Postopek : 2015/0284(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0378/2016

Predložena besedila :

A8-0378/2016

Razprave :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0224

POROČILO     ***I
PDF 1321kWORD 152k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Jean-Marie Cavada

Pripravljavca mnenja (*):

Marco Zullo, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Sabine Verheyen, Odbor za kulturo in izobraževanje

(*) Postopek s pridruženimi odbori – člen 54 Poslovnika

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (*)
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (*)
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0627),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0392/2015),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. aprila 2016,(2)

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0378/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 114 v povezavi s členom 169 Pogodbe,

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, ki med drugim temelji na prostem pretoku storitev in oseb, je treba zagotoviti, da lahko potrošniki storitve spletnih vsebin, ki ponujajo dostop do vsebin, kot so glasba, igre, filmi ali športni dogodki, uporabljajo ne le v državi članici prebivališča, ampak tudi, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije. Zato bi bilo treba odpraviti ovire za čezmejni dostop do takih storitev spletnih vsebin in njihovo čezmejno uporabo.

(1)  Dostop potrošnikov do čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin, ki so jih predhodno zakonito pridobili v državi članici prebivališča, je koristen za dobro delovanje notranjega trga in za učinkovito izvrševanje načel prostega pretoka oseb in storitev. Ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, ki med drugim temelji na prostem pretoku storitev in oseb, je treba zagotoviti, da lahko potrošniki storitve spletnih vsebin, ki ponujajo dostop do vsebin, kot so glasba, igre, filmi, zabavni programi ali športni dogodki, uporabljajo ne le v svoji državi članici prebivališča, ampak tudi, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, kjer na primer preživljajo prosti čas, so na službenem potovanju ali študirajo. Zato bi bilo treba čim prej in brez dodatnih stroškov za uporabnika odpraviti ovire za čezmejni dostop do takih storitev spletnih vsebin in njihovo čezmejno uporabo, zlasti v sektorjih, v katerih je prenosljivost vsebin še vedno šibka.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Tehnološki razvoj, ki je povzročil hitro širjenje prenosnih naprav, kot so tablični računalniki in pametni telefoni, vse bolj olajšuje uporabo storitev spletnih vsebin, saj omogoča dostop do njih ne glede na lokacijo potrošnika. Povpraševanje potrošnikov po dostopu do vsebin in inovativnih spletnih storitev hitro narašča ne le v domači državi, temveč tudi takrat, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije.

(2)  Tehnološki razvoj, ki je povzročil hitro širjenje prenosnih naprav, kot so prenosni in tablični računalniki ter pametni telefoni, vse bolj olajšuje uporabo storitev spletnih vsebin, saj omogoča dostop do njih ne glede na lokacijo potrošnika. Povpraševanje potrošnikov po dostopu do vsebin in inovativnih spletnih storitev hitro narašča. Ta novi način uporabe bi morali spremljati ukrepi, ki bi v korist potrošnikov v Evropski uniji naročnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, omogočali lažji dostop do storitev spletnih vsebin. Vodena, nadzorovana in sorazmerna uvedba čezmejne prenosljivosti bo upravičencem omogočila dodatne načine za zakonit dostop do storitev spletnih vsebin. Pojem „začasno nahajati se“ bi moral biti skladen s ciljem te uredbe, tj. zagotoviti čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin naročnikom, ki začasno prebivajo v drugi državi članici Unije, čeprav običajno prebivajo v državi članici prebivališča.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Potrošniki vse pogosteje sklepajo pogodbene dogovore s ponudniki storitev o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Vendar pa potrošniki, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, pogosto ne morejo dostopati do niti uporabljati storitev spletnih vsebin, za uporabo katerih so pridobili pravico v domači državi.

(3)  Potrošniki vse pogosteje sklepajo pogodbene dogovore s ponudniki storitev o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Vendar pa potrošniki, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, pogosto ne morejo še naprej dostopati do niti uporabljati storitev spletnih vsebin, za uporabo katerih so zakonito pridobili pravico v državi članici prebivališča.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zaradi številnih ovir je oteženo zagotavljanje teh storitev potrošnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici. Nekatere spletne storitve vključujejo vsebine, kot so glasba, igre ali filmi, ki so v skladu s pravom Unije zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami. Ovire za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin so zlasti posledica tega, da so licence za pravice prenosa vsebin, zaščitenih z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, kot so avdiovizualna dela, pogosto podeljene na podlagi teritorialnosti ter da se lahko ponudniki spletnih storitev odločijo, da bodo storitve ponujali le na nekaterih trgih.

(4)  Zaradi številnih ovir je oteženo zagotavljanje teh storitev potrošnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici. Nekatere spletne storitve vključujejo vsebine, kot so glasba, igre, zabavni programi ali filmi, ki so v skladu s pravom Unije zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami. Trenutno se različni sektorji srečujejo z različnimi težavami, povezanimi s čezmejno prenosljivostjo storitev spletnih vsebin: Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a obravnava glasbeni sektor ter omogoča izdajanje več ozemeljskih in vseevropskih licenc, medtem ko avdiovizualni sektor, v katerem prevladuje model ozemeljsko omejenih izključnih licenc, še ni obravnavan. Namen te uredbe je rešiti težave, povezane s ponudbo prenosljivosti v zadevnih sektorjih, ne da bi to vplivalo na visoko raven varstva, ki jo zagotavlja avtorska pravica in sorodne pravice v Uniji, zlasti ne na obstoječi model ozemeljsko omejenih licenc, ki ima ključno vlogo pri financiranju in proizvodnji kulturnih vsebin, ki so prilagojene različnim trgom v Uniji, s čimer prispevajo k nadaljevanju močne evropske kulturne raznolikosti.

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Enako velja za druge vsebine, kot so športni dogodki, ki niso zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami na podlagi prava Unije, vendar pa so lahko zaščitene z avtorskimi pravicami, sorodnimi pravicami ali drugo posebno zakonodajo na podlagi nacionalnega prava, in za katere organizatorji takih dogodkov tudi pogosto podelijo licence ali pa jih ponudniki spletnih storitev ponujajo na podlagi teritorialnosti. Prenosi takih vsebin s strani radiotelevizijskih organizacij bi bili zaščiteni s sorodnimi pravicami, ki so bile usklajene na ravni Unije. Poleg tega prenosi takih vsebin pogosto vključujejo avtorsko zaščitene elemente, kot so glasba, uvodne ali zaključne video sekvence ali grafika. Nekateri vidiki takih prenosov, ki se nanašajo na dogodke velikega družbenega pomena ali dogodke velikega javnega interesa za namene kratkih poročil, so bili usklajeni z Direktivo 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta.22 Avdiovizualne medijske storitve v smislu Direktive 2010/13/EU pa vključujejo storitve, ki omogočajo dostop do vsebin, kot so športni dogodki, novice ali aktualni dogodki.

(5)  Enako velja za druge vsebine, kot so športni dogodki, ki niso zaščitene z avtorsko in/ali sorodnimi pravicami na podlagi prava Unije, vendar pa so lahko zaščitene z avtorsko pravico, sorodnimi pravicami ali drugo posebno zakonodajo na podlagi nacionalnega prava, in za katere organizatorji takih dogodkov tudi pogosto podelijo licence ali pa jih ponudniki spletnih storitev ponujajo na podlagi teritorialnosti. Prenosi takih vsebin s strani radiotelevizijskih organizacij bi bili zaščiteni s sorodnimi pravicami, ki so bile usklajene na ravni Unije. Poleg tega prenosi takih vsebin pogosto vključujejo avtorsko zaščitene elemente, kot so glasba, uvodne ali zaključne video sekvence ali grafika. Nekateri vidiki takih prenosov, ki se nanašajo na dogodke velikega družbenega pomena ali dogodke velikega javnega interesa za namene kratkih poročil, so bili usklajeni z Direktivo 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta22. Avdiovizualne medijske storitve v smislu Direktive 2010/13/EU pa vključujejo storitve, ki omogočajo dostop do vsebin, kot so športni dogodki, novice ali aktualni dogodki. V členu 167(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije je določeno, da Unija pri svoji dejavnosti na podlagi Pogodb upošteva kulturne vidike. V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski Uniji bi bilo treba upoštevati tudi spoštovanje in dostop do kulturne raznolikosti, ki je cilj Konvencije Unesca z dne 20. oktobra 2005 o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov.

__________________

__________________

22 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev, UL L 95, 15.4.2010, str. 1.

22 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Zato se storitve spletnih vsebin vse pogosteje tržijo v paketu, v katerem ni mogoče ločiti vsebine, ki ni zaščitena z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, od vsebine, zaščitene z avtorskimi in sorodnimi pravicami, ne da bi se bistveno zmanjšala vrednost storitve, ki se zagotavlja potrošnikom. To še zlasti velja za prvovrstne vsebine, kot so športni ali drugi dogodki, ki so za potrošnike zelo pomembni. Da bi ponudniki storitev lahko potrošnikom zagotovili neomejen dostop do storitev spletnih vsebin, mora ta uredba zajemati tudi take vsebine, ki jih uporabljajo storitve spletnih vsebin, in se uporabljati za avdiovizualne medijske storitve v smislu Direktive 2010/13/EU ter tudi za prenose radiotelevizijskih organizacij v celoti.

(6)  Zato se storitve spletnih vsebin vse pogosteje tržijo v paketu, v katerem ni mogoče ločiti vsebine, ki ni zaščitena z avtorsko in/ali sorodnimi pravicami, od vsebine, zaščitene z avtorsko in sorodnimi pravicami, ne da bi se bistveno zmanjšala vrednost storitve, ki se zagotavlja potrošnikom. To še zlasti velja za prvovrstne vsebine, kot so športni ali drugi dogodki, ki so za potrošnike zelo pomembni. Da bi lahko ponudniki storitev potrošnikom medtem, ko se začasno nahajajo v državi članici, ki ni država članica njihovega prebivališča, zagotovili neomejen dostop do storitev spletnih vsebin, mora ta uredba zajemati tudi take vsebine, ki jih uporabljajo storitve spletnih vsebin, in se uporabljati za avdiovizualne medijske storitve v smislu Direktive 2010/13/EU ter tudi za prenose radiotelevizijskih organizacij v celoti.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Pravice na delih in drugi zaščiteni vsebini so med drugim usklajene z Direktivo 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta23, Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta 24, Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta25 in Direktivo 2009/24 Evropskega parlamenta in Sveta26.

(7)  Pravice na delih in drugi zaščiteni vsebini so med drugim usklajene z Direktivo 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta23, Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta24, Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta25, Direktivo 2009/24 Evropskega parlamenta in Sveta26 in Direktivo 2014/26/EU.

__________________

__________________

23 Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov, UL L 77, 27.3.1996, str. 20–28.

23 Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov (UL L 77, 27.3.1996, str. 20).

24 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL L 167, 22.6.2001, str. 10–19.

24 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, 22.6.2001, str. 10).

25 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine, UL L 376, 27.12.2006, str. 28–35.

25 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (UL L 376, 27.12.2006, str. 28).

26 Direktiva 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov, UL L 111, 5.5.2009, str. 16–22.

26 Direktiva 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (UL L 111, 5.5.2009, str. 16).

 

 

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Pridobitev licence za zadevne pravice ni vedno mogoča, zlasti kadar se za pravice na vsebini izdajajo izključne licence. Da bi zagotovili teritorialno ekskluzivnost, se morajo ponudniki spletnih storitev v svojih licenčnih pogodbah z imetniki pravic, vključno z radiotelevizijskimi organizacijami ali organizatorji dogodkov, obvezati, da bodo svojim naročnikom zunaj ozemlja, za katerega ima ponudnik storitev licenco, preprečili dostop do svojih storitev in njihovo uporabo. Ponudniki storitev morajo zaradi teh pogodbenih omejitev zanje sprejeti ukrepe, kot so zavrnitev dostopa do svojih storitev z naslovov IP zunaj zadevnega ozemlja. Eno od ovir za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin je torej mogoče najti v pogodbah, sklenjenih med ponudniki spletnih storitev in njihovimi naročniki, ki odražajo klavzule o ozemeljski omejitvi iz pogodb med navedenimi ponudniki storitev in imetniki pravic.

(10)  Pridobitev licence za ustrezne pravice ni vedno mogoča, zlasti kadar se za pravice na vsebini izdajajo izključne licence. Da bi zagotovili teritorialno ekskluzivnost, se morajo ponudniki spletnih storitev v svojih licenčnih pogodbah z imetniki pravic, vključno z radiotelevizijskimi organizacijami ali organizatorji dogodkov, obvezati, da bodo svojim naročnikom zunaj ozemlja, za katerega ima ponudnik storitev licenco, preprečili dostop do svojih storitev in njihovo uporabo. Uredba bi morala ob upoštevanju načela teritorialnosti, ki je ključno za nemoten razvoj in vzdržno financiranje evropskega avdiovizualnega in filmskega sektorja, vsem naročnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni država članica njihovega prebivališča, na podlagi prenosljivosti zadovoljevati povpraševanju po dostopu do storitev spletnih vsebin in njihovi uporabi.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Poleg tega je Sodišče v združenih zadevah C-403/08 in C-429/08, Football Association Premier League in drugi, EU:C:2011:631 odločilo, da nekaterih omejitev v zvezi z zagotavljanjem storitev ni mogoče utemeljiti glede na cilj varstva pravic intelektualne lastnine.

(11)  Poleg tega je treba upoštevati sodbo Sodišča v združenih zadevah C-403/08 in C-429/08, Football Association Premier League in drugi1a.

 

_________________

 

1a Sodba Sodišča z dne 4. oktobra 2011, Football Association Premier League in drugi, C-403/08 in C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zato je cilj te uredbe prilagoditi zakonodajni okvir, da podelitev licenc za pravice ne bo več predstavljala ovir za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin v Uniji in da se lahko zagotovi čezmejna prenosljivost.

(12)  Zato je cilj te uredbe prilagoditi zakonodajni okvir o avtorski in sorodnih pravicah, da bi z ozko razlago pravne fikcije, ki je namenjena odpravi ovir za čezmejno prenosljivost zakonito pridobljenih spletnih vsebin, ki so povezane z licencami za pravice, zagotovili brez dodatnih stroškov za naročnika skupen pristop k zagotavljanju storitev spletnih vsebin za naročnike, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni država članica njihovega prebivališča. Pojem čezmejne prenosljivost bi moral biti jasno ločen od pojma čezmejnega dostopa, ki v nobenem primeru ne spada v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ta uredba bi se zato morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki jih ponudnik storitev, potem ko je od imetnikov pravic pridobil zadevne pravice na določenem ozemlju, zagotavlja svojim naročnikom na podlagi pogodbe na kakršen koli način, vključno s pretakanjem, datotečnim prenosom ali katero koli drugo tehniko, ki omogoča uporabo navedenih vsebin. Prijava na prejemanje opozoril o vsebini ali zgolj sprejetje piškotkov HTML se v tej uredbi ne bi smela šteti za pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin.

(13)  Ta uredba bi se zato morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki jih ponudnik storitev, potem ko je od imetnikov pravic pridobil zadevne pravice na določenem ozemlju, zagotavlja svojim naročnikom na podlagi pogodbe na kakršen koli način, vključno s pretakanjem, datotečnim prenosom, aplikacijami ali katero koli drugo tehniko, ki omogoča uporabo navedenih vsebin. Prijava na prejemanje opozoril o vsebini, preprost sistem prijave na podlagi osebnih podatkov, kot je elektronski naslov ali ime uporabnika, ali zgolj sprejetje piškotkov HTML se v tej uredbi ne bi smeli šteti za pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Ta uredba bi se morala uporabljati le za storitve spletnih vsebin, do katerih lahko naročniki dejansko dostopajo in jih uporabljajo v državi članici, v kateri običajno prebivajo, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo, saj od ponudnikov storitev, ki prenosnih storitev ne ponujajo v svoji državi ni primerno zahtevati, da jih ponujajo čezmejno.

(15)  Ta uredba bi se morala uporabljati le za storitve spletnih vsebin, do katerih lahko naročniki dejansko dostopajo in jih uporabljajo v državi članici njihovega prebivališča, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo, saj od ponudnikov storitev, ki prenosnih storitev ne ponujajo v državi članici prebivališča naročnika ni primerno zahtevati, da jih ponujajo čezmejno.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ta uredba bi se morala uporabljati za storitve spletnih vsebin proti plačilu v denarju. Ponudniki takih storitev imajo možnost, da preverijo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Pravico do uporabe storitve spletnih vsebin bi bilo treba šteti za pridobljeno proti plačilu v denarju, ne glede na to, ali se plačilo izvede neposredno ponudniku storitve spletnih vsebin ali drugi stranki, kot je ponudnik paketa telekomunikacijske storitve in storitve spletnih vsebin drugega ponudnika.

(16)  Ta uredba bi se morala uporabljati za storitve spletnih vsebin proti plačilu v denarju. Ponudniki takih storitev imajo možnost, da preverijo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Pravico do uporabe storitve spletnih vsebin bi bilo treba šteti za pridobljeno proti plačilu v denarju, ne glede na to, ali se plačilo izvede neposredno ponudniku storitve spletnih vsebin ali drugi stranki, kot je ponudnik paketa telekomunikacijske storitve in storitve spletnih vsebin drugega ponudnika. Plačilo obvezne pristojbine za storitve javne radiodifuzije se ne bi smelo šteti za plačilo v denarju za omogočanje dostopa do teh storitev spletnih vsebin na podlagi čezmejne prenosljivosti.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Brezplačne storitve spletnih vsebin so prav tako vključene v področje uporabe te uredbe, in sicer kadar ponudniki preverjajo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Brezplačne storitve spletnih vsebin, katerih ponudniki ne preverjajo države članice prebivališča svojih naročnikov, ne bi smele spadati na področje uporabe te uredbe, saj bi njihova vključitev pomenila večjo spremembo načina zagotavljanja teh storitev in prinesla nesorazmerne stroške. Preverjanje države članice prebivališča naročnikov bi moralo temeljiti na informacijah, kot so plačilo licenčne pristojbine za druge storitve v državi članici prebivališča, obstoj pogodbe za internetni ali telefonski priključek, naslov IP ali kak drug način avtentikacije, če ponudniku v zadostni meri nakazujejo, v kateri državi članici naročniki prebivajo.

(17)   Trenutno ponudniki brezplačnih storitev spletnih vsebin na splošno ne preverjajo z zadostno stopnjo gotovosti države članice prebivališča svojih uporabnikov. Vendar nekateri od teh ponudnikov že preverjajo državo članico prebivališča svojih uporabnikov ali nameravajo to storiti v bližnji prihodnosti. Da bi spodbudili ta trend, ki je v interesu potrošnikov, ne da bi škodovali ponudnikom, katerih tehnična in finančna sredstva so omejena, bi morala biti tem ponudnikom dana možnost, da so vključeni v področje uporabe te uredbe, če izpolnjujejo zahteve glede ugotavljanja države članice prebivališča uporabnikov njihovih storitev v skladu so to uredbo. Če ti ponudniki uporabijo to možnost, morajo izpolnjevati enake obveznosti, kot jih uredba določa za ponudnike plačljivih storitev spletnih vsebin. Ponudniki storitev morajo pravočasno obvestiti uporabnike in imetnike pravico svoji odločitvi, da bodo uporabili to možnost.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin je treba zahtevati, da ponudniki spletnih storitev svojim naročnikom omogočijo uporabo storitve v državi članici, v kateri se začasno nahajajo, tako da se jim omogoči dostop do iste vsebine na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, kot so jim na voljo v državi članici prebivališča. Ta obveznost je zavezujoča, zato je stranke ne smejo izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenih učinkov. Kakršno koli dejanje ponudnika storitev, ki bi naročniku preprečilo dostop do storitve ali njeno uporabo, medtem ko se začasno nahaja v drugi državi članici, na primer omejitve funkcionalnosti storitve ali kakovosti zagotavljanja storitve, bi pomenilo izogibanje obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin in bi bilo zato v nasprotju s to uredbo.

(18)  Za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin je treba zahtevati, da ponudniki spletnih storitev svojim naročnikom omogočijo uporabo storitve v državi članici, v kateri se začasno nahajajo, tako da se jim omogoči dostop do iste vsebine na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, kot so jim na voljo v državi članici prebivališča. Ta obveznost je zavezujoča, zato je stranke ne smejo izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenih učinkov. Spletni ponudnik storitev mora svojim naročnikom omogočiti uporabo storitev v državi članici, kjer se začasno nahajajo, tako, da jim omogoči dostop na isti način kot v državi članici njihovega prebivališča. Kakršno koli dejanje ponudnika storitev, ki bi naročniku preprečilo dostop do storitve ali njeno uporabo, medtem ko se začasno nahaja v drugi državi članici, na primer omejitve funkcionalnosti storitve ali kakovosti zagotavljanja storitve, bi pomenilo izogibanje obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin in bi bilo zato v nasprotju s to uredbo. Vendar pa ta določba ne sme onemogočiti ponudnikom storitev spletnih vsebin, da izvajajo dejavnosti v namene obveščanja za preprečevanje nedovoljenega dostopa do spletnih storitve ali njihove nedovoljene uporabe ter proti kršitvam pravic intelektualne lastnine vsebin, ki jih takšni ponudniki prenašajo.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Če bi se zahtevalo, da se morajo storitve spletnih vsebin naročnikom, ki se začasno nahajajo v državah članicah, ki niso država njihovega prebivališča, zagotavljati v enaki kakovosti kot v državi članici prebivališča, bi lahko to privedlo do visokih stroškov za ponudnike storitev in s tem tudi za naročnike. Zato v tej uredbi ni primerno zahtevati, da ponudnik storitve spletnih vsebin sprejme ukrepe za zagotavljanje take storitve v višji kakovosti, kot je na voljo prek lokalnega spletnega dostopa, ki ga izbere naročnik med začasnim nahajanjem v drugi državi članici. V takih primerih ponudnik ni odgovoren za morebitno slabšo kakovost zagotavljanja storitve. Če pa se ponudnik izrecno strinja, da bo naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugih državah članicah, zagotavljal določeno raven kakovosti storitev, ga takšen dogovor zavezuje.

(19)  Če bi se zahtevalo, da se morajo storitve spletnih vsebin naročnikom, ki se začasno nahajajo v državah članicah, ki niso država njihovega prebivališča, zagotavljati v enaki kakovosti kot v državi članici prebivališča, bi lahko to privedlo do visokih stroškov za ponudnike storitev in s tem tudi za naročnike. Zato v tej uredbi ni primerno zahtevati, da ponudnik storitve spletnih vsebin sprejme ukrepe za zagotavljanje take storitve v višji kakovosti, kot je na voljo prek lokalnega spletnega dostopa, ki ga izbere naročnik med začasnim nahajanjem v drugi državi članici. V takih primerih ponudnik ni odgovoren za morebitno slabšo kakovost zagotavljanja storitve, če je mogoče razloge pripisati objektivnim težavam, kot je neustreznost nacionalne infrastrukture. Kljub temu pa bi moral ponudnik storitev potrošnika v trenutku podpisa pogodbe o storitvi obvestiti o morebitni slabši kakovosti. Če pa se ponudnik izrecno strinja, da bo naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugih državah članicah, zagotavljal določeno raven kakovosti storitev, ga takšen dogovor zavezuje. Ponudniki storitev spletnih vsebin bi morali poskrbeti, da so njihovi naročniki dobro obveščeni o pogojih uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso države članice njihovega prebivališča, predvsem pa o dejstvu, da se ti pogoji lahko razlikujejo od tistih, ki se uporabljajo v državi članici prebivališča.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da lahko ponudniki storitev spletnih vsebin izpolnjujejo obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev, ne da bi pridobili ustrezne pravice v drugi državi članici, je treba določiti, da so navedeni ponudniki storitev, ki zakonito zagotavljajo prenosne storitve spletnih vsebin v državi članici prebivališča naročnikov, vedno upravičeni do zagotavljanja takih storitev navedenim naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugi državi članici. To bi bilo treba doseči z določitvijo, da za zagotavljanje take storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo velja, da potekajo v državi članici prebivališča naročnika.

(20)  Da lahko ponudniki storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo proti plačilu v denarju in ponudniki brezplačnih storitev spletnih vsebin, ki so se odločili, da želijo biti vključeni v področje uporabe te uredbe, izpolnjujejo obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev, ne da bi pridobili ustrezne pravice v drugi državi članici, je treba določiti, da so ti ponudniki storitev vedno upravičeni do zagotavljanja takih storitev navedenim naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugi državi članici. To bi bilo treba doseči z določitvijo, da v okviru te uredbe za zagotavljanje take storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo velja, da potekajo v državi članici prebivališča naročnika. Ta uredba in zlasti pravni mehanizem, ki državo članico prebivališča naročnika določa kot kraj zagotavljanja storitve spletnih vsebin ter dostopa do nje in njene uporabe, ne bi smela vplivati na možnost, da ponudnik storitev naročnikom omogoči dodatni dostop in uporabo licenčnih vsebin ponudnika storitev v državi članici, v kateri se naročnik začasno nahaja, če so bile zahtevane licence pridobljene v skladu z direktivama 2001/29/ES in 2014/26/EU in ima ponudnik storitev dovoljenje imetnikov pravic za uporabo njihovih vsebin. Pri tem je treba poudariti, da bi se ta pravni mehanizem smel uporabljati samo za izboljšanje prenosljivosti storitev spletnih vsebin.

 

 

 

 

 

 

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Za podeljevanje licenc za avtorske in sorodne pravice to pomeni, da bi za da zadevna dejanja reproduciranja, priobčitve javnosti in dajanja na voljo del in drugih zaščitenih vsebin ter dejanja jemanja izvlečkov in ponovne uporabe v zvezi s podatkovnimi zbirkami, zaščitenimi s pravico sui generis, do katerih pride, kadar se storitev zagotavlja naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v državi članici, ki ni država njihovega prebivališča, moralo veljati, da potekajo v državi članici prebivališča naročnikov. Za ponudnike storitev bi zato moralo veljati, da taka dejanja izvedejo na podlagi ustreznih dovoljenj zadevnih imetnikov pravic za državo članico prebivališča teh naročnikov. Kadar lahko ponudniki storitev izvedejo dejanja priobčitve javnosti ali reproduciranja v državi članici naročnika na podlagi dovoljenja zadevnih imetnikov pravic, bi moral imeti naročnik, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, možnost dostopa do storitve in njene uporabe ter po potrebi možnost izvedbe katerih koli ustreznih dejanj reproduciranja, kot je datotečni prenos, do katerih bi bil upravičen v državi članici prebivališča. Kadar ponudnik storitev zagotavlja storitev spletnih vsebin naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, in naročnik uporablja storitev v skladu s to uredbo, to ne bi smelo pomeniti kršitve avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic, ki so povezane z uporabo vsebine v storitvi.

(21)  Za podeljevanje licenc za avtorsko in sorodne pravice to pomeni, da bi za da zadevna dejanja reproduciranja, priobčitve javnosti in dajanja na voljo del in drugih zaščitenih vsebin ter dejanja jemanja izvlečkov in ponovne uporabe v zvezi s podatkovnimi zbirkami, zaščitenimi s pravico sui generis, do katerih pride, kadar se storitev zagotavlja naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v državi članici, ki ni država njihovega prebivališča, moralo veljati, da potekajo v državi članici prebivališča naročnikov. Za ponudnike storitev bi zato moralo veljati, da taka dejanja izvedejo na podlagi ustreznih dovoljenj zadevnih imetnikov pravic za državo članico prebivališča teh naročnikov. Kadar lahko ponudniki storitev izvedejo dejanja priobčitve javnosti ali reproduciranja v državi članici naročnika na podlagi dovoljenja zadevnih imetnikov pravic, bi moral imeti naročnik, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, možnost dostopa do storitve in njene uporabe ter po potrebi možnost izvedbe katerih koli ustreznih dejanj reproduciranja, kot je datotečni prenos, do katerih bi bil upravičen v državi članici prebivališča. Če je bila država članica prebivališča naročnika dejansko ugotovljena v skladu s to uredbo, ponudnik storitev zagotavlja storitev spletnih vsebin naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, in naročnik uporablja storitev v skladu s to uredbo, to ne bi smelo pomeniti kršitve avtorske in sorodnih pravic ali drugih pravic, ki so povezane z uporabo vsebine v storitvi.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ponudniki storitev zato ne bi smeli biti odgovorni za kršitev katere koli pogodbene določbe, ki je v nasprotju z obveznostjo, da svojim naročnikom omogočajo uporabo storitve v državi članici, kjer se začasno nahajajo. Zato bi morale biti klavzule v pogodbah, s katerimi se prepove ali omeji čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin, neizvršljive.

(22)  Ponudniki storitev spletnih vsebin,ki se zagotavljajo proti plačilu v denarju in ponudniki brezplačnih storitev, ki so se odločili, da želijo biti vključeni v področje uporabe te uredbe, zato ne bi smeli biti odgovorni za kršitev katere koli pogodbene določbe, ki je v nasprotju z obveznostjo, da svojim naročnikom omogočajo uporabo storitve v državi članici, kjer se začasno nahajajo. Zato bi morale biti klavzule v pogodbah, s katerimi se prepove ali omeji čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin, neizvršljive, razen če take klavzule prepovedujejo čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin naročnikom, ki ne zagotovijo potrebnih informacij v skladu s to uredbo za ugotavljanje države članice njihovega prebivališča. Ponudnikom storitev spletnih vsebin in imetnikom pravic ne bi smelo biti dovoljeno, da se izognejo uporabi te uredbe tako, da izberejo pravo države, ki ni članica EU, kot pravo, ki bi se uporabljalo za pogodbe med njimi. To bi moralo veljati tudi za pogodbe, sklenjene med ponudniki storitev spletnih vsebin in naročniki.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

22a.  Ta uredba opredeljuje več pojmov, potrebnih za njeno uporabo, tudi pojem države članice prebivališča. Država članica prebivališča bi morala biti opredeljena ob upoštevanju ciljev te uredbe in potrebe, da se zagotovi njena enotna uporaba v Uniji. Pojem države članice prebivališča bi bilo treba opredeliti tako, da bi pomenil državo članico, v kateri naročnik običajno prebiva. Ponudniku, ki je določil državo članico prebivališča v skladu s to uredbo, bi moralo biti za namen te uredbe dovoljeno domnevati, da je ugotovljena država članica prebivališča edina država članica prebivališča naročnika. Kar zadeva veljavne in prihodnje določbe, povezane s storitvami spletnih vsebin, se zaradi odločitve, da se zagotovi prenosljivost naročnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici, ne bi smele oblikovati posebne pogodbene določbe.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ponudniki storitev bi morali zagotoviti, da so njihovi naročniki ustrezno obveščeni o pogojih uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso država članica njihovega prebivališča. Uredba imetnikom pravic omogoča, da od ponudnika storitev zahtevajo, da z učinkovitimi sredstvi preveri, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s to uredbo. Vendar pa je nujno zagotoviti, da so zahtevana sredstva razumna in ne presegajo tistega, kar je nujno za doseganje tega cilja. Med primere nujno potrebnih tehničnih in organizacijskih ukrepov lahko spadajo vzorčenje naslova IP namesto stalnega spremljanja lokacije, pregledne informacije za posameznike o metodah preverjanja in njegovih namenih ter ustrezni varnostni ukrepi. Glede na to, da za namene preverjanja ni pomembna sama lokacija, ampak država članica, v kateri naročnik dostopa do storitve, se v ta namen natančni podatki o lokaciji ne bi smeli zbirati in obdelovati. Prav tako se v primeru, kadar za zagotavljanje storitve zadostuje avtentikacija naročnika, identifikacija naročnika ne bi smela zahtevati.

(23)  Ponudniki storitev bi morali zagotoviti, da so njihovi naročniki ustrezno obveščeni o pogojih uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso država članica njihovega prebivališča. S to uredbo bi morali biti ponudniki, ki zagotavljajo storitve spletnih vsebin proti plačilu v denarju naročnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni država članica njihovega prebivališča, obvezani uporabiti učinkovite načine za preverjanje države članice prebivališča svojih naročnikov. Pri tem ponudnik storitev sam odloči, katere metode preverjanja bo uporabil. Ponudniki storitev spletnih vsebin bi morali imeti možnost svobodne izbire med načini preverjanja iz člena 3a, da preverijo državo članico prebivališča naročnika. Uporaba takšnih sredstev preverjanja ne bi smela presegati tistega, kar je nujno za doseganje namena preverjanja države članice prebivališča naročnika.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Naročniki so po tej uredbi upravičeni do čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin samo, če imajo običajno prebivališče v državi članici Evropske unije. Ponudniki storitev spletnih vsebin lahko zahtevajo, da naročnik predloži informacije, ki so potrebne za zadovoljivo preverjanje države članice njihovega prebivališča. Če naročnik ne predloži teh informacij in ponudnik zato ne more preveriti države članice prebivališča, kot določa ta uredba, ponudnik za tega naročnika v skladu s to uredbo ne bi smel zagotavljati čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b)  Ponudniku storitve spletnih vsebin bi moralo biti dovoljeno, da med trajanjem pogodbe v skladu z direktivami Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/46/EC1a in 2002/58/EC in Uredbo (EU) št. 2016/6791c Evropskega parlamenta in Sveta opravi naključne preglede naročnikovega naslova IP, v kolikor je to nujno potrebno za ugotovitev države članice, iz katere naročnik dostopa storitev spletnih vsebin. Glede na to, da za namene preverjanja ni pomembna točna lokacija naročnika, temveč podatki o tem, iz katere države članice naročnik dostopa storitev, se natančni podatki o lokaciji ali drugi osebni podatki ne bi smeli zbirati in obdelovati v ta namen. Edini cilj preverjanja naslova IP bi moral biti, da se ugotovi, ali naročnik dostopa do storitve spletnih vsebin v državi članici prebivališča ali zunaj nje. Zato bi bilo treba zbirati podatke, ki izhajajo iz takšnih naključnih preverjanj, v binarni obliki. Ponudnik storitev ne sme v nobenem primeru preseči te ravni podatkov. Če se ponudnik storitve spletnih vsebin odloči, da se bo zanašal na takšen način preverjanja, potem mora obvestiti naročnika vnaprej, v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES ter Uredbo (EU) št. 2016/679.

 

__________________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

1b Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

 

1c Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23c)   Ponudnik storitev, ki upravičeno dvomi o državi članici prebivališča naročnika, bi moral imeti možnost, da od naročnika zahteva, naj znova predloži dokumente za preverjanje, vendar morajo biti takšne zahteve omejene na enkrat letno.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato bi bilo treba to uredbo razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov, svobodo izražanja in svobodo gospodarske pobude. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z direktivama 95/46/ES27 in 2002/58/ES28. Ponudniki storitev morajo zlasti zagotoviti, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna in sorazmerna za doseganje zadevnega cilja.

(24)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato bi bilo treba to uredbo razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov, svobodo izražanja, svobodo gospodarske pobude in lastninsko pravico, vključno s pravicami intelektualne lastnine. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z direktivama 95/46/ES ter 2002/58/ES in Uredbo (EU) 2016/679. Ponudniki storitev morajo zlasti zagotoviti, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna in sorazmerna za doseganje zadevnega cilja. Potrebni tehnični in organizacijski ukrepi bi lahko vključevali zagotavljanje preglednih podatkov naročnikom o uporabljenih metodah in namenu preverjanja in potrebnih varnostnih ukrepih.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo pravil o konkurenci, zlasti členov 101 in 102 Pogodbe. Pravila iz te uredbe se ne bi smela uporabljati za omejevanje konkurence na način, ki je v nasprotju s Pogodbo.

(25)  Izvajanje te uredbe bo izboljšalo konkurenčnost s spodbujanjem inovativnosti pri storitvah spletnih vsebin in večje privlačnosti čezmejne uporabe teh storitev za potrošnike. Ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo pravil o konkurenci, zlasti členov 101 in 102 Pogodbe. Pravila iz te uredbe se ne bi smela uporabljati za omejevanje konkurence na način, ki je v nasprotju s Pogodbo.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Ta uredba ne bi smela vplivati na izvajanje Direktive 2014/26/EU, zlasti Naslova III te direktive o izdajanju večozemeljskih licenc za spletne pravice. Ta uredba je v celoti skladna s ciljem lajšanja zakonitega dostopa do vsebin, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami, ter do z njimi povezanih storitev.

 

 

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Pogodbe, na podlagi katerih se izdajajo licence za vsebino, se običajno sklepajo za razmeroma dolgo obdobje. Zato in da bi se zagotovilo, da lahko vsi potrošniki s prebivališčem v Uniji začnejo istočasno in nemudoma izkoriščati čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin, bi se morala ta uredba uporabljati tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če se nanašajo na čezmejno prenosljivost storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja po tem datumu. To je potrebno tudi za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za ponudnike storitev, ki poslujejo na notranjem trgu, in sicer tako, da bi se ponudnikom, ki so sklenili pogodbe z imetniki pravic za daljše obdobje, omogočilo, da svojim naročnikom ponudijo čezmejno prenosljivost, ne glede na to, ali ima ponudnik možnost spremeniti pogodbene pogoje. Poleg tega bi morala ta določba zagotoviti, da bodo lahko ponudniki storitev, ki sklenejo dogovore, potrebne za čezmejno prenosljivost svojih storitev, tako prenosljivost ponujali za vse svoje spletne vsebine. Imetnikom pravic pa bi morala tudi omogočiti, da jim ne bi bilo treba spreminjati pogojev obstoječih licenčnih pogodb, da bi lahko ponudnikom zagotovili čezmejno prenosljivost svojih storitev.

(26)  Pogodbe, na podlagi katerih se izdajajo licence za vsebino, se običajno sklepajo za razmeroma dolgo obdobje. Zato in da bi se zagotovilo, da lahko vsi potrošniki s prebivališčem v Uniji začnejo istočasno in nemudoma izkoriščati čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin, bi se morala ta uredba uporabljati tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če se nanašajo na čezmejno prenosljivost storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja po tem datumu. To je potrebno tudi za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za ponudnike storitev, ki poslujejo na notranjem trgu, zlasti za MSP, in sicer tako, da bi se ponudnikom, ki so sklenili pogodbe z imetniki pravic za daljše obdobje, omogočilo, da svojim naročnikom ponudijo čezmejno prenosljivost, ne glede na to, ali ima ponudnik možnost spremeniti pogodbene pogoje. Poleg tega bi morala ta določba zagotoviti, da bodo lahko ponudniki storitev, ki sklenejo dogovore, potrebne za čezmejno prenosljivost svojih storitev, tako prenosljivost ponujali za vse svoje spletne vsebine. Ta določba bi morala veljati tudi za ponudnike storitev spletnih vsebin, ki ponujajo pakete z elektronskimi komunikacijskimi storitvami in storitvami spletnih vsebin. Imetnikom pravic pa bi morala tudi omogočiti, da jim ne bi bilo treba spreminjati pogojev obstoječih licenčnih pogodb, da bi lahko ponudnikom zagotovili čezmejno prenosljivost svojih storitev.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Ker se bo torej ta uredba uporabljala za nekatere pogodbe in pravice, pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, je tudi primerno določiti ustrezno obdobje med datumom začetka veljavnosti te uredbe in datumom začetka njene uporabe, da se bodo lahko imetniki pravic in ponudniki storitev ustrezno prilagodili novim razmeram ter da bodo lahko ponudniki storitev spremenili pogoje uporabe svojih storitev.

(27)  Ker se bo torej ta uredba uporabljala za nekatere pogodbe in pravice, pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, je tudi primerno določiti ustrezno obdobje med datumom začetka veljavnosti te uredbe in datumom začetka njene uporabe, da se bodo imetniki pravic in ponudniki storitev spletnih vsebin tako lahko ustrezno prilagodili novim razmeram ter da bodo lahko ponudniki storitev spremenili pogoje uporabe svojih storitev. Spremembe pogojev uporabe storitev spletnih vsebin, ki se izvedejo samo zato, da bi bile izpolnjene zahteve te uredbe, ne bi smele povzročiti, da bi bili naročniki ali imetniki avtorskih in sorodnih pravic manj zaščiteni.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Za doseganje cilja v zvezi z zagotavljanjem čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji je primerno sprejeti uredbo, ki se neposredno uporablja v državah članicah. To je potrebno, da bi se zagotovila enotna uporaba pravil o čezmejni prenosljivosti v državah članicah in da bi ta pravila začela veljati istočasno za vse storitve spletnih vsebin. Samo uredba zagotavlja stopnjo pravne varnosti, ki je potrebna, da bodo lahko potrošniki v celoti izkoristili čezmejno prenosljivost po vsej Uniji.

(28)  Za doseganje cilja v zvezi z zagotavljanjem čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji je primerno sprejeti uredbo, ki se neposredno uporablja v državah članicah. To je potrebno, da bi se zagotovila enotna uporaba pravil o čezmejni prenosljivosti v državah članicah in da bi ta pravila začela veljati istočasno za vse storitve spletnih vsebin. Samo uredba zagotavlja stopnjo pravne varnosti, ki je potrebna, da bodo lahko potrošniki v celoti izkoristili čezmejno prenosljivost po vsej Uniji in da bodo za imetnike pravic in ponudnike spletnih storitev iz različnih držav članic veljali enaki predpisi.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Ker cilja te uredbe, namreč sprejetja pravnega okvira za zagotavljanje čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja. Zato ta uredba bistveno ne vpliva na način podeljevanja licenc za pravice in ne zavezuje imetnikov pravic in ponudnikov storitev k spremembi pogodbenih pogojev. Poleg tega ta uredba od ponudnika storitev tudi ne zahteva, da sprejme ukrepe za zagotovitev kakovosti izvajanja storitev spletne vsebine zunaj države članice prebivališča naročnika. Ta uredba se ne uporablja za ponudnike brezplačnih storitev, ki ne preverjajo države članice prebivališča naročnika. Zato ne nalaga nesorazmernih stroškov –

(29)  Ker cilja te uredbe, namreč sprejetja pravnega okvira za zagotavljanje čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji, obenem pa upošteva Bernsko konvencijo za varstvo književnih in umetniških del, ki je bila podpisana 9. septembra 1886 in nazadnje spremenjena 28. septembra 1979, ter Pogodbo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (WCT) in Pogodbo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (WPPT), ki sta bili sprejeti v Ženevi 20. decembra 1996. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja. Zato ta uredba bistveno ne vpliva na način podeljevanja licenc za pravice in ne zavezuje imetnikov pravic in ponudnikov storitev k spremembi pogodbenih pogojev. Poleg tega ta uredba od ponudnika storitev tudi ne zahteva, da sprejme ukrepe za zagotovitev kakovosti izvajanja storitev spletne vsebine zunaj države članice prebivališča naročnika.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da lahko naročniki storitev spletnih vsebin v Uniji, kadar se začasno nahajajo v državi članici, dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo.

Ta uredba uvaja skupni pristop v Uniji za zagotovitev, da lahko naročniki zakonito pridobljenih storitev spletnih vsebin v državah članicah prebivališča dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo brez dodatnega plačila, kadar se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča. Takšen dostop in uporaba sledi po uspešnem predhodnem preverjanju naročnikove države članice prebivališča skladu s členom 3a.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „naročnik“ pomeni vsakega potrošnika, ki lahko na podlagi pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin, sklenjene s ponudnikom, dostopa do take storitve in jo uporablja v državi članici prebivališča;

(a)  „naročnik“ pomeni vsakega potrošnika, ki mu je omogočeno, da na podlagi pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin, sklenjene s ponudnikom, dostopa do take storitve in jo uporablja v državi članici prebivališča;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „država članica prebivališča“ pomeni državo članico, v kateri naročnik običajno prebiva;

(c)  (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „začasno nahajati se“ pomeni, da se naročnik nahaja v državi članici, ki ni država članica prebivališča;

(d)  „začasno nahajati se“ pomeni, da se naročnik začasno nahaja v državi članici, ki ni njegova država članica prebivališča;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „storitev spletnih vsebin“ pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije in ki jo ponudnik storitev zakonito zagotavlja prek spleta v državi članici prebivališča na prenosljiv način ter ki je avdiovizualna medijska storitev v smislu Direktive 2010/13/EU ali storitev, katere glavna značilnost je zagotavljanje dostopa do del, druge zaščitene vsebine ali prenosov radiotelevizijskih organizacij in njihova uporaba, in sicer linearno ali na zahtevo, ter ki se

naročniku zagotavlja pod dogovorjenimi pogoji:

(e)  „storitev spletnih vsebin“ pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije in ki jo ponudnik storitev zakonito zagotavlja prek spleta naročniku ali uporabniku v njegovi državi članici prebivališča na prenosljiv način ter ki je avdiovizualna medijska storitev v smislu Direktive 2010/13/EU ali storitev, katere glavna značilnost je zagotavljanje dostopa do del, druge zaščitene vsebine ali prenosov radiotelevizijskih organizacij in njihova uporaba, in sicer linearno ali na zahtevo, ter ki se zagotavlja pod dogovorjenimi pogoji:

(1)  proti plačilu v denarju ali

(1)  v zameno za plačilo v denarju in/ali

(2)  brezplačno, pod pogojem, da ponudnik preverja državo članico prebivališča naročnika;

(2)  brezplačno, pod pogojem, da se ponudnik storitve spletnih vsebin odloči, da bo svojim naročnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njegova država članica prebivališča, omogočil prenosni dostop in uporabo svoje storitve spletnih vsebin, in da ta ponudnik preverja državo članico prebivališča naročnika v skladu s členom 3a;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ponudnik storitve spletnih vsebin omogoča naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, da dostopa do storitve spletnih vsebin in jo uporablja.

1.   Ponudnik prenosne storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja proti plačilu v denarju, omogoča naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni njegova država članica prebivališča, da dostopa do storitve spletnih vsebin, ki mu je na voljo v državi članici njegovega prebivališča, in jo uporablja brez dodatnih stroškov.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Odstavek 1 ne posega v možnost ponudnika storitev, da naročniku dovoli tudi dostop do in uporabo licenčnih vsebin ponudnika storitev v državi članici, v kateri se naročnik začasno nahaja.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Obveznost iz odstavka 1 se ne razširi na nobene zahteve glede kakovosti, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitve spletnih vsebin in jih mora ponudnik izpolnjevati pri zagotavljanju te storitve v državi članici prebivališča, razen če se ponudnik izrecno ne dogovori drugače.

2.  Obveznost iz odstavka 1 se ne razširi na nobene zahteve glede kakovosti, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitve spletnih vsebin in jih mora ponudnik izpolnjevati pri zagotavljanju te storitve v državi članici prebivališča, razen če se ponudnik storitve spletnih vsebin in naročnik izrecno ne dogovorita drugače. Ponudnik pri tem zagotovi, da je kakovost vsaj na enaki ravni kot v državi članici, v kateri se naročnik začasno nahaja.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ponudnik storitve spletnih vsebin obvesti naročnika o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1.

3.   Ponudnik storitve spletnih vsebin na podlagi razpoložljivih podatkov obvesti naročnika o morebitnih nihanjih v kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1. Informacije se zagotovijo na ustrezen in sorazmeren način.

Obrazložitev

Ni jasno, ali bo ponudnik storitve spletnih vsebin imel na voljo informacije o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ponudnik storitve spletnih vsebin zagotovi, da prenosljivost storitev iz odstavka 1 vključuje dostop naročnikov do storitev na isti vrsti in številu naprav, kot so jim na voljo v njihovi državi članici prebivališča.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Klavzule v pogodbah, s katerimi se prepove ali omeji čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin, so v skladu s to uredbo neizvršljive.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Pogodbene določbe o omejitvi prenosljivosti na določeno časovno obdobje so v skladu s to uredbo neizvršljive.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Preverjanje države članice prebivališča

 

1.  Ponudniki storitev spletnih vsebin iz členov 3(1) in 3b uporabijo razumna in učinkovita sredstva za preverjanje države članice prebivališča svojih naročnikov.

 

2.  Za izpolnitev obveznosti iz odstavka 1 ponudniki storitev spletnih vsebin uporabljajo kombinacijo dveh izmed spodaj navedenih sredstev za preverjanje. Če ponudniki menijo, da je mogoče državo članico prebivališča naročnika zanesljivo ugotoviti z uporabo le enega od omenjenih sredstev za preverjanje, se lahko ponudnik storitev spletnih vsebin zanese na le enega od naslednjih sredstev za preverjanje:

 

(a)  osebna izkaznica, sredstvo elektronske identifikacije, zlasti priglašena sredstva elektronske identifikacije v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014, ali drug veljaven osebni dokument;

 

(b)  bančni podatki, kot je številka bančnega računa ali kreditne ali debetne kartice naročnika;

 

(c)  mesto namestitve dekoderja ali podobne opreme, ki jo naročnik uporablja za dostop do zadevnih storitev;

 

(d)  pogodba za internetni ali telefonski priključek ali podobna pogodba, ki naročnika povezuje z državo članico;

 

(e)  dokazilo o plačilu naročnine za druge storitve, ki se opravljajo v državi članici, na primer storitve javne radiotelevizije;

 

(f)  plačilo lokalnih davkov, če so zadevni podatki javno dostopni;

 

(g)  račun za komunalne storitve, ki potrjuje naslov naročnika;

 

(h)  naključni pregledi naročnikovega naslova IP, da se ugotovi, ali naročnik dostopa do storitve spletnih vsebin v svoji državi članici prebivališča ali izven nje, v binarni obliki in brez določanja geolokacije ali sledenja naročniku.

 

Uporaba sredstev za preverjanje iz prvega pododstavka ne presega tistega, kar je potrebno za namene preverjanja iz odstavka 1 ob upoštevanju novih tehnoloških dognanj.

 

3.  Ponudnik storitev spletnih vsebin lahko od naročnika zahteva, da mu predloži informacije, ki so potrebne za preverjanje njegove države članice prebivališča v skladu z odstavkom 2. Če naročnik teh informacij ne predloži, mu ponudnik ne ponudi prenosljivosti storitev spletnih vsebin iz členov 3(1) in 3b, dokler ne bo mogel preveriti države članice prebivališča naročnika v skladu z odstavkom 2.

 

4.  Če ima ponudnik na podlagi uporabljenih sredstev preverjanja razumne pomisleke glede trenutne države članice prebivališča naročnika, lahko od naročnika zahteva, da mu ponovno predloži informacije, ki so potrebne za preverjanje njegove države članice prebivališča, pri tem pa uporabi isto sredstvo preverjanja kot na začetku.

 

5.  Imetniki avtorskih in sorodnih pravic ali imetniki drugih pravic v zvezi z vsebino storitve spletnih vsebin so obveščeni o postopku preverjanja, ki ga uporablja ponudnik storitev, da preveri državo članico prebivališča svojih naročnikov.

 

6.   Podatke, posredovane v skladu z odstavki 2 do 4, hrani ponudnik storitev spletnih vsebin do trenutka, ko se preverjanje države članice prebivališča naročnika zaključi. Ti podatki se uporabijo izključno za namene preverjanja države članice prebivališča naročnika. Podatki se ne sporočajo, prenašajo, delijo, se zanje ne podeljuje licenca in se na noben drug način ne posredujejo imetnikom avtorskih pravic ali tretjim osebam.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3b

 

Čezmejna prenosljivost brezplačnih storitev spletnih vsebin

 

Ponudnik brezplačne storitve spletnih vsebin se lahko odloči, da bo svojim uporabnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, omogočil dostop do in uporabo storitve spletnih vsebin, pod pogojem, da ponudnik uspešno preveri državo članico prebivališča uporabnika v skladu s to uredbo.

 

Ponudnik storitve pred začetkom zagotavljanja navedene storitve obvesti uporabnike, ustrezne imetnike avtorskih in sorodnih pravic ter imetnike vseh drugih pravic v zvezi z vsebino storitve spletnih vsebin o svoji odločitvi, da bo zagotavljal storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1. Informacije se zagotovijo na ustrezen in sorazmeren način.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotavljanje storitve spletnih vsebin ter dostop do nje in njeno uporabo s strani naročnika v skladu s členom 3(1) velja, da potekajo le v državi članici prebivališča, vključno za namene Direktive 96/9/ES, Direktive 2001/29/ES, Direktive 2006/115/ES, Direktive 2009/24 in Direktive 2010/13/EU.

Za zagotavljanje storitve spletnih vsebin ter dostop do nje in njeno uporabo s strani naročnika, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni njegova država članica prebivališča, v skladu s členom 3(1) velja, da potekajo le v državi članici prebivališča samo za namene uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pogodbene določbe, vključno s tistimi, ki veljajo za razmerja med imetniki avtorskih in sorodnih pravic, imetniki katerih koli drugih pravic, povezanih z uporabo vsebin v okviru storitev spletnih vsebin, in ponudniki storitev ter med ponudniki storitev in naročniki, ki so v nasprotju s členom 3(1) in členom 4, so neizvršljive.

1.  Pogodbene določbe, vključno s tistimi, ki veljajo za razmerja med imetniki avtorskih in sorodnih pravic in ponudniki storitev spletnih vsebin, ter med ponudniki storitev in naročniki, ki kršijo člene 3(1), 3(1a), 3(3a), 3a, 3b ali 4, ali ki prepovedujejo ali omejujejo čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin, so neizvršljive.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Uporabi te uredbe se ni možno izogniti z izbiro zakonodaje tretje države kot zakonodaje, ki velja za pogodbe, ki jih podpišejo ponudniki storitev in imetniki pravic, ali pogodbe med ponudniki storitev in naročniki.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe, med drugim zlasti za namene preverjanja iz člena 5(2), se izvaja v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES.

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe, med drugim zlasti za namene preverjanja iz člena 3a, se izvaja v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES in Uredbo (EU) 2016/679. Ponudniki storitev spletnih vsebin zlasti zagotovijo, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna in sorazmerna za doseganje zadevnega cilja.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če so pomembne za zagotavljanje storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo v skladu s členom 3 po tem datumu.

Ta uredba se uporablja tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če so pomembne za zagotavljanje storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo v skladu s členoma 3(1) in 3b po tem datumu.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Ocena

 

Komisija do ... [UL: tri leta po začetku veljavnosti te uredbe], nato pa vsaka tri leta, oceni uporabo te uredbe in predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o njeni uporabi.

 

Poročilo iz odstavka 1 med drugim vsebuje oceno učinkovitosti sredstev za preverjanje države članice prebivališča, vključno z novimi panožnimi standardi in praksami, in, če je to potrebno, potrebe po reviziji. V poročilu se zlasti oceni, ali je prišlo do bistvenih razlik med dohodki imetnikov pravic in povišanja cen za potrošnike, pri tem pa se posebno pozornost posveti učinku te uredbe na MSP in na varstvo osebnih podatkov. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog ali nezakonodajni instrument.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)   Uporablja se od [vstaviti datum: 6 mesecev po dnevu objave].

2.   Uporablja se od [UL: vstaviti datum: 12 mesecev po dnevu objave]. Ponudniki storitev lahko ne glede na ta datum začetka izvajanja ponudijo prenosljivost, kakor hitro to lahko storijo na način, ki je v skladu s to uredbo. .

(1)

UL C 264, 20.7.2016, str. 86

(2)

UL C 260, 1.7.2016, str. 72.


OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga Komisije je opredelitev in ureditev prenosljivosti, da bi se potrošnikom, ki so naročeni na storitve spletnih vsebin, zakonito pridobljene v njihovi državi članici prebivališča, omogočil neprekinjen dostop do njih, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici.

Predlog določa, da mora ponudnik storitev spletnih vsebin na podlagi pravne fikcije naročniku zagotoviti prenosljivost. Na podlagi instituta pravne fikcije čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin ne vpliva na načelo teritorialnosti in na pravila o avtorskih pravicah v drugih državah članicah.

Ta uredba mora ostati sorazmerna z dejanskim stanjem trga storitev spletnih vsebin in številom možnih uporabnikov teh storitev, ki naj bi predstavljali približno 5,7 % evropskih potrošnikov(1).

Poročevalec meni, da dostop potrošnikov do čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin prispeva k dobremu delovanju notranjega trga, ki temelji predvsem na prostem pretoku storitev in oseb.

Toda hkrati poudarja, da je cilj te uredbe spodbujanje evropske kulturne raznolikosti, zato uredba v nobenem primeru ne bi smela preprečevati trajnostnega financiranja evropskega avdiovizualnega in filmskega sektorja, ki temelji predvsem na teritorialnosti pravic. Uredba torej podpira jasno razlikovanje med prenosljivostjo in čezmejnim dostopom, pri čemer prenosljivost ne bi smela biti korak v smeri čezmejnega dostopa.

Področje uporabe

Poročevalec vztraja, da gre tu za storitve spletnih vsebin, ki se zakonito zagotavljajo v državi članici prebivališča.

Strinja se s Komisijo, ki meni, da se ne sme omejiti števila dni bivanja naročnika v državi članici, ki ni njegova država članica prebivališča. Meni, da te uredbe ne bi smeli omejevati ukrepi, ki bi predstavljali preveliko breme za potrošnika. Uporaba te uredbe mora biti čim enostavnejša, da bo od nje imelo koristi čim več Evropejcev, ki potujejo po Uniji za daljša ali krajša obdobja zavoljo počitnic, poslov ali študija.

Vendar poročevalec meni, da je najpomembnejši element uredbe predhodna, učinkovita in stroga avtentikacija države članice prebivališča, ki preprečuje neizvajanje določb uredbe ter hkrati zagotavlja, da se ohranja vez med naročnikom in njegovim krajem prebivališča.

Zagovarja izključitev ponudnikov brezplačnih storitev spletnih vsebin iz področja uporabe uredbe, ker meni, da trenutno večina teh ponudnikov ne preverja države članice prebivališča svojih uporabnikov s popolno gotovostjo, ki se zahteva za skladnost z zahtevami te uredbe.

Kljub temu meni, da bi morali ponudniki brezplačnih storitev spletnih vsebin imeti možnost, da se vključijo v področje uporabe uredbe, če sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi omogočili preverjanje države članice prebivališča njihovih uporabnikov v skladu s členom 3.

Opredelitev pojmov

Predlog uredbe temelji na dveh ključnih pojmih, ki jih je treba opredeliti: „država članica prebivališča“ in „začasno nahajati se“.

Opredelitev pojma „država članica običajnega prebivališča“ je ključna določba. S pojmom „država članica prebivališča“ poročevalec razume državo članico, v kateri ima naročnik svoje dejansko in običajno prebivališče in v katero se redno vrača.

Pojem „začasno nahajati se“ zunaj države prebivališča je del pravne fikcije in označuje naročnikovo prehodno bivanje zunaj svoje države članice prebivališča iz osebnih, poklicnih ali študijskih razlogov.

Preverjanje države članice prebivališča

Merila za preverjanje države članice prebivališča naročnika je treba vključiti na polodprt seznam.

Ta kompromis ima dve prednosti, saj imetnikom pravic zagotavlja zadostno pravno varnost, hkrati pa ponudnikom omogoča, da izberejo merila za preverjanje, ki so najustreznejša za njihov trg, če ta zagotavljajo enako raven varnosti kot merila, navedena na seznamu.

Ta ukrep prav tako omogoča, da se seznam v prihodnosti prilagodi novostim na področju meril za preverjanje.

Poročevalcu se prav tako zdi pomembno, da lahko ponudnik tudi po tem, ko je bila država članica prebivališča naročnika preverjena ob sklenitvi naročnine, naključno preverja naročnikov naslov IP, da lahko prepozna uporabo svoje storitve spletnih vsebin v državi članici, ki ni država članica prebivališča naročnika.

Uporaba te uredbe

Poročevalec meni, da je retroaktivnost uredbe, ki jo je predlagala Komisija in na podlagi katere bi se uredba uporabljala tudi za pogodbe, sklenjene pred začetkom njenega izvajanja, korak v pravo smer.

Po drugi strani je verjetno, da bi uvedba ukrepov za preverjanje in dejanskega preverjanja gibanja naročnikov, zaradi katerih se prenosljivost uvaja, ter usklajevanje pogodb, ki so bile podpisane pred sprejetjem uredbe, trajala več kot šest mesecev. Iz tega razloga poročevalec predlaga obdobje dvanajstih mesecev za začetek izvajanja uredbe.

(1)

Ocena učinkov (SWD(2015)270) o predlogu Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (COM(2015)627), str.17.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (*) (30.9.2016)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Marco Zullo

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Na podlagi predloga Komisije morajo ponudniki spletnih vsebin potrošnikom jamčiti prenosljivost in jim omogočiti, ko se gibljejo znotraj Evropske unije, da s seboj odnesejo digitalne vsebine, ki so jih zakonito kupili v državi članici prebivališča. Uredba uvaja pravno domnevo, ki to omogoča, ne da bi to pomenilo kršenje obstoječih pravic.

Za odbor IMCO so temeljnega pomena predlogi, ki krepijo notranji trg in odstranjujejo neupravičene ovire.

Upoštevati pa je treba finančno vzdržnost evropske avdiovizualne panoge (pri kateri je treba zaščititi raznolikost kulturne ponudbe), varovanje avtorskih in sorodnih pravic ter načelo teritorialnosti.

Pripravljavec mnenja zato meni, da je pomembno, da prenosljivost ne ogroža teh predpostavk in se spremeni v evropski čezmejni dostop.

Področje uporabe

Komisija določa, da uredba velja za ponudnike, ki v zameno za ustrezno plačilo naročnikom nudijo dostop.

Pripravljavec mnenja se strinja s tem pristopom in podpira izključitev ponudnikov brezplačnih vsebin s področja uporabe uredbe. Brezplačna storitev ni zadosten razlog, da bi se upravičilo obvezno preverjanje prebivališča in bi se tako izpolnili pogoji za uveljavljanje pravne domneve.

Pripravljavec mnenja tudi meni, da je treba pojasniti, da obvezno plačilo naročnine, kot velja v nekaterih državah za radiotelevizijske storitve, ni pogodba v smislu te uredbe.

Opredelitev pojmov

Pripravljavec mnenja meni, da je treba bolj natančno pojasniti pojem „države članice prebivališča“, da bi se izognili regulativnim negotovostim.

Pripravljavec mnenja meni, da bi morala uredba določiti zadostna merila za določitev prebivališča na nedvoumen način, da bi se lahko izvajala prenosljivost.

Poleg tega meni, da je treba na enoten način določiti državo članico prebivališča, da se prepreči možnost prebivališča v več državah članicah.

Komisija meni, da se ne sme omejiti število dni bivanja v državi članici, ki ni država članica prebivališča. Pripravljavec mnenja se strinja s tem pristopom, saj meni, da bi se v nasprotnem primeru škodilo tistim kategorijam državljanov, ki jim je direktiva v prvi vrsti namenjena. Določitev jasnih meril za določitev prebivališča zadošča za preprečevanje zlorab zakonodaje in njenemu izogibanju.

Pripravljavec mnenja zato meni, da je treba pojasniti, da so lahko razlogi za bivanje v drugi državi članici počitnice, zaposlitev (npr. čezmejni delavci) ali študij (npr. študenti programa Erasmus).

Da bi se izognili pretiranemu nadzoru in kršenju zasebnosti, se strinja, da se ne sledi stalno naročniku.

Preverjanje prebivališča

Da se bi zagotovilo pravilno izvajanje prenosljivosti, je treba jasno določiti običajno prebivališče uporabnika. V nasprotnem primeru bi sistem omogočal zlorabo in možnost izogibanja veljavni zakonodaji o avtorskih pravicah.

Da bi imeli na voljo jasne in učinkovite instrumente, pripravljavec mnenja predlaga nekaj meril za določitev prebivališča. Poleg tega predlaga, naj Komisija z delegiranim aktom in po posvetovanju s predstavniki potrošnikov in te panoge oblikuje bolj izčrpen seznam. Sredstva in instrumenti za preverjanje morajo biti učinkoviti, vendar sorazmerni s ciljem, da se ne bi zbirale informacije, ki niso nujno potrebne za dosego cilja, in ne smejo biti preveliko breme za uporabnika.

Prebivališče se preveri v trenutku podpisa pogodbe o storitvi, pa tudi kasneje, da se preverijo morebitne spremembe, ter občasno, a ne stalno, da se s sledenjem ne bi posegalo preveč v zasebnost.

Možnost brezplačnih storitev

Ponudniki brezplačnih storitev bi morali biti izključeni s področja uporabe te uredbe.

Vendar pripravljavec mnenja meni, da jim je treba dati možnost, če bi to želeli, da se vključijo v področje uporabe uredbe in svojim uporabnikom z uporabo predvidene pravne domneve zagotovijo prenosljivost.

V tem primeru bi morali izvajati vse določbe uredbe ter vzpostaviti sistem preverjanja prebivališča uporabnika na jasen in zanesljiv način, kot velja za ponudnike plačljivih storitev. Ta zahteva je temeljnega pomena, da se preprečijo zlorabe in gospodarska škoda imetnikom pravic digitalnih vsebin.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, ki med drugim temelji na prostem pretoku storitev in oseb, je treba zagotoviti, da lahko potrošniki storitve spletnih vsebin, ki ponujajo dostop do vsebin, kot so glasba, igre, filmi ali športni dogodki, uporabljajo ne le v državi članici prebivališča, ampak tudi, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije. Zato bi bilo treba odpraviti ovire za čezmejni dostop do takih storitev spletnih vsebin in njihovo čezmejno uporabo.

(1)  Zagotavljanje nemotenega dostopa do storitev spletnih vsebin potrošnikom po vsej Evropski uniji na podlagi naročnine, sklenjene v državi članici prebivališča, je pomemben element za dokončno vzpostavitev enotnega trga in dejansko izvrševanje načel prostega pretoka oseb in storitev ter s tem za razvoj evropske identitete in državljanstva; Potrošniki bi morali imeti možnost, da storitve spletnih vsebin, ki ponujajo dostop do vsebin, kot so glasba, igre, filmi ali športni dogodki, uporabljajo ne le v državi članici prebivališča, ampak tudi, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, ker so na službeni poti ali preživljajo prosti čas ali študirajo. Zato bi bilo treba v teh primerih odpraviti ovire za čezmejni dostop do takih storitev spletnih vsebin in njihovo uporabo.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Tehnološki razvoj, ki je povzročil hitro širjenje prenosnih naprav, kot so tablični računalniki in pametni telefoni, vse bolj olajšuje uporabo storitev spletnih vsebin, saj omogoča dostop do njih ne glede na lokacijo potrošnika. Povpraševanje potrošnikov po dostopu do vsebin in inovativnih spletnih storitev hitro narašča ne le v domači državi, temveč tudi takrat, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije.

(2)  Razvoj tehnologije in inovativnih storitev, ki je povzročil hitro širjenje prenosnih naprav, kot so tablični računalniki in pametni telefoni, vse bolj olajšuje uporabo storitev spletnih vsebin, saj omogoča dostop do njih ne glede na lokacijo potrošnika. Med potrošniki vse hitreje narašča povpraševanje po dostopu v interesu potrošnikov na notranjem trgu do vsebin in inovativnih spletnih storitev v državi članici prebivališča potrošnika, kot tudi ko se začasno nahaja v drugi državi članici Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Potrošniki vse pogosteje sklepajo pogodbene dogovore s ponudniki storitev o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Vendar pa potrošniki, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, pogosto ne morejo dostopati do niti uporabljati storitev spletnih vsebin, za uporabo katerih so pridobili pravico v domači državi.

(3)  Potrošniki vse pogosteje sklepajo pogodbene dogovore s ponudniki storitev o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Vendar pa potrošniki, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, pogosto ne morejo še naprej dostopati in uporabljati storitev spletnih vsebin, za uporabo katerih so pridobili pravico v domači državi prebivališča, kar omejuje pravico dostopa do spletnih storitev in bi lahko bilo škodljivo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zaradi številnih ovir je oteženo zagotavljanje teh storitev potrošnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici. Nekatere spletne storitve vključujejo vsebine, kot so glasba, igre ali filmi, ki so v skladu s pravom Unije zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami. Ovire za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin so zlasti posledica tega, da so licence za pravice prenosa vsebin, zaščitenih z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, kot so avdiovizualna dela, pogosto podeljene na podlagi teritorialnosti ter da se lahko ponudniki spletnih storitev odločijo, da bodo storitve ponujali le na nekaterih trgih.

(4)  Zaradi številnih ovir je oteženo zagotavljanje teh storitev potrošnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici. Nekatere spletne storitve vključujejo vsebine, kot so glasba, igre ali filmi, ki so v skladu s pravom Unije zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami. Ovire za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin so zlasti posledica tega, da so licence za pravice prenosa vsebin, zaščitenih z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, kot so avdiovizualna dela, pogosto podeljene na podlagi teritorialnosti ter da se lahko ponudniki spletnih storitev odločijo, da bodo storitve ponujali le na nekaterih trgih. Kljub temu pa imajo ozemeljske licence ključno vlogo pri financiranju in proizvodnji kulturnih vsebin, zlasti avdiovizualnih in filmskih, prilagojenih različnim trgom v Uniji, in znatno prispevajo k evropski kulturni raznolikosti.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Zato se storitve spletnih vsebin vse pogosteje tržijo v paketu, v katerem ni mogoče ločiti vsebine, ki ni zaščitena z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, od vsebine, zaščitene z avtorskimi in sorodnimi pravicami, ne da bi se bistveno zmanjšala vrednost storitve, ki se zagotavlja potrošnikom. To še zlasti velja za prvovrstne vsebine, kot so športni ali drugi dogodki, ki so za potrošnike zelo pomembni. Da bi ponudniki storitev lahko potrošnikom zagotovili neomejen dostop do storitev spletnih vsebin, mora ta uredba zajemati tudi take vsebine, ki jih uporabljajo storitve spletnih vsebin, in se uporabljati za avdiovizualne medijske storitve v smislu Direktive 2010/13/EU ter tudi za prenose radiotelevizijskih organizacij v celoti.

(6)  Zato se storitve spletnih vsebin vse pogosteje tržijo v paketu, v katerem ni mogoče ločiti vsebine, ki ni zaščitena z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, od vsebine, zaščitene z avtorskimi in sorodnimi pravicami, ne da bi se bistveno zmanjšala vrednost storitve, ki se zagotavlja potrošnikom. To še zlasti velja za prvovrstne vsebine, kot so športni ali drugi dogodki, ki so za potrošnike zelo pomembni. Da bi lahko ponudniki storitev potrošnikom medtem, ko se začasno nahajajo v državi članici, ki ni država članica njihovega prebivališča, zagotovili neomejen dostop do storitev spletnih vsebin, mora ta uredba zajemati tudi take vsebine, ki jih uporabljajo storitve spletnih vsebin, in se uporabljati za avdiovizualne medijske storitve v smislu Direktive 2010/13/EU ter tudi za prenose radiotelevizijskih organizacij v celoti.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zato je cilj te uredbe prilagoditi zakonodajni okvir, da podelitev licenc za pravice ne bo več predstavljala ovir za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin v Uniji in da se lahko zagotovi čezmejna prenosljivost.

(12)  Zato je cilj te uredbe prilagoditi zakonodajni okvir na podlagi močnega mehanizma, da podelitev licenc za pravice ne bo več predstavljala ovir za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin v Uniji in da se lahko zagotovi čezmejna prenosljivost brez dodatnih stroškov za naročnike. Čezmejno prenosljivost bi bilo treba jasno razlikovati od odprtega čezmejnega dostopa.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo določb, povezanih z obdavčenjem, da se prepreči neskladnost z veljavnimi pravili na področju obdavčenja in nesorazmerna upravna bremena.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ta uredba bi se zato morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki jih ponudnik storitev, potem ko je od imetnikov pravic pridobil zadevne pravice na določenem ozemlju, zagotavlja svojim naročnikom na podlagi pogodbe na kakršen koli način, vključno s pretakanjem, datotečnim prenosom ali katero koli drugo tehniko, ki omogoča uporabo navedenih vsebin. Prijava na prejemanje opozoril o vsebini ali zgolj sprejetje piškotkov HTML se v tej uredbi ne bi smela šteti za pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin.

(13)  Ta uredba bi se zato morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki jih ponudnik storitev, potem ko je od imetnikov pravic pridobil zadevne pravice na določenem ozemlju, zagotavlja svojim naročnikom na podlagi pogodbe na kakršen koli način, vključno s pretakanjem, datotečnim prenosom ali katero koli drugo tehniko, ki omogoča uporabo navedenih vsebin na spletu. Prijava na prejemanje opozoril o vsebini ali zgolj sprejetje piškotkov HTML se v tej uredbi ne bi smela šteti za pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Ta uredba bi se morala uporabljati le za storitve spletnih vsebin, do katerih lahko naročniki dejansko dostopajo in jih uporabljajo v državi članici, v kateri običajno prebivajo, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo, saj od ponudnikov storitev, ki prenosnih storitev ne ponujajo v svoji državi ni primerno zahtevati, da jih ponujajo čezmejno.

(15)  Ta uredba bi se morala uporabljati le za storitve spletnih vsebin, do katerih lahko naročniki dejansko dostopajo in jih uporabljajo v njihovi državi članici prebivališča, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo, saj od ponudnikov storitev, ki prenosnih storitev ne ponujajo v državi članici prebivališča naročnika ni primerno zahtevati, da jih ponujajo čezmejno.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ta uredba bi se morala uporabljati za storitve spletnih vsebin proti plačilu v denarju. Ponudniki takih storitev imajo možnost, da preverijo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Pravico do uporabe storitve spletnih vsebin bi bilo treba šteti za pridobljeno proti plačilu v denarju, ne glede na to, ali se plačilo izvede neposredno ponudniku storitve spletnih vsebin ali drugi stranki, kot je ponudnik paketa telekomunikacijske storitve in storitve spletnih vsebin drugega ponudnika.

(16)  Ta uredba bi se morala uporabljati za storitve spletnih vsebin proti plačilu v denarju. Ponudniki takih storitev imajo možnost, da preverijo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Pravico do uporabe storitve spletnih vsebin bi bilo treba šteti za pridobljeno proti plačilu v denarju, ne glede na to, ali se plačilo izvede neposredno ponudniku storitve spletnih vsebin ali drugi stranki, kot je ponudnik paketa telekomunikacijske storitve in storitve spletnih vsebin drugega ponudnika. Plačilo univerzalne obvezne pristojbine, kot je pristojbina za licenco za oddajanje, se ne bi smelo šteti za plačilo v denarju za prejemanje storitev spletnih vsebin.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Brezplačne storitve spletnih vsebin so prav tako vključene v področje uporabe te uredbe, in sicer kadar ponudniki preverjajo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Brezplačne storitve spletnih vsebin, katerih ponudniki ne preverjajo države članice prebivališča svojih naročnikov, ne bi smele spadati na področje uporabe te uredbe, saj bi njihova vključitev pomenila večjo spremembo načina zagotavljanja teh storitev in prinesla nesorazmerne stroške. Preverjanje države članice prebivališča naročnikov bi moralo temeljiti na informacijah, kot so plačilo licenčne pristojbine za druge storitve v državi članici prebivališča, obstoj pogodbe za internetni ali telefonski priključek, naslov IP ali kak drug način avtentikacije, če ponudniku v zadostni meri nakazujejo, v kateri državi članici naročniki prebivajo.

(17)  Ponudniki brezplačnih storitev spletnih vsebin bi morali imeti možnost biti vključeni v področje uporabe te uredbe, in sicer kadar ponudniki preverjajo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Brezplačne storitve spletnih vsebin, katerih ponudniki ne preverjajo države članice prebivališča svojih naročnikov, ne bi smele spadati na področje uporabe te uredbe, saj bi njihova vključitev pomenila večjo spremembo načina zagotavljanja teh storitev in prinesla nesorazmerne stroške. Da bi lahko ponudniki to možnost uporabili, morajo izpolnjevati enake obveznosti, kot jih ta uredba določa za ponudnike plačljivih storitev spletnih vsebin. Poleg tega bi morali o svoji odločitvi za uporabo te možnosti obvestiti naročnike, zadevne imetnike avtorskih in sorodnih pravic ter imetnike vseh drugih pravic v zvezi z vsebino v okviru storitev spletnih vsebin. Takšne informacije so lahko zagotovljene na spletni strani ponudnika.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin je treba zahtevati, da ponudniki spletnih storitev svojim naročnikom omogočijo uporabo storitve v državi članici, v kateri se začasno nahajajo, tako da se jim omogoči dostop do iste vsebine na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, kot so jim na voljo v državi članici prebivališča. Ta obveznost je zavezujoča, zato je stranke ne smejo izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenih učinkov. Kakršno koli dejanje ponudnika storitev, ki bi naročniku preprečilo dostop do storitve ali njeno uporabo, medtem ko se začasno nahaja v drugi državi članici, na primer omejitve funkcionalnosti storitve ali kakovosti zagotavljanja storitve, bi pomenilo izogibanje obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin in bi bilo zato v nasprotju s to uredbo.

(18)  Za izpolnjevanje obveznosti iz člena 3(1) za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin je treba zahtevati, da ponudniki spletnih storitev svojim naročnikom omogočijo uporabo storitve v državi članici, v kateri se začasno nahajajo, tako da se jim omogoči dostop do iste vsebine na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, kot so jim na voljo v državi članici prebivališča. Ta obveznost je zavezujoča, zato je stranke ne morejo izključiti, omejiti, od nje odstopati ali spreminjati njenih učinkov. Kakršno koli dejanje ponudnika storitev, ki bi naročniku preprečilo dostop do storitve ali njeno uporabo, medtem ko se začasno nahaja v drugi državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, na primer omejitve funkcionalnosti storitve ali kakovosti zagotavljanja storitve, bi pomenilo izogibanje obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin in bi bilo zato v nasprotju s to uredbo.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Če bi se zahtevalo, da se morajo storitve spletnih vsebin naročnikom, ki se začasno nahajajo v državah članicah, ki niso država njihovega prebivališča, zagotavljati v enaki kakovosti kot v državi članici prebivališča, bi lahko to privedlo do visokih stroškov za ponudnike storitev in s tem tudi za naročnike. Zato v tej uredbi ni primerno zahtevati, da ponudnik storitve spletnih vsebin sprejme ukrepe za zagotavljanje take storitve v višji kakovosti, kot je na voljo prek lokalnega spletnega dostopa, ki ga izbere naročnik med začasnim nahajanjem v drugi državi članici. V takih primerih ponudnik ni odgovoren za morebitno slabšo kakovost zagotavljanja storitve. Če pa se ponudnik izrecno strinja, da bo naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugih državah članicah, zagotavljal določeno raven kakovosti storitev, ga takšen dogovor zavezuje.

(19)  Ponudniki storitev bi morali zagotoviti, da so njihovi naročniki ustrezno obveščeni o pogojih uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso država članica naročnikovega prebivališča. Če bi se zahtevalo, da se morajo storitve spletnih vsebin naročnikom, ki se začasno nahajajo v državah članicah, ki niso država njihovega prebivališča, zagotavljati v enaki kakovosti kot v državi članici prebivališča, bi lahko to privedlo do visokih stroškov za ponudnike storitev in s tem tudi za naročnike. Zato bi morali ponudniki storitev spletnih vsebin – čeprav ta uredba ne določa nesorazmernih zahtev, da morajo zagotavljati storitve višje kakovosti, kot so na voljo prek lokalnega spletnega dostopa, ki ga izbere naročnik med začasnim nahajanjem v drugi državi članici –, naročnike vnaprej obvestiti o morebitnih odstopanjih v kakovosti, do katerih lahko pride pri dostopanju do vsebin v državi članici, ki ni država članica prebivališča. Tovrstne informacije se lahko zagotovijo na spletnem mestu ponudnika. V takih primerih ponudnik ni odgovoren za morebitno slabšo kakovost zagotavljanja storitve, če je mogoče razloge pripisati objektivnim težavam, kot je neustreznost nacionalne infrastrukture. Če pa se ponudnik poleg tega izrecno strinja, da bo naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugih državah članicah, zagotavljal določeno raven kakovosti storitev, ga takšen dogovor zavezuje.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da lahko ponudniki storitev spletnih vsebin izpolnjujejo obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev, ne da bi pridobili ustrezne pravice v drugi državi članici, je treba določiti, da so navedeni ponudniki storitev, ki zakonito zagotavljajo prenosne storitve spletnih vsebin v državi članici prebivališča naročnikov, vedno upravičeni do zagotavljanja takih storitev navedenim naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugi državi članici. To bi bilo treba doseči z določitvijo, da za zagotavljanje take storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo velja, da potekajo v državi članici prebivališča naročnika.

(20)  Da lahko ponudniki storitev spletnih vsebin izpolnjujejo obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev, ne da bi pridobili ustrezne pravice v drugi državi članici, je treba določiti, da so navedeni ponudniki storitev, ki zakonito zagotavljajo prenosne storitve spletnih vsebin v državi članici prebivališča naročnikov, vedno upravičeni do zagotavljanja takih storitev navedenim naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugi državi članici. To bi bilo treba doseči z določitvijo, da za zagotavljanje take storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo velja, da potekajo v državi članici prebivališča naročnika. Ta uredba in zlasti pravni mehanizem, ki določa kraj zagotavljanja storitve spletnih vsebin ter dostopa do nje in njene uporabe v državi članici prebivališča naročnika, ne preprečuje ponudniku, da ne bi naročniku, ki se začasno nahaja v drugi državi članici, ponudil storitev spletnih vsebin, ki jo ponudnik opravlja v tej drugi državi članici.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ponudniki storitev zato ne bi smeli biti odgovorni za kršitev katere koli pogodbene določbe, ki je v nasprotju z obveznostjo, da svojim naročnikom omogočajo uporabo storitve v državi članici, kjer se začasno nahajajo. Zato bi morale biti klavzule v pogodbah, s katerimi se prepove ali omeji čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin, neizvršljive.

(22)  Ponudniki storitev spletnih vsebin zato ne bi smeli biti odgovorni za kršitev katere koli pogodbene določbe, ki je v nasprotju z obveznostjo, da svojim naročnikom omogočajo uporabo storitve v državi članici, kjer se začasno nahajajo. Zato bi morale biti klavzule v pogodbah, ki so namenjene prepovedi ali omejitvi prenosljivost takih storitev spletnih vsebin po Uniji, neizvršljive. Ponudnikom storitev spletnih vsebin in imetnikom pravic, povezanih z zagotavljanjem teh storitev, ne bi smelo biti dovoljeno, da se izognejo uporabi te uredbe, tako da izberejo pravo tretje države kot pravo, ki se uporablja za pogodbe med njimi ali za pogodbe med ponudniki in naročniki.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Država članica prebivališča pomeni, da ima naročnik dejansko in stalno prebivališče v državi članici, v katero se redno vrača. Za namene te uredbe ima naročnik samo eno državo članico prebivališča. Ponudniki storitev spletnih vsebin bi morali izhajati iz tega, da je država članica prebivališča, ki jo je omenjeni ponudnik v skladi s to uredbo preveril in potrdil, edina država članica prebivališča. Ponudniki ne bi smeli biti dolžni preveriti, ali so njihovi naročniki tudi naročniki storitve spletnih vsebin v drugi državi članici.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ponudniki storitev bi morali zagotoviti, da so njihovi naročniki ustrezno obveščeni o pogojih uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso država članica njihovega prebivališča. Uredba imetnikom pravic omogoča, da od ponudnika storitev zahtevajo, da z učinkovitimi sredstvi preveri, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s to uredbo. Vendar pa je nujno zagotoviti, da so zahtevana sredstva razumna in ne presegajo tistega, kar je nujno za doseganje tega cilja. Med primere nujno potrebnih tehničnih in organizacijskih ukrepov lahko spadajo vzorčenje naslova IP namesto stalnega spremljanja lokacije, pregledne informacije za posameznike o metodah preverjanja in njegovih namenih ter ustrezni varnostni ukrepi. Glede na to, da za namene preverjanja ni pomembna sama lokacija, ampak država članica, v kateri naročnik dostopa do storitve, se v ta namen natančni podatki o lokaciji ne bi smeli zbirati in obdelovati. Prav tako se v primeru, kadar za zagotavljanje storitve zadostuje avtentikacija naročnika, identifikacija naročnika ne bi smela zahtevati.

(23)  Ponudniki storitev morajo zagotoviti, da so njihovi naročniki ustrezno obveščeni o pogojih uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso država članica njihovega prebivališča. Uredba od ponudnika storitev zahteva, da z učinkovitimi sredstvi preveri, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s to uredbo. Vendar pa je nujno zagotoviti, da so zahtevana sredstva preverjanja razumna, nevsiljiva in sorazmerna ter da ne presegajo tistega, kar je nujno potrebno za doseganje tega cilja. Ta sredstva poleg tega ne bi smela pretirano obremenjevati naročnikov. Pri tem ponudnik storitev sam odloči, katere metode preverjanja bo uporabil na podlagi seznama in člena 3b. Med primere nujno potrebnih tehničnih in organizacijskih ukrepov lahko spadajo pregledne informacije za posameznike o metodah preverjanja in njegovih namenih ter ustrezni varnostni ukrepi. Glede na to, da za namene preverjanja ni pomembna določena lokacija ali država članica, temveč ali se do vsebine dostopa v državi članici prebivališča ali ne, se v ta namen natančni podatki o lokaciji ne bi smeli zbirati in obdelovati. Prav tako se v primeru, kadar za zagotavljanje storitve zadostuje avtentikacija naročnika, identifikacija naročnika ne bi smela zahtevati. Ponudnik storitve naj ne bi sledil točne lokacije naročnika v državi članic z uporabo vzorčenja naslovov internetnih protokolov ali drugimi sredstvi geolokacije.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Naročnik bi moral imeti možnost dostopati do informacij o državi članici prebivališča, ki je bila ob sklenitvi naročnine preverjena in registrirana.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b)  V tej uredbi lahko potrošnik uveljavlja običajno prebivališče največ v eni državi članici.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23c)  Ponudniku, ki je določil državo članico prebivališča v skladu s to uredbo, bi moralo biti za namene te uredbe dovoljeno domnevati, da je preverjena država članica prebivališča edina država članica prebivališča naročnika.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23d)  Da bi ustrezno upoštevali tehnološki razvoj in zlasti potrebe panoge in potrošnikov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo seznama sredstev za preverjanje države članice prebivališča naročnika. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov

 

_________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato bi bilo treba to uredbo razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov, svobodo izražanja in svobodo gospodarske pobude. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z direktivama 95/46/ES27 in 2002/58/ES28. Ponudniki storitev morajo zlasti zagotoviti, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna in sorazmerna za doseganje zadevnega cilja.

(24)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato bi bilo treba to uredbo razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov, lastninsko pravico, vključno s pravicami intelektualne lastnine, svobodo izražanja in svobodo gospodarske pobude. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z direktivama 95/46/ES27 in 2002/58/ES28.

__________________

__________________

27Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50.

27Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50.

28Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), (UL L 201, 31.7.2002, str. 37), po spremembi z direktivama 2006/24/ES in 2009/136/ES imenovana „direktiva o e-zasebnosti“.

28Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), (UL L 201, 31.7.2002, str. 37), po spremembi z direktivama 2006/24/ES in 2009/136/ES imenovana „direktiva o e-zasebnosti“.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da lahko naročniki storitev spletnih vsebin v Uniji, kadar se začasno nahajajo v državi članici, dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo.

Ta uredba uvaja pravni okvir, ki zagotavlja, da lahko naročniki storitev spletnih vsebin v Uniji, kadar se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo, hkrati pa spoštuje vse ustrezne avtorske in sorodne pravice vsebine, do katere dostopajo in ki jo uporabljajo. Ta dostop je predmet učinkovitega predhodnega preverjanja njihove države članice prebivališča.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „država članica prebivališča“ pomeni državo članico, v kateri naročnik običajno prebiva;

(c)  „država članica prebivališča“ pomeni državo članico, v kateri ima naročnik prebivališče, določeno v skladu s členom 3b;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „začasno nahajati se“ pomeni, da se naročnik nahaja v državi članici, ki ni država članica prebivališča;

(d)  „začasno nahajati se v državi članici“ pomeni, da se naročnik začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica prebivališča;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „storitev spletnih vsebin“ pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije in ki jo ponudnik storitev zakonito zagotavlja prek spleta v državi članici prebivališča na prenosljiv način ter ki je avdiovizualna medijska storitev v smislu Direktive 2010/13/EU ali storitev, katere glavna značilnost je zagotavljanje dostopa do del, druge zaščitene vsebine ali prenosov radiotelevizijskih organizacij in njihova uporaba, in sicer linearno ali na zahtevo, ter

(e)  „storitev spletnih vsebin“ pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije in ki jo ponudnik storitev zakonito zagotavlja prek spleta v državi članici prebivališča na prenosljiv način ter ki je avdiovizualna medijska storitev v smislu Direktive 2010/13/EU ali storitev, katere glavna značilnost je zagotavljanje dostopa do del, druge zaščitene vsebine ali prenosov radiotelevizijskih organizacij in njihova uporaba, in sicer linearno ali na zahtevo, ter ki se naročniku zagotavlja pod dogovorjenimi pogoji;

ki se naročniku zagotavlja pod dogovorjenimi pogoji ali:

 

(1)   proti plačilu v denarju ali

 

(2)   brezplačno, pod pogojem, da ponudnik preverja državo članico prebivališča naročnika;

 

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ponudnik storitve spletnih vsebin omogoča naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, da dostopa do storitve spletnih vsebin in jo uporablja.

(1)  Ponudnik storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja proti plačilu v denarju, omogoča naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, da dostopa do storitve spletnih vsebin, ki je na voljo v državi članici njegovega prebivališča, in jo uporablja.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Odstavek 1 ne posega v pravico ponudnika, da se odloči naročniku zagotovi dodaten dostop do lokalne ponudbe, za katero ima licenco ponudnika storitve v državi članici, v kateri se naročnik začasno nahaja.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ponudnik storitve spletnih vsebin obvesti naročnika o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1.

(3)  Vendar ponudnik storitve spletnih vsebin naročnika pred podpisom pogodbe ali pri pogodbah, podpisanih pred datumom začetka uporabe te uredbe, pravočasno pred tem datumom, ustrezno obvesti,če je možno na podlagi njemu dostopnih podatkov, o vseh morebitnih odstopanjih v kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1 ter o pogojih za prenosljivost, določenih v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Možnost zagotavljanja čezmejne prenosljivosti

 

1.   Ponudnik brezplačne storitve spletnih vsebin se lahko odloči, da bo svojim naročnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, omogočil dostop do in uporabo storitve spletnih vsebin, pod pogojem, da ponudnik učinkovito preveri državo članico prebivališča naročnika v skladu s to uredbo.

 

2.   Ponudnik storitve pred začetkom zagotavljanja navedene storitve obvesti naročnike, ustrezne imetnike avtorskih in sorodnih pravic ter imetnike vseh drugih pravic v zvezi z vsebino storitve spletnih vsebin o svoji odločitvi, da bo zagotavljal storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1 tega člena. Ponudniki storitev uporabijo za obveščanje naročnikov ustrezna in sorazmerna sredstva.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3b

 

Sredstva preverjanja države članice prebivališča

 

1.   Ponudnik plačljivih storitev spletnih vsebin uporabi učinkovita sredstva za preverjanje države članice prebivališča svojih naročnikov. Pri tem uporabi sorazmerna in razumna sredstva preverjanja, ki ne presegajo tistega, kar je nujno za doseganje namena te uredbe. Ta sredstva ne predstavljajo prevelikega bremena za potrošnika.

 

2.   Za izpolnitev obveznosti iz odstavka 1 tega člena ponudnik uporabi naslednja sredstva preverjanja:

 

(a)  naslov za izstavitev računa ali poštni naslov naročnika;

 

(-b)  osebno izkaznico ali drug veljaven dokument, ki potrjuje državo članico prebivališča naročnika, vključno z uporabo storitev elektronske identifikacije, če je to možno;

 

(-c)  bančne podatke, kot so bančni račun, kreditna ali debetna kartica naročnika;

 

(-d)  če je naročnik stranka v pogodbi za internetni ali telefonski priključek v tej državi članici;

 

(-e)  dokazilo, da naročnik plačuje licenčno pristojbino za druge storitve v državi članici, kot so storitve javne radiodifuzije;

 

(-f)  kraj vgradnje komunikatorja ali podobne naprave, ki se uporablja za zagotavljanje storitev naročniku;

 

(-g)  dokazilo o vpisu v nacionalni, regionalni ali lokalni volilni imenik, če so podatki javno dostopni.

 

3.   Ponudnik izbere, katera sredstva preverjanja iz odstavka 2 bo uporabil.

 

4.   Če države članice prebivališča ni mogoče dovolj zanesljivo ugotoviti na podlagi enega samega sredstva preverjanja, ponudnik uporablja kombinacijo dveh takšnih sredstev preverjanja. Ponovno preverjanje države članice prebivališča se opravi le z razlogom.

 

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7b v zvezi s spremembo seznama učinkovitih sredstev za preverjanje države članice prebivališča naročnika iz pododstavka 2 tega odstavka tako, da na seznam vključi dodatna učinkovita sredstva, ki bodo upoštevala tehnološki napredek. Za zagotovitev spoštovanja načel iz odstavka 1 tega člena se Komisija pred sprejetjem delegiranih aktov posvetuje s strokovnjaki, predstavniki panoge ter potrošniki.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pogodbene določbe, vključno s tistimi, ki veljajo za razmerja med imetniki avtorskih in sorodnih pravic, imetniki katerih koli drugih pravic, povezanih z uporabo vsebin v okviru storitev spletnih vsebin, in ponudniki storitev ter med ponudniki storitev in naročniki, ki so v nasprotju s členom 3(1) in členom 4, so neizvršljive.

(1)  Pogodbene določbe, ki so v nasprotju s to uredbo, vključno s tistimi iz pogodb med imetniki avtorskih in sorodnih pravic, imetniki katerih koli drugih pravic, povezanih z dostopom do in uporabo vsebin v okviru storitev spletnih vsebin, in ponudniki storitev spletnih vsebin kot tudi določbe iz pogodb med takšnimi ponudniki in njihovimi naročniki, so neizvršljive.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Spoštovanje določb iz te uredbe ni utemeljen razlog za prilagoditev taks, pristojbin ali tarif ali druge spremembe finančnih odnosov med naročnikom, ponudnikom ali imetnikom pravice.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ne glede na odstavek 1 lahko imetniki avtorskih in sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini v okviru storitev spletnih vsebin zahtevajo, da ponudnik uporabi učinkovita sredstva za preverjanje, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s členom 3(1), pod pogojem, da so zahtevana sredstva primerna in ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje njihovega cilja.

črtano

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Določbe te uredbe se uporabljajo ne glede na pravo, ki se uporablja za pogodbe, sklenjene med ponudniki storitev spletnih vsebin ter imetniki avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic, povezanih z dostopom do in uporabo vsebine v zvezi s storitvami spletnih vsebin, ali za pogodbe med takšnimi ponudniki in njihovimi naročniki.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe, med drugim zlasti za namene preverjanja iz člena 5(2), se izvaja v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES.

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe se izvaja v skladu z Direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES. Ponudniki storitev morajo zlasti zagotoviti, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna in sorazmerna za doseganje ustreznega cilja.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če so pomembne za zagotavljanje storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo v skladu s členom 3 po tem datumu.

Ta uredba se uporablja tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če so pomembne za zagotavljanje storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo v skladu s členoma 3 in 3a po tem datumu.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Ocena

 

1.   Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsaka tri leta, Komisija oceni uporabo te uredbe in predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o njeni uporabi.

 

2.   Poročilo iz odstavka 2 med drugim vsebuje oceno učinkovitosti sredstev za preverjanje države članice prebivališča, vključno z novorazvitimi panožnimi standardi in praksami, in, če je to potrebno, potrebe po pregledu. V poročilu se zlasti oceni, ali je prišlo do bistvenih razlik med dohodki imetnikov pravic in povišanja cen za potrošnike. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog ali nezakonodajni instrument.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7b

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3b(5) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od … *.

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3b) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3b(5), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

 

________________

 

* Datum začetka veljavnosti te uredbe

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

Referenčni dokumenti

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

12.5.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

12.5.2016

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

28.4.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Marco Zullo

2.2.2016

Obravnava v odboru

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Datum sprejetja

29.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (*) (15.7.2016)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Sabine Verheyen

(*)   Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je potrošnikom omogočiti, da s seboj prenašajo spletne vsebine, do katerih imajo zakonit dostop v svoji državi članici prebivališča, ko potujejo po EU, in sicer na podlagi „pravne fikcije“. Obveznost prenosljivosti, ki jo predlog uvaja, od ponudnikov storitev ne zahteva nakupa ločene licence ali ponovnega pogajanja o veljavnih licencah, kljub temu pa naj bi izvajali dejanja reproduciranja, obveščanja javnosti in dajanja del na voljo itd. na podlagi ustreznih pooblastil, ki so jih že prejeli od lastnikov pravic za državo prebivališča naročnika. Kot takšna je prenosljivost v smislu te uredbe potrošniška pravica, od katere ni mogoče odstopiti.

Z vidika odbora CULT je izjemno pomembno, da sta v okviru storitev spletnih vsebin po vsej Uniji na prenosljivi osnovi zagotovljena zaščita in spodbujanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter evropskih del. Kljub temu pripravljavka mnenja meni, da je treba pojasniti, da prenosljivost ne pomeni čezmejnega dostopa, ki ni predmet te uredbe. Čezmejna prenosljivost ne bo ogrozila ali odpravila načela teritorialnosti, saj sta to načelo in vrednost, ki se ustvarja z izključnimi pravicami, pomembna elementa, s katerima kulturni in ustvarjalni sektor ohranja konkurenčnost in vzdržnost svojega financiranja, zlasti v avdiovizualnem sektorju. Visoka raven varstva avtorskih in sorodnih pravic je po pravu EU spodbuda za ustvarjanje vsebin in osnova za evropsko kulturno raznolikost.

Področje uporabe

Pripravljavka mnenja se strinja s Komisijo, da naj bi se osnutek uredbe uporabljal za storitve spletnih vsebin, ki na podlagi pogodbe svojim naročnikom zagotavljajo dostop do storitev, vključno s pretakanjem, nalaganjem ali katerokoli drugo tehniko, ki omogoča uporabo vsebin.

Pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba za večjo jasnost spremeniti prvotni predlog Komisije, in sicer tako, da preprost sistem za prijavo ali plačilo obvezne pristojbine, kot je pristojbina za licenco za oddajanje, ne bi pomenil pogodbe v smislu te uredbe.

Pripravljavka mnenja popolnoma podpira pristop Komisije, da naj se ta uredba uporablja tako za storitve spletnih vsebin, ki se zagotavljajo v zameno za denarno plačilo, kot za storitve, ki se zagotavljajo brezplačno, če ponudniki storitev preverjajo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Ko se ponudnik brezplačne storitve odloči ponuditi prenosljivost, mora vzpostaviti sistem preverjanja države članice, kjer imajo naročniki prebivališče, skladno s to uredbo.

Opredelitev pojmov

„Država članica prebivališča“

Pripravljavka mnenja meni, da je treba zagotoviti natančnejšo opredelitev pojma „država članica prebivališča“, da bi preprečili pravno negotovost in ponudnikom storitev omogočili izvajanje uredbe z operativnega vidika. Koncept običajnega prebivališča ni jasno opredeljen v pravu EU. V sekundarnem pravi EU in sodni praksi se uporabljajo različne opredelitve. Pripravljavka mnenja priporoča, da se za namene tega mnenja upošteva opredelitev Sodišča iz zadeve C-452/93-P Pedro Magdalena Fernández proti Komisiji Evropskih skupnosti, ki se zdaj uporablja v pravilnikih in ureditvah, ki veljajo za uslužbence EU. V tej opredelitvi so jasna navodila, kako oceniti posameznikovo državo članico prebivališča.

„Začasno nahajati se“

Glede opredelitve pojma „začasno nahajati se“ pripravljavka mnenja v celoti podpira pristop Komisije, da se ne omeji trajanja bivanja v drugi državi članici, ki ni država prebivališča, na določeno število dni ali tednov, saj bi to spodkopalo načelni namen uredbe, namreč da se potrošnikom omogoči potovanje z zakonito pridobljenimi spletnimi vsebinami znotraj EU. Na primer, študent na izmenjavi Erasmus bi tako lahko v času svojega bivanja v tujini s sabo prinesel svoje zakonito pridobljene vsebine. Enako velja za potrošnike, ki veliko časa preživijo na službeni poti. Omejevanje števila dni bi bilo v njihovo škodo. Pripravljavka mnenja tudi v celoti podpira pristop Komisije, da se ne dovoli stalno sledenje lokacije. Omejevanje trajanja bivanja v tujini na določeno število dni bi zahtevalo sledenje naslova IP, kar bi bilo treba preprečiti. Kadar je koncept običajnega prebivališča dobro opredeljen in so ukrepi za preverjanje učinkoviti in razumni, ni potrebe po omejevanju trajanja na določeno število dni, saj je tveganje, da bi prišlo do zlorab, omejeno.

Učinkovito preverjanje države članice prebivališča

Da bi zagotovili hitro in uspešno izvajanje uredbe tudi z operativnega vidika, pripravljavka mnenja predlaga vzpostavitev učinkovitih preverjanj prebivališča, da bi preverili običajno prebivališče naročnika na lokaciji, kjer ta želi uporabljati storitev, in to pozneje redno preverjali, vendar ne s stalnim sledenjem naslova IP, temveč z vzorčenjem naslovov IP, s čemer bi preprečili tveganje zlorab.

Da bi zagotovili najvišjo raven pravne varnosti, pripravljavka mnenja predlaga, naj Komisija z delegiranim aktom in v sodelovanju s panogo pripravi neizčrpni seznam načinov za preverjanje stalnega prebivališča, ki jih lahko storitve uporabljajo za namen učinkovitega preverjanja običajnega prebivališča naročnikov, ko želi naročnik uporabiti čezmejno prenosljive storitve. Ta seznam lahko na primer vsebuje potrjeno vgradnjo komunikatorja, lokalni domači bančni račun, potrdilo o vpisu v volilni register, potrdilo o plačanih davkih itd. Komisija ga lahko po posvetovanju s ponudniki storitev in imetniki pravic spremeni. Za redno preverjanje običajnega prebivališča naročnika bi lahko uporabili vzorčenje naslovov IP.

Poročevalka v skladu s predlogom Komisije predlaga, naj so ponudniki storitev odgovorni za preverjanje države članice bivališča naročnika. Poleg tega naj bi za okrepitev položaja imetnikov pravic ti imeli možnost zadržati pravice, za katere ima licenco ponudnik storitev, če ta ne more na zahtevo dokazati, da izvaja preverjanje prebivališč v skladu s to uredbo.

Datum začetka uporabe

Imetniki pravic in ponudniki storitev se bodo verjetno želeli pogajati in izmenjati primere dobre prakse o ukrepih za preverjanje prebivališča s Komisijo. Za zaključek takšnih razprav bo predvidoma potrebno več kot le 6 mesecev. Pripravljavka mnenja želi kljub temu pozvati imetnike pravic, ponudnike storitev in Komisijo, naj karseda hitro pripravijo seznam učinkovitih načinov za preverjanje prebivališča, da bo ta uredba lahko začela veljati največ 12 mesecev po datumu njene objave.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, ki med drugim temelji na prostem pretoku storitev in oseb, je treba zagotoviti, da lahko potrošniki storitve spletnih vsebin, ki ponujajo dostop do vsebin, kot so glasba, igre, filmi ali športni dogodki, uporabljajo ne le v državi članici prebivališča, ampak tudi, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije. Zato bi bilo treba odpraviti ovire za čezmejni dostop do takih storitev spletnih vsebin in njihovo čezmejno uporabo.

(1)  Ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, ki med drugim temelji na prostem pretoku storitev in oseb, je treba zagotoviti, da lahko potrošniki storitve spletnih vsebin, ki zakonito ponujajo dostop do vsebin, kot so glasba, igre, filmi ali športni dogodki, uporabljajo ne le v državi članici prebivališča, ampak tudi, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije. Zato bi bilo treba odpraviti ovire za začasni čezmejni dostop do zakonito pridobljenih storitev spletnih vsebin in njihovo čezmejno uporabo.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Tehnološki razvoj, ki je povzročil hitro širjenje prenosnih naprav, kot so tablični računalniki in pametni telefoni, vse bolj olajšuje uporabo storitev spletnih vsebin, saj omogoča dostop do njih ne glede na lokacijo potrošnika. Povpraševanje potrošnikov po dostopu do vsebin in inovativnih spletnih storitev hitro narašča ne le v domači državi, temveč tudi takrat, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije.

(2)  Tehnološki razvoj, ki je povzročil hitro širjenje prenosnih naprav, kot so tablični računalniki in pametni telefoni, vse bolj olajšuje uporabo storitev spletnih vsebin, saj omogoča dostop do njih ne glede na lokacijo potrošnika. Povpraševanje potrošnikov po dostopu do vsebin in inovativnih spletnih storitev narašča ne le v državi članici prebivališča, temveč tudi takrat, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Nadvse pomembno je, da se zagotovita zaščita in spodbujanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter evropskih avdiovizualnih del v primeru storitev spletnih vsebin, ki so na voljo po vsej Uniji na prenosljivi osnovi.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Visoka raven varstva avtorskih in sorodnih pravic je po pravu EU spodbuda za ustvarjanje vsebin in osnova za evropsko kulturno raznolikost.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Potrošniki vse pogosteje sklepajo pogodbene dogovore s ponudniki storitev o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Vendar pa potrošniki, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, pogosto ne morejo dostopati do niti uporabljati storitev spletnih vsebin, za uporabo katerih so pridobili pravico v domači državi.

(3)  Potrošniki vse pogosteje sklepajo pogodbene dogovore s ponudniki storitev o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Vendar potrošniki, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, pogosto ne morejo dostopati do storitev spletnih vsebin, za uporabo katerih so zakonito pridobili pravico v državi članici prebivališča, niti jih uporabljati.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zaradi številnih ovir je oteženo zagotavljanje teh storitev potrošnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici. Nekatere spletne storitve vključujejo vsebine, kot so glasba, igre ali filmi, ki so v skladu s pravom Unije zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami. Ovire za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin so zlasti posledica tega, da so licence za pravice prenosa vsebin, zaščitenih z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, kot so avdiovizualna dela, pogosto podeljene na podlagi teritorialnosti ter da se lahko ponudniki spletnih storitev odločijo, da bodo storitve ponujali le na nekaterih trgih.

(4)  Zaradi številnih ovir je oteženo zagotavljanje teh storitev potrošnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici. Nekatere spletne storitve vključujejo vsebine, kot so glasba, igre ali filmi, ki so v skladu s pravom Unije zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami. Ovire za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin so zlasti posledica tega, da licence za pravice prenosa vsebin, zaščitenih z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, kot so avdiovizualna dela, niso vedno podeljene na več ozemeljski osnovi ali pa so že prodane kot izključne na enem samem ozemlju, in da se lahko ponudniki spletnih storitev odločijo, da bodo storitve ponujali le na nekaterih trgih. Ta praksa ima pomembno vlogo pri financiranju evropskih kulturnih vsebin in ustreza potrebam evropskih trgov. Tovrstna praksa sicer ne bi smela ovirati zakonitega dostopa do storitev spletnih vsebin in njihove uporabe za potrošnike, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici, vendar ostaja sistem ozemeljskega licenciranja bistvenega pomena za nadaljnji obstoj bogate evropske kulturne raznolikosti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Poleg tega je Sodišče v združenih zadevah C-403/08 in C-429/08, Football Association Premier League in drugi, EU:C:2011:631 odločilo, da nekaterih omejitev v zvezi z zagotavljanjem storitev ni mogoče utemeljiti glede na cilj varstva pravic intelektualne lastnine.

(11)  Poleg tega je Sodišče v združenih zadevah C-403/08 in C-429/08, Football Association Premier League in drugi, EU:C:2011:631 odločilo, da omejitve v zvezi z zagotavljanjem storitev, in sicer prepovedi uporabe tujih naprav za dekodiranje pri storitvi kodirane satelitske radiodifuzije neposrednega prenosa športnih dogodkov, ni mogoče utemeljiti glede na cilj varstva pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zato je cilj te uredbe prilagoditi zakonodajni okvir, da podelitev licenc za pravice ne bo več predstavljala ovir za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin v Uniji in da se lahko zagotovi čezmejna prenosljivost.

(12)  Zato je cilj te uredbe prilagoditi zakonodajni okvir, da zagotovili enoten pristop k zagotavljanju storitev spletnih vsebin, tako da bi vzpostavili popolnoma razložljivo pravno domnevo, da bi omogočili čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin potrošnikom, ki so vsebine pridobili zakonito in ki se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, da v avdiovizualnem sektorju ne bi ogrozili ali odpravili načela teritorialnosti, saj bi to lahko privedlo do nesorazmerne škode na račun imetnikov pravic in do velikega izkrivljanja trga za avdiovizualne vsebine. Njen namen ni spremeniti obstoječega sistema dodeljevanja teritorialnih licenc ali vplivati nanj, kar je bistvenega pomena pri financiranju, ustvarjanju in širjenju evropskih avdiovizualnih del.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Prenosljivost bi bilo treba vsekakor razlikovati od koncepta čezmejnega dostopa, ki ne spada v področje uporabe te uredbe. Okrepitev prenosljivosti zakonito dostopnih in pridobljenih storitev vsebin bi lahko bil pomemben korak za odpravo neupravičenega geografskega blokiranja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)   Ta uredba bi se zato morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki jih ponudnik storitev, potem ko je od imetnikov pravic pridobil zadevne pravice na določenem ozemlju, zagotavlja svojim naročnikom na podlagi pogodbe na kakršen koli način, vključno s pretakanjem, datotečnim prenosom ali katero koli drugo tehniko, ki omogoča uporabo navedenih vsebin. Prijava na prejemanje opozoril o vsebini ali zgolj sprejetje piškotkov HTML se v tej uredbi ne bi smela šteti za pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin.

(13)  Ta uredba bi se zato morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki jih ponudnik storitev, potem ko je od imetnikov pravic pridobil zadevne pravice na določenem ozemlju, zagotavlja svojim naročnikom na podlagi pogodbe na kakršen koli način, vključno s pretakanjem, datotečnim prenosom ali katero koli drugo tehniko, ki omogoča uporabo navedenih vsebin. Prijava na prejemanje opozoril o vsebini, zgolj sprejetje piškotkov HTML, preprost sistem za prijavo, kot je tisti, zasnovan predvsem za priporočilo kanala ali osebno prilagojene storitve oglaševanja, plačilo za obvezno pristojbino, kot je pristojbina za licenco za oddajanje, ali izmenjava oziroma prenos podatkov se v tej uredbi ne bi smeli šteti za pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Ta uredba bi se morala uporabljati le za storitve spletnih vsebin, do katerih lahko naročniki dejansko dostopajo in jih uporabljajo v državi članici, v kateri običajno prebivajo, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo, saj od ponudnikov storitev, ki prenosnih storitev ne ponujajo v svoji državi ni primerno zahtevati, da jih ponujajo čezmejno.

(15)  Ta uredba bi se morala uporabljati le za storitve spletnih vsebin, do katerih lahko naročniki dejansko dostopajo in jih uporabljajo v državi članici prebivališča, v kateri običajno prebivajo, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo v tej državi, saj od ponudnikov storitev, ki prenosnih storitev ne ponujajo v državi članici prebivališča naročnika, ni primerno zahtevati, da jih ponujajo čezmejno.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Brezplačne storitve spletnih vsebin so prav tako vključene v področje uporabe te uredbe, in sicer kadar ponudniki preverjajo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Brezplačne storitve spletnih vsebin, katerih ponudniki ne preverjajo države članice prebivališča svojih naročnikov, ne bi smele spadati na področje uporabe te uredbe, saj bi njihova vključitev pomenila večjo spremembo načina zagotavljanja teh storitev in prinesla nesorazmerne stroške. Preverjanje države članice prebivališča naročnikov bi moralo temeljiti na informacijah, kot so plačilo licenčne pristojbine za druge storitve v državi članici prebivališča, obstoj pogodbe za internetni ali telefonski priključek, naslov IP ali kak drug način avtentikacije, če ponudniku v zadostni meri nakazujejo, v kateri državi članici naročniki prebivajo.

(17)  Brezplačne storitve spletnih vsebin so prav tako vključene v področje uporabe te uredbe, in sicer kadar ponudniki že imajo vzpostavljen sistem preverjanja države članice prebivališča naročnika z enako gotovostjo kot pri plačljivih storitvah. Ponudniki brezplačnih storitev spletnih vsebin, kjer ni vzpostavljenega sistema preverjanja, se lahko sami odločijo, ali bodo dovolili, da bodo imeli naročniki dostop do njihovih storitev in jih bodo lahko uporabljali, v skladu s to uredbo. Brezplačne storitve spletnih vsebin, kjer ni vzpostavljenega sistema preverjanja države članice prebivališča naročnikov z enako gotovostjo kot pri plačljivih storitvah, ne bi smele spadati na področje uporabe te uredbe, saj bi njihova obvezna vključitev pomenila večjo spremembo načina zagotavljanja teh storitev in prinesla nesorazmerne stroške. Ker so ponudniki brezplačnih storitev spletnih vsebin vseeno pomembni akterji na trgu, bi morali ohraniti možnost, da svojim naročnikom ponujajo čezmejno prenosljivost, če imajo možnost, da dovolijo preverjanje države članice prebivališča svojih naročnikov z enako gotovostjo kot pri plačljivih storitvah. Če ponudniki brezplačnih storitev spletnih vsebin želijo uveljavljati to možnost, bi morali upoštevati določbe te uredbe tako kot ponudniki storitev plačljivih spletnih vsebin.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin je treba zahtevati, da ponudniki spletnih storitev svojim naročnikom omogočijo uporabo storitve v državi članici, v kateri se začasno nahajajo, tako da se jim omogoči dostop do iste vsebine na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, kot so jim na voljo v državi članici prebivališča. Ta obveznost je zavezujoča, zato je stranke ne smejo izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenih učinkov. Kakršno koli dejanje ponudnika storitev, ki bi naročniku preprečilo dostop do storitve ali njeno uporabo, medtem ko se začasno nahaja v drugi državi članici, na primer omejitve funkcionalnosti storitve ali kakovosti zagotavljanja storitve, bi pomenilo izogibanje obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin in bi bilo zato v nasprotju s to uredbo.

(18)  Za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin je treba zahtevati, da ponudniki spletnih storitev svojim naročnikom omogočijo uporabo storitve v državi članici, v kateri se začasno nahajajo, tako da se jim omogoči dostop do iste vsebine na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, kot so jim na voljo v državi članici prebivališča. Ta obveznost je zavezujoča, zato je stranke ne smejo izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenih učinkov. Kakršno koli dejanje ponudnika storitev, ki bi naročniku preprečilo dostop do storitve ali njeno uporabo, medtem ko se začasno nahaja v drugi državi članici in ne bi kršilo te uredbe, na primer omejitve funkcionalnosti storitve ali kakovosti zagotavljanja storitve, bi pomenilo izogibanje obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin in bi bilo zato v nasprotju s to uredbo.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Odstopanje od obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti za nekatere neprenosne naprave se lahko dovoli v zelo omejenih primerih, kjer bi moral ponudnik spletnih storitev, da bi zagotovil dostop za naročnika, skleniti ločeno pogodbo z zunanjim proizvajalcem naprav ali upravljavcem platforme, kar je lahko tehnično neizvedljivo ali pravno zahtevno.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da lahko ponudniki storitev spletnih vsebin izpolnjujejo obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev, ne da bi pridobili ustrezne pravice v drugi državi članici, je treba določiti, da so navedeni ponudniki storitev, ki zakonito zagotavljajo prenosne storitve spletnih vsebin v državi članici prebivališča naročnikov, vedno upravičeni do zagotavljanja takih storitev navedenim naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugi državi članici. To bi bilo treba doseči z določitvijo, da za zagotavljanje take storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo velja, da potekajo v državi članici prebivališča naročnika.

(20)  Da lahko ponudniki storitev spletnih vsebin izpolnjujejo obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev, ne da bi kršili teritorialno ekskluzivnost, je treba določiti, da so navedeni ponudniki storitev, ki zakonito zagotavljajo prenosne storitve spletnih vsebin v državi članici prebivališča naročnikov, vedno upravičeni do zagotavljanja takih storitev navedenim naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugi državi članici. To bi bilo treba doseči z določitvijo, da za zagotavljanje take storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo velja, da potekajo v državi članici prebivališča naročnika. Ta pravna fikcija ne preprečuje ponudniku, da bi svojemu naročniku, ki se začasno nahaja v drugi državi članici, nudil spletne vsebine, ki jih ponudnik zakonito zagotavlja v tej državi članici. Prav tako se tega ne sme razlagali kot omejevanje ponudnika storitev pri tem, da svoje storitve nudi stranki, ki se trajno nahaja v drugi državi članici, če so bila potrebna dovoljenja pridobljena v skladu z Direktivo 2001/29/ES in Direktivo 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a in če ima dovoljenje imetnikov pravice za uporabo njihove vsebine.

 

______________

 

1a Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Za podeljevanje licenc za avtorske in sorodne pravice to pomeni, da bi za da zadevna dejanja reproduciranja, priobčitve javnosti in dajanja na voljo del in drugih zaščitenih vsebin ter dejanja jemanja izvlečkov in ponovne uporabe v zvezi s podatkovnimi zbirkami, zaščitenimi s pravico sui generis, do katerih pride, kadar se storitev zagotavlja naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v državi članici, ki ni država njihovega prebivališča, moralo veljati, da potekajo v državi članici prebivališča naročnikov. Za ponudnike storitev bi zato moralo veljati, da taka dejanja izvedejo na podlagi ustreznih dovoljenj zadevnih imetnikov pravic za državo članico prebivališča teh naročnikov. Kadar lahko ponudniki storitev izvedejo dejanja priobčitve javnosti ali reproduciranja v državi članici naročnika na podlagi dovoljenja zadevnih imetnikov pravic, bi moral imeti naročnik, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, možnost dostopa do storitve in njene uporabe ter po potrebi možnost izvedbe katerih koli ustreznih dejanj reproduciranja, kot je datotečni prenos, do katerih bi bil upravičen v državi članici prebivališča. Kadar ponudnik storitev zagotavlja storitev spletnih vsebin naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, in naročnik uporablja storitev v skladu s to uredbo, to ne bi smelo pomeniti kršitve avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic, ki so povezane z uporabo vsebine v storitvi.

(21)  Za podeljevanje licenc za avtorske in sorodne pravice to pomeni, da bi za da zadevna dejanja reproduciranja, priobčitve javnosti in dajanja na voljo del in drugih zaščitenih vsebin ter dejanja jemanja izvlečkov in ponovne uporabe v zvezi s podatkovnimi zbirkami, zaščitenimi s pravico sui generis, do katerih pride, kadar se storitev zagotavlja naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v državi članici, ki ni država njihovega prebivališča, moralo veljati, da potekajo v državi članici prebivališča naročnikov. Za ponudnike storitev bi zato moralo veljati, da taka dejanja izvedejo na podlagi ustreznih dovoljenj zadevnih imetnikov pravic za državo članico prebivališča teh naročnikov. Kadar lahko ponudniki storitev izvedejo dejanja priobčitve javnosti ali reproduciranja v državi članici naročnika na podlagi dovoljenja zadevnih imetnikov pravic, bi moral imeti naročnik, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, možnost dostopa do storitve in njene uporabe ter po potrebi možnost izvedbe katerih koli ustreznih dejanj reproduciranja, kot je datotečni prenos, do katerih bi bil upravičen v državi članici prebivališča. Če je bila država članica prebivališča naročnika dejansko preverjena v skladu s to uredbo, ponudnik storitev zagotavlja storitev spletnih vsebin naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, in naročnik uporablja storitev v skladu s to uredbo, to ne bi smelo pomeniti kršitve avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic, ki so povezane z uporabo vsebine v storitvi.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Za zaščito kulturne in jezikovne raznolikosti, ustvarjanje, trženje in distribucijo ustvarjalnih vsebin v Uniji, zlasti ob upoštevanju avdiovizualnega sektorja in pravic avtorjev in ustvarjalcev, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, bi morala biti ta uredba omejena na čezmejno prenosljivost zakonito pridobljenih vsebin in nikakor ne bi smela pokrivati čezmejnega dostopa do spletnih vsebin v državah članicah, kjer ponudnik storitev spletnih vsebin nima dovoljenja ustvarjalcev in imetnikov pravic za uporabo teh vsebin.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)  Ponudnikom in imetnikom pravic, povezanih z zagotavljanjem storitev spletnih vsebin, se ne bi smelo dovoliti, da se izognejo uporabi te uredbe, tako da izberejo zakonodajo tretje države kot zakonodaje, ki bi veljala za pogodbe med njimi ali pogodbe med ponudniki in naročniki.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Če naročnik ne predloži potrebnih informacij in zato ponudnik ne more preveriti države članice prebivališča, kakor določa ta uredba, ponudnik za tega naročnika v skladu s to uredbo ne bi smel zagotavljati čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ponudniki storitev bi morali zagotoviti, da so njihovi naročniki ustrezno obveščeni o pogojih uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso država članica njihovega prebivališča. Uredba imetnikom pravic omogoča, da od ponudnika storitev zahtevajo, da z učinkovitimi sredstvi preveri, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s to uredbo. Vendar pa je nujno zagotoviti, da so zahtevana sredstva razumna in ne presegajo tistega, kar je nujno za doseganje tega cilja. Med primere nujno potrebnih tehničnih in organizacijskih ukrepov lahko spadajo vzorčenje naslova IP namesto stalnega spremljanja lokacije, pregledne informacije za posameznike o metodah preverjanja in njegovih namenih ter ustrezni varnostni ukrepi. Glede na to, da za namene preverjanja ni pomembna sama lokacija, ampak država članica, v kateri naročnik dostopa do storitve, se v ta namen natančni podatki o lokaciji ne bi smeli zbirati in obdelovati. Prav tako se v primeru, kadar za zagotavljanje storitve zadostuje avtentikacija naročnika, identifikacija naročnika ne bi smela zahtevati.

(23)  Ponudniki storitev bi morali zagotoviti, da so njihovi naročniki ustrezno obveščeni o pogojih uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso država članica njihovega prebivališča. Uredba ponudnika storitev obvezuje, da z učinkovitimi sredstvi preveri, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s to uredbo. Namen seznama sredstev preverjanja iz te uredbe je zagotoviti pravno varnost glede sredstev preverjanja, ki jih uporabljajo ponudniki storitev, in zadostna in prožna sredstva, s pomočjo katerih lahko ponudniki storitev določijo in preverijo dostop naročnikov ter državo članico prebivališča.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23 a)  Imetniki pravic lahko zadržijo pravice, za katere ima licenco ponudnik storitev, če ta ne more dokazati, da upošteva obveznost dejanskega preverjanja države članice prebivališča naročnika v skladu s to uredbo. Vendar je nujno zagotoviti, da so zahtevana sredstva za avtentikacijo in preverjanje učinkovita, prilagojena naravi zadevne storitve spletnih vsebin, obenem pa tudi razumna in ne presegajo tistega, kar je nujno za doseganje tega cilja. V vsakem primeru je treba upoštevati posamezno sredstvo preverjanja v posamezni državi članici in vrsto storitve spletnih vsebin. Da bi zagotovili pravno varnost, bi se morali ponudniki storitev opreti na kombinacijo vsaj dveh sredstev za preverjanje iz te uredbe, o kateri se dogovorijo imetniki pravic in ponudniki storitev. Med primere potrebnih tehničnih in organizacijskih ukrepov lahko spadajo vzorčenje naslova IP namesto stalnega spremljanja lokacije, ponudba preglednih informacij za posameznike o metodah preverjanja in njegovih namenih ter ustrezni varnostni ukrepi. Glede na to, da za namene preverjanja ni pomembna sama lokacija ali država, temveč ali je posameznik, ki dostopa do storitve, v svoji državi članici prebivališča, se v ta namen natančni podatki o lokaciji, razen izvirnega preverjanja prebivališča, ne bi smeli zbirati in obdelovati. Prav tako se v primeru, kadar za zagotavljanje storitve zadostuje avtentikacija naročnika, identifikacija naročnika ne bi smela zahtevati.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b)  Da se zagotovi čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s dopolnitvijo seznama sredstev za preverjanje države članice prebivališča naročnika, pripravljenega in napisanega ob posvetovanju s panogo, vključno z malimi lastniki pravic. Zelo je pomembno, da se Komisija pri pripravljanju aktov ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki, v skladu z načeli Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Da bi lahko vsi enakopravno sodelovali pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko redno udeležujejo sej strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato bi bilo treba to uredbo razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov, svobodo izražanja in svobodo gospodarske pobude. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z direktivama 95/46/ES27 in 2002/58/ES28. Ponudniki storitev morajo zlasti zagotoviti, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna in sorazmerna za doseganje zadevnega cilja.

(24)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato bi bilo treba to uredbo razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov, lastninsko pravico, vključno s pravicami intelektualne lastnine, svobodo izražanja in svobodo gospodarske pobude. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z direktivama 95/46/ES27 in 2002/58/ES28. Ponudniki storitev morajo zlasti zagotoviti, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna in sorazmerna za doseganje zadevnega cilja.

__________________

__________________

27 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50.

28 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50.

28 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), (UL L 201, 31.7.2002, str. 37), po spremembi z direktivama 2006/24/ES in 2009/136/ES imenovana „direktiva o e-zasebnosti“.

28 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Ta uredba bi morala spoštovati obveznosti Unije v okviru mednarodnih pogodb glede varstva avtorskih in sorodnih pravic, vključno z Bernsko konvencijo za varstvo književnih in umetniških del, Pogodbo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorskih pravicah in Pogodbo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Ker se bo torej ta uredba uporabljala za nekatere pogodbe in pravice, pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, je tudi primerno določiti ustrezno obdobje med datumom začetka veljavnosti te uredbe in datumom začetka njene uporabe, da se bodo lahko imetniki pravic in ponudniki storitev ustrezno prilagodili novim razmeram ter da bodo lahko ponudniki storitev spremenili pogoje uporabe svojih storitev.

(27)  Ker se bo torej ta uredba uporabljala za nekatere pogodbe in pravice, pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, je tudi primerno določiti ustrezno obdobje med datumom začetka veljavnosti te uredbe in datumom začetka njene uporabe, da se bodo lahko imetniki pravic in ponudniki storitev ustrezno prilagodili novim razmeram ter da bodo lahko ponudniki storitev spremenili pogoje uporabe svojih storitev. Spremembe pogojev uporabe storitev spletnih vsebin, ponujenih v paketih, ki združujejo elektronsko komunikacijsko storitev in storitev spletnih vsebin, katerih edini namen je, da bi izpolnili zahteve te uredbe, ne bi smele povzročiti, da bi imeli naročniki na podlagi nacionalnih zakonov, ki prenašajo regulativni okvir za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, pravico odstopiti od pogodb o zagotavljanju tovrstnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Za doseganje cilja v zvezi z zagotavljanjem čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji je primerno sprejeti uredbo, ki se neposredno uporablja v državah članicah. To je potrebno, da bi se zagotovila enotna uporaba pravil o čezmejni prenosljivosti v državah članicah in da bi ta pravila začela veljati istočasno za vse storitve spletnih vsebin. Samo uredba zagotavlja stopnjo pravne varnosti, ki je potrebna, da bodo lahko potrošniki v celoti izkoristili čezmejno prenosljivost po vsej Uniji.

(28)  Za doseganje cilja v zvezi z zagotavljanjem čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji je primerno sprejeti uredbo, ki se neposredno uporablja v državah članicah. To je potrebno, da bi se zagotovila enotna uporaba pravil o čezmejni prenosljivosti v državah članicah in da bi ta pravila začela veljati istočasno za vse storitve spletnih vsebin. Samo uredba zagotavlja stopnjo pravne varnosti, ki je potrebna, da bodo lahko potrošniki v celoti izkoristili čezmejno prenosljivost po vsej Uniji; izbira tovrstnega pravnega akta odraža posebne cilje pravil o čezmejni prenosljivosti in edinstvene razmere, na katerih ta pravila temeljijo, zato nikakor ne bi smela šteti za precedenčni primer za poznejše pravne akte Unije na področju avtorskih pravic.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da lahko naročniki storitev spletnih vsebin v Uniji, kadar se začasno nahajajo v državi članici, dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo.

Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da lahko naročniki zakonito pridobljenih storitev spletnih vsebin v državi članici prebivališča, kadar se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča, dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo, hkrati pa spoštujejo vse zadevne avtorske in sorodne pravice vsebine, do katere dostopajo in ki jo uporabljajo, in pod pogojem, da ponudnik storitev spletnih vsebin preveri državo članico prebivališča naročnika v skladu s členom 3b novo.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „država članica prebivališča“ pomeni državo članico, v kateri naročnik običajno prebiva;

(c) „država članica prebivališča“ pomeni državo članico, v kateri naročnik običajno prebiva, določeno kot kraj, kjer je posameznik vzpostavil stalno središče svojih interesov z namenom, da bi mu dal trajni značaj, kraj, kamor se redno vrača in s katerim ima trajno povezavo, kot je določeno s sredstvi preverjanja v skladu s to uredbo;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „začasno nahajati se“ pomeni, da se naročnik nahaja v državi članici, ki ni država članica prebivališča;

(d)  „začasno nahajati se“ pomeni, da se naročnik določeno obdobje nahaja v državi članici, ki ni država članica prebivališča, če v to državo ne preseli središča svojih interesov;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „storitev spletnih vsebin“ pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije in ki jo ponudnik storitev zakonito zagotavlja prek spleta v državi članici prebivališča na prenosljiv način ter ki je avdiovizualna medijska storitev v smislu Direktive 2010/13/EU ali storitev, katere glavna značilnost je zagotavljanje dostopa do del in druge zaščitene vsebine ali prenosov radiotelevizijskih organizacij in njihova uporaba, in sicer linearno ali na zahtevo, ter ki se naročniku zagotavlja pod dogovorjenimi pogoji:

(e)  „storitev spletnih vsebin“ pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 Pogodbe o delovanju Evropske unije in ki jo ponudnik storitev zakonito zagotavlja prek spleta v državi članici prebivališča na prenosljiv način ter ki je avdiovizualna medijska storitev v smislu Direktive 2010/13/EU ali storitev, katere glavna značilnost je zagotavljanje zakonitega dostopa do del in druge zaščitene vsebine ali prenosov radiotelevizijskih organizacij in njihova uporaba, in sicer linearno ali na zahtevo.

(1)  proti plačilu v denarju; or

 

(2)  brezplačno, pod pogojem, da ponudnik preverja državo članico prebivališča naročnika;

 

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Obveznost iz odstavka 1 ne velja za čezmejni dostop do spletnih vsebin, če ponudnik storitve ni pridobil dovoljenja za njihovo uporabo od imetnika pravic.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ponudnik storitve spletnih vsebin obvesti naročnika o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1.

(3)  Ponudnik storitve spletnih vsebin vnaprej obvesti naročnika o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1, če mu to omogočajo razpoložljivi podatki.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Izbirne določbe

 

Ponudnik brezplačne storitve spletnih vsebin, kjer ni vzpostavljenega sistema preverjanja države članice prebivališča naročnika z enako gotovostjo kot pri plačljivih storitvah, se lahko odloči, da bo naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, omogočil, da dostopa do storitve spletnih vsebin in jo uporablja, če:

 

(a)  preveri državo članico prebivališča naročnikov v skladu s to uredbo;

 

(b)  v razumnem roku obvesti ustrezne imetnike avtorskih in sorodnih pravic ali imetnike drugih pravic v zvezi z vsebino spletne storitve in tudi svoje naročnike, preden omogoči ta dostop in uporabo; ter

 

(c)  uporablja določbe te uredbe od trenutka, ko naročnikom omogoči čezmejno prenosljivost.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3b

 

Obveznost preverjanja države članice prebivališča

 

1.  Ponudnik storitve spletnih vsebin, ki naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, omogoča dostop do storitve spletnih vsebin in njeno uporabo, dejansko preveri državo članico prebivališča naročnika.

 

2.  Za izpolnitev obveznosti iz odstavka 1 ponudnik uporabi kombinacijo vsaj dveh od naslednjih sredstev preverjanja:

 

(a)  osebno izkaznico ali drug veljaven dokument, ki potrjuje državo članico prebivališča naročnika in vključuje sredstvo elektronske identifikacije;

 

(b)  naslov za izstavitev računa ali poštni naslov naročnika;

 

(c)  bančne podatke, kot je bančni račun ali lokalna kreditna ali debetna kartica naročnika;

 

(d)  kraj vgradnje komunikatorja ali podobne naprave, ki se uporablja za zagotavljanje storitev naročniku;

 

(e)  naročnik je stranka pogodbe za internetni, telefonski ali drug enakovreden priključek v državi članici;

 

(f)  naročnik plačuje licenčno pristojbino za druge storitve v državi članici, kot so storitve javne radiodifuzije;

 

(g)  vzorčenje ali redno preverjanje naslova internetnega protokola (IP) za določitev države članice, v kateri naročnik dostopa do storitve spletnih vsebin in jo uporablja, ali določitev države članice z drugimi načini geografske lokalizacije;

 

(h)  vpis v lokalnem volilnem imeniku, če so podatki javno dostopni;

 

(i)  plačilo lokalnih davkov ali glavarin, če so podatki javno dostopni.

 

3.  Sredstva preverjanja upoštevajo naravo storitve, so razumna in ne presegajo tistega, kar je nujno za doseganje namena preverjanja države članice prebivališča naročnika.

 

4.   Ponudnik in imetniki avtorskih in sorodnih pravic ali imetniki drugih pravic v zvezi z vsebino spletne storitve se lahko za preverjanje države članice prebivališča dogovorijo o kombinaciji in številu sredstev za preverjanje iz odstavka 2.

 

5.  Obdelava osebnih podatkov za preverjanje se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a ter Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

6.  Ponudnik lahko od naročnika zahteva podatke, ki so potrebni za preverjanje države članice prebivališča. Če naročnik ne zagotovi omenjenih podatkov in ponudnik zaradi tega ne more dejansko preveriti države članice prebivališča, kot se zahteva v tej uredbi, ponudnik na podlagi te uredbe naročniku ne omogoči dostopa do storitev spletnih vsebin, če je začasno v državi članici.

 

7.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za spreminjanje seznama sredstev preverjanja, s čimer bo zagotovila, da bo seznam usklajen s tehnološkim razvojem na tem področju, in dodajala inovativna sredstva za preverjanje v skladu z odstavkom 3, če se izkaže, da je seznam sredstev za preverjanje iz odstavka 2 zastarel še pred koncem triletnega ocenjevalnega obdobja za to uredbo.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

1b Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotavljanje storitve spletnih vsebin ter dostop do nje in njeno uporabo s strani naročnika v skladu s členom 3(1) velja, da potekajo le v državi članici prebivališča, vključno za namene Direktive 96/9/ES, Direktive 2001/29/ES, Direktive 2006/115/ES, Direktive 2009/24 in Direktive 2010/13/EU.

Za zagotavljanje storitve spletnih vsebin ter dostop do nje in njeno uporabo s strani naročnika v skladu s členom 3(1) velja, da potekajo le v državi članici prebivališča, vključno za namene Direktive 96/9/ES, Direktive 2001/29/ES, Direktive 2006/115/ES in Direktive 2009/24.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pogodbene določbe, vključno s tistimi, ki veljajo za razmerja med imetniki avtorskih in sorodnih pravic, imetniki katerih koli drugih pravic, povezanih z uporabo vsebin v okviru storitev spletnih vsebin, in ponudniki storitev ter med ponudniki storitev in naročniki, ki so v nasprotju s členom 3(1) in členom 4, so neizvršljive.

(1)  Pogodbene določbe, vključno s tistimi, ki veljajo za razmerja med imetniki avtorskih in sorodnih pravic, imetniki katerih koli drugih pravic, povezanih z uporabo vsebin in dostopom do njih v okviru storitev spletnih vsebin, in ponudniki storitev ter med ponudniki storitev in naročniki, ki so v nasprotju s to uredbo, so neizvršljive. Pogodbene spremembe, do katerih pride zaradi uporabe te uredbe, ne dajejo pravice do umika od pogodbe ali sporazuma bodisi med naročnikom in ponudnikom bodisi med ponudnikom in imetnikom pravic. Popravki, prilagoditve ali druge pogodbene spremembe, do katerih pride zaradi izvajanja te uredbe, niso utemeljen razlog za prilagoditev taks, pristojbin ali tarif ali drugih finančnih odnosov med naročnikom, ponudnikom in imetnikom pravic.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ne glede na odstavek 1 lahko imetniki avtorskih in sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini v okviru storitev spletnih vsebin zahtevajo, da ponudnik uporabi učinkovita sredstva za preverjanje, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s členom 3(1), pod pogojem, da so zahtevana sredstva primerna in ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje njihovega cilja.

(2)  Ponudniki storitev spletnih vsebin uporabijo učinkovita sredstva za preverjanje, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s to uredbo in členom 3b novo. Če je to razumno in resnično potrebno, lahko imetniki pravic zahtevajo izvajanje dodatnih ukrepov pod pogojem, da so zahtevani ukrepi primerni in ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje njihovega cilja, oziroma da niso potrebne spremembe v pogodbah med imetniki pravic in ponudniki storitev. Imetniki avtorskih in sorodnih pravic ali imetniki drugih pravic v zvezi z vsebino spletne storitve lahko prekličejo dovoljenje ponudnika za uporabo vsebine, na kateri imajo pravice, če ponudnik ne deluje v skladu s členom 3b novo.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Imetniki avtorskih in sorodnih pravic ali imetniki drugih pravic v zvezi z vsebino spletne storitve lahko ponudnikom storitev, ki imajo več ozemeljske licence v skladu s Naslovom III Direktive 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a dovolijo dostop do njihove vsebine in njeno uporabo v skladu s to uredbo brez preverjanja države članice prebivališča.

 

_______________

 

a Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3b novo se prenese na Komisijo za nedoločen čas od … [datum začetka veljavnosti temeljnega zakonodajnega akta ali kateri koli drug datum, ki ga določita sozakonodajalca].

 

3.   Prenos pooblastila iz člena 3b novo lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3b novo, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7b

 

Ocena

 

Komisija tri leta po začetku veljavnosti te uredbe oceni njeno uporabo in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. To poročilo vsebuje oceno o uporabi čezmejne prenosljivosti in preverjanju države članice prebivališča, če je potrebno, pa tudi potrebo po pregledu. Komisija ocenjevalnemu poročilu doda predloge, da bi izboljšala izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od [vstaviti datum: 6 mesecev po dnevu objave].

Uporablja se od [vstaviti datum: 12 mesecev po dnevu objave].

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Čezmejna prenosljivost spletnih vsebinskih storitev na notranjem trgu

Referenčni dokumenti

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

12.5.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

21.1.2016

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

28.4.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Sabine Verheyen

16.2.2016

Datum sprejetja

21.6.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (28.9.2016)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Pripravljavec mnenja: Carlos Zorrinho

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlagana uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu je bistven element za učinkovito vzpostavitev enotnega digitalnega trga in postavitev trdnih temeljev za digitalno unijo v Evropski uniji.

Uvaja zavezujočo obvezo, ki velja od začetka njene veljavnosti, za vse države članice, da bi harmonizirale postopke na področju, za katerega so odgovorne, in uporabnikom v vsej EU omogočile čezmejni dostop do storitev spletnih vsebin, za katere so v svoji državi članici prebivališča podpisali pogodbe. Prav tako razširja možnost ponudnikov, da na podlagi pogodbe, sklenjene v eni državi članici, izvajajo storitve na ozemlju celotne EU.

Uredba poleg opredelitve obveznih postopkov v procesu zagotavljanja prenosljivosti vzpostavlja tudi osnovne opredelitve tako za ta proces kot za razvoj digitalne unije.

Namen tega mnenja je predlagati izboljšave in pojasnitve številnih vprašanj, kot je to navedeno v nadaljevanju.

Zajeta vsebina

V uredbo so zajete spletne vsebine in storitve, kot so glasba, igre, filmi, zabavni programi in športni dogodki, ki morajo biti dostopni ne le v naročnikovi državi članici prebivališča, temveč tudi v drugih državah članicah Unije, v katerih se začasno nahajajo. Namen vključitve zabavnih iger je okrepitev osnove za izvajanje te uredbe.

Razlikovanje med plačevanjem storitev in plačevanjem licenčnih pristojbin

Nekatere države članice imajo vzpostavljen sistem licenčnih pristojbin, ki omogoča dostop do storitev spletnih vsebin splošnega pomena. Plačilo pristojbin, zlasti televizijskih licenčnin, ne bi smelo veljati kot plačilo v denarju.

Zagotovitev, da bodo ponudniki obvezani spoštovati veljavne pogodbene določbe na dan začetka veljavnosti te uredbe

Zaradi zagotovitve, da prenosljivosti v skladu s to uredbo ne bo mogoče spreminjati na podlagi enostranskih pogodbenih sprememb, bo zagotavljanje prenosljivosti obvezno, kar pomeni, da pogodbene stranke te obveznosti ne bodo mogle izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenih učinkov, bodisi po pogodbi ali enostransko s strani ponudnikov storitev. Poleg tega se ponudnikom storitev in imetnikom pravic, povezanih z zagotavljanjem storitev spletnih vsebin, ne bi smelo dovoliti, da se izognejo uporabi uredbe na podlagi izbire zakonodaje tretje države kot zakonodaje, ki bi veljala za pogodbe, ki jih podpišejo med seboj, ali pogodbe med ponudniki in naročniki.

Obvezno zagotavljanje informacij o kakovosti storitev

Če kakovost spletnega dostopa, ki ga izbere naročnik med začasnim bivanjem v drugi državi članici, ponudniku ne omogoča, da bi zagotavljal enako raven kakovosti storitve, ponudnik za to ne bi smel biti odgovoren, vendar bi moral potrošnika obvestiti o možnosti poslabšanja kakovosti storitve. Če obstaja dogovor v zvezi z zagotavljanjem določene ravni kakovosti, potem je ponudnik vezan na ta dogovor in naročniku zanjo ne more zaračunati več.

Opredelitev naročnika

Predlagana je pojasnitev, da plačilo v denarju ni odločujoče merilo pri opredelitvi pojma naročnik.

Opredelitev potrošnika

Opredelitev pojma potrošnik je razširjena na pravne osebe pod pogojem, da delujejo za namene, ki so zunaj njihove trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti.

Opredelitev države članice prebivališča

Opredelitev države članice prebivališča je okrepljena, tako da pomeni državo, v kateri naročnik običajno prebiva ali v katero se redno vrača po bivanju v drugi državi.

Opredelitev začasnega nahajanja

Okrepljen je element začasnosti, povezan s to opredelitvijo.

Preverjanje naročnikove države članice prebivališča

Predlaga se, da ponudnik v primeru, ko se ne opravi plačilo v denarju, dejansko preverja naročnikovo prebivališče na podlagi naročnikovega davčnega rezidentstva, osebne izkaznice ali drugega veljavnega dokumenta, ki potrjuje naročnikovo prebivališče.

Tehnološka nevtralnost

Zaradi zagotovitve tehnološke nevtralnosti bi morali imeti potrošniki pri dostopu do spletnih vsebin možnost izbire med vrstami naprav ali tehnologij, ki so dostopne na trgu.

Datum začetka uporabe

Kot razumen časovni okvir za začetek izvajanja uredbe se predlaga dvanajst mesecev po dnevu objave, kar pa ponudnikom storitev ne preprečuje zagotavljanja prenosljivosti, takoj ko je to mogoče v skladu z objavljeno uredbo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

Obrazložitev

Listina je naša osnovna in najvišja pravna podlaga za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, ki sta osnovna podstat te uredbe, zato je Listino treba citirati v sklicevanjih.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, ki med drugim temelji na prostem pretoku storitev in oseb, je treba zagotoviti, da lahko potrošniki storitve spletnih vsebin, ki ponujajo dostop do vsebin, kot so glasba, igre, filmi ali športni dogodki, uporabljajo ne le v državi članici prebivališča, ampak tudi, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije. Zato bi bilo treba odpraviti ovire za čezmejni dostop do takih storitev spletnih vsebin in njihovo čezmejno uporabo.

(1)  Ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, ki med drugim temelji na prostem pretoku storitev in oseb, je treba zagotoviti, da lahko potrošniki storitve spletnih vsebin, ki ponujajo dostop do vsebin, kot so glasba, igre, filmi, zabavni programi ali športni dogodki, uporabljajo ne le v državi članici prebivališča, ampak tudi, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije. Zato bi bilo treba čim prej odpraviti ovire za čezmejni dostop do takih storitev spletnih vsebin in njihovo čezmejno uporabo, saj je nemoten dostop potrošnikov do storitev avdiovizualnih spletnih vsebin v vsej Evropski uniji ključen za dobro delujoč enotni digitalni trg.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Tehnološki razvoj, ki je povzročil hitro širjenje prenosnih naprav, kot so tablični računalniki in pametni telefoni, vse bolj olajšuje uporabo storitev spletnih vsebin, saj omogoča dostop do njih ne glede na lokacijo potrošnika. Povpraševanje potrošnikov po dostopu do vsebin in inovativnih spletnih storitev hitro narašča ne le v domači državi, temveč tudi takrat, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije.

(2)  Tehnološki razvoj, ki je povzročil hitro širjenje prenosnih naprav, kot so tablični računalniki in pametni telefoni, vse bolj olajšuje uporabo storitev spletnih vsebin, saj omogoča dostop do njih ne glede na lokacijo potrošnika. Povpraševanje potrošnikov po dostopu do vsebin in inovativnih spletnih storitev hitro narašča ne le v njihovi državi članici prebivališča, temveč tudi takrat, ko se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Potrošniki vse pogosteje sklepajo pogodbene dogovore s ponudniki storitev o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Vendar pa potrošniki, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, pogosto ne morejo dostopati do niti uporabljati storitev spletnih vsebin, za uporabo katerih so pridobili pravico v domači državi.

(3)  Potrošniki vse pogosteje sklepajo plačljive in brezplačne pogodbene dogovore s ponudniki storitev o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Vendar pa potrošniki, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici Unije, pogosto ne morejo dostopati do niti uporabljati storitev spletnih vsebin, za uporabo katerih so pridobili pravico v svoji državi članici prebivališča, kar nasprotuje cilju enotnega trga in nemotenemu in učinkovitemu razvoju digitalnega gospodarstva v EU.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zaradi številnih ovir je oteženo zagotavljanje teh storitev potrošnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici. Nekatere spletne storitve vključujejo vsebine, kot so glasba, igre ali filmi, ki so v skladu s pravom Unije zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami. Ovire za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin so zlasti posledica tega, da so licence za pravice prenosa vsebin, zaščitenih z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, kot so avdiovizualna dela, pogosto podeljene na podlagi teritorialnosti ter da se lahko ponudniki spletnih storitev odločijo, da bodo storitve ponujali le na nekaterih trgih.

(4)  Zaradi številnih ovir je oteženo zagotavljanje teh storitev potrošnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici. Nekatere spletne storitve vključujejo vsebine, kot so glasba, igre, zabavni programi ali filmi, ki so v skladu s pravom Unije zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami. Ovire za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin so zlasti posledica tega, da so licence za pravice prenosa vsebin, zaščitenih z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami, kot so avdiovizualna dela, pogosto podeljene na podlagi teritorialnosti ter da se lahko ponudniki spletnih storitev odločijo, da bodo storitve ponujali le na nekaterih trgih.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Zagotavljanje storitev spletnih vsebin potrošnikom, ki se začasno nahajajo v drugi državi članici, ne sme biti ovirano zaradi pomanjkanja infrastrukture, kar lahko ustvari umetne ovire, zlasti za majhne ali odmaknjene skupnosti.

 

Pri tem je zaveza držav članic, da bodo do leta 2020 dosegle cilje v zvezi z zagotavljanjem minimalne hitrosti prenosa 30 Mb/s za vse, ključnega pomena za izpolnjevanje pogojev glede visoke povezljivosti za vse.

 

Da bi dosegli ta cilj in zaradi dejstva, da hitro rastoči brezžični širokopasovni promet zahteva večanje zmogljivosti brezžičnega omrežja, bo izjemno pomembno, da dosežemo močnejši vseevropski pristop do upravljanja spektra po vsej Uniji.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zato je cilj te uredbe prilagoditi zakonodajni okvir, da podelitev licenc za pravice ne bo več predstavljala ovir za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin v Uniji in da se lahko zagotovi čezmejna prenosljivost.

(12)  Zato je eden od ciljev strategije digitalnega enotnega trga in cilj te uredbe prilagoditi zakonodajni okvir, da podelitev licenc za pravice ne bo več predstavljala ovir za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin v Uniji in da se lahko čezmejna prenosljivost zagotovi brez dodatnih stroškov.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ta uredba bi se zato morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki jih ponudnik storitev, potem ko je od imetnikov pravic pridobil zadevne pravice na določenem ozemlju, zagotavlja svojim naročnikom na podlagi pogodbe na kakršen koli način, vključno s pretakanjem, datotečnim prenosom ali katero koli drugo tehniko, ki omogoča uporabo navedenih vsebin. Prijava na prejemanje opozoril o vsebini ali zgolj sprejetje piškotkov HTML se v tej uredbi ne bi smela šteti za pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin.

(13)  Ta uredba bi se zato morala uporabljati za storitve spletnih vsebin, ki jih ponudnik storitev, potem ko je od imetnikov pravic pridobil zadevne pravice na določenem ozemlju, zagotavlja svojim naročnikom na podlagi pogodbe na kakršen koli način, vključno s pretakanjem, aplikacijami, datotečnim prenosom ali katero koli drugo tehniko, ki omogoča uporabo navedenih vsebin. Prijava na prejemanje opozoril o vsebini ali zgolj sprejetje piškotkov HTML se v tej uredbi ne bi smela šteti za pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin. Iz področja uporabe te uredbe so izvzete tudi storitve spletnih vsebin, ki se zagotavljajo na podlagi vseevropskih licenc iz Direktive 2014/26/EU.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Ta uredba bi se morala uporabljati le za storitve spletnih vsebin, do katerih lahko naročniki dejansko dostopajo in jih uporabljajo v državi članici, v kateri običajno prebivajo, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo, saj od ponudnikov storitev, ki prenosnih storitev ne ponujajo v svoji državi ni primerno zahtevati, da jih ponujajo čezmejno.

(15)  (15) Ta uredba bi se morala uporabljati le za storitve spletnih vsebin, do katerih lahko naročniki dejansko dostopajo in jih uporabljajo v državi članici, v kateri običajno prebivajo, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo, saj od ponudnikov storitev, ki prenosnih storitev ne morejo ponujati v državi članici prebivališča naročnika, ni primerno zahtevati, da jih ponujajo čezmejno. Če naj ima ta uredba dejanski in vsebinski vpliv na življenje končnih uporabnikov, pa je vseeno pomembno, da se imetnike pravic čedalje bolj spodbuja, da ponudnikom storitev dovolijo, da ti ponudijo prenosne storitve na nacionalni ravni.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ta uredba bi se morala uporabljati za storitve spletnih vsebin proti plačilu v denarju. Ponudniki takih storitev imajo možnost, da preverijo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Pravico do uporabe storitve spletnih vsebin bi bilo treba šteti za pridobljeno proti plačilu v denarju, ne glede na to, ali se plačilo izvede neposredno ponudniku storitve spletnih vsebin ali drugi stranki, kot je ponudnik paketa telekomunikacijske storitve in storitve spletnih vsebin drugega ponudnika.

(16)  Ta uredba bi se morala uporabljati za storitve spletnih vsebin proti plačilu v denarju. Ponudniki takih storitev imajo možnost, da preverijo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Pravico do uporabe storitve spletnih vsebin bi bilo treba šteti za pridobljeno proti plačilu v denarju, ne glede na to, ali se plačilo izvede neposredno ponudniku storitve spletnih vsebin ali drugi stranki, kot je ponudnik paketa telekomunikacijske storitve in storitve spletnih vsebin drugega ponudnika. Plačilo pristojbin, zlasti televizijskih licenčnin ali drugih pristojbin za licenco za oddajanje, ne bi smelo veljati za plačilo v denarju za namene te uredbe.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Brezplačne storitve spletnih vsebin so prav tako vključene v področje uporabe te uredbe, in sicer kadar ponudniki preverjajo državo članico prebivališča svojih naročnikov. Brezplačne storitve spletnih vsebin, katerih ponudniki ne preverjajo države članice prebivališča svojih naročnikov, ne bi smele spadati na področje uporabe te uredbe, saj bi njihova vključitev pomenila večjo spremembo načina zagotavljanja teh storitev in prinesla nesorazmerne stroške. Preverjanje države članice prebivališča naročnikov bi moralo temeljiti na informacijah, kot so plačilo licenčne pristojbine za druge storitve v državi članici prebivališča, obstoj pogodbe za internetni ali telefonski priključek, naslov IP ali kak drug način avtentikacije, če ponudniku v zadostni meri nakazujejo, v kateri državi članici naročniki prebivajo.

(17)  Brezplačne storitve spletnih vsebin ali storitve s plačilom obvezne pristojbine, kot je pristojbina za oddajanje, bo mogoče vključiti v področje uporabe te uredbe, če se ponudniki za to odločijo in če izpolnjujejo zahteve glede preverjanja države članice prebivališča iz te uredbe na enak način kot ponudniki storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo proti plačilu v denarju. Če bi se za to odločili, bi morali o tem obvestiti naročnike in imetnike avtorskih in sorodnih pravic.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin je treba zahtevati, da ponudniki spletnih storitev svojim naročnikom omogočijo uporabo storitve v državi članici, v kateri se začasno nahajajo, tako da se jim omogoči dostop do iste vsebine na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, kot so jim na voljo v državi članici prebivališča. Ta obveznost je zavezujoča, zato je stranke ne smejo izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenih učinkov. Kakršno koli dejanje ponudnika storitev, ki bi naročniku preprečilo dostop do storitve ali njeno uporabo, medtem ko se začasno nahaja v drugi državi članici, na primer omejitve funkcionalnosti storitve ali kakovosti zagotavljanja storitve, bi pomenilo izogibanje obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin in bi bilo zato v nasprotju s to uredbo.

(18)  Za zagotovitev čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin je treba zahtevati, da ponudniki spletnih storitev svojim naročnikom omogočijo uporabo storitve v državi članici, v kateri se začasno nahajajo, tako da se jim omogoči dostop do iste vsebine na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, kot so jim na voljo v državi članici prebivališča, ne glede na možnost dostopa do lokalne različice vsebine, ki je na voljo v državi članici, v kateri se začasno nahajajo. Ta obveznost je zavezujoča, zato je stranke ne smejo izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenih učinkov, bodisi po pogodbi ali enostransko s strani izvajalca storitve. Kakršno koli dejanje ponudnika storitev ali imetnika pravic, ki bi naročniku preprečilo dostop do storitve ali njeno uporabo, medtem ko se začasno nahaja v drugi državi članici, ki ni država članica prebivališča, na primer omejitve funkcionalnosti storitve ali kakovosti zagotavljanja storitve, bi pomenilo izogibanje obveznosti zagotavljanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin in bi bilo zato v nasprotju s to uredbo.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Če bi se zahtevalo, da se morajo storitve spletnih vsebin naročnikom, ki se začasno nahajajo v državah članicah, ki niso država njihovega prebivališča, zagotavljati v enaki kakovosti kot v državi članici prebivališča, bi lahko to privedlo do visokih stroškov za ponudnike storitev in s tem tudi za naročnike. Zato v tej uredbi ni primerno zahtevati, da ponudnik storitve spletnih vsebin sprejme ukrepe za zagotavljanje take storitve v višji kakovosti, kot je na voljo prek lokalnega spletnega dostopa, ki ga izbere naročnik med začasnim nahajanjem v drugi državi članici. V takih primerih ponudnik ni odgovoren za morebitno slabšo kakovost zagotavljanja storitve. Če pa se ponudnik izrecno strinja, da bo naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugih državah članicah, zagotavljal določeno raven kakovosti storitev, ga takšen dogovor zavezuje.

(19)  Če bi se zahtevalo, da se morajo storitve spletnih vsebin naročnikom, ki se začasno nahajajo v državah članicah, ki niso država njihovega prebivališča, zagotavljati v enaki kakovosti kot v državi članici prebivališča, bi lahko to privedlo do visokih stroškov za ponudnike storitev in s tem tudi za naročnike. Zato v tej uredbi ni primerno zahtevati, da ponudnik storitve spletnih vsebin sprejme ukrepe za zagotavljanje take storitve v višji kakovosti, kot je na voljo prek lokalnega spletnega dostopa, ki ga izbere naročnik med začasnim nahajanjem v drugi državi članici. V takih primerih ponudnik ni odgovoren za morebitno slabšo kakovost zagotavljanja storitve, če je mogoče slabšo kakovost jasno pripisati objektivnim razlogom, kot je slabo delovanje lokalne omrežne infrastrukture. Če pa se ponudnik izrecno strinja, da bo naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugih državah članicah, zagotavljal določeno raven kakovosti storitev, ga takšen dogovor zavezuje brez možnosti zaračunavanja dodatnih stroškov ali naložitve dodatnih upravnih bremen za naročnike. Pristojni organ za nadzor trga bi moral redno spremljati ustreznost obrazložitev ponudnikov v primerih, če bi prišlo do slabše kakovosti storitev.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da lahko ponudniki storitev spletnih vsebin izpolnjujejo obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev, ne da bi pridobili ustrezne pravice v drugi državi članici, je treba določiti, da so navedeni ponudniki storitev, ki zakonito zagotavljajo prenosne storitve spletnih vsebin v državi članici prebivališča naročnikov, vedno upravičeni do zagotavljanja takih storitev navedenim naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugi državi članici. To bi bilo treba doseči z določitvijo, da za zagotavljanje take storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo velja, da potekajo v državi članici prebivališča naročnika.

(20)  Da lahko ponudniki storitev spletnih vsebin izpolnjujejo obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti svojih storitev, ne da bi pridobili ustrezne pravice v drugi državi članici, je treba določiti, da so navedeni ponudniki storitev, ki zakonito zagotavljajo prenosne storitve spletnih vsebin v državi članici prebivališča naročnikov, vedno upravičeni do zagotavljanja takih storitev navedenim naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v drugi državi članici. To bi bilo treba doseči z določitvijo, da za zagotavljanje take storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo velja, da potekajo v državi članici prebivališča naročnika. Ta uredba ponudniku ne preprečuje, da svojemu naročniku, ki se začasno nahaja v drugi državi članici, nudi storitev spletnih vsebin, ki jo ponudnik v tej državi članici zakonito zagotavlja.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Za podeljevanje licenc za avtorske in sorodne pravice to pomeni, da bi za da zadevna dejanja reproduciranja, priobčitve javnosti in dajanja na voljo del in drugih zaščitenih vsebin ter dejanja jemanja izvlečkov in ponovne uporabe v zvezi s podatkovnimi zbirkami, zaščitenimi s pravico sui generis, do katerih pride, kadar se storitev zagotavlja naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v državi članici, ki ni država njihovega prebivališča, moralo veljati, da potekajo v državi članici prebivališča naročnikov. Za ponudnike storitev bi zato moralo veljati, da taka dejanja izvedejo na podlagi ustreznih dovoljenj zadevnih imetnikov pravic za državo članico prebivališča teh naročnikov. Kadar lahko ponudniki storitev izvedejo dejanja priobčitve javnosti ali reproduciranja v državi članici naročnika na podlagi dovoljenja zadevnih imetnikov pravic, bi moral imeti naročnik, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, možnost dostopa do storitve in njene uporabe ter po potrebi možnost izvedbe katerih koli ustreznih dejanj reproduciranja, kot je datotečni prenos, do katerih bi bil upravičen v državi članici prebivališča. Kadar ponudnik storitev zagotavlja storitev spletnih vsebin naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, in naročnik uporablja storitev v skladu s to uredbo, to ne bi smelo pomeniti kršitve avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic, ki so povezane z uporabo vsebine v storitvi.

(21)  Za podeljevanje licenc za avtorske in sorodne pravice to pomeni, da bi za da zadevna dejanja reproduciranja, priobčitve javnosti in dajanja na voljo del in drugih zaščitenih vsebin ter dejanja jemanja izvlečkov in ponovne uporabe v zvezi s podatkovnimi zbirkami, zaščitenimi s pravico sui generis, do katerih pride, kadar se storitev zagotavlja naročnikom, ko se ti začasno nahajajo v državi članici, ki ni država njihovega prebivališča, moralo veljati, da potekajo v državi članici prebivališča naročnikov. Za ponudnike storitev bi zato moralo veljati, da taka dejanja izvedejo na podlagi ustreznih dovoljenj zadevnih imetnikov pravic za državo članico prebivališča teh naročnikov. Kadar lahko ponudniki storitev izvedejo dejanja priobčitve javnosti ali reproduciranja v državi članici naročnika na podlagi dovoljenja zadevnih imetnikov pravic, bi moral imeti naročnik, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, možnost dostopa do storitve in njene uporabe ter po potrebi možnost izvedbe katerih koli ustreznih dejanj reproduciranja, kot je datotečni prenos, do katerih bi bil upravičen v državi članici prebivališča. Kadar ponudnik storitev zagotavlja storitev spletnih vsebin naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča, in naročnik uporablja storitev v skladu s to uredbo, to ne bi smelo pomeniti kršitve avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic, ki so povezane z uporabo vsebine v storitvi. Pravica do čezmejnega dostopa do digitalne spletne vsebine, pridobljena v državi članici prebivališča, je omejena izključno na osebno rabo.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ponudniki storitev zato ne bi smeli biti odgovorni za kršitev katere koli pogodbene določbe, ki je v nasprotju z obveznostjo, da svojim naročnikom omogočajo uporabo storitve v državi članici, kjer se začasno nahajajo. Zato bi morale biti klavzule v pogodbah, s katerimi se prepove ali omeji čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin, neizvršljive.

(22)  Ponudniki storitev zato ne bi smeli biti odgovorni za kršitev katere koli pogodbene določbe, ki je v nasprotju z obveznostjo, da svojim naročnikom omogočajo uporabo storitve v državi članici, kjer se začasno nahajajo. Zato bi morale biti klavzule v pogodbah, s katerimi se prepove ali omeji čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin, neizvršljive. Ponudnikom storitev in imetnikom pravic, povezanih z zagotavljanjem storitev spletnih vsebin, se ne bi smelo dovoliti, da se izognejo uporabi te uredbe na podlagi izbire zakonodaje tretje države kot zakonodaje, ki bi veljala za pogodbe, ki jih podpišejo med seboj, ali pogodbe med ponudniki in naročniki.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ponudniki storitev bi morali zagotoviti, da so njihovi naročniki ustrezno obveščeni o pogojih uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso država članica njihovega prebivališča. Uredba imetnikom pravic omogoča, da od ponudnika storitev zahtevajo, da z učinkovitimi sredstvi preveri, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s to uredbo. Vendar pa je nujno zagotoviti, da so zahtevana sredstva razumna in ne presegajo tistega, kar je nujno za doseganje tega cilja. Med primere nujno potrebnih tehničnih in organizacijskih ukrepov lahko spadajo vzorčenje naslova IP namesto stalnega spremljanja lokacije, pregledne informacije za posameznike o metodah preverjanja in njegovih namenih ter ustrezni varnostni ukrepi. Glede na to, da za namene preverjanja ni pomembna sama lokacija, ampak država članica, v kateri naročnik dostopa do storitve, se v ta namen natančni podatki o lokaciji ne bi smeli zbirati in obdelovati. Prav tako se v primeru, kadar za zagotavljanje storitve zadostuje avtentikacija naročnika, identifikacija naročnika ne bi smela zahtevati.

(23)  Ponudniki storitev bi morali čim bolj zagotoviti, da so njihovi naročniki ustrezno obveščeni o pogojih in obsegu uporabe storitev spletnih vsebin v državah članicah, ki niso država članica njihovega prebivališča. Skladno s to uredbo mora ponudnik storitev z učinkovitimi sredstvi preveriti, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s to uredbo. Vendar pa je nujno zagotoviti, da zahtevana sredstva puščajo prostor za inovacije ponudnikov storitev, so razumna, nevsiljiva, spoštujejo pravico do zasebnosti in ne presegajo tistega, kar je nujno za doseganje tega cilja. Primeri nujno potrebnih tehničnih in organizacijskih ukrepov bi morali ob sklenitvi naročnine temeljiti na elektronskih sredstvih za identifikacijo namesto stalnega spremljanja lokacije, na preglednih informacijah za posameznike o metodah preverjanja in njegovih namenih ter ustreznih varnostnih ukrepih. Glede na to, da za namene preverjanja ni pomembna sama lokacija, ampak država članica, v kateri naročnik dostopa do storitve, se v ta namen natančni podatki o lokaciji ne bi smeli zbirati in obdelovati. Prav tako se v primeru, kadar za zagotavljanje storitve zadostuje avtentikacija naročnika, identifikacija naročnika ne bi smela zahtevati. Postopek preverjanja bi bilo treba izvajati preprosto in nekumulativno, da se zagotovi zasebnost in varstvo podatkov, pri tem pa po možnosti uporabljati informacije, ki so že zakonito dostopne ponudniku, in najlažje ter najpreprostejše metode, ki so na voljo.

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Za namene te uredbe potrošnik ne more prijaviti običajnega prebivališča v več kot eni državi članici.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato bi bilo treba to uredbo razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov, svobodo izražanja in svobodo gospodarske pobude. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z direktivama 95/46/ES27 in 2002/58/ES28 . Ponudniki storitev morajo zlasti zagotoviti, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna in sorazmerna za doseganje zadevnega cilja.

(24)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato bi bilo treba to uredbo razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov, svobodo izražanja in svobodo gospodarske pobude. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi se morale spoštovati temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do intelektualne lastnine iz členov 7, 8 in 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, taka obdelava pa mora biti v skladu z Uredbo 2016/67927 in Direktivo 2002/58/ES28 . Ponudniki storitev morajo zlasti zagotoviti, da je vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe potrebna in sorazmerna za doseganje zadevnega cilja.

__________________

__________________

27 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50.

27 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

28Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), (UL L 201, 31.7.2002, str. 37), po spremembi z direktivama 2006/24/ES in 2009/136/ES imenovana „direktiva o e-zasebnosti“.

28Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), (UL L 201, 31.7.2002, str. 37), po spremembi z direktivama 2006/24/ES in 2009/136/ES imenovana „direktiva o e-zasebnosti“.

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo pravil o konkurenci, zlasti členov 101 in 102 Pogodbe. Pravila iz te uredbe se ne bi smela uporabljati za omejevanje konkurence na način, ki je v nasprotju s Pogodbo.

(25)  Ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo pravil o konkurenci, zlasti členov 101 in 102 Pogodbe. Pravila iz te uredbe se ne bi smela uporabljati za omejevanje konkurence na način, ki je v nasprotju s Pogodbo. Ta uredba se tudi ne bi smela uporabljati za storitve spletnih vsebin, za katere v skladu z Direktivo 2014/26/EU že obstajajo vseevropske licence.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Pogodbe, na podlagi katerih se izdajajo licence za vsebino, se običajno sklepajo za razmeroma dolgo obdobje. Zato in da bi se zagotovilo, da lahko vsi potrošniki s prebivališčem v Uniji začnejo istočasno in nemudoma izkoriščati čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin, bi se morala ta uredba uporabljati tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če se nanašajo na čezmejno prenosljivost storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja po tem datumu. To je potrebno tudi za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za ponudnike storitev, ki poslujejo na notranjem trgu, in sicer tako, da bi se ponudnikom, ki so sklenili pogodbe z imetniki pravic za daljše obdobje, omogočilo, da svojim naročnikom ponudijo čezmejno prenosljivost, ne glede na to, ali ima ponudnik možnost spremeniti pogodbene pogoje. Poleg tega bi morala ta določba zagotoviti, da bodo lahko ponudniki storitev, ki sklenejo dogovore, potrebne za čezmejno prenosljivost svojih storitev, tako prenosljivost ponujali za vse svoje spletne vsebine. Imetnikom pravic pa bi morala tudi omogočiti, da jim ne bi bilo treba spreminjati pogojev obstoječih licenčnih pogodb, da bi lahko ponudnikom zagotovili čezmejno prenosljivost svojih storitev.

(26)  Pogodbe, na podlagi katerih se izdajajo licence za vsebino, se običajno sklepajo za razmeroma dolgo obdobje. Zato in da bi se zagotovilo, da lahko vsi potrošniki s prebivališčem v Uniji začnejo istočasno in nemudoma izkoriščati čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin, bi se morala ta uredba uporabljati tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če se nanašajo na čezmejno prenosljivost storitve spletnih vsebin, ki se brez vsakršnih dodatnih stroškov zagotavlja po tem datumu. To je potrebno tudi za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za ponudnike storitev, ki poslujejo na notranjem trgu, zlasti za MSP, in sicer tako, da bi se ponudnikom, ki so sklenili pogodbe z imetniki pravic za daljše obdobje, omogočilo, da svojim naročnikom ponudijo čezmejno prenosljivost, ne glede na to, ali ima ponudnik možnost spremeniti pogodbene pogoje. Poleg tega bi morala ta določba zagotoviti, da bodo lahko ponudniki storitev, ki sklenejo dogovore, potrebne za čezmejno prenosljivost svojih storitev, tako prenosljivost ponujali za vse svoje spletne vsebine. Imetnikom pravic pa bi morala tudi omogočiti, da jim ne bi bilo treba spreminjati pogojev obstoječih licenčnih pogodb, da bi lahko ponudnikom zagotovili čezmejno prenosljivost svojih storitev.

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Ker cilja te uredbe, namreč sprejetja pravnega okvira za zagotavljanje čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja. Zato ta uredba bistveno ne vpliva na način podeljevanja licenc za pravice in ne zavezuje imetnikov pravic in ponudnikov storitev k spremembi pogodbenih pogojev. Poleg tega ta uredba od ponudnika storitev tudi ne zahteva, da sprejme ukrepe za zagotovitev kakovosti izvajanja storitev spletne vsebine zunaj države članice prebivališča naročnika. Ta uredba se ne uporablja za ponudnike brezplačnih storitev, ki ne preverjajo države članice prebivališča naročnika. Zato ne nalaga nesorazmernih stroškov –

(29)  Ker cilja te uredbe, namreč sprejetja pravnega okvira za zagotavljanje čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin v Uniji, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja. Zato ta uredba bistveno ne vpliva na način podeljevanja licenc za pravice in ne zavezuje imetnikov pravic in ponudnikov storitev k spremembi pogodbenih pogojev. Poleg tega ta uredba od ponudnika storitev tudi ne zahteva, da sprejme ukrepe za zagotovitev kakovosti izvajanja storitev spletne vsebine zunaj države članice prebivališča naročnika. Ta uredba se ne uporablja za ponudnike brezplačnih storitev, ki ne preverjajo države članice prebivališča naročnika. Zato ne nalaga nesorazmernih stroškov ponudnikom storitev spletnih vsebin, imetnikom pravic ali končnim uporabnikom

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da lahko naročniki storitev spletnih vsebin v Uniji, kadar se začasno nahajajo v državi članici, dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo.

Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da lahko naročniki storitev spletnih vsebin v Uniji, kadar se začasno nahajajo v državi članici, ki ni država članica njihovega prebivališča, dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo brez dodatnih stroškov na enak način, kot jih uporabljajo, ko so v državi članici svojega prebivališča.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „naročnik“ pomeni vsakega potrošnika, ki lahko na podlagi pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin, sklenjene s ponudnikom, dostopa do take storitve in jo uporablja v državi članici prebivališča;

(a)  „naročnik“ pomeni vsakega potrošnika, ki lahko na podlagi pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin, sklenjene s ponudnikom, dostopa do take storitve in jo uporablja v državi članici prebivališča proti plačilu v denarju ali brezplačno, če zadevni ponudnik storitev prostovoljno sklene, da bo upošteval zahteve v zvezi s preverjanjem države članice prebivališča;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „država članica prebivališča“ pomeni državo članico, v kateri naročnik običajno prebiva;

(c)  „država članica prebivališča“ pomeni državo članico, v kateri naročnik običajno prebiva, kot je bilo ugotovljeno in predhodno preverjeno v postopku naročanja;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „začasno nahajati se“ pomeni, da se naročnik nahaja v državi članici, ki ni država članica prebivališča;

(d)  „začasno nahajati se“ pomeni, da se naročnik začasno nahaja v državi članici, ki ni država članica prebivališča, ne glede na dejansko trajanje te časovno omejene prisotnosti, če je bila država članica prebivališča preverjena v skladu s členom 2(2);

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – pododstavek 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  brezplačno, pod pogojem, da ponudnik preverja državo članico prebivališča naročnika;

(2)  brezplačno, pod pogojem, da ponudnik dejansko preverja državo članico prebivališča naročnika na podlagi spletne izjave naročnika o državi članici svojega prebivališča oziroma na podlagi naročnikovega davčnega rezidentstva, osebne izkaznice, sredstev elektronske identifikacije, zlasti priglašenih sredstev elektronske identifikacije v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014, ali drugega spletnega dokumenta, ki potrjuje naročnikovo prebivališče;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ponudnik storitve spletnih vsebin omogoča naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, da dostopa do storitve spletnih vsebin in jo uporablja.

(1)  Ponudnik storitve spletnih vsebin naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, proti plačilu v denarju ali brezplačno ter ob predhodnem in sorazmernem preverjanju naročnikove države prebivališča omogoči, da brez dodatnih stroškov dostopa do in uporablja storitev spletnih vsebin, za katero ima uporabnik zakonito naročnino brez dodatnih stroškov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ponudnik storitve spletnih vsebin obvesti naročnika o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1.

(3)  Ponudnik storitve spletnih vsebin pred izvajanjem storitve obvesti naročnika o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin in njenih morebitnih omejitev v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe   30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pogodbene določbe, vključno s tistimi, ki veljajo za razmerja med imetniki avtorskih in sorodnih pravic, imetniki katerih koli drugih pravic, povezanih z uporabo vsebin v okviru storitev spletnih vsebin, in ponudniki storitev ter med ponudniki storitev in naročniki, ki so v nasprotju s členom 3(1) in členom 4, so neizvršljive.

(1)  Pogodbene določbe, vključno s tistimi, ki veljajo za razmerja med imetniki avtorskih in sorodnih pravic, imetniki katerih koli drugih pravic, povezanih z uporabo vsebin v okviru storitev spletnih vsebin, in ponudniki storitev ter tistimi med ponudniki storitev in naročniki, ki bi lahko preprečili izvajanje te uredbe, so neizvršljive.

Predlog spremembe   31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ne glede na odstavek 1 lahko imetniki avtorskih in sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini v okviru storitev spletnih vsebin zahtevajo, da ponudnik uporabi učinkovita sredstva za preverjanje, ali se storitev spletnih vsebin zagotavlja v skladu s členom 3(1), pod pogojem, da so zahtevana sredstva primerna in ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje njihovega cilja.

črtano

Predlog spremembe   32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe, med drugim zlasti za namene preverjanja iz člena 5(2), se izvaja v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES.

Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe se izvaja v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Načelo tehnološke nevtralnosti

 

Potrošniki lahko pri dostopu do spletnih vsebin izberejo vrsto naprave ali tehnologije, ki je dostopna na trgu, in jih prosto menjajo. Dodatne tehnične zahteve ne bi smele omejevati zagotavljanja prenosnih storitev, ki se izvajajo v tehnološko nevtralnem in interoperabilnem okolju strojne in programske opreme;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7b

 

Ocena

 

Komisija najkasneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe oceni njeno izvajanje ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem navede svoje ugotovitve.

 

To poročilo vsebuje oceno o uporabi čezmejne prenosljivosti in načinu preverjanja, posebno pozornost posveti vprašanju, ali ustvarjene in izvajane rešitve pozitivno ali negativno vplivajo na razvoj enotnega digitalnega trga, če je potrebno, pa oceni tudi potrebo po pregledu. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od [vstaviti datum: 6 mesecev po dnevu objave].

Uporablja se od [vstaviti datum: 12 mesecev po dnevu objave], kar ponudnikom storitev ne preprečuje zagotavljanja prenosljivosti, takoj ko je to mogoče v skladu s to uredbo.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

Referenčni dokumenti

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

12.5.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

25.2.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Obravnava v odboru

4.7.2016

 

 

 

Datum sprejetja

26.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

Referenčni dokumenti

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Datum predložitve EP

9.12.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

12.5.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Datum sprejetja

29.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Datum predložitve

9.12.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov