Izvješće - A8-0382/2016Izvješće
A8-0382/2016

PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane

12.12.2016 - (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)) - ***

Odbor za vanjske poslove
Izvjestitelj: Helmut Scholz

Postupak : 2015/0114(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0382/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0382/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (08919/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane (07902/1/2011),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 207. i 209. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0218/2016),

–  uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od XX[1] o nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za vanjske poslove (A8-0382/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Mongolije.

  • [1]    Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2016)0000.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane

Referentni dokumenti

08919/2016 – C8-0218/2016 – COM(2015)02262015/0114(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

13.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

22.6.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

22.6.2016

INTA

22.6.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Helmut Scholz

12.7.2016

 

 

 

Datum usvajanja

5.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Miroslav Poche, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mairead McGuinness, Susanne Melior, Tomáš Zdechovský

Datum podnošenja

12.12.2016