Menettely : 2015/0114(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0382/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0382/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/02/2017 - 7.4
CRE 15/02/2017 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0032

SUOSITUS     ***
PDF 344kWORD 53k
12.12.2016
PE 589.229v02-00 A8-0382/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Helmut Scholz

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08919/2016),

–  ottaa huomioon esityksen puitesopimukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuudesta ja yhteistyöstä (07902/1/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0218/2016),

–  ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman(1), joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A8-0382/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Mongolian hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0000.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä

Viiteasiakirjat

08919/2016 – C8-0218/2016 – COM(2015)02262015/0114(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

13.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

22.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

22.6.2016

INTA

22.6.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Helmut Scholz

12.7.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Miroslav Poche, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mairead McGuinness, Susanne Melior, Tomáš Zdechovský

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.12.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö