Процедура : 2015/2327(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0389/2016

Внесени текстове :

A8-0389/2016

Разисквания :

PV 01/02/2017 - 20
CRE 01/02/2017 - 20

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.7
CRE 02/02/2017 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0018

ДОКЛАД     
PDF 896kWORD 117k
20.12.2016
PE 587.695v03-00 A8-0389/2016

относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО

(2015/2327(INI))

Комисия по култура и образование

Докладчик по становище: Милан Звер

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ - ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯТА
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ - ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

Процедура и източници

През септември 2015 г. докладчикът беше натоварен със задачата да подготви доклад за прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(1). Оттогава насам докладчикът събра голямо количество информация, получена от различни източници.

По-специално, той получи ценна информация от проучването „Еразъм+: децентрализирано изпълнение – първи опит“, поръчано от Тематичен отдел Б на Европейския парламент и реализирано от Асоциацията за академично сътрудничество (АКС)(2). Този задълбочен анализ се основава на изследвания, проведени в периода между април и юни 2016 г. Той се състои от онлайн проучване, базирано на въпросник, адресиран до всички национални агенции по Еразъм+, и от интервюта с представители на 10 от националните агенции, насочени към идентифициране на първия опит от децентрализираните дейности по програма Еразъм+.

Освен това Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания (EPRS) извърши оценка на прилагането на европейско равнище, като предостави вътрешен анализ на основните елементи от прилагането на програмата, включително в сектора на спорта(3). Към оценката са приложени две научни статии. Първата научни статия представя заключения относно изпълнението на ключово действие 1 (КД 1) – Мобилност с учебна цел на граждани в областта на образованието, обучението и младежта. Втората е насочена към ключово действие 2 (КД 2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в областта на образованието, обучението и младежта.

С цел да събере допълнителна информация относно изпълнението на програмата, докладчикът също беше в постоянен контакт с голям брой заинтересовани страни от всички сектори на програмата. Той се срещна с представители на Генерална дирекция на Комисията „Образование и култура“ и на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

На 23 септември 2016 г. докладчикът присъства на диалог със заинтересованите страни в Любляна, организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в Словения. На тази среща докладчикът обсъди с члена на Комисията Наврачич и със заинтересовани лица от национално, регионално и местно равнище настоящото положение в процеса на изпълнение и възможните по-нататъшни подобрения на програмата.

И накрая при изготвянето на настоящия доклад докладчикът също се запозна с ключови документи на Комисията, най-вече с годишните работни програми за изпълнение на Еразъм+ за годините 2014(4), 2015(5) и 2016(6) и с първата оценка от страна на Комисията в нейния годишен доклад за програмата Еразъм+ за 2014 г(7).

Въпреки всички усилия по отношение на събирането на информация, докладчикът е наясно с факта, че след по-малко от три години от изпълнението на програмата пълноправна количествена и качествена оценка на Еразъм+ не може да бъде направена. За да се направи оценка на крайното въздействие на Еразъм+, е необходима повече информация, която да бъде събрана през останалата част от програмния период.

Поради това с настоящия доклад за изпълнението докладчикът възнамерява да направи преглед на изпълнението на програмата през първите две и половина години от нейното съществуване. В него се илюстрират възможностите и основните предизвикателства и се правят предложения за подобряване през останалите четири и половина години. Заключенията и препоръките следва да бъдат включени в междинния доклад за оценка на програмата, който Европейската комисия трябва да представи в края на 2017 г. В доклада също така се представят някои идеи, които биха могли да бъдат от значение за преговорите за следващия програмен период.

Произход и структура на програмата

Еразъм+, която стартира през 2014 г., се основава на дълго историческо развитие на програмите на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта. След стартирането на няколко различни програми през 80-те години, рационализирането на програмите в областта на образованието и обучението започна със създаването на „Сократ“ (за образование) и „Леонардо да Винчи“ (за професионално образование и обучение) през 90-те години. Програмата за учение през целия живот (2007 – 2013 г.) обедини съществуващите програми за подпомагане по схемата „Сократ“ и програмата „Леонардо да Винчи“. Създаването на Еразъм+ доведе до най-голямата промяна с включването на всички програми за образованието, обучението и младежта под една шапка (т.нар. интегриран подход). Спортният сектор беше добавен за първи път в програмата като нов елемент за подкрепа.

По силата на новия интегриран подход Еразъм+ е организирана в три ключови действия (КД): 1) Мобилност с учебна цел на граждани, 2) Сътрудничество за иновации и добри практики и 3) Подкрепа за реформа в политиката. Главата „Образование и обучение“ и главата „Младеж“ посочват ясно определени цели и съответни дейности на ключовите действия. Спортният сектор се разглежда в трета глава и не е организиран в рамките на ключови действия.

Основни изводи и препоръки

Много от гражданите на ЕС ценят Еразъм+ като основен инструмент в подкрепа на дейности в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и го възприемат като успех на европейската интеграция. Общото заключение е, че програмата предлага разнообразие от нови възможности за потенциалните участници в нея. Целите на програмата се считат за тясно свързани с актуалните политики в съответните области.

По отношение на осведомеността на обществеността за програмата, заключението е двустранно. От една страна интеграцията на различните програми в рамките на една-единствена програма подобри осведомеността относно подкрепата от ЕС, което доведе и до по-голямо обществено и политическо внимание. От друга страна някои заинтересовани страни критикуват, че поради цялостната сложност на програмата в момента липсва видимост за различните сектори.

Целта за опростяване беше постигната до голяма степен с въвеждането на няколко нови мерки, като например предоставянето на цифрови решения за процеса на кандидатстване и за управлението на проекти. Много от заинтересованите страни също оценяват въвеждането на системата за единични разходи, която води до опростяване на финансовото управление на програмата.

И все пак без съмнение първите две и половина години на изпълнение бяха трудни и изпълнени с предизвикателства. Същевременно Комисията подобри мерките за изпълнение и отново е на прав път. Но все още много трябва да се направи, за да се превърне програмата в действителен пример за успех. Например, докладчикът забеляза, че равнището на удовлетвореност се различава в различните сектори на програмата и в рамките на различните ключови действия.

Докладчикът счита, че е важно да се подчертаят по-специално следните централни изводи и препоръки:

Междусекторно сътрудничество

Обединяването на формалното, неформалното и самостоятелното учене в една обща програма беше въведено с цел „да създаде полезни взаимодействия и да насърчи междусекторното сътрудничество на различните сектори в областта на образованието, обучението и младежта“(8). Според 2/3 от националните агенции повишеният потенциал за междусекторно сътрудничество е един от най-важните положителни елементи на Еразъм+. Въпреки това в действителност междусекторно сътрудничество не съществува. Ето защо докладчикът призовава Комисията да използва изцяло потенциала за стимулиране и насърчаване на междусекторното сътрудничество. Освен това смисълът на термина „междусекторно сътрудничество“ не изглежда ясен. Така например, той се използва за обозначаване на сътрудничеството между кандидатите и бенефициентите от различни сектори, за сътрудничеството между секторите, управлявани от една национална агенция или дори за сътрудничеството между националните агенции с различни портфейли. Ето защо докладчикът предлага ясна дефиниция на междусекторните проекти за следващия програмен период.

Бюджет

В сравнение с предишното поколение програми общият бюджет на програмата беше увеличен значително. Разпределението на 40% повече бюджетни средства за програмата показва високата политическа и икономическа стойност на Еразъм+. При все това увеличението ще влезе в сила едва от 2017 г. нататък. Като следствие от ограниченото увеличение на бюджета за периода 2014 – 2016 г. някои части от програмата имат доста нисък процент на успеваемост. Дори по-лошо, голям брой качествени проекти трябваше да бъдат отхвърлени и очакванията на много от кандидатите не бяха удовлетворени. Въпреки това докладчикът счита, че годишното увеличение на бюджета през останалите четири години на програмата ще доведе до все по-голямо равнище на успех и по-голяма удовлетвореност сред кандидатите. Докладчикът приветства намерението на Комисията да отпусне допълнително 200 млн. евро към програмата за останалата част от програмния период, както е обявено в съобщението на Комисията относно междинния преглед/междинно преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г.(9)

Гледайки напред – едно допълнително увеличаване на бюджета за следващия програмен период е неизбежно за трайния успех на програмата. И накрая, но не на последно място, настоящото равнище на бюджетни кредити за поети задължения от почти 100% за всички действия по време на програмата показва дисбаланс между търсенето и предлагането, който трябва да бъде преодолян чрез по-нататъшно увеличение на бюджета, за да продължи успехът на програмата.

Утвърдени наименования

Дългогодишните програми с утвърдени наименования „Коменски“, „Еразъм“, „Еразмус Мундус“, „Леонардо да Винчи“, „Грюндвиг“ и „Младежта в действие“ винаги са били важни за насърчаване на различните сектори. Парламентът винаги е подкрепял тяхното използване, за да се дадат на заинтересованите страни и на бенефициентите ясни насоки в програмата. Утвърдените наименования гарантират по-добро разпознаване и избягване на объркване, особено за бенефициентите, които са участвали в предшестващата програма. За да се запази и укрепи идентичността на отделните сектори, те трябва да се използват по-активно от всички заинтересовани страни.

Опростяване и лесно използване

Редицата мерки, които бяха въведени с цел да се опрости прилагането на програмата, все още не са довели до очакваните практически последици за заинтересованите страни. Въпреки че опростяването е основната черта на програмата, много заинтересовани страни описват Наръчника за програмата както твърде сложен, твърде дълъг и не специфичен за секторите. Липсата на яснота и неравномерното разпределение на подробностите не го правят лесен за използване. Въпреки че повишената цифровизацията на процедурата за кандидатстване и управление е много добре дошла, използването на новите инструменти на информационните технологии доведе до някои проблеми. Според националните агенции те са твърде нестабилни, прекалено времеемки и неудобни за използване както за националните агенции така и за бенефициентите. Докладчикът приветства плана за действие в областта на информационните технологии, представен от Комисията, който има за цел преодоляване на тези оперативни трудности. В доклада си той призовава за по-нататъшно подобряване на съответните ИТ инструменти и настоятелно призовава Комисията да се съсредоточи върху тяхното подобрение вместо върху разработването на нови инструменти. Според заинтересованите страни въвеждането на системата за единични разходи облекчава административната тежест за финансовото управление на проектите. Въпреки това системата за изчисление изглежда несправедлива, особено за бенефициенти от отдалечени райони. Комисията вече реагира с корекции на системата. Все пак равнището на подкрепа се възприема като нереалистично, тъй като се твърди, че то не отговаря на реално направените разходи. Докладчикът счита, че е необходимо допълнително увеличение на равнището на единичните разходи, за да се осигури достатъчна финансова подкрепа за участниците в проектите.

Малки организации

Много от заинтересованите страни съобщават своите опасения, че Еразъм+ се превръща в програма за големи институции и големи проекти за развитие. Малките организации искат да провеждат основно малки проекти за сътрудничество. Но административната тежест прави това много трудно. Малките организации не разполагат с необходимите финансови и организационни възможности да се конкурират успешно с големи организации. Комисията реагира на тази критика чрез въвеждане на промени в годишната работна програма за 2016 г. По-конкретно в ключово действие 2 бяха предвидени два типа стратегически партньорства: стратегически партньорства, насочени към прилагане на новаторски практики в областта на образованието, обучението и младежта, и стратегически партньорства с оглед на установяването на обмен на добри практики. В областта на спорта беше разработена концепцията за партньорства за сътрудничество от по-малък мащаб. Докладчикът е убеден, че тези промени са първата стъпка, за да се увеличат шансовете на малките организации да участват в проекти за сътрудничество. Но той призовава Комисията да направи по-нататъшни подобрения, за да се интегрират повече малки организации в дейностите по програмата.

Допълнителна хармонизация и допълнителни промени

И накрая, но не на последно място, докладчикът би искал да подчертае мнението си за въздържане от допълнителна хармонизация в следващия програмен период. Постиженията на програмата трябва да бъдат запазени и консолидирани. Допълнителни подобрения трябва да се направят, когато е необходимо, като се запазва въведената структура на програмата. В тази връзка докладчикът призовава Комисията да поддържа отделните глави за образование и обучение, за младежта и за спорта с отделни бюджети. Тяхното специфично естество трябва да бъде взето предвид при определянето на техните цели и конкретните дейности по тях.

(1)

ОВ C 347, 20.2.2013 г., стр. 50.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585877/IPOL_STU(2016)585877_EN.pdf.

(3)

Програмата Еразъм+ (Регламент на ЕС № 1288/2013): оценка за прилагането на европейско равнище, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581414/EPRS_STU(2016)581414_EN.pdf.

(4)

Годишна работна програма за 2014 г. за изпълнението на програма „Еразъм+“ – международно измерение на висшето образование, C(2014)5455 от 5 август 2014 г.,http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c-2014-5455_en.pdf [на английски език – б.пр.].

(5)

Годишна работна програма за 2015 г. за изпълнението на програма „Еразъм+“ – програма на Съюза за образованието, обучението, младежта и спорта, C(2014)6856 от 30 август 2014 г., http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c_2014_6856_en.pdf[на английски език – б.пр.].

(6)

Годишна работна програма за 2016 г. за изпълнението на програма „Еразъм+“ – международно измерение на висшето образование, C(2015)6151 от 14 септември 2015 г., http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c-2015-6151.pdf.[на английски език – б.пр.].

(7)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/statistics/erasmus-plus-annual-report_en.pdf.

(8)

Съображение 10 от Регламент 1288/2013.

(9)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Междинен преглед/междинно преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“, COM (2016)0603 от 14.9.2016 г.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО

(2015/2327(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 14 от нея,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(1),

–  като взе предвид Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за учене през целия живот(2),

–  като взе предвид резолюцията на Съвета от 27 ноември 2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010 – 2018 г.)(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 ноември 2010 г. относно образование за устойчиво развитие,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 януари 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“ (COM(2011)0012),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Младежта в движение“ – рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „В подкрепа на растежа и създаването на работни места – програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа“ (COM(2011)0567),

–  като взе предвид резолюцията на Съвета от 28 ноември 2011 г. относно обновената европейска програма за учене за възрастни (2011/C 372/01)(6),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 и 29 ноември 2011 г. относно критерий за мобилността с учебна цел(7),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(8),

–  като взе предвид Съвместния доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), озаглавен „Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа“(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2013 г. относно преосмислянето на образованието(10),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно ефективната подготовка на преподавателите,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно осигуряване на качество в подкрепа на образованието и обучението,

–  като взе предвид Декларацията относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация (Декларация от Париж), приета на неофициалната среща на министрите на образованието на Европейския съюз от 17 март 2015 г. в Париж,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение(11),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2015 г., озаглавено „Проект на съвместен доклад на Съвета и Комисията за 2015 г. относно изпълнението на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010 – 2018)“ (COM(2015)0429),

–  като взе предвид съвместния доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), озаглавен „Нови приоритети на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението“ (COM(2015)0408),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на началното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и компетентностите в областта на цифровите технологии(12),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаването на успеваемостта в училище(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно обучението за Европейския съюз в училище(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение(15),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 30 май 2016 г. относно развиване на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 30 май 2016 г. относно ролята на младежкия сектор в рамките на интегриран и междусекторен подход за предотвратяване и борба с водещата до насилие радикализация сред младите хора,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения“ (COM(2016)0381),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2016 г. относно проследяването на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението („Образование и обучение 2020 г.“)(16),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник, както и член 1, параграф 1, буква д) и Приложение 3 от Приложение XVII към Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по бюджети и на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0389/2016),

A.  като има предвид, че програма Еразъм+ е една от най-успешните програми на Съюза и основен инструмент за подкрепа на дейностите в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и че има за цел да се подобрят перспективите за кариера и да се създадат социални връзки между участниците; в периода 2014 – 2020 г. програмата дава възможност на над четири милиона европейци за образование, обучение и доброволчество в друга държава;

Б.  като има предвид, че Комисията показа гъвкавост и предприе иновативни стъпки за справяне с новите предизвикателства, като например представяне на предложение за бежанците, както и за насърчаване на гражданските ценности в рамките на стимулите, които предлага програма Еразъм+ за постигане на по-активен междукултурен диалог с широко участие;

В.  като има предвид, че голямото образователно, обществено, политическо и икономическо значение на програмата е отразено с увеличението на бюджета от 40% за периода на програмата, и с равнището на поети задължения в рамките на бюджета, което достигна почти 100% поради големия брой заявления;

Г.  като има предвид, че все още не са на разположение всички необходими данни за пълен количествен и качествен анализ на изпълнението и като има предвид, че поради това е твърде рано да се проведе качествена оценка на въздействието на програмата;

Д.  като има предвид, че резултатите от проучването на въздействието на програма Еразъм от 2014 г.(17) показват, че за хората, които са следвали или са се обучавали в чужбина, вероятността да си намерят работа е два пъти по-голяма в сравнение с останалите, които нямат подобен опит; като има предвид, че 85% от студентите по програма Еразъм учат или се обучават в чужбина, за да повишат пригодността си за заетост в чужбина и че равнището на безработица при хората, които са учили или са се обучавали в чужбина, е с 23% по-ниско пет години след дипломирането им; като има предвид, че проучването на въздействието на програма Еразъм показва също, че 64% от работодателите считат, че международният опит е важен при наемането на персонал (в сравнение със само 37% през 2006 г.) и че на завършилите висше образование, които разполагат с международен опит, се възлага по-голяма професионална отговорност; като има предвид, че един от трима стажанти по програма Еразъм получават предложение за работа в предприятието, в което са осъществили своя стаж и че почти 1 от 10 стажанти по програма Еразъм, които са осъществили учебни стажове, са основали свое собствено предприятие, а трима от всеки четирима планират или могат да си представят подобно действие;

Основни заключения

1.  изтъква, че Еразъм+ е водеща програма за мобилност, образование и обучение, на която е разпределено бюджетно увеличение от 40% в сравнение с 2007 – 2013 г., предвид положителните резултати и голямото търсене;

2.  отбелязва, че мнозинството от националните агенции очаква целите на програма Еразъм+ в областта на образованието, обучението и младежта да бъдат постигнати;

3.  счита, че програма Еразъм+ играе жизненоважна роля за укрепване на европейската идентичност и интеграция, солидарността, приобщаващия и устойчив растеж, качествената заетост, конкурентоспособността, социалното сближаване и младежката трудова мобилност с това, че дава положителен принос към подобряването на европейските системи за образование и обучение, ученето през целия живот, активното европейско гражданство и по-добрите перспективи за заетост, като предоставя на европейците възможност да придобият трансверсални и преносими комбинации от лични и професионални умения и компетенции чрез образование, обучения, професионален опит в чужбина и доброволческа дейност и предлага на отделния човек възможността да живее по-независимо, да се адаптира по-лесно и да постигне личностно развитие;

4.  подчертава, че макар общата програма да е по-популярна от своя предшественик, все още липсва видимост за различните секторни програми; припомня в този контекст, че при изпълнението на програмата трябва да се вземат предвид специфичните характеристики и особености на различните сектори;

5.  подчертава, че следва да бъдат въведени отново специфични за сектора формати като работните семинари по програма Грюндвиг и националните младежки инициативи, отворени за неформални групи, и че следва да се улесни достъпът до транснационалните младежки инициативи; предлага въздействието на програмата да бъде увеличено максимално чрез нови допустими действия, например чрез въвеждане на широкомащабни младежки обмени въз основа на структурата на широкомащабната Европейска доброволческа служба (ЕДС) в рамките на ключово действие 1 (КД 1);

6.  подчертава, че главата за младежта на програмата е главата, която е най-повлияна от нарастващия интерес към програма Еразъм+ от страна на европейските граждани; отбелязва, че понастоящем 36% от всички подадени заявления по програма Еразъм+ са в областта на младежта, като се отбелязва увеличение на подадените заявления с 60% между 2014 и 2016 г.;

7.  признава значението на структурирания диалог на ЕС за младежта – отворен за широко участие процес, който дава възможност на младите хора и на младежките организации да бъдат ангажирани в създаването на политиката на ЕС в областта на младежта и да оказват влияние върху нея, и приветства предоставената от програмата подкрепа за този процес чрез подкрепата на националните работни групи и на проектите по КД 3 „Структуриран диалог“; отбелязва, че Европейската доброволческа служба е формат за интензивно учене и опит за младите хора и че се нуждае от висококачествена рамкова уредба; подчертава, че достъпът до програма Еразъм+ следва да продължава да бъде запазен предимно за участниците от гражданското общество;

8.  признава, че според сведения от заинтересованите страни на всички равнища, първите две и половина години от изпълнението на програмата са били трудни и изпълнени с предизвикателства, междувременно са направени подобрения, но въпреки това въведеното опростяване чрез универсален подход за всички в много случаи е оказало неблагоприятно въздействие; счита, че наличието на по-малко бюрократични пречки би довело до по-мащабна и по-достъпна програма; във връзка с това призовава за полагане на допълнителни усилия за намаляване на бюрокрацията в рамките на цикъла на проекта и разходите да се определят по подходящ начин и в съответствие с бюджета или вида на проекта; същевременно насърчава Комисията да засили диалога със социалните партньори, местните органи и гражданското общество, за да се гарантира възможно най-широк достъп до програмата; изразява съжаление, че поради високата степен на административна тежест финансирането по програма Еразъм+ може да е недостъпно за по-малките организации; счита, че бюрокрацията и изискванията за докладване следва да бъдат опростени;

9.  изразява съжаление, че Комисията не предоставя никакви данни относно качеството на успешните проекти; подчертава, че анализирането на качеството на всеки проект и прозрачното представяне на резултатите са очевидна стъпка, която Комисията следва да предприеме, като това може да допринесе за повишаване на процента на успеваемост на проектните предложения;

10.  подчертава, че целта за по-просто, по-лесно използване и по-гъвкаво прилагане все още не е постигната; в този контекст изразява съжаление поради продължаващата липса на яснота, неравномерното разпределение на подробностите в Наръчника за програмата, както и твърде сложните формуляри за кандидатстване, които поставят по-малките, неопитни и непрофесионални кандидати в много неблагоприятно положение; подчертава необходимостта от внасяне на подобрения в програмата, така че да стане по-лесна за използване, като се вземе под внимание значението на разграничаването сред различните сектори и групи бенефициенти; изразява съжаление, че твърде дългите срокове за плащане по програма Еразъм+ оказват влияние върху възможностите на по-малките организации да кандидатстват за финансиране;

11.  призовава Комисията да опрости значително процеса за кандидатстване и да преобрази Наръчника за програмата като го направи по-лесен за използване и секторно ориентиран чрез сливане на цялата съответна информация за всеки сектор от програмата в една глава и да публикува формулярите за кандидатстване на всички официални езици едновременно с Наръчника и достатъчно по-рано от крайния срок за кандидатстване, а също и да предостави ясна информация относно всички документи, необходими на всеки етап; призовава за изясняване и опростяване на финансовата част в електронния формуляр; подчертава, че за оценяването на кандидатурите е необходима координирана и последователна оценка, подкрепена от независими експерти;

12.  подчертава значението на ясните учебни резултати и на конкретните длъжностни характеристики за придобития трудов опит в чужбина по програма Еразъм+ за студентите, стажантите и обучаващите се работници в сферата на професионалното образование и обучение; подчертава, че подготовката на кандидатите преди придобиването на международния им опит е неразделна част от дейността и трябва да включва професионално ориентиране и езикови курсове, както и обучения по социална и културна интеграция, включително междукултурно общуване, които да подкрепят участието на хората в обществото и да подобряват условията им на работа и живот; като се има предвид значението на многоезичието за повишаване на пригодността за заетост на младите хора, счита, че следва да бъдат положени повече усилия с цел насърчаване и подпомагане на многоезичието в рамките на програма Еразъм+; приветства факта, че ще бъдат повишени чуждоезиковите умения на участниците в проекти по програма Еразъм+, включително по съседни езици, което може да повиши мобилността и пригодността за заетост на трансграничния пазар на труда; счита, че езиковите курсове за новите участници в програми за мобилност биха могли да се предлагат в сътрудничество с образователните институции и приемащите предприятия и да бъдат адаптирани спрямо тяхната област на образование или стаж;

13.  припомня, че въпреки значителното общо увеличение на бюджета за програмата, за първата половина на програмния период е предвидено само ограничено увеличение в МФР, което за съжаление доведе до отхвърляне на много висококачествени проекти, а оттам и до нисък процент на успех и високо равнище на недоволство сред кандидатите;

14.  приветства увеличаването на наличните средства за програма Еразъм+ за 2017 г. с почти 300 милиона евро в сравнение с 2016 г.; подчертава също необходимостта от използването на тези средства отчасти за подобряване на слабите страни на програмата и в по-голяма степен за повишаване на броя на успешните качествени проекти;

15.  признава, че инвестициите от бюджета на ЕС в рамките на Еразъм+ значително допринасят за подобряване на уменията, на възможностите за заетост, както и за по-нисък риск от дългосрочна безработица за младите европейци, активно гражданско участие и социално приобщаване на младите хора;

16.  счита, че увеличението от 12,7% в общия бюджет през 2017 г. в сравнение с 2016 г. и по-нататъшното годишно увеличение през оставащите години от програмата ще доведе до по-висок процент на успеваемост и по-голяма удовлетвореност на кандидатите; очаква прилагането на намерението на Комисията да отпусне допълнителни 200 милиона евро за оставащия програмен период, въпреки че е необходимо дори по-голямо увеличение на бюджета, да обхване търсенето в недостатъчно финансираните сектори, което е по-голямо от наличните средства; отбелязва, че 48% от националните агенции (НА) докладват, че действията по програмата са с недостатъчен бюджет;

17.  насърчава Комисията да анализира ключовите дейности и сектори на програмата, които са недостатъчно финансирани – като например стратегическите партньорства по КД 2, образованието за възрастни, младежта, училищното образование, професионалното образование и обучение(ПОО) и висшето образование – и лицата, които биха имали най-голяма полза от бюджетното увеличение; подчертава необходимостта от поддържане на постоянен мониторинг на програмата с оглед определянето на такива области и сектори, за да се предприемат коригиращи мерки възможно най-скоро; подчертава необходимостта от осигуряване на финансиране за мобилност, като се обръща специално внимание на подобряването на мобилността на недостатъчно представените групи; подчертава, че поради специфичните секторни нужди са необходими специални бюджетни линии за различните сектори, отбелязва, че бюджетът трябва да се използва изключително за целите на програмата;

18.  подчертава, че виртуалните средства са един от начините за подкрепа на разпространението и прилагането на резултатите, но че личните контакти и присъствените дейности на участниците играят много важна роля за успеха на проекта и на цялостната програма; във връзка с това счита, че кампаниите за повишаване на осведомеността в държавите членки следва да включват семинари и дейности, при които се осъществява лична среща с потенциалните участници;

19.  подчертава също, че силен компонент за всички участници в програма Еразъм+ е развитието на техните езикови умения; поради това приветства инструментите за онлайн езиково обучение, предлагани от Комисията, но изтъква, че трябва да се въведе придружаваща (национална, регионална, местна) рамкова уредба, която да направи успешна мобилността, по-специално за учениците в прогимназията и учениците в професионалните училища, както и за персонала, което да помогне за тяхното интегриране в различните среди;

20.  изтъква, че понастоящем едва 1% от младите хора, участващи в схеми за свързано с работата професионално обучение, към които спадат и чираците, участват в схеми за мобилност по време на обучението си; изтъква, че е съществено да се създадат условия за по-голяма мобилност на обучаващите се работници в ЕС, за да им се дадат същите възможности, като тези на студентите във висшето образование, и по този начин да се постигнат целите за борба с безработицата, по-специално сред младите хора;

21.  подчертава значението на самостоятелното и неформалното образование, младежките работници, участието в спортни и доброволни дейности в програма Еразъм+ като начин за стимулиране на развитието на гражданските, социалните и междукултурните компетенции, за насърчаване на социалното приобщаване и активното гражданство на младите хора и за оказване на принос за развитието на техния човешки и социален капитал;

22.  подчертава, че по-рано програмите Еразъм и Леонардо бяха насочени основно към млади хора с по-високи равнища на умения и с по-добри възможности за достъп до пазара на труда и не успяха да обхванат най-уязвимите хора; посочва целта на ЕС за намаляване на преждевременното напускане на училище и на бедността; подчертава, че при изпълнението на програма Еразъм+ държавите членки следва да се насочват в значителна степен към преждевременно напускащите училище, които представляват високорискова група от гледна точка на бедността и безработицата; подчертава, че програмите за преждевременно напускащите училище не могат да бъдат стандартните обичайни ПОО или програми за обмен, а в тях следва да се поставя акцент върху техните специфични нужди, върху лесния достъп и опростеното финансиране в съчетание със среда за самостоятелно или неформално учене;

23.  отбелязва новите обществени предизвикателства и същността на служебните задачи, която непрекъснато се променя; припомня, че програмата Еразъм + също така подготвя младите хора за заетост, и счита, че следва да се обърне специално внимание на преминаването от компетентности на работното място към междуличностни умения, като се насърчава придобиването на трансверсални и преносими групи умения, като предприемачество, грамотност в областта на ИКТ, творческо мислене, решаване на проблеми и новаторско отношение, самоувереност, приспособимост, изграждане на екипи, управление на проекти, оценка на риска и поемане на риск, както и социални и граждански умения, които са особено приложими на пазара на труда; счита, че това следва да включва и благосъстоянието на работното място, доброто съвместяване на професионалния и личния живот, както и интегрирането на лицата в уязвимо положение на пазара на труда и в обществото;

24.  отбелязва, че механизмът за гарантиране на студентските заеми стартира едва през февруари 2015 г. след подписването на споразумението за делегиране с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през декември 2014 г., и че до момента само четири банки във Франция, Испания и Ирландия участват в този новаторски инструмент; изразява съжаление, че този финансов инструмент е далеч от постигането на очакваните резултати, тъй като към момента по магистърски програми участват само 130 студенти; призовава за извършване на критична оценка на механизма за гарантиране на студентските заеми от гледна точка на неговата цел и достъпност в цяла Европа и настоятелно призовава Комисията, в консултация с Парламента, да предложи стратегия за преразпределяне на частта от бюджета, която най-вероятно няма да бъде използвана до 2020 г.; подчертава, че общият процент на задлъжнели студенти следва да се наблюдава, за да се гарантира, че широкообхватният финансов инструмент, използван от програмата, се изразява в по-голям брой подпомогнати студенти;

25.  изразява съжаление, че организациите, представляващи непрофесионални спортисти на местно равнище, и по-специално спортистите с увреждания, са много слабо представени като участници в изпълнението на проекти в областта на масовия спорт; приветства въвеждането на малки партньорства за сътрудничество с намалени административни изисквания като важна стъпка, която ще даде възможност на по-малките местни спортни организации да участват в програмата и да бъдат по-добре оценени; подчертава, че междусекторните действия, които в този случай свързват по-тясно спорта с образованието, могат да допринесат за справяне с недостатъците; отбелязва, че практиката следва да се разшири към други сектори на програма Еразъм+ за финансиране на проекти, по-специално за доброволчески организации;

26.  приветства конкретната ангажираност на програма Еразъм+ със сътрудничеството и с дейности в областта на масовия спорт; насърчава Комисията да подобри достъпа и участието в програмата на местни участници, като например спортни клубове; призовава Комисията да извърши оценка на това дали съществуващото налично финансиране за спорт в рамките на програма Еразъм+ се използва ефективно и в полза на масовия спорт и ако не, да определи варианти за подобряване с акцент върху масовия спорт и образованието, за да подобри видимостта им, да се насърчава физическата активност и да се подобри достъпът до спорт за всички граждани в ЕС; приканва Комисията да насърчи междусекторен подход по отношение на масовия спорт във всички съответни дейности на програма Еразъм+ и да координира действията в тази област, за да се гарантира тяхната ефективност и желано въздействие;

27.  подчертава добавената стойност на дейностите на програма Еразъм+ в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) за подкрепата на интеграцията или реинтеграцията на групите в неравностойно положение в образованието/професионалното обучение с цел улесняване на техния преход към пазара на труда;

28.  призовава Комисията и държавите членки, включително агенциите на ЕС като Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), да подобрят качеството и достъпността на програмите за мобилност в рамките на ПОО, както и равния достъп до тях, така че те да създават добавена стойност за всички участници по отношение на квалификацията, признаването и съдържанието и да гарантират въвеждането на стандарти за качество в програмите за чиракуване;

29.  признава, че с оглед на високите равнища на младежка безработица в някои държави членки първостепенна задача на програмата Еразъм+ е подготовката на младите хора за заетост; в същото време поставя специален акцент върху необходимостта от запазване на статута на извънучилищните дейности и на професионалното образование и обучение в рамките на програма Еразъм+;

30.  припомня на Комисията, че лицата с увреждания, например тези с увреден слух, имат специални нужди, поради което им е необходимо адекватно финансиране и подходяща подкрепа, като преводачи на жестомимичен език, както и достъп до повече информация и разумно количество безвъзмездни средства, за да могат да участват в програма Еразъм+; призовава Комисията да продължи своята работа за въвеждане на допълнителни мерки, за да се предостави на хората с увреждания безпрепятствен и недискриминационен достъп до всички програми за стипендии в рамките на програма Еразъм+; счита, че си заслужава, ако се счете за необходимо, да се назначат т.нар. „инструктори“ в националните агенции, които да дават съвети за възможно най-доброто използване на финансирането;

31.  подчертава необходимостта МСП, които предлагат професионално обучение по програма Еразъм+, да бъдат подкрепяни или с финансиране, или чрез данъчни облекчения;

Препоръки

32.  счита, че програма Еразъм+ е един от ключовите стълбове за адаптацията на европейското население към ученето през целия живот; във връзка с това изисква от Комисията да използва напълно измерението на програмата, засягащо ученето през целия живот, чрез стимулиране и насърчаване на междусекторното сътрудничество в рамките на Еразъм+, което е много по-голямо отколкото по предходните програми, и да извърши оценка на междусекторното сътрудничество в междинната оценка на програмата, представена в края на 2017 г.; признава, че междусекторните проекти и дейности демонстрират потенциала за подобряване на изпълнението на програмата; призовава образователната мобилност да се превърне в част от всяка програма за висше или професионално образование с цел подобряване на качеството на системата на висшето образование и на ПОО, подпомагане на лицата при осъвременяване на техните професионални умения, компетентности и кариерно развитие, а също и подобряване на осведомеността за придобитите по време на мобилността компетенции и насърчаване на знанията, свързани с образование, обучение и работа с младежи; подчертава добавената стойност на дейностите на програма Еразъм+ в областта на ПОО за подкрепата на интеграцията или реинтеграцията на групите в неравностойно положение в образованието/професионалното обучение с цел улесняване на техния преход към пазара на труда; призовава за по-добри възможности за учащите в областта на ПОО да участват в практики или да прекарват част от обучението си в съседни държави, например чрез финансиране на разходите за пътуване на учащи, които продължават да живеят в собствената си държава;

33.  посочва програма Еразъм+ като важен инструмент за подобряване на качеството на ПОО в целия ЕС; подчертава факта, че приобщаващото, качествено ПОО и мобилността при ПОО играят жизненоважна икономическа и социална роля в Европа, в условията на бързо променящ се пазар на труда, като начин да се дадат на младежите и възрастните професионалните и житейските умения, необходими за прехода от образование и обучение към трудова заетост; подчертава, че ПОО и мобилността при ПОО следва да насърчават равни възможности, недискриминация и социално приобщаване за всички граждани, включително жените, които са непропорционално ниско представени в ПОО, и хората в уязвимо положение, включително ромите, безработните младежи, хората с увреждания, жителите на далечни райони, жителите на най-отдалечените региони и мигрантите; предлага също така да се съсредоточи внимание върху бенефициентите с ниска квалификация, за да се увеличи тяхното участие и по този начин да се подобри обсегът на програмите;

34.  отбелязва продължаващата избирателност на социален принцип при набирането на участници за дейностите по мобилност в някои държави членки; изразява съжаление, че неравенствата във и между държавите членки затрудняват достъпа до програмата, тъй като създават пречки за кандидатите, по-специално за студентите с ниски доходи; подчертава високия процент на учащите се в мобилността, които са подкрепяни от трети страни (семейство, родители, партньори, местни организации близки до бенефициентите); отбелязва, че много работещи студенти се отказват от участието си в мобилността поради потенциалната загуба на доходи; отбелязва, че премахването на пречките пред мобилността, като например финансовите препятствия и подобреното признаване на резултатите от международна практика/обучение са важни инструменти за постигането на целите на КД 1; насърчава Комисията и държавите членки да увеличат допълнително финансовата помощ за лицата, които не могат да участват поради финансови ограничения, и да потърсят още възможности за улесняване на мобилността, за да стане програма Еразъм+ действително достъпна за всички; призовава Комисията и държавите членки да гарантират равенство между половете и равен достъп до програмата;

35.  призовава Комисията да гарантира мобилност в рамките на Европа дори и във времена на криза и да поддържа възможностите, които дават възможност на държавите, участващи в европейското пространство за висше образование, да имат достъп до програма Еразъм+;

36.  продължава да изразява загриженост, че младите хора и по-широката общественост гледат на програма Еразъм+ най-вече като на програма за висшето образование; поради това препоръчва да се отдаде по-голямо значение на повишаването на осведомеността на европейско, национално и регионално равнище за различните сектори, за които може да се кандидатства, включително училищната степен на образование, висшето образование, международното висше образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежта и спорта, както и доброволчеството, а също и на изтъкването на възможността за междусекторни проекти, по-специално чрез информационна кампания и работа в сферата на връзките с обществеността относно съдържанието на всички програми;

37.  счита, че дългогодишните програми с утвърдени наименования („Коменски“, „Еразъм“, „Еразмус Мундус“, „Леонардо да Винчи“, „Грюндвиг“ и „Младежта в действие“) и техните лога са важни инструменти за насърчаване на разнообразието на програмата; отбелязва също така, че наименованието Еразъм+ се превръща в най-добре познатото, особено за новите участници; подчертава, че новата програма следва да защитава новото си име Еразъм+ и в бъдеще да използва различни методи за насърчаване на осведомеността; предлага, че Комисията следва да подчертае допълнително взаимоотношението на програма Еразъм+ с предходните утвърдени наименования и нейното широко разнообразие от подпрограми; призовава за добавяне на Еразъм+ към всички индивидуални програми (така че да станат „Еразъм+ Коменски“, „Еразъм+ Мундус“, „Еразъм+ Леонардо да Винчи“, „Еразъм+ Грюндвиг“ и „Еразъм+ Младежта в действие“); призовава всички заинтересовани страни да продължат да ги използват, по-специално в публикации и брошури, с цел поддържане и укрепване на идентичността на секторните програми, и за да се осигури по-доброто им разпознаване и да се преодолее всякакво объркване сред бенефициентите; призовава Комисията да структурира Наръчника за програма Еразъм+ с помощта на дългогодишните утвърдени наименования и да използва стриктно тези наименования в Наръчника;

38.  насърчава Комисията да увеличи усилията си за отворен, консултативен и прозрачен начин на работа и да подобри допълнително своето сътрудничество със социалните партньори и гражданското общество (включително, където е подходящо, с асоциации на родители, учащи се, преподавателски и непреподавателски персонал, и младежки организации) на всички равнища на изпълнение на проектите; подчертава, че програма Еразъм+ следва да се превърне в пример за прозрачност за Европейския съюз, призната като такава от нейните граждани, като се развива към постигане на положение, в което 100% от нейните решения и процеси са напълно прозрачни, по-специално по отношение на тяхното финансово измерение; припомня, че напълно прозрачните решения предоставят по-ясно разбиране за проектите и лицата, чиито кандидатури не са били одобрени;

39.  подчертава важната роля на програмния комитет като основен участник в изпълнението на програмата, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1288/2013 за създаване на Еразъм+, и за по-нататъшното повишаване на европейската добавена стойност чрез по-добро взаимно допълване и синергия между Еразъм+ и политиките на национално равнище; призовава за по-силна роля на програмния комитет и неговото участие в решенията относно политиката; приканва Комисията да продължи да споделя подробна информация с програмния комитет относно разпределянето на централизираните средства;

40.  подчертава, че ИТ инструментите следва да не бъдат възприемани само като средство за процесите на управление, прилагане и административни дейности, но че те могат да предоставят също и ценни начини за поддържане на връзка с бенефициентите, както и за улесняване на партньорските контакти между тях, с което се предоставя потенциална подкрепа за много други процеси, като например събиране на обратна информация от бенефициентите, реципрочно наставничество и подобряване на видимостта на програмата;

41.  призовава Комисията да осигури редовен обмен на информация и добро сътрудничество между националните органи, органите по изпълнението и организациите на гражданското общество на европейско равнище и националните агенции както за децентрализираните, така и за централизираните действия по програмата; призовава националните агенции да предоставят цялата необходима информация на своите интернет страници в един и същи формат и с еднакво съдържание, когато е възможно;

42.  приканва Комисията и съответно ГД „Образование и култура“ и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) да предоставят възможност за по-нататъшно насърчаване на децентрализирани действия, като например ключово действие 2, чрез предлагане на подходящо финансиране, пропорционално на размера на действията;

43.  насърчава допълнителното сътрудничество между националните агенции и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с цел популяризиране на централизираните действия по програма Еразъм+, предоставяне на необходимата подкрепа, повишаване на осведомеността за програмата, предоставяне на допълнителна информация за програмата сред потенциалните кандидати и обмен на обратна информация относно подобряването на процеса на тяхното прилагане; призовава Комисията да разработи, в сътрудничество с националните агенции, Европейски насоки за изпълнение за националните агенции; призовава за улесняване на контактите между Комисията, националните агенции, бенефициентите по програмата, представителите на организациите на гражданското общество и EACEA чрез разработването на комуникационна платформа за обмен на информация и добри практики, където всички заинтересовани страни могат да получат качествена информация, както и да споделят своя опит и предложения за по-нататъшни подобрения на програмата; подчертава необходимостта от включването на заинтересованите страни и бенефициентите в заседанията на програмния комитет; подчертава, че съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013 това може да се улесни чрез създаването на постоянни подкомисии, в които участват представители на заинтересованите страни и бенефициентите, секторните национални агенции, членове на Европейския парламент и представители на държавите членки;

44.  призовава също така Комисията да преразгледа и съответно да адаптира изискванията за изплащане към националните агенции, сроковете за подаване на заявление, както и периодите за усвояване; отбелязва, че на националните агенции следва да се предостави възможност за по-голяма гъвкавост по отношение на стипендиите за мобилност и административните разходи в полза на по-продължителни престои в чужбина; насърчава Комисията да предостави по-голяма гъвкавост на националните агенции за прехвърляне на средства в рамките на ключовите дейности, въз основа на потребностите на бенефициентите, с цел преодоляване на потенциалната липса на финансиране; предлага този процес да се възложи на националните агенции поради тяхната запознатост с потенциалните пропуски във финансирането в своите държави; отбелязва, че подобрената гъвкавост води до съответното наблюдение и съответната прозрачност;

45.  изразява загриженост поради намаляващия брой общи проекти в рамките на програма „Леонардо да Винчи“ и в тази връзка призовава националните агенции да получат повече свобода на преценка по отношение на размера на безвъзмездните средства за административни разходи, за да могат по-добре да вземат под внимание националните особености, като например двойната система;

46.  изразява загриженост по повод трудностите, които изпитват националните агенции при тълкуването и прилагането на правилата на програмата и припомня, че 82% от бюджета на Еразъм+ се управляват в децентрализирани действия; призовава Комисията да опрости определенията и да подобри насоките във връзка с децентрализираните действия и да гарантира последователното прилагане на правилата и разпоредбите на програмата във всички национални агенции, при спазване на общи стандарти за качество, за оценка на проектите и за административните процедури, като по този начин се гарантира еднакво и съгласувано изпълнение на програмата Еразъм+, най-добри резултати за бюджета на ЕС и се избягват проценти грешки;

47.  счита, че резултатите от работата на националните агенции следва да бъдат редовно оценявани и подобрявани, за да се гарантира успехът на финансираните от ЕС действия; признава, че равнищата на участие и опитът на участниците и партньорите следва да бъдат от ключово значение в това отношение;

48.  предлага организационната структура на съответните служби на Комисията да се съгласува със структурата на програмата;

49.  призовава за допълнително подобряване на съответните ИТ инструменти и за това акцентът да бъде поставен върху рационализирането, лесното използване и подобряването на връзките между различните инструменти, вместо върху разработването на нови такива; припомня в този контекст, че новите ИТ инструменти са сред предпочитаните средства за взаимодействие с мрежата, които нашите млади граждани използват; подчертава, че информационните технологии могат да играят важна роля за подобряването на видимостта на програмата;

50.  призовава Комисията да продължи да развива виртуалните платформи eTwinning („Електронното побратимяване“), School Education Gateway („Портал за училищно образование“), Open Education Europe („Отворено образование Европа“), EPALE (Електронна платформа за учене на възрастни в Европа), Европейския младежки портал и VALOR IT, за да ги направи по-привлекателни и лесни за ползване; отправя искане към Европейската комисия да включи оценка на тези платформи в междинната оценка на програмата Еразъм+, която да бъде представена в края на 2017 г.;

51.  призовава Комисията да оптимизира резултатността и удобството при ползване на ИТ инструментите, като например Инструмента за мобилност, или на други ИТ платформи за подкрепа като Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), с цел да се гарантира, че бенефициентите по програмата се възползват в максимална степен от придобития си опит, както и да се насърчи трансграничното сътрудничество и споделянето на най-добри практики;

52.  призовава Комисията да укрепи измерението на училищното образование в програмата, като даде възможност за по-голяма мобилност за учениците, за опростяване на финансирането и административните процедури за училищата и доставчиците на неформално образование, с което да се извлече полза от общото предназначение на Еразъм+ за насърчаване на междусекторно сътрудничество, и с оглед насърчаване на доставчиците на неформално образование да се ангажират с партньорства с училищата; насърчава Комисията да укрепи работата с младежите и практиките за развитие на неформалното образование в рамките на програмата чрез подпомагане на младежките организации и други доставчици на работа с младежи, както и чрез продължаване на подкрепата за партньорството в областта на младежта между ЕС и Съвета на Европа;

53.  приветства въвеждането на два вида стратегически партньорства като първа и важна положителна стъпка към повишаване на шансовете на малките организации да участват в програмата, тъй като те често изпитват затруднения да изпълнят условията и по този начин са дискриминирани, което лишава програмата от част от нейната репутация и убедителност; призовава Комисията да внесе подобрения, които да направят програмата дори още по-привлекателна, за да се гарантира, че повече малки организации се включват в дейностите по програмата, с крайна цел увеличаване на техния дял в програмата, при отчитане на изискванията за качество; приветства създаването на европейски насоки за прилагане и на по-подробен уебсайт за често задавани въпроси, с цел резюмиране на отговорите относно критериите за подбор и представяне на избрани проекти с цел изясняване на подбора и подобрена подкрепа за малките организации; подчертава нуждата от включване на разнообразни участващи организации в дейностите по програмата и от поддържане на баланса между тях;

54.  препоръчва сумите за безвъзмездно финансиране в сектора на училищното сътрудничество да бъдат намалени в полза на броя на субсидираните проекти, за да се финансира пряко обменът на ученици и по този начин да се предостави възможност за повече лични срещи на хора от различни културни и езикови общности; подчертава значението на личния опит с хора с различен културен произход, по-специално по отношение на насърчаването на европейската идентичност и на основната идея за европейска интеграция, и препоръчва да се положат всички усилия да се направи възможно участието на възможно най-голям брой хора, което със сигурност следва да се отнася до всички цели на програмата; приветства в тази връзка вече извършените подобрения, но очаква като част от стратегическите партньорства правилата да бъдат направени още по-гъвкави от страна на националните агенции и Комисията;

55.  като се взема под внимание значението на многоезичието за повишаване на пригодността за заетост на младите хора(18), счита, че следва да бъдат положени повече усилия с цел насърчаване и подпомагане на многоезичието в рамките на програма Еразъм+;

56.  отбелязва, че в контекста на новите обществени предизвикателства за Европа е необходимо да се укрепи европейски подход за преодоляване на общите европейски предизвикателства чрез подпомагане на широкомащабни проекти за иновации в сферата на образованието, обучението и младежта, изпълнявани от европейски мрежи на гражданското общество; отбелязва, че това може да бъде постигнато най-лесно чрез разпределяне за централизирани действия на част от цялостното финансиране по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в областта на образованието, обучението и младежта“;

57.  отбелязва, че 75% от националните агенции докладват за прекомерна административна тежест, която намалява капацитета на инвестиционния бюджет на ЕС и застрашава да окаже пряко въздействие върху бенефициентите; призовава Генерална дирекция „Образование и култура“ и EACEA да подобрят прилагането, особено по-време на процеса на подаване на молбите;

58.  приветства въвеждането на системата за единични разходи в програмата с цел свеждане до минимум на административната тежест; приветства също така корекциите, които Комисията извърши през 2016 г. и планира за 2017 г.; отбелязва, че поради нормативните изисквания някои държави членки не могат да прилагат тази система или считат, че равнищата на разходи са неадекватни в сравнение с действителните разходи; счита, че е необходимо допълнително увеличение на ставките за единични разходи, за да се осигури достатъчна финансова подкрепа за участниците в проектите и подчертава нуждата да се гарантира, че участниците и организациите от отдалечени региони и гранични райони не са ощетени от системата за единични разходи; призовава сериозният личен ангажимент, по-специално на големия брой доброволци и преподаватели, както и на всички останали кандидати, да бъде възнаграден подобаващо; призовава за (повторно) въвеждане на начално финансиране на проекта за осъществяване на контакт с потенциални партньори или подготвителни срещи или, например, на достатъчна по размер фиксирана сума за покриване на тези разходи; подчертава, че прозрачността в тази област е основен компонент от изискванията за прозрачност и целите на цялостната програма Еразъм+;

59.  приветства опростяването, въведено посредством използването на финансиране с еднократни суми и единни ставки; насърчава Комисията да потърси начини за допълнително подобряване на сложната административна процедура за кандидатите в различните сектори на програмата; изразява загриженост, че националните агенции докладват за по-висока одитна тежест;

60.  отбелязва нуждата от укрепване на оперативната подкрепа за европейските мрежи в рамките на КД 3 „Подкрепа за реформа в политиката“ с цел увеличаване до максимум на популяризирането и разпространяването на предлаганите от Еразъм+ възможности;

61.  призовава Комисията да предприеме съответните стъпки, за да може извършването на доброволческа дейност да стане допустимо като източник на собствен принос към бюджета на проекта, тъй като това улеснява участието на по-малки организации, особено в областта на спорта, като се има предвид, че програма Еразъм+ дава възможност за признаване на времето на доброволчески труд като съфинансиране под формата на вноски в натура, както и това да бъде включено като възможност в новото предложение на Комисията за финансови насоки; подчертава, че доброволческият принос трябва да се признава и да му се осигури видимост, предвид специалното му значение за програмата, при условие че се наблюдава, за да се гарантира, че доброволчеството допълва, но не замества инвестирането на публични средства;

62.  признава икономическата и социалната стойност на доброволчеството и насърчава Комисията да подкрепи по-добре доброволческите организации в действията по програмата;

63.  приветства предложението на Комисията за създаване на европейски корпус за солидарност; насърчава Комисията да включи доброволчески организации в разработването на тази нова инициатива с цел да гарантира неговата добавена и допълнителна стойност в укрепването на доброволчеството в Европейския съюз; насърчава Комисията и държавите членки да направят бюджетно усилие за финансиране на тази нова инициатива, без да ощетяват от финансиране други текущи и приоритетни програми, и призовава за проучване на възможностите за интегрирането ѝ в рамките на Европейската доброволческа служба (ЕДС) с цел укрепване на доброволчеството в ЕС без дублиране на инициативи и програми;

64.  подчертава, че доброволчеството е израз на солидарност, свобода и отговорност, който допринася за укрепване на активното гражданство и личностното развитие на човека; счита, че доброволчеството е също така основен инструмент за социално приобщаване и сближаване, както и за обучение, образование и междукултурен диалог, като дава и важен принос за разпространението на европейските ценности; счита, че следва да бъде призната ролята на ЕДС за подкрепа на развитието на умения и компетентности, които могат да улеснят достъпа на участниците в ЕДС до пазара на труда; призовава Комисията и държавите членки да осигурят достойни доходи за доброволците и да наблюдават дали се спазват изцяло договорите, по които те работят; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че участниците в Европейската доброволческа служба няма да бъдат считани или използвани за заместители на работна ръка;

65.  призовава необходимото за вземане на решение време да бъде възможно най-кратко и оценяването на заявленията да се извършва по последователен и координиран начин, както и отхвърлените заявления да се придружават от прозрачна и разбираема обосновка, за да не се стига до драстична загуба на мотивация сред ползвателите на програмите на ЕС;

66.  силно насърчава въвеждането на повече прозрачност при оценяване на заявленията, както и предоставянето на качествена обратна връзка за всички кандидати; призовава Комисията да осигури ефективна система за обратна връзка, за да могат бенефициентите по програмата да съобщават на Комисията за всякакви нередности, които евентуално са установили при изпълнението на програма Еразъм+; освен това призовава Комисията да подобри и увеличи потока на информация между европейските институции, отговорни за изпълнението на програмата, и националните органи; насърчава националните агенции и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура да предоставят възможности за обучение за оценителите и да организират редовни срещи с бенефициентите и посещения на проектите, за да се подобри изпълнението на програмата;

67.  отбелязва значението на укрепването на местното измерение на ЕДС; предлага предоставянето на по-силна подкрепа на доброволците от ЕДС не само преди заминаване, но и при връщането им в техните местни общности, под формата на ориентирано и интегрирано към връщането им обучение, с цел да бъдат подпомогнати в споделянето на европейските си експертни знания чрез насърчаване на доброволчеството на местно ниво;

68.  подкрепя увеличаването на ефективността и ефикасността чрез шикоромащабни проекти; отбелязва обаче, че трябва да съществува равновесие между малки и големи групи кандидати;

69.  призовава Комисията да хармонизира посочените ставки на предварителното финансиране доколкото е възможно в рамките на цялата програма, за да се предоставят на всички бенефициенти еднакви предимства и да се улесни изпълнението на проектите, особено за малките организации; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че не се отдава предпочитание на големите институции пред малките и не толкова утвърдени институции, що се отнася до кандидатите по програмата;

70.  отбелязва наличието на регионални дисбаланси на равнището на ЕС и между районите в рамките на държавите членки при участието във финансираните по линията на Еразъм+ дейности; изразява безпокойство, че степента на успеваемост на тези дейности е сравнително ниска и неравномерна в рамките на ЕС; призовава за целеви и навременни действия за разширяване на участието и подобряване на степента на успеваемост независимо от произхода на кандидатите, които да се стремят към насочване на част от финансирането към специфични мерки за насърчаване и повишаване на осведомеността, особено в регионите, в които все още се наблюдава сравнително нисък достъп до финансиране;

71.  отбелязва, че изпълнението на програмата Еразъм+ в регионите на ЕС разкрива различни потребности от финансиране и приоритети за интервенция, които изискват някои държави членки да преориентират интервенцията на програмата, с цел да се гарантира ефективност на разходите по отношение на изразходените пари;

72.  отбелязва необоснованите несъответствия, във връзка с безвъзмездните помощи, между държавите и между методите за тяхното разпределяне; насърчава Комисията да проучи последствията от тези разлики в опит да сведе до минимум социално-икономическите неравенства в Европейския съюз; насърчава едно допълнително увеличение на равнищата на безвъзмездните суми, както и коригирането им спрямо жизнения стандарт в приемащата държава на мобилност, с цел насърчаване на участието на студенти в неравностойно социално-икономическо положение, студенти и персонал със специални нужди, както и студенти и персонал от отдалечени региони;

73.  отбелязва, че по-големият положителен ефект на Еразъм+ и по-голямото търсене в Източна и Южна Европа е в контраст с ограничения общ бюджет на програмата, което води до висок дял на отхвърлените молби; предлага Комисията да увеличи усилията за насърчаване на мобилността от Западна към Източна Европа;

74.  изразява съжаление, че растящото неравенство във и между някои държави членки и съществуването на високо равнище на младежка безработица в ЕС затрудняват достъпа до програмата, тъй като създават пречки пред мобилността на кандидатите от регионите с по-ниски доходи, които са по-сериозно засегнати от икономическата криза и съкращенията; посочва необходимостта програма Еразъм+ и професионалното образование и обучение (ПОО) да достигнат и до отдалечените и граничните региони на Европейския съюз; счита предоставянето на достъп и равни възможности за жителите на тези райони за много положителна промяна и начин за намаляване на младежката безработица и за подпомагане на икономическото възстановяване;

75.  подчертава, че безвъзмездните средства в подкрепа на мобилността на лицата в рамките на програмата Еразъм+ следва да бъдат освободени от данъчно облагане и социални удръжки;

76.  призовава Комисията да признае особеното естество на проектите и мобилността, в които участват хора със специални нужди и хора, произхождащи от социално неравностойна среда; насърчава по-голямото популяризиране на възможностите за хора със специални потребности и хора в неравностойно положение за участие в програмата, включително и за бежанци, и отправя искане достъпът за тях до нея да бъде улеснен;

77.  подчертава, че макар и да е постигнат напредък в признаването на периоди на обучение, кредитни точки, компетентности и умения, придобити в чужбина посредством неформално и самостоятелно учене, тези предизвикателства остават; подчертава, че признаването на международни квалификации е от съществено значение за мобилността и формира основите за бъдещо сътрудничество в европейското пространство за висше образование; подчертава значението на пълноценното използване на всички инструменти на ЕС за валидиране на знанията, уменията и компетентностите, които са от съществено значение за признаването на квалификации;

78.  подчертава, че броят на периодите на обучение, завършени в чужбина по схемата на програма Еразъм, нараства постоянно от 2008 г. насам въпреки икономическата, финансовата и социалната криза; насочва вниманието към факта, че в същото време броят на учебните стажове в чужбина се е увеличил експоненциално; заключава, че учебните стажове очевидно се възприемат от младите хора като отлична възможност за повишаване на тяхната пригодност за заетост; препоръчва на Комисията, на националните агенции, на организаторите и на институциите да обърнат внимание на тази тенденция;

79.  подчертава, че благодарение на Европейската квалификационна рамка (2008/C111/01) са постигнати очевидни подобрения в системите за признаване и валидиране на дипломи, квалификации, кредитни точки, сертификати за умения и акредитация на компетентности в образованието и в ПОО, но отбелязва, че проблеми все още съществуват; подчертава колко е важно да се гарантира, че компетентностите и квалификациите, развити чрез придобит по време на международна мобилност опит във всякаква среда – формално обучение, стаж в предприятие или доброволчество и младежка дейност – надлежно се документират, валидират, признават и се създава възможност за сравнението им със системата в държавата на произход; призовава Комисията да реформира Европейската квалификационна рамка и да постигне напредък в укрепването на рамката чрез преминаване от настоящия статут на препоръка към по-силен инструмент, за да подкрепи свободното движение; призовава Комисията и държавите членки да използват системно и да развиват допълнително съществуващите европейски инструменти, като например документите Европас, Youthpass и Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET); насърчава разработването на съвместни квалификации за ПОО, които да гарантират международно признаване на квалификациите; призовава държавите членки към пълно и своевременно изпълнение на препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене;

80.  подчертава, че неформалното образование и учене за възрастни насърчава придобиването на основни умения и на междуличностни умения, като например социални и граждански компетентности, които са от значение за пазара на труда, както и за благосъстоянието на работното място и доброто равновесие между професионалния и личния живот; отбелязва, че неформалното образование и учене за възрастни играят ключова роля с оглед на обхващането на обществените групи в неравностойно положение и подпомагането им да развият уменията, които ще им помогнат при навлизането на пазара на труда и намирането на устойчиво и качествено работно място или подобряването на положението с тяхната заетост, както и за допринасянето за по-демократична Европа;

81.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават програмите за ПОО, отбелязва, че системите за практики и стажове са образователни възможности, които не заменят професионалните позиции на пълно работно време, че те трябва да гарантират достойни условия на труд, адекватно заплащане за стажантите и че при никакви обстоятелства не следва приписваните на бенефициентите правомощия да бъдат заменяни от тези, присъщи на един служител;

82.  отбелязва по-трудната работа на националните агенции за прилагане на текущата програма; призовава Комисията да предостави на националните агенции достатъчно ресурси и необходимото съдействие, с което да се направи възможно едно по-ефективно прилагане на програмата и да се даде възможност на националните агенции да преодолеят новите предизвикателства, произлизащи от увеличаването на бюджета;

83.  призовава Комисията да наблюдава критериите за качество, използвани от националните агенции при оценките на проекти, и да обменя най-добри практики в това отношение; насърчава програми за обучение на оценителите с цел да им се даде възможност да продължат своето развитие, особено в междусекторни проекти, и да им се даде възможност за предоставяне на качествена обратна информация на всички кандидати, за да се насърчи постигането на целите по бъдещи проекти и да се подобрят резултатите на бъдещите кандидати;

84.  счита, че качественото измерване следва да бъде също толкова важно, колкото и количественото измерване; призовава за развиване на качественото измерване в контекста на програма Еразъм+;

85.  призовава Комисията и държавите членки да потвърждават и признават формалното и неформалното учене и чиракуването; насърчава държавите членки да информират по-добре младите чиракуващи работници относно съществуващите за тях възможности и да подпомагат повече центровете за обучение, които желаят да се насочат към програма Еразъм+, но също и да прилагат съпътстващи мерки в случай на придобиване на опит от трансгранична мобилност в съседни държави, за да се помогне на обучаващите се работници с жилищното настаняване и транспорта;

86.  подкрепя увеличаването на мобилността в образованието, програмите за обучение на работници и периодите на стаж в програмите „Гаранция за младежта“ и „Инициатива за младежка заетост“, с цел да се намалят високите равнища на младежка безработица и географските дисбаланси в Европейския съюз;

87.  настоятелно призовава Комисията да открие съществуващо неравно участие на институциите за ПОО в програмите за мобилност на ЕС в различните държави и региони, за да отстрани тези разлики посредством подобрено сътрудничество и обмен на информация сред националните агенции за Еразъм+, подпомагане на работата в екип сред институциите за ПОО чрез свързване на опитни институции за ПОО с други институции, предлагане на мерки за подкрепа на политиките и специфични предложения за институциите за ПОО и подобряване на вече въведените системи за подкрепа на институциите за ПОО;

88.  насърчава държавите членки с цел стимулиране на мобилността на учителите, лекторите и неадакемичния персонал, да признават тяхното участие в програми за мобилност като важна част от тяхното кариерно развитие и, ако е възможно, да въведат система за възнаграждение, свързана с участието в програми за мобилност, например под формата на финансови ползи или намаляване на обема на работа;

89.  призовава националните агенции да осигурят пълна прозрачност при оценяването на проектите чрез публикуване на списък с избраните проекти заедно с текущия напредък по тях и предвидената финансова подкрепа;

90.  насърчава по ключово действие 1 да продължат най-добрите функционални практики от програма Коменски, като например насърчаване на груповите училищни обмени, както и възможността за индивидуално кандидатстване на членовете на училищния персонал за безвъзмездни средства за мобилност по линия на ключово действие 1;

91.  отбелязва, че въпреки високото качество на проектите по КД 2, много от тях са отхвърлени поради ограничено финансиране; насърчава Комисията да отличи тези проекти, за да им помогне да привлекат инвестиции от други източници; насърчава държавите членки да признаят проектите, които са били отличени, като им дадат приоритет при оценяване на публичните средства за тяхната реализация, ако такива средства са достъпни;

92.  призовава Комисията да продължи да полага усилия за разрешаване на свързаното с финансирането предизвикателство за европейските организации, базирани в Брюксел, с цел да окаже допълнителна подкрепа за техния принос към развитието на европейските политики в областите на образованието, обучението, младежта и спорта;

93.  отбелязва предизвикателствата, пред които са изправени националните агенции, за прилагането Международната мобилност на кредитите; призовава за по-голяма гъвкавост за националните агенции в разпределянето на ресурсите от някои държави и региони с цел спазване на приоритетите за сътрудничество на висшите учебни заведения;

94.  отбелязва намаляващия брой индивидуални участници в мобилност извън рамките на Еразъм+ в резултат на преференциалното третиране от страна на европейските висши учебни заведения на институционализираната система за мобилност; насърчава Комисията и националните органи да подновят възможностите за индивидуални кандидати да участват в мобилността;

95.  насърчава Комисията да укрепи системата на ПОО чрез насърчаване на подпрограмите по Леонардо да Винчи сред новите организации и по-малки институции в сферата на ПОО, в допълнение към предоставянето на съдействие при кандидатстването им за подходящо финансиране, чрез предлагане на допълнителни насоки, онлайн обучения и персонализирана подкрепа в изготвянето на висококачествени заявления за финансиране посредством контакт с националните агенции за програмата Еразъм+;

96.  насърчава популяризирането по света на Европейското пространство за висше образование, както и развитието на индивидуалните знания в целия свят чрез подкрепяне на всички съответни заинтересовани страни (държавите членки, висшите учебни заведения, сдруженията за висше образование) за повишаване на привлекателността на съвместните магистърски степени по програмата Еразмус Мундус за висшите учебни заведения и за потенциалните заявители;

97.  предлага по-засилено участие на националните агенции в разработването на политиката в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, чрез укрепване на връзките между Комисията, държавите членки и националните агенции;

Следващ програмен период

98.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за опростяване на процедурите и намаляване на голямата административна тежест за учащите се, институциите и приемащите предприятия, които участват в проекти по програма Еразъм+, по-специално тези, които не се възползват в достатъчна степен от тази възможност, с цел да се подобрят и улеснят равнопоставеният достъп и процесите на регистрация, валидиране и признаване; поддържа становището, че информацията, свързана с програмата, следва да се предоставя на всички официални езици на ЕС, за да се насърчи по-голямо участие; призовава Комисията и националните агенции да стандартизират критериите за достъп с цел да се осигури достъп до програмата за възможно най-голям брой кандидати;

99.  счита, че въздържането от по-нататъшно хармонизиране и съществени промени в структурата на програмата следва да бъде приоритет, като вместо това нейните постижения се запазят и се утвърдят и се правят постепенни подобрения, когато това е необходимо;

100.  препоръчва освен това значението и видимостта на неформалното образование да бъдат увеличени в рамките на програма Еразъм+ както по отношение на младежката заетост, така и на образованието за възрастни, тъй като по-специално неформалното образование е от значение в областта на европейското гражданство и за насърчаването на демокрацията и изграждането на ценности; въпреки това, поради своето име програмата често се свързва единствено с формалното образование;

101.  призовава Комисията да включи всички съответни заинтересовани страни в работата във връзка със следващия програмен период за финансиране, както и във въвеждането на възможни подобрения с цел гарантиране на бъдещия успех и добавената стойност на програмата;

102.  препоръчва по линия на Еразъм+ да бъде допълнително развита междусекторната индивидуална мобилност в рамките на КД 1, за да могат учащи, учители, преподаватели, обучители, стажанти, работници и младежи да се включат пълноценно в междусекторната мобилност;

103.  призовава да бъде изработено ясно определение на „междусекторни проекти“ с оглед да се избегне объркване в резултат от погрешно класифициране на проекти;

104.  призовава не само настоящото равнище на бюджета да бъде гарантирано в рамките на новата МФР за следващото поколение програми, но също така смята, че едно по-нататъшно увеличение на бюджета, което гарантира равнище на годишно финансиране за следващото поколение програми поне на същото ниво като това от предходната година на прилагане на текущата рамка, е абсолютно съществено предварително условие за трайния успех на програмата; предлага Комисията да обмисли възможността за увеличаване на предварителното финансиране;

105.  приветства структурата на програмата и призовава Комисията да поддържа в предложението за следващото поколение програми отделните глави и отделните бюджети за образование и обучение, за младежта и за спорта, като се имат предвид техните специфични характеристики, и да адаптира формулярите за кандидатстване, системите за докладване и изискванията за разработените продукти спрямо конкретния сектор;

106.  насърчава националните агенции да осигуряват лесен достъп до наличните бюджети по ключови дейности и по сектори след всеки кръг на подаване на заявления, за да се предостави възможност на кандидатите да планират стратегически бъдещите си действия, както и да публикуват резултатите от подбора на проектите и бюджетните редове, така че да може да се извършва адекватно външно наблюдение на програмата;

107.  призовава Комисията да извършва редовен преглед на равнищата на финансова подкрепа, като еднократните суми за пътуване и дневните разноски, с цел да се гарантира, че те отговарят на реалните разходи за живот, и да се избегне задлъжняването вследствие на период на обучение, като по този начин се спомогне да не се стига до дискриминация и изоставяне на хората с по-ограничени финансови възможности и/или специални изисквания;

108.  посочва, че в сектора на младежта е предвидена специална насоченост към групите в неравностойно положение; предлага Стратегията за приобщаване и многообразие да бъде разширена към всички програмни сектори, за да се насърчи социалното приобщаване и участието в програмата Еразъм+ на хора със специални потребности или с по-малко възможности;

109.  призовава Комисията да внесе, а държавите членки да подкрепят качествена рамка за обучение на работници и предложение за увеличена мобилност за обучаващите се работници, за да се осигури набор от права за тези работници, за практикантите, за стажантите и за учащите се в сферата на ПОО, така че да се гарантира, че те са адекватно защитени и че тези програми за мобилност не заместват стандартните трудови договори; призовава за качествени и заплатени стажове и практики и отправя искане държавите членки да докладват за ситуациите, когато условията във връзка със задачите или правата на бенефициентите по Еразъм+ са нарушавани;

110.  призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки за по-силно сътрудничество между образователните институции и ключовите заинтересовани страни (местните/регионалните органи, социалните партньори, частния сектор, представителите на младежта, институциите за ПОО, научноизследователските организации и организациите на гражданското общество), за да се подобри способността на образователните системи и на тези за ПОО да отговарят на реалните потребности на пазара на труда, както и да гарантира, че това сътрудничество се отразява в Еразъм+; счита, че активното участие на бенефициентите и на всички заинтересовани лица в планирането, организирането, наблюдението, изпълнението и оценката на програмата осигурява нейната жизнеспособност, нейния успех и нейната добавена стойност;

111.  препоръчва да се позволи на мобилните студенти да съчетават обучението си в чужбина със свързана с обучението заетост в рамките на програмата, тъй като по този начин се улеснява престоят им в чужбина, намалява се избирателността на социален принцип, увеличава се броят мобилни студенти, подобряват се уменията на студентите и се засилват връзките между висшето образование и работната среда; призовава Комисията да обърне специално внимание на дългосрочната мобилност на стажантите при разпределянето на стипендии по програма Еразъм+;

112.  отбелязва съществуващите асиметрии между държавите членки относно критериите за приемане в програмата Еразъм+; настоява Комисията да гарантира, че правилата на програмата се прилагат по хармонизиран начин във всички национални агенции, като се спазват общи стандарти за качество и процедурни практики, и по този начин се гарантира вътрешната и външната съгласуваност на програма Еразъм+ и позиционирането ѝ като истинска европейска програма; в това отношение призовава Комисията да разработи европейски насоки за изпълнение за програма Еразъм+ за националните агенции; насърчава националните агенции, които трябва да бъдат неразделна част от процеса на наблюдение, да се съсредоточат също и върху създаването или улесняването на форум за конструктивен диалог между органите, отговарящи за образователните политики и политиките по заетостта във всяка държава членка; силно насърчава по-добра координация между агенциите с цел свързване на проектите, които се занимават със сходни въпроси;

113.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат възможностите за обучение в чужбина за ПОО и да позиционират ПОО като предпочитан избор за намирането на работа и започването на обещаваща кариера, както и да осигурят достъп за всички граждани на всяка възраст и да предоставят адекватно финансиране, тъй като в предлаганите програми за мобилност средствата, предназначени за ПОО, не са пропорционални(19) на броя на потенциалните кандидати; решително подкрепя ефективното популяризиране и насърчаване на мобилността в областта на ПОО сред жените и счита, че държавите членки следва да въведат амбициозни цели в това отношение и че напредъкът следва да се наблюдава стриктно;

114.  подчертава, че понастоящем се извършва предефиниране на работните места и уменията, по-специално поради протичащия процес на преход към по-цифровизирана икономика, при който възникват ориентирани към бъдещето сектори и нови потребности за предприятията; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че програма Еразъм+ отразява тази реалност;

115.  призовава за по-интензивно популяризиране на програмите за мобилност за напредналите нива на висшето образование, за да се осигури мобилност между европейските изследователски центрове и да се продължи работата по целта за постигане на интернационален характер на европейските университети;

116.  подчертава необходимостта от подобряване на информираността относно инструмента Еразъм+ като средство за подобряване на уменията на отделния човек и за придаването на допълнително измерение на подобни умения, което следва да осигури правилен подход към този инструмент, за да се гарантира неговата ефективност и да се премахне рискът той да се превърне в обикновен житейски опит;

117.  призовава Комисията да изготви и да предостави актуализирани статистически данни и да извърши последващи проучвания за изпълнението на програма Еразъм+, и по-конкретно за процента на участие сред младежите, разпределени по регион и пол, за въздействието върху пригодността за заетост, както и вида и равнището на заетостта и въздействието върху заплатите, а също и как евентуално може да се постигнат подобрения; призовава Комисията да анализира защо някои държави кандидатстват за повече мобилност за ПОО, къде е най-голяма разликата между половете и причините за тази разлика или къде има повече кандидати с увреждания, както и да изготви план за увеличаване на участието на останалите държави; съответно призовава националните агенции на държавите членки да работят в тясно взаимодействие за обмен на информация и статистически данни; счита, че резултатите от проучванията и статистическите данни следва да бъдат включени и взети предвид в следващия междинен преглед на програма Еразъм+;

118.  припомня, че в момент на необичайна криза по отношение на основните ценности на ЕС инструментът Еразъм+ може да се окаже ключова възможност за насърчаване на интеграцията, разбирателството и солидарността сред младите хора; поради това призовава да се насърчава интеграцията на младите хора чрез познаване на различни култури и традиции и тяхното взаимно и необходимо зачитане;

119.  предлага Комисията да запази образованието и обучението по предприемачество като една от целите на бъдещата програма Еразъм+ през следващия финансов период (след 2020 г.), включително мобилността, и да включи следните елементи като част от програмата:

(i)  внимателна оценка на въздействието на съществуващите мерки за насърчаване на предприемачеството чрез образование и обучение и тяхното потенциално адаптиране, като същевременно се обръща специално внимание на въздействието върху по-слабо представените групи и групите в неравностойно положение;

(ii)  насърчаване на по-добре определено учебно съдържание и инструменти за формалното и неформалното образование, насочени към всички учащи се – както теоретични, така и практически модули – например студентски предприемачески проекти;

(iii)  насърчаване на партньорствата между образователните институции, предприятията, организациите с нестопанска цел и доставчиците на неформално образование, с цел да се разработят подходящи курсове и да се предоставят на учащите се необходимият практически опит и необходимите модели;

(iv)  развитие на уменията в областта на предприемаческите процеси, финансовата грамотност, грамотността и уменията в областта на ИКТ, творческото мислене, разрешаването на проблеми и новаторското отношение, самоувереността, приспособимостта, изграждането на екип, управлението на проекти, оценката на риска и поемането на рискове, както и на специфични бизнес умения и знания;

(v)  изтъкване на неформалното и самостоятелното учене като привилегирована среда за придобиване на предприемачески умения;

120.  насърчава държавите членки да вземат допълнително участие в програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и да я популяризират допълнително сред младите хора, които желаят да започнат да работят по предприемачески проекти, така че те да могат да натрупат опит в чужбина и да придобият нови умения, които ще им помогнат успешно да осъществят своите предприемачески проекти;

121.  силно насърчава партньорското обучение, което да се провежда след образование, обучения и професионален опит в чужбина, с цел увеличаване на въздействието на програма Еразъм+ върху местните общности; подчертава, че споделянето на добри практики е от жизненоважно значение за подобряването на качеството на проектите в рамките на програма Еразъм+; приветства платформата за разпространение на резултатите от проектите в рамките на програма Еразъм+ и призовава за по-убедителен подход към споделянето на добри практики и за международна размяна на мнения между националните агенции, партньорите и бенефициентите по програмата; призовава Комисията да подкрепи кандидатите по програмата да намират международни партньори, като разработи лесни за ползване платформи, които събират на едно място публичната информация за различните бенефициенти и техните проекти;

122.  призовава Комисията да подобри ръководството за програмата и да го направи по-лесно за ползване и по-разбираемо, както и да разработи специфични информационни брошури за всяко от ключовите действия; призовава Комисията да оптимизира процеса на подаване на заявления от гледна точка на административната тежест;

123.  подкрепя развитието на образователните институции за възрастни чрез непрекъснато професионално развитие и възможности за мобилност за преподаватели, ръководители на училища, инструктори и друг персонал в сферата на образованието; насърчава развитието на умения и компетентности, по-специално за ефективното използване на ИКТ при ученето за възрастни, за да се подобрят резултатите от ученето; подчертава значението на обмена на най-добри практики;

124.  приветства разработването на пилотни проекти като „Европейска рамка за мобилност на стажантите: развитие на европейското гражданство и умения чрез интеграция на младите хора на пазара на труда“, насочен към прилагането на разходноефективни схеми за трансгранична мобилност на стажантите между институции за ПОО, предприятия и/или други съответни организации, както и към официалното признаване и валидиране на резултатите от ученето и подпомагането на взаимното признаване на дипломите, и „Мобилност на младите хора в рамките на професионалното обучение – по-добра младежка мобилност“, насочен към подобряване на мобилността на младите хора в рамките на професионалното обучение; призовава Комисията да изпълни ефективно двата пилотни проекта и да ги интегрира дългосрочно в програма Еразъм+;

125.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират по-голяма и по-дългосрочна структурна подкрепа за европейските организации на гражданското общество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи, тъй като те са организациите, които предоставят възможности за учене и пространства за участие на европейските граждани и жителите на Европа за разработване и прилагане на европейските политики;

126.  призовава Комисията да разгледа възможността за намиране на подходящо решение във връзка с положението на неправителствените организации на европейско равнище със седалище в Брюксел, които кандидатстват за финансиране от белгийските национални агенции;

127.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и на правителствата на държавите членки.

(1)

ОВ C 347, 20.2.2013 г., стр. 50.

(2)

ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.

(3)

ОВ C 311, 19.12.2009 г., стр. 1.

(4)

OВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 29.

(5)

ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 77.

(6)

ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 1.

(7)

ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 31.

(8)

OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ C 70, 8.3.2012 г., стр. 9.

(10)

Приети текстове, P7_TA(2013)0433.

(11)

Приети текстове, P8_TA(2015)0292.

(12)

OВ C 172, 27.5.2015 г., стр. 17.

(13)

ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 36.

(14)

Приети текстове, P8_TA(2016)0106.

(15)

Приети текстове, P8_TA(2016)0107.

(16)

Приети текстове, P8_TA(2016)0291.

(17)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

(18)

JRC Science and Policy Report on Languages and Employability (Научен и политически доклад относно езиците и пригодността за заетост), Съвместен изследователски център (СИЦ), 2015 г.

(19)

според Комисията през 2016 г. поради липса на финансиране процентът на успеваемост на допустимите кандидатури за мобилност при ПОО в рамките на Еразъм+ е 42%; положението се е влошило с годините – през 2014 г. процентът на успеваемост е бил 54%, а през 2015 г. – 48%; макар наличното финансиране да се е увеличило леко през годините, търсенето е нараснало много по-бързо, но ограничените ресурси на Еразъм+ не дават възможност на финансирането да бъде в крак с търсенето;


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (10.11.2016)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО

(2015/2327(INI))

Докладчик по становище: Андрей Новаков

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изтъква, че Еразъм+ е водеща програма за мобилност, образование и обучение, на която е разпределено бюджетно увеличение от 40% в сравнение с 2007 – 2013 г., предвид положителните резултати и голямото търсене;

2.  признава, че инвестициите от бюджета на ЕС в рамките на „Еразъм+“ значително допринасят за подобряване на уменията, на възможностите за заетост, както и за по-нисък риск от дългосрочна безработица за младите европейци, активно гражданско участие и социално приобщаване на младите хора;

3.  приветства структурата на програмата с отделни бюджетни глави по сектори и насърчава Комисията да запази отделните бюджетни глави в предложението за следващото поколение програми;

4.  признава икономическата и социалната стойност на доброволчеството и насърчава Комисията да подкрепи по-добре доброволческите организации в действията по програмата;

5.  отбелязва наличието на регионални дисбаланси на равнището на ЕС и между районите в рамките на държавите членки при участието във финансираните по линията на „Еразъм+“ дейности; изразява безпокойство, че степента на успеваемост на тези дейности е сравнително ниска и неравномерна в рамките на ЕС; призовава за целеви и навременни действия за разширяване на участието и подобряване на степента на успеваемост независимо от произхода на кандидатите, като се предвиди насочване на част от финансирането към конкретни действия за насърчаване и повишаване на осведомеността, особено в регионите, в които все още се наблюдава нисък достъп до фонда;

6.  приветства предложението на Комисията за повишаване на ангажиментите за „Еразъм+“ с 200 милиона евро за остатъка от текущата МФР, както и за увеличаване на плащанията с 4,5 % в проектобюджета за 2017 г.; призовава Комисията да обърне специално внимание на дългосрочната мобилност на стажантите при разпределянето на стипендии по програма „Еразъм+“; отбелязва, че 48 % от националните агенции докладват, че действията по програмата са с недостатъчен бюджет; призовава Комисията да предложи адекватен многогодишен план за плащанията и насърчава Комисията да предложи равнище на годишно финансиране за следващото поколение програми, което да съответства поне на равнището на финансиране през последната година от прилагането на настоящата рамка; предлага Комисията да увеличи предварителното финансиране;

7.  отбелязва, че по-големият положителен ефект на Еразъм+ и по-голямото търсене в Източна и Южна Европа е в контраст с ограничения общ бюджет на програмата, което води до висок дял на отхвърлените молби; предлага Комисията да увеличи усилията за насърчаване на мобилността от Западна към на Източна Европа;

8.  подчертава, че главата за младежта на програмата е най-повлияната в резултат от нарастващия интерес към програма „Еразъм+“ от страна на европейските граждани; отбелязва, че понастоящем 36 % от всички подадени заявления по програма „Еразъм+“ са в областта на младежта, като се отбелязва увеличение на подадените заявления с 60 % между 2014 и 2016 г.;

9.  приканва Комисията и съответно ГД „Образование и култура“ и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) да предоставят възможност за по-нататъшно насърчаване на децентрализирани действия, като например ключово действие 2, чрез предлагане на финансиране, което да бъде адекватно и пропорционално на размера на действията;

10.  отбелязва, че изпълнението на програмата „Еразъм+“ в регионите на ЕС разкрива различни потребности от финансиране и приоритети за интервенция, които изискват някои държави членки да преориентират интервенцията на програмата, с цел да се гарантира ефективност на разходите по отношение на изразходените пари;

11.  изразява загриженост във връзка с трудностите на националните агенции по отношение на тълкуването и прилагането на правилата на програмата; припомня, че 82 % от бюджета на програма „Еразъм+“ се управлява в рамките на децентрализирани действия; призовава Комисията да опрости определенията и да подобри насоките във връзка с децентрализираните действия, за да се гарантират най-добри резултати за бюджета на ЕС и да се избягват проценти грешки;

12.  отбелязва, че 75 % от националните агенции докладват за прекомерна административна тежест, което намалява капацитета на инвестиционния бюджет на ЕС и застрашава да окаже пряко въздействие върху бенефициерите; призовава Генерална дирекция „Образование и култура“ и EACEA да подобрят прилагането, особено по-време на процеса на подаване на молбите;

13.  приветства опростеното финансово управление и използването на система за единични разходи; отбелязва, че поради нормативните изисквания някои държави членки не могат да прилагат тази система или считат, че равнищата на разходи са неадекватни в сравнение с действителните разходи; изразява загриженост, че националните агенции докладват за по-висока одитна тежест;

14.  счита, че резултатите от работата на националните агенции следва да бъдат редовно оценявани и подобрявани, за да се гарантира успехът на финансираните от ЕС действия; признава, че равнищата на участие и опитът на участниците и партньорите следва да бъдат от ключово значение в това отношение;

15.  подкрепя увеличаването на ефективността и ефикасността чрез шикоромащабни проекти; отбелязва обаче, че трябва да съществува равновесие между малки и големи групи кандидати;

16.  изразява съжаление, че поради високата степен на административна тежест финансирането по програма „Еразъм+“ може да бъде недостъпно за по-малките организации; счита, че бюрокрацията и изискванията за докладване следва да бъдат опростени;

17.  изразява съжаление, че твърде дългите срокове за плащане по програма „Еразъм+“ оказват влияние върху възможностите на по-малките организации да кандидатстват за финансиране;

18.  счита, че извършването на доброволческа дейност следва да се счита за допустимо като източник на собствен принос към бюджета на проекта, тъй като това улеснява участието на по-малките организации;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (17.11.2016)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО

(2015/2327(INI))

Докладчик по становище: Емилиян Павел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че по данни на Евростат през юли 2016 г. равнището на безработица продължаваше да бъде 10,1%; като има предвид, че в целия ЕС младежката безработица възлиза на 18,8%;

Б.  като има предвид, че резултатите от проучването на въздействието на програма „Еразъм“ от 2014 г.(1) показват, че за хората, които са учили или са се обучавали в чужбина, вероятността да си намерят работа е два пъти по-голяма в сравнение с останалите, които нямат подобен опит;

В.  като има предвид, че равнището на безработица при хората, които са учили или са се обучавали в чужбина, е с 23% по-ниско пет години след дипломирането им(2);

Г.  като има предвид, че 85% от студентите по програма „Еразъм“ учат или се обучават в чужбина, за да повишат пригодността си за заетост в чужбина(3);

Д.  като има предвид, че сега 64% от работодателите считат, че международният опит е важен при наемането на персонал; като има предвид, че през 2006 г. само 37% са считали това за вярно(4);

Е.  като има предвид, че 64% от работодателите заявяват, че на завършилите висше образование, които разполагат с международен опит, се възлага по-голяма професионална отговорност(5);

Ж.  като има предвид, че един от трима стажанти по програма „Еразъм“ получават предложение за работа в предприятието, в което са осъществили своя стаж(6);

З.  като има предвид, че почти 1 от 10 стажанти по програма „Еразъм“, които са осъществили учебни стажове, са основали свое собствено предприятие, а трима от всеки четирима планират или могат да си представят, че ще направят подобно нещо(7);

И.  като има предвид, че програма „Еразъм+“, която обхваща периода от 2014 г. до 2020 г., има за цел модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта в цяла Европа и е достъпна за образователни организации, организации за обучение, младежки и спортни организации във всички сектори на ученето през целия живот; като има предвид, че тя ще предостави възможности на над четири милиона европейци да учат, да се обучават, да придобиват професионален опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина;

1.  като има предвид, че програма „Еразъм+“ играе жизненоважна роля за укрепване на европейската идентичност и интеграция, солидарността, приобщаващия и устойчив растеж, качествената заетост, конкурентоспособността, социалното сближаване и младежката трудова мобилност с това, че дава положителен принос към подобряването на европейските системи за образование и обучение, ученето през целия живот, активното европейско гражданство и по-добрите перспективи за заетост, като предоставя на европейците възможност да придобият трансверсални и преносими комбинации от лични и професионални умения и компетентности чрез образование, обучения, професионален опит в чужбина и доброволческа дейност и предлага на отделния човек възможността да живее по-независимо, да се адаптира по-лесно и да постигне личностно развитие;

2.  счита, че програма „Еразъм+“ е един от ключовите стълбове за адаптацията на европейското население към ученето през целия живот; призовава Комисията и националните агенции да популяризират по-добре значимостта на междусекторните проекти, тъй като е необходимо да бъде поставен допълнителен акцент върху измерението на програмата, засягащо ученето през целия живот;

3.  изтъква, че понастоящем едва 1% от младите хора, участващи в схеми за свързано с работата професионално обучение, към които спадат и чираците, участват в схеми за мобилност по време на обучението си; изтъква, че е съществено да се създадат условия за по-голяма мобилност на обучаващите се работници в ЕС, за да им се дадат същите възможности, като тези на студентите във висшето образование, и по този начин да се постигнат целите за борба с безработицата, по-специално сред младите хора; насърчава държавите членки да информират по-добре младите обучаващи се работници относно съществуващите за тях възможности, да подпомагат повече центровете за обучение, които желаят да се насочат към програма „Еразъм+“, но също и да прилагат съпътстващи мерки в случай на придобиване на опит от трансгранична мобилност в съседни държави, за да се помага на обучаващите се работници с жилищното настаняване и транспорта;

4  подчертава, че броят на периодите на обучение, завършени в чужбина по схемата на програма „Еразъм“, стабилно нараства от 2008 г. насам въпреки икономическата, финансовата и социалната криза; насочва вниманието към факта, че в същото време броят на учебните стажове в чужбина се е увеличил експоненциално; заключава, че учебните стажове очевидно се възприемат от младите хора като отлична възможност за повишаване на тяхната пригодност за заетост; препоръчва на Комисията, на националните агенции, на организаторите и на институциите да обърнат внимание на тази тенденция;

5.  изразява съжаление, че растящото неравенство във и между някои държави членки и съществуването на високо равнище на младежка безработица в ЕС затрудняват достъпа до програмата, тъй като създават пречки пред мобилността на кандидатите от регионите с по-ниски доходи, които са по-сериозно засегнати от икономическата криза и съкращенията; посочва необходимостта програма „Еразъм+“ и професионалното образование и обучение (ПОО) да достигнат и до отдалечените и граничните региони на Европейския съюз; счита предоставянето на достъп и равни възможности за жителите на тези райони за много положителна промяна и начин за намаляване на младежката безработица и за икономическо възстановяване;

6.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за опростяване на процедурите и намаляване на голямата административна тежест за учащите се, институциите и приемащите предприятия, които участват в проекти по програма „Еразъм+“, по-специално тези, които не се възползват в достатъчна степен от тази възможност, с цел да се подобрят и улеснят равнопоставеният достъп и процесите на регистрация, валидиране и признаване; поддържа становището, че информацията, свързана с програмата, следва да се предоставя на всички официални езици на ЕС, за да се насърчи по-доброто приобщаване; призовава Комисията и националните агенции да стандартизират критериите за достъп с цел да се осигури достъп до програмата за възможно най-голям брой кандидати; насърчава националните агенции да осигуряват лесен достъп до наличните бюджети по ключови дейности и по сектори след всеки кръг на подаване на заявления, за да се предостави възможност на кандидатите да планират стратегически бъдещите си действия, както и да публикуват резултатите от подбора на проектите и бюджетните редове, така че да може да се извършва адекватно външно наблюдение на програмата; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че не се отдава предпочитание на големите институции пред малките и не толкова утвърдени институции, що се отнася до кандидатите по програмата;

7.  продължава да изразява загриженост, че младите хора и по-широката общественост гледат на програма „Еразъм+“ най-вече като на програма за висшето образование; поради това препоръчва да се отдаде по-голямо значение на повишаването на осведомеността на европейско, национално и регионално равнище за различните сектори, за които може да се кандидатства, включително училищната степен на образование, , висшето образование, международното висше образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежта и спорта, както и доброволчеството, а също и на изтъкването на възможността за междусекторни проекти, по-специално чрез информационна кампания и работа в сферата на отношенията с обществеността относно съдържанието на всички програми;

8.  призовава Комисията и държавите членки, включително агенциите на ЕС като Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), да подобрят качеството и достъпността на програмите за мобилност в рамките на професионалното образование и обучение, както и равния достъп до тях, така че те да създават добавена стойност за всички участници по отношение на квалификацията, признаването и съдържанието и да гарантират въвеждането на стандарти за качество в програмите за обучаване на работници;

9.  отбелязва съществуващите асиметрии между държавите членки относно критериите за приемане в програмата „Еразъм+“; настоява Комисията да гарантира, че правилата на програмата се прилагат по хармонизиран начин във всички национални агенции, като се спазват общи стандарти за качество и процедурни практики, и по този начин се гарантира вътрешната и външната съгласуваност на програма „Еразъм+“ и позиционирането ѝ като истинска европейска програма; в това отношение призовава Комисията да разработи европейски насоки за изпълнение за програма „Еразъм+“ за националните агенции; насърчава националните агенции, които трябва да бъдат неразделна част от процеса на наблюдение, да се съсредоточат също и върху създаването или улесняването на форум за конструктивен диалог между органите, отговарящи за образователните политики и политиките по заетостта във всяка държава членка; силно насърчава по-добра координация между агенциите с цел свързване на проектите, които се отнасят до сходни въпроси;

10.  посочва програма „Еразъм+“ като важен инструмент за подобряване на качеството на ПОО в целия ЕС; подчертава факта, че приобщаващото, качествено ПОО и мобилността при ПОО играят жизненоважна икономическа и социална роля в Европа, в условията на бързо променящ се пазар на труда, като начин да се дадат на младежите и възрастните професионалните и житейските умения, необходими за прехода от образование и обучение към трудова заетост; подчертава, че ПОО и мобилността при ПОО следва да насърчават равни възможности, недискриминация и социално приобщаване за всички граждани, включително жените, които са непропорционално ниско представени в ПОО, и хората в уязвимо положение, включително ромите, безработните младежи, хората с увреждания, жителите на далечните райони, жителите на най-отдалечените региони и мигрантите; предлага също така да се съсредоточи внимание върху бенефициентите с ниска квалификация, за да се увеличи тяхното участие и по този начин да се подобри обсегът на програмите;

11.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат възможностите за обучение в чужбина за ПОО и да позиционират ПОО като предпочитан избор за намирането на работа и започването на обещаваща кариера, както и да осигурят достъп за всички граждани на всяка възраст и да предоставят адекватно финансиране, тъй като средствата, предназначени за ПОО, не са пропорционални(8) на броя потенциални кандидати по предлаганите програми за мобилност; решително подкрепя ефективното популяризиране и насърчаване на мобилността в областта на ПОО сред жените и счита, че държавите членки следва да въведат амбициозни цели в това отношение и че напредъкът следва да се наблюдава стриктно;

12.  подчертава, че понастоящем се извършва предефиниране на работните места и уменията, по-специално поради протичащия процес на преход към по-цифровизирана икономика, при който възникват нови потребности за предприятията, и ориентирани към бъдещето сектори; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че програма „Еразъм+“ отразява тази реалност;

13.  призовава Комисията да извършва редовен преглед на равнищата на финансова подкрепа, като еднократните суми за пътуване и дневните разноски, с цел да се гарантира, че те отговарят на реалните разходи за живот, и да се избегне задлъжняването вследствие на период на обучение, като по този начин се спомогне да не се стига до дискриминация и изоставяне на хората с по-ограничени финансови възможности и/или специални изисквания;

14.  подчертава значението на ясните учебни резултати и на конкретните длъжностни характеристики за придобития трудов опит в чужбина по програма „Еразъм+“ за студентите, стажантите и обучаващите се работници в сферата на професионалното образование и обучение; подчертава, че подготовката на кандидатите преди придобиването на международния им опит е неразделна част от дейността и трябва да включва професионално ориентиране и езикови курсове, както и обучения по социална и културна интеграция, включително междукултурно общуване, които да подкрепят участието на хората в обществото и да подобряват условията им на работа и живот; като се има предвид значението на многоезичието за повишаване на пригодността за заетост на младите хора, счита, че следва да бъдат положени повече усилия с цел насърчаване и подпомагане на многоезичието в рамките на програма „Еразъм+“; приветства факта, че ще бъдат повишени чуждоезиковите умения на участниците в проекти по програма „Еразъм+“, включително по съседни езици, което може да повиши мобилността и пригодността за заетост на трансграничния пазар на труда; счита, че езиковите курсове за новите участници в програми за мобилност биха могли да се предлагат в сътрудничество с образователните институции и приемащите предприятия и да бъдат адаптирани спрямо областта им на образование или стаж;

15.  признава, че с оглед на високите равнища на младежка безработица в някои държави членки първостепенна задача на програма „Еразъм+“ е подготовката на младите хора за заетост; в същото време поставя специален акцент върху необходимостта от запазване на статута на извънучилищните дейности и на професионалното обучение и обучение в рамките на програма „Еразъм+“;

16.  подчертава, че по-рано програмите „Еразъм“ и „Леонардо“ бяха насочени основно към млади хора с по-високи равнища на умения и с по-добри възможности за достъп до пазара на труда и не успяха да обхванат най-уязвимите хора; посочва целта на ЕС за намаляване на преждевременното напускане на училище и на бедността; подчертава, че при изпълнението на програма „Еразъм+“ държавите членки следва да се насочват в значителна степен към преждевременно напускащите училище, които представляват високорискова група от гледна точка на бедността и безработицата; подчертава, че програмите за преждевременно напускащите училище не могат да бъдат стандартните обичайни ПОО или програми за обмен, а в тях следва да се поставя акцент върху техните специфични нужди, върху лесния достъп и опростеното финансиране в съчетание със самостоятелно или неформално учене;

17.  припомня на Комисията, че лицата с увреждания, например тези с увреден слух, имат специални нужди, поради което им е необходимо адекватно финансиране и подходяща подкрепа, като преводачи на жестомимичен език, както и достъп до повече информация и разумно количество безвъзмездни средства, за да могат да участват в програма „Еразъм+“; призовава Комисията да продължи своята работа за въвеждане на допълнителни мерки, за да се предостави на хората с увреждания безпрепятствен и недискриминационен достъп до всички програми за стипендии в рамките на програма „Еразъм+“; счита, че си заслужава, ако се счете за необходимо, да се назначат т.нар. „инструктори“ в националните агенции, които да дават съвети за възможно най-доброто използване на финансирането;

18.  счита, че има място за подобрение в насърчаването на труда сред младежта, на художествените и културните дейности, на участието в политическия живот, на образованието за възрастни и на масовия спорт;

19.  призовава Комисията да внесе, а държавите членки да подкрепят качествена рамка за обучението на работници и предложение за увеличена мобилност за обучаващите се работници, за да се осигури набор от права за тези работници, за практикантите, за стажантите и за учащите се в сферата на ПОО, така че да се гарантира, че те са адекватно защитени и че тези програми за мобилност никога няма да изместят стандартните трудови договори; призовава за качествени и заплатени стажове и практики и отправя искане държавите членки да докладват за ситуациите, когато условията във връзка със задачите или правата на бенефициентите по „Еразъм+“ са нарушавани;

20.  призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки за по-силно сътрудничество между образователните институции и ключовите заинтересовани страни (местните/регионалните органи, социалните партньори, частния сектор, представителите на младежта, институциите за ПОО, научноизследователските организации и организациите на гражданското общество), за да се увеличи способността на образователните системи и тези за ПОО да отговарят на реалните потребности на пазара на труда, както и да гарантира, че това сътрудничество се отразява в „Еразъм+“; счита, че активното участие на бенефициентите и всички заинтересовани лица в планирането, организирането, наблюдението, изпълнението и оценката на програмата осигурява нейната жизнеспособност, нейния успех и нейната добавена стойност;

21.  призовава за по-интензивно популяризиране на програмите за мобилност за напредналите нива на висшето образование, за да се осигури мобилността между европейските изследователски центрове и да се продължи работата по целта за постигане на интернационален характер на европейските университети;

22.  силно насърчава въвеждането на повече прозрачност при оценяване на заявленията, както и предоставянето на обширна и качествена обратна връзка за всички кандидати; призовава Комисията да осигури ефективна система за обратна връзка, за да могат бенефициентите по програмата да съобщават на Комисията за всякакви нередности, които евентуално са установили при изпълнението на програма „Еразъм+“; освен това призовава Комисията да подобри и увеличи потока на информация между европейските институции, отговорни за изпълнението на програмата, и националните органи; насърчава националните агенции и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура да предоставят възможности за обучение за оценителите и да организират редовни срещи с бенефициентите и посещения на проектите, за да се подобри изпълнението на програмата;

23.  подчертава, че благодарение на Европейската квалификационна рамка (2008/C111/01) са постигнати очевидни подобрения в системите за признаване и валидиране на дипломи, квалификации, кредитни точки, сертификати за умения и акредитация на компетентности в образованието и в ПОО, но отбелязва, че проблеми все още съществуват; подчертава колко е важно да се гарантира, че компетентностите и квалификациите, развити чрез придобит по време на международна мобилност опит във всякаква среда – формално обучение, стаж в предприятие или доброволчество и младежка дейност – надлежно се документират, валидират, признават и се създава възможност за сравнението им със системата в държавата на произход; призовава Комисията да реформира Европейската квалификационна рамка и да постигне напредък в укрепването на рамката чрез преминаване от настоящия статут на препоръка към по-силен инструмент, за да подкрепи свободното движение; призовава Комисията и държавите членки да използват системно и да развиват допълнително съществуващите европейски инструменти, като например документите Европас, Youthpass и Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET); насърчава разработването на съвместни квалификации за ПОО, които да гарантират международно признаване на квалификациите; призовава държавите членки към пълно и своевременно изпълнение на препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене;

24.  подчертава, че доброволчеството е израз на солидарност, свобода и отговорност, който допринася за укрепване на активното гражданство и личностното развитие на човека; счита, че доброволчеството е също така основен инструмент за социално приобщаване и сближаване, както и за обучение, образование и междукултурен диалог, като дава и важен принос за разпространението на европейските ценности; счита, че следва да бъде призната ролята на Европейската доброволческа служба (ЕДС) за подкрепа на развитието на умения и компетентности, които могат да улеснят достъпа на участниците в ЕДС до пазара на труда; призовава Комисията и държавите членки да осигурят достойни доходи за доброволците и да наблюдават дали се спазват изцяло договорите, по които работят доброволците; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че участниците в Европейската доброволческа служба няма да бъдат считани или използвани за заместители на работна ръка;

25.  подчертава, че неформалното образование и учене за възрастни насърчава придобиването на основни умения и на междуличностни умения, като например социални и граждански компетентности, които са от значение за пазара на труда, както и благосъстоянието на работното място и доброто равновесие между професионалния и личния живот; отбелязва, че неформалното образование и учене за възрастни играят ключова роля с оглед на обхващането на обществените групи в неравностойно положение и подпомагането им да развият уменията, които ще им помогнат при навлизането на пазара на труда и намирането на устойчиво и качествено работно място или подобряването на положението с тяхната заетост, както и за допринасянето за по-демократична Европа;

26.  отбелязва новите обществени предизвикателства и същността на служебните задачи, която непрекъснато се променя; припомня, че програмата „Еразъм +“ също така подготвя младите хора за заетост, и счита, че следва да се обърне специално внимание на преминаването от компетентности на работното място към междуличностни умения, като се насърчава придобиването на трансверсални и преносими групи умения, като предприемачество, грамотност в областта на ИКТ, творческо мислене, решаване на проблеми и новаторско отношение, самоувереност, приспособимост, изграждане на екипи, управление на проекти, оценка на риска и поемане на риск, както и социални и граждански умения, които са особено приложими на пазара на труда; счита, че тук следва да се включва и благосъстоянието на работното място, доброто съвместяване на професионалния и личния живот, както и интегрирането на лицата в уязвимо положение на пазара на труда и в обществото;

27.  като се взема под внимание значението на многоезичието за повишаване на пригодността за заетост на младите хора(9), счита, че следва да бъдат положени повече усилия с цел насърчаване и подпомагане на многоезичието в рамките на програма „Еразъм+“;

28.  подчертава необходимостта МСП, които предлагат професионално обучение по програма „Еразъм+“, да бъдат подкрепяни или с финансиране, или чрез данъчни облекчения;

29.  счита, че качественото измерване следва да бъде също толкова важно, колкото и количественото измерване; призовава за развиване на качественото измерване в контекста на програма „Еразъм+“;

30.  подчертава необходимостта от подобряване на информираността относно инструмента „Еразъм+“ като средство за подобряване на уменията на отделния човек и за придаването на допълнително измерение на подобни умения, което следва да осигури правилен подход към този инструмент, за да се гарантира неговата ефективност и да се премахне рискът той да се превърне в обикновен житейски опит;

31.  подкрепя увеличаването на мобилността в образованието, програмите за обучение на работници и периодите на стаж в програмите „Гаранция за младежта“ и „Инициатива за младежка заетост“, с цел да се намалят високите равнища на младежка безработица и географските дисбаланси в ЕС;

32.  призовава Комисията да изготви и да предостави актуализирани статистически данни и да извърши последващи проучвания за изпълнението на програма „Еразъм+“, и по-конкретно за процентите на участие сред младежите, разпределени по регион и пол, за въздействието върху пригодността за заетост, както и вида и равнището на заетостта и въздействието върху заплатите, а също и как евентуално може да се постигнат подобрения; призовава Комисията да анализира защо някои държави кандидатстват за повече мобилност при ПОО, къде е най-голяма разликата между половете и причините за тази разлика или къде има повече кандидати с увреждания, както и да изготви план за увеличаване на участието на останалите държави; съответно призовава националните агенции на държавите членки да работят в тясно взаимодействие за обмен на информация и статистически данни; счита, че резултатите от проучванията и статистическите данни следва да бъдат включени и взети предвид в следващия междинен преглед на програма „Еразъм+“;

33.  припомня, че в момент на необичайна криза по отношение на основните ценности на ЕС инструментът „Еразъм+“ може да се окаже ключова възможност за насърчаване на интеграцията, разбирателството и солидарността сред младите хора; поради това призовава да се насърчава интеграцията на младите хора чрез познаване на различни култури и традиции и тяхното взаимно и необходимо зачитане;

34.  предлага Комисията да запази образованието и обучението по предприемачество като една от целите на бъдещата програма „Еразъм+“ през следващия финансов период (след 2020 г.), включително мобилността, и да включи следните елементи като част от програмата:

i)  внимателна оценка на въздействието на съществуващите мерки за насърчаване на предприемачеството чрез образование и обучение и тяхното потенциално адаптиране, като същевременно се обръща специално внимание на въздействието върху по-слабо представените групи и групите в неравностойно положение;

ii)  насърчаване на по-добре определено учебно съдържание и инструменти за формалното и неформалното образование, насочени към всички учащи се – както теоретични, така и практически модули – например студентски предприемачески проекти;

iii)  насърчаване на партньорствата между образователните институции, предприятията, организациите с нестопанска цел и доставчиците на неформално образование, с цел да се разработят подходящи курсове и да се предоставят на учащите се необходимият практически опит и необходимите модели;

iv)  развитие на уменията в областта на предприемаческите процеси, финансовата грамотност, грамотността и уменията в областта на ИКТ, творческото мислене, разрешаването на проблеми и новаторското отношение, самоувереността, приспособимостта, изграждането на екип, управлението на проекти, оценката на риска и поемането на рискове, както и на специфични бизнес умения и знания;

v)  изтъкване на неформалното и самостоятелното учене като привилегирована среда за придобиване на предприемачески умения;

35.  насърчава държавите членки да вземат допълнително участие в програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и да я популяризират допълнително сред младите хора, които желаят да започнат да работят по предприемачески проекти, така че те да могат да натрупат опит в чужбина и да придобият нови умения, които ще им помогнат успешно да осъществят своите предприемачески проекти;

36.  силно насърчава партньорското обучение, което да се провежда след образование, обучения и професионален опит в чужбина, с цел увеличаване на въздействието на програма „Еразъм+“ върху местните общности; подчертава, че споделянето на добри практики е от жизненоважно значение за подобряването на качеството на проектите в рамките на програма „Еразъм+“; приветства платформата за разпространение на резултатите от проектите в рамките на програма „Еразъм+“ и призовава за по-убедителен подход към споделянето на добри практики и за международна размяна на мнения за националните агенции, партньорите и бенефициентите по програмата; призовава Комисията да подкрепи кандидатите по програмата да намират международни партньори, като разработи лесни за ползване платформи, които събират на едно място публичната информация за различните бенефициенти и техните проекти;

37.  призовава Комисията да оптимизира резултатността и удобството при ползване на ИТ инструментите, като Инструмента за мобилност, или на други платформи за подкрепа, основани на информационните технологии, като Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), с цел да се гарантира, че бенефициентите по програмата се възползват в максимална степен от придобития си опит, както и да се насърчи трансграничното сътрудничество и споделянето на най-добри практики;

38.  призовава Комисията да подобри ръководството за програмата и да го направи по-лесно за ползване и по-разбираемо, както и да разработи специфични информационни брошури за всяко от ключовите действия; призовава Комисията да оптимизира процеса на подаване на заявления от гледна точка на административната тежест;

39.  подкрепя развитието на образователните институции за възрастни чрез непрекъснато професионално развитие и възможности за мобилност за преподаватели, ръководители на училища, инструктори и друг персонал в сферата на образованието; насърчава развитието на умения и компетентности, по-специално за ефективното използване на ИКТ при ученето за възрастни, за да се подобрят резултатите от ученето; подчертава значението на обмена на най-добри практики;

40.  приветства разработването на пилотни проекти като „Европейска рамка за мобилност на стажантите: развитие на европейското гражданство и умения чрез интеграция на младите хора на пазара на труда“, насочен към прилагането на разходноефективни схеми за трансгранична мобилност на стажантите между институции за ПОО, предприятия и/или други съответни организации, както и към официалното признаване и валидиране на резултатите от ученето и подпомагането на взаимното признаване на дипломите, и „Мобилност на младите хора в рамките на професионалното обучение – по-добра младежка мобилност“, насочен към подобряване на мобилността на младите хора в рамките на професионалното обучение; призовава Комисията да изпълни ефективно двата пилотни проекта и да ги интегрира дългосрочно в програма „Еразъм+“;

41.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират по-голяма и по-дългосрочна структурна подкрепа за европейските организации на гражданското общество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи, тъй като те са организациите, които предоставят възможности за учене и пространства за участие на европейските граждани и жителите на Европа за разработване и прилагане на европейски политики;

42.  призовава Комисията да разгледа възможността за намиране на подходящо решение във връзка с положението на неправителствените организации на европейско равнище със седалище в Брюксел, които кандидатстват за финансиране от белгийските национални агенции;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Georges Bach, Amjad Bashir, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

David Coburn

(1)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

(3)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

(4)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

(5)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

(6)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

(7)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf

(8)

според Комисията през 2016 г. поради липса на финансиране процентът на успеваемост на допустимите кандидатури за мобилност при ПОО в рамките на „Еразъм+“ е 42%; положението се е влошило с годините – през 2014 г. процентът на успеваемост е бил 54%, а през 2015 г., 48%. макар наличното финансиране да се е увеличило леко през годините, търсенето е нараснало много по-бързо, но ограничените ресурси на „Еразъм+“ не дават възможност на финансирането да следва търсенето;

(9)

JRC Science and Policy Report on Languages and Employability (Научен и политически доклад относно езиците и пригодността за заетост), Съвместен изследователски център (СИЦ), 2015 г.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dietmar Köster, Ernest Maragall, Liliana Rodrigues

Правна информация - Политика за поверителност