Postup : 2016/2231(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0383/2016

Předložené texty :

A8-0383/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0033

ZPRÁVA     
PDF 551kWORD 63k
12.12.2016
PE 592.260v02-00 A8-0383/2016

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE) – 2016/2231(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Helmut Scholz

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé

(0891/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)2016/2231(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08919/16),

–  s ohledem na návrh Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé (07902/1/2011),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 207 a 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0218/2016),

–  s ohledem na podpis rámcové dohody o partnerství a spolupráci (PCA) dne 30. dubna 2013 v Ulánbátaru za přítomnosti místopředsedkyně Evropské komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové,

–  s ohledem na Dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a jeho členskými státy a Mongolskem, která vstoupila v platnost dne 1. března 1993,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 15. listopadu 2005 o návrhu rozhodnutí Rady o změně Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat projekty v Mongolsku(1),

–  s ohledem na své usnesení o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii a její revizi ze dne 13. dubna 2016(2),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 16. prosince 2015(3) a ze dne 14. března 2013(4) o vztazích mezi EU a Čínou, a zejména na bod odůvodnění Y posledně jmenovaného usnesení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Ruskem(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2012 o postoji Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva(6), a zejména na bod 30 tohoto usnesení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2013 o doporučeních hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní ohledně vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě, a zejména na bod odůvodnění F tohoto usnesení(7),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní(8),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... o ..(9),

–  s ohledem na zařazení Mongolska do zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných v rámci všeobecného systému preferencí EU (GSP+),

–  s ohledem na dlouhodobé vztahy mezi delegacemi Evropského parlamentu a mongolského parlamentu (Velkého lidového churalu), a zejména na společné prohlášení 10. meziparlamentního setkání, které se konalo dne 17. února 2015 v Ulánbátaru,

–  s ohledem na to, že Mongolsko bylo hostitelským a předsedajícím státem 11. summitu Asie-Evropa (ASEM), který se konal ve dnech 15.–16. července 2016 v Ulánbátaru, a 9. setkání parlamentního partnerství Asie-Evropa (ASEP), které se uskutečnilo ve dnech 21.–22. dubna 2016 v Ulánbátaru, a s ohledem na příslušná prohlášení přijatá na obou těchto setkáních,

–  s ohledem na aktivní úlohu Mongolska v Parlamentním shromáždění OBSE, zahrnující uspořádání podzimního setkání tohoto parlamentního shromáždění v Ulánbátaru ve dnech 15.–18. září 2015,

–  s ohledem na zvolení Mongolska do Rady OSN pro lidská práva na období 2016–2018 a na prohlášení Mongolska, že se chce v roce 2022 stát členem Rady bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na to, že Mongolsko v letech 2012–2013 předsedalo Společenství demokratických zemí a v roce 2015 koalici „Freedom Online“,

–  s ohledem na předběžná zjištění a závěry mezinárodní volební pozorovatelské mise v návaznosti na parlamentní volby v Mongolsku konané dne 29. června 2016, do níž byl zapojen Úřad pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) a Evropský parlament,

–  s ohledem na vystoupení mongolského prezidenta Cachjagína Elbegdordže na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 9. června 2015,

–  s ohledem na vzájemné schůzky a návštěvy na vysoké úrovni, včetně cesty předsedy Evropské komise Josého Barrosa do Mongolska v listopadu 2013,

–  s ohledem na zahraniční politiku Mongolska vůči „třetím sousedům“, která zahrnuje vztahy s EU, USA, Japonskem, Korejskou republikou, Indií, Íránem, se zeměmi Střední Asie a s dalšími státy,

–  s ohledem na strategická partnerství Mongolska s Ruskem a s Čínou,

–  s ohledem na to, že Mongolsko má status pozorovatele v Šanghajské organizaci pro spolupráci (SCO),

–  s ohledem na pravidelná třístranná setkání Mongolska, Ruska a Číny a Mongolska, Japonska a USA na vysoké úrovni,

–  s ohledem na iniciativy usilující o propojení různých hospodářských projektů v tomto regionu, jako jsou například čínský projekt ekonomického pásu podél Hedvábné stezky, ruský projekt rozvoje transeuroasijského pásu a mongolský projekt „Prérijní cesta“,

–  s ohledem na individuální program partnerství a spolupráce mezi Mongolskem a NATO, který byl schválen v roce 2012,

–  s ohledem na prohlášení Mongolska o tom, že hodlá formalizovat svou trvalou neutralitu, vydané v září 2015,

–  s ohledem na to, že Mongolsko vyhlásilo, že je státem bez jaderných zbraní, a tento status v září 2012 uznala OSN,

–  s ohledem na Fond pro mezinárodní spolupráci Mongolska, jehož cílem je sdílení zkušeností s dalšími zeměmi procházejícími demokratickou transformací, jako jsou Myanmar, Kyrgyzstán a Afghánistán,

–  s ohledem na úsilí o budování důvěry zahrnující Ulánbátarský dialog o bezpečnosti v severovýchodní Asii, jehož se účastní Severní Korea, a Asijské fórum,

–   s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN proti mučení týkající se druhé periodické zprávy Mongolska přijaté v srpnu 2016,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0383/2016),

A.   vzhledem k tomu, že Mongolsko může sloužit jako demokratický vzor nejen pro další nové demokracie v tomto regionu, ale také pro režimy s většími autoritářskými sklony;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská společenství 1. srpna 1989 navázala diplomatické vztahy s Mongolskem;

C.  vzhledem k tomu, že EU a Mongolsko udržují přátelské vztahy, které jsou založeny na politických, společenských, hospodářských, kulturních a historických vazbách;

D.   vzhledem k tomu, že EU a Mongolsko se sbližují v mnoha postojích týkajících se většiny hlavních otázek mezinárodního významu a Mongolsko hraje konstruktivní úlohu v mezinárodních vztazích, zejména ve vícestranných organizacích;

E.   vzhledem k tomu, že vztahy EU s Mongolskem se zaměřují zejména na projekty rozvojové spolupráce, jejichž cílem je umožnit zemi, aby směrovala probíhající rychlou transformaci k hospodářsky udržitelnému rozvoji společnosti podporujícímu sociální začlenění;

F.  vzhledem k tomu, že Mongolsko má zájem o další rozvoj vztahů s EU a rozšíření stávající spolupráce nad rámec rozvojové spolupráce; vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství a spolupráci vyzdvihuje rostoucí význam vztahů mezi EU a Mongolskem založených na společných zásadách, jako je rovnost, vzájemný prospěch, demokracie, právní stát a lidská práva, a oběma stranám oficiálně otevírá možnost vytvořit nové sféry spolupráce v oblastech, jako je mimo jiné podnikání, obchod, rozvoj, zemědělství, životní prostředí, energie, modernizace státu, ale také vzdělávání, kultura a cestovní ruch;

G.   vzhledem k tomu, že za rozvoj vztahů EU s Mongolskem je stále zodpovědná delegace EU v Pekingu; vzhledem k tomu, že v současnosti mají svá vlastní velvyslanectví v Ulánbátaru Bulharsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko a Spojené království;

Obecná ustanovení

1.  oceňuje přátelské a konstruktivní vztahy mezi EU a Mongolskem;

2.   uznává specifickou zeměpisnou polohu Mongolska mezi Čínou, Ruskem a zeměmi Střední a severovýchodní Asie, které mají velký potenciál z hlediska světové ekonomiky, význam Mongolska pro stabilitu celého regionu, regionálně poměrně výjimečný demokratický kredit Mongolska a konstruktivní úlohu této země při zprostředkovávání mírových řešení konfliktů a konfrontací ve svém regionu a při podpoře regionální ekonomické integrace;

3.  uznává, že demokratická transformace, která byla zahájena v 90. letech 20. století, konzistentně pokračuje; uznává hmatatelný pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci společenských a hospodářských reforem; všímá si však problémů, s nimiž se tato země potýká v oblasti udržitelného rozvoje a hospodářství, financí, řádné správy, boje proti korupci, sociálního zabezpečení, ochrany životního prostředí a politické polarizace a které ještě prohlubuje stále náročnější mezinárodní prostředí;

Institucionální rámec a diplomatické zastoupení

4.   vítá prohlubování a rozšiřování vztahů mezi EU a Mongolskem, jež předpokládá rámcová dohoda o partnerství a spolupráci, mimo jiné v oblasti politického dialogu a lidských práv, obchodu a rozvojové pomoci, a rovněž spolupráci v oblasti zemědělství, rozvoje venkova, energetiky, změny klimatu, výzkumu a inovací, vzdělávání a kultury, které mají velký význam pro diverzifikaci hospodářství a odstranění stávajících ekonomických problémů a v dlouhodobém výhledu i pro přeměnu původně nomádské společnosti;

5.   vítá vytvoření společného výboru, který bude podle článku 56 uvedené dohody sledovat její provádění, a vybízí jej, aby pravidelně informoval Evropský parlament a parlament Mongolska;

6.   naléhavě vyzývá všechny tři členské státy, které tak dosud neučinily, aby urychleně dokončily vnitrostátní proces ratifikace, aby mohla být dohoda o partnerství a spolupráci již bez dalších prodlev uzavřena a mohla vstoupit v platnost;

7.   zdůrazňuje, že je nutné dále posílit parlamentní rozměr vztahů mezi EU a Mongolskem; vyjadřuje politování nad tím, že znění dohody neobsahuje články ustavující výbor pro parlamentní spolupráci, který by prováděl demokratický dohled nad uplatňováním této dohody a posílil politický dialog mezi oběma parlamenty; vybízí proto obě strany, aby co nejdříve uskutečnily v souladu s článkem 57 dohody (budoucí spolupráce) jednání o novém protokolu, který by tuto situaci napravil, jak již dříve naléhavě požadovaly mongolský parlament a Evropský parlament ve společném prohlášení přijatém na 10. meziparlamentním setkání;

8.   je znepokojen skutečností, že diplomatické vztahy s Mongolskem jsou stále realizovány prostřednictvím delegace EU v Číně; vyzývá proto Radu a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby přeměnily kontaktní kanceláře EU v Ulánbátaru na plnohodnotnou delegaci EU, neboť tento krok zásadním způsobem usnadní politický dialog a spolupráci v oblasti lidských práv a demokracie, zvýší kapacitu pro realizaci a kontrolu projektů pomoci EU a podpoří obchod se zbožím a službami, výměny osob a kulturní výměny;

Demokracie, právní stát, řádná správa a lidská práva

9.   vítá úsilí Mongolska konsolidovat demokratický pokrok a právní stát, včetně pluralitních voleb, nezávislejších médií a živé občanské společnosti; z tohoto hlediska vítá účast Mongolska ve Společenství demokracií;

10.  zdůrazňuje, že dodržování svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu má zásadní význam pro další konsolidaci demokracie, právního státu a lidských práv v Mongolsku; vybízí mongolské orgány, aby řešily záležitosti týkající se informací o politicky motivovaném vměšování se do činnosti sdělovacích prostředků a aby nepostihovaly ani neomezovaly tradiční ani internetová média, která se kriticky vyjadřují k vládě; vybízí mongolský parlament, aby tato základní práva výslovně uzákonil a za přísné kontroly je naplňoval;

11.   je přesvědčen, že demokratická transformace Mongolska by mohla vyvolat pozitivní změny v celém regionu, v němž probíhají komplexní transformační procesy, a že Mongolsko by mohlo v tomto smyslu konstruktivně přispět ke stabilitě a obecné prosperitě celého regionu; vyzývá EU, aby to zohlednila při plánování regionální spolupráce, zejména se zeměmi z regionu Střední Asie a širšího regionu;

12.   vyzdvihuje skutečnost, že nedávné volby prokázaly obecné dodržování volebního řádu; vyzývá příslušné mongolské orgány, aby se zabývaly doporučeními OBSE/ODIHR vydanými v návaznosti na parlamentní volby konané dne 29. června 2016, včetně stabilizace volebního zákona, omezení týkajících se předvolební kampaně, nezávislosti médií a nestrannosti a úplnosti informací poskytovaných voličům;

13.  vyjadřuje zájem vyslat při příležitosti konání prezidentských voleb naplánovaných na polovinu roku 2017 pozorovatelskou misi Evropského parlamentu;

14.  vybízí Mongolsko, aby se zabývalo nevyřešenými problémy v oblasti dodržování nezávislosti soudnictví;

15.   vítá nedávno zahájené legislativní úsilí o posílení právního základu boje proti všudypřítomné korupci, která představuje skutečné a značné riziko oslabení sociální soudržnosti země, a úsilí o řešení otázky lidských práv a sociálních konfliktů; vyzývá Mongolsko, aby přijalo zásadní reformy a včas je provedlo; odvolává se v této souvislosti na vlastní zkušenost, že lidé usvědčení z korupce musí být důsledně voláni k zodpovědnosti; doporučuje zemi, aby posílila spolupráci s EU, OBSE a OSN v oblasti řešení korupce; je přesvědčen, že aktivní zapojení do plnění mezinárodních doporučení týkajících se sociální odpovědnosti podniků v hospodářském výrobním odvětví a ve veřejném a správním životě Mongolska by v tomto počínání mohlo hrát pozitivní a zásadní úlohu;

16.  uznává závazky země a právní rámec pro odstranění obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování, nicméně je i nadále znepokojen situací v této oblasti a naléhavě vyzývá Mongolsko, aby plně provádělo zákon o boji proti obchodování s lidmi z roku 2012 a související vnitrostátní plány;

17.  vyjadřuje potěšení nad tím, že EU a Mongolsko se v zásadě dohodly na zahájení pravidelného dialogu EU-Mongolsko o lidských právech v roce 2017 a že byly v tomto směru zahájeny přípravné práce;

18.  vítá skutečnost, že mongolský parlament, poté co ratifikoval druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, přijal v prosinci 2015 revidovaný trestní zákoník, který kromě jiných důležitých právních reforem, jako je zákaz mučení, ruší trest smrti u všech trestných činů; bere na vědomí, že nově zvolený parlament odložil provedení revidovaného trestního zákoníku, a vybízí mongolské orgány, aby tuto důležitou reformu bezodkladně provedly;

19.  bere na vědomí pokrok, jehož Mongolsko dosáhlo při zlepšování svého právního rámce v souladu s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, institucionální reformu včetně mongolské nezávislé vnitrostátní komise pro lidská práva, snahy zaměřené na budování kapacit a zvyšování informovanosti o lidských právech a pokračující závazek řešit zbývající problémy související s ochranou a prosazováním všeobecně platných norem v oblasti lidských práv, jako jsou ty, na které poukázalo druhé všeobecné periodické hodnocení OSN z roku 2015, včetně předcházení mučení a vyšetření všech ohlášených případů mučení, ochrany práv žen a dětí a práv vězňů;

20.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o případech zatčení bez soudního příkazu, mučení a beztrestnosti v mongolských věznicích; připojuje se k výzvě Rady OSN pro lidská práva týkající se účinných opatření, která by zajistila, že všem zadrženým osobám budou v praxi poskytnuty veškeré základní právní záruky v souladu s mezinárodními normami; vyzývá Mongolsko, aby podniklo další kroky v návaznosti na svůj závazek zřídit nezávislý mechanismus za účelem urychleného a skutečného vyšetření obvinění z mučení a špatného zacházení;

21.  vyzdvihuje projekt na podporu práv osob LGBTI v Mongolsku podporovaný EU; je však znepokojen přetrvávající diskriminací a obtěžováním osob LGBTI;

22.   doporučuje Mongolsku, aby v souladu s již ratifikovanou Úmluvou o právech dítěte právně zakázalo tělesné tresty nejen ve vzdělávacích zařízeních, ale absolutně, a aby pomocí specifických a cílených opatření řešilo neklesající míru násilí na dětech, hospodářské vykořisťování dětí a nehody vedoucí ke smrti nebo vážným zraněním dětí; vyzývá všechny příslušné orgány EU, aby byly v této věci nápomocny;

23.   doporučuje zlepšit situaci v oblasti zdraví a bezpečnosti, a to provedením Úmluvy MOP č. 176 a ostatních úmluv MOP týkajících se bezpečnosti a zdraví, které dosud nebyly ratifikovány;

24.  podporuje trvalé a upřímné úsilí Mongolska postupně vymýtit všechny formy dětské práce a zaručit práva dítěte;

25.   vítá právní rámec Mongolska pro zajištění rovných práv žen a mužů přijatý v roce 2011 a postupné odstraňování diskriminace žen;

Udržitelný rozvoj

26.  vítá výrazný pokrok, jehož Mongolsko dosáhlo od 90. let 20. století v oblasti hospodářského rozvoje a snižování chudoby v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí; podporuje Mongolsko v jeho úsilí o naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN, v souladu se zásadami účinnosti a transparentnosti pomoci;

27.   uznává, že prohloubení regionální ekonomické integrace otevře Mongolsku příležitosti k budoucí prosperitě a hospodářskému úspěchu, a bere na vědomí, že Mongolsko zároveň hledá ekonomické spojence a partnery, kteří by mu umožnili plně využít potenciálu v oblasti spolupráce při současném respektování jeho politických a hospodářských zájmů, dlouhodobého závazku k vícesměrné diplomacii, tradiční identity a životního stylu či demokratických základů mongolské společnosti;

28.  je však znepokojen tím, že v některých oblastech se zakořeňuje chudoba a že vykazovaný hospodářský rozkvět v letech 2010–2012 dostatečně nepřispěl ke snížení chudoby v této zemi;

29.  podporuje Mongolsko v jeho úsilí o dosažení udržitelného hospodářského růstu; vyjadřuje znepokojení nad prudkým zpomalením růstu HDP, který v roce 2011 dosáhl rekordní úrovně (17,3 %), avšak v roce 2015 činil pouze 2,3 % a v roce 2016 se má podle odhadů pohybovat okolo 1,3 %; je znepokojen skutečností, že rozpočtový schodek, který vzrostl na 20 % HDP, může mít negativní dopad na odstraňování chudoby a na sociální začleňování a soudržnost systému sociální ochrany;

30.  vítá skutečnost, že rozvojová pomoc Mongolsku ze strany EU v období 2014–2020 byla oproti období 2007–2013 více než zdvojnásobena (65 milionů EUR oproti 30 milionům EUR), přičemž důraz je kladen na lepší ekonomickou správu a odbornou přípravu za účelem zlepšení pracovních příležitostí; vybízí Mongolsko k účasti na regionálních programech financovaných z prostředků EU; bere na vědomí poměrně úspěšnou realizaci projektů a programů EU, které mají za cíl přispět k rozvoji a modernizaci Mongolska;

31.  zdůrazňuje význam průběžné správní reformy zaměřené zejména na vybudování vysoce profesionální správy na celostátní i místní úrovni; vybízí orgány EU, aby Mongolsku pomohly vybudovat potřebné zdroje a odborné znalosti, které by tuto zemi lépe vybavily k tomu, aby mohla čelit problémům týkajícím se složitých procesů hospodářské a společenské transformace, a jež by zlepšily schopnost země využít finanční prostředky EU;

32.  vyzývá k rozšíření příležitostí pro výměny studentů a akademických pracovníků v rámci programů Erasmus+ a Marie Skłodowska-Curie a pro prohloubení kontaktů mezi lidmi, včetně umělců, z EU a Mongolska; vyzývá EU, aby do své oblasti spolupráce s Mongolskem zahrnula výzkum a inovace;

33.  vítá včasné uložení ratifikačního nástroje Pařížské dohody o změně klimatu ze strany Mongolska dne 21. září 2016; je znepokojen tím, že kombinace dopadů změny klimatu, rozsáhlého růstu chovu hospodářských zvířat, výrazného zvýšení migrace z venkova do hlavního města a masivního využívání a rychlého vyčerpávání přírodních zdrojů, jako je voda a půda, za účelem oficiální a neoficiální těžby mědi, uhlí a dalších surovin vede k drastickému znehodnocování stavu životního prostředí Mongolska, zvýšenému riziku sporů o vodu se sousedními zeměmi a rostoucímu výskytu klimatických jevů, jako je tzv. „dzud“, pro který jsou typická dlouhá období sucha a kruté zimy a jenž vede k velkým ztrátám hospodářských zvířat, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a biologické rozmanitosti obecně; vyzývá mongolskou vládu, aby zvýšila úsilí o diverzifikaci mongolského hospodářství, a vybízí EU, aby byla v této věci nápomocna prostřednictvím vyhrazených činností a preventivních a dalších opatření, například v rámci úzké koordinace politik v oblasti životního prostředí na obou stranách; vyzývá mongolské orgány a parlament a členské státy EU, aby spolupracovaly a přispěly k významnému posílení mezinárodního klimatického režimu v rámci 22. zasedání konference OSN o změně klimatu konaného v Marrákeši;

34.   vítá ratifikaci a dodržování všech příslušných úmluv o ochraně životního prostředí a změně klimatu v rámci GSP+ ze strany Mongolska; naléhavě však Mongolsko žádá, aby dodrželo své povinnosti týkající se podávání zpráv podle úmluv OSN o ochraně životního prostředí a změně klimatu (CITES, Basilejská úmluva a Stockholmská úmluva) a prosazovalo svůj právní rámec pro životní prostředí;

35.   poukazuje na to, že v roce 2014 tvořil těžební průmysl v Mongolsku 17 % jeho HDP a 89 % celkového vývozu země; vítá v tomto ohledu aktivní účast Mongolska na iniciativě v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu (EITI), jejímž cílem je zajistit větší odpovědnost a transparentnost tohoto odvětví;

36.   zdůrazňuje, že měděný a zlatý důl Oyu Tolgoi je největším těžebním projektem, který bude podle předpokladů tvořit od roku 2020 třetinu HDP Mongolska, a že Tavan Tolgoi je největším nevyužitým uhelným dolem na světě; vítá veřejné debaty o dopadu těžby na životní prostředí, které byly uspořádány, a účast veřejnosti na řízení zdrojů na místní úrovni;

37.   vybízí Mongolsko, aby ve prospěch svých vlastních občanů rozvinulo těžbu svých přírodních zdrojů, zejména vzácných minerálů, neboť jejich hodnota v digitálním průmyslu roste; zdůrazňuje podpůrnou úlohu, kterou by EU mohla hrát při zajišťování technologické a finanční pomoci na tuto nezávislou těžbu minerálů;

38.   domnívá se, že investice do budoucích technologií a digitalizace by mohly pomoci překlenout rozdíly v rozvoji různých regionů v Mongolsku a diverzifikovat hospodářství; vybízí EU a její členské státy, aby prohloubily spolupráci v oblasti digitalizace a nových technologií;

39.   uvědomuje si závažné problémy v oblasti boje proti obchodu s drogami; doporučuje EU, aby byla nápomocna při posilování veřejných institucí a zdrojů za účelem řešení těchto otázek;

Obchodní a hospodářské vztahy

40.  konstatuje, že EU se stala třetím největším obchodním partnerem Mongolska a že v rámci současného všeobecného systému preferencí vstupuje mongolské zboží na trh EU již prakticky bezcelně;

41.  vítá zařazení Mongolska do systému GSP+;

42.  všímá si, že evropské investice v Mongolsku zatím zůstávají omezené z důvodu nejistého podnikatelského prostředí a nedostatku informací;

43.   vybízí EU a Mongolsko, aby zintenzivnily obchodní a investiční vztahy, včetně jejich propagace prostřednictvím informační činnosti a osvěty, v souladu s právními ustanoveními dohody o partnerství a spolupráci; zdůrazňuje, že toto zintenzivnění by mělo být v souladu s povinnostmi vyplývajícími z mezinárodních úmluv o pracovních normách, řádné správě, lidských právech a environmentálních normách a mělo by je plně respektovat;

44.  v této souvislosti naléhavě žádá další rozvoj aktivit Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v Mongolsku;

45.  zdůrazňuje význam stabilního podnikatelského a právního prostředí pro zvýšení investic z EU;

46.   bere na vědomí pokles přímých zahraničních investic spojených s těžebním průmyslem, který je dominantním hospodářským odvětvím a zůstává klíčovým rozdělujícím faktorem;

47.   naléhavě žádá Mongolsko, aby za pomoci zahraničních investic a transparentnějšího právního prostředí diverzifikovalo své hospodářství, aby nebylo v takové míře ovlivňováno volatilitou trhů s nerostnými zdroji; v této souvislosti vítá nový právní předpis upravující přímé zahraniční investice;

48.  vybízí Mongolsko k další integraci do světové a regionální ekonomiky v rámci projektů, jako jsou „Prérijní cesta“, iniciativa podél Hedvábné stezky „Jeden pás, jedna cesta“ či projekt rozvoje transeuroasijského pásu, v souladu se strategickými zájmy a prioritami země; žádá EU, aby zvážila účast na infrastrukturních a investičních programech v tomto regionu, mimo jiné v těžebním odvětví;

Regionální a celosvětové výzvy a spolupráce

49.   uznává stěžejní úlohu, kterou může Mongolsko hrát mezi dynamickými ekonomikami Číny, Ruska, Jižní Koreje a Japonska a středoasijskými zeměmi a současně jako prostředník mezi Evropou a oblastí východní Asie;

50.  vyzdvihuje koncepci „třetích sousedů“ v rámci zahraniční politiky Mongolska, která zahrnuje vztahy s EU, vyvažující konstruktivní a intenzivní vztahy s vlivnými strategickými partnery a přímými sousedy Mongolska Ruskem a Čínou;

51.   bere na vědomí přátelské a současně ekonomicky konkurenční vztahy s ostatními zeměmi v regionu;

52.  konstatuje, že Mongolsko seriózně vyhodnocuje dopady případného členství v Euroasijské hospodářské unii (EAEU); vyjadřuje znepokojení nad tím, že tento krok by mohl narušovat další politické a obchodní vztahy s EU;

53.   gratuluje Mongolsku k jeho úspěšnému předsednictví setkání ASEM a ASEP, která se konala v roce 2016 v Ulánbátaru, k upevnění parlamentního rozměru a posílení partnerství mezi oběma regiony na základě všeobecně uznávaných zásad rovnosti, vzájemného respektu a podpory a ochrany lidských práv a základních svobod; vítá návrh Mongolska na zřízení střediska ASEM, které by zahrnovalo i virtuální/online zařízení;

54.   vítá skutečnost, že Mongolsko se prohlásilo za zónu bez jaderných zbraní, jak oficiálně uznala OSN; vítá především konstruktivní a aktivní úlohu, kterou Mongolsko hraje ve vícestranných fórech na podporu spolupráce směřující ke globálnímu jadernému odzbrojení, a rovněž skutečnost, že tato země podepsala Humanitární závazek(10);

55.  vítá vzájemný závazek k prosazování mezinárodního míru a bezpečnosti a v této souvislosti vítá aktivní roli Mongolska v mezinárodních mnohostranných mechanismech, jako je OSN a OBSE, a jeho příspěvek k iniciativám na podporu míru a stability v severovýchodní Asii a dalších oblastech, jako je Ulánbátarský dialog o bezpečnosti v severovýchodní Asii;

56.   bere na vědomí příspěvek Mongolska k úsilí OSN udržovat mír na celém světě a skutečnost, že Mongolsko pro tyto mise poskytuje výcviková zařízení, přičemž se současně snaží stále více posílit politické a diplomatické příležitosti a odpovědnost OSN týkající se předcházení a řešení konfliktů;

57.   vítá stejné naladění Mongolska a EU při vyjednávání a hlasování v rámci Organizace spojených národů a dalších vícestranných fór; zdůrazňuje v této souvislosti význam článku 8 dohody o partnerství a spolupráci týkajícího se mezinárodní spolupráce;

58.   uznává úlohu Mongolska coby nového člena Rady OSN pro lidská práva v období 2016–2018 při prosazování dodržování lidských práv a vyzývá k úzké spolupráci EU a Mongolska při přípravě a provádění činnosti této Rady;

59.   vítá skutečnost, že Mongolsko ratifikovalo Římský statut Mezinárodního trestního soudu, a vybízí je k ratifikaci kampalských změn, které včas stanovily definici a postup pro stanovení soudní příslušnosti tohoto soudu u zločinu agrese;

60.   vyzdvihuje úsilí Mongolska prosazovat demokracii, právní stát a lidská práva v zemích ležících v blízkosti jeho sousedství, které usilují o demokratickou změnu; vyzývá EU, aby rovněž zapojila Mongolsko a hledala ad hoc součinnost v regionálních programech ve Střední Asii zaměřených na tento rozvoj;

61.   chválí úlohu Mongolska, pokud jde o sdružování akademických pracovníků z KLDR, Jižní Koreje, Číny a Ruska, a jeho úlohu hostitele setkání rodin odloučených v důsledku rozdělení Korejského poloostrova;

62.   podporuje ambici Mongolska stát se v roce 2022 členem Rady bezpečnosti OSN, kterou tento stát vyjádřil;

63.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni, vysoké představitelce, vládám a parlamentům členských států a vládě a Velkému lidovému churalu (parlamentu) Mongolska.

(1)

Úř. věst. C 227 E, 21.9. 2006, s. 39.

(2)

Přijaté texty,P8_TA(2016)0121.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0458.

(4)

Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 126.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0225.

(6)

Úř. věst.C 249 E, 30.8.2013, s. 41.

(7)

Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 97.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0424.

(9)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

(10)

http://www.icanw.org/pledge/


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

5.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mairead McGuinness, Susanne Melior

Právní upozornění - Ochrana soukromí