MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

19.12.2016 - (COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Paul Tang


Menettely : 2015/0226(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0387/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0387/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

(COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0472),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0288/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. tammikuuta 2016 annetun lausunnon[1],

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 11. maaliskuuta 2016 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0387/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[3]*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[4],

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon[5],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Arvopaperistamisessa on kyse transaktioista, joiden avulla luotonantajan – tyypillisesti luottolaitoksen – on mahdollista jälleenrahoittaa joukko lainoja tai saatavia, kuten asuntolainoja, autoleasingsopimuksia, kuluttajaluottoja tai luottokorttisopimuksia, muuttamalla ne vaihdantakelpoisiksi arvopapereiksi. Luotonantaja kokoaa ja uudelleenjärjestelee joukon antamiaan lainoja ja jaottelee ne eri riskiluokkiin eri sijoittajia varten mahdollistaen näin sen, että sijoittajat voivat sijoittaa lainoihin ja muihin vastuisiin, joihin niillä ei muutoin olisi mahdollisuutta sijoittaa suoraan. Sijoittajat saavat tuottonsa arvopaperistettujen lainojen kassavirroista.

(2)  Komissio ilmoitti 26 päivänä marraskuuta 2014 esittämässään Euroopan investointiohjelmassa aikovansa käynnistää uudelleen korkealaatuiset arvopaperistamismarkkinat toistamatta ennen vuoden 2008 finanssikriisiä tehtyjä virheitä. Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen markkinoiden kehittäminen on keskeinen osa päämarkkinaunionia, ja sillä edistetään komission ensisijaista tavoitetta tukea työpaikkojen luomista ja kestävää kasvua

(3)  Euroopan unionin aikomuksena on tiukentaa lainsäädäntökehystä, joka pantiin täytäntöön finanssikriisin jälkeen monimutkaiseen, vaikeaselkoiseen ja riskialttiiseen arvopaperistamiseen sisältyvien riskien käsittelemiseksi. Siksi tässä asetuksessa kielletään uudelleenarvopaperistaminen ja tiukennetaan riskin säilyttämistä koskevien velvoitteiden täyttämiseen liittyviä ehtoja. On olennaista varmistaa, että laaditaan säännöt, joilla yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut tuotteet eriytetään paremmin monimutkaisista, vaikeaselkoisista ja riskialttiista rahoitusvälineistä ja joiden avulla sovelletaan riskiherkempää vakavaraisuuskehystä.

(4)  Arvopaperistaminen on tärkeä osa toimivia rahoitusmarkkinoita. Järkevästi strukturoitu arvopaperistaminen on eräs kanava rahoituslähteiden eriyttämiseen ja riskien jakamiseen nykyistä laajemmalle unionin rahoitusjärjestelmässä. Se mahdollistaa rahoitusalan riskien laajemman jakamisen ja voi osaltaan antaa liikkumavaraa alullepanijoiden taseisiin, jotta voidaan lisätä luotonantoa reaalitaloudelle. Arvopaperistaminen voi luoda yhteyden luottolaitosten ja pääomamarkkinoiden välille, mikä tuo välillisiä hyötyjä yrityksille ja kansalaisille (esimerkiksi edullisempien lainojen ja yritysrahoituksen, asuntolainojen ja luottokorttien kautta). Tässä asetuksessa otetaan kuitenkin huomioon, että arvopaperistaminen voimistaa lisääntyneiden keskinäisten yhteyksien ja ylivelkaantumisen riskiä, ja vahvistetaan toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa rahoituslaitosten markkinoille osallistumista koskevaa mikrovakauden valvontaa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (jäljempänä ’järjestelmäriskikomitea’) sekä kansallisten toimivaltaisten ja makrovakauden välineitä varten nimettyjen viranomaisten harjoittamaa kyseisten markkinoiden makrovakauden valvontaa.

(5)  Riskiherkemmän vakavaraisuuskehyksen perustaminen yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista, jäljempänä ’YLS-arvopaperistaminen’, varten edellyttää, että unioni määrittelee selkeästi, mitä YLS-arvopaperistaminen on, sillä muuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskiherkempi sääntelykohtelu olisi tarjolla erityyppiselle arvopaperistamiselle eri jäsenvaltioissa. Tämä voisi johtaa epätasapuolisiin toimintaedellytyksiin ja sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöön, vaikka on päinvastoin tärkeää taata, että unioni toimii YLS-sisämarkkinoina ja helpottaa rajatylittäviä transaktioita.

(6)  On tarkoituksenmukaista vahvistaa kaikille arvopaperistamisen keskeisille käsitteille määritelmät, jotka ovat sopusoinnussa unionin voimassa olevan alakohtaisen lainsäädännön kanssa. Erityisesti tarvitaan selkeä ja kattava arvopaperistamisen määritelmä, joka sisältää kaikki liiketoimet tai järjestelmät, joilla vastuuseen tai määritettyyn vastuujoukkoon liittyvä luottoriski jaetaan etuoikeusluokkiin. Vastuuta, joka aiheuttaa sellaiseen liiketoimeen tai järjestelmään liittyvän suoran maksuvelvoitteen, jota on käytetty aineellisten omaisuuserien rahoitusta tai hallinnointia varten, ei tulisi pitää arvopaperistettuna vastuuna, vaikka liiketoimella tai järjestelmällä olisi etuoikeudeltaan erilaisia maksuvelvoitteita.

(7)  Sekä kansainvälisellä että Euroopan tasolla on tehty jo paljon YLS-arvopaperistamisen yksilöimiseksi, ja komission delegoiduissa asetuksissa (EU) 2015/61[6] ja (EU) 2015/35[7] on jo vahvistettu yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit tiettyjä tarkoituksia varten, joihin liittyy riskiherkempi vakavaraisuuskohtelu.

(8)  On olennaisen tärkeää vahvistaa yleinen ja monilla eri aloilla sovellettava YLS-arvopaperistamisen määritelmä käyttämällä lähtökohtina nykyisiä kriteerejä, Baselin pankkivalvontakomitean (BCBS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) 23 päivänä heinäkuuta 2015 hyväksymiä yksinkertaisten, läpinäkyvien ja vertailukelpoisten arvopaperistamisten kriteerejä arvopaperistamiseen tarvittavien omien varojen riittävyyden puitteissa ja erityisesti Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, 7 päivänä heinäkuuta 2015 julkaisemia ohjeita vaatimukset täyttävästä arvopaperistamisesta.

(9)  YLS-kriteerien täytäntöönpano kaikkialla EU:ssa ei saisi johtaa erilaisiin lähestymistapoihin. Erilaiset lähestymistavat loisivat mahdollisesti esteitä rajojen yli toimiville sijoittajille, koska niiden olisi tällöin perehdyttävä kunkin jäsenvaltion säännöstön yksityiskohtiin, mikä vaarantaisi sijoittajien luottamuksen YLS-kriteerejä kohtaan. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) olisi siksi yhdessä arvopaperimarkkinoiden alalla toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa valvottava YLS-kriteerien noudattamista ja laadittava ohjeita, joilla varmistetaan yhteinen ja johdonmukainen käsitys YLS-vaatimuksista koko unionissa mahdollisten tulkintakysymysten ratkaisemiseksi. Yhdellä ainoalla tulkinnan lähteellä pyritään edistämään sitä, että alullepanijat, järjestäjät ja sijoittajat ottavat käyttöön YLS-kriteerit. Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) olisi myös toimittava aktiivisessa roolissa mahdollisten tulkintakysymysten ratkaisemisessa.

(10)  Tämän tavoitteen valossa kolmen Euroopan valvontaviranomaisen olisi Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean puitteissa jaettava tietoa YLS-arvopaperistamisen yhteydessä mahdollisesti esiin nousevista käytännön kysymyksistä. Koordinoinnin yhteydessä olisi myös kysyttävä markkinatoimijoilta niiden näkemyksiä, jotka olisi otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon. Keskustelujen tulokset olisi julkistettava EAMV:n verkkosivustoilla, jotta autettaisiin alullepanijoita, järjestäjiä, arvopaperistamista varten perustettuja erillisyhtiöitä ja sijoittajia arvioimaan YLS-arvopaperistamista ennen tällaisten positioiden liikkeeseenlaskua tai niihin sijoittamista. ▌

(11)  Sijoittaminen arvopaperistamiseen tai arvopaperistetun vastuun ottaminen asettaa sijoittajan alttiiksi arvopaperistamisen kohteena olevien lainojen tai vastuiden luottoriskeille, mutta arvopaperistamisjärjestelyt voivat johtaa myös muihin riskeihin, kuten toimeksisaajaan liittyviin riskeihin, malliriskeihin, oikeudellisiin ja operatiivisiin riskeihin, vastapuoliriskeihin, hallinnoijan käyttöön liittyviin riskeihin, likviditeettiriskeihin, keskittymäriskeihin ja luonteeltaan operatiivisiin riskeihin. Näin ollen on tärkeää, että institutionaalisiin sijoittajiin, mukaan lukien sijoitusrahastojen hoitajat, kohdistetaan oikeasuhteisia asianmukaista huolellisuutta koskevia vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ne yksityisten sijoittajien edun vuoksi arvioivat kaiken tyyppisistä arvopaperistamisista aiheutuvat riskit asianmukaisesti. Mainittujen vaatimusten myötä voidaan parantaa luottamusta markkinoilla ja yksittäisten alullepanijoiden, järjestäjien ja sijoittajien välillä. Myös sijoittajien on tarpeen noudattaa asianmukaista huolellisuutta YLS-arvopaperistamisten osalta. Ne voivat käyttää tietolähteenään arvopaperistavien osapuolten antamaa informaatiota, erityisesti YLS-ilmoitusta ja samassa yhteydessä annettuja muita tietoja, minkä pitäisi taata sijoittajille kaikki olennaiset tiedot siitä, kuinka YLS-kriteerit täyttyvät. Institutionaalisten sijoittajien pitäisi voida asianmukaisesti luottaa YLS-ilmoitukseen ja alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön antamiin tietoihin siitä, täyttääkö arvopaperistaminen YLS-kriteerit.

(12)  On olennaista, että sijoittajien edut sekä arvopaperistamisessa mukana olevien alullepanijoiden, järjestäjien ja alkuperäisten luotonantajien edut sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi alullepanijalla, järjestäjällä tai alkuperäisellä luotonantajalla olisi säilyttävä merkittävä osuus arvopaperistamisen kohteena olevista vastuista 5–10 prosentin tasolla vastuiden säilyttämisen tavasta riippuen. Lisäksi arvopaperistetuilla vastuilla ei pitäisi olla tulosta, joka on merkittävästi erilainen kuin arvopaperistamattomilla vastuilla. Näin ollen on tärkeää, että alullepanijat tai järjestäjät pitävät itsellään olennaisen nettomääräisen taloudellisen vastuun kyseisistä riskeistä. Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) olisi järjestelmäriskikomitean raportin pohjalta arvioitava joka toinen vuosi riskin säilyttämisen tasoa 5–20 prosentin välillä koko arvopaperistamismarkkinoilla tai kyseisten markkinoiden tietyillä segmenteillä laatimalla luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi. Yleisesti ottaen arvopaperistamistransaktioita ei pitäisi strukturoida siten, että pyritään välttämään säilyttämisvaatimuksen soveltaminen. Kyseistä vaatimusta olisi voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa voidaan soveltaa arvopaperistamisen taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä oikeudellisia rakenteita tai välineitä käytetään. Säilyttämisvaatimuksia ei ole tarpeen soveltaa moninkertaisesti. Mihin tahansa arvopaperistamiseen riittää, että ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään tai alkuperäiseen luotonantajaan sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, jos arvopaperistamistransaktioiden kohteena on muita arvopaperistettuja positioita, säilyttämisvaatimusta olisi sovellettava ainoastaan sijoituksen kohteena olevaan arvopaperistamiseen. YLS-ilmoitus on osoitus sijoittajille, että alullepanijoilla säilyy olennainen nettomääräinen taloudellinen vastuu arvopaperistamiseen liittyvistä riskeistä. Tiettyjä poikkeuksia olisi tehtävä silloin, kun arvopaperistetut vastuut ovat erityisesti viranomaisten kokonaan, ehdoitta ja peruuttamattomasti takaamia. Kun tukea annetaan takuina tai muussa muodossa julkisista varoista, tämän asetuksen säännöksillä ei rajoiteta valtiontukisääntöjen noudattamista.

(13)  Sijoittajien kyky noudattaa asianmukaista huolellisuutta ja siten tehdä tietoon perustuva arvio tietyn arvopaperistamisvälineen luottokelpoisuudesta riippuu siitä, kuinka ne saavat tietoja kyseisistä välineistä. On tärkeää luoda unionin nykyisen säännöstön pohjalta kattava järjestelmä, jossa sijoittajat saavat kaiken tarpeellisen tiedon transaktioiden koko elinkaaren ajan, ja vähentää alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden raportointitehtäviä sekä tehdä sijoittajille helpoksi saada arvopaperistamisista luotettavia tietoja jatkuvasti, mutkattomasti ja ilmaiseksi. Alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön olisi myös julkaistava tiedot arvopaperistamisen pitkän aikavälin kestävästä luonteesta ja siitä, miten nämä vaikuttavat YK:n ilmastokonferenssin (COP 21) sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen, sekä miten vastuullisia investointeja koskevissa YK:n periaatteissa tarkoitetut ekologiset, sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät (ESG) on otettu huomioon. Markkinoiden läpinäkyvyyden parantamiseksi olisi luotava kehys rekistereille, joihin kootaan asiaa koskevat raportit erityisesti arvopaperistetuista vastuista. Tällaisten rekisterien hyväksymisen ja valvonnan olisi oltava arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävä ja niiden olisi noudatettava tiukkoja vaatimuksia. Raportteja koskevien yksityiskohtien määrittelyssä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava huomioon, että tällaisiin rekistereihin raportoitavien tietojen olisi perustuttava tällaisten tietojen ilmoittamista koskeviin olemassa oleviin malleihin.

(13 a)  Tässä asetuksessa määriteltyjen ja vahvistettujen velvoitteiden, jotka koskevat arvopaperistamiseen osallistuvien tahojen tiedottamistarvetta, ei tulisi estää ei-julkista arvopaperistamista, jossa alullepanija, järjestäjä ja arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö asettavat vähintään saataville kaiken taustadokumentaation, joka on välttämätöntä liiketoimen ymmärtämistä varten ja tarjoaa investoijille riittävästi tietoa.

(14)  Alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden olisi esitettävä sijoittajaraportissa kaikki olennaisen tärkeät tiedot arvopaperistettujen vastuiden luottoluokasta ja suorituskyvystä, mukaan lukien tiedot, joiden perusteella sijoittaja voi selkeästi tunnistaa arvopaperistettujen vastuiden velallisten maksulaiminlyönnit ja maksukyvyttömyyden sekä velkojen uudelleenjärjestelyt ja anteeksiannot, sitoumusten laiminlyönnit, takaisinostot, maksuvapaat kaudet, tappiot, tappioiden kirjaamiset, takaisinperinnät ja muut arvopaperistettujen vastuiden suorituskykyyn vaikuttavat toimet. Sijoittajaraportissa olisi annettava myös tiedot arvopaperistettujen vastuiden ja arvopaperistettujen tuotteiden liikkeeseenlaskuun liittyvien velkojen tuottamista kassavirroista, mukaan lukien erilliset tiedot arvopaperistamispositioiden tuloista ja suorituksista eli maksuaikataulun mukaan maksetuista pääomista ja koroista, ennakkoon maksetusta pääomasta ja erääntyneistä koroista ja maksuista sekä tiedot laukaisevista tapahtumista, jotka edellyttävät muutoksia maksujen etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten vaihtamista; lisäksi olisi annettava etuoikeusluokittain esitetyt tiedot käytettävissä olevien erillisten takausten määrästä ja muodosta. Vaikka yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoidut arvopaperistamiset ovat aikaisemmin toimineet hyvin, YLS-vaatimusten täyttäminen ei tarkoita, että arvopaperistamispositiot olisivat riskittömiä, eikä se kerro mitään arvopaperistamisen kohteena olevien vastuiden luottoluokasta. Vaatimusten täyttämistä olisi pikemminkin pidettävä osoituksena siitä, että varovainen ja huolellinen sijoittaja kykenee analysoimaan arvopaperistamiseen sisältyvät riskit. Olisi vahvistettava kahdentyyppisiä YLS-vaatimuksia: yhdet pitkän aikavälin arvopaperistamisia varten ja toiset lyhyen aikavälin arvopaperistamisia varten (omaisuusvakuudelliset yritystodistukset, ABCP); molempiin markkinasegmentteihin olisi suurelta osin sovellettava samankaltaisia vaatimuksia, joita mukautettaisiin segmenttien rakenteellisten ominaisuuksien mukaan. Nämä markkinat toimivat eri tavalla: ABCP-ohjelmissa perustana on useita ABCP-transaktioita, joiden sisältämät lyhytaikaiset saamiset on erääntymisen jälkeen korvattava uusilla. YLS-kriteereissä on myös otettava huomioon järjestäjä, jolla maksuvalmiustuen tarjoajana on tärkeä asema ABCP-arvopaperistamisessa. Likviditeettiriskin mahdollinen keskittyminen järjestäjäpankin tasolle voi lisätä järjestelmäriskiä. Siksi tässä asetuksessa vaaditaan säännöllistä stressitestausta rahoituslaitoksille, jotka haluavat tukea ABCP-ohjelmaa.

(15)  Tässä ehdotuksessa YLS-arvopaperistamiseksi katsotaan ainoastaan ”todellisen myynnin” kriteerin täyttävät transaktiot. Tällöin arvopaperistettujen vastuiden omistajuus siirtyy tai se tosiasiallisesti luovutetaan liikkeeseenlaskijayhteisölle, joka on arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö. Arvopaperistettujen vastuiden siirtoon arvopaperistamista varten perustetulle erillisyhtiölle ei pitäisi soveltaa ankaria transaktion peräyttämistä koskevia säännöksiä myyjän maksukyvyttömyyden yhteydessä. Tällaiset ankarat peräyttämissäännökset sisältävät muun muassa mutta ei ainoastaan säännöksiä, joiden nojalla myyjän selvitysmies voi kumota kohde-etuuksiin liittyvien vastuiden myynnin yksinomaan sillä perusteella, että myynti on tapahtunut tietyn ajanjakson aikana ennen myyjän maksukyvyttömyyden toteamista, tai säännöksiä, joiden mukaan arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö voi estää tällaisen kumoamisen vain, jos se voi osoittaa, ettei se ollut tietoinen myyjän maksukyvyttömyydestä myynnin tapahtuessa.

(16)  Muissa kuin ”todellisen myynnin” kriteerin täyttävissä arvopaperistamisissa kohteena olevia vastuita ei siirretä tällaiselle liikkeeseenlaskuyhteisölle, vaan arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä luottoriski siirretään johdannaissopimuksella tai takaussopimuksella. Tämä lisää vastapuoliriskiä ja mahdollista monimutkaisuutta, joka liittyy erityisesti johdannaissopimuksen sisältöön. Tästä syystä YLS-vaatimuksissa ei sallita synteettistä arvopaperistamista.

Olisi syytä ottaa huomioon EPV:n edistyminen, kun se antoi joulukuussa 2015 selonteon, joka koskee synteettistä arvopaperistamista koskevien YLS-kriteerien mahdollisen kokonaisuuden määrittämistä. Kun EPV on määritellyt selvästi YLS-kriteerien kokonaisuuden, jota voidaan soveltaa erityisesti taseen synteettisiin arvopaperistamisiin, ja jotta voidaan edistää reaalitalouden ja erityisesti tällaisista arvopaperistamisista eniten hyötyvien pk-yritysten rahoittamista, komissio laatii saamansa toimeksiannon mukaisesti kertomuksen ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jotta YLS-järjestelmää voidaan laajentaa kattamaan tällaiset arvopaperistamiset, mutta komissiolle ei anneta vastaavaa toimeksiantoa arbitraasiin liittyvien synteettisten arvopaperistamisten suhteen.

(17)  Myyjältä arvopaperistamista varten perustetulle erillisyhtiölle siirrettyjen arvopaperistettujen vastuiden olisi täytettävä ennalta määritellyt ja selkeät hyväksyttävyyskriteerit, joissa ei sallita kyseisiin vastuisiin kohdistuvaa harkinnanvaraista aktiivista salkunhoitoa. Vahvistusilmoitusten ja takuiden vastaisten vastuiden korvaamista toisilla ei periaatteessa pitäisi katsoa aktiiviseksi salkunhoidoksi.

(18)  Jotta voidaan varmistaa, että sijoittajat noudattavat asianmukaista huolellisuutta, ja helpottaa arvopaperistamiseen liittyvien riskien arviointia, on tärkeää, että arvopaperistamistransaktioiden vakuutena on sellaisten vastuiden pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. Arvopaperimarkkinaviranomainen valtuutetaan kehittämään teknisiä sääntelystandardeja, joilla edelleen selvennetään yksinkertaisuusvaatimusten homogeenisyyskriteerejä.

(19)  On tärkeää ehkäistä puhtaiden ”luo ja hajauta” -mallien esiintyminen. Niissä luotonantajat myöntävät luottoja löysin ja heikoin myöntämisperustein, sillä ne tietävät ennalta, että luottoihin liittyvät riskit myydään lopulta kolmansille osapuolille. Siksi arvopaperistettavien vastuiden olisi oltava peräisin alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan tavanomaisesta liiketoiminnasta sellaisten luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin käytännöt, joita alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja soveltaa samankaltaisten arvopaperistamattomien vastuiden alullepanon yhteydessä. Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat olennaiset muutokset olisi ilmoitettava täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. Alullepanijalla tai alkuperäisellä luotonantajalla olisi oltava asiantuntemusta kyseisiin arvopaperistettuihin vastuisiin rinnastettavien vastuiden alullepanosta. Jos kyse on arvopaperistamisista, joissa arvopaperistetut vastuut ovat asuntolainoja, lainapooli ei saisi sisältää lainoja, joita on markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, että lainan hakijalle tai mahdollisille välittäjille on annettu tieto siitä, että lainanantaja ei välttämättä todenna toimitettuja tietoja. Lainanottajan luottokelpoisuuden arvioinnin olisi täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/17/EU tai direktiivissä 2008/48/EY säädetyt vaatimukset tai kolmansissa maissa voimassa olevat vastaavat vaatimukset.

(20)  Jos alullepanijat, järjestäjät ja arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt haluavat käyttää arvopaperistamistensa yhteydessä nimitystä ”YLS”, niiden olisi ilmoitettava sijoittajille, toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV), että kyseinen arvopaperistaminen täyttää YLS-vaatimukset. EAMV:n olisi tämän jälkeen annettava tästä tieto verkkosivustollaan julkaistavassa luettelossa. Arvopaperistamisen liikkeeseenlaskun merkitseminen EAMV:n luetteloon ilmoitetuista YLS-arvopaperistamisista ei tarkoita, että EAMV tai joku muu toimivaltainen viranomainen olisi todistanut, että kyseinen arvopaperistaminen täyttää YLS-vaatimukset. YLS-vaatimusten noudattaminen on yksinomaan alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden vastuulla. Näin varmistetaan, että alullepanijat, järjestäjät ja arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt ottavat vastuun väitteestään, että kyseessä on YLS-arvopaperistaminen ja että markkinat ovat läpinäkyvät.

(21)  Jos arvopaperistaminen ei enää täytä YLS-vaatimuksia, alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön olisi välittömästi ilmoitettava asiasta EAMV:lle. Lisäksi jos toimivaltainen viranomainen on määrännyt hallinnollisia seuraamuksia tai korvaavia toimenpiteitä, jotka liittyvät YLS-arvopaperistamiseksi ilmoitettuun arvopaperistamiseen, kyseisen toimivaltaisen viranomaisen olisi välittömästi ilmoitettava asiasta EAMV:lle, jotta se voidaan merkitä YLS-ilmoitusten luetteloon ja sijoittajat saavat tiedon tällaisista seuraamuksista ja YLS-ilmoitusten luotettavuudesta. Maineensa vuoksi on alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden edun mukaista tehdä huolellisesti harkittuja ilmoituksia.

(22)  Sijoittajien olisi noudatettava sijoitusten suhteen asianmukaista huolellisuutta, joka on oikeassa suhteessa riskeihin, mutta niiden olisi voitava luottaa YLS-ilmoituksiin ja tietoon, jonka alullepanija, järjestäjä ja arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö antavat YLS-vaatimusten noudattamisesta.

(23)  Kolmansien osapuolien osallistuminen sen tarkistamiseen, että arvopaperistamisessa noudatetaan YLS-vaatimuksia, voi olla alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden kannalta hyödyllistä ja se voi lisätä markkinoiden luottamusta YLS-arvopaperistamisiin. On kuitenkin olennaisen tärkeää, että sijoittajat tekevät oman arviointinsa, ottavat vastuun sijoituspäätöksistään eivätkä luota mekaanisesti tällaisiin kolmansiin osapuoliin.

(24)  Jäsenvaltioiden olisi nimettävä toimivaltaiset viranomaiset ja annettava niille tarvittavat valvonta-, tutkinta- ja seuraamusvaltuudet. Hallinnolliset seuraamukset ja korvaavat toimenpiteet olisi periaatteessa julkistettava. Koska sijoittajat, alullepanijat, järjestäjät, alkuperäiset luotonantajat ja arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt voivat olla sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin ja niiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voivat olla eri sektoreilta, tiivis yhteistyö näiden toimivaltaisten viranomaisten välillä, neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013[8] mukaisesti Euroopan keskuspankki (EKP) mukaan lukien, ja Euroopan valvontaviranomaisten kanssa olisi varmistettava keskinäisellä tietojenvaihdolla ja avustamisella valvontatehtävissä.

(25)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi koordinoitava tiiviisti valvontaansa ja varmistettava päätösten johdonmukaisuus, erityisesti tämän asetuksen rikkomistapauksissa. Jos rikkomisessa on kyse virheellisestä tai harhaanjohtavasta ilmoituksesta, rikkomisen havainneen toimivaltaisen viranomaisen olisi annettava asiasta tieto myös Euroopan valvontaviranomaisille ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. EAMV:n ja tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean olisi voitava käyttää sitovaa sovittelua koskevia valtuuksiaan.

(25 a)  Sakkojen tai uhkasakkojen määräämisvallan käyttöä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tätä asetusta täydennetään/muutetaan antamaan menettelysääntöjä sakkojen tai uhkasakkojen määräämisestä, mukaan lukien maksutyyppien, maksujen perimisen perusteiden ja maksujen määrän määrittäminen.

Jotta voidaan täyttää YLS-arvopaperistamisen alullepanijan, järjestäjän ja alkuperäisen luotonantajan velvoite sijoittautua unioniin, ja kun otetaan huomioon kolmansissa maissa mahdollisesti kehitettävät puitteet, jotka perustuvat BCBS-IOSCOn yksinkertaisten, läpinäkyvien ja vertailukelpoisten arvopaperistamisten kriteereihin, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tätä asetusta täydennetään määrittämällä kolmansien maiden oikeudellisten ja valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevien järjestelyjen vastaavuus unionin YLS-kehyksen kanssa.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(26)  Asetuksella edistetään arvopaperimarkkinoiden keskeisten osatekijöiden yhdenmukaistamista, rajoittamatta kuitenkaan markkinalähtöistä arvopaperimarkkinoiden prosessien ja käytäntöjen täydentävää yhdenmukaistamista. Tästä syystä on olennaisen tärkeää, että markkinatoimijat ja alan järjestöt jatkavat edelleen markkinoiden käytäntöjen standardointia ja erityisesti arvopaperistamiseen liittyvien asiakirjojen standardointia. Komissio seuraa huolellisesti markkinatoimijoiden standardointityötä ja raportoi siitä.

(27)  Yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi (UCITS), Solvenssi II -direktiivi, luottoluokituslaitosasetus, vaihtoehtoisia sijoitusrahaston hoitajia koskeva direktiivi (AIFM) ja Euroopan markkinarakenneasetus (EMIR), joiden päätavoite on toimivien sisämarkkinoiden luominen, erityisesti varmistamalla, että sisämarkkinoilla on kaikille institutionaalisille sijoittajille tasapuoliset toimintaedellytykset, olisi muutettava vastaavasti, jotta voidaan varmistaa, että EU:n oikeudellinen kehys on arvopaperistamiseen liittyvien säännösten osalta tämän asetuksen kanssa johdonmukainen.

(28)  Asetukseen (EU) N:o 648/2012 tehtävistä muutoksista voidaan todeta, että OTC-johdannaissopimuksiin, joita arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt ovat tehneet, ei tulisi soveltaa määritysvelvoitetta, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Näin on siksi, että arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden kanssa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten vastapuolet ovat arvopaperistamiseen liittyvien järjestelyjen perusteella vakuusvelkojia ja riittävästä vastapuoliriskin suojasta on yleensä jo huolehdittu. Muiden kuin keskusvastapuolen määrittämien johdannaisten osalta vaadittujen vakuuksien tasossa olisi otettava huomioon myös arvopaperistamisjärjestelyjen rakenne ja niissä jo annettu suoja.

(29)  Katetut joukkolainat ja arvopaperistamiset ovat jossain määrin korvattavissa toisillaan. Jotta voitaisiin välttää kilpailun vääristymisen tai sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön mahdollisuus arvopaperistamisen ja katettujen joukkolainojen käytön välillä sen seurauksena, että katettujen joukkolainojen yhteisöjen ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden tekemien OTC-johdannaissopimusten kohtelu on keskenään erilainen, asetus (EU) N:o 648/2012 olisi muutettava myös niin, että katettujen joukkolainojen yhteisöt vapautetaan määritysvelvoitteesta ja varmistetaan, että katettujen joukkolainojen yhteisöihin sovelletaan samoja kahdenvälisiä marginaaleja.

(30)  Riskinsäilyttämisvaatimuksen määrittämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat teknisiä sääntelystandardeja, joissa säädetään riskin säilyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, säilyttämisen tason mittaamisesta, tietyistä säilytettyä riskiä koskevista kielloista, konsolidoidusta säilyttämisestä ja poikkeuksen myöntämisestä tietyille transaktioille. Koska EPV:llä on asiantuntemusta delegoitujen säädösten määrittelystä, komissio olisi hyödynnettävä tätä asiantuntemusta delegoitujen säädösten valmistelussa. EPV:n olisi neuvoteltava tiiviisti muiden kahden Euroopan valvontaviranomaisen kanssa.

(31)  Jotta sijoittajat saisivat arvopaperistamisista luotettavia tietoja koko ajan, helposti ja maksutta, komissiolle olisi siirrettävä myös valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat teknisiä sääntelystandardeja arvopaperistettuja vastuita koskevista vertailukelpoisista tiedoista, säännöllisistä sijoittajaraporteista ja vaatimuksista, jotka verkkosivuston, jolla tiedot asetetaan arvopaperistamispositioiden haltijoiden saataville, on täytettävä. Koska EAMV:llä on asiantuntemusta delegoitujen säädösten määrittelystä, komission olisi hyödynnettävä tätä asiantuntemusta delegoitujen säädösten valmistelussa. EAMV:n olisi neuvoteltava tiiviisti muiden kahden Euroopan valvontaviranomaisen kanssa.

(32)  Jotta prosessi olisi sijoittajille, alullepanijoille, järjestäjille ja arvopaperistamista varten perustetuille erillisyhtiöille helpompi, komissiolle olisi siirrettävä myös valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat teknisiä sääntelystandardeja YLS-ilmoitusten mallista, jonka avulla sijoittajat ja toimivaltaiset viranomaiset saavat riittävästi tietoa voidakseen arvioida, noudatetaanko YLS-vaatimuksia. Koska EAMV:llä on asiantuntemusta delegoitujen säädösten määrittelystä, komission olisi hyödynnettävä tätä asiantuntemusta delegoitujen säädösten valmistelussa. EAMV:n olisi neuvoteltava tiiviisti muiden kahden Euroopan valvontaviranomaisen kanssa.

(33)  Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö- ja tietojenvaihtovelvoitteen ehtojen määrittämiseksi komissiolle olisi siirrettävä myös valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään vaihdettavat tiedot ja ilmoitusvelvoitteiden sisältö ja laajuus. Koska EAMV:llä on asiantuntemusta delegoitujen säädösten määrittelystä, komission olisi hyödynnettävä tätä asiantuntemusta delegoitujen säädösten valmistelussa. EAMV:n olisi neuvoteltava tiiviisti muiden kahden Euroopan valvontaviranomaisen kanssa.

(34)  Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(35)  Koska arvopaperistamismarkkinat toimivat maailmanlaajuisesti ja olisi varmistettava arvopaperistamisessa osallisina oleville insitutionaalisille sijoittajille ja yhteisöille sisämarkkinoilla tasapuoliset toimintaedellytykset, jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(36)  Tätä asetusta olisi sovellettava sellaisiin arvopaperistamisiin, joiden arvopaperit on laskettu liikkeeseen tämän asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

(37)  Alullepanijat, järjestäjät ja arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt saavat käyttää tämän asetuksen voimaantulopäivänä liikkeessä olevista arvopaperistamispositioistaan YLS-nimitystä, jos arvopaperistaminen on YLS-vaatimusten mukainen tiettyjen vaatimusten osalta ilmoittamisajankohtana ja toisten vaatimusten osalta alullepanoajankohtana. Siksi alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden olisi voitava antaa EAMV:lle tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukainen YLS-ilmoitus. Kaikki myöhemmät muutokset arvopaperistamiseen olisi hyväksyttävä edellyttäen, että arvopaperistaminen edelleen täyttää kaikki sovellettavat YLS-vaatimukset.

(38)  Asianmukaista huolellisuutta koskevia vaatimuksia, joita sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetun unionin lainsäädännön mukaisesti, olisi edelleen sovellettava arvopaperistamisiin, jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen, ja arvopaperistamisiin, jotka on laskettu liikkeeseen ennen kyseistä päivämäärää, myös jos uusia arvopaperistettuja vastuita on lisätty tai korvattu 31 päivän joulukuuta 2014 jälkeen. Siihen asti, kunnes tämän asetuksen mukaisia riskin säilyttämistä koskevia teknisiä sääntelystandardeja aletaan soveltaa, olisi sovellettava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 asiaa koskevia artikloja, joissa määritetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa määriteltyjä luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevat riskinsäilyttämisvaatimukset. Oikeusvarmuussyistä luottolaitoksiin tai sijoituspalveluyrityksiin, vakuutusyrityksiin, jälleenvakuutusyrityksiin ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajiin olisi tämän asetuksen voimaantulopäivänä liikkeessä olevien arvopaperistamispositioidensa osalta sovellettava edelleen asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklaa, komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 1, 2 ja 3 lukua sekä 22 artiklaa, komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/35 254 ja 255 artiklaa ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 51 artiklaa. Siihen asti, kunnes aletaan soveltaa teknisiä sääntelystandardeja, jotka komissio hyväksyy tämän asetuksen mukaisesti, alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden olisi läpinäkyvyysvelvoitteiden noudattamiseksi asetettava delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/3 liitteissä I–VIII mainitut tiedot saataville tämän asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustollaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 luku

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan arvopaperistamista koskeva yleinen kehys. Siinä määritellään arvopaperistaminen ja säädetään asianmukaista huolellisuutta, riskin säilyttämistä ja läpinäkyvyyttä koskevat vaatimukset arvopaperistamisiin osallistuville osapuolille ▌. Lisäksi siinä säädetään yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen eli niin kutsutun YLS-arvopaperistamisen kehyksestä.

2.  Tätä asetusta sovelletaan institutionaalisiin sijoittajiin ▌, alullepanijoihin, alkuperäisiin luotonantajiin, järjestäjiin ja arvopaperistamista varten perustettuihin erillisyhtiöihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

(1)  ’arvopaperistamisella’ liiketointa tai järjestelmää, jolla vastuuseen tai määritettyyn vastuujoukkoon liittyvä luottoriski jaetaan etuoikeusluokkiin ja jolla on kummatkin seuraavat ominaisuudet:

(a)  liiketoimen tai järjestelmän maksut riippuvat vastuiden tai määritetyn vastuujoukon suorituskyvystä;

(b)  etuoikeusluokkien järjestys määrittää tappioiden jakautumisen liiketoimen tai järjestelmän voimassaoloaikana;

(2)  ’arvopaperistamista varten perustetulla erillisyhtiöllä (securitisation special purpose entity, SSPE)’ sellaista trustia tai muun tyyppistä oikeushenkilöä kuin alullepanijaa tai järjestäjää, joka on perustettu yhden tai useamman arvopaperistamisen toteuttamiseksi, jonka toiminta on rajattu tämän tavoitteen saavuttamisen edellyttämiin tehtäviin, jonka rakenteen tarkoituksena on erottaa SSPE:n velvoitteet alullepanijan velvoitteista ja johon liittyvän etuyhteyden haltijoilla on rajoitukseton oikeus antaa vakuudeksi tai luovuttaa kyseiset etuyhteydet;

(3)  ’alullepanijalla’ yhteisöä, joka

(a)  on osallistunut joko itse tai suoraan tai välillisesti siihen etuyhteydessä olevien yhteisöjen kautta alkuperäiseen sopimukseen, jonka perusteella velallisen tai mahdollisen velallisen sellaiset velvoitteet tai mahdolliset velvoitteet, joihin liittyvät omaisuuserät arvopaperistetaan, ovat syntyneet; tai

(b)  hankkii kolmannen osapuolen omaisuuserät omaan lukuunsa ja arvopaperistaa ne;

(4)  ’uudelleenarvopaperistamisella’ arvopaperistamista, jossa vähintään yksi arvopaperistettavista omaisuuseristä on arvopaperistamispositio;

(5)  ’järjestäjällä’ sellaista muuta asetuksen (EU) N:o 2013/575 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa määriteltyä luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä kuin alullepanijaa, joka järjestää omaisuusvakuudellisen yritystodistusohjelman tai muun arvopaperistamistransaktion tai -järjestelmän, jonka kautta kolmansilta yksiköiltä hankitaan omaisuuseriä, ja hoitaa sitä;

(6)  ’etuoikeusluokalla’ sopimusperusteisesti muodostettua vastuuseen tai vastuujoukkoon liittyvää luottoriskisegmenttiä, kun positioon segmentissä liittyy suurempi tai pienempi luottotappioriski kuin samansuuruiseen positioon muussa segmentissä, ottamatta huomioon luottosuojaa, jonka kolmas osapuoli tarjoaa suoraan position haltijoille kyseisessä segmentissä tai muissa segmenteissä;

(7)  ’yritystodistusten arvopaperistamisohjelmalla’ tai ’ABCP-ohjelmalla’ arvopaperistamisohjelmaa, jonka kautta liikkeeseen lasketut arvopaperit ovat pääasiallisesti omaisuusvakuudellisia yritystodistuksia, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään yksi vuosi;

(8)  ’yritystodistustransaktiolla’ tai ’ABCP-transaktiolla’ ABCP-ohjelman puitteissa tapahtuvaa arvopaperistamista;

(9)  ’perinteisellä arvopaperistamisella’ arvopaperistamista, jossa arvopaperistettavat vastuut siirretään taloudellisesti. Tämä toteutetaan siirtämällä arvopaperistettujen vastuiden omistusoikeus alullepanevalta laitokselta arvopaperistamista varten perustetulle erillisyhtiölle tai arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön osittaisen omistusyhteyden kautta. Liikkeeseenlasketut arvopaperit eivät aiheuta maksuvelvoitteita alullepanevalle laitokselle;

(10)  ’synteettisellä arvopaperistamisella’ arvopaperistamista, jossa riskin siirto tapahtuu käyttämällä luottojohdannaisia tai takauksia ja arvopaperistettavat vastuut säilyvät alullepanijan vastuina;

(11)  ’sijoittajalla’ henkilöä, jolla on hallussaan arvopaperistamispositio;

(12)  ’institutionaalisilla sijoittajilla’ mitä tahansa seuraavista:

i)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II)1a 13 artiklan 1 kohdassa määritelty vakuutusyritys;

ii)  direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 4 kohdassa määritelty jälleenvakuutusyritys;

iii)  ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY soveltamisalaan kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaisesti, jollei jäsenvaltio ole kyseisen direktiivin 5 artiklan mukaisesti päättänyt olla soveltamatta mainittua direktiiviä tai osia siitä kyseiseen laitokseen;

iv)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja;

v)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EU[9] 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritelty yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö;

vi)  sisäisesti hoidettu yhteissijoitusyritys, joka on direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saanut sijoitusyritys ja joka ei ole nimennyt kyseisen direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä hoitajakseen;

vii)  Euroopan parlamentin ja neuvoston rahamarkkinarahastoasetuksessa .../... määritelty rahamarkkinarahasto;

viii)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa määritelty luottolaitos tai sijoituspalveluyritys;

ix)  asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu monenvälinen kehityspankki, kansainvälinen organisaatio tai edistämisyhteisö;

(13)  ’hallinnoijalla’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 142 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä yhteisöä;

(14)  ’likviditeettisopimuksella’ arvopaperistamispositiota, joka syntyy sellaisella sopimuksella, jolla hankitaan oikea-aikaiset rahavirrat sijoittajille varmistavaa rahoitusta;

(15)  ’uudistettavalla vastuulla’ vastuuta, jonka määrä saa sovittuun limiittiin asti vaihdella asiakkaiden nostojen ja takaisinmaksujen mukaan;

(16)  ’uudistettavalla arvopaperistamisella’ arvopaperistamista, jossa itse arvopaperistamisrakenne uusiutuu (eli vastuu lisätään vastuuryhmään tai poistetaan siitä) ja jossa perustana olevat vastuut saattavat uusiutua tai jäädä uusiutumatta;

(17)  ’ennenaikaista kuoletusta koskevilla ehdoilla’ uudistettavien vastuiden arvopaperistamisessa tai uudistettavassa arvopaperistamisessa olevaa sopimuslauseketta, jossa edellytetään, että sijoittajan positioita lunastetaan tietyissä tilanteissa ennen kuin liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden alkuperäinen maturiteetti päättyy;

(18)  ’suuririskisimmällä etuoikeusluokalla’ arvopaperistamisen heikointa etuoikeusluokkaa, joka kantaa ensimmäisenä tappion arvopaperistetuissa vastuissa ja suojaa näin ollen toiseksi suuririskisintä etuoikeusluokkaa tai mahdollisia parempia etuoikeusluokkia;

(18 a)  ’arvopaperistamispositiolla’ arvopaperistettua omaisuuserää;

(18 b)  ’alkuperäisellä luotonantajalla’ yksikköä, joka on joko itse tai siihen etuyhteydessä olevien yksiköiden kautta tehnyt alkuperäisen sopimuksen, jonka perusteella velallisen tai mahdollisen velallisen sellaiset velvoitteet tai mahdolliset velvoitteet, joihin liittyvä saaminen arvopaperistetaan, ovat syntyneet;

(18 c)  ’tasetta koskevalla synteettisellä arvopaperistamisella’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 242 artiklan 11 kohdassa määriteltyä arvopaperistamista, jossa alullepanijalaitos on luottolaitos tai luottolaitoksen tytäryhtiö, arvopaperistetut vastuut ovat osa alullepanijalaitoksen tai jonkin sen tytäryhtiön rahoitustasetta, ja arvopaperistettaviin omaisuuseriin ei sisälly siirtokelpoisia arvopapereita sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2004/39/EY;

(18 d)  ’täysin tuetulla ABCP-ohjelmalla’ ABCP-ohjelmaa, jota sen järjestäjä tukee suoraan ja täysimääräisesti tarjoamalla arvopaperistamista varten perustetulle erillisyhtiölle likviditeettisopimusta, joka kattaa kaikki seuraavat seikat:

(a)  ohjelman kaikki likviditeetti- ja luottoriskit;

(b)  mahdolliset arvopaperistettujen vastuiden olennaiset laimentumisriskit;

(c)  kaikki muut olennaiset ABCP-transaktiokustannukset ja ABCP-ohjelman tason kustannukset;

(18 e)  ’finanssialan ulkopuolisella yrityksellä’ finanssialan ulkopuolista vastapuolta sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 9 kohdassa;

(18 f)  ’tosiasiallisella omistajalla’ luonnollista henkilöä, joka viime kädessä omistaa oikeushenkilön tai jonka määräysvallassa oikeushenkilö viime kädessä on, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdassa.

2 a artiklaArvopaperistamismarkkinoiden osapuolet

1.  Arvopaperistamiseen osallistuvien sijoittajien on oltava institutionaalisia sijoittajia, jotka eivät ole samoja kuin arvopaperistamisen alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja, tai alueita ja laitoksia kolmansista maista, joiden valvonta- ja sääntelyvaatimusten katsotaan vastaavan 2 artiklan 12 i–ix kohdassa tarkoitettujen säädösten vaatimuksia soveltuvin osin.

2.  Arvopaperistamisessa vähintään alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen luotonantajan on oltava:

(a) direktiivin 2002/87/EY[10] 2 artiklan 4 kohdassa määritelty säännelty yhteisö;

(b) direktiivin 2014/17/EU 4 artiklan 2 kohdassa määritelty velkoja;

(c) rahoituslaitos, jonka pääasiallisena toimintana on tarjota rahoitusjärjestelyjä, kuten luottoja, leasing-sopimuksia, osamaksujärjestelyjä tai muita vastaavia järjestelyjä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 26 alakohdan soveltamisalaan, ja jotka harjoittavat direktiivin 2013/36/EU liitteessä I olevan 2 ja 3 kohdan mukaista luotonantoa ja rahoitusleasingia; tai

(d) asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu monenvälinen kehityspankki.

2 b artikla

Arvopaperistamista varten perustettuja erillisyhtiöitä koskevat vaatimukset

Arvopaperistamista varten perustettuja erillisyhtiöitä ei tämän asetuksen nojalla saa perustaa kolmanteen maahan, johon pätee jokin seuraavista seikoista:

(a)  kolmas maa markkinoi itseään offshore-rahoituskeskuksena tai paikkana, jossa ei peritä veroja tai jossa peritään pelkästään nimellinen vero;

(b)  tietoja ei vaihdeta tehokkaasti ulkomaisten veroviranomaisten kanssa;

(c)  lainsäädännön ja oikeudellisten tai hallinnollisten määräysten läpinäkyvyydessä on puutteita;

(d)  merkittävää paikallista läsnäoloa ei vaadita;

(e)  kolmas maa on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen työryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa tai unionin yhteistyöhaluttomien verotusalueiden luettelossa;

(f)  kolmas maa ei ole allekirjoittanut liikkeeseenlaskijan, alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan kotijäsenvaltion kanssa sopimusta, jolla varmistetaan, että kolmas maa noudattaa täysin tuloa ja varallisuutta koskevan OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto veroasioissa, mukaan lukien mahdolliset monenväliset verosopimukset.

2 luku

Kaikkeen arvopaperistamiseen sovellettavat säännökset

3 artikla

Institutionaalisille sijoittajille asetettavat asianmukaista huolellisuutta koskevat vaatimukset

1.  Ennen arvopaperistamispositiosta aiheutuvan vastuun ottamista institutionaalisen sijoittajan, joka on muu kuin alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen arvopaperistamisen luotonantaja, on todennettava, että

(a)  jollei alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa määritelty luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja myöntää kaikki perustana olevan vastuun muodostavat luotot vakuuttavasti perusteltujen ja hyvin määriteltyjen kriteerien perusteella ja soveltamalla selkeästi määriteltyjä prosesseja kyseisten luottojen myöntämisessä, muuttamisessa, uudistamisessa ja rahoituksessa, ja sillä on käytössä tehokkaita järjestelmiä kyseisten kriteerien ja prosessien soveltamiseksi.

  Tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja ilmoittaa institutionaaliselle sijoittajalle, että se säilyttää aina olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti;

(b)  alullepanija, järjestäjä ja arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö ovat tarvittaessa asettaneet tämän asetuksen 5 artiklassa vaaditut tiedot saataville kyseisessä artiklassa säädetyin väliajoin ja menettelytavoin.

2.  Ennen arvopaperistamispositiosta aiheutuvan vastuun ottamista institutionaalisen sijoittajan, joka on muu kuin alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen arvopaperistamisen luotonantaja, on myös suoritettava asianmukaista huolellisuutta noudattaen arviointi, joka on oikeassa suhteessa riskeihin. Tämä arvio on tehtävä ainakin seuraavista:

(a)  yksittäiseen arvopaperistamispositioon ja sen perustana oleviin vastuisiin liittyvät riskien ominaispiirteet;

(b)  kaikki arvopaperistamiseen liittyvät rakenteelliset tekijät, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa arvopaperistamisposition suorituskykyyn, mukaan lukien maksujen sopimusperusteinen etuoikeusjärjestys, maksujen etuoikeusjärjestykseen liittyvät laukaisevat tapahtumat, erilliset takaukset, likviditeettisopimukseen edullisesti vaikuttavat takaukset, markkina-arvolaukaisijat ja sopimuskohtaiset maksukyvyttömyyden määritelmät;

(c)  YLS-arvopaperistamiseksi 14 artiklan mukaisesti ilmoitetun arvopaperistamisen osalta se, onko kyseisessä arvopaperistamisessa täytetty 7–10 artiklassa säädetyt vaatimukset, kun arvopaperistaminen ei ole ABCP-arvopaperistaminen, tai 11–14 artiklassa säädetyt vaatimukset, kun arvopaperistaminen on ABCP-arvopaperistaminen. Institutionaaliset sijoittajat voivat riittävässä määrin luottaa 14 artiklan 1 kohdan mukaiseen YLS-ilmoitukseen sekä alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön ilmoittamiin tietoihin YLS-vaatimusten täyttämisestä.

Jos kyseessä on täysin tuettu ABCP-ohjelma, on yritystodistuksiin sijoittavien institutionaalisten sijoittajien a ja b alakohdasta poiketen otettava huomioon ABCP-ohjelman erityispiirteet ja järjestäjän maksuvalmiustuki.

3.  Arvopaperistamispositiosta aiheutuvan vastuun ottavan institutionaalisen sijoittajan, joka on muu kuin alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen arvopaperistamisen luotonantaja, on ainakin

(a)  otettava käyttöön kirjalliset menettelyt, jotka ovat oikeassa suhteessa arvopaperistamisposition riskiprofiiliin ja soveltuvat niiden kaupankäyntivarastoon ja mahdolliseen muuhun rahoitustoimintaan, jotta ne voivat jatkuvasti seurata 1 ja 2 kohdan noudattamista ja arvopaperistamisposition ja sen perustana olevien vastuiden kehitystä ja suorituskykyä. Tarvittaessa kyseisiin kirjallisiin menettelyihin on sisällyttävä menettelyjä, joilla seurataan vastuun tyyppiä, niiden lainojen prosenttiosuutta, jotka ovat olleet erääntyneinä yli 30, 60 ja 90 päivää, maksukyvyttömyysasteita, ennakkomaksuasteita, ulosmittauksessa olevia lainoja, takaisinperintäasteita, takaisinostoja, lainojen muuttamista, maksuvapaita kausia, vakuuksien tyyppejä ja hallintaa, arvopaperistamisen kohteena olleiden vastuiden luottopisteytyksen tai muiden luottokelpoisuusmittareiden mukaista frekvenssijakaumaa, toimialoittaista tai maantieteellistä hajaantuneisuutta sekä lainan ja vakuuden suhdetta koskevaa frekvenssijakaumaa soveltaen luokkarajoja, jotka helpottavat riittävää herkkyysanalyysiä;

(b)  suoritettava säännöllisesti stressitestejä arvopaperistettuja vastuita tukevista kassavirroista ja vakuusarvoista; stressitestien on oltava oikeassa suhteessa arvopaperistamisposition riskin luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen; suoritettava tästä poiketen täysin tuettujen ABCP-transaktioiden tapauksessa säännöllisesti stressitestejä likviditeettisopimuksen tarjoajan luottokelpoisuudesta myös YLS-luokiteltujen arvopaperistamisten yhteydessä;

(c)  varmistettava, että ylimmälle hallintoelimelle suunnattu sisäinen raportointi on riittävää, jotta se on tietoinen arvopaperistamispositioista aiheutuvasta olennaisesta riskistä, ja että näiden sijoitusten riskejä hallitaan asianmukaisesti;

(d)  pystyttävä osoittamaan pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisilleen kunkin yksittäisen arvopaperistamispositionsa osalta, että niillä on kattava ja syvällinen käsitys positiosta ja sen perustana olevista vastuista ja että ne ovat ottaneet käyttöön kirjalliset toimintaperiaatteet ja menettelyt riskinhallintaansa ja asiaankuuluvien tietojen kirjaamista varten;

(d a)  tiedotettava investoinnistaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle 5 artiklan mukaisesti.

3 a.  Jos institutionaalinen sijoittaja on antanut sijoituspalveluyritykselle tai säännellylle sijoitusrahaston hoitajalle valtuudet tehdä sijoitusten hoitoa koskevia päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa sille arvopaperistamiseen liittyvän vastuun, institutionaalinen sijoittaja voi antaa näille sijoituspalveluyrityksille tai säännellyille sijoitusrahaston hoitajille tehtäväksi täyttää tämän artiklan nojalla niille kuuluvat velvoitteet näistä päätöksistä johtuvista arvopaperistetuista vastuista, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1–3 kohdan soveltamista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos institutionaaliselle sijoittajalle on tämän kohdan mukaisesti annettu tehtäväksi täyttää toisen institutionaalisen sijoittajan velvoitteet eikä se täytä niitä, tämän asetuksen 17 ja 18 artiklan mukaisesti määrättäviä seuraamuksia määrätään sijoituksia hoitavalle institutionaaliselle sijoittajalle eikä arvopaperistamisesta aiheutuvan vastuun ottavalle institutionaaliselle sijoittajalle.

3 b.  EAMV voi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti antaa ohjeita, jotta voidaan edelleen täsmentää tilanteita, joissa arvopaperistetut vastuut eivät muodosta 2 kohdan mukaista olennaista riskivastuuta ja joissa tuon kohdan a–c alakohdan vaatimusten noudattamista pidetään riittävänä.

4 artikla

Riskin säilyttäminen

1.  Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen luotonantajan on säilytettävä jatkuvasti vähintään viiden tai kymmenen prosentin olennainen nettomääräinen taloudellinen osuus arvopaperistamisesta 2 kohdan mukaisesti valitun riskin säilyttämisen menetelmän mukaisesti. Osana tämän asetuksen 16 a artiklan mukaista toimeksiantoa Euroopan pankkiviranomaisen on tiiviissä yhteistyössä järjestelmäriskikomitean kanssa tehtävä perusteltu päätös vaadituista riskinsäilyttämisasteista 20 prosenttiin asti markkinaolojen valossa. Olennainen nettomääräinen taloudellinen osuus mitataan alullepanoajankohtana, ja se määritellään taseen ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. Jos alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja eivät ole sopineet keskenään, mikä niistä säilyttää olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden, alullepanijan on säilytettävä olennainen nettomääräinen taloudellinen osuus. Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta mihinkään arvopaperistamiseen moninkertaisesti. Olennainen nettomääräinen taloudellinen osuus mitataan alussa, ja se määritellään taseen ulkopuolisten erien nimellisarvoa käyttäen. Olennaista nettomääräistä taloudellista osuutta ei saa jakaa erityyppisten säilyttäjien kesken eikä siihen saa soveltaa minkäänlaista luottoriskin vähentämistekniikkaa tai suojausta.

1 a.  Arvopaperistetuista omaisuuseristä aiheutuvat vuositasolla mitatut tappiot eivät saa olla merkittävästi suuremmat kuin vastaavana aikana aiheutuvat tappiot 8 artiklan 4 kohdan mukaisista homogeenisistä omaisuuseristä, jotka valitaan sattumanvaraisesti alullepanijan tai arvopaperistamisen alkuperäisen luotonantajan taseesta. Jos tämä ehto ei täyty, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava, onko arvopaperistamisen alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja mahdollisesti syyllistynyt omaisuuserien epäasianmukaiseen valintaan 17 artiklan mukaisen sakon uhalla.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun olennaisen nettomääräisen taloudellisen vähimmäisosuuden säilyttämiseksi katsotaan ainoastaan seuraavat:

(a)  vähintään 10 prosentin säilyttäminen kunkin myydyn tai sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan nimellisarvosta; vaihtoehtoisesti vähintään 10 prosentin säilyttäminen kunkin arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta, jos tällaisten vastuiden luottoriski on etuoikeusasemaltaan sama tai heikompi kuin samojen vastuiden osalta arvopaperistettu luottoriski;

(b)  uudistettavan arvopaperistamisen tai uudistettavien vastuiden arvopaperistamisen tapauksessa alullepanijan osuuden säilyttäminen niin, että se on vähintään 10 prosenttia kunkin arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta;

(c)  satunnaisvalinnalla valittujen vastuiden säilyttäminen niin, että ne vastaavat vähintään 10 prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta siinä tapauksessa, että tällaiset arvopaperistamattomat vastuut olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, että mahdollisesti arvopaperistettuja vastuita on alun perin vähintään 100 kappaletta;

(d)  suuririskisimmän etuoikeusluokan säilyttäminen sekä tarvittaessa, jos säilyttäminen ei ole suuruudeltaan viittä prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellismäärästä, muiden etuoikeusluokkien, joilla on sama tai huonompi riskiprofiili kuin sijoittajille siirretyillä tai myydyillä etuoikeusluokilla ja jotka eivät eräänny aikaisemmin kuin sijoittajille siirretyt tai myydyt etuoikeusluokat, säilyttäminen niin, että se vastaa kaikkiaan vähintään viittä prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta;

(e)  suuririskisimmän vastuun säilyttäminen niin, että se on vähintään 7,5 prosenttia jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta arvopaperistamisessa. Kun direktiivissä 2002/87/EY tarkoitettu unioniin sijoittautunut emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö, asetuksessa (EU) N:o 575/2013 tarkoitettu unioniin sijoittautunut emoyrityksenä toimiva luottolaitos tai rahoitusalan holdingyhtiö tai jokin sen tytäryrityksistä arvopaperistaa alullepanijana tai järjestäjänä yhdestä tai useammasta konsolidoidun valvonnan alaan kuuluvasta luottolaitoksesta, sijoituspalveluyrityksestä tai muusta rahoituslaitoksesta peräisin olevia vastuita, 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset voidaan täyttää unioniin sijoittautuneen emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen, rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perusteella.

Ensimmäistä alakohtaa kohtaa sovelletaan vain, kun arvopaperistetut vastuut luoneet luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset tai rahoituslaitokset sitoutuvat noudattamaan direktiivin 2013/36/EU 79 artiklassa säädettyjä vaatimuksia ja toimittavat tämän asetuksen 5 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tarvittavat tiedot oikea-aikaisesti alullepanijalle tai järjestäjälle ja unioniin sijoittautuneelle EU:ssa emoyrityksenä toimivalle luottolaitokselle, rahoitusalan holdingyhtiölle tai rahoitusalan sekaholdingyhtiölle.

4.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos arvopaperistetut vastuut ovat seuraaviin yhteisöihin liittyviä vastuita tai näiden yhteisöjen kokonaan, ehdoitta ja peruuttamattomasti takaamia:

(a)  keskushallinnot ja keskuspankit;

(b)  jäsenvaltioiden aluehallinnot, paikallisviranomaiset ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa tarkoitetut julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset;

(c)  asetuksen (EU) N:o 2015/1017 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kansalliset kehityspankit tai -laitokset;

(d)  asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklassa luetellut kansainväliset kehityspankit.

6.  EPV laatii tiiviissä yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä ’EVLEV’, kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa muutetaan 16 a artiklan mukaista riskinsäilyttämistasoa ja määritetään yksityiskohtaisemmin riskinsäilyttämisvaatimus erityisesti seuraavilta osin:

(a)  yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 2 kohdan mukaista riskin säilyttämistä ja 2 kohdan e alakohdan mukaisen suuririskisimmän vastuun säilyttämisastetta;

(b)  edellä 1 kohdassa tarkoitetun säilyttämisen tason mittaaminen;

(c)  säilytettävän osuuden suojauksen tai myynnin kielto;

(d)  edellä olevan 3 kohdan mukaisen konsolidoidun säilyttämisen edellytykset;

(e)  edellytykset, jotka koskevat poikkeuksen myöntämistä 5 kohdassa tarkoitetuille selkeään, läpinäkyvään ja helposti saatavaan indeksiin perustuville liiketoimille;

(e a)  arvopaperistamisen alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen luotonantajan velvollisuudet raportoida vuosittain valvojille arvopaperistetuista omaisuuseristä kärsityistä tappioista verrattuna säilytettyihin omaisuuseriin, mikä on tarpeen 1 a kohdassa vahvistetun velvoitteen arvioimiseksi;

(e b)  alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan taseesta sattumanvaraisesti valittavien omaisuuserien valitsemismenetelmä, tappioiden eroavaisuuksien merkittävyyden määrittämismenetelmä ja 1 a kohdassa vahvistetun vaatimuksen rikkomisella saavutetun hyödyn laskentatapa;

(e c)  kunkin arvopaperistetun omaisuuserän suuririskisimmän vastuun asianmukainen säilyttämisaste arvona, joka on 5–10 prosenttia.

EAMV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava näitä teknisiä sääntelystandardeja.

Toimivaltaisten viranomaisten on näiden teknisten sääntelystandardien pohjalta laadittava riskinsäilyttämisastetta koskeva taulukko erityyppisiä arvopaperistamisia varten. EPV varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset panevat tekniset sääntelystandardit johdonmukaisesti täytäntöön.

5 artikla

Alullepanijoita, järjestäjiä, arvopaperistamista varten perustettuja erillisyhtiöitä ja investoijia koskevat läpinäkyvyysvaatimukset

1.  Alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on 2 kohdan mukaisesti asetettava vähintään seuraavat tiedot arvopaperistamispositioiden haltijoiden, arvopaperistamispositiosta aiheutuvan vastuun ottamista suunnittelevien investoijien sekä tämän asetuksen 15 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten saataville:

(a)  arvopaperistamisen perustana olevia vastuita koskevat tiedot neljännesvuosittain tai, kun kyseessä on ABCP-ohjelma, tiedot perustana olevista saamisista tai lainasaamisista kuukausittain;

(b)  kaikki transaktion ymmärtämisen kannalta olennaiset tausta-aineistot, joihin kuuluvat saatavuuden mukaan ja vähintään:

i)  lopullinen tarjousasiakirja tai esite sekä transaktion päätösasiakirjat lukuun ottamatta oikeudellisia lausuntoja;

ii)  perinteisen arvopaperistamisen osalta omaisuuden myyntisopimus, luovutus-, uudistamis- tai siirtosopimus sekä mahdolliset asiaan liittyvät luottamuksenilmaisut;

iii)  johdannais- ja takuusopimukset ja kaikki asiankuuluvat vakuusjärjestelyjä koskevat asiakirjat, kun arvopaperistettavat vastuut säilyvät alullepanijan vastuina;

iii a)   yksityiskohtainen kuvaus maksujen etuoikeusjärjestyksestä;

iv)  transaktioiden hallinnointi- ja varahallinnointisopimukset, hallinnolliset ja kassanhallintasopimukset;

v)  perustamiskirjat, vakuuskirjat, edustussopimukset, tilipankkisopimukset, taatut investointisopimukset, yhtiösopimusten ehdot tai master trust ‑järjestelyjen puitesopimukset tai master trust -järjestelyjen määritelmiä koskevat sopimukset tai oikeudelliselta merkitykseltään vastaavat oikeudelliset asiakirjat;

vi)  kaikki asiaan liittyvät lainanantajien väliset sopimukset, johdannaisia koskevat asiakirja-aineistot, pääomalainasopimukset, startup-lainasopimukset ja likviditeettisopimukset;

vii)  mahdolliset muut transaktion ymmärtämiseksi olennaiset tausta-aineistot;

vii a)  tiedot luotonanto- ja luottopisteytysmenettelystä, jota on noudatettu arvopaperistamisessa kohde-etuutena olevien omaisuuserien osalta, ja alullepanijan myöntämien järjestämättömien lainojen historiallinen kehitys;

(c)  siinä tapauksessa, että esitettä ei ole laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY[11] mukaisesti, tiivistelmä transaktiosta tai yleiskatsaus arvopaperistamisen keskeisistä ominaisuuksista, mukaan lukien tarvittaessa

i)  tiedot sopimuksen rakenteesta;

ii)  tiedot vastuiden piirteistä, kassavirroista, tappioiden järjestyksestä sekä erillisiä takauksia ja maksuvalmiustukea koskevista ominaisuuksista;

iii)  tiedot arvopaperistamispositioiden haltijoiden äänioikeuksista ja suhteista muihin vakuusvelkojiin;

iv)  luettelo kaikista sellaisista laukaisevista tekijöistä ja tapahtumista, jotka on mainittu b alakohdan mukaisesti toimitetuissa asiakirjoissa ja jotka voivat vaikuttaa olennaisesti arvopaperistamisposition kehittymiseen;

v)  rakennekaaviot, joihin sisältyy yleiskatsaus transaktiosta, kassavirroista ja omistusrakenteesta;

(d)  kun kyseessä on YLS-arvopaperistaminen, 14 artiklassa tarkoitettu YLS-ilmoitus;

(e)  neljännesvuosittaiset sijoittajaraportit tai, kun kyseessä on ABCP-ohjelma, kuukausittaiset sijoittajaraportit, joihin sisältyvät:

i)  kaikki olennaisen tärkeät tiedot arvopaperistettujen vastuiden luottoluokituksista ja kehityksestä;

ii)  tiedot kassavirroista, jotka johtuvat kohteena olevista vastuista sekä arvopaperistamisen veloista, ja laukaisevista tapahtumista, jotka edellyttävät muutoksia maksujen etuoikeusjärjestykseen tai vastapuolten vaihtamista;

iii)  tiedot 4 artiklan mukaisesti säilytetystä riskistä, mukaan luettuna kenellä se säilyy ja miten, sekä 3 kohdan nojalla vaaditut tiedot;

(f)  soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014[12] 17 artiklan nojalla ilmoitettavat tiedot sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista;

(g)  jos f alakohtaa ei sovelleta, kaikki merkittävät tapahtumat, kuten

i)  edellä olevan b alakohdan mukaisesti toimitetuissa asiakirjoissa vahvistettujen velvoitteiden olennainen rikkominen, mukaan lukien rikkomiseen liittyvät korjaavat toimet, vapautukset tai myöhemmin annetut suostumukset;

ii)  muutos rakenteellisissa tekijöissä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa arvopaperistamisen suorituskykyyn;

iii)  merkittävä muutos arvopaperistamisen tai sen kohteena olevien vastuiden riskiominaisuuksissa;

iv)  se, että YLS-arvopaperistamisen yhteydessä YLS-vaatimukset eivät enää täyty, tai toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet korjaavia tai hallinnollisia toimia;

v)  mikä tahansa olennainen muutos transaktioasiakirjoissa.

Edellä a, b, c ja d alakohdassa kuvatut tiedot on asetettava viipymättä saataville viimeistään transaktion sulkemisen jälkeen.

Edellä a ja e alakohdassa kuvatut tiedot on asetettava saataville samana ajankohtana vuosineljänneksittäin, viimeistään yksi kuukausi koronmaksupäivän jälkeen. ABCP-arvopaperistamisten osalta a ja e alakohdassa kuvatut tiedot on asetettava saataville samana ajankohtana kuukausittain, viimeistään yksi kuukausi koronmaksupäivän jälkeen.

Edellä f ja g alakohdassa kuvatut tiedot on asetettava saataville viipymättä.

ABCP-arvopaperistamisten osalta a kohdassa, c alakohdan ii alakohdassa ja e alakohdan i alakohdassa kuvatut tiedot on asetettava saataville yhteen kootussa muodossa arvopaperistamispositioiden haltijoille.

1 a.  Arvopaperistamispositioon jälkimarkkinoilla sijoittavan investoijan on 2 kohdan mukaisesti asetettava vähintään seuraavat tiedot tämän asetuksen 15 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten saataville

(a)  sen tosiasiallinen omistaja, mukaan luettuna sijoittautumismaa ja liiketoiminta-ala; ja

(b)  investoinnin koko ja mitä arvopaperistamisen etuoikeusluokkaa sijoitus koskee.

EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään tapa, jolla investoijien on ilmoitettava tiedot toimivaltaisille viranomaisilleen.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[XXX] from the date of entry into force of this Regulation].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 1014 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.  Alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka täyttää 1 kohdan mukaiset tiedonantovaatimukset. Alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on varmistettava, että tiedot ovat arvopaperistamisposition haltijan ja toimivaltaisten viranomaisten saatavilla maksutta, ajallaan ja selvästi. Yhteisön, joka on nimetty täyttämään 1 ja 1 a kohdassa säädetyt vaatimukset, on asetettava arvopaperistamistransaktiota koskevat tiedot saataville valvottuun arvopaperistamisrekisteriin, jonka on täytettävä 22 a–22 d artiklassa vahvistetut vaatimukset.

Arvopaperistamista koskevassa asiakirja-aineistossa on mainittava yhteisö, joka vastaa tietojen ilmoittamisesta tämän artiklan nojalla, sekä valvottu arvopaperistamisrekisteri, jossa tiedot ovat saatavilla.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on turvattava arvopaperistamismarkkinoiden läpinäkyvyys markkinatoimijoiden ja valvojien eduksi laatimalla vähintään markkinoita koskeva yleiskatsaus, joka sisältää vähintään arvopaperistetut omaisuuserät, liikkeeseenlaskijat ja investointipositiot käyttäen 1, 1 a ja 2 artiklan ja 22 d artiklan 3 kohdan mukaisia liikkeeseenlaskijoiden, investoijien ja rekisterien tietoja.

2 a luku

Arvopaperistamisrekisterin rekisteröintiedellytykset ja -menettelyt

5 a artikla

Arvopaperistamisrekisterin rekisteröinti

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on rekisteröitävä arvopaperistamisrekisteri 5 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

2.  Voidakseen tulla rekisteröidyksi tämän artiklan mukaisesti arvopaperistamisrekisterin on oltava unioniin sijoittautunut oikeushenkilö ja täytettävä 22 a22 d artiklassa säädetyt vaatimukset.

3.  Arvopaperistamisrekisterin rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella.

4.  Rekisteröidyn arvopaperistamisrekisterin on aina täytettävä rekisteröinnin edellytykset. Sen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikista rekisteröinnin edellytyksiin tehtävistä olennaisista muutoksista.

Arvopaperimarkkinaviranomaisella on oikeus vastustaa rekisteröinnin edellytyksiin tehtäviä olennaisia muutoksia, joista ei ilmoiteta arvopaperistamisrekisteriin.

5 b artikla

Rekisteröintihakemus

1.  Arvopaperistamisrekisterin on tehtävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle rekisteröintihakemus.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 20 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta arvioitava, onko hakemus täydellinen.

Jos hakemus ei ole täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomaisen on asetettava määräaika, johon mennessä arvopaperistamisrekisterin on toimitettava lisätietoja.

Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on varmistunut siitä, että hakemus on täydellinen, sen on ilmoitettava tästä arvopaperistamisrekisterille.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään 1 kohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen tiedot ja muoto.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5 c artikla

Hakemuksen tutkiminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 40 työpäivän kuluessa 5 b artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta tutkittava rekisteröintihakemus sen perusteella, onko arvopaperistamisrekisteri 22 a–22 d artiklan mukainen, ja annettava kaikilta osin perusteltu rekisteröintipäätös tai päätös rekisteröinnin epäämisestä.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdan mukaisesti tekemä päätös tulee voimaan viidentenä työpäivänä sen hyväksymisestä tai myöhempänä päivänä, jos arvopaperimarkkinaviranomainen pitää sitä aiheellisena, mukaan luettuna tapaukset, joissa päätös tulee voimaan vain, jos arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksessään asettamat erityisehdot täyttyvät.

5 d artikla

Rekisteröintiä koskevista arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksistä ilmoittaminen

1.  Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut rekisteröintipäätöksen tai päätöksen rekisteröinnin epäämisestä tai peruuttamisesta, sen on ilmoitettava asiasta arvopaperistamisrekisterille viiden työpäivän kuluessa. Ilmoitukseen on liitettävä täydet perustelut päätökselle.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on julkaistava verkkosivustollaan luettelo tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyistä arvopaperistamisrekistereistä. Luettelo on saatettava ajan tasalle viiden työpäivän kuluessa 1 kohdan mukaisen päätöksen tekemisestä.

5 e artikla

5 f–5 h artiklassa tarkoitettujen valtuuksien käyttö

Arvopaperimarkkinaviranomaisen tai arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehen tai arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttaman muun henkilön 5 f–5 h artiklan mukaisesti saamia valtuuksia ei saa käyttää lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen tai asiakirjojen julkistamisen vaatimiseen.

5 f artikla

Tietojensaantia koskeva pyyntö

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyynnön tai päätöksen nojalla vaatia arvopaperistamisrekistereitä ja asianomaisia kolmansia osapuolia, joille arvopaperistamisrekisterit ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja, antamaan kaikki tiedot, jotka se tarvitsee tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseen.

2.  Lähettäessään 1 kohdan mukaisen tietojensaantia koskevan pyynnön arvopaperimarkkinaviranomaisen on

(a)  viitattava tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;

(b)  ilmoitettava pyynnön tarkoitus;

(c)  täsmennettävä, mitä tietoja pyydetään;

(d)  asetettava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;

(e)  ilmoitettava henkilölle, jolta näitä tietoja pyydetään, että se ei ole velvollinen antamaan tietoja mutta jos se vastaa pyyntöön vapaaehtoisesti, annetut tiedot eivät saa olla virheellisiä ja harhaanjohtavia; ja

(f)  ilmoitettava sakosta, josta 5 j artiklassa yhdessä liitteessä I olevan IV jakson a kohdan kanssa säädetään sen varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Pyytäessään päätöksellä tietojen antamista 1 kohdan mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen on

(a)  viitattava tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;

(b)  ilmoitettava pyynnön tarkoitus;

(c)  täsmennettävä, mitä tietoja pyydetään;

(d)  asetettava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;

(e)  ilmoitettava uhkasakoista, joista 5 k artiklassa säädetään sen varalta, että pyydettyjä tietoja ei toimiteta täydellisinä;

(f)  ilmoitettava sakosta, josta 5 j artiklassa yhdessä liitteessä I olevan IV jakson a kohdan kanssa säädetään sen varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia; ja

(g)  ilmoitettava oikeudesta hakea päätökseen muutosta arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakunnalta ja oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 ja 61 artiklan mukaisesti.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai näiden edustajat sekä oikeushenkilöiden ja oikeuskelpoisuutta vailla olevien yhteenliittymien osalta henkilöt, joilla lain tai sääntöjen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, ovat velvoitetut antamaan pyydetyt tiedot. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa tiedot päämiestensä puolesta. Viimeksi mainitut kantavat kuitenkin täyden vastuun, jos annetut tiedot ovat epätäydellisiä, virheellisiä tai harhaanjohtavia.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa viipymättä päätöksensä jäljennöksen sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä, joita tietojensaantipyyntö koskee, on kotipaikka tai johon ne ovat sijoittautuneet.

5 g artikla

Yleiset tutkimukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa 5 f artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevia tarvittavia tutkimuksia. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamilla virkamiehillä ja muilla henkilöillä on valtuudet

(a)  tutkia kaikki asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muu aineisto, joilla on merkitystä sen tehtävien hoidolle, riippumatta välineestä, jolle ne on tallennettu;

(b)  ottaa tai hankkia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai otteita tällaisista asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä ja muusta aineistosta;

(c)  pyytää keneltä tahansa 5 f artiklan 1 kohdassa tarkoitetulta henkilöltä tai sen edustajilta tai henkilöstöltä suullisia tai kirjallisia selvityksiä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyvistä tosiseikoista tai asiakirjoista ja tallentaa vastaukset;

(d)  haastatella ketä tahansa muuta haastatteluun suostuvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;

(e)  vaatia puhelin- ja tietoliikennetietoja.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuja tutkimuksia suorittamaan valtuuttamien virkamiesten ja muiden henkilöiden on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Valtuutuksessa on myös ilmoitettava sakosta, josta 5 j artiklassa yhdessä liitteessä I olevan IV jakson a kohdan kanssa säädetään sen varalta, että 5 f artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille osoitettuihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Edellä 5 f artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksellä käynnistetyissä tutkimuksissa. Päätöksessä on yksilöitävä tutkimuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitettava 5 k artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4.  Jos 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu puhelin- tai tietoliikennetietoja koskeva pyyntö edellyttää kansallisten sääntöjen mukaisesti oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.

5.  Jos 4 kohdassa tarkoitettua lupaa pyydetään, kansallisen oikeusviranomainen tarkastaa, että arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös on pätevä ja että suunnitellut pakkokeinot eivät ole tutkimusten kohteeseen nähden mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Tarkastaessaan pakkokeinojen oikeasuhteisuutta kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti perusteista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen epäilee tämän asetuksen rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkokeinojen kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei kuitenkaan saa tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen laillisuutta voi tarkastella uudelleen ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 säädetyn menettelyn mukaisesti.

5 h artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa 5 f artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden liiketiloissa tai maa-alueilla kaikki tarpeelliset paikalla tehtävät tarkastukset. Milloin tarkastuksen moitteeton ja tehokas suorittaminen sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen ilman ennakkoilmoitusta.

2.  Virkamiehet ja muut henkilöt, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, voivat tulla arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemän tutkimuspäätöksen kohteena olevien oikeushenkilöiden liiketiloihin tai maa-alueille, ja heillä on kaikki 5 g artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet. Heillä on myös valtuudet sinetöidä kaikki liiketilat ja kirjanpito tai asiakirjat tarkastuksen ajaksi ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuja tutkimuksia suorittamaan valtuuttamien virkamiesten ja muiden henkilöiden on oikeuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tutkimuksen kohde ja tarkoitus.

4.  Edellä 5 f artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen nojalla määrätyissä paikalla tehtävissä tarkastuksissa. Päätöksessä on yksilöitävä tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitettava 5 k artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee kyseiset päätökset kuultuaan sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jossa tarkastus on määrä suorittaa.

5.  Sen jäsenvaltion, jossa tarkastus on määrä suorittaa, toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten ja kyseisen viranomaisen valtuuttamien tai nimeämien henkilöiden on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä aktiivisesti avustettava arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamia virkamiehiä ja muita henkilöitä. Tätä varten heillä on 2 kohdassa säädetyt valtuudet. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä myös osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan puolestaan tässä artiklassa ja 5 g artiklan 1 kohdassa säädettyjä erityisiä tutkimustehtäviä ja paikalla tehtäviä tarkastuksia. Tätä varten toimivaltaisilla viranomaisilla on samat tässä artiklassa ja 5 g artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet kuin arvopaperimarkkinaviranomaisella.

7.  Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamat virkamiehet ja muut mukana olevat henkilöt toteavat, että henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava heille tarvittavaa apua ja pyydettävä tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.

8.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu paikalla tehtävä tarkastus tai 7 kohdassa tarkoitettu virka-apu edellyttää kansallisen oikeuden mukaan oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.

9.  Jos 8 kohdassa tarkoitettua lupaa pyydetään, kansallinen oikeusviranomainen tarkastaa, että arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös on pätevä ja että suunnitellut pakkokeinot eivät ole tutkimusten kohteeseen nähden mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Tarkastaessaan pakkokeinojen oikeasuhteisuutta kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä. Kansallinen oikeusviranomainen ei voi kuitenkaan tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen laillisuutta voi tarkastella uudelleen ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 säädetyn menettelyn mukaisesti.

5 i artikla

Menettelysäännöt valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi ja sakkojen määräämiseksi

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat muodostaa yhden tai useamman liitteessä I luetelluista rikkomisista, arvopaperimarkkinaviranomaisen on nimettävä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisältä riippumaton tutkiva virkamies asiaa tutkimaan. Nimetty virkamies ei saa olla tai ole saanut olla suoraan tai välillisesti osallisena kyseisen arvopaperistamisrekisterin valvonnassa tai rekisteröintimenettelyssä, ja hänen on tehtäviään suorittaessaan oltava arvopaperimarkkinaviranomaisesta riippumaton.

2.  Tutkiva virkamies tutkii väitetyt rikkomiset ottaen huomioon tutkimusten kohteena olevien henkilöiden esittämät huomiot ja esittää havainnoistaan täydellisen asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Tutkiva virkamies voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää valtuutta pyytää tietoja 5 f artiklan mukaisesti sekä valtuutta suorittaa tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia 5 g ja 5 h artiklan mukaisesti. Näitä valtuuksia käyttäessään tutkivan virkamiehen on noudatettava 5 e artiklaa.

Tutkivalla virkamiehellä on tehtäviään hoitaessaan oikeus tutustua kaikkiin arvopaperimarkkinaviranomaisen valvontatoimiensa puitteissa keräämiin asiakirjoihin ja tietoihin.

3.  Saatettuaan tutkimuksensa päätökseen ja ennen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston toimittamista arvopaperimarkkinaviranomaiselle tutkiva virkamies antaa tutkimusten kohteena olleille henkilöille tilaisuuden tulla kuulluiksi tutkimuksen kohteena olevista asioista. Tutkiva virkamies perustaa havaintonsa yksinomaan tosiseikkoihin, joista asianomaiset henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.

Tämän artiklan mukaisten tutkimusten aikana on kunnioitettava täysin asianomaisten henkilöiden puolustautumisoikeuksia.

4.  Toimittaessaan havainnot sisältävän asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaiselle tutkiva virkamies ilmoittaa tästä tutkimusten kohteena oleville henkilöille. Tutkimusten kohteena olevilla henkilöillä on oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin eikä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin.

5.  Tutkivan virkamiehen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston perusteella ja kuultuaan 5 l artiklan mukaisesti tutkimusten kohteena olevia henkilöitä, jos nämä ovat sitä pyytäneet, arvopaperimarkkinaviranomainen päättää, ovatko tutkimusten kohteena olevat henkilöt syyllistyneet yhteen tai useampaan liitteessä I lueteltuun rikkomiseen, ja jos ovat, toteuttaa valvontatoimenpiteen 5 p artiklan mukaisesti ja määrää sakon 5 j artiklan mukaisesti.

6.  Tutkiva virkamies ei osallistu asian käsittelyyn arvopaperimarkkinaviranomaisessa eikä puutu muullakaan tavalla arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksentekoprosessiin.

7.  Komissio antaa lisää menettelysääntöjä sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan oikeuden käytöstä, mukaan luettuina puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset, ajalliset säännökset ja sakkojen tai uhkasakkojen perimistä koskevat säännökset, sekä antaa yksityiskohtaiset säännöt seuraamusten määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisajoista.

Komissio antaa delegoituja säädöksiä 22 e artiklan mukaisesti täydentämään/muuttamaan tätä asetusta vahvistamalla ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut menettelysäännöt.

8.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa asian asianomaisten kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi syytetoimia varten, jos se tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomainen pidättäytyy määräämästä sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa aiempi samanlaisen tosiseikan tai olennaisilta osiltaan samanlaisten tosiseikkojen perusteella annettu vapauttava tai langettava päätös on tullut lainvoimaiseksi kansallisen oikeuden mukaisen rikosoikeudellisen menettelyn seurauksena.

5 j artikla

Sakot

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 5 i artiklan 5 kohdan mukaisesti, että arvopaperistamisrekisteri on tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistynyt johonkin liitteessä I lueteltuun rikkomiseen, se tekee päätöksen tämän artiklan 2 kohdan mukaisen sakon määräämisestä.

Arvopaperistamisrekisterin suorittama rikkominen katsotaan tahallisesti tehdyksi, jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee objektiivisia tekijöitä, jotka osoittavat, että arvopaperistamisrekisteri tai sen ylin johto toimi tarkoituksellisesti rikkomisen tehdessään.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sakkojen perusmäärät määritetään seuraavasti:

(a)  liitteessä I olevan I jakson c alakohdassa, liitteessä I olevan II jakson cg alakohdassa sekä liitteessä I olevan III jakson c ja f alakohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään [100 000 euroa] ja enintään [200 000] euroa;

(b)  liitteessä I olevan I jakson a, b ja dh alakohdassa ja liitteessä I olevan II jakson a, b ja g alakohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään [50 000 euroa] ja enintään [100 000] euroa;

(c)  liitteessä I olevassa IV jaksossa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään [5 000 euroa] ja enintään [10 000] euroa.

Päättäessään, onko sakkojen perusmäärän oltava ensimmäisessä alakohdassa vahvistettujen rajojen ala-, keski- vai yläkohdassa, arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon kyseisen arvopaperistamisrekisterin edellisen tilikauden liikevaihdon. Perusmäärän on oltava rajan alakohdassa niiden arvopaperistamisrekisterien osalta, joiden vuotuinen liikevaihto on alle [miljoona euroa], rajan keskikohdassa niiden arvopaperistamisrekisterien osalta, joiden liikevaihto on [15 miljoonaa euroa], ja rajan yläkohdassa niiden arvopaperistamisrekisterien osalta, joiden vuotuinen liikevaihto on yli [5 miljoonaa euroa].

3.  Edellä 2 kohdassa vahvistettuja perusmääriä mukautetaan tarvittaessa ottamalla huomioon raskauttavat tai lieventävät tekijät liitteessä II vahvistettujen asianmukaisten kertoimien mukaisesti.

Asianmukaisia raskauttavia kertoimia sovelletaan perusmäärään yksi kerrallaan. Jos sovelletaan useampaa kuin yhtä raskauttavaa kerrointa, perusmäärän ja kunkin yksittäisen raskauttavan kertoimen soveltamisesta saadun määrän välinen erotus lisätään perusmäärään.

Asianmukaisia lieventäviä kertoimia sovelletaan perusmäärään yksi kerrallaan. Jos sovelletaan useampaa kuin yhtä lieventävää kerrointa, perusmäärän ja kunkin yksittäisen lieventävän kertoimen soveltamisesta saadun määrän välinen erotus vähennetään perusmäärästä.

4.  Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, sakon määrän on oltava vähintään 2 prosenttia ja enintään 20 prosenttia kyseisen arvopaperistamisrekisterin edellisen tilikauden liikevaihdosta, mutta jos arvopaperistamisrekisteri on suoraan tai välillisesti hyötynyt rikkomisesta taloudellisesti, sakon määrän on oltava vähintään yhtä suuri kuin kyseinen hyöty.

Jos arvopaperistamisrekisterin teko tai laiminlyönti muodostaa useamman kuin yhden liitteessä I luetelluista rikkomisista, sovelletaan ainoastaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti laskettua korkeampaa ja yhteen näistä rikkomisista liittyvää sakkoa.

5 k artikla

Uhkasakot

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen määrää päätöksellä uhkasakkoja pakottaakseen

(a)  arvopaperistamisrekisterin lopettamaan rikkomisen 5 p artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti; tai

(b)  5 f artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön

i)  antamaan täydellisinä tiedot, joita on pyydetty 5 f artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä;

ii)  tekemään yhteistyötä tutkimuksessa ja erityisesti toimittamaan täydelliset asiakirjat, tiedot, menettelyt tai muun pyydetyn aineiston ja täydentämään ja oikaisemaan muita tietoja, jotka on toimitettu 5 g artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä käynnistetyssä tutkimuksessa; tai

iii)  tekemään yhteistyötä 5 h artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä määrätyssä paikalla tehtävässä tarkastuksessa.

2.  Uhkasakkojen on oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia. Uhkasakkojen määrä määrätään kutakin viivästyspäivää kohden.

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasakkojen määrä on 3 prosenttia edeltävän tilikauden keskimääräisestä päivävaihdosta tai, luonnollisten henkilöiden ollessa kyseessä, 2 prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimääräisestä päivätulosta. Se on laskettava uhkasakon määräämisestä tehdyssä päätöksessä määrätystä päivästä alkaen.

4.  Uhkasakko määrätään enintään kuuden kuukauden ajaksi arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen tiedoksi antamisesta. Tämän ajanjakson päätyttyä arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee toimenpidettä uudelleen.

5 l artikla

Asianosaisten kuuleminen

1.  Ennen 5 j ja 5 k artiklan mukaisen sakkoa tai uhkasakkoa koskevan päätöksen antamista arvopaperimarkkinaviranomainen antaa henkilöille, joita menettely koskee, tilaisuuden esittää huomautuksensa arvopaperimarkkinaviranomaisen toteamista seikoista. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa päätöksensä ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista ne henkilöt, joita menettely koskee, ovat voineet esittää huomautuksensa.

2.  Menettelyissä on kunnioitettava täysin niiden henkilöiden puolustautumisoikeuksia, joita menettely koskee. Heillä on oikeus tutustua arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin eikä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos kiireelliset toimet ovat tarpeen estämään merkittävän ja välittömän vahingon rahoitusjärjestelmälle tai merkittävän ja välittömän vahingon rahoitusmarkkinoiden rehellisyydelle, läpinäkyvyydelle, tehokkuudelle ja moitteettomalle toiminnalle, mukaan luettuna kauppatietorekisteriin ilmoitettujen tietojen vakaus tai täsmällisyys. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä väliaikaisen päätöksen, ja sen on annettava kyseisille henkilöille tilaisuus esittää huomautuksensa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä.

5 m artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen julkistaminen, luonne, täytäntöönpano ja kohdentaminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa jokaisen sakon ja uhkasakon, joka on määrätty 5 j ja 5 k artiklan mukaisesti, paitsi jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti finanssimarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille. Tällainen julkistaminen ei saa sisältää asetuksessa (EY) N:o 45/2001 tarkoitettuja henkilötietoja.

2.  Edellä olevan 5 j ja 5 k artiklan mukaisesti määrätyt sakot ja uhkasakot ovat luonteeltaan hallinnollisia.

3.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää olla määräämättä sakkoja tai uhkasakkoja, se ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille sekä esittää päätöksensä syyt.

4.  Edellä 5 j ja 5 k artiklan mukaisesti määrättyjen sakkojen ja uhkasakkojen täytäntöönpanoon sovelletaan lainkäyttöä riita-asioissa koskevia säännöksiä, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella sakko tai uhkasakko on määrätty.

Täytäntöönpanomääräyksen antaa, tutkimatta muuta kuin täytäntöönpanoasiakirjan oikeaperäisyyden, viranomainen, jonka kunkin jäsenvaltion hallitus määrää tähän tehtävään, ja se ilmoittaa määräyksestä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan unionin tuomioistuimelle.

Kun nämä muodollisuudet on hakijan vaatimuksesta täytetty, tämä voi hakea täytäntöönpanoa kansallisen oikeuden mukaisesti saattamalla asian suoraan toimivaltaisen elimen käsiteltäväksi.

Täytäntöönpanoa voidaan lykätä vain Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksellä. Asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuinten toimivaltaan kuuluu kuitenkin tutkia, onko päätös pantu täytäntöön virheellisesti.

5.  Sakkojen ja uhkasakkojen määrät kohdennetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

5 n artikla

Muutoksen hakeminen Euroopan unionin tuomioistuimelta

Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkiessaan valitukset päätöksistä, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen on määrännyt sakon tai uhkasakon. Se voi kumota sakon tai uhkasakon tai alentaa tai korottaa sitä.

5 o artikla

Rekisteröinnin peruuttaminen

1.  Rajoittamatta 73 artiklan soveltamista arvopaperimarkkinaviranomaisen on peruutettava arvopaperistamisrekisterin rekisteröinti, jos arvopaperistamisrekisteri

(a)  nimenomaisesti luopuu rekisteröinnistä tai ei ole tarjonnut palveluja peruuttamispäätöstä edeltävien kuuden kuukauden aikana;

(b)  on saanut rekisteröinnin virheellisten tietojen perusteella tai millä tahansa muilla epärehellisillä keinoilla;

(c)  ei enää täytä rekisteröintinsä edellytyksiä.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä 6 artiklan 15 kohdassa tarkoitetulle asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle päätöksestään peruuttaa arvopaperistamisrekisterin rekisteröinti.

3.  Jos sellaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa kyseinen arvopaperistamisrekisteri tarjoaa palvelujaan ja harjoittaa toimintaansa, katsoo, että jokin 1 kohdan edellytyksistä on täyttynyt, se voi pyytää EAMV:ta tutkimaan, täyttyvätkö kyseisen arvopaperistamisrekisterin rekisteröinnin peruuttamista koskevat edellytykset. Jos EAMV päättää olla peruuttamatta kyseisen arvopaperistamisrekisterin rekisteröintiä, sen on perusteltava päätöksensä kaikilta osin.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on 15 artiklan mukaisesti nimetty viranomainen.

5 p artikla

Valvontamaksut

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen veloittaa arvopaperistamisrekisteriltä maksut tämän asetuksen mukaisesti ja tämän artiklan 3 kohdan nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisesti. Kyseisillä maksuilla katetaan täysimääräisesti arvopaperistamisrekisterin rekisteröintiin ja valvontaan liittyvät arvopaperimarkkinaviranomaisen kulut.

2.  Arvopaperistamisrekisteriltä veloitettavan maksun määrän on katettava kaikki hallinnolliset kustannukset, joita arvopaperimarkkinaviranomaiselle aiheutuu sen rekisteröinti- ja valvontatoimista, ja sen on oltava oikeassa suhteessa kyseisen arvopaperistamisrekisterin liikevaihtoon.

3.  Komissio antaa 22 e artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi/muuttamiseksi määrittelemällä tarkemmin maksujen lajin, maksujen kohteet, maksujen määrän ja maksutavan.

5 q artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen valvontatoimenpiteet

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 5 i artiklan 5 kohdan mukaisesti, että arvopaperistamisrekisteri on syyllistynyt johonkin liitteessä I lueteltuun rikkomiseen, se tekee yhden tai useamman seuraavista päätöksistä:

(a)  vaatii arvopaperistamisrekisteriä lopettamaan rikkomisen;

(b)  määrää sakkoja 5 j artiklan mukaisesti;

(c)  antaa julkisia ilmoituksia;

.

(e)  vaatii tämän asetuksen säännösten kanssa ristiriidassa olevan käytännön tilapäistä lopettamista;

(f)  toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että rekisteri täyttää jatkuvasti tämän asetuksen mukaiset lakisääteiset vaatimukset;

(g)  kieltää tilapäisesti uusien alullepanijoiden, järjestäjien tai arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden hyväksymisen tai arvopaperistamisrekisterin tarjoamien palvelujen jatkamisen, jos ne vaarantaisivat tietojen vakauden tai täsmällisyyden;

(h)  vaatii luonnollisen henkilön poistamista arvopaperistamisrekisterin hallintoelimistä;

d)  viimeisenä keinona peruuttaa arvopaperistamisrekisterin rekisteröinnin.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä tehdessään huomioon rikkomisen luonteen ja vakavuuden, jotka arvioidaan seuraavien perusteiden osalta:

(a)  rikkomisen kesto ja toistuvuus;

(b)  onko rikkominen paljastanut vakavia tai järjestelmään liittyviä heikkouksia yrityksen menettelyissä tai hallintojärjestelmissä tai sisäisessä valvonnassa;

(c)  onko rikkominen aiheuttanut rahoitusrikoksen tai helpottanut sitä tai muuten vaikuttanut siihen;

(d)   onko rikkominen tapahtunut tahallisesti vai tuottamuksellisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on annettava kaikki 1 kohdan mukaisesti tehdyt päätökset viipymättä tiedoksi asianomaiselle arvopaperistamisrekisterille sekä ilmoitettava niistä 15 artiklan mukaisesti nimetyille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. Sen on julkaistava kaikki tällaiset päätökset verkkosivustollaan kymmenen työpäivän kuluessa päätöksen tekopäivästä.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen julkistaessa päätöksensä ensimmäisen alakohdan mukaisesti sen on myös julkisesti ilmoitettava asianomaisen arvopaperistamisrekisterin oikeudesta valittaa päätöksestä ja tapauksen mukaan siitä, että tuollainen valitus on tehty, mainiten samalla, että kyseisellä valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta, sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakunnan mahdollisuudesta keskeyttää riitautetun päätöksen soveltaminen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

5 r artikla

Uudelleenarvopaperistamisen kieltäminen

Arvopaperistamisessa käytettyihin arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa sisältyä arvopaperistamisia.

3 luku

Yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardoitu arvopaperistaminen

6 artikla

Nimityksen ”yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardoitu arvopaperistaminen” käyttö

Alullepanijat, järjestäjät ja arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt saavat käyttää arvopaperistamistensa yhteydessä nimitystä ”YLS” tai ”yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardoitu” tai nimitystä, jolla suoraan tai välillisesti viitataan kyseisiin termeihin, ainoastaan silloin, kun arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän asetuksen 1 tai 2 luvun vaatimukset ja kun ne ovat antaneet 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoituksen arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja kun asianomainen arvopaperistaminen on sisällytetty 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

YLS-nimitystä käyttävään arvopaperistamiseen osallistuvan alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on oltava sijoittautunut unionin alueelle, jolleivät ne ole sijoittautuneet kolmanteen maahan, jota varten komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen 22 f artiklan mukaisesti.

1 jakso

YLS-arvopaperistamista koskevat yleiset vaatimukset

7 artikla

Yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardoitu arvopaperistaminen

1.  YLS-arvopaperistamiseksi katsotaan ABCP-ohjelmia ja -transaktioita lukuun ottamatta sellaiset arvopaperistamiset, jotka täyttävät tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan vaatimukset.

1 a.  Arvopaperistamiset, jotka myydään sijoittajille 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen ja ennen tämän asetuksen voimaantuloa, katsotaan ajankohdasta, jolloin niihin sovelletaan 14 artiklan 1 kohdan mukaista ilmoitusta, YLS-arvopaperistamisiksi, lukuun ottamatta ABCP-ohjelmia ja -transaktioita, edellyttäen että

(a)  ne täyttävät liikkeeseenlaskun aikaan 8 artiklan 15 ja 79 kohdassa sekä 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

(b)  ne täyttävät 14 artiklan 1 kohdassa säädetyn ilmoituksen antamisajankohdasta alkaen 8 artiklan 2 ja 6 kohdassa, 9 artiklan 2, 4 ja 8 kohdassa sekä 10 artiklan 14 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

1 b.  Arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti suuntaviivoja ja suosituksia 8, 9 ja 10 artiklassa vahvistettujen vaatimusten yhdenmukaisesta tulkinnasta ja soveltamisesta.

8 artikla

Yksinkertaisuutta koskeva vaatimus

1.  Arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on hankittava arvopaperistettavat vastuut myynnin tai luovutuksen kautta niin, että toimi on täytäntöönpanokelpoinen myyjään tai mihin tahansa kolmanteen osapuoleen nähden myös tilanteessa, jossa myyjä on maksukyvytön. Arvopaperistettavien vastuiden siirtoon arvopaperistamista varten perustetulle erillisyhtiölle ei saa soveltaa ankaria transaktion peräyttämistä koskevia säännöksiä myyjän maksukyvyttömyyden yhteydessä. Jos arvopaperistettavat vastuut siirretään luovutusteitse ja jos siirto saadaan päätökseen myöhemmin kuin transaktion sulkemisajankohtana, kyseisen päätökseen saamisen laukaiseviin tekijöihin olisi kuuluttava ainakin seuraavat tapahtumat:

(a)  myyjän luottoluokituksen vakava heikkeneminen;

(b)  myyjän maksulaiminlyönti tai maksukyvyttömyys; ja

(c)  myyjän sopimusvelvoitteiden rikkomiset, joita ei korjata.

2.  Myyjän on annettava vahvistusilmoitukset ja takuut siitä, että arvopaperistamiseen sisältyvät vastuut ovat myyjän saatavilla olevien tietojen perusteella kiinnittämättömiä ja muutenkin sellaisessa tilassa, jonka ei voida odottaa vaikuttavan kielteisesti myynnin tai luovutuksen täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.  Myyjältä arvopaperistamista varten perustetulle erillisyhtiölle siirrettyjen arvopaperistettavien vastuiden on täytettävä ennalta määritellyt ja selkeät hyväksyttävyyskriteerit, joissa ei sallita kyseisiin vastuisiin kohdistuvaa harkinnanvaraista aktiivista salkunhoitoa.

4.  Arvopaperistamisen vakuutena on oltava sellaisten perustana olevien vastuiden pooli, jotka ovat homogeenisiä. Perustana olevien vastuiden poolia pidetään homogeenisenä, kun vastuut kuuluvat samaan omaisuuserien luokkaan ja kun niiden sopimusehtoja, luottoriskiä, ennakkomaksuja ja muita seikkoja koskevat ominaisuudet, jotka määrittävät kyseisten omaisuuserien kassavirrat, ovat riittävän samanlaisia. Omaisuuserätyypiltään yhtenäisiksi on katsottava asuntolainapoolit, yrityslainapoolit, liiketilalainapoolit, samaan luokkaan kuuluvat leasingsopimukset ja luottojärjestelyt, autolaina- ja autoleasingpoolit sekä poolit jotka koostuvat yksityishenkilöille henkilökohtaisten syiden tai perhesyiden taikka kotitalouksien kulutukseen liittyvien syiden vuoksi myönnettävistä luottojärjestelyistä. Arvopaperistettavien vastuiden on oltava sopimuksellisesti sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen takautumisoikeus velallisten suhteen ja joista määräajoin saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, joiden maksuerien määrät saattavat vaihdella ja jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, joihin kyseiset maksut perustuvat. Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa sisältyä direktiivissä 2014/65/EU määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita.

5.  Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa sisältyä arvopaperistamisia.

6.  Arvopaperistettavien vastuiden on oltava peräisin alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan tavanomaisesta liiketoiminnasta sellaisten luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin käytännöt, joita alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja soveltaa samankaltaisten arvopaperistamattomien vastuiden alullepanon yhteydessä, ja niiden on oltava taloudelliselta sisällöltään ja velkojaluokiltaan verrattavissa arvopaperistamattomiin vastuisiin, jotka ovat peräisin alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan tavanomaisesta liiketoiminnasta. Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat olennaiset muutokset on ilmoitettava täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. Jos kyse on arvopaperistamisista, joissa kohteena olevat vastuut ovat asuntolainoja, lainapooli ei saa sisältää lainoja, joita on markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, että lainan hakijalle tai mahdollisille välittäjille on annettu tieto siitä, että lainanantaja ei välttämättä todenna toimitettuja tietoja. Lainanottajan luottokelpoisuuden arvioinnin on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU 18 artiklan 1–4 kohdassa, 5 kohdan a alakohdassa ja 6 kohdassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY 8 artiklassa säädetyt vaatimukset tai kolmansien maiden vastaavat vaatimukset. Alullepanijalla tai alkuperäisellä luotonantajalla on oltava asiantuntemusta kyseisiin arvopaperistettaviin vastuisiin rinnastettavien vastuiden alullepanosta.

7.  Arvopaperistettavat vastuut, jotka siirretään erillisyhtiölle ilman tarpeettomia viipeitä, eivät saa valintahetkellä sisältää asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai takaajalta, joka luottosopimuksen allekirjoittamisajankohtana alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella

(a)  on ajautunut maksukyvyttömyystilaan tai sopinut velkojiensa kanssa velkojen mitätöinnistä tai uudelleenjärjestelystä taikka jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt ulosmittausoikeuden tai korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin tuloksena;

(b)  on merkitty viralliseen rekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot;

(c)  on saanut luottoluokituksen tai muun luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin tämän tyyppisiä lainoja ottaneilla velallisilla keskimäärin kyseisellä lainkäyttöalueella.

8.  Vastuiden siirtämisajankohtana velallisten tai takaajien on täytynyt suorittaa vähintään yksi maksu, paitsi jos kyseessä ovat uudistettavat arvopaperistamiset, yhtenä eränä suoritettavat tai maturiteetiltaan alle vuoden pituiset vastuut, mukaan lukien uudistettaviin luottoihin liittyvät rajoittamattomat kuukausittaiset maksut.

9.  Arvopaperistamispositioiden haltijoiden takaisinmaksu ei saa olla strukturoitu siten, että se riippuu pääasiassa arvopaperistettujen vastuiden vakuutena olevien omaisuuserien myynnistä. Arvopaperistetut vastuut, joiden vakuutena olevien omaisuuserien arvo taataan tai katetaan arvopaperistetut vastuut täysin takaavalla omaisuuserien myyjän takaisinostovelvoitteella tai kolmannen osapuolen toimesta, eivät ole riippuvaisia arvopaperistettujen vastuiden vakuutena olevien omaisuuserien myynnistä. Tämä ei saa estää näiden omaisuuserien myöhempää uusimista tai jälleenrahoittamista.

9 a.  Arbitraasiin liittyvät synteettiset arvopaperistamiset eivät voi olla osa YLS-arvopaperistamista eikä niitä pidetä YLS-arvopaperistamisena, kun varoja ei siirretä arvopaperistamista varten perustetulle erillisyhtiölle eikä niitä palauteta alullepanijan taseeseen, kuten taseen synteettisessä arvopaperistamisessa tehdään.

9 b.  EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja EIOPAn kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään

(a)  edellä 4 kohdassa tarkoitettujen perustana olevien vastuiden ominaisuudet ja se, millä perusteella päätetään, että nuo ominaisuudet ovat riittävän samanlaisia; ja

(b)  muut omaisuuserätyypit, joita pidetään yhtenäisenä omaisuuseränä tämän artiklan 4 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava nämä sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

9 artikla

Standardoitua luonnetta koskeva vaatimus

1.  Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen luotonantajan on täytettävä riskinsäilyttämisvaatimus tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti.

2.  Arvopaperistamisesta johtuvia korko- ja valuuttariskejä on vähennettävä ja toteutetuista riskienvähentämistoimenpiteistä on ilmoitettava. Arvopaperistetut vastuut eivät saa sisältää johdannaisia, paitsi jos niiden tarkoituksena on suojautuminen valuutta- ja korkoriskiltä. Kyseiset johdannaissopimukset on tehtävä ja dokumentoitava kansainvälisen rahoituksen alalla sovellettujen yhteisten standardien mukaisesti.

3.  Arvopaperistettujen varojen ja velkojen yhteydessä suoritettavien mahdollisten viitearvoon sidottujen korkomaksujen on perustuttava yleisesti käytettyihin markkinakorkoihin, eikä kyseisten korkomaksujen perustana saa olla ▌kaavoja tai johdannaisia.

4.  Jos arvopaperistaminen on luotu ilman uusiutumisjaksoa tai uusiutumisjakso on päättynyt ja arvopaperistamisesta on annettu täytäntöönpano- tai erääntymisilmoitus, arvopaperistamista varten perustettuun erillisyhtiöön ei saa jäädä huomattavaa määrää käteistä, ja arvopaperistettujen vastuiden pääomatulot on siirrettävä sijoittajille arvopaperistamispositioiden etuoikeusluokan mukaan määräytyvän vaiheittaisen kuoletuksen kautta. Arvopaperistamispositioiden takaisinmaksu ei saa tapahtua niiden etuoikeusluokkiin nähden käänteisessä järjestyksessä, ja etuoikeusjärjestyksestä poikkeavia maksuja varten on oltava laukaisevia tekijöitä, joihin kuuluu ainakin arvopaperistettujen vastuiden luottoluokan laskeminen ennalta määritetyn kynnysarvon alapuolelle. Määräyksissä ei saa edellyttää kohteena olevien vastuiden automaattista realisointia markkina-arvoon.

5.  Transaktiota koskevien asiakirjojen on käsitettävä asianmukaiset ennenaikaisen kuoletuksen laukaisevat tapahtumat tai uusiutumisjakson päättymisen laukaisevat tekijät, jos arvopaperistaminen on luotu siten, että sillä on uusiutumisjakso; näitä ovat ainakin seuraavat:

(a)  arvopaperistettujen vastuiden luottoluokan laskeminen ennalta määritettyyn kynnysarvoon tai sen alapuolelle;

(b)  alullepanijaan tai hallinnoijaan liittyvän maksukyvyttömyystapahtuman ilmeneminen;

(c)  arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön hallussa olevien arvopaperistettujen vastuiden arvo alittaa ennalta määritetyn kynnysarvon (ennenaikaisen kuoletuksen laukaiseva tapahtuma);

(d)  ennalta määritetyn luottoluokan vaatimukset täyttävien uusien arvopaperistettavien vastuiden riittämätön tuottaminen (uusiutumisjakson päättymisen laukaiseva tekijä).

6.  Transaktiota koskevissa asiakirjoissa on ilmoitettava selvästi

(a)  hallinnoijan ja sen johtoryhmän sekä mahdollisen omaisuudenhoitajan ja mahdollisten muiden oheispalvelujen tarjoajien sopimusvelvoitteet ja tehtävät; hallinnoijalla ja sen johtoryhmällä on oltava asiantuntemusta arvopaperistettujen vastuiden hallinnoinnista;

(b)  tarvittavat prosessit ja velvoitteet, joiden avulla varmistetaan, ettei hallinnoijan maksulaiminlyönti tai maksukyvyttömyys johda hallinnoinnin lopettamiseen, kuten sopimukseen sisältyvä vaihtamislauseke, jonka ansiosta hallinnoija voidaan vaihtaa maksulaiminlyönnin tai maksukyvyttömyyden yhteydessä;

(c)  määräykset, joilla varmistetaan, että johdannaissopimusten vastapuolet, likviditeetin tarjoajat ja tilipankki vaihdetaan toisiin, jos ne laiminlyövät maksunsa tai muuttuvat maksukyvyttömiksi ja jos ilmenee mahdollisia muita erikseen määritettyjä tapahtumia.

Toimintaperiaatteiden, menettelyjen sekä riskienhallinnan valvonnan on oltava hyvin dokumentoituja, ja käytössä on oltava tehokkaat järjestelmät.

7.  Transaktiota koskevissa asiakirjoissa on oltava selvästi ja johdonmukaisesti ilmaistuina muun muassa määritelmät, korjaavat toimenpiteet sekä toimet, jotka koskevat velallisten maksulaiminlyöntejä ja maksukyvyttömyyttä, velkojen uudelleenjärjestelyä, velkojen anteeksiantoa, sitoumusten laiminlyöntiä, maksuvapaita kausia, tappioita, tappioiden kirjaamista, takaisinperintää ja muita omaisuuserien suorituskykyyn vaikuttavia toimia. Asiakirjoissa on määritettävä selvästi maksujen etuoikeusjärjestys, laukaisevat tekijät, laukaisevien tapahtumien aiheuttamat muutokset maksujen etuoikeusjärjestykseen sekä velvollisuus ilmoittaa tällaisista tapahtumista. Näihin ehtoihin ja menettelyihin voidaan tehdä muutoksia, elleivät ne vaikuta olennaisen kielteisesti arvopaperistamispositioiden takaisinmaksuun. Kaikista maksujen etuoikeusjärjestyksen muutoksista on ilmoitettava niiden ilmenemisajankohtana.

8.  Transaktiota koskevissa asiakirjoissa on oltava selvät määräykset, jotka edistävät eri sijoittajaluokkien välisten riitojen nopeaa ratkaisemista, äänioikeudet on määritettävä selvästi ja kohdennettava sijoittajille, ja omaisuudenhoitajan sekä muiden sijoittajiin nähden luottamusvelvollisuuden alaisten yhteisöjen vastuualueet on yksilöitävä selvästi.

10 artikla

Läpinäkyvyyttä koskevat vaatimukset

1.  Alullepanijan ja järjestäjän ▌on annettava sijoittajalle ennen sijoittamista pääsy staattista ja dynaamista maksukyvyttömyyttä ja tappiokehitystä, kuten maksulaiminlyöntejä ja maksukyvyttömyyttä, koskeviin historiatietoihin sellaisista vastuista, joiden katsotaan olevan oleellisesti samanlaisia kuin kyseessä olevat arvopaperistettavat vastuut. Näiden tietojen on katettava vähintään seitsemän vuoden jakso muiden kuin vähittäisvastuiden osalta ja vähintään viiden vuoden jakso vähittäisvastuiden osalta. On ilmoitettava, millä perusteella vastuiden katsotaan olevan samanlaisia.

2.  Ennen arvopaperistamisesta johtuvien arvopapereiden liikkeeseenlaskua asianmukaisen ja riippumattoman tahon on suoritettava arvopaperistettavista vastuista poimittua otosta koskeva ulkoinen tarkastus, jossa muun muassa tarkastetaan, että arvopaperistettavista vastuista ilmoitetut tiedot pitävät 95 prosentin todennäköisyydellä paikkansa.

3.  Alullepanijan tai järjestäjän on esitettävä sijoittajille sekä ennen arvopaperistamisen hinnoittelua että jatkuvasti sen jälkeen velan kassavirtoja koskeva selvästi dokumentoitu malli, joka vastaa tarkasti sopimukseen perustuvaa suhdetta arvopaperistettujen vastuiden kehityksen ja toisaalta alullepanijan, järjestäjän, sijoittajien, muiden kolmansien osapuolten ja erillisyhtiön välillä suoritettavien maksujen välillä.

3 a.  Alullepanijan ja järjestäjän on julkaistava sijoittajia varten tiedot arvopaperistamisen pitkän aikavälin kestävästä luonteesta käyttäen ekologisia, sosiaalisia ja hallinnollisia perusteita selvittääkseen, miten arvopaperistaminen edistää reaalitalouteen tehtäviä sijoituksia ja miten alkuperäinen luotonantaja on käyttänyt vapautunutta pääomaa.

4.  Alullepanija ja järjestäjä ▌ovat yhteisesti vastuussa tämän asetuksen 5 artiklan noudattamisesta, ja niiden on varmistettava, että kaikki 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot asetetaan mahdollisten sijoittajien saataville ennen hinnoittelua. Alullepanijan ja järjestäjän ▌on myös varmistettava, että 5 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot asetetaan saataville ennen hinnoittelua ainakin luonnoksena tai alustavassa muodossa, jos tämä on direktiivin 2003/71/EY 3 artiklan nojalla sallittua. Lisäksi alullepanijan ja järjestäjän ▌on varmistettava, että lopullinen asiakirja-aineisto asetetaan sijoittajien saataville viimeistään 15 päivän kuluttua transaktion sulkemisesta.

2 jakso

ABCP-arvopaperistamista koskevat vaatimukset

11 artikla

Yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardoitu ABCP-arvopaperistaminen

ABCP-transaktio katsotaan YLS-transaktioksi, jos se täyttää 12 artiklan mukaiset transaktiotason vaatimukset. ABCP-ohjelma katsotaan YLS-ohjelmaksi, jos se täyttää 13 artiklan mukaiset vaatimukset.

12 artikla

Transaktiotason vaatimukset

1.  ABCP-ohjelmaan kuuluvan transaktion on täytettävä tämän artiklan vaatimukset, jotta se voidaan katsoa YLS-transaktioksi. Tätä jaksoa sovellettaessa myyjän katsotaan olevan 8 artiklan 7 kohdassa mainittu ”alullepanija” ja ”alkuperäinen luotonantaja”.

1 a.  Takaisinmaksu arvopaperistamispositioiden haltijoille ei saa riippua arvopaperistettujen vastuiden vakuutena olevien omaisuuserien myynnistä. Tätä vaatimusta ei sovelleta omaisuuseriin, joiden arvo taataan tai katetaan täysin myyjän tai muun kolmannen osapuolen sitoutumisella arvopaperistettujen vastuiden vakuutena olevien omaisuuserien takaisinostoon tai uudelleenrahoitukseen tietystä arvosta, eikä se estä tällaisten omaisuuserien myöhempää uusimista tai uudelleenrahoittamista.

2.  ABCP-ohjelmaan kuuluvien transaktioiden vakuutena on oltava sellaisten arvopaperistettavien vastuiden pooli, jotka ovat omaisuuserätyypiltään homogeenisiä ja joiden jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo on enintään yksi vuosi ja joista yhdenkään jäljellä oleva maturiteetti ei ole pitempi kuin kolme vuotta, lukuun ottamatta autolainojen, autoleasingin ja kalustoleasingin transaktioita, joiden jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo on enintään neljä ja puoli vuotta ja joista yhdenkään jäljellä oleva maturiteetti ei ole pitempi kuin kuusi vuotta. Arvopaperistettavat vastuut eivät saa sisältää asuin- tai liikekiinteistövakuudellisia lainoja eivätkä asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja täysin taattuja asuntolainoja. Arvopaperistettavien vastuiden on sisällettävä sopimuksellisesti sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen takautumisoikeus velallisten suhteen ja joista saadaan määriteltyjä maksuvirtoja, jotka liittyvät vuokra-, pääoma- ja korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, joihin kyseiset maksut perustuvat. Arvopaperistettaviin vastuisiin ei saa sisältyä direktiivissä 2014/65/EU määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita.

3.  Arvopaperistamistransaktion varojen ja velkojen yhteydessä suoritettavien mahdollisten viitearvoon sidottujen korkomaksujen on perustuttava yleisesti käytettyihin markkinakorkoihin, mutta kyseisten korkomaksujen perustana ei saa olla monimutkaisia kaavoja tai johdannaisia.

4.  Myyjän maksukyvyttömyyden tapauksessa tai erääntymistapauksessa arvopaperistamista varten perustettuun erillisyhtiöön ei saa jäädä huomattavaa määrää käteistä, ja arvopaperistettujen vastuiden pääomatulot on siirrettävä sijoittajille arvopaperistamispositioiden etuoikeusluokan mukaan määräytyvän vaiheittaisen maksun kautta. Määräyksissä ei saa edellyttää kohteena olevien vastuiden automaattista realisointia markkina-arvoon.

5.  Arvopaperistettavien vastuiden on oltava peräisin myyjän tavanomaisesta liiketoiminnasta sellaisten luotonmyöntämiskäytäntöjen mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin käytännöt, joita myyjä soveltaa samankaltaisten arvopaperistamattomien vastuiden alullepanon yhteydessä. Luotonmyöntämiskäytäntöjä koskevat olennaiset muutokset on ilmoitettava täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille. Jos kyse on arvopaperistamisista, joissa kohteena olevat vastuut ovat asuntolainoja, lainapooli ei saa sisältää lainoja, joita on markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, että lainan hakijalle tai mahdollisille välittäjille on annettu tieto siitä, että lainanantaja ei välttämättä todenna toimitettuja tietoja. Myyjällä on oltava asiantuntemusta kyseisiin arvopaperistettaviin vastuisiin rinnastettavien vastuiden alullepanosta.

6.  Transaktiota koskevien asiakirjojen on käsitettävä uusiutumisjakson päättymisen laukaisevat tapahtumat, mukaan lukien vähintään seuraavat:

(a)  arvopaperistettujen vastuiden luottoluokan laskeminen ennalta määritettyyn kynnysarvoon tai sen alapuolelle;

(b)  myyjään tai hallinnoijaan liittyvän maksukyvyttömyystapahtuman ilmeneminen;

(c)  ennalta määritetyn luottoluokan vaatimukset täyttävien uusien arvopaperistettavien vastuiden riittämätön tuottaminen.

7.  Transaktiota koskevissa asiakirjoissa on ilmoitettava selvästi

(a)  järjestäjän, hallinnoijan ja sen johtoryhmän sekä mahdollisen omaisuudenhoitajan ja mahdollisten muiden oheispalvelujen tarjoajien sopimusvelvoitteet ja tehtävät; mainituilla toimijoilla on oltava asiantuntemusta arvopaperistettujen vastuiden hallinnoinnista;

(b)  tarvittavat prosessit ja velvoitteet, joiden avulla varmistetaan, ettei hallinnoijan maksulaiminlyönti tai maksukyvyttömyys johda hallinnoinnin lopettamiseen;

(c)  määräykset, joilla varmistetaan, että johdannaissopimusten vastapuolet ja tilipankki vaihdetaan toisiin, jos ne laiminlyövät maksunsa tai muuttuvat maksukyvyttömiksi tai jos ilmenee mahdollisia muita erikseen määritettyjä tapahtumia.

Toimintaperiaatteiden, menettelyjen sekä riskienhallinnan valvonnan on oltava hyvin dokumentoituja, ja käytössä on oltava tehokkaat järjestelmät.

12 a artikla

ABCP-ohjelman järjestäjän rooli

1.  ABCP-ohjelman järjestäjän on oltava direktiivin 2013/36/EU nojalla valvottu luottolaitos tai säännelty rahasto tai varainhoitaja.

2.  ABCP-ohjelman järjestäjän on oltava likviditeettisopimuksen tarjoaja, ja sen on tuettava kaikkia arvopaperistamispositioita ABCP-ohjelman tasolla kattamalla tämän tuen avulla kaikki likviditeetti- ja luottoriskit ja mahdolliset arvopaperistettujen vastuiden olennaiset laimentumisriskit sekä kaikki muut transaktiokustannukset ja ohjelman laajuiset kustannukset. Järjestäjän on annettava sijoittajille kuvaus transaktiotasolla tarjotusta tuesta sekä tarjotuista likviditeettisopimuksista.

3.  Ennen kuin luottolaitos voi toimia YLS:n mukaisen ABCP-ohjelman järjestäjänä, sen on osoitettava stressitestin avulla valvojalleen, että sen 2 kohdan mukainen rooli ei vaaranna sen rahoitusvakautta edes markkinoiden äärimmäisessä stressitilanteessa, jossa lyhyen aikavälin rahoitusmarkkinat sulkeutuvat kaikilta ABCP-ohjelmilta, joissa sillä on tämä rooli. Järjestäjän on tätä varten annettava säännöllisesti valvojalleen erityisiä tietoja kumulatiivista likviditeettiriskiä koskevista velvoitteistaan ja siitä, miten velvoitteet voidaan täyttää sen maksuvalmiuspuskureiden avulla.

4.  ABCP-ohjelman järjestäjän on tarkistettava ennen vastuun ottamista ABCP-transaktiosta, että myyjä myöntää kaikki luottonsa vakuuttavasti perusteltujen ja hyvin määriteltyjen kriteerien perusteella ja soveltamalla selkeästi määriteltyjä prosesseja kyseisten luottojen myöntämisessä, muuttamisessa, uudistamisessa ja rahoituksessa ja sillä on käytössä tehokkaita järjestelmiä kyseisten kriteerien ja prosessien soveltamiseksi. Järjestäjän on suoritettava oma asianmukaista huolellisuutta koskeva tarkastuksensa tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti ja todennettava, että myyjällä on asianmukaiset luotonmyöntämiskäytännöt, velanhoitokyky ja perintämenetelmät, jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 259 artiklan 3 kohdan im alakohdassa täsmennetyt vaatimukset tai kolmansien maiden vastaavat vaatimukset. Toimintaperiaatteiden, menettelyjen sekä riskienhallinnan valvonnan on oltava hyvin dokumentoituja, ja käytössä on oltava tehokkaat järjestelmät.

5.  Transaktiotasolla alkuperäisen lainanantajan tai liikkeeseenlaskijan tai ABCP-ohjelman tasolla järjestäjän on täytettävä riskinsäilyttämisvaatimus 4 artiklan mukaisesti.

6.  Edellä olevaa 5 artiklaa sovelletaan ABCP-ohjelmiin. ABCP-ohjelman järjestäjä on vastuussa 5 artiklan noudattamisesta, ja sen on

(a)  asetettava kaikki 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vaaditut kootut tiedot sijoittajien saataville ja päivitettävä niitä neljännesvuosittain; ja

(b)  asetettava tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan be alakohdassa vaaditut tiedot saataville.

7.  Jos järjestäjä ei uusi likviditeettisopimuksen rahoitussitoumusta ennen sen voimassaolon päättymistä, likviditeettisopimus otetaan käyttöön ja erääntyvät arvopaperit maksetaan takaisin.

13 artikla

Ohjelmatason vaatimukset

1.  Kaikkien ABCP-ohjelmaan kuuluvien transaktioiden on täytettävä ▌12 artiklan vaatimukset. Yksittäiset transaktiot, joiden määrä on enintään viisi prosenttia ABCP-ohjelman perustan muodostavien vastuiden kokonaismäärästä, voivat tilapäisesti olla 12 artiklan vastaisia, lukuun ottamatta sen 2 kohtaa, tämän vaikuttamatta ohjelman YLS-asemaan.

2.  Alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen luotonantajan on täytettävä riskinsäilyttämisvaatimus ▌4 artiklan mukaisesti.

3.  ▌Erilliset takaukset eivät saa muodostaa toista etuoikeusluokkiin jakamisen kerrosta ohjelmatasolla.

4.  ABCP-ohjelman järjestäjän on oltava direktiivin 2013/36/EU nojalla valvottu luottolaitos. Järjestäjän on oltava likviditeettisopimuksen tarjoaja, ja sen on tuettava kaikkia arvopaperistamispositioita transaktiotasolla ABCP-ohjelman puitteissa ja katettava kaikki likviditeetti- ja luottoriskit ja mahdolliset arvopaperistettujen vastuiden olennaiset laimentumisriskit sekä kaikki muut transaktiokustannukset ja ohjelman laajuiset kustannukset.

5.  ABCP-ohjelmaan sisältyviä arvopaperistamisia, joihin sisältyy osto-optioita, jatkamista koskevia lausekkeita tai muita alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön päätösvallassa olevia lausekkeita, jotka vaikuttavat kyseisten arvopapereiden lopulliseen maturiteettiin, ei katsota YLS-arvopaperistamisiksi.

6.  ABCP-ohjelman tasolla aiheutuvia korko- ja valuuttariskejä on vähennettävä ja toteutetuista riskienvähentämistoimenpiteistä on ilmoitettava. Ohjelmatasolla johdannaisia on käytettävä yksinomaan valuuttariskiltä ja korkoriskiltä suojautumiseen. Kyseiset johdannaissopimukset on dokumentoitava kansainvälisen rahoituksen alalla sovellettujen yhteisten standardien mukaisesti.

7.  Ohjelmaa koskevissa asiakirjoissa on ilmoitettava selvästi

(a)  mahdollisen omaisuudenhoitajan sekä muiden sijoittajiin nähden luottamusvelvollisuuden alaisten yhteisöjen vastuualueet;

▌ (c)  järjestäjän ja sen johtoryhmän sekä mahdollisen omaisuudenhoitajan ja muiden oheispalvelujen tarjoajien sopimusvelvoitteet ja tehtävät; järjestäjällä ja sen johtoryhmällä on oltava asiantuntemusta luottojen myöntämisestä;

▌ (e)  määräykset siitä, että johdannaissopimusten vastapuolet ja tilipankki vaihdetaan toisiin ABCP-ohjelman tasolla, jos ne laiminlyövät maksunsa tai muuttuvat maksukyvyttömiksi, jos likviditeettisopimus ei kata tällaisia tapahtumia;

(f)  että jos ilmenee erikseen määriteltyjä tapahtumia tai jos järjestäjä laiminlyö maksunsa tai muuttuu maksukyvyttömäksi, on toteutettava korjaavia toimia, jotta tapauksen mukaan voidaan saada rahoitussitoumukselle vakuudet tai vaihtaa likviditeettisopimuksen tarjoaja toiseen. Jos likviditeettisopimuksen tarjoaja ei uusi rahoitussitoumusta 30 päivän kuluessa sen voimassaolon päättymisestä, likviditeettisopimus otetaan käyttöön, erääntyvät arvopaperit maksetaan takaisin, vastuupositioiden ostaminen lopetetaan ja olemassa olevat arvopaperistetut vastuut kuoletetaan.

Toimintaperiaatteiden, menettelyjen sekä riskienhallinnan valvonnan on oltava hyvin dokumentoituja, ja käytössä on oltava tehokkaat järjestelmät.

8.  Alullepanija ja järjestäjä vastaavat yhteisvastuullisesti 5 artiklan noudattamisesta ABCP-ohjelman tasolla, ja niiden on varmistettava, että seuraavat tiedot annetaan mahdollisten sijoittajien käyttöön ennen hinnoittelua:

(a)  kaikki 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vaaditut kootut tiedot;

(b)  tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa vaaditut tiedot.

8 a.  Esitteessä tai, jos esitettä ei ole laadittu, ohjelmaan liittyvässä asiakirja-aineistossa, on ilmoitettava, onko 11–13 artiklassa tarkoitetut YLS-kriteerit täytetty ja millä tavoin.

14 artikla

YLS-ilmoitus ja asianmukainen huolellisuus

1.  Alullepanijoiden ja järjestäjien ▌on yhdessä annettava EAMV:lle tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun lomakkeen avulla ilmoitus siitä, että arvopaperistaminen täyttää tämän asetuksen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan vaatimukset, jäljempänä ’YLS-ilmoitus’. Jos ABCP-ohjelmalla on monta alullepanijaa, kunkin alullepanijan on ilmoitettava EAMV:lle 12 artiklan vaatimusten mukaisesti vain omasta transaktiostaan. EAMV julkaisee YLS-ilmoituksen virallisella verkkosivustollaan 4 kohdan mukaisesti. Alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on ilmoitettava asiasta myös toimivaltaiselle viranomaiselleen. Niiden on nimettävä keskuudestaan yhteisö, joka toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä sijoittajiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin nähden. Kun alullepanija ja järjestäjä eivät ole sopineet, mikä niistä täyttää tämän artiklan mukaiset vaatimukset, alullepanijan on täytettävä kyseiset vaatimukset.

1 a.  Alullepanija, järjestäjä tai arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö voivat käyttää kolmannen osapuolen palvelua sen tarkistamiseksi, noudattaako arvopaperistaminen YLS-kriteereitä. Tällainen kolmannen osapuolen käyttö ei kuitenkaan vaikuta alullepanijalla, järjestäjällä tai arvopaperistamista varten perustetulla erillisyhtiöllä tämän asetuksen mukaisesti oleviin oikeudellisiin velvoitteisiin.

Jos alullepanija, järjestäjä tai erillisyhtiö käyttää kolmannen osapuolen palvelua sen arvioimiseksi, noudattaako arvopaperistaminen 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan vaatimuksia, YLS-ilmoituksessa on annettava lausuma siitä, että kyseinen kolmas osapuoli on vahvistanut YLS-kriteereiden noudattamisen. Ilmoituksessa on myös esitettävä kolmannen osapuolen nimi ja sijoittautumispaikka.

2.  Jollei alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa määritelty luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, tämän artiklan 1 kohdan mukaiseen ilmoitukseen on liitettävä seuraavat:

(a)  alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan vahvistus siitä, että se myöntää luottonsa vakuuttavasti perusteltujen ja hyvin määriteltyjen kriteerien perusteella ja soveltamalla selkeästi määriteltyjä prosesseja luottojen myöntämisessä, muuttamisessa, uudistamisessa ja rahoituksessa ja että sillä on käytössä tehokkaita järjestelmiä kyseisten kriteerien ja prosessien soveltamiseksi;

(b)  ilmoitus siitä, kohdistuuko a alakohdassa mainittuihin osa-alueisiin valvontaa.

3.  Alullepanijan, järjestäjän tai arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on välittömästi ilmoitettava EAMV:lle ja toimivaltaiselle viranomaiselleen, jos arvopaperistaminen ei enää täytä 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan vaatimuksia.

4.  EAMV:n on julkaistava välittömästi verkkosivustonsa kyseisessä osiossa luettelo kaikista arvopaperistamisista, jotka alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden ilmoituksen mukaan täyttävät tämän asetuksen 7–10 tai 11–13 artiklan vaatimukset. EAMV:n on päivitettävä luetteloa, jos arvopaperistamisten ei toimivaltaisten viranomaisten päätöksen tai alullepanijan, järjestäjän tai arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön ilmoituksen perusteella enää katsota täyttävän YLS-vaatimuksia. Jos toimivaltainen viranomainen on määrännyt 17 artiklan mukaisia hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä, sen on viipymättä ilmoitettava niistä EAMV:lle. EAMV:n on viipymättä esitettävä luettelossa, että toimivaltainen viranomainen on määrännyt hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä kyseisen arvopaperistamisen osalta.

5.  EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään tiedot, jotka alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on toimitettava täyttääkseen 1 kohdan mukaiset velvoitteensa, sekä tietojen toimitusmuoto vakiolomakkeiden avulla.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [kahdentoista kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4 luku

Valvonta

15 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

1.  Seuraavien toimivaltaisten viranomaisten on niille asianmukaisin säädöksin myönnettyjen valtuuksien mukaisesti varmistettava, että tämän asetuksen 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan:

(a)  vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten osalta direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 10 kohdan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen;

(b)  vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 44 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen;

(c)  yhteissijoitusyritysten ja niiden rahastoyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY 97 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen;

(d)  ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta direktiivin 2003/41/EY 6 artiklan g alakohdan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen;

(e)  luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten osalta direktiivin 2013/36/EU 4 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti EKP.

2.  Järjestäjien valvonnasta direktiivin 2013/36/EU 4 artiklan mukaisesti vastaavien toimivaltaisten viranomaisten, ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti EKP:n, on varmistettava, että järjestäjät noudattavat tämän asetuksen 4–14 artiklassa säädettyjä velvoitteita.

3.  Jos alullepanijat, alkuperäiset luotonantajat ja arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt ovat direktiivin 2013/36/EU, asetuksen (EU) N:o 1024/2013, direktiivin 2009/138/EY, direktiivin 2003/41/EY, direktiivin 2011/61/EU tai direktiivin 2009/65/EY mukaisia valvottuja yhteisöjä, kyseisten säädösten mukaisesti nimettyjen asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten, ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti EKP:n, on varmistettava, että tämän asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädettyjä velvoitteita noudatetaan.

4.  Jos kyse on yhteisöistä, jotka eivät kuulu 3 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten soveltamisalaan, jäsenvaltioiden on nimettävä niille yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka varmistaa tämän asetuksen 4–5 artiklan noudattamisen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän kohdan mukaisesta toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä komissiolle, EAMV:lle, EPV:lle ja EVLEV:lle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Tätä velvoitetta ei sovelleta finanssialan ulkopuolisiin yrityksiin, jotka myyvät vastuita ABCP-ohjelman tai muun arvopaperistamistransaktion tai -järjestelyn mukaisesti.

4 a.  EAMV valvoo ja varmistaa yhdessä arvopaperimarkkinoiden valvonnasta vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, että 6–14 artiklassa asetetut velvollisuudet on täytetty.

5.  EAMV:n on julkaistava verkkosivustollaan luettelo tässä artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista ja pidettävä se ajan tasalla.

16 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 15 artiklan 2–4 a kohdan mukaisesti nimetyllä toimivaltaisella viranomaisella on valvonta-, tutkinta- ja seuraamusvaltuudet, jotka se tarvitsee tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseen.

2.  Edellä 15 artiklan 2–4 a kohdan mukaisesti nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen järjestelyjä, prosesseja ja mekanismeja, joita alullepanijat, järjestäjät, arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt ja alkuperäiset luotonantajat ovat ottaneet käyttöön tämän asetuksen noudattamiseksi.

2 a.  Toimivaltaisen viranomaisen on seurattava myös säännöllisin pistokokein uutta liikkeeseenlaskua, etenkin niiden arvopaperistamisten osalta, joista markkinoilla on vain vähän kokemusta, jotta havaitaan 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rikkomukset tai seikat, joille ei ole muuta ilmeistä perustelua kuin tämän asetuksen säännösten kiertäminen.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että arvopaperistamistransaktioista johtuvia riskejä, maineriskit mukaan lukien, arvioidaan ja hallitaan alullepanijoiden, järjestäjien, arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden ja alkuperäisten luotonantajien soveltamien asianmukaisten toimintaperiaatteiden ja menettelyjen avulla.

3 a.  Toimivaltaisen viranomaisen on osana harjoittamaansa arvopaperistamisen alan vakavaraisuusvalvontaa soveltuvin osin valvottava, millaisia erityisiä vaikutuksia arvopaperistamismarkkinoille osallistumisella on sellaisen rahoituslaitoksen vakaudelle, joka toimii alkuperäisenä luotonantajana, alullepanijana, järjestäjänä tai sijoittajana sanotun rajoittamatta tiukemman alakohtaisen sääntelyn soveltamista, kun otetaan huomioon:

(a)  pääomapuskurien koko, jotta voidaan hillitä arvopaperistamismarkkinoiden myötäsyklisyyttä;

(b)  likviditeettipuskurien koko, jotta voidaan tasapainottaa luottolaitosten ABCP-ohjelmien tuen mahdollista keskittymistä;

(c)  sijoittajien likviditeettiriski, joka aiheutuu niiden rahoituksen ja sijoitusten maturiteettierosta.

Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee rahoituslaitoksen tai koko rahoitusjärjestelmän taloudellista vakautta uhkaavan riskin, sen on riippumatta sillä 21 artiklan mukaisesti olevista velvollisuuksista toteutettavia toimia näiden riskien lievittämiseksi, raportoitava havainnoistaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti makrovakauden välineitä varten nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle ja järjestelmäriskikomitealle sekä ilmoitettava siitä Euroopan parlamentille.

3 b.  Toimivaltaisen viranomaisen on yhdessä EAMV:n kanssa valvottava tämän asetuksen 4 artiklan 1 a kohdan mukaisten velvoitteiden mahdollista kiertämistä siten, että arvopaperistamiset strukturoidaan tai niitä markkinoidaan pyrkien jättämään ne kyseisten velvoitteiden soveltamisalan ulkopuolelle. Toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava valvonnasta ja raportoitava EAMV:lle, ja EAMV:n on arvioitava toimivaltaisen viranomaisen raportoimat tiedot ja raportoitava komissiolle, parlamentille ja neuvostolle kaikista markkinakäytäntöjen alalla tässä suhteessa ilmenevistä merkittävistä kehityssuuntauksista.

16 a artikla

Arvopaperistamismarkkinoiden makrotason vakauden valvonta

1.  Euroopan järjestelmäriskikomitea vastaa tehtäviensä rajoissa Euroopan unionin arvopaperistamismarkkinoiden makrotason vakauden valvonnasta, ja EPV vastaa mikrotason vakauden valvonnasta markkinasegmenttien ja omaisuusluokkien ominaispiirteet huomioon ottaen.

2.  Kun 29 artiklassa tarkoitettu kahden vuoden välein laadittava arvopaperistamismarkkinoita käsittelevä raportti on julkistettu ja jotta voidaan ottaa huomioon markkinoiden muutokset, estää varallisuuskuplien muodostuminen eri markkinasegmenteissä ja omaisuusluokissa sekä estää unionin arvopaperistamismarkkinoiden sulkeutuminen kriisien yhteydessä, EPV laatii tiiviissä yhteistyössä EAMV:n kanssa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi kuuden kuukauden kuluessa raportin julkistamisesta ja laatii tarkistettuja teknisiä sääntelystandardeja sen jälkeen kahden vuoden välein, jotta voidaan määrittää:

(a)  enintään 5–20 prosentin välille asettuva 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu riskinsäilyttämistaso, jota sovelletaan 4 artiklassa lueteltuihin riskin säilyttämistä koskeviin sääntöihin markkinasegmentin erityispiirteet huomioon ottaen;

(b)  laajuus, jossa arvopaperistettaviin omaisuuseriin sovelletaan takuita;

(c)   onko alullepanija vaadittua säilyttämisastetta määrittäessään säilyttänyt vastuut taseessaan osan niiden alkuperäisestä maturiteetista;

(d)  nostetaanko vaadittu säilyttämisaste 20 prosentin enimmäistasolle, tai perustella, miksi sitä olisi alennettava markkinasegmentin erityispiirteet huomioon ottaen; ja

(e)  sovelletaanko arvopaperistettaviin omaisuuseriin takuita.

Nämä luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi annetaan ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] tai kahden vuoden kuluttua siitä, kun annettiin viimeisin tämän kohdan mukainen luonnos tekniseksi sääntelystandardiksi. Teknisten sääntelystandardien luonnokseen sisältyvä säilyttämisasteen muutos ei koske arvopaperistamisia, joista ei ole ilmoitettu EKP:lle asetuksen (EU) N:o 575/2013 243 ja 244 artiklan mukaisesti kyseisten teknisten sääntelystandardien voimaantuloon mennessä.

EPV:n on toimitettava nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3.  Kun tämän asetuksen 29 artiklassa tarkoitettu raportti on julkistettu, Euroopan järjestelmäriskikomitea esittää jäsenvaltioille suosituksia, joissa todetaan, onko tarpeen arvioida uudelleen lainanottajaa koskevia toimia, mukaan luettuina arvopaperistettavien omaisuuserien enimmäisluototusasteen, lainojen ja tulojen suhteen tai velanhoitokulujen ja tulojen suhteen enimmäismäärän mukauttaminen.

4.  Kun annetaan tämän artiklan 2 kohdan mukainen luonnos tekniseksi sääntelystandardiksi, komissio tarkastelee myös, tarvitaanko asetuksen (EU) N:o 575/2013 270 f artiklan mukaisesti muutoksia kyseisen asetuksen 259, 260, 261, 263 ja 264 artiklassa säädettyihin arvopaperistamisen riskitasoihin, ja antaa aiheellisessa tapauksessa delegoituja säädöksiä.

17 artikla

Hallinnolliset seuraamukset ja korjaavat toimenpiteet

1.  Rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta säätää ja määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia tämän asetuksen 19 artiklan nojalla jäsenvaltioiden on vahvistettava asianmukaisia hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä koskevat säännöt, joita sovelletaan, kun

(a)  alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja ei ole noudattanut 4 artiklan vaatimuksia;

(b)  alullepanija, järjestäjä ja arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö eivät ole noudattaneet 5 artiklan vaatimuksia;

(c)  alullepanija, järjestäjä ja arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö eivät ole noudattaneet 7–10 artiklan tai 11–13 artiklan vaatimuksia, kun kyseessä on YLS-arvopaperistaminen;

(c a)  alullepanija tai järjestäjä käyttää tämän asetuksen 6 artiklan vastaisesti arvopaperistamisestaan nimitystä ’YLS’, paitsi kun arvopaperistaminen täyttää kaikki tämän asetuksen joko 7–10 artiklassa tai 11–13 artiklassa edellytetyt vaatimukset;

(c b)  alullepanija tai järjestäjä tekee tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen harhaanjohtavalla tavalla.

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että hallinnolliset seuraamukset ja/tai korjaavat toimenpiteet pannaan tosiasiallisesti täytäntöön.

2.  Kyseisten seuraamusten ja toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin on kuuluttava ainakin seuraavat:

(a)  julkinen lausuma, josta käy 22 artiklan mukaisesti ilmi tiedot rikkomisesta vastuussa olevasta luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä sekä rikkomisen luonne;

(b)  määräys, jossa kyseistä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä;

(c)  väliaikainen kielto, jossa rikkomisesta vastuussa olevana pidettyä alullepanijan, järjestäjän tai arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön ylimmän hallintoelimen jäsentä kielletään hoitamasta johtotehtäviä kyseisissä yrityksissä;

(d)  tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun rikkomisen tapauksessa väliaikainen kielto, jossa alullepanijaa, järjestäjää ja arvopaperistamista varten perustettua erillisyhtiötä kielletään ilmoittamasta, että arvopaperistaminen täyttää tämän asetuksen 7–10 tai 11–13 artiklan vaatimukset;

(e)  jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään 5 000 000 euroa, tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana ... [tämän asetuksen voimaantulopäivänä];

(f)  tai jos kyse on oikeushenkilöstä, e alakohdassa tarkoitetut hallinnolliset enimmäissakot tai enintään 10 prosenttia ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan tilinpäätöksen mukaisesta oikeushenkilön vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta; jos oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryhtiö, jonka on laadittava direktiivin 2013/34/EU mukaisesti konsernitilinpäätös, huomioon otettava vuotuinen kokonaisliikevaihto on yritysten johdossa olevan emoyrityksen ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan konsernitilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto tai vastaavantyyppinen tuotto asianomaisten tilinpäätössäädösten mukaisesti;

(g)  hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään kolme kertaa suurempi kuin rikkomisesta saatu hyöty, jos se voidaan määrittää, vaikka se ylittäisi e ja f alakohdan mukaiset enimmäismäärät;

(g a)  hallinnollinen vähimmäissakko, joka on vähintään samansuuruinen kuin rikkomisesta saatu hyöty, jos se voidaan määrittää, vaikka se ylittäisi tämän kohdan e ja f alakohdan mukaiset enimmäismäärät.

3.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan oikeushenkilöihin, jäsenvaltioiden on varmistettava myös, että toimivaltaiset viranomaiset soveltavat 2 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä ylimmän hallintoelimen jäseniin ja muihin henkilöihin, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa rikkomisesta.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki päätökset, joilla määrätään 2 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä, ovat asianmukaisesti perusteltuja ja että niihin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa.

18 artikla

Hallinnollisten seuraamusten ja korjaavien toimenpiteiden määräämistä koskevien valtuuksien käyttö

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä valtuuksiaan määrätä tämän asetuksen 17 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti

(a)  suoraan;

(b)  yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa;

(c)  saattamalla asia toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi.

2.  Kun toimivaltaiset viranomaiset määrittävät tämän asetuksen 17 artiklan nojalla määrättävän hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen tyyppiä ja tasoa, niiden on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet, muun muassa se, missä määrin rikkomus on tahallinen tai johtuuko se asiavirheestä, ja tapauksen mukaan seuraavat:

(a)  rikkomisen olennaisuus, vakavuus ja kesto;

(b)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastuun aste sekä se, saatiinko YLS-ehtojen täyttämisen varmistamiseen neuvoja kolmannelta osapuolelta;

(c)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellinen vahvuus, jota osoittavat erityisesti vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuositulot ja nettovarallisuus;

(d)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;

(e)  rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneet tappiot, jos ne ovat määritettävissä;

(f)  se, missä määrin vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on tehnyt yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;

(g)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön aiemmat rikkomiset.

19 artikla

Rikosoikeudellisten seuraamusten määrääminen

1.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät säädä hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä koskevia sääntöjä sellaisten rikkomisten osalta, joihin sovelletaan niiden kansallisen lainsäädännön nojalla rikosoikeudellisia seuraamuksia.

2.  Jos jäsenvaltiot ovat päättäneet 1 kohdan mukaisesti säätää rikosoikeudellisista seuraamuksista 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta, niiden on varmistettava, että on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla on kaikki tarvittavat valtuudet olla yhteydessä oikeus- ja syyttäjäviranomaisiin tai rikosoikeusviranomaisiin niiden lainkäyttöalueella vastaanottaakseen tietoja rikosoikeudellisista tutkimuksista tai menettelyistä, jotka on käynnistetty 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten vuoksi, ja antaakseen tietoja muille toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle, EPV:lle ja EVLEV:lle, jotta ne voivat täyttää velvollisuutensa tehdä yhteistyötä tätä asetusta sovellettaessa.

20 artikla

Ilmoitusvelvollisuudet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään [one year after entry into force of this Regulation] komissiolle, EAMV:lle, EPV:lle ja EVLEV:lle tämän luvun täytäntöönpanoa koskevat lakinsa, asetuksensa ja hallinnolliset määräyksensä. Jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava komissiolle, EAMV:lle, EPV:lle ja EVLEV:lle myöhemmistä muutoksista näihin säännöksiin.

21 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten välinen yhteistyö

1.  Tämän asetuksen 15 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n, EPV:n ja EVLEV:n on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja suorittaakseen 16–19 artiklan mukaiset tehtävänsä, erityisesti havaitakseen ja korjatakseen tämän asetuksen rikkomiset.

1 a.  Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean yhteyteen perustetaan erityinen arvopaperistamiskomitea, jossa toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä toteuttaakseen tämän asetuksen 16–19 artiklassa säädettyjä velvollisuuksiaan.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä myös kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa käyttääkseen valtuuksiaan määrätä seuraamuksia ja helpottaakseen seuraamusmaksujen perimistä.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että tätä asetusta on rikottu, tai sillä on syytä epäillä rikkomista, sen on ilmoitettava havainnoistaan riittävän yksityiskohtaisesti alullepanijan, järjestäjän, alkuperäisen luotonantajan, arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön tai sijoittajan toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava tiiviisti valvontaansa varmistaakseen päätösten johdonmukaisuuden, ja toimivaltaisen viranomaisen, joka havaitsee rikkomuksen, on ilmoitettava asiasta EAMV:lle.

4.  Jos 3 kohdassa tarkoitetussa rikkomisessa on kyse siitä, että tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan nojalla annettu ilmoitus on virheellinen tai harhaanjohtava, rikkomisen havainneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava havainnoistaan viipymättä myös EAMV:lle, EPV:lle ja EVLEV:lle.

5.  Saatuaan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimet puuttuakseen havaittuun rikkomiseen ja ilmoittaakseen asiasta muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, erityisesti alullepanijan, järjestäjän, arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön viranomaisille sekä arvopaperistamisposition haltijan, jos se on tiedossa, toimivaltaisille viranomaisille. Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat keskenään eri mieltä, asia saatetaan EAMV:n käsiteltäväksi, ja tällöin on sovellettava asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan ja tapauksen mukaan 20 artiklan mukaista menettelyä.

6.  EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään yleinen yhteistyövelvollisuus ja 1 kohdan mukaisesti vaihdettavat tiedot sekä 3 ja 4 kohdan mukaiset ilmoitusvelvollisuudet.

EAMV toimittaa tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [twelve months after entry into force of this Regulation].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

22 artikla

Hallinnollisten seuraamusten ja korjaavien toimenpiteiden julkaiseminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat ilman aiheetonta viivytystä virallisilla verkkosivustoillaan kaikki päätökset, joissa määrätään hallinnollinen seuraamus tai korjaava toimenpide tämän asetuksen 4 ja 5 artiklan tai 14 artiklan 1 kohdan rikkomisesta, sen jälkeen, kun kyseinen päätös on annettu tiedoksi seuraamuksen tai toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen on sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta, tiedot vastuussa olevista henkilöistä sekä määrätyt seuraamukset tai toimenpiteet.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että oikeushenkilöiden henkilöllisyyden tai luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyden ja henkilötietojen julkaiseminen on tapauskohtaisen arvioinnin perusteella kohtuutonta, tai jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että julkaiseminen vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan tutkinnan, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset toimivat jollakin seuraavista tavoista:

(a)  lykkäävät hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisemista, kunnes ei enää ole perusteita olla julkaisematta näitä tietoja; tai

(b)  julkaisevat hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen jättämällä kohtuullisen pituiseksi ajaksi mainitsematta päätöksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyyden ja henkilötiedot, jos ennakoidaan, että anonyymin julkaisemisen perusteet lakkaavat tuon ajan kuluessa olemasta, ja edellyttäen, että asianomaiset henkilötiedot voidaan tehokkaasti suojata tällaisella anonyymillä julkaisemisella; tai

(c)   jättävät hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen kokonaan julkaisematta, mikäli katsotaan, etteivät a ja b alakohdassa säädetyt vaihtoehdot ole riittäviä varmistamaan sitä,

i)  ettei finanssimarkkinoiden vakaus vaarannu;

ii)  että tällaisten päätösten julkaiseminen on oikeassa suhteessa toimenpiteisiin, jotka katsotaan merkitykseltään vähäisiksi.

4.  Jos kyseessä on päätös julkaista seuraamus tai toimenpide ilman henkilöllisyystietoja, asiaankuuluvien tietojen julkaisemista voidaan lykätä. Jos hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavaan toimenpiteen määräämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta asianomaisilta oikeusviranomaisilta, toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi viipymättä julkaistava virallisella verkkosivustollaan tällaiset tiedot ja kaikki tällaisen muutoksenhaun lopputulokseen liittyvät myöhemmät tiedot. Lisäksi on julkaistava kaikki oikeuden päätökset, joilla kumotaan hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskeva päätös.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että 1–4 artiklassa tarkoitetut julkaistut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisemisen jälkeen. Julkaistavat henkilötiedot säilytetään toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan tarpeellisen ajan kulloinkin sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

6.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle, EPV:lle ja EVLEV:lle kaikki määrätyt hallinnolliset seuraamukset ja korjaavat toimenpiteet sekä niitä koskevat mahdolliset muutoksenhaut ja niiden lopputulos. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset saavat kaikkia määrättyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat tiedot ja lopulliset tuomiot ja toimittavat ne EAMV:lle, EPV:lle tai EVLEV:lle.

7.  EAMV:n, EPV:n ja EVLEV:n on yhdessä ylläpidettävä keskustietokantaa niille ilmoitetuista hallinnollisista seuraamuksista ja korjaavista toimenpiteistä. Kyseiseen tietokantaan on oltava pääsy ainoastaan toimivaltaisilla viranomaisilla, ja sitä on päivitettävä toimivaltaisten viranomaisten 6 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella.

4 a luku

Arvopaperistamisrekistereitä koskevat vaatimukset

22 a artikla

Yleiset vaatimukset

1.  Arvopaperistamisrekisterin

(a)  käytössä on oltava vahvat päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyt, joihin sisältyvät selkeä organisaatiorakenne, jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti, avoimesti ja kattavasti, sekä riittävät sisäisen valvonnan menetelmät, mukaan luettuina luotettavat hallinto- ja laskentamenetelmät, joilla estetään kaikenlainen luottamuksellisten tietojen ilmaiseminen;

(b)  on pidettävä yllä ja käytettävä tehokkaita kirjallisia organisaatio- ja hallintojärjestelyjä havaitakseen ja käsitelläkseen mahdollisia eturistiriitoja, jotka koskevat sen johtoa, työntekijöitä tai muita heihin määräysvallan tai läheisten sidosten vuoksi suoraan tai epäsuorasti yhteydessä olevia henkilöitä;

(c)  on omaksuttava asianmukaiset toimintatavat ja menettelyt, jotka riittävät varmistamaan, että kyseinen arvopaperistamisrekisteri, mukaan lukien sen johto ja työntekijät, noudattavat kaikkia tämän asetuksen säännöksiä; ja

(d)  on pidettävä yllä ja käytettävä asianmukaista organisaatiorakennetta, jolla varmistetaan sen palvelujen tarjoamisen ja toiminnan harjoittamisen jatkuvuus ja säännönmukaisuus. Sen on käytettävä tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia järjestelmiä, voimavaroja ja menettelyjä.

2.  Kun arvopaperistamisrekisteri tarjoaa sellaisia lisäpalveluja kuten analyyseja, markkinaennusteita, taloudellisia suuntauksia koskevia ennusteita, hinta-analyysejä ja muita yleisiä tietoja koskevia analyysejä sekä niihin liittyviä jakelupalveluita, arvopaperistamisrekisterin on säilytettävä kyseiset oheispalvelut operatiivisesti erillään arvopaperistamisrekisterin keskitetystä, arvopaperistamista koskevien tietojen, sellaisina kuin ne on määritelty tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa, keruu- ja ylläpitotehtävästä.

3.  Arvopaperistamisrekisterin ylimmän johdon ja sen hallituksen jäsenten on oltava riittävän hyvämaineisia ja kokeneita kyseisen arvopaperistamisrekisterin järkevän ja vakaan hoidon varmistamiseksi.

4.  Arvopaperistamisrekisterin vaatimusten, jotka koskevat tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa vahvistetun läpinäkyvyysvelvollisuuden piiriin kuuluvien alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden pääsyä kyseiseen rekisteriin, on oltava objektiiviset, syrjimättömät ja julkiset. Arvopaperistamisrekisterin on annettava palveluntarjoajille syrjimätön pääsy arvopaperistamisrekisterissä oleviin tietoihin sillä edellytyksellä, että asianomaiset vastapuolet ovat antaneet suostumuksensa. Pääsyä rajoittavat vaatimukset sallitaan ainoastaan, jos niillä pyritään hallitsemaan arvopaperistamisrekisterin ylläpitämiin tietoihin kohdistuvaa riskiä.

5.  Arvopaperistamisrekisterin on julkistettava tämän asetuksen mukaisesti tarjottaviin palveluihin liittyvät hinnat ja maksut. Sen on julkistettava jokaisen erikseen suoritettavan palvelun hinnat ja maksut, mukaan luettuina alennukset ja hyvitykset sekä perusteet näiden vähennysten saamiseksi. Sen on annettava alullepanijoille, järjestäjille ja arvopaperistamista varten perustetuille erillisyhtiöille mahdollisuus täyttää tietovaatimukset siten, että ne voivat erikseen käyttää tiettyjä palveluja. Arvopaperistamisrekisterin veloittamien hintojen ja maksujen on oltava sidoksissa kustannuksiin.

6.  Arvopaperistamisrekisterillä on oltava riittävät menettelyt julkaistujen tietojen laadun takaamiseksi.

7.  Läpinäkyvyysvaatimusten johdonmukaisen soveltamisen ja tietojen täsmällisyyden takaamiseksi EAMV laatii luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään, millaisia menettelyjä arvopaperistamisrekisterin on sovellettava alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden varmistamiseksi.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[one year from the date of entry into force of this Regulation].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

22 b artikla

Toimintavarmuus

1.  Arvopaperistamisrekisterin on yksilöitävä toiminnallisen riskin lähteet ja saatettava ne mahdollisimman vähäisiksi kehittämällä asianmukaisia järjestelmiä, tarkastuksia ja menettelyjä. Järjestelmien on oltava luotettavia ja turvallisia, ja niissä on oltava riittävästi kapasiteettia vastaanotettujen tietojen käsittelemiseen.

2.  Arvopaperistamisrekisterin on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön asianmukaiset liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintapolitiikka ja palautumissuunnitelma, joiden tavoitteena on varmistaa arvopaperistamisrekisterin toimintojen säilyminen, toiminnan nopea palautuminen ja arvopaperistamisrekisterin velvollisuuksien täyttäminen, sekä ylläpidettävä niitä. Suunnitelmaan on sisällyttävä ainakin varmuuskopiointijärjestelyjen käyttöönotto.

3.  Arvopaperistamisrekisterin, jonka rekisteröinti on peruutettu, on varmistettava asianmukainen korvattavuus, mukaan luettuna tietojen siirto muille arvopaperistamisrekistereille.

22 c artikla

Tietojen turvaaminen ja rekisteröinti

1.  Arvopaperistamisrekisterin on varmistettava 5 artiklana 1 kohdan mukaisesti vastaanotettujen tietojen luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen.

2.  Arvopaperistamisrekisteri voi käyttää tämän asetuksen nojalla saamiaan tietoja kaupallisiin tarkoituksiin vain, jos alullepanija, järjestäjä tai arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö on antanut suostumuksensa.

3.  Arvopaperistamisrekisterin on viipymättä rekisteröitävä 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanotetut tiedot ja säilytettävä niitä vähintään kymmenen vuoden ajan asianomaisten sopimusten päättymisen jälkeen. Sen on käytettävä nopeita ja tehokkaita rekisterinpitomenettelyjä rekisteröityjä tietoja koskevien muutosten dokumentoimiseksi.

4.  Arvopaperistamisrekisterin on sallittava se, että alullepanija, järjestäjä tai arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö pääsee voi tutustua kyseistä sopimusta koskeviin tietoihin ja voivat oikaista niitä viipymättä.

5.  Arvopaperistamisrekisterin on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet estääkseen järjestelmiinsä sisältyvien tietojen väärinkäytön.

Luonnollinen henkilö, jolla on merkittävä sidonnaisuus arvopaperistamisrekisteriin, tai oikeushenkilö, jolla on emo- tai tytäryrityssuhde arvopaperistamisrekisterin kanssa, ei saa käyttää arvopaperistamisrekisterin rekisteröimiä luottamuksellisia tietoja kaupalliseen tarkoitukseen.

22 d artikla

Läpinäkyvyys ja tietojen saatavuus

1.  Arvopaperistamisrekisterin on säännöllisesti ja helposti saavutettavissa olevalla tavalla julkaistava sille toimitetuilla vakiolomakkeilla tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot.

2.  Arvopaperistamisrekisterin on kerättävä ja ylläpidettävä tietoja ja varmistettava, että 3 kohdassa tarkoitetut tahot voivat suoraan ja välittömästi tutustua tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.

3.  Arvopaperistamisrekisterin on ilmoitettava yhdistetyt tiedot EAMV:n asettaman vakiolomakkeen mukaisesti. EAMV julkaisee nämä tiedot tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4.  Arvopaperistamisrekisterin on annettava tarpeelliset tiedot seuraavien tahojen saataville, jotta ne voivat toteuttaa tehtävänsä ja toimeksiantonsa:

(a)  arvopaperimarkkinaviranomainen;

(b)  tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on jaettava tiedot muiden asianomaisten unionin viranomaisten kanssa, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseen.

6.  EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, mukaan luettuina vakiolomakkeet, jotta voidaan määrittää tiedot, jotka alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on toimitettava täyttääkseen tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan mukaiset velvoitteensa.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [one year from the date of entry into force of this Regulation].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

22 e artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 5 i artiklan 7 kohdassa, 5 p artiklan 3 kohdassa ja 22 f artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 i artiklan 7 kohdassa, 5 p artiklan 3 kohdassa ja 22 f artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Komissio kuulee arvopaperimarkkinaviranomaista ennen delegoidun säädöksen hyväksymistä.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä 5 i artiklan 7 kohdan, 5 p artiklan 3 kohdan ja 22 f artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

4 b luku (uusi)

Kolmansiin maihin sovellettava järjestelmä

22 f artikla

Sääntelykehyksen vastaavuus ja tunnustaminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 22 e artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä, että kolmannen maan oikeudelliset ja valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt

(a)  vastaavat 7–10 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, kun arvopaperistaminen ei ole ABCP-arvopaperistaminen, ja 11–13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, kun arvopaperistaminen on ABCP-arvopaperistaminen, sekä 4 luvussa vahvistettuja valvonta- ja seuraamusvaltuuksia; ja

(b)  tulevat sovelletuiksi tehokkaasti ja pannaan täytäntöön yhdenvertaisella ja vääristämättömällä tavalla, jotta voidaan varmistaa tehokas valvonta ja täytäntöönpano asianomaisessa kolmannessa maassa.

2.  Jos komissio on antanut kolmannen maan vastaavuutta koskevan 1 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen, arvopaperistamisen katsotaan vastaavan 7–10 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, kun arvopaperistaminen ei ole ABCP-arvopaperistaminen, ja 11–13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, kun arvopaperistaminen on ABCP-arvopaperistaminen, jos kyseisen arvopaperistamisen alullepanija, järjestäjä tai arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö on sijoittautunut kolmanteen maahan ja alullepanija, järjestäjä tai arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö on tapauksen mukaan täyttänyt kyseistä arvopaperistamista tuossa kolmannessa maassa koskevat asiaankuuluvat vaatimukset.

3.  Komissio seuraa yhteistyössä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, että 6–14 artiklassa säädettyjä vaatimuksia vastaavat vaatimukset pannaan tosiasiallisesti täytäntöön niissä kolmansissa maissa, joiden osalta vastaavuutta koskeva täytäntöönpanosäädös on annettu, ja antaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen. Jos kertomuksesta ilmenee, että kolmannen maan viranomaiset soveltavat vastaavia vaatimuksia riittämättömästi tai epäyhtenäisesti, komissio tarkastelee 30 kalenteripäivän kuluessa kertomuksen esittämisestä, onko aiheellista peruuttaa kyseisen kolmannen maan lainsäädännön vastaavuuden tunnustaminen.

III OSASTO

MUUTOKSET

23 artikla

Direktiivin 2009/65/EY muuttaminen

Poistetaan direktiivin 2009/65/EY 50 a artikla.

24 artikla

Direktiivin 2009/138/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2009/138/EY seuraavasti:

(1)  Korvataan 135 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. Komissio hyväksyy 301 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan olosuhteet, joissa voidaan määrätä oikeasuhteinen korotettu pääomavaatimus, kun asetuksen [arvopaperistamisasetus] 3 ja 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia on rikottu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 101 artiklan 3 kohdan soveltamista.

3. Jotta voidaan varmistaa 2 kohdan osalta jatkuva yhdenmukaistaminen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen laatii, jollei 301 b artiklasta muuta johdu, luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään kyseisessä säännöksessä tarkoitettua oikeasuhteisen korotetun pääomavaatimuksen laskentaa koskevat metodiikat.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

(2)  Poistetaan 308 b artiklan 11 kohta.

25 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2009/1060 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2009/1060 seuraavasti:

(1)  Korvataan johdanto-osan 22 ja 41 kappaleessa sekä liitteessä II olevassa 1 kohdassa ilmaisu ”strukturoidun rahoitusvälineen” ilmaisulla ”arvopaperistamisvälineen” ja 8 c artiklassa ilmaisu ”strukturoidulle rahoitusvälineelle” ilmaisulla ”arvopaperistamisvälineelle”.

(2)  Korvataan johdanto-osan 34 ja 40 kappaleessa, 39 artiklan 4 kohdassa, liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan viidennessä alakohdassa, liitteessä I olevan B jakson 5 kohdassa, liitteen II otsikossa ja 2 kohdassa, liitteessä III olevan I osan 8 ja 24 kohdassa ilmaisu ”strukturoitujen rahoitusvälineiden” ilmaisulla ”arvopaperistamisvälineiden”, 8 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, liitteessä III olevan I osan 45 kohdassa ja liitteessä III olevan III osan 8 kohdassa ilmaisu ”strukturoituihin rahoitusvälineisiin” ilmaisulla ”arvopaperistamisvälineisiin”, johdanto-osan 40 kappaleessa ilmaisu ”strukturoiduilla rahoitusvälineillä” ilmaisulla ”arvopaperistamisvälineillä” ja 10 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”strukturoiduille rahoitusvälineille” ilmaisulla ”arvopaperistamisvälineille”.

(3)  Korvataan 1 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tässä asetuksessa vahvistetaan myös unioniin sijoittautuneille liikkeeseenlaskijoille ja asianomaisille kolmansille osapuolille arvopaperistamisvälineitä koskevia velvoitteita.”

(4)  Korvataan 3 artiklan l kohta seuraavasti:

”l) 'arvopaperistamisvälineellä' rahoitusvälinettä tai muita kohde-etuuksia, jotka johtuvat asetuksen [tämä asetus] 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta arvopaperistamistransaktiosta tai -järjestelmästä;”

(5)  Poistetaan 8 b artikla.

26 artikla

Direktiivin 2011/61/EU muuttaminen

Poistetaan direktiivin 2011/61/EU 17 artikla.

27 artikla

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 648/2012 seuraavasti:

(1)  Lisätään 2 artiklaan 30 ja 31 kohta seuraavasti:

”30) ’katetulla joukkolainalla’ joukkolainaa, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklassa asetetut vaatimukset.

31) ’katettujen joukkolainojen yhteisöllä’ katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoita tai katetun joukkolainan katepoolia.”

(2)  Lisätään 4 artiklaan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5. Edellä olevaa 4 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten OTC-johdannaissopimusten osalta, joita katettujen joukkolainojen yhteisöt ovat tehneet katetun joukkolainan yhteydessä, tai joita arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö (SSPE) on tehnyt asetuksessa [arvopaperistamisasetus] tarkoitetun arvopaperistamisen yhteydessä, edellyttäen, että

(a) jos on kyse arvopaperistamista varten perustetuista erillisyhtiöistä, arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö laskee liikkeeseen yksinomaan arvopaperistamisia, jotka täyttävät asetuksen [arvopaperistamisasetus] 7–10 artiklan, 11–13 artiklan ja 6 artiklan vaatimukset;

(b) OTC-johdannaissopimusta käytetään ainoastaan suojautumaan katettua joukkolainaa tai arvopaperistamista koskevalta korko- tai valuuttapoikkeamalta; ja

(c) katettua joukkolainaa tai arvopaperistamista koskevat järjestelyt lieventävät riittävästi vastapuoliluottoriskiä niiden OTC-johdannaissopimusten osalta, joita katettujen joukkolainojen yhteisö on tehnyt katetun joukkolainan yhteydessä tai joita arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö on tehnyt arvopaperistamisen yhteydessä.

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen ja koska on tarpeen ottaa huomioon sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön ehkäiseminen, Euroopan valvontaviranomaiset laativat luonnoksen tekniseksi sääntelystandardiksi, jossa määritetään kriteerit sille, mitkä katettuja joukkolainoja tai arvopaperistamisia koskevat järjestelyt 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla lieventävät riittävästi vastapuoliluottoriskiä.

EAMV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

(3)  Korvataan 11 artiklan 15 kohta seuraavasti:

”15. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan valvontaviranomaiset laativat luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään:

a) riskienhallintamenettelyt, mukaan lukien vakuuksien taso ja tyyppi sekä erottelumenettelyt ja pääoman määrä, joita 3 kohdan noudattaminen edellyttää;

b) menettelyt, joita vastapuolten ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava 6–10 kohdassa tarkoitettuja vapautuksia soveltaessaan;

c) 5–10 kohdassa tarkoitetut sovellettavat perusteet, mukaan lukien erityisesti se, mitä olisi pidettävä käytännöllisenä tai oikeudellisena esteenä vastapuolten väliselle nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle.

Niiden vakuuksien taso ja tyyppi, jotka koskevat OTC-johdannaissopimuksia, joita katettujen joukkolainojen yhteisöt ovat tehneet katetun joukkolainan yhteydessä tai joita arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö (SSPE) on tehnyt asetuksessa [tämä asetus] tarkoitetun arvopaperistamisen yhteydessä ja jotka täyttävät tämän asetuksen 4 artiklan 5 kohdassa asetetut vaatimukset tai asetuksen [arvopaperistamisasetus] 7–10 artiklassa, 11–13 artiklassa ja 6 artiklassa asetetut vaatimukset, on määritettävä ottaen huomioon mahdolliset esteet, joita on kohdattu vakuuksien vaihdossa katettua joukkolainaa tai arvopaperistamista koskevien olemassa olevien vakuusjärjestelyjen osalta. Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit joko asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 tai asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti riippuen siitä, mikä on kyseessä olevan vastapuolen oikeudellinen luonne.”

28 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Tätä asetusta sovelletaan niihin arvopaperistamisiin, joiden arvopaperit on laskettu liikkeeseen [date of entry into force of this Regulation] tai sen jälkeen, jollei 2–6 kohdasta muuta johdu.

2.  Alullepanijat, järjestäjät ja arvopaperistamista varten perustetut erillisyhtiöt saavat käyttää [date of entry into force of this Regulation] liikkeessä olevista arvopaperistamispositoistaan YLS-nimitystä tai nimitystä, jolla suoraan tai välillisesti viitataan kyseisiin termeihin, ainoastaan silloin, kun noudatetaan tämän asetuksen 6 artiklan vaatimuksia.

3.  Kun on kyse arvopaperistamisista, joiden arvopaperit on laskettu liikkeeseen 1 päivänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen mutta ennen ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], ja kun on kyse arvopaperistamisista, joiden arvopaperit on laskettu liikkeeseen ennen 1 päivää tammikuuta 2011 ja joiden osalta on lisätty tai korvattu uusia arvopaperistettavia vastuita 31 päivän joulukuuta 2014 jälkeen, asetuksessa (EU) N:o 575/2013, komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/35 ja komission delegoidussa asetuksessa N:o (EU) 231/2013 säädettyjä asianmukaista huolellisuutta koskevia vaatimuksia sovelletaan edelleen sellaisina kuin niitä sovellettiin [tämän asetuksen voimaantulopäivää edeltävä päivä].

4.  Asetuksen (EU) N:o 2013/575 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa määriteltyjen luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten, direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen vakuutusyritysten, direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 4 kohdassa määriteltyjen jälleenvakuutusyritysten ja direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien on [date of entry into force of this Regulation] liikkeessä olevien arvopaperistamispositioidensa osalta edelleen sovellettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklaa, komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 1, 2 ja 3 lukua sekä 22 artiklaa, komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/35 254 ja 255 artiklaa ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 51 artiklaa, sellaisena kuin niitä sovellettiin [day before date of entry into force of this Regulation].

5.  Siihen asti, kunnes aletaan soveltaa teknisiä sääntelystandardeja, jotka komissio hyväksyy tämän asetuksen 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti, alullepanijoiden, järjestäjien tai alkuperäisen lainanantajan on tämän asetuksen 4 artiklassa asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi sovellettava arvopaperistamisiin, joiden arvopaperit on laskettu liikkeeseen [date of entry into force of this Regulation] tai sen jälkeen, komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 1, 2 ja 3 luvun sekä 22 artiklan säännöksiä.

6.  Siihen asti, kunnes aletaan soveltaa teknisiä sääntelystandardeja, jotka komissio hyväksyy tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden on tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi asetettava komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 3/2015 liitteissä I–VIII mainitut tiedot saataville 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustollaan.

29 artikla

Kertomukset

1.  EAMV julkaisee tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa viimeistään [two years after the date of entry into force of this Regulation] ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein kertomuksen 6–14 artiklassa säädettyjen YLS-vaatimusten täytäntöönpanosta.

2.  Kuultuaan Euroopan valvontaviranomaisia ja Euroopan järjestelmäriskikomiteaa komissio julkaisee viimeistään ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] kertomuksen tämän asetuksen vaikutuksista unionin arvopaperistamismarkkinoihin. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti kaikkia seuraavia seikkoja:

(a)  YLS-arvopaperistamistunnuksen käyttöönoton vaikutukset, myös reaalitalouteen ja erityisesti pk-yritysten luotonsaantiin;

(b)  kyseisten markkinoiden toimivuus;

(c)  vaikutukset rahoituslaitosten keskinäisiin yhteyksiin ja rahoitusalan vakauteen.

2 a.  EPV julkaisee tiiviissä yhteistyössä EAMV:n ja EVLEV:n kanssa vähintään kahden vuoden välein tämän asetuksen voimaantulon jälkeen kertomuksen siitä, miten markkinatoimijat ovat täyttäneet tämän asetuksen vaatimukset ja etenkin riskinsäilyttämisvaatimuksen ja riskin säilyttämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.  EAMV julkaisee tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa viimeistään [three years after entry into force of this Regulation] kertomuksen tämän asetuksen 5 artiklassa säädettyjen läpinäkyvyysvaatimusten toimivuudesta ja unionin arvopaperistamismarkkinoiden läpinäkyvyyden tasosta.

3 a.  EAMV julkaisee tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja EVLEV:n kanssa viimeistään ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] kertomuksen, joka koskee mahdollisuutta perustaa sääntelykehys, joka täydentää tässä asetuksessa perustettua uutta arvopaperistamiskehystä ja jolla luodaan sellaisten pankkien järjestelmä, joilla on rajallinen toimilupa, jotka hoitavat arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden tehtäviä ja joilla on yksinoikeus hankkia omaisuuseriä alullepanijoilta ja myydä saamisia, joiden vakuutena sijoittajille ovat ostetut vastuut. Kertomuksessa tarkastellaan yhteiskuntapolitiikan ja reaalitalouden näkökulmasta yksityiskohtaisesti etuja ja haittoja, kun selvästi määritettyjä yhteisöjä koskee erityinen valvonta- ja maksukyvyttömyysjärjestelmä, joka kattaa alullepanijoiden ja sijoittajien välisen välitystoiminnan verrattuna nykyiseen erittäin heterogeeniseen tilanteeseen.

3 b.  EPV julkaisee tiiviissä yhteistyössä EAMV:n ja EVLEV:n kanssa viimeistään ... [vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] kertomuksen, jossa tarkastellaan mahdollisuutta perustaa yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardoitu synteettisen arvopaperistamisen järjestelmä, joka on rajattu tasetta koskevaan arvopaperistamiseen ja johon kuuluu asianmukaisia pääomavaatimuksia koskevia ehdotuksia tällaista arvopaperistamista varten.

3 c.  Komissio toimittaa 3 b kohdassa tarkoitetun EPV:n kertomuksen perusteella viimeistään [18 months after the date of entry into force of this Regulation] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka koskee sellaisen yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun synteettisen arvopaperistamisen järjestelmän käyttöön ottamista, joka on rajattu tasetta koskevaan arvopaperistamiseen ja johon kuuluu asianmukaisia pääomavaatimuksia koskevia ehdotuksia tällaista arvopaperistamista varten ja liittää siihen tarvittaessa säädösehdotuksia.

30 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa viimeistään [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen toimivuudesta sekä tarvittaessa sen ohella säädösehdotuksen.

Kertomuksessa on käsiteltävä erityisesti 29 artiklan 1–3 c kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa esitettyjä havaintoja.

31 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

LIITE I

Luettelo 5 j artiklassa tarkoitetuista rikkomisista

I  Toiminnan järjestämistä koskeviin vaatimuksiin tai eturistiriitoihin liittyvät rikkomiset:

(a)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 a artiklan 1 kohtaa, koska se ei ole ottanut käyttöön vahvoja päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyjä, joihin sisältyy selkeä organisaatiorakenne, jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti, avoimesti ja johdonmukaisesti, sekä riittävät sisäisen valvonnan menetelmät, mukaan luettuina luotettavat hallinto- ja tilinpitomenetelmät, joilla estetään luottamuksellisten tietojen ilmaiseminen;

(b)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 a artiklan 2 kohtaa, koska se ei ole ylläpitänyt tai käyttänyt tehokkaita kirjallisia organisaatio- ja hallintojärjestelyjä havaitakseen ja käsitelläkseen sen johtoon, työntekijöihin ja heihin määräysvallan tai läheisten sidosten vuoksi suoraan tai epäsuorasti yhteydessä oleviin muihin henkilöihin liittyviä mahdollisia eturistiriitoja;

(c)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 a artiklan 3 kohtaa, koska se ei ole ottanut käyttöön asianmukaisia toimintatapoja ja menettelyjä varmistamaan, että kyseinen arvopaperistamisrekisteri, myös sen johto ja työntekijät, noudattavat kaikkia tämän asetuksen säännöksiä;

(d)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 a artiklan 4 kohtaa, koska se ei ole ylläpitänyt tai käyttänyt asianmukaista organisaatiorakennetta, jolla varmistetaan sen palvelujen tarjoamisen ja toiminnan harjoittamisen jatkuvuus ja säännönmukaisuus;

(e)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 a artiklan 5 kohtaa, koska se ei pidä oheispalveluja operatiivisesti erillään keskitetystä, johdannaisia koskevien tietojen keruu- ja ylläpitotehtävästään;

(f)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 a artiklan 6 kohtaa, koska se ei ole varmistanut, että sen ylin johto ja hallituksen jäsenet ovat riittävän hyvämaineisia ja kokeneita kyseisen arvopaperistamisrekisterin järkevän ja vakaan hoidon varmistamiseksi;

(g)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 a artiklan 7 kohtaa, koska sillä ole objektiivisia, syrjimättömiä ja julkisia vaatimuksia, jotka koskevat palveluntarjoajien ja tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa vahvistetun raportointivelvollisuuden piiriin kuuluvien alullepanijoiden, järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden pääsyä kyseiseen rekisteriin;

(h)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 b artiklan 8 kohtaa, koska se ei ole julkistanut tämän asetuksen mukaisesti tarjottaviin palveluihin liittyviä hintoja ja maksuja, se ei ole päästänyt raportoivia yhteisöjä käyttämään tiettyjä palveluja erikseen tai koska sen veloittamat hinnat ja maksut eivät ole sidoksissa kustannuksiin.

II  Toimintaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät rikkomiset:

(a)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 b artiklan 1 kohtaa, koska se ei ole yksilöinyt toiminnallisen riskin lähteitä tai saattanut näitä riskejä mahdollisimman vähäisiksi kehittämällä asianmukaisia järjestelmiä, tarkastuksia ja menettelyjä;

(b)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 b artiklan 2 kohtaa, koska se ei ole ottanut käyttöön tai pannut täytäntöön asianmukaista liiketoiminnan jatkuvuutta koskevaa toimintapolitiikkaa ja palautumissuunnitelmaa, joiden tavoitteena on varmistaa arvopaperistamisrekisterin toimintojen säilyminen, toiminnan nopea palautuminen ja arvopaperistamisrekisterin velvollisuuksien täyttäminen, tai ylläpitänyt niitä;

(c)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 c artiklan 1 kohtaa, koska se ei ole varmistanut tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastaanotettujen tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä tai suojaamista;

(d)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 c artiklan 2 kohtaa, koska se on käyttänyt tämän asetuksen nojalla saamiaan tietoja kaupallisiin tarkoituksiin ilman, että asianomaiset vastapuolet ovat antaneet suostumuksensa;

(e)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 c artiklan 3 kohtaa, koska se ei ole rekisteröinyt viipymättä 5 artiklan mukaisesti vastaanotettuja tietoja tai säilyttänyt niitä vähintään kymmenen vuoden ajan asianomaisten sopimusten päättymisen jälkeen, tai koska se ei ole käyttänyt nopeita ja tehokkaita rekisteröintimenettelyjä rekisteritietoja koskevien muutosten dokumentoimiseksi;

(f)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 c artiklan 5 kohtaa, koska se ei ole tarjonnut sopimuspuolille pääsyä kyseistä sopimusta koskeviin tietoihin ja mahdollisuutta oikaista niitä viipymättä;

(h)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 22 c artiklan 6 kohtaa, koska se ei ole toteuttanut kaikkia kohtuullisia toimia estääkseen järjestelmiinsä sisältyvien tietojen väärinkäytön.

III  Avoimuuteen ja tietojen saatavuuteen liittyvät rikkomiset:

(a)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 5 d artiklan 1 kohtaa, koska se ei ole julkaissut säännöllisesti ja helposti saavutettavissa olevalla tavalla sille ilmoitettuja yhdistettyjä tietoja;

(b)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 5 d artiklan 2 kohtaa, koska se ei ole tarjonnut 5 d artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille tahoille suoraa ja välitöntä mahdollisuutta tutustua 5 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.

IV  Valvontatoiminnan esteisiin liittyvät rikkomiset:

(a)  arvopaperistamisrekisteri rikkoo 5 f artiklan 1 kohtaa, koska se toimittaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vastauksena arvopaperimarkkinaviranomaisen 5 f artiklan 2 kohdan mukaiseen tiedonsaantipyyntöön tai vastauksena arvopaperimarkkinaviranomaisen 5 f artiklan 3 kohdan mukaiseen tietojen pyytämistä koskevaan päätökseen;

(b)  arvopaperistamisrekisteri antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia vastauksia 5 g artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla esitettyihin kysymyksiin;

(c)  arvopaperistamisrekisteri ei toimi määräajassa arvopaperimarkkinaviranomaisen 5 q artiklan nojalla päättämän valvontatoimenpiteen mukaisesti;

(d)  arvopaperistamisrekisteri ei viipymättä ilmoita arvopaperimarkkinaviranomaiselle rekisteröinnin edellytyksissä tapahtuvista olennaisista muutoksista.

LIITE II

Luettelo raskauttaviin ja lieventäviin tekijöihin liittyvistä kertoimista 22 j artiklan 3 kohdan soveltamista varten

Seuraavia kertoimia sovelletaan kumulatiivisesti tämän asetuksen 5 j artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin perusmääriin:

I  Raskauttaviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet:

(a)  jos rikkominen on ollut toistuvaa, kultakin toistolta sovelletaan lisäkerrointa 1,1;

(b)  jos rikkominen on kestänyt yli kuukauden, sovelletaan kerrointa 1,5;

(c)  jos rikkominen on paljastanut arvopaperistamisrekisterin organisaatiossa järjestelmään liittyviä heikkouksia, erityisesti sen menettelyissä, hallintojärjestelmissä tai sisäisessä valvonnassa, sovelletaan kerrointa 2,2;

(d)  jos rikkomisella on haitallinen vaikutus sen ylläpitämien tietojen laatuun, sovelletaan kerrointa 1,5;

(e)  jos rikkominen on tapahtunut tahallisesti, sovelletaan kerrointa 2;

(f)  jos rikkomisen havaitsemisen jälkeen ei ole toteutettu korjaavia toimia, sovelletaan kerrointa 1,7;

(g)  jos arvopaperistamisrekisterin ylin johto ei ole tehnyt yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tämän tehdessä tutkimuksiaan, sovelletaan kerrointa 1,5.

II  Lieventäviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet:

(a)  jos rikkominen on kestänyt alle 24 tuntia, sovelletaan kerrointa 0,9;

(b)  jos arvopaperistamisrekisterin ylin johto voi osoittaa toteuttaneensa kaikki tarvittavat toimenpiteet rikkomisen estämiseksi, sovelletaan kerrointa 0,7;

(c)  jos arvopaperistamisrekisteri on ilmoittanut rikkomisesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ripeästi, tehokkaasti ja täydellisesti, sovelletaan kerrointa 0,4;

(d)  jos arvopaperistamisrekisteri on toteuttanut vapaaehtoisesti toimenpiteitä varmistaakseen, ettei vastaavaa rikkomista voi enää tapahtua, sovelletaan kerrointa 0,6.

 • [1]  EUVL C 82, 3.3.2016, s. 1.
 • [2]  EUVL C 219, 17.6.2016, s. 2.
 • [3] *   Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
 • [4]   EUVL C 82, 3.3.2016, s. 1.
 • [5]   EUVL C 219, 17.6.2016, s. 2.
 • [6]   Komission delegoitu asetus, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).
 • [7]   Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).
 • [8]   Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 263).
 • [9]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
 • [10]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1).
 • [11]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64).
 • [12]   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONSFROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in the preparation of the report:

At the first stakeholders meeting on 25 January 2016:

Entity and/or person

AFME, Richard Hopkin

AIMA, Jane Moran

APG, Johan Banard

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov

Blackrock, Carey Evans

Deutsche Bank, Stephanie Schneider

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke

European Banking Federation, Enrique Velazquez

Financing and Leasing Association, Edward Simpson

French Banking Federation, Antoine Garnier

HSBC, Constance Usherwood

ING, Johanneke Weitjens

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti

Lease Europe, Ingrid Vermeersch

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart

NN Investment Partners, Emanuel van Praag

PGGM, Michel De Jonge

Prime Collateralised Securities, Ian Bell

At the second stakeholders meeting on 21 June 2016:

Entity and/or person

AFME, Richard Hopkin

AIMA, Jane Moran

AmCham, Cameron Morrisy

APG, Johan Banard

Association of British Insurers, Julie Shah

Association of Danish Mortgage Banks, Jens Valdemar Krenchel

Association of German Banks, Kolja Gabriel

Autorité des Marchés Financiers, Veronique Cerneau

AXA Group, Emmanuelle Nasse-Bridier

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov

Banking & Payments Federation Ireland, Niamh O'Donnellan

Blackrock, Carey Evans

BMW, Maurus Unsoeld

British Banking Association, Ashley Dorrington

CreditUtility, Casey Campbell & Tamar Joulia-Paris

CREFC Europe, Peter Cosmetatos

Dutch Securitisation Association, Rob Koning

EuroABS, Ben Bates

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke

European Banking Federation, Enrique Velazquez

European Financial Services Round Table, Rémi Haumonté

European Fund and Asset Management Association, Vincent Dessard

European Investment Fund, George Passaris

Finance Watch, Frederic Hache

Financing and Leasing Association, Edward Simpson

Fleishman Hillard, Chiara Sandon

Ford Credit Europe, Eugene Scales

French Asset Management Association, Maria Goncalves

French Banking Federation, Antoine Garnier

HSBC, Constance Usherwood

ING, Johanneke Weitjens

Insurance Europe, Alois Thiant

International Capital Market Association, Patrik Karlsson

Italian banking association, Emanuela Farris

KfW Bankengruppe, Helmut von Glasenapp

Lease Europe, Ingrid Vermeersch

Loan Market Association, Nicholas Voisey

McGraw Hill Financial, David Henry Doyle

Moody’s Investors Service, Winifred Alexander-Tate

NN Investment Partners, Emanuel van Praag

PGGM, Michel De Jonge

Prime Collateralised Securities, Ian Bell

Prudential M&G, Branimira Radoslavova

Société Générale, Hugues Saillard

Standard Life Investment, Anne Schneider

The Investment Association, Pamela Gachara

TwentyFour Asset Management, Rob Ford

Verband der Automobilindustrie, Ralf Diemer

Webers Handwick, Katie LaZelle

Other persons, who were not present at one of the two stakeholders meetings:

Entity and/or person

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Reinhard Kudiß

CEPS, Karel Lannoo

CFA Institute, Josina Kamerling

De Argumentenfabriek, Robin Fransman

Deutsche Bank, Stephanie Schneider

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Susanne Lechner

Deutsches Aktieninstitut e.V., Norbert Kuhn

EURONEXT, Daphne van der Stam

European Central Bank, Vítor Constâncio

European Court of Auditors, Baudilio Tomé Muguruza

European Investment Bank, Susanne Fuhrmann

ESMA, Steven Maijoor

FESSUD, Marie Lepretre

Financial Conduct Authority, Nicholas Herbert-Young

French Association of Specialised Finance Companies, Louis-Marie Durand

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti

Investment Association, Pamela Gachara

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart

Rabobank, Bas Brouwers

Santander, Andrew Scourse

Scope Ratings AG, Torsten Hinrichs

U.S. Treasury Representative, Lawrence Norton

University of Amsterdam, Ewald Engelen

University of the West of England, Daniela Gabor

VNO-NCW, Winand Quaedvlieg

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Yhteiset säännöt arvopaperistamiselle ja eurooppalaisten puitteiden luominen yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle

Viiteasiakirjat

COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.9.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.10.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

13.10.2015

IMCO

10.11.2015

JURI

13.10.2015

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Paul Tang

26.11.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.5.2016

13.6.2016

21.6.2016

11.10.2016

Hyväksytty (pvä)

8.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

David Coburn, Fabio De Masi, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Joly, Siegfried Mureşan, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Salvatore Cicu, Jan Huitema, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Jens Nilsson

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.12.2016