Postup : 2015/0114(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0382/2016

Předložené texty :

A8-0382/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.4
CRE 15/02/2017 - 7.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0032

DOPORUČENÍ     ***
PDF 496kWORD 51k
12.12.2016
PE 589.229v02-00 A8-0382/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Helmut Scholz

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08919/2016),

–  s ohledem na návrh Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé (07902/1/2011),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 207 a 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0218/2016),

–  s ohledem na nelegislativní usnesení ze dne XX(1) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0382/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Mongolska.

(1)

Přijaté texty, P8 TA-PROV(2016)0000.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé

Referenční údaje

08919/2016 – C8-0218/2016 – COM(2015)02262015/0114(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

13.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

AFET

22.6.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

DEVE

22.6.2016

INTA

22.6.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Helmut Scholz

12.7.2016

 

 

 

Datum přijetí

5.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Miroslav Poche, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mairead McGuinness, Susanne Melior, Tomáš Zdechovský

Datum předložení

12.12.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí