BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

21.12.2016 - (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Péter Niedermüller


Procedure : 2016/0131(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0392/2016

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0271),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 78, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0174/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8-0392/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det fælles europæiske asylsystem er baseret på fælles minimumsstandarder for asylprocedurer, -anerkendelse og -beskyttelse på EU-plan, modtagelsesforhold og et system til fastlæggelse af medlemsstaternes ansvar for asylansøgere. Selv om der er gjort fremskridt med det fælles europæiske asylsystem, er der stadig store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til tildeling af international beskyttelse og den form, som denne beskyttelse antager. Disse forskelle bør udjævnes ved at sikre øget konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse og ved at garantere omfattende og ensartet anvendelse af EU-retten i hele EU.

(2)  Det fælles europæiske asylsystem er baseret på fælles minimumsstandarder for asylprocedurer, -anerkendelse og -beskyttelse på EU-plan, modtagelsesforhold og et system til fastlæggelse af medlemsstaternes ansvar for asylansøgere. Selv om der er gjort fremskridt med det fælles europæiske asylsystem, er der stadig store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til tildeling af international beskyttelse og den form, som denne beskyttelse antager. Disse forskelle bør udjævnes ved at sikre øget konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse og på den måde arbejde mod en ensartet anvendelse af EU-retten i hele EU baseret på høje standarder.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I sin meddelelse af 6. april 2016 fastlagde Kommissionen sine muligheder for at forbedre det fælles europæiske asylsystem. Dette kan sikres ved at etablere en bæredygtig og retfærdig ordning for udpegelse af de medlemsstater, der har ansvaret for bestemte asylansøgere, styrke Eurodac-systemet, opnå øget konvergens i asylsystemet og forhindre sekundære strømme samt give Det Europæiske Asylstøttekontor et styrket mandat. Meddelelsen harmonerer med Det Europæiske Råds opfordring fra den 18. februar 2016 om at gøre fremskridt i retning af at reformere EU's nuværende rammer for at sikre en human og effektiv asylpolitik. I meddelelsen udpeges desuden vejen fremad i tråd med den helhedsorienterede tilgang til migration, som Europa-Parlamentet har fastlagt i sin initiativbetænkning af 12. april 2016.

(3)  I sin meddelelse af 6. april 2016 fastlagde Kommissionen sine muligheder for at forbedre det fælles europæiske asylsystem. Dette kan sikres ved at etablere en bæredygtig og retfærdig ordning for udpegelse af de medlemsstater, der har ansvaret for bestemte asylansøgere, styrke Eurodac-systemet, opnå øget konvergens i asylsystemet og forhindre sekundære strømme samt give Det Europæiske Asylstøttekontor et styrket mandat. Meddelelsen harmonerer med Det Europæiske Råds opfordring fra den 18. februar 2016 om at gøre fremskridt i retning af at reformere EU's nuværende rammer for at sikre en human, retfærdig og effektiv asylpolitik. I meddelelsen udpeges desuden vejen fremad i tråd med den helhedsorienterede tilgang til migration, som Europa-Parlamentet har fastlagt i sin initiativbetænkning af 12. april 2016.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det Europæiske Asylstøttekontor blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/20107 og påbegyndte sit arbejde den 1. februar 2011. Kontoret har fremmet det praktiske samarbejde blandt medlemsstaterne om asylrelaterede spørgsmål og hjulpet medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser i forbindelse med det fælles europæiske asylsystem. Det yder desuden støtte til de medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystemer er under et særligt pres. Der er imidlertid behov for at styrke kontorets rolle og funktion yderligere for ikke blot at støtte medlemsstaterne i deres praktiske samarbejde, men også forstærke og supplere medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer.

(4)  Det Europæiske Asylstøttekontor blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/20107 og påbegyndte sit arbejde den 1. februar 2011. Kontoret har fremmet det praktiske samarbejde blandt medlemsstaterne om asylrelaterede spørgsmål og hjulpet medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser i forbindelse med det fælles europæiske asylsystem. Det yder desuden støtte til de medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystemer er under et særligt pres. Der er imidlertid behov for at styrke kontorets rolle og funktion yderligere for ikke blot at støtte medlemsstaterne i deres praktiske samarbejde, men også forstærke og supplere medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer på grundlag af høje standarder og i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret).

__________________

__________________

7Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I betragtning af de strukturelle svagheder ved det fælles europæiske asylsystem, som er blevet fremhævet af det store og ukontrollerede antal migranter og asylansøgere, der er ankommet til EU, og behovet for effektiv, omfattende og ensartet anvendelse af EU's asyllovgivning i medlemsstaterne er det nødvendigt at forbedre gennemførelsen af et velfungerende fælles europæisk asylsystem, ved at bygge videre på Det Europæiske Asylstøttekontors arbejde og videreudvikle kontoret, så det bliver til et flyvefærdigt agentur, som skal have ansvaret for at fremme et velfungerende fælles europæisk asylsystem, muliggøre en bæredygtig og rimelig fordeling af ansøgninger om international beskyttelse for at sikre konvergens i vurderingen af disse ansøgninger i hele EU og overvåge den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten.

(5)  I betragtning af de strukturelle svagheder ved det fælles europæiske asylsystem, som er blevet fremhævet af det store antal migranter og asylansøgere, der er ankommet til EU, og behovet for effektiv, omfattende og ensartet anvendelse af EU's asyllovgivning i medlemsstaterne er det nødvendigt at forbedre gennemførelsen af et velfungerende fælles europæisk asylsystem, ved at bygge videre på Det Europæiske Asylstøttekontors arbejde og videreudvikle kontoret, så det bliver til et flyvefærdigt Asylagentur, som skal have ansvaret for at fremme et velfungerende fælles europæisk asylsystem, muliggøre en bæredygtig og rimelig fordeling af ansøgninger om international beskyttelse for at sikre konvergens i vurderingen af disse ansøgninger i hele EU og overvåge den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det Europæiske Asylstøttekontors opgaver bør udvides, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet"). Agenturet bør være et ekspertisecenter, og dets vigtigste rolle bør være at styrke praktisk samarbejde og udveksling af oplysninger om asyl blandt medlemsstaterne, at fremme EU-retten og de operationelle standarder for at sikre ensartethed med hensyn til asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurdering af behov for beskyttelse i hele EU, at føre tilsyn med den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten og standarderne med hensyn til asyl, at understøtte Dublinsystemet og at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med forvaltning af asyl- og modtagelsessystemerne, navnlig til de medlemsstater, der oplever et uforholdsmæssigt stort pres.

(6)  Det Europæiske Asylstøttekontors opgaver bør udvides, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet"). Det bør imidlertid forblive den samme juridiske person med fuld kontinuitet i alle dets aktiviteter og procedurer. Asylagenturet bør være et ekspertisecenter, og dets vigtigste rolle bør være at styrke praktisk samarbejde og udveksling af oplysninger om asyl blandt medlemsstaterne, at fremme international asylret og EU’s asyllovgivning og de operationelle standarder for derved at arbejde hen imod at sikre ensartethed baseret på høje standarder med hensyn til asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurdering af behov for beskyttelse i hele EU, at føre tilsyn med den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten og standarderne med hensyn til asyl, at understøtte genbosætning og Dublinsystemet og at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med forvaltning af asyl- og modtagelsessystemerne, navnlig til de medlemsstater, der oplever et uforholdsmæssigt stort pres.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For at sikre Den Europæiske Unions Asylagenturs uafhængighed og en effektiv varetagelse af dets opgaver bør det tildeles tilstrækkeligt med finansielle ressourcer og personale, herunder specifikt eget personale til at organisere eksperthold med ansvar for procedurerne for evaluering og kontrol af asyl- og modtagelsessystemerne.

Begrundelse

Det er hensigten, at agenturet skal have et personale på i alt 500 personer i 2020. Da stillingsfortegnelsen imidlertid ikke kan medtages i forordningen, er det nødvendigt at sikre, at agenturet får sit eget personale, og at dette bliver tilstrækkelig stort til, at agenturet kan varetage sine opgaver effektivt, og til at sikre dets upartiskhed.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør indsamle og analysere oplysninger om asylsituationen i EU og i tredjelande, for så vidt denne kan have indvirkning på EU. Dette skal gøre det muligt for agenturet at hjælpe medlemsstaterne med bedre at forstå de faktorer, der er afgørende for asylrelateret migration til og inden for EU, og styrke medlemsstaterne med hensyn til tidlig varsling og beredskab.

(8)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør indsamle og analysere oplysninger om asylsituationen i EU og i tredjelande, for så vidt denne kan have indvirkning på EU. Dette skal gøre det muligt for agenturet at hjælpe medlemsstaterne med bedre at forstå de faktorer, der er afgørende for migrations- og flygtningestrømme til og inden for EU, og styrke medlemsstaterne med hensyn til tidlig varsling og beredskab.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Under hensyntagen til reformen af Dublinsystemet bør Den Europæiske Unions Asylagentur yde den nødvendige støtte til medlemsstaterne, navnlig ved at forvalte korrektionsmekanismen.

(9)  Under hensyntagen til reformen af Dublinsystemet bør Den Europæiske Unions Asylagentur yde den nødvendige støtte til medlemsstaterne, navnlig ved at forvalte korrektionsmekanismen og andre agenturopgaver inden for rammerne af forordning (EU) xxx/xxx (Dublinforordningen).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  EU's Asylagentur bør, for så vidt angår genbosætning, navnlig i forventning om en fremtidig EU-forordning om en genbosætningsramme, være i stand til at yde den fornødne støtte til medlemsstaterne. Med henblik herpå bør agenturet udvikle og tilbyde ekspertise i genbosætning for at støtte foranstaltninger om genbosætning, der træffes af medlemsstaterne eller af Unionen, herunder udveksling af oplysninger, i tæt samarbejde med De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og relevante ikkestatslige organisationer og i fuld overensstemmelse med de af UNHCR fastsatte standarder og politiske retningslinjer.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør hjælpe medlemsstaterne med at uddanne eksperter fra alle nationale forvaltninger, retsinstanser og nationale tjenester med ansvar for asylspørgsmål og bl.a. udarbejde et fælles grundlæggende uddannelsesprogram. Derudover bør Asylagenturet sikre, at alle eksperter, der indgår i asylstøttehold eller asylindsatspuljen, modtager specialuddannelse, før de deltager i operative aktiviteter, som agenturet tilrettelægger.

(10)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør tilrettelægge uddannelsesaktiviteter eller hjælpe medlemsstaterne med at uddanne eksperter fra alle nationale forvaltninger, retsinstanser og nationale tjenester med ansvar for asylspørgsmål og bl.a. udarbejde et fælles grundlæggende uddannelsesprogram. Derudover bør Asylagenturet sikre, at alle eksperter, der indgår i asylstøttehold eller asylindsatspuljen, modtager specialuddannelse, før de deltager i operative aktiviteter, som agenturet tilrettelægger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør sikre en mere velstruktureret og effektiv tilvejebringelse af oplysninger om oprindelseslande på EU-plan. Det er nødvendigt, at agenturet ved indsamling af oplysninger om oprindelseslande og udarbejdelse af rapporter om disse gør brug af EU-netværk til udveksling af oplysninger om oprindelseslande, så dobbeltarbejde undgås, og der skabes synergier med nationale rapporter. For at sikre konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse og arten og kvaliteten af den tildelte beskyttelse bør agenturet endvidere i samarbejde med medlemsstaterne udarbejde en fælles analyse, der indeholder vejledning om situationen i bestemte oprindelseslande.

(11)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør sikre en mere velstruktureret og effektiv tilvejebringelse af oplysninger om oprindelseslande på EU-plan. Det er nødvendigt, at agenturet ved indsamling af oplysninger om oprindelseslande og udarbejdelse af rapporter om disse gør brug af netværk til udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne om oprindelseslande, så dobbeltarbejde undgås, og der skabes synergier med nationale rapporter. Sådanne oplysninger bør bl.a. henvise til den politiske, kulturelle og religiøse situation i landet samt til forholdene under frihedsberøvelse, navnlig tortur og mishandling under frihedsberøvelsen. For at sikre konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse og arten og kvaliteten af den tildelte beskyttelse bør agenturet endvidere i samarbejde med medlemsstaterne udarbejde en fælles analyse, der indeholder vejledning om situationen i bestemte oprindelseslande. Denne form for fælles analyse bør udvikles i samråd med Kommissionen, FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR) og det rådgivende forum og tage hensyn til de seneste retningslinjer fra UNHCR for vurdering af, hvilke behov for international beskyttelse asylansøgere fra specifikke oprindelseslande har. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den fælles analyse og UNHCR’s vurderingsretningslinjer, bør medlemsstaterne tage nøje hensyn til sidstnævnte, når de behandler individuelle ansøgninger om international beskyttelse i overensstemmelse med UNHCR’s tilsynsansvar i henhold til artikel 8 i vedtægterne for De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge sammenholdt med artikel 35 i Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 (1951-konventionen) og artikel II i protokollen vedrørende flygtninges retsstilling fra 1967 (1967-protokollen).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, som oprettes i kraft af forordning (EU) nr. XXX/XXX9. I betragtning af agenturets ekspertise bør det bistå Kommissionen ved gennemgangen af listen. Asylagenturet bør desuden efter anmodning fra Kommissionen forsyne denne med oplysninger om bestemte tredjelande, som måtte stå på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, og om tredjelande, der udpeges som sikre oprindelseslande eller sikre tredjelande, eller for hvilke medlemsstaterne anvender principperne om sikkert tredjeland, første asylland eller europæisk sikkert tredjeland gælder.

(12)  Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, som oprettes i kraft af forordning (EU) nr. XXX/XXX 9. I betragtning af Asylagenturets ekspertise bør det bistå Kommissionen ved gennemgangen af listen. Asylagenturet bør desuden forsyne Kommissionen med oplysninger om bestemte tredjelande, som kan medtages, suspenderes fra eller slettes fra EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, og om tredjelande, der udpeges som sikre oprindelseslande eller sikre tredjelande, eller for hvilke medlemsstaterne anvender principperne om sikkert tredjeland, første asylland eller europæisk sikkert tredjeland gælder

__________________

__________________

9 EUT L […]

9 EUT L […]

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre ensartede asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurderinger af beskyttelsesbehov i hele EU, bør Asylagenturet tilrettelægge og koordinere aktiviteter, der fremmer EU-retten. I den henseende bør agenturet hjælpe medlemsstaterne ved at udarbejde operationelle standarder og indikatorer for overvågning af overholdelsen af disse standarder. Asylagenturet bør desuden udarbejde retningslinjer om asylrelaterede spørgsmål og skabe mulighed for udveksling af bedste praksis blandt medlemsstaterne.

(13)  Med henblik på at arbejde hen imod høje standarder for ensartede asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurderinger af beskyttelsesbehov i hele EU, bør Asylagenturet tilrettelægge og koordinere aktiviteter, der fremmer EU-retten. I den henseende bør agenturet hjælpe medlemsstaterne ved at udarbejde operationelle standarder og indikatorer for overvågning af overholdelsen af disse standarder. Asylagenturet bør desuden udarbejde retningslinjer om asylrelaterede spørgsmål og skabe mulighed for udveksling af bedste praksis blandt medlemsstaterne i samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende rettigheder og UNHCR og efter høring af dets rådgivende forum.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør i tæt samarbejde med Kommissionen, og uden at det berører Kommissionens ansvar som traktaternes vogter, etablere en mekanisme til overvågning og vurdering af gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, retningslinjer og bedste praksis på området for asyl og til kontrol af, at medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer fungerer tilfredsstillende. Overvågningen og vurderingen bør være grundig og navnlig baseres på oplysninger fra medlemsstaterne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som agenturet selv har udarbejdet, besøg i berørte områder og stikprøveudtagning af sager. Asylagenturet bør indberette sine resultater til bestyrelsen, som derefter skal godkende rapporten. Den administrerende direktør bør efter samråd med Kommissionen udarbejde udkast til henstillinger til den berørte medlemsstat, hvori vedkommende skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe alvorlige mangler, og bestyrelsen skal godkende disse henstillinger.

(14)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør i tæt samarbejde med Kommissionen, og uden at det berører Kommissionens ansvar som traktaternes vogter, etablere en mekanisme til overvågning og vurdering af gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, retningslinjer og bedste praksis på området for asyl og til kontrol af, at medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer fungerer tilfredsstillende. Overvågningen og vurderingen bør være grundig og navnlig baseres på oplysninger fra medlemsstaterne, internationale og ikkestatslige organisationer på nationalt plan eller EU-plan og relevante FN-organer til overvågning af menneskerettighederne og Europarådets mekanismer for overvågning af menneskerettighederne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som agenturet selv har udarbejdet, besøg i berørte områder og stikprøveudtagning af sager. Asylagenturet bør indberette sine resultater til bestyrelsen, som derefter skal godkende rapporten. Den administrerende direktør bør efter samråd med Kommissionen udarbejde udkast til henstillinger til den berørte medlemsstat, hvori vedkommende skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe alvorlige mangler, og bestyrelsen skal godkende disse henstillinger.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør følges op på henstillingerne på basis af en handlingsplan, som den berørte medlemsstat udarbejder. Hvis medlemsstaten ikke træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterleve henstillingerne inden for et nærmere fastsat tidsrum, og manglerne ved asyl- og modtagelsessystemerne er så alvorlige, at de er til fare for et velfungerende fælles europæisk asylsystem, bør Kommissionen på baggrund af sin egen vurdering af gennemførelsen af handlingsplanen og manglernes betydning vedtage henstillinger rettet til medlemsstaten, hvori den skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe de alvorlige mangler. Kommissionen kan have behov for at aflægge besøg i den berørte medlemsstat for at kontrollere handlingsplanens gennemførelse. Om nødvendigt bør Kommissionen desuden udpege de foranstaltninger, som Asylagenturet skal træffe for at hjælpe medlemsstaten. Hvis medlemsstaten stadig ikke har opfyldt sine forpligtelser inden for en bestemt periode, kan Kommissionen træffe yderligere foranstaltninger, hvor den pålægger agenturet at gribe ind og hjælpe medlemsstaten.

(15)  Der bør følges op på henstillingerne på basis af en handlingsplan, som den berørte medlemsstat udarbejder. Hvis medlemsstaten ikke træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterleve henstillingerne inden for et nærmere fastsat tidsrum, og manglerne ved asyl- og modtagelsessystemerne er så alvorlige, at de er til fare for et velfungerende fælles europæisk asylsystem, bør Kommissionen på baggrund af sin egen vurdering af gennemførelsen af handlingsplanen og manglernes betydning vedtage henstillinger rettet til medlemsstaten, hvori den skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe de alvorlige mangler med henblik på bl.a. at sikre overholdelse af de rettigheder, der er nedfældet i chartret. Kommissionen kan have behov for at aflægge besøg i den berørte medlemsstat for at kontrollere handlingsplanens gennemførelse. Om nødvendigt bør Kommissionen desuden udpege de foranstaltninger, som Asylagenturet skal træffe for at hjælpe medlemsstaten. Hvis medlemsstaten stadig ikke har opfyldt sine forpligtelser inden for en bestemt periode, kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt træffe yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Asylagenturet bør kunne udsende forbindelsesofficerer til medlemsstaterne med den opgave at bistå ved gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem, navnlig i forbindelse med familiesammenføringer, uledsagede mindreårige og sårbare personer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 15 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b)  For at sikre at solidaritet fortsat er hjørnestenen i det fælles europæiske asylsystem, bør det være muligt for Kommissionen som sidste udvej at iværksætte den procedure, der er fastsat i artikel 29 i forordning (EU) nr. 2016/399, hvis en medlemsstat systematisk undlader at overholde de foranstaltninger, der er fastsat i gennemførelsesretsakten inden den frist, der er fastsat heri, og derved bringer det fælles europæiske asylsystems funktionsmåde i alvorlig fare. En sådan systematisk manglende overholdelse fra en medlemsstats side vil også kunne resultere i, at betalingerne afbrydes eller suspenderes, eller at der anvendes en finansiel korrektion på den finansielle støtte, som EU yder i overensstemmelse med eksisterende og fremtidige lovgivningsmæssige EU-retsakter.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at fremme og forbedre et velfungerende fælles europæisk asylsystem og hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser inden for rammerne af det bør Den Europæiske Unions Asylagentur yde medlemsstaterne operationel og teknisk bistand, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres. Asylagenturet bør yde den nødvendige operationelle og tekniske bistand ved på basis af en operationel plan at indsætte asylstøttehold bestående af eksperter fra agenturets egne rækker, eksperter fra medlemsstaterne eller eksperter, som disse har udstationeret hos agenturet. Disse hold bør bistå medlemsstaterne med operationelle og tekniske foranstaltninger, bl.a. ved at stille ekspertise til rådighed vedrørende identifikation og registrering af tredjelandsstatsborgere, tolketjenester, oplysninger om oprindelseslande og viden om behandling af asylsager og ved at hjælpe de kompetente nationale myndigheder med at behandle ansøgninger om international beskyttelse og assistere i forbindelse med flytning. Ordningen med asylstøttehold bør være omfattet af denne forordning for at sikre en effektiv indsættelse af holdene.

(16)  For at fremme og forbedre et velfungerende fælles europæisk asylsystem og hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser inden for rammerne af det bør Den Europæiske Unions Asylagentur yde medlemsstaterne operationel og teknisk bistand, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres. Asylagenturet bør yde den nødvendige operationelle og tekniske bistand ved på basis af en operationel plan at indsætte asylstøttehold bestående af eksperter fra agenturets egne rækker, eksperter fra medlemsstaterne eller eksperter, som disse har udstationeret hos agenturet. Disse hold bør bistå medlemsstaterne med operationelle og tekniske foranstaltninger, bl.a. ved at stille ekspertise til rådighed vedrørende identifikation og registrering af tredjelandsstatsborgere, tolketjenester, oplysninger om oprindelseslande og viden om behandling af asylsager og ved at hjælpe de kompetente nationale myndigheder med at behandle ansøgninger om international beskyttelse, herunder om asylansøgninger kan antages til behandling, og assistere i forbindelse med flytning. Enhver afgørelse af ansøgninger om international beskyttelse bør imidlertid fortsat høre under de nationale myndigheders enekompetence. Ordningen med asylstøttehold bør være omfattet af denne forordning for at sikre en effektiv indsættelse af holdene.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16 a)  Eksperter, der indgår i asylstøttehold, skal med vellykket resultat have afsluttet den tematiske og specialiserede uddannelse, der er relevant for deres opgaver og funktioner, før de deltager i operationelle aktiviteter. Eksperter fra Asylagenturets eget personale bør kun inddrages i behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse, hvis de kan godtgøre mindst et års relevant erfaring som sagsbehandler i en medlemsstats asylforvaltning eller som ansvarlig for beskyttelsesanliggender hos UNHCR. Alle aktiviteter, der gennemføres af medlemmer af asylstøtteholdene, bør være i fuld overensstemmelse med chartret, navnlig artikel 18 om asylret.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16 b)  I hotspotområderne bør de forskellige agenturer og medlemsstaterne operere inden for deres respektive mandater og beføjelser. Kommissionen bør i samarbejde med de andre relevante agenturer sikre, at aktiviteterne i hotspotområderne finder sted under overholdelse af relevant gældende EU-ret, herunder Det Fælles Europæiske Asylsystem og de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I tilfælde hvor en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres, som stiller særlig store og påtrængende krav til deres asyl- og modtagelsessystemer, bør Den Europæiske Unions Asylagentur efter anmodning eller på eget initiativ hjælpe medlemsstaten ved at træffe omfattende foranstaltninger, herunder indsættelse af eksperter fra asylindsatspuljen. For at sikre at disse eksperter står klar til øjeblikkelig indsættelse, bør asylindsatspuljen udgøre en reserve på mindst 500 eksperter fra medlemsstaterne. Asylagenturet bør selv kunne gribe ind og hjælpe en medlemsstat, hvis den berørte medlemsstat trods det uforholdsmæssigt store pres ikke anmoder om bistand fra agenturet, eller medlemsstaten ikke træffer tilstrækkelige foranstaltninger for at afhjælpe presset med den konsekvens, at asyl- og modtagelsessystemerne bliver så ineffektive, at det er til fare for et velfungerende fælles europæisk asylsystem. Ekstraordinært mange ansøgninger om international beskyttelse, som en medlemsstat har ansvaret for, kan indikere et uforholdsmæssigt stort pres.

(17)  I tilfælde hvor en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for usædvanligt store og påtrængende krav, bør Den Europæiske Unions Asylagentur efter anmodning eller på eget initiativ hjælpe medlemsstaten ved at træffe omfattende foranstaltninger, herunder indsættelse af eksperter fra asylindsatspuljen. For at sikre at disse eksperter står klar til øjeblikkelig indsættelse, bør asylindsatspuljen udgøre en reserve på mindst 500 eksperter fra medlemsstaterne. Asylagenturet bør selv kunne gribe ind og hjælpe en medlemsstat, hvis den berørte medlemsstat trods den meget høje tilstrømning af asylansøgere ikke anmoder om bistand fra agenturet, eller medlemsstaten ikke træffer tilstrækkelige foranstaltninger for at afhjælpe presset med den konsekvens, at asyl- og modtagelsessystemerne bliver så ineffektive, at det er til fare for et velfungerende fælles europæisk asylsystem. Et meget stort antal ansøgninger om international beskyttelse, som en medlemsstat har ansvaret for, kan indikere et uforholdsmæssigt stort pres.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Hvis nogle medlemsstaters asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, navnlig som følge af disse landes geografiske placering eller befolkningsmæssige situation, bør Den Europæiske Unions Asylagentur støtte udviklingen af solidaritet inden for Unionen og hjælpe med at omfordele de personer, der nyder international beskyttelse, mellem medlemsstater, samtidig med at det sikres, at asyl- og modtagelsessystemerne ikke misbruges.

(19)  Hvis nogle medlemsstaters asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, navnlig som følge af disse landes geografiske placering eller befolkningsmæssige situation, bør Den Europæiske Unions Asylagentur støtte udviklingen af solidaritet inden for Unionen og udføre sine opgaver og forpligtelser med hensyn til omfordeling eller overførsel af ansøgere og personer, der nyder international beskyttelse, inden for Unionen, samtidig med at det sikres, at asyl- og modtagelsessystemerne udvikles og anvendes på korrekt vis, herunder inden for rammerne af forordning (EU) xxx/xxx (Dublinforordningen).

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  I særlige områder langs de ydre grænser, hvor medlemsstaterne står over for et uforholdsmæssigt stort migrationspres, der er karakteriseret ved store blandede migrationsstrømme, og som benævnes hotspotområder, bør medlemsstaterne kunne regne med øget operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold bestående af hold af eksperter fra medlemsstaterne, som er udsendt af Den Europæiske Unions Asylagentur, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser og Europol eller andre relevante EU-agenturer, og eksperter fra Asylagenturet og Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser. Asylagenturet bør sikre, at dets aktiviteter i migrationsstyringsstøtteholdene koordineres med Kommissionens og de andre relevante EU-agenturers aktiviteter. Asylagenturet bør sikre, at dets aktiviteter i migrationsstyringsstøtteholdene koordineres med Kommissionens og de andre relevante EU-agenturers aktiviteter.

(20)  Medlemsstaterne bør kunne regne med øget operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold bestående af hold af eksperter fra medlemsstaterne, som er udsendt af Den Europæiske Unions Asylagentur, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser og Europol eller andre relevante EU-agenturer, og eksperter fra Asylagenturet og Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser. Asylagenturet bør sikre, at dets aktiviteter i migrationsstyringsstøtteholdene koordineres med Kommissionens og de andre relevante EU-agenturers aktiviteter. Asylagenturet bør sikre, at dets aktiviteter i migrationsstyringsstøtteholdene koordineres med Kommissionens og de andre relevante EU-agenturers aktiviteter. Alle aktiviteter, der gennemføres af medlemmer af migrationsstyringsstøtteholdene, bør være i fuld overensstemmelse med chartret, navnlig artikel 18 om asylret.

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20 a)  Asylagenturet bør aflægge rapport om sine aktiviteter for Europa-Parlamentet og Rådet i videst muligt omfang.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  I anliggender, der er omfattet af denne forordning, bør Den Europæiske Unions Asylagentur indgå samarbejdsaftaler med internationale organisationer, navnlig FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), for at få gavn af deres ekspertise og støtte. Med henblik herpå bør UNHCR's og de øvrige relevante internationale organisationers roller anerkendes fuldt ud, og disse organisationer bør inddrages i agenturets arbejde. Sådanne samarbejdsaftaler bør forhåndsgodkendes af Kommissionen.

(23)  I anliggender, der er omfattet af denne forordning, bør Den Europæiske Unions Asylagentur indgå samarbejdsaftaler med internationale og ikkestatslige organisationer, navnlig UNHCR, for at få gavn af deres ekspertise og støtte. Med henblik herpå bør UNHCR's og de øvrige relevante internationale og ikkestatslige organisationers roller anerkendes fuldt ud, og disse organisationer bør inddrages i agenturets arbejde. Sådanne samarbejdsaftaler bør forhåndsgodkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør fremme praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne i anliggender, der er omfattet af denne forordning. Asylagenturet bør desuden samarbejde med myndigheder i tredjelande inden for rammerne af samarbejdsaftaler, som bør forhåndsgodkendes af Kommissionen. Asylagenturet bør handle i overensstemmelse med EU's udenrigspolitik og under ingen omstændigheder formulere sin egen. Agenturet og medlemsstaterne bør i forbindelse med samarbejdet med tredjelande overholde normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-lovgivningen, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område.

(24)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør fremme praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne i anliggender, der er omfattet af denne forordning. Asylagenturet bør desuden samarbejde med myndigheder i tredjelande om spørgsmål vedrørende asyl og genbosætning inden for rammerne af samarbejdsaftaler, som bør forhåndsgodkendes af Kommissionen. Asylagenturet bør handle i overensstemmelse med EU's udenrigspolitik og under ingen omstændigheder formulere sin egen. Agenturet og medlemsstaterne bør i forbindelse med samarbejdet med tredjelande overholde normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-lovgivningen, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør opretholde en tæt dialog med civilsamfundet med henblik på udveksling af oplysninger og indsamling af viden på asylområdet. Agenturet bør etablere et rådgivende forum, som skal udgøre et middel til udveksling af oplysninger og viden. Det rådgivende forum bør bistå den administrerende direktør og bestyrelsen i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

(25)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør opretholde en tæt dialog med civilsamfundet med henblik på udveksling af oplysninger og indsamling af viden på asylområdet. Agenturet bør etablere et rådgivende forum, som skal udgøre et middel til samråd og udveksling af oplysninger og viden. Det rådgivende forum bør rådgive den administrerende direktør og bestyrelsen i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Alle aktiviteter hos Den Europæiske Unions Asylagentur skal gennemføres under fuld overholdelse af disse grundlæggende rettigheder og principper, herunder retten til asyl, beskyttelse mod refoulement, retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger og adgang til effektive retsmidler. Der skal altid tages hensyn til børns rettigheder og sårbare personers særlige behov.

(26)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Alle aktiviteter hos Den Europæiske Unions Asylagentur skal gennemføres under fuld overholdelse af disse grundlæggende rettigheder og principper, herunder retten til asyl, beskyttelse mod refoulement, retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til familiesammenføring, retten til beskyttelse af personoplysninger, retten til adgang til domstolsprøvelse og til effektive retsmidler i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten. Der skal altid tages hensyn til børns rettigheder og sårbare personers særlige behov i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten. Derfor bør agenturet udøve sine beføjelser under hensyntagen til barnets tarv i overensstemmelse med FN-konventionen om barnets rettigheder, idet der tages passende hensyn til den mindreåriges trivsel, sociale udvikling, sikkerhed samt den mindreåriges synspunkter i overensstemmelse med vedkommendes alder og modenhed.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Ved sårbare personer forstås i denne forordning bl.a. mindreårige (herunder uledsagede mindreårige), personer med handicap, ældre, gravide kvinder, enlige forældre med børn, ofre for menneskehandel, tortur, voldtægt eller anden form for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel karakter (f.eks. ofre for kvindelig kønslemlæstelse), personer med posttraumatisk stresssyndrom (navnlig overlevende fra skibbrud), personer med alvorlige sygdomme og personer med mentale forstyrrelser. Det er ved vurderingen af sårbarhed også muligt at tage hensyn til de risici, der opstår som følge af køn, seksuel orientering og kønsidentitet.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  Der bør udpeges en uafhængig ansvarlig for grundlæggende rettigheder med henblik på at fremme respekten for de grundlæggende rettigheder i Asylagenturet, herunder ved at udforme agenturets strategi på området for grundlæggende rettigheder og ved at behandle klager, som agenturet modtager via klagemekanismen.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 26 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26c)  De operationelle procedurer og metoder, der fastlægges af Den Europæiske Unions Asylagentur, bør i relevant omfang lette inddragelsen af medlemsstater, EU-agenturer og eksterne eksperter, navnlig fra UNHCR og ikkestatslige organisationer, i udviklingen af bl.a. undervisningsmaterialer, rapporter om oprindelseslande, retningslinjer og bedste praksis som omhandlet i artikel 7, 8, 9, 10, 11 og 12.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i Den Europæiske Unions Asylagenturs bestyrelse for at udøve praktisk og politisk tilsyn med dets arbejde. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operative chefer for medlemsstaternes asylmyndigheder eller deres repræsentanter. Den bør have de nødvendige beføjelser, navnlig med hensyn til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige procedurer for asylagenturets beslutningstagning og udpege den administrerende direktør og vicedirektøren. Asylagenturet bør forvaltes og drives i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

(27)  Kommissionen, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet bør være repræsenteret i Den Europæiske Unions Asylagenturs bestyrelse for at udøve praktisk og politisk tilsyn med dets arbejde. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operative chefer for medlemsstaternes asylmyndigheder eller deres repræsentanter. Den bør have de nødvendige beføjelser, navnlig med hensyn til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser og fastlægge gennemsigtige procedurer for asylagenturets beslutningstagning. Asylagenturet bør forvaltes og drives i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Al behandling af personoplysninger i Den Europæiske Unions Asylagentur inden for rammerne af denne forordning bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 og under overholdelse af principperne om nødvendighed og proportionalitet16.Asylagenturet kan behandle personoplysninger for at varetage dets opgaver med at yde operationel og teknisk bistand til medlemsstaterne, for at lette udvekslingen af oplysninger med medlemsstaterne, Frontex, Europol og Eurojust, for at analysere oplysninger om asylsituationen og til administrative formål. Yderligere behandling af personoplysninger til andre formål end dem, der er fastlagt i denne forordning, bør være forbudt.

(35)  Al behandling af personoplysninger i Den Europæiske Unions Asylagentur inden for rammerne af denne forordning bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 og under overholdelse af principperne om nødvendighed og proportionalitet. 16 Asylagenturet kan behandle personoplysninger for at varetage dets opgaver med at yde operationel og teknisk bistand til medlemsstaterne, for at lette udvekslingen af oplysninger med medlemsstaterne, Frontex, Europol og Eurojust til administrative formål. Yderligere behandling af personoplysninger til andre formål end dem, der er fastlagt i denne forordning, bør være forbudt.

__________________

__________________

16Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/2016 17 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger gælder for medlemsstaterne, når de behandler personoplysninger ved anvendelse af denne forordning, medmindre behandlingen foretages af de udpegede eller verificerende kompetente myndigheder i medlemsstaterne med det formål at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare forhold, herunder forebygge og beskytte mod trusler mod den offentlige sikkerhed.

(36)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/67917 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger gælder for medlemsstaterne, når de behandler personoplysninger ved anvendelse af denne forordning, medmindre behandlingen foretages af de udpegede eller verificerende kompetente myndigheder i medlemsstaterne med det formål at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare forhold, herunder forebygge og beskytte mod trusler mod den offentlige sikkerhed.

__________________

__________________

17Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

17Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/XXX/EU 18 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger gælder for medlemsstaternes kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med det formål at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare forhold i medfør af denne forordning.

(37)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU18 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger gælder for medlemsstaternes kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med det formål at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare forhold i medfør af denne forordning.

__________________

__________________

18Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

18Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Asylagenturet bør alene behandle personoplysninger for at varetage sine opgaver med at yde operationel og teknisk bistand, foretage stikprøveudtagning af sager med henblik på overvågningsprocessen, eventuelt ved behandling af ansøgninger om international beskyttelse fra børn eller sårbare personer, fremme udveksling af oplysninger med medlemsstaterne, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser, Europol og Eurojust og i forbindelse med oplysninger, der er indhentet under varetagelsen af agenturets opgaver i migrationsstyringsstøttehold i brændpunkter, samt til analysere af oplysninger om asylsituationen. Behandlingen af personoplysninger skal overholde proportionalitetsprincippet og nøje begrænses til personoplysninger, der er nødvendige til formålet.

(39)  Asylagenturet bør alene behandle personoplysninger for at varetage sine opgaver med at yde operationel og teknisk bistand, foretage stikprøveudtagning af sager med henblik på overvågningsprocessen, eventuelt ved behandling af ansøgninger om international beskyttelse, fremme udveksling af oplysninger med medlemsstaterne, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser, Europol og Eurojust og i forbindelse med oplysninger, der er indhentet under varetagelsen af agenturets opgaver i migrationsstyringsstøttehold i hotspots. Behandlingen af personoplysninger skal overholde proportionalitetsprincippet og nøje begrænses til personoplysninger, der er nødvendige til formålet.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 40

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Alle personoplysninger, som agenturet behandler til andre formål end administrative formål, bør slettes efter 30 dage. En længere opbevaringsperiode er ikke nødvendig for at opnå formålene med agenturets behandling af personoplysninger som foreskrevet i denne forordning.

(40)  Alle personoplysninger, som agenturet behandler til andre formål end administrative formål, bør slettes efter 45 dage. En længere opbevaringsperiode er ikke nødvendig for at opnå formålene med agenturets behandling af personoplysninger som foreskrevet i denne forordning.

Ændringsforslag     38

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Eftersom formålet med denne forordning er at lette gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og gøre det mere velfungerende, at styrke praktisk samarbejde og udveksling af oplysninger om asylrelaterede spørgsmål blandt medlemsstaterne, at styrke EU-retten og de operationelle standarder for at sikre ensartethed med hensyn til asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurdering af behov for beskyttelse i hele EU, at føre tilsyn med den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten og standarderne med hensyn til asyl og at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med forvaltning af asyl- og modtagelsessystemerne, navnlig til de medlemsstater, der oplever et uforholdsmæssigt stort pres på deres asyl- og modtagelsessystemer, og da dette formål ikke i tilstrækkelig grad kan opnås af medlemsstaterne på egen hånd, men på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan EU træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde disse mål.

(42)  Eftersom formålet med denne forordning er at lette gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og gøre det mere velfungerende, at styrke praktisk samarbejde og udveksling af oplysninger om asylrelaterede spørgsmål blandt medlemsstaterne, at styrke EU-retten og de operationelle standarder for at sikre ensartethed og rimelighed med hensyn til asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurdering af behov for beskyttelse i hele EU, at føre tilsyn med den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten og standarderne med hensyn til asyl og at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med forvaltning af asyl- og modtagelsessystemerne, navnlig til de medlemsstater, der oplever et uforholdsmæssigt stort pres på deres asyl- og modtagelsessystemer, og da dette formål ikke i tilstrækkelig grad kan opnås af medlemsstaterne på egen hånd, men på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan EU træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde disse mål.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Kompetencen til at træffe afgørelse om individuelle ansøgninger om international beskyttelse ligger fortsat hos medlemsstaternes asylmyndigheder.

(46)  Kompetencen til at træffe afgørelse om individuelle ansøgninger om international beskyttelse ligger fortsat hos medlemsstaternes asylmyndigheder. Dette udelukker imidlertid ikke, at en medlemsstat og Asylagenturet i fællesskab behandler ansøgninger om individuel beskyttelse efter anmodning fra Asylagenturet og inden for de rammer, der er fastsat i en operationel plan, som værtsmedlemsstaten og Asylagenturet er blevet enige om.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet") sikrer effektiv og ensartet anvendelse af EU's asyllovgivning i medlemsstaterne. Asylagenturet fremmer gennemførelsen det fælles europæiske asylsystem og gør det mere velfungerende, ligesom det har ansvaret for at sikre konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse i hele EU.

1.   Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet") bidrager til at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU's asyllovgivning i medlemsstaterne. Asylagenturet fremmer gennemførelsen det fælles europæiske asylsystem og gør det mere velfungerende, ligesom det har ansvaret for at sikre konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse i hele EU i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder med henblik på at sikre høje standarder overalt i Unionen.

2.   Asylagenturet udgør et ekspertisecenter i kraft af dets uafhængighed, den videnskabelige og tekniske kvalitet af den støtte, som det yder, og de oplysninger, det formidler, dets gennemsigtige operationelle procedurer og metoder, dets omhu med hensyn til at varetage de tildelte opgaver og den informationsteknologiske støtte, der kræves, for at det kan opfylde sit mandat.

2.  Asylagenturet udgør et ekspertisecenter i kraft af dets uafhængighed, den videnskabelige og tekniske kvalitet af den støtte, som det yder, og de oplysninger, det indsamler og formidler, dets gennemsigtige operationelle procedurer og metoder, dets omhu med hensyn til at varetage de tildelte opgaver og den informationsteknologiske støtte, der kræves, for at det kan opfylde sit mandat.

3.   Den Europæiske Unions Asylagentur er det nye navn på Det Europæiske Asylstøttekontor, som blev etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010. Agenturets aktiviteter baseres fremover på denne forordning.

3.  Den Europæiske Unions Asylagentur er det nye navn på Det Europæiske Asylstøttekontor, som blev etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010. Agenturets aktiviteter baseres fremover på denne forordning.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

 

1.  "migrationsstyringsstøttehold": et hold af eksperter, der yder teknisk og operativ forstærkning til medlemsstaterne i hotspotområder, og som består af eksperter fra medlemsstaterne, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Unions Asylagentur har udsendt, og fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Den Europæiske Unions Asylagentur, Europol og andre relevante EU-agenturer

 

2.  ”hotspotområder”: et hotspotområde som defineret i artikel 2, nr. 10, i forordning (EU) nr. 2016/1624

 

3.   "værtsmedlemsstat": en medlemsstat, der modtager operationel og teknisk bistand fra Asylagenturet, navnlig en medlemsstat, hvor et asylstøttehold eller eksperter fra asylindsatspuljen og eksperter fra Asylagenturets personale eller et migrationsstyringsstøttehold er indsat

 

4.  "hjemland": en medlemsstat, der stiller en ekspert til rådighed eller bidrager til asylstøtteholdene, asylindsatspuljen eller migrationsstyringsstøtteholdene

 

5.  "deltagende medlemsstat": en medlemsstat, der deltager i den operationelle og tekniske assistance, som Asylagenturet yder, jf. den relevante operationelle plan, ved at stille eksperter eller teknisk udstyr til rådighed

 

6.  "fælles behandling": støtte i proceduren til behandlingen af individuelle ansøgninger om international beskyttelse, hvilket ikke omfatter beslutningsprocessen i individuelle ansøgninger, idet de træffes af medlemsstaternes asylmyndigheder.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet varetager følgende opgaver:

1.  Asylagenturet støtter, letter, koordinerer og styrker praktisk samarbejde, udveksling af oplysninger og gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem, herunder overholdelse af grundlæggende rettigheder, ved at varetage følgende opgaver:

a)  letter, koordinerer og styrker praktisk samarbejde og udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne om forskellige aspekter ved asyl

 

b)  indsamler og analyserer oplysninger om asylsituationen og om gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem

b)  indsamler og analyserer oplysninger, herunder kvalitative og kvantitative oplysninger, om asylsituationen og om gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem

c)  hjælper medlemsstaterne med at gennemføre det fælles europæiske asylsystem

c)  hjælper medlemsstaterne med at gennemføre det fælles europæiske asylsystem

d)  hjælper medlemsstaterne med at uddanne eksperter fra alle nationale forvaltninger, retsinstanser og nationale tjenester med ansvar for asylspørgsmål og bl.a. udarbejde et fælles grundlæggende uddannelsesprogram

d)  bistår medlemsstaterne med uddannelse af eller tilbyder uddannelse af medlemsstaternes eksperter fra alle nationale forvaltninger, retsinstanser og nationale tjenester med ansvar for asylspørgsmål, bl.a. ved at oprette og udvikle et fælles grundlæggende uddannelsesprogram

e)  udarbejder og opdaterer regelmæssigt rapporter og andre dokumenter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan

e)  udarbejder og opdaterer regelmæssigt rapporter og andre dokumenter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan

f)  koordinerer medlemsstaternes bestræbelser på at foretage og udvikle fælles analyser af situationen i tredjelande, der er oprindelseslande

f)  koordinerer medlemsstaternes bestræbelser på at foretage og udvikle fælles analyser af situationen i tredjelande, der er oprindelseslande

g)  yder effektiv operationel og teknisk bistand til medlemsstaterne, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres

g)  yder effektiv operationel og teknisk bistand til medlemsstaterne med henblik på at sikre høje standarder og respekt for grundlæggende rettigheder, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres

h)  hjælper med omfordeling eller overførsel af personer, som er omfattet af international beskyttelse, inden for EU

h)  hjælper med, foretager eller koordinerer omfordeling eller overførsel af personer, der nyder international beskyttelse, og af ansøgere om international beskyttelse inden for EU

i)  opretter og indsætter asylstøttehold og en asylindsatspulje

i)  opretter og indsætter asylstøttehold og en asylindsatspulje

 

ia)  varetager sine opgaver og forpligtelser som anført i forordning (EU) nr. XXX/XXX [Dublinforordningen]

j)  indsætter det nødvendige tekniske udstyr til asylstøtteholdene og eksperterne fra asylindsatspuljen

j)  erhverver og indsætter det nødvendige tekniske udstyr til asylstøtteholdene og eksperterne fra asylindsatspuljen

k)  fastlægger operationelle standarder, indikatorer, retningslinjer og bedste praksis med hensyn til gennemførelsen af alle EU-rettens instrumenter på asylområdet

k)  fastlægger operationelle standarder, indikatorer, retningslinjer og bedste praksis med hensyn til gennemførelsen af alle EU-rettens instrumenter på asylområdet

 

ka)  udsender forbindelsesofficerer til medlemsstaterne samt eventuelt til tredjelande

l)  overvåger og vurderer gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer

l)  overvåger, vurderer og fremsætter henstillinger om gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer

m)  støtter medlemsstaterne i deres samarbejde med tredjelande i sager om asyl, navnlig med hensyn til genbosætning.

m)  støtter medlemsstaterne i deres samarbejde med tredjelande i sager om asyl, navnlig med hensyn til genbosætning

 

ma)  hjælper medlemsstaterne vedrørende udstedelse af humanitære visa

 

mb)  varetager sine opgaver og forpligtelser som anført i forordning (EU) nr. XXX/XXX [EU-forordning om en ramme for genbosætning].

2.  Asylagenturet støtter medlemsstaterne med hensyn til den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem. I denne henseende koordinerer Asylagenturet efter aftale med Kommissionen udvekslingen af oplysninger og andre foranstaltninger i forbindelse med spørgsmål i tilknytning til gennemførelsen af instrumenter og mekanismer vedrørende den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem.

2.  Asylagenturet støtter medlemsstaterne med hensyn til den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem. I denne henseende koordinerer Asylagenturet efter aftale med Kommissionen udvekslingen af oplysninger og andre foranstaltninger i forbindelse med spørgsmål i tilknytning til gennemførelsen af instrumenter og mekanismer vedrørende den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem, navnlig spørgsmål vedrørende adgang til asyl og genbosætning og fremme af adgang til asyl og høje modtagelsesstandarder.

 

2a.  Asylagenturet skal med henblik på at varetage de opgaver, der er anført i stk. 1 og 2, arbejde i tæt samarbejde med UNHCR, de relevante mellemstatslige organisationer, som f.eks. Europarådet og Den Internationale Organisation for Migration, og relevante ikkestatslige organisationer, forskere og akademikere, og skal tage hensyn til de oplysninger, som disse stiller til rådighed, hvor det er relevant, herunder inden for rammerne af det i artikel 48 omhandlede rådgivende forum.

3.  Asylagenturet kan deltage i kommunikationsaktiviteter på eget initiativ på de områder, der er omfattet af dets mandat. Kommunikationsaktiviteterne må ikke gribe ind i de opgaver, der er nævnt i stk. 1 og 2, og skal gennemføres i henhold til de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

3.   Asylagenturet deltager i kommunikationsaktiviteter på eget initiativ på de områder, der er omfattet af dets mandat. Det skal give offentligheden nøjagtige og detaljerede oplysninger om sine aktiviteter. Kommunikationsaktiviteterne må ikke gribe ind i de opgaver, der er nævnt i stk. 1 og 2, og skal gennemføres i henhold til de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Asylagenturet og medlemsstaternes asylmyndigheder, nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester pålægges en forpligtelse til at samarbejde i god tro og udveksle oplysninger.

1.   Asylagenturet og medlemsstaternes asylmyndigheder, nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester pålægges en forpligtelse til at samarbejde i god tro og regelmæssigt udveksle alle relevante oplysninger.

2.  Asylagenturet arbejder tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester samt med Kommissionen. Asylagenturet varetager sine pligter, uden at det berører de opgaver, som andre relevante EU-organer tildeles, og arbejder tæt sammen med disse organer og med FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

2.  Asylagenturet arbejder tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester samt med Kommissionen. Asylagenturet varetager sine pligter, uden at det berører de opgaver, som andre relevante EU-organer tildeles, og arbejder tæt sammen med disse organer og med UNHCR og med de andre organer, organisationer og personer, der er nævnt i artikel 2, stk. 2a.

3.  Asylagenturet tilrettelægger, fremmer og koordinerer aktiviteter, som muliggør udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne, bl.a. ved at etablere netværk efter behov. Til dette formål udveksler agenturet og medlemsstaternes asylmyndigheder, nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester rettidigt og præcist alle nødvendige oplysninger.

3.  Asylagenturet tilrettelægger, fremmer og koordinerer aktiviteter, som muliggør udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne, bl.a. ved at etablere netværk efter behov. Til dette formål udveksler agenturet og medlemsstaternes asylmyndigheder, nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester rettidigt og præcist alle nødvendige oplysninger.

 

3a.  Hvis den administrerende direktør har påvist, at en medlemsstats asylmyndigheder, nationale immigrations- og asyltjenester og andre nationale tjenester systematisk har undladt at opfylde deres pligt til at samarbejde i god tro, herunder pligten til at levere aktuelle og præcise oplysninger i overensstemmelse med forordning (EF) Nr. 862/2007, indgiver den administrerende direktør en rapport til bestyrelsen og Kommissionen og indføjer disse oplysninger i den årlige aktivitetsrapport om situationen på asylområdet i Unionen, jf. artikel 65.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet indsamler og analyserer oplysninger om asylsituationen i EU og tredjelande i det omfang, denne kan få indflydelse på EU, herunder opdaterede oplysninger om bagvedliggende årsager, migrations- og flygtningestrømme samt om eventuelle pludselige store tilstrømninger af tredjelandsstatsborgere, som kan skabe et uforholdsmæssigt stort pres på asyl- og modtagelsessystemerne, med det formål at fremme hurtig og pålidelig gensidig udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne og afdække mulige risici for medlemsstaternes asylsystemer.

1.  Asylagenturet indsamler og analyserer oplysninger om asylsituationen i EU og tredjelande i det omfang, denne kan få indflydelse på EU, herunder opdaterede oplysninger om bagvedliggende årsager, migrations- og flygtningestrømme, navnlig om tilstedeværelsen af uledsagede mindreårige, modtagelseskapacitet og behovene for genbosætning samt om eventuelle pludselige store tilstrømninger af tredjelandsstatsborgere, som kan skabe et uforholdsmæssigt stort pres på asyl- og modtagelsessystemerne, med det formål at fremme hurtig og pålidelig gensidig udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne og afdække mulige risici for medlemsstaternes asylsystemer.

2.  Asylagenturet baserer sin analyse på oplysninger, der primært leveres af medlemsstaterne, relevante EU-institutioner og -agenturer, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil samt UNHCR og andre internationale organisationer.

2.  Asylagenturet baserer sin analyse på oplysninger, der primært leveres af medlemsstaterne, relevante EU-institutioner og -agenturer, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil samt UNHCR og de andre organer, organisationer og personer, der er nævnt i artikel 2, stk. 2a.

Til dette formål arbejder agenturet tæt sammen med Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser, idet det navnlig gør brug af sidstnævntes risikoanalyser for at sikre maksimal sammenhæng og konvergens i de oplysninger, som begge agenturer leverer.

Til dette formål arbejder Asylagenturet tæt sammen med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, idet det navnlig og om nødvendigt tager hensyn til sidstnævntes risikoanalyser for at sikre maksimal sammenhæng og konvergens i de oplysninger, som begge agenturer leverer.

3.  Asylagenturet sikrer hurtig udveksling af relevante oplysninger blandt medlemsstaterne og med Kommissionen. Endvidere forelægger agenturet rettidigt bestyrelsen detaljerede resultater af dets analyser.

3.  Asylagenturet sikrer hurtig udveksling af relevante oplysninger blandt medlemsstaterne og med Kommissionen. Endvidere forelægger Asylagenturet rettidigt bestyrelsen og Europa-Parlamentet detaljerede resultater af dets analyser.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet tilrettelægger, koordinerer og fremmer udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne og mellem Kommissionen og medlemsstaterne om gennemførelsen af alle EU-rettens instrumenter på asylområdet.

1.  Asylagenturet tilrettelægger, koordinerer og fremmer udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne og mellem Kommissionen og medlemsstaterne om gennemførelsen af alle EU-rettens instrumenter på asylområdet.

2.  Asylagenturet opretter en database over faktuelle og retlige oplysninger samt retspraksis vedrørende anvendelse og fortolkning af asylinstrumenter på EU-plan samt nationalt og internationalt plan, idet der navnlig gøres brug af eksisterende arrangementer. Asylagenturet lagrer ingen personoplysninger i sådanne databaser, medmindre de pågældende oplysninger er hentet fra offentligt tilgængelige dokumenter.

2.  Asylagenturet opretter en offentlig tilgængelig database over faktuelle og retlige oplysninger samt retspraksis vedrørende anvendelse og fortolkning af asylinstrumenter på EU-plan samt nationalt og internationalt plan, idet der navnlig gøres brug af eksisterende arrangementer. Asylagenturet lagrer ingen personoplysninger i sådanne databaser, medmindre de pågældende oplysninger er hentet fra offentligt tilgængelige dokumenter.

3.  Asylagenturet indsamler navnlig oplysninger om følgende:

3.  Asylagenturet indsamler navnlig kvantitative og kvalitative oplysninger om følgende:

a)  nationale administrationers og myndigheders behandling af ansøgninger om international beskyttelse

a)  nationale administrationers og myndigheders behandling af ansøgninger om international beskyttelse, herunder om varigheden af behandlingen af ansøgninger og andre proceduremæssige aspekter

b)  national ret på asylområdet og udviklingen heraf, herunder retspraksis

b)  national ret på asylområdet og udviklingen heraf, herunder retspraksis

c)  EU-Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols relevante retspraksis.

c)  EU-Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols relevante retspraksis.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

udgår

Støtte til Dublinsystemet

 

Asylagenturet varetager sine opgaver og forpligtelser som anført i forordning (EU) nr. XXX/XXX.

 

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet fastlægger og tilrettelægger uddannelse af eget personale og medlemmerne af alle nationale administrationer, domstole og retsinstanser samt nationale tjenester med ansvar for asylspørgsmål i medlemsstaterne.

1.  Asylagenturet fastlægger og tilrettelægger uddannelse af eget personale og medlemmerne af alle nationale administrationer, domstole og retsinstanser samt nationale tjenester med ansvar for asylspørgsmål i medlemsstaterne.

2.  Asylagenturet tilrettelægger denne uddannelse i tæt samarbejde med medlemsstaterne og i samarbejde med velegnede uddannelsesenheder i medlemsstaterne, herunder uddannelsesinstitutioner og andre relevante organisationer.

2.  Asylagenturet tilrettelægger denne uddannelse i tæt samarbejde med medlemsstaterne og i givet fald med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og i samarbejde med velegnede uddannelsesenheder i medlemsstaterne, eksisterende uddannelsesnetværk såsom Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere, samt de andre organer, organisationer og personer, der er nævnt i artikel 2, stk. 2a.

3.  Asylagenturet udvikler generelle, specifikke eller temabaserede uddannelsesværktøjer, som kan omfatte "train the trainer"-ordninger og e-læring.

3.  Asylagenturet udvikler generelle, specifikke eller temabaserede uddannelsesværktøjer, som kan omfatte "train the trainer"-ordninger og e-læring.

4.  Asylagenturet fastlægger og udvikler et europæisk uddannelsesprogram på asylområdet under hensyntagen til Unionens eksisterende samarbejde på dette område. Medlemsstaterne integrerer dette fælles basisuddannelsesprogram i uddannelsen af medarbejdere hos nationale tjenester og myndigheder med ansvar for asylspørgsmål i medfør af deres forpligtelse i henhold til artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU21 for at sikre passende uddannelse af deres medarbejdere.

4.  Asylagenturet fastlægger og udvikler et europæisk uddannelsesprogram på asylområdet under hensyntagen til Unionens eksisterende samarbejde på dette område. Det fælles grundlæggende uddannelsesprogram har til formål at fremme bedste praksis og de højeste standarder ved gennemførelsen af Unionens asylret. Medlemsstaterne integrerer dette fælles grundlæggende uddannelsesprogram i uddannelsen af medarbejdere hos nationale tjenester og myndigheder med ansvar for asylspørgsmål i medfør af deres forpligtelse i henhold til artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU21 for at sikre passende uddannelse af deres medarbejdere.

5.  De specifikke eller tematiske uddannelsesaktiviteter, der vedrører asylspørgsmål, omfatter:

5.  De specifikke eller tematiske uddannelsesaktiviteter, der vedrører asylspørgsmål, omfatter bl.a.:

a)  internationale standarder og EU-standarder for grundlæggende rettigheder, navnlig bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, samt international ret og EU's asyllovgivning, herunder særlige retlige emner og spørgsmål vedrørende retspraksis

a)  internationale standarder og EU-standarder for grundlæggende rettigheder, navnlig bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, samt international ret og EU's asyllovgivning, herunder særlige retlige og proceduremæssige emner og spørgsmål vedrørende retspraksis

b)  spørgsmål i forbindelse med behandling af ansøgninger om international beskyttelse, navnlig fra sårbare personer med særlige behov og børn, herunder vurderinger af barnets tarv, særlige proceduremæssige garantier såsom respekt for barnets ret til at blive hørt og aspekter vedrørende beskyttelse af børn, bl.a. teknikker til aldersvurdering

b)  spørgsmål i forbindelse med behandling af ansøgninger om international beskyttelse, navnlig fra sårbare personer

 

ba)  identifikations- og henvisningsprocedurer i forbindelse med mindreårige, herunder nærmere regler for vurderinger af barnets tarv, særlige proceduremæssige garantier, som f.eks. respekt for barnets ret til at blive hørt og aspekter vedrørende beskyttelse af børn, som f.eks. teknikker til aldersvurdering, udpegelse af værger og alternativer til tilbageholdelse af børn og familier

c)  interviewteknikker, bl.a. med særlig fokus på børn, sårbare grupper og torturofre

c)  interviewteknikker, bl.a. med særlig fokus på børn, sårbare personer og torturofre

 

ca)  identifikations- og henvisningsprocedurer for sårbare personer

 

cb)  udveksling af bedste praksis i gennemførelsen af Unionens asylret, navnlig inden for rammerne af fremme af uddannelse rettet mod medlemmer af retsinstanser;

d)  fingeraftryksoplysninger, herunder krav til datakvalitet og -sikkerhed

d)  fingeraftryksoplysninger, herunder databeskyttelsesaspekter, krav til datakvalitet og -sikkerhed

e)  anvendelse af lægejournaler og juridiske ekspertudtalelser i asylprocedurer

e)  anvendelse af lægejournaler og juridiske ekspertudtalelser i asylprocedurer

f)  spørgsmål i forbindelse med fremskaffelse og anvendelse af oplysninger om oprindelseslande

f)  spørgsmål i forbindelse med fremskaffelse og anvendelse af oplysninger om oprindelseslande

g)  modtagelsesforhold, bl.a. med særlig fokus på uledsagede børn og børn med deres familier, sårbare grupper og torturofre.

g)  modtagelsesforhold, bl.a. særlig fokus på og bistand til uledsagede børn og børn med deres familier, sårbare grupper og torturofre.

 

ga)  spørgsmål vedrørende indholdet af den internationale beskyttelse, rettigheder for personer, der har fået bevilget international beskyttelse, og integrationsstøtte

 

gb)  spørgsmål vedrørende håndteringen af omfordelingsprocedurer

 

gc)  genbosætning, herunder med hensyn til udvælgelsesmissioner, tilvejebringelse af information før afrejse og støtte efter ankomst, adgang til uddannelse, sprogkurser, erhvervsuddannelser og lærepladser.

 

gd)  robusthed og stresshåndteringsfærdigheder for personale, der arbejder direkte med asylansøgere

 

ge)  om nødvendigt andre relevante spørgsmål, på grundlag af en afgørelse fra bestyrelsen.

6.  De tilbudte uddannelsesaktiviteter skal være af høj kvalitet og fastlægge en række nøgleprincipper og eksempler på bedste praksis med henblik på større konvergens i de administrative metoder, afgørelser og retspraksis under behørig hensyntagen til de nationale domstoles og retsinstansers uafhængighed.

6.  De tilbudte uddannelsesaktiviteter skal være af høj kvalitet og fastlægge en række nøgleprincipper og eksempler på bedste praksis med henblik på større konvergens i de administrative metoder, afgørelser og retspraksis under behørig hensyntagen til de nationale domstoles og retsinstansers uafhængighed.

7.  Asylagenturet træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de eksperter, der deltager i asylstøtteholdene og i asylindsatspuljen, har en specialuddannelse, der er relevant i forhold til deres opgaver og funktioner, før de deltager i operative aktiviteter. Asylagenturet afholder regelmæssige øvelser med disse eksperter i overensstemmelse med den plan for specialuddannelse og øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige arbejdsprogram.

7.   Asylagenturet giver de eksperter, der deltager i asylstøtteholdene og i asylindsatspuljen, den relevante specialuddannelse i forhold til deres opgaver og funktioner, før de deltager i operative aktiviteter, som Asylagenturet tilrettelægger. Asylagenturet afholder regelmæssige øvelser med disse eksperter i overensstemmelse med den plan for specialuddannelse og øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige arbejdsprogram.

8.  Asylagenturet kan tilrettelægge uddannelsesaktiviteter i samarbejde med medlemsstater og tredjelande på deres område.

8.   Asylagenturet kan tilrettelægge uddannelsesaktiviteter i samarbejde med medlemsstater og tredjelande på deres område.

__________________

__________________

21Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdet) (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdet) (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60).

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet udgør et center for indsamling af relevante, pålidelige, præcise og ajourførte oplysninger om oprindelseslande for personer, der ansøger om international beskyttelse, herunder nærmere oplysninger om børn og personer, som tilhører sårbare grupper. Det udarbejder og opdaterer regelmæssigt rapporter og andre dokumenter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan, bl.a. om tematiske emner, der specifikt vedrører oprindelseslande.

1.  Asylagenturet udgør et center for indsamling af objektive, relevante, pålidelige, præcise og ajourførte oplysninger om oprindelseslande for personer, der ansøger om international beskyttelse, herunder børne- og kønsspecifikke oplysninger og målrettede oplysninger om sårbare personer og personer, som tilhører mindretal. Det udarbejder og opdaterer regelmæssigt rapporter og andre dokumenter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan, bl.a. om tematiske emner, der specifikt vedrører oprindelseslande.

2.  Asylagenturet skal navnlig:

2.  Asylagenturet skal navnlig:

a)  gøre brug af alle relevante informationskilder, herunder oplysninger fra dets analyser af asylsituationen og andre oplysninger, der er indsamlet fra statslige, ikkestatslige og internationale organisationer, bl.a. gennem de i artikel 9 omhandlede netværk, og fra EU-institutioner, -agenturer, -organer og -kontorer og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

a)  gøre brug af alle relevante informationskilder, herunder oplysninger fra dets analyser af asylsituationen og andre oplysninger, der er indsamlet fra UNHCR og de andre organer, organisationer og personer, der er nævnt i artikel 2, stk. 2a, bl.a. gennem de i artikel 9 omhandlede netværk og det i artikel 48 omhandlede rådgivende forum, på undersøgelsesmissioner koordineret af Asylagenturet, og fra EU-institutioner, -agenturer, -organer og -kontorer og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

b)  forvalte og videreudvikle en portal til indsamling af oplysninger om oprindelseslande

b)  forvalte og videreudvikle en offentlig tilgængelig portal til indsamling og videreformidling af oplysninger om oprindelseslande

c)  udarbejde et fælles format og en fælles metode, herunder en referenceramme, i overensstemmelse med de krav i EU-retten om asyl, der gælder for udarbejdelse af rapporter og andre produkter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan.

c)  i samråd med det rådgivende forum samt UNHCR og andre relevante internationale organisationer og ikkestatslige organisationer, forskere og akademikere udarbejde et fælles format og en fælles metode, herunder en referenceramme, i overensstemmelse med de krav i EU-retten om asyl, der gælder for udarbejdelse af rapporter og andre produkter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan, i overensstemmelse med kravene i international asylret og EU’s asyllovgivning.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet sikrer koordinering af nationale initiativer til frembringelse af oplysninger om oprindelseslande ved at etablere og forvalte netværk til udveksling af disse oplysninger blandt medlemsstaterne.

1.  Asylagenturet sikrer koordinering af nationale initiativer til frembringelse af oplysninger om oprindelseslande ved at etablere og forvalte netværk til udveksling af disse oplysninger blandt medlemsstaterne. Disse netværk kan, hvor det er relevant og ud fra en konkret vurdering, inddrage eksterne eksperter med den relevante sagkundskab fra UNHCR og ikkestatslige organisationer.

2.  Formålet med de i stk. 1 omhandlede netværk er, at medlemsstaterne:

2.  Formålet med de i stk. 1 omhandlede netværk er, at medlemsstaterne:

a)  udveksler og opdaterer nationale rapporter og andre produkter om oprindelseslande, herunder specifikke tematiske spørgsmål vedrørende oprindelseslande

a)  regelmæssigt udveksler og opdaterer nationale rapporter og andre produkter om oprindelseslande, herunder specifikke tematiske spørgsmål vedrørende oprindelseslande

b)  indsender forespørgsler til Asylagenturet vedrørende specifikke spørgsmål, der opstår på baggrund af ansøgninger om international beskyttelse, under hensyntagen til gældende bestemmelser om fortrolighed i national lovgivning.

b)  indsender forespørgsler til Asylagenturet og bistår ved besvarelsen af forespørgsler vedrørende specifikke spørgsmål, der opstår på baggrund af ansøgninger om international beskyttelse, under hensyntagen til gældende bestemmelser om privatlivets fred, databeskyttelse og fortrolighed i national lovgivning.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at fremme konvergensen i anvendelsen af de vurderingskriterier, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU22 , koordinerer Asylagenturet medlemsstaternes bestræbelser med henblik på at udarbejde en fælles analyse, der indeholder vejledning om situationen i bestemte oprindelseslande.

1.  For at fremme konvergensen i anvendelsen af de vurderingskriterier, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU22, koordinerer Asylagenturet medlemsstaternes bestræbelser med henblik på at udarbejde en fælles analyse, der indeholder vejledning om situationen i bestemte oprindelseslande. Asylagenturet sikrer, at en sådan fælles analyse tager hensyn til UNHCR’s seneste retningslinjer for vurdering af, hvilke behov for international beskyttelse asylansøgere fra specifikke oprindelseslande har.

2.  Den administrerende direktør forelægger efter samråd med Kommissionen den fælles analyse for bestyrelsen med henblik på godkendelse. Medlemsstaterne pålægges at tage hensyn til den fælles analyse, når de behandler ansøgninger om international beskyttelse, uden at det berører deres kompetence til at træffe afgørelse om individuelle ansøgninger.

2.  Den administrerende direktør godkender efter samråd med Kommissionen, UNHCR og det rådgivende forum den fælles analyse efter at have forelagt den for bestyrelsen med henblik på gennemgang. Medlemsstaterne pålægges at tage hensyn til den fælles analyse, når de behandler ansøgninger om international beskyttelse, uden at det berører deres kompetence til at træffe afgørelse om individuelle ansøgninger.

3.  Asylagenturet sikrer, at den fælles analyse løbende gennemgås og opdateres efter behov. Enhver opdatering kræver ligeledes forudgående samråd med Kommissionen og godkendelse fra bestyrelsens side.

3.  Asylagenturet sikrer, at den fælles analyse løbende gennemgås og opdateres efter behov. Enhver opdatering kræver ligeledes forudgående samråd med Kommissionen, UNHCR og det rådgivende forum.

4.  Medlemsstaterne forelægger en gang om måneden Asylagenturet relevante oplysninger om de afgørelser, der er truffet vedrørende personer, der ansøger om international beskyttelse, som stammer fra tredjelande, og som er omfattet af den fælles analyse. Disse oplysninger skal navnlig omfatte:

4.  Medlemsstaterne forelægger en gang om måneden Asylagenturet alle relevante oplysninger om de afgørelser, der er truffet vedrørende personer, der ansøger om international beskyttelse, som stammer fra tredjelande, og som er omfattet af den fælles analyse. Disse oplysninger skal navnlig omfatte:

a)  statistikker om antallet af afgørelser, hvor der er tildelt international beskyttelse til ansøgere fra hvert enkelt af de oprindelseslande, som er genstand for den fælles analyse, med udspecificering af beskyttelsens art

a)  statistikker om antallet af ansøgninger om international beskyttelse indgivet og antallet af afgørelser, hvor der er tildelt international beskyttelse til ansøgere fra hvert enkelt af de oprindelseslande, som er genstand for den fælles analyse, med udspecificering af beskyttelsens art

b)  statistikker om antallet af afgørelser, hvor international beskyttelse er nægtet over for ansøgere fra hvert enkelt af de oprindelseslande, som er genstand for den fælles analyse

b)  statistikker om antallet af afgørelser - herunder afgørelse om afvisning af formelle grunde - hvor international beskyttelse er nægtet over for ansøgere fra hvert enkelt af de oprindelseslande, som er genstand for den fælles analyse, og begrundelse for afslag

c)  statistikker om antallet af afgørelser, der er truffet vedrørende ansøgere fra hvert enkelt af de oprindelseslande, som er genstand for den fælles analyse, men hvor anbefalingerne fra den fælles analyse ikke er blevet fulgt, og årsagerne til, at de ikke er blevet fulgt.

c)  statistikker om antallet af afgørelser og afgørelser - herunder afgørelse om afvisning af formelle grunde - der er truffet vedrørende ansøgere fra hvert enkelt af de oprindelseslande, som er genstand for den fælles analyse, men hvor henstillingerne fra den fælles analyse ikke er blevet fulgt, og årsagerne til, at de ikke er blevet fulgt.

 

4a.  Asylagenturet foretager på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, en undersøgelse af forskellene i medlemsstaternes anerkendelsesrater for ansøgninger om international beskyttelse indgivet af ansøgere fra et bestemt oprindelsesland, der er genstand for den samlede analyse. Såfremt Asylagenturet finder, at forskellene er væsentlige, underretter den administrerende direktør Kommissionen og Europa-Parlamentet om disse forskelle og de mulige årsager hertil. Kommissionen tager derefter opfølgende skridt, hvor det er relevant.

 

4b.  Agenturet sikrer, at de oplysninger, der modtages fra medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 4, gøres offentligt tilgængelige og vedlægges som bilag til den årlige rapport, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 65.

__________________

__________________

22Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (omarbejdet) (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).

22Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (omarbejdet) (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet hjælper Kommissionen med jævnligt at gennemgå situationen i tredjelande, der står på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, som er oprettet ved forordning (EU) nr. XXX/XXX, herunder de lande, der er blevet suspenderet af Kommissionen, og dem, som er blevet fjernet fra listen.

1.  Asylagenturet hjælper Kommissionen med jævnligt at gennemgå situationen i tredjelande, der står på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, som er oprettet ved forordning (EU) nr. XXX/XXX, herunder de lande, der er blevet suspenderet af Kommissionen, og dem, som er blevet fjernet fra listen.

2.  Asylagenturet forelægger efter anmodning fra Kommissionen oplysninger om specifikke tredjelande, som det kan overvejes at medtage på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande i overensstemmelse med forordning (EU) nr. XXX/XXX.

2.  Asylagenturet forelægger Kommissionen oplysninger om specifikke tredjelande, som det kan overvejes at medtage på eller fjerne fra EU's fælles liste over sikre oprindelseslande i overensstemmelse med forordning (EU) nr. XXX/XXX. Disse oplysninger fremsendes endvidere til Europa-Parlamentet.

 

2a.  De oplysninger, som Asylagenturet tilvejebringer i overensstemmelse med stk. 1 og 2, indsamles i overensstemmelse med de generelle principper i artikel 8 og tager hensyn til oplysninger fra UNHCR, FN og Europarådets mekanismer for overvågning af menneskerettighedssituationen, relevante ikkestatslige organisationer og andre relevante uafhængige og pålidelige kilder, herunder oplysninger indhentet gennem det rådgivende forum.

3.  Når medlemsstaterne underretter Kommissionen i overensstemmelse med artikel 37, stk. 4, artikel 38, stk. 5, og artikel 39, stk. 7, i direktiv 2013/32/EU, skal de også underrette Asylagenturet om de tredjelande, der er udpeget som sikre oprindelseslande eller sikre tredjelande, eller for hvilke begreberne første asylland, sikkert tredjeland eller europæisk sikkert tredjeland anvendes i henhold til henholdsvis artikel 35, 38 og 39 i direktiv 2013/32/EU.

3.  Når medlemsstaterne underretter Kommissionen i overensstemmelse med artikel 37, stk. 4, artikel 38, stk. 5, og artikel 39, stk. 7, i direktiv 2013/32/EU, skal de også underrette Asylagenturet om de tredjelande, der er udpeget som sikre oprindelseslande eller sikre tredjelande, eller for hvilke begreberne første asylland, sikkert tredjeland eller europæisk sikkert tredjeland anvendes i henhold til henholdsvis artikel 35, 38 og 39 i direktiv 2013/32/EU.

Kommissionen kan anmode agenturet om at foretage en gennemgang af situationen i et sådant tredjeland med henblik på at vurdere, om de relevante betingelser og kriterier, der er fastsat i samme direktiv, overholdes.

Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen kan anmode Asylagenturet om at foretage en gennemgang af situationen i et sådant tredjeland med henblik på at vurdere, om de relevante betingelser og kriterier, der er fastsat i samme direktiv, overholdes.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet tilrettelægger og koordinerer aktiviteter, der fremmer korrekt og effektiv gennemførelse af EU-retten, bl.a. gennem udvikling af operationelle standarder, indikatorer, retningslinjer og eksempler på bedste praksis i asylrelaterede spørgsmål, og udveksling af eksempler på bedste praksis i asylrelaterede spørgsmål blandt medlemsstaterne.

1.  Asylagenturet tilrettelægger og koordinerer aktiviteter, der fremmer korrekt og effektiv gennemførelse af EU-retten, bl.a. gennem udvikling af operationelle standarder, indikatorer, retningslinjer og eksempler på bedste praksis i asylrelaterede spørgsmål, og udveksling af eksempler på bedste praksis i asylrelaterede spørgsmål blandt medlemsstaterne.

2.  Asylagenturet udarbejder på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen og i samråd med denne operationelle standarder for gennemførelsen af EU-rettens instrumenter på området for asyl og indikatorer til brug ved overvågning af overholdelsen af disse standarder samt retningslinjer og bedste praksis med hensyn til gennemførelsen af EU-rettens instrumenter på asylområdet. Asylagenturet formidler disse standarder, indikatorer, retningslinjer og eksempler på bedste praksis til medlemsstaterne efter samråd med Kommissionen, og efter at bestyrelsen har vedtaget dem.

2.  Asylagenturet udarbejder på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen og i samråd med Kommissionen og medlemsstaterne, sit rådgivende forum, UNHCR, relevante internationale og ikkestatslige organisationer og, hvor det er relevant, Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere og rets foreninger operationelle standarder for gennemførelsen af EU-rettens instrumenter på området for asyl og indikatorer til brug ved overvågning af overholdelsen af disse standarder samt retningslinjer og bedste praksis med hensyn til gennemførelsen af EU-rettens instrumenter på asylområdet. Asylagenturet formidler disse standarder, indikatorer, retningslinjer og eksempler på bedste praksis til medlemsstaterne efter samråd med Kommissionen, og efter at bestyrelsen har vedtaget dem.

3.  Asylagenturet hjælper efter anmodning fra medlemsstaterne disse med at anvende de operationelle standarder, retningslinjerne og eksemplerne på bedste praksis på deres asyl- og modtagelsessystemer ved at stille den nødvendige ekspertise eller operationelle og tekniske bistand til rådighed.

3.  Asylagenturet hjælper efter anmodning fra medlemsstaterne disse med at anvende de operationelle standarder, retningslinjerne og eksemplerne på bedste praksis på deres asyl- og modtagelsessystemer ved at stille den nødvendige ekspertise eller operationelle og tekniske bistand til rådighed.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet etablerer i tæt samarbejde med Kommissionen en mekanisme til at:

1.  Asylagenturet etablerer i tæt samarbejde med Kommissionen en mekanisme til at:

a)  overvåge gennemførelsen og evaluere alle aspekter ved det fælles europæiske asylsystem i medlemsstaterne, navnlig Dublinsystemet, modtagelsesforhold, asylprocedurer, anvendelse af kriterier til fastlæggelse af beskyttelsesbehov samt arten og kvaliteten af den beskyttelse, som medlemsstaterne yder til personer med behov for international beskyttelse, bl.a. med hensyn til respekt for grundlæggende rettigheder, børns ret til beskyttelse og behovene hos sårbare personer

a)  overvåge gennemførelsen og evaluere alle aspekter ved det fælles europæiske asylsystem i medlemsstaterne, navnlig Dublinsystemet, modtagelsesforhold, asylprocedurer, og overholdelse af relevante retssikkerhedsgarantier, retten til effektive retsmidler, herunder juridisk bistand, adgang til tolkning, anvendelse af kriterier til fastlæggelse af beskyttelsesbehov samt arten og kvaliteten af den beskyttelse, som medlemsstaterne yder til personer med behov for international beskyttelse, bl.a. med hensyn til respekt for grundlæggende rettigheder, børns ret til beskyttelse og henvisningsmekanismers funktion for udsatte ansøgere og genbosætning;

b)  overvåge medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, indikatorer, retningslinjer og bedste praksis på asylområdet

b)  overvåge medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, indikatorer, retningslinjer og bedste praksis på asylområdet

c)  kontrollere asyl- og modtagelsessystemer, kapacitet, infrastruktur, udstyr, tilgængeligt personale, bl.a. til oversættelse og tolkning i medlemsstaterne, økonomiske ressourcer og medlemsstaternes asylmyndigheders, herunder retssystemets, kapacitet til at behandle og forvalte asylsager effektivt og korrekt.

c)  kontrollere asyl- og modtagelsessystemer, kapacitet, infrastruktur, udstyr, finansielle ressourcer og personaleressourcer, bl.a. til oversættelse og tolkning i medlemsstaterne, og medlemsstaternes retlige og administrative asylmyndigheders, herunder retssystemets, kapacitet til at behandle og forvalte asylsager effektivt og i overensstemmelse med folkeretten og EU-retten.

 

1a.  Med henblik på stk. 1 skal Asylagenturet have adgang til aggregerede og anonymiserede statistiske oplysninger fra Eurodac, VIS oprettet ved forordning (EF) nr. 767/2008, SIS II oprettet ved forordning (EF) nr. 1987/2006 og ind- og udrejsesystemet, der vil blive oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2017/….

2.  Asylagenturet kan navnlig basere sine vurderinger på oplysninger fra medlemsstaterne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som agenturet selv har udarbejdet, besøg i de berørte områder og stikprøveudtagning af sager.

2.  Asylagenturet baserer navnlig sine vurderinger på oplysninger fra bl.a. medlemsstaterne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som Asylagenturet selv har udarbejdet, besøg i de berørte områder og stikprøveudtagning af sager, oplysninger fra ansøgere og vurderinger fra organer, organisationer og personer, der er nævnt i artikel 2, stk. 2a.

 

Med henblik på denne vurdering kan Asylagenturet gennemføre uanmeldte besøg på stedet uden forudgående anmeldelse til den berørte medlemsstat. Kommissionen udarbejder i tæt samarbejde med medlemsstaterne generelle retningslinjer om de praktiske foranstaltninger vedrørende sådanne besøg.

Til dette formål skal medlemsstater efter anmodning fra Asylagenturet forsyne dette med de nødvendige oplysninger om asylprocedurer, udstyr, infrastruktur, modtagelsesforhold, anerkendelsesprocenter og beskyttelsens kvalitet samt medarbejdere og økonomiske ressourcer på nationalt plan, der skal sikre effektiv forvaltning af asyl- og modtagelsessystemet. Medlemsstaterne skal desuden samarbejde med Asylagenturet og lette eventuelle besøg på stedet, som agenturet aflægger med henblik på overvågning.

Til dette formål skal medlemsstater efter anmodning fra Asylagenturet forsyne dette med de nødvendige oplysninger om asylprocedurer, relevante retssikkerhedsgarantier, herunder adgang til juridisk bistand og tolkning, udstyr, infrastruktur, modtagelsesforhold, anerkendelsesprocenter og beskyttelsens kvalitet samt medarbejdere og økonomiske ressourcer på nationalt plan, der skal sikre effektiv forvaltning af asyl- og modtagelsessystemet. Medlemsstaterne skal desuden samarbejde med Asylagenturet og lette og aktivt støtte eventuelle besøg på stedet, som Asylagenturet aflægger med henblik på overvågning.

3.  Asylagenturet evaluerer medlemsstaternes beredskab med hensyn til at overvinde udfordringerne for deres asyl- og modtagelsessystemer, som skyldes et eventuelt uforholdsmæssigt stort pres på disse. Asylagenturet kan anmode medlemsstaterne om at forelægge det deres beredskabsplaner med de foranstaltninger, der skal træffes for at afhjælpe et sådant eventuelt uforholdsmæssigt stort pres, ligesom det om nødvendigt skal hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde og gennemgå deres beredskabsplaner.

3.  Asylagenturet evaluerer medlemsstaternes kapacitet og beredskab med hensyn til at overvinde udfordringerne for deres asyl- og modtagelsessystemer, som skyldes et eventuelt uforholdsmæssigt stort pres på disse, uden at dette berører Kommissionens beføjelser som fastlagt i traktaterne. Asylagenturet kan anmode medlemsstaterne om at forelægge det deres beredskabsplaner med de foranstaltninger, der skal træffes for at afhjælpe et sådant eventuelt uforholdsmæssigt stort pres, ligesom det om nødvendigt skal hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde og gennemgå deres beredskabsplaner i overensstemmelse med artikel 16 i denne forordning.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  For at Asylagenturet kan udføre sine opgaver med overvågning og evaluering af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer på en effektiv, upartisk og uafhængig måde, skal det råde over et passende antal fastansatte og midlertidigt ansatte medarbejdere og tilstrækkelige finansielle ressourcer.

Begrundelse

Overvågningen og evalueringen af det fælles europæiske asylsystem bør ikke varetages af udsendte eksperter, men af agenturets eget personale, der er uddannet med henblik herpå. Det er hensigten, at Asylagenturet skal have et personale på i alt 500 personer i 2020. Da stillingsfortegnelsen imidlertid ikke kan medtages i forordningen, er det nødvendigt at sikre, at Asylagenturet får sit eget personale, og at dette bliver tilstrækkelig stort til, at Asylagenturet kan varetage sine opgaver effektivt, og til at sikre dets upartiskhed.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen fastlægger efter samråd med Kommissionen programmet for overvågning og evaluering af asyl- og modtagelsessystemerne i hver enkelt medlemsstat eller i alle medlemsstaterne på basis af tematiske eller specifikke aspekter ved asylsystemerne. Dette program skal indgå i den i artikel 41 omhandlede flerårige og årlige planlægning.

1.  Asylagenturet fastlægger efter samråd med Kommissionen programmet for mekanismen, der er omhandlet i artikel 13. Dette program skal indgå i den i artikel 41 omhandlede flerårige og årlige planlægning.

I det flerårige program anføres de medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystemer skal overvåges hvert år, så det sikres, at hver medlemsstat som minimum overvåges én gang inden for hver periode på fem år.

I det flerårige program anføres de medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystemer skal overvåges hvert år, så det sikres, at hver medlemsstat som minimum overvåges én gang inden for hver periode på tre år.

I det årlige arbejdsprogram anføres de medlemsstater, der skal overvåges det følgende år i henhold til det flerårige program og de tematiske evalueringer. Det skal omfatte en angivelse af, hvad overvågningen skal bestå af, og en plan for eventuelle besøg på stedet.

I det årlige arbejdsprogram anføres de medlemsstater, der skal overvåges det efterfølgende år i henhold til det flerårige program, og alle de tematiske evalueringer i en eller flere medlemsstater, der anses for nødvendige, i det efterfølgende år på grundlag af den analyse af oplysninger, der udarbejdes i henhold til artikel 4. Det skal omfatte en angivelse af, hvad overvågningen skal bestå af, og en plan for eventuelle besøg på stedet.

Det årlige arbejdsprogram kan om nødvendigt tilpasses i overensstemmelse med artikel 41.

Det årlige arbejdsprogram kan om nødvendigt tilpasses i overensstemmelse med artikel 41.

Asylagenturet kan iværksætte overvågning og evaluering af en medlemsstats asyl- eller modtagelsessystemer på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen, hvis der udtrykkes alvorlig bekymring over bestemte aspekter ved medlemsstatens asyl- eller modtagelsessystemer.

Asylagenturet iværksætter overvågning og evaluering af en medlemsstats asyl- eller modtagelsessystemer på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen, hvis der udtrykkes alvorlig bekymring over bestemte aspekter ved medlemsstatens asyl- eller modtagelsessystemer eller medlemsstatens kapacitet og beredskab med hensyn til at overvinde udfordringer, som skyldes et uforholdsmæssigt stort pres, og som kunne bringe det fælles europæiske asylsystems funktion i fare. Hvis en sådan overvågning afslører alvorlige mangler, der skønnes at bringe det fælles europæiske asylsystems funktion i fare eller at udgøre en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed inden for området uden indre grænser, informerer Kommissionen så hurtigt som muligt Europa-Parlamentet og Rådet herom på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller en medlemsstat.

2.  Asylagenturet etablerer hold af eksperter for hvert overvågningsforløb, herunder for besøg på stedet efter behov. Disse hold består af eksperter fra agenturets egne rækker og Kommissionens repræsentanter. Ekspertholdene har ansvaret for at udarbejde en rapport på basis af resultaterne fra besøgene på stedet og de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger.

2.  Asylagenturet etablerer hold af eksperter for hvert overvågningsforløb, herunder for besøg på stedet efter behov. Disse hold kan bestå af eksperter fra Asylagenturets egne rækker og Kommissionens repræsentanter. Ekspertholdene har ansvaret for at udarbejde en rapport på basis af resultaterne fra besøgene på stedet, herunder uanmeldte besøg på stedet, og de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger, samt oplysninger fra UNHCR og ikkestatslige organisationer.

3.  Den administrerende direktør sender ekspertholdets rapportudkast til den berørte medlemsstat, som fremsætter sine bemærkninger om udkastet. Den administrerende direktør forelægger derefter udkastet for bestyrelsen, idet der tages hensyn til den berørte medlemsstats bemærkninger. Bestyrelsen vedtager overvågningsrapporten og sender den til Kommissionen.

3.  Den administrerende direktør sender ekspertholdets rapportudkast til den berørte medlemsstat, som fremsætter sine bemærkninger om udkastet. Den administrerende direktør færdiggør derefter udkastet efter at have taget hensyn til den berørte medlemsstats bemærkninger og fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

4.  Efter samråd med Kommissionen sender den administrerende direktør et udkast til henstillinger til den berørte medlemsstat, hvori vedkommende skitserer de foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe de mangler, der påpeges i overvågningsrapporten. Den berørte medlemsstat har en måned til at fremsætte bemærkninger til udkastet til henstillinger. Bestyrelsen vedtager henstillingerne under hensyntagen til disse bemærkninger og opfordrer den berørte medlemsstat til at udarbejde en handlingsplan, hvori den skitserer de foranstaltninger, der vil blive truffet for at afhjælpe eventuelle mangler.

4.  Efter samråd med Kommissionen sender den administrerende direktør et udkast til henstillinger til den berørte medlemsstat, hvori vedkommende skitserer de foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe de mangler, der påpeges i overvågningsrapporten. Den berørte medlemsstat har en måned til at fremsætte bemærkninger til udkastet til henstillinger og ti dage i tilfælde af den i stk. 1, litra c, nævnte situation. Bestyrelsen vedtager henstillingerne under hensyntagen til disse bemærkninger og opfordrer den berørte medlemsstat til at udarbejde en handlingsplan, hvori den skitserer de foranstaltninger, der vil blive truffet for at afhjælpe eventuelle mangler. Henstillingerne gøres offentligt tilgængelige.

5.  Den berørte medlemsstat forelægger Asylagenturet en handlingsplan inden for en måned efter vedtagelsen af de i stk. 4 omhandlede henstillinger. Medlemsstaten rapporterer til Asylagenturet om gennemførelsen af handlingsplan inden for tre måneder efter vedtagelsen af henstillingerne og derefter en gang om måneden i op til seks måneder.

5.  Den berørte medlemsstat forelægger Asylagenturet en handlingsplan inden for en måned efter vedtagelsen af de i stk. 4 omhandlede henstillinger og inden for 15 dage i tilfælde af den i stk. 1, litra c, nævnte situation. Medlemsstaten rapporterer til Asylagenturet om gennemførelsen af handlingsplanen inden for tre måneder efter vedtagelsen af henstillingerne og inden for 45 dage i tilfælde af den i stk. 1, litra c, nævnte situation og derefter en gang om måneden i op til seks måneder.

6.  Asylagenturet underretter regelmæssigt Kommissionen om gennemførelsen af handlingsplanen.

6.  Asylagenturet underretter regelmæssigt Kommissionen og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af handlingsplanen.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Forbindelsesofficerer i medlemsstaterne

 

1.  Med henblik på at bistå Asylagenturet i gennemførelsen af dets opgaver i henhold til artikel 13 og 14 sikrer Asylagenturet regelmæssig overvågning af medlemsstaternes gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem gennem Asylagenturets forbindelsesofficerer.

 

Asylagenturet kan beslutte, at en forbindelsesofficer dækker op til fire medlemsstater, som geografisk ligger tæt på hinanden.

 

2.  Den administrerende direktør udpeger eksperter blandt Asylagenturets medarbejdere, som udsendes som forbindelsesofficerer. Den administrerende direktør fremsætter efter samråd med de berørte medlemsstater et forslag om arten af og vilkårene for indsættelsen og medlemsstaten eller regionen, hvortil en forbindelsesofficer kan udsendes. Forslaget fra den administrerende direktør skal godkendes af bestyrelsen. Den administrerende direktør informerer den berørte medlemsstat om udpegelsen af forbindelsesofficerer og fastsætter sammen med den berørte medlemsstaten det sted, hvortil udsendelsen skal ske.

 

3.  Forbindelsesofficerer handler på Asylagenturets vegne og fremmer samarbejdet og dialogen mellem Asylagenturet og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af det fælles europæiske asylsystem, navnlig de myndigheder, der er ansvarlige for behandling af asylansøgninger. Forbindelsesofficererne har navnlig til opgave:

 

a)  at fungere som grænseflade mellem Asylagenturet og de ansvarlige nationale myndigheder på asylområdet

 

b)  at støtte indsamlingen af oplysninger, som omhandlet i artikel 13 og 14, og oplysninger, der er nødvendige for Asylagenturet

 

c)  at bidrage til at fremme anvendelsen af den gældende EU-ret vedrørende forvaltningen af det fælles europæiske asylsystem, herunder hvad angår efterlevelse af de grundlæggende rettigheder

 

d)  at bistå, hvor det er muligt, medlemsstaterne i udarbejdelsen af deres beredskabsplanlægning for foranstaltninger, der skal træffes for at håndtere det eventuelle uforholdsmæssige store pres på deres asyl- og modtagelsessystemer

 

e)  at lette kommunikationen mellem den pågældende medlemsstat og Asylagenturet, dele relevante oplysninger fra Asylagenturet med den berørte medlemsstat, herunder oplysninger om igangværende operationer

 

f)  regelmæssigt at aflægge rapport til den administrerende direktør om den berørte medlemsstats kapacitet til effektivt at håndtere dens forpligtelser i forbindelse med det fælles europæiske asylsystem

 

Hvis de i litra f) omhandlede rapporter giver anledning til bekymring for så vidt angår et eller flere aspekter af relevans for den pågældende medlemsstat, underretter den administrerende direktør straks den berørte medlemsstat.

 

4.  Forbindelsesofficererne tager ved udførelsen af deres opgaver kun imod instrukser fra Asylagenturet.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis den berørte medlemsstat ikke har gennemført handlingsplanen fuldt ud inden for den i artikel 14, stk. 5, omhandlede periode, og manglerne ved asyl- og modtagelsessystemerne er så alvorlige, at de er til fare for et velfungerende fælles europæisk asylsystem, vedtager Kommissionen på baggrund af sin egen vurdering af gennemførelsen af handlingsplanen og manglernes betydning en række henstillinger rettet til medlemsstaten, hvori den skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe de alvorlige mangler, og om nødvendigt fastlægger de foranstaltninger, som Asylagenturet skal træffe for at hjælpe medlemsstaten.

1.  Hvis den berørte medlemsstat ikke har gennemført handlingsplanen fuldt ud inden for den i artikel 14, stk. 5, omhandlede periode, vedtager Kommissionen på baggrund af sin egen vurdering af gennemførelsen af handlingsplanen og manglernes betydning en række henstillinger rettet til medlemsstaten, hvori den skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe sådanne alvorlige mangler, og om nødvendigt fastlægger de foranstaltninger, som Asylagenturet skal træffe for at hjælpe medlemsstaten.

2.  Afhængigt af, hvor alvorlige de påpegede mangler er, kan Kommissionen aflægge besøg hos den berørte medlemsstat for at kontrollere gennemførelsen af handlingsplanen.

2.  Afhængigt af, hvor alvorlige de påpegede mangler er, kan Kommissionen aflægge besøg hos den berørte medlemsstat for at kontrollere gennemførelsen af handlingsplanen.

3.  Den berørte medlemsstat rapporterer til Kommissionen om gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede henstillinger inden for den tidsfrist, der er fastsat i henstillingerne.

3.  Den berørte medlemsstat rapporterer til Kommissionen om gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede henstillinger inden for den tidsfrist, der er fastsat i henstillingerne.

Hvis Kommissionen efter denne tidsfrist ikke er overbevist om, at medlemsstaten efterlever henstillingerne fuldt ud, kan den træffe yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 22, stk. 3.

Hvis Kommissionen efter denne tidsfrist ikke er overbevist om, at medlemsstaten efterlever henstillingerne fuldt ud, kan den vedtage en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt, der udpeger en eller flere foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe de alvorlige mangler, der er blevet konstateret.

 

3a.  Hvis en medlemsstat systematisk undlader at overholde de foranstaltninger, der er fastsat i den i stk. 3 omhandlede gennemførelsesretsakt inden den frist, der er fastsat heri, og derved bringer det fælles europæiske asylsystems funktionsmåde i alvorlig fare, kan Kommissionen som sidste udvej iværksætte den procedure, der er fastsat i artikel 29 i forordning (EU) nr. 2016/399, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt og i overensstemmelse med principperne om nødvendighed og proportionalitet.

4.  Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet om den pågældende medlemsstats fremskridt.

4.  Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet om den pågældende medlemsstats fremskridt.

 

4a. Kommissionen sender efter anmodning Europa-Parlamentet alle dokumenter vedrørende opfølgningen af overvågningsforløbet, herunder resultaterne af eventuelle besøg på stedet.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan anmode agenturet om bistand til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår asyl, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres.

1.  Medlemsstaterne kan anmode Asylagenturet om bistand til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår asyl, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres.

2.  Medlemsstaterne indgiver deres anmodning om bistand til den administrerende direktør, idet de beskriver situationen og formålet med anmodningen. Anmodningen ledsages af en detaljeret behovsvurdering. Den administrerende direktør evaluerer, godkender og koordinerer anmodningerne om bistand. Hver anmodning vurderes omhyggeligt, så Asylagenturet kan udpege og foreslå en række foranstaltninger som omhandlet i stk. 3, der kan opfylde behovene hos den berørte medlemsstat.

2.  Medlemsstaterne indgiver deres anmodning om bistand til den administrerende direktør, idet de beskriver situationen og formålet med anmodningen. Anmodningen ledsages af en detaljeret behovsvurdering. Den administrerende direktør evaluerer, godkender og koordinerer anmodningerne om bistand. Hver anmodning vurderes omhyggeligt, så Asylagenturet inden for en rimelig frist kan udpege og foreslå en række foranstaltninger som omhandlet i stk. 3, der kan opfylde behovene hos den berørte medlemsstat.

3.  Asylagenturet tilrettelægger og koordinerer i en begrænset periode en eller flere af følgende operationelle og tekniske foranstaltninger:

3.  Asylagenturet tilrettelægger og koordinerer i en begrænset periode en eller flere af følgende operationelle og tekniske foranstaltninger i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder:

a)  bistå medlemsstaterne med identifikation og registrering af tredjelandsstatsborgere

a)  bistår medlemsstaterne med identifikation og registrering af tredjelandsstatsborgere

b)  lette de kompetente nationale myndigheders behandling af ansøgninger om international beskyttelse

b)  letter de kompetente nationale myndigheders behandling af ansøgninger om international beskyttelse, herunder, hvis det er relevant, ved at bistå medlemsstaterne med undersøgelsen af, om asylansøgningerne kan antages til realitetsbehandling

c)  yde assistance til de kompetente nationale myndigheder med ansvar for behandling af ansøgninger om international beskyttelse

c)  yder assistance til de kompetente nationale myndigheder med ansvar for behandling af ansøgninger om international beskyttelse, bl.a. ved hjælp af fælles behandling, hvis den pågældende medlemsstat anmoder herom

d)  fremme medlemsstaternes initiativer til teknisk samarbejde om behandling af ansøgninger om international beskyttelse

d)  fremmer medlemsstaternes initiativer til teknisk samarbejde om behandling af ansøgninger om international beskyttelse

e)  bistå med tilvejebringelse af oplysninger om proceduren i forbindelse med international beskyttelse

e)  bistår med tilvejebringelse af oplysninger om proceduren i forbindelse med international beskyttelse

f)  rådgive om og koordinere medlemsstaternes etablering eller tilvejebringelse af modtagefaciliteter, navnlig nødindlogering, transport og lægehjælp

f)  rådgiver om og koordinere medlemsstaternes etablering eller tilvejebringelse af modtagefaciliteter, navnlig nødindlogering, transport og lægehjælp

g)  hjælpe med omfordeling eller overførsel af personer, som er omfattet af international beskyttelse, inden for EU

g)  hjælper med, foretager eller koordinerer omfordeling eller overførsel af personer, der nyder international beskyttelse, og af ansøgere om international beskyttelse inden for EU

h)  tilvejebringe tolketjenester

h)  tilvejebringer tolketjenester

i)  hjælpe medlemsstaterne med at sørge for, at alle fornødne midler til sikring af børns rettigheder og ret til beskyttelse er på plads

i)  hjælper medlemsstaterne med at sørge for, at alle fornødne midler til sikring af børns rettigheder er på plads i fuld overensstemmelse med barnets tarv, herunder identifikations- og henvisningsprocedurer i forbindelse med mindreårige

j)  indgå i de i forordning (EU) nr. XXX/XXX.23 omhandlede migrationsstyringsstøttehold ved hotspotområder.

j)  indgår i de i forordning (EU) nr. XXX/XXX. omhandlede migrationsstyringsstøttehold ved hotspotområder

 

ia)  bistår med identifikations- og henvisningsprocedurer og beskyttelse til sårbare personer samt med ydelse af hensigtsmæssig bistand til sådanne sårbare grupper

 

jb)  yder alle yderligere former for operationel og teknisk assistance, som medlemsstaten anmoder om i overensstemmelse med stk. 1

 

3a.  Med henblik på tilrettelæggelse om koordinering af operationelle og tekniske foranstaltninger kan Asylagenturet indgå standby-aftaler med internationale organisationer og ikkestatslige organisationer om bistand i nødssituationer for at supplere Asylagenturets kapacitet til at yde operationel og teknisk bistand til medlemsstaterne, især med hensyn til at etablere eller tilvejebringe modtagefaciliteter, levere information til asylansøgere, identifikation, henvisning og bistand til sårbare personer og tolkning.

4.  Asylagenturet finansierer eller medfinansierer de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 3, i overensstemmelse med de finansielle regler, der gælder for agenturet.

4.  Asylagenturet finansierer eller medfinansierer de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 3, i overensstemmelse med de finansielle regler, der gælder for Asylagenturet.

5.  Den administrerende direktør vurderer resultaterne af de operationelle og tekniske foranstaltninger og sender detaljerede evalueringsrapporter til bestyrelsen inden for 60 dage efter foranstaltningernes afslutning. Asylagenturet foretager en omfattende komparativ analyse af resultaterne, som medtages i den i artikel 65 omhandlede årlige aktivitetsrapport.

5.  Den administrerende direktør vurderer på grundlag af en rapporterings- og evalueringsordning med indikatorer og benchmarks for evalueringen, bl.a. vedrørende beskyttelsen af grundlæggende rettigheder og under hensyntagen til eventuelle oplysninger fra andre EU-agenturer og de organer, organisationer og personer, der er nævnt i artikel 2, stk. 2a, resultaterne af de operationelle og tekniske foranstaltninger og sender detaljerede evalueringsrapporter til bestyrelsen, Kommissionen og Europa-Parlamentet inden for

60 dage efter foranstaltningernes afslutning sammen med bemærkningerne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder. Asylagenturet foretager en omfattende komparativ analyse af resultaterne, som medtages i den i artikel 65 omhandlede årlige aktivitetsrapport.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet indsætter asylstøttehold i medlemsstaterne, som yder operationel og teknisk bistand til disse i overensstemmelse med artikel 16.

1.  Asylagenturet indsætter asylstøttehold i medlemsstaterne, som yder operationel og teknisk bistand til disse i overensstemmelse med artikel 16.

2.  Asylstøtteholdene består af eksperter fra agenturets egne rækker, eksperter fra medlemsstaterne eller eksperter, som disse har udstationeret til agenturet.

2.  Asylstøtteholdene består af eksperter fra agenturets egne rækker, eksperter fra medlemsstaterne eller eksperter, som disse har udstationeret til Asylagenturet.

3.  På forslag fra den administrerende direktør træffer bestyrelsen med et absolut flertal af de stemmeberettigede medlemmer afgørelse om det samlede antal eksperter, der skal stilles til rådighed for asylstøtteholdene, og om disses profil. Den samme procedure finder anvendelse ved eventuelle senere ændringer af det samlede antal eksperter og profilerne.

3.  På forslag fra den administrerende direktør træffer bestyrelsen med et absolut flertal af de stemmeberettigede medlemmer afgørelse om det samlede antal eksperter, der skal stilles til rådighed for asylstøtteholdene, og om disses profil. Den samme procedure finder anvendelse ved eventuelle senere ændringer af det samlede antal eksperter og profilerne.

4.  Medlemsstaterne bidrager til asylstøtteholdene gennem udnævnelse af eksperter, der svarer til de ønskede profiler, fra en national pulje af eksperter etableret i overensstemmelse med de forskellige profiler, der er defineret.

4.  Medlemsstaterne bidrager til asylstøtteholdene gennem udnævnelse af eksperter, der svarer til de ønskede profiler, fra en national pulje af eksperter etableret i overensstemmelse med de forskellige profiler, der er defineret.

5.  Asylagenturet udarbejder en liste over tolke, som indgår i asylstøtteholdene. Medlemsstaterne bistår Asylagenturet med at udpege tolke til tolkelisten. Medlemsstaterne kan vælge enten at indsætte tolke eller at stille dem til rådighed via videokonference.

5.  Asylagenturet udarbejder en liste over tolke, som indgår i asylstøtteholdene. Medlemsstaterne bistår Asylagenturet med at udpege tolke til tolkelisten. Medlemsstaterne kan vælge enten at indsætte tolke eller at stille dem til rådighed via videokonference.

6.  Medlemsstaternes bidrag, hvad angår deres egne eksperter eller eksperter, der udstationeres til Asylagenturet i det følgende år, planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem Asylagenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler stiller medlemsstaterne øjeblikkeligt eksperter til rådighed med henblik på udsendelse, medmindre de står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver.

6.  Medlemsstaternes bidrag, hvad angår deres egne eksperter eller eksperter, der udstationeres til Asylagenturet i det følgende år, planlægges på grundlag af årlige bilaterale forhandlinger og aftaler mellem Asylagenturet og medlemsstaterne. I overensstemmelse med disse aftaler stiller medlemsstaterne øjeblikkeligt eksperter til rådighed med henblik på udsendelse, medmindre de står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at de eksperter, de bidrager med, svarer til de profiler og det antal, bestyrelsen har truffet afgørelse om. Udsendelsens varighed fastsættes af oprindelsesmedlemsstaten, men må ikke være på under 30 dage.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at de eksperter, de bidrager med, svarer til de profiler og det antal, bestyrelsen har truffet afgørelse om. Udsendelsens varighed fastsættes af oprindelsesmedlemsstaten, men må ikke være på under 60 dage.

8.  Asylagenturet bidrager til asylstøtteholdene med eksperter fra sit eget personale, der er specifikt ansat til feltarbejde, og tolke.

8.  Asylagenturet bidrager til asylstøtteholdene med eksperter fra sit eget personale, der er specifikt ansat og uddannet til feltarbejde, og tolke, der mindst har en grunduddannelse.

 

8a.  Asylagenturet underretter hvert år Europa-Parlamentet om antallet af udsendte eksperter til asylstøtteholdene i henhold til denne artikel. Denne rapport skal indeholde en liste over de medlemsstater, der i det foregående år har påberåbt sig en ekstraordinær situation som omhandlet i stk. 6. Den skal endvidere omfatte de begrundelser for at påberåbe sig en ekstraordinær situation og oplysninger, som den pågældende medlemsstat har angivet.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på artikel 22 opretter bestyrelsen efter forslag fra den administrerende direktør en asylindsatspulje, som udgør en reserve af eksperter, der umiddelbart står til rådighed for Asylagenturet. Med henblik på dette stiller medlemsstaterne årligt mindst 500 eksperter til rådighed for Asylagenturet.

1.  Med henblik på artikel 22 opretter bestyrelsen efter forslag fra den administrerende direktør en asylindsatspulje, som udgør en reserve af eksperter, der umiddelbart står til rådighed for Asylagenturet. Med henblik på dette stiller medlemsstaterne årligt mindst 500 eksperter til rådighed for Asylagenturet.

2.  Bestyrelsen træffer på forslag fra den administrerende direktør en beslutning med tre fjerdeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer om eksperternes profiler og om den andel, som hver medlemsstat skal bidrage med til asylindsatspuljen. Den samme procedure finder anvendelse ved eventuelle senere ændringer af det samlede antal eksperter og profilerne.

2.  Bestyrelsen træffer på forslag af den administrerende direktør afgørelse om eksperternes profiler.

3.  Medlemsstaterne bidrager til asylindsatspuljen gennem en national ekspertpulje etableret på grundlag af de forskellige profiler, der er defineret, og udpeger eksperter, der svarer til de ønskede profiler. Udsendelsens varighed fastsættes af oprindelsesmedlemsstaten, men må ikke være på under 30 dage.

3.  Medlemsstaterne bidrager til asylindsatspuljen gennem en national ekspertpulje etableret på grundlag af de forskellige profiler, der er defineret, og udpeger eksperter, der svarer til de ønskede profiler. Udsendelsens varighed fastsættes af oprindelsesmedlemsstaten, men må ikke være på under 60 dage.

 

3a.  Den administrerende direktør kan kontrollere, om de eksperter, som medlemsstaterne har stillet til rådighed i overensstemmelse med stk. 1, svarer til de definerede profiler, og træffer afgørelse om, hvilke eksperter der skal vælges fra asylindsatspuljen. Den administrerende direktør anmoder en medlemsstat om at fjerne en ekspert fra asylindsatspatruljen, hvis den krævede profil ikke er opfyldt. Den administrerende direktør anmoder en medlemsstat om at fjerne en ekspert fra asylindsatspatruljen i tilfælde af tjenesteforseelser eller overtrædelse af de gældende regler for udstationering.

 

3b.  Hver medlemsstat bidrager til antallet af eksperter som omhandlet i stk. 1 i overensstemmelse med bilag 1a. Medlemsstater, som ikke stiller det krævede antal eksperter til rådighed, skal i stedet yde et finansielt bidrag til en platform, som oprettes på EU-plan, og som bidrager til at imødegå udfordringer på grund af uforholdsmæssigt stort pres og forvaltes direkte eller indirekte af Asylagenturet, medmindre de står i en ekstraordinær situation, der i væsentlig grad påvirker udførelsen af nationale opgaver i overensstemmelse med den analyse af oplysninger, der henvises til i artikel 4.

 

3c.  Hvis der opstår en situation, hvor der er brug for flere eksperter, end der er stillet til rådighed i henhold til stk. 1, underretter den administrerende direktør øjeblikkeligt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den pågældende opfordrer endvidere Rådet til at indhente tilsagn fra medlemsstaterne om at udbedre denne mangel.

 

3d.  Asylagenturet underretter hvert år Europa-Parlamentet om det antal eksperter, som hver enkelt medlemsstat har afsat, og antallet af faktisk indsatte eksperter fra puljen i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten aftaler en operationel plan. Den operationelle plan er bindende for Asylagenturet, værtsmedlemsstaten og de deltagende medlemsstater.

1.  Den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten aftaler en operationel plan. Den operationelle plan er bindende for Asylagenturet, værtsmedlemsstaten og de deltagende medlemsstater.

2.  Den operationelle plan indeholder de nærmere betingelser for levering af operationel og teknisk bistand og indsættelse af asylstøttehold eller eksperter fra asylindsatshold, herunder følgende:

2.  Den operationelle plan indeholder de nærmere betingelser for levering af operationel og teknisk bistand og indsættelse af asylstøttehold eller eksperter fra asylindsatshold, herunder følgende:

a)  en beskrivelse af situationen med modus operandi og formålene med indsættelsen, herunder det operationelle mål

a)  en beskrivelse af situationen med modus operandi og formålene med indsættelsen, herunder det operationelle mål

b)  den forventede varighed af indsættelsen

b)  den forventede varighed af indsættelsen

c)  det sted i værtsmedlemsstaten, hvor asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen skal indsættes

c)  det sted i værtsmedlemsstaten, hvor asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen skal indsættes

 

ca)  asylindsatspatruljerne territoriale rækkevidde, hvis patruljerne skal være mobile

d)  logistiske ordninger, herunder oplysninger om arbejdsbetingelser og miljøet på det sted, hvor asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen skal indsættes

d)  logistiske ordninger, herunder oplysninger om arbejdsbetingelser og miljøet på det sted, hvor asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen skal indsættes

e)  en detaljeret og klar beskrivelse af opgaverne og særlige instrukser for asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen, inklusive de nationale og europæiske databaser, som de har tilladelse til at søge i, og det udstyr, som de må anvende eller bære i værtsmedlemsstaten

e)  en detaljeret og klar beskrivelse af opgaver og ansvar, bl.a. med hensyn til respekten for grundlæggende rettigheder, og særlige instrukser for asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen, inklusive de nationale og europæiske databaser, som de har tilladelse til at søge i, og det udstyr, som de må anvende eller bære i værtsmedlemsstaten

f)  sammensætningen af asylstøtteholdene eller eksperterne, som skal indsættes fra asylindsatspuljen

f)  sammensætningen af asylstøtteholdene eller eksperterne, som skal indsættes fra asylindsatspuljen

g)  det tekniske udstyr, der indsættes, inklusive specifikke bestemmelser såsom anvendelsesbetingelser, transport og andre former for logistik samt finansielle bestemmelser

g)  det tekniske udstyr, der indsættes, inklusive specifikke bestemmelser såsom anvendelsesbetingelser, transport og andre former for logistik samt finansielle bestemmelser

h)  for så vidt angår bistand med ansøgninger om international beskyttelse, inklusive behandling af sådanne ansøgninger, specifikke oplysninger om de opgaver, som asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen kan udføre samt henvisninger til gældende national ret og EU-ret

h)  for så vidt angår bistand med ansøgninger om international beskyttelse, inklusive behandling af sådanne ansøgninger, specifikke oplysninger om de opgaver, som asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen kan udføre, samt en klar beskrivelse af deres ansvar og gældende national ret, folkeret og EU-ret, herunder ansvarsordningen, og med henvisning til artikel 26

i)  en rapporterings- og evalueringsordning med benchmarks for evalueringsrapporten og en sidste frist for indgivelse af den endelige evalueringsrapport

i)  en rapporterings- og evalueringsordning med benchmarks for evalueringsrapporten, herunder med hensyn til respekten for de grundlæggende rettigheder, og en endelig frist for indgivelse af den endelige evalueringsrapport

j)  retningslinjer for samarbejde med tredjelande, andre EU-agenturer, -organer eller -kontorer eller internationale organisationer

j)  retningslinjer for samarbejde med tredjelande, andre EU-agenturer, -organer og -kontorer eller internationale organisationer på områder, hvor disse aktører har et lignende mandat

k)  procedurer til henvisning af personer med behov for international beskyttelse, ofre for menneskehandel, uledsagede mindreårige og sårbare personer til de kompetente nationale myndigheder med henblik på passende bistand.

k)  procedurer for identifikation og henvisning af mindreårige og sårbare personer til de kompetente nationale myndigheder med henblik på passende bistand og pleje

 

ka)  procedurer, der fastsætter den praktiske gennemførelse af den klagemekanisme, der er omhandlet i artikel 54c.

 

2a.  I medlemsstater, hvor UNHCR er operationel og har kapacitet til at bidrage til anmodningen om operationel og teknisk bistand, koordinerer Asylagenturet med UNHCR med hensyn til udviklingen og gennemførelsen af den operationelle plan, hvis det er relevant.

3.  Under hensyntagen til stk. 2, litra e), giver værtsmedlemsstaten eksperter fra asylstøtteholdene eller asylindsatspuljen tilladelse til at foretage søgninger i europæiske databaser, og den kan give dem tilladelse til at søge i sine nationale databaser i overensstemmelse med EU-retten og national ret om adgang til og søgning i disse databaser og efter behov for at opnå målsætningen og udføre de opgaver, der er beskrevet i den operationelle plan.

3.  Under hensyntagen til stk. 2, litra e), giver værtsmedlemsstaten eksperter fra asylstøtteholdene eller asylindsatspuljen tilladelse til at foretage søgninger i europæiske databaser, og den kan give dem tilladelse til at søge i sine nationale databaser i overensstemmelse med EU-retten og national ret om adgang til og søgning i disse databaser og efter behov for at opnå målsætningen og udføre de opgaver, der er beskrevet i den operationelle plan.

4.  Alle ændringer eller tilpasninger af den operationelle plan skal godkendes af såvel den administrerende direktør som værtsmedlemsstaten. Asylagenturet sender straks en kopi af den ændrede eller tilpassede operationelle plan til de deltagende medlemsstater.

4.  Alle ændringer eller tilpasninger af den operationelle plan skal godkendes af såvel den administrerende direktør som værtsmedlemsstaten. Asylagenturet sender straks en kopi af den ændrede eller tilpassede operationelle plan til de deltagende medlemsstater.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Om nødvendigt kan den administrerende direktør udsende eksperter fra Asylagenturet for at vurdere situationen i den medlemsstat, der anmoder om bistand. Den administrerende direktør underretter straks bestyrelsen om enhver anmodning om indsættelse af asylstøttehold.

1.  Om nødvendigt kan den administrerende direktør udsende eksperter fra Asylagenturet for at vurdere situationen i den medlemsstat, der anmoder om bistand. Den administrerende direktør underretter straks bestyrelsen om enhver anmodning om indsættelse af asylstøttehold.

2.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om en anmodning om indsættelse af asylstøttehold inden for tre dage fra datoen for modtagelsen af anmodningen. Den administrerende direktør underretter samtidig skriftligt den medlemsstat, der anmoder om bistand, og bestyrelsen om sin beslutning med angivelse af de væsentligste årsager til beslutningen.

2.  Den administrerende direktør træffer afgørelse om en anmodning om indsættelse af asylstøttehold inden for tre dage fra datoen for modtagelsen af anmodningen. Den administrerende direktør underretter samtidig skriftligt den medlemsstat, der anmoder om bistand, og bestyrelsen om sin beslutning med angivelse af de væsentligste årsager til beslutningen.

3.  Ved sammensætningen af de enkelte asylstøttehold tager den administrerende direktør hensyn til de særlige omstændigheder i den medlemsstat, der anmoder om bistand, og dens vurdering af behovene. Asylstøtteholdene sammensættes i overensstemmelse med den operationelle plan.

3.  Ved sammensætningen af de enkelte asylstøttehold tager den administrerende direktør hensyn til de særlige omstændigheder i den medlemsstat, der anmoder om bistand, og dens vurdering af behovene. Asylstøtteholdene sammensættes i overensstemmelse med den operationelle plan.

4.  Den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten udarbejder en operationel plan inden for tre hverdage fra datoen for beslutningen om indsættelse af asylstøtteholdene.

4.  Den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten udarbejder en operationel plan inden for tre hverdage fra datoen for beslutningen om indsættelse af asylstøtteholdene.

5.  Så snart den operationelle plan er vedtaget, anmoder den administrerende direktør medlemsstaterne om at indsætte eksperterne inden for højst syv hverdage. Den administrerende direktør angiver det antal og de profiler, der kræves af medlemsstaterne. Disse oplysninger gives skriftligt til de nationale kontaktpunkter og angiver den planlagte udsendelsesdato. En kopi af den operationelle plan sendes også til de nationale kontaktpunkter.

5.  Så snart den operationelle plan er vedtaget, anmoder den administrerende direktør medlemsstaterne om at indsætte eksperterne inden for højst syv hverdage. Den administrerende direktør angiver det antal og de profiler, der kræves af medlemsstaterne. Disse oplysninger gives skriftligt til de nationale kontaktpunkter og angiver den planlagte udsendelsesdato. En kopi af den operationelle plan sendes også til de nationale kontaktpunkter, Kommissionen og Europa-Parlamentet.

6.  Den administrerende direktør suspenderer eller afslutter udsendelsen af asylstøtteholdene efter at have underrettet værtsmedlemsstaten, hvis betingelserne for gennemførelsen af de operationelle og tekniske foranstaltninger ikke længere er opfyldt, eller hvis værtsmedlemsstaten ikke overholder den operationelle plan.

6.  Den administrerende direktør kan helt eller delvist suspendere eller afslutte udsendelsen af asylstøtteholdene efter at have underrettet værtsmedlemsstaten, hvis betingelserne for gennemførelsen af de operationelle og tekniske foranstaltninger ikke længere er opfyldt, eller hvis værtsmedlemsstaten ikke overholder den operationelle plan, eller hvis han eller hun efter at have konsulteret den ansvarlige for grundlæggende rettigheder mener, at værtsmedlemsstater krænker grundlæggende rettigheder eller de internationale beskyttelsesforpligtelser, som er af alvorlig art, og som sandsynligvis vil vare ved.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Hvis en medlemsstat i særlige hotspotområder langs dens ydre grænser står over for uforholdsmæssigt store udfordringer, som er karakteriseret ved store indadgående blandede migrationsstrømme, kan den pågældende medlemsstat anmode om teknisk og operativ forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold. Den pågældende medlemsstat indgiver en anmodning om forstærkning og en behovsvurdering til Asylagenturet og andre relevante EU-agenturer, navnlig den europæiske grænse- og kystvagt og Europol som fastlagt i artikel 18, stk. 1, i forordning 2016/1624. Den administrerende direktør vurderer i samarbejde med andre relevante EU-agenturer en medlemsstats anmodning om forstærkning og dens behovsvurdering med henblik på at fastlægge en omfattende forstærkningspakke bestående af forskellige aktiviteter, der koordineres af de relevante EU-agenturer, og som skal aftales med den berørte medlemsstat.

1.  Når en medlemsstat anmoder om operationel og teknisk forstærkning fra migrationsstyringsstøttehold, jf. artikel 17 i forordning nr. XXX/XXX, eller når der er udsendt migrationsstyringsstøttehold til hotspotområder, jf. artikel 18 i forordning nr. XXX/XXX, sikrer den administrerende direktør koordineringen af Asylagenturets aktiviteter i migrationsstyringsstøtteholdene med Kommissionen og med andre relevante EU-agenturer, navnlig Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser.

1.  Kommissionen fastlægger i samarbejde med værtsmedlemsstaten og de relevante agenturer vilkårene for samarbejde i hotspotområdet og er ansvarlig for koordineringen af migrationsstyringsstøtteholdenes aktiviteter.

2.  Den administrerende direktør iværksætter efter behov proceduren for udsendelse af asylstøttehold eller eksperter fra asylindsatspuljen i overensstemmelse med artikel 17 og 18. Den operationelle og tekniske forstærkning fra asylstøtteholdene eller eksperter fra asylindsatspuljen inden for rammerne af migrationsstyringsstøtteholdene kan omfatte:

2.  Den administrerende direktør iværksætter efter behov proceduren for udsendelse af asylstøttehold eller eksperter fra asylindsatspuljen som en del af migrationsstyringsstøtteholdene i overensstemmelse med artikel 17, 18, 20 og 22, herunder hvor proceduren fastlagt i stk. -1 i nærværende artikel eller artikel 19, stk. 3, litra b, i forordning 2016/1624 finder anvendelse. Den operationelle og tekniske forstærkning fra asylstøtteholdene eller eksperter fra asylindsatspuljen inden for rammerne af migrationsstyringsstøtteholdene kan omfatte:

a)  screening af tredjelandsstatsborgere, herunder identifikation, registrering og, når medlemsstaterne anmoder herom, optagelse af fingeraftryk

a)  screening af tredjelandsstatsborgere, herunder identifikation, registrering og, når medlemsstaterne anmoder herom, optagelse af fingeraftryk

b)  registrering af ansøgninger om international beskyttelse og, når medlemsstaterne anmoder herom, behandling af sådanne ansøgninger

b)  registrering af ansøgninger om international beskyttelse og, når medlemsstaterne anmoder herom, behandling af sådanne ansøgninger

c)  levering af oplysninger om asylprocedurer, herunder omfordeling og specifik bistand til ansøgere eller potentielle ansøgere, som kan blive genstand for omfordeling.

c)  levering af oplysninger om asylprocedurer, herunder omfordeling og specifik bistand til ansøgere eller potentielle ansøgere, som kan blive genstand for omfordeling, og oplysninger om ansøgerens rettigheder, herunder de retsmidler, som er til rådighed for ansøgeren, om adgang til modtagelses-, identifikations- og henvisningsprocedurer for sårbare personer.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres, der stiller ekstraordinært store og påtrængende krav til disse systemer, tilrettelægger og koordinerer Asylagenturet på anmodning af den berørte medlemsstat eller på eget initiativ med kort frist et omfattende sæt operationelle og tekniske foranstaltninger, jf. artikel 16, og udsender eksperter fra asylindsatspuljen, jf. artikel 18, og sine egne eksperter for at forstærke asyl- og modtagelsessystemerne.

1.  Hvis en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres, der stiller ekstraordinært store og påtrængende krav til disse systemer, tilrettelægger og koordinerer Asylagenturet på anmodning af den berørte medlemsstat eller på eget initiativ med kort frist et omfattende sæt operationelle og tekniske foranstaltninger, jf. artikel 16, og udsender eksperter fra asylindsatspuljen, jf. artikel 18, og sine egne eksperter samt om fornødent yderligere teknisk udrustning for at forstærke asyl- og modtagelsessystemerne.

2.  Eksperterne fra asylindsatspuljen indsættes i overensstemmelse med proceduren i artikel 20, dog således at eksperterne indsættes fra hver medlemsstat senest tre hverdage efter den dato, hvor den operationelle plan godkendes af den administrerende direktør og den medlemsstat, der anmoder om bistand. Medlemsstaterne kan ikke påberåbe sig undtagelsesbestemmelsen i artikel 17, stk. 6.

2.  Eksperterne fra asylindsatspuljen indsættes i overensstemmelse med proceduren i artikel 20, dog således at eksperterne stilles til rådighed til indsættelse fra hver medlemsstat senest tre hverdage efter den dato, hvor den operationelle plan godkendes af den administrerende direktør og den medlemsstat, der anmoder om bistand. Medlemsstaterne kan ikke påberåbe sig undtagelsesbestemmelsen i artikel 17, stk. 6.

3.  Hvis en medlemsstat i tilfælde af et uforholdsmæssigt pres på asyl- eller modtagelsessystemerne ikke anmoder Asylagenturet om operationel og teknisk bistand eller ikke tager imod Asylagenturets tilbud om en sådan bistand eller ikke træffer hensigtsmæssige foranstaltninger for at afhjælpe et sådant pres, eller hvis den ikke følger Kommissionens henstillinger, jf. artikel 15, stk. 3, og derved gør asyl- eller modtagelsessystemerne så ineffektive, at de truer det fælles europæiske asylsystems funktion, kan Kommissionen vedtage en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt og udpege en eller flere af de foranstaltninger, der er beskrevet i artikel 16, stk. 3, som agenturet skal gennemføre for at støtte den pågældende medlemsstat. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 64.

3.  Hvis en medlemsstat i tilfælde af et uforholdsmæssigt pres på asyl- eller modtagelsessystemerne ikke anmoder Asylagenturet om operationel og teknisk bistand eller ikke tager imod Asylagenturets tilbud om en sådan bistand eller ikke træffer hensigtsmæssige foranstaltninger for at afhjælpe et sådant pres, eller hvis den ikke følger Kommissionens henstillinger, jf. artikel 15, stk. 3, og derved gør asyl- eller modtagelsessystemerne så ineffektive, at de truer det fælles europæiske asylsystems funktion, kan Kommissionen vedtage en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt og udpege en eller flere af de foranstaltninger, der er beskrevet i artikel 16, stk. 3, som Asylagenturet skal gennemføre for at støtte den pågældende medlemsstat. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 64.

4.  For så vidt angår stk. 3 fastslår den administrerende direktør senest to hverdage efter vedtagelsen af Kommissionens afgørelse de nødvendige foranstaltninger med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der fremgår af Kommissionens afgørelse. Sideløbende hermed aftaler den administrerende direktør og den berørte medlemsstat en operationel plan.

4.  For så vidt angår stk. 3 fastslår den administrerende direktør senest to hverdage efter vedtagelsen af Kommissionens afgørelse de nødvendige foranstaltninger med henblik på den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der fremgår af Kommissionens afgørelse. Sideløbende hermed aftaler den administrerende direktør og den berørte medlemsstat en operationel plan.

5.  Asylagenturet udsender hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest tre hverdage efter fastlæggelsen af den operationelle plan de nødvendige eksperter fra asylindsatspuljen samt sine egne eksperter. Når der er behov for det, suppleres udsendelsen af eksperter fra asylindsatspuljen straks med asylstøttehold.

5.  Asylagenturet udsender hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest tre hverdage efter fastlæggelsen af den operationelle plan de nødvendige eksperter fra asylindsatspuljen samt sine egne eksperter. Når der er behov for det, suppleres udsendelsen af eksperter fra asylindsatspuljen straks med asylstøttehold.

6.  Den berørte medlemsstat samarbejder straks med Asylagenturet og tager de nødvendige skridt til gennemførelse af afgørelsen og den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen og i den operationelle plan.

6.  Den berørte medlemsstat samarbejder straks med Asylagenturet og tager de nødvendige skridt til gennemførelse af afgørelsen og den praktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i afgørelsen og i den operationelle plan.

7.  Medlemsstaterne stiller eksperterne fra asylindsatspuljen til rådighed som fastsat af den administrerende direktør.

7.  Medlemsstaterne stiller eksperterne fra asylindsatspuljen til rådighed som fastsat af den administrerende direktør.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22a

 

Instrukser til asylstøttehold og eksperter i asylindsatspuljen

 

1.  Under indsættelsen af asylstøttehold eller eksperter i asylindsatspuljen udsteder værtsmedlemsstaten instrukser til holdene i overensstemmelse med den operative plan.

 

2.  Asylagenturet kan gennem sin koordinationsansvarlige meddele værtsmedlemsstaten sine synspunkter om de i stk. 1 omhandlede instrukser. I sådanne tilfælde skal værtsmedlemsstaten tage hensyn hertil og så vidt muligt respektere dem.

 

3.  I de tilfælde, hvor de i stk. 1 omhandlede instrukser ikke er i overensstemmelse med den operationelle plan, rapporterer den koordinationsansvarlige det straks til den administrerende direktør, som om nødvendigt kan træffe foranstaltninger i henhold til artikel 20, stk. 6.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af medlemsstaternes forpligtelse til at stille de nødvendige faciliteter og det nødvendige udstyr til rådighed for Asylagenturet med henblik på at yde den krævede operationelle og tekniske bistand, kan Asylagenturet indsætte sit eget udstyr i medlemsstaterne, i den udstrækning asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen har behov for det, og dermed supplere udstyr, som medlemsstaterne eller andre EU-agenturer allerede har stillet til rådighed.

1.  Med forbehold af medlemsstaternes forpligtelse til at stille de nødvendige faciliteter og det nødvendige udstyr til rådighed for Asylagenturet med henblik på at yde den krævede operationelle og tekniske bistand, kan Asylagenturet indsætte sit eget udstyr i medlemsstaterne, herunder på anmodning fra den medlemsstat, der har behov, i den udstrækning asylstøtteholdene eller eksperterne fra asylindsatspuljen har behov for det, og dermed supplere udstyr, som medlemsstaterne eller andre EU-agenturer allerede har stillet til rådighed.

2.  Asylagenturet kan erhverve eller lease teknisk udstyr ved en afgørelse, som den administrerende direktør træffer i samråd med bestyrelsen. Inden erhvervelse eller leasing af udstyr foretages der en grundig behovs- og cost-benefit-analyse. Alle sådanne udgifter skal medtages på agenturets budget som vedtaget af bestyrelsen og i overensstemmelse med de finansielle regler, der er gældende for agenturet.

2.  Asylagenturet kan erhverve eller lease teknisk udstyr ved en afgørelse, som den administrerende direktør træffer i samråd med bestyrelsen. Inden erhvervelse eller leasing af udstyr foretages der en grundig behovs- og cost-benefit-analyse. Alle sådanne udgifter skal medtages på Asylagenturets budget som vedtaget af bestyrelsen og i overensstemmelse med de finansielle regler, der er gældende for Asylagenturet.

 

2a.  Asylagenturet har ansvaret for at garantere sikkerheden af sit eget udstyr gennem hele udstyrets livscyklus.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når eksperter fra et asylstøttehold eller asylindsatspuljen udfører opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne medlemsstat ansvarlig for de skader, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.

1.  Når eksperter fra et asylstøttehold eller asylindsatspuljen udfører opgaver i en værtsmedlemsstat, er denne medlemsstat og Asylagenturet i fællesskab ansvarlige og hæfter solidarisk for de skader, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med national lovgivning og EU-retten. Når eksperter fra et asylstøttehold eller asylindsatspuljen udfører opgaver i et tredjeland, hæfter Asylagenturet for de skader, de måtte forvolde under udførelsen af deres opgaver.

2.  Hvis skaderne er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætligt, kan værtsmedlemsstaten henvende sig til oprindelsesmedlemsstaten eller Asylagenturet for at få eventuelle beløb, den har udbetalt til skadelidte eller disses retssuccessorer, godtgjort af oprindelsesmedlemsstaten eller agenturet.

2.  Hvis skaderne er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætligt, kan værtsmedlemsstaten eller Asylagenturet henvende sig til oprindelsesmedlemsstaten for at få eventuelle beløb, den har udbetalt til skadelidte eller disses retssuccessorer, godtgjort af oprindelsesmedlemsstaten eller Asylagenturet.

3.  Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand frafalder hver medlemsstat alle sine krav mod værtsmedlemsstaten eller en anden medlemsstat for skader, den har lidt, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt.

3.  Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand frafalder hver medlemsstat alle sine krav mod værtsmedlemsstaten eller en anden medlemsstat for skader, den har lidt, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt.

4.  Tvister mellem medlemsstater eller med AMSBII om anvendelsen af denne artikels stk. 2 og 3, som ikke kan løses ved forhandlinger mellem dem, indbringes af dem for Den Europæiske Unions Domstol, jf. traktatens artikel 273.

4.  Tvister mellem medlemsstaterne eller mellem en medlemsstat og Asylagenturet om anvendelsen af denne artikels stk. 1, 2 og 3, som ikke kan løses ved forhandlinger mellem dem, indbringes af dem for Den Europæiske Unions Domstol, jf. traktaterne.

5.  Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand afholder Asylagenturet udgifter i forbindelse med skader på agenturets udstyr under indsættelsen, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt.

5.  Med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand afholder Asylagenturet udgifter i forbindelse med skader på Asylagenturets udstyr under indsættelsen, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  intern transport mellem forskellige regioner i værtsmedlemsstaten

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  billeje og alle dermed forbundne udgifter såsom forsikring, brændstof og vejafgifter

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  kommunikationsudgifter

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc)  udgifter til tolkning.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I forbindelse med behandling af personoplysninger anvender Asylagenturet forordning (EF) nr. 45/2001.

1.  I forbindelse med behandling af personoplysninger anvender Asylagenturet forordning (EF) nr. 45/2001.

2.  Bestyrelsen fastlægger foranstaltninger med henblik på Asylagenturets anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, herunder foranstaltninger vedrørende udpegelse af en databeskyttelsesansvarlig for agenturet. Disse foranstaltninger fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2.  Bestyrelsen fastlægger foranstaltninger med henblik på Asylagenturets anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, herunder foranstaltninger vedrørende udpegelse af en databeskyttelsesansvarlig for Asylagenturet. Disse foranstaltninger fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

3.  Asylagenturet kan behandle personoplysninger til administrative formål, jf. dog artikel 31 og 32.

3.  Asylagenturet kan behandle personoplysninger til administrative formål, jf. dog artikel 31 og 32.

4.  Videregivelse af personoplysninger, som behandles af agenturet, og medlemsstaters videregivelse til myndigheder i tredjelande eller til tredjeparter, inklusive internationale organisationer, af personoplysninger, som behandles inden for rammerne af nærværende forordning, er forbudt.

4.  Videregivelse af personoplysninger, som behandles af Asylagenturet, og medlemsstaters videregivelse til myndigheder i tredjelande eller til tredjeparter, inklusive internationale organisationer, af personoplysninger, som behandles inden for rammerne af nærværende forordning, er forbudt.

 

4a.  Hvad angår Asylagenturets eller dets ansattes behandling af personoplysninger ved levering af operationel og teknisk bistand efter instruks fra værtsmedlemsstaten, skal værtsmedlemsstaten betragtes som en dataansvarlig, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 7, i forordning (EU) 2016/679 og artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001. Denne databehandling er omfattet af forordning (EU) nr. 2016/679.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet må udelukkende anvende personoplysninger til følgende formål:

1.  Asylagenturet må udelukkende anvende personoplysninger til følgende formål:

a)  udførelse af sine opgaver med at yde operationel og teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, og artikel 21, stk. 2

a)  udførelse af sine opgaver med at yde operationel og teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, og artikel 21, stk. 2

b)  udtagelse af stikprøver med henblik på overvågning som omhandlet af artikel 13

b)  udtagelse af stikprøver med henblik på overvågning som omhandlet i artikel 13, i hvilket tilfælde behandlingen af personoplysninger kun omfatter nationalitet, alder og køn

c)  håndtering af ansøgninger om international beskyttelse fra børn eller sårbare personer efter anmodning fra medlemsstaterne, jf. artikel 13, stk. 2, og artikel 16, stk.3, litra b) og c)

c)  håndtering af ansøgninger om international beskyttelse efter anmodning fra medlemsstaterne, jf. artikel 16, stk. 3, litra b, c og ja)

d)  fremme af informationsudvekslingen med medlemsstater, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Europol og Eurojust i overensstemmelse med artikel 36 og inden for rammerne af de oplysninger, man har indhentet gennem udførelsen af de i artikel 21, stk. 2, anførte opgaver

d)  fremme af informationsudvekslingen med medlemsstater, den europæiske grænse- og kystvagt, Europol og Eurojust i overensstemmelse med artikel 36 og inden for rammerne af de oplysninger, man har indhentet gennem udførelsen af de i artikel 21, stk. 2, anførte opgaver

e)  analyse af oplysninger om asylsituationen i overensstemmelse med artikel 4.

 

2.  Behandlingen af personoplysninger skal overholde proportionalitetsprincippet og nøje begrænses til personoplysninger, der er nødvendige med henblik på stk. 1.

2.  Behandlingen af personoplysninger skal overholde proportionalitetsprincippet og nøje begrænses til personoplysninger, der er nødvendige med henblik på stk. 1.

3.  Medlemsstater eller andre EU-agenturer, der leverer personoplysninger til Asylagenturet, må udelukkende overføre oplysninger til Asylagenturet med de i stk. 1 omtalte formål. Enhver yderligere behandling af opbevarede personoplysninger til andre end de i stk. 1 anførte formål er forbudt.

3.  Medlemsstater eller andre EU-agenturer, der leverer personoplysninger til Asylagenturet, må udelukkende overføre oplysninger til Asylagenturet med de i stk. 1 omtalte formål. Enhver yderligere behandling af opbevarede personoplysninger til andre end de i stk. 1 anførte formål er forbudt.

4.  Medlemsstaterne eller andre EU-agenturer kan ved videregivelse af personoplysninger anføre, om adgangen til oplysningerne eller brugen af dem skal begrænses generelt eller specifikt, herunder med hensyn til videregivelse, sletning eller tilintetgørelse. Hvis behovet for sådanne begrænsninger opstår efter videregivelsen af oplysningerne, underretter de Asylagenturet herom. Asylagenturet overholder disse begrænsninger.

4.  Medlemsstaterne eller andre EU-agenturer kan ved videregivelse af personoplysninger anføre, om adgangen til oplysningerne eller brugen af dem skal begrænses generelt eller specifikt, herunder med hensyn til videregivelse, sletning eller tilintetgørelse. Hvis behovet for sådanne begrænsninger opstår efter videregivelsen af oplysningerne, underretter de Asylagenturet herom. Asylagenturet overholder disse begrænsninger.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 32

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturets brug af personoplysninger, som medlemsstaterne eller dets egne medarbejdere indsamler eller sender til det i forbindelse med leveringen af operationel og teknisk bistand til medlemsstater, må kun omfatte navn, fødselsdato, køn, nationalitet, profession eller uddannelse, fingeraftryk og et digitaliseret fotografi af tredjelandsstatsborgere.

1.  Asylagenturets brug af personoplysninger, som medlemsstaterne eller dets egne medarbejdere indsamler eller sender til det i forbindelse med leveringen af operationel og teknisk bistand til medlemsstater, må kun omfatte navn, fødselsdato, køn, nationalitet, profession eller uddannelse, fingeraftryk og et digitaliseret fotografi af tredjelandsstatsborgere.

2.  Asylagenturet må behandle de personoplysninger, der er omhandlet i stk. 1, i følgende tilfælde:

2.  Asylagenturet må behandle de personoplysninger, der er omhandlet i stk. 1, i følgende tilfælde:

a)  når det er nødvendigt med henblik på den i artikel 16, stk. 3, litra a), omtalte identifikation og registrering

a)  når det er nødvendigt med henblik på den i artikel 16, stk. 3, litra a), omtalte identifikation og registrering

b)  når der er nødvendigt for at fremme behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse, som de kompetente nationale myndigheder foretager, jf. artikel 16, stk. 3, litra b)

b)  når der er nødvendigt for at fremme behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse, som de kompetente nationale myndigheder foretager, jf. artikel 16, stk. 3, litra b)

c)  når der er nødvendigt for at yde bistand til de kompetente nationale myndigheder, der er ansvarlige for behandling af ansøgninger om international beskyttelse, jf. artikel 16, stk. 3, litra c)

c)  når der er nødvendigt for at yde bistand til de kompetente nationale myndigheder, der er ansvarlige for behandling af ansøgninger om international beskyttelse, jf. artikel 16, stk. 3, litra c)

d)  når det er nødvendigt for at bistå med omfordeling eller overførsel af modtagere af international beskyttelse inden for EU, jf. artikel 16, stk. 3, litra g)

d)  når det er nødvendigt for at bistå med omfordeling eller overførsel af modtagere af international beskyttelse inden for EU, jf. artikel 16, stk. 3, litra g)

e)  når det er nødvendigt at overføre oplysninger til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Europol eller Eurojust med henblik på udøvelsen af deres opgaver i overensstemmelse med deres respektive mandater og i overensstemmelse med artikel 30

e)  når det er nødvendigt at overføre oplysninger til den europæiske grænse- og kystvagt, Europol eller Eurojust med henblik på udøvelsen af deres opgaver i overensstemmelse med deres respektive mandater og i overensstemmelse med artikel 30

f)  når det er nødvendigt at overføre oplysninger til medlemsstaternes myndigheder eller immigrations- og asyltjenester til brug i henhold til national lovgivning og de nationale databeskyttelsesregler eller EU's databeskyttelsesregler

f)  når det er nødvendigt at overføre oplysninger til medlemsstaternes myndigheder eller immigrations- og asyltjenester til brug i henhold til national lovgivning og de nationale databeskyttelsesregler eller EU's databeskyttelsesregler

g)  når det er nødvendigt til analyse af oplysninger om asylsituationen.

 

3.  Personoplysningerne slettes, så snart de er overført til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Europol eller Eurojust eller til medlemsstaternes kompetente myndigheder eller er benyttet til informationsanalyse af asylsituationen. Opbevaringsperioden må under ingen omstændigheder overstige 30 dage efter den dato, hvor agenturet indsamler eller modtager disse data. I resultatet af informationsanalysen af asylsituationen må dataene ikke på noget tidspunkt gøre det muligt at identificere en fysisk person.

3.  Personoplysningerne slettes, så snart de er overført til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Europol eller Eurojust eller til medlemsstaternes kompetente myndigheder. Opbevaringsperioden må under ingen omstændigheder overstige 45 dage efter den dato, hvor agenturet indsamler eller modtager disse data. I resultatet af informationsanalysen af asylsituationen må dataene ikke på noget tidspunkt gøre det muligt at identificere en fysisk person.

 

3a.  En medlemsstat eller ansatte i Asylagenturet, der overfører personoplysninger i henhold til stk. 1, underretter tredjelandsstatsborgeren på tidspunktet for indsamlingen af den pågældendes personoplysninger om eksistensen af og de nærmere vilkår for udøvelsen af de rettigheder, der er fastsat i artikel 15, 16, 17 og 18 i forordning (EU) nr. 2016/679, om kontaktoplysningerne for den nationale tilsynsmyndighed i værtsmedlemsstaten og om retten til at indgive en klage til de nationale tilsynsmyndigheder og nationale domstole.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I spørgsmål vedrørende Asylagenturets aktiviteter, og i det omfang det er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, fremmer og tilskynder Asylagenturet til operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik, herunder med hensyn til beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Asylagenturet og medlemsstaterne fremmer og overholder normer og standarder, der svarer til dem, der er fastsat i EU-lovgivningen, herunder også når de udfører aktiviteter på disse tredjelandes område.

1.  I spørgsmål vedrørende Asylagenturets aktiviteter, og i det omfang det er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, fremmer og tilskynder Asylagenturet til operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik, herunder med hensyn til beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Asylagenturet og medlemsstaterne fremmer og overholder normer og standarder, der svarer til dem, der er fastsat i EU-lovgivningen, herunder chartret, 1951-konventionen og 1967-protokollen, også når de udfører aktiviteter på disse tredjelandes område.

2.  Asylagenturet kan samarbejde med de kompetente myndigheder i tredjelande i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning, med støtte fra og koordineret med EU-delegationerne, navnlig med henblik på at fremme EU's standarder på asylområdet og bistå tredjelande med ekspertise og kapacitetsopbygning til deres egne asyl- og modtagelsessystemer samt gennemføre regionale udviklings- og beskyttelsesprogrammer og andre foranstaltninger. Asylagenturet kan gennemføre et sådant samarbejde inden for rammerne af samarbejdsaftaler, der er indgået med disse myndigheder i overensstemmelse med EU's lovgivning og politikker. Asylagenturet anmoder Kommissionen om forhåndsgodkendelse af sådanne samarbejdsaftaler og underretter Europa-Parlamentet.

2.  Asylagenturet kan samarbejde med de kompetente myndigheder i tredjelande i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning, med støtte fra og koordineret med EU-delegationerne, navnlig med henblik på at fremme EU's standarder på asylområdet og bistå tredjelande med ekspertise og kapacitetsopbygning til deres egne asyl- og modtagelsessystemer samt gennemføre regionale udviklings- og beskyttelsesprogrammer og andre foranstaltninger. Asylagenturet kan gennemføre et sådant samarbejde inden for rammerne af samarbejdsaftaler, der er indgået med disse myndigheder i overensstemmelse med EU's lovgivning og politikker. Asylagenturet anmoder Kommissionen om forhåndsgodkendelse af sådanne samarbejdsaftaler og underretter Europa-Parlamentet. Asylagenturet underretter Europa-Parlamentet, inden der indgås en samarbejdsaftale.

3.  Asylagenturet kan med værtsmedlemsstatens samtykke invitere embedsmænd fra tredjelande som observatører af de operationelle og tekniske foranstaltninger, der er skitseret i artikel 16, stk. 3, forudsat at deres tilstedeværelse ikke hæmmer gennemførelsen af målene med disse foranstaltninger, og hvor det kan bidrage til at forbedre samarbejde og udveksling af bedste praksis.

 

4.  Asylagenturet koordinerer foranstaltninger om genbosætning, som træffes af medlemsstaterne eller af EU, herunder informationsudveksling, med henblik på at opfylde flygtninges behov for international beskyttelse i tredjelande og udvise solidaritet med deres værtslande. Asylagenturet indsamler oplysninger, overvåger genbosætning i medlemsstaterne og støtte medlemsstaterne med kapacitetsopbygning i forbindelse med genbosætning. Asylagenturet kan også afhængig af aftalen med tredjelandet og efter aftale med Kommissionen koordinere alle sådanne udvekslinger af oplysninger eller andre foranstaltninger mellem medlemsstater og et tredjeland på det pågældende tredjelands område.

4.  Asylagenturet støtter foranstaltninger om genbosætning, som træffes af medlemsstaterne eller af EU, herunder informationsudveksling, i tæt samarbejde med UNHCR og relevante ikkestatslige organisationer og i fuld overensstemmelse med de af UNHCR fastsatte standarder og politiske retningslinjer. Asylagenturet indsamler oplysninger, overvåger genbosætning i medlemsstaterne og støtter medlemsstaterne med kapacitetsopbygning i forbindelse med genbosætning og yder enhver yderligere form for genbosætningsstøtte i overensstemmelse med de opgaver, det har fået overdraget i forordning (EU) nr. 2017/xxx [EU-forordning om en ramme for genbosætning].

5.  Asylagenturet deltager i gennemførelsen af de internationale aftaler, som Unionen har indgået med tredjelande, inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik og på de områder, der er omfattet af denne forordning.

5.  Asylagenturet deltager i gennemførelsen af de internationale aftaler, som Unionen har indgået med tredjelande, inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik og på de områder, der er omfattet af denne forordning.

6.  Asylagenturet kan få EU-finansiering i henhold til bestemmelserne for de relevante instrumenter til støtte for Unionens udenrigspolitik. Det kan indlede og finansiere projekter til at yde tredjelande teknisk bistand i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

6.  Asylagenturet kan få EU-finansiering i henhold til bestemmelserne for de relevante instrumenter til støtte for Unionens udenrigspolitik. Det kan indlede og finansiere projekter til at yde tredjelande teknisk bistand i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

 

6a.  Asylagenturet underretter Europa-Parlamentet om de aktiviteter, det har gennemført i henhold til denne artikel. Det skal i sine årsberetninger vedlægge en vurdering af samarbejdet med tredjelande.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 35 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 35a

 

Forbindelsesofficerer i tredjelande

 

1.  Agenturet kan indsætte eksperter fra sit eget personale som forbindelsesofficerer, der bør nyde den størst mulige beskyttelse i udførelsen af deres opgaver, i tredjelande. Der må kun indsættes forbindelsesofficerer i tredjelande, hvis forvaltningspraksis på området for migration og asyl er i overensstemmelse med minimumsstandarder for menneskerettigheder.

 

2.  Inden for rammerne af Unionens politik for eksterne forbindelser skal der ved indsættelsen af forbindelsesofficerer gives prioritet til de tredjelande, som på grundlag af informationsanalysen anses for at udgøre et oprindelses- eller transitland med hensyn til ulovlig indvandring. Udsendelsen af forbindelsesofficerer skal godkendes af bestyrelsen.

 

3.  Agenturets forbindelsesofficerers opgaver omfatter i overensstemmelse med EU-retten og de grundlæggende rettigheder etablering og vedligeholdelse af kontakter med de kompetente myndigheder i det tredjeland, de tilknyttes, med henblik på at bidrage til oprettelsen af en beskyttelsesorienteret migrationsstyring og i givet fald til fremme af adgang til lovlige adgangsveje til Unionen for personer, der har behov for beskyttelse, herunder gennem genbosætning. Forbindelsesofficererne arbejder tæt sammen med EU-delegationerne og internationale organisationer og organer, navnlig UNHCR, hvis det er relevant.

 

4.  Afgørelsen om at indsætte forbindelsesofficerer i tredjelande forudsætter, at Kommissionen forinden udtaler sig herom. Europa-Parlamentet skal straks underrettes fuldt ud om de pågældende aktiviteter.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 36

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet samarbejder med Unionens agenturer, organer og kontorer, som udøver aktiviteter, der har forbindelse til dets aktivitetsområde, navnlig Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, og som er kompetente i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

1.  Asylagenturet samarbejder med Unionens agenturer, organer og kontorer, som udøver aktiviteter, der har forbindelse til dets aktivitetsområde, navnlig Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og den europæiske grænse- og kystvagt, og som er kompetente i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

2.  Dette samarbejde skal foregå inden for rammerne af de samarbejdsordninger, der er aftalt med de pågældende organer, efter at have opnået Kommissionens godkendelse. Asylagenturet underretter Europa-Parlamentet om enhver sådan aftale.

2.  Dette samarbejde skal foregå inden for rammerne af de samarbejdsordninger, der er aftalt med de pågældende organer, efter at have opnået Kommissionens godkendelse. Asylagenturet underretter Europa-Parlamentet om enhver sådan aftale.

3.  Samarbejdet skal skabe synergier blandt Unionens relevante organer, og det skal forhindre dobbeltarbejde mellem de enkelte organers arbejde i henhold til deres mandat.

3.  Samarbejdet skal skabe synergier blandt Unionens relevante organer, og det skal forhindre dobbeltarbejde mellem de enkelte organers arbejde i henhold til deres mandat.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 37

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Asylagenturet samarbejder med internationale organisationer, navnlig UNHCR, på områder, der er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af samarbejdsaftaler, der er indgået med disse organer, i henhold til traktaten og bestemmelserne om disse organers kompetence. Bestyrelsen træffer beslutning om samarbejdsaftaler, der forelægges Kommissionen til forudgående godkendelse.

Asylagenturet samarbejder med internationale organisationer, navnlig UNHCR, på områder, der er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af samarbejdsaftaler, der er indgået med disse organer, i henhold til traktaten og bestemmelserne om disse organers kompetence. Bestyrelsen træffer beslutning om samarbejdsaftaler, der forelægges Kommissionen til forudgående godkendelse. Asylagenturet underretter Europa-Parlamentet om enhver sådan samarbejdsaftale.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 38

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturets ledelses- og forvaltningsstruktur består af:

Agenturets ledelses- og forvaltningsstruktur består af:

a)  en bestyrelse, der varetager de opgaver, der er fastsat i artikel 40

a)  en bestyrelse, der varetager de opgaver, der er fastsat i artikel 40

b)  en administrerende direktør, der udfører de opgaver, der er fastsat i artikel 46

b)  en administrerende direktør, der udfører de opgaver, der er fastsat i artikel 46

c)  en viceadministrerende direktør, jf. artikel 47.

c)  en viceadministrerende direktør, jf. artikel 47

 

ca)  en ansvarlig for grundlæggende rettigheder

 

cb)  et rådgivende forum.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret.

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, to repræsentanter for Kommissionen og to repræsentanter for Europa-Parlamentet, der alle har stemmeret.

2.  Bestyrelsen omfatter en repræsentant for UNHCR, som ikke er stemmeberettiget.

2.  Bestyrelsen omfatter en repræsentant for UNHCR, som ikke er stemmeberettiget.

3.  Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i dettes fravær.

3.  Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i dettes fravær.

4.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden på asylområdet og under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

4.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden på asylområdet og under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

5.  Bestyrelsens medlemmer udnævnes for fire år. Perioden kan forlænges. Ved udløbet af deres mandat eller ved en eventuel tilbagetrædelse fortsætter medlemmerne deres hverv, indtil der er truffet foranstaltning til forlængelse eller afløsning.

5.  Bestyrelsens medlemmer udnævnes for fire år. Perioden kan forlænges. Ved udløbet af deres mandat eller ved en eventuel tilbagetrædelse fortsætter medlemmerne deres hverv, indtil der er truffet foranstaltning til forlængelse eller afløsning.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 40

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen skal:

Bestyrelsen skal:

a)  fremlægge en generel orientering om Asylagenturets aktiviteter og hvert år vedtage Asylagenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 41

a)  fremlægge en generel orientering om Asylagenturets aktiviteter og hvert år vedtage Asylagenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 41

b)  vedtage Asylagenturets årsbudget med et flertal på to tredjedele blandt de stemmeberettigede medlemmer og udføre andre opgaver i relation til Asylagenturets budget i henhold til kapitel 10

b)  vedtage Asylagenturets årsbudget med et flertal på to tredjedele blandt de stemmeberettigede medlemmer og udføre andre opgaver i relation til Asylagenturets budget i henhold til kapitel 10

c)  vedtage en konsolideret årlig aktivitetsrapport om Asylagenturets virksomhed og senest den 1. juli hvert år sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres

c)  vedtage en konsolideret årlig aktivitetsrapport om Asylagenturets virksomhed og senest den 1. juli hvert år sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres

 

ca)  hvert år inden den 30. november og under hensyntagen til Kommissionens udtalelse, med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer, vedtage et samlet programmeringsdokument, der indeholder Asylagenturets flerårige programmering og dets arbejdsprogram for det følgende år, og sende det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

d)  vedtage de finansielle bestemmelser for Asylagenturet i overensstemmelse med artikel 53

d)  vedtage de finansielle bestemmelser for Asylagenturet i overensstemmelse med artikel 53

e)  træffe alle beslutninger med henblik på gennemførelsen af Asylagenturets mandat som defineret i denne forordning

e)  træffe alle beslutninger med henblik på gennemførelsen af Asylagenturets mandat som defineret i denne forordning

f)  vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til risikoen for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal gennemføres

f)  vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til risikoen for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal gennemføres

g)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til medlemmerne

g)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til medlemmerne

h)  vedtage og regelmæssigt ajourføre de kommunikations- og formidlingsplaner, der er nævnt i artikel 2, stk. 3, baseret på en behovsanalyse

h)  vedtage og regelmæssigt ajourføre de kommunikations- og formidlingsplaner, der er nævnt i artikel 2, stk. 3, baseret på en behovsanalyse

i)  vedtage sin forretningsordenen

i)  vedtage sin forretningsordenen

j)  i overensstemmelse med stk. 2 og med hensyn til agenturets personale udøve de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter27 ("ansættelsesmyndigheden")

j)  i overensstemmelse med stk. 2 og med hensyn til agenturets personale udøve de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter 27 ("ansættelsesmyndigheden")

k)  vedtage passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110

k)  vedtage passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110

l)  udpege den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør, udøve disciplinær myndighed over vedkommende og om nødvendigt forlænge vedkommendes ansættelse eller afskedige vedkommende i overensstemmelse med artikel 45 og 47

l)  udøve disciplinær myndighed over den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør

 

la)  udpege den ansvarlige for grundlæggende rettigheder på forslag fra den administrerende direktør og efter at have rådført sig med det rådgivende forum

m)  vedtage en årsrapport om situationen på asylområdet i Unionen, jf. artikel 65. Denne rapport forelægges Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

m)  vedtage en årsrapport om situationen på asylområdet i Unionen, jf. artikel 65. Denne rapport forelægges Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og offentliggøres.

n)  træffe alle beslutninger vedrørende udvikling af de informationssystemer, der er fastsat i denne forordning, bl.a. den informationsportal, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra b)

n)  træffe alle beslutninger vedrørende udvikling af de informationssystemer, der er fastsat i denne forordning, bl.a. den informationsportal, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra b)

o)  vedtage de detaljerede bestemmelser om anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 i overensstemmelse med artikel 58

o)  vedtage de detaljerede bestemmelser om anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 i overensstemmelse med artikel 58

 

oa)  fastlægge foranstaltninger med henblik på Asylagenturets anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, herunder foranstaltninger vedrørende udpegelse af en databeskyttelsesansvarlig for Asylagenturet.

p)  vedtage Asylagenturets personalepolitik, jf. artikel 55

p)  vedtage Asylagenturets personalepolitik, jf. artikel 55

q)  efter at have anmodet om en udtalelse fra Kommissionen vedtage programmeringsdokumentet i overensstemmelse med artikel 41

q)  efter at have anmodet om en udtalelse fra Kommissionen vedtage programmeringsdokumentet i overensstemmelse med artikel 41

r)  træffe alle afgørelser vedrørende etablering af Asylagenturets interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf

r)  træffe alle afgørelser vedrørende etablering af Asylagenturets interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf

s)  sikre passende opfølgning på resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

s)  sikre passende opfølgning på resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

t)  vedtage de operationelle standarder, indikatorer og retningslinjer samt den bedste praksis, som Asylagenturet har udarbejdet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2

t)  vedtage de operationelle standarder, indikatorer og retningslinjer samt den bedste praksis, som Asylagenturet har udarbejdet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2

u)  godkende den fælles analyse vedrørende oplysninger om oprindelsesland og eventuelle revisioner af denne fælles analyse i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2 og 3

 

v)  fastlægge programmet for overvågning og vurdering af asyl- og modtagelsessystemer i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1

v)  fastlægge programmet for overvågning og vurdering af asyl- og modtagelsessystemer i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1

w)  vedtage udkastet til rapport fra holdet af eksperter, der udfører overvågningen i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3

w)  vedtage udkastet til rapport fra holdet af eksperter, der udfører overvågningen i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3

x)  vedtage henstillinger efter overvågning i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4

x)  vedtage henstillinger efter overvågning i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4

y)  udforme og træffe beslutning om profiler for og det samlede antal eksperter, der skal stilles til rådighed for asylstøtteholdene i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3

y)  udforme og træffe beslutning om profiler for og det samlede antal eksperter, der skal stilles til rådighed for asylstøtteholdene i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3

z)  udforme og træffe beslutning om profiler for og det samlede antal eksperter, der skal stilles til rådighed for asylindsatspuljen i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2

z)  udforme og træffe beslutning om profiler for og det samlede antal eksperter, der skal stilles til rådighed for asylindsatspuljen i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2

aa)  vedtage en strategi for relationer med tredjelande eller internationale organisationer vedrørende spørgsmål, hvor Asylagenturet er kompetent, samt en samarbejdsaftale med Kommissionen med henblik på gennemførelsen heraf

aa)  vedtage en strategi for relationer med tredjelande eller internationale organisationer vedrørende spørgsmål, hvor Asylagenturet er kompetent, samt en samarbejdsaftale med Kommissionen med henblik på gennemførelsen heraf

bb)  bemyndige indgåelsen af samarbejdsaftaler i overensstemmelse med artikel 35.

bb)  bemyndige indgåelsen af samarbejdsaftaler i overensstemmelse med artikel 35.

2.  I overensstemmelse med vedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte en afgørelse om at delegere de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør og fastlægger betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

2.  I overensstemmelse med vedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte en afgørelse om at delegere de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør og fastlægger betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved afgørelse midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er delegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end den administrerende direktør.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved afgørelse midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er delegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end den administrerende direktør.

3.  Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden for bestyrelsen, en repræsentant for Kommissionen i bestyrelsen og tre andre medlemmer af bestyrelsen til at bistå bestyrelsen og den administrerende direktør med forberedelsen af afgørelser, de årlige og flerårige programmer og aktiviteter, som skal vedtages af bestyrelsen. Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan bestyrelsen vedtage visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, navnlig vedrørende administrative og budgetmæssige spørgsmål.

3.  Bestyrelsen kan nedsætte et mindre forretningsudvalg til at bistå bestyrelsen og den administrerende direktør med forberedelsen af afgørelser, programmer og aktiviteter, som skal vedtages af bestyrelsen, og til at træffe visse foreløbige hastende afgørelser på bestyrelsens vegne, hvis det er nødvendigt. Forretningsudvalget træffer ikke afgørelser, der skal vedtages af enten et flertal på to tredjedele eller tre fjerdedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan uddelegere visse klart definerede opgaver til forretningsudvalget, navnlig hvis dette forbedrer Asylagenturets effektivitet. Den kan ikke uddelegere opgaver til forretningsudvalget vedrørende afgørelser, der skal vedtages af enten et flertal på to tredjedele eller tre fjerdedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

__________________

__________________

27Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

27Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 41

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 30. november hvert år vedtager bestyrelsen et programmeringsdokument med flerårig og årlig programmering på grundlag af et udkast fremlagt af den administrerende direktør, idet der tages hensyn til Kommissionens udtalelse og efter at have hørt Europa-Parlamentet om den flerårige programmering. Bestyrelsen sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

1.  Senest den 30. november hvert år vedtager bestyrelsen et programmeringsdokument med flerårig og årlig programmering på grundlag af et udkast fremlagt af den administrerende direktør, idet der tages hensyn til Kommissionens udtalelse og efter at have hørt Europa-Parlamentet om den flerårige programmering. Bestyrelsen sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Programmeringsdokumentet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget, og om nødvendigt justeres det i overensstemmelse hermed.

Programmeringsdokumentet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget, og om nødvendigt justeres det i overensstemmelse hermed.

Et udkast til programmeringsdokument sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. januar hvert år sammen med eventuelle ajourførte udgaver af dette dokument.

Et udkast til programmeringsdokument sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. januar hvert år sammen med eventuelle ajourførte udgaver af dette dokument.

2.  Det flerårige program skal indeholde den overordnede strategiske programmering på mellemlang og lang sigt, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det skal også indeholde programmeringen af ressourcer, herunder det flerårige budget og personale.

2.  Det flerårige program skal indeholde den overordnede strategiske programmering på mellemlang og lang sigt, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det skal også indeholde programmeringen af ressourcer, herunder det flerårige budget og personale.

I det flerårige program skal de strategiske indsatsområder fastlægges, og der skal redegøres for, hvordan målene nås. Det skal omfatte strategien for relationer med tredjelande eller internationale organisationer, jf. henholdsvis artikel 34 og 37, og foranstaltningerne vedrørende denne strategi samt en specificering af de tilknyttede ressourcer.

I det flerårige program skal de strategiske indsatsområder fastlægges, og der skal redegøres for, hvordan målene nås. Det skal omfatte strategien for relationer med tredjelande eller internationale organisationer, jf. henholdsvis artikel 34 og 37, artikel 54a i strategien for grundlæggende rettigheder og de foranstaltninger, der er knyttet til den strategi, samt en specificering af de dertil knyttede ressourcer.

Det flerårige program gennemføres ved hjælp af årlige arbejdsprogrammer, og det skal ajourføres årligt. Det flerårige program ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af evalueringen som omhandlet i artikel 66.

Det flerårige program gennemføres ved hjælp af årlige arbejdsprogrammer, og det skal ajourføres årligt. Det flerårige program ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af evalueringen som omhandlet i artikel 66.

3.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver aktivitet, i overensstemmelse med principperne om den aktivitetsbaserede budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 2 nævnte flerårige program. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

3.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver aktivitet, i overensstemmelse med principperne om den aktivitetsbaserede budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 2 nævnte flerårige program. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

4.  Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver.

4.  Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver.

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 45

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør er en del af personalet og ansættes som midlertidigt ansat ved Asylagenturet i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte.

1.  Den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør, som bistår den administrerende direktør, er en del af personalet og ansættes som midlertidigt ansatte ved Asylagenturet i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte.

2.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Den administrerende direktør udnævnes på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kompetencer på højt plan samt ledelseserfaring på migrations- og asylområdet.

2.  Europa-Parlamentet og Rådet udpeger efter fælles overenskomst den administrerende direktør ud fra en liste med mindst tre kandidater, som Kommissionen foreslår, efter offentliggørelse af posten i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i pressen eller på egnede websteder. Den administrerende direktør udnævnes på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kompetencer på højt plan samt ledelseserfaring på migrations- og asylområdet.

For the purpose of concluding the contract with the Executive Director, the Agency shall be represented by the Chairperson of the Management Board.

 

 

2a.  Den viceadministrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på forslag af den administrerende direktør. Den viceadministrerende direktør udnævnes på grundlag af merit og passende administrative og ledelsesmæssige kompetencer samt ledelseserfaring inden for det fælles europæiske asylsystem. Den administrerende direktør foreslår mindst tre kandidater til stillingen som viceadministrerende direktør. Bestyrelsen træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle de stemmeberettigede medlemmer.

 

Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige den viceadministrerende direktør efter proceduren i første afsnit.

 

2b.  Den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør kan genudnævnes én gang for højst en periode på fem år.

3.  Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

 

4.  Den administrerende direktørs ansættelsesperiode er fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs arbejde og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer i betragtning.

4.  Den viceadministrerende direktør og den administrerende direktørs ansættelsesperiode er fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende vicedirektørs og den viceadministrerende direktørs arbejde og Asylagenturets fremtidige opgaver og udfordringer i betragtning.

5.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 4 omhandlede evaluering, dog højst for en periode på fem år.

 

6.  Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode. I måneden inden en sådan forlængelse kan den administrerende direktør opfordres til at afgive en erklæring til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

 

7.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

7.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

8.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen på forslag af Kommissionen.

 

9.  Afgørelser om udnævnelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

 

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 46

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af Asylagenturet. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af Asylagenturet. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

2.  Uden at det berører Kommissionens og bestyrelsens beføjelser, skal den administrerende direktør være uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, institution, person eller noget andet organ.

2.  Uden at det berører Kommissionens og bestyrelsens beføjelser, skal den administrerende direktør være uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, institution, person eller noget andet organ.

3.  Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af dennes hverv.

3.  Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af dennes hverv.

4.  Den administrerende direktør er Asylagenturets retlige repræsentant.

4.  Den administrerende direktør er Asylagenturets retlige repræsentant.

5.  Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges Asylagenturet ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for at:

5.  Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges Asylagenturet ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for at:

a)  forestå den daglige ledelse af Asylagenturet

a)  forestå den daglige ledelse af Asylagenturet

b)  gennemføre bestyrelsens afgørelser

b)  gennemføre bestyrelsens afgørelser

c)  udarbejde programmeringsdokumentet og forelægge dette for bestyrelsen efter høring af Kommissionen

c)  udarbejde programmeringsdokumentet og forelægge dette for bestyrelsen efter høring af Kommissionen

d)  gennemføre programmeringsdokumentet og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

d)  gennemføre programmeringsdokumentet og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

e)  udarbejde en konsolideret årlig aktivitetsrapport om agenturets aktiviteter og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

e)  udarbejde en konsolideret årlig aktivitetsrapport om Asylagenturets aktiviteter og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

f)  udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen og forretningsudvalget

f)  udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen og forretningsudvalget

g)  med forbehold af OLAF's undersøgelsesbeføjelser beskytte Unionens finansielle interesser gennem anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet og gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved at pålægge administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

g)  med forbehold af OLAF's undersøgelsesbeføjelser beskytte Unionens finansielle interesser gennem anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet og gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved at pålægge administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

h)  udarbejde agenturets strategi for bekæmpelse af svig og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

h)  udarbejde Asylagenturets strategi for bekæmpelse af svig og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

i)  udarbejde udkast til finansielle bestemmelser for Asylagenturet

i)  udarbejde udkast til finansielle bestemmelser for Asylagenturet

j)  udarbejde agenturets udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dets budget

j)  udarbejde Asylagenturets udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dets budget

k)  udøve de i artikel 55 nævnte beføjelser over for Asylagenturets medarbejdere

k)  udøve de i artikel 55 nævnte beføjelser over for Asylagenturets medarbejdere

l)  træffe alle beslutninger vedrørende forvaltningen af de informationssystemer, der er fastsat i denne forordning, bl.a. den informationsportal, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra b)

l)  træffe alle beslutninger vedrørende forvaltningen af de informationssystemer, der er fastsat i denne forordning, bl.a. den informationsportal, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra b)

m)  træffe alle beslutninger om forvaltningen af Asylagenturets interne strukturer

m)  træffe alle beslutninger om forvaltningen af Asylagenturets interne strukturer

n)  fremlægge den fælles analyse for bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2

n)  fremlægge den fælles analyse for bestyrelsen med henblik på gennemgang i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2

o)  fremlægge udkast til rapporter og anbefalinger i forbindelse med overvågning for den berørte medlemsstat og efterfølgende for bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3 og 4

o)  færdiggøre rapporter og fremlægge henstillinger i forbindelse med overvågning for den berørte medlemsstat og efterfølgende for bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3 og 4

 

oa)  indgive rapporter om opfyldelse af pligten til at samarbejde i god tro til bestyrelsen og Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4

p)  evaluere, godkende og koordinere anmodninger om operationel og teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, og artikel 20

p)  evaluere, godkende og koordinere anmodninger om operationel og teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, og artikel 20

q)  sikre gennemførelsen af de operationelle planer, der er omhandlet i artikel 19

q)  sikre gennemførelsen af de operationelle planer, der er omhandlet i artikel 19

r)  sikre koordineringen af agenturets aktiviteter i migrationsstyringsstøtteholdene med Kommissionen og andre relevante EU-agenturer, jf. artikel 21, stk. 1

r)  sikre koordineringen af Asylagenturets aktiviteter i migrationsstyringsstøtteholdene med Kommissionen og andre relevante EU-agenturer, jf. artikel 21, stk. 1

s)  sikre gennemførelsen af den kommissionsafgørelse, der er omhandlet i artikel 22, stk. 3

s)  sikre gennemførelsen af den kommissionsafgørelse, der er omhandlet i artikel 22, stk. 3

t)  i samråd med bestyrelsen træffe afgørelse om erhvervelse eller leasing af teknisk udstyr i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2

t)  i samråd med bestyrelsen træffe afgørelse om erhvervelse eller leasing af teknisk udstyr i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2

 

ta)  indstille en kandidat med henblik på udnævnelse i stillingen som den ansvarlige for grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 47a i denne forordning.

u)  udpege en koordineringsansvarlig for agenturet i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1.

u)  udpege en koordineringsansvarlig for Asylagenturet i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 47

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 47

udgår

Viceadministrerende direktør

 

1.  Den administrerende direktør bistås af en viceadministrerende direktør.

 

2.  Bestemmelserne i artikel 45 gælder for den viceadministrerende direktør.

 

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 47 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 47a

 

1.  Bestyrelsen udpeger en ansvarlig for grundlæggende rettigheder efter forslag fra den administrerende direktør og efter samråd med det rådgivende forum. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal have de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige erfaring på området for grundlæggende rettigheder og asyl. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal udarbejde strategien for grundlæggende rettigheder samt overvåge efterlevelsen af og fremme respekten for grundlæggende rettigheder inden for Asylagenturet.

 

2.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal være uafhængig ved udøvelsen af sine opgaver, refererer direkte til bestyrelsen og samarbejder med det rådgivende forum. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger regelmæssigt rapport til det rådgivende forum og bidrager dermed til mekanismen for overvågning af grundlæggende rettigheder, der er nævnt i artikel 54a.

 

3.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal blandt andet høres om de operationelle planer, der udarbejdes i henhold til artikel 19, om de operationelle aktiviteter, der organiseres af eller med inddragelse af Asylagenturet, om adfærdskodekser, samarbejde med tredjelande, tilbagetrækning af finansiering, suspendering eller ophør af en af Asylagenturets aktiviteter og uddannelsesprogrammer. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal have adgang til alle oplysninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle Asylagenturets aktiviteter, bl.a. ved at aflægge besøg på stedet for enhver form for operationel aktivitet, der gennemføres af Asylagenturet, eller som Asylagenturet deltager i, herunder i tredjelande. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er ansvarlig for at oprette, videreudvikle og gennemføre den i artikel 54c omhandlede klagemekanisme.

 

4.  Asylagenturet skal sikre, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder har tilstrækkeligt personale og ressourcer til at kunne udføre sine opgaver. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal have kontrol over sit budget.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 48

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet opretholder en tæt dialog med relevante organisationer i civilsamfundet og relevante kompetente organer, der er aktive inden for asylpolitikken på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau samt på EU-niveau. Med henblik på dette opretter agenturet et rådgivende forum.

1.  Asylagenturet opretholder en tæt dialog med relevante organisationer i civilsamfundet og relevante kompetente organer, der er aktive inden for asylpolitikken på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau samt på EU-niveau. Med henblik på dette opretter Asylagenturet et rådgivende forum.

2.  Det rådgivende forum udgør et middel til udveksling af oplysninger og deling af viden. Det sikrer en tæt dialog mellem agenturet og relevante organisationer eller organer, jf. stk. 1, og bistår den administrerende direktør og bestyrelsen i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

2.  Det rådgivende forum udgør et middel til udveksling af oplysninger og deling af viden. Det sikrer en tæt dialog mellem Asylagenturet og relevante organisationer eller organer, jf. stk. 1, og bistår den administrerende direktør og bestyrelsen i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

3.  Asylagenturet inviterer Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, UNHCR og andre relevante organisationer eller organer, jf. stk. 1.

3.  Asylagenturet inviterer Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, UNHCR og andre relevante organisationer eller organer, jf. stk. 1.

På forslag af den administrerende direktør træffer bestyrelsen afgørelse om det rådgivende forums sammensætning, arbejdsmetoder, herunder tematisk eller geografisk orienterede høringsgrupper, og de nærmere regler for videregivelse af oplysninger til det.

Den administrerende direktør træffer afgørelse om det rådgivende forums sammensætning, arbejdsmetoder, herunder tematisk eller geografisk orienterede høringsgrupper, og de nærmere regler for videregivelse af oplysninger til det. Det rådgivende forum definerer efter at have rådført sig med bestyrelsen og den administrerende direktør sine arbejdsmetoder, herunder tematisk eller geografisk orienterede arbejdsgrupper, når det finder sådanne nødvendige og nyttige.

4.  Det rådgivende forum bistår den administrerende direktør og bestyrelsen i asylspørgsmål i henhold til specifikke behov på områder, der er identificeret som en prioritering for agenturets arbejde.

4.  Det rådgivende forum rådgiver den administrerende direktør og bestyrelsen i asylspørgsmål i henhold til specifikke behov på områder, der er identificeret som en prioritering for agenturets arbejde.

 

4a.  Det rådgivende forum høres navnlig om indførelsen af mekanismen, der er omhandlet i artikel 13, videreudviklingen og gennemførelsen af strategien for grundlæggende rettigheder, adfærdskodekser, samarbejdsaftaler med tredjelande, klagemekanismen, der er omhandlet i artikel 54c, operationelle planer og de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer.

5.  Det rådgivende forum skal navnlig:

5.  Det rådgivende forum skal navnlig:

a)  fremsætte forslag til bestyrelsen om den årlige og flerårige programmering, jf. artikel 41

a)  fremsætte forslag til bestyrelsen om den årlige og flerårige programmering, jf. artikel 41

b)  komme med tilbagemeldinger til bestyrelsen og foreslå foranstaltninger som opfølgning på årsberetningen om asyl i Unionen, jf. artikel 65 og

b)  komme med tilbagemeldinger til bestyrelsen og foreslå foranstaltninger som opfølgning på årsberetningen om asyl i Unionen, jf. artikel 65 og

c)  videreformidle konklusioner og anbefalinger fra konferencer, seminarer og møder samt resultater af undersøgelser eller feltarbejde, som udføres af en af medlemsorganisationerne eller organerne i det rådgivende forum, som er relevante for agenturets arbejde, til den administrerende direktør og bestyrelsen.

c)  videreformidle konklusioner og henstillinger fra konferencer, seminarer og møder samt resultater af undersøgelser eller feltarbejde, som udføres af en af medlemsorganisationerne eller organerne i det rådgivende forum, som er relevante for Asylagenturets arbejde, til den administrerende direktør og bestyrelsen.

 

5a.  Bestyrelsen sikrer, at der afsættes de fornødne menneskelige og finansielle ressourcer til det rådgivende forum.

6.  Det rådgivende forum mødes mindst to gange om året.

6.  Det rådgivende forum mødes mindst to gange om året.

Ændringsforslag     88

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Budgettet, herunder stillingsfortegnelsen, skal omfatte tilstrækkelig finansiering af strategien for grundlæggende rettigheder og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, svarende til mindst 5 % af det samlede budget.

Ændringsforslag     89

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. marts det følgende regnskabsår sender Asylagenturet en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Senest den 31. marts det følgende regnskabsår sender Asylagenturet en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Beretningen skal indeholde oplysninger om udgifterne til hver af de opgaver, der er anført i artikel 2.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 54 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 54a

 

Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og strategien for grundlæggende rettigheder

 

1.  Asylagenturet sikrer ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at de grundlæggende rettigheder beskyttes i overensstemmelse med den relevante EU-ret, navnlig chartret, relevante dele af folkeretten, herunder 1951-konventionen, 1967-protokollen, lovbestemmelser, der vedtages i forbindelse med det fælles europæiske asylsystem og forpligtelser i forbindelse med adgangen til og indholdet af international beskyttelse.

 

2.  Med henblik på det i stk. 1 omhandlede formål udarbejder, videreudvikler og gennemfører Asylagenturet en strategi for grundlæggende rettigheder, der omfatter en virkningsfuld mekanisme for tilsyn med overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle Asylagenturets aktiviteter.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 54 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 47a

 

Adfærdskodeks

 

Asylagenturet udarbejder og videreudvikler en adfærdskodeks, der gælder for alle eksperter, der deltager i støtteoperationer, som koordineres af Asylagenturet. Adfærdskodeksen fastsætter procedurer, hvis formål er at sikre retsstatsprincipperne og overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, med særlig vægt på børn, uledsagede mindreårige og andre sårbare personer samt personer, der søger international beskyttelse. Adfærdskodeksen gælder for alle personer, der deltager i Asylagenturets aktiviteter.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 54 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 54c

 

klagemekanisme

 

1.  Agenturet træffer i samarbejde med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder de nødvendige foranstaltninger til oprettelse af en klagemekanisme i overensstemmelse med denne artikel med henblik på at overvåge og sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle Asylagenturets aktiviteter.

 

2.  Enhver, som er direkte berørt af tiltag, der gennemføres af personale, som deltager i operative aktiviteter organiseret af Asylagenturet, eller som Asylagenturet deltager i, og som mener, at vedkommendes grundlæggende rettigheder er blevet tilsidesat på grund af sådanne tiltag, eller enhver part, der repræsenterer den pågældende, kan indgive skriftlig klage til Asylagenturet.

 

3.  Kun begrundede klager, der vedrører konkrete krænkelser af grundlæggende rettigheder, kan antages til behandling. Anonyme, ondsindede, useriøse, unødige, hypotetiske eller upræcise klager kan ikke antages til behandling under klagemekanismen.

 

4.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er ansvarlig for behandlingen af de klager, som Asylagenturet modtager, i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Med henblik herpå kontrollerer den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, hvorvidt en klage kan behandles, registrerer sådanne klager, sender alle registrerede klager til den administrerende direktør, sender klager vedrørende holdmedlemmer til hjemlandet, underretter den relevante myndighed eller det relevante organ for grundlæggende rettigheder i en medlemsstat og registrerer og sikrer Asylagenturets eller medlemsstatens opfølgning på klagerne.

 

5.  I overensstemmelse med retten til god forvaltning skal klageren, såfremt klagen kan behandles, underrettes om, at klagen er blevet registreret, at vurderingen af klagen er påbegyndt, og et svar kan forventes, så snart det foreligger. Såfremt en klage videresendes til nationale myndigheder eller organer, skal klageren oplyses om, hvordan disse kan kontaktes. Hvis en klage ikke kan antages til behandling, skal klageren underrettes om grundene til, at den ikke kan antages til behandling, om muligt informeres om andre klagemuligheder.

 

Enhver afgørelse skal være skriftlig og begrundet.

 

6.  I tilfælde af en registreret klage, der vedrører en af Asylagenturets ansatte, sørger den administrerende direktør for passende opfølgning af klagen i samråd med den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, herunder om nødvendigt for disciplinære foranstaltninger. Den administrerende direktør aflægger inden for en nærmere fastsat tidsfrist rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og om Asylagenturets opfølgning af klagen, herunder om nødvendigt disciplinære foranstaltninger.

 

Hvis en klage vedrører databeskyttelsesspørgsmål, inddrager den administrerende direktør den databeskyttelsesansvarlige for Asylagenturet. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og den databeskyttelsesansvarlige udfærdiger et skriftligt aftalememorandum, der fastsætter deres opgavefordeling og samarbejde med hensyn til modtagne klager.

 

7.  I tilfælde af en klage, der vedrører en ekspert fra værtsmedlemsstaten eller et holdmedlem, herunder et udstationeret holdmedlem eller en udstationeret national ekspert, sørger medlemsstaten for passende opfølgning af klagen, herunder om nødvendigt for disciplinære foranstaltninger eller andre foranstaltninger i overensstemmelse med national ret. Den pågældende medlemsstat aflægger rapport til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder om resultatet af klagebehandlingen og om medlemsstatens opfølgning af den inden for en nærmere fastsat frist og om nødvendigt med regelmæssige intervaller herefter. Asylagenturet følger op på sagen, hvis det ikke har modtaget en rapport fra den relevante medlemsstat.

 

8.  Hvis en ekspert, der er udsendt af Asylagenturet, eller en national udstationeret ekspert har krænket grundlæggende rettigheder eller internationale beskyttelsesforpligtelser, kan Asylagenturet anmode medlemsstaten om omgående at fjerne eksperten eller den udstationerede nationale ekspert fra Asylagenturets aktiviteter eller asylindsatspuljen.

 

9.  Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder aflægger rapport til den administrerende direktør og bestyrelsen om resultatet af klagebehandlingen og om Asylagenturets og medlemsstatens opfølgning af den. Asylagenturet medtager oplysninger om klagemekanismen i sin årsberetning.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 59 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 59a

 

Forebyggelse af interessekonflikter

 

Asylagenturet vedtager interne regler, der forpligter medlemmerne af dets organer og dets personale til at undgå situationer, der vil kunne give anledning til interessekonflikter under deres embedsperiode eller ansættelsesforhold, og til at indberette sådanne situationer.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 60

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet anvender Kommissionens regler om sikkerhed, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44335 og (EU, Euratom) 2015/44436. Disse regler anvendes navnlig på udveksling, behandling og opbevaring af klassificerede informationer.

1.  Asylagenturet anvender Kommissionens regler om sikkerhed, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44335 og (EU, Euratom) 2015/44436. Disse regler anvendes navnlig på udveksling, behandling og opbevaring af klassificerede informationer.

2.  Asylagenturet anvender ligeledes sikkerhedsprincipperne for behandling af ikke-klassificerede følsomme oplysninger som fastsat i de i stk. 1 nævnte afgørelser og som gennemført af Kommissionen. Bestyrelsen fastlægger foranstaltninger med henblik på anvendelse af disse sikkerhedsprincipper.

2.  Asylagenturet anvender ligeledes sikkerhedsprincipperne for behandling af ikke-klassificerede følsomme informationer som fastsat i de i stk. 1 nævnte afgørelser og som gennemført af Kommissionen. Bestyrelsen fastlægger foranstaltninger med henblik på anvendelse af disse sikkerhedsprincipper.

 

2a.  Der stilles klassificerede informationer til rådighed for Europa-Parlamentet i overensstemmelse med denne forordning. Overdragelse og håndtering af oplysninger og dokumenter, der fremsendes til Europa-Parlamentet i henhold til denne forordning, skal opfylde de regler om videresendelse og håndtering af klassificerede informationer, der finder anvendelse mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen.

__________________

__________________

35 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

35 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

36 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

36 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

Ændringsforslag     95

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal Asylagenturet i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader, der forvoldes af dets afdelinger eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

3.  For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal Asylagenturet i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader, der forvoldes af dets afdelinger eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv. Asylagenturet er i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 26, ansvarlig for skader forårsaget af holdmedlemmer under deres operationer, navnlig skader som følge af krænkelser af grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 63 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 63a

 

Ændring af forordning (EU) nr. 2016/399

 

I forordning (EU) nr. 2016/399 affattes artikel 29, stk. 1, således: "1. Under ekstraordinære omstændigheder, hvor den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser er truet på grund af vedvarende alvorlige mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser som omhandlet i denne forordnings artikel 21 eller på grund af en medlemsstats manglende overholdelse af en rådsafgørelse som omhandlet i artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/16241a eller på grund af en medlemsstats manglende overholdelse af en gennemførelsesretsakt fra Kommissionen som omhandlet i artikel 15, stk. 3a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017./...*+, og på de deri nævnte betingelser, og i det omfang disse omstændigheder udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed inden for området uden kontrol ved de indre grænser eller dele heraf, kan grænsekontrollen ved de indre grænser genindføres i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2 for et tidsrum på højst seks måneder. Dette tidsrum kan forlænges op til tre gange med et yderligere tidsrum på højst seks måneder, hvis disse ekstraordinære omstændigheder varer ved.

 

__________________

 

1a  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

 

*  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017./... om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (EUT L … af ..., s.).

 

+  EUT: Indsæt venligst løbenummer for forordningen i 2016/0131(COD) og oplysninger om offentliggørelse i fodnoten.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 65

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet udarbejder hvert år en aktivitetsrapport om situationen på asylområdet i Unionen, idet der tages behørigt hensyn til allerede foreliggende oplysninger fra andre relevante kilder. I rapporten evaluerer agenturet bl.a. resultaterne af de foranstaltninger, der er gennemført i henhold til denne forordning, og foretager en samlet sammenlignende analyse af dem for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af og sammenhængen i det fælles europæiske asylsystem.

1.  Asylagenturet udarbejder hvert år en aktivitetsrapport om situationen på asylområdet i Unionen, idet der tages behørigt hensyn til allerede foreliggende oplysninger fra andre relevante kilder. I rapporten evaluerer Asylagenturet bl.a. resultaterne af de foranstaltninger, der er gennemført i henhold til denne forordning, og foretager en samlet sammenlignende analyse af dem for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af og sammenhængen i det fælles europæiske asylsystem.

2.  Asylagenturet sender den årlige aktivitetsrapport til bestyrelsen, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den administrerende direktør forelægger Europa-Parlamentet årsrapporten.

2.  Asylagenturet sender den årlige aktivitetsrapport til bestyrelsen, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den administrerende direktør forelægger Europa-Parlamentet årsrapporten.

 

2a.  Årsrapporten offentliggøres og publiceres på Asylagenturets webside.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 66

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og herefter hvert femte år bestiller Kommissionen en evaluering til vurdering af navnlig Asylagenturets resultater i forhold til dets mål, mandat og opgaver. Denne evaluering skal omfatte agenturets indvirkning på det praktiske samarbejde om asylrelaterede spørgsmål og på det fælles europæiske asylsystem. Evalueringen skal inden for rammerne af det fastlagte mandat tage behørigt hensyn til de fremskridt, der er gjort, herunder vurdere, om der kræves yderligere foranstaltninger for at sikre en effektiv fordeling af ansvar og solidaritet med medlemsstater, der er udsat for et særligt pres.

1.  Senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og herefter hvert femte år bestiller Kommissionen en uafhængig ekstern evaluering til vurdering af navnlig Asylagenturets resultater i forhold til dets mål, mandat og opgaver. Denne evaluering skal omfatte Asylagenturets indvirkning på det praktiske samarbejde om asylrelaterede spørgsmål og på det fælles europæiske asylsystem. Evalueringen skal inden for rammerne af det fastlagte mandat tage behørigt hensyn til de fremskridt, der er gjort, herunder vurdere, om der kræves yderligere foranstaltninger for at sikre en effektiv fordeling af ansvar og solidaritet med medlemsstater, der er udsat for et særligt pres.

Evalueringen skal navnlig vurdere et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring. Den skal også omfatte en undersøgelse af, hvorvidt ledelsesstrukturen er hensigtsmæssig for udførelsen af Asylagenturets pligter. Evalueringen tager hensyn til de berørte parters synspunkter, både på EU-plan og på nationalt plan.

Evalueringen skal navnlig vurdere et eventuelt behov for at ændre Asylagenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring. Den skal også omfatte en undersøgelse af, hvorvidt ledelsesstrukturen er hensigtsmæssig for udførelsen af Asylagenturets pligter. Evalueringen tager hensyn til de berørte parters synspunkter, både på EU-plan og på nationalt plan.

2.  Kommissionen sender evalueringsrapporten og dens konklusioner til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

2.  Kommissionen sender evalueringsrapporten og dens konklusioner til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

3.  I forbindelse med hver anden evaluering tager Kommissionen stilling til, hvorvidt der er grund til at videreføre Asylagenturet med dets målsætninger, mandat og opgaver, og den kan foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

3.  I forbindelse med hver anden evaluering tager Kommissionen stilling til, hvorvidt der er grund til at videreføre Asylagenturet med dets målsætninger, mandat og opgaver, og den kan foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Bilag 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag 1a

 

Bidrag fra de enkelte medlemsstaterne til minimumsantallet af eksperter på 500, jf. artikel 18, stk. 1a:

 

Belgien

 

10

 

Bulgarien

 

13

 

Den Tjekkiske Republik

 

7

 

Danmark

 

10

 

Tyskland

 

74

 

Estland

 

6

 

Grækenland

 

17

 

Spanien

 

37

 

Frankrig

 

56

 

Kroatien

 

22

 

Italien

 

41

 

Cypern

 

3

 

Letland

 

10

 

Litauen

 

13

 

Luxembourg

 

3

 

Ungarn

 

22

 

Malta

 

2

 

Nederlandene

 

17

 

Østrig

 

11

 

Polen

 

32

 

Portugal

 

16

 

Rumænien

 

24

 

Slovenien

 

12

 

Slovakiet

 

12

 

Finland

 

10

 

Sverige

 

6

 

Schweiz

 

5

 

Island

 

2

 

Liechtenstein

 

*

 

Norge

 

7

 

I ALT

 

500

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om oprettelse af et EU-asylagentur har til formål at styrke Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og udvikle det til et agentur, der kan påtage sig en ny rolle i gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og en stærkere tilstedeværelse i forbindelse med indsatser. Ordføreren mener, at det for at opnå dette er væsentligt at omdanne det nuværende EASO til et fuldt udbygget EU-agentur med de nødvendige midler og det nødvendige mandat til at bistå medlemsstaterne i krisesituationer, men også til at levere den nødvendige operationelle og tekniske bistand til medlemsstaterne, til at kunne styrke og supplere medlemsstaternes asyl- og modtagelsesordninger, herunder ved at støtte en holdbar og retfærdig fordeling af ansøgninger om international beskyttelse, ved at overvåge og vurdere gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og opbygge dets kapacitet. Mere generelt er det vigtigt at give Asylagenturet et mandat, der er i overensstemmelse med det overordnede mål om at styrke det fælles europæiske asylsystem. Da forordningen om Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning snart vil træde i kraft, mener ordføreren, at det er af afgørende betydning med et lige så stærkt og operationelt Asylagentur for at håndtere den nuværende krise.

Ordføreren glæder sig over og støtter Kommissionen forslag, der sigter mod at øge EASO’s rolle væsentligt i forbindelse med praktisk samarbejde, informationsudveksling om asylspørgsmål, i forbindelse med at sikre større konvergens i det fælles europæiske asylsystem, fremme folkeretten og EU-retten og operationelle standarder for asyl, overvåge og vurdere gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og i forbindelse med at levere øget operationel og teknisk bistand til medlemsstaterne.

Ordføreren er enig i det synspunkt, at Asylagenturets nye operationelle kapacitet er af afgørende betydning. Asylagenturet bør udstyres med tekniske, finansielle og menneskelige ressourcer, der står i forhold til dets nye opgaver, navnlig de nuværende udfordringer med indvandringsstrømmene i Europa, og disse ressourcer bør stilles til rådighed på en effektiv måde. Denne kapacitet bør være baseret på medlemsstaternes bidrag.

Ordføreren understreger betydningen af samarbejde mellem Asylagenturet og andre EU-organer og - agenturer, navnlig Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, på både det strategiske, operationelle og tekniske område. Herudover foreslår ordføreren et tættere forhold mellem Asylagenturet og UNHCR, og mener, at et sådant samarbejde ville være af stor nytte. Det foreslås ligeledes at styrke forbindelserne mellem Asylagenturet og ikke-statslige organisationer, herunder sammenslutninger af dommere.

Ordføreren mener, at det er en af Asylagenturets vigtigste opgaver at sørge for uddannelse. Ordføreren foreslår at udvide omfanget af den uddannelse, Asylagenturet tilbyder, og at gøre den mere fleksibel og lettere at tilpasse til de nuværende behov. Bestyrelsen får således mulighed for at indføre nye temaer.

Ordføreren glæder sig over Asylagenturets rolle med hensyn til at føre tilsyn med, at medlemsstaterne efterlever alle aspekter af det fælles europæiske asylsystem. Ordføreren mener, at alle medlemsstater skal kontrolleres én gang hvert femte år med hensyn til alle aspekter af det fælles europæiske asylsystem. Dette kan også betragtes som en forebyggende foranstaltning, eftersom mangler kan opdages og afhjælpes i tide. Resultatet af disse vurderinger ville også give et klart billede af, hvordan det fælles europæiske asylsystem fungerer i al almindelighed.

Ud over denne generelle vurdering mener ordføreren, at der er behov for at have mulighed for at træffe afgørelse om vurdering/tilsyn på årsbasis. Det foreslås, at en sådan vurdering knyttes sammen med den analyse af oplysninger om asylsituationen, som Asylagenturet udarbejder i overensstemmelse med artikel 4. Den årlige vurdering kunne foretages af en eller flere medlemsstater på grundlag af den ovennævnte analyse af oplysninger, der gennemføres af Asylagenturet.

Kommissionen har foreslået at give Asylagenturet lov til at indlede en kontrolaktion på eget initiativ eller på Kommissionens anmodning. Ordføreren går ind for denne idé, men mener, at denne form for kontrol kun bør gennemføres i specifikke tilfælde, hvor begivenheder i en given medlemsstat giver anledning til alvorlige bekymringer over, hvordan konkrete aspekter ved den pågældende medlemsstats asylsystem fungerer, og dermed kan bringe det fælles europæiske asylsystems funktionsmåde bringes i fare, hvis der ikke gribes ind i tide.

Ordføreren forslår, at Asylagenturet udarbejder en strategi for grundlæggende rettigheder, som den ansvarlige for grundlæggende rettigheder skal stå for, og at han eller hun også skal være ansvarlig for klagemekanismen.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (2.12.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Ordfører for udtalelse: Ramona Nicole Mănescu

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Formålet med EU's asylpolitik er at fastlægge og udvikle et fælles europæisk asylsystem, som harmonerer med EU's værdier og humanitære tradition og følger princippet om solidaritet og en rimelig fordeling af ansvar.

(1)  Formålet med EU's asylpolitik er at fastlægge og udvikle et fælles europæisk asylsystem, som harmonerer med relevant folkeret og EU-ret, særlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og EU's værdier og humanitære tradition og følger princippet om solidaritet og en rimelig fordeling af ansvar, og at sondre mellem særlige regionale forhold og forskellene i byrderne på de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det fælles europæiske asylsystem er baseret på fælles minimumsstandarder for asylprocedurer, -anerkendelse og -beskyttelse på EU-plan, modtagelsesforhold og et system til fastlæggelse af medlemsstaternes ansvar for asylansøgere. Selv om der er gjort fremskridt med det fælles europæiske asylsystem, er der stadig store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til tildeling af international beskyttelse og den form, som denne beskyttelse antager. Disse forskelle bør udjævnes ved at sikre øget konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse og ved at garantere omfattende og ensartet anvendelse af EU-retten i hele EU.

(2)  Det fælles europæiske asylsystem er baseret på fælles minimumsstandarder for asylprocedurer, -anerkendelse og -beskyttelse på EU-plan, modtagelsesforhold og et system til fastlæggelse af medlemsstaternes ansvar for asylansøgere. Selv om der er gjort fremskridt med det fælles europæiske asylsystem, er der stadig store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til tildeling af international beskyttelse og den form, som denne beskyttelse antager, på grund af forskelle i regionale og geopolitiske udfordringer. Disse forskelle bør udjævnes ved at sikre øget samarbejde i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse og ved at garantere omfattende anvendelse og effektiv håndhævelse af EU-retten og folkeretten i hele EU på grundlag af bedste praksis og større inddragelse af regionale aktører.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I betragtning af de strukturelle svagheder ved det fælles europæiske asylsystem, som er blevet fremhævet af det store og ukontrollerede antal migranter og asylansøgere, der er ankommet til EU, og behovet for effektiv, omfattende og ensartet anvendelse af EU's asyllovgivning i medlemsstaterne er det nødvendigt at forbedre gennemførelsen af et velfungerende fælles europæisk asylsystem, ved at bygge videre på Det Europæiske Asylstøttekontors arbejde og videreudvikle kontoret, så det bliver til et flyvefærdigt agentur, som skal have ansvaret for at fremme et velfungerende fælles europæisk asylsystem, muliggøre en bæredygtig og rimelig fordeling af ansøgninger om international beskyttelse for at sikre konvergens i vurderingen af disse ansøgninger i hele EU og overvåge den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten.

(5)  I betragtning af de strukturelle svagheder ved det fælles europæiske asylsystem, som er blevet fremhævet af det store og ukontrollerede antal migranter og asylansøgere, der er ankommet til EU, og behovet for effektiv, omfattende og ensartet anvendelse af EU's asyllovgivning og international asylret i medlemsstaterne er det nødvendigt at forbedre gennemførelsen af et velfungerende fælles europæisk asylsystem, ved at bygge videre på Det Europæiske Asylstøttekontors arbejde og videreudvikle kontoret, så det bliver til et flyvefærdigt agentur, som skal have ansvaret for at fremme et velfungerende fælles europæisk asylsystem, muliggøre en bæredygtig og rimelig fordeling af ansøgninger om international beskyttelse for at sikre konvergens i vurderingen af disse ansøgninger i hele EU og overvåge den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten og folkeretten.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det Europæiske Asylstøttekontors opgaver bør udvides, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet"). Asylagenturet bør være et ekspertisecenter, og dets vigtigste rolle bør være at styrke praktisk samarbejde og udveksling af oplysninger om asyl blandt medlemsstaterne, at fremme EU-retten og de operationelle standarder for at sikre ensartethed med hensyn til asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurdering af behov for beskyttelse i hele EU, at føre tilsyn med den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten og standarderne med hensyn til asyl, at understøtte Dublinsystemet og at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med forvaltning af asyl- og modtagelsessystemerne, navnlig til de medlemsstater, der oplever et uforholdsmæssigt stort pres.

(6)  Det Europæiske Asylstøttekontors opgaver bør målrettes, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet"). Asylagenturet bør være et ekspertisecenter, og dets vigtigste rolle bør være at styrke og tilskynde praktisk samarbejde og udveksling af oplysninger om bedste praksis på området for asyl blandt medlemsstaterne, at fremme EU-retten og de operationelle standarder for at sikre øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med forvaltning af asyl- og modtagelsessystemerne, navnlig til de medlemsstater, der oplever et uforholdsmæssigt stort pres og at forbedre koordineringen mellem Frontex og medlemsstaterne med henblik på at beskytte EU's ydre grænser mere effektivt og forebygge uhåndterbare situationer som følge af migrationspres, styrke bekæmpelsen af menneskehandel og forvalte sekundære bevægelser inden for fastlagte rammer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør arbejde tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre tjenester og trække på disses kapacitet og ekspertise samt med Kommissionen. Medlemsstaterne bør samarbejde med agenturet for at sikre, at det er i stand til at opfylde sit mandat. Det er vigtigt, at agenturet og medlemsstaterne handler i god tro og sikrer rettidig udveksling af præcise oplysninger. Tilvejebringelse af statistiske data bør ske under overholdelse af de tekniske og metodemæssige specifikationer i forordning (EF) nr. 862/2007. 8

(7)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør arbejde tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre tjenester og trække på disses kapacitet og ekspertise samt med Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og EU-delegationerne i oprindelses- og transitlandene. Medlemsstaterne bør samarbejde med agenturet for at sikre, at det er i stand til at opfylde sit mandat. Det er vigtigt, at agenturet og medlemsstaterne handler i god tro og sikrer rettidig udveksling af præcise oplysninger. Tilvejebringelse af statistiske data bør ske under overholdelse af de tekniske og metodemæssige specifikationer i forordning (EF) nr. 862/2007. 8

__________________

__________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23).

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør indsamle og analysere oplysninger om asylsituationen i EU og i tredjelande, for så vidt denne kan have indvirkning på EU. Dette skal gøre det muligt for agenturet at hjælpe medlemsstaterne med bedre at forstå de faktorer, der er afgørende for asylrelateret migration til og inden for EU, og styrke medlemsstaterne med hensyn til tidlig varsling og beredskab.

(8)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør i samarbejde med FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og det rådgivende forum indsamle og analysere oplysninger om asylsituationen i EU, tredjelande og transitlande, for så vidt denne kan have indvirkning på EU og navnlig på den medlemsstat, der er direkte påvirket på grund af nærheden til tredjelandet. Dette skal gøre det muligt for agenturet at hjælpe medlemsstaterne med bedre at forstå de faktorer, der er afgørende for asylrelateret migration til og inden for EU, og styrke medlemsstaterne med hensyn til tidlig varsling og beredskab.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør sikre en mere velstruktureret og effektiv tilvejebringelse af oplysninger om oprindelseslande på EU-plan. Det er nødvendigt, at agenturet ved indsamling af oplysninger om oprindelseslande og udarbejdelse af rapporter om disse gør brug af EU-netværk til udveksling af oplysninger om oprindelseslande, så dobbeltarbejde undgås, og der skabes synergier med nationale rapporter. For at sikre konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse og arten og kvaliteten af den tildelte beskyttelse bør agenturet endvidere i samarbejde med medlemsstaterne udarbejde en fælles analyse, der indeholder vejledning om situationen i bestemte oprindelseslande.

(11)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør sikre en mere velstruktureret og effektiv tilvejebringelse af oplysninger om oprindelses- og transitlande på EU-plan. Det er nødvendigt, at agenturet ved indsamling af oplysninger om oprindelses- og transitlande og udarbejdelse af rapporter om disse gør brug af EU-netværk, navnlig EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne og medlemsstaternes diplomatiske missioner, til udveksling af oplysninger om oprindelseslande, så dobbeltarbejde undgås, og der skabes synergier med nationale rapporter For at sikre konvergens og høje standarder i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse og arten og kvaliteten af den tildelte beskyttelse bør agenturet endvidere i samarbejde med medlemsstaterne udarbejde en fælles analyse, der indeholder vejledning om situationen i bestemte oprindelseslande. En sådan fælles analyse bør udvikles under hensyntagen til de seneste relevante oplysninger og rapporter fra Den Internationale Organisation for Migration, internationale og nationale organisationer og UNHCR, såsom rapporter fra undersøgelsesrejser og lande- og situationsspecifikke holdningsdokumenter og retningslinjer for vurdering i forhold til oprindelses- og transitland. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den fælles analyse og UNHCR’s retningslinjer, bør medlemsstaterne tage nøje hensyn til sidstnævnte, når de behandler individuelle ansøgninger om international beskyttelse i overensstemmelse med UNHCR’s tilsynsansvar i henhold til artikel 8 i vedtægterne for De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge sammenholdt med artikel 35 i Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 (1951-konventionen) og artikel II i protokollen vedrørende flygtninges retsstilling fra 1967 (1967-protokollen).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, som oprettes i kraft af forordning (EU) nr. XXX/XXX9. I betragtning af agenturets ekspertise bør det bistå Kommissionen ved gennemgangen af listen. Asylagenturet bør desuden efter anmodning fra Kommissionen forsyne denne med oplysninger om bestemte tredjelande, som måtte stå på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, og om tredjelande, der udpeges som sikre oprindelseslande eller sikre tredjelande, eller for hvilke medlemsstaterne anvender principperne om sikkert tredjeland, første asylland eller europæisk sikkert tredjeland gælder.

(12)  Kommissionen bør i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten regelmæssigt gennemgå EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, som oprettes i kraft af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX 9, og samtidig sikre, at non-refoulement-princippet og den enkeltes ret til asyl, navnlig for mennesker, der tilhører sårbare gruppe, som f.eks. uledsagede mindreårige, ikke undergraves. I betragtning af agenturets ekspertise bør det bistå Kommissionen ved gennemgangen af listen. Asylagenturet bør desuden forsyne Kommissionen og Europa-Parlamentet med oplysninger om bestemte tredjelande, som måtte stå på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, og om tredjelande, der udpeges som sikre oprindelseslande eller sikre tredjelande, eller for hvilke medlemsstaterne anvender principperne om sikkert tredjeland, første asylland eller europæisk sikkert tredjeland gælder

__________________

__________________

9 EUT L […].

9 EUT L […]

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre ensartede asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurderinger af beskyttelsesbehov i hele EU, bør Asylagenturet tilrettelægge og koordinere aktiviteter, der fremmer EU-retten. I den henseende bør agenturet hjælpe medlemsstaterne ved at udarbejde operationelle standarder og indikatorer for overvågning af overholdelsen af disse standarder. Asylagenturet bør desuden udarbejde retningslinjer om asylrelaterede spørgsmål og skabe mulighed for udveksling af bedste praksis blandt medlemsstaterne.

(13)  For at sikre ensartede asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurderinger af beskyttelsesbehov i hele EU, bør Asylagenturet tilrettelægge og koordinere aktiviteter, der fremmer folkeretten og EU-retten. I den henseende bør agenturet hjælpe medlemsstaterne ved at udarbejde operationelle standarder og indikatorer for overvågning af overholdelsen af disse standarder. Asylagenturet bør desuden udarbejde retningslinjer om asylrelaterede spørgsmål og muliggøre, tilskynde og koordinere udveksling af bedste praksis blandt medlemsstaterne i samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende rettigheder, UNHCR og det rådgivende forum.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør i tæt samarbejde med Kommissionen, og uden at det berører Kommissionens ansvar som traktaternes vogter, etablere en mekanisme til overvågning og vurdering af gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, retningslinjer og bedste praksis på området for asyl og til kontrol af, at medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer fungerer tilfredsstillende. Overvågningen og vurderingen bør være grundig og navnlig baseres på oplysninger fra medlemsstaterne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som agenturet selv har udarbejdet, besøg i berørte områder og stikprøveudtagning af sager. Asylagenturet bør indberette sine resultater til bestyrelsen, som derefter skal godkende rapporten. Den administrerende direktør bør efter samråd med Kommissionen udarbejde udkast til henstillinger til den berørte medlemsstat, hvori vedkommende skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe alvorlige mangler, og bestyrelsen skal godkende disse henstillinger.

(14)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør i tæt samarbejde med Kommissionen, og uden at det berører Kommissionens ansvar som traktaternes vogter, etablere en mekanisme til overvågning og vurdering af gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, retningslinjer og bedste praksis på området for asyl og til kontrol af, at medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer fungerer tilfredsstillende. Overvågningen og vurderingen bør være grundig og navnlig baseres på oplysninger fra medlemsstaterne, internationale organisationer og ikkestatslige organisationer på nationalt eller EU-plan, relevante FN-organer til overvågning af menneskerettighederne og Europarådets mekanismer for overvågning af menneskerettighederne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som agenturet selv har udarbejdet, besøg i berørte områder, udveksling med nationale myndigheder og eksperter samt stikprøveudtagning af sager. Asylagenturet bør indberette sine resultater til bestyrelsen, som derefter skal godkende rapporten. Den administrerende direktør bør efter samråd med Kommissionen give henstillinger til medlemsstaten, hvori der skitseres de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe alvorlige mangler, og bestyrelsen skal godkende disse henstillinger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør følges op på henstillingerne på basis af en handlingsplan, som den berørte medlemsstat udarbejder. Hvis medlemsstaten ikke træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterleve henstillingerne inden for et nærmere fastsat tidsrum, og manglerne ved asyl- og modtagelsessystemerne er så alvorlige, at de er til fare for et velfungerende fælles europæisk asylsystem, bør Kommissionen på baggrund af sin egen vurdering af gennemførelsen af handlingsplanen og manglernes betydning vedtage henstillinger rettet til medlemsstaten, hvori den skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe de alvorlige mangler. Kommissionen kan have behov for at aflægge besøg i den berørte medlemsstat for at kontrollere handlingsplanens gennemførelse. Om nødvendigt bør Kommissionen desuden udpege de foranstaltninger, som Asylagenturet skal træffe for at hjælpe medlemsstaten. Hvis medlemsstaten stadig ikke har opfyldt sine forpligtelser inden for en bestemt periode, kan Kommissionen træffe yderligere foranstaltninger, hvor den pålægger agenturet at gribe ind og hjælpe medlemsstaten.

(15)  Der bør følges op på henstillingerne på basis af en handlingsplan, som den berørte medlemsstat udarbejder. Kommissionen bør desuden udpege de foranstaltninger, som Asylagenturet skal træffe for at hjælpe medlemsstaten. Hvis medlemsstaten ikke træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterleve henstillingerne inden for et nærmere fastsat tidsrum, og manglerne ved asyl- og modtagelsessystemerne er så alvorlige, at de er til fare for et velfungerende fælles europæisk asylsystem, bør Kommissionen på baggrund af sin egen vurdering af gennemførelsen af handlingsplanen og manglernes betydning vedtage henstillinger rettet til medlemsstaten, hvori den skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe de alvorlige mangler. Kommissionen kan have behov for at aflægge besøg i den berørte medlemsstat for at kontrollere handlingsplanens gennemførelse. Hvis medlemsstaten stadig ikke har opfyldt sine forpligtelser inden for en bestemt periode, kan Kommissionen træffe yderligere foranstaltninger, hvor den pålægger Unionen og agenturet at gribe ind og hjælpe medlemsstaten og fortsætte med at insistere på behovet for efterlevelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at fremme og forbedre et velfungerende fælles europæisk asylsystem og hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser inden for rammerne af det bør Den Europæiske Unions Asylagentur yde medlemsstaterne operationel og teknisk bistand, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres. Asylagenturet bør yde den nødvendige operationelle og tekniske bistand ved på basis af en operationel plan at indsætte asylstøttehold bestående af eksperter fra agenturets egne rækker, eksperter fra medlemsstaterne eller eksperter, som disse har udstationeret hos agenturet. Disse hold bør bistå medlemsstaterne med operationelle og tekniske foranstaltninger, bl.a. ved at stille ekspertise til rådighed vedrørende identifikation og registrering af tredjelandsstatsborgere, tolketjenester, oplysninger om oprindelseslande og viden om behandling af asylsager og ved at hjælpe de kompetente nationale myndigheder med at behandle ansøgninger om international beskyttelse og assistere i forbindelse med flytning. Ordningen med asylstøttehold bør være omfattet af denne forordning for at sikre en effektiv indsættelse af holdene.

(16)  For at fremme og forbedre et velfungerende fælles europæisk asylsystem og hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser inden for rammerne af det bør Den Europæiske Unions Asylagentur yde medlemsstaterne operationel og teknisk bistand, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres. Asylagenturet bør yde den nødvendige operationelle og tekniske bistand ved på basis af en operationel plan at indsætte asylstøttehold bestående af eksperter fra agenturets egne rækker, eksperter fra medlemsstaterne eller eksperter, som disse har udstationeret hos agenturet. Eksperter i asylstøtteholdene bør uddannes af agenturet og have relevant erfaring. Disse hold bør bistå medlemsstaterne med operationelle og tekniske foranstaltninger, bl.a. ved at stille ekspertise til rådighed vedrørende identifikation og registrering af tredjelandsstatsborgere, tolketjenester, oplysninger om oprindelseslande og viden om behandling af asylsager og ved at hjælpe de kompetente nationale myndigheder med at behandle ansøgninger om international beskyttelse og assistere i forbindelse med flytning. Ordningen med asylstøttehold bør være omfattet af denne forordning for at sikre en effektiv indsættelse af holdene.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I tilfælde hvor en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres, som stiller særlig store og påtrængende krav til deres asyl- og modtagelsessystemer, bør Den Europæiske Unions Asylagentur efter anmodning eller på eget initiativ hjælpe medlemsstaten ved at træffe omfattende foranstaltninger, herunder indsættelse af eksperter fra asylindsatspuljen. For at sikre at disse eksperter står klar til øjeblikkelig indsættelse, bør asylindsatspuljen udgøre en reserve på mindst 500 eksperter fra medlemsstaterne. Asylagenturet bør selv kunne gribe ind og hjælpe en medlemsstat, hvis den berørte medlemsstat trods det uforholdsmæssigt store pres ikke anmoder om bistand fra agenturet, eller medlemsstaten ikke træffer tilstrækkelige foranstaltninger for at afhjælpe presset med den konsekvens, at asyl- og modtagelsessystemerne bliver så ineffektive, at det er til fare for et velfungerende fælles europæisk asylsystem. Ekstraordinært mange ansøgninger om international beskyttelse, som en medlemsstat har ansvaret for, kan indikere et uforholdsmæssigt stort pres.

(17)  I tilfælde hvor en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres, som stiller særlig store og påtrængende krav til deres asyl- og modtagelsessystemer, bør Den Europæiske Unions Asylagentur efter anmodning eller på eget initiativ hjælpe medlemsstaten ved at træffe omfattende foranstaltninger, herunder indsættelse af eksperter fra asylindsatspuljen. For at sikre at disse eksperter står klar til øjeblikkelig indsættelse, bør asylindsatspuljen udgøre en reserve på mindst 500 eksperter fra medlemsstaterne. Om nødvendigt bør agenturet kunne ansætte personale for at være i stand til at yde den nødvendige støtte til medlemsstaterne. Asylagenturet bør selv kunne gribe ind og hjælpe en medlemsstat, hvis den berørte medlemsstat trods det uforholdsmæssigt store pres ikke anmoder om bistand fra agenturet, eller medlemsstaten ikke træffer tilstrækkelige foranstaltninger for at afhjælpe presset med den konsekvens, at asyl- og modtagelsessystemerne bliver så ineffektive, at det er til fare for et velfungerende fælles europæisk asylsystem. Ekstraordinært mange ansøgninger om international beskyttelse, som en medlemsstat har ansvaret for, kan indikere et uforholdsmæssigt stort pres.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Hvis nogle medlemsstaters asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, navnlig som følge af disse landes geografiske placering eller befolkningsmæssige situation, bør Den Europæiske Unions Asylagentur støtte udviklingen af solidaritet inden for Unionen og hjælpe med at omfordele de personer, der nyder international beskyttelse, mellem medlemsstater, samtidig med at det sikres, at asyl- og modtagelsessystemerne ikke misbruges.

(19)  Hvis nogle medlemsstaters asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres, navnlig som følge af disse landes geografiske placering eller økonomiske eller demografiske situation, bør Den Europæiske Unions Asylagentur støtte udviklingen af solidaritet og den rimelig ansvarsfordeling inden for Unionen, hjælpe med hurtigst muligt at omfordele de personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse, mellem medlemsstater, samtidig med at det sikres, at asyl- og modtagelsessystemerne ikke misbruges og støtte de berørte medlemsstater i deres bestræbelser på at forhindre misbrug gennem ulovlig migration.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Den Europæiske Unions Asylagentur kan med henblik på at opfylde sin mission, og i det omfang det kræves for at kunne udføre sine opgaver, samarbejde med EU-organerne, -agenturerne og -kontorerne, navnlig Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, i sager, der er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af samarbejdsordninger, der indgås i overensstemmelse med EU-retten og EU's politikker. Sådanne samarbejdsordninger bør forhåndsgodkendes af Kommissionen.

(21)  Den Europæiske Unions Asylagentur kan med henblik på at opfylde sin mission, og i det omfang det kræves for at kunne udføre sine opgaver, samarbejde med de nationale myndigheder, EU-organerne, -agenturerne og -kontorerne, navnlig Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser, de europæiske migrationsforbindelsesofficerer og de feltkontorer, der er foreslået under migrationspartnerskabsrammen, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, i sager, der er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af samarbejdsordninger, der indgås i overensstemmelse med EU-retten og EU's politikker og folkeretten. Sådanne samarbejdsordninger bør forhåndsgodkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  I anliggender, der er omfattet af denne forordning, bør Den Europæiske Unions Asylagentur indgå samarbejdsaftaler med internationale organisationer, navnlig FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), for at få gavn af deres ekspertise og støtte. Med henblik herpå bør UNHCR's og de øvrige relevante internationale organisationers roller anerkendes fuldt ud, og disse organisationer bør inddrages i agenturets arbejde. Sådanne samarbejdsaftaler bør forhåndsgodkendes af Kommissionen.

(23)  I anliggender, der er omfattet af denne forordning, bør Den Europæiske Unions Asylagentur indgå samarbejdsaftaler med internationale organisationer, navnlig UNHCR, IOM og FN's Menneskerettighedskontor (OHCHR), for at få gavn af deres ekspertise og støtte. Med henblik herpå bør UNHCR's og de øvrige relevante FN-organers og internationale organisationers roller anerkendes fuldt ud, og disse organisationer bør inddrages i agenturets arbejde. Sådanne samarbejdsaftaler bør forhåndsgodkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør fremme praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne i anliggender, der er omfattet af denne forordning. Asylagenturet bør desuden samarbejde med myndigheder i tredjelande inden for rammerne af samarbejdsaftaler, som bør forhåndsgodkendes af Kommissionen. Asylagenturet bør handle i overensstemmelse med EU's udenrigspolitik og under ingen omstændigheder formulere sin egen. Agenturet og medlemsstaterne bør i forbindelse med samarbejdet med tredjelande overholde normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-lovgivningen, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område.

(24)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør fremme praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne i anliggender, der er omfattet af denne forordning. Asylagenturet bør desuden samarbejde med myndigheder i tredjelande om spørgsmål vedrørende asyl og genbosætning inden for rammerne af samarbejdsaftaler, som bør forhåndsgodkendes af Kommissionen i samråd med EU-Udenrigstjenesten. Europa-Parlamentet bør holdes rettidigt underrettet om disse samarbejdsaftaler før og efter deres indgåelse. Asylagenturet bør handle i overensstemmelse med EU's udenrigspolitik og under ingen omstændigheder formulere sin egen. Agenturet og medlemsstaterne bør i forbindelse med samarbejdet med tredjelande overholde normer og standarder, der mindst svarer til dem, der er fastsat i EU-lovgivningen og folkeretten, herunder den humanitære folkeret, også når et samarbejde med tredjelande finder sted på disse landes område. Kommissionen og agenturet skal aflægge rapport til Europa-Parlamentet i god tid om status for samarbejdet med et bestemt tredjeland.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Alle aktiviteter hos Den Europæiske Unions Asylagentur skal gennemføres under fuld overholdelse af disse grundlæggende rettigheder og principper, herunder retten til asyl, beskyttelse mod refoulement, retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger og adgang til effektive retsmidler. Der skal altid tages hensyn til børns rettigheder og sårbare personers særlige behov.

(26)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og Genève-konventionen fra 1951. Alle aktiviteter hos Den Europæiske Unions Asylagentur skal gennemføres under fuld overholdelse af disse grundlæggende rettigheder og principper, herunder retten til asyl, beskyttelse mod refoulement, retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger og adgang til effektive retsmidler. Børns rettigheder og de særlige behov hos sårbare personer, navnlig kvinder og LGBTI-personer, skal altid tages i betragtning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i Den Europæiske Unions Asylagenturs bestyrelse for at udøve praktisk og politisk tilsyn med dets arbejde. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operative chefer for medlemsstaternes asylmyndigheder eller deres repræsentanter. Den bør have de nødvendige beføjelser, navnlig med hensyn til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige procedurer for asylagenturets beslutningstagning og udpege den administrerende direktør og vicedirektøren. Asylagenturet bør forvaltes og drives i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

(27)  Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne bør være repræsenteret i Den Europæiske Unions Asylagenturs bestyrelse for at udøve praktisk og politisk tilsyn og kontrol med dets arbejde. Bestyrelsen bør omfatte en repræsentant for UNHCR, Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og om muligt bestå af de operative chefer for medlemsstaternes asylmyndigheder eller deres repræsentanter. Den bør have de nødvendige beføjelser, navnlig med hensyn til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige procedurer for asylagenturets beslutningstagning og udpege den administrerende direktør og vicedirektøren. Asylagenturet bør forvaltes og drives i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at sikre Den Europæiske Unions Asylagenturs selvstændighed bør det råde over sit eget budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et EU-bidrag. Finansieringen af asylagenturet bør ske på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 31 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 2. december 2013 om budgetdisciplin, samarbejde om budgetmæssige anliggender og forsvarlig økonomisk forvaltning.12 Unionens budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Unionens bidrag og ethvert tilskud, der ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionen af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten.

udgår

__________________

 

12 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

 

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet") sikrer effektiv og ensartet anvendelse af EU's asyllovgivning i medlemsstaterne. Asylagenturet fremmer gennemførelsen det fælles europæiske asylsystem og gør det mere velfungerende, ligesom det har ansvaret for at sikre konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse i hele EU.

1.  Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet") sikrer effektiv og ensartet anvendelse af EU's asyllovgivning i medlemsstaterne. Asylagenturet fremmer gennemførelsen det fælles europæiske asylsystem og gør det mere velfungerende i overensstemmelse med folkeretten og internationale standarder, ligesom det har ansvaret for at sikre konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse i hele EU.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indsamler og analyserer oplysninger om asylsituationen og om gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem

b)  indsamler og analyserer oplysninger om asylsituationen i EU og i tredjelande og om gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hjælper medlemsstaterne med at gennemføre det fælles europæiske asylsystem

c)  hjælper medlemsstaterne med at gennemføre det fælles europæiske asylsystem og opfylde deres europæiske og internationale forpligtelser på området for asyl

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  overvåger og vurderer gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer

l)  overvåger og vurderer i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem for så vidt angår medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer, som skal støttes på begæring af en medlemsstat

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma)  samarbejder med tredjelande om at fremme og bistå med kapacitetsopbygning i deres egne asyl- og modtagelsessystemer i overensstemmelse med internationale standarder og gennemfører regionale beskyttelsesprogrammer.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Asylagenturet støtter medlemsstaterne med hensyn til den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem. I denne henseende koordinerer Asylagenturet efter aftale med Kommissionen udvekslingen af oplysninger og andre foranstaltninger i forbindelse med spørgsmål i tilknytning til gennemførelsen af instrumenter og mekanismer vedrørende den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem.

2.  Asylagenturet støtter medlemsstaterne i deres forbindelser med tredjelandes myndigheder i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning, og med hensyn til den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem. I denne henseende koordinerer Asylagenturet efter aftale med Kommissionen udvekslingen af oplysninger og andre foranstaltninger i forbindelse med spørgsmål i tilknytning til gennemførelsen af instrumenter og mekanismer vedrørende den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem. Til dette formål og efter aftale med Kommissionen skal agenturet have mulighed for at udstationere sine repræsentanter til EU-delegationer.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Asylagenturet arbejder tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester samt med Kommissionen. Asylagenturet varetager sine pligter, uden at det berører de opgaver, som andre relevante EU-organer tildeles, og arbejder tæt sammen med disse organer og med FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

2.  Asylagenturet arbejder tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester samt med Kommissionen. Asylagenturet varetager sine pligter, uden at det berører de opgaver, som andre relevante EU-organer tildeles, og arbejder tæt sammen med disse organer og med FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), samtidig med at det drager fordel af den ekspertise, der findes i andre FN-relaterede organer, såsom Den Internationale Organisation for Migration (IOM).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet indsamler og analyserer oplysninger om asylsituationen i EU og tredjelande i det omfang, denne kan få indflydelse på EU, herunder opdaterede oplysninger om bagvedliggende årsager, migrations- og flygtningestrømme samt om eventuelle pludselige store tilstrømninger af tredjelandsstatsborgere, som kan skabe et uforholdsmæssigt stort pres på asyl- og modtagelsessystemerne, med det formål at fremme hurtig og pålidelig gensidig udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne og afdække mulige risici for medlemsstaternes asylsystemer.

1.  Asylagenturet indsamler og analyserer oplysninger om asylsituationen i EU og tredjelande i det omfang, denne kan få indflydelse på EU eller på en enkelt medlemsstat, herunder opdaterede oplysninger om bagvedliggende årsager, migrations- og flygtningestrømme samt om eventuelle pludselige store tilstrømninger af tredjelandsstatsborgere, som kan skabe et uforholdsmæssigt stort pres på asyl- og modtagelsessystemerne, med det formål at fremme hurtig og pålidelig gensidig udveksling af oplysninger blandt medlemsstaterne og afdække mulige risici for medlemsstaternes asylsystemer.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Asylagenturet baserer sin analyse på oplysninger, der primært leveres af medlemsstaterne, relevante EU-institutioner og -agenturer, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil samt UNHCR og andre internationale organisationer.

Asylagenturet baserer sin analyse på oplysninger, der primært leveres af medlemsstaterne, relevante EU-institutioner og -agenturer, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil samt UNHCR, IOM og andre nationale, internationale og ikkestatslige ekspertorganisationer på området for asyl.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Asylagenturet sikrer hurtig udveksling af relevante oplysninger blandt medlemsstaterne og med Kommissionen. Endvidere forelægger agenturet rettidigt bestyrelsen detaljerede resultater af dets analyser.

3.  Asylagenturet sikrer hurtig udveksling af relevante oplysninger blandt medlemsstaterne og med Kommissionen. Endvidere forelægger agenturet rettidigt bestyrelsen og Europa-Parlamentet detaljerede resultater af dets analyser.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Asylagenturet opretter en database over faktuelle og retlige oplysninger samt retspraksis vedrørende anvendelse og fortolkning af asylinstrumenter på EU-plan samt nationalt og internationalt plan, idet der navnlig gøres brug af eksisterende arrangementer. Asylagenturet lagrer ingen personoplysninger i sådanne databaser, medmindre de pågældende oplysninger er hentet fra offentligt tilgængelige dokumenter.

2.  Asylagenturet opretter en database over faktuelle og retlige oplysninger samt retspraksis vedrørende anvendelse og fortolkning af asylinstrumenter på EU-plan samt nationalt og internationalt plan, idet der navnlig gøres brug af eksisterende arrangementer og samarbejdes med relevante internationale organisationer, ikkestatslige organisationer, forskere og akademikere. Asylagenturet lagrer ingen personoplysninger i sådanne databaser, medmindre de pågældende oplysninger er hentet fra offentligt tilgængelige dokumenter.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet fastlægger og tilrettelægger uddannelse af eget personale og medlemmerne af alle nationale administrationer, domstole og retsinstanser samt nationale tjenester med ansvar for asylspørgsmål i medlemsstaterne.

1.  Asylagenturet fastlægger og tilrettelægger uddannelse af eget personale og medlemmerne af alle nationale administrationer, domstole og retsinstanser samt nationale tjenester med ansvar for asylspørgsmål i medlemsstaterne og, med deres administrative myndigheders samtykke, embedsmænd fra tredjelande.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Asylagenturet tilrettelægger denne uddannelse i tæt samarbejde med medlemsstaterne og i samarbejde med velegnede uddannelsesenheder i medlemsstaterne, herunder uddannelsesinstitutioner og andre relevante organisationer.

2.  Asylagenturet tilrettelægger denne uddannelse i tæt samarbejde med medlemsstaterne og i samarbejde med velegnede uddannelsesenheder i medlemsstaterne, herunder UNHCR, uddannelsesinstitutioner, nationale og internationale sammenslutninger af dommere og andre relevante ikkestatslige ekspertorganisationer.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  internationale standarder og EU-standarder for grundlæggende rettigheder, navnlig bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, samt international ret og EU's asyllovgivning, herunder særlige retlige emner og spørgsmål vedrørende retspraksis

a)  humanitær folkeret og EU-standarder for grundlæggende rettigheder, navnlig bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, samt folkeretten og EU's asyllovgivning, herunder særlige retlige emner og spørgsmål vedrørende retspraksis

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  interviewteknikker, bl.a. med særlig fokus på børn, sårbare grupper og torturofre

c)  interviewteknikker, bl.a. med særlig fokus på både ledsagede og uledsagede børn, sårbare grupper og torturofre

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  modtagelsesforhold, bl.a. med særlig fokus på uledsagede børn og børn med deres familier, sårbare grupper og torturofre.

g)  modtagelsesforhold, bl.a. med særlig fokus på og beskyttelse af uledsagede børn og børn med deres familier, sårbare grupper og torturofre og ofre for menneskehandel.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Asylagenturet træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de eksperter, der deltager i asylstøtteholdene og i asylindsatspuljen, har en specialuddannelse, der er relevant i forhold til deres opgaver og funktioner, før de deltager i operative aktiviteter. Asylagenturet afholder regelmæssige øvelser med disse eksperter i overensstemmelse med den plan for specialuddannelse og øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige arbejdsprogram.

7.  Asylagenturet giver de eksperter, der deltager i asylstøtteholdene og i asylindsatspuljen, den specialuddannelse, der er relevant i forhold til deres opgaver og funktioner, før de deltager i operative aktiviteter. Asylagenturet afholder regelmæssige øvelser med disse eksperter i overensstemmelse med den plan for specialuddannelse og øvelser, som er fastlagt i agenturets årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Asylagenturet kan tilrettelægge uddannelsesaktiviteter i samarbejde med medlemsstater og tredjelande på deres område.

8.  Asylagenturet kan tilrettelægge uddannelsesaktiviteter vedrørende asyl og genbosættelse i samarbejde med medlemsstater og tredjelande på deres område.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet udgør et center for indsamling af relevante, pålidelige, præcise og ajourførte oplysninger om oprindelseslande for personer, der ansøger om international beskyttelse, herunder nærmere oplysninger om børn og personer, som tilhører sårbare grupper. Det udarbejder og opdaterer regelmæssigt rapporter og andre dokumenter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan, bl.a. om tematiske emner, der specifikt vedrører oprindelseslande.

1.  Asylagenturet udgør et uafhængigt center for indsamling af relevante, pålidelige, gennemsigtige, sporbare, præcise og ajourførte oplysninger om oprindelseslande for personer, der ansøger om international beskyttelse, herunder nærmere oplysninger om børn, køn, seksuel orientering og personer, som tilhører sårbare grupper. Det udarbejder og opdaterer regelmæssigt rapporter og andre dokumenter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan, bl.a. om tematiske emner, der specifikt vedrører oprindelseslande, herunder om tortur og mishandling under tilbageholdelse og om principperne omhandlet i artikel 21 i TEU.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  gøre brug af alle relevante informationskilder, herunder oplysninger fra dets analyser af asylsituationen og andre oplysninger, der er indsamlet fra statslige, ikkestatslige og internationale organisationer, bl.a. gennem de i artikel 9 omhandlede netværk, og fra EU-institutioner, -agenturer, -organer og -kontorer og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

a)  gøre brug af alle relevante informationskilder, herunder oplysninger fra dets analyser af asylsituationen og andre oplysninger, der er indsamlet fra statslige, ikkestatslige og internationale organisationer, navnlig UNHCR, bl.a. gennem de i artikel 9 omhandlede netværk og på undersøgelsesrejser til oprindelseslande, og fra EU-institutioner, -agenturer, -organer og -kontorer og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og EU-delegationer.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forvalte og videreudvikle en portal til indsamling af oplysninger om oprindelseslande

b)  forvalte og videreudvikle en fuldt gennemsigtigt, offentligt tilgængelig portal til indsamling og formidling af oplysninger om oprindelseslandene, herunder om anvendelse af kilder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001;

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udarbejde et fælles format og en fælles metode, herunder en referenceramme, i overensstemmelse med de krav i EU-retten om asyl, der gælder for udarbejdelse af rapporter og andre produkter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan.

c)  udarbejde et fælles format og en fælles metode, herunder en referenceramme og evalueringskriterier, i overensstemmelse med de krav i folkeretten og EU-retten om asyl, der gælder for udarbejdelse af rapporter og andre produkter med oplysninger om oprindelseslande på EU-plan.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indsender forespørgsler til Asylagenturet vedrørende specifikke spørgsmål, der opstår på baggrund af ansøgninger om international beskyttelse, under hensyntagen til gældende bestemmelser om fortrolighed i national lovgivning.

b)  indsender og bistår ved besvarelsen af forespørgsler til Asylagenturet vedrørende specifikke spørgsmål, der opstår på baggrund af ansøgninger om international beskyttelse, under hensyntagen til gældende bestemmelser om fortrolighed i national lovgivning.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at fremme konvergensen i anvendelsen af de vurderingskriterier, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU21, koordinerer Asylagenturet medlemsstaternes bestræbelser med henblik på at udarbejde en fælles analyse, der indeholder vejledning om situationen i bestemte oprindelseslande.

1.  For at fremme konvergensen i anvendelsen af de vurderingskriterier, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU22, koordinerer Asylagenturet medlemsstaternes bestræbelser med henblik på at udarbejde en fælles analyse, der indeholder vejledning om situationen i bestemte oprindelseslande. I forbindelse med udarbejdelsen af en fælles analyse skal Agenturet tage hensyn til de seneste relevante oplysninger fra UNHCR, lande- og situationsspecifikke holdningsdokumenter og de seneste retningslinjer fra UNHCR for vurdering af, hvilke behov for international beskyttelse asylansøgere fra specifikke oprindelseslande har.

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (omarbejdet) (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (omarbejdet) (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den administrerende direktør forelægger efter samråd med Kommissionen den fælles analyse for bestyrelsen med henblik på godkendelse. Medlemsstaterne pålægges at tage hensyn til den fælles analyse, når de behandler ansøgninger om international beskyttelse, uden at det berører deres kompetence til at træffe afgørelse om individuelle ansøgninger.

2.  Den administrerende direktør forelægger efter samråd med det rådgivende forum den fælles analyse for bestyrelsen med henblik på godkendelse. Medlemsstaterne pålægges at tage hensyn til den fælles analyse, når de behandler ansøgninger om international beskyttelse, uden at det berører deres kompetence til at træffe afgørelse om individuelle ansøgninger.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet hjælper Kommissionen med jævnligt at gennemgå situationen i tredjelande, der står på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, som er oprettet ved forordning (EU) nr. XXX/XXX, herunder de lande, der er blevet suspenderet af Kommissionen, og dem, som er blevet fjernet fra listen.

1.  Asylagenturet hjælper Kommissionen med jævnligt at gennemgå situationen i tredjelande, der står på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande, som er oprettet ved forordning (EU) nr. XXX/XXX, herunder de lande, som Unionen har indgået eller er i færd med at indgå en "pagt" med i henhold til partnerskabsrammen, og lande, der er blevet suspenderet af Kommissionen og dem, der er blevet fjernet fra listen.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Asylagenturet forelægger efter anmodning fra Kommissionen oplysninger om specifikke tredjelande, som det kan overvejes at medtage på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande i overensstemmelse med forordning (EU) nr. XXX/XXX.

2.  Kommissionen anmoder agenturet om oplysninger om specifikke tredjelande, som det kan overvejes at medtage på, suspendere eller slette fra EU's fælles liste over sikre oprindelseslande i overensstemmelse med forordning (EU) nr. XXX/XXX. Europa-Parlamentet holdes underrettet.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De oplysninger, som Asylagenturet tilvejebringer i henhold til stk. 1 og 2 i denne artikel, indsamles i overensstemmelse med de generelle principper i artikel 8 i denne forordning og tager hensyn til oplysninger modtaget fra UNHCR, traktatovervågende FN-organer på menneskerettighedsområdet og særlige procedurer, Europarådets mekanismer for overvågning af menneskerettighedssituationen, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC), relevante ikkestatslige organisationer og andre relevante uafhængige og pålidelige kilder.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode agenturet om at foretage en gennemgang af situationen i et sådant tredjeland med henblik på at vurdere, om de relevante betingelser og kriterier, der er fastsat i samme direktiv, overholdes.

Kommissionen eller Europa-Parlamentet kan anmode agenturet om at foretage en gennemgang af situationen i et sådant tredjeland med henblik på at vurdere, om de relevante betingelser og kriterier, der er fastsat i samme direktiv, overholdes.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Asylagenturet udarbejder på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen og i samråd med denne operationelle standarder for gennemførelsen af EU-rettens instrumenter på området for asyl og indikatorer til brug ved overvågning af overholdelsen af disse standarder samt retningslinjer og bedste praksis med hensyn til gennemførelsen af EU-rettens instrumenter på asylområdet. Asylagenturet formidler disse standarder, indikatorer, retningslinjer og eksempler på bedste praksis til medlemsstaterne efter samråd med Kommissionen, og efter at bestyrelsen har vedtaget dem.

2.  Asylagenturet udarbejder på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen og i samråd med Kommissionen, UNHCR og andre relevante internationale og ikkestatslige organisationer tekniske operationelle standarder for gennemførelsen af EU-rettens instrumenter på området for asyl og indikatorer til brug ved overvågning af overholdelsen af disse standarder samt retningslinjer og bedste praksis med hensyn til gennemførelsen af EU-rettens instrumenter på asylområdet. Asylagenturet formidler disse standarder, indikatorer, retningslinjer og eksempler på bedste praksis til medlemsstaterne efter samråd med Kommissionen, og efter at bestyrelsen har vedtaget dem.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Asylagenturet hjælper efter anmodning fra medlemsstaterne disse med at anvende de operationelle standarder, retningslinjerne og eksemplerne på bedste praksis på deres asyl- og modtagelsessystemer ved at stille den nødvendige ekspertise eller operationelle og tekniske bistand til rådighed.

3.  Asylagenturet hjælper efter anmodning fra medlemsstaterne disse med at anvende de tekniske operationelle standarder, retningslinjerne og eksemplerne på bedste praksis på deres asyl- og modtagelsessystemer ved at stille den nødvendige ekspertise eller operationelle og tekniske bistand til rådighed.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet etablerer i tæt samarbejde med Kommissionen en mekanisme til at:

1.  I overensstemmelse med EU-retten opretter agenturet i tæt samarbejde med Kommissionen og i samråd med det rådgivende forum en mekanisme til at:

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  overvåge gennemførelsen og evaluere alle aspekter ved det fælles europæiske asylsystem i medlemsstaterne, navnlig Dublinsystemet, modtagelsesforhold, asylprocedurer, anvendelse af kriterier til fastlæggelse af beskyttelsesbehov samt arten og kvaliteten af den beskyttelse, som medlemsstaterne yder til personer med behov for international beskyttelse, bl.a. med hensyn til respekt for grundlæggende rettigheder, børns ret til beskyttelse og behovene hos sårbare personer

a)  støtte overvågningen af gennemførelsen og evalueringen af alle aspekter ved det fælles europæiske asylsystem i medlemsstaterne, navnlig Dublinsystemet, modtagelsesforhold, asylprocedurer, genbosættelses- og omfordelingsprocedurer, anvendelse af kriterier til fastlæggelse af beskyttelsesbehov samt arten og kvaliteten af den beskyttelse, som medlemsstaterne yder til personer med behov for international beskyttelse, bl.a. med hensyn til respekt for grundlæggende rettigheder, børns ret til beskyttelse, familiesammenføring og behovene hos sårbare personer

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  overvåge medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, indikatorer, retningslinjer og bedste praksis på asylområdet

b)  støtte overvågningen af kontrollen med medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, indikatorer, retningslinjer og bedste praksis på asylområdet samt folkeretten, i tæt samarbejde med UNHCR;

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Asylagenturet kan navnlig basere sine vurderinger på oplysninger fra medlemsstaterne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som agenturet selv har udarbejdet, besøg i de berørte områder og stikprøveudtagning af sager.

Asylagenturet kan navnlig basere sine vurderinger på oplysninger fra medlemsstaterne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som agenturet selv har udarbejdet, besøg i de berørte områder, stikprøveudtagning af sager og oplysninger fra UNHCR og andre relevante traktatovervågende FN-organer på menneskerettighedsområdet og særlige procedurer eller Europarådets mekanismer for overvågning af menneskerettighedssituationen og andre relevante internationale og ikkestatslige organisationer.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til dette formål skal medlemsstater efter anmodning fra Asylagenturet forsyne dette med de nødvendige oplysninger om asylprocedurer, udstyr, infrastruktur, modtagelsesforhold, anerkendelsesprocenter og beskyttelsens kvalitet samt medarbejdere og økonomiske ressourcer på nationalt plan, der skal sikre effektiv forvaltning af asyl- og modtagelsessystemet. Medlemsstaterne skal desuden samarbejde med Asylagenturet og lette eventuelle besøg på stedet, som agenturet aflægger med henblik på overvågning.

Til dette formål skal medlemsstater efter anmodning fra Asylagenturet forsyne dette med de nødvendige oplysninger om asylprocedurer, udstyr, infrastruktur, modtagelsesforhold, anerkendelsesprocenter og beskyttelsens kvalitet samt medarbejdere og økonomiske ressourcer på nationalt plan, der skal sikre effektiv forvaltning af asyl- og modtagelsessystemet. Medlemsstaterne skal desuden samarbejde tæt med Asylagenturet og lette eventuelle besøg på stedet, som agenturet aflægger med henblik på overvågning.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Asylagenturet kan iværksætte overvågning og evaluering af en medlemsstats asyl- eller modtagelsessystemer på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen, hvis der udtrykkes alvorlig bekymring over bestemte aspekter ved medlemsstatens asyl- eller modtagelsessystemer.

Asylagenturet kan iværksætte overvågning og evaluering af en medlemsstats asyl- eller modtagelsessystemer efter anmodning fra Kommissionen, hvis der udtrykkes alvorlig bekymring over bestemte aspekter ved medlemsstatens asyl- eller modtagelsessystemer.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Asylagenturet tilrettelægger og koordinerer i en begrænset periode en eller flere af følgende operationelle og tekniske foranstaltninger:

3.  Asylagenturet tilrettelægger og koordinerer en eller flere af følgende operationelle og tekniske foranstaltninger:

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)   hjælpe med omfordeling eller overførsel af personer, som er omfattet af international beskyttelse, inden for EU

g)   hjælpe med omfordeling eller overførsel af personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse, inden for EU, idet der tages hensyn til objektive kriterier, såsom familiesammenføring og kulturelle bånd;

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  hjælpe medlemsstaterne med at sørge for, at alle fornødne midler til sikring af børns rettigheder og ret til beskyttelse er på plads

i)  hjælpe medlemsstaterne med at sørge for, at alle fornødne, grundlæggende sikkerhedsgarantier i forbindelse med de grundlæggende rettigheder, herunder børns rettigheder og ret til beskyttelse, er på plads

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne sikrer, at de eksperter, de bidrager med, svarer til de profiler og det antal, bestyrelsen har truffet afgørelse om. Udsendelsens varighed fastsættes af oprindelsesmedlemsstaten, men må ikke være på under 30 dage.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at de eksperter, de bidrager med, svarer til de profiler og det antal, som den medlemsstat, der har behov for bistand, har anmodet om. Udsendelsens varighed fastsættes af oprindelsesmedlemsstaten, men må ikke være på under 60 dage.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen træffer på forslag fra den administrerende direktør en beslutning med tre fjerdeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer om eksperternes profiler og om den andel, som hver medlemsstat skal bidrage med til asylindsatspuljen. Den samme procedure finder anvendelse ved eventuelle senere ændringer af det samlede antal eksperter og profilerne.

2.  Bestyrelsen træffer på forslag fra den administrerende direktør en beslutning om eksperternes profiler og om den andel, som hver medlemsstat skal bidrage med til asylindsatspuljen. Den samme procedure finder anvendelse ved eventuelle senere ændringer af det samlede antal eksperter og profilerne. Den administrerende direktør skal sikre, at sammensætningen af asylstøtteholdene eller eksperterne, der udsendes fra asylindsatspuljen, er i overensstemmelse med det, der er anmodet om, afhængigt af værtsmedlemsstatens behov på stedet.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne bidrager til asylindsatspuljen gennem en national ekspertpulje etableret på grundlag af de forskellige profiler, der er defineret, og udpeger eksperter, der svarer til de ønskede profiler. Udsendelsens varighed fastsættes af oprindelsesmedlemsstaten, men må ikke være på under 30 dage.

3.  Medlemsstaterne bidrager til asylindsatspuljen gennem en national ekspertpulje etableret på grundlag af de forskellige profiler, der er defineret, og udpeger eksperter, der svarer til de ønskede profiler. Udsendelsens varighed fastsættes af oprindelsesmedlemsstaten, i overensstemmelse med behovet for en langsigtet udpegelse for at sikre en tilstrækkelig tilstedeværelse på stedet, og må ikke være på under 60 dage.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne skal fuldt ud opfylde deres forpligtelser med hensyn til personale og støtte til agenturet. Denne overensstemmelse overvåges af Kommissionen, og i tilfælde af manglende opfyldelse skal der straks træffes korrigerende foranstaltninger.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres, der stiller ekstraordinært store og påtrængende krav til disse systemer, tilrettelægger og koordinerer Asylagenturet anmodning af den berørte medlemsstat eller på eget initiativ med kort frist et omfattende sæt operationelle og tekniske foranstaltninger, jf. artikel 16, og udsender eksperter fra asylindsatspuljen, jf. artikel 18, og sine egne eksperter for at forstærke asyl- og modtagelsessystemerne.

1.  Hvis en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres, der stiller ekstraordinært store og påtrængende krav til disse systemer, tilrettelægger og koordinerer Asylagenturet efter anmodning af den berørte medlemsstat og sammen med den berørte værtsmedlemsstat med kort frist et omfattende sæt operationelle og tekniske foranstaltninger, jf. artikel 16, og udsender eksperter fra asylindsatspuljen, jf. artikel 18, og sine egne eksperter for at forstærke asyl- og modtagelsessystemerne.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet kan træffe alle nødvendige foranstaltninger for at lette udvekslingen af oplysninger, der er relevante for dets opgaver, med Kommissionen og medlemsstaterne og, hvor det er hensigtsmæssigt, de relevante EU-agenturer.

1.  Asylagenturet kan træffe alle nødvendige foranstaltninger for at lette udvekslingen af oplysninger, der er relevante for dets opgaver, med Kommissionen og medlemsstaterne og, hvor det er hensigtsmæssigt, de relevante EU-agenturer, herunder Europol for at lette udvekslingen af fingeraftryk.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I spørgsmål vedrørende Asylagenturets aktiviteter, og i det omfang det er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, fremmer og tilskynder Asylagenturet til operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik, herunder med hensyn til beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Asylagenturet og medlemsstaterne fremmer og overholder normer og standarder, der svarer til dem, der er fastsat i EU-lovgivningen, herunder også når de udfører aktiviteter på disse tredjelandes område.

1.  I spørgsmål vedrørende Asylagenturets aktiviteter, og i det omfang det er påkrævet for udførelsen af dets opgaver, fremmer og tilskynder Asylagenturet til operationelt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik, herunder med hensyn til beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Asylagenturet og medlemsstaterne fremmer og overholder normer og standarder, der svarer til dem, der er fastsat i EU-lovgivningen, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og folkeretten, også når de udfører aktiviteter på disse tredjelandes område.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Asylagenturet kan med værtsmedlemsstatens samtykke invitere embedsmænd fra tredjelande som observatører af de operationelle og tekniske foranstaltninger, der er skitseret i artikel 16, stk. 3, forudsat at deres tilstedeværelse ikke hæmmer gennemførelsen af målene med disse foranstaltninger, og hvor det kan bidrage til at forbedre samarbejde og udveksling af bedste praksis.

3.  Asylagenturet kan med værtsmedlemsstatens samtykke invitere embedsmænd fra tredjelande som observatører af de operationelle og tekniske foranstaltninger, der er skitseret i artikel 16, stk. 3, navnlig hvor dette kan bidrage til at forbedre samarbejde og udveksling af bedste praksis.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Asylagenturet koordinerer foranstaltninger om genbosætning, som træffes af medlemsstaterne eller af EU, herunder informationsudveksling, med henblik på at opfylde flygtninges behov for international beskyttelse i tredjelande og udvise solidaritet med deres værtslande. Asylagenturet indsamler oplysninger, overvåger genbosætning i medlemsstaterne og støtte medlemsstaterne med kapacitetsopbygning i forbindelse med genbosætning. Asylagenturet kan også afhængig af aftalen med tredjelandet og efter aftale med Kommissionen koordinere alle sådanne udvekslinger af oplysninger eller andre foranstaltninger mellem medlemsstater og et tredjeland på det pågældende tredjelands område.

4.  Asylagenturet koordinerer foranstaltninger om genbosætning, som træffes af medlemsstaterne eller af EU, herunder informationsudveksling, i fuld overensstemmelse med de af UNHCR fastsatte standarder og retningslinjer, med henblik på at opfylde flygtninges behov for international beskyttelse i tredjelande og udvise solidaritet med deres værtslande. Asylagenturet indsamler oplysninger, overvåger genbosætning i medlemsstaterne og støtte medlemsstaterne med kapacitetsopbygning i forbindelse med genbosætning. Asylagenturet kan også afhængig af aftalen med tredjelandet og efter aftale med Kommissionen koordinere alle sådanne udvekslinger af oplysninger eller andre foranstaltninger mellem medlemsstater og et tredjeland på det pågældende tredjelands område.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Fortroligheden af oplysninger vedrørende de individuelle genbosætningssager skal til enhver tid være garanteret. Enhver udveksling af oplysninger gennemføres i fuld overensstemmelse med de relevante regler, der er fastsat i UNHCR's Resettlement Handbook (Håndbog i Genbosætning), uden at bringe flygtningenes støtteberettigelse eller udvælgelse til genbosætning i fare. Alle agenturets aktiviteter inden for genbosættelse skal gennemføres i tæt samarbejde med UNHCR og ikkestatslige ekspertorganisationer og omfatter, når det er relevant og nødvendigt, støtte til genbosatte flygtninge på medlemsstaternes område efter ankomsten.

Begrundelse

Forordningen om oprettelse af Den Europæiske Unions Asylagentur skal udtrykkeligt sikre, at UNHCR's retningslinjer om genbosættelse overholdes, og deres forrang respekteres i forbindelse med alle foranstaltninger, der koordineres eller indledes af det nye agentur på genbosættelsesområdet, med henblik på at sikre, at agenturets foranstaltninger er i fuld overensstemmelse med de prioriteter og retningslinjer, som UNHCR har fastsat på globalt plan.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Asylagenturet deltager i gennemførelsen af de internationale aftaler, som Unionen har indgået med tredjelande, inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik og på de områder, der er omfattet af denne forordning.

5.  Asylagenturet deltager i gennemførelsen af de internationale aftaler, som Unionen har indgået med tredjelande inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik og tager i den forbindelse hensyn til folkeretten, herunder den humanitære folkeret, principperne vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstaten og på de områder, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Agenturet kan udsende eksperter fra sit eget personale til tredjelande, hvor en mere permanent tilstedeværelse af agenturet vil medvirke til at opfylde dets opgaver, navnlig for så vidt angår genbosættelse. Bestyrelsen vedtager på forslag af den administrerende direktør årligt listen over disse lande. Udsendelsen af disse repræsentanter skal godkendes af bestyrelsen og efter en forudgående udtalelse fra Kommissionen. Disse eksperter skal arbejde tæt sammen med indvandringsforbindelsesofficererne. Europa-Parlamentet skal straks underrettes fuldt ud om de pågældende aktiviteter.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 37 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samarbejde med UNHCR og andre internationale organisationer

Samarbejde med FN-organer og internationale organisationer

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 37

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Asylagenturet samarbejder med internationale organisationer, navnlig UNHCR, på områder, der er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af samarbejdsaftaler, der er indgået med disse organer, i henhold til traktaten og bestemmelserne om disse organers kompetence. Bestyrelsen træffer beslutning om samarbejdsaftaler, der forelægges Kommissionen til forudgående godkendelse.

Asylagenturet samarbejder med FN-organer og internationale organisationer, navnlig UNHCR, OHCHR og IOM, på områder, der er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af samarbejdsaftaler, der er indgået med disse organer, i henhold til traktaten og bestemmelserne om disse organers kompetence. Bestyrelsen træffer beslutning om samarbejdsaftaler, der forelægges Kommissionen til forudgående godkendelse. Asylagenturet underretter Europa-Parlamentet om enhver sådan samarbejdsaftale.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen omfatter en repræsentant for UNHCR, som ikke er stemmeberettiget.

2.  Bestyrelsen omfatter en repræsentant for UNHCR og en repræsentant for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), som ikke er stemmeberettigede.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 54 a

 

Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og en klagemekanisme

 

1.   Asylagenturet sikrer ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at de grundlæggende rettigheder beskyttes i overensstemmelse med den relevante EU-ret, navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, relevante dele af folkeretten, herunder 1951-konventionen, 1967-protokollen, lovbestemmelser, der vedtages i forbindelse med det fælles europæiske asylsystem og forpligtelser i forbindelse med adgangen til og indholdet af international beskyttelse.

 

2.   Med henblik herpå udarbejder, videreudvikler og gennemfører Asylagenturet en strategi for grundlæggende rettigheder, der omfatter en virkningsfuld mekanisme for tilsyn med efterlevelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle agenturets aktiviteter og en klagemekanisme.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Asylagenturet anvender Kommissionens regler om sikkerhed, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44334 og (EU, Euratom) 2015/44435. Disse regler anvendes navnlig på udveksling, behandling og opbevaring af klassificerede informationer.

1.  Asylagenturet anvender Kommissionens regler om sikkerhed, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 35 og (EU, Euratom) 2015/444 36, og gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Disse regler anvendes navnlig på udveksling, behandling og opbevaring af klassificerede informationer.

__________________

__________________

34 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

35 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

35 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

36 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Unions Asylagentur

Referencer

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

7.7.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michel Reimon

UDTALELSE fra Budgetudvalget (12.10.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Geier

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslog den nærværende forordning inden for en større reformpakke af det fælles europæiske asylsystem, som desuden omfatter forslag til reform af Dublin- og Eurodac-systemerne. Det foreliggende forslag er i bredere forstand en opfølgning på den europæiske dagsorden for migration, som blev vedtaget sidste år.

Ordføreren finder det vigtigt at notere sig, at den foreslåede opgradering af Det Europæiske Asylstøttekontor til et fuldgyldigt EU-agentur for asyl er et nødvendigt supplement til den europæiske grænse- og kystvagtpakke, der allerede er vedtaget. For at undgå at den aktuelle udfordring i form af en hidtil uset tilstrømning af migranter, der søger tilflugt i Europa, fører til en udelukkende begrænsende tilgang, er det afgørende at styrke beskyttelsesaspektet i et parallelt forløb for at opfylde menneskerettighedsnormerne og værdierne, som er indeholdt i traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder.

I et EU med åbne grænser inden for Unionen bliver EU's ydre grænser af fælles interesse for alle medlemsstaterne. Spørgsmål om grænser og asyl kræver derfor logisk set et fælles europæisk svar. Europæisk merværdi er sjældent så åbenlys, som den er i disse tilfælde, og ordføreren støtter derfor et større europæisk engagement på dette område. Finansieringen af disse opgaver er også et spørgsmål om solidaritet, da borgere fra alle medlemsstater drager fordel af åbne grænser, mens kun få rent faktisk skal tage sig af opgaven om at sikre grænser og håndtere modtagelsen af migranter.

Ordføreren understreger dog, at EU-budgettet er dårligt rustet til at behandle disse nye udfordringer, da udgiftsområde 3 er langt det mindste udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme (FFR). Ordføreren mener derfor, at det er absolut nødvendigt at forhøje den nuværende FFR hurtigst muligt og hæve loftet for udgiftsområde 3 betydeligt.

De budgetmæssige virkninger af det foreliggende forslag beløber sig til 363,963 mio. EUR for perioden 2017-2020. Parallelt med bevillingerne forventes antallet af ansatte at stige til i alt 500 i 2020. Selv om ordføreren er enig i den foreslåede finansieringsoversigt, skal den ikke desto mindre snarere anses for at være vejledende planlægning, da antallet af ankommende migranter er uforudsigeligt i betragtning af den ustabile sikkerhedssituation såvel inden for som uden for EU's naboskabsområde. Budgetmyndigheden bør stå klar til at tilpasse denne planlægning, skulle yderligere behov opstå.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I sin meddelelse af 6. april 2016 fastlagde Kommissionen sine muligheder for at forbedre det fælles europæiske asylsystem. Dette kan sikres ved at etablere en bæredygtig og retfærdig ordning for udpegelse af de medlemsstater, der har ansvaret for bestemte asylansøgere, styrke Eurodac-systemet, opnå øget konvergens i asylsystemet og forhindre sekundære strømme samt give Det Europæiske Asylstøttekontor et styrket mandat. Meddelelsen harmonerer med Det Europæiske Råds opfordring fra den 18. februar 2016 om at gøre fremskridt i retning af at reformere EU's nuværende rammer for at sikre en human og effektiv asylpolitik. I meddelelsen udpeges desuden vejen fremad i tråd med den helhedsorienterede tilgang til migration, som Europa-Parlamentet har fastlagt i sin initiativbetænkning af 12. april 2016.

(3)  I sin meddelelse af 6. april 2016 fastlagde Kommissionen sine muligheder for at forbedre det fælles europæiske asylsystem. Dette kan sikres ved at etablere en bæredygtig og retfærdig ordning for udpegelse af de medlemsstater, der har ansvaret for bestemte asylansøgere, styrke Eurodac-systemet, opnå øget konvergens i asylsystemet gennem vedtagelse af en ny forordning om en fælles asylprocedure i EU, en ny forordning om de betingelser, der skal opfyldes af asylansøgere, og målrettede ændringer til direktivet om modtagelsesforhold, og forhindre sekundære strømme samt give Det Europæiske Asylstøttekontor et styrket mandat. Meddelelsen harmonerer med Det Europæiske Råds opfordring fra den 18. februar 2016 om at gøre fremskridt i retning af at reformere EU's nuværende rammer for at sikre en human og effektiv asylpolitik. I meddelelsen udpeges desuden vejen fremad i tråd med den helhedsorienterede tilgang til migration, som Europa-Parlamentet har fastlagt i sin initiativbetænkning af 12. april 2016.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det Europæiske Asylstøttekontors opgaver bør udvides, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet"). Asylagenturet bør være et ekspertisecenter, og dets vigtigste rolle bør være at styrke praktisk samarbejde og udveksling af oplysninger om asyl blandt medlemsstaterne, at fremme EU-retten og de operationelle standarder for at sikre ensartethed med hensyn til asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurdering af behov for beskyttelse i hele EU, at føre tilsyn med den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten og standarderne med hensyn til asyl, at understøtte Dublinsystemet og at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med forvaltning af asyl- og modtagelsessystemerne, navnlig til de medlemsstater, der oplever et uforholdsmæssigt stort pres.

(6)  Det Europæiske Asylstøttekontors opgaver bør udvides, og for at afspejle disse forandringer bør det omdøbes til Den Europæiske Unions Asylagentur ("Asylagenturet"). Asylagenturet bør være et ekspertisecenter, og dets vigtigste roller bør være at styrke praktisk samarbejde og udveksling af oplysninger om asyl blandt medlemsstaterne, at fremme EU-retten og de operationelle standarder for at sikre ensartethed med hensyn til asylprocedurer, modtagelsesforhold og vurdering af behov for beskyttelse i hele EU, at evaluere og føre tilsyn med den praktiske og tekniske anvendelse af EU-retten og standarderne med hensyn til asyl, at understøtte Dublinsystemet og at yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med forvaltning af asyl- og modtagelsessystemerne, navnlig til de medlemsstater, der oplever et uforholdsmæssigt stort pres.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør tildeles tilstrækkeligt med finansielle ressourcer og personale med henblik på at sikre dets uafhængighed og en effektiv varetagelse af dets opgaver, herunder eget personale til at organisere eksperthold med ansvar for procedurerne for evaluering og kontrol af asyl- og modtagelsessystemerne.

Begrundelse

Det er hensigten, at agenturet skal have et personale på i alt 500 personer i 2020. Da stillingsfortegnelsen imidlertid ikke kan medtages i forordningen, er det nødvendigt at sikre, at agenturet får sit eget personale, og at dette bliver tilstrækkelig stort til, at agenturet kan varetage sine opgaver effektivt, og til at sikre dets upartiskhed.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør arbejde tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre tjenester og trække på disses kapacitet og ekspertise samt med Kommissionen. Medlemsstaterne bør samarbejde med agenturet for at sikre, at det er i stand til at opfylde sit mandat. Det er vigtigt, at agenturet og medlemsstaterne handler i god tro og sikrer rettidig udveksling af præcise oplysninger. Tilvejebringelse af statistiske data bør ske under overholdelse af de tekniske og metodemæssige specifikationer i forordning (EF) nr. 862/2007.8

(7)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør arbejde tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre tjenester og trække på disses kapacitet og ekspertise samt med Kommissionen og Unionens agenturer, navnlig Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Medlemsstaterne bør samarbejde med agenturet for at sikre, at det er i stand til at opfylde sit mandat. Det er vigtigt, at agenturet og medlemsstaterne handler i god tro og sikrer rettidig udveksling af præcise oplysninger. Tilvejebringelse af statistiske data bør ske under overholdelse af de tekniske og metodemæssige specifikationer i forordning (EF) nr. 862/2007.8

__________________

__________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23).

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23).

Begrundelse

Ifølge artikel 4, stk. 2, i forordningen skal agenturet arbejde tæt sammen med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og navnlig gøre brug af Kommissionens risikoanalyser for at sikre maksimal sammenhæng.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør i tæt samarbejde med Kommissionen, og uden at det berører Kommissionens ansvar som traktaternes vogter, etablere en mekanisme til overvågning og vurdering af gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, retningslinjer og bedste praksis på området for asyl og til kontrol af, at medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer fungerer tilfredsstillende. Overvågningen og vurderingen bør være grundig og navnlig baseres på oplysninger fra medlemsstaterne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som agenturet selv har udarbejdet, besøg i berørte områder og stikprøveudtagning af sager. Asylagenturet bør indberette sine resultater til bestyrelsen, som derefter skal godkende rapporten. Den administrerende direktør bør efter samråd med Kommissionen udarbejde udkast til henstillinger til den berørte medlemsstat, hvori vedkommende skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe alvorlige mangler, og bestyrelsen skal godkende disse henstillinger.

(14)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør i tæt samarbejde med Kommissionen, og uden at det berører Kommissionens ansvar som traktaternes vogter, etablere en mekanisme til overvågning og vurdering af gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes overholdelse af operationelle standarder, retningslinjer og bedste praksis på området for asyl og til kontrol af, at medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer fungerer tilfredsstillende. Overvågningen og vurderingen bør være grundig og navnlig baseres på oplysninger fra medlemsstaterne, analyser af oplysninger om asylsituationen, som agenturet selv har udarbejdet, besøg i berørte områder og stikprøveudtagning af sager. Asylagenturet bør indberette sine resultater til bestyrelsen, som derefter skal godkende rapporten og sende den til Europa-Parlamentet og Kommissionen. Den administrerende direktør bør efter samråd med Kommissionen udarbejde udkast til henstillinger til den berørte medlemsstat, hvori vedkommende skitserer de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe alvorlige mangler, og bestyrelsen skal godkende disse henstillinger.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Der bør gøres alt, hvad der er muligt, for at sikre anstændige levevilkår for flygtningene i medlemsstaterne og i flygtningelejrene, navnlig med hensyn til sundhedspleje, adgang til uddannelse og fremme muligheden for at arbejde.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  Der bør opnås optimal finansiering af og tildeling af midler til flygtningelejrene med henblik på at sikre, at fordrevne personer sikres muligheden for fortsat at leve i værdighed.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  Det er vigtigt, at medlemsstaterne fortsætter med at bidrage finansielt og på andre måder til en effektiv løsning på flygtningekrisen.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Asylagenturet arbejder tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester samt med Kommissionen. Asylagenturet varetager sine pligter, uden at det berører de opgaver, som andre relevante EU-organer tildeles, og arbejder tæt sammen med disse organer og med FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

2.  Asylagenturet arbejder tæt sammen med medlemsstaternes asylmyndigheder, med nationale indvandrings- og asyltjenester og andre nationale tjenester samt med Kommissionen og Unionens relevante agenturer, navnlig Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Asylagenturet varetager sine pligter, uden at det berører de opgaver, som andre relevante EU-organer tildeles, og arbejder tæt sammen med disse organer og med FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

Begrundelse

Ifølge artikel 4, stk. 2, i forordningen skal agenturet arbejde tæt sammen med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og navnlig gøre brug af Kommissionens risikoanalyser for at sikre maksimal sammenhæng.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til dette formål arbejder agenturet tæt sammen med Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser, idet det navnlig gør brug af sidstnævntes risikoanalyser for at sikre maksimal sammenhæng og konvergens i de oplysninger, som begge agenturer leverer.

Til dette formål arbejder agenturet tæt sammen med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, idet det navnlig gør brug af sidstnævntes risikoanalyser for at sikre maksimal sammenhæng og konvergens i de oplysninger, som begge agenturer leverer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Agenturet harmoniserer arbejdet i medlemsstaterne med henblik på – under hensyntagen til nærhedsprincippet – at skabe et europæisk informationsnetværk, der sikrer, at der gælder fælles sammenlignelige standarder for medlemsstaternes kompetente myndigheders systemer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Asylagenturet forelægger efter anmodning fra Kommissionen oplysninger om specifikke tredjelande, som det kan overvejes at medtage på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande i overensstemmelse med forordning (EU) nr. XXX/XXX.

2.  Asylagenturet forelægger på eget initiativ eller under alle omstændigheder efter anmodning fra Kommissionen oplysninger om specifikke tredjelande, som det kan overvejes at medtage på EU's fælles liste over sikre oprindelseslande i overensstemmelse med forordning (EU) nr. XXX/XXX.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Asylagenturet hjælper efter anmodning fra medlemsstaterne disse med at anvende de operationelle standarder, retningslinjerne og eksemplerne på bedste praksis på deres asyl- og modtagelsessystemer ved at stille den nødvendige ekspertise eller operationelle og tekniske bistand til rådighed.

3.  Asylagenturet hjælper på eget initiativ eller under alle omstændigheder efter anmodning fra Kommissionen eller medlemsstaterne disse med at anvende de operationelle standarder, retningslinjerne og eksemplerne på bedste praksis på deres asyl- og modtagelsessystemer ved at stille den nødvendige ekspertise eller operationelle og tekniske bistand til rådighed.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Asylagenturet evaluerer medlemsstaternes beredskab med hensyn til at overvinde udfordringerne for deres asyl- og modtagelsessystemer, som skyldes et eventuelt uforholdsmæssigt stort pres på disse. Asylagenturet kan anmode medlemsstaterne om at forelægge det deres beredskabsplaner med de foranstaltninger, der skal træffes for at afhjælpe et sådant eventuelt uforholdsmæssigt stort pres, ligesom det om nødvendigt skal hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde og gennemgå deres beredskabsplaner.

3.  Asylagenturet evaluerer i tæt samarbejde med Det Europæiske Agentur For Grænse- og Kystbevogtning medlemsstaternes beredskab med hensyn til at overvinde udfordringerne for deres asyl- og modtagelsessystemer, som skyldes et eventuelt uforholdsmæssigt stort pres på disse. Asylagenturet kan anmode medlemsstaterne om at forelægge det deres beredskabsplaner med de foranstaltninger, der skal træffes for at afhjælpe et sådant eventuelt uforholdsmæssigt stort pres, ligesom det om nødvendigt skal hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde og gennemgå deres beredskabsplaner.

Begrundelse

Ifølge artikel 4, stk. 2, i forordningen skal agenturet arbejde tæt sammen med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og navnlig gøre brug af Kommissionens risikoanalyser for at sikre maksimal sammenhæng.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Til varetagelse af sine opgaver med overvågning og evaluering af det fælles europæiske asylsystem og medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer på en effektiv, upartisk og uafhængig måde råder agenturet over et passende antal fastansatte og midlertidigt ansatte medarbejdere og tilstrækkelige finansielle ressourcer.

Begrundelse

Overvågningen og evalueringen af det fælles europæiske asylsystem bør ikke varetages af udsendte eksperter, men af agenturets eget personale, der er uddannet med henblik herpå. Det er hensigten, at agenturet skal have et personale på i alt 500 personer i 2020. Da stillingsfortegnelsen imidlertid ikke kan medtages i forordningen, er det nødvendigt at sikre, at agenturet får sit eget personale, og at dette bliver tilstrækkelig stort til, at agenturet kan varetage sine opgaver effektivt, og til at sikre dets upartiskhed.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I det flerårige program anføres de medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystemer skal overvåges hvert år, så det sikres, at hver medlemsstat som minimum overvåges én gang inden for hver periode på fem år.

I det flerårige program anføres de medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystemer skal overvåges hvert år, så det sikres, at hver medlemsstat som minimum overvåges én gang inden for hver periode på to år.

Begrundelse

Det forekommer mere rimeligt, at hver medlemsstat evalueres mindst hvert andet år af agenturet. En periode på fem år mellem hver evaluering er for længe.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktør sender ekspertholdets rapportudkast til den berørte medlemsstat, som fremsætter sine bemærkninger om udkastet. Den administrerende direktør forelægger derefter udkastet for bestyrelsen, idet der tages hensyn til den berørte medlemsstats bemærkninger. Bestyrelsen vedtager overvågningsrapporten og sender den til Kommissionen.

3.  Den administrerende direktør sender ekspertholdets rapportudkast til den berørte medlemsstat, som fremsætter sine bemærkninger om udkastet. Den administrerende direktør forelægger derefter udkastet for bestyrelsen, idet der tages hensyn til den berørte medlemsstats bemærkninger. Bestyrelsen vedtager overvågningsrapporten og sender den til Europa-Parlamentet og Kommissionen.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan anmode agenturet om bistand til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår asyl, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres.

1.  Medlemsstaterne kan anmode agenturet om bistand til at opfylde deres forpligtelser, hvad angår asyl, navnlig hvis deres asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres. Agenturet opstiller fælles kriterier til definition af dette pres.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Asylagenturet tilrettelægger og koordinerer i en begrænset periode en eller flere af følgende operationelle og tekniske foranstaltninger:

3.  Asylagenturet tilrettelægger og koordinerer i en begrænset periode, som det selv har fastlagt, en eller flere af følgende operationelle og tekniske foranstaltninger:

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  hjælpe medlemsstaterne med at sørge for, at alle fornødne midler til sikring af børns rettigheder og ret til beskyttelse er på plads

i)  hjælpe medlemsstaterne med at sørge for, at alle fornødne midler til sikring af børns rettigheder og ret til beskyttelse og til respekt om kvinders samtlige rettigheder er på plads

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten udarbejder en operationel plan inden for tre hverdage fra datoen for beslutningen om indsættelse af asylstøtteholdene.

4.  Den administrerende direktør og værtsmedlemsstaten udarbejder en operationel plan inden for tre hverdage fra datoen for beslutningen om indsættelse af asylstøtteholdene og under alle omstændigheder senest to uger efter modtagelse af anmodningen om bistand.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen udformer detaljerede bestemmelser vedrørende dagpenge til eksperter, som medlemsstaterne har udsendt til asylstøttehold, og ajourfører dem, når det er nødvendigt.

2.  Bestyrelsen udformer detaljerede bestemmelser vedrørende honorarer og dagpenge til eksperter, som medlemsstaterne har udsendt til asylstøttehold, og ajourfører dem, når det er nødvendigt.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Asylagenturet samarbejder med Unionens agenturer, organer og kontorer, som udøver aktiviteter, der har forbindelse til dets aktivitetsområde, navnlig Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, og som er kompetente i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

1.   Asylagenturet samarbejder med Unionens agenturer, organer og kontorer, som udøver aktiviteter, der har forbindelse til dets aktivitetsområde, navnlig Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og som er kompetente i spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.   Det bør om nødvendigt overvejes at dele eller samle administrative opgaver mellem disse organer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. marts det følgende regnskabsår sender Asylagenturet en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Senest den 31. marts det følgende regnskabsår sender Asylagenturet en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Denne beretning skal indeholde oplysninger om udgifterne til hver af de forskellige opgaver, der er anført i artikel 2.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og herefter hvert femte år bestiller Kommissionen en evaluering til vurdering af navnlig Asylagenturets resultater i forhold til dets mål, mandat og opgaver. Denne evaluering skal omfatte agenturets indvirkning på det praktiske samarbejde om asylrelaterede spørgsmål og på det fælles europæiske asylsystem. Evalueringen skal inden for rammerne af det fastlagte mandat tage behørigt hensyn til de fremskridt, der er gjort, herunder vurdere, om der kræves yderligere foranstaltninger for at sikre en effektiv fordeling af ansvar og solidaritet med medlemsstater, der er udsat for et særligt pres.

Senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og herefter hvert femte år forelægger Kommissionen en evaluering til vurdering af navnlig Asylagenturets resultater i forhold til dets mål, mandat og opgaver. Denne evaluering skal omfatte agenturets indvirkning på det praktiske samarbejde om asylrelaterede spørgsmål og på det fælles europæiske asylsystem. Evalueringen skal inden for rammerne af det fastlagte mandat tage behørigt hensyn til de fremskridt, der er gjort, herunder vurdere, om der kræves yderligere foranstaltninger for at sikre en effektiv fordeling af ansvar og solidaritet med medlemsstater, der er udsat for et særligt pres.

Begrundelse

Der er ikke grund til at fastsætte i forordningen, om Kommissionen bestiller en undersøgelse ved at udlicitere denne til en tredjemand eller foretage evalueringen internt.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Unions Asylagentur

Referencer

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

7.7.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jens Geier

23.5.2016

Dato for vedtagelse

11.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Afzal Khan, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Edouard Ferrand

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Unions Asylagentur

Referencer

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Dato for høring af EP

4.5.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Dato for vedtagelse

8.12.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

9

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Dato for indgivelse

21.12.2016

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller