ДОКЛАД относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010

21.12.2016 - (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Петер Нидермюлер


Процедура : 2016/0131(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0392/2016
Внесени текстове :
A8-0392/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0271),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 78, параграфи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8-0174/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (А8-0392/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  ОЕСУ се основава на общи минимални стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от напредъка по ОЕСУ продължават да са налице съществени разлики между държавите членки по отношение на предоставянето на международна закрила и формата на предоставената международна закрила. Тези разлики следва да бъдат преодолени чрез осигуряването на по-голяма степен на сближаване при оценяването на молбите за международна закрила, както и чрез гарантирането на високо и еднакво равнище на прилагане на правото на Съюза на цялата му територия.

(2)  ОЕСУ се основава на общи минимални стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от напредъка по ОЕСУ продължават да са налице съществени разлики между държавите членки по отношение на предоставянето на международна закрила и формата на предоставената международна закрила. Тези разлики следва да бъдат преодолени чрез осигуряването на по-голяма степен на сближаване при оценяването на молбите за международна закрила, като по този начин се работи за постигането на еднакво равнище на прилагане на правото на Съюза на цялата му територия, основаващо се на високи стандарти.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съобщението си от 6 април 2016 г. Комисията изложи възможностите, с които разполага за усъвършенстване на ОЕСУ, а именно създаване на устойчива и справедлива система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище, укрепване на системата „Евродак“, постигане на по-голяма последователност в системата на ЕС за предоставяне на убежище и предотвратяване на вторичните движения, както и разработване на подсилен мандат за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Това съобщение е в съответствие с призивите на Европейския съвет от 18 февруари 2016 г. да се постигне напредък по реформирането на съществуващата рамка на ЕС, така че да се гарантира хуманна и ефективна политика в областта на убежището. В него също така се предлагат конкретни бъдещи действия в съответствие с цялостния подход към миграцията, изложен от Европейския парламент в неговия доклад по собствена инициатива от 12 април 2016 г.

(3)  В съобщението си от 6 април 2016 г. Комисията изложи възможностите, с които разполага за усъвършенстване на ОЕСУ, а именно създаване на устойчива и справедлива система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище, укрепване на системата „Евродак“, постигане на по-голяма последователност в системата на ЕС за предоставяне на убежище и предотвратяване на вторичните движения, както и разработване на подсилен мандат за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Това съобщение е в съответствие с призивите на Европейския съвет от 18 февруари 2016 г. да се постигне напредък по реформирането на съществуващата рамка на ЕС, така че да се гарантира хуманна, справедлива и ефективна политика в областта на убежището. В него също така се предлагат конкретни бъдещи действия в съответствие с цялостния подход към миграцията, изложен от Европейския парламент в неговия доклад по собствена инициатива от 12 април 2016 г.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Европейската служба за подкрепа в областта на убежището бе създадена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета7 и започна да изпълнява задачите си на 1 февруари 2011 г. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището засили практическото сътрудничество между държавите членки по въпроси, свързани с убежището, както и във връзка с подпомагането на държавите членки при изпълнението на техните задължения по ОЕСУ. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището също така осигурява подкрепа на държавите членки, чиито системи за убежище и прием са подложени на особен натиск. Необходимо е обаче нейната роля и функции да бъдат допълнително подсилени, така че тя не само да подпомага държавите членки в осъществяваното от тях практическо сътрудничество, но и да заздрави и допълни системите на държавите членки за убежище и прием.

(4)  Европейската служба за подкрепа в областта на убежището бе създадена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета7 и започна да изпълнява задачите си на 1 февруари 2011 г. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището засили практическото сътрудничество между държавите членки по въпроси, свързани с убежището, както и във връзка с подпомагането на държавите членки при изпълнението на техните задължения по ОЕСУ. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището също така осигурява подкрепа на държавите членки, чиито системи за убежище и прием са подложени на особен натиск. Необходимо е обаче нейната роля и функции да бъдат допълнително подсилени, така че тя не само да подпомага държавите членки в осъществяваното от тях практическо сътрудничество, но и да заздрави и допълни системите на държавите членки за убежище и приемане въз основа на високи стандарти и в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

__________________

__________________

7Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11).

7Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11).

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Предвид структурните слабости на ОЕСУ, изведени на преден план вследствие на мащабния и неконтролируем приток на мигранти и лица, търсещи убежище, в Съюза, както и предвид необходимостта от ефективно, високо и еднакво равнище на прилагане в държавите членки на законодателството на Съюза в областта на убежището, е необходимо да се подобрят прилагането и функционирането на ОЕСУ, като се надгражда върху работата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, която да бъде доразвита в пълноценна агенция, отговаряща за улесняването и подобряването на функционирането на ОЕСУ, за създаването на условия за устойчивото и справедливо разпределение на молбите за международна закрила, за осигуряването на сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза и за мониторинга на оперативното и техническото прилагане на законодателството на Съюза.

(5)  Предвид структурните слабости на ОЕСУ, изведени на преден план вследствие на мащабния приток на мигранти и лица, търсещи убежище, в Съюза, както и предвид необходимостта от ефективно, високо и еднакво равнище на прилагане в държавите членки на законодателството на Съюза в областта на убежището, е необходимо да се подобрят прилагането и функционирането на ОЕСУ, като се надгражда върху работата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, която да бъде доразвита в пълноценна агенция, отговаряща за улесняването и подобряването на функционирането на ОЕСУ, за създаването на условия за устойчивото и справедливо разпределение на молбите за международна закрила, за осигуряването на сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза и за мониторинга на оперативното и техническото прилагане на законодателството на Съюза.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Задачите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището следва да бъдат разширени и с оглед на внесените промени тя да се преименува на Агенция на Европейския съюз в областта на убежището. Агенцията следва да бъде център за експертни знания, като главната ѝ функция следва да бъде да укрепва практическото сътрудничество и обмена на информация между държавите членки по въпросите на убежището, да утвърждава законодателството и оперативните стандарти на Съюза, за да се осигури висока степен на уеднаквяване по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза, да извършва мониторинг на оперативното и техническото прилагане на законодателството и стандартите на Съюза по отношение на убежището, да подпомага прилагането на системата от Дъблин и да предоставя по-голяма оперативна и техническа подкрепа на държавите членки за управлението на системите за убежище и прием, и по-специално на държавите членки, чиито системи са изложени на несъразмерно голям натиск.

(6)  Задачите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището следва да бъдат разширени и с оглед на внесените промени тя да се преименува на Агенция на Европейския съюз в областта на убежището. Тя следва обаче да остане същият правен субект, като се осигури изцяло непрекъснатостта на всички нейни дейности и процедури. Агенцията следва да бъде център за експертни знания, като главната ѝ функция следва да бъде да укрепва практическото сътрудничество и обмена на информация между държавите членки по въпросите на убежището, да утвърждава законодателството в областта на убежището и оперативните стандарти на Съюза и на международно равнище, като по този начин се работи за постигането на висока степен на уеднаквяване въз основа на високи стандарти по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза, да извършва мониторинг на оперативното и техническото прилагане на законодателството и стандартите на Съюза по отношение на убежището, да подпомага презаселването и прилагането на системата от Дъблин и да предоставя по-голяма оперативна и техническа подкрепа на държавите членки за управлението на системите за убежище и прием, и по-специално на държавите членки, чиито системи са изложени на несъразмерно голям натиск.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С цел да се гарантира, че тя е независима и може правилно да изпълнява задачите си, на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да се предоставят достатъчно финансови средства и персонал, включително, по-специално, собственият персонал на Агенцията да съставя екипи от експерти, отговарящи за оценяването и проследяването на процедурите за предоставяне на убежище и на системите за приемане.

Обосновка

Предвидено е до 2020 г. броят на служителите на Агенцията да достигне общо 500 служители. Въпреки това, тъй като щатното разписание не може да бъде включено в регламента, следва да се гарантира, че Агенцията ще разполага с достатъчно собствен персонал, за да изпълнява ефективно своите задачи и да се гарантира нейната безпристрастност.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да събира и анализира информация относно положението в областта на убежището в Съюза, както и в трети държави, доколкото това положение може да има отражение върху Съюза. Това следва да позволи на Агенцията да подпомага държавите членки да разберат по-добре факторите за миграцията към и в рамките на Съюза, имаща отношение към убежището, както и да послужи за целите на ранното предупреждение и подготвеността на държавите членки.

(8)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да събира и анализира информация относно положението в областта на убежището в Съюза, както и в трети държави, доколкото това положение може да има отражение върху Съюза. Това следва да позволи на Агенцията да подпомага държавите членки да разберат по-добре факторите за миграционните потоци и потоците от бежанци към и в рамките на Съюза, както и да послужи за целите на ранното предупреждение и подготвеността на държавите членки.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С оглед на реформата на системата от Дъблин Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да осигури необходимата подкрепа за държавите членки, по-специално чрез работа с коригиращия механизъм и управление на този механизъм.

(9)  С оглед на реформата на системата от Дъблин Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да осигури необходимата подкрепа за държавите членки, по-специално чрез работа с коригиращия механизъм и управление на този механизъм и да изпълнява всички други задачи, които се възлагат на Агенцията в рамките на Регламент (ЕС) ххх/ххх (Регламента „Дъблин“).

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Що се отнася по-специално до презаселването, в очакване на бъдещия регламент за създаване на рамка на Съюза за презаселване, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да може да предоставя необходимата подкрепа на държавите членки. За целта Агенцията следва да разработи и предлага експертни знания в областта на презаселването, за да подкрепя действията за презаселване, предприети от държавите членки или от Съюза, в тясно сътрудничество с върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и съответните неправителствени организации и при пълно спазване на стандартите и насоките за политиките, определени от ВКБООН.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да подпомага държавите членки, като предоставя обучение на експерти от всички национални администрации, съдилища и трибунали и националните служби, компетентни в областта на убежището, включително чрез изготвянето на общ учебен план. Освен това Агенцията следва да гарантира, че преди да вземат участие в оперативни дейности, организирани от Агенцията, всички експерти, участващи в екипите за подкрепа в областта на убежището или в резерва от експерти за намеса в областта на убежището, преминават специализирано обучение.

(10)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да организира обучение или да подпомага държавите членки, като предоставя обучение на експерти от всички национални администрации, съдилища и трибунали и националните служби, компетентни в областта на убежището, включително чрез изготвянето на общ учебен план. Освен това Агенцията следва да гарантира, че преди да вземат участие в оперативни дейности, организирани от Агенцията, всички експерти, участващи в екипите за подкрепа в областта на убежището или в резерва от експерти за намеса в областта на убежището, преминават специализирано обучение.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да осигури по-структурирано и рационализирано събиране на информация за държавите на произход на равнището на Европейския съюз. Необходимо е Агенцията да събира информация и да изготвя доклади, съдържащи информация относно държавите на произход, като използва европейските мрежи за информация относно държавите на произход, така че да се избегне дублиране и да се създадат полезни взаимодействия с националните доклади. Освен това, за да се осигури сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила и естеството и качеството на предоставяната закрила, Агенцията следва да си взаимодейства с държавите членки и заедно с тях да разработва общ анализ, с който да се осигурят насоки относно положението в конкретни държави на произход.

(11)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да осигури по-структурирано и рационализирано събиране на информация за държавите на произход на равнището на Европейския съюз. Необходимо е Агенцията да събира информация и да изготвя доклади, съдържащи информация относно държавите на произход, като използва мрежите между държавите членки за информация относно държавите на произход, така че да се избегне дублиране и да се създадат полезни взаимодействия с националните доклади. Тази информация следва да се отнася, inter alia, до положението в политическата, културната и религиозната сфера в съответната държава, както и условията на задържане, по-специално изтезания и малтретиране в местата за задържане. Освен това, за да се осигури сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила и естеството и качеството на предоставяната закрила, Агенцията следва да си взаимодейства с държавите членки и заедно с тях да разработва общ анализ, с който да се осигурят насоки относно положението в конкретни държави на произход. Този общ анализ следва да се разработва в консултации с Комисията, върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и консултативния форум и следва да отчита най-актуалните Насоки на ВКБООН относно допустимостта във връзка с оценката на потребностите от международна закрила на търсещите убежище от конкретни държави на произход. Когато е налице противоречие между общия анализ и Насоките на ВКБООН относно допустимостта, последните следва да бъдат внимателно взети под внимание от държавите членки при разглеждането на индивидуалните молби за международна закрила в съответствие с надзорната функция на ВКБООН, както е посочено в параграф 8 от статута на Върховния комисариат за бежанците на ООН, тълкуван във връзка с член 35 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. (Конвенцията от 1951 г.) и член II от Протокола за статута на бежанците от 1967 г. (Протокола от 1967 г.).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Комисията следва редовно да преразглежда общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXX/XXX9. Предвид експертния опит на Агенцията тя следва да подпомага Комисията при преразглеждането на този списък. Агенцията следва също така по искане на Комисията да ѝ предоставя информация относно конкретни трети държави, които биха могли да бъдат включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, както и относно трети държави, които са определени като сигурни страни на произход или сигурни трети страни или за които държавите членки прилагат понятията за сигурна трета страна, първа страна на убежище или сигурна трета европейска страна.

(12)  Комисията следва редовно да преразглежда общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXX/XXX9. Предвид експертния опит на Агенцията тя следва да подпомага Комисията при преразглеждането на този списък. Агенцията следва също така да ѝ предоставя информация относно конкретни трети държави, които биха могли да бъдат включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход или да бъдат временно или окончателно изключени от посочения списък, както и относно трети държави, които са определени като сигурни страни на произход или сигурни трети страни или за които държавите членки прилагат понятията за сигурна трета страна, първа страна на убежище или сигурна трета европейска страна.

__________________

__________________

9 ОВ L […]

9 ОВ L […]

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се гарантира висока степен на уеднаквяване по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза, Агенцията следва да организира и координира дейности за утвърждаване на законодателството на Съюза. За тази цел Агенцията следва да подпомага държавите членки чрез разработването на оперативни стандарти, както и на показатели за мониторинг на спазването на тези стандарти. Агенцията следва също така да изготви насоки по въпроси, свързани с убежището, и да даде възможност за обмен на най-добри практики между държавите членки.

(13)  С цел да се работи за постигането на уеднаквяване въз основа на високи стандарти по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза, Агенцията следва да организира и координира дейности за утвърждаване на законодателството на Съюза. За тази цел Агенцията следва да подпомага държавите членки чрез разработването на оперативни стандарти, както и на показатели за мониторинг на спазването на тези стандарти. Агенцията следва също така да изготви насоки по въпроси, свързани с убежището, и да даде възможност за обмен на най-добри практики между държавите членки в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основните права и ВКБООН и след консултации с нейния консултативен форум.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  В тясно сътрудничество с Комисията и без да се засяга отговорността на Комисията като пазител на Договорите, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да установи механизъм за мониторинг и оценка на прилагането на ОЕСУ и спазването от държавите членки на оперативните стандарти, насоките и най-добрите практики в областта на убежището, както и за проверка на функционирането на системите за убежище и прием на държавите членки. Мониторингът и оценката следва да са всеобхватни и да се основават по-конкретно на информация, предоставена от държавите членки, на анализ на информацията относно положението в областта на убежището, изготвен от Агенцията, на проверки на място и на преглед на извадка от досиета по молби за убежище. Агенцията следва да докладва за констатациите си на управителния съвет, който от своя страна следва да приеме доклада. След консултация с Комисията изпълнителният директор следва да изготви проектопрепоръки към съответната държава членка, в които се посочват необходимите мерки за преодоляване на сериозни недостатъци и които управителният съвет на свой ред приема като препоръки.

(14)  В тясно сътрудничество с Комисията и без да се засяга отговорността на Комисията като пазител на Договорите, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да установи механизъм за мониторинг и оценка на прилагането на ОЕСУ и спазването от държавите членки на оперативните стандарти, насоките и най-добрите практики в областта на убежището, както и за проверка на функционирането на системите за убежище и прием на държавите членки. Мониторингът и оценката следва да са всеобхватни и да се основават по-конкретно на информация, предоставена от държавите членки, международни и неправителствени организации на национално равнище или на равнището на Съюза и съответните органи за мониторинг на договорите за правата на човека към Организацията на обединените нации (ООН) и механизмите за мониторинг на Съвета на Европа в областта на правата на човека, на анализ на информацията относно положението в областта на убежището, изготвен от Агенцията, на проверки на място и на преглед на извадка от досиета по молби за убежище. Агенцията следва да докладва за констатациите си на управителния съвет, който от своя страна следва да приеме доклада. След консултация с Комисията изпълнителният директор следва да изготви проектопрепоръки към съответната държава членка, в които се посочват необходимите мерки за преодоляване на сериозни недостатъци и които управителният съвет на свой ред приема като препоръки.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Препоръките следва да се изпълнят въз основа на план за действие, изготвен от съответната държава членка. Ако в определения срок съответната държава членка не предприеме необходимите мерки за изпълнение на препоръките и недостатъците в системите за убежище и прием са толкова сериозни, че застрашават функционирането на ОЕСУ, Комисията следва — въз основа на собствената си оценка за изпълнението на плана за действие и сериозността на недостатъците — да приеме препоръки към държавата членка, посочващи мерките, които са необходими за отстраняване на сериозните недостатъци. Може да е необходимо Комисията да организира проверки на място в съответната държава членка, за да провери изпълнението на плана за действие. Когато е необходимо, Комисията следва също така да посочи мерките, които следва да бъдат предприети от Агенцията в подкрепа на тази държава членка. Ако държавата членка не се съобрази с тях в рамките на определен период, Комисията може да предприеме допълнителни действия, като поиска от Агенцията да се намеси в подкрепа на тази държава членка.

(15)  Препоръките следва да се изпълнят въз основа на план за действие, изготвен от съответната държава членка. Ако в определения срок съответната държава членка не предприеме необходимите мерки за изпълнение на препоръките и недостатъците в системите за убежище и прием са толкова сериозни, че застрашават функционирането на ОЕСУ, Комисията следва — въз основа на собствената си оценка за изпълнението на плана за действие и сериозността на недостатъците — да приеме препоръки към държавата членка, посочващи мерките, които са необходими за отстраняване на сериозните недостатъци, с цел да се гарантира, inter alia, зачитането на правата, предвидени в Хартата. Може да е необходимо Комисията да организира проверки на място в съответната държава членка, за да провери изпълнението на плана за действие. Когато е необходимо, Комисията следва също така да посочи мерките, които следва да бъдат предприети от Агенцията в подкрепа на тази държава членка. Ако държавата членка не се съобрази с тях в рамките на определен период, Комисията може да предприеме допълнителни действия посредством акт за изпълнение.

Изменение     16

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Агенцията следва да може да разполага служители за връзка в държавите членки, които имат за задача да помагат при прилагането на общата европейска система за убежище (ОЕСУ), по-специално в случаите на събиране на семейства и във връзка с непридружени деца и уязвими лица.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 15 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б)  С цел да се гарантира, че солидарността продължава да бъде в основата на общата европейска система на убежище (ОЕСУ), когато дадена държава членка системно не изпълнява мерките, посочени в акта за изпълнение, в рамките на предвидения в него срок, като по този начин излага на сериозен риск функционирането на ОЕСУ, следва да бъде възможно Комисията, като крайна мярка, да пристъпи към задействане на процедурата, предвидена в член 29 от Регламент (ЕС) 2016/399. Подобно системно неспазване от страна на дадена държава членка може също така да доведе до прекъсване или временно преустановяване на плащанията или до прилагането на финансова корекция по отношение на финансовата помощ от Съюза в рамките на фондовете на Съюза в съответствие с действащите и бъдещите законодателни актове на Съюза.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се улесни и подобри правилното функциониране на ОЕСУ и да се подпомогнат държавите членки при изпълнението на техните задължения в рамките на ОЕСУ, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да предоставя на държавите членки оперативна и техническа помощ, по-специално когато системите им за убежище и прием са изложени на несъразмерно голям натиск. Агенцията следва да предоставя необходимата оперативна и техническа помощ чрез разполагането на екипи за подкрепа в областта на убежището, съставени от експерти, които са служители на Агенцията, експерти от държавите членки или експерти, командировани в Агенцията от държавите членки, и въз основа на оперативен план. Тези екипи следва да подкрепят държавите членки с оперативни и технически мерки, включително чрез предоставяне на експертни знания във връзка с установяването на самоличността и регистрацията на граждани на трети държави, услуги за устен превод, информация за държавите на произход и знания в областта на разглеждането и управлението на производствата за убежище, както и чрез подпомагане на националните органи, компетентни за разглеждането на молбите за международна закрила, и подпомагане на преместването. Организацията на екипите за подкрепа в областта на убежището следва да бъде уредена в настоящия регламент с цел да се гарантира ефективното им разполагане.

(16)  С цел да се улесни и подобри правилното функциониране на ОЕСУ и да се подпомогнат държавите членки при изпълнението на техните задължения в рамките на ОЕСУ, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да предоставя на държавите членки оперативна и техническа помощ, по-специално когато системите им за убежище и прием са изложени на несъразмерно голям натиск. Агенцията следва да предоставя необходимата оперативна и техническа помощ чрез разполагането на екипи за подкрепа в областта на убежището, съставени от експерти, които са служители на Агенцията, експерти от държавите членки или експерти, командировани в Агенцията от държавите членки, и въз основа на оперативен план. Тези екипи следва да подкрепят държавите членки с оперативни и технически мерки, включително чрез предоставяне на експертни знания във връзка с установяването на самоличността и регистрацията на граждани на трети държави, услуги за устен превод, информация за държавите на произход и знания в областта на разглеждането и управлението на производствата за убежище, както и чрез подпомагане на националните органи, компетентни за разглеждането на молбите за международна закрила, включително относно допустимостта на молбите за предоставяне на убежище, и подпомагане на преместването. Вземането на решение относно молби за международна закрила следва обаче да продължи да бъде от изключителната компетентност на националните органи. Организацията на екипите за подкрепа в областта на убежището следва да бъде уредена в настоящия регламент с цел да се гарантира ефективното им разполагане.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Експертите, разполагани в екипите за подкрепа в областта на убежището, трябва да са преминали успешно тематичното и специализирано обучение относно своите задължения и функции, преди да участват в оперативни дейности. Експертите от собствения персонал на Агенцията следва да бъдат включени в разглеждането на молбите за международна закрила, само ако могат да докажат съответен опит от най-малко една година като социални работници в администрацията в областта на убежището на държава членка или като служители на ВКБООН в областта на закрилата. Всяко дейност, извършвана от членовете на екипите за подкрепа в областта на убежището, следва да бъде изцяло в съответствие с Хартата, и по-специално с член 18 от нея относно правото на убежище.

Изменение     20

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  В зоните на горещи точки различните агенции и държавите членки следва да действат в рамките на съответните си мандати и правомощия. Комисията, в сътрудничество с другите компетентни агенции, следва да осигури съответствието на дейностите в зоните на горещи точки със съответните достижения на правото на Съюза, включително ОЕСУ и основните права.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Когато системите за убежище и прием на дадена държава членка са подложени на несъразмерно голям натиск, който е източник на изключително сериозно и изискващо незабавни мерки натоварване за тези системи, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да окаже помощ на тази държава членка, при поискване или по собствена инициатива на Агенцията, посредством всеобхватен набор от мерки, в това число разполагане на експерти от резерва за намеса в областта на убежището. За да се гарантират наличността на тези експерти и тяхното незабавно разполагане, резервът от експерти за намеса в областта на убежището следва да представлява резерв от експерти от държавите членки, наброяващ най-малко 500 души. Агенцията следва да бъде в състояние да се намеси в подкрепа на държава членка, в случай че въпреки несъразмерно големия натиск въпросната държава членка не отправи искане за достатъчно помощ от Агенцията или не предприеме достатъчни действия за преодоляване на този натиск, в резултат на което системите за убежище и прием стават неефективни до степен, че се застрашава функционирането на ОЕСУ. Прекомерно големият брой молби за международна закрила, за които отговаря дадена държава членка, може да е показател за наличието на несъразмерно голям натиск.

(17)  Когато системите за убежище и приемане на дадена държава членка са подложени на изключително сериозно и изискващо незабавни мерки натоварване, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да окаже помощ на тази държава членка, при поискване или по собствена инициатива на Агенцията, посредством всеобхватен набор от мерки, в това число разполагане на експерти от резерва за намеса в областта на убежището. За да се гарантират наличността на тези експерти и тяхното незабавно разполагане, резервът от експерти за намеса в областта на убежището следва да представлява резерв от експерти от държавите членки, наброяващ най-малко 500 души. Агенцията следва да бъде в състояние да се намеси в подкрепа на държава членка, в случай че въпреки наличието на много голям приток от кандидати за убежище въпросната държава членка не отправи искане за достатъчно помощ от Агенцията или не предприеме достатъчни действия за преодоляване на този натиск, в резултат на което системите за убежище и прием стават неефективни до степен, че се застрашава функционирането на ОЕСУ. Много големият брой молби за международна закрила, за които отговаря дадена държава членка, може да е показател за наличието на несъразмерно голям натиск.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Що се отнася до държавите членки, чиито системи за убежище и прием са изложени на специфичен и несъразмерно голям натиск, който се дължи по-специално на тяхното географско или демографско положение, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да подкрепя изграждането на солидарност в рамките на Съюза и да оказва помощ за по-доброто преместване на лицата, ползващи се от международна закрила, между държавите членки, като същевременно гарантира, че няма злоупотреби със системите за убежище и прием.

(19)  Що се отнася до държавите членки, чиито системи за убежище и прием са изложени на специфичен и несъразмерно голям натиск, който се дължи по-специално на тяхното географско или демографско положение, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да подкрепя изграждането на солидарност в рамките на Съюза и да изпълнява своите задачи и задължения по отношение на преместването или прехвърлянето на кандидатстващи за международна закрила лица и на лицата, ползващи се от международна закрила, в рамките на Съюза, като същевременно гарантира, че системите за убежище и прием са правилно разработени и прилагани съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) ххх/ххх (Регламент „Дъблин“).

Изменение     23

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В определени райони по външните граници, наричани „горещи точки“, където държавите членки са изправени пред несъразмерно голям миграционен натиск, характеризиращ се с голям приток на смесени миграционни потоци, държавите членки следва да могат да разчитат на засилено оперативно и техническо подкрепление от екипи за съдействие в управлението на миграцията, състоящи се от екипи от експерти от държавите членки, разположени чрез Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, и Европол или други съответни агенции на Съюза, както и експерти от персонала на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз. Агенцията следва да осигурява координация на дейността си в екипите за съдействие в управлението на миграцията с Комисията и другите съответни агенции на Съюза.

(20)  Държавите членки следва да могат да разчитат на засилено оперативно и техническо подкрепление от екипи за съдействие в управлението на миграцията, състоящи се от екипи от експерти от държавите членки, разположени чрез Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, и Европол или други съответни агенции на Съюза, както и експерти от персонала на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз. Агенцията следва да осигурява координация на дейността си в екипите за съдействие в управлението на миграцията с Комисията и другите съответни агенции на Съюза. Всяка дейност, извършвана от членовете на екипите за подкрепа в управлението на миграцията, следва да е изцяло съобразена с Хартата, и по-специално с член 18 от нея относно правото на убежище.

Изменение     24

Предложение за регламент

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Агенцията следва да докладва възможно най-изчерпателно относно своите дейности на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 23

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да си сътрудничи с международни организации, и по-специално Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, в рамките на работни договорености с цел да се възползва от техния експертен опит и подкрепа. За тази цел ролята на ВКБООН и на другите компетентни международни организации следва да бъде призната в пълна степен и тези организации следва да участват в работата на Агенцията. Работните договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията.

(23)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да си сътрудничи с международни и неправителствени организации, и по-специално Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, в рамките на работни договорености с цел да се възползва от техния експертен опит и подкрепа. За тази цел ролята на ВКБООН и на другите компетентни международни и неправителствени организации следва да бъде призната в пълна степен и тези организации следва да участват в работата на Агенцията. Работните договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 24

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да улеснява оперативното сътрудничество между държавите членки по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Тя следва да си сътрудничи също така с органите на трети държави в рамките на работни договорености, които подлежат на предварително одобрение от Комисията. Агенцията следва да действа в съответствие с политиката на Съюза в областта на външните отношения и при никакви обстоятелства не следва да формулира независима външна политика. При сътрудничеството си с трети държави Агенцията и държавите членки следва да спазват норми и стандарти, които са най-малкото равностойни на посочените в законодателството на Съюза, също и когато сътрудничеството с трети държави се осъществява на територията на тези държави.

(24)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да улеснява оперативното сътрудничество между държавите членки по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Тя следва да си сътрудничи също така с органите на трети държави по въпроси от областта на убежището и презаселването в рамките на работни договорености, които подлежат на предварително одобрение от Комисията. Агенцията следва да действа в съответствие с политиката на Съюза в областта на външните отношения и при никакви обстоятелства не следва да формулира независима външна политика. При сътрудничеството си с трети държави Агенцията и държавите членки следва да спазват норми и стандарти, които са най-малкото равностойни на посочените в законодателството на Съюза, също и когато сътрудничеството с трети държави се осъществява на територията на тези държави.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да поддържа тесен диалог с гражданското общество с цел обмен на информация и обединяване на знания в областта на убежището. Агенцията следва да създаде консултативен форум, който да представлява механизъм за обмен на информация и споделяне на знания. Консултативният форум следва да подпомага изпълнителния директор и управителния съвет по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

(25)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да поддържа тесен диалог с гражданското общество с цел обмен на информация и обединяване на знания в областта на убежището. Агенцията следва да създаде консултативен форум, който да представлява механизъм за консултации, обмен на информация и споделяне на знания. Консултативният форум следва да съветва изпълнителния директор и управителния съвет по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз. Всички дейности на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището се осъществяват при пълно зачитане на тези основни права и принципи, включително правото на убежище, защитата срещу връщане, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни и правото на ефективни правни средства за защита. Винаги следва да се вземат предвид правата на детето и специалните потребности на уязвимите лица.

(26)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз. Всички дейности на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището се осъществяват при пълно зачитане на тези основни права и принципи, включително правото на убежище, защитата срещу връщане, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на събиране на семейството, правото на защита на личните данни, правото на достъп до правосъдие и правото на ефективни правни средства за защита в съответствие с правото на Съюза и с международното право. Винаги следва да се вземат предвид правата на детето и специалните потребности на уязвимите лица в съответствие с правото на Съюза и с международното право. Поради това Агенцията следва да осъществява прерогативите си при зачитане на висшия интерес на детето, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, като надлежно отчита благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилото пълнолетие лице, съображенията, свързани с безопасността и сигурността, както и мнението на ненавършилото пълнолетие лице, в зависимост от неговата възраст и зрялост.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  Уязвими лица по смисъла на настоящия регламент следва да означава, inter alia, ненавършили пълнолетие лица (включително непридружени ненавършили пълнолетие лица), лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители с деца, жертви на трафик на хора, изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие (например жертви на генитално осакатяване на жени), лица, страдащи от посттравматичен стрес (по-специално оцелели при корабокрушения), лица с тежки заболявания и лица с психични разстройства. Възможно е също така при оценката на уязвимостта да се отчитат рисковете, възникващи в резултат от пола, сексуалната ориентация или половата идентичност.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 26 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26б)  Следва да бъде назначен независим служител по въпросите на основните права, който да насърчава зачитането на основните права в рамките на Агенцията, включително като изготвя стратегията в областта на основните права на Агенцията и като обработва жалбите, получени от Агенцията в рамките на механизма за подаване на жалби.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 26 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26в)  Оперативните процедури и методи, установени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, следва да улесняват, когато е целесъобразно, участието на държавите членки, агенциите на Съюза и външни експерти, по-специално от ВКБООН и неправителствени организации, при разработването на, inter alia, материали за обучения, доклади за държавата на произход, насоки, оперативни стандарти и най-добри практики, както е посочено в членове 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, за да следят нейната политика и да упражняват политически надзор върху нейната дейност. Когато това е възможно, управителният съвет следва да е съставен от оперативните ръководители на администрациите на държавите членки в областта на убежището или от техни представители. Той следва да разполага с необходимите правомощия, по-конкретно за изготвянето на бюджета, контрола върху неговото изпълнение, приемането на съответните финансови правила, установяването на прозрачни работни процедури за вземането на решения от Агенцията и назначаването на изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор. Агенцията следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

(27)  Комисията, държавите членки и Европейският парламент следва да бъдат представени в управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, за да следят нейната политика и да упражняват политически надзор върху нейната дейност. Когато това е възможно, управителният съвет следва да е съставен от оперативните ръководители на администрациите на държавите членки в областта на убежището или от техни представители. Той следва да разполага с необходимите правомощия, по-конкретно за изготвянето на бюджета, контрола върху неговото изпълнение, приемането на съответните финансови правила, установяването на прозрачни работни процедури за вземането на решения от Агенцията. Агенцията следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Всяко обработване на лични данни от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището по силата на настоящия регламент следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета и при зачитане на принципите на необходимост и пропорционалност16.Агенцията може да обработва лични данни, за да изпълнява задачите си по предоставяне на оперативна и техническа помощ на държавите членки, за да улеснява обмена на информация с държавите членки, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки, Европол или Евроюст, за анализа на информацията относно положението в областта на убежището и за административни цели. Всяко допълнително обработване на запазени лични данни за цели, различни от посочените в настоящия регламент, е забранено.

(35)  Всяко обработване на лични данни от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището по силата на настоящия регламент следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета и при зачитане на принципите на необходимост и пропорционалност16. Агенцията може да обработва лични данни, за да изпълнява задачите си по предоставяне на оперативна и техническа помощ на държавите членки, за да улеснява обмена на информация с държавите членки, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки, Европол или Евроюст за административни цели. Всяко допълнително обработване на запазени лични данни за цели, различни от посочените в настоящия регламент, е забранено.

__________________

__________________

16Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

16Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Регламент (ЕС) № XXX/2016 на Европейския парламент и на Съвета17 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни се прилага спрямо обработването на лични данни от държавите членки, извършвано в изпълнение на настоящия регламент, освен ако това обработване не се извършва от определените или проверяващите компетентни органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на терористични престъпления или други тежки престъпления, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и предотвратяването на такива заплахи.

(36)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета17 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни се прилага спрямо обработването на лични данни от държавите членки, извършвано в изпълнение на настоящия регламент, освен ако това обработване не се извършва от определените или проверяващите компетентни органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на терористични престъпления или други тежки престъпления, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и предотвратяването на такива заплахи.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

17 Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Директива 2016/XXX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета18 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни се прилага спрямо обработването на лични данни от компетентните органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на терористични престъпления или други тежки престъпления съгласно настоящия регламент.

(37)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета18 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни се прилага спрямо обработването на лични данни от компетентните органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на терористични престъпления или други тежки престъпления съгласно настоящия регламент.

__________________

__________________

18 Директива (ЕС) 2016/680 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.

18 Директива (ЕС) 2016/680 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 39

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Агенцията следва да обработва лични данни единствено за целите на изпълнението на своите задачи по предоставяне на оперативна и техническа помощ, при прегледа на извадка от досиета по молби за убежище за целите на мониторинга, при евентуално разглеждане на молби за международна закрила от деца или уязвими лица, при улесняване на обмена на информация с държавите членки, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, Европол и Евроюст, както и в рамките на информацията, получена при изпълнението на задачите на Агенцията в контекста на екипите за съдействие в управлението на миграцията в горещите точки, и за анализ на информацията относно положението в областта на убежището. Всяко обработване на лични данни следва да спазва принципа на пропорционалност и да е строго ограничено до личните данни, необходими за посочените цели.

(39)  Агенцията следва да обработва лични данни единствено за целите на изпълнението на своите задачи по предоставяне на оперативна и техническа помощ, при прегледа на извадка от досиета по молби за убежище за целите на мониторинга, при евентуално разглеждане на молби за международна закрила, при улесняване на обмена на информация с държавите членки, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, Европол и Евроюст, както и в рамките на информацията, получена при изпълнението на задачите на Агенцията в контекста на екипите за съдействие в управлението на миграцията в горещите точки. Всяко обработване на лични данни следва да спазва принципа на пропорционалност и да е строго ограничено до личните данни, необходими за посочените цели.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 40

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Всички лични данни, обработвани от Агенцията, с изключение на данните, обработвани за административни цели, следва да бъдат заличавани след 30 дни. Не е необходим по-дълъг период на съхранение за целите, за които Агенцията обработва лични данни съгласно настоящия регламент.

(40)  Всички лични данни, обработвани от Агенцията, с изключение на данните, обработвани за административни цели, следва да бъдат заличавани след 45 дни. Не е необходим по-дълъг период на съхранение за целите, за които Агенцията обработва лични данни съгласно настоящия регламент.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Доколкото целите на настоящия регламент — а именно нуждата да се улесни прилагането на ОЕСУ и да се подобри нейното функциониране, да се укрепят практическото сътрудничество и обменът на информация между държавите членки по въпроси, свързани с убежището, да се утвърждават законодателството и оперативните стандарти на Съюза, за да се осигури висока степен на уеднаквяване по отношение на процедурите за убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза, да се извършва мониторинг на оперативното и техническото прилагане на законодателството и стандартите на Съюза по отношение на убежището и да се предостави по-голяма оперативна и техническа подкрепа на държавите членки за управлението на системите за убежище и прием, по-специално на държавите членки, чиито системи за убежище и прием са изложени на несъразмерно голям натиск — не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащабът и ефектите от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(42)  Доколкото целите на настоящия регламент — а именно нуждата да се улесни прилагането на ОЕСУ и да се подобри нейното функциониране, да се укрепят практическото сътрудничество и обменът на информация между държавите членки по въпроси, свързани с убежището, да се утвърждават законодателството и оперативните стандарти на Съюза, за да се осигури висока степен на уеднаквяване и справедливост по отношение на процедурите за убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза, да се извършва мониторинг на оперативното и техническото прилагане на законодателството и стандартите на Съюза по отношение на убежището и да се предостави по-голяма оперативна и техническа подкрепа на държавите членки за управлението на системите за убежище и прием, по-специално на държавите членки, чиито системи за убежище и прием са изложени на несъразмерно голям натиск — не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащабът и ефектите от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Държавите членки продължават да са компетентни за вземането на решения от техните органи, отговарящи за убежището, по отделните молби за международна закрила.

(46)  Държавите членки продължават да са компетентни за вземането на решения от техните органи, отговарящи за убежището, по отделните молби за международна закрила. Това обаче не изключва съвместното обработване на молби за индивидуална закрила от държава членка и от Агенцията по искане на Агенцията и в рамките, определени в оперативен план, съгласуван между приемащата държава членка и Агенцията.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (Агенцията) осигурява ефективното и еднакво прилагане в държавите членки на правото на Съюза в областта на убежището. Тя улеснява прилагането и подобрява функционирането на общата европейска система за убежище (ОЕСУ) и отговаря за създаването на условия за сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза.

1.   Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (Агенцията) допринася за осигуряването на ефективното и еднакво прилагане в държавите членки на правото на Съюза в областта на убежището. Тя улеснява прилагането и подобрява функционирането на общата европейска система за убежище (ОЕСУ) и отговаря за създаването на условия за сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза в пълно съответствие с основните права с цел да се гарантират високи стандарти в целия Съюз.

2.   Агенцията е център за експертен опит по силата на своята независимост, научното и техническото качество на помощта, която предоставя, и информацията, която разпространява, прозрачността на своите процедури и методи на работа, добросъвестното изпълнение на възложените ѝ задачи и необходимата за изпълнението на мандата ѝ подкрепа в областта на информационните технологии.

2.  Агенцията е център за експертен опит по силата на своята независимост, научното и техническото качество на помощта, която предоставя, и информацията, която тя събира и разпространява, прозрачността на своите процедури и методи на работа, добросъвестното изпълнение на възложените ѝ задачи и необходимата за изпълнението на мандата ѝ подкрепа в областта на информационните технологии.

3.   Агенция на Европейския съюз в областта на убежището е новото наименование на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, създадена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета. Оттук нататък дейностите на Агенцията се основават на настоящия регламент.

3.  Агенция на Европейския съюз в областта на убежището е новото наименование на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, създадена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета. Оттук нататък дейностите на Агенцията се основават на настоящия регламент.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

 

1.  „екип за подкрепа в управлението на миграцията“ означава екип от експерти, които предоставят техническо и оперативно подкрепление на държавите членки в зони на горещи точки, и който се състои от експерти от държавите членки, разположени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, както и от експерти от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, Европол или други компетентни агенции на Съюза;

 

2.  „зона на гореща точка“ е зона на гореща точка съгласно определението в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) 2016/1624;

 

3.   „приемаща държава членка“ означава държава членка, която получава оперативна и техническа помощ от Агенцията, и по-конкретно държава членка, в която се разполагат екип за подкрепа в областта на убежището, експертни от резерва от експерти за намеса в областта на убежището и експерти от служителите на Агенцията или екип за подкрепа в управлението на миграцията;

 

4.  „изпращаща държава членка“ означава държава членка, която предоставя експерт или допринася за екипа за подкрепа в областта на убежището, резерва от експерти за намеса в областта на убежището или екипа за подкрепа в управлението на миграцията;

 

5.  „участваща държава членка“ означава държава членка, която участва в оперативната и техническа помощ, предоставяна от Агенцията, съгласно определеното в съответния оперативен план, чрез предоставяне на експерти или на техническо оборудване;

 

6.  „съвместно обработване“ означава оказване на подкрепа в рамките на процедурата за разглеждане на индивидуални молби за международна закрила, което не включва процеса на вземане на решения от страна на органите на държавите членки в областта на убежището относно индивидуалните молби.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията изпълнява следните задачи:

1.  Агенцията подпомага, улеснява, координира и засилва практическото сътрудничество, обмена на информация и прилагането на ОЕСУ, включително спазването на основните права, като изпълнява следните задачи:

а)  улеснява, координира и укрепва практическото сътрудничество и обмена на информация между държавите членки по различните аспекти на въпросите на убежището;

 

б)  събира и анализира информация относно положението в областта на убежището и относно прилагането на ОЕСУ;

б)  събира и анализира информация, включително качествени и количествени данни, относно положението в областта на убежището и относно прилагането на ОЕСУ;

в)  подкрепя държавите членки в прилагането на ОЕСУ;

в)  подкрепя държавите членки в прилагането на ОЕСУ;

г)  подпомага държавите членки във връзка с обучението на експерти от всички национални администрации, съдилища и трибунали и националните служби, компетентни в областта на убежището, включително чрез разработване на общ учебен план;

г)  подпомага държавите членки във връзка с обучението или осигурява обучение на експертите на държавите членки от всички национални администрации, съдилища и трибунали и националните служби, компетентни в областта на убежището, включително чрез установяване и разработване на общ учебен план;

д)  изготвя и редовно актуализира доклади и други документи, с които се осигурява информация относно държавите на произход на равнището на Съюза;

д)  изготвя и редовно актуализира доклади и други документи, с които се осигурява информация относно държавите на произход на равнището на Съюза;

е)  координира усилията между държавите членки за взаимодействие и разработване на общ анализ на положението в трети държави на произход;

е)  координира усилията между държавите членки за взаимодействие и разработване на общ анализ на положението в трети държави на произход;

ж)  предоставя ефективна оперативна и техническа помощ на държавите членки, по-специално когато техните системи за убежище и прием са подложени на несъразмерно голям натиск;

ж)  предоставя ефективна оперативна и техническа помощ на държавите членки, с цел да се гарантират високи стандарти и зачитане на основните права, по-специално когато техните системи за убежище и прием са подложени на несъразмерно голям натиск;

з)  оказване на помощ при преместването или прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила, на територията на Съюза;

з)  оказване на помощ, осъществяване или координиране на преместването или прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила , както и на лица, които кандидатстват за международна закрила, на територията на Съюза;

и)  създава и разполага екипи за подкрепа в областта на убежището и резерв от експерти за намеса в областта на убежището;

и)  създава и разполага екипи за подкрепа в областта на убежището и резерв от експерти за намеса в областта на убежището;

 

иа)  изпълнява своите задачи и задължения, определени в Регламент (ЕС) xxx/xxx [Регламент „Дъблин“];

й)  разполага необходимото техническо оборудване за екипите за подкрепа в областта на убежището и експертите от резерва за намеса в областта на убежището;

й)  придобива и разполага необходимото техническо оборудване за екипите за подкрепа в областта на убежището и експертите от резерва за намеса в областта на убежището;

k)  установява оперативни стандарти, показатели, насоки и най-добри практики във връзка с прилагането на всички инструменти на законодателството на Съюза относно убежището;

k)  установява оперативни стандарти, показатели, насоки и най-добри практики във връзка с прилагането на всички инструменти на законодателството на Съюза относно убежището;

 

ка)  разполага служители за връзка в държавите членки и, когато е целесъобразно, в трети държави;

л)  извършва мониторинг и оценка на прилагането на ОЕСУ, както и на системите за убежище и прием на държавите членки;

л)  извършва мониторинг и оценка и издава препоръки по отношение на прилагането на ОЕСУ, както и на системите за убежище и прием на държавите членки;

м)  подкрепя държавите членки в сътрудничеството им с трети държави по въпроси, свързани с убежището, и по-специално във връзка с презаселването.

м)  подкрепя държавите членки в сътрудничеството им с трети държави по въпроси, свързани с убежището, и по-специално във връзка с презаселването.

 

ма)  подпомага държавите във връзка с хуманитарните визи;

 

мб)  изпълнява своите задачи и задължения, определени в Регламент (ЕС) xxx/xxx [Рамка на Съюза за презаселване];

2.  Агенцията оказва подкрепа на държавите членки по отношение на външното измерение на ОЕСУ. В тази връзка Агенцията, съгласувано с Комисията, координира обмена на информация и другите действия, предприети по въпроси, възникващи при прилагането на инструментите и механизмите, свързани с външното измерение на ОЕСУ.

2.  Агенцията оказва подкрепа на държавите членки по отношение на външното измерение на ОЕСУ. В тази връзка Агенцията, съгласувано с Комисията, координира обмена на информация и другите действия, предприети по въпроси, възникващи при прилагането на инструментите и механизмите, свързани с външното измерение на ОЕСУ, по-специално въпроси, засягащи достъпа до убежище и презаселване и насърчаването на високи стандарти за приемане .

 

2a.  С цел да изпълнява задачите, посочени в параграфи 1 и 2, Агенцията работи в тясно сътрудничество с ВКБООН, съответните междуправителствени организации, като например Съвета на Европа и Международна организация по миграция, и съответните неправителствени организации, изследователи и представители на академичните среди, и взема предвид предоставената от тях информация, когато е целесъобразно, включително в рамките на консултативния форум, посочен в член 48.

3.  Агенцията може да участва в дейности за комуникация по своя собствена инициатива в областите, попадащи в обхвата на нейния мандат. Тези дейности за комуникация не трябва да са в ущърб на задачите, посочени в параграфи 1 и 2, и се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

3.   Агенцията участва в дейности за комуникация по своя собствена инициатива в областите, попадащи в обхвата на нейния мандат. Тя предоставя на обществеността точна и изчерпателна информация относно своите дейности. Тези дейности за комуникация не трябва да са в ущърб на задачите, посочени в параграфи 1 и 2, и се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Агенцията и органите в областта на убежището на държавите членки, националните служби за имиграция и убежище и други национални служби имат задължение да си сътрудничат добросъвестно, както и задължение да обменят информация.

1.   Агенцията и органите в областта на убежището на държавите членки, националните служби за имиграция и убежище и други национални служби имат задължение да си сътрудничат добросъвестно, както и задължение да обменят редовно всяка имаща отношение информация.

2.  Агенцията работи в тясно сътрудничество с органите в областта на убежището на държавите членки, с националните служби за имиграция и убежище, с други национални служби и с Комисията. Агенцията изпълнява своите задължения, без да засяга задълженията на други компетентни органи на Съюза, и работи в тясно сътрудничество с тях и с Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН).

2.  Агенцията работи в тясно сътрудничество с органите в областта на убежището на държавите членки, с националните служби за имиграция и убежище, с други национални служби и с Комисията. Агенцията изпълнява своите задължения, без да засяга задълженията на други компетентни органи на Съюза, и работи в тясно сътрудничество с тях, с Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и с другите органи, организации и лица, посочени в член 2, параграф 2а.

3.  Агенцията организира, подпомага и координира дейности, позволяващи обмена на информация между държавите членки, включително чрез създаване на мрежи, ако е целесъобразно. За тази цел Агенцията и органите в областта на убежището на държавите членки, националните служби за имиграция и убежище и други национални служби споделят навременно и точно цялата необходима информация.

3.  Агенцията организира, подпомага и координира дейности, позволяващи обмена на информация между държавите членки, включително чрез създаване на мрежи, ако е целесъобразно. За тази цел Агенцията и органите в областта на убежището на държавите членки, националните служби за имиграция и убежище и други национални служби споделят навременно и точно цялата необходима информация.

 

3a.  Когато изпълнителният директор установи, че органите в областта на убежището, националните служби в областта на имиграцията и убежището и други национални служби на дадена държава членка систематично не са изпълнявали задължението за добросъвестно сътрудничество, включително задължението да предоставят навременна и точна информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 862/2007, той представя доклад до управителния съвет и до Комисията и включва тази информация в годишния доклад за дейността относно положението в областта на убежището в Съюза съгласно член 65.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията събира и анализира информация относно положението в областта на убежището в Съюза и в трети държави, доколкото това положение може да има отражение върху Съюза, включително актуална информация относно първопричините и миграционните и бежанските потоци, както и относно всяко внезапно пристигане на голям брой граждани на трети държави, което може да предизвика несъразмерно голям натиск върху системите за убежище и прием, за да се насърчи бързият и надежден обмен на информация между държавите членки и да се установят евентуалните рискове за системите за убежище на държавите членки.

1.  Агенцията събира и анализира информация относно положението в областта на убежището в Съюза и в трети държави, доколкото това положение може да има отражение върху Съюза, включително актуална информация относно първопричините и миграционните и бежанските потоци, по-специално относно наличието на непридружени ненавършили пълнолетие лица, капацитета за приемане и потребностите от презаселване, както и относно всяко внезапно пристигане на голям брой граждани на трети държави, което може да предизвика несъразмерно голям натиск върху системите за убежище и прием, за да се насърчи бързият и надежден обмен на информация между държавите членки и да се установят евентуалните рискове за системите за убежище на държавите членки.

2.  Извършваният от Агенцията анализ се основава на информация, предоставена по-специално от държавите членки, съответните институции и агенции на Съюза, Европейската служба за външна дейност, както и ВКНООН и други международни организации.

2.  Извършваният от Агенцията анализ се основава на информация, предоставена по-специално от държавите членки, съответните институции и агенции на Съюза, Европейската служба за външна дейност, както и ВКНООН и другите органи, организации и лица, посочени в член 2, параграф 2а.

За тази цел Агенцията работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки и разчита по-специално на изготвения от тази агенция анализ на риска, за да се осигури най-високо равнище на съгласуваност и сближаване в информацията, предоставяна от двете агенции.

За тази цел Агенцията работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и по-специално и когато е целесъобразно отчита изготвените от тази агенция анализ на риска и оценка на уязвимостта, за да се осигури най-високо равнище на съгласуваност и сближаване в информацията, предоставяна от двете агенции.

3.  Агенцията осигурява бързия обмен на нужната информация между държавите членки и с Комисията. Тя също така предоставя навременно и точно резултатите от анализа си на управителния съвет.

3.  Агенцията осигурява бързия обмен на нужната информация между държавите членки и с Комисията. Тя също така предоставя навременно и точно резултатите от анализа си на управителния съвет и на Европейския парламент.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията организира, координира и подпомага обмена на информация между държавите членки и между Комисията и държавите членки във връзка с прилагането на всички инструменти на законодателството на Съюза относно убежището.

1.  Агенцията организира, координира и подпомага обмена на информация между държавите членки и между Комисията и държавите членки във връзка с прилагането на всички инструменти на законодателството на Съюза относно убежището.

2.  Агенцията създава бази данни, съдържащи фактологична информация и информация за законодателството и съдебната практика относно прилагането и тълкуването на инструментите на Съюза, националните инструменти и международните инструменти в областта на убежището, като използва по-специално вече съществуващите механизми. В тези бази данни не се съхраняват лични данни, освен ако Агенцията не се е сдобила с тези данни от документи, до които има предоставен публичен достъп.

2.  Агенцията създава публично достъпни бази данни, съдържащи фактологична информация и информация за законодателството и съдебната практика относно прилагането и тълкуването на инструментите на Съюза, националните инструменти и международните инструменти в областта на убежището, като използва по-специално вече съществуващите механизми. В тези бази данни не се съхраняват лични данни, освен ако Агенцията не се е сдобила с тези данни от документи, до които има предоставен публичен достъп.

3.  По-конкретно Агенцията събира информация относно:

3.  По-конкретно Агенцията събира количествена и качествена информация относно:

а)  обработването на молбите за международна закрила от националните администрации и органи;

а)  обработването на молбите за международна закрила от националните администрации и органи, включително относно сроковете за обработка на молби и относно други процедурни аспекти;

б)  националното право и неговото развитие в областта на убежището, включително съдебната практика;

б)  националното право и неговото развитие в областта на убежището, включително съдебната практика;

в)  съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека

в)  съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Подкрепа за системата от Дъблин

 

Агенцията изпълнява своите задачи и задължения, определени в Регламент (ЕС) № XXX/XXX.

 

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията въвежда и разработва курсове за обучение за членовете на собствения си персонал, членовете на всички национални администрации, съдилища и трибунали, както и за националните служби, компетентни в областта на убежището, в държавите членки.

1.  Агенцията въвежда и разработва курсове за обучение за членовете на собствения си персонал, членовете на всички национални администрации, съдилища и трибунали, както и за националните служби, компетентни в областта на убежището, в държавите членки.

2.  Агенцията разработва тези курсове за обучение в тясно сътрудничество с държавите членки и в сътрудничество със съответните органи за обучение в държавите членки, включително академични институции и други съответни организации.

2.  Агенцията разработва тези курсове за обучение в тясно сътрудничество с държавите членки и, когато е целесъобразно, с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейската агенция за основните права и в сътрудничество с подходящи структури за обучение в държавите членки, съществуващи мрежи за обучение като Европейската мрежа за съдебно обучение и другите органи, организации и лица, посочени в член 2, параграф 2а.

3.  Агенцията разработва общи, специализирани или тематични инструменти за обучение, които могат да включват методика за обучение на обучаващи и електронно обучение.

3.  Агенцията разработва общи, специализирани или тематични инструменти за обучение, които могат да включват методика за обучение на обучаващи и електронно обучение.

4.  Агенцията въвежда и разработва европейски учебен план в областта на убежището, като отчита съществуващото сътрудничество в Съюза в тази област. Държавите членки интегрират общия учебен план в обучението на служителите на националните служби и органи, компетентни в областта на убежището, в съответствие със задължението си по член 4, параграф 3 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета21 да осигурят подходящо обучение на служителите си.

4.  Агенцията въвежда и разработва европейски учебен план в областта на убежището, като отчита съществуващото сътрудничество в Съюза в тази област. Общият основен учебен план има за цел да насърчава най-добрите практики и най-високите стандарти при прилагането на правото на Съюза в областта на убежището. Държавите членки интегрират общия учебен план в обучението на служителите на националните служби и органи, компетентни в областта на убежището, в съответствие със задължението си по член 4, параграф 3 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета21 да осигурят подходящо обучение на служителите си.

5.  Специализираните и тематичните обучения по въпросите на убежището включват:

5.  Специализираните и тематичните обучения по въпросите на убежището включват, inter alia:

а)  международни стандарти и стандарти на Съюза в областта на основните права, и в частност разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и международното право и правото на Съюза в областта на убежището, в това число специфични правни въпроси и въпроси от съдебната практика;

а)  международни стандарти и стандарти на Съюза в областта на основните права, и в частност разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и международното право и правото на Съюза в областта на убежището, в това число специфични правни и процесуални въпроси и въпроси от съдебната практика;

б)  въпроси, свързани с обработването на молбите за международна закрила, по-специално молбите на уязвими лица със специфични потребности и на деца, включително по отношение на оценката на висшия интерес на детето, конкретните процесуални гаранции, като например зачитане на правото на детето да бъде изслушано, и аспекти на закрилата на детето, като например техники за определяне на възрастта;

б)  въпроси, свързани с обработването на молбите за международна закрила, по-специално молбите на уязвими лица;

 

ба)  процедури за идентификация и процедури по сезиране по отношение на ненавършили пълнолетие лица, включително подробни правила, целящи извършването на оценка на висшия интерес на детето, конкретни процесуални гаранции, като например зачитане на правото на детето да бъде изслушано и аспекти на закрилата на детето, като например техники за определяне на възрастта, определяне на настойници и алтернативи на задържането за деца и семейства;

в)  техники за интервюиране, в това число обръщане на специално внимание на децата, уязвимите групи и жертвите на изтезания;

в)  техники за интервюиране, в това число обръщане на специално внимание на децата, уязвимите лица и жертвите на изтезания;

 

ва)  процедури за идентификация и процедури по сезиране за уязвими лица;

 

вб)  обмен на най-добри практики при прилагането на правото на Съюза в областта на убежището, по-специално в рамките на улесняването на обучението за членове на съдилища и трибунали;

г)  данни за пръстови отпечатъци, включително качество на данните и изисквания за сигурност;

г)  данни за пръстови отпечатъци, включително аспекти, свързани със защитата на данните, качество на данните и изисквания за сигурност;

д)  използване на медицински и правни експертни заключения в процедурите за предоставяне на убежище;

д)  използване на медицински и правни експертни заключения в процедурите за предоставяне на убежище;

е)  въпроси, свързани със събирането и използването на информация относно държавите на произход;

е)  въпроси, свързани със събирането и използването на информация относно държавите на произход;

ж)  условия на приемане, в това число обръщане на специално внимание на непридружените деца и децата, които са със своите семейства, уязвимите групи и жертвите на изтезания.

ж)  условия на приемане, в това число обръщане на специално внимание на непридружените деца и децата, които са със своите семейства, и на уязвимите лица;

 

жа)  въпроси, свързани със съдържанието на международната закрила, правата на лицата, на които е предоставена международна закрила, и подпомагането на интеграцията;

 

жб)  въпроси, свързани с обработването на процедури за преместване;

 

жв)  презаселване, включително по отношение на мисии за подбор, предоставяне на информация преди заминаването и на подкрепа след пристигането, достъп до образование, езикови курсове, професионално обучение и стажове;

 

жг)  умения за издръжливост и справяне със стреса за персонала, който работи пряко с търсещи убежище лица;

 

жд)  други съответни въпроси, когато е необходимо, въз основа на решения на управителния съвет.

6.  Предлаганото обучение е с високо качество и в него се определят ключови принципи и най-добри практики, за да се постигне по-голямо сближаване на административните методи, решенията и правната практика, при пълно зачитане на независимостта на националните съдилища и трибунали.

6.  Предлаганото обучение е с високо качество и в него се определят ключови принципи и най-добри практики, за да се постигне по-голямо сближаване на административните методи, решенията и правната практика, при пълно зачитане на независимостта на националните съдилища и трибунали.

7.  Агенцията предприема необходимите действия, за да гарантира, че експертите, които са част от екипите за подкрепа в областта на убежището и резерва за намеса в областта на убежището, са получили специализирано обучение, имащо отношение към техните задължения и функции, преди да вземат участие в оперативни дейности, организирани от Агенцията. Агенцията провежда редовни учения с тези експерти в съответствие с графика за специализирано обучение и учения, посочен в нейната годишна работна програма.

7.   Агенцията предоставя на експертите, които са част от екипите за подкрепа в областта на убежището и резерва за намеса в областта на убежището, специализирано обучение, имащо отношение към техните задължения и функции, преди да вземат участие в оперативни дейности, организирани от Агенцията. Агенцията провежда редовни учения с тези експерти в съответствие с графика за специализирано обучение и учения, посочен в нейната годишна работна програма.

8.  Агенцията може да организира дейности за обучение в сътрудничество с държавите членки и с трети държави на тяхна територия.

8.   Агенцията може да организира дейности за обучение в сътрудничество с държавите членки и с трети държави на тяхна територия.

__________________

__________________

21Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

21Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията е център за събиране на релевантна, надеждна, точна и актуална информация относно държавите на произход на лицата, кандидатстващи за международна закрила, включително информация, отнасяща се до децата, и целева информация относно лицата, принадлежащи към уязвими групи. Тя изготвя и редовно актуализира доклади и други документи, с които се осигурява информация относно държавите на произход на равнището на Съюза, включително по тематични въпроси, специфични за държавите на произход.

1.  Агенцията е център за събиране на обективна, релевантна, надеждна, точна и актуална информация относно държавите на произход на лицата, кандидатстващи за международна закрила, включително информация, отнасяща се до децата , и информация, свързана с половата принадлежност, и целева информация относно уязвимите лица и лицата, принадлежащи към малцинства. Тя изготвя и редовно актуализира доклади и други документи, с които се осигурява информация относно държавите на произход на равнището на Съюза, включително по тематични въпроси, специфични за държавите на произход.

2.  По-специално Агенцията:

2.  По-специално Агенцията:

а)  използва всички съответни източници на информация, включително своя анализ на информацията относно положението в областта на убежището и друга информация, получена от правителствени, неправителствени и международни организации, включително чрез мрежите, посочени в член 9, както и от институциите, агенциите, органите и службите на Съюза и Европейската служба за външна дейност;

а)  използва всички съответни източници на информация, включително своя анализ на информацията относно положението в областта на убежището и друга информация, получена от ВКБООН и от другите органи, организации и лица, посочени в член 2, параграф 2а,, включително чрез мрежите, посочени в член 9, и консултативния форум, посочен в член 48, мисии за установяване на фактите, координирани от Агенцията, както и от институциите, агенциите, органите и службите на Съюза и Европейската служба за външна дейност;

б)  управлява и доразвива портал за събиране на информация относно държавите на произход;

б)  управлява и доразвива публично достъпен портал за събиране и разпространение на информация относно държавите на произход;

в)  в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза относно убежището, разработва общ формат и обща методология, включително спецификации, за изготвянето на доклади и други документи с информация относно държавите на произход на равнището на Съюза.

в)  разработва в процес на консултации с консултативния форум, както и с ВКБООН и други съответни междуправителствени и неправителствени организации, изследователи и представители на академичните среди, общ формат и обща методология, включително спецификации, за изготвянето на доклади и други документи с информация относно държавите на произход на равнището на Съюза, в съответствие с изискванията на международното право и на правото на Съюза в областта на убежището.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията осигурява координацията на национални инициативи за събиране на информация относно държавите на произход чрез създаването и управлението на мрежи между държавите членки за информация относно държавите на произход.

1.  Агенцията осигурява координацията на национални инициативи за събиране на информация относно държавите на произход чрез създаването и управлението на мрежи между държавите членки за информация относно държавите на произход. Когато е приложимо и при разглеждане на всеки отделен случай, тези мрежи може да включват външни експерти с релевантен опит от ВКБООН и неправителствени организации.

2.  Предвидените в параграф 1 мрежи имат за цел държавите членки:

2.  Предвидените в параграф 1 мрежи имат за цел държавите членки:

а)  да обменят и актуализират национални доклади и други документи относно държавите на произход, включително по тематични въпроси, специфични за държавите на произход;

а)  периодично да обменят и актуализират национални доклади и други документи относно държавите на произход, включително по тематични въпроси, специфични за държавите на произход;

б)  да изпращат запитвания до Агенцията, свързани със специфични фактологични въпроси, които могат да възникнат в хода на разглеждането на молбите за международна закрила, без да се засягат правилата за поверителност, установени в националното законодателство.

б)  да изпращат запитвания до Агенцията и да подпомагат отговарянето на запитвания, свързани със специфични фактологични въпроси, които могат да възникнат в хода на разглеждането на молбите за международна закрила, без да се засягат правилата за неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни и поверителност, установени в националното законодателство.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се засили сближаването при прилагането на критериите за оценяване, установени в Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета22, Агенцията координира усилията между държавите членки за взаимодействие и разработване на общ анализ, осигуряващ насоки относно положението в конкретни държави на произход.

1.  С цел да се засили сближаването при прилагането на критериите за оценяване, установени в Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета22, Агенцията координира усилията между държавите членки за взаимодействие и разработване на общ анализ, осигуряващ насоки относно положението в конкретни държави на произход. Агенцията гарантира, че този общ анализ отчита последните Насоки на ВКБООН относно допустимостта във връзка с оценката на потребностите от международна закрила на търсещите убежище от конкретни държави на произход.

2.  Изпълнителният директор, след консултации с Комисията, предава общия анализ на управителния съвет за одобрение. От държавите членки се изисква да вземат общия анализ предвид при разглеждането на молбите за международна закрила, без да се засягат техните правомощия за вземането на решение по отделните молби.

2.  Изпълнителният директор, след консултации с Комисията, ВКБООН и консултативния форум, приема общия анализ, след като го е представил на управителния съвет за преглед. От държавите членки се изисква да вземат общия анализ предвид при разглеждането на молбите за международна закрила, без да се засягат техните правомощия за вземането на решение по отделните молби.

3.  Агенцията осигурява постоянното преразглеждане и актуализиране на общия анализ, доколкото това е необходимо. За всяко такова преработване се изискват извършването на предварителна консултация с Комисията и одобрението на управителния съвет.

3.  Агенцията осигурява постоянното преразглеждане и актуализиране на общия анализ, доколкото това е необходимо. За всяко такова преработване се изискват извършването на предварителна консултация с Комисията, ВКБООН и консултативния форум.

4.  Всеки месец държавите членки представят на Агенцията необходимата информация относно решенията, които са били взети във връзка с кандидати за международна закрила с произход от трети държави, включени в общия анализ. Тази информация включва по-специално:

4.  Всеки месец държавите членки представят на Агенцията цялата необходима информация относно решенията, които са били взети във връзка с кандидати за международна закрила с произход от трети държави, включени в общия анализ. Тази информация включва по-специално:

а)  статистически данни относно броя на решенията за предоставяне на международна закрила на кандидати от всяка държава на произход, включена в общия анализ, и посочване на вида закрила;

а)  статистически данни относно броя на подадените молби за международна защита и броя на решенията за предоставяне на международна закрила на кандидати от всяка държава на произход, включена в общия анализ, и посочване на вида закрила;

б)  статистически данни относно броя на решенията за отказ на международна закрила на кандидати от всяка държава на произход, включена в общия анализ;

б)  статистически данни относно броя на решенията, включително решенията за недопустимост, за отказ на международна закрила на кандидати от всяка държава на произход, включена в общия анализ, и основанията за този отказ;

в)  статистически данни относно броя на решенията, които са били взети във връзка с кандидати от всяка държава на произход, включена в общия анализ, и при които обаче общият анализ не е бил следван, както и причините, поради които не е бил следван.

в)  статистически данни относно броя на решенията, включително решенията за недопустимост, които са били взети във връзка с кандидати от всяка държава на произход, включена в общия анализ, и при които обаче общият анализ не е бил следван, както и причините, поради които не е бил следван.

 

4a.  Въз основа на информацията, посочена в параграф 4, Агенцията проучва разликите в процента на признаване от страна на държавите членки по отношение на молбите за международна закрила от кандидати от дадена държава на произход, предмет на общия анализ. Ако Агенцията счете, че разликите са съществени, изпълнителният директор уведомява Комисията и Европейския парламент за тези разлики и евентуалните причини за тях. Комисията след това предприема последващи мерки по целесъобразност.

 

4б.  Агенцията гарантира, че информацията, получена от държавите членки в съответствие с параграф 4, е публично достъпна и се включва като приложение към годишния доклад, изготвян в съответствие с член 65.

__________________

__________________

22 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (преработен текст) (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).

22 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (преработен текст) (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията подпомага Комисията при редовния преглед на ситуацията в третите държави, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXX/XXX, в това число тези, които са били временно отстранени от Комисията, и тези, които са били заличени от списъка.

1.  Агенцията подпомага Комисията при редовния преглед на ситуацията в третите държави, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXX/XXX, в това число тези, които са били временно отстранени от Комисията, и тези, които са били заличени от списъка.

2.  По искане на Комисията Агенцията ѝ предоставя информация относно конкретни трети държави, които биха могли да бъдат разгледани за включване в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX.

2.  Агенцията предоставя информация на Комисията относно конкретни трети държави, които биха могли да бъдат разгледани за включване, временно отстраняване или премахване от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX. Тази информация се предоставя също така на Европейския парламент.

 

2a.  Информацията, предоставена от Агенцията в съответствие с параграфи 1 и 2, се изготвя в съответствие с общите принципи, предвидени в член 8, като се отчита информацията, получена от ВКБООН, механизмите за мониторинг на ООН и на Съвета на Европа в областта на правата на човека, съответните неправителствени организации и други релевантни независими и надеждни източници, включително информация, предоставена в рамките на консултативния форум.

3.  Когато уведомяват Комисията в съответствие с член 37, параграф 4, член 38, параграф 5 и член 39, параграф 7 от Директива 2013/32/ЕС, държавите членки също така информират Агенцията за третите държави, които са определени като сигурни страни на произход или сигурни трети страни или за които се прилагат понятията за първа страна на убежище, сигурна трета страна или европейска сигурна трета страна съгласно членове 35, 38 и 39 от Директива 2013/32/ЕС съответно.

3.  Когато уведомяват Комисията в съответствие с член 37, параграф 4, член 38, параграф 5 и член 39, параграф 7 от Директива 2013/32/ЕС, държавите членки също така информират Агенцията за третите държави, които са определени като сигурни страни на произход или сигурни трети страни или за които се прилагат понятията за първа страна на убежище, сигурна трета страна или европейска сигурна трета страна съгласно членове 35, 38 и 39 от Директива 2013/32/ЕС съответно.

Комисията може да поиска от Агенцията да извърши преглед на ситуацията във всяка такава трета страна с цел да оцени дали са спазени съответните условия и критерии, установени в тази директива.

Парламентът, Съветът или Комисията могат да поискат от Агенцията да извърши преглед на ситуацията във всяка такава трета страна с цел да оценят дали са спазени съответните условия и критерии, установени в тази директива.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията организира и координира дейности за утвърждаване на правилното и ефективното прилагане на законодателството на Съюза, в това число посредством изготвянето на оперативни стандарти, показатели, насоки или най-добри практики по въпроси, свързани с убежището, и обмена на най-добри практики по въпроси, свързани с убежището, между държавите членки.

1.  Агенцията организира и координира дейности за утвърждаване на правилното и ефективното прилагане на законодателството на Съюза, в това число посредством изготвянето на оперативни стандарти, показатели, насоки или най-добри практики по въпроси, свързани с убежището, и обмена на най-добри практики по въпроси, свързани с убежището, между държавите членки.

2.  По своя инициатива или по искане на Комисията и в консултации с нея Агенцията изготвя оперативни стандарти относно прилагането на инструментите на законодателството на Съюза относно убежището и показатели за мониторинг на спазването на тези оперативни стандарти, както и насоки и най-добри практики, свързани с прилагането на инструментите на законодателството на Съюза относно убежището. След консултация с Комисията и приемане от управителния съвет Агенцията уведомява държавите членки за тези стандарти, показатели, насоки или най-добри практики.

2.  По своя инициатива или по искане на Комисията и след консултации с нея, и с държавите членки, с нейния консултативен форум, с ВКБООН, с релевантни междуправителствени и неправителствени организации и по целесъобразност с Европейската мрежа за съдебно обучение и съдебни сдружения, Агенцията изготвя оперативни стандарти относно прилагането на инструментите на законодателството на Съюза относно убежището и показатели за мониторинг на спазването на тези оперативни стандарти, както и насоки и най-добри практики, свързани с прилагането на инструментите на законодателството на Съюза относно убежището. След консултация с Комисията и приемане от управителния съвет Агенцията уведомява държавите членки за тези стандарти, показатели, насоки или най-добри практики.

3.  По искане на държавите членки Агенцията им оказва помощ при прилагането на оперативните стандарти, насоките и най-добрите практики по отношение на техните системи за убежище и прием чрез предоставяне на необходимия експертен опит или оперативна и техническа помощ.

3.  По искане на държавите членки Агенцията им оказва помощ при прилагането на оперативните стандарти, насоките и най-добрите практики по отношение на техните системи за убежище и прием чрез предоставяне на необходимия експертен опит или оперативна и техническа помощ.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията, в тясно сътрудничество с Комисията, установява механизъм:

1.  Агенцията, в тясно сътрудничество с Комисията, установява механизъм:

а)  за мониторинг на прилагането на ОЕСУ в държавите членки и оценяването на всички нейни аспекти, по-специално системата от Дъблин, условията на приемане, процедурите за предоставяне на убежище, прилагането на критерии за определяне на нуждите от закрила и естеството и качеството на закрилата, предоставяна от държавите членки на лицата, нуждаещи се от международна закрила, включително по отношение на зачитането на основните права, защитните механизми за закрила на децата и потребностите на уязвимите лица;

а)  за мониторинг на прилагането на ОЕСУ в държавите членки и оценяването на всички нейни аспекти, по-специално системата от Дъблин, условията на приемане, процедурите за предоставяне на убежище и зачитането на релевантните процесуални гаранции, правото на ефективни правни средства за защита, включително правна помощ, достъп до устен превод, прилагането на критерии за определяне на нуждите от закрила и естеството и качеството на закрилата, предоставяна от държавите членки на лицата, нуждаещи се от международна закрила, включително по отношение на зачитането на основните права, защитните механизми за закрила на децата и функционирането на механизмите за насочване на уязвимите кандидати, както и презаселването;

б)  за мониторинг на спазването от страна на държавите членки на оперативните стандарти, показателите, насоките и най-добрите практики относно убежището;

б)  за мониторинг на спазването от страна на държавите членки на оперативните стандарти, показателите, насоките и най-добрите практики относно убежището;

в)  за проверка на системите за убежище и прием, капацитета, инфраструктурата, оборудването, наличния персонал, включително за писмен и устен превод в държавите членки, финансовите ресурси и капацитета на органите в областта на убежището на държавите членки, в това число съдебната система, за ефикасното и правилно разглеждане и управление на производствата за убежище.

в)  за проверка на системите за убежище и приемане, капацитета, инфраструктурата, оборудването, финансовите и човешките ресурси, включително за писмен и устен превод в държавите членки, и капацитета на съдебните и административните органи в областта на убежището на държавите членки, за ефикасното разглеждане и управление на производствата за убежище, както и в съответствие с международното право и правото на ЕС.

 

1a.  За целите на параграф 1 Агенцията има достъп до обобщени и анонимизирани статистически данни от „Евродак“, както и ВИС, създадена с Регламент (ЕО) 767/2008, ШИС II, създадена с Регламент (ЕО) 1987/2006, и Системата за влизане/излизане, която ще бъде създадена с Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета.

2.  По-специално Агенцията може да изготви оценката си въз основа на предоставена от държавите членки информация, анализ на информацията относно положението в областта на убежището, изготвен от Агенцията, проверки на място и преглед на извадка от досиета по молби за убежище.

2.  По-специално Агенцията изготвя оценката си въз основа, inter alia, на предоставена от държавите членки информация, анализ на информацията относно положението в областта на убежището, изготвен от Агенцията, проверки на място и преглед на извадка от досиета по молби за убежище, информация, предоставена от кандидатите, и оценки, направени от органите, организациите и лицата, посочени в член 2, параграф 2а.

 

За целите на тази оценка Агенцията може да извършва внезапни проверки на място, без съответната държава членка да бъде предварително уведомена. Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, установява общи насоки относно практическите аспекти на такива посещения.

За тази цел държавите членки, по искане на Агенцията, ѝ предоставят необходимата информация относно процедурите за убежище, оборудването, инфраструктурата, условията на приемане, процента на признаване и качеството на закрилата, както и персонала и финансовите ресурси на национално равнище за осигуряването на ефикасно управление на системата за убежище и прием. Държавите членки също така сътрудничат на Агенцията и улесняват всички проверки на място, които Агенцията извършва за целите на мониторинга.

За тази цел държавите членки, по искане на Агенцията, ѝ предоставят необходимата информация относно процедурите за убежище, релевантните процесуални гаранции, включително наличието на правна помощ и достъп до устен превод, оборудването, инфраструктурата, условията на приемане, процента на признаване и качеството на закрилата, както и персонала и финансовите ресурси на национално равнище за осигуряването на ефикасно управление на системата за убежище и приемане. Държавите членки също така сътрудничат на Агенцията и улесняват и активно подпомагат всички проверки на място, които Агенцията извършва за целите на мониторинга.

3.  Агенцията оценява готовността на държавите членки да се справят с предизвикателствата, произтичащи от евентуален несъразмерно голям натиск върху техните системи за убежище и прием. Агенцията може да поиска от държавите членки да ѝ предоставят изготвени от тях планове за действие при извънредни ситуации, съдържащи мерките, които трябва да бъдат предприети за справяне с евентуален несъразмерно голям натиск, и оказва помощ на държавите членки при подготвянето и преразглеждането на техните планове за действие при извънредни ситуации, когато това е необходимо.

3.  Агенцията оценява капацитета и готовността на държавите членки да се справят с предизвикателствата, произтичащи от евентуален несъразмерно голям натиск върху техните системи за убежище и приемане, без да се засягат правомощията на Комисията съобразно Договорите. Агенцията може да поиска от държавите членки да ѝ предоставят изготвени от тях планове за действие при извънредни ситуации, съдържащи мерките, които трябва да бъдат предприети за справяне с евентуален несъразмерно голям натиск, и оказва помощ на държавите членки при подготвянето и преразглеждането на техните планове за действие при извънредни ситуации в съответствие с член 16, когато това е необходимо.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  За да изпълнява задачата си за наблюдение и оценка на изпълнението на общата европейска система за убежище (ОЕСУ) и на системите за убежище и прием на държавите членки по ефективен, безпристрастен и независим начин, Агенцията разполага с подходящ брой постоянни и временни служители и с достатъчни финансови ресурси.

Обосновка

Задачата за наблюдение и оценка на ОЕСУ не следва да се изпълнява от командировани експерти, а именно от собствен персонал на Агенцията, който е обучени за тази цел. Предвидено е до 2020 г. Агенцията да разполага с общо 500 служители. Въпреки това, тъй като щатното разписание не може да бъде включено в регламента, трябва да се гарантира, че Агенцията ще разполага с достатъчно персонал, за да изпълнява ефективно своите задачи и да се гарантира нейната безпристрастност.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет, в консултации с Комисията, определя програмата за мониторинг и оценка на системите за убежище и прием на всяка държава членка или на всички държави членки въз основа на тематични или специфични аспекти на системите за убежище. Програмата е част от многогодишното и годишното програмиране, посочени в член 41.

1.  Агенцията, в консултации с Комисията, определя програмата за механизма, посочен в член 13. Програмата е част от многогодишното и годишното програмиране, посочени в член 41.

В многогодишното програмиране се посочват държавите членки, чиито системи за убежище и прием подлежат на мониторинг всяка година, като се гарантира, че всяка държава членка подлежи на мониторинг поне веднъж на пет години.

В многогодишното програмиране се посочват държавите членки, чиито системи за убежище и приемане подлежат на мониторинг всяка година, като се гарантира, че всяка държава членка подлежи на мониторинг поне веднъж на три години;

В годишната работна програма се посочват държавите членки, на които ще бъде извършен мониторинг следващата година в съответствие с многогодишното програмиране и тематичните оценки. В нея се посочва в какво се състои мониторингът, както и график на евентуални проверки на място.

в годишната работна програма се посочват държавите членки, на които ще бъде извършен мониторинг следващата година в съответствие с многогодишното програмиране, както и тематичните оценки в една или повече държави членки, които бъдат сметнати за необходими през следващата година въз основа на анализа на информацията, изготвен в съответствие с член 4. В нея се посочва в какво се състои мониторингът, както и график на евентуални проверки на място.

При необходимост годишната работна програма може да бъде адаптирана в съответствие с член 41.

При необходимост годишната работна програма може да бъде адаптирана в съответствие с член 41.

Агенцията може да предприеме мониторинг за оценка на системите за убежище или прием на дадена държава членка по собствена инициатива или по искане на Комисията винаги когато е налице сериозна загриженост за функционирането на някой от аспектите на системите за убежище или прием на тази държава членка.

Агенцията предприема мониторинг за оценка на системите за убежище или приемане на дадена държава членка по собствена инициатива или по искане на Комисията винаги когато е налице сериозна загриженост за функционирането на някой от аспектите на системите за убежище или приемане на тази държава членка или нейния капацитет и готовност за справяне с предизвикателствата на непропорционален натиск, който би могъл да изложи на риск функционирането на ОЕСУ. Ако такава дейност на мониторинг установи сериозни недостатъци, за които се счита, че може да представляват значителна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в пространството без граничен контрол на вътрешните граници, Комисията, по собствена инициатива или по искане на Европейския парламент или на държава членка, информира за това Европейския парламент и Съвета възможно най-бързо.

2.  Агенцията създава екипи от експерти за всеки мониторинг, включително за проверките на място, ако е необходимо. Екипите от експерти са съставени от експерти от собствения персонал на Агенцията и представители на Комисията. Екипът от експерти отговаря за изготвянето на доклад въз основа на констатациите от проверките на място и информацията, предоставена от държавите членки.

2.  Агенцията създава екипи от експерти за всеки мониторинг, включително за проверките на място, ако е необходимо. Екипите от експерти може да бъдат съставени от експерти от собствения персонал на Агенцията и представители на Комисията. Екипът от експерти отговаря за изготвянето на доклад въз основа на констатациите от проверките на място, включително внезапните проверки на място, и информацията, предоставена от държавите членки, както и ВКБООН и неправителствени организации.

3.  Изпълнителният директор предава проектодоклада на екипа от експерти на съответната държава членка, която представя коментарите си по него. След това изпълнителният директор представя проектодоклада на управителния съвет, като взема предвид коментарите на съответната държава членка. Управителният съвет приема доклада от мониторинга и го предава на Комисията.

3.  Изпълнителният директор предава проектодоклада на екипа от експерти на съответната държава членка, която представя коментарите си по него. След това изпълнителният директор финализира проектодоклада, като взема предвид коментарите на съответната държава членка, и го предава на Европейския парламент, Съвета и на Комисията.

4.  След консултация с Комисията изпълнителният директор представя на съответната държава членка проектопрепоръки, очертаващи необходимите мерки за преодоляване на недостатъците, установени в доклада от мониторинга. На съответната държава членка се дава срок от един месец, в който да представи коментарите си по проектопрепоръките. След като разгледа тези коментари, управителният съвет приема препоръките и приканва съответната държава членка да изготви план за действие, съдържащ мерките за отстраняване на недостатъците.

4.  След консултация с Комисията изпълнителният директор представя на съответната държава членка проектопрепоръки, очертаващи необходимите мерки за преодоляване на недостатъците, установени в доклада от мониторинга. На съответната държава членка се дава срок от един месец, в който да представи коментарите си по проектопрепоръките, и от десет дни, ако е налице ситуацията, посочена в параграф 1, буква в). След като разгледа тези коментари, управителният съвет приема препоръките и приканва съответната държава членка да изготви план за действие, съдържащ мерките за отстраняване на недостатъците. Препоръките се оповестяват публично.

5.  Съответната държава членка представя на Агенцията план за действие в срок от един месец от приемането на препоръките, посочени в параграф 4. Държавата членка докладва на Агенцията за изпълнението на плана за действие в срок от три месеца от приемането на препоръките, след което продължава да докладва всеки месец за максимален период от шест месеца.

5.  Съответната държава членка представя на Агенцията план за действие в срок от един месец от приемането на препоръките, посочени в параграф 4, и от петнадесет дни, ако е налице ситуацията, посочена в буква в) на параграф 1. Държавата членка докладва на Агенцията за изпълнението на плана за действие в срок от три месеца от приемането на препоръките и от 45 дни, ако е налице ситуацията, посочена в буква в) на параграф 1, след което продължава да докладва всеки месец за максимален период от шест месеца.

6.  Агенцията редовно информира Комисията за изпълнението на плана за действие.

6.  Агенцията редовно информира Комисията и Европейския парламент за изпълнението на плана за действие.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 14 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14a

 

Служители за връзка в държавите членки

 

1.  За да подпомогне Агенцията при изпълнението на нейните задължения съобразно член 13 и член 14, Агенцията гарантира редовен мониторинг върху изпълнението от държавите членки на ОЕСУ чрез служители за връзка на Агенцията.

 

Агенцията може да вземе решение служител за връзка да отговаря за най-много четири държави членки, разположени в географска близост.

 

2.  Изпълнителният директор назначава експерти от персонала на Агенцията, които се разполагат като служители за връзка. Изпълнителният директор, при консултация със съответните държави членки, прави предложение относно естеството и условията на разполагането и държавата членка или региона, в който служител за връзка може да бъде разположен. Предложението на изпълнителния директор се одобрява от управителния съвет. Изпълнителният директор уведомява съответната държава членка за назначаването на служители за връзка и заедно със съответната държава членка определя мястото на разполагане.

 

3.  Служителите за връзка действат от името на Агенцията и насърчават сътрудничеството и диалога между Агенцията и националните органи, отговорни за прилагането на ОЕСУ, в частност органите, отговорни за обработката на молби за убежище. По-специално, служителите за връзка:

 

а)  действат като връзка между Агенцията и националните органи, отговорни за убежището;

 

б)  подкрепят събирането на информация, посочена в членове 13 и 14, и всяка друга информация, изисквана от Агенцията;

 

в)  допринасят за насърчаване на прилагането на достиженията на правото на Съюза по отношение на изпълнението на ОЕСУ, включително по отношение на зачитането на основните права;

 

г)  подпомагат, при възможност, държавите членки при подготовката на планирането при извънредни ситуации на мерки, които да бъдат взети за справяне с евентуално непропорционално бреме върху системите им за убежище и приемане;

 

д)  улесняват комуникацията между съответната държава членка и Агенцията, споделят относима информация от Агенцията с държавата членка, включително информация относно текущо подпомагане;

 

е)  докладват редовно до изпълнителния директор относно капацитета на съответната държава членка за ефективно справяне с нейните задължения съобразно ОЕСУ;

 

Ако докладите, посочени в буква е), пораждат опасения за един или повече от аспектите от значение за съответната държава членка, тя без забавяне бива информирана от изпълнителния директор.

 

4.  При изпълнението на задълженията си служителите за връзка приемат указания единствено от Агенцията.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато в срока, определен в член 14, параграф 5, съответната държава членка не е изпълнила изцяло плана за действие и недостатъците в системите за убежище и прием са толкова сериозни, че застрашават функционирането на ОЕСУ, Комисията — въз основа на собствената си оценка за изпълнението на плана за действие и сериозността на недостатъците — приема препоръки към държавата членка, очертаващи мерките, необходими за отстраняване на сериозните недостатъци, и при необходимост, мерките, които Агенцията трябва да предприеме, за да подпомогне тази държава членка.

1.  Когато в срока, определен в член 14, параграф 5, съответната държава членка не е изпълнила изцяло плана за действие, Комисията — въз основа на собствената си оценка за изпълнението на плана за действие и сериозността на недостатъците — приема препоръки към държавата членка, очертаващи мерките, необходими за отстраняване на сериозните недостатъци, и при необходимост, мерките, които Агенцията трябва да предприеме, за да подпомогне тази държава членка.

2.  Вземайки предвид сериозността на установените недостатъци, Комисията може да организира проверки на място в съответната държава членка, за да провери изпълнението на плана за действие.

2.  Вземайки предвид сериозността на установените недостатъци, Комисията може да организира проверки на място в съответната държава членка, за да провери изпълнението на плана за действие.

3.  Съответната държава членка докладва на Комисията за изпълнението на препоръките, посочени в параграф 1, в срока, определен в тези препоръки.

3.  Съответната държава членка докладва на Комисията за изпълнението на препоръките, посочени в параграф 1, в срока, определен в тези препоръки.

Ако след изтичането на този срок Комисията не е удовлетворена, че държавата членка е изпълнила изцяло тези препоръки, тя може да предприеме допълнителни действия в съответствие с член 22, параграф 3.

Ако след изтичането на този срок Комисията не е удовлетворена, че държавата членка е изпълнила изцяло тези препоръки, тя може да приеме решение посредством акт за изпълнение, като посочи една или повече мерки, необходими за справяне с установените сериозни недостатъци.

 

3a.  Когато държава членка системно не спазва мерките, установени в акта за изпълнение, посочен в параграф 3, в рамките на установения в него срок, като по този начин излага на сериозен риск функционирането на ОЕСУ, Комисията може да пристъпи, като крайна мярка, към процедурата, предвидена в член 29 от Регламент (ЕС) 2016/399, при условие че са изпълнени релевантните условия и че те съответстват на принципа за необходимост и пропорционалност.

4.  Комисията редовно информира Европейския парламент и Съвета за напредъка на съответната държава членка.

4.  Комисията редовно информира Европейския парламент и Съвета за напредъка на съответната държава членка.

 

4a. Комисията предоставя на Европейския парламент, по негово искане, всеки документ, свързан с проследяването на процеса на мониторинг, включително резултатите от посещения на място.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да поискат от Агенцията помощ за изпълнението на задълженията си във връзка с убежището, по-специално когато техните системи за убежище и прием са изложени на несъразмерно голям натиск.

1.  Държавите членки могат да поискат от Агенцията помощ за изпълнението на задълженията си във връзка с убежището, по-специално когато техните системи за убежище и прием са изложени на несъразмерно голям натиск.

2.  Държавите членки отправят искане за помощ към изпълнителния директор, в което описват ситуацията и целта на искането. Искането е придружено от подробна оценка на нуждите. Изпълнителният директор оценява, одобрява и координира исканията за помощ. За всяко искане се извършва подробна и надеждна оценка, която дава възможност на Агенцията да набележи и предложи набор от мерки съгласно посоченото в параграф 3, които могат да удовлетворят нуждите на съответната държава членка.

2.  Държавите членки отправят искане за помощ към изпълнителния директор, в което описват ситуацията и целта на искането. Искането е придружено от подробна оценка на нуждите. Изпълнителният директор оценява, одобрява и координира исканията за помощ. За всяко искане се извършва подробна и надеждна оценка, която дава възможност на Агенцията да набележи и предложи набор от мерки в рамките на разумен срок съгласно посоченото в параграф 3, които могат да удовлетворят нуждите на съответната държава членка.

3.  За ограничен период от време Агенцията организира и координира една или повече от следните оперативни и технически мерки:

3.  За ограничен период от време Агенцията организира и координира една или повече от следните оперативни и технически мерки при пълно спазване на основните права:

а)  помощ за държавите членки за установяването на самоличността и регистрацията на граждани на трети държави;

а)  помощ за държавите членки за установяването на самоличността и регистрацията на граждани на трети държави;

б)  улесняване на разглеждането на молбите за международна закрила, които се разглеждат от компетентните национални органи;

б)  улесняване на разглеждането на молбите за международна закрила, които се разглеждат от компетентните национални органи, включително по целесъобразност чрез подпомагане на държавите членки при разглеждането на допустимостта на молби за предоставяне на убежище;

в)  оказване на помощ на компетентните национални органи, които отговарят за разглеждането на молбите за международна закрила;

в)  оказване на помощ на компетентните национални органи, които отговарят за разглеждането на молбите за международна закрила, включително посредством съвместно обработване, ако това бъде поискано от съответната държава членка;

г)  подпомагане на инициативите на държавите членки за техническо сътрудничество при обработването на молбите за международна закрила;

г)  подпомагане на инициативите на държавите членки за техническо сътрудничество при обработването на молбите за международна закрила;

д)  оказване на помощ за предоставянето на информация за процедурата за международна закрила;

д)  оказване на помощ за предоставянето на информация за процедурата за международна закрила;

е)  консултации и координиране на създаването или осигуряването на инфраструктура за прием от страна на държавите членки, по-специално спешно настаняване, транспорт и медицинска помощ;

е)  консултации и координиране на създаването или осигуряването на инфраструктура за прием от страна на държавите членки, по-специално спешно настаняване, транспорт и медицинска помощ;

ж)  оказване на помощ при преместването или прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила, на територията на Съюза;

ж)  оказване на помощ, осъществяване или координиране на преместването или прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила, и лица, които кандидатстват за международна закрила, на територията на Съюза;

з)  осигуряване на услуги за устен превод;

з)  осигуряване на услуги за устен превод;

и)  оказване на помощ на държавите членки, за да могат те да гарантират, че са налице всички необходими защитни механизми, свързани с правата на децата и тяхната закрила;

и)  оказване на помощ на държавите членки, за да могат те да гарантират, че са налице всички необходими гаранции за зачитане на правата на детето, при пълно зачитане на висшия интерес на детето, включително процедури за установяване на личността и насочване за непълнолетни лица;

й)  участие в екипите за съдействие в управлението на миграцията в горещите точки, посочени в Регламент № XXX/XXX.

й)  участие в екипите за съдействие в управлението на миграцията в горещите точки, посочени в Регламент № XXX/XXX.

 

йа)  оказване на помощ при процедурите на установяване на самоличността и насочване, както и гаранциите за уязвими лица, и при предоставянето на необходимата помощ за такива уязвими лица;

 

йб)  предоставяне на допълнителна форма на оперативна и техническа помощ, изисквана от държавата членка, в съответствие с параграф 1.

 

3a.  За целите на организирането и координирането на оперативни и технически мерки Агенцията може да сключва аварийни резервни споразумения с ВКБООН и релевантни междуправителствени или неправителствени организации с цел допълване на капацитета на Агенцията за предоставяне на оперативна и техническа помощ на държавите членки, по-специално с оглед на създаването или предоставянето на инфраструктура за приемане, предоставянето на информация за търсещите убежище, установяване на самоличността, насочване и помощ за уязвимите лица и предоставянето на услуги на устен превод;

4.  Агенцията финансира или съфинансира дейностите, посочени в параграф 3, от своя бюджет в съответствие с финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

4.  Агенцията финансира или съфинансира дейностите, посочени в параграф 3, от своя бюджет в съответствие с финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

5.  Изпълнителният директор оценява резултата от оперативните и техническите мерки и предава подробни доклади от тези оценки на управителния съвет в срок от 60 дни от приключването на тези мерки. Агенцията прави цялостен сравнителен анализ на тези резултати, който се включва в годишния доклад за дейността, посочен в член 65.

5.  Въз основа на схема за докладване и оценяване, която съдържа показатели и критерии за оценяването, включително относно защитата на основните права, и като взема предвид, когато е налична, информацията от други агенции на Съюза и органите, организациите и лицата, посочени в член 2, параграф 2а, изпълнителният директор оценява резултата от оперативните и техническите мерки и предава подробни доклади от тези оценки на управителния съвет, Комисията и Европейския парламент в срок от 60 дни от приключването на тези мерки, заедно с констатациите на служителя по въпросите на основните права. Агенцията прави цялостен сравнителен анализ на тези резултати, който се включва в годишния доклад за дейността, посочен в член 65.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията разполага в държавите членки екипи за подкрепа в областта на убежището, които предоставят оперативна и техническа помощ в съответствие с член 16.

1.  Агенцията разполага в държавите членки екипи за подкрепа в областта на убежището, които предоставят оперативна и техническа помощ в съответствие с член 16.

2.  Екипите за подкрепа в областта на убежището се състоят от експерти от собствения персонал на Агенцията, експерти от държавите членки или експерти, командировани от към Агенцията от държавите членки.

2.  Екипите за подкрепа в областта на убежището се състоят от експерти от собствения персонал на Агенцията, експерти от държавите членки или експерти, командировани от към Агенцията от държавите членки.

3.  По предложение на изпълнителния директор управителният съвет взема решение с абсолютно мнозинство на членовете си, които имат право на глас, относно профилите и общия брой на експертите, които да бъдат на разположение за участие в екипите за подкрепа в областта на убежището. Същата процедура се прилага за всяка последваща промяна в профилите и общия брой на експертите.

3.  По предложение на изпълнителния директор управителният съвет взема решение с абсолютно мнозинство на членовете си, които имат право на глас, относно профилите и общия брой на експертите, които да бъдат на разположение за участие в екипите за подкрепа в областта на убежището. Същата процедура се прилага за всяка последваща промяна в профилите и общия брой на експертите.

4.  Държавите членки допринасят за екипите за подкрепа в областта на убежището чрез резерв от национални експерти, изграден въз основа на определените различни профили, и като определят експерти, отговарящи на необходимите профили.

4.  Държавите членки допринасят за екипите за подкрепа в областта на убежището чрез резерв от национални експерти, изграден въз основа на определените различни профили, и като определят експерти, отговарящи на необходимите профили.

5.  Като част от екипите за подкрепа в областта на убежището Агенцията съставя списък от устни преводачи. Държавите членки подпомагат Агенцията в набирането на устни преводачи за списъка от устни преводачи. Държавите членки могат да изберат да изпратят устни преводачи на място или да осигурят такива чрез видеоконферентна връзка.

5.  Като част от екипите за подкрепа в областта на убежището Агенцията съставя списък от устни преводачи. Държавите членки подпомагат Агенцията в набирането на устни преводачи за списъка от устни преводачи. Държавите членки могат да изберат да изпратят устни преводачи на място или да осигурят такива чрез видеоконферентна връзка.

6.  Приносът на държавите членки по отношение на техните собствени експерти или експертите, командировани към Агенцията, за следващата година се планира въз основа на ежегодни двустранни преговори и споразумения между Агенцията и държавите членки. В съответствие с тези споразумения държавите членки незабавно предоставят експерти, които да бъдат разположени, освен ако не са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи.

6.  Приносът на държавите членки по отношение на техните собствени експерти или експертите, командировани към Агенцията, за следващата година се планира въз основа на ежегодни двустранни преговори и споразумения между Агенцията и държавите членки. В съответствие с тези споразумения държавите членки незабавно предоставят експерти, които да бъдат разположени, освен ако не са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи.

7.  Държавите членки гарантират, че експертите, които осигуряват, съответстват на профилите и броя, определени от управителния съвет. Продължителността на разполагането се определя от изпращащата държава членка, но в никакъв случай не е по-малко от 30 дни.

7.  Държавите членки гарантират, че експертите, които осигуряват, съответстват на профилите и броя, определени от управителния съвет. Продължителността на разполагането се определя от изпращащата държава членка, но в никакъв случай не е по-малко от 60 дни.

8.  Агенцията допринася за екипите за подкрепа в областта на убежището с експерти от собствения си персонал, назначени специално за работа на място, и устни преводачи.

8.  Агенцията допринася за екипите за подкрепа в областта на убежището с експерти от собствения си персонал, назначени и обучени специално за работа на място, и устни преводачи с поне основно обучение.

 

8a.  Агенцията информира Европейския парламент ежегодно за броя на експертите, разположени в екипите за подкрепа в областта на убежището, в съответствие с настоящия член. Този доклад съдържа списък на държавите членки, които са се позовали на извънредната ситуация по параграф 6 през предходната година. В доклада се съдържат също така обосновката за позоваването на извънредна ситуация и информацията, представени от съответната държава членка.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на член 22 управителният съвет създава, по предложение на изпълнителния директор, резерв от експерти за намеса в областта на убежището, който представлява резерв от експерти, намиращи се на незабавно разположение на Агенцията. За тази цел държавите членки предоставят на разположение на Агенцията на годишна основа експерти, чийто брой не трябва да бъде по-малък от 500 души.

1.  За целите на член 22 управителният съвет създава, по предложение на изпълнителния директор, резерв от експерти за намеса в областта на убежището, който представлява резерв от експерти, намиращи се на незабавно разположение на Агенцията. За тази цел държавите членки предоставят на разположение на Агенцията на годишна основа експерти, чийто брой не трябва да бъде по-малък от 500 души.

2.  По предложение на изпълнителния директор управителният съвет взема решение с мнозинство от три четвърти от членовете с право на глас относно профилите на експертите и с какъв дял трябва всяка държава членка да допринесе в резерва от експерти за намеса в областта на убежището Същата процедура се прилага за всяка последваща промяна в профилите и общия брой на експертите.

2.  По предложение на изпълнителния директор управителният съвет взема решение относно профилите на експертите.

3.  Държавите членки допринасят за резерва от експерти за намеса в областта на убежището чрез резерв от национални експерти, изграден въз основа на определените различни профили, и като определят експерти, отговарящи на необходимите профили. Продължителността на разполагането се определя от изпращащата държава членка, но в никакъв случай не е по-малко от 30 дни.

3.  Държавите членки допринасят за резерва от експерти за намеса в областта на убежището чрез резерв от национални експерти, изграден въз основа на определените различни профили, и като определят експерти, отговарящи на необходимите профили. Продължителността на разполагането се определя от изпращащата държава членка, но в никакъв случай не е по-малко от 60 дни.

 

3a.  Изпълнителният директор може да извършва проверки дали експертите, предоставени от държавите членки в съответствие с параграф 1, отговарят на определените профили, и взема решение относно експертите, които да бъдат избрани от резерва от експерти за намеса в областта на убежището. Изпълнителният директор може да изиска държава членка да изключи експерт от резерва от експерти за намеса в областта на убежището, когато няма съответствие с необходимия профил. Той изисква държава членка да изключи експерт от резерва от експерти за намеса в областта на убежището, ако е налице тежко провинение или нарушение на приложимите правила за разполагането.

 

3б.  Всяка държава членка допринася за броя на експертите, посочен в параграф 1, в съответствие с приложение 1а. Държави членки, които не предоставят изискания брой експерти, вместо това предоставят финансов принос за платформа, установена на равнището на Съюза, допринасяща за справянето с предизвикателствата, породени от непропорционалния натиск, и управлявана пряко или непряко от Агенцията, освен ако са изправени пред извънредна ситуация, която съществено засяга изпълнението на национални задачи в съответствие с анализа на информация, посочен в член 4.

 

3в.  Когато възникне ситуация, при която има нужда от по-голям брой експерти от предвиденото в параграф 1, изпълнителният директор незабавно информира за това Европейския парламент, Съвета и Комисията. Той също така призовава Съвета да поиска от държавите членки да поемат ангажимент за преодоляване на недостига.

 

3г.  Агенцията ежегодно информира Европейския парламент за броя на експертите, които всяка държава членка е определила, и за броя на експертите, които в действителност е разположила от резерва, в съответствие с настоящия член.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълнителният директор и приемащата държава членка договарят оперативен план. Оперативният план е задължителен за Агенцията и за приемащите и участващите държави членки.

1.  Изпълнителният директор и приемащата държава членка договарят оперативен план. Оперативният план е задължителен за Агенцията и за приемащите и участващите държави членки.

2.  Оперативният план установява подробните условия за предоставяне на оперативна и техническа помощ и за разполагане на екипите за подкрепа в областта на убежището или на експерти от резерва за намеса в областта на убежището, включително следното:

2.  Оперативният план установява подробните условия за предоставяне на оперативна и техническа помощ и за разполагане на екипите за подкрепа в областта на убежището или на експерти от резерва за намеса в областта на убежището, включително следното:

а)  описание на ситуацията, заедно с начина на действие и целите на разполагането, включително оперативната цел;

а)  описание на ситуацията, заедно с начина на действие и целите на разполагането, включително оперативната цел;

б)  предвидената продължителност на разполагането;

б)  предвидената продължителност на разполагането;

в)  мястото в приемащата държава членка, където ще бъдат разположени екипите за подкрепа в областта на убежището или експерти от резерва за намеса в областта на убежището;

в)  мястото в приемащата държава членка, където ще бъдат разположени екипите за подкрепа в областта на убежището или експерти от резерва за намеса в областта на убежището

 

ва)  териториалния обхват на екипите за подкрепа в областта на убежището, ако тези екипи трябва да са мобилни;

г)  логистичната организация, включително информация за работните условия и средата в района, където ще бъдат разположени екипите за подкрепа в областта на убежището или експерти от резерва за намеса в областта на убежището;

г)  логистичната организация, включително информация за работните условия и средата в района, където ще бъдат разположени екипите за подкрепа в областта на убежището или експерти от резерва за намеса в областта на убежището;

д)  подробно и ясно описание на задачите и специални инструкции за екипите за подкрепа в областта на убежището или експертите от резерва за намеса в областта на убежището, включително националните и европейските бази данни, в които им е разрешено да правят справки, и оборудването, което могат да използват или носят в приемащата държава членка;

д)  подробно и ясно описание на задачите и отговорностите, включително по отношение на зачитането на основните права, и специални инструкции за екипите за подкрепа в областта на убежището или експертите от резерва за намеса в областта на убежището, включително националните и европейските бази данни, в които им е разрешено да правят справки, и оборудването, което могат да използват или носят в приемащата държава членка;

е)  състава на екипите за подкрепа в областта на убежището или експертите от резерва за намеса в областта на убежището, които ще бъдат разположени;

е)  състава на екипите за подкрепа в областта на убежището или експертите от резерва за намеса в областта на убежището, които ще бъдат разположени;

ж)  техническото оборудване, което ще бъде разположено, включително специални разпоредби, например относно условията за използване, транспорта и други логистични въпроси, както и финансови разпоредби;

ж)  техническото оборудване, което ще бъде разположено, включително специални разпоредби, например относно условията за използване, транспорта и други логистични въпроси, както и финансови разпоредби;

з)  що се отнася до оказването на помощ във връзка с молбите за международна закрила, включително при разглеждането на тези молби, конкретна информация за задачите, които екипите за подкрепа в областта на убежището или експертите от резерва за намеса в областта на убежището могат да извършват, както и препратки към приложимото национално законодателство и законодателство на Съюза;

з)  що се отнася до оказването на помощ във връзка с молбите за международна закрила, включително при разглеждането на тези молби, конкретна информация за задачите, които екипите за подкрепа в областта на убежището или експертите от резерва за намеса в областта на убежището могат да извършват, както и ясно описание на техните отговорности и на приложимото национално, международно законодателство и законодателство на Съюза, включително режима на отговорност, също чрез позоваване на член 26;

и)  схема за докладване и оценяване, която съдържа сравнителни показатели за доклада за оценка и краен срок за предаване на окончателния доклад за оценка;

и)  схема за докладване и оценяване, която съдържа сравнителни показатели за доклада за оценка, включително относно зачитането на основните права, и краен срок за предаване на окончателния доклад за оценка;

й)  реда и условията на сътрудничество с трети държави, други агенции, органи и служби на Съюза или международни организации;

й)  реда и условията на сътрудничество с трети държави, други агенции, органи и служби на Съюза или международни организации в областите, в които те имат сходен мандат;

к)  процедури, чрез които лицата, нуждаещи се от международна закрила, жертвите на трафик на хора, непридружените ненавършили пълнолетие лица и лицата в уязвимо положение се пренасочват към компетентните национални органи, за да получат подходяща помощ.

к)  процедури за установяване на самоличността и насочване на непълнолетни и уязвими лица към компетентните национални органи за подходяща помощ и грижи;

 

ка)  процедури за установяване на практическите условия, свързани с механизма за подаване на жалби, посочен в член 54в.

 

2a.  В държавите членки, в които ВКБООН действа и има капацитета да отговори на искането за оперативна и техническа помощ, Агенцията се координира с него разработването и изпълнението на оперативния план, по целесъобразност.

3.  Във връзка с параграф 2, буква д) приемащата държава членка дава на експертите от екипите за подкрепа в областта на убежището или от резерва за намеса в областта на убежището достъп до европейски бази данни и може да им разреши да правят справка в нейните национални бази данни в съответствие със законодателството на Съюза и националното законодателство относно достъпа и консултирането на тези бази данни и според необходимото за постигането на целите и изпълнението на задачите, посочени в оперативния план.

3.  Във връзка с параграф 2, буква д) приемащата държава членка дава на експертите от екипите за подкрепа в областта на убежището или от резерва за намеса в областта на убежището достъп до европейски бази данни и може да им разреши да правят справка в нейните национални бази данни в съответствие със законодателството на Съюза и националното законодателство относно достъпа и консултирането на тези бази данни и според необходимото за постигането на целите и изпълнението на задачите, посочени в оперативния план.

4.  За всякакви изменения или адаптации на оперативния план се изисква съгласието на изпълнителния директор и на приемащата държава членка. Агенцията изпраща незабавно копие от изменения или адаптирания оперативен план на участващите държави членки.

4.  За всякакви изменения или адаптации на оперативния план се изисква съгласието на изпълнителния директор и на приемащата държава членка. Агенцията изпраща незабавно копие от изменения или адаптирания оперативен план на участващите държави членки.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 20

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако е необходимо, изпълнителният директор може да изпрати експерти от Агенцията, които да извършат оценка на ситуацията в държавата членка, искаща помощ. Изпълнителният директор уведомява незабавно управителния съвет за всяко искане за разполагане на екипи за подкрепа в областта на убежището.

1.  Ако е необходимо, изпълнителният директор може да изпрати експерти от Агенцията, които да извършат оценка на ситуацията в държавата членка, искаща помощ. Изпълнителният директор уведомява незабавно управителния съвет за всяко искане за разполагане на екипи за подкрепа в областта на убежището.

2.  Изпълнителният директор взема решение относно искането за разполагане на екипи за подкрепа в областта на убежището в срок от три работни дни от датата на получаване на искането. Същевременно изпълнителният директор уведомява държавата членка, искаща помощ, и управителния съвет за решението писмено, като посочва основните мотиви за решението.

2.  Изпълнителният директор взема решение относно искането за разполагане на екипи за подкрепа в областта на убежището в срок от три работни дни от датата на получаване на искането. Същевременно изпълнителният директор уведомява държавата членка, искаща помощ, и управителния съвет за решението писмено, като посочва основните мотиви за решението.

3.  При определянето на състава на всеки екип за подкрепа в областта на убежището изпълнителният директор взема под внимание конкретните обстоятелства на държавата членка, искаща помощ, и направената от нея оценка на потребностите. Екипът за подкрепа в областта на убежището се съставя в съответствие с оперативния план.

3.  При определянето на състава на всеки екип за подкрепа в областта на убежището изпълнителният директор взема под внимание конкретните обстоятелства на държавата членка, искаща помощ, и направената от нея оценка на потребностите. Екипът за подкрепа в областта на убежището се съставя в съответствие с оперативния план.

4.  Изпълнителният директор и приемащата държава членка изготвят оперативен план в срок от три работни дни от датата, на която е взето решението за разполагане на екипите за подкрепа в областта на убежището.

4.  Изпълнителният директор и приемащата държава членка изготвят оперативен план в срок от три работни дни от датата, на която е взето решението за разполагане на екипите за подкрепа в областта на убежището.

5.  Веднага щом оперативният план бъде договорен, изпълнителният директор иска от държавите членки да разположат експертите в срок, не по-дълъг от седем работни дни. Изпълнителният директор посочва броя и профилите, изисквани от държавите членки. Тази информация се предоставя писмено на националните точки за контакт, като се указва датата, планирана за разполагането. На националните точки за контакт се изпраща и копие на оперативния план.

5.  Веднага щом оперативният план бъде договорен, изпълнителният директор иска от държавите членки да разположат експертите в срок, не по-дълъг от седем работни дни. Изпълнителният директор посочва броя и профилите, изисквани от държавите членки. Тази информация се предоставя писмено на националните точки за контакт, като се указва датата, планирана за разполагането. На националните точки за контакт, на Комисията и Европейския парламент се изпраща и копие на оперативния план.

6.  След като уведоми приемащата държава членка, изпълнителният директор преустановява временно или прекратява разполагането на екипите за подкрепа в областта на убежището, ако повече не са изпълнени условията за предприемането на оперативни и технически мерки или ако приемащата държава членка не спазва оперативния план.

6.  След като уведоми приемащата държава членка, изпълнителният директор може да преустановява временно или прекратява, изцяло или отчасти, разполагането на екипите за подкрепа в областта на убежището, ако повече не са изпълнени условията за предприемането на оперативни и технически мерки или ако приемащата държава членка не спазва оперативния план, или ако след консултация със служителя по въпросите на основните права счете, че са налице нарушения на основните права или на задълженията за международна закрила от страна на приемащата държава членка, които са от сериозно естество или има вероятност да продължат.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Когато държава членка е изправена пред прекомерни миграционни предизвикателства в определени зони на горещи точки по външните си граници, характеризиращи се с голям приток на смесени миграционни потоци, тази държава членка може да поиска техническо и оперативно подкрепление от екипите за съдействие в управлението на миграцията. Тази държава членка представя искане за подкрепление и оценка на нуждите си на Агенцията и други компетентни агенции на Съюза, и по-специално на Европейската гранична и брегова охрана и Европол съгласно установеното в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1624. Изпълнителният директор, съгласувано с други компетентни агенции на Съюза, извършва оценка на искането на държавата членка за подкрепление и на нуждите ѝ с цел определяне на цялостен пакет от мерки за подкрепление, състоящ се от различни дейности, координирани от компетентните агенции на Съюза, за които е необходимо съгласието на засегнатата държава членка.

1.  Когато държава членка иска оперативно и техническо подкрепление посредством екипи за съдействие в управлението на миграцията, както е посочено в член 17 от Регламент № XXX/XXX, или когато екипи за съдействие в управлението на миграцията са разположени в горещи точки, както е посочено в член 18 от Регламент № XXX/XXX, изпълнителният директор осигурява координирането на действията на Агенцията в екипите за съдействие в управлението на миграцията с Комисията и с други съответни агенции на Съюза, по-специално Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки.

1.  Комисията, в сътрудничество с приемащата държава членка и компетентните агенции на Съюза, определя условията за сътрудничеството в зоната на гореща точка и отговаря за координирането на действията на екипите за съдействие в управлението на миграцията.

2.  Когато е целесъобразно, изпълнителният директор стартира процедурата за разполагане на екипи за подкрепа в областта на убежището или на експерти от резерва за намеса в областта на убежището в съответствие с членове 17 и 18. Оперативното и техническото подкрепление, които екипите за подкрепа в областта на убежището или експертите от резерва за намеса в областта на убежището предоставят в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията, могат да включват:

2.  Когато е целесъобразно, изпълнителният директор стартира процедурата за разполагане на екипи за подкрепа в областта на убежището или на експерти от резерва за намеса в областта на убежището като част от екипите за съдействие в управлението на миграцията в съответствие с членове 17, 18, 20 и 22, включително когато се прилага процедурата, установена в параграф -1 от настоящия член или член 19, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/1624. Оперативното и техническото подкрепление, които екипите за подкрепа в областта на убежището или експертите от резерва за намеса в областта на убежището предоставят в рамките на екипите за съдействие в управлението на миграцията, могат да включват:

а)  скрининга на граждани на трети държави, включително установяване на тяхната самоличност, регистрацията им, и когато е поискано от държавите членки, снемане на пръстовите им отпечатъци;

а)  скрининга на граждани на трети държави, включително установяване на тяхната самоличност, регистрацията им, и когато е поискано от държавите членки, снемане на пръстовите им отпечатъци;

б)  регистрацията на молбите за международна закрила и когато е поискано от държавите членки, разглеждането на тези молби;

б)  регистрацията на молбите за международна закрила и когато е поискано от държавите членки, разглеждането на тези молби;

в)  предоставянето на информация за процедурите за убежище, включително преместване и оказване на специфична помощ на кандидатите или потенциалните кандидати, които биха могли да подлежат на преместване.

в)  предоставянето на информация за процедурите за убежище, включително преместване и оказване на специфична помощ на кандидатите или потенциалните кандидати, които биха могли да подлежат на преместване, и информация относно правата на кандидата, включително средствата за правна защита, с които разполага, относно достъпа до процедури за приемане и установяване на самоличността и насочване за уязвими лица.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато системите за убежище и прием на дадена държава членка са подложени на несъразмерно голям натиск, който е източник на изключително сериозно и изискващо незабавни мерки натоварване за тези системи, Агенцията, по искане на засегнатата държава членка или по собствена инициатива, организира и координира всеобхватен набор от оперативни и технически мерки, както е посочено в член 16, и разполага експерти от резерва за намеса в областта на убежището, посочен в член 18, както и експерти от своя собствен персонал с цел укрепване на системите за убежище и прием в кратък срок.

1.  Когато системите за убежище и приемане на дадена държава членка са подложени на несъразмерно голям натиск, който е източник на изключително сериозно и изискващо незабавни мерки натоварване за тези системи, Агенцията, по искане на засегнатата държава членка или по собствена инициатива, организира и координира всеобхватен набор от оперативни и технически мерки, както е посочено в член 16, и разполага експерти от резерва за намеса в областта на убежището, посочен в член 18, както и експерти от своя собствен персонал и при необходимост допълнително техническо оборудване с цел укрепване на системите за убежище и приемане в кратък срок.

2.  Разполагането на експертите от резерва за намеса в областта на убежището се извършва в съответствие с процедурата, описана в член 20, при условие че експертите бъдат разположени от всяка държава членка в срок от три работни дни от датата, на която изпълнителният директор и държавата членка, искаща помощ, са договорили оперативния план. Държавите членки не могат да се позоват на изключението, посочено в член 17, параграф 6.

2.  Разполагането на експертите от резерва за намеса в областта на убежището се извършва в съответствие с процедурата, описана в член 20, при условие че експертите бъдат осигурени на разположение за разполагане от всяка държава членка в срок от три работни дни от датата, на която изпълнителният директор и държавата членка, искаща помощ, са договорили оперативния план. Държавите членки не могат да се позоват на изключението, посочено в член 17, параграф 6.

3.  Когато при несъразмерно голям натиск върху системите за убежище или прием държавата членка не поиска оперативна и техническа помощ от Агенцията или не приеме предложение на Агенцията за такава помощ, или не предприеме достатъчни действия за преодоляване на този натиск, или когато не изпълнява препоръките на Комисията, посочени в член 15, параграф 3, с което прави системите за убежище или прием неефективни до степен, че се застрашава функционирането на ОЕСУ, Комисията може посредством акт за изпълнение да вземе решение, в което се набелязват една или повече от посочените в член 16, параграф 3 мерки, които Агенцията ще предприеме, за да окаже подпомагане на засегнатата държава членка. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64.

3.  Когато при несъразмерно голям натиск върху системите за убежище или прием държавата членка не поиска оперативна и техническа помощ от Агенцията или не приеме предложение на Агенцията за такава помощ, или не предприеме достатъчни действия за преодоляване на този натиск, или когато не изпълнява препоръките на Комисията, посочени в член 15, параграф 3, с което прави системите за убежище или прием неефективни до степен, че се застрашава функционирането на ОЕСУ, Комисията може посредством акт за изпълнение да вземе решение, в което се набелязват една или повече от посочените в член 16, параграф 3 мерки, които Агенцията ще предприеме, за да окаже подпомагане на засегнатата държава членка. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64.

4.  За целите на параграф 3, в срок от два работни дни, считано от датата на приемане на решението на Комисията, изпълнителният директор определя действията, които е необходимо да се предприемат за практическото изпълнение на мерките, набелязани в решението на Комисията. Едновременно с това изпълнителният директор и засегнатата държава членка договарят оперативен план.

4.  За целите на параграф 3, в срок от два работни дни, считано от датата на приемане на решението на Комисията, изпълнителният директор определя действията, които е необходимо да се предприемат за практическото изпълнение на мерките, набелязани в решението на Комисията. Едновременно с това изпълнителният директор и засегнатата държава членка договарят оперативен план.

5.  Без забавяне и при всички случаи в срок от три работни дни от установяването на оперативния план Агенцията разполага необходимите експерти от резерва за намеса в областта на убежището, както и експерти от своя собствен персонал. При необходимост разполагането на експерти от резерва за намеса в областта на убежището се допълва незабавно от екипи за подкрепа в областта на убежището.

5.  Без забавяне и при всички случаи в срок от три работни дни от установяването на оперативния план Агенцията разполага необходимите експерти от резерва за намеса в областта на убежището, както и експерти от своя собствен персонал. При необходимост разполагането на експерти от резерва за намеса в областта на убежището се допълва незабавно от екипи за подкрепа в областта на убежището.

6.  Засегнатата държава членка незабавно си сътрудничи с Агенцията и предприема необходимите действия, за да улесни изпълнението на това решение и практическото изпълнение на мерките, определени в същото решение и в оперативния план.

6.  Засегнатата държава членка незабавно си сътрудничи с Агенцията и предприема необходимите действия, за да улесни изпълнението на това решение и практическото изпълнение на мерките, определени в същото решение и в оперативния план.

7.  Държавите членки предоставят на разположение експертите от резерва за намеса в областта на убежището съгласно определеното от изпълнителния директор.

7.  Държавите членки предоставят на разположение експертите от резерва за намеса в областта на убежището съгласно определеното от изпълнителния директор.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 22 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22а

 

Инструкции за екипите за подкрепа в областта на убежището и експертите от резерва за намеса в областта на убежището

 

1.  По време на разполагането на екипи за подкрепа в областта на убежището или експерти от резерва за намеса в областта на убежището приемащата държава членка издава инструкции до екипите в съответствие с оперативния план.

 

2.  Агенцията, чрез нейния координиращ служител, може да съобщи своите възгледи пред приемащата държава членка относно посочените в параграф 1 инструкции. В този случай приемащата държава членка взема предвид това мнение и се съобразява с него, доколкото е възможно.

 

3.  В случаите, когато посочените в параграф 1 инструкции не са в съответствие с оперативния план, координиращият служител незабавно докладва пред изпълнителния директор, който може, по целесъобразност, да предприеме мерки в съответствие с член 20, параграф 6.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 23

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга задължението на държавите членки да предоставят инфраструктурата и оборудването, които са необходими, за да може Агенцията да осигури изискваната оперативна и техническа помощ, Агенцията може да разполага в държавите членки свое оборудване доколкото то може да бъде необходимо на екипите за подкрепа в областта на убежището или на експертите от резерва за намеса в областта на убежището и да допълва оборудването, което вече са предоставили държавите членки или други агенции на Съюза.

1.  Без да се засяга задължението на държавите членки да предоставят инфраструктурата и оборудването, които са необходими, за да може Агенцията да осигури изискваната оперативна и техническа помощ, Агенцията може да разполага в държавите членки свое оборудване, включително по искане от нуждаещата се държава членка, доколкото то може да бъде необходимо на екипите за подкрепа в областта на убежището или на експертите от резерва за намеса в областта на убежището и да допълва оборудването, което вече са предоставили държавите членки или други агенции на Съюза.

2.  Агенцията може да придобива или да наема техническо оборудване с решение на изпълнителния директор в консултация с управителния съвет. Преди придобиването или наемането на оборудване се прави задълбочен анализ на потребностите и на разходите спрямо ползите. Всеки такъв разход се предвижда в бюджета на Агенцията, който се приема от управителния съвет, в съответствие с финансовите правила, приложими към Агенцията.

2.  Агенцията може да придобива или да наема техническо оборудване с решение на изпълнителния директор в консултация с управителния съвет. Преди придобиването или наемането на оборудване се прави задълбочен анализ на потребностите и на разходите спрямо ползите. Всеки такъв разход се предвижда в бюджета на Агенцията, който се приема от управителния съвет, в съответствие с финансовите правила, приложими към Агенцията.

 

2a.  Агенцията отговаря за гарантирането на сигурността на своето собствено оборудване през целия жизнен цикъл на оборудването.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато експерти от екип за подкрепа в областта на убежището или от резерва за намеса в областта на убежището изпълняват операции в приемаща държава членка, тази държава членка е отговорна в съответствие с националното си законодателство за всяка вреда, причинена от тях по време на техните операции.

1.  Когато експерти от екип за подкрепа в областта на убежището или от резерва за намеса в областта на убежището изпълняват операции в приемаща държава членка, тази държава членка и Агенцията отговарят солидарно в съответствие с националното законодателство и законодателството на Съюза за всяка вреда, причинена от тях по време на техните операции. Когато експерти от екип за подкрепа в областта на убежището или от резерва за намеса в областта на убежището изпълняват операции в трета държава, Агенцията отговоря за всяка вреда, причинена от тях по време на техните дейности.

2.  При нанасяне на вреди вследствие на груба небрежност или на умишлено неправомерно поведение приемащата държава членка може да се обърне към изпращащата държава членка или Агенцията с искане изпращащата държава членка или Агенцията да ѝ възстанови сумите, които е изплатила на пострадалите лица или на техните пълномощници.

2.  При нанасяне на вреди вследствие на груба небрежност или на умишлено неправомерно поведение приемащата държава членка или Агенцията може да се обърне към изпращащата държава членка с искане изпращащата държава членка или Агенцията да ѝ възстанови сумите, които е изплатила на пострадалите лица или на техните пълномощници.

3.  Без да се засяга упражняването на нейните права спрямо трети страни, всяка държава членка се отказва от всички свои претенции към приемащата държава членка или всяка друга държава членка във връзка с претърпените от нея вреди, освен в случаите на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.

3.  Без да се засяга упражняването на нейните права спрямо трети страни, всяка държава членка се отказва от всички свои претенции към приемащата държава членка или всяка друга държава членка във връзка с претърпените от нея вреди, освен в случаите на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.

4.  Всеки спор между държави членки или с Агенцията във връзка с прилагането на параграфи 2 и 3 от този член, който не може да бъде решен чрез преговори между тях, се отнася от тях до Съда на Европейския съюз в съответствие с член 273 от Договора.

4.  Всеки спор между държавите членки или между държава членка и Агенцията във връзка с прилагането на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, който не може да бъде решен чрез преговори между тях, се отнася от тях до Съда на Европейския съюз в съответствие с Договорите.

5.  Без да се засяга упражняването на нейните права спрямо трети страни, Агенцията поема разходите, свързани с вреди, причинени на оборудването на Агенцията по време на разполагане, освен в случаите на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.

5.  Без да се засяга упражняването на нейните права спрямо трети страни, Агенцията поема разходите, свързани с вреди, причинени на оборудването на Агенцията по време на разполагане, освен в случаите на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  вътрешния транспорт между различните райони на приемащата държава членка;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  вземането на автомобили под наем и всички свързани разходи като застраховки, гориво и такси за изминато разстояние;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  комуникационните разходи;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква е в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев)  разходите за устен превод.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 при обработването на лични данни.

1.  Агенцията прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 при обработването на лични данни.

2.  Управителният съвет установява мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 от Агенцията, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице на Агенцията за защита на данните. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.  Управителният съвет установява мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 от Агенцията, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице на Агенцията за защита на данните. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

3.  Без да се засягат членове 31 и 32, Агенцията може да обработва лични данни за административни цели.

3.  Без да се засягат членове 31 и 32, Агенцията може да обработва лични данни за административни цели.

4.  Предаването на лични данни, обработени от Агенцията, и по-нататъшното предаване на лични данни, обработени в рамките на настоящия регламент, от държави членки на органи на трети държави или трети страни се забраняват.

4.  Предаването на лични данни, обработени от Агенцията, и по-нататъшното предаване на лични данни, обработени в рамките на настоящия регламент, от държави членки на органи на трети държави или трети страни се забраняват.

 

4a.  По отношение на обработката на лични данни от Агенцията или нейните служители при предоставянето на оперативна и техническа помощ и съобразно инструкциите на приемащата държава членка, приемащата държава членка се счита за „контролиращ орган“ по смисъла на член 4, параграф 1 и член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 2, буква г) от Регламент (ЕО) №45/2001. Тази обработка е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията може да обработва лични данни само за следните цели:

1.  Агенцията може да обработва лични данни само за следните цели:

а)  изпълнение на своите задачи по предоставяне на оперативна и техническа помощ в съответствие с член 16, параграф 3 и член 21, параграф 2;

а)  изпълнение на своите задачи по предоставяне на оперативна и техническа помощ в съответствие с член 16, параграф 3 и член 21, параграф 2;

б)  преглед на извадка от досиета по молби за убежище за целите на мониторинга, посочен в член 13;

б)  преглед на извадка от досиета по молби за убежище за целите на мониторинга, посочен в член 13, като в този случай се обработват само лични данни, свързани с националност, възраст и пол;

в)  обработване на молби за международна закрила, подадени от деца или уязвими лица, при поискване от страна на държавите членки, както е посочено в член 13, параграф 2 и в член 16, параграф 3, букви б) и в);

в)  обработване на молби за международна закрила при поискване от страна на държавите членки, както е посочено в член 16, параграф 3, букви б), в) и йа);

г)  улесняване на обмена на информация с държавите членки, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки, Европол или Евроюст в съответствие с член 36 и в рамките на информацията, получена при изпълнението на задачите, изброени в член 21, параграф 2;

г)  улесняване на обмена на информация с държавите членки, eвропейската гранична и брегова охрана, Европол или Евроюст в съответствие с член 36 и в рамките на информацията, получена при изпълнението на задачите, изброени в член 21, параграф 2;

д)  анализиране на информацията относно положението в областта на убежището в съответствие с член 4.

 

2.  Всяко обработване на лични данни спазва принципа на пропорционалност и е строго ограничено до личните данни, необходими за целите, посочени в параграф 1.

2.  Всяко обработване на лични данни спазва принципа на пропорционалност и е строго ограничено до личните данни, необходими за целите, посочени в параграф 1.

3.  Държавите членки или други агенции на Съюза, които предоставят на Агенцията лични данни, могат да предават данни на Агенцията единствено за целите, посочени в параграф 1. Всяко допълнително обработване на запазени лични данни за цели, различни от посочените в параграф 1, е забранено.

3.  Държавите членки или други агенции на Съюза, които предоставят на Агенцията лични данни, могат да предават данни на Агенцията единствено за целите, посочени в параграф 1. Всяко допълнително обработване на запазени лични данни за цели, различни от посочените в параграф 1, е забранено.

4.  Към момента на предаване на лични данни държавите членки или други агенции на Съюза могат да укажат възможни ограничения за достъп или ползване, при общи или специални условия, включително що се отнася до предаването, заличаването или унищожаването. Когато след предаването на информацията стане ясно, че са необходими такива ограничения, те информират Агенцията за това. Агенцията се съобразява с тези ограничения.

4.  Към момента на предаване на лични данни държавите членки или други агенции на Съюза могат да укажат възможни ограничения за достъп или ползване, при общи или специални условия, включително що се отнася до предаването, заличаването или унищожаването. Когато след предаването на информацията стане ясно, че са необходими такива ограничения, те информират Агенцията за това. Агенцията се съобразява с тези ограничения.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 32

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Използването от Агенцията на лични данни, събрани или предадени ѝ от държавите членки или от нейния собствен персонал при оказването на оперативна и техническа помощ на държавите членки, е ограничено до името, датата на раждане, пола, националността, професията или образованието, пръстовите отпечатъци и снимка в електронен формат на гражданите на трети държави.

1.  Използването от Агенцията на лични данни, събрани или предадени ѝ от държавите членки или от нейния собствен персонал при оказването на оперативна и техническа помощ на държавите членки, е ограничено до името, датата на раждане, пола, националността, професията или образованието, пръстовите отпечатъци и снимка в електронен формат на гражданите на трети държави.

2.  Посочените в параграф 1 лични данни могат да се обработват от Агенцията в следните случаи:

2.  Посочените в параграф 1 лични данни могат да се обработват от Агенцията в следните случаи:

а)  когато това е необходимо за установяването на самоличността и регистрацията, посочени в член 16, параграф 3, буква а);

а)  когато това е необходимо за установяването на самоличността и регистрацията, посочени в член 16, параграф 3, буква а);

б)  когато това е необходимо за улесняване на разглеждането на молбите за международна закрила, които се разглеждат от компетентните национални органи, както е посочено в член 16, параграф 3, буква б);

б)  когато това е необходимо за улесняване на разглеждането на молбите за международна закрила, които се разглеждат от компетентните национални органи, както е посочено в член 16, параграф 3, буква б);

в)  когато това е необходимо, за да се окаже помощ на компетентните национални органи, които отговарят за разглеждането на молбите за международна закрила, както е посочено в член 16, параграф 3, буква в);

в)  когато това е необходимо, за да се окаже помощ на компетентните национални органи, които отговарят за разглеждането на молбите за международна закрила, както е посочено в член 16, параграф 3, буква в);

г)  когато това е необходимо за оказването на помощ при преместването или прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила, на територията на Съюза, както е посочено в член 16, параграф 3, буква ж);

г)  когато това е необходимо за оказването на помощ при преместването или прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила, на територията на Съюза, както е посочено в член 16, параграф 3, буква ж);

д)  когато е необходимо личните данни да се предадат на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки, Европол или Евроюст с цел изпълнение на техните задачи съгласно съответните им мандати и в съответствие с член 30;

д)  когато е необходимо личните данни да се предадат на eвропейската гранична и брегова охрана, Европол или Евроюст с цел изпълнение на техните задачи съгласно съответните им мандати и в съответствие с член 30;

е)  когато е необходимо личните данни да се предадат на органите на държавите членки или на техните служби, отговарящи за имиграцията и убежището, за да се използват в съответствие с националното законодателство, както и с националните правила и правилата на Съюза за защита на данните;

е)  когато е необходимо личните данни да се предадат на органите на държавите членки или на техните служби, отговарящи за имиграцията и убежището, за да се използват в съответствие с националното законодателство, както и с националните правила и правилата на Съюза за защита на данните;

ж)  когато това е необходимо за анализа на информация относно положението в областта на убежището.

 

3.  Личните данни се заличават веднага след като бъдат предадени на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки, Европол или Евроюст или на компетентните органи на държавите членки или веднага след като бъдат използвани за анализа на информация относно положението в областта на убежището. При всички случаи срокът на съхранение не надхвърля 30 дни след датата, на която Агенцията е събрала или получила тези данни. В резултата от анализа на информация относно положението в областта на убежището в нито един момент данните не трябва да дават възможност за идентифицирането на физическо лице.

3.  Личните данни се заличават веднага след като бъдат предадени на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки, Европол или Евроюст или на компетентните органи на държавите членки. При всички случаи срокът на съхранение не надхвърля 45 дни след датата, на която Агенцията е събрала или получила тези данни. В резултата от анализа на информация относно положението в областта на убежището в нито един момент данните не трябва да дават възможност за идентифицирането на физическо лице.

 

3a.  Държава членка или служители на Агенцията, които предават лични данни в съответствие с параграф 1, уведомяват гражданина на трета държава, по времето на събиране на неговите лични данни, за съществуването на и процедурите за упражняване на правата, предвидени в членове 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, за данните за контакт с националния надзорен орган на приемащата държава членка и за правото за подаване на жалба до националните надзорни органи и националните съдилища.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По въпроси, свързани с нейните дейности, и в рамките на необходимото за изпълнението на своите задачи Агенцията улеснява и насърчава оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в рамките на политиката на Съюза в областта на външните отношения, включително по отношение на защитата на основните права, и в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност. Агенцията и държавите членки утвърждават и спазват норми и стандарти, равностойни на определените в законодателството на Съюза, включително когато извършват дейности на територията на тези трети държави.

1.  По въпроси, свързани с нейните дейности, и в рамките на необходимото за изпълнението на своите задачи Агенцията улеснява и насърчава оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави в рамките на политиката на Съюза в областта на външните отношения, включително по отношение на защитата на основните права, и в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност. Агенцията и държавите членки утвърждават и спазват норми и стандарти, равностойни на определените в законодателството на Съюза, включително Хартата, Конвенцията от 1951 г. и Протокола от 1967 г., също когато извършват дейности на територията на тези трети държави.

2.  Агенцията може да си сътрудничи с органите на трети държави, компетентни по въпросите, обхванати от настоящия регламент, с подкрепата на делегациите на Съюза и в координация с тях, по-специално с цел утвърждаване на стандартите на Съюза в областта на убежището, оказване на помощ на трети държави по отношение на експертния опит и изграждането на капацитет на техните собствени системи за убежище и прием и изпълнение на регионални програми за развитие и защита и други действия. Агенцията може да извършва такова сътрудничество в рамките на работните договорености, сключени с тези органи в съответствие със законодателството и политиката на Съюза. Агенцията иска предварително одобрение от Комисията за такива работни договорености и уведомява Европейския парламент.

2.  Агенцията може да си сътрудничи с органите на трети държави, компетентни по въпросите, обхванати от настоящия регламент, с подкрепата на делегациите на Съюза и в координация с тях, по-специално с цел утвърждаване на стандартите на Съюза в областта на убежището, оказване на помощ на трети държави по отношение на експертния опит и изграждането на капацитет на техните собствени системи за убежище и прием и изпълнение на регионални програми за развитие и защита и други действия. Агенцията може да извършва такова сътрудничество в рамките на работните договорености, сключени с тези органи в съответствие със законодателството и политиката на Съюза. Агенцията иска предварително одобрение от Комисията за такива работни договорености и уведомява Европейския парламент. Агенцията информира Европейския парламент преди сключването на работни договорености.

3.  При съгласие от страна на приемащата държава членка Агенцията може да покани длъжностни лица от трети държави, които да наблюдават оперативните и техническите мерки, посочени в член 16, параграф 3, при положение че присъствието им не застрашава постигането на целите на тези мерки и може да допринесе за подобряване на сътрудничеството и за обмена на най-добри практики.

 

4.  Агенцията координира действията за презаселване, предприети от държавите членки или от Съюза, включително обмена на информация, така че да се удовлетворят нуждите от международна закрила на бежанците в трети държави и да се прояви солидарност с приемащите ги държави. Агенцията събира информация, наблюдава презаселването към държавите членки и оказва подкрепа на държавите членки с изграждането на капацитет във връзка с презаселването. При условие че третата държава даде своето съгласие и със съгласието на Комисията Агенцията може също така да координира всеки такъв обмен на информация или други действия между държавите членки и третата държава на територията на тази трета държава.

4.  Агенцията подкрепя действията за презаселване, предприети от държавите членки или от Съюза, в тясно сътрудничество с ВКБООН и съответните неправителствени организации и при пълно спазване на стандартите и насоките за политиките, определени от ВКБООН. Агенцията събира информация, наблюдава презаселването към държавите членки, оказва подкрепа на държавите членки с изграждането на капацитет във връзка с презаселването и предоставя всякаква допълнителна подкрепа, свързана с презаселването, в съответствие с отговорностите, възложени ѝ по силата на Регламент (ЕС) 2017/ххх [Рамка на Съюза за презаселване].

5.  Агенцията участва в прилагането на международни споразумения, сключени между Съюза и трети държави, в рамките на политиката на Съюза в областта на външните отношения и в областите, обхванати от настоящия регламент.

5.  Агенцията участва в прилагането на международни споразумения, сключени между Съюза и трети държави, в рамките на политиката на Съюза в областта на външните отношения и в областите, обхванати от настоящия регламент.

6.  Агенцията може да получава финансиране от Съюза в съответствие с разпоредбите на съответните инструменти, които подкрепят политиката на Съюза в областта на външните отношения. Тя може да стартира и финансира проекти за техническа помощ в трети държави в областите, обхванати от настоящия регламент.

6.  Агенцията може да получава финансиране от Съюза в съответствие с разпоредбите на съответните инструменти, които подкрепят политиката на Съюза в областта на външните отношения. Тя може да стартира и финансира проекти за техническа помощ в трети държави в областите, обхванати от настоящия регламент.

 

6a.  Агенцията информира Европейския парламент относно дейностите, провеждани съгласно настоящия член. Тя включва в своите годишни доклади и оценка на сътрудничеството с трети държави.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 35 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 35a

 

Служители за връзка в трети държави

 

1.  Агенцията може да разполага в трети държави експерти от своя персонал като служители за връзка, които следва да се ползват с възможно най-високата степен на защита при изпълнението на задълженията си. Служителите за връзка се разполагат само в трети държави, в които практиките в областта на управлението на миграцията и убежището съответстват на стандартите за правата на човека.

 

2.  В рамките на политиката на Съюза в областта на външните отношения при разполагането на служители за връзка се дава приоритет на онези трети държави, за които при анализ на информацията е установено, че представляват държави на произход или държави на транзитно преминаване по отношение на миграцията, имаща отношение към убежището. Разполагането на служителите за връзка се одобрява от управителния съвет.

 

3.  Задачите на служителите за връзка на Агенцията включват, в съответствие с правото на Съюза и при пълно спазване на основните права, установяване и поддържане на контакти с компетентните органи на третата държава, в която са изпратени, с оглед допринасяне за установяването на отчитащо потребността от защита управление на миграцията и по целесъобразност, улесняване на достъпа до законни маршрути до Съюза за лица, които се нуждаят от защита, включително чрез презаселване. Служителите за връзка работят в тясна координация с делегациите на Съюза, както и с международни организации и органи, по-конкретно ВКБООН, когато е целесъобразно.

 

4.  Решението да се разположат служители за връзка в трети държави зависи от получаването на предварително становище от Комисията. Европейският парламент бива информиран за тези дейности изчерпателно и незабавно.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 36

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията си сътрудничи с агенции, органи и служби на Съюза, които извършват дейности, свързани с нейната област на дейност, по-специално Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки, и които са компетентни по въпросите, обхванати от настоящия регламент.

1.  Агенцията си сътрудничи с агенции, органи и служби на Съюза, които извършват дейности, свързани с нейната област на дейност, по-специално Агенцията на Европейския съюз за основните права и eвропейската гранична и брегова охрана, и които са компетентни по въпросите, обхванати от настоящия регламент.

2.  Това сътрудничество се осъществява в рамките на работните договорености, сключени с тези органи след получаване на одобрението на Комисията. Агенцията уведомява Европейския парламент за всяка такава договореност.

2.  Това сътрудничество се осъществява в рамките на работните договорености, сключени с тези органи след получаване на одобрението на Комисията. Агенцията уведомява Европейския парламент за всяка такава договореност.

3.  Със сътрудничеството се създават полезни взаимодействия между съответните органи на Съюза и се избягва дублиране на работата, извършвана от тези органи съгласно техните мандати.

3.  Със сътрудничеството се създават полезни взаимодействия между съответните органи на Съюза и се избягва дублиране на работата, извършвана от тези органи съгласно техните мандати.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 37

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията си сътрудничи с международни организации, особено с ВКБООН, в областите, уредени с настоящия регламент, в рамките на работни договорености, сключени с тези органи, в съответствие с Договора и разпоредбите относно компетенциите на тези органи. Управителният съвет взема решение относно работните договорености, които подлежат на предварително одобрение от Комисията.

Агенцията си сътрудничи с международни организации, особено с ВКБООН, в областите, уредени с настоящия регламент, в рамките на работни договорености, сключени с тези органи, в съответствие с Договора и разпоредбите относно компетенциите на тези органи. Управителният съвет взема решение относно работните договорености, които подлежат на предварително одобрение от Комисията. Агенцията уведомява Европейския парламент за всички подобни работни договорености.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 38

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Административната и управленска структура на Агенцията се състои от:

Административната и управленска структура на Агенцията се състои от:

а)  управителен съвет, който изпълнява функциите, определени в член 40;

а)  управителен съвет, който изпълнява функциите, определени в член 40;

б)  изпълнителен директор, който изпълнява задълженията, определени в член 46;

б)  изпълнителен директор, който изпълнява задълженията, определени в член 46;

в)  заместник изпълнителен директор, както е посочено в член 47.

в)  заместник изпълнителен директор, както е посочено в член 47;

 

ва)  служител по въпросите на основните права;

 

вб)  консултативен форум.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 39

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и двама представители на Комисията, които имат право на глас.

1.  Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка, двама представители на Комисията и двама представители на Европейския парламент, които имат право на глас.

2.  В управителния съвет участва един представител на ВКБООН, който няма право на глас.

2.  В управителния съвет участва един представител на ВКБООН, който няма право на глас.

3.  Всеки член на управителния съвет има заместник. Заместникът представлява съответния член в негово отсъствие.

3.  Всеки член на управителния съвет има заместник. Заместникът представлява съответния член в негово отсъствие.

4.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на техните познания в областта на убежището, като се вземат предвид съответните им управленски, административни и бюджетни умения. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

4.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на техните познания в областта на убежището, като се вземат предвид съответните им управленски, административни и бюджетни умения. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

5.  Мандатът на членовете на управителния съвет е четиригодишен. Този мандат може да бъде удължаван. След изтичане на мандата им или в случай на подаване на оставка членовете остават на длъжността си, докато мандатът им не бъде удължен или не бъдат заменени.

5.  Мандатът на членовете на управителния съвет е четиригодишен. Този мандат може да бъде удължаван. След изтичане на мандата им или в случай на подаване на оставка членовете остават на длъжността си, докато мандатът им не бъде удължен или не бъдат заменени.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 40

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителният съвет:

Управителният съвет:

а)  дава обща насоченост на дейностите на Агенцията и приема всяка година програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от членовете, имащи право на глас, и в съответствие с член 41;

а)  дава обща насоченост на дейностите на Агенцията и приема всяка година програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от членовете, имащи право на глас, и в съответствие с член 41;

б)  приема годишния бюджет на Агенцията с мнозинство от две трети от членовете, имащи право на глас, и изпълнява други функции във връзка с бюджета на Агенцията съгласно глава 10;

б)  приема годишния бюджет на Агенцията с мнозинство от две трети от членовете, имащи право на глас, и изпълнява други функции във връзка с бюджета на Агенцията съгласно глава 10;

в)  приема консолидиран годишен доклад за дейността на Агенцията и до 1 юли всяка година го изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

в)  приема консолидиран годишен доклад за дейността на Агенцията и до 1 юли всяка година го изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

 

ва)  до 30 ноември всяка година и след като вземе под внимание становището на Комисията, приема с мнозинство от две трети от членовете с право на глас единен програмен документ, съдържащ многогодишното програмиране на Агенцията и нейната работна програма за следващата година, и го предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията;

г)  приема финансовите правила, приложими за Агенцията, в съответствие с член 53;

г)  приема финансовите правила, приложими за Агенцията, в съответствие с член 53;

д)  взема всички решения относно упражняването на мандата на Агенцията, установени в настоящия регламент;

д)  взема всички решения относно упражняването на мандата на Агенцията, установени в настоящия регламент;

е)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат въведени;

е)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат въведени;

ж)  приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на своите членове;

ж)  приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на своите членове;

з)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 2, параграф 3, въз основа на анализ на потребностите;

з)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 2, параграф 3, въз основа на анализ на потребностите;

и)  приема свой процедурен правилник;

и)  приема свой процедурен правилник;

й)  в съответствие с параграф 2 упражнява по отношение на персонала на Агенцията правомощията, предоставени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица, както и правомощията, предоставени на органа, оправомощен да сключва трудови договори, съгласно Условията за работа на другите служители27 („органа по назначаването“);

й)  в съответствие с параграф 2 упражнява по отношение на персонала на Агенцията правомощията, предоставени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица, както и правомощията, предоставени на органа, оправомощен да сключва трудови договори, съгласно Условията за работа на другите служители27 („органа по назначаването“);

к)  приема необходимите правила за прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

к)  приема необходимите правила за прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

л)  назначава изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор, упражнява дисциплинарна власт над тях и при необходимост удължава срока на мандата им или ги отстранява от длъжност в съответствие с членове 45 и 47;

л)  упражнява дисциплинарна власт над изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор;

 

ла)  назначава служителя по въпросите на основните права по предложение от изпълнителния директор, след консултация с консултативния форум;

м)  приема годишен доклад относно положението в областта на убежището в Съюза в съответствие с член 65. Този доклад се представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

м)  приема годишен доклад относно положението в областта на убежището в Съюза в съответствие с член 65. Този доклад се представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията и се оповестява публично;

н)  взема всички решения относно разработването на информационните системи, предвидени в настоящия регламент, включително посочения в член 8, параграф 2, буква б) информационен портал;

н)  взема всички решения относно разработването на информационните системи, предвидени в настоящия регламент, включително посочения в член 8, параграф 2, буква б) информационен портал;

o)  приема подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в съответствие с член 58;

o)  приема подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в съответствие с член 58;

 

оа)  установява мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 от Агенцията, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице на Агенцията за защита на данните.

п)  приема политиката на Агенцията по отношение на персонала в съответствие с член 55;

п)  приема политиката на Агенцията по отношение на персонала в съответствие с член 55;

р)  след като поиска становището на Комисията, приема програмния документ в съответствие с член 41;

р)  след като поиска становището на Комисията, приема програмния документ в съответствие с член 41;

с)  взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Агенцията и, когато е необходимо, относно тяхното изменение;

с)  взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Агенцията и, когато е необходимо, относно тяхното изменение;

т)  осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

т)  осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

у)  приема оперативните стандарти, показателите, насоките и най-добрите практики, разработени от Агенцията в съответствие с член 12, параграф 2;

у)  приема оперативните стандарти, показателите, насоките и най-добрите практики, разработени от Агенцията в съответствие с член 12, параграф 2;

ф)  одобрява общия анализ относно информацията за държавите на произход и всяко преработване на този общ анализ в съответствие с член 10, параграфи 2 и 3;

 

х)  определя програмата за мониторинг и оценка на системите за убежище и прием в съответствие с член 14, параграф 1;

х)  определя програмата за мониторинг и оценка на системите за убежище и прием в съответствие с член 14, параграф 1;

ц)  приема проектодоклада на екипа от експерти, който извършва мониторинга, в съответствие с член 14, параграф 3;

ц)  приема проектодоклада на екипа от експерти, който извършва мониторинга, в съответствие с член 14, параграф 3;

ч)  приема препоръките вследствие на мониторинга в съответствие с член 14, параграф 4;

ч)  приема препоръките вследствие на мониторинга в съответствие с член 14, параграф 4;

ш)  определя и взема решение за профилите и общия брой на експертите, които трябва да бъдат предоставени на разположение за екипите за подкрепа в областта на убежището, в съответствие с член 17, параграф 3;

ш)  определя и взема решение за профилите и общия брой на експертите, които трябва да бъдат предоставени на разположение за екипите за подкрепа в областта на убежището, в съответствие с член 17, параграф 3;

щ)  определя и взема решение за профилите и общия брой на експертите, които трябва да бъдат предоставени на разположение на резерва от експерти за намеса в областта на убежището, в съответствие с член 18, параграф 2;

щ)  определя и взема решение за профилите и общия брой на експертите, които трябва да бъдат предоставени на разположение на резерва от експерти за намеса в областта на убежището, в съответствие с член 18, параграф 2;

аа)  приема стратегия за отношенията с трети държави или международни организации по въпроси от компетентността на Агенцията, както и работна договореност с Комисията за нейното изпълнение;

аа)  приема стратегия за отношенията с трети държави или международни организации по въпроси от компетентността на Агенцията, както и работна договореност с Комисията за нейното изпълнение;

бб)  разрешава сключването на работни договорености в съответствие с член 35.

бб)  разрешава сключването на работни договорености в съответствие с член 35.

2.  На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители и съгласно член 110 от същия правилник управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор има право от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

2.  На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители и съгласно член 110 от същия правилник управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор има право от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

Ако изключителни обстоятелства го налагат, управителният съвет може чрез решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на изпълнителния директор, както и тези, които изпълнителният директор е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от изпълнителния директор.

Ако изключителни обстоятелства го налагат, управителният съвет може чрез решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на изпълнителния директор, както и тези, които изпълнителният директор е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от изпълнителния директор.

3.  Управителният съвет може да създаде изпълнителен съвет, състоящ се от председателя на управителния съвет, двамата представители на Комисията в управителния съвет и трима други членове на управителния съвет, който да подпомага управителния съвет и изпълнителния директор при изготвянето на решенията, годишното и многогодишното програмиране и дейностите, които трябва да бъдат приети от управителния съвет. Когато е необходимо при спешни случаи, изпълнителният съвет може да приема определени временни решения от името на управителния съвет, по-специално по въпроси, свързани с административното управление.

3.  Управителният съвет може да създаде неголям изпълнителен съвет, за да му предоставя и да предоставя на изпълнителния директор съдействие при изготвянето на решенията, програмите и дейностите, които трябва да се приемат от управителния съвет, и когато е необходимо, да приема временни неотложни решения от негово име. Изпълнителният съвет не взема решения, за които се изисква мнозинство от две трети или три четвърти от членовете на управителния съвет, които имат право на глас. Управителният съвет може да делегира определени ясно формулирани задачи на изпълнителния съвет, по-специално ако това подобрява ефективността на Агенцията. Управителният съвет не делегира на изпълнителния съвет задачи, свързани с решения, за които се изисква мнозинство от две трети или три четвърти от членовете на управителния съвет, които имат право на глас.

__________________

__________________

27 Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 41

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 30 ноември всяка година управителният съвет приема програмен документ, съдържащ многогодишното програмиране и годишното програмиране, въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията и, що се отнася до многогодишното програмиране, след консултация с Европейския парламент. Управителният съвет предава посочения документ на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

1.  До 30 ноември всяка година управителният съвет приема програмен документ, съдържащ многогодишното програмиране и годишното програмиране, въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията и, що се отнася до многогодишното програмиране, след консултация с Европейския парламент. Управителният съвет предава посочения документ на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Програмният документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет и, ако е необходимо, се коригира съответно.

Програмният документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет и, ако е необходимо, се коригира съответно.

На Европейския парламент, Съвета и Комисията се изпраща работен вариант на програмния документ не по-късно от 31 януари всяка година, както и всички следващи актуализирани варианти на този документ.

На Европейския парламент, Съвета и Комисията се изпраща работен вариант на програмния документ не по-късно от 31 януари всяка година, както и всички следващи актуализирани варианти на този документ.

2.  В многогодишното програмиране е представено общото стратегическо програмиране в средносрочен и дългосрочен план, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В него се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала.

2.  В многогодишното програмиране е представено общото стратегическо програмиране в средносрочен и дългосрочен план, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В него се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала.

В многогодишното програмиране са определени стратегическите области за намеса и се обяснява какво трябва да се направи, за да се постигнат целите. Многогодишното програмиране съдържа стратегията за отношенията с трети държави или международни организации, посочени съответно в членове 34 и 37, и действията, свързани с тази стратегия, и посочва свързаните с нея ресурси.

В многогодишното програмиране са определени стратегическите области за намеса и се обяснява какво трябва да се направи, за да се постигнат целите. Многогодишното програмиране съдържа стратегията за отношенията с трети държави или международни организации, посочени съответно в членове 34 и 37, стратегията за основните права, посочена в член 54а, и действията, свързани с тази стратегия, и посочва свързаните с нея ресурси.

Многогодишното програмиране се осъществява посредством годишни работни програми и се актуализира всяка година. Многогодишното програмиране се актуализира при необходимост, и най-вече в отговор на констатациите в оценката по член 66.

Многогодишното програмиране се осъществява посредством годишни работни програми и се актуализира всяка година. Многогодишното програмиране се актуализира при необходимост, и най-вече в отговор на констатациите в оценката по член 66.

3.  Годишната работна програма съдържа подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В нея се описват също така действията, които ще бъдат финансирани, и се посочват финансовите и човешките ресурси, определени за всяка дейност, в съответствие с принципите на бюджетирането и управлението по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишното програмиране, посочено в параграф 2. В нея се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година.

3.  Годишната работна програма съдържа подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В нея се описват също така действията, които ще бъдат финансирани, и се посочват финансовите и човешките ресурси, определени за всяка дейност, в съответствие с принципите на бюджетирането и управлението по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишното програмиране, посочено в параграф 2. В нея се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година.

4.  Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача.

4.  Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 45

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълнителният директор е член на персонала и се назначава като срочно нает служител на Агенцията съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

1.  Изпълнителният директор и заместник-изпълнителният директор, който подпомага изпълнителния директор, са членове на персонала и се назначават като срочно наети служители на Агенцията съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

2.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор. Изпълнителният директор се назначава въз основа на личните му качества и документирани административни и ръководни умения на високо равнище, както и на неговия професионален опит на високопоставена длъжност в областта на миграцията и убежището.

2.  Европейският парламент и Съветът назначават с общо съгласие изпълнителния директор въз основа на списък с най-малко трима кандидати, предложен от Комисията, след публикувана обява за длъжността в Официален вестник на Европейския съюз и при необходимост, в пресата или на уебсайтове. Изпълнителният директор се назначава въз основа на личните му качества и документирани административни и ръководни умения на високо равнище, както и на неговия професионален опит на високопоставена длъжност в областта на миграцията и убежището.

За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Агенцията се представлява от председателя на Управителния съвет.

 

 

2a.  Заместник-изпълнителният директор се назначава от управителния съвет по предложение на изпълнителния директор. Заместник-изпълнителният директор се назначава въз основа на личните му качества и подходящи административни и ръководни умения, включително съответен професионален опит в областта на ОЕСУ. Изпълнителният директор предлага най-малко трима кандидати за длъжността заместник-изпълнителен директор. Управителният съвет взема своето решение с мнозинство от две трети от всички членове с право на глас.

 

Управителният съвет разполага с правомощието да отстрани заместник-изпълнителния директор в съответствие с установената в първа алинея процедура.

 

2б.  Изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор могат да бъдат преназначавани еднократно за не повече от пет години.

3.  Преди да бъде назначен, избраният от управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

 

4.  Мандатът на изпълнителния директор е петгодишен. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията.

4.  Мандатът на заместник-изпълнителния директор и на изпълнителния директор е петгодишен. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на заместник-изпълнителния директор и изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията.

5.  По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в параграф 4, управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

 

6.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на изпълнителния директор. В срок от един месец преди удължаването изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

 

7.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура по подбор за същата длъжност в края на целия период.

7.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура по подбор за същата длъжност в края на целия период.

8.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.

 

9.  Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата и отстраняването от длъжност на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от своите членове с право глас.

 

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 46

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълнителният директор ръководи Агенцията. Изпълнителният директор се отчита за действията си пред управителния съвет.

1.  Изпълнителният директор ръководи Агенцията. Изпълнителният директор се отчита за действията си пред управителния съвет.

2.  Без да се засягат правомощията на Комисията и управителния съвет, изпълнителният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство, институция, лице или друг орган.

2.  Без да се засягат правомощията на Комисията и управителния съвет, изпълнителният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство, институция, лице или друг орган.

3.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това.

3.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това.

4.  Изпълнителният директор е законният представител на Агенцията.

4.  Изпълнителният директор е законният представител на Агенцията.

5.  Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са поставени на Агенцията съгласно настоящия регламент. По-конкретно, изпълнителният директор отговаря за:

5.  Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са поставени на Агенцията съгласно настоящия регламент. По-конкретно, изпълнителният директор отговаря за:

а)  текущото управление на Агенцията;

а)  текущото управление на Агенцията;

б)  изпълнението на решенията, приети от управителния съвет;

б)  изпълнението на решенията, приети от управителния съвет;

в)  изготвянето на програмния документ и предаването му на управителния съвет след консултация с Комисията;

в)  изготвянето на програмния документ и предаването му на управителния съвет след консултация с Комисията;

г)  изпълнението на програмния документ и докладването пред управителния съвет за неговото изпълнение;

г)  изпълнението на програмния документ и докладването пред управителния съвет за неговото изпълнение;

д)  изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейностите на Агенцията и представянето му на управителния съвет за приемане;

д)  изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейностите на Агенцията и представянето му на управителния съвет за приемане;

е)  изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и докладването за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет и изпълнителния съвет;

е)  изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и докладването за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет и изпълнителния съвет;

ж)  без да се засягат правомощията на OLAF за водене на разследвания, защитаването на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки, чрез възстановяване на неоснователно платени суми при установени нередности и, когато е целесъобразно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

ж)  без да се засягат правомощията на OLAF за водене на разследвания, защитаването на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки, чрез възстановяване на неоснователно платени суми при установени нередности и, когато е целесъобразно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

з)  изготвянето на стратегия на Агенцията за борба с измамите и представянето ѝ на управителния съвет за одобрение;

з)  изготвянето на стратегия на Агенцията за борба с измамите и представянето ѝ на управителния съвет за одобрение;

и)  изготвянето на проект на финансовите правила, приложими по отношение на Агенцията;

и)  изготвянето на проект на финансовите правила, приложими по отношение на Агенцията;

й)  изготвянето на проектa на декларация за разчета на приходите и разходите на Агенцията и изпълнението на нейния бюджет;

й)  изготвянето на проектa на декларация за разчета на приходите и разходите на Агенцията и изпълнението на нейния бюджет;

к)  упражняването на правомощията, предвидени в член 55, по отношение на персонала на Агенцията;

к)  упражняването на правомощията, предвидени в член 55, по отношение на персонала на Агенцията;

л)  вземането на всички решения относно управлението на информационните системи, предвидени в настоящия регламент, включително посочения в член 8, параграф 2, буква б) информационен портал;

л)  вземането на всички решения относно управлението на информационните системи, предвидени в настоящия регламент, включително посочения в член 8, параграф 2, буква б) информационен портал;

м)  вземането на всички решения относно управлението на вътрешните структури на Агенцията;

м)  вземането на всички решения относно управлението на вътрешните структури на Агенцията;

н)  предаването на общия анализ на управителния съвет в съответствие с член 10, параграф 2;

н)  предаването на общия анализ на управителния съвет за преразглеждане в съответствие с член 10, параграф 2;

o)  предаването в контекста на мониторинга на проектодоклади и проектопрепоръки на съответната държава членка и впоследствие на управителния съвет в съответствие с член 14, параграфи 3 и 4;

o)  финализирането в контекста на мониторинга на проектодоклади и предаването на проектопрепоръки на съответната държава членка и впоследствие на управителния съвет в съответствие с член 14, параграфи 3 и 4;

 

оа)  предаването на доклади относно спазването на задължението за добросъвестно сътрудничество до управителния съвет и Комисията съгласно член 3, параграф 4;

п)  оценяването, одобряването и координирането на исканията за оперативна и техническа помощ в съответствие с член 16, параграф 2 и член 20;

п)  оценяването, одобряването и координирането на исканията за оперативна и техническа помощ в съответствие с член 16, параграф 2 и член 20;

р)  гарантирането на изпълнението на оперативния план, посочен в член 19;

р)  гарантирането на изпълнението на оперативния план, посочен в член 19;

с)  осигуряване на координиране с Комисията и други съответни агенции на Съюза на дейностите на Агенцията в екипите за съдействие в управлението на миграцията в съответствие с член 21, параграф 1;

с)  осигуряване на координиране с Комисията и други съответни агенции на Съюза на дейностите на Агенцията в екипите за съдействие в управлението на миграцията в съответствие с член 21, параграф 1;

т)  гарантирането на изпълнението на решението на Комисията, посочено в член 22, параграф 3;

т)  гарантирането на изпълнението на решението на Комисията, посочено в член 22, параграф 3;

у)  вземането на решение, при извършване на консултации с управителния съвет, за придобиването или наемането на техническо оборудване в съответствие с член 23, параграф 2;

у)  вземането на решение, при извършване на консултации с управителния съвет, за придобиването или наемането на техническо оборудване в съответствие с член 23, параграф 2;

 

уа)  предлагането на кандидат за назначаване като служител по въпросите на основните права съгласно член 47а от настоящия регламент;

ф)  назначаването на координиращ служител на Агенцията в съответствие с член 25, параграф 1.

ф)  назначаването на координиращ служител на Агенцията в съответствие с член 25, параграф 1.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 47

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 47

заличава се

Заместник изпълнителен директор

 

1.  Изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.

 

2.  По отношение на заместник изпълнителния директор се прилагат разпоредбите на член 45.

 

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 47 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 47а

 

1.  По предложение на изпълнителния директор, след консултация с консултативния форум управителният съвет назначава служител по въпросите на основните права. Служителят по въпросите на основните права притежава необходимата квалификация и опит в областта на основните права и убежището. Служителят по въпросите на основните права отговаря за изготвянето на стратегията за основните права, мониторинга на спазването на основните права и насърчаването на зачитането на основните права от страна на Агенцията.

 

2.  При изпълнението на задълженията си служителят по въпросите на основните права е независим, отчита се пряко пред управителния съвет и си сътрудничи с консултативния форум. Служителят по въпросите на основните права редовно докладва на консултативния форум и по такъв начин допринася за механизма на наблюдение на основните права, посочен в член 54а.

 

3.  Със служителя по въпросите на основните права се провеждат консултации, наред с другото, относно оперативните планове, изготвени в съответствие с член 19, относно оперативните дейности, организирани от Агенцията или с нейно участие, кодекси на поведение, сътрудничество с трети държави, оттегляне на финансиране, спиране или прекратяване на дейност на Агенцията и учебни програми. Служителят по въпросите на основните права има достъп до цялата информация, отнасяща се до зачитането на основните права във връзка с всички дейности на Агенцията, включително чрез извършване на посещения на място по повод на която и да било оперативна дейност, извършвана от Агенцията или в която тя участва, включително в трети държави. Служителят по въпросите на основните права е отговорен за установяването, по-нататъшното развитие и прилагането на механизма за жалби съгласно член 54в.

 

4.  Агенцията гарантира, че служителят по въпросите за основните права разполага с достатъчен персонал и ресурси, за да изпълнява своите задачи. Служителят по въпросите на основните права има контрол над своя бюджет.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 48

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията поддържа тесен диалог със съответните организации на гражданското общество и съответните компетентни органи, работещи в областта на политиката за убежище на местно, регионално, национално равнище, на равнището на Съюза или на международно равнище. За тази цел Агенцията създава консултативен форум.

1.  Агенцията поддържа тесен диалог със съответните организации на гражданското общество и съответните компетентни органи, работещи в областта на политиката за убежище на местно, регионално, национално равнище, на равнището на Съюза или на международно равнище. За тази цел Агенцията създава консултативен форум.

2.  Консултативният форум представлява механизъм за обмен на информация и споделяне на знания. Той осигурява тесен диалог между Агенцията и съответните организации или органи, както е посочено в параграф 1, и оказва съдействие на изпълнителния директор и управителния съвет по въпросите, обхванати от настоящия регламент.

2.  Консултативният форум представлява механизъм за обмен на информация и споделяне на знания. Той осигурява тесен диалог между Агенцията и съответните организации или органи, както е посочено в параграф 1, и оказва съдействие на изпълнителния директор и управителния съвет по въпросите, обхванати от настоящия регламент.

3.  Агенцията отправя покана към Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки, ВКБООН и други съответни организации или органи, както е посочено в параграф 1.

3.  Агенцията отправя покана към Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки, ВКБООН и други съответни организации или органи, както е посочено в параграф 1.

По предложение на изпълнителния директор управителният съвет взема решение за състава и методите на работа на консултативния форум, включително на групи за консултация, сформирани на тематичен или географски принцип, и за реда и условията на предаване на информация на консултативния форум.

Изпълнителният директор взема решение за състава на консултативния форум, включително на групи за консултация, сформирани на тематичен или географски принцип, и за реда и условията на предаване на информация на консултативния форум. След консултация с управителния съвет и изпълнителния директор консултативният форум определя своите методи на работа, включително работни групи, сформирани на тематичен или географски принцип, считани за необходими и полезни.

4.  Консултативният форум съдейства на изпълнителния директор и управителния съвет по въпроси, свързани с убежището, в съответствие с конкретните нужди в областите, набелязани като приоритет за работата на Агенцията.

4.  Консултативният форум съветва изпълнителния директор и управителния съвет по въпроси, свързани с убежището, в съответствие с конкретните нужди в областите, набелязани като приоритет за работата на Агенцията.

 

4a.  С консултативния форум се провеждат консултации по-конкретно относно установяването на механизма, посочен в член 13, по-нататъшното развитие и изпълнение на стратегията за основните права, кодексите на поведение, работните договорености с трети държави, механизма за жалби, посочен в член 54в, оперативните планове и общите основни учебни програми.

5.  По-специално, консултативният форум:

5.  По-специално, консултативният форум:

а)  отправя предложения към управителния съвет относно годишното и многогодишното програмиране, посочени в член 41;

а)  отправя предложения към управителния съвет относно годишното и многогодишното програмиране, посочени в член 41;

б)  осигурява обратна връзка към управителния съвет и отправя предложения за последващи мерки по отношение на годишния доклад относно положението в областта на убежището в Съюза, посочен в член 65; както и

б)  осигурява обратна връзка към управителния съвет и отправя предложения за последващи мерки по отношение на годишния доклад относно положението в областта на убежището в Съюза, посочен в член 65; както и

в)  уведомява изпълнителния директор и управителния съвет за заключенията и препоръките от конференции, семинари и заседания, както и за констатациите от проучвания и работа на място, извършена от организациите или органите — членове на консултативния форум, която е от значение за работата на Агенцията.

в)  уведомява изпълнителния директор и управителния съвет за заключенията и препоръките от конференции, семинари и заседания, както и за констатациите от проучвания и работа на място, извършена от организациите или органите — членове на консултативния форум, която е от значение за работата на Агенцията.

 

5a.  Управителният съвет гарантира, че на консултативния форум се предоставят подходящи човешки и финансови ресурси.

6.  Консултативният форум заседава поне два пъти годишно.

6.  Консултативният форум заседава поне два пъти годишно.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Бюджетът, включително щатното разписание, включва достатъчно финансиране на стратегията за основните права и служителя по въпросите на основните права в размер на най-малко 5% от общия бюджет.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 март на следващата финансова година Агенцията изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата.

До 31 март на следващата финансова година Агенцията изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата. В доклада се предоставят подробни данни за разходите във връзка с всяка от задачите, изброени в член 2.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 54 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 54a

 

Защита на основните права и стратегия за основните права

 

1.  Агенцията гарантира защитата на основните права при изпълнението на своите задачи по настоящия регламент в съответствие с приложимото право на Съюза, и по-специално Хартата, съответното международно право, включително Конвенцията от 1951 г., Протокола от 1967 г., правните норми, приети в контекста на ОЕСУ, и задълженията, свързани с достъпа до и съдържанието на международната закрила.

 

2.  За целта, посочена в параграф 1, Агенцията създава, допълнително разработва и прилага стратегия за основните права, включително ефективен механизъм за мониторинг на зачитането на основните права в рамките на всички дейности на Агенцията.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 54 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 54б

 

Кодекс на поведение

 

Агенцията изготвя и допълнително разработва кодекс на поведение, приложим за всички експерти, които участват в операции по оказване на подкрепа, координирани от Агенцията. Кодексът на поведение установява процедури, предназначени да гарантират принципите на правовата държава и зачитането на основните права с особен акцент върху децата, непридружените малолетни и непълнолетни лица и другите уязвими лица, както и върху лицата, търсещи международна закрила. Кодексът на поведение е приложим за всички лица, които участват в дейностите на Агенцията.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 54 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 54в

 

Механизъм за жалби

 

1.  В сътрудничество със служителя по въпросите на основните права Агенцията предприема необходимите мерки за създаването на механизъм за жалби в съответствие с настоящия член, за да следи и гарантира зачитането на основните права при всички дейности на Агенцията.

 

2.  Всяко лице, което е пряко засегнато от действията на персонал, участващ в оперативни дейности, организирани от или с участието на Агенцията, и което счита, че в резултат на тези действия са били нарушени основните му права, или всяка страна, която представлява това лице, може да подаде писмена жалба до Агенцията.

 

3.  Допускат се само обосновани жалби, в които се посочват конкретни нарушения на основните права. Анонимни, злонамерени, неоснователни, недобросъвестни, хипотетични или неверни жалби се считат за недопустими.

 

4.  Служителят по въпросите на основните права отговаря за разглеждането на жалбите, получени от Агенцията, в съответствие с правото на добра администрация. За целта служителят по въпросите на основните права разглежда допустимостта на жалбата, регистрира допустимите жалби, препраща всички регистрирани жалби до изпълнителния директор, препраща жалбите, засягащи членове на екипите, до изпращащата държава членка, информира съответния орган или съответната структура, компетентни по въпросите на основните права в държава членка, и регистрира и гарантира предприемането на последващи действия от страна на Агенцията или държавата членка.

 

5.  В съответствие с правото на добра администрация, когато жалбата е допустима, жалбоподателите се информират, че жалбата е регистрирана, че започва извършването на оценка и че могат да очакват отговор веднага след като е налице. Когато жалба е препратена на национални органи или структури, на жалбоподателят се предоставят данните за контакт с тях. Когато жалбата е недопустима, жалбоподателите се уведомяват относно причините за недопустимостта и ако е възможно, получават информация относно други начини за решаване на проблема.

 

Всички решения са в писмена форма и са обосновани.

 

6.  В случай на регистрирана жалба по отношение на служител на Агенцията изпълнителният директор, консултирайки се със служителя по въпросите на основните права, гарантира предприемането на подходящи последващи мерки, включително дисциплинарни мерки, ако е необходимо. В рамките на определен график изпълнителният директор съобщава обратно на служителя по въпросите на основните права констатациите и последващите действия, предприети от Агенцията във връзка с жалбата, включително дисциплинарни мерки, ако е необходимо.

 

Ако жалбата е свързана с въпроси на защитата на данните, изпълнителният директор привлича за участие длъжностното лице по защита на данните на Агенцията. Служителят по въпросите на основните права и длъжностното лице по защита на данните изготвят в писмен вид меморандум за разбирателство, в който се указва разделението на задачите и сътрудничеството между тях по отношение на получените жалби.

 

7.  В случай на жалба по отношение на експерт на приемащата държава членка или член на екипите, включително командировани членове на екипите или командировани национални експерти, изпращащата държава членка гарантира предприемането на подходящи последващи действия, включително дисциплинарни мерки, ако е необходимо, или други мерки в съответствие с националното законодателство. Съответната държава членка докладва обратно на служителя по въпросите на основните права относно констатациите и последващите действия във връзка с жалбата в рамките на определен срок и ако е необходимо – на определени интервали от време след това. Агенцията проследява развитието на въпроса, когато не е получен доклад от съответната държава членка.

 

8.  Ако се установи, че даден експерт, изпратен от Агенцията, или командирован национален експерт е нарушил основни права или не е изпълнил задължения за международна закрила, Агенцията отправя искане към държавата членка да отстрани незабавно този експерт или командирован национален експерт от дейностите на Агенцията или от резерва за намеса в областта на убежището.

 

9.  Служителят по въпросите на основните права докладва на изпълнителния директор и на управителния съвет относно констатациите и последващите действия, предприети от Агенцията и държавите членки във връзка с жалбите. Агенцията включва информация относно механизма за жалби в своя годишен доклад.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 59 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 59а

 

Предотвратяване на конфликти на интереси

 

Агенцията приема вътрешен правилник, съгласно който от членовете на нейните органи и от членовете на нейния персонал се изисква да избягват всяка ситуация, която би могла да доведе до конфликт на интереси по време на изпълнението на техните задължения или мандат, както и да докладват за такива ситуации.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 60

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията прилага правилата на Комисията относно сигурността, както са установени в решения (ЕС, Евратом) 2015/44335 и 2015/44436 на Комисията. Тези правила се прилагат по-специално към обмена, обработката и съхранението на класифицирана информация.

1.  Агенцията прилага правилата на Комисията относно сигурността, както са установени в решения (ЕС, Евратом) 2015/44335 и 2015/44436 на Комисията. Тези правила се прилагат по-специално към обмена, обработката и съхранението на класифицирана информация.

2.  Агенцията прилага също принципите за сигурност, свързани с обработката на некласифицирана чувствителна информация, както са установени в решенията, посочени в параграф 1, и прилагани от Комисията. Управителният съвет установява мерки за прилагането на тези принципи за сигурност.

2.  Агенцията прилага също принципите за сигурност, свързани с обработката на некласифицирана чувствителна информация, както са установени в решенията, посочени в параграф 1, и прилагани от Комисията. Управителният съвет установява мерки за прилагането на тези принципи за сигурност.

 

2a.  Класифицираната информация се оповестява публично на Европейския парламент в съответствие с настоящия регламент. При предаването и обработването на информацията и документите, предавани на Европейския парламент в съответствие с настоящия регламент, се спазват приложимите за Европейския парламент и Комисията правила относно изпращането и обработването на класифицирана информация.

__________________

__________________

35 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

35 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

36 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

36 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай на извъндоговорна отговорност Агенцията, в съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите членки, възстановява всички вреди, причинени от нейните отдели или служители при изпълнението на техните задължения.

3.  В случай на извъндоговорна отговорност Агенцията, в съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите членки, възстановява всички вреди, причинени от нейните отдели или служители при изпълнението на техните задължения. В случаите, посочени в член 26, Агенцията е отговорна за всякакви вреди, причинени от членове на екипите по време на техните операции, по-специално вредите, причинени от нарушаване на основните права.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 63 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 63a

 

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/399

 

В Регламент (ЕС) 2016/399 член 29, параграф 1 се заменя със следното: „1. При извънредни обстоятелства, когато цялостното функциониране на пространството без граничен контрол на вътрешните граници е изложено на риск в резултат от продължителни сериозни недостатъци, свързани с контрола на външните граници, както е посочено в член 21 от настоящия регламент, или в резултат от неспазването от страна на дадена държава членка на решение на Съвета, посочено в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета1a, или в резултат от неспазването от страна на дадена държава членка на акта за изпълнение на Комисията, посочен в член 15, параграф 3а от Регламент (ЕС) № 2016/... на Европейския парламент и на Съвета*+, и при изложените в него условия, доколкото тези обстоятелства представляват значителна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в пространството без граничен контрол на вътрешните граници или в части от него, може да бъде отново въведен граничен контрол на вътрешните граници в съответствие с параграф 2 от настоящия член за срок от не повече от шест месеца. Този срок може да бъде удължен не повече от три пъти с допълнителен срок от не повече от шест месеца, ако извънредните обстоятелства продължават да са налице.

 

__________________

 

1a  Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1)

 

*  Регламент (ЕС№ № 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010 (ОВ L ..., ..., стр. ...).

 

+  ОВ: моля въведете серийния номер на регламента от 2016/0131(COD) и данните за публикацията в бележката под линия.“.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 65

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията изготвя годишен доклад за дейността относно положението в областта на убежището в Съюза, като отчита надлежно информацията, която вече е предоставена от други подходящи източници. В този доклад Агенцията прави оценка на резултатите от дейностите, проведени съгласно настоящия регламент, и прави цялостен сравнителен анализ на тези резултати, за да повиши качеството, съгласуваността и ефективността на ОЕСУ.

1.  Агенцията изготвя годишен доклад за дейността относно положението в областта на убежището в Съюза, като отчита надлежно информацията, която вече е предоставена от други подходящи източници. В този доклад Агенцията прави оценка на резултатите от дейностите, проведени съгласно настоящия регламент, и прави цялостен сравнителен анализ на тези резултати, за да повиши качеството, съгласуваността и ефективността на ОЕСУ.

2.  Агенцията предава годишния доклад за дейността на управителния съвет, Европейския парламент, Съвета и Комисията. Изпълнителният директор представя годишния доклад пред Европейския парламент.

2.  Агенцията предава годишния доклад за дейността на управителния съвет, Европейския парламент, Съвета и Комисията. Изпълнителният директор представя годишния доклад пред Европейския парламент.

 

2a.  Годишният доклад за дейността се оповестява публично и се публикува на уебсайта на Агенцията.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 66

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на оценка, по-специално на постигнатите от Агенцията резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи. Тази оценка обхваща въздействието на Агенцията върху практическото сътрудничество по въпроси, свързани с убежището, и върху ОЕСУ. Оценката надлежно отчита постигнатия напредък в рамките на нейния мандат, включително дали са необходими допълнителни мерки за осигуряване на ефективна солидарност и споделяне на отговорностите с държавите членки, подложени на особен натиск.

1.  Не по-късно от три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на независима външна оценка, по-специално на постигнатите от Агенцията резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи. Тази оценка обхваща въздействието на Агенцията върху практическото сътрудничество по въпроси, свързани с убежището, и върху ОЕСУ. Оценката надлежно отчита постигнатия напредък в рамките на нейния мандат, включително дали са необходими допълнителни мерки за осигуряване на ефективна солидарност и споделяне на отговорностите с държавите членки, подложени на особен натиск.

По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение. В нея се разглежда също и въпросът дали управленската структура е подходяща за изпълнението на задълженията на Агенцията. При извършването на оценката се вземат предвид становищата на заинтересованите страни както на равнище на Съюза, така и на национално равнище.

По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение. В нея се разглежда също и въпросът дали управленската структура е подходяща за изпълнението на задълженията на Агенцията. При извършването на оценката се вземат предвид становищата на заинтересованите страни както на равнище на Съюза, така и на национално равнище.

2.  Комисията изпраща доклада за оценката заедно със своите заключения по него до Европейския парламент, Съвета и управителния съвет. Констатациите от оценката се оповестяват публично.

2.  Комисията изпраща доклада за оценката заедно със своите заключения по него до Европейския парламент, Съвета и управителния съвет. Констатациите от оценката се оповестяват публично.

3.  При извършването на всяка втора оценка Комисията разглежда дали продължаването на работата на Агенцията е оправдано по отношение на нейните цели, мандат и задачи, и може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

3.  При извършването на всяка втора оценка Комисията разглежда дали продължаването на работата на Агенцията е оправдано по отношение на нейните цели, мандат и задачи, и може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

Изменение    99

Предложение за регламент

Приложение 1 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение 1а

 

Съгласно член 18, параграф 1а всяка държава членка предоставя определен брой експерти, за да се образува минимален общ брой от 500 експерти:

 

Белгия

 

10

 

България

 

13

 

Чешка република

 

7

 

Дания

 

10

 

Германия

 

74

 

Естония

 

6

 

Гърция

 

17

 

Испания

 

37

 

Франция

 

56

 

Хърватия

 

22

 

Италия

 

41

 

Кипър

 

3

 

Латвия

 

10

 

Литва

 

13

 

Люксембург

 

3

 

Унгария

 

22

 

Малта

 

2

 

Нидерландия

 

17

 

Австрия

 

11

 

Полша

 

32

 

Португалия

 

16

 

Румъния

 

24

 

Словения

 

12

 

Словакия

 

12

 

Финландия

 

10

 

Швеция

 

6

 

Швейцария

 

5

 

Исландия

 

2

 

Лихтенщайн

 

*

 

Норвегия

 

7

 

ОБЩО

 

500

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията за създаване на Агенция на Европейския съюз в областта на убежището има за цел да засили ролята на EASO и да я превърне в агенция, която може да поеме нова роля в прилагането на ОЕСУ и да има по-силно присъствие в операциите. Докладчикът счита, че за да се постигне тази цел, от първостепенно значение е настоящата EASO да се превърне в пълноправна агенция на ЕС с необходимите средства и мандат за подпомагане на държавите членки в кризисни ситуации, която също така да предоставя необходимата оперативна и техническа помощ на държавите членки, да може да укрепи и допълни системите за убежище и прием на държавите членки, включително като подпомага устойчивото и справедливо разпределение на молбите за международна закрила, упражнява мониторинг и оценява прилагането на ОЕСУ. В по-общ план е важно на Агенцията да се предостави мандат, който съответства на общата цел за укрепване на ОЕСУ. Освен това предвид факта, че скоро ще влезе в сила Регламентът относно Европейската агенция за гранична и брегова охрана, докладчикът счита, че наличието на също толкова силна и функционираща Агенция в областта на убежището също е от решаващо значение при управлението на настоящата криза.

Докладчикът приветства и подкрепя предложението на Комисията, което има за цел значително да увеличи ролята на EASO в областта на практическото сътрудничество и обмена на информация по въпросите на убежището, осигуряването на по-голямо сближаване с ОЕСУ, насърчаването на международното право и правото на Съюза и оперативните стандарти в областта на убежището, извършването на мониторинг и оценка на прилагането на ОЕСУ и предоставянето на по-голяма оперативна и техническа помощ на държавите членки.

Докладчикът подкрепя становището, че новият оперативен капацитет на Агенцията е от ключово значение. Агенцията следва да разполага с технически, финансови и човешки ресурси, които са подходящи за изпълнението на нейните нови задачи, а именно настоящите предизвикателства на имиграционните потоци в Европа, и се предоставят по ефективен начин. Този капацитет следва да се основава на приноса на държавите членки.

Докладчикът подчертава колко важно е сътрудничеството между Агенцията и другите европейски органи и агенции, по-специално Европейската агенция за гранична и брегова охрана, в стратегическо, оперативно и техническо отношение. Освен това докладчикът предлага да се засилят връзките между Агенцията и ВКБООН и счита, че това сътрудничество ще бъде много полезно. Предлага се и да се укрепят връзките между Агенцията и неправителствените организации, включително сдруженията на съдии.

Докладчикът счита, че обучението е една от най-важните задачи на Агенцията. Докладчикът предлага да се разшири обхватът на обучението, предлагано от Агенцията, и то да стане по-гъвкаво и приспособимо към текущите потребности. Затова на управителния съвет се дава възможност да въвежда нови теми.

Докладчикът приветства ролята на Агенцията в извършването на мониторинг на спазването на всички аспекти на ОЕСУ от страна на държавите членки. Докладчикът счита, че всички държави членки трябва да подлежат на мониторинг веднъж на всеки 5 години по отношение на всички аспекти на ОЕСУ. Това може да се разглежда и като превантивна мярка, тъй като недостатъците ще могат да бъдат своевременно установени и коригирани. Резултатът от тези оценки ще даде и ясна представа за цялостното функциониране на ОЕСУ.

Според докладчика освен тази обща оценка трябва да има възможност ежегодно да се взема решение за извършването на оценка/мониторинг. Предлага се тази оценка да бъде обвързана с анализа на информацията, изготвян от Агенцията в съответствие с член 4. Годишната оценка може да се извършва в една или повече държави членки в зависимост от горепосочения анализ на информацията, извършван от Агенцията.

Комисията предлага да се разреши на Агенцията да предприема мониторинг по собствена инициатива или по искане на Комисията. Докладчикът подкрепя тази идея, но този мониторинг следва да се извършва само в специални случаи, когато събитията в някоя от държавите членки дават основание за сериозни опасения относно функционирането на някои аспекти на системата за предоставяне на убежище на държавите членки и могат да изложат на риск функционирането на ОЕСУ, ако не бъдат овладени своевременно.

Докладчикът предлага Агенцията да изготвя стратегия за основните права, съставяна от служителя по въпросите на основните права, който ще отговаря и за механизма за жалби.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (2.12.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010
(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Докладчик по становище: Рамона Николе Мънеску

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на политиката на Съюза в областта на убежището е разработването и въвеждането на обща европейска система за убежище (ОЕСУ), която е в съответствие с ценностите и хуманитарната традиция на Европейския съюз и се ръководи от принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите.

(1)  Целта на политиката на Съюза в областта на убежището е разработването и въвеждането на обща европейска система за убежище (ОЕСУ), която е в съответствие с релевантното международно право и право на Съюза, в частност Хартата на основните права на Европейския съюз, ценностите и хуманитарната традиция на Европейския съюз и се ръководи от принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите, както и диференцирането между регионални особености и различията в тежестите за отделните държави членки.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  ОЕСУ се основава на общи минимални стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от напредъка по ОЕСУ продължават да са налице съществени разлики между държавите членки по отношение на предоставянето на международна закрила и формата на предоставената международна закрила. Тези разлики следва да бъдат преодолени чрез осигуряването на по-голяма степен на сближаване при оценяването на молбите за международна закрила, както и чрез гарантирането на високо и еднакво равнище на прилагане на правото на Съюза на цялата му територия.

(2)  ОЕСУ се основава на общи минимални стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от напредъка по ОЕСУ налице са съществени разлики между държавите членки по отношение на предоставянето на международна закрила и формата на предоставената международна закрила поради различията в регионалните и геополитическите предизвикателства. Тези разлики следва да бъдат преодолени чрез осигуряването на по-голяма степен на сътрудничество при оценяването на молбите за международна закрила, както и чрез гарантирането на високо равнище на прилагане и ефективно изпълнение на правото на Съюза и на международното право на цялата му територия въз основа на най-добри практики и по-голяма ангажираност на регионалните участници.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Предвид структурните слабости на ОЕСУ, изведени на преден план вследствие на мащабния и неконтролируем приток на мигранти и лица, търсещи убежище, в Съюза, както и предвид необходимостта от ефективно, високо и еднакво равнище на прилагане в държавите членки на законодателството на Съюза в областта на убежището, е необходимо да се подобрят прилагането и функционирането на ОЕСУ, като се надгражда върху работата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, която да бъде доразвита в пълноценна агенция, отговаряща за улесняването и подобряването на функционирането на ОЕСУ, за създаването на условия за устойчивото и справедливо разпределение на молбите за международна закрила, за осигуряването на сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза и за мониторинга на оперативното и техническото прилагане на законодателството на Съюза.

(5)  Предвид структурните слабости на ОЕСУ, изведени на преден план вследствие на мащабния и неконтролируем приток на мигранти и лица, търсещи убежище, в Съюза, както и предвид необходимостта от ефективно, високо и еднакво равнище на прилагане в държавите членки на законодателството на Съюза и международното право в областта на убежището, е необходимо да се подобрят прилагането и функционирането на ОЕСУ, като се надгражда върху работата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, която да бъде доразвита в пълноценна агенция, отговаряща за улесняването и подобряването на функционирането на ОЕСУ, за създаването на условия за устойчивото и справедливо разпределение на молбите за международна закрила, за осигуряването на сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза и за мониторинга на оперативното и техническото прилагане на законодателството на Съюза и международното право.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Задачите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището следва да бъдат разширени и с оглед на внесените промени тя да се преименува на Агенция на Европейския съюз в областта на убежището. Агенцията следва да бъде център за експертни знания, като главната ѝ функция следва да бъде да укрепва практическото сътрудничество и обмена на информация между държавите членки по въпросите на убежището, да утвърждава законодателството и оперативните стандарти на Съюза, за да се осигури висока степен на уеднаквяване по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза, да извършва мониторинг на оперативното и техническото прилагане на законодателството и стандартите на Съюза по отношение на убежището, да подпомага прилагането на системата от Дъблин и да предоставя по-голяма оперативна и техническа подкрепа на държавите членки за управлението на системите за убежище и прием, и по-специално на държавите членки, чиито системи са изложени на несъразмерно голям натиск.

(6)  Задачите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището следва да бъдат целенасочени и с оглед на внесените промени тя да се преименува на Агенция на Европейския съюз в областта на убежището. Агенцията следва да бъде център за експертни знания, като главната ѝ функция следва да бъде да укрепва и насърчава практическото сътрудничество и обмена на информация относно най-добри практики между държавите членки по въпросите на убежището, да утвърждава законодателството и оперативните стандарти на Съюза, за да се осигури по-голяма оперативна и техническа подкрепа на държавите членки в управлението на системите за убежище и прием, и по-специално на държавите членки, чиито системи са изложени на несъразмерно голям натиск, по-добра координация с Frontex и държавите членки с цел по-ефективни действия в областта на защитата на външните граници на Съюза и предотвратяване на ситуации на неуправляем миграционен натиск, да засили борбата срещу трафика на хора и да управлява по регулиран начин вторичните движения.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да работи в тясно сътрудничество с органите на държавите членки в областта на убежището, с националните служби за имиграция и убежище и с други служби, като използва техния капацитет и експертен опит, както и с Комисията. Държавите членки следва да си сътрудничат с Агенцията, за да се гарантира, че тя е в състояние да изпълнява своя мандат. Важно е Агенцията и държавите членки да действат добросъвестно и да осъществяват навременен и точен обмен на информация. Всяко предоставяне на статистически данни следва да бъде съобразено с техническите и методологичните спецификации от Регламент (ЕО) № 862/2007. 8

(7)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да работи в тясно сътрудничество с органите на държавите членки в областта на убежището, с националните служби за имиграция и убежище и с други служби, като използва техния капацитет и експертен опит, както и с Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и делегациите на Съюза в държавите на произход и транзитно преминаване. Държавите членки следва да си сътрудничат с Агенцията, за да се гарантира, че тя е в състояние да изпълнява своя мандат. Важно е Агенцията и държавите членки да действат добросъвестно и да осъществяват навременен и точен обмен на информация. Всяко предоставяне на статистически данни следва да бъде съобразено с техническите и методологичните спецификации от Регламент (ЕО) № 862/2007. 8

__________________

__________________

8 Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23).

8 Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да събира и анализира информация относно положението в областта на убежището в Съюза, както и в трети държави, доколкото това положение може да има отражение върху Съюза. Това следва да позволи на Агенцията да подпомага държавите членки да разберат по-добре факторите за миграцията към и в рамките на Съюза, имаща отношение към убежището, както и да послужи за целите на ранното предупреждение и подготвеността на държавите членки.

(8)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да събира и анализира информация относно положението в областта на убежището в Съюза, както и в трети държави и държави на транзитно преминаване, при сътрудничество с ВКБООН и консултативния форум, доколкото това положение може да има отражение върху Съюза, и по-специално относно засегнати пряко държави членки поради близостта им с третите държави. Това следва да позволи на Агенцията да подпомага държавите членки да разберат по-добре факторите за миграцията към и в рамките на Съюза, имаща отношение към убежището, както и да послужи за целите на ранното предупреждение и подготвеността на държавите членки.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да осигури по-структурирано и рационализирано събиране на информация за държавите на произход на равнището на Европейския съюз. Необходимо е Агенцията да събира информация и да изготвя доклади, съдържащи информация относно държавите на произход, като използва европейските мрежи за информация относно държавите на произход, така че да се избегне дублиране и да се създадат полезни взаимодействия с националните доклади. Освен това, за да се осигури сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила и естеството и качеството на предоставяната закрила, Агенцията следва да си взаимодейства с държавите членки и заедно с тях да разработва общ анализ, с който да се осигурят насоки относно положението в конкретни държави на произход.

(11)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да осигури по-структурирано и рационализирано събиране на информация за държавите на произход и на транзитно преминаване на равнището на Европейския съюз. Необходимо е Агенцията да събира информация и да изготвя доклади, съдържащи информация относно държавите на произход и на транзитно преминаване, като използва европейските мрежи за информация, по-специално ЕСВД, делегациите на Съюз и дипломатическите мисии на държавите членки, относно държавите на произход, така че да се избегне дублиране и да се създадат полезни взаимодействия с националните доклади. Освен това, за да се осигури сближаване и високи стандарти по отношение на оценяването на молбите за международна закрила и естеството и качеството на предоставяната закрила, Агенцията следва да си взаимодейства с държавите членки и заедно с тях да разработва общ анализ, с който да се осигурят насоки относно положението в конкретни държави на произход. Такъв общ анализ следва да се развие, като се отчита най-скорошната релевантна информация и докладите на МОМ, международни и национални организации и ВКБООН, като например доклади от мисиите за установяване на факти и документи със становище, специфично за съответната държава/ситуация, и насоки за допустимост, свързани с конкретната държава на произход и на транзитно преминаване. Когато е налице противоречие между общия анализ и насоките на ВКБООН относно допустимостта, последните следва да бъдат внимателно взети под внимание от държавите членки при разглеждането на индивидуалните молби за международна закрила в съответствие с надзорната функция на ВКБООН, както е посочено в параграф 8 от статута на Върховния комисариат за бежанците на ООН, тълкуван във връзка с член 35 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. (Конвенцията от 1951 г.) и член II от Протокола за статута на бежанците от 1967 г. (Протокола от 1967 г.).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Комисията следва редовно да преразглежда общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXX/XXX. Предвид експертния опит на Агенцията тя следва да подпомага Комисията при преразглеждането на този списък. Агенцията следва също така по искане на Комисията да ѝ предоставя информация относно конкретни трети държави, които биха могли да бъдат включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, както и относно трети държави, които са определени като сигурни страни на произход или сигурни трети страни или за които държавите членки прилагат понятията за сигурна трета страна, първа страна на убежище или сигурна трета европейска страна.

(12)  Комисията следва редовно да преразглежда общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета9, в сътрудничество с ЕСВД, като гарантира, че не са нарушени принципът на забрана за връщане и правото на убежище, особено за лицата, принадлежащи към уязвими групи, като например непридружени ненавършили пълнолетие лица. Предвид експертния опит на Агенцията тя следва да подпомага Комисията при преразглеждането на този списък. Агенцията следва също да предоставя на Комисията и на Европейския парламент информация относно конкретни трети държави, които биха могли да бъдат включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, както и относно трети държави, които са определени като сигурни страни на произход или сигурни трети страни или за които държавите членки прилагат понятията за сигурна трета страна, първа страна на убежище или сигурна трета европейска страна.

__________________

__________________

9 ОВ L […]

9 ОВ L […]

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се гарантира висока степен на уеднаквяване по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза, Агенцията следва да организира и координира дейности за утвърждаване на законодателството на Съюза. За тази цел Агенцията следва да подпомага държавите членки чрез разработването на оперативни стандарти, както и на показатели за мониторинг на спазването на тези стандарти. Агенцията следва също така да изготви насоки по въпроси, свързани с убежището, и да даде възможност за обмен на най-добри практики между държавите членки.

(13)  За да се гарантира висока степен на уеднаквяване по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза, Агенцията следва да организира и координира дейности за утвърждаване на международното право и законодателството на Съюза. За тази цел Агенцията следва да подпомага държавите членки чрез разработването на оперативни стандарти, както и на показатели за мониторинг на спазването на тези стандарти. Агенцията следва също така да изготви насоки по въпроси, свързани с убежището, и да даде възможност за, да насърчава и координира обмена на най-добри практики между държавите членки в сътрудничество с Агенцията за основните права, ВКБООН и консултативния форум.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  В тясно сътрудничество с Комисията и без да се засяга отговорността на Комисията като пазител на Договорите, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да установи механизъм за мониторинг и оценка на прилагането на ОЕСУ и спазването от държавите членки на оперативните стандарти, насоките и най-добрите практики в областта на убежището, както и за проверка на функционирането на системите за убежище и прием на държавите членки. Мониторингът и оценката следва да са всеобхватни и да се основават по-конкретно на информация, предоставена от държавите членки, на анализ на информацията относно положението в областта на убежището, изготвен от Агенцията, на проверки на място и на преглед на извадка от досиета по молби за убежище. Агенцията следва да докладва за констатациите си на управителния съвет, който от своя страна следва да приеме доклада. След консултация с Комисията изпълнителният директор следва да изготви проектопрепоръки към съответната държава членка, в които се посочват необходимите мерки за преодоляване на сериозни недостатъци и които управителният съвет на свой ред приема като препоръки.

(14)  В тясно сътрудничество с Комисията и без да се засяга отговорността на Комисията като пазител на Договорите, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да установи механизъм за мониторинг и оценка на прилагането на ОЕСУ и спазването от държавите членки на оперативните стандарти, насоките и най-добрите практики в областта на убежището, както и за проверка на функционирането на системите за убежище и прием на държавите членки. Мониторингът и оценката следва да са всеобхватни и да се основават по-конкретно на информация, предоставена от държавите членки, международни организации и неправителствени организации на национално равнище или на равнището на Съюза и съответните органи за мониторинг на договорите за правата на човека към Организацията на обединените нации (ООН) и механизмите за мониторинг на Съвета на Европа в областта на правата на човека, на анализ на информацията относно положението в областта на убежището, изготвен от Агенцията, на проверки на място, на обмен с национални органи и експерти, както и на преглед на извадка от досиета по молби за убежище. Агенцията следва да докладва за констатациите си на управителния съвет, който от своя страна следва да приеме доклада. След консултация с Комисията изпълнителният директор следва да предостави на съответната държава членка препоръки, в които се посочват необходимите мерки за преодоляване на сериозни недостатъци и които управителният съвет на свой ред приема като препоръки. Изменение

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Препоръките следва да се изпълнят въз основа на план за действие, изготвен от съответната държава членка. Ако в определения срок съответната държава членка не предприеме необходимите мерки за изпълнение на препоръките и недостатъците в системите за убежище и прием са толкова сериозни, че застрашават функционирането на ОЕСУ, Комисията следва — въз основа на собствената си оценка за изпълнението на плана за действие и сериозността на недостатъците — да приеме препоръки към държавата членка, посочващи мерките, които са необходими за отстраняване на сериозните недостатъци. Може да е необходимо Комисията да организира проверки на място в съответната държава членка, за да провери изпълнението на плана за действие. Когато е необходимо, Комисията следва също така да посочи мерките, които следва да бъдат предприети от Агенцията в подкрепа на тази държава членка. Ако държавата членка не се съобрази с тях в рамките на определен период, Комисията може да предприеме допълнителни действия, като поиска от Агенцията да се намеси в подкрепа на тази държава членка.

(15)  Препоръките следва да се изпълнят въз основа на план за действие, изготвен от съответната държава членка. Комисията следва също така да посочи мерките, които следва да бъдат предприети от Съюза и Агенцията в подкрепа на тази държава членка. Ако в определения срок съответната държава членка не предприеме необходимите мерки за изпълнение на препоръките и недостатъците в системите за убежище и прием са толкова сериозни, че застрашават функционирането на ОЕСУ, Комисията следва — въз основа на собствената си оценка за изпълнението на плана за действие и сериозността на недостатъците — да приеме препоръки към държавата членка, посочващи мерките, които са необходими за отстраняване на сериозните недостатъци. Може да е необходимо Комисията да организира проверки на място в съответната държава членка, за да провери изпълнението на плана за действие. Ако държавата членка не се съобрази с тях в рамките на определен период, Комисията може да предприеме допълнителни действия, като поиска от Съюза и Агенцията да се намесят в подкрепа на тази държава членка, и да продължи да настоява за необходимостта от съответствие на изпълнението.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се улесни и подобри правилното функциониране на ОЕСУ и да се подпомогнат държавите членки при изпълнението на техните задължения в рамките на ОЕСУ, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да предоставя на държавите членки оперативна и техническа помощ, по-специално когато системите им за убежище и прием са изложени на несъразмерно голям натиск. Агенцията следва да предоставя необходимата оперативна и техническа помощ чрез разполагането на екипи за подкрепа в областта на убежището, съставени от експерти, които са служители на Агенцията, експерти от държавите членки или експерти, командировани в Агенцията от държавите членки, и въз основа на оперативен план. Тези екипи следва да подкрепят държавите членки с оперативни и технически мерки, включително чрез предоставяне на експертни знания във връзка с установяването на самоличността и регистрацията на граждани на трети държави, услуги за устен превод, информация за държавите на произход и знания в областта на разглеждането и управлението на производствата за убежище, както и чрез подпомагане на националните органи, компетентни за разглеждането на молбите за международна закрила, и подпомагане на преместването. Организацията на екипите за подкрепа в областта на убежището следва да бъде уредена в настоящия регламент с цел да се гарантира ефективното им разполагане.

(16)  С цел да се улесни и подобри правилното функциониране на ОЕСУ и да се подпомогнат държавите членки при изпълнението на техните задължения в рамките на ОЕСУ, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да предоставя на държавите членки оперативна и техническа помощ, по-специално когато системите им за убежище и прием са изложени на несъразмерно голям натиск. Агенцията следва да предоставя необходимата оперативна и техническа помощ чрез разполагането на екипи за подкрепа в областта на убежището, съставени от експерти, които са служители на Агенцията, експерти от държавите членки или експерти, командировани в Агенцията от държавите членки, и въз основа на оперативен план. Експерти в екипите за подкрепа в областта на убежището следва да са обучени от Агенцията и да притежават съответния експертен опит. Тези екипи следва да подкрепят държавите членки с оперативни и технически мерки, включително чрез предоставяне на експертни знания във връзка с установяването на самоличността и регистрацията на граждани на трети държави, услуги за устен превод, информация за държавите на произход и знания в областта на разглеждането и управлението на производствата за убежище, както и чрез подпомагане на националните органи, компетентни за разглеждането на молбите за международна закрила, и подпомагане на преместването. Организацията на екипите за подкрепа в областта на убежището следва да бъде уредена в настоящия регламент с цел да се гарантира ефективното им разполагане.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Когато системите за убежище и прием на дадена държава членка са подложени на несъразмерно голям натиск, който е източник на изключително сериозно и изискващо незабавни мерки натоварване за тези системи, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да окаже помощ на тази държава членка, при поискване или по собствена инициатива на Агенцията, посредством всеобхватен набор от мерки, в това число разполагане на експерти от резерва за намеса в областта на убежището. За да се гарантират наличността на тези експерти и тяхното незабавно разполагане, резервът от експерти за намеса в областта на убежището следва да представлява резерв от експерти от държавите членки, наброяващ най-малко 500 души. Агенцията следва да бъде в състояние да се намеси в подкрепа на държава членка, в случай че въпреки несъразмерно големия натиск въпросната държава членка не отправи искане за достатъчно помощ от Агенцията или не предприеме достатъчни действия за преодоляване на този натиск, в резултат на което системите за убежище и прием стават неефективни до степен, че се застрашава функционирането на ОЕСУ. Прекомерно големият брой молби за международна закрила, за които отговаря дадена държава членка, може да е показател за наличието на несъразмерно голям натиск.

(17)  Когато системите за убежище и прием на дадена държава членка са подложени на несъразмерно голям натиск, който е източник на изключително сериозно и изискващо незабавни мерки натоварване за тези системи, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да окаже помощ на тази държава членка, при поискване или по собствена инициатива на Агенцията, посредством всеобхватен набор от мерки, в това число разполагане на експерти от резерва за намеса в областта на убежището. За да се гарантират наличността на тези експерти и тяхното незабавно разполагане, резервът от експерти за намеса в областта на убежището следва да представлява резерв от експерти от държавите членки, наброяващ най-малко 500 души. Ако е необходимо, Агенцията следва да може да наема персонал, за да е в състояние да предоставя необходимата помощ на държавите членки. Агенцията следва да бъде в състояние да се намеси в подкрепа на държава членка, в случай че въпреки несъразмерно големия натиск въпросната държава членка не отправи искане за достатъчно помощ от Агенцията или не предприеме достатъчни действия за преодоляване на този натиск, в резултат на което системите за убежище и прием стават неефективни до степен, че се застрашава функционирането на ОЕСУ. Прекомерно големият брой молби за международна закрила, за които отговаря дадена държава членка, може да е показател за наличието на несъразмерно голям натиск.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Що се отнася до държавите членки, чиито системи за убежище и прием са изложени на специфичен и несъразмерно голям натиск, който се дължи по-специално на тяхното географско или демографско положение, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да подкрепя изграждането на солидарност в рамките на Съюза и да оказва помощ за по-доброто преместване на лицата, ползващи се от международна закрила, между държавите членки, като същевременно гарантира, че няма злоупотреби със системите за убежище и прием.

(19)  Що се отнася до държавите членки, чиито системи за убежище и прием са изложени на специфичен и несъразмерно голям натиск, който се дължи по-специално на тяхното географско, икономическо или демографско положение, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да подкрепя изграждането на солидарност в рамките на Съюза и справедливото споделяне на отговорност, като помага за възможно най-бързото преместване на кандидатите за международна закрила и на лицата, ползващи се от международна закрила, между държавите членки, като същевременно гарантира, че няма злоупотреби със системите за убежище и прием, и като подкрепя засегнатите държави членки в усилията им за предотвратяване на злоупотребите под формата на незаконна миграция.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел изпълнение на своята мисия и доколкото е необходимо, за да изпълнява задачите си, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да си сътрудничи с органите, агенциите и службите на Съюза, по-специално с Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз, и с Агенцията на Европейския съюз за основните права, по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, в рамките на работни договорености, сключени в съответствие с правото и политиката на Съюза. Тези работни договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията.

(21)  С цел изпълнение на своята мисия и доколкото е необходимо, за да изпълнява задачите си, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да си сътрудничи с националните органи, агенциите и службите на Съюза, по-специално с Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз, с европейските служители за връзка в областта на миграцията и с местните служби, предложени по рамката за партньорство в областта на миграцията, както и с Агенцията на Европейския съюз за основните права, по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, в рамките на работни договорености, сключени в съответствие с правото и политиката на Съюза и с международното право. Тези работни договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 23

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището трябва да си сътрудничи с международни организации и по-специално с Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, в рамките на работни договорености с цел да се възползва от техния експертен опит и подкрепа. За тази цел ролята на ВКБООН и на другите компетентни международни организации следва да бъде призната в пълна степен и тези организации следва да участват в работата на Агенцията. Работните договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията.

(23)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището трябва да си сътрудничи с международни организации и по-специално с Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), МОМ и Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, в рамките на работни договорености с цел да се възползва от техния експертен опит и подкрепа. За тази цел ролята на ВКБООН и на другите компетентни структури на ООН и международни организации следва да бъде призната в пълна степен и тези организации следва да участват в работата на Агенцията. Работните договорености подлежат на предварително одобрение от Комисията.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 24

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да улеснява оперативното сътрудничество между държавите членки по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Тя следва да си сътрудничи също така с органите на трети държави в рамките на работни договорености, които подлежат на предварително одобрение от Комисията. Агенцията следва да действа в съответствие с политиката на Съюза в областта на външните отношения и при никакви обстоятелства не следва да формулира независима външна политика. При сътрудничеството си с трети държави Агенцията и държавите членки следва да спазват норми и стандарти, които са най-малкото равностойни на посочените в законодателството на Съюза, също и когато сътрудничеството с трети държави се осъществява на територията на тези държави.

(24)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да улеснява оперативното сътрудничество между държавите членки по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Тя следва да си сътрудничи също така с органите на трети държави по въпроси, свързани с убежището и презаселването, в рамките на работни договорености, които подлежат на предварително одобрение от Комисията, при консултиране с ЕСВД. Европейският парламент следва да бъде информиран своевременно за тези работни договорености преди и след тяхното сключване. Агенцията следва да действа в съответствие с политиката на Съюза в областта на външните отношения и при никакви обстоятелства не следва да формулира независима външна политика. При сътрудничеството си с трети държави Агенцията и държавите членки следва да спазват норми и стандарти, които са най-малкото равностойни на посочените в законодателството на Съюза и в международното, включително международното хуманитарно право, също и когато сътрудничеството с трети държави се осъществява на територията на тези държави. Комисията и Агенцията докладват пред Европейския парламент своевременно относно състоянието на сътрудничеството с всяка конкретна трета държава.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз. Всички дейности на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището се осъществяват при пълно зачитане на тези основни права и принципи, включително правото на убежище, защитата срещу връщане, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни и правото на ефективни правни средства за защита. Винаги следва да се вземат предвид правата на детето и специалните потребности на уязвимите лица.

(26)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз и Женевската конвенция от 1951 г. Всички дейности на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището се осъществяват при пълно зачитане на тези основни права и принципи, включително правото на убежище, защитата срещу връщане, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни и правото на ефективни правни средства за защита. Винаги следва да се вземат предвид правата на детето и специалните потребности на уязвимите лица, особено на жените и ЛГБТИ лица.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, за да следят нейната политика и да упражняват политически надзор върху нейната дейност. Когато това е възможно, управителният съвет следва да е съставен от оперативните ръководители на администрациите на държавите членки в областта на убежището или от техни представители. Той следва да разполага с необходимите правомощия, по-конкретно за изготвянето на бюджета, контрола върху неговото изпълнение, приемането на съответните финансови правила, установяването на прозрачни работни процедури за вземането на решения от Агенцията и назначаването на изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор. Агенцията следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

(27)  Комисията, Европейският парламент и държавите членки следва да бъдат представени в управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, за да следят нейната политика и да упражняват политически надзор и контрол върху нейната дейност. Управителният съвет следва да включва представител на ВКБООН, Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и когато това е възможно, да е съставен от оперативните ръководители на администрациите на държавите членки в областта на убежището или от техни представители. Той следва да разполага с необходимите правомощия, по-конкретно за изготвянето на бюджета, контрола върху неговото изпълнение, приемането на съответните финансови правила, установяването на прозрачни работни процедури за вземането на решения от Агенцията и назначаването на изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор. Агенцията следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на общия подход относно децентрализираните агенции на Съюза, приет на 19 юли 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да се гарантира самостоятелността на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, тя следва да има собствен бюджет, по-голямата част от който се формира основно с вноски от Съюза. Финансирането на Агенцията следва да подлежи на одобрение от страна на бюджетния орган съгласно точка 31 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.12По отношение на вноската на Съюза и на безвъзмездните средства от общия бюджет на Европейския съюз следва да се прилага бюджетната процедура на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

заличава се

__________________

 

12ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

 

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (Агенцията) осигурява ефективното и еднакво прилагане в държавите членки на правото на Съюза в областта на убежището. Тя улеснява прилагането и подобрява функционирането на общата европейска система за убежище (ОЕСУ) и отговаря за създаването на условия за сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза.

1.  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (Агенцията) осигурява ефективното и еднакво прилагане в държавите членки на правото на Съюза в областта на убежището. Тя улеснява прилагането и подобрява функционирането на общата европейска система за убежище (ОЕСУ) в съответствие с международното право и международните стандарти и отговаря за създаването на условия за сближаване по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  събира и анализира информация относно положението в областта на убежището и относно прилагането на ОЕСУ;

б)  събира и анализира информация относно положението в областта на убежището в Съюза и в трети държави и относно прилагането на ОЕСУ;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подкрепя държавите членки в прилагането на ОЕСУ;

в)  подкрепя държавите членки в прилагането на ОЕСУ и в изпълнението на техните съюзни и международни задължения в областта на убежището;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(l)  извършва мониторинг и оценка на прилагането на ОЕСУ, както и на системите за убежище и прием на държавите членки;

л)  в съответствие с приложимото право на Съюза, извършва мониторинг и оценка на прилагането на ОЕСУ по отношение на системите за убежище и прием на държавите членки, които следва да бъдат подкрепяни по искане на всяка държава членка;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ма)  сътрудничи с трети държави за насърчаване и оказване на съдействие за изграждането на капацитет в техните собствени системи за убежище и прием в съответствие с международните стандарти, както и за изпълнение на регионални програми за закрила.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията оказва подкрепа на държавите членки по отношение на външното измерение на ОЕСУ. В тази връзка Агенцията, съгласувано с Комисията, координира обмена на информация и другите действия, предприети по въпроси, възникващи при прилагането на инструментите и механизмите, свързани с външното измерение на ОЕСУ.

2.  Агенцията оказва подкрепа на държавите членки в техните отношения с органи в трети държави по въпроси, обхванати от настоящия регламент, и по отношение на външното измерение на ОЕСУ. В тази връзка Агенцията, съгласувано с Комисията, координира обмена на информация и другите действия, предприети по въпроси, възникващи при прилагането на инструментите и механизмите, свързани с външното измерение на ОЕСУ. За целта и съгласувано с Комисията, Агенцията може да изпраща свои представители в делегациите на Съюза.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията работи в тясно сътрудничество с органите в областта на убежището на държавите членки, с националните служби за имиграция и убежище, с други национални служби и с Комисията. Агенцията изпълнява своите задължения, без да засяга задълженията на други компетентни органи на Съюза, и работи в тясно сътрудничество с тях и с Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН).

2.  Агенцията работи в тясно сътрудничество с органите в областта на убежището на държавите членки, с националните служби за имиграция и убежище, с други национални служби и с Комисията. Агенцията изпълнява своите задължения, без да засяга задълженията на други компетентни органи на Съюза, и работи в тясно сътрудничество с тях и с Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), като използва експертния опит на други органи, свързани с ООН, като например Международната организация по миграция (МОМ).

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията събира и анализира информация относно положението в областта на убежището в Съюза и в трети държави, доколкото това положение може да има отражение върху Съюза, включително актуална информация относно първопричините и миграционните и бежанските потоци, както и относно всяко внезапно пристигане на голям брой граждани на трети държави, което може да предизвика несъразмерно голям натиск върху системите за убежище и прием, за да се насърчи бързият и надежден обмен на информация между държавите членки и да се установят евентуалните рискове за системите за убежище на държавите членки.

1.  Агенцията събира и анализира информация относно положението в областта на убежището в Съюза и в трети държави, доколкото това положение може да има отражение върху Съюза или върху отделна държава членка, включително актуална информация относно първопричините и миграционните и бежанските потоци, както и относно всяко внезапно пристигане на голям брой граждани на трети държави, което може да предизвика несъразмерно голям натиск върху системите за убежище и прием, за да се насърчи бързият и надежден обмен на информация между държавите членки и да се установят евентуалните рискове за системите за убежище на държавите членки.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Извършваният от Агенцията анализ се основава на информация, предоставена по-специално от държавите членки, съответните институции и агенции на Съюза, Европейската служба за външна дейност, както и ВКНООН и други международни организации.

Извършваният от Агенцията анализ се основава на информация, предоставена по-специално от държавите членки, съответните институции и агенции на Съюза, Европейската служба за външна дейност, както и ВКБООН, МОМ и други експертни национални, международни и неправителствени организации в областта на убежището.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията осигурява бързия обмен на нужната информация между държавите членки и с Комисията. Тя също така предоставя навременно и точно резултатите от анализа си на управителния съвет.

3.  Агенцията осигурява бързия обмен на нужната информация между държавите членки и с Комисията. Тя също така предоставя навременно и точно резултатите от анализа си на управителния съвет и на Европейския парламент.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията създава бази данни, съдържащи фактологична информация и информация за законодателството и съдебната практика относно прилагането и тълкуването на инструментите на Съюза, националните инструменти и международните инструменти в областта на убежището, като използва по-специално вече съществуващите механизми. В тези бази данни не се съхраняват лични данни, освен ако Агенцията не се е сдобила с тези данни от документи, до които има предоставен публичен достъп.

2.  Агенцията създава бази данни, съдържащи фактологична информация и информация за законодателството и съдебната практика относно прилагането и тълкуването на инструментите на Съюза, националните инструменти и международните инструменти в областта на убежището, като използва по-специално вече съществуващите механизми и като си сътрудничи със съответните международни организации, неправителствени организации, научни изследователи и представители на академичните среди. В тези бази данни не се съхраняват лични данни, освен ако Агенцията не се е сдобила с тези данни от документи, до които има предоставен публичен достъп.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията въвежда и разработва курсове за обучение за членовете на собствения си персонал, членовете на всички национални администрации, съдилища и трибунали, както и за националните служби, компетентни в областта на убежището, в държавите членки.

1.  Агенцията въвежда и разработва курсове за обучение за членовете на собствения си персонал, членовете на всички национални администрации, съдилища и трибунали, националните служби, компетентни в областта на убежището, в държавите членки и със съгласието на техните административни органи, държавни служители от трети държави.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията разработва тези курсове за обучение в тясно сътрудничество с държавите членки и в сътрудничество със съответните органи за обучение в държавите членки, включително академични институции и други съответни организации.

2.  Агенцията разработва тези курсове за обучение в тясно сътрудничество с държавите членки и в сътрудничество със съответните органи за обучение в държавите членки, включително ВКБООН, академични институции, национални и международни сдружения на съдии и други съответни експертни неправителствени организации.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5– буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  международни стандарти и стандарти на Съюза в областта на основните права, и в частност разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и международното право и правото на Съюза в областта на убежището, в това число специфични правни въпроси и въпроси от съдебната практика;

а)  международното право в областта на правата на човека и стандартите на Съюза в областта на основните права, и в частност разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и международното право и правото на Съюза в областта на убежището, в това число специфични правни въпроси и въпроси от съдебната практика;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  техники за интервюиране, в това число обръщане на специално внимание на децата, уязвимите групи и жертвите на изтезания;

в)  техники за интервюиране, в това число обръщане на специално внимание както на придружаваните, така и на непридружаваните деца, уязвимите групи и жертвите на изтезания;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  условия на приемане, в това число обръщане на специално внимание на непридружените деца и децата, които са със своите семейства, уязвимите групи и жертвите на изтезания.

ж)  условия на приемане, в това число обръщане на специално внимание и закрила на непридружените деца и децата, които са със своите семейства, уязвимите групи и жертвите на изтезания и на трафик на хора.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 7– параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Агенцията предприема необходимите действия, за да гарантира, че експертите, които са част от екипите за подкрепа в областта на убежището и резерва за намеса в областта на убежището, са получили специализирано обучение, имащо отношение към техните задължения и функции, преди да вземат участие в оперативни дейности, организирани от Агенцията. Агенцията провежда редовни учения с тези експерти в съответствие с графика за специализирано обучение и учения, посочен в нейната годишна работна програма.

7.  Агенцията предоставя на експертите, които са част от екипите за подкрепа в областта на убежището и резерва за намеса в областта на убежището, специализирано обучение, имащо отношение към техните задължения и функции, преди да вземат участие в оперативни дейности, организирани от Агенцията. Агенцията провежда редовни учения с тези експерти в съответствие с графика за специализирано обучение и учения, посочен в нейната годишна работна програма.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 7– параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Агенцията може да организира дейности за обучение в сътрудничество с държавите членки и с трети държави на тяхна територия.

8.  Агенцията може да организира дейности за обучение във връзка с убежището и презаселването в сътрудничество с държавите членки и с трети държави на тяхна територия.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията е център за събиране на релевантна, надеждна, точна и актуална информация относно държавите на произход на лицата, кандидатстващи за международна закрила, включително информация, отнасяща се до децата, и целева информация относно лицата, принадлежащи към уязвими групи. Тя изготвя и редовно актуализира доклади и други документи, с които се осигурява информация относно държавите на произход на равнището на Съюза, включително по тематични въпроси, специфични за държавите на произход.

1.  Агенцията е независим център за събиране на релевантна, надеждна, точна и актуална информация относно държавите на произход на лицата, кандидатстващи за международна закрила, включително информация, отнасяща се до децата, пола и сексуалната ориентация, както и целева информация относно лицата, принадлежащи към уязвими групи. Тя изготвя и редовно актуализира доклади и други документи, с които се осигурява информация относно държавите на произход на равнището на Съюза, включително по тематични въпроси, специфични за държавите на произход, включително относно изтезанията и малтретирането в местата за задържане и относно принципите, посочени в член 21 от ДЕС.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  използва всички съответни източници на информация, включително своя анализ на информацията относно положението в областта на убежището и друга информация, получена от правителствени, неправителствени и международни организации, включително чрез мрежите, посочени в член 9, както и от институциите, агенциите, органите и службите на Съюза и Европейската служба за външна дейност;

а)  използва всички съответни източници на информация, включително своя анализ на информацията относно положението в областта на убежището и друга информация, получена от правителствени, неправителствени и международни организации, по-специално ВКБООН, включително чрез мрежите, посочени в член 9, от мисии за установяване на фактите в държавите на произход, както и от институциите, агенциите, органите и службите на Съюза и Европейската служба за външна дейност и делегациите на Съюза;

 

 

Изменение    41

Предложение за регламент

Член – 8 параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  управлява и доразвива портал за събиране на информация относно държавите на произход;

б)  управлява и доразвива напълно прозрачен, публично достъпен портал за събиране и разпространение на информация относно държавите на произход, включително относно използването на източници, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза относно убежището, разработва общ формат и обща методология, включително спецификации, за изготвянето на доклади и други документи с информация относно държавите на произход на равнището на Съюза.

в)  съответствие с изискванията на международното право и законодателството на Съюза относно убежището, разработва общ формат и обща методология, включително спецификации и критерии за оценка, за изготвянето на доклади и други документи с информация относно държавите на произход на равнището на Съюза.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 9– параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да изпращат запитвания до Агенцията, свързани със специфични фактологични въпроси, които могат да възникнат в хода на разглеждането на молбите за международна закрила, без да се засягат правилата за поверителност, установени в националното законодателство.

б)  да изпращат запитвания до Агенцията, свързани със специфични фактологични въпроси, които могат да възникнат в хода на разглеждането на молбите за международна закрила, и да оказват помощ при изготвянето на отговори на такива запитвания, без да се засягат правилата за поверителност, установени в националното законодателство.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се засили сближаването при прилагането на критериите за оценяване, установени в Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета22, Агенцията координира усилията между държавите членки за взаимодействие и разработване на общ анализ, осигуряващ насоки относно положението в конкретни държави на произход.

1.  С цел да се засили сближаването при прилагането на критериите за оценяване, установени в Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета22, Агенцията координира усилията между държавите членки за взаимодействие и разработване на общ анализ, осигуряващ насоки относно положението в конкретни държави на произход. При изготвянето на такъв общ анализ Агенцията отчита последната информация от ВКБООН по въпроса, специфичното за съответната държава/ситуация становище на ВКБООН и последните Насоки на ВКБООН относно допустимостта във връзка с оценката на потребностите от международна закрила на търсещите убежище от конкретни държави на произход.

__________________

__________________

22Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (преработен текст) (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).

22Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (преработен текст) (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълнителният директор, след консултации с Комисията, предава общия анализ на управителния съвет за одобрение. От държавите членки се изисква да вземат общия анализ предвид при разглеждането на молбите за международна закрила, без да се засягат техните правомощия за вземането на решение по отделните молби.

2.  Изпълнителният директор, след консултации с консултативния форум, предава общия анализ на управителния съвет за одобрение. От държавите членки се изисква да вземат общия анализ предвид при разглеждането на молбите за международна закрила, без да се засягат техните правомощия за вземането на решение по отделните молби.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията подпомага Комисията при редовния преглед на ситуацията в третите държави, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXX/XXX, в това число тези, които са били временно отстранени от Комисията, и тези, които са били заличени от списъка.

1.  Агенцията подпомага Комисията при редовния преглед на ситуацията в третите държави, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXX/XXX, включително държавите, с които Съюзът е сключил или е в процес на сключване на „пакт“ съгласно рамката за партньорство, както и държавите, които са били временно отстранени от Комисията, и тези, които са били заличени от списъка. Изменение

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По искане на Комисията Агенцията ѝ предоставя информация относно конкретни трети държави, които биха могли да бъдат разгледани за включване в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX.

2.  Комисията изисква от Агенцията да ѝ предоставя информация относно конкретни трети държави, които биха могли да бъдат разгледани за включване в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход или за временно или постоянно заличаване от този списък в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX. Европейският парламент бива информиран за това.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Информацията, предоставена от Агенцията съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член, се изготвя в съответствие с общите принципи, предвидени в член 8 от настоящия регламент, като се отчита информацията, получена от ВКБООН, органите за мониторинг на договорите за правата на човека и специалните процедури към ООН, механизмите за мониторинг на Съвета на Европа в областта на правата на човека, Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), съответните неправителствени организации и други релевантни независими и надеждни източници.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да поиска от Агенцията да извърши преглед на ситуацията във всяка такава трета страна с цел да оцени дали са спазени съответните условия и критерии, установени в тази директива.

Комисията или Европейският парламент може да поиска от Агенцията да извърши преглед на ситуацията във всяка такава трета страна с цел да оцени дали са спазени съответните условия и критерии, установени в тази директива.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По своя инициатива или по искане на Комисията и в консултации с нея Агенцията изготвя оперативни стандарти относно прилагането на инструментите на законодателството на Съюза относно убежището и показатели за мониторинг на спазването на тези оперативни стандарти, както и насоки и най-добри практики, свързани с прилагането на инструментите на законодателството на Съюза относно убежището. След консултация с Комисията и приемане от управителния съвет Агенцията уведомява държавите членки за тези стандарти, показатели, насоки или най-добри практики.

2.  По своя инициатива или по искане на Комисията и в консултации с нея, с ВКБООН и с други имащи отношение международни и неправителствени организации Агенцията изготвя технически оперативни стандарти относно прилагането на инструментите на законодателството на Съюза относно убежището и показатели за мониторинг на спазването на тези оперативни стандарти, както и насоки и най-добри практики, свързани с прилагането на инструментите на законодателството на Съюза относно убежището. След консултация с Комисията и приемане от управителния съвет Агенцията уведомява държавите членки за тези стандарти, показатели, насоки или най-добри практики.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По искане на държавите членки Агенцията им оказва помощ при прилагането на оперативните стандарти, насоките и най-добрите практики по отношение на техните системи за убежище и прием чрез предоставяне на необходимия експертен опит или оперативна и техническа помощ.

3.  По искане на държавите членки Агенцията им оказва помощ при прилагането на техническите оперативни стандарти, насоките и най-добрите практики по отношение на техните системи за убежище и прием чрез предоставяне на необходимия експертен опит или оперативна и техническа помощ.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията, в тясно сътрудничество с Комисията, установява механизъм:

1.  В съответствие с правото на Съюза Агенцията, в тясно сътрудничество с Комисията и в консултация с консултативния форум, установява механизъм:

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за мониторинг на прилагането на ОЕСУ в държавите членки и оценяването на всички нейни аспекти, по-специално системата от Дъблин, условията на приемане, процедурите за предоставяне на убежище, прилагането на критерии за определяне на нуждите от закрила и естеството и качеството на закрилата, предоставяна от държавите членки на лицата, нуждаещи се от международна закрила, включително по отношение на зачи