Διαδικασία : 2016/2148(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0385/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0385/2016

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0053

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 816kWORD 116k
15.12.2016
PE 587.442v02-00 A8-0385/2016

σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ

(2016/2148(INI))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Georgi Pirinski, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ

(2016/2148(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ΚΚΔ»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 9ης Ιουλίου 2015, με τίτλο «Αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα»,

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (COM(2014)0473),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Κοινοβουλίου (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής), του Ιουνίου 2016, με τίτλο «Μεγιστοποίηση των συνεργιών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων μηχανισμών της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Κοινοβουλίου (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής), του Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ»,

–  έχοντας υπόψη την ανάλυση που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Κοινοβουλίου (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής), του Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Χρηματοδοτικά μέσα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-20: πρώτες εμπειρίες των κρατών μελών»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0385/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ, ήτοι το ένα τρίτο, περίπου, των συνολικών δαπανών της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με προϋπολογισμό 454 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν το κύριο εργαλείο επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και, σε πολλά κράτη μέλη, σημαντική πηγή δημόσιων επενδύσεων, που εξασφαλίζουν σε όλη την ΕΕ θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις και μειώνουν παράλληλα τις ανισότητες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο την προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης συνιστούν τη βάση για την έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) για την περίοδο 2014-2020 αποτέλεσαν μια εκσυγχρονισμένη, ιδιαίτερα προσαρμοσμένη και εντατική άσκηση με ένα νέο πλαίσιο επιδόσεων, εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και θεματική συγκέντρωση, αλλά ότι επέφεραν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στην πραγματική έναρξη της υλοποίησης της πολιτικής για τη συνοχή, μεταξύ άλλων λόγω ανεπαρκειών στη διοικητική ικανότητα πολλών περιφερειών και κρατών μελών, ζητήματα στα οποία υπήρξε περαιτέρω επιβράδυνση λόγω της διαδικασίας ορισμού διαχειριστικών αρχών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι, λόγω της καθυστερημένης έκδοσης του κανονιστικού πλαισίου στα τέλη του 2013 συνεπεία των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων και της καθυστερημένης συμφωνίας για το ΠΔΠ, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων άργησε να ξεκινήσει, γεγονός που είχε αντίκτυπο στην επιτόπου εφαρμογή της πολιτικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις και για τα πέντε ΕΔΕΤ, στοιχείο που ενισχύει τη μεταξύ τους σχέση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει επί του παρόντος πολλές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, λόγω, αφενός, της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία οδηγεί σε μείωση των δημόσιων επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη, με αποτέλεσμα τα ΕΔΕΤ και η συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη να είναι πλέον το κύριο μέσο για την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη, και, αφετέρου, της μεταναστευτικής κρίσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής απέκτησε μια πιο στοχοθετημένη πολιτική προσέγγιση μέσω της θεματικής συγκέντρωσης και της υποστήριξης των προτεραιοτήτων και των στόχων της Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, τα ΕΔΕΤ προσανατολίζονται περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων και βασίζονται σε ένα επενδυτικό περιβάλλον που εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ευθυγράμμιση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα για την καλύτερη εκτέλεση έχει συμβάλει στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και των καθυστερήσεων στην κατανομή των κονδυλίων·

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων, επικοινωνία και προβολή

1.  σημειώνει ότι η Ευρώπη διανύει μια δύσκολη περίοδο σε οικονομικό, κοινωνικό κα πολιτικό επίπεδο· άρα είναι πιο αναγκαία από ποτέ μια ουσιαστική επενδυτική πολιτική προσανατολισμένη στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, κοντά στους πολίτες και καταλληλότερη σε σχέση με τα ειδικά τοπικά πλεονεκτήματα, η οποία θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ένωσης, δημιουργώντας ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· πιστεύει ότι, για να ξανακερδίσει η ΕΕ την εμπιστοσύνη των πολιτών της, πρέπει να θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες προσαρμογής προκειμένου να τηρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ·

2.  σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 έχει υποστεί σημαντική αναμόρφωση και ότι απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και μεθόδων εργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του οριζόντιου συντονισμού και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων, καθώς και, κατά το δυνατόν, της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες μελλοντοστρεφείς και υποδειγματικές μεταρρυθμίσεις συχνά αγνοούνται, αλλά ότι η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να γίνεται συχνά αντιληπτή ως παραδοσιακή πολιτική δαπανών και όχι ως πολιτική για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που παρέχει απτά αποτελέσματα·

3.  θεωρεί ότι η κύρια επικοινωνιακή γραμμή για τα έργα πολιτικής συνοχής θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την αλληλεγγύη και στην προβολή επιτυχημένων παραδειγμάτων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της άντλησης διδαγμάτων από έργα που δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τους στόχους τους· εμμένει στην άποψη ότι η επικοινωνιακή γραμμή για τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί και να εντατικοποιηθεί· τονίζει ότι απαιτείται αναγνώριση και εφαρμογή νέων εργαλείων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τη συνοχή· θεωρεί αναγκαίο να γίνουν επενδύσεις στην περιφερειακή ευφυΐα και στη συλλογή δεδομένων, στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας για τη δημιουργία και την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες, όπως συμβαίνει με την ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα S3, ώστε να μπορεί το ενδιαφερόμενο κοινό να ελέγχει αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των έργων·

4.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία όσον αφορά τα ΕΔΕΤ, καθώς και η προβολή τους, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των δικαιούχων, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή με ουσιαστικό τρόπο· επιπροσθέτως, προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις να τονίζουν περισσότερο στην επικοινωνία τους τόσο τα επιτεύγματα της πολιτικής για τη συνοχή όσο και τα διδάγματα που θα πρέπει να αντληθούν, και να υποβάλουν ένα σχέδιο συντονισμένης και στοχευμένης δράσης·

Θεματική συγκέντρωση

5.  χαιρετίζει τη θεματική συγκέντρωση, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη στοχοθετημένης πολιτικής το οποίο παράγει αποτελέσματα όσον αφορά τις προτεραιότητες της ΕΕ και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», δεδομένου ότι ενισχύει τη διαδικασία μετατροπής της γνώσης σε καινοτομία, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν σαφείς αποφάσεις σχετικά με τις επενδυτικές προτεραιότητες, να επιλέγουν έργα βάσει των προτεραιοτήτων που ορίζονται για τα ΕΔΕΤ και να χρησιμοποιούν απλοποιημένες και αποτελεσματικές διαδικασίες υλοποίησης·

6.  επισημαίνει ότι μια ανάλυση της θεματικής συγκέντρωσης θα πρέπει να υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι στρατηγικές επιλογές των κρατών μελών και η κατανομή των πόρων στους διάφορους θεματικούς στόχους θα καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των εδαφικών περιφερειών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πτυχή αυτή δεν είναι τόσο προφανής στην έκθεση της Επιτροπής με βάση το άρθρο 16·

7.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τα οφέλη της πολιτικής για τη συνοχή, αν μη τι άλλο για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

8.  εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να εξακολουθήσει να έχει θεματική εστίαση, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να παρέχει ένα επαρκές περιθώριο ευελιξίας προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής, και ειδικότερα οι ειδικές ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται στους κανονισμούς· ζητεί να συνεχιστούν οι επενδύσεις από τα ΕΔΕT στις περιφέρειες μετάβασης, προκειμένου να διατηρηθούν όσα έχουν επιτευχθεί με τους πόρους και τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί·

9.  υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αστικών ή αγροτικών περιοχών, των καλούμενων «περιοχών που παρουσιάζουν καθυστέρηση», των περιφερειών μετάβασης και των περιοχών με μόνιμα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα και ότι θα πρέπει να χαραχθούν κατάλληλες πολιτικές στήριξης για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, οι οποίες χωρίς την πολιτική συνοχής θα αδυνατούσαν ενδεχομένως να φθάσουν το επίπεδο ανάπτυξης των περισσότερο ανεπτυγμένων περιοχών· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει και να επεκτείνει τις στρατηγικές για την εφαρμογή του αστικού θεματολογίου, μαζί με τις τοπικές αρχές και με μητροπολιτικές περιφέρειες που θεωρούνται πυρήνες ανάπτυξης της ΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να παρέχεται επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να αντιμετωπίζουν τις νέες πολιτικές προκλήσεις, όπως τις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση (λαμβανομένων ταυτόχρονα υπόψη των αρχικών και πάντα επίκαιρων στόχων της πολιτικής για τη συνοχή και των ειδικών αναγκών των περιφερειών), καθώς και την ψηφιακή, με την ευρεία έννοια, διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή (περιλαμβανομένων των ζητημάτων ΤΠΕ και ευρυζωνικής πρόσβασης, τα οποία συνδέονται με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς)· εφιστά την προσοχή στην ενεργειακή στρατηγική της Ένωσης, τη στρατηγική για την κυκλική οικονομία και στις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι τα ΕΔΕΤ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο επίπεδο της υλοποίησης·

10.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή σε περιοχές σε υποπεριφερειακό επίπεδο όπου παρατηρείται έντονη συσσώρευση προκλήσεων και οι οποίες βρίσκονται συχνά σε θύλακες φτώχειας, κοινωνικά απομονωμένες κοινότητες και υποβαθμισμένες συνοικίες με υπερεκπροσώπηση περιθωριοποιημένων ομάδων όπως οι Ρομά·

11.  υποστηρίζει τη σταδιακή μετατόπιση της εστίασης από μια βασιζόμενη στα έργα υποδομής σε μια βασιζόμενη στην τόνωση της γνώσης οικονομία, καινοτομία και κοινωνική ένταξη, καθώς και στη δημιουργία ικανοτήτων και στην ενδυνάμωση παραγόντων, μεταξύ άλλων από την κοινωνία των πολιτών, στην πολιτική συνοχής, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών που εξακολουθούν να χρειάζονται στήριξη στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών και για τις οποίες οι λύσεις που βασίζονται στην αγορά δεν είναι πάντα εφικτές, και συνεκτιμώντας επίσης το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις σύμφωνα με τις οικείες προτεραιότητες, όπως ορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα, με στόχο την προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής του ανάπτυξης·

12.  εκτιμά ότι τα ΕΔΕΤ, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον πολλαπλασιασμό των ποιοτικών θέσεων εργασίας και για την προώθηση ποιοτικών συστημάτων διά βίου μάθησης και επαγγελματικής (επανα)κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποδομών, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να προσαρμόζονται υπό καλές συνθήκες στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα του κόσμου της εργασίας, και να τονωθούν η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η κοινή ευημερία, με στόχο την επίτευξη μιας κοινωνικά δίκαιης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης, με παράλληλη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και τους τομείς με διαρθρωτικά προβλήματα και στην υποστήριξη των πλέον ευάλωτων και εκτεθειμένων ομάδων της κοινωνίας, ιδίως των νέων (σε συνδυασμό με προγράμματα όπως το ERASMUS+) και των ατόμων με τα λιγότερα προσόντα, στην προαγωγή της απασχόλησης μέσω μιας κυκλικής οικονομίας και στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το ΕΚΤ είναι εργαλείο που στηρίζει την υλοποίηση πολιτικών δημοσίου συμφέροντος·

13.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η ανεργία – ιδίως η ανεργία των νέων και των γυναικών, καθώς και η ανεργία στις αγροτικές περιοχές – παρά τις προσπάθειες παραμένει πολύ υψηλή σε πολλά κράτη μέλη και η πολιτική συνοχής καλείται να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα· καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο που έχει η πολιτική συνοχής στην προώθηση της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) έχει ενσωματωθεί σε 34 προγράμματα του ΕΚΤ στα 20 επιλέξιμα κράτη μέλη και ότι, κατά συνέπεια, άνεργοι νέοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την ΠΑΝ για την απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων· ανησυχεί, ωστόσο, για την καθυστέρηση που σημειώθηκε κατά την έναρξη της εφαρμογής της πρωτοβουλίας, καθώς και για τον τρόπο εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη νεολαία» σε ορισμένες περιφέρειες· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να πετύχουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα από τη χρήση των επενδυόμενων πόρων, ειδικά όσον αφορά τους πόρους που διατίθενται με τη μορφή προκαταβολών, καθώς και για να εξασφαλίσουν την ορθή υλοποίηση της ΠΑΝ και την προσφορά αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους νέους εργαζομένους· ζητεί, ειδικότερα, κατά τη χρήση των ΕΔΕΤ για την κάλυψη αναγκών που συνδέονται με την κατάρτιση, να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης και μακροπρόθεσμη εργασία· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η κοινωνική ένταξη και οι μελλοντικές δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα και μεσοπρόθεσμα η Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς τομείς στους οποίους θα εστιάζει η πολιτική συνοχής· τάσσεται υπέρ της συνέχισης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και μετά το 2016, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας που έχει ξεκινήσει κατά της ανεργίας των νέων, έπειτα από διεξοδική ανάλυση της λειτουργίας της πρωτοβουλίας αυτής μέσα από την οποία θα επέλθουν οι απαιτούμενες διορθώσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της·

14.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι, για το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, το οποίο την περίοδο 2014-2020 θα χρηματοδοτηθεί με το συνολικό ποσό των 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕKT και την ειδική ΠAN και το οποίο, με βάση τη χρηματοδότηση αυτή, έχει ήδη χαρακτηριστεί η κινητήρια δύναμη των προσπαθειών για την απασχόληση των νέων, η Επιτροπή δεν προέβη σε εκτίμηση των επιπτώσεων, παρόλο που αποτελεί συνήθη διαδικασία για όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής· συνεπώς, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το δυνητικό συνολικό κόστος της εφαρμογής των εγγυήσεων σε όλη την ΕΕ και, όπως τονίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, υπάρχει κίνδυνος το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης να μην επαρκεί·

15.  τονίζει τη σημασία της επικοινωνίας, και ειδικά της ψηφιακής επικοινωνίας, μέσω της οποίας οι πληροφορίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν τους ενδιαφερομένους να βρουν προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή εργασίας που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ, θα μπορούν να γίνονται γνωστές σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων· ζητεί μεγαλύτερη επικοινωνιακή δράση για την προώθηση δικτυακών τόπων όπως το DROP'PIN ή το EURES και αύξηση των ευκαιριών κινητικότητας των νέων στην εσωτερική αγορά, η οποία θεωρείται το πιο αναξιοποίητο δυναμικό για την καταπολέμηση της ανεργίας στην ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατά την εφαρμογή των έργων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της ενίσχυσης της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία από τη διαβίωση σε ιδρύματα στη διαβίωση εντός της κοινότητας·

17.  υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ συνιστά προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών και ότι τα ΕΔΕT αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση του έργου αυτού· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των ΕΔΕT ώστε να συνδεθεί το δυναμικό του κεντρικού και ολοκληρωμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ με περιφερειακές και τοπικές υποδομές μεταφορών· αναγνωρίζει ότι το Ταμείο Συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των υποδομών και της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη και εμμένει στην άποψη ότι το ταμείο αυτό πρέπει να διατηρηθεί στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020·

18.  τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταφορικών μέσων πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, δεν πρέπει όμως να είναι το μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων, ιδίως στα κράτη μέλη που έχουν μεγαλύτερες επενδυτικές ανάγκες στον τομέα των υποδομών μεταφορών·

19.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθούν οι παραδοσιακές εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της βιοτεχνικής παράδοσης και των συναφών δεξιοτήτων, και να διαμορφωθούν στρατηγικές για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του παραδοσιακού εμπορίου, προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτισμική ταυτότητα των παραδοσιακών εμπορικών τομέων· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η στήριξη του έργου που συνδέεται με την επαγγελματική κατάρτιση και την κινητικότητα των νέων βιοτεχνών·

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες

20.  υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων είναι απαραίτητη για την καταγραφή των προσπαθειών και των επιτευγμάτων· θεωρεί ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, ειδικότερα αυτή που αφορά τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3), έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά τους, και προτείνει την περαιτέρω βελτίωσή τους· επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

21.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί· ζητεί, ως εκ τούτου, να διενεργηθεί ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και αναληφθεί επειγόντως δράση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, χωρίς να υπονομεύονται οι προσπάθειες για τη βέλτιστη απορρόφηση των κονδυλίων ή να μειώνεται η αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη συνοχή·

Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων

22.  τονίζει ότι, χάρη στο κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 και στα επιχειρησιακά προγράμματα, τα προγράμματα συνοχής έχουν προσανατολιστεί περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων και αυτή η προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα και για άλλα τμήματα δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ· χαιρετίζει τη θέσπιση κοινών δεικτών οι οποίοι αναμένεται ότι θα καταστήσουν δυνατή τη μέτρηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων· θεωρεί ότι οι εργασίες για τους δείκτες πρέπει να συνεχιστούν με σκοπό τη βελτίωση των αποδεικτικών στοιχείων για τις δαπάνες στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και τη βελτιστοποίηση της επιλογής έργων·

23.  επισημαίνει ότι σημαντική καινοτομία συνιστά η εισαγωγή της θεματικής συγκέντρωσης, βάσει της οποίας οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες που αντιστοιχούν σε δείκτες επιδόσεων και σε στόχους οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί ειδικά για όλα τα θέματα·

24.  υπενθυμίζει ότι έχει καθοριστεί για κάθε κράτος μέλος ένα αποθεματικό επίδοσης το οποίο συνίσταται στο 6% των πόρων που διατίθενται στα ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει ότι, με βάση τις εθνικές εκθέσεις του 2017 και την επανεξέταση των επιδόσεων το 2019, το αποθεματικό πρέπει να διατίθεται μόνο στα προγράμματα και τις προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους· ζητεί ευελιξία στην εισαγωγή νέων αναλήψεων υποχρεώσεων από το αποθεματικό επίδοσης όταν τα προγράμματα έχουν επιτύχει τους στόχους και τα ορόσημά τους κατά τα προσεχή έτη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον το αποθεματικό επίδοσης δημιουργεί πράγματι προστιθέμενη αξία ή εάν έχει οδηγήσει σε πρόσθετη γραφειοκρατία·

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

25.  σημειώνει το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού, τα κράτη μέλη διαπίστωσαν ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν το 2014 αφορούσαν τις επενδύσεις στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συνυπολόγισαν το στοιχείο αυτό στις προτεραιότητες του προγραμματισμού τους· αναγνωρίζει ότι στο εγγύς μέλλον οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις ενδέχεται να επιφέρουν τροποποιήσεις στα προγράμματα των ΕΔΕΤ, εξασφαλίζοντας στήριξη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων αποτελούν μια σαφή σύνδεση των ΕΔΕΤ με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

26.  τονίζει τη σημασία που έχει η ισορροπημένη διασύνδεση μεταξύ πολιτικής για τη συνοχή και Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς επιδίωξη αμφοτέρων είναι η επίτευξη των ίδιων στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», χωρίς να υπονομεύεται η επίτευξη των στόχων κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες όπως ορίζεται στις Συνθήκες· εκτιμά ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το σκεπτικό της αναστολής των ΕΔΕT σε περίπτωση παρέκκλισης από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς αυτό θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό για την τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Συνέργειες και χρηματοδοτικά μέσα

27.  σημειώνει ότι το κανονιστικό πλαίσιο για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 υποστηρίζει τα χρηματοδοτικά μέσα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η χρήση επιδοτήσεων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη· παρατηρεί ότι η έμφαση φαίνεται να έχει μετατοπιστεί σταδιακά από τις επιδοτήσεις στα δάνεια και στις εγγυήσεις· υπογραμμίζει ότι η τάση αυτή ενισχύθηκε από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και από το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· σημειώνει επίσης ότι η πολυταμειακή προσέγγιση εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσκολίες στη χρήση της· τονίζει, δεδομένης της πολυπλοκότητας των συγκεκριμένων μέσων, ότι είναι ζωτικής σημασίας η παροχή κατάλληλης στήριξης στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς για την κατάρτιση των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείρισή τους· επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα μπορούσαν να παρέχουν λύσεις για την αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμβάλλοντας, παράλληλα με τις επιδοτήσεις, στην υλοποίηση επενδύσεων για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·

28.  επισημαίνει ότι είναι χωριστό το θεματολόγιο που επιδιώκεται με το ΕΤΣΕ, το οποίο παρουσιάζεται ως επιτυχημένο παράδειγμα ταχείας υλοποίησης και αποτελεσμάτων υπό μορφή υφιστάμενων δράσεων, παρά τις σημαντικές αδυναμίες όπως η έλλειψη προσθετικότητας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή να προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία για τον αντίκτυπο του ΕTΣΕ στην ανάπτυξη και την απασχόληση και να εξαγάγει διδάγματα μετά την αξιολόγηση τα οποία θα επιτρέψουν στα ΕΔΕΤ να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία τρόπο στη νέα περίοδο προγραμματισμού μετά το 2021· ζητεί, πέρα από τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 2/2016(12), να διενεργηθεί ανάλυση της συνεισφοράς του ΕTΣΕ στα ΕΔΕT και απολογισμός των επιτευγμάτων του ΕTΣΕ όσον αφορά τις προτεραιότητές του·

29.  επισημαίνει, ωστόσο, την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την έκβαση και τα αποτελέσματα της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και τη χαλαρή σύνδεση μεταξύ των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων και των βασικών στόχων και προτεραιοτήτων της ΕΕ·

30.  σημειώνει ότι η έκθεση της Επιτροπής με βάση το άρθρο 16 περιλαμβάνει λίγες πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και με τα μέσα άλλων τομέων πολιτικής και, ειδικότερα, ότι δεν παρουσιάζει πάντοτε αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τα προγράμματα του ΕΚΤ και της ΠΑΝ· τονίζει ότι η ύπαρξη κοινού κανονισμού για τα πέντε ΕΔΕΤ έχει αυξήσει τη συνέργεια ανάμεσα στα ταμεία, μεταξύ άλλων στον δεύτερο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες με άλλες πολιτικές και μέσα, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΣΕ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων· τονίζει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ισχύουν μεν για τα ΕΔΕΤ αλλά όχι για το ΕΤΣΕ ή το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα ως προς την αύξηση του βαθμού συνέργειας μεταξύ ταμείων, προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕΤ, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα των κρατικών ενισχύσεων με ζητούμενο τη διασάφηση, την απλούστευση και την ανάλογη προσαρμογή· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πλήρη καθοδήγηση στις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τον συνδυασμό του ΕΤΣΕ με μέσα επιμερισμένης και άμεσης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των ΕΔΕΤ, της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

31.  τάσσεται υπέρ του να συνεχισθεί μια ισορροπημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στις περιπτώσεις που έχουν προστιθεμένη αξία και δεν επηρεάζουν αρνητικά την παραδοσιακή στήριξη που παρέχεται μέσω της πολιτικής για τη συνοχή· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μόνον κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης της συμβολής των χρηματοδοτικών μέσων στους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή· υπογραμμίζει ότι όλες οι περιφέρειες πρέπει να διατηρήσουν ένα διαφοροποιημένο φάσμα χρηματοδοτήσεων, ενώ οι επιδοτήσεις θα εξακολουθήσουν να αποτελούν το καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε ορισμένους τομείς· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κίνητρα για να διασφαλίσει την πλήρη ενημέρωση των διαχειριστικών αρχών όσον αφορά τις δυνατότητες χρήσης και τα πεδία εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων και να αναλύσει το κόστος διαχείρισης των επιχορηγήσεων και της επιστρεπτέας ενίσχυσης που εφαρμόζεται σε προγράμματα επιμερισμένης και κεντρικής διαχείρισης· τονίζει ότι οι σαφείς, συνεκτικοί και στοχευμένοι κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα που υπηρετούν τον στόχο της απλούστευσης της διαδικασίας προετοιμασίας και υλοποίησης για τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους δικαιούχους είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους· επισύρει την προσοχή στην έκθεση πρωτοβουλίας με θέμα «Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στην πολιτική συνοχής της ΕΕ»·

Απλούστευση

32.  σημειώνει ότι ένας από τους βασικούς στόχους της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 είναι η περαιτέρω απλούστευση για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ και αναγνωρίζει ότι η απλούστευση είναι ένας από τους καίριους παράγοντες πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

33.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το ισχύον εκσυγχρονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για τα ΕΔΕΤ προσφέρει νέες δυνατότητες απλούστευσης όσον αφορά τους κοινούς κανόνες επιλεξιμότητας, τις απλουστευμένες επιλογές κόστους και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για το άρθρο 16 παράγραφος 3 του KKΔ δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού των απλουστευμένων επιλογών κόστους από την άποψη της μείωσης του διοικητικού φόρτου· σημειώνει ότι εξακολουθούν να απαιτούνται σημαντικά μέτρα απλούστευσης τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις διαχειριστικές αρχές, τα οποία θα εστιάζουν στις δημόσιες συμβάσεις, τη διαχείριση έργων και στη διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση των δράσεων·

34.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει συνεχή αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, στοιχείων όπως ο χρόνος, το κόστος και η γραφειοκρατία στην ενωσιακή χρηματοδότηση με τη μορφή τόσο επιχορηγήσεων όσο και χρηματοδοτικών μέσων, βάσει στοιχείων από τα αποτελέσματα της περιόδου 2007-2013 και από την έναρξη της νέας περιόδου το 2014·

35.  συνιστά, για τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού με αφετηρία το 2021, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να εργαστούν για την επίτευξη ενός συστήματος ενιαίου ελέγχου, εξαλείφοντας περιττές επικαλύψεις ελέγχων μεταξύ των διαφόρων κυβερνητικών βαθμίδων· ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το εύρος και το νομικό καθεστώς της υφιστάμενης καθοδήγησης για όλα τα ΕΔΕΤ και να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και όλες τις αρμόδιες για τον λογιστικό έλεγχο αρχές, μια κοινή ερμηνεία των ζητημάτων που άπτονται του ελέγχου· επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω βήματα στο επίπεδο της απλούστευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των προγραμμάτων που απευθύνονται στη νεολαία, μέσω, μεταξύ άλλων, της εισαγωγής περισσότερης αναλογικότητας στους ελέγχους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της «ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλούστευση», την οποία συγκρότησε η Επιτροπή·

36.  προτείνει την εναρμόνιση των διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων και των διαδικασιών διαχείρισης, μεταξύ άλλων, σε πολλά προγράμματα της εδαφικής συνεργασίας·

Διοικητική ικανότητα

37.  σημειώνει ότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική διοικητική νοοτροπία και διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του, διαφορές στην υπέρβαση των οποίων αναμένεται ότι θα συμβάλουν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες· εμμένει στην άποψη ότι η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της πολιτικής για τη συνοχή και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως στα κράτη μέλη όπου η απορρόφηση κονδυλίων είναι χαμηλή· σημειώνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί τεχνική, επαγγελματική και πρακτική βοήθεια στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και στις κοινότητες κατά την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης· αναγνωρίζει τον αντίκτυπο του μηχανισμού JASPERS και υπενθυμίζει ότι ο ανεπαρκής προγραμματισμός των επενδύσεων είναι η αιτία για τις σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα και τη μη αποδοτική χρήση των πόρων·

38.  σημειώνει ότι η καθυστερημένη έναρξη ορισμένων προγραμμάτων, η έλλειψη ικανότητας διαχείρισης σύνθετων έργων, οι καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των έργων, η γραφειοκρατική επιβάρυνση των κρατών μελών, οι υπερβολικές ρυθμίσεις και τα σφάλματα στις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων είναι τα κύρια εμπόδια στην εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή· θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαίο να εντοπιστούν και να απλοποιηθούν οι αδικαιολόγητα περίπλοκες διεργασίες και διαδικασίες στην κοινή διαχείριση, οι οποίες δημιουργούν πρόσθετη επιβάρυνση για τις αρχές και τους δικαιούχους· επισημαίνει ότι η διοικητική ικανότητα πρέπει να βελτιώνεται, να παρακολουθείται και να ενισχύεται διαρκώς· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν λειτουργικές και ευέλικτες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να υπάρξει βελτίωση στην ενημέρωση και στον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών· επιπροσθέτως, υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη έμφαση στην κατάρτιση της διοίκησης·

39.  επισημαίνει ότι τα κανονιστικά πλαίσια, οι όροι και οι λύσεις που σχεδιάζονται ειδικά με στόχο την απλούστευση (όπως ο μηχανισμός Taiex Regio Peer 2 Peer για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων περιοχών) μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφορες περιοχές όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα·

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

40.  υπογραμμίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) – όσον αφορά, κυρίως, τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διασυνοριακών περιφερειών – η οποία θα πρέπει να μεταφράζεται σε αύξηση του επιπέδου πιστώσεων για το συγκεκριμένο αντικείμενο της πολιτικής για τη συνοχή, που θα εισαχθεί το συντομότερο δυνατόν· καλεί ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να διαθέσουν τα απαιτούμενα μέσα συγχρηματοδότησης· υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης αυτού του μέσου ως ενός από τα βασικά στοιχεία της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020·

41.  τονίζει τη σημασία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, οι οποίες αποδείχθηκαν χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της εδαφικής συνεργασίας και την οικονομική ανάπτυξη των οικείων περιφερειών· υπενθυμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επιτυχή έκβαση των μέτρων που περιλαμβάνονται στις εν λόγω στρατηγικές·

42.  συνιστά να χρησιμοποιείται περισσότερο το τροποποιημένο και διευρυμένο νομικό μέσο των ΕΟΕΣ ως νομική βάση για την εδαφική συνεργασία·

43.  προτείνει την καθιέρωση ενός μόνιμου συνδέσμου μεταξύ RIS3 και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, κατά προτίμηση υπό τη μορφή μόνιμου στοιχείου στο πρόγραμμα INTERREG·

44.  υπογραμμίζει ότι η έννοια του προσανατολισμού στην επίτευξη αποτελεσμάτων απαιτεί από τα προγράμματα INTERREG να διασφαλίζουν συνεργασία υψηλής ποιότητας σε επίπεδο έργων και προσαρμογή των μεθόδων και κριτηρίων αξιολόγησης ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας κάθε προγράμματος· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να συνεργαστούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ορθές πρακτικές, προκειμένου να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εφαρμογή και στοχοθέτηση του προσανατολισμού στην επίτευξη αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της ΕΕΣ·

45.  τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση χρηματοδοτικών μέσων στα προγράμματα INTERREG τα οποία, μέσω συμπληρωματικών επιχορηγήσεων, βοηθούν στη στήριξη των ΜΜΕ και στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, με την αύξηση των επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των έργων·

46.  εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη ενημέρωση του κοινού και την ανεπαρκή προβολή των προγραμμάτων ΕΕΣ και ζητεί αποτελεσματικότερη κοινοποίηση των επιτευγμάτων των έργων που έχουν ολοκληρωθεί· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να καθιερώσουν μηχανισμούς και ευρείες θεσμοθετημένες πλατφόρμες συνεργασίας προκειμένου να διασφαλίσουν καλύτερη προβολή και ευαισθητοποίηση· καλεί την Επιτροπή να χαρτογραφήσει τα επιτεύγματα των προγραμμάτων και των έργων ΕΕΣ μέχρι σήμερα·

Αρχή εταιρικής σχέσης και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

47.  χαιρετίζει τον κώδικα δεοντολογίας που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, ο οποίος περιγράφει αδρομερώς τα ελάχιστα πρότυπα για μια λειτουργική εταιρική σχέση· παρατηρεί ότι ο κώδικας έχει βελτιώσει την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης στα περισσότερα κράτη μέλη, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη διαχειρίζονται σε κεντρικό επίπεδο μεγάλα τμήματα της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια και ζητεί, συνεπώς, να διασφαλιστεί στο μέλλον η πραγματική συμμετοχή τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής όσον αφορά τις ειδικές δομές ανά χώρα· πιστεύει ότι η υπερβολική συγκέντρωση και η έλλειψη εμπιστοσύνης ευθύνονται επίσης για την καθυστερημένη υλοποίηση των ΕΔΕΤ, καθώς ορισμένα κράτη μέλη και διαχειριστικές αρχές είναι μάλλον απρόθυμα να αναθέσουν περισσότερες ευθύνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ σε τοπικές και περιφερειακές αρχές·

48.  τονίζει ότι απαιτούνται διευκρινίσεις από την Επιτροπή όσον αφορά την επίδοση των κρατών μελών και των περιφερειών σε σχέση με τις αρχές του άρθρου 5 του ΚΚΔ, με έμφαση στο ερώτημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ενθαρρύνεται μία κυβέρνηση να εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εταιρικής σχέσης· τονίζει ότι η συνιδιοκτησία συνιστά προϋπόθεση για μεγαλύτερη αναγνώριση της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή·

49.  υποστηρίζει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής για τη δημιουργία ειδικών ομάδων εργασίας, ήτοι ομάδων έργου με στόχο την καλύτερη διαχείριση των ΕΔΕΤ στα κράτη μέλη, και ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης·

50.  τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης που θα βοηθούν τους πρόσφυγες να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας της ΕΕ, ώστε να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλλει στην κατοχύρωση της γενικής ασφάλειας στην ΕΕ·

Μελλοντική πολιτική συνοχής

51.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα ΕΔΕΤ συμβάλλουν στο ΑΕγχΠ, στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη στα κράτη μέλη, στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έβδομη έκθεση για τη συνοχή, η οποία αναμένεται το 2017· επισημαίνει ακόμη ότι οι ουσιαστικές επενδύσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες συνεισφέρουν επίσης στο ΑΕγχΠ περισσότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών· εκτιμά ότι, σε περίπτωση που η κυβέρνηση του ΗΒ ζητήσει επίσημα την εφαρμογή του άρθρου 50, η έβδομη έκθεση για τη συνοχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιδράσεις του Brexit στη διαρθρωτική πολιτική·

52.  εκτιμά ότι το ΑΕγχΠ ίσως να μην είναι ο μόνος θεμιτός δείκτης για τη διασφάλιση της δίκαιης διάθεσης κονδυλίων και ότι, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μελλοντική κατανομή των πόρων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές εδαφικές ανάγκες και η σημασία των συμφωνημένων προτεραιοτήτων του προγράμματος για την ανάπτυξη των περιοχών του προγράμματος· θεωρεί σημαντικό να εξετασθεί το ενδεχόμενο να καθιερωθούν μελλοντικά νέοι δυναμικοί δείκτες, συμπληρωματικοί του ΑΕγχΠ· σημειώνει ότι πολλές περιοχές στην Ευρώπη είναι αντιμέτωπες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και με συρρίκνωση του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το θέμα της εισαγωγής και διαμόρφωσης ενός «δημογραφικού δείκτη»·

53.  υπενθυμίζει ότι σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων πραγματοποιείται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ) δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών να προβαίνουν στις απαραίτητες επενδύσεις, διότι αλλιώς θα εμπόδιζε τα κράτη μέλη να καταβάλλουν τη συγχρηματοδότηση για έργα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη σημαντική αυτή πηγή χρηματοδότησης για να βοηθηθούν στην έξοδό τους από την οικονομική κρίση και στην εκκίνηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· προτρέπει με έμφαση την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου την αυστηρά ετήσια προσέγγιση του ΕΣΛ ώστε οι δημόσιες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα’ ΕΔΕΤ να θεωρούνται επενδύσεις κεφαλαίου και να μην καταλογίζονται στα χρέη ή στα λειτουργικά έξοδα·

54.  τονίζει ότι η ΕΕΣ, η οποία εξυπηρετεί την ευρύτερη αρχή της εδαφικής συνοχής όπως καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα μπορούσε να βελτιωθεί· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, όλους τους ενδιαφερομένους που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική πολιτική να ενισχύσουν αυτή τη διάσταση της εδαφικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να αποδώσει στην ΕΕΣ τη θέση που της αξίζει στην έβδομη έκθεση για τη συνοχή·

55.  θεωρεί ότι η θεματική συγκέντρωση πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον, καθώς έχει αποδείξει τη χρηστικότητά της· αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει επισκόπηση των επιτευγμάτων τα οποία οφείλονται στη θεματική συγκέντρωση που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

56.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η μελλοντική, προσανατολισμένη στις επιδόσεις πολιτική συνοχής πρέπει να εδράζεται σε στοιχεία και δείκτες που είναι πρόσφορα για τη μέτρηση των προσπαθειών, των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου που επιτυγχάνεται, καθώς και στην εμπειρία στον τομέα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και θεματική συγκέντρωση), δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό παρέχονται σαφείς πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές – περιλαμβανομένων και όσων δεν έχουν επιχειρήσει έως τώρα να εφαρμόσουν την προσέγγιση αυτή – σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της·

57.  υπογραμμίζει ότι στο μέλλον θα απαιτηθεί η ταχύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων και μια πιο ισορροπημένη εξέλιξη των δαπανών κατά τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφευχθεί η συχνή προσφυγή στα «αναδρομικά έργα», τα οποία συχνά έχουν σκοπό να αποτραπεί η αυτόματη ακύρωση αναληφθεισών πιστώσεων στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού· εκτιμά ότι, μετά την έγκριση του γενικού κανονισμού και των ειδικών κανονισμών για κάθε ταμείο, θα καταστεί δυνατή στην επόμενη περίοδο χρηματοδότησης, από το 2021, η ταχύτερη υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς τα κράτη μέλη θα έχουν ήδη εμπειρία από μια προσανατολισμένη στις επιδόσεις πολιτική, μετά τις προσπάθειες που θα έχουν καταβάλει για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει εν προκειμένω ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον διορισμό της αρχής διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

58.  εμμένει στην άποψη ότι η νομοθετική διαδικασία για την έγκριση του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2018, προκειμένου το κανονιστικό πλαίσιο για τη μελλοντική πολιτική συνοχής να μπορέσει να εγκριθεί αμέσως μετά και να τεθεί σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση την 1η Ιανουαρίου 2021·

59.  φρονεί ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και ότι η απλούστευση της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά ταμεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτικής στο μέλλον·

60.  πιστεύει ότι το πνεύμα της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, παράλληλα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν σημαντικό μοχλό της πολιτικής για τη συνοχή· τονίζει ότι η έξυπνη εξειδίκευση θα πρέπει να αποτελέσει κορυφαίο μηχανισμό για τη μελλοντική πολιτική συνοχής·

61.  υπογραμμίζει τον μεγάλο κίνδυνο συσσώρευσης απαιτήσεων πληρωμών στον τομέα 1β στη δεύτερη ημίσεια περίοδο του τρέχοντος ΠΔΠ, και ζητεί τη διάθεση επαρκών πιστώσεων πληρωμών σε ετήσια βάση έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου, προκειμένου να προληφθεί νέα συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να αναπτύξουν τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ, στο πλαίσιο κοινής συμφωνίας, νέο κοινό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020, το οποίο θα προβλέπει σαφή στρατηγική για την κάλυψη όλων των αναγκών σε πληρωμές έως το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ·

62.  συνιστά στην Επιτροπή να αναλύσει τον πραγματικό αντίκτυπο των επενδύσεων των ΕΔΕΤ κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και τον βαθμό εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών στόχων μέσω των κεφαλαίων που επενδύθηκαν, και να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες, ως αφετηρία προκειμένου να προστεθεί αξία στην επενδυτική διαδικασία·

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και στις κυβερνήσεις και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

(4)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(5)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.

(6)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.

(7)

ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0217.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0311.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

(12)

Γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 2/2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και 2015/1017 και τη συνοδευτική αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρώπη διανύει μια δύσκολη περίοδο τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, είναι πιο αναγκαία από ποτέ μια ορθή επενδυτική πολιτική που βρίσκεται κοντά στους πολίτες. Στις 14 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση COM(2015)0629 με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων». Η ανακοίνωση αυτή ανταποκρίνεται στην απαίτηση που ορίζει το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί την ανακοίνωση της Επιτροπής στην παρούσα έκθεση εφαρμογής.

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), με προϋπολογισμό ύψους 454 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, αποτελούν το βασικό εργαλείο επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ. Λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τα ΕΔΕΤ και η συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη να είναι το κύριο μέσο για την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων στα περισσότερα κράτη μέλη. Για ορισμένα από αυτά, η χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ συνιστά το 60-80% του συνόλου των δημόσιων επενδύσεων στο οικείο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτού του θεμελιώδους επενδυτικού εργαλείου.

Ο εισηγητής παρατηρεί ότι η βασική επικοινωνιακή γραμμή για τα έργα μας δεν θα πρέπει να συνίσταται μόνο στις δαπάνες και τους λογαριασμούς, αλλά να εστιάζει επίσης στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και στην προβολή των επιτυχημένων παραδειγμάτων στην Ευρώπη. Επιμένει επιπλέον ότι η επικοινωνιακή γραμμή για τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί και να εντατικοποιηθεί.

Όποτε ενδιαφέροντα και καινοτόμα έργα λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και σημειώνουν επιτυχία, αυτό θα πρέπει να γίνεται ευρέως γνωστό στους ευρωπαίους πολίτες. Επομένως, η επικοινωνιακή γραμμή για τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί και να εντατικοποιηθεί.

Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελλοντική πολιτική συνοχής είναι η ισορροπία μεταξύ των στόχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) αφενός, και των στόχων της πολιτικής συνοχής (οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής) αφετέρου, η συμπληρωματικότητα των οποίων πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω.

Μία από τις καινοτομίες που εισήχθησαν στον ΚΚΔ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες εισήχθησαν προκειμένου να βελτιωθούν οι επενδυτικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις περιφέρειές της. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή δηλώνει ότι το 75% των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων είχε υλοποιηθεί έως την ημερομηνία έγκρισης των προγραμμάτων, το οποίο σημαίνει ότι 750 εξ αυτών δεν είχαν υλοποιηθεί. Μέχρι τα μέσα του Ιουλίου, το νούμερο αυτό είχε μειωθεί στα 500.

Ο εισηγητής σας αναμένει να λάβει εντός του 2017 εκθέσεις προόδου από τα κράτη μέλη, περισσότερες ποιοτικές λεπτομέρειες / ανάλυση της συνολικής προόδου επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως των οροσήμων, καθώς και της λειτουργικότητας των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.

Όσον αφορά τη γενικότερη ιδέα του προσανατολισμού της πολιτικής στις επιδόσεις, μία σημαντική βελτίωση ήταν η εισαγωγή της θεματικής συγκέντρωσης, μέσω της οποίας οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα και προτεραιότητες που αντιστοιχούν σε δείκτες και στόχους οι οποίοι έχουν οριστεί ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα. Η θεματική συγκέντρωση συμβάλλει σαφέστατα στις 10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστεί η θεματική εστίαση στην πολιτική συνοχής, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξίας προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής σας υπογραμμίζει ειδικότερα ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των σαφώς αστικών ή αγροτικών περιοχών, των αποκαλούμενων «υστερουσών περιοχών», καθώς και των περιοχών με ορισμένα μόνιμα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα (υπερβορείων, ιδιαίτερα αραιοκατοικημένων περιοχών και διασυνοριακών, νησιωτικών, ορεινών ή εξόχως απόκεντρων περιοχών). Υπενθυμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου τις νέες πολιτικές προκλήσεις, όπως τη μετανάστευση, καθώς και την ψηφιακή, με την ευρεία έννοια, διάσταση της πολιτικής συνοχής (περιλαμβανομένων π.χ. των ζητημάτων ΤΠΕ και ευρυζωνικής πρόσβασης, τα οποία συνδέονται με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς). Ένα σημαντικό σημείο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί εν προκειμένω είναι η στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση, καθώς τα ΕΔΕΤ παίζουν σημαντικό, πολυδιάστατο ρόλο στην υλοποίησή της.

Η απλούστευση είναι σημαντικός παράγοντας πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Ωστόσο, είναι λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια για τους δικαιούχους και πολλές περίπλοκες διαδικασίες.

Μολονότι ο ΚΚΔ παρέχει περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων και υιοθετεί μια πολυταμειακή προσέγγιση, χρειάζεται να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο της απλούστευσης, καθώς και των συνεργειών με παρόμοιου προσανατολισμού μέσα άσκησης πολιτικής της ΕΕ. Το κανονιστικό πλαίσιο για τα ΕΔΕΤ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 υποστηρίζει την αυξημένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων. Η τάση αυτή έχει ενισχυθεί από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και ειδικότερα από το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Η έμφαση τώρα έχει δοθεί σε μια σταδιακή μετατόπιση από τις επιδοτήσεις στα δάνεια και τις εγγυήσεις, ενώ η χρήση της πολυταμειακής προσέγγισης παρουσιάζει ακόμη δυσκολίες.

Το ΕΤΣΕ, καθώς επίσης τα μέσα για τις ΜΜΕ, συμφωνήθηκαν πολύ αργά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να μην λάβουν επαρκώς υπόψη τους τα εν λόγω μέσα στα προγράμματά τους. Μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει 64 επενδυτικά έργα και έχουν υπογραφεί με διαμεσολαβητές 185 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 12 δισ. ευρώ, επιτρέποντας συνακόλουθα τη διάθεση 100 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ), πρέπει να σημειωθεί ότι αντιμετωπίζει μία, τουλάχιστον, σημαντική πρόκληση όχι αυστηρά πολιτικής, νομικής ή οικονομικής φύσεως. Πολλές περιοχές στην Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με μια κατάσταση δημογραφικής αλλαγής, καθώς και μείωσης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές εξαιτίας της μετακίνησης νέων ανθρώπων από τις αγροτικές περιοχές στις πόλεις λόγω της πληθώρας ευκαιριών που προσφέρουν οι πόλεις σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν τα μέσα που απαιτούνται προκειμένου να ενισχύεται συνεχώς η διοικητική ικανότητα, λ.χ. μέσω της προώθησης λειτουργικών και ευέλικτων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τέλος, είναι εξίσου σημαντικό να τονιστεί ότι το υψηλό ποσοστό λαθών στην πολιτική συνοχής προέρχεται εν μέρει από τον αντίκτυπο άλλων πολιτικών, όπως αυτών για τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, κ.λπ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (*) (17.10.2016)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ

(2016/2148(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Georgi Pirinski

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την έκπληξη και την ανησυχία του για το γεγονός ότι, αντί για την έκθεση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), η Επιτροπή υπέβαλε μόνο μία ανακοίνωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) και των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ), η οποία αναφέρεται στην ουσία του θέματος, δεν περιλαμβάνει ανάλυση και δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 16 παράγραφος 3·

2.  είναι της γνώμης ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον πολλαπλασιασμό των ποιοτικών θέσεων εργασίας και για την προώθηση ποιοτικών συστημάτων δια βίου μάθησης και επαγγελματικής (επανα)κατάρτισης, που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους να προσαρμόζονται, υπό καλές συνθήκες, στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα του κόσμου της εργασίας, την τόνωση της βιώσιμης μεγέθυνσης, της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της κοινής ευημερίας, με στόχο μια κοινωνικά δίκαια, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και τους τομείς με διαρθρωτικά προβλήματα και στην υποστήριξη των πλέον ευάλωτων και εκτεθειμένων ομάδων της κοινωνίας, και ιδίως των νέων και των ανθρώπων με τα λιγότερα προσόντα, και στην αύξηση της απασχόλησης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν αποτελεί αποκλειστικά επενδυτικό εργαλείο αλλά μάλλον εργαλείο που στηρίζει την υλοποίηση πολιτικών δημοσίου συμφέροντος και ενισχύει τη θεσμική ικανότητα των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης·

3.  λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων που προβλέπονται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά προγράμματα, εκφράζει όμως τη λύπη του διότι η Επιτροπή στην ανακοίνωση COM(2015)0639 δεν παρουσιάζει πάντοτε αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των προγραμμάτων του ΕΚΤ και της ΠΑΝ ούτε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση της απαίτησης τόσο για το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ (άρθρο 92 παράγραφος 4 του ΚΚΔ) όσο και για τις ελάχιστες πιστώσεις για κοινωνική ένταξη· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ακολουθήσουν τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά αποφάσεις για τις επενδυτικές προτεραιότητες και την επιλογή των προγραμμάτων στη βάση μόνο των σαφών προτεραιοτήτων που έχουν οριστεί για τα ΕΔΕΤ και να χρησιμοποιήσουν απλοποιημένες και αποτελεσματικές διαδικασίες εφαρμογής για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή, δεδομένου ότι, πάρα πολύ συχνά, τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες· υπενθυμίζει ότι μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου· υπενθυμίζει επίσης ότι απαιτούνται περισσότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές πολιτικές προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις, οι πλεονασμοί, ο καταστροφικός διοικητικός φόρτος και οι ασυνέπειες·

4.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία και απογοήτευση για την καθυστερημένη έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ, και προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επισπεύσουν την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων· πιστεύει ότι οι σημαντικές καινοτομίες που εισήχθησαν για την περίοδο 2014-2020 οδηγούν σε διοικητική επιβάρυνση, παρά τις προσπάθειες απλούστευσης· αναμένει πως η Επιτροπή θα έχει διδαχθεί από αυτό προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καθυστερήσεις στο μέλλον και να βελτιωθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των ΕΔΕΤ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια·

5.  υπογραμμίζει την προτεραιότητα των προβλημάτων που το ΕΚΤ είναι επιφορτισμένο να αντιμετωπίσει, γεγονός που αποτυπώνεται στο ποσό των 86,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατίθεται για μέτρα του ΕΚΤ στο πλαίσιο των αντίστοιχων θεματικών στόχων σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

6.  επισημαίνει ότι η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) έχει ενσωματωθεί σε 34 προγράμματα του ΕΚΤ στα 20 επιλέξιμα κράτη μέλη και θα επιτρέψει σε άνεργους νέους να επωφεληθούν από την ΠΑΝ προκειμένου να βρουν εργασία ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους· ανησυχεί, ωστόσο, για την καθυστέρηση που σημειώθηκε κατά την έναρξη της εφαρμογής της πρωτοβουλίας, καθώς και για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη νεολαία» σε ορισμένες περιοχές· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να πετύχουν ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα με τη χρήση των επενδυόμενων πόρων, ειδικά όσον αφορά τους πόρους που διατίθενται με τη μορφή προκαταβολών, καθώς και για να εξασφαλίσουν την ορθή υλοποίηση της ΠΑΝ και την προσφορά αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους νέους εργαζόμενους· ζητεί, ειδικότερα, όπου τα ΕΔΕΤ χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών που συνδέονται με την κατάρτιση, κατά τη χρήση τους να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης και θέσεις μακροπρόθεσμης εργασίας·

7.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι στο πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, το οποίο την περίοδο 2014-2020 θα χρηματοδοτηθεί με το συνολικό ποσό των 12,7 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ειδική Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το οποίο, χάρη σε αυτά τα μέτρα, έχει ήδη χαρακτηριστεί η κινητήρια δύναμη των προσπαθειών για την απασχόληση των νέων, η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων όσον αφορά μεταξύ άλλων το προβλεπόμενο κόστος και τα αναμενόμενα οφέλη, παρόλο που αυτό αποτελεί τυπική διαδικασία για όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής· συνεπώς, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το δυνητικό συνολικό κόστος της εφαρμογής των εγγυήσεων στο σύνολο της ΕΕ και, όπως τονίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, υπάρχει κίνδυνος το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης να μην είναι αρκετό·

8.  καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει τις διαδικασίες που συνδέονται με την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων υπέρ της απασχόλησης των νέων, για να μπορέσουν αυτοί να επωφεληθούν από νέες δομές, καθώς και για να παρασχεθεί στήριξη σε μεγαλύτερο αριθμό νέων·

9.  τονίζει τη σημασία της επικοινωνίας, και ειδικά της ψηφιακής επικοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας οι πληροφορίες αυτές, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να βρουν προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή εργασίας που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ, να γνωστοποιηθούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων· ζητεί να αυξηθούν οι επικοινωνιακές δραστηριότητες για την προώθηση δικτυακών τόπων όπως το DROP'PIN ή το EURES, που αυξάνουν τις ευκαιρίες κινητικότητας των νέων στην εσωτερική αγορά, η οποία θεωρείται το πιο αναξιοποίητο δυναμικό για την καταπολέμηση της ανεργίας στην ΕΕ·

10.  τάσσεται υπέρ της διατήρησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και μετά το 2016, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας που έχει ξεκινήσει κατά της ανεργίας των νέων, έπειτα από διεξοδική ανάλυση της λειτουργίας της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία θα καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση των διορθώσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιδόσεών της·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη επίτευξη των ειδικών στόχων των προγραμμάτων του ΕΚΤ που σχετίζονται με τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με τον ειδικό προϋπολογισμό που προβλέπει διάθεση του 20% του ΕΚΤ για την κοινωνική ένταξη, με τη στενή παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί·

12.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα απασχόλησης, κατάρτισης, δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε κοινωνικά ζητήματα, στο πλαίσιο των συστάσεων ανά χώρα, και προτρέπει τα κράτη μέλη να θέσουν αποτελεσματικότερα ως στόχο του ΕΚΤ και άλλων επενδύσεων των ΕΔΕΤ την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκαν βήματα προόδου για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας· εκφράζει, ειδικότερα, ανησυχία για την επιδείνωση των αποτελεσμάτων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή σε περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο·

14.  υπογραμμίζει ότι οι πόροι της ΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αλλά και για πιο διαρθρωτικές βελτιώσεις και επενδύσεις στην πραγματική οικονομία· τονίζει ότι πρέπει να διενεργηθεί ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των πόρων που έχουν ήδη διατεθεί για επενδύσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

15.  επαναλαμβάνει ότι τα ΕΔΕΤ προσφέρουν στην ΕΕ μια σημαντική ευκαιρία να χρηματοδοτήσει περισσότερα έργα στον τομέα της Ε&Α, έναν τομέα που υστερεί σημαντικά και ο οποίος θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τον ρόλο των ΕΔΕΤ όσον αφορά την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

16.  συνιστά στην Επιτροπή να αναλάβει, μέσω των ΕΔΕΤ, ενεργό δέσμευση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ένα οικονομικό περιβάλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα και μειωμένων εκπομπών ρύπων·

17.  ζητεί να συνεχιστούν οι επενδύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία στις περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, προκειμένου να μην υπονομευθούν τα αποτελέσματα των μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί και των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί·

18.  τονίζει ότι η επιτυχής υλοποίηση των στόχων των ΣΕΣ και των ΕΠ διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και λοιπών σχετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης των προς εκτέλεση έργων· ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην υψηλού επιπέδου ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της παρακολούθησης της απλούστευσης για τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης περιγράφονται συνοπτικά τα ζητήματα του συντονισμού και των συνεργειών μεταξύ του ΕΚΤ και άλλων ΕΔΕΤ, άλλων προγραμμάτων της ΕΕ (ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (FEAD), ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Erasmus+, Life+ και Ορίζοντας 2020) και εθνικών μέσων· σημειώνει ότι το ΕΚΤ δεν μπορεί μόνο του να επιλύσει τα πολύπλοκα προβλήματα που πλήττουν την αγορά εργασίας, την εκπαιδευτική και την κοινωνική πολιτική, και τονίζει ότι, παρά τις προσδοκίες για οικονομική ανάπτυξη, το επίπεδο της απασχόλησης στην Ευρώπη αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερο από ό,τι το 2008· εμμένει, συνεπώς, στην ανάγκη να διασφαλίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έναν σφαιρικό συντονισμό και συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων, προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και να επιτευχθούν αποτελεσματικές και αποδοτικές επενδύσεις και καλύτερα αποτελέσματα·

20.  καλεί επίσης την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την εναρμόνιση των ορισμών και των κανονισμών ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων ταμείων και μέσων·

21.  σημειώνει ότι σπανίως τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ αποφέρουν άμεσα έσοδα, και ότι οι επιδοτήσεις είναι, συνεπώς, το κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή τους, ενώ ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα δάνεια και οι εγγυήσεις, θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο για ορισμένες παρεμβάσεις του ΕΚΤ με πιθανό αποτέλεσμα μόχλευσης·

22.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι επενδύσεις του ΕΚΤ να καταστούν πιο ελκυστικές για τους δικαιούχους με τη χρήση απλουστευμένων μεθόδων απόδοσης των δαπανών, και επικροτεί την αύξηση από 7% σε 35% των προβλεπόμενων ποσών που καλύπτονται από τις εν λόγω απλουστευμένες μεθόδους, για την περίοδο 2014-2020· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει αυτήν την προσπάθεια ευρύτερης χρήσης των απλουστευμένων μεθόδων· καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, με στόχο την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του ΕΚΤ·

23.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την απλούστευση για τους δικαιούχους και να υπάρξει περισσότερο ακριβής στοχοθέτηση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των κρατών μελών· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες στον συγκεκριμένο τομέα·

24.  τονίζει ότι πριν από την πραγματοποίηση επενδύσεων πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής διοικητική ικανότητα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αύξηση των πόρων της ΕΕ δεν συνεπάγεται και αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης· υπάρχει ένα σημείο στο οποίο οι αποδόσεις αρχίζουν να μειώνονται και οι πρόσθετοι πόροι δεν οδηγούν σε υψηλότερη ανάπτυξη·

25.  συνιστά την ανάπτυξη και θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας διαδικτυακής πύλης φιλικής προς τον χρήστη, η οποία θα παρέχει σύντομη περιγραφή όλων των επιλογών χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ και θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα κάθε μεμονωμένου προγράμματος·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που διατίθενται για τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής επικεντρώνονται αποκλειστικά στη στήριξη για την αντιμετώπιση των διαφόρων φραγμών που εμποδίζουν την εκτέλεση του ΕΚΤ και της ΠΑΝ και στην βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη χρήση των επενδύσεων των ΕΔΕΤ, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των ποσοστών απορρόφησης, καθώς και στην επιτυχή εκπλήρωση των υπόλοιπων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων· τονίζει τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση της σπάταλης χρήσης των πόρων της ΕΕ και αναμένει τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, και ιδίως των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων·

27.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά τον πραγματικό αντίκτυπο που είχαν οι επενδύσεις των πόρων της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού και να αντλήσει συμπεράσματα σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων· το ίδιο πρέπει να γίνει για τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού· απαιτείται η δημιουργία διαδικτυακής πύλης στην οποία θα παρουσιάζονται συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για τα ήδη εγκεκριμένα έργα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των πληροφοριών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

2

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Deirdre Clune, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Flavio Zanonato, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

 

EFDD

GUE/NGL

Green/EFA

PPE

 

S&D

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Morten Løkkegaard, Yana Toom, Renate Weber

Laura Agea

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes, Νεοκλής Συλικιώτης

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

2

-

EFDD

NI

Raymond Finch

Λάμπρος Φουντούλης

7

0

ECR

ENF

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Mara Bizzotto

Dominique Martin

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (11.10.2016)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ

(2016/2148(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Daniele Viotti

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων και στον ορισμό των αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, τις πληρωμές και την πιστοποίηση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, που είχαν ως αποτέλεσμα την εκκίνηση των σχεδίων με αργούς ρυθμούς και εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο απορρόφησης των πόρων της πολιτικής για τη συνοχή κατά τα τρία πρώτα έτη της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν οι μεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι τα νέα προγράμματα θα αρχίζουν χωρίς καθυστέρηση στην έναρξη κάθε περιόδου προγραμματισμού, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·

2.  υπογραμμίζει τον μεγάλο κίνδυνο συσσώρευσης απαιτήσεων πληρωμών στον τομέα 1β κατά το δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος ΠΔΠ, και ζητεί τη διάθεση επαρκών πιστώσεων πληρωμών σε ετήσια βάση έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου, προκειμένου να προληφθεί νέα συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να αναπτύξουν τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ, στο πλαίσιο κοινής συμφωνίας, νέο κοινό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020, το οποίο να προβλέπει σαφή στρατηγική για την κάλυψη όλων των αναγκών πληρωμών έως το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ·

3.  επισημαίνει τη συμβολή των ΕΔΕΤ στην υποστήριξη της εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα· τονίζει ότι το άρθρο 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον ως έσχατη λύση, και ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει με μεταφορά κονδυλίων για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο πρόγραμμα σύμφωνα με την πολιτική συνοχής·

4.  υπογραμμίζει ότι στο τρέχον ΠΔΠ δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις επιδόσεις των ΕΔΕΤ· πιστεύει ότι το μελλοντικό πλαίσιο επιδόσεων στην επόμενη περίοδο θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα διεξοδικής αξιολόγησης της λειτουργίας της τρέχουσας ρύθμισης·

5.  συνάγει το συμπέρασμα ότι οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ μπορούν να βελτιωθούν σε σημαντικό βαθμό μέσω της απλοποίησης των ΕΔΕΤ, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις διαχειριστικές αρχές, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (δημόσιες συμβάσεις), την εκτέλεση (διαχείριση των σχεδίων) και την εποπτεία (έλεγχοι κατά τη διάρκεια και κατόπιν της εκτέλεσης του σχεδίου)· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου να εργαστεί σε πνεύμα διερεύνησης και αναζήτησης μη συμβατικών λύσεων, και να μην να λειτουργήσει υπό περιορισμούς·

6.  επισημαίνει ότι στο τρέχον ΠΔΠ τα χρηματοπιστωτικά μέσα διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο ως μορφή συμπληρωματικής χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις· πιστεύει, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις επιχορηγήσεις ως το κύριο μέσο για τα ΕΔΕΤ· τονίζει ότι η εφαρμογή τους πρέπει να είναι αποτελεσματική και διαφανής και να υπόκειται πάντα σε πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς να θίγεται η ενότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ·

7.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό λεπτομερή αξιολόγηση της συμπληρωματικότητας, της προσθετικότητας και των συνεργειών που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα μεταξύ των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ, και ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστούν πλήρης συνοχή και συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και των άλλων μηχανισμών της ΕΕ·

8.  χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο και τα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί στις υφιστάμενες πράξεις του ΕΤΣΕ· θεωρεί ότι η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΤΣΕ θα προσφέρει μια ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων του ΕΤΣΕ, μεταξύ άλλων: παρέχοντας στις μη συμμετέχουσες περιοχές τη δυνατότητα, μέσω της παροχής επιτόπιας τεχνικής βοήθειας, να προωθούν ισορροπημένη σε περιφερειακό επίπεδο ζήτηση και πράξεις συνδεόμενες με σχέδια· παρέχοντας σφαιρική καθοδήγηση στις διαχειριστικές αρχές σχετικά με το συνδυασμό του ΕΤΣΕ με κοινά και άμεσα διαχειριστικά εργαλεία· επιταχύνοντας τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών στα κράτη μέλη –σημείο συνάντησης για δημόσια κονδύλια και ιδιωτική χρηματοδότηση· επανεξισορροπώντας τις επενδύσεις ανά τομέα, ειδικότερα υπό το φως των μεγαλύτερων ελλείψεων σε επενδύσεις· επιτρέποντας υψηλότερο προφίλ κινδύνου για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια· και παρέχοντας πλήρη στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του σκέλους για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης χρηματοπιστωτικών προϊόντων από ΜΜΕ·

9.  τονίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της μετανάστευσης έχει καταστεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Ευρώπη· υπογραμμίζει την ενδεχόμενη συμβολή των ΕΔΕΤ στο πλαίσιο αυτό, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των πενιχρών χρηματοδοτικών πόρων που προβλέπονται γενικά στον προϋπολογισμό της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν κονδύλια της πολιτικής συνοχής για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχεία τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφόσον παραστεί ανάγκη·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις ενδεχόμενες δημοσιονομικές συνέπειες του Brexit για τα ΕΔΕΤ στην ΕΕ-27 κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Derek Vaughan

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand, Afzal Khan


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (12.10.2016)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ

(2016/2148(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Kosma Złotowski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει τη σημαντική συμβολή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού, ασφαλούς και χαμηλών εκπομπών ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών· τονίζει την ανάγκη για συμπληρωματικές και καλύτερες συνέργειες στη χρήση των πόρων της ΕΕ με σκοπό την προώθηση συνδυασμένης χρηματοδότησης και την αύξηση της μόχλευσης των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών· σημειώνει την ανάγκη έντασης των προσπαθειών και σύστασης κοινών επιτροπών παρακολούθησης με σκοπό την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ, του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στον τομέα των μεταφορών· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες των κρατών μελών και των περιφερειών στο πλαίσιο των διαφόρων ταμείων και δικτύων·

2.  επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία έχουν καταστεί η κύρια και, σε ορισμένες χώρες που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση, σημαντική πηγή επενδύσεων, καθώς όχι μόνο διαδραματίζουν κομβικό ρόλο για την εξάλειψη των ανισοτήτων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών, για την προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, αλλά αποτελούν και βασικό μοχλό για τη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού· υπογραμμίζει ότι η συγχρηματοδότηση των έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη μείωση των ατυχημάτων και στην ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους·

3.  τονίζει τη σημασία που έχουν η συμμετοχή των πολιτών, η διαφάνεια και η βιωσιμότητα των εθνικών γενικών σχεδίων στον τομέα των μεταφορών, καθώς και των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ο συντονισμός τους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ιδίως μεταξύ γειτονικών κρατών μελών, για την ολοκλήρωση των διασυνοριακών μεταφορικών σχεδιασμών και των διασυνοριακών συνδέσεων που λείπουν και τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής άποψης για την ανάπτυξη των μεμονωμένων μεταφορικών μέσων· ζητεί από τα κράτη μέλη να συντονίσουν περαιτέρω τα εθνικά σχέδιά τους στον τομέα των μεταφορών με τους στόχους και τις προθεσμίες του ΔΕΔ-Μ· παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει ειδικό μηχανισμό για τον καλύτερο συντονισμό του ευρωπαϊκού σχεδιασμού με τα εθνικά σχέδια·

4.  τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το ΕΤΣΕ, για την κάλυψη των κενών και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης που υπάρχουν μεταξύ ολοκληρωμένων έργων υποδομών και λειτουργούν ως εμπόδια για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ιδίως στις διασυνοριακές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, περιλαμβανομένων των αποξηλωμένων και εγκαταλελειμμένων διασυνοριακών περιφερειακών σιδηροδρομικών συνδέσεων (ελλείπουσες ζεύξεις)· υπενθυμίζει ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στην έξυπνη κινητικότητα και στα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ), και ιδίως στις βιώσιμες δημόσιες μεταφορές στις πόλεις και τις περιφέρειες·

5.  επισημαίνει την ειδικότερη ανάγκη να μεγιστοποιηθεί η συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στην επίτευξη των στόχων του αστικού θεματολογίου της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει την κατάλληλη χρηματοδότηση για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και για βιώσιμα, προσιτά, ασφαλή και συνδυασμένα συγκοινωνιακά μέσα και τερματικούς σταθμούς μεταφορών· τονίζει τη σημασία των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων για την κατασκευή μεγάλων, ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς τους επιβάτες συγκοινωνιακών μέσων·

6.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί τεχνική, επαγγελματική και πρακτική βοήθεια στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και τις κοινότητες κατά την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων υποδομών με την υψηλότερη ένταση κεφαλαίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας και κόστους και να καλυφθεί η έλλειψη τεχνογνωσίας στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η γνώση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των συναφών διαδικασιών εφαρμογής στα κράτη πρέπει να βελτιωθεί με τη συνδρομή της Επιτροπής, ώστε η χρηματοδότηση να διανέμεται επί ίσοις όροις και αποτελεσματικά· αναγνωρίζει τα αποτελέσματα της ύπαρξης των JASPERS και υπενθυμίζει ότι ο ανεπαρκής προγραμματισμός των επενδύσεων είναι η αιτία για τις σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα και τη μη αποδοτική χρήση των πόρων·

7.  υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ αποτελεί προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, και ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση του έργου αυτού· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ώστε να συνδεθεί το δυναμικό του κεντρικού και ολοκληρωμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ με τις περιφερειακές και τοπικές υποδομές μεταφορών· αναγνωρίζει ότι το Ταμείο Συνοχής είναι σημαντικό για τη βελτίωση των υποδομών και της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη και επιμένει ότι το εν λόγω ταμείο πρέπει να διατηρηθεί στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις υποδομές μεταφορών· τονίζει ότι οι επενδύσεις στις βιώσιμες υποδομές μεταφορών απαιτούν ουσιαστική δημόσια παρέμβαση και είναι ενδεχομένως λιγότερο ελκυστικές για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδόσεις τους είναι υπερβολικά χαμηλές ή αβέβαιες·

9.  υπενθυμίζει ότι οι πόροι που προορίζονται για την χρηματοδότηση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μειώθηκαν σημαντικά για την ανακεφαλαιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα για το ΕΤΣΕ και ζητεί να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί για τη χρηματοδότηση έργων βιώσιμων μεταφορικών υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στις σιδηροδρομικές υποδομές· ζητεί επιτακτικά, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να αναπληρωθούν οι περικοπές που έγιναν στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα του ΕΤΣΕ· εφιστά την προσοχή στη δυνατότητα συνδυασμού των χρηματοδοτικών μέσων του ΕΤΣΕ με τα ΕΔΕΤ σε ένα έργο·

10.  τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταφορικών μέσων πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης των έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, όμως δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων σχεδίων, ιδίως στα κράτη μέλη με τις μεγαλύτερες ανάγκες για επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών·

11.  τονίζει ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατασκευή και την ανάπτυξη των υποδομών των μεταφορών στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και σε άλλες χώρες, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης· ζητεί, στο προσεχές ΠΔΠ να εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι και να διατηρηθεί το απαραίτητο επίπεδο χρηματοδότησης, καθώς και να συνεχιστεί η στήριξη έργων διασύνδεσης και επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό οδών, σιδηροδρόμων και πλωτών οδών·

12.  υπενθυμίζει ότι τα ΕΔΕΤ και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στις θαλάσσιες περιοχές, και ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, με στόχο την κάλυψη της έλλειψης θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ των νησιώτικων περιοχών και της εσωτερικής αγοράς· τονίζει, ως προς αυτό, τη σημασία της εξασφάλισης πόρων για την ανάπτυξη των θαλάσσιων αρτηριών και θαλάσσιων υποδομών·

13.  ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες για τη μείωση της σπατάλης και την αποδοτικότερη χρήση των ΕΔΕΤ στις υποδομές αερομεταφορών·

14.  επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης και χρήσης των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη χρήσης των ΕΔΕΤ για την πλήρωση του κενού αυτού·

15.  επισημαίνει τα ουσιαστικά διοικητικά εμπόδια που υπάρχουν ως προς την πρόσβαση στα ΕΔΕΤ, κυρίως στην περίπτωση των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι η εξαίρεση των ΕΤΣΕ από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των ΜΜΕ και των τοπικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ουσιαστικά διοικητικά εμπόδια στα ΕΤΣΕ· τονίζει ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των μικρών και μεσαίων επενδύσεων στις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, που είναι σημαντικές για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία κατά τον σχεδιασμό των κατευθυντήριων γραμμών και την αξιολόγηση των εκτελούμενων έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από την εν λόγω πηγή· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση που ορίζει τις επενδυτικές προτεραιότητες των ΕΤΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η θεματική συγκέντρωση δεν πρέπει να περιορίζει τις τοπικές αρχές όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν συγκεκριμένα μέτρα για την απλοποίηση των διοικητικών διατυπώσεων·

16.  υπογραμμίζει την ανάγκη για υποστήριξη της ψηφιοποίησης του συστήματος μεταφορών και τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της εξασφάλισης πόρων για τις ΜΜΕ·

17.  τονίζει ότι η θεματική συγκέντρωση κατά τον καθορισμό των επενδυτικών προτεραιοτήτων των ΕΤΣΕ ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα των τοπικών αρχών να επενδύουν σε υποδομές μεταφορών, ιδίως στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπου τουλάχιστον το 80% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε εθνικό επίπεδο διατίθενται σε δύο ή περισσότερους από τους θεματικούς στόχους 1, 2, 3 και 4 του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ)· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει στις περιφέρειες μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να αποφασίζουν σε ποιες προτεραιότητες θέλουν να επικεντρωθούν· τονίζει ότι ο στόχος 7 του ΚΣΠ «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις υποδομές των βασικών δικτύων» θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως βασική δράση του ΕΤΠΑ·

18.  θεωρεί ότι οι χώρες με οικονομικά προβλήματα δυσκολεύονται πολύ να συγχρηματοδοτήσουν ευρωπαϊκά έργα εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του ισχύοντος συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης στον υπολογισμό του δημόσιου ελλείμματος· παροτρύνει την Επιτροπή να είναι περισσότερο ευέλικτη όταν αξιολογεί τις εθνικές επενδύσεις με τις οποίες συγχρηματοδοτούνται οι αναλήψεις υποχρεώσεων για ευρωπαϊκά έργα μεταφορών ΔΕΔ-M στο πλαίσιο του υπολογισμού του δημόσιου ελλείμματος·

19.  ζητεί καλύτερη ενημέρωση και συνεργασία με τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ώστε να καταστούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές οι τοπικές και εθνικές αρχές που διαχειρίζονται τα κεφάλαια αυτά·

20.  ζητεί την ευρύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων στον κλάδο των μεταφορών, στη διαδικασία σχεδιασμού των εθνικών γενικών σχεδίων στον τομέα των μεταφορών και στην κατανομή των πόρων για έργα υποδομών, και ιδίως για έργα που θα εκτελεστούν σε διασυνοριακές περιοχές·

21.  προτείνει την προσθήκη ενός κεφαλαίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, για την επιτήρηση της συνοχής των εθνικών επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών με τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ·

22.  θεωρεί ότι θα πρέπει να βρεθούν δείκτες για τη διασφάλιση της δίκαιης κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές περιφερειακές ανάγκες· υπενθυμίζει ότι μόνο η ευρωπαϊκή περιφερειακή συνεργασία και η έξυπνη διάθεση των πόρων μπορεί να βελτιώσει την αποδοτική ανάπτυξη των μεταφορών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (14.10.2016)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ

(2016/2148(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Viorica Dăncilă

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει γνώση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) και τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ), όπως ορίζει το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)·

2.  συντάσσεται με την άποψη ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συνιστούν σημαντικά επενδυτικά εργαλεία και αποτελούν τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα ενίσχυσης της αγροτικής ανάπτυξης σε πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η συμπληρωματικότητα και η προσθετικότητα μεταξύ των εν λόγω ταμείων είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση των συνθηκών δημιουργίας απασχόλησης και ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι στα προγράμματα POSEI ανήκει η κύρια αρμοδιότητα για τη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας του γεωργικού τομέα στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και υποστηρίζει σθεναρά την προσαρμογή του προϋπολογισμού στα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

3.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ανάγκες ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, καθώς και ότι οι διατάξεις των συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα αυτό πρέπει να μεταφέρονται στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή·

4.  είναι της γνώμης ότι οι αγροτικές περιοχές, ιδίως οι λιγότερο ανεπτυγμένες, μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση της φτώχειας, αν δοθεί ώθηση στις επενδύσεις στην καινοτομία και την εκπαίδευση και καταστούν οι εν λόγω περιοχές ανταγωνιστικότερες, ώστε να διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών· πιστεύει, συνεπώς, ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να αποφεύγεται οποιοδήποτε πάγωμα ή περικοπή της χρηματοδότησης που προορίζεται για τις περιοχές αυτές· απορρίπτει τη χρήση του παγώματος ή των περικοπών στη βοήθεια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ως μέτρων εξαναγκασμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους στόχους σε σχέση με το έλλειμμα χωρίς να συνεκτιμάται ο κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος αυτών των μέτρων·

5.  τονίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία πρέπει να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των υποδομών στις αγροτικές περιοχές, και ιδίως στην επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών, στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα και στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση στον τομέα αυτόν· πολλά από τα υφιστάμενα εργαλεία της ΚΓΠ πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε να πραγματοποιηθούν επιτυχώς και αποτελεσματικά στοχευμένες επενδύσεις·

6.  τονίζει τον ρόλο της γεωργίας στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας και στη διατήρηση της υπαίθρου·

7.  επισημαίνει ότι το νέο ΕΓΤΑΑ, βασιζόμενο στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρέχει ευελιξία για την καλύτερη αντιμετώπιση συγκεκριμένων εδαφικών αναγκών και διευρύνει τους στόχους σε έξι ενωσιακές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της υπαίθρου, κατανεμημένες σε 18 τομείς εστίασης, που συνεισφέρουν όλοι στην επίτευξη των τριών οριζόντιων στόχων της καινοτομίας, του μετριασμού της περιβαλλοντικής/κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας στην προσεχή δημοσιονομική περίοδο αποτελεί κλειδί για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή γεωργία· επιπλέον, ο πρωταρχικός στόχος των ΕΔΕ Ταμείων θα έπρεπε να είναι οι επενδύσεις εκείνες, που είναι πιθανόν να δώσουν ώθηση στους κύκλους επιχειρηματικής δραστηριότητας·

8.  υπενθυμίζει τη σημαντική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στην προστασία του κλίματος και τον στόχο της διάθεσης τουλάχιστον του 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα της δράσης για το κλίμα·

9.  επισημαίνει τη σημασία του ΕΓΤΑΑ για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

10.  παρατηρεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του δεύτερου πυλώνα για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ανερχόταν σε 99,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που σε πραγματικές τιμές συνιστά σαφή μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο· δίνει έμφαση στην προστιθέμενη αξία της πολυταμειακής χρηματοδότησης και επισημαίνει την ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη συνεργία των ταμείων·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για τη χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ)· αναμένει ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα αντλήσουν από τη διαδικασία αυτή τα αναγκαία διδάγματα προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες καθυστερήσεις στο μέλλον· επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στην έγκριση των ΠΑΑ και στις πληρωμές των αγροτών οδηγούν στην όξυνση της κρίσης στον γεωργικό τομέα και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μεταβατικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση των αγροτών σε χρηματοδότηση·

12.  επισημαίνει ότι η καθυστερημένη έγκριση των ΠΑΑ αναπόφευκτα έχει καθυστερήσει τη δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με ειδικά μέτρα και επιμέρους μέτρα, και ότι αυτό έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους γεωργούς·

13.  πιστεύει ότι ένας από τους λόγους για τις καθυστερήσεις έγκειται στο γεγονός ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, επειδή πρέπει να συμπεριλαμβάνουν πολλά επίπεδα και διάφορους βαθμούς λεπτομέρειας, έχουν συνταχθεί με μια υπερβολικά κατακερματισμένη μορφή, και το γεγονός αυτό αυξάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την πρακτική διαχείριση της βοήθειας, και έτσι έρχεται σε αντίθεση προς τον επιδιωκόμενο στόχο της απλούστευσης και σαφήνειας των κανόνων·

14.  πιστεύει ότι στο πλαίσιο των σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε προτεινόμενα έργα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη γεωργική ανάπτυξη, ώστε να αποφευχθεί η ένταξη στο πρόγραμμα έργων τα οποία ναι μεν αφορούν αγροτικές περιοχές αλλά θα μπορούσαν να περιληφθούν σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα·

15.  υπογραμμίζει εκ νέου τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι και οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές· λυπάται για το ότι στην Ευρώπη κατά μέσο όρο μόνο το 28% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διευθύνεται από γυναίκες, ενώ η επιχειρηματικότητα των γυναικών αποτελεί βασικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου από κοινωνική, οικονομική και οικολογική σκοπιά· επισημαίνει ότι, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, οι γυναίκες και οι νέοι ανήκουν στην ομάδα των ατόμων των οποίων η κατάσταση θεωρείται η πιο επισφαλής και χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ανεργίας· τονίζει τη σημασία των ΠΑΑ για την υποστήριξη της γεωργικής απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για τους νέους και τις γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την πρόσβαση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές στην αγορά εργασίας ως προτεραιότητα στις μελλοντικές αναπτυξιακές πολιτικές· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν πλήρως και να προωθήσουν τη διάσταση του φύλου στην υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου και ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα έργα που στοχεύουν στην ένταξη των νέων, ώστε να ενθαρρυνθούν να ακολουθήσουν τη γεωργική δραστηριότητα ως σταδιοδρομία και να διευκολυνθεί η εναλλαγή γενεών·

16.  υπενθυμίζει ότι οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ αντιμετωπίζουν μια σειρά μακροχρόνιων προβλημάτων - εγκατάλειψη της υπαίθρου, γήρανση του εναπομένοντος πληθυσμού, έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών, και άλλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, που πρέπει να ληφθούν ως βασική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής που χρηματοδοτείται από τα ΕΔΕ Ταμεία·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του που τα κράτη μέλη και περιφέρειες διέθεσαν αυξημένους πόρους σε περιβαλλοντικά μέτρα και σε υλικές επενδύσεις με στόχο την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές· αναμένει ότι τα μέτρα αυτά, μαζί με τις υπηρεσίες που παρέχουν όσοι διαχειρίζονται την ύπαιθρο και οι οποίες εξυπηρετούν την κλιματική πολιτική και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και θα προσφέρουν υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση, προωθώντας μία αποτελεσματική προσθετικότητα μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων· τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός μηχανισμού για τη διαχείριση του κινδύνου στο πλαίσιο των ΕΓΤΑΑ και ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας και την πρόβλεψη ασφαλίστρων, με στόχο να εξαλειφθούν τα ευάλωτα σημεία που ταλανίζουν τον γεωργικό τομέα· σημειώνει επίσης ότι, ως εκ τούτου, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικές πτυχές της γεωργίας και στη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους, του νερού και της βιοποικιλότητας, όπως είναι η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, ο αποτελεσματικός κύκλος θρεπτικών συστατικών, η βέλτιστη επικονίαση, η δημιουργία φυτικής γης και η ενσωμάτωση της γεωργοδασοκομίας καθώς και της βιώσιμης δασοκομίας στην αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στην περαιτέρω ανάπτυξη μίας ισχυρής βιοοικονομίας· επισημαίνει ότι οι γεωργοί είναι λιγότερο σε θέση να επενδύσουν σε αυτού του είδους τα μέτρα οι ίδιοι, ενώ τα έσοδά τους μειώνονται στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση, πράγμα που καθιστά τη χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών ζωτικής σημασίας για την ανταπόκριση στις προκλήσεις, όπως η μελλοντική παραγωγικότητα, επισιτιστική ασφάλεια και κλιματική αλλαγή·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει μια πιο εύκολη και γεωγραφικά ισορροπημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς της υπαίθρου, καθώς και σε διαρθρωτικά αδύναμες και μειονεκτούσες περιοχές, αλλά και σε έργα για την προώθηση της εδαφικής συνοχής και της δικτύωσης των αγροτικών περιοχών·

19.  επισημαίνει ότι τα μέτρα της χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη που αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτομίας και της επένδυσης σε νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες και στη γεωργία ακριβείας πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές·

20.  υποστηρίζει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΠΑΑ πρέπει πράγματι να καλύπτουν την ανάγκη για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης και καλεί την Επιτροπή και τις διαχειριστικές αρχές να καταρτίσουν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις της προστιθέμενης αξίας και του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των έργων και δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι υφίστανται μηχανισμοί για τον συσχετισμό παραγωγής και τιμών πώλησης και ότι, συνεπώς, οι βασικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΚΓΠ είναι οι γεωργικοί παραγωγοί·

22.  εκτιμά ότι ορισμένα κράτη μέλη και κάποιες περιφέρειες δεν αξιοποίησαν πλήρως τον ΕΓΤΑΑ λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας και των υψηλών απαιτήσεων ελέγχου που επιβάλλει η Επιτροπή, ως εκ τούτου ζητεί την εισαγωγή ενός κεντρικού, ψηφιακού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα διευκολύνει τον εντοπισμό λογιστικών ζητημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν σε εύθετο χρόνο ενημερωθεί σχετικά με τη νέα δομή του ΕΓΤΑΑ και να διευκολύνει ενεργά την πρόσληψη και την προβολή αυτών των κονδυλίων·

23.  τονίζει τη σημασία των προσαρμογών των ΕΔΕ Ταμείων, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο σε περιοχές τέτοιου είδους, που είναι απομακρυσμένες, απομονωμένες, διάσπαρτες και μικρές σε μέγεθος και κατά συνέπεια απαιτείται να τους αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας·

24.  σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες, μερικές φορές εκείνα με τη μεγαλύτερη ανάγκη ανάπτυξης της υπαίθρου, δεν προάγουν τη συμμετοχή στα προγράμματα, ενίοτε δε ούτε καν προσφέρουν προγράμματα που απαιτούνται στο έδαφός τους·

25.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο της με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών όσον αφορά τη χρήση του ΕΓΤΑΑ·

26.  καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και την Επιτροπή να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και πλήρως τα προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και να αποφεύγουν τον κανονιστικό υπερθεματισμό ή την προσθήκη περιττών διαδικασιών· υπογραμμίζει ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η διαρκής παρακολούθηση και συνδρομή είναι πολύ σημαντικές στα επιχειρησιακά προγράμματα για να βοηθούν τους αγρότες, τους δασοκαλλιεργητές και τις αγροτικές κοινότητες στην αποτελεσματική και διαφανή εφαρμογή τους· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να απλοποιεί την ΚΓΠ, χωρίς να μειώνει το πεδίο εφαρμογής των ΠΑΑ, ώστε να περιορίσει την άσκοπη διοικητική επιβάρυνση και τη γραφειοκρατία, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τους πολιτικούς στόχους, ενώ παράλληλα ζητεί να προσαρμόζει, όπου τούτο είναι εφικτό και σκόπιμο, τη βασική νομοθεσία προς τον σκοπό αυτό, ώστε να επιτρέψει την ταχεία και εύκολη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να είναι επαρκείς οι πόροι που θα διατεθούν για να υλοποιηθούν με επιτυχία οι εναπομείνασες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση βάσει ΚΓΠ καθίσταται λιγότερο ελκυστική λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας και των περίπλοκων κανόνων· ελπίζει ότι η απλούστευση θα επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση·

27.  χαιρετίζει τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από την Επιτροπή με αντικείμενο την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους αυτών των ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΓΤΑΑ· ελπίζει ότι οι εκθέσεις της ομάδας θα καταστήσουν δυνατό τον προσδιορισμό πρακτικών τρόπων για την περαιτέρω απλούστευση των ευρωπαϊκών ταμείων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά·

28.  τονίζει ότι προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον επενδύσεων στην ΕΕ πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και να μειωθεί η γραφειοκρατία·

29.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γεωργούς να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να συγκροτούν ομάδες παραγωγών δεν έχουν συμπεριληφθεί σε πολλά προγράμματα που θα μπορούσαν να στηρίξουν τους γεωργούς για την καλύτερη αντιμετώπιση της αυξημένης αστάθειας της αγοράς·

30.  εκτιμά ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και την αναγκαία εποπτεία των αγροτικών και γεωργικών ζητημάτων που την καθιστούν αυτονόητο διαχειριστή των ΠΑΑ· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να διεξάγονται ορθά η εφαρμογή και ο λογιστικός έλεγχος της ΚΓΠ·

31.  τονίζει ότι η επίτευξη των στόχων για τις ΣΕΣ και τα ΕΠ διευκολύνεται κατά πολύ από την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) και άλλων σχετικών τοπικών φορέων, όπως συνεταιρισμοί, επαγγελματικές ενώσεις και ΕΠ, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της επιτυχούς ενσωμάτωσης των έργων στις περιοχές τους και της αποτελεσματικής λειτουργίας τους· χαιρετίζει την επιτυχία των μηχανισμών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) και την εμπειρογνωμοσύνη των ΟΤΔ στη διαχείριση των έργων σε τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τις Διαχειριστικές Αρχές ΠΑΑ να οργανώσουν διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα διεξάγονται τακτικά, από τον σχεδιασμό των ΠΑΑ έως την εφαρμογή τους·

32.  ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών, ώστε να ενημερώσει τον αγροδιατροφικό τομέα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρουν τα ΕΔΕ Ταμεία σε συνδυασμό με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων·

33.  καλεί, επίσης, την Επιτροπή να επιδιώξει την εναρμόνιση των ορισμών και κανόνων για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ ταμείων και μέσων·

34.  ζητεί να πραγματοποιηθούν ενέργειες για να αυξηθεί η επίγνωση των κρατών μελών όσον αφορά την ανάγκη να προωθηθούν μηχανισμοί για την αρχική εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση στον τομέα της γεωργίας, μεταξύ άλλων μέσω πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και προγραμμάτων όπως π.χ. των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Hannu Takkula, Estefanía Torres Martínez, Ramón Luis Valcárcel Siso, Miguel Viegas


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (14.10.2016)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ

(2016/2148(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Νικόλαος Χουντής

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την επίτευξη του στόχου μιας Ένωσης με περισσότερη ευημερία, ισορροπία και αλληλεγγύη, καθώς και για την υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσω της βελτίωσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι σκοπός των ΕΔΕΤ είναι η στήριξη των στρατηγικών επενδύσεων σε βασικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία· υπογραμμίζει το δυναμικό της αποτελεσματικής χρήσης των ΕΔΕΤ, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), για την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής και της μακροχρόνιας ανεργίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση καλύτερης εκπαίδευσης για όλους, ειδικότερα για τους νέους με περιορισμένα προσόντα, τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και εκείνους που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, τον ενισχυμένο ρόλο του ΕΚΤ κατά την περίοδο 2014-2020, καθώς η ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση και σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης και για τη μείωση των διαφορών και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και των περιοχών στην ΕΕ· τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, η ύπαρξη αποτελεσματικών, εφοδιασμένων με επαρκείς πόρους και σε μεγάλο βαθμό προσιτών δημόσιων εκπαιδευτικών συστημάτων και βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους έχει ουσιαστική σημασία, ώστε να επωφελούνται όλα τα στρώματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας·

2.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το συνολικό επίπεδο του ΠΔΠ 2014-2020 είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με το ΠΔΠ 2007-2013· τονίζει ότι, σε μια περίοδο πολιτικών λιτότητας και ακραίων δημοσιονομικών προσαρμογών, η πίεση στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών αυξάνεται· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πίεση αυτή έχει οδηγήσει, σε ορισμένα κράτη μέλη, σε μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και έχει προκαλέσει υψηλή και επίμονη ανεργία, ιδίως μεταξύ των νέων·

3.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αυξημένη ευελιξία και τον προσανατολισμό προς την επίτευξη αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων των ΕΔΕΤ μέσω επενδύσεων στην αντίστοιχη υποδομή, προκειμένου να προωθηθούν η αλληλεγγύη, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η διαρκής απασχόληση, η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, η εξασφάλιση δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη και η μείωση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει την ανησυχία του διότι ενδεχόμενη αναστολή πληρωμών από τα ΕΔΕΤ θα επηρεάσει αρνητικά τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και σημαντικές περικοπές στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας·

4.  επισημαίνει ότι τα ΕΔΕΤ στοχεύουν σε τομείς που προωθούν ένα περιβάλλον πρόσφορο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως οι τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με τη συμπλήρωση των εθνικών προϋπολογισμών και την αντιστάθμιση της μείωσης των επιπέδων επενδύσεων·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό των ΕΔΕΤ, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία και τον προσανατολισμό προς την επίτευξη αποτελεσμάτων των σχεδίων τους και παρέχοντας επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες σε δυνητικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού·

6.  Stresses that, according to the 2015 Education and Training Monitor's findings, there is an urgent need to improve the inclusiveness, quality and relevance of education in the EU in order to ensure sustainable growth, boost productivity, address structural and long-term unemployment, promote fair mobility and foster social inclusion; ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να στηρίξουν σχέδια εστιασμένα στα εκπαιδευτικά συστήματα, στους διδάσκοντες και στους εκπαιδευτές, στους εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας, ιδιαίτερα εκείνους που προέρχονται από ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, ιδίως του ΕΚΤ, σε συνδυασμό με άλλα μέσα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα Erasmus + και τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας·

7.  υπενθυμίζει ότι δύο εκατομμύρια εταιρείες θα λάβουν άμεση στήριξη από τα ΕΔΕΤ, για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν την ικανότητά τους για έρευνα και καινοτομία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σχεδόν 15 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ σχεδόν 20 εκατομμύρια άτομα σε αγροτικές περιοχές θα έχουν στη διάθεσή τους νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες ή υποδομές ΤΠΕ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη βελτίωση των προσχολικών, σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ούτως ώστε να προσφέρουν στους νέους δεξιότητες και προσόντα, που θα τους επιτρέψουν να βρουν απασχόληση, και να δώσουν στους εργαζομένους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους·

9.  τονίζει το τεράστιο δυναμικό καινοτομίας και απασχόλησης που ενέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη της προσπάθειας για αποδοτικότερη χρήση των πόρων και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ειδική ενεργειακή και περιβαλλοντική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη, με στόχο επίσης την προώθηση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης·

10.  φρονεί ότι χρειάζεται μια ευρύτερη επενδυτική στρατηγική που να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο εκπαίδευσης και κατάρτισης και να περιλαμβάνει όλους τους τομείς της δια βίου μάθησης, της μάθησης στον χώρο εργασίας καθώς και της τυπικής και μη τυπικής μάθησης· δεδομένου ότι η «καλύτερη εκπαίδευση» αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να το αξιοποιήσουν πλήρως διοχετεύοντας τις επενδύσεις σε μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κοινωνίας με στόχο την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για όλους·

11.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, αλλά και τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν, από κοινού με τις MKO, τα δίκτυα και τις πλατφόρμες του πολιτιστικού τομέα, στη διατήρηση και προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και ενός ευρέος φάσματος παραδοσιακών τεχνών και βιοτεχνιών· αναγνωρίζει ότι ο πολιτισμός και η καινοτομία αποτελούν παράγοντες καίριας σημασίας στην προσπάθεια να βοηθηθούν οι περιφέρειες στην προσέλκυση των επενδύσεων, στην υποστήριξη του δημιουργικού ταλέντου και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ότι, συνεπώς, συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη που τόσο καλά μπορούν να υποστηρίξουν λόγω θέσης οι τοπικές και περιφερειακές αρχές·

12.  ζητεί την πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, με στόχο να βελτιωθούν τόσο η συνάφεια των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και στη διά βίου μάθηση· τονίζει την ανάγκη για επικεντρωμένη χρηματοδότηση, με σκοπό την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση·

13.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αυξημένη ευελιξία στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής συνοχής, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, μεταξύ άλλων, στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού·

14.  τονίζει τη σημασία μιας ευρύτερης ολιστικής προσέγγισης του πολιτισμού που λαμβάνει υπόψη τη σημαντική συμβολή του στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στην καινοτόμο κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ένταξη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το δυναμικό του πολιτισμού για την τόνωση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και να ενθαρρύνουν την υλοποίηση πολιτιστικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών σχεδίων που να μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

15.  επισημαίνει τη σημασία της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, με την οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί το συνεχιζόμενο πρόβλημα του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων, το οποίο σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι πάνω από 40%· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει υποδομές που δημιουργούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνική προστασία για τους νέους στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων· προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις εγγυήσεις για τη νεολαία, με βάση τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και του εκπαιδευτικού συστήματος·

16.  επισημαίνει το δυναμικό του πολιτιστικού και του δημιουργικού κλάδου όσον αφορά την απασχόληση των νέων· τονίζει ότι η περαιτέρω προώθηση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, καθώς και η επένδυση σε αυτούς, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξετάσει τις ιδιαίτερες ευκαιρίες που προσφέρει το σύνολο του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των μικρών ενώσεων, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

17.  σημειώνει ότι φαίνεται να υπάρχουν αυξημένες δυσκολίες πλήρωσης κενών θέσεων εργασίας λόγω της αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι τα προβλήματα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, της περιορισμένης γεωγραφικής κινητικότητας και των επισφαλών πρακτικών εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω των ΕΔΕΤ και ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανισμών κατάρτισης και ΜΜΕ στον τομέα της πρόσβασης στα ΕΔΕΤ·

18.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατά την εφαρμογή των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ·

19.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι στους στόχους της δέσμης νομοθετικών μέτρων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνεται ο στόχος της ενίσχυσης της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία από τη διαβίωση σε ιδρύματα στη διαβίωσή τους σε κοινότητες και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατά την εφαρμογή των ΕΔΕΤ για τον σκοπό αυτό·

20.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμεύονται να παρέχουν καλύτερη πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα σε δημόσια ασύρματα τοπικά δίκτυα, πράγμα το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τις αγροτικές και τις αραιοκατοικημένες περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να προσδιορίσουν τις επενδυτικές τους προτεραιότητές στον τομέα των ΤΠΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση των πόρων των ΕΔΕΤ στον τομέα των ΤΠΕ καλύτερα προσβάσιμες και διαφανέστερες και να επιταχύνουν την απλοποίησή των διαδικασιών αυτών·

21.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθούν οι παραδοσιακές εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της βιοτεχνικής παράδοσης και των συναφών δεξιοτήτων, και να καταρτισθούν στρατηγικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στον τομέα του παραδοσιακού εμπορίου, προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτισμική ταυτότητα των παραδοσιακών εμπορικών τομέων· εφιστά την προσοχή στη σημασία της στήριξης του έργου που συνδέεται με την επαγγελματική κατάρτιση και την κινητικότητα των νέων βιοτεχνών, ανδρών και γυναικών·

22.  τονίζει ότι η παρούσα μεταναστευτική κρίση θέτει πολλές προκλήσεις για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών υποδοχής· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παράσχουν στα κράτη μέλη την αναγκαία ευελιξία και επαρκή χρηματοδότηση, μέσω των ΕΔΕΤ και άλλων ταμείων και προγραμμάτων της Ένωσης, καλεί δε και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις προσφερόμενες ευκαιρίες και τα υπάρχοντα κονδύλια για σχέδια που στηρίζουν ουσιαστικά την ένταξη των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης· θεωρεί ότι η πρόσβαση στη δια βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένων της μη τυπικής μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο για την ενεργό ένταξη των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, καθώς και για την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και στην ευρωπαϊκή κοινωνία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

23.  υπογραμμίζει ότι οι πολιτιστικές υποδομές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το όριο των 5 εκατομμυρίων EUR για πολιτιστικές υποδομές με την ευκαιρία της έκδοσης του κανονισμού «Οmnibus», συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού ΕΤΠΑ, προκειμένου να αυξήσει το μέγιστο κόστος των πολιτιστικών έργων σε 10 εκατομμύρια EUR για όλα τα έργα (όχι μόνο για τοποθεσίες της Unesco) και να εξετάσει τις επιλέξιμες δαπάνες των έργων μάλλον παρά το συνολικό κόστος·

24.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων ταμείων και προγραμμάτων της Ένωσης, να δημιουργηθούν και να βελτιστοποιηθούν οι μεταξύ τους συνέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος και η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και να τονωθούν η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ· ζητεί να συνεχιστούν οι επενδύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία στις περιφέρειες μετάβασης, προκειμένου να μην ανασταλούν τα θετικά αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Therese Comodini Cachia, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Hannu Takkula

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vladimir Urutchev, Boris Zala

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου