Postup : 2016/2298(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0379/2016

Predkladané texty :

A8-0379/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0495

SPRÁVA     
PDF 584kWORD 64k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Esteban González Pons

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0379/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže nariadenie o EGF bolo prijaté v súlade s dohodou medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v Komisii, Európskom parlamente a Rade tým, že sa skráti čas na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom odvetví zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov) v regióne na úrovni NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52) a keďže sa očakáva, že na opatreniach sa zúčastní 250 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF;

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF odchylne od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, podľa ktorého sa finančný príspevok z EGF poskytuje v prípade prepustenia aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakom hospodárskom odvetví vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS 2 v členskom štáte;

F.  keďže EÚ-27 čelila v roku 2015 v porovnaní s rokom 2006 poklesu výroby motorových vozidiel o 0,5 milióna kusov (z 18,7 milióna kusov v roku 2006 na 18,2 v roku 2015), pričom celosvetová produkcia sa zvýšila o 31,1 % (zo 69,2 milióna kusov v roku 2006 na 90,9 milióna v roku 2015)(4), a to predovšetkým v Číne, ale aj v iných štátoch juhovýchodnej Ázie;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené, a že Španielsko má preto podľa tohto nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 856 800 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov (1 428 000 EUR), na opätovné začlenenie 250 prepustených pracovníkov do trhu práce;

2.  domnieva sa, že poskytovanie podpory pre bývalých zamestnancov malých a stredných podnikov takisto odôvodňuje schválenie žiadosti týkajúcej sa menej ako 500 prepustených pracovníkov;

3.  berie na vedomie, že španielske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 21. júna 2016 a že Komisia dokončila jej posúdenie 8. novembra 2016 a v ten istý deň o ňom informovala Parlament;

4.  konštatuje, že v odvetví výroby motorových vozidiel, návesov a prívesov bolo predložených 23 žiadostí o príspevok z EGF, pričom 13 z nich súviselo s globalizáciou týkajúcou sa obchodu(5) a 10 s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou(6); konštatuje, že tri z týchto žiadostí o príspevok z EGF boli zo Španielska (EGF/2008/002 ES/Delphi, EGF/2008/004 ES/Kastília-León a Aragónsko a EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción);

5.  poznamenáva, že pokles podielu Únie na trhu automobilového priemyslu je súčasťou dlhodobého trendu, ako už Komisia uviedla vo svojich posúdeniach predchádzajúcich žiadostí o príspevok z EGF týkajúcich sa automobilového odvetvia, ktoré súviseli s globalizáciou v oblasti obchodu, pričom v období 2000 až 2015 Únia stratila skoro polovicu svojho podielu na trhu;

6.  poukazuje na to, že v Španielsku viedla recesia v automobilovom priemysle k zníženiu počtu podnikov a pracovných miest, pričom v oblasti Comunidad Valenciana ukončilo v období 2008 – 2014 svoju činnosť 62 z celkového počtu 187 automobilových podnikov, čo predstavuje pokles o 33,16 %;

7.  berie na vedomie, že spoločnosť Bosal S.A. začala svoju činnosť v roku 1986, keď bola oblasť Sagunto vyhlásená za „preferenčnú oblasť reindustrializácie“ po tom, ako došlo k prepúšťaniam v zariadení miestnej vysokej pece; konštatuje, že konkurz a zatvorenie spoločnosti Bosal S.A. viedli k zániku 250 pracovných miest v meste Sagunto, čo je v tomto meste relatívne veľký počet a má závažný vplyv na miestnu a regionálnu ekonomiku, najmä vzhľadom na špecifickú situáciu malého mesta vo vidieckej oblasti, ktorú vážne zasiahla nielen hospodárska kríza, ale aj dôsledky globalizácie v automobilovom priemysle; pripomína, že nezamestnanosť v Comunidad Valenciana je naďalej na úrovni 20,17 %(7), hoci je vidieť náznaky oživenia v oblasti zamestnanosti;

8.  vyjadruje poľutovanie nad nárastom počtu nezamestnaných osôb v Sagunte v rokoch 2007 (2 778) až 2015 (6 437) a nad tým, že miera nezamestnanosti dosahuje 25,8 %, čo ďalej zhoršuje už aj tak nestabilnú situáciu v tejto oblasti;

9.  zdôrazňuje, že z celkového počtu prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť, je 71 % vo veku nad 45 rokov, 78 % bolo zamestnaných v tom istom podniku nepretržite minimálne 15 rokov a 50 % nemá žiadnu kvalifikáciu; konštatuje navyše, že v tejto oblasti nebol v poslednom čase uvedený do prevádzky žiadny nový podnik; upozorňuje, že vzhľadom na všetky tieto okolnosti sú dané osoby veľmi zraniteľné v situácii, keď je nedostatok pracovných miest, čo znásobuje ich ťažkosti pri hľadaní nového zamestnania;

10.  konštatuje, že Španielsko plánuje 12 rôznych opatrení, z ktorých šesť sú personalizované služby, napríklad informačné podujatia, profesijné poradenstvo, sprostredkovanie zamestnania alebo podpora podnikania, a šesť sú príspevky a stimuly pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť, napríklad príspevky na dochádzanie a zmenu bydliska alebo príspevky na novoprijatých zamestnancov; upozorňuje, že tieto opatrenia predstavujú aktívne opatrenia na trhu práce;

11.  víta rozhodnutie Španielska ponúkať opatrenia odbornej prípravy zameranej na získavanie odborných povolení, ako napríklad tie, ktoré sú požadované v prípade osobnej dopravy, a na odvetvia a oblasti, v ktorých existujú alebo vzniknú príležitosti, ako sú potravinárske odvetvie, varenie, prevencia pracovných rizík, kontrola kvality a environmentálne normy, projekty vykurovania, ventilácie a klimatizácie a údržba priemyselných zariadení; podporuje ponuku vzdelávania v zručnostiach, ktoré prispievajú k lepšiemu pracovnému výkonu, ako sú informačné a komunikačné technológie, cudzie jazyky a riadenie podniku;

12.  víta ochotu zástupcov bývalých pracovníkov spoločnosti Bosal (t. j. podniku, ktorý prepustil väčšinu pracovníkov, ktorých sa táto žiadosť týka) podporiť žiadosť o financovanie z EGF a víta ich zapojenie do navrhovania opatrení, ktoré sa majú ponúknuť prepusteným pracovníkom; poznamenáva, že sociálni partneri, príslušné združenia zamestnávateľov a miestne orgány (mesto Sagunto) boli do tohto procesu takisto zapojené;

13.  poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov budú na úrovni nižšej ako 25 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je výrazne pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

14.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a je udržateľné;

15.  berie na vedomie potvrdenie Španielska, že na oprávnené opatrenia nedostáva pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a aby nemohlo dochádzať k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

16.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prispôsobenou odbornou prípravou a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas svojej pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

17.  je presvedčený, že širšie využívanie výnimky, pokiaľ ide o limity spôsobilosti, najmä v prospech zamestnancov malých a stredných podnikov, predĺženie referenčných období a možnosť začleniť pracovníkov, ktorí pre referenčnú spoločnosť poskytujú súvisiace služby, by sa mala starostlivo posúdiť podľa jednotlivých prípadov a pritom by sa malo vyvíjať maximálne úsilie o obmedzenie nesprávneho použitia rozpočtu EGF; súhlasí preto s rozhodnutím Komisie poskytnúť pomoc pre 250 pracovníkov zo 29 podnikov v regióne Comunidad Valenciana;

18.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

19.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

20.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

21.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Databáza OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/.

(5)

EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR/dodávatelia PSA, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT/Lisboa Alentejo, COM(2008)094; EGF/2008/002 ES/Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES/Kastília-León a Aragónsko, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE/Karmann, COM(2010)007; EGF/2012/005 SE/Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT/De Tomaso, COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland, COM(2014)0699; EGF/2013/012 BE/Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR/PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE/Ford Genk, COM(2015)0336 a EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, COM(2016)0061;

(6)

EGF/2009/007 SE/Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT/Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR/Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR/Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE/Arnsberg a Düsseldorf – automobilový priemysel, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, COM(2011)0664; a EGF/2015/002 DE/Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy alebo z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011), ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Španielsko 21. júna 2016 predložilo žiadosť o mobilizáciu prostriedkov z EGF v súvislosti s prepúšťaním v 29 podnikoch v automobilovom priemysle v Španielsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa žiadosť Španielska považuje za prijateľnú, keďže prepúšťanie má vážny dosah na zamestnanosť a miestne, regionálne a celoštátne hospodárstvo.

(5)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Španielskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 856 800 EUR.

(6)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2016 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 856 800 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia tohto rozhodnutia]*.

(4)V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Základné informácie

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť Španielska a návrh Komisie

Komisia 8. novembra 2016 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Španielska na podporu opätovného začlenenia na pracovný trh tých pracovníkov, ktorí boli prepustení v súvislosti s konkurzom a zatvorením spoločnosti Bosal S.A., ktorá vykonáva svoju činnosť podľa klasifikácie NACE Revision 2 v divízii 29 (výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov) najmä v regióne úrovne NUTS(4) 2 Valencia (Comunidad Valenciana – ES52).

Toto je desiata žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2016, a 23. žiadosť v oblasti výroby motorových vozidiel, prívesov a návesov, pričom sa týka mobilizácie celkovej sumy 856 800 EUR z EGF v prospech Španielska. Týka sa 250 prepustených pracovníkov.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 21. júna 2016 a do 16. augusta 2016 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF.

Spoločnosť Bosal S.A. začala svoju činnosť v meste Sagunto v roku 1986. Jej hlavnou činnosťou bola výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá (najmä automobilové výfukové systémy, katalyzátory atď.). Spoločnosť spočiatku vyrábala hlavne pre španielsky automobilový trh. Výroba sa však neskôr diverzifikovala a v podniku začali vyrábať originálne komponenty aj pre iné automobilové trhy. Od roku 2012 bojovala spoločnosť s problémami v dôsledku poklesu výroby vozidiel v EÚ. Aby prispôsobila výrobnú kapacitu dopytu a znížila náklady, v spoločnosti bolo zavedené povinné skrátenie pracovného času pre všetkých zamestnancov. Tieto opatrenia však nefungovali a podnik vyhlásil 15. januára 2015 konkurz a dostal sa do nútenej správy.

V súvislosti s prepustenými pracovníkmi sa má prijať dvanásť rozličných opatrení: šesť z nich tvoria personalizované služby a typy opatrení v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia o EGF a ďalších šesť sú príspevky a stimuly podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF. Opatrenia v oblasti personalizovaných služieb predstavujú viac než 75 % celkovej sumy.

Uvedené opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia na trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Španielsko poskytlo všetky potrebné uistenia, že:

–  v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

–  boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania,

–  prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnostiach, si splnili právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a prijali primerané opatrenia týkajúce sa svojich pracovníkov,

–  na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu,

–  navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov,

–  finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 856 000 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Toto je desiaty návrh na presun na účely mobilizácie fondu, ktorý bol doteraz rozpočtovému orgánu predložený počas roka 2016.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 34).


PRÍLOHA: LIST Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

CF/jb

D(2016)50456

Pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF, ktorá sa týka prípadu EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive, a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú prevod finančných prostriedkov.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A) keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 250 pracovníkov prepustených v 29 podnikoch pôsobiacich v odvetviach ekonomickej činnosti patriacich podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 29 (Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov);

B) keďže na účely preukázania súvislosti medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v charakteristikách svetového obchodu v dôsledku globalizácie Španielsko tvrdí, že európsky automobilový priemysel stratil významný podiel na trhu v minulom desaťročí a že hlavnou hnacou silou tohto trendu je geografický posun v spotrebe spojený s globalizáciou, najmä rýchly rast dopytu na ázijských trhoch, z ktorých výrobcovia z EÚ nemajú takú možnosť ťažiť, keďže sa tradične horšie presadzujú na týchto trhoch;

C) keďže európsky automobilový priemysel bol tiež ovplyvnený poklesom domáceho dopytu v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, pričom celkový počet registrácií je naďalej pod úrovňou dosiahnutou v rokoch pred hospodárskou a finančnou krízou;

D) keďže viac ako 96 % pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, tvoria muži; keďže 23,2 % cieľovej skupiny príjemcov je vo veku od 55 do 64 rokov a 76,4 % vo veku 30 až 54 rokov;

E) keďže Španielsko od roku 2009 predložilo deväť žiadostí o podporu z EGF pre prepustených pracovníkov z rôznych odvetví v regióne Comunidad Valenciana, pričom naposledy išlo o žiadosť EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana Metal, ktorá bola predložená a schválená v roku 2014;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme v súvislosti so žiadosťou Španielska, tieto návrhy:

1. súhlasí s Komisiou, že kritériá zásahu stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené a že Španielsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 856 800 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 1 428 000 EUR;

2. konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti od španielskych orgánov 16. augusta 2016 až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, 8. novembra 2016, pričom v ten istý deň o tom informovala Parlament;

3. zdôrazňuje , že v Sagunte, na území postihnutom prepúšťaním, veľa podnikov spojených s automobilovým priemyslom od roku 2008 ukončilo alebo výrazne obmedzilo svoju činnosť v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a globalizácie vo výrobe automobilov, čo malo za následok skrátenie pracovného času a prepúšťanie;

4. vyjadruje poľutovanie nad nárastom počtu nezamestnaných osôb v Sagunte v rokoch 2007 (2 778) až 2015 (6 437) a nad tým, že miera nezamestnanosti dosahuje 25,8 %;

5. uznáva že tento prípad súvisí s mimoriadnymi okolnosťami, ktoré majú výrazný vplyv na zamestnanosť a miestne, regionálne alebo národné hospodárstvo vzhľadom na to, že pre malé mesto a vidiecku oblasť strata 250 pracovných miest v Sagunte predstavuje veľké číslo;

6. domnieva sa, že poskytovanie podpory pre bývalých zamestnancov malých a stredných podnikov takisto odôvodňuje schválenie žiadosti týkajúcej sa menej ako 500 prepustených pracovníkov;

7. konštatuje, že z prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť, je 71 % vo veku nad 45 rokov, 78% bolo zamestnaných v tom istom podniku nepretržite počas minimálne 15 rokov a 50 % nemá žiadnu kvalifikáciu, čo ich robí veľmi zraniteľných v v oblasti, kde je nedostatok pracovných miest;

8.víta rozhodnutie Španielska ponúkať opatrenia odbornej prípravy zameranej na získavanie odborných povolení, ako napríklad tie, ktoré sú požadované v prípade osobnej dopravy, a na odvetvia a oblasti, v ktorých existujú alebo vzniknú príležitosti, ako sú potravinárske odvetvie, varenie, prevencia pracovných rizík, kontrola kvality a environmentálne normy, projekty vykurovania, ventilácie a klimatizácie a údržba priemyselných zariadení; podporuje ponuku vzdelávania v zručnostiach, ktoré prispievajú k lepšiemu pracovnému výkonu, ako sú informačné a komunikačné technológie, cudzie jazyky a riadenie podniku;

9. víta ochotu zástupcov bývalých pracovníkov spoločnosti Bosal (t. j. podniku, ktorý prepustil väčšinu pracovníkov, ktorých sa táto žiadosť týka) podporiť žiadosť o financovanie z EGF a víta ich zapojenie do navrhovania opatrení, ktoré sa majú ponúknuť pracovníkom; poznamenáva, že sociálni partneri, príslušné združenia zamestnávateľov a miestne orgány (mesto Sagunto) boli do tohto procesu takisto zapojené;

10. poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov budú na úrovni nižšej ako 25 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je výrazne pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11. berie na vedomie potvrdenie španielskych orgánov, že navrhované opatrenia nedostanú finančnú podporu z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

12. víta potvrdenie Španielska, že finančný príspevok z fondu EGF nenahradí opatrenia, ktoré je príslušný podnik povinný prijať na základe vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd;

13. pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

S úctou

Thomas HÄNDEL

predseda výboru EMPL


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 8. decembra 2016:

–  COM(2016)0708 obsahuje návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 856 800 EUR pre 250 pracovníkov prepustených v odvetví ekonomickej činnosti zaradenom do divízie 29 NACE Revision 2 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) v regióne Comunidad Valenciana (ES52) úrovne NUTS 2 v Španielsku.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru vyhodnotili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

8.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia