AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds

12.12.2016 - (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)) - ***

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Helmut Scholz

Procedure : 2015/0114(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0382/2016
Ingediende teksten :
A8-0382/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08919/2016),

–  gezien het ontwerp voor de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds (07902/1/2011),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 207 en 209 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0218/2016),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...[1] over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0382/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Mongolië.

  • [1]    Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2016)0000.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de kaderovereenkomst over partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Mongolië anderzijds

Document- en procedurenummers

08919/2016 – C8-0218/2016 – COM(2015)02262015/0114(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

13.6.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

22.6.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

22.6.2016

INTA

22.6.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Helmut Scholz

12.7.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

5.12.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Laima Liucija Andrikienė, Miroslav Poche, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mairead McGuinness, Susanne Melior, Tomáš Zdechovský

Datum indiening

12.12.2016