Menetlus : 2016/2231(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0383/2016

Esitatud tekstid :

A8-0383/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0033

RAPORT     
PDF 442kWORD 60k
12.12.2016
PE 592.260v02-00 A8-0383/2016

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE) – 2016/2231(INI))

Väliskomisjon

Raportöör: Helmut Scholz

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)2016/2231(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08919/16),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu eelnõu (07902/1/2011),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 207 ja 209 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0218/2016),

–  võttes arvesse 30. aprillil 2013. aastal Ulaanbaataris partnerluse ja koostöö raamlepingu (või partnerlus- ja koostöölepingu) allkirjastamist komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni juuresolekul,

–  võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse ja selle liikmesriikide ning Mongoolia vahelist kaubandus- ja majanduskoostöölepingut, mis jõustus 1. märtsil 1993,

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2005. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingut, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias(1),

–  võttes arvesse oma 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta(2),

–  võttes arvesse oma 16. detsembri 2015. aasta resolutsiooni(3) ning 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni(4) ELi ja Hiina suhete kohta ning eelkõige viimasena nimetatud resolutsiooni põhjendust Y,

–  võttes arvesse oma 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa suhete seisu kohta(5),

–  võttes arvesse oma 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni ÜRO inimõiguste nõukogu 19. istungjärku käsitleva Euroopa Parlamendi seisukoha kohta(6) ja eelkõige selle punkti 30,

–  võttes arvesse oma 17. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovituste kohta seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas ja eelkõige selle põhjendust F(7),

–   võttes arvesse oma 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta(8),

–  võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb ...(9),

–  võttes arvesse Mongoolia lisamist riikide hulka, kelle suhtes EL kohaldab säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatavat stimuleerivat erikorda (GSP+),

–  võttes arvesse pikaajalisi suhteid Euroopa Parlamendi ning Mongoolia parlamendi (Suur Rahvahuraal) delegatsioonide vahel ning eriti 17. veebruaril 2015. aastal Ulaanbaataris peetud 10. parlamentidevahelise kohtumise ühisavaldust,

–  võttes arvesse, et Mongoolia juhtis ja võõrustas 15. ja 16. juulil 2016 Ulaanbaataris toimunud 11. Aasia-Euroopa tippkohtumist (ASEM) ning 21. ja 22. aprillil 2016 Ulaanbaataris toimunud 9. Aasia-Euroopa parlamentaarse partnerluse (ASEP) kohtumist, ning võttes arvesse mõlemal kohtumisel vastu võetud deklaratsiooni,

–  võttes arvesse Mongoolia aktiivset osalemist OSCE parlamentaarses assamblees, kaasa arvatud selle 15.–18. septembrini 2015 toimunud sügisese kohtumise võõrustamist Ulaanbaataris,

–  võttes arvesse Mongoolia valimist ÜRO Inimõiguste Nõukogusse aastateks 2016–2018 ning tema väljendatud soovi saada ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks aastal 2022,

–  võttes arvesse Mongoolia eesistumist Demokraatiate Ühenduses aastatel 2012–2013 ning internetivabaduse koalitsioonis aastal 2015,

–  võttes arvesse 29. juunil 2016 Mongoolias toimunud parlamendivalimiste rahvusvahelise valimisvaatlusmissiooni, kuhu olid kaasatud OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo ning Euroopa Parlament, esialgseid tähelepekuid ja järeldusi,

–  võttes arvesse Mongoolia presidendi Tsakhiagiin Elbegdorži sõnavõttu 9. juunil 2015 toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu istungil,

–  võttes arvesse mitmeid ühiseid kõrgetasemelisi kohtumisi ja visiite, kaasa arvatud Euroopa Komisjoni presidendi José Barroso visiiti Mongooliasse 2013. aasta novembris,

–  võttes arvesse Mongoolia nn kolmanda naabri välispoliitikat, mis hõlmab suhteid ELi, USA, Jaapani, Korea Vabariigi, India, Iraani, Kesk-Aasia riikide ja teistega,

–  võttes arvesse Mongoolia strateegilisi partnerlusi Venemaa ja Hiinaga,

–  võttes arvesse Mongoolia vaatleja staatust Šanghai Koostööorganisatsioonis,

–  võttes arvesse korrapäraseid kõrgetasemelisi kolmepoolseid kohtumisi Mongoolia, Venemaa ja Hiina ning Mongoolia, Jaapani ja USA vahel,

–  võttes arvesse algatusi erinevate majandusprojektide, sh Hiina siiditee majandusvööndi, Venemaa Trans-Euraasia vööndi arenduse ning Mongoolia preeriatee piirkonda integreerimiseks,

–  võttes arvesse Mongoolia individuaalset partnerlus- ja koostööprogrammi NATOga, milles lepiti kokku 2012. aastal,

–  võttes arvesse Mongoolia 2015. aasta septembri deklaratsiooni kavatsuse kohta taotleda alaliselt neutraalset staatust,

–  võttes arvesse Mongoolia deklaratsiooni oma tuumarelvavaba staatuse kohta, mida ÜRO tunnustas 2012. aasta septembris,

–  võttes arvesse Mongoolia rahvusvahelist koostööfondi, mille eesmärk on jagada kogemusi teiste demokraatlikku üleminekut läbivate riikidega, nagu Myanmar, Kõrgõzstan ja Afganistan,

–  võttes arvesse usalduse suurendamiseks tehtavaid pingutusi, kaasa arvatud Ulaanbaatari dialoogi Kirde-Aasia julgeoleku üle, milles osaleb ka Põhja-Korea, ning Aasia foorumit,

–   võttes arvesse ÜRO piinamisvastase komitee lõppjäreldusi Mongoolia teise perioodilise aruande kohta, mille komitee võttis vastu 2016. aasta augustis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 teist lõiku,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0383/2016),

A.   arvestades, et Mongoolia saab olla demokraatlikuks eeskujuks mitte ainult piirkonna teistele arenevatele demokraatlikele riikidele, vaid ka rohkem autoritaarsusele kalduvatele režiimidele;

B.  arvestades, et Euroopa ühendused kehtestasid Mongooliaga diplomaatilised suhted 1. augustil 1989;

C.  arvestades, et ELi ja Mongoolia vahel on poliitilistel, ühiskondlikel, majanduslikel, kultuurilistel ja ajaloolistel sidemetel põhinevad sõbralikud suhted;

D.   arvestades, et ELil ja Mongoolial on suurimate rahvusvaheliste probleemide osas palju lähedasi seisukohti ja Mongoolial on rahvusvahelistes suhetes ja eelkõige mitmepoolsetes organisatsioonides konstruktiivne roll;

E.   arvestades, et ELi suhted Mongooliaga on peamiselt keskendunud arengukoostöö projektidele, mille eesmärk on võimaldada riigil suunata praegust kiiret ümberkujunemisprotsessi, et saavutada ühiskonna sotsiaalselt kaasav ja majanduslikult jätkusuutlik areng;

F.  arvestades, et Mongoolia on huvitatud edasiste suhete arendamisest ELiga ning senise koostöö laiendamisest arengukoostööst kaugemale; arvestades, et partnerlus- ja koostööleping rõhutab sellistel ühistel põhimõtetel nagu võrdsus, vastastikune kasu, demokraatia, õigusriik ja inimõigused põhinevate ELi ja Mongoolia vaheliste suhete kasvavat tähtsust ning avab ametlikult mõlemale poolele võimaluse arendada uusi koostöövaldkondi mitte ainult sellistes valdkondades nagu äri, kaubandus, majandusareng, põllumajandus, keskkond, energeetika, riigi moderniseerimine, vaid ka hariduse, kultuuri ja turismi alal;

G.   arvestades, et ELi suhete arendamise eest Mongooliaga vastutab ikka veel ELi delegatsioon Pekingis; arvestades, et praeguseks on Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari ja Ühendkuningriik avanud Ulaanbaataris oma saatkonnad;

Üldsätted

1.  tunnustab ELi ja Mongoolia vahelisi sõbralikke ja konstruktiivseid suhteid;

2.   tunnistab Mongoolia erilist geograafilist asukohta Hiina, Venemaa ning Kesk-Aasia ja Kirde-Aasia riikide vahel, mis omavad maailmamajanduses märkimisväärset potentsiaali, samuti riigi olulisust piirkonna stabiilsuse jaoks ning selle piirkondlikult üsna erandlikult loodud demokraatlikku korda ning konstruktiivset rolli piirkonnas konfliktidele ja vastasseisudele rahumeelsete lahenduste leidmise toetamisel ja hõlbustamisel ning piirkonna majandusintegratsiooni edendamisel;

3.  tunnistab, et 1990. aastatel alanud demokraatlik üleminek jätkub järjekindlalt; tunnistab silmnähtavaid edusamme sotsiaal-majanduslike reformide elluviimisel; võtab siiski teatavaks säästva arengu ja majanduse, rahanduse, hea valitsemistava, korruptsioonivastase võitluse, sotsiaal- ja keskkonnakaitse ning poliitilise polariseerumisega seotud probleemid, mida süvendab üha pingelisem rahvusvaheline olukord;

Institutsiooniline raamistik ja diplomaatiline esindatus

4.   avaldab heameelt ELi-Mongoolia suhete süvenemise ja laienemise üle, mis väljendub partnerluse ja koostöö raamlepingus ning leiab aset sellistes valdkondades nagu poliitiline dialoog ja inimõigused, kaubandus ja arenguabi ning koostöövaldkondades, nagu põllumajandus ja maaelu areng, energeetika, kliimamuutused, teadusuuringud ja innovatsioon ning haridus ja kultuur, mis on väga olulised nii majanduse mitmekesistamiseks ning praeguste majandusprobleemide lahendamiseks kui ka algselt nomaadse ühiskonna ümberkujundamiseks pikema aja jooksul;

5.   väljendab heameelt lepingu artikli 56 kohaselt partnerluse ja koostöö raamlepingu rakendamist jälgiva ühiskomisjoni loomise üle ning innustab komisjoni nii Euroopa Parlamendile kui ka Mongoolia parlamendile korrapäraselt aru andma;

6.   ergutab kolme liikmesriiki, kes ei ole seda veel teinud, partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise ja jõustumise eesmärgil kiirelt lõpule viima riiklikke ratifitseerimisprotsesse, mis on liiga kaua viibinud;

7.   rõhutab vajadust täiendavalt tõhustada ELi ja Mongoolia suhete parlamentaarset mõõdet; peab kahetsusväärseks, et partnerluse ja koostöö raamlepingu tekstist puuduvad artiklid, millega loodaks selle lepingu raames parlamentaarne koostöökomisjon, mis teostaks lepingu rakendamise üle demokraatlikku järelevalvet ning tõhustaks poliitilist dialoogi kahe parlamendi vahel; julgustab seetõttu olukorra parandamiseks alustama läbirääkimisi uue protokolli üle nii kiiresti kui võimalik, vastavalt partnerlus- ja koostöölepingu artiklile 57, nagu juba soovitati Mongoolia ja Euroopa parlamentide kümnenda parlamentidevahelise kohtumise ühisavalduses;

8.   väljendab muret asjaolu pärast, et diplomaatilisi suhteid Mongooliaga juhitakse endiselt ELi Hiina delegatsioonist; nõuab tungivalt, et nõukogu ning komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja muudaksid Ulaanbaataris asuva ELi kontaktbüroo täieõiguslikuks ELi delegatsiooniks, kuna see on meede, mis on äärmiselt oluline, et hõlbustada poliitilist dialoogi ning inimõiguste ja demokraatia alast koostööd, suurendada ELi abiandmisprojektide elluviimise ja nende üle järelevalve tegemise suutlikkust ning soodustada nii kaupade ja teenustega kauplemist kui ka inimestevahelisi ja kultuurikontakte;

Demokraatia, õigusriik, hea valitsemistava ja inimõigused

9.   peab tervitatavaks Mongoolia jõupingutusi demokraatliku arengu ja õigusriigi, sh mitmeparteiliste valimiste, iseseisvama meedia ja elava kodanikuühiskonna tugevdamisel; kiidab sellega seoses heaks asjaolu, et Mongoolia osaleb Demokraatiate Ühenduses;

10.  rõhutab, et meedia- ja sõnavabaduse austamine on oluline, et veelgi tugevdada demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi Mongoolias; julgustab Mongoolia ametiasutusi lahendama küsimusi, mis on seotud teadetega poliitiliselt motiveeritud sekkumise kohta meedia töösse, ning palub neid hoiduda karistamast ning piiramast valitsuskriitilist trüki- ja veebimeediat; julgustab Mongoolia parlamenti kodifitseerima sellised põhiõigused selgelt ja rakendama neid tugeva järelevalve all;

11.   on veendunud, et demokraatlik üleminek Mongoolias võib tekitada positiivse ülekanduva mõju teistele keerukaid üleminekuprotsesse läbivatele riikidele piirkonnas ning Mongoolia võib siinkohal piirkonna stabiilsusele ja ühisele heaolule konstruktiivselt kaasa aidata; kutsub ELi üles võtma seda arvesse piirkondliku koostöö kavandamisel eelkõige Kesk-Aasia piirkonna, aga ka laiema piirkonna riikidega;

12.   peab kiiduväärseks asjaolu, et viimased valimised näitasid valimiseeskirjade üldist järgimist; kutsub Mongoolia ametiasutusi üles juhinduma 29. juunil 2016 toimunud parlamendivalimiste järgselt OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo antud soovitustest, mis käsitlesid muu hulgas valimisseaduse ühtlustamist, valimiskampaaniate piiramist, meedia sõltumatust ning valijatele kättesaadava teabe erapooletust ja arusaadavust;

13.  väljendab huvi saata Euroopa Parlamendi vaatlusmissioon 2017. aasta keskpaigaks kavandatud presidendivalimistele;

14.  julgustab Mongooliat tegelema lahendamata probleemidega kohtusüsteemi sõltumatuse valdkonnas;

15.   peab tervitatavaks hiljuti alustatud seadusandlikke jõupingutusi, et tugevdada õiguslikku alust võitluseks laialt levinud korruptsiooniga, mis toob endaga kaasa reaalset ja suurt ohtu riigi sotsiaalsele ühtekuuluvusele, aga ka inimõiguste ja sotsiaalsete konfliktide lahendamiseks tehtavaid jõupingutusi; julgustab Mongooliat võtma vastu olulisi reforme ning rakendama neid õigeaegselt; viitab sellega seoses oma kogemustele, mille kohaselt korruptsioonis süüdi mõistetud isikuid tuleb vastutusele võtta järjekindlalt; soovitab riigil korruptsiooni probleemiga tegelemise osas tugevdada koostööd ELi, OSCE ja ÜROga; on veendunud, et aktiivsel osalemisel ettevõtjate sotsiaalse vastutuse alaste rahvusvaheliste soovituste elluviimises Mongoolia majanduslikus tootmissektoris ning avalikus ja halduselus võiks olla positiivne ja sisuline roll;

16.  tunnustab riigi kohustusi ja õigusraamistikku, et tõkestada inimkaubandust, kuid on jätkuvalt mures konkreetse olukorra pärast ning kutsub Mongooliat tungivalt üles täies ulatuses rakendama 2012. aasta inimkaubandusevastast seadust ning seotud riiklikke kavasid;

17.  väljendab heameelt, et ELi ja Mongoolia vahel on põhimõtteliselt saavutatud kokkulepe ja käimas on ettevalmistustav töö korrapärase ELi ja Mongoolia inimõigustealase dialoogi alustamiseks aastal 2017;

18.  peab tervitatavaks asjaolu, et pärast kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise vabatahtliku protokolli ratifitseerimist võttis Mongoolia parlament 2015. aasta detsembris vastu läbivaadatud karistusseadustikku, millega muude oluliste õiguslike reformide seas, nagu piinamise keelustamine, kaotatakse surmanuhtlus kõikide kuritegude eest; võtab teadmiseks, et vastvalitud parlament lükkas edasi läbivaadatud kriminaalkoodeksi rakendamise ja julgustab Mongoolia ametiasutusi seda olulist reformi viivitamata ellu viima;

19.  võtab teadmiseks Mongoolia edusammud õigusraamistiku parandamisel kooskõlas rahvusvaheliste inimõigustealaste kohustustega, selle riigi institutsionaalse reformi, sealhulgas Mongoolia sõltumatu riikliku inimõigustekomisjoni, ning jõupingutused suutlikkuse suurendamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks inimõiguste kohta, ning jätkuva pühendumise allesjäänud probleemide lahendamisele, et kaitsta ja edendada üldisi inimõigustealaseid standardeid, nagu 2015. aasta ÜRO teises üldises korrapärases läbivaatamises (UN-UPR) nimetatud standardid, muu hulgas kõigi piinamissüüdistuste ennetamine ja uurimine ning naiste ja laste õiguste, samuti vangide õiguste kaitse;

20.  väljendab muret teadete pärast vahistamiste kohta ilma seadusliku vahistamismääruseta ning Mongoolia vanglates aset leidva piinamise ja karistamatuse kohta; liitub ÜRO Inimõiguste Nõukogu nõudmisega võtta tõhusaid meetmeid, et kõigile kinnipeetud isikutele tagataks vastavalt rahvusvahelistele standarditele reaalselt kõik põhilised õiguslikud tagatised; kutsub Mongooliat üles täitma oma kohustust luua sõltumatu mehhanism, et uurida väiteid piinamise ja väärkohtlemise kohta viivitamata ja tõhusalt;

21.  kiidab Euroopa Liidu toetatud projekti LGBTI-inimeste õiguste toetamiseks Mongoolias; on vaatamata sellele mures jätkuva diskrimineerimise ja ahistamise pärast, mida on toime pandud LGBTI-kogukonna vastu;

22.   soovitab Mongoolial vastavalt juba ratifitseeritud lapse õiguste konventsioonile seaduslikult keelustada kehalise karistamise mitte ainult õppeasutustes, vaid täielikult, ning rakendada konkreetseid suunatud meetmeid seoses asjaoluga, et laste vastu suunatud vägivalla, laste majandusliku ärakasutamise ning lastega seotud surma- või raskete vigastuste juhtumite arv ei ole vähenenud; palub kõiki asjaomaseid ELi institutsioone selles küsimuses abi anda;

23.   soovitab parandada olukorda tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas, rakendades ILO konventsiooni nr C176 ning ILO teisi tööohutuse ja töötervishoiu alaseid konventsioone, mida ei ole veel ratifitseeritud;

24.  toetab Mongoolia jätkuvaid ja ausaid pingutusi kaotada järk-järgult laste töö kõik vormid ning tagada laste õigused;

25.   väljendab heameelt Mongoolia õigusraamistiku üle, et viia ellu 2011. aastal vastu võetud naiste ja meeste võrdsed õigused ning kaotada järk-järgult naiste diskrimineerimine;

Säästev areng

26.  väljendab heameelt märkimisväärsete edusammude üle, mida Mongoolia on alates 1990. aastatest teinud majandusarengu ja vaesuse vähendamise vallas vastavalt aastatuhande arengueesmärkidele; toetab Mongoolia pingutusi ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamiseks kooskõlas abi tõhususe ja läbipaistvuse põhimõtetega;

27.   tunnistab, et tihedam piirkondlik majandusintegratsioon avab Mongoolia jaoks uusi võimalusi jõukama tuleviku ja majandusliku edu saavutamiseks, ning võtab teadmiseks asjaolu, et samal ajal otsib Mongoolia majandusliite ja -partnereid, kes võimaldaksid tal oma koostööpotentsiaali täiel määral ära kasutada, austades seejuures õiguspäraseid riigi poliitilisi ja majanduslikke huve, pikaajalist pühendumist mitmesuunalisele diplomaatiale, traditsioonilist identiteeti ja eluviisi ning Mongoolia ühiskonna demokraatlikke aluseid;

28.  tunneb siiski muret asjaolu pärast, et mõnes valdkonnas on vaesus süvenenud ning aastatel 2010–2012 aset leidnud majandusbuum ei aidanud piisavalt kaasa vaesuse vähendamisele riigis;

29.  toetab Mongooliat tema pingutustes saavutada jätkusuutlik majanduskasv; väljendab muret SKP kasvu järsu aeglustumise pärast, mis 2011. aastal oli rekordtasemel (17,3 %), kuid oli 2015. aastal üksnes 2,3 % ning mis 2016. aastal on prognooside kohaselt 1,3 %; tunneb muret, et eelarvepuudujääk, mis on tõusnud 20 %ni SKPst, võib avaldada negatiivset mõju vaesuse vähendamisele ning sotsiaalsele kaasatusele ja sotsiaalkaitsesüsteemide sidususele;

30.  kiidab heaks asjaolu, et aastateks 2014–2020 riigile ette nähtud ELi arenguabi on rohkem kui kahekordistunud, s.o 65 miljonit eurot võrreldes aastateks 2007–2013 eraldatud 30 miljoni euroga, olles suunatud majanduse paremale juhtimisele ja kutseõppele paremate töövõimaluste loomiseks; ergutab Mongooliat osalema ELi rahastatavates piirkondlikes programmides; võtab teadmiseks Mongoolia arendamise ja moderniseerimise toetamiseks mõeldud ELi projektide ja programmide suhteliselt hea elluviimise;

31.  rõhutab haldusreformi jätkumise olulisust, mille puhul keskendutakse peamiselt väga professionaalsete ametiasutuste ülesehitamisele nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil; julgustab ELi institutsioone aitama Mongooliat arendama vajalikke ressursse ja oskusteavet eesmärgiga valmistada riiki paremini ette raskustega toimetulemiseks keeruliste majanduslike ja ühiskondlike üleminekuprotsesside puhul ning suurendama ELi vahendite kasutussuutlikkust riigis;

32.  nõuab üliõpilaste ja õppejõudude vahetuseks rohkem võimalusi programmide Erasmus+“ ja Marie Skłodowska-Curie kaudu ning inimeste, sh loovisikute vaheliste kontaktide laiendamist ELi ja Mongoolia vahel; palub ELil lisada Mongooliaga tehtava koostöö valdkondadesse teadustegevuse ja innovatsiooni;

33.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Mongoolia esitas õigeaegselt, 21. septembril 2016. aastal Pariisi kliimakokkuleppe ratifitseerimiskirja; väljendab muret asjaolu pärast, et kliimamuutus, loomakasvatuse ulatuslik laienemine, maalt linna suunduvate rändevoogude järsk kasv ning loodusressursside, nagu vee ja pinnase suuremahuline ja kiire kasutamine vase, söe ja muude toorainete ametlikuks ja mitteametlikuks kaevandamiseks, on toonud koos kaasa Mongoolias keskkonnaseisundi märkimisväärse halvenemise, üha suurema ohu sattuda naabritega konflikti veeressursside pärast ning sellise ilmastikunähtuse nagu „dzud“ üha sagedasema esinemise, mida iseloomustavad pikad põuaperioodid ja karmid talved ning mille tagajärjel hukkub erakordselt suur hulk kariloomi ja hävib palju elusloodust ning väheneb bioloogiline mitmekesisus üldiselt; kutsub Mongoolia valitsust üles suurendama pingutusi majanduse mitmekesistamiseks ning palub ELil aidata sellele protsessile kaasa spetsiaalse tegevuse ning ennetus- ja muude meetmetega, näiteks seoses mõlema poole vaheliste keskkonnapoliitikameetmete tiheda kooskõlastamisega; kutsub Mongoolia ametivõimusid ja parlamenti ning kõiki ELi liikmesriike üles tegema koostööd ning aitama kaasa rahvusvahelise kliimarežiimi märkimisväärsele tugevdamisele Marrakechi COP 22 konverentsil võetud kohustuste raames;

34.   väljendab rahulolu asjaolu üle, et Mongoolia on ratifitseerinud ja järgib kõiki säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorraga (GSP+) seonduvaid konventsioone, mis käsitlevad keskkonnakaitset ja kliimamuutust; nõuab sellegipoolest tungivalt, et Mongoolia täidaks ÜRO keskkonnakaitse ja kliimamuutuse konventsioonide (CITES, Baseli ja Stockholmi konventsioon) raames võetud aruandluskohustusi ning jõustaks riigi keskkonnaalase õigusraamistiku;

35.   juhib tähelepanu, et 2014. aastal moodustas mäetööstus Mongoolias 17 % SKPst ning 89 % riigi ekspordi kogumahust; väljendab sellega seoses heameelt Mongoolia osaluse üle mäetööstuse läbipaistvuse algatuses, mille eesmärk on muuta asjaomane sektor vastutustundlikumaks ja läbipaistvamaks;

36.   rõhutab, et Oyu Tolgoi vase- ja kullakaevandus on suurim eraldi kaevandusprojekt, mis alates 2020. aastast peaks moodustama kolmandiku Mongoolia SKPst ning et Tavan Tolgoi on maailma suurim väljaarendamata söekaevandus; väljendab heameelt avalike arutelude üle kaevandamise keskkonnamõju teemal ning riigiosaluse üle ressursside majandamisel kohalikel tasanditel;

37.   julgustab Mongooliat arendama oma kodanike hüvanguks loodusvarade, eriti haruldaste mineraalide kasutamist, kuna nendel on digitaaltööstuses üha suurem väärtus; juhib tähelepanu toetavale rollile, mida EL võiks etendada, andes tehnoloogilist ja rahalist abi sellisele mineraalide sõltumatule kaevandamisele;

38.   on arvamusel, et tuleviku tehnoloogiatesse ja digiteerimisse investeerimine aitaks vähendada arenguerinevusi Mongoolia erinevate piirkondade vahel ning mitmekesistada majandust; julgustab ELi ja liikmesriike tegema tihedamat koostööd digiteerimise ja uute tehnoloogiate valdkonnas;

39.   tunnistab märkimisväärsete raskuste olemasolu uimastikaubanduse vastu võitlemisel; soovitab ELil aidata riigiasutuste ja ressursside tugevdamisel, et neid probleeme lahendada;

Kaubandus- ja majandussuhted

40.  märgib, et EList on saanud Mongoolia suuruselt kolmas kaubanduspartner ning Mongoolia kaup siseneb kehtiva üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt ELi juba praegu peaaegu tollivabalt;

41.  kiidab heaks Mongoolia lisamise säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorra (GSP+) alla;

42.  märgib, et Euroopa investeeringud Mongooliasse on seni olnud ebakindlast ettevõtluskeskkonnast ja vähesest teabest tulenevalt piiratud;

43.   innustab ELi ja Mongooliat oma kaubandus- ja investeerimissuhteid tihendama, sh edendama neid teabe ja teadlikkuse parandamise meetmete kaudu kooskõlas partnerluse ja koostöö raamlepingu õiguslike sätetega; rõhutab, et selline tihendamine peaks olema kooskõlas tööalaseid standardeid, head valitsemistava, inimõigusi ning keskkonnastandardeid käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevate kohustustega, mida tuleks täielikult järgida;

44.  nõuab sellega seoses tungivalt Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) tegevuse edasiarendamist Mongoolias;

45.  rõhutab stabiilse ettevõtlus- ja õiguskeskkonna tähtsust EList pärinevate investeeringute suurendamiseks;

46.   võtab teadmiseks välismaiste otseinvesteeringute vähenemise, mis on peamiselt seotud majanduses domineeriva kaevandussektoriga, mis jääb peamiseks lõhestavaks teguriks;

47.   ergutab Mongooliat välismaiste investeeringute ja läbipaistvama õiguskeskkonna abil oma majandust mitmekesistama, et aidata olla maavaraturgude volatiilsuse suhtes vähem haavatav; kiidab sellega seoses heaks uue välismaiseid otseinvesteeringuid käsitleva õigusakti;

48.  julgustab Mongooliat veelgi enam integreeruma maailma- ja piirkondlikku majandusse selliste algatuste nagu preeriatee, siiditee majandusvööndi või Trans-Euraasia vööndi raames vastavalt riigi strateegilistele huvidele ja prioriteetidele; palub ELil kaaluda osalemist piirkonna taristu- ja investeerimisprogrammides, sealhulgas kaevandussektoris;

Piirkondlikud ja üleilmsed probleemid ning koostöö

49.   tunnistab, et Mongoolial võib olla keskne roll Hiina, Venemaa, Lõuna-Korea ja Jaapani ning Kesk-Aasia riikide dünaamiliste majanduste vahel ning samas ka vahendaja roll Euroopa ja Ida-Aasia piirkonna vahel;

50.  juhib tähelepanu Mongoolia nn kolmanda naabri välispoliitika kontseptsioonile, mis hõlmab suhteid ELiga, et tasakaalustada konstruktiivseid ja tihedaid suhteid oma mõjukate strateegiliste partnerite ja otseste naabrite Venemaa ja Hiinaga;

51.   võtab teadmiseks Mongoolia sõbralikud ning ka majanduslikult konkureerivad suhted piirkonna teiste riikidega;

52.  märgib, et Mongoolia on tõsiselt kaalumas Euraasia Majandusliidu võimaliku liikmesuse mõju; väljendab muret, et selline käik võib takistada edasisi poliitilisi ja kaubandussuhteid ELiga;

53.   kiidab Mongooliat ASEMi ja ASEPi kohtumiste eduka juhatamise eest 2016. aastal Ulaanbaataris, parlamentaarse mõõtme ning partnerluse tugevdamise eest kahe piirkonna vahel, tuginedes üldiselt tunnustatud võrdõiguslikkuse, vastastikuse austuse ning inimõiguste ja põhivabaduste edendamise ja kaitsmise põhimõtetele; väljendab heameelt Mongoolia ettepaneku üle luua ASEMi keskus, sealhulgas virtuaalne/veebipõhine süsteem;

54.   väljendab heameelt asjaolu üle, et Mongoolia on kuulutanud enda tuumarelvavabaks tsooniks, nagu ÜRO seda ametlikult tunnistas; väljendab heameelt eelkõige konstruktiivse ja aktiivse rolli üle, mida ta etendab mitmepoolsetes foorumites, edendades koostööd ülemaailmse tuumadesarmeerimise suunas, ning humanitaarlubadusele(10) allakirjutamise üle;

55.  väljendab heameelt vastastikuse kohustuse üle edendada rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ning kiidab sellega seoses heaks Mongoolia aktiivse osalemise rahvusvahelistes mitmepoolsetes mehhanismides, nagu ÜRO ja OSCE, ning riigi panuse algatustesse, millega toetatakse rahu ja stabiilsust Kirde-Aasias ja kaugemal, nagu Ulaanbaatari dialoog Kirde-Aasia julgeoleku kohta;

56.   võtab teadmiseks Mongoolia panuse ÜRO rahuvalveoperatsioonides üle kogu maailma ning koolitusvõimaluste pakkumise missioonide jaoks, püüdes samal ajal üha rohkem tugevdada poliitilisi ja diplomaatilisi võimalusi ning ÜRO vastutust hoida ära ja lahendada konflikte;

57.   väljendab rahulolu Mongoolia ja ELi tiheda koostöö üle läbirääkimistel ja hääletamisel Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja muudes mitmepoolsetes foorumites; rõhutab sellega seoses partnerlus- ja koostöölepingu artikli 8 olulisust rahvusvahelises koostöös;

58.   tunnustab Mongoolia rolli inimõiguste austamise edendamisel ÜRO Inimõiguste Nõukogu uue liikmena ajavahemikul 2016–2018, ning kutsub ELi üles tegema tihedat koostööd Mongooliaga ÜRO Inimõiguste Nõukogu töö ettevalmistamisel ja rakendamisel;

59.   väljendab heameelt asjaolu üle, et Mongoolia ratifitseeris Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi, ning julgustab Mongooliat ratifitseerima Kampala muudatusi, millega kehtestatakse õigeaegselt määratlus ning tagatakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtupädevus agressioonikuritegudele;

60.   avaldab Mongooliale tunnustust pingutuste tegemise eest demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste edendamisel Mongoolia naabruses asuvates riikides, kes püüdlevad demokraatlike muutuste poole; kutsub ELi üles kaasama ka Mongooliat ning püüdma saavutada eesmärgistatud sünergia Kesk-Aasia piirkondlikes programmides, keskendudes sellistele arengutele;

61.   kiidab Mongoolia rolli akadeemikute kokku toomisel mõlemast Koreast, Hiinast ja Venemaalt ning Korea poolsaare jagamise tagajärjel lahku löödud perekondade taasühinemise korraldamisel;

62.   toetab Mongoolia väljendatud soovi saada 2022. aastal ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks;

63.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Mongoolia valitsusele ja parlamendile (Suur Rahvahuraal).

(1)

ELT C 227 E, 21.9.2006, lk 39.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0121.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0458.

(4)

ELT C 36, 29.1.2016, lk 126.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0225.

(6)

ELT C 249 E, 30.8.2013, lk 41.

(7)

ELT C 440, 30.12.2015, lk 97.

(8)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0424.

(9)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.

(10)

http://www.icanw.org/pledge/


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Laima Liucija Andrikienė, Helmut Scholz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mairead McGuinness, Susanne Melior

Õigusteave - Privaatsuspoliitika