MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta

21.12.2016 - (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Péter Niedermüller


Menettely : 2016/0131(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0392/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0392/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0271),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 78 artiklan 1 ja 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0174/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0392/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2)  Yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, aseman tunnustamista ja unionin tasolla tarjottavaa suojelua koskevia vaatimuksia, vastaanotto-olosuhteita ja järjestelmää turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevasta edistyksestä huolimatta jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja kansainvälisen suojelun myöntämisessä ja sen muodossa. Eroihin olisi puututtava varmistamalla suurempi yhdenmukaisuus kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä ja takaamalla unionin lainsäädännön korkeatasoinen ja yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa.

2)  Yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, aseman tunnustamista ja unionin tasolla tarjottavaa suojelua koskevia vaatimuksia, vastaanotto-olosuhteita ja järjestelmää turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevasta edistyksestä huolimatta jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja kansainvälisen suojelun myöntämisessä ja sen muodossa. Eroihin olisi puututtava varmistamalla suurempi yhdenmukaisuus kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä ja pyrkien siten siihen, että unionin lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa korkeatasoisten vaatimusten perusteella.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  Komissio ehdotti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa vaihtoehtoja yhteisen turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi esimerkiksi luomalla kestävä ja oikeudenmukainen järjestelmä turvapaikanhakijoista vastuussa olevien jäsenvaltioiden määrittämistä varten, lujittamalla Eurodac-järjestelmää, edistämällä turvapaikkajärjestelmän sääntöjen lähentymistä ja ehkäisemällä edelleen liikkumista sekä laatimalla Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle (EASO) aiempaa tehokkaampi toimeksianto. Tiedonanto myötäilee Eurooppa-neuvoston 18 päivänä helmikuuta 2016 esittämiä kehotuksia edistyä EU:n nykyisen toimintakehyksen parantamisessa inhimillisen ja tehokkaan turvapaikkapolitiikan varmistamiseksi. Lisäksi siinä ehdotetaan etenemistapaa, joka myötäilee Euroopan parlamentin 12 päivänä huhtikuuta 2016 antamassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä esitettyä muuttoliikkeeseen sovellettavaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

3)  Komissio ehdotti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa vaihtoehtoja yhteisen turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi esimerkiksi luomalla kestävä ja oikeudenmukainen järjestelmä turvapaikanhakijoista vastuussa olevien jäsenvaltioiden määrittämistä varten, lujittamalla Eurodac-järjestelmää, edistämällä turvapaikkajärjestelmän sääntöjen lähentymistä ja ehkäisemällä edelleen liikkumista sekä laatimalla Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle (EASO) aiempaa tehokkaampi toimeksianto. Tiedonanto myötäilee Eurooppa-neuvoston 18 päivänä helmikuuta 2016 esittämiä kehotuksia edistyä EU:n nykyisen toimintakehyksen parantamisessa inhimillisen, oikeudenmukaisen ja tehokkaan turvapaikkapolitiikan varmistamiseksi. Lisäksi siinä ehdotetaan etenemistapaa, joka myötäilee Euroopan parlamentin 12 päivänä huhtikuuta 2016 antamassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä esitettyä muuttoliikkeeseen sovellettavaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 439/20107, ja se aloitti toimintansa 1 päivänä helmikuuta 2011. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto on tehostanut turvapaikka-asioita koskevaa käytännön yhteistyötä jäsenvaltioiden keskuudessa ja auttanut jäsenvaltioita panemaan täytäntöön yhteiseen turvapaikkajärjestelmään perustuvat velvoitteensa. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto antaa lisäksi apua jäsenvaltioille, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityinen paine. Sen roolia ja tehtävää on kuitenkin vahvistettava edelleen, jotta se ei ainoastaan tukisi jäsenvaltioita näiden käytännön yhteistyössä vaan myös lujittaisi ja täydentäisi jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä.

4)  Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 439/20107, ja se aloitti toimintansa 1 päivänä helmikuuta 2011. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto on tehostanut turvapaikka-asioita koskevaa käytännön yhteistyötä jäsenvaltioiden keskuudessa ja auttanut jäsenvaltioita panemaan täytäntöön yhteiseen turvapaikkajärjestelmään perustuvat velvoitteensa. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto antaa lisäksi apua jäsenvaltioille, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityinen paine. Sen roolia ja tehtävää on kuitenkin vahvistettava edelleen, jotta se ei ainoastaan tukisi jäsenvaltioita näiden käytännön yhteistyössä vaan myös lujittaisi ja täydentäisi korkeatasoisten vaatimusten perusteella jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä ’perusoikeuskirja’) mukaisesti.

__________________

__________________

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta (EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta (EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

5)  Kun otetaan huomioon yhteisen turvapaikkajärjestelmän rakenteelliset heikkoudet, joita muuttajien ja turvapaikanhakijoiden laajamittainen ja hallitsematon saapuminen unioniin korosti, sekä tarve sille, että unionin turvapaikkalainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltioissa tehokkaasti, korkeatasoisesti ja yhdenmukaisesti, on tarpeen parantaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja toimintaa hyödyntämällä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston työtä ja kehittämällä siitä täysivaltainen virasto, jonka vastuulla olisi helpottaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa ja parantamista, mahdollistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten kestävä ja oikeudenmukainen jakaminen, jotta voidaan varmistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisempi arviointi kaikkialla unionissa, ja seurata unionin lainsäädännön operatiivista ja teknistä soveltamista.

5)  Kun otetaan huomioon yhteisen turvapaikkajärjestelmän rakenteelliset heikkoudet, joita muuttajien ja turvapaikanhakijoiden laajamittainen saapuminen unioniin korosti, sekä tarve sille, että unionin turvapaikkalainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltioissa tehokkaasti, korkeatasoisesti ja yhdenmukaisesti, on tarpeen parantaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja toimintaa hyödyntämällä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston työtä ja kehittämällä siitä täysivaltainen virasto, jonka vastuulla olisi helpottaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa ja parantamista, mahdollistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten kestävä ja oikeudenmukainen jakaminen, jotta voidaan varmistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisempi arviointi kaikkialla unionissa, ja seurata unionin lainsäädännön operatiivista ja teknistä soveltamista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

6)  Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtäviä olisi laajennettava, ja muutosten huomioon ottamiseksi sen uudeksi nimeksi olisi annettava Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Viraston olisi oltava osaamiskeskus, ja sen tärkeimpänä tehtävänä pitäisi olla lujittaa käytännön yhteistyötä ja tietojenvaihtoa turvapaikka-asioista jäsenvaltioiden keskuudessa, edistää unionin lainsäädäntöä ja toiminnallisia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, sekä seurata unionin turvapaikka-alan lainsäädännön ja vaatimusten operatiivista ja teknistä soveltamista, tukea Dublin-järjestelmää ja lisätä turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin annettavaa operatiivista ja teknistä apua erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

6)  Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtäviä olisi laajennettava, ja muutosten huomioon ottamiseksi sen uudeksi nimeksi olisi annettava Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Sen olisi kuitenkin säilyttävä samana oikeushenkilönä, jonka kaikki toimet ja menettelyt jatkuvat täysimääräisesti. Viraston olisi oltava osaamiskeskus, ja sen tärkeimpänä tehtävänä pitäisi olla lujittaa käytännön yhteistyötä ja tietojenvaihtoa turvapaikka-asioista jäsenvaltioiden keskuudessa, edistää kansainvälistä ja unionin turvapaikkalainsäädäntöä ja toiminnallisia vaatimuksia pyrkien siten saavuttamaan korkeatasoisiin vaatimuksiin perustuva suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa sekä seurata unionin turvapaikka-alan lainsäädännön ja vaatimusten operatiivista ja teknistä soveltamista, tukea uudelleensijoittamisjärjestelmää ja Dublin-järjestelmää ja lisätä turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin annettavaa operatiivista ja teknistä apua erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  Euroopan unionin turvapaikkavirastolla olisi sen riippumattomuuden ja sen tehtävien asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi oltava riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit, myös omaa henkilöstöä, jonka joukosta olisi erityisesti muodostettava asiantuntijaryhmiä vastaamaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien arviointi- ja seurantamenettelyistä.

Perustelu

Viraston henkilöstömäärä aiotaan nostaa 500:aan vuoteen 2020 mennessä. Koska henkilöstötaulukkoa ei voida sisällyttää asetukseen, on syytä varmistaa, että virastolla on käytössään riittävästi omaa henkilöstöä, jotta se voi täyttää tehtävänsä tehokkaasti ja jotta voidaan taata sen puolueettomuus.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

8)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi kerättävä ja analysoitava tietoa turvapaikkatilanteesta unionissa sekä kolmansissa maissa siinä määrin kuin sillä saattaa olla vaikutusta unioniin. Tämän kautta viraston pitäisi voida auttaa jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin unioniin kohdistuvan ja sen sisällä tapahtuvan turvapaikkaan liittyvän muuttoliikkeen syitä sekä varhaisvaroituksen ja jäsenvaltioiden varautumiskyvyn merkitystä.

8)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi kerättävä ja analysoitava tietoa turvapaikkatilanteesta unionissa sekä kolmansissa maissa siinä määrin kuin sillä saattaa olla vaikutusta unioniin. Tämän kautta viraston pitäisi voida auttaa jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin unioniin kohdistuvien ja sen sisällä kulkevien muutto- ja pakolaisvirtojen syitä sekä varhaisvaroituksen ja jäsenvaltioiden varautumiskyvyn merkitystä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

9)  Kun otetaan huomioon Dublin-järjestelmän uudistaminen, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tarjottava jäsenvaltioille näiden tarvitsema apu erityisesti käyttämällä ja hallinnoimalla korjausmekanismia.

9)  Kun otetaan huomioon Dublin-järjestelmän uudistaminen, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tarjottava jäsenvaltioille näiden tarvitsema apu erityisesti käyttämällä ja hallinnoimalla korjausmekanismia ja huolehtimalla muista sille asetuksessa (EU) xxx/xxx (Dublin-asetus) uskotuista tehtävistä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  Uudelleensijoittamisen osalta ja erityisesti, kun on kyse valmistautumisesta tulevaan unionin uudelleensijoittamiskehystä koskevaan asetukseen, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi voitava tarjota jäsenvaltioille tarvittava tuki. Viraston olisi tätä varten kehitettävä ja tarjottava uudelleensijoittamista koskevaa asiantuntemusta tukeakseen jäsenvaltioiden tai unionin toteuttamia uudelleensijoittamista koskevia toimia, myös tietojen vaihtoa, tiiviissä yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) sekä merkityksellisten valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa sekä noudattaen täysimääräisesti UNHCR:n asettamia vaatimuksia ja antamia toimintaohjeita.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

10)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi annettava jäsenvaltioille apua kansallisia hallintoelimiä, oikeuslaitosta ja turvapaikka-asioista vastaavia kansallisia viranomaisia edustavien asiantuntijoiden koulutuksessa muun muassa kehittämällä yhteiset vaatimukset. Lisäksi viraston olisi varmistettava, että kaikki turvapaikka-asioiden tukiryhmiin tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luetteloon kuuluvat asiantuntijat saavat erityiskoulutusta ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin.

10)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi järjestettävä koulutusta tai annettava jäsenvaltioille apua kansallisia hallintoelimiä, oikeuslaitosta ja turvapaikka-asioista vastaavia kansallisia viranomaisia edustavien asiantuntijoiden koulutuksessa muun muassa kehittämällä yhteiset vaatimukset. Lisäksi viraston olisi varmistettava, että kaikki turvapaikka-asioiden tukiryhmiin tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luetteloon kuuluvat asiantuntijat saavat erityiskoulutusta ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

11)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi varmistettava aiempaa järjestelmällisempi ja selkeämpi alkuperämaatietojen tuotanto Euroopan unionin tasolla. Viraston on tarpeen kerätä tietoa ja laatia alkuperämaatiedoista raportteja, joissa se hyödyntää eurooppalaisia alkuperämaatietojen tuottamisverkostoja, jotta vältetään päällekkäinen toiminta ja saadaan aikaan synergiaetuja kansallisten raporttien kanssa. Lisäksi kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten arvioinnin ja myönnetyn suojelun luonteen ja laadun yhdenmukaisuuden lisäämiseksi viraston olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa käynnistettävä ja kehitettävä yhteinen analyysi, joka tarjoaa ohjausta tiettyjen alkuperämaiden tilanteesta.

11)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi varmistettava aiempaa järjestelmällisempi ja selkeämpi alkuperämaatietojen tuotanto Euroopan unionin tasolla. Viraston on tarpeen kerätä tietoa ja laatia alkuperämaatiedoista raportteja, joissa se hyödyntää jäsenvaltioissa toimivia alkuperämaatietojen tuottamisverkostoja, jotta vältetään päällekkäinen toiminta ja saadaan aikaan synergiaetuja kansallisten raporttien kanssa. Näissä tiedoissa olisi käsiteltävä muun muassa maan poliittista, kulttuurista ja uskonnollista tilannetta sekä vankilaoloja, erityisesti vankiloissa esiintyvää kidutusta ja huonoa kohtelua. Lisäksi kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten arvioinnin ja myönnetyn suojelun luonteen ja laadun yhdenmukaisuuden lisäämiseksi viraston olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa käynnistettävä ja kehitettävä yhteinen analyysi, joka tarjoaa ohjausta tiettyjen alkuperämaiden tilanteesta. Tällaista yhteistä analyysia olisi kehitettävä yhteistyössä komission, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston sekä neuvoa-antavan ryhmän kanssa ja siinä olisi otettava huomioon kustakin alkuperämaasta tulevien turvapaikanhakijoiden kansainvälisen suojelun tarpeen arviointia koskevat viimeisimmät UNHCR:n suuntaviivat. Jos yhteinen analyysi ja UNHCR:n suuntaviivat ovat ristiriidassa keskenään, jäsenvaltioiden olisi otettava suuntaviivat tarkoin huomioon, kun ne tarkastelevat kansainvälistä suojelua koskevia yksittäisiä hakemuksia noudattaen UNHCR:n valvontavelvollisuutta, sellaisena kuin se on vahvistettu pakolaisasiain päävaltuutetun viraston perussäännön 8 kohdassa tarkasteltuna yhdessä pakolaisten asemaa koskevan vuoden 1951 yleissopimuksen (vuoden 1951 yleissopimus) 35 artiklan ja pakolaisten asemaa koskevan vuoden 1967 pöytäkirjan (vuoden 1967 pöytäkirja) II artiklan kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

12)  Komission olisi tarkasteltava säännöllisesti asetuksella (EU) N:o XXX/XXX9 vahvistettua turvallisia alkuperämaita koskevaa EU:n yhteistä luetteloa. Virastolla on niin paljon asiantuntemusta, että sen olisi autettava komissiota luettelon tarkastelussa. Viraston olisi lisäksi annettava komissiolle tämän pyynnöstä tietoja tietyistä kolmansista maista, jotka voitaisiin sisällyttää turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon, sekä turvallisiksi alkuperämaiksi määritellyistä kolmansista maista tai turvallisista kolmansista maista tai maista, joihin jäsenvaltiot soveltavat käsitteitä turvallinen kolmas maa, ensimmäinen turvapaikkamaa tai eurooppalainen turvallinen kolmas maa.

12)  Komission olisi tarkasteltava säännöllisesti asetuksella (EU) N:o XXX/XXX9 vahvistettua turvallisia alkuperämaita koskevaa EU:n yhteistä luetteloa. Virastolla on niin paljon asiantuntemusta, että sen olisi autettava komissiota luettelon tarkastelussa. Viraston olisi lisäksi annettava komissiolle tietoja tietyistä kolmansista maista, jotka voitaisiin sisällyttää turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon, joiden sisällyttäminen luetteloon voitaisiin keskeyttää tai jotka voitaisiin poistaa siitä, sekä turvallisiksi alkuperämaiksi määritellyistä kolmansista maista tai turvallisista kolmansista maista tai maista, joihin jäsenvaltiot soveltavat käsitteitä turvallinen kolmas maa, ensimmäinen turvapaikkamaa tai eurooppalainen turvallinen kolmas maa.

__________________

__________________

9 EUVL L […].

9 EUVL L […].

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

13)  Jotta voidaan varmistaa suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, viraston olisi järjestettävä ja koordinoitava unionin lainsäädäntöä edistäviä toimia. Tätä tarkoitusta varten sen olisi autettava jäsenvaltioita kehittämällä toiminnallisia vaatimuksia sekä indikaattoreita kyseisten vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi. Viraston olisi lisäksi kehitettävä suuntaviivoja turvapaikka-asioista ja mahdollistettava parhaiden toimintatapojen vaihtaminen jäsenvaltioiden keskuudessa.

13)  Jotta voidaan pyrkiä saavuttamaan korkeatasoisiin vaatimuksiin perustuva suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, viraston olisi järjestettävä ja koordinoitava unionin lainsäädäntöä edistäviä toimia. Tätä tarkoitusta varten sen olisi autettava jäsenvaltioita kehittämällä toiminnallisia vaatimuksia sekä indikaattoreita kyseisten vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi. Viraston olisi lisäksi kehitettävä suuntaviivoja turvapaikka-asioista ja mahdollistettava parhaiden toimintatapojen vaihtaminen jäsenvaltioiden keskuudessa yhteistyössä Euroopan unionin perusoikeusviraston ja UNHCR:n kanssa ja sen jälkeen kun virasto on kuullut neuvoa-antavaa ryhmäänsä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

14)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi, tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja rajoittamatta komissiolle perussopimusten valvojana kuuluvaa vastuuta, perustettava mekanismi, jolla seurataan ja arvioidaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, sekä tarkistetaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien toiminta jäsenvaltioissa. Seurannan ja arvioinnin olisi oltava kattavaa ja perustuttava erityisesti jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, viraston analyyseihin turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin ja satunnaistarkastuksiin. Viraston olisi raportoitava havainnoistaan hallintoneuvostolle, jonka olisi hyväksyttävä raportti. Pääjohtajan olisi komissiota kuultuaan annettava asianomaiselle jäsenvaltiolle luonnokset suosituksiksi, joissa esitetään tarvittavat toimenpiteet vakavien puutteiden korjaamiseksi, ja hallintoneuvoston olisi sitten hyväksyttävä suositukset.

14)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi, tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja rajoittamatta komissiolle perussopimusten valvojana kuuluvaa vastuuta, perustettava mekanismi, jolla seurataan ja arvioidaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, sekä tarkistetaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien toiminta jäsenvaltioissa. Seurannan ja arvioinnin olisi oltava kattavaa ja perustuttava erityisesti jäsenvaltioiden, kansainvälisten ja kansallisen tai unionin tason valtiosta riippumattomien järjestöjen sekä merkityksellisten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeussopimuksia valvovien elinten ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien valvonnasta vastaavien mekanismien kautta saatuihin tietoihin, viraston analyyseihin turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin ja satunnaistarkastuksiin. Viraston olisi raportoitava havainnoistaan hallintoneuvostolle, jonka olisi hyväksyttävä raportti. Pääjohtajan olisi komissiota kuultuaan annettava asianomaiselle jäsenvaltiolle luonnokset suosituksiksi, joissa esitetään tarvittavat toimenpiteet vakavien puutteiden korjaamiseksi, ja hallintoneuvoston olisi sitten hyväksyttävä suositukset.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

15)  Suosituksia olisi seurattava asianomaisen jäsenvaltion laatiman toimintasuunnitelman perusteella. Jos asianomainen jäsenvaltio ei asetetun määräajan kuluessa toteuta tarvittavia toimenpiteitä suositusten täyttämiseksi ja turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien puutteet ovat niin vakavia, että ne vaarantavat yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnan, komission olisi toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja puutteiden vakavuutta koskevan arvionsa perusteella hyväksyttävä kyseiselle jäsenvaltiolle kohdistettuja suosituksia toimenpiteistä, joita vakavien puutteiden korjaaminen edellyttää. Komission on ehkä järjestettävä asianomaisessa jäsenvaltiossa paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Komission olisi tarvittaessa yksilöitävä myös toimenpiteitä, joita viraston olisi toteutettava kyseisen jäsenvaltion tukemiseksi. Jos jäsenvaltio ei tietyn määräajan jälkeenkään noudata vaatimuksia, komissio voi toteuttaa lisätoimia, jotka edellyttävät viraston toimia asianomaisen jäsenvaltion auttamiseksi.

15)  Suosituksia olisi seurattava asianomaisen jäsenvaltion laatiman toimintasuunnitelman perusteella. Jos asianomainen jäsenvaltio ei asetetun määräajan kuluessa toteuta tarvittavia toimenpiteitä suositusten täyttämiseksi ja turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien puutteet ovat niin vakavia, että ne vaarantavat yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnan, komission olisi toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja puutteiden vakavuutta koskevan arvionsa perusteella hyväksyttävä kyseiselle jäsenvaltiolle kohdistettuja suosituksia toimenpiteistä, joita vakavien puutteiden korjaaminen edellyttää, jotta varmistetaan muun muassa perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien kunnioittaminen. Komission on ehkä järjestettävä asianomaisessa jäsenvaltiossa paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Komission olisi tarvittaessa yksilöitävä myös toimenpiteitä, joita viraston olisi toteutettava kyseisen jäsenvaltion tukemiseksi. Jos jäsenvaltio ei tietyn määräajan jälkeenkään noudata vaatimuksia, komissio voi toteuttaa lisätoimia antamalla täytäntöönpanosäädöksen.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a)  Viraston olisi voitava lähettää yhteyshenkilöitä jäsenvaltioihin, ja näiden olisi avustettava yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa erityisesti tapauksissa, joissa on kyse perheenyhdistämisestä ja ilman huoltajaa olevista alaikäisistä ja haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 b)  Jotta varmistetaan, että yhteisvastuu pysyy yhteisen turvapaikkajärjestelmän kulmakivenä, komission olisi voitava tapauksissa, joissa jäsenvaltio järjestelmällisesti jättää toteuttamatta täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettuja toimenpiteitä säädöksessä säädetyssä määräajassa vaarantaen siten vakavasti turvapaikkajärjestelmän toiminnan, käynnistää viimeisenä keinona asetuksen (EU) 2016/399 29 artiklassa säädetyn menettelyn. Tällaiset tapaukset, joissa jäsenvaltio jättää järjestelmällisesti noudattamatta sääntöjä, voisivat johtaa myös maksujen keskeyttämiseen tai pidättämiseen tai rahoitusoikaisun soveltamiseen rahoitusapuun, joka on myönnetty unionin varoista unionin voimassa olevien ja tulevien säädösten mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

16)  Yhteisen turvapaikkajärjestelmän asianmukaisen toiminnan helpottamiseksi ja parantamiseksi ja jäsenvaltioiden tukemiseksi yhteiseen turvapaikkajärjestelmään perustuvien velvoitteidensa täytäntöönpanossa Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tarjottava jäsenvaltioille toiminnallista ja teknistä apua etenkin silloin, kun niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine. Viraston olisi tarjottava tarvittavaa operatiivista ja teknistä apua lähettämällä turvapaikka-asioiden tukiryhmiä, jotka koostuvat viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista, jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden virastoon lähettämistä asiantuntijoista ja joiden toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan. Kyseisten ryhmien olisi toteutettava jäsenvaltioiden avuksi operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä, kuten tarjottava kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvää asiantuntemusta samoin kuin tulkkauspalveluita, alkuperämaatietoja ja osaamista turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja hallinnoinnissa, sekä autettava kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä vastaavia toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ja autettava sisäisten siirtojen toteuttamisessa. Turvapaikka-asioiden tukiryhmiä koskevia järjestelyjä olisi säänneltävä tällä asetuksella näiden ryhmien tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi.

16)  Yhteisen turvapaikkajärjestelmän asianmukaisen toiminnan helpottamiseksi ja parantamiseksi ja jäsenvaltioiden tukemiseksi yhteiseen turvapaikkajärjestelmään perustuvien velvoitteidensa täytäntöönpanossa Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tarjottava jäsenvaltioille toiminnallista ja teknistä apua etenkin silloin, kun niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine. Viraston olisi tarjottava tarvittavaa operatiivista ja teknistä apua lähettämällä turvapaikka-asioiden tukiryhmiä, jotka koostuvat viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista, jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden virastoon lähettämistä asiantuntijoista ja joiden toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan. Kyseisten ryhmien olisi toteutettava jäsenvaltioiden avuksi operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä, kuten tarjottava kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvää asiantuntemusta samoin kuin tulkkauspalveluita, alkuperämaatietoja ja osaamista turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja hallinnoinnissa, sekä autettava kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä, turvapaikkahakemusten käsiteltäväksi ottamisen arvioiminen mukaan luettuna, vastaavia toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ja autettava sisäisten siirtojen toteuttamisessa. Kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin liittyvän päätöksenteon olisi kuitenkin kuuluttava jatkossakin kansallisten viranomaisten yksinomaiseen toimivaltaan. Turvapaikka-asioiden tukiryhmiä koskevia järjestelyjä olisi säänneltävä tällä asetuksella näiden ryhmien tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a)  Turvapaikka-asioiden tukiryhmissä lähetettyjen asiantuntijoiden on pitänyt menestyksekkäästi suorittaa tehtäviensä kannalta merkityksellinen temaattinen koulutus ja erityiskoulutus ennen osallistumista operatiiviseen toimintaan. Viraston omien asiantuntijoiden olisi osallistuttava kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyyn vain, jos he voivat osoittaa, että heillä on vähintään vuoden pituinen asiaan liittyvä kokemus tapausten käsittelijänä jäsenvaltion turvapaikkahallinnossa tai UNHCR:n suojeluvastaavana. Turvapaikka-asioiden tukiryhmien jäsenten kaiken toiminnan olisi noudatettava täysin perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 18 artiklaa turvapaikkaoikeudesta.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 b)  Eri virastojen ja jäsenvaltioiden olisi toimittava hotspot-alueilla toimeksiantojensa ja toimivaltuuksiensa puitteissa. Komission olisi yhteistyössä muiden asiaankuuluvien virastojen kanssa varmistettava, että hotspot-alueilla toteutettavissa toimissa noudatetaan asiaa koskevaa unionin säännöstöä, mukaan lukien yhteinen turvapaikkajärjestelmä ja perusoikeudet.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Tapauksissa, joissa jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, joka synnyttää poikkeuksellisen vakavia ja kiireellisiä järjestelmiin liittyviä tarpeita, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan autettava asianomaista jäsenvaltiota hyödyntämällä kattavaa toimenpidevalikoimaa, johon sisältyy muun muassa asiantuntijoiden ottaminen käyttöön turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta. Kyseisten asiantuntijoiden käytettävissä olon ja välittömän käyttöön saamisen varmistamiseksi turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa pitäisi olla vähintään 500 jäsenvaltioiden käyttöön antamaa asiantuntijaa. Viraston olisi itsensäkin pystyttävä puuttumaan asiaan jäsenvaltion auttamiseksi, jos asianomainen jäsenvaltio ei suhteettomasta paineesta huolimatta pyydä virastolta riittävästi apua tai toteuta riittäviä toimia paineen käsittelemiseksi, minkä vuoksi sen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmistä tulee niin tehottomia, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminta vaarantuu. Tietyn jäsenvaltion vastuulle kuuluva suhteeton määrä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia saattaa olla merkki suhteettomasta paineesta.

17)  Tapauksissa, joissa jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu poikkeuksellisen vakavia ja kiireellisiä tarpeita, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan autettava asianomaista jäsenvaltiota hyödyntämällä kattavaa toimenpidevalikoimaa, johon sisältyy muun muassa asiantuntijoiden ottaminen käyttöön turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta. Kyseisten asiantuntijoiden käytettävissä olon ja välittömän käyttöön saamisen varmistamiseksi turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa pitäisi olla vähintään 500 jäsenvaltioiden käyttöön antamaa asiantuntijaa. Viraston olisi itsensäkin pystyttävä puuttumaan asiaan jäsenvaltion auttamiseksi, jos asianomainen jäsenvaltio ei turvapaikkahakemusten erittäin suuresta määrästä huolimatta pyydä virastolta riittävästi apua tai toteuta riittäviä toimia paineen käsittelemiseksi, minkä vuoksi sen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmistä tulee niin tehottomia, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminta vaarantuu. Tietyn jäsenvaltion vastuulle kuuluva erittäin suuri määrä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia saattaa olla merkki suhteettomasta paineesta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

19)  Jos joidenkin jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityinen ja suhteeton paine ennen kaikkea niiden maantieteellisen sijainnin tai väestötilanteen vuoksi, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tuettava unionin sisäisen solidaarisuuden kehittämistä ja autettava kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtämisessä jäsenvaltioiden välillä, samalla kun pidetään huolta siitä, ettei turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä käytetä väärin.

19)  Jos joidenkin jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityinen ja suhteeton paine ennen kaikkea niiden maantieteellisen sijainnin tai väestötilanteen vuoksi, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tuettava unionin sisäisen solidaarisuuden kehittämistä ja suoritettava tehtävänsä ja velvollisuutensa unionissa kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden uudelleensijoittamisessa tai siirtämisessä, samalla kun pidetään huolta siitä, että turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä kehitetään ja ne pannaan täytäntöön asianmukaisesti myös asetuksen (EU) xxx/xxx (Dublin-asetus) puitteissa.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

20)  Jäsenvaltioiden pitäisi voida tukeutua tietyillä eniten tulijoita vastaanottavilla ulkorajojen alueillaan, jotka ovat eri ryhmistä koostuvien suurten muuttovirtojen aiheuttaman suhteettoman muuttopaineen kohteena, operatiiviseen ja tekniseen lisäapuun muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä, jotka koostuvat Euroopan unionin turvapaikkaviraston, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston ja Europolin tai unionin muiden asiaankuuluvien virastojen jäsenvaltioista kokoamista asiantuntijaryhmistä sekä Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista. Viraston olisi myös koordinoitava toimintansa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä komission ja muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa.

20)  Jäsenvaltioiden pitäisi voida tukeutua operatiiviseen ja tekniseen lisäapuun muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä, jotka koostuvat Euroopan unionin turvapaikkaviraston, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston ja Europolin tai unionin muiden asiaankuuluvien virastojen jäsenvaltioista kokoamista asiantuntijaryhmistä sekä Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista. Viraston olisi myös koordinoitava toimintansa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä komission ja muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa. Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenten kaiken toiminnan olisi noudatettava täysin perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 18 artiklaa turvapaikkaoikeudesta.

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a)  Viraston olisi raportoitava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman laajasti.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

23)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tehtävä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR), kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa voidakseen hyödyntää niiden asiantuntemusta ja tukea. Tämän vuoksi UNHCR:n samoin kuin muiden merkityksellisten kansainvälisten järjestöjen merkitys olisi tunnustettava kaikilta osin ja kyseiset järjestöt olisi otettava mukaan viraston toimintaan. Toimintamenettelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä.

23)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tehtävä yhteistyötä kansainvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen, erityisesti UNHCR:n, kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa työjärjestelyjen puitteissa voidakseen hyödyntää niiden asiantuntemusta ja tukea. Tämän vuoksi UNHCR:n samoin kuin muiden merkityksellisten kansainvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen merkitys olisi tunnustettava kaikilta osin ja kyseiset järjestöt olisi otettava mukaan viraston toimintaan. Toimintamenettelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

24)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi helpotettava jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Sen olisi tehtävä yhteistyötä myös kolmansien maiden viranomaisten kanssa sellaisten toimintamenettelyjen puitteissa, joille olisi saatava komission ennakkohyväksyntä. Viraston olisi toimittava unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti, eikä se saisi missään olosuhteissa laatia itsenäistä ulkoista politiikkaa. Viraston ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan yhteistyössä normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella.

24)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi helpotettava jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Sen olisi tehtävä turvapaikka-asioihin ja uudelleensijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä yhteistyötä myös kolmansien maiden viranomaisten kanssa sellaisten toimintamenettelyjen puitteissa, joille olisi saatava komission ennakkohyväksyntä. Viraston olisi toimittava unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti, eikä se saisi missään olosuhteissa laatia itsenäistä ulkoista politiikkaa. Viraston ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan yhteistyössä normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

25)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi pidettävä yllä tiivistä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa tietojen vaihtamiseksi ja tietämyksen kokoamiseksi yhteen turvapaikka-asioiden alalla. Viraston olisi perustettava neuvoa-antava ryhmä, joka muodostaa puitteet tietojenvaihtoa ja tietämyksen jakamista varten. Neuvoa-antavan ryhmän pitäisi auttaa pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

25)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi pidettävä yllä tiivistä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa tietojen vaihtamiseksi ja tietämyksen kokoamiseksi yhteen turvapaikka-asioiden alalla. Viraston olisi perustettava neuvoa-antava ryhmä, joka muodostaa puitteet kuulemista, tietojenvaihtoa ja tietämyksen jakamista varten. Neuvoa-antavan ryhmän pitäisi neuvoa pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

26)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Kaikki Euroopan unionin turvapaikkaviraston toimet toteutetaan noudattaen täysimääräisesti kyseisiä perusoikeuksia ja periaatteita, kuten oikeutta turvapaikkaan, suojaa palauttamista vastaan, oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeutta henkilötietojen suojaan ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Lapsen oikeudet ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet otetaan aina huomioon.

26)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Kaikki Euroopan unionin turvapaikkaviraston toimet toteutetaan noudattaen täysimääräisesti kyseisiä perusoikeuksia ja periaatteita, kuten oikeutta turvapaikkaan, suojaa palauttamista vastaan, oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeutta perheenyhdistämiseen, oikeutta henkilötietojen suojaan, oikeutta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.. Lapsen oikeudet ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet olisi aina otettava huomioon unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Tästä syystä viraston olisi täytettävä tehtävänsä lapsen etua kunnioittaen lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon alaikäisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen kehityksen, turvallisuusnäkökohdat sekä alaikäisen näkemykset hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a)  Tässä asetuksessa olisi haavoittuvassa asemassa olevilla henkilöillä tarkoitettava muun muassa alaikäisiä (myös ilman huoltajaa olevia alaikäisiä), vammaisia, ikääntyneitä henkilöitä, raskaana olevia naisia, yksinhuoltajia, joilla on lapsia, ihmiskaupan, kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhreja (kuten naisten sukupuolielinten silpomisen uhreja), traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsiviä henkilöitä (erityisesti haaksirikoista selviytyneitä), vakavista sairauksista kärsiviä henkilöitä sekä mielenterveyshäiriöistä kärsiviä henkilöitä. Haavoittuvuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin johdosta aiheutuvat riskit.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

26 b)  Olisi nimitettävä riippumaton perusoikeusvaltuutettu, joka edistää perusoikeuksien kunnioittamista virastossa ja jonka tehtäviin kuuluvat viraston perusoikeusstrategian laatiminen ja viraston valitusmekanismin puitteissa vastaanottamien valitusten käsittely.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

26 c)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston vahvistamien toimintatapojen ja menetelmien olisi aiheellisissa tapauksissa helpotettava jäsenvaltioiden, unionin virastojen ja ulkopuolisten asiantuntijoiden, erityisesti UNHCR:n ja valtiosta riippumattomien järjestöjen asiantuntijoiden, osallistumista muun muassa koulutusmateriaalin, alkuperämaita koskevien raporttien, suuntaviivojen, toiminnallisten vaatimusten ja parhaiden toimintatapojen kehittämiseen sellaisina kuin niitä tarkoitetaan 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 artiklassa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

27)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina Euroopan unionin turvapaikkaviraston hallintoneuvostossa, jotta ne voivat valvoa sen työskentelyä poliittisesta ja toimintapoliittisesta näkökulmasta. Hallintoneuvoston olisi mahdollisuuksien mukaan koostuttava turvapaikkapolitiikasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten operatiivisista johtajista tai heidän edustajistaan. Sille olisi annettava tarvittavat valtuudet esimerkiksi vahvistaa talousarvio, valvoa sen toteuttamista, hyväksyä tarvittavat varainhoitosäännöt, vahvistaa avoimet toimintamenettelyt viraston päätöksentekoa varten sekä nimittää pääjohtaja ja varapääjohtaja. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti.

27)  Komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin olisi oltava edustettuina Euroopan unionin turvapaikkaviraston hallintoneuvostossa, jotta ne voivat valvoa sen työskentelyä poliittisesta ja toimintapoliittisesta näkökulmasta. Hallintoneuvoston olisi mahdollisuuksien mukaan koostuttava turvapaikkapolitiikasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten operatiivisista johtajista tai heidän edustajistaan. Sille olisi annettava tarvittavat valtuudet esimerkiksi vahvistaa talousarvio, valvoa sen toteuttamista, hyväksyä tarvittavat varainhoitosäännöt ja vahvistaa avoimet toimintamenettelyt viraston päätöksentekoa varten. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

35)  Kaikessa Euroopan unionin turvapaikkaviraston tämän asetuksen puitteissa toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200116 ja tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Virasto saa käsitellä henkilötietoja toisaalta voidakseen hoitaa tehtävänsä eli antaa jäsenvaltioille operatiivista ja teknistä apua, helpottaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, Europolin tai Eurojustin kanssa ja analysoida turvapaikkatilannetta koskevia tietoja sekä toisaalta hallinnollisia tarkoituksia varten. Säilytettyjen henkilötietojen käyttö muihin kuin tässä asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin olisi kiellettävä.

35)  Kaikessa Euroopan unionin turvapaikkaviraston tämän asetuksen puitteissa toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200116 ja tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Virasto saa käsitellä henkilötietoja voidakseen hoitaa tehtävänsä eli antaa jäsenvaltioille operatiivista ja teknistä apua sekä voidakseen helpottaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, Europolin tai Eurojustin kanssa hallinnollisia tarkoituksia varten. Säilytettyjen henkilötietojen käyttö muihin kuin tässä asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin olisi kiellettävä.

__________________

__________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

36)  Jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o XXX/201617, paitsi silloin, kun jäsenvaltioiden nimetyt tai tarkastavat toimivaltaiset viranomaiset suorittavat tällaisen käsittelyn terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ennalta estämiseksi, tutkimiseksi tai paljastamiseksi tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä varten.

36)  Jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67917, paitsi silloin, kun jäsenvaltioiden nimetyt tai tarkastavat toimivaltaiset viranomaiset suorittavat tällaisen käsittelyn terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ennalta estämiseksi, tutkimiseksi tai paljastamiseksi tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä varten.

__________________

__________________

17 Asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

37)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkintaa, paljastamista ja rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2016/XXX/EU18.

37)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkintaa, paljastamista ja rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2016/680/EU18.

__________________

__________________

18 Direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

18 Direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

39)  Viraston olisi käsiteltävä henkilötietoja ainoastaan sen verran kuin on tarpeen sen suorittaessa tehtäviään eli antaessa operatiivista ja teknistä apua, toteuttaessa satunnaistarkastuksia seurantatoimia varten, käsitellessä mahdollisia lasten tai haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tekemiä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia ja helpottaessa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, Europolin tai Eurojustin kanssa sekä niiden tietojen yhteydessä, jotka se on saanut suorittaessaan tehtäviään muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä hotspot-alueilla, samoin kuin analysoidessa turvapaikkatilannetta koskevia tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta, ja käsittely olisi rajattava tiukasti koskemaan näitä tarkoituksia varten tarvittavia henkilötietoja.

39)  Viraston olisi käsiteltävä henkilötietoja ainoastaan sen verran kuin on tarpeen sen suorittaessa tehtäviään eli antaessa operatiivista ja teknistä apua, toteuttaessa satunnaistarkastuksia seurantatoimia varten, käsitellessä mahdollisia kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia ja helpottaessa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, Europolin tai Eurojustin kanssa sekä niiden tietojen yhteydessä, jotka se on saanut suorittaessaan tehtäviään muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä hotspot-alueilla. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta, ja käsittely olisi rajattava tiukasti koskemaan näitä tarkoituksia varten tarvittavia henkilötietoja.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

40)  Kaikki viraston käsittelemät henkilötiedot lukuun ottamatta niitä henkilötietoja, joita käsitellään hallinnollisista syistä, olisi poistettava 30 päivän kuluttua. Pidempi säilytysaika ei ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten virasto käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa.

40)  Kaikki viraston käsittelemät henkilötiedot lukuun ottamatta niitä henkilötietoja, joita käsitellään hallinnollisista syistä, olisi poistettava 45 päivän kuluttua. Pidempi säilytysaika ei ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten virasto käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa.

Tarkistus     38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

42)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli helpottaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja parantaa sen toimintaa, lujittaa käytännön yhteistyötä ja tietojenvaihtoa turvapaikka-asioista jäsenvaltioiden keskuudessa ja edistää unionin lainsäädäntöä ja toiminnallisia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, sekä seurata unionin turvapaikka-alan lainsäädännön ja vaatimusten operatiivista ja teknistä soveltamista ja lisätä turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin annettavaa operatiivista ja teknistä apua erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

42)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli helpottaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja parantaa sen toimintaa, lujittaa käytännön yhteistyötä ja tietojenvaihtoa turvapaikka-asioista jäsenvaltioiden keskuudessa ja edistää unionin lainsäädäntöä ja toiminnallisia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa suuri yhdenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, sekä seurata unionin turvapaikka-alan lainsäädännön ja vaatimusten operatiivista ja teknistä soveltamista ja lisätä turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin annettavaa operatiivista ja teknistä apua erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

46)  Jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten kansainvälistä suojelua koskevien yksittäisten hakemusten johdosta tekemien päätösten osalta toimivalta säilyy jäsenvaltioilla.

46)  Jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten kansainvälistä suojelua koskevien yksittäisten hakemusten johdosta tekemien päätösten osalta toimivalta säilyy jäsenvaltioilla. Tämä ei kuitenkaan estä jäsenvaltiota ja virastoa käsittelemästä suojelua koskevia yksittäisiä hakemuksia yhteisesti viraston pyynnöstä ja vastaanottavan jäsenvaltion ja viraston kesken sovitun toimintasuunnitelman puitteissa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Euroopan unionin turvapaikkavirasto, jäljempänä ’virasto’, varmistaa unionin turvapaikkalainsäädännön tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen jäsenvaltioissa. Se helpottaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän, jäljempänä ’yhteinen turvapaikkajärjestelmä’, täytäntöönpanoa ja parantaa sen toimintaa ja mahdollistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisemman arvioinnin kaikkialla unionissa.

1.   Euroopan unionin turvapaikkavirasto, jäljempänä ’virasto’, auttaa osaltaan varmistamaan unionin turvapaikkalainsäädännön tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen jäsenvaltioissa. Se helpottaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän, jäljempänä ’yhteinen turvapaikkajärjestelmä’, täytäntöönpanoa ja parantaa sen toimintaa ja mahdollistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisemman arvioinnin kaikkialla unionissa siten, että perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti korkeatasoisten vaatimusten takaamiseksi kaikkialla unionissa.

2.   Virasto on osaamiskeskus riippumattomuutensa, antamansa avun sekä jakamansa tiedon tieteellisen ja teknisen laadun, toimintatapojensa ja -menettelyjensä avoimuuden sekä sille annettujen tehtävien suorittamisessa osoittamansa huolellisuuden ansiosta, kuten myös toimeksiantonsa hoitamiseksi välttämättömän tietoteknisen tuen ansiosta.

2.  Virasto on osaamiskeskus riippumattomuutensa, antamansa avun sekä keräämänsä ja jakamansa tiedon tieteellisen ja teknisen laadun, toimintatapojensa ja -menettelyjensä avoimuuden sekä sille annettujen tehtävien suorittamisessa osoittamansa huolellisuuden ansiosta, kuten myös toimeksiantonsa hoitamiseksi välttämättömän tietoteknisen tuen ansiosta.

3.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 439/2010 perustetun Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston uusi nimi on Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Viraston toiminnan perustana on vastedes tämä asetus.

3.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 439/2010 perustetun Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston uusi nimi on Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Viraston toiminnan perustana on vastedes tämä asetus.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

 

1.  ’muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmällä’ asiantuntijaryhmää, joka antaa teknistä ja operatiivista tukea jäsenvaltioille hotspot-alueilla ja joka koostuu Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Euroopan unionin turvapaikkaviraston jäsenvaltioista lähettämistä sekä Euroopan raja- ja merivartiovirastosta, Euroopan unionin turvapaikkavirastosta, Europolista tai muista merkityksellisistä unionin virastoista lähetetyistä asiantuntijoista;

 

2.  ’hotspot-alueilla’ asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 10 kohdassa annetun määritelmän mukaista hotspot-aluetta;

 

3.   ’vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka saa virastolta operatiivista ja teknistä apua, ja erityisesti jäsenvaltiota, johon turvapaikka-asioiden tukiryhmä tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat ja viraston henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmä lähetetään;

 

4.  ’kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka luovuttaa asiantuntijan käyttöön tai osallistuu turvapaikka-asioiden tukiryhmien, turvapaikkavalmiushenkilöiden luetteloon kuuluvien asiantuntijoiden tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien toimintaan;

 

5.  ’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka osallistuu asianomaisessa toimintasuunnitelmassa määriteltyyn viraston tarjoamaan operatiiviseen ja tekniseen apuun luovuttamalla käyttöön asiantuntijoita tai teknistä kalustoa;

 

6.  ’yhteisellä käsittelyllä’ kansainvälistä suojelua koskevien yksittäisten hakemusten tarkastelumenettelyn tukemista, lukuun ottamatta jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten tekemiä päätöksiä kyseisistä yksittäisistä hakemuksista.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto hoitaa seuraavia tehtäviä:

1.  Virasto tukee, helpottaa, koordinoi ja vahvistaa käytännön yhteistyötä, tietojenvaihtoa sekä yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa, myös perusoikeuksien noudattamista, hoitamalla seuraavia tehtäviä:

a)  turvapaikka-asioiden eri näkökohtia koskevan käytännön yhteistyön ja jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottaminen, koordinointi ja lujittaminen;

 

b)  turvapaikkatilannetta ja yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa koskevan tiedon keruu ja analysointi;

b)  turvapaikkatilannetta ja yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa koskevan tiedon, kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tieto mukaan luettuna, keruu ja analysointi;

c)  jäsenvaltioiden tukeminen yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa;

c)  jäsenvaltioiden tukeminen yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa;

d)  jäsenvaltioiden auttaminen kansallisia hallintoelimiä, oikeuslaitosta ja turvapaikka-asioista vastaavia kansallisia viranomaisia edustavien asiantuntijoiden koulutuksessa muun muassa kehittämällä yhteiset vaatimukset;

d)  jäsenvaltioiden auttaminen kansallisia hallintoelimiä, oikeuslaitosta ja turvapaikka-asioista vastaavia kansallisia viranomaisia edustavien jäsenvaltioiden asiantuntijoiden koulutuksessa tai koulutuksen tarjoamisessa muun muassa laatimalla ja kehittämällä yhteiset vaatimukset;

e)  kertomusten ja muiden sellaisten asiakirjojen laatiminen ja säännöllinen päivittäminen, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla;

e)  kertomusten ja muiden sellaisten asiakirjojen laatiminen ja säännöllinen päivittäminen, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla;

f)  jäsenvaltioiden toimien koordinointi tarkoituksena käynnistää ja kehittää yhteinen analyysi kolmansien alkuperämaiden tilanteesta;

f)  jäsenvaltioiden toimien koordinointi tarkoituksena käynnistää ja kehittää yhteinen analyysi kolmansien alkuperämaiden tilanteesta;

g)  operatiivisen ja teknisen avun antaminen jäsenvaltioille erityisesti silloin, kun niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine;

g)  operatiivisen ja teknisen avun antaminen jäsenvaltioille korkeatasoisten vaatimusten ja perusoikeuksien kunnioittamisen takaamiseksi erityisesti silloin, kun niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine;

h)  auttaminen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden unionin sisällä tapahtuvissa siirroissa;

h)  auttaminen ja koordinointi kansainvälistä suojelua saavien ja hakevien henkilöiden unionin sisällä tapahtuvissa siirroissa sekä siirtojen toteuttaminen;

i)  turvapaikka-asioiden tukiryhmien ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelon perustaminen ja käyttö;

i)  turvapaikka-asioiden tukiryhmien ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelon perustaminen ja käyttö;

 

i a)  sille asetuksessa (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) vahvistettujen tehtävien ja velvoitteiden hoitaminen;

j)  turvapaikka-asioiden tukiryhmien ja turvapaikkavalmiushenkiöiden luettelosta käyttöön saatujen asiantuntijoiden tarvitseman teknisen kaluston antaminen käyttöön;

j)  turvapaikka-asioiden tukiryhmien ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatujen asiantuntijoiden tarvitseman teknisen kaluston hankkiminen ja antaminen käyttöön;

k)  toiminnallisten vaatimusten, indikaattoreiden, suuntaviivojen ja parhaiden toimintatapojen vahvistaminen kaikkien unionin turvapaikkalainsäädännön välineiden täytäntöönpanemiseksi;

k)  toiminnallisten vaatimusten, indikaattoreiden, suuntaviivojen ja parhaiden toimintatapojen vahvistaminen kaikkien unionin turvapaikkalainsäädännön välineiden täytäntöönpanemiseksi;

 

k a)  yhteyshenkilöiden lähettäminen jäsenvaltioihin ja tarvittaessa kolmansiin maihin;

l)  yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien täytäntöönpanon seuranta ja arviointi;

l)  yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien ja vastaanottovalmiuksien täytäntöönpanon seuranta, arviointi ja niitä koskevien suositusten antaminen;

m)  jäsenvaltioiden tukeminen yhteistyössä, jota ne tekevät kolmansien maiden kanssa turvapaikka-asioihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti uudelleensijoittamisen osalta.

m)  jäsenvaltioiden tukeminen yhteistyössä, jota ne tekevät kolmansien maiden kanssa turvapaikka-asioihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti uudelleensijoittamisen osalta;

 

m a)  jäsenvaltioiden avustaminen humanitaarisiin viisumeihin liittyvissä kysymyksissä;

 

m b)  sille asetuksessa (EU) XXX/XXX [unionin uudelleensijoittamiskehys] vahvistettujen tehtävien ja velvoitteiden hoitaminen.

2.  Virasto tukee jäsenvaltioita yhteisen turvapaikkajärjestelmän ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvissä asioissa. Tässä suhteessa virasto koordinoi yhteisymmärryksessä komission kanssa tietojenvaihtoa ja muita toimia, jotka johtuvat yhteisen turvapaikkajärjestelmän ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvien välineiden ja mekanismien täytäntöönpanosta.

2.  Virasto tukee jäsenvaltioita yhteisen turvapaikkajärjestelmän ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvissä asioissa. Tässä suhteessa virasto koordinoi yhteisymmärryksessä komission kanssa tietojenvaihtoa ja muita toimia, jotka johtuvat yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvien välineiden ja mekanismien täytäntöönpanosta ja jotka liittyvät etenkin turvapaikan ja uudelleensijoittamisjärjestelyjen saatavuuteen sekä vastaanottoa koskevien korkeatasoisten vaatimusten edistämiseen.

 

2 a.  Virasto tekee 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tehtäviensä hoitamiseksi tiivistä yhteistyötä UNHCR:n, asiaan liittyvien hallitustenvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvosto ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö, sekä merkityksellisten valtiosta riippumattomien järjestöjen, tutkijoiden ja akateemisen yhteisön kanssa ja ottaa tarvittaessa huomioon näiltä esimerkiksi 48 artiklassa tarkoitetun neuvoa-antavan ryhmän kautta saamansa tiedot.

3.  Virasto voi omasta aloitteestaan toteuttaa tiedotustoimia toimeksiantonsa piiriin kuuluvilla aloilla. Tiedotustoimet eivät saa haitata 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, ja ne on toteutettava asianmukaisten hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

3.   Virasto toteuttaa omasta aloitteestaan tiedotustoimia toimeksiantonsa piiriin kuuluvilla aloilla. Se antaa yleisölle paikkansapitäviä ja kattavia tietoja toiminnastaan. Tiedotustoimet eivät saa haitata 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, ja ne on toteutettava asianmukaisten hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Virastolla ja jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisilla, kansallisilla maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisilla ja muilla kansallisilla viranomaisilla on velvollisuus tehdä yhteistyötä vilpittömässä mielessä sekä vaihtaa tietoja.

1.   Virastolla ja jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisilla, kansallisilla maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisilla ja muilla kansallisilla viranomaisilla on velvollisuus tehdä yhteistyötä vilpittömässä mielessä sekä vaihtaa säännöllisesti kaikkia merkityksellisiä tietoja.

2.  Virasto toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten samoin kuin komission kanssa. Virasto suorittaa tehtävänsä vaikuttamatta muille merkityksellisille unionin elimille asetettuihin tehtäviin ja toimii läheisessä yhteistyössä näiden elinten ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) kanssa.

2.  Virasto toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten samoin kuin komission kanssa. Virasto suorittaa tehtävänsä vaikuttamatta muille merkityksellisille unionin elimille asetettuihin tehtäviin ja toimii läheisessä yhteistyössä näiden elinten ja UNHCR:n ja 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen muiden elinten, organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

3.  Virasto järjestää, edistää ja koordinoi toimia, joiden avulla voidaan vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden keskuudessa muun muassa perustamalla tarvittaessa verkostoja. Tätä tarkoitusta varten virasto ja jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaiset, kansalliset maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaiset ja muut kansalliset viranomaiset jakavat kaikki tarpeelliset tiedot ajoissa ja täsmällisesti.

3.  Virasto järjestää, edistää ja koordinoi toimia, joiden avulla voidaan vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden keskuudessa muun muassa perustamalla tarvittaessa verkostoja. Tätä tarkoitusta varten virasto ja jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaiset, kansalliset maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaiset ja muut kansalliset viranomaiset jakavat kaikki tarpeelliset tiedot ajoissa ja täsmällisesti.

 

3 a.  Jos pääjohtaja toteaa, että jäsenvaltion turvapaikkaviranomaiset, kansalliset maahanmuutto- ja turvapaikkahallintoelimet ja muut kansalliset hallintoelimet ovat järjestelmällisesti laiminlyöneet velvollisuuden tehdä yhteistyötä vilpittömässä mielessä, muun muassa velvollisuuden antaa ajoissa täsmällisiä tietoja asetuksen (EY) N:o 862/2007 mukaisesti, pääjohtaja esittää kertomuksen hallintoneuvostolle ja komissiolle ja sisällyttää nämä tiedot 65 artiklan mukaiseen vuotuiseen toimintakertomukseen unionin turvapaikkatilanteesta.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto kerää ja analysoi unionissa ja kolmansissa maissa siinä määrin kuin sillä saattaa olla vaikutusta unioniin tietoja turvapaikkatilanteesta, muun muassa päivitettyjä tietoja perimmäisistä syistä, muuttaja- ja pakolaisvirroista ja tilanteista, joissa maahan saapuu äkillisesti suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia, mikä saattaa aiheuttaa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmille suhteettoman paineen, tarkoituksenaan edistää nopeaa ja luotettavaa keskinäistä tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja havaita jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin mahdollisesti kohdistuvat uhkat.

1.  Virasto kerää ja analysoi unionissa ja kolmansissa maissa siinä määrin kuin sillä saattaa olla vaikutusta unioniin tietoja turvapaikkatilanteesta, muun muassa päivitettyjä tietoja perimmäisistä syistä, muuttaja- ja pakolaisvirroista, erityisesti ilman huoltajaa olevista alaikäisistä, vastaanottovalmiuksista ja uudelleensijoittamistarpeista, sekä tilanteista, joissa maahan saapuu äkillisesti suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia, mikä saattaa aiheuttaa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmille suhteettoman paineen, tarkoituksenaan edistää nopeaa ja luotettavaa keskinäistä tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja havaita jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin mahdollisesti kohdistuvat uhkat.

2.  Virasto perustaa analyysinsa erityisesti jäsenvaltioiden, asiaankuuluvien unionin toimielinten ja virastojen, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja UNHCR:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden toimittamiin tietoihin.

2.  Virasto perustaa analyysinsa erityisesti jäsenvaltioiden, asiaankuuluvien unionin toimielinten ja virastojen, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja UNHCR:n ja muiden 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen elinten, organisaatioiden ja henkilöiden toimittamiin tietoihin.

Tätä varten virasto tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston kanssa ja hyödyntää erityisesti kyseisen viraston toteuttamia riskianalyyseja varmistaakseen mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden ja lähentymisen virastojen toimittamissa tiedoissa.

Tätä varten virasto tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa ja ottaa tarvittaessa huomioon erityisesti kyseisen viraston toteuttamat riskianalyysit ja haavoittuvuusarvioinnit varmistaakseen mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden ja lähentymisen virastojen toimittamissa tiedoissa.

3.  Virasto varmistaa asiaankuuluvien tietojen nopean vaihdon jäsenvaltioiden keskuudessa ja komission kanssa. Lisäksi se toimittaa analyysinsa tulokset hallintoneuvostolle ajoissa ja täsmällisesti.

3.  Virasto varmistaa asiaankuuluvien tietojen nopean vaihdon jäsenvaltioiden keskuudessa ja komission kanssa. Lisäksi se toimittaa analyysinsa tulokset hallintoneuvostolle ja Euroopan parlamentille ajoissa ja täsmällisesti.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto järjestää, koordinoi ja edistää kaikkien unionin turvapaikkalainsäädännön välineiden täytäntöönpanoa koskevaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden keskuudessa ja jäsenvaltioiden ja komission välillä.

1.  Virasto järjestää, koordinoi ja edistää kaikkien unionin turvapaikkalainsäädännön välineiden täytäntöönpanoa koskevaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden keskuudessa ja jäsenvaltioiden ja komission välillä.

2.  Virasto luo erityisesti olemassa olevia järjestelyjä hyväksi käyttäen tosiseikkoja, oikeussääntöjä ja oikeuskäytäntöä koskevia tietokantoja unionin, kansallisten ja kansainvälisten turvapaikkavälineiden soveltamisesta ja tulkinnasta. Tällaisiin tietokantoihin ei talleteta mitään henkilötietoja, ellei virasto ole saanut tietoja julkisesti saatavilla olevista asiakirjoista.

2.  Virasto luo erityisesti olemassa olevia järjestelyjä hyväksi käyttäen tosiseikkoja, oikeussääntöjä ja oikeuskäytäntöä koskevia julkisesti saatavilla olevia tietokantoja unionin, kansallisten ja kansainvälisten turvapaikkavälineiden soveltamisesta ja tulkinnasta. Tällaisiin tietokantoihin ei talleteta mitään henkilötietoja, ellei virasto ole saanut tietoja julkisesti saatavilla olevista asiakirjoista.

3.  Virasto kerää tietoja erityisesti

3.  Virasto kerää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tietoja erityisesti

a)  siitä, miten kansalliset hallintoelimet ja viranomaiset käsittelevät kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia;

a)  siitä, miten kansalliset hallintoelimet ja viranomaiset käsittelevät kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, mukaan luettuina hakemusten käsittelyn kesto sekä muut menettelytapaa koskevat näkökohdat;

b)  kansallisesta turvapaikka-alan lainsäädännöstä ja sen kehittymisestä, oikeuskäytäntö mukaan lukien;

b)  kansallisesta turvapaikka-alan lainsäädännöstä ja sen kehittymisestä, oikeuskäytäntö mukaan lukien;

c)  asiaa koskevasta Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

c)  asiaa koskevasta Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

Poistetaan.

Dublin-järjestelmän tukeminen

 

Virasto huolehtii asetuksessa (EU) N:o XXX/XXX vahvistetuista tehtävistään ja velvoitteistaan.

 

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto luo ja kehittää koulutusta omalle henkilöstölleen, jäsenvaltioiden hallinnon ja oikeuslaitoksen työntekijöille sekä kansallisille viranomaisille, jotka vastaavat turvapaikka-asioista jäsenvaltioissa.

1.  Virasto luo ja kehittää koulutusta omalle henkilöstölleen, jäsenvaltioiden hallinnon ja oikeuslaitoksen työntekijöille sekä kansallisille viranomaisille, jotka vastaavat turvapaikka-asioista jäsenvaltioissa.

2.  Virasto kehittää tällaista koulutusta läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhdessä jäsenvaltioiden soveltuvien koulutuslaitosten, kuten akateemisten instituutioiden ja muiden merkityksellisten järjestöjen kanssa.

2.  Virasto kehittää tällaista koulutusta läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja aiheellisissa tapauksissa Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa ja yhteistyössä jäsenvaltioiden soveltuvien koulutuslaitosten, nykyisten koulutusverkostojen, kuten Euroopan juridinen koulutusverkosto, sekä muiden 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen elinten, organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

3.  Virasto kehittää yleisiä, erityisiä tai temaattisia koulutusvälineitä, joihin voi sisältyä kouluttajien koulutusta käsittäviä menettelytapoja ja sähköistä oppimista.

3.  Virasto kehittää yleisiä, erityisiä tai temaattisia koulutusvälineitä, joihin voi sisältyä kouluttajien koulutusta käsittäviä menettelytapoja ja sähköistä oppimista.

4.  Virasto perustaa eurooppalaisen turvapaikka-alan koulutusohjelman ja kehittää sitä ottaen huomioon olemassa olevan unionin yhteistyön tällä alalla. Jäsenvaltioilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU21 4 artiklan 3 kohdan nojalla velvollisuus huolehtia henkilöstönsä asianmukaisesta koulutuksesta, joten niiden on sisällytettävä yhteiset vaatimukset turvapaikka-asioista vastaavien kansallisten viranomaisten koulutukseen.

4.  Virasto perustaa eurooppalaisen turvapaikka-alan koulutusohjelman ja kehittää sitä ottaen huomioon olemassa olevan unionin yhteistyön tällä alalla. Yhteisillä koulutusvaatimuksilla pyritään edistämään parhaita toimintatapoja ja korkeatasoisimpia vaatimuksia unionin turvapaikkalainsäädännön täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU21 4 artiklan 3 kohdan nojalla velvollisuus huolehtia henkilöstönsä asianmukaisesta koulutuksesta, joten niiden on sisällytettävä yhteiset vaatimukset turvapaikka-asioista vastaavien kansallisten viranomaisten koulutukseen.

5.  Turvapaikka-asioissa annettavassa erityisessä tai temaattisessa koulutuksessa on käsiteltävä seuraavia aiheita:

5.  Turvapaikka-asioissa annettavassa erityisessä tai temaattisessa koulutuksessa on käsiteltävä muun muassa seuraavia aiheita:

a)  kansainväliset ja unionin perusoikeusnormit ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännökset samoin kuin kansainvälinen ja unionin turvapaikkalainsäädäntö, mukaan lukien erityiset oikeudelliset ja oikeuskäytäntöä koskevat aiheet;

a)  kansainväliset ja unionin perusoikeusnormit ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännökset samoin kuin kansainvälinen ja unionin turvapaikkalainsäädäntö, mukaan lukien erityiset oikeudelliset ja oikeuskäytäntöä koskevat aiheet;

b)  kysymykset, jotka liittyvät kansainvälistä suojelua koskevien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeita omaavien henkilöiden ja lasten tekemien hakemusten käsittelyyn, myös lapsen etua koskevan arvioinnin osalta, sekä erityiset menettelylliset takeet, kuten kuulluksi tulemista koskevan lapsen oikeuden kunnioittaminen, ja lastensuojelulliset näkökohdat, kuten iänmääritystekniikat;

b)  kysymykset, jotka liittyvät kansainvälistä suojelua koskevien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tekemien hakemusten käsittelyyn;

 

b a)  alaikäisten tunnistamista ja edelleenohjausta koskevat menettelyt, mukaan luettuina yksityiskohtaiset säännöt lapsen edun arvioimiseksi, erityiset menettelylliset takeet, kuten kuulluksi tulemista koskevan lapsen oikeuden kunnioittaminen, ja lastensuojelulliset näkökohdat, kuten iänmääritystekniikat, huoltajien nimeäminen ja säilöönoton vaihtoehdot lapsille ja perheille;

c)  haastattelutekniikat, mukaan lukien lapsille, haavoittuville ryhmille ja kidutuksen kohteeksi joutuneille osoitettava erityishuomio;

c)  haastattelutekniikat, mukaan lukien lapsille, haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille ja kidutuksen kohteeksi joutuneille osoitettava erityishuomio;

 

c a)  haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamista ja edelleenohjausta koskevat menettelyt;

 

c b)  unionin turvapaikkalainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien parhaiden toimintatapojen vaihto erityisesti tuomioistuinten jäsenille suunnatun koulutuksen helpottamisen yhteydessä;

d)  sormenjälkitiedot, mukaan lukien tietojen laatu ja tietoturvavaatimukset;

d)  sormenjälkitiedot, mukaan lukien tietosuojanäkökohdat, tietojen laatu ja tietoturvavaatimukset;

e)  lääketieteellisten ja oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen käyttö turvapaikkamenettelyissä;

e)  lääketieteellisten ja oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen käyttö turvapaikkamenettelyissä;

f)  alkuperämaatietojen tuottamiseen ja käyttöön liittyvät kysymykset;

f)  alkuperämaatietojen tuottamiseen ja käyttöön liittyvät kysymykset;

g)  vastaanotto-olosuhteet, mukaan lukien ilman huoltajaa oleville lapsille ja perheensä kanssa kulkeville lapsille, haavoittuville ryhmille ja kidutuksen kohteeksi joutuneille osoitettava erityishuomio.

g)  vastaanotto-olosuhteet, mukaan lukien ilman huoltajaa oleville lapsille ja perheensä kanssa kulkeville lapsille sekä haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille osoitettava erityishuomio ja apu;

 

g a)  kysymykset, jotka liittyvät kansainvälisen suojelun sisältöön, kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden oikeuksiin ja kotoutumisen tukemiseen;

 

g b)  kysymykset, jotka liittyvät uudelleensijoittamismenettelyjen käsittelyyn;

 

g c)  uudelleensijoittaminen, mukaan luettuina seulontamatkat, ennen lähtöä annettavien tietojen ja saapumisen jälkeisen tuen tarjoaminen, koulutuksen tarjoaminen, kielikurssit, ammattikoulutus ja oppisopimuskoulutus;

 

g d)  paineensietokyky ja stressinhallintataidot turvapaikanhakijoiden kanssa välittömästi työskentelevälle henkilöstölle;

 

g e)  tarvittaessa muut asiaankuuluvat aiheet hallintoneuvoston päätöksen perusteella.

6.  Tarjottavan koulutuksen on oltava korkealuokkaista, ja siinä on määritettävä keskeiset periaatteet ja parhaat käytänteet, jotta hallinnollisia menetelmiä ja päätöksiä sekä oikeuskäytäntöä voidaan lähentää kunnioittaen täysimääräisesti kansallisten tuomioistuinten riippumattomuutta.

6.  Tarjottavan koulutuksen on oltava korkealuokkaista, ja siinä on määritettävä keskeiset periaatteet ja parhaat käytänteet, jotta hallinnollisia menetelmiä ja päätöksiä sekä oikeuskäytäntöä voidaan lähentää kunnioittaen täysimääräisesti kansallisten tuomioistuinten riippumattomuutta.

7.  Virasto toteuttaa tarvittavat hankkeet sen varmistamiseksi, että asiantuntijat, jotka ovat mukana turvapaikka-asioiden tukiryhmissä ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa, ovat ennen viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin osallistumistaan saaneet tehtäviensä edellyttämää erityiskoulutusta. Virasto järjestää asiantuntijoille säännöllisesti harjoituksia vuotuisessa työohjelmassaan tarkoitetun erityiskoulutus- ja harjoitusaikataulun mukaisesti.

7.   Virasto tarjoaa turvapaikka-asioiden tukiryhmissä ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa mukana oleville asiantuntijoille näiden tehtävien edellyttämän erityiskoulutuksen ennen viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin osallistumista. Virasto järjestää asiantuntijoille säännöllisesti harjoituksia vuotuisessa työohjelmassaan tarkoitetun erityiskoulutus- ja harjoitusaikataulun mukaisesti.

8.  Virasto voi järjestää koulutusta yhteistyössä jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa niiden alueella.

8.   Virasto voi järjestää koulutusta yhteistyössä jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa niiden alueella.

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto on keskus, joka kerää kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden alkuperämaihin liittyvää asiaan vaikuttavaa, luotettavaa, täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa, mukaan lukien lapsikohtaista tietoa ja kohdennettua tietoa haavoittuviin ryhmiin kuuluvista henkilöistä. Se laatii ja päivittää säännöllisesti kertomuksia ja muita tuotteita, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla myös alkuperämaille ominaisista temaattisista kysymyksistä.

1.  Virasto on keskus, joka kerää kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden alkuperämaihin liittyvää objektiivista, asiaan vaikuttavaa, luotettavaa, täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa, mukaan lukien lapsi- ja sukupuolikohtaista tietoa ja kohdennettua tietoa haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä ja vähemmistöihin kuuluvista henkilöistä. Se laatii ja päivittää säännöllisesti kertomuksia ja muita tuotteita, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla myös alkuperämaille ominaisista temaattisista kysymyksistä.

2.  Erityisesti virasto

2.  Erityisesti virasto

a)  käyttää kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, myös omia analyysejaan turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista ja muita tietoja, jotka on kerätty valtiollisilta, valtiosta riippumattomilta ja kansainvälisiltä järjestöiltä muun muassa 9 artiklassa tarkoitettujen verkostojen kautta sekä unionin toimielimiltä, virastoilta, elimiltä ja toimistoilta ja Euroopan ulkosuhdehallinnolta;

a)  käyttää kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, myös omia analyysejaan turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista ja muita tietoja, jotka on kerätty UNHCR:ltä ja muilta 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuilta elimiltä, organisaatioilta ja henkilöiltä muun muassa 9 artiklassa tarkoitettujen verkostojen ja 48 artiklassa tarkoitetun neuvoa-antavan ryhmän kautta, viraston koordinoimien tiedonhankintamatkojen avulla sekä unionin toimielimiltä, virastoilta, elimiltä ja toimistoilta ja Euroopan ulkosuhdehallinnolta;

b)  hallinnoi ja kehittää edelleen portaalia, johon kerätään alkuperämaatietoja;

b)  hallinnoi ja kehittää edelleen julkisesti saatavilla olevaa portaalia, johon kerätään ja jonka kautta jaetaan alkuperämaatietoja;

c)  laatii unionin turvapaikkalainsäädännön vaatimusten mukaisen yhteisen menettelytavan ja yhteisiä menetelmiä, myös sääntöjä, sellaisten kertomusten ja muiden tuotteiden laatimiselle, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla.

c)  laatii neuvoa-antavaa ryhmää sekä UNHCR:ää ja muita merkityksellisiä hallitustenvälisiä ja valtiosta riippumattomia järjestöjä, tutkijoita ja akateemisia yhteisöjä kuultuaan kansainvälisen ja unionin turvapaikkalainsäädännön vaatimusten mukaisen yhteisen menettelytavan ja yhteisiä menetelmiä, myös sääntöjä, sellaisten kertomusten ja muiden tuotteiden laatimiselle, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto huolehtii alkuperämaatietojen tuottamiseen liittyvien kansallisten hankkeiden koordinoinnista perustamalla ja hallinnoimalla jäsenvaltioiden välisiä aihetta koskevia verkostoja.

1.  Virasto huolehtii alkuperämaatietojen tuottamiseen liittyvien kansallisten hankkeiden koordinoinnista perustamalla ja hallinnoimalla jäsenvaltioiden välisiä aihetta koskevia verkostoja. Kyseisissä verkostoissa saattaa tarvittaessa ja tapauskohtaisesti olla mukana UNHCR:n ja valtiosta riippumattomien järjestöjen ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on erityisasiantuntemusta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen verkostojen tarkoituksena on, että jäsenvaltiot voivat

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen verkostojen tarkoituksena on, että jäsenvaltiot voivat

a)  vaihtaa ja päivittää alkuperämaita koskevia kansallisia kertomuksia ja muita tuotteita, myös alkuperämaille ominaisista temaattisista kysymyksistä;

a)  vaihtaa ja päivittää säännöllisesti alkuperämaita koskevia kansallisia kertomuksia ja muita tuotteita, myös alkuperämaille ominaisista temaattisista kysymyksistä;

b)  lähettää virastolle tiettyihin tosiseikkoihin liittyviä kysymyksiä, joita kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset saattavat synnyttää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja salassapitosuojaa koskevia sääntöjä.

b)  lähettää virastolle tiettyihin tosiseikkoihin liittyviä kysymyksiä, joita kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset saattavat synnyttää, ja avustaa kysymyksiin vastaamisessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja yksityisyyttä, tietosuojaa ja salassapitosuojaa koskevia sääntöjä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/95/EU22 vahvistettujen arviointiperusteiden soveltamisen lähentämiseksi virasto koordinoi jäsenvaltioiden toimia, joiden tarkoituksena on käynnistää ja kehittää yhteinen analyysi, joka tarjoaa ohjausta tiettyjen alkuperämaiden tilanteesta.

1.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/95/EU22 vahvistettujen arviointiperusteiden soveltamisen lähentämiseksi virasto koordinoi jäsenvaltioiden toimia, joiden tarkoituksena on käynnistää ja kehittää yhteinen analyysi, joka tarjoaa ohjausta tiettyjen alkuperämaiden tilanteesta. Virasto varmistaa, että tällaisessa yhteisessä analyysissa otetaan huomioon kustakin alkuperämaasta tulevien turvapaikanhakijoiden kansainvälisen suojelun tarpeen arviointia koskevat viimeisimmät UNHCR:n suuntaviivat.

2.  Pääjohtaja toimittaa komissiota kuultuaan yhteisen analyysin hallintoneuvoston hyväksyttäväksi. Jäsenvaltioiden on otettava yhteinen analyysi huomioon tarkastellessaan kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden toimivaltaa tehdä yksittäisiä hakemuksia koskevia päätöksiä.

2.  Pääjohtaja hyväksyy komissiota, UNHCR:ää ja neuvoa-antavaa ryhmää kuultuaan kyseisen yhteisen analyysin toimitettuaan sen hallintoneuvoston tarkistettavaksi. Jäsenvaltioiden on otettava yhteinen analyysi huomioon tarkastellessaan kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden toimivaltaa tehdä yksittäisiä hakemuksia koskevia päätöksiä.

3.  Virasto varmistaa, että yhteistä analyysia tarkastellaan jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa. Myös kaikki tarkistukset edellyttävät komission kuulemista ennakkoon sekä hallintoneuvoston hyväksyntää.

3.  Virasto varmistaa, että yhteistä analyysia tarkastellaan jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa. Myös kaikki tarkistukset edellyttävät komission, UNHCR:n ja neuvoa-antavan ryhmän kuulemista ennakkoon.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle kuukausittain olennaiset tiedot päätöksistä, jotka on tehty sellaisista kolmansista maista tulevien henkilöiden tekemien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhteydessä, joihin sovelletaan yhteistä analyysia. Tietoihin on sisällyttävä muun muassa seuraavat:

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle kuukausittain kaikki olennaiset tiedot päätöksistä, jotka on tehty sellaisista kolmansista maista tulevien henkilöiden tekemien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhteydessä, joihin sovelletaan yhteistä analyysia. Tietoihin on sisällyttävä muun muassa seuraavat:

a)  tilastot, joista käy ilmi kansainvälistä suojelua koskevien myönteisten päätösten lukumäärä kunkin sellaisen alkuperämaan osalta, johon sovelletaan yhteistä analyysia, sekä myönnetyn suojelun tyyppi;

a)  tilastot, joista käyvät ilmi kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten lukumäärä sekä kansainvälistä suojelua koskevien myönteisten päätösten lukumäärä kunkin sellaisen alkuperämaan osalta, johon sovelletaan yhteistä analyysia, sekä myönnetyn suojelun tyyppi;

b)  tilastot, joista käy ilmi kansainvälistä suojelua koskevien kielteisten päätösten lukumäärä kunkin sellaisen alkuperämaan osalta, johon sovelletaan yhteistä analyysia;

b)  tilastot, joista käy ilmi kansainvälistä suojelua koskevien kielteisten päätösten, myös tapauksen käsittelemättä jättämistä koskevien päätösten, lukumäärä kunkin sellaisen alkuperämaan osalta, johon sovelletaan yhteistä analyysia, sekä epäämisperusteet;

c)  tilastot, joista käy ilmi kunkin sellaisen alkuperämaan osalta, johon sovelletaan yhteistä analyysia, sellaisten päätösten lukumäärä, joissa yhteistä analyysia ei ole noudatettu sekä noudattamatta jättämisen perustelut.

c)  tilastot, joista käy ilmi kunkin sellaisen alkuperämaan osalta, johon sovelletaan yhteistä analyysia, sellaisten päätösten ja tapauksen käsittelemättä jättämistä koskevien päätösten lukumäärä, joissa yhteistä analyysia ei ole noudatettu sekä noudattamatta jättämisen perustelut.

 

4 a.  Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella virasto selvittää jäsenvaltioiden välisiä eroja tietyn alkuperämaan, josta on tehty yhteinen analyysi, kansalaisten kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten hyväksymisasteessa. Jos virasto pitää eroja merkittävinä, sen pääjohtaja ilmoittaa asiasta sekä erojen mahdollisista syistä komissiolle ja Euroopan parlamentille. Komissio ryhtyy tarvittaessa tämän jälkeen jatkotoimiin.

 

4 b.  Virasto varmistaa, että jäsenvaltioilta 4 kohdan mukaisesti saatu tieto on julkisesti saatavilla ja sisältyy 65 artiklan mukaisesti tehtävän vuosikertomuksen liitteeseen.

__________________

__________________

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu) (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu) (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9).

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto auttaa komissiota arvioimaan säännöllisesti tilannetta kolmansissa maissa, jotka ovat asetuksella (EU) N:o XXX/XXX vahvistetussa turvallisia alkuperämaita koskevassa EU:n yhteisessä luettelossa, sekä maissa, joiden sisältymisen luetteloon komissio on keskeyttänyt, ja maissa, jotka on poistettu luettelosta.

1.  Virasto auttaa komissiota arvioimaan säännöllisesti tilannetta kolmansissa maissa, jotka ovat asetuksella (EU) N:o XXX/XXX vahvistetussa turvallisia alkuperämaita koskevassa EU:n yhteisessä luettelossa, sekä maissa, joiden sisältymisen luetteloon komissio on keskeyttänyt, ja maissa, jotka on poistettu luettelosta.

2.  Virasto antaa komissiolle tämän pyynnöstä tietoja tietyistä kolmansista maista, joiden sisällyttämistä turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon voitaisiin harkita asetuksen (EU) N:o XXX/XXX mukaisesti.

2.  Virasto antaa komissiolle tietoja tietyistä kolmansista maista, joiden sisällyttämistä turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon, niiden luetteloon sisällyttämisen keskeyttämistä tai luettelosta poistamista voitaisiin harkita asetuksen (EU) N:o XXX/XXX mukaisesti. Kyseiset tiedot on toimitettava myös Euroopan parlamentille.

 

2 a.  Viraston 1 ja 2 kohdan mukaisesti antamien tietojen kokoamisessa on noudatettava 8 artiklassa säädettyjä yleisiä periaatteita ja siinä on otettava huomioon UNHCR:ltä, YK:lta ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien valvonnasta vastaavilta mekanismeilta, merkityksellisiltä valtiosta riippumattomilta järjestöiltä ja muista merkityksellisistä riippumattomista ja luotettavista lähteistä saatavat tiedot, neuvoa-antavan ryhmän puitteissa saadut tiedot mukaan luettuina.

3.  Tehdessään komissiolle ilmoitusta direktiivin 2013/32/EU 37 artiklan 4 kohdan, 38 artiklan 5 kohdan ja 39 artiklan 7 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava myös virastolle niistä kolmansista maista, jotka on määritelty turvallisiksi alkuperämaiksi tai turvallisiksi kolmansiksi maiksi tai joihin sovelletaan direktiivin 2013/32/EU 35, 38 ja 39 artiklan mukaisia käsitteitä ensimmäinen turvapaikkamaa, turvallinen kolmas maa tai eurooppalainen turvallinen kolmas maa.

3.  Tehdessään komissiolle ilmoitusta direktiivin 2013/32/EU 37 artiklan 4 kohdan, 38 artiklan 5 kohdan ja 39 artiklan 7 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava myös virastolle niistä kolmansista maista, jotka on määritelty turvallisiksi alkuperämaiksi tai turvallisiksi kolmansiksi maiksi tai joihin sovelletaan direktiivin 2013/32/EU 35, 38 ja 39 artiklan mukaisia käsitteitä ensimmäinen turvapaikkamaa, turvallinen kolmas maa tai eurooppalainen turvallinen kolmas maa.

Komissio voi pyytää virastoa tarkastelemaan uudelleen tilannetta missä tahansa tällaisessa kolmannessa maassa sen arvioimiseksi, noudatetaanko kyseisessä direktiivissä vahvistettuja asiaankuuluvia edellytyksiä ja perusteita.

Parlamentti, neuvosto tai komissio voi pyytää virastoa tarkastelemaan uudelleen tilannetta missä tahansa tällaisessa kolmannessa maassa sen arvioimiseksi, noudatetaanko kyseisessä direktiivissä vahvistettuja asiaankuuluvia edellytyksiä ja perusteita.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto järjestää ja koordinoi toimia, joilla edistetään unionin lainsäädännön asianmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa muun muassa kehittämällä turvapaikka-asioita koskevia toiminnallisia vaatimuksia, indikaattoreita, suuntaviivoja tai parhaita toimintatapoja sekä vaihtamalla jäsenvaltioiden keskuudessa parhaita turvapaikka-asioihin liittyviä toimintatapoja.

1.  Virasto järjestää ja koordinoi toimia, joilla edistetään unionin lainsäädännön asianmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa muun muassa kehittämällä turvapaikka-asioita koskevia toiminnallisia vaatimuksia, indikaattoreita, suuntaviivoja tai parhaita toimintatapoja sekä vaihtamalla jäsenvaltioiden keskuudessa parhaita turvapaikka-asioihin liittyviä toimintatapoja.

2.  Virasto kehittää omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä ja komissiota kuullen unionin turvapaikkavälineiden täytäntöönpanoa koskevia toiminnallisia vaatimuksia sekä indikaattoreita kyseisten vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi samoin kuin suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, jotka liittyvät unionin turvapaikkalainsäädännön välineiden täytäntöönpanoon. Virasto ilmoittaa vaatimukset, indikaattorit suuntaviivat tai parhaat toimintatavat jäsenvaltioille kuultuaan komissiota ja kun hallintoneuvosto on hyväksynyt ne.

2.  Virasto kehittää omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä ja komissiota, jäsenvaltioita, neuvoa-antavaa ryhmää, UNHCR:ää, merkityksellisiä hallitustenvälisiä ja valtiosta riippumattomia järjestöjä ja tarvittaessa Euroopan juridista koulutusverkostoa ja oikeusalan yhdistyksiä kuullen unionin turvapaikkavälineiden täytäntöönpanoa koskevia toiminnallisia vaatimuksia sekä indikaattoreita kyseisten vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi samoin kuin suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, jotka liittyvät unionin turvapaikkalainsäädännön välineiden täytäntöönpanoon. Virasto ilmoittaa vaatimukset, indikaattorit suuntaviivat tai parhaat toimintatavat jäsenvaltioille kuultuaan komissiota ja kun hallintoneuvosto on hyväksynyt ne.

3.  Virasto auttaa jäsenvaltioita näiden pyynnöstä toiminnallisten vaatimusten, suuntaviivojen ja parhaiden toimintatapojen soveltamisessa niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin tarjoamalla niille tarvittavaa asiantuntemusta tai operatiivista ja teknistä apua.

3.  Virasto auttaa jäsenvaltioita näiden pyynnöstä toiminnallisten vaatimusten, suuntaviivojen ja parhaiden toimintatapojen soveltamisessa niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin tarjoamalla niille tarvittavaa asiantuntemusta tai operatiivista ja teknistä apua.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa tiiviissä yhteistyössä komission kanssa mekanismin, jolla

1.  Virasto perustaa tiiviissä yhteistyössä komission kanssa mekanismin, jolla

a)  seurataan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja arvioidaan kaikkia siihen liittyviä näkökohtia, erityisesti Dublin-järjestelmää, vastaanotto-olosuhteita, turvapaikkamenettelyjä, suojelutarpeiden määrittelyperusteiden soveltamista ja kansainvälistä suojelua tarvitseville henkilöille jäsenvaltioissa myönnetyn suojelun luonnetta ja laatua, myös ihmisoikeuksien, lastensuojelullisten takeiden ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tarpeiden kannalta;

a)  seurataan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja arvioidaan kaikkia siihen liittyviä näkökohtia, erityisesti Dublin-järjestelmää, vastaanotto-olosuhteita, turvapaikkamenettelyjä, merkityksellisiä menettelyllisiä takeita, oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, mukaan luettuna oikeusapu, sekä tulkkauksen saatavuutta koskevien sääntöjen noudattamista, suojelutarpeiden määrittelyperusteiden soveltamista ja kansainvälistä suojelua tarvitseville henkilöille jäsenvaltioissa myönnetyn suojelun luonnetta ja laatua, myös perusoikeuksien, lastensuojelullisten takeiden, haavoittuvassa asemassa olevia hakijoita koskevien edelleenohjausmekanismien sekä uudelleensijoittamisen kannalta;

b)  seurataan, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, indikaattoreita, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja

b)  seurataan, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, indikaattoreita, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja

c)  tarkistetaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmät, valmiudet, perusrakenteet, kalusto, käytettävissä oleva henkilöstö, myös kääntäjät ja tulkit jäsenvaltioissa, rahoitusvarat ja jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten, myös oikeusjärjestelmän, valmiudet käsitellä ja hallinnoida turvapaikkahakemuksia tehokkaasti ja asianmukaisesti.

c)  tarkistetaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmät, valmiudet, perusrakenteet, kalusto, taloudelliset ja henkilöstöresurssit, myös kääntäjät ja tulkit jäsenvaltioissa, ja jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintoalan turvapaikkaviranomaisten, myös oikeusjärjestelmän, valmiudet käsitellä ja hallinnoida turvapaikkahakemuksia tehokkaasti ja kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden mukaisesti.

 

1 a.  Virastolla on 1 kohdan soveltamista varten oltava pääsy yhdistetyssä ja anonymisoidussa muodossa oleviin tilastotietoihin, jotka on saatu Eurodacilta sekä asetuksella (EY) N:o 767/2008 perustetun viisumitietojärjestelmän (VIS), asetuksella (EY) N:o 1987/2006 perustetun toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/... perustettavan rajanylitystietojärjestelmän (Entry–Exit) kautta.

2.  Virasto voi erityisesti perustaa arviointinsa jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, omiin analyyseihinsa turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin ja satunnaistarkastuksiin.

2.  Virasto perustaa erityisesti arviointinsa muun muassa jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, omiin analyyseihinsa turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin ja satunnaistarkastuksiin, hakijoilta saatuihin tietoihin sekä 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen elinten, organisaatioiden ja henkilöiden toimittamiin arviointeihin.

 

Näiden arviointien laatimiseksi virasto voi tehdä paikan päällä yllätyskäyntejä ilman ennakkovaroitusta asianomaiselle jäsenvaltiolle. Komissio laatii näiden käyntien käytännön järjestelyjä varten yleiset ohjeet tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle sen pyynnöstä tarvittavat tiedot turvapaikkamenettelyistä, kalustosta, perusrakenteista, vastaanotto-olosuhteista, hakemusten hyväksymisasteesta ja myönnetyn suojelun laadusta sekä henkilöstöstä ja rahoitusvaroista kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien tehokas hallinnointi. Jäsenvaltioiden on myös tehtävä yhteistyötä viraston kanssa ja helpotettava paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä, joita virasto saattaa tehdä seurantatoimia varten.

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle sen pyynnöstä tarvittavat tiedot turvapaikkamenettelyistä, merkityksellisistä menettelyllisistä takeista, myös oikeusavun ja tulkkauksen saatavuudesta, kalustosta, perusrakenteista, vastaanotto-olosuhteista, hakemusten hyväksymisasteesta ja myönnetyn suojelun laadusta sekä henkilöstöstä ja rahoitusvaroista kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien tehokas hallinnointi. Jäsenvaltioiden on myös tehtävä yhteistyötä viraston kanssa ja helpotettava ja aktiivisesti tuettava paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä, joita virasto saattaa tehdä seurantatoimia varten.

3.  Virasto arvioi jäsenvaltioiden valmiutta vastata haasteisiin, joita niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin mahdollisesti kohdistuva suhteeton paine aiheuttaisi. Virasto voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan sille valmiussuunnitelmansa, joka sisältää tällaisesta suhteettomasta paineesta selviämiseksi toteutettavat toimenpiteet, ja se auttaa tarvittaessa jäsenvaltioita laatimaan valmiussuunnitelman tai tarkistamaan sitä.

3.  Virasto arvioi jäsenvaltioiden kapasiteettia ja valmiutta vastata haasteisiin, joita niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin mahdollisesti kohdistuva suhteeton paine aiheuttaisi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussopimuksissa vahvistettuja komission toimivaltuuksia. Virasto voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan sille valmiussuunnitelmansa, joka sisältää tällaisesta suhteettomasta paineesta selviämiseksi toteutettavat toimenpiteet, ja se auttaa tarvittaessa jäsenvaltioita laatimaan valmiussuunnitelman tai tarkistamaan sitä 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jotta virasto pystyy seuraamaan ja arvioimaan tehokkaasti, puolueettomasti ja itsenäisesti yhteisen turvapaikkajärjestelmän sekä jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien täytäntöönpanoa, sillä on oltava asianmukainen määrä vakinaisia ja väliaikaisia toimihenkilöitä sekä riittävät taloudelliset resurssit.

Perustelu

Lähetettyjen asiantuntijoiden ei tulisi suorittaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän seurantaa ja arviointia, vaan viraston oman ja asiaa varten koulutuksen saaneen henkilöstön olisi huolehdittava näistä tehtävistä. Viraston henkilöstömäärä aiotaan nostaa 500:aan vuoteen 2020 mennessä. Koska henkilöstötaulukkoa ei voida sisällyttää asetukseen, on syytä varmistaa, että virastolla on käytössään riittävästi omaa henkilöstöä, jotta se voi täyttää tehtävänsä tehokkaasti ja jotta voidaan taata sen puolueettomuus.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto laatii komissiota kuultuaan ohjelman turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien arvioimiseksi kussakin jäsenvaltiossa tai kaikissa jäsenvaltioissa turvapaikkajärjestelmien temaattisten tai erityisten näkökohtien perusteella. Ohjelma on osa 41 artiklassa tarkoitettua monivuotista ja vuotuista ohjelmasuunnittelua.

1.  Virasto laatii komissiota kuultuaan ohjelman 13 artiklassa tarkoitettua mekanismia varten. Ohjelma on osa 41 artiklassa tarkoitettua monivuotista ja vuotuista ohjelmasuunnittelua.

Monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa luetellaan jäsenvaltiot, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä seurataan kunakin vuonna, ja varmistetaan, että jokaista jäsenvaltiota seurataan ainakin kerran kunkin viisivuotiskauden aikana.

Monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa luetellaan jäsenvaltiot, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä seurataan kunakin vuonna, ja varmistetaan, että jokaista jäsenvaltiota seurataan ainakin kerran kunkin kolmivuotiskauden aikana.

Vuotuisessa työohjelmassa luetellaan jäsenvaltiot, joita seurataan seuraavana vuonna monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja temaattisten arviointien mukaisesti. Siinä mainitaan, mitä seurantaan sisältyy, sekä mahdollisten paikan päällä tehtävien arviointikäyntien aikataulu.

vuotuisessa työohjelmassa luetellaan jäsenvaltiot, joita seurataan seuraavana vuonna monivuotisen ohjelmasuunnittelun mukaisesti, ja mahdollisesti tarpeellisina pidetyt temaattiset arvioinnit yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa seuraavana vuonna 4 artiklan mukaisesti toteutetun tietojen analysoinnin pohjalta. Siinä mainitaan, mitä seurantaan sisältyy, sekä mahdollisten paikan päällä tehtävien arviointikäyntien aikataulu.

Vuotuista työohjelmaa voidaan tarvittaessa muokata 41 artiklan mukaisesti.

Vuotuista työohjelmaa voidaan tarvittaessa muokata 41 artiklan mukaisesti.

Virasto voi milloin tahansa käynnistää seurantatoimia tietyn jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien arvioimiseksi omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä, jos kyseisen jäsenvaltion turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmien toiminnan johonkin osa-alueeseen liittyy vakavia huolia.

Virasto käynnistää seurantatoimia tietyn jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien arvioimiseksi omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä, jos kyseisen jäsenvaltion turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmien toiminnan johonkin osa-alueeseen tai sen kapasiteettiin ja valmiuteen vastata sellaisiin suhteettoman paineen aiheuttamaan haasteisiin, jotka voivat vaarantaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimivuuden, liittyy vakavia huolia. Jos tällaisen seurannan tuloksena paljastuu vakavia puutteita, joiden katsotaan vaarantavan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimivuuden tai muodostavan vakavan uhan yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle alueella, jolla ei ole sisärajoja, komissio ilmoittaa tästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian joko omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin tai jäsenvaltion pyynnöstä.

2.  Virasto muodostaa asiantuntijaryhmiä kutakin seurantatoimea ja tarvittaessa myös paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä varten. Asiantuntijaryhmät koostuvat viraston omaan henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista ja komission edustajista. Ryhmien vastuulla on laatia kertomus, joka perustuu paikan päällä tehtyihin havaintoihin ja jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin.

2.  Virasto muodostaa asiantuntijaryhmiä kutakin seurantatoimea ja tarvittaessa myös paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä varten. Asiantuntijaryhmät voivat koostua viraston omaan henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista ja komission edustajista. Ryhmien vastuulla on laatia kertomus, joka perustuu paikan päällä tehtyihin havaintoihin, myös paikan päällä tehtyihin yllätyskäynteihin, ja jäsenvaltioiden sekä UNHCR:n ja valtiosta riippumattomien järjestöjen toimittamiin tietoihin.

3.  Pääjohtaja toimittaa asiantuntijaryhmän kertomusluonnoksen asianomaiselle jäsenvaltiolle, jonka on esitettävä siitä huomautuksensa. Tämän jälkeen pääjohtaja toimittaa hallintoneuvostolle kertomusluonnoksen, jossa on otettu huomioon jäsenvaltion huomautukset. Hallintoneuvosto hyväksyy seurantakertomuksen ja toimittaa senkomissiolle.

3.  Pääjohtaja toimittaa asiantuntijaryhmän kertomusluonnoksen asianomaiselle jäsenvaltiolle, jonka on esitettävä siitä huomautuksensa. Tämän jälkeen pääjohtaja viimeistelee kertomusluonnoksen otettuaan huomioon jäsenvaltion huomautukset ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

4.  Pääjohtaja toimittaa komissiota kuultuaan asianomaiselle jäsenvaltiolle luonnokset suosituksiksi, joissa esitetään tarvittavat toimenpiteet seurantaraportissa yksilöityjen puutteiden korjaamiseksi. Asianomaisella jäsenvaltiolla on kuukausi aikaa esittää huomautuksia suositusluonnoksista. Huomautuksia tarkasteltuaan hallintoneuvosto hyväksyy suositukset ja kehottaa asianomaista jäsenvaltiota laatimaan toimintasuunnitelman toimenpiteistä, joita mahdollisten puutteiden korjaaminen edellyttää.

4.  Pääjohtaja toimittaa komissiota kuultuaan asianomaiselle jäsenvaltiolle luonnokset suosituksiksi, joissa esitetään tarvittavat toimenpiteet seurantaraportissa yksilöityjen puutteiden korjaamiseksi. Asianomaisella jäsenvaltiolla on kuukausi aikaa esittää huomautuksia suositusluonnoksista ja kymmenen päivää, jos kyseessä on 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tilanne. Huomautuksia tarkasteltuaan hallintoneuvosto hyväksyy suositukset ja kehottaa asianomaista jäsenvaltiota laatimaan toimintasuunnitelman toimenpiteistä, joita mahdollisten puutteiden korjaaminen edellyttää. Suositukset asetetaan julkisesti saataville.

5.  Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava toimintasuunnitelma virastolle kuukauden kuluessa 4 kohdassa tarkoitettujen suositusten hyväksymisestä. Jäsenvaltion on raportoitava virastolle toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta kolmen kuukauden kuluessa suositusten hyväksymisestä ja tämän jälkeen kerran kuukaudessa enintään kuuden kuukauden ajan.

5.  Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava toimintasuunnitelma virastolle kuukauden kuluessa 4 kohdassa tarkoitettujen suositusten hyväksymisestä ja viidentoista päivän kuluessa, jos kyseessä on 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tilanne. Jäsenvaltion on raportoitava virastolle toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta kolmen kuukauden kuluessa suositusten hyväksymisestä ja 45 päivän kuluessa, jos kyseessä on 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tilanne, sekä tämän jälkeen kerran kuukaudessa enintään kuuden kuukauden ajan.

6.  Virasto tiedottaa komissiolle säännöllisesti toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta.

6.  Virasto tiedottaa komissiolle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

14 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a artikla

 

Yhteyshenkilöt jäsenvaltioissa

 

1.  Virastolle 13 ja 14 artiklan nojalla kuuluvien velvoitteiden täyttämisen helpottamiseksi se varmistaa, että viraston yhteyshenkilöt seuraavat säännöllisesti yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

 

Virasto voi päättää, että yhteyshenkilö huolehtii enintään neljästä toisiaan lähellä sijaitsevasta jäsenvaltiosta.

 

2.  Pääjohtaja nimittää viraston henkilöstön asiantuntijoita lähetettäviksi yhteyshenkilöiksi. Pääjohtaja tekee asianomaisia jäsenvaltioita kuultuaan ehdotuksen yhteyshenkilön tehtävän luonteesta ja ehdoista sekä siitä jäsenvaltiosta tai alueesta, johon yhteyshenkilö voidaan lähettää. Pääjohtajan on saatava ehdotukselleen hallintoneuvoston hyväksyntä. Pääjohtaja ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle yhteyshenkilön nimityksestä ja määrittää yhdessä asianomaisen jäsenvaltion kanssa tämän sijoituspaikan.

 

3.  Yhteyshenkilöt toimivat viraston puolesta, ja heidän tehtäviinsä kuuluu edistää viraston ja yhteisen turvapaikkajärjestelmän soveltamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten, erityisesti turvapaikkahakemusten käsittelystä vastaavien viranomaisten, välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluvat erityisesti seuraavat:

 

a)  toimia yhteyshenkilönä viraston ja turvapaikka-asioista vastaavien kansallisten viranomaisten välillä;

 

b)  tukea 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen tietojen ja mahdollisten muiden viraston edellyttämien tietojen keruuta;

 

c)  edistää osaltaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvän unionin säännöstön soveltamista, myös perusoikeuksien kunnioittamisen osalta;

 

d)  auttaa mahdollisuuksien mukaan jäsenvaltioita niiden laatiessa valmiussuunnitelmiaan, jotka sisältävät toimenpiteitä niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin mahdollisesti kohdistuvasta suhteettomasta paineesta selviämiseksi;

 

e)  helpottaa asianomaisten jäsenvaltioiden ja viraston välistä yhteydenpitoa ja jakaa asianomaisille jäsenvaltioille merkityksellisiä viraston tietoja, käynnissä olevaa avustamista koskevat tiedot mukaan lukien;

 

f)  raportoida säännöllisesti pääjohtajalle asianomaisen jäsenvaltion valmiuksista käsitellä tehokkaasti sille Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän puitteissa kuuluvia velvoitteita.

 

Jos f alakohdassa tarkoitetuissa raporteissa tuodaan esiin yhteen tai useampaan asianomaisen jäsenvaltion kannalta olennaiseen seikkaan liittyviä huolenaiheita, pääjohtaja ilmoittaa asiasta viipymättä kyseiselle jäsenvaltiolle.

 

4.  Tehtäviään hoitaessaan yhteyshenkilö saa ottaa vastaan ohjeita ainoastaan virastolta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos asianomainen jäsenvaltio ei 14 artiklan 5 kohdassa asetetun määräajan kuluessa ole pannut toimintasuunnitelmaa täysimääräisesti täytäntöön ja turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien puutteet ovat niin vakavia, että ne vaarantavat yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnan, komissio hyväksyy toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja puutteiden vakavuutta koskevan arvionsa perusteella kyseiselle jäsenvaltiolle kohdistettuja suosituksia toimenpiteistä, joita vakavien puutteiden korjaaminen edellyttää, sekä tarvittaessa toimenpiteitä, jotka virasto toteuttaa kyseisen jäsenvaltion tukemiseksi.

1.  Jos asianomainen jäsenvaltio ei 14 artiklan 5 kohdassa asetetun määräajan kuluessa ole pannut toimintasuunnitelmaa täysimääräisesti täytäntöön, komissio hyväksyy toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja sitä koskevien mahdollisten puutteiden vakavuutta koskevan arvionsa perusteella kyseiselle jäsenvaltiolle kohdistettuja suosituksia toimenpiteistä, joita vakavien puutteiden korjaaminen edellyttää, sekä tarvittaessa toimenpiteitä, jotka virasto toteuttaa kyseisen jäsenvaltion tukemiseksi.

2.  Komissio voi havaittujen puutteiden vakavuuden huomioon ottaen järjestää asianomaisessa jäsenvaltiossa paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2.  Komissio voi havaittujen puutteiden vakavuuden huomioon ottaen järjestää asianomaisessa jäsenvaltiossa paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi.

3.  Asianomaisen jäsenvaltion on raportoitava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen suositusten täytäntöönpanosta suosituksissa asetetussa määräajassa.

3.  Asianomaisen jäsenvaltion on raportoitava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen suositusten täytäntöönpanosta suosituksissa asetetussa määräajassa.

Jos komissio ei määräajan päätyttyä katso, että jäsenvaltio on noudattanut suosituksia täysimääräisesti, se voi toteuttaa lisätoimia 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Jos komissio ei määräajan päätyttyä katso, että jäsenvaltio on noudattanut suosituksia täysimääräisesti, se voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa se määrittää yhden tai useamman tarvittavan toimenpiteen todettujen vakavien puutteiden korjaamiseksi.

 

3 a.  Jos jäsenvaltio järjestelmällisesti jättää toteuttamatta 3 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettuja toimenpiteitä säädöksessä säädetyssä määräajassa vaarantaen siten vakavasti yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnan, komissio voi viimeisenä keinona käynnistää asetuksen (EU) 2016/399 29 artiklassa säädetyn menettelyn edellyttäen, että asiaan liittyvät ehdot täyttyvät ja tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaate on otettu huomioon.

4.  Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti asianomaisen jäsenvaltion edistymisestä.

4.  Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti asianomaisen jäsenvaltion edistymisestä.

 

4 a. Komissio lähettää Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki seurantatoimien jatkotoimia koskevat asiakirjat, myös mahdollisten paikan päällä tehtyjen käyntien tulokset.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää virastolta apua turvapaikka-asioihin liittyvien velvoitteidensa täyttämisessä erityisesti silloin, jos niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää virastolta apua turvapaikka-asioihin liittyvien velvoitteidensa täyttämisessä erityisesti silloin, jos niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava pääjohtajalle avunpyyntö, jossa kuvaillaan tilanne ja pyynnön tarkoitus. Pyyntöön on liitettävä yksityiskohtainen tarpeita koskeva arvio. Hallintojohtaja arvioi ja hyväksyy avunpyynnöt ja koordinoi niitä. Jokaisesta pyynnöstä laaditaan perusteellinen ja luotettava arviointi, jonka perusteella virasto voi yksilöidä ja ehdottaa 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä asianomaisen jäsenvaltion tarpeisiin vastaamiseksi.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava pääjohtajalle avunpyyntö, jossa kuvaillaan tilanne ja pyynnön tarkoitus. Pyyntöön on liitettävä yksityiskohtainen tarpeita koskeva arvio. Hallintojohtaja arvioi ja hyväksyy avunpyynnöt ja koordinoi niitä. Jokaisesta pyynnöstä laaditaan perusteellinen ja luotettava arviointi, jonka perusteella virasto voi yksilöidä ja ehdottaa kohtuullisen ajan kuluessa 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä asianomaisen jäsenvaltion tarpeisiin vastaamiseksi.

3.  Virasto järjestää ja koordinoi rajallisen ajanjakson ajan yhden tai useampia seuraavista operatiivisista ja teknisistä toimenpiteistä:

3.  Virasto järjestää ja koordinoi rajallisen ajanjakson ajan yhden tai useampia seuraavista operatiivisista ja teknisistä toimenpiteistä, joiden yhteydessä perusoikeudet otetaan täysimääräisesti huomioon:

a)  jäsenvaltioiden auttaminen kolmansien maiden kansalaisten tunnistamisessa ja rekisteröimisessä;

a)  jäsenvaltioiden auttaminen kolmansien maiden kansalaisten tunnistamisessa ja rekisteröimisessä;

b)  toimivaltaisten viranomaisten käsiteltävänä olevien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyn helpottaminen;

b)  toimivaltaisten viranomaisten käsiteltävänä olevien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyn helpottaminen, myös avustamalla tarvittaessa jäsenvaltioita turvapaikkahakemusten käsiteltäväksi ottamisen arvioimisessa;

c)  kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten auttaminen;

c)  kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten auttaminen, mukaan luettuna yhteinen käsittely kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä;

d)  kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä tehtävää teknistä yhteistyötä koskevien jäsenvaltioiden hankkeiden helpottaminen;

d)  kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä tehtävää teknistä yhteistyötä koskevien jäsenvaltioiden hankkeiden helpottaminen;

e)  auttaminen kansainvälistä suojelua koskevasta menettelystä tiedottamisessa;

e)  auttaminen kansainvälistä suojelua koskevasta menettelystä tiedottamisessa;

f)  auttaminen ja koordinointi jäsenvaltioiden vastaanottopalveluiden, erityisesti hätämajoituksen, kuljetusten ja lääkintäavun järjestämisessä tai tarjoamisessa;

f)  auttaminen ja koordinointi jäsenvaltioiden vastaanottopalveluiden, erityisesti hätämajoituksen, kuljetusten ja lääkintäavun järjestämisessä tai tarjoamisessa;

g)  auttaminen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden unionin sisällä tapahtuvissa siirroissa;

g)  auttaminen ja koordinointi kansainvälistä suojelua saavien ja hakevien henkilöiden unionin sisällä tapahtuvissa siirroissa sekä siirtojen toteuttaminen;

h)  tulkkauspalveluiden tarjoaminen;

h)  tulkkauspalveluiden tarjoaminen;

i)  jäsenvaltioiden auttaminen sen varmistamisessa, että kaikkia tarvittavia lapsenoikeuksia ja lastensuojelullisia suojatoimia sovelletaan;

i)  jäsenvaltioiden auttaminen sen varmistamisessa, että kaikkia tarvittavia suojatoimia lapsenoikeuksien kunnioittamiseksi sovelletaan ottaen täysimääräisesti huomioon lapsen etu, myös alaikäisten tunnistamista ja edelleenohjausta koskevien menettelyjen yhteydessä;

j)  osallistuminen asetuksessa (EU) N:o XXX/XXX tarkoitettuihin muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiin hotspot-alueilla.

j)  osallistuminen asetuksessa (EU) N:o XXX/XXX tarkoitettuihin muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiin hotspot-alueilla.

 

j a)  auttaminen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamista ja edelleenohjausta koskevien menettelyjen ja suojatoimien yhteydessä sekä asianmukaisen avun tarjoamisessa tällaisille haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille;

 

j b)  mahdollisen operatiivisen ja teknisen lisäavun antaminen, jos jäsenvaltio sitä 1 kohdan mukaisesti pyytää.

 

3 a.  Virasto voi operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden järjestämistä ja koordinoimista varten tehdä erillisiä hätävalmiussopimuksia UNHCR:n ja merkityksellisten hallitustenvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa täydentääkseen viraston valmiuksia tarjota operatiivista ja teknistä apua jäsenvaltioille erityisesti vastaanottopalveluiden perustamisen ja tarjoamisen, turvapaikanhakijoille tiedottamisen, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamisen, edelleenohjauksen ja avustamisen sekä tulkkauspalveluiden tarjoamisen osalta.

4.  Virasto rahoittaa tai osarahoittaa 3 kohdassa tarkoitettuja toimia talousarviostaan virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen mukaisesti.

4.  Virasto rahoittaa tai osarahoittaa 3 kohdassa tarkoitettuja toimia talousarviostaan virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen mukaisesti.

5.  Pääjohtaja arvioi operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden tuloksia ja toimittaa yksityiskohtaiset arviointikertomukset hallintoneuvostolle 60 päivän kuluessa näiden toimenpiteiden päättymisestä. Virasto laatii kyseisistä tuloksista kattavan vertailevan analyysin ja sisällyttää sen 65 artiklassa tarkoitettuun vuotuiseen toimintakertomukseen.

5.  Pääjohtaja arvioi operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden tuloksia ja toimittaa yksityiskohtaiset arviointikertomukset sekä perusoikeusvaltuutetun havainnot hallintoneuvostolle, komissiolle ja Euroopan parlamentille 60 päivän kuluessa näiden toimenpiteiden päättymisestä käyttäen perustana raportointi- ja arviointijärjestelmää, joka sisältää arviointia koskevia indikaattoreita ja vertailuarvoja, jotka koskevat muun muassa perusoikeuksien suojelua, ja ottaen huomioon muilta unionin virastoilta sekä 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuilta muilta elimiltä, organisaatioilta ja henkilöiltä saatavat tiedot, silloin kun sellaisia on saatavilla. Virasto laatii kyseisistä tuloksista kattavan vertailevan analyysin ja sisällyttää sen 65 artiklassa tarkoitettuun vuotuiseen toimintakertomukseen.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto lähettää jäsenvaltioihin turvapaikka-asioiden tukiryhmiä, jotka antavat 16 artiklan mukaista operatiivista ja teknistä apua.

1.  Virasto lähettää jäsenvaltioihin turvapaikka-asioiden tukiryhmiä, jotka antavat 16 artiklan mukaista operatiivista ja teknistä apua.

2.  Turvapaikka-asioiden tukiryhmät koostuvat viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista, jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden virastoon lähettämistä asiantuntijoista.

2.  Turvapaikka-asioiden tukiryhmät koostuvat viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista, jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden virastoon lähettämistä asiantuntijoista.

3.  Pääjohtajan ehdotuksesta hallintoneuvosto päättää äänivaltaisten jäsentensä absoluuttisella enemmistöllä turvapaikka-asioiden tukiryhmien käyttöön annettavien asiantuntijoiden profiileista ja kokonaismäärästä. Samaa menettelyä sovelletaan asiantuntijoiden profiilien ja kokonaismäärien mahdollisiin myöhempiin muutoksiin.

3.  Pääjohtajan ehdotuksesta hallintoneuvosto päättää äänivaltaisten jäsentensä absoluuttisella enemmistöllä turvapaikka-asioiden tukiryhmien käyttöön annettavien asiantuntijoiden profiileista ja kokonaismäärästä. Samaa menettelyä sovelletaan asiantuntijoiden profiilien ja kokonaismäärien mahdollisiin myöhempiin muutoksiin.

4.  Jäsenvaltiot osallistuvat turvapaikka-asioiden tukiryhmien muodostamiseen toimittamalla kansallisten asiantuntijoiden luettelon, joka perustuu määriteltyihin erilaisiin profiileihin, ja nimeämällä asiantuntijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja.

4.  Jäsenvaltiot osallistuvat turvapaikka-asioiden tukiryhmien muodostamiseen toimittamalla kansallisten asiantuntijoiden luettelon, joka perustuu määriteltyihin erilaisiin profiileihin, ja nimeämällä asiantuntijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja.

5.  Virasto laatii luettelon osaksi turvapaikka-asioiden tukiryhmiä tulevista tulkeista. Jäsenvaltiot avustavat virastoa tulkkien nimeämisessä tulkkien luetteloon. Jäsenvaltiot voivat päättää joko lähettää tulkkeja alueelle tai asettaa heitä käyttöön videoneuvottelupalvelun välityksellä.

5.  Virasto laatii luettelon osaksi turvapaikka-asioiden tukiryhmiä tulevista tulkeista. Jäsenvaltiot avustavat virastoa tulkkien nimeämisessä tulkkien luetteloon. Jäsenvaltiot voivat päättää joko lähettää tulkkeja alueelle tai asettaa heitä käyttöön videoneuvottelupalvelun välityksellä.

6.  Jäsenvaltioiden osallistumista tukiryhmiin niiden omien asiantuntijoiden tai niiden virastoon lähettämien asiantuntijoiden muodossa seuraavana vuonna suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava asiantuntijat välittömästi käyttöön lähettämistä varten, paitsi jos niitä kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen.

6.  Jäsenvaltioiden osallistumista tukiryhmiin niiden omien asiantuntijoiden tai niiden virastoon lähettämien asiantuntijoiden muodossa seuraavana vuonna suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava asiantuntijat välittömästi käyttöön lähettämistä varten, paitsi jos niitä kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiantuntijat vastaavat hallintoneuvoston päättämiä profiileja ja määriä. Kotijäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, joka on joka tapauksessa vähintään 30 päivää.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiantuntijat vastaavat hallintoneuvoston päättämiä profiileja ja määriä. Kotijäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, joka on joka tapauksessa vähintään 60 päivää.

8.  Virasto antaa turvapaikka-asioiden tukiryhmien käyttöön omaan henkilöstöönsä kuuluvia, nimenomaan kenttätyöhön palkattuja asiantuntijoita sekä tulkkeja.

8.  Virasto antaa turvapaikka-asioiden tukiryhmien käyttöön omaan henkilöstöönsä kuuluvia, nimenomaan kenttätyöhön palkattuja ja koulutettuja asiantuntijoita sekä vähintään peruskoulutuksen saaneita tulkkeja.

 

8 a.  Virasto antaa Euroopan parlamentille vuosittain selvityksen siitä, kuinka paljon asiantuntijoita on lähetetty turvapaikka-asioiden tukiryhmiin tämän artiklan mukaisesti. Tässä selvityksessä luetellaan jäsenvaltiot, jotka ovat edellisen vuoden aikana vedonneet 6 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen. Siihen sisältyvät myös poikkeukselliseen tilanteeseen vetoamisen perustelut ja asianomaisen jäsenvaltion toimittamat tiedot.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

18 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto laatii pääjohtajan ehdotuksesta ja 22 artiklan soveltamiseksi turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelon, jossa on viraston käytettävissä välittömästi olevia asiantuntijoita. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on annettava vuosittain viraston käyttöön vähintään 500 asiantuntijaa.

1.  Hallintoneuvosto laatii pääjohtajan ehdotuksesta ja 22 artiklan soveltamiseksi turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelon, jossa on viraston käytettävissä välittömästi olevia asiantuntijoita. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on annettava vuosittain viraston käyttöön vähintään 500 asiantuntijaa.

2.  Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta ja äänivaltaisten jäsentensä kolmen neljäsosan enemmistöllä asiantuntijoiden profiileista ja siitä, kuinka suuri on kunkin jäsenvaltion osuus muodostettavasta turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta. Samaa menettelyä sovelletaan asiantuntijoiden profiilien ja kokonaismäärien mahdollisiin myöhempiin muutoksiin.

2.  Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta asiantuntijoiden profiileista.

3.  Jäsenvaltiot osallistuvat turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelon muodostamiseen toimittamalla kansallisten asiantuntijoiden luettelon, joka perustuu määriteltyihin erilaisiin profiileihin, ja nimeämällä asiantuntijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja. Kotijäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, joka on joka tapauksessa vähintään 30 päivää.

3.  Jäsenvaltiot osallistuvat turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelon muodostamiseen toimittamalla kansallisten asiantuntijoiden luettelon, joka perustuu määriteltyihin erilaisiin profiileihin, ja nimeämällä asiantuntijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja. Kotijäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, joka on joka tapauksessa vähintään 60 päivää.

 

3 a.  Pääjohtaja voi varmentaa, vastaavatko jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti saatavilla asettamat asiantuntijat määriteltyjä profiileja, ja hän päättää turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta otettavien asiantuntijoiden valinnasta. Pääjohtaja voi pyytää jäsenvaltiota poistamaan asiantuntijan turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta, jos vaaditut profiilit eivät täyty. Pääjohtaja pyytää jäsenvaltiota poistamaan asiantuntijan turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta, jos ilmenee väärinkäytöksiä tai jos sovellettavia lähettämistä koskevia sääntöjä ei noudateta.

 

3 b.  Kunkin jäsenvaltion on asetettava saataville 1 kohdassa tarkoitettuja asiantuntijoita liitteen I a mukaisesti. Jäsenvaltioiden, jotka eivät aseta saataville asiantuntijoiden vaadittua määrää, on sen sijaan annettava rahoitustukea unionin tasolla perustetulle alustalle, jolla tuetaan suhteettoman paineen aiheuttamiin haasteisiin vastaamista ja jota virasto hallinnoi suoraan tai välillisesti, paitsi jos kyseisiä jäsenvaltioita kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen 4 artiklassa tarkoitetun tietojen analysoinnin mukaisesti.

 

3 c.  Jos ilmenee tilanne, joka edellyttää 1 kohdassa säädettyä suurempaa määrää asiantuntijoita, pääjohtaja ilmoittaa asiasta välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Hän kehottaa lisäksi neuvostoa pyytämään jäsenvaltioilta sitoumuksia vajauksen täyttämiseksi.

 

3 d.  Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille vuosittain siitä, kuinka monta asiantuntijaa kukin jäsenvaltio on antanut käyttöön tämän artiklan mukaisesti ja kuinka monta asiantuntijaa luettelosta on tosiasiallisesti käytetty.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma sitoo virastoa, vastaanottavaa jäsenvaltiota ja osallistuvia jäsenvaltioita.

1.  Pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma sitoo virastoa, vastaanottavaa jäsenvaltiota ja osallistuvia jäsenvaltioita.

2.  Toimintasuunnitelmassa on esitettävä operatiivisen ja teknisen avun antamista ja turvapaikka-asioiden tukiryhmien ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa olevien asiantuntijoiden lähettämistä koskevat yksityiskohtaiset edellytykset, kuten seuraavat tiedot:

2.  Toimintasuunnitelmassa on esitettävä operatiivisen ja teknisen avun antamista ja turvapaikka-asioiden tukiryhmien ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa olevien asiantuntijoiden lähettämistä koskevat yksityiskohtaiset edellytykset, kuten seuraavat tiedot:

a)  tilanteen kuvaus ja toimintatapa sekä lähettämisen tavoitteet, mukaan lukien operatiivinen tavoite;

a)  tilanteen kuvaus ja toimintatapa sekä lähettämisen tavoitteet, mukaan lukien operatiivinen tavoite;

b)  lähettämisen ennakoitu kesto;

b)  lähettämisen ennakoitu kesto;

c)  paikka vastaanottavassa jäsenvaltiossa, johon turvapaikka-asioiden tukiryhmät tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat lähetetään;

c)  paikka vastaanottavassa jäsenvaltiossa, johon turvapaikka-asioiden tukiryhmät tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat lähetetään;

 

c a)  turvapaikka-asioiden tukiryhmien toiminta-alue, jos ryhmien on tarkoitus olla liikkuvia;

d)  logistiset järjestelyt, mukaan lukien tiedot työskentelyolosuhteista ja ympäristöstä paikassa, johon turvapaikka-asioiden tukiryhmät tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat lähetetään;

d)  logistiset järjestelyt, mukaan lukien tiedot työskentelyolosuhteista ja ympäristöstä paikassa, johon turvapaikka-asioiden tukiryhmät tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat lähetetään;

e)  yksityiskohtainen ja selkeä kuvaus turvapaikka-asioiden tukiryhmien tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatujen asiantuntijoiden tehtävistä ja heille annettavat erityisohjeet, mukaan lukien kansalliset ja eurooppalaiset tietokannat, joita he saavat käyttää sekä varusteet, joita he saavat käyttää tai kantaa mukanaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

e)  yksityiskohtainen ja selkeä kuvaus turvapaikka-asioiden tukiryhmien tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatujen asiantuntijoiden tehtävistä ja vastuista muun muassa perusoikeuksien noudattamisen suhteen ja heille annettavat erityisohjeet, mukaan lukien kansalliset ja eurooppalaiset tietokannat, joita he saavat käyttää sekä varusteet, joita he saavat käyttää tai kantaa mukanaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

f)  turvapaikka-asioiden tukiryhmien kokoonpano tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat;

f)  turvapaikka-asioiden tukiryhmien kokoonpano tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat;

g)  käytettävä kalusto, mukaan lukien erityisvaatimukset, kuten käyttöä koskevat edellytykset, kuljetus ja muu logistiikka sekä rahoitussäännökset;

g)  käytettävä kalusto, mukaan lukien erityisvaatimukset, kuten käyttöä koskevat edellytykset, kuljetus ja muu logistiikka sekä rahoitussäännökset;

h)  kansainvälistä suojelua koskevissa hakemuksissa, myös niiden käsittelyssä, avustamisen osalta erityistietoja tehtävistä, joita turvapaikka-asioiden tukiryhmät tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat voivat suorittaa, sekä viittaus sovellettavaan kansalliseen ja unionin lainsäädäntöön;

h)  kansainvälistä suojelua koskevissa hakemuksissa, myös niiden käsittelyssä, avustamisen osalta erityistietoja tehtävistä, joita turvapaikka-asioiden tukiryhmät tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat voivat suorittaa, sekä selkeä kuvaus heidän vastuualueistaan ja sovellettavasta kansallisesta, kansainvälisestä ja unionin oikeudesta, sovellettava vastuujärjestelmä mukaan luettuna, myös 26 artikla huomioon ottaen;

i)  raportointi- ja arviointijärjestelmä, johon sisältyy arviointikertomuksessa käytettävät vertailuarvot ja lopullisen arviointikertomuksen toimittamisen määräaika;

i)  raportointi- ja arviointijärjestelmä, johon sisältyvät arviointikertomuksessa käytettävät vertailuarvot, myös perusoikeuksien noudattamisen osalta, ja lopullisen arviointikertomuksen toimittamisen määräaika;

j)  kolmansien maiden, muiden unionin virastojen, elinten ja toimistojen tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

j)  kolmansien maiden, muiden unionin virastojen, elinten ja toimistojen tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt aloilla, joilla näillä toimijoilla on vastaavat toimivaltuudet;

k)  menettelyt, joissa kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt, ihmiskaupan uhrit, ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt ohjataan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille asianmukaista apua varten.

k)  menettelyt alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistamiseksi ja edelleenohjaamiseksi toimivaltaisten kansallisten viranomaisten luokse asianmukaisen avun ja hoivan saamista varten;

 

k a)  menettelyt 54 c artiklassa tarkoitettuun valitusmekanismiin liittyvien käytännön järjestelyjen vahvistamiseksi.

 

2 a.  Jäsenvaltioissa, joissa UNHCR toimii ja joissa sillä on valmius vastata operatiivista ja teknistä apua koskevaan pyyntöön, virasto koordinoi tarvittaessa toimintansa UNHCR:n kanssa toimintasuunnitelman kehittämisen ja täytäntöönpanon osalta.

3.  Kun otetaan huomioon 2 kohdan e alakohta, vastaanottavan jäsenvaltion on sallittava eurooppalaisten tietokantojen käyttö turvapaikka-asioiden tukiryhmien ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa oleville asiantuntijoille ja se voi sallia kansallisten tietokantojensa käytön kyseisten tietokantojen käyttöä koskevan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti siinä määrin kuin se on tarpeen toimintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtävien suorittamiseksi.

3.  Kun otetaan huomioon 2 kohdan e alakohta, vastaanottavan jäsenvaltion on sallittava eurooppalaisten tietokantojen käyttö turvapaikka-asioiden tukiryhmien ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa oleville asiantuntijoille ja se voi sallia kansallisten tietokantojensa käytön kyseisten tietokantojen käyttöä koskevan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti siinä määrin kuin se on tarpeen toimintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtävien suorittamiseksi.

4.  Toimintasuunnitelman tarkistuksiin tai mukautuksiin on saatava pääjohtajan ja vastaanottavan jäsenvaltion hyväksyntä. Virasto lähettää osallistuville jäsenvaltioille välittömästi jäljennöksen muutetusta tai mukautetusta toimintasuunnitelmasta.

4.  Toimintasuunnitelman tarkistuksiin tai mukautuksiin on saatava pääjohtajan ja vastaanottavan jäsenvaltion hyväksyntä. Virasto lähettää osallistuville jäsenvaltioille välittömästi jäljennöksen muutetusta tai mukautetusta toimintasuunnitelmasta.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

20 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja voi tarvittaessa lähettää viraston asiantuntijoita arvioimaan tilannetta apua pyytävässä jäsenvaltiossa. Pääjohtajan on viipymättä ilmoitettava hallintoneuvostolle turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämistä koskevasta jäsenvaltion pyynnöstä.

1.  Pääjohtaja voi tarvittaessa lähettää viraston asiantuntijoita arvioimaan tilannetta apua pyytävässä jäsenvaltiossa. Pääjohtajan on viipymättä ilmoitettava hallintoneuvostolle turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämistä koskevasta jäsenvaltion pyynnöstä.

2.  Pääjohtaja tekee päätöksen turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämistä koskevasta pyynnöstä kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Pääjohtaja antaa päätöksen kirjallisesti tiedoksi samaan aikaan sekä apua pyytäneelle jäsenvaltiolle että hallintoneuvostolle mainiten päätöksensä keskeiset perustelut.

2.  Pääjohtaja tekee päätöksen turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämistä koskevasta pyynnöstä kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Pääjohtaja antaa päätöksen kirjallisesti tiedoksi samaan aikaan sekä apua pyytäneelle jäsenvaltiolle että hallintoneuvostolle mainiten päätöksensä keskeiset perustelut.

3.  Pääjohtajan on kunkin lähetettävän turvapaikka-asioiden tukiryhmän kokoonpanoa määrittäessään otettava huomioon apua pyytävän jäsenvaltion erityiset olosuhteet sekä sen tarpeita koskeva arvio. Turvapaikka-asioiden tukiryhmä muodostetaan toimintasuunnitelmaa noudattaen.

3.  Pääjohtajan on kunkin lähetettävän turvapaikka-asioiden tukiryhmän kokoonpanoa määrittäessään otettava huomioon apua pyytävän jäsenvaltion erityiset olosuhteet sekä sen tarpeita koskeva arvio. Turvapaikka-asioiden tukiryhmä muodostetaan toimintasuunnitelmaa noudattaen.

4.  Pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio laativat toimintasuunnitelman kolmen työpäivän kuluessa päivästä, jona päätös turvapaikka-asioiden tukiryhmän lähettämisestä tehtiin.

4.  Pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio laativat toimintasuunnitelman kolmen työpäivän kuluessa päivästä, jona päätös turvapaikka-asioiden tukiryhmän lähettämisestä tehtiin.

5.  Kun toimintasuunnitelmasta on sovittu, pääjohtaja pyytää jäsenvaltioita lähettämään asiantuntijat enintään seitsemän työpäivän kuluessa. Pääjohtaja ilmoittaa jäsenvaltioista tarvittavien asiantuntijoiden määrät ja profiilit. Nämä tiedot on toimitettava kirjallisesti kansallisille yhteyspisteille, ja niissä on ilmoitettava lähettämisen aiottu alkamispäivämäärä. Kansallisille yhteyspisteille on toimitettava myös toimintasuunnitelman jäljennös.

5.  Kun toimintasuunnitelmasta on sovittu, pääjohtaja pyytää jäsenvaltioita lähettämään asiantuntijat enintään seitsemän työpäivän kuluessa. Pääjohtaja ilmoittaa jäsenvaltioista tarvittavien asiantuntijoiden määrät ja profiilit. Nämä tiedot on toimitettava kirjallisesti kansallisille yhteyspisteille, ja niissä on ilmoitettava lähettämisen aiottu alkamispäivämäärä. Kansallisille yhteyspisteille, komissiolle ja Euroopan parlamentille on toimitettava myös toimintasuunnitelman jäljennös.

6.  Jos edellytykset operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden toteuttamiselle eivät enää täyty tai jos vastaanottava jäsenvaltio ei noudata toimintasuunnitelmaa, pääjohtaja keskeyttää tai lopettaa turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämisen ilmoitettuaan asiasta vastaanottavalle jäsenvaltiolle.

6.  Jos edellytykset operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden toteuttamiselle eivät enää täyty tai jos vastaanottava jäsenvaltio ei noudata toimintasuunnitelmaa tai jos pääjohtaja perusoikeusvaltuutettua kuultuaan toteaa, että kyse on perusoikeuksien tai kansainvälistä suojelua koskevien vastaanottavan jäsenvaltion velvoitteiden rikkomisesta, joka on luonteeltaan vakavaa tai todennäköisesti pysyvää, hän voi keskeyttää tai lopettaa kokonaan tai osittain turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämisen ilmoitettuaan asiasta vastaanottavalle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

21 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jos jäsenvaltion ulkorajojen tietyille hotspot-alueille kohdistuu eri ryhmistä koostuvien suurten saapuvien muuttovirtojen aiheuttamia suhteettomia muuttoliikehaasteita, kyseinen jäsenvaltio voi pyytää teknistä ja operatiivista tukea muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä. Kyseisen jäsenvaltion on esitettävä tukipyyntö ja arvio tarpeistaan virastolle ja muille merkityksellisille unionin virastoille, erityisesti Euroopan raja- ja rannikkovartiostolle ja Europolille asetuksen 2016/1624 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Pääjohtaja arvioi koordinoidusti muiden merkityksellisten unionin virastojen kanssa jäsenvaltion esittämän tukea koskevan pyynnön ja sen tarpeita koskevan arvion määritelläkseen kattavan tukea koskevan paketin, johon sisältyy merkityksellisten unionin virastojen koordinoimia, asianomaisen jäsenvaltion kanssa sovittavia eri toimia.

1.  Kun jäsenvaltio pyytää asetuksen (EU) N:o XXX/XXX 17 artiklassa tarkoitetuilta muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä operatiivista ja teknistä lisäapua tai kun muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiä lähetetään asetuksen (EU) N:o XXX/XXX 18 artiklassa tarkoitetuille hotspot-alueille, pääjohtaja koordinoi viraston toimia muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä komission ja unionin muiden asiaankuuluvien virastojen, erityisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, kanssa.

1.  Komissio vahvistaa yhteistyössä vastaanottavan jäsenvaltion ja asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa hotspot-alueella tehtävää yhteistyötä koskevat ehdot ja vastaa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien toimien koordinoinnista.

2.  Pääjohtaja käynnistää tarvittaessa menettelyn turvapaikka-asioiden tukiryhmien tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatujen asiantuntijoiden lähettämiseksi 17 ja 18 artiklan mukaisesti. Turvapaikka-asioiden tukiryhmien tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatujen asiantuntijoiden muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa antamaan operatiiviseen ja tekniseen lisäapuun voi kuulua muun muassa seuraavaa:

2.  Pääjohtaja käynnistää tarvittaessa menettelyn turvapaikka-asioiden tukiryhmien tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien osana käyttöön saatujen asiantuntijoiden lähettämiseksi 17, 18, 20 ja 22 artiklan mukaisesti, myös silloin kun sovelletaan tämän artiklan -1 kohdassa tai asetuksen 2016/1624 19 artiklan 3 kohdan b alakohdassa vahvistettua menettelyä. Turvapaikka-asioiden tukiryhmien tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatujen asiantuntijoiden muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa antamaan operatiiviseen ja tekniseen lisäapuun voi kuulua muun muassa seuraavaa:

a)  kolmansien maiden kansalaisten seulonta, mukaan lukien tunnistaminen, rekisteröinti ja, jos jäsenvaltiot sitä pyytävät, sormenjälkien ottaminen;

a)  kolmansien maiden kansalaisten seulonta, mukaan lukien tunnistaminen, rekisteröinti ja, jos jäsenvaltiot sitä pyytävät, sormenjälkien ottaminen;

b)  kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten rekisteröinti ja, jos jäsenvaltiot sitä pyytävät, kyseisten hakemusten käsittely;

b)  kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten rekisteröinti ja, jos jäsenvaltiot sitä pyytävät, kyseisten hakemusten käsittely;

c)  turvapaikkamenettelyjä ja siirtoja koskevan tiedon sekä erityisavun tarjoaminen sellaisille hakijoille tai mahdollisille hakijoille, jotka voitaisiin siirtää muihin jäsenvaltioihin.

c)  turvapaikkamenettelyjä ja siirtoja koskevan tiedon sekä erityisavun tarjoaminen sellaisille hakijoille tai mahdollisille hakijoille, jotka voitaisiin siirtää muihin jäsenvaltioihin, sekä hakijan oikeuksia koskevan tiedon tarjoaminen, hakijan käytettävissä olevat muutoksenhakukeinot ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevien vastaanotto-, tunnistus- ja edelleenohjausmenettelyiden saatavuus mukaan luettuina.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

22 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, joka synnyttää poikkeuksellisen vakavia ja kiireellisiä järjestelmiin liittyviä tarpeita, virasto järjestää ja koordinoi asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kattavan joukon 16 artiklassa tarkoitettuja operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä ja lähettää lyhyen ajan kuluessa asiantuntijoita 18 artiklassa tarkoitetusta turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta sekä omasta henkilöstöstään vahvistamaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä.

1.  Jos jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, joka synnyttää poikkeuksellisen vakavia ja kiireellisiä järjestelmiin liittyviä tarpeita, virasto järjestää ja koordinoi asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kattavan joukon 16 artiklassa tarkoitettuja operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä ja lähettää lyhyen ajan kuluessa asiantuntijoita 18 artiklassa tarkoitetusta turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta ja omasta henkilöstöstään sekä tarvittaessa teknistä lisäkalustoa vahvistamaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä.

2.  Turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatavat asiantuntijat lähetetään 20 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti sillä edellytyksellä, että asiantuntijat lähetetään kustakin jäsenvaltiosta kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun pääjohtaja ja apua pyytävä jäsenvaltio ovat sopineet toimintasuunnitelmasta. Jäsenvaltiot eivät voi vedota 17 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun poikkeukseen.

2.  Turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatavat asiantuntijat lähetetään 20 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti sillä edellytyksellä, että asiantuntijat asetetaan saataville lähettämistä varten kustakin jäsenvaltiosta kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun pääjohtaja ja apua pyytävä jäsenvaltio ovat sopineet toimintasuunnitelmasta. Jäsenvaltiot eivät voi vedota 17 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun poikkeukseen.

3.  Jos jäsenvaltio, jonka turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, ei pyydä virastolta operatiivista ja teknistä apua, ei hyväksy viraston avuntarjousta tai ei toteuta riittäviä toimia paineen purkamiseksi tai jos se ei noudata 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja komission suosituksia, jolloin turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmistä tulee niin tehottomia, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminta vaarantuu, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa yksilöidään yksi tai useampi 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jonka virasto voi toteuttaa asianomaisen jäsenvaltion tukemiseksi. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 64 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Jos jäsenvaltio, jonka turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, ei pyydä virastolta operatiivista ja teknistä apua, ei hyväksy viraston avuntarjousta tai ei toteuta riittäviä toimia paineen purkamiseksi tai jos se ei noudata 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja komission suosituksia, jolloin turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmistä tulee niin tehottomia, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminta vaarantuu, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa yksilöidään yksi tai useampi 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jonka virasto voi toteuttaa asianomaisen jäsenvaltion tukemiseksi. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 64 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Edellä olevan 3 kohdan soveltamiseksi pääjohtaja määrittelee kahden työpäivän kuluessa komission päätöksen hyväksymisestä toimenpiteet, joita tarvitaan komission päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä. Samaan aikaan pääjohtaja ja asianomainen jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta.

4.  Edellä olevan 3 kohdan soveltamiseksi pääjohtaja määrittelee kahden työpäivän kuluessa komission päätöksen hyväksymisestä toimenpiteet, joita tarvitaan komission päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä. Samaan aikaan pääjohtaja ja asianomainen jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta.

5.  Virasto lähettää viipymättä ja joka tapauksessa kolmen työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman vahvistamisesta tarvittavat asiantuntijat turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta ja omasta henkilöstöstään. Turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatuja asiantuntijoita täydennetään tarvittaessa välittömästi turvapaikka-asioiden tukiryhmillä.

5.  Virasto lähettää viipymättä ja joka tapauksessa kolmen työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman vahvistamisesta tarvittavat asiantuntijat turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta ja omasta henkilöstöstään. Turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saatuja asiantuntijoita täydennetään tarvittaessa välittömästi turvapaikka-asioiden tukiryhmillä.

6.  Asianomainen jäsenvaltio tekee välittömästi yhteistyötä viraston kanssa sekä toteuttaa tarvittavat toimet kyseisen päätöksen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja päätöksessä ja toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä.

6.  Asianomainen jäsenvaltio tekee välittömästi yhteistyötä viraston kanssa sekä toteuttaa tarvittavat toimet kyseisen päätöksen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja päätöksessä ja toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä.

7.  Jäsenvaltioiden on pääjohtajan määrittelemällä tavalla annettava käyttöön asiantuntijoita turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta.

7.  Jäsenvaltioiden on pääjohtajan määrittelemällä tavalla annettava käyttöön asiantuntijoita turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

22 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

22 a artikla

 

Ohjeet turvapaikka-asioiden tukiryhmille ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta valituille asiantuntijoille

 

1.  Turvapaikka-asioiden tukiryhmien ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta valittujen asiantuntijoiden lähettämisen aikana vastaanottavan jäsenvaltion on annettava ryhmille toimintasuunnitelman mukaisia ohjeita.

 

2.  Virasto voi toimittaa vastaanottavalle jäsenvaltiolle näkemyksensä 1 kohdassa tarkoitetuista ohjeista koordinoinnista vastaavan virkamiehensä välityksellä. Tässä tapauksessa vastaanottavan jäsenvaltion on otettava kyseiset näkemykset huomioon ja noudatettava niitä mahdollisimman pitkälti.

 

3.  Tapauksissa, joissa 1 kohdassa tarkoitetut ohjeet eivät ole toimintasuunnitelman mukaisia, koordinoinnista vastaavan virkamiehen on tiedotettava asiasta viipymättä pääjohtajalle, joka voi tarvittaessa ryhtyä 20 artiklan 6 kohdan mukaisiin toimiin.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

23 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi lähettää jäsenvaltioihin omaa kalustoaan siinä määrin kuin turvapaikka-asioiden tukiryhmät tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat saattavat sitä tarvita ja jos sillä voidaan täydentää jäsenvaltioiden tai unionin muiden virastojen käyttöön antamaa kalustoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvoitetta antaa viraston käyttöön tilat ja laitteet, joita se tarvitsee voidakseen antaa tarvittavaa operatiivista ja teknistä apua.

1.  Virasto voi lähettää jäsenvaltioihin omaa kalustoaan, myös sitä tarvitsevan jäsenvaltion pyynnöstä, siinä määrin kuin turvapaikka-asioiden tukiryhmät tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat saattavat sitä tarvita ja jos sillä voidaan täydentää jäsenvaltioiden tai unionin muiden virastojen käyttöön antamaa kalustoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvoitetta antaa viraston käyttöön tilat ja laitteet, joita se tarvitsee voidakseen antaa tarvittavaa operatiivista ja teknistä apua.

2.  Virasto voi ostaa tai vuokrata teknistä kalustoa pääjohtajan hallintoneuvostoa kuullen tekemällä päätöksellä. Kalusto-ostoista tai -vuokrauksesta on suoritettava etukäteen perusteellinen tarve- ja kustannushyötyanalyysi. Tällaiset menot rahoitetaan hallintoneuvoston hyväksymästä viraston talousarviosta virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen mukaisesti.

2.  Virasto voi ostaa tai vuokrata teknistä kalustoa pääjohtajan hallintoneuvostoa kuullen tekemällä päätöksellä. Kalusto-ostoista tai -vuokrauksesta on suoritettava etukäteen perusteellinen tarve- ja kustannushyötyanalyysi. Tällaiset menot rahoitetaan hallintoneuvoston hyväksymästä viraston talousarviosta virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen mukaisesti.

 

2 a.  Virasto vastaa oman kalustonsa turvallisuuden varmistamisesta kaluston koko elinkaaren ajan.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

26 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun turvapaikka-asioiden tukiryhmän asiantuntijat tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat toimivat vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio on vastuussa heidän virantoimituksessa mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

1.  Kun turvapaikka-asioiden tukiryhmän asiantuntijat tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta käyttöön saadut asiantuntijat toimivat vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio ja virasto vastaavat yhteisvastuullisesti heidän virantoimituksessa mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista kansallisen ja unionin oikeuden mukaisesti. Kun turvapaikka-asioiden tukiryhmän asiantuntijat tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta valitut asiantuntijat toimivat kolmannessa maassa, virasto on vastuussa heidän toimintansa aikana mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista.

2.  Jos tällainen vahinko johtuu vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa yhteyttä kotijäsenvaltioon tai virastoon, jotta tämä korvaisi sille ne määrät, jotka vastaanottava jäsenvaltio on suorittanut vahingon kärsijöille tai heidän oikeudenomistajilleen.

2.  Jos tällainen vahinko johtuu vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, vastaanottava jäsenvaltio tai virasto voi ottaa yhteyttä kotijäsenvaltioon, jotta tämä korvaisi sille ne määrät, jotka vastaanottava jäsenvaltio on suorittanut vahingon kärsijöille tai heidän oikeudenomistajilleen.

3.  Kunkin jäsenvaltion on luovuttava vaatimasta vastaanottavaa jäsenvaltiota tai muutakaan jäsenvaltiota korvaamaan vahinkoja, joita sille on aiheutunut, jollei vahinko ole ollut seurausta vakavasta laiminlyönnistä tai tahallisuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensiksi mainitun jäsenvaltion oikeuksien käyttämistä kolmansia osapuolia kohtaan.

3.  Kunkin jäsenvaltion on luovuttava vaatimasta vastaanottavaa jäsenvaltiota tai muutakaan jäsenvaltiota korvaamaan vahinkoja, joita sille on aiheutunut, jollei vahinko ole ollut seurausta vakavasta laiminlyönnistä tai tahallisuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensiksi mainitun jäsenvaltion oikeuksien käyttämistä kolmansia osapuolia kohtaan.

4.  Jäsenvaltioiden keskinäiset tai jäsenvaltioiden ja viraston väliset 2 ja 3 artiklan soveltamista koskevat riidat, joita ei voida ratkaista niiden välisin neuvotteluin, on saatettava Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi perussopimuksen 273 artiklan mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden tai jäsenvaltion ja viraston väliset tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista koskevat riidat, joita ei voida ratkaista jäsenvaltioiden välisin neuvotteluin, on saatettava Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi perussopimusten mukaisesti.

5.  Virasto korvaa viraston kalustolle lähettämisen aikana aiheutuneisiin vahinkoihin liittyvät kustannukset, jollei vahinko ole ollut seurausta vakavasta laiminlyönnistä tai tahallisuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeuksien käyttämistä kolmansia osapuolia kohtaan.

5.  Virasto korvaa viraston kalustolle lähettämisen aikana aiheutuneisiin vahinkoihin liittyvät kustannukset, jollei vahinko ole ollut seurausta vakavasta laiminlyönnistä tai tahallisuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeuksien käyttämistä kolmansia osapuolia kohtaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  sisäiset kuljetukset vastaanottavan jäsenvaltion eri alueiden välillä;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  autojen vuokraus ja kaikki siihen liittyvät kustannukset, kuten vakuutukset, polttoaineet ja tiemaksut;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  viestintäkulut;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f c)  tulkkauskulut.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

1.  Viraston henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa toimenpiteet, joiden mukaisesti virasto soveltaa asetusta (EY) N:o 45/2001, viraston tietosuojavastaavan nimittämistä koskevat toimenpiteet mukaan lukien. Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultava ennen toimenpiteiden vahvistamista.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa toimenpiteet, joiden mukaisesti virasto soveltaa asetusta (EY) N:o 45/2001, viraston tietosuojavastaavan nimittämistä koskevat toimenpiteet mukaan lukien. Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultava ennen toimenpiteiden vahvistamista.

3.  Virasto voi käsitellä henkilötietoja hallinnollisissa tarkoituksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 31 ja 32 artiklan soveltamista.

3.  Virasto voi käsitellä henkilötietoja hallinnollisissa tarkoituksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 31 ja 32 artiklan soveltamista.

4.  Viraston käsittelemien henkilötietojen siirtäminen tai jäsenvaltioiden suorittama tämän asetuksen puitteissa käsiteltyjen henkilötietojen välittäminen eteenpäin kolmansien maiden viranomaisille tai kolmansille osapuolille, mukaan lukien kansainvälisille järjestöille, on kielletty.

4.  Viraston käsittelemien henkilötietojen siirtäminen tai jäsenvaltioiden suorittama tämän asetuksen puitteissa käsiteltyjen henkilötietojen välittäminen eteenpäin kolmansien maiden viranomaisille tai kolmansille osapuolille, mukaan lukien kansainvälisille järjestöille, on kielletty.

 

4 a.  Kun on kyse viraston tai sen henkilöstön operatiivisen ja teknisen avun tarjoamisen yhteydessä ja vastaanottavan jäsenvaltion antamien ohjeiden mukaisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, vastaanottavaa jäsenvaltiota pidetään asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 ja 7 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d kohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Tässä käsittelyssä sovelletaan asetusta (EU) 2016/679.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi käsitellä henkilötietoja ainoastaan seuraavissa tarkoituksissa:

1.  Virasto voi käsitellä henkilötietoja ainoastaan seuraavissa tarkoituksissa:

a)  viraston tehtävien suorittaminen eli operatiivisen ja teknisen avun antaminen 16 artiklan 3 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

a)  viraston tehtävien suorittaminen eli operatiivisen ja teknisen avun antaminen 16 artiklan 3 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)  satunnaistarkastusten tekeminen 13 artiklassa tarkoitettuja seurantatoimia varten;

b)  satunnaistarkastusten tekeminen 13 artiklassa tarkoitettuja seurantatoimia varten, jolloin henkilötietojen käsittely tätä tarkoitusta varten rajoitetaan yksinomaan kansallisuuteen, ikään ja sukupuoleen liittyviin tietoihin;

c)  lasten tai haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tekemien, 13 artiklan 2 kohdassa ja 16 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittely jäsenvaltioiden pyynnöstä;

c)  16 artiklan 3 kohdan b, c ja j a alakohdassa tarkoitettujen kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittely jäsenvaltioiden pyynnöstä;

d)  tietojenvaihdon helpottaminen jäsenvaltioiden, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, Europolin tai Eurojustin välillä 36 artiklan mukaisesti sekä niiden tietojen yhteydessä, jotka on saatu 21 artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä suoritettaessa;

d)  tietojenvaihdon helpottaminen jäsenvaltioiden, Euroopan raja- ja rannikkovartioston, Europolin tai Eurojustin välillä 36 artiklan mukaisesti sekä niiden tietojen yhteydessä, jotka on saatu 21 artiklan 2 kohdassa lueteltuja tehtäviä suoritettaessa.

e)  turvapaikkatilannetta koskevien tietojen analysointi 4 artiklan mukaisesti.

 

2.  Tällaisessa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava suhteellisuusperiaatetta, ja käsittely on rajattava tiukasti koskemaan 1 kohdassa esitettyjä tarkoituksia varten tarvittavia henkilötietoja.

2.  Tällaisessa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava suhteellisuusperiaatetta, ja käsittely on rajattava tiukasti koskemaan 1 kohdassa esitettyjä tarkoituksia varten tarvittavia henkilötietoja.

3.  Jäsenvaltiot tai unionin muut virastot saavat toimittaa virastolle henkilötietoja ainoastaan 1 kohdassa esitettyjä tarkoituksia varten. Säilytettyjen henkilötietojen käyttö muihin kuin 1 kohdassa esitettyihin tarkoituksiin on kielletty.

3.  Jäsenvaltiot tai unionin muut virastot saavat toimittaa virastolle henkilötietoja ainoastaan 1 kohdassa esitettyjä tarkoituksia varten. Säilytettyjen henkilötietojen käyttö muihin kuin 1 kohdassa esitettyihin tarkoituksiin on kielletty.

4.  Jäsenvaltiot tai unionin muut virastot voivat ilmoittaa henkilötietoja siirtäessään tietoihin pääsyä tai niiden käyttöä koskevista, yleisistä tai erityisistä, rajoituksista, mukaan lukien tietojen siirron, poistamisen tai tuhoamisen osalta. Jos tällaisten rajoitusten tarve ilmenee vasta tietojensiirron jälkeen, niiden on ilmoitettava asiasta virastolle. Virasto noudattaa tällaisia rajoituksia.

4.  Jäsenvaltiot tai unionin muut virastot voivat ilmoittaa henkilötietoja siirtäessään tietoihin pääsyä tai niiden käyttöä koskevista, yleisistä tai erityisistä, rajoituksista, mukaan lukien tietojen siirron, poistamisen tai tuhoamisen osalta. Jos tällaisten rajoitusten tarve ilmenee vasta tietojensiirron jälkeen, niiden on ilmoitettava asiasta virastolle. Virasto noudattaa tällaisia rajoituksia.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

32 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston on rajoitettava operatiivisen ja teknisen avun antamisen yhteydessä kerättyjen tai jäsenvaltioiden tai sen oman henkilöstön sille toimittamien henkilötietojen käyttö koskemaan kolmansien maiden kansalaisten nimeä, syntymäaikaa, sukupuolta, kansallisuutta, ammattia tai koulutusta, sormenjälkiä ja digitaalivalokuvia.

1.  Viraston on rajoitettava operatiivisen ja teknisen avun antamisen yhteydessä kerättyjen tai jäsenvaltioiden tai sen oman henkilöstön sille toimittamien henkilötietojen käyttö koskemaan kolmansien maiden kansalaisten nimeä, syntymäaikaa, sukupuolta, kansallisuutta, ammattia tai koulutusta, sormenjälkiä ja digitaalivalokuvia.

2.  Virasto voi käsitellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

2.  Virasto voi käsitellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

a)  tarvittaessa 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tunnistaminen ja rekisteröinti;

a)  tarvittaessa 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tunnistaminen ja rekisteröinti;

b)  tarvittaessa 16 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu toimivaltaisten viranomaisten käsiteltävänä olevien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyn helpottaminen;

b)  tarvittaessa 16 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu toimivaltaisten viranomaisten käsiteltävänä olevien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyn helpottaminen;

c)  tarvittaessa 16 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten auttaminen;

c)  tarvittaessa 16 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten auttaminen;

d)  tarvittaessa 16 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettu auttaminen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden unionin sisällä tapahtuvissa siirroissa;

d)  tarvittaessa 16 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettu auttaminen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden unionin sisällä tapahtuvissa siirroissa;

e)  henkilötietojen toimittaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle, Europolille tai Eurojustille, kun se on tarpeen niiden toimeksiannon mukaisten tehtävien täyttämiseksi ja 30 artiklan mukaisesti;

e)  henkilötietojen toimittaminen Euroopan raja- ja rannikkovartiostolle, Europolille tai Eurojustille, kun se on tarpeen niiden toimeksiannon mukaisten tehtävien täyttämiseksi ja 30 artiklan mukaisesti;

f)  tietojen siirtäminen jäsenvaltioiden viranomaisille tai maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisille, kun se on tarpeen, jotta tietoja voidaan käyttää kansallisen lainsäädännön sekä kansallisten ja unionin tietosuojasääntöjen mukaisesti;

f)  tietojen siirtäminen jäsenvaltioiden viranomaisille tai maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisille, kun se on tarpeen, jotta tietoja voidaan käyttää kansallisen lainsäädännön sekä kansallisten ja unionin tietosuojasääntöjen mukaisesti;

g)  tarvittaessa turvapaikkatilannetta koskevien tietojen analysointi.

 

3.  Henkilötiedot on tuhottava heti kun ne on toimitettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle, Europolille tai Eurojustille tai jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tai kun niitä on käytetty turvapaikkatilannetta koskevien tietojen analysointiin. Säilytysaika saa joka tapauksessa olla enintään 30 päivää siitä, kun virasto keräsi tai vastaanotti kyseiset tiedot. Tiedot eivät missään vaiheessa saa mahdollistaa luonnollisten henkilöiden tunnistamista turvapaikkatilannetta koskevien tietojen analysoinnin tuloksissa.

3.  Henkilötiedot on tuhottava heti kun ne on toimitettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle, Europolille tai Eurojustille tai jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Säilytysaika saa joka tapauksessa olla enintään 45 päivää siitä, kun virasto keräsi tai vastaanotti kyseiset tiedot. Tiedot eivät missään vaiheessa saa mahdollistaa luonnollisten henkilöiden tunnistamista turvapaikkatilannetta koskevien tietojen analysoinnin tuloksissa.

 

3 a.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti henkilötietoja toimittavan jäsenvaltion tai viraston henkilöstön on ilmoitettava kolmannen maan kansalaiselle tämän henkilötietojen keräämisen yhteydessä asetuksen (EU) 2016/679 15, 16, 17 ja 18 artiklassa säädettyjen oikeuksien olemassaolosta ja niiden käyttämistä koskevista menettelyistä, vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedoista sekä oikeudesta tehdä valitus kansallisille valvontaviranomaisille ja kansallisille tuomioistuimille.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

35 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto helpottaa ja edistää unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti ja yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä toimintaansa liittyvissä asioissa ja siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun osalta. Virasto ja jäsenvaltiot edistävät ja noudattavat normeja ja sääntöjä, jotka ovat unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun ne toteuttavat toimia kyseisten kolmansien maiden alueella.

1.  Virasto helpottaa ja edistää unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti ja yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä toimintaansa liittyvissä asioissa ja siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun osalta. Virasto ja jäsenvaltiot edistävät ja noudattavat normeja ja sääntöjä, jotka ovat unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, mukaan luettuina perusoikeuskirja, vuoden 1951 yleissopimus sekä vuoden 1967 lisäpöytäkirja, myös silloin, kun ne toteuttavat toimia kyseisten kolmansien maiden alueella.

2.  Virasto voi tehdä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla toimivaltaisten kolmansien maiden viranomaisten kanssa yhteistyötä unionin edustustojen tuella ja niiden kanssa koordinoiden erityisesti edistääkseen unionin turvapaikkavaatimuksia ja antaakseen kolmansille maille apua asiantuntemuksen ja valmiuksien kasvattamisessa niiden omiin turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin liittyen ja auttaakseen niitä panemaan täytäntöön alueelliset kehitys- ja suojeluohjelmat ja muita toimia. Virasto voi tehdä tällaista yhteistyötä kyseisten viranomaisten kanssa sovittujen työjärjestelyjen ja unionin lainsäädännön ja politiikan mukaisesti. Virasto pyytää tällaisiin työjärjestelyihin ennakkohyväksynnän komissiolta ja tiedottaa niistä Euroopan parlamentille.

2.  Virasto voi tehdä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla toimivaltaisten kolmansien maiden viranomaisten kanssa yhteistyötä unionin edustustojen tuella ja niiden kanssa koordinoiden erityisesti edistääkseen unionin turvapaikkavaatimuksia ja antaakseen kolmansille maille apua asiantuntemuksen ja valmiuksien kasvattamisessa niiden omiin turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin liittyen ja auttaakseen niitä panemaan täytäntöön alueelliset kehitys- ja suojeluohjelmat ja muita toimia. Virasto voi tehdä tällaista yhteistyötä kyseisten viranomaisten kanssa sovittujen työjärjestelyjen ja unionin lainsäädännön ja politiikan mukaisesti. Virasto pyytää tällaisiin työjärjestelyihin ennakkohyväksynnän komissiolta ja tiedottaa niistä Euroopan parlamentille. Virasto ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille ennen työjärjestelyn tekemistä.

3.  Virasto voi vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella kutsua kolmansien maiden virkamiehiä tarkkailemaan 16 artiklan 3 kohdassa eriteltyjä operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä, jos heidän läsnäolonsa ei vaaranna kyseisten toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamista ja jos se voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa.

 

4.  Virasto koordinoi jäsenvaltioiden tai unionin toteuttamia uudelleensijoittamista koskevia toimia, myös tietojenvaihtoa, jotta voidaan täyttää kolmansissa maissa olevien pakolaisten kansainvälistä suojelua koskevat tarpeet ja osoittaa solidaarisuutta heidät vastaanottaville maille. Virasto kerää tietoa, seuraa uudelleensijoittamista jäsenvaltioihin ja tukee jäsenvaltioita uudelleensijoittamiseen liittyvien valmiuksien kehittämisessä. Virasto voi lisäksi, kyseisen kolmannen maan suostumuksella ja yhteisymmärryksessä komission kanssa, koordinoida tällaista tietojenvaihtoa tai muuta toimintaa jäsenvaltioiden ja kolmannen maan välillä kyseisen kolmannen maan alueella.

4.  Virasto tukee jäsenvaltioiden tai unionin toteuttamia uudelleensijoittamista koskevia toimia, myös tietojenvaihtoa, tiiviissä yhteistyössä UNHCR:n sekä merkityksellisten valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa sekä noudattaen täysimääräisesti UNHCR:n asettamia vaatimuksia ja toimintaohjeita. Virasto kerää tietoa, seuraa uudelleensijoittamista jäsenvaltioihin, tukee jäsenvaltioita uudelleensijoittamiseen liittyvien valmiuksien kehittämisessä ja antaa täydentävää uudelleensijoittamistukea sille asetuksessa (EU) 2017/XXX [unionin uudelleensijoittamiskehys] asetettujen vastuiden mukaisesti.

5.  Virasto osallistuu sellaisten kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon, jotka unioni on tehnyt kolmansien maiden kanssa osana unionin ulkosuhdepolitiikkaa ja jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

5.  Virasto osallistuu sellaisten kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon, jotka unioni on tehnyt kolmansien maiden kanssa osana unionin ulkosuhdepolitiikkaa ja jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

6.  Virasto voi saada unionin rahoitusta unionin ulkosuhdepolitiikkaa tukevien asiaankuuluvien välineiden säännösten mukaisesti. Se voi käynnistää ja rahoittaa kolmansissa maissa teknisen avun hankkeita, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

6.  Virasto voi saada unionin rahoitusta unionin ulkosuhdepolitiikkaa tukevien asiaankuuluvien välineiden säännösten mukaisesti. Se voi käynnistää ja rahoittaa kolmansissa maissa teknisen avun hankkeita, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

 

6 a.  Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille tämän artiklan nojalla toteutetuista toimista. Se sisällyttää vuosikertomukseensa arvioinnin kolmansien maiden kanssa tehdystä yhteistyöstä.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

35 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

35 a artikla

 

Yhteyshenkilöt kolmansissa maissa

 

1.  Virasto voi lähettää omaan henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita kolmansiin maihin yhteyshenkilöiksi, joilla olisi oltava suurin mahdollinen suoja tehtäviään hoitaessaan. Yhteyshenkilöitä saa lähettää ainoastaan sellaisiin kolmansiin maihin, joiden muuttoliikkeen ja turvapaikka-asioiden hallintaa koskevat käytännöt ovat ihmisoikeusnormien mukaisia.

 

2.  Yhteyshenkilöiden lähettämisessä asetetaan unionin ulkosuhdepolitiikan puitteissa etusijalle ne kolmannet maat, jotka sen suorittaman tietojen analysoinnin perusteella ovat turvapaikkaan liittyvän muuttoliikkeen lähtö- tai kauttakulkumaita. Hallintoneuvoston on hyväksyttävä yhteyshenkilöiden lähettäminen.

 

3.  Viraston yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu muun muassa unionin oikeutta ja perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen luoda ja ylläpitää yhteyksiä sen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon yhteyshenkilöt on lähetetty, tarkoituksena edistää siirtymistä suojelunäkökohdat huomioon ottavaan muuttoliikkeen hallintaan sekä tarvittaessa helpottaa suojelun tarpeessa olevien henkilöiden pääsyä unioniin laillista tietä pitkin, myös uudelleensijoittamisen kautta. Yhteyshenkilöt koordinoivat toimintaansa tiiviisti unionin edustustojen kanssa sekä tarvittaessa kansainvälisten organisaatioiden ja elinten, erityisesti UNHCR:n, kanssa.

 

4.  Päätökselle yhteyshenkilöiden lähettämisestä kolmansiin maihin tarvitaan komission ennalta antama lausunto. Euroopan parlamentille on ilmoitettava näistä toimista yksityiskohtaisesti ja viipymättä.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

36 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto tekee yhteistyötä sellaisten unionin virastojen, elinten ja toimistojen kanssa, joiden toiminta liittyy sen toimialaan, erityisesti Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston kanssa, ja jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

1.  Virasto tekee yhteistyötä sellaisten unionin virastojen, elinten ja toimistojen kanssa, joiden toiminta liittyy sen toimialaan, erityisesti Euroopan raja- ja rannikkovartioston kanssa, ja jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

2.  Yhteistyössä noudatetaan työjärjestelyjä, joista on sovittu kyseisten elinten kanssa, kun komissiolta on saatu hyväksyntä. Virasto tiedottaa tällaisista järjestelyistä Euroopan parlamentille.

2.  Yhteistyössä noudatetaan työjärjestelyjä, joista on sovittu kyseisten elinten kanssa, kun komissiolta on saatu hyväksyntä. Virasto tiedottaa tällaisista järjestelyistä Euroopan parlamentille.

3.  Yhteistyöllä saadaan aikaan synergiaetuja asiaankuuluvien unionin elinten välillä ja estetään päällekkäisyyttä kunkin elimen toimeksiantonsa mukaisesti suorittamassa työssä.

3.  Yhteistyöllä saadaan aikaan synergiaetuja asiaankuuluvien unionin elinten välillä ja estetään päällekkäisyyttä kunkin elimen toimeksiantonsa mukaisesti suorittamassa työssä.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

37 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Virasto tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, erityisesti UNHCR:n, kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa kyseisten järjestöjen kanssa sovittujen työjärjestelyjen puitteissa perussopimuksen ja kyseisten järjestöjen toimivaltaa koskevien määräysten mukaisesti. Hallintoneuvosto päättää työjärjestelyistä, jos niihin on saatu komission ennakkohyväksyntä.

Virasto tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, erityisesti UNHCR:n, kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa kyseisten järjestöjen kanssa sovittujen työjärjestelyjen puitteissa perussopimuksen ja kyseisten järjestöjen toimivaltaa koskevien määräysten mukaisesti. Hallintoneuvosto päättää työjärjestelyistä, jos niihin on saatu komission ennakkohyväksyntä. Virasto tiedottaa tällaisista työjärjestelyistä Euroopan parlamentille.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

38 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Viraston hallinto- ja johtamisrakenteen muodostavat

Viraston hallinto- ja johtamisrakenteen muodostavat

a)  hallintoneuvosto, jonka tehtävät luetellaan 40 artiklassa;

a)  hallintoneuvosto, jonka tehtävät luetellaan 40 artiklassa;

b)  pääjohtaja, jonka velvollisuudet luetellaan 46 artiklassa;

b)  pääjohtaja, jonka velvollisuudet luetellaan 46 artiklassa;

c)  47 artiklan mukainen varapääjohtaja.

c)  47 artiklan mukainen varapääjohtaja;

 

c a)  perusoikeusvaltuutettu;

 

c b)  neuvoa-antava ryhmä.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

39 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja kahdesta komission edustajasta, joilla on äänioikeus.

1.  Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta, kahdesta komission edustajasta ja kahdesta Euroopan parlamentin edustajasta, joilla on äänioikeus.

2.  Hallintoneuvostossa on yksi UNHCR:n edustaja, jolla ei ole äänioikeutta.

2.  Hallintoneuvostossa on yksi UNHCR:n edustaja, jolla ei ole äänioikeutta.

3.  Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä tämän poissaollessa.

3.  Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä tämän poissaollessa.

4.  Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä nimitetään heidän turvapaikka-alaa koskevan asiantuntemuksensa perusteella, ottaen huomioon johtamiseen, hallintoon ja talousarvion toteuttamiseen liittyvät taidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

4.  Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä nimitetään heidän turvapaikka-alaa koskevan asiantuntemuksensa perusteella, ottaen huomioon johtamiseen, hallintoon ja talousarvion toteuttamiseen liittyvät taidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

5.  Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jos jäsen eroaa, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänen toimikauttaan on jatkettu tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

5.  Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jos jäsen eroaa, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänen toimikauttaan on jatkettu tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

40 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto

a)  ohjaa yleisesti viraston toimintaa ja hyväksyy vuosittain viraston ohjelma-asiakirjan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä 41 artiklan mukaisesti;

a)  ohjaa yleisesti viraston toimintaa ja hyväksyy vuosittain viraston ohjelma-asiakirjan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä 41 artiklan mukaisesti;

b)  hyväksyy äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä viraston vuotuisen talousarvion ja hoitaa muita tehtäviä, jotka liittyvät viraston talousarvioon, 10 luvun mukaisesti;

b)  hyväksyy äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä viraston vuotuisen talousarvion ja hoitaa muita tehtäviä, jotka liittyvät viraston talousarvioon, 10 luvun mukaisesti;

c)  hyväksyy viraston konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen ja lähettää sen viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä heinäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus julkaistaan;

c)  hyväksyy viraston konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen ja lähettää sen viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä heinäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus julkaistaan;

 

c a)  hyväksyy vuosittain ennen marraskuun 30 päivää ja komission lausunnon huomioon otettuaan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä yhtenäisen ohjelma-asiakirjan, joka sisältää viraston monivuotisen ohjelmasuunnitelman ja seuraavan vuoden työohjelman, ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle;

d)  hyväksyy viraston varainhoitosäännöt 53 artiklan mukaisesti;

d)  hyväksyy viraston varainhoitosäännöt 53 artiklan mukaisesti;

e)  tekee päätökset, joita tässä asetuksessa määritellyn viraston toimeksiannon täyttäminen edellyttää;

e)  tekee päätökset, joita tässä asetuksessa määritellyn viraston toimeksiannon täyttäminen edellyttää;

f)  hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskiin nähden, kun otetaan huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

f)  hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskiin nähden, kun otetaan huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

g)  hyväksyy jäsentensä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt;

g)  hyväksyy jäsentensä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt;

h)  hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja päivittää niitä säännöllisesti;

h)  hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja päivittää niitä säännöllisesti;

i)  hyväksyy työjärjestyksensä;

i)  hyväksyy työjärjestyksensä;

j)  käyttää 2 kohdan mukaisesti viraston henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä27 nimittävälle viranomaiselle ja muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’;

j)  käyttää 2 kohdan mukaisesti viraston henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä27 nimittävälle viranomaiselle ja muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’;

k)  vahvistaa tarvittavat henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanoa koskevat säännökset henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti;

k)  vahvistaa tarvittavat henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanoa koskevat säännökset henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti;

l)  nimittää pääjohtajan ja varapääjohtajan, käyttää näihin nähden kurinpitovaltaa ja jatkaa tarvittaessa näiden toimikautta tai erottaa nämä 45 ja 47 artiklan mukaisesti;

l)  käyttää kurinpitovaltaa pääjohtajaa ja varapääjohtajaa nähden;

 

l a)  nimittää perusoikeusvaltuutetun pääjohtajan ehdotuksesta neuvoa-antavaa ryhmää kuultuaan;

m)  hyväksyy 65 artiklan mukaisesti unionin turvapaikkatilannetta koskevan vuotuisen kertomuksen. Kertomus esitetään Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle;

m)  hyväksyy 65 artiklan mukaisesti unionin turvapaikkatilannetta koskevan vuotuisen kertomuksen. Kertomus esitetään Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ja julkistetaan;

n)  tekee päätökset tässä asetuksessa säädettyjen tietojärjestelmien, mukaan lukien 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun portaalin, kehittämisestä;

n)  tekee päätökset tässä asetuksessa säädettyjen tietojärjestelmien, mukaan lukien 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun portaalin, kehittämisestä;

o)  hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 58 artiklan mukaisesti;

o)  hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 58 artiklan mukaisesti;

 

o a)  vahvistaa toimenpiteet, joiden mukaisesti virasto soveltaa asetusta (EY) N:o 45/2001, viraston tietosuojavastaavan nimittämistä koskevat toimenpiteet mukaan lukien;

p)  hyväksyy viraston henkilöstöpolitiikan 55 artiklan mukaisesti;

p)  hyväksyy viraston henkilöstöpolitiikan 55 artiklan mukaisesti;

q)  hyväksyy ohjelma-asiakirjan 41 artiklan mukaisesti pyydettyään komissiolta lausunnon asiasta;

q)  hyväksyy ohjelma-asiakirjan 41 artiklan mukaisesti pyydettyään komissiolta lausunnon asiasta;

r)  tekee kaikki päätökset viraston sisäisten rakenteiden luomisesta ja tarvittaessa niiden muuttamisesta;

r)  tekee kaikki päätökset viraston sisäisten rakenteiden luomisesta ja tarvittaessa niiden muuttamisesta;

s)  huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

s)  huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

t)  hyväksyy viraston 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti kehittämät toiminnalliset vaatimukset, indikaattorit, suuntaviivat ja parhaat toimintatavat;

t)  hyväksyy viraston 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti kehittämät toiminnalliset vaatimukset, indikaattorit, suuntaviivat ja parhaat toimintatavat;

u)  vahvistaa alkuperämaatietoja koskevan yhteisen analyysin ja mahdolliset siihen tehdyt tarkistukset 10 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

 

v)  laatii ohjelman turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien arvioimiseksi 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

v)  laatii ohjelman turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien arvioimiseksi 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

w)  hyväksyy seurantatoimia toteuttavan asiantuntijaryhmän kertomusluonnoksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

w)  hyväksyy seurantatoimia toteuttavan asiantuntijaryhmän kertomusluonnoksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

x)  hyväksyy suosituksen seurantatoimien toteuttamisen jälkeen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

x)  hyväksyy suosituksen seurantatoimien toteuttamisen jälkeen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

y)  määrittelee turvapaikka-asioiden tukiryhmien käyttöön asetettavien asiantuntijoiden profiilit ja kokonaismäärät ja tekee niistä päätöksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

y)  määrittelee turvapaikka-asioiden tukiryhmien käyttöön asetettavien asiantuntijoiden profiilit ja kokonaismäärät ja tekee niistä päätöksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

z)  määrittelee turvapaikkavalmiushenkilöiden luetteloon asetettavien asiantuntijoiden profiilit ja kokonaismäärät ja tekee niistä päätöksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

z)  määrittelee turvapaikkavalmiushenkilöiden luetteloon asetettavien asiantuntijoiden profiilit ja kokonaismäärät ja tekee niistä päätöksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

a a)  hyväksyy strategian, joka koskee suhteita kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa viraston toimivaltaan kuuluvissa asioissa, sekä sen täytäntöönpanoa koskevat työjärjestelyt komission kanssa;

a a)  hyväksyy strategian, joka koskee suhteita kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa viraston toimivaltaan kuuluvissa asioissa, sekä sen täytäntöönpanoa koskevat työjärjestelyt komission kanssa;

b b)  hyväksyy työjärjestelyistä sopimisen 35 artiklan mukaisesti.

b b)  hyväksyy työjärjestelyistä sopimisen 35 artiklan mukaisesti.

2.  Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta pääjohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

2.  Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta pääjohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää pääjohtajalle siirretyn nimittävän viranomaisen toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä nimittävän viranomaisen toimivallan ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin pääjohtaja.

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää pääjohtajalle siirretyn nimittävän viranomaisen toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä nimittävän viranomaisen toimivallan ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin pääjohtaja.

3.  Hallintoneuvosto voi perustaa johtokunnan, jonka muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvostoon kuuluvat kaksi komission edustajaa sekä kolme muuta hallintoneuvoston jäsentä, avustamaan hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa sellaisten päätösten, vuotuisten ja monivuotisten ohjelmasuunnitelmien ja toimien valmistelussa, jotka hallintoneuvoston on määrä hyväksyä. Johtokunta voi tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tehdä tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta, erityisesti hallinnollisista kysymyksistä.

3.  Hallintoneuvosto voi perustaa suppean johtokunnan avustamaan hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa niiden päätösten, ohjelmien ja toimien valmistelussa, jotka hallintoneuvoston on määrä hyväksyä, ja tarvittaessa tekemään tiettyjä väliaikaisia, kiireellisiä päätöksiä hallintoneuvoston puolesta. Johtokunta ei tee päätöksiä, joiden hyväksymiseen hallintoneuvostossa tarvitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten joko kahden kolmasosan tai kolmen neljäsosan enemmistö. Hallintoneuvosto voi siirtää tiettyjä selkeästi määriteltyjä tehtäviä johtokunnalle, erityisesti jos tämä parantaa viraston tehokkuutta. Hallintoneuvosto ei voi siirtää johtokunnalle sellaisiin päätöksiin liittyviä tehtäviä, joiden hyväksymiseen hallintoneuvostossa tarvitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten joko kahden kolmasosan tai kolmen neljäsosan enemmistö.

__________________

__________________

27 Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

27 Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

41 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viimeistään 30 päivänä marraskuuta pääjohtajan laatiman luonnoksen perusteella monivuotisen ja vuotuisen ohjelmasuunnitelman sisältävän ohjelma-asiakirjan, jossa otetaan huomioon komission lausunto ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun osalta Euroopan parlamentin kanta. Hallintoneuvosto toimittaa asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

1.  Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viimeistään 30 päivänä marraskuuta pääjohtajan laatiman luonnoksen perusteella monivuotisen ja vuotuisen ohjelmasuunnitelman sisältävän ohjelma-asiakirjan, jossa otetaan huomioon komission lausunto ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun osalta Euroopan parlamentin kanta. Hallintoneuvosto toimittaa asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on vahvistettu lopullisesti, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti.

Ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on vahvistettu lopullisesti, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti.

Ohjelma-asiakirjan luonnos lähetetään Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta, samoin asiakirjan mahdolliset myöhemmät päivitetyt versiot.

Ohjelma-asiakirjan luonnos lähetetään Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta, samoin asiakirjan mahdolliset myöhemmät päivitetyt versiot.

2.  Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa esitetään keskipitkän ja pitkän aikavälin yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit. Siinä on esitettävä myös resurssien ohjelmointi, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma.

2.  Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa esitetään keskipitkän ja pitkän aikavälin yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit. Siinä on esitettävä myös resurssien ohjelmointi, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma.

Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa määritetään strategiset toiminta-alat ja esitetään, mitä toimia on toteutettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä esitetään strategia suhteiden järjestämiseksi 34 artiklassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin ja 37 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät toimet samoin kuin eritelmä asiaan liittyvistä resursseista.

Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa määritetään strategiset toiminta-alat ja esitetään, mitä toimia on toteutettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä esitetään strategia suhteiden järjestämiseksi 34 artiklassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin ja 37 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin järjestöihin, 54 a artiklassa tarkoitettu perusoikeusstrategia sekä tähän strategiaan liittyvät toimet samoin kuin eritelmä asiaan liittyvistä resursseista.

Monivuotinen ohjelmasuunnitelma on pantava täytäntöön vuotuisten työohjelmien avulla, ja sitä on päivitettävä vuosittain. Monivuotista ohjelmasuunnitelmaa on päivitettävä tarvittaessa ja erityisesti 66 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.

Monivuotinen ohjelmasuunnitelma on pantava täytäntöön vuotuisten työohjelmien avulla, ja sitä on päivitettävä vuosittain. Monivuotista ohjelmasuunnitelmaa on päivitettävä tarvittaessa ja erityisesti 66 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.

3.  Vuotuiseen työohjelmaan on sisällytettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset, tulosindikaattorit mukaan luettuina. Lisäksi siinä on esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen ohjelmasuunnitelman kanssa. Siinä on ilmoitettava selkeästi, mitkä toiminnot on lisätty tai poistettu tai mitä toimia on muutettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

3.  Vuotuiseen työohjelmaan on sisällytettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset, tulosindikaattorit mukaan luettuina. Lisäksi siinä on esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen ohjelmasuunnitelman kanssa. Siinä on ilmoitettava selkeästi, mitkä toiminnot on lisätty tai poistettu tai mitä toimia on muutettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

4.  Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä.

4.  Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä.

Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät olennaiset muutokset on hyväksyttävä samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät olennaiset muutokset on hyväksyttävä samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

45 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja on henkilöstön jäsen ja hänet otetaan palvelukseen viraston väliaikaisena toimihenkilönä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

1.  Pääjohtaja ja häntä avustava varapääjohtaja ovat henkilöstön jäseniä, ja heidät otetaan palvelukseen viraston väliaikaisina toimihenkilöinä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

2.  Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan ehdokaslistalta, jonka komissio esittää avoimen valintamenettelyn päätteeksi. Pääjohtaja nimitetään ansioiden ja todistuksin osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä muuttoliikkeen ja turvapaikkakysymysten alalla korkean tason tehtävissä hankitun työkokemuksen perusteella.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto nimittävät yhteisymmärryksessä pääjohtajan käyttäen perustana komission esittämää vähintään kolme ehdokasta sisältävää luetteloa, kun virkaa koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tarvittaessa muissa lehdissä tai internetsivustoilla. Pääjohtaja nimitetään ansioiden ja todistuksin osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä muuttoliikkeen ja turvapaikkakysymysten alalla korkean tason tehtävissä hankitun työkokemuksen perusteella.

Pääjohtajan työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

 

 

2 a.  Hallintoneuvosto nimittää varapääjohtajan pääjohtajan ehdotuksesta. Varapääjohtaja nimitetään ansioiden ja asianmukaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä yhteisen turvapaikkajärjestelmän parissa hankitun asiaankuuluvan työkokemuksen perusteella. Pääjohtaja esittää varapääjohtajan tehtävään vähintään kolmea ehdokasta. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

 

Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa varapääjohtaja ensimmäisessä alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

 

2 b.  Pääjohtaja ja varapääjohtaja voidaan nimittää uudelleen yhden kerran enintään viideksi vuodeksi.

3.  Hallintoneuvoston valitsema ehdokas voidaan ennen nimittämistä kutsua antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

 

4.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio laatii arvion, jossa tarkastellaan pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä viraston tulevia tehtäviä ja haasteita.

4.  Varapääjohtajan ja pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio laatii arvion, jossa tarkastellaan varapääjohtajan ja pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä viraston tulevia tehtäviä ja haasteita.

5.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 4 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viidellä vuodella.

 

6.  Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa pääjohtajan toimikautta. Pääjohtaja voidaan kutsua kuukautta ennen tällaista toimikauden jatkamista antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

 

7.  Pääjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua saman toimen valintamenettelyyn.

7.  Pääjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua saman toimen valintamenettelyyn.

8.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

 

9.  Hallintoneuvosto tekee päätökset pääjohtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

 

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

46 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja vastaa viraston johtamisesta. Pääjohtaja on vastuussa hallintoneuvostolle.

1.  Pääjohtaja vastaa viraston johtamisesta. Pääjohtaja on vastuussa hallintoneuvostolle.

2.  Pääjohtaja hoitaa tehtäviään riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, miltään muulta elimeltä eikä henkilöltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja hallintoneuvoston toimivaltaa.

2.  Pääjohtaja hoitaa tehtäviään riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, miltään muulta elimeltä eikä henkilöltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja hallintoneuvoston toimivaltaa.

3.  Pääjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta. Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

3.  Pääjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta. Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

4.  Pääjohtaja on viraston laillinen edustaja.

4.  Pääjohtaja on viraston laillinen edustaja.

5.  Pääjohtaja vastaa virastolle tällä asetuksella uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. Pääjohtajan vastuulla on erityisesti

5.  Pääjohtaja vastaa virastolle tällä asetuksella uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. Pääjohtajan vastuulla on erityisesti

a)  viraston päivittäisen toiminnan hallinnointi;

a)  viraston päivittäisen toiminnan hallinnointi;

b)  hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpano;

b)  hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpano;

c)  ohjelma-asiakirjan laatiminen vuosittain ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle sen jälkeen, kun komissiota on kuultu;

c)  ohjelma-asiakirjan laatiminen vuosittain ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle sen jälkeen, kun komissiota on kuultu;

d)  ohjelma-asiakirjan täytäntöönpano ja siitä raportointi hallintoneuvostolle;

d)  ohjelma-asiakirjan täytäntöönpano ja siitä raportointi hallintoneuvostolle;

e)  viraston toimintaa koskevan vuotuisen konsolidoidun toimintakertomuksen laatiminen ja sen esittäminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

e)  viraston toimintaa koskevan vuotuisen konsolidoidun toimintakertomuksen laatiminen ja sen esittäminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten ja arviointien päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoiminen suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti hallintoneuvostolle ja johtokunnalle;

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten ja arviointien päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoiminen suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti hallintoneuvostolle ja johtokunnalle;

g)  unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta OLAFin tutkintavaltuuksia;

g)  unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta OLAFin tutkintavaltuuksia;

h)  petostentorjuntastrategian laatiminen virastolle ja sen esittäminen hallintoneuvostolle hyväksyntää varten;

h)  petostentorjuntastrategian laatiminen virastolle ja sen esittäminen hallintoneuvostolle hyväksyntää varten;

i)  virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen luonnoksen valmistelu;

i)  virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen luonnoksen valmistelu;

j)  viraston tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen;

j)  viraston tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen;

k)  55 artiklassa säädetyn toimivallan käyttäminen viraston henkilöstön suhteen;

k)  55 artiklassa säädetyn toimivallan käyttäminen viraston henkilöstön suhteen;

l)  päätösten tekeminen tässä asetuksessa säädettyjen tietojärjestelmien, mukaan lukien 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun portaalin, hallinnoinnista;

l)  päätösten tekeminen tässä asetuksessa säädettyjen tietojärjestelmien, mukaan lukien 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun portaalin, hallinnoinnista;

m)  päätösten tekeminen viraston sisäisten työskentelyrakenteiden hallinnoinnista;

m)  päätösten tekeminen viraston sisäisten työskentelyrakenteiden hallinnoinnista;

n)  yhteisen analyysin toimittaminen hallintoneuvostolle 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

n)  yhteisen analyysin toimittaminen hallintoneuvostolle sen tarkasteltavaksi 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

o)  seurantatoimiin liittyvien kertomus- ja suositusluonnosten toimittaminen asianomaiselle jäsenvaltiolle ja sen jälkeen hallintoneuvostolle 14 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

o)  seurantatoimiin liittyvien kertomusten viimeisteleminen ja suositusluonnosten toimittaminen asianomaiselle jäsenvaltiolle ja sen jälkeen hallintoneuvostolle 14 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

 

o a)  kertomusten toimittaminen hallintoneuvostolle ja komissiolle 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti siitä, miten velvollisuutta tehdä yhteistyötä vilpittömässä mielessä noudatetaan;

p)  operatiivista ja teknistä apua koskevien pyyntöjen arviointi, hyväksyminen ja koordinointi 16 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan mukaisesti;

p)  operatiivista ja teknistä apua koskevien pyyntöjen arviointi, hyväksyminen ja koordinointi 16 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan mukaisesti;

q)  19 artiklassa tarkoitetun toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistaminen;

q)  19 artiklassa tarkoitetun toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistaminen;

r)  viraston toimien koordinointi muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä komission ja unionin muiden asiaankuuluvien virastojen kanssa 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

r)  viraston toimien koordinointi muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmissä komission ja unionin muiden asiaankuuluvien virastojen kanssa 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

s)  22 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komission päätöksen täytäntöönpanon varmistaminen;

s)  22 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komission päätöksen täytäntöönpanon varmistaminen;

t)  päätöksen tekeminen hallintoneuvostoa kuullen teknisen kaluston ostamisesta tai vuokraamisesta 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

t)  päätöksen tekeminen hallintoneuvostoa kuullen teknisen kaluston ostamisesta tai vuokraamisesta 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

 

t a)  ehdokkaan ehdottaminen perusoikeusvaltuutetun tehtävään nimittämistä varten tämän asetuksen 47 a artiklan mukaisesti;

u)  viraston koordinoinnista vastaavan virkamiehen nimeäminen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

u)  viraston koordinoinnista vastaavan virkamiehen nimeäminen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

47 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

47 artikla

Poistetaan.

Varapääjohtaja

 

1.  Varapääjohtaja avustaa pääjohtajaa.

 

2.  Varapääjohtajaan sovelletaan 45 artiklan säännöksiä.

 

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

47 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

47 a artikla

 

1.  Hallintoneuvosto nimittää perusoikeusvaltuutetun pääjohtajan ehdotuksesta neuvoa-antavaa ryhmää kuultuaan. Perusoikeusvaltuutetulla on oltava tarvittava pätevyys ja kokemus perusoikeuksien ja turvapaikkakysymysten alalta. Perusoikeusvaltuutettu vastaa perusoikeusstrategian laatimisesta, perusoikeuksien noudattamisen seurannasta ja perusoikeuksien kunnioittamisen edistämisestä virastossa.

 

2.  Perusoikeusvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti, raportoi toiminnastaan suoraan hallintoneuvostolle ja tekee yhteistyötä neuvoa-antavan ryhmän kanssa. Perusoikeusvaltuutettu raportoi säännöllisesti toiminnastaan neuvoa-antavalle ryhmälle ja myötävaikuttaa siten 54 a artiklassa tarkoitettuun perusoikeuksien seurantamekanismiin.

 

3.  Perusoikeusvaltuutettua on kuultava muun muassa laadittaessa toimintasuunnitelmia 19 artiklan mukaisesti ja viraston kokonaan tai osittain järjestämän operatiivisen toiminnan, menettelyohjeiden, kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön, rahoituksen peruuttamisen, viraston toiminnan keskeyttämisen tai lopettamisen ja koulutusohjelmien osalta. Perusoikeusvaltuutettu saa käytettäväkseen kaikki perusoikeuksien kunnioittamista koskevat, viraston kaikkeen toimintaan liittyvät tiedot, myös vierailemalla paikan päällä mahdollisissa operatiivisissa toimissa, joita virasto toteuttaa, tai toiminnassa, johon se osallistuu, myös kolmansissa maissa. Perusoikeusvaltuutettu vastaa 54 c artiklan mukaisen valitusmekanismin perustamisesta, kehittämisestä ja täytäntöönpanosta.

 

4.  Virasto varmistaa, että perusoikeusvaltuutetulla on tehtäviensä hoitamiseen riittävä henkilöstö ja resurssit. Perusoikeusvaltuutetulla on valvontavalta omaan talousarvioonsa.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

48 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto pitää yllä tiivistä vuoropuhelua sellaisten asian kannalta merkityksellisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja toimivaltaisten elinten kanssa, jotka toimivat turvapaikkapolitiikan alalla paikallisella, alueellisella, kansallisella, unionin tai kansainvälisellä tasolla. Virasto perustaa tätä varten neuvoa-antavan ryhmän.

1.  Virasto pitää yllä tiivistä vuoropuhelua sellaisten asian kannalta merkityksellisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja toimivaltaisten elinten kanssa, jotka toimivat turvapaikkapolitiikan alalla paikallisella, alueellisella, kansallisella, unionin tai kansainvälisellä tasolla. Virasto perustaa tätä varten neuvoa-antavan ryhmän.

2.  Neuvoa-antava ryhmä muodostaa puitteet tietojenvaihtoa ja tietämyksen jakamista varten. Se varmistaa tiiviin vuoropuhelun viraston ja 1 kohdassa tarkoitettujen asian kannalta merkityksellisten järjestöjen ja elinten kanssa ja auttaa pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

2.  Neuvoa-antava ryhmä muodostaa puitteet tietojenvaihtoa ja tietämyksen jakamista varten. Se varmistaa tiiviin vuoropuhelun viraston ja 1 kohdassa tarkoitettujen asian kannalta merkityksellisten järjestöjen ja elinten kanssa ja auttaa pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

3.  Virasto kutsuu neuvoa-antavaan ryhmään Euroopan unionin perusoikeusviraston, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, UNHCR:n ja muita 1 kohdassa tarkoitettuja asian kannalta merkityksellisiä järjestöjä ja elimiä.

3.  Virasto kutsuu neuvoa-antavaan ryhmään Euroopan unionin perusoikeusviraston, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, UNHCR:n ja muita 1 kohdassa tarkoitettuja asian kannalta merkityksellisiä järjestöjä ja elimiä.

Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta neuvoa-antavan ryhmän, myös temaattisten ja maantieteellisesti keskittyneiden ryhmien, kokoonpanosta ja työskentelytavoista sekä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tietojen toimittamista neuvoa-antavalle ryhmälle.

Pääjohtaja päättää neuvoa-antavan ryhmän, myös temaattisten ja maantieteellisesti keskittyneiden ryhmien, kokoonpanosta sekä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tietojen toimittamista neuvoa-antavalle ryhmälle. Neuvoa-antava ryhmä päättää hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa kuultuaan työskentelymenetelmistään ja myös temaattisista ja maantieteellisesti keskittyneistä ryhmistä, mikäli ne katsotaan tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi.

4.  Neuvoa-antava ryhmä auttaa pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa turvapaikka-asioihin liittyvissä kysymyksissä sellaisten erityisten tarpeiden mukaisesti, jotka liittyvät viraston toiminnassa ensisijaisiksi määriteltyihin aloihin.

4.  Neuvoa-antava ryhmä neuvoo pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa turvapaikka-asioihin liittyvissä kysymyksissä sellaisten erityisten tarpeiden mukaisesti, jotka liittyvät viraston toiminnassa ensisijaisiksi määriteltyihin aloihin.

 

4 a.  Neuvoa-antavaa ryhmää kuullaan erityisesti 13 artiklassa tarkoitetun mekanismin perustamisesta, perusoikeusstrategian jatkokehittämisestä ja täytäntöönpanosta, menettelyohjeista, kolmansien maiden kanssa noudatettavista työjärjestelyistä, 54 c artiklassa tarkoitetusta valitusmekanismista, toimintasuunnitelmista ja yhteisistä koulutusvaatimuksista.

5.  Erityisesti neuvoa-antava ryhmä

5.  Erityisesti neuvoa-antava ryhmä

a)  tekee hallintoneuvostolle 41 artiklassa tarkoitettua vuotuista ja monivuotista ohjelmasuunnittelua koskevia ehdotuksia;

a)  tekee hallintoneuvostolle 41 artiklassa tarkoitettua vuotuista ja monivuotista ohjelmasuunnittelua koskevia ehdotuksia;

b)  antaa hallintoneuvostolle palautetta ja ehdottaa sille jatkotoimia vuotuisen unionin turvapaikkatilannetta koskevan kertomuksen pohjalta; ja

b)  antaa hallintoneuvostolle palautetta ja ehdottaa sille jatkotoimia vuotuisen unionin turvapaikkatilannetta koskevan kertomuksen pohjalta; ja

c)  toimittaa pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle konferenssien, seminaarien ja kokousten tuloksia ja suosituksia sekä havaintoja neuvoa-antavan ryhmän jäsenjärjestöjen tai elinten toteuttamista tutkimuksista tai kenttätöistä, joilla on merkitystä viraston työn kannalta.

c)  toimittaa pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle konferenssien, seminaarien ja kokousten tuloksia ja suosituksia sekä havaintoja neuvoa-antavan ryhmän jäsenjärjestöjen tai elinten toteuttamista tutkimuksista tai kenttätöistä, joilla on merkitystä viraston työn kannalta.

 

5 a.  Hallintoneuvosto huolehtii siitä, että neuvoa-antavalle ryhmälle osoitetaan riittävästi henkilöstöä ja taloudellisia resursseja.

6.  Neuvoa-antava ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

6.  Neuvoa-antava ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tarkistus     88

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Talousarvioon ja myös henkilöstötaulukkoon on varattava riittävä perusoikeusstrategian ja perusoikeusvaltuutetun rahoitus, joka on vähintään 5 prosenttia kokonaistalousarviosta.

Tarkistus     89

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

Virasto toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä. Selvityksestä on käytävä yksityiskohtaisesti ilmi 2 artiklassa luetelluista tehtävistä aiheutuneet menot.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

54 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

54 a artikla

 

Perusoikeuksien suojelu ja perusoikeusstrategia

 

1.  Virasto takaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan perusoikeuksien suojelun asiaa koskevan unionin oikeuden, erityisesti perusoikeuskirjan, ja asiaa koskevan kansainvälisen oikeuden, kuten vuoden 1951 yleissopimuksen, vuoden 1967 pöytäkirjan, yhteisen turvapaikkajärjestelmän yhteydessä hyväksyttyjen oikeusnormien sekä kansainvälisen suojelun saatavuuteen ja sisältöön liittyvien velvoitteiden mukaisesti.

 

2.  Virasto laatii 1 kohdassa säädettyä tarkoitusta varten perusoikeusstrategian, johon sisältyy tehokas mekanismi, jonka avulla voidaan seurata perusoikeuksien kunnioittamista kaikissa viraston toimissa, ja se kehittää strategiaa edelleen ja panee sen täytäntöön.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

54 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

54 b artikla

 

Menettelyohjeet

 

Virasto laatii menettelyohjeet, joita sovelletaan kaikkiin viraston koordinoimiin tukioperaatioihin osallistuviin asiantuntijoihin, ja kehittää niitä edelleen. Menettelyohjeissa määrätään menettelyistä, joiden tarkoituksena on taata oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen ja joissa painopisteenä ovat erityisesti lapset, ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja muut haavoittuvassa tilanteessa olevat henkilöt sekä kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt. Menettelyohjeita sovelletaan kaikkiin viraston toimintaan osallistuviin henkilöihin.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

54 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

54 c artikla

 

Valitusmekanismi

 

1.  Virasto toteuttaa yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa tarvittavat toimenpiteet valitusmekanismin perustamiseksi tämän artiklan mukaisesti, jotta voidaan seurata ja varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan viraston kaikissa toimissa.

 

2.  Henkilö, johon viraston kokonaan tai osittain järjestämään operatiiviseen toimintaan osallistuvan henkilöstön toimet vaikuttavat suoraan ja joka katsoo, että hänen perusoikeuksiaan on loukattu kyseisten toimien johdosta, tai tällaista henkilöä edustava taho voi tehdä virastolle valituksen kirjallisesti.

 

3.  Tutkittavaksi voidaan ottaa vain perustellut valitukset, joissa on kyse perusoikeuksien konkreettisista loukkauksista. Valitusmekanismissa ei käsitellä nimettömiä, ilkivaltaisia, perusteettomia, kiusantekomielessä tehtyjä, hypoteettisia tai epätarkkoja valituksia.

 

4.  Perusoikeusvaltuutettu on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti. Tätä varten perusoikeusvaltuutettu tarkastelee sitä, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, rekisteröi tutkittavaksi otetut valitukset, toimittaa kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle, välittää ryhmien jäseniä koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen, ilmoittaa asiasta perusoikeuksien alalla toimivaltaiselle asiaankuuluvalle viranomaiselle tai elimelle jäsenvaltiossa ja rekisteröi ja varmistaa viraston tai kyseisen jäsenvaltion jatkotoimet.

 

5.  Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituksen tekijälle on hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti ilmoitettava, että valitus on rekisteröity, että sen arviointi on aloitettu ja että siihen voidaan odottaa vastausta niin pian kuin se on saatavilla. Jos valitus välitetään kansallisille viranomaisille tai elimille, valituksen tekijälle on annettava niiden yhteystiedot. Jos valitusta ei voida ottaa tutkittavaksi, valituksen tekijälle ilmoitetaan päätöksen perustelut ja esitetään mahdollisesti muita vaihtoehtoja hänen esille tuomiensa huolien käsittelemiseksi.

 

Päätökset on annettava kirjallisesti ja perusteltava.

 

6.  Jos rekisteröity valitus koskee viraston henkilöstön jäsentä, pääjohtaja huolehtii perusoikeusvaltuutettua kuullen asianmukaisista jatkotoimista, tarpeen mukaan myös kurinpitotoimista. Pääjohtaja raportoi tietyn määräajan kuluessa perusoikeusvaltuutetulle viraston valituksen johdosta tekemistä havainnoista ja toteuttamista jatkotoimista, tarpeen mukaan myös kurinpitoseuraamuksista.

 

Jos valitus liittyy tietosuojakysymyksiin, pääjohtaja ottaa viraston tietosuojavastaavan mukaan asian käsittelyyn. Perusoikeusvaltuutettu ja tietosuojavastaava laativat kirjallisesti yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa täsmennetään heidän työnjakoaan ja yhteistyötään vastaanotettujen valitusten suhteen.

 

7.  Jos valitus koskee vastaanottavan jäsenvaltion asiantuntijaa tai ryhmien jäsentä, mukaan lukien tilapäisesti lähetetyt ryhmien jäsenet tai tilapäisesti lähetetyt kansalliset asiantuntijat, kotijäsenvaltion on varmistettava asianmukaiset jatkotoimet, tarpeen mukaan myös kurinpitoseuraamukset tai muut seuraamukset kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kyseinen jäsenvaltio raportoi perusoikeusvaltuutetulle valituksen johdosta tehdyistä havainnoista ja toteutetuista jatkotoimista tietyn määräajan kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa säännöllisin määräajoin. Virasto huolehtii asiaa koskevista jatkotoimista, jos kyseiseltä jäsenvaltiolta ei saada selvitystä.

 

8.  Jos viraston lähettämän asiantuntijan tai tilapäisesti lähetetyn kansallisen asiantuntijan on todettu loukanneen perusoikeuksia tai rikkoneen kansainvälistä suojelua koskevia velvoitteita, virasto pyytää jäsenvaltiota välittömästi poistamaan kyseisen asiantuntijan tai tilapäisesti lähetetyn kansallisen asiantuntijan viraston toiminnasta tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta.

 

9.  Perusoikeusvaltuutettu raportoi pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle viraston ja jäsenvaltioiden valitusten johdosta tekemistä havainnoista ja toteuttamista jatkotoimista. Virasto sisällyttää vuosikertomukseensa tietoja valitusmekanismista.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

59 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

59 a artikla

 

Eturistiriitojen ehkäisy

 

Virasto hyväksyy sisäiset säännöt, joissa edellytetään, että sen elinten jäsenet ja sen henkilöstö välttävät tehtävänsä tai toimikautensa aikana tilanteita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan eturistiriidan, ja ilmoittavat tällaisista tilanteista.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

60 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto soveltaa komission turvallisuussääntöjä, sellaisina kuin ne on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/44335 ja (EU, Euratom) 2015/44436. Näitä sääntöjä sovelletaan erityisesti turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtamiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen.

1.  Virasto soveltaa komission turvallisuussääntöjä, sellaisina kuin ne on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/44335 ja (EU, Euratom) 2015/44436. Näitä sääntöjä sovelletaan erityisesti turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtamiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen.

2.  Virasto soveltaa myös 1 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä olevia muiden kuin turvallisuusluokiteltujen arkaluonteisten tietojen käsittelyä koskevia turvallisuusperiaatteita, sellaisina kuin komissio on pannut ne täytäntöön. Hallintoneuvosto vahvistaa toimenpiteet, joiden mukaisesti turvallisuusperiaatteita sovelletaan.

2.  Virasto soveltaa myös 1 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä olevia muiden kuin turvallisuusluokiteltujen arkaluonteisten tietojen käsittelyä koskevia turvallisuusperiaatteita, sellaisina kuin komissio on pannut ne täytäntöön. Hallintoneuvosto vahvistaa toimenpiteet, joiden mukaisesti turvallisuusperiaatteita sovelletaan.

 

2 a.  Euroopan parlamentille toimitetaan turvallisuusluokiteltua tietoa tämän asetuksen mukaisesti. Euroopan parlamentille tämän asetuksen mukaisesti toimitettavien tietojen ja asiakirjojen siirtämisessä ja käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja komission välillä sovellettavia, turvallisuusluokiteltujen tietojen välittämistä ja käsittelyä koskevia sääntöjä.

__________________

__________________

35 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

35 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

36 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

36 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

Tarkistus     95

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, viraston on korvattava jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti vahinko, jonka viraston yksiköt tai henkilöstön jäsenet ovat tehtäviään suorittaessaan aiheuttaneet.

3.  Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, viraston on korvattava jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti vahinko, jonka viraston yksiköt tai henkilöstön jäsenet ovat tehtäviään suorittaessaan aiheuttaneet. Edellä 26 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa virasto vastaa kaikista ryhmän operaatioiden aikana aiheutuneista vahingoista ja erityisesti vahingoista, jotka johtuvat perusoikeuksien loukkaamisesta.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

63 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

63 a artikla

 

Asetuksen (EU) 2016/399 muuttaminen

 

Korvataan asetuksen (EU) 2016/399 29 artiklan 1 kohta seuraavasti: ”1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa alueen, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, yleinen toimivuus on vaarantunut tämän asetuksen 21 artiklassa tarkoitettujen, ulkorajojen valvontaan liittyvien jatkuvien vakavien puutteiden johdosta tai sen johdosta, että jäsenvaltio ei noudata Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/16241a 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua neuvoston päätöstä, tai sen johdosta, että jäsenvaltio ei noudata Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/...*+ 15 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettua komission täytäntöönpanosäädöstä siinä vahvistetuin edellytyksin, ja siinä määrin kuin nämä olosuhteet muodostavat vakavan uhan yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, tai sen osissa, jäsenvaltiot voivat tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti palauttaa rajavalvonnan sisärajoille enintään kuuden kuukauden ajaksi. Tätä ajanjaksoa voidaan jatkaa enintään kolme kertaa uudella enintään kuuden kuukauden jaksolla, jos kyseiset poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat edelleen.

 

__________________

 

1a  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14. syyskuuta 2016, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

 

*  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/... Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta (EUVL L ..., .. .. ...., s. ...).

 

+  OJ: please insert the serial number of the Regulation in 2016/0131(COD) and the publication details in the footnote.”.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

65 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto laatii vuosittain toimintakertomuksen turvapaikkatilanteesta unionissa ottaen asianmukaisesti huomioon muista asian kannalta merkityksellisistä lähteistä jo saatavilla olevat tiedot. Virasto arvioi osana kertomusta tämän asetuksen nojalla toteutettujen toimien tuloksia ja tekee niistä kattavan vertailevan analyysin, jotta voidaan parantaa yhteisen järjestelmän laatua, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta.

1.  Virasto laatii vuosittain toimintakertomuksen turvapaikkatilanteesta unionissa ottaen asianmukaisesti huomioon muista asian kannalta merkityksellisistä lähteistä jo saatavilla olevat tiedot. Virasto arvioi osana kertomusta tämän asetuksen nojalla toteutettujen toimien tuloksia ja tekee niistä kattavan vertailevan analyysin, jotta voidaan parantaa yhteisen järjestelmän laatua, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta.

2.  Virasto toimittaa vuotuisen toimintakertomuksen hallintoneuvostolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Pääjohtaja esittää vuotuisen kertomuksen Euroopan parlamentille.

2.  Virasto toimittaa vuotuisen toimintakertomuksen hallintoneuvostolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Pääjohtaja esittää vuotuisen kertomuksen Euroopan parlamentille.

 

2 a.  Vuotuinen toimintakertomus julkistetaan ja julkaistaan viraston verkkosivustolla.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

66 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio teettää viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein arvioinnin, jossa käsitellään erityisesti viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava viraston vaikutusta turvapaikka-asioiden käytännön yhteistyöhön ja yhteiseen turvapaikkajärjestelmään. Arvioinnissa on otettava asianmukaisesti huomioon saavutettu edistyminen viraston toimeksiannon puitteissa, mukaan lukien sen arvioiminen, tarvitaanko lisätoimenpiteitä varmistamaan todellinen solidaarisuus ja vastuunjako niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin kohdistuu erityisiä paineita.

1.  Komissio teettää viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein riippumattoman ulkoisen arvioinnin, jossa käsitellään erityisesti viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava viraston vaikutusta turvapaikka-asioiden käytännön yhteistyöhön ja yhteiseen turvapaikkajärjestelmään. Arvioinnissa on otettava asianmukaisesti huomioon saavutettu edistyminen viraston toimeksiannon puitteissa, mukaan lukien sen arvioiminen, tarvitaanko lisätoimenpiteitä varmistamaan todellinen solidaarisuus ja vastuunjako niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin kohdistuu erityisiä paineita.

Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi on tarkasteltava hallintorakenteen tarkoituksenmukaisuutta viraston tehtävien suorittamisen kannalta. Arvioinnissa on otettava huomioon eri sidosryhmien näkemykset sekä unionin että kansallisella tasolla.

Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi on tarkasteltava hallintorakenteen tarkoituksenmukaisuutta viraston tehtävien suorittamisen kannalta. Arvioinnissa on otettava huomioon eri sidosryhmien näkemykset sekä unionin että kansallisella tasolla.

2.  Komissio toimittaa arviointikertomuksen ja sitä koskevat päätelmänsä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Arvioinnin tulokset julkistetaan.

2.  Komissio toimittaa arviointikertomuksen ja sitä koskevat päätelmänsä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Arvioinnin tulokset julkistetaan.

3.  Komissio arvioi joka toisen arvioinnin yhteydessä, onko viraston toiminnan jatkaminen perusteltua ottaen huomioon sen tavoitteet, toimeksiannon ja tehtävät, ja se voi ehdottaa tämän asetuksen muuttamista tai kumoamista.

3.  Komissio arvioi joka toisen arvioinnin yhteydessä, onko viraston toiminnan jatkaminen perusteltua ottaen huomioon sen tavoitteet, toimeksiannon ja tehtävät, ja se voi ehdottaa tämän asetuksen muuttamista tai kumoamista.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

Liite 1 a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite 1 a

 

Kunkin jäsenvaltion osuudet 18 artiklan 1 a kohdan mukaisesta 500 asiantuntijan vähimmäismäärästä:

 

Belgia

 

10

 

Bulgaria

 

13

 

Tšekin tasavalta

 

7

 

Tanska

 

10

 

Saksa

 

74

 

Viro

 

6

 

Kreikka

 

17

 

Espanja

 

37

 

Ranska

 

56

 

Kroatia

 

22

 

Italia

 

41

 

Kypros

 

3

 

Latvia

 

10

 

Liettua

 

13

 

Luxemburg

 

3

 

Unkari

 

22

 

Malta

 

2

 

Alankomaat

 

17

 

Itävalta

 

11

 

Puola

 

32

 

Portugali

 

16

 

Romania

 

24

 

Slovenia

 

12

 

Slovakia

 

12

 

Suomi

 

10

 

Ruotsi

 

6

 

Sveitsi

 

5

 

Islanti

 

2

 

Liechtenstein

 

*

 

Norja

 

7

 

YHTEENSÄ

 

500

PERUSTELUT

Komission ehdotuksella Euroopan unionin turvapaikkaviraston perustamisesta pyritään vahvistamaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) roolia ja kehittämään sitä virastoksi, joka voi omaksua uuden roolin yhteisen turvapaikkajärjestelmän (CEAS) täytäntöönpanossa ja olla vahvemmin mukana operaatioissa. Esittelijä uskoo, että tämän saavuttamiseksi on tärkeää muuttaa EASO täysimittaiseksi unionin virastoksi, jolla on tarvittavat keinot ja valtuudet avustaa jäsenvaltioita kriisitilanteissa sekä antaa jäsenvaltioille tarvittavaa operatiivista ja teknistä apua, vahvistaa ja täydentää jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä, mukaan luettuina kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten kestävän ja oikeudenmukaisen jakautumisen tukeminen, CEAS:n täytäntöönpanon valvonta ja arviointi sekä mahdollistaminen. Yleisesti on tärkeää antaa virastolle valtuudet, jotka vastaavat CEAS:n vahvistamista koskevaa yleistä tavoitetta. Koska Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastoa koskeva asetus tulee pian voimaan, esittelijä katsoo, että yhtä vahva ja toimintakykyinen turvapaikkavirasto on ratkaisevan tärkeä nykyisen kriisin hoitamisessa.

Esittelijä tukee ja pitää myönteisenä komission ehdotusta, jolla pyritään merkittävästi vahvistamaan EASOn roolia käytännön yhteistyössä, lisäämään turvapaikkatiedon vaihtoa ja varmistamaan CEAS:n suurempi lähentyminen siten, että edistetään turvapaikkoja koskevaa kansainvälistä ja unionin oikeutta ja toiminnallisia vaatimuksia, seurataan ja arvioidaan CEAS:n täytäntöönpanoa ja annetaan jäsenvaltioille lisää operatiivista ja teknistä apua.

Esittelijä tukee näkemystä, jonka mukaan viraston uudet toiminnalliset valmiudet ovat erittäin tärkeitä. Virastolla olisi oltava tekniset ja taloudelliset resurssit sekä henkilöstö, jotka ovat tarpeen sen uusissa tehtävissä ja erityisesti Euroopan nykyisten maahanmuuttovirtojen muodostamissa haasteissa ja jotka ovat käytettävissä tehokkaasti. Tämän valmiuden olisi perustuttava jäsenvaltioiden panokseen.

Esittelijä korostaa viraston ja muiden unionin elinten ja virastojen ja erityisesti Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston kanssa tehtävää sekä strategista, operatiivista että teknistä yhteistyötä. Tämän lisäksi esittelijä ehdottaa vahvempaa suhdetta viraston ja UNHCR:n välille ja katsoo, että tällainen yhteistyö voisi olla erittäin hyödyllistä. Samaten ehdotetaan vahvempia suhteita viraston ja valtiosta riippumattomien järjestöjen, mukaan luettuna tuomarien yhdistykset, välillä.

Esittelijä uskoo, että koulutus on yksi viraston tärkeimmistä tehtävistä. Esittelijä ehdottaa, että viraston tarjoamaa koulutusta olisi laajennettava ja siitä olisi tehtävä joustavampaa ja nykyisiin tarpeisiin mukautuvaa. Näin ollen hallintoneuvostolle annetaan mahdollisuus esitellä uusia aiheita.

Esittelijä pitää myönteisenä viraston roolia valvottaessa sitä, että jäsenvaltiot noudattavat kaikkia CEAS:n näkökohtia. Esittelijä uskoo, että kaikkia jäsenvaltioita on seurattava joka viides vuosi kaikkien CEAS:n näkökohtien osalta. Tätä voidaan pitää myös ennaltaehkäisevänä toimena, koska puutteet voidaan havaita ja korjata ajoissa. Näiden arviointien tulokset antaisivat myös selvän kuvan CEAS:n yleisestä toiminnasta.

Tämän yleisen arvioinnin lisäksi esittelijä pitää tarpeellisena mahdollisuutta arviointiin/seurantaan, josta päätetään vuosittain. Ehdotamme, että tällainen arvioniti kytketään viraston 4 artiklan mukaisesti suorittamaan tietojen analysointiin. Vuosittainen arviointi voitaisiin toteuttaa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa riippuen edellä mainitusta viraston suorittamasta tietojen analysoinnista.

Komissio ehdottaa, että virasto voi käynnistää seurantatoimet omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä. Esittelijä tukee tätä ajatusta, mutta tällaista seurantaa olisi harjoitettava vain erityistapauksissa, kun jonkin jäsenvaltion tapahtumat antavat aiheen vakavaan huoleen kyseisen jäsenvaltion turvapaikkajärjestelmän jonkin näkökohdan toimivuudesta ja saattavat johtaa CEAS:n toiminnan vaarantumiseen, jos niitä ei hoideta ajoissa.

Esittelijä ehdottaa, että virasto laatii perusoikeusstrategian, jonka valmistelee perusoikeusvaltuutettu, joka olisi myös vastuussa valitusmekanismista.

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.12.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Valmistelija: Ramona Nicole Mănescu

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1)  Unionin turvapaikkapolitiikan tavoitteena on kehittää ja perustaa yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, jäljempänä ’yhteinen turvapaikkajärjestelmä’, joka on Euroopan unionin arvojen ja humanitaaristen perinteiden mukainen ja jossa noudatetaan yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteita.

1)  Unionin turvapaikkapolitiikan tavoitteena on kehittää ja perustaa yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, jäljempänä ’yhteinen turvapaikkajärjestelmä’, joka on asiaa koskevan kansainvälisen oikeuden ja unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä Euroopan unionin arvojen ja humanitaaristen perinteiden mukainen ja jossa noudatetaan yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteita ja otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet ja erot yksittäisiin jäsenvaltioihin kohdistuvassa rasituksessa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  Yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, aseman tunnustamista ja unionin tasolla tarjottavaa suojelua koskevia vaatimuksia, vastaanotto-olosuhteita ja järjestelmää turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevasta edistyksestä huolimatta jäsenvaltioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja kansainvälisen suojelun myöntämisessä ja sen muodossa. Eroihin olisi puututtava varmistamalla suurempi yhdenmukaisuus kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä ja takaamalla unionin lainsäädännön korkeatasoinen ja yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa.

2)  Yhteinen turvapaikkajärjestelmä perustuu yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin, jotka koskevat turvapaikkamenettelyjä, aseman tunnustamista ja unionin tasolla tarjottavaa suojelua koskevia vaatimuksia, vastaanotto-olosuhteita ja järjestelmää turvapaikanhakijoista vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä varten. Yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevasta edistyksestä huolimatta jäsenvaltioiden välillä on eroja kansainvälisen suojelun myöntämisessä ja sen muodossa alueellisten ja geopoliittisten haasteiden vaihtelun perusteella. Eroihin olisi puututtava varmistamalla laajempi yhteistyö kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä ja takaamalla unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden korkeatasoinen soveltaminen ja tehokas valvonta kaikkialla unionissa parhaiden käytäntöjen perusteella ja alueellisten toimijoiden laajemman osallistumisen avulla.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  Kun otetaan huomioon yhteisen turvapaikkajärjestelmän rakenteelliset heikkoudet, joita muuttajien ja turvapaikanhakijoiden laajamittainen ja hallitsematon saapuminen unioniin korosti, sekä tarve sille, että unionin turvapaikkalainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltioissa tehokkaasti, korkeatasoisesti ja yhdenmukaisesti, on tarpeen parantaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja toimintaa hyödyntämällä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston työtä ja kehittämällä siitä täysivaltainen virasto, jonka vastuulla olisi helpottaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa ja parantamista, mahdollistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten kestävä ja oikeudenmukainen jakaminen, jotta voidaan varmistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisempi arviointi kaikkialla unionissa, ja seurata unionin lainsäädännön operatiivista ja teknistä soveltamista.

5)  Kun otetaan huomioon yhteisen turvapaikkajärjestelmän rakenteelliset heikkoudet, joita muuttajien ja turvapaikanhakijoiden laajamittainen ja hallitsematon saapuminen unioniin korosti, sekä tarve sille, että unionin turvapaikkalainsäädäntöä ja turvapaikkaa koskevaa kansainvälistä oikeutta sovelletaan jäsenvaltioissa tehokkaasti, korkeatasoisesti ja yhdenmukaisesti, on tarpeen parantaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja toimintaa hyödyntämällä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston työtä ja kehittämällä siitä täysivaltainen virasto, jonka vastuulla olisi helpottaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa ja parantamista, mahdollistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten kestävä ja oikeudenmukainen jakaminen, jotta voidaan varmistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisempi arviointi kaikkialla unionissa, ja seurata unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden operatiivista ja teknistä soveltamista.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtäviä olisi laajennettava, ja muutosten huomioon ottamiseksi sen uudeksi nimeksi olisi annettava Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Viraston olisi oltava osaamiskeskus, ja sen tärkeimpänä tehtävänä pitäisi olla lujittaa käytännön yhteistyötä ja tietojenvaihtoa turvapaikka-asioista jäsenvaltioiden keskuudessa, edistää unionin lainsäädäntöä ja toiminnallisia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, sekä seurata unionin turvapaikka-alan lainsäädännön ja vaatimusten operatiivista ja teknistä soveltamista, tukea Dublin-järjestelmää ja lisätä turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin annettavaa operatiivista ja teknistä apua erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

6)  Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtäviä olisi kohdennettava, ja muutosten huomioon ottamiseksi sen uudeksi nimeksi olisi annettava Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Viraston olisi oltava osaamiskeskus, ja sen tärkeimpänä tehtävänä pitäisi olla lujittaa ja rohkaista käytännön yhteistyötä ja parhaita käytänteitä koskevaa tietojenvaihtoa turvapaikka-asioista jäsenvaltioiden keskuudessa, edistää unionin lainsäädäntöä ja toiminnallisia vaatimuksia, jotta voidaan lisätä turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin annettavaa operatiivista ja teknistä apua erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, lisätä koordinointia Frontexin ja jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan toimia tehokkaammin unionin ulkorajojen turvaamisessa, estää hallitsemattomat muuttopaineet, tehostaa ihmiskaupan torjuntaa ja hallita säännellysti edelleen liikkumista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

7)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi toimittava läheisessä yhteistyössä, näiden valmiuksia ja asiantuntemusta hyödyntäen, jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden viranomaisten samoin kuin komission kanssa. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen varmistamiseksi, että se voi täyttää toimeksiantonsa. On tärkeää, että virasto ja jäsenvaltiot toimivat vilpittömässä mielessä ja että niiden välillä on nopeaa ja tarkkaa tietojenvaihtoa. Tilastotietojen toimittamisessa on noudatettava asetuksen (EY) N:o 862/20078 teknisiä ja menetelmiä koskevia eritelmiä. 8

7)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi toimittava läheisessä yhteistyössä, näiden valmiuksia ja asiantuntemusta hyödyntäen, jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden viranomaisten samoin kuin komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja alkuperä- ja kauttakulkumaissa sijaitsevien unionin edustustojen kanssa. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen varmistamiseksi, että se voi täyttää toimeksiantonsa. On tärkeää, että virasto ja jäsenvaltiot toimivat vilpittömässä mielessä ja että niiden välillä on nopeaa ja tarkkaa tietojenvaihtoa. Tilastotietojen toimittamisessa on noudatettava asetuksen (EY) N:o 862/20078 teknisiä ja menetelmiä koskevia eritelmiä. 8

__________________

__________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

8)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi kerättävä ja analysoitava tietoa turvapaikkatilanteesta unionissa sekä kolmansissa maissa siinä määrin kuin sillä saattaa olla vaikutusta unioniin. Tämän kautta viraston pitäisi voida auttaa jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin unioniin kohdistuvan ja sen sisällä tapahtuvan turvapaikkaan liittyvän muuttoliikkeen syitä sekä varhaisvaroituksen ja jäsenvaltioiden varautumiskyvyn merkitystä.

8)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi yhteistyössä UNHCR:n ja neuvoa-antavan ryhmän kanssa kerättävä ja analysoitava tietoa turvapaikkatilanteesta unionissa, kolmansissa maissa ja kauttakulkumaissa siinä määrin kuin sillä saattaa olla vaikutusta unioniin ja erityisesti tiettyyn jäsenvaltioon, johon kohdistuu välitön vaikutus sen läheisyydessä sijaitsevan kolmannen maan vuoksi. Tämän kautta viraston pitäisi voida auttaa jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin unioniin kohdistuvan ja sen sisällä tapahtuvan turvapaikkaan liittyvän muuttoliikkeen syitä sekä varhaisvaroituksen ja jäsenvaltioiden varautumiskyvyn merkitystä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

11)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi varmistettava aiempaa järjestelmällisempi ja selkeämpi alkuperämaatietojen tuotanto Euroopan unionin tasolla. Viraston on tarpeen kerätä tietoa ja laatia alkuperämaatiedoista raportteja, joissa se hyödyntää eurooppalaisia alkuperämaatietojen tuottamisverkostoja, jotta vältetään päällekkäinen toiminta ja saadaan aikaan synergiaetuja kansallisten raporttien kanssa. Lisäksi kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten arvioinnin ja myönnetyn suojelun luonteen ja laadun yhdenmukaisuuden lisäämiseksi viraston olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa käynnistettävä ja kehitettävä yhteinen analyysi, joka tarjoaa ohjausta tiettyjen alkuperämaiden tilanteesta.

11)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi varmistettava aiempaa järjestelmällisempi ja selkeämpi alkuperä- ja kauttakulkumaatietojen tuotanto Euroopan unionin tasolla. Viraston on tarpeen kerätä tietoa ja laatia alkuperä- ja kauttakulkumaatiedoista raportteja, joissa se hyödyntää eurooppalaisia alkuperämaatietojen tuottamisverkostoja, erityisesti EUH:ta, unionin edustustoja ja jäsenvaltioiden diplomaattisia edustustoja, jotta vältetään päällekkäinen toiminta ja saadaan aikaan synergiaetuja kansallisten raporttien kanssa. Lisäksi kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten arvioinnin ja myönnetyn suojelun luonteen ja laadun yhdenmukaisuuden ja korkeiden standardien lisäämiseksi viraston olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa käynnistettävä ja kehitettävä yhteinen analyysi, joka tarjoaa ohjausta tiettyjen alkuperämaiden tilanteesta. Tällainen yhteinen analyysi olisi kehitettävä ottaen huomioon viimeisimmät tiedot ja IOM:n, kansainvälisten ja kansallisten organisaatioiden ja UNHCR:n raportit, kuten tiedonhankintamatkoja koskevat raportit, maa- ja tilannekohtaiset raportit sekä suojelun tarpeen arviointia koskevat suuntaviivat tietyn alkuperä- ja kauttakulkumaan osalta. Jos yleinen analyysi ja UNHCR:n suuntaviivat ovat ristiriidassa keskenään, jäsenvaltioiden olisi otettava viimeksi mainitut tarkoin huomioon, kun ne tarkastelevat kansainvälistä suojelua koskevia yksittäisiä hakemuksia noudattaen UNHCR:n valvontavelvollisuutta, sellaisena kuin se on vahvistettu pakolaisasiain päävaltuutetun viraston perussäännön 8 kohdassa tarkasteltuna yhdessä pakolaisten asemaa koskevan vuoden 1951 yleissopimuksen (vuoden 1951 yleissopimus) 35 artiklan ja pakolaisten asemaa koskevan vuoden 1967 pöytäkirjan (vuoden 1967 pöytäkirja) II artiklan kanssa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Komission olisi tarkasteltava säännöllisesti asetuksella (EU) N:o XXX/XXX9 vahvistettua turvallisia alkuperämaita koskevaa EU:n yhteistä luetteloa. Virastolla on niin paljon asiantuntemusta, että sen olisi autettava komissiota luettelon tarkastelussa. Viraston olisi lisäksi annettava komissiolle tämän pyynnöstä tietoja tietyistä kolmansista maista, jotka voitaisiin sisällyttää turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon, sekä turvallisiksi alkuperämaiksi määritellyistä kolmansista maista tai turvallisista kolmansista maista tai maista, joihin jäsenvaltiot soveltavat käsitteitä turvallinen kolmas maa, ensimmäinen turvapaikkamaa tai eurooppalainen turvallinen kolmas maa.

12)  Komission olisi yhteistyössä EUH:n kanssa tarkasteltava säännöllisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o XXX/XXX9 vahvistettua turvallisia alkuperämaita koskevaa EU:n yhteistä luetteloa varmistaen samalla, että palauttamiskiellon periaate ja yksilöllinen oikeus turvapaikkaan, erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten kaltaisiin haavoittuviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeus, eivät vaarannu. Virastolla on niin paljon asiantuntemusta, että sen olisi autettava komissiota luettelon tarkastelussa. Viraston olisi lisäksi annettava komissiolle ja Euroopan parlamentille tietoja tietyistä kolmansista maista, jotka voitaisiin sisällyttää turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon, sekä turvallisiksi alkuperämaiksi määritellyistä kolmansista maista tai turvallisista kolmansista maista tai maista, joihin jäsenvaltiot soveltavat käsitteitä turvallinen kolmas maa, ensimmäinen turvapaikkamaa tai eurooppalainen turvallinen kolmas maa.

__________________

__________________

9 EUVL L […].

9 EUVL L […].

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

13)  Jotta voidaan varmistaa suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, viraston olisi järjestettävä ja koordinoitava unionin lainsäädäntöä edistäviä toimia. Tätä tarkoitusta varten sen olisi autettava jäsenvaltioita kehittämällä toiminnallisia vaatimuksia sekä indikaattoreita kyseisten vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi. Viraston olisi lisäksi kehitettävä suuntaviivoja turvapaikka-asioista ja mahdollistettava parhaiden toimintatapojen vaihtaminen jäsenvaltioiden keskuudessa.

13)  Jotta voidaan varmistaa suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, viraston olisi järjestettävä ja koordinoitava kansainvälistä oikeutta ja unionin lainsäädäntöä edistäviä toimia. Tätä tarkoitusta varten sen olisi autettava jäsenvaltioita kehittämällä toiminnallisia vaatimuksia sekä indikaattoreita kyseisten vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi. Viraston olisi lisäksi kehitettävä suuntaviivoja turvapaikka-asioista ja mahdollistettava parhaiden toimintatapojen vaihtaminen jäsenvaltioiden keskuudessa yhteistyössä perusoikeusviraston, UNHCR:n ja neuvoa-antavan ryhmän kanssa ja kannustettava tähän vaihtamiseen ja koordinoitava sitä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

14)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi, tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja rajoittamatta komissiolle perussopimusten valvojana kuuluvaa vastuuta, perustettava mekanismi, jolla seurataan ja arvioidaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, sekä tarkistetaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien toiminta jäsenvaltioissa. Seurannan ja arvioinnin olisi oltava kattavaa ja perustuttava erityisesti jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, viraston analyyseihin turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin ja satunnaistarkastuksiin. Viraston olisi raportoitava havainnoistaan hallintoneuvostolle, jonka olisi hyväksyttävä raportti. Pääjohtajan olisi komissiota kuultuaan annettava asianomaiselle jäsenvaltiolle luonnokset suosituksiksi, joissa esitetään tarvittavat toimenpiteet vakavien puutteiden korjaamiseksi, ja hallintoneuvoston olisi sitten hyväksyttävä suositukset.

14)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi, tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja rajoittamatta komissiolle perussopimusten valvojana kuuluvaa vastuuta, perustettava mekanismi, jolla seurataan ja arvioidaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, sekä tarkistetaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien toiminta jäsenvaltioissa. Seurannan ja arvioinnin olisi oltava kattavaa ja perustuttava erityisesti jäsenvaltioiden, kansainvälisten organisaatioiden, kansallisen tai unionin tason valtiosta riippumattomien järjestöjen ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeussopimuksia valvovien asiaankuuluvien elinten sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien valvonnasta vastaavien mekanismien kautta saatuihin tietoihin, viraston analyyseihin turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin, tiedonvaihtoon kansallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa ja satunnaistarkastuksiin. Viraston olisi raportoitava havainnoistaan hallintoneuvostolle, jonka olisi hyväksyttävä raportti. Pääjohtajan olisi komissiota kuultuaan esitettävä asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksia, joissa esitetään tarvittavat toimenpiteet vakavien puutteiden korjaamiseksi, ja hallintoneuvoston olisi sitten hyväksyttävä suositukset.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Suosituksia olisi seurattava asianomaisen jäsenvaltion laatiman toimintasuunnitelman perusteella. Jos asianomainen jäsenvaltio ei asetetun määräajan kuluessa toteuta tarvittavia toimenpiteitä suositusten täyttämiseksi ja turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien puutteet ovat niin vakavia, että ne vaarantavat yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnan, komission olisi toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja puutteiden vakavuutta koskevan arvionsa perusteella hyväksyttävä kyseiselle jäsenvaltiolle kohdistettuja suosituksia toimenpiteistä, joita vakavien puutteiden korjaaminen edellyttää. Komission on ehkä järjestettävä asianomaisessa jäsenvaltiossa paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Komission olisi tarvittaessa yksilöitävä myös toimenpiteitä, joita viraston olisi toteutettava kyseisen jäsenvaltion tukemiseksi. Jos jäsenvaltio ei tietyn määräajan jälkeenkään noudata vaatimuksia, komissio voi toteuttaa lisätoimia, jotka edellyttävät viraston toimia asianomaisen jäsenvaltion auttamiseksi.

15)  Suosituksia olisi seurattava asianomaisen jäsenvaltion laatiman toimintasuunnitelman perusteella. Komission olisi yksilöitävä myös toimenpiteitä, joita unionin ja viraston olisi toteutettava kyseisen jäsenvaltion tukemiseksi. Jos asianomainen jäsenvaltio ei asetetun määräajan kuluessa toteuta tarvittavia toimenpiteitä suositusten täyttämiseksi ja turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien puutteet ovat niin vakavia, että ne vaarantavat yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnan, komission olisi toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja puutteiden vakavuutta koskevan arvionsa perusteella hyväksyttävä kyseiselle jäsenvaltiolle kohdistettuja suosituksia toimenpiteistä, joita vakavien puutteiden korjaaminen edellyttää. Komission on ehkä järjestettävä asianomaisessa jäsenvaltiossa paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Jos jäsenvaltio ei tietyn määräajan jälkeenkään noudata vaatimuksia, komissio voi toteuttaa lisätoimia, jotka edellyttävät unionin ja viraston toimia asianomaisen jäsenvaltion auttamiseksi ja vaatia edelleen vaatimusten noudattamista.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Yhteisen turvapaikkajärjestelmän asianmukaisen toiminnan helpottamiseksi ja parantamiseksi ja jäsenvaltioiden tukemiseksi yhteiseen turvapaikkajärjestelmään perustuvien velvoitteidensa täytäntöönpanossa Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tarjottava jäsenvaltioille toiminnallista ja teknistä apua etenkin silloin, kun niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine. Viraston olisi tarjottava tarvittavaa operatiivista ja teknistä apua lähettämällä turvapaikka-asioiden tukiryhmiä, jotka koostuvat viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista, jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden virastoon lähettämistä asiantuntijoista ja joiden toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan. Kyseisten ryhmien olisi toteutettava jäsenvaltioiden avuksi operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä, kuten tarjottava kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvää asiantuntemusta samoin kuin tulkkauspalveluita, alkuperämaatietoja ja osaamista turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja hallinnoinnissa, sekä autettava kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä vastaavia toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ja autettava sisäisten siirtojen toteuttamisessa. Turvapaikka-asioiden tukiryhmiä koskevia järjestelyjä olisi säänneltävä tällä asetuksella näiden ryhmien tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi.

16)  Yhteisen turvapaikkajärjestelmän asianmukaisen toiminnan helpottamiseksi ja parantamiseksi ja jäsenvaltioiden tukemiseksi yhteiseen turvapaikkajärjestelmään perustuvien velvoitteidensa täytäntöönpanossa Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tarjottava jäsenvaltioille toiminnallista ja teknistä apua etenkin silloin, kun niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine. Viraston olisi tarjottava tarvittavaa operatiivista ja teknistä apua lähettämällä turvapaikka-asioiden tukiryhmiä, jotka koostuvat viraston henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista, jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden virastoon lähettämistä asiantuntijoista ja joiden toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan. Turvapaikka-asioiden tukiryhmien asiantuntijoiden olisi oltava viraston kouluttamia ja heillä olisi oltava asiaan liittyvää kokemusta. Kyseisten ryhmien olisi toteutettava jäsenvaltioiden avuksi operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä, kuten tarjottava kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvää asiantuntemusta samoin kuin tulkkauspalveluita, alkuperämaatietoja ja osaamista turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja hallinnoinnissa, sekä autettava kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä vastaavia toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ja autettava sisäisten siirtojen toteuttamisessa. Turvapaikka-asioiden tukiryhmiä koskevia järjestelyjä olisi säänneltävä tällä asetuksella näiden ryhmien tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Tapauksissa, joissa jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, joka synnyttää poikkeuksellisen vakavia ja kiireellisiä järjestelmiin liittyviä tarpeita, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan autettava asianomaista jäsenvaltiota hyödyntämällä kattavaa toimenpidevalikoimaa, johon sisältyy muun muassa asiantuntijoiden ottaminen käyttöön turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta. Kyseisten asiantuntijoiden käytettävissä olon ja välittömän käyttöön saamisen varmistamiseksi turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa pitäisi olla vähintään 500 jäsenvaltioiden käyttöön antamaa asiantuntijaa. Viraston olisi itsensäkin pystyttävä puuttumaan asiaan jäsenvaltion auttamiseksi, jos asianomainen jäsenvaltio ei suhteettomasta paineesta huolimatta pyydä virastolta riittävästi apua tai toteuta riittäviä toimia paineen käsittelemiseksi, minkä vuoksi sen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmistä tulee niin tehottomia, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminta vaarantuu. Tietyn jäsenvaltion vastuulle kuuluva suhteeton määrä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia saattaa olla merkki suhteettomasta paineesta.

17)  Tapauksissa, joissa jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, joka synnyttää poikkeuksellisen vakavia ja kiireellisiä järjestelmiin liittyviä tarpeita, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan autettava asianomaista jäsenvaltiota hyödyntämällä kattavaa toimenpidevalikoimaa, johon sisältyy muun muassa asiantuntijoiden ottaminen käyttöön turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta. Kyseisten asiantuntijoiden käytettävissä olon ja välittömän käyttöön saamisen varmistamiseksi turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa pitäisi olla vähintään 500 jäsenvaltioiden käyttöön antamaa asiantuntijaa. Viraston olisi tarvittaessa pystyttävä ottamaan palvelukseen henkilöstöä voidakseen tarjota jäsenvaltioiden tarvitsemaa tukea. Viraston olisi itsensäkin pystyttävä puuttumaan asiaan jäsenvaltion auttamiseksi, jos asianomainen jäsenvaltio ei suhteettomasta paineesta huolimatta pyydä virastolta riittävästi apua tai toteuta riittäviä toimia paineen käsittelemiseksi, minkä vuoksi sen turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmistä tulee niin tehottomia, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminta vaarantuu. Tietyn jäsenvaltion vastuulle kuuluva suhteeton määrä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia saattaa olla merkki suhteettomasta paineesta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

19)  Jos joidenkin jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityinen ja suhteeton paine ennen kaikkea niiden maantieteellisen sijainnin tai väestötilanteen vuoksi, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tuettava unionin sisäisen solidaarisuuden kehittämistä ja autettava kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtämisessä jäsenvaltioiden välillä, samalla kun pidetään huolta siitä, ettei turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä käytetä väärin.

19)  Jos joidenkin jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityinen ja suhteeton paine ennen kaikkea niiden maantieteellisen sijainnin, taloudellisen tilanteen tai väestötilanteen vuoksi, Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tuettava unionin sisäisen solidaarisuuden kehittämistä ja vastuun oikeudenmukaista jakautumista ja autettava kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden mahdollisimman nopeassa siirtämisessä jäsenvaltioiden välillä, samalla kun pidetään huolta siitä, ettei turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä käytetä väärin, ja tuettava kyseisiä jäsenvaltioita niiden pyrkiessä ehkäisemään laittoman maahanmuuton muodossa tapahtuvaa väärinkäyttöä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Euroopan unionin turvapaikkavirasto voi tehdä tehtäviensä täyttämiseksi ja niiden suorittamisen edellyttämässä määrin yhteistyötä unionin elinten, toimistojen ja virastojen, etenkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston ja Euroopan unionin perusoikeusviraston, kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa unionin lainsäädännön ja politiikan mukaisesti laadittujen toimintamenettelyjen puitteissa. Näille toimintamenettelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä.

21)  Euroopan unionin turvapaikkavirasto voi tehdä tehtäviensä täyttämiseksi ja niiden suorittamisen edellyttämässä määrin yhteistyötä kansallisten viranomaisten, unionin elinten, toimistojen ja virastojen, etenkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, Euroopan muuttoliikeyhteyshenkilöiden, muuttoliikkeen kumppanuuskehyksessä esitettyjen paikallistoimistojen ja Euroopan unionin perusoikeusviraston, kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa unionin lainsäädännön ja politiikan sekä kansainvälisen oikeuden mukaisesti laadittujen toimintamenettelyjen puitteissa. Näille toimintamenettelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

23)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tehtävä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR), kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa voidakseen hyödyntää niiden asiantuntemusta ja tukea. Tämän vuoksi UNHCR:n samoin kuin muiden merkityksellisten kansainvälisten järjestöjen merkitys olisi tunnustettava kaikilta osin ja kyseiset järjestöt olisi otettava mukaan viraston toimintaan. Toimintamenettelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä.

23)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi tehtävä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, erityisesti UNHCR:n, IOM:n ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa voidakseen hyödyntää niiden asiantuntemusta ja tukea. Tämän vuoksi UNHCR:n samoin kuin muiden merkityksellisten YK:n elinten ja kansainvälisten järjestöjen merkitys olisi tunnustettava kaikilta osin ja kyseiset järjestöt olisi otettava mukaan viraston toimintaan. Toimintamenettelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

24)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi helpotettava jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Sen olisi tehtävä yhteistyötä myös kolmansien maiden viranomaisten kanssa sellaisten toimintamenettelyjen puitteissa, joille olisi saatava komission ennakkohyväksyntä. Viraston olisi toimittava unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti, eikä se saisi missään olosuhteissa laatia itsenäistä ulkoista politiikkaa. Viraston ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan yhteistyössä normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella.

24)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi helpotettava jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Sen olisi EUH:ta kuullen tehtävä turvapaikkoja ja uudelleensijoittamista koskevaa yhteistyötä myös kolmansien maiden viranomaisten kanssa sellaisten toimintamenettelyjen puitteissa, joille olisi saatava komission ennakkohyväksyntä. Euroopan parlamentille olisi tiedotettava ajoissa näistä toimintamenettelyistä ennen näiden menettelyjen päätökseen saattamista ja sen jälkeen. Viraston olisi toimittava unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti, eikä se saisi missään olosuhteissa laatia itsenäistä ulkoista politiikkaa. Viraston ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan yhteistyössä normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä ja kansainvälisessä oikeudessa, mukaan lukien kansainvälinen humanitaarinen oikeus, säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella. Komissio ja virasto raportoivat ajoissa Euroopan parlamentille yhteistyön tilasta tietyn kolmannen maan kanssa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

26)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Kaikki Euroopan unionin turvapaikkaviraston toimet toteutetaan noudattaen täysimääräisesti kyseisiä perusoikeuksia ja periaatteita, kuten oikeutta turvapaikkaan, suojaa palauttamista vastaan, oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeutta henkilötietojen suojaan ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Lapsen oikeudet ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet otetaan aina huomioon.

26)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja vuoden 1951 Geneven sopimuksessa tunnustetut periaatteet. Kaikki Euroopan unionin turvapaikkaviraston toimet toteutetaan noudattaen täysimääräisesti kyseisiä perusoikeuksia ja periaatteita, kuten oikeutta turvapaikkaan, suojaa palauttamista vastaan, oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeutta henkilötietojen suojaan ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Lapsen oikeudet ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, erityisesti naisten ja hlbti-henkilöiden erityistarpeet otetaan aina huomioon.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

27)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina Euroopan unionin turvapaikkaviraston hallintoneuvostossa, jotta ne voivat valvoa sen työskentelyä poliittisesta ja toimintapoliittisesta näkökulmasta. Hallintoneuvoston olisi mahdollisuuksien mukaan koostuttava turvapaikkapolitiikasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten operatiivisista johtajista tai heidän edustajistaan. Sille olisi annettava tarvittavat valtuudet esimerkiksi vahvistaa talousarvio, valvoa sen toteuttamista, hyväksyä tarvittavat varainhoitosäännöt, vahvistaa avoimet toimintamenettelyt viraston päätöksentekoa varten sekä nimittää pääjohtaja ja varapääjohtaja. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti.

27)  Komission, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina Euroopan unionin turvapaikkaviraston hallintoneuvostossa, jotta ne voivat valvoa sen työskentelyä poliittisesta ja toimintapoliittisesta näkökulmasta. Hallintoneuvostoon olisi kuuluttava UNHCR:n ja Euroopan perusoikeusviraston edustajat ja sen olisi mahdollisuuksien mukaan koostuttava turvapaikkapolitiikasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten operatiivisista johtajista tai heidän edustajistaan. Sille olisi annettava tarvittavat valtuudet esimerkiksi vahvistaa talousarvio, valvoa sen toteuttamista, hyväksyä tarvittavat varainhoitosäännöt, vahvistaa avoimet toimintamenettelyt viraston päätöksentekoa varten sekä nimittää pääjohtaja ja varapääjohtaja. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

30)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava oma talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin rahoitusosuudesta. Viraston rahoittamisen olisi edellytettävä budjettivallan käyttäjän suostumusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen12 31 kohdan mukaisesti. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava unionin rahoitusosuuteen ja muihin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettaviin avustuksiin. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilien tarkastus.

Poistetaan.

__________________

 

12 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

 

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan unionin turvapaikkavirasto, jäljempänä ’virasto’, varmistaa unionin turvapaikkalainsäädännön tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen jäsenvaltioissa. Se helpottaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän, jäljempänä ’yhteinen turvapaikkajärjestelmä’, täytäntöönpanoa ja parantaa sen toimintaa ja mahdollistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisemman arvioinnin kaikkialla unionissa.

1.  Euroopan unionin turvapaikkavirasto, jäljempänä ’virasto’, varmistaa unionin turvapaikkalainsäädännön tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen jäsenvaltioissa. Se helpottaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän, jäljempänä ’yhteinen turvapaikkajärjestelmä’, täytäntöönpanoa kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten normien mukaisesti ja parantaa sen toimintaa ja mahdollistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisemman arvioinnin kaikkialla unionissa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  turvapaikkatilannetta ja yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa koskevan tiedon keruu ja analysointi;

b)  unionin ja kolmansien maiden turvapaikkatilannetta ja yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa koskevan tiedon keruu ja analysointi;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jäsenvaltioiden tukeminen yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa;

c)  jäsenvaltioiden tukeminen yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa ja niiden unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisten turvapaikka-alan velvoitteiden täyttämisessä;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien täytäntöönpanon seuranta ja arviointi;

l)  yhteisen turvapaikkajärjestelmän seuranta ja arviointi asiassa sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden sellaisten turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien täytäntöönpanon osalta, joita on tuettava jäsenvaltion pyynnöstä;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m a)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa valmiuksien kehittämiseksi ja siinä tukemiseksi niiden omissa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmissä kansainvälisten normien mukaisesti sekä alueellisten suojeluohjelmien täytäntöönpano.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto tukee jäsenvaltioita yhteisen turvapaikkajärjestelmän ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvissä asioissa. Tässä suhteessa virasto koordinoi yhteisymmärryksessä komission kanssa tietojenvaihtoa ja muita toimia, jotka johtuvat yhteisen turvapaikkajärjestelmän ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvien välineiden ja mekanismien täytäntöönpanosta.

2.  Virasto tukee jäsenvaltioita niiden suhteissa kolmansien maiden viranomaisiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ja yhteisen turvapaikkajärjestelmän ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvissä asioissa. Tässä suhteessa virasto koordinoi yhteisymmärryksessä komission kanssa tietojenvaihtoa ja muita toimia, jotka johtuvat yhteisen turvapaikkajärjestelmän ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvien välineiden ja mekanismien täytäntöönpanosta. Tässä tarkoituksessa ja yhteisymmärryksessä komission kanssa virastolla on mahdollisuus lähettää edustajiaan unionin edustustoihin.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten samoin kuin komission kanssa. Virasto suorittaa tehtävänsä vaikuttamatta muille merkityksellisille unionin elimille asetettuihin tehtäviin ja toimii läheisessä yhteistyössä näiden elinten ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) kanssa.

2.  Virasto toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten samoin kuin komission kanssa. Virasto suorittaa tehtävänsä vaikuttamatta muille merkityksellisille unionin elimille asetettuihin tehtäviin ja toimii läheisessä yhteistyössä näiden elinten ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) kanssa ja hyödyntää muiden YK:hon liittyvien elinten, kuten Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (IOM), asiantuntemusta.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto kerää ja analysoi unionissa ja kolmansissa maissa siinä määrin kuin sillä saattaa olla vaikutusta unioniin tietoja turvapaikkatilanteesta, muun muassa päivitettyjä tietoja perimmäisistä syistä, muuttaja- ja pakolaisvirroista ja tilanteista, joissa maahan saapuu äkillisesti suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia, mikä saattaa aiheuttaa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmille suhteettoman paineen, tarkoituksenaan edistää nopeaa ja luotettavaa keskinäistä tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja havaita jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin mahdollisesti kohdistuvat uhkat.

1.  Virasto kerää ja analysoi unionissa ja kolmansissa maissa siinä määrin kuin sillä saattaa olla vaikutusta unioniin tai yksittäiseen jäsenvaltioon tietoja turvapaikkatilanteesta, muun muassa päivitettyjä tietoja perimmäisistä syistä, muuttaja- ja pakolaisvirroista ja tilanteista, joissa maahan saapuu äkillisesti suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia, mikä saattaa aiheuttaa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmille suhteettoman paineen, tarkoituksenaan edistää nopeaa ja luotettavaa keskinäistä tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja havaita jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin mahdollisesti kohdistuvat uhkat.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto perustaa analyysinsa erityisesti jäsenvaltioiden, asiaankuuluvien unionin toimielinten ja virastojen, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja UNHCR:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden toimittamiin tietoihin.

Virasto perustaa analyysinsa erityisesti jäsenvaltioiden, asiaankuuluvien unionin toimielinten ja virastojen, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja UNHCR:n, IOM:n ja muiden turvapaikka-alan asiantuntevien kansallisten, kansainvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen toimittamiin tietoihin.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto varmistaa asiaankuuluvien tietojen nopean vaihdon jäsenvaltioiden keskuudessa ja komission kanssa. Lisäksi se toimittaa analyysinsa tulokset hallintoneuvostolle ajoissa ja täsmällisesti.

3.  Virasto varmistaa asiaankuuluvien tietojen nopean vaihdon jäsenvaltioiden keskuudessa ja komission kanssa. Lisäksi se toimittaa analyysinsa tulokset hallintoneuvostolle ja Euroopan parlamentille ajoissa ja täsmällisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto luo erityisesti olemassa olevia järjestelyjä hyväksi käyttäen tosiseikkoja, oikeussääntöjä ja oikeuskäytäntöä koskevia tietokantoja unionin, kansallisten ja kansainvälisten turvapaikkavälineiden soveltamisesta ja tulkinnasta. Tällaisiin tietokantoihin ei talleteta mitään henkilötietoja, ellei virasto ole saanut tietoja julkisesti saatavilla olevista asiakirjoista.

2.  Virasto luo erityisesti olemassa olevia järjestelyjä hyväksi käyttäen tosiseikkoja, oikeussääntöjä ja oikeuskäytäntöä koskevia tietokantoja unionin, kansallisten ja kansainvälisten turvapaikkavälineiden soveltamisesta ja tulkinnasta myös yhteistyössä asiaankuuluvien kansainvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen, tutkijoiden ja tieteilijöiden kanssa. Tällaisiin tietokantoihin ei talleteta mitään henkilötietoja, ellei virasto ole saanut tietoja julkisesti saatavilla olevista asiakirjoista.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto luo ja kehittää koulutusta omalle henkilöstölleen, jäsenvaltioiden hallinnon ja oikeuslaitoksen työntekijöille sekä kansallisille viranomaisille, jotka vastaavat turvapaikka-asioista jäsenvaltioissa.

1.  Virasto luo ja kehittää koulutusta omalle henkilöstölleen, jäsenvaltioiden hallinnon ja oikeuslaitoksen työntekijöille sekä kansallisille viranomaisille, jotka vastaavat turvapaikka-asioista jäsenvaltioissa, ja hallintoviranomaisten suostumuksella myös kolmansien maiden virkamiehille.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto kehittää tällaista koulutusta läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhdessä jäsenvaltioiden soveltuvien koulutuslaitosten, kuten akateemisten instituutioiden ja muiden merkityksellisten järjestöjen kanssa.

2.  Virasto kehittää tällaista koulutusta läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhdessä jäsenvaltioiden soveltuvien koulutuslaitosten, kuten UNHCR:n, akateemisten instituutioiden, kansallisten ja kansainvälisten tuomarien yhdistysten ja muiden merkityksellisten asiantuntevien valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kansainväliset ja unionin perusoikeusnormit ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännökset samoin kuin kansainvälinen ja unionin turvapaikkalainsäädäntö, mukaan lukien erityiset oikeudelliset ja oikeuskäytäntöä koskevat aiheet;

a)  ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus ja unionin perusoikeusnormit ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännökset samoin kuin kansainvälinen ja unionin turvapaikkalainsäädäntö, mukaan lukien erityiset oikeudelliset ja oikeuskäytäntöä koskevat aiheet;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  haastattelutekniikat, mukaan lukien lapsille, haavoittuville ryhmille ja kidutuksen kohteeksi joutuneille osoitettava erityishuomio;

c)  haastattelutekniikat, mukaan lukien niin huoltajan kanssa kuin ilman huoltajaa oleville lapsille, haavoittuville ryhmille ja kidutuksen kohteeksi joutuneille osoitettava erityishuomio;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  vastaanotto-olosuhteet, mukaan lukien ilman huoltajaa oleville lapsille ja perheensä kanssa kulkeville lapsille, haavoittuville ryhmille ja kidutuksen kohteeksi joutuneille osoitettava erityishuomio.

g)  vastaanotto-olosuhteet, mukaan lukien ilman huoltajaa oleville lapsille ja perheensä kanssa kulkeville lapsille, haavoittuville ryhmille ja kidutuksen kohteeksi sekä ihmiskaupan uhreiksi joutuneille osoitettava erityishuomio ja suojelu.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Virasto toteuttaa tarvittavat hankkeet sen varmistamiseksi, että asiantuntijat, jotka ovat mukana turvapaikka-asioiden tukiryhmissä ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa, ovat ennen viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin osallistumistaan saaneet tehtäviensä edellyttämää erityiskoulutusta. Virasto järjestää asiantuntijoille säännöllisesti harjoituksia vuotuisessa työohjelmassaan tarkoitetun erityiskoulutus- ja harjoitusaikataulun mukaisesti.

7.  Virasto tarjoaa asiantuntijat, jotka ovat mukana turvapaikka-asioiden tukiryhmissä ja turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelossa ja jotka ovat ennen viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin osallistumistaan saaneet tehtäviensä edellyttämää erityiskoulutusta. Virasto järjestää asiantuntijoille säännöllisesti harjoituksia vuotuisessa työohjelmassaan tarkoitetun erityiskoulutus- ja harjoitusaikataulun mukaisesti.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Virasto voi järjestää koulutusta yhteistyössä jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa niiden alueella.

8.  Virasto voi järjestää turvapaikka-asioita ja uudelleensijoittamista koskevaa koulutusta yhteistyössä jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa niiden alueella.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto on keskus, joka kerää kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden alkuperämaihin liittyvää asiaan vaikuttavaa, luotettavaa, täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa, mukaan lukien lapsikohtaista tietoa ja kohdennettua tietoa haavoittuviin ryhmiin kuuluvista henkilöistä. Se laatii ja päivittää säännöllisesti kertomuksia ja muita tuotteita, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla myös alkuperämaille ominaisista temaattisista kysymyksistä.

1.  Virasto on riippumaton keskus, joka kerää kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden alkuperämaihin liittyvää asiaan vaikuttavaa, luotettavaa, avointa, jäljitettävissä olevaa, täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa, mukaan lukien lapsikohtaista, sukupuolikohtaista ja seksuaalisen suuntautumisen mukaan jaoteltua tietoa ja kohdennettua tietoa haavoittuviin ryhmiin kuuluvista henkilöistä. Se laatii ja päivittää säännöllisesti kertomuksia ja muita tuotteita, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla myös alkuperämaille ominaisista temaattisista kysymyksistä, kuten kidutuksesta ja pahoinpitelyistä pidätyspaikoissa sekä periaatteista, jotka on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  käyttää kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, myös omia analyysejaan turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista ja muita tietoja, jotka on kerätty valtiollisilta, valtiosta riippumattomilta ja kansainvälisiltä järjestöiltä muun muassa 9 artiklassa tarkoitettujen verkostojen kautta sekä unionin toimielimiltä, virastoilta, elimiltä ja toimistoilta ja Euroopan ulkosuhdehallinnolta;

a)  käyttää kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, myös omia analyysejaan turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista ja muita tietoja, jotka on kerätty valtiollisilta, valtiosta riippumattomilta ja kansainvälisiltä järjestöiltä, erityisesti UNHCR:ltä, muun muassa 9 artiklassa tarkoitettujen verkostojen kautta, alkuperämaihin tehdyillä tiedonhankintamatkoilla sekä unionin toimielimiltä, virastoilta, elimiltä ja toimistoilta ja Euroopan ulkosuhdehallinnolta sekä unionin edustustoilta;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hallinnoi ja kehittää edelleen portaalia, johon kerätään alkuperämaatietoja;

b)  hallinnoi ja kehittää edelleen täysin avointa, julkisesti saatavilla olevaa portaalia, johon kerätään ja jonka kautta jaetaan alkuperämaatietoja, mukaan lukien lähteiden käyttöä koskevia tietoja asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  laatii unionin turvapaikkalainsäädännön vaatimusten mukaisen yhteisen menettelytavan ja yhteisiä menetelmiä, myös sääntöjä, sellaisten kertomusten ja muiden tuotteiden laatimiselle, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla.

c)  laatii kansainvälisen oikeuden ja unionin turvapaikkalainsäädännön vaatimusten mukaisen yhteisen menettelytavan ja yhteisiä menetelmiä, myös sääntöjä ja arviointiperusteita, sellaisten kertomusten ja muiden tuotteiden laatimiselle, joissa annetaan alkuperämaatietoja unionin tasolla.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  lähettää virastolle tiettyihin tosiseikkoihin liittyviä kysymyksiä, joita kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset saattavat synnyttää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja salassapitosuojaa koskevia sääntöjä.

b)  lähettää virastolle tiettyihin tosiseikkoihin liittyviä kysymyksiä, joita kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset saattavat synnyttää, ja avustaa niihin vastaamisessa sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja salassapitosuojaa koskevia sääntöjä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/95/EU22 vahvistettujen arviointiperusteiden soveltamisen lähentämiseksi virasto koordinoi jäsenvaltioiden toimia, joiden tarkoituksena on käynnistää ja kehittää yhteinen analyysi, joka tarjoaa ohjausta tiettyjen alkuperämaiden tilanteesta.

1.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/95/EU22 vahvistettujen arviointiperusteiden soveltamisen lähentämiseksi virasto koordinoi jäsenvaltioiden toimia, joiden tarkoituksena on käynnistää ja kehittää yhteinen analyysi, joka tarjoaa ohjausta tiettyjen alkuperämaiden tilanteesta. Viraston on yhteistä analyysiä kehittäessään otettava huomioon viimeisimmät asiaa koskevat UNHCR:n tiedot, maa- ja tilannekohtaiset raportit sekä tietyistä alkuperämaista saapuvien turvapaikanhakijoiden suojelun tarpeen arviointia koskevat UNHCR:n viimeisimmät suuntaviivat.

__________________

__________________

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu) (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu) (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9).

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pääjohtaja toimittaa komissiota kuultuaan yhteisen analyysin hallintoneuvoston hyväksyttäväksi. Jäsenvaltioiden on otettava yhteinen analyysi huomioon tarkastellessaan kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden toimivaltaa tehdä yksittäisiä hakemuksia koskevia päätöksiä.

2.  Pääjohtaja toimittaa neuvoa-antavaa ryhmää kuultuaan yhteisen analyysin hallintoneuvoston hyväksyttäväksi. Jäsenvaltioiden on otettava yhteinen analyysi huomioon tarkastellessaan kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden toimivaltaa tehdä yksittäisiä hakemuksia koskevia päätöksiä.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto auttaa komissiota arvioimaan säännöllisesti tilannetta kolmansissa maissa, jotka ovat asetuksella (EU) N:o XXX/XXX vahvistetussa turvallisia alkuperämaita koskevassa EU:n yhteisessä luettelossa, sekä maissa, joiden sisältymisen luetteloon komissio on keskeyttänyt, ja maissa, jotka on poistettu luettelosta.

1.  Virasto auttaa komissiota arvioimaan säännöllisesti tilannetta kolmansissa maissa, jotka ovat asetuksella (EU) N:o XXX/XXX vahvistetussa turvallisia alkuperämaita koskevassa EU:n yhteisessä luettelossa, sekä maissa, joiden kanssa unionilla on sopimus kumppanuuskehyksen puitteissa tai joiden kanssa se aikoo tehdä tällaisen sopimuksen, maissa, joiden sisältymisen luetteloon komissio on keskeyttänyt, ja maissa, jotka on poistettu luettelosta.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto antaa komissiolle tämän pyynnöstä tietoja tietyistä kolmansista maista, joiden sisällyttämistä turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon voitaisiin harkita asetuksen (EU) N:o XXX/XXX mukaisesti.

2.  Komissio pyytää virastoa antamaan tietoja tietyistä kolmansista maista, joiden sisällyttämistä turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon, tämän sisällyttämisen keskeyttämistä tai sen poistamista voitaisiin harkita asetuksen (EU) N:o XXX/XXX mukaisesti. Euroopan parlamentti pidetään ajan tasalla.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Viraston tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti antamien tietojen kokoamisessa on noudatettava tämän asetuksen 8 artiklassa säädettyjä yleisiä periaatteita, ja siinä on otettava huomioon UNHCR:ltä, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimuksia valvovilta elimiltä ja erityismenettelyistä, Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien valvonnasta vastaavilta mekanismeilta, Punaisen Ristin kansainväliseltä komitealta (ICRC), asiaankuuluvilta valtiosta riippumattomilta järjestöiltä ja muista asiaankuuluvista riippumattomista ja luotettavista lähteistä saatavat tiedot.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi pyytää virastoa tarkastelemaan uudelleen tilannetta missä tahansa tällaisessa kolmannessa maassa sen arvioimiseksi, noudatetaanko kyseisessä direktiivissä vahvistettuja asiaankuuluvia edellytyksiä ja perusteita.

Komissio tai Euroopan parlamentti voi pyytää virastoa tarkastelemaan uudelleen tilannetta missä tahansa tällaisessa kolmannessa maassa sen arvioimiseksi, noudatetaanko kyseisessä direktiivissä vahvistettuja asiaankuuluvia edellytyksiä ja perusteita.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto kehittää omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä ja komissiota kuullen unionin turvapaikkavälineiden täytäntöönpanoa koskevia toiminnallisia vaatimuksia sekä indikaattoreita kyseisten vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi samoin kuin suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, jotka liittyvät unionin turvapaikkalainsäädännön välineiden täytäntöönpanoon. Virasto ilmoittaa vaatimukset, indikaattorit suuntaviivat tai parhaat toimintatavat jäsenvaltioille kuultuaan komissiota ja kun hallintoneuvosto on hyväksynyt ne.

2.  Virasto kehittää omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä ja komissiota, UNHCR:ää ja muita asiaankuuluvia kansainvälisiä ja valtiosta riippumattomia organisaatioita kuullen unionin turvapaikkavälineiden täytäntöönpanoa koskevia teknis-toiminnallisia vaatimuksia sekä indikaattoreita kyseisten vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi samoin kuin suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, jotka liittyvät unionin turvapaikkalainsäädännön välineiden täytäntöönpanoon. Virasto ilmoittaa vaatimukset, indikaattorit suuntaviivat tai parhaat toimintatavat jäsenvaltioille kuultuaan komissiota ja kun hallintoneuvosto on hyväksynyt ne.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto auttaa jäsenvaltioita näiden pyynnöstä toiminnallisten vaatimusten, suuntaviivojen ja parhaiden toimintatapojen soveltamisessa niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin tarjoamalla niille tarvittavaa asiantuntemusta tai operatiivista ja teknistä apua.

3.  Virasto auttaa jäsenvaltioita näiden pyynnöstä teknis-toiminnallisten vaatimusten, suuntaviivojen ja parhaiden toimintatapojen soveltamisessa niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin tarjoamalla niille tarvittavaa asiantuntemusta tai operatiivista ja teknistä apua.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa tiiviissä yhteistyössä komission kanssa mekanismin, jolla

1.  Virasto perustaa unionin lainsäädännön mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja neuvoa-antavaa komiteaa kuullen mekanismin, jolla

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  seurataan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja arvioidaan kaikkia siihen liittyviä näkökohtia, erityisesti Dublin-järjestelmää, vastaanotto-olosuhteita, turvapaikkamenettelyjä, suojelutarpeiden määrittelyperusteiden soveltamista ja kansainvälistä suojelua tarvitseville henkilöille jäsenvaltioissa myönnetyn suojelun luonnetta ja laatua, myös ihmisoikeuksien, lastensuojelullisten takeiden ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tarpeiden kannalta;

a)  tuetaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanon seurantaa jäsenvaltioissa ja kaikkien siihen liittyvien näkökohtien arviointia, erityisesti Dublin-järjestelmää, vastaanotto-olosuhteita, turvapaikkamenettelyjä, uudelleensijoittamismenettelyjä ja sisäisten siirtojen menettelyjä, suojelutarpeiden määrittelyperusteiden soveltamista ja kansainvälistä suojelua tarvitseville henkilöille jäsenvaltioissa myönnetyn suojelun luonnetta ja laatua, myös ihmisoikeuksien, lastensuojelullisten takeiden, perheiden yhdistämisen ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tarpeiden kannalta;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  seurataan, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, indikaattoreita, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja

b)  tuetaan sen seurantaa, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, indikaattoreita, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja sekä kansainvälistä oikeutta tiiviissä yhteistyössä UNHCR:n kanssa

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto voi erityisesti perustaa arviointinsa jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, omiin analyyseihinsa turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin ja satunnaistarkastuksiin.

Virasto voi erityisesti perustaa arviointinsa jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, omiin analyyseihinsa turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin, satunnaistarkastuksiin ja UNHCR:ltä ja muilta Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimuksia valvovilta elimiltä tai erityismenettelyistä tai Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien valvonnasta vastaavilta mekanismeilta ja muilta asiaankuuluvilta kansainvälisiltä ja valtiosta riippumattomilta järjestöiltä saatuihin tietoihin.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle sen pyynnöstä tarvittavat tiedot turvapaikkamenettelyistä, kalustosta, perusrakenteista, vastaanotto-olosuhteista, hakemusten hyväksymisasteesta ja myönnetyn suojelun laadusta sekä henkilöstöstä ja rahoitusvaroista kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien tehokas hallinnointi. Jäsenvaltioiden on myös tehtävä yhteistyötä viraston kanssa ja helpotettava paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä, joita virasto saattaa tehdä seurantatoimia varten.

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle sen pyynnöstä tarvittavat tiedot turvapaikkamenettelyistä, kalustosta, perusrakenteista, vastaanotto-olosuhteista, hakemusten hyväksymisasteesta ja myönnetyn suojelun laadusta sekä henkilöstöstä ja rahoitusvaroista kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien tehokas hallinnointi. Jäsenvaltioiden on myös tehtävä tiivistä yhteistyötä viraston kanssa ja helpotettava paikan päällä tehtäviä arviointikäyntejä, joita virasto saattaa tehdä seurantatoimia varten.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto voi milloin tahansa käynnistää seurantatoimia tietyn jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien arvioimiseksi omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä, jos kyseisen jäsenvaltion turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmien toiminnan johonkin osa-alueeseen liittyy vakavia huolia.

Virasto voi milloin tahansa käynnistää seurantatoimia tietyn jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien arvioimiseksi komission pyynnöstä, jos kyseisen jäsenvaltion turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmien toiminnan johonkin osa-alueeseen liittyy vakavia huolia.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto järjestää ja koordinoi rajallisen ajanjakson ajan yhden tai useampia seuraavista operatiivisista ja teknisistä toimenpiteistä:

3.  Virasto järjestää ja koordinoi yhden tai useampia seuraavista operatiivisista ja teknisistä toimenpiteistä:

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g)   auttaminen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden unionin sisällä tapahtuvissa siirroissa;

g)   auttaminen kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saavien henkilöiden unionin sisällä tapahtuvissa siirroissa ottaen huomioon oikeudenmukaiset puolueettomat kriteerit, kuten perheiden yhdistämisen ja kulttuurisiteet;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  jäsenvaltioiden auttaminen sen varmistamisessa, että kaikkia tarvittavia lapsenoikeuksia ja lastensuojelullisia suojatoimia sovelletaan;

i)  jäsenvaltioiden auttaminen sen varmistamisessa, että kaikkia tarvittavia perusoikeuksia koskevia suojatoimia, mukaan lukien lapsen oikeuksia ja lastensuojelullisia suojatoimia sovelletaan;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiantuntijat vastaavat hallintoneuvoston päättämiä profiileja ja määriä. Kotijäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, joka on joka tapauksessa vähintään 30 päivää.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiantuntijat vastaavat heitä tarvitsevan jäsenvaltion pyytämiä profiileja ja määriä. Kotijäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, joka on joka tapauksessa vähintään 60 päivää.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta ja äänivaltaisten jäsentensä kolmen neljäsosan enemmistöllä asiantuntijoiden profiileista ja siitä, kuinka suuri on kunkin jäsenvaltion osuus muodostettavasta turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta. Samaa menettelyä sovelletaan asiantuntijoiden profiilien ja kokonaismäärien mahdollisiin myöhempiin muutoksiin.

2.  Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta asiantuntijoiden profiileista ja siitä, kuinka suuri on kunkin jäsenvaltion osuus muodostettavasta turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta. Samaa menettelyä sovelletaan asiantuntijoiden profiilien ja kokonaismäärien mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Pääjohtaja varmistaa, että turvapaikka-asioiden tukiryhmien kokoonpano tai turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta lähetettävät asiantuntijat vastaavat pyyntöä, joka riippuu vastaanottavan jäsenvaltion käytännön tarpeesta.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot osallistuvat turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelon muodostamiseen toimittamalla kansallisten asiantuntijoiden luettelon, joka perustuu määriteltyihin erilaisiin profiileihin, ja nimeämällä asiantuntijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja. Kotijäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, joka on joka tapauksessa vähintään 30 päivää.

3.  Jäsenvaltiot osallistuvat turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelon muodostamiseen toimittamalla kansallisten asiantuntijoiden luettelon, joka perustuu määriteltyihin erilaisiin profiileihin, ja nimeämällä asiantuntijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja. Kotijäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, myös mahdollisesti tarvittavan pitempiaikaisen nimeämisen riittävän läsnäolon varmistamiseksi paikan päällä, mutta komennuksen pituus on joka tapauksessa vähintään 60 päivää.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on noudatettava täysin velvoitteitaan, jotka koskevat viraston henkilöstöä ja tukemista. Komissio seuraa velvoitteiden noudattamista, ja mikäli siinä on puutteita, korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, joka synnyttää poikkeuksellisen vakavia ja kiireellisiä järjestelmiin liittyviä tarpeita, virasto järjestää ja koordinoi asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kattavan joukon 16 artiklassa tarkoitettuja operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä ja lähettää lyhyen ajan kuluessa asiantuntijoita 18 artiklassa tarkoitetusta turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta sekä omasta henkilöstöstään vahvistamaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä.

1.  Jos jäsenvaltion turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine, joka synnyttää poikkeuksellisen vakavia ja kiireellisiä järjestelmiin liittyviä tarpeita, virasto järjestää ja koordinoi asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä asianomaisen vastaanottavan jäsenvaltion kanssa kattavan joukon 16 artiklassa tarkoitettuja operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä ja lähettää lyhyen ajan kuluessa asiantuntijoita 18 artiklassa tarkoitetusta turvapaikkavalmiushenkilöiden luettelosta sekä omasta henkilöstöstään vahvistamaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tehtäviinsä liittyvää tietojenvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden sekä tarvittaessa keskeisten unionin virastojen kanssa.

1.  Virasto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tehtäviinsä liittyvää tietojenvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden sekä tarvittaessa keskeisten unionin virastojen, muun muassa Europolin kanssa, sormenjälkien vaihdon helpottamiseksi.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto helpottaa ja edistää unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti ja yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä toimintaansa liittyvissä asioissa ja siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun osalta. Virasto ja jäsenvaltiot edistävät ja noudattavat normeja ja sääntöjä, jotka ovat unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun ne toteuttavat toimia kyseisten kolmansien maiden alueella.

1.  Virasto helpottaa ja edistää unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti ja yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä toimintaansa liittyvissä asioissa ja siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun osalta. Virasto ja jäsenvaltiot edistävät ja noudattavat normeja ja sääntöjä, jotka ovat unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, mukaan luettuina EU:n perusoikeuskirja ja kansainvälinen oikeus, myös silloin, kun ne toteuttavat toimia kyseisten kolmansien maiden alueella.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto voi vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella kutsua kolmansien maiden virkamiehiä tarkkailemaan 16 artiklan 3 kohdassa eriteltyjä operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä, jos heidän läsnäolonsa ei vaaranna kyseisten toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamista ja jos se voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa.

3.  Virasto voi vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella kutsua kolmansien maiden virkamiehiä tarkkailemaan 16 artiklan 3 kohdassa eriteltyjä operatiivisia ja teknisiä toimenpiteitä, etenkin jos näin voidaan edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto koordinoi jäsenvaltioiden tai unionin toteuttamia uudelleensijoittamista koskevia toimia, myös tietojenvaihtoa, jotta voidaan täyttää kolmansissa maissa olevien pakolaisten kansainvälistä suojelua koskevat tarpeet ja osoittaa solidaarisuutta heidät vastaanottaville maille. Virasto kerää tietoa, seuraa uudelleensijoittamista jäsenvaltioihin ja tukee jäsenvaltioita uudelleensijoittamiseen liittyvien valmiuksien kehittämisessä. Virasto voi lisäksi, kyseisen kolmannen maan suostumuksella ja yhteisymmärryksessä komission kanssa, koordinoida tällaista tietojenvaihtoa tai muuta toimintaa jäsenvaltioiden ja kolmannen maan välillä kyseisen kolmannen maan alueella.

4.  Virasto koordinoi jäsenvaltioiden tai unionin toteuttamia uudelleensijoittamista koskevia toimia, myös tietojenvaihtoa, täysin UNHCR:n normien ja ohjeiden mukaisesti, jotta voidaan täyttää kolmansissa maissa olevien pakolaisten kansainvälistä suojelua koskevat tarpeet ja osoittaa solidaarisuutta heidät vastaanottaville maille. Virasto kerää tietoa, seuraa uudelleensijoittamista jäsenvaltioihin ja tukee jäsenvaltioita uudelleensijoittamiseen liittyvien valmiuksien kehittämisessä. Virasto voi lisäksi, kyseisen kolmannen maan suostumuksella ja yhteisymmärryksessä komission kanssa, koordinoida tällaista tietojenvaihtoa tai muuta toimintaa jäsenvaltioiden ja kolmannen maan välillä kyseisen kolmannen maan alueella.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Yksittäisiin uudelleensijoittamistapauksiin liittyvien tietojen luottamuksellisuus on taattava kaikissa vaiheissa. Tietojenvaihdossa on noudatettava täysimääräisesti UNHCR:n uudelleensijoittamisoppaan asiaa koskevia sääntöjä heikentämättä pakolaisten kelpoisuutta ja mahdollisuutta tulla valituksi uudelleensijoitettavaksi. Viraston uudelleensijoittamista koskevaa toimintaa on toteutettava tiiviissä yhteistyössä UNHCR:n ja asiantuntevien valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, ja siihen on tarvittaessa sisällyttävä uudelleensijoitettujen pakolaisten tukeminen sen jäsenvaltion alueella, johon heidät sijoitetaan.

Perustelu

UNHCR:n uudelleensijoittamisoppaan noudattaminen ja ensisijaisuus kaikissa uuden viraston koordinoimissa tai käynnistämissä uudelleensijoittamista koskevissa toimissa on varmistettava yksiselitteisesti Euroopan unionin turvapaikkavirastosta annetussa asetuksessa, jotta varmistetaan, että viraston toiminta on täysin UNHCR:n globaalilla tasolla asettamien painopisteiden ja ohjeiden mukaista.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto osallistuu sellaisten kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon, jotka unioni on tehnyt kolmansien maiden kanssa osana unionin ulkosuhdepolitiikkaa ja jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

5.  Virasto osallistuu unionin kolmansien maiden kanssa tekemien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon unionin ulkosuhdepolitiikan puitteissa, ottaen tässä yhteydessä huomioon kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, ihmisoikeusperiaatteet, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen, ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Virasto voi lähettää omaan henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita kolmansiin maihin, joissa viraston pysyvämpi läsnäolo auttaisi sitä täyttämään tehtävänsä etenkin uudelleensijoittamisen alalla. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain pääjohtajan ehdotuksesta kyseisten maiden luettelon. Hallintoneuvosto hyväksyy näiden edustajien lähettämisen saatuaan ensin komissiolta lausunnon. Asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden kanssa. Euroopan parlamentille on ilmoitettava näistä toimista yksityiskohtaisesti ja viipymättä.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Yhteistyö UNHCR:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa

Yhteistyö UNHCR:n, YK:n elinten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

37 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Virasto tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, erityisesti UNHCR:n, kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa kyseisten järjestöjen kanssa sovittujen työjärjestelyjen puitteissa perussopimuksen ja kyseisten järjestöjen toimivaltaa koskevien määräysten mukaisesti. Hallintoneuvosto päättää työjärjestelyistä, jos niihin on saatu komission ennakkohyväksyntä.

Virasto tekee yhteistyötä YK:n elinten ja kansainvälisten järjestöjen, erityisesti UNHCR:n, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja IOM:n, kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa kyseisten järjestöjen kanssa sovittujen työjärjestelyjen puitteissa perussopimuksen ja kyseisten järjestöjen toimivaltaa koskevien määräysten mukaisesti. Hallintoneuvosto päättää työjärjestelyistä, joihin on saatava komission ennakkohyväksyntä. Virasto tiedottaa tällaisista työjärjestelyistä Euroopan parlamentille.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvostossa on yksi UNHCR:n edustaja, jolla ei ole äänioikeutta.

2.  Hallintoneuvostossa on yksi UNHCR:n edustaja ja yksi Euroopan perusoikeusviraston edustaja, joilla ei ole äänioikeutta.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

54 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

54 a artikla

 

Perusoikeuksien suojelu ja muutoksenhakumekanismi

 

1.   Virasto takaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan perusoikeuksien suojelun asiaa koskevan unionin oikeuden, erityisesti unionin perusoikeuskirjan, ja asiaa koskevan kansainvälisen oikeuden, kuten vuoden 1951 yleissopimuksen, vuoden 1967 pöytäkirjan, Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän yhteydessä hyväksyttyjen oikeusnormien sekä kansainvälisen suojelun saatavuuteen ja sisältöön liittyvien velvoitteiden mukaisesti.

 

2.   Virasto laatii tätä varten perusoikeusstrategian, johon sisältyy tehokas mekanismi, jonka avulla voidaan valvoa tehokkaasti perusoikeuksien kunnioittamista kaikissa viraston toimissa, sekä muutoksenhakumekanismi, ja se kehittää strategiaa edelleen ja panee sen täytäntöön.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto soveltaa komission turvallisuussääntöjä, sellaisina kuin ne on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/44335 ja (EU, Euratom) 2015/444.36 Näitä sääntöjä sovelletaan erityisesti turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtamiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen.

1.  Virasto soveltaa komission turvallisuussääntöjä, sellaisina kuin ne on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/44335 ja 2015/44436, sekä voimassa olevia henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä. Näitä sääntöjä sovelletaan erityisesti turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtamiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen.

__________________

__________________

35 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

35 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

36 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

36 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin turvapaikkavirasto

Viiteasiakirjat

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

7.7.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Hyväksytty (pvä)

29.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michel Reimon

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.10.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Valmistelija: Jens Geier

LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdotti tätä asetusta osana yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevaa suurempaa uudistuspakettia, joka sisältää myös ehdotukset Dublin- ja Eurodac-järjestelmien uudistamiseksi. Laajemmassa mittakaavassa ehdotus on myös jatkoa viime vuonna sovitulle Euroopan muuttoliikeagendalle.

Valmistelija pitää tärkeänä huomauttaa, että ehdotettu Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston aseman korottaminen täysimittaiseksi EU:n turvapaikkavirastoksi on tarpeellista jo hyväksytyn raja- ja rannikkovalvontapaketin täydentämiseksi. Jotta estetään se, että Euroopasta turvapaikkaa tavoittelevien maahantulijoiden ennätyksellisen määrän aiheuttama tämänhetkinen haaste johtaa pelkästään rajoittavaan lähestymistapaan, on ratkaisevan tärkeää vahvistaa samaan aikaan suojelua perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen ihmisoikeusnormien noudattamiseksi.

Avointen sisärajojen EU:ssa sen ulkorajoista tulee kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen etu. On loogista, että raja- ja turvapaikkakysymykset edellyttävät EU:n yhteistä vastausta. Eurooppalainen lisäarvo on harvoin niin ilmiselvää kuin näissä tapauksissa. Siksi valmistelija tukee eurooppalaisen yhteistyön lisäämistä tällä alalla. Näiden tehtävien rahoittaminen EU:n talousarviosta on myös solidaarisuuskysymys, sillä kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset hyötyvät rajojen avoimuudesta samaan aikaan, kun vain muutaman jäsenvaltion on tosiasiallisesti huolehdittava rajavalvontatehtävistä ja maahantulijoiden vastaanotosta.

Valmistelija korostaa kuitenkin, että EU:n talousarviossa on valmistauduttu heikosti näiden uusien haasteiden käsittelyyn, sillä otsake 3 on monivuotisen rahoituskehyksen ylivoimaisesti pienin otsake. Siksi valmistelija katsoo, että nykyistä monivuotista rahoituskehystä on välttämättä tarkistettava ylöspäin mahdollisimman pian ja otsakkeen 3 enimmäismäärää on nostettava huomattavasti.

Nykyisen ehdotuksen talousarviovaikutukset ovat 363 963 miljoonaa kaudella 2017–2020. Rinnakkain määrärahojen kanssa henkilöstön määrää nostetaan yhteensä viiteensataan vuonna 2020. Vaikka valmistelija hyväksyy ehdotetun rahoitusselvityksen, sitä olisi kuitenkin pidettävä lähinnä suuntaa-antavana suunnitelmana, sillä saapuvien maahantulijoiden määrää on mahdotonta ennustaa Euroopan naapurimaissa ja kaukaisemmissa maissa vallitsevan epävakaan turvallisuustilanteen vuoksi. Budjettivallan käyttäjän on oltava valmiina mukauttamaan tätä suunnitelmaa, jos lisätarpeita ilmenee.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale:

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Komissio ehdotti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa vaihtoehtoja yhteisen turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi esimerkiksi luomalla kestävä ja oikeudenmukainen järjestelmä turvapaikanhakijoista vastuussa olevien jäsenvaltioiden määrittämistä varten, lujittamalla Eurodac-järjestelmää, edistämällä turvapaikkajärjestelmän sääntöjen lähentymistä ja ehkäisemällä edelleen liikkumista sekä laatimalla Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle (EASO) aiempaa tehokkaampi toimeksianto. Tiedonanto myötäilee Eurooppa-neuvoston 18 päivänä helmikuuta 2016 esittämiä kehotuksia edistyä EU:n nykyisen toimintakehyksen parantamisessa inhimillisen ja tehokkaan turvapaikkapolitiikan varmistamiseksi. Lisäksi siinä ehdotetaan etenemistapaa, joka myötäilee Euroopan parlamentin 12 päivänä huhtikuuta 2016 antamassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä esitettyä muuttoliikkeeseen sovellettavaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

(3)  Komissio ehdotti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa vaihtoehtoja yhteisen turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi esimerkiksi luomalla kestävä ja oikeudenmukainen järjestelmä turvapaikanhakijoista vastuussa olevien jäsenvaltioiden määrittämistä varten, lujittamalla Eurodac-järjestelmää, edistämällä turvapaikkajärjestelmän sääntöjen lähentymistä hyväksymällä uusi asetus, jolla perustetaan koko unionissa sovellettava yhteinen turvapaikkajärjestelmä, ja uusi asetus edellytyksistä, jotka turvapaikanhakijoiden on täytettävä, sekä tekemällä vastaanotto-olosuhteita koskevaan direktiiviin kohdennettuja muutoksia ja ehkäisemällä edelleen liikkumista sekä laatimalla Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle (EASO) aiempaa tehokkaampi toimeksianto. Tiedonanto myötäilee Eurooppa-neuvoston 18 päivänä helmikuuta 2016 esittämiä kehotuksia edistyä EU:n nykyisen toimintakehyksen parantamisessa inhimillisen ja tehokkaan turvapaikkapolitiikan varmistamiseksi. Lisäksi siinä ehdotetaan etenemistapaa, joka myötäilee Euroopan parlamentin 12 päivänä huhtikuuta 2016 antamassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä esitettyä muuttoliikkeeseen sovellettavaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtäviä olisi laajennettava, ja muutosten huomioon ottamiseksi sen uudeksi nimeksi olisi annettava Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Viraston olisi oltava osaamiskeskus, ja sen tärkeimpänä tehtävänä pitäisi olla lujittaa käytännön yhteistyötä ja tietojenvaihtoa turvapaikka-asioista jäsenvaltioiden keskuudessa, edistää unionin lainsäädäntöä ja toiminnallisia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, sekä seurata unionin turvapaikka-alan lainsäädännön ja vaatimusten operatiivista ja teknistä soveltamista, tukea Dublin-järjestelmää ja lisätä turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin annettavaa operatiivista ja teknistä apua erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

(6)  Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtäviä olisi laajennettava, ja muutosten huomioon ottamiseksi sen uudeksi nimeksi olisi annettava Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Viraston olisi oltava osaamiskeskus, ja sen tärkeimpinä tehtävinä pitäisi olla lujittaa käytännön yhteistyötä ja tietojenvaihtoa turvapaikka-asioista jäsenvaltioiden keskuudessa, edistää unionin lainsäädäntöä ja toiminnallisia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa suuri yhdenmukaisuus turvapaikkamenettelyissä, vastaanotto-olosuhteissa ja suojelutarpeiden arvioinnissa kaikkialla unionissa, sekä arvioida ja seurata unionin turvapaikka-alan lainsäädännön ja vaatimusten operatiivista ja teknistä soveltamista, tukea Dublin-järjestelmää ja lisätä turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin annettavaa operatiivista ja teknistä apua erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Euroopan unionin turvapaikkavirastolla olisi oltava riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit sen riippumattomuuden ja sen tehtävien asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi, ja sen oman henkilöstön joukosta olisi muodostettava asiantuntijaryhmiä vastaamaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien arviointi- ja valvontamenettelyistä.

Perustelu

Viraston henkilöstömäärä aiotaan nostaa 500:aan vuoteen 2020 mennessä. Koska henkilöstötaulukkoa ei voida sisällyttää asetukseen, on syytä varmistaa, että virastolla on käytössään riittävästi omaa henkilöstöä, jotta se voi täyttää tehtävänsä tehokkaasti ja jotta voidaan taata sen puolueettomuus.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi toimittava läheisessä yhteistyössä, näiden valmiuksia ja asiantuntemusta hyödyntäen, jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden viranomaisten samoin kuin komission kanssa. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen varmistamiseksi, että se voi täyttää toimeksiantonsa. On tärkeää, että virasto ja jäsenvaltiot toimivat vilpittömässä mielessä ja että niiden välillä on nopeaa ja tarkkaa tietojenvaihtoa. Tilastotietojen toimittamisessa on noudatettava asetuksen (EY) N:o 862/2007 teknisiä ja menetelmiä koskevia eritelmiä.

(7)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi toimittava läheisessä yhteistyössä, näiden valmiuksia ja asiantuntemusta hyödyntäen, jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden viranomaisten samoin kuin komission sekä unionin erillisvirastojen, etenkin Euroopan raja- ja merivartioviraston, kanssa. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen varmistamiseksi, että se voi täyttää toimeksiantonsa. On tärkeää, että virasto ja jäsenvaltiot toimivat vilpittömässä mielessä ja että niiden välillä on nopeaa ja tarkkaa tietojenvaihtoa. Tilastotietojen toimittamisessa on noudatettava asetuksen (EY) N:o 862/2007 teknisiä ja menetelmiä koskevia eritelmiä.

__________________

__________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23).

8Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23).

Perustelu

Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan virasto tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston kanssa ja hyödyntää erityisesti kyseisen viraston toteuttamia riskianalyyseja varmistaakseen mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi, tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja rajoittamatta komissiolle perussopimusten valvojana kuuluvaa vastuuta, perustettava mekanismi, jolla seurataan ja arvioidaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, sekä tarkistetaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien toiminta jäsenvaltioissa. Seurannan ja arvioinnin olisi oltava kattavaa ja perustuttava erityisesti jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, viraston analyyseihin turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin ja satunnaistarkastuksiin. Viraston olisi raportoitava havainnoistaan hallintoneuvostolle, jonka olisi hyväksyttävä raportti. Pääjohtajan olisi komissiota kuultuaan annettava asianomaiselle jäsenvaltiolle luonnokset suosituksiksi, joissa esitetään tarvittavat toimenpiteet vakavien puutteiden korjaamiseksi, ja hallintoneuvoston olisi sitten hyväksyttävä suositukset.

(14)  Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi, tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja rajoittamatta komissiolle perussopimusten valvojana kuuluvaa vastuuta, perustettava mekanismi, jolla seurataan ja arvioidaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat turvapaikka-asioihin liittyviä toiminnallisia vaatimuksia, suuntaviivoja ja parhaita toimintatapoja, sekä tarkistetaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien toiminta jäsenvaltioissa. Seurannan ja arvioinnin olisi oltava kattavaa ja perustuttava erityisesti jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, viraston analyyseihin turvapaikkatilannetta koskevista tiedoista, paikan päällä tehtäviin arviointikäynteihin ja satunnaistarkastuksiin. Viraston olisi raportoitava havainnoistaan hallintoneuvostolle, jonka olisi hyväksyttävä raportti ja välitettävä se Euroopan parlamentille ja komissiolle. Pääjohtajan olisi komissiota kuultuaan annettava asianomaiselle jäsenvaltiolle luonnokset suosituksiksi, joissa esitetään tarvittavat toimenpiteet vakavien puutteiden korjaamiseksi, ja hallintoneuvoston olisi sitten hyväksyttävä suositukset.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Olisi tehtävä kaikki mahdollinen sen varmistamiseksi, että pakolaisilla on ihmisarvoiset elinolot jäsenvaltioissa sekä pakolaisleireillä varsinkin terveydenhuollon, koulutusmahdollisuuksien ja työnsaannin helpottamisen osalta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b)  On tarpeen huolehtia optimaalisen rahoituksen ja muiden resurssien kohdentamisesta pakolaisleireille, jotta varmistetaan, että siirtymään joutuneet henkilöt voivat jatkaa elämää ihmisarvoisissa oloissa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a)  On tärkeää, että jäsenvaltiot edelleenkin osallistuvat pakolaiskriisin ratkaisemiseen tehokkaalla tavalla sekä taloudellisesti että muilla toimenpiteillä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten samoin kuin komission kanssa. Virasto suorittaa tehtävänsä vaikuttamatta muille merkityksellisille unionin elimille asetettuihin tehtäviin ja toimii läheisessä yhteistyössä näiden elinten ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) kanssa.

2.  Virasto toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten sekä kansallisten maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten samoin kuin komission kanssa sekä asiaankuuluvien unionin erillisvirastojen, etenkin Euroopan raja- ja merivartioviraston, kanssa. Virasto suorittaa tehtävänsä vaikuttamatta muille merkityksellisille unionin elimille asetettuihin tehtäviin ja toimii läheisessä yhteistyössä näiden elinten ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) kanssa.

Perustelu

Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan virasto tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston kanssa ja hyödyntää erityisesti kyseisen viraston toteuttamia riskianalyyseja varmistaakseen mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä varten virasto tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston kanssa ja hyödyntää erityisesti kyseisen viraston toteuttamia riskianalyyseja varmistaakseen mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden ja lähentymisen virastojen toimittamissa tiedoissa.

Tätä varten virasto tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa ja hyödyntää erityisesti kyseisen viraston toteuttamia riskianalyyseja varmistaakseen mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden ja lähentymisen virastojen toimittamissa tiedoissa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Virasto yhdenmukaistaa toissijaisuusperiaatetta noudattaen jäsenvaltioiden toimet eurooppalaisen tietoverkoston luomiseksi, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten järjestelmissä käytetään yhteisiä vertailukelpoisia vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto antaa komissiolle tämän pyynnöstä tietoja tietyistä kolmansista maista, joiden sisällyttämistä turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon voitaisiin harkita asetuksen (EU) N:o XXX/XXX mukaisesti.

2.  Virasto antaa komissiolle omasta aloitteestaan tai kaikissa tapauksissa tämän pyynnöstä tietoja tietyistä kolmansista maista, joiden sisällyttämistä turvallisia alkuperämaita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon voitaisiin harkita asetuksen (EU) N:o XXX/XXX mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto auttaa jäsenvaltioita näiden pyynnöstä toiminnallisten vaatimusten, suuntaviivojen ja parhaiden toimintatapojen soveltamisessa niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin tarjoamalla niille tarvittavaa asiantuntemusta tai operatiivista ja teknistä apua.

3.  Virasto auttaa omasta aloitteestaan tai kaikissa tapauksissa komission tai jäsenvaltioiden pyynnöstä jäsenvaltioita toiminnallisten vaatimusten, suuntaviivojen ja parhaiden toimintatapojen soveltamisessa niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin tarjoamalla niille tarvittavaa asiantuntemusta tai operatiivista ja teknistä apua.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto arvioi jäsenvaltioiden valmiutta vastata haasteisiin, joita niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin mahdollisesti kohdistuva suhteeton paine aiheuttaisi. Virasto voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan sille valmiussuunnitelmansa, joka sisältää tällaisesta suhteettomasta paineesta selviämiseksi toteutettavat toimenpiteet, ja se auttaa tarvittaessa jäsenvaltioita laatimaan valmiussuunnitelman tai tarkistamaan sitä.

3.  Virasto arvioi tiiviissä yhteistyössä Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa jäsenvaltioiden valmiutta vastata haasteisiin, joita niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin mahdollisesti kohdistuva suhteeton paine aiheuttaisi. Virasto voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan sille valmiussuunnitelmansa, joka sisältää tällaisesta suhteettomasta paineesta selviämiseksi toteutettavat toimenpiteet, ja se auttaa tarvittaessa jäsenvaltioita laatimaan valmiussuunnitelman tai tarkistamaan sitä.

Perustelu

Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan virasto tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston kanssa ja hyödyntää erityisesti kyseisen viraston toteuttamia riskianalyyseja varmistaakseen mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jotta virasto pystyy seuraamaan ja arvioimaan tehokkaasti, puolueettomasti ja itsenäisesti yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän sekä jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien täytäntöönpanoa, sillä on oltava asianmukainen määrä vakinaisia ja väliaikaisia toimihenkilöitä sekä riittävät taloudelliset resurssit.

Perustelu

Lähetettyjen asiantuntijoiden ei tulisi suorittaa yhteisen turvapaikkajärjestelmän seurantaa ja arviointia, vaan viraston oman ja asiaa varten koulutuksen saaneen henkilöstön olisi huolehdittava näistä tehtävistä. Viraston henkilöstömäärä aiotaan nostaa 500:aan vuoteen 2020 mennessä. Koska hallintokaaviota ei voida sisällyttää asetukseen, on syytä varmistaa, että virastolla on käytössään riittävästi omaa henkilöstöä, jotta se voi täyttää tehtävänsä tehokkaasti ja jotta voidaan taata sen puolueettomuus.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa luetellaan jäsenvaltiot, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä seurataan kunakin vuonna, ja varmistetaan, että jokaista jäsenvaltiota seurataan ainakin kerran kunkin viisivuotiskauden aikana.

Monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa luetellaan jäsenvaltiot, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä seurataan kunakin vuonna, ja varmistetaan, että jokaista jäsenvaltiota seurataan ainakin kerran kunkin kaksivuotiskauden aikana.

Perustelu

Mielestämme olisi järkevämpää, että virasto arvioisi kutakin jäsenvaltiota vähintään kahden vuoden välein. Viiden vuoden väli arviointien välillä on liian pitkä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pääjohtaja toimittaa asiantuntijaryhmän kertomusluonnoksen asianomaiselle jäsenvaltiolle, jonka on esitettävä siitä huomautuksensa. Tämän jälkeen pääjohtaja toimittaa hallintoneuvostolle kertomusluonnoksen, jossa on otettu huomioon jäsenvaltion huomautukset. Hallintoneuvosto hyväksyy seurantakertomuksen ja toimittaa sen komissiolle.

3.  Pääjohtaja toimittaa asiantuntijaryhmän kertomusluonnoksen asianomaiselle jäsenvaltiolle, jonka on esitettävä siitä huomautuksensa. Tämän jälkeen pääjohtaja toimittaa hallintoneuvostolle kertomusluonnoksen, jossa on otettu huomioon jäsenvaltion huomautukset. Hallintoneuvosto hyväksyy seurantakertomuksen ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja komissiolle.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää virastolta apua turvapaikka-asioihin liittyvien velvoitteidensa täyttämisessä erityisesti silloin, jos niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää virastolta apua turvapaikka-asioihin liittyvien velvoitteidensa täyttämisessä erityisesti silloin, jos niiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu suhteeton paine. Virasto vahvistaa yhteiset perusteet tällaisen paineen määrittelemiseksi.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto järjestää ja koordinoi rajallisen ajanjakson ajan yhden tai useampia seuraavista operatiivisista ja teknisistä toimenpiteistä:

3.  Virasto järjestää ja koordinoi itse määrittämänsä rajallisen ajanjakson ajan yhden tai useampia seuraavista operatiivisista ja teknisistä toimenpiteistä:

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  jäsenvaltioiden auttaminen sen varmistamisessa, että kaikkia tarvittavia lapsenoikeuksia ja lastensuojelullisia suojatoimia sovelletaan;

i)  jäsenvaltioiden auttaminen sen varmistamisessa, että kaikkia tarvittavia lapsenoikeuksia ja lastensuojelullisia suojatoimia sovelletaan ja kaikkia naisten oikeuksia kunnioitetaan;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio laativat toimintasuunnitelman kolmen työpäivän kuluessa päivästä, jona päätös turvapaikka-asioiden tukiryhmän lähettämisestä tehtiin.

4.  Pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio laativat toimintasuunnitelman kolmen työpäivän kuluessa päivästä, jona päätös turvapaikka-asioiden tukiryhmän lähettämisestä tehtiin, mutta kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa avunpyynnön vastaanottamisesta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt päivärahan maksamisesta jäsenvaltioiden turvapaikka-asioiden tukiryhmiin lähettämille asiantuntijoille ja päivittää niitä tarpeen mukaan.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt palkkioista ja päivärahan maksamisesta jäsenvaltioiden turvapaikka-asioiden tukiryhmiin lähettämille asiantuntijoille ja päivittää niitä tarpeen mukaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Virasto tekee yhteistyötä sellaisten unionin virastojen, elinten ja toimistojen kanssa, joiden toiminta liittyy sen toimialaan, erityisesti Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston kanssa, ja jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

1.   Virasto tekee yhteistyötä sellaisten unionin virastojen, elinten ja toimistojen kanssa, joiden toiminta liittyy sen toimialaan, erityisesti Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa, ja jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.   Tarvittaessa olisi tarkasteltava hallinnollisten tehtävien jakamista tai yhdistämistä näiden elinten välillä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

Virasto toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä. Selvityksestä on käytävä yksityiskohtaisesti ilmi kustakin 2 artiklassa luetellusta tehtävästä aiheutuneet menot.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio teettää viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein arvioinnin, jossa käsitellään erityisesti viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava viraston vaikutusta turvapaikka-asioiden käytännön yhteistyöhön ja yhteiseen turvapaikkajärjestelmään. Arvioinnissa on otettava asianmukaisesti huomioon saavutettu edistyminen viraston toimeksiannon puitteissa, mukaan lukien sen arvioiminen, tarvitaanko lisätoimenpiteitä varmistamaan todellinen solidaarisuus ja vastuunjako niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin kohdistuu erityisiä paineita.

Komissio esittää viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein arvioinnin, jossa käsitellään erityisesti viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava viraston vaikutusta turvapaikka-asioiden käytännön yhteistyöhön ja yhteiseen turvapaikkajärjestelmään. Arvioinnissa on otettava asianmukaisesti huomioon saavutettu edistyminen viraston toimeksiannon puitteissa, mukaan lukien sen arvioiminen, tarvitaanko lisätoimenpiteitä varmistamaan todellinen solidaarisuus ja vastuunjako niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin kohdistuu erityisiä paineita.

Perustelu

Asetuksessa ei ole tarpeen määritellä, teettääkö komissio tutkimuksen ulkoistamalla sen kolmannelle osapuolelle vai tekeekö se sen itse.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin turvapaikkavirasto

Viiteasiakirjat

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

7.7.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

23.5.2016

Hyväksytty (pvä)

11.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Afzal Khan, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Edouard Ferrand

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin turvapaikkavirasto

Viiteasiakirjat

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Hyväksytty (pvä)

8.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

9

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.12.2016

LOPULLINEN NIMENHUUTOÄÄNESTYS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää