SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta

12.12.2016 - (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)) - ***

Väliskomisjon
Raportöör: Helmut Scholz

Menetlus : 2015/0114(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0382/2016
Esitatud tekstid :
A8-0382/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08919/2016),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu eelnõu (07902/1/2011),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 207 ja 209 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0218/2016),

–  võttes arvesse oma XX muud kui seadusandlikku resolutsiooni otsuse eelnõu kohta[1],

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A8-0382/2016),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Mongoolia valitsusele ja parlamendile.

  • [1]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2016)0000.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahel

Viited

08919/2016 – C8-0218/2016 – COM(2015)02262015/0114(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

13.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

22.6.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

22.6.2016

INTA

22.6.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Helmut Scholz

12.7.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Laima Liucija Andrikienė, Miroslav Poche, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mairead McGuinness, Susanne Melior, Tomáš Zdechovský

Esitamise kuupäev

12.12.2016