RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra

12.12.2016 - (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)) - ***

Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Rapporteur: Helmut Scholz

Proċedura : 2015/0114(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0382/2016
Testi mressqa :
A8-0382/2016
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08919/2016),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra (07902/1/2011),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 207 u 209 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0218/2016),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu ta' XX[1] dwar l-abbozz ta' deċiżjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet paragrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0382/2017),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Mongolja.

  • [1]    Testi adottati, P8_TA-PROV(2016)0000.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra

Referenzi

08919/2016 – C8-0218/2016 – COM(2015)02262015/0114(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

13.6.2016

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

22.6.2016

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

22.6.2016

INTA

22.6.2016

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Helmut Scholz

12.7.2016

 

 

 

Data tal-adozzjoni

5.12.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

25

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Laima Liucija Andrikienė, Miroslav Poche, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Mairead McGuinness, Susanne Melior, Tomáš Zdechovský

Data tat-tressiq

12.12.2016