai anumite piețe. Aceste practici joacă un rol important în finanțarea conținutului cultural european și răspund nevoilor piețelor europene. Deși aceste practici nu ar trebui să împiedice accesul legitim la serviciile de conținut online și nici utilizarea acestora de către consumatori atunci când aceștia se află temporar într-un alt stat membru, sistemul de acordare de licențe teritoriale continuă să joace un rol vital de menținere în UE a unei diversități culturale puternice.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În plus, Curtea a hotărât în cauzele conexate C-403/08 și C-429/08, Football Association Premier League și alții, EU:C:2011:631, că anumite restricții în ceea ce privește prestarea de servicii nu pot fi justificate în raport cu obiectivul de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală.

(11)  În plus, Curtea a hotărât în cauzele conexate C-403/08 și C-429/08, Football Association Premier League și alții, EU:C:2011:631, că o restricție în ceea ce privește prestarea de servicii care constă în interzicerea utilizării de dispozitive de decodare străine în contextul unui serviciu de difuzare criptată prin satelit, în direct, a evenimentelor sportive nu poate fi justificată în raport cu obiectivul de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Prin urmare, obiectivul urmărit de prezentul regulament constă în adaptarea cadrului juridic, astfel încât să se asigure faptul că acordarea de licențe de drepturi nu mai faceapară bariere în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii și că portabilitatea transfrontalieră poate fi asigurată.

(12)  Prin urmare, obiectivul urmărit de prezentul regulament constă în adaptarea cadrului juridic, astfel încât să ofere o abordare comună în ceea ce privește prestarea de servicii de conținut online prin crearea unei ficțiuni juridice carepoată fi interpretată în mod strict pentru a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cazul consumatorilor care au achiziționat conținut în mod legal și se află temporar într-un alt stat membru decât statul membru unde își au reședința și, în ceea ce privește sectorul audiovizual, fără a submina sau elimina principiul teritorialității, întrucât aceasta ar duce la o pierdere disproporționată în detrimentul titularilor de drepturi și la o denaturare semnificativă a pieței de conținut audiovizual. Prezentul regulament nu vizează modificarea sistemului actual de licențe teritoriale și nu ar trebui să aducă atingere acestui sistem, care joacă un rol determinant în finanțarea, producerea și distribuirea lucrărilor audiovizuale europene.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  În orice caz, ar trebui să se facă deosebirea între portabilitate și noțiunea de acces transfrontalier, care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Îmbunătățirea portabilității conținutului disponibil și achiziționat în condiții legale ar putea fi un pas important în vederea eliminării geoblocării nejustificate.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)   Prezentul regulament ar trebui, așadar, să se aplice serviciilor de conținut online pe care un prestator de servicii, după ce a obținut drepturile relevante de la titularii de drepturi pe un anumit teritoriu, le oferă abonaților săi pe baza unui contract, prin orice mijloace, inclusiv prin streaming, descărcare sau orice altă tehnică care permite utilizarea acestui conținut. Cererea de înregistrare pentru a primi alerte de conținut sau simpla acceptare a cookie-urilor HTML nu ar trebui să fie considerate drept contract pentru prestarea de servicii de conținut online în sensul prezentului regulament.

(13)  Prezentul regulament ar trebui, așadar, să se aplice serviciilor de conținut online pe care un prestator de servicii, după ce a obținut drepturile relevante de la titularii de drepturi pe un anumit teritoriu, le oferă abonaților săi pe baza unui contract, prin orice mijloace, inclusiv prin streaming, descărcare sau orice altă tehnică care permite utilizarea acestui conținut. Cererea de înregistrare pentru a primi alerte de conținut, simpla acceptare a cookie-urilor HTML sau un simplu sistem de logare precum cel dezvoltat inițial pentru recomandarea de programe sau pentru serviciile de publicitate personalizate, precum și plata unei taxe universale obligatorii precum taxa de radiodifuziune sau schimbul sau transferul de date nu ar trebui să fie considerate drept contract pentru prestarea de servicii de conținut online în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de conținut online pe care consumatorii le pot accesa și utiliza efectiv în statul membru în care aceștia își au reședința în mod obișnuit, fără a fi limitate la o anumită locație, întrucât nu este adecvat să li se solicite prestatorilor de servicii care nu oferă servicii portabile din țara lor de origine să facă acest lucru la nivel transfrontalier.

(15)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de conținut online pe care consumatorii le pot accesa și utiliza efectiv în statul membru de reședință, în care aceștia își au reședința în mod obișnuit, fără a fi limitate la o anumită locație în statul membru respectiv, întrucât nu este adecvat să li se solicite prestatorilor de servicii care nu oferă servicii portabile în statul membru de reședință al abonatului să facă acest lucru la nivel transfrontalier.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Serviciile de conținut online prestate fără plata unei sume de bani sunt, de asemenea, incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament în măsura în care prestatorii verifică statul membru de reședință al abonaților. Serviciile de conținut online care sunt prestate fără plata unei sume de bani și ai căror prestatori nu verifică statul membru de reședință al abonaților lor ar trebui să nu fie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece includerea lor ar implica o schimbare majoră în modul în care aceste servicii sunt prestate, precum și costuri disproporționate. În ceea ce privește verificarea statului membru de reședință al abonatului, ar trebui să se țină cont de informații precum plata unei taxe de licență pentru alte servicii prestate în statul membru de reședință, existența unui contract pentru conexiunea internet sau telefon, adresa IP sau alte mijloace de autentificare, dacă acestea permit prestatorului să aibă indicații suficiente cu privire la statul membru de reședință al abonaților săi.

(17)  Serviciile de conținut online prestate fără plata unei sume de bani sunt, de asemenea, incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament în măsura în care prestatorii au deja un sistem de verificare care verifică statul membru de reședință al abonaților cu același grad de certitudine ca în cazul serviciilor prestate contra achitării unei sume de bani. Serviciile de conținut online care sunt prestate fără plata unei sume de bani și ai căror prestatori nu fac obiectul unui sistem de verificare pot decide liber să permită abonaților lor accesul la serviciile lor și utilizarea acestora în conformitate cu prezentul regulament. Serviciile de conținut online care sunt prestate fără plata unei sume de bani și ai căror prestatori nu au deja un sistem de verificare a statului membru de reședință al abonaților cu același grad de certitudine ca în cazul serviciilor prestate contra achitării unei sume de bani ar trebui să nu fie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece includerea lor obligatorie ar implica o schimbare majoră în modul în care aceste servicii sunt prestate, precum și costuri disproporționate. Întrucât serviciile de conținut online care sunt prestate fără plata unei sume de bani sunt totuși actori importanți pe piață, ar trebui să fie în continuare posibil ca aceștia să le ofere abonaților lor portabilitatea transfrontalieră în cazul în care dispun de mijloacele necesare pentru a verifica statul membru de reședință al abonaților lor cu același grad de certitudine ca în cazul serviciilor prestate contra achitării unei sume de bani. În cazul în care prestatorii de servicii de conținut online oferite fără plată doresc să beneficieze de această opțiune, aceștia ar trebui să aibă obligația să respecte dispozițiile prezentului regulament în aceeași măsură ca prestatorii de servicii de conținut online oferite contra cost.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a asigura portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online, este necesar să se impună ca prestatorii de servicii online să le permită abonaților lor să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar, oferindu-le acces la același conținut, pe aceeași gamă și număr de dispozitive, pentru același număr de utilizatori și cu aceleași funcționalități ca și cele oferite în statul membru de reședință. Această obligație este imperativă și, prin urmare, părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de la aceasta și nu pot modifica efectele acesteia. Orice acțiune a unui prestator de servicii care ar împiedica accesul de către abonat la serviciu sau utilizarea acestuia în timp ce se află temporar într-un stat membru, de exemplu, restricții în ceea ce privește funcționalitățile sau calitatea prestării, ar fi echivalente cu o eludare a obligației de a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online și, prin urmare, ar fi contrară prezentului regulament.

(18)  Pentru a asigura portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online, este necesar să se impună ca prestatorii de servicii online să le permită abonaților lor să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar, oferindu-le acces la același conținut, pe aceeași gamă și număr de dispozitive, pentru același număr de utilizatori și cu aceleași funcționalități ca și cele oferite în statul membru de reședință. Această obligație este imperativă și, prin urmare, părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de la aceasta și nu pot modifica efectele acesteia. Orice acțiune a unui prestator de servicii care ar împiedica accesul abonatului la serviciu sau utilizarea acestuia în timp ce se află temporar într-un stat membru și care nu ar încălca prezentul regulament, de exemplu, restricții în ceea ce privește funcționalitățile sau calitatea prestării, ar fi echivalentă cu o eludare a obligației de a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online și, prin urmare, ar fi contrară prezentului regulament.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Poate fi permisă o derogare de la obligația de a asigura portabilitate transfrontalieră pe anumite dispozitive neportabile, dar numai în condiții foarte stricte, atunci când asigurarea accesului pentru un abonat ar obliga prestatorul de servicii online să încheie un contract separat cu un terț producător de dispozitive sau administrator de platforme, deoarece acest lucru poate fi irealizabil din punct de vedere tehnologic sau poate fi dificil din punct de vedere juridic.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a se asigura că prestatorii de servicii de conținut online respectă obligația de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor lor fără să dobândească drepturile relevante în alt stat membru, este necesar să se prevadă că prestatorii de servicii care oferă în mod legal servicii de conținut online portabile în statul membru de reședință au întotdeauna dreptul să ofere aceste servicii respectivilor abonați și atunci când aceștia se află temporar într-un alt stat membru. Acest lucru ar trebui realizat prin stipularea faptului că prestarea, accesarea și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online ar trebui considerate a fi efectuate în statul membru de reședință al abonatului.

(20)  Pentru a se asigura că prestatorii de servicii de conținut online respectă obligația de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor lor fără să încalce principiul exclusivității teritoriale, este necesar să se prevadă că prestatorii de servicii care oferă în mod legal servicii de conținut online portabile în statul membru de reședință au întotdeauna dreptul să ofere aceste servicii respectivilor abonați și atunci când aceștia se află temporar într-un alt stat membru. Acest lucru ar trebui realizat prin stipularea faptului că prestarea, accesarea și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online ar trebui considerate a fi efectuate în statul membru de reședință al abonatului. Această ficțiune juridică nu ar trebui să împiedice prestatorul să ofere abonatului său, care se află temporar într-un alt stat membru, conținut online oferit de prestator în condiții legale în statul membru respectiv. De asemenea, nu ar trebui interpretată ca interzicând unui prestator de servicii să-și ofere serviciile unui abonat aflat permanent într-un alt stat membru, cu condiția obținerii licențelor necesare în conformitate cu Directiva 2001/29/CE și cu Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a și a obținerii autorizațiilor necesare pentru utilizarea conținutului respectiv din partea deținătorilor de drepturi.

 

______________

 

1a Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p.72).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În cazul acordării de licențe pentru drepturile de autor și drepturile conexe, aceasta înseamnă că actele relevante de reproducere, de comunicare către public și de punere la dispoziție a operelor și a altor obiecte protejate, precum și actele de extragere sau reutilizare din baze de date protejate prin drepturi sui generis care se produc când serviciul este oferit abonaților atunci când aceștia se află temporar într-un stat membru altul decât statul membru de reședință trebuie considerate a avea loc în statul membru de reședință al abonaților. Ar trebui, prin urmare, să se considere că prestatorii de servicii efectuează aceste acte pe baza autorizațiilor respective din partea titularilor de drepturi în cauză pentru statul membru de reședință al acestor abonați. Ori de câte ori prestatorii de servicii pot efectua acte de comunicare publică sau de reproducere în statul membru al abonatului, pe baza unei autorizații din partea titularilor de drepturi în cauză, un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa și utiliza serviciul și, dacă este necesar, să efectueze orice acte de reproducere, precum descărcarea, la care ar avea dreptul în propriul stat membru de reședință. Prestarea de servicii de conținut online de către un prestator de servicii către un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință și utilizarea serviciului de către un astfel de abonat în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să constituie o încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe sau orice alte drepturi corespunzătoare pentru utilizarea conținutului care face parte din serviciu.

(21)  În cazul acordării de licențe pentru drepturile de autor și drepturile conexe, aceasta înseamnă că actele relevante de reproducere, de comunicare către public și de punere la dispoziție a operelor și a altor obiecte protejate, precum și actele de extragere sau reutilizare din baze de date protejate prin drepturi sui generis care se produc când serviciul este oferit abonaților atunci când aceștia se află temporar într-un stat membru altul decât statul membru de reședință trebuie considerate a avea loc în statul membru de reședință al abonaților. Ar trebui, prin urmare, să se considere că prestatorii de servicii efectuează aceste acte pe baza autorizațiilor respective din partea titularilor de drepturi în cauză pentru statul membru de reședință al acestor abonați. Ori de câte ori prestatorii de servicii pot efectua acte de comunicare publică sau de reproducere în statul membru al abonatului, pe baza unei autorizații din partea titularilor de drepturi în cauză, un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa și utiliza serviciul și, dacă este necesar, să efectueze orice acte de reproducere, precum descărcarea, la care ar avea dreptul în propriul stat membru de reședință. Cu condiția ca statul membru de reședință al abonatului să fi fost verificat efectiv în conformitate cu prezentul regulament, prestarea de servicii de conținut online de către un prestator de servicii către un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință și utilizarea serviciului de către un astfel de abonat în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să constituie o încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe sau a oricăror alte drepturi corespunzătoare pentru utilizarea conținutului care face parte din serviciu.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În vederea protejării diversității culturale și lingvistice, a producerii, comercializării și distribuției de conținut creativ pe teritoriul Uniunii, în special în ceea ce privește sectorul audiovizual și drepturile autorilor și creatorilor protejate de drepturi de autor, prezentul regulament ar trebui să se limiteze la portabilitatea transfrontalieră a conținutului achiziționat în condiții legale și nu ar trebui în niciun caz să se extindă asupra accesului transfrontalier la servicii de conținut online în statele membre în care prestatorul de servicii de conținut online nu deține o autorizație din partea autorilor și a deținătorilor de drepturi de a utiliza conținutul în cauză.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  Prestatorilor și deținătorilor de drepturi relevante pentru prestarea de servicii de conținut online nu ar trebui să li se permită să eludeze aplicarea prezentului regulament alegând legislația unei țări terțe ca dreptul aplicabil contractelor dintre aceștia sau contractelor dintre prestatori și abonați.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  În cazul în care abonatul nu prezintă informațiile necesare și, drept urmare, prestatorul nu este în măsură să verifice statul membru de reședință în conformitate cu cerințele prezentului regulament, prestatorul nu trebuie să ofere unui astfel de abonat servicii de portabilitate transfrontalieră de conținut online in condițiile stabilite de prezentul regulament.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Prestatorii de servicii ar trebui să se asigure că abonații lor sunt informați în mod adecvat în ceea ce privește condițiile în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul membru de reședință al abonaților. Regulamentul le permite titularilor de drepturi să impună ca prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica că serviciul de conținut online este oferit în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că mijloacele necesare sunt rezonabile și nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestui scop. Exemple de măsuri tehnice și organizatorice necesare pot include prelevarea de mostre de adrese IP, în locul monitorizării constante a locației, comunicarea de informații transparente către persoanele fizice cu privire la metodele folosite pentru verificare și la scopurile acesteia, precum și măsuri de securitate adecvate. Având în vedere că pentru verificare ceea ce contează nu este locația, ci statul membru din care abonatul accesează serviciul în cauză, datele de localizare exactă nu ar trebui să fie colectate și prelucrate în acest scop. În mod similar, în cazul în care autentificarea unui abonat este suficientă pentru prestarea serviciului oferit, identificarea abonatului nu ar trebui să fie obligatorie.

(23)  Prestatorii de servicii ar trebui să se asigure că abonații lor sunt informați în mod adecvat în ceea ce privește condițiile în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul membru de reședință al abonaților. Regulamentul obligă prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica că serviciul de conținut online este oferit în conformitate cu prezentul regulament. Lista metodelor de verificare prevăzută de prezentul regulament are drept scop să ofere securitate juridică în ceea ce privește metodele de verificare ce trebuie utilizate de prestatorii de servicii și conține totodată mijloace suficiente și flexibile prin care prestatorii de servicii pot autentifica și verifica accesul abonaților și statul lor de reședință.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Titularii de drepturi pot reține drepturile acordate unui prestator de servicii în cazul în care acesta nu poate demonstra că respectă obligația de a verifica efectiv statul membru de reședință al abonatului în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că mijloacele de autentificare și verificare necesare sunt eficace, sunt adaptate tipului de serviciu de conținut online vizat și totodată sunt rezonabile și nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestui scop. În fiecare caz, trebuie să se aibă în vedere o metodă de verificare specifică într-un anumit stat membru și tipul vizat al serviciului de conținut online. Pentru a asigura securitatea juridică, prestatorii de servicii ar trebui să se bazeze pe o combinație de cel puțin două din metodele de verificare prevăzute în prezentul regulament, care urmează să fie convenite între titularii de drepturi și prestatorii de servicii. Exemple de măsuri tehnice și organizatorice necesare pot include prelevarea de mostre de adrese IP, în locul monitorizării constante a locației, furnizarea de informații transparente indivizilor cu privire la metodele folosite pentru verificare și la scopurile acesteia, precum și măsuri de securitate adecvate. Având în vedere că pentru verificare ceea ce contează nu este locația sau țara concretă, ci dacă persoana care accesează serviciul se află sau nu în statul său membru de reședință, cu excepția verificării inițiale a locului de reședință, datele de localizare exactă nu ar trebui să fie colectate și prelucrate în acest scop. În mod similar, în cazul în care autentificarea unui abonat este suficientă pentru prestarea serviciului oferit, identificarea abonatului nu ar trebui să fie obligatorie.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b)  Pentru a facilita portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei metodelor de verificare a statului membru de reședință al abonaților, pregătită și elaborată în consultare cu reprezentanții acestui sector, inclusiv cu micii titulari de drepturi. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se referă la pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de expresie și libertatea de a desfășura o activitate comercială. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie în conformitate cu Directivele 95/46/CE27 și 2002/58/CE28. În particular, prestatorii de servicii trebuie să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este necesară și proporțională având în vedere obiectivul relevant.

(24)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de proprietate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, libertatea de exprimare și libertatea de a desfășura o activitate comercială. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie în conformitate cu Directivele 95/46/CE27 și 2002/58/CE28. În particular, prestatorii de servicii trebuie să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este necesară și proporțională având în vedere obiectivul relevant.

__________________

__________________

27 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date JO L 281, 23.11.1995, p. 31-50.

27 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date JO L 281, 23.11.1995, p. 31-50.

28Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37), cu modificările aduse de Directivele 2006/24/CE și 2009/136/CE.

28 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Prezentul regulament ar trebui să respecte obligațiile care îi revin Uniunii în temeiul tratatelor internaționale de protecție a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, inclusiv Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice, Tratatul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) privind drepturile de autor și Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Deoarece regulamentul se va aplica, drept urmare, anumitor contracte și drepturi dobândite înainte de data aplicării sale, este, de asemenea, oportun să se prevadă o perioadă rezonabilă între data intrării în vigoare a prezentului regulament și data punerii sale în aplicare, care să le permită titularilor de drepturi și prestatorilor de servicii să ia măsurile necesare pentru a se adapta la noua situație, precum și să permită prestatorilor de servicii să modifice condițiile de utilizare a serviciilor lor.

(27)  Deoarece regulamentul se va aplica, drept urmare, anumitor contracte și drepturi dobândite înainte de data aplicării sale, este, de asemenea, oportun să se prevadă o perioadă rezonabilă între data intrării în vigoare a prezentului regulament și data punerii sale în aplicare, care să le permită titularilor de drepturi și prestatorilor de servicii să ia măsurile necesare pentru a se adapta la noua situație, precum și să permită prestatorilor de servicii să modifice condițiile de utilizare a serviciilor lor. Modificările aduse condițiilor de utilizare a serviciilor de conținut online oferite în pachete care combină un serviciu de comunicații electronice și un serviciu de conținut online realizate exclusiv pentru a respecta prezentul regulament nu ar trebui să dea naștere niciunui drept al abonaților în temeiul legislației naționale de transpunere a cadrului normativ pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice să se retragă din contractele de furnizare a acestor servicii de comunicații electronice.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  În vederea atingerii obiectivului de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii, este oportun să se adopte un regulament, care se aplică în mod direct în statele membre. Acest lucru este necesar pentru a garanta o aplicare uniformă a normelor portabilității transfrontaliere între statele membre, precum și intrarea lor în vigoare în același timp cu privire la toate serviciile de conținut online. Numai un regulament garantează gradul de securitate juridică care este necesar pentru a le permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de portabilitatea în întreaga Uniune.

(28)  În vederea atingerii obiectivului de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii, este oportun să se adopte un regulament, care se aplică în mod direct în statele membre. Acest lucru este necesar pentru a garanta o aplicare uniformă a normelor portabilității transfrontaliere între statele membre, precum și intrarea lor în vigoare în același timp cu privire la toate serviciile de conținut online. Numai un regulament garantează gradul de securitate juridică care este necesar pentru a le permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de portabilitatea în întreaga Uniune; alegerea acestui tip de document juridic reflectă obiectivele speciale ale normelor de portabilitate transfrontalieră și circumstanțele unice care stau la baza acestora și, astfel, nu ar trebui nicidecum să se considere că stabilește un precedent pentru orice act juridic ulterior al Uniunii din domeniul dreptului de autor.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament introduce o abordare comună menită să garanteze că abonații la serviciile de conținut online din Uniune pot accesa și utiliza aceste servicii atunci când sunt prezenți temporar pe teritoriul unui stat membru.

Prezentul regulament introduce o abordare comună menită să garanteze că abonații la serviciile de conținut online achiziționate legal în statul membru de reședință atunci când se află temporar pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul membru de reședință, pot accesa și utiliza aceste servicii respectând totodată toate drepturile de autor și drepturile conexe relevante ale conținutului accesat și utilizat și cu condiția ca furnizorul de servicii de conținut online să fi verificat statul membru de reședință al abonatului în conformitate cu articolul 3b (nou).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „statul membru de reședință” este statul membru în care abonatul își are reședința obișnuită;

(c) „statul membru de reședință” este statul membru în care abonatul își are reședința obișnuită, definită ca locul în care o persoană și-a stabilit un centru permanent de interes, cu intenția de a-i conferi un caracter de durată, și ca locul unde o persoană se întoarce cu regularitate și cu care are o legătură continuă, astfel cum se stabilește pe baza unor verificări în conformitate cu prezentul regulament;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „prezent temporar” înseamnă prezența unui abonat într-un alt stat membru decât statul membru de reședință;

(d)  „prezent temporar” înseamnă prezența temporară a unui abonat într-un alt stat membru decât statul membru de reședință, cu condiția ca abonatul să nu își transfere acolo centrul de interes;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „serviciu de conținut online” înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pe care un prestator de servicii îl oferă online în mod legal în statul membru de reședință în mod portabil și care este un serviciu mass-media audiovizual în sensul Directivei 2010/13/UE sau un serviciu a cărui principală caracteristică este oferirea de acces la opere și alte obiecte protejate sau la transmisiuni realizate de organisme de radiodifuziune și televiziune, precum și oferirea posibilității utilizării acestora, într-o manieră lineară sau la cerere, care este prestat unui abonat conform unor termene convenite de comun acord, fie:

(e)  „serviciu de conținut online” înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pe care un prestator de servicii îl oferă online în mod legal în statul membru de reședință în mod portabil și care este un serviciu mass-media audiovizual în sensul Directivei 2010/13/UE sau un serviciu a cărui principală caracteristică este oferirea de acces legal la opere și alte obiecte protejate sau la transmisiuni realizate de organisme de radiodifuziune și televiziune, precum și oferirea posibilității utilizării acestora, într-o manieră lineară sau la cerere.

(1)  în schimbul plății unei sume de bani, fie

 

(2)  fără plata unei sume de bani, cu condiția ca statul membru de reședință al abonatului să fie verificat de către prestator;

 

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Obligația enunțată la alineatul (1) nu se aplică și accesului transfrontalier la conținutul online pentru care furnizorul de servicii nu a dobândit o autorizație de utilizare din partea titularului dreptului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prestatorul unui serviciu de conținut online informează abonatul în legătură cu calitatea livrării serviciului de conținut online prestat în conformitate cu alineatul (1).

(3)  Prestatorul unui serviciu de conținut online informează abonatul în prealabil, dacă este posibil pe baza datelor aflate la dispoziția prestatorului, în legătură cu calitatea livrării serviciului de conținut online prestat în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Dispoziții opționale

 

Prestatorul de servicii de conținut online prestate fără plata unei sume de bani și care nu au deja un sistem de verificare a statului membru de reședință al abonaților cu același grad de certitudine ca în cazul serviciilor prestate contra achitării unei sume de bani poate alege să permită unui abonat care se află temporar pe teritoriul unui stat membru să acceseze și să utilizeze serviciul de conținut online, cu condiția:

 

(a)  să verifice statul membru de reședință al abonaților săi în conformitate cu prezentul regulament;

 

(b)  să informeze titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe vizați sau titularii oricăror altor drepturi asupra conținutului unui serviciu de conținut online, precum și abonații săi, într-un termen rezonabil, înainte de a permite accesul și utilizarea menționate anterior și

 

(c)  să aplice dispozițiile prezentului regulament din momentul în care permite portabilitatea transfrontalieră pentru abonații săi.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3b

 

Obligația de verificare a statului membru de reședință

 

1.  Prestatorul unui serviciu de conținut online care îi permite unui abonat aflat temporar pe teritoriul unui stat membru să acceseze și utilizeze serviciul de conținut online verifică efectiv statul membru de reședință al abonatului.

 

2.  Pentru a îndeplini obligația enunțată la alineatul (1), prestatorul se bazează pe o combinație de cel puțin două din următoarele metode de verificare:

 

(a)  o carte de identitate sau orice alt document valabil care confirmă statul membru de reședință al abonatului care include mijloace de verificare electronică;

 

(b)  adresa de facturare sau adresa poștală a abonatului;

 

(c)  informații privind plata, cum sunt contul bancar sau cartea de credit sau de debit locală a abonatului;

 

(d)  locul în care a fost instalat decodorul sau dispozitivul similar folosit pentru furnizarea serviciilor către abonat;

 

(e)  abonatul este parte la un contract pentru conexiunea de internet sau de telefon sau o altă conexiune echivalentă în statul membru;

 

(f)  abonatul plătește o taxă de licență pentru alte servicii furnizate în statul membru în cauză, cum ar fi serviciile publice de radiodifuziune;

 

(g)  eșantionarea adresei IP (Internet Protocol), pentru a identifica statul membru în care abonatul accesează și utilizează serviciul de conținut online sau identificarea statului membru prin alte mijloace de geolocalizare;

 

(h)  înregistrarea pe listele electorale locale, dacă acestea sunt publice;

 

(i)  plata taxelor locale, dacă această informație este publică.

 

3.  Mijloacele de verificare țin cont de natura serviciului, sunt rezonabile și nu depășesc ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul care constă în verificarea statului membru de reședință al abonatului.

 

4.   Prestatorul și titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe sau deținătorii oricăror altor drepturi asupra conținutului unui serviciu de conținut online pot conveni cu privire la combinarea și numărul metodelor de verificare menționate la alineatul (2) pentru a verifica statul membru de reședință.

 

5.  Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul verificării se face în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679/UE al Parlamentului European și al Consiliului1a și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b.

 

6.  Prestatorul are dreptul să solicite abonatului să furnizeze informațiile necesare pentru verificarea statului membru de reședință. În cazul în care abonatul nu furnizează aceste informații și, prin urmare, prestatorul nu este în măsură să verifice efectiv statul membru de reședință, conform dispozițiilor prezentului regulament, prestatorul nu permite, în temeiul prezentului regulament, accesul abonatului la serviciul de conținut online atunci când acesta se află temporar pe teritoriul unui stat membru.

 

7.  Pentru a se asigura că lista metodelor de verificare este în conformitate cu evoluțiile tehnologice relevante, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7a pentru a modifica această listă și pentru a adăuga metode inovatoare de verificare în conformitate cu alineatul (3), cu condiția ca lista metodelor de verificare menționată la alineatul (2) să se dovedească a fi depășită înainte de perioada de evaluare de trei ani prevăzută de prezentul regulament.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se consideră că prestarea unui serviciu de conținut online către un abonat, precum și accesul la acest serviciu și utilizarea acestuia de către abonatul în cauză în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) au avut loc exclusiv în statul membru de reședință, inclusiv în sensul Directivei 96/9/CE, al Directivei 2001/29/CE, al Directivei 2006/115/CE, al Directivei 2009/24 și al Directivei 2010/13/UE.

Se consideră că prestarea unui serviciu de conținut online către un abonat, precum și accesul la acest serviciu și utilizarea acestuia de către abonatul în cauză în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) au avut loc exclusiv în statul membru de reședință, inclusiv în sensul Directivei 96/9/CE, al Directivei 2001/29/CE, al Directivei 2006/115/CE și al Directivei 2009/24/CE.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Orice prevedere contractuală care contravine articolului 3 alineatul (1) și articolului 4, inclusiv cele încheiate între titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, deținătorii oricăror alte drepturi relevante pentru utilizarea conținutului din serviciile de conținut online și prestatorii de servicii, precum și cele încheiate între prestatorii de servicii și utilizatori este neexecutorie.

(1)  Orice prevedere contractuală care contravine prezentului regulament, inclusiv cele încheiate între titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, deținătorii oricăror altor drepturi relevante pentru utilizarea și accesarea conținutului din serviciile de conținut online și prestatorii de servicii, precum și cele încheiate între prestatorii de servicii și utilizatori este neexecutorie. Modificările contractuale care rezultă din aplicarea prezentului regulament nu conferă niciun drept de retragere dintr-un contract sau acord, încheiat fie între abonat și prestator sau între prestator și titularul drepturilor. Amendamentele, ajustările sau alte modificări contractuale generate de aplicarea prezentului regulament nu constituie un motiv întemeiat pentru ajustarea taxelor, a comisioanelor sau a tarifelor sau a oricărei alte relații financiare dintre abonat, prestator și titularul drepturilor.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe sau deținătorii oricăror alte drepturi asupra conținutului serviciilor de conținut online pot solicita ca prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica dacă serviciul de conținut online este prestat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), cu condiția ca mijloacele necesare să fie rezonabile și să nu depășească ceea ce este necesar pentru a-și atinge scopul.

(2)  Prestatorii de servicii de conținut online utilizează mijloace eficace pentru a verifica că serviciul de conținut online este oferit în conformitate cu prezentul regulament și cu articolul 3b (nou). Dacă acest lucru este rezonabil și strict necesar, titularii de drepturi pot solicita aplicarea unor măsuri suplimentare, cu condiția ca măsurile solicitate să fie rezonabile și să nu depășească ceea ce este necesar pentru a-și atinge scopul și să nu necesite o modificare a contractelor încheiate între deținătorii de drepturi și prestatorii de servicii. Titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe sau deținătorii oricăror altor drepturi asupra conținutului serviciilor de conținut online pot retrage autorizația prestatorului de a utiliza conținutul asupra căruia dețin drepturile, în cazul în care prestatorul nu acționează în conformitate cu articolul 3b (nou).

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe sau deținătorii oricăror altor drepturi asupra conținutului unui serviciu de conținut online pot autoriza prestatorii de servicii care dețin licențe multiteritoriale în conformitate cu titlul III din Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a să acceseze și să utilizeze conținutul lor în temeiul prezentului regulament fără verificarea statului membru de reședință.

 

_______________

 

1a Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă(JO L 84, 20.3.2014, p.72).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Exercitarea competențelor delegate

 

1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

2.   Delegarea de competențe menționată la articolul 3b se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată începând de la … [data intrării în vigoare a actului legislativ de bază sau o altă dată stabilită de colegiuitori].

 

3.   Delegarea de competențe menționată la articolul 3b (nou) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3b (nou) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de [două luni] de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Evaluare

 

La trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia evaluează aplicarea acestuia și transmite un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Raportul include o evaluare a utilizării portabilității transfrontaliere și a verificării statului membru de reședință și, dacă este necesar, a necesității unei reexaminări. Raportul este însoțit de propuneri de îmbunătățire a transpunerii în practică a prezentului regulament.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta se aplică începând cu [data: șase luni de la data publicării].

Acesta se aplică începând cu [data: 12 luni de la data publicării].

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

Referințe

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

12.5.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CULT

21.1.2016

Comisii asociate - data anunțului în plen

28.4.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Sabine Verheyen

16.2.2016

Data adoptării

21.6.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (28.9.2016)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Raportor pentru aviz: Carlos Zorrinho

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne este un element esențial de asigurare a creării efective a pieței unice digitale și a unei baze solide pentru o uniune digitală în Uniunea Europeană.

Fiind un regulament, acesta va impune tuturor statelor membre obligația ca, de la data intrării sale în vigoare, să armonizeze procedurile din domeniul pentru care sunt competente, acordând utilizatorilor acces transfrontalier în întreaga UE pentru serviciile de conținut pentru care aceștia au semnat contracte în statul lor membru de reședință. Acesta extinde și capacitatea prestatorilor de a furniza în întreaga UE servicii pentru care au fost contractați într-un stat membru.

Pe lângă definirea procedurilor ce trebuie urmate în cadrul procesului de asigurare a portabilității, regulamentul prevede și definiții esențiale atât pentru acest proces, cât și pentru dezvoltarea uniunii digitale.

Prezentul aviz are ca scop îmbunătățirea și clarificarea unor puncte după cum urmează.

Conținutul vizat

Conținutul vizat de prezentul regulament include conținut și servicii online cum ar fi muzica, jocurile, filmele, programele de divertisment și evenimentele sportive care ar trebui să fie accesibile nu numai în statul membru de reședință al abonatului, ci și atunci când consumatorii sunt temporar prezenți în alte state membre ale Uniunii. Introducerea suplimentară a jocurilor de divertisment ca obiectiv al regulamentului vizează consolidarea bazei punerii în aplicare a acestuia.

Diferențierea dintre plata pentru servicii și plata unor taxe de licență

Unele state membre au un sistem de taxe pentru accesul la servicii de conținut online de interes general. Plata taxelor, în special a taxelor de licență TV, nu ar trebui considerată plată a unei sume de bani.

Garanția că prestatorii vor avea obligații contractuale de la data intrării în vigoare a prezentului regulament

Pentru a asigura faptul că portabilitatea prevăzută de prezentul regulament nu poate face obiectul unor modificări rezultate din modificări contractuale unilaterale, obligația de a asigura portabilitatea va avea caracter obligatoriu, ceea ce înseamnă că părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de la ea și nu pot modifica efectele acesteia, nici prin contract, nici în mod unilateral de către prestatorul de servicii. În plus, prestatorilor și titularilor de drepturi care sunt relevanți pentru prestarea de servicii de conținut online nu ar trebui să li se permită să eludeze aplicarea prezentului regulament în virtutea alegerii dreptului unei țări nemembre ca drept aplicabil contractelor dintre ei sau contractelor dintre prestatori și abonați.

Obligația de a pune la dispoziție informații privind calitatea serviciului

În cazul în care calitatea accesului online ales de un abonat în timp ce este prezent temporar în alt stat membru nu permite prestatorului să garanteze aceeași calitate a serviciului, prestatorul nu ar trebui să poarte răspunderea pentru această situație, dar ar trebui să informeze consumatorul despre scăderea calității serviciului. În cazul în care s-a încheiat un acord cu privire la calitatea de referință garantată, prestatorul este obligat, în temeiul acordului respectiv, să asigure această calitate și nu poate solicita de la abonat, în acest scop, o sumă mai mare de bani.

Definiția noțiunii de „abonat”

Se aduce o lămurire cu privire la faptul că plata unei sume de bani nu este un factor decisiv pentru definiția „abonatului”.

Definiția noțiunii de „consumator”

Definiția consumatorului este extinsă pentru a include persoanele juridice, cu condiția ca acestea să nu acționeze din motive comerciale, de afaceri, de meșteșug sau profesionale.

Definiția noțiunii de „stat membru de reședință”

Definiția statului membru de reședință este consolidată astfel încât să însemne statul în care abonatul își are reședința obișnuită sau în care acesta se întoarce în mod regulat după o perioadă de ședere temporară într-o altă țară.

Definiția noțiunii de „prezent temporar”

Se consolidează caracterul nepermanent asociat acestei definiții.

Verificarea statului membru de reședință al abonatului

Se propune ca, în cazul în care nu se achită nicio sumă de bani, prestatorul din locul de reședință al abonatului să efectueze verificarea efectivă având în vedere locul de reședință unde se achită impozitele, locul înscris pe cartea de identitate sau pe alt document valabil care confirmă reședința abonatului.

Neutralitatea tehnologică

Pentru a asigura neutralitatea tehnologică, consumatorii ar trebui să aibă libertatea de a alege tipul de dispozitiv sau tehnologie din variantele disponibile pe piață pentru a avea acces la conținutul online.

Data aplicării

Ca interval rezonabil, se propune ca regulamentul să se aplice la 12 luni de la data publicării sale, ceea ce nu împiedică însă prestatorii de servicii să asigure portabilitatea imediat ce pot face acest lucru în conformitate cu regulamentul publicat.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

Justificare

Carta este referința juridică esențială, de cel mai înalt nivel, pentru protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, care, la rândul lor, reprezintă un aspect fundamental pentru prezentul regulament, astfel că, în consecință, trebuie citată în cadrul referirilor.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Deoarece piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, care se bazează, printre altele, pe libera circulație a serviciilor și a persoanelor, este necesar să se asigure utilizarea de către consumatori a serviciilor de conținut online care oferă acces la conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, filmele sau evenimentele sportive nu numai în statul membru de reședință, ci și atunci când consumatorii sunt temporar prezenți în alte state membre ale Uniunii. Prin urmare, ar trebui să fie eliminate obstacolele care împiedică accesul la astfel de servicii de conținut online în sistem transfrontalier și utilizarea acestora.

(1)  Deoarece piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, care se bazează, printre altele, pe libera circulație a serviciilor și a persoanelor, este necesar să se asigure utilizarea de către consumatori a serviciilor de conținut online care oferă acces la conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, filmele, programele de divertisment sau evenimentele sportive nu numai în statul membru de reședință, ci și atunci când consumatorii sunt temporar prezenți în alte state membre ale Uniunii. Prin urmare, ar trebui să fie eliminate obstacolele care împiedică accesul la astfel de servicii de conținut online în sistem transfrontalier și utilizarea acestora cât se poate de repede, întrucât un acces fără întreruperi al consumatorilor la serviciile de conținut audiovizual online pe teritoriul întregii Uniuni Europene este esențial pentru buna funcționare a pieței unice digitale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Dezvoltarea tehnologică, care a dus la o proliferare a dispozitivelor portabile precum tabletele și telefoanele inteligente, facilitează din ce în ce mai mult utilizarea serviciilor de conținut online, oferind acces la acestea indiferent de localizarea consumatorilor. Crește tot mai rapid dorința consumatorilor de a avea acces la conținut și servicii online inovatoare nu doar în țara lor de origine, ci și atunci când sunt temporar prezenți în alt stat membru al Uniunii.

(2)  Dezvoltarea tehnologică, care a dus la o proliferare a dispozitivelor portabile precum tabletele și telefoanele inteligente, facilitează din ce în ce mai mult utilizarea serviciilor de conținut online, oferind acces la acestea indiferent de localizarea consumatorilor. Crește tot mai rapid dorința consumatorilor de a avea acces la conținut și servicii online inovatoare nu doar în statul lor membru de reședință, ci și atunci când sunt temporar prezenți în alt stat membru al Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Consumatorii încheie din ce în ce mai mult contracte cu prestatorii de servicii pentru prestarea de servicii de conținut online. Cu toate acestea, consumatorii care sunt prezenți temporar în alt stat membru al Uniunii nu pot adesea accesa și utiliza serviciile de conținut online la care au dobândit dreptul de utilizare în țara lor de origine.

(3)  Consumatorii încheie din ce în ce mai mult contracte cu plată, precum și fără plată, cu prestatorii de servicii, pentru prestarea de servicii de conținut online. Cu toate acestea, consumatorii care sunt prezenți temporar în alt stat membru al Uniunii nu pot adesea accesa și utiliza serviciile de conținut online la care au dobândit dreptul de utilizare în statul lor membru de reședință, ceea ce contravine obiectivului privind piața unică și dezvoltarea armonioasă și eficientă a economiei digitale a UE.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Există o serie de bariere care împiedică prestarea acestor servicii către consumatorii aflați temporar în alt stat membru. Anumite servicii online includ tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile sau filmele care sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe conform dreptului Uniunii. Obstacolele în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online sunt în mod special generate de faptul că drepturile de transmitere a tipurilor de conținut protejate de drepturi de autor și/sau drepturi conexe, cum ar fi operele audiovizuale, sunt adesea acordate prin licențe teritoriale, precum și de faptul că prestatorii de servicii online pot alege să deservească numai anumite piețe.

(4)  Există o serie de bariere care împiedică prestarea acestor servicii către consumatorii aflați temporar în alt stat membru. Anumite servicii online includ tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile, programele de divertisment sau filmele care sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe conform dreptului Uniunii. Obstacolele în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online sunt în mod special generate de faptul că drepturile de transmitere a tipurilor de conținut protejate de drepturi de autor și/sau drepturi conexe, cum ar fi operele audiovizuale, sunt adesea acordate prin licențe teritoriale, precum și de faptul că prestatorii de servicii online pot alege să deservească numai anumite piețe.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Prestarea de servicii de conținut online pentru consumatorii prezenți temporar în alt stat membru nu ar trebui să fie împiedicată de lipsa infrastructurii, care ar putea crea obstacole artificiale, în special pentru comunitățile mici sau izolate.

 

În acest context, angajamentul asumat de statele membre cu privire la îndeplinirea obiectivelor vizând viteze de descărcare minime de 30 Mbps pentru toți până în 2020 are un rol esențial pentru îndeplinirea condițiilor legate de realizarea unei înalte conectivități pentru toți.

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv și dat fiind că traficul de bandă largă pe suport radio, aflat în creștere rapidă, determină necesitatea unei capacități consolidate a rețelei pe suport radio, va fi extrem de important să se realizeze o abordare paneuropeană mai fermă pentru gestionarea spectrului de frecvențe radio pe întreg teritoriul Uniunii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Prin urmare, obiectivul urmărit de prezentul regulament constă în adaptarea cadrului juridic, astfel încât să se asigure faptul că acordarea de licențe de drepturi nu mai face să apară bariere în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii și că portabilitatea transfrontalieră poate fi asigurată.

(12)  Prin urmare, unul din obiectivele urmărite de Strategia privind piața unică digitală pentru Europa și obiectivul prezentului regulament constau în adaptarea cadrului juridic, astfel încât să se asigure faptul că acordarea de licențe de drepturi nu mai face să apară bariere în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul Uniunii și că portabilitatea transfrontalieră poate fi asigurată fără costuri suplimentare.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Prezentul regulament ar trebui, așadar, să se aplice serviciilor de conținut online pe care un prestator de servicii, după ce a obținut drepturile relevante de la titularii de drepturi pe un anumit teritoriu, le oferă abonaților săi pe baza unui contract, prin orice mijloace, inclusiv prin streaming, descărcare sau orice altă tehnică care permite utilizarea acestui conținut. Cererea de înregistrare pentru a primi alerte de conținut sau simpla acceptare a cookie-urilor HTML nu ar trebui să fie considerate drept contract pentru prestarea de servicii de conținut online în sensul prezentului regulament.

(13)  Prezentul regulament ar trebui, așadar, să se aplice serviciilor de conținut online pe care un prestator de servicii, după ce a obținut drepturile relevante de la titularii de drepturi pe un anumit teritoriu, le oferă abonaților săi pe baza unui contract, prin orice mijloace, inclusiv prin streaming, aplicații, descărcare sau orice altă tehnică care permite utilizarea acestui conținut. Cererea de înregistrare pentru a primi alerte de conținut sau simpla acceptare a cookie-urilor HTML nu ar trebui să fie considerate drept contract pentru prestarea de servicii de conținut online în sensul prezentului regulament. Totodată, ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament acele servicii de conținut online prestate pe baza licențelor paneuropene în temeiul Directivei 2014/26/UE.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de conținut online pe care consumatorii le pot accesa și utiliza efectiv în statul membru în care aceștia își au reședința în mod obișnuit, fără a fi limitate la o anumită locație, întrucât nu este adecvat să li se solicite prestatorilor de servicii care nu oferă servicii portabile din țara lor de origine să facă acest lucru la nivel transfrontalier.

(15)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai serviciilor de conținut online pe care consumatorii le pot accesa și utiliza efectiv în statul membru în care aceștia își au reședința în mod obișnuit, fără a fi limitate la o anumită locație, întrucât nu este adecvat să li se solicite prestatorilor de servicii care pot oferi servicii portabile în statul membru de reședință al abonatului să facă acest lucru la nivel transfrontalier. Cu toate acestea, pentru ca prezentul regulament să aibă un impact semnificativ și practic în viața utilizatorilor finali, este important ca titularii de drepturi să fie încurajați din ce în ce mai mult să le permită prestatorilor de servicii să ofere servicii portabile la nivel național.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de conținut online care sunt prestate contra plății unei sume de bani. Prestatorii acestui tip de servicii sunt în măsură să verifice statul membru de reședință al abonaților. Dreptul de a utiliza un serviciu de conținut online ar trebui să fie considerat ca fiind dobândit în schimbul plății unei sume de bani indiferent dacă plata respectivă este efectuată direct către prestatorul de servicii de conținut online sau către o altă parte, precum un prestator care oferă un pachet care combină un serviciu de telecomunicații și un serviciu de conținut online operat de un alt prestator.

(16)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de conținut online care sunt prestate contra plății unei sume de bani. Prestatorii acestui tip de servicii sunt în măsură să verifice statul membru de reședință al abonaților. Dreptul de a utiliza un serviciu de conținut online ar trebui să fie considerat ca fiind dobândit în schimbul plății unei sume de bani indiferent dacă plata respectivă este efectuată direct către prestatorul de servicii de conținut online sau către o altă parte, precum un prestator care oferă un pachet care combină un serviciu de telecomunicații și un serviciu de conținut online operat de un alt prestator. Plata unor taxe, în special a taxei de licență de pentru televiziune sau pentru alte tipuri de radiodifuziune nu ar trebui să fie considerată plată în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Serviciile de conținut online prestate fără plata unei sume de bani sunt, de asemenea, incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament în măsura în care prestatorii verifică statul membru de reședință al abonaților. Serviciile de conținut online care sunt prestate fără plata unei sume de bani și ai căror prestatori nu verifică statul membru de reședință al abonaților lor ar trebui să nu fie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece includerea lor ar implica o schimbare majoră în modul în care aceste servicii sunt prestate, precum și costuri disproporționate. În ceea ce privește verificarea statului membru de reședință al abonatului, ar trebui să se țină cont de informații precum plata unei taxe de licență pentru alte servicii prestate în statul membru de reședință, existența unui contract pentru conexiunea internet sau telefon, adresa IP sau alte mijloace de autentificare, dacă acestea permit prestatorului să aibă indicații suficiente cu privire la statul membru de reședință al abonaților săi.

(17)  Serviciile de conținut online prestate fără plata unei sume de bani sau contra achitării unei taxe obligatorii precum taxa de radiodifuziune vor putea fi incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament dacă prestatorii decid acest lucru, și cu condiția ca aceștia să respecte cerințele privind verificarea statului membru de reședință prevăzute în prezentul regulament, în același mod ca prestatorii serviciilor de conținut online care sunt prestate în schimbul unei sume de bani. Dacă prestatorii optează pentru includere, aceștia ar trebui să-i informeze pe abonați și pe titularii de drepturi de autor și de drepturi conexe în legătură cu decizia lor de a-și exercita opțiunea respectivă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a asigura portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online, este necesar să se impună ca prestatorii de servicii online să le permită abonaților lor să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar, oferindu-le acces la același conținut, pe aceeași gamă și număr de dispozitive, pentru același număr de utilizatori și cu aceleași funcționalități ca și cele oferite în statul membru de reședință. Această obligație este imperativă și, prin urmare, părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de la aceasta și nu pot modifica efectele acesteia. Orice acțiune a unui prestator de servicii care ar împiedica accesul de către abonat la serviciu sau utilizarea acestuia în timp ce se află temporar într-un stat membru, de exemplu, restricții în ceea ce privește funcționalitățile sau calitatea prestării, ar fi echivalente cu o eludare a obligației de a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online și, prin urmare, ar fi contrară prezentului regulament.

(18)  Pentru a asigura portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online, este necesar să se impună ca prestatorii de servicii online să le permită abonaților lor să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar, oferindu-le acces la același conținut, pe aceeași gamă și număr de dispozitive, pentru același număr de utilizatori și cu aceleași funcționalități ca și cele oferite în statul membru de reședință, fără a aduce atingere posibilității de a accesa versiunea locală a conținutului disponibil în statul membru în care utilizatorii sunt prezenți temporar . Această obligație este imperativă și, prin urmare, părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de la aceasta și nu pot modifica efectele acesteia nici prin contract, nici unilateral de către prestatorul de servicii. Orice acțiune a unui prestator de servicii sau a unui titular de drepturi care ar împiedica accesul de către abonat la serviciu sau utilizarea acestuia în timp ce se află temporar într-un alt stat membru decât statul membru de reședință, de exemplu, restricții în ceea ce privește funcționalitățile sau calitatea prestării, ar fi echivalente cu o eludare a obligației de a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online și, prin urmare, ar fi contrară prezentului regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Obligația ca prestarea de servicii de conținut online către abonații aflați temporar în alte state membre decât statul lor membru de reședință să se efectueze la aceeași calitate ca în statul membru de reședință ar putea avea ca rezultat costuri ridicate pentru prestatorii de servicii și, astfel, în ultimă instanță, pentru abonați. Prin urmare, nu este adecvat ca prezentul regulament să impună obligația ca prestatorul unui serviciu de conținut online să ia măsuri pentru a asigura calitatea prestării acestui tip de servicii la o calitate superioară celei disponibile prin intermediul modului de acces online local ales de către un abonat în timp ce se află temporar în alt stat membru. În astfel de cazuri, prestatorul nu este răspunzător în cazul în care calitatea de livrare a serviciului este mai scăzută. Cu toate acestea, în cazul în care prestatorul își dă în mod expres acordul să garanteze anumite standarde de calitate pentru livrarea către abonați în timp ce aceștia se află temporar în alte state membre, prestatorul este obligat să respecte acest angajament.

(19)  Obligația ca prestarea de servicii de conținut online către abonații aflați temporar în alte state membre decât statul lor membru de reședință să se efectueze la aceeași calitate ca în statul membru de reședință ar putea avea ca rezultat costuri ridicate pentru prestatorii de servicii și, astfel, în ultimă instanță, pentru abonați. Prin urmare, nu este adecvat ca prezentul regulament să impună obligația ca prestatorul unui serviciu de conținut online să ia măsuri pentru a asigura calitatea prestării acestui tip de servicii la o calitate superioară celei disponibile prin intermediul modului de acces online local ales de către un abonat în timp ce se află temporar în alt stat membru. În astfel de cazuri, prestatorul nu este răspunzător în cazul în care calitatea de livrare a serviciului este mai scăzută, cu condiția ca pierderea calității să poată fi atribuită în mod clar unor motive obiective, precum performanța slabă a infrastructurii locale a rețelei. Cu toate acestea, în cazul în care prestatorul își dă în mod expres acordul să garanteze anumite standarde de calitate pentru livrarea către abonați în timp ce aceștia se află temporar în alte state membre, prestatorul este obligat să respecte acest angajament, fără a putea să perceapă vreun cost suplimentar pentru acesta sau să impună abonatului vreo sarcină administrativă suplimentară. Autoritățile competente de supraveghere a pieței ar trebui să monitorizeze periodic pertinența justificărilor oferite de prestatori pentru o calitate mai slabă a prestațiilor.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a se asigura că prestatorii de servicii de conținut online respectă obligația de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor lor fără să dobândească drepturile relevante în alt stat membru, este necesar să se prevadă că prestatorii de servicii care oferă în mod legal servicii de conținut online portabile în statul membru de reședință au întotdeauna dreptul să ofere aceste servicii respectivilor abonați și atunci când aceștia se află temporar într-un alt stat membru. Acest lucru ar trebui realizat prin stipularea faptului că prestarea, accesarea și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online ar trebui considerate a fi efectuate în statul membru de reședință al abonatului.

(20)  Pentru a se asigura că prestatorii de servicii de conținut online respectă obligația de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor lor fără să dobândească drepturile relevante în alt stat membru, este necesar să se prevadă că prestatorii de servicii care oferă în mod legal servicii de conținut online portabile în statul membru de reședință au întotdeauna dreptul să ofere aceste servicii respectivilor abonați și atunci când aceștia se află temporar într-un alt stat membru. Acest lucru ar trebui realizat prin stipularea faptului că prestarea, accesarea și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online ar trebui considerate a fi efectuate în statul membru de reședință al abonatului. Prezentul regulament nu împiedică un prestator să-i ofere abonatului său aflat temporar în alt stat membru un serviciu de conținut online pe care prestatorul îl prestează în mod legal în acel stat membru.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În cazul acordării de licențe pentru drepturile de autor și drepturile conexe, aceasta înseamnă că actele relevante de reproducere, de comunicare către public și de punere la dispoziție a operelor și a altor obiecte protejate, precum și actele de extragere sau reutilizare din baze de date protejate prin drepturi sui generis care se produc când serviciul este oferit abonaților atunci când aceștia se află temporar într-un stat membru altul decât statul membru de reședință trebuie considerate a avea loc în statul membru de reședință al abonaților. Ar trebui, prin urmare, să se considere că prestatorii de servicii efectuează aceste acte pe baza autorizațiilor respective din partea titularilor de drepturi în cauză pentru statul membru de reședință al acestor abonați. Ori de câte ori prestatorii de servicii pot efectua acte de comunicare publică sau de reproducere în statul membru al abonatului, pe baza unei autorizații din partea titularilor de drepturi în cauză, un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa și utiliza serviciul și, dacă este necesar, să efectueze orice acte de reproducere, precum descărcarea, la care ar avea dreptul în propriul stat membru de reședință. Prestarea de servicii de conținut online de către un prestator de servicii către un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință și utilizarea serviciului de către un astfel de abonat în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să constituie o încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe sau orice alte drepturi corespunzătoare pentru utilizarea conținutului care face parte din serviciu.

(21)  În cazul acordării de licențe pentru drepturile de autor și drepturile conexe, aceasta înseamnă că actele relevante de reproducere, de comunicare către public și de punere la dispoziție a operelor și a altor obiecte protejate, precum și actele de extragere sau reutilizare din baze de date protejate prin drepturi sui generis care se produc când serviciul este oferit abonaților atunci când aceștia se află temporar într-un stat membru altul decât statul membru de reședință trebuie considerate a avea loc în statul membru de reședință al abonaților. Ar trebui, prin urmare, să se considere că prestatorii de servicii efectuează aceste acte pe baza autorizațiilor respective din partea titularilor de drepturi în cauză pentru statul membru de reședință al acestor abonați. Ori de câte ori prestatorii de servicii pot efectua acte de comunicare publică sau de reproducere în statul membru al abonatului, pe baza unei autorizații din partea titularilor de drepturi în cauză, un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa și utiliza serviciul și, dacă este necesar, să efectueze orice acte de reproducere, precum descărcarea, la care ar avea dreptul în propriul stat membru de reședință. Prestarea de servicii de conținut online de către un prestator de servicii către un abonat aflat temporar într-un alt stat membru decât statul său membru de reședință și utilizarea serviciului de către un astfel de abonat în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să constituie o încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe sau orice alte drepturi corespunzătoare pentru utilizarea conținutului care face parte din serviciu. Dreptul la acces transfrontalier la conținutul digital online necesar în statul membru de reședință este limitat exclusiv la utilizarea în scopuri personale.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Prestatorii de servicii nu ar trebui să fie răspunzători pentru încălcarea unei prevederi contractuale care intră în contradicție cu obligația de a permite abonaților să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar. Prin urmare, clauzele din contracte destinate să interzică sau să limiteze portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online ar trebui să fie neexecutorii.

(22)  Prestatorii de servicii nu ar trebui să fie răspunzători pentru încălcarea unei prevederi contractuale care intră în contradicție cu obligația de a permite abonaților să utilizeze serviciul în statul membru în care sunt prezenți temporar. Prin urmare, clauzele din contracte destinate să interzică sau să limiteze portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online ar trebui să fie neexecutorii. Prestatorilor de servicii și titularilor de drepturi care sunt relevanți pentru prestarea de servicii de conținut online nu ar trebui să li se permită să eludeze aplicarea prezentului regulament în virtutea alegerii dreptului unei țări nemembre ca drept aplicabil contractelor dintre ei sau contractelor dintre prestatori și abonați.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Prestatorii de servicii ar trebui să se asigure că abonații lor sunt informați în mod adecvat în ceea ce privește condițiile în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul membru de reședință al abonaților. Regulamentul le permite titularilor de drepturi să impună ca prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica că serviciul de conținut online este oferit în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că mijloacele necesare sunt rezonabile și nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestui scop. Exemple de măsuri tehnice și organizatorice necesare pot include prelevarea de mostre de adrese IP, în locul monitorizării constante a locației, comunicarea de informații transparente către persoanele fizice cu privire la metodele folosite pentru verificare și la scopurile acesteia, precum și măsuri de securitate adecvate. Având în vedere că pentru verificare ceea ce contează nu este locația, ci statul membru din care abonatul accesează serviciul în cauză, datele de localizare exactă nu ar trebui să fie colectate și prelucrate în acest scop. În mod similar, în cazul în care autentificarea unui abonat este suficientă pentru prestarea serviciului oferit, identificarea abonatului nu ar trebui să fie obligatorie.

(23)  Prestatorii de servicii ar trebui să se asigure, în măsura în care este posibil, că abonații lor sunt informați în mod adecvat în ceea ce privește condițiile și măsura în care pot beneficia de servicii de conținut online în alte state membre decât statul membru de reședință al abonaților. Regulamentul impune ca prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica că serviciul de conținut online este oferit în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că mijloacele necesare permit prestatorilor de servicii să fie inovatori, sunt rezonabile, neinvazive, respectă drepturile la viață privată și nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestui scop. Exemplele de măsuri tehnice și organizatorice necesare ar trebui să se bazeze pe mijloace electronice de identificare în momentul abonării și nu pe monitorizarea constantă a locației, pe comunicarea de informații transparente către persoanele fizice cu privire la metodele folosite pentru verificare și la scopurile acesteia, precum și pe măsuri de securitate adecvate. Având în vedere că pentru verificare ceea ce contează nu este locația, ci statul membru din care abonatul accesează serviciul în cauză, datele de localizare exactă nu ar trebui să fie colectate și prelucrate în acest scop. În mod similar, în cazul în care autentificarea unui abonat este suficientă pentru prestarea serviciului oferit, identificarea abonatului nu ar trebui să fie obligatorie. Procesul de verificare ar trebui să fie simplu și necumulativ pentru a asigura protecția vieții private și a datelor abonatului, utilizând pe cât posibil informații deja disponibile pentru prestator în mod legal și să utilizeze cele mai simple metode disponibile.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  În sensul prezentului regulament, niciun consumator nu va putea declara că își are reședința în mod obișnuit în mai mult de un stat membru.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de expresie și libertatea de a desfășura o activitate comercială. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie în conformitate cu Directivele 95/46/CE27 și 2002/58/CE28. În particular, prestatorii de servicii trebuie să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este necesară și proporțională având în vedere obiectivul relevant.

(24)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de expresie și libertatea de a desfășura o activitate comercială. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul de proprietate intelectuală, în conformitate cu articolele 7, 8 și 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/67927 și cu Directiva 2002/58/CE28. În particular, prestatorii de servicii trebuie să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este necesară și proporțională având în vedere obiectivul relevant.

__________________

__________________

27Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date JO L 281, 23.11.1995, p. 31-50.

27Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

28 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37), cu modificările aduse de Directivele 2006/24/CE și 2009/136/CE.

28 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37), cu modificările aduse de Directivele 2006/24/CE și 2009/136/CE.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din tratat. Normele prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să fie utilizate pentru a restrânge concurența într-un mod care să contravină tratatului.

(25)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din tratat. Normele prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să fie utilizate pentru a restrânge concurența într-un mod care să contravină tratatului. Totodată, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice acelor servicii de conținut online pentru care există deja licențe paneuropene în temeiul Directivei 2014/26/UE.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Contractele pe baza cărora se licențiază conținutul sunt încheiate de obicei pentru o perioadă relativ lungă de timp. În consecință, în scopul de a se asigura că toți consumatorii care își au reședința în Uniune pot beneficia de portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online de pe poziții de egalitate din punctul de vedere al timpului și fără nicio întârziere nejustificată, prezentul regulament ar trebui să se aplice și în cazul contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale, în cazul în care acestea sunt relevante pentru portabilitatea transfrontalieră a unui serviciu de conținut online prestat după această dată. Acest lucru este necesar și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru prestatorii de servicii care își desfășoară activitatea pe piața internă, prin faptul că li se permite prestatorilor care au încheiat contracte cu titularii de drepturi pentru o perioadă îndelungată de timp să le ofere abonaților portabilitatea transfrontalieră, independent de posibilitatea prestatorului de a renegocia astfel de contracte. În plus, această dispoziție ar trebui să asigure faptul că, atunci când iau măsurile necesare pentru portabilitatea transfrontalieră a serviciilor lor, prestatorii de servicii vor fi în măsură să ofere această portabilitate pentru întregul lor conținut online. În fine, dispoziția ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să nu fie nevoiți să își renegocieze contractele existente de licențiere pentru a permite oferirea de către prestatori a portabilității transfrontaliere a serviciilor.

(26)  Contractele pe baza cărora se licențiază conținutul sunt încheiate de obicei pentru o perioadă relativ lungă de timp. În consecință, în scopul de a se asigura că toți consumatorii care își au reședința în Uniune pot beneficia de portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online de pe poziții de egalitate din punctul de vedere al timpului și fără nicio întârziere nejustificată, prezentul regulament ar trebui să se aplice și în cazul contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale, în cazul în care acestea sunt relevante pentru portabilitatea transfrontalieră a unui serviciu de conținut online prestat după această dată, fără a implica costuri suplimentare. Acest lucru este necesar și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru prestatorii de servicii care își desfășoară activitatea pe piața internă, în special pentru IMM-uri, prin faptul că li se permite prestatorilor care au încheiat contracte cu titularii de drepturi pentru o perioadă îndelungată de timp să le ofere abonaților portabilitatea transfrontalieră, independent de posibilitatea prestatorului de a renegocia astfel de contracte. În plus, această dispoziție ar trebui să asigure faptul că, atunci când iau măsurile necesare pentru portabilitatea transfrontalieră a serviciilor lor, prestatorii de servicii vor fi în măsură să ofere această portabilitate pentru întregul lor conținut online. În fine, dispoziția ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să nu fie nevoiți să își renegocieze contractele existente de licențiere pentru a permite oferirea de către prestatori a portabilității transfrontaliere a serviciilor.

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume adaptarea cadrului juridic astfel încât portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online să fie oferită în cadrul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său. Prin urmare, prezentul regulament nu afectează în mod substanțial modul în care sunt licențiate drepturile și nu obligă titularii de drepturi și prestatorii de servicii să renegocieze contractele. În plus, prezentul regulament nu impune ca prestatorul să ia măsuri pentru a asigura calitatea livrării de servicii de conținut online în afara statului membru de reședință al abonatului. În fine, prezentul regulament nu se aplică pentru prestatorii de servicii care oferă servicii fără plată și care nu verifică statul membru de reședință al abonatului. Prin urmare, acesta nu impune costuri disproporționate,

(29)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume adaptarea cadrului juridic astfel încât portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online să fie oferită în cadrul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său. Prin urmare, prezentul regulament nu afectează în mod substanțial modul în care sunt licențiate drepturile și nu obligă titularii de drepturi și prestatorii de servicii să renegocieze contractele. În plus, prezentul regulament nu impune ca prestatorul să ia măsuri pentru a asigura calitatea livrării de servicii de conținut online în afara statului membru de reședință al abonatului. În fine, prezentul regulament nu se aplică pentru prestatorii de servicii care oferă servicii fără plată și care nu verifică statul membru de reședință al abonatului. Prin urmare, acesta nu impune costuri disproporționate prestatorilor de servicii de conținut online, titularilor de drepturi sau utilizatorilor finali.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament introduce o abordare comună menită să garanteze că abonații la serviciile de conținut online din Uniune pot accesa și utiliza aceste servicii atunci când sunt prezenți temporar pe teritoriul unui stat membru.

Prezentul regulament introduce o abordare comună menită să garanteze că abonații la serviciile de conținut online din Uniune pot accesa și utiliza aceste servicii atunci când sunt prezenți temporar pe teritoriul unui alt stat membru decât statul lor membru de reședință, fără costuri suplimentare, în același mod în care acestea există în statul lor membru de reședință.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „abonat” înseamnă orice consumator care, pe baza unui contract de prestare a unor servicii de conținut online încheiat cu un prestator, poate accesa și utiliza astfel de servicii în statul membru de reședință;

(a)  „abonat” înseamnă orice consumator care, pe baza unui contract de prestare a unor servicii de conținut online încheiat cu un prestator, poate accesa și utiliza astfel de servicii în statul membru de reședință contra plății unei sume de bani sau fără o astfel de plată, în cazul în care prestatorul de servicii respectiv decide în mod voluntar să respecte cerințele privind verificarea statului membru de reședință.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „statul membru de reședință” este statul membru în care abonatul își are reședința obișnuită;

(c)  „statul membru de reședință” este statul membru în care abonatul își are reședința obișnuită, stabilit și verificat anterior în timpul procesului de abonare;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „prezent temporar” înseamnă prezența unui abonat într-un alt stat membru decât statul membru de reședință;

(d)  „prezent temporar” înseamnă prezența nepermanentă a unui abonat într-un alt stat membru decât statul membru de reședință, indiferent de durata efectivă a acestei prezențe limitate, cu condiția ca statul membru de reședință să fie verificat în conformitate cu articolul 2 alineatul (2);

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  fără plata unei sume de bani, cu condiția ca statul membru de reședință al abonatului să fie verificat de către prestator;

(2)  fără plata unei sume de bani, cu condiția ca statul membru de reședință al abonatului să fie verificat efectiv de către prestator, pe baza unei declarații online a abonatului privind statul său membru de reședință, a reședinței fiscale a abonatului ori pe baza unei cărți de identitate, a unor metode de identificare electronice, în special a identificărilor electronice notificate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 910/2014, ori a oricărui alt document online care confirmă reședința abonatului;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prestatorul unui serviciu de conținut online are obligația de a permite unui abonat care se află temporar într-un stat membru să acceseze și utilizeze serviciul de conținut online.

(1)  Prestatorul unui serviciu de conținut online supus plății unei sume de bani sau fără plata unei sume de bani, dar supus unei verificări prealabile și proporționale a statului membru de reședință al abonatului, are obligația de a permite unui abonat care se află temporar într-un stat membru să acceseze și utilizeze serviciul de conținut online pentru care utilizatorul are un abonament legal, fără costuri suplimentare.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prestatorul unui serviciu de conținut online informează abonatul în legătură cu calitatea livrării serviciului de conținut online prestat în conformitate cu alineatul (1).

(3)  Prestatorul unui serviciu de conținut online îi furnizează abonatului informații referitoare la calitatea prestării serviciului de conținut online prestat și la posibilele sale limitări, în conformitate cu alineatul (1), înainte de prestarea respectivului serviciu.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Orice prevedere contractuală care contravine articolului 3 alineatul (1) și articolului 4, inclusiv cele încheiate între titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, deținătorii oricăror alte drepturi relevante pentru utilizarea conținutului din serviciile de conținut online și prestatorii de servicii, precum și cele încheiate între prestatorii de servicii și utilizatori, , este neexecutorie.

(1)  Orice prevedere contractuală care poate avea ca efect împiedicarea aplicării prezentului regulament, inclusiv cele încheiate între titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, deținătorii oricăror alte drepturi relevante pentru utilizarea conținutului din serviciile de conținut online și prestatorii de servicii, precum și cele încheiate între prestatorii de servicii și utilizatori, este neexecutorie.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe sau deținătorii oricăror alte drepturi asupra conținutului serviciilor de conținut online pot solicita ca prestatorul de servicii să utilizeze mijloace eficace pentru a verifica dacă serviciul de conținut online este prestat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), cu condiția ca mijloacele necesare să fie rezonabile și să nu depășească ceea ce este necesar pentru a-și atinge scopul.

eliminat

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament, în special în scopul verificării prevăzute la articolul 5 alineatul (2), se va realiza în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament se va realiza în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Principiul neutralității tehnologiei

 

Consumatorii au libertatea de a alege tipul de dispozitiv sau tehnologie din variantele disponibile pe piață pentru a avea acces la conținutul online și de a trece în mod liber de la unul la altul. Prestarea serviciilor portabile nu ar trebui să fie condiționată de cerințe tehnice suplimentare și se realizează într-un mediu hardware și software neutru și interoperabil din punct de vedere tehnologic.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Evaluarea

 

Cel târziu la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia evaluează aplicarea acestuia și transmite un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului.

 

Raportul include o evaluare a utilizării portabilității transfrontaliere și a metodelor de verificare a statului membru de reședință, acordând o atenție deosebită măsurii în care soluțiile create și implementate au un efect pozitiv sau negativ asupra dezvoltării pieței unice digitale și, dacă este necesar, a necesității unei revizuiri. Raportul Comisiei este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta se aplică începând cu [data: șase luni de la data publicării].

Acesta se aplică începând cu [data: 12 luni de la data publicării sale], ceea ce nu împiedică însă prestatorii de servicii să asigure portabilitatea imediat ce pot face acest lucru în conformitate cu prezentul regulament.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

Referințe

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

12.5.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

25.2.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Examinare în comisie

4.7.2016

 

 

 

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

Referințe

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Data prezentării la PE

9.12.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

12.5.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Examinare în comisie

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Data adoptării

29.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Data depunerii

9.12.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate