Pranešimas - A8-0392/2016Pranešimas
A8-0392/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010

21.12.2016 - (COM(2016) 0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Péter Niedermüller


Procedūra : 2016/0131(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0392/2016

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010

(COM(2016) 0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0271),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 1 ir 2 dalis, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0174/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0392/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  BEPS grindžiama bendrais būtiniausiais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, reikalavimais. Nepaisant pažangos įgyvendinant BEPS, suteikiama tarptautinė apsauga ir tokios tarptautinės apsaugos formos atskirose valstybėse narėse vis dar gerokai skiriasi. Siekiant pašalinti tuos skirtumus, turėtų būti užtikrinta, kad tarptautinės apsaugos prašymų vertinimas būtų labiau suderintas ir kad Sąjungos teisė visoje Sąjungoje būtų taikoma plačiu mastu ir vienodai;

(2)  BEPS grindžiama bendrais būtiniausiais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, reikalavimais. Nepaisant pažangos įgyvendinant BEPS, suteikiama tarptautinė apsauga ir tokios tarptautinės apsaugos formos atskirose valstybėse narėse vis dar gerokai skiriasi. Tie skirtumai turėtų būti šalinami užtikrinant, kad tarptautinės apsaugos prašymų vertinimas būtų labiau suderintas ir taip siekiant, kad Sąjungos teisė visoje Sąjungoje būtų taikoma vienodai, remiantis aukštais standartais;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2016 m. balandžio 6 d. komunikate Komisija nurodė galimybes, kaip būtų galima patobulinti BEPS, būtent, sukurti tvarią ir teisingą sistemą, pagal kurią būtų nustatomos valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašytojus, sustiprinti sistemą EURODAC, užtikrinti didesnį prieglobsčio sistemos suderinimą, užkirsti kelią antriniam judėjimui ES viduje, taip pat padidinti Europos prieglobsčio paramos biuro įgaliojimus. Šis komunikatas atitinka 2016 m. vasario 18 d. Europos Vadovų Tarybos raginimus siekti pažangos reformuojant esamą ES sistemą, kad prieglobsčio politika būtų humaniška ir veiksminga. Jame taip pat siūlomi tolesni veiksmai, atitinkantys visapusišką požiūrį į migraciją, kurį 2016 m. balandžio 12 d. pranešime savo iniciatyva nustatė Europos Parlamentas;

(3)  2016 m. balandžio 6 d. komunikate Komisija nurodė galimybes, kaip būtų galima patobulinti BEPS, būtent, sukurti tvarią ir teisingą sistemą, pagal kurią būtų nustatomos valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašytojus, sustiprinti sistemą EURODAC, užtikrinti didesnį prieglobsčio sistemos suderinimą, užkirsti kelią antriniam judėjimui ES viduje, taip pat padidinti Europos prieglobsčio paramos biuro įgaliojimus. Šis komunikatas atitinka 2016 m. vasario 18 d. Europos Vadovų Tarybos raginimus siekti pažangos reformuojant esamą ES sistemą, kad prieglobsčio politika būtų humaniška, teisinga ir veiksminga. Jame taip pat siūlomi tolesni veiksmai, atitinkantys visapusišką požiūrį į migraciją, kurį 2016 m. balandžio 12 d. pranešime savo iniciatyva nustatė Europos Parlamentas;

Pakeitimas   3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Europos prieglobsčio paramos biuras buvo įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 439/20107 ir 2011 m. vasario 1 d. pradėjo vykdyti savo pareigas. Europos prieglobsčio paramos biuras sustiprino praktinį valstybių narių bendradarbiavimą prieglobsčio srityje ir padėjo valstybėms narėms įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal BEPS. Europos prieglobsčio paramos biuras taip pat teikia paramą valstybėms narėms, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka ypatingas krūvis. Tačiau jo vaidmenį ir funkcijas reikia dar sustiprinti, kad jis ne tik remtų valstybių narių praktinį bendradarbiavimą, bet ir sustiprintų valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemas bei jas papildytų;

(4)  Europos prieglobsčio paramos biuras buvo įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 439/20107 ir 2011 m. vasario 1 d. pradėjo vykdyti savo pareigas. Europos prieglobsčio paramos biuras sustiprino praktinį valstybių narių bendradarbiavimą prieglobsčio srityje ir padėjo valstybėms narėms įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal BEPS. Europos prieglobsčio paramos biuras taip pat teikia paramą valstybėms narėms, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka ypatingas krūvis. Tačiau jo vaidmenį ir funkcijas reikia dar sustiprinti, kad jis ne tik remtų valstybių narių praktinį bendradarbiavimą, bet ir sustiprintų valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemas, grindžiamas aukštais standartais ir atitinkančias Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (Chartija), bei jas papildytų;

__________________

__________________

7 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 2010 5 29, p. 11).

7 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 2010 5 29, p. 11).

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  atsižvelgiant į struktūrinius BEPS trūkumus, kuriuos išryškino didžiulis nekontroliuojamas migrantų ir prieglobsčio prašytojų antplūdis į Sąjungą, ir į poreikį užtikrinti veiksmingą, aukštą ir vienodą Sąjungos prieglobsčio teisės taikymo valstybėse narėse lygį, būtina gerinti BEPS įgyvendinimą ir veikimą, remiantis Europos prieglobsčio paramos biuro atliktu darbu, ir pertvarkyti jį į visavertę agentūrą, kuriai turėtų būti pavesta sudaryti palankesnes sąlygas BEPS veikimui ir jį gerinti, sudaryti sąlygas tvariam ir teisingam tarptautinės apsaugos prašymų paskirstymui, užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos prašymų vertinimas visoje Sąjungoje būtų suderintas, ir stebėti operacinį ir techninį Sąjungos teisės taikymą;

(5)  atsižvelgiant į struktūrinius BEPS trūkumus, kuriuos išryškino didžiulis migrantų ir prieglobsčio prašytojų antplūdis į Sąjungą, ir į poreikį užtikrinti veiksmingą, aukštą ir vienodą Sąjungos prieglobsčio teisės taikymo valstybėse narėse lygį, būtina gerinti BEPS įgyvendinimą ir veikimą, remiantis Europos prieglobsčio paramos biuro atliktu darbu, ir pertvarkyti jį į visavertę agentūrą, kuriai turėtų būti pavesta sudaryti palankesnes sąlygas BEPS veikimui ir jį gerinti, sudaryti sąlygas tvariam ir teisingam tarptautinės apsaugos prašymų paskirstymui, užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos prašymų vertinimas visoje Sąjungoje būtų suderintas, ir stebėti operacinį ir techninį Sąjungos teisės taikymą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Europos prieglobsčio paramos biuro užduotys turėtų būti išplėstos ir, atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, jo pavadinimas turėtų būti pakeistas į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą. Taigi, Agentūra turėtų būti kompetencijos centras ir jos pagrindinis vaidmuo turėtų būti stiprinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija prieglobsčio srityje, skatinti Sąjungos teisės ir veiklos standartų taikymą siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų labiau suvienodintas, stebėti operacinį ir techninį Sąjungos prieglobsčio teisės ir standartų taikymą, remti Dublino sistemą ir teikti valstybėms narėms didesnę su prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymu susijusią operacinė ir techninę pagalbą, visų pirma toms valstybėms narėms, kurių sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis;

(6)  Europos prieglobsčio paramos biuro užduotys turėtų būti išplėstos ir, atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, jo pavadinimas turėtų būti pakeistas į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą. Vis dėlto ji turėtų išlikti tuo pačiu juridiniu asmeniu, visa apimtimi toliau vykdyti visą savo veiklą ir taikyti procedūras. Taigi, Agentūra turėtų būti kompetencijos centras ir jos pagrindinis vaidmuo turėtų būti stiprinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija prieglobsčio srityje, skatinti tarptautinės ir Sąjungos prieglobsčio teisės ir veiklos standartų taikymą taip siekiant, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų labai suvienodinti ir grindžiami aukštais standartais, stebėti operacinį ir techninį Sąjungos prieglobsčio teisės ir standartų taikymą, remti perkėlimo į Sąjungą ir Dublino sistemą ir teikti valstybėms narėms didesnę su prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymu susijusią operacinę ir techninę pagalbą, visų pirma toms valstybėms narėms, kurių sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  Siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra būtų nepriklausoma ir galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis, jai turėtų būti suteikta pakankamai finansinių išteklių ir darbuotojų, įskaitant, konkrečiai, pačios agentūros darbuotojų įsteigtas ekspertų grupes, kurios būtų atsakingos už prieglobsčio ir priėmimo sistemų procedūrų vertinimą ir stebėseną;

Pagrindimas

Planuojama, kad iki 2020 m. bendras Agentūros darbuotojų skaičius turėtų būti 500. Tačiau, kadangi etatų planas negali būti įtrauktas į reglamentą, reikia užtikrinti, kad Agentūra turėtų pakankamai savo darbuotojų, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis ir garantuoti nešališkumą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų rinkti ir analizuoti informaciją apie prieglobsčio padėtį Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, jeigu tai gali daryti poveikį Sąjungai. Tai Agentūrai turėtų suteikti galimybę padėti valstybėms narėms geriau suprasti su prieglobsčiu susijusios migracijos į Sąjungą ir Sąjungoje veiksnius, taip pat tai būtų naudinga valstybių narių išankstinio perspėjimo ir pasirengimo tikslais;

(8)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų rinkti ir analizuoti informaciją apie prieglobsčio padėtį Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, jeigu tai gali daryti poveikį Sąjungai. Tai Agentūrai turėtų suteikti galimybę padėti valstybėms narėms geriau suprasti veiksnius, lemiančius migrantų ir pabėgėlių srautus į Sąjungą ir Sąjungoje, taip pat tai būtų naudinga valstybių narių išankstinio perspėjimo ir pasirengimo tikslais;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsižvelgiant į Dublino sistemos reformą, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų teikti būtiną paramą valstybėms narėms, visų pirma taikant ir valdant taisomąjį mechanizmą;

(9)  atsižvelgiant į Dublino sistemos reformą, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų teikti būtiną paramą valstybėms narėms, visų pirma taikydama ir valdydama taisomąjį mechanizmą ir vykdydama kitas jai pagal Reglamentą (ES) xxx/xxx (Dublino reglamentas) patikėtas užduotis;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  Kalbant apie perkėlimą į Sąjungą, kol bus sukurta Sąjungos lygmens perkėlimo į Sąjungą sistema, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų galėti teikti būtiną pagalbą valstybėms narėms. Šiuo tikslu Agentūra, siekdama remti su perkėlimu į Sąjungą susijusius valstybių narių ar Sąjungos veiksmus, įskaitant keitimąsi informacija, turėtų parengti ir teikti ekspertinę informaciją perkėlimo srityje, glaudžiai bendradarbiaudama su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru (UNHCR) ir susijusiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir visapusiškai laikydamasi UNHCR nustatytų standartų ir politikos gairių;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų padėti valstybėms narėms mokyti visų nacionalinių administracijų ir teismų, taip pat už prieglobsčio klausimus atsakingų nacionalinių tarnybų ekspertus, be kita ko, parengti bendrąją mokymo programą. Be to, Agentūra turėtų užtikrinti, kad visi prieglobsčio paramos grupėse dalyvaujantys arba į prieglobsčio pagalbos rezervą įtraukti ekspertai, prieš dalyvaudami Agentūros rengiamoje operacinėje veikloje, būtų baigę specialiuosius mokymus;

(10)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų rengti mokymus ar padėti valstybėms narėms mokyti visų nacionalinių administracijų ir teismų, taip pat už prieglobsčio klausimus atsakingų nacionalinių tarnybų ekspertus, be kita ko, parengti bendrąją mokymo programą. Be to, Agentūra turėtų užtikrinti, kad visi prieglobsčio paramos grupėse dalyvaujantys arba į prieglobsčio pagalbos rezervą įtraukti ekspertai, prieš dalyvaudami Agentūros rengiamoje operacinėje veikloje, būtų baigę specialiuosius mokymus;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų užtikrinti, kad informacija apie kilmės šalis Europos Sąjungos lygmeniu būtų rengiama struktūriškiau ir paprasčiau. Būtina, kad Agentūra, rinkdama informaciją ir rengdama ataskaitas, kuriose teikiama kilmės šalių informacija, naudotųsi europiniais kilmės šalių informacijos tinklais, kad būtų vengiama dvigubo darbo ir būtų užtikrinta sąveika su nacionalinėmis ataskaitomis. Be to, siekiant užtikrinti tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo, taip pat suteikiamos apsaugos pobūdžio ir kokybės derėjimą, Agentūra kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti ir plėtoti bendrą analizę, kurioje būtų pateikiamos gairės dėl padėties konkrečiose kilmės šalyse;

(11)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų užtikrinti, kad informacija apie kilmės šalis Europos Sąjungos lygmeniu būtų rengiama struktūriškiau ir paprasčiau. Būtina, kad Agentūra, rinkdama informaciją ir rengdama ataskaitas, kuriose teikiama kilmės šalių informacija, naudotųsi kilmės šalių informacijos tinklais, užmegztais tarp valstybių narių, kad būtų vengiama dvigubo darbo ir būtų užtikrinta sąveika su nacionalinėmis ataskaitomis. Tokia informacija, be kita ko, turėtų apimti informaciją apie politinę, kultūrinę ir religinę padėtį toje šalyje ir apie kalinimo sąlygas, ypač kankinimus ir netinkamą elgesį kalinimo įstaigose. Be to, siekiant užtikrinti tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo, taip pat suteikiamos apsaugos pobūdžio ir kokybės derėjimą, Agentūra kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti ir plėtoti bendrą analizę, kurioje būtų pateikiamos gairės dėl padėties konkrečiose kilmės šalyse. Tokia bendra analizė turėtų būti atliekama konsultuojantis su Komisija, Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru (UNHCR) ir konsultaciniu forumu ir visiškai laikantis naujausių UNHCR prieglobsčio prašytojų iš konkrečių kilmės šalių tarptautinės apsaugos poreikių vertinimo gairių bei remiantis jomis. Jei yra prieštaravimų tarp bendros analizės ir UNHCR gairių, valstybės narės, nagrinėdamos atskirus tarptautinės apsaugos prašymus, turėtų atidžiai atsižvelgti į gaires, remiantis UNHCR priežiūros įgaliojimais, kaip nustatyta Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro statuto 8 straipsnyje, taikomame kartu su 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso (1951 m. konvencija) 35 straipsniu ir 1967 m. Protokolo dėl pabėgėlių statuso (1967 m. protokolas) II straipsniu;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, nustatytą Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX 9. Atsižvelgiant į Agentūros kompetenciją, ji turėtų padėti Komisijai peržiūrėti tą sąrašą. Komisijos prašymu Agentūra taip pat turėtų jai teikti informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, taip pat apie trečiąsias šalis, kurios priskirtos prie saugių kilmės šalių arba saugių trečiųjų šalių, arba kurioms valstybės narės taiko saugios trečiosios šalies, pirmosios prieglobsčio šalies arba Europos saugios trečiosios šalies sąvokas;

(12)  Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, nustatytą Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX 9. Atsižvelgiant į Agentūros kompetenciją, ji turėtų padėti Komisijai peržiūrėti tą sąrašą. Agentūra taip pat turėtų jai teikti informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, iš jo laikinai pašalintos ar išbrauktos, taip pat apie trečiąsias šalis, kurios priskirtos prie saugių kilmės šalių arba saugių trečiųjų šalių arba kurioms valstybės narės taiko saugios trečiosios šalies, pirmosios prieglobsčio šalies arba Europos saugios trečiosios šalies sąvokas;

__________________

__________________

9 OL L […]

9 OL L […]

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekdama užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų kuo labiau suvienodinti, Agentūra turėtų organizuoti ir koordinuoti veiklą, kuria skatinama taikyti Sąjungos teisę. Šiuo tikslu Agentūra turėtų padėti valstybėms narėms ir parengti veiklos standartus bei rodiklius, kuriuos taikant stebima, ar laikomasi tų standartų. Agentūra taip pat turėtų parengti gaires su prieglobsčiu susijusiais klausimais ir turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi;

(13)  siekdama, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų suvienodinti vadovaujantis aukštais standartais, Agentūra turėtų organizuoti ir koordinuoti veiklą, kuria skatinama taikyti Sąjungos teisę. Šiuo tikslu Agentūra turėtų padėti valstybėms narėms ir parengti veiklos standartus bei rodiklius, kuriuos taikant stebima, ar laikomasi tų standartų. Agentūra, bendradarbiaudama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir UNHCR ir pasitarusi su konsultaciniu forumu, taip pat turėtų parengti gaires su prieglobsčiu susijusiais klausimais ir turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  nedarydama poveikio Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, atsakomybei ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų nustatyti mechanizmą, skirtą stebėti, kaip įgyvendinama BEPS ir kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, gairių ir geriausios patirties, taip pat tikrinti, kaip veikia valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemos. Stebėsena ir vertinimas turėtų būti išsamūs ir turėtų būti visų pirma grindžiami valstybių narių pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje ir prašymų bylų atranka. Agentūra turėtų pateikti savo išvadas valdančiajai tarybai, kuri savo ruožtu turėtų patvirtinti ataskaitą. Pasikonsultavęs su Komisija, vykdomasis direktorius atitinkamai valstybei narei turėtų pateikti rekomendacijų projektą, kuriame išdėstytos dideliems trūkumams pašalinti būtinos priemonės ir kurį, kaip rekomendacijas, savo ruožtu patvirtina valdančioji taryba;

(14)  nedarydama poveikio Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, atsakomybei ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų nustatyti mechanizmą, skirtą stebėti, kaip įgyvendinama BEPS ir kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, gairių ir geriausios patirties, taip pat tikrinti, kaip veikia valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemos. Stebėsena ir vertinimas turėtų būti išsamūs ir turėtų būti visų pirma grindžiami valstybių narių, tarptautinių ir nacionalinio arba Sąjungos lygmens nevyriausybinių organizacijų ir atitinkamų Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių sutarties stebėsenos įstaigų, ir Europos Tarybos žmogaus teisių sutarties stebėsenos organų pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje ir prašymų bylų atranka. Agentūra turėtų pateikti savo išvadas valdančiajai tarybai, kuri savo ruožtu turėtų patvirtinti ataskaitą. Pasikonsultavęs su Komisija, vykdomasis direktorius atitinkamai valstybei narei turėtų pateikti rekomendacijų projektą, kuriame išdėstytos dideliems trūkumams pašalinti būtinos priemonės ir kurį, kaip rekomendacijas, savo ruožtu patvirtina valdančioji taryba;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  rekomendacijos turėtų būti įgyvendinamos remiantis atitinkamos valstybės narės parengtu veiksmų planu. Jeigu per nustatytą laiką atitinkama valstybė narė nesiima būtinų priemonių rekomendacijoms įgyvendinti, o prieglobsčio ir priėmimo sistemų trūkumai dėl savo rimtumo kelia pavojų BEPS veikimui, Komisija, pati įvertinusi veiksmų plano įgyvendinimą ir trūkumų rimtumą, turėtų patvirtinti tai valstybei narei skirtas rekomendacijas, kuriose išdėsto reikiamas priemones rimtiems trūkumams pašalinti. Komisijai gali prireikti atitinkamoje valstybėje narėje surengti patikrinimus vietoje, kad ji galėtų patikrinti, kaip įgyvendinamas veiksmų planas. Prireikus Komisija taip pat turėtų nustatyti priemones, kurių turėtų imtis Agentūra, kad paremtų tą valstybę narę. Jeigu valstybė narė tam tikrą laiką ir toliau neatitinka reikalavimų, Komisija gali imtis tolesnių veiksmų ir pareikalauti, kad Agentūra įsikištų ir paremtų tą valstybę narę;

(15)  rekomendacijos turėtų būti įgyvendinamos remiantis atitinkamos valstybės narės parengtu veiksmų planu. Jeigu per nustatytą laiką atitinkama valstybė narė nesiima būtinų priemonių rekomendacijoms įgyvendinti, o prieglobsčio ir priėmimo sistemų trūkumai dėl savo rimtumo kelia pavojų BEPS veikimui, Komisija, pati įvertinusi veiksmų plano įgyvendinimą ir trūkumų rimtumą, turėtų patvirtinti tai valstybei narei skirtas rekomendacijas, kuriose išdėsto reikiamas priemones rimtiems trūkumams pašalinti, siekiant užtikrinti, be kita ko, kad būtų paisoma Chartijoje įtvirtintų teisių. Komisijai gali prireikti atitinkamoje valstybėje narėje surengti patikrinimus vietoje, kad ji galėtų patikrinti, kaip įgyvendinamas veiksmų planas. Prireikus Komisija taip pat turėtų nustatyti priemones, kurių turėtų imtis Agentūra, kad paremtų tą valstybę narę. Jeigu valstybė narė tam tikrą laiką ir toliau neatitinka reikalavimų, Komisija gali imtis tolesnių veiksmų pasinaudodama įgyvendinimo aktu;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  Padedant įgyvendinti bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS), ypač atvejais, susijusiais su šeimos susijungimu, nelydimais vaikais ir pažeidžiamais asmenimis, agentūra turėtų galėti į valstybes nares siųsti ryšių palaikymo pareigūnus.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b)  Siekiant užtikrinti, kad solidarumas išliktų BEPS pagrindu, tais atvejais, kai valstybė narė sistemingai nesilaiko įgyvendinimo akte nurodytų priemonių jame nurodytą laikotarpį ir taip kelia rimtą pavojų BEPS veikimui, Komisija turėtų galėti kaip kraštutinę priemonę inicijuoti procedūrą, numatytą Reglamento (ES) 2016/399 29 straipsnyje. Kai valstybė narė taip sistemingai netaiko priemonių, taip pat gali būti nutraukti ar sustabdyti mokėjimai ar taikoma finansinė korekcija Sąjungos finansinei pagalbai, teikiamai iš Sąjungos fondų pagal esamus ar būsimus Sąjungos teisės aktus;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekdama sudaryti palankesnes sąlygas tinkamam BEPS veikimui ir jį gerinti, taip pat padėti valstybėms narėms įgyvendinti savo įpareigojimus BEPS, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra valstybėms narėms turėtų teikti operacinę ir techninę pagalbą, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis. Agentūra turėtų teikti būtiną operacinę ir techninę pagalbą, siųsdama prieglobsčio paramos grupes, kurias sudaro iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai, valstybių narių ekspertai arba valstybių narių į Agentūrą deleguoti ekspertai, ir remdamasi veiklos planu. Tos grupės turėtų remti valstybes nares operacinėmis ir techninėmis priemonėmis, be kita ko, dalydamosi kompetencija trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymo ir registravimo bei vertimo žodžiu srityse, informacija apie kilmės šalis ir žiniomis apie prieglobsčio prašymų nagrinėjimą ir administravimą, taip pat padėdamos nacionalinėms institucijoms, kurios yra kompetentingos nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus, ir padėdamos spręsti su perkėlimu Sąjungoje susijusius klausimus. Siekiant užtikrinti veiksmingą prieglobsčio paramos grupių siuntimą, joms taikoma organizavimo tvarka turėtų būti reglamentuojama šiuo reglamentu;

(16)  siekdama sudaryti palankesnes sąlygas tinkamam BEPS veikimui ir jį gerinti, taip pat padėti valstybėms narėms įgyvendinti savo įpareigojimus BEPS, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra valstybėms narėms turėtų teikti operacinę ir techninę pagalbą, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis. Agentūra turėtų teikti būtiną operacinę ir techninę pagalbą, siųsdama prieglobsčio paramos grupes, kurias sudaro iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai, valstybių narių ekspertai arba valstybių narių į Agentūrą deleguoti ekspertai, ir remdamasi veiklos planu. Tos grupės turėtų remti valstybes nares operacinėmis ir techninėmis priemonėmis, be kita ko, dalydamosi kompetencija trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymo ir registravimo bei vertimo žodžiu srityse, informacija apie kilmės šalis ir žiniomis apie prieglobsčio prašymų nagrinėjimą ir administravimą, taip pat padėdamos nacionalinėms institucijoms, kurios yra kompetentingos nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus, įskaitant prieglobsčio prašymų priimtinumo klausimus, ir padėdamos spręsti su perkėlimu Sąjungoje susijusius klausimus. Vis dėlto visi sprendimai dėl tarptautinės apsaugos prašymų turėtų likti išimtinė nacionalinių valdžios institucijų kompetencija. Siekiant užtikrinti veiksmingą prieglobsčio paramos grupių siuntimą, joms taikoma organizavimo tvarka turėtų būti reglamentuojama šiuo reglamentu;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  Į prieglobsčio paramos grupes siunčiami ekspertai, prieš dalyvaudami operacinėje veikloje, turi būti baigę specialiuosius teminius mokymus, susijusius su jų pareigomis ir funkcijomis. Iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai turėtų dalyvauti nagrinėjant tarptautinės pagalbos prašymus tik tuo atveju, jei jie gali įrodyti turį atitinkamos ne mažiau kaip vienų metų darbo socialiniu darbuotoju valstybės narės prieglobsčio administracijoje arba darbo UNHCR apsaugos pareigūnu patirties. Visa prieglobsčio rėmimo grupių narių veikla turėtų būti vykdoma visiškai laikantis Chartijos, ypač jos 18 straipsnio dėl teisės į prieglobstį.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  Migrantų antplūdžio vietose įvairios agentūros ir valstybės narės turėtų veikti pagal savo atitinkamus įgaliojimus ir kompetenciją. Komisija, bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis agentūromis, turėtų užtikrinti, kad imantis veiksmų migrantų antplūdžio vietose būtų laikomasi atitinkamo Sąjungos acquis, įskaitant BEPS ir pagrindines teises;

Pakeitimas   21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  tais atvejais, kai kurios nors valstybės narės prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, dėl kurio jų priėmimo ar prieglobsčio sistemos turi patenkinti ypač didelius ir skubius poreikius, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra tos valstybės narės prašymu arba savo pačios iniciatyva turėtų jai padėti taikydama išsamų priemonių rinkinį, be kita ko, siųsti prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus. Siekiant užtikrinti, kad tų ekspertų pakaktų ir kad jie galėtų būti nedelsiant išsiunčiami, prieglobsčio pagalbos rezervą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 500 valstybių narių ekspertų. Agentūra turėtų turėti galimybę įsikišti ir paremti valstybę narę, jeigu, nepaisydama neproporcingai didelio krūvio, ta valstybė narė neprašo reikiamos agentūros pagalbos arba nesiima pakankamų veiksmų tam krūviui pašalinti, nors dėl jo prieglobsčio ir priėmimo sistemos taptų neveiksmingos ir todėl galėtų sutrikti BEPS veikimas. Vienas iš neproporcingai didelio krūvio požymių gali būti neproporcingai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos yra atsakinga valstybė narė, skaičius;

(17)  tais atvejais, kai kurios nors valstybės narės priėmimo ar prieglobsčio sistemos turi patenkinti ypač didelius ir skubius poreikius, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra tos valstybės narės prašymu arba savo pačios iniciatyva turėtų jai padėti taikydama išsamų priemonių rinkinį, be kita ko, siųsti prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus. Siekiant užtikrinti, kad tų ekspertų pakaktų ir kad jie galėtų būti nedelsiant išsiunčiami, prieglobsčio pagalbos rezervą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 500 valstybių narių ekspertų. Agentūra turėtų turėti galimybę įsikišti ir paremti valstybę narę, jeigu, nepaisydama neproporcingai labai didelio prieglobsčio prašytojų srauto, ta valstybė narė neprašo reikiamos Agentūros pagalbos arba nesiima pakankamų veiksmų tam krūviui pašalinti, nors dėl jo prieglobsčio ir priėmimo sistemos taptų neveiksmingos ir todėl galėtų sutrikti BEPS veikimas. Vienas iš neproporcingai didelio krūvio požymių gali būti labai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos yra atsakinga valstybė narė, skaičius;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  valstybėse narėse, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, visų pirma dėl jų geografinės arba demografinės padėties, tenka specifinis ir neproporcingai didelis krūvis, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų remti solidarumo Sąjungoje didinimą, padėti geriau vykdyti asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimą iš vienos valstybės narės į kitą ir kartu užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama prieglobsčio ir priėmimo sistemomis;

(19)  valstybėse narėse, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, visų pirma dėl jų geografinės arba demografinės padėties, tenka specifinis ir neproporcingai didelis krūvis, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų remti solidarumo Sąjungoje didinimą ir vykdyti savo užduotis ir prievoles, susijusias su prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimu arba perdavimu Sąjungoje, ir kartu užtikrinti, kad prieglobsčio ir priėmimo sistemos būtų tinkamai vystomos ir įgyvendinamos, taip pat ir pagal Reglamentą (ES) xxx/xxx (Dublino reglamentą);

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  tam tikrose vietose prie išorės sienų, kuriose valstybės narės dėl didelio mišrių migracijos srautų antplūdžio patiria neproporcingai didelį migracijos spaudimą, vadinamosiose migrantų antplūdžio vietose, valstybės narės turėtų galėti tikėtis didesnio operacinio ir techninio pastiprinimo iš migracijos valdymo rėmimo grupių, kurias sudaro valstybių narių ekspertų, siunčiamų per Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą ir Europolą arba kitas atitinkamas Sąjungos agentūras, taip pat iš Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros darbuotojų paskirtų ekspertų grupės. Agentūra turėtų užtikrinti savo veiklos migracijos valdymo rėmimo grupėse koordinavimą su Komisija ir kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis;

(20)  valstybės narės turėtų galėti tikėtis didesnio operacinio ir techninio pastiprinimo iš migracijos valdymo rėmimo grupių, kurias sudaro valstybių narių ekspertų, siunčiamų per Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą ir Europolą arba kitas atitinkamas Sąjungos agentūras, taip pat iš Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros darbuotojų paskirtų ekspertų grupės. Agentūra turėtų užtikrinti savo veiklos migracijos valdymo rėmimo grupėse koordinavimą su Komisija ir kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis. Visa migracijos valdymo rėmimo grupių narių veikla turėtų būti vykdoma visiškai laikantis Chartijos, ypač jos 18 straipsnio dėl teisės į prieglobstį;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  Agentūra turėtų teikti kuo išsamesnes ataskaitas apie visą savo veiklą Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  vadovaudamasi darbo susitarimais, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra dėl šio reglamento taikymo sričiai priklausančių klausimų turėtų bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR), kad galėtų pasinaudoti jų kompetencija ir parama. Todėl turėtų būti visiškai pripažintas UNHCR ir kitų atitinkamų tarptautinių organizacijų vaidmuo ir tos organizacijos turėtų dalyvauti agentūros veikloje. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas;

(23)  vadovaudamasi darbo susitarimais, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra dėl šio reglamento taikymo sričiai priklausančių klausimų turėtų bendradarbiauti su tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, visų pirma su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR), kad galėtų pasinaudoti jų kompetencija ir parama. Todėl turėtų būti visiškai pripažintas UNHCR ir kitų atitinkamų tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ir tos organizacijos turėtų dalyvauti agentūros veikloje. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių operaciniam bendradarbiavimui šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais. Ji taip pat turėtų bendradarbiauti su trečiųjų šalių institucijomis, vadovaudamasi darbo susitarimais, dėl kurių turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas. Agentūra turėtų veikti laikydamasi Sąjungos išorės santykių politikos ir jokiomis aplinkybėmis neturėtų savarankiškai plėtoti išorės politikos. Agentūra ir valstybės narės, bendradarbiaudamos su trečiosiomis šalimis, turėtų laikytis normų ir standartų, kurie yra bent lygiaverčiai nustatytiesiems Sąjungos teisės aktuose, taip pat tais atvejais, kai bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis vykdomas tų šalių teritorijoje;

(24)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių operaciniam bendradarbiavimui šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais. Ji taip pat turėtų bendradarbiauti su trečiųjų šalių institucijomis klausimais, susijusiais su prieglobsčiu ir perkėlimu į Sąjungą, vadovaudamasi darbo susitarimais, dėl kurių turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas. Agentūra turėtų veikti laikydamasi Sąjungos išorės santykių politikos ir jokiomis aplinkybėmis neturėtų savarankiškai plėtoti išorės politikos. Agentūra ir valstybės narės, bendradarbiaudamos su trečiosiomis šalimis, turėtų laikytis normų ir standartų, kurie yra bent lygiaverčiai nustatytiesiems Sąjungos teisės aktuose, taip pat tais atvejais, kai bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis vykdomas tų šalių teritorijoje;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų palaikyti glaudų dialogą su pilietine visuomene, kad būtų keičiamasi informacija ir kaupiamos žinios prieglobsčio srityje. Agentūra turėtų įsteigti konsultacijų forumą, kuris turėtų veikti kaip keitimosi informacija ir dalijimosi žiniomis mechanizmas. Konsultacijų forumas turėtų padėti vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais;

(25)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų palaikyti glaudų dialogą su pilietine visuomene, kad būtų keičiamasi informacija ir kaupiamos žinios prieglobsčio srityje. Agentūra turėtų įsteigti konsultacinį forumą, kuris turėtų veikti kaip konsultavimosi, keitimosi informacija ir dalijimosi žiniomis mechanizmas. Konsultacinis forumas turėtų patarti vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visa Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros veikla turi būti vykdoma visapusiškai laikantis šių pagrindinių teisių ir principų, įskaitant teisę į prieglobstį, apsaugą nuo grąžinimo, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Visada turi būti atsižvelgiama į vaiko teises ir specialius pažeidžiamų asmenų poreikius;

(26)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visa Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros veikla turi būti vykdoma visapusiškai laikantis šių pagrindinių teisių ir principų, įskaitant teisę į prieglobstį, apsaugą nuo grąžinimo, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į šeimos susijungimą, teisę į asmens duomenų apsaugą ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą laikantis Sąjungos ir tarptautinės teisės. Visada turėtų būti atsižvelgiama į vaiko teises ir specialius pažeidžiamų asmenų poreikius laikantis Sąjungos ir tarptautinės teisės. Dėl šios priežasties Agentūra turėtų naudotis savo prerogatyvomis užtikrindama vaiko interesus, laikantis JT vaiko teisių konvencijos, tinkamai atsižvelgdama į nepilnamečio gerovę ir socialinį vystymąsi, saugos ir saugumo sumetimus ir nepilnamečio nuomonę, atsižvelgiant į jo arba jos amžių bei brandą;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  šiame reglamente pažeidžiami asmenys – tai, be kita ko, nepilnamečiai (įskaitant nelydimus nepilnamečius), neįgalieji, pagyvenę žmonės, nėščios moterys, nepilnamečius vaikus turintys vieniši tėvai, prekybos žmonėmis, kankinimų, prievartavimų arba kitokio sunkaus psichologinio, fizinio arba seksualinio smurto (pavyzdžiui, moterų lyties organų žalojimo) aukos, potrauminio streso sutrikimą turintys asmenys (ypač išsigelbėję iš skęstančio laivo), rimtai sergantys asmenys ir psichikos sutrikimų turintys asmenys. Vertinant pažeidžiamumą taip pat galima atsižvelgti į riziką, kylančią dėl lyties, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b)  Turėtų būti paskirtas nepriklausomas pagrindinių teisių pareigūnas, kuris skatintų paisyti pagrindinių teisių Agentūroje, be kita ko, rengdamas Agentūros pagrindinių teisių strategiją ir nagrinėdamas Agentūros gautus skundus pagal skundų nagrinėjimo mechanizmą;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

26 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26c)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros nustatytos veiklos procedūros ir metodai turėtų atitinkamais atvejais sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms, Sąjungos agentūroms ir išorės ekspertams, ypač iš UNHCR ir nevyriausybinių organizacijų, dalyvauti rengiant, be kita ko, mokymo medžiagą, ataskaitas apie kilmės šalis, gaires, veiklos standartus ir nustatant geriausios patirties pavyzdžius, kaip numatyta 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniuose;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant vykdyti politiką ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros veiklos politinę priežiūrą, Komisijai ir valstybėms narėms turėtų būti atstovaujama jos valdančiojoje taryboje. Jei įmanoma, valdančiąją tarybą turėtų sudaryti valstybių narių prieglobsčio administracijų vadovai arba jų atstovai. Jai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, visų pirma sudaryti biudžetą, tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti atitinkamas finansines taisykles, nustatyti skaidrią agentūros sprendimų priėmimo darbo tvarką ir paskirti vykdomąjį direktorių bei jo pavaduotoją. Agentūra turėtų būti valdoma ir veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos patvirtintus bendro požiūrio į Sąjungos decentralizuotas agentūras principus;

(27)  siekiant vykdyti politiką ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros veiklos politinę priežiūrą, Komisijai, valstybėms narėms ir Europos Parlamentui turėtų būti atstovaujama jos valdančiojoje taryboje. Jei įmanoma, valdančiąją tarybą turėtų sudaryti valstybių narių prieglobsčio administracijų vadovai arba jų atstovai. Jai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, visų pirma sudaryti biudžetą, tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti atitinkamas finansines taisykles, nustatyti skaidrią agentūros sprendimų priėmimo darbo tvarką. Agentūra turėtų būti valdoma ir veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos patvirtintus bendro požiūrio į Sąjungos decentralizuotas agentūras principus;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  bet koks Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros vykdomas asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001, taip pat turėtų būti laikomasi būtinumo ir proporcingumo principų16. Agentūra gali tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis teikti valstybėms narėms operacinę ir techninę pagalbą, sudaryti palankesnes sąlygas keisti informacija su valstybėmis narėmis, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, Europolu arba Eurojustu, analizuoti informaciją apie prieglobsčio padėtį ir administraciniais tikslais. Bet koks tolesnis saugomų asmens duomenų tvarkymas kitokiais nei nustatytieji šiame reglamente tikslais turėtų būti draudžiamas;

(35)  bet koks Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros vykdomas asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001, taip pat turėtų būti laikomasi būtinumo ir proporcingumo principų16. Agentūra gali tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis teikti valstybėms narėms operacinę ir techninę pagalbą, sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija su valstybėmis narėmis, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, Europolu arba Eurojustu administraciniais tikslais. Bet koks tolesnis saugomų asmens duomenų tvarkymas kitokiais nei nustatytieji šiame reglamente tikslais turėtų būti draudžiamas;

__________________

__________________

16 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

16 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis pagal šio reglamento nuostatas taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/201617 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją, tvarko valstybių narių paskirtosios arba tikrinančiosios kompetentingos institucijos;

(36)  valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis pagal šio reglamento nuostatas taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/67917 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją, tvarko valstybių narių paskirtosios arba tikrinančiosios kompetentingos institucijos;

__________________

__________________

17 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

17 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  pagal šį reglamentą valstybių narių kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2016/XXX/ES18 dėl asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo;

(37)  pagal šį reglamentą valstybių narių kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2016/680/ES18 dėl asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo;

__________________

__________________

18 2016 m. balandžio 27 d. Direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR, OL L 119, 2016 5 4, p. 89.

18 2016 m. balandžio 27 d. Direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR, OL L 119, 2016 5 4, p. 89.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  agentūra asmens duomenis turėtų tvarkyti tik tam, kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis teikti operacinę ir techninę pagalbą, kai vykdo prašymų bylų atranką stebėsenos tikslais, galbūt nagrinėja vaikų ar pažeidžiamų asmenų tarptautinės apsaugos prašymus, sudaro palankesnes sąlygas keistis informacija su valstybėmis narėmis, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, Europolu ar Eurojustu ir tvarko informaciją, kurią gauna migrantų antplūdžio vietose vykdydama savo užduotis migracijos valdymo paramos grupėse, taip pat kad galėtų analizuoti informaciją apie prieglobsčio padėtį. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi proporcingumo principo ir turėtų būti tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurių reikia šiais tikslais;

(39)  Agentūra asmens duomenis turėtų tvarkyti tik tam, kad galėtų atlikti jai pavestas užduotis teikti operacinę ir techninę pagalbą, kai vykdo prašymų bylų atranką stebėsenos tikslais, galbūt nagrinėja tarptautinės apsaugos prašymus, sudaro palankesnes sąlygas keistis informacija su valstybėmis narėmis, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, Europolu ar Eurojustu ir tvarko informaciją, kurią gauna migrantų antplūdžio vietose vykdydama savo užduotis migracijos valdymo paramos grupėse. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi proporcingumo principo ir turėtų būti tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurių reikia šiais tikslais;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  visi Agentūros tvarkomi asmens duomenys, išskyrus duomenis, kurie tvarkomi administraciniais tikslais, po 30 dienų turėtų būti ištrinti. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais Agentūra pagal šį reglamentą tvarko asmens duomenis, ilgesnis saugojimo laikotarpis nėra būtinas;

(40)  visi Agentūros tvarkomi asmens duomenys, išskyrus duomenis, kurie tvarkomi administraciniais tikslais, po 45 dienų turėtų būti ištrinti. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais Agentūra pagal šį reglamentą tvarko asmens duomenis, ilgesnis saugojimo laikotarpis nėra būtinas;

Pakeitimas   38

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  kadangi šio reglamento tikslų, būtent sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti BEPS ir gerinti jos veikimą, stiprinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija prieglobsčio srityje, skatinti taikyti Sąjungos teisę ir veiklos standartus siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų labiau suvienodinti, stebėti operacinį ir techninį Sąjungos prieglobsčio teisės ir standartų taikymą ir teikti valstybėms narėms didesnę su prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymu susijusią operacinę ir techninę pagalbą, visų pirma toms valstybėms narėms, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(42)  kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų, būtent sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti BEPS ir gerinti jos veikimą, stiprinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija prieglobsčio srityje, skatinti taikyti Sąjungos teisę ir veiklos standartus siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų labiau suvienodinti ir teisingesni, stebėti operacinį ir techninį Sąjungos prieglobsčio teisės ir standartų taikymą ir teikti valstybėms narėms didesnę su prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymu susijusią operacinę ir techninę pagalbą, visų pirma toms valstybėms narėms, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, ir kadangi dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  sprendimai, kuriuos dėl atskirų tarptautinės apsaugos prašymų priima valstybių narių prieglobsčio institucijos, priklauso valstybių narių kompetencijai;

(46)  sprendimai, kuriuos dėl atskirų tarptautinės apsaugos prašymų priima valstybių narių prieglobsčio institucijos, priklauso valstybių narių kompetencijai. Tačiau tai nekliudo valstybei narei ir Agentūrai kartu tvarkyti Agentūros prašymu atskirus apsaugos prašymus pagal priimančios valstybės ir Agentūros sutartą veiksmų planą;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (toliau – Agentūra) užtikrina veiksmingą ir vienodą Sąjungos prieglobsčio teisės taikymą valstybėse narėse. Ji palengvina bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) įgyvendinimą ir gerina jos veikimą, taip pat atsako už tai, kad būtų sudarytos sąlygos suderinti tarptautinės apsaugos prašymų vertinimą visoje Sąjungoje.

1.   Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (toliau – Agentūra) prisideda užtikrinant veiksmingą ir vienodą Sąjungos prieglobsčio teisės taikymą valstybėse narėse. Ji palengvina bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) įgyvendinimą ir gerina jos veikimą, taip pat atsako už tai, kad būtų sudarytos sąlygos suderinti tarptautinės apsaugos prašymų vertinimą visoje Sąjungoje visapusiškai paisant pagrindinių teisių, siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti aukštus standartus.

2.   Dėl savo nepriklausomumo, teikiamos pagalbos ir skleidžiamos informacijos mokslinės ir techninės kokybės, veiklos procedūrų ir metodų skaidrumo, stropumo vykdant jai pavestas pareigas ir informacinių technologijų priemonių, reikalingų jos įgaliojimams vykdyti, Agentūra yra kompetencijos centras.

2.  Dėl savo nepriklausomumo, teikiamos pagalbos ir renkamos bei skleidžiamos informacijos mokslinės ir techninės kokybės, veiklos procedūrų ir metodų skaidrumo, stropumo vykdant jai pavestas pareigas ir informacinių technologijų priemonių, reikalingų jos įgaliojimams vykdyti, Agentūra yra kompetencijos centras.

3.   Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra yra naujas Europos prieglobsčio paramos biuro, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 439/2010, pavadinimas. Nuo šiol Agentūros veikla grindžiama šiuo reglamentu.

3.  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra yra naujas Europos prieglobsčio paramos biuro, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 439/2010, pavadinimas. Nuo šiol Agentūros veikla grindžiama šiuo reglamentu.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

 

1.  migracijos valdymo rėmimo grupė – valstybėms narėms techninį ir operacinį pastiprinimą migrantų antplūdžio vietose teikianti ekspertų grupė, kurią sudaro Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros siunčiami ekspertai iš valstybių narių ir ekspertai, siunčiami iš Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, Europolo ar kitų atitinkamų Sąjungos agentūrų;

 

2.  migrantų antplūdžio vieta – migrantų antplūdžio vieta, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 2016/1624 2 straipsnio 10 dalyje;

 

3.   priimančioji valstybė narė – valstybė narė, gaunanti Agentūros teikiamą operacinę ir techninę pagalbą, ypač valstybė narė, į kurią siunčiama prieglobsčio paramos grupė arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai ir ekspertai, kurie yra agentūros darbuotojai, ar migracijos valdymo rėmimo grupė;

 

4.  buveinės valstybė narė – valstybė narė, kuri skiria ekspertą arba prisideda prie prieglobsčio paramos grupių, prieglobsčio pagalbos rezervo arba migracijos valdymo rėmimo grupių sudarymo;

 

5.  dalyvaujanti valstybė narė – valstybė narė, kuri siųsdama ekspertus arba techninę įrangą dalyvauja teikiant agentūros operacinę ir techninę pagalbą, kaip apibrėžta atitinkamame veiklos plane;

 

6.  bendras prašymų nagrinėjimas – parama, teikiama vykdant atskirų tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimo procedūrą, kuri neapima valstybių narių prieglobsčio institucijų sprendimų priėmimo dėl tokių atskirų prašymų.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra vykdo šias užduotis:

1.  Agentūra remia, palengvina, koordinuoja ir stiprina praktinį bendradarbiavimą, keitimąsi informacija ir BEPS įgyvendinimą, įskaitant pagrindinių teisių paisymą, vykdydama šias užduotis:

a)  palengvina, koordinuoja ir stiprina valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija įvairiais prieglobsčio klausimais;

 

b)  renka ir analizuoja informaciją apie prieglobsčio padėtį ir BEPS įgyvendinimą;

b)  renka ir analizuoja informaciją, įskaitant kokybinius ir kiekybinius duomenis, apie prieglobsčio padėtį ir BEPS įgyvendinimą;

c)  remia valstybes nares įgyvendinant BEPS;

c)  remia valstybes nares įgyvendinant BEPS;

d)  padeda valstybėms narėms mokyti visų nacionalinių administracijų ir teismų, taip pat už prieglobsčio klausimus atsakingų nacionalinių tarnybų ekspertus, be kita ko, parengia bendrąją mokymo programą;

d)  padeda valstybėms narėms mokyti arba moko valstybių narių visų nacionalinių administracijų ir teismų, taip pat už prieglobsčio klausimus atsakingų nacionalinių tarnybų ekspertus, be kita ko, parengia ir plėtoja bendrąją mokymo programą;

e)  rengia ir reguliariai atnaujina ataskaitas ir kitus dokumentus, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis;

e)  rengia ir reguliariai atnaujina ataskaitas ir kitus dokumentus, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis;

f)  koordinuoja valstybių narių pastangas atlikti bendrą padėties trečiosiose kilmės šalyse analizę ir ją plėtoti;

f)  koordinuoja valstybių narių pastangas atlikti bendrą padėties trečiosiose kilmės šalyse analizę ir ją plėtoti;

g)  teikia veiksmingą operacinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis;

g)  teikia veiksmingą operacinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, siekiant užtikrinti aukštus standartus ir pagrindinių teisių paisymą, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis;

h)  padeda Sąjungoje perkelti arba perduoti tarptautinės apsaugos gavėjus;

h)  padeda vykdyti ar koordinuoti tarptautinės apsaugos gavėjų ir prašytojų perkėlimą ar perdavimą Sąjungoje;

i)  sudaro ir siunčia prieglobsčio paramos grupes ir prieglobsčio pagalbos rezervą;

i)  sudaro ir siunčia prieglobsčio paramos grupes ir prieglobsčio pagalbos rezervą;

 

ia)  vykdo savo užduotis ir prievoles, nustatytas Reglamente (ES) Nr. xxx/xxx [Dublino reglamentas];

j)  siunčia prieglobsčio paramos grupėms reikalingą techninę įrangą ir prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus;

j)  parūpina ir siunčia prieglobsčio paramos grupėms reikalingą techninę įrangą ir siunčia prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus;

k)  nustato veiklos standartus, rodiklius, gaires ir geriausios patirties pavyzdžius, susijusius su visų Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimu;

k)  nustato veiklos standartus, rodiklius, gaires ir geriausios patirties pavyzdžius, susijusius su visų Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimu;

 

ka)  siunčia ryšių palaikymo pareigūnus į valstybes nares ir prireikus į trečiąsias šalis;

l)  stebi ir vertina, kaip įgyvendinama BEPS, taip pat valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemos;

l)  stebi, vertina, kaip įgyvendinama BEPS, taip pat valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemos, ir rengia rekomendacijas dėl šio įgyvendinimo;

m)  padeda valstybėms narėms joms bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis su prieglobsčiu, visų pirma su perkėlimu į Sąjungą, susijusiais klausimais.

m)  padeda valstybėms narėms joms bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis su prieglobsčiu, visų pirma su perkėlimu į Sąjungą, susijusiais klausimais.

 

ma)  padeda valstybėms narėms humanitarinių vizų išdavimo klausimais;

 

mb)  vykdo savo užduotis ir prievoles, nustatytas Reglamente (ES) Nr. xxx/xxx [Perkėlimo į Sąjungą sistema];

2.  Agentūra remia valstybes nares įgyvendinant BEPS išorės aspektą. Šiuo atžvilgiu Agentūra, pritariant Komisijai, koordinuoja keitimąsi informacija ir kitus veiksmus, susijusius su BEPS išorės aspekto priemonių ir mechanizmų įgyvendinimo klausimais.

2.  Agentūra remia valstybes nares įgyvendinant BEPS išorės aspektą. Šiuo atžvilgiu Agentūra, pritariant Komisijai, koordinuoja keitimąsi informacija ir kitus veiksmus, susijusius su BEPS išorės aspekto priemonių ir mechanizmų įgyvendinimo klausimais, ypač klausimais dėl galimybės pasinaudoti prieglobsčiu ir perkėlimu į Sąjungą bei aukštų priėmimo standartų skatinimo klausimais.

 

2a.  Siekdama vykdyti 1 ir 2 dalyse nurodytas užduotis, agentūra glaudžiai bendradarbiauja su UNHCR, atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai Europos Taryba ir Tarptautinė migracijos organizacija, taip pat atitinkamomis nevyriausybinėmis organizacijomis, tyrėjais ir akademikais, ir atsižvelgia į jų pateiktą informaciją, kai tinkama, taip pat ir per 48 straipsnį nurodytą konsultacinį forumą.

3.  Agentūra gali savo iniciatyva savo įgaliojimų srityse vykdyti komunikacijos veiklą. Komunikacijos veikla neturi trukdyti vykdyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų užduočių ir yra vykdoma laikantis atitinkamų valdančiosios tarybos patvirtintų komunikacijos ir sklaidos planų.

3.   Agentūra savo iniciatyva savo įgaliojimų srityse vykdo komunikacijos veiklą. Ji teikia visuomenei tikslią ir išsamią informaciją apie savo veiklą. Komunikacijos veikla neturi trukdyti vykdyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų užduočių ir yra vykdoma laikantis atitinkamų valdančiosios tarybos patvirtintų komunikacijos ir sklaidos planų.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Agentūrai ir valstybių narių prieglobsčio institucijoms, nacionalinėms imigracijos bei prieglobsčio tarnyboms ir kitoms nacionalinėms tarnyboms tenka pareiga geranoriškai bendradarbiauti ir prievolė keistis informacija.

1.   Agentūrai ir valstybių narių prieglobsčio institucijoms, nacionalinėms imigracijos bei prieglobsčio tarnyboms ir kitoms nacionalinėms tarnyboms tenka pareiga geranoriškai bendradarbiauti ir prievolė reguliariai keistis visa svarbia informacija.

2.  Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos bei prieglobsčio tarnybomis ir kitomis nacionalinėmis tarnybomis, taip pat su Komisija. Agentūra vykdo savo pareigas nedarydama poveikio kitoms atitinkamoms Sąjungos įstaigoms pavestoms pareigoms ir glaudžiai bendradarbiauja su tomis įstaigomis bei su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR).

2.  Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos bei prieglobsčio tarnybomis ir kitomis nacionalinėmis tarnybomis, taip pat su Komisija. Agentūra vykdo savo pareigas nedarydama poveikio kitoms atitinkamoms Sąjungos įstaigoms pavestoms pareigoms ir glaudžiai bendradarbiauja su tomis įstaigomis bei su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR), taip pat su kitais 2 straipsnio 2a dalyje nurodytais organais, organizacijomis ir asmenimis.

3.  Agentūra organizuoja, skatina ir koordinuoja veiksmus, kuriais valstybėms narėms sudaromos sąlygos keistis informacija, be kita ko, kai tinkama, kurdama tinklus. Tais tikslais Agentūra ir valstybių narių prieglobsčio institucijos, nacionalinės imigracijos ir prieglobsčio tarnybos bei kitos nacionalinės tarnybos laiku ir tiksliai dalijasi visa būtina informacija.

3.  Agentūra organizuoja, skatina ir koordinuoja veiksmus, kuriais valstybėms narėms sudaromos sąlygos keistis informacija, be kita ko, kai tinkama, kurdama tinklus. Tais tikslais Agentūra ir valstybių narių prieglobsčio institucijos, nacionalinės imigracijos ir prieglobsčio tarnybos bei kitos nacionalinės tarnybos laiku ir tiksliai dalijasi visa būtina informacija.

 

3a.  Jei vykdomasis direktorius nustato, kad valstybių narių prieglobsčio institucijos, nacionalinės imigracijos bei prieglobsčio tarnybos ir kitos nacionalinės tarnybos sistemingai nevykdo pareigos geranoriškai bendradarbiauti, įskaitant pareigą laiku pateikti tikslią informaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 862/2007, vykdomasis direktorius teikia ataskaitą valdančiajai tarybai ir Komisijai ir įtraukia tokią informaciją į metinę veiklos ataskaitą dėl prieglobsčio padėties Sąjungoje pagal 65 straipsnį.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama paskatinti valstybes nares greitai ir patikimai keistis informacija ir nustatyti galimą riziką valstybių narių prieglobsčio sistemoms, Agentūra renka ir analizuoja informaciją apie prieglobsčio padėtį Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, jeigu tai gali daryti poveikį Sąjungai, įskaitant naujausią informaciją apie pagrindines priežastis, migrantų ir pabėgėlių srautus, taip pat apie visus atvejus, kai staiga atvyksta daug trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms gali tekti neproporcingai didelis krūvis.

1.  Siekdama paskatinti valstybes nares greitai ir patikimai keistis informacija ir nustatyti galimą riziką valstybių narių prieglobsčio sistemoms, Agentūra renka ir analizuoja informaciją apie prieglobsčio padėtį Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, jeigu tai gali daryti poveikį Sąjungai, įskaitant naujausią informaciją apie pagrindines priežastis, migrantų ir pabėgėlių srautus, ypač apie nelydimų pilnamečių buvimą, priėmimo pajėgumus ir perkėlimo į Sąjungą poreikius, taip pat apie visus atvejus, kai staiga atvyksta daug trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms gali tekti neproporcingai didelis krūvis.

2.  Savo analizę Agentūra grindžia informacija, kurią teikia, visų pirma, valstybės narės, atitinkamos Sąjungos institucijos ir agentūros, Europos išorės veiksmų tarnyba, taip pat UNHCR ir kitos tarptautinės organizacijos.

2.  Savo analizę Agentūra grindžia informacija, kurią teikia, visų pirma, valstybės narės, atitinkamos Sąjungos institucijos ir agentūros, Europos išorės veiksmų tarnyba, taip pat UNHCR ir kiti 2 straipsnio 2a dalyje nurodyti tarptautiniai organai, organizacijos ir asmenys.

Šiuo tikslu Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra ir visų pirma remiasi tos agentūros atliekama rizikos analize, siekdama užtikrinti abiejų agentūrų teikiamos informacijos aukščiausio lygio nuoseklumą ir derėjimą.

Šiuo tikslu Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgomis ir visų pirma, kai tinkama, atsižvelgia į tos agentūros atliekamą rizikos analizę ir pažeidžiamumo vertinimą, siekdama užtikrinti abiejų agentūrų teikiamos informacijos aukščiausio lygio nuoseklumą ir derėjimą.

3.  Agentūra užtikrina, kad valstybės narės greitai keistųsi svarbia informacija tarpusavyje ir su Komisija. Ji taip pat laiku ir tiksliai pateikia valdančiajai tarybai savo analizės rezultatus.

3.  Agentūra užtikrina, kad valstybės narės greitai keistųsi svarbia informacija tarpusavyje ir su Komisija. Ji taip pat laiku ir tiksliai pateikia valdančiajai tarybai ir Europos Parlamentui savo analizės rezultatus.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra organizuoja, koordinuoja ir skatina valstybių narių tarpusavio ir Komisijos bei valstybių narių keitimąsi informacija, susijusia su visų Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimu.

1.  Agentūra organizuoja, koordinuoja ir skatina valstybių narių tarpusavio ir Komisijos bei valstybių narių keitimąsi informacija, susijusia su visų Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimu.

2.  Agentūra sukuria faktinių, teisinių ir teismų praktikos duomenų apie Sąjungos, nacionalinių ir tarptautinių prieglobsčio priemonių taikymą ir aiškinimą bazes, visų pirma, naudodamasi galiojančiomis nuostatomis. Tokiose duomenų bazėse nesaugomi jokie asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis Agentūra surinko iš viešai prieinamų dokumentų.

2.  Agentūra sukuria viešai prieinamas faktinių, teisinių ir teismų praktikos duomenų apie Sąjungos, nacionalinių ir tarptautinių prieglobsčio priemonių taikymą ir aiškinimą bazes, visų pirma, naudodamasi galiojančiomis nuostatomis. Tokiose duomenų bazėse nesaugomi jokie asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis Agentūra surinko iš viešai prieinamų dokumentų.

3.  Visų pirma Agentūra renka informaciją apie:

3.  Visų pirma Agentūra renka kiekybinę ir kokybinę informaciją apie:

a)  tai, kaip nacionalinės administracijos ir institucijos tvarko tarptautinės apsaugos prašymus;

a)  tai, kaip nacionalinės administracijos ir institucijos tvarko tarptautinės apsaugos prašymus, įskaitant informaciją apie prašymų tvarkymo trukmę ir apie kitus procedūrinius aspektus;

b)  prieglobsčio srities nacionalinę teisę ir jos raidą, įskaitant teismų praktiką;

b)  prieglobsčio srities nacionalinę teisę ir jos raidą, įskaitant teismų praktiką;

c)  atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką.

c)  atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

Išbraukta.

Parama Dublino sistemai

 

Agentūra vykdo savo užduotis ir prievoles, nustatytas Reglamente (ES) Nr. XXX/XXX.

 

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra rengia ir plėtoja mokymus, skirtus savo darbuotojams, visų nacionalinių administracijų ir teismų, taip pat už prieglobsčio klausimus valstybėse narėse atsakingų nacionalinių tarnybų nariams.

1.  Agentūra rengia ir plėtoja mokymus, skirtus savo darbuotojams, visų nacionalinių administracijų ir teismų, taip pat už prieglobsčio klausimus valstybėse narėse atsakingų nacionalinių tarnybų nariams.

2.  Tokius mokymus Agentūra plėtoja glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir bendradarbiaudama su tinkamomis valstybių narių mokymo organizacijomis, įskaitant akademines įstaigas ir kitas susijusias organizacijas.

2.  Tokius mokymus Agentūra plėtoja glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir prireikus su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybių narių mokymo organizacijomis, esamais mokymo tinklais, pvz., Europos teisėjų mokymo tinklu, ir kitais 2 straipsnio 2a dalyje nurodytais organais, organizacijomis ir asmenimis.

3.  Agentūra rengia bendro pobūdžio, specialias arba temines mokymo priemones, kurios gali apimti dėstytojų mokymo metodiką ir e. mokymąsi.

3.  Agentūra rengia bendro pobūdžio, specialias arba temines mokymo priemones, kurios gali apimti dėstytojų mokymo metodiką ir e. mokymąsi.

4.  Agentūra rengia ir plėtoja Europos prieglobsčio srities mokymo programą, atsižvelgdama į toje srityje jau vykdomą Sąjungos bendradarbiavimą. Valstybės narės įtraukia bendrąją pagrindinę mokymo programą į nacionalinių tarnybų ir institucijų, atsakingų už prieglobsčio klausimus, darbuotojų mokymus, laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES21 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos prievolės užtikrinti tinkamą savo darbuotojų mokymą.

4.  Agentūra rengia ir plėtoja Europos prieglobsčio srities mokymo programą, atsižvelgdama į toje srityje jau vykdomą Sąjungos bendradarbiavimą. Bendrąja pagrindine mokymo programa siekiama propaguoti aukščiausius standartus įgyvendinant Sąjungos prieglobsčio teisę. Valstybės narės įtraukia bendrąją pagrindinę mokymo programą į nacionalinių tarnybų ir institucijų, atsakingų už prieglobsčio klausimus, darbuotojų mokymus, laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES21 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos prievolės užtikrinti tinkamą savo darbuotojų mokymą.

5.  Specialus arba teminis mokymas prieglobsčio klausimais apima tokias sritis:

5.  Specialus arba teminis mokymas prieglobsčio klausimais, be kita ko, apima tokias sritis:

a)  tarptautiniai ir Sąjungos pagrindinių teisių standartai, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos, taip pat tarptautinė ir Sąjungos prieglobsčio teisė, įskaitant konkrečius teisinius ir teismų praktikos klausimus;

a)  tarptautiniai ir Sąjungos pagrindinių teisių standartai, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos, taip pat tarptautinė ir Sąjungos prieglobsčio teisė, įskaitant konkrečius teisinius, procedūrinius ir teismų praktikos klausimus;

b)  tarptautinės apsaugos prašymų, visų pirma tų, kuriuos pateikia specifinių poreikių turintys pažeidžiami asmenys ir vaikai, nagrinėjimo klausimai, įskaitant klausimus, susijusius su vaiko interesų vertinimu, specialiomis procedūrinėmis apsaugos priemonėmis, kaip antai vaiko teisės būti išklausytam paisymu, ir vaiko apsaugos aspektais, tokiais kaip amžiaus nustatymo metodai;

b)  tarptautinės apsaugos prašymų, visų pirma tų, kuriuos pateikia specifinių poreikių turintys pažeidžiami asmenys, nagrinėjimo klausimai;

 

ba)  nepilnamečių identifikavimo ir nukreipimo procedūros, apimančios išsamias taisykles, kurių tikslas – įvertinti vaiko interesus, konkrečios procedūrinės apsaugos priemonės, pvz., vaiko teisės būti išklausytam paisymas, ir vaiko apsaugos aspektai, pvz., amžiaus nustatymo metodai, globėjų paskyrimas ir alternatyvos vaikų bei šeimų sulaikymui;

c)  apklausos metodai, įskaitant ypatingą dėmesį, skiriamą vaikams, pažeidžiamų asmenų grupėms ir kankinimo aukoms;

c)  apklausos metodai, įskaitant ypatingą dėmesį, skiriamą vaikams, pažeidžiamiems asmenims ir kankinimo aukoms;

 

ca)  pažeidžiamiems asmenims skirtos identifikavimo ir nukreipimo procedūros;

 

cb)  keitimasis geriausia praktika įgyvendinant Sąjungos prieglobsčio teisę, ypač skatinant mokymus, skirtus teismų nariams;

d)  pirštų atspaudų duomenys, įskaitant duomenų kokybės ir saugumo reikalavimus;

d)  pirštų atspaudų duomenys, įskaitant duomenų apsaugos aspektus, duomenų kokybės ir saugumo reikalavimus;

e)  medicininių ekspertizių ir teisinių išvadų naudojimas prieglobsčio procedūrose;

e)  medicininių ekspertizių ir teisinių išvadų naudojimas prieglobsčio procedūrose;

f)  informacijos apie kilmės šalis pateikimo ir naudojimo klausimai;

f)  informacijos apie kilmės šalis pateikimo ir naudojimo klausimai;

g)  priėmimo sąlygos, įskaitant ypatingą dėmesį, skiriamą nelydimiems vaikams ir vaikams su savo šeimomis, pažeidžiamų asmenų grupėms ir kankinimo aukoms.

g)  priėmimo sąlygos, įskaitant ypatingą dėmesį ir pagalbą, skiriamą nelydimiems vaikams ir vaikams su savo šeimomis bei pažeidžiamiems asmenims;

 

ga)  klausimai, susiję su tarptautinės apsaugos turiniu, asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teisėmis ir integracijos parama;

 

gb)  su perkėlimo procedūrų tvarkymu susiję klausimai;

 

gc)  perkėlimas, taip pat remiantis ir atrankos misijomis, informacijos prieš išvykimą teikimas ir parama atvykus, galimybė gauti išsilavinimą, lankyti kalbų kursus, dalyvauti profesiniame mokyme ir atlikti gamybinę praktiką;

 

gd)  darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su prieglobsčio prašytojais, atsparumas ir gebėjimų įveikti stresą ugdymas;

 

ge)  kiti susiję klausimai, jeigu būtina, remiantis valdančiosios tarybos sprendimu.

6.  Organizuojamas mokymas yra aukštos kokybės ir apima pagrindinius principus bei geriausios patirties pavyzdžius siekiant didesnio administracinių metodų, sprendimų ir teisinės praktikos suderinamumo, visapusiškai gerbiant nacionalinių teismų nepriklausomumą.

6.  Organizuojamas mokymas yra aukštos kokybės ir apima pagrindinius principus bei geriausios patirties pavyzdžius siekiant didesnio administracinių metodų, sprendimų ir teisinės praktikos suderinamumo, visapusiškai gerbiant nacionalinių teismų nepriklausomumą.

7.  Agentūra imasi būtinų iniciatyvų užtikrinti, kad prieglobsčio paramos grupėse ir prieglobsčio pagalbos rezerve dalyvaujantys ekspertai, prieš dalyvaudami Agentūros rengiamoje operacinėje veikloje, būtų baigę specialiuosius mokymus, susijusius su jų pareigomis ir funkcijomis. Agentūra vykdo reguliarias tų ekspertų pratybas, laikydamasi metinėje darbo programoje nurodyto specialiųjų mokymų ir pratybų tvarkaraščio.

7.   Agentūra rengia prieglobsčio paramos grupėse ir prieglobsčio pagalbos rezerve dalyvaujantiems ekspertams, prieš jiems dalyvaujant Agentūros rengiamoje operacinėje veikloje, specialiuosius mokymus, susijusius su jų pareigomis ir funkcijomis. Agentūra vykdo reguliarias tų ekspertų pratybas, laikydamasi metinėje darbo programoje nurodyto specialiųjų mokymų ir pratybų tvarkaraščio.

8.  Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis Agentūra gali rengti mokymo veiklą jų teritorijoje.

8.   Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis Agentūra gali rengti mokymo veiklą jų teritorijoje.

__________________

__________________

21 Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast) (OJ L 180, 29.6.2013, p. 60).

21 Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast) (OJ L 180, 29.6.2013, p. 60).

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra yra svarbios, patikimos, tikslios ir naujausios informacijos apie tarptautinės apsaugos prašymus pateikusių asmenų kilmės šalis, įskaitant su vaikais susijusią informaciją ir tikslinę informaciją apie pažeidžiamoms grupėms priklausančius asmenis, rinkimo centras. Ji rengia ir reguliariai atnaujina ataskaitas ir kitus produktus, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis, įskaitant informaciją apie kilmės šalims būdingus teminius klausimus.

1.  Agentūra yra objektyvios, svarbios, patikimos, tikslios ir naujausios informacijos apie tarptautinės apsaugos prašymus pateikusių asmenų kilmės šalis, įskaitant su vaikais ir lytimi susijusią informaciją ir tikslinę informaciją apie pažeidžiamus asmenis ir mažumoms priklausančius asmenis, rinkimo centras. Ji rengia ir reguliariai atnaujina ataskaitas ir kitus produktus, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis, įskaitant informaciją apie kilmės šalims būdingus teminius klausimus.

2.  Agentūra visų pirma:

2.  Agentūra visų pirma:

a)  naudojasi visais svarbiais informacijos šaltiniais, įskaitant savo pačios atliekamą informacijos apie prieglobsčio padėtį analizę ir kitą informaciją, surinktą iš vyriausybinių, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, įskaitant informaciją, surinktą per 9 straipsnyje nurodytus tinklus, taip pat Sąjungos institucijų, agentūrų, įstaigų, biurų ir Europos išorės veiksmų tarnybos pateiktą informaciją;

a)  naudojasi visais svarbiais informacijos šaltiniais, įskaitant savo pačios atliekamą informacijos apie prieglobsčio padėtį analizę ir kitą informaciją, surinktą iš UNHCR ir kitų 2 straipsnio 2a dalyje nurodytų organų, organizacijų ir asmenų, įskaitant informaciją, surinktą per 9 straipsnyje nurodytus tinklus ir 48 straipsnyje nurodytą konsultacinį forumą, per Agentūros koordinuojamas faktų nustatymo misijas, taip pat Sąjungos institucijų, agentūrų, įstaigų, biurų ir Europos išorės veiksmų tarnybos pateiktą informaciją;

b)  administruoja ir toliau plėtoja portalą, kuriame kaupiama informacija apie kilmės šalis;

b)  administruoja ir toliau plėtoja viešai prieinamą portalą, kuriame kaupiama ir skleidžiama informacija apie kilmės šalis;

c)  pagal Sąjungos prieglobsčio teisės reikalavimus parengia bendrą ataskaitų ir kitų produktų, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis, rengimo formą ir bendrus metodus, įskaitant specifikacijas.

c)  pagal tarptautinės ir Sąjungos prieglobsčio teisės reikalavimus, konsultuodamasi su konsultaciniu forumu, UNHCR, taip pat kitomis atitinkamomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslininkais ir akademikais, parengia bendrą ataskaitų ir kitų produktų, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis, rengimo formą ir bendrus metodus, įskaitant specifikacijas.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra sukuria valstybes nares jungiančius kilmės šalių informacijos tinklus ir juos tvarko, kad užtikrintų nacionalinių iniciatyvų, kurias įgyvendinant renkama kilmės šalių informacija, koordinavimą.

1.  Agentūra sukuria valstybes nares jungiančius kilmės šalių informacijos tinklus ir juos tvarko, kad užtikrintų nacionalinių iniciatyvų, kurias įgyvendinant renkama kilmės šalių informacija, koordinavimą. Tokie tinklai gali, prireikus ir kiekvienu atskiru atveju, įtraukti atitinkamų ekspertinių žinių turinčius UNHCR ir nevyriausybinių organizacijų išorės ekspertus.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nustatytų tinklų paskirtis – valstybėms narėms sudaryti galimybę:

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nustatytų tinklų paskirtis – valstybėms narėms sudaryti galimybę:

a)  keistis nacionalinėmis ataskaitomis ir kitais produktais, susijusiais su kilmės šalimis, įskaitant teminius kilmės šalims būdingus klausimus, ir juos atnaujinti;

a)  periodiškai keistis nacionalinėmis ataskaitomis ir kitais produktais, susijusiais su kilmės šalimis, įskaitant teminius kilmės šalims būdingus klausimus, ir juos atnaujinti;

b)  nepažeidžiant nacionalinės teisės aktuose nustatytų konfidencialumo taisyklių, Agentūrai teikti užklausas, susijusiais su konkrečiais faktiniais klausimais, kurie gali kilti dėl tarptautinės apsaugos prašymų.

b)  nepažeidžiant nacionalinės teisės aktuose nustatytų privatumo, duomenų apsaugos ir konfidencialumo taisyklių, Agentūrai teikti užklausas ir padėti atsakyti į užklausas, susijusiais su konkrečiais faktiniais klausimais, kurie gali kilti dėl tarptautinės apsaugos prašymų.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama skatinti darnesnį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/95/ES22 nustatytų vertinimo kriterijų taikymą, Agentūra koordinuoja valstybių narių pastangas atlikti ir plėtoti bendrą analizę, kurioje pateikiamos gairės dėl padėties konkrečiose kilmės šalyse.

1.  Siekdama skatinti darnesnį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/95/ES22 nustatytų vertinimo kriterijų taikymą, Agentūra koordinuoja valstybių narių pastangas atlikti ir plėtoti bendrą analizę, kurioje pateikiamos gairės dėl padėties konkrečiose kilmės šalyse. Agentūra užtikrina, kad tokioje bendroje analizėje būtų atsižvelgiama į naujausias UNHCR prieglobsčio prašytojų iš atitinkamų kilmės šalių tarptautinės apsaugos poreikių vertinimo gaires.

2.  Pasikonsultavęs su Komisija, vykdomasis direktorius pateikia tą bendrą analizę valdančiajai tarybai patvirtinti. Nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai priimti sprendimus dėl atskirų tarptautinės apsaugos prašymų, reikalaujama, kad jos atsižvelgtų į tą bendrą analizę nagrinėdamos tokius prašymus.

2.  Pasikonsultavęs su Komisija, su UNHCR ir konsultaciniu forumu, vykdomasis direktorius patvirtina tą bendrą analizę pateikęs valdančiajai tarybai peržiūrėti. Nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai priimti sprendimus dėl atskirų tarptautinės apsaugos prašymų, reikalaujama, kad jos atsižvelgtų į tą bendrą analizę nagrinėdamos tokius prašymus.

3.  Agentūra užtikrina, kad bendra analizė būtų nuolat peržiūrima ir, kiek reikia, atnaujinama. Dėl visų tokių peržiūrų taip pat turi būti iš anksto konsultuojamasi su Komisija ir jas turi patvirtinti valdančioji taryba.

3.  Agentūra užtikrina, kad bendra analizė būtų nuolat peržiūrima ir, kiek reikia, atnaujinama. Dėl visų tokių peržiūrų taip pat turi būti iš anksto konsultuojamasi su Komisija, UNHCR ir konsultaciniu forumu ir jas turi patvirtinti valdančioji taryba.

4.  Valstybės narės Agentūrai kas mėnesį teikia atitinkamą informaciją apie priimtus sprendimus dėl tarptautinės apsaugos prašymus pateikusių asmenų, kilusių iš trečiųjų šalių, dėl kurių atliekama bendra analizė. Teikiant tą informaciją, visų pirma pateikiami:

4.  Valstybės narės Agentūrai kas mėnesį teikia visą atitinkamą informaciją apie priimtus sprendimus dėl tarptautinės apsaugos prašymus pateikusių asmenų, kilusių iš trečiųjų šalių, dėl kurių atliekama bendra analizė. Teikiant tą informaciją, visų pirma pateikiami:

a)  statistiniai duomenys apie tai, kiek priimta sprendimų suteikti tarptautinę apsaugą prašytojams iš kiekvienos kilmės šalies, dėl kurios atliekama bendra analizė, nurodant apsaugos rūšį;

a)  statistiniai duomenys apie tai, kiek buvo pateikta prašymų dėl tarptautinės apsaugos ir kiek priimta sprendimų suteikti tarptautinę apsaugą prašytojams iš kiekvienos kilmės šalies, dėl kurios atliekama bendra analizė, nurodant apsaugos rūšį;

b)  statistiniai duomenys apie tai, kiek priimta sprendimų atsisakyti suteikti tarptautinę apsaugą prašytojams iš kiekvienos kilmės šalies, dėl kurios atliekama bendra analizė;

b)  statistiniai duomenys apie tai, kiek priimta sprendimų atsisakyti suteikti tarptautinę apsaugą prašytojams iš kiekvienos kilmės šalies, dėl kurios atliekama bendra analizė, įskaitant nepriimtinumo sprendimus, taip pat atsisakymo priežastis;

c)  statistiniai duomenys apie tai, kiek priimta sprendimų dėl prašytojų iš kiekvienos kilmės šalies, dėl kurios atliekama bendra analizė, tačiau ta bendra analize nebuvo vadovautasi, nurodant priežastis.

c)  statistiniai duomenys apie tai, kiek priimta sprendimų dėl prašytojų iš kiekvienos kilmės šalies, dėl kurios atliekama bendra analizė, tačiau ta bendra analize nebuvo vadovautasi, nurodant priežastis, taip pat įskaitant nepriimtinumo sprendimus.

 

4a.  Remdamasi 4 dalyje išdėstyta informacija, Agentūra išnagrinėja galimus valstybių narių pripažinimo normos skirtumus dėl prašymų suteikti tarptautinę apsaugą, gautų iš piliečių tam tikroje kilmės šalyje, kuriai taikoma bendroji analizė. Jei Agentūra nustato didelius skirtumus, vykdomasis direktorius apie tokius skirtumus ir galimas jų priežastis informuoja Komisiją ir Europos Parlamentą. Tuomet Komisija imasi visų tolesnių veiksmų.

 

4b.  Agentūra užtikrina, kad laikantis 4 dalies valstybių narių pateikta informacija būtų viešai prieinama ir įtraukta į metinės ataskaitos, rengiamos pagal 65 straipsnį, priedą.

__________________

__________________

22 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (nauja redakcija) (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

22 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (nauja redakcija) (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra padeda Komisijai reguliariai įvertinti padėtį trečiosiose šalyse, kurios įtrauktos į Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX nustatytą bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, įskaitant šalis, kurias Komisija yra laikinai pašalinusi iš sąrašo, ir tas, kurios iš to sąrašo buvo išbrauktos.

1.  Agentūra padeda Komisijai reguliariai įvertinti padėtį trečiosiose šalyse, kurios įtrauktos į Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX nustatytą bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, įskaitant šalis, kurias Komisija yra laikinai pašalinusi iš sąrašo, ir tas, kurios iš to sąrašo buvo išbrauktos.

2.  Komisijos prašymu Agentūra jai pateikia informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX nuostatas.

2.  Agentūra Komisijai pateikia informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą arba iš jo laikinai pašalintos ar išbrauktos pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX nuostatas. Ši informacija taip pat perduodama Europos Parlamentui.

 

2a.  Agentūros pagal 1 ir 2 dalis pateikta informacija kaupiama remiantis šio reglamento 8 straipsnyje nustatytais bendraisiais principais ir joje atsižvelgiama į informaciją, gautą iš UNHCR, JT, Europos Tarybos žmogaus teisių stebėjimo organų, atitinkamų nevyriausybinių organizacijų ir kitų atitinkamų nepriklausomų ir patikimų šaltinių, įskaitant per konsultacinį forumą gautą informaciją.

3.  Teikdamos Komisijai pranešimus pagal Direktyvos 2013/32/ES 37 straipsnio 4 dalį, 38 straipsnio 5 dalį ir 39 straipsnio 7 dalį, valstybės narės taip pat praneša Agentūrai apie trečiąsias šalis, kurios priskirtos prie saugių kilmės šalių arba saugių trečiųjų šalių, arba kurioms pagal Direktyvos 2013/32/ES 35, 38 ir 39 straipsnius taikoma atitinkamai pirmosios prieglobsčio šalies, saugios trečiosios šalies arba Europos saugios trečiosios šalies sąvoka.

3.  Teikdamos Komisijai pranešimus pagal Direktyvos 2013/32/ES 37 straipsnio 4 dalį, 38 straipsnio 5 dalį ir 39 straipsnio 7 dalį, valstybės narės taip pat praneša Agentūrai apie trečiąsias šalis, kurios priskirtos prie saugių kilmės šalių arba saugių trečiųjų šalių, arba kurioms pagal Direktyvos 2013/32/ES 35, 38 ir 39 straipsnius taikoma atitinkamai pirmosios prieglobsčio šalies, saugios trečiosios šalies arba Europos saugios trečiosios šalies sąvoka.

Siekdama įvertinti, ar laikomasi atitinkamų toje direktyvoje nustatytų sąlygų ir kriterijų, Komisija gali paprašyti, kad Agentūra peržiūrėtų padėtį bet kurioje tokioje trečiojoje šalyje.

Siekdami įvertinti, ar laikomasi atitinkamų toje direktyvoje nustatytų sąlygų ir kriterijų, Parlamentas, Taryba ar Komisija gali paprašyti, kad Agentūra peržiūrėtų padėtį bet kurioje tokioje trečiojoje šalyje.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra organizuoja ir koordinuoja veiklą, kuria skatinamas teisingas ir veiksmingas Sąjungos teisės įgyvendinimas, be kita ko, rengdama veiklos standartus, rodiklius ir gaires ar nustatydama geriausią patirtį prieglobsčio srityje ir užtikrindama valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi prieglobsčio srityje.

1.  Agentūra organizuoja ir koordinuoja veiklą, kuria skatinamas teisingas ir veiksmingas Sąjungos teisės įgyvendinimas, be kita ko, rengdama veiklos standartus, rodiklius ir gaires ar nustatydama geriausią patirtį prieglobsčio srityje ir užtikrindama valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi prieglobsčio srityje.

2.  Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu, konsultuodamasi su Komisija, rengia Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimo veiklos standartus ir tų veiklos standartų laikymosi stebėjimo rodiklius, taip pat rengia gaires ir nustato geriausios patirties pavyzdžius, susijusius su Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimu. Valdančiajai tarybai patvirtinus tuos standartus, rodiklius, gaires ar geriausią patirtį, Agentūra, pasikonsultavusi su Komisija, praneša apie juos valstybėms narėms.

2.  Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu, konsultuodamasi su Komisija ir valstybėmis narėmis, savo konsultaciniu forumu, UNHCR, atitinkamomis tarpvyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir, prireikus, su Europos teisėjų mokymo tinklu ir teisėjų asociacijomis, rengia Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimo veiklos standartus ir tų veiklos standartų laikymosi stebėjimo rodiklius, taip pat rengia gaires ir nustato geriausios patirties pavyzdžius, susijusius su Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimu. Valdančiajai tarybai patvirtinus tuos standartus, rodiklius, gaires ar geriausią patirtį, Agentūra, pasikonsultavusi su Komisija, praneša apie juos valstybėms narėms.

3.  Agentūra valstybių narių prašymu padeda joms taikyti veiklos standartus, gaires ir geriausią patirtį jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, teikdama reikiamas žinias arba operacinę ir techninę pagalbą.

3.  Agentūra valstybių narių prašymu padeda joms taikyti veiklos standartus, gaires ir geriausią patirtį jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, teikdama reikiamas žinias arba operacinę ir techninę pagalbą.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Agentūra nustato mechanizmą, kurį taikydama:

1.  Glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Agentūra nustato mechanizmą, kurį taikydama:

a)  stebi, kaip valstybėse narėse įgyvendinama BEPS, ir vertina visus jos aspektus, visų pirma Dublino sistemą, priėmimo sąlygas, prieglobsčio procedūras, kriterijų, pagal kuriuos nustatomi apsaugos poreikiai, taikymą ir asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, valstybių narių suteikiamos apsaugos pobūdį ir kokybę, įskaitant aspektus, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, vaiko apsaugos priemonėmis ir pažeidžiamų asmenų poreikiais;

a)  stebi, kaip valstybėse narėse įgyvendinama BEPS, ir vertina visus jos aspektus, visų pirma Dublino sistemą, priėmimo sąlygas, prieglobsčio procedūras ir atitinkamų procedūrinių apsaugos priemonių taikymą, teisės į veiksmingą teisinę gynybą, įskaitant teisinę pagalbą, paisymą, galimybių naudotis vertimo žodžiu paslaugomis suteikimą, kriterijų, pagal kuriuos nustatomi apsaugos poreikiai, taikymą ir asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, valstybių narių suteikiamos apsaugos pobūdį ir kokybę, įskaitant aspektus, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, vaiko apsaugos priemonėmis ir pažeidžiamiems asmenims skirtų nukreipimo mechanizmų bei perkėlimo į Sąjungą veikimą;

b)  stebi, kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, rodiklių, gairių ir geriausios patirties;

b)  stebi, kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, rodiklių, gairių ir geriausios patirties;

c)  tikrina prieglobsčio ir priėmimo sistemas, gebėjimus, infrastruktūrą, įrangą, turimus darbuotojus, be kita ko, vertimui raštu ir žodžiu valstybėse narėse, finansinius išteklius ir valstybių narių prieglobsčio institucijų, įskaitant teismų sistemą, pajėgumą veiksmingai ir teisingai nagrinėti ir administruoti prieglobsčio prašymus.

c)  tikrina prieglobsčio ir priėmimo sistemas, gebėjimus, infrastruktūrą, įrangą, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, be kita ko, vertimui raštu ir žodžiu valstybėse narėse, ir valstybių narių teisminių ir administracinių prieglobsčio institucijų, įskaitant teismų sistemą, pajėgumą veiksmingai ir laikantis tarptautinės ir Sąjungos teisės nagrinėti ir administruoti prieglobsčio prašymus.

 

1a.  Taikant 1 dalį, Agentūra turi prieigą prie sistemos EURODAC, Vizų informacinės sistemos (VIS), įsteigtos pagal Reglamentą (EB) Nr. 767/2008, antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II), įsteigtos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1987/2006, ir atvykimo ir išvykimo sistemos, kuri bus įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 201/..., suvestinių ir anoniminių duomenų.

2.  Vertinimą Agentūra gali atlikti visų pirma remdamasi valstybių narių pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje ir prašymų bylų atranka.

2.  Vertinimą Agentūra atlieka visų pirma remdamasi, be kita ko, valstybių narių pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje ir prašymų bylų atranka, prašytojų pateikta informacija ir 2 straipsnio 2a dalyje nurodytų organų, organizacijų ir asmenų pateikta informacija.

 

Siekdama atlikti šį vertinimą, Agentūra gali atlikti nepaskelbtus patikrinimus vietoje iš anksto nepranešusi atitinkamai valstybei narei. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia bendras gaires dėl tokių patikrinimų praktinės tvarkos.

Tuo tikslu valstybės narės Agentūros prašymu teikia jai būtiną informaciją apie prieglobsčio procedūras, įrangą, infrastruktūrą, priėmimo sąlygas, pripažinimo rodiklius ir apsaugos kokybę, taip pat apie nacionaliniu lygmeniu turimus darbuotojus ir finansinius išteklius veiksmingam prieglobsčio ir priėmimo sistemos valdymui užtikrinti. Valstybės narės taip pat bendradarbiauja su Agentūra ir sudaro palankias sąlygas visiems patikrinimams vietoje, kuriuos Agentūra atlieka stebėsenos tikslais.

Tuo tikslu valstybės narės Agentūros prašymu teikia jai būtiną informaciją apie prieglobsčio procedūras, atitinkamas procedūrines apsaugos priemones, įskaitant teisinės pagalbos buvimą ir galimybę naudotis vertimo žodžiu paslaugomis, įrangą, infrastruktūrą, priėmimo sąlygas, pripažinimo rodiklius ir apsaugos kokybę, taip pat apie nacionaliniu lygmeniu turimus darbuotojus ir finansinius išteklius veiksmingam prieglobsčio ir priėmimo sistemos valdymui užtikrinti. Valstybės narės taip pat bendradarbiauja su Agentūra ir sudaro palankias sąlygas bei teikia aktyvią paramą visiems patikrinimams vietoje, kuriuos Agentūra atlieka stebėsenos tikslais.

3.  Agentūra įvertina valstybių narių pasirengimą spręsti uždavinius, susijusius su neproporcingai dideliu krūviu, kuris galėtų tekti jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms. Agentūra gali paprašyti valstybių narių pateikti savo nenumatytų atvejų planus, susijusius su priemonėmis, kurių turėtų būti imtasi tokiam galimam neproporcingai dideliam krūviui pašalinti, ir prireikus padeda valstybėms narėms parengti jų nenumatytų atvejų planus ir juos peržiūrėti.

3.  Agentūra įvertina valstybių narių pajėgumus ir pasirengimą spręsti uždavinius, susijusius su neproporcingai dideliu krūviu, kuris galėtų tekti jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, nepažeisdama Komisijos kompetencijos, kaip numatyta Sutartyse. Agentūra gali paprašyti valstybių narių pateikti savo nenumatytų atvejų planus, susijusius su priemonėmis, kurių turėtų būti imtasi tokiam galimam neproporcingai dideliam krūviui pašalinti, ir prireikus pagal 16 straipsnį padeda valstybėms narėms parengti jų nenumatytų atvejų planus ir juos peržiūrėti.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Siekiant, kad Agentūra veiksmingai, nešališkai ir nepriklausomai vykdytų savo BEPS ir valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo užduotį, jai skiriamas tinkamas skaičius nuolatinių ir laikinųjų darbuotojų bei pakankamai finansinių išteklių.

Pagrindimas

BEPS stebėsenos ir vertinimo užduotį turėtų vykdyti ne deleguotieji ekspertai, bet pačios Agentūros šiuo tikslu apmokyti darbuotojai. Planuojama, kad iki 2020 m. bendras Agentūros darbuotojų skaičius turėtų būti 500. Tačiau, kadangi etatų planas negali būti įtrauktas į reglamentą, reikia užtikrinti, kad Agentūra turėtų pakankamai savo darbuotojų, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis ir garantuoti nešališkumą.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pasikonsultavusi su Komisija, valdančioji taryba, remdamasi teminiais arba specialiais prieglobsčio sistemų aspektais, nustato kiekvienos valstybės narės arba visų valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemų stebėsenos ir vertinimo programą. Ta programa yra 41 straipsnyje nurodyto daugiamečio ir metinio programavimo dalis.

1.  Pasikonsultavusi su Komisija, Agentūra nustato 13 straipsnyje nurodyto mechanizmo programą. Ta programa yra 41 straipsnyje nurodyto daugiamečio ir metinio programavimo dalis.

Daugiamečio programavimo dokumente išvardijamos valstybės narės, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemos turi būti stebimos kiekvienais metais, ir užtikrinama, kad kiekviena valstybė narė būtų bent kartą stebimą per kiekvieną penkerių metų laikotarpį.

Daugiamečio programavimo dokumente išvardijamos valstybės narės, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemos turi būti stebimos kiekvienais metais, ir užtikrinama, kad kiekviena valstybė narė būtų bent kartą stebimą per kiekvieną trejų metų laikotarpį.

Metinėje darbo programoje išvardijamos valstybės narės, kurios pagal daugiametį programavimą ir teminius vertinimus turi būti stebimos kitais metais. Joje, be kita ko, nurodomi visi numatyti stebėsenos veiksmai ir pateikiamas visų patikrinimų vietoje tvarkaraštis.

Metinėje darbo programoje išvardijamos valstybės narės, kurios pagal daugiametį programavimą turi būti stebimos kitais metais, ir visi teminiai vertinimai vienoje arba keliose valstybėse narėse, kurie laikomi reikalingais, remiantis pagal 4 straipsnį parengta informacijos analize. Joje, be kita ko, nurodomi visi numatyti stebėsenos veiksmai ir pateikiamas visų patikrinimų vietoje tvarkaraštis.

Prireikus metinė darbo programa gali būti tikslinama atsižvelgiant į 41 straipsnio nuostatas.

Prireikus metinė darbo programa gali būti tikslinama atsižvelgiant į 41 straipsnio nuostatas.

Jeigu dėl kurio nors valstybės narės prieglobsčio ar priėmimo sistemų aspekto veikimo kyla didelių rūpesčių, Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu gali inicijuoti stebėseną tos valstybės narės prieglobsčio ar priėmimo sistemoms įvertinti.

Jeigu dėl kurio nors valstybės narės prieglobsčio ar priėmimo sistemų aspekto veikimo ar jos pajėgumo ir pasirengimo įveikti neproporcingo krūvio problemas, dėl kurių gali kilti pavojus BEPS veikimui, kyla didelių rūpesčių, Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu inicijuoja stebėseną tos valstybės narės prieglobsčio ar priėmimo sistemoms įvertinti. Jeigu per tokią stebėseną nustatomi rimti trūkumai, kurie, manoma, gali kelti pavojų BEPS veikimui ar rimtą grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui erdvėje be vidaus sienų, Komisija savo iniciatyva arba Europos Parlamento ar valstybės narės prašymu kuo greičiau apie tai praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.  Agentūra sudaro ekspertų grupes kiekvienam stebėsenos veiksmui, įskaitant prireikus patikrinimus vietoje. Ekspertų grupes sudaro iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai ir Komisijos atstovai. Ekspertų grupės atsakingos už ataskaitos parengimą remiantis patikrinimų vietoje rezultatais ir valstybių narių pateikta informacija.

2.  Agentūra sudaro ekspertų grupes kiekvienam stebėsenos veiksmui, įskaitant prireikus patikrinimus vietoje. Ekspertų grupes gali sudaryti iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai ir Komisijos atstovai. Ekspertų grupės atsakingos už ataskaitos parengimą remiantis patikrinimų vietoje, įskaitant patikrinimus vietoje, apie kuriuos iš anksto nepranešama, rezultatais ir valstybių narių, taip pat UNHCR ir nevyriausybinių organizacijų pateikta informacija.

3.  Vykdomasis direktorius ekspertų grupės ataskaitos projektą perduoda atitinkamai valstybei narei, kuri pateikia savo pastabas dėl to projekto. Po to vykdomasis direktorius, atsižvelgęs į atitinkamos valstybės narės pastabas, pateikia ataskaitos projektą valdančiajai tarybai. Valdančioji taryba patvirtina stebėsenos ataskaitą ir perduoda ją Komisijai.

3.  Vykdomasis direktorius ekspertų grupės ataskaitos projektą perduoda atitinkamai valstybei narei, kuri pateikia savo pastabas dėl to projekto. Po to vykdomasis direktorius, atsižvelgęs į atitinkamos valstybės narės pastabas, užbaigia ataskaitos projektą ir pateikia jį Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4.  Vykdomasis direktorius, pasikonsultavęs su Komisija, atitinkamai valstybei narei pateikia rekomendacijų projektą, kuriame išdėstomos priemonės, kurių būtina imtis stebėsenos ataskaitoje nustatytiems trūkumams pašalinti. Atitinkamai valstybei narei suteikiamas vieno mėnesio laikotarpis pastaboms dėl rekomendacijų projekto pateikti. Atsižvelgusi į tas pastabas, valdančioji taryba patvirtina rekomendacijas ir atitinkamos valstybės narės paprašo parengti veiksmų planą, kuriame būtų išdėstytos priemonės visiems trūkumams pašalinti.

4.  Vykdomasis direktorius, pasikonsultavęs su Komisija, atitinkamai valstybei narei pateikia rekomendacijų projektą, kuriame išdėstomos priemonės, kurių būtina imtis stebėsenos ataskaitoje nustatytiems trūkumams pašalinti. Atitinkamai valstybei narei suteikiamas vieno mėnesio laikotarpis pastaboms dėl rekomendacijų projekto pateikti ir dešimties dienų laikotarpis esant 1 dalies c punkte nurodytai situacijai. Atsižvelgusi į tas pastabas, valdančioji taryba patvirtina rekomendacijas ir atitinkamos valstybės narės paprašo parengti veiksmų planą, kuriame būtų išdėstytos priemonės visiems trūkumams pašalinti. Rekomendacijos skelbiamos viešai.

5.  Per mėnesį nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytų rekomendacijų patvirtinimo atitinkama valstybė narė Agentūrai pateikia veiksmų planą. Per tris mėnesius nuo rekomendacijų patvirtinimo ta valstybė narė pateikia Agentūrai ataskaitą apie šio veiksmų plano įgyvendinimą, o vėliau ataskaitas teikia kas mėnesį, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

5.  Per mėnesį nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytų rekomendacijų patvirtinimo ir per penkiolikos dienų laikotarpį esant 1 dalies c punkte nurodytai situacijai atitinkama valstybė narė Agentūrai pateikia veiksmų planą. Per tris mėnesius nuo rekomendacijų patvirtinimo ir per 45 dienų laikotarpį esant 1 dalies c punkte nurodytai situacijai ta valstybė narė pateikia Agentūrai ataskaitą apie šio veiksmų plano įgyvendinimą, o vėliau ataskaitas teikia kas mėnesį, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

6.  Agentūra reguliariai informuoja Komisiją apie veiksmų plano įgyvendinimą.

6.  Agentūra reguliariai informuoja Komisiją ir Europos Parlamentą apie veiksmų plano įgyvendinimą.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14 a straipsnis

 

Ryšių palaikymo pareigūnai valstybėse narėse

 

1.  Siekdama, kad Agentūrai būtų padedama vykdyti savo pareigas pagal 13 ir 14 straipsnius, Agentūra užtikrina, kad Agentūros ryšių palaikymo pareigūnai reguliariai stebėtų, kaip valstybė narė valdo BEPS.

 

Agentūra gali nuspręsti, kad ryšių palaikymo pareigūnas aprėpia iki keturių valstybių narių, esančių geografiškai netoli viena nuo kitos.

 

2.  Vykdomasis direktorius iš Agentūros darbuotojų paskiria ekspertus, kurie turėtų būti išsiunčiami kaip ryšių palaikymo pareigūnai. Vykdomasis direktorius, pasikonsultavęs su atitinkamomis valstybėmis narėmis, pateikia pasiūlymą dėl dislokavimo sąlygų ir pobūdžio ir valstybės narės ar regiono, į kurį gali būti išsiunčiamas ryšių palaikymo pareigūnas. Vykdomojo direktoriaus pasiūlymą turi patvirtinti valdančioji taryba. Vykdomasis direktorius praneša atitinkamai valstybei narei apie ryšių palaikymo pareigūnų paskyrimą ir kartu su valstybe nare nustato siuntimo vietą.

 

3.  Ryšių palaikymo pareigūnai veikia Agentūros vardu ir skatina bendradarbiavimą ir dialogą tarp Agentūros ir nacionalinių institucijų, atsakingų už BEPS taikymą, visų pirma valdžios institucijų, atsakingų už prieglobsčio prašymų nagrinėjimą. Ryšių palaikymo pareigūnai pirmiausia:

 

a)  tarpininkauja Agentūrai ir nacionalinėms valdžios institucijoms, atsakingoms už prieglobstį;

 

b)  padeda rinkti 13 ir 14 straipsniuose nurodytą informaciją ir visą kitą informaciją, kurios reikia Agentūrai;

 

c)  padeda skatinti taikyti Sąjungos acquis BEPS įgyvendinimo srityje, įskaitant pagarbą pagrindinėms teisėms;

 

d)  padeda, jei įmanoma, valstybėms narėms rengti nenumatytų atvejų planavimo priemones, kaip įveikti galimą neproporcingą spaudimą jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms;

 

e)  palengvina atitinkamos valstybės narės ir Agentūros ryšius, dalijasi atitinkama Agentūros informacija su susijusia valstybe nare, įskaitant informaciją apie teikiamą pagalbą;

 

f)  reguliariai teikia vykdomajam direktoriui ataskaitas apie atitinkamos valstybės narės pajėgumus veiksmingai vykdyti savo įsipareigojimus pagal BEPS;

 

Jeigu f punkte nurodytose ataskaitose pareiškiamas susirūpinimas dėl vieno ar daugiau aspektų, kurie svarbūs atitinkamai valstybei narei, vykdomasis direktorius nedelsdamas ją apie tai informuoja.

 

4.  Eidami pareigas ryšių palaikymo pareigūnai laikosi tik Agentūros nurodymų.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu pasibaigus 14 straipsnio 5 dalyje nurodytam laikotarpiui atitinkama valstybė narė veiksmų plano iki galo neįgyvendina, o prieglobsčio ir priėmimo sistemų trūkumai dėl savo rimtumo kelia pavojų BEPS veikimui, Komisija, pati įvertinusi veiksmų plano įgyvendinimą ir trūkumų rimtumą, priima tai valstybei narei skirtas rekomendacijas, kuriose išdėsto dideliems trūkumams pašalinti reikiamas priemones ir prireikus nustato priemones, kurių turi imtis Agentūra, kad paremtų tą valstybę narę.

1.  Jeigu pasibaigus 14 straipsnio 5 dalyje nurodytam laikotarpiui atitinkama valstybė narė veiksmų plano iki galo neįgyvendina, Komisija, pati įvertinusi veiksmų plano įgyvendinimą ir trūkumų rimtumą, priima tai valstybei narei skirtas rekomendacijas, kuriose išdėsto dideliems trūkumams pašalinti reikiamas priemones ir prireikus nustato priemones, kurių turi imtis Agentūra, kad paremtų tą valstybę narę.

2.  Atsižvelgdama į nustatytų trūkumų rimtumą, Komisija atitinkamoje valstybėje narėje gali rengti patikrinimus vietoje, kad patikrintų, kaip įgyvendinamas veiksmų planas.

2.  Atsižvelgdama į nustatytų trūkumų rimtumą, Komisija atitinkamoje valstybėje narėje gali rengti patikrinimus vietoje, kad patikrintų, kaip įgyvendinamas veiksmų planas.

3.  Atitinkama valstybė narė per šio straipsnio 1 dalyje nurodytose rekomendacijose nustatytą terminą Komisijai pateikia ataskaitą apie tų rekomendacijų įgyvendinimą.

3.  Atitinkama valstybė narė per šio straipsnio 1 dalyje nurodytose rekomendacijose nustatytą terminą Komisijai pateikia ataskaitą apie tų rekomendacijų įgyvendinimą.

Jeigu pasibaigus tam terminui Komisija nėra įsitikinusi, kad valstybė narė visiškai įvykdė tas rekomendacijas, ji gali imtis tolesnių veiksmų, remdamasi 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Jeigu pasibaigus tam terminui Komisija nėra įsitikinusi, kad valstybė narė visiškai įvykdė tas rekomendacijas, ji gali įgyvendinimo aktu priimti sprendimą, kuriame nustatomos viena priemonė ar daugiau jų, reikalingų nustatytiems rimtiems trūkumams pašalinti.

 

3a.  Tais atvejais, kai valstybė narė sistemingai nesilaiko 3 dalyje nurodytame įgyvendinimo akte nustatytų priemonių jame nustatytą laikotarpį ir taip kelia rimtą pavojų BEPS veikimui, Komisija, laikydamasi būtinumo ir proporcingumo principų, gali kaip kraštutinę priemonę inicijuoti procedūrą, numatytą Reglamento (ES) 2016/399 29 straipsnyje, jeigu tenkinamos atitinkamos sąlygos.

4.  Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie atitinkamos valstybės narės padarytą pažangą.

4.  Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie atitinkamos valstybės narės padarytą pažangą.

 

4a. Komisija Europos Parlamentui paprašius jam pateikia visus dokumentus, susijusius su stebėsenos proceso tolesniais veiksmais, įskaitant visų patikrinimų vietoje rezultatus.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali prašyti Agentūros pagalbos vykdant su prieglobsčiu susijusius įsipareigojimus, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis.

1.  Valstybės narės gali prašyti Agentūros pagalbos vykdant su prieglobsčiu susijusius įsipareigojimus, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis.

2.  Valstybės narės vykdomajam direktoriui pateikia pagalbos prašymą, kuriame apibūdina padėtį ir prašymo tikslą. Prie prašymo pridedamas išsamus poreikių įvertinimas. Vykdomasis direktorius įvertina pagalbos prašymus, juos patvirtina ir koordinuoja. Kiekvienas iš jų nuodugniai ir patikimai įvertinamas, kad Agentūra galėtų nustatyti ir pasiūlyti keletą šio straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių, kurios gali patenkinti atitinkamos valstybės narės poreikius.

2.  Valstybės narės vykdomajam direktoriui pateikia pagalbos prašymą, kuriame apibūdina padėtį ir prašymo tikslą. Prie prašymo pridedamas išsamus poreikių įvertinimas. Vykdomasis direktorius įvertina pagalbos prašymus, juos patvirtina ir koordinuoja. Kiekvienas iš jų nuodugniai ir patikimai įvertinamas, kad Agentūra per protingą laikotarpį galėtų nustatyti ir pasiūlyti keletą šio straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių, kurios gali patenkinti atitinkamos valstybės narės poreikius.

3.  Agentūra ribotą laikotarpį organizuoja ir koordinuoja vieną arba kelias iš šių operacinių ir techninių priemonių:

3.  Agentūra, visapusiškai paisydama pagrindinių teisių, ribotą laikotarpį organizuoja ir koordinuoja vieną arba kelias iš šių operacinių ir techninių priemonių:

a)  padeda valstybėms narėms nustatyti trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir juos registruoti;

a)  padeda valstybėms narėms nustatyti trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir juos registruoti;

b)  palengvina tarptautinės apsaugos prašymų, kuriuos nagrinėja kompetentingos nacionalinės institucijos, nagrinėjimą;

b)  palengvina tarptautinės apsaugos prašymų, kuriuos nagrinėja kompetentingos nacionalinės institucijos, nagrinėjimą, taip pat prireikus padėdama valstybėms narėms nagrinėti prašymų suteikti prieglobstį priimtinumą;

c)  teikia pagalbą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą;

c)  teikia pagalbą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą, taip pat bendro bylų nagrinėjimo tvarka atitinkamai valstybei paprašius;

d)  sudaro palankesnes sąlygas įgyvendinti valstybių narių iniciatyvas dėl techninio bendradarbiavimo nagrinėjant tarptautinės apsaugos prašymus;

d)  sudaro palankesnes sąlygas įgyvendinti valstybių narių iniciatyvas dėl techninio bendradarbiavimo nagrinėjant tarptautinės apsaugos prašymus;

e)  padeda teikti informaciją apie tarptautinės apsaugos suteikimo tvarką;

e)  padeda teikti informaciją apie tarptautinės apsaugos suteikimo tvarką;

f)  konsultuoja ir koordinuoja priėmimo priemonių, visų pirma laikino būsto, transporto ir medicininės pagalbos, parengimą arba teikimą valstybėse narėse;

f)  konsultuoja ir koordinuoja priėmimo priemonių, visų pirma laikino būsto, transporto ir medicininės pagalbos, parengimą arba teikimą valstybėse narėse;

g)  padeda Sąjungoje perkelti arba perduoti tarptautinės apsaugos gavėjus;

g)  padeda Sąjungoje vykdyti ar koordinuoti tarptautinės apsaugos gavėjų ir prašytojų perkėlimą arba perdavimą ir koordinuoja šiuos veiksmus;

h)  teikia vertimo žodžiu paslaugas;

h)  teikia vertimo žodžiu paslaugas;

i)  padeda valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų paisoma visų būtinų vaiko teisių ir būtų nustatytos visos būtinos vaiko apsaugos priemonės;

i)  padeda valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų taikomos visos būtinos vaiko teisių paisymo užtikrinimo priemonės, visapusiškai paisant vaiko interesų, įskaitant nepilnamečiams taikomas identifikavimo ir nukreipimo procedūras

j)  dalyvauja migracijos valdymo rėmimo grupėse Reglamente Nr. XX/XXX nurodytose migrantų antplūdžio vietose.

j)  dalyvauja migracijos valdymo rėmimo grupėse Reglamente Nr. XX/XXX nurodytose migrantų antplūdžio vietose.

 

ja)  padeda vykdant pažeidžiamiems asmenims skirtas identifikavimo ir nukreipimo procedūras ir užtikrinant jų apsaugą bei teikiant atitinkamą pagalbą tokiems pažeidžiamiems asmenims;

 

jb)  teikia bet kokią papildomą operacinę ir techninę pagalbą, kurios prašo valstybė narė pagal 1 dalį.

 

3a.  Siekdama organizuoti ir koordinuoti technines priemones, Agentūra gali sudaryti rezervinius susitarimus su UNHCR ir atitinkamomis tarpvyriausybinėmis ar nevyriausybinėmis organizacijomis, kad galėtų papildyti savo operacinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, visų pirma rengiant ar teikiant priėmimo priemones, teikiant informaciją prieglobsčio prašytojams, identifikuojant, nukreipiant pažeidžiamus asmenis ir jiems teikiant pagalbą bei teikiant vertimo žodžiu paslaugas.

4.  Agentūra finansuoja arba bendrai finansuoja šio straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą iš savo biudžeto, vadovaudamasi Agentūrai taikomomis finansinėmis taisyklėmis.

4.  Agentūra finansuoja arba bendrai finansuoja šio straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą iš savo biudžeto, vadovaudamasi Agentūrai taikomomis finansinėmis taisyklėmis.

5.  Vykdomasis direktorius įvertina operacinių ir techninių priemonių rezultatus ir per 60 dienų nuo tų priemonių pabaigos perduoda išsamias vertinimo ataskaitas valdančiajai tarybai. Agentūra atlieka išsamią tų rezultatų lyginamąją analizę, kuri įtraukiama į 65 straipsnyje nurodytą metinę veiklos ataskaitą.

5.  Vykdomasis direktorius, remdamasis ataskaitų teikimo ir vertinimo sistema, į kurią įtraukti vertinimo ataskaitos rodikliai ir lyginamieji standartai, įskaitant su pagrindinių teisių apsauga susijusius standartus, ir atsižvelgdamas į informaciją, surinktą iš kitų Sąjungos agentūrų ir 2 straipsnio 2a dalyje nurodytų organų, organizacijų ir asmenų, jei tokios esama, įvertina operacinių ir techninių priemonių rezultatus ir per 60 dienų nuo tų priemonių pabaigos išsamias vertinimo ataskaitas kartu su pagrindinių teisių pareigūno pastabomis perduoda valdančiajai tarybai, Komisijai ir Europos Parlamentui. Agentūra atlieka išsamią tų rezultatų lyginamąją analizę, kuri įtraukiama į 65 straipsnyje nurodytą metinę veiklos ataskaitą.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra į valstybes nares siunčia prieglobsčio paramos grupes, kad suteiktų operacinę ir techninę pagalbą, kaip nustatyta 16 straipsnyje.

1.  Agentūra į valstybes nares siunčia prieglobsčio paramos grupes, kad suteiktų operacinę ir techninę pagalbą, kaip nustatyta 16 straipsnyje.

2.  Prieglobsčio paramos grupes sudaro iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai, valstybių narių ekspertai arba valstybių narių į Agentūrą deleguoti ekspertai.

2.  Prieglobsčio paramos grupes sudaro iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai, valstybių narių ekspertai arba valstybių narių į Agentūrą deleguoti ekspertai.

3.  Vykdomojo direktoriaus siūlymu valdančioji taryba absoliučia balso teisę turinčių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl ekspertų, skiriamų į prieglobsčio paramos grupes profilio ir bendro skaičiaus. Tokia pat procedūra taikoma visiems vėlesniems ekspertų profilio ir bendro skaičiaus pakeitimams.

3.  Vykdomojo direktoriaus siūlymu valdančioji taryba absoliučia balso teisę turinčių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl ekspertų, skiriamų į prieglobsčio paramos grupes, profilio ir bendro skaičiaus. Tokia pat procedūra taikoma visiems vėlesniems ekspertų profilio ir bendro skaičiaus pakeitimams.

4.  Iš nacionalinių ekspertų rezervų valstybės narės, remdamosi įvairiais apibrėžtais profiliais, papildo prieglobsčio pagalbos grupes, paskirdamos į jas reikiamus profilius atitinkančius ekspertus.

4.  Iš nacionalinių ekspertų rezervų valstybės narės, remdamosi įvairiais apibrėžtais profiliais, papildo prieglobsčio pagalbos grupes, paskirdamos į jas reikiamus profilius atitinkančius ekspertus.

5.  Rengdamasi siųsti prieglobsčio paramos grupes, Agentūra sudaro vertėjų žodžiu sąrašą. Valstybės narės padeda Agentūrai atrinkti vertėjus į vertėjų žodžiu sąrašą. Valstybės narės turi galimybę siųsti vertėjus žodžiu arba teikti jų paslaugas per vaizdo konferenciją.

5.  Rengdamasi siųsti prieglobsčio paramos grupes, Agentūra sudaro vertėjų žodžiu sąrašą. Valstybės narės padeda Agentūrai atrinkti vertėjus į vertėjų žodžiu sąrašą. Valstybės narės turi galimybę siųsti vertėjus žodžiu arba teikti jų paslaugas per vaizdo konferenciją.

6.  Valstybių narių ateinančių metų įnašas, susijęs su jų pačių ekspertais ar į Agentūrą deleguotais ekspertais, planuojamas remiantis Agentūros ir valstybių narių kasmetinėmis dvišalėmis derybomis ir susitarimais. Pagal tuos susitarimus valstybės narės nedelsdamos skiria tuos ekspertus, kuriuos galima siųsti, nebent jose susidaro išskirtinė padėtis, dėl kurios labai sunku vykdyti nacionalines užduotis.

6.  Valstybių narių ateinančių metų įnašas, susijęs su jų pačių ekspertais ar į Agentūrą deleguotais ekspertais, planuojamas remiantis Agentūros ir valstybių narių kasmetinėmis dvišalėmis derybomis ir susitarimais. Pagal tuos susitarimus valstybės narės nedelsdamos skiria tuos ekspertus, kuriuos galima siųsti, nebent jose susidaro išskirtinė padėtis, dėl kurios labai sunku vykdyti nacionalines užduotis.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad jų skiriamų ekspertų profiliai ir skaičius atitiktų profilius ir skaičių, dėl kurių nusprendė valdančioji taryba. Siuntimo trukmę nustato buveinės valstybė narė, tačiau ji neturi būti trumpesnė nei 30 dienų.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad jų skiriamų ekspertų profiliai ir skaičius atitiktų profilius ir skaičių, dėl kurių nusprendė valdančioji taryba. Siuntimo trukmę nustato buveinės valstybė narė, tačiau ji neturi būti trumpesnė nei 60 dienų.

8.  Agentūra prieglobsčio paramos grupes papildo ekspertais, kuriuos skiria iš savo darbuotojų, konkrečiai įdarbintų darbui vietoje, ir vertėjais žodžiu.

8.  Agentūra prieglobsčio paramos grupes papildo ekspertais, kuriuos skiria iš savo darbuotojų, konkrečiai įdarbintų ir išmokytų darbui vietoje, ir vertėjais žodžiu, gavusiais bent jau bazinį mokymą.

 

8a.  Agentūra kiekvienais metais informuoja Europos Parlamentą apie pagal šį straipsnį į prieglobsčio paramos grupes paskirtų ekspertų skaičių. Toje ataskaitoje išvardijamos valstybės narės, kurios praėjusiais metais pareiškė, kad jose susidarė 6 straipsnyje nurodyta išskirtinė padėtis. Joje taip pat nurodomos atitinkamos valstybės narės išdėstytos priežastys, kodėl ji pareiškė, kad joje susidarė išskirtinė padėtis, bei jos pateikta informacija.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Taikant 22 straipsnį, valdančioji taryba vykdomojo direktoriaus siūlymu suformuoja prieglobsčio pagalbos rezervą, kurį sudaro Agentūrai nedelsiant perduodamas ekspertų rezervas. Šiuo tikslu valstybės narės Agentūrai kasmet paskiria ne mažiau kaip 500 ekspertų.

1.  Taikant 22 straipsnį, valdančioji taryba vykdomojo direktoriaus siūlymu suformuoja prieglobsčio pagalbos rezervą, kurį sudaro Agentūrai nedelsiant perduodamas ekspertų rezervas. Šiuo tikslu valstybės narės Agentūrai kasmet paskiria ne mažiau kaip 500 ekspertų.

2.  Vykdomojo direktoriaus siūlymu valdančioji taryba trijų ketvirtadalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl ekspertų profilių ir dėl visų ekspertų dalies, kurią skiria kiekviena valstybė narė prieglobsčio pagalbos rezervui suformuoti. Tokia pat procedūra taikoma visiems vėlesniems ekspertų profilio ir bendro skaičiaus pakeitimams.

2.  Vykdomojo direktoriaus siūlymu Valdančioji taryba priima sprendimą dėl ekspertų profilių.

3.  Iš nacionalinių ekspertų rezervų valstybės narės, remdamosi įvairiais apibrėžtais profiliais, papildo prieglobsčio pagalbos rezervą, paskirdamos į jį reikiamus profilius atitinkančius ekspertus. Siuntimo trukmę nustato buveinės valstybė narė, tačiau ji neturi būti trumpesnė nei 30 dienų.

3.  Iš nacionalinių ekspertų rezervų valstybės narės, remdamosi įvairiais apibrėžtais profiliais, papildo prieglobsčio pagalbos rezervą, paskirdamos į jį reikiamus profilius atitinkančius ekspertus. Siuntimo trukmę nustato buveinės valstybė narė, tačiau ji neturi būti trumpesnė nei 60 dienų.

 

3a.  Vykdomasis direktorius gali patikrinti, ar ekspertai, kuriuos pagal 1 dalį suteikė valstybės narės, atitinka apibrėžtus profilius, ir nusprendžia, kurie ekspertai bus atrinkti iš prieglobsčio pagalbos rezervo. Vykdomasis direktorius gali paprašyti, kad valstybė narė išbrauktų ekspertą iš prieglobsčio pagalbos rezervo, jei asmuo neatitinka minėtų profilių. Jis paprašo, kad valstybė narė išbrauktų ekspertą iš prieglobsčio pagalbos rezervo nusižengimo ar taikytinų siuntimo taisyklių pažeidimo atveju.

 

3b.  Vadovaujantis Ia priedu, kiekviena valstybė narė prisideda skiriant 1 dalyje nurodytą skaičių ekspertų. Valstybės narės, kurios nesuteikia reikiamo ekspertų skaičiaus, užuot suteikusios ekspertus suteikia finansinį indėlį Sąjungos lygmeniu įsteigtai platformai, ir taip padeda spręsti problemas, kylančias dėl neproporcingo krūvio, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sprendžia Agentūra, nebent valstybėse narėse yra susidariusi išskirtinė padėtis, dėl kurios labai sunku vykdyti nacionalines užduotis, kaip rodo 4 straipsnyje nurodyta informacijos analizė.

 

3c.  Jeigu susiklosto tokia padėtis, kad reikia daugiau ekspertų nei suteikta pagal 1 dalį, vykdomasis direktorius nedelsdamas praneša apie tai Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Jis taip pat ragina Tarybą siekti, kad valstybės narės įsipareigotų panaikinti šį trūkumą.

 

3d.  Agentūra kasmet informuoja Europos Parlamentą apie ekspertų skaičių, kurį kiekviena valstybė narė pagal šį straipsnį įsipareigojo skirti, ir apie faktinį iš rezervo paskirtų ekspertų skaičių.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė sutaria dėl veiklos plano. Veiklos planas Agentūrai, priimančiajai valstybei narei ir dalyvaujančioms valstybėms narėms yra privalomas.

1.  Vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė sutaria dėl veiklos plano. Veiklos planas Agentūrai, priimančiajai valstybei narei ir dalyvaujančioms valstybėms narėms yra privalomas.

2.  Veiklos plane išsamiai išdėstomos operacinės ir techninės pagalbos teikimo ir prieglobsčio paramos grupių arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertų siuntimo sąlygos, be kita ko:

2.  Veiklos plane išsamiai išdėstomos operacinės ir techninės pagalbos teikimo ir prieglobsčio paramos grupių arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertų siuntimo sąlygos, be kita ko:

a)  padėties aprašas, modus operandi ir siuntimo tikslai, įskaitant veiklos tikslą;

a)  padėties aprašas, modus operandi ir siuntimo tikslai, įskaitant veiklos tikslą;

b)  numatoma siuntimo trukmė;

b)  numatoma siuntimo trukmė;

c)  priimančiosios valstybės narės vieta, į kurią siunčiamos prieglobsčio paramos grupės arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai;

c)  priimančiosios valstybės narės vieta, į kurią siunčiamos prieglobsčio paramos grupės arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai;

 

ca)  prieglobsčio paramos grupių teritorinė taikymo sritis, kurioje tokios grupės turi judėti;

d)  su logistika susiję klausimai, įskaitant informaciją apie darbo sąlygas ir aplinką vietoje, į kurią siunčiamos prieglobsčio paramos grupės arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai;

d)  su logistika susiję klausimai, įskaitant informaciją apie darbo sąlygas ir aplinką vietoje, į kurią siunčiamos prieglobsčio paramos grupės arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai;

e)  išsamus ir aiškus užduočių aprašas ir specialūs nurodymai prieglobsčio paramos grupėms arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertams, įskaitant nacionalines ir Europos duomenų bazes, kuriomis jie turi teisę naudotis, ir įrangą, kurią jie gali naudoti ar turėti priimančiojoje valstybėje narėje;

e)  išsamus ir aiškus užduočių ir pareigų, įskaitant susijusias su pagarba pagrindinėms teisėms, aprašas ir specialūs nurodymai prieglobsčio paramos grupėms arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertams, įskaitant nacionalines ir Europos duomenų bazes, kuriomis jie turi teisę naudotis, ir įrangą, kurią jie gali naudoti ar turėti priimančiojoje valstybėje narėje;

f)  prieglobsčio paramos grupių ar ekspertų, kurie bus siunčiami iš prieglobsčio pagalbos rezervo, sudėtis;

f)  prieglobsčio paramos grupių ar ekspertų, kurie bus siunčiami iš prieglobsčio pagalbos rezervo, sudėtis;

g)  siunčiama techninė įranga, įskaitant konkrečias nuostatas, pvz., naudojimo sąlygas, transportą ir kitas logistines ir finansines nuostatas;

g)  siunčiama techninė įranga, įskaitant konkrečias nuostatas, pvz., naudojimo sąlygas, transportą ir kitas logistines ir finansines nuostatas;

h)  dėl pagalbos tvarkant tarptautinės apsaugos prašymus, įskaitant tokių prašymų nagrinėjimą, – konkreti informacija apie užduotis, kurias prieglobsčio paramos grupės arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai gali atlikti, taip pat nuoroda į taikytiną nacionalinę ir Sąjungos teisę;

h)  dėl pagalbos tvarkant tarptautinės apsaugos prašymus, įskaitant tokių prašymų nagrinėjimą, – konkreti informacija apie užduotis, kurias prieglobsčio paramos grupės arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai gali atlikti, taip pat aiškus jų pareigų ir taikomos nacionalinės, tarptautinės ir Sąjungos teisės aprašymas, įskaitant atsakomybės tvarką, taip pat nurodant į 26 straipsnį;

i)  ataskaitų teikimo ir vertinimo sistema, į kurią įtraukti vertinimo ataskaitos lyginamieji standartai ir galutinės vertinimo ataskaitos galutinė pateikimo data;

i)  ataskaitų teikimo ir vertinimo sistema, į kurią įtraukti vertinimo ataskaitos lyginamieji standartai, įskaitant su pagrindinių teisių paisymu susijusius standartus, ir galutinės vertinimo ataskaitos galutinė pateikimo data;

j)  bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kitomis Sąjungos agentūromis, įstaigomis ir biurais arba tarptautinėmis organizacijomis tvarka;

j)  bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kitomis Sąjungos agentūromis, įstaigomis ir biurais arba tarptautinėmis organizacijomis tose srityse, kur jų įgaliojimai panašūs, tvarka;

k)  procedūros, pagal kurias asmenys, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, prekybos žmonėmis aukos, nelydimi nepilnamečiai ir asmenys, kurie dėl savo padėties yra pažeidžiami, nukreipiami į kompetentingas nacionalines valdžios institucijas, kad šios jiems suteiktų tinkamą pagalbą.

k)  nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų identifikavimo ir nukreipimo į kompetentingas nacionalines institucijas, kad jiems būtų suteikta tinkama pagalba ir priežiūra, procedūros;

 

ka)  procedūros, kuriomis nustatoma praktinė tvarka, susijusi su 54c straipsnyje nurodytu skundų nagrinėjimo mechanizmu.

 

2a.  Valstybėse narėse, kuriose UNHCR veikia ir turi pajėgumus teikti operacinę ir techninę pagalbą, Agentūra prireikus turi su UNHCR derinti veiksmus, susijusius su veiksmų plano rengimu ir įgyvendinimu.

3.  Atsižvelgdama į šio straipsnio 2 dalies e punktą, priimančioji valstybė narė prieglobsčio paramos grupių arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertams suteikia teisę naudotis Europos duomenų bazėmis ir gali suteikti jiems teisę naudotis savo nacionalinėmis duomenų bazėmis pagal Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus dėl galimybės naudotis tomis duomenų bazėmis ir naudojimosi jomis ir kiek tai būtina veiklos plane nustatytiems tikslams pasiekti ir užduotims atlikti.

3.  Atsižvelgdama į šio straipsnio 2 dalies e punktą, priimančioji valstybė narė prieglobsčio paramos grupių arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertams suteikia teisę naudotis Europos duomenų bazėmis ir gali suteikti jiems teisę naudotis savo nacionalinėmis duomenų bazėmis pagal Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus dėl galimybės naudotis tomis duomenų bazėmis ir naudojimosi jomis ir kiek tai būtina veiklos plane nustatytiems tikslams pasiekti ir užduotims atlikti.

4.  Bet kokiems veiklos plano pakeitimams ar pritaikymams turi pritarti vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė. Iš dalies pakeisto ar patikslinto veiklos plano kopiją Agentūra nedelsdama išsiunčia dalyvaujančioms valstybėms narėms.

4.  Bet kokiems veiklos plano pakeitimams ar pritaikymams turi pritarti vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė. Iš dalies pakeisto ar patikslinto veiklos plano kopiją Agentūra nedelsdama išsiunčia dalyvaujančioms valstybėms narėms.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius prireikus gali išsiųsti Agentūros ekspertus įvertinti padėtį pagalbos prašančioje valstybėje narėje. Vykdomasis direktorius nedelsdamas informuoja valdančiąją tarybą apie visus pateiktus prašymus atsiųsti prieglobsčio paramos grupes.

1.  Vykdomasis direktorius prireikus gali išsiųsti Agentūros ekspertus įvertinti padėtį pagalbos prašančioje valstybėje narėje. Vykdomasis direktorius nedelsdamas informuoja valdančiąją tarybą apie visus pateiktus prašymus atsiųsti prieglobsčio paramos grupes.

2.  Sprendimą dėl prašymo atsiųsti prieglobsčio paramos grupes vykdomasis direktorius priima per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Vykdomasis direktorius vienu metu raštu praneša pagalbos prašančiai valstybei narei ir valdančiajai tarybai apie sprendimą ir nurodo pagrindinius jo motyvus.

2.  Sprendimą dėl prašymo atsiųsti prieglobsčio paramos grupes vykdomasis direktorius priima per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Vykdomasis direktorius vienu metu raštu praneša pagalbos prašančiai valstybei narei ir valdančiajai tarybai apie sprendimą ir nurodo pagrindinius jo motyvus.

3.  Spręsdamas dėl kiekvienos siunčiamos prieglobsčio paramos grupės sudėties, vykdomasis direktorius atsižvelgia į ypatingas pagalbos prašančios valstybės narės aplinkybes ir jos poreikių įvertinimą. Prieglobsčio paramos grupė sudaroma pagal veiklos planą.

3.  Spręsdamas dėl kiekvienos siunčiamos prieglobsčio paramos grupės sudėties, vykdomasis direktorius atsižvelgia į ypatingas pagalbos prašančios valstybės narės aplinkybes ir jos poreikių įvertinimą. Prieglobsčio paramos grupė sudaroma pagal veiklos planą.

4.  Per tris darbo dienas nuo sprendimo išsiųsti prieglobsčio paramos grupes priėmimo dienos vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė parengia veiklos planą.

4.  Per tris darbo dienas nuo sprendimo išsiųsti prieglobsčio paramos grupes priėmimo dienos vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė parengia veiklos planą.

5.  Kai tik sutariama dėl veiklos plano, vykdomasis direktorius pareikalauja, kad valstybės narės per ne daugiau kaip septynias darbo dienas atsiųstų ekspertus. Vykdomasis direktorius nurodo, kiek ir kokių profilių ekspertų turi atsiųsti valstybės narės. Ta informacija raštu pateikiama nacionaliniams kontaktiniams centrams, nurodant numatomą siuntimo dieną. Nacionaliniams kontaktiniams centrams taip pat išsiunčiama veiklos plano kopija.

5.  Kai tik sutariama dėl veiklos plano, vykdomasis direktorius pareikalauja, kad valstybės narės per ne daugiau kaip septynias darbo dienas atsiųstų ekspertus. Vykdomasis direktorius nurodo, kiek ir kokių profilių ekspertų turi atsiųsti valstybės narės. Ta informacija raštu pateikiama nacionaliniams kontaktiniams centrams, nurodant numatomą siuntimo dieną. Nacionaliniams kontaktiniams centrams, Komisijai ir Europos Parlamentui taip pat išsiunčiama veiklos plano kopija.

6.  Jeigu operacinių ir techninių priemonių vykdymo sąlygos nebetenkinamos arba jeigu priimančioji valstybė narė nesilaiko veiklos plano, vykdomasis direktorius, pranešęs apie tai priimančiajai valstybei narei, sustabdo prieglobsčio paramos grupių siuntimą arba jį nutraukia.

6.  Jeigu operacinių ir techninių priemonių vykdymo sąlygos nebetenkinamos arba jeigu priimančioji valstybė narė nesilaiko veiklos plano, arba jeigu pasikonsultavęs su pagrindinių teisių pareigūnu, direktorius mano, kad daromi pagrindinių teisių arba įsipareigojimų tarptautinės apsaugos srityje pažeidimai yra rimti arba gali būti tebedaromi, vykdomasis direktorius, pranešęs apie tai priimančiajai valstybei narei, gali visiškai arba iš dalies sustabdyti prieglobsčio paramos grupių siuntimą arba jį nutraukti.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Kai valstybė narė tam tikrose migrantų antplūdžio vietose prie savo išorės sienų susiduria su neproporcingais su migracija susijusiais sunkumais, kurie apibūdinami kaip didelis mišrių migracijos srautų antplūdis, ta valstybė narė gali prašyti techninio ir operatyvinio pastiprinimo, kurį užtikrintų migracijos valdymo rėmimo grupės. Ta valstybė narė pateikia Agentūrai ir kitoms susijusioms Sąjungos agentūroms, visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgoms ir Europolui, pastiprinimo prašymą ir savo poreikių vertinimą, kaip numatyta Reglamento Nr. 2016/1624 18 straipsnio 1 dalyje. Vykdomasis direktorius, koordinuodamas veiksmus su kitomis susijusiomis Sąjungos agentūromis, įvertina valstybės narės pastiprinimo prašymą ir jos poreikių vertinimą, siekdamas nustatyti išsamų iš įvairios atitinkamų Sąjungos agentūrų koordinuojamos veiklos sudarytą pastiprinimo priemonių rinkinį, kuriam turėtų pritarti atitinkama valstybė narė.

1.  Jeigu valstybė narė paprašo operacinio ir techninio migracijos valdymo rėmimo grupių pastiprinimo, kaip nurodyta Reglamento Nr. XXX/XXX 17 straipsnyje, arba jeigu migracijos valdymo rėmimo grupės siunčiamos į migrantų antplūdžio vietas, kaip nurodyta Reglamento Nr. XXX/XXX 18 straipsnyje, vykdomasis direktorius užtikrina Agentūros veiklos migracijos valdymo rėmimo grupėse koordinavimą su Komisija ir kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra.

1.  Komisija, bendradarbiaudama su priimančiąja valstybe nare ir susijusiomis Sąjungos agentūromis, nustato bendradarbiavimo migrantų antplūdžio vietoje sąlygas ir atsako už migracijos valdymo rėmimo grupių veiklos koordinavimą.

2.  Vykdomasis direktorius atitinkamai pradeda prieglobsčio paramos grupių arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertų siuntimo procedūrą pagal 17 ir 18 straipsnius. Prieglobsčio paramos grupių arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertų migracijos valdymo rėmimo grupių reikmėms teikiamas operacinis ir techninis pastiprinimas gali būti:

2.  Vykdomasis direktorius atitinkamai pradeda prieglobsčio paramos grupių arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertų, kaip migracijos valdymo rėmimo grupių dalies, siuntimo procedūrą pagal 17, 18, 20 ir 22 straipsnius, be kita ko, atvejais, kai taikoma šio straipsnio -1 dalyje arba Reglamento Nr. 2016/1624 19 straipsnio 3 dalies b punkte nustatyta procedūra. Prieglobsčio paramos grupių arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertų migracijos valdymo rėmimo grupių reikmėms teikiamas operacinis ir techninis pastiprinimas gali būti:

a)  trečiųjų šalių piliečių patikra, įskaitant jų tapatybės nustatymą, registravimą ir, jei to prašo valstybės narės, pirštų atspaudų ėmimą;

a)  trečiųjų šalių piliečių patikra, įskaitant jų tapatybės nustatymą, registravimą ir, jei to prašo valstybės narės, pirštų atspaudų ėmimą;

b)  tarptautinės apsaugos prašymų registravimas ir, jei to prašo valstybės narės, tokių prašymų nagrinėjimas;

b)  tarptautinės apsaugos prašymų registravimas ir, jei to prašo valstybės narės, tokių prašymų nagrinėjimas;

c)  informacijos apie prieglobsčio procedūras teikimas, įskaitant perkėlimą Sąjungoje ir specialią pagalbą prašytojams arba galimiems prašytojams, kurie galėtų būti perkelti Sąjungoje.

c)  informacijos apie prieglobsčio procedūras, įskaitant perkėlimą Sąjungoje ir specialią pagalbą prašytojams arba galimiems prašytojams, kurie galėtų būti perkelti Sąjungoje, ir informacijos apie prašytojo teises, įskaitant prašytojui prieinamas teisių gynimo priemones, galimybes pažeidžiamiems asmenims pasinaudoti priėmimo, identifikavimo ir nukreipimo procedūromis, teikimas.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu valstybės narės prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, dėl kurio tos sistemos turi patenkinti ypač didelius ir skubius poreikius, Agentūra atitinkamos valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva per trumpą laiką organizuoja ir koordinuoja išsamų operacinių ir techninių priemonių rinkinį, nurodytą 16 straipsnyje, ir siunčia 18 straipsnyje nurodyto prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus bei iš savo darbuotojų paskirtus ekspertus atitinkamoms prieglobsčio ir priėmimo sistemoms sustiprinti.

1.  Jeigu valstybės narės prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, dėl kurio tos sistemos turi patenkinti ypač didelius ir skubius poreikius, Agentūra atitinkamos valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva per trumpą laiką organizuoja ir koordinuoja išsamų operacinių ir techninių priemonių rinkinį, nurodytą 16 straipsnyje, ir siunčia 18 straipsnyje nurodyto prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus bei iš savo darbuotojų paskirtus ekspertus, taip pat papildomą techninę įrangą, jei reikia, atitinkamoms prieglobsčio ir priėmimo sistemoms sustiprinti.

2.  Prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai siunčiami 20 straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu ekspertai iš kiekvienos valstybės narės išsiunčiami per tris darbo dienas nuo vykdomojo direktoriaus ir pagalbos prašančios valstybės narės susitarimo dėl veiklos plano dienos. Valstybės narės negali remtis 17 straipsnio 6 dalyje nustatyta išimtimi.

2.  Prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai siunčiami 20 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau su sąlyga, kad ekspertai yra pasiruošę išvykti iš kiekvienos valstybės narės per tris darbo dienas nuo vykdomojo direktoriaus ir pagalbos prašančios valstybės narės susitarimo dėl veiklos plano dienos. Valstybės narės negali remtis 17 straipsnio 6 dalyje nustatyta išimtimi.

3.  Jeigu neproporcingai didelio krūvio prieglobsčio arba priėmimo sistemoms atveju valstybė narė neprašo Agentūros operacinės ir techninės pagalbos arba nepriima Agentūros pasiūlymo suteikti tokią pagalbą, arba nesiima pakankamų veiksmų tam krūviui pašalinti, arba nesilaiko 15 straipsnio 3 dalyje nurodytų Komisijos rekomendacijų ir dėl to prieglobsčio arba priėmimo sistemos tampa neveiksmingos ir todėl gali sutrikti BEPS veikimas, Komisija įgyvendinimo aktu gali priimti sprendimą, kuriame nustatomos viena ar daugiau 16 straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių, kurių Agentūra turi imtis, kad paremtų atitinkamą valstybę narę. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 64 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Jeigu neproporcingai didelio krūvio prieglobsčio arba priėmimo sistemoms atveju valstybė narė neprašo Agentūros operacinės ir techninės pagalbos arba nepriima Agentūros pasiūlymo suteikti tokią pagalbą, arba nesiima pakankamų veiksmų tam krūviui pašalinti, arba nesilaiko 15 straipsnio 3 dalyje nurodytų Komisijos rekomendacijų ir dėl to prieglobsčio arba priėmimo sistemos tampa neveiksmingos ir todėl gali sutrikti BEPS veikimas, Komisija įgyvendinimo aktu gali priimti sprendimą, kuriame nustatomos viena ar daugiau 16 straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių, kurių Agentūra turi imtis, kad paremtų atitinkamą valstybę narę. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 64 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.  Taikant šio straipsnio 3 dalį, vykdomasis direktorius per dvi darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos nustato veiksmus, kurių reikia imtis siekiant praktiškai įgyvendinti Komisijos sprendime nustatytas priemones. Kartu vykdomasis direktorius ir atitinkama valstybė narė sutaria dėl veiklos plano.

4.  Taikant šio straipsnio 3 dalį, vykdomasis direktorius per dvi darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos nustato veiksmus, kurių reikia imtis siekiant praktiškai įgyvendinti Komisijos sprendime nustatytas priemones. Kartu vykdomasis direktorius ir atitinkama valstybė narė sutaria dėl veiklos plano.

5.  Agentūra nedelsdama ir bet kuriuo atveju per tris darbo dienas nuo veiklos plano parengimo dienos siunčia būtinus prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus, taip pat iš savo darbuotojų paskirtus ekspertus. Siunčiami prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai prireikus nedelsiant papildomi prieglobsčio paramos grupėmis.

5.  Agentūra nedelsdama ir bet kuriuo atveju per tris darbo dienas nuo veiklos plano parengimo dienos siunčia būtinus prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus, taip pat iš savo darbuotojų paskirtus ekspertus. Siunčiami prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai prireikus nedelsiant papildomi prieglobsčio paramos grupėmis.

6.  Atitinkama valstybė narė nedelsdama bendradarbiauja su Agentūra ir imasi būtinų veiksmų, kad palengvintų to sprendimo įgyvendinimą, taip pat praktinį tame sprendime ir veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą.

6.  Atitinkama valstybė narė nedelsdama bendradarbiauja su Agentūra ir imasi būtinų veiksmų, kad palengvintų to sprendimo įgyvendinimą, taip pat praktinį tame sprendime ir veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą.

7.  Valstybės narės skiria vykdomojo direktoriaus nustatytus prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus.

7.  Valstybės narės skiria vykdomojo direktoriaus nustatytus prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22 a straipsnis

 

Nurodymai prieglobsčio paramos grupėms ar ekspertams iš prieglobsčio pagalbos rezervo

 

1.  Siųsdama prieglobsčio paramos grupes ar ekspertus iš prieglobsčio pagalbos rezervo, priimančioji valstybė narė pagal veiklos planą grupėms pateikia nurodymus.

 

2.  Agentūra per savo koordinavimo pareigūną gali pranešti priimančiajai valstybei narei savo nuomonę dėl 1 dalyje nurodytų nurodymų. Tuo atveju priimančioji valstybė narė apsvarsto šią nuomonę ir, kiek įmanoma, į ją atsižvelgia.

 

3.  Tais atvejais, kai 1 dalyje nurodyti nurodymai neatitinka veiklos plano, koordinavimo pareigūnas nedelsdamas apie tai praneša vykdomajam direktoriui, kuris prireikus gali imtis veiksmų pagal 20 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio valstybių narių prievolei aprūpinti Agentūrą būtinomis patalpomis ir įranga, kad ji galėtų teikti reikiamą operacinę ir techninę pagalbą, Agentūra į valstybes nares gali siųsti savo įrangą, jeigu jos gali reikėti prieglobsčio paramos grupėms arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertams ir jeigu ji gali papildyti įrangą, kurią jau pateikė valstybės narės arba kitos Sąjungos agentūros.

1.  Nedarant poveikio valstybių narių prievolei aprūpinti Agentūrą būtinomis patalpomis ir įranga, kad ji galėtų teikti reikiamą operacinę ir techninę pagalbą, Agentūra į valstybes nares gali siųsti savo įrangą, taip pat ir valstybių narių, kurioms to reikia, prašymu, jeigu jos gali reikėti prieglobsčio paramos grupėms arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertams ir jeigu ji gali papildyti įrangą, kurią jau pateikė valstybės narės arba kitos Sąjungos agentūros.

2.  Agentūra su valdančiąja taryba pasikonsultavusio vykdomojo direktoriaus sprendimu gali įsigyti techninę įrangą arba ją išsinuomoti. Prieš įsigyjant arba išsinuomojant įrangą, atliekama išsami poreikių bei sąnaudų ir naudos analizė. Visos šios išlaidos turi būti numatytos pagal Agentūrai taikomas finansines taisykles valdančiosios tarybos patvirtintame Agentūros biudžete.

2.  Agentūra su valdančiąja taryba pasikonsultavusio vykdomojo direktoriaus sprendimu gali įsigyti techninę įrangą arba ją išsinuomoti. Prieš įsigyjant arba išsinuomojant įrangą, atliekama išsami poreikių bei sąnaudų ir naudos analizė. Visos šios išlaidos turi būti numatytos pagal Agentūrai taikomas finansines taisykles valdančiosios tarybos patvirtintame Agentūros biudžete.

 

2a.  Agentūra yra atsakinga už savo įrangos saugumo užtikrinimą per visą įrangos eksploatavimo ciklą.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai prieglobsčio paramos grupės arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai vykdo operacijas priimančiojoje valstybėje narėje, ta valstybė narė pagal savo nacionalinės teisės aktus atsako už bet kokią per operacijas jų padarytą žalą.

1.  Kai prieglobsčio paramos grupės arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai vykdo operacijas priimančiojoje valstybėje narėje, ta valstybė narė ir Agentūra solidariai pagal nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus atsako už bet kokią per operacijas jų padarytą žalą. Kai prieglobsčio paramos grupės arba prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertai vykdo operacijas trečiojoje šalyje, Agentūra atsako už bet kokią jų vykdant veiklą padarytą žalą.

2.  Kai tokia žala padaroma dėl didelio aplaidumo arba tyčinio nusižengimo, priimančioji valstybė narė gali kreiptis į buveinės valstybę narę arba Agentūrą, kad iš tos buveinės valstybės narės arba Agentūros atgautų visas sumas, kurias ji sumokėjo nukentėjusiesiems arba asmenims, turintiems teisę jas gauti nukentėjusiųjų vardu.

2.  Kai tokia žala padaroma dėl didelio aplaidumo arba tyčinio nusižengimo, priimančioji valstybė narė ar Agentūra gali kreiptis į buveinės valstybę narę arba Agentūrą, kad iš tos buveinės valstybės narės arba Agentūros atgautų visas sumas, kurias ji sumokėjo nukentėjusiesiems arba asmenims, turintiems teisę jas gauti nukentėjusiųjų vardu.

3.  Nedarant poveikio naudojimuisi savo teisėmis trečiųjų subjektų atžvilgiu, kiekviena valstybė narė atsisako visų pretenzijų priimančiajai valstybei narei arba bet kuriai kitai valstybei narei dėl patirtos žalos, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.

3.  Nedarant poveikio naudojimuisi savo teisėmis trečiųjų subjektų atžvilgiu, kiekviena valstybė narė atsisako visų pretenzijų priimančiajai valstybei narei arba bet kuriai kitai valstybei narei dėl patirtos žalos, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.

4.  Visus valstybių narių tarpusavio ginčus arba ginčus su Agentūra dėl šio straipsnio 2 ir 3 dalių taikymo, kurių nepavyksta išspręsti jų tarpusavio derybomis, jos pagal Sutarties 273 straipsnį perduoda spręsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

4.  Visus valstybių narių tarpusavio ginčus arba valstybės narės ginčus su Agentūra dėl šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių taikymo, kurių nepavyksta išspręsti jų tarpusavio derybomis, jos pagal Sutartis perduoda spręsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

5.  Nedarant poveikio naudojimuisi savo teisėmis trečiųjų šalių atžvilgiu, Agentūra padengia išlaidas, susijusias su žala, padaryta Agentūros įrangai grupių veiklos metu, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.

5.  Nedarant poveikio naudojimuisi savo teisėmis trečiųjų šalių atžvilgiu, Agentūra padengia išlaidas, susijusias su žala, padaryta Agentūros įrangai grupių veiklos metu, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  vidaus transporto tarp skirtingų priimančiosios valstybės narės regionų;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  automobilių nuomos ir visas papildomas išlaidas, pvz., draudimo, degalų ir kelių mokesčius;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  ryšių paslaugų išlaidas;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc)  vertimo žodžiu išlaidas.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tvarkydama asmens duomenis Agentūra taiko Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

1.  Tvarkydama asmens duomenis Agentūra taiko Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

2.  Valdančioji taryba nustato priemones, kuriomis Agentūra taiko Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, įskaitant priemones dėl Agentūros duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo. Šios priemonės nustatomos pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

2.  Valdančioji taryba nustato priemones, kuriomis Agentūra taiko Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, įskaitant priemones dėl Agentūros duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo. Šios priemonės nustatomos pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

3.  Nedarant poveikio 31 ir 32 straipsniams, Agentūra gali tvarkyti asmens duomenis administravimo tikslais.

3.  Nedarant poveikio 31 ir 32 straipsniams, Agentūra gali tvarkyti asmens duomenis administravimo tikslais.

4.  Draudžiama perduoti Agentūros tvarkomus asmens duomenis, o valstybėms narėms – toliau perduoti pagal šį reglamentą tvarkomus asmens duomenis trečiųjų šalių institucijoms arba tretiesiems subjektams, įskaitant tarptautines organizacijas.

4.  Draudžiama perduoti Agentūros tvarkomus asmens duomenis, o valstybėms narėms – toliau perduoti pagal šį reglamentą tvarkomus asmens duomenis trečiųjų šalių institucijoms arba tretiesiems subjektams, įskaitant tarptautines organizacijas.

 

4a.  Kai Agentūra ar jos darbuotojai tvarko asmens duomenis teikdami operacinę ir techninę pagalbą ir pagal priimančios valstybės narės nurodymus, priimančioji valstybė narė laikoma duomenų valdytoja, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 2016/679 4 straipsnio 1 ir 7 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punkte. Šiam tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) Nr. 2016/679.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra asmens duomenis gali tvarkyti tik šiais tikslais:

1.  Agentūra asmens duomenis gali tvarkyti tik šiais tikslais:

a)  vykdydama jai pavestas operacinės ir techninės pagalbos teikimo užduotis pagal 16 straipsnio 3 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį;

a)  vykdydama jai pavestas operacinės ir techninės pagalbos teikimo užduotis pagal 16 straipsnio 3 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį;

b)  atrinkdama prašymus 13 straipsnyje nurodytos stebėsenos tikslais;

b)  atrinkdama prašymus 13 straipsnyje nurodytos stebėsenos tikslais – tokiais atvejais tvarkomi tik su pilietybe, amžiumi ir lytimi susiję duomenys;

c)  valstybių narių prašymu nagrinėdama vaikų ar pažeidžiamų asmenų pateiktus tarptautinės apsaugos prašymus, kaip nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose;

c)  valstybių narių prašymu nagrinėdama vaikų ar pažeidžiamų asmenų pateiktus tarptautinės apsaugos prašymus, kaip nurodyta 16 straipsnio 3 dalies b, c ir ja punktuose;

d)  lengvindama keitimąsi informacija su valstybėmis narėmis, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, Europolu arba Eurojustu pagal 36 straipsnį ir tvarkydama informaciją, gautą vykdant 21 straipsnio 2 dalyje išvardytas užduotis;

d)  lengvindama keitimąsi informacija su valstybėmis narėmis, Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgomis, Europolu arba Eurojustu pagal 36 straipsnį ir tvarkydama informaciją, gautą vykdant 21 straipsnio 2 dalyje išvardytas užduotis;

e)  analizuodama informaciją apie prieglobsčio padėtį pagal 4 straipsnį;

 

2.  Tvarkant šiuos asmens duomenis laikomasi proporcingumo principo ir tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurių reikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais.

2.  Tvarkant šiuos asmens duomenis laikomasi proporcingumo principo ir tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurių reikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais.

3.  Asmens duomenis Agentūrai teikiančios valstybės narės arba kitos Sąjungos agentūros duomenis Agentūrai gali perduoti tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais. Bet koks tolesnis saugomų asmens duomenų tvarkymas kitokiais nei nurodytieji šio straipsnio 1 dalyje tikslais yra draudžiamas.

3.  Asmens duomenis Agentūrai teikiančios valstybės narės arba kitos Sąjungos agentūros duomenis Agentūrai gali perduoti tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais. Bet koks tolesnis saugomų asmens duomenų tvarkymas kitokiais nei nurodytieji šio straipsnio 1 dalyje tikslais yra draudžiamas.

4.  Perduodamos asmens duomenis, valstybės narės ar kitos Sąjungos agentūros gali nurodyti bet kokį bendrąjį arba konkretų galimybės su jais susipažinti arba jų naudojimo apribojimą, taip pat taikomą perdavimui, ištrynimui arba sunaikinimui. Jeigu tokio apribojimo būtinybė paaiškėja perdavus informaciją, jos apie tai informuoja Agentūrą. Agentūra laikosi šių apribojimų.

4.  Perduodamos asmens duomenis, valstybės narės ar kitos Sąjungos agentūros gali nurodyti bet kokį bendrąjį arba konkretų galimybės su jais susipažinti arba jų naudojimo apribojimą, taip pat taikomą perdavimui, ištrynimui arba sunaikinimui. Jeigu tokio apribojimo būtinybė paaiškėja perdavus informaciją, jos apie tai informuoja Agentūrą. Agentūra laikosi šių apribojimų.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra naudoja tik šiuos valstybių narių arba jos pačios darbuotojų teikiant valstybėms narėms operacinę ir techninę pagalbą surinktus ar jai perduotus asmens duomenis: trečiųjų šalių piliečių vardus ir pavardes, gimimo datą, duomenis apie lytį, pilietybę, profesiją arba išsilavinimą, pirštų atspaudus ir skaitmeninę nuotrauką.

1.  Agentūra naudoja tik šiuos valstybių narių arba jos pačios darbuotojų teikiant valstybėms narėms operacinę ir techninę pagalbą surinktus ar jai perduotus asmens duomenis: trečiųjų šalių piliečių vardus ir pavardes, gimimo datą, duomenis apie lytį, pilietybę, profesiją arba išsilavinimą, pirštų atspaudus ir skaitmeninę nuotrauką.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus asmens duomenis Agentūra gali tvarkyti šiais atvejais:

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus asmens duomenis Agentūra gali tvarkyti šiais atvejais:

a)  jeigu tai būtina 16 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytais tapatybės nustatymo ir registracijos tikslais;

a)  jeigu tai būtina 16 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytais tapatybės nustatymo ir registracijos tikslais;

b)  jeigu būtina palengvinti tarptautinės apsaugos prašymų, kuriuos nagrinėja kompetentingos nacionalinės institucijos, nagrinėjimą, kaip nurodyta 16 straipsnio 3 dalies b punkte;

b)  jeigu būtina palengvinti tarptautinės apsaugos prašymų, kuriuos nagrinėja kompetentingos nacionalinės institucijos, nagrinėjimą, kaip nurodyta 16 straipsnio 3 dalies b punkte;

c)  jeigu būtina suteikti pagalbą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą, kaip nurodyta 16 straipsnio 3 dalies c punkte;

c)  jeigu būtina suteikti pagalbą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą, kaip nurodyta 16 straipsnio 3 dalies c punkte;

d)  jeigu būtina padėti Sąjungoje perkelti arba perduoti tarptautinės apsaugos gavėjus, kaip nurodyta 16 straipsnio 3 dalies g punkte;

d)  jeigu būtina padėti Sąjungoje perkelti arba perduoti tarptautinės apsaugos gavėjus, kaip nurodyta 16 straipsnio 3 dalies g punkte;

e)  jeigu juos būtina perduoti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai, Europolui arba Eurojustui, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis pagal atitinkamus savo įgaliojimus ir 30 straipsnį;

e)  jeigu juos būtina perduoti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgoms, Europolui arba Eurojustui, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis pagal atitinkamus savo įgaliojimus ir 30 straipsnį;

f)  jeigu juos būtina perduoti valstybių narių institucijoms arba imigracijos ir prieglobsčio tarnybomis, kad jos galėtų juos naudoti pagal nacionalinės teisės aktus, taip pat nacionalines ir Sąjungos duomenų apsaugos taisykles;

f)  jeigu juos būtina perduoti valstybių narių institucijoms arba imigracijos ir prieglobsčio tarnybomis, kad jos galėtų juos naudoti pagal nacionalinės teisės aktus, taip pat nacionalines ir Sąjungos duomenų apsaugos taisykles;

g)  jeigu tai būtina informacijos apie prieglobsčio padėtį analizei.

 

3.  Asmens duomenys ištrinami iškart, kai tik yra perduodami Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai, Europolui, Eurojustui arba valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba panaudojami informacijos apie prieglobsčio padėtį analizei atlikti. Duomenų saugojimo laikotarpis bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis kaip 30 dienų nuo tos dienos, kai Agentūra surenka tuos duomenis arba juos gauna. Remiantis informacijos apie prieglobsčio padėtį analizės rezultatuose pateikiamais duomenimis niekada neturi būti įmanoma nustatyti fizinio asmens tapatybės.

3.  Asmens duomenys ištrinami iškart, kai tik yra perduodami Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai, Europolui, Eurojustui arba valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Duomenų saugojimo laikotarpis bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis kaip 45 dienos nuo tos dienos, kai Agentūra surenka tuos duomenis arba juos gauna. Remiantis informacijos apie prieglobsčio padėtį analizės rezultatuose pateikiamais duomenimis niekada neturi būti įmanoma nustatyti fizinio asmens tapatybės.

 

3a.  Valstybės narės ar Agentūros darbuotojai, perduodantys asmens duomenis pagal 1 dalį, tuo metu, kai renkami trečiosios šalies piliečio duomenys, informuoja jį apie tai, kad egzistuoja pasinaudojimo teisėmis procedūros, numatytos Reglamento (ES) Nr. 2016/679 15, 16, 17 ir 18 straipsniuose, nurodo priimančios valstybės narės nacionalinės priežiūros institucijos kontaktinius duomenis ir informuoja apie teisę pateikti skundą nacionalinėms priežiūros institucijoms ir teismams.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vadovaudamasi Sąjungos išorės santykių politika, įskaitant pagrindinių teisių apsaugą, ir bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba, Agentūra palengvina ir skatina operacinį valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą su jos veikla susijusiais klausimais ir kai reikia jos užduotims vykdyti. Agentūra ir valstybės narės laikosi normų ir standartų, kurie yra lygiaverčiai nustatytiesiems Sąjungos teisės aktuose, ir skatina jų laikytis, taip pat tais atvejais, kai vykdo veiklą tų trečiųjų šalių teritorijoje.

1.  Vadovaudamasi Sąjungos išorės santykių politika, įskaitant pagrindinių teisių apsaugą, ir bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba, Agentūra palengvina ir skatina operacinį valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą su jos veikla susijusiais klausimais ir kai reikia jos užduotims vykdyti. Agentūra ir valstybės narės laikosi normų ir standartų, kurie yra lygiaverčiai nustatytiesiems Sąjungos teisės aktuose, įskaitant Chartiją, 1951 m. konvenciją ir 1967 m. protokolą, ir skatina jų laikytis, taip pat tais atvejais, kai vykdo veiklą tų trečiųjų šalių teritorijoje.

2.  Naudodamasi Sąjungos delegacijų parama ir derindama su jomis savo veiklą, Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių institucijomis, kompetentingomis šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais, visų pirma siekdama skatinti taikyti Sąjungos standartus prieglobsčio srityje ir padėti trečiosioms šalims didinti savo kompetenciją ir prieglobsčio ir priėmimo sistemų pajėgumus, taip pat įgyvendinti regioninės plėtros ir apsaugos programas bei vykdyti kitus veiksmus. Tokią bendradarbiavimo veiklą Agentūra gali vykdyti vadovaudamasi darbo susitarimais, su tomis institucijomis sudarytais pagal Sąjungos teisės aktus ir politiką. Agentūra prašo išankstinio Komisijos leidimo sudaryti tokius darbo susitarimus ir informuoja apie juos Europos Parlamentą.

2.  Naudodamasi Sąjungos delegacijų parama ir derindama su jomis savo veiklą, Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių institucijomis, kompetentingomis šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais, visų pirma siekdama skatinti taikyti Sąjungos standartus prieglobsčio srityje ir padėti trečiosioms šalims didinti savo kompetenciją ir prieglobsčio ir priėmimo sistemų pajėgumus, taip pat įgyvendinti regioninės plėtros ir apsaugos programas bei vykdyti kitus veiksmus. Tokią bendradarbiavimo veiklą Agentūra gali vykdyti vadovaudamasi darbo susitarimais, su tomis institucijomis sudarytais pagal Sąjungos teisės aktus ir politiką. Agentūra prašo išankstinio Komisijos leidimo sudaryti tokius darbo susitarimus ir informuoja apie juos Europos Parlamentą. Prieš sudarydama darbo susitarimą, Agentūra apie tai informuoja Europos Parlamentą.

3.  Priimančiajai valstybei narei sutikus, Agentūra gali pakviesti trečiųjų šalių pareigūnus stebėti, kaip vykdomos 16 straipsnio 3 dalyje nurodytos operacinės ir techninės priemonės, jeigu jų dalyvavimas netrukdo pasiekti tų priemonių tikslų ir gali padėti gerinti bendradarbiavimą bei keitimąsi geriausia patirtimi.

 

4.  Siekdama patenkinti pabėgėlių trečiosiose šalyse tarptautinės apsaugos poreikius ir parodyti solidarumą su juos priėmusiomis šalimis, Agentūra koordinuoja perkėlimo į Sąjungą veiksmus, kurių imasi valstybės narės arba Sąjunga, įskaitant keitimąsi informacija. Agentūra renka informaciją, stebi, kaip vykdomas perkėlimas į valstybes nares, ir padeda valstybėms narėms didinti perkėlimo pajėgumus. Trečiajai šaliai sutikus, Agentūra, susitarusi su Komisija, taip pat gali koordinuoti tokį valstybių narių ir trečiosios šalies keitimąsi informacija ar kitus bendrus veiksmus tos trečiosios šalies teritorijoje.

4.  Agentūra remia su perkėlimu į Sąjungą susijusius valstybių narių ar Sąjungos veiksmus, įskaitant keitimąsi informacija, glaudžiai bendradarbiaudama su UNHCR ir susijusiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir visapusiškai laikydamasi UNHCR nustatytų standartų ir politikos gairių. Agentūra renka informaciją, stebi, kaip vykdomas perkėlimas į valstybes nares, padeda valstybėms narėms didinti perkėlimo pajėgumus ir teikia visą papildomą perkėlimo pagalbą, suderinamą su pareigomis, jai patikėtomis pagal Reglamentą (ES) 2017/xxx [Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema].

5.  Remdamasi Sąjungos išorės santykių politika Agentūra dalyvauja įgyvendinant Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytus tarptautinius susitarimus, taip pat šio reglamento taikymo sričiai priklausančiose srityse.

5.  Remdamasi Sąjungos išorės santykių politika Agentūra dalyvauja įgyvendinant Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytus tarptautinius susitarimus, taip pat šio reglamento taikymo sričiai priklausančiose srityse.

6.  Agentūra gali gauti Sąjungos finansavimą pagal atitinkamų Sąjungos išorės santykių politikos paramos priemonių nuostatas. Ji gali pradėti vykdyti ir finansuoti techninės pagalbos projektus trečiosiose šalyse dėl šio reglamento taikymo sričiai priklausančių klausimų.

6.  Agentūra gali gauti Sąjungos finansavimą pagal atitinkamų Sąjungos išorės santykių politikos paramos priemonių nuostatas. Ji gali pradėti vykdyti ir finansuoti techninės pagalbos projektus trečiosiose šalyse dėl šio reglamento taikymo sričiai priklausančių klausimų.

 

6a.  Agentūra informuoja Europos Parlamentą apie veiklą, vykdomą pagal šį straipsnį. Ji įtraukia bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis vertinimus į savo metines ataskaitas.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35a straipsnis (naujas)

 

Ryšių palaikymo pareigūnai trečiosiose šalyse

 

1.  Agentūra gali siųsti iš savo darbuotojų paskirtus ekspertus kaip ryšių palaikymo pareigūnus, kuriems atliekant pareigas trečiosiose šalyse turėtų būti užtikrinama kuo didesnė apsauga. Ryšių palaikymo pareigūnai siunčiami tik į tas trečiąsias valstybes, kuriose migracijos ir prieglobsčio sritys valdomos laikantis žmogaus teisių standartų.

 

2.  Įgyvendinant Sąjungos išorės santykių politiką, ryšių palaikymo pareigūnai siunčiami visų pirma į tas trečiąsias šalis, kurios, remiantis jų informacijos analize, yra su prieglobsčiu susijusios migracijos kilmės arba tranzito šalys. Ryšių palaikymo pareigūnų dislokavimą patvirtina valdančioji taryba.

 

3.  Agentūros ryšių palaikymo pareigūnams pavedama, laikantis Sąjungos teisės aktų ir visapusiškai paisant pagrindinių teisių, be kita ko, užmegzti ir palaikyti ryšius su trečiosios šalies, į kurią jie paskirti, kad padėtų įtvirtinti apsaugos požiūriu jautrų migracijos valdymą ir prireikus sudarytų lengvesnes sąlygas pasinaudoti teisėtais patekimo į Sąjungą būdais tiems asmenims, kuriems reikalinga apsauga, įskaitant perkėlimo į Sąjungą būdą, kompetentingomis institucijomis. Ryšių palaikymo pareigūnai prireikus glaudžiai koordinuoja veiksmus su Sąjungos delegacijomis, taip pat tarptautinėmis organizacijomis ir organais, ypač UNHCR.

 

4.  Dėl sprendimo siųsti į trečiąsias valstybes ryšių palaikymo pareigūnus turi būti gauta išankstinė Komisijos nuomonė. Europos Parlamentas apie tą veiklą nedelsiant visapusiškai informuojamas.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra bendradarbiauja su Sąjungos agentūromis, įstaigomis ir biurais, kurių veikla yra susijusi su jos veiklos sritimi, visų pirma su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, ir kurios yra kompetentingos šiuo reglamentu reglamentuojamose srityse.

1.  Agentūra bendradarbiauja su Sąjungos agentūromis, įstaigomis ir biurais, kurių veikla yra susijusi su jos veiklos sritimi, visų pirma su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgomis, ir kurios yra kompetentingos šiuo reglamentu reglamentuojamose srityse.

2.  Toks bendradarbiavimas vyksta pagal darbo susitarimus, su tomis įstaigomis sudarytus gavus Komisijos pritarimą. Agentūra informuoja Europos Parlamentą apie visus tokius susitarimus.

2.  Toks bendradarbiavimas vyksta pagal darbo susitarimus, su tomis įstaigomis sudarytus gavus Komisijos pritarimą. Agentūra informuoja Europos Parlamentą apie visus tokius susitarimus.

3.  Taip bendradarbiaujant kuriama atitinkamų Sąjungos įstaigų tarpusavio sąveika ir išvengiama pastangų, kurios dedamos kiekvienos iš jų pagal savo įgaliojimus vykdomoje veikloje, dubliavimosi.

3.  Taip bendradarbiaujant kuriama atitinkamų Sąjungos įstaigų tarpusavio sąveika ir išvengiama pastangų, kurios dedamos kiekvienos iš jų pagal savo įgaliojimus vykdomoje veikloje, dubliavimosi.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su UNHCR, šiuo reglamentu reglamentuojamose srityse, vadovaudamasi darbo susitarimais, su tomis įstaigomis sudarytais pagal Sutartį ir nuostatas dėl tų įstaigų kompetencijos. Valdančioji taryba priima sprendimą dėl darbo susitarimų, dėl kurių turi būti gautas išankstinis Komisijos pritarimas.

Agentūra bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su UNHCR, šiuo reglamentu reglamentuojamose srityse, vadovaudamasi darbo susitarimais, su tomis įstaigomis sudarytais pagal Sutartį ir nuostatas dėl tų įstaigų kompetencijos. Valdančioji taryba priima sprendimą dėl darbo susitarimų, dėl kurių turi būti gautas išankstinis Komisijos pritarimas. Agentūra informuoja Europos Parlamentą apie visus tokius darbo susitarimus.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūros administravimo ir valdymo struktūrą sudaro:

Agentūros administravimo ir valdymo struktūrą sudaro:

a)  valdančioji taryba, vykdanti 40 straipsnyje nustatytas funkcijas;

a)  valdančioji taryba, vykdanti 40 straipsnyje nustatytas funkcijas;

b)  vykdomasis direktorius, vykdantis 46 straipsnyje nustatytas pareigas;

b)  vykdomasis direktorius, vykdantis 46 straipsnyje nustatytas pareigas;

c)  vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, kaip nustatyta 47 straipsnyje.

c)  vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, kaip nustatyta 47 straipsnyje;

 

ca)  pagrindinių teisių pareigūnas;

 

cb)  konsultacinis forumas.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir du Komisijos atstovai; jie visi turi balso teisę.

1.  Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, du Komisijos atstovai ir du Europos Parlamento atstovai; jie visi turi balso teisę.

2.  Valdančiojoje taryboje yra vienas UNHCR atstovas, neturintis balso teisės.

2.  Valdančiojoje taryboje yra vienas UNHCR atstovas, neturintis balso teisės.

3.  Kiekvienas valdančiosios tarybos narys turi pakaitinį narį. Tikrajam nariui nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis narys.

3.  Kiekvienas valdančiosios tarybos narys turi pakaitinį narį. Tikrajam nariui nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis narys.

4.  Valdančiosios tarybos nariai ir jų pakaitiniai skiriami remiantis jų žiniomis prieglobsčio srityje ir atsižvelgiant į atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti tarybos darbo tęstinumą, visos valdančiojoje taryboje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Visos šalys siekia, kad valdančiojoje taryboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

4.  Valdančiosios tarybos nariai ir jų pakaitiniai skiriami remiantis jų žiniomis prieglobsčio srityje ir atsižvelgiant į atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti tarybos darbo tęstinumą, visos valdančiojoje taryboje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Visos šalys siekia, kad valdančiojoje taryboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

5.  Valdančiosios tarybos narių kadencija yra ketveri metai. Ši kadencija gali būti pratęsiama. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba pakeičiami.

5.  Valdančiosios tarybos narių kadencija yra ketveri metai. Ši kadencija gali būti pratęsiama. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba pakeičiami.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdančioji taryba:

Valdančioji taryba:

a)  pateikia bendras Agentūros veiklos gaires ir kiekvienais metais dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma pagal 41 straipsnį patvirtina Agentūros programavimo dokumentą;

a)  pateikia bendras Agentūros veiklos gaires ir kiekvienais metais dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma pagal 41 straipsnį patvirtina Agentūros programavimo dokumentą;

b)  dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma patvirtina Agentūros metinį biudžetą ir vykdo kitas su Agentūros biudžetu susijusias funkcijas pagal 10 skyrių;

b)  dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma patvirtina Agentūros metinį biudžetą ir vykdo kitas su Agentūros biudžetu susijusias funkcijas pagal 10 skyrių;

c)  priima konsoliduotąją metinę Agentūros veiklos ataskaitą ir kasmet iki liepos 1 d. nusiunčia ją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai;

c)  priima konsoliduotąją metinę Agentūros veiklos ataskaitą ir kasmet iki liepos 1 d. nusiunčia ją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai;

 

ca)  iki kiekvienų metų lapkričio 30 d., atsižvelgusi į Komisijos nuomonę, dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma patvirtina bendrą programavimo dokumentą, į kurį įtrauktas Agentūros daugiametis programavimas ir ateinančių metų jos darbo programa, ir perduoda jį Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

d)  pagal 53 straipsnį priima Agentūrai taikomas finansines taisykles;

d)  pagal 53 straipsnį priima Agentūrai taikomas finansines taisykles;

e)  priima visus sprendimus dėl šiame reglamente nustatytų Agentūros įgaliojimų vykdymo;

e)  priima visus sprendimus dėl šiame reglamente nustatytų Agentūros įgaliojimų vykdymo;

f)  atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį, patvirtina sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

f)  atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį, patvirtina sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

g)  priima savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

g)  priima savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

h)  remdamasi poreikių analize, tvirtina ir reguliariai atnaujina 2 straipsnio 3 dalyje nurodytus komunikacijos ir sklaidos planus;

h)  remdamasi poreikių analize, tvirtina ir reguliariai atnaujina 2 straipsnio 3 dalyje nurodytus komunikacijos ir sklaidos planus;

i)  patvirtina savo darbo tvarkos taisykles;

i)  patvirtina savo darbo tvarkos taisykles;

j)  vadovaudamasi šio straipsnio 2 dalimi, Agentūros darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie pagal Tarnybos nuostatus suteikti paskyrimų tarnybai ir pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas27 suteikti tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai);

j)  vadovaudamasi šio straipsnio 2 dalimi, Agentūros darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie pagal Tarnybos nuostatus suteikti paskyrimų tarnybai ir pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas27 suteikti tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai);

k)  vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, priima atitinkamas Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles;

k)  vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, priima atitinkamas Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles;

l)  vadovaudamasi 45 ir 47 straipsniais, skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją, naudojasi įgaliojimais taikyti jam (jiems) drausmines priemones ir prireikus pratęsia jo (jų) kadenciją arba atleidžia jį (juos) iš pareigų;

l)  naudojasi įgaliojimais taikyti drausmines priemones vykdomajam direktoriui ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojui;

 

la)  remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir pasikonsultavusi su konsultaciniu forumu, skiria pagrindinių teisių pareigūną;

m)  pagal 65 straipsnį patvirtina metinę prieglobsčio padėties Sąjungoje ataskaitą. Ta ataskaita pateikiama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

m)  pagal 65 straipsnį patvirtina metinę prieglobsčio padėties Sąjungoje ataskaitą. Ta ataskaita pateikiama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir paskelbiama viešai;

n)  priima visus sprendimus dėl šiame reglamente numatytų informacinių sistemų, įskaitant 8 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą informacinį portalą, plėtojimo;

n)  priima visus sprendimus dėl šiame reglamente numatytų informacinių sistemų, įskaitant 8 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą informacinį portalą, plėtojimo;

o)  pagal 58 straipsnį priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles;

o)  pagal 58 straipsnį priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles;

 

oa)  nustato priemones, kuriomis Agentūra taiko Reglamentą (EB) 45/2001, įskaitant priemones dėl Agentūros duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo;

p)  pagal 55 straipsnį patvirtina Agentūros personalo politiką;

p)  pagal 55 straipsnį patvirtina Agentūros personalo politiką;

q)  paprašiusi Komisijos pateikti nuomonę, pagal 41 straipsnį patvirtina programavimo dokumentą;

q)  paprašiusi Komisijos pateikti nuomonę, pagal 41 straipsnį patvirtina programavimo dokumentą;

r)  priima visus sprendimus dėl Agentūros vidaus struktūrų sukūrimo ir prireikus – keitimo;

r)  priima visus sprendimus dėl Agentūros vidaus struktūrų sukūrimo ir prireikus – keitimo;

s)  gavusi vidaus ar išorės audito ataskaitas bei vertinimus, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų išvadas bei rekomendacijas, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

s)  gavusi vidaus ar išorės audito ataskaitas bei vertinimus, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų išvadas bei rekomendacijas, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

t)  patvirtina pagal 12 straipsnio 2 dalį Agentūros parengtus veiklos standartus, rodiklius, gaires ir geriausios patirties pavyzdžius;

t)  patvirtina pagal 12 straipsnio 2 dalį Agentūros parengtus veiklos standartus, rodiklius, gaires ir geriausios patirties pavyzdžius;

u)  pagal 10 straipsnio 2 ir 3 dalis patvirtina bendrą kilmės šalies informacijos analizę ir visas tos bendros analizės peržiūras;

 

v)  pagal 14 straipsnio 1 dalį nustato prieglobsčio ir priėmimo sistemų stebėsenos ir vertinimo programą;

v)  pagal 14 straipsnio 1 dalį nustato prieglobsčio ir priėmimo sistemų stebėsenos ir vertinimo programą;

w)  pagal 14 straipsnio 3 dalį patvirtina stebėseną vykdančios ekspertų grupės ataskaitos projektą;

w)  pagal 14 straipsnio 3 dalį patvirtina stebėseną vykdančios ekspertų grupės ataskaitos projektą;

x)  pagal 14 straipsnio 4 dalį patvirtina po stebėsenos parengtas rekomendacijas;

x)  pagal 14 straipsnio 4 dalį patvirtina po stebėsenos parengtas rekomendacijas;

y)  pagal 17 straipsnio 3 dalį nustato ekspertų, skiriamų į prieglobsčio paramos grupes, profilį ir bendrą skaičių ir priima atitinkamą sprendimą;

y)  pagal 17 straipsnio 3 dalį nustato ekspertų, skiriamų į prieglobsčio paramos grupes, profilį ir bendrą skaičių ir priima atitinkamą sprendimą;

z)  pagal 18 straipsnio 2 dalį nustato ekspertų, skiriamų į prieglobsčio pagalbos rezervą, profilį ir bendrą skaičių ir priima atitinkamą sprendimą;

z)  pagal 18 straipsnio 2 dalį nustato ekspertų, skiriamų į prieglobsčio pagalbos rezervą, profilį ir bendrą skaičių ir priima atitinkamą sprendimą;

aa)  patvirtina santykių su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis Agentūros kompetencijos srityse strategiją, taip pat darbo susitarimą su Komisija dėl jos įgyvendinimo;

aa)  patvirtina santykių su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis Agentūros kompetencijos srityse strategiją, taip pat darbo susitarimą su Komisija dėl jos įgyvendinimo;

bb)  pagal 35 straipsnį įgalioja sudaryti darbo susitarimus.

bb)  pagal 35 straipsnį įgalioja sudaryti darbo susitarimus.

2.  Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, valdančioji taryba priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą, kuriuo atitinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai perduodami vykdomajam direktoriui ir nustatomos tų įgaliojimų perdavimo sustabdymo sąlygos. Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perskirti.

2.  Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu, valdančioji taryba priima Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą, kuriuo atitinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai perduodami vykdomajam direktoriui ir nustatomos tų įgaliojimų perdavimo sustabdymo sąlygos. Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perskirti.

Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių, valdančioji taryba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdavimą vykdomajam direktoriui ir vykdomojo direktoriaus perskirtus įgaliojimus ir jais naudotis pati arba juos perduoti vienam iš savo narių arba kitam nei vykdomasis direktorius darbuotojui.

Prireikus dėl išskirtinių aplinkybių, valdančioji taryba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdavimą vykdomajam direktoriui ir vykdomojo direktoriaus perskirtus įgaliojimus ir jais naudotis pati arba juos perduoti vienam iš savo narių arba kitam nei vykdomasis direktorius darbuotojui.

3.  Valdančioji taryba gali įsteigti vykdomąją valdybą, kurią sudaro valdančiosios tarybos pirmininkas, du Komisijos atstovai valdančiojoje taryboje ir trys kiti valdančiosios tarybos nariai ir kuri jai ir vykdomajam direktoriui padeda rengti sprendimus, metinio ir daugiamečio programavimo dokumentus ir veiklą, kurią turi patvirtinti valdančioji taryba. Prireikus skubos atveju vykdomoji valdyba gali priimti tam tikrus laikinus sprendimus valdančiosios tarybos vardu, ypač dėl administracinių ir biudžeto klausimų.

3.  Valdančioji taryba gali įsteigti nedidelę vykdomąją valdybą, siekdama, kad ši, prireikus, jai ir vykdomajam direktoriui padėtų rengti sprendimus, programas ir veiklą, kuriuos turi patvirtinti valdančioji taryba, ir valdančiosios tarybos vardu priimti tam tikrus laikinus skubius sprendimus. Vykdomoji valdyba nepriima sprendimų, kuriems priimti privaloma dviejų trečdalių arba trijų ketvirtadalių valdančiosios tarybos balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Valdančioji taryba gali deleguoti tam tikras aiškiai apibrėžtas užduotis vykdomajai valdybai, visų pirma, jeigu taip didinamas Agentūros efektyvumas. Valdančioji taryba negali vykdomajai valdybai deleguoti užduočių, susijusių su sprendimais, kuriems priimti privaloma dviejų trečdalių arba trijų ketvirtadalių valdančiosios tarybos balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma.

__________________

__________________

27 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

27 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir dėl daugiamečio programavimo pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, valdančioji taryba kasmet lapkričio 30 d. patvirtina programavimo dokumentą, kuriame pateikiamas Agentūros daugiametis ir metinis programavimas. Valdančioji taryba jį nusiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

1.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir dėl daugiamečio programavimo pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, valdančioji taryba kasmet lapkričio 30 d. patvirtina programavimo dokumentą, kuriame pateikiamas Agentūros daugiametis ir metinis programavimas. Valdančioji taryba jį nusiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Galutinai patvirtinus bendrąjį biudžetą programavimo dokumentas prireikus atitinkamai pakoreguojamas ir tampa galutiniu.

Galutinai patvirtinus bendrąjį biudžetą programavimo dokumentas prireikus atitinkamai pakoreguojamas ir tampa galutiniu.

Programavimo dokumento projektas, taip pat visos paskesnės atnaujintos to dokumento versijos ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. nusiunčiamos Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Programavimo dokumento projektas, taip pat visos paskesnės atnaujintos to dokumento versijos ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. nusiunčiamos Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

2.  Daugiamečio programavimo dokumente nustatoma bendra strateginė vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio programa, įskaitant tikslus, numatomus rezultatus ir veiklos rezultatų rodiklius. Jame taip pat nustatomas išteklių, įskaitant daugiametį biudžetą ir darbuotojus, planavimas.

2.  Daugiamečio programavimo dokumente nustatoma bendra strateginė vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio programa, įskaitant tikslus, numatomus rezultatus ir veiklos rezultatų rodiklius. Jame taip pat nustatomas išteklių, įskaitant daugiametį biudžetą ir darbuotojus, planavimas.

Daugiamečio programavimo dokumente nustatomos strateginės pagalbos sritys ir paaiškinama, ką reikia padaryti siekiant įgyvendinti tikslus. Į jį įtraukiama santykių su 34 straipsnyje nurodytomis trečiosiomis šalimis ar 37 straipsnyje nurodytomis tarptautinėmis organizacijomis strategija ir su ta strategija susiję veiksmai, taip pat nurodomi susiję ištekliai.

Daugiamečio programavimo dokumente nustatomos strateginės pagalbos sritys ir paaiškinama, ką reikia padaryti siekiant įgyvendinti tikslus. Į jį įtraukiama santykių su 34 straipsnyje nurodytomis trečiosiomis šalimis ar 37 straipsnyje nurodytomis tarptautinėmis organizacijomis strategija, 54a straipsnyje nurodyta Pagrindinių teisių strategija ir su ta strategija susiję veiksmai, taip pat nurodomi susiję ištekliai.

Daugiametis programavimas vykdomas įgyvendinant metines darbo programas ir kasmet atnaujinamas. Daugiametis programavimas prireikus atnaujinamas, visų pirma siekiant atsižvelgti į 66 straipsnyje nurodyto įvertinimo rezultatus.

Daugiametis programavimas vykdomas įgyvendinant metines darbo programas ir kasmet atnaujinamas. Daugiametis programavimas prireikus atnaujinamas, visų pirma siekiant atsižvelgti į 66 straipsnyje nurodyto įvertinimo rezultatus.

3.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienai veiklai skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 2 dalyje nurodytu daugiamečiu programavimu. Joje aiškiai nurodoma, kokios užduotys nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėtos, pakeistos ar išbrauktos.

3.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienai veiklai skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 2 dalyje nurodytu daugiamečiu programavimu. Joje aiškiai nurodoma, kokios užduotys nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėtos, pakeistos ar išbrauktos.

4.  Jeigu Agentūrai paskiriama nauja užduotis, valdančioji taryba iš dalies pakeičia priimtą metinę darbo programą.

4.  Jeigu Agentūrai paskiriama nauja užduotis, valdančioji taryba iš dalies pakeičia priimtą metinę darbo programą.

Bet kokie esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdančioji taryba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Bet kokie esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdančioji taryba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius yra vienas iš darbuotojų ir yra įdarbinamas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą kaip Agentūros laikinasis darbuotojas.

1.  Vykdomasis direktorius ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, kuris padeda vykdomajam direktoriui, yra darbuotojai ir yra įdarbinami pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą kaip Agentūros laikinieji darbuotojai.

2.  Vykdomąjį direktorių skiria valdančioji taryba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Vykdomasis direktorius skiriamas atsižvelgiant į kandidato nuopelnus ir dokumentais patvirtintus aukšto lygio administracinius ir vadovavimo įgūdžius, taip pat į jo, kaip vyresniojo specialisto, patirtį migracijos ir prieglobsčio srityje.

2.  Europos Parlamentas ir Taryba bendru sutarimu skiria vykdomąjį direktorių remdamiesi Komisijos pasiūlytų ne mažiau kaip trijų kandidatų sąrašu, sudarytu paskelbus apie šias pareigas atitinkamai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kituose leidiniuose arba interneto svetainėse. Vykdomasis direktorius skiriamas atsižvelgiant į kandidato nuopelnus ir dokumentais patvirtintus aukšto lygio administracinius ir vadovavimo įgūdžius, taip pat į jo, kaip vyresniojo specialisto, patirtį migracijos ir prieglobsčio srityje.

Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi, Agentūrai atstovauja valdančiosios tarybos pirmininkas.

 

 

2a.  Vykdomojo direktoriaus pavaduotoją vykdomojo direktoriaus siūlymu skiria valdančioji taryba. Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas skiriamas atsižvelgiant į kandidato nuopelnus ir atitinkamus administracinius ir vadovavimo įgūdžius, taip pat į jo atitinkamą profesinę patirtį BEPS srityje. Vykdomasis direktorius pasiūlo bent tris kandidatus vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti. Valdančiosios tarybos sprendimas priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma.

 

Valdančioji taryba turi teisę atleisti vykdomojo direktoriaus pavaduotoją pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka.

 

2b.  Vykdomojo direktoriaus ir jo pavaduotojo kadencija gali būti pratęsiama vieną kartą ne daugiau kaip penkeriems metams.

3.  Prieš paskyrimą valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas gali būti pakviestas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus.

 

4.  Vykdomasis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir būsimus Agentūros užduotis ir uždavinius.

4.  Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas ir vykdomasis direktorius skiriami penkerių metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus pavaduotojo ir vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir būsimus Agentūros užduotis ir uždavinius.

5.  Remdamasi Komisijos siūlymu, grindžiamu šio straipsnio 4 dalyje nurodytu vertinimu, valdančioji taryba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną kartą pratęsti ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

 

6.  Ketindama pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją, valdančioji taryba apie tai informuoja Europos Parlamentą. Per vieną mėnesį iki tokio kadencijos pratęsimo vykdomasis direktorius gali būti pakviestas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus.

 

7.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

7.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

8.  Vykdomasis direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik valdančiosios tarybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą.

 

9.  Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus paskyrimo, kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų valdančioji taryba priima dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

 

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Agentūrai. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdančiajai tarybai.

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Agentūrai. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdančiajai tarybai.

2.  Nedarydamas poveikio Komisijos ir valdančiosios tarybos įgaliojimams, vykdomasis direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia gauti jokios vyriausybės, institucijos, asmens ar jokios kitos įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

2.  Nedarydamas poveikio Komisijos ir valdančiosios tarybos įgaliojimams, vykdomasis direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia gauti jokios vyriausybės, institucijos, asmens ar jokios kitos įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

3.  Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti savo pareigų vykdymo ataskaitą.

3.  Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti savo pareigų vykdymo ataskaitą.

4.  Vykdomasis direktorius yra teisinis Agentūros atstovas.

4.  Vykdomasis direktorius yra teisinis Agentūros atstovas.

5.  Vykdomasis direktorius atsako už Agentūrai šiuo reglamentu nustatytų užduočių įgyvendinimą. Visų pirma vykdomasis direktorius atsako už:

5.  Vykdomasis direktorius atsako už Agentūrai šiuo reglamentu nustatytų užduočių įgyvendinimą. Visų pirma vykdomasis direktorius atsako už:

a)  kasdienį Agentūros administravimą;

a)  kasdienį Agentūros administravimą;

b)  valdančiosios tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

b)  valdančiosios tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

c)  programavimo dokumento rengimą ir jo pateikimą valdančiajai tarybai pasikonsultavus su Komisija;

c)  programavimo dokumento rengimą ir jo pateikimą valdančiajai tarybai pasikonsultavus su Komisija;

d)  programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą valdančiajai tarybai;

d)  programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą valdančiajai tarybai;

e)  konsoliduotosios metinės Agentūros veiklos ataskaitos rengimą ir jos pateikimą valdančiajai tarybai tvirtinti;

e)  konsoliduotosios metinės Agentūros veiklos ataskaitos rengimą ir jos pateikimą valdančiajai tarybai tvirtinti;

f)  veiksmų plano, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, rengimą, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – valdančiajai tarybai ir vykdomajai valdybai;

f)  veiksmų plano, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, rengimą, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – valdančiajai tarybai ir vykdomajai valdybai;

g)  Sąjungos finansinių interesų apsaugą, taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, taip pat, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas sumas ir prireikus imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų administracinių ir finansinių sankcijų, nedarant poveikio OLAF kompetencijai tyrimų srityje;

g)  Sąjungos finansinių interesų apsaugą, taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, taip pat, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas sumas ir prireikus imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų administracinių ir finansinių sankcijų, nedarant poveikio OLAF kompetencijai tyrimų srityje;

h)  Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir jos pateikimą valdančiajai tarybai tvirtinti;

h)  Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir jos pateikimą valdančiajai tarybai tvirtinti;

i)  Agentūrai taikytinų finansinių taisyklių projekto rengimą;

i)  Agentūrai taikytinų finansinių taisyklių projekto rengimą;

j)  Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projekto rengimą bei jos biudžeto vykdymą;

j)  Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projekto rengimą bei jos biudžeto vykdymą;

k)  naudojimąsi 55 straipsnyje nurodytais įgaliojimais Agentūros darbuotojų atžvilgiu;

k)  naudojimąsi 55 straipsnyje nurodytais įgaliojimais Agentūros darbuotojų atžvilgiu;

l)  visų sprendimų dėl šiame reglamente numatytų informacinių sistemų, įskaitant 8 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą informacinį portalą, administravimo priėmimą;

l)  visų sprendimų dėl šiame reglamente numatytų informacinių sistemų, įskaitant 8 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą informacinį portalą, administravimo priėmimą;

m)  visų sprendimų dėl Agentūros vidaus struktūrų valdymo priėmimą;

m)  visų sprendimų dėl Agentūros vidaus struktūrų valdymo priėmimą;

n)  bendros analizės pateikimą valdančiajai tarybai pagal 10 straipsnio 2 dalį;

n)  bendros analizės pateikimą valdančiajai tarybai peržiūrėti pagal 10 straipsnio 2 dalį;

o)  su stebėsena susijusių ataskaitų ir rekomendacijų projektų pateikimą atitinkamai valstybei narei, o paskui – valdančiajai tarybai pagal 14 straipsnio 3 ir 4 dalis;

o)  su stebėsena susijusių ataskaitų užbaigimą ir rekomendacijų projektų pateikimą atitinkamai valstybei narei, o paskui – valdančiajai tarybai pagal 14 straipsnio 3 ir 4 dalis;

 

oa)  ataskaitų teikimą vykdant pareigą geranoriškai bendradarbiauti su valdančiąja taryba ir Komisija pagal 3 straipsnio 4 dalį;

p)  operacinės ir techninės pagalbos prašymų vertinimą, tvirtinimą ir koordinavimą pagal 16 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnį;

p)  operacinės ir techninės pagalbos prašymų vertinimą, tvirtinimą ir koordinavimą pagal 16 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnį;

q)  19 straipsnyje nurodyto veiklos plano įgyvendinimo užtikrinimą;

q)  19 straipsnyje nurodyto veiklos plano įgyvendinimo užtikrinimą;

r)  Agentūros veiklos migracijos valdymo rėmimo grupėse derinimo su Komisija ir kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis užtikrinimą pagal 21 straipsnio 1 dalį;

r)  Agentūros veiklos migracijos valdymo rėmimo grupėse derinimo su Komisija ir kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis užtikrinimą pagal 21 straipsnio 1 dalį;

s)  22 straipsnio 3 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo įgyvendinimo užtikrinimą;

s)  22 straipsnio 3 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo įgyvendinimo užtikrinimą;

t)  sprendimų dėl techninės įrangos įsigijimo ar nuomos priėmimą pasikonsultavus su valdančiąja taryba pagal 23 straipsnio 2 dalį;

t)  sprendimų dėl techninės įrangos įsigijimo ar nuomos priėmimą pasikonsultavus su valdančiąja taryba pagal 23 straipsnio 2 dalį;

 

ta)  kandidato į pagrindinių teisių pareigūno, skiriamo laikantis šio reglamento 47a straipsnio, pasiūlymą;

u)  Agentūros koordinuojančio pareigūno paskyrimą pagal 25 straipsnio 1 dalį.

u)  Agentūros koordinuojančio pareigūno paskyrimą pagal 25 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

47 straipsnis

Išbraukta.

Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas

 

1.  Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas padeda vykdomajam direktoriui.

 

2.  Vykdomojo direktoriaus pavaduotojui taikomos 45 straipsnio nuostatos.

 

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

47 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

47 a straipsnis

 

1.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir pasikonsultavusi su konsultaciniu forumu, valdančioji taryba paskiria pagrindinių teisių pareigūną. Pagrindinių teisių pareigūnas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją ir patirties pagrindinių teisių ir prieglobsčio srityje. Pagrindinių teisių pareigūnas yra atsakingas už Pagrindinių teisių strategijos parengimą, jis turi stebėti, ar paisoma pagrindinių teisių, ir skatinti pagarbą pagrindinėms teisėms Agentūros veikloje.

 

2.  Pagrindinių teisių pareigūnas eina jam pavestas pareigas nepriklausomai; jis atsiskaito tiesiogiai valdančiajai tarybai ir bendradarbiauja su konsultaciniu forumu. Pagrindinių teisių pareigūnas reguliariai teikia ataskaitas konsultaciniam forumui ir kartu papildo 54a straipsnyje nurodytą pagrindinių teisių stebėsenos mechanizmą.

 

3.  Su pagrindinių teisių pareigūnu konsultuojamasi, inter alia, dėl veiklos planų, rengiamų pagal 19 straipsnį, dėl operacijų, kurias organizuoja ar kuriose dalyvauja Agentūra, elgesio kodeksų, bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, finansavimo panaikinimo, Agentūros tam tikros veiklos sustabdymo ar nutraukimo ir mokymo programų. Pagrindinių teisių pareigūnas gali laiku ir veiksmingai susipažinti su visa informacija, susijusia su pagarba pagrindinėms teisėms, su visa Agentūros veikla, taip pat ir vykdydamas bet kokios operatyvinės veiklos, kurią vykdo Agentūra, ar veiklos, kurioje Agentūra dalyvauja, patikrinimus vietoje, įskaitant trečiąsias šalis. Pagrindinių teisių pareigūnas yra atsakingas už skundų nagrinėjimo mechanizmo sukūrimą, tolesnį plėtojimą ir įgyvendinimą pagal 54c straipsnį.

 

4.  Agentūra užtikrina, kad pagrindinių teisių pareigūnas turėtų pakankamai darbuotojų ir išteklių savo užduotims vykdyti. Pagrindinių teisių pareigūnas kontroliuoja savo biudžetą.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra palaiko glaudų dialogą su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir atitinkamomis kompetentingomis įstaigomis, vykdančiomis veiklą prieglobsčio politikos srityje vietos, regionų, nacionaliniu, Sąjungos arba tarptautiniu lygmeniu. Šiuo tikslu Agentūra įkuria konsultacinį forumą.

1.  Agentūra palaiko glaudų dialogą su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir atitinkamomis kompetentingomis įstaigomis, vykdančiomis veiklą prieglobsčio politikos srityje vietos, regionų, nacionaliniu, Sąjungos arba tarptautiniu lygmeniu. Šiuo tikslu Agentūra įkuria konsultacinį forumą.

2.  Konsultacinis forumas yra keitimosi informacija ir dalijimosi žiniomis priemonė. Jis užtikrina glaudų Agentūros ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų organizacijų ar įstaigų dialogą ir teikia pagalbą vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais.

2.  Konsultacinis forumas yra keitimosi informacija ir dalijimosi žiniomis priemonė. Jis užtikrina glaudų Agentūros ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų organizacijų ar įstaigų dialogą ir teikia pagalbą vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais.

3.  Agentūra kviečia dalyvauti Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą, UNHCR ir kitas atitinkamas organizacijas ar įstaigas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje.

3.  Agentūra kviečia dalyvauti Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą, UNHCR ir kitas atitinkamas organizacijas ar įstaigas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje.

Vykdomojo direktoriaus siūlymu valdančioji taryba sprendžia dėl konsultacijų forumo sudėties ir darbo metodų, įskaitant temines arba konkretiems geografinėms regionams skirtas konsultacijų grupes, ir dėl informacijos perdavimo konsultacijų forumui tvarkos.

Vykdomasis direktorius sprendžia dėl konsultacinio forumo sudėties, įskaitant temines arba konkretiems geografinėms regionams skirtas konsultacijų grupes, ir dėl informacijos perdavimo konsultaciniam forumui tvarkos. Konsultacinis forumas, pasikonsultavęs su valdančiąja taryba ir vykdomuoju direktoriumi, jei mano, kad tai reikalinga ir naudinga, pats nusprendžia dėl darbo metodų, įskaitant temines arba konkretiems geografiniams regionams skirtas konsultacijų grupes.

4.  Konsultacinis forumas teikia pagalbą vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai su prieglobsčiu susijusiais klausimais, atsižvelgdamas į konkrečius poreikius prioritetinėse Agentūros veiklos srityse.

4.  Konsultacinis forumas teikia konsultacijas vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai su prieglobsčiu susijusiais klausimais, atsižvelgdamas į konkrečius poreikius prioritetinėse Agentūros veiklos srityse.

 

4a.  Su konsultaciniu forumu konsultuojamasi dėl 13 straipsnyje nurodyto mechanizmo sukūrimo, tolesnio Pagrindinių teisių strategijos, elgesio kodeksų, darbo susitarimų su trečiosiomis šalimis, 54c straipsnyje nurodyto skundų mechanizmo, veiklos planų ir bendrosios pagrindinės mokymo programos vystymo ir įgyvendinimo.

5.  Visų pirma konsultacinis forumas:

5.  Visų pirma konsultacinis forumas:

a)  valdančiajai tarybai teikia pasiūlymus dėl 41 straipsnyje nurodyto metinio ir daugiamečio programavimo;

a)  valdančiajai tarybai teikia pasiūlymus dėl 41 straipsnyje nurodyto metinio ir daugiamečio programavimo;

b)  valdančiajai tarybai teikia atsiliepimus ir siūlo tolesnes priemones, susijusias su 65 straipsnyje nurodyta metine prieglobsčio padėties Sąjungoje ataskaita, ir

b)  valdančiajai tarybai teikia atsiliepimus ir siūlo tolesnes priemones, susijusias su 65 straipsnyje nurodyta metine prieglobsčio padėties Sąjungoje ataskaita, ir

c)  vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai praneša konferencijų, seminarų ir posėdžių išvadas ir rekomendacijas, taip pat bet kurios iš konsultacijų forumo organizacijų ar įstaigų narių atliktų tyrimų ar darbo vietoje rezultatus, kurie yra svarbūs Agentūros veiklai.

c)  vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai praneša konferencijų, seminarų ir posėdžių išvadas ir rekomendacijas, taip pat bet kurios iš konsultacinio forumo organizacijų ar įstaigų narių atliktų tyrimų ar darbo vietoje rezultatus, kurie yra svarbūs Agentūros veiklai.

 

5a.  Valdančioji taryba užtikrina, kad konsultaciniam forumui būtų skiriama pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių.

6.  Konsultacijų forumo posėdžiai rengiami bent du kartus per metus.

6.  Konsultacinio forumo posėdžiai rengiami bent du kartus per metus.

Pakeitimas     88

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Į biudžetą, įskaitant etatų planą, įtraukiamas pakankamas pagrindinių teisių strategijos ir pagrindinių teisių pareigūno finansavimas, kurį sudaro ne mažiau kaip 5 proc. bendro biudžeto.

Pakeitimas     89

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. Agentūra išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. Agentūra išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami išsamūs duomenys, susiję su kiekvienos 2 straipsnyje nurodytos užduoties išlaidomis.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

54 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

54 a straipsnis (naujas)

 

Pagrindinių teisių apsauga ir Pagrindinių teisių strategija

 

1.  Agentūra, vykdydama jai pavestas užduotis pagal šį reglamentą, užtikrina pagrindinių teisių apsaugą laikantis susijusių Sąjungos teisės aktų, pirmiausia Chartijos, susijusių tarptautinės teisės aktų, įskaitant 1951 m. konvenciją, 1967 m. protokolą, BEPS kontekste priimtas teisės normas ir įsipareigojimus, susijusius su galimybe gauti tarptautinę apsaugą ir su tokios apsaugos pobūdžiu.

 

2.  Siekdama 1 dalyje nurodyto tikslo, Agentūra parengia, toliau plėtoja ir įgyvendina Pagrindinių teisių strategiją ir veiksmingą pagrindinių teisių paisymo vykdant visą Agentūros veiklą stebėsenos mechanizmą.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

54 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

54 b straipsnis

 

Elgesio kodeksas

 

Agentūra parengia ir toliau tobulina visiems pagalbos operacijose dalyvaujantiems ekspertams taikytiną elgesio kodeksą. Elgesio kodekse nustatomos procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti teisinės valstybės ir pagarbos pagrindinėms teisėms principus, ypatingą dėmesį skiriant vaikams, nelydimiems nepilnamečiams ir kitiems asmenims, kurie dėl savo padėties yra pažeidžiami, ir tarptautinės apsaugos siekiantiems asmenims. Elgesio kodeksas taikytinas visiems Agentūros veikloje dalyvaujantiems asmenims.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

54 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

54 c straipsnis

 

Skundų nagrinėjimo mechanizmas

 

1.  Agentūra, bendradarbiaudama su pagrindinių teisių pareigūnu, imasi priemonių, kurių reikia, kad pagal šį straipsnį būtų galima sukurti skundų nagrinėjimo mechanizmą, kuris leistų stebėti, ar vykdant visą Agentūros veiklą paisoma pagrindinių teisių, ir užtikrinti, kad jų būtų paisoma.

 

2.  Bet kuris asmuo, tiesiogiai patyręs darbuotojų, dalyvaujančių operacinėje veikloje, kurią organizavo Agentūra arba kurioje ji dalyvavo, veiksmų poveikį ir manantis, kad dėl šių veiksmų buvo pažeistos jo (arba jos) pagrindinės teisės, arba bet kokie šio asmens vardu veikiantys subjektai gali raštu pateikti skundą Agentūrai.

 

3.  Priimtini tik pagrįsti, su konkrečiais pagrindinių teisių pažeidimais susiję skundai. Anoniminiai, piktavališki, mažareikšmiai, nepagrįsti, hipotetiniai arba netikslūs skundai laikomi nepriimtinais.

 

4.  Pagrindinių teisių pareigūnas atsako už Agentūros gautų skundų tvarkymą vadovaudamasis teise į gerą administravimą. Šiuo tikslu pagrindinių teisių pareigūnas patikrina skundo priimtinumą, registruoja priimtinus skundus, perduoda visus užregistruotus skundus vykdomajam direktoriui, perduoda su grupių nariais susijusius skundus buveinės valstybei narei ir valstybėje narėje informuoja atitinkamas institucijas arba kompetentingas pagrindinių teisių įstaigas ir registruoja bei užtikrina tolesnius Agentūros arba tos valstybės narės veiksmus.

 

5.  Jei skundas priimtinas, įgyvendinant teisę į gerą administravimą skundų pateikėjai informuojami apie tai, kad skundas užregistruotas, kad pradėtas skundo nagrinėjimas ir kad atsakymo galima tikėtis, kai jis bus parengtas. Jei skundas perduodamas nacionalinėms institucijoms ar įstaigoms, skundo pateikėjui suteikiama jų kontaktinė informacija. Jei skundas nepriimtinas, skundų pateikėjai informuojami apie nepriimtinumo priežastis ir, kai įmanoma, jiems nurodomos kitos galimybės spręsti jų klausimą.

 

Visi sprendimai pateikiami rašytine forma ir yra pagrįsti.

 

6.  Dėl užregistruoto su Agentūros darbuotoju susijusio skundo vykdomasis direktorius užtikrina, kad konsultuojantis su pagrindinių teisių pareigūnu būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų, o prireikus – drausmės priemonių. Vykdomasis direktorius per nustatytą laikotarpį pateikia pagrindinių teisių pareigūnui ataskaitą apie reaguojant į skundą padarytas išvadas ir Agentūros taikytus tolesnius veiksmus, taip pat ir apie drausminės priemones, jei prireiktų.

 

Jei skundas susijęs su duomenų apsaugos klausimais, vykdomasis direktorius įtraukia Agentūros duomenų apsaugos pareigūną. Pagrindinių teisių pareigūnas ir duomenų apsaugos pareigūnas raštu sudaro susitarimo memorandumą, kuriame nurodomas jų su gaunamais skundais susijusių užduočių pasidalijimas ir bendradarbiavimas dėl jų.

 

7.  Skundo dėl priimančiosios valstybės narės eksperto ar grupės nario, įskaitant deleguotuosius grupių narius arba deleguotuosius nacionalinius ekspertus, atveju, buveinės valstybė narė užtikrina, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų, o prireikus – drausmės priemonių arba kitų priemonių pagal nacionalinės teisės aktus. Atitinkama valstybė narė per nustatytą laikotarpį ir, jei būtina, po to reguliariai atsiskaito pagrindinių teisių pareigūnui už rezultatus ir dėl skundo taikytus tolesnius veiksmus. Agentūra toliau stebi šį klausimą, jei iš atitinkamos valstybės narės negavo jokio pranešimo.

 

8.  Kai nustatoma, kad Agentūros įdarbintas ekspertas arba deleguotasis nacionalinis ekspertas pažeidė pagrindines teises arba įsipareigojimus tarptautinės apsaugos srityje, Agentūra paprašo valstybės narės nedelsiant pašalinti šį ekspertą arba deleguotąjį nacionalinį ekspertą iš Agentūros veiklos arba prieglobsčio pagalbos rezervo.

 

9.  Pagrindinių teisių pareigūnas atsiskaito vykdomajam direktoriui ir Valdančiajai tarybai už rezultatus ir Agentūros bei valstybių narių taikytus tolesnius veiksmus dėl skundo. Agentūra į savo metinę ataskaitą įtraukia informaciją apie skundų nagrinėjimo mechanizmą.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

59a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

59a straipsnis

 

Interesų konfliktų prevencija

 

Agentūra patvirtina vidaus taisykles, kuriose reikalaujama, kad jų organų nariai ir personalo nariai dirbdami ar savo kadencijos metu vengtų bet kokios situacijos, kuri gali sukelti interesų konfliktą, ir praneštų apie tokias situacijas.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra taiko Komisijos taisykles dėl saugumo, išdėstytas Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/44335 ir 2015/444.36 Tos taisyklės visų pirma taikomos keitimuisi įslaptinta informacija, jos tvarkymui ir saugojimui.

1.  Agentūra taiko Komisijos taisykles dėl saugumo, išdėstytas Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/44335 ir 2015/444.36 Tos taisyklės visų pirma taikomos keitimuisi įslaptinta informacija, jos tvarkymui ir saugojimui.

2.  Agentūra taip pat taiko saugumo principus, susijusius su neįslaptintos konfidencialios informacijos tvarkymu, kurie išdėstyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose sprendimuose ir kuriuos įgyvendina Komisija. Valdančioji taryba nustato priemones tų saugumo principų taikymui užtikrinti.

2.  Agentūra taip pat taiko saugumo principus, susijusius su neįslaptintos konfidencialios informacijos tvarkymu, kurie išdėstyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose sprendimuose ir kuriuos įgyvendina Komisija. Valdančioji taryba nustato priemones tų saugumo principų taikymui užtikrinti.

 

2a.  Įslaptinta informacija Europos Parlamentui teikiama laikantis šio reglamento. Pagal šį reglamentą Europos Parlamentui perduodamos informacijos ir dokumentų perdavimas ir tvarkymas atliekamas laikantis įslaptintos informacijos perdavimo ir tvarkymo taisyklių, kurios taikomos Europos Parlamentui ir Komisijai keičiantis tokio pobūdžio informacija.

__________________

__________________

35 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

35 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

36 Commission Decision (EU, Euratom) 2015/444 of 13 March 2015 on the security rules for protecting EU classified information (OJ L 72, 17.3.2015, p. 53).

36 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

Pakeitimas     95

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nesutartinės atsakomybės atveju Agentūra pagal bendruosius teisės principus, bendrus valstybių narių teisei, atlygina žalą, kurią padaro jos padaliniai arba jos darbuotojai eidami savo pareigas.

3.  Nesutartinės atsakomybės atveju Agentūra pagal bendruosius teisės principus, bendrus valstybių narių teisei, atlygina žalą, kurią padaro jos padaliniai arba jos darbuotojai eidami savo pareigas. 26 straipsnyje nurodytais atvejais Agentūra atsako už bet kokią per grupių narių operacijas padarytą žalą, pirmiausia dėl pagrindinių teisių pažeidimų padarytą žalą.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

63a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

63a straipsnis

 

Reglamento (ES) 2016/399 pakeitimas

 

Reglamento (ES) 2016/399 29 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: „1. Išimtinėmis aplinkybėmis, kai dėl nustatytų ilgalaikių rimtų trūkumų, susijusių su išorės sienų kontrole, kaip nurodyta šio reglamento 21 straipsnyje, arba dėl to, kad valstybė narė nesilaiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/16241a 19 straipsnio 1 dalyje nurodyto Tarybos sprendimo, ar dėl to, kad valstybė narė nesilaiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/...*+ 15 straipsnio 3a dalyje nurodyto Komisijos įgyvendinimo akto kyla grėsmė erdvės be vidaus sienų kontrolės bendram veikimui, pagal jame nurodytas sąlygas ir jei tos aplinkybės kelia rimtą grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui erdvėje be vidaus sienų kontrolės ar šios erdvės dalyse, pagal šio straipsnio 2 dalį ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį gali vėl būti vykdoma vidaus sienų kontrolė. Tas laikotarpis gali būti pratęstas ne daugiau kaip tris kartus ne ilgesniam nei šešių mėnesių tolesniam laikotarpiui, jei išskirtinės aplinkybės išlieka.

 

__________________

 

1a  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

 

*  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/... dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr.  439/2010 (OJ L ..., ..., p. ...).

 

+  OL: prašom išnašoje įrašyti procedūros 2016/0131(COD) reglamento serijinį numerį ir jo paskelbimo duomenis.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais metais, deramai atsižvelgusi į iš kitų susijusių šaltinių jau gautą informaciją, Agentūra parengia veiklos ataskaitą dėl prieglobsčio padėties Sąjungoje. Toje ataskaitoje Agentūra įvertina pagal šį reglamentą atliktos veiklos rezultatus ir atlieka išsamią šių rezultatų lyginamąją analizę, kad būtų pagerinta BEPS kokybė ir padidintas jos nuoseklumas bei veiksmingumas.

1.  Kiekvienais metais, deramai atsižvelgusi į iš kitų susijusių šaltinių jau gautą informaciją, Agentūra parengia veiklos ataskaitą dėl prieglobsčio padėties Sąjungoje. Toje ataskaitoje Agentūra įvertina pagal šį reglamentą atliktos veiklos rezultatus ir atlieka išsamią šių rezultatų lyginamąją analizę, kad būtų pagerinta BEPS kokybė ir padidintas jos nuoseklumas bei veiksmingumas.

2.  Agentūra metinę veiklos ataskaitą perduoda valdančiajai tarybai, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Vykdomasis direktorius pateikia metinę ataskaitą Europos Parlamentui.

2.  Agentūra metinę veiklos ataskaitą perduoda valdančiajai tarybai, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Vykdomasis direktorius pateikia metinę ataskaitą Europos Parlamentui.

 

2a.  Metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai Agentūros svetainėje.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir vėliau kas penkerius metus Komisija užsako vertinimą, kad būtų įvertinti visų pirma Agentūros veiklos rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Vertinamas Agentūros poveikis praktiniam bendradarbiavimui su prieglobsčiu susijusiais klausimais ir BEPS. Vertinime tinkamai atsižvelgiama į pagal įgaliojimus padarytą pažangą, be kita ko, įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti veiksmingą solidarumą ir atsakomybės su valstybėmis narėmis, kurioms tenka ypatingas krūvis, pasidalijimą.

1.  Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir vėliau kas penkerius metus Komisija užsako nepriklausomą išorinį vertinimą, kad būtų įvertinti visų pirma Agentūros veiklos rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Vertinamas Agentūros poveikis praktiniam bendradarbiavimui su prieglobsčiu susijusiais klausimais ir BEPS. Vertinime tinkamai atsižvelgiama į pagal įgaliojimus padarytą pažangą, be kita ko, įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti veiksmingą solidarumą ir atsakomybės su valstybėmis narėmis, kurioms tenka ypatingas krūvis, pasidalijimą.

Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės. Taip pat išnagrinėjama, ar valdymo struktūra yra tinkama Agentūros pareigoms vykdyti. Vertinant atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų nuomones ir Sąjungos, ir nacionaliniu lygmeniu.

Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės. Taip pat išnagrinėjama, ar valdymo struktūra yra tinkama Agentūros pareigoms vykdyti. Vertinant atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų nuomones ir Sąjungos, ir nacionaliniu lygmeniu.

2.  Vertinimo ataskaitą kartu su savo išvadomis Komisija išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir valdančiajai tarybai. Vertinimo išvados skelbiamos viešai.

2.  Vertinimo ataskaitą kartu su savo išvadomis Komisija išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir valdančiajai tarybai. Vertinimo išvados skelbiamos viešai.

3.  Per kas antrą vertinimą Komisija apsvarsto, ar pagrįsta tęsti Agentūros darbą atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis, ir gali pasiūlyti atitinkamai iš dalies pakeisti šį reglamentą arba jį panaikinti.

3.  Per kas antrą vertinimą Komisija apsvarsto, ar pagrįsta tęsti Agentūros darbą atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis, ir gali pasiūlyti atitinkamai iš dalies pakeisti šį reglamentą arba jį panaikinti.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a priedas

 

Skaičius ekspertų, kuriuos pagal 18 straipsnio 1a dalį turi skirti kiekviena valstybė narė, kad būtų pasiektas minimalus 500 ekspertų skaičius

 

Belgija

 

10

 

Bulgarija

 

13

 

Čekija

 

7

 

Danija

 

10

 

Vokietija

 

74

 

Estija

 

6

 

Graikija

 

17

 

Ispanija

 

37

 

Prancūzija

 

56

 

Kroatija

 

22

 

Italija

 

41

 

Kipras

 

3

 

Latvija

 

10

 

Lietuva

 

13

 

Liuksemburgas

 

3

 

Vengrija

 

22

 

Мalta

 

2

 

Nyderlandai

 

17

 

Austrija

 

11

 

Lenkija

 

32

 

Portugalija

 

16

 

Rumunija

 

24

 

Slovėnija

 

12

 

Slovakija

 

12

 

Suomija

 

10

 

Švedija

 

6

 

Šveicarija

 

5

 

Islandija

 

2

 

Lichtenšteinas

 

*

 

Norvegija

 

7

 

IŠ VISO

 

500

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros steigimo tikslas – sustiprinti EASO vaidmenį ir pertvarkyti jį į agentūrą, kuri galėtų atlikti naują vaidmenį įgyvendinant BEPS ir aktyviau dalyvauti operacijose. Pranešėjo nuomone, šiuo tikslu būtina pertvarkyti dabartinę EASO į visavertę ES agentūrą, turinčią reikiamų priemonių ir įgaliojimų tam, kad, esant kritinei padėčiai, ji galėtų padėti valstybėms narėms, bet ir teikti joms būtiną operacinę ir techninę pagalbą, galėtų stiprinti valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemas ir jas papildyti, taip pat remti darnų ir teisingą tarptautinės apsaugos prašymų paskirstymą, stebėti ir vertinti BEPS įgyvendinimą ir valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemų pajėgumus, taip pat sudaryti sąlygas suderinti tarptautinės apsaugos prašymų vertinimą visoje Sąjungoje. Apskritai dar svarbiau suteikti Agentūrai įgaliojimus, atitinkančius bendrą BEPS stiprinimo tikslą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad artimuoju laiku įsigalios reglamentas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, pranešėjas mano, jog tokiai pat stipriai ir veiksmingai prieglobsčio agentūrai tenka lemiamas vaidmuo valdant dabartinę krizę.

Pranešėjas teigiamai vertina ir remia Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama reikšmingai padidinti EASO vaidmenį vykdant praktinį bendradarbiavimą, keičiantis informacija prieglobsčio srityje, užtikrinant BEPS konvergenciją, skatinant tarptautinę ir Sąjungos teisę ir veiklos standartus prieglobsčio suteikimo srityje, stebint ir vertinant BEPS įgyvendinimą ir teikiant valstybėms narėms sustiprintą operacinę ir techninę pagalbą.

Pranešėjas pritaria nuomonei, kad Agentūros nauji operaciniai pajėgumai itin svarbūs. Agentūrai reikėtų suteikti techninius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, atitinkančius jos naujas užduotis, visų pirma dabartinius sunkumus dėl imigracijos srautų Europoje, ir juos reikia suteikti veiksmingai. Šie pajėgumai turėtų būti grindžiami valstybių narių įnašais.

Pranešėjas pabrėžia Agentūros strateginio, operacinio ir techninio bendradarbiavimo su kitomis ES įstaigomis ir agentūromis, visų pirma su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, svarbą. Be to, pranešėjas siūlo palaikyti glaudesnius Agentūros ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro ryšius, manydamas, jog toks bendradarbiavimas būtų labai naudingas. Taip pat siūloma stiprinti Agentūros ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis, įskaitant teisėjų asociacijas.

Pranešėjo nuomone, mokymai – tai viena iš svarbiausių Agentūros užduočių. Pranešėjas siūlo plėsti Agentūros siūlomų mokymų taikymo sritį, suteikti jiems daugiau lankstumo ir labiau pritaikyta prie dabartinių poreikių. Tokiu atveju valdančiajai tarybai būtų suteikta galimybė siūlyti naujas temas.

Pranešėjas teigiamai vertina Agentūros vaidmenį stebint valstybių narių atitiktį visiems BEPS aspektams. Pranešėjas mano, kad kas 5 metus reikia atlikti visų BEPS aspektų stebėseną visose valstybėse narėse. Tokia stebėsena taip pat gali būti laikoma prevencijos priemone, nes trūkumai gali būti laiku nustatyti ir ištaisyti. Šių vertinimų rezultatai taip pat pateiktų aiškų vaizdą apie tai, kaip apskritai veikia BEPS.

Be šito bendro vertinimo, pranešėjas mano, kad reikia suteikti galimybę kasmet spręsti dėl vertinimo ir (arba) stebėsenos. Siūloma tokį vertinimą susieti su pagal šio reglamento 4 straipsnį Agentūros parengta informacijos analize. Metinis vertinimas galėtų būti atliekamas vienoje ar keliose valstybėse narėse, priklausomai nuo pirmiau minėtos Agentūros parengtos informacijos analizės.

Komisija pasiūlė suteikti Agentūrai galimybę inicijuoti stebėseną savo iniciatyva arba Komisijos prašymu. Pranešėjas pritaria šiai minčiai, tačiau tokia stebėsena turėtų būti vykdoma tik ypatingais atvejais, kai įvykiai bet kurioje valstybėje narėje kelia susirūpinimą dėl bet kokio valstybės narės prieglobsčio sistemos aspekto veikimo, kurio laiku nepašalinus gali kilti pavojus BEPS veikimui.

Pranešėjas siūlo Agentūrai parengti pagrindinių teisių strategiją, kurią paruoštų pagrindinių teisių pareigūnas, kuris taip pat būtų atsakingas už skundų nagrinėjimo mechanizmą.

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (2.12.2016)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010
(COM(2016) 271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Nuomonės referentė: Ramona Nicole Mănescu

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sąjungos prieglobsčio politikos tikslas – sukurti ir nustatyti bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS), kuri atitiktų Europos Sąjungos vertybes ir humanitarinę tradiciją ir kuriai būtų taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principas;

(1)  Sąjungos prieglobsčio politikos tikslas – sukurti ir nustatyti bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS), kuri atitiktų susijusius tarptautinės ir Sąjungos teisės aktus, ypač Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Europos Sąjungos vertybes ir humanitarinę tradiciją ir kuriai būtų taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principas, taip pat būtų nustatytas skirtumas tarp regionų ypatumų ir naštos, tenkančioms atskiroms valstybėms narėms, neatitikimo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  BEPS grindžiama bendrais būtiniausiais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, reikalavimais. Nepaisant pažangos įgyvendinant BEPS, suteikiama tarptautinė apsauga ir tokios tarptautinės apsaugos formos atskirose valstybėse narėse vis dar gerokai skiriasi. Siekiant pašalinti tuos skirtumus, turėtų būti užtikrinta, kad tarptautinės apsaugos prašymų vertinimas būtų labiau suderintas ir kad Sąjungos teisė visoje Sąjungoje būtų taikoma plačiu mastu ir vienodai;

(2)  BEPS grindžiama bendrais būtiniausiais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, reikalavimais. Nepaisant pažangos įgyvendinant BEPS, suteikiama tarptautinė apsauga ir tokios tarptautinės apsaugos formos atskirose valstybėse narėse gerokai skiriasi dėl regioninių ir geopolitinių uždavinių skirtumų. Siekiant pašalinti tuos skirtumus, turėtų būti užtikrinta, kad tarptautinės apsaugos prašymų vertinimas būtų vykdomas labiau bendradarbiaujant ir kad Sąjungos teisė visoje Sąjungoje būtų taikoma ir veiksmingai vykdoma plačiu mastu, remiantis geriausios praktikos pavyzdžiais ir geresniu regioninių subjektų dalyvavimu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  atsižvelgiant į struktūrinius BEPS trūkumus, kuriuos išryškino didžiulis nekontroliuojamas migrantų ir prieglobsčio prašytojų antplūdis į Sąjungą, ir į poreikį užtikrinti veiksmingą, aukštą ir vienodą Sąjungos prieglobsčio teisės taikymo valstybėse narėse lygį, būtina gerinti BEPS įgyvendinimą ir veikimą, remiantis Europos prieglobsčio paramos biuro atliktu darbu, ir pertvarkyti jį į visavertę agentūrą, kuriai turėtų būti pavesta sudaryti palankesnes sąlygas BEPS veikimui ir jį gerinti, sudaryti sąlygas tvariam ir teisingam tarptautinės apsaugos prašymų paskirstymui, užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos prašymų vertinimas visoje Sąjungoje būtų suderintas, ir stebėti operacinį ir techninį Sąjungos teisės taikymą;

(5)  atsižvelgiant į struktūrinius BEPS trūkumus, kuriuos išryškino didžiulis nekontroliuojamas migrantų ir prieglobsčio prašytojų antplūdis į Sąjungą, ir į poreikį užtikrinti veiksmingą, aukštą ir vienodą Sąjungos ir tarptautinės prieglobsčio teisės taikymo valstybėse narėse lygį, būtina gerinti BEPS įgyvendinimą ir veikimą, remiantis Europos prieglobsčio paramos biuro atliktu darbu, ir pertvarkyti jį į visavertę agentūrą, kuriai turėtų būti pavesta sudaryti palankesnes sąlygas BEPS veikimui ir jį gerinti, sudaryti sąlygas tvariam ir teisingam tarptautinės apsaugos prašymų paskirstymui, užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos prašymų vertinimas visoje Sąjungoje būtų suderintas, ir stebėti operacinį ir techninį Sąjungos ir tarptautinės teisės taikymą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Europos prieglobsčio paramos biuro užduotys turėtų būti išplėstos ir, atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, jo pavadinimas turėtų būti pakeistas į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą. Taigi, Agentūra turėtų būti kompetencijos centras ir jos pagrindinis vaidmuo turėtų būti stiprinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija prieglobsčio srityje, skatinti Sąjungos teisės ir veiklos standartų taikymą siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų labiau suvienodintas, stebėti operacinį ir techninį Sąjungos prieglobsčio teisės ir standartų taikymą, remti Dublino sistemą ir teikti valstybėms narėms didesnę su prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymu susijusią operacinė ir techninę pagalbą, visų pirma toms valstybėms narėms, kurių sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis;

(6)  Europos prieglobsčio paramos biuro užduotys turėtų būti tikslinės ir, atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, jo pavadinimas turėtų būti pakeistas į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą. Taigi, Agentūra turėtų būti kompetencijos centras ir jos pagrindinis vaidmuo turėtų būti stiprinti ir skatinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija apie geriausią patirtį prieglobsčio srityje, skatinti Sąjungos teisės ir veiklos standartų taikymą siekiant užtikrinti valstybėms narėms didesnę su prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymu susijusią operacinę ir techninę pagalbą, visų pirma toms valstybėms narėms, kurių sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, didesnį koordinavimą su FRONTEX ir valstybėmis narėmis, siekiant veiksmingiau apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir užkirsti kelią nevaldomiems migrantų antplūdžiams, sustiprinti kovą su prekyba žmonėmis ir reglamentuotai valdyti antrinį judėjimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos ir prieglobsčio tarnybomis bei kitomis tarnybomis, kad pasinaudotų tų tarnybų gebėjimais ir kompetencija, taip pat su Komisija. Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su Agentūra, kad ji galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Svarbu, kad Agentūra ir valstybės narės veiktų geranoriškai ir laiku keistųsi tikslia informacija. Teikiant statistinius duomenis, turėtų būti laikomasi Reglamente (EB) Nr. 862/2007 nustatytų techninių ir metodinių reikalavimų; 8

(7)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos ir prieglobsčio tarnybomis bei kitomis tarnybomis, kad pasinaudotų tų tarnybų gebėjimais ir kompetencija, su Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) bei Sąjungos delegacijomis kilmės ir tranzito šalyse. Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su Agentūra, kad ji galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Svarbu, kad Agentūra ir valstybės narės veiktų geranoriškai ir laiku keistųsi tikslia informacija. Teikiant statistinius duomenis, turėtų būti laikomasi Reglamente (EB) Nr. 862/2007 nustatytų techninių ir metodinių reikalavimų; 8

__________________

__________________

8 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23).

8 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų rinkti ir analizuoti informaciją apie prieglobsčio padėtį Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, jeigu tai gali daryti poveikį Sąjungai. Tai Agentūrai turėtų suteikti galimybę padėti valstybėms narėms geriau suprasti su prieglobsčiu susijusios migracijos į Sąjungą ir Sąjungoje veiksnius, taip pat tai būtų naudinga valstybių narių išankstinio perspėjimo ir pasirengimo tikslais;

(8)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų rinkti ir analizuoti informaciją apie prieglobsčio padėtį Sąjungoje, trečiosiose šalyse ir tranzito šalyse, bendradarbiaudama su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR) ir konsultacijų forumu, jeigu tai gali daryti poveikį Sąjungai ir konkrečiai valstybėms narėms, kurioms daromas tiesioginis poveikis dėl to, kad trečioji šalis yra šalia jų. Tai Agentūrai turėtų suteikti galimybę padėti valstybėms narėms geriau suprasti su prieglobsčiu susijusios migracijos į Sąjungą ir Sąjungoje veiksnius, taip pat tai būtų naudinga valstybių narių išankstinio perspėjimo ir pasirengimo tikslais;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų užtikrinti, kad informacija apie kilmės šalis Europos Sąjungos lygmeniu būtų rengiama struktūriškiau ir paprasčiau. Būtina, kad Agentūra, rinkdama informaciją ir rengdama ataskaitas, kuriose teikiama kilmės šalių informacija, naudotųsi europiniais kilmės šalių informacijos tinklais, kad būtų vengiama dvigubo darbo ir būtų užtikrinta sąveika su nacionalinėmis ataskaitomis. Be to, siekiant užtikrinti tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo, taip pat suteikiamos apsaugos pobūdžio ir kokybės derėjimą, Agentūra kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti ir plėtoti bendrą analizę, kurioje būtų pateikiamos gairės dėl padėties konkrečiose kilmės šalyse;

(11)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų užtikrinti, kad informacija apie kilmės ir tranzito šalis Europos Sąjungos lygmeniu būtų rengiama struktūriškiau ir paprasčiau. Būtina, kad Agentūra, rinkdama informaciją ir rengdama ataskaitas, kuriose teikiama kilmės ir tranzito šalių informacija, naudotųsi europiniais kilmės šalių informacijos tinklais, visų pirma EIVT, Sąjungos delegacijomis ir valstybių narių diplomatinėmis atstovybėmis, kad būtų išvengta dvigubo darbo ir būtų užtikrinta sąveika su nacionalinėmis ataskaitomis. Be to, siekiant užtikrinti tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo, taip pat suteikiamos apsaugos pobūdžio ir kokybės derėjimą ir aukštus standartus, Agentūra kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti ir plėtoti bendrą analizę, kurioje būtų pateikiamos gairės dėl padėties konkrečiose kilmės šalyse. Tokia bendra analizė turėtų būti parengta visapusiškai atsižvelgiant į naujausią atitinkamą TMO, tarptautinių ir nacionalinių organizacijų bei UNHCR informaciją ir ataskaitas, kaip antai faktų nustatymo misijų ataskaitos, pozicijų dėl konkrečios šalies / padėties dokumentai bei atitinkamos kilmės ir tranzito šalies vertinimo gairės. Jei yra prieštaravimų tarp bendros analizės ir UNHCR gairių, valstybės narės, nagrinėdamos atskirus tarptautinės apsaugos prašymus, turėtų kruopščiai atsižvelgti į UNHCR gaires, remiantis UNHCR priežiūros įgaliojimais, kaip nustatyta Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro statuto 8 straipsnyje, taikomame kartu su 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso (1951 m. konvencija) 35 straipsniu ir 1967 m. Protokolo dėl pabėgėlių statuso (1967 m. protokolas) II straipsniu;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, nustatytą Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX9. Atsižvelgiant į Agentūros kompetenciją, ji turėtų padėti Komisijai peržiūrėti tą sąrašą. Komisijos prašymu Agentūra taip pat turėtų jai teikti informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, taip pat apie trečiąsias šalis, kurios priskirtos prie saugių kilmės šalių arba saugių trečiųjų šalių, arba kurioms valstybės narės taiko saugios trečiosios šalies, pirmosios prieglobsčio šalies arba Europos saugios trečiosios šalies sąvokas;

(12)  Komisija, bendradarbiaudama su EIVT, turėtų reguliariai peržiūrėti bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX9, kartu užtikrindama, kad nebūtų pažeidžiami negrąžinimo principas ir asmens teisė į prieglobstį, ypač asmenų, priskiriamų pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, nelydimų nepilnamečių, atvejais. Atsižvelgiant į Agentūros kompetenciją, ji turėtų padėti Komisijai peržiūrėti tą sąrašą. Agentūra taip pat turėtų Komisijai ir Europos Parlamentui teikti informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, taip pat apie trečiąsias šalis, kurios priskirtos prie saugių kilmės šalių arba saugių trečiųjų šalių, arba kurioms valstybės narės taiko saugios trečiosios šalies, pirmosios prieglobsčio šalies arba Europos saugios trečiosios šalies sąvokas;

__________________

__________________

9 OL L […].

9 OL L […].

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekdama užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų kuo labiau suvienodinti, Agentūra turėtų organizuoti ir koordinuoti veiklą, kuria skatinama taikyti Sąjungos teisę. Šiuo tikslu Agentūra turėtų padėti valstybėms narėms ir parengti veiklos standartus bei rodiklius, kuriuos taikant stebima, ar laikomasi tų standartų. Agentūra taip pat turėtų parengti gaires su prieglobsčiu susijusiais klausimais ir turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi;

(13)  siekdama užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų kuo labiau suvienodinti, Agentūra turėtų organizuoti ir koordinuoti veiklą, kuria skatinama taikyti tarptautinę ir Sąjungos teisę. Šiuo tikslu Agentūra turėtų padėti valstybėms narėms ir parengti veiklos standartus bei rodiklius, kuriuos taikant stebima, ar laikomasi tų standartų. Agentūra, bendradarbiaudama su Pagrindinių teisių agentūra, UNHCR ir konsultacijų forumu, taip pat turėtų parengti gaires su prieglobsčiu susijusiais klausimais ir turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi bei šį keitimąsi skatinti ir koordinuoti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  nedarydama poveikio Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, atsakomybei ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų nustatyti mechanizmą, skirtą stebėti, kaip įgyvendinama BEPS ir kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, gairių ir geriausios patirties, taip pat tikrinti, kaip veikia valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemos. Stebėsena ir vertinimas turėtų būti išsamūs ir turėtų būti visų pirma grindžiami valstybių narių pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje ir prašymų bylų atranka. Agentūra turėtų pateikti savo išvadas valdančiajai tarybai, kuri savo ruožtu turėtų patvirtinti ataskaitą. Pasikonsultavęs su Komisija, vykdomasis direktorius atitinkamai valstybei narei turėtų pateikti rekomendacijų projektą, kuriame išdėstytos dideliems trūkumams pašalinti būtinos priemonės ir kurį, kaip rekomendacijas, savo ruožtu patvirtina valdančioji taryba;

(14)  nedarydama poveikio Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, atsakomybei ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų nustatyti mechanizmą, skirtą stebėti, kaip įgyvendinama BEPS ir kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, gairių ir geriausios patirties, taip pat tikrinti, kaip veikia valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemos. Stebėsena ir vertinimas turėtų būti išsamūs ir turėtų būti visų pirma grindžiami valstybių narių, tarptautinių organizacijų ir nacionalinių arba Sąjungos lygmens nevyriausybinių organizacijų, taip pat atitinkamų Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių sutarties stebėsenos įstaigų ir Europos Tarybos žmogaus teisių stebėsenos organų pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje, keitimusi informacija su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir ekspertais, taip pat prašymų bylų atranka. Agentūra turėtų pateikti savo išvadas valdančiajai tarybai, kuri savo ruožtu turėtų patvirtinti ataskaitą. Pasikonsultavęs su Komisija, vykdomasis direktorius atitinkamai valstybei narei turėtų pateikti rekomendacijas, kuriose išdėstytos dideliems trūkumams pašalinti būtinos priemonės ir kurias, kaip rekomendacijas, savo ruožtu patvirtina valdančioji taryba;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  rekomendacijos turėtų būti įgyvendinamos remiantis atitinkamos valstybės narės parengtu veiksmų planu. Jeigu per nustatytą laiką atitinkama valstybė narė nesiima būtinų priemonių rekomendacijoms įgyvendinti, o prieglobsčio ir priėmimo sistemų trūkumai dėl savo rimtumo kelia pavojų BEPS veikimui, Komisija, pati įvertinusi veiksmų plano įgyvendinimą ir trūkumų rimtumą, turėtų patvirtinti tai valstybei narei skirtas rekomendacijas, kuriose išdėsto reikiamas priemones rimtiems trūkumams pašalinti. Komisijai gali prireikti atitinkamoje valstybėje narėje surengti patikrinimus vietoje, kad ji galėtų patikrinti, kaip įgyvendinamas veiksmų planas. Prireikus Komisija taip pat turėtų nustatyti priemones, kurių turėtų imtis Agentūra, kad paremtų tą valstybę narę. Jeigu valstybė narė tam tikrą laiką ir toliau neatitinka reikalavimų, Komisija gali imtis tolesnių veiksmų ir pareikalauti, kad Agentūra įsikištų ir paremtų tą valstybę narę;

(15)  rekomendacijos turėtų būti įgyvendinamos remiantis atitinkamos valstybės narės parengtu veiksmų planu. Komisija taip pat turėtų nustatyti priemones, kurių turėtų imtis Sąjunga ir Agentūra, kad paremtų tą valstybę narę. Jeigu per nustatytą laiką atitinkama valstybė narė nesiima būtinų priemonių rekomendacijoms įgyvendinti, o prieglobsčio ir priėmimo sistemų trūkumai dėl savo rimtumo kelia pavojų BEPS veikimui, Komisija, pati įvertinusi veiksmų plano įgyvendinimą ir trūkumų rimtumą, turėtų patvirtinti tai valstybei narei skirtas rekomendacijas, kuriose išdėsto reikiamas priemones rimtiems trūkumams pašalinti. Komisijai gali prireikti atitinkamoje valstybėje narėje surengti patikrinimus vietoje, kad ji galėtų patikrinti, kaip įgyvendinamas veiksmų planas. Jeigu valstybė narė tam tikrą laiką ir toliau neatitinka reikalavimų, Komisija gali imtis tolesnių veiksmų ir pareikalauti, kad Sąjunga bei Agentūra įsikištų ir paremtų tą valstybę narę ir toliau akcentuotų, kad būtina atitiktis minėtiems reikalavimams;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekdama sudaryti palankesnes sąlygas tinkamam BEPS veikimui ir jį gerinti, taip pat padėti valstybėms narėms įgyvendinti savo įpareigojimus BEPS, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra valstybėms narėms turėtų teikti operacinę ir techninę pagalbą, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis. Agentūra turėtų teikti būtiną operacinę ir techninę pagalbą, siųsdama prieglobsčio paramos grupes, kurias sudaro iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai, valstybių narių ekspertai arba valstybių narių į Agentūrą deleguoti ekspertai, ir remdamasi veiklos planu. Tos grupės turėtų remti valstybes nares operacinėmis ir techninėmis priemonėmis, be kita ko, dalydamosi kompetencija trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymo ir registravimo bei vertimo žodžiu srityse, informacija apie kilmės šalis ir žiniomis apie prieglobsčio prašymų nagrinėjimą ir administravimą, taip pat padėdamos nacionalinėms institucijoms, kurios yra kompetentingos nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus, ir padėdamos spręsti su perkėlimu Sąjungoje susijusius klausimus. Siekiant užtikrinti veiksmingą prieglobsčio paramos grupių siuntimą, joms taikoma organizavimo tvarka turėtų būti reglamentuojama šiuo reglamentu;

(16)  siekdama sudaryti palankesnes sąlygas tinkamam BEPS veikimui ir jį gerinti, taip pat padėti valstybėms narėms įgyvendinti savo įpareigojimus BEPS, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra valstybėms narėms turėtų teikti operacinę ir techninę pagalbą, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis. Agentūra turėtų teikti būtiną operacinę ir techninę pagalbą, siųsdama prieglobsčio paramos grupes, kurias sudaro iš Agentūros darbuotojų paskirti ekspertai, valstybių narių ekspertai arba valstybių narių į Agentūrą deleguoti ekspertai, ir remdamasi veiklos planu. Prieglobsčio paramos grupių ekspertai turi būti Agentūros apmokyti ir turėti atitinkamos patirties. Tos grupės turėtų remti valstybes nares operacinėmis ir techninėmis priemonėmis, be kita ko, dalydamosi kompetencija trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymo ir registravimo bei vertimo žodžiu srityse, informacija apie kilmės šalis ir žiniomis apie prieglobsčio prašymų nagrinėjimą ir administravimą, taip pat padėdamos nacionalinėms institucijoms, kurios yra kompetentingos nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus, ir padėdamos spręsti su perkėlimu Sąjungoje susijusius klausimus. Siekiant užtikrinti veiksmingą prieglobsčio paramos grupių siuntimą, joms taikoma organizavimo tvarka turėtų būti reglamentuojama šiuo reglamentu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  tais atvejais, kai kurios nors valstybės narės prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, dėl kurio jų priėmimo ar prieglobsčio sistemos turi patenkinti ypač didelius ir skubius poreikius, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra tos valstybės narės prašymu arba savo pačios iniciatyva turėtų jai padėti taikydama išsamų priemonių rinkinį, be kita ko, siųsti prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus. Siekiant užtikrinti, kad tų ekspertų pakaktų ir kad jie galėtų būti nedelsiant išsiunčiami, prieglobsčio pagalbos rezervą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 500 valstybių narių ekspertų. Agentūra turėtų turėti galimybę įsikišti ir paremti valstybę narę, jeigu, nepaisydama neproporcingai didelio krūvio, ta valstybė narė neprašo reikiamos agentūros pagalbos arba nesiima pakankamų veiksmų tam krūviui pašalinti, nors dėl jo prieglobsčio ir priėmimo sistemos taptų neveiksmingos ir todėl galėtų sutrikti BEPS veikimas. Vienas iš neproporcingai didelio krūvio požymių gali būti neproporcingai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos yra atsakinga valstybė narė, skaičius;

(17)  tais atvejais, kai kurios nors valstybės narės prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, dėl kurio jų priėmimo ar prieglobsčio sistemos turi patenkinti ypač didelius ir skubius poreikius, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra tos valstybės narės prašymu arba savo pačios iniciatyva turėtų jai padėti taikydama išsamų priemonių rinkinį, be kita ko, siųsti prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus. Siekiant užtikrinti, kad tų ekspertų pakaktų ir kad jie galėtų būti nedelsiant išsiunčiami, prieglobsčio pagalbos rezervą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 500 valstybių narių ekspertų. Prireikus Agentūra turi turėti galimybę įdarbinti darbuotojų, kad galėtų teikti reikalingą paramą valstybėms narėms. Agentūra turėtų turėti galimybę įsikišti ir paremti valstybę narę, jeigu, nepaisydama neproporcingai didelio krūvio, ta valstybė narė neprašo reikiamos agentūros pagalbos arba nesiima pakankamų veiksmų tam krūviui pašalinti, nors dėl jo prieglobsčio ir priėmimo sistemos taptų neveiksmingos ir todėl galėtų sutrikti BEPS veikimas. Vienas iš neproporcingai didelio krūvio požymių gali būti neproporcingai didelis tarptautinės apsaugos prašymų, už kuriuos yra atsakinga valstybė narė, skaičius;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  valstybėse narėse, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, visų pirma dėl jų geografinės arba demografinės padėties, tenka specifinis ir neproporcingai didelis krūvis, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų remti solidarumo Sąjungoje didinimą, padėti geriau vykdyti asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimą iš vienos valstybės narės į kitą ir kartu užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama prieglobsčio ir priėmimo sistemomis;

(19)  valstybėse narėse, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, visų pirma dėl jų geografinės, ekonominės arba demografinės padėties, tenka specifinis ir neproporcingai didelis krūvis, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų remti solidarumo Sąjungoje didinimą, sąžiningą atsakomybės pasidalijimą, padėti kuo sparčiau vykdyti asmenų, kurie prašo tarptautinės apsaugos ir kuriems ji suteikta, perkėlimą iš vienos valstybės narės į kitą ir kartu užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama prieglobsčio ir priėmimo sistemomis, taip pat remti paveiktų valstybių narių pastangas užkirsti kelią piktnaudžiavimui migruojant neteisėtai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kad galėtų vykdyti jai pavestą misiją ir kai būtina jai pavestoms užduotims įvykdyti, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais pagal darbo susitarimus, sudarytus remiantis Sąjungos teisės aktais ir politika, turėtų bendradarbiauti su Sąjungos įstaigomis, agentūromis ir biurais, visų pirma su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narų išorės sienų valdymo agentūra ir su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas;

(21)  kad galėtų vykdyti jai pavestą misiją ir kai būtina jai pavestoms užduotims įvykdyti, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais pagal darbo susitarimus, sudarytus remiantis Sąjungos teisės aktais ir politika bei tarptautine teise, turėtų bendradarbiauti su Sąjungos įstaigomis, agentūromis ir biurais, visų pirma su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narų išorės sienų valdymo agentūra, Europos migracijos ryšių palaikymo pareigūnais bei vietos skyriais, siūlomais pagal partnerystės migracijos srityje sistemą, ir su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  vadovaudamasi darbo susitarimais, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra dėl šio reglamento taikymo sričiai priklausančių klausimų turėtų bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR), kad galėtų pasinaudoti jų kompetencija ir parama. Todėl turėtų būti visiškai pripažintas UNHCR ir kitų atitinkamų tarptautinių organizacijų vaidmuo ir tos organizacijos turėtų dalyvauti agentūros veikloje. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas;

(23)  vadovaudamasi darbo susitarimais, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra dėl šio reglamento taikymo sričiai priklausančių klausimų turėtų bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su UNHCR, TMO ir Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru (OHCHR), kad galėtų pasinaudoti jų kompetencija ir parama. Todėl turėtų būti visiškai pripažintas UNHCR ir kitų atitinkamų JT subjektų ir tarptautinių organizacijų vaidmuo ir tos organizacijos turėtų dalyvauti agentūros veikloje. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių operaciniam bendradarbiavimui šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais. Ji taip pat turėtų bendradarbiauti su trečiųjų šalių institucijomis, vadovaudamasi darbo susitarimais, dėl kurių turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas. Agentūra turėtų veikti laikydamasi Sąjungos išorės santykių politikos ir jokiomis aplinkybėmis neturėtų savarankiškai plėtoti išorės politikos. Agentūra ir valstybės narės, bendradarbiaudamos su trečiosiomis šalimis, turėtų laikytis normų ir standartų, kurie yra bent lygiaverčiai nustatytiesiems Sąjungos teisės aktuose, taip pat tais atvejais, kai bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis vykdomas tų šalių teritorijoje;

(24)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių operaciniam bendradarbiavimui šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais. Ji taip pat turėtų bendradarbiauti su trečiųjų šalių institucijomis klausimais, susijusiais su prieglobsčiu ir perkėlimu, vadovaudamasi darbo susitarimais, dėl kurių turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas pasitarus su EIVT. Europos Parlamentas turėtų būti laiku informuojamas apie šiuos darbo susitarimus prieš juos sudarant ir po to. Agentūra turėtų veikti laikydamasi Sąjungos išorės santykių politikos ir jokiomis aplinkybėmis neturėtų savarankiškai plėtoti išorės politikos. Agentūra ir valstybės narės, bendradarbiaudamos su trečiosiomis šalimis, turėtų laikytis normų ir standartų, kurie yra bent lygiaverčiai nustatytiesiems Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėje teisėje, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę, taip pat tais atvejais, kai bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis vykdomas tų šalių teritorijoje; Komisija ir Agentūra laiku pateikia Europos Parlamentui turėtų būti bendradarbiavo su bet kuria konkrečia trečiąja šalimi būklės ataskaitą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visa Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros veikla turi būti vykdoma visapusiškai laikantis šių pagrindinių teisių ir principų, įskaitant teisę į prieglobstį, apsaugą nuo grąžinimo, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Visada turi būti atsižvelgiama į vaiko teises ir specialius pažeidžiamų asmenų poreikius;

(26)  šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 1951 m. Ženevos konvencijoje. Visa Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros veikla turi būti vykdoma visapusiškai laikantis šių pagrindinių teisių ir principų, įskaitant teisę į prieglobstį, apsaugą nuo grąžinimo, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, teisę į asmens duomenų apsaugą ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Visada turi būti atsižvelgiama į vaiko teises ir specialius pažeidžiamų asmenų, visų pirma moterų ir LGBTI asmenų, poreikius;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant vykdyti politiką ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros veiklos politinę priežiūrą, Komisijai ir valstybėms narėms turėtų būti atstovaujama jos valdančiojoje taryboje. Jei įmanoma, valdančiąją tarybą turėtų sudaryti valstybių narių prieglobsčio administracijų vadovai arba jų atstovai. Jai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, visų pirma sudaryti biudžetą, tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti atitinkamas finansines taisykles, nustatyti skaidrią agentūros sprendimų priėmimo darbo tvarką ir paskirti vykdomąjį direktorių bei jo pavaduotoją. Agentūra turėtų būti valdoma ir veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos patvirtintus bendro požiūrio į Sąjungos decentralizuotas agentūras principus;

(27)  siekiant vykdyti politiką ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros veiklos politinę priežiūrą ir kontrolę, Komisijai, Europos Parlamentui ir valstybėms narėms turėtų būti atstovaujama jos valdančiojoje taryboje. Valdančiojoje taryboje turėtų būti UNHCR atstovas, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros atstovas, ir, jei įmanoma, šią tarybą turėtų sudaryti valstybių narių prieglobsčio administracijų vadovai arba jų atstovai. Jai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, visų pirma sudaryti biudžetą, tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti atitinkamas finansines taisykles, nustatyti skaidrią agentūros sprendimų priėmimo darbo tvarką ir paskirti vykdomąjį direktorių bei jo pavaduotoją. Agentūra turėtų būti valdoma ir veikti pagal 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos patvirtintus bendro požiūrio į Sąjungos decentralizuotas agentūras principus;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros autonomiškumą, ji turėtų turėti nuosavą biudžetą, kurio didžiąją lėšų dalį iš esmės sudarytų Sąjungos įnašas. Kaip nurodyta 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 31 punkte, Agentūros finansavimui turėtų pritarti biudžeto valdymo institucija12. Skiriant Sąjungos įnašą ir bet kokias dotacijas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, turėtų būti taikoma Sąjungos biudžeto procedūra. Sąskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai;

 

__________________

 

12 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

 

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (toliau – Agentūra) užtikrina veiksmingą ir vienodą Sąjungos prieglobsčio teisės taikymą valstybėse narėse. Ji palengvina bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) įgyvendinimą ir gerina jos veikimą, taip pat atsako už tai, kad būtų sudarytos sąlygos suderinti tarptautinės apsaugos prašymų vertinimą visoje Sąjungoje.

1.  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (toliau – Agentūra) užtikrina veiksmingą ir vienodą Sąjungos prieglobsčio teisės taikymą valstybėse narėse. Ji palengvina bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) įgyvendinimą ir gerina jos veikimą vadovaujantis tarptautine teise ir standartais, taip pat atsako už tai, kad būtų sudarytos sąlygos suderinti tarptautinės apsaugos prašymų vertinimą visoje Sąjungoje.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  renka ir analizuoja informaciją apie prieglobsčio padėtį ir BEPS įgyvendinimą;

b)  renka ir analizuoja informaciją apie prieglobsčio padėtį Sąjungoje ir trečiosiose šalyse ir BEPS įgyvendinimą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remia valstybes nares įgyvendinant BEPS;

c)  remia valstybes nares įgyvendinant BEPS ir vykdant savo Sąjungos lygmens ir tarptautinius įsipareigojimus prieglobsčio srityje;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  stebi ir vertina, kaip įgyvendinama BEPS, taip pat valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemos;

l)  laikydamasi galiojančių Sąjungos teisės aktų, stebi ir vertina, kaip įgyvendinama BEPS atsižvelgiant į valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemas, kurios turi būti remiamos kiekvienos valstybės narės prašymu;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis, siekdama jas paskatinti ir joms padėti didinti savo prieglobsčio ir priėmimo sistemų pajėgumus laikantis tarptautinių standartų ir įgyvendinti regionines apsaugos programas.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra remia valstybes nares įgyvendinant BEPS išorės aspektą. Šiuo atžvilgiu Agentūra, pritariant Komisijai, koordinuoja keitimąsi informacija ir kitus veiksmus, susijusius su BEPS išorės aspekto priemonių ir mechanizmų įgyvendinimo klausimais.

2.  Agentūra remia valstybes nares palaikant santykius su trečiųjų šalių institucijomis šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais ir įgyvendinant BEPS išorės aspektą. Šiuo atžvilgiu Agentūra, pritariant Komisijai, koordinuoja keitimąsi informacija ir kitus veiksmus, susijusius su BEPS išorės aspekto priemonių ir mechanizmų įgyvendinimo klausimais. Šiuo tikslu ir pritariant Komisijai Agentūra turi galimybę turėti atstovų Sąjungos delegacijose.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos bei prieglobsčio tarnybomis ir kitomis nacionalinėmis tarnybomis, taip pat su Komisija. Agentūra vykdo savo pareigas nedarydama poveikio kitoms atitinkamoms Sąjungos įstaigoms pavestoms pareigoms ir glaudžiai bendradarbiauja su tomis įstaigomis bei su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR).

2.  Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos bei prieglobsčio tarnybomis ir kitomis nacionalinėmis tarnybomis, taip pat su Komisija. Agentūra vykdo savo pareigas nedarydama poveikio kitoms atitinkamoms Sąjungos įstaigoms pavestoms pareigoms ir glaudžiai bendradarbiauja su tomis įstaigomis bei su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR), tuo pat metu naudodamasi kitų su JT susijusių institucijų, pavyzdžiui, Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO), ekspertinėmis žiniomis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama paskatinti valstybes nares greitai ir patikimai keistis informacija ir nustatyti galimą riziką valstybių narių prieglobsčio sistemoms, Agentūra renka ir analizuoja informaciją apie prieglobsčio padėtį Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, jeigu tai gali daryti poveikį Sąjungai, įskaitant naujausią informaciją apie pagrindines priežastis, migrantų ir pabėgėlių srautus, taip pat apie visus atvejus, kai staiga atvyksta daug trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms gali tekti neproporcingai didelis krūvis.

1.  Siekdama paskatinti valstybes nares greitai ir patikimai keistis informacija ir nustatyti galimą riziką valstybių narių prieglobsčio sistemoms, Agentūra renka ir analizuoja informaciją apie prieglobsčio padėtį Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, jeigu tai gali daryti poveikį Sąjungai ar atskirai jos valstybei narei, įskaitant naujausią informaciją apie pagrindines priežastis, migrantų ir pabėgėlių srautus, taip pat apie visus atvejus, kai staiga atvyksta daug trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms gali tekti neproporcingai didelis krūvis.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Savo analizę Agentūra grindžia informacija, kurią teikia, visų pirma, valstybės narės, atitinkamos Sąjungos institucijos ir agentūros, Europos išorės veiksmų tarnyba, taip pat UNHCR ir kitos tarptautinės organizacijos.

Savo analizę Agentūra grindžia informacija, kurią teikia, visų pirma, valstybės narės, atitinkamos Sąjungos institucijos ir agentūros, Europos išorės veiksmų tarnyba, taip pat UNHCR, TMO ir kitos ekspertinių žinių turinčios nacionalinės, tarptautinės ir nevyriausybinės prieglobsčio srities organizacijos.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra užtikrina, kad valstybės narės greitai keistųsi svarbia informacija tarpusavyje ir su Komisija. Ji taip pat laiku ir tiksliai pateikia valdančiajai tarybai savo analizės rezultatus.

3.  Agentūra užtikrina, kad valstybės narės greitai keistųsi svarbia informacija tarpusavyje ir su Komisija. Ji taip pat laiku ir tiksliai pateikia valdančiajai tarybai ir Europos Parlamentui savo analizės rezultatus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra sukuria faktinių, teisinių ir teismų praktikos duomenų apie Sąjungos, nacionalinių ir tarptautinių prieglobsčio priemonių taikymą ir aiškinimą bazes, visų pirma, naudodamasi galiojančiomis nuostatomis. Tokiose duomenų bazėse nesaugomi jokie asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis Agentūra surinko iš viešai prieinamų dokumentų.

2.  Agentūra sukuria faktinių, teisinių ir teismų praktikos duomenų apie Sąjungos, nacionalinių ir tarptautinių prieglobsčio priemonių taikymą ir aiškinimą bazes, visų pirma, naudodamasi galiojančiomis nuostatomis ir bendradarbiaudama su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslininkais ir akademinės bendruomenės nariais. Tokiose duomenų bazėse nesaugomi jokie asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis Agentūra surinko iš viešai prieinamų dokumentų.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra rengia ir plėtoja mokymus, skirtus savo darbuotojams, visų nacionalinių administracijų ir teismų, taip pat už prieglobsčio klausimus valstybėse narėse atsakingų nacionalinių tarnybų nariams.

1.  Agentūra rengia ir plėtoja mokymus, skirtus savo darbuotojams, visų nacionalinių administracijų ir teismų, už prieglobsčio klausimus valstybėse narėse atsakingų nacionalinių tarnybų nariams ir trečiųjų šalių pareigūnams, pritarus šių šalių administracinėms institucijoms.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tokius mokymus Agentūra plėtoja glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir bendradarbiaudama su tinkamomis valstybių narių mokymo organizacijomis, įskaitant akademines įstaigas ir kitas susijusias organizacijas.

2.  Tokius mokymus Agentūra plėtoja glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir bendradarbiaudama su tinkamomis valstybių narių mokymo organizacijomis, įskaitant UNHCR, akademines įstaigas, nacionalines ir tarptautines teisėjų asociacijas ir kitas susijusias ekspertinių žinių turinčias nevyriausybines organizacijas.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tarptautiniai ir Sąjungos pagrindinių teisių standartai, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos, taip pat tarptautinė ir Sąjungos prieglobsčio teisė, įskaitant konkrečius teisinius ir teismų praktikos klausimus;

a)  tarptautiniai žmogaus teisių teisės ir Sąjungos pagrindinių teisių standartai, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos, taip pat tarptautinė ir Sąjungos prieglobsčio teisė, įskaitant konkrečius teisinius ir teismų praktikos klausimus;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  apklausos metodai, įskaitant ypatingą dėmesį, skiriamą vaikams, pažeidžiamų asmenų grupėms ir kankinimo aukoms;

c)  apklausos metodai, įskaitant ypatingą dėmesį, skiriamą lydimiems ir nelydimiems vaikams, pažeidžiamų asmenų grupėms ir kankinimo aukoms;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  priėmimo sąlygos, įskaitant ypatingą dėmesį, skiriamą nelydimiems vaikams ir vaikams su savo šeimomis, pažeidžiamų asmenų grupėms ir kankinimo aukoms.

g)  priėmimo sąlygos, įskaitant ypatingą dėmesį, skiriamą nelydimiems vaikams ir vaikams su savo šeimomis, pažeidžiamų asmenų grupėms, kankinimo aukoms ir prekybos žmonėmis aukoms, ir jų apsaugą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Agentūra imasi būtinų iniciatyvų užtikrinti, kad prieglobsčio paramos grupėse ir prieglobsčio pagalbos rezerve dalyvaujantys ekspertai, prieš dalyvaudami Agentūros rengiamoje operacinėje veikloje, būtų baigę specialiuosius mokymus, susijusius su jų pareigomis ir funkcijomis. Agentūra vykdo reguliarias tų ekspertų pratybas, laikydamasi metinėje darbo programoje nurodyto specialiųjų mokymų ir pratybų tvarkaraščio.

7.  Agentūra suteikia ekspertus, kurie dalyvauja prieglobsčio paramos grupėse ir prieglobsčio pagalbos rezerve ir kurie prieš dalyvaudami Agentūros rengiamoje operacinėje veikloje yra baigę specialiuosius mokymus, susijusius su jų pareigomis ir funkcijomis. Agentūra vykdo reguliarias tų ekspertų pratybas, laikydamasi metinėje darbo programoje nurodyto specialiųjų mokymų ir pratybų tvarkaraščio.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 8 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis Agentūra gali rengti mokymo veiklą jų teritorijoje.

8.  Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis Agentūra gali rengti su prieglobsčio ir perkėlimo klausimais susijusią mokymo veiklą jų teritorijoje.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra yra svarbios, patikimos, tikslios ir naujausios informacijos apie tarptautinės apsaugos prašymus pateikusių asmenų kilmės šalis, įskaitant su vaikais susijusią informaciją ir tikslinę informaciją apie pažeidžiamoms grupėms priklausančius asmenis, rinkimo centras. Ji rengia ir reguliariai atnaujina ataskaitas ir kitus produktus, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis, įskaitant informaciją apie kilmės šalims būdingus teminius klausimus.

1.  Agentūra yra svarbios, patikimos, skaidrios, atsekamos, tikslios ir naujausios informacijos apie tarptautinės apsaugos prašymus pateikusių asmenų kilmės šalis, įskaitant su vaikais, lyties klausimais ir seksualine orientacija susijusią informaciją ir tikslinę informaciją apie pažeidžiamoms grupėms priklausančius asmenis, nepriklausomas rinkimo centras. Ji rengia ir reguliariai atnaujina ataskaitas ir kitus produktus, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis, įskaitant informaciją apie kilmės šalims būdingus teminius klausimus, taip pat informaciją apie kankinimus ir netinkamą elgesį sulaikymo vietose bei ES sutarties 21 straipsnyje nurodytus principus.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  naudojasi visais svarbiais informacijos šaltiniais, įskaitant savo pačios atliekamą informacijos apie prieglobsčio padėtį analizę ir kitą informaciją, surinktą iš vyriausybinių, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, įskaitant informaciją, surinktą per 9 straipsnyje nurodytus tinklus, taip pat Sąjungos institucijų, agentūrų, įstaigų, biurų ir Europos išorės veiksmų tarnybos pateiktą informaciją;

a)  naudojasi visais svarbiais informacijos šaltiniais, įskaitant savo pačios atliekamą informacijos apie prieglobsčio padėtį analizę ir kitą informaciją, surinktą iš vyriausybinių, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, ypač UNHCR, įskaitant informaciją, surinktą per 9 straipsnyje nurodytus tinklus, tiriamąsias misijas kilmės šalyse, taip pat Sąjungos institucijų, agentūrų, įstaigų, biurų ir Europos išorės veiksmų tarnybos bei Sąjungos delegacijų pateiktą informaciją;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  administruoja ir toliau plėtoja portalą, kuriame kaupiama informacija apie kilmės šalis;

b)  administruoja ir toliau plėtoja visiškai skaidrų ir viešai prieinamą portalą, kuriame kaupiama ir skleidžiama informacija apie kilmės šalis, įskaitant apie šaltinių naudojimą, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatų;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal Sąjungos prieglobsčio teisės reikalavimus parengia bendrą ataskaitų ir kitų produktų, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis, rengimo formą ir bendrus metodus, įskaitant specifikacijas.

c)  pagal tarptautinės ir Sąjungos prieglobsčio teisės reikalavimus parengia bendrą ataskaitų ir kitų produktų, kuriuose Sąjungos lygmeniu teikiama informacija apie kilmės šalis, rengimo formą ir bendrus metodus, įskaitant specifikacijas ir vertinimo kriterijus.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nepažeidžiant nacionalinės teisės aktuose nustatytų konfidencialumo taisyklių, Agentūrai teikti užklausas, susijusiais su konkrečiais faktiniais klausimais, kurie gali kilti dėl tarptautinės apsaugos prašymų.

b)  nepažeidžiant nacionalinės teisės aktuose nustatytų konfidencialumo taisyklių, Agentūrai teikti ir padėti atsakyti į užklausas, susijusiais su konkrečiais faktiniais klausimais, kurie gali kilti dėl tarptautinės apsaugos prašymų.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama skatinti darnesnį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/95/ES22 nustatytų vertinimo kriterijų taikymą, Agentūra koordinuoja valstybių narių pastangas atlikti ir plėtoti bendrą analizę, kurioje pateikiamos gairės dėl padėties konkrečiose kilmės šalyse.

1.  Siekdama skatinti darnesnį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/95/ES22 nustatytų vertinimo kriterijų taikymą, Agentūra koordinuoja valstybių narių pastangas atlikti ir plėtoti bendrą analizę, kurioje pateikiamos gairės dėl padėties konkrečiose kilmės šalyse. Plėtojant šią bendrą analizę, agentūra atsižvelgia į naujausią ir svarbiausią UNHCR informaciją, pozicijų dėl konkrečios šalies / padėties dokumentus ir naujausias UNHCR gaires, susijusias su prieglobsčio prašytojų iš konkrečių kilmės šalių tarptautinės apsaugos poreikių vertinimu.

__________________

__________________

22 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (nauja redakcija) (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

22 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (nauja redakcija) (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pasikonsultavęs su Komisija, vykdomasis direktorius pateikia tą bendrą analizę valdančiajai tarybai patvirtinti. Nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai priimti sprendimus dėl atskirų tarptautinės apsaugos prašymų, reikalaujama, kad jos atsižvelgtų į tą bendrą analizę nagrinėdamos tokius prašymus.

2.  Pasikonsultavęs su konsultacijų forumu, vykdomasis direktorius pateikia tą bendrą analizę valdančiajai tarybai patvirtinti. Nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai priimti sprendimus dėl atskirų tarptautinės apsaugos prašymų, reikalaujama, kad jos atsižvelgtų į tą bendrą analizę nagrinėdamos tokius prašymus.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra padeda Komisijai reguliariai įvertinti padėtį trečiosiose šalyse, kurios įtrauktos į Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX nustatytą bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, įskaitant šalis, kurias Komisija yra laikinai pašalinusi iš sąrašo, ir tas, kurios iš to sąrašo buvo išbrauktos.

1.  Agentūra padeda Komisijai reguliariai įvertinti padėtį trečiosiose šalyse, kurios įtrauktos į Reglamentu (ES) Nr. XXX/XXX nustatytą bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, įskaitant šalis, su kuriomis Sąjunga yra sudariusi susitarimą pagal partnerystės modelį arba vykdo tokio susitarimo sudarymo procesą, taip pat šalis, kurias Komisija yra laikinai pašalinusi iš sąrašo, ir tas, kurios iš to sąrašo buvo išbrauktos.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijos prašymu Agentūra jai pateikia informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX nuostatas.

2.  Komisija prašo Agentūros teikti jai informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą, kurių įtraukimas galėtų būti sustabdytas arba kurios galėtų būti iš jo išbrauktos, pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX nuostatas. Europos Parlamentas yra nuolat informuojamas.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūros suteikta informacija pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis kaupiama laikantis šio reglamento 8 straipsnyje nurodytų bendrųjų principų ir atsižvelgiant į UNHCR, Jungtinių Tautų žmogaus teisių sutarties stebėsenos įstaigų ir įgaliotųjų ekspertų, Europos Tarybos žmogaus teisių stebėsenos mechanizmų, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK), atitinkamų nevyriausybinių organizacijų ir kitų atitinkamų nepriklausomų ir patikimų šaltinių informaciją.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama įvertinti, ar laikomasi atitinkamų toje direktyvoje nustatytų sąlygų ir kriterijų, Komisija gali paprašyti, kad Agentūra peržiūrėtų padėtį bet kurioje tokioje trečiojoje šalyje.

Siekdami įvertinti, ar laikomasi atitinkamų toje direktyvoje nustatytų sąlygų ir kriterijų, Komisija arba Europos Parlamentas gali paprašyti, kad Agentūra peržiūrėtų padėtį bet kurioje tokioje trečiojoje šalyje.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu, konsultuodamasi su Komisija, rengia Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimo veiklos standartus ir tų veiklos standartų laikymosi stebėjimo rodiklius, taip pat rengia gaires ir nustato geriausios patirties pavyzdžius, susijusius su Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimu. Valdančiajai tarybai patvirtinus tuos standartus, rodiklius, gaires ar geriausią patirtį, Agentūra, pasikonsultavusi su Komisija, praneša apie juos valstybėms narėms.

2.  Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu, konsultuodamasi su Komisija, UNHCR ir kitomis atitinkamomis tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rengia techninius Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimo veiklos standartus ir tų veiklos standartų laikymosi stebėjimo rodiklius, taip pat rengia gaires ir nustato geriausios patirties pavyzdžius, susijusius su Sąjungos prieglobsčio teisės priemonių įgyvendinimu. Valdančiajai tarybai patvirtinus tuos standartus, rodiklius, gaires ar geriausią patirtį, Agentūra, pasikonsultavusi su Komisija, praneša apie juos valstybėms narėms.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra valstybių narių prašymu padeda joms taikyti veiklos standartus, gaires ir geriausią patirtį jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, teikdama reikiamas žinias arba operacinę ir techninę pagalbą.

3.  Agentūra valstybių narių prašymu padeda joms taikyti techninius veiklos standartus, gaires ir geriausią patirtį jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, teikdama reikiamas žinias arba operacinę ir techninę pagalbą.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Agentūra nustato mechanizmą, kurį taikydama:

1.  Remiantis Sąjungos teise, glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija ir konsultuodamasi su konsultacijų forumu, Agentūra nustato mechanizmą, kurį taikydama:

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  stebi, kaip valstybėse narėse įgyvendinama BEPS, ir vertina visus jos aspektus, visų pirma Dublino sistemą, priėmimo sąlygas, prieglobsčio procedūras, kriterijų, pagal kuriuos nustatomi apsaugos poreikiai, taikymą ir asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, valstybių narių suteikiamos apsaugos pobūdį ir kokybę, įskaitant aspektus, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, vaiko apsaugos priemonėmis ir pažeidžiamų asmenų poreikiais;

a)  remia valstybių narių BEPS įgyvendinimo stebėseną ir visų jos aspektų, visų pirma Dublino sistemos, priėmimo sąlygų, prieglobsčio procedūrų, perkėlimo šalies viduje ir į kitas šalis procedūrų, kriterijų, pagal kuriuos nustatomi apsaugos poreikiai, taikymo ir asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, valstybių narių suteikiamos apsaugos pobūdžio ir kokybės, įskaitant aspektus, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, vaiko apsaugos priemonėmis, šeimos susijungimu ir pažeidžiamų asmenų poreikiais, vertinimą;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  stebi, kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, rodiklių, gairių ir geriausios patirties;

b)  glaudžiai bendradarbiaudama su UNHCR, remia stebėjimą, kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, rodiklių, gairių ir geriausios patirties, taip pat tarptautinės teisės;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vertinimą Agentūra gali atlikti visų pirma remdamasi valstybių narių pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje ir prašymų bylų atranka.

Vertinimą Agentūra gali atlikti visų pirma remdamasi valstybių narių pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje, prašymų bylų atranka ir informacija, kurią pateikė UNHCR ir kitos atitinkamos Jungtinių Tautų žmogaus teisių sutarties stebėsenos įstaigos bei įgaliotieji ekspertai arba Europos Tarybos žmogaus teisių stebėsenos mechanizmai ir kitos atitinkamos tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo tikslu valstybės narės Agentūros prašymu teikia jai būtiną informaciją apie prieglobsčio procedūras, įrangą, infrastruktūrą, priėmimo sąlygas, pripažinimo rodiklius ir apsaugos kokybę, taip pat apie nacionaliniu lygmeniu turimus darbuotojus ir finansinius išteklius veiksmingam prieglobsčio ir priėmimo sistemos valdymui užtikrinti. Valstybės narės taip pat bendradarbiauja su Agentūra ir sudaro palankias sąlygas visiems patikrinimams vietoje, kuriuos Agentūra atlieka stebėsenos tikslais.

Tuo tikslu valstybės narės Agentūros prašymu teikia jai būtiną informaciją apie prieglobsčio procedūras, įrangą, infrastruktūrą, priėmimo sąlygas, pripažinimo rodiklius ir apsaugos kokybę, taip pat apie nacionaliniu lygmeniu turimus darbuotojus ir finansinius išteklius veiksmingam prieglobsčio ir priėmimo sistemos valdymui užtikrinti. Valstybės narės taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Agentūra ir sudaro palankias sąlygas visiems patikrinimams vietoje, kuriuos Agentūra atlieka stebėsenos tikslais.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu dėl kurio nors valstybės narės prieglobsčio ar priėmimo sistemų aspekto veikimo kyla didelių rūpesčių, Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu gali inicijuoti stebėseną tos valstybės narės prieglobsčio ar priėmimo sistemoms įvertinti.

Jeigu dėl kurio nors valstybės narės prieglobsčio ar priėmimo sistemų aspekto veikimo kyla didelių rūpesčių, Agentūra Komisijos prašymu gali inicijuoti stebėseną tos valstybės narės prieglobsčio ar priėmimo sistemoms įvertinti.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra ribotą laikotarpį organizuoja ir koordinuoja vieną arba kelias iš šių operacinių ir techninių priemonių:

3.  Agentūra organizuoja ir koordinuoja vieną arba kelias iš šių operacinių ir techninių priemonių:

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)   padeda Sąjungoje perkelti arba perduoti tarptautinės apsaugos gavėjus;

g)   padeda Sąjungoje perkelti arba perduoti tarptautinės apsaugos prašytojus ir gavėjus, atsižvelgiant į teisingus, objektyvius kriterijus, kaip antai šeimos susijungimas ir kultūriniai ryšiai;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  padeda valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų paisoma visų būtinų vaiko teisių ir būtų nustatytos visos būtinos vaiko apsaugos priemonės;

i)  padeda valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų nustatytos visos būtinos pagrindinių teisių, įskaitant vaiko teises, ir vaiko apsaugos priemonės;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 7 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės užtikrina, kad jų skiriamų ekspertų profiliai ir skaičius atitiktų profilius ir skaičių, dėl kurių nusprendė valdančioji taryba. Siuntimo trukmę nustato buveinės valstybė narė, tačiau ji neturi būti trumpesnė nei 30 dienų.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad jų skiriamų ekspertų profiliai ir skaičius atitiktų valstybės narės, kuriai jų reikia, prašomus profilius ir skaičių. Siuntimo trukmę nustato buveinės valstybė narė, tačiau ji neturi būti trumpesnė nei 60 dienų.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdomojo direktoriaus siūlymu valdančioji taryba trijų ketvirtadalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl ekspertų profilių ir dėl visų ekspertų dalies, kurią skiria kiekviena valstybė narė prieglobsčio pagalbos rezervui suformuoti. Tokia pat procedūra taikoma visiems vėlesniems ekspertų profilio ir bendro skaičiaus pakeitimams.

2.  Vykdomojo direktoriaus siūlymu valdančioji taryba priima sprendimą dėl ekspertų profilių ir dėl visų ekspertų dalies, kurią skiria kiekviena valstybė narė prieglobsčio pagalbos rezervui suformuoti. Tokia pat procedūra taikoma visiems vėlesniems ekspertų profilio ir bendro skaičiaus pakeitimams. Vykdomasis direktorius užtikrina, kad prieglobsčio paramos grupių sudėtis ar ekspertai, siunčiami iš prieglobsčio pagalbos rezervo, atitiktų prašymą, priklausantį nuo priimančiosios valstybės narės vietos poreikių.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Iš nacionalinių ekspertų rezervų valstybės narės, remdamosi įvairiais apibrėžtais profiliais, papildo prieglobsčio pagalbos rezervą, paskirdamos į jį reikiamus profilius atitinkančius ekspertus. Siuntimo trukmę nustato buveinės valstybė narė, tačiau ji neturi būti trumpesnė nei 30 dienų.

3.  Iš nacionalinių ekspertų rezervų valstybės narės, remdamosi įvairiais apibrėžtais profiliais, papildo prieglobsčio pagalbos rezervą, paskirdamos į jį reikiamus profilius atitinkančius ekspertus. Siuntimo trukmę nustato buveinės valstybė narė, atsižvelgdama į paskyrimo ilgesniam laikui poreikį, siekiant užtikrinti, kad vietoje būtų pakankamai ekspertų, tačiau ji neturi būti trumpesnė nei 60 dienų.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės visapusiškai laikosi savo įsipareigojimų, susijusių su darbuotojų siuntimu ir parama Agentūrai. Šį įsipareigojimų laikymąsi stebi Europos Komisija ir, jei jų nesilaikoma, nedelsiant taikomi taisomieji veiksmai.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu valstybės narės prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, dėl kurio tos sistemos turi patenkinti ypač didelius ir skubius poreikius, Agentūra atitinkamos valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva per trumpą laiką organizuoja ir koordinuoja išsamų operacinių ir techninių priemonių rinkinį, nurodytą 16 straipsnyje, ir siunčia 18 straipsnyje nurodyto prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus bei iš savo darbuotojų paskirtus ekspertus atitinkamoms prieglobsčio ir priėmimo sistemoms sustiprinti.

1.  Jeigu valstybės narės prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis, dėl kurio tos sistemos turi patenkinti ypač didelius ir skubius poreikius, Agentūra atitinkamos valstybės narės prašymu per trumpą laiką kartu su atitinkama priimančiąja valstybe nare organizuoja ir koordinuoja išsamų operacinių ir techninių priemonių rinkinį, nurodytą 16 straipsnyje, ir siunčia 18 straipsnyje nurodyto prieglobsčio pagalbos rezervo ekspertus bei iš savo darbuotojų paskirtus ekspertus atitinkamoms prieglobsčio ir priėmimo sistemoms sustiprinti.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra gali imtis visų būtinų priemonių, kad palengvintų keitimąsi jos užduotims atlikti svarbia informacija su Komisija ir valstybėmis narėmis, o prireikus – su atitinkamomis Sąjungos agentūromis.

1.  Agentūra gali imtis visų būtinų priemonių, kad palengvintų keitimąsi jos užduotims atlikti svarbia informacija su Komisija ir valstybėmis narėmis, o prireikus – su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, įskaitant Europolą, siekiant sukurti palankesnes sąlygas keistis pirštų atspaudais.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vadovaudamasi Sąjungos išorės santykių politika, įskaitant pagrindinių teisių apsaugą, ir bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba, Agentūra palengvina ir skatina operacinį valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą su jos veikla susijusiais klausimais ir kai reikia jos užduotims vykdyti. Agentūra ir valstybės narės laikosi normų ir standartų, kurie yra lygiaverčiai nustatytiesiems Sąjungos teisės aktuose, ir skatina jų laikytis, taip pat tais atvejais, kai vykdo veiklą tų trečiųjų šalių teritorijoje.

1.  Vadovaudamasi Sąjungos išorės santykių politika, įskaitant pagrindinių teisių apsaugą, ir bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba, Agentūra palengvina ir skatina operacinį valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą su jos veikla susijusiais klausimais ir kai reikia jos užduotims vykdyti. Agentūra ir valstybės narės laikosi normų ir standartų, kurie yra lygiaverčiai nustatytiesiems Sąjungos teisės aktuose, ir skatina jų laikytis, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir tarptautinės teisės nuostatas, taip pat tais atvejais, kai vykdo veiklą tų trečiųjų šalių teritorijoje.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Priimančiajai valstybei narei sutikus, Agentūra gali pakviesti trečiųjų šalių pareigūnus stebėti, kaip vykdomos 16 straipsnio 3 dalyje nurodytos operacinės ir techninės priemonės, jeigu jų dalyvavimas netrukdo pasiekti tų priemonių tikslų ir gali padėti gerinti bendradarbiavimą bei keitimąsi geriausia patirtimi.

3.  Priimančiajai valstybei narei sutikus, Agentūra gali pakviesti trečiųjų šalių pareigūnus stebėti, kaip vykdomos 16 straipsnio 3 dalyje nurodytos operacinės ir techninės priemonės, ypač jeigu tai gali padėti gerinti bendradarbiavimą bei keitimąsi geriausia patirtimi.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekdama patenkinti pabėgėlių trečiosiose šalyse tarptautinės apsaugos poreikius ir parodyti solidarumą su juos priėmusiomis šalimis, Agentūra koordinuoja perkėlimo į Sąjungą veiksmus, kurių imasi valstybės narės arba Sąjunga, įskaitant keitimąsi informacija. Agentūra renka informaciją, stebi, kaip vykdomas perkėlimas į valstybes nares, ir padeda valstybėms narėms didinti perkėlimo pajėgumus. Trečiajai šaliai sutikus, Agentūra, susitarusi su Komisija, taip pat gali koordinuoti tokį valstybių narių ir trečiosios šalies keitimąsi informacija ar kitus bendrus veiksmus tos trečiosios šalies teritorijoje.

4.  Siekdama patenkinti pabėgėlių trečiosiose šalyse tarptautinės apsaugos poreikius ir parodyti solidarumą su juos priėmusiomis šalimis, Agentūra, visiškai laikydamasi UNHCR standartų ir nustatytų gairių, koordinuoja perkėlimo į Sąjungą veiksmus, kurių imasi valstybės narės arba Sąjunga, įskaitant keitimąsi informacija. Agentūra renka informaciją, stebi, kaip vykdomas perkėlimas į valstybes nares, ir padeda valstybėms narėms didinti perkėlimo pajėgumus. Trečiajai šaliai sutikus, Agentūra, susitarusi su Komisija, taip pat gali koordinuoti tokį valstybių narių ir trečiosios šalies keitimąsi informacija ar kitus bendrus veiksmus tos trečiosios šalies teritorijoje.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Visada užtikrinamas informacijos, susijusios su atskirais perkėlimo atvejais, konfidencialumas. Bet koks keitimasis informacija vykdomas visapusiškai laikantis atitinkamų taisyklių, nustatytų UNHCR perkėlimo į kitas šalis vadove, nepakenkiant pabėgėlių tinkamumo perkėlimui ir atrankos reikalavimams. Bet kokia Agentūros veikla perkėlimo srityje vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su UNHCR bei ekspertinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ir apima paramą perkeltiesiems pabėgėliams valstybių narių teritorijoje jiems atvykus, jei ji būtina ir reikalinga.

Pagrindimas

Reglamente, kuriuo įsteigiama ES prieglobsčio agentūra, turėtų būti aiškiai užtikrintas UNHCR gairių dėl perkėlimo laikymasis ir jų viršenybė bet kokių naujosios Agentūros perkėlimo srityje koordinuojamų ar inicijuojamų veiksmų atžvilgiu, siekiant užtikrinti visišką Agentūros veiksmų suderinamumą su UNHCR pasauliniu lygmeniu nustatytais prioritetais ir gairėmis.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Remdamasi Sąjungos išorės santykių politika Agentūra dalyvauja įgyvendinant Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytus tarptautinius susitarimus, taip pat šio reglamento taikymo sričiai priklausančiose srityse.

5.  Remdamasi Sąjungos išorės santykių politika Agentūra dalyvauja įgyvendinant Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytus tarptautinius susitarimus ir tai darydama vadovaujasi tarptautine teise, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę, žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principais, taip pat šio reglamento taikymo sričiai priklausančiose srityse.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Agentūra savo personalui priklausančius ekspertus gali komandiruoti į trečiąsias šalis, kur labiau nuolatinis Agentūros dalyvavimas padėtų jai vykdyti savo užduotis, ypač susijusias su perkėlimu. Remdamasi vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu valdančioji taryba kasmet tvirtina tų šalių sąrašą. Valdančioji taryba tvirtina šių atstovų komandiravimą, prieš tai gavusi Komisijos nuomonę. Šie ekspertai glaudžiai koordinuoja savo veiklą su imigracijos ryšių palaikymo pareigūnais. Europos Parlamentas apie tą veiklą nedelsiant visapusiškai informuojamas.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendradarbiavimas su UNHCR ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis

Bendradarbiavimas su JT subjektais ir tarptautinėmis organizacijomis

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su UNHCR, šiuo reglamentu reglamentuojamose srityse, vadovaudamasi darbo susitarimais, su tomis įstaigomis sudarytais pagal Sutartį ir nuostatas dėl tų įstaigų kompetencijos. Valdančioji taryba priima sprendimą dėl darbo susitarimų, dėl kurių turi būti gautas išankstinis Komisijos pritarimas.

Agentūra bendradarbiauja su JT subjektais ir tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su UNHCR, OHCHR ir TMO, šiuo reglamentu reglamentuojamose srityse, vadovaudamasi darbo susitarimais, su tomis įstaigomis sudarytais pagal Sutartį ir nuostatas dėl tų įstaigų kompetencijos. Valdančioji taryba priima sprendimą dėl darbo susitarimų, dėl kurių turi būti gautas išankstinis Komisijos pritarimas. Agentūra informuoja Europos Parlamentą apie visus tokius darbo susitarimus.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valdančiojoje taryboje yra vienas UNHCR atstovas, neturintis balso teisės.

2.  Valdančiojoje taryboje yra vienas UNHCR ir vienas Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros atstovas, neturintys balso teisės.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

54 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

54a straipsnis

 

Pagrindinių teisių apsauga ir skundų mechanizmas

 

1.   Agentūra, vykdydama jai pagal šį reglamentą pavestas užduotis, užtikrina pagrindinių teisių apsaugą laikydamasi susijusių Sąjungos teisės aktų, pirmiausia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, susijusių tarptautinės teisės aktų, įskaitant 1951 m. konvenciją, 1967 m. protokolą, BEPS kontekste priimtas teisės normas ir įsipareigojimus, susijusius su galimybe gauti tarptautinę apsaugą ir tokios apsaugos turiniu.

 

2.   Šiuo tikslu Agentūra parengia, toliau plėtoja ir įgyvendina Pagrindinių teisių strategiją, įskaitant veiksmingą pagarbos pagrindinėms teisėms visoje Agentūros veikloje stebėsenos ir skundų mechanizmą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra taiko Komisijos taisykles dėl saugumo, išdėstytas Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/44335 ir 2015/44436. Tos taisyklės visų pirma taikomos keitimuisi įslaptinta informacija, jos tvarkymui ir saugojimui.

1.  Agentūra taiko Komisijos taisykles dėl saugumo, išdėstytas Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/4433535 ir 2015/44436, taip pat asmens duomenų apsaugą reglamentuojančias taisykles. Tos taisyklės visų pirma taikomos keitimuisi įslaptinta informacija, jos tvarkymui ir saugojimui.

__________________

__________________

35 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

35 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

36 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

36 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra

Nuorodos

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

7.7.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Priėmimo data

29.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

7

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michel Reimon

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (12.10.2016)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010
(COM(2016) 0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Nuomonės referentas: Jens Geier

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis Komisijos pasiūlymas dėl reglamento – tai didesnio bendros Europos prieglobsčio sistemos reformų rinkinio, kuriame taip pat pateikiami pasiūlymai reformuoti Dublino ir EURODAC sistemas, dalis. Bendresniu požiūriu dabartinis pasiūlymas – tai Europos migracijos darbotvarkės, dėl kurios susitarta praėjusiais metais, tąsa.

Referentas mano, kad svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pasiūlytas Europos prieglobsčio paramos biuro pertvarkymas į visapusiškai veikiančią ES prieglobsčio agentūrą yra būtinas jau patvirtintą sienos ir pakrančių apsaugos dokumentų rinkinį papildantis elementas. Siekiant išvengti, kad dėl dabartinių sunkumų, susijusių su iki šiol neregėtu prieglobsčio Europoje ieškoti atvykstančių migrantų skaičiumi, nesusiformuotų išimtinai ribojamojo pobūdžio požiūris, labai svarbu vykdyti apsaugos stiprinimo procesą tuo pat metu siekiant, kad būtų laikomasi žmogaus teisių standartų, įtvirtintų Sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje.

Europos Sąjungoje, kurios viduje sienos tarp valstybių narių yra atviros, išorės sienos yra svarbios visoms valstybėms narėms. Akivaizdu, kad su sienomis ir prieglobsčiu susijusius klausimus Europa turi spręsti bendrai. Europos pridėtinė vertė retai kada būna tokia akivaizdi, kaip šiais atvejais, todėl referentas palaiko aktyvesnį Europos dalyvavimą šioje srityje. Tokių užduočių finansavimas iš Sąjungos biudžeto yra taip pat ir solidarumo klausimas, nes nors atviros sienos naudingos visų valstybių narių piliečiams, tik keletui valstybių narių faktiškai tenka užduotis užtikrinti sienų apsaugą ir spręsti migrantų priėmimo klausimus.

Tačiau referentas pabrėžia, kad ES biudžete nėra numatyta pakankamų priemonių šioms naujai iškilusioms problemoms spręsti, nes 3 išlaidų kategorija yra bene mažiausia daugiametės finansinės programos (DFP) išlaidų kategorija. Todėl referentas mano, kad būtina nedelsiant išplėsti dabartinę DFP ir iš esmės padidinti 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą.

Šio pasiūlymo poveikis biudžetui siekia 363,963 mln. EUR 2017–2020 m. laikotarpiui. Kartu su asignavimais turi augti ir darbuotojų skaičius – 2020 m. jų iš viso turi būti 500. Referentas pritaria pasiūlytai finansinei pažymai, tačiau vis dėlto ji turėtų būti laikoma gana preliminariu planu, nes, atsižvelgiant į nepastovias saugumo sąlygas Europos kaimyninėse šalyse ir kitur, atvykstančių migrantų skaičius yra nenuspėjamas. Biudžeto valdymo institucija turi būti pasirengusi šį planą keisti, jei atsirastų papildomų poreikių.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2016 m. balandžio 6 d. komunikate Komisija nurodė galimybes, kaip būtų galima patobulinti BEPS, būtent, sukurti tvarią ir teisingą sistemą, pagal kurią būtų nustatomos valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašytojus, sustiprinti sistemą EURODAC, užtikrinti didesnį prieglobsčio sistemos suderinimą, užkirsti kelią antriniam judėjimui ES viduje, taip pat padidinti Europos prieglobsčio paramos biuro įgaliojimus. Šis komunikatas atitinka 2016 m. vasario 18 d. Europos Vadovų Tarybos raginimus siekti pažangos reformuojant esamą ES sistemą, kad prieglobsčio politika būtų humaniška ir veiksminga. Jame taip pat siūlomi tolesni veiksmai, atitinkantys visapusišką požiūrį į migraciją, kurį 2016 m. balandžio 12 d. pranešime savo iniciatyva nustatė Europos Parlamentas;

(3)  2016 m. balandžio 6 d. komunikate Komisija nurodė galimybes, kaip būtų galima patobulinti BEPS, būtent, sukurti tvarią ir teisingą sistemą, pagal kurią būtų nustatomos valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašytojus, sustiprinti sistemą EURODAC, užtikrinti didesnį prieglobsčio sistemos suderinimą priimant naują reglamentą, kuriuo įsteigiama viena bendra Europos prieglobsčio sistema, naują reglamentą dėl sąlygų, kurias turi atitikti prieglobsčio prašytojai, ir pateikiant tikslinius Priėmimo sąlygų direktyvos pakeitimus, ir užkirsti kelią antriniam judėjimui ES viduje, taip pat padidinti Europos prieglobsčio paramos biuro įgaliojimus. Šis komunikatas atitinka 2016 m. vasario 18 d. Europos Vadovų Tarybos raginimus siekti pažangos reformuojant esamą ES sistemą, kad prieglobsčio politika būtų humaniška ir veiksminga. Jame taip pat siūlomi tolesni veiksmai, atitinkantys visapusišką požiūrį į migraciją, kurį 2016 m. balandžio 12 d. pranešime savo iniciatyva nustatė Europos Parlamentas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Europos prieglobsčio paramos biuro užduotys turėtų būti išplėstos ir, atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, jo pavadinimas turėtų būti pakeistas į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą. Taigi, Agentūra turėtų būti kompetencijos centras ir jos pagrindinis vaidmuo turėtų būti stiprinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija prieglobsčio srityje, skatinti Sąjungos teisės ir veiklos standartų taikymą siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų labiau suvienodintas, stebėti operacinį ir techninį Sąjungos prieglobsčio teisės ir standartų taikymą, remti Dublino sistemą ir teikti valstybėms narėms didesnę su prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymu susijusią operacinė ir techninę pagalbą, visų pirma toms valstybėms narėms, kurių sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis;

(6)  Europos prieglobsčio paramos biuro užduotys turėtų būti išplėstos ir, atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, jo pavadinimas turėtų būti pakeistas į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą. Taigi, Agentūra turėtų būti kompetencijos centras ir jos pagrindinės funkcijos turėtų būti stiprinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija prieglobsčio srityje, skatinti Sąjungos teisės ir veiklos standartų taikymą siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų labiau suvienodintas, vertinti ir stebėti operacinį ir techninį Sąjungos prieglobsčio teisės ir standartų taikymą, remti Dublino sistemą ir teikti valstybėms narėms didesnę su prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymu susijusią operacinę ir techninę pagalbą, visų pirma toms valstybėms narėms, kurių sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai turėtų būti suteikta pakankamai finansinių išteklių ir darbuotojų siekiant užtikrinti, kad ji būtų nepriklausoma ir galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis, įskaitant, konkrečiai, pačios agentūros darbuotojų įsteigtas ekspertų grupes, kurios būtų atsakingos už prieglobsčio ir priėmimo sistemų procedūrų vertinimą ir stebėseną;

Pagrindimas

Planuojama, kad iki 2020 m. bendras Agentūros darbuotojų skaičius turėtų būti 500. Tačiau, kadangi etatų planas negali būti įtrauktas į reglamentą, reikia užtikrinti, kad Agentūra turėtų pakankamai savo darbuotojų, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis ir garantuoti nešališkumą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos ir prieglobsčio tarnybomis bei kitomis tarnybomis, kad pasinaudotų tų tarnybų gebėjimais ir kompetencija, taip pat su Komisija. Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su Agentūra, kad ji galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Svarbu, kad Agentūra ir valstybės narės veiktų geranoriškai ir laiku keistųsi tikslia informacija. Teikiant statistinius duomenis, turėtų būti laikomasi Reglamente (EB) Nr. 862/2007 nustatytų techninių ir metodinių reikalavimų8;

(7)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos ir prieglobsčio tarnybomis bei kitomis tarnybomis, kad pasinaudotų tų tarnybų gebėjimais ir kompetencija, taip pat su Komisija ir Sąjungos agentūromis, ypač Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su Agentūra, kad ji galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Svarbu, kad Agentūra ir valstybės narės veiktų geranoriškai ir laiku keistųsi tikslia informacija. Teikiant statistinius duomenis, turėtų būti laikomasi Reglamente (EB) Nr. 862/2007 nustatytų techninių ir metodinių reikalavimų8;

__________________

__________________

82007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23).

82007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23).

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir, konkrečiai, remiasi jos atliekama rizikos analize, siekdama užtikrinti kuo didesnį nuoseklumą.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  nedarydama poveikio Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, atsakomybei ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų nustatyti mechanizmą, skirtą stebėti, kaip įgyvendinama BEPS ir kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, gairių ir geriausios patirties, taip pat tikrinti, kaip veikia valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemos. Stebėsena ir vertinimas turėtų būti išsamūs ir turėtų būti visų pirma grindžiami valstybių narių pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje ir prašymų bylų atranka. Agentūra turėtų pateikti savo išvadas valdančiajai tarybai, kuri savo ruožtu turėtų patvirtinti ataskaitą. Pasikonsultavęs su Komisija, vykdomasis direktorius atitinkamai valstybei narei turėtų pateikti rekomendacijų projektą, kuriame išdėstytos dideliems trūkumams pašalinti būtinos priemonės ir kurį, kaip rekomendacijas, savo ruožtu patvirtina valdančioji taryba;

(14)  nedarydama poveikio Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, atsakomybei ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų nustatyti mechanizmą, skirtą stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinama BEPS ir kaip valstybės narės laikosi prieglobsčio veiklos standartų, gairių ir geriausios patirties, taip pat tikrinti, kaip veikia valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemos. Stebėsena ir vertinimas turėtų būti išsamūs ir turėtų būti visų pirma grindžiami valstybių narių pateikta informacija, Agentūros parengta informacijos apie prieglobsčio padėtį analize, patikrinimais vietoje ir prašymų bylų atranka. Agentūra turėtų pateikti savo išvadas valdančiajai tarybai, kuri savo ruožtu turėtų patvirtinti ataskaitą ir perduoti ją Europos Parlamentui ir Komisijai. Pasikonsultavęs su Komisija, vykdomasis direktorius atitinkamai valstybei narei turėtų pateikti rekomendacijų projektą, kuriame išdėstytos dideliems trūkumams pašalinti būtinos priemonės ir kurį, kaip rekomendacijas, savo ruožtu patvirtina valdančioji taryba;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  reikia daryti viską, kas įmanoma, kad būtų užtikrintos žmoniškos pabėgėlių gyvenimo sąlygos valstybėse narėse ir pabėgėlių stovyklose, ypač atsižvelgiant į sveikatos priežiūrą, taip pat galimybė įgyti išsilavinimą ir kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos gauti darbą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b)  reikia kuo geriau finansuoti pabėgėlių stovyklas ir skirti išteklių, kad perkeltiesiems asmenims būtų garantuota galimybė ir toliau gyventi oriai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  svarbu, kad valstybės narės ir toliau skirtų finansinių bei kitų išteklių siekiant veiksmingai spręsti pabėgėlių krizę;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos bei prieglobsčio tarnybomis ir kitomis nacionalinėmis tarnybomis, taip pat su Komisija. Agentūra vykdo savo pareigas nedarydama poveikio kitoms atitinkamoms Sąjungos įstaigoms pavestoms pareigoms ir glaudžiai bendradarbiauja su tomis įstaigomis bei su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR).

2.  Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių prieglobsčio institucijomis, nacionalinėmis imigracijos bei prieglobsčio tarnybomis ir kitomis nacionalinėmis tarnybomis, taip pat su Komisija ir atitinkamomis Sąjungos agentūromis, ypač Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Agentūra vykdo savo pareigas nedarydama poveikio kitoms atitinkamoms Sąjungos įstaigoms pavestoms pareigoms ir glaudžiai bendradarbiauja su tomis įstaigomis bei su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR).

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir, konkrečiai, remiasi jos atliekama rizikos analize, siekdama užtikrinti kuo didesnį nuoseklumą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra ir visų pirma remiasi tos agentūros atliekama rizikos analize, siekdama užtikrinti abiejų agentūrų teikiamos informacijos aukščiausio lygio nuoseklumą ir derėjimą.

Šiuo tikslu Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir visų pirma remiasi tos agentūros atliekama rizikos analize, siekdama užtikrinti abiejų agentūrų teikiamos informacijos aukščiausio lygio nuoseklumą ir derėjimą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūra, laikydamasi subsidiarumo principo, standartizuoja valstybėse narėse atliekamą darbą, siekdama sukurti Europos informacijos tinklą, kuris užtikrintų, kad atitinkamų valstybių narių institucijų sistemose būtų taikomi lygiaverčiai bendri standartai.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijos prašymu Agentūra jai pateikia informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX nuostatas.

2.  Savo iniciatyva arba, bet kuriuo atveju, Komisijos prašymu Agentūra jai pateikia informaciją apie konkrečias trečiąsias šalis, kurios galėtų būti įtrauktos į bendrą ES saugių kilmės šalių sąrašą pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX nuostatas.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra valstybių narių prašymu padeda joms taikyti veiklos standartus, gaires ir geriausią patirtį jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, teikdama reikiamas žinias arba operacinę ir techninę pagalbą.

3.  Agentūra savo iniciatyva arba, bet kuriuo atveju, Komisijos ar valstybių narių prašymu padeda joms taikyti veiklos standartus, gaires ir geriausią patirtį jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms, teikdama reikiamas žinias arba operacinę ir techninę pagalbą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra įvertina valstybių narių pasirengimą spręsti uždavinius, susijusius su neproporcingai dideliu krūviu, kuris galėtų tekti jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms. Agentūra gali paprašyti valstybių narių pateikti savo nenumatytų atvejų planus, susijusius su priemonėmis, kurių turėtų būti imtasi tokiam galimam neproporcingai dideliam krūviui pašalinti, ir prireikus padeda valstybėms narėms parengti jų nenumatytų atvejų planus ir juos peržiūrėti.

3.  Agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, įvertina valstybių narių pasirengimą spręsti uždavinius, susijusius su neproporcingai dideliu krūviu, kuris galėtų tekti jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms. Agentūra gali paprašyti valstybių narių pateikti savo nenumatytų atvejų planus, susijusius su priemonėmis, kurių turėtų būti imtasi tokiam galimam neproporcingai dideliam krūviui pašalinti, ir prireikus padeda valstybėms narėms parengti jų nenumatytų atvejų planus ir juos peržiūrėti.

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir, konkrečiai, remiasi jos atliekama rizikos analize, siekdama užtikrinti kuo didesnį nuoseklumą.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Siekiant, kad Agentūra veiksmingai, nešališkai ir nepriklausomai vykdytų savo bendros Europos prieglobsčio sistemos ir valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo užduotį, jai skiriamas tinkamas skaičius nuolatinių ir laikinųjų darbuotojų bei pakankamai finansinių išteklių.

Pagrindimas

BEPS stebėsenos ir vertinimo užduotį turėtų vykdyti ne deleguotieji ekspertai, bet pačios Agentūros šiuo tikslu apmokyti darbuotojai. Planuojama, kad iki 2020 m. bendras Agentūros darbuotojų skaičius turėtų būti 500. Tačiau, kadangi etatų planas negali būti įtrauktas į reglamentą, reikia užtikrinti, kad Agentūra turėtų pakankamai savo darbuotojų, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis ir garantuoti nešališkumą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Daugiamečio programavimo dokumente išvardijamos valstybės narės, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemos turi būti stebimos kiekvienais metais, ir užtikrinama, kad kiekviena valstybė narė būtų bent kartą stebimą per kiekvieną penkerių metų laikotarpį.

Daugiamečio programavimo dokumente išvardijamos valstybės narės, kurių prieglobsčio ir priėmimo sistemos turi būti stebimos kiekvienais metais, ir užtikrinama, kad kiekviena valstybė narė būtų bent kartą stebima per kiekvieną dvejų metų laikotarpį.

Pagrindimas

Mums atrodo labiau pagrįsta, kad Agentūra įvertintų kiekvieną valstybę narę bent kartą per dvejus metus. Penkerių metų laikotarpis tarp įvertinimų yra pernelyg didelis.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdomasis direktorius ekspertų grupės ataskaitos projektą perduoda atitinkamai valstybei narei, kuri pateikia savo pastabas dėl to projekto. Po to vykdomasis direktorius, atsižvelgęs į atitinkamos valstybės narės pastabas, pateikia ataskaitos projektą valdančiajai tarybai. Valdančioji taryba patvirtina stebėsenos ataskaitą ir perduoda ją Komisijai.

3.  Vykdomasis direktorius ekspertų grupės ataskaitos projektą perduoda atitinkamai valstybei narei, kuri pateikia savo pastabas dėl to projekto. Po to vykdomasis direktorius, atsižvelgęs į atitinkamos valstybės narės pastabas, pateikia ataskaitos projektą valdančiajai tarybai. Valdančioji taryba patvirtina stebėsenos ataskaitą ir perduoda ją Europos Parlamentui ir Komisijai.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali prašyti Agentūros pagalbos vykdant su prieglobsčiu susijusius įsipareigojimus, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis.

1.  Valstybės narės gali prašyti Agentūros pagalbos vykdant su prieglobsčiu susijusius įsipareigojimus, visų pirma tais atvejais, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka neproporcingai didelis krūvis. Agentūra nustato bendrus kriterijus, pagal kuriuos apibrėžiamas minėtas krūvis.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra ribotą laikotarpį organizuoja ir koordinuoja vieną arba kelias iš šių operacinių ir techninių priemonių:

3.  Agentūra ribotą laikotarpį, dėl kurio sprendžia pati Agentūra, organizuoja ir koordinuoja vieną arba kelias iš šių operacinių ir techninių priemonių:

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  padeda valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų paisoma visų būtinų vaiko teisių ir būtų nustatytos visos būtinos vaiko apsaugos priemonės;

i)  padeda valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų paisoma visų būtinų vaiko teisių ir būtų nustatytos visos būtinos vaiko apsaugos priemonės ir kad būtų užtikrinamos visos moterų teisės;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Per tris darbo dienas nuo sprendimo išsiųsti prieglobsčio paramos grupes priėmimo dienos vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė parengia veiklos planą.

4.  Per tris darbo dienas nuo sprendimo išsiųsti prieglobsčio paramos grupes priėmimo dienos, tačiau ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo gavimo datos vykdomasis direktorius ir priimančioji valstybė narė parengia veiklos planą.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valdančioji taryba nustato išsamias valstybių narių prieglobsčio paramos grupėms nusiųstų ekspertų dienpinigių mokėjimo taisykles ir prireikus jas atnaujina.

2.  Valdančioji taryba nustato išsamias valstybių narių prieglobsčio paramos grupėms nusiųstų ekspertų honorarų ir dienpinigių mokėjimo taisykles ir prireikus jas atnaujina.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Agentūra bendradarbiauja su Sąjungos agentūromis, įstaigomis ir biurais, kurių veikla yra susijusi su jos veiklos sritimi, visų pirma su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, ir kurios yra kompetentingos šiuo reglamentu reglamentuojamose srityse.

1.   Agentūra bendradarbiauja su Sąjungos agentūromis, įstaigomis ir biurais, kurių veikla yra susijusi su jos veiklos sritimi, visų pirma su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, ir kurios yra kompetentingos šiuo reglamentu reglamentuojamose srityse.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Prireikus, turėtų būti numatytas šių įstaigų dalijimasis administracinėmis užduotimis arba bendras jų vykdymas.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. Agentūra išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. Agentūra išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami išsamūs duomenys, susiję su kiekvienos atskiros 2 straipsnyje nurodytos užduoties išlaidomis.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir vėliau kas penkerius metus Komisija užsako vertinimą, kad būtų įvertinti visų pirma Agentūros veiklos rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Vertinamas Agentūros poveikis praktiniam bendradarbiavimui su prieglobsčiu susijusiais klausimais ir BEPS. Vertinime tinkamai atsižvelgiama į pagal įgaliojimus padarytą pažangą, be kita ko, įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti veiksmingą solidarumą ir atsakomybės su valstybėmis narėmis, kurioms tenka ypatingas krūvis, pasidalijimą.

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir vėliau kas penkerius metus Komisija pateikia vertinimą, kuriame įvertinami visų pirma Agentūros veiklos rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Vertinamas Agentūros poveikis praktiniam bendradarbiavimui su prieglobsčiu susijusiais klausimais ir BEPS. Vertinime tinkamai atsižvelgiama į pagal įgaliojimus padarytą pažangą, be kita ko, įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti veiksmingą solidarumą ir atsakomybės su valstybėmis narėmis, kurioms tenka ypatingas krūvis, pasidalijimą.

Pagrindimas

Nėra reikalo reglamente nurodyti, ar Komisija užsako tyrimą, perleisdama jį atlikti trečiam asmeniui, ar paveda vertinimą atlikti pačioje Komisijoje.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra

Nuorodos

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

7.7.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jens Geier

23.5.2016

Priėmimo data

11.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Afzal Khan, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Edouard Ferrand

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra

Nuorodos

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

4.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Priėmimo data

8.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

9

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Pateikimo data

21.12.2016

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo už

-  :  prieš

0  :  susilaikė