ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010

21.12.2016 - (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Péter Niedermüller


Διαδικασία : 2016/0131(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0392/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0392/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0271),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 78 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0174/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0392/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το ΚΕΣΑ βασίζεται σε ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανομοιότητες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και τη μορφή που λαμβάνει η προστασία αυτή. Οι εν λόγω ανομοιότητες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη διασφάλιση μεγαλύτερης σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και με την εξασφάλιση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)  Το ΚΕΣΑ βασίζεται σε ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανομοιότητες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και τη μορφή που λαμβάνει η προστασία αυτή. Οι εν λόγω ανομοιότητες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη διασφάλιση μεγαλύτερης σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, προς την κατεύθυνση ενός ομοιόμορφου επιπέδου εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση, στη βάση υψηλών προδιαγραφών.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στην ανακοίνωσή της της 6ης Απριλίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε τις επιλογές της για τη βελτίωση του ΚΕΣΑ, δηλαδή την καθιέρωση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο, την ενίσχυση του συστήματος Eurodac, την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης στο σύστημα ασύλου και την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων, καθώς και την ανάπτυξη ενισχυμένης εντολής για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Η ανακοίνωση ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2016 για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζει μια ανθρώπινη και αποτελεσματική πολιτική ασύλου. Προτείνει επίσης μελλοντικές δράσεις σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση που εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του στις 12 Απριλίου 2016.

(3)  Στην ανακοίνωσή της της 6ης Απριλίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε τις επιλογές της για τη βελτίωση του ΚΕΣΑ, δηλαδή την καθιέρωση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο, την ενίσχυση του συστήματος Eurodac, την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης στο σύστημα ασύλου και την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων, καθώς και την ανάπτυξη ενισχυμένης εντολής για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Η ανακοίνωση ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2016 για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζει μια ανθρώπινη, δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική ασύλου. Προτείνει επίσης μελλοντικές δράσεις σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση που εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του στις 12 Απριλίου 2016.

Τροπολογία   3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 και ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Φεβρουαρίου 2011. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ενισχύει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου και παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο παρέχει επίσης στήριξη στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις. Ωστόσο, ο ρόλος και οι αρμοδιότητές της πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, ώστε να μην παρέχει μόνο στήριξη στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά να ενισχύει και να συμπληρώνει επίσης τα συστήματα ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών.

(4)  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 και ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Φεβρουαρίου 2011. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ενισχύει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου και παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο παρέχει επίσης στήριξη στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις. Ωστόσο, ο ρόλος και οι αρμοδιότητές της πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, ώστε να μην παρέχει μόνο στήριξη στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά να ενισχύει και να συμπληρώνει επίσης τα συστήματα ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών, με βάση υψηλά πρότυπα και σε συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τον Χάρτη).

__________________

__________________

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Λαμβανομένων υπόψη των διαρθρωτικών αδυναμιών του ΚΕΣΑ, οι οποίες ήλθαν στο προσκήνιο με τη μεγάλης κλίμακας και ανεξέλεγκτη άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ένωση, καθώς και της ανάγκης να διασφαλιστεί αποτελεσματικό, υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου για το άσυλο στα κράτη μέλη, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της εφαρμογής και της λειτουργίας του ΚΕΣΑ μέσω της αξιοποίησης του έργου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και της περαιτέρω ανάπτυξής της ώστε να μετατραπεί σε αυτόνομο οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να είναι αρμόδιος για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του ΚΕΣΑ, για την εξασφάλιση βιώσιμης και δίκαιης κατανομής των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, για την εξασφάλιση της σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και για την παρακολούθηση της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

(5)  Λαμβανομένων υπόψη των διαρθρωτικών αδυναμιών του ΚΕΣΑ, οι οποίες ήλθαν στο προσκήνιο με τη μεγάλης κλίμακας άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ένωση, καθώς και της ανάγκης να διασφαλιστεί αποτελεσματικό, υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου για το άσυλο στα κράτη μέλη, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της εφαρμογής και της λειτουργίας του ΚΕΣΑ μέσω της αξιοποίησης του έργου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και της περαιτέρω ανάπτυξής της ώστε να μετατραπεί σε αυτόνομο οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να είναι αρμόδιος για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του ΚΕΣΑ, για την εξασφάλιση βιώσιμης και δίκαιης κατανομής των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, για την εξασφάλιση της σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και για την παρακολούθηση της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να διευρυνθούν, και, για να αντικατοπτριστούν αυτές οι αλλαγές, κρίνεται σκόπιμη η μετονομασία της σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αποτελέσει κέντρο εμπειρογνωσίας και ο κύριος ρόλος του θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, η προώθηση του δικαίου και των επιχειρησιακών προτύπων της Ένωσης για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ομοιομορφίας όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, η παρακολούθηση της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του δικαίου και των προτύπων της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, η στήριξη του συστήματος του Δουβλίνου και η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, ιδίως στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις.

(6)  Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να διευρυνθούν, και, για να αντικατοπτριστούν αυτές οι αλλαγές, κρίνεται σκόπιμη η μετονομασία της σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Θα πρέπει, εντούτοις, να παραμείνει το ίδιο νομικό πρόσωπο, με πλήρη συνέχεια όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων και διαδικασιών του. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αποτελέσει κέντρο εμπειρογνωσίας και ο κύριος ρόλος του θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, η προώθηση του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου για το άσυλοκαι των αντίστοιχων επιχειρησιακών προτύπων στην κατεύθυνση της επίτευξης υψηλού βαθμού ομοιομορφίας με βάση υψηλά πρότυπα όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, η παρακολούθηση της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του δικαίου και των προτύπων της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, η στήριξη της επανεγκατάστασης και του συστήματος του Δουβλίνου και η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, ιδίως στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι ανεξάρτητος και ότι δύναται να εκτελεί τα καθήκοντά του σωστά, στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να προσφερθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι και προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης, ειδικώς, της δυνατότητας ότι το ίδιο το προσωπικό του οργανισμού μπορεί να προβαίνει σε σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων υπεύθυνων για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των διαδικασιών για τα συστήματα ασύλου και υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Προβλέπεται ότι το προσωπικό του Οργανισμού θα αυξηθεί στα 500 άτομα έως το 2020. Ωστόσο, δεδομένου ότι το οργανόγραμμα δεν μπορεί να ενσωματωθεί στον κανονισμό, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός θα διαθέτει δικό του προσωπικό σε επαρκή αριθμό για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του και τη διασφάλιση της αμεροληψίας του.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, στον βαθμό που η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην Ένωση. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να βοηθεί τα κράτη μέλη στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που συντείνουν στη μετανάστευση που συνδέεται με τη χορήγηση ασύλου προς την Ένωση και εντός της Ένωσης, καθώς και για τους σκοπούς της έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας των κρατών μελών.

(8)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, στον βαθμό που η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην Ένωση. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να βοηθεί τα κράτη μέλη στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ένωση και εντός της Ένωσης, καθώς και για τους σκοπούς της έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας των κρατών μελών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ενόψει της μεταρρύθμισης του συστήματος του Δουβλίνου, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη την απαιτούμενη στήριξη, ιδίως αναλαμβάνοντας τη λειτουργία και τη διαχείριση του διορθωτικού μηχανισμού.

(9)  Ενόψει της μεταρρύθμισης του συστήματος του Δουβλίνου, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη την απαιτούμενη στήριξη, ιδίως αναλαμβάνοντας τη λειτουργία και τη διαχείριση του διορθωτικού μηχανισμού, και οποιωνδήποτε άλλων έργων του έχουν ανατεθεί, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) xxx/xxx (κανονισμού Δουβλίνου).

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Όσον αφορά την επανεγκατάσταση, εν αναμονή του μελλοντικού κανονισμού της Ένωσης για το Πλαίσιο Επανεγκατάστασης, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη. Προς τούτο, ο Οργανισμός πρέπει να αναπτύξει και να προσφέρει εμπειρογνωσία στον τομέα της επανεγκατάστασης, ώστε να συντονίζει τις ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση σχετικά με την επανεγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και με σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, και σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις οδηγίες της UNHCR.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να βοηθεί τα κράτη μέλη στην κατάρτιση ειδικών από όλες τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια, καθώς και από τις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κοινού βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να μεριμνά ώστε όλοι οι ειδικοί που συμμετέχουν στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή είναι μέλη της δύναμης επέμβασης για το άσυλο να λαμβάνουν ειδική κατάρτιση πριν από τη συμμετοχή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που διοργανώνει ο Οργανισμός.

(10)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να οργανώνει την κατάρτιση ή να βοηθεί τα κράτη μέλη στην κατάρτιση ειδικών από όλες τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια, καθώς και από τις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κοινού βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να μεριμνά ώστε όλοι οι ειδικοί που συμμετέχουν στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή είναι μέλη της δύναμης επέμβασης για το άσυλο να λαμβάνουν ειδική κατάρτιση πριν από τη συμμετοχή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που διοργανώνει ο Οργανισμός.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διασφαλίζει μια περισσότερο δομημένη και εξορθολογισμένη διαδικασία παραγωγής πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο ο Οργανισμός να συλλέγει πληροφορίες και να καταρτίζει εκθέσεις που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και να δημιουργούνται συνέργειες με τις αντίστοιχες εθνικές εκθέσεις. Επιπλέον, για την εξασφάλιση σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και στη φύση και την ποιότητα της χορηγούμενης προστασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναλάβει και να εκπονήσει κοινή ανάλυση με την οποία θα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής.

(11)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διασφαλίζει μια περισσότερο δομημένη και εξορθολογισμένη διαδικασία παραγωγής πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο ο Οργανισμός να συλλέγει πληροφορίες και να καταρτίζει εκθέσεις που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής χρησιμοποιώντας δίκτυα μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τις χώρες καταγωγής, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και να δημιουργούνται συνέργειες με τις αντίστοιχες εθνικές εκθέσεις. Τέτοιες πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην πολιτική, πολιτισμική και θρησκευτική κατάσταση στην χώρα, καθώς και στις συνθήκες κράτησης, ιδίως σε σχέση με βασανιστήρια και κακοποίηση σε χώρους κράτησης. Επιπλέον, για την εξασφάλιση σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και στη φύση και την ποιότητα της χορηγούμενης προστασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναλάβει και να εκπονήσει κοινή ανάλυση με την οποία θα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής. Η κοινή αυτή ανάλυση πρέπει να εκπονηθεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR) και το συμβουλευτικό φόρουμ, και πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές επιλεξιμότητας της Ύπατης Αρμοστείας (UNHCR) σχετικά με την αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας των αιτούντων άσυλο από συγκεκριμένες χώρες καταγωγής. Όποτε η κοινή ανάλυση συγκρούεται με τις κατευθυντήριες γραμμές επιλεξιμότητας της Ύπατης Αρμοστείας (UNHCR), οι τελευταίες πρέπει να λαμβάνονται επακριβώς υπόψη από τα κράτη μέλη όταν εξετάζουν μεμονωμένες αιτήσεις διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την εποπτική ευθύνη του UNHCR, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 8 του καταστατικού του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, σε συνδυασμό με το άρθρο 35 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1951 για τους πρόσφυγες (Σύμβαση 1951) και το άρθρο ΙΙ του Πρωτοκόλλου περί του καθεστώτος των προσφύγων του 1967 (Πρωτόκολλο 1967).

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο ενωσιακός κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής που καταρτίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX9 θα πρέπει να επανεξετάζεται από την Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού, θα πρέπει να επικουρούν την Επιτροπή στην επανεξέταση του εν λόγω καταλόγου. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να της παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, καθώς και για τρίτες χώρες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ασφαλείς χώρες καταγωγής ή ως ασφαλείς τρίτες χώρες ή για τις οποίες τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις έννοιες της ασφαλούς τρίτης χώρας, της πρώτης χώρας ασύλου ή της ευρωπαϊκής ασφαλούς τρίτης χώρας.

(12)  Ο ενωσιακός κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής που καταρτίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX9 θα πρέπει να επανεξετάζεται από την Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού, θα πρέπει να επικουρούν την Επιτροπή στην επανεξέταση του εν λόγω καταλόγου. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης, να παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες για συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ή να ανασταλεί η συμμετοχή τους ή να διαγραφούν από τον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, καθώς και για τρίτες χώρες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ασφαλείς χώρες καταγωγής ή ως ασφαλείς τρίτες χώρες ή για τις οποίες τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις έννοιες της ασφαλούς τρίτης χώρας, της πρώτης χώρας ασύλου ή της ευρωπαϊκής ασφαλούς τρίτης χώρας.

__________________

__________________

9 ΕΕ L […]

9 ΕΕ L […]

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ομοιομορφίας όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, ο Οργανισμός θα πρέπει να διοργανώνει και να συντονίζει δραστηριότητες που προάγουν το ενωσιακό δίκαιο. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να βοηθεί τα κράτη μέλη με την ανάπτυξη επιχειρησιακών προτύπων και δεικτών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα ασύλου και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

(13)  Για την προσπάθεια διασφάλισης ομοιομορφίας με βάση υψηλά πρότυπα όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, ο Οργανισμός θα πρέπει να διοργανώνει και να συντονίζει δραστηριότητες που προάγουν το ενωσιακό δίκαιο. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να βοηθεί τα κράτη μέλη με την ανάπτυξη επιχειρησιακών προτύπων και δεικτών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα ασύλου και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την UNHCR και ύστερα από διαβούλευση με το Συμβουλευτικό Φόρουμ.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να καθιερώσει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, μηχανισμό για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του ΚΕΣΑ, της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τα επιχειρησιακά πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου, καθώς και για τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και θα πρέπει να βασίζονται, ειδικότερα, στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις και σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων. Ο Οργανισμός θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματά του στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει, με τη σειρά του, να εγκρίνει την έκθεση. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να συντάσσει, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, σχέδιο συστάσεων προς το οικείο κράτος μέλος στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο υπό τη μορφή συστάσεων.

(14)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να καθιερώσει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, μηχανισμό για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του ΚΕΣΑ, της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τα επιχειρησιακά πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου, καθώς και για τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και θα πρέπει να βασίζονται, ειδικότερα, στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, οι διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, οι οικείοι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών που παρακολουθούν την εφαρμογή των συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι μηχανισμοί του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις και σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων. Ο Οργανισμός θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματά του στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει, με τη σειρά του, να εγκρίνει την έκθεση. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να συντάσσει, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, σχέδιο συστάσεων προς το οικείο κράτος μέλος στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο υπό τη μορφή συστάσεων.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Στις εν λόγω συστάσεις θα πρέπει να δίνεται συνέχεια βάσει σχεδίου δράσης που καταρτίζει το οικείο κράτος μέλος. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, οι δε ελλείψεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής είναι τόσο σοβαρές ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ, η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει αξιολόγησης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης που διενεργεί η ίδια και σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των ελλείψεων, να εκδίδει για το συγκεκριμένο κράτος μέλος συστάσεις στις οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των σοβαρών ελλείψεων. Είναι πιθανόν η Επιτροπή να πρέπει να διοργανώσει επιτόπιες επισκέψεις στο οικείο κράτος μέλος προκειμένου να ελέγξει την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο Οργανισμός για την παροχή στήριξης στο εν λόγω κράτος μέλος. Εάν το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή δύναται να αναλάβει περαιτέρω δράση, ζητώντας την παρέμβαση του Οργανισμού προς υποστήριξη του κράτους μέλους.

(15)  Στις εν λόγω συστάσεις θα πρέπει να δίνεται συνέχεια βάσει σχεδίου δράσης που καταρτίζει το οικείο κράτος μέλος. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, οι δε ελλείψεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής είναι τόσο σοβαρές ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ, η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει αξιολόγησης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης που διενεργεί η ίδια και σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των ελλείψεων, να εκδίδει για το συγκεκριμένο κράτος μέλος συστάσεις στις οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των σοβαρών ελλείψεων με στόχο να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Είναι πιθανόν η Επιτροπή να πρέπει να διοργανώσει επιτόπιες επισκέψεις στο οικείο κράτος μέλος προκειμένου να ελέγξει την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο Οργανισμός για την παροχή στήριξης στο εν λόγω κράτος μέλος. Εάν το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή δύναται να αναλάβει περαιτέρω δράση, με εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αξιωματικούς συνδέσμους στα κράτη μέλη σε μόνιμη βάση, οι οποίοι θα έχουν ως καθήκον να συμβάλλουν στην εφαρμογή του ΚΕΣΑ, ιδίως σε περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης και σε σχέση με ασυνόδευτους ανηλίκους και ευάλωτα άτομα.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β)  Για να εξασφαλιστεί ότι η αλληλεγγύη παραμένει ακρογωνιαίος λίθος του ΚΕΣΑ, όταν κράτος μέλος αμελεί συστηματικά να συμμορφωθεί με μέτρα που περιέχονται στην εκτελεστική πράξη εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ, θα πρέπει η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα, ως έσχατη διέξοδο, να δρομολογεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399. Μια τέτοια συστηματική μη συμμόρφωση από κράτος μέλος μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διακοπή ή αναστολή των πληρωμών ή στην εφαρμογή οικονομικής διόρθωσης επί της ενωσιακής οικονομικής βοήθειας που χορηγείται από ταμεία της Ένωσης σύμφωνα με υφιστάμενες και μελλοντικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΕΣΑ, καθώς και για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα ασύλου και υποδοχής τους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή μέσω της αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, στις οποίες θα συμμετέχουν ειδικοί από το προσωπικό του Οργανισμού, ειδικοί από τα κράτη μέλη ή ειδικοί που έχουν αποσπαστεί από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό, και βάσει επιχειρησιακού σχεδίου. Οι εν λόγω ομάδες θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στα κράτη μέλη με την εφαρμογή επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, μεταξύ άλλων προσφέροντας εμπειρογνωσία για την ταυτοποίηση και την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών, υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής και γνώσεις όσον αφορά την εξέταση και τη διαχείριση των φακέλων ασύλου, καθώς και παρέχοντας συνδρομή στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την μετεγκατάσταση. Οι ρυθμίσεις όσον αφορά τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο θα πρέπει να διέπονται από τον παρόντα κανονισμό ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αποστολή τους.

(16)  Για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΕΣΑ, καθώς και για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα ασύλου και υποδοχής τους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή μέσω της αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, στις οποίες θα συμμετέχουν ειδικοί από το προσωπικό του Οργανισμού, ειδικοί από τα κράτη μέλη ή ειδικοί που έχουν αποσπαστεί από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό, και βάσει επιχειρησιακού σχεδίου. Οι εν λόγω ομάδες θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στα κράτη μέλη με την εφαρμογή επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, μεταξύ άλλων προσφέροντας εμπειρογνωσία για την ταυτοποίηση και την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών, υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής και γνώσεις όσον αφορά την εξέταση και τη διαχείριση των φακέλων ασύλου, καθώς και παρέχοντας συνδρομή στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του αποδεκτού των αιτήσεων ασύλου, και για την μετεγκατάσταση. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αιτήσεις διεθνούς προστασίας θα πρέπει να παραμείνει, εντούτοις, αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Οι ρυθμίσεις όσον αφορά τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο θα πρέπει να διέπονται από τον παρόντα κανονισμό ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αποστολή τους.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς θεματική και ειδική, συναφή με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, κατάρτιση πριν από τη συμμετοχή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Εμπειρογνώμονες του προσωπικού του ιδίου του Οργανισμού δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας παρά μόνο όταν μπορούν να αποδείξουν σχετική πείρα τουλάχιστον ενός έτους ως συνεργάτες σε αρμόδια για το άσυλο διοίκηση ενός κράτους μέλους ή ως υπεύθυνοι προστασίας της UNHCR. Όλες οι δραστηριότητες των μελών των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον Χάρτη, και ειδικότερα το άρθρο 18 περί του δικαιώματος ασύλου.

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Στα κομβικά σημεία υποδοχής, οι διάφοροι οργανισμοί και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών και εξουσιών τους. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων σε κομβικά σημεία υποδοχής με το σχετικό ενωσιακό κεκτημένο, στο οποίο περιλαμβάνονται το ΚΕΣΑ και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Στις περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις που συνεπάγονται εξαιρετικά επαχθείς και επείγουσες απαιτήσεις για τα οικεία συστήματα ασύλου ή υποδοχής, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει συνδρομή στο εν λόγω κράτος μέλος κατόπιν σχετικού αιτήματος ή με πρωτοβουλία του Οργανισμού, μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αποστολή ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο. Για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εν λόγω ειδικών και της άμεσης αποστολής τους, η δύναμη επέμβασης για το άσυλο θα πρέπει να συγκροτεί εφεδρεία εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, η οποία θα αριθμεί τουλάχιστον 500 άτομα. Ο ίδιος ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνει προς υποστήριξη ενός κράτους μέλους σε περιπτώσεις στις οποίες, παρά την άσκηση δυσανάλογων πιέσεων, το συγκεκριμένο κράτος μέλος είτε δεν ζητεί επαρκή συνδρομή από τον Οργανισμό είτε δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιέσεων, με συνέπεια τα συστήματα ασύλου και υποδοχής να καθίστανται σε τέτοιον βαθμό αναποτελεσματικά ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του ΚΕΣΑ. Ο δυσανάλογος αριθμός αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος μπορεί να αποτελεί ένδειξη της ύπαρξης δυσανάλογων πιέσεων.

(17)  Στις περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους αντιμετωπίζουν εξαιρετικά επαχθείς και επείγουσες απαιτήσεις, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει συνδρομή στο εν λόγω κράτος μέλος κατόπιν σχετικού αιτήματος ή με πρωτοβουλία του Οργανισμού, μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αποστολή ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο. Για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εν λόγω ειδικών και της άμεσης αποστολής τους, η δύναμη επέμβασης για το άσυλο θα πρέπει να συγκροτεί εφεδρεία εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, η οποία θα αριθμεί τουλάχιστον 500 άτομα. Ο ίδιος ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνει προς υποστήριξη ενός κράτους μέλους σε περιπτώσεις στις οποίες, παρά την ύπαρξη πολύ αυξημένης ροής αιτούντων άσυλο, το συγκεκριμένο κράτος μέλος είτε δεν ζητεί επαρκή συνδρομή από τον Οργανισμό είτε δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιέσεων, με συνέπεια τα συστήματα ασύλου και υποδοχής να καθίστανται σε τέτοιον βαθμό αναποτελεσματικά ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του ΚΕΣΑ. Ο πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος μπορεί να αποτελεί ένδειξη της ύπαρξης δυσανάλογων πιέσεων.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Όσον αφορά τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ειδική και δυσανάλογη πίεση, ιδίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη ενωσιακής αλληλεγγύης και να βοηθεί στην καλύτερη μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, με ταυτόχρονη μέριμνα ώστε τα συστήματα ασύλου και υποδοχής να μην γίνονται αντικείμενο κατάχρησης.

(19)  Όσον αφορά τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ειδική και δυσανάλογη πίεση, ιδίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη ενωσιακής αλληλεγγύης και να εκτελεί το έργο και τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη μετεγκατάσταση ή τη μεταφορά των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας εντός της Ένωσης, με ταυτόχρονη μέριμνα ώστε τα συστήματα ασύλου και υποδοχής να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται ορθά εντός του πλαισίου του Κανονισμού ΧΧΧ/ΧΧΧ (Κανονισμός του Δουβλίνου).

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων, όπου τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις που χαρακτηρίζονται από μεγάλη μεικτή μεταναστευτική εισροή, αποκαλούμενες κομβικά σημεία υποδοχής, κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην αυξημένη επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που απαρτίζονται από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί μέσω του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπόλ ή μέσω άλλων αρμόδιων οργανισμών της Ένωσης, καθώς και από εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οργανισμός θα πρέπει να μεριμνά για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με την Επιτροπή και τους άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης.

(20)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην αυξημένη επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που απαρτίζονται από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί μέσω του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπόλ ή μέσω άλλων αρμόδιων οργανισμών της Ένωσης, καθώς και από εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οργανισμός θα πρέπει να μεριμνά για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με την Επιτροπή και τους άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης. Οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλαμβάνεται από μέλη των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τον Χάρτη, και ειδικότερα το άρθρο 18 περί του δικαιώματος ασύλου.

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Ο οργανισμός πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσο το δυνατόν εκτενέστερη έκθεση για τις δραστηριότητές του.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), για θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας ώστε να επωφελείται από την εμπειρογνωσία και την υποστήριξή τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ο ρόλος της UNHCR και των άλλων συναφών διεθνών οργανώσεων και οι εν λόγω οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες του Οργανισμού. Οι συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή.

(23)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και ειδικότερα με την UNHCR, για θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας ώστε να επωφελείται από την εμπειρογνωσία και την υποστήριξή τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ο ρόλος της UNHCR και των άλλων συναφών διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και οι εν λόγω οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες του Οργανισμού. Οι συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός. Θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας, οι οποίες θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναπτύσσει αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες χώρες, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με προδιαγραφές και πρότυπα τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών.

(24)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός. Θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών σε θέματα που σχετίζονται με το άσυλο και τη μετεγκατάσταση, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας οι οποίες θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναπτύσσει αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες χώρες, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με προδιαγραφές και πρότυπα τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διατηρεί εκ του σύνεγγυς διάλογο με την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συγκέντρωση γνώσεων στον τομέα του ασύλου. Ο Οργανισμός θα πρέπει να συστήσει ένα συμβουλευτικό φόρουμ, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων. Το συμβουλευτικό φόρουμ θα πρέπει να επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(25)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διατηρεί εκ του σύνεγγυς διάλογο με την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συγκέντρωση γνώσεων στον τομέα του ασύλου. Ο Οργανισμός θα πρέπει να συστήσει ένα συμβουλευτικό φόρουμ, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί μηχανισμό διαβούλευσης, ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων. Το συμβουλευτικό φόρουμ θα πρέπει να συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι δραστηριότητες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ασκούνται με πλήρη σεβασμό των εν λόγω αρχών και θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ασύλου, της προστασίας από την επαναπροώθηση, του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Λαμβάνονται δε πάντα υπόψη τα δικαιώματα του παιδιού και οι ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων ατόμων.

(26)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι δραστηριότητες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ασκούνται με πλήρη σεβασμό των εν λόγω αρχών και θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ασύλου, της προστασίας από την επαναπροώθηση, του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην επανένωση οικογενειών, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής, σύμφωνα με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη τα δικαιώματα του παιδιού και οι ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων ατόμων, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τα προνόμιά του με σεβασμό προς το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, ζητήματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και τις απόψεις του ανηλίκου ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Ευάλωτα άτομα βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεωρούνται οι ανήλικοι (συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων), τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας (όπως θύματα ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων), τα άτομα με μετατραυματική αγχώδη διαταραχή (ιδίως οι επιζώντες ναυαγίων), τα άτομα με σοβαρές ασθένειες και τα άτομα με πνευματικές διαταραχές. Είναι επίσης δυνατό κατά την εκτίμηση της ευάλωτης θέσης να συνεκτιμώνται οι κίνδυνοι που ανακύπτουν λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β)  Ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να οριστεί για να προωθεί τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του Οργανισμού, μεταξύ άλλων με την εκπόνηση της στρατηγικής του Οργανισμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα και αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των καταγγελιών που υποβάλλονται στον Οργανισμό στο πλαίσιο του μηχανισμού καταγγελιών.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26γ)  Οι επιχειρησιακές διαδικασίες και μέθοδοι που καθορίζονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει, κατά περίπτωση, να διευκολύνουν τη συμμετοχή των κρατών μελών, των οργανισμών της Ένωσης και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, ειδικότερα της UNHCR και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κατά την εκπόνηση, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικού υλικού, εκθέσεων για τη χώρα καταγωγής, κατευθυντήριων γραμμών, επιχειρησιακών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών, όπως αναφέρονται στα άρθρα 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο με σκοπό την άσκηση πολιτικής και την πολιτική εποπτεία των εργασιών του. Στο μέτρο του δυνατού, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από επιχειρησιακούς προϊσταμένους των υπηρεσιών των κρατών μελών για το άσυλο ή εκπροσώπους τους. Θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες, ιδίως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση των κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από τον Οργανισμό, καθώς και για τον διορισμό εκτελεστικού διευθυντή και αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτές.

(27)  Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο με σκοπό την άσκηση πολιτικής και την πολιτική εποπτεία των εργασιών του. Στο μέτρο του δυνατού, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από επιχειρησιακούς προϊσταμένους των υπηρεσιών των κρατών μελών για το άσυλο ή εκπροσώπους τους. Θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες, ιδίως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση των κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων και την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτές.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας16. Ο Οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των καθηκόντων του που συνδέονται με την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπόλ ή τη Eurojust, την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου, καθώς και για διοικητικούς σκοπούς. Θα πρέπει να απαγορεύεται η περαιτέρω επεξεργασία διατηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς διαφορετικούς από τους σκοπούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(35)  Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας16. Ο Οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των καθηκόντων του που συνδέονται με την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπόλ ή τη Eurojust, καθώς και για διοικητικούς σκοπούς. Θα πρέπει να απαγορεύεται η περαιτέρω επεξεργασία διατηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς διαφορετικούς από τους σκοπούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (EE L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (EE L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διενεργείται από τις αρμόδιες εντεταλμένες αρχές ή αρχές ελέγχου των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, εξακρίβωσης ή δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης έναντι των απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψής τους.

(36)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διενεργείται από τις αρμόδιες εντεταλμένες αρχές ή αρχές ελέγχου των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, εξακρίβωσης ή δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης έναντι των απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψής τους.

__________________

__________________

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Η οδηγία 2016/XXX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, εξακρίβωσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, εξακρίβωσης ή δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(37)  Η οδηγία 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, εξακρίβωσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, εξακρίβωσης ή δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

18 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων του που σχετίζονται με την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής, κατά τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας φακέλων για λόγους παρακολούθησης, ενδεχομένως κατά την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από παιδιά ή ευάλωτα άτομα, κατά τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπόλ ή τη Eurojust και στο πλαίσιο των πληροφοριών που συλλέγει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, καθώς και κατά την ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να περιορίζεται αυστηρά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς.

(39)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων του που σχετίζονται με την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής, κατά τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας φακέλων για λόγους παρακολούθησης, ενδεχομένως κατά την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, κατά τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπόλ ή τη Eurojust και στο πλαίσιο των πληροφοριών που συλλέγει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να περιορίζεται αυστηρά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Οργανισμός, εξαιρουμένων εκείνων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για διοικητικούς σκοπούς, θα πρέπει να διαγράφονται μετά την παρέλευση 30 ημερών. Δεν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς για τους οποίους ο Οργανισμός προβαίνει σε επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(40)  Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Οργανισμός, εξαιρουμένων εκείνων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για διοικητικούς σκοπούς, θα πρέπει να διαγράφονται μετά την παρέλευση 45 ημερών. Δεν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς για τους οποίους ο Οργανισμός προβαίνει σε επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ανάγκη διευκόλυνσης της εφαρμογής και βελτίωσης της λειτουργίας του ΚΕΣΑ, ενίσχυσης της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, προώθησης του δικαίου και των επιχειρησιακών προτύπων της Ένωσης για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ομοιομορφίας όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, παρακολούθησης της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του δικαίου και των προτύπων της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και παροχής αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, ιδίως στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, επομένως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(42)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ανάγκη διευκόλυνσης της εφαρμογής και βελτίωσης της λειτουργίας του ΚΕΣΑ, ενίσχυσης της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, προώθησης του δικαίου και των επιχειρησιακών προτύπων της Ένωσης για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ομοιομορφίας και δικαιοσύνης όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, παρακολούθησης της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του δικαίου και των προτύπων της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και παροχής αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, ιδίως στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, επομένως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων εκ μέρους των αρμόδιων για το άσυλο αρχών των κρατών μελών όσον αφορά τις ατομικές αιτήσεις διεθνούς προστασίας παραμένει στα κράτη μέλη.

(46)  Η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων εκ μέρους των αρμόδιων για το άσυλο αρχών των κρατών μελών όσον αφορά τις ατομικές αιτήσεις διεθνούς προστασίας παραμένει στα κράτη μέλη. Τούτο δεν αποκλείει, ωστόσο, την κοινή διεκπεραίωση αιτήσεων ατομικής προστασίας από ένα κράτος μέλος και τον Οργανισμό, κατόπιν παράκλησης του Οργανισμού και εντός του πλαισίου που έχει καθοριστεί σε επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ του κράτους μέλους υποδοχής και του Οργανισμού.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ο Οργανισμός) μεριμνά για την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για το άσυλο στα κράτη μέλη. Διευκολύνει την εφαρμογή και βελτιώνει τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), και είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση.

1.   Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ο Οργανισμός) συμβάλλει στο να εξασφαλισθεί αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για το άσυλο στα κράτη μέλη. Διευκολύνει την εφαρμογή και βελτιώνει τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), και είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, με στόχο να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα σε ολόκληρη την Ένωση.

2.   Ο Οργανισμός αποτελεί κέντρο εμπειρογνωσίας χάρη στην ανεξαρτησία και την επιστημονική και τεχνική ποιότητα της συνδρομής που παρέχει και των πληροφοριών που διαδίδει, χάρη στη διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας του, στην επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί και στην υποστήριξη στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών που απαιτείται για την εκπλήρωση της εντολής του.

2.  Ο Οργανισμός αποτελεί κέντρο εμπειρογνωσίας χάρη στην ανεξαρτησία και την επιστημονική και τεχνική ποιότητα της συνδρομής που παρέχει και των πληροφοριών που συγκεντρώνει και διαδίδει, χάρη στη διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας του, στην επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί και στην υποστήριξη στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών που απαιτείται για την εκπλήρωση της εντολής του.

3.   Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο είναι το νέο όνομα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στο εξής βασίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.  Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο είναι το νέο όνομα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στο εξής βασίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

1.  «ομάδα στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση στα κράτη μέλη, σε κομβικά σημεία υποδοχής, και η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που αποστέλλονται επιτόπου από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, καθώς και από εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, της Ευρωπόλ ή άλλων αρμόδιων οργανισμών της Ένωσης·

 

2.  «κομβικό σημείο υποδοχής» είναι ένα κομβικό σημείο υποδοχής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624·

 

3.   «κράτος μέλος υποδοχής» είναι το κράτος μέλος που λαμβάνει επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή από τον Οργανισμό, και συγκεκριμένα το κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλεται ομάδα υποστήριξης για το άσυλο ή εμπειρογνώμονες από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο και εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του Οργανισμού, ή ομάδα στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

 

4.  «κράτος μέλος καταγωγής» είναι το κράτος μέλος που καθιστά διαθέσιμο έναν εμπειρογνώμονα ή συμβάλλει στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο, στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο ή στις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

 

5.  «συμμετέχον κράτος μέλος» είναι το κράτος μέλος που συμμετέχει στην παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής από τον Οργανισμό, όπως ορίζεται στο σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο, μέσω της αποστολής εμπειρογνωμόνων ή τεχνικού εξοπλισμού·

 

6.  «κοινή διεκπεραίωση» είναι η υποστήριξη στη διαδικασία εξέτασης επιμέρους αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των αρχών ασύλου των κρατών μελών σε τέτοιες επιμέρους αιτήσεις.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

1.  Ο Οργανισμός στηρίζει, διευκολύνει, συντονίζει και ενισχύει την ανταλλαγή πληροφοριών και την εφαρμογή του ΚΕΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ασκώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  διευκολύνει, συντονίζει και ενισχύει την πρακτική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με διάφορες πτυχές του ασύλου·

 

β)  συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου και την εφαρμογή του ΚΕΣΑ·

β)  συλλέγει και αναλύει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, σχετικά με την κατάσταση του ασύλου και την εφαρμογή του ΚΕΣΑ·

γ)  παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του ΚΕΣΑ·

γ)  παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του ΚΕΣΑ·

δ)  βοηθεί τα κράτη μέλη στην κατάρτιση ειδικών από όλες τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια, καθώς και από τις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κοινού βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος·

δ)  βοηθεί τα κράτη μέλη στην κατάρτιση ή την παροχή κατάρτισης ειδικών των κρατών μελών από όλες τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια, καθώς και από τις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και ανάπτυξης κοινού βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος·

ε)  καταρτίζει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις και άλλα έγγραφα που περιλαμβάνουν πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής·

ε)  καταρτίζει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις και άλλα έγγραφα που περιλαμβάνουν πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής·

στ)  συντονίζει τις προσπάθειες μεταξύ των κρατών μελών για την ανάληψη και εκπόνηση κοινής ανάλυσης σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε τρίτες χώρες καταγωγής·

στ)  συντονίζει τις προσπάθειες μεταξύ των κρατών μελών για την ανάληψη και εκπόνηση κοινής ανάλυσης σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε τρίτες χώρες καταγωγής·

ζ)  παρέχει αποτελεσματική επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη, ιδίως σε αυτά των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις·

ζ)  παρέχει αποτελεσματική επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη, με στόχο την εξασφάλιση υψηλών προτύπων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως σε αυτά των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις·

η)  βοήθεια για την ενδοενωσιακή μετεγκατάσταση ή μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας·

η)  βοηθεί, εκτελεί ή συντονίζει την ενδοενωσιακή μετεγκατάσταση ή μεταφορά δικαιούχων και αιτούντων διεθνούς προστασίας·

θ)  συγκροτεί και αποστέλλει ομάδες υποστήριξης για το άσυλο, καθώς και δύναμη επέμβασης για το άσυλο·

θ)  συγκροτεί και αποστέλλει ομάδες υποστήριξης για το άσυλο, καθώς και δύναμη επέμβασης για το άσυλο·

 

θ α)  εκπληρώνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX [κανονισμό Δουβλίνου]·

ι)  θέτει στη διάθεση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό·

ι)  αποκτά και θέτει στη διάθεση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό·

ια)  θεσπίζει επιχειρησιακά πρότυπα, δείκτες, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή όλων των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου·

ια)  θεσπίζει επιχειρησιακά πρότυπα, δείκτες, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή όλων των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου·

 

ια α)  αποστέλλει αξιωματικούς συνδέσμους στα κράτη μέλη και, όπου αρμόζει, σε τρίτες χώρες·

ιβ)  παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του ΚΕΣΑ, καθώς και τα συστήματα ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών·

ιβ)  παρακολουθεί, αξιολογεί και διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά την εφαρμογή του ΚΕΣΑ, καθώς και τα συστήματα ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών·

ιγ)  παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες χώρες σε θέματα ασύλου, ιδίως όσον αφορά την επανεγκατάσταση.

ιγ)  παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες χώρες σε θέματα ασύλου, ιδίως όσον αφορά την επανεγκατάσταση·

 

ιγ α)  παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους·

 

ιγ β)  εκπληρώνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX [Πλαίσιο Επανεγκατάστασης της Ένωσης]·

2.  Ο Οργανισμός παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη σε σχέση με την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, ο Οργανισμός συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη αναλαμβανόμενη δράση σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή μέσων και μηχανισμών που αφορούν την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ.

2.  Ο Οργανισμός παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη σε σχέση με την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, ο Οργανισμός συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη αναλαμβανόμενη δράση σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή μέσων και μηχανισμών που αφορούν την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ, ιδίως ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στο άσυλο και την επανεγκατάσταση και την προαγωγή υψηλών προτύπων σχετικά με την υποδοχή·

 

2α.  Προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο Οργανισμός εργάζεται σε στενή συνεργασία με την UNHCR, τους σχετικούς διακυβερνητικούς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και τις σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητές και πανεπιστημιακούς, και λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που καθιστούν αυτοί διαθέσιμες, όπως αρμόζει, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Φόρουμ που αναφέρεται στο άρθρο 48.

3.  Ο Οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εντολής του. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

3.   Ο Οργανισμός αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εντολής του. Παρέχει στο κοινό ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες για τις δραστηριότητές του. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, οι εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες έχουν καθήκον καλόπιστης συνεργασίας και υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών.

1.   Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, οι εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες έχουν καθήκον καλόπιστης συνεργασίας και υποχρέωση ανταλλαγής όλων των σχετικών πληροφοριών σε τακτική βάση.

2.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες και με την Επιτροπή. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη εκείνων που έχουν ανατεθεί στους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης και συνεργάζεται στενά με τους εν λόγω οργανισμούς καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

2.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες και με την Επιτροπή. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη εκείνων που έχουν ανατεθεί στους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης και συνεργάζεται στενά με τους εν λόγω οργανισμούς και με την UNHCR, καθώς και με τους φορείς, τις οργανώσεις και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α.

3.  Ο Οργανισμός διοργανώνει, προωθεί και συντονίζει τις δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας δικτύων, ανάλογα με την περίπτωση. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, οι εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες ανταλλάσσουν, έγκαιρα και με ακρίβεια, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

3.  Ο Οργανισμός διοργανώνει, προωθεί και συντονίζει τις δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας δικτύων, ανάλογα με την περίπτωση. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, οι εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες ανταλλάσσουν, έγκαιρα και με ακρίβεια, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

 

3α.  Σε περίπτωση που ο εκτελεστικός διευθυντής έχει διαπιστώσει ότι οι αρμόδιες για το άσυλο αρχές, οι εθνικές αρμόδιες αρχές για τη μετανάστευση και το άσυλο και άλλες εθνικές υπηρεσίες ενός κράτους μέλους συστηματικά δεν εκτελούν το καθήκον της καλόπιστης συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να παρέχουν εγκαίρως ακριβείς πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007, υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο και στην Επιτροπή και περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 65.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, στον βαθμό που η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα βαθύτερα αίτια, τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, καθώς και σχετικά με τυχόν αιφνίδιες αφίξεις μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που ενδέχεται να ασκήσουν δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής, με σκοπό την παροχή ταχείας και αξιόπιστης αμοιβαίας ενημέρωσης στα κράτη μέλη και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών.

1.  Ο Οργανισμός συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, στον βαθμό που η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα βαθύτερα αίτια, τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, ιδίως σχετικά με την παρουσία ασυνόδευτων ανηλίκων, τις δυνατότητες υποδοχής και τις ανάγκες επανεγκατάστασης, καθώς και σχετικά με τυχόν αιφνίδιες αφίξεις μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που ενδέχεται να ασκήσουν δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής, με σκοπό την παροχή ταχείας και αξιόπιστης αμοιβαίας ενημέρωσης στα κράτη μέλη και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών.

2.  Ο Οργανισμός βασίζει την ανάλυσή του στις πληροφορίες που παρέχουν, ειδικότερα, τα κράτη μέλη, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και η UNHCR και άλλοι διεθνείς οργανισμοί.

2.  Ο Οργανισμός βασίζει την ανάλυσή του στις πληροφορίες που παρέχουν, ειδικότερα, τα κράτη μέλη, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και η UNHCR και οι άλλοι φορείς, οργανώσεις και πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α.

Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βασίζεται, ειδικότερα, στην ανάλυση κινδύνου που διενεργεί ο εν λόγω Οργανισμός, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο συνοχής και σύγκλισης μεταξύ των πληροφοριών που παρέχουν οι δύο οργανισμοί.

Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, και ειδικότερα και όπου αρμόζει λαμβάνει υπόψη την ανάλυση κινδύνου και την αξιολόγηση τρωτότητας που διενεργεί ο δεύτερος, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο συνοχής και σύγκλισης μεταξύ των πληροφοριών που παρέχουν οι δύο οργανισμοί.

3.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την ταχεία ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή. Υποβάλλει επίσης, έγκαιρα και με ακρίβεια, τα αποτελέσματα της ανάλυσής του στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την ταχεία ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή. Υποβάλλει επίσης, έγκαιρα και με ακρίβεια, τα αποτελέσματα της ανάλυσής του στο διοικητικό συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός διοργανώνει, συντονίζει και προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, όσον αφορά την εφαρμογή όλων των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου.

1.  Ο Οργανισμός διοργανώνει, συντονίζει και προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, όσον αφορά την εφαρμογή όλων των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου.

2.  Ο Οργανισμός δημιουργεί βάσεις δεδομένων όσον αφορά τα πραγματικά στοιχεία, τα νομικά θέματα και τη νομολογία σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των ενωσιακών, εθνικών και διεθνών πράξεων που αφορούν το άσυλο, αξιοποιώντας ιδίως ισχύουσες ρυθμίσεις. Στις εν λόγω βάσεις δεδομένων δεν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο Οργανισμός απέκτησε τα δεδομένα αυτά από έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

2.  Ο Οργανισμός δημιουργεί δημόσια διαθέσιμες βάσεις δεδομένων όσον αφορά τα πραγματικά στοιχεία, τα νομικά θέματα και τη νομολογία σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των ενωσιακών, εθνικών και διεθνών πράξεων που αφορούν το άσυλο, αξιοποιώντας ιδίως ισχύουσες ρυθμίσεις. Στις εν λόγω βάσεις δεδομένων δεν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο Οργανισμός απέκτησε τα δεδομένα αυτά από έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

3.  Ειδικότερα o Οργανισμός συγκεντρώνει πληροφορίες όσον αφορά τα εξής:

3.  Ειδικότερα o Οργανισμός συγκεντρώνει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες όσον αφορά τα εξής:

α)  την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας από εθνικές διοικήσεις και αρχές·

α)  την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας από εθνικές διοικήσεις και αρχές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρκεια εξέτασης των αιτήσεων και άλλα διαδικαστικά ζητήματα·

β)  το εθνικό δίκαιο και τις νομικές εξελίξεις στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας·

β)  το εθνικό δίκαιο και τις νομικές εξελίξεις στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας·

γ)  τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

γ)  τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

διαγράφεται

Υποστήριξη του συστήματος του Δουβλίνου

 

Ο Οργανισμός εκπληρώνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX.

 

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός καθιερώνει και αναπτύσσει κατάρτιση για τα μέλη του προσωπικού του και για τα μέλη όλων των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων, καθώς και των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου στα κράτη μέλη.

1.  Ο Οργανισμός καθιερώνει και αναπτύσσει κατάρτιση για τα μέλη του προσωπικού του και για τα μέλη όλων των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων, καθώς και των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου στα κράτη μέλη.

2.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει την εν λόγω κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς κατάρτισης στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων συναφών οργανισμών.

2.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει την εν λόγω κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς κατάρτισης στα κράτη μέλη, με υφιστάμενα δίκτυα κατάρτισης όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών και τους άλλους φορείς, οργανώσεις και πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α.

3.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει γενικά, ειδικά ή θεματικά εργαλεία κατάρτισης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μεθοδολογία για την κατάρτιση των εκπαιδευτών και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

3.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει γενικά, ειδικά ή θεματικά εργαλεία κατάρτισης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μεθοδολογία για την κατάρτιση των εκπαιδευτών και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

4.  Ο Οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για θέματα ασύλου λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη συνεργασία της Ένωσης στον τομέα αυτόν. Τα κράτη μέλη εντάσσουν το κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κατάρτιση του προσωπικού των εθνικών υπηρεσιών και αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου, βάσει της υποχρέωσης που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού τους.

4.  Ο Οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για θέματα ασύλου λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη συνεργασία της Ένωσης στον τομέα αυτόν. Οι βασικός κορμός μαθημάτων έχει στόχο να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και τα υψηλότερα πρότυπα για την υλοποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο. Τα κράτη μέλη εντάσσουν το κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κατάρτιση του προσωπικού των εθνικών υπηρεσιών και αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου, βάσει της υποχρέωσης που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού τους.

5.  Οι ειδικές ή θεματικές δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με θέματα ασύλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

5.  Οι ειδικές ή θεματικές δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με θέματα ασύλου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α)  διεθνή και ενωσιακά πρότυπα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διατάξεις του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών νομικών ζητημάτων και ζητημάτων νομολογίας·

α)  διεθνή και ενωσιακά πρότυπα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διατάξεις του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών νομικών και διαδικαστικών ζητημάτων και ζητημάτων νομολογίας·

β)  θέματα που συνδέονται με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, ιδίως εκείνων που υποβάλλονται από ευάλωτα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες και από παιδιά, μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν το μείζον συμφέρον του παιδιού, ειδικές δικονομικές εγγυήσεις, όπως ο σεβασμός του δικαιώματος ακρόασης του παιδιού, καθώς και πτυχές της προστασίας των παιδιών, όπως οι τεχνικές εκτίμησης της ηλικίας·

β)  θέματα που συνδέονται με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, ιδίως εκείνων που υποβάλλονται από ευάλωτα άτομα·

 

β α)  θέματα που αφορούν ανηλίκους και λεπτομέρειες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, καθώς και ειδικές δικονομικές εγγυήσεις, όπως ο σεβασμός του δικαιώματος ακρόασης του παιδιού, καθώς και πτυχές της προστασίας των παιδιών, όπως οι τεχνικές υπολογισμού της ηλικίας·

γ)  τεχνικές συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερης προσοχής που δίνεται στα παιδιά, στις ευάλωτες ομάδες και στα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια·

γ)  τεχνικές συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερης προσοχής που δίνεται στα παιδιά, στα ευάλωτα άτομα και στα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια·

 

γ α)  διαδικασίες ταυτοποίησης και παραπομπής για ευάλωτα άτομα·

 

γ β)  ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για το άσυλο, ιδίως στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε δικαστικούς·

δ)  δακτυλοσκοπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περί ποιότητας και ασφάλειας των δεδομένων·

δ)  δακτυλοσκοπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων προστασίας των δεδομένων και των απαιτήσεων περί ποιότητας και ασφάλειας των δεδομένων·

ε)  χρήση ιατρικών και νομικών εκθέσεων εμπειρογνωμόνων στις διαδικασίες ασύλου·

ε)  χρήση ιατρικών και νομικών εκθέσεων εμπειρογνωμόνων στις διαδικασίες ασύλου·

στ)  θέματα που συνδέονται με την παραγωγή και τη χρήση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής·

στ)  θέματα που συνδέονται με την παραγωγή και τη χρήση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής·

ζ)  συνθήκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερης προσοχής που δίνεται σε ασυνόδευτα παιδιά και σε παιδιά με τις οικογένειές τους, στις ευάλωτες ομάδες και στα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια.

ζ)  συνθήκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερης προσοχής και βοήθειας που δίνονται σε ασυνόδευτα παιδιά και σε παιδιά με τις οικογένειές τους και σε ευάλωτα άτομα.

 

ζ α)  ζητήματα που συνδέονται με το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, τα δικαιώματα των ατόμων στα οποία έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία και τη στήριξη για την ένταξη·

 

ζ β)  θέματα που συνδέονται με την εξέταση διαδικασιών μετεγκατάστασης·

 

ζ γ)  επανεγκατάσταση, μεταξύ άλλων και σε σχέση με αποστολές επιλογής, την παροχή πληροφοριών πριν από την αναχώρηση και υποστήριξης μετά την άφιξη, πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε μαθήματα γλωσσών, επαγγελματική κατάρτιση και μαθητεία·

 

ζ δ)  δεξιότητες ανθεκτικότητας και διαχείρισης στρες για το προσωπικό που εργάζεται απευθείας με τους αιτούντες άσυλο·

 

ζ ε)  άλλα συναφή θέματα, εφόσον παραστεί ανάγκη, βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

6.  Η προσφερόμενη κατάρτιση είναι υψηλής ποιότητας και καθορίζει βασικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη μεγαλύτερη σύγκλιση διοικητικών μεθόδων, αποφάσεων και νομικής πρακτικής, με πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστηρίων.

6.  Η προσφερόμενη κατάρτιση είναι υψηλής ποιότητας και καθορίζει βασικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη μεγαλύτερη σύγκλιση διοικητικών μεθόδων, αποφάσεων και νομικής πρακτικής, με πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστηρίων.

7.  Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι ειδικοί που συμμετέχουν στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο και στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο έχουν λάβει ειδική, συναφή με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, κατάρτιση πριν από τη συμμετοχή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που διοργανώνει ο Οργανισμός. Ο Οργανισμός διεξάγει τακτικές ασκήσεις για τους εν λόγω ειδικούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων ειδικής κατάρτισης και ασκήσεων που αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

7.   Ο Οργανισμός παρέχει στους ειδικούς που συμμετέχουν στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο και στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο ειδική, συναφή με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, κατάρτιση πριν από τη συμμετοχή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που διοργανώνει ο Οργανισμός. Ο Οργανισμός διεξάγει τακτικές ασκήσεις για τους εν λόγω ειδικούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων ειδικής κατάρτισης και ασκήσεων που αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

8.  Ο Οργανισμός μπορεί να διοργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με κράτη μέλη ή τρίτες χώρες στο έδαφός τους.

8.   Ο Οργανισμός μπορεί να διοργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με κράτη μέλη ή τρίτες χώρες στο έδαφός τους.

__________________

__________________

21 Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).

21 Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός αποτελεί κέντρο συλλογής συναφών, αξιόπιστων, ορθών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν ειδικά τα παιδιά και στοχοθετημένων πληροφοριών σχετικά με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Καταρτίζει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις και άλλα προϊόντα που περιλαμβάνουν πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής, μεταξύ άλλων όσον αφορά ειδικά θεματικά ζητήματα για τις χώρες καταγωγής.

1.  Ο Οργανισμός αποτελεί κέντρο συλλογής αντικειμενικών, συναφών, αξιόπιστων, ορθών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν ειδικά τα παιδιά και ειδικά τη διάσταση του φύλου και στοχοθετημένων πληροφοριών σχετικά με ευάλωτα άτομα και άτομα που ανήκουν σε μειονότητες. Καταρτίζει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις και άλλα προϊόντα που περιλαμβάνουν πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής, μεταξύ άλλων όσον αφορά ειδικά θεματικά ζητήματα για τις χώρες καταγωγής.

2.  Ειδικότερα, ο Οργανισμός:

2.  Ειδικότερα, ο Οργανισμός:

α)  χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πληροφοριών που εκπονεί ο ίδιος σχετικά με την κατάσταση του ασύλου, καθώς και άλλων πληροφοριών που συγκεντρώνονται από κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων μέσω των δικτύων που αναφέρονται στο άρθρο 9, από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

α)  χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πληροφοριών που εκπονεί ο ίδιος σχετικά με την κατάσταση του ασύλου, καθώς και άλλων πληροφοριών που συγκεντρώνονται από την UNHCR και τους άλλους φορείς, οργανώσεις και πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α, μεταξύ άλλων μέσω των δικτύων που αναφέρονται στο άρθρο 9, από το συμβουλευτικό φόρουμ που αναφέρεται στο άρθρο 48, από συντονισμένες από τον Οργανισμό διερευνητικές αποστολές, καθώς και τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

β)  διαχειρίζεται και αναπτύσσει περαιτέρω μια πύλη για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής·

β)  διαχειρίζεται και αναπτύσσει περαιτέρω μια προσβάσιμη για το κοινό πύλη για τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής·

γ)  καταρτίζει κοινό μορφότυπο και κοινή μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων όρων αναφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου, για την κατάρτιση εκθέσεων και άλλων προϊόντων που περιλαμβάνουν πληροφορίες στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής.

γ)  καταρτίζει, σε διαβούλευση με το συμβουλευτικό φόρουμ, καθώς και με την UNHCR και άλλες αρμόδιες διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητές και πανεπιστημιακούς, κοινό μορφότυπο και κοινή μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων όρων αναφοράς, για την κατάρτιση εκθέσεων και άλλων προϊόντων που περιλαμβάνουν πληροφορίες στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου,

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει τον συντονισμό των εθνικών πρωτοβουλιών που παράγουν πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής με τη δημιουργία και τη διαχείριση δικτύων πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής μεταξύ των κρατών μελών.

1.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει τον συντονισμό των εθνικών πρωτοβουλιών που παράγουν πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής με τη δημιουργία και τη διαχείριση δικτύων πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής μεταξύ των κρατών μελών. Τα δίκτυα αυτά ενδέχεται, όπου χρειάζεται και κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με σχετικές γνώσεις από την UNHCR και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

2.  Ο σκοπός των δικτύων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συνίσταται στο να προβαίνουν τα κράτη μέλη στα εξής:

2.  Ο σκοπός των δικτύων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συνίσταται στο να προβαίνουν τα κράτη μέλη στα εξής:

α)  ανταλλαγή και επικαιροποίηση εθνικών εκθέσεων και άλλων προϊόντων σχετικά με τις χώρες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων ειδικών θεματικών ζητημάτων για τις χώρες καταγωγής·

α)  περιοδική ανταλλαγή και επικαιροποίηση εθνικών εκθέσεων και άλλων προϊόντων σχετικά με τις χώρες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων ειδικών θεματικών ζητημάτων για τις χώρες καταγωγής·

β)  υποβολή ερωτήσεων στον Οργανισμό σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν πραγματικά περιστατικά και που ενδέχεται να ανακύπτουν από τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη των κανόνων περί απορρήτου που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

β)  υποβολή ερωτήσεων στον Οργανισμό και συνδρομή στην απάντηση ερωτήσεων σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν πραγματικά περιστατικά και που ενδέχεται να ανακύπτουν από τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη των κανόνων περί ιδιωτικότητας, προστασίας των δεδομένων και απορρήτου που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την προώθηση της σύγκλισης στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης που καθορίζονται στην οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, ο Οργανισμός συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για ανάληψη και εκπόνηση κοινής ανάλυσης στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής.

1.  Για την προώθηση της σύγκλισης στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης που καθορίζονται στην οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, ο Οργανισμός συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για ανάληψη και εκπόνηση κοινής ανάλυσης στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής. Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι η κοινή αυτή ανάλυση λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές επιλεξιμότητας της UNHCR σχετικά με την αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας των αιτούντων άσυλο από συγκεκριμένες χώρες καταγωγής.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο την εν λόγω κοινή ανάλυση, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη αυτή την κοινή ανάλυση κατά την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που διαθέτουν όσον αφορά τις ατομικές αιτήσεις.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, την UNHCR και το συμβουλευτικό φόρουμ, εγκρίνει την εν λόγω κοινή ανάλυση αφού την έχει υποβάλει προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη αυτή την κοινή ανάλυση κατά την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που διαθέτουν όσον αφορά τις ατομικές αιτήσεις.

3.  Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε η κοινή ανάλυση να αποτελεί σε διαρκή βάση αντικείμενο επανεξέτασης και επικαιροποίησης στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο. Για την επανεξέταση αυτή απαιτείται επίσης εκ των προτέρων διαβούλευση με την Επιτροπή και έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο.

3.  Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε η κοινή ανάλυση να αποτελεί σε διαρκή βάση αντικείμενο επανεξέτασης και επικαιροποίησης στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο. Για την επανεξέταση αυτή απαιτείται επίσης εκ των προτέρων διαβούλευση με την Επιτροπή, την UNHCR και το συμβουλευτικό φόρουμ.

4.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε μηνιαία βάση στον Οργανισμό πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί έναντι των αιτούντων διεθνή προστασία που κατάγονται από τρίτες χώρες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο κοινής ανάλυσης. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα εξής:

4.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε μηνιαία βάση στον Οργανισμό όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί έναντι των αιτούντων διεθνή προστασία που κατάγονται από τρίτες χώρες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο κοινής ανάλυσης. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα εξής:

α)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αποφάσεων χορήγησης διεθνούς προστασίας στους αιτούντες από κάθε χώρα καταγωγής που αποτελεί αντικείμενο κοινής ανάλυσης και προσδιορισμό του τύπου προστασίας·

α)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβλήθηκαν και τον αριθμό των αποφάσεων χορήγησης διεθνούς προστασίας στους αιτούντες από κάθε χώρα καταγωγής που αποτελεί αντικείμενο κοινής ανάλυσης και προσδιορισμό του τύπου προστασίας·

β)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων διεθνούς προστασίας αιτούντων από κάθε χώρα καταγωγής που αποτελεί αντικείμενο κοινής ανάλυσης·

β)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί απαραδέκτου, απόρριψης αιτήσεων διεθνούς προστασίας αιτούντων από κάθε χώρα καταγωγής που αποτελεί αντικείμενο κοινής ανάλυσης και τους λόγους απόρριψης·

γ)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σχετικά με αιτούντες από κάθε χώρα καταγωγής που αποτελεί αντικείμενο κοινής ανάλυσης, αλλά για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η κοινή ανάλυση, και σχετική αιτιολόγηση.

γ)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αποφάσεων και των αποφάσεων περί απαραδέκτου που έχουν ληφθεί σχετικά με αιτούντες από κάθε χώρα καταγωγής που αποτελεί αντικείμενο κοινής ανάλυσης, αλλά για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η κοινή ανάλυση, και σχετική αιτιολόγηση.

 

4α.  Βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ο Οργανισμός εξετάζει τις διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης που καταγράφονται από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας από αιτούντες μιας δεδομένης χώρας καταγωγής που αποτελεί αντικείμενο της κοινής ανάλυσης. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι οι διαφορές είναι σημαντικές, ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις εν λόγω διαφορές και τις ενδεχόμενες αιτίες τους. Η Επιτροπή λαμβάνει στη συνέχεια τα τυχόν μέτρα επακολούθησης, όπως αρμόζει.

 

4β.  Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 4 είναι προσβάσιμες στο κοινό και περιλαμβάνονται ως παράρτημα στην ετήσια έκθεση που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 65.

__________________

__________________

22 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).

22 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην τακτική επανεξέταση της κατάστασης που επικρατεί στις τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής που έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής από την Επιτροπή και των χωρών που έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο αυτό.

1.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην τακτική επανεξέταση της κατάστασης που επικρατεί στις τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής που έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής από την Επιτροπή και των χωρών που έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο αυτό.

2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός υποβάλλει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX.

2.  Ο Οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής ή να τεθούν υπό αναστολή ή να αφαιρεθούν από αυτόν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

2α.  Πληροφορίες που παρέχονται από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συλλέγονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 8 και λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που τους δίνουν οι μηχανισμοί παρακολούθησης της UNHCR, του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες σχετικές ανεξάρτητες και έγκυρες πηγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχονται στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Φόρουμ.

3.  Στο πλαίσιο της κοινοποίησης προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4, το άρθρο 38 παράγραφος 5 και άρθρο 39 παράγραφος 7 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης τον Οργανισμό σχετικά με τις τρίτες χώρες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ασφαλείς χώρες καταγωγής ή ασφαλείς τρίτες χώρες ή για τις οποίες εφαρμόζονται οι έννοιες της πρώτης χώρας ασύλου, της ασφαλούς τρίτης χώρας ή της ευρωπαϊκής ασφαλούς τρίτης χώρας δυνάμει των άρθρων 35, 38 και 39 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ αντιστοίχως.

3.  Στο πλαίσιο της κοινοποίησης προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4, το άρθρο 38 παράγραφος 5 και άρθρο 39 παράγραφος 7 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης τον Οργανισμό σχετικά με τις τρίτες χώρες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ασφαλείς χώρες καταγωγής ή ασφαλείς τρίτες χώρες ή για τις οποίες εφαρμόζονται οι έννοιες της πρώτης χώρας ασύλου, της ασφαλούς τρίτης χώρας ή της ευρωπαϊκής ασφαλούς τρίτης χώρας δυνάμει των άρθρων 35, 38 και 39 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ αντιστοίχως.

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να προβεί σε επανεξέταση της κατάστασης σε κάποια από τις προαναφερόμενες τρίτες χώρες προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις και τα σχετικά κριτήρια που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή δύνανται να ζητήσουν από τον Οργανισμό να προβεί σε επανεξέταση της κατάστασης σε κάποια από τις προαναφερόμενες τρίτες χώρες προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις και τα σχετικά κριτήρια που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός διοργανώνει και συντονίζει δραστηριότητες για την προώθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης επιχειρησιακών προτύπων, δεικτών, κατευθυντήριων γραμμών ή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ασύλου, καθώς και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ασύλου μεταξύ των κρατών μελών.

1.  Ο Οργανισμός διοργανώνει και συντονίζει δραστηριότητες για την προώθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης επιχειρησιακών προτύπων, δεικτών, κατευθυντήριων γραμμών ή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ασύλου, καθώς και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ασύλου μεταξύ των κρατών μελών.

2.  Ο Οργανισμός καταρτίζει, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, και σε διαβούλευση με την Επιτροπή, επιχειρησιακά πρότυπα σχετικά με την εφαρμογή των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου και δείκτες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την εφαρμογή των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου. Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και μετά τη σχετική έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, ο Οργανισμός διαβιβάζει τα πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη.

2.  Ο Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και σε διαβούλευση με την Επιτροπή και με τα κράτη μέλη, το Συμβουλευτικό Φόρουμ, την UNHCR και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και, όπου αρμόζει, με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών και τις ενώσεις δικαστικών, καταρτίζει επιχειρησιακά πρότυπα σχετικά με την εφαρμογή των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου και δείκτες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την εφαρμογή των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου. Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και μετά τη σχετική έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, ο Οργανισμός διαβιβάζει τα πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη.

3.  Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των βέλτιστων πρακτικών στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής με την παροχή της απαραίτητης εμπειρογνωσίας ή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής.

3.  Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των βέλτιστων πρακτικών στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής με την παροχή της απαραίτητης εμπειρογνωσίας ή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός καθιερώνει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, μηχανισμό με σκοπό:

1.  Ο Οργανισμός καθιερώνει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, μηχανισμό με σκοπό:

α)  την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση όλων των πτυχών του ΚΕΣΑ στα κράτη μέλη, και ειδικότερα του συστήματος του Δουβλίνου, των συνθηκών υποδοχής, των διαδικασιών ασύλου, της εφαρμογής των κριτηρίων προσδιορισμού των αναγκών προστασίας, καθώς και της φύσης και της ποιότητας της προστασίας που παρέχουν τα κράτη μέλη στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις εγγυήσεις για την προστασία των παιδιών και τις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων·

α)  την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση όλων των πτυχών του ΚΕΣΑ στα κράτη μέλη, και ειδικότερα του συστήματος του Δουβλίνου, των συνθηκών υποδοχής, των διαδικασιών ασύλου και της τήρησης των σχετικών δικονομικών εγγυήσεων, του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής, συμπεριλαμβανομένης της νομικής συνδρομής, της πρόσβασης σε διερμηνεία, της εφαρμογής των κριτηρίων προσδιορισμού των αναγκών προστασίας, καθώς και της φύσης και της ποιότητας της προστασίας που παρέχουν τα κράτη μέλη στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις εγγυήσεις για την προστασία των παιδιών και τη λειτουργία των μηχανισμών παραπομπής για ευάλωτους αιτούντες καθώς και την επανεγκατάσταση·

β)  την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τα επιχειρησιακά πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου·

β)  την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τα επιχειρησιακά πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου·

γ)  τον έλεγχο των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, των ικανοτήτων, των υποδομών, του εξοπλισμού, του διαθέσιμου προσωπικού, μεταξύ άλλων για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στα κράτη μέλη, των οικονομικών πόρων και της ικανότητας των αρμόδιων για το άσυλο αρχών των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού συστήματος, να εξετάζουν να διαχειρίζονται φακέλους ασύλου κατά τρόπο ορθό και αποδοτικό.

γ)  τον έλεγχο των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, των ικανοτήτων, των υποδομών, του εξοπλισμού, των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, μεταξύ άλλων για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στα κράτη μέλη, της ικανότητας των αρμόδιων για το άσυλο δικαστικών και διοικητικών αρχών των κρατών μελών να εξετάζουν και να διαχειρίζονται φακέλους ασύλου κατά τρόπο αποδοτικό και σύμφωνο με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.

 

1α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο Οργανισμός έχει πρόσβαση στα συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα στατιστικά δεδομένα από το Eurodac, καθώς και από το VIS που έχει συγκροτηθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) 767/2008, το SIS II που έχει συγκροτηθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) 1987/2006 και το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου που πρόκειται να συγκροτηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2.  Ο Οργανισμός δύναται, ειδικότερα, να βασίζει την αξιολόγησή του στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις και σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων.

2.  Ο Οργανισμός, ειδικότερα, βασίζει την αξιολόγησή του στις πληροφορίες που παρέχουν, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις και σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων, σε πληροφορίες που παρέχονται από αιτούντες και σε εκτιμήσεις που παρέχονται από τους φορείς, τις οργανώσεις και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α.

 

Για τους σκοπούς αυτής της εκτίμησης, ο Οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις απροειδοποίητα στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, καταρτίζει γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις για παρόμοιες επισκέψεις.

Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν στον Οργανισμό, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, τις πληροφορίες που απαιτούνται όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τον εξοπλισμό, τις υποδομές, τις συνθήκες υποδοχής, τα ποσοστά αναγνώρισης και την ποιότητα της χορηγούμενης προστασίας, καθώς και τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του συστήματος ασύλου και υποδοχής. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται επίσης με τον Οργανισμό και διευκολύνουν τις επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιεί ενδεχομένως ο Οργανισμός για τους σκοπούς της παρακολούθησης.

Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν στον Οργανισμό, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, τις πληροφορίες που απαιτούνται όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις σχετικές δικονομικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας νομικής βοήθειας και της πρόσβασης σε διερμηνεία, τον εξοπλισμό, τις υποδομές, τις συνθήκες υποδοχής, τα ποσοστά αναγνώρισης και την ποιότητα της χορηγούμενης προστασίας, καθώς και τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του συστήματος ασύλου και υποδοχής. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται επίσης με τον Οργανισμό, διευκολύνουν και στηρίζουν ενεργά τις επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιεί ενδεχομένως ο Οργανισμός για τους σκοπούς της παρακολούθησης.

3.  Ο Οργανισμός προβαίνει σε αξιολόγηση της ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της άσκησης πιθανών δυσανάλογων πιέσεων στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν σε αυτόν τα εθνικά σχέδια μέτρων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιθανών δυσανάλογων πιέσεων και επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπόνηση και επανεξέταση του εθνικού σχεδιασμού τους για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, όπου απαιτείται.

3.  Ο Οργανισμός προβαίνει σε αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της άσκησης πιθανών δυσανάλογων πιέσεων στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής όπως προβλέπονται από τις συνθήκες. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν σε αυτόν τα εθνικά σχέδια μέτρων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιθανών δυσανάλογων πιέσεων και επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπόνηση και επανεξέταση του εθνικού σχεδιασμού τους για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 16, όπου απαιτείται.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Προκειμένου να ασκεί κατά τρόπο αποτελεσματικό, αμερόληπτο και αυτόνομο τα καθήκοντά του στον τομέα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της εφαρμογής του ΚΕΣΑ και των συστημάτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών, ο Οργανισμός διαθέτει κατάλληλο αριθμό μόνιμων και προσωρινών υπαλλήλων καθώς και επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΚΕΣΑ δεν πρέπει να εκτελούνται από αποσπασμένους εμπειρογνώμονες αλλά από το ίδιο το προσωπικό του Οργανισμού που θα έχει εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό. Προβλέπεται ότι το προσωπικό του Οργανισμού θα αυξηθεί στα 500 άτομα έως το 2020. Ωστόσο, δεδομένου ότι το οργανόγραμμα δεν μπορεί να ενσωματωθεί στον κανονισμό, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός θα διαθέτει δικό του προσωπικό σε επαρκή αριθμό για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του και τη διασφάλιση της αμεροληψίας του.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε διαβούλευση με την Επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει το πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των συστημάτων ασύλου και υποδοχής σε κάθε κράτος μέλος ή σε όλα τα κράτη μέλη βάσει θεματικών ή συγκεκριμένων πτυχών των συστημάτων ασύλου. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μέρος του πολυετούς και ετήσιου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 41.

1.  Σε διαβούλευση με την Επιτροπή, ο Οργανισμός καθορίζει το πρόγραμμα για τον μηχανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 13. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μέρος του πολυετούς και ετήσιου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 41.

Στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού απαριθμούνται τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής παρακολουθούνται κάθε έτος, διασφαλίζοντας την παρακολούθηση κάθε κράτους μέλους τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία.

Στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού απαριθμούνται τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής παρακολουθούνται κάθε έτος, διασφαλίζοντας την παρακολούθηση κάθε κράτους μέλους τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία.

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας απαριθμούνται τα κράτη μέλη τα οποία θα υποβληθούν σε παρακολούθηση το επόμενο έτος σύμφωνα με τον πολυετή προγραμματισμό και τις θεματικές αξιολογήσεις. Στο εν λόγω πρόγραμμα αναφέρονται ενδεικτικά τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η παρακολούθηση και παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα τυχόν επιτόπιων επισκέψεων.

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας απαριθμούνται τα κράτη μέλη τα οποία θα υποβληθούν σε παρακολούθηση το επόμενο έτος σύμφωνα με τον πολυετή προγραμματισμό και επίσης όλες οι θεματικές αξιολογήσεις σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον κρίνονται απαραίτητες, κατά το επόμενο έτος βάσει της ανάλυσης πληροφοριών που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 4. Στο εν λόγω πρόγραμμα αναφέρονται ενδεικτικά τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η παρακολούθηση και παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα τυχόν επιτόπιων επισκέψεων.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να αναπροσαρμοστεί, εφόσον παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με το άρθρο 41.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να αναπροσαρμοστεί, εφόσον παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με το άρθρο 41.

Ο Οργανισμός δύναται να κινήσει διαδικασία παρακολούθησης για την αξιολόγηση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με τη λειτουργία οποιασδήποτε πτυχής των συστημάτων ασύλου ή υποδοχής του εν λόγω κράτους μέλους.

Ο Οργανισμός κινεί διαδικασία παρακολούθησης για την αξιολόγηση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με τη λειτουργία οποιασδήποτε πτυχής των συστημάτων ασύλου ή υποδοχής του εν λόγω κράτους μέλους ή σχετικά με τις δυνατότητες και την ετοιμότητά του να αντιμετωπίσει προκλήσεις που απορρέουν από την άσκηση δυσανάλογων πιέσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ. Αν μια τέτοια διαδικασία παρακολούθησης αποκαλυφθούν σημαντικές ελλείψεις που θεωρείται ότι θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ ή συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια εντός του χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατό.

2.  Ο Οργανισμός συγκροτεί ομάδες εμπειρογνωμόνων για κάθε διαδικασία παρακολούθησης, μεταξύ άλλων και για τις επιτόπιες επισκέψεις, όταν απαιτείται. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων απαρτίζονται από ειδικούς του προσωπικού του Οργανισμού και από εκπροσώπους της Επιτροπής. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι αρμόδια για την κατάρτιση έκθεσης βάσει των διαπιστώσεων των επιτόπιων επισκέψεων και των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

2.  Ο Οργανισμός συγκροτεί ομάδες εμπειρογνωμόνων για κάθε διαδικασία παρακολούθησης, μεταξύ άλλων και για τις επιτόπιες επισκέψεις, όταν απαιτείται. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων μπορούν να απαρτίζονται από ειδικούς του προσωπικού του Οργανισμού και από εκπροσώπους της Επιτροπής. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι αρμόδια για την κατάρτιση έκθεσης βάσει των διαπιστώσεων των επιτόπιων επισκέψεων, συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών επιτόπιων επισκέψεων, και των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη καθώς και η UNHCR και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει το σχέδιο έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων στο οικείο κράτος μέλος, το οποίο υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου έκθεσης. Στη συνέχεια, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει το σχέδιο έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του οικείου κράτους μέλους, στο διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση παρακολούθησης και την διαβιβάζει στην Επιτροπή.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει το σχέδιο έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων στο οικείο κράτος μέλος, το οποίο υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου έκθεσης. Στη συνέχεια, ο εκτελεστικός διευθυντής οριστικοποιεί το σχέδιο έκθεσης, αφού λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του οικείου κράτους μέλους, και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή..

4.  Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, ο εκτελεστικός διευθυντής απευθύνει στο οικείο κράτος μέλος σχέδιο συστάσεων, στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που προσδιορίζονται στην έκθεση παρακολούθησης. Το οικείο κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του προθεσμία ενός μηνός για να υποβάλει τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου συστάσεων. Κατόπιν εξέτασης των εν λόγω παρατηρήσεων, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει τις συστάσεις και καλεί το οικείο κράτος μέλος να καταρτίσει σχέδιο δράσης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων.

4.  Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, ο εκτελεστικός διευθυντής απευθύνει στο οικείο κράτος μέλος σχέδιο συστάσεων, στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που προσδιορίζονται στην έκθεση παρακολούθησης. Το οικείο κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του προθεσμία ενός μηνός για να υποβάλει τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου συστάσεων και δέκα ημέρες στην περίπτωση μιας κατάστασης όπως αυτή που αναφέρεται στο στοιχείο γ της παραγράφου 1. Κατόπιν εξέτασης των εν λόγω παρατηρήσεων, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει τις συστάσεις και καλεί το οικείο κράτος μέλος να καταρτίσει σχέδιο δράσης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων. Οι συστάσεις δημοσιοποιούνται.

5.  Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στον Οργανισμό σχέδιο δράσης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης των συστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει στον Οργανισμό έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης εντός τριών μηνών από την έκδοση των συστάσεων και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση κάθε μήνα για μέγιστο διάστημα έξι μηνών.

5.  Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στον Οργανισμό σχέδιο δράσης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης των συστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και σε δεκαπέντε ημέρες στην περίπτωση μιας κατάστασης όπως αυτή που αναφέρεται στο στοιχείο γ της παραγράφου 1. Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει στον Οργανισμό έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης εντός τριών μηνών από την έκδοση των συστάσεων και σε 45 ημέρες στην περίπτωση μιας κατάστασης όπως αυτή που αναφέρεται στο στοιχείο γ της παραγράφου 1 και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση κάθε μήνα για μέγιστο διάστημα έξι μηνών.

6.  Ο Οργανισμός ενημερώνει σε τακτική βάση την Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

6.  Ο Οργανισμός ενημερώνει σε τακτική βάση την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Αξιωματικοί-σύνδεσμοι στα κράτη μέλη

 

1.  Για να βοηθείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14, ο Οργανισμός διασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση της εκ μέρους των κρατών μελών διαχείρισης του ΚΕΣΑ μέσω αξιωματικών-συνδέσμων του Οργανισμού.

 

Ο Οργανισμός δύναται να αποφασίσει την κάλυψη μέχρι και τεσσάρων γεωγραφικά κοντινών μεταξύ τους κρατών μελών από έναν αξιωματικό-σύνδεσμο.

 

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού, οι οποίοι τοποθετούνται ως αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε διαβούλευση με τα αντίστοιχα κράτη μέλη, καταθέτει πρόταση σχετικά με τη φύση και τους όρους της τοποθέτησης και το κράτος μέλος ή την περιφέρεια όπου μπορεί να τοποθετηθεί ένας αξιωματικός-σύνδεσμος. Η πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή υποβάλλεται προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τον ορισμό αξιωματικών-συνδέσμων και καθορίζει, από κοινού με το οικείο κράτος μέλος, τον τόπο της αποστολής.

 

3.  Οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι ενεργούν για λογαριασμό του Οργανισμού και προάγουν τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ του Οργανισμού και των αρμόδιων εθνικών αρχών για την εφαρμογή του ΚΕΣΑ, ιδίως με τις αρχές που έχουν επιφορτισθεί με την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι:

 

α)  διαμεσολαβούν μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων·

 

β)  στηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών χρειάζεται ο Οργανισμός·

 

γ)  συμβάλλουν στην προαγωγή της εφαρμογής του ενωσιακού κεκτημένου σε θέματα εφαρμογής του ΚΕΣΑ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

 

δ)  βοηθούν, όπου είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη στην προετοιμασία του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση ενδεχόμενης δυσανάλογης πίεσης στα συστήματα ασύλου και υποδοχής τους·

 

ε)  διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και του Οργανισμού, κοινοποιούν σχετικές πληροφορίες του Οργανισμού στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για υπό εξέλιξη παροχή βοήθειας·

 

στ)  υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με την ικανότητα του εν λόγω κράτους μέλους να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που έχει βάσει του ΚΕΣΑ·

 

Όταν οι εκθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο στ) εγείρουν ανησυχίες σχετικά με μία ή περισσότερες από τις πτυχές που είναι σημαντικές για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το τελευταίο ενημερώνεται αμελλητί από τον εκτελεστικό διευθυντή.

 

4.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι λαμβάνουν εντολές μόνον από τον Οργανισμό.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο δράσης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5, και οι ελλείψεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής είναι τόσο σοβαρές ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ, η Επιτροπή, βάσει αξιολόγησης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης που διενεργεί η ίδια και σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των ελλείψεων, εκδίδει για το συγκεκριμένο κράτος μέλος συστάσεις στις οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των σοβαρών ελλείψεων, και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο Οργανισμός προς υποστήριξη του εν λόγω κράτους μέλους.

1.  Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο δράσης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5, η Επιτροπή, βάσει αξιολόγησης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης που διενεργεί η ίδια και σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των ελλείψεων, εκδίδει για το συγκεκριμένο κράτος μέλος συστάσεις στις οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των σοβαρών ελλείψεων, και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο Οργανισμός προς υποστήριξη του εν λόγω κράτους μέλους.

2.  Λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας των ελλείψεων που διαπιστώνονται, η Επιτροπή δύναται να διοργανώσει επιτόπιες επισκέψεις στο οικείο κράτος μέλος προκειμένου να ελέγξει την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

2.  Λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας των ελλείψεων που διαπιστώνονται, η Επιτροπή δύναται να διοργανώσει επιτόπιες επισκέψεις στο οικείο κράτος μέλος προκειμένου να ελέγξει την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

3.  Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις εν λόγω συστάσεις.

3.  Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις εν λόγω συστάσεις.

Εάν, μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, η Επιτροπή κρίνει ότι το κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως προς αυτές τις συστάσεις, δύναται να λάβει περαιτέρω μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3.

Εάν, μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, η Επιτροπή κρίνει ότι το κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως προς αυτές τις συστάσεις, δύναται να εγκρίνει απόφαση, με εκτελεστική πράξη, στην οποία να προσδιορίζονται ένα ή περισσότερα μέτρα απαραίτητα για την αντιμετώπιση των σοβαρών αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί.

 

3α.  Όταν κράτος μέλος αμελεί συστηματικά να συμμορφωθεί με μέτρα που περιέχονται στην εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ, η Επιτροπή δύναται, ως έσχατη διέξοδο, να δρομολογεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι και σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

4.  Η Επιτροπή τηρεί σε τακτική βάση ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο που σημειώνει το οικείο κράτος μέλος.

4.  Η Επιτροπή τηρεί σε τακτική βάση ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο που σημειώνει το οικείο κράτος μέλος.

 

4α. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήσεώς του, οποιοδήποτε έγγραφο αφορά τη συνέχεια της διαδικασίας παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε επιτόπιων επισκέψεων.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του Οργανισμού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα του ασύλου, ιδίως σε περίπτωση που τα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις.

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του Οργανισμού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα του ασύλου, ιδίως σε περίπτωση που τα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στον εκτελεστικό διευθυντή αίτημα παροχής συνδρομής στο οποίο περιγράφουν την κατάσταση και τον σκοπό του αιτήματος. Το αίτημα συνοδεύεται από λεπτομερή εκτίμηση των αναγκών. Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει τα αιτήματα για παροχή συνδρομής. Για κάθε αίτημα διενεργείται εμπεριστατωμένη και αξιόπιστη αξιολόγηση, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να προσδιορίσει και να προτείνει κατάλληλη δέσμη μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, για την αντιμετώπιση των αναγκών του αιτούντος κράτους μέλους.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στον εκτελεστικό διευθυντή αίτημα παροχής συνδρομής στο οποίο περιγράφουν την κατάσταση και τον σκοπό του αιτήματος. Το αίτημα συνοδεύεται από λεπτομερή εκτίμηση των αναγκών. Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει τα αιτήματα για παροχή συνδρομής. Για κάθε αίτημα διενεργείται εμπεριστατωμένη και αξιόπιστη αξιολόγηση, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να προσδιορίσει και να προτείνει κατάλληλη δέσμη μέτρων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, για την αντιμετώπιση των αναγκών του αιτούντος κράτους μέλους.

3.  Ο Οργανισμός οργανώνει και συντονίζει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα:

3.  Ο Οργανισμός οργανώνει και συντονίζει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα:

α)  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την ταυτοποίηση και την καταγραφή υπηκόων τρίτων χωρών·

α)  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την ταυτοποίηση και την καταγραφή υπηκόων τρίτων χωρών·

β)  διευκόλυνση της εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

β)  διευκόλυνση της εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης, όπου αρμόζει, της παροχής βοήθειας στα κράτη μέλη σχετικά με την εξέταση του παραδεκτού των αιτήσεων ασύλου·

γ)  παροχή συνδρομής στις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας·

γ)  παροχή συνδρομής στις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και μέσω της κοινής διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου εάν το ζητήσει το ενδιαφερόμενο κράτος·

δ)  διευκόλυνση των πρωτοβουλιών τεχνικής συνεργασίας που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας·

δ)  διευκόλυνση των πρωτοβουλιών τεχνικής συνεργασίας που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας·

ε)  παροχή συνδρομής στο πλαίσιο της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία διεθνούς προστασίας·

ε)  παροχή συνδρομής στο πλαίσιο της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία διεθνούς προστασίας·

στ)  παροχή συμβουλών και συντονισμός στο πλαίσιο της δημιουργίας ή της διάθεσης από τα κράτη μέλη δομών υποδοχής, ιδίως επείγουσας στέγασης, μέσων μεταφοράς και ιατρικής βοήθειας·

στ)  παροχή συμβουλών και συντονισμός στο πλαίσιο της δημιουργίας ή της διάθεσης από τα κράτη μέλη δομών υποδοχής, ιδίως επείγουσας στέγασης, μέσων μεταφοράς και ιατρικής βοήθειας·

ζ)  βοήθεια για την ενδοενωσιακή μετεγκατάσταση ή μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας·

ζ)  βοήθεια, εκτέλεση ή συντονισμός της ενδοενωσιακής μετεγκατάστασης ή μεταφοράς δικαιούχων και αιτούντων διεθνούς προστασίας·

η)  παροχή υπηρεσιών διερμηνείας·

η)  παροχή υπηρεσιών διερμηνείας·

θ)  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία των παιδιών·

θ)  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες εγγυήσεις για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, σε πλήρη συμμόρφωση με το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών ταυτοποίησης και παραπομπής για ανηλίκους.

ι)  συμμετοχή στις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στις περιοχές των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης που αναφέρονται στον κανονισμό αριθ. XXX/XXX.

ι)  συμμετοχή στις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στις περιοχές των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης που αναφέρονται στον κανονισμό αριθ. XXX/XXX.

 

ι α)  παροχή βοήθειας στις διαδικασίες ταυτοποίησης και παραπομπής και στις εγγυήσεις για ευάλωτα άτομα, καθώς και παροχή επαρκούς βοήθειας σε τέτοια ευάλωτα άτομα·

 

ι β)  παροχή οποιασδήποτε επιπρόσθετης μορφής επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής που ζητείται από το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1

 

3α.  Για τους σκοπούς της οργάνωσης και του συντονισμού των επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει συμφωνίες ετοιμότητας εκτάκτου ανάγκης με την UNHCR και τους σχετικούς διακυβερνητικούς οργανισμούς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις ώστε να συμπληρώνει την επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή του προς τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τη συγκρότηση ή την παροχή δομών υποδοχής, την παροχή ενημέρωσης προς τους αιτούντες άσυλο, την ταυτοποίηση, παραπομπή και συνδρομή προς ευάλωτα άτομα και την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας·

4.  Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 από τον προϋπολογισμό του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

4.  Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 από τον προϋπολογισμό του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί το αποτέλεσμα των επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων και διαβιβάζει λεπτομερείς εκθέσεις αξιολόγησης στο διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης των εν λόγω μέτρων. Ο Οργανισμός εκπονεί εμπεριστατωμένη συγκριτική ανάλυση των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 65.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί, βάσει ενός συστήματος αναφοράς και αξιολόγησης που περιλαμβάνει δείκτες και παραμέτρους αξιολόγησης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη, όπου είναι διαθέσιμες, πληροφορίες από φορείς, οργανώσεις και πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α, το αποτέλεσμα των επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων και διαβιβάζει λεπτομερείς εκθέσεις αξιολόγησης στο διοικητικό συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης των εν λόγω μέτρων, μαζί με τις παρατηρήσεις του Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός εκπονεί εμπεριστατωμένη συγκριτική ανάλυση των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 65.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός διοργανώνει την αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο στα κράτη μέλη, με σκοπό την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 16.

1.  Ο Οργανισμός διοργανώνει την αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο στα κράτη μέλη, με σκοπό την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 16.

2.  Οι ομάδες υποστήριξης για το άσυλο απαρτίζονται από ειδικούς του προσωπικού του Οργανισμού, ειδικούς από τα κράτη μέλη ή ειδικούς που έχουν αποσπαστεί από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό.

2.  Οι ομάδες υποστήριξης για το άσυλο απαρτίζονται από ειδικούς του προσωπικού του Οργανισμού, ειδικούς από τα κράτη μέλη ή ειδικούς που έχουν αποσπαστεί από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό.

3.  Κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή όσον αφορά τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών.

3.  Κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή όσον αφορά τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών.

4.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο μέσω εθνικής δύναμης ειδικών που συγκροτείται βάσει των διαφόρων καθορισμένων προσόντων και με τον διορισμό ειδικών που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα.

4.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο μέσω εθνικής δύναμης ειδικών που συγκροτείται βάσει των διαφόρων καθορισμένων προσόντων και με τον διορισμό ειδικών που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα.

5.  Στο πλαίσιο των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, ο Οργανισμός καταρτίζει κατάλογο διερμηνέων. Τα κράτη μέλη επικουρούν τον Οργανισμό στον εντοπισμό διερμηνέων για τον κατάλογο διερμηνέων. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν είτε να αποστείλουν τους διερμηνείς είτε να τους καταστήσουν διαθέσιμους μέσω τηλεοπτικών συνεδριάσεων.

5.  Στο πλαίσιο των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, ο Οργανισμός καταρτίζει κατάλογο διερμηνέων. Τα κράτη μέλη επικουρούν τον Οργανισμό στον εντοπισμό διερμηνέων για τον κατάλογο διερμηνέων. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν είτε να αποστείλουν τους διερμηνείς είτε να τους καταστήσουν διαθέσιμους μέσω τηλεοπτικών συνεδριάσεων.

6.  Η συνεισφορά των κρατών μελών όσον αφορά τους ειδικούς τους ή τους ειδικούς που θα αποσπαστούν στον Οργανισμό για το επόμενο έτος προγραμματίζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του Οργανισμού και των κρατών μελών. Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη καθιστούν τους ειδικούς άμεσα διαθέσιμους για αποστολή, εκτός εάν αντιμετωπίζουν εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.

6.  Η συνεισφορά των κρατών μελών όσον αφορά τους ειδικούς τους ή τους ειδικούς που θα αποσπαστούν στον Οργανισμό για το επόμενο έτος προγραμματίζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του Οργανισμού και των κρατών μελών. Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη καθιστούν τους ειδικούς άμεσα διαθέσιμους για αποστολή, εκτός εάν αντιμετωπίζουν εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ειδικοί τους οποίους συνεισφέρουν ανταποκρίνονται στα προσόντα και τον αριθμό που έχει αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά δεν είναι μικρότερη των 30 ημερών.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ειδικοί τους οποίους συνεισφέρουν ανταποκρίνονται στα προσόντα και τον αριθμό που έχει αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά δεν είναι μικρότερη των 60 ημερών.

8.  Ο Οργανισμός συνεισφέρει στο έργο των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο με τη συμμετοχή ειδικών από το προσωπικό του οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε επιτόπιες εργασίες, καθώς και με τη συμμετοχή διερμηνέων.

8.  Ο Οργανισμός συνεισφέρει στο έργο των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο με τη συμμετοχή ειδικών από το προσωπικό του οι οποίοι απασχολούνται και καταρτίζονται αποκλειστικά σε επιτόπιες εργασίες, καθώς και με τη συμμετοχή διερμηνέων με τουλάχιστον στοιχειώδη κατάρτιση.

 

8α.  Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση σχετικά με τον αριθμό των ειδικών που αποστέλλονται στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα κράτη μέλη που επικαλέστηκαν την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 κατά το προηγούμενο έτος. Περιλαμβάνει επιπλέον τις αιτιολογίες για την επίκληση της εξαιρετικής κατάστασης και τις πληροφορίες που δόθηκαν από το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 22, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, δύναμη επέμβασης για το άσυλο, η οποία αποτελεί εφεδρεία ειδικών που τίθενται άμεσα στη διάθεση του Οργανισμού. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θέτουν, σε ετήσια βάση, στη διάθεση του Οργανισμού ορισμένο αριθμό ειδικών, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι λιγότεροι από 500 άτομα.

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 22, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, δύναμη επέμβασης για το άσυλο, η οποία αποτελεί εφεδρεία ειδικών που τίθενται άμεσα στη διάθεση του Οργανισμού. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θέτουν, σε ετήσια βάση, στη διάθεση του Οργανισμού ορισμένο αριθμό ειδικών, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι λιγότεροι από 500 άτομα.

2.  Κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, με πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τα προσόντα και το ποσοστό των ειδικών που συνεισφέρει κάθε κράτος μέλος στη σύνθεση της δύναμης επέμβασης για το άσυλο. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή όσον αφορά τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών.

2.  Κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τα προσόντα των ειδικών.

3.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο μέσω εθνικής δύναμης ειδικών που συγκροτείται βάσει των διαφόρων καθορισμένων προσόντων και με τον διορισμό ειδικών που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά δεν είναι μικρότερη των 30 ημερών.

3.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο μέσω εθνικής δύναμης ειδικών που συγκροτείται βάσει των διαφόρων καθορισμένων προσόντων και με τον διορισμό ειδικών που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά δεν είναι μικρότερη των 60 ημερών.

 

3α.  Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να ελέγχει κατά πόσο οι ειδικοί που διατέθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 αντιστοιχούν στα καθορισμένα προσόντα και αποφασίζει ποιοι ειδικοί θα επιλεγούν από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να ζητεί από κράτος μέλος να απομακρύνει έναν ειδικό από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο όταν οι απαιτήσεις αυτές δεν πληρούνται. Ζητεί από κράτος μέλος να απομακρύνει έναν ειδικό από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο σε περίπτωση παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων για την αποστολή ειδικών.

 

3β.  Κάθε κράτος μέλος συνεισφέρει στον αριθμό των ειδικών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με το Παράρτημα 1α. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό ειδικών προσφέρουν αντ’ αυτού οικονομική συνεισφορά σε πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί σε ενωσιακό επίπεδο, η οποία συνεισφέρει στην αντιμετώπιση προκλήσεων που οφείλονται σε άσκηση δυσανάλογων πιέσεων και τελεί υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση του Οργανισμού, εκτός εάν βρίσκονται αντιμέτωπα με εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει αισθητά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων σύμφωνα με την ανάλυση πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 4.

 

3γ.  Αν προκύψει κατάσταση κατά την οποία απαιτούνται περισσότεροι ειδικοί από όσους προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Καλεί επίσης το Συμβούλιο να αναζητήσει συνεισφορές από τα κράτη μέλη για να καλυφθεί η έλλειψη.

 

3δ.  Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση για τον αριθμό των ειδικών τον οποίο κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευθεί να διαθέσει και τον αριθμό των ειδικών που έχουν πραγματικά διατεθεί από τη δύναμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής εγκρίνουν από κοινού επιχειρησιακό σχέδιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι δεσμευτικό για τον Οργανισμό, το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής εγκρίνουν από κοινού επιχειρησιακό σχέδιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι δεσμευτικό για τον Οργανισμό, το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

2.  Το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζει λεπτομερώς τους όρους για την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής και για την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή των ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

2.  Το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζει λεπτομερώς τους όρους για την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής και για την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή των ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α)  περιγραφή της κατάστασης, του τρόπου δράσης και των στόχων της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού στόχου·

α)  περιγραφή της κατάστασης, του τρόπου δράσης και των στόχων της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού στόχου·

β)  την προβλεπόμενη διάρκεια της αποστολής·

β)  την προβλεπόμενη διάρκεια της αποστολής·

γ)  την τοποθεσία στο κράτος μέλος υποδοχής στην οποία αποστέλλονται οι ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή οι ειδικοί από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο·

γ)  την τοποθεσία στο κράτος μέλος υποδοχής στην οποία αποστέλλονται οι ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή οι ειδικοί από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο·

 

γ α)  το εδαφικό πεδίο δράσης των ομάδων στήριξης για το άσυλο, όταν οι ομάδες αυτές πρέπει να είναι κινητές·

δ)  υλικοτεχνικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον στην τοποθεσία όπου αποστέλλονται οι ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή οι ειδικοί από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο·

δ)  υλικοτεχνικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον στην τοποθεσία όπου αποστέλλονται οι ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή οι ειδικοί από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο·

ε)  λεπτομερή και σαφή περιγραφή των καθηκόντων και ειδικές οδηγίες για τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή για τους ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων τις οποίες έχουν την άδεια να συμβουλεύονται και τον εξοπλισμό που μπορούν να χρησιμοποιούν ή να μεταφέρουν στο κράτος μέλος υποδοχής·

ε)  λεπτομερή και σαφή περιγραφή των καθηκόντων και ευθυνών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ειδικές οδηγίες για τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή για τους ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων τις οποίες έχουν την άδεια να συμβουλεύονται και τον εξοπλισμό που μπορούν να χρησιμοποιούν ή να μεταφέρουν στο κράτος μέλος υποδοχής·

στ)  τη σύνθεση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή των ειδικών που πρόκειται να αποσταλούν από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο·

στ)  τη σύνθεση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή των ειδικών που πρόκειται να αποσταλούν από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο·

ζ)  τον τεχνικό εξοπλισμό που θα αποσταλεί, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προβλέψεων, όπως οι όροι χρήσης, η μεταφορά και άλλες προβλέψεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και χρηματοοικονομικές προβλέψεις·

ζ)  τον τεχνικό εξοπλισμό που θα αποσταλεί, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προβλέψεων, όπως οι όροι χρήσης, η μεταφορά και άλλες προβλέψεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και χρηματοοικονομικές προβλέψεις·

η)  όσον αφορά τη συνδρομή για τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής για την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα τα οποία μπορούν να εκτελούν οι ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή οι ειδικοί από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, καθώς και παραπομπές στο εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο·

η)  όσον αφορά τη συνδρομή για τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής για την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα τα οποία μπορούν να εκτελούν οι ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή οι ειδικοί από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, καθώς και μια σαφή περιγραφή των ευθυνών τους και της κείμενης εθνικής, διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος ευθύνης, επίσης σε σχέση με το άρθρο 26·

θ)  σύστημα αναφοράς και αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων για τις εκθέσεις αξιολόγησης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης αξιολόγησης·

θ)  σύστημα αναφοράς και αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων για τις εκθέσεις αξιολόγησης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης αξιολόγησης·

ι)  ρυθμίσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες, άλλα όργανα και οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς·

ι)  ρυθμίσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες, άλλα όργανα και οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς σε τομείς όπου οι παράγοντες αυτοί έχουν παρόμοιες εντολές·

ια)  διαδικασίες με τις οποίες τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και τα άτομα σε ευάλωτη κατάσταση προωθούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές για να λάβουν κατάλληλη βοήθεια.

ια)  διαδικασίες για την ταυτοποίηση και την παραπομπή ανηλίκων και ευάλωτων ατόμων στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την κατάλληλη βοήθεια και φροντίδα·

 

ια α)  διαδικασίες που να εκθέτουν τις πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών που αναφέρεται στο άρθρο 54γ.

 

2α.  Σε κράτη μέλη όπου η UNHCR αναπτύσσει δραστηριότητα και έχει την ικανότητα να συμβάλλει στην παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής βοήθειας, ο Οργανισμός συντονίζεται με την UNHCR όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, όπου αρμόζει.

3.  Έχοντας υπόψη την παράγραφο 2 στοιχείο ε), το κράτος μέλος υποδοχής παρέχει άδεια σε ειδικούς από τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο ώστε να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων και μπορεί επίσης να τους παρέχει άδεια να συμβουλεύονται τις εθνικές του βάσεις δεδομένων σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο για την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω βάσεων δεδομένων, και ανάλογα με τις ανάγκες για την επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο.

3.  Έχοντας υπόψη την παράγραφο 2 στοιχείο ε), το κράτος μέλος υποδοχής παρέχει άδεια σε ειδικούς από τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο ώστε να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων και μπορεί επίσης να τους παρέχει άδεια να συμβουλεύονται τις εθνικές του βάσεις δεδομένων σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο για την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω βάσεων δεδομένων, και ανάλογα με τις ανάγκες για την επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο.

4.  Για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται η συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή και του κράτους μέλους υποδοχής. Ο Οργανισμός αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

4.  Για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται η συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή και του κράτους μέλους υποδοχής. Ο Οργανισμός αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν είναι αναγκαίο, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να αποστείλει εμπειρογνώμονες του Οργανισμού για να αξιολογήσουν την κατάσταση στο κράτος μέλος που αιτείται συνδρομή. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί πάραυτα στο διοικητικό συμβούλιο οιαδήποτε αίτηση αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο.

1.  Εάν είναι αναγκαίο, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να αποστείλει εμπειρογνώμονες του Οργανισμού για να αξιολογήσουν την κατάσταση στο κράτος μέλος που αιτείται συνδρομή. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί πάραυτα στο διοικητικό συμβούλιο οιαδήποτε αίτηση αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί ταυτόχρονα την απόφασή του γραπτώς στο κράτος μέλος που αιτείται τη συνδρομή και στο διοικητικό συμβούλιο, αναφέροντας τους κύριους λόγους για την εν λόγω απόφαση.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί ταυτόχρονα την απόφασή του γραπτώς στο κράτος μέλος που αιτείται τη συνδρομή και στο διοικητικό συμβούλιο, αναφέροντας τους κύριους λόγους για την εν λόγω απόφαση.

3.  Κατά τον καθορισμό της σύνθεσης κάθε ομάδας υποστήριξης για το άσυλο, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει το κράτος μέλος που αιτείται συνδρομή και την εκτίμηση των αναγκών του. Η ομάδα υποστήριξης για το άσυλο συγκροτείται σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

3.  Κατά τον καθορισμό της σύνθεσης κάθε ομάδας υποστήριξης για το άσυλο, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει το κράτος μέλος που αιτείται συνδρομή και την εκτίμηση των αναγκών του. Η ομάδα υποστήριξης για το άσυλο συγκροτείται σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης για την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης για την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο.

5.  Μετά την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ζητεί από τα κράτη μέλη να αποστείλουν τους εμπειρογνώμονες το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών. Ο εκτελεστικός διευθυντής αναφέρει τον αριθμό και τα προσόντα των εμπειρογνωμόνων που ζητούνται από τα κράτη μέλη. Η πληροφορία αυτή παρέχεται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής και προσδιορίζει την προβλεπόμενη ημερομηνία της αποστολής. Επίσης, αποστέλλεται στα εθνικά σημεία επαφής αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου.

5.  Μετά την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ζητεί από τα κράτη μέλη να αποστείλουν τους εμπειρογνώμονες το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών. Ο εκτελεστικός διευθυντής αναφέρει τον αριθμό και τα προσόντα των εμπειρογνωμόνων που ζητούνται από τα κράτη μέλη. Η πληροφορία αυτή παρέχεται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής και προσδιορίζει την προβλεπόμενη ημερομηνία της αποστολής. Επίσης, αποστέλλεται στα εθνικά σημεία επαφής, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, αφού ενημερώσει το κράτος μέλος υποδοχής, αναστέλλει ή τερματίζει την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων ή σε περίπτωση μη τήρησης του επιχειρησιακού σχεδίου από το κράτος μέλος υποδοχής.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, αφού ενημερώσει το κράτος μέλος υποδοχής, δύναται να αναστέλλει ή να τερματίζει, συνολικά ή εν μέρει, την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων ή σε περίπτωση μη τήρησης του επιχειρησιακού σχεδίου από το κράτος μέλος υποδοχής ή εάν, μετά από διαβούλευση με τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας από το κράτος μέλος, που είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις σε συγκεκριμένα κομβικά σημεία υποδοχής των εξωτερικών συνόρων του που χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές εισροές, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να ζητήσει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση από τις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης και εκτίμηση των αναγκών του στον Οργανισμό και άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την Ευρωπόλ, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού 2016/1624. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε συντονισμό με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, αξιολογεί την αίτηση ενίσχυσης του κράτους μέλους και την εκτίμηση των αναγκών του με σκοπό να καθορίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενίσχυσης αποτελούμενο από διάφορες δραστηριότητες που θα συντονίζουν οι άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, με το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος.

1.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος ζητήσει επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού αριθ. XXX/XXX, ή σε περίπτωση αποστολής ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε περιοχές κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού αριθ. XXX/XXX, ο εκτελεστικός διευθυντής εξασφαλίζει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με την Επιτροπή και με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών.

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής και άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, καθορίζει τις λεπτομέρειες της συνεργασίας στην περιοχή του κομβικού σημείου υποδοχής και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής δρομολογεί, κατά περίπτωση, τη διαδικασία για την αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Η επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση που παρέχεται από τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή τους ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μπορεί να περιλαμβάνει:

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής δρομολογεί, κατά περίπτωση, τη διαδικασία για την αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, ως μέρος των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 20 και 22, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης στην οποία ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο -1 του παρόντος άρθρου ή από το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β του κανονισμού 2016/1624. Η επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση που παρέχεται από τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή τους ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μπορεί να περιλαμβάνει:

α)  τη διαλογή των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης και της καταγραφής τους και, εφόσον ζητείται από τα κράτη μέλη, της λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους·

α)  τη διαλογή των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης και της καταγραφής τους και, εφόσον ζητείται από τα κράτη μέλη, της λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους·

β)  την καταχώριση αιτήσεων διεθνούς προστασίας και, εφόσον ζητείται από τα κράτη μέλη, την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων·

β)  την καταχώριση αιτήσεων διεθνούς προστασίας και, εφόσον ζητείται από τα κράτη μέλη, την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων·

γ)  την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης, και ειδικής συνδρομής σε αιτούντες ή πιθανούς αιτούντες που ενδέχεται να μετεγκατασταθούν.

γ)  την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης, και ειδικής συνδρομής σε αιτούντες ή πιθανούς αιτούντες που ενδέχεται να μετεγκατασταθούν και πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων των ένδικων μέσων που είναι διαθέσιμα στους αιτούντες, σχετικά με την πρόσβαση σε μηχανισμούς υποδοχής και ταυτοποίησης, και σχετικά με διαδικασίες παραπομπής για ευάλωτα άτομα.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν τα συστήματα ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις που καθιστούν εξαιρετικά επαχθείς και επείγουσες τις απαιτήσεις έναντι των εν λόγω συστημάτων, ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, οργανώνει και συντονίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, και αποστέλλει ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο που αναφέρεται στο άρθρο 18 και εμπειρογνώμονες από το δικό του προσωπικό για την ενίσχυση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

1.  Εάν τα συστήματα ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις που καθιστούν εξαιρετικά επαχθείς και επείγουσες τις απαιτήσεις έναντι των εν λόγω συστημάτων, ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, οργανώνει και συντονίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, και αποστέλλει ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο που αναφέρεται στο άρθρο 18, εμπειρογνώμονες από το δικό του προσωπικό και, όταν είναι απαραίτητο, επιπρόσθετο τεχνικό εξοπλισμό για την ενίσχυση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

2.  Οι ειδικοί της δύναμης επέμβασης για το άσυλο αποστέλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20, αλλά υπό την προϋπόθεση της αποστολής ειδικών από κάθε κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος που ζητεί συνδρομή. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να επικαλεστούν την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 6.

2.  Οι ειδικοί της δύναμης επέμβασης για το άσυλο αποστέλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20, αλλά υπό την προϋπόθεση της διάθεσης προς αποστολή ειδικών από κάθε κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος που ζητεί συνδρομή. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να επικαλεστούν την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 6.

3.  Εάν ένα κράτος μέλος του οποίου τα συστήματα ασύλου ή υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις δεν ζητήσει από τον Οργανισμό επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή ή δεν δεχθεί την προσφορά τέτοιου είδους συνδρομής από τον Οργανισμό ή δεν λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιέσεων ή εάν δεν συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό αναποτελεσματικά τα συστήματα ασύλου ή υποδοχής σε τέτοιο βαθμό ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του ΚΕΣΑ, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει απόφαση με εκτελεστική πράξη, στην οποία προσδιορίζονται ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3, τα οποία πρέπει να ληφθούν από τον Οργανισμό για τη στήριξη του οικείου κράτους μέλους. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64.

3.  Εάν ένα κράτος μέλος του οποίου τα συστήματα ασύλου ή υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις δεν ζητήσει από τον Οργανισμό επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή ή δεν δεχθεί την προσφορά τέτοιου είδους συνδρομής από τον Οργανισμό ή δεν λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιέσεων ή εάν δεν συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό αναποτελεσματικά τα συστήματα ασύλου ή υποδοχής σε τέτοιο βαθμό ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του ΚΕΣΑ, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει απόφαση με εκτελεστική πράξη, στην οποία προσδιορίζονται ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3, τα οποία πρέπει να ληφθούν από τον Οργανισμό για τη στήριξη του οικείου κράτους μέλους. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64.

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, τις δράσεις που απαιτείται να αναληφθούν για την πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προσδιορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής. Παράλληλα, ο εκτελεστικός διευθυντής και το οικείο κράτος μέλος εγκρίνουν από κοινού το επιχειρησιακό σχέδιο.

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, τις δράσεις που απαιτείται να αναληφθούν για την πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προσδιορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής. Παράλληλα, ο εκτελεστικός διευθυντής και το οικείο κράτος μέλος εγκρίνουν από κοινού το επιχειρησιακό σχέδιο.

5.  Ο Οργανισμός προβαίνει, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου, στην αποστολή των απαιτούμενων ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, καθώς και εμπειρογνωμόνων από το δικό του προσωπικό. Όπου κρίνεται απαραίτητο, η αποστολή ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο συμπληρώνεται αμέσως με ομάδες υποστήριξης για το άσυλο.

5.  Ο Οργανισμός προβαίνει, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου, στην αποστολή των απαιτούμενων ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, καθώς και εμπειρογνωμόνων από το δικό του προσωπικό. Όπου κρίνεται απαραίτητο, η αποστολή ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο συμπληρώνεται αμέσως με ομάδες υποστήριξης για το άσυλο.

6.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συνεργάζεται άμεσα με τον Οργανισμό και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο.

6.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συνεργάζεται άμεσα με τον Οργανισμό και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο.

7.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τους ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο όπως καθορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή.

7.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τους ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο όπως καθορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22α

 

Οδηγίες προς τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο και τους ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο

 

1.  Κατά την αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο, το κράτος μέλος υποδοχής εκδίδει οδηγίες προς τις ομάδες σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

 

2.  Ο Οργανισμός δύναται, μέσω του συντονιστή του, να εκφράζει προς το κράτος μέλος τις απόψεις του σχετικά με τις οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω απόψεις και τις ακολουθεί στο μέτρο του δυνατού.

 

3.  Σε περιπτώσεις όπου οι οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι σύμφωνες με το επιχειρησιακό σχέδιο, ο συντονιστής το αναφέρει αμέσως στον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος, εφόσον αρμόζει, δύναται να αναλάβει δράση σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 6.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των κρατών μελών να παρέχουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου ο Οργανισμός να είναι σε θέση να παράσχει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή, ο Οργανισμός δύναται να αποστείλει δικό του εξοπλισμό στα κράτη μέλη εφόσον αυτό ενδεχομένως είναι αναγκαίο για τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή τους ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο και στον βαθμό που ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να συμπληρώσει τον εξοπλισμό που έχει ήδη διατεθεί από τα κράτη μέλη ή άλλους οργανισμούς της Ένωσης.

1.  Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των κρατών μελών να παρέχουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου ο Οργανισμός να είναι σε θέση να παράσχει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή, ο Οργανισμός δύναται να αποστείλει δικό του εξοπλισμό στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους που έχει ανάγκη, εφόσον αυτό ενδεχομένως είναι αναγκαίο για τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο ή τους ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο και στον βαθμό που ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να συμπληρώσει τον εξοπλισμό που έχει ήδη διατεθεί από τα κράτη μέλη ή άλλους οργανισμούς της Ένωσης.

2.  Ο Οργανισμός δύναται να αγοράζει ή να μισθώνει τεχνικό εξοπλισμό με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο. Πριν από κάθε αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού διενεργείται διεξοδική ανάλυση αναγκών και κόστους/οφέλους. Κάθε σχετική δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού όπως εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

2.  Ο Οργανισμός δύναται να αγοράζει ή να μισθώνει τεχνικό εξοπλισμό με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο. Πριν από κάθε αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού διενεργείται διεξοδική ανάλυση αναγκών και κόστους/οφέλους. Κάθε σχετική δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού όπως εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

 

2α.  Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει την ασφάλεια του εξοπλισμού του καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εξοπλισμού.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν οι ειδικοί των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος υποδοχής, το εν λόγω κράτος μέλος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

1.  Όταν οι ειδικοί των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος υποδοχής, το εν λόγω κράτος μέλος και ο Οργανισμός ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο. Όταν οι ειδικοί των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο δραστηριοποιούνται σε τρίτη χώρα, ο Οργανισμός ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους.

2.  Όταν η ζημία αυτή προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να αποταθεί στο κράτος μέλος καταγωγής ή στον Οργανισμό προκειμένου να λάβει τυχόν ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους τους από το κράτος μέλος καταγωγής ή τον Οργανισμό.

2.  Όταν η ζημία αυτή προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής ή ο Οργανισμός μπορεί να αποταθεί στο κράτος μέλος καταγωγής προκειμένου να λάβει τυχόν ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους τους από το κράτος μέλος καταγωγής ή τον Οργανισμό.

3.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, κάθε κράτος μέλος παραιτείται όλων των απαιτήσεών του έναντι του κράτους μέλους υποδοχής ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για οιαδήποτε ζημία έχει υποστεί, εκτός από περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή εκούσιας παράβασης καθήκοντος.

3.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, κάθε κράτος μέλος παραιτείται όλων των απαιτήσεών του έναντι του κράτους μέλους υποδοχής ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για οιαδήποτε ζημία έχει υποστεί, εκτός από περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή εκούσιας παράβασης καθήκοντος.

4.  Οιαδήποτε διένεξη μεταξύ κρατών μελών ή με τον Οργανισμό όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 273 της Συνθήκης.

4.  Οιαδήποτε διένεξη μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και του Οργανισμού όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις Συνθήκες.

5.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, οι δαπάνες για ζημίες που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της αποστολής καλύπτονται από τον Οργανισμό, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος.

5.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, οι δαπάνες για ζημίες που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της αποστολής καλύπτονται από τον Οργανισμό, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  εσωτερικές μεταφορές μεταξύ διαφόρων περιοχών του κράτους υποδοχής·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  ενοικίαση αυτοκινήτων και όλες τις σχετικές δαπάνες, όπως ασφαλίσεις, καύσιμα και διόδια·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  δαπάνες επικοινωνίας·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ γ)  δαπάνες διερμηνείας.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 από τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 από τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

3.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 31 και 32, ο Οργανισμός μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για διοικητικούς σκοπούς.

3.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 31 και 32, ο Οργανισμός μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για διοικητικούς σκοπούς.

4.  Απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον Οργανισμό, αλλά και η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, από τα κράτη μέλη σε αρχές τρίτων χωρών ή τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών.

4.  Απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον Οργανισμό, αλλά και η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, από τα κράτη μέλη σε αρχές τρίτων χωρών ή τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών.

 

4α.  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό ή από το προσωπικό του κατά την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής βοήθειας και υπό τις οδηγίες του κράτους μέλους υποδοχής, το κράτος μέλος υποδοχής θεωρείται αρχή υπεύθυνη για την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Η επεξεργασία αυτή υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους εξής σκοπούς:

1.  Ο Οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους εξής σκοπούς:

α)  για την εκτέλεση των καθηκόντων του όσον αφορά την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 2·

α)  για την εκτέλεση των καθηκόντων του όσον αφορά την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 2·

β)  κατά τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας φακέλων για τους σκοπούς της διαδικασίας παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 13·

β)  κατά τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας φακέλων για τους σκοπούς της διαδικασίας παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 13, περίπτωση κατά την οποία υφίστανται επεξεργασία μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την εθνικότητα, την ηλικία και το φύλο·

γ)  κατά την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από παιδιά ή ευάλωτα άτομα, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ

γ)  κατά την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και ι α

δ)  για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών, την Ευρωπόλ ή τη Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 36 και στο πλαίσιο των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 21 παράγραφος 2·

δ)  για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, την Ευρωπόλ ή τη Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 36 και στο πλαίσιο των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 21 παράγραφος 2·

ε)  για την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 4·

 

2.  Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και περιορίζεται αυστηρά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.  Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και περιορίζεται αυστηρά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Τα κράτη μέλη ή άλλοι οργανισμοί της Ένωσης που παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Οργανισμό δύνανται να διαβιβάζουν δεδομένα στον Οργανισμό μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Απαγορεύεται κάθε άλλη περαιτέρω επεξεργασία διατηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Τα κράτη μέλη ή άλλοι οργανισμοί της Ένωσης που παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Οργανισμό δύνανται να διαβιβάζουν δεδομένα στον Οργανισμό μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Απαγορεύεται κάθε άλλη περαιτέρω επεξεργασία διατηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.  Τα κράτη μέλη ή άλλοι οργανισμοί της Ένωσης δύνανται να υποδεικνύουν κατά τον χρόνο της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τυχόν περιορισμούς στην πρόσβαση ή στη χρήση, υπό γενικούς ή ειδικούς όρους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση, τη διαγραφή ή την καταστροφή τους. Σε περίπτωση που η ανάγκη των περιορισμών αυτών καθίσταται πρόδηλη μετά τη διαβίβαση των πληροφοριών, ο Οργανισμός ενημερώνεται σχετικά. Ο Οργανισμός συμμορφώνεται με τους εν λόγω περιορισμούς.

4.  Τα κράτη μέλη ή άλλοι οργανισμοί της Ένωσης δύνανται να υποδεικνύουν κατά τον χρόνο της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τυχόν περιορισμούς στην πρόσβαση ή στη χρήση, υπό γενικούς ή ειδικούς όρους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση, τη διαγραφή ή την καταστροφή τους. Σε περίπτωση που η ανάγκη των περιορισμών αυτών καθίσταται πρόδηλη μετά τη διαβίβαση των πληροφοριών, ο Οργανισμός ενημερώνεται σχετικά. Ο Οργανισμός συμμορφώνεται με τους εν λόγω περιορισμούς.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εκ μέρους του Οργανισμού χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ή διαβιβάζονται σε αυτόν από τα κράτη μέλη ή από το δικό του προσωπικό κατά την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη περιορίζεται στα στοιχεία που αφορούν το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια, το επάγγελμα ή την εκπαίδευση, τα δακτυλικά αποτυπώματα και την ψηφιακή φωτογραφία υπηκόων τρίτων χωρών.

1.  Η εκ μέρους του Οργανισμού χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ή διαβιβάζονται σε αυτόν από τα κράτη μέλη ή από το δικό του προσωπικό κατά την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη περιορίζεται στα στοιχεία που αφορούν το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια, το επάγγελμα ή την εκπαίδευση, τα δακτυλικά αποτυπώματα και την ψηφιακή φωτογραφία υπηκόων τρίτων χωρών.

2.  Τα προσωπικά δεδομένα της παραγράφου 1 μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία από τον Οργανισμό στις εξής περιπτώσεις:

2.  Τα προσωπικά δεδομένα της παραγράφου 1 μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία από τον Οργανισμό στις εξής περιπτώσεις:

α)  όπου απαιτείται για την ταυτοποίηση και την καταγραφή που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

α)  όπου απαιτείται για την ταυτοποίηση και την καταγραφή που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

β)  που απαιτείται για τη διευκόλυνση της εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

β)  που απαιτείται για τη διευκόλυνση της εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

γ)  όπου απαιτείται για την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ)·

γ)  όπου απαιτείται για την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ)·

δ)  όπου απαιτείται για τη στήριξη της ενδοενωσιακής μετεγκατάστασης ή μεταφοράς δικαιούχων διεθνούς προστασίας εντός της Ένωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)·

δ)  όπου απαιτείται για τη στήριξη της ενδοενωσιακής μετεγκατάστασης ή μεταφοράς δικαιούχων διεθνούς προστασίας εντός της Ένωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)·

ε)  όπου απαιτείται διαβίβαση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών, στην Ευρωπόλ ή στην Eurojust για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και σύμφωνα με το άρθρο 30·

ε)  όπου απαιτείται διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, στην Ευρωπόλ ή στην Eurojust για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και σύμφωνα με το άρθρο 30·

στ)  όπου απαιτείται διαβίβαση στις αρχές ή στις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου των κρατών μελών προς χρήση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων·

στ)  όπου απαιτείται διαβίβαση στις αρχές ή στις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου των κρατών μελών προς χρήση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων·

ζ)  όπου απαιτείται για την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου.

 

3.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται μετά τη διαβίβασή τους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών, στην Ευρωπόλ ή στην Eurojust ή στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ή μετά τη χρήση τους για την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου. Σε κάθε περίπτωση η περίοδος αποθήκευσης δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία συλλογής ή παραλαβής των εν λόγω δεδομένων από τον Οργανισμό. Στο αποτέλεσμα της ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα δεδομένα να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση φυσικού προσώπου.

3.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται μετά τη διαβίβασή τους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών, στην Ευρωπόλ ή στην Eurojust ή στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Σε κάθε περίπτωση η περίοδος αποθήκευσης δεν υπερβαίνει τις 45 ημέρες από την ημερομηνία συλλογής ή παραλαβής των εν λόγω δεδομένων από τον Οργανισμό. Στο αποτέλεσμα της ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα δεδομένα να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση φυσικού προσώπου.

 

3α.  Το μέλος του προσωπικού του κράτους μέλους ή του Οργανισμού που διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνει τον υπήκοο τρίτης χώρας, τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, για την ύπαρξη και τις διαδικασίες άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17 και 18 του κανονισμού 2016/679, τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής ρυθμιστικής αρχής του κράτους μέλους υποδοχής και για το δικαίωμά του να υποβάλει καταγγελία ενώπιον των εθνικών εποπτικών αρχών και των εθνικών δικαστηρίων.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και στον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διευκολύνει και ενθαρρύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη προάγουν και τηρούν κανόνες και προδιαγραφές που είναι ισοδύναμοι με εκείνους που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση διεξαγωγής δραστηριοτήτων στο έδαφος τρίτων χωρών.

1.  Σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και στον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διευκολύνει και ενθαρρύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη προάγουν και τηρούν κανόνες και προδιαγραφές που είναι ισοδύναμοι με εκείνους που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, της Σύμβασης της Γενεύης περί του καθεστώτος των προσφύγων του 1951 και του πρωτοκόλλου αυτής του 1967, επίσης και στην περίπτωση διεξαγωγής δραστηριοτήτων στο έδαφος τρίτων χωρών.

2.  Ο Οργανισμός δύναται να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με την υποστήριξη των αντιπροσωπειών της Ένωσης και σε συνεργασία με αυτές, ιδίως με στόχο την προαγωγή των προτύπων της Ένωσης σχετικά με το άσυλο και την παροχή συνδρομής σε τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπειρογνωσία και τη δημιουργία ικανοτήτων για τα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας και άλλων δράσεων. Ο Οργανισμός δύναται να πραγματοποιεί τη συνεργασία αυτή στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης. Ο Οργανισμός ζητεί εκ των προτέρων την έγκριση της Επιτροπής για τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.  Ο Οργανισμός δύναται να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με την υποστήριξη των αντιπροσωπειών της Ένωσης και σε συνεργασία με αυτές, ιδίως με στόχο την προαγωγή των προτύπων της Ένωσης σχετικά με το άσυλο και την παροχή συνδρομής σε τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπειρογνωσία και τη δημιουργία ικανοτήτων για τα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας και άλλων δράσεων. Ο Οργανισμός δύναται να πραγματοποιεί τη συνεργασία αυτή στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τις εν λόγω αρχές σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης. Ο Οργανισμός ζητεί εκ των προτέρων την έγκριση της Επιτροπής για τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας.

3.  Ο Οργανισμός δύναται, με τη συμφωνία του κράτους μέλους υποδοχής, να καλέσει υπαλλήλους από τρίτες χώρες να παρακολουθήσουν ως παρατηρητές τα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3, εφόσον η παρουσία τους δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων των εν λόγω μέτρων και εφόσον μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

 

4.  Ο Οργανισμός συντονίζει τις ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση σχετικά με την επανεγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών διεθνούς προστασίας των προσφύγων σε τρίτες χώρες και την επίδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες υποδοχής τους. Ο Οργανισμός συγκεντρώνει πληροφορίες, παρακολουθεί την επανεγκατάσταση στα κράτη μέλη και στηρίζει τα κράτη μέλη με τη δημιουργία ικανοτήτων σε σχέση με την επανεγκατάσταση. Ο Οργανισμός δύναται επίσης, με την επιφύλαξη της συμφωνίας της τρίτης χώρας και κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, να συντονίζει κάθε σχετική ανταλλαγή πληροφοριών ή άλλη ενέργεια μεταξύ κρατών μελών και τρίτης χώρας, στο έδαφος της εν λόγω τρίτης χώρας.

4.  Ο Οργανισμός στηρίζει τις ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση σχετικά με την επανεγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, σε στενή συνεργασία με την UNHCR και με σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, και σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις οδηγίες πολιτικής της UNHCR. Ο Οργανισμός συγκεντρώνει πληροφορίες, παρακολουθεί την επανεγκατάσταση στα κράτη μέλη και στηρίζει τα κράτη μέλη με τη δημιουργία ικανοτήτων σε σχέση με την επανεγκατάσταση, και παρέχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη υποστήριξη για την επανεγκατάσταση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/xxx (Ενωσιακό πλαίσιο επανεγκατάστασης).

5.  Ο Οργανισμός συμμετέχει στην εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και σχετικά με θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

5.  Ο Οργανισμός συμμετέχει στην εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και σχετικά με θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

6.  Ο Οργανισμός δύναται να λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων πράξεων οι οποίες διέπουν την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Ο Οργανισμός δύναται να δρομολογεί και να χρηματοδοτεί σχέδια τεχνικής βοήθειας σε τρίτες χώρες σχετικά με θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

6.  Ο Οργανισμός δύναται να λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων πράξεων οι οποίες διέπουν την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Ο Οργανισμός δύναται να δρομολογεί και να χρηματοδοτεί σχέδια τεχνικής βοήθειας σε τρίτες χώρες σχετικά με θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

 

6α.  Ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στις ετήσιες εκθέσεις του.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 35a

 

Αξιωματικοί-σύνδεσμοι σε τρίτες χώρες.

 

1.  Ο οργανισμός δύναται να τοποθετεί σε τρίτες χώρες εμπειρογνώμονες από το δικό του προσωπικό ως αξιωματικούς- συνδέσμους, οι οποίοι ενδείκνυται να απολαύουν της υψηλότερης δυνατής προστασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αξιωματικοί-σύνδεσμοι τοποθετούνται μόνο σε τρίτες χώρες στις οποίες οι πρακτικές διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου συμμορφώνονται προς τις ελάχιστες προδιαγραφές στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

 

2.  Στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, για τις τοποθετήσεις αξιωματικών-συνδέσμων πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις τρίτες χώρες εκείνες οι οποίες, βάσει της ανάλυσης πληροφοριών, αποτελούν χώρες καταγωγής ή διέλευσης όσον αφορά μετανάστευση που συνδέεται με το άσυλο. Η τοποθέτηση των αξιωματικών-συνδέσμων εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

 

3.   Τα καθήκοντα των αξιωματικών-συνδέσμων του Οργανισμού περιλαμβάνουν, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη συγκρότηση και διατήρηση επαφών με τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας στην οποία έχουν τοποθετηθεί, με στόχο τη συμβολή στη χάραξη μιας μεταναστευτικής διαχείρισης ευαίσθητης προς τους χρήζοντες προστασίας και, όπου αρμόζει, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νόμιμες διόδους προς την Ένωση για άτομα που έχουν ανάγκη προστασίας, μεταξύ άλλων μέσω επανεγκατάστασης. Οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι συντονίζονται εκ του σύνεγγυς με αντιπροσωπείες της Ένωσης καθώς και με διεθνείς οργανώσεις και φορείς, ιδίως με την UNHCR, όπου αρμόζει.

 

4.  Η απόφαση τοποθέτησης αξιωματικών-συνδέσμων σε τρίτες χώρες υπόκειται σε προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται με όργανα και οργανισμούς της Ένωσης που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τον τομέα δραστηριοτήτων του, και ειδικότερα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών, και που διαθέτουν αρμοδιότητες σε θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

1.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται με όργανα και οργανισμούς της Ένωσης που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τον τομέα δραστηριοτήτων του, και ειδικότερα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, και που διαθέτουν αρμοδιότητες σε θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Η εν λόγω συνεργασία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τους εν λόγω φορείς, κατόπιν εξασφάλισης της έγκρισης της Επιτροπής. Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε τέτοια συμφωνία.

2.  Η εν λόγω συνεργασία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τους εν λόγω φορείς, κατόπιν εξασφάλισης της έγκρισης της Επιτροπής. Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε τέτοια συμφωνία.

3.  Η συνεργασία δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των σχετικών φορέων της Ένωσης και προλαμβάνει τυχόν αλληλεπικαλύψεις κατά τις εργασίες που πραγματοποιούνται από καθέναν εξ αυτών κατ’ εφαρμογήν της εντολής τους.

3.  Η συνεργασία δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των σχετικών φορέων της Ένωσης και προλαμβάνει τυχόν αλληλεπικαλύψεις κατά τις εργασίες που πραγματοποιούνται από καθέναν εξ αυτών κατ’ εφαρμογήν της εντολής τους.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με την UNHCR, σε θέματα που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τους φορείς αυτούς, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις για τις αρμοδιότητες των φορέων αυτών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας για τις οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής.

Ο Οργανισμός συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με την UNHCR, σε θέματα που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τους φορείς αυτούς, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις για τις αρμοδιότητες των φορέων αυτών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας για τις οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής. Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε τέτοια συμφωνία συνεργασίας.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δομή της διοίκησης και της διαχείρισης του Οργανισμού περιλαμβάνει:

Η δομή της διοίκησης και της διαχείρισης του Οργανισμού περιλαμβάνει:

α)  το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 40·

α)  το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 40·

β)  τον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 46·

β)  τον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 46·

γ)  τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, όπως ορίζεται στο άρθρο 47.

γ)  τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, όπως ορίζεται στο άρθρο 47·

 

γ α)  τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

 

γ β)  το Συμβουλευτικό Φόρουμ.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, οι οποίοι διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, δύο εκπροσώπους της Επιτροπής και δύο εκπρόσωπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

2.  Στο διοικητικό συμβούλιο συμπεριλαμβάνεται ένας εκπρόσωπος της UNHCR, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.  Στο διοικητικό συμβούλιο συμπεριλαμβάνεται ένας εκπρόσωπος της UNHCR, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.  Για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται αναπληρωματικό μέλος. Το αναπληρωματικό μέλος εκπροσωπεί το τακτικό μέλος σε περίπτωση απουσίας του.

3.  Για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται αναπληρωματικό μέλος. Το αναπληρωματικό μέλος εκπροσωπεί το τακτικό μέλος σε περίπτωση απουσίας του.

4.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με κριτήριο τις γνώσεις τους στον τομέα του ασύλου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών δεξιοτήτων τους στη διαχείριση, τη διοίκηση και την κατάρτιση προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες περιορισμού της εναλλαγής των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Όλα τα μέρη στοχεύουν στην επίτευξη ισορροπημένης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

4.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με κριτήριο τις γνώσεις τους στον τομέα του ασύλου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών δεξιοτήτων τους στη διαχείριση, τη διοίκηση και την κατάρτιση προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες περιορισμού της εναλλαγής των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Όλα τα μέρη στοχεύουν στην επίτευξη ισορροπημένης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

5.  Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί. Κατά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησής τους, τα μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου παραταθεί η θητεία τους ή αντικατασταθούν.

5.  Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί. Κατά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησής τους, τα μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου παραταθεί η θητεία τους ή αντικατασταθούν.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο:

Το διοικητικό συμβούλιο:

α)  καθορίζει τον γενικό προσανατολισμό για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και εγκρίνει σε ετήσια βάση το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 41·

α)  καθορίζει τον γενικό προσανατολισμό για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και εγκρίνει σε ετήσια βάση το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 41·

β)  εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και ασκεί άλλα καθήκοντα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού δυνάμει του κεφαλαίου 10·

β)  εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και ασκεί άλλα καθήκοντα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού δυνάμει του κεφαλαίου 10·

γ)  εκδίδει ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού και τη διαβιβάζει έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

γ)  εκδίδει ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού και τη διαβιβάζει έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

 

γ α)  πριν από την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτος και αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει το πολυετές πρόγραμμα εργασίας και το πρόγραμμα εργασίας του επόμενου έτους, και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

δ)  θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 53·

δ)  θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 53·

ε)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση της εντολής του Οργανισμού, όπως ορίζεται με τον παρόντα κανονισμό·

ε)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση της εντολής του Οργανισμού, όπως ορίζεται με τον παρόντα κανονισμό·

στ)  εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των μέτρων που θα εφαρμοστούν·

στ)  εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των μέτρων που θα εφαρμοστούν·

ζ)  θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του·

ζ)  θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του·

η)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, βάσει ανάλυσης των αναγκών·

η)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, βάσει ανάλυσης των αναγκών·

θ)  θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό·

θ)  θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό·

ι)  ασκεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, τις εξουσίες οι οποίες ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, και στην αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχή δυνάμει του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό27 (αρμόδια για τους διορισμούς αρχή)·

ι)  ασκεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, τις εξουσίες οι οποίες ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, και στην αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχή δυνάμει του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό27 (αρμόδια για τους διορισμούς αρχή)·

ια)  θεσπίζει κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

ια)  θεσπίζει κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

ιβ)  διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επ’ αυτών και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη θητεία τους ή τους παύει από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 47·

ιβ)  ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή·

 

ιβ α)  διορίζει τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή , ύστερα από διαβούλευση με το Συμβουλευτικό Φόρουμ·

ιγ)  εκδίδει ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 65. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή·

ιγ)  εκδίδει ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 65. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και δημοσιοποιείται·

ιδ)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της πύλης πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

ιδ)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της πύλης πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

ιε)  θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, σύμφωνα με το άρθρο 58·

ιε)  θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, σύμφωνα με το άρθρο 58·

 

ιε α)  θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 από τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού.

ιστ)  χαράσσει την πολιτική του Οργανισμού όσον αφορά το προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 55·

ιστ)  χαράσσει την πολιτική του Οργανισμού όσον αφορά το προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 55·

ιζ)  εγκρίνει, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, το έγγραφο προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 41·

ιζ)  εγκρίνει, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, το έγγραφο προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 41·

ιη)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία και, εφόσον χρειάζεται, την τροποποίηση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού·

ιη)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία και, εφόσον χρειάζεται, την τροποποίηση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού·

ιθ)  μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

ιθ)  μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

κ)  εγκρίνει τα επιχειρησιακά πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2·

κ)  εγκρίνει τα επιχειρησιακά πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2·

κα)  εγκρίνει την κοινή ανάλυση που άπτεται των πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής και κάθε επανεξέταση της εν λόγω κοινής ανάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3·

 

κβ)  καθορίζει το πρόγραμμα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1·

κβ)  καθορίζει το πρόγραμμα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1·

κγ)  εγκρίνει το σχέδιο έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων που διενεργεί τη διαδικασία παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3·

κγ)  εγκρίνει το σχέδιο έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων που διενεργεί τη διαδικασία παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3·

κδ)  εγκρίνει τις συστάσεις κατόπιν διαδικασίας παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4·

κδ)  εγκρίνει τις συστάσεις κατόπιν διαδικασίας παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4·

κε)  καθορίζει και αποφασίζει σχετικά με τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών που διατίθενται για τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3·

κε)  καθορίζει και αποφασίζει σχετικά με τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών που διατίθενται για τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3·

κστ)  καθορίζει και αποφασίζει σχετικά με τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών που διατίθενται για τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2·

κστ)  καθορίζει και αποφασίζει σχετικά με τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών που διατίθενται για τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2·

κζ)  εγκρίνει στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σε θέματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Οργανισμός, καθώς και συμφωνία συνεργασίας με την Επιτροπή για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής·

κζ)  εγκρίνει στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σε θέματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Οργανισμός, καθώς και συμφωνία συνεργασίας με την Επιτροπή για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής·

κη)  εγκρίνει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 35.

κη)  εγκρίνει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 35.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση, με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταβίβαση των σχετικών εξουσιών της αρμόδιας επί των διορισμών αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή, καθώς και για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων με βάση τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω μεταβίβαση. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εξουσίες αυτές.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση, με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταβίβαση των σχετικών εξουσιών της αρμόδιας επί των διορισμών αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή, καθώς και για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων με βάση τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω μεταβίβαση. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εξουσίες αυτές.

Εφόσον επιβάλλεται λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον εκτελεστικό διευθυντή των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, και των αρμοδιοτήτων που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις μεταβιβάσει σε κάποιο από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του εκτελεστικού διευθυντή.

Εφόσον επιβάλλεται λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον εκτελεστικό διευθυντή των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, και των αρμοδιοτήτων που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις μεταβιβάσει σε κάποιο από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του εκτελεστικού διευθυντή.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συστήσει εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο και τρία άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των αποφάσεων, του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού και των δραστηριοτήτων που πρόκειται να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο. Όταν είναι απαραίτητο λόγω επείγουσας ανάγκης, το εκτελεστικό συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως σε θέματα διοικητικής διαχείρισης.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συστήσει ένα ολιγομελές εκτελεστικό συμβούλιο, προκειμένου να επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των αποφάσεων, των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων που πρόκειται να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο και να λαμβάνει ορισμένες προσωρινές, επείγουσες αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το εκτελεστικό συμβούλιο δεν λαμβάνει αποφάσεις για θέματα, για τα οποία απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων ή τριών τετάρτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει ορισμένα σαφώς καθορισμένα καθήκοντα στο εκτελεστικό συμβούλιο, ιδίως όταν τούτο βελτιώνει την αποδοτικότητα του Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να εκχωρεί στο εκτελεστικό συμβούλιο καθήκοντα που συνδέονται με αποφάσεις για θέματα, για τα οποία απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων ή τριών τετάρτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου.

__________________

__________________

27 Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).

27 Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει έγγραφο προγραμματισμού που περιέχει τον πολυετή και τον ετήσιο προγραμματισμό, βάσει σχεδίου που υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Επιτροπής και, σε ό,τι αφορά τον πολυετή προγραμματισμό, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το εν λόγω έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1.  Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει έγγραφο προγραμματισμού που περιέχει τον πολυετή και τον ετήσιο προγραμματισμό, βάσει σχεδίου που υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Επιτροπής και, σε ό,τι αφορά τον πολυετή προγραμματισμό, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το εν λόγω έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Το έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προσαρμόζεται ανάλογα.

Το έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προσαρμόζεται ανάλογα.

Διασφαλίζεται η αποστολή του εγγράφου προγραμματισμού υπό μορφή σχεδίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, καθώς και η αποστολή κάθε μεταγενέστερης επικαιροποιημένης έκδοσης του εγγράφου αυτού.

Διασφαλίζεται η αποστολή του εγγράφου προγραμματισμού υπό μορφή σχεδίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, καθώς και η αποστολή κάθε μεταγενέστερης επικαιροποιημένης έκδοσης του εγγράφου αυτού.

2.  Ο πολυετής προγραμματισμός καθορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων. Καθορίζει επίσης τον προγραμματισμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς προϋπολογισμού και του προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων.

2.  Ο πολυετής προγραμματισμός καθορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων. Καθορίζει επίσης τον προγραμματισμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς προϋπολογισμού και του προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων.

Ο πολυετής προγραμματισμός ορίζει τους στρατηγικούς τομείς επέμβασης και επεξηγεί τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων. Περιλαμβάνει τη στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 34 και 37 αντίστοιχα, καθώς και τις δραστηριότητες που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική και τον προσδιορισμό των σχετικών πόρων.

Ο πολυετής προγραμματισμός ορίζει τους στρατηγικούς τομείς επέμβασης και επεξηγεί τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων. Περιλαμβάνει τη στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 34 και 37, τη στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, που αναφέρεται στο άρθρο 54α, αντίστοιχα, καθώς και τις δραστηριότητες που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική και τον προσδιορισμό των σχετικών πόρων.

Ο πολυετής προγραμματισμός υλοποιείται μέσω ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο πολυετής προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 66.

Ο πολυετής προγραμματισμός υλοποιείται μέσω ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο πολυετής προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 66.

3.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δραστηριοτήτων προς χρηματοδότηση, καθώς και αναφορά των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές του προϋπολογισμού και της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συμβαδίζει με τον πολυετή προγραμματισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Αναφέρει σαφώς τα καθήκοντα που έχουν προστεθεί, μεταβληθεί ή απαλειφθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

3.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δραστηριοτήτων προς χρηματοδότηση, καθώς και αναφορά των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές του προϋπολογισμού και της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συμβαδίζει με τον πολυετή προγραμματισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Αναφέρει σαφώς τα καθήκοντα που έχουν προστεθεί, μεταβληθεί ή απαλειφθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

4.  Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

4.  Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Κάθε ουσιαστική τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εγκρίθηκε και το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιαστικές τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Κάθε ουσιαστική τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εγκρίθηκε και το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιαστικές τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι μέλος του προσωπικού και προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ένωσης.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής, που επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή, είναι μέλη του προσωπικού και προσλαμβάνονται ως έκτακτοι υπάλληλοι του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ένωσης.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται με βάση τα προσόντα και την τεκμηριωμένη και υψηλού επιπέδου ικανότητά του σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και την επαγγελματική πείρα του σε ανώτερες θέσεις στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διορίζουν, με κοινή συμφωνία, τον εκτελεστικό διευθυντή βάσει καταλόγου τριών τουλάχιστον υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, ύστερα από δημοσίευση της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στον Τύπο ή σε ιστότοπους του διαδικτύου, όπου αρμόζει. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται με βάση τα προσόντα και την τεκμηριωμένη και υψηλού επιπέδου ικανότητά του σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και την επαγγελματική πείρα του σε ανώτερες θέσεις στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου.

Για τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

 

 

2α.  Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται με βάση τα προσόντα και τις κατάλληλες διοικητικές και διευθυντικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής επαγγελματικής πείρας στον τομέα του ΚΕΣΑ. Ο εκτελεστικός διευθυντής προτείνει τουλάχιστον τρεις υποψήφιους για τη θέση του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία να παύει τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

 

2β.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής είναι επιλέξιμοι για επαναδιορισμό άπαξ για περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών.

3.  Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

 

4.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού.

4.  Η θητεία του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή και του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή και του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 αξιολόγηση, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

 

6.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Κατά τη διάρκεια του μήνα πριν από την εν λόγω παράταση, είναι δυνατόν να κληθεί ο εκτελεστικός διευθυντής να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

 

7.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν δύναται, στο τέλος της συνολικής περιόδου, να συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση.

7.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν δύναται, στο τέλος της συνολικής περιόδου, να συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση.

8.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

 

9.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την παύση του εκτελεστικού διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

2.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, όργανο, πρόσωπο ή οποιονδήποτε άλλον φορέα.

2.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, όργανο, πρόσωπο ή οποιονδήποτε άλλον φορέα.

3.  Όταν κληθεί, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3.  Όταν κληθεί, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στον Οργανισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ιδίως υπεύθυνος:

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στον Οργανισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ιδίως υπεύθυνος:

α)  για την καθημερινή διοίκηση του Οργανισμού·

α)  για την καθημερινή διοίκηση του Οργανισμού·

β)  για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδει το διοικητικό συμβούλιο·

β)  για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδει το διοικητικό συμβούλιο·

γ)  για την κατάρτιση του εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή·

γ)  για την κατάρτιση του εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή·

δ)  για την εφαρμογή του εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του στο διοικητικό συμβούλιο·

δ)  για την εφαρμογή του εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του στο διοικητικό συμβούλιο·

ε)  για την κατάρτιση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού και για την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

ε)  για την κατάρτιση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού και για την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

στ)  για την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF), και για την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή δις ετησίως και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο και στο εκτελεστικό συμβούλιο·

στ)  για την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF), και για την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή δις ετησίως και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο και στο εκτελεστικό συμβούλιο·

ζ)  με την επιφύλαξη της ερευνητικής αρμοδιότητας της OLAF, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων τυχόν έκνομων δραστηριοτήτων, με αποτελεσματικούς ελέγχους και, εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, κατά περίπτωση, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και χρηματικών ποινών·

ζ)  με την επιφύλαξη της ερευνητικής αρμοδιότητας της OLAF, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων τυχόν έκνομων δραστηριοτήτων, με αποτελεσματικούς ελέγχους και, εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, κατά περίπτωση, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και χρηματικών ποινών·

η)  για τη χάραξη στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης και για την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

η)  για τη χάραξη στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης και για την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

θ)  για την εκπόνηση σχεδίου των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στον Οργανισμό·

θ)  για την εκπόνηση σχεδίου των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στον Οργανισμό·

ι)  για την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του·

ι)  για την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του·

ια)  για την άσκηση, έναντι του προσωπικού του Οργανισμού, των εξουσιών που καθορίζονται στο άρθρο 55·

ια)  για την άσκηση, έναντι του προσωπικού του Οργανισμού, των εξουσιών που καθορίζονται στο άρθρο 55·

ιβ)  για τη λήψη όλων των αποφάσεων όσον αφορά τη διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της πύλης πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

ιβ)  για τη λήψη όλων των αποφάσεων όσον αφορά τη διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της πύλης πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

ιγ)  για τη λήψη όλων των αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού·

ιγ)  για τη λήψη όλων των αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού·

ιδ)  για την υποβολή της κοινής ανάλυσης στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2·

ιδ)  για την υποβολή της κοινής ανάλυσης στο διοικητικό συμβούλιο προς εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2·

ιε)  για την υποβολή σχεδίων εκθέσεων και σχεδίων συστάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης στο οικείο κράτος μέλος και μετέπειτα στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4·

ιε)  για την οριστικοποίηση σχεδίων εκθέσεων και την υποβολή σχεδίων συστάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης στο οικείο κράτος μέλος και μετέπειτα στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4·

 

ιε α)  για την υποβολή εκθέσεων προς το διοικητικό συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τήρηση του καθήκοντος καλόπιστης συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4·

ιστ)  για την αξιολόγηση, την έγκριση και τον συντονισμό των αιτημάτων για παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 20·

ιστ)  για την αξιολόγηση, την έγκριση και τον συντονισμό των αιτημάτων για παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 20·

ιζ)  για την εξασφάλιση της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 19·

ιζ)  για την εξασφάλιση της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 19·

ιη)  για τη διασφάλιση του συντονισμού των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με την Επιτροπή και άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1·

ιη)  για τη διασφάλιση του συντονισμού των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με την Επιτροπή και άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1·

ιθ)  για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3·

ιθ)  για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3·

κ)  για τη λήψη απόφασης, κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο, σχετικά με την αγορά ή μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2·

κ)  για τη λήψη απόφασης, κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο, σχετικά με την αγορά ή μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2·

 

κ α)  για την πρόταση υποψηφίου για τον διορισμό στη θέση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 47α του παρόντος κανονισμού·

κα)  για τον διορισμό συντονιστή του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1.

κα)  για τον διορισμό συντονιστή του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 47

διαγράφεται

Αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής

 

1.  Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή.

 

2.  Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 45.

 

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 47α

 

1.  Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, ύστερα από διαβούλευση με το Συμβουλευτικό Φόρουμ. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και την πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του ασύλου. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει την ευθύνη να εκπονεί τη στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθεί τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων από πλευράς του Οργανισμού.

 

2.  Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναφέρεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και συνεργάζεται με το συμβουλευτικό φόρουμ. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων υποβάλλει τακτικά έκθεση προς το συμβουλευτικό φόρουμ και με τον τρόπο αυτόν συμβάλλει στον μηχανισμό για την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 54α.

 

3.  Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων γνωμοδοτεί, μεταξύ άλλων, για τα επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19, για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τον Οργανισμό ή με τη συμμετοχή του, τους κώδικες δεοντολογίας, τη συνεργασία με τρίτες χώρες, την ανάκληση της χρηματοδότησης, την αναστολή ή τον τερματισμό μιας δραστηριότητας του Οργανισμού και τα προγράμματα επιμόρφωσης. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού, μεταξύ άλλων μέσω της διενέργειας επιτοπίων επισκέψεων σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα διενεργείται από τον Οργανισμό ή στην οποία συμμετέχει ο Οργανισμός, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι αρμόδιος για τη θέσπιση, την περαιτέρω ανάπτυξη και την εφαρμογή του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 54γ.

 

4.  Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων διαθέτει επαρκές προσωπικό και πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει τον έλεγχο του προϋπολογισμού του.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός διατηρεί εκ του σύνεγγυς διάλογο με τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους σχετικούς αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής ασύλου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συστήνει συμβουλευτικό φόρουμ.

1.  Ο Οργανισμός διατηρεί εκ του σύνεγγυς διάλογο με τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους σχετικούς αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής ασύλου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συστήνει συμβουλευτικό φόρουμ.

2.  Το συμβουλευτικό φόρουμ αποτελεί μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων. Διασφαλίζει τη διεξαγωγή εκ του σύνεγγυς διαλόγου μεταξύ του Οργανισμού και των σχετικών οργανώσεων ή φορέων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2.  Το συμβουλευτικό φόρουμ αποτελεί μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων. Διασφαλίζει τη διεξαγωγή εκ του σύνεγγυς διαλόγου μεταξύ του Οργανισμού και των σχετικών οργανώσεων ή φορέων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

3.  Ο Οργανισμός καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών, την UNHCR και άλλους σχετικούς οργανισμούς ή φορείς όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Ο Οργανισμός καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών, την UNHCR και άλλους σχετικούς οργανισμούς ή φορείς όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση και τις μεθόδους εργασίας του συμβουλευτικού φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών ή γεωγραφικών ομάδων διαβούλευσης, καθώς και τις λεπτομέρειες διαβίβασης πληροφοριών στο συμβουλευτικό φόρουμ.

Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση και τις μεθόδους εργασίας του συμβουλευτικού φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών ή γεωγραφικών ομάδων διαβούλευσης, καθώς και τις λεπτομέρειες διαβίβασης πληροφοριών στο συμβουλευτικό φόρουμ. Το συμβουλευτικό φόρουμ, ύστερα από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή, ορίζει τις μεθόδους εργασίας του, συμπεριλαμβανομένων θεματικών ή γεωγραφικών ομάδων εργασίας, όπως κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο.

4.  Το συμβουλευτικό φόρουμ επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα σχετικά με το άσυλο, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες στους τομείς που προσδιορίζονται ως τομείς προτεραιότητας για το έργο του Οργανισμού.

4.  Το συμβουλευτικό φόρουμ συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα σχετικά με το άσυλο, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες στους τομείς που προσδιορίζονται ως τομείς προτεραιότητας για το έργο του Οργανισμού.

 

4α.  Το συμβουλευτικό φόρουμ καλείται ιδίως να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συγκρότηση του μηχανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 13, την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τους κώδικες δεοντολογίας, τις ρυθμίσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες, τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών που αναφέρεται στο άρθρο 54γ, τα επιχειρησιακά σχέδια και τα κοινά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

5.  Ειδικότερα, το συμβουλευτικό φόρουμ:

5.  Ειδικότερα, το συμβουλευτικό φόρουμ:

α)  διατυπώνει εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον ετήσιο και τον πολυετή προγραμματισμό που αναφέρεται στο άρθρο 41·

α)  διατυπώνει εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον ετήσιο και τον πολυετή προγραμματισμό που αναφέρεται στο άρθρο 41·

β)  υποβάλλει παρατηρήσεις στο διοικητικό συμβούλιο και εισηγείται μέτρα ως συνέχεια της ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση που αναφέρεται στο άρθρο 65· και

β)  υποβάλλει παρατηρήσεις στο διοικητικό συμβούλιο και εισηγείται μέτρα ως συνέχεια της ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση που αναφέρεται στο άρθρο 65· και

γ)  γνωστοποιεί στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο τα συμπεράσματα και τις συστάσεις διασκέψεων, σεμιναρίων και συνεδριάσεων, καθώς και τα πορίσματα μελετών ή επιτόπιων ερευνών που διενεργούνται από οποιονδήποτε εκ των οργανισμών ή φορέων που είναι μέλη του συμβουλευτικού φόρουμ, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το έργο του Οργανισμού.

γ)  γνωστοποιεί στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο τα συμπεράσματα και τις συστάσεις διασκέψεων, σεμιναρίων και συνεδριάσεων, καθώς και τα πορίσματα μελετών ή επιτόπιων ερευνών που διενεργούνται από οποιονδήποτε εκ των οργανισμών ή φορέων που είναι μέλη του συμβουλευτικού φόρουμ, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το έργο του Οργανισμού.

 

5α.  Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι στο συμβουλευτικό φόρουμ.

6.  Το συμβουλευτικό φόρουμ συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος.

6.  Το συμβουλευτικό φόρουμ συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού, περιλαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση της στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα και του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 5% του συνολικού προϋπολογισμού.

Τροπολογία     89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο Οργανισμός διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο Οργανισμός διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες για κάθε ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 54α

 

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα

 

1.  Ο Οργανισμός εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον Χάρτη, τις σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της σύμβασης του 1951 και του πρωτοκόλλου του 1967, τους νομικούς κανόνες που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στη διεθνή προστασία και με το περιεχόμενό της.

 

2.  Για το σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός καταρτίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την παρακολούθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 54β

 

Κώδικας δεοντολογίας

 

Ο Οργανισμός εκπονεί και αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται στο σύνολο των εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις υποστήριξης που συντονίζει ο Οργανισμός. Ο κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των αρχών του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, τους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλα άτομα των οποίων η κατάσταση είναι ευάλωτη, καθώς και στα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία. Ο κώδικας δεοντολογίας εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 54γ

 

Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών

 

1.  Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με σκοπό την παρακολούθηση και διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

 

2.  Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επηρεάζεται άμεσα από τις ενέργειες του προσωπικού που συμμετέχει σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τον Οργανισμό ή με τη συμμετοχή του, και θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ανωτέρω ενεργειών, ή οποιοδήποτε μέρος που εκπροσωπεί το πρόσωπο αυτό, δύναται να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στον Οργανισμό.

 

3.  Δεκτές γίνονται μόνο τεκμηριωμένες καταγγελίες που αφορούν απτές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καταγγελίες οι οποίες είναι ανώνυμες, κακόβουλες, επιπόλαιες, κακοήθεις, υποθετικές ή ανακριβείς θεωρούνται μη παραδεκτές.

 

4.  Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο Οργανισμός σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Για το σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, καταχωρίζει εκείνες που γίνονται δεκτές, διαβιβάζει τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή, διαβιβάζει καταγγελίες που αφορούν μέλη των ομάδων στο κράτος μέλος καταγωγής, ενημερώνει τη σχετική αρχή ή φορέα με αρμοδιότητα για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε κράτος μέλος και καταχωρίζει και εξασφαλίζει τις επακόλουθες ενέργειες που λαμβάνονται από τον Οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος.

 

5.  Με βάση με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, σε περίπτωση αποδοχής τυχόν καταγγελίας, οι καταγγέλλοντες ενημερώνονται ότι έχει καταχωρισθεί η εν λόγω καταγγελία, έχει ξεκινήσει η διενέργεια αξιολόγησης και ότι δύνανται να αναμένουν απάντηση, αμέσως μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη. Όταν μια καταγγελία διαβιβαστεί σε εθνικές αρχές ή εθνικούς φορείς, διαβιβάζονται στον καταγγέλλοντα τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Όταν μια καταγγελία δεν γίνει δεκτή, οι καταγγέλλοντες ενημερώνονται σχετικά με τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε μη παραδεκτή και, αν είναι εφικτό, σχετικά με περαιτέρω επιλογές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

 

Όλες οι αποφάσεις είναι έγγραφες και αιτιολογημένες.

 

6.  Στην περίπτωση καταχώρισης καταγγελίας που αφορά μέλος του προσωπικού του Οργανισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής μεριμνά, σε διαβούλευση με τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για τις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, μεταξύ άλλων πειθαρχικά μέτρα, εφόσον απαιτείται. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει με τη σειρά του, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, έκθεση στον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίδεται από τον Οργανισμό σε τυχόν καταγγελία, μεταξύ άλλων πειθαρχικά μέτρα, εφόσον απαιτείται.

 

Σε περίπτωση που μια καταγγελία αφορά ζητήματα προστασίας δεδομένων, ο εκτελεστικός διευθυντής εξασφαλίζει τη συμμετοχή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων καταρτίζουν, γραπτώς, ένα μνημόνιο συμφωνίας το οποίο προσδιορίζει τον καταμερισμό των καθηκόντων και τη συνεργασία σε σχέση με τις καταγγελίες που λαμβάνονται.

 

7.  Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά ειδικό κράτους μέλους υποδοχής ή μέλος των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων μελών των ομάδων ή αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, το κράτος μέλος καταγωγής μεριμνά ώστε να αναλαμβάνονται οι κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, μεταξύ άλλων και πειθαρχικά μέτρα, εφόσον απαιτείται, ή άλλα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει με τη σειρά του, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, έκθεση στον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίδεται σε τυχόν καταγγελία και, αν κρίνεται απαραίτητο, εν συνεχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο οργανισμός δίνει συνέχεια στο ζήτημα, αν δεν λάβει έκθεση από το σχετικό κράτος μέλος.

 

8.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απεσταλμένος από τον Οργανισμό εμπειρογνώμων ή αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας έχει παραβιάσει θεμελιώδη δικαιώματα ή δεν έχει τηρήσει υποχρεώσεις διεθνούς προστασίας, ο Οργανισμός ζητεί από το κράτος μέλος να απομακρύνει αμέσως τον εν λόγω εμπειρογνώμονα ή τον αποσπασμένο εθνικό εμπειρογνώμονα από τη δραστηριότητα του Οργανισμού ή τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο.

 

9.  Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων υποβάλλει έκθεση στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίδεται από τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη σε τυχόν καταγγελία. Ο Οργανισμός περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 59α

 

Πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων

 

Ο Οργανισμός θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες που υποχρεώνουν τα μέλη των οργάνων και του προσωπικού του να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων στη διάρκεια της απασχόλησής τους ή της θητείας τους, και να γνωστοποιούν τέτοιες καταστάσεις.

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει τους κανόνες της Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας, όπως αυτοί καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/44335 και στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής36. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται, ειδικότερα, στην ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

1.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει τους κανόνες της Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας, όπως αυτοί καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/44335 και στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής36. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται, ειδικότερα, στην ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

2.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει επίσης τις αρχές ασφαλείας σχετικά με την επεξεργασία ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και όπως εφαρμόζονται από την Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή αυτών των αρχών ασφαλείας.

2.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει επίσης τις αρχές ασφαλείας σχετικά με την επεξεργασία ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και όπως εφαρμόζονται από την Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή αυτών των αρχών ασφαλείας.

 

2a.  Τυχόν διαβαθμισμένες πληροφορίες πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η διαβίβαση και επεξεργασία των πληροφοριών και των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την περαιτέρω διαβίβαση και την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι οποίοι εφαρμόζονται μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

__________________

__________________

35 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

35 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

36 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

36 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

Τροπολογία     95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, ο Οργανισμός υποχρεούται να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, τις ζημίες που προξενούν οι υπηρεσίες ή το προσωπικό του Οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3.  Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, ο Οργανισμός υποχρεούται να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, τις ζημίες που προξενούν οι υπηρεσίες ή το προσωπικό του Οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26, ο Οργανισμός ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προξενούν τα μέλη των ομάδων του κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, ιδίως για ζημίες που οφείλονται σε παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 63α

 

Τροποποίηση στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399, το άρθρο 29 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Σε εξαιρετικές περιστάσεις όπου η συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα τίθεται σε κίνδυνο επειδή παραμένουν σοβαρές αδυναμίες που σχετίζονται με τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού, ή ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης ενός κράτους μέλους με απόφαση του Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, ή ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους με την εκτελεστική πράξη της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3α του κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου *+, και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εκεί, και στον βαθμό που οι περιστάσεις αυτές συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια πολιτική ή την εσωτερική ασφάλεια εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα ή σε τμήματα αυτού, μπορούν να επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το πολύ τρεις φορές, για επιπλέον διάστημα μέγιστης διάρκειας έξι μηνών, εάν εξακολουθούν να υφίστανται οι εξαιρετικές περιστάσεις.

 

__________________

 

1a  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

 

*  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 (ΕΕ L ..., ..., σ. ...).

 

+  ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού στο έγγραφο 2016/16 (COD) και τα στοιχεία δημοσίευσης στην υποσημείωση.’.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που ήδη διατίθενται από άλλες συναφείς πηγές. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής, ο Οργανισμός αξιολογεί τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που έχουν διεξαχθεί βάσει του παρόντος κανονισμού και προβαίνει σε σφαιρική συγκριτική ανάλυσή τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας του ΚΕΣΑ.

1.  Ο Οργανισμός καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που ήδη διατίθενται από άλλες συναφείς πηγές. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής, ο Οργανισμός αξιολογεί τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που έχουν διεξαχθεί βάσει του παρόντος κανονισμού και προβαίνει σε σφαιρική συγκριτική ανάλυσή τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας του ΚΕΣΑ.

2.  Ο Οργανισμός διαβιβάζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει την ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.  Ο Οργανισμός διαβιβάζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει την ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

2α.  Η ετήσια έκθεση δραστηριότητας δημοσιοποιείται και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμήσει ειδικότερα τις επιδόσεις του Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Η αξιολόγηση αυτή αφορά την επίδραση του Οργανισμού στην πρακτική συνεργασία σε θέματα ασύλου και στο ΚΕΣΑ. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται δεόντως υπόψη η επιτευχθείσα πρόοδος, στο πλαίσιο της εντολής του Οργανισμού, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια εκτίμησης για το αν απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της αλληλεγγύης και η κατανομή ευθυνών από κοινού με τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις.

1.  Το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμήσει ειδικότερα τις επιδόσεις του Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Η αξιολόγηση αυτή αφορά την επίδραση του Οργανισμού στην πρακτική συνεργασία σε θέματα ασύλου και στο ΚΕΣΑ. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται δεόντως υπόψη η επιτευχθείσα πρόοδος, στο πλαίσιο της εντολής του Οργανισμού, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια εκτίμησης για το αν απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της αλληλεγγύης και η κατανομή ευθυνών από κοινού με τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις.

Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις κάθε τροποποίησης. Εξετάζεται επίσης αν η δομή της διαχείρισης είναι κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων κύκλων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις κάθε τροποποίησης. Εξετάζεται επίσης αν η δομή της διαχείρισης είναι κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων κύκλων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

2.  Η Επιτροπή αποστέλλει την έκθεση αξιολόγησης, καθώς και τα συμπεράσματά της επί της έκθεσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο. Τα πορίσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

2.  Η Επιτροπή αποστέλλει την έκθεση αξιολόγησης, καθώς και τα συμπεράσματά της επί της έκθεσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο. Τα πορίσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

3.  Σε κάθε δεύτερη αξιολόγηση, η Επιτροπή εξετάζει αν η συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισμού δικαιολογείται σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του και μπορεί να προτείνει την ανάλογη τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

3.  Σε κάθε δεύτερη αξιολόγηση, η Επιτροπή εξετάζει αν η συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισμού δικαιολογείται σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του και μπορεί να προτείνει την ανάλογη τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα 1α

 

Συνεισφορά του κάθε κράτους μέλους, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 500 εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το άρθρο 18 (παράγραφος 1α):

 

Βέλγιο

 

10

 

Βουλγαρία

 

13

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

7

 

Δανία

 

10

 

Γερμανία

 

74

 

Εσθονία

 

6

 

Ελλάδα

 

17

 

Ισπανία

 

37

 

Γαλλία

 

56

 

Κροατία

 

22

 

Ιταλία

 

41

 

Κύπρος

 

3

 

Λετονία

 

10

 

Λιθουανία

 

13

 

Λουξεμβούργο

 

3

 

Ουγγαρία

 

22

 

Μάλτα

 

2

 

Κάτω Χώρες

 

17

 

Αυστρία

 

11

 

Πολωνία

 

32

 

Πορτογαλία

 

16

 

Ρουμανία

 

24

 

Σλοβενία

 

12

 

Σλοβακία

 

12

 

Φινλανδία

 

10

 

Σουηδία

 

6

 

Ελβετία

 

5

 

Ισλανδία

 

2

 

Λιχτενστάιν

 

*

 

Νορβηγία

 

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

500

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο αποβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ( EASO) και στην μετατροπή της σε οργανισμό που μπορεί να αναλάβει νέο ρόλο στην εφαρμογή του ΚΕΣΑ με μια ισχυρότερη παρουσία στις επιχειρήσεις. Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι ουσιαστικής σημασίας να μετατραπεί η EASO σε αυτόνομο οργανισμό της ΕΕ, που θα έχει τα μέσα και την εντολή που χρειάζονται για να παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη σε καταστάσεις κρίσεως, αλλά και να τους παρέχει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή, να ενισχύει και να συμπληρώνει τα συστήματα ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων μια βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, παρακολουθώντας και αξιολογώντας την εφαρμογή του ΚΕΣΑ και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της εφαρμογής του. Γενικότερα είναι σημαντικό να ανατεθεί στον Οργανισμό μια εντολή που να ανταποκρίνεται στον γενικό στόχο της ενίσχυσης του ΚΕΣΑ. Επίσης, δεδομένου ότι ο Κανονισμός σχετικά με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι ένας εξίσου ισχυρός και λειτουργικός Οργανισμός για το Άσυλο είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της τρέχουσας κρίσης.

Ο εισηγητής επικροτεί και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής που αποβλέπει σε σημαντική αύξηση του ρόλου της EASO ως προς την πρακτική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διασφάλιση μεγαλύτερης σύγκλισης εντός του ΚΕΣΑ, την προώθηση του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου και των επιχειρησιακών προτύπων για το άσυλο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του ΚΕΣΑ και την παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την άποψη ότι μια νέα επιχειρησιακή ικανότητα του Οργανισμού είναι κρίσιμης σημασίας. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει τεχνικούς, χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους στη διάθεσή του, που να είναι κατάλληλοι για τα νέα καθήκοντά του, και πιο συγκεκριμένα για τις σημερινές προκλήσεις των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, και θα πρέπει οι πόροι αυτοί να διατίθενται κατά τρόπο αποτελεσματικό. Η ικανότητα αυτή πρέπει να βασίζεται στη συμβολή των κρατών μελών.

Ο εισηγητής τονίζει τη σημασία της συνεργασίας του Οργανισμού με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισμούς, ειδικότερα τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο. Ο εισηγητής προτείνει επιπροσθέτως μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ του Οργανισμού και της UNHCR, και είναι της άποψης ότι η συνεργασία αυτή θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη. Επίσης προτείνεται η ενίσχυση της σχέσης του Οργανισμού με μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων δικαστών.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η κατάρτιση συνιστά ένα από τα πλέον σημαντικά καθήκοντα του Οργανισμού. Ο εισηγητής προτείνει να διευρυνθεί το φάσμα των προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρονται από τον Οργανισμό, ώστε να καταστούν πιο ευέλικτα και περισσότερο αναπροσαρμοσμένα στις σημερινές ανάγκες. Για το λόγο αυτό χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο η δυνατότητα να εισάγει νέα θέματα.

Ο εισηγητής χαιρετίζει το ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με όλες τις πτυχές του ΚΕΣΑ. Ο εισηγητής πιστεύει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούνται μια φορά ανά πενταετία ως προς όλες τις πτυχές του ΚΕΣΑ. Το μέτρο αυτό μπορεί να θεωρηθεί προληπτικό, εφόσον έτσι ελλείματα μπορούν να εντοπίζονται και να διορθώνονται εγκαίρως. Το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων αυτών θα μπορούσε επίσης να παρέχει σαφή εικόνα της γενικής λειτουργίας του ΚΕΣΑ.

Εκτός από τη γενική αυτή αξιολόγηση, ο εισηγητής πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη να προβλεφθεί μια δυνατότητα να αποφασίζεται σε ετήσια βάση για τη διεξαγωγή αξιολόγησης/ παρακολούθησης. Προτείνεται η αξιολόγηση αυτή να συνδέεται με την ανάλυση πληροφοριών που ετοιμάζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 4. Η ετήσια αξιολόγηση θα μπορούσε να πραγματοποιείται σ’ ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη, αναλόγως με την προαναφερθείσα ανάλυση πληροφοριών από τον Οργανισμό.

Η Επιτροπή πρότεινε να δοθεί στον Οργανισμό η δυνατότητα να κινήσει διαδικασία παρακολούθησης είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Ο εισηγητής υποστηρίζει την ιδέα αυτή, αλλά αυτή η παρακολούθηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου γεγονότα σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη συνιστούν αφορμή για σοβαρή ανησυχία όσον αφορά οιεσδήποτε πτυχές του συστήματος ασύλου του ενδιαφερομένου κράτους μέλους και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ εάν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Ο εισηγητής προτείνει να εκπονήσει ο Οργανισμός στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, που προετοιμάζεται από τον υπεύθυνο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα έχει επίσης την ευθύνη του μηχανισμού καταγγελιών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (2.12.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010
(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ramona Nicole Mănescu

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του ασύλου αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εδραίωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), το οποίο συνάδει με τις αξίες και την ανθρωπιστική παράδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπεται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών.

1.  Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του ασύλου αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εδραίωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), το οποίο συνάδει με το σχετικό διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, ιδίως δε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αξίες και την ανθρωπιστική παράδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπεται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών, διαφοροποιώντας ταυτόχρονα μεταξύ περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και των αποκλίσεων όσον αφορά το βάρος που επωμίζονται τα επί μέρους κράτη μέλη.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το ΚΕΣΑ βασίζεται σε ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανομοιότητες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και τη μορφή που λαμβάνει η προστασία αυτή. Οι εν λόγω ανομοιότητες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη διασφάλιση μεγαλύτερης σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και με την εξασφάλιση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)  Το ΚΕΣΑ βασίζεται σε ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, για την αναγνώριση και την προστασία που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης, για τις συνθήκες υποδοχής, καθώς και σε ένα σύστημα προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και τη μορφή που λαμβάνει η προστασία αυτή, λόγω μεταβολών στις περιφερειακές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Οι εν λόγω ανομοιότητες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνεργασίας στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εφαρμογής και αποτελεσματικής επιβολής του ενωσιακού δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών παραγόντων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Λαμβανομένων υπόψη των διαρθρωτικών αδυναμιών του ΚΕΣΑ, οι οποίες ήλθαν στο προσκήνιο με τη μεγάλης κλίμακας και ανεξέλεγκτη άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ένωση, καθώς και της ανάγκης να διασφαλιστεί αποτελεσματικό, υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου για το άσυλο στα κράτη μέλη, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της εφαρμογής και της λειτουργίας του ΚΕΣΑ μέσω της αξιοποίησης του έργου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και της περαιτέρω ανάπτυξής της ώστε να μετατραπεί σε αυτόνομο οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να είναι αρμόδιος για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του ΚΕΣΑ, για την εξασφάλιση βιώσιμης και δίκαιης κατανομής των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, για την εξασφάλιση της σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και για την παρακολούθηση της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

(5)  Λαμβανομένων υπόψη των διαρθρωτικών αδυναμιών του ΚΕΣΑ, οι οποίες ήλθαν στο προσκήνιο με τη μεγάλης κλίμακας και ανεξέλεγκτη άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ένωση, καθώς και της ανάγκης να διασφαλιστεί αποτελεσματικό, υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και του διεθνούς για το άσυλο στα κράτη μέλη, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της εφαρμογής και της λειτουργίας του ΚΕΣΑ μέσω της αξιοποίησης του έργου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και της περαιτέρω ανάπτυξής της ώστε να μετατραπεί σε αυτόνομο οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να είναι αρμόδιος για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του ΚΕΣΑ, για την εξασφάλιση βιώσιμης και δίκαιης κατανομής των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, για την εξασφάλιση της σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και για την παρακολούθηση της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να διευρυνθούν, και, για να αντικατοπτριστούν αυτές οι αλλαγές, κρίνεται σκόπιμη η μετονομασία της σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αποτελέσει κέντρο εμπειρογνωσίας και ο κύριος ρόλος του θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, η προώθηση του δικαίου και των επιχειρησιακών προτύπων της Ένωσης για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ομοιομορφίας όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, η παρακολούθηση της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του δικαίου και των προτύπων της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, η στήριξη του συστήματος του Δουβλίνου και η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, ιδίως στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις.

(6)  Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να είναι στοχευμένα, και, για να αντικατοπτριστούν αυτές οι αλλαγές, κρίνεται σκόπιμη η μετονομασία της σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αποτελέσει κέντρο εμπειρογνωσίας και ο κύριος ρόλος του θα πρέπει να είναι η ενίσχυση και ενθάρρυνση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, η προώθηση του δικαίου και των επιχειρησιακών προτύπων της Ένωσης για τη διασφάλιση αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής στήριξης στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, ιδίως στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις, τη διασφάλιση καλύτερου συντονισμού με τον Frontex και τα κράτη μέλη προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικότερα μέτρα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προληφθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις μεταναστευτικών πιέσεων, να ενισχυθεί η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να ρυθμιστεί η διαχείριση των δευτερογενών μετακινήσεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να έχει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και με άλλες υπηρεσίες, αξιοποιώντας την ικανότητα και την εμπειρογνωσία των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και με την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με τον Οργανισμό ώστε να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του. Είναι σημαντικό ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη να ενεργούν με καλή πίστη και να ανταλλάσσουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. Η παροχή στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/20078.

(7)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να έχει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και με άλλες υπηρεσίες, αξιοποιώντας την ικανότητα και την εμπειρογνωσία των εν λόγω υπηρεσιών, με την Επιτροπή, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης σε χώρες καταγωγής και διέλευσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με τον Οργανισμό ώστε να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του. Είναι σημαντικό ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη να ενεργούν με καλή πίστη και να ανταλλάσσουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. Η παροχή στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/20078.

__________________

__________________

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 23).

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 23).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, στον βαθμό που η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην Ένωση. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να βοηθά τα κράτη μέλη στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που συντείνουν στη μετανάστευση που συνδέεται με τη χορήγηση ασύλου προς την Ένωση και εντός της Ένωσης, καθώς και για τους σκοπούς της έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας των κρατών μελών.

(8)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση, σε τρίτες χώρες και στις χώρες διέλευσης, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και με το συμβουλευτικό φόρουμ, στον βαθμό που η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην Ένωση και συγκεκριμένα σε κράτος μέλος που επηρεάζεται άμεσα λόγω της γειτνίασης με το τρίτο κράτος. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να βοηθά τα κράτη μέλη στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που συντείνουν στη μετανάστευση που συνδέεται με τη χορήγηση ασύλου προς την Ένωση και εντός της Ένωσης, καθώς και για τους σκοπούς της έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας των κρατών μελών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διασφαλίζει μια περισσότερο δομημένη και εξορθολογισμένη διαδικασία παραγωγής πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο ο Οργανισμός να συλλέγει πληροφορίες και να καταρτίζει εκθέσεις που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και να δημιουργούνται συνέργειες με τις αντίστοιχες εθνικές εκθέσεις. Επιπλέον, για την εξασφάλιση σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και στη φύση και την ποιότητα της χορηγούμενης προστασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναλάβει και να εκπονήσει κοινή ανάλυση με την οποία θα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής.

(11)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διασφαλίζει μια περισσότερο δομημένη και εξορθολογισμένη διαδικασία παραγωγής πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο ο Οργανισμός να συλλέγει πληροφορίες και να καταρτίζει εκθέσεις που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών, και ιδίως την ΕΥΕΔ, τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών, σχετικά με τις χώρες καταγωγής, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και να δημιουργούνται συνέργειες με τις αντίστοιχες εθνικές εκθέσεις. Επιπλέον, για την εξασφάλιση σύγκλισης και υψηλών προτύπων στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και στη φύση και την ποιότητα της χορηγούμενης προστασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναλάβει και να εκπονήσει κοινή ανάλυση με την οποία θα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής. Αυτή η κοινή ανάλυση θα πρέπει να αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες σχετικές πληροφορίες και εκθέσεις του ΔΟΜ, διεθνών και εθνικών οργανισμών και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, όπως εκθέσεις διερευνητικών αποστολών, έγγραφα θέσης που αφορούν ειδικά μια χώρα/κατάσταση και κατευθυντήριες γραμμές επιλεξιμότητας σε σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής ή διέλευσης. Όποτε η κοινή ανάλυση δεν είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ύπατης Αρμοστείας, οι τελευταίες θα πρέπει να λαμβάνονται επακριβώς υπόψη από τα κράτη μέλη όταν εξετάζουν μεμονωμένες αιτήσεις διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την εποπτική ευθύνη της Ύπατης Αρμοστείας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 8 του καταστατικού του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, σε συνδυασμό με το άρθρο 35 της σύμβασης του 1951 των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (Σύμβαση 1951) και το άρθρο ΙΙ του πρωτοκόλλου περί του καθεστώτος των προσφύγων, του 1967 (Πρωτόκολλο 1967).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο ενωσιακός κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής που καταρτίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX9 θα πρέπει να επανεξετάζεται από την Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού, θα πρέπει να επικουρούν την Επιτροπή στην επανεξέταση του εν λόγω καταλόγου. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να της παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, καθώς και για τρίτες χώρες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ασφαλείς χώρες καταγωγής ή ως ασφαλείς τρίτες χώρες ή για τις οποίες τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις έννοιες της ασφαλούς τρίτης χώρας, της πρώτης χώρας ασύλου ή της ευρωπαϊκής ασφαλούς τρίτης χώρας.

(12)  Ο ενωσιακός κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής που καταρτίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 θα πρέπει να επανεξετάζεται από την Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν υπονομεύεται η αρχή της μη επαναπροώθησης και το ατομικό δικαίωμα ασύλου, ιδίως των προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού, θα πρέπει να επικουρούν την Επιτροπή στην επανεξέταση του εν λόγω καταλόγου. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορίες για συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, καθώς και για τρίτες χώρες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ασφαλείς χώρες καταγωγής ή ως ασφαλείς τρίτες χώρες ή για τις οποίες τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις έννοιες της ασφαλούς τρίτης χώρας, της πρώτης χώρας ασύλου ή της ευρωπαϊκής ασφαλούς τρίτης χώρας.

__________________

__________________

9 ΕΕ L […]

9 ΕΕ L […]

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ομοιομορφίας όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, ο Οργανισμός θα πρέπει να διοργανώνει και να συντονίζει δραστηριότητες που προάγουν το ενωσιακό δίκαιο. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη με την ανάπτυξη επιχειρησιακών προτύπων και δεικτών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα ασύλου και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

(13)  Για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ομοιομορφίας όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, ο Οργανισμός θα πρέπει να διοργανώνει και να συντονίζει δραστηριότητες που προάγουν το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη με την ανάπτυξη επιχειρησιακών προτύπων και δεικτών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα ασύλου και να διευκολύνει, να ενθαρρύνει και να συντονίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και το συμβουλευτικό φόρουμ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να καθιερώσει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, μηχανισμό για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του ΚΕΣΑ, της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τα επιχειρησιακά πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου, καθώς και για τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και θα πρέπει να βασίζονται, ειδικότερα, στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις και σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων. Ο Οργανισμός θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματά του στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει, με τη σειρά του, να εγκρίνει την έκθεση. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να συντάσσει, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, σχέδιο συστάσεων προς το οικείο κράτος μέλος στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο υπό τη μορφή συστάσεων.

(14)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να καθιερώσει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, μηχανισμό για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του ΚΕΣΑ, της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τα επιχειρησιακά πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου, καθώς και για τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και θα πρέπει να βασίζονται, ειδικότερα, στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, συναφείς οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών που παρακολουθούν την εφαρμογή των συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι μηχανισμοί παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις, σε συζητήσεις με τις εθνικές αρχές και με εμπειρογνώμονες, καθώς και σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων. Ο Οργανισμός θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματά του στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει, με τη σειρά του, να εγκρίνει την έκθεση. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να παρέχει, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, συστάσεις προς το οικείο κράτος μέλος στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο υπό τη μορφή συστάσεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Στις εν λόγω συστάσεις θα πρέπει να δίνεται συνέχεια βάσει σχεδίου δράσης που καταρτίζει το οικείο κράτος μέλος. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, οι δε ελλείψεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής είναι τόσο σοβαρές ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ, η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει αξιολόγησης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης που διενεργεί η ίδια και σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των ελλείψεων, να εκδίδει για το συγκεκριμένο κράτος μέλος συστάσεις στις οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των σοβαρών ελλείψεων. Είναι πιθανόν η Επιτροπή να πρέπει να διοργανώσει επιτόπιες επισκέψεις στο οικείο κράτος μέλος προκειμένου να ελέγξει την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο Οργανισμός για την παροχή στήριξης στο εν λόγω κράτος μέλος. Εάν το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή δύναται να αναλάβει περαιτέρω δράση, ζητώντας την παρέμβαση του Οργανισμού προς υποστήριξη του κράτους μέλους.

(15)  Στις εν λόγω συστάσεις θα πρέπει να δίνεται συνέχεια βάσει σχεδίου δράσης που καταρτίζει το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η Ένωση και ο Οργανισμός για την παροχή στήριξης στο εν λόγω κράτος μέλος. Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, οι δε ελλείψεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής είναι τόσο σοβαρές ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΚΕΣΑ, η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει αξιολόγησης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης που διενεργεί η ίδια και σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των ελλείψεων, να εκδίδει για το συγκεκριμένο κράτος μέλος συστάσεις στις οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των σοβαρών ελλείψεων. Είναι πιθανόν η Επιτροπή να πρέπει να διοργανώσει επιτόπιες επισκέψεις στο οικείο κράτος μέλος προκειμένου να ελέγξει την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Εάν το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή δύναται να αναλάβει περαιτέρω δράση, ζητώντας την παρέμβαση της Ένωσης και του Οργανισμού προς υποστήριξη του κράτους μέλους, και να συνεχίσουν να επιμένουν στην ανάγκη συμμόρφωσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΕΣΑ, καθώς και για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα ασύλου και υποδοχής τους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή μέσω της αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, στις οποίες θα συμμετέχουν ειδικοί από το προσωπικό του Οργανισμού, ειδικοί από τα κράτη μέλη ή ειδικοί που έχουν αποσπαστεί από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό, και βάσει επιχειρησιακού σχεδίου. Οι εν λόγω ομάδες θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στα κράτη μέλη με την εφαρμογή επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, μεταξύ άλλων προσφέροντας εμπειρογνωσία για την ταυτοποίηση και την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών, υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής και γνώσεις όσον αφορά την εξέταση και τη διαχείριση των φακέλων ασύλου, καθώς και παρέχοντας συνδρομή στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την μετεγκατάσταση. Οι ρυθμίσεις όσον αφορά τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο θα πρέπει να διέπονται από τον παρόντα κανονισμό ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αποστολή τους.

(16)  Για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΕΣΑ, καθώς και για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα ασύλου και υποδοχής τους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή μέσω της αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, στις οποίες θα συμμετέχουν ειδικοί από το προσωπικό του Οργανισμού, ειδικοί από τα κράτη μέλη ή ειδικοί που έχουν αποσπαστεί από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό, και βάσει επιχειρησιακού σχεδίου. Οι εμπειρογνώμονες των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί από τον Οργανισμό και να διαθέτουν σχετική εμπειρία. Οι εν λόγω ομάδες θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στα κράτη μέλη με την εφαρμογή επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, μεταξύ άλλων προσφέροντας εμπειρογνωσία για την ταυτοποίηση και την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών, υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής και γνώσεις όσον αφορά την εξέταση και τη διαχείριση των φακέλων ασύλου, καθώς και παρέχοντας συνδρομή στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την μετεγκατάσταση. Οι ρυθμίσεις όσον αφορά τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο θα πρέπει να διέπονται από τον παρόντα κανονισμό ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αποστολή τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Στις περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις που συνεπάγονται εξαιρετικά επαχθείς και επείγουσες απαιτήσεις για τα οικεία συστήματα ασύλου ή υποδοχής, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει συνδρομή στο εν λόγω κράτος μέλος κατόπιν σχετικού αιτήματος ή με πρωτοβουλία του Οργανισμού, μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αποστολή ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο. Για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εν λόγω ειδικών και της άμεσης αποστολής τους, η δύναμη επέμβασης για το άσυλο θα πρέπει να συγκροτεί εφεδρεία εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, η οποία θα αριθμεί τουλάχιστον 500 άτομα. Ο ίδιος ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνει προς υποστήριξη ενός κράτους μέλους σε περιπτώσεις στις οποίες, παρά την άσκηση δυσανάλογων πιέσεων, το συγκεκριμένο κράτος μέλος είτε δεν ζητεί επαρκή συνδρομή από τον Οργανισμό είτε δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιέσεων, με συνέπεια τα συστήματα ασύλου και υποδοχής να καθίστανται σε τέτοιον βαθμό αναποτελεσματικά ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του ΚΕΣΑ. Ο δυσανάλογος αριθμός αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος μπορεί να αποτελεί ένδειξη της ύπαρξης δυσανάλογων πιέσεων.

(17)  Στις περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις που συνεπάγονται εξαιρετικά επαχθείς και επείγουσες απαιτήσεις για τα οικεία συστήματα ασύλου ή υποδοχής, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να παρέχει συνδρομή στο εν λόγω κράτος μέλος κατόπιν σχετικού αιτήματος ή με πρωτοβουλία του Οργανισμού, μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αποστολή ειδικών από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο. Για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εν λόγω ειδικών και της άμεσης αποστολής τους, η δύναμη επέμβασης για το άσυλο θα πρέπει να συγκροτεί εφεδρεία εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, η οποία θα αριθμεί τουλάχιστον 500 άτομα. Αν κρίνεται απαραίτητο, ο Οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να προσλάβει προσωπικό προκειμένου να είναι σε θέση να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη στα κράτη μέλη. Ο ίδιος ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνει προς υποστήριξη ενός κράτους μέλους σε περιπτώσεις στις οποίες, παρά την άσκηση δυσανάλογων πιέσεων, το συγκεκριμένο κράτος μέλος είτε δεν ζητεί επαρκή συνδρομή από τον Οργανισμό είτε δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιέσεων, με συνέπεια τα συστήματα ασύλου και υποδοχής να καθίστανται σε τέτοιον βαθμό αναποτελεσματικά ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του ΚΕΣΑ. Ο δυσανάλογος αριθμός αιτήσεων διεθνούς προστασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος μπορεί να αποτελεί ένδειξη της ύπαρξης δυσανάλογων πιέσεων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Όσον αφορά τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ειδική και δυσανάλογη πίεση, ιδίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη ενωσιακής αλληλεγγύης και να βοηθεί στην καλύτερη μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, με ταυτόχρονη μέριμνα ώστε τα συστήματα ασύλου και υποδοχής να μην γίνονται αντικείμενο κατάχρησης.

(19)  Όσον αφορά τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ειδική και δυσανάλογη πίεση, ιδίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή της οικονομικής ή δημογραφικής τους κατάστασης, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη ενωσιακής αλληλεγγύης και τη δίκαια κατανομή των ευθυνών, βοηθώντας στην ταχύτερη δυνατή μετεγκατάσταση των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, με ταυτόχρονη μέριμνα ώστε τα συστήματα ασύλου και υποδοχής να μην γίνονται αντικείμενο κατάχρησης και υποστηρίζοντας τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αποτρέψουν την κατάχρηση μέσω της παράνομης μετανάστευσης και υποστηρίζοντας τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αποτρέψουν την κατάχρηση μέσω της παράνομης μετανάστευσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, και στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να συνεργάζεται με όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή.

(21)  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, και στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές, με όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ευρωπαίους αξιωματούχους συνδέσμους μετανάστευσης και τα τοπικά γραφεία που προτείνονται σύμφωνα με το πλαίσιο εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση και με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης και με το διεθνές δίκαιο. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο πρέπει να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). για θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας ώστε να επωφελείται από την εμπειρογνωσία και την υποστήριξή τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ο ρόλος της UNHCR και των άλλων συναφών διεθνών οργανώσεων και οι εν λόγω οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες του Οργανισμού. Οι συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή.

(23)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με την UNHCR, τον ΔΟΜ και το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), για θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας ώστε να επωφελείται από την εμπειρογνωσία και την υποστήριξή τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ο ρόλος της UNHCR και των άλλων συναφών φορέων του ΟΗΕ και διεθνών οργανώσεων και οι εν λόγω οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες του Οργανισμού. Οι συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός. Θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας, οι οποίες θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναπτύσσει αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες χώρες, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με προδιαγραφές και πρότυπα τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών.

(24)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που διέπει ο παρών κανονισμός. Θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών για ζητήματα που αφορούν το άσυλο και την επανεγκατάσταση στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας, οι οποίες θα πρέπει να έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την ΕΥΕΔ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται σε εύθετο χρόνο για αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας, πριν και μετά από τη σύναψή τους. Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναπτύσσει αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες χώρες, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με προδιαγραφές και πρότυπα τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών. Η Επιτροπή και ο Οργανισμός υποβάλλουν εγκαίρως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της συνεργασίας με οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι δραστηριότητες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ασκούνται με πλήρη σεβασμό των εν λόγω αρχών και θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ασύλου, της προστασίας από την επαναπροώθηση, του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Λαμβάνονται δε πάντα υπόψη τα δικαιώματα του παιδιού και οι ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων ατόμων.

(26)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση της Γενεύης, του 1951. Όλες οι δραστηριότητες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ασκούνται με πλήρη σεβασμό των εν λόγω αρχών και θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ασύλου, της προστασίας από την επαναπροώθηση, του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Λαμβάνονται δε πάντα υπόψη τα δικαιώματα του παιδιού και οι ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων ατόμων, και ιδίως των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο με σκοπό την άσκηση πολιτικής και την πολιτική εποπτεία των εργασιών του. Στο μέτρο του δυνατού, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από επιχειρησιακούς προϊσταμένους των υπηρεσιών των κρατών μελών για το άσυλο ή εκπροσώπους τους. Θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες, ιδίως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση των κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από τον Οργανισμό, καθώς και για τον διορισμό εκτελεστικού διευθυντή και αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτές.

(27)  Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο με σκοπό την άσκηση πολιτικής και την πολιτική εποπτεία και τον έλεγχο των εργασιών του. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να περιλαμβάνει από έναν εκπρόσωπο της UNHCR και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και, στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να αποτελείται από επιχειρησιακούς προϊσταμένους των υπηρεσιών των κρατών μελών για το άσυλο ή εκπροσώπους τους. Θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες, ιδίως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση των κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από τον Οργανισμό, καθώς και για τον διορισμό εκτελεστικού διευθυντή και αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτές.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διαθέτει δικό του προϋπολογισμό, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος θα προέρχεται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Η χρηματοδότηση του Οργανισμού θα πρέπει να υπόκειται σε συμφωνία της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όπως ορίζεται στο σημείο 31 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση12. Όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης και κάθε επιχορήγηση που βαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία προϋπολογισμού της Ένωσης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να προβαίνει στον έλεγχο των λογαριασμών.

διαγράφεται

__________________

 

12 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

 

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ο Οργανισμός) μεριμνά για την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για το άσυλο στα κράτη μέλη. Διευκολύνει την εφαρμογή και βελτιώνει τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), και είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση.

1.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ο Οργανισμός) μεριμνά για την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για το άσυλο στα κράτη μέλη. Διευκολύνει την εφαρμογή και βελτιώνει τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, και είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση σύγκλισης στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου και την εφαρμογή του ΚΕΣΑ·

β)  συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση και σε τρίτες χώρες και την εφαρμογή του ΚΕΣΑ·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του ΚΕΣΑ·

γ)  παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του ΚΕΣΑ και την εκπλήρωση των ενωσιακών και διεθνών υποχρεώσεών τους στον τομέα του ασύλου·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του ΚΕΣΑ, καθώς και τα συστήματα ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών·

ιβ)  παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του ΚΕΣΑ σε σχέση με τα συστήματα ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη κατόπιν αιτήματος του εκάστοτε κράτους μέλους·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ α)  συνεργάζεται με τρίτες χώρες για την προαγωγή και ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων στις οικείες εγκαταστάσεις ασύλου και υποδοχής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και υλοποιεί προγράμματα περιφερειακής προστασίας.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη σε σχέση με την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, ο Οργανισμός συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη αναλαμβανόμενη δράση σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή μέσων και μηχανισμών που αφορούν την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ.

2.  Ο Οργανισμός παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη στις σχέσεις τους με τις αρχές τρίτων χωρών σε θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός και σε σχέση με την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, ο Οργανισμός συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη αναλαμβανόμενη δράση σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή μέσων και μηχανισμών που αφορούν την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ. Για τον σκοπό αυτόν και κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί εκπροσώπους του στις αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες και με την Επιτροπή. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη εκείνων που έχουν ανατεθεί στους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης και συνεργάζεται στενά με τους εν λόγω οργανισμούς καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

2.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες και με την Επιτροπή. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη εκείνων που έχουν ανατεθεί στους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης και συνεργάζεται στενά με τους εν λόγω οργανισμούς καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), επωφελούμενος ταυτόχρονα από την εμπειρογνωμοσύνη άλλων οργάνων σχετικών με τον ΟΗΕ, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, στον βαθμό που η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα βαθύτερα αίτια, τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, καθώς και σχετικά με τυχόν αιφνίδιες αφίξεις μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που ενδέχεται να ασκήσουν δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής, με σκοπό την παροχή ταχείας και αξιόπιστης αμοιβαίας ενημέρωσης στα κράτη μέλη και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών.

1.  Ο Οργανισμός συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, στον βαθμό που η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην Ένωση ή σε μεμονωμένο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τα βαθύτερα αίτια, τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, καθώς και σχετικά με τυχόν αιφνίδιες αφίξεις μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που ενδέχεται να ασκήσουν δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής, με σκοπό την παροχή ταχείας και αξιόπιστης αμοιβαίας ενημέρωσης στα κράτη μέλη και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός βασίζει την ανάλυσή του στις πληροφορίες που παρέχουν, ειδικότερα, τα κράτη μέλη, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και η UNHCR και άλλοι διεθνείς οργανισμοί.

Ο Οργανισμός βασίζει την ανάλυσή του στις πληροφορίες που παρέχουν, ειδικότερα, τα κράτη μέλη, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και η UNHC, ο ΔΟΜ και άλλοι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις με εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του ασύλου.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την ταχεία ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή. Υποβάλλει επίσης, έγκαιρα και με ακρίβεια, τα αποτελέσματα της ανάλυσής του στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την ταχεία ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή. Υποβάλλει επίσης, έγκαιρα και με ακρίβεια, τα αποτελέσματα της ανάλυσής του στο διοικητικό συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός δημιουργεί βάσεις δεδομένων όσον αφορά τα πραγματικά στοιχεία, τα νομικά θέματα και τη νομολογία σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των ενωσιακών, εθνικών και διεθνών πράξεων που αφορούν το άσυλο, αξιοποιώντας ιδίως ισχύουσες ρυθμίσεις. Στις εν λόγω βάσεις δεδομένων δεν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο Οργανισμός απέκτησε τα δεδομένα αυτά από έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

2.  Ο Οργανισμός δημιουργεί βάσεις δεδομένων όσον αφορά τα πραγματικά στοιχεία, τα νομικά θέματα και τη νομολογία σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των ενωσιακών, εθνικών και διεθνών πράξεων που αφορούν το άσυλο, αξιοποιώντας ιδίως ισχύουσες ρυθμίσεις και σε συνεργασία με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητές και επιστήμονες. Στις εν λόγω βάσεις δεδομένων δεν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο Οργανισμός απέκτησε τα δεδομένα αυτά από έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός καθιερώνει και αναπτύσσει κατάρτιση για τα μέλη του προσωπικού του και για τα μέλη όλων των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων, καθώς και των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου στα κράτη μέλη.

1.  Ο Οργανισμός καθιερώνει και αναπτύσσει κατάρτιση για τα μέλη του προσωπικού του και για τα μέλη όλων των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων, των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου στα κράτη μέλη και, με τη συμφωνία των διοικητικών τους αρχών, υπαλλήλων από τρίτες χώρες.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει την εν λόγω κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς κατάρτισης στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων συναφών οργανισμών.

2.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει την εν λόγω κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς κατάρτισης στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων της UNHCR, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εθνικών και διεθνών ενώσεων δικαστών και άλλων συναφών μη κυβερνητικών οργανώσεων εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διεθνή και ενωσιακά πρότυπα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διατάξεις του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών νομικών ζητημάτων και ζητημάτων νομολογίας·

α)  διεθνή νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενωσιακά πρότυπα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διατάξεις του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών νομικών ζητημάτων και ζητημάτων νομολογίας·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τεχνικές συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερης προσοχής που δίνεται στα παιδιά, στις ευάλωτες ομάδες και στα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια·

γ)  τεχνικές συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερης προσοχής που δίνεται τόσο στα συνοδευόμενα όσο και στα ασυνόδευτα παιδιά, στις ευάλωτες ομάδες και στα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  συνθήκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερης προσοχής που δίνεται σε ασυνόδευτα παιδιά και σε παιδιά με τις οικογένειές τους, στις ευάλωτες ομάδες και στα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια.

ζ)  συνθήκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας που δίνεται σε ασυνόδευτα παιδιά και σε παιδιά με τις οικογένειές τους, στις ευάλωτες ομάδες και στα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, καθώς και στα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι ειδικοί που συμμετέχουν στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο και στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο έχουν λάβει ειδική, συναφή με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, κατάρτιση πριν από τη συμμετοχή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που διοργανώνει ο Οργανισμός. Ο Οργανισμός διεξάγει τακτικές ασκήσεις για τους εν λόγω ειδικούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων ειδικής κατάρτισης και ασκήσεων που αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

7.  Ο Οργανισμός παρέχει στους ειδικούς που συμμετέχουν στις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο και στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο ειδική, συναφή με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, κατάρτιση πριν από τη συμμετοχή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που διοργανώνει ο Οργανισμός. Ο Οργανισμός διεξάγει τακτικές ασκήσεις για τους εν λόγω ειδικούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων ειδικής κατάρτισης και ασκήσεων που αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Ο Οργανισμός μπορεί να διοργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με κράτη μέλη ή τρίτες χώρες στο έδαφός τους.

8.  Ο Οργανισμός μπορεί να διοργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης που σχετίζονται με το άσυλο και την επανεγκατάσταση σε συνεργασία με κράτη μέλη ή τρίτες χώρες στο έδαφός τους.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός αποτελεί κέντρο συλλογής συναφών, αξιόπιστων, ορθών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν ειδικά τα παιδιά και στοχοθετημένων πληροφοριών σχετικά με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Καταρτίζει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις και άλλα προϊόντα που περιλαμβάνουν πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής, μεταξύ άλλων όσον αφορά ειδικά θεματικά ζητήματα για τις χώρες καταγωγής.

1.  Ο Οργανισμός αποτελεί ανεξάρτητο κέντρο συλλογής συναφών, αξιόπιστων, διαφανών, ιχνηλατήσιμων, ορθών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν ειδικά τα παιδιά, το φύλο και τον γενετήσιο προσανατολισμό και στοχοθετημένων πληροφοριών σχετικά με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Καταρτίζει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις και άλλα προϊόντα που περιλαμβάνουν πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής, μεταξύ άλλων όσον αφορά ειδικά θεματικά ζητήματα για τις χώρες καταγωγής, όπως σε σχέση με βασανιστήρια και κακοποίηση σε χώρους κράτησης, και περιλαμβανομένων των αρχών στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 21 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πληροφοριών που εκπονεί ο ίδιος σχετικά με την κατάσταση του ασύλου, καθώς και άλλων πληροφοριών που συγκεντρώνονται από κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων μέσω των δικτύων που αναφέρονται στο άρθρο 9, από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

α)  χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πληροφοριών που εκπονεί ο ίδιος σχετικά με την κατάσταση του ασύλου, καθώς και άλλων πληροφοριών που συγκεντρώνονται από κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς και ιδίως την UNHCR, μεταξύ άλλων μέσω των δικτύων που αναφέρονται στο άρθρο 9, διερευνητικών αποστολών σε χώρες καταγωγής, από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διαχειρίζεται και αναπτύσσει περαιτέρω μια πύλη για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής·

β)  διαχειρίζεται και αναπτύσσει περαιτέρω μια πλήρως διαφανή, δημόσια προσβάσιμη πύλη για τη συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής και, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη χρήση των πηγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  καταρτίζει κοινό μορφότυπο και κοινή μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων όρων αναφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου, για την κατάρτιση εκθέσεων και άλλων προϊόντων που περιλαμβάνουν πληροφορίες στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής.

γ)  καταρτίζει κοινό μορφότυπο και κοινή μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων όρων αναφοράς και κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου, για την κατάρτιση εκθέσεων και άλλων προϊόντων που περιλαμβάνουν πληροφορίες στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με τις χώρες καταγωγής.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υποβολή ερωτήσεων στον Οργανισμό σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν πραγματικά περιστατικά και που ενδέχεται να ανακύπτουν από τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη των κανόνων περί απορρήτου που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

β)  υποβολή ερωτήσεων στον Οργανισμό και συνδρομή στην απάντηση ερωτήσεων σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν πραγματικά περιστατικά και που ενδέχεται να ανακύπτουν από τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη των κανόνων περί απορρήτου που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την προώθηση της σύγκλισης στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης που καθορίζονται στην οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, ο Οργανισμός συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για ανάληψη και εκπόνηση κοινής ανάλυσης στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής.

1.  Για την προώθηση της σύγκλισης στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης που καθορίζονται στην οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, ο Οργανισμός συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για ανάληψη και εκπόνηση κοινής ανάλυσης στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής. Κατά την εκπόνηση αυτής της κοινής ανάλυσης, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες σχετικές πληροφορίες της UNHCR, τα έγγραφα θέσης για πού αφορούν ειδικά μια χώρα/κατάσταση και τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές επιλεξιμότητας της UNHCR σχετικά με την αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας των αιτούντων άσυλο από συγκεκριμένες χώρες καταγωγής.

__________________

__________________

22 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 337, 20.12.2011, σ. 9).

22 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 337, 20.12.2011, σ. 9).

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο την εν λόγω κοινή ανάλυση, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη αυτή την κοινή ανάλυση κατά την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που διαθέτουν όσον αφορά τις ατομικές αιτήσεις.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο την εν λόγω κοινή ανάλυση, κατόπιν διαβούλευσης με το συμβουλευτικό φόρουμ. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη αυτή την κοινή ανάλυση κατά την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που διαθέτουν όσον αφορά τις ατομικές αιτήσεις.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην τακτική επανεξέταση της κατάστασης που επικρατεί στις τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής που έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής από την Επιτροπή και των χωρών που έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο αυτό.

1.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην τακτική επανεξέταση της κατάστασης που επικρατεί στις τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής που έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX, συμπεριλαμβανομένων των χωρών με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει σύμφωνο ή με τις οποίες βρίσκεται στη διαδικασία σύναψης συμφώνου στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης, καθώς και των χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής από την Επιτροπή και των χωρών που έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο αυτό.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός υποβάλλει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX.

2.  Η Επιτροπή ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλλει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, να αφαιρεθούν προσωρινά ή να διαγραφούν από τον κατάλογο αυτόν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Πληροφορίες που παρέχονται από τον Οργανισμό δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συλλέγονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που λαμβάνονται από την UNHCR, τους οργανισμούς του ΟΗΕ που παρακολουθούν την εφαρμογή των συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις Ειδικές Διαδικασίες του, τους μηχανισμούς παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), συναφείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες συναφείς ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να προβεί σε επανεξέταση της κατάστασης σε κάποια από τις προαναφερόμενες τρίτες χώρες προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις και τα σχετικά κριτήρια που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να ζητήσουν από τον Οργανισμό να προβεί σε επανεξέταση της κατάστασης σε κάποια από τις προαναφερόμενες τρίτες χώρες προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις και τα σχετικά κριτήρια που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός καταρτίζει, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, και σε διαβούλευση με την Επιτροπή, επιχειρησιακά πρότυπα σχετικά με την εφαρμογή των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου και δείκτες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την εφαρμογή των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου. Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και μετά τη σχετική έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, ο Οργανισμός διαβιβάζει τα πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη.

2.  Ο Οργανισμός καταρτίζει, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, και σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την UNHCR και άλλους συναφείς διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, τεχνικά επιχειρησιακά πρότυπα σχετικά με την εφαρμογή των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου και δείκτες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την εφαρμογή των πράξεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του ασύλου. Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και μετά τη σχετική έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, ο Οργανισμός διαβιβάζει τα πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των βέλτιστων πρακτικών στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής με την παροχή της απαραίτητης εμπειρογνωσίας ή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής.

3.  Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, στην εφαρμογή των τεχνικών επιχειρησιακών προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των βέλτιστων πρακτικών στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής με την παροχή της απαραίτητης εμπειρογνωσίας ή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός καθιερώνει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, μηχανισμό με σκοπό:

1.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, ο Οργανισμός καθιερώνει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και σε διαβούλευση με το συμβουλευτικό φόρουμ, μηχανισμό με σκοπό:

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση όλων των πτυχών του ΚΕΣΑ στα κράτη μέλη, και ειδικότερα του συστήματος του Δουβλίνου, των συνθηκών υποδοχής, των διαδικασιών ασύλου, της εφαρμογής των κριτηρίων προσδιορισμού των αναγκών προστασίας, καθώς και της φύσης και της ποιότητας της προστασίας που παρέχουν τα κράτη μέλη στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις εγγυήσεις για την προστασία των παιδιών και τις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων·

α)  την υποστήριξη της παρακολούθησης της εφαρμογής και της αξιολόγησης όλων των πτυχών του ΚΕΣΑ στα κράτη μέλη, και ειδικότερα του συστήματος του Δουβλίνου, των συνθηκών υποδοχής, των διαδικασιών ασύλου, των διαδικασιών επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης, της εφαρμογής των κριτηρίων προσδιορισμού των αναγκών προστασίας, καθώς και της φύσης και της ποιότητας της προστασίας που παρέχουν τα κράτη μέλη στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις εγγυήσεις για την προστασία των παιδιών, την οικογενειακή επανένωση και τις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τα επιχειρησιακά πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου·

β)  την υποστήριξη της παρακολούθησης της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τα επιχειρησιακά πρότυπα, τους δείκτες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου, καθώς και προς το διεθνές δίκαιο, σε στενή συνεργία με την UNCHR·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός δύναται, ειδικότερα, να βασίζει την αξιολόγησή του στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις και σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων.

Ο Οργανισμός δύναται, ειδικότερα, να βασίζει την αξιολόγησή του στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις, σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων και σε πληροφορίες που παρέχει η UNHCR και άλλοι συναφείς οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών που παρακολουθούν την εφαρμογή των συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι Ειδικές Διαδικασίες ή οι μηχανισμοί παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και άλλοι συναφείς διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν στον Οργανισμό, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, τις πληροφορίες που απαιτούνται όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τον εξοπλισμό, τις υποδομές, τις συνθήκες υποδοχής, τα ποσοστά αναγνώρισης και την ποιότητα της χορηγούμενης προστασίας, καθώς και τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του συστήματος ασύλου και υποδοχής. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται επίσης με τον Οργανισμό και διευκολύνουν τις επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιεί ενδεχομένως ο Οργανισμός για τους σκοπούς της παρακολούθησης.

Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν στον Οργανισμό, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, τις πληροφορίες που απαιτούνται όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τον εξοπλισμό, τις υποδομές, τις συνθήκες υποδοχής, τα ποσοστά αναγνώρισης και την ποιότητα της χορηγούμενης προστασίας, καθώς και τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του συστήματος ασύλου και υποδοχής. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται επίσης στενά με τον Οργανισμό και διευκολύνουν τις επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιεί ενδεχομένως ο Οργανισμός για τους σκοπούς της παρακολούθησης.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός δύναται να κινήσει διαδικασία παρακολούθησης για την αξιολόγηση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με τη λειτουργία οποιασδήποτε πτυχής των συστημάτων ασύλου ή υποδοχής του εν λόγω κράτους μέλους.

Ο Οργανισμός δύναται να κινήσει διαδικασία παρακολούθησης για την αξιολόγηση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με τη λειτουργία οποιασδήποτε πτυχής των συστημάτων ασύλου ή υποδοχής του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός οργανώνει και συντονίζει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα:

3.  Ο Οργανισμός οργανώνει και συντονίζει την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα:

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ)   βοήθεια για την ενδοενωσιακή μετεγκατάσταση ή μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας·

(ζ)   βοήθεια για την ενδοενωσιακή μετεγκατάσταση ή μεταφορά αιτούντων ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη δίκαια, αντικειμενικά κριτήρια, όπως η οικογενειακή επανένωση και οι πολιτιστικοί δεσμοί·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία των παιδιών·

θ)  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία των παιδιών·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ειδικοί τους οποίους συνεισφέρουν ανταποκρίνονται στα προσόντα και τον αριθμό που έχει αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά δεν είναι μικρότερη των 30 ημερών.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ειδικοί τους οποίους συνεισφέρουν ανταποκρίνονται στα προσόντα και τον αριθμό που έχει ζητήσει το κράτος μέλος που τους χρειάζεται. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά δεν είναι μικρότερη των 60 ημερών.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, με πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τα προσόντα και το ποσοστό των ειδικών που συνεισφέρει κάθε κράτος μέλος στη σύνθεση της δύναμης επέμβασης για το άσυλο. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή όσον αφορά τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών.

2.  Κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τα προσόντα και το ποσοστό των ειδικών που συνεισφέρει κάθε κράτος μέλος στη σύνθεση της δύναμης επέμβασης για το άσυλο. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή όσον αφορά τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξασφαλίζει ότι η σύνθεση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή οι ειδικοί που πρόκειται να αποσταλούν από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο συνάδουν με το αίτημα, ανάλογα με τις επιτόπου ανάγκες του κράτους μέλους υποδοχής.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο μέσω εθνικής δύναμης ειδικών που συγκροτείται βάσει των διαφόρων καθορισμένων προσόντων και με τον διορισμό ειδικών που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά δεν είναι μικρότερη των 30 ημερών.

3.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο μέσω εθνικής δύναμης ειδικών που συγκροτείται βάσει των διαφόρων καθορισμένων προσόντων και με τον διορισμό ειδικών που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, ανάλογα με την ανάγκη για διορισμό μεγαλύτερης διάρκειας ώστε να εξασφαλιστεί κατάλληλη παρουσία επιτόπου, αλλά δεν είναι μικρότερη των 60 ημερών.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη στελέχωση και την υποστήριξη του Οργανισμού. Η συμμόρφωση αυτή παρακολουθείται από την Επιτροπή και, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, λαμβάνονται αμέσως διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν τα συστήματα ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις που καθιστούν εξαιρετικά επαχθείς και επείγουσες τις απαιτήσεις έναντι των εν λόγω συστημάτων, ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, οργανώνει και συντονίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, και αποστέλλει ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο που αναφέρεται στο άρθρο 18 και εμπειρογνώμονες από το δικό του προσωπικό για την ενίσχυση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

1.  Εάν τα συστήματα ασύλου και υποδοχής ενός κράτους μέλους υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις που καθιστούν εξαιρετικά επαχθείς και επείγουσες τις απαιτήσεις έναντι των εν λόγω συστημάτων, ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους, οργανώνει και συντονίζει μαζί με το κράτος μέλος υποδοχής ένα ολοκληρωμένο σύνολο επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, και αποστέλλει ειδικούς από τη δύναμη επέμβασης για το άσυλο που αναφέρεται στο άρθρο 18 και εμπειρογνώμονες από το δικό του προσωπικό για την ενίσχυση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με τους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης.

1.  Ο Οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με τους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και στον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διευκολύνει και ενθαρρύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη προάγουν και τηρούν κανόνες και προδιαγραφές που είναι ισοδύναμοι με εκείνους που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση διεξαγωγής δραστηριοτήτων στο έδαφος τρίτων χωρών.

1.  Σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και στον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διευκολύνει και ενθαρρύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη προάγουν και τηρούν κανόνες και προδιαγραφές που είναι ισοδύναμοι με εκείνους που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχε3τικής διεθνούς νομοθεσίας, ακόμη και στην περίπτωση διεξαγωγής δραστηριοτήτων στο έδαφος τρίτων χωρών.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός δύναται, με τη συμφωνία του κράτους μέλους υποδοχής, να καλέσει υπαλλήλους από τρίτες χώρες να παρακολουθήσουν ως παρατηρητές τα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3, εφόσον η παρουσία τους δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων των εν λόγω μέτρων και εφόσον μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

3.  Ο Οργανισμός δύναται, με τη συμφωνία του κράτους μέλους υποδοχής, να καλέσει υπαλλήλους από τρίτες χώρες να παρακολουθήσουν ως παρατηρητές τα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3, ιδίως εάν αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο Οργανισμός συντονίζει τις ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση σχετικά με την επανεγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών διεθνούς προστασίας των προσφύγων σε τρίτες χώρες και την επίδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες υποδοχής τους. Ο Οργανισμός συγκεντρώνει πληροφορίες, παρακολουθεί την επανεγκατάσταση στα κράτη μέλη και στηρίζει τα κράτη μέλη με τη δημιουργία ικανοτήτων σε σχέση με την επανεγκατάσταση. Ο Οργανισμός δύναται επίσης, με την επιφύλαξη της συμφωνίας της τρίτης χώρας και κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, να συντονίζει κάθε σχετική ανταλλαγή πληροφοριών ή άλλη ενέργεια μεταξύ κρατών μελών και τρίτης χώρας, στο έδαφος της εν λόγω τρίτης χώρας.

4.  Ο Οργανισμός συντονίζει τις ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση σχετικά με την επανεγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις οδηγίες της UNHCR, με στόχο την κάλυψη των αναγκών διεθνούς προστασίας των προσφύγων σε τρίτες χώρες και την επίδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες υποδοχής τους. Ο Οργανισμός συγκεντρώνει πληροφορίες, παρακολουθεί την επανεγκατάσταση στα κράτη μέλη και στηρίζει τα κράτη μέλη με τη δημιουργία ικανοτήτων σε σχέση με την επανεγκατάσταση. Ο Οργανισμός δύναται επίσης, με την επιφύλαξη της συμφωνίας της τρίτης χώρας και κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, να συντονίζει κάθε σχετική ανταλλαγή πληροφοριών ή άλλη ενέργεια μεταξύ κρατών μελών και τρίτης χώρας, στο έδαφος της εν λόγω τρίτης χώρας.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σε σχέση με μεμονωμένες περιπτώσεις επανεγκατάστασης. Οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανόνες που ορίζονται στο Εγχειρίδιο της UNHCR για την Επανεγκατάσταση, χωρίς να διακυβεύεται η επιλεξιμότητα και η επιλογή προσφύγων για επανεγκατάσταση. Κάθε δραστηριότητα του Οργανισμού στον τομέα της επανεγκατάστασης πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την UNHCR και μη κυβερνητικές οργανώσεις εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει, εφόσον είναι σκόπιμο και αναγκαίο, υποστήριξη για επανεγκατεστημένους πρόσφυγες στο έδαφος των κρατών μελών μετά την άφιξη.

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR σχετικά με την επανεγκατάσταση και η υπεροχή τους σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια συντονίζεται ή δρομολογείται από τον νέο Οργανισμό στον τομέα της επανεγκατάστασης θα πρέπει να εξασφαλίζονται ρητώς στον κανονισμό για τη συγκρότηση του Οργανισμού της ΕΕ για το άσυλο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης συνοχή των ενεργειών του Οργανισμού με τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η UNHCR σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο Οργανισμός συμμετέχει στην εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και σχετικά με θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

5.  Ο οργανισμός συμμετέχει στην εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, σχετικά με θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Ο Οργανισμός μπορεί να αποστέλλει ειδικούς από το δικό του προσωπικό σε τρίτες χώρες όπου μια πιο μόνιμη παρουσία του Οργανισμού θα βοηθούσε στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, ιδίως σε σχέση με την επανεγκατάσταση. Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, εγκρίνει ετησίως κατάλογο των χωρών αυτών. Η αποστολή των εκπροσώπων αυτών εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπόκειται σε προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής. Οι ειδικοί αυτοί συνεργάζονται στενά με τους αξιωματούχους συνδέσμους μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνεργασία με την UNHCR και άλλους διεθνείς οργανισμούς

Συνεργασία με όργανα του ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με την UNHCR, σε θέματα που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τους φορείς αυτούς, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις για τις αρμοδιότητες των φορέων αυτών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας για τις οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής.

Ο Οργανισμός συνεργάζεται με όργανα του ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με την UNHCR, την OHCHR και τον ΔΟΜ, σε θέματα που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τους φορείς αυτούς, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις για τις αρμοδιότητες των φορέων αυτών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας για τις οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής. Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε τέτοια συμφωνία συνεργασίας.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στο διοικητικό συμβούλιο συμπεριλαμβάνεται ένας εκπρόσωπος της UNHCR, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.  Στο διοικητικό συμβούλιο συμπεριλαμβάνεται ένας εκπρόσωπος της UNHCR και ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 54 α

 

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μηχανισμός υποβολής καταγγελιών

 

1.   Ο Οργανισμός εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το σχετικό δίκαιο της Ένωσης, ιδίως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχετικό διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της σύμβασης του 1951 και του πρωτοκόλλου του 1967, τους νομικούς κανόνες που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στη διεθνή προστασία και με το περιεχόμενό της.

 

2.   Για τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός καταρτίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την παρακολούθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού και ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει τους κανόνες της Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας, όπως αυτοί καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/44335 και στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής36. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται, ειδικότερα, στην ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

1.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει τους κανόνες της Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας, όπως αυτοί καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/44335 και στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής36, καθώς και τους κανόνες που διέπουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται, ειδικότερα, στην ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

__________________

__________________

35 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72, 17.3.2015, σ. 41).

35 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72, 17.3.2015, σ. 41).

36 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72, 17.3.2015, σ. 53).

36 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72, 17.3.2015, σ. 53).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

7.7.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michel Reimon

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (12.10.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα πρόταση κανονισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμης μεταρρυθμίσεων για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, μαζί με προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων Δουβλίνου και Eurodac (ευρωπαϊκό σύστημα δακτυλοσκόπησης). Σε ευρύτερη κλίμακα, η παρούσα πρόταση αποτελεί προέκταση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση, που εγκρίθηκε πέρυσι.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί σημαντικό να επισημάνει ότι η προτεινόμενη αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο σε κανονικό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα της ήδη εγκεκριμένης δέσμης μέτρων για τη Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Προκειμένου το τρέχον πρόβλημα της άφιξης πρωτόγνωρων αριθμών μεταναστών που αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη να μην οδηγήσει σε μια αποκλειστικά και μόνο περιοριστική αντιμετώπιση, είναι άκρως σημαντικό να βελτιώσουμε με μια παράλληλη διεργασία, ώστε να τηρήσουμε τις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων προδιαγραφές των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ανοικτά εσωτερικά σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για όλα τα κράτη μέλη. Είναι λογικό τα ζητήματα συνόρων και ασύλου να απαιτούν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Σπάνια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τόσο προφανής όσο σε αυτές τις περιπτώσεις και ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δέσμευση στο συγκεκριμένο πεδίο. Η χρηματοδότηση αυτών των καθηκόντων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι επίσης ένα θέμα αλληλεγγύης, καθώς από τα ανοικτά σύνορα επωφελούνται οι πολίτες όλων των κρατών μελών, αλλά μερικά μόνο κράτη μέλη έχουν στην πράξη να ασχοληθούν με το έργο της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και με την υποδοχή των μεταναστών.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπογραμμίζει πάντως ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι καλά εξοπλισμένος για την αντιμετώπιση αυτών των νέων προβλημάτων, δεδομένου ότι η Γραμμή 3 είναι με απόσταση η χαμηλότερη όλων μέσα στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ/MFF). Για το λόγο αυτό, εκτιμά πως είναι επιτακτική ανάγκη να αναθεωρηθεί το συντομότερο προς τα πάνω το τρέχον ΠΔΠ και να αυξηθεί σημαντικά το ανώτατο όριο της Γραμμής 3.

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας πρότασης ανέρχονται σε 363,963 εκατ. EUR για την περίοδο 2017-2020. Παράλληλα με τις πιστώσεις, προβλέπεται να αυξηθεί και το προσωπικό σε 500 συνολικά άτομα το 2020. Αν και ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης συμφωνεί με το προτεινόμενο δημοσιονομικό δελτίο, εντούτοις εκτιμά πως αυτό θα πρέπει να εκληφθεί μάλλον ως ενδεικτικής φύσης, μια και οι αριθμοί των αφικνούμενων μεταναστών δεν είναι προβλέψιμοι, λόγω της αστάθειας στον τομέα της ασφάλειας στον ευρωπαϊκό περίγυρο και πέρα από αυτόν. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να είναι έτοιμη να αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό αυτό, σε περίπτωση που προκύψουν πρόσθετες ανάγκες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στην ανακοίνωσή της της 6ης Απριλίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε τις επιλογές της για τη βελτίωση του ΚΕΣΑ, δηλαδή την καθιέρωση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο, την ενίσχυση του συστήματος Eurodac, την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης στο σύστημα ασύλου και την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων, καθώς και την ανάπτυξη ενισχυμένης εντολής για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Η ανακοίνωση ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2016 για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζει μια ανθρώπινη και αποτελεσματική πολιτική ασύλου. Προτείνει επίσης μελλοντικές δράσεις σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση που εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του στις 12 Απριλίου 2016.

(3)  Στην ανακοίνωσή της της 6ης Απριλίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε τις επιλογές της για τη βελτίωση του ΚΕΣΑ, δηλαδή την καθιέρωση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο, την ενίσχυση του συστήματος Eurodac, την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης στο σύστημα ασύλου με την έγκριση ενός νέου κανονισμού που θα θεσπίζει ένα ενιαίο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, έναν κανονισμό με τους όρους που πρέπει να τηρούν οι αιτούντες άσυλο και μέσω στοχοθετημένων τροπολογιών στην οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, και την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων, καθώς και την ανάπτυξη ενισχυμένης εντολής για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Η ανακοίνωση ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2016 για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζει μια ανθρώπινη και αποτελεσματική πολιτική ασύλου. Προτείνει επίσης μελλοντικές δράσεις σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση που εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του στις 12 Απριλίου 2016.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να διευρυνθούν, και, για να αντικατοπτριστούν αυτές οι αλλαγές, κρίνεται σκόπιμη η μετονομασία της σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αποτελέσει κέντρο εμπειρογνωσίας και ο κύριος ρόλος του θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, η προώθηση του δικαίου και των επιχειρησιακών προτύπων της Ένωσης για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ομοιομορφίας όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, η παρακολούθηση της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του δικαίου και των προτύπων της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, η στήριξη του συστήματος του Δουβλίνου και η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, ιδίως στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις.

(6)  Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να διευρυνθούν, και, για να αντικατοπτριστούν αυτές οι αλλαγές, κρίνεται σκόπιμη η μετονομασία της σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αποτελέσει κέντρο εμπειρογνωσίας και οι κύριοι ρόλοι του θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, η προώθηση του δικαίου και των επιχειρησιακών προτύπων της Ένωσης για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ομοιομορφίας όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, η εκτίμηση και παρακολούθηση της επιχειρησιακής και τεχνικής εφαρμογής του δικαίου και των προτύπων της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, η στήριξη του συστήματος του Δουβλίνου και η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, ιδίως στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και προσωπικό προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι ανεξάρτητος και ότι δύναται να εκτελεί τα καθήκοντά του, μεταξύ των οποίων, ειδικώς, ότι το ίδιο το προσωπικό του οργανισμού μπορεί να προβαίνει σε σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης και παρακολούθησης των διαδικασιών για τα συστήματα ασύλου και υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σχέδιο για να φθάσει το προσωπικό του Οργανισμού συνολικά τα 500 άτομα έως το 2020. Ωστόσο, δεδομένου ότι το οργανόγραμμα αυτό δεν μπορεί να ενσωματωθεί στον κανονισμό, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ο Οργανισμός θα διαθέτει αρκετό δικό του προσωπικό για να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του και να εγγυάται την αμεροληψία του.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να έχει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και με άλλες υπηρεσίες, αξιοποιώντας την ικανότητα και την εμπειρογνωσία των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και με την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με τον Οργανισμό ώστε να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του. Είναι σημαντικό ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη να ενεργούν με καλή πίστη και να ανταλλάσσουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. Η παροχή στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/20078.

(7)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να έχει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και με άλλες υπηρεσίες, αξιοποιώντας την ικανότητα και την εμπειρογνωσία των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και με την Επιτροπή και τους οργανισμούς της Ένωσης, και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με τον Οργανισμό ώστε να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του. Είναι σημαντικό ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη να ενεργούν με καλή πίστη και να ανταλλάσσουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. Η παροχή στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/20078.

__________________

__________________

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και, ειδικότερα, πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου του εν λόγω θεσμικού οργάνου για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συνέπεια.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να καθιερώσει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, μηχανισμό για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του ΚΕΣΑ, της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τα επιχειρησιακά πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου, καθώς και για τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και θα πρέπει να βασίζονται, ειδικότερα, στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις και σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων. Ο Οργανισμός θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματά του στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει, με τη σειρά του, να εγκρίνει την έκθεση. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να συντάσσει, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, σχέδιο συστάσεων προς το οικείο κράτος μέλος στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο υπό τη μορφή συστάσεων.

(14)  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να καθιερώσει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, μηχανισμό για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του ΚΕΣΑ, της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τα επιχειρησιακά πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου, καθώς και για τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και θα πρέπει να βασίζονται, ειδικότερα, στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, στην ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασύλου που εκπονεί ο Οργανισμός, σε επιτόπιες επισκέψεις και σε δειγματοληπτική έρευνα φακέλων. Ο Οργανισμός θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματά του στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να εγκρίνει την έκθεση και να την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να συντάσσει, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, σχέδιο συστάσεων προς το οικείο κράτος μέλος στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο υπό τη μορφή συστάσεων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλισθεί στους πρόσφυγες ανθρώπινο περιβάλλον διαβίωσης στα κράτη μέλη και στους καταυλισμούς των προσφύγων, και συγκεκριμένα όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, την ευκαιρία να λαμβάνουν εκπαίδευση και να βρίσκουν εργασία.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β)  Θα πρέπει να τυγχάνει παρακολούθησης η βέλτιστη δυνατή χρηματοδότηση των καταυλισμών προσφύγων και η κατανομή των πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στα εκτοπισμένα άτομα η δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Είναι σημαντικό να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν οικονομικά και με άλλα μέσα στην αποτελεσματική επίλυση της προσφυγικής κρίσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες και με την Επιτροπή. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη εκείνων που έχουν ανατεθεί στους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης και συνεργάζεται στενά με τους εν λόγω οργανισμούς καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

2.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες για το άσυλο αρχές των κρατών μελών, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες και με την Επιτροπή καθώς και με τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης, και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη εκείνων που έχουν ανατεθεί στους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης και συνεργάζεται στενά με τους εν λόγω οργανισμούς καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και, ειδικότερα, πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου του εν λόγω θεσμικού οργάνου για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συνέπεια.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βασίζεται, ειδικότερα, στην ανάλυση κινδύνου που διενεργεί ο εν λόγω Οργανισμός, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο συνοχής και σύγκλισης μεταξύ των πληροφοριών που παρέχουν οι δύο οργανισμοί.

Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, και βασίζεται, ειδικότερα, στην ανάλυση κινδύνου που διενεργεί ο εν λόγω Οργανισμός, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο συνοχής και σύγκλισης μεταξύ των πληροφοριών που παρέχουν οι δύο οργανισμοί.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ενώ σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, ο Οργανισμός πρέπει να τυποποιήσει το έργο που επιτελείται στα κράτη μέλη, με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης που θα εξασφαλίζει ότι τα συστήματα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών έχουν ισοδύναμα κοινά πρότυπα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός υποβάλλει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX.

2.  Ο Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία ή σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, υποβάλλει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των βέλτιστων πρακτικών στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής με την παροχή της απαραίτητης εμπειρογνωσίας ή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής.

3.  Ο Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία ή σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή των κρατώ μελών, επικουρεί τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προτύπων, των κατευθυντήριων γραμμών και των βέλτιστων πρακτικών στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής με την παροχή της απαραίτητης εμπειρογνωσίας ή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός προβαίνει σε αξιολόγηση της ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της άσκησης πιθανών δυσανάλογων πιέσεων στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν σε αυτόν τα εθνικά σχέδια μέτρων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιθανών δυσανάλογων πιέσεων και επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπόνηση και επανεξέταση του εθνικού σχεδιασμού τους για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, όπου απαιτείται.

3.  Ο Οργανισμός προβαίνει, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, σε αξιολόγηση της ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της άσκησης πιθανών δυσανάλογων πιέσεων στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν σε αυτόν τα εθνικά σχέδια μέτρων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω πιθανών δυσανάλογων πιέσεων και επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπόνηση και επανεξέταση του εθνικού σχεδιασμού τους για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, όπου απαιτείται.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και, ειδικότερα, πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου του εν λόγω θεσμικού οργάνου για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συνέπεια.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Για να ασκεί το καθήκον της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και των συστημάτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών τα συστήματα με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο, ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Αιτιολόγηση

Το καθήκον της παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΚΕΣΑ δεν θα πρέπει να επιτελείται από αποσπασμένους εμπειρογνώμονες, αλλά από το προσωπικό του ίδιου του οργανισμού, το οποίο έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό. Υπάρχει σχέδιο για να φθάσει το προσωπικό του Οργανισμού συνολικά τα 500 άτομα έως το 2020. Ωστόσο, δεδομένου ότι το οργανόγραμμα αυτό δεν μπορεί να ενσωματωθεί στον κανονισμό, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ο Οργανισμός θα διαθέτει αρκετό δικό του προσωπικό για να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του και να εγγυάται την αμεροληψία του.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού απαριθμούνται τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής παρακολουθούνται κάθε έτος, διασφαλίζοντας την παρακολούθηση κάθε κράτους μέλους τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία.

Στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού απαριθμούνται τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής παρακολουθούνται κάθε έτος, διασφαλίζοντας την παρακολούθηση κάθε κράτους μέλους τουλάχιστον μία φορά ανά διετία.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα, φαίνεται πιο εύλογο να αξιολογείται κάθε κράτος μέλος από τον Οργανισμό τουλάχιστον ανά διετία. Μια πενταετία ανάμεσα σε κάθε εκτίμηση είναι υπερβολική.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει το σχέδιο έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων στο οικείο κράτος μέλος, το οποίο υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου έκθεσης. Στη συνέχεια, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει το σχέδιο έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του οικείου κράτους μέλους, στο διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση παρακολούθησης και την διαβιβάζει στην Επιτροπή.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει το σχέδιο έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων στο οικείο κράτος μέλος, το οποίο υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου έκθεσης. Στη συνέχεια, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει το σχέδιο έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του οικείου κράτους μέλους, στο διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση παρακολούθησης και την διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του Οργανισμού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα του ασύλου, ιδίως σε περίπτωση που τα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις.

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του Οργανισμού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα του ασύλου, ιδίως σε περίπτωση που τα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Ο Οργανισμός θεσπίζει τα κοινά κριτήρια για τον ορισμό αυτών των πιέσεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός οργανώνει και συντονίζει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα:

3.  Ο Οργανισμός οργανώνει και συντονίζει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα που το ορίζει ο Οργανισμός, την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα:

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία των παιδιών·

i)  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία των παιδιών, καθώς και το σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των γυναικών·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης για την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης για την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, και το αργότερο εντός δυο εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος παροχής συνδρομής.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το διοικητικό συμβ