AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

12.12.2016 - (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)) - ***

Külügyi Bizottság
A vélemény előadója: Helmut Scholz

Eljárás : 2015/0114(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0382/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0382/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (08919/2016),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás tervezetére (07902/1/2011),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 209. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0218/2016),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló, XX-i[1] nem jogalkotási állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0382/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Mongólia kormányának és parlamentjének.

  • [1]    Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2016)0000.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

08919/2016 – C8-0218/2016 – COM(2015)02262015/0114(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

13.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

22.6.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

22.6.2016

INTA

22.6.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Helmut Scholz

12.7.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.12.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Miroslav Poche, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mairead McGuinness, Susanne Melior, Tomáš Zdechovský

Benyújtás dátuma

12.12.2016