Förfarande : 2015/0284(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0378/2016

Ingivna texter :

A8-0378/2016

Debatter :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0224

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1072k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Jean-Marie Cavada

Föredragande av yttrande*:

Marco Zullo, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Sabine Verheyen, utskottet för kultur och utbildning

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (*)
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (*)
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0627),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0392/2015),

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 8 april 2016(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0378/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 169,

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Eftersom den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser och bland annat bygger på den fria rörligheten för tjänster och personer bör konsumenterna kunna använda innehållstjänster online för att få tillgång till innehåll såsom musik, spel, filmer eller idrottsevenemang, inte endast i hemmedlemsstaten utan också när de är tillfälligt närvarande i andra medlemsstater i unionen. Därför bör hinder som försvårar gränsöverskridande tillgång till och användning av sådana innehållstjänster online undanröjas.

(1)  Att konsumenterna får tillgång till den gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online som de tidigare lagligen förvärvat i sin hemmedlemsstat är viktigt för att den inre marknaden ska fungera väl och för att principerna om fri rörlighet för personer och tjänster verkligen ska genomdrivas. Eftersom den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser och bland annat bygger på den fria rörligheten för tjänster och personer, är det nödvändigt att se till att konsumenterna kan använda innehållstjänster online för att få tillgång till innehåll såsom musik, spel, underhållningsprogram eller idrottsevenemang, inte endast i hemmedlemsstaten utan också när de tillfälligt vistas i andra medlemsstater i unionen på grund av exempelvis semester, arbete eller studier. Därför bör hinder som försvårar gränsöverskridande tillgång till och användning av sådana innehållstjänster online undanröjas så snart som möjligt, utan några extra kostnader för användaren, särskilt inom de sektorer där portabiliteten för onlineinnehåll ännu är begränsad.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den tekniska utvecklingen har lett till många olika typer av utrustning, såsom surfplattor och smarttelefoner, som alltmer underlättar användningen av innehållstjänster online genom att ge konsumenterna tillgång till dessa tjänster oavsett var de än befinner sig. I konsumentledet finns en snabbt växande efterfrågan på tillgång till innehåll och innovativa onlinetjänster, inte bara i hemmedlemsstaten utan också när de är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat i unionen.

(2)  Den tekniska utvecklingen har lett till många olika typer av utrustning, såsom bärbara datorer, surfplattor och smarttelefoner, som alltmer underlättar användningen av innehållstjänster online genom att ge konsumenterna tillgång till dessa tjänster oavsett var de befinner sig. I konsumentledet finns en snabbt växande efterfrågan på tillgång till innehåll och innovativa onlinetjänster. Denna nya form av konsumtion bör åtföljas av åtgärder som underlättar tillgången till innehållstjänster online för abonnenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat i unionen, till gagn för konsumenter inom Europeiska unionen. Ett genomtänkt, reglerat och proportionerligt genomförande av gränsöverskridande portabilitet kommer att erbjuda dem som använder sig av denna tjänst ytterligare ett sätt att lagligt få tillgång till innehållstjänster online. Begreppet ”tillfällig vistelse” bör stå i proportion till syftet med denna förordning, som är att erbjuda gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online till abonnenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat i unionen men som normalt vistas i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Konsumenterna ingår allt oftare avtal med tjänsteleverantörer om tillhandahållande av innehållstjänster online. Konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat i unionen kan emellertid ofta inte får tillgång till eller använda de innehållstjänster online de har förvärvat rätten att använda i sina hemländer.

(3)  Konsumenterna ingår allt oftare avtal med tjänsteleverantörer om tillhandahållande av innehållstjänster online. Konsumenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat i unionen kan emellertid ofta inte fortsätta att få tillgång till eller använda de innehållstjänster online som de lagligen har förvärvat rätten att använda i sina hemmedlemsstater.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det finns en rad hinder för tillhandahållandet av sådana tjänster till konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Vissa onlinetjänster omfattar innehåll, såsom musik, spel och filmer, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionsrätten. Hindren för gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online beror i synnerhet på att rättigheterna för sändning av innehåll som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, såsom audiovisuella verk, ofta är licensierade på territoriell basis, och att leverantörer av onlinetjänster kan välja att endast betjäna vissa specifika marknader.

(4)  Det finns en rad hinder för tillhandahållandet av sådana tjänster till konsumenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. Vissa onlinetjänster omfattar innehåll, såsom musik, spel, underhållningsprogram eller filmer, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionsrätten. För närvarande ser problemen i samband med gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online olika ut inom olika sektorer. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU1a som avser musikbranschen möjliggör gränsöverskridande eller alleuropeiska licenser, men den audiovisuella sektorn, där systemet med exklusiva territoriella licenser är dominerande, har ännu inte behandlats. Syftet med denna förordning är att lösa de svårigheter som finns när det gäller att erbjuda portabilitet inom de berörda sektorerna, utan att påverka det omfattande skydd som erbjuds genom upphovsrätt eller närstående rättigheter i EU, och särskilt utan att påverka den existerande modellen med territoriella licenser, som spelar en avgörande roll för finansiering och produktion av kulturinnehåll som är anpassat efter unionens olika marknader, och därigenom bidrar till en fortsatt stark europeisk kulturell mångfald.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Detsamma gäller andra typer innehåll som idrottsevenemang, som inte skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionslagstiftningen, men som kan skyddas av upphovsrätten, närstående rättigheter eller enligt annan specifik lagstiftning på nationell nivå och som ofta också på territoriell basis licensieras av organisatörerna av sådana evenemang eller erbjuds av leverantörer av onlinetjänster. Sändningsföretags överföring av sådant material skulle skyddas av närstående rättigheter som har harmoniserats på unionsnivå. Sändning av sådant innehåll omfattar ofta också upphovsrättsligt skyddade element, såsom musik, inledande eller avslutande videosekvenser eller grafik. Vissa aspekter av sådana sändningar som rör evenemang av särskild vikt för samhället eller händelser av stort allmänintresse i samband med korta nyhetsrapporter, harmoniserats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU22. Slutligen omfattar audiovisuella medietjänster i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU tjänster som ger tillgång till innehåll som exempelvis idrottsevenemang, nyheter och aktuella händelser.

(5)  Detsamma gäller andra typer innehåll som idrottsevenemang, som inte skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionslagstiftningen, men som kan skyddas av upphovsrätten, närstående rättigheter eller enligt annan specifik lagstiftning på nationell nivå och som ofta också på territoriell basis licensieras av organisatörerna av sådana evenemang eller erbjuds av leverantörer av onlinetjänster. Sändningsföretags överföring av sådant material skulle skyddas av närstående rättigheter som har harmoniserats på unionsnivå. Sändning av sådant innehåll omfattar ofta också upphovsrättsligt skyddade element, såsom musik, inledande eller avslutande videosekvenser eller grafik. Vissa aspekter av sådana sändningar som rör evenemang av särskild vikt för samhället eller händelser av stort allmänintresse i samband med korta nyhetsrapporter, harmoniserats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU22. Slutligen omfattar audiovisuella medietjänster i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU tjänster som ger tillgång till innehåll som exempelvis idrottsevenemang, nyheter och aktuella händelser. Enligt artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra bestämmelser i fördragen. Respekt för, och tillgång till, kulturell mångfald, som omfattas av Unescos konvention av den 20 oktober 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, bör därför beaktas i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen.

__________________

__________________

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Därför marknadsförs innehållstjänster online alltmer som paket där innehåll som inte skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter inte kan särskiljas från innehåll som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter utan att värdet av de tjänster som tillhandahålls konsumenterna minskas avsevärt. Detta är särskilt fallet för premiuminnehåll, såsom idrottsevenemang eller andra evenemang av stort intresse för konsumenterna. En förutsättning för att tjänsteleverantörer ska kunna ge konsumenterna full tillgång till sina innehållstjänster online är att denna förordning även omfattar sådant innehåll som används av innehållstjänster online, och att den därför är tillämplig på audiovisuella medietjänster i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU samt på radio- och televisionsföretags sändningar i deras helhet.

(6)  Därför marknadsförs innehållstjänster online alltmer som paket där innehåll som inte skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter inte kan särskiljas från innehåll som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter utan att värdet av de tjänster som tillhandahålls konsumenterna minskas avsevärt. Detta är särskilt fallet för premiuminnehåll, såsom idrottsevenemang eller andra evenemang av stort intresse för konsumenterna. En förutsättning för att tjänsteleverantörer ska kunna ge konsumenterna full tillgång till sina innehållstjänster online under dessa konsumenters tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, är att denna förordning även omfattar sådant innehåll som används av innehållstjänster online, och att den därför är tillämplig på audiovisuella medietjänster i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU samt på radio- och televisionsföretags sändningar i deras helhet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Rättigheterna till verk och andra skyddade alster harmoniseras bland annat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG23, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG24, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG25 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG26.

(7)  Rättigheterna till verk och andra skyddade alster harmoniseras bland annat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG23, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG24, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG25, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG26 samt direktiv 2014/26/EU.

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16).

 

 

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Det är inte alltid möjligt att skaffa licens för sådana rättigheter, framför allt när rättigheterna för innehåll är exklusiva. För att säkerställa den geografiska exklusiviteten åtar sig leverantörer av online-tjänster ofta i sina licensavtal med rättighetshavare, inbegripet radio- och televisionsföretag eller evenemangsarrangörer, att hindra sina abonnenter från att få tillgång till och använda deras tjänster utanför det geografiska område för vilket tjänsteleverantören har licens. Dessa avtalsenliga begränsningar som åläggs tjänsteleverantörer innebär att de måste vidta sådana åtgärder som att förbjuda tillträde till deras tjänster från IP-adresser som är lokaliserade utanför det territorium som berörs. Därför är de avtal som ingås mellan leverantörer av online-tjänster och deras abonnenter ett av hindren för gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online, och dessa avtal återspeglar i sin tur de territoriella begränsningsklausuler som ingår i avtal mellan dessa tjänsteleverantörer och rättighetshavarna.

(10)  Det är inte alltid möjligt att skaffa licens för sådana rättigheter, framför allt när rättigheterna för innehåll är exklusiva. För att säkerställa den geografiska exklusiviteten åtar sig leverantörer av online-tjänster ofta i sina licensavtal med rättsinnehavare, inbegripet radio- och televisionsföretag eller evenemangsarrangörer, att hindra sina abonnenter från att få tillgång till och använda deras tjänster utanför det geografiska område för vilket tjänsteleverantören har licens. Samtidigt som denna förordning säkerställer respekt för territorialitetsprincipen, vilket är grundläggande för den europeiska audiovisuella sektorns och filmindustrins goda utveckling och långsiktiga finansiering, bör den tillgodose behovet av tillgång till och användning av innehållstjänster online i portabel form över hela EU för varje abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Domstolen har i de förenade målen C-403/08 och C-429/08, Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631 fastslagit att vissa begränsningar av tillhandahållandet av tjänster inte kan motiveras utifrån syftet att skydda immateriella rättigheter.

(11)  Dessutom måste domstolens dom i de förenade målen C-403/08 och C-429/08, Football Association Premier League m.fl.1a, beaktas.

 

_________________

 

1a Domstolens dom av den 4 oktober 2011, Football Association Premier League Ltd m.fl., C-403/08 och C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Därför är syftet med denna förordning att anpassa den rättsliga ramen för att säkerställa att licensiering av rättigheter inte längre utgör hinder för gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online i unionen, och att gränsöverskridande portabilitet kan säkerställas.

(12)  Därför är syftet med denna förordning att anpassa den rättsliga ramen avseende upphovsrätt och närliggande rättigheter för att få till stånd en gemensam strategi för tillhandahållande av innehållstjänster online för abonnenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, utan extra kostnader för abonnenterna, genom att erbjuda en strikt tolkningsbar juridisk fiktion som syftar till att avlägsna hinder för portabiliteten för lagligt förvärvade innehållstjänster online med anknytning till licensering av rättigheter. Begreppet gränsöverskridande portabilitet bör tydligt åtskiljas från begreppet gränsöverskridande tillgång, vilket inte under några omständigheter ingår i denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Förordningen bör därför tillämpas på sådana innehållstjänster online som en tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de behövliga rättigheterna från rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt område, levererar till sina abonnenter på grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, inbegripet genom streaming, nedladdning eller någon annan teknik som möjliggör användning av innehållet. En registrering för att få innehållsaviseringar eller blotta godtagandet av HTML-kakor bör inte betraktas som ett avtal om tillhandahållande av innehållstjänster online i den mening som avses i denna förordning.

(13)  Förordningen bör därför tillämpas på sådana innehållstjänster online som en tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de behövliga rättigheterna från rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt område, levererar till sina abonnenter på grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, inbegripet genom streaming, nedladdning, applikationer eller någon annan teknik som möjliggör användning av innehållet. En registrering för att få innehållsaviseringar, ett enkelt inloggningssystem baserat på allmänna personuppgifter såsom användarens e-postadress eller namn eller blotta godtagandet av HTML-kakor bör inte betraktas som ett avtal om tillhandahållande av innehållstjänster online i den mening som avses i denna förordning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Denna förordning bör endast gälla sådana innehållstjänster online som abonnenterna i praktiken kan få tillgång till och använda i sin hemmedlemsstat utan att vara begränsade till en särskild plats, eftersom det inte är lämpligt att kräva att tjänsteleverantörer som inte erbjuder portabilitet i hemlandet ska göra det över gränserna.

(15)  Denna förordning bör endast gälla sådana innehållstjänster online som abonnenterna i praktiken kan få tillgång till och använda i sin hemmedlemsstat utan att vara begränsade till en särskild plats, eftersom det inte är lämpligt att kräva att tjänsteleverantörer som inte erbjuder portabilitet i abonnentens hemmedlemsstat ska göra det över gränserna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Denna förordning bör tillämpas på innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning. Leverantörer av sådana tjänster är i stånd att kontrollera sina abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att använda en innehållstjänst online bör betraktas som förvärvad mot betalning oavsett om betalningen görs direkt till leverantören av innehållstjänster online, eller till en annan part, t.ex. en leverantör som erbjuder ett paket som kombinerar en telekommunikationstjänst och en innehållstjänst online som utförs av en annan leverantör.

(16)  Denna förordning bör tillämpas på innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning. Leverantörer av sådana tjänster är i stånd att kontrollera sina abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att använda en innehållstjänst online bör betraktas som förvärvad mot betalning oavsett om betalningen görs direkt till leverantören av innehållstjänster online, eller till en annan part, t.ex. en leverantör som erbjuder ett paket som kombinerar en telekommunikationstjänst och en innehållstjänst online som utförs av en annan leverantör. Erläggande av en obligatorisk avgift för radio- och tv-sändningar i allmänhetens tjänst bör inte betraktas som en betalning för erhållande av tillgång till dessa innehållstjänster online i gränsöverskridande portabel form.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning ingår också i tillämpningsområdet för denna förordning i den mån som leverantören kontrollerar hemmedlemsstaten för sina abonnenter. Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning och vars leverantörer inte kontrollerar abonnenternas hemmedlemsstat bör inte omfattas av denna förordning eftersom det skulle innebära en stor förändring av det sätt på vilket dessa tjänster tillhandahålls och medföra orimligt höga kostnader om de skulle inkluderas. När det gäller kontrollen av abonnentens hemmedlemsstat bör den göras med hjälp av uppgifter om betalning av licensavgift för andra tjänster som tillhandahålls i hemmedlemsstaten, förekomst av avtal för Internet- eller telefonanslutning, ip-adress eller annan form av autentisering, om dessa uppgifter gör det möjligt för tjänsteleverantören att få rimliga indikatorer för abonnenternas hemmedlemsstat.

(17)   I dagsläget kontrollerar leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning vanligtvis inte sina användares hemmedlemsstat på ett tillräckligt säkert sätt. Vissa av dessa leverantörer kontrollerar dock redan sina användares hemmedlemsstat, eller planerar att göra det inom en snar framtid. För att främja denna trend och konsumenternas intressen och inte negativt påverka leverantörer med begränsade tekniska och ekonomiska tillgångar, bör dessa leverantörer kunna välja att omfattas av denna förordning, förutsatt att de uppfyller kraven vad gäller kontrollen av tjänsteanvändarnas hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning. Om dessa leverantörer väljer att omfattas av förordningen bör de uppfylla samma skyldigheter som föreskrivs i denna förordning för leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning. Tjänsteleverantörerna bör i god tid informera användare och även rättsinnehavare om sitt beslut att omfattas av förordningen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att garantera gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online är det nödvändigt att kräva att leverantörer av onlinetjänster ger sina abonnenter möjlighet att använda tjänsterna i de medlemsstater där de tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång till samma innehåll på samma typer och antal apparater för samma antal användare och med samma funktioner som i hemmedlemsstaten. Denna skyldighet är tvingande, och parterna kan således inte utesluta den, avvika från den eller ändra dess verkan. Åtgärder som vidtas av en tjänsteleverantör och som skulle hindra abonnenten från att få tillgång till eller använda en tjänst när abonnenten är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat, som till exempel begränsningar av tjänstens funktioner eller av leveranskvaliteten skulle innebära ett kringgående av skyldigheten att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online och därför strida mot denna förordning.

(18)  För att garantera gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online är det nödvändigt att kräva att leverantörer av onlinetjänster ger sina abonnenter möjlighet att använda tjänsterna i de medlemsstater där de tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång till samma innehåll på samma typer och antal apparater för samma antal användare och med samma funktioner som i hemmedlemsstaten. Denna skyldighet är tvingande, och parterna kan således inte utesluta den, avvika från den eller ändra dess verkan. Leverantörer av onlinetjänster bör ge sina abonnenter möjlighet att använda tjänsterna i den medlemsstat där de tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång på samma sätt som i hemmedlemsstaten. Åtgärder som vidtas av en tjänsteleverantör och som skulle hindra abonnenten från att få tillgång till eller använda en tjänst när abonnenten tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, som till exempel begränsningar av tjänstens funktioner eller av leveranskvaliteten skulle innebära ett kringgående av skyldigheten att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online och därför strida mot denna förordning. Denna bestämmelse bör dock inte hindra leverantörer av innehållstjänster online från att bedriva upplysande verksamhet för att bekämpa icke-tillåten tillgång till eller användning av innehållstjänster online eller för att motverka intrång i immateriella rättigheter till innehåll som distribueras av leverantörerna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Ett krav som innebär att tillhandahållandet av innehållstjänster online till abonnenter som är tillfälligt närvarande i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten måste vara av samma kvalitet som i hemmedlemsstaten skulle leda till höga kostnader för tjänsteleverantörerna och därmed i förlängningen för abonnenterna. Det är därför inte lämpligt att i denna förordning kräva att den som tillhandahåller en innehållstjänst online vidtar åtgärder för att säkerställa att tillhandahållandet av sådana tjänster är av en kvalitet som överstiger den kvalitet som är tillgänglig via den lokala onlinetillgång som valts av en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. I sådana fall ska betaltjänstleverantören inte vara ansvarig om kvaliteten på tillhandahållandet av tjänsten är lägre. Om leverantören ändå uttryckligen samtycker till att garantera vissa kvalitetskrav till abonnenterna när dessa är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat, ska leverantören vara bunden av dessa avtal.

(19)  Ett krav som innebär att tillhandahållandet av innehållstjänster online till abonnenter som tillfälligt vistas i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten måste vara av samma kvalitet som i hemmedlemsstaten skulle leda till höga kostnader för tjänsteleverantörerna och därmed i förlängningen för abonnenterna. Det är därför inte lämpligt att i denna förordning kräva att den som tillhandahåller en innehållstjänst online vidtar åtgärder för att säkerställa att tillhandahållandet av sådana tjänster är av en kvalitet som överstiger den kvalitet som är tillgänglig via den lokala onlinetillgång som valts av en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. I sådana fall ska leverantören inte vara ansvarig om kvaliteten på tillhandahållandet av tjänsten är lägre förutsatt att skälen till detta kan tillskrivas objektiva faktorer, t.ex. inadekvat nationell infrastruktur. När abonnemanget tecknas måste tjänsteleverantören emellertid informera konsumenten om den eventuella kvalitetsförsämringen. Om leverantören ändå uttryckligen samtycker till att garantera vissa kvalitetskrav till abonnenterna när dessa tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, ska leverantören vara bunden av dessa avtal. Leverantörer av innehållstjänster online bör säkerställa att deras abonnenter är väl informerade om användningsvillkoren för innehållstjänsterna online i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten, och om att dessa villkor kan skilja sig från dem som gäller i deras hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  I syfte att säkerställa att leverantörer av innehållstjänster online uppfyller skyldigheten att tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster utan att förvärva de relevanta rättigheterna i en annan medlemsstat, är det nödvändigt att fastställa att de tjänsteleverantörer som lagligen tillhandahåller portabla innehållstjänster online i abonnenternas hemmedlemsstat alltid har rätt att tillhandahålla sådana tjänster till sina abonnenter när dessa är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Detta bör uppnås genom att man preciserar att tillhandahållandet, tillgången till och användning av sådant innehåll online ska anses äga rum i hemmedlemsstaten.

(20)  I syfte att säkerställa att leverantörer som har valt att omfattas av denna förordning, såväl de som tillhandahåller innehållstjänster online mot betalning och de som kostnadsfritt tillhandahåller innehållstjänster online, uppfyller skyldigheten att tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster utan att förvärva de relevanta rättigheterna i en annan medlemsstat, är det nödvändigt att fastställa att dessa leverantörer alltid har rätt att tillhandahålla sådana tjänster till sina abonnenter när dessa tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. Detta bör uppnås genom att man preciserar att tillhandahållandet, tillgången till och användningen av sådant innehåll online, inom ramen för denna förordning, ska anses äga rum i abonnentens hemmedlemsstat. Denna förordning och särskilt den rättsliga mekanism som lokaliserar tillhandahållandet av, tillgången till och användningen av innehållstjänster online i abonnentens hemmedlemsstat bör inte påverka en tjänsteleverantörs möjlighet att låta abonnenten få kompletterande tillgång till och få använda det innehåll som leverantören har licens att tillhandahålla i den medlemsstat där abonnenten tillfälligt vistas, förutsatt att nödvändiga licenser har förvärvats i enlighet med direktiv 2001/29/EG och 2014/26/EU och att tjänsteleverantörerna har rättsinnehavarnas tillstånd att använda deras innehåll. Det är emellertid viktigt att notera att denna rättsliga mekanism bör tillämpas endast i syfte att främja portabiliteten av innehållstjänster online.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter innebär detta att relevant mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande av verk och andra skyddade alster samt alla utdrag och/eller allt vidareutnyttjande från databaser som skyddas av rättigheter i sitt eget slag, och som uppstår när en tjänst tillhandahålls till abonnenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska anses äga rum i abonnenternas hemmedlemsstat. Tjänsteleverantörerna bör därför anses utföra sådana handlingar på grundval av respektive tillstånd från de berörda rättighetsinnehavarna i abonnenternas hemmedlemsstat. När tjänsteleverantörer, på grundval av ett tillstånd från de berörda rättighetsinnehavarna, kan bedriva överföring till allmänheten eller återgivning i abonnentens hemmedlemsstat bör en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten kunna få tillgång till och använda tjänsten och vid behov utföra alla relevanta former av mångfaldigande, som t.ex. nedladdning, som han eller hon skulle ha rätt att göra i sin hemmedlemsstat. Tillhandahållande av innehållstjänster online från en tjänsteleverantör till en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, och sådana abonnenters användning av tjänsten i enlighet med denna förordning bör inte utgöra en överträdelse av upphovsrätten och närstående rättigheter eller andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehållet i tjänsten.

(21)  För licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter innebär detta att relevant mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande av verk och andra skyddade alster samt alla utdrag och/eller allt vidareutnyttjande från databaser som skyddas av rättigheter i sitt eget slag, och som uppstår när en tjänst tillhandahålls till abonnenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska anses äga rum i abonnenternas hemmedlemsstat. Tjänsteleverantörerna bör därför anses utföra sådana handlingar på grundval av respektive tillstånd från de berörda rättsinnehavarna i abonnenternas hemmedlemsstat. När tjänsteleverantörer, på grundval av ett tillstånd från de berörda rättsinnehavarna, kan bedriva överföring till allmänheten eller återgivning i abonnentens hemmedlemsstat bör en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten kunna få tillgång till och använda tjänsten och vid behov utföra alla relevanta former av mångfaldigande, som t.ex. nedladdning, som han eller hon skulle ha rätt att göra i sin hemmedlemsstat. Under förutsättning att abonnentens hemmedlemsstat har kontrollerats på ett effektivt sätt i enlighet med denna förordning, bör tillhandahållande av innehållstjänster online från en tjänsteleverantör till en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, och sådana abonnenters användning av tjänsten i enlighet med denna förordning inte utgöra en överträdelse av upphovsrätten och närstående rättigheter eller andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehållet i tjänsten.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Tjänsteleverantörerna bör inte hållas ansvariga för åsidosättande av avtalsbestämmelser som strider mot skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet att använda tjänsterna i en medlemsstat där de tillfälligt vistas. Därför bör klausuler i avtal som avser att förbjuda eller begränsa gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online vara ogiltiga.

(22)  Leverantörer som har valt att omfattas av denna förordnings tillämpningsområde, såväl de som tillhandahåller innehållstjänster online mot betalning och de som kostnadsfritt tillhandahåller innehållstjänster online, bör inte hållas ansvariga för åsidosättande av avtalsbestämmelser som strider mot skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet att använda tjänsterna i en medlemsstat där de tillfälligt vistas. Klausuler i avtal som avser att förbjuda eller begränsa gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online ska därför vara ogiltiga, utom då dessa klausulers förbud mot gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online avser abonnenter som inte lämnar den information som krävs enligt denna förordning för kontroll av deras hemmedlemsstat. Leverantörer av innehållstjänster online och rättsinnehavare bör inte tillåtas kringgå tillämpningen av denna förordning genom att välja lagstiftning i ett land utanför EU som tillämplig lag för avtal som de ingår. Detta bör även gälla för avtal som ingås mellan leverantörer av innehållstjänster online och abonnenter.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  I denna förordning definieras ett flertal begrepp som är nödvändiga för tillämpningen, bland annat begreppet hemmedlemsstat. Hemmedlemsstaten bör fastställas med beaktande av denna förordnings syfte och behovet av att säkerställa en enhetlig tillämpning inom EU. Begreppet hemmedlemsstat bör definieras så att det framgår att det är frågan om den medlemsstat där abonnenten är stadigvarande bosatt. En leverantör som har fastställt hemmedlemsstaten i enlighet med denna förordning bör, vid tillämpningen av denna förordning, kunna anta att hemmedlemsstaten enligt kontrollen är abonnentens enda hemmedlemsstat. Vad gäller nuvarande och framtida system för innehållstjänster online bör inte beslutet att tillhandahålla portabilitet åt abonnenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat kunna ge upphov till särskilda avtalsbestämmelser.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Tjänsteleverantörer bör säkerställa att deras abonnenter får tillräcklig information om villkoren för utnyttjandet av innehållstjänster online i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten. Förordningen gör det möjligt för rättighetsinnehavarna att kräva att tjänsteleverantören använder lämpliga metoder för att verifiera att innehållstjänster online tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning. Det bör dock säkerställas att metoderna är rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Exempel på nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder kan innefatta kontroll av IP-adress i stället för fortlöpande positionsövervakning, öppen information till berörda personer om kontrollmetoderna och deras syften samt lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det ut kontrollsynpunkt inte är platsen som är av betydelse, utan snarare i vilken medlemsstat som abonnenten har åtkomst till tjänsten, bör inga exakta lokaliseringsuppgifter samlas in och behandlas för detta ändamål. Om autentiseringen av en abonnent är tillräcklig för att den tjänst som tillhandahålls ska kunna levereras bör ingen identifiering av abonnenten krävas.

(23)  Tjänsteleverantörer bör säkerställa att deras abonnenter får tillräcklig information om villkoren för utnyttjandet av innehållstjänster online i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten. Denna förordning bör innebära en skyldighet för leverantörer som mot betalning tillhandahåller innehållstjänster online till abonnenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten att genom effektiva och rimliga metoder kontrollera sina abonnenters hemmedlemsstat. Det är upp till tjänsteleverantören att besluta vilka kontrollmetoder som ska användas. Leverantörer av innehållstjänster online bör ha frihet att välja bland de medel och metoder som anges i artikel 3a för att kontrollera abonnentens hemmedlemsstat. Användningen av dessa kontrollmetoder bör inte gå utöver vad som är nödvändigt för att fastställa abonnentens hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Vid tillämpningen av denna förordning bör endast abonnenter som är stadigvarande bosatta i en medlemsstat i Europeiska unionen få ta del av erbjudandet om gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online. Leverantörer av en innehållstjänst online bör ha skyldighet att begära att deras abonnenter tillhandahåller den information som krävs för en tillförlitlig kontroll av abonnentens hemmedlemsstat. Om abonnenten inte lämnar denna information och leverantören därför inte kan kontrollera abonnentens hemmedlemsstat enligt kraven i denna förordning, bör leverantören inte tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet för berörd innehållstjänst online till den abonnenten enligt denna förordning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b)  Leverantören av en innehållstjänst online bör ha möjlighet att genomföra slumpvisa kontroller av en abonnents IP-adress under avtalstiden, förutsatt att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a respektive 2002/58/EG1b samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791c efterlevs, om det är absolut nödvändigt för att fastställa den medlemsstat från vilken en abonnent har tillgång till innehållstjänsten online. Eftersom det för denna kontrolls syfte inte är den exakta platsen som är av betydelse, utan snarare från vilken medlemsstat abonnenten har tillgång till tjänsten, bör inga exakta positionsuppgifter eller andra personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamålet. Det enda syftet med kontroll av IP-adressen bör vara att fastställa om en abonnent kopplar upp sig till innehållstjänsten online i eller utanför sin hemmedlemsstat. Därför bör de uppgifter som hämtas vid sådana slumpmässiga kontroller samlas in i binärt format. Tjänsteleverantören bör under inga omständigheter överskrida denna informationsnivå. Om en leverantör av innehållstjänster online väljer att använda sig av dessa kontrollmetoder, bör leverantören informera abonnenten om detta på förhand, i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG samt förordning (EU) 2016/679.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 23c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23c)   En tjänsteleverantör som har rimliga skäl att ifrågasätta en abonnents hemmedlemsstat, bör ha möjlighet att begära att abonnenten på nytt visar upp styrkande handlingar. Möjligheten att begära detta bör dock begränsas till en gång om året.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Förordningen bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, yttrandefriheten och näringsfriheten. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med direktiven 95/46/EG27 och 2002/58/EG28. I synnerhet bör tjänsteleverantörer se till att all behandling av personuppgifter enligt denna förordning är nödvändig och proportionell i förhållande till syftet.

(24)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Förordningen bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, yttrandefriheten och näringsfriheten samt rätten till egendom, inklusive immateriella rättigheter. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG samt med förordning (EU) 2016/679. I synnerhet bör tjänsteleverantörer se till att all behandling av personuppgifter enligt denna förordning är nödvändig och proportionell i förhållande till syftet. Nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder skulle kunna omfatta lättbegriplig information till abonnenter om de metoder som används för kontrollen, kontrollens syfte och nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt inte artiklarna 101 och 102 i fördraget. De regler som förskrivs i denna förordning bör inte användas för att begränsa konkurrensen på ett sätt som strider mot fördraget.

(25)  Tillämpningen av denna förordning kommer att förbättra konkurrenskraften genom att främja innovation avseende innehållstjänster online och genom att göra det mer attraktivt för konsumenter att använda dessa tjänster över gränserna. Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt inte artiklarna 101 och 102 i fördraget. De regler som förskrivs i denna förordning bör inte användas för att begränsa konkurrensen på ett sätt som strider mot fördraget.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av direktiv 2014/26/EU, särskilt inte direktivets avdelning III om gränsöverskridande licensiering av näträttigheter. Denna förordning är helt och hållet förenlig med målet att underlätta laglig tillgång till innehåll som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, liksom till tjänster med koppling till detta.

 

 

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Avtal där innehållet är licensierat brukar vanligen ingås för en relativt lång tid. Därför, och i syfte att se till att alla konsumenter i EU kan utnyttja gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på lika villkor, i tid och utan onödigt dröjsmål, bör denna förordning också gälla för avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före den dag då förordningen börjar tillämpas, om de är relevanta för en online-innehållstjänsts gränsöverskridande portabilitet efter det datumet. Detta är också nödvändigt för att skapa lika villkor för tjänsteleverantörer på den inre marknaden, eftersom det gör det möjligt för tjänsteleverantörer som ingått långsiktiga avtal med rättighetsinnehavare att erbjuda sina abonnenter gränsöverskridande portabilitet, oberoende av leverantörens möjlighet att omförhandla sådana avtal. Denna bestämmelse ska dessutom garantera att tjänsteleverantörer när de gör nödvändiga arrangemang för gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster kommer att kunna erbjuda sådan portabilitet för hela sitt utbud av onlineinnehåll. Slutligen bör bestämmelsen också innebära att rättighetsinnehavarna inte behöver omförhandla sina gällande licensavtal för att göra det möjligt för tjänsteleverantörer att erbjuda gränsöverskridande portabilitet för tjänster.

(26)  Avtal där innehållet är licensierat brukar vanligen ingås för en relativt lång tid. Därför, och i syfte att se till att alla konsumenter i EU kan utnyttja gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på lika villkor, i tid och utan onödigt dröjsmål, bör denna förordning också gälla för avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före den dag då förordningen börjar tillämpas, om de är relevanta för en online-innehållstjänsts gränsöverskridande portabilitet efter det datumet. Detta är också nödvändigt för att skapa lika villkor för tjänsteleverantörer på den inre marknaden, särskilt för små och medelstora företag, eftersom det gör det möjligt för tjänsteleverantörer som ingått långsiktiga avtal med rättsinnehavare att erbjuda sina abonnenter gränsöverskridande portabilitet, oberoende av leverantörens möjlighet att omförhandla sådana avtal. Denna bestämmelse ska dessutom garantera att tjänsteleverantörer när de gör nödvändiga arrangemang för gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster kommer att kunna erbjuda sådan portabilitet för hela sitt utbud av onlineinnehåll. Denna bestämmelse bör även tillämpas på leverantörer som tillhandahåller innehållstjänster online marknadsförda som paket där elektroniska telekommunikationstjänster och innehållstjänster online kombineras. Slutligen bör bestämmelsen också innebära att rättsinnehavarna inte behöver omförhandla sina gällande licensavtal för att göra det möjligt för tjänsteleverantörer att erbjuda gränsöverskridande portabilitet för tjänster.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Eftersom förordningen kommer att tillämpas på vissa avtal och rättigheter som tillkommit före den dag då förordningen börjar tillämpas är det också lämpligt att föreskriva en rimlig tidsfrist mellan datumet för förordningens ikraftträdande och datumet för dess tillämpning, som tillåter rättsinnehavare och tjänsteleverantörer att göra de arrangemang som krävs för att anpassa sig till den nya situationen samt ger tjänsteleverantörer möjlighet att ändra villkoren för användning av de tjänster som de tillhandahåller.

(27)  Eftersom denna förordning kommer att tillämpas på vissa avtal och rättigheter som tillkommit före den dag då förordningen börjar tillämpas är det också lämpligt att föreskriva en rimlig tidsfrist mellan datumet för förordningens ikraftträdande och datumet för dess tillämpning, för att därigenom tillåta rättsinnehavare och leverantörer av innehållstjänster online att göra de arrangemang som krävs för att anpassa sig till den nya situationen och ge tjänsteleverantörer möjlighet att ändra villkoren för användning av de tjänster som de tillhandahåller. Ändringar av villkoren för användning av innehållstjänster online som görs endast för att uppfylla kraven i denna förordning bör inte leda till minskat skydd vare sig för abonnenter eller innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  I syfte att uppnå målet att säkerställa gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online i unionen är det lämpligt att anta en förordning, som är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för att garantera en enhetlig tillämpning av reglerna för gränsöverskridande portabilitet i medlemsstaterna, och att de träder i kraft samtidigt för alla innehållstjänster online. Endast en förordning ger den rättssäkerhet som krävs för att konsumenterna till fullo ska kunna dra nytta av gränsöverskridande portabilitet i hela unionen.

(28)  I syfte att uppnå målet att säkerställa gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online i unionen är det lämpligt att anta en förordning, som är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för att garantera en enhetlig tillämpning av reglerna för gränsöverskridande portabilitet i medlemsstaterna, och att de träder i kraft samtidigt för alla innehållstjänster online. Endast en förordning ger den rättssäkerhet som krävs för att konsumenterna till fullo ska kunna dra nytta av gränsöverskridande portabilitet i hela unionen och samtidigt säkerställa att samma regler gäller för rättsinnehavare och leverantörer av onlinetjänster från olika medlemsstater.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Eftersom syftet med denna förordning, nämligen anpassningen av de rättsliga ramarna så att gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online tillhandahålls i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål. Därför påverkar denna förordning inte avsevärt hur rättigheter licensieras och tvingar inte rättsinnehavare eller tjänsteleverantörer att omförhandla avtal. Förslaget kräver dessutom inte att leverantören vidtar åtgärder för att säkerställa kvaliteten på tillhandahållandet av innehållstjänster online utanför abonnentens hemmedlemsstat. Slutligen bör denna förordning inte tillämpas på tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster utan betalning och som inte kontrollerar sina abonnenters hemmedlemsstat. Den medför därför inte några oproportionella kostnader.

(29)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen anpassningen av de rättsliga ramarna så att gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online tillhandahålls i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och det därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, samtidigt som den ansluter sig till Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk som undertecknades den 9 september 1886 och senast ändrades den 28 september 1979, samt Världsorganisationen för den intellektuella äganderättens (Wipo) fördrag om upphovsrätt och Wipos fördrag om framföranden och fonogram, som båda antogs i Genève den 20 december 1996. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Därför påverkar denna förordning inte avsevärt hur rättigheter licensieras och tvingar inte rättsinnehavare eller tjänsteleverantörer att omförhandla avtal. Förslaget kräver dessutom inte att leverantören vidtar åtgärder för att säkerställa kvaliteten på tillhandahållandet av innehållstjänster online utanför abonnentens hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning införs en gemensam metod för att se till att abonnenter till innehållstjänster online i unionen, när de är tillfälligt närvarande i en medlemsstat, kan få tillgång till och använda dessa tjänster.

Genom denna förordning införs en gemensam metod i unionen för att se till att de som i sin hemmedlemsstat är abonnenter till lagligen förvärvade innehållstjänster online kan få tillgång till och använda dessa tjänster utan extra kostnad när de tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat. Denna tillgång och användning ska vara underställd kravet på effektiv förhandskontroll av abonnentens hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3a.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Abonnent: en konsument som, på grundval av ett avtal om tillhandahållandet av en innehållstjänst online får tillträde till och kan använda sådana tjänster i sin hemmedlemsstat.

a)  Abonnent: en konsument som på grundval av ett avtal om tillhandahållandet av en innehållstjänst online får tillgång till och kan använda denna tjänst i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där abonnenten är permanent bosatt.

c)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där abonnenten är stadigvarande bosatt.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  tillfälligt närvarande: en abonnents vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten.

d)  tillfälligt vistas: en abonnents ej stadigvarande vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  innehållstjänst online: en tjänst enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som en tjänsteleverantör lagligen tillhandahåller online till en abonnent i dennes hemmedlemsstat i portabel form, och som är en audiovisuell medietjänst i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU eller en tjänst vars huvudsyfte är tillhandahållande av tillgång till och användning av verk eller andra skyddade alster, eller radio- och televisionsföretags sändningar, linjärt eller på begäran, samt tillhandahålls för abonnenter på överenskomna villkor, antingen

e)  innehållstjänst online: en tjänst enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som en tjänsteleverantör lagligen tillhandahåller online till en abonnent eller användare i dennes hemmedlemsstat i portabel form, och som är en audiovisuell medietjänst i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU eller en tjänst vars huvudsyfte är tillhandahållande av tillgång till och användning av verk eller andra skyddade alster, eller radio- och televisionsföretags sändningar, linjärt eller på begäran, och som tillhandahålls på överenskomna villkor

(1)  mot betalning eller

1)  mot betalning och/eller

(2)  utan betalning, förutsatt att abonnentens hemmedlemsstat kontrolleras av leverantören.

2)  utan betalning, förutsatt att leverantören av innehållstjänster beslutar att erbjuda portabel tillgång till och användning av sina innehållstjänster online till användare som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat, och att användarens hemmedlemsstat kontrolleras av denna leverantör i enlighet med artikel 3a.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Leverantören av innehållstjänster online ska ge abonnenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat möjlighet att få tillgång till och använda innehållstjänsten online.

1.   En leverantör som tillhandahåller portabla innehållstjänster online mot betalning ska ge en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat möjlighet att utan extra kostnad få tillgång till och använda den innehållstjänst online som han eller hon har tillgång till i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Punkt 1 påverkar inte tjänsteleverantörens möjlighet att även ge abonnenten tillgång till och möjlighet att använda innehåll som är licensierat till tjänsteleverantören i den medlemsstat där abonnenten tillfälligt vistas.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den skyldighet som avses i punkt 1 ska inte omfatta de kvalitetskrav avseende leverans av innehållstjänster online som tjänsteleverantören omfattas av när denna tjänst tillhandahålls i hemmedlemsstaten, om inte annat uttryckligen utlovats av leverantören.

2.  Den skyldighet som avses i punkt 1 ska inte omfatta de kvalitetskrav avseende leverans av innehållstjänster online som tjänsteleverantören omfattas av när denna tjänst tillhandahålls i hemmedlemsstaten, om inte annat uttryckligen överenskommits mellan leverantören av innehållstjänster online och abonnenten. Leverantören ska dock säkerställa att den kvalitet som erbjuds inte är lägre än standarden i den medlemsstat där abonnenten tillfälligt vistas.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Leverantören av innehållstjänster online ska underrätta abonnenterna om kvaliteten på leveransen av innehållstjänster online som tillhandahålls i enlighet med punkt 1.

3.   Leverantören av innehållstjänster online ska, på grundval av tillgängliga uppgifter, underrätta abonnenterna om eventuella variationer i kvaliteten på leveransen av innehållstjänster online som tillhandahålls i enlighet med punkt 1. Denna information ska ges på ett lämpligt och proportionerligt sätt.

Motivering

Det är tveksamt om leverantören av innehållstjänster online överhuvudtaget har information om kvaliteten på leveransen av innehållstjänster online som tillhandahålls i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Leverantören av innehållstjänster online ska säkerställa att tjänsternas portabilitet enligt punkt 1 är tillgänglig på samma antal och typer av apparater som i abonnentens hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Klausuler i avtal som avser att förbjuda eller begränsa gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online ska vara ogiltiga enligt denna förordning.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Avtalsbestämmelser som begränsar portabiliteten till en viss tidsperiod ska vara ogiltiga enligt denna förordning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Kontroll av hemmedlemsstat

 

1.  Leverantörer av innehållstjänster online som avses i artikel 3.1 och artikel 3b ska använda rimliga och effektiva metoder för att kontrollera sina abonnenters hemmedlemsstat.

 

2.  För att uppfylla den skyldighet som anges i punkt 1 ska leverantörer av innehållstjänster online använda sig av en kombination av två av de metoder eller medel för kontroll som förtecknas nedan. Om leverantören av en innehållstjänst online anser att en abonnents hemmedlemsstat kan fastställas på ett tillförlitligt sätt på basis av endast en kontrollmetod eller ett kontrollmedel, får leverantören använda endast en metod eller ett medel av följande:

 

a)  Ett identitetskort, elektroniska identifikationsmedel, särskilt E-legitimation i enlighet med förordning (EU) nr 910/2014 eller annan giltig identitetshandling.

 

b)  Bankuppgifter såsom abonnentens bankkonto eller numret på abonnentens kreditkort eller betalkort.

 

c)  Installationsplats för en avkodare eller liknande utrustning som abonnenten använder för att få tillgång till de berörda tjänsterna.

 

d)  Ett avtal om tillhandahållande av internet- eller telefonanslutning eller ett annat liknande avtal som kopplar abonnenten till en medlemsstat.

 

e)  Bevis på att abonnenten betalar en licensavgift för andra tjänster som tillhandahålls i medlemsstaten, t.ex. licensavgift för radio och tv i allmänhetens tjänst.

 

f)  Betalning av lokala avgifter eller skatter, om sådan information är offentligt tillgänglig.

 

g)  En faktura till abonnenten för allmännyttiga tjänster som bekräftar hans eller hennes adress.

 

h)  Slumpmässiga kontroller av abonnentens IP-adress för att kontrollera om en abonnent kopplar upp sig till innehållstjänsten online i eller utanför sin medlemsstat, i ett binärt system utan att abonnenten lokaliseras eller spåras.

 

Användningen av de metoder eller medel för kontroll som avses i första stycket får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med den kontroll som fastställs i punkt 1, samtidigt som ny teknisk utveckling beaktas.

 

3.  Leverantören av innehållstjänster online ska ha rätt att begära att abonnenten tillhandahåller den information som är nödvändig för att kontrollera hemmedlemsstaten i enlighet med punkt 2. En abonnent som inte tillhandahåller denna information ska inte erbjudas portabilitet av leverantörens innehållstjänster online enligt artikel 3.1 och artikel 3b förrän leverantören kunnat kontrollera abonnentens hemmedlemsstat i enlighet med punkt 2.

 

4.  I de fall då leverantören på basis av de kontrollmetoder som tillämpats har rimliga skäl att tvivla avseende en abonnents faktiska hemmedlemsstat, ska leverantören ha rätt att be abonnenten att på nytt lämna de uppgifter som krävs för att kontrollera hemmedlemstaten, med användning av samma metoder eller medel för kontroll som tidigare.

 

5.  Innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter eller innehavare av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online ska informeras om det kontrollförfarande som en tjänsteleverantör använt för att fastställa sin abonnents hemmedlemsstat.

 

6.   Uppgifter som lämnats i enlighet med punkterna 2–4 ska innehas av leverantören av innehållstjänster online till dess att kontrollen av abonnentens hemmedlemsstat har slutförts. Uppgifterna ska endast användas för att kontrollera abonnentens hemmedlemsstat. De får inte meddelas, överföras, delas, licensieras eller på annat sätt vidarebefordras till innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter eller till andra tredje parter.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3b

 

Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online utan betalning

 

En leverantör av en innehållstjänst online som tillhandahålls utan betalning får välja att ge sina användare möjlighet, när de tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, att få tillgång till och använda en innehållstjänst online, under förutsättning att leverantören effektivt kontrollerar användarens hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning.

 

Tjänsteleverantören ska informera användare, berörda innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter och innehavare av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online om sitt beslut att tillhandahålla innehållstjänsten online i enlighet med första stycket innan tjänsten tillhandahålls. Informationen ska ges på ett lämpligt och proportionerligt sätt.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillhandahållandet av en innehållstjänst online samt en abonnents tillträde till och användning av denna tjänst, i enlighet med artikel 3.1, ska uteslutande anses äga rum i hemmedlemsstaten, även för de syften som avses i direktiv 96/9/EG, direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG, direktiv 2009/24/EG och direktiv 2010/13/EU.

Tillhandahållandet av en innehållstjänst online till en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten och denna abonnents tillgång till och användning av denna tjänst, i enlighet med artikel 3.1, ska uteslutande anses äga rum i hemmedlemsstaten endast för de syften som avses i denna förordning.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avtalsbestämmelser, inbegripet avtalsbestämmelser mellan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, eller innehavare av andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehåll i innehållstjänster online, å ena sidan, och tjänsteleverantörer å andra sidan, samt mellan tjänsteleverantörerna och abonnenter, som strider mot artiklarna 3.1 och 4 ska vara ogiltiga.

1.  Avtalsbestämmelser, inbegripet avtalsbestämmelser mellan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter och leverantörer av innehållstjänster online, samt mellan leverantörer och abonnenter, som bryter mot artiklarna 3.1, 3.1a, 3.3a, 3a, 3b eller 4 eller som förbjuder eller begränsar gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online ska vara ogiltiga.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Tillämpningen av denna förordning får inte kringgås genom att lagstiftningen i ett land utanför EU väljs som tillämplig lag på avtal som ingås mellan tjänsteleverantörer och rättsinnehavare eller avtal mellan tjänsteleverantörer och abonnenter.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, i synnerhet i samband med kontroll enligt artikel 5.2, ska utföras i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, i synnerhet i samband med kontroll enligt artikel 3a, ska utföras i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG och förordning (EU) 2016/679. I synnerhet ska leverantörer av innehållstjänster online se till att all behandling av personuppgifter enligt denna förordning är nödvändig och proportionell i förhållande till syftet.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska även tillämpas på avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före den dag då förordningen börjar tillämpas, om de efter detta datum är relevanta för tillhandahållandet av, tillgången till och användningen av innehållstjänsten online i enlighet med artikel 3.

Denna förordning ska även tillämpas på avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före den dag då förordningen börjar tillämpas, om de efter detta datum är relevanta för tillhandahållandet av, tillgången till och användningen av innehållstjänsten online i enlighet med artiklarna 3.1 och 3b.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Utvärdering

 

Senast ... [tre år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år ska kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning och överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet.

 

Den rapport som avses i första stycket ska bland annat innehålla en utvärdering av ändamålsenligheten i metoderna för kontroll av hemmedlemsstaten, inklusive nyligen framtagna branschstandarder och metoder, och bedöma behovet av en översyn. I rapporten ska det i synnerhet göras en bedömning av huruvida rättsinnehavarnas intäkter varierat väsentligt och huruvida de priser som konsumenterna fått betala har ökat, och särskild uppmärksamhet ska ägnas denna förordnings inverkan på små och medelstora företag och skyddet av personuppgifter. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag eller ett annat instrument än lagstiftning.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)   Den ska tillämpas från och med den [datum: 6 månader efter den dag den har offentliggjorts].

2.   Den ska tillämpas från och med den [datum: 12 månader efter det att den har offentliggjorts]. Tjänsteleverantörer får, trots angivet tillämpningsdatum, välja att erbjuda portabilitet så snart de har möjlighet att göra detta på ett sätt som överensstämmer med denna förordning.

(1)

EUT C 264, 20.7.2016, s. 86.

(2)

EUT C 240, 1.7.2016, s. 72.


MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att definiera och reglera portabiliteten, så att konsumenter som innehar ett abonnemang på innehållstjänster online som de erhållit på laglig väg i sin permanenta hemmedlemsstat ska kunna fortsätta att ha tillgång till dessa tjänster när de tillfälligt vistas i en annan medlemsstat.

Förslaget omfattar en skyldighet för leverantören av innehållstjänster online att på grundval av en rättslig fiktion garantera sina abonnenter sådan portabilitet. På grund av denna princip om en rättslig fiktion inverkar gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online inte menligt på territorialitetsprincipen och påverkar inte heller bestämmelserna om upphovsrätt i andra medlemsstater.

Förordningen bör stå i proportion till verkligheten på marknaden för innehållstjänster online och till det potentiella antalet användare av sådana tjänster – omkring 5,7 % av konsumenterna i EU(1).

Föredraganden anser att konsumenternas tillgång till gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online är positivt för funktionen hos den inre marknaden, som bygger just på fri rörlighet för tjänster och personer.

Föredraganden vill emellertid betona att denna förordning har som syfte att främja den kulturella mångfalden i EU, och därför inte på något sätt bör motverka en långsiktigt hållbar finansiering av den audiovisuella sektorn och filmindustrin i unionen, som till största delen bygger på territorialitetsprincipen i fråga om rättigheter. Därför görs det i förordningen en tydlig åtskillnad mellan portabilitet och gränsöverskridande tillgång, och den bör således inte betraktas som ett steg i riktning mot gränsöverskridande tillgång.

Tillämpningsområde

Föredraganden understryker att förordningen gäller innehållstjänster online som tillhandahålls på laglig väg i hemmedlemsstaten.

Han delar kommissionens åsikt att abonnentens vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten inte bör begränsas till ett specifikt antal dagar. Han anser också att förordningen inte bör medföra alltför krångliga villkor för konsumenten. Förordningen bör i stället vara enkel att tillämpa om den ska kunna komma till nytta för ett så stort antal EU-medborgare som möjligt när dessa reser inom unionen för en längre eller kortare period av semester, arbete eller studier.

Föredraganden anser emellertid att den viktigaste delen av texten gäller den effektiva och rigorösa förhandskontrollen av hemmedlemsstat. Detta är viktigt både för att undvika att förordningen kringgås och för att fastställa att abonnenten har en permanent koppling till sin bosättningsort.

Föredraganden ser positivt på att leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls gratis utesluts från förordningens tillämpningsområde, eftersom han anser att de flesta av dessa leverantörer för närvarande inte kontrollerar användarnas hemmedlemsstat på ett fullständigt tillförlitligt sätt, vilket är en förutsättning för att bestämmelserna i denna förordning ska kunna efterlevas.

Föredraganden anser trots detta att leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls gratis bör erbjudas en möjlighet att omfattas av förordningen, under förutsättning att de vidtar alla åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att kontrollera användarnas hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3.

Definitioner

Förslaget till förordning bygger på två nyckelbegrepp som bör definieras: hemmedlemsstat och tillfällig vistelse.

Definitionen av vad som menas med hemmedlemsstat, alltså den medlemsstat där abonnenten är stadigvarande bosatt, är grundläggande. Med hemmedlemsstat förstår föredraganden den medlemsstat där abonnenten är stadigvarande och faktiskt bosatt, och till vilken denne återvänder regelbundet.

Tillfällig vistelse i ett annat land än hemlandet ingår i den rättsliga fiktionen. Det rör sig med andra ord om en kortare vistelse utanför hemmedlemsstaten av personliga eller yrkesmässiga skäl eller av studieskäl.

Kontroll av hemmedlemsstat

Kriterierna för kontroll av abonnentens hemmedlemsstat bör införas i en delvis öppen förteckning.

Denna kompromiss har dubbla fördelar, eftersom den skapar tillräcklig rättssäkerhet för rättsinnehavare, samtidigt som leverantörerna kan välja de kontrollkriterier som är bäst lämpade för deras marknad, under förutsättning att de erbjuder samma säkerhetsnivå som de kriterier som ingår i förteckningen.

Det gör det dessutom möjligt att i framtiden anpassa förteckningen efter eventuella innovationer i fråga om kontrollkriterier.

Föredraganden anser slutligen att det är nödvändigt att leverantören, efter den kontroll av abonnentens hemmedlemsstat som görs när abonnemanget först upprättas, har möjlighet att göra slumpmässiga kontroller av abonnentens IP-adress, i syfte att identifiera upprepad användning av innehållstjänster online i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten.

Tillämpning av förordningen

Föredraganden anser att den retroaktiva verkan av förordningen som kommissionens föreslår, dvs. att den ska tillämpas på avtal som ingåtts före den dag då förordningen börjar tillämpas, är rätt väg att gå.

Införandet av kontrollåtgärder och de konkreta kontrollerna av abonnenters rörlighet som ger upphov till portabilitet tar troligen mer än sex månader, och detsamma gäller för anpassningen av avtal som ingåtts innan förordningen antogs. Av denna anledning rekommenderar föredraganden en period på tolv månader för tillämpningen av förordningen.

(1)

Konsekvensbedömning (SWD(2015)270) av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (COM(2015)0627), s. 17.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (*) (30.9.2016)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

(COM(2015)0627 – C80392/2015 – 2015/0284(COD))

Föredragande av yttrande (*): Marco Zullo

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Genom kommissionens förslag införs en skyldighet för leverantörer av innehållstjänster online att garantera portabilitet för konsumenterna, så att dessa kan ta med sig digitalt innehåll som de lagligen förvärvat i sin hemmedlemsstat när de förflyttar sig inom EU. Förordningen innehåller en ”rättslig fiktion” som medger att detta görs utan att det strider mot nuvarande rättigheter.

Förslag som stärker den inre marknaden och undanröjer omotiverade hinder är av grundläggande vikt för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.

Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till den ekonomiska bärkraften hos EU:s audiovisuella industri, där det diversifierade kulturella utbudet måste skyddas och upphovsrätten och närstående rättigheter samt den underliggande territorialitetsprincipen måste upprätthållas.

Föredraganden anser därför att det är viktigt att portabiliteten inte äventyrar dessa förutsättningar genom att på sätt och vis medföra gränsöverskridande tillgång i EU.

Tillämpningsområde

Kommissionens avsikt är att förordningen ska tillämpas på leverantörer som erbjuder sina abonnenter tillgång mot betalning.

Föredraganden delar denna inställning och ställer sig positiv till att undanta dem som tillhandahåller innehåll utan betalning från förordningens tillämpningsområde. Om tjänsten är kostnadsfri verkar det i själva verket inte finnas tillräckliga motiv för skyldigheten att kontrollera hemmedlemsstat och att därmed uppfylla kraven för tillämpning av den rättsliga fiktionen.

Föredraganden anser vidare att det bör klargöras att betalning av en obligatorisk avgift, som den som vissa länder tar ut för radio- och tv-sändningar, inte utgör ett avtal i den mening som avses i denna förordning.

Definitioner

Föredraganden anser att det behövs en klarare definition av begreppet ”hemmedlemsstat”, så att man inte lämnar utrymme för oklarheter om rättsläget.

Föredraganden anser att förordningen bör innehålla tillräckliga kriterier för entydigt fastställande av hemmedlemsstaten för att portabiliteten ska kunna genomföras.

Föredraganden anser vidare att fastställandet av hemmedlemsstaten måste ske under klara och tydliga former, så att en person inte kan hävda att han eller hon är bosatt i mer än en medlemsstat.

Kommissionen anser att vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten inte bör begränsas till ett specifikt antal dagar. Föredraganden delar denna inställning, eftersom man annars skulle kunna missgynna de kategorier av medborgare som direktivet i första hand riktar sig till. Om tydliga kriterier införs för fastställande av hemmedlemsstaten är detta tillräckligt för att förhindra missbruk och kringgående av rättsakten.

Föredraganden tror därför att man särskilt bör ange att vistelse i en annan medlemsstat kan föranledas av semester, av arbete (t.ex. gränsarbetare) eller av studier (t.ex. Erasmus-studenter).

För att en alltför långtgående kontroll och intrång i privatlivet ska kunna undvikas håller föredraganden med om att man inte bör tillåta en ständig övervakning av var abonnenterna befinner sig.

Kontroll av hemmedlemsstat

Ett klart fastställande av abonnentens stadigvarande hemvist är en förutsättning för att portabiliteten ska fungera på rätt sätt. Annars skulle systemet kunna missbrukas och medföra möjligheter att kringgå gällande lagstiftning om upphovsrätt.

För att tydliga och ändamålsenliga verktyg ska finnas att tillgå föreslår föredraganden vissa kriterier för fastställande av hemmedlemsstaten. Föredraganden föreslår vidare att kommissionen genom delegerade akter upprättar en mer uttömmande förteckning efter samråd med företrädare för konsumenterna och industrin. De hjälpmedel och verktyg som används vid kontrollen måste vara ändamålsenliga men samtidigt proportionerliga för sitt syfte, så att man inte samlar in uppgifter som inte är strikt nödvändiga med hänsyn till syftet, och de får inte lägga en alltför tung börda på användarna.

Kontrollen av hemmedlemsstat kommer att ske när man anmäler sig för tjänsten, men också därefter för kontroll av att inga förändringar har skett, och fortlöpande men inte oavbrutet, så att risken för en alltför påträngande övervakning undviks.

Alternativ för kostnadsfria tjänster

De som tillhandahåller tjänster utan betalning bör undantas från denna rättsakts tillämpningsområde.

Föredraganden anser dock att de, om de begär det, bör få möjlighet att omfattas av förordningens tillämpningsområde, och därmed kunna garantera portabilitet för sina egna abonnenter med hjälp av den rättsliga fiktionen.

I sådana fall förväntas de tillämpa samtliga bestämmelser i förordningen och införa ett system för kontroll av abonnentens hemmedlemsstat med samma tydlighet och säkerhet som det som krävs av leverantörer som tillhandahåller tjänster mot betalning. Detta krav är av grundläggande vikt för att förhindra missbruk och ekonomisk skada för det digitala innehållets rättsinnehavare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Eftersom den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser och bland annat bygger på den fria rörligheten för tjänster och personer bör konsumenterna kunna använda innehållstjänster online för att få tillgång till innehåll såsom musik, spel, filmer eller idrottsevenemang, inte endast i hemmedlemsstaten utan också när de är tillfälligt närvarande i andra medlemsstater i unionen. Därför bör hinder som försvårar gränsöverskridande tillgång till och användning av sådana innehållstjänster online undanröjas.

(1)  Att garantera att konsumenter har obehindrad tillgång till innehållstjänster online i hela Europeiska unionen på grundval av abonnemang som de har ingått i hemmedlemsstaten är en viktig faktor för fullbordandet av den inre marknaden och för att principerna om fri rörlighet för personer och tjänster ska upprätthållas på ett ändamålsenligt sätt samt därmed även för utvecklingen av den europeiska identiteten och unionsmedborgarskapet. Konsumenter bör kunna använda innehållstjänster online för att få tillgång till innehåll såsom musik, spel, filmer eller idrottsevenemang, inte endast i hemmedlemsstaten utan också när de är tillfälligt närvarande i andra medlemsstater i unionen med anledning av exempelvis tjänste- eller nöjesresor eller studieperioder. Därför bör hinder som försvårar gränsöverskridande tillgång till och användning av sådana innehållstjänster online undanröjas i sådana fall.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den tekniska utvecklingen har lett till många olika typer av utrustning, såsom surfplattor och smarttelefoner, som alltmer underlättar användningen av innehållstjänster online genom att ge konsumenterna tillgång till dessa tjänster oavsett var de än befinner sig. I konsumentledet finns en snabbt växande efterfrågan på tillgång till innehåll och innovativa onlinetjänster, inte bara i hemmedlemsstaten utan också när de är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat i unionen.

(2)  Utvecklingen av teknik och innovativa tjänster har lett till många olika typer av utrustning, såsom surfplattor och smarttelefoner, som alltmer underlättar användningen av innehållstjänster online genom att ge konsumenterna tillgång till dessa tjänster var de än befinner sig. I konsumentledet finns en snabbt växande efterfrågan på tillgång till innehåll och innovativa onlinetjänster inte bara i hemmedlemsstaten utan också när de tillfälligt vistas i en annan medlemsstat i unionen, och detta gagnar konsumenterna på den inre marknaden.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Konsumenterna ingår allt oftare avtal med tjänsteleverantörer om tillhandahållande av innehållstjänster online. Konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat i unionen kan emellertid ofta inte får tillgång till eller använda de innehållstjänster online de har förvärvat rätten att använda i sina hemländer.

(3)  Konsumenterna ingår allt oftare avtal med tjänsteleverantörer om tillhandahållande av innehållstjänster online. Konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat i unionen kan emellertid ofta inte få fortsatt tillgång till och använda de innehållstjänster online de har förvärvat rätten att använda i sina hemmedlemsstater, vilket begränsar rätten att få tillgång till onlinetjänster och är potentiellt skadligt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det finns en rad hinder för tillhandahållandet av sådana tjänster till konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Vissa onlinetjänster omfattar innehåll, såsom musik, spel och filmer, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionsrätten. Hindren för gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online beror i synnerhet på att rättigheterna för sändning av innehåll som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, såsom audiovisuella verk, ofta är licensierade på territoriell basis, och på att leverantörer av onlinetjänster kan välja att endast betjäna vissa specifika marknader.

(4)  Det finns en rad hinder för tillhandahållandet av sådana tjänster till konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Vissa onlinetjänster omfattar innehåll, såsom musik, spel och filmer, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionsrätten. Hindren för gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online beror i synnerhet på att rättigheterna för sändning av innehåll som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, såsom audiovisuella verk, ofta är licensierade på territoriell basis, och på att leverantörer av onlinetjänster kan välja att endast betjäna vissa specifika marknader. Territoriella licenser spelar dock en avgörande roll för finansiering och produktion av kulturinnehåll som är anpassat till unionens olika marknader, särskilt på området för audiovisuella verk och filmer, som på ett avgörande sätt bidrar till den europeiska kulturella mångfalden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Därför marknadsförs innehållstjänster online alltmer som paket där innehåll som inte skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter inte kan särskiljas från innehåll som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter utan att värdet av de tjänster som tillhandahålls konsumenterna minskas avsevärt. Detta är särskilt fallet för premiuminnehåll, såsom idrottsevenemang eller andra evenemang av stort intresse för konsumenterna. En förutsättning för att tjänsteleverantörer ska kunna ge konsumenterna full tillgång till sina innehållstjänster online är att denna förordning även omfattar sådant innehåll som används av innehållstjänster online, och att den därför är tillämplig på audiovisuella medietjänster i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU samt på radio- och televisionsföretags sändningar i deras helhet.

(6)  Därför marknadsförs innehållstjänster online alltmer som paket där innehåll som inte skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter inte kan särskiljas från innehåll som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter utan att värdet av de tjänster som tillhandahålls konsumenterna minskas avsevärt. Detta är särskilt fallet för premiuminnehåll, såsom idrottsevenemang eller andra evenemang av stort intresse för konsumenterna. En förutsättning för att tjänsteleverantörer ska kunna ge konsumenterna full tillgång till sina innehållstjänster online under hela den tillfälliga vistelsen i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten är att denna förordning även omfattar sådant innehåll som används av innehållstjänster online, och att den därför är tillämplig på audiovisuella medietjänster i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU samt på radio- och televisionsföretags sändningar i deras helhet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Därför är syftet med denna förordning att anpassa den rättsliga ramen för att säkerställa att licensiering av rättigheter inte längre utgör hinder för gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online i unionen, och att gränsöverskridande portabilitet kan säkerställas.

(12)  Därför är syftet med denna förordning att på grundval av en stabil mekanism anpassa den rättsliga ramen för att säkerställa att licensiering av rättigheter inte längre utgör hinder för gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online i unionen, och att gränsöverskridande portabilitet kan säkerställas utan att några extra kostnader uppkommer för abonnenten. En tydlig åtskillnad bör göras mellan gränsöverskridande portabilitet och öppen, gränsöverskridande tillgång.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  För att undvika oförenlighet med de nuvarande reglerna på skatteområdet och oproportionerliga administrativa bördor bör denna förordning inte ha någon inverkan på skattebestämmelsers tillämpning.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Förordningen bör därför tillämpas på sådana innehållstjänster online som en tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de behövliga rättigheterna från rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt område, levererar till sina abonnenter på grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, inbegripet genom streaming, nedladdning eller någon annan teknik som möjliggör användning av innehållet. En registrering för att få innehållsaviseringar eller blotta godtagandet av HTML-kakor bör inte betraktas som ett avtal om tillhandahållande av innehållstjänster online i den mening som avses i denna förordning.

(13)  Förordningen bör därför tillämpas på sådana innehållstjänster online som en tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de behövliga rättigheterna från rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt område, levererar till sina abonnenter på grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, inbegripet genom streaming, nedladdning eller någon annan teknik som möjliggör användning av onlineinnehållet. En registrering för att få innehållsaviseringar eller blotta godtagandet av HTML-kakor bör inte betraktas som ett avtal om tillhandahållande av innehållstjänster online i den mening som avses i denna förordning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Denna förordning bör endast gälla sådana innehållstjänster online som abonnenterna i praktiken kan få tillgång till och använda i sin hemmedlemsstat utan att vara begränsade till en särskild plats, eftersom det inte är lämpligt att kräva att tjänsteleverantörer som inte erbjuder portabilitet i hemlandet ska göra det över gränserna.

(15)  Denna förordning bör endast gälla sådana innehållstjänster online som abonnenterna i praktiken kan få tillgång till och använda i sin hemmedlemsstat utan att vara begränsade till en särskild plats, eftersom det inte är lämpligt att kräva att tjänsteleverantörer som inte erbjuder portabilitet i abonnenternas hemmedlemsstat ska göra det över gränserna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Denna förordning bör tillämpas på innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning. Leverantörer av sådana tjänster är i stånd att kontrollera sina abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att använda en innehållstjänst online bör betraktas som förvärvad mot betalning oavsett om betalningen görs direkt till leverantören av innehållstjänster online, eller till en annan part, t.ex. en leverantör som erbjuder ett paket som kombinerar en telekommunikationstjänst och en innehållstjänst online som utförs av en annan leverantör.

(16)  Denna förordning bör tillämpas på innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning. Leverantörer av sådana tjänster är i stånd att kontrollera sina abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att använda en innehållstjänst online bör betraktas som förvärvad mot betalning oavsett om betalningen görs direkt till leverantören av innehållstjänster online, eller till en annan part, t.ex. en leverantör som erbjuder ett paket som kombinerar en telekommunikationstjänst och en innehållstjänst online som utförs av en annan leverantör. Betalning av en allmän obligatorisk avgift, såsom en radio- och tv-licensavgift, bör inte betraktas som en betalning för erhållande av en innehållstjänst online.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning ingår också i tillämpningsområdet för denna förordning i den mån som leverantören kontrollerar hemmedlemsstaten för sina abonnenter. Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning och vars leverantörer inte kontrollerar abonnenternas hemmedlemsstat bör inte omfattas av denna förordning eftersom det skulle innebära en stor förändring av det sätt på vilket dessa tjänster tillhandahålls och medföra orimligt höga kostnader om de skulle inkluderas. När det gäller kontrollen av abonnentens hemmedlemsstat bör den göras med hjälp av uppgifter om betalning av licensavgift för andra tjänster som tillhandahålls i hemmedlemsstaten, förekomst av avtal för Internet- eller telefonanslutning, ip-adress eller annan form av autentisering, om dessa uppgifter gör det möjligt för tjänsteleverantören att få rimliga indikatorer för abonnenternas hemmedlemsstat.

(17)  Leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning bör kunna välja att ingå i tillämpningsområdet för denna förordning i den mån som leverantören kontrollerar hemmedlemsstaten för sina abonnenter. Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning och vars leverantörer inte kontrollerar abonnenternas hemmedlemsstat bör inte omfattas av denna förordning eftersom det skulle innebära en stor förändring av det sätt på vilket dessa tjänster tillhandahålls och medföra orimligt höga kostnader om de skulle inkluderas. Om dessa leverantörer väljer att utnyttja denna möjlighet måste de fullgöra samma skyldigheter som de som föreskrivs i denna förordning för leverantörer av innehållstjänster online som erbjuds mot betalning. Dessutom bör de informera abonnenter, relevanta innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter och innehavare av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online om sitt beslut att utnyttja denna möjlighet. Denna information kan tillhandahållas på leverantörens webbplats.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att garantera gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online är det nödvändigt att kräva att leverantörer av onlinetjänster ger sina abonnenter möjlighet att använda tjänsterna i de medlemsstater där de tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång till samma innehåll på samma typer och antal apparater för samma antal användare och med samma funktioner som i hemmedlemsstaten. Denna skyldighet är tvingande, och parterna kan således inte utesluta den, avvika från den eller ändra dess verkan. Åtgärder som vidtas av en tjänsteleverantör och som skulle hindra abonnenten från att få tillgång till eller använda en tjänst när abonnenten är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat, som till exempel begränsningar av tjänstens funktioner eller av leveranskvaliteten skulle innebära ett kringgående av skyldigheten att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online och därför strida mot denna förordning.

(18)  För att fullgöra skyldigheten enligt artikel 3.1 att garantera gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online är det nödvändigt att kräva att leverantörer av onlinetjänster ger sina abonnenter möjlighet att använda tjänsterna i de medlemsstater där de tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång till samma innehåll på samma typer och antal apparater för samma antal användare och med samma funktioner som i hemmedlemsstaten. Denna skyldighet är tvingande, och parterna kan således inte utesluta den, begränsa den, avvika från den eller ändra dess verkan. Åtgärder som vidtas av en tjänsteleverantör och som skulle hindra abonnenten från att få tillgång till eller använda en tjänst när abonnenten är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, som till exempel begränsningar av tjänstens funktioner eller av leveranskvaliteten skulle innebära ett kringgående av skyldigheten att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online och därför strida mot denna förordning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Ett krav som innebär att tillhandahållandet av innehållstjänster online till abonnenter som är tillfälligt närvarande i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten måste vara av samma kvalitet som i hemmedlemsstaten skulle leda till höga kostnader för tjänsteleverantörerna och därmed i förlängningen för abonnenterna. Det är därför inte lämpligt att i denna förordning kräva att den som tillhandahåller en innehållstjänst online vidtar åtgärder för att säkerställa att tillhandahållandet av sådana tjänster är av en kvalitet som överstiger den kvalitet som är tillgänglig via den lokala onlinetillgång som valts av en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. I sådana fall ska betaltjänstleverantören inte vara ansvarig om kvaliteten på tillhandahållandet av tjänsten är lägre. Om leverantören ändå uttryckligen samtycker till att garantera vissa kvalitetskrav till abonnenterna när dessa är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat, ska leverantören vara bunden av dessa avtal.

(19)  Tjänsteleverantörer bör säkerställa att deras abonnenter får tillräcklig information om villkoren för utnyttjandet av innehållstjänster online i andra medlemsstater än abonnenternas hemmedlemsstat. Ett krav som innebär att tillhandahållandet av innehållstjänster online till abonnenter som är tillfälligt närvarande i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten måste vara av samma kvalitet som i hemmedlemsstaten skulle leda till höga kostnader för tjänsteleverantörerna och därmed i förlängningen för abonnenterna. Även om denna förordning inte ålägger oproportionerliga krav för att garantera en enhetlig kvalitet på tjänsterna i fråga som överstiger den kvalitet som är tillgänglig via den lokala onlinetillgång som valts av en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat, bör leverantörer av innehållstjänster online därför ge abonnenterna förhandsinformation om eventuella potentiella variationer i den kvalitet som kan tillhandahållas eller upplevas vid åtkomst till innehållet i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten. Denna information kan tillhandahållas på leverantörens webbplats. I sådana fall ska leverantören inte vara ansvarig om kvaliteten på tillhandahållandet av tjänsten är lägre, om skälen till detta härrör från objektiva faktorer, t.ex. inadekvat nationell infrastruktur. Om leverantören uttryckligen samtycker till att garantera vissa kvalitetskrav till abonnenterna när dessa är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat, ska leverantören vara bunden av dessa avtal.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  I syfte att säkerställa att leverantörer av innehållstjänster online uppfyller skyldigheten att tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster utan att förvärva de relevanta rättigheterna i en annan medlemsstat, är det nödvändigt att fastställa att de tjänsteleverantörer som lagligen tillhandahåller portabla innehållstjänster online i abonnenternas hemmedlemsstat alltid har rätt att tillhandahålla sådana tjänster till sina abonnenter när dessa är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Detta bör uppnås genom att man preciserar att tillhandahållandet, tillgången till och användning av sådant innehåll online ska anses äga rum i hemmedlemsstaten.

(20)  I syfte att säkerställa att leverantörer av innehållstjänster online uppfyller skyldigheten att tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster utan att förvärva de relevanta rättigheterna i en annan medlemsstat, är det nödvändigt att fastställa att de tjänsteleverantörer som lagligen tillhandahåller portabla innehållstjänster online i abonnenternas hemmedlemsstat alltid har rätt att tillhandahålla sådana tjänster till sina abonnenter när dessa är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Detta bör uppnås genom att man preciserar att tillhandahållandet, tillgången till och användning av sådant innehåll online ska anses äga rum i hemmedlemsstaten. Denna förordning, och särskilt den rättsliga mekanism som innebär att platsen för tillhandahållande av samt tillgång till och utnyttjande av innehållstjänsten online lokaliseras i abonnentens hemmedlemsstat, bör inte hindra en tjänsteleverantör att erbjuda en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat en innehållstjänst online som leverantören tillhandahåller i denna andra medlemsstat.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Tjänsteleverantörerna bör inte hållas ansvariga för åsidosättande av avtalsbestämmelser som strider mot skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet att använda tjänsterna i en medlemsstat där de tillfälligt vistas. Därför bör klausuler i avtal som avser att förbjuda eller begränsa gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online vara ogiltiga.

(22)  Leverantörer av innehållstjänster online bör inte hållas ansvariga för åsidosättande av avtalsbestämmelser som strider mot skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet att använda tjänsterna i en medlemsstat där de tillfälligt vistas. Därför bör klausuler i avtal som avser att förbjuda eller begränsa portabilitet av sådana innehållstjänster online runtom i unionen vara ogiltiga. Leverantörer av innehållstjänster online och innehavare av rättigheter av relevans för tillhandahållandet av dessa tjänster bör inte få kringgå tillämpningen av denna förordning genom att välja ett tredjelands lagstiftning som tillämplig lag på avtal mellan dem eller på avtal mellan leverantörer och abonnenter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Hemmedlemsstaten är den medlemsstat där abonnenten har en faktisk och permanent bostad till vilken denne regelbundet återvänder. Vid tillämpningen av denna förordning har en abonnent inte har mer än en hemmedlemsstat. Leverantörer av innehållstjänster online bör betrakta den hemmedlemsstat som kontrollerats och autentiserats av nämnda leverantörer i enlighet med denna förordning som den enda hemmedlemsstaten. Leverantörer bör inte vara skyldiga att kontrollera huruvida abonnenter även abonnerar på en innehållstjänst online i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Tjänsteleverantörer bör säkerställa att deras abonnenter får tillräckligt information om villkoren för utnyttjandet av innehållstjänster online i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten. Förordningen gör det möjligt för rättighetsinnehavarna att kräva att tjänsteleverantören använder lämpliga metoder för att verifiera att innehållstjänster online tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning. Det bör dock säkerställas att metoderna är rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Exempel på nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder kan innefatta kontroll av IP-adress i stället för fortlöpande positionsövervakning, öppen information till berörda personer om kontrollmetoderna och deras syften samt lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det ut kontrollsynpunkt inte är platsen som är av betydelse, utan snarare i vilken medlemsstat som abonnenten har åtkomst till tjänsten, bör inga exakta lokaliseringsuppgifter samlas in och behandlas för detta ändamål. Om autentiseringen av en abonnent är tillräcklig för att den tjänst som tillhandahålls ska kunna levereras bör ingen identifiering av abonnenten krävas.

(23)  Det är mycket viktigt att tjänsteleverantörer säkerställer att deras abonnenter får tillräcklig information om villkoren för utnyttjandet av innehållstjänster online i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten. Förordningen kräver att tjänsteleverantören använder lämpliga metoder för att verifiera att innehållstjänster online tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning. Det måste dock säkerställas att de kontrollmetoder som krävs är rimliga och proportionerliga, innebär minsta möjliga intrång och inte går utöver vad som är strikt nödvändigt för att uppnå detta syfte. Dessa metoder bör inte innebära en orimlig börda för abonnenterna. Det är upp till tjänsteleverantören att besluta vilka kontrollmetoder som ska tillämpas, på grundval av förteckningen i artikel 3b. Exempel på nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder kan innefatta öppen information till berörda personer om kontrollmetoderna och deras syften samt lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det ur kontrollsynpunkt inte är den specifika platsen eller den specifika medlemsstaten som är av betydelse, utan snarare huruvida åtkomsten äger rum inom hemmedlemsstaten, bör inga exakta lokaliseringsuppgifter samlas in och behandlas för detta ändamål. Om autentiseringen av en abonnent är tillräcklig för att den tjänst som tillhandahålls ska kunna levereras bör ingen identifiering av abonnenten krävas. Tjänsteleverantören bör inte exakt lokalisera en abonnent i en medlemsstat genom kontroll av IP-adress eller andra metoder för geolokalisering.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Abonnenten bör kunna få tillgång till informationen om den hemmedlemsstat som verifierades och registrerades då abonnemanget tecknades.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b)  Vid tillämpningen av denna förordning kan en konsument inte åberopa att han eller hon är permanent bosatt i mer än en medlemsstat.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23c)  En leverantör som fastställt hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning bör, vid tillämpningen av denna förordning, kunna anta att den verifierade hemmedlemsstaten är abonnentens enda hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 23d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23d)  I syfte att ta vederbörlig hänsyn till den tekniska utvecklingen och framför allt industrins och konsumenternas behov bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av förteckningen över metoder för kontroll av abonnentens hemmedlemsstat. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

_________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Förordningen bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, yttrandefriheten och näringsfriheten. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med direktiven 95/46/EG27 och 2002/58/EG28. I synnerhet bör tjänsteleverantörer se till att all behandling av personuppgifter enligt denna förordning är nödvändig och proportionell i förhållande till syftet.

(24)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Förordningen bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, äganderätt, inbegripet immateriella rättigheter, yttrandefriheten och näringsfriheten. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med direktiven 95/46/EG27 och 2002/58/EG28.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade lydelse enligt direktiv 2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade lydelse enligt direktiv 2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning införs en gemensam metod för att se till att abonnenter till innehållstjänster online i unionen, när de är tillfälligt närvarande i en medlemsstat, kan få tillgång till och använda dessa tjänster.

Genom denna förordning införs en rättslig ram som säkerställer att abonnenter innehållstjänster online i unionen, när de är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat, kan få tillgång till och använda dessa tjänster, och som respekterar all relevant upphovsrätt och närstående rättigheter för det innehåll som ges tillgång till och används. Tillgång av sådant slag bör bli föremål för ändamålsenlig förhandskontroll av personernas hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där abonnenten är permanent bosatt.

(c)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där abonnenten är bosatt, så som det fastställts på grundval av artikel 3b.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  tillfälligt närvarande: en abonnents vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten.

(d)  tillfälligt närvarande i en medlemsstat: en abonnents icke permanenta vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  innehållstjänst online: en tjänst enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som en tjänsteleverantör lagligen tillhandahålla online i hemmedlemsstaten i portabel form, och som är en audiovisuell medietjänst i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU eller en tjänst vars huvudsyfte är tillhandahållande av tillgång till och användning av verk eller andra skyddade alster, eller radio- och televisionsföretags sändningar, linjärt eller på begäran, samt tillhandahålls för abonnenter på överenskomna villkor, antingen

(e)  innehållstjänst online: en tjänst enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som en tjänsteleverantör lagligen tillhandahåller online i hemmedlemsstaten i portabel form, och som är en audiovisuell medietjänst i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU eller en tjänst vars huvudsyfte är tillhandahållande av tillgång till och användning av verk eller andra skyddade alster, eller radio- och televisionsföretags sändningar, linjärt eller på begäran, samt tillhandahålls för abonnenter på överenskomna villkor.

(1)  mot betalning eller

 

(2)  utan betalning, förutsatt att abonnentens hemmedlemsstat kontrolleras av leverantören.

 

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Leverantören av innehållstjänster online ska ge abonnenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat möjlighet att få tillgång till och använda innehållstjänsten online.

(1)  Leverantören av innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning ska ge abonnenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat möjlighet att få tillgång till och använda den innehållstjänst online som är tillgänglig i hans eller hennes hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Punkt 1 påverkar inte leverantörens rätt att besluta att ge en abonnent möjlighet att få kompletterande tillgång till det lokala utbud som tjänsteleverantören har licens för i den medlemsstat där abonnenten är tillfälligt närvarande.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Leverantören av innehållstjänster online ska underrätta abonnenterna om kvaliteten på leveransen av innehållstjänster online som tillhandahålls i enlighet med punkt 1.

(3)  Leverantören av innehållstjänster online ska emellertid, om möjligt på grundval av de uppgifter som finns att tillgå för denne, vederbörligen underrätta abonnenterna, innan avtalet ingås eller, för avtal som ingås före den dag då denna förordning börjar tillämpas, i god tid före den dagen, om eventuella potentiella variationer i kvaliteten på leveransen av innehållstjänster online som tillhandahålls i enlighet med punkt 1 samt i de villkor för portabilitet som anges i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Rätt att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet

 

1.   En leverantör av en innehållstjänst online som tillhandahålls utan betalning får välja att ge sina abonnenter möjlighet att när de är tillfälligt närvarande i en medlemsstat få tillgång till och använda innehållstjänsten online under förutsättning att leverantören ändamålsenligt kontrollerar abonnentens hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning.

 

2.   Tjänsteleverantören ska informera abonnenter, relevanta innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter och innehavare av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online om sitt beslut att tillhandahålla innehållstjänsten online i enlighet med punkt 1 innan tjänsten tillhandahålls. När tjänsteleverantören informerar abonnenterna ska den använda medel som är adekvata och proportionerliga.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3b

 

Metoder för kontroll av hemmedlemsstat

 

1.   Leverantören av en innehållstjänst online som tillhandahålls mot betalning ska använda ändamålsenliga metoder för att kontrollera sina abonnenters hemmedlemsstat. Därvid ska den använda kontrollmetoder som är proportionerliga och rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med denna förordning. Dessa metoder ska inte innebära en orimlig börda för abonnenterna.

 

2.   För att fullgöra skyldigheten enligt punkt 1 i denna artikel ska leverantören använda följande kontrollmetoder:

 

(a)  Abonnentens faktureringsadress eller postadress.

 

(b)  Id-kort eller en annan giltig id-handling som bekräftar abonnentens hemmedlemsstat, inklusive genom användning av e-identifieringstjänster om så är möjligt.

 

(c)  Abonnentens bankuppgifter, t.ex. dennes bankkonto, kreditkort eller betalkort.

 

(d)  Bevis för att abonnenten är part i ett avtal om internet- eller telefonanslutning i medlemsstaten.

 

(e)  Bevis för att abonnenten betalar licensavgift för andra tjänster som tillhandahålls i medlemsstaten, t.ex. radio och tv i allmänhetens tjänst.

 

(f)  Bevis för installationsplatsen för en digitalbox eller en liknande anordning som används för tillhandahållande av tjänster till abonnenten.

 

(g)  Bevis för registrering i nationella, regionala eller lokala röstlängder om sådana är offentligt tillgängliga.

 

3.  Leverantören ska välja vilken av kontrollmetoderna i punkt 2 som ska användas.

 

4.  Om hemmedlemsstaten inte kan kontrolleras tillräckligt på grundval av en enda kontrollmetod ska leverantören använda en kombination av maximalt två metoder. Kontrollen av hemmedlemsstaten ska inte upprepas om det inte finns särskild anledning till detta.

 

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7b med avseende på ändringar av förteckningen över metoder för kontroll av abonnentens hemmedlemsstat i punkt 2 i denna artikel för att uppdatera den i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen. När kommissionen antar dessa delegerade akter ska den samråda med experter och företrädare för industrin och konsumenterna för att säkerställa att principerna enligt punkt 1 i denna artikel respekteras.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avtalsbestämmelser, inbegripet avtalsbestämmelser mellan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, eller innehavare av andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehåll i innehållstjänster online, å ena sidan, och tjänsteleverantörer å andra sidan, samt mellan tjänsteleverantörerna och abonnenter, som strider mot artiklarna 3.1 och 4 ska vara ogiltiga.

(1)  Avtalsbestämmelser, inbegripet bestämmelser i avtal mellan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, eller innehavare av andra rättigheter som är relevanta för tillgången till och användningen av innehåll i innehållstjänster online och leverantörer av innehållstjänster online, samt mellan sådana leverantörer och deras abonnenter, ska vara ogiltiga om de strider mot denna förordning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Efterlevnad av skyldigheterna enligt denna förordning ska inte utgöra ett motiverat skäl för anpassningar av avgifter eller taxor, eller någon annan ändring av de finansiella förbindelserna mellan abonnenten, leverantören och eventuella innehavare av rättigheter.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Trots vad som sägs i punkt 1 kan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter eller av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online kräva att tjänsteleverantören använder lämpliga metoder för att kontrollera att innehållstjänsten online tillhandahålls i enlighet med artikel 3.1, förutsatt att de lämpliga metoderna är rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet.

utgår

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Bestämmelserna i denna förordning ska gälla oavsett vilken lag som är tillämplig på avtal mellan leverantörer av innehållstjänster online och innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter eller innehavare av andra rättigheter som är relevanta för tillgången till och användningen av innehåll i innehållstjänster online, eller på avtal mellan sådana leverantörer och deras abonnenter.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, i synnerhet i samband med kontroll enligt artikel 5.2, ska utföras i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning ska utföras i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. I synnerhet ska tjänsteleverantörer säkerställa att all behandling av personuppgifter enligt denna förordning är nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska även tillämpas på avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före den dag då förordningen börjar tillämpas, om de efter detta datum är relevanta för tillhandahållandet av, tillgången till och användningen av innehållstjänsten online i enlighet med artikel 3.

Denna förordning ska även tillämpas på avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före den dag då förordningen börjar tillämpas, om de efter detta datum är relevanta för tillhandahållandet av, tillgången till och användningen av innehållstjänsten online i enlighet med artiklarna 3 och 3a.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Utvärdering

 

1  Tre år efter denna förordnings ikraftträdande och därefter vart tredje år ska kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning och överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet.

 

2.  Den rapport som avses i punkt 2 ska bl.a. inbegripa en utvärdering av ändamålsenligheten i metoderna för kontroll av hemmedlemsstat, inklusive nyligen framtagna branschstandarder och metoder, samt, om så krävs, en bedömning av behovet av en översyn. I rapporten ska man i synnerhet göra en bedömning av huruvida rättsinnehavarnas intäkter och de priser som konsumenterna fått betala har varierat väsentligt. Kommissionens rapport ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag eller ett annat instrument än lagstiftning.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 7b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3b.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den …*.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3b.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3b.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

________________

 

* Datum för denna förordnings ikraftträdande.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

Referensnummer

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

12.5.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ÄNDRINGSFÖRSLAG

12.5.2016

Associerat/associerade utskott – Tillkännagivande i kammaren

28.4.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Marco Zullo

2.2.2016

Behandling i utskott

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Antagande

29.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (*) (15.7.2016)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Föredragande av yttrande (*): Sabine Verheyen

(*)   Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att ge konsumenterna möjlighet att ta med sig onlineinnehåll som de har laglig tillgång till i sin hemmedlemsstat när de reser i EU, på basis av en ”juridisk fiktion”. Den skyldighet att tillhandahålla portabilitet som införs genom förslaget ålägger inte tjänsteleverantörerna att köpa en separat licens eller omförhandla befintliga licenser. De ska dock genomföra relevant mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande av verk m.m. utgående från de tillstånd de redan har mottagit från rättsinnehavarna avseende abonnentens hemmedlemsstat. Därmed är portabilitet enligt denna förordning en oeftergivlig konsumenträttighet.

CULT-utskottet anser det synnerligen viktigt att man i samband med portabla innehållstjänster online i hela EU säkerställer skydd för och främjande av europeisk kulturell och språklig mångfald samt europeiska verk. Enligt föredraganden behöver man dock inte klargöra att portabilitet inte innebär gränsöverskridande tillgång, eftersom detta är något som inte ingår i tillämpningsområdet för denna förordning. Gränsöverskridande portabilitet kommer varken att äventyra eller avskaffa territorialitetsprincipen, eftersom den, liksom det värde som tillförs genom exklusiva rättigheter, är viktiga för att den kreativa och kulturella sektorn ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft och se till att finansieringen av den är hållbar, framför allt inom den audiovisuella sektorn. Den höga skyddsnivå som upphovsrätt och närstående rättigheter tillförsäkras enligt unionslagstiftningen ger ett incitament till skapandet av innehåll och utgör en grundval för den kulturella mångfalden i Europa.

Tillämpningsområde

Föredraganden delar kommissionens uppfattning att förslaget till förordning ska tillämpas på sådana innehållstjänster online som utgående från ett avtal ger abonnenterna tillgång till tjänster såsom streaming, nedladdning eller någon annan teknik som möjliggör användning av innehållet.

För tydlighetens skull anser föredraganden att kommissionens ursprungliga förslag bör ändras så att det utesluts att ett enkelt inloggningssystem eller betalning av en obligatorisk avgift, t.ex. en radio- och tv-licensavgift, utgör ett avtal enligt denna förordning.

Föredraganden stöder helt och fullt kommissionens uppfattning att förordningen ska tillämpas på innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning respektive utan betalning i den mån som leverantören kontrollerar hemmedlemsstaten för sina abonnenter. Om leverantören av en avgiftsfri tjänst skulle besluta att tillhandahålla portabilitet måste denna inrätta ett system för kontroll av abonnentens hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning.

Definitioner

Hemmedlemsstat

Föredraganden anser att definitionen av ”hemmedlemsstat” måste preciseras för att osäkerhet om rättsläget ska kunna undvikas och för att tjänsteleverantörer ska kunna genomföra förordningen operativt. Begreppet ”hemvist” definieras inte tydligt i EU-lagstiftningen. Det förekommer olika definitioner i unionens sekundärlagstiftning och rättspraxis. Föredraganden av yttrandet föreslår att den definition som domstolen fastställt i mål C-452/93 P, Pedro Magdalena Fernández mot Europeiska gemenskapernas kommission, bör följas. Unionen använder nu definitionen i regler och bestämmelser som ska tillämpas på EU:s egen personal. Definitionen innehåller klara riktlinjer för hur en persons hemmedlemsstat ska bedömas.

Tillfällig vistelse

När det gäller definitionen av ”tillfällig vistelse” tillstyrker föredraganden fullständigt kommissionens tillvägagångssätt, nämligen att längden på vistelsen i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten inte bör begränsas till ett visst antal dagar eller veckor, eftersom detta skulle äventyra förordningens främsta syfte, vilket är att ge alla konsumenter möjlighet att föra med sig sitt lagligen förvärvade onlineinnehåll under resor inom EU. En Erasmusstudent bör till exempel ha möjlighet att föra med sig sitt lagligen förvärvade innehåll utomlands under hela sin vistelse. Detsamma gäller för konsumenter med många arbetsresor. Att begränsa antalet dagar skulle förfördela dessa personer. Föredraganden ger också sitt fulla stöd till kommissionens strategi att inte tillåta ständig positionsövervakning. Begränsning av utlandsvistelsen till ett specifikt antal dagar skulle kräva konstant IP-spårning, vilket bör undvikas. När begreppet hemvist är väl definierat och kontrollåtgärderna är effektiva och rimliga finns det inte heller någon orsak att begränsa vistelsen till ett specifikt antal dagar, eftersom riskerna för missbruk självfallet begränsas.

Effektiv kontroll av hemmedlemsstat

För att säkerställa att förordningen genomförs snabbt och korrekt även operativt föreslår föredraganden att det ska införas effektiva kontroller för att fastställa hemvisten för en abonnent när denna vill använda tjänsten, och senare på kontinuerlig basis. Detta bör dock inte ske genom fortlöpande IP-spårning utan genom kontroll av IP-adresser för att risken för missbruk ska kunna undvikas.

För att uppnå så stor rättssäkerhet som möjligt föreslår föredraganden att kommissionen ska uppmanas att genom en delegerad akt tillsammans med branschen ta fram en icke uttömmande förteckning över metoder för hemvistkontroll som tjänsterna kan tillämpa för att effektivt kontrollera en abonnents hemvist när denna vill utnyttja de gränsöverskridande portabilitetstjänsterna. Förteckningen kan till exempel innefatta en bekräftelse över installering av en digitalbox, ett lokalt bankkonto, deltagande i val på hemvisten, skatteintyg m.m. Kommissionen får ändra förteckningen efter samråd med tjänsteleverantörer och rättsinnehavare. För fortlöpande kontroll av abonnentens hemvist kan det vara nyttigt att kontrollera IP-adresser.

I enlighet med kommissionens förslag föreslår föredraganden att tjänsteleverantörer ska ansvara för att kontrollera abonnentens hemmedlemsstat. För att stärka rättsinnehavarnas ställning får dessa dessutom dra in de rättigheter som licensierats till en tjänsteleverantör om leverantören på begäran inte kan styrka att den genomför hemvistkontrollerna i enlighet med denna förordning.

Tillämpningsdatum

Rättsinnehavare och tjänsteleverantörer kommer sannolikt fortsättningsvis att förhandla och utbyta bästa praxis med kommissionen ifråga om åtgärderna för hemvistkontroll. Slutförandet av sådana diskussioner kommer sannolikt att ta längre tid än enbart 6 månader. Trots det skulle föredraganden vilja uppmana rättsinnehavarna, tjänsteleverantörerna och kommissionen att ta fram en förteckning över lämpliga metoder för hemvistkontroll, så att denna förordning kan träda i kraft senast 12 månader efter det att den offentliggjorts.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Eftersom den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser och bland annat bygger på den fria rörligheten för tjänster och personer bör konsumenterna kunna använda innehållstjänster online för att få tillgång till innehåll såsom musik, spel, filmer eller idrottsevenemang, inte endast i hemmedlemsstaten utan också när de är tillfälligt närvarande i andra medlemsstater i unionen. Därför bör hinder som försvårar gränsöverskridande tillgång till och användning av sådana innehållstjänster online undanröjas.

(1)  Eftersom den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser och bland annat bygger på den fria rörligheten för tjänster och personer bör konsumenterna kunna använda innehållstjänster online för att få laglig tillgång till innehåll såsom musik, spel, filmer eller idrottsevenemang, inte endast i hemmedlemsstaten utan också när de tillfälligt vistas i andra medlemsstater i unionen. Därför bör hinder som försvårar gränsöverskridande tillfällig tillgång till och användning av lagligen förvärvade innehållstjänster online undanröjas.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den tekniska utvecklingen har lett till många olika typer av utrustning, såsom surfplattor och smarttelefoner, som alltmer underlättar användningen av innehållstjänster online genom att ge konsumenterna tillgång till dessa tjänster oavsett var de än befinner sig. I konsumentledet finns en snabbt växande efterfrågan på tillgång till innehåll och innovativa onlinetjänster, inte bara i hemmedlemsstaten utan också när de är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat i unionen.

(2)  Den tekniska utvecklingen har lett till många olika typer av utrustning, såsom surfplattor och smarttelefoner, som alltmer underlättar användningen av innehållstjänster online genom att ge konsumenterna tillgång till dessa tjänster oavsett var de än befinner sig. I konsumentledet finns en växande efterfrågan på tillgång till innehåll och innovativa onlinetjänster, inte bara i hemmedlemsstaten utan också när konsumenterna tillfälligt vistas i en annan medlemsstat i unionen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I samband med innehållstjänster online som tillhandahålls med portabilitet inom unionen är det synnerligen viktigt att säkerställa skydd för och främjande av europeisk kulturell och språklig mångfald samt europeiska audiovisuella verk.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Den höga skyddsnivå som upphovsrätt och närstående rättigheter tillförsäkras enligt unionslagstiftningen ger ett incitament till skapandet av innehåll och utgör en grundval för den kulturella mångfalden i Europa.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Konsumenterna ingår allt oftare avtal med tjänsteleverantörer om tillhandahållande av innehållstjänster online. Konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat i unionen kan emellertid ofta inte får tillgång till eller använda de innehållstjänster online de har förvärvat rätten att använda i sina hemländer.

(3)  Konsumenterna ingår allt oftare avtal med tjänsteleverantörer om tillhandahållande av innehållstjänster online. Konsumenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat i unionen kan emellertid ofta inte tillgång till eller använda de innehållstjänster online de lagligen har förvärvat rätten att använda i sina hemmedlemsstater.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det finns en rad hinder för tillhandahållandet av sådana tjänster till konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Vissa onlinetjänster omfattar innehåll, såsom musik, spel och filmer, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionsrätten. Hindren för gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online beror i synnerhet på att rättigheterna för sändning av innehåll som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, såsom audiovisuella verk, ofta är licensierade på territoriell basis, och på att leverantörer av onlinetjänster kan välja att endast betjäna vissa specifika marknader.

(4)  Det finns en rad hinder för tillhandahållandet av sådana tjänster till konsumenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. Vissa onlinetjänster omfattar innehåll, såsom musik, spel och filmer, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionsrätten. Hindren för gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online beror i synnerhet på att rättigheterna för sändning av innehåll som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, såsom audiovisuella verk, inte alltid har gränsöverskridande licens eller redan har sålts exklusivt inom ett geografiskt område, och på att leverantörer av onlinetjänster kan välja att endast betjäna vissa specifika marknader. Dessa förfaranden spelar en viktig roll i finansieringen av europeiskt kulturellt innehåll och tillgodoser behoven på de europeiska marknaderna. Även om sådana förfaranden inte bör försvåra konsumenternas lagliga tillgång till och användning av innehållstjänster online när de tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, är det territoriella licenssystemet fortsatt avgörande för att en stark europeisk kulturell mångfald ska kunna föras vidare.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Domstolen har i de förenade målen C-403/08 och C-429/08, Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631 fastslagit att vissa begränsningar av tillhandahållandet av tjänster inte kan motiveras utifrån syftet att skydda immateriella rättigheter.

(11)  Domstolen har i de förenade målen C-403/08 och C-429/08, Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631 fastslagit att en begränsning av tillhandahållandet av tjänster, innebärande ett förbud mot användningen av utländsk avkodningsutrustning i samband med en krypterad satellitsändningstjänst för direktsända idrottsevenemang, inte kan motiveras utifrån syftet att skydda immateriella rättigheter.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Därför är syftet med denna förordning att anpassa den rättsliga ramen för att säkerställa att licensiering av rättigheter inte längre utgör hinder för gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online i unionen, och att gränsöverskridande portabilitet kan säkerställas.

(12)  Därför är syftet med denna förordning att anpassa den rättsliga ramen för att säkerställa en gemensam metod för tillhandahållandet av innehållstjänster online genom att inrätta en strikt tolkningsbar rättslig fiktion för att tillåta gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online ifall konsumenterna lagligen förvärvat innehållet och tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än sina hemmedlemsstater. När det gäller den audiovisuella sektorn bör detta dessutom ske utan att territorialitetsprincipen äventyras eller avskaffas, eftersom det skulle innebära en oproportionerlig förlust för rättsinnehavarna och en avsevärd snedvridning av marknaden för audiovisuellt innehåll. Denna förordning har inte till syfte att ändra och bör inte påverka det befintliga systemet med territoriell licensiering, vilket är avgörande för finansieringen, produktionen och distributionen av europeiska audiovisuella verk.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  I vilket fall som helst bör det göras åtskillnad mellan portabilitet och begreppet gränsöverskridande tillgång, eftersom det senare inte ingår i tillämpningsområdet för denna förordning. En ökad portabilitet för lagligt tillgängliga och lagligen förvärvade innehållstjänster skulle kunna vara ett viktigt steg för att avskaffa omotiverad geoblockering.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Förordningen bör därför tillämpas på sådana innehållstjänster online som en tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de behövliga rättigheterna från rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt område, levererar till sina abonnenter på grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, inbegripet genom streaming, nedladdning eller någon annan teknik som möjliggör användning av innehållet. En registrering för att få innehållsaviseringar eller blotta godtagandet av HTML-kakor bör inte betraktas som ett avtal om tillhandahållande av innehållstjänster online i den mening som avses i denna förordning.

(13)  Förordningen bör därför tillämpas på sådana innehållstjänster online som en tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de behövliga rättigheterna från rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt område, levererar till sina abonnenter på grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, inbegripet genom streaming, nedladdning eller någon annan teknik som möjliggör användning av innehållet. En registrering för att få innehållsaviseringar, blotta godtagandet av HTML-kakor, ett enkelt inloggningssystem, till exempel ett system vilket främst har utformats för programrekommendationer respektive individanpassade reklamtjänster, en betalning av en allmän, obligatorisk avgift – exempelvis en radio- eller tv-licensavgift – eller utbyte eller överföring av uppgifter bör inte betraktas som ett avtal om tillhandahållande av innehållstjänster online i den mening som avses i denna förordning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Denna förordning bör endast gälla sådana innehållstjänster online som abonnenterna i praktiken kan få tillgång till och använda i sin hemmedlemsstat utan att vara begränsade till en särskild plats, eftersom det inte är lämpligt att kräva att tjänsteleverantörer som inte erbjuder portabilitet i hemlandet ska göra det över gränserna.

(15)  Denna förordning bör endast gälla sådana innehållstjänster online som abonnenterna i praktiken kan få tillgång till och använda i sin hemmedlemsstat utan att vara begränsade till en särskild plats i denna medlemsstat, eftersom det inte är lämpligt att kräva att tjänsteleverantörer som inte erbjuder portabilitet i abonnentens hemmedlemsstat ska göra det över gränserna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning ingår också i tillämpningsområdet för denna förordning i den mån som leverantören kontrollerar hemmedlemsstaten för sina abonnenter. Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning och vars leverantörer inte kontrollerar abonnenternas hemmedlemsstat bör inte omfattas av denna förordning eftersom det skulle innebära en stor förändring av det sätt på vilket dessa tjänster tillhandahålls och medföra orimligt höga kostnader om de skulle inkluderas. När det gäller kontrollen av abonnentens hemmedlemsstat bör den göras med hjälp av uppgifter om betalning av licensavgift för andra tjänster som tillhandahålls i hemmedlemsstaten, förekomst av avtal för Internet- eller telefonanslutning, IP-adress eller annan form av autentisering, om dessa uppgifter gör det möjligt för tjänsteleverantören att få rimliga indikatorer för abonnenternas hemmedlemsstat.

(17)  Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning ingår också i tillämpningsområdet för denna förordning i den mån leverantören redan har inrättat ett kontrollsystem som kontrollerar hemmedlemsstaten för sina abonnenter med samma grad av säkerhet som för tjänster som tillhandahålls mot betalning. Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning och vars leverantörer inte har inrättat ett kontrollsystem kan fritt välja att ge sina abonnenter möjlighet att få tillgång till och använda deras tjänst i enlighet med denna förordning. Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning och vars leverantörer inte redan har inrättat ett kontrollsystem för att kontrollera hemmedlemsstaten för sina abonnenter med samma grad av säkerhet som för tjänster som tillhandahålls mot betalning bör inte omfattas av denna förordning eftersom det skulle innebära en stor förändring av det sätt på vilket dessa tjänster tillhandahålls och medföra orimligt höga kostnader om de skulle inkluderas obligatoriskt. Eftersom innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning inte desto mindre är viktiga aktörer på marknaden, bör det fortfarande vara möjligt för dem att erbjuda sina abonnenter gränsöverskridande portabilitet när de har de metoder som gör det möjligt att kontrollera abonnenternas hemmedlemsstat med samma grad av säkerhet som för tjänster som tillhandahålls mot betalning. Om leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning väljer att använda sig av denna möjlighet, bör de vara skyldiga att uppfylla bestämmelserna i denna förordning på samma sätt som leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att garantera gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online är det nödvändigt att kräva att leverantörer av onlinetjänster ger sina abonnenter möjlighet att använda tjänsterna i de medlemsstater där de tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång till samma innehåll på samma typer och antal apparater för samma antal användare och med samma funktioner som i hemmedlemsstaten. Denna skyldighet är tvingande, och parterna kan således inte utesluta den, avvika från den eller ändra dess verkan. Åtgärder som vidtas av en tjänsteleverantör och som skulle hindra abonnenten från att få tillgång till eller använda en tjänst när abonnenten är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat, som till exempel begränsningar av tjänstens funktioner eller av leveranskvaliteten skulle innebära ett kringgående av skyldigheten att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online och därför strida mot denna förordning.

(18)  För att säkerställa gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online är det nödvändigt att kräva att leverantörer av onlinetjänster ger sina abonnenter möjlighet att använda tjänsterna i de medlemsstater där de tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång till samma innehåll på samma typer och antal apparater för samma antal användare och med samma funktioner som i hemmedlemsstaten. Denna skyldighet är tvingande, och parterna kan således inte utesluta den, avvika från den eller ändra dess verkan. Åtgärder som vidtas av en tjänsteleverantör och som skulle hindra abonnenten från att få tillgång till eller använda en tjänst när abonnenten tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, och som inte skulle strida mot denna förordning, som till exempel begränsningar av tjänstens funktioner eller av leveranskvaliteten skulle innebära ett kringgående av skyldigheten att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online och därför strida mot denna förordning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  En avvikelse från skyldigheten att erbjuda gränsöverskridande portabilitet för viss utrustning som inte är bärbar kan tillåtas under mycket begränsade omständigheter ifall säkerställandet av en abonnents tillgång skulle kräva att onlinetjänsteleverantören ingår ett särskilt avtal med en tredje part som är utrustningstillverkare eller ansvarar för plattformar, eftersom detta kan vara tekniskt omöjligt eller en juridisk utmaning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  I syfte att säkerställa att leverantörer av innehållstjänster online uppfyller skyldigheten att tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster utan att förvärva de relevanta rättigheterna i en annan medlemsstat, är det nödvändigt att fastställa att de tjänsteleverantörer som lagligen tillhandahåller portabla innehållstjänster online i abonnenternas hemmedlemsstat alltid har rätt att tillhandahålla sådana tjänster till sina abonnenter när dessa är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Detta bör uppnås genom att man preciserar att tillhandahållandet, tillgången till och användning av sådant innehåll online ska anses äga rum i hemmedlemsstaten.

(20)  I syfte att säkerställa att leverantörer av innehållstjänster online uppfyller skyldigheten att tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster utan att den territoriella exklusiviteten överskrids, är det nödvändigt att fastställa att de tjänsteleverantörer som lagligen tillhandahåller portabla innehållstjänster online i abonnenternas hemmedlemsstat alltid har rätt att tillhandahålla sådana tjänster till sina abonnenter när dessa tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. Detta bör uppnås genom att man preciserar att tillhandahållandet, tillgången till och användning av sådant innehåll online ska anses äga rum i hemmedlemsstaten. Denna rättsliga fiktion bör inte hindra leverantören att erbjuda abonnenter, som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, innehåll online som leverantören lagligen tillhandahåller i denna medlemsstat. Den bör dessutom inte tolkas på ett sådant sätt att den hindrar en tjänsteleverantör från att erbjuda sina tjänster till en abonnent som befinner sig permanent i en annan medlemsstat, under förutsättning att de nödvändiga licenserna har förvärvats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG och direktiv 2014/26/EU 1a och att de har tillstånd från rättsinnehavarna att använda deras innehåll.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter innebär detta att relevant mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande av verk och andra skyddade alster samt alla utdrag och/eller allt vidareutnyttjande från databaser som skyddas av rättigheter i sitt eget slag, och som uppstår när en tjänst tillhandahålls till abonnenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska anses äga rum i abonnenternas hemmedlemsstat. Tjänsteleverantörerna bör därför anses utföra sådana handlingar på grundval av respektive tillstånd från de berörda rättighetsinnehavarna i abonnenternas hemmedlemsstat. När tjänsteleverantörer, på grundval av ett tillstånd från de berörda rättighetsinnehavarna, kan bedriva överföring till allmänheten eller återgivning i abonnentens hemmedlemsstat bör en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten kunna få tillgång till och använda tjänsten och vid behov utföra alla relevanta former av mångfaldigande, som t.ex. nedladdning, som han eller hon skulle ha rätt att göra i sin hemmedlemsstat. Tillhandahållande av innehållstjänster online från en tjänsteleverantör till en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, och sådana abonnenters användning av tjänsten i enlighet med denna förordning bör inte utgöra en överträdelse av upphovsrätten och närstående rättigheter eller andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehållet i tjänsten.

(21)  För licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter innebär detta att relevant mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande av verk och andra skyddade alster samt alla utdrag och/eller allt vidareutnyttjande från databaser som skyddas av rättigheter i sitt eget slag, och som uppstår när en tjänst tillhandahålls till abonnenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska anses äga rum i abonnenternas hemmedlemsstat. Tjänsteleverantörerna bör därför anses utföra sådana handlingar på grundval av respektive tillstånd från de berörda rättsinnehavarna i abonnenternas hemmedlemsstat. När tjänsteleverantörer, på grundval av ett tillstånd från de berörda rättsinnehavarna, kan bedriva överföring till allmänheten eller återgivning i abonnentens hemmedlemsstat bör en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten kunna få tillgång till och använda tjänsten och vid behov utföra alla relevanta former av mångfaldigande, som t.ex. nedladdning, som han eller hon skulle ha rätt att göra i sin hemmedlemsstat. Under förutsättning att abonnentens hemmedlemsstat har kontrollerats på ett effektivt sätt i enlighet med denna förordning, bör tillhandahållande av innehållstjänster online från en tjänsteleverantör till en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, och sådana abonnenters användning av tjänsten i enlighet med denna förordning, inte utgöra en överträdelse av upphovsrätten och närstående rättigheter eller andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehållet i tjänsten.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  För att säkra kulturell och språklig mångfald samt produktionen, marknadsföringen och distributionen av kreativt innehåll i hela unionen, särskilt när det gäller den audiovisuella sektorn samt författares och andra upphovsmäns rättigheter som skyddas av upphovsrätten, bör denna förordning begränsas till gränsöverskridande portabilitet för lagligen förvärvat innehåll och bör under inga omständigheter utvidgas till att omfatta gränsöverskridande tillgång till innehållstjänster online i medlemsstater, där leverantören av innehållstjänsten online inte har något tillstånd från upphovsmännen och rättsinnehavarna att använda detta innehåll.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  Leverantörer och innehavare av rättigheter av relevans för tillhandahållandet av innehållstjänster online bör inte få kringgå tillämpningen av denna förordning genom att välja ett tredjelands lagstiftning som tillämplig lag på avtal mellan dem eller på avtal mellan leverantörer och abonnenter.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Om abonnenten inte tillhandahåller den nödvändiga informationen och leverantören inte kan kontrollera hemmedlemsstaten enligt kraven i denna förordning bör leverantören till följd av detta inte erbjuda gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online till en sådan abonnent enligt denna förordning.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Tjänsteleverantörer bör säkerställa att deras abonnenter får tillräckligt information om villkoren för utnyttjandet av innehållstjänster online i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten. Förordningen gör det möjligt för rättighetsinnehavarna att kräva att tjänsteleverantören använder lämpliga metoder för att verifiera att innehållstjänster online tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning. Det bör dock säkerställas att metoderna är rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Exempel på nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder kan innefatta kontroll av IP-adress i stället för fortlöpande positionsövervakning, öppen information till berörda personer om kontrollmetoderna och deras syften samt lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det ut kontrollsynpunkt inte är platsen som är av betydelse, utan snarare i vilken medlemsstat som abonnenten har åtkomst till tjänsten, bör inga exakta lokaliseringsuppgifter samlas in och behandlas för detta ändamål. Om autentiseringen av en abonnent är tillräcklig för att den tjänst som tillhandahålls ska kunna levereras bör ingen identifiering av abonnenten krävas.

(23)  Tjänsteleverantörer bör säkerställa att deras abonnenter får tillräckligt med information om villkoren för utnyttjandet av innehållstjänster online i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten. Förordningen ålägger tjänsteleverantören att använda lämpliga metoder för att verifiera att innehållstjänster online tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning. Den förteckning över kontrollmetoder som anges i denna förordning har till syfte att skapa rättslig säkerhet för de kontrollmetoder som ska användas av tjänsteleverantörer , samtidigt som tillräckliga och flexibla metoder tillhandahålls genom vilka tjänsteleverantörerna kan autentisera och kontrollera abonnenternas åtkomst och hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Rättsinnehavarna får dra in de rättigheter som licensierats till en tjänsteleverantör om leverantören inte kan styrka att den uppfyller skyldigheten att på ett effektivt sätt kontrollera abonnentens hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning. Det är dock nödvändigt att säkerställa att metoderna för autentisering och kontroll är effektiva och anpassade till den berörda innehållstjänsten online samt rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. I varje enskilt fall bör hänsyn tas till en viss kontrollmetod i den aktuella medlemsstaten och för den aktuella typen av innehållstjänst online. För att säkerställa rättslig säkerhet bör leverantörer ta hjälp av en kombination av minst två av de kontrollmetoder som föreskrivs i denna förordning och som rättsinnehavarna och tjänsteleverantörerna kommer överens om. Exempel på nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder kan innefatta kontroll av IP-adress i stället för fortlöpande positionsövervakning, tillhandahållande av öppen information till berörda personer om kontrollmetoderna och deras syften samt lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det ur kontrollsynpunkt inte är platsen som är av betydelse, utan snarare huruvida personen har åtkomst till tjänsten i hans eller hennes hemmedlemsstat eller inte, bör inga exakta lokaliseringsuppgifter utöver en ursprunglig hemvistkontroll samlas in och behandlas för detta ändamål. Om autentiseringen av en abonnent är tillräcklig för att den tjänst som tillhandahålls ska kunna levereras bör ingen identifiering av abonnenten krävas.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b)  För att säkerställa gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att göra det möjligt att ändra förteckningen över metoder för kontroll av en abonnents hemmedlemsstat, förberedd och utarbetad i samråd med branschen, medräknat småskaliga rättsinnehavare. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa en jämlik delaktighet i utarbetandet av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och dessa experter ges systematiskt tillträde till sammanträdena i de av kommissionens expertgrupper som ansvarar för att utarbeta delegerade akter.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Förordningen bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, yttrandefriheten och näringsfriheten. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med direktiven 95/46/EG27 och 2002/58/EG28. I synnerhet bör tjänsteleverantörer se till att all behandling av personuppgifter enligt denna förordning är nödvändig och proportionell i förhållande till syftet.

(24)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Förordningen bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, rätten till egendom, inklusive immateriella rättigheter, yttrandefriheten och näringsfriheten. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med direktiven 95/46/EG27 och 2002/58/EG28. I synnerhet bör tjänsteleverantörer se till att all behandling av personuppgifter enligt denna förordning är nödvändig och proportionell i förhållande till syftet.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade lydelse enligt direktiv 2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Denna förordning bör respektera de förpliktelser som unionen är bunden av i internationella fördrag för skydd av upphovsrätten och närstående rättigheter, i synnerhet Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, Wipos (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) fördrag om upphovsrätt och Wipos fördrag om framföranden och fonogram.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Eftersom förordningen kommer att tillämpas på vissa avtal och rättigheter som tillkommit före den dag då förordningen börjar tillämpas är det också lämpligt att föreskriva en rimlig tidsfrist mellan datumet för förordningens ikraftträdande och datumet för dess tillämpning, som tillåter rättsinnehavare och tjänsteleverantörer att göra de arrangemang som krävs för att anpassa sig till den nya situationen samt ger tjänsteleverantörer möjlighet att ändra villkoren för användning av de tjänster som de tillhandahåller.

(27)  Eftersom förordningen kommer att tillämpas på vissa avtal och rättigheter som tillkommit före den dag då förordningen börjar tillämpas är det också lämpligt att föreskriva en rimlig tidsfrist mellan datumet för förordningens ikraftträdande och datumet för dess tillämpning, som tillåter rättsinnehavare och tjänsteleverantörer att göra de arrangemang som krävs för att anpassa sig till den nya situationen samt ger tjänsteleverantörer möjlighet att ändra villkoren för användning av de tjänster som de tillhandahåller. Ändringar av villkoren för användning av innehållstjänster online som erbjuds i paket där man kombinerar en elektronisk kommunikationstjänst och en innehållstjänst online enbart för att uppfylla bestämmelserna i denna förordning bör inte medföra någon rätt för abonnenter, enligt nationell lagstiftning som införlivar regelverket för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, att säga upp avtal om tillhandahållande av sådana elektroniska kommunikationstjänster.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  I syfte att uppnå målet att säkerställa gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online i unionen är det lämpligt att anta en förordning, som är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för att garantera en enhetlig tillämpning av reglerna för gränsöverskridande portabilitet i medlemsstaterna, och att de träder i kraft samtidigt för alla innehållstjänster online. Endast en förordning ger den rättssäkerhet som krävs för att konsumenterna till fullo ska kunna dra nytta av gränsöverskridande portabilitet i hela unionen.

(28)  I syfte att uppnå målet att säkerställa gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online i unionen är det lämpligt att anta en förordning, som är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för att garantera en enhetlig tillämpning av reglerna för gränsöverskridande portabilitet i medlemsstaterna, och att de träder i kraft samtidigt för alla innehållstjänster online. Endast en förordning ger den rättssäkerhet som krävs för att konsumenterna till fullo ska kunna dra nytta av gränsöverskridande portabilitet i hela unionen; detta val av lagstiftningsakt återspeglar de speciella målen med bestämmelser som rör gränsöverskridande portabilitet och de särskilda omständigheter som ligger till grund för dem, och det bör därför under inga omständigheter betraktas som ett prejudikat för unionens senare lagstiftningsakter på området upphovsrätt.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning införs en gemensam metod för att se till att abonnenter till innehållstjänster online i unionen, när de är tillfälligt närvarande i en medlemsstat, kan få tillgång till och använda dessa tjänster.

Genom denna förordning införs en gemensam metod för att se till att abonnenter till lagligen förvärvade innehållstjänster online i hemmedlemsstaten, när de tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat, kan få tillgång till och använda dessa tjänster, samtidigt som all relevant upphovsrätt och närstående rättigheter för det innehåll som görs tillgängligt och används respekteras, under förutsättning att leverantören av innehållstjänster online har kontrollerat abonnentens hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3b (ny).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där abonnenten är permanent bosatt.

(c)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där abonnenten är permanent bosatt, definierad som den plats där vederbörande permanent eller varaktigt har etablerat sina huvudsakliga intressen med avsikt att denna situation ska hålla sig stabil, en plats dit en person regelbundet återvänder och till vilken vederbörande har en fortlöpande koppling, såsom fastställts i enlighet med kontrollmetoderna i denna förordning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  tillfälligt närvarande: en abonnents vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten.

(d)  tillfällig vistelse: en abonnents tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, under förutsättning att abonnenten inte flyttar sin plats för huvudsakliga intressen dit.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  innehållstjänst online: en tjänst enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som en tjänsteleverantör lagligen tillhandahålla online i hemmedlemsstaten i portabel form, och som är en audiovisuell medietjänst i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU eller en tjänst vars huvudsyfte är tillhandahållande av tillgång till och användning av verk eller andra skyddade alster, eller radio- och televisionsföretags sändningar, linjärt eller på begäran, samt tillhandahålls för abonnenter på överenskomna villkor, antingen

(e)  innehållstjänst online: en tjänst enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som en tjänsteleverantör lagligen tillhandahåller online i hemmedlemsstaten i portabel form, och som är en audiovisuell medietjänst i den mening som avses i direktiv 2010/13/EU eller en tjänst vars huvudsyfte är tillhandahållande av laglig tillgång till och användning av verk och andra skyddade alster, eller radio- och televisionsföretags sändningar, linjärt eller på begäran,

(1)  mot betalning eller

 

(2)  utan betalning, förutsatt att abonnentens hemmedlemsstat kontrolleras av leverantören.

 

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Den skyldighet som avses i punkt 1 ska inte omfatta gränsöverskridande tillgång till innehåll online som tjänsteleverantören inte har fått tillstånd från rättsinnehavaren att använda.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Leverantören av innehållstjänster online ska underrätta abonnenterna om kvaliteten på leveransen av innehållstjänster online som tillhandahålls i enlighet med punkt 1.

(3)  Leverantören av innehållstjänster online ska, där så är möjligt och utifrån de uppgifter som leverantören har tillgång till, underrätta abonnenterna i förväg om kvaliteten på leveransen av innehållstjänster online som tillhandahålls i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Valfria bestämmelser

 

Den leverantör som tillhandahåller en innehållstjänst online utan betalning och som inte redan har inrättat ett kontrollsystem för att kontrollera abonnenternas hemmedlemsstat med samma grad av säkerhet som för tjänster som tillhandahålls mot betalning kan ge en abonnent som tillfälligt vistas i en medlemsstat möjlighet att få tillgång till och använda innehållstjänsten online under förutsättning att

 

(a)  leverantören kontrollerar abonnenternas hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning,

 

(b)  leverantören informerar berörda innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter eller innehavare av andra rättigheter som är relevanta för innehållet i en innehållstjänst online, samt abonnenterna, inom en rimlig tidsperiod innan möjlighet till sådan tillgång och användning ges, och

 

(c)  leverantören tillämpar bestämmelserna i denna förordning från den stund då denna möjliggör gränsöverskridande portabilitet för sina abonnenter.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3b

 

Skyldighet att kontrollera hemmedlemsstaten

 

1.  Leverantören av innehållstjänster online som ger abonnenter som tillfälligt vistas i en medlemsstat möjlighet att få tillgång till och använda innehållstjänsten online ska på ett effektivt sätt kontrollera abonnentens hemmedlemsstat.

 

2.  För att uppfylla den skyldighet som avses i punkt 1 ska leverantören ta hjälp av en kombination av minst två av de följande kontrollmetoderna:

 

(a)  ett id-kort eller en annan giltig handling som bekräftar abonnentens hemmedlemsstat, inbegripet elektroniska identifieringsbevis,

 

(b)  abonnentens faktureringsadress eller postadress,

 

(c)  abonnentens betalningsuppgifter, t.ex. dennes bankkonto, lokala kreditkort eller lokala betalkort,

 

(d)  en installationsplats för en digitalbox eller en liknande utrustning som används för tillhandahållandet av tjänster till abonnenten,

 

(e)  uppgift om abonnenten som part i ett avtal om internet- eller telefonanslutning eller motsvarande i medlemsstaten,

 

(f)  uppgift om abonnenten som betalare av en licensavgift för andra tjänster som tillhandahålls i medlemsstaten i fråga, t.ex. radio och tv i allmänhetens tjänst,

 

(g)  kontroll av IP-adressen för att identifiera den medlemsstat där abonnenten har tillgång till och använder innehållstjänsten online, eller identifiering av den medlemsstaten genom andra metoder för geolokalisering,

 

(h)  registrering i lokala röstlängder om sådana är offentligt tillgängliga,

 

(i)  betalning av lokala skatter eller per capitaskatter om sådana är offentligt tillgängliga.

 

3.  Kontrollmetoderna ska beakta tjänstens karaktär, vara rimliga och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen av abonnentens hemmedlemsstat.

 

4.  Leverantören och innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter eller innehavare av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online får komma överens om den kombination och det antal kontrollmetoder som avses i punkt 2 för att kontrollera hemmedlemsstat.

 

5.  Behandlingen av personuppgifter i samband med kontrollen ska utföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/6791a och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG1b.

 

6.  Leverantören ska ha rätt att kräva att abonnenten tillhandahåller den information som är nödvändig för kontroll av hemmedlemsstat. Om abonnenten inte tillhandahåller denna information och leverantören därför inte på ett effektivt sätt kan kontrollera hemmedlemsstaten, enligt kraven i denna förordning, får leverantören inte på grundval av denna förordning ge abonnenten möjlighet att få tillgång till innehållstjänsten online när han eller hon tillfälligt vistas i en medlemsstat.

 

7.  För att säkerställa att förteckningen över kontrollmetoder följer den tekniska utvecklingen, har kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att ändra denna förteckning och lägga till innovativa kontrollmetoder i enlighet med punkt 3, under förutsättning att förteckningen över kontrollmetoder i punkt 2 visar sig vara föråldrad före denna förordnings bedömningsperiod på tre år.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillhandahållandet av en innehållstjänst online samt en abonnents tillträde till och användning av denna tjänst, i enlighet med artikel 3.1, ska uteslutande anses äga rum i hemmedlemsstaten, även för de syften som avses i direktiv 96/9/EG, direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG, direktiv 2009/24/EG och direktiv 2010/13/EU.

Tillhandahållandet av en innehållstjänst online samt en abonnents tillträde till och användning av denna tjänst, i enlighet med artikel 3.1, ska uteslutande anses äga rum i hemmedlemsstaten, även för de syften som avses i direktiv 96/9/EG, direktiv 2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och direktiv 2009/24/EG.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avtalsbestämmelser, inbegripet avtalsbestämmelser mellan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, eller innehavare av andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehåll i innehållstjänster online, å ena sidan, och tjänsteleverantörer å andra sidan, samt mellan tjänsteleverantörerna och abonnenter, som strider mot artiklarna 3.1 och 4 ska vara ogiltiga.

(1)  Avtalsbestämmelser, inbegripet avtalsbestämmelser mellan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, eller innehavare av andra rättigheter som är relevanta för användningen av och tillgången till innehåll i innehållstjänster online, å ena sidan, och tjänsteleverantörer å andra sidan, samt mellan tjänsteleverantörerna och abonnenter, som strider mot denna förordning ska vara ogiltiga. Avtalsändringar till följd av tillämpningen av denna förordning ska inte ge någon rätt att säga upp avtal eller överenskommelser, varken mellan abonnenten och leverantören eller mellan leverantören och rättsinnehavaren. Ändringar, justeringar eller andra avtalsändringar till följd av genomförandet av denna förordning ska inte utgöra ett motiverat skäl till att justera avgifter eller taxor eller andra finansiella förbindelser mellan abonnenten, leverantören eller rättsinnehavaren.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Trots vad som sägs i punkt 1 kan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter eller av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online kräva att tjänsteleverantören använder lämpliga metoder för att kontrollera att innehållstjänsten online tillhandahålls i enlighet med artikel 3.1, förutsatt att de lämpliga metoderna är rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet.

(2)  Tjänsteleverantörer av innehåll online ska använda lämpliga metoder för att kontrollera att innehållstjänsten online tillhandahålls i enlighet med denna förordning och artikel 3b (ny). Om det är rimligt och strikt nödvändigt kan rättsinnehavare kräva att ytterligare åtgärder genomförs, förutsatt att de åtgärder som krävs är rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet, eller kräva att avtal ändras som ingåtts mellan rättsinnehavare och tjänsteleverantörer. Innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter eller av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online kan dra tillbaka leverantörens licens för att använda det innehåll som de har rättigheterna till ifall leverantören inte handlar i enlighet med artikel 3b (ny).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Innehavarna av upphovsrätt och närstående rättigheter eller av andra rättigheter i samband med en innehållstjänst online kan ge tjänsteleverantörer som har gränsöverskridande licenser i enlighet med avdelning III i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU1a tillstånd för att få tillgång till och möjlighet att använda deras innehåll enligt denna förordning utan kontroll av hemmedlemsstat.

 

_______________

 

a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Utövande av delegering

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den delegering av befogenheter som avses i artikel 3b (ny) ska tilldelas kommissionen på obestämd tid från och med den … [den dag då den grundläggande lagstiftningsakten träder i kraft eller annat datum som fastställs av medlagstiftarna].

 

3.  Den delegering av befogenheter som avses i artikel 3b (ny) får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3b (ny) ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Utvärdering

 

Tre år efter ikraftträdandet av denna förordning ska kommissionen bedöma tillämpningen av denna förordning och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla en utvärdering av användningen av gränsöverskridande portabilitet och av kontrollen av hemmedlemsstat och, om nödvändigt, bedöma behovet av en översyn. Rapporten ska åtföljas av förslag som kan förbättra genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [datum: 6 månader efter den dag den har offentliggjorts].

Den ska tillämpas från och med den [datum: 12 månader efter den dag den har offentliggjorts].

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

Referensnummer

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

12.5.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

21.1.2016

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

28.4.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sabine Verheyen

16.2.2016

Antagande

21.6.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (28.9.2016)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Föredragande av yttrande: Carlos Zorrinho

KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentets och rådets förordning unionen om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden är en grundläggande faktor för att garantera den digitala inre marknadens praktiska omsättning och för att skapa en solid bas för en digital union inom Europeiska unionen.

Som förordning är texten bindande när den träder i kraft, och alla medlemsstater måste inom sina territorier göra en harmonisering så att användarna får gränsöverskridande tillgång, inom hela unionen, till de innehållstjänster som de abonnerar på i sina hemmedlemsstater. Genom förordningen utvidgas även leverantörernas möjlighet att inom hela EU erbjuda de tjänster som de avtalat att tillhandahålla i en medlemsstat.

Förordningen fastställer vilka förfaranden som ska användas för tjänsternas portabilitet, men den ger även grundläggande definitioner för detta och för utveckling av den digitala unionen.

Nedan följer några punkter i förordningen som vi genom detta yttrande skulle vilja förbättra och klargöra.

Vilket innehåll omfattas?

Det innehåll som omfattas av förordningen är innehåll och tjänster online, såsom musik, spel, filmer, underhållningsprogram eller idrottsevenemang, som abonnenterna ska kunna få tillgång till inte endast i sina hemmedlemsstater utan också när de vistas tillfälligt i andra medlemsstater i unionen. Tillägget av underhållningsspel syftar till att bredda förordningens tillämpningsområde.

Differentiering mellan betalning av tjänster och betalning av licensavgifter

I vissa medlemsstater gäller ett system med avgifter för att få onlinetillgång till innehållstjänster av allmänintresse. Betalning av skatter och avgifter, till exempel radio- och tv-avgifter, bör inte betraktas som betalning av en betaltjänst.

Garantier för leverantörernas skyldighet att från förordningens ikraftträdande följa fastställda avtalsvillkor

För att garantera att portabiliteten sådan den fastställs i denna förordning inte kan ändras genom ensidiga avtalsändringar bör skyldigheten att garantera portabiliteten vara tvingande, och parterna kan således inte utesluta den, avvika från den eller ändra dess verkan, vare sig genom avtal eller genom ensidiga beslut av tjänsteleverantören. Tjänsteleverantörer och innehavare av rättigheter som är av relevans för tillhandahållandet av innehållstjänster online bör inte få kringgå förordningens tillämpning genom att välja ett tredjelands lagstiftning som tillämplig lag på avtal som de sluter sinsemellan eller på avtal mellan leverantörer och abonnenter.

Skyldighet att informera om tjänsternas kvalitet

Om online-kvaliteten som väljs av en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat är sådan att den inte tillåter tjänsteleverantören att garantera normal kvalitet på tjänsterna, ska leverantören inte anses ansvarig för detta men ändå ha skyldighet att informera konsumenten om en eventuell kvalitetsförsämring. Om det finns ett avtal om garanterad referenskvalitet är tjänsteleverantören bunden vid detta, och får därför inte ta extra betalt av abonnenten.

Definition av abonnent

Det klargörs att betalning av en betaltjänst inte är avgörande för definitionen av begreppet abonnent.

Definition av konsument

Definitionen av begreppet konsument utvidgas till juridiska personer så länge de agerar i syften som ingår i den egna handels-, industri-, hantverks- eller yrkesverksamheten.

Definition av hemmedlemsstat

Begreppet hemmedlemsstat kompletteras så att det avser den medlemsstat där abonnenten är stadigvarande bosatt eller till vilken abonnenten regelbundet återvänder efter att ha vistats i ett annat land.

Definition av tillfällig vistelse

Den tillfälliga karaktären lyfts fram.

Kontroll av uppgiften om abonnentens hemmedlemsstat

Det föreslås att tjänsteleverantörens effektiva kontroll av uppgifterna om abonnentens hemmedlemsstat, i de fall då någon betaltjänst inte föreligger, ska ske genom att abonnentens skatterättsliga hemvist verifieras med hjälp av en identitetshandling eller annan giltig handling som styrker var abonnenten är folkbokförd.

Teknisk neutralitet

För att säkerställa teknisk neutralitet bör konsumenterna ha rätt att bland det urval som finns på marknaden välja vilken slags utrustning och teknik de önskar för sin tillgång till innehåll online.

Datum för tillämpning

För att det ska vara praktiskt rimligt föreslås att förordningen obligatoriskt ska börja tillämpas 12 månader efter den dag den har offentliggjorts, vilket inte hindrar tjänsteleverantörer som så önskar från att säkerställa portabilitet enligt den offentliggjorda förordningen redan tidigare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

Motivering

Stadgan är unionens grundläggande och viktigaste rättsliga text när det gäller skydd av personuppgifter och integritet, vilket också är en av de viktigaste frågorna i denna förordning. Därför måste stadgan inkluderas i ett beaktandeled.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Eftersom den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser och bland annat bygger på den fria rörligheten för tjänster och personer bör konsumenterna kunna använda innehållstjänster online för att få tillgång till innehåll såsom musik, spel, filmer eller idrottsevenemang, inte endast i hemmedlemsstaten utan också när de är tillfälligt närvarande i andra medlemsstater i unionen. Därför bör hinder som försvårar gränsöverskridande tillgång till och användning av sådana innehållstjänster online undanröjas.

(1)  Eftersom den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser och bland annat bygger på den fria rörligheten för tjänster och personer bör konsumenterna kunna använda innehållstjänster online för att få tillgång till innehåll såsom musik, spel, filmer, underhållningsprogram eller idrottsevenemang, inte endast i hemmedlemsstaten utan också när de tillfälligt vistas i andra medlemsstater i unionen. Därför bör hinder som försvårar gränsöverskridande tillgång till och användning av sådana innehållstjänster online undanröjas så snart som möjligt, eftersom konsumenttillgång utan hinder till audiovisuella innehållstjänster online i hela Europeiska unionen är avgörande för en välfungerande digital inre marknad.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den tekniska utvecklingen har lett till många olika typer av utrustning, såsom surfplattor och smarttelefoner, som alltmer underlättar användningen av innehållstjänster online genom att ge konsumenterna tillgång till dessa tjänster oavsett var de än befinner sig. I konsumentledet finns en snabbt växande efterfrågan på tillgång till innehåll och innovativa onlinetjänster, inte bara i hemmedlemsstaten utan också när de är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat i unionen.

(2)  Den tekniska utvecklingen har lett till många olika typer av utrustning, såsom surfplattor och smarttelefoner, som alltmer underlättar användningen av innehållstjänster online genom att ge konsumenterna tillgång till dessa tjänster oavsett var de befinner sig. I konsumentledet finns en snabbt växande efterfrågan på tillgång till innehåll och innovativa onlinetjänster inte bara i hemmedlemsstaten utan också när de tillfälligt vistas i en annan medlemsstat i unionen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Konsumenterna ingår allt oftare avtal med tjänsteleverantörer om tillhandahållande av innehållstjänster online. Konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat i unionen kan emellertid ofta inte får tillgång till eller använda de innehållstjänster online de har förvärvat rätten att använda i sina hemländer.

(3)  Konsumenterna ingår allt oftare avtal, såväl betalavtal som kostnadsfria avtal, med tjänsteleverantörer om tillhandahållande av innehållstjänster online. Konsumenter som vistas tillfälligt i en annan medlemsstat i unionen kan emellertid ofta inte tillgång till eller använda de innehållstjänster online de har förvärvat rätten att använda i sina hemmedlemsstater, vilket strider mot den inre marknadens mål och mot en smidig effektiv utveckling av den digitala ekonomin.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det finns en rad hinder för tillhandahållandet av sådana tjänster till konsumenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Vissa onlinetjänster omfattar innehåll, såsom musik, spel och filmer, som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionsrätten. Hindren för gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online beror i synnerhet på att rättigheterna för sändning av innehåll som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, såsom audiovisuella verk, ofta är licensierade på territoriell basis, och på att leverantörer av onlinetjänster kan välja att endast betjäna vissa specifika marknader.

(4)  Det finns en rad hinder för tillhandahållandet av sådana tjänster till konsumenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. Vissa onlinetjänster omfattar innehåll såsom musik, spel, underhållningsprogram eller filmer som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter enligt unionsrätten. Hindren för gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online beror i synnerhet på att rättigheterna för sändning av innehåll som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, såsom audiovisuella verk, ofta är licensierade på territoriell basis, och på att leverantörer av onlinetjänster kan välja att endast betjäna vissa specifika marknader.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Tillhandahållandet av innehållstjänster online för konsumenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat bör inte hindras av bristen på infrastruktur, vilket skulle kunna skapa artificiella hinder, till exempel för små och isolerade samhällen.

 

I detta sammanhang är medlemsstaternas åtagande att nå målen för minsta nedladdningshastigheter på 30 Mbit/s för alla senast 2020 avgörande om man ska kunna uppfylla kraven på hög konnektivitet för alla.

 

För att nå detta mål, och med tanke på att den snabbt växande trådlösa bredbandstrafiken gör bättre trådlös nätverkskapacitet nödvändig, kommer det att vara ytterst viktigt att upprätta en mer kraftfull EU-omfattande strategi för spektrumförvaltning i hela unionen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Därför är syftet med denna förordning att anpassa den rättsliga ramen för att säkerställa att licensiering av rättigheter inte längre utgör hinder för gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online i unionen, och att gränsöverskridande portabilitet kan säkerställas.

(12)  Därför är ett av målen för strategin för den digitala inre marknaden och syftet med denna förordning att anpassa den rättsliga ramen för att säkerställa att licensiering av rättigheter inte längre utgör hinder för gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online i unionen, och att gränsöverskridande portabilitet kan säkerställas utan tilläggskostnader.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Förordningen bör därför tillämpas på sådana innehållstjänster online som en tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de behövliga rättigheterna från rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt område, levererar till sina abonnenter på grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, inbegripet genom streaming, nedladdning eller någon annan teknik som möjliggör användning av innehållet. En registrering för att få innehållsaviseringar eller blotta godtagandet av HTML-kakor bör inte betraktas som ett avtal om tillhandahållande av innehållstjänster online i den mening som avses i denna förordning.

(13)  Förordningen bör därför tillämpas på sådana innehållstjänster online som en tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de behövliga rättigheterna från rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt område, levererar till sina abonnenter på grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, inbegripet genom streaming, applikationer, nedladddning eller någon annan teknik som möjliggör användning av innehållet. En registrering för att få innehållsaviseringar eller blotta godtagandet av HTML-kakor bör inte betraktas som ett avtal om tillhandahållande av innehållstjänster online i den mening som avses i denna förordning. Innehållstjänster online som tillhandahålls på grundval av alleuropeiska licenser enligt direktiv 2014/26/EU bör likaså undantas från denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag     9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Denna förordning bör endast gälla sådana innehållstjänster online som abonnenterna i praktiken kan få tillgång till och använda i sin hemmedlemsstat utan att vara begränsade till en särskild plats, eftersom det inte är lämpligt att kräva att tjänsteleverantörer som inte erbjuder portabilitet i hemlandet ska göra det över gränserna.

(15)  Denna förordning bör endast gälla sådana innehållstjänster online som abonnenterna i praktiken kan få tillgång till och använda i sin hemmedlemsstat utan att vara begränsade till en särskild plats, eftersom det inte är lämpligt att kräva att tjänsteleverantörer som inte kan erbjuda portabilitet i abonnentens hemmedlemsstat ska göra det över gränserna. För att denna förordning ska ha en meningsfull och praktisk inverkan på slutanvändarnas liv, är det emellertid viktigt att rättsinnehavare allt mer uppmuntras att tillåta tjänsteleverantörer att erbjuda portabla tjänster på nationell nivå.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Denna förordning bör tillämpas på innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning. Leverantörer av sådana tjänster är i stånd att kontrollera sina abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att använda en innehållstjänst online bör betraktas som förvärvad mot betalning oavsett om betalningen görs direkt till leverantören av innehållstjänster online, eller till en annan part, t.ex. en leverantör som erbjuder ett paket som kombinerar en telekommunikationstjänst och en innehållstjänst online som utförs av en annan leverantör.

(16)  Denna förordning bör tillämpas på innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning. Leverantörer av sådana tjänster är i stånd att kontrollera sina abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att använda en innehållstjänst online bör betraktas som förvärvad mot betalning oavsett om betalningen görs direkt till leverantören av innehållstjänster online, eller till en annan part, t.ex. en leverantör som erbjuder ett paket som kombinerar en telekommunikationstjänst och en innehållstjänst online som utförs av en annan leverantör. Betalning av skatter och avgifter, till exempel radio- och tv-licens, eller andra sändningsavgifter, bör inte betraktas som betalning av en betaltjänst vid tillämpning av denna förordning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning ingår också i tillämpningsområdet för denna förordning i den mån som leverantören kontrollerar hemmedlemsstaten för sina abonnenter. Innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning och vars leverantörer inte kontrollerar abonnenternas hemmedlemsstat bör inte omfattas av denna förordning eftersom det skulle innebära en stor förändring av det sätt på vilket dessa tjänster tillhandahålls och medföra orimligt höga kostnader om de skulle inkluderas. När det gäller kontrollen av abonnentens hemmedlemsstat bör den göras med hjälp av uppgifter om betalning av licensavgift för andra tjänster som tillhandahålls i hemmedlemsstaten, förekomst av avtal för Internet- eller telefonanslutning, ip-adress eller annan form av autentisering, om dessa uppgifter gör det möjligt för tjänsteleverantören att få rimliga indikatorer för abonnenternas hemmedlemsstat.

(17)  När det gäller innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning eller mot betalning av en obligatorisk avgift, såsom radio- och tv-avgift, kommer leverantörerna att ha möjlighet att välja om de ska ingå i tillämpningsområdet för denna förordning, under förutsättning att de uppfyller denna förordnings krav på kontroll av abonnentens hemmedlemsstat på samma sätt som leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning. Om de väljer att omfattas av förordningen bör de informera abonnenter och innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter om sitt beslut att utnyttja denna möjlighet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att garantera gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online är det nödvändigt att kräva att leverantörer av onlinetjänster ger sina abonnenter möjlighet att använda tjänsterna i de medlemsstater där de tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång till samma innehåll på samma typer och antal apparater för samma antal användare och med samma funktioner som i hemmedlemsstaten. Denna skyldighet är tvingande, och parterna kan således inte utesluta den, avvika från den eller ändra dess verkan. Åtgärder som vidtas av en tjänsteleverantör och som skulle hindra abonnenten från att få tillgång till eller använda en tjänst när abonnenten är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat, som till exempel begränsningar av tjänstens funktioner eller av leveranskvaliteten skulle innebära ett kringgående av skyldigheten att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online och därför strida mot denna förordning.

(18)  För att garantera gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online är det nödvändigt att kräva att leverantörer av onlinetjänster ger sina abonnenter möjlighet att använda tjänsterna i de medlemsstater där de tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång till samma innehåll på samma typer och antal apparater för samma antal användare och med samma funktioner som i hemmedlemsstaten, utan att detta påverkar möjligheten att få tillgång till den lokala versionen av det innehåll som finns tillgängligt i den medlemsstat där de tillfälligt vistas. Denna skyldighet är tvingande, och parterna kan således inte utesluta den, avvika från den eller ändra dess verkan, vare sig genom ett avtal eller genom ensidiga beslut av tjänsteleverantören. Åtgärder som vidtas av en tjänsteleverantör eller av en rättsinnehavare och som skulle hindra abonnenten från att få tillgång till eller använda en tjänst när abonnenten tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, som till exempel begränsningar av tjänstens funktioner eller av leveranskvaliteten, skulle innebära ett kringgående av skyldigheten att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online och därför strida mot denna förordning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Ett krav som innebär att tillhandahållandet av innehållstjänster online till abonnenter som är tillfälligt närvarande i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten måste vara av samma kvalitet som i hemmedlemsstaten skulle leda till höga kostnader för tjänsteleverantörerna och därmed i förlängningen för abonnenterna. Det är därför inte lämpligt att i denna förordning kräva att den som tillhandahåller en innehållstjänst online vidtar åtgärder för att säkerställa att tillhandahållandet av sådana tjänster är av en kvalitet som överstiger den kvalitet som är tillgänglig via den lokala onlinetillgång som valts av en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. I sådana fall ska betaltjänstleverantören inte vara ansvarig om kvaliteten på tillhandahållandet av tjänsten är lägre. Om leverantören ändå uttryckligen samtycker till att garantera vissa kvalitetskrav till abonnenterna när dessa är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat, ska leverantören vara bunden av dessa avtal.

(19)  Ett krav som innebär att tillhandahållandet av innehållstjänster online till abonnenter som tillfälligt vistas i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten måste vara av samma kvalitet som i hemmedlemsstaten skulle leda till höga kostnader för tjänsteleverantörerna och därmed i förlängningen för abonnenterna. Det är därför inte lämpligt att i denna förordning kräva att den som tillhandahåller en innehållstjänst online vidtar åtgärder för att säkerställa att tillhandahållandet av sådana tjänster är av en kvalitet som överstiger den kvalitet som är tillgänglig via den lokala onlinetillgång som valts av en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. I sådana fall ska betaltjänstleverantören inte vara ansvarig om kvaliteten på tillhandahållandet av tjänsten är lägre, under förutsättning att kvalitetsförlusten tydligt tillkommit av objektiva skäl, såsom att den lokala nätverksinfrastrukturen fungerar dåligt. Om leverantören ändå uttryckligen samtycker till att garantera vissa kvalitetskrav till abonnenterna när dessa tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, ska leverantören vara bunden av dessa avtal, utan att ha möjlighet att ta mer betalt för det eller att ålägga abonnenten någon ytterligare administrativ börda. Den behöriga marknadskontrollmyndigheten bör regelbundet kontrollera relevansen i de av leverantörerna uppgivna skälen till den lägre leveranskvaliteten.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  I syfte att säkerställa att leverantörer av innehållstjänster online uppfyller skyldigheten att tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster utan att förvärva de relevanta rättigheterna i en annan medlemsstat, är det nödvändigt att fastställa att de tjänsteleverantörer som lagligen tillhandahåller portabla innehållstjänster online i abonnenternas hemmedlemsstat alltid har rätt att tillhandahålla sådana tjänster till sina abonnenter när dessa är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat. Detta bör uppnås genom att man preciserar att tillhandahållandet, tillgången till och användning av sådant innehåll online ska anses äga rum i hemmedlemsstaten.

(20)  I syfte att säkerställa att leverantörer av innehållstjänster online uppfyller skyldigheten att tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster utan att förvärva de relevanta rättigheterna i en annan medlemsstat, är det nödvändigt att fastställa att de tjänsteleverantörer som lagligen tillhandahåller portabla innehållstjänster online i abonnenternas hemmedlemsstat alltid har rätt att tillhandahålla sådana tjänster till sina abonnenter när dessa tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. Detta bör uppnås genom att man preciserar att tillhandahållandet, tillgången till och användning av sådant innehåll online ska anses äga rum i hemmedlemsstaten. Denna förordning hindrar inte en leverantör från att erbjuda en abonnent, som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, en innehållstjänst online som leverantören lagligen tillhandahåller i den medlemsstaten.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter innebär detta att relevant mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande av verk och andra skyddade alster samt alla utdrag och/eller allt vidareutnyttjande från databaser som skyddas av rättigheter i sitt eget slag, och som uppstår när en tjänst tillhandahålls till abonnenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska anses äga rum i abonnenternas hemmedlemsstat. Tjänsteleverantörerna bör därför anses utföra sådana handlingar på grundval av respektive tillstånd från de berörda rättighetsinnehavarna i abonnenternas hemmedlemsstat. När tjänsteleverantörer, på grundval av ett tillstånd från de berörda rättighetsinnehavarna, kan bedriva överföring till allmänheten eller återgivning i abonnentens hemmedlemsstat bör en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten kunna få tillgång till och använda tjänsten och vid behov utföra alla relevanta former av mångfaldigande, som t.ex. nedladdning, som han eller hon skulle ha rätt att göra i sin hemmedlemsstat. Tillhandahållande av innehållstjänster online från en tjänsteleverantör till en abonnent som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, och sådana abonnenters användning av tjänsten i enlighet med denna förordning bör inte utgöra en överträdelse av upphovsrätten och närstående rättigheter eller andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehållet i tjänsten.

(21)  För licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter innebär detta att relevant mångfaldigande, överföring till allmänheten och tillgängliggörande av verk och andra skyddade alster samt alla utdrag och/eller allt vidareutnyttjande från databaser som skyddas av rättigheter i sitt eget slag, och som uppstår när en tjänst tillhandahålls till abonnenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska anses äga rum i abonnenternas hemmedlemsstat. Tjänsteleverantörerna bör därför anses utföra sådana handlingar på grundval av respektive tillstånd från de berörda rättighetsinnehavarna i abonnenternas hemmedlemsstat. När tjänsteleverantörer, på grundval av ett tillstånd från de berörda rättsinnehavarna, kan bedriva överföring till allmänheten eller återgivning i abonnentens hemmedlemsstat bör en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten kunna få tillgång till och använda tjänsten och vid behov utföra alla relevanta former av mångfaldigande, som t.ex. nedladdning, som han eller hon skulle ha rätt att göra i sin hemmedlemsstat. Tillhandahållande av innehållstjänster online från en tjänsteleverantör till en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, och sådana abonnenters användning av tjänsten i enlighet med denna förordning bör inte utgöra en överträdelse av upphovsrätten och närstående rättigheter eller andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehållet i tjänsten. Den rätt en person har i sin hemmedlemsstat till gränsöverskridande tillgång till digitalt innehåll online är endast avsedd för personligt bruk.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Tjänsteleverantörerna bör inte hållas ansvariga för åsidosättande av avtalsbestämmelser som strider mot skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet att använda tjänsterna i en medlemsstat där de tillfälligt vistas. Därför bör klausuler i avtal som avser att förbjuda eller begränsa gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online vara ogiltiga.

(22)  Tjänsteleverantörerna bör inte hållas ansvariga för åsidosättande av avtalsbestämmelser som strider mot skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet att använda tjänsterna i en medlemsstat där de tillfälligt vistas. Därför bör klausuler i avtal som avser att förbjuda eller begränsa gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online vara ogiltiga. Tjänsteleverantörer och rättsinnehavare som berörs av tillhandahållandet av innehållstjänster online bör inte få kringgå tillämpningen av denna förordning genom att välja ett tredjelands lagstiftning som tillämplig lag på avtal som de sluter sinsemellan eller på avtal mellan leverantörer och abonnenter.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Tjänsteleverantörer bör säkerställa att deras abonnenter får tillräckligt information om villkoren för utnyttjandet av innehållstjänster online i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten. Förordningen gör det möjligt för rättighetsinnehavarna att kräva att tjänsteleverantören använder lämpliga metoder för att verifiera att innehållstjänster online tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning. Det bör dock säkerställas att metoderna är rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Exempel på nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder kan innefatta kontroll av IP-adress i stället för fortlöpande positionsövervakning, öppen information till berörda personer om kontrollmetoderna och deras syften samt lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det ut kontrollsynpunkt inte är platsen som är av betydelse, utan snarare i vilken medlemsstat som abonnenten har åtkomst till tjänsten, bör inga exakta lokaliseringsuppgifter samlas in och behandlas för detta ändamål. Om autentiseringen av en abonnent är tillräcklig för att den tjänst som tillhandahålls ska kunna levereras bör ingen identifiering av abonnenten krävas.

(23)  Tjänsteleverantörer bör så långt möjligt säkerställa att deras abonnenter får tillräckligt information om villkoren för och omfattningen av utnyttjandet av innehållstjänster online i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten. Förordningens bestämmelser kräver att tjänsteleverantören använder lämpliga metoder för att verifiera att innehållstjänster online tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning. Det bör dock säkerställas att metoderna lämnar utrymme för tjänsteleverantörerna att vara innovativa, och att de är rimliga, icke-inkräktande, respekterar rätten till integritet och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Exempel på nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder bör baseras på elektroniska identifieringsmetoder då abonnemanget inleds i stället för fortlöpande positionsövervakning, öppen information till berörda personer om kontrollmetoderna och deras syften samt lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det ut kontrollsynpunkt inte är platsen som är av betydelse, utan snarare i vilken medlemsstat som abonnenten har åtkomst till tjänsten, bör inga exakta lokaliseringsuppgifter samlas in och behandlas för detta ändamål. Om autentiseringen av en abonnent är tillräcklig för att den tjänst som tillhandahålls ska kunna levereras bör ingen identifiering av abonnenten krävas. Kontrollförfarandet bör genomföras enkelt och icke-kumulativt så att skydd av integritet och av personuppgifter säkerställs, och i möjligaste mån bör information som leverantören redan har laglig tillgång till och de minst betungande och enklaste metoder som finns tillgängliga användas.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Vid tillämpning av denna förordning får en konsument inte hävda att han eller hon är permanent bosatt i fler än en medlemsstat.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Förordningen bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, yttrandefriheten och näringsfriheten. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med direktiven 95/46/EG27 och 2002/58/EG28. I synnerhet bör tjänsteleverantörer se till att all behandling av personuppgifter enligt denna förordning är nödvändig och proportionell i förhållande till syftet.

(24)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Förordningen bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, yttrandefriheten och näringsfriheten. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv, rätten till skydd av personuppgifter och rätten till immateriella rättigheter i enlighet med artiklarna 7, 8 och 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med förordning (EU) 2016/67927 och direktiv 2002/58/EG28. I synnerhet bör tjänsteleverantörer se till att all behandling av personuppgifter enligt denna förordning är nödvändig och proportionell i förhållande till syftet.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade lydelse enligt direktiv 2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade lydelse enligt direktiv 2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt inte artiklarna 101 och 102 i fördraget. De regler som förskrivs i denna förordning bör inte användas för att begränsa konkurrensen på ett sätt som strider mot fördraget.

(25)  Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt inte artiklarna 101 och 102 i fördraget. De regler som förskrivs i denna förordning bör inte användas för att begränsa konkurrensen på ett sätt som strider mot fördraget. Innehållstjänster online som redan erbjuder alleuropeiska licenser enligt direktiv 2014/26/EU bör likaså undantas från denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Avtal där innehållet är licensierat brukar vanligen ingås för en relativt lång tid. Därför, och i syfte att se till att alla konsumenter i EU kan utnyttja gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på lika villkor, i tid och utan onödigt dröjsmål, bör denna förordning också gälla för avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före den dag då förordningen börjar tillämpas, om de är relevanta för en online-innehållstjänsts gränsöverskridande portabilitet efter det datumet. Detta är också nödvändigt för att skapa lika villkor för tjänsteleverantörer på den inre marknaden, eftersom det gör det möjligt för tjänsteleverantörer som ingått långsiktiga avtal med rättighetsinnehavare att erbjuda sina abonnenter gränsöverskridande portabilitet, oberoende av leverantörens möjlighet att omförhandla sådana avtal. Denna bestämmelse ska dessutom garantera att tjänsteleverantörer när de gör nödvändiga arrangemang för gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster kommer att kunna erbjuda sådan portabilitet för hela sitt utbud av onlineinnehåll. Slutligen bör bestämmelsen också innebära att rättighetsinnehavarna inte behöver omförhandla sina gällande licensavtal för att göra det möjligt för tjänsteleverantörer att erbjuda gränsöverskridande portabilitet för tjänster.

(26)  Avtal där innehållet är licensierat brukar vanligen ingås för en relativt lång tid. Därför, och i syfte att se till att alla konsumenter i EU kan utnyttja gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på lika villkor, i tid och utan onödigt dröjsmål, bör denna förordning också gälla för avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före den dag då förordningen börjar tillämpas, om de är relevanta för en online-innehållstjänsts gränsöverskridande portabilitet efter det datumet, helt utan extra kostnader. Detta är också nödvändigt för att skapa lika villkor för tjänsteleverantörer på den inre marknaden, särskilt små och medelstora företag, eftersom det gör det möjligt för tjänsteleverantörer som ingått långsiktiga avtal med rättsinnehavare att erbjuda sina abonnenter gränsöverskridande portabilitet, oberoende av leverantörens möjlighet att omförhandla sådana avtal. Denna bestämmelse ska dessutom garantera att tjänsteleverantörer när de gör nödvändiga arrangemang för gränsöverskridande portabilitet för sina tjänster kommer att kunna erbjuda sådan portabilitet för hela sitt utbud av onlineinnehåll. Slutligen bör bestämmelsen också innebära att rättsinnehavarna inte behöver omförhandla sina gällande licensavtal för att göra det möjligt för tjänsteleverantörer att erbjuda gränsöverskridande portabilitet för tjänster.

Ändringsförslag     22

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Eftersom syftet med denna förordning, nämligen anpassningen av de rättsliga ramarna så att gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online tillhandahålls i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål. Därför påverkar denna förordning inte avsevärt hur rättigheter licensieras och tvingar inte rättsinnehavare eller tjänsteleverantörer att omförhandla avtal. Förslaget kräver dessutom inte att leverantören vidtar åtgärder för att säkerställa kvaliteten på tillhandahållandet av innehållstjänster online utanför abonnentens hemmedlemsstat. Slutligen bör denna förordning inte tillämpas på tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster utan betalning och som inte kontrollerar sina abonnenters hemmedlemsstat. Den medför därför inte några oproportionella kostnader.

(29)  Eftersom syftet med denna förordning, nämligen anpassningen av de rättsliga ramarna så att gränsöverskridande portabilitet av innehållstjänster online tillhandahålls i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål. Därför påverkar denna förordning inte avsevärt hur rättigheter licensieras och tvingar inte rättsinnehavare eller tjänsteleverantörer att omförhandla avtal. Förslaget kräver dessutom inte att leverantören vidtar åtgärder för att säkerställa kvaliteten på tillhandahållandet av innehållstjänster online utanför abonnentens hemmedlemsstat. Slutligen bör denna förordning inte tillämpas på tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster utan betalning och som inte kontrollerar sina abonnenters hemmedlemsstat. Den medför därför inte några oproportionella kostnader för leverantörer av innehållstjänster online, rättsinnehavare eller slutanvändare.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning införs en gemensam metod för att se till att abonnenter till innehållstjänster online i unionen, när de är tillfälligt närvarande i en medlemsstat, kan få tillgång till och använda dessa tjänster.

Genom denna förordning införs en gemensam metod för att se till att abonnenter till innehållstjänster online i unionen, när de tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, kan få tillgång till och använda dessa tjänster på samma sätt som när de befinner sig i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Abonnent: en konsument som, på grundval av ett avtal om tillhandahållandet av en innehållstjänst online får tillträde till och kan använda sådana tjänster i sin hemmedlemsstat.

(a)  Abonnent: en konsument som på grundval av ett avtal om tillhandahållande av en innehållstjänst online, mot betalning, eller – om tjänsteleverantören beslutar att villkoren för kontroll av hemmedlemsstaten redan är uppfyllda – utan kostnad får tillträde till och kan använda denna tjänst i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där abonnenten är permanent bosatt.

(c)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där abonnenten är permanent bosatt, enligt beslut och tidigare verifiering under abonnemangsförfarandet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  tillfälligt närvarande: en abonnents vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten.

(d)  tillfälligt vistas: en abonnents icke-stadigvarande vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten oavsett den faktiska längden på denna tillfälliga vistelse, under förutsättning att hemmedlemsstaten har verifierats i enlighet med artikel 2 andra stycket.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led e – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  utan betalning, förutsatt att abonnentens hemmedlemsstat kontrolleras av leverantören.

(2)  utan betalning, förutsatt att abonnentens hemmedlemsstat effektivt kontrolleras av leverantören på grundval av abonnentens bekräftelse online av sin hemmedlemsstat eller på grundval av abonnentens skatterättsliga hemvist, identitetskort, elektroniska identifikationsmedel, särskilt E-legitimation i enlighet med förordning (EU) nr 910/2014 eller annat dokument online som bekräftar var abonnenten är permanent bosatt.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Leverantören av innehållstjänster online ska ge abonnenter som är tillfälligt närvarande i en annan medlemsstat möjlighet att få tillgång till och använda innehållstjänsten online.

(1)  Leverantören av innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning, eller innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning men som är föremål för en förhandskontroll av abonnentens hemmedlemsstat, ska ge abonnenter som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat möjlighet att få tillgång till och använda de innehållstjänster online för vilka användaren har ett lagligt abonnemang, utan extra kostnad.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Leverantören av innehållstjänster online ska underrätta abonnenterna om kvaliteten på leveransen av innehållstjänster online som tillhandahålls i enlighet med punkt 1.

(3)  Leverantören av innehållstjänster online ska ge abonnenterna information om kvaliteten på leveransen av innehållstjänster online och dess eventuella begränsningar, i enlighet med punkt 1, innan tjänsten tillhandahålls.

Ändringsförslag     30

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avtalsbestämmelser, inbegripet avtalsbestämmelser mellan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, eller innehavare av andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehåll i innehållstjänster online, å ena sidan, och tjänsteleverantörer å andra sidan, samt mellan tjänsteleverantörerna och abonnenter, som strider mot artiklarna 3.1 och 4 ska vara ogiltiga.

(1)  Avtalsbestämmelser, inbegripet avtalsbestämmelser mellan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, eller innehavare av andra rättigheter som är relevanta för användningen av innehåll i innehållstjänster online, å ena sidan, och tjänsteleverantörer å andra sidan, samt avtalsbestämmelser mellan tjänsteleverantörerna och abonnenter som kan få till effekt att de hindrar tillämpningen av denna förordning ska vara ogiltiga.

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Trots vad som sägs i punkt 1 kan innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter eller av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online kräva att tjänsteleverantören använder lämpliga metoder för att kontrollera att innehållstjänsten online tillhandahålls i enlighet med artikel 3.1, förutsatt att de lämpliga metoderna är rimliga och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet.

utgår

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, i synnerhet i samband med kontroll enligt artikel 5.2, ska utföras i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning ska ske i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Principen om teknikneutralitet

 

Konsumenterna ska ha rätt att fritt välja mellan den utrustning och teknik som erbjuds på marknaden för att få tillgång till innehåll online, och fritt byta mellan dessa. Tillhandahållandet av portabla tjänster bör inte vara beroende av extra tekniska krav och ska göras i en miljö med tekniskt neutral och driftskompatibel maskinvara och programvara.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Utvärdering

 

Senast tre år efter den här förordningens ikraftträdande ska kommissionen utvärdera dess genomförande och lämna en rapport med slutsatser till Europaparlamentet och rådet.

 

Rapporten ska innehålla en utvärdering av användningen av gränsöverskridande portabilitet och av kontrollmetoder, ägna särskild uppmärksamhet åt huruvida de lösningar som skapats och tillämpats haft positiv eller negativ inverkan på utvecklingen av den digitala inre marknaden, och, om nödvändigt, bedöma behovet av en översyn. Kommissionens rapport ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [datum: 6 månader efter den dag den har offentliggjorts].

Den ska tillämpas från och med den [datum: 12 månader efter den dag den har offentliggjorts], vilket inte hindrar att tjänsteleverantörer som så har möjlighet kan säkerställa portabilitet enligt denna förordning redan tidigare.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande överföring av tjänster för digitalt innehåll på den inre marknaden

Referensnummer

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

12.5.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

25.2.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Behandling i utskott

4.7.2016

 

 

 

Antagande

26.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande överföring av tjänster för digitalt innehåll på den inre marknaden

Referensnummer

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Framläggande för parlamentet

9.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

12.5.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Inget yttrande avges

       Beslut

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Behandling i utskott

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Antagande

29.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Ingivande

9.12.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy