Postup : 2015/0114(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0382/2016

Predkladané texty :

A8-0382/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.4
CRE 15/02/2017 - 7.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0032

ODPORÚČANIE     ***
PDF 500kWORD 53k
12.12.2016
PE 589.229v02-00 A8-0382/2016

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Helmut Scholz

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08919/2016),

–  so zreteľom na návrh Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej (07902/1/2011),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207, článkom 209 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0218/2016),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z XX(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0382/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Mongolska.

(1)

  Prijaté texty, P8_TA-PROV(2016)0000.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej

Referenčné čísla

08919/2016 – C8-0218/2016 – COM(2015)02262015/0114(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

13.6.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

22.6.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

22.6.2016

INTA

22.6.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Helmut Scholz

12.7.2016

 

 

 

Dátum prijatia

5.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Miroslav Poche, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mairead McGuinness, Susanne Melior, Tomáš Zdechovský

Dátum predloženia

12.12.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia