SPRÁVA s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej

12.12.2016 - (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE) – 2016/2231(INI))

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Helmut Scholz


Postup : 2016/2231(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0383/2016
Predkladané texty :
A8-0383/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)2016/2231(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08919/16),

–  so zreteľom na návrh Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej (07902/1/2011),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207, článkom 209 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0218/2016),

–  so zreteľom na podpísanie Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci (alebo „dohody o partnerstve a spolupráci“ – DPS) 30. apríla 2013 v Ulanbátare za prítomnosti vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Európskej komisie (VP/PK) Catherine Ashtonovej,

–  so zreteľom na Dohodu o obchode a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Mongolskom, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 1993,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 15. novembra 2005 o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Zmluvy o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku,[1],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 k vykonávaniu a preskúmaniu stratégie EÚ – Stredná Ázia,[2],

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 16. decembra 2015[3] a 14. marca 2013[4] o vzťahoch medzi EÚ a Čínou, a najmä na odôvodnenie Y druhého z uvedených uznesení,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2015 o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom[5],

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2012 o pozícii Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva[6], a najmä na jeho odsek 30,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2013 o odporúčaniach hodnotiacej konferencie venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe, a najmä na jeho odôvodnenie F[7],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní[8];

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z... o....[9],

–  so zreteľom na zapojenie Mongolska do osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných v rámci všeobecného systému preferencií EÚ (VSP+),

–  so zreteľom na dlhodobé vzťahy medzi delegáciami Európskeho parlamentu a Veľkého ľudového churalu (mongolského parlamentu), a najmä na spoločné vyhlásenie z 10. medziparlamentného zasadnutia, ktoré sa konalo 17. februára 2015 v Ulanbátare,

–  so zreteľom na mongolské predsedníctvo a úlohu hostiteľa 11. samitu ASEM (stretnutie Ázia – Európa), ktorý sa konal 15. – 16. júla 2016 v Ulanbátare, a 9. stretnutia Ázijsko-európskeho parlamentného partnerstva (ASEP), ktoré sa konalo 21. – 22. apríla 2016 v Ulanbátare, a na vyhlásenia prijaté na oboch týchto stretnutiach,

–  so zreteľom na aktívnu úlohu Mongolska v Parlamentnom zhromaždení OBSE vrátane úlohy hostiteľa jeho jesenného zasadnutia, ktoré sa konalo 15. –18. septembra 2015 v Ulanbátare,

–  so zreteľom na zvolenie Mongolska do Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2016 – 2018 a na jeho ohlásenú ambíciu stať sa v roku 2022 členom Bezpečnostnej rady OSN,

–  so zreteľom na mongolské predsedníctvo Spoločenstva demokracií v rokoch 2012 – 2013, a koalície „Freedom On-line“ (Sloboda na internete) v roku 2015,

–  so zreteľom na predbežné zistenia a závery medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie na parlamentných voľbách v Mongolsku, ktoré sa konali 29. júna 2016, s účasťou Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE (OBSE/ODIHR) a Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na vystúpenie mongolského prezidenta Cachjagína Elbegdordža na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 9. júna 2016,

–  so zreteľom na viaceré vzájomné stretnutia a návštevy na vysokej úrovni vrátane návštevy predsedu Európskej komisie Josého Barrosa v Mongolsku v novembri 2013,

–  so zreteľom na mongolskú zahraničnú politiku „tretieho suseda“ zahŕňajúcu vzťahy s EÚ, USA, Japonskom, Kórejskou republikou, Indiou, Iránom, so stredoázijskými a ďalšími krajinami,

–  so zreteľom na strategické partnerstvo Mongolska s Ruskom a Čínou,

–  so zreteľom na postavenie Mongolska ako pozorovateľa v Šanghajskej organizácii pre spoluprácu (SCO),

–  so zreteľom na pravidelné trojstranné stretnutia na vysokej úrovní medzi Mongolskom, Ruskom a Čínou a medzi Mongolskom, Japonskom a USA,

–  so zreteľom na iniciatívy, ktorých cieľom je integrovať rôzne hospodárske projekty v regióne, vrátane čínskeho Hospodárskeho pásma hodvábnej cesty (Silk Road Economic Belt), ruského Rozvoja transeurázijského pásma (Trans-Eurasian Belt Development) a mongolskej Stepnej cesty (Prairie Road),

–  so zreteľom na mongolský individuálny program partnerstva a spolupráce s NATO uzavretý v roku 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie Mongolska zo septembra 2015 o svojom zámere zachovať trvalý stav neutrality,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Mongolsko vyhlásilo, že je krajinou bez jadrových zbraní, pričom OSN tento štatút uznala v septembri 2012,

–  so zreteľom na mongolský Fond medzinárodnej spolupráce, ktorého cieľom je vymieňať si skúsenosti s ďalšími krajinami v procese demokratickej transformácie, ako sú Mjanmarsko, Kirgizsko a Afganistan,

–  so zreteľom na úsilie o budovanie dôvery, ktoré zahŕňa Ulanbátarsky dialóg o bezpečnosti v Severovýchodnej Ázii vrátane Severnej Kórey,

–   so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN proti mučeniu k druhej pravidelnej správe Mongolska prijatej v auguste 2016,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0383/2016),

A.   keďže Mongolsko môže slúžiť ako demokratický model nielen pre ďalšie vznikajúce demokracie regiónu, ale aj pre režimy s autoritárskejšími tendenciami;

B.  keďže 1. augusta 1989 nadviazali európske spoločenstvá s Mongolskom diplomatické vzťahy;

C.  keďže medzi EÚ a Mongolskom vládnu priateľské vzťahy založené na politických, spoločenských, hospodárskych, kultúrnych a historických väzbách;

D.   keďže EÚ a Mongolsko majú mnoho podobných postojov, pokiaľ ide o väčšinu hlavných medzinárodných výziev a Mongolsko zohráva konštruktívnu úlohu v medzinárodných vzťahoch, a najmä v multilaterálnych organizáciách;

E.   keďže vzťahy medzi EÚ a Mongolskom sú orientované predovšetkým na projekty v oblasti rozvojovej spolupráce, ktorých cieľom je umožniť krajine, aby smerovala prebiehajúcu rýchlu premenu na dosiahnutie hospodársky udržateľného rozvoja spoločnosti podporujúceho sociálne začlenenie;

F.  keďže Mongolsko má záujem ďalej rozvíjať vzťahy s EÚ a rozširovať existujúcu spoluprácu nad rámec rozvojovej spolupráce; keďže dohoda o partnerstve a spolupráci vyzdvihuje rastúci význam vzťahov medzi EÚ a Mongolskom založených na spoločných zásadách, ako je rovnosť, vzájomný prospech, demokracia, právny štát a ľudské práva, a obom stranám oficiálne otvára možnosť vytvárať nové oblasti spolupráce v oblastiach, ako je okrem iného podnikanie, obchod, rozvoj, poľnohospodárstvo, životné prostredie, energetika, modernizácia štátu, ale aj vzdelávanie, kultúra a cestovný ruch;

G.   keďže rozvoj vzťahov medzi EÚ a Mongolskom patrí ešte stále do zodpovednosti delegácie EÚ v Pekingu; keďže v súčasnosti majú v Ulánbátare svoje vlastné veľvyslanectvá Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo;

Všeobecné ustanovenia

1.  oceňuje priateľské a konštruktívne vzťahy medzi EÚ a Mongolskom;

2.   uznáva špecifickú geografickú polohu Mongolska medzi Čínou, Ruskom a Strednou Áziou a severovýchodnou Áziou s ich obrovským potenciálom z hľadiska globálneho hospodárstva a uznáva jeho dôveryhodnosť v oblasti demokracie, ktorú si Mongolsko vybudovalo, a ktorá je v danom regióne skôr výnimkou, a konštruktívnu úlohu, ktorú Mongolsko zohráva v rámci pomoci pri mierovom riešení konfliktov a jeho uľahčovaní a v rámci podpory regionálnej hospodárskej integrácie;

3.  uznáva, že demokratická transformácia, ktorá sa začala v 90. rokoch 20. storočia, konzistentne pokračuje; uznáva hmatateľný pokrok, pokiaľ ide sociálno-hospodárske reformy; berie však na vedomie problémy, ktoré existujú v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, hospodárstva, financií, dobrej správy vecí verejných, boja proti korupcii, sociálneho zabezpečenia a ochrany životného prostredia a politickej polarizácii a ku ktorým sa pridáva čoraz náročnejšie medzinárodné prostredie;

Inštitucionálny rámec a diplomatické zastúpenie

4.   víta prehlbovanie a rozširovanie vzťahov medzi EÚ a Mongolskom, ako sa preukázalo v Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci (DPS), a zahrnutie oblastí, ako je politický dialóg a ľudské práva, obchod a rozvojová pomoc, ako aj spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, energetiky, zmeny klímy, výskumu a inovácií a vzdelávania a kultúry, ktoré majú veľký význam pre hospodársku diverzifikáciu a riešenie súčasných hospodárskych problémov, ako aj pre dlhodobú transformáciu pôvodne kočovnej spoločnosti;

5.   víta vytvorenie spoločného výboru, ktorý bude podľa článku 56 dohody sprevádzať vykonávanie DPS, a nabáda ho, aby pravidelne podával správy Európskemu parlamentu aj mongolskému parlamentu;

6.   naliehavo vyzýva tri členské štáty, ktoré doposiaľ neukončili vnútroštátny proces ratifikácie, aby tak urýchlene urobili, s cieľom umožniť výrazne oneskorené uzatvorenie a nadobudnutie platnosti DPS;

7.   zdôrazňuje potrebu ďalšieho posilnenia parlamentného rozmeru v rámci vzťahov medzi EÚ a Mongolskom; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že text DPS nezahŕňa články o zriadení parlamentného výboru pre spoluprácu v rámci DPS, ktorý by uskutočňoval demokratický dohľad nad vykonávaním tejto dohody a posilňoval politický dialóg medzi týmito dvomi parlamentmi; žiada preto, aby sa čo najskôr uskutočnilo v súlade s článkom 57 dohody o partnerstve a spolupráci rokovanie o novom protokole, ktorý by túto situáciu napravil, ako už skôr naliehavo požadovali mongolský a Európsky parlament v spoločnom vyhlásení z 10. medziparlamentného stretnutia;

8.   vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že diplomatické vzťahy s Mongolskom v súčasnosti stále vedie delegácia EÚ v Číne; vyzýva Radu a VP/PK, aby pretvorili kontaktnú kanceláriu EÚ v Ulanbátare na plnohodnotnú delegáciu EÚ, keďže toto opatrenie zásadne uľahčí politický dialóg a spoluprácu v oblasti ľudských práv a demokracie, zvýši kapacitu na vykonávanie a sledovanie projektov pomoci EÚ a podporí obchod s tovarom a službami, ako aj medziľudskú a kultúrnu výmenu;

Demokracia, právny štát, dobrá správa vecí verejných a ľudské práva

9.   víta snahy Mongolska upevňovať demokratický pokrok a právny štát, čo zahŕňa voľby s účasťou viacerých politických strán, nezávislejšie médiá a živú občiansku spoločnosť; z tohto hľadiska víta účasť Mongolska v Spoločenstve demokracií;

10.  zdôrazňuje, že dodržiavanie slobody médií a slobody prejavu je nevyhnutné, pokiaľ ide o ďalšie upevňovanie demokracie, právneho štátu a ľudských práv v Mongolsku; nabáda mongolské orgány, aby riešili záležitosti týkajúce sa správ o politicky motivovanom zásahu do činnosti médií a aby nepostihovali ani neobmedzovali tradičné ani internetové médiá, ktoré sa kriticky vyjadrujú k vláde; nabáda mongolský parlament, aby tieto základné práva explicitne kodifikoval a uskutočnil ich za prísnej kontroly;

11.   je presvedčený, že demokratická transformácia v Mongolsku by mohla mať pozitívny účinok presahovania v regióne, v ktorom dochádza ku komplexným transformačným procesom, a že Mongolsko by v tomto smere mohlo konštruktívne prispieť k stabilite a všeobecnému blahobytu v regióne; vyzýva EÚ, aby to zohľadnila pri plánovaní regionálnej spolupráce najmä s krajinami regiónu Strednej Ázie, ako aj v širšom regióne;

12.   oceňuje skutočnosť, že v nedávnych voľbách sa preukázalo všeobecné dodržiavanie volebných pravidiel; vyzýva mongolské úrady, aby zohľadnili odporúčania, ktoré vydal OBSE/ODIHR po parlamentných voľbách 29. júna 2016 a ktoré sa týkali stabilizácie volebných zákonov, obmedzení týkajúcich sa kampaní, nezávislosti médií a objektívnosti a úplnosti informácií dostupných pre voličov;

13.  vyjadruje záujem o vyslanie pozorovateľskej misie Európskeho parlamentu na prezidentské voľby, ktoré sa majú konať v polovici roka 2017;

14.  nabáda Mongolsko, aby riešilo zostávajúce výzvy týkajúce sa rešpektovania nezávislosti súdnictva;

15.   víta nedávno začaté legislatívne snahy, ktorých cieľom je posilniť právny základ boja proti všadeprítomnej korupcii, ktorá so sebou prináša reálne a značné riziko ohrozovania sociálnej súdržnosti krajiny, ako aj snahy riešiť otázky ľudských práv a sociálne konflikty; nabáda Mongolsko, aby prijalo zásadné reformy a uskutočnilo ich včas; odvoláva sa na vlastné skúsenosti v súvislosti s tým, že osoby odsúdené za trestný čin korupcie sa musia dôsledne brať na zodpovednosť; odporúča krajine, aby v oblasti riešenia korupcie posilnila spoluprácu s EÚ, OBSE a OSN; je presvedčený, že aktívna účasť na vykonávaní medzinárodných odporúčaní týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti podnikov v hospodárskom výrobnom sektore a vo verejnom a administratívnom živote Mongolska by mohla v týchto podnikoch zohrávať pozitívnu a dôležitú úlohu;

16.  uznáva záväzky krajiny a právny rámec zamerané na potlačenie obchodovania s ľuďmi, naďalej je však znepokojený konkrétnou situáciou a naliehavo vyzýva Mongolsko, aby v plnej miere vykonávalo zákon o boji proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2012 a súvisiace vnútroštátne plány;

17.  vyjadruje potešenie, že EÚ a Mongolsko sa v zásade dohodli na začatí pravidelného dialógu EÚ – Mongolsko o ľudských právach a že boli v tomto smere začaté prípravné práce;

18.  víta skutočnosť, že po ratifikácii druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach mongolský parlament v decembri 2015 prijal novelu trestného zákonníka, ktorá okrem iných dôležitých právnych reforiem, ako je zákaz mučenia, priniesla aj úplné zrušenie trestu smrti; berie na vedomie, že novozvolený parlament odložil uplatňovanie revidovaného trestného zákonníka a nabáda mongolské orgány, aby túto významnú reformu bezodkladne implementovali;

19.  berie na vedomie pokrok, ktorý dosiahlo Mongolsko pri zlepšovaní svojho právneho rámca v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv, inštitucionálnu reformu vrátane nezávislej národnej komisie pre ľudské práva, úsilie zamerané na budovanie kapacít a zvyšovanie informovanosti o ľudských právach, ako aj trvalý záväzok riešiť pretrvávajúce výzvy súvisiace s ochranou a podporou všeobecných noriem v oblasti ľudských práv, ako sú tie, na ktoré sa poukázalo v rámci druhého všeobecného periodického hodnotenia OSN v roku 2015, vrátane predchádzania všetkým prípadom údajného mučenia a ich vyšetrovania, ochrany práv žien a detí, ako aj práv väzňov;

20.  vyjadruje obavy zo správ o prípadoch zatknutí bez právneho príkazu a mučenia a beztrestnosti za múrmi mongolských väzníc; pripája sa k Rade pre ľudské práva, ktorá žiada účinné opatrenia so zámerom zabezpečiť, aby sa všetkým zadržaným osobám v praxi poskytli všetky základné právne záruky v súlade s medzinárodnými normami; vyzýva Mongolsko, aby sa ďalej zaoberalo svojim záväzkom zriadiť nezávislý mechanizmus s cieľom urýchlene a účinne preskúmať obvinenia z mučenia a zo zlého zaobchádzania;

21.  víta projekt podporovaný EÚ na podporu práv osôb LGBTI v Mongolsku; je však znepokojený pretrvávajúcou diskrimináciou a obťažovaním členov komunity LGBTI;

22.   odporúča Mongolsku, aby v súlade s už ratifikovaným Dohovorom o právach dieťaťa zákonne zakázalo telesné tresty, a to nielen vo vzdelávacích inštitúciách, ale úplne, a aby pomocou osobitných a cielených opatrení riešilo neklesajúcu mieru násilia páchaného na deťoch, ekonomické vykorisťovanie detí a nehody, pri ktorých dochádza k úmrtiu alebo vážnym zraneniam detí; žiada všetky príslušné inštitúcie EÚ o pomoc v tejto veci;

23.   odporúča posilniť situáciu v oblasti zdravia a bezpečnosti vykonaním dohovoru MOP C176, ako aj ďalších dohovorov MOP týkajúcich sa bezpečnosti a zdravia, ktoré sa ešte neratifikovali;

24.  podporuje neprestajné a úprimné snahy Mongolska o postupné odstránenie všetkých druhov detskej práce a zaručenie práv dieťaťa;

25.   víta právny rámec Mongolska zameraný na dosiahnutie rovnakých práv žien a mužov, ktorý bol prijatý v roku 2011, a postupné odstraňovanie diskriminácie žien;

Udržateľný rozvoj

26.  víta značný pokrok, ktorý Mongolsko dosiahlo od 90. rokov 20. storočia v oblasti hospodárskeho rozvoja a znižovania chudoby v súlade s miléniovými rozvojovými cieľmi; podporuje Mongolsko pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN v súlade so zásadou účinnosti pomoci a zásadou transparentnosti;

27.   uznáva, že prehĺbenie regionálnej hospodárskej integrácie poskytne Mongolsku príležitosti na väčšiu prosperitu v budúcnosti a hospodársky úspech, a berie na vedomie skutočnosť, že Mongolsko zároveň hľadá hospodárskych spojencov a partnerov, ktorí by mu umožnili naplno využiť potenciál v oblasti spolupráce pri súčasnom rešpektovaní jeho oprávnených vnútroštátnych politických a hospodárskych záujmov, dlhodobého záväzku k viacsmernej diplomacii, tradičnej identity a životného štýlu či demokratických základov mongolskej spoločnosti;

28.  je však znepokojený skutočnosťou, že v niektorých oblastiach sa chudoba stáva trvalou a že zaznamenaný hospodársky rozmach v rokoch 2010 – 2012 dostatočne neprispel k zníženiu chudoby v krajine;

29.  podporuje Mongolsko v jeho úsilí dosiahnuť udržateľný hospodársky rast; vyjadruje obavy z prudkého spomalenia rastu HDP, ktorý v roku 2011 dosiahol rekordnú úroveň (17,3 %), ale v roku 2015 predstavoval len 2,3 % a v prognózach na rok 2016 sa uvádza výška 1,3 %; obáva sa, že deficit verejných financií, ktorý sa vyšplhal na 20 % HDP, môže mať nepriaznivý vplyv na zmierňovanie chudoby, ako aj na sociálne začlenenie a súdržnosť systému sociálnej ochrany;

30.  víta skutočnosť, že rozvojová pomoc EÚ pre Mongolsko na roky 2014 – 2020 sa takmer zdvojnásobila – dosiahla výšku 65 miliónov EUR v porovnaním s 30 miliónmi EUR na roky 2007 – 2013, pričom sa zameralo najmä na zlepšenie správy hospodárskych záležitostí a odbornú prípravu na účely lepších pracovných príležitosti; nabáda Mongolsko, aby sa zapojilo do regionálnych programov financovaných EÚ; poukazuje na relatívne dobré vykonávanie projektov a programov EÚ, ktoré Mongolsku pomáhajú pri rozvoji a modernizácii;

31.  zdôrazňuje význam neprestajnej administratívnej reformy zameranej najmä na budovanie vysoko profesionálnej správy na národnej, ako aj miestnej úrovni; nabáda inštitúcie EÚ, aby pomohli Mongolsku pri rozvoji potrebných zdrojov a expertízy v rámci záujmu pripraviť krajinu lepšie na to, ako čeliť výzvam, ktoré súvisia so zložitými procesmi hospodárskej a spoločenskej premeny a zlepšiť schopnosť čerpať finančné prostriedky EÚ;

32.  vyzýva na rozšírenie príležitostí na výmenu študentov a akademických pracovníkov v rámci programov Erasmus+ a Marie Skłodowska-Curie a na prehĺbenie kontaktov medzi ľuďmi, vrátane umelcov, z EÚ a Mongolska; vyzýva EÚ, aby zahrnula výskum a inovácie do svojich oblastí spolupráce s Mongolskom;

33.  víta včasné uloženie ratifikačnej listiny Parížskej dohody o zmene klímy zo strany Mongolska 21. septembra 2016; vyjadruje znepokojenie, že kombinácia vplyvov zmeny klímy, nadmerného rastu chovu hospodárskych zvierat, dramatického zvýšenia migrácie z vidieka do hlavného mesta, ako aj rozsiahleho využívania a rýchleho vyčerpávania prírodných zdrojov ako voda a pôda na účely oficiálnej a neoficiálnej ťažby medi, uhlia a iných nerastných surovín spôsobili dramatické zhoršenie situácie v oblasti životného prostredia v Mongolsku, zvýšenie rizika konfliktov so susednými krajinami súvisiacich s vodou a častejší výskyt klimatických javov ako „dzud“, ktorý sa vyznačuje dlhými cyklami sucha a krutými zimami a spôsobuje rozsiahle straty, pokiaľ ide o hospodárske zvieratá, voľne žijúce druhy a biodiverzitu ako takú; vyzýva mongloskú vládu, aby zvýšila úsilie o diverzifikáciu mongolského hospodárstva, a nabáda EÚ, aby bola v tejto veci nápomocná prostredníctvom vyhradených činností a preventívnych a ďalších opatrení, napríklad v rámci úzkej koordinácie politík v oblasti životného prostredia na oboch stranách; vyzýva mongolské orgány a Parlament, ako aj všetky členské štáty EÚ, aby spolupracovali a prispievali k výraznému posilneniu medzinárodného režimu v oblasti klímy v rámci záväzkov konferencie COP 22 v Marrákeši;

34.   víta skutočnosť, že Mongolsko ratifikovalo všetky dohovory týkajúce sa VSP+ v oblasti ochrany životného prostredia a zmeny klímy a koná v súlade s nimi; naliehavo však vyzýva Mongolsko, aby si plnilo svoje oznamovacie povinnosti podľa dohovorov OSN o ochrane životného prostredia a zmene klímy (CITES, Bazilejský a Štokholmský dohovor) a posilnilo právny rámec krajiny v oblasti životného prostredia;

35.   poukazuje na to, že v roku 2014 ťažobný priemysel v Mongolsku predstavoval 17 % HDP a 89 % celkového vývozu z krajiny; víta v tejto súvislosti aktívnu účasť Mongolska na iniciatíve pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI), ktorej cieľom je zvýšiť zodpovednosť a transparentnosť tohto odvetvia;

36.   zdôrazňuje, že baňa Oju Tolgoi na ťažbu medi a zlata je najväčším projektom v oblasti baníctva, ktorý bude podľa predpokladov od roku 2020 tvoriť tretinu HDP Mongolska, a že Tavan Tolgoi je najväčšou nerozvinutou uhoľnou baňou na svete; víta verejné diskusie o vplyve ťažby na životné prostredie a účasť verejnosti na riadení zdrojov na miestnej úrovni;

37.   nabáda Mongolsko, aby v prospech svojich občanov pracovalo na rozvoji využívania svojich prírodných zdrojov, najmä vzácnych minerálov, ktorých hodnota v digitálnom odvetví neustále rastie; poukazuje na podpornú úlohu, ktorú by mohla Únia zohrávať pri poskytovaní technickej a finančnej pomoci na účely posilnenia nezávislého charakteru ťažby minerálov;

38.   domnieva sa, že investovanie do technológií budúcnosti a digitalizácie by mohlo pomôcť odstrániť rozdiely medzi jednotlivými regiónmi v Mongolsku a diverzifikovať hospodárstvo; nabáda EÚ a členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu v oblasti digitalizácie a nových technológií;

39.   berie na vedomie rozsiahle výzvy, pokiaľ ide o boj proti pašovaniu drog; odporúča EÚ, aby bola nápomocná pri posilňovaní verejných inštitúcií a zdrojov s cieľom riešiť tieto otázky;

Obchodné a hospodárske vzťahy

40.  poznamenáva, že Mongolsko sa stalo tretím najväčším obchodným partnerom EÚ a že na základe súčasného všeobecného systému preferencií vstupuje jeho tovar na trhy EÚ už prakticky bez cla;

41.  víta zaradenie Mongolska do systému VSP+;

42.  berie na vedomie skutočnosť, že európske investície do Mongolska zostávajú zatiaľ obmedzené, čo je dôsledkom neistého podnikateľského prostredia a nedostatku informácií;

43.   nabáda EÚ a Mongolsko, aby zintenzívnili svoje obchodné a investičné vzťahy vrátane propagácie prostredníctvom informácií a zvyšovania informovanosti v súlade s právnymi ustanoveniami DPS; zdôrazňuje, že takéto zintenzívnenie by malo byť v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov o pracovných normách, dobrej správe vecí verejných, ľudských právach a environmentálnych normách a plne ich rešpektovať;

44.  naliehavo v tejto súvislosti vyzýva na ďalší rozvoj činností Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) v Mongolsku;

45.  zdôrazňuje význam stabilného podnikateľského a právneho prostredia pre zvýšenie investícií z EÚ;

46.   berie na vedomie pokles priamych zahraničných investícií (PZI) v súvislosti s baníctvom, ktoré je dominantným hospodárskym odvetvím a zostáva kľúčovým rozdeľujúcim faktorom;

47.   naliehavo vyzýva Mongolsko, aby s pomocou zahraničných investícií a transparentnejšieho právneho prostredia diverzifikovalo svoje hospodárstvo, aby nebolo tak veľmi ovplyvnené volatilitou trhov s nerastmi; v tejto súvislosti víta nové právne predpisy týkajúce sa PZI;

48.  nabáda Mongolsko na ďalšiu integráciu do svetovej a regionálnej ekonomiky v rámci projektov, ako sú Stepná cesta, Hodvábna cesta/„Jedno pásmo, jedna cesta“ či projekt transeurázijského pásma, v súlade so strategickými záujmami a prioritami krajiny; žiada EÚ, aby zvážila účasť na programoch infraštruktúry a investičných programoch v tomto regióne, a to aj v banskom sektore;

Regionálne a globálne výzvy a spolupráca

49.   uznáva kľúčovú úlohu, ktorú Mongolsko môže zohrávať medzi obrovskými a veľmi dynamickými hospodárstvami Číny, Ruska, Južnej Kórey a Japonska a stredoázijskými krajinami, a zároveň ako sprostredkovateľ medzi Európou a východoázijským regiónom;

50.  vyzdvihuje mongolskú zahraničnopolitickú koncepciu tzv. „tretieho suseda“, ktorá zahŕňa vzťahy s EÚ a ktorá je vyvážená konštruktívnymi a intenzívnymi vzťahmi s vplyvnými strategickými partnermi Mongolska a jeho priamymi susedmi Ruskom a Čínou;

51.   berie na vedomie priateľské a súčasne hospodársky konkurenčné vzťahy Mongolska s ďalšími krajinami v regióne;

52.  poznamenáva, že Mongolsko vážne vyhodnocuje vplyv možného členstva v Eurázijskej hospodárskej únii (EAHU); vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že tento krok by mohol narúšať ďalšie politické a obchodné vzťahy s EÚ;

53.   blahoželá Mongolsku k jeho úspešnému predsedníctvu stretnutí ASEM a ASEP, ktoré sa konali v roku 2016 v Ulanbátare, upevneniu parlamentného rozmeru a posilneniu partnerstva medzi obomi regiónmi, ktoré je založené na všeobecne uznávaných zásadách rovnosti, vzájomného rešpektu, presadzovania a ochrany ľudských práv a základných slobôd; víta návrh Mongolska zriadiť centrum ASEM vrátane virtuálneho/online strediska;

54.   víta skutočnosť, že Mongolsko sa prehlásilo za zónu bez jadrových zbraní, ako to oficiálne uznala Organizácia Spojených národov; víta najmä jeho konštruktívnu a aktívnu úlohu v mnohostranných fórach pri presadzovaní spolupráce zameranej na globálne jadrové odzbrojenie, ako aj skutočnosť, že krajina podpísala humanitárny záväzok[10];

55.  víta vzájomný záväzok podporovať medzinárodný mier a bezpečnosť a v tejto súvislosti víta aktívnu úlohu Mongolska v medzinárodných viacstranných mechanizmoch, ako je OSN a OBSE, a jeho príspevok k iniciatívam na podporu mieru a stability v severovýchodnej Ázii a inde, ako je napríklad Ulanbátarský dialóg o bezpečnosti v severovýchodnej Ázii (UBD);

56.   berie na vedomie príspevok Mongolska k úsiliu OSN zameranému na udržiavanie mieru na celom svete, poskytuje priestory na odbornú prípravu na tieto misie a zároveň čoraz viac posilňuje politické a diplomatické možnosti a zodpovednosti OSN týkajúce sa predchádzania konfliktom a ich riešenia;

57.   víta úzke prepojenie Mongolska s EÚ, pokiaľ ide o rokovania a hlasovania v OSN a na ďalších mnohostranných fórach; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam článku 8 DPS o medzinárodnej spolupráci;

58.   uznáva úlohu Mongolska ako nového člena Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v období 2016 – 2018, pri presadzovaní dodržiavania ľudských práv a žiada o úzku spoluprácu EÚ a Mongolska pri príprave a vykonávaní činnosti UNHRC;

59.   víta skutočnosť, že Mongolsko ratifikovalo Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS) a nabáda Mongolsko, aby ratifikovalo pozmeňujúce návrhy z Kampaly, ktoré včas stanovili definíciu a postup pre právomoci tohto súdu, pokiaľ ide o trestný čin agresie;

60.   vyzdvihuje úsilie Mongolska o presadzovanie demokracie, zásad právneho štátu a ľudských práv v krajinách, ktoré sa nachádzajú v jeho susedstve a ktoré sa snažia o demokratickú premenu; vyzýva EÚ, aby tiež zapojila Mongolsko a hľadala ad hoc synergie v regionálnych programoch v Strednej Ázii zameraných na takýto rozvoj;

61.   oceňuje úlohu Mongolska pri zbližovaní akademikov z oboch Kóreí, Číny a Ruska, ako aj pri organizovaní stretnutí rodín odlúčených v dôsledku rozdelenia Kórejského polostrova;

62.   podporuje vyhlásenie Mongolska, podľa ktorého má ambíciu stať sa členom Bezpečnostnej rady OSN v roku 2022;

63.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, VP/PK, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Veľkému ľudovému churalu (parlamentu) Mongolska.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

5.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

24

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mairead McGuinness, Susanne Melior