Postup : 2015/0284(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0378/2016

Predkladané texty :

A8-0378/2016

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0224

SPRÁVA     ***I
PDF 1785kWORD 197k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Jean-Marie Cavada

Spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko (*):

Marco Zullo, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Sabine Verheyen, Výbor pre kultúru a vzdelávanie

(*) Pridružené výbory – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0627),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0392/2015),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. apríla 2016(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre právne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0378/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 114 v spojení s článkom 169,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vnútorný trh je priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného vyžaduje voľný pohyb služieb a osôb, a preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia mohli využívať online obsahové služby, ktoré sprístupňujú obsah ako hudba, hry, filmy či športové podujatia, nielen vo svojom členskom štáte pobytu, ale aj pri dočasnej prítomnosti v ostatných členských štátoch Únie. Preto treba odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničnému prístupu k online obsahovým službám a ich využívaniu.

1.  Prístup spotrebiteľov k cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v minulosti legálne získaných vo vlastnom členskom štáte bydliska je prospešný pre riadne fungovanie vnútorného trhu a účinné presadzovanie zásad voľného pohybu osôb a služieb. Vnútorný trh je priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného vyžaduje voľný pohyb služieb a osôb, a preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia mohli využívať online obsahové služby, ktoré sprístupňujú obsah ako hudba, hry, filmy, zábavné programy či športové podujatia, a to nielen vo svojom členskom štáte bydliska, ale aj pri dočasnej prítomnosti v ostatných členských štátoch Únie, napríklad z dôvodu dovolenky, práce alebo štúdia. Preto treba čo možno najskôr a bez dodatočných nákladov odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničnému prístupu k takýmto online obsahovým službám a ich využívaniu, a to najmä v odvetviach, v ktorých je prenosnosť online obsahu naďalej obmedzená.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Technický vývoj vedie k vzostupu prenosných zariadení ako tablety a smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje využívanie online obsahových služieb, keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza. U spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po prístupe k obsahu a inovačným online službám nielen v ich vlastnej krajine, ale aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte Únie.

(2)  Technický vývoj vedie k vzostupu prenosných zariadení ako laptopy, tablety a smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje využívanie online obsahových služieb, keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza. U spotrebiteľov rýchlo narastá dopyt po prístupe k obsahu a inovačným online službám. Túto novú formu spotreby by mali sprevádzať opatrenia uľahčujúce prístup k online obsahovým službám pre účastníkov, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte Únie, v prospech spotrebiteľov v Európskej únii. Riadené a primerané zavedenie cezhraničnej prenosnosti bude pre jeho príjemcov dodatočným prostriedkom k zákonnému prístupu k online obsahu. Pojem „dočasná prítomnosť“ by mal byť primeraný cieľu tohto nariadenia, a to poskytnúť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb účastníkom s prechodným pobytom v inom členskom štáte Únie a obvyklým pobytom vo svojom členskom štáte bydliska.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára zmluvy s poskytovateľmi služieb o poskytovaní online obsahových služieb. Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte Únie, však často nemajú prístup k online obsahovým službám, na ktoré nadobudli právo v domovskej krajine, a nemôžu ich využívať.

(3)  Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára zmluvy s poskytovateľmi služieb o poskytovaní online obsahových služieb. Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte Únie, však často nemôžu ďalej využívať prístup k online obsahovým službám, na ktoré zákonne nadobudli právo vo svojom členskom štáte bydliska.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Poskytovaniu týchto služieb spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte bráni viacero prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú obsah ako hudba, hry či filmy, ktoré sú na základe legislatívy Únie chránené autorskými a/alebo súvisiacimi právami. Prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb pramenia predovšetkým z toho, že práva na prenos obsahu chráneného autorskými a/alebo súvisiacimi právami ako audiovizuálne diela sa často udeľujú formou územne obmedzenej licencie, ako aj z toho, že poskytovatelia online služieb sa môžu rozhodnúť obsluhovať iba určité trhy.

(4)  Poskytovaniu týchto služieb spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte bráni viacero prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú obsah ako hudba, hry, zábavné programy či filmy, ktoré sú na základe právnych predpisov Únie chránené autorskými a/alebo súvisiacimi právami. V súčasnosti sa problémy súvisiace s cezhraničnou prenosnosťou online obsahových služieb líšia v závislosti od sektora: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ1a sa zaoberá sektorom hudby a stanovuje udeľovanie multiteritoriálnych licencií a celoeurópskych licencií, zatiaľ čo audiovizuálny sektor, v ktorom prevláda model udeľovania výhradných teritoriálnych licencií, zatiaľ nebol predmetom žiadnej úpravy. Toto nariadenie je zamerané na riešenie ťažkostí spojených s ponukou prenosnosti v príslušných sektoroch bez toho, aby bola dotknutá vysoká úroveň ochrany zaručená autorským právom a súvisiacimi právami v Únii, najmä bez toho, aby bol dotknutý existujúci model udeľovania teritoriálnych licencií, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní a produkcii kultúrneho obsahu prispôsobeného rôznym trhom v Únii, a teda prispieva k ďalšej existencii silnej európskej kultúrnej rozmanitosti.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  To isté platí aj pre ďalšie druhy obsahu ako napríklad športové podujatia, na ktoré sa autorské a/alebo súvisiace práva podľa legislatívy Únie nevzťahujú, ale ktoré môžu podliehať autorským a súvisiacim právam alebo iným osobitným predpisom podľa vnútroštátnej legislatívy a často na ne organizátori týchto podujatí tiež udeľujú licencie alebo sa poskytovateľom online služieb ponúkajú na územnom základe. Prenos takéhoto obsahu organizáciami vysielania chránia súvisiace práva, ktoré boli na úrovni EÚ zosúladené. Okrem toho prenos takéhoto obsahu často zahŕňa prvky chránené autorskými právami ako napríklad hudba, úvodné či záverečné video sekvencie alebo grafika. Okrem toho určité prvky takýchto prenosov spojené s dianím významným pre spoločnosť alebo s udalosťami, o ktoré je vysoký verejný záujem, na účely krátkych správ zosúladila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ22. Audiovizuálne mediálne služby v zmysle smernice 2010/13/EÚ zahŕňajú služby sprístupňujúce obsah ako športové podujatia, správy či aktuality.

(5)  To isté platí aj pre ďalšie druhy obsahu ako napríklad športové podujatia, na ktoré sa autorské a/alebo súvisiace práva podľa právnych predpisov Únie nevzťahujú, ale ktoré môžu podliehať autorským a súvisiacim právam alebo iným osobitným právnym predpisom podľa vnútroštátneho práva a často na ne organizátori týchto podujatí tiež udeľujú licencie alebo sa poskytovateľom online služieb ponúkajú na územnom základe. Prenos takéhoto obsahu organizáciami vysielania chránia súvisiace práva, ktoré boli na úrovni EÚ zosúladené. Okrem toho prenos takéhoto obsahu často zahŕňa prvky chránené autorskými právami ako napríklad hudba, úvodné či záverečné video sekvencie alebo grafika. Navyše, určité prvky takýchto prenosov spojené s dianím významným pre spoločnosť alebo s udalosťami, o ktoré je vysoký verejný záujem, na účely krátkych správ zosúladila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ22. Audiovizuálne mediálne služby v zmysle smernice 2010/13/EÚ zahŕňajú služby sprístupňujúce obsah ako športové podujatia, správy či aktuality. Na základe článku 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa požaduje, aby Únia zohľadnila kultúrne aspekty vo svojej činnosti podľa ustanovení zmlúv. Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii by sa preto malo zohľadniť zachovanie kultúrnej rozmanitosti a prístup k nej, v súlade s Dohovorom UNESCO z 20. októbra 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

__________________

__________________

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách), Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1 – 24.

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Online obsahové služby sa preto čoraz viac predávajú v balíkoch, kde obsah, ktorý nie je chránený autorskými a/alebo súvisiacimi právami, nemožno oddeliť od toho, na ktorý sa autorské a/alebo súvisiace práva vzťahujú, bez výrazného zníženia hodnoty služby poskytovanej spotrebiteľom. Platí to najmä pre prémiový obsah ako športové či iné udalosti, o ktoré majú spotrebitelia veľký záujem. Aby poskytovatelia služieb mohli spotrebiteľom plne sprístupniť svoje online obsahové služby, musí sa toto nariadenie vzťahovať aj na takýto obsah využívaný v rámci online obsahových služieb, a teda aj na audiovizuálne mediálne služby v zmysle smernice 2010/13/EÚ, ako aj na všetok prenos organizácií vysielania.

(6)  Online obsahové služby sa preto čoraz viac predávajú v balíkoch, kde obsah, ktorý nie je chránený autorskými a/alebo súvisiacimi právami, nemožno oddeliť od toho, na ktorý sa autorské a/alebo súvisiace práva vzťahujú, bez výrazného zníženia hodnoty služby poskytovanej spotrebiteľom. Platí to najmä pre prémiový obsah ako športové či iné udalosti, o ktoré majú spotrebitelia veľký záujem. Aby poskytovatelia služieb mohli spotrebiteľom počas dočasnej prítomnosti týchto spotrebiteľov v inom členskom štáte než v členskom štáte ich bydliska plne sprístupniť svoje online obsahové služby, musí sa toto nariadenie vzťahovať aj na takýto obsah využívaný v rámci online obsahových služieb, a teda aj na audiovizuálne mediálne služby v zmysle smernice 2010/13/EÚ, ako aj na všetok prenos organizácií vysielania.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Práva na diela a iné predmety ochrany harmonizuje okrem iného smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES23, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES24, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES25 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/2426.

(7)  Práva na diela a iné predmety ochrany harmonizuje okrem iného smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES23, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES24, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES25, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES26 a smernica 2014/26/EÚ.

__________________

__________________

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20 – 28).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10).

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35).

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16).

 

 

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Nie vždy je možné licenciu na príslušné práva získať – najmä ak sú licencie k právam na obsah exkluzívne. Na zaručenie svojej územnej exkluzivity sa poskytovatelia online služieb v licenčných zmluvách s držiteľmi práv vrátane organizácií vysielania alebo organizátorov podujatí často zaväzujú, že zabránia prístupu svojich účastníkov k službe a jej využívaniu mimo územia, na ktoré drží poskytovateľ služby licenciu. Tieto zmluvné obmedzenia poskytovateľov služieb nútia k opatreniam ako zamietnutie prístupu k službe z IP adries mimo príslušného územia. Jedna z prekážok cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb teda spočíva v zmluvách medzi poskytovateľmi online služieb a ich účastníkmi, a tie zas odrážajú ustanovenia o územných obmedzeniach v zmluvách medzi danými poskytovateľmi služieb a držiteľmi práv.

(10)  Nie vždy je možné licenciu na príslušné práva získať – najmä ak sú licencie k právam na obsah exkluzívne. Na zaručenie svojej územnej exkluzivity sa poskytovatelia online služieb v licenčných zmluvách s držiteľmi práv vrátane organizácií vysielania alebo organizátorov podujatí často zaväzujú, že zabránia prístupu svojich účastníkov k službe a jej využívaniu mimo územia, na ktoré drží poskytovateľ služby licenciu. Týmto nariadením by sa mal uspokojiť dopyt po prístupe k online obsahovým službám na prenosnom základe a po využívaní týchto služieb v celej Únii v prípade všetkých účastníkov, ktorí sa dočasne nachádzajú v členskom štáte inom než členský štát ich bydliska, pričom sa ním zabezpečí dodržiavanie zásady teritoriality, ktorá je nevyhnutná pre riadny rozvoj a udržateľné financovanie európskeho audiovizuálneho a kinematografického sektora.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Okrem toho Súdny dvor v spojených veciach C-403/08 a C-429/08, Football Association Premier League a i., EÚ:C:2011:631 dospel k záveru, že určité obmedzenia na poskytovanie služieb nemôžu byť odôvodnené vzhľadom na cieľ ochrany práv duševného vlastníctva.

(11)  Okrem toho treba zohľadniť rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-403/08 a C-429/08, Football Association Premier League a i.1a.

 

_________________

 

1a Rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 2011, Football Association Premier League a i., C-403/08 a C-429/08, ECLI:EU:C:2011 :631.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Cieľom tohto nariadenia je preto úprava právneho rámca, ktorá zaistí, aby udeľovanie licencií na práva prestalo byť prekážkou cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii a aby bolo možné zabezpečiť cezhraničnú prenosnosť.

(12)  Cieľom tohto nariadenia je preto úprava právneho rámca týkajúceho sa autorského práva a s ním súvisiacich práv v záujme dosiahnutia spoločného prístupu pri poskytovaní online obsahových služieb účastníkom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte, než je členský štát ich bydliska, bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov pre účastníka a tým, že sa zavedie jednoznačne vyložiteľná právna fikcia zameraná na odstránenie prekážok prenosnosti legálne získaného online obsahu, ktoré súvisia s udeľovaním licencií na práva. Pojem cezhraničnej prenosnosti by sa mal jasne odlíšiť od pojmu cezhraničného prístupu, ktorý za žiadnych okolností nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré poskytovateľ služieb po získaní príslušných práv od držiteľov práv na určitom území poskytuje svojim účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek formou vrátane strímingu, sťahovania alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá použitie daného obsahu umožňuje. Prihlásenie na odber upozornení na obsah alebo jednoduchý súhlas s použitím HTML cookies by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za zmluvu o poskytovaní online obsahovej služby.

(13)  Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré poskytovateľ služieb po získaní príslušných práv od držiteľov práv na určitom území poskytuje svojim účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek formou vrátane strímingu, sťahovania, aplikácií alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá použitie daného obsahu umožňuje. Prihlásenie na odber upozornení na obsah, jednoduchý systém prihlásenia na základe všeobecných osobných informácií, ako sú e-mailová adresa alebo meno používateľa, alebo jednoduchý súhlas s použitím HTML cookies by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za zmluvu o poskytovaní online obsahovej služby.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na online obsahové služby, ku ktorým majú účastníci skutočný prístup a môžu ich využívať v členskom štáte svojho obvyklého pobytu bez obmedzenia na určité miesto; nie je totiž vhodné vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov služieb, ktorí neponúkajú prenosné služby v domovskej krajine.

(15)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na online obsahové služby, ku ktorým majú účastníci skutočný prístup a môžu ich využívať vo svojom členskom štáte bydliska bez obmedzenia na určité miesto, keďže nie je vhodné vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov služieb, ktorí neponúkajú prenosné služby v členskom štáte bydliska účastníka.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na online obsahové služby poskytované za peňažnú odplatu. Poskytovatelia týchto služieb dokážu overiť členský štát pobytu svojich účastníkov. Právo využívať online obsahovú službu by sa malo považovať za nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už uhradenú priamo poskytovateľovi danej online obsahovej služby alebo inej strane ako napríklad poskytovateľovi balíka, v ktorom je zlúčená telekomunikačná služba a online obsahová služba od iného poskytovateľa.

(16)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na online obsahové služby poskytované za peňažnú odplatu. Poskytovatelia týchto služieb dokážu overiť členský štát pobytu svojich účastníkov. Právo využívať online obsahovú službu by sa malo považovať za nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už uhradenú priamo poskytovateľovi danej online obsahovej služby alebo inej strane ako napríklad poskytovateľovi balíka, v ktorom je zlúčená telekomunikačná služba a online obsahová služba od iného poskytovateľa. Platba povinného poplatku za služby verejnoprávneho vysielania by sa nemala považovať za peňažnú odplatu za získanie prístupu k týmto online obsahovým službám na základe cezhraničnej prenosnosti.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na online obsahové služby poskytované bezodplatne sa toto nariadenie vzťahuje tiež, pokiaľ poskytovatelia overujú členský štát pobytu svojich účastníkov. Nariadenie by sa nemalo vzťahovať na online obsahové služby poskytované bezodplatne, ak ich poskytovatelia neoverujú členský štát pobytu účastníkov, keďže inak by museli výrazne zmeniť spôsob poskytovania týchto služieb, čo by zahŕňalo neprimerané náklady. Pokiaľ ide o overovanie členského štátu pobytu účastníka, mali by sa využiť informácie ako platba licenčného poplatku za iné služby poskytované v členskom štáte pobytu, prípadná zmluva o internetovom alebo telefonickom pripojení, IP adresa alebo iné spôsoby autentifikácie, ktoré poskytovateľovi umožnia s primeranou istotou určiť členský štát pobytu účastníka.

(17)   V súčasnosti poskytovatelia online obsahových služieb poskytovaných bezodplatne vo všeobecnosti neoverujú členský štát bydliska svojich používateľov s dostatočným stupňom istoty. Niektorí z týchto poskytovateľov však už overujú členský štát bydliska svojich používateľov alebo tak plánujú urobiť v blízkej budúcnosti. S cieľom podporovať tento trend, v záujme spotrebiteľov a bez toho, aby tým boli poškodení poskytovatelia, ktorých technické a finančné zdroje sú obmedzené, by títo poskytovatelia mali mať možnosť, aby boli zahrnutí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia za predpokladu, že spĺňajú požiadavky týkajúce sa overovania členského štátu bydliska používateľov ich služieb v súlade s týmto nariadením. Ak títo poskytovatelia využijú túto možnosť, mali by dodržiavať rovnaké povinnosti, aké sú stanovené v tomto nariadení pre poskytovateľov online obsahových služieb, ktoré sú poskytované za odplatu. Poskytovatelia služieb by mali včas informovať používateľov a takisto držiteľov práv o svojom rozhodnutí využiť túto možnosť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb je nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia online služieb umožnili svojim účastníkom využívať službu v členskom štáte, kde sa dočasne nachádzajú, sprístupnením rovnakého obsahu na rovnakom počte a rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k službe alebo jej využívaní pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte – napríklad obmedzenie funkčnosti služby alebo kvality jej poskytovania – by sa považovali za obchádzanie povinnosti umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, a teda by boli v rozpore s týmto nariadením.

(18)  Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb je nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia online služieb umožnili svojim účastníkom využívať službu v členskom štáte, kde sa dočasne nachádzajú, sprístupnením rovnakého obsahu na rovnakom počte a rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. Poskytovateľ online služieb by mal umožniť svojim účastníkom využívanie služby v členskom štáte ich dočasnej prítomnosti tým, že im poskytne prístup rovnakým spôsobom ako v členskom štáte ich bydliska. Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k službe alebo jej využívaní pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte – napríklad obmedzenie funkčnosti služby alebo kvality jej poskytovania – by sa považovali za obchádzanie povinnosti umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, a teda by boli v rozpore s týmto nariadením. Toto ustanovenie by však nemalo brániť poskytovateľom online obsahových služieb vo vykonávaní činností na účely informovania s cieľom bojovať proti nepovolenému prístupu k online obsahovým službám alebo ich využívaniu, alebo proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v súvislosti s obsahom poskytovaným týmito poskytovateľmi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Požiadavka, aby sa účastníkom, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte než členský štát pobytu, poskytovali online obsahové služby v rovnakej kvalite ako v členskom štáte pobytu, by mohla viesť k vysokým nákladom pre poskytovateľov služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto nariadenie od poskytovateľov online obsahových služieb vyžadovalo opatrenia na zaistenie kvality poskytovania týchto služieb nad rámec kvality ponúkanej miestnym online pripojením, ktoré si účastník pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte zvolil. V takom prípade poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné zníženie kvality poskytovania služby. Ak sa však poskytovateľ výslovne zaviaže zaručiť účastníkom určitú kvalitu poskytovania služby pri ich dočasnej prítomnosti v iných členských štátoch, je danou dohodou viazaný.

(19)  Požiadavka, aby sa účastníkom, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte než členský štát bydliska, poskytovali online obsahové služby v rovnakej kvalite ako v členskom štáte bydliska, by mohla viesť k vysokým nákladom pre poskytovateľov služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto nariadenie od poskytovateľov online obsahových služieb vyžadovalo opatrenia na zaistenie kvality poskytovania týchto služieb nad rámec kvality ponúkanej miestnym online pripojením, ktoré si účastník pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte zvolil. V takom prípade poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné zníženie kvality poskytovania služby za predpokladu, že je to spôsobené objektívnymi dôvodmi, ako je nedostatočná vnútroštátna infraštruktúra. Poskytovateľ služby by však mal informovať spotrebiteľa o možnom znížení kvality už pri uzatváraní zmluvy o predplatení. Ak sa však poskytovateľ výslovne zaviaže zaručiť účastníkom určitú kvalitu poskytovania služby pri ich dočasnej prítomnosti v iných členských štátoch, je danou dohodou viazaný. Poskytovatelia online obsahových služieb by mali zabezpečiť, aby boli ich používatelia riadne informovaní o podmienkach využívania online obsahových služieb v iných členských štátoch, než je ich členský štát bydliska, ako aj o tom, že tieto podmienky sa môžu líšiť od tých, ktoré platia v ich členskom štáte bydliska.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Aby sa zaistilo, že poskytovatelia online obsahových služieb budú dodržiavať povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez toho, aby získali príslušné práva v inom členskom štáte, je potrebné stanoviť, že poskytovatelia služieb, ktorí zákonne poskytujú prenosné online obsahové služby v členskom štáte pobytu účastníkov, majú vždy právo poskytovať takéto služby daným účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte. Na to by sa malo stanoviť, že poskytovanie a využívanie takýchto online obsahových služieb a prístup k nim sa považujú za realizované v členskom štáte pobytu účastníka.

(20)  Aby sa zaistilo, že poskytovatelia online obsahových služieb poskytovaných za odplatu a poskytovatelia online obsahových služieb poskytovaných bezodplatne, ktorí sa rozhodli začleniť sa do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, budú dodržiavať povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez toho, aby získali príslušné práva v inom členskom štáte, je potrebné stanoviť, že títo poskytovatelia majú vždy právo poskytovať takéto služby daným účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte. Nato by sa malo stanoviť, že v rámci tohto nariadenia sa poskytovanie a využívanie takýchto online obsahových služieb a prístup k nim považujú za realizované v členskom štáte bydliska účastníka. Týmto nariadením a najmä právnym mechanizmom lokalizácie poskytovania a využívania online obsahovej služby a prístupu k nej v členskom štáte bydliska účastníka by nemala byť dotknutá možnosť, aby poskytovateľ služieb umožnil účastníkovi dodatočný prístup a používanie obsahu, na ktorý poskytovateľ služieb v členskom štáte získal licenciu, ak je účastník dočasne prítomný, za predpokladu, že potrebné licencie boli získané v súlade so smernicami 2001/29/ES a 2014/26/EÚ a že poskytovatelia služieb majú povolenie od držiteľov práv na používanie ich obsahu. Je však dôležité poznamenať, že tento právny mechanizmus by sa mal uplatňovať len na účely presadzovania prenosnosti online obsahových služieb.

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Z pohľadu udeľovania licencií na autorské a súvisiace práva to znamená, že príslušné rozmnožovanie, verejný prenos a sprístupňovanie diel a iných predmetov ochrany, ako aj extrakcia či opätovného použitie v súvislosti s databázami chránenými právami sui generis, ku ktorým dochádza v rámci poskytovania služby účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v členskom štáte inom ako členský štát pobytu, by sa mali považovať za realizované v členskom štáte pobytu účastníka. Malo by sa teda uznať, že poskytovatelia služieb tieto úkony vykonávajú na základe povolení, ktoré príslušní držitelia práv udelili pre členský štát pobytu týchto účastníkov. Vždy, keď poskytovatelia služieb vykonajú verejný prenos alebo rozmnožia obsah v členskom štáte účastníka na základe povolenia od príslušných držiteľov práv, účastník dočasne prítomný v členskom štáte inom, než je jeho členský štát pobytu, by mal mať možnosť prístupu k danej službe a jej využívania a podľa potreby by mal byť schopný vykonať akékoľvek relevantné úkony rozmnožovania ako napr. stiahnutie, na ktoré by mal nárok vo vlastnom členskom štáte pobytu. Poskytovanie online obsahovej služby poskytovateľom služby účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte inom ako jeho členský štát pobytu a využívanie tejto služby účastníkom v súlade s týmto nariadením by sa nemali považovať za porušenie autorských a súvisiacich práv, ani akýkoľvek iných práv súvisiacich s používaním obsahu zahrnutého v danej službe.

(21)  Z pohľadu udeľovania licencií na autorské a súvisiace práva to znamená, že príslušné rozmnožovanie, verejný prenos a sprístupňovanie diel a iných predmetov ochrany, ako aj extrakcia či opätovné použitie v súvislosti s databázami chránenými právami sui generis, ku ktorým dochádza v rámci poskytovania služby účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v členskom štáte inom ako členský štát bydliska, by sa mali považovať za realizované v členskom štáte bydliska účastníka. Malo by sa teda uznať, že poskytovatelia služieb tieto úkony vykonávajú na základe povolení, ktoré príslušní držitelia práv udelili pre členský štát bydliska týchto účastníkov. Vždy, keď poskytovatelia služieb vykonajú verejný prenos alebo rozmnožia obsah v členskom štáte účastníka na základe povolenia od príslušných držiteľov práv, účastník dočasne prítomný v členskom štáte inom, než je jeho členský štát bydliska, by mal mať možnosť prístupu k danej službe a jej využívania a podľa potreby by mal byť schopný vykonať akékoľvek relevantné úkony rozmnožovania ako napríklad stiahnutie, na ktoré by mal nárok vo vlastnom členskom štáte bydliska. Za predpokladu, že členský štát bydliska účastníka bol účinne overený v súlade s týmto nariadením, poskytovanie online obsahovej služby poskytovateľom služby účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte inom ako jeho členský štát bydliska a využívanie tejto služby účastníkom v súlade s týmto nariadením by sa nemali považovať za porušenie autorských a súvisiacich práv, ani akýchkoľvek iných práv súvisiacich s používaním obsahu zahrnutého v danej službe.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Poskytovatelia služieb by nemali niesť zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť svojim účastníkom využívanie služby v členskom štáte dočasnej prítomnosti. Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb by preto mali byť nevymožiteľné.

(22)  Poskytovatelia online obsahových služieb poskytovaných za odplatu a poskytovatelia online obsahových služieb poskytovaných bezodplatne, ktorí sa rozhodli, že budú zahrnutí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by nemali niesť zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť svojim účastníkom využívanie služby v členskom štáte dočasnej prítomnosti. Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb by preto mali byť nevymožiteľné, pokiaľ tieto ustanovenia zakazujú cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb pre účastníkov, ktorí neposkytnú potrebné informácie požadované podľa tohto nariadenia na účely overenia ich členského štátu bydliska. Poskytovatelia online obsahových služieb a držitelia práv na ne by nemali byť oprávnení obchádzať uplatňovanie tohto nariadenia tým, že si pri uzatváraní zmlúv zvolia za uplatniteľné právo právo krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ. To by malo platiť aj pre zmluvy uzatvorené medzi poskytovateľmi online obsahových služieb a účastníkmi.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a.  V tomto nariadení sa vymedzujú viaceré pojmy potrebné na jeho uplatňovanie vrátane pojmu členského štátu bydliska. Členský štát bydliska by mal byť stanovený s ohľadom na ciele tohto nariadenia a potrebu zabezpečiť jeho jednotné uplatňovanie v Únii. Pojem „členský štát bydliska“ by sa mal vymedziť ako členský štát, v ktorom má účastník obvyklý pobyt. Poskytovateľ, ktorý stanovil členský štát bydliska účastníka v súlade s týmto nariadením, by mal mať na účely tohto nariadenia možnosť predpokladať, že overený členský štát bydliska je jediný členský štát bydliska účastníka. Pokiaľ ide o súčasné a budúce ustanovenia týkajúce sa online obsahových služieb, poskytnutie prenosnosti účastníkom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte, by nemalo byť podnetom na osobitné zmluvné ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Poskytovatelia služieb by mali zaistiť riadne informovanie svojich účastníkov o podmienkach využívania online obsahových služieb v členských štátoch iných ako členský štát pobytu účastníka. Nariadenie umožňuje držiteľom práv vyžadovať, aby poskytovateľ služby použil účinné prostriedky na overenie, že online obsahová služba sa poskytuje v súlade s týmto nariadením. Je však potrebné zabezpečiť, aby vyžadované prostriedky boli primerané a nepresahovali rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu. Medzi príklady potrebných technických a organizačných opatrení patrí vzorkovanie IP adries miesto neustáleho monitorovania polohy, transparentné informovanie jednotlivcov o použitých metódach overovania a o jeho účele a primerané bezpečnostné opatrenia. Keďže pri overovaní nie je dôležitá poloha, ale iba členský štát, v ktorom účastník k službe pristupuje, údaje o presnej polohe by sa na tento účel zbierať a spracovávať nemali. Podobne ak na poskytnutie služby stačí autentifikácia účastníka, nemala by sa vyžadovať jeho identifikácia.

(23)  Poskytovatelia služieb by mali zaistiť riadne informovanie svojich účastníkov o podmienkach využívania online obsahových služieb v členských štátoch iných ako členský štát bydliska účastníka. V tomto nariadení by sa mala ustanoviť povinnosť poskytovateľov online obsahových služieb, ktoré sa poskytujú za peňažnú odplatu účastníkom, ktorí sú dočasne prítomní v inom členskom štáte, ako je členský štát ich bydliska, využívať účinné a primerané prostriedky na overovanie členského štátu bydliska ich účastníkov. Je na poskytovateľovi služby, aby rozhodol, ktorú metódu overenia uplatní. Poskytovatelia online obsahových služieb by mali mať pri overovaní členského štátu bydliska účastníka možnosť vybrať si spomedzi spôsobov overenia uvedených v článku 3a. Uplatnenie týchto prostriedkov overenia by nemalo presiahnuť rámec nevyhnutný na overenie členského štátu bydliska účastníka.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  Na účely tohto nariadenia by účastníci mali mať nárok na cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb iba v prípade, že majú obvyklý pobyt v členskom štáte Európskej únie. Poskytovatelia online obsahovej služby by mali byť povinní požiadať svojich účastníkov o poskytnutie informácií potrebných na dostatočné overenie ich členského štátu bydliska. Ak účastník tieto informácie neposkytne a poskytovateľ preto nemôže overiť členský štát bydliska tohto účastníka, ako sa požaduje v tomto nariadení, poskytovateľ by mu nemal poskytnúť cezhraničnú prenosnosť predmetnej online obsahovej služby podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23b.  Poskytovateľovi online obsahovej služby by sa malo umožniť vykonávať náhodné kontroly IP adresy účastníka počas trvania jeho zmluvy v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES1a a 2002/58/ES1b a s nariadením (EÚ) 2016/6791c Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ je to nevyhnutné na účely určenia členského štátu, z ktorého účastník pristupuje k online obsahovej službe. Keďže pri takejto kontrole nie je dôležitá presná poloha, ale skôr to, z ktorého členského štátu účastník pristupuje k službe, údaje o presnej polohe alebo akékoľvek iné osobné údaje by sa na tento účel zbierať a spracúvať nemali. Jediným cieľom IP kontrol by malo byť určenie toho, či účastník pristupuje k online obsahovej službe v členskom štáte bydliska alebo mimo neho. Preto by sa údaje vyplývajúce z takýchto náhodných kontrol mali zbierať v binárnom formáte. Poskytovateľ služby by za žiadnych okolností nemal prekročiť túto úroveň informácií. Ak sa poskytovateľ online obsahovej služby rozhodne spoliehať sa na takéto prostriedky overenia, mal by o tom vopred informovať účastníka v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a s nariadením (EÚ) 2016/679.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23c.   Poskytovateľ služby, ktorý má oprávnené pochybnosti v súvislosti s členským štátom bydliska účastníka, by mal mať možnosť požiadať účastníka o poskytnutie overovacích dokumentov. Takéto žiadosti by sa však mali obmedziť na jedenkrát ročne.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, slobodou prejavu a slobodou podnikania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES. Poskytovatelia služieb sa najmä musia uistiť, že každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia je nevyhnutné a primerané svojmu účelu.

(24)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, slobodou prejavu, slobodou podnikania a vlastníckym právom vrátane duševného vlastníctva. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a s nariadením (EÚ) 2016/679. Poskytovatelia služieb sa najmä musia uistiť, že každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia je nevyhnutné a primerané svojmu účelu. Potrebné technické a organizačné opatrenia by mali zahŕňať poskytovanie transparentných informácií účastníkom, pokiaľ ide o metódy používané na overovanie, ich cieľ, ako aj nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 zmluvy. Pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa nemali použiť na obmedzenie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou.

(25)  Uplatňovanie tohto nariadenia zlepší konkurencieschopnosť podporou inovácií v oblasti online obsahových služieb a vytvorením atraktívnejších podmienok pre spotrebiteľov na cezhraničné využívanie týchto služieb. Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 zmluvy. Pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa nemali použiť na obmedzenie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25a.  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie smernice 2014/26/EÚ a najmä jej hlavy III, ktorá sa týka udeľovania multiteritoriálnych licencií na online práva. Toto nariadenie je plne v súlade s cieľom uľahčiť legálny prístup k obsahu, ktorý je chránený autorskými právami a súvisiacimi právami, ako aj k službám spätým s obsahom.

 

 

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Licenčné zmluvy na obsah sa zväčša uzatvárajú na pomerne dlhé obdobie. Preto s cieľom zaistiť, aby všetci spotrebitelia s pobytom v Únii mohli využívať cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb z časového hľadiska rovnocenne a bez zbytočných omeškaní, by sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na zmluvy uzatvorené a práva nadobudnuté pred prvým dátumom jeho uplatňovania, ak sú relevantné z hľadiska cezhraničnej prenosnosti online obsahovej služby poskytovanej po uvedenom dátume. Je to potrebné aj na zaistenie rovnakých podmienok pre poskytovateľov služieb na vnútornom trhu, keďže poskytovatelia, ktorí s držiteľmi práv uzavreli dlhodobé zmluvy, budú svojim účastníkom môcť ponúknuť cezhraničnú prenosnosť bez ohľadu na to, či majú možnosť tieto zmluvy prerokovať. Navyše by toto ustanovenie malo zabezpečiť, že keď poskytovatelia služieb prijímajú opatrenia potrebné na cezhraničnú prenosnosť ich služieb, budú takúto prenosnosť môcť ponúkať na celý svoj online obsah. V neposlednom rade by sa vďaka nemu držitelia práv mohli vyhnúť potrebe prerokovávať platné licenčné zmluvy s cieľom umožniť ponuku cezhraničnej prenosnosti služieb poskytovateľmi.

(26)  Licenčné zmluvy na obsah sa zväčša uzatvárajú na pomerne dlhé obdobie. Preto s cieľom zaistiť, aby všetci spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli využívať cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb z časového hľadiska rovnocenne a bez zbytočných omeškaní, by sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na zmluvy uzatvorené a práva nadobudnuté pred prvým dátumom jeho uplatňovania, ak sú relevantné z hľadiska cezhraničnej prenosnosti online obsahovej služby poskytovanej po uvedenom dátume. Je to potrebné aj na zaistenie rovnakých podmienok pre poskytovateľov služieb na vnútornom trhu, najmä pre MSP, keďže poskytovatelia, ktorí s držiteľmi práv uzavreli dlhodobé zmluvy, budú svojim účastníkom môcť ponúknuť cezhraničnú prenosnosť bez ohľadu na to, či majú možnosť tieto zmluvy prerokovať. Navyše by toto ustanovenie malo zabezpečiť, že keď poskytovatelia služieb prijímajú opatrenia potrebné na cezhraničnú prenosnosť ich služieb, budú takúto prenosnosť môcť ponúkať na celý svoj online obsah. Toto ustanovenie by sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov online obsahových služieb ponúkaných v balíkoch kombinujúcich elektronické komunikačné služby a online obsahové služby. V neposlednom rade by sa vďaka nemu držitelia práv mohli vyhnúť potrebe prerokovávať platné licenčné zmluvy s cieľom umožniť ponuku cezhraničnej prenosnosti služieb poskytovateľmi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Keďže sa teda nariadenie bude vzťahovať na niektoré zmluvy a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, je zároveň vhodné stanoviť primeranú lehotu medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a dátumom jeho uplatňovania, ktorá umožní držiteľom práv a poskytovateľom služieb prijať opatrenia na prispôsobenie sa novej situácii a zároveň umožní poskytovateľom služieb upraviť podmienky využívania ich služieb.

(27)  Keďže sa teda toto nariadenie bude vzťahovať na niektoré zmluvy a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, je zároveň vhodné stanoviť primeranú lehotu medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a dátumom jeho uplatňovania, čo umožní držiteľom práv a poskytovateľom online obsahových služieb prijať opatrenia na prispôsobenie sa novej situácii a zároveň umožní poskytovateľom služieb upraviť podmienky využívania ich služieb. Zmeny podmienok využívania online obsahových služieb, ktoré boli navrhnuté výhradne na účel dosiahnutia súladu s požiadavkami tohto nariadenia, by nemali viesť k slabšej ochrane účastníkov alebo držiteľov autorských práv a súvisiacich práv.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  V záujme cieľa zaistenia cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa priamo uplatňuje v členských štátoch. Je to potrebné na zaistenie, aby sa pravidlá cezhraničnej prenosnosti v členských štátoch uplatňovali jednotne a aby nadobudli účinnosť súčasne pre všetky online obsahové služby. Iba nariadením sa zaistí miera právnej istoty potrebná na to, aby mohli spotrebitelia plne využiť cezhraničnú prenosnosť v celej Únii.

(28)  V záujme cieľa zaistenia cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa priamo uplatňuje v členských štátoch. Je to potrebné na zaistenie, aby sa pravidlá cezhraničnej prenosnosti v členských štátoch uplatňovali jednotne a aby nadobudli účinnosť súčasne pre všetky online obsahové služby. Iba nariadením sa zaistí miera právnej istoty potrebná nato, aby mohli spotrebitelia plne využiť cezhraničnú prenosnosť v celej Únii a aby sa zabezpečilo, aby sa na držiteľov práv a poskytovateľov online služieb z rôznych členských štátov vzťahovali rovnaké pravidlá.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Keďže ciel tohto nariadenia – úpravu právneho rámca v záujme poskytovania cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii – nemôžu dostatočne zabezpečiť členské štáty, a teda ho vzhľadom na rozsah a účinok možno lepšie zaistiť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. Preto toto nariadenie nemá podstatný vplyv na spôsob poskytovania licencií na práva a ich držiteľov ani poskytovateľov služieb nezaväzuje k prejednávaniu zmlúv. Okrem toho toto nariadenie nevyžaduje, aby poskytovateľ prijímal opatrenia na zaistenie kvality poskytovania online obsahových služieb mimo členského štátu pobytu účastníka. A napokon, toto nariadenie sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí služby poskytujú bez peňažnej odplaty a neoverujú členský štát pobytu účastníkov. Nespôsobuje teda žiadne neprimerané náklady,

(29)  Keďže ciel tohto nariadenia – úpravu právneho rámca v záujme poskytovania cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii – nemôžu dostatočne zabezpečiť členské štáty, ale ho teda vzhľadom na rozsah a účinok možno lepšie zaistiť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii, pričom zároveň treba rešpektovať Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886 v znení posledných zmien z 28. septembra 1979, ako aj Zmluvu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o autorskom práve (WCT) a Zmluvu WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT), ktoré boli prijaté 20. decembra 1996 v Ženeve. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. Preto toto nariadenie nemá podstatný vplyv na spôsob poskytovania licencií na práva a ich držiteľov ani poskytovateľov služieb nezaväzuje k prerokúvaniu zmlúv. Okrem toho si toto nariadenie nevyžaduje, aby poskytovateľ prijímal opatrenia na zaistenie kvality poskytovania online obsahových služieb mimo členského štátu bydliska účastníka.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup k zaisteniu toho, aby mali účastníci online obsahových služieb v Únii pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte k týmto službám prístup a mohli ich využívať.

Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup v rámci Únie na zaistenie toho, aby mali účastníci legálne získaných online obsahových služieb v členskom štáte svojho bydliska prístup k týmto službám a mohli ich využívať bez akéhokoľvek dodatočného poplatku počas svojej dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte, než je členský štát ich bydliska. Takýto prístup k službám a ich využívanie podlieha účinnému predchádzajúcemu overeniu členského štátu bydliska účastníka v súlade s článkom 3a.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „účastník“ je každý spotrebiteľ, ktorý má na základe zmluvy s poskytovateľom o poskytovaní online obsahovej služby prístup k takejto službe a môže ju využívať v členskom štáte pobytu;

a)  „účastník“ je každý spotrebiteľ, ktorý má na základe zmluvy s poskytovateľom o poskytovaní online obsahovej služby prístup k takejto službe a môže ju využívať v členskom štáte bydliska;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „členský štát pobytu“ je členský štát, kde má účastník obvyklý pobyt;

c)  „členský štát bydliska“ je členský štát, v ktorom má účastník obvyklý pobyt;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „dočasne prítomný“ znamená, že účastník sa nachádza v členskom štáte inom ako členský štát pobytu;

d)  „dočasne prítomný“ znamená inú než trvalú prítomnosť účastníka v členskom štáte inom, než je členský štát jeho bydliska;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „online obsahová služba“ je služba podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorú poskytovateľ služby zákonne poskytuje online v členskom štáte pobytu na prenosnom princípe a ktorá je audiovizuálnou mediálnou službou v zmysle smernice 2010/13/EÚ alebo službou, ktorej hlavnou črtou je sprístupňovanie diel, iných predmetov ochrany alebo prenosov organizácií vysielania, či už lineárne alebo na požiadanie, ktorá sa účastníkovi poskytuje za dohodnutých podmienok buď:

e)  „online obsahová služba“ je služba podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorú poskytovateľ služby zákonne poskytuje online účastníkovi alebo používateľovi v členskom štáte jeho bydliska na prenosnom základe a ktorá je audiovizuálnou mediálnou službou v zmysle smernice 2010/13/EÚ alebo službou, ktorej hlavnou črtou je poskytovanie prístupu k dielam, iným predmetom ochrany alebo prenosom organizácií vysielania alebo ich využívanie, či už lineárne alebo na požiadanie, ktorá sa poskytuje za dohodnutých podmienok:

1.  za peňažnú odplatu alebo

1.  za peňažnú odplatu a/alebo

2.  bezodplatne, za predpokladu, že poskytovateľ overuje členský štát pobytu účastníka;

2.  bezodplatne, za predpokladu, že poskytovateľ online obsahovej služby sa rozhodne ponúknuť prenosný prístup k svojim online obsahovým službám alebo ich využívanie používateľom, ktorí sú dočasne prítomní v členskom štáte inom, než je členský štát ich bydliska, a že tento poskytovateľ v súlade s článkom 3a overí členský štát bydliska používateľa;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovateľ online obsahovej služby umožní účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte prístup k online obsahovej službe a jej využívanie.

1.   Poskytovateľ online obsahovej služby za peňažnú odplatu umožní účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte inom, než je členský štát jeho bydliska, prístup k online obsahovej službe, ktorú má účastník k dispozícii v členskom štáte svojho bydliska, alebo jej využívanie bez dodatočných poplatkov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Odsekom 1 nie je dotknutá možnosť, ktorú má poskytovateľ služby, aby umožnil účastníkovi aj prístup k obsahu a používanie obsahu, v prípade ktorého bola poskytovateľovi služby udelená licencia pre členský štát, v ktorom je tento účastník dočasne prítomný.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Pokiaľ s tým poskytovateľ výslovne nesúhlasil, povinnosť stanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na žiadne kvalitatívne požiadavky spojené s poskytovaním online obsahovej služby, ktorými je poskytovateľ viazaný pri poskytovaní tejto služby v členskom štáte pobytu.

2.  Pokiaľ neexistuje iná výslovná dohoda medzi poskytovateľom online obsahových služieb a účastníkom, povinnosť stanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na žiadne kvalitatívne požiadavky spojené s poskytovaním online obsahovej služby, ktorými je poskytovateľ viazaný pri poskytovaní tejto služby v členskom štáte bydliska. Poskytovateľ však zabezpečí, aby poskytovaná kvalita nebola na nižšej úrovni, než je kvalita poskytovaná v členskom štáte, v ktorom je tento účastník dočasne prítomný.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Poskytovateľ online obsahovej služby informuje účastníka o kvalite poskytovania online obsahovej služby poskytovanej v súlade s odsekom 1.

3.   Poskytovateľ online obsahovej služby informuje účastníka na základe dostupných údajov o prípadnom kolísaní kvality poskytovania online obsahovej služby poskytovanej v súlade s odsekom 1. Tieto informácie sa poskytujú vhodnými a primeranými prostriedkami.

Odôvodnenie

Nie je isté, či by mal poskytovateľ online obsahu informácie o kvalite poskytovania online obsahovej služby poskytovanej podľa odseku 1 k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Poskytovateľ online obsahových služieb zabezpečí, aby prenosnosť jeho služieb, ako je uvedené v odseku 1, bola dostupná pre rovnakú škálu a počet zariadení, ako je to v prípade členského štátu bydliska účastníka.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb sú v rámci tohto nariadenia nevymožiteľné.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Zmluvné ustanovenia obmedzujúce prenosnosť na určité obdobie, sú v rámci tohto nariadenia nevymožiteľné.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Overovanie členského štátu bydliska

 

1.  Poskytovatelia online obsahových služieb uvedených v článku 3 ods. 1 a článku 3b použijú primerané a účinné prostriedky na overenie členského štátu bydliska svojich účastníkov.

 

2.  V záujme splnenia povinnosti stanovenej v odseku 1 poskytovatelia online obsahových služieb použijú kombináciu dvoch spôsobov overenia uvedených nižšie. Ak sa poskytovatelia domnievajú, že členský štát bydliska účastníka možno spoľahlivo určiť prostredníctvom iba jedného z týchto spôsobov overenia, poskytovateľ online obsahových služieb sa môže spoľahnúť na jediný spôsob overenia spomedzi tých, ktoré sú uvedené nižšie:

 

a)  preukaz totožnosti, elektronické prostriedky identifikácie, najmä oznámené systémy elektronickej identifikácie (eID) v súlade s nariadením (EÚ) č. 910/2014, alebo akýkoľvek iný platný doklad totožnosti;

 

b)  bankové údaje, napríklad bankový účet alebo číslo kreditnej alebo debetnej karty účastníka;

 

c)  miesto inštalácie dekodéra alebo podobného zariadenia, ktoré účastník používa na prístup k príslušným službám;

 

d)  zmluva o poskytovaní internetovej alebo telefónnej služby alebo akákoľvek podobná zmluva spájajúca účastníka s členským štátom;

 

e)  doklad o úhrade licenčného poplatku účastníkom za iné služby poskytované v členskom štáte, napríklad verejnoprávne vysielanie;

 

f)  úhrada miestnych daní, ak je táto informácia verejne dostupná;

 

g)  faktúra za poskytovanie verejných služieb vystavená na účastníka a potvrdzujúca jeho adresu;

 

h)  náhodná kontrola adresy internetového protokolu (IP) účastníka, pomocou ktorej sa má určiť, či účastník pristupuje k online obsahovej službe v členskom štáte svojho bydliska alebo mimo neho, v binárnom systéme a bez geolokalizácie alebo sledovania účastníka;

 

Použitie prostriedkov overenia v zmysle prvého pododseku nepresiahne rámec toho, čo je nevyhnutné na účely overenia stanoveného v odseku 1, pričom sa zohľadní nový technologický vývoj.

 

3.  Poskytovateľ online obsahových služieb je oprávnený požiadať účastníka, aby poskytol informácie potrebné na overenie členského štátu jeho bydliska v súlade s odsekom 2. Ak účastník tieto informácie nedodá, poskytovateľ mu neposkytne prenosnosť jeho online obsahových služieb, ako je stanovené v článku 3 ods. 1 a článku 3b, až dovtedy, kým bude možné overiť členský štát bydliska účastníka v súlade s odsekom 2.

 

4.  V prípadoch, keď má poskytovateľ na základe uplatnených spôsobov overenia oprávnené pochybnosti v súvislosti so súčasným členským štátom bydliska účastníka, je oprávnený požiadať účastníka, aby poskytol informácie potrebné na overenie členského štátu jeho bydliska, pričom využije rovnaké prostriedky overenia ako tie, ktoré sa uplatnili pôvodne.

 

5.  Držitelia autorských práv a súvisiacich práv alebo držitelia akýchkoľvek iných práv na obsah v rámci online obsahovej služby sú informovaní o procese overovania, ktorý uplatňuje poskytovateľ služby na overenie členského štátu bydliska svojho účastníka.

 

6.   Údaje poskytnuté podľa odsekov 2 až 4 si poskytovateľ online obsahových služieb ponechá až dovtedy, kým bude overovanie členského štátu bydliska účastníka dokončené. Tieto údaje možno použiť výhradne na účely overenia členského štátu bydliska účastníka. Nesmú sa oznámiť, odovzdať, sprístupniť, nemožno na ich získanie udeliť licenciu ani ich nemožno inak poskytnúť držiteľom autorských práv alebo súvisiacich práv alebo akýmkoľvek iným tretím stranám.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3b

 

Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb poskytovaných bezodplatne

 

Poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej bezodplatne sa môže rozhodnúť, že umožní svojim používateľom, ktorí sú dočasne prítomní v niektorom členskom štáte, prístup k online obsahovej službe a jej využívanie pod podmienkou, že poskytovateľ účinne overí členský štát bydliska používateľa v súlade s týmto nariadením.

 

Poskytovateľ služby informuje pred poskytnutím služby používateľov, príslušných držiteľov autorských práv a súvisiacich práv a držiteľov iných práv na obsah online obsahovej služby o tom, že sa rozhodol poskytovať online obsahovú službu v súlade s odsekom 1. Informácie sa poskytujú prostriedkami, ktoré sú vhodné a primerané.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie online obsahovej služby účastníkovi, prístup k nej a jej využívanie účastníkom v súlade s článkom 3 ods. 1 sa považuje výlučne za poskytovanie, prístup a využívanie v členskom štáte pobytu, a to aj na účely smernice 96/9/ES, smernice 2001/29/ES, smernice 2006/115/ES, smernice 2009/24 a smernice 2010/13/EÚ.

Poskytovanie online obsahovej služby účastníkovi, ktorý je dočasne prítomný v inom členskom štáte, než je jeho členský štát bydliska, ako aj prístup k nej a jej využívanie účastníkom v súlade s článkom 3 ods. 1 má prebiehať len v členskom štáte bydliska, a to výlučne na účely uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky zmluvné ustanovenia vrátane tých medzi držiteľmi autorských a súvisiacich práv, držiteľmi akýchkoľvek iných práv spojených s používaním obsahu v rámci online obsahových služieb a poskytovateľmi služieb, ako aj medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré sú v rozpore s článkom 3 ods. 1 a článkom 4, sú nevymožiteľné.

1.  Všetky zmluvné ustanovenia vrátane tých medzi držiteľmi autorských a súvisiacich práv a poskytovateľmi online obsahových služieb, ako aj medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré sú v rozpore s článkom 3 ods. 1, článkom 3 ods. 1a, článkom 3 ods. 3a a článkami 3a, 3b alebo 4, alebo ktoré zakazujú alebo obmedzujú cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, sú nevymožiteľné.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Uplatňovanie tohto nariadenia nemožno obchádzať voľbou práva nečlenskej krajiny EÚ ako uplatniteľného práva pre zmluvy uzavreté medzi poskytovateľmi služieb a držiteľmi práv alebo pre zmluvy medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, najmä vrátane spracovania na účely overenia podľa článku 5 ods. 2, sa vykoná v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES.

Spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, najmä vrátane spracovania na účely overenia podľa článku 3a, sa vykoná v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a s nariadením (EÚ) 2016/679. Poskytovatelia online obsahových služieb predovšetkým zabezpečia, aby akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia bolo nevyhnutné a primerané na dosiahnutie príslušného účelu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, ak sa týkajú poskytovania online obsahovej služby, prístupu k nej alebo jej využívania v súlade s článkom 3 po uvedenom dátume.

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, ak sa týkajú poskytovania online obsahovej služby, prístupu k nej alebo jej využívania v súlade s článkom 3 ods. 1 a článkom 3b po uvedenom dátume.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Zhodnotenie

 

Do ... [Ú. v. EÚ: tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom v trojročných intervaloch Komisia posúdi uplatňovanie tohto nariadenia a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade.

 

Správa uvedená v odseku 1 obsahuje okrem iného posúdenie účinnosti spôsobov overovania členského štátu bydliska vrátane novo vypracovaných priemyselných noriem a postupov a posúdenie potreby preskúmania. V správe sa zhodnotí najmä to, či došlo k výrazným zmenám v príjmoch držiteľov práv a nárastu cien účtovaných spotrebiteľom, a venuje sa v nej pozornosť i dôsledkom tohto nariadenia pre MSP a ochrane osobných údajov. K správe sa prípadne pripojí legislatívny návrh alebo nelegislatívny nástroj.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Uplatňuje sa od [dátum: 6 mesiacov po jeho uverejnení].

2.   Uplatňuje sa od ... [Ú. v. EÚ: dátum: 12 mesiacov po jeho uverejnení]. Poskytovatelia služieb môžu i napriek tomuto dátumu uplatňovania rozhodnúť, že ponúknu prenosnosť hneď, ako tak budú môcť urobiť spôsobom, ktorý bude v súlade s týmto nariadením. .

(1)

Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 86.

(2)

Ú. v. EÚ C 240, 1.7.2016, s. 72.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu Komisie je definovať a vymedziť prenosnosť, aby mali spotrebitelia, ktorí si legálne predplatili online obsahové služby v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, aj naďalej prístup k týmto službám, a to aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte.

V tomto návrhu sa poskytovateľovi online obsahových služieb stanovuje povinnosť zabezpečiť prenosnosť svojmu účastníkovi na základe právnej fikcie. Vďaka zásade právnej fikcie nemá cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb vplyv na teritorialitu, ani na pravidlá o autorských právach v ostatných členských štátoch.

Toto nariadenie musí zostať primerané realite trhu online obsahových služieb, ako aj počtu potenciálnych používateľov týchto služieb, ktorí predstavujú približne 5,7 % európskych spotrebiteľov(1).

Spravodajca sa domnieva, že prístup spotrebiteľov k cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb podporí dobré fungovanie vnútorného trhu založené najmä na voľnom pohybe služieb a osôb.

Spravodajca však zdôrazňuje, že cieľom tohto nariadenia je presadzovanie európskej kultúrnej rozmanitosti a nemôže v žiadnom prípade brániť upevňovaniu financovania európskeho audiovizuálneho a kinematografického sektora, ktorý spočíva najmä na teritorialite práv. V tejto súvislosti presadzuje jasné odlíšenie prenosnosti od cezhraničného prístupu a nemôže sa takisto prispôsobovať.

Rozsah pôsobnosti

Spravodajca trvá na skutočnosti, že ide o online obsahové služby, ktoré sú legálne poskytované v členskom štáte bydliska.

Zastáva rovnaký názor ako Komisia, že zdržiavanie sa účastníka v inom členskom štáte ako v členskom štáte bydliska by sa nemalo obmedzovať na určitý počet dní. Domnieva sa teda, že uplatňovanie tohto nariadenia nemôžu sťažovať príliš závažné nepriaznivé udalosti, ktoré by musel spotrebiteľ riešiť. Uplatňovanie tohto nariadenia musí zostať jednoduché, ak má z neho mať výhody väčší počet Európanov, ktorí sa presúvajú na kratšie či dlhšie obdobia v Únii, a to najmä z dôvodu dovolenky, práce alebo štúdia.

Napriek tomu sa spravodajca domnieva, že najdôležitejšia časť textu spočíva v predbežnej, skutočnej a rozsiahlej autentifikácii členského štátu bydliska, aby sa predišlo obchádzaniu pravidiel tohto nariadenia, ako aj zabezpečila stálosť prepojenia medzi účastníkom a jeho miestom bydliska.

Je za vylúčenie poskytovateľov online obsahových služieb poskytovaných bezodplatne z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, keďže sa domnieva, že v súčasnosti väčšina týchto poskytovateľov nekontroluje členský štát bydliska svojich používateľov s absolútnou určitosťou tak, ako sa vyžaduje na zosúladenie s požiadavkami tohto nariadenia.

Domnieva sa však, že je vhodné poskytovateľom online obsahových služieb poskytovaných bezodplatne ponúknuť možnosť patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ prijmú všetky nevyhnutné ustanovenia, aby umožnili overenie členského štátu bydliska svojich používateľov, a to v súlade s článkom 3.

Výklad pojmov

Návrh nariadenia vychádza z dvoch kľúčových pojmov, ktoré treba vymedziť: členský štát bydliska a dočasná prítomnosť.

Vymedzenie členského štátu obvyklého pobytu predstavuje dôležité ustanovenie. Spravodajca pod členským štátom bydliska rozumie členský štát, kde má účastník skutočný a obvyklý pobyt a kam sa pravidelne vracia.

Dočasná prítomnosť mimo krajiny bydliska je súčasťou právnej fikcie. Ide teda o prechodný pobyt strávený mimo svojho členského štátu bydliska z osobných, pracovných či študijných dôvodov.

Overenie členského štátu bydliska:

Kritériá na overenie členského štátu bydliska účastníka treba začleniť do polootvoreného zoznamu.

Tento kompromis je prospešný pre obe strany, keďže umožňuje zabezpečiť dostatočnú právnu istotu držiteľom práv bez toho, aby poskytovatelia museli obchádzať výber kritérií na overenie, ktoré sú najlepšie prispôsobené ich trhu, a to pod podmienkou, že zabezpečia rovnakú úroveň bezpečnosti, ako kritériá začlenené v tomto zozname.

To v budúcnosti umožní aj prispôsobiť zoznam potenciálnych inovácií z hľadiska kritérií na overovanie.

Spravodajca sa napokon domnieva, že po overení členského štátu bydliska účastníka v čase predplatenia služby by poskytovateľ mal mať možnosť vykonať náhodnú kontrolu jeho IP adresy s cieľom identifikovať opakované využívanie jeho online obsahovej služby v inom členskom štáte, než je jeho členský štát bydliska.

Uplatňovanie nariadenia

Retroaktívne uplatňovanie nariadenia, ktoré navrhuje Komisia, cieľom ktorého je uplatňovanie zmlúv uzatvorených pred dátumom vykonávania, by mala byť cesta, ktorej by sa spravodajca mal držať.

Zavedenie opatrení na overovanie a konkrétneho overovania pohybu účastníkov na účely prenosnosti by napriek tomu malo trvať viac ako šesť mesiacov práve tak, ako zosúladenie zmlúv uzatvorených pred prijatím nariadenia. Práve preto spravodajca odporúča obdobie dvanástich mesiacov na uplatňovanie tohto nariadenia.

(1)

Posúdenie vplyvu (SWD(2015)270) k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu, ktorý predložila Komisia (COM(2015)627), s. 17.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (30.9.2016)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Marco Zullo

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie zavádza pre poskytovateľov online obsahu povinnosť zaistiť prenosnosť obsahu v prospech spotrebiteľov, čo im pri pohybe v rámci Európskej únie umožní prenášať digitálny obsah zákonne nadobudnutý v členskom štáte bydliska. Nariadenie vytvára právnu fikciu, ktorá to umožňuje urobiť bez toho, aby dochádzalo k porušeniu existujúcich práv.

Návrhy, ktoré posilňujú vnútorný trh a odstraňujú neodôvodnené prekážky, sú pre výbor IMCO dôležité.

Je však potrebné zohľadniť finančnú udržateľnosť európskeho audiovizuálneho odvetvia, keď by sa mala chrániť rozmanitosť kultúrnej ponuky, ako aj ochranu autorského práva a iných práv súvisiacich s autorským právom a základnú zásadu teritoriality.

Spravodajca preto považuje za dôležité, aby prenosnosť neovplyvňovala nepriaznivo tieto podmienky a netransformovala sa na európsky cezhraničný prístup.

Rozsah pôsobnosti

Komisia navrhuje, aby sa toto nariadenie uplatňovalo na poskytovateľov, ktorí účastníkom ponúkajú prístup za peňažnú odplatu.

Spravodajca súhlasí s týmto prístupom a podporuje vylúčenie poskytovateľov obsahu, ktorí ho poskytujú bezodplatne, z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Bezplatnosť služby sa javí ako nepostačujúca podmienka na to, aby odôvodňovala povinnosť overiť bydlisko, a teda splniť požiadavky na uplatňovanie právnej fikcie.

Spravodajca sa tiež domnieva, že je užitočné objasniť, že platba povinného poplatku za rozhlasové a televízne vysielanie, ako je to v niektorých krajinách, nepredstavuje zmluvu podľa tohto nariadenia.

Vymedzenie pojmov

Spravodajca sa domnieva, že je potrebné jasnejšie vymedziť pojem „členský štát bydliska“, aby sa nenechal priestor na právnu neistotu.

Spravodajca sa domnieva, že nariadenie by malo poskytovať samo osebe dostatočné kritériá na jednoznačné určenie bydliska na účely vykonania prenosnosti.

Spravodajca sa okrem toho domnieva, že určenie členského štátu bydliska musí byť jednoznačné a musí zabrániť tomu, aby jednotlivec mohol tvrdiť, že má bydlisko vo viac než jednom členskom štáte.

Komisia sa domnieva, že zdržiavanie sa v inom členskom štáte ako v členskom štáte bydliska by sa nemalo obmedzovať na určitý počet dní. Spravodajca súhlasí s týmto prístupom, pretože sa domnieva, že v opačnom prípade by to poškodzovalo tie kategórie osôb, na ktoré sa táto smernica vzťahuje v prvom rade. Poskytnutie jasných kritérií na určenie členského štátu bydliska stačí na to, aby sa zabránilo zneužívaniu a obchádzaniu pravidiel.

Spravodajca sa preto domnieva, že je vhodné spresniť, že pobyt v inom členskom štáte môže nastať z dôvodu dovolenky, práce (cezhraniční pracovníci) alebo štúdia (študenti programu Erasmus).

S cieľom zabrániť nadmernej kontrole a narúšaniu súkromia spravodajca súhlasí s tým, že by sa nemalo povoliť neustále sledovanie polohy účastníkov.

Overovanie miesta bydliska

Jasné určenie obvyklého pobytu účastníka je podmienkou riadneho fungovania prenosnosti, ináč by systém mohol viesť k zneužitiu a možnosti obchádzať platné predpisy týkajúce sa autorských práv.

S cieľom zabezpečiť jasné a účinné nástroje spravodajca navrhuje niekoľko kritérií na určenie miesta bydliska. Navrhuje, aby Komisia vypracovala podrobnejší zoznam prostredníctvom delegovaných aktov a po konzultáciách so zástupcami spotrebiteľov a odvetvia. Prostriedky overovania musia byť účinné a primerané s cieľom zhromaždiť informácie striktne nevyhnutné z hľadiska sledovaného cieľa a nesmú sa stať nadmernou záťažou pre účastníkov.

Overovanie miesta bydliska sa uskutoční v čase predplatenia služby, ale aj neskôr, na overenie toho, či nedošlo k zmenám, a to priebežne, nie však sústavne, aby sa zabránilo riziku príliš obťažujúceho sledovania.

Možnosť týkajúca sa bezplatných služieb

Tí, ktorí poskytujú služby bezodplatne, by mali byť vyňatí z rozsahu pôsobnosti tohto právneho predpisu.

Spravodajca sa však domnieva, že by mali mať možnosť, ak o to požiadajú, patriť do pôsobnosti nariadenia, a tým získať možnosť zaručiť prenosnosť obsahu svojim účastníkom prostredníctvom stanovenej právnej fikcie.

V takom prípade by mali uplatniť všetky ustanovenia tohto nariadenia a pripraviť systém na overenie bydliska účastníka, s rovnakou požiadavkou jasnosti a istoty, aká sa požaduje od prevádzkovateľov, ktorí službu poskytujú za odplatu. Táto požiadavka je nevyhnutná na to, aby sa predišlo zneužívaniu a ekonomickej škode pre nositeľov práv týkajúcich sa digitálneho obsahu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vnútorný trh je priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného vyžaduje voľný pohyb služieb a osôb, a preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia mohli využívať online obsahové služby, ktoré sprístupňujú obsah ako hudba, hry, filmy či športové podujatia, nielen vo svojom členskom štáte pobytu, ale aj pri dočasnej prítomnosti v ostatných členských štátoch Únie. Preto treba odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničnému prístupu k online obsahovým službám a ich využívaniu.

1.  Zaistenie bezproblémového prístupu k online obsahovým službám pre spotrebiteľov v celej Európskej únii na základe predplatného dohodnutého v členskom štáte bydliska je dôležitým prvkom pre dokončenie jednotného trhu a účinné presadzovanie zásad voľného pohybu osôb a služieb, a teda aj pre rozvoj európskej identity a občianstva. Spotrebitelia by mali mať možnosť využívať online obsahové služby, ktoré sprístupňujú obsah ako hudba, hry, filmy či športové podujatia, nielen vo svojom členskom štáte bydliska, ale aj pri dočasnej prítomnosti v ostatných členských štátoch Únie, napríklad na účely pracovnej alebo súkromnej cesty, alebo počas štúdia. Preto treba odstrániť prekážky, ktoré v takýchto prípadoch bránia cezhraničnému prístupu k online obsahovým službám a ich využívaniu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Technický vývoj vedie k vzostupu prenosných zariadení ako tablety a smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje využívanie online obsahových služieb, keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza. U spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po prístupe k obsahu a inovačným online službám nielen v ich vlastnej krajine, ale aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte Únie.

(2)  Vývoj technológií a inovačných služieb vedie k vzostupu prenosných zariadení ako tablety a smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje využívanie online obsahových služieb, keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza. U spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po prístupe k obsahu a inovačným online službám nielen v ich členskom štáte bydliska, ale aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte Únie, a to v prospech spotrebiteľov na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára zmluvy s poskytovateľmi služieb o poskytovaní online obsahových služieb. Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte Únie, však často nemajú prístup k online obsahovým službám, na ktoré nadobudli právo v domovskej krajine, a nemôžu ich využívať.

(3)  Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára zmluvy s poskytovateľmi služieb o poskytovaní online obsahových služieb. Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte Únie, však často nemôžu ďalej pristupovať k online obsahovým službám, na ktoré nadobudli právo vo svojom členskom štáte bydliska, a nemôžu ich ďalej využívať, pričom táto situácia vedie k obmedzeniu ich práva na prístup k online službám a môže spôsobovať ujmu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Poskytovaniu týchto služieb spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte bráni viacero prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú obsah ako hudba, hry či filmy, ktoré sú na základe legislatívy Únie chránené autorskými a/alebo súvisiacimi právami. Prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb pramenia predovšetkým z toho, že práva na prenos obsahu chráneného autorskými a/alebo súvisiacimi právami ako audiovizuálne diela sa často udeľujú formou územne obmedzenej licencie, ako aj z toho, že poskytovatelia online služieb sa môžu rozhodnúť obsluhovať iba určité trhy.

(4)  Poskytovaniu týchto služieb spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte bráni viacero prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú obsah ako hudba, hry či filmy, ktoré sú na základe legislatívy Únie chránené autorskými a/alebo súvisiacimi právami. Prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb pramenia predovšetkým z toho, že práva na prenos obsahu chráneného autorskými a/alebo súvisiacimi právami ako audiovizuálne diela sa často udeľujú formou územne obmedzenej licencie, ako aj z toho, že poskytovatelia online služieb sa môžu rozhodnúť obsluhovať iba určité trhy. Územné licencie však zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o financovanie a výrobu kultúrneho obsahu prispôsobeného rôznym trhom v Únii, najmä v audiovizuálnej a kinematografickej sfére, čo rozhodujúcim spôsobom prispieva k európskej kultúrnej rozmanitosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Online obsahové služby sa preto čoraz viac predávajú v balíkoch, kde obsah, ktorý nie je chránený autorskými a/alebo súvisiacimi právami, nemožno oddeliť od toho, na ktorý sa autorské a/alebo súvisiace práva vzťahujú, bez výrazného zníženia hodnoty služby poskytovanej spotrebiteľom. Platí to najmä pre prémiový obsah ako športové či iné udalosti, o ktoré majú spotrebitelia veľký záujem. Aby poskytovatelia služieb mohli spotrebiteľom plne sprístupniť svoje online obsahové služby, musí sa toto nariadenie vzťahovať aj na takýto obsah využívaný v rámci online obsahových služieb, a teda aj na audiovizuálne mediálne služby v zmysle smernice 2010/13/EÚ, ako aj na všetok prenos organizácií vysielania.

(6)  Online obsahové služby sa preto čoraz viac predávajú v balíkoch, kde obsah, ktorý nie je chránený autorskými a/alebo súvisiacimi právami, nemožno oddeliť od toho, na ktorý sa autorské a/alebo súvisiace práva vzťahujú, bez výrazného zníženia hodnoty služby poskytovanej spotrebiteľom. Platí to najmä pre prémiový obsah ako športové či iné udalosti, o ktoré majú spotrebitelia veľký záujem. Aby poskytovatelia služieb mohli spotrebiteľom počas ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte ako v členskom štáte bydliska, plne sprístupniť svoje online obsahové služby, musí sa toto nariadenie vzťahovať aj na takýto obsah využívaný v rámci online obsahových služieb, a teda aj na audiovizuálne mediálne služby v zmysle smernice 2010/13/EÚ, ako aj na všetok prenos organizácií vysielania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Cieľom tohto nariadenia je preto úprava právneho rámca, ktorá zaistí, aby udeľovanie licencií na práva prestalo byť prekážkou cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii a aby bolo možné zabezpečiť cezhraničnú prenosnosť.

(12)  Cieľom tohto nariadenia je preto úprava právneho rámca na základe spoľahlivého mechanizmu, ktorá zaistí, aby udeľovanie licencií na práva prestalo byť prekážkou cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii a aby bolo možné zabezpečiť cezhraničnú prenosnosť bez dodatočných nákladov pre účastníka. Cezhraničnú prenosnosť treba jasne odlíšiť od otvoreného cezhraničného prístupu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Aby sa predišlo nesúladu so súčasnými predpismi v oblasti daní a neprimeranej administratívnej záťaži, toto nariadenie by nemalo mať vplyv na uplatňovanie žiadneho ustanovenia týkajúceho sa daní.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré poskytovateľ služieb po získaní príslušných práv od držiteľov práv na určitom území poskytuje svojim účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek formou vrátane strímingu, sťahovania alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá použitie daného obsahu umožňuje. Prihlásenie na odber upozornení na obsah alebo jednoduchý súhlas s použitím HTML cookies by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za zmluvu o poskytovaní online obsahovej služby.

(13)  Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré poskytovateľ služieb po získaní príslušných práv od držiteľov práv na určitom území poskytuje svojim účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek formou vrátane strímingu, sťahovania alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá použitie daného online obsahu umožňuje. Prihlásenie na odber upozornení na obsah alebo jednoduchý súhlas s použitím HTML cookies by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za zmluvu o poskytovaní online obsahovej služby.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na online obsahové služby, ku ktorým majú účastníci skutočný prístup a môžu ich využívať v členskom štáte svojho obvyklého pobytu bez obmedzenia na určité miesto; nie je totiž vhodné vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov služieb, ktorí neponúkajú prenosné služby v domovskej krajine.

(15)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na online obsahové služby, ku ktorým majú účastníci skutočný prístup a môžu ich využívať vo svojom členskom štáte bydliska bez obmedzenia na určité miesto, keďže nie je vhodné vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov služieb, ktorí neponúkajú prenosné služby v členskom štáte bydliska účastníka.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na online obsahové služby poskytované za peňažnú odplatu. Poskytovatelia týchto služieb dokážu overiť členský štát pobytu svojich účastníkov. Právo využívať online obsahovú službu by sa malo považovať za nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už uhradenú priamo poskytovateľovi danej online obsahovej služby alebo inej strane ako napríklad poskytovateľovi balíka, v ktorom je zlúčená telekomunikačná služba a online obsahová služba od iného poskytovateľa.

(16)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na online obsahové služby poskytované za peňažnú odplatu. Poskytovatelia týchto služieb dokážu overiť členský štát bydliska svojich účastníkov. Právo využívať online obsahovú službu by sa malo považovať za nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už uhradenú priamo poskytovateľovi danej online obsahovej služby alebo inej strane ako napríklad poskytovateľovi balíka, v ktorom je zlúčená telekomunikačná služba a online obsahová služba od iného poskytovateľa. Platba univerzálneho povinného poplatku, ako je licenčný poplatok za vysielanie, by sa nemala považovať za platbu za využívanie online obsahovej služby.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na online obsahové služby poskytované bezodplatne sa toto nariadenie vzťahuje tiež, pokiaľ poskytovatelia overujú členský štát pobytu svojich účastníkov. Nariadenie by sa nemalo vzťahovať na online obsahové služby poskytované bezodplatne, ak ich poskytovatelia neoverujú členský štát pobytu účastníkov, keďže inak by museli výrazne zmeniť spôsob poskytovania týchto služieb, čo by zahŕňalo neprimerané náklady. Pokiaľ ide o overovanie členského štátu pobytu účastníka, mali by sa využiť informácie ako platba licenčného poplatku za iné služby poskytované v členskom štáte pobytu, prípadná zmluva o internetovom alebo telefonickom pripojení, IP adresa alebo iné spôsoby autentifikácie, ktoré poskytovateľovi umožnia s primeranou istotou určiť členský štát pobytu účastníka.

(17)  Poskytovatelia online obsahových služieb poskytovaných bezodplatne by mali mať možnosť, aby sa sa toto nariadenie vzťahovalo aj na nich, pokiaľ overujú členský štát bydliska svojich účastníkov. Nariadenie by sa nemalo vzťahovať na online obsahové služby poskytované bezodplatne, ak ich poskytovatelia neoverujú členský štát bydliska účastníkov, keďže inak by museli výrazne zmeniť spôsob poskytovania týchto služieb, čo by zahŕňalo neprimerané náklady. Na to, aby títo poskytovatelia mohli túto možnosť využiť, musia splniť rovnaké povinnosti, aké toto nariadenie ukladá poskytovateľom online obsahových služieb, ktoré sú poskytované za odplatu. Mali by takisto informovať účastníkov, príslušných držiteľov autorských a súvisiacich práv, ako aj držiteľov akýchkoľvek iných práv na obsah v rámci online obsahovej služby o svojom rozhodnutí túto možnosť využiť. Tieto informácie by sa mohli poskytovať na webovom sídle poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb je nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia online služieb umožnili svojim účastníkom využívať službu v členskom štáte, kde sa dočasne nachádzajú, sprístupnením rovnakého obsahu na rovnakom počte a rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k službe alebo jej využívaní pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte – napríklad obmedzenie funkčnosti služby alebo kvality jej poskytovania – by sa považovali za obchádzanie povinnosti umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, a teda by boli v rozpore s týmto nariadením.

(18)  Na splnenie povinnosti stanovenej v článku 3 ods 1, na zaistenie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb je nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia online služieb umožnili svojim účastníkom využívať službu v členskom štáte, kde sa dočasne nachádzajú, sprístupnením rovnakého obsahu na rovnakom počte a rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich členskom štáte bydliska. Táto povinnosť je záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, obmedziť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k službe alebo jej využívaní pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte ako členský štáty bydliska – napríklad obmedzenie funkčnosti služby alebo kvality jej poskytovania – by sa považovalo za obchádzanie povinnosti umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, a teda by boli v rozpore s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Požiadavka, aby sa účastníkom, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte než členský štát pobytu, poskytovali online obsahové služby v rovnakej kvalite ako v členskom štáte pobytu, by mohla viesť k vysokým nákladom pre poskytovateľov služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto nariadenie od poskytovateľov online obsahových služieb vyžadovalo opatrenia na zaistenie kvality poskytovania týchto služieb nad rámec kvality ponúkanej miestnym online pripojením, ktoré si účastník pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte zvolil. V takom prípade poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné zníženie kvality poskytovania služby. Ak sa však poskytovateľ výslovne zaviaže zaručiť účastníkom určitú kvalitu poskytovania služby pri ich dočasnej prítomnosti v iných členských štátoch, je danou dohodou viazaný.

(19)  Poskytovatelia služieb by mali zaistiť riadne informovanie svojich účastníkov o podmienkach využívania online obsahových služieb v členských štátoch iných ako členský štát bydliska účastníka. Požiadavka, aby sa účastníkom, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte než členský štát bydliska, poskytovali online obsahové služby v rovnakej kvalite ako v členskom štáte bydliska, by mohla viesť k vysokým nákladom pre poskytovateľov služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre účastníkov. Preto hoci toto nariadenie nestanovuje neprimerané požiadavky na zaistenie rovnakej kvality poskytovania týchto služieb nad rámec kvality ponúkanej miestnym online pripojením, ktoré si účastník pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte zvolil, poskytovatelia online obsahových služieb by mali účastníkov vopred upozorniť na akúkoľvek zmenu kvality, ku ktorej by mohlo dôjsť alebo s ktorou by sa mohli stretnúť pri prístupe k obsahu v inom členskom štáte ako členský štát bydliska. Tieto informácie by sa mohli poskytovať na webovom sídle poskytovateľa. V takom prípade poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné zníženie kvality poskytovania služby, ak dôvody tohto zníženia možno pripísať objektívnym okolnostiam, ako je nedostatočná vnútroštátna infraštruktúra. Navyše, ak sa poskytovateľ výslovne zaviaže zaručiť účastníkom určitú kvalitu poskytovania služby pri ich dočasnej prítomnosti v iných členských štátoch, je danou dohodou viazaný.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Aby sa zaistilo, že poskytovatelia online obsahových služieb budú dodržiavať povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez toho, aby získali príslušné práva v inom členskom štáte, je potrebné stanoviť, že tí poskytovatelia služieb, ktorí zákonne poskytujú prenosné online obsahové služby v členskom štáte pobytu účastníkov, majú vždy právo poskytovať takéto služby daným účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte. Na to by sa malo stanoviť, že poskytovanie a využívanie takýchto online obsahových služieb a prístup k nim sa považujú za realizované v členskom štáte pobytu účastníka.

(20)  Aby sa zaistilo, že poskytovatelia online obsahových služieb budú dodržiavať povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez toho, aby získali príslušné práva v inom členskom štáte, je potrebné stanoviť, že tí poskytovatelia služieb, ktorí zákonne poskytujú prenosné online obsahové služby v členskom štáte bydliska účastníkov, majú vždy právo poskytovať takéto služby daným účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte. Na to by sa malo stanoviť, že poskytovanie a využívanie takýchto online obsahových služieb a prístup k nim sa považujú za realizované v členskom štáte bydliska účastníka. Toto nariadenie a najmä právny mechanizmus lokalizácie poskytovania online obsahových služieb, prístupu k nim a ich využívania v členskom štáte bydliska účastníka nebráni poskytovateľovi služby, aby ponúkal svojmu účastníkovi, ktorý je dočasne prítomný v inom členskom štáte, online obsahovú službu, ktorú poskytovateľ poskytuje v tomto inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Poskytovatelia služieb by nemali niesť zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť svojim účastníkom využívanie služby v členskom štáte dočasnej prítomnosti. Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb by preto mali byť nevymožiteľné.

(22)  Poskytovatelia online obsahových služieb by nemali niesť zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť svojim účastníkom využívanie služby v členskom štáte dočasnej prítomnosti. Zmluvné ustanovenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú prenosnosť týchto online obsahových služieb v rámci Únie by preto mali byť nevymožiteľné. Poskytovatelia online obsahových služieb a držitelia práv relevantných pre poskytovanie týchto služieb by nemali mať možnosť obchádzať uplatňovanie tohto nariadenia tým, že si za právo uplatniteľné na zmluvy medzi nimi alebo na zmluvy medzi poskytovateľmi a účastníkmi zvolia právo nečlenskej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a.  Členský štát bydliska znamená, že účastník má skutočné a stabilné bydlisko v členskom štáte, do ktorého sa pravidelne vracia. Účastník má na účely tohto nariadenia len jeden členský štát bydliska. Poskytovatelia online obsahových služieb by mali považovať členský štát bydliska overený a autentifikovaný týmito poskytovateľmi podľa tohto nariadenia za jediný členský štát bydliska. Poskytovatelia by nemali mať povinnosť overovať, či ich účastníci sú zároveň účastníkmi online obsahovej služby v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Poskytovatelia služieb by mali zaistiť riadne informovanie svojich účastníkov o podmienkach využívania online obsahových služieb v členských štátoch iných ako členský štát pobytu účastníka. Nariadenie umožňuje držiteľom práv vyžadovať, aby poskytovateľ služby použil účinné prostriedky na overenie, že online obsahová služba sa poskytuje v súlade s týmto nariadením. Je však potrebné zabezpečiť, aby vyžadované prostriedky boli primerané a nepresahovali rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu. Medzi príklady potrebných technických a organizačných opatrení patrí vzorkovanie IP adries miesto neustáleho monitorovania polohy, transparentné informovanie jednotlivcov o použitých metódach overovania a o jeho účele a primerané bezpečnostné opatrenia. Keďže pri overovaní nie je dôležitá poloha, ale iba členský štát, v ktorom účastník k službe pristupuje, údaje o presnej polohe by sa na tento účel zbierať a spracovávať nemali. Podobne ak na poskytnutie služby stačí autentifikácia účastníka, nemala by sa vyžadovať jeho identifikácia.

(23)  Je dôležité, aby poskytovatelia služieb zaistili riadne informovanie svojich účastníkov o podmienkach využívania online obsahových služieb v členských štátoch iných ako členský štát bydliska účastníka. V nariadení sa vyžaduje, aby poskytovateľ služby použil účinné prostriedky na overenie skutočnosti, že online obsahová služba sa poskytuje v súlade s týmto nariadením. Je však potrebné zabezpečiť, aby vyžadované prostriedky overovania boli odôvodnené, nezasahovali do práv príslušných osôb, boli primerané a nepresahovali rámec striktne nevyhnutný na splnenie ich účelu. Uvedené prostriedky by takisto nemali predstavovať nadmernú záťaž pre účastníkov. Je na poskytovateľoch služby, aby na základe zoznamu uvedeného v článku 3b rozhodli o tom, ktoré prostriedky overovania použijú. Medzi príklady potrebných technických a organizačných opatrení patrí transparentné informovanie jednotlivcov o použitých metódach overovania a o jeho účele a primerané bezpečnostné opatrenia. Keďže pri overovaní nie je dôležitá konkrétna poloha alebo konkrétny členský štát, ale to, či v členskom štáte bydliska je alebo nie je prístup k obsahu, údaje o presnej polohe by sa na tento účel zbierať a spracovávať nemali. Podobne ak na poskytnutie služby stačí autentifikácia účastníka, nemala by sa vyžadovať jeho identifikácia. Poskytovateľ služieb by nemal sledovať presnú polohu účastníka v členskom štáte prostredníctvom vzorkovania internetového protokolu (IP) alebo iných prostriedkov geolokalizácie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  Účastník by mal mať prístup k informáciám o členskom štáte bydliska, ktoré boli v čase predplatenia služby overené a zaregistrované.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23b)  Spotrebiteľ nemôže na účely tohto nariadenia uplatňovať svoje obvyklé miesto bydliska vo viac ako jednom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23c)  Poskytovateľ, ktorý stanovil členský štát bydliska v súlade s týmto nariadením, by mal mať na účely tohto nariadenia možnosť predpokladať, že overený členský štát bydliska je jediný členský štát bydliska účastníka.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23d.  S cieľom náležite zohľadniť vývoj technológií a najmä potreby odvetvia a spotrebiteľov by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to pokiaľ ide o zmenu zoznamu prostriedkov overovania členského štátu bydliska účastníka. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej právnej regulácii1a. V záujme zabezpečenia rovnakej účasti na vypracovávaní delegovaných aktov dostávajú Európsky parlament a Rada všetky dokumenty súčasne s odborníkmi z členských štátov a ich odborníci majú systematicky prístup na stretnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

 

_________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, slobodou prejavu a slobodou podnikania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade so smernicami 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelia služieb musia predovšetkým zabezpečiť, aby každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia bolo nevyhnutné a primerané svojmu účelu.

(24)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, vlastníckym právom vrátane práv duševného vlastníctva, slobodou prejavu a slobodou podnikania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade so smernicami 95/46/ES27 a 2002/58/ES28.

__________________

__________________

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50.

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50.

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37) zmenená smernicou 2006/24/ES a smernicou 2009/136/ES, „smernica o súkromí v elektronických komunikáciách“.

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37) zmenená smernicou 2006/24/ES a smernicou 2009/136/ES, „smernica o súkromí v elektronických komunikáciách“.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup k zaisteniu toho, aby mali účastníci online obsahových služieb v Únii pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte k týmto službám prístup a mohli ich využívať.

Týmto nariadením sa zavádza právny rámec, ktorý zaisťuje, aby účastníci online obsahových služieb v Únii mali pri dočasnej prítomnosti v členskom štáte inom ako ich členský štát bydliska k týmto službám prístup a mohli ich využívať, a ktorý dodržiava všetky príslušné autorské práva a súvisiace práva týkajúce sa sprístupňovaného a používaného obsahu. Tento prístup by mal byť predmetom účinného predchádzajúceho overenia ich členského štátu bydliska.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „členský štát pobytu“ je členský štát, kde má účastník obvyklý pobyt;

c)  „členský štát bydliska“ je členský štát, kde má účastník bydlisko, ako je určené na základe článku 3b;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „dočasne prítomný“ znamená, že účastník sa nachádza v členskom štáte inom ako členský štát pobytu;

d)  „dočasne prítomný v členskom štáte“ znamená, že účastník sa dočasne nachádza v členskom štáte inom ako členský štát bydliska;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „online obsahová služba“ je služba podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorú poskytovateľ služby zákonne poskytuje online v členskom štáte pobytu na prenosnom princípe a ktorá je audiovizuálnou mediálnou službou v zmysle smernice 2010/13/EÚ alebo službou, ktorej hlavnou črtou je sprístupňovanie diel, iných predmetov ochrany alebo prenosov organizácií vysielania, či už lineárne alebo na požiadanie,

e)  „online obsahová služba“ je služba podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorú poskytovateľ služby zákonne poskytuje online účastníkovi v jeho členskom štáte bydliska na prenosnom princípe a ktorá je audiovizuálnou mediálnou službou v zmysle smernice 2010/13/EÚ alebo službou, ktorej hlavnou črtou je sprístupňovanie diel, iných predmetov ochrany alebo prenosov organizácií vysielania, či už lineárne alebo na požiadanie, ktorá sa účastníkovi poskytuje za dohodnutých podmienok;

ktorá sa účastníkovi poskytuje za dohodnutých podmienok buď:

 

1.   za peňažnú odplatu alebo

 

2.   bezodplatne, za predpokladu, že poskytovateľ overuje členský štát bydliska účastníka;

 

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovateľ online obsahovej služby umožní účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte prístup k online obsahovej službe a jej využívanie.

1.  Poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej za peňažnú odplatu umožní účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte prístup k online obsahovej službe, ktorá je prístupná v jeho členskom štáte bydliska, a jej využívanie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Odsekom 1 nie je dotknuté právo poskytovateľa rozhodnúť sa umožniť účastníkovi dodatočný prístup k miestnej ponuke služieb, na ktorých poskytovanie má poskytovateľ služieb licenciu v členskom štáte, v ktorom je účastník dočasne prítomný.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Poskytovateľ online obsahovej služby informuje účastníka o kvalite poskytovania online obsahovej služby poskytovanej v súlade s odsekom 1.

(3)  Poskytovateľ online obsahovej služby však v prípadoch, keď je to na základe dostupných údajov možné, riadne informuje účastníka, a to pred uzavretím zmluvy alebo, v prípade zmlúv uzatvorených pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, v dostatočnom predstihu pred týmto dátumom, o každej potenciálnej zmene kvality poskytovania online obsahovej služby poskytovanej v súlade s odsekom 1 a o podmienkach prenosnosti stanovených v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Voľba umožnenia cezhraničnej prenosnosti

 

1.   Poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej bezodplatne sa môže rozhodnúť, že umožní tým svojim účastníkom, ktorí sa dočasne nachádzajú v členskom štáte, prístup k online obsahovej službe a jej používanie za podmienky, že poskytovateľ účinne overuje členský štát bydliska účastníkov v súlade s týmto nariadením.

 

2.   Poskytovateľ služby informuje účastníkov, príslušných držiteľov autorských práv a súvisiacich práv a držiteľov iných práv na obsah online obsahovej služby pred poskytnutím danej služby o tom, že sa rozhodol poskytovať online obsahovú službu v súlade s odsekom 1. Pri informovaní účastníkov poskytovatelia služby použijú prostriedky, ktoré sú primerané a vhodné.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3b

 

Prostriedky overovania členského štátu bydliska

 

1.   Poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej za peňažnú odplatu používa účinné prostriedky overovania členského štátu bydliska svojich účastníkov. Pritom musí používať prostriedky overovania, ktoré sú primerané a odôvodnené a ktoré neprekračujú rámec nevyhnutný na splnenie účelu tohto nariadenia. Uvedené prostriedky nesmú pre účastníkov predstavovať nadmernú záťaž.

 

2.   Na splnenie povinnosti stanovenej v odseku 1 tohto článku poskytovateľ použije tieto prostriedky overovania:

 

a)  fakturačnú adresu alebo poštovú adresu účastníka;

 

b)  preukaz totožnosti alebo iný platný doklad potvrdzujúci členský štát bydliska účastníka vrátane využitia služieb elektronickej identifikácie, tam kde je to možné;

 

c)  bankové údaje, ako sú bankový účet alebo kreditná alebo debetná karta účastníka;

 

d)  dôkaz, že účastník je zmluvnou stranou zmluvy o internetovom alebo telefonickom pripojení v danom členskom štáte;

 

e)  dôkaz, že účastník platí licenčný poplatok za iné služby poskytované v členskom štáte, ako je verejnoprávne vysielanie;

 

f)  dôkaz o mieste inštalácie set-top boxu alebo obdobného zariadenia používaného na poskytovanie služieb účastníkom;

 

g)  dôkaz o registrácii v národných, regionálnych alebo miestnych volebných zoznamoch, ak sú verejne dostupné.

 

3.   Poskytovateľ si zvolí prostriedky overovania uvedené v odseku 2, ktoré chce používať.

 

4.   V prípade, že členský štát bydliska nemožno dostatočne overiť na základe iba jedného prostriedku overovania, poskytovateľ použije kombináciu najviac dvoch z týchto prostriedkov. Členský štát bydliska sa nesmie bezdôvodne opakovane overovať.

 

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7b prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu prostriedkov overovania členského štátu bydliska účastníka uvedeného v odseku 2 tohto článku, s cieľom aktualizovať ho so zreteľom na technologický vývoj. Pri prijímaní týchto delegovaných aktov Komisia konzultuje s odborníkmi a zástupcami odvetvia a spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad stanovených v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky zmluvné ustanovenia vrátane tých medzi držiteľmi autorských a súvisiacich práv, držiteľmi akýchkoľvek iných práv spojených s používaním obsahu v rámci online obsahových služieb a poskytovateľmi služieb, ako aj medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré sú v rozpore s článkom 3 ods. 1 a článkom 4, sú nevymožiteľné.

1.  Všetky zmluvné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v zmluvách medzi držiteľmi autorských a súvisiacich práv, držiteľmi akýchkoľvek iných práv spojených s prístupom k obsahu v rámci online obsahových služieb a s jeho používaním a poskytovateľmi online obsahových služieb, ako aj tých, ktoré sú obsiahnuté v zmluvách medzi týmito poskytovateľmi a ich účastníkmi, sú nevymožiteľné.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Plnenie povinností stanovených týmto nariadením nepredstavuje oprávnený dôvod na úpravu poplatkov alebo sadzieb alebo na akúkoľvek inú zmenu finančných vzťahov medzi účastníkom, poskytovateľom alebo akýmkoľvek držiteľom práv.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Bez ohľadu na odsek 1 môžu držitelia autorských a súvisiacich práv alebo držitelia akýchkoľvek iných práv na obsah v rámci online obsahových služieb vyžadovať, aby poskytovateľ služby použil účinné prostriedky na overenie, že online obsahová služba sa poskytuje v súlade s článkom 3 ods. 1, pokiaľ sú vyžadované prostriedky primerané a nepresahujú rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú bez ohľadu na právo uplatniteľné na zmluvy uzavreté medzi poskytovateľmi online obsahových služieb a držiteľmi autorských a súvisiacich práv alebo držiteľmi akýchkoľvek iných práv spojených s prístupom k obsahu v rámci online obsahových služieb a s jeho používaním alebo na zmluvy medzi týmito poskytovateľmi a ich účastníkmi.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, najmä vrátane spracovania na účely overenia podľa článku 5 ods. 2, sa vykoná v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES.

Spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia sa vykoná v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES. Poskytovatelia služieb musia predovšetkým zabezpečiť, aby každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia bolo nevyhnutné a primerané svojmu účelu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, ak sa týkajú poskytovania online obsahovej služby, prístupu k nej alebo jej využívania v súlade s článkom 3 po uvedenom dátume.

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, ak sa týkajú poskytovania online obsahovej služby, prístupu k nej alebo jej využívania v súlade s článkami 3 a 3a po uvedenom dátume.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Posúdenie

 

1.   Komisia tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom v trojročných intervaloch posúdi vykonávanie tohto nariadenia a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade.

 

2.   Správa uvedená v odseku 2 obsahuje okrem iného posúdenie účinnosti prostriedkov overovania členského štátu bydliska vrátane novo vytvorených noriem a postupov v odvetví a v prípade potreby posúdenie potreby preskúmania nariadenia. V správe sa posudzuje predovšetkým to, či došlo k významnej zmene príjmov vlastníkov práv a zvýšeniu cien účtovaných spotrebiteľom. K správe Komisie sa v prípade potreby prikladá legislatívny návrh alebo nelegislatívny nástroj.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3b ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...*.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3b ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3b ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

 

________________

 

* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

12.5.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

12.5.2016

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

28.4.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Marco Zullo

2.2.2016

Prerokovanie vo výbore

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Dátum prijatia

29.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (15.7.2016)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Sabine Verheyen

(*)   Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku,

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Komisie je umožniť spotrebiteľom, aby si pri svojich cestách v EÚ mohli so sebou „prevážať“ obsah online služieb, ku ktorým majú v členskom štáte svojho pobytu právoplatný prístup, na základe „právnej fikcie“. Poskytovatelia služieb si na účely splnenia povinnosti prenosnosti, ktorú návrh zavádza, nemusia kupovať zvláštne licencie ani znovu rokovať o existujúcich licenciách, ale usudzuje sa, že uskutočňujú príslušné činnosti reprodukcie, komunikácie s verejnosťou, sprístupňovania diel atď. na základe príslušných oprávnení, ktoré už dostali od nositeľov práv pre krajinu, v ktorej má daný účastník pobyt. Prenosnosť je teda tak, ako je definovaná v tomto nariadení, nepopierateľným právom spotrebiteľa.

Z pohľadu výboru CULT je mimoriadne dôležité, aby v kontexte online obsahových služieb na základe prenosnosti v celej Únii bola zaručená ochrana a podpora európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a európskych diel. Spravodajkyňa však považuje za potrebné objasniť, že prenosnosť neznamená cezhraničný prístup, ktorý nie je predmetom tohto nariadenia. Cezhraničná prenosnosť neoslabí ani nepoprie územnú zásadu, pretože táto zásada a hodnota vytváraná vďaka výhradným právam sú dôležitými prvkami pre tvorivé a kultúrne odvetvie z hľadiska zachovania ich konkurencieschopnosti a zabezpečenia udržateľnosti ich financovania, najmä v audiovizuálnom sektore. Vysoká miera ochrany autorských práv a príbuzných práv podľa právnych predpisov Únie predstavuje stimul pre tvorbu obsahu a je základom európskej kultúrnej rozmanitosti.

Rozsah pôsobnosti

Spravodajkyňa súhlasí s názorom Komisie, že navrhované nariadenie by sa malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré svojim účastníkom zabezpečujú na základe zmluvy prístup k službám vrátane strímingu, sťahovania alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá umožňuje použitie daného obsahu.

Spravodajkyňa sa domnieva, že pôvodný návrh Komisie by sa mal z hľadiska jasnosti pozmeniť tak, aby sa vylúčilo, že by systém jednoduchého nalogovania alebo úhrada povinného poplatku, napríklad poplatku za vysielanie, mohol predstavovať zmluvu v zmysle tohto nariadenia.

Spravodajkyňa sa úplne stotožňuje s koncepciou Komisie, podľa ktorej by do pôsobnosti nariadenia mali patriť platené online obsahové služby, ako aj online služby, ktoré sú poskytované bezodplatne, ak poskytovatelia overujú členský štát pobytu svojich účastníkov. Ak sa poskytovateľ neplatenej služby rozhodol ponúkať prenosnosť, musí v súlade s týmto nariadením zaviesť systém overovania členského štátu pobytu účastníka.

Vymedzenie pojmov

„Členský štát pobytu“

Spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné vypracovať presnejšiu definíciu „členského štátu pobytu“, aby sa zabránilo právnej neistote a aby poskytovatelia boli schopní vykonávať nariadenie z operatívneho hľadiska. V právnych predpisoch EÚ nie je jasne definovaná koncepcia obvyklého pobytu. V sekundárnom práve a v judikatúre EÚ sa vyskytujú rozdielne definície tohto pojmu. Na účely tohto stanoviska spravodajkyňa navrhuje riadiť sa definíciou, ktorú Európsky súdny dvor uplatnil vo veci C-452/93-P Petro Magdalena Fernández/Komisia Európskych spoločenstiev a ktorú EÚ už teraz používa v predpisoch a pravidlách týkajúcich sa vlastných zamestnancov. V tejto definícii sa jasne uvádza, ako posudzovať členský štát pobytu jednotlivca.

„Dočasný pobyt“

Pokiaľ ide o definíciu „dočasného pobytu“, spravodajkyňa plne podporuje názor Komisie, že dĺžka pobytu v inom členskom štáte by sa nemala obmedzovať na určitý počet dní ani týždňov, pretože by to oslabilo hlavný účel nariadenia, t. j. poskytnúť všetkým spotrebiteľom možnosť cestovať po EÚ a zachovať si pri tom legálne získaný prístup k online obsahovým službám. Napríklad študent, ktorý sa zúčastňuje na programe Erasmus, by mal mať možnosť prístupu k svojmu legálne získanému obsahu aj počas svojho pobytu v zahraničí. To isté platí aj pre spotrebiteľov, ktorí veľa cestujú z pracovných dôvodov. Obmedzenie počtu dní by bolo na úkor týchto osôb. Spravodajkyňa ďalej plne podporuje názor Komisie, že by sa nemalo povoliť neustále monitorovanie polohy. Ak by bola dĺžka pobytu v zahraničí obmedzená na určitý počet dní, bolo by nutné neustále monitorovať IP adresy, čomu sa treba vyhnúť. Naviac pokiaľ bude dobre definovaný pojem „obvyklý pobyt“ a budú zavedené účinné a primerané opatrenia overovania, nie je dôvod obmedzovať pobyt na určitý počet dní, pretože nebezpečenstvo zneužitia bude limitované.

Účinné overovanie členského štátu pobytu

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa s cieľom zabezpečiť rýchle a úspešné vykonávanie nariadenia aj z operatívneho hľadiska zaviedla účinná kontrola pobytu, ktorou by sa overoval obvyklý pobyt účastníka vo chvíli, keď chce účastník použiť službu, pričom tento pobyt by sa neskôr overoval priebežne. V záujme zabránenia zneužitiu by sa však toto overovanie neuskutočňovalo neustálym monitorovaním IP adries, ale ich vzorkovaním.

S cieľom poskytnúť čo najvyššiu úroveň právnej istoty spravodajkyňa navrhuje požiadať Komisiu, aby prostredníctvom delegovaného aktu a spoločne s príslušným odvetvím vypracovala neúplný zoznam prostriedkov na overovanie pobytu, ktoré príslušné služby môžu použiť na účinné overenie obvyklého pobytu účastníka v okamihu, keď chce využívať cezhraničné prenosné služby. Tento zoznam môže zahŕňať napríklad potvrdenú inštaláciu set-top boxu, účet v miestnej banke, údaje o úlohe v miestnych voľbách, potvrdenie o platbe daní a pod. Na základe konzultácií s poskytovateľmi služieb a držiteľmi práv môže Komisia zoznam upravovať. Na účely priebežného overovania obvyklého pobytu účastníka by mohlo byť užitočné vzorkovanie IP adries.

V súlade s návrhom Komisie spravodajkyňa navrhuje, aby za overovanie členského štátu pobytu účastníka niesli zodpovednosť poskytovatelia služieb. V záujme posilnenia postavenia držiteľov práv budú môcť držitelia práv odňať práva udelené poskytovateľovi služieb na základe licencie, ak poskytovateľ nebude schopný na vyžiadanie preukázať, že v súlade s týmto nariadením overuje pobyt účastníka.

Dátum uplatňovania

Držitelia práv a poskytovatelia služieb budú mať stále možnosť diskutovať s Komisiou o opatreniach na overenie pobytu a vymieňať si s ňou najlepšie postupy z tejto oblasti. Tieto rokovania budú zrejme trvať dlhšie ako 6 mesiacov. Spravodajkyňa by však chcela vyzvať držiteľov práv, poskytovateľov služieb a Komisiu, aby zoznam účinných prostriedkov na overovanie pobytu vypracovali čo najskôr, aby tak toto nariadenie mohlo nadobudnúť účinnosť najneskôr 12 mesiacov po jeho zverejnení.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vnútorný trh je priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného vyžaduje voľný pohyb služieb a osôb, a preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia mohli využívať online obsahové služby, ktoré sprístupňujú obsah ako hudba, hry, filmy či športové podujatia, nielen vo svojom členskom štáte pobytu, ale aj pri dočasnej prítomnosti v ostatných členských štátoch Únie. Preto treba odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničnému prístupu k online obsahovým službám a ich využívaniu.

1.  Vnútorný trh je priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného vyžaduje voľný pohyb služieb a osôb, a preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia mohli využívať online obsahové služby, ktoré legálne sprístupňujú obsah ako hudba, hry, filmy či športové podujatia, nielen vo svojom členskom štáte pobytu, ale aj pri dočasnej prítomnosti v ostatných členských štátoch Únie. Preto treba odstrániť prekážky, ktoré bránia dočasnému cezhraničnému prístupu k legálne získaným online obsahovým službám a ich využívaniu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Technický vývoj vedie k vzostupu prenosných zariadení ako tablety a smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje využívanie online obsahových služieb, keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza. U spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po prístupe k obsahu a inovačným online službám nielen v ich vlastnej krajine, ale aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte Únie.

(2)  Technický vývoj vedie k vzostupu prenosných zariadení ako tablety a smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje využívanie online obsahových služieb, keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza. U spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po prístupe k obsahu a inovačným online službám nielen v ich členskom štáte pobytu, ale aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V prípade online obsahových služieb poskytovaných v celej Únii na základe prenosnosti je mimoriadne dôležité zaručiť ochranu a podporu európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a európskych audiovizuálnych diel.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Vysoká miera ochrany autorských práv a súvisiacich práv poskytnutých podľa právnych predpisov Únie predstavuje stimul pre tvorbu obsahu a je základom európskej kultúrnej rozmanitosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára zmluvy s poskytovateľmi služieb o poskytovaní online obsahových služieb. Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte Únie, však často nemajú prístup k online obsahovým službám, na ktoré nadobudli právo v domovskej krajine, a nemôžu ich využívať.

(3)  Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára zmluvy s poskytovateľmi služieb o poskytovaní online obsahových služieb. Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte Únie, však často nemajú prístup k online obsahovým službám, na ktoré legálne nadobudli právo vo svojom členskom štáte pobytu, a nemôžu ich využívať.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Poskytovaniu týchto služieb spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte bráni viacero prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú obsah ako hudba, hry či filmy, ktoré sú na základe legislatívy Únie chránené autorskými a/alebo súvisiacimi právami. Prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb pramenia predovšetkým z toho, že práva na prenos obsahu chráneného autorskými a/alebo súvisiacimi právami ako audiovizuálne diela sa často udeľujú formou územne obmedzenej licencie, ako aj z toho, že poskytovatelia online služieb sa môžu rozhodnúť obsluhovať iba určité trhy.

(4)  Poskytovaniu týchto služieb spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte bráni viacero prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú obsah ako hudba, hry či filmy, ktoré sú na základe právnych predpisov Únie chránené autorskými a/alebo súvisiacimi právami. Prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb pramenia predovšetkým z toho, že práva na prenos obsahu chráneného autorskými a/alebo súvisiacimi právami ako audiovizuálne diela sa nie vždy udeľujú formou licencie pre viaceré územia alebo sa už predávajú ako exkluzívne v rámci jediného územia, ako aj z toho, že poskytovatelia online služieb sa môžu rozhodnúť obsluhovať iba určité trhy. Tieto postupy zohrávajú významnú úlohu vo financovaní európskeho kultúrneho obsahu a reagujú na potreby európskych trhov. Zatiaľ čo tieto postupy by nemali brániť legitímnemu prístupu spotrebiteľov k online obsahovým službám a využívaniu týchto služieb spotrebiteľmi pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte, územný licenčný systém zostáva kľúčovým pre ďalší rozvoj silnej európskej kultúrnej rozmanitosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Okrem toho Súdny dvor v spojených veciach C-403/08 a C-429/08, Football Association Premier League a i., EÚ:C:2011:631 dospel k záveru, že určité obmedzenia na poskytovanie služieb nemôžu byť odôvodnené vzhľadom na cieľ ochrany práv duševného vlastníctva.

(11)  Okrem toho Súdny dvor v spojených veciach C-403/08 a C-429/08, Football Association Premier League a i., EÚ:C:2011:631, dospel k záveru, že obmedzenie poskytovania služieb spočívajúce v zákaze používania zahraničných dekódovacích zariadení v súvislosti s kódovanou satelitnou vysielacou službou sprostredkujúcou športové podujatia vysielané naživo nemožno odôvodniť cieľom ochrany práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Cieľom tohto nariadenia je preto úprava právneho rámca, ktorá zaistí, aby udeľovanie licencií na práva prestalo byť prekážkou cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii a aby bolo možné zabezpečiť cezhraničnú prenosnosť.

(12)  Cieľom tohto nariadenia je preto úprava právneho rámca, ktorá zaistí spoločný prístup k poskytovaniu online obsahových služieb vytvorením právnej fikcie s jednoznačným výkladom, aby bola umožnená cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb v prípade spotrebiteľov, ktorí legálne získali obsah a dočasne sa nachádzajú v inom členskom štáte, než je členský štát ich pobytu,so zreteľom na audiovizuálny sektor bez toho, aby sa tým oslabila alebo zrušila územná zásada, pretože by to viedlo k neprimeraným stratám na úkor držiteľov práv a k značnej deformácii trhu s audiovizuálnym obsahom. Cieľom tohto nariadenia nie je zmeniť súčasný systém územných licencií, ktorý je kľúčom k financovaniu, výrobe a distribúcii európskych audiovizuálnych diel, a nariadenie by ho ani nemalo ovplyvňovať.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Prenosnosť treba v každom prípade odlíšiť od koncepcie cezhraničného prístupu, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Zlepšenie prenosnosti legálne dostupných a legálne získaných obsahových služieb môže byť dôležitým krokom k odstráneniu neodôvodneného geografického blokovania.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)   Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré poskytovateľ služieb po získaní príslušných práv od držiteľov práv na určitom území poskytuje svojim účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek formou vrátane strímingu, sťahovania alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá použitie daného obsahu umožňuje. Prihlásenie na odber upozornení na obsah alebo jednoduchý súhlas s použitím HTML cookies by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za zmluvu o poskytovaní online obsahovej služby.

(13)  Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré poskytovateľ služieb po získaní príslušných práv od držiteľov práv na určitom území poskytuje svojim účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek formou vrátane strímingu, sťahovania alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá použitie daného obsahu umožňuje. Prihlásenie na odber upozornení na obsah, jednoduchý súhlas s použitím HTML cookies, jednoduchý systém prihlásenia sa, napríklad systém určený predovšetkým na odporúčanie programu alebo individualizované reklamné služby, úhrada univerzálneho povinného poplatku, ako je poplatok za vysielanie alebo výmena alebo prenos údajov, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za zmluvu o poskytovaní online obsahovej služby.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na online obsahové služby, ku ktorým majú účastníci skutočný prístup a môžu ich využívať v členskom štáte svojho obvyklého pobytu bez obmedzenia na určité miesto; nie je totiž vhodné vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov služieb, ktorí neponúkajú prenosné služby v domovskej krajine.

(15)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na online obsahové služby, ku ktorým majú účastníci skutočný prístup a môžu ich využívať v členskom štáte svojho obvyklého pobytu bez obmedzenia na určité miesto v tomto členskom štáte, pretože nie je vhodné vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov služieb, ktorí neponúkajú prenosné služby v členskom štáte pobytu účastníka.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na online obsahové služby poskytované bezodplatne sa toto nariadenie vzťahuje tiež, pokiaľ poskytovatelia overujú členský štát pobytu svojich účastníkov. Nariadenie by sa nemalo vzťahovať na online obsahové služby poskytované bezodplatne, ak ich poskytovatelia neoverujú členský štát pobytu účastníkov, keďže inak by museli výrazne zmeniť spôsob poskytovania týchto služieb, čo by zahŕňalo neprimerané náklady. Pokiaľ ide o overovanie členského štátu pobytu účastníka, mali by sa využiť informácie ako platba licenčného poplatku za iné služby poskytované v členskom štáte pobytu, prípadná zmluva o internetovom alebo telefonickom pripojení, IP adresa alebo iné spôsoby autentifikácie, ktoré poskytovateľovi umožnia s primeranou istotou určiť členský štát pobytu účastníka.

(17)  Na online obsahové služby poskytované bezodplatne sa toto nariadenie vzťahuje tiež, pokiaľ poskytovatelia už prevádzkujú overovací systém, ktorým overujú členský štát pobytu svojich účastníkov do rovnakej miery istoty ako v prípade platených služieb. Ak poskytovatelia bezodplatne poskytovaných online obsahových služieb neprevádzkujú overovací systém, môžu si slobodne vybrať, či svojim účastníkom umožnia prístup k svojim službám a ich používanie v súlade s týmto nariadením. Nariadenie by sa nemalo vzťahovať na online obsahové služby poskytované bezodplatne, ktorých poskytovatelia neoverujú členský štát pobytu účastníkov do rovnakej miery istoty ako v prípade platených služieb, keďže ich povinné zahrnutie do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by znamenalo výraznú zmenu spôsobu poskytovania týchto služieb a neprimerané náklady. Keďže online obsahové služby poskytované bezodplatne sú dôležitým segmentom trhu, ich poskytovatelia by mali mať aj naďalej možnosť ponúkať svojim účastníkom cezhraničnú prenosnosť, ak majú k dispozícii prostriedky na overovanie členského štátu pobytu svojich účastníkov do rovnakej miery istoty ako v prípade platených služieb. Ak poskytovatelia online obsahových služieb poskytovaných bezplatne chcú využiť túto možnosť, mali by sa na nich vzťahovať rovnaké ustanovenia tohto nariadenia ako na poskytovateľov platených online obsahových služieb.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb je nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia online služieb umožnili svojim účastníkom využívať službu v členskom štáte, kde sa dočasne nachádzajú, sprístupnením rovnakého obsahu na rovnakom počte a rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k službe alebo jej využívaní pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte napríklad obmedzenie funkčnosti služby alebo kvality jej poskytovania by sa považovali za obchádzanie povinnosti umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, a teda by boli v rozpore s týmto nariadením.

(18)  Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb je nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia online služieb umožnili svojim účastníkom využívať službu v členskom štáte, kde sa dočasne nachádzajú, sprístupnením rovnakého obsahu na rovnakom počte a rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je záväzná, a teda strany ju nemôžu vylúčiť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k službe alebo v jej využívaní pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte a nebolo by v rozpore s týmto nariadením, napríklad obmedzenie funkčnosti služby alebo kvality jej poskytovania, by sa považovalo za obchádzanie povinnosti umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, a teda by bolo v rozpore s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18a.  Výnimka z povinnosti ponúkať cezhraničnú prenosnosť na niektorých neprenosných zariadeniach sa môže povoliť vo veľmi obmedzených prípadoch, keď by si zabezpečenie prístupu pre účastníka vyžadovalo, aby poskytovateľ online služby uzavrel samostatné zmluvné dojednanie s treťou stranou – výrobcom zariadenia alebo regulátorom platformy –, keďže to môže byť technicky neuskutočniteľné alebo právne náročné.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Aby sa zaistilo, že poskytovatelia online obsahových služieb budú dodržiavať povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez toho, aby získali príslušné práva v inom členskom štáte, je potrebné stanoviť, že tí poskytovatelia služieb, ktorí zákonne poskytujú prenosné online obsahové služby v členskom štáte pobytu účastníkov, majú vždy právo poskytovať takéto služby daným účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte. Na to by sa malo stanoviť, že poskytovanie a využívanie takýchto online obsahových služieb a prístup k nim sa považujú za realizované v členskom štáte pobytu účastníka.

(20)  Aby sa zaistilo, že poskytovatelia online obsahových služieb budú dodržiavať povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez toho, aby porušovali územnú exkluzivitu, je potrebné stanoviť, že tí poskytovatelia služieb, ktorí zákonne poskytujú prenosné online obsahové služby v členskom štáte pobytu účastníkov, majú vždy právo poskytovať takéto služby daným účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte. Nato by sa malo stanoviť, že poskytovanie a využívanie takýchto online obsahových služieb a prístup k nim sa považujú za realizované v členskom štáte pobytu účastníka. Táto právna fikcia by nemala brániť poskytovateľovi v tom, aby ponúkol svojmu účastníkovi, ktorý je dočasne prítomný v inom členskom štáte, online obsah, ktorý poskytovateľ legálne poskytuje v tomto členskom štáte. Zároveň by sa nemala považovať za obmedzenie poskytovateľa služby v tom, aby ponúkal svoje služby účastníkom s trvalým pobytom v inom členskom štáte za predpokladu, že potrebné licencie boli získané v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES a 2014/26/EÚ1a a že majú povolenie od držiteľov práv na používanie ich obsahu.

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Z pohľadu udeľovania licencií na autorské a súvisiace práva to znamená, že príslušné rozmnožovanie, verejný prenos a sprístupňovanie diel a iných predmetov ochrany, ako aj extrakcia či opätovného použitie v súvislosti s databázami chránenými právami sui generis, ku ktorým dochádza v rámci poskytovania služby účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v členskom štáte inom ako členský štát pobytu, by sa mali považovať za realizované v členskom štáte pobytu účastníka. Malo by sa teda uznať, že poskytovatelia služieb tieto úkony vykonávajú na základe povolení, ktoré príslušní držitelia práv udelili pre členský štát pobytu týchto účastníkov. Vždy, keď poskytovatelia služieb vykonajú verejný prenos alebo rozmnožia obsah v členskom štáte účastníka na základe povolenia od príslušných držiteľov práv, účastník dočasne prítomný v členskom štáte inom, než je jeho členský štát pobytu, by mal mať možnosť prístupu k danej službe a jej využívania a podľa potreby by mal byť schopný vykonať akékoľvek relevantné úkony rozmnožovania ako napr. stiahnutie, na ktoré by mal nárok vo vlastnom členskom štáte pobytu. Poskytovanie online obsahovej služby poskytovateľom služby účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte inom ako jeho členský štát pobytu a využívanie tejto služby účastníkom v súlade s týmto nariadením by sa nemali považovať za porušenie autorských a súvisiacich práv, ani akýkoľvek iných práv súvisiacich s používaním obsahu zahrnutého v danej službe.

(21)  Z pohľadu udeľovania licencií na autorské a súvisiace práva to znamená, že príslušné rozmnožovanie, verejný prenos a sprístupňovanie diel a iných predmetov ochrany, ako aj extrakcia či opätovné použitie v súvislosti s databázami chránenými právami sui generis, ku ktorým dochádza v rámci poskytovania služby účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v členskom štáte inom ako členský štát pobytu, by sa mali považovať za realizované v členskom štáte pobytu účastníka. Malo by sa teda uznať, že poskytovatelia služieb tieto úkony vykonávajú na základe povolení, ktoré príslušní držitelia práv udelili pre členský štát pobytu týchto účastníkov. Vždy, keď poskytovatelia služieb vykonajú verejný prenos alebo rozmnožia obsah v členskom štáte účastníka na základe povolenia od príslušných držiteľov práv, účastník dočasne prítomný v členskom štáte inom, než je jeho členský štát pobytu, by mal mať možnosť prístupu k danej službe a jej využívania a podľa potreby by mal byť schopný vykonať akékoľvek relevantné úkony rozmnožovania ako napríklad stiahnutie, na ktoré by mal nárok vo vlastnom členskom štáte pobytu. V prípade, že členský štát pobytu účastníka bol spoľahlivo overený v súlade s týmto nariadením, poskytovanie online obsahovej služby poskytovateľom služby účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte inom ako jeho členský štát pobytu a využívanie tejto služby účastníkom v súlade s týmto nariadením by sa nemali považovať za porušenie autorských a súvisiacich práv, ani akýkoľvek iných práv súvisiacich s používaním obsahu zahrnutého v danej službe.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a.  Toto nariadenie by sa malo obmedzovať na cezhraničnú prenosnosť legálne nadobudnutého obsahu a nemalo by sa v žiadnom prípade uplatňovať na cezhraničný prístup k online obsahovým službám v členských štátoch, v ktorých poskytovateľ online obsahovej služby nemá povolenie od tvorcov a nositeľov práv na využívanie tohto obsahu, a to v záujme ochrany kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, výroby, marketingu a distribúcie kreatívneho obsahu v celej Únii, najmä s ohľadom na audiovizuálny sektor a práva autorov a tvorcov, ktoré sú chránené autorským právom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21b.  Poskytovateľom a držiteľom práv relevantných pre poskytovanie online obsahových služieb by sa nemalo umožniť obchádzanie uplatnenia tohto nariadenia voľbou práva tretej krajiny ako rozhodného práva pre zmluvy medzi nimi alebo zmluvy medzi poskytovateľmi a účastníkmi.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a.  Ak účastník neposkytne potrebné informácie a poskytovateľ nemôže overiť členský štát pobytu, ako sa vyžaduje v tomto nariadení, poskytovateľ by takému účastníkovi podľa tohto nariadenia cezhraničnú prenosnosť online obsahovej služby poskytovať nemal.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Poskytovatelia služieb by mali zaistiť riadne informovanie svojich účastníkov o podmienkach využívania online obsahových služieb v členských štátoch iných ako členský štát pobytu účastníka. Nariadenie umožňuje držiteľom práv vyžadovať, aby poskytovateľ služby použil účinné prostriedky na overenie, že online obsahová služba sa poskytuje v súlade s týmto nariadením. Je však potrebné zabezpečiť, aby vyžadované prostriedky boli primerané a nepresahovali rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu. Medzi príklady potrebných technických a organizačných opatrení patrí vzorkovanie IP adries miesto neustáleho monitorovania polohy, transparentné informovanie jednotlivcov o použitých metódach overovania a o jeho účele a primerané bezpečnostné opatrenia. Keďže pri overovaní nie je dôležitá poloha, ale iba členský štát, v ktorom účastník k službe pristupuje, údaje o presnej polohe by sa na tento účel zbierať a spracovávať nemali. Podobne ak na poskytnutie služby stačí autentifikácia účastníka, nemala by sa vyžadovať jeho identifikácia.

(23)  Poskytovatelia služieb by mali zaistiť riadne informovanie svojich účastníkov o podmienkach využívania online obsahových služieb v členských štátoch iných ako členský štát pobytu účastníka. V nariadení sa od poskytovateľa služby vyžaduje, aby použil účinné prostriedky na overenie toho, že online obsahová služba sa poskytuje v súlade s týmto nariadením. Cieľom zoznamu prostriedkov overovania uvedenom v tomto nariadení je poskytnúť právnu istotu, pokiaľ ideprostriedky overovania použité poskytovateľmi služieb, a zároveň dostatočné a flexibilné prostriedky, ktorými môžu poskytovatelia služieb autentifikovaťoveriť prístup účastníka a jeho členský štát pobytu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  Držitelia práv môžu zadržať práva, na ktoré má poskytovateľ služieb licenciu, ak poskytovateľ nemôže preukázať, že koná v súlade s povinnosťou účinne overiť členský štát pobytu účastníka podľa tohto nariadenia. Je však potrebné zabezpečiť, aby požadované prostriedky autentifikácie a overovania boli účinné, prispôsobené charakteru príslušnej online obsahovej služby a zároveň primerané a aby nepresahovali rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu. V každom prípade je potrebné zohľadniť konkrétne prostriedky na overovanie v danom členskom štáte a daný typ online obsahovej služby. V záujme zabezpečenia právnej istoty by poskytovatelia služby mali použiť kombináciu aspoň dvoch prostriedkov overovania, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, a to po dohode s držiteľmi práv. Medzi príklady potrebných technických a organizačných opatrení patrí vzorkovanie IP adries namiesto neustáleho monitorovania polohy, poskytovanie transparentných informácií jednotlivcom o použitých metódach overovania a o jeho účele a primerané bezpečnostné opatrenia. Keďže pri overovaní nie je dôležitá konkrétna poloha alebo krajina, ale iba to, či dotknutá osoba k službe pristupuje vo svojom členskom štáte pobytu alebo nie, údaje o presnej polohe, ktoré presahujú rámec pôvodného overenia pobytu, by sa na tento účel zbierať a spracovávať nemali. Podobne, ak na poskytnutie služby stačí autentifikácia účastníka, nemala by sa vyžadovať jeho identifikácia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23b.  S cieľom umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu zoznamu prostriedkov na overovanie pobytu účastníka v členskom štáte, ktorý musí byť pripravený a zostavený na základe konzultácií s odvetvím vrátane malých držiteľov práv. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Konkrétne v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa týkajú prípravy delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, slobodou prejavu a slobodou podnikania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade so smernicami 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelia služieb sa najmä musia uistiť, že každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia je nevyhnutné a primerané svojmu účelu.

(24)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, vlastníckym právom vrátane práv duševného vlastníctva, slobodou prejavu a slobodou podnikania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade so smernicami 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelia služieb sa najmä musia uistiť, že každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia je nevyhnutné a primerané svojmu účelu.

__________________

__________________

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50.

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37) zmenená smernicou 2006/24/ES a smernicou 2009/136/ES, „smernica o súkromí v elektronických komunikáciách“.

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24a.  Týmto nariadením by sa mali rešpektovať záväzky, ktoré Únii vyplývajú z medzinárodných zmlúv o ochrane autorských práv a súvisiacich práv vrátane Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel, Zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o autorskom práve a Zmluvy WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Keďže sa teda nariadenie bude vzťahovať na niektoré zmluvy a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, je zároveň vhodné stanoviť primeranú lehotu medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a dátumom jeho uplatňovania, ktorá umožní držiteľom práv a poskytovateľom služieb prijať opatrenia na prispôsobenie sa novej situácii a zároveň umožní poskytovateľom služieb upraviť podmienky využívania ich služieb.

(27)  Keďže sa teda nariadenie bude vzťahovať na niektoré zmluvy a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, je zároveň vhodné stanoviť primeranú lehotu medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a dátumom jeho uplatňovania, ktorá umožní držiteľom práv a poskytovateľom služieb prijať opatrenia na prispôsobenie sa novej situácii a zároveň umožní poskytovateľom služieb upraviť podmienky využívania ich služieb. Zmeny podmienok využívania online obsahových služieb ponúkaných v balíkoch kombinujúcich elektronické komunikačné služby a online obsahové služby, ktoré boli navrhnuté tak, aby boli v súlade s týmto nariadením, by nemali zakladať právo účastníkov podľa vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby odstúpiť od zmlúv o poskytovaní týchto elektronických komunikačných služieb.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  V záujme cieľa zaistenia cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa priamo uplatňuje v členských štátoch. Je to potrebné na zaistenie, aby sa pravidlá cezhraničnej prenosnosti v členských štátoch uplatňovali jednotne a aby nadobudli účinnosť súčasne pre všetky online obsahové služby. Iba nariadením sa zaistí miera právnej istoty potrebná na to, aby mohli spotrebitelia plne využiť cezhraničnú prenosnosť v celej Únii.

(28)  V záujme cieľa zaistenia cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii je vhodné prijať nariadenie, ktoré sa priamo uplatňuje v členských štátoch. Je to potrebné na zaistenie toho, aby sa pravidlá cezhraničnej prenosnosti v členských štátoch uplatňovali jednotne a aby nadobudli účinnosť súčasne pre všetky online obsahové služby. Iba nariadením sa zaistí miera právnej istoty potrebná na to, aby mohli spotrebitelia plne využiť cezhraničnú prenosnosť v celej Únii; voľba tohto druhu právneho aktu odzrkadľuje zvláštne ciele pravidiel cezhraničnej prenosnosti a výnimočné okolnosti, ktoré sú ich základom, a preto by sa nemala v žiadnom prípade považovať za precedens pre akýkoľvek neskorší právny akt Únie v oblasti autorských práv.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup k zaisteniu toho, aby mali účastníci online obsahových služieb v Únii pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte k týmto službám prístup a mohli ich využívať.

Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup k zaisteniu toho, aby mali účastníci legálne získaných online obsahových služieb v členskom štáte pobytu pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte k týmto službám prístup a mohli ich využívať, pri súčasnom dodržaní všetkých príslušných autorských práv a súvisiacich práv týkajúcich sa sprístupňovaného a používaného obsahu a pri splnení podmienky, že poskytovateľ online obsahovej služby overil členský štát pobytu účastníka v súlade s článkom 3b (novým).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) „členský štát pobytu“ je členský štát, kde má účastník obvyklý pobyt;

c) „členský štát pobytu“ je členský štát, v ktorom má účastník obvyklý pobyt a ktorý je definovaný ako miesto, ktoré je centrom záujmov danej osoby so zámerom priznať mu trvalý charakter, a ako miesto, kam sa dotknutá osoba pravidelne vracia a na ktoré má trvalé väzby, ako je stanovené na základe prostriedkov na overovanie v súlade s týmto nariadením;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „dočasne prítomný“ znamená, že účastník sa nachádza v členskom štáte inom ako členský štát pobytu;

d)  „dočasne prítomný“ znamená, že účastník sa prechodne nachádza v členskom štáte inom ako členský štát pobytu za predpokladu, že účastník nepresunie centrum svojich záujmov;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „online obsahová služba“ je služba podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorú poskytovateľ služby zákonne poskytuje online v členskom štáte pobytu na prenosnom princípe a ktorá je audiovizuálnou mediálnou službou v zmysle smernice 2010/13/EÚ alebo službou, ktorej hlavnou črtou je sprístupňovanie diel, iných predmetov ochrany alebo prenosov organizácií vysielania, či už lineárne alebo na požiadanie, ktorá sa účastníkovi poskytuje za dohodnutých podmienok buď:

e)  „online obsahová služba“ je služba podľa definície v článkoch 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorú poskytovateľ služby zákonne poskytuje online v členskom štáte pobytu na prenosnom princípe a ktorá je audiovizuálnou mediálnou službou v zmysle smernice 2010/13/EÚ alebo službou, ktorej hlavnou črtou je legálne sprístupňovanie a používanie dieliných predmetov ochrany alebo prenosov organizácií vysielania, či už lineárne alebo na požiadanie.

1.  za peňažnú odplatu alebo

 

2.  za peňažnú odplatu alebo bezodplatne, za predpokladu, že poskytovateľ overuje členský štát pobytu účastníka;

 

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Povinnosť stanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na cezhraničný prístup k online obsahu, pre ktorý poskytovateľ služieb nezískal od držiteľa práva povolenie na použitie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Poskytovateľ online obsahovej služby informuje účastníka o kvalite poskytovania online obsahovej služby poskytovanej v súlade s odsekom 1.

(3)  Poskytovateľ online obsahovej služby informuje, ak je to možné na základe údajov, ktoré má k dispozícii, o kvalite poskytovania online obsahovej služby poskytovanej v súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Možnosť uplatňovania postupu

 

Poskytovateľ online obsahových služieb poskytovaných bezodplatne, ak ešte neprevádzkuje systém overovania členského štátu pobytu účastníka do rovnakej miery istoty ako v prípade platených služieb, sa môže rozhodnúť umožniť účastníkovi, ktorý je dočasne prítomný v niektorom členskom štáte, prístup k online obsahovým službám a ich používanie za predpokladu, že:

 

a)  overí členský štát pobytu svojich účastníkov v súlade s týmto nariadením;

 

b)  informuje príslušných držiteľov autorských práv a súvisiacich práv alebo držiteľov iných práv na obsah v rámci online obsahových služieb, ako aj svojich účastníkov v primeranej lehote pred povolením takéhoto prístupu k službám a ich využívania; a

 

c)  uplatňuje ustanovenia tohto nariadenia, hneď ako svojim účastníkom umožní cezhraničnú prenosnosť.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3b

 

Povinnosť overiť členský štát pobytu

 

1.  Poskytovateľ online obsahovej služby, ktorý umožňuje účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte prístup k online obsahovej službe a jej používanie, účinne overí členský štát pobytu účastníka.

 

2.  Na účely splnenia povinnosti stanovenej v odseku 1 musí poskytovateľ použiť kombináciu aspoň dvoch z týchto prostriedkov na overovanie:

 

a)  preukaz totožnosti alebo akýkoľvek iný platný doklad potvrdzujúci členský štát pobytu účastníka, ktorého súčasťou sú elektronické prvky identifikácie;

 

b)  fakturačná adresa alebo poštová adresa účastníka;

 

c)  platobné údaje, napríklad bankový účet alebo miestna kreditná alebo debetná karta účastníka;

 

d)  miesto inštalácie set-top boxu alebo obdobného zariadenia používaného na poskytovanie služieb účastníkovi;

 

e)  zmluva o pripojení na internet, telefónnu linku alebo o obdobnom pripojení v členskom štáte, ktorú účastník uzavrel;

 

f)  účastník platí licenčný poplatok za iné služby poskytované v členskom štáte, ako je verejnoprávne vysielanie;

 

g)  odber vzorky adresy internetového protokolu (IP) s cieľom určiť členský štát, v ktorom má účastník prístup k online obsahovej službe a používa ju, alebo identifikácia tohto členského štátu inými prostriedkami geolokalizácie;

 

h)  registrácia v miestnych volebných zoznamoch, ak sú verejne dostupné;

 

i)  zaplatenie miestnych daní alebo daní na osobu v prípade verejnej dostupnosti.

 

3.  Prostriedky na overovanie musia zohľadňovať povahu služby, musia byť primerané a nesmú presahovať rámec nevyhnutný na splnenie účelu overovania členského štátu pobytu účastníka.

 

4.   Poskytovateľ a držitelia autorských práv a súvisiacich práv alebo držitelia akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahových služieb sa môžu dohodnúť na kombinácii a počte prostriedkov overovania členského štátu pobytu uvedených v odseku 2.

 

5.  Spracovanie osobných údajov na základe overovania sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679/EÚ1a a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES1b.

 

6.  Poskytovateľ je oprávnený požiadať účastníka, aby poskytol informácie potrebné na overenie členského štátu pobytu. Ak účastník neposkytne tieto informácie a následne poskytovateľ nie je schopný účinne overiť členský štát pobytu, ako sa vyžaduje v tomto nariadení, poskytovateľ v zmysle tohto nariadenia neumožní účastníkovi prístup k online obsahovej službe, ak je dočasne prítomný v členskom štáte.

 

7.  S cieľom zabezpečiť, aby zoznam prostriedkov overovania zodpovedal technologickému vývoju, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty na účel zmeny tohto zoznamu a doplnenia inovatívnych prostriedkov overenia v súlade s odsekom 3, ak sa ukáže, že zoznam prostriedkov overenia podľa odseku 2 je zastaraný, a to ešte pred uplynutím trojročného obdobia na vyhodnotenie tohto nariadenia.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie online obsahovej služby účastníkovi, prístup k nej a jej využívanie účastníkom v súlade s článkom 3 ods. 1 sa považuje výlučne za poskytovanie, prístup a využívanie v členskom štáte pobytu, a to aj na účely smernice 96/9/ES, smernice 2001/29/ES, smernice 2006/115/ES, smernice 2009/24 a smernice 2010/13/EÚ.

Poskytovanie online obsahovej služby účastníkovi, prístup k nej a jej využívanie účastníkom v súlade s článkom 3 ods. 1 sa považuje výlučne za poskytovanie, prístup a využívanie v členskom štáte pobytu, a to aj na účely smernice 96/9/ES, smernice 2001/29/ES, smernice 2006/115/ESsmernice 2009/24.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky zmluvné ustanovenia vrátane tých medzi držiteľmi autorských a súvisiacich práv, držiteľmi akýchkoľvek iných práv spojených s používaním obsahu v rámci online obsahových služieb a poskytovateľmi služieb, ako aj medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré sú v rozpore s článkom 3 ods. 1článkom 4, sú nevymožiteľné.

1.  Všetky zmluvné ustanovenia vrátane tých medzi držiteľmi autorských a súvisiacich práv, držiteľmi akýchkoľvek iných práv spojených s používaním obsahu v rámci online obsahových služieb a prístupom k nemu a poskytovateľmi služieb, ako aj medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, sú nevymožiteľné. Zmluvné zmeny vyplývajúce z uplatňovania tohto nariadenia nezakladajú žiadne právo na odstúpenie od žiadnej zmluvy alebo dohody, a to buď medzi účastníkom a poskytovateľom alebo medzi poskytovateľom a držiteľom práv. Zmeny, úpravy alebo iné zmluvné zmeny vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia nie sú oprávneným dôvodom na úpravu poplatkov, sadzieb alebo iných finančných vzťahov medzi účastníkom, poskytovateľom alebo držiteľom práv.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Bez ohľadu na odsek 1 môžu držitelia autorských a súvisiacich práv alebo držitelia akýchkoľvek iných práv na obsah v rámci online obsahových služieb vyžadovať, aby poskytovateľ služby použil účinné prostriedky na overenie, že online obsahová služba sa poskytuje v súlade s článkom 3 ods. 1, pokiaľ sú vyžadované prostriedky primerané a nepresahujú rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu.

(2)  Poskytovatelia služby použijú účinné prostriedky na overenie toho, či sa online obsahová služba poskytuje v súlade s týmto nariadením a článkom 3b (novým). Ak je to primerané a nevyhnutné, držitelia práv môžu požadovať zavedenie ďalších opatrení, pokiaľ sú požadované opatrenia primerané a nepresahujú rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu, alebo môžu požadovať akúkoľvek zmenu zmlúv uzavretých medzi držiteľmi práv a poskytovateľmi služieb. Držitelia autorských práv a súvisiacich práv alebo držitelia akýchkoľvek iných práv na obsah v rámci online obsahových služieb môžu odňať licenciu poskytovateľovi služieb na používanie obsahu, na ktorý majú práva, ak poskytovateľ nekonal v súlade s článkom 3 (novým).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Držitelia autorských práv a súvisiacich práv alebo držitelia akýchkoľvek iných práv na obsah v rámci online obsahových služieb môžu poskytovateľom služieb, ktorí sú držiteľmi multiteritoriálnych licencií podľa hlavy III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ1a, povoliť prístup k ich obsahu a jeho využívanie podľa tohto nariadenia bez overenia členského štátu pobytu.

 

_______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.   Delegovanie právomoci podľa článku 3b (nového) sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od … [dátum nadobudnutia účinnosti základného legislatívneho aktu alebo akýkoľvek iný dátum stanovený spoluzákonodarcami].

 

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3b (novom) môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

 

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3b (nového) nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Zhodnotenie

 

Komisia posúdi uplatňovanie tohto nariadenia tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade. Správa obsahuje posúdenie využívania cezhraničnej prenosnosti a overovania členského štátu pobytu a v prípade potreby i hodnotenie potreby preskúmania. K správe sú pripojené aj návrhy na zlepšenie vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od [dátum: 6 mesiacov po jeho uverejnení].

Uplatňuje sa od [dátum: 12 mesiacov po jeho uverejnení].

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

12.5.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

21.1.2016

Pridružený výbor - dátum oznámenia na schôdzi

28.4.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Sabine Verheyen

16.2.2016

Dátum prijatia

21.6.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (28.9.2016)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Carlos Zorrinho

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu je kľúčovým prvkom, ktorý zaručí účinné vytvorenie jednotného digitálneho trhu a vytvorí pevný základ digitálnej únie v Európskej únii.

Keďže ide o nariadenie, dňom nadobudnutia svojej účinnosti stanoví pre všetky členské štáty povinnosť zjednotiť postupy vo svojej oblasti pôsobnosti, čím umožnia používateľom cezhraničný prístup na celom území EÚ k obsahovým službám, ktorý si zmluvne zaistili v členskom štáte bydliska. Rozširuje tiež schopnosť poskytovateľov poskytovať na celom území EÚ služby, ktoré boli u nich objednané v niektorom členskom štáte.

Okrem toho, že toto nariadenie vymedzuje postupy, ktoré sa majú dodržiavať v procese zabezpečenia prenosnosti, zároveň ustanovuje základné definície týkajúce sa tohto procesu a rozvoja digitálnej únie.

Cieľom tohto stanoviska je zaviesť zlepšenia a vysvetliť niektoré nižšie uvedené otázky.

Obsah patriaci do rozsahu pôsobnosti predpisu

Toto nariadenie sa vzťahuje na online obsah a služby, ako sú hudba, hry, filmy, zábavné relácie alebo športové podujatia, ktoré by mali byť prístupné nielen v členskom štáte bydliska účastníka, ale aj vtedy, keď sa účastník dočasne nachádza v iných členských štátoch Únie. Účelom zahrnutia zábavných hier do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je posilnenie základu jeho uplatňovania.

Rozlišovanie medzi platbami za služby a úhradami licenčných poplatkov

V niektorých členských štátoch platí systém poplatkov za prístup k online obsahovým službám všeobecného záujmu. Úhrada poplatkov, najmä licenčných poplatkov za televízne vysielanie, by sa nemala považovať za peňažnú odplatu.

Záruka zaviazania poskytovateľov k zmluvným podmienkam stanoveným k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia

Aby sa zabezpečilo, že prenosnosť v zmysle tohto nariadenia nebude podliehať zmenám vyplývajúcim z jednostranných zmluvných zmien, bude povinnosť zaručiť prenosnosť považovaná za záväznú, čiže zmluvné strany ju nebudú môcť vylúčiť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok prostredníctvom zmluvy alebo jednostranným rozhodnutím poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb a držitelia práv, ktoré sú relevantné pre poskytovanie týchto online obsahových služieb, by navyše nemali mať možnosť obchádzať uplatňovanie nariadenia tým, že si ako právo uplatniteľné na zmluvy uzavreté medzi sebou alebo na zmluvy medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi zvolia právo tretej krajiny.

Povinnosť poskytovať informácie o kvalite služieb

V prípade, že kvalita online prístupu, ktorý si účastník zvolí v čase, keď sa dočasne nachádza v inom členskom štáte, neumožňuje poskytovateľovi zaistiť rovnakú kvalitu služieb, poskytovateľ nenesie za túto situáciu zodpovednosť, ale musí informovať spotrebiteľa o možnom znížení kvality služieb. Ak existuje dohoda o zaručenej referenčnej kvalite, poskytovateľ je naďalej touto dohodou viazaný a nemôže za ňu účtovať účastníkovi dodatočné náklady.

Definícia účastníka

Treba objasniť, že peňažná odplata nie je pre definíciu účastníka rozhodujúcim faktorom.

Definícia spotrebiteľa

Definícia spotrebiteľa sa rozširuje na právnické osoby, pokiaľ konajú na účely, ktoré sa netýkajú ich obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, výkonu remesla alebo povolania.

Definícia členského štátu bydliska

Rozširuje sa aj definícia členského štátu bydliska v tom zmysle, že sa zaň považuje štát, v ktorom má účastník svoj obvyklý pobyt alebo do ktorého sa pravidelne vracia po pobyte v inej krajine.

Definícia dočasnej prítomnosti

V rámci tejto definície sa zvýrazňuje netrvalá povaha pobytu.

Overovanie členského štátu bydliska účastníka

Navrhuje sa, aby sa účinné overovanie miesta bydliska účastníka, ktoré vykoná poskytovateľ služieb v prípadoch, keď nedôjde k úhrade peňažnej odplaty, vykonávalo na základe bydliska na daňové účely, preukazu totožnosti či iného platného dokladu potvrdzujúceho bydlisko účastníka.

Technologická neutralita

Aby sa zabezpečila technologická neutralita, spotrebitelia by mali mať možnosť slobodne si vybrať druh zariadení alebo technológií na prístup k online obsahu spomedzi tých, ktoré existujú na trhu.

Dátum uplatňovania

Ako primeraný časový rámec sa navrhuje, aby sa toto nariadenie začalo uplatňovať 12 mesiacov odo dňa uverejnenia, čo však poskytovateľom služieb nebráni v tom, aby zabezpečili prenosnosť hneď, ako tak budú môcť urobiť v súlade s uverejneným nariadením.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

Odôvodnenie

Charta je našou kľúčovou právnou referenciou na najvyššej úrovni, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a súkromie, ktoré zase zohrávajú zásadnú úlohu v rámci tohto nariadenia, a preto sa musí uviesť v citáciách.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vnútorný trh je priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného vyžaduje voľný pohyb služieb a osôb, a preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia mohli využívať online obsahové služby, ktoré sprístupňujú obsah ako hudba, hry, filmy či športové podujatia, nielen vo svojom členskom štáte pobytu, ale aj pri dočasnej prítomnosti v ostatných členských štátoch Únie. Preto treba odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničnému prístupu k online obsahovým službám a ich využívaniu.

1.  Vnútorný trh je priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného vyžaduje voľný pohyb služieb a osôb, a preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia mohli využívať online obsahové služby, ktoré sprístupňujú obsah ako hudba, hry, filmy, zábavné relácie či športové podujatia, nielen vo svojom členskom štáte bydliska, ale aj pri dočasnej prítomnosti v ostatných členských štátoch Únie. Preto treba čo najskôr odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničnému prístupu k online obsahovým službám a ich využívaniu, vzhľadom na to, že bezproblémový prístup spotrebiteľov k audiovizuálnym online obsahovým službám v celej Európskej únii je kľúčový pre dobré fungovanie jednotného digitálneho trhu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Technický vývoj vedie k vzostupu prenosných zariadení ako tablety a smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje využívanie online obsahových služieb, keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza. U spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po prístupe k obsahu a inovačným online službám nielen v ich vlastnej krajine, ale aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte Únie.

2.  Technický vývoj vedie k vzostupu prenosných zariadení ako tablety a smartfóny a čoraz viac tak uľahčuje využívanie online obsahových služieb, keďže ich sprístupňuje bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza. U spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po prístupe k obsahu a inovatívnym online službám nielen v ich členskom štáte bydliska, ale aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára zmluvy s poskytovateľmi služieb o poskytovaní online obsahových služieb. Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte Únie, však často nemajú prístup k online obsahovým službám, na ktoré nadobudli právo v domovskej krajine, a nemôžu ich využívať.

3.  Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára zmluvy s poskytovateľmi služieb o poskytovaní platených, ako aj neplatených online obsahových služieb. Spotrebitelia, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte Únie, však často nemajú prístup k online obsahovým službám, na ktoré nadobudli právo vo svojom členskom štáte bydliska, a nemôžu ich využívať, čo je v rozpore s cieľom jednotného trhu a hladkého a efektívneho rozvoja digitálnej ekonomiky EÚ.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Poskytovaniu týchto služieb spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte bráni viacero prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú obsah ako hudba, hry či filmy, ktoré sú na základe právnych predpisov Únie chránené autorskými a/alebo súvisiacimi právami. Prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb pramenia predovšetkým z toho, že práva na prenos obsahu chráneného autorskými a/alebo súvisiacimi právami ako audiovizuálne diela sa často udeľujú formou územne obmedzenej licencie, ako aj z toho, že poskytovatelia online služieb sa môžu rozhodnúť obsluhovať iba určité trhy.

(4)  Poskytovaniu týchto služieb spotrebiteľom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte bráni viacero prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú obsah ako hudba, hry, zábavné relácie či filmy, ktoré sú na základe právnych predpisov Únie chránené autorskými a/alebo súvisiacimi právami. Prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb pramenia predovšetkým z toho, že práva na prenos obsahu chráneného autorskými a/alebo súvisiacimi právami ako audiovizuálne diela sa často udeľujú formou územne obmedzenej licencie, ako aj z toho, že poskytovatelia online služieb sa môžu rozhodnúť obsluhovať iba určité trhy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Poskytovanie online obsahových služieb spotrebiteľom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte, by nemalo byť ohrozené nedostatočnou infraštruktúrou, čo by mohlo viesť k vytvoreniu umelých prekážok, najmä v prípade malých alebo izolovaných spoločenstiev.

 

V tejto súvislosti je rozhodujúci záväzok členských štátov dosiahnuť do roku 2020 v plnej miere ciele týkajúce sa stanovenia minimálnej rýchlosti sťahovania 30 Mbps pre všetkých, ak majú byť splnené podmienky pre vysokú prepojiteľnosť pre všetkých.

 

Na dosiahnutie tohto cieľa a vzhľadom na to, že v dôsledku rýchleho rozvoja bezdrôtového širokopásmového pripojenia je väčšia kapacita bezdrôtovej siete nevyhnutnosťou, bude mimoriadne dôležité zaviesť výraznejší celoeurópsky prístup k správe spektra v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Cieľom tohto nariadenia je preto úprava právneho rámca, ktorá zaistí, aby udeľovanie licencií na práva prestalo byť prekážkou cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii a aby bolo možné zabezpečiť cezhraničnú prenosnosť.

(12)  Jedným z cieľov stratégie jednotného digitálneho trhu a cieľom tohto nariadenia je preto úprava právneho rámca, ktorá zaistí, aby udeľovanie licencií na práva prestalo byť prekážkou cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii a aby bolo možné zabezpečiť cezhraničnú prenosnosť, a to bez dodatočných nákladov.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré poskytovateľ služieb po získaní príslušných práv od držiteľov práv na určitom území poskytuje svojim účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek formou vrátane strímingu, sťahovania alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá použitie daného obsahu umožňuje. Prihlásenie na odber upozornení na obsah alebo jednoduchý súhlas s použitím HTML cookies by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za zmluvu o poskytovaní online obsahovej služby.

(13)  Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré poskytovateľ služieb po získaní príslušných práv od držiteľov práv na určitom území poskytuje svojim účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek formou vrátane strímingu, aplikácií, sťahovania alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá použitie daného obsahu umožňuje. Prihlásenie na odber upozornení na obsah alebo jednoduchý súhlas s použitím HTML cookies by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za zmluvu o poskytovaní online obsahovej služby. Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by sa mali takisto vylúčiť online obsahové služby poskytované na základe celoeurópskych licencií podľa smernice 2014/26/EÚ.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na online obsahové služby, ku ktorým majú účastníci skutočný prístup a môžu ich využívať v členskom štáte svojho obvyklého pobytu bez obmedzenia na určité miesto; nie je totiž vhodné vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov služieb, ktorí neponúkajú prenosné služby v domovskej krajine.

(15)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na online obsahové služby, ku ktorým majú účastníci skutočný prístup a môžu ich využívať v členskom štáte svojho obvyklého pobytu bez obmedzenia na určité miesto; nie je totiž vhodné vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov služieb, ktorí nemôžu ponúknuť prenosné služby v členskom štáte bydliska účastníka. Avšak v záujme toho, aby toto nariadenie malo zmysluplný a praktický vplyv na život koncových používateľov, je dôležité stále viac nabádať držiteľov práv, aby umožnili poskytovateľom služieb ponúkať prenosné služby na národnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16 .  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na online obsahové služby poskytované za peňažnú odplatu. Poskytovatelia týchto služieb dokážu overiť členský štát pobytu svojich účastníkov. Právo využívať online obsahovú službu by sa malo považovať za nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už uhradenú priamo poskytovateľovi danej online obsahovej služby alebo inej strane ako napríklad poskytovateľovi balíka, v ktorom je zlúčená telekomunikačná služba a online obsahová služba od iného poskytovateľa.

16 .  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na online obsahové služby poskytované za peňažnú odplatu. Poskytovatelia týchto služieb dokážu overiť členský štát bydliska svojich účastníkov. Právo využívať online obsahovú službu by sa malo považovať za nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už uhradenú priamo poskytovateľovi danej online obsahovej služby alebo inej strane, ako napríklad poskytovateľovi balíka, v ktorom je zlúčená telekomunikačná služba a online obsahová služba od iného poskytovateľa. Úhrada poplatkov, najmä poplatkov za televízne vysielanie alebo iných licenčných poplatkov, by sa v zmysle tohto nariadenia nemala považovať za peňažnú odplatu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na online obsahové služby poskytované bezodplatne sa toto nariadenie vzťahuje tiež, pokiaľ poskytovatelia overujú členský štát pobytu svojich účastníkov. Nariadenie by sa nemalo vzťahovať na online obsahové služby poskytované bezodplatne, ak ich poskytovatelia neoverujú členský štát pobytu účastníkov, keďže inak by museli výrazne zmeniť spôsob poskytovania týchto služieb, čo by zahŕňalo neprimerané náklady. Pokiaľ ide o overovanie členského štátu pobytu účastníka, mali by sa využiť informácie ako platba licenčného poplatku za iné služby poskytované v členskom štáte pobytu, prípadná zmluva o internetovom alebo telefonickom pripojení, IP adresa alebo iné spôsoby autentifikácie, ktoré poskytovateľovi umožnia s primeranou istotou určiť členský štát pobytu účastníka.

(17)  V súvislosti s online obsahovými službami poskytovanými bezodplatne alebo za úhradu povinného poplatku, napríklad poplatku za vysielanie, bude možnosť zahrnúť ich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak sa tak poskytovatelia rozhodnú, a za predpokladu, že spĺňajú požiadavky na overovanie členského štátu bydliska stanovené v tomto nariadení, rovnako ako poskytovatelia online obsahových služieb, ktoré sa poskytujú za peňažnú odplatu. Ak sa tak rozhodnú, mali by o svojom rozhodnutí využiť túto možnosť informovať účastníkov a držiteľov autorských práv a súvisiacich práv.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb je nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia online služieb umožnili svojim účastníkom využívať službu v členskom štáte, kde sa dočasne nachádzajú, sprístupnením rovnakého obsahu na rovnakom počte a rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich členskom štáte pobytu. Táto povinnosť je záväzná, a teda strany ju nemôžu vylúčiť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. Akékoľvek konanie poskytovateľa služby, ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k službe alebo jej využívaní pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte – napríklad obmedzenie funkčnosti služby alebo kvality jej poskytovania – by sa považovalo za obchádzanie povinnosti umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, a teda by boli v rozpore s týmto nariadením.

(18)  Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb je nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia online služieb umožnili svojim účastníkom využívať službu v členskom štáte, kde sa dočasne nachádzajú, sprístupnením rovnakého obsahu na rovnakom počte a rovnakých typoch zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií, ako ponúkajú v ich členskom štáte bydliska, a to bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť prístupu k miestnej verzii obsahu dostupnej v členskom štáte, kde sa dočasne nachádzajú. Táto povinnosť je záväzná, a teda ju strany nemôžu vylúčiť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok, či už prostredníctvom zmluvy alebo jednostranne na základe rozhodnutia poskytovateľa služieb. Akékoľvek konanie poskytovateľa služby alebo držiteľa práv, ktoré by účastníkovi bránilo v prístupe k službe alebo jej využívaní pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte než v členskom štáte bydliska – napríklad obmedzenie funkčnosti služby alebo kvality jej poskytovania – by sa považovalo za obchádzanie povinnosti umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, a teda by bolo v rozpore s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Požiadavka, aby sa účastníkom, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte než členský štát pobytu, poskytovali online obsahové služby v rovnakej kvalite ako v členskom štáte pobytu, by mohla viesť k vysokým nákladom pre poskytovateľov služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto nariadenie od poskytovateľov online obsahových služieb vyžadovalo opatrenia na zaistenie kvality poskytovania týchto služieb nad rámec kvality ponúkanej miestnym online pripojením, ktoré si účastník pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte zvolil. V takom prípade poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné zníženie kvality poskytovania služby. Ak sa však poskytovateľ výslovne zaviaže zaručiť účastníkom určitú kvalitu poskytovania služby pri ich dočasnej prítomnosti v iných členských štátoch, je danou dohodou viazaný.

(19)  Požiadavka, aby sa účastníkom, ktorí sú dočasne v inom členskom štáte než svojom členskom štáte bydliska poskytovali online obsahové služby v rovnakej kvalite ako v členskom štáte bydliska, by mohla viesť k vysokým nákladom pre poskytovateľov služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto nariadenie od poskytovateľov online obsahových služieb vyžadovalo opatrenia na zaistenie kvality poskytovania týchto služieb nad rámec kvality ponúkanej miestnym online pripojením, ktoré si účastník pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte zvolil. V takom prípade poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné zníženie kvality poskytovania služby, ak je táto strata kvality jednoznačne spôsobená objektívnymi dôvodmi, ako je slabá výkonnosť miestnej sieťovej infraštruktúry. Ak sa však poskytovateľ výslovne zaviaže zaručiť účastníkom určitú kvalitu poskytovania služby pri ich dočasnej prítomnosti v iných členských štátoch, je danou dohodou viazaný, pričom si za túto službu nemôže účtovať žiadny dodatočný poplatok ani uvaliť na účastníka akúkoľvek dodatočnú administratívnu záťaž. Príslušný orgán dohľadu nad trhom by mal pravidelne monitorovať primeranosť zdôvodnení poskytovateľov v prípade nižšej kvality poskytovania služieb.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Aby sa zaistilo, že poskytovatelia online obsahových služieb budú dodržiavať povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez toho, aby získali príslušné práva v inom členskom štáte, je potrebné stanoviť, že tí poskytovatelia služieb, ktorí zákonne poskytujú prenosné online obsahové služby v členskom štáte pobytu účastníkov, majú vždy právo poskytovať takéto služby daným účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte. Nato by sa malo stanoviť, že poskytovanie a využívanie takýchto online obsahových služieb a prístup k nim sa považujú za realizované v členskom štáte pobytu účastníka.

(20)  Aby sa zaistilo, že poskytovatelia online obsahových služieb budú dodržiavať povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez toho, aby získali príslušné práva v inom členskom štáte, je potrebné stanoviť, že tí poskytovatelia služieb, ktorí zákonne poskytujú prenosné online obsahové služby v členskom štáte bydliska účastníkov, majú vždy právo poskytovať takéto služby daným účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte. Nato by sa malo stanoviť, že poskytovanie a využívanie takýchto online obsahových služieb a prístup k nim sa považujú za realizované v členskom štáte bydliska účastníka. Toto nariadenie nebráni poskytovateľovi v tom, aby svojmu účastníkovi, ktorý je dočasne prítomný v inom členskom štáte, ponúkol online obsahovú službu, ktorú poskytovateľ legálne poskytuje v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Z pohľadu udeľovania licencií na autorské a súvisiace práva to znamená, že príslušné rozmnožovanie, verejný prenos a sprístupňovanie diel a iných predmetov ochrany, ako aj extrakcia či opätovné použitie v súvislosti s databázami chránenými právami sui generis, ku ktorým dochádza v rámci poskytovania služby účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v členskom štáte inom ako členský štát pobytu, by sa mali považovať za realizované v členskom štáte pobytu účastníka. Malo by sa teda uznať, že poskytovatelia služieb tieto úkony vykonávajú na základe povolení, ktoré príslušní držitelia práv udelili pre členský štát pobytu týchto účastníkov. Vždy, keď poskytovatelia služieb vykonajú verejný prenos alebo rozmnožia obsah v členskom štáte účastníka na základe povolenia od príslušných držiteľov práv, účastník dočasne prítomný v členskom štáte inom, než je jeho členský štát pobytu, by mal mať možnosť prístupu k danej službe a jej využívania a podľa potreby by mal byť schopný vykonať akékoľvek relevantné úkony rozmnožovania ako napríklad stiahnutie, na ktoré by mal nárok vo vlastnom členskom štáte pobytu. Poskytovanie online obsahovej služby poskytovateľom služby účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte inom ako jeho členský štát pobytu a využívanie tejto služby účastníkom v súlade s týmto nariadením by sa nemali považovať za porušenie autorských a súvisiacich práv, ani akýkoľvek iných práv súvisiacich s používaním obsahu zahrnutého v danej službe.

(21)  Z pohľadu udeľovania licencií na autorské a súvisiace práva to znamená, že príslušné rozmnožovanie, verejný prenos a sprístupňovanie diel a iných predmetov ochrany, ako aj extrakcia či opätovné použitie v súvislosti s databázami chránenými právami sui generis, ku ktorým dochádza v rámci poskytovania služby účastníkom pri ich dočasnej prítomnosti v členskom štáte inom ako členský štát bydliska, by sa mali považovať za realizované v členskom štáte bydliska účastníka. Malo by sa teda uznať, že poskytovatelia služieb tieto úkony vykonávajú na základe povolení, ktoré príslušní držitelia práv udelili pre členský štát bydliska týchto účastníkov. Vždy, keď poskytovatelia služieb vykonajú verejný prenos alebo rozmnožia obsah v členskom štáte účastníka na základe povolenia od príslušných držiteľov práv, účastník dočasne prítomný v členskom štáte inom, než je jeho členský štát bydliska, by mal mať možnosť prístupu k danej službe a jej využívania a podľa potreby by mal byť schopný vykonať akékoľvek relevantné úkony rozmnožovania ako napríklad stiahnutie, na ktoré by mal nárok vo vlastnom členskom štáte bydliska. Poskytovanie online obsahovej služby poskytovateľom služby účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte inom ako jeho členský štát bydliska a využívanie tejto služby účastníkom v súlade s týmto nariadením by sa nemali považovať za porušenie autorských a súvisiacich práv, ani akýchkoľvek iných práv súvisiacich s používaním obsahu zahrnutého v danej službe. Právo na cezhraničný prístup k online digitálnemu obsahu v členskom štáte bydliska je obmedzené výlučne na osobné použitie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Poskytovatelia služieb by nemali niesť zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť svojim účastníkom využívanie služby v členskom štáte dočasnej prítomnosti. Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb by preto mali byť nevymožiteľné.

(22)  Poskytovatelia služieb by nemali niesť zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť svojim účastníkom využívanie služby v členskom štáte dočasnej prítomnosti. Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb by preto mali byť nevymožiteľné. Poskytovatelia služieb a držitelia práv, ktoré sú relevantné pre poskytovanie online obsahových služieb, nemôžu mať možnosť obchádzať uplatňovanie tohto nariadenia tým, že si ako právo uplatniteľné na zmluvy uzavreté medzi sebou alebo na zmluvy uzavreté medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi zvolia právo tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Poskytovatelia služieb by mali zaistiť riadne informovanie svojich účastníkov o podmienkach využívania online obsahových služieb v členských štátoch iných ako členský štát pobytu účastníka. Nariadenie umožňuje držiteľom práv vyžadovať, aby poskytovateľ služby použil účinné prostriedky na overenie, že online obsahová služba sa poskytuje v súlade s týmto nariadením. Je však potrebné zabezpečiť, aby vyžadované prostriedky boli primerané a nepresahovali rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu. Medzi príklady potrebných technických a organizačných opatrení patrí vzorkovanie IP adries miesto neustáleho monitorovania polohy, transparentné informovanie jednotlivcov o použitých metódach overovania a o jeho účele a primerané bezpečnostné opatrenia. Keďže pri overovaní nie je dôležitá poloha, ale iba členský štát, v ktorom účastník k službe pristupuje, údaje o presnej polohe by sa na tento účel zbierať a spracovávať nemali. Podobne, ak na poskytnutie služby stačí autentifikácia účastníka, nemala by sa vyžadovať jeho identifikácia.

(23)  Poskytovatelia služieb by v rámci možností mali zaistiť riadne informovanie svojich účastníkov o podmienkach a rozsahu využívania online obsahových služieb v členských štátoch iných ako členský štát bydliska účastníka. Nariadenie si vyžaduje, aby poskytovateľ služby použil účinné prostriedky na overenie, či sa online obsahová služba poskytuje v súlade s týmto nariadením. Je však potrebné zabezpečiť, aby vyžadované prostriedky ponechali priestor pre poskytovateľov služieb, ktorí chcú inovovať, boli primerané, neintruzívne, v súlade s právami na súkromie a aby neprekračovali rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. Príklady potrebných technických a organizačných opatrení by mali byť založené na elektronických prostriedkoch identifikácie v čase predplatenia služby miesto neustáleho monitorovania polohy, na transparentnom informovaní jednotlivcov o použitých metódach overovania a o jeho účele a na primeraných bezpečnostných opatreniach. Keďže pri overovaní nie je dôležitá poloha, ale iba členský štát, v ktorom účastník k službe pristupuje, údaje o presnej polohe by sa na tento účel zbierať a spracovávať nemali. Podobne, ak na poskytnutie služby stačí autentifikácia účastníka, nemala by sa vyžadovať jeho identifikácia. Proces overovania by sa mal realizovať jednoduchým a nekumulatívnym spôsobom s cieľom zabezpečiť ochranu súkromia a údajov, pričom by sa mali čo najviac využívať informácie, ktoré už má poskytovateľ legálne k dispozícii, a najľahšie a najjednoduchšie dostupné metódy.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  Žiadny spotrebiteľ nebude môcť na účely tohto nariadenia vyhlásiť, že má svoje obvyklé miesto pobytu vo viac než jednom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, slobodou prejavu a slobodou podnikania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES. Poskytovatelia služieb sa najmä musia uistiť, že každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia je nevyhnutné a primerané svojmu účelu.

(24)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, slobodou prejavu a slobodou podnikania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov a práva na duševné vlastníctvo podľa článkov 7, 8 a 17 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2016/67927 a so smernicou 2002/58/ES28. Poskytovatelia služieb sa najmä musia uistiť, že každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia je nevyhnutné a primerané svojmu účelu.

__________________

__________________

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50.

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37) zmenená smernicou 2006/24/ES a smernicou 2009/136/ES, „smernica o súkromí v elektronických komunikáciách“.

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37) zmenená smernicou 2006/24/ES a smernicou 2009/136/ES („smernica o súkromí a elektronických komunikáciách“).

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 zmluvy. Pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa nemali použiť na obmedzenie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou.

(25)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 zmluvy. Pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa nemali použiť na obmedzenie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou. Toto nariadenie by sa takisto nemalo vzťahovať na tie online obsahové služby, ktoré už ponúkajú celoeurópske licencie podľa smernice 2014/26/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

26.  Licenčné zmluvy na obsah sa zväčša uzatvárajú na pomerne dlhé obdobie. Preto s cieľom zaistiť, aby všetci spotrebitelia s pobytom v Únii mohli využívať cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb z časového hľadiska rovnocenne a bez zbytočných omeškaní, by sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na zmluvy uzatvorené a práva nadobudnuté pred prvým dátumom jeho uplatňovania, ak sú relevantné z hľadiska cezhraničnej prenosnosti online obsahovej služby poskytovanej po uvedenom dátume. Je to potrebné aj na zaistenie rovnakých podmienok pre poskytovateľov služieb na vnútornom trhu, keďže poskytovatelia, ktorí s držiteľmi práv uzavreli dlhodobé zmluvy, budú svojim účastníkom môcť ponúknuť cezhraničnú prenosnosť bez ohľadu na to, či majú možnosť tieto zmluvy prerokovať. Navyše by toto ustanovenie malo zabezpečiť, že keď poskytovatelia služieb prijímajú opatrenia potrebné na cezhraničnú prenosnosť ich služieb, budú takúto prenosnosť môcť ponúkať na celý svoj online obsah. V neposlednom rade by sa vďaka nemu držitelia práv mohli vyhnúť potrebe prerokovávať platné licenčné zmluvy s cieľom umožniť ponuku cezhraničnej prenosnosti služieb poskytovateľmi.

26.  Licenčné zmluvy na obsah sa zväčša uzatvárajú na pomerne dlhé obdobie. Preto s cieľom zaistiť, aby všetci spotrebitelia s pobytom v Únii mohli využívať cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb z časového hľadiska rovnocenne a bez zbytočných omeškaní, by sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na zmluvy uzatvorené a práva nadobudnuté pred prvým dátumom jeho uplatňovania, ak sú relevantné z hľadiska cezhraničnej prenosnosti online obsahovej služby poskytovanej po uvedenom dátume a bez akýchkoľvek súvisiacich dodatočných nákladov. Je to potrebné aj na zaistenie rovnakých podmienok pre poskytovateľov služieb na vnútornom trhu, najmä pre MSP, keďže poskytovatelia, ktorí s držiteľmi práv uzavreli dlhodobé zmluvy, budú svojim účastníkom môcť ponúknuť cezhraničnú prenosnosť bez ohľadu na to, či majú možnosť tieto zmluvy prerokovať. Navyše by toto ustanovenie malo zabezpečiť, že keď poskytovatelia služieb prijímajú opatrenia potrebné na cezhraničnú prenosnosť ich služieb, budú takúto prenosnosť môcť ponúkať na celý svoj online obsah. V neposlednom rade by sa vďaka nemu držitelia práv mohli vyhnúť potrebe prerokovávať platné licenčné zmluvy s cieľom umožniť ponuku cezhraničnej prenosnosti služieb poskytovateľmi.

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

29.  Keďže ciel tohto nariadenia – úpravu právneho rámca v záujme poskytovania cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii – nemôžu dostatočne zabezpečiť členské štáty, a teda ho vzhľadom na rozsah a účinok možno lepšie zaistiť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. Preto toto nariadenie nemá podstatný vplyv na spôsob poskytovania licencií na práva a ich držiteľov ani poskytovateľov služieb nezaväzuje k prejednávaniu zmlúv. Okrem toho toto nariadenie nevyžaduje, aby poskytovateľ prijímal opatrenia na zaistenie kvality poskytovania online obsahových služieb mimo členského štátu pobytu účastníka. A napokon, toto nariadenie sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí služby poskytujú bez peňažnej odplaty a neoverujú členský štát pobytu účastníkov. Nespôsobuje teda žiadne neprimerané náklady,

29.  Keďže ciel tohto nariadenia – úpravu právneho rámca v záujme poskytovania cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii – nemôžu dostatočne zabezpečiť členské štáty, a teda ho vzhľadom na rozsah a účinok možno lepšie zaistiť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. Preto toto nariadenie nemá podstatný vplyv na spôsob poskytovania licencií na práva a ich držiteľov ani poskytovateľov služieb nezaväzuje k prerokúvaniu zmlúv. Okrem toho si toto nariadenie nevyžaduje, aby poskytovateľ prijímal opatrenia na zaistenie kvality poskytovania online obsahových služieb mimo členského štátu bydliska účastníka. A napokon, toto nariadenie sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí služby poskytujú bez peňažnej odplaty a neoverujú členský štát bydliska účastníkov. Nespôsobuje teda žiadne neprimerané náklady poskytovateľom online obsahových služieb, držiteľom práv ani koncovým používateľom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup k zaisteniu toho, aby mali účastníci online obsahových služieb v Únii pri dočasnej prítomnosti v niektorom členskom štáte k týmto službám prístup a mohli ich využívať.

Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup k zaisteniu toho, aby mali účastníci online obsahových služieb v Únii pri dočasnej prítomnosti v inom členskom štáte než členskom štáte bydliska k týmto službám prístup a mohli ich využívať bez dodatočných nákladov a rovnako, ako keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte bydliska.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „účastník“ je každý spotrebiteľ, ktorý má na základe zmluvy s poskytovateľom o poskytovaní online obsahovej služby prístup k takejto službe a môže ju využívať v členskom štáte pobytu;

a)  „účastník“ je každý spotrebiteľ, ktorý má na základe zmluvy s poskytovateľom služieb o poskytovaní online obsahovej služby prístup k takejto službe a môže ju využívať v členskom štáte bydliska za peňažnú odplatu či bezodplatne, ak sa tento poskytovateľ služieb dobrovoľne rozhodne plniť požiadavky týkajúce sa overenia členského štátu bydliska;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „členský štát pobytu“ je členský štát, kde má účastník obvyklý pobyt;

c)  „členský štát bydliska“ je členský štát, kde má účastník obvyklý pobyt, ktorý bol určený a predtým overený pri uzatváraní zmluvy o predplatení služby;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „dočasne prítomný“ znamená, že účastník sa nachádza v členskom štáte inom ako členský štát pobytu;

d)  „dočasne prítomný“ znamená, že účastník sa v členskom štáte inom než členskom štáte bydliska nenachádza trvalo, a to bez ohľadu na skutočnú dĺžku tejto obmedzenej prítomnosti, za predpokladu, že členský štát bydliska bol overený v súlade s článkom 2 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – pododsek 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  za peňažnú odplatu alebo bezodplatne, za predpokladu, že poskytovateľ overuje členský štát pobytu účastníka;

2.  bezodplatne, za predpokladu, že poskytovateľ skutočne overuje členský štát bydliska účastníka na základe online vyhlásenia účastníka o jeho členskom štáte bydliska, na základe daňovej rezidencie účastníka, preukazu totožnosti či prostriedkov elektronickej identifikácie, najmä oznámených elektronických preukazov totožnosti v súlade s nariadením (EÚ) č. 910/2014 alebo iného online dokumentu, ktorý potvrdzuje miesto bydliska účastníka;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovateľ online obsahovej služby umožní účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte prístup k online obsahovej službe a jej využívanie.

1.  Poskytovateľ online obsahovej služby, ktorá podlieha peňažnej odplate alebo je bezodplatná, ale podlieha predchádzajúcemu a primeranému overeniu členského štátu bydliska účastníka, umožní účastníkovi dočasne prítomnému v členskom štáte prístup k online obsahovej službe, ktorú si používateľ legálne predplatil, a jej využívanie bez dodatočných nákladov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovateľ online obsahovej služby informuje účastníka o kvalite poskytovania online obsahovej služby poskytovanej v súlade s odsekom 1.

3.  Poskytovateľ online obsahovej služby poskytne účastníkovi informácie týkajúce sa kvality poskytovania poskytovanej online obsahovej služby a prípadných obmedzení tohto poskytovania v súlade s odsekom 1 pred poskytnutím danej služby.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky zmluvné ustanovenia vrátane tých medzi držiteľmi autorských a súvisiacich práv, držiteľmi akýchkoľvek iných práv spojených s používaním obsahu v rámci online obsahových služieb a poskytovateľmi služieb, ako aj medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré sú v rozpore s článkom 3 ods. 1 a článkom 4, sú nevymožiteľné.

1.  Všetky zmluvné ustanovenia vrátane tých medzi držiteľmi autorských a súvisiacich práv, držiteľmi akýchkoľvek iných práv spojených s používaním obsahu v rámci online obsahových služieb a poskytovateľmi služieb, ako aj tých medzi poskytovateľmi služieb a účastníkmi, ktoré by mohli brániť v uplatňovaní tohto nariadenia, sú nevymožiteľné.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu držitelia autorských a súvisiacich práv alebo držitelia akýchkoľvek iných práv na obsah v rámci online obsahových služieb vyžadovať, aby poskytovateľ služby použil účinné prostriedky na overenie, že online obsahová služba sa poskytuje v súlade s článkom 3 ods. 1, pokiaľ sú vyžadované prostriedky primerané a nepresahujú rámec nevyhnutný na splnenie ich účelu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, najmä vrátane spracovania na účely overenia podľa článku 5 ods. 2, sa vykoná v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES.

Spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia sa vykoná v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Zásada technologickej neutrality

 

Spotrebitelia majú možnosť slobodne si vybrať druh zariadenia alebo technológie na prístup k online obsahu spomedzi tých, ktoré existujú na trhu, a slobodne ich meniť. Poskytovanie prenosných služieb by nemalo byť podmienené dodatočnými technickými požiadavkami a zabezpečuje sa v rámci technologicky neutrálneho a interoperabilného hardvérového a softvérového prostredia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Zhodnotenie

 

Najneskôr tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia zhodnotí vykonávanie tohto nariadenia a predloží správu so svojimi závermi Európskemu parlamentu a Rade.

 

Táto správa bude obsahovať posúdenie využitia cezhraničnej prenosnosti a overovacích prostriedkov, venuje osobitnú pozornosť tomu, či vytvorené a zavedené riešenia majú pozitívny alebo negatívny vplyv na rozvoj digitálneho jednotného trhu a v prípade potreby posúdi potrebu preskúmania. V prípade potreby sa k správe Komisie pripojí legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od [dátum: 6 mesiacov po jeho uverejnení].

Uplatňuje sa od [dátum: 12 mesiacov po jeho uverejnení], čo poskytovateľom služieb nebráni zabezpečiť prenosnosť hneď, ako tak budú môcť urobiť podľa tohto nariadenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

12.5.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

25.2.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Prerokovanie vo výbore

4.7.2016

 

 

 

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Dátum predloženia v EP

9.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

12.5.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Dátum predloženia

9.12.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia