SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010

21.12.2016 - (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Péter Niedermüller


Procedura : 2016/0131(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0392/2016

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0271),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 78 ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0174/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A8-0392/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Wspólny europejski system azylowy oparty jest na wspólnych minimalnych normach dotyczących procedur udzielania azylu, uznawania i ochrony oferowanej na szczeblu Unii, warunków przyjmowania i systemu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl. Pomimo postępów dotyczących tworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego wciąż utrzymują się znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o przyznawanie ochrony międzynarodowej, a także formy, jaką taka ochrona międzynarodowa przyjmuje. Należy wyeliminować te rozbieżności, zapewniając większą konwergencję w zakresie oceny wniosków o ochronę międzynarodową oraz gwarantując wysoki i jednolity poziom stosowania prawa unijnego w całej Unii.

(2)  Wspólny europejski system azylowy oparty jest na wspólnych minimalnych normach dotyczących procedur udzielania azylu, uznawania i ochrony oferowanej na szczeblu Unii, warunków przyjmowania i systemu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl. Pomimo postępów dotyczących tworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego wciąż utrzymują się znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o przyznawanie ochrony międzynarodowej, a także formy, jaką taka ochrona międzynarodowa przyjmuje. Należy wyeliminować te rozbieżności, zapewniając większą konwergencję w zakresie oceny wniosków o ochronę międzynarodową i w ten sposób dążąc do zapewnienia jednolitego poziomu stosowania prawa unijnego w całej Unii, w oparciu o wysokie normy.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W swoim komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. Komisja określiła sposoby udoskonalenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, a mianowicie utworzenie zrównoważonego i sprawiedliwego systemu ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl, wzmocnienie systemu Eurodac, osiągnięcie większej konwergencji systemu azylowego oraz zapobieganie wtórnemu przemieszczaniu się oraz opracowanie wzmocnionego mandatu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Komunikat ten jest zgodny z wyrażonym przez Radę Europejską w dniu 18 lutego 2016 r. apelem o poczynienie postępów w reformowaniu obecnych ram UE oraz zapewnienie humanitarnej i skutecznej polityki azylowej. W komunikacie zaproponowano działania zgodne z całościowym podejściem do kwestii migracji, określonym przez Parlament Europejski w sprawozdaniu z własnej inicjatywy z dnia 12 kwietnia 2016 r.

(3)  W swoim komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. Komisja określiła sposoby udoskonalenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, a mianowicie utworzenie zrównoważonego i sprawiedliwego systemu ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl, wzmocnienie systemu Eurodac, osiągnięcie większej konwergencji systemu azylowego oraz zapobieganie wtórnemu przemieszczaniu się oraz opracowanie wzmocnionego mandatu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Komunikat ten jest zgodny z wyrażonym przez Radę Europejską w dniu 18 lutego 2016 r. apelem o poczynienie postępów w reformowaniu obecnych ram UE oraz zapewnienie humanitarnej, sprawiedliwej i skutecznej polityki azylowej. W komunikacie zaproponowano działania zgodne z całościowym podejściem do kwestii migracji, określonym przez Parlament Europejski w sprawozdaniu z własnej inicjatywy z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu został powołany do życia rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/20107. Swoje obowiązki podjął w dniu 1 lutego 2011 r. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu umacniał praktyczną współpracę państw członkowskich w kwestiach dotyczących azylu oraz wspierał państwa członkowskie w wypełnianiu ich obowiązków w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu udziela również wparcia tym państwom członkowskim, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną presją. Jego rola i funkcje muszą zostać jednak wzmocnione, aby nie tylko wspierał on państwa członkowskie w ich praktycznej współpracy, ale również umacniał i dopełniał systemy azylowe i systemy przyjmowania funkcjonujące w poszczególnych państwach członkowskich.

(4)  Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu został powołany do życia rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/20107. Swoje obowiązki podjął w dniu 1 lutego 2011 r. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu umacniał praktyczną współpracę państw członkowskich w kwestiach dotyczących azylu oraz wspierał państwa członkowskie w wypełnianiu ich obowiązków w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu udziela również wparcia tym państwom członkowskim, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną presją. Jego rola i funkcje muszą zostać jednak wzmocnione, aby nie tylko wspierał on państwa członkowskie w ich praktycznej współpracy, ale również umacniał i dopełniał systemy azylowe i systemy przyjmowania funkcjonujące w poszczególnych państwach członkowskich zgodnie z wysokimi normami oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (zwaną dalej „Kartą”).

__________________

__________________

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Mając na uwadze strukturalne niedociągnięcia wspólnego europejskiego systemu azylowego, które objawiły się ze względu na niekontrolowane przybywanie migrantów i osób ubiegających się o azyl do Unii oraz ogromną skalę tego zjawiska, a także potrzebę wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu stosowania przez państwa członkowskie unijnego prawa w zakresie azylu, niezbędne jest udoskonalenie realizacji i funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, w oparciu o prace Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i dalsze jego przekształcenie w Agencję o pełnym zakresie funkcji, która powinna być odpowiedzialna za usprawnianie i doskonalenie funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zapewnianie trwałego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, zapewnianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, a także monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnego prawa.

(5)  Mając na uwadze strukturalne niedociągnięcia wspólnego europejskiego systemu azylowego, które objawiły się ze względu na przybywanie migrantów i osób ubiegających się o azyl do Unii oraz ogromną skalę tego zjawiska, a także potrzebę wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu stosowania przez państwa członkowskie unijnego prawa w zakresie azylu, niezbędne jest udoskonalenie realizacji i funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, w oparciu o prace Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i dalsze jego przekształcenie w Agencję o pełnym zakresie funkcji, która powinna być odpowiedzialna za usprawnianie i doskonalenie funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zapewnianie trwałego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, zapewnianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, a także monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnego prawa.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Zadania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu powinny zostać rozszerzone; aby zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie, Urząd powinien zostać przemianowany na Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. Agencja powinna stać się ośrodkiem wiedzy fachowej, a jej podstawową rolą powinno być wzmocnienie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących azylu, propagowanie unijnych przepisów i norm operacyjnych w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości procedur azylowych, warunków przyjmowania oraz oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnego prawa i norm dotyczących azylu, wspieranie systemu dublińskiego oraz zapewnienie państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego w zakresie zarządzania systemami azylowymi i systemami przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na ich systemy.

(6)  Zadania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu powinny zostać rozszerzone; aby zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie, Urząd powinien zostać przemianowany na Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. Powinien on jednak zachować dotychczasową osobowość prawną oraz pełną ciągłość w zakresie wszystkich swoich działań i procedur. Agencja powinna stać się ośrodkiem wiedzy fachowej, a jej podstawową rolą powinno być wzmocnienie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących azylu, propagowanie międzynarodowych i unijnych przepisów i norm operacyjnych dotyczących azylu, dążąc w ten sposób do zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości opartej na wysokich normach procedur azylowych, warunków przyjmowania oraz oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnego prawa i norm dotyczących azylu, wspieranie systemu przesiedleń i systemu dublińskiego oraz zapewnienie państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego w zakresie zarządzania systemami azylowymi i systemami przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na ich systemy.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna posiadać wystarczające zasoby finansowe i ludzkie zapewniające jej niezależność i właściwe wykonywanie zadań, w tym zwłaszcza personel wyłączny Agencji, aby tworzyć zespoły ekspertów odpowiedzialne za procedury oceny i kontroli systemów azylu i przyjmowania.

Uzasadnienie

Przewiduje się, że w 2020 r. liczba pracowników Agencji będzie wynosić 500 osób. Ponieważ nie można jednak ująć schematu organizacyjnego w rozporządzeniu, należy zadbać o to, aby Agencja zatrudniała dostateczną liczbę pracowników umożliwiającą jej skuteczne pełnienie obowiązków i gwarantującą jej bezstronność.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna gromadzić i analizować informacje dotyczące sytuacji w zakresie azylu w Unii oraz w państwach trzecich w zakresie, w jakim może to mieć wpływ na Unię. Dzięki temu Agencja będzie mogła wspierać państwa członkowskie w lepszym zrozumieniu czynników dotyczących powiązanej z azylem migracji do Unii oraz w obrębie Unii, jak również w realizacji celu, jakim jest wczesne ostrzeganie i gotowość państw członkowskich.

(8)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna gromadzić i analizować informacje dotyczące sytuacji w zakresie azylu w Unii oraz w państwach trzecich w zakresie, w jakim może to mieć wpływ na Unię. Dzięki temu Agencja będzie mogła wspierać państwa członkowskie w lepszym zrozumieniu czynników dotyczących napływu migrantów i uchodźców do Unii oraz w obrębie Unii, jak również w realizacji celu, jakim jest wczesne ostrzeganie i gotowość państw członkowskich.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Mając na uwadze reformę systemu dublińskiego, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna udzielić państwom członkowskim niezbędnego wsparcia, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania mechanizmu korygującego i zarządzania nim.

(9)  Mając na uwadze reformę systemu dublińskiego, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna udzielić państwom członkowskim niezbędnego wsparcia, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania mechanizmu korygującego i zarządzania nim oraz innych zadań jej powierzonych na mocy rozporządzenia xxx/xxx (rozporządzenie dublińskie).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  W odniesieniu zwłaszcza do przesiedleń i w perspektywie stworzenia unijnych ram przesiedleń Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna móc zapewniać niezbędne wsparcie państwom członkowskim. W tym celu Agencja powinna rozwijać i oferować wiedzę fachową w dziedzinie przesiedleń w celu wspierania działań w zakresie przesiedleń, podejmowanych przez państwa członkowskie lub Unię, łącznie z wymianą informacji, w ścisłej współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz całkowicie zgodnie z normami i wytycznymi politycznymi opracowanymi przez UNHCR.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna wspierać państwa członkowskie w zakresie szkolenia ekspertów ze wszystkich krajowych administracji, sądów i trybunałów, krajowych służb odpowiedzialnych za kwestie azylu, w tym w zakresie opracowania wspólnego podstawowego programu szkoleń. Ponadto Agencja powinna dopilnować, aby wszyscy eksperci uczestniczący w pracach zespołów wsparcia ds. azylu lub wchodzących w skład interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu przeszli specjalistyczne szkolenie, zanim wezmą udział w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję.

(10)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna organizować szkolenia lub wspierać państwa członkowskie w zakresie szkolenia ekspertów ze wszystkich krajowych administracji, sądów i trybunałów, krajowych służb odpowiedzialnych za kwestie azylu, w tym w zakresie opracowania wspólnego podstawowego programu szkoleń. Ponadto Agencja powinna dopilnować, aby wszyscy eksperci uczestniczący w pracach zespołów wsparcia ds. azylu lub wchodzących w skład interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu przeszli specjalistyczne szkolenie, zanim wezmą udział w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna zapewnić lepiej ustrukturyzowane i sprawniejsze tworzenie informacji o państwach pochodzenia na szczeblu Unii Europejskiej. Ważne jest, aby Agencja gromadziła informacje i sporządzała sprawozdania zawierające informacje o państwach pochodzenia, korzystając z europejskich sieci informacji o państwach pochodzenia, co pozwoli uniknąć nakładania się informacji oraz stworzyć synergie ze sprawozdaniami krajowymi. Ponadto, by zapewnić większą konwergencję w ocenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz w odniesieniu do charakteru udzielanej ochrony, Agencja powinna – wspólnie z państwami członkowskimi – zaangażować się we wspólne analizy zawierające wytyczne odnośnie do sytuacji w konkretnych państwach pochodzenia oraz takie analizy wypracowywać.

(11)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna zapewnić lepiej ustrukturyzowane i sprawniejsze tworzenie informacji o państwach pochodzenia na szczeblu Unii Europejskiej. Ważne jest, aby Agencja gromadziła informacje i sporządzała sprawozdania zawierające informacje o państwach pochodzenia, korzystając z działających w państwach członkowskich sieci informacji o państwach pochodzenia, co pozwoli uniknąć nakładania się informacji oraz stworzyć synergie ze sprawozdaniami krajowymi. Informacje takie powinny dotyczyć m.in. politycznej, kulturowej i religijnej sytuacji w danym państwie, a także warunków przetrzymywania, w szczególności tortur i niewłaściwego traktowania w miejscach przetrzymywania. Ponadto, by zapewnić większą konwergencję w ocenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz w odniesieniu do charakteru udzielanej ochrony, Agencja powinna – wspólnie z państwami członkowskimi – zaangażować się we wspólne analizy zawierające wytyczne odnośnie do sytuacji w konkretnych państwach pochodzenia oraz takie analizy wypracowywać. Analizy te należy opracowywać w porozumieniu z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i forum doradczym oraz z uwzględnieniem najnowszych wytycznych UNHCR dotyczących kwalifikowalności odnośnie do oceny zapotrzebowania osób ubiegających się o azyl pochodzących z konkretnych państw na ochronę międzynarodową. W przypadku sprzeczności między wspólną analizą a wytycznymi UNHCR dotyczącymi kwalifikowalności te ostatnie powinny być z uwagą uwzględnione przez państwa członkowskie przy rozpatrywaniu poszczególnych wniosków o ochronę międzynarodową zgodnie z obowiązkiem nadzoru przez UNCHR, o czym stanowi ust. 8 Statutu Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w związku z art. 35 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. (Konwencja z 1951 r.) oraz z art. II Protokołu dotyczącego statusu uchodźców z 1967 r. (Protokół z 1967 r.).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Komisja powinna regularnie weryfikować unijny wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX9. Ze względu na swoją wiedzę fachową, Agencja powinna wspierać Komisję w weryfikacji tego wykazu. Na wniosek Komisji Agencja powinna również udzielać jej informacji o konkretnych państwach trzecich, które mogłyby zostać uwzględnione we wspólnym wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia, o państwach trzecich wyznaczonych jako bezpieczne kraje pochodzenia lub w odniesieniu do których zastosowanie ma idea bezpiecznego kraju pochodzenia, kraju pierwszego azylu lub europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego.

(12)  Komisja powinna regularnie weryfikować unijny wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX9. Ze względu na swoją wiedzę fachową Agencja powinna wspierać Komisję w weryfikacji tego wykazu. Agencja powinna również udzielać Komisji informacji o konkretnych państwach trzecich, które mogłyby zostać uwzględnione we wspólnym wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia, zawieszone lub z niego usunięte, o państwach trzecich wyznaczonych jako bezpieczne kraje pochodzenia lub w odniesieniu do których zastosowanie ma idea bezpiecznego kraju pochodzenia, kraju pierwszego azylu lub europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego.

__________________

__________________

9Dz.U. L […]

9Dz.U. L […]

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zapewnić wysoki poziom jednolitości na terytorium Unii, jeżeli chodzi o procedury azylowe, warunki przyjmowania i ocenę potrzeby ochrony, Agencja powinna organizować i koordynować działania promujące prawo Unii. W tym celu Agencja powinna wspierać państwa członkowskie, opracowując normy operacyjne i wskazówki służące monitorowaniu zgodności z tymi normami. Agencja powinna również opracować wytyczne dotyczące kwestii azylowych i umożliwić wymianę najlepszych praktyk przez państwa członkowskie.

(13)  Aby dążyć do jednolitości opartej na wysokich normach na terytorium Unii, jeżeli chodzi o procedury azylowe, warunki przyjmowania i ocenę potrzeby ochrony, Agencja powinna organizować i koordynować działania promujące prawo Unii. W tym celu Agencja powinna wspierać państwa członkowskie, opracowując normy operacyjne i wskazówki służące monitorowaniu zgodności z tymi normami. Agencja powinna również opracować wytyczne dotyczące kwestii azylowych i umożliwić wymianę najlepszych praktyk przez państwa członkowskie we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i UNHCR oraz po konsultacjach z forum doradczym.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu, w ścisłej współpracy z Komisją i bez uszczerbku dla odpowiedzialności Komisji jako strażniczki Traktatów, powinna ponownie utworzyć mechanizm monitorowania i oceny wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zachowywania zgodności przez państwa członkowskie z normami operacyjnymi, wytycznymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie azylu, a także weryfikowania funkcjonowania systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich. Monitorowanie i ocena powinny być obszerne i oparte w szczególności na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, opracowanej przez Agencję analizy informacji dotyczących sytuacji w zakresie azylu, kontrolach na miejscu oraz na wyrywkowej analizie poszczególnych przypadków. Agencja składa sprawozdanie ze swoich ustaleń Zarządowi, który z kolei przyjmuje sprawozdanie. Dyrektor Wykonawczy powinien, po konsultacji z Komisją, złożyć danemu państwu członkowskiego projekt zaleceń, w którym znajdowałyby się niezbędne środki służące wyeliminowaniu poważnych niedociągnięć. Zarząd przyjmuje ten projekt jako zalecenia.

(14)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu, w ścisłej współpracy z Komisją i bez uszczerbku dla odpowiedzialności Komisji jako strażniczki Traktatów, powinna ponownie utworzyć mechanizm monitorowania i oceny wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zachowywania zgodności przez państwa członkowskie z normami operacyjnymi, wytycznymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie azylu, a także weryfikowania funkcjonowania systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich. Monitorowanie i ocena powinny być obszerne i oparte w szczególności na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe i pozarządowe na szczeblu krajowym lub unijnym, organy monitorujące powołane na mocy odnośnego traktatu ONZ dotyczącego praw człowieka, a także na stosowanych przez Radę Europy mechanizmach monitorowania praw człowieka, na opracowanej przez Agencję analizie informacji o sytuacji w zakresie azylu, kontrolach na miejscu oraz na wyrywkowej analizie poszczególnych przypadków. Agencja składa sprawozdanie ze swoich ustaleń Zarządowi, który z kolei przyjmuje sprawozdanie. Dyrektor Wykonawczy powinien, po konsultacji z Komisją, złożyć danemu państwu członkowskiego projekt zaleceń, w którym znajdowałyby się niezbędne środki służące wyeliminowaniu poważnych niedociągnięć. Zarząd przyjmuje ten projekt jako zalecenia.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zalecenia powinny być następnie realizowane na podstawie planu działania przygotowanego przez dane państwo członkowskie. Jeżeli w określonym terminie dane państwo członkowskie nie podejmie niezbędnych środków w celu realizacji zaleceń, a niedociągnięcia w systemie azylowym i systemie przyjmowania są na tyle poważne, że zagrażają funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja powinna - w oparciu o swoją własną ocenę wdrożenia planu działania oraz wagę niedociągnięć - przyjąć zalecenia zaadresowane do danego państwa członkowskiego, w których znalazłyby się środki niezbędne do zaradzenia poważnym niedociągnięciom. Może okazać się konieczne zorganizowanie przez Komisję wizyty w danym państwie członkowskim celem zweryfikowania realizacji planu działania. W razie potrzeby Komisja powinna ponadto określić środki, które Agencja powinna podjąć w celu udzielenia wsparcia danemu państwu członkowskiemu. Jeżeli po upływie określonego czasu dane państwo członkowskie nadal nie zapewnia zgodności, Komisja może podjąć dalsze działania, zobowiązując Agencję do podjęcia działań w celu udzielenia wsparcia temu państwu członkowskiemu.

(15)  Zalecenia powinny być następnie realizowane na podstawie planu działania przygotowanego przez dane państwo członkowskie. Jeżeli w określonym terminie dane państwo członkowskie nie podejmie niezbędnych środków w celu realizacji zaleceń, a niedociągnięcia w systemie azylowym i systemie przyjmowania są na tyle poważne, że zagrażają funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja powinna - w oparciu o swoją własną ocenę wdrożenia planu działania oraz wagę niedociągnięć - przyjąć zalecenia zaadresowane do danego państwa członkowskiego, w których znalazłyby się środki niezbędne do zaradzenia poważnym niedociągnięciom w celu m.in. zapewnienia poszanowania praw zapisanych w Karcie. Może okazać się konieczne zorganizowanie przez Komisję wizyty w danym państwie członkowskim celem zweryfikowania realizacji planu działania. W razie potrzeby Komisja powinna ponadto określić środki, które Agencja powinna podjąć w celu udzielenia wsparcia danemu państwu członkowskiemu. Jeżeli po upływie określonego czasu dane państwo członkowskie nadal nie zapewnia zgodności, Komisja może podjąć dalsze działania w drodze aktu wykonawczego.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Agencja powinna móc oddelegować urzędników łącznikowych do państw członkowskich, powierzając im zadanie pomocy przy wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego, w szczególności w przypadkach łączenia rodzin oraz w odniesieniu do dzieci bez opieki i osób wymagających szczególnego traktowania.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b)  Aby zagwarantować, że solidarność pozostaje podstawą wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja powinna mieć możliwość wszczęcia w ostateczności procedury, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2016/399, jeżeli jakieś państwo członkowskie systematycznie nie stosuje się do środków określonych w akcie wykonawczym w określonym w nim terminie, co stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego. Takie systematyczne nieprzestrzeganie przez państwo członkowskie może również prowadzić do przerwania lub zawieszenia płatności bądź zastosowania korekty finansowej do unijnej pomocy finansowej przyznanej w ramach unijnych funduszy zgodnie z obowiązującymi i przyszłymi aktami ustawodawczymi Unii.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu ułatwienia i poprawy właściwego funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz udzielenia wsparcia państwom członkowskim wdrażającym swoje zobowiązania w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna udzielić państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego, zwłaszcza gdy ich systemy azylowe i systemy przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji migracyjnej. Agencja powinna zapewnić niezbędne wsparcie operacyjne i techniczne, wysyłając zespoły wsparcia ds. azylu składające się z ekspertów zatrudnionych przez Agencję, ekspertów z państw członkowskich oraz ekspertów oddelegowanych do Agencji przez państwa członkowskie, oraz w oparciu o plan operacyjny. Zespoły te powinny wspierać państwa członkowskie, stosując środki operacyjne i techniczne, w tym zapewniając wiedzę fachową dotyczącą identyfikowania i rejestrowania obywateli państw trzecich, zapewniając tłumaczenie ustne, informując o krajach pochodzenia oraz udostępniając wiedzę o rozpatrywaniu spraw azylowych i zarządzaniu nimi, jak również wspierając organy państw członkowskich odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową i wspierając proces relokacji. Aby zapewnić skuteczność ich oddelegowywania, zasady działania zespołów wsparcia ds. azylu powinny być regulowane przepisami niniejszego rozporządzenia.

(16)  W celu ułatwienia i poprawy właściwego funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz udzielenia wsparcia państwom członkowskim wdrażającym swoje zobowiązania w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna udzielić państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego, zwłaszcza gdy ich systemy azylowe i systemy przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji migracyjnej. Agencja powinna zapewnić niezbędne wsparcie operacyjne i techniczne, wysyłając zespoły wsparcia ds. azylu składające się z ekspertów zatrudnionych przez Agencję, ekspertów z państw członkowskich oraz ekspertów oddelegowanych do Agencji przez państwa członkowskie, oraz w oparciu o plan operacyjny. Zespoły te powinny wspierać państwa członkowskie, stosując środki operacyjne i techniczne, w tym zapewniając wiedzę fachową dotyczącą identyfikowania i rejestrowania obywateli państw trzecich, zapewniając tłumaczenie ustne, informując o krajach pochodzenia oraz udostępniając wiedzę o rozpatrywaniu spraw azylowych i zarządzaniu nimi, jak również wspierając organy państw członkowskich odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową, w tym w zakresie dopuszczalności wniosków o azyl, i wspierając proces relokacji. Wszelkie decyzje w sprawie wniosków o ochronę międzynarodową powinny jednak pozostać w wyłącznej kompetencji organów krajowych. Aby zapewnić skuteczność ich oddelegowywania, zasady działania zespołów wsparcia ds. azylu powinny być regulowane przepisami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Przed przystąpieniem do działań operacyjnych eksperci wchodzący w skład zespołów wsparcia ds. azylu muszą pomyślnie przejść tematyczne i specjalistyczne szkolenie, związane z ich zadaniami i funkcją. Eksperci wyłonieni spośród personelu Agencji powinni być zaangażowani w rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową tylko w przypadku, gdy mogą wykazać się odpowiednim, przynajmniej jednorocznym doświadczeniem zawodowym jako pracownicy administracji ds. azylu danego państwa członkowskiego lub jako funkcjonariusze UNHCR zajmujący się ochroną międzynarodową. Wszelkie działania członków zespołów wsparcia ds. azylu muszą być podejmowane z pełnym poszanowaniem Karty, zwłaszcza z art. 18 dotyczącym prawa do azylu.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  Na obszarach hotspotów poszczególne agencje oraz państwa członkowskie powinny działać w ramach przyznanych im mandatów i uprawnień. Komisja, we współpracy z pozostałymi właściwymi agencjami, powinna zapewniać zgodność działań podejmowanych na obszarach hotspotów z odpowiednim dorobkiem prawnym Unii, w tym ze wspólnym europejskim systemem azylowym i prawami podstawowymi.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W przypadku gdy system azylowy i system przyjmowania państwa członkowskiego znajduje się pod nieproporcjonalną presją migracyjną, która stanowi wyjątkowo duże i nagłe obciążenie dla tych systemów, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna pomóc temu państwu członkowskiemu – na jego wniosek lub z własnej inicjatywy – stosując kompleksowy zestaw środków, w tym wykorzystanie ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu. Aby zapewnić dostępność tych ekspertów i ich natychmiastowe oddelegowanie, interwencyjna rezerwa ds. azylu powinna stanowić rezerwę ekspertów z państw członkowskich w liczbie co najmniej 500 osób. Agencja sama ze swej strony powinna być w stanie podjąć interwencję celem wsparcia państwa członkowskiego, jeśli mimo nieproporcjonalnej presji migracyjnej państwo to nie występuje o wystarczającą pomoc Agencji lub nie podejmuje wystarczających działań, aby zaradzić tej presji, w efekcie czego system azylowy i system przyjmowania stałyby się nieskuteczne do tego stopnia, że zagrażałoby to funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego. Nieproporcjonalna liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, za które dane państwo członkowskie jest odpowiedzialne, może być oznaką nieproporcjonalnej presji.

(17)  W przypadku gdy system azylowy i system przyjmowania państwa członkowskiego mają do czynienia z wyjątkowo dużą liczbą pilnych wniosków, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna pomóc temu państwu członkowskiemu – na jego wniosek lub z własnej inicjatywy – stosując kompleksowy zestaw środków, w tym wykorzystanie ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu. Aby zapewnić dostępność tych ekspertów i ich natychmiastowe oddelegowanie, interwencyjna rezerwa ds. azylu powinna stanowić rezerwę ekspertów z państw członkowskich w liczbie co najmniej 500 osób. Agencja sama ze swej strony powinna być w stanie podjąć interwencję celem wsparcia państwa członkowskiego, jeśli mimo bardzo dużego napływu osób ubiegających się o azyl państwo to nie występuje o wystarczającą pomoc Agencji lub nie podejmuje wystarczających działań, aby zaradzić tej presji, w efekcie czego system azylowy i system przyjmowania stałyby się nieskuteczne do tego stopnia, że zagrażałoby to funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego. Bardzo duża liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, za które dane państwo członkowskie jest odpowiedzialne, może być oznaką nieproporcjonalnej presji.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W odniesieniu do państw członkowskich, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną i nieproporcjonalną presją, zwłaszcza ze względu na położenie geograficzne lub sytuację demograficzną tych państw, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna wspierać rozwijanie solidarności w ramach Unii i pomagać w lepszej relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej między państwami członkowskimi, zapewniając przy tym, by nie dochodziło do nadużyć systemów azylowych i systemów przyjmowania.

(19)  W odniesieniu do państw członkowskich, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną i nieproporcjonalną presją, zwłaszcza ze względu na położenie geograficzne lub sytuację demograficzną tych państw, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna wspierać rozwijanie solidarności w ramach Unii oraz wykonywać swoje zadania i obowiązki w zakresie relokacji lub transferu osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i osób korzystających z ochrony międzynarodowej w Unii, zapewniając przy tym prawidłowe opracowywanie i stosowanie systemów azylowych i systemów przyjmowania, w tym zgodnie z rozporządzeniem (UE) xxx/xxx (rozporządzenie dublińskie)..

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Na szczególnych odcinkach granic zewnętrznych, zwanych obszarami hotspot, gdzie państwa członkowskie są poddane nieproporcjonalnej presji migracyjnej, charakteryzującej się mieszanymi przepływami migracyjnymi na dużą skalę, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnione wsparcie operacyjne i techniczne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami, składających się z pochodzących z państw członkowskich zespołów ekspertów, oddelegowanych za pośrednictwem Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Europolu lub innych właściwych agencji unijnych, a także ekspertów będących pracownikami Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu oraz Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Agencja powinna zapewnić koordynację swoich działań w zespołach wsparcia zarządzania migracjami z Komisją i innymi właściwymi agencjami unijnymi.

(20)  Państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnione wsparcie operacyjne i techniczne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami, składających się z pochodzących z państw członkowskich zespołów ekspertów, oddelegowanych za pośrednictwem Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Europolu lub innych właściwych agencji unijnych, a także ekspertów będących pracownikami Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu oraz Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Agencja powinna zapewnić koordynację swoich działań w zespołach wsparcia zarządzania migracjami z Komisją i innymi właściwymi agencjami unijnymi. Wszelkie działania członków zespołów wspierających zarządzanie migracjami muszą być podejmowane z pełnym poszanowaniem Karty, zwłaszcza z art. 18 dotyczącym prawa do azylu.

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Agencja powinna przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie możliwie najpełniejsze sprawozdanie ze swoich działań.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna współpracować z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i w ramach ustaleń roboczych, tak aby wykorzystać ich wiedzę ekspercką i wsparcie. W tym celu rola UNHCR oraz innych właściwych organizacji międzynarodowych powinna być w pełni uznana, a organizacje te powinny uczestniczyć w pracach Agencji. Wspomniane ustalenia robocze podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję.

(23)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna współpracować z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, w szczególności z UNHCR, w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i w ramach ustaleń roboczych, tak aby wykorzystać ich wiedzę ekspercką i wsparcie. W tym celu rola UNHCR oraz innych właściwych organizacji międzynarodowych i pozarządowych powinna być w pełni uznana, a organizacje te powinny uczestniczyć w pracach Agencji. Wspomniane ustalenia robocze podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna ułatwiać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Powinna również współpracować z organami państw trzecich w ramach ustaleń roboczych, które podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję. Agencja powinna działać zgodnie z polityką stosunków zewnętrznych Unii i w żadnych okolicznościach nie powinna formułować niezależnej polityki zewnętrznej. W swojej współpracy z państwami trzecimi Agencja i państwa członkowskie powinny przestrzegać norm i standardów, które są przynajmniej równoważne z normami i standardami ustanowionymi w prawodawstwie Unii, także wówczas, gdy współpraca z państwami trzecimi odbywa się na terytorium tych państw.

(24)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna ułatwiać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Powinna również współpracować z organami państw trzecich w kwestiach związanych z azylem i przesiedleniami w ramach ustaleń roboczych, które podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję. Agencja powinna działać zgodnie z polityką stosunków zewnętrznych Unii i w żadnych okolicznościach nie powinna formułować niezależnej polityki zewnętrznej. W swojej współpracy z państwami trzecimi Agencja i państwa członkowskie powinny przestrzegać norm i standardów, które są przynajmniej równoważne z normami i standardami ustanowionymi w prawodawstwie Unii, także wówczas, gdy współpraca z państwami trzecimi odbywa się na terytorium tych państw.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna prowadzić ścisły dialog ze społeczeństwem obywatelskim w celu wymiany informacji i gromadzenia wiedzy dotyczącej azylu. Agencja powinna powołać forum doradcze, które powinno stanowić mechanizm wymiany informacji i dzielenia się wiedzą. Forum doradcze powinno pomagać Dyrektorowi Wykonawczemu i Zarządowi w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

(25)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna prowadzić ścisły dialog ze społeczeństwem obywatelskim w celu wymiany informacji i gromadzenia wiedzy dotyczącej azylu. Agencja powinna powołać forum doradcze, które powinno stanowić mechanizm konsultacji, wymiany informacji i dzielenia się wiedzą. Forum doradcze powinno doradzać Dyrektorowi Wykonawczemu i Zarządowi w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Wszelkie działania Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu są realizowane z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, w tym prawa do azylu, prawa do ochrony przed wydaleniem, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do ochrony danych osobowych oraz prawa do skutecznego środka prawnego. Pod uwagę brane są zawsze prawa dziecka i szczególne potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania.

(26)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Wszelkie działania Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu są realizowane z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, w tym prawa do azylu, prawa do ochrony przed wydaleniem, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do łączenia rodzin, prawa do ochrony danych osobowych, prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do skutecznego środka prawnego zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym. Zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym zawsze powinny być brane pod uwagę prawa dziecka i szczególne potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania. Z tego względu Agencja powinna realizować swoje uprawnienia z poszanowaniem dobra dziecka, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka, mając na uwadze w należytym stopniu dobro i rozwój społeczny małoletniego, względy bezpieczeństwa oraz poglądy małoletniego stosownie do jego wieku i dojrzałości.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Osoby wymagające szczególnego traktowania w rozumieniu niniejszego rozporządzenia to m.in.: małoletni (w tym małoletni bez opieki), osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety ciężarne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, ofiary handlu ludźmi, tortur, gwałtów lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej (takie jak ofiary okaleczania żeńskich narządów płciowych), osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego (zwłaszcza po przeżyciu katastrofy morskiej), osoby cierpiące na poważne choroby oraz osoby z zaburzeniami umysłowymi. Przy ocenie stopnia, w jakim dana osoba wymaga szczególnego traktowania, można także uwzględnić ryzyko wynikające z płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26b)  Należy mianować niezależnego urzędnika ds. praw podstawowych, którego zadaniem będzie propagowanie poszanowania praw podstawowych w Agencji, w tym poprzez opracowanie strategii Agencji w zakresie praw podstawowych i rozpatrywanie skarg otrzymywanych przez Agencję za pośrednictwem mechanizmu składania skarg.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26c)  Procedury i metody działania obowiązujące w Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu powinny ułatwiać – w stosownych przypadkach – zaangażowanie państw członkowskich, agencji unijnych i ekspertów zewnętrznych, zwłaszcza z UNHCR i organizacji pozarządowych, w opracowywanie m.in. materiałów szkoleniowych, sprawozdań dotyczących państw pochodzenia, wytycznych, norm operacyjnych i najlepszych praktyk, o których mowa w art. 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w Zarządzie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, aby mogły realizować politykę i sprawować nadzór polityczny nad działalnością Agencji. W miarę możliwości Zarząd powinien składać się z dyrektorów operacyjnych organów azylowych państw członkowskich lub ich przedstawicieli. Zarządowi powinny zostać nadane niezbędne uprawnienia, w szczególności do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Agencję oraz powoływania Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego. Zarządzanie Agencją i jej funkcjonowanie powinny być zgodne z zasadami wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętego w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

(27)  Komisja, państwa członkowskie i Parlament Europejski powinny być reprezentowane w Zarządzie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, aby mogły realizować politykę i sprawować nadzór polityczny nad działalnością Agencji. W miarę możliwości Zarząd powinien składać się z dyrektorów operacyjnych organów azylowych państw członkowskich lub ich przedstawicieli. Zarządowi powinny zostać nadane niezbędne uprawnienia, w szczególności do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych i ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Agencję. Zarządzanie Agencją i jej funkcjonowanie powinny być zgodne z zasadami wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętego w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu w ramach niniejszego rozporządzenia powinno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z poszanowaniem zasad konieczności i proporcjonalności16 . Agencja może przetwarzać dane osobowe w celu wykonywania zadań polegających na zapewnianiu pomocy operacyjnej i technicznej państwom członkowskim, a także w celu ułatwiania wymiany informacji z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europolem lub Eurojustem oraz analizowania informacji dotyczących sytuacji w zakresie azylu oraz do celów administracyjnych. Zakazane powinno być wszelkie dalsze przetwarzanie zachowanych danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu.

(35)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu w ramach niniejszego rozporządzenia powinno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z poszanowaniem zasad konieczności i proporcjonalności16 . Agencja może przetwarzać dane osobowe w celu wykonywania zadań polegających na zapewnianiu pomocy operacyjnej i technicznej państwom członkowskim, a także w celu ułatwiania wymiany informacji z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europolem lub Eurojustem oraz do celów administracyjnych. Zakazane powinno być wszelkie dalsze przetwarzanie zachowanych danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu.

__________________

__________________

16 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

16 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) XXX/201617 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie dokonywanego z zastosowaniem niniejszego rozporządzenia, chyba że takie przetwarzanie odbywa się przez wyznaczone lub weryfikujące właściwe organy państw członkowskich do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom kryminalnym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz ich wykrywania lub ścigania, w tym do celów ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

(36)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67917 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie dokonywanego z zastosowaniem niniejszego rozporządzenia, chyba że takie przetwarzanie odbywa się przez wyznaczone lub weryfikujące właściwe organy państw członkowskich do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom kryminalnym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz ich wykrywania lub ścigania, w tym do celów ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

17 Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/XXX/UE18 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy państw członkowskich do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom kryminalnym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(37)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68018 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy państw członkowskich do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom kryminalnym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

__________________

__________________

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Agencja powinna przetwarzać dane osobowe tylko do celów związanych z wykonywaniem zadań polegających na udzielaniu pomocy operacyjnej i technicznej, podczas kontroli wyrywkowych do celów procesu monitorowania, ewentualnie rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonych przez dzieci lub osoby wymagające szczególnego traktowania, ułatwiania wymiany informacji z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europolem lub Eurojustem oraz w ramach informacji otrzymanych podczas wykonywania zadań w zespołach wsparcia zarządzania migracjami w hotspotach, a także w celu analizowania informacji dotyczących sytuacji azylowej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno się odbywać zgodnie z zasadą proporcjonalności i być ściśle ograniczone do danych osobowych koniecznych do tych celów.

(39)  Agencja powinna przetwarzać dane osobowe tylko do celów związanych z wykonywaniem zadań polegających na udzielaniu pomocy operacyjnej i technicznej, podczas kontroli wyrywkowych do celów procesu monitorowania, ewentualnie rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, ułatwiania wymiany informacji z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europolem lub Eurojustem oraz w ramach informacji otrzymanych podczas wykonywania zadań w zespołach wsparcia zarządzania migracjami w hotspotach. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno się odbywać zgodnie z zasadą proporcjonalności i być ściśle ograniczone do danych osobowych koniecznych do tych celów.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Agencję, z wyjątkiem danych przetwarzanych do celów administracyjnych, należy usunąć po upływie 30 dni. Dłuższy okres przechowywania nie jest konieczny do celów, do których Agencja przetwarza dane osobowe w ramach niniejszego rozporządzenia.

(40)  Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Agencję, z wyjątkiem danych przetwarzanych do celów administracyjnych, należy usunąć po upływie 45 dni. Dłuższy okres przechowywania nie jest konieczny do celów, do których Agencja przetwarza dane osobowe w ramach niniejszego rozporządzenia.

Poprawka     38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie: ułatwienie wdrożenia i poprawa funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, wzmocnienie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących azylu, propagowanie unijnych przepisów i norm operacyjnych w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości procedur azylowych, warunków przyjmowania oraz oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnych przepisów i norm dotyczących azylu, a także zwiększenie wsparcia operacyjnego i technicznego udzielanego państwom członkowskim w zakresie zarządzania systemem azylowym i systemem przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na ich system azylowy i system przyjmowania, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na skalę i skutki działania możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(42)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie: ułatwienie wdrożenia i poprawa funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, wzmocnienie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących azylu, propagowanie unijnych przepisów i norm operacyjnych w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości i sprawiedliwości procedur azylowych, warunków przyjmowania oraz oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnych przepisów i norm dotyczących azylu, a także zwiększenie wsparcia operacyjnego i technicznego udzielanego państwom członkowskim w zakresie zarządzania systemem azylowym i systemem przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na ich system azylowy i system przyjmowania, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na skalę i skutki działania możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Kompetencje w zakresie podejmowania przez organy azylowe decyzji w sprawie indywidualnych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej pozostają w gestii państw członkowskich.

(46)  Kompetencje w zakresie podejmowania przez organy azylowe decyzji w sprawie indywidualnych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej pozostają w gestii państw członkowskich. Nie wyklucza to jednakże wspólnego rozpatrywania wniosków o indywidualną ochronę przez państwo członkowskie i Agencję na wniosek Agencji oraz w ramach ustalonych w planie operacyjnym uzgodnionym przez przyjmujące państwo członkowskie i Agencję.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu („Agencja”) zapewnia skuteczne i jednolite stosowanie unijnego prawa azylowego w państwach członkowskich. Ułatwia wdrażanie i usprawnia funkcjonowanie wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz jest odpowiedzialna za umożliwienie zbliżenia procedur oceny wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w całej Unii.

1.   Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu („Agencja”) przyczynia się do zapewniania skutecznego i jednolitego stosowania unijnego prawa azylowego w państwach członkowskich. Ułatwia wdrażanie i usprawnia funkcjonowanie wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz jest odpowiedzialna za umożliwienie zbliżenia procedur oceny wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w całej Unii, w całkowitej zgodności z prawami podstawowymi w celu zagwarantowania wysokich norm w całej Unii.

2.   Agencja jest ośrodkiem wiedzy eksperckiej z racji swojej niezależności oraz naukowej i technicznej jakości wsparcia, jakiego udziela, i informacji, jakie upowszechnia, przejrzystości swoich procedur i metod operacyjnych, staranności w wykonywaniu przypisanych jej zadań, a także wsparcia informatycznego potrzebnego do wykonywania mandatu.

2.  Agencja jest ośrodkiem wiedzy eksperckiej z racji swojej niezależności oraz naukowej i technicznej jakości wsparcia, jakiego udziela, i informacji, jakie zbiera i upowszechnia, przejrzystości swoich procedur i metod operacyjnych, staranności w wykonywaniu przypisanych jej zadań, a także wsparcia informatycznego potrzebnego do wykonywania mandatu.

3.   Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu jest nową nazwą Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010. Od chwili obecnej działania Agencji opierają się na niniejszym rozporządzeniu.

3.  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu jest nową nazwą Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010. Od chwili obecnej działania Agencji opierają się na niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Definicje

Do celów rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

 

1.  „zespół wspierający zarządzanie migracją” oznacza zespół ekspertów zapewniających wzmocnienie techniczne i operacyjne państwom członkowskim na obszarach hotspotów, składający się z ekspertów oddelegowanych z państw członkowskich przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, a także z ekspertów z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, Europolu lub innych właściwych agencji unijnych;

 

2.  „obszar hotspotu” oznacza obszar hotspotu w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia (UE) nr 2016/1624;

 

3.   „przyjmujące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które otrzymuje od Agencji pomoc operacyjną i techniczną, w szczególności państwo członkowskie, w którym rozmieszczono zespół ds. wsparcia azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu, a także ekspertów będących pracownikami Agencji lub należących do zespołu wsparcia zarządzania migracjami;

 

4.  „rodzime państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które udostępnia eksperta lub zapewnia wkład w zespół wsparcia ds. azylu, interwencyjną rezerwę ekspertów ds. azylu lub zespół wsparcia zarządzania migracjami;

 

5.  „uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które uczestniczy w pomocy operacyjnej i technicznej zapewnianej przez Agencję zdefiniowanej w odnośnym planie operacyjnym, udostępniając ekspertów i sprzęt techniczny;

 

6.  „wspólne rozpatrywanie” oznacza wsparcie w procedurze rozpatrywania poszczególnych wniosków o ochronę międzynarodową, z wyłączeniem podejmowania decyzji przez służby ds. azylu państw członkowskich w sprawie poszczególnych wniosków.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja wykonuje następujące zadania:

1.  Agencja wspiera, ułatwia, koordynuje i usprawnia praktyczną współpracę, wymianę informacji oraz wprowadzanie wspólnego europejskiego systemu azylowego, łącznie ze zgodnością z prawami podstawowymi, wykonując następujące zadania:

(a)  ułatwia, koordynuje i zacieśnia praktyczną współpracę i wymianę informacji między państwami członkowskimi w odniesieniu do różnych kwestii azylowych;

 

(b)  gromadzi i analizuje informacje na temat sytuacji azylowej oraz wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego;

(b)  gromadzi i analizuje informacje, w tym dane jakościowe i ilościowe, na temat sytuacji azylowej oraz wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego;

(c)  wspiera państwa członkowskie we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego;

(c)  wspiera państwa członkowskie we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego;

(d)  wspiera państwa członkowskie w szkoleniu ekspertów ze wszystkich krajowych administracji, sądów i trybunałów oraz krajowych służb odpowiedzialnych za kwestie azylu, w tym pomaga w opracowaniu wspólnego podstawowego programu szkoleń;

(d)  wspiera państwa członkowskie w szkoleniu lub zapewnia szkolenia ekspertów z państw członkowskich ze wszystkich krajowych administracji, sądów i trybunałów oraz krajowych służb odpowiedzialnych za kwestie azylu, w tym poprzez wprowadzanie i opracowywanie wspólnego podstawowego programu szkoleń;

(e)  sporządza i regularnie aktualizuje sprawozdania i inne dokumenty zawierające informacje o państwach pochodzenia na poziomie Unii;

(e)  sporządza i regularnie aktualizuje sprawozdania i inne dokumenty zawierające informacje o państwach pochodzenia na poziomie Unii;

(f)  koordynuje wysiłki państw członkowskich zmierzające do podjęcia i opracowania wspólnej analizy sytuacji w państwach trzecich pochodzenia;

(f)  koordynuje wysiłki państw członkowskich zmierzające do podjęcia i opracowania wspólnej analizy sytuacji w państwach trzecich pochodzenia;

(g)  udziela państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego, zwłaszcza gdy ich system azylowy i system przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji migracyjnej;

(g)  udziela państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego z myślą o zapewnieniu wysokich standardów i poszanowania praw podstawowych, zwłaszcza gdy ich system azylowy i system przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji migracyjnej;

(h)  pomoc w relokacji lub transferze osób korzystających z ochrony międzynarodowej na terytorium Unii;

(h)  pomoc, przeprowadzanie lub koordynowanie relokacji lub transferu osób korzystających z ochrony międzynarodowej na terytorium Unii;

(i)  powołuje i oddelegowuje zespoły wsparcia ds. azylu i interwencyjną rezerwę ekspertów ds. azylu;

(i)  powołuje i oddelegowuje zespoły wsparcia ds. azylu i interwencyjną rezerwę ekspertów ds. azylu;

 

(ia)  wykonuje swoje zadania i obowiązki określone w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [rozporządzenie dublińskie];.

(j)  udostępnia niezbędny sprzęt techniczny dla zespołów wsparcia ds. azylu i interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu;

(j)  nabywa i udostępnia niezbędny sprzęt techniczny dla zespołów wsparcia ds. azylu i interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu;

(k)  ustanawia normy operacyjne, wskaźniki, wytyczne i najlepsze praktyki w odniesieniu do wdrażania wszystkich instrumentów prawa Unii dotyczącego azylu;

(k)  ustanawia normy operacyjne, wskaźniki, wytyczne i najlepsze praktyki w odniesieniu do wdrażania wszystkich instrumentów prawa Unii dotyczącego azylu;

 

(ka)  rozmieszcza urzędników łącznikowych w państwach członkowskich, a w stosownych przypadkach w państwach trzecich;

(l)  monitoruje i ocenia wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także systemów azylowych i systemów przyjmowania państw członkowskich;

(l)  monitoruje, ocenia i wydaje zalecenia dotyczące wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także systemów azylowych i systemów przyjmowania państw członkowskich;

(m)  wspiera państwa członkowskie w ich współpracy z państwami trzecimi w kwestiach związanych z azylem, zwłaszcza dotyczących przesiedlenia.

(m)  wspiera państwa członkowskie w ich współpracy z państwami trzecimi w kwestiach związanych z azylem, zwłaszcza dotyczących przesiedlenia.

 

(ma)  pomaga państwom członkowskim w kwestiach wiz humanitarnych;

 

(mb)  wykonuje swoje zadania i obowiązki określone w rozporządzeniu (UE) xxx/xxx [unijne ramy przesiedleń].

2.  Agencja wspiera państwa członkowskie w zakresie zewnętrznego wymiaru wspólnego europejskiego systemu azylowego. W tym względzie, w porozumieniu z Komisją, Agencja koordynuje wymianę informacji i inne działania podjęte w kwestiach wynikających z wdrażania instrumentów i mechanizmów związanych z zewnętrznym wymiarem wspólnego europejskiego systemu azylowego.

2.  Agencja wspiera państwa członkowskie w zakresie zewnętrznego wymiaru wspólnego europejskiego systemu azylowego. W tym względzie, w porozumieniu z Komisją, Agencja koordynuje wymianę informacji i inne działania podjęte w kwestiach wynikających z wdrażania instrumentów i mechanizmów związanych z zewnętrznym wymiarem wspólnego europejskiego systemu azylowego, zwłaszcza w kwestiach dotyczących dostępu do azylu i przesiedleń oraz propagowania wysokich standardów przyjmowania.

 

2a.  Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Agencja ściśle współpracuje z UNHCR, właściwymi organizacjami międzyrządowymi, takimi jak Rada Europy oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, a także odpowiednimi organizacjami pozarządowymi, badaczami i naukowcami, oraz uwzględnia udostępnione przez nich informacje, w razie potrzeby także w ramach forum doradczego, o którym mowa w art. 48.

3.  Agencja może z własnej inicjatywy uczestniczyć w działaniach komunikacyjnych w dziedzinach objętych jej mandatem. Działania komunikacyjne nie mogą wpływać ujemnie na realizację zadań opisanych w ust. 1 i 2 i są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi planami w zakresie komunikacji i rozpowszechniania informacji przyjętymi przez Zarząd.

3.   Agencja uczestniczy z własnej inicjatywy w działaniach komunikacyjnych w dziedzinach objętych jej mandatem. Agencja podaje do wiadomości publicznej rzetelne i wyczerpujące informacje o swej działalności. Działania komunikacyjne nie mogą wpływać ujemnie na realizację zadań opisanych w ust. 1 i 2 i są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi planami w zakresie komunikacji i rozpowszechniania informacji przyjętymi przez Zarząd.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Agencja oraz organy azylowe państw członkowskich, krajowe służby imigracyjne i azylowe i inne krajowe służby podlegają obowiązkowi współpracy w dobrej wierze oraz obowiązkowi wymiany informacji.

1.   Agencja oraz organy azylowe państw członkowskich, krajowe służby imigracyjne i azylowe i inne krajowe służby podlegają obowiązkowi współpracy w dobrej wierze oraz obowiązkowi regularnej wymiany wszystkich odnośnych informacji.

2.  Agencja ściśle współpracuje z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi i innymi służbami krajowymi oraz z Komisją. Agencja wykonuje swoje obowiązki, nie naruszając obowiązków przydzielonych innym właściwym organom Unii, oraz ściśle współpracuje z tymi organami i z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

2.  Agencja ściśle współpracuje z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi i innymi służbami krajowymi oraz z Komisją. Agencja wykonuje swoje obowiązki, nie naruszając obowiązków przydzielonych innym właściwym organom Unii, oraz ściśle współpracuje z tymi organami i z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), a także z innymi organami, organizacjami i osobami, o których mowa w art. 2 ust. 2a.

3.  Agencja organizuje, wspiera i koordynuje działania umożliwiające wymianę informacji między państwami członkowskimi, w tym w razie potrzeby przez ustanawianie sieci. W tym celu Agencja oraz organy azylowe państw członkowskich, krajowe służby imigracyjne i azylowe i inne krajowe służby w terminowy i rzetelny sposób wymieniają się wszystkimi niezbędnymi informacjami.

3.  Agencja organizuje, wspiera i koordynuje działania umożliwiające wymianę informacji między państwami członkowskimi, w tym w razie potrzeby przez ustanawianie sieci. W tym celu Agencja oraz organy azylowe państw członkowskich, krajowe służby imigracyjne i azylowe i inne krajowe służby w terminowy i rzetelny sposób wymieniają się wszystkimi niezbędnymi informacjami.

 

3a.  W przypadku stwierdzenia, że organy danego państwa członkowskiego ds. azylu, krajowe służby ds. imigracji i azylu oraz inne służby krajowe regularnie nie dopełniają obowiązku współpracy w dobrej wierze, w tym obowiązku dostarczania na czas dokładnych informacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 862/2007, Dyrektor Wykonawczy składa sprawozdanie Zarządowi i Komisji oraz uwzględnia takie informacje w rocznym sprawozdaniu z działalności dotyczącym sytuacji azylowej w Unii Europejskiej zgodnie z art. 65.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja gromadzi i analizuje informacje na temat sytuacji azylowej w Unii i państwach trzecich w zakresie, w jakim sytuacja ta może mieć wpływ na Unię, w tym aktualne informacje dotyczące podstawowych przyczyn migracji, przepływów migracyjnych i przepływów uchodźców, a także wszelkich przypadków nagłego przybycia dużej liczby obywateli państw trzecich, które mogą wywrzeć nieproporcjonalną presję na system azylowy i system przyjmowania. Celem tych działań Agencji jest zapewnienie państwom członkowskim szybkich i wiarygodnych wzajemnych informacji oraz rozpoznanie możliwych zagrożeń dla systemów azylowych państw członkowskich.

1.  Agencja gromadzi i analizuje informacje na temat sytuacji azylowej w Unii i państwach trzecich w zakresie, w jakim sytuacja ta może mieć wpływ na Unię, w tym aktualne informacje dotyczące podstawowych przyczyn migracji, przepływów migracyjnych i przepływów uchodźców, zwłaszcza obecności małoletnich bez opieki, zdolności przyjmowania i potrzeb w zakresie przesiedleń, a także wszelkich przypadków nagłego przybycia dużej liczby obywateli państw trzecich, które mogą wywrzeć nieproporcjonalną presję na system azylowy i system przyjmowania. Celem tych działań Agencji jest zapewnienie państwom członkowskim szybkich i wiarygodnych wzajemnych informacji oraz rozpoznanie możliwych zagrożeń dla systemów azylowych państw członkowskich.

2.  Agencja sporządza analizę w oparciu o informacje udzielone w szczególności przez państwa członkowskie, właściwe instytucje i agencje Unii, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, a także UNHCR i inne organizacje międzynarodowe.

2.  Agencja sporządza analizę w oparciu o informacje udzielone w szczególności przez państwa członkowskie, właściwe instytucje i agencje Unii, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, a także UNHCR i inne organy, organizacje i osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2a.

W tym celu Agencja ściśle współpracuje z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności polega na analizie ryzyka przeprowadzonej przez tę agencję, aby zapewnić jak najwyższy poziom spójności i zbliżenia informacji dostarczanych przez obie agencje.

W tym celu Agencja ściśle współpracuje z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a w szczególności i w razie potrzeby uwzględnia analizę ryzyka i ocenę narażenia przeprowadzone przez tę agencję, aby zapewnić jak najwyższy poziom spójności i zbliżenia informacji dostarczanych przez obie agencje.

3.  Agencja zapewnia szybką wymianę istotnych informacji między państwami członkowskimi oraz z Komisją. Przedstawia również w terminowy i rzetelny sposób wyniki swojej analizy Zarządowi.

3.  Agencja zapewnia szybką wymianę istotnych informacji między państwami członkowskimi oraz z Komisją. Przedstawia również w terminowy i rzetelny sposób wyniki swojej analizy Zarządowi i Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja organizuje, koordynuje i wspiera wymianę informacji między państwami członkowskimi oraz między Komisją i państwami członkowskimi na temat wdrażania wszystkich instrumentów prawa Unii dotyczącego azylu.

1.  Agencja organizuje, koordynuje i wspiera wymianę informacji między państwami członkowskimi oraz między Komisją i państwami członkowskimi na temat wdrażania wszystkich instrumentów prawa Unii dotyczącego azylu.

2.  Agencja tworzy bazy danych faktograficzne i prawne oraz zawierające orzecznictwo, dotyczące stosowania i interpretacji unijnych, krajowych i międzynarodowych instrumentów prawnych w zakresie azylu, w szczególności wykorzystując istniejące rozwiązania. W tych bazach danych nie przechowuje się żadnych danych osobowych, chyba że takie dane zostały pozyskane przez Agencję z dokumentów, które są publicznie dostępne.

2.  Agencja tworzy publicznie dostępne bazy danych faktograficzne i prawne oraz zawierające orzecznictwo, dotyczące stosowania i interpretacji unijnych, krajowych i międzynarodowych instrumentów prawnych w zakresie azylu, w szczególności wykorzystując istniejące rozwiązania. W tych bazach danych nie przechowuje się żadnych danych osobowych, chyba że takie dane zostały pozyskane przez Agencję z dokumentów, które są publicznie dostępne.

3.  Agencja gromadzi w szczególności informacje dotyczące:

3.  Agencja gromadzi w szczególności informacje ilościowe i jakościowe dotyczące:

(a)  rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej przez krajowe organy i administrację;

(a)  rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej przez krajowe organy i administrację, w tym czasu rozpatrywania wniosków i innych aspektów proceduralnych;

(b)  prawa krajowego i zmian prawnych w dziedzinie azylu, w tym orzecznictwa;

(b)  prawa krajowego i zmian prawnych w dziedzinie azylu, w tym orzecznictwa;

(c)  istotnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

(c)  istotnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

skreśla się

Wsparcie systemu dublińskiego

 

Agencja wykonuje swoje zadania i obowiązki określone w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX.

 

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja organizuje i rozwija szkolenia dla swojego personelu oraz członków wszystkich krajowych administracji, sądów i trybunałów, a także krajowych służb odpowiedzialnych za kwestie azylowe w państwach członkowskich.

1.  Agencja organizuje i rozwija szkolenia dla swojego personelu oraz członków wszystkich krajowych administracji, sądów i trybunałów, a także krajowych służb odpowiedzialnych za kwestie azylowe w państwach członkowskich.

2.  Agencja rozwija takie szkolenia w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi oraz we współpracy z odpowiednimi podmiotami szkoleniowymi w państwach członkowskich, w tym z instytucjami akademickimi i innymi właściwymi organizacjami.

2.  Agencja rozwija takie szkolenia w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i z odpowiednimi podmiotami szkoleniowymi w państwach członkowskich, istniejącymi sieciami szkoleniowymi, takimi jak Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, oraz z innymi organami, organizacjami i osobami, o których mowa w art. 2 ust. 2a.

3.  Agencja wypracowuje ogólne, szczególne lub tematyczne narzędzia szkoleniowe, które mogą obejmować metodologię szkolenia instruktorów oraz e-uczenie się.

3.  Agencja wypracowuje ogólne, szczególne lub tematyczne narzędzia szkoleniowe, które mogą obejmować metodologię szkolenia instruktorów oraz e-uczenie się.

4.  Agencja tworzy i rozwija europejski program szkoleń dla pracowników służb azylowych z uwzględnieniem istniejącej unijnej współpracy w tej dziedzinie. Państwa członkowskie włączają ten wspólny podstawowy program do szkolenia pracowników krajowych służb i organów odpowiedzialnych za kwestie azylowe, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE21, aby zapewnić odpowiednie przeszkolenie tych pracowników.

4.  Agencja tworzy i rozwija europejski program szkoleń dla pracowników służb azylowych z uwzględnieniem istniejącej unijnej współpracy w tej dziedzinie. Celem wspólnego podstawowego programu szkoleń jest promowanie najwyższych standardów i najlepszych praktyk we wdrażaniu unijnego prawa azylowego. Państwa członkowskie włączają ten wspólny podstawowy program do szkolenia pracowników krajowych służb i organów odpowiedzialnych za kwestie azylowe, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE21, aby zapewnić odpowiednie przeszkolenie tych pracowników.

5.  Szczególne i tematyczne działania szkoleniowe dotyczące kwestii azylowych obejmują:

5.  Szczególne i tematyczne działania szkoleniowe dotyczące kwestii azylowych obejmują m.in.:

(a)  międzynarodowe i unijne normy dotyczące praw podstawowych, a w szczególności postanowienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także międzynarodowe i unijne prawo dotyczące azylu, w tym konkretne kwestie prawne i dotyczące orzecznictwa;

(a)  międzynarodowe i unijne normy dotyczące praw podstawowych, a w szczególności postanowienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także międzynarodowe i unijne prawo dotyczące azylu, w tym konkretne kwestie prawne, proceduralne i dotyczące orzecznictwa;

(b)  zagadnienia związane z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, zwłaszcza składanych przez osoby wymagające szczególnego traktowania i dzieci, w tym dotyczące oceny nadrzędnego interesu dziecka, określonych gwarancji proceduralnych, takich jak poszanowanie prawa dziecka do bycia wysłuchanym, oraz kwestii związanych z ochroną dziecka takich jak techniki określania wieku;

(b)  zagadnienia związane z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, zwłaszcza składanych przez osoby wymagające szczególnego traktowania;

 

(ba)  procedury identyfikacji i przekazania związane z małoletnimi, w tym szczegółowe zasady mające na celu ocenę dobra dziecka, określone gwarancje proceduralne, takie jak poszanowanie prawa dziecka do bycia wysłuchanym, oraz kwestie związane z ochroną dziecka, takie jak techniki określania wieku, wyznaczenie opiekunów i alternatywy dla przetrzymywania dzieci i rodzin;

(c)  techniki przesłuchań, w tym poświęcenie szczególnej uwagi dzieciom, grupom szczególnie wrażliwym oraz ofiarom tortur;

(c)  techniki przesłuchań, w tym poświęcenie szczególnej uwagi dzieciom, grupom szczególnie wrażliwym oraz ofiarom tortur;

 

(ca)  procedury identyfikacji i przekazania osób wymagających szczególnego traktowania;

 

(cb)  wymiana najlepszych praktyk we wdrażaniu unijnego prawa azylowego, zwłaszcza w ramach ułatwiania szkoleń dla członków trybunałów i sądów;

(d)  dane daktyloskopijne, w tym jakość danych i wymogi bezpieczeństwa;

(d)  dane daktyloskopijne, w tym kwestie związane z ochroną danych, jakość danych i wymogi bezpieczeństwa;

(e)  wykorzystywanie w procedurach azylowych ekspertyz medycznych i prawnych;

(e)  wykorzystywanie w procedurach azylowych ekspertyz medycznych i prawnych;

(f)  kwestie dotyczące sporządzania i wykorzystywania informacji o państwach pochodzenia;

(f)  kwestie dotyczące sporządzania i wykorzystywania informacji o państwach pochodzenia;

(g)  warunki przyjmowania, w tym poświęcenie szczególnej uwagi dzieciom bez opieki oraz dzieciom z rodzinami, grupom szczególnie wrażliwym i ofiarom tortur.

(g)  warunki przyjmowania, w tym poświęcenie szczególnej uwagi i zapewnienie pomocy dzieciom bez opieki oraz dzieciom z rodzinami oraz osobom wymagającym szczególnego traktowania.

 

(ga)  zagadnienia związane z treścią ochrony międzynarodowej, prawami osób, którym przyznano ochronę międzynarodową, oraz wsparcie w zakresie integracji;

 

(gb)  zagadnienia związane z realizowaniem procedur relokacji;

 

(gc)  przesiedlenie, w tym w związku z misjami mającymi na celu wybranie kandydatów do przesiedlenia, dostarczanie informacji przed wyjazdem oraz wsparcie po przybyciu, dostęp do edukacji, kursów językowych, a także szkoleń i przygotowania zawodowego;

 

(gd)  umiejętności w zakresie odporności i zarządzania stresem wśród personelu bezpośrednio współpracującego z osobami ubiegającymi się o azyl;

 

(ge)  w razie potrzeby inne stosowne zagadnienia, zgodnie z decyzją Zarządu.

6.  Zapewnia się wysoki poziom oferowanych szkoleń; szkolenia te definiują podstawowe zasady i najlepsze praktyki w celu większego zbliżenia administracyjnych metod i decyzji oraz praktyk prawnych, przy pełnym poszanowaniu niezawisłości krajowych sądów i trybunałów.

6.  Zapewnia się wysoki poziom oferowanych szkoleń; szkolenia te definiują podstawowe zasady i najlepsze praktyki w celu większego zbliżenia administracyjnych metod i decyzji oraz praktyk prawnych, przy pełnym poszanowaniu niezawisłości krajowych sądów i trybunałów.

7.  Agencja podejmuje inicjatywy konieczne do zapewnienia, aby eksperci wchodzący w skład zespołów wsparcia ds. azylu i interwencyjnej rezerwy ds. azylu przeszli specjalistyczne szkolenie, związane z ich zadaniami i funkcją, przed przystąpieniem do działań operacyjnych organizowanych przez Agencję. Agencja przeprowadza regularne ćwiczenia z tymi ekspertami zgodnie z programem specjalistycznych szkoleń i ćwiczeń wspomnianym w rocznym programie prac Agencji.

7.   Agencja przeprowadza dla ekspertów wchodzących w skład zespołów wsparcia ds. azylu i interwencyjnej rezerwy ds. azylu specjalistyczne szkolenie, związane z ich zadaniami i funkcją, przed przystąpieniem do działań operacyjnych organizowanych przez Agencję. Agencja przeprowadza regularne ćwiczenia z tymi ekspertami zgodnie z programem specjalistycznych szkoleń i ćwiczeń wspomnianym w rocznym programie prac Agencji.

8.  Agencja może organizować działania szkoleniowe we współpracy z państwami członkowskimi lub państwami trzecimi na ich terytorium.

8.   Agencja może organizować działania szkoleniowe we współpracy z państwami członkowskimi lub państwami trzecimi na ich terytorium.

__________________

__________________

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60).

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja jest ośrodkiem gromadzenia istotnych, wiarygodnych, rzetelnych i aktualnych informacji na temat państw pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, w tym informacji dotyczących dzieci oraz ukierunkowanych informacji na temat osób należących do grup szczególnie wrażliwych. Agencja sporządza i regularnie aktualizuje sprawozdania i inne dokumenty zawierające informacje o państwach pochodzenia na poziomie Unii, w tym informacje dotyczące kwestii tematycznych specyficznych dla państw pochodzenia.

1.  Agencja jest ośrodkiem gromadzenia obiektywnych, istotnych, wiarygodnych, rzetelnych i aktualnych informacji na temat państw pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, w tym informacji dotyczących dzieci oraz informacji w podziale na płeć, ukierunkowanych informacji na temat osób wymagających szczególnego traktowania, a także osób należących do mniejszości etnicznych. Agencja sporządza i regularnie aktualizuje sprawozdania i inne dokumenty zawierające informacje o państwach pochodzenia na poziomie Unii, w tym informacje dotyczące kwestii tematycznych specyficznych dla państw pochodzenia.

2.  Agencja w szczególności:

2.  Agencja w szczególności:

(a)  wykorzystuje wszelkie istotne źródła informacji, w tym swoją analizę informacji dotyczących sytuacji azylowej oraz innych informacji zebranych od organizacji rządowych, pozarządowych i międzynarodowych, między innymi za pośrednictwem sieci, o których mowa w art. 9, a także od instytucji, agencji, organów i urzędów Unii oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

(a)  wykorzystuje wszelkie istotne źródła informacji, w tym swoją analizę informacji dotyczących sytuacji azylowej oraz innych informacji zebranych od UNHCR i innych organów, organizacji i osób, o których mowa w art. 2 ust. 2a, między innymi za pośrednictwem sieci, o których mowa w art. 9, oraz forum doradczego, o którym mowa w art. 48, misji informacyjnych koordynowanych przez Agencję, a także od instytucji, agencji, organów i urzędów Unii oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

(b)  zarządza portalem gromadzącym informacje dotyczące państw pochodzenia i dalej rozwija ten portal;

(b)  zarządza publicznie dostępnym portalem gromadzącym i rozpowszechniającym informacje dotyczące państw pochodzenia i dalej rozwija ten portal;

(c)  opracowuje wspólny format i wspólną metodologię, w tym zakres zadań, zgodnie z wymogami unijnego prawa azylowego, sporządzania sprawozdań i innych dokumentów zawierających informacje dotyczące państw pochodzenia na poziomie Unii.

(c)  opracowuje, w porozumieniu z forum doradczym oraz UNHCR i innymi odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, a także badaczami i pracownikami naukowymi, wspólny format i wspólną metodologię, w tym zakres zadań sporządzania sprawozdań i innych dokumentów zawierających informacje dotyczące państw pochodzenia na poziomie Unii zgodnie z wymogami unijnego prawa azylowego.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja zapewnia koordynację krajowych inicjatyw w zakresie informacji o państwach pochodzenia przez ustanawianie między państwami członkowskimi sieci informacji o państwach pochodzenia i zarządzanie nimi.

1.  Agencja zapewnia koordynację krajowych inicjatyw w zakresie informacji o państwach pochodzenia przez ustanawianie między państwami członkowskimi sieci informacji o państwach pochodzenia i zarządzanie nimi. Takie sieci mogą w razie potrzeby i w poszczególnych przypadkach angażować ekspertów zewnętrznych UNHCR oraz organizacji pozarządowych.

2.  Celem sieci, o których mowa w ust. 1, jest umożliwienie państwom członkowskim:

2.  Celem sieci, o których mowa w ust. 1, jest umożliwienie państwom członkowskim:

(a)  wymiany i aktualizacji krajowych sprawozdań i innych dokumentów dotyczących państw pochodzenia, w tym kwestii tematycznych specyficznych dla państw pochodzenia.

(a)  okresowej wymiany i aktualizacji krajowych sprawozdań i innych dokumentów dotyczących państw pochodzenia, w tym kwestii tematycznych specyficznych dla państw pochodzenia.

(b)  składania do Agencji zapytań dotyczących konkretnych okoliczności faktycznych, które mogą wynikać z wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, bez uszczerbku dla zasad poufności ustanowionych w prawie krajowym.

(b)  składania do Agencji zapytań dotyczących konkretnych okoliczności faktycznych, które mogą wynikać z wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, bez uszczerbku dla zasad prywatności, ochrony danych i poufności ustanowionych w prawie krajowym, i zapewniania pomocy w odpowiadaniu na takie zapytania.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby wspierać zbliżenie procedur stosowania kryteriów oceny określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE22, Agencja koordynuje wysiłki państw członkowskich zmierzające do podjęcia i opracowania wspólnej analizy zapewniającej wytyczne na temat sytuacji w konkretnych państwach pochodzenia.

1.  Aby wspierać zbliżenie procedur stosowania kryteriów oceny określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE22, Agencja koordynuje wysiłki państw członkowskich zmierzające do podjęcia i opracowania wspólnej analizy zapewniającej wytyczne na temat sytuacji w konkretnych państwach pochodzenia. Agencja zapewnia, aby taka wspólna analiza uwzględniała najnowsze wytyczne UNHCR dotyczące kwalifikowalności odnośnie do oceny zapotrzebowania osób ubiegających się o azyl pochodzących z konkretnych państw na ochronę międzynarodową.

2.  Dyrektor Wykonawczy po konsultacji z Komisją przedkłada taką wspólną analizę Zarządowi do zatwierdzenia. Państwa członkowskie mają obowiązek uwzględniania tej wspólnej analizy podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, bez uszczerbku dla ich kompetencji w zakresie podejmowania decyzji w sprawie indywidualnych wniosków.

2.  Dyrektor Wykonawczy po konsultacji z Komisją, UNHCR i forum doradczym przyjmuje taką wspólną analizę po przedłożeniu jej Zarządowi do przeglądu. Państwa członkowskie mają obowiązek uwzględniania tej wspólnej analizy podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, bez uszczerbku dla ich kompetencji w zakresie podejmowania decyzji w sprawie indywidualnych wniosków.

3.  Agencja zapewnia, aby wspólna analiza była stale poddawana przeglądom i aktualizowana w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Wszelkie takie zmiany również wymagają uprzedniej konsultacji z Komisją i zatwierdzenia przez Zarząd.

3.  Agencja zapewnia, aby wspólna analiza była stale poddawana przeglądom i aktualizowana w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Wszelkie takie zmiany również wymagają uprzedniej konsultacji z Komisją, UNHCR i forum doradczym.

4.  Państwa członkowskie co miesiąc przedkładają Agencji istotne informacje dotyczące decyzji podjętych w stosunku do osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, pochodzących z państw trzecich objętych wspólną analizą. Informacje te zawierają w szczególności:

4.  Państwa członkowskie co miesiąc przedkładają Agencji wszelkie istotne informacje dotyczące decyzji podjętych w stosunku do osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, pochodzących z państw trzecich objętych wspólną analizą. Informacje te zawierają w szczególności:

(a)  dane statystyczne dotyczące liczby decyzji o udzieleniu ochrony międzynarodowej obywatelom każdego państwa pochodzenia objętego wspólną analizą, a także określające rodzaj ochrony;

(a)  dane statystyczne dotyczące liczby złożonych wniosków o ochronę międzynarodową oraz liczby decyzji o udzieleniu ochrony międzynarodowej obywatelom każdego państwa pochodzenia objętego wspólną analizą, a także określające rodzaj ochrony;

(b)  dane statystyczne dotyczące liczby decyzji o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej obywatelom każdego państwa pochodzenia objętego wspólną analizą;

(b)  dane statystyczne dotyczące liczby decyzji, w tym decyzji o niedopuszczalności, o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej obywatelom każdego państwa pochodzenia objętego wspólną analizą oraz powody takich odmów;

(c)  dane statystyczne dotyczące liczby decyzji podjętych w stosunku do osób ubiegających się o ochronę międzynarodową z każdego państwa pochodzenia objętego wspólną analizą, w przypadku których nie zastosowano wspólnej analizy, wraz z wyjaśnieniem dlaczego jej nie stosowano.

(c)  dane statystyczne dotyczące liczby decyzji oraz decyzji o niedopuszczalności podjętych w stosunku do osób ubiegających się o ochronę międzynarodową z każdego państwa pochodzenia objętego wspólną analizą, w przypadku których nie zastosowano wspólnej analizy, wraz z wyjaśnieniem dlaczego jej nie stosowano.

 

4a.  W oparciu o informacje, o których mowa w ust. 4, Agencja bada rozbieżności wskaźnika pozytywnie rozpatrzonych przez państwa członkowskie wniosków o ochronę międzynarodową złożonych przez obywateli tego samego kraju pochodzenia, który jest przedmiotem wspólnej analizy. W przypadku stwierdzenia przez Agencję znacznych rozbieżności Dyrektor Wykonawczy informuje Komisję i Parlament Europejski o tych rozbieżnościach i ich możliwych przyczynach. Komisja w razie potrzeby podejmuje działania następcze.

 

4b.  Agencja zapewnia, aby informacje otrzymane od państw członkowskich zgodnie z ust. 4 były publicznie dostępne oraz by były dołączane do rocznego sprawozdania, które ma być sporządzane zgodnie z art. 65.

__________________

__________________

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona) (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona) (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9).

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja pomaga Komisji w regularnym przeglądzie sytuacji w państwach trzecich, które są objęte unijnym wspólnym wykazem bezpiecznych krajów pochodzenia ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX, w tym tych, które zostały zawieszone przez Komisję oraz usunięte z tego wykazu.

1.  Agencja pomaga Komisji w regularnym przeglądzie sytuacji w państwach trzecich, które są objęte unijnym wspólnym wykazem bezpiecznych krajów pochodzenia ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX, w tym tych, które zostały zawieszone przez Komisję oraz usunięte z tego wykazu.

2.  Na wniosek Komisji Agencja udziela jej informacji na temat poszczególnych państw trzecich, co do których można by rozważyć ich włączenie do unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX.

2.  Agencja udziela Komisji informacji na temat poszczególnych państw trzecich, co do których można by rozważyć ich włączenie do unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia, zawieszenie bądź ich usunięcie z takiego wykazu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX. Informacji takich udziela się również Parlamentowi Europejskiemu.

 

2a.  Informacje dostarczane przez Agencję zgodnie z ust. 1 i 2 są kompilowane zgodnie z ogólnymi zasadami sformułowanymi w art. 8 i uwzględniają informacje otrzymane od UNHCR, organów ONZ i Rady Europy monitorujących prawa człowieka, właściwych organizacji pozarządowych oraz innych właściwych niezależnych i wiarygodnych źródeł, a także informacje uzyskane w ramach forum doradczego.

3.  Przekazując Komisji informacje zgodnie z art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 5 i art. 39 ust. 7 dyrektywy 2013/32/UE, państwa członkowskie informują także Agencję o państwach trzecich uznanych za bezpieczne kraje pochodzenia lub bezpieczne kraje trzecie bądź o państwach trzecich, do których stosowane są koncepcje kraju pierwszego azylu, bezpiecznego kraju trzeciego lub europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego zgodnie z odpowiednio art. 35, 38 i 39 dyrektywy 2013/32/UE.

3.  Przekazując Komisji informacje zgodnie z art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 5 i art. 39 ust. 7 dyrektywy 2013/32/UE, państwa członkowskie informują także Agencję o państwach trzecich uznanych za bezpieczne kraje pochodzenia lub bezpieczne kraje trzecie bądź o państwach trzecich, do których stosowane są koncepcje kraju pierwszego azylu, bezpiecznego kraju trzeciego lub europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego zgodnie z odpowiednio art. 35, 38 i 39 dyrektywy 2013/32/UE.

Komisja może wystąpić do Agencji o przeprowadzenie przeglądu sytuacji w dowolnym takim kraju trzecim celem oceny, czy przestrzegane są odpowiednie warunki i kryteria określone w tej dyrektywie.

Parlament Europejski, Rada lub Komisja mogą wystąpić do Agencji o przeprowadzenie przeglądu sytuacji w dowolnym takim kraju trzecim celem oceny, czy przestrzegane są odpowiednie warunki i kryteria określone w tej dyrektywie.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja organizuje i koordynuje działania promujące prawidłowe i skuteczne wdrażanie prawa Unii, w tym przez opracowywanie norm operacyjnych, wskaźników, wytycznych lub najlepszych praktyk w kwestiach związanych z azylem, oraz wymianę najlepszych praktyk w kwestiach związanych z azylem między państwami członkowskimi.

1.  Agencja organizuje i koordynuje działania promujące prawidłowe i skuteczne wdrażanie prawa Unii, w tym przez opracowywanie norm operacyjnych, wskaźników, wytycznych lub najlepszych praktyk w kwestiach związanych z azylem, oraz wymianę najlepszych praktyk w kwestiach związanych z azylem między państwami członkowskimi.

2.  Agencja, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji oraz w konsultacji z Komisją, opracowuje normy operacyjne dotyczące wdrażania instrumentów prawa Unii w zakresie azylu oraz wskaźniki służące do monitorowania zgodności z tymi normami operacyjnymi, a także wytyczne i najlepsze praktyki odnoszące się do wdrażania instrumentów prawa Unii w zakresie azylu. Po konsultacji z Komisją i po przyjęciu przez Zarząd Agencja informuje państwa członkowskie o takich normach, wskaźnikach, wytycznych i najlepszych praktykach.

2.  Agencja, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji oraz w konsultacji z Komisją, państwami członkowskimi, forum doradczym, UNHCR, innymi odpowiednimi organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi, a w stosownych przypadkach z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości oraz stowarzyszeniami wymiaru sprawiedliwości opracowuje normy operacyjne dotyczące wdrażania instrumentów prawa Unii w zakresie azylu oraz wskaźniki służące do monitorowania zgodności z tymi normami operacyjnymi, a także wytyczne i najlepsze praktyki odnoszące się do wdrażania instrumentów prawa Unii w zakresie azylu. Po konsultacji z Komisją i po przyjęciu przez Zarząd Agencja informuje państwa członkowskie o takich normach, wskaźnikach, wytycznych i najlepszych praktykach.

3.  Na wniosek państw członkowskich Agencja pomaga im w stosowaniu norm operacyjnych, wytycznych i najlepszych praktyk w ich systemach azylowych i systemach przyjmowania przez udostępnianie tym państwom niezbędnej wiedzy eksperckiej lub pomocy operacyjnej i technicznej.

3.  Na wniosek państw członkowskich Agencja pomaga im w stosowaniu norm operacyjnych, wytycznych i najlepszych praktyk w ich systemach azylowych i systemach przyjmowania przez udostępnianie tym państwom niezbędnej wiedzy eksperckiej lub pomocy operacyjnej i technicznej.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja we współpracy z Komisją ustanawia mechanizm w celu:

1.  Agencja we współpracy z Komisją ustanawia mechanizm w celu:

(a)  monitorowania wdrażania oraz oceny wszystkich aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego w państwach członkowskich, w szczególności systemu dublińskiego, warunków przyjmowania, procedur udzielania azylu, stosowania kryteriów określania potrzeb w zakresie ochrony oraz charakteru i jakości ochrony udzielonej przez państwa członkowskie osobom wymagającym ochrony międzynarodowej, w tym jeżeli chodzi o prawa podstawowe, gwarancje ochrony dzieci oraz potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania;

(a)  monitorowania wdrażania oraz oceny wszystkich aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego w państwach członkowskich, w szczególności systemu dublińskiego, warunków przyjmowania, procedur udzielania azylu i poszanowania odpowiednich gwarancji proceduralnych, w tym pomocy prawnej, dostępu do tłumaczenia ustnego, stosowania kryteriów określania potrzeb w zakresie ochrony oraz charakteru i jakości ochrony udzielonej przez państwa członkowskie osobom wymagającym ochrony międzynarodowej, w tym jeżeli chodzi o prawa podstawowe, gwarancje ochrony dzieci oraz funkcjonowanie mechanizmów ukierunkowanej pomocy dla wnioskodawców wymagających szczególnego traktowania i przesiedlenia;

(b)  monitorowania przestrzegania przez państwa członkowskie norm operacyjnych, wskaźników, wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie azylu;

(b)  monitorowania przestrzegania przez państwa członkowskie norm operacyjnych, wskaźników, wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie azylu;

(c)  weryfikowania systemów azylowych i systemów przyjmowania, zdolności, infrastruktury, sprzętu, dostępnego personelu, w tym do celów tłumaczeń pisemnych i ustnych w państwach członkowskich, zasobów finansowych oraz zdolności organów azylowych państw członkowskich, w tym systemu sądowego, do efektywnego i prawidłowego rozpatrywania spraw azylowych i zarządzania nimi.

(c)  weryfikowania systemów azylowych i systemów przyjmowania, zdolności, infrastruktury, sprzętu, zasobów finansowych i kadrowych, w tym do celów tłumaczeń pisemnych i ustnych w państwach członkowskich, oraz zdolności sądowniczych i administracyjnych organów azylowych państw członkowskich, w tym systemu sądowego, do efektywnego rozpatrywania spraw azylowych i zarządzania nimi zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym.

 

1a.  Do celów ust. 1 Agencja ma dostęp do zagregowanych anonimowych danych statystycznych z Eurodac, a także VIS ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) 767/2008, SIS II ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) 1987/2006 oraz systemu wjazdu/wyjazdu, który ma zostać ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) 2017/... Parlamentu Europejskiego i Rady.

2.  Agencja może w szczególności opierać swoją ocenę na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, opracowanej przez Agencję analizie informacji na temat sytuacji azylowej, kontrolach na miejscu oraz kontrolach wyrywkowych.

2.  Agencja w szczególności opiera swoją ocenę na informacjach dostarczonych m.in. przez państwa członkowskie, opracowanej przez Agencję analizie informacji na temat sytuacji azylowej, kontrolach na miejscu oraz kontrolach wyrywkowych, a także na informacjach od wnioskodawców oraz ocenach przeprowadzanych przez organy, organizacje i osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2a.

 

W celu wsparcia realizacji tych zadań Agencja może przeprowadzać niezapowiedziane kontrole na miejscu bez uprzedniego powiadomienia odnośnego państwa członkowskiego. Komisja w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi opracowuje ogólne wytyczne co do praktycznych zasad takich kontroli.

W tym celu państwa członkowskie, na wniosek Agencji, dostarczają jej niezbędnych informacji dotyczących procedur udzielania azylu, sprzętu, infrastruktury, warunków przyjmowania, wskaźników przyznawania azylu oraz jakości ochrony, a także zasobów kadrowych i finansowych na poziomie krajowym, służących efektywnemu zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania. Państwa członkowskie współpracują też z Agencją i ułatwiają jej wszelkie kontrole na miejscu, jakie Agencja przeprowadza do celów monitorowania.

W tym celu państwa członkowskie, na wniosek Agencji, dostarczają jej niezbędnych informacji dotyczących procedur udzielania azylu, odpowiednich gwarancji proceduralnych, w tym dostępności pomocy prawnej i dostępu do tłumaczenia ustnego, sprzętu, infrastruktury, warunków przyjmowania, wskaźników przyznawania azylu oraz jakości ochrony, a także zasobów kadrowych i finansowych na poziomie krajowym, służących efektywnemu zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania. Państwa członkowskie współpracują też z Agencją i ułatwiają oraz aktywnie wspierają jej wszelkie kontrole na miejscu, jakie Agencja przeprowadza do celów monitorowania.

3.  Agencja ocenia gotowość państw członkowskich do sprostania wyzwaniom wynikającym z ewentualnej nieproporcjonalnej presji migracyjnej na ich systemy azylowe i systemy przyjmowania. Agencja może wystąpić do państw członkowskich o przedstawienie jej planowania ewentualnościowego dotyczącego środków, jakie należy podjąć w celu zaradzenia takiej ewentualnej nieproporcjonalnej presji, oraz w razie potrzeby pomaga państwom członkowskim w przygotowaniu i przeglądzie ich planowania ewentualnościowego.

3.  Agencja ocenia zdolność i gotowość państw członkowskich do sprostania wyzwaniom wynikającym z ewentualnej nieproporcjonalnej presji migracyjnej na ich systemy azylowe i systemy przyjmowania, z zastrzeżeniem kompetencji Komisji określonych w traktatach. Agencja może wystąpić do państw członkowskich o przedstawienie jej planowania ewentualnościowego dotyczącego środków, jakie należy podjąć w celu zaradzenia takiej ewentualnej nieproporcjonalnej presji, oraz w razie potrzeby pomaga państwom członkowskim w przygotowaniu i przeglądzie ich planowania ewentualnościowego zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Do realizacji zadań w zakresie monitorowania i oceny wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz stosowanych przez państwa członkowskie systemów azylowych i systemów przyjmowania w sposób skuteczny, bezstronny i niezależny Agencja musi dysponować wystarczającą liczbą pracowników stałych i tymczasowych oraz wystarczającymi zasobami finansowymi.

Uzasadnienie

Zadanie monitorowania i oceny europejskiego systemu azylowego nie powinno być realizowane przez oddelegowanych ekspertów, lecz przez pracowników Agencji wyszkolonych w tej dziedzinie. Przewiduje się, że w 2020 r. liczba pracowników Agencji będzie wynosić 500 osób. Ponieważ nie można jednak ująć schematu organizacyjnego w rozporządzeniu, należy zadbać o to, aby Agencja zatrudniała dostateczną liczbę pracowników umożliwiającą jej skuteczne pełnienie obowiązków i gwarantującą jej niezależność.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd w konsultacji z Komisją określa program monitorowania i oceny systemu azylowego i systemu przyjmowania w każdym państwie członkowskim lub we wszystkich państwach członkowskich na podstawie tematycznych lub szczególnych aspektów systemów azylowych. Program ten jest częścią składową wieloletniego i rocznego programowania, o którym mowa w art. 41.

1.  Agencja w konsultacji z Komisją określa program na potrzeby mechanizmu, o którym mowa w art. 13. Program ten jest częścią składową wieloletniego i rocznego programowania, o którym mowa w art. 41.

W wieloletnim programowaniu wymienia się państwa członkowskie, których systemy azylowe i systemy przyjmowania mają być monitorowane w każdym kolejnym roku, zapewniając, aby każde państwo członkowskie zostało poddane monitorowaniu przynajmniej raz na pięć lat.

W wieloletnim programowaniu wymienia się państwa członkowskie, których systemy azylowe i systemy przyjmowania mają być monitorowane w każdym kolejnym roku, zapewniając, aby każde państwo członkowskie zostało poddane monitorowaniu przynajmniej raz na trzy lata.

W rocznym programie prac wymienia się państwa członkowskie, które mają być monitorowane w kolejnym roku zgodnie z wieloletnim programowaniem i ocenami tematycznymi. Wskazuje się przy tym, na czym ma polegać to monitorowanie, oraz podaje harmonogram wszelkich kontroli na miejscu.

w rocznym programie prac wymienia się państwa członkowskie, które mają być monitorowane w kolejnym roku zgodnie z wieloletnim programowaniem, a dodatkowo każdą uznaną za konieczną ocenę tematyczną w co najmniej jednym państwie członkowskim w kolejnym roku na podstawie analizy informacji sporządzonej zgodnie z art. 4. Wskazuje się przy tym, na czym ma polegać to monitorowanie, oraz podaje harmonogram wszelkich kontroli na miejscu.

Roczny program prac może być w razie potrzeby dostosowywany zgodnie z art. 41.

Roczny program prac może być w razie potrzeby dostosowywany zgodnie z art. 41.

Agencja może zainicjować monitorowanie służące ocenie systemu azylowego lub systemu przyjmowania państwa członkowskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, jeżeli występują poważne obawy co do funkcjonowania jakiegokolwiek aspektu systemu azylowego lub systemu przyjmowania tego państwa członkowskiego.

Agencja inicjuje monitorowanie służące ocenie systemu azylowego lub systemu przyjmowania państwa członkowskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, jeżeli występują poważne obawy co do funkcjonowania jakiegokolwiek aspektu systemu azylowego lub systemu przyjmowania tego państwa członkowskiego lub jego zdolności i gotowości do sprostania wyzwaniom wynikającym z nieproporcjonalnej presji, która mogłaby zaszkodzić funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego. Jeżeli monitorowanie wykaże poważne niedociągnięcia, które zostaną uznane za narażające na szwank funkcjonowanie wspólnego europejskiego systemu azylowego lub poważnie zagrażające porządkowi publicznemu bądź bezpieczeństwu wewnętrznemu na obszarze bez granic wewnętrznych, Komisja z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego bądź państwa członkowskiego jak najszybciej powiadamia o tym Parlament Europejski i Radę.

2.  Agencja powołuje zespoły ekspertów do każdego procesu monitorowania, w tym w razie potrzeby do kontroli na miejscu. Zespoły te złożone z ekspertów wyłonionych spośród własnego personelu Agencji oraz przedstawicieli Komisji. Zespół ekspertów odpowiada za sporządzenie sprawozdania opartego na wynikach kontroli na miejscu i informacji dostarczonych przez państwa członkowskie.

2.  Agencja powołuje zespoły ekspertów do każdego procesu monitorowania, w tym w razie potrzeby do kontroli na miejscu. Zespoły te mogą być złożone z ekspertów wyłonionych spośród własnego personelu Agencji oraz przedstawicieli Komisji. Zespół ekspertów odpowiada za sporządzenie sprawozdania opartego na wynikach kontroli na miejscu, w tym kontroli niezapowiedzianych, i informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, a także przez UNHCR i organizacje pozarządowe.

3.  Dyrektor Wykonawczy przekazuje projekt sprawozdania sporządzonego przez zespół ekspertów państwu członkowskiemu, które przedstawia swoje uwagi na temat tego sprawozdania. Dyrektor Wykonawczy przekazuje następnie projekt sprawozdania, z uwzględnieniem uwag danego państwa członkowskiego, Zarządowi. Zarząd przyjmuje sprawozdanie monitorujące i przekazuje je Komisji.

3.  Dyrektor Wykonawczy przekazuje projekt sprawozdania sporządzonego przez zespół ekspertów państwu członkowskiemu, które przedstawia swoje uwagi na temat tego sprawozdania. Dyrektor Wykonawczy finalizuje następnie projekt sprawozdania, po uwzględnieniu uwag danego państwa członkowskiego, oraz przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4.  Po konsultacji z Komisją Dyrektor Wykonawczy przedstawia państwu członkowskiemu projekt zaleceń określający niezbędne środki służące wyeliminowaniu niedociągnięć wskazanych w sprawozdaniu monitorującym. Państwo członkowskie ma jeden miesiąc na zgłaszanie uwag do projektu zaleceń. Po uwzględnieniu tych uwag Zarząd przyjmuje zalecenia i wzywa państwo członkowskie do sporządzenia planu działania określającego środki służące wyeliminowaniu wszelkich niedociągnięć.

4.  Po konsultacji z Komisją Dyrektor Wykonawczy przedstawia państwu członkowskiemu projekt zaleceń określający niezbędne środki służące wyeliminowaniu niedociągnięć wskazanych w sprawozdaniu monitorującym. Państwo członkowskie ma jeden miesiąc – albo dziesięć dni w przypadku sytuacji określonej w ust. 1 lit. c) – na zgłaszanie uwag do projektu zaleceń. Po uwzględnieniu tych uwag Zarząd przyjmuje zalecenia i wzywa państwo członkowskie do sporządzenia planu działania określającego środki służące wyeliminowaniu wszelkich niedociągnięć. Zalecenia są podawane do wiadomości publicznej.

5.  Państwo członkowskie przedkłada Agencji plan działania w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia zaleceń, o którym mowa w ust. 4. Państwo członkowskie składa Agencji sprawozdanie z realizacji planu działania w terminie trzech miesięcy od przyjęcia zaleceń, a następnie składa takie sprawozdania co miesiąc przez okres maksymalnie sześciu miesięcy.

5.  Państwo członkowskie przedkłada Agencji plan działania w terminie jednego miesiąca – albo piętnastu dni w przypadku sytuacji określonej w ust. 1 lit. c) – od daty przyjęcia zaleceń, o których mowa w ust. 4. Państwo członkowskie składa Agencji sprawozdanie z realizacji planu działania w terminie trzech miesięcy od przyjęcia zaleceń – albo w terminie czterdziestu pięciu dni w przypadku sytuacji określonej w ust. 1 lit. c) – a następnie składa takie sprawozdania co miesiąc przez okres maksymalnie sześciu miesięcy.

6.  Agencja regularnie informuje Komisję o realizacji planu działania.

6.  Agencja regularnie informuje Komisję i Parlament Europejski o realizacji planu działania.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Urzędnicy łącznikowi w państwach członkowskich

 

1.  Agencja zapewnia regularne monitorowanie wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego przez państwo członkowskie za pośrednictwem swoich urzędników łącznikowych, co służy wspieraniu Agencji w wypełnianiu jej obowiązków na mocy art. 13 i 14.

 

Agencja może postanowić, że jeden urzędnik łącznikowy będzie odpowiedzialny za maksymalnie cztery państwa członkowskie geograficznie znajdujące się blisko siebie.

 

2.  Dyrektor Wykonawczy wyznacza spośród personelu Agencji ekspertów, którzy są wysyłani jako urzędnicy łącznikowi. Dyrektor Wykonawczy, w konsultacji z danym państwem członkowskim, przedstawia wniosek określający charakter i warunki oddelegowania oraz państwo lub region, do którego urzędnik łącznikowy może być wysłany. Wniosek Dyrektora Wykonawczego podlega zatwierdzeniu przez Zarząd. Dyrektor Wykonawczy powiadamia dane państwo członkowskie o wyznaczeniu urzędników łącznikowych oraz wspólnie z tym państwem członkowskim określa miejsce oddelegowania.

 

3.  Urzędnicy łącznikowi działają w imieniu Agencji i wspierają współpracę i dialog między Agencją a organami krajowymi odpowiedzialnymi za stosowanie wspólnego europejskiego systemu azylowego, w szczególności z organami zajmującymi się rozpatrywaniem wniosków o udzielenie azylu. Urzędnicy łącznikowi w szczególności:

 

(a)  pośredniczą w kontaktach między Agencją a organami krajowymi odpowiedzialnymi za sprawy dotyczące azylu;

 

(b)  pomagają w gromadzeniu informacji, o których mowa w art. 13 i 14, oraz wszelkich innych informacji wymaganych przez Agencję;

 

(c)  przyczyniają się do wspierania stosowania dorobku Unii związanego z wdrażaniem wspólnego europejskiego systemu azylowego, w tym w zakresie poszanowania praw podstawowych;

 

(d)  w miarę możliwości pomagają państwom członkowskim w przygotowywaniu planów ewentualnościowych dotyczących środków, jakie należy podjąć w celu zaradzenia ewentualnej nieproporcjonalnej presji na ich systemy azylowe i systemy przyjmowania;

 

(e)  ułatwiają komunikację między państwem członkowskim a daną Agencją, przekazują danemu państwu członkowskiemu odpowiednie informacje z Agencji, w tym informacje o trwającej pomocy;

 

(f)  regularnie przedstawiają Dyrektorowi Wykonawczemu sprawozdania dotyczące zdolności danego państwa członkowskiego do skutecznego wypełniania obowiązków w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego.

 

Jeżeli w sprawozdaniach urzędnika łącznikowego, o których mowa w lit. f), wyrażono obawy w związku z przynajmniej jednym aspektem istotnym dla danego państwa członkowskiego, państwo to jest niezwłocznie informowane o tym fakcie przez Dyrektora Wykonawczego.

 

4.  Wywiązując się ze swoich obowiązków, urzędnik łącznikowy przyjmuje instrukcje wyłącznie od Agencji.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 5, państwo członkowskie nie zrealizowało w pełni planu działania i niedociągnięcia w systemie azylowym i systemie przyjmowania są tak poważne, że zagrażają funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja – w oparciu o swoją własną ocenę realizacji planu działania i powagi niedociągnięć – przyjmuje zalecenia skierowane do tego państwa członkowskiego, w których wymienia środki niezbędne do zaradzenia poważnym niedociągnięciom, a w razie potrzeby określa środki, jakie powinna podjąć Agencja w celu wsparcia tego państwa członkowskiego.

1.  Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 5, państwo członkowskie nie zrealizowało w pełni planu działania, Komisja – w oparciu o swoją własną ocenę realizacji planu działania i powagi niedociągnięć – przyjmuje zalecenia skierowane do tego państwa członkowskiego, w których wymienia środki niezbędne do zaradzenia poważnym niedociągnięciom, a w razie potrzeby określa środki, jakie powinna podjąć Agencja w celu wsparcia tego państwa członkowskiego.

2.  Uwzględniając powagę wskazanych niedociągnięć, Komisja może zorganizować kontrole na miejscu w danym państwie członkowskim, aby zweryfikować realizację planu działania.

2.  Uwzględniając powagę wskazanych niedociągnięć, Komisja może zorganizować kontrole na miejscu w danym państwie członkowskim, aby zweryfikować realizację planu działania.

3.  Państwo członkowskie składa Komisji sprawozdanie z realizacji zaleceń, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w tych zaleceniach.

3.  Państwo członkowskie składa Komisji sprawozdanie z realizacji zaleceń, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w tych zaleceniach.

Jeżeli po upływie tego terminu Komisja stwierdzi, że państwo członkowskie nie zastosowało się w pełni do tych zaleceń, może ona podjąć dalsze działania zgodnie z art. 22 ust. 3.

Jeżeli po upływie tego terminu Komisja stwierdzi, że państwo członkowskie nie zastosowało się w pełni do tych zaleceń, może ona podjąć decyzję w drodze aktu wykonawczego określającego co najmniej jeden środek konieczny do zaradzenia stwierdzonym poważnym niedociągnięciom.

 

3a.  Jeżeli jakieś państwo członkowskie systematycznie nie stosuje się do środków określonych w akcie wykonawczym, o którym mowa w ust. 3, w określonym w nim terminie, co stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja powinna mieć możliwość wszczęcia w ostateczności procedury, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2016/399, z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich warunków oraz zgodnie z zasadą konieczności i proporcjonalności.

4.  Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Radę o postępach danego państwa członkowskiego.

4.  Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Radę o postępach danego państwa członkowskiego.

 

4a. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu – na jego wniosek – wszelkie dokumenty dotyczące procesu monitorowania, w tym wyniki wizyt na miejscu.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą zwracać się do Agencji o pomoc w wypełnianiu obowiązków w zakresie azylu, zwłaszcza jeżeli ich systemy azylowe i systemy przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji.

1.  Państwa członkowskie mogą zwracać się do Agencji o pomoc w wypełnianiu obowiązków w zakresie azylu, zwłaszcza jeżeli ich systemy azylowe i systemy przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji.

2.  Państwa członkowskie składają do Dyrektora Wykonawczego wniosek o pomoc, zawierający opis sytuacji i cel wniosku. Do wniosku dołączana jest szczegółowa ocena potrzeb. Dyrektor Wykonawczy ocenia, zatwierdza i koordynuje wnioski o pomoc. Każdy wniosek poddany jest dokładnej i rzetelnej ocenie umożliwiającej Agencji określenie i zaproponowanie zestawu środków, o których mowa w ust. 3 i które mogą zaspokoić potrzeby danego państwa członkowskiego.

2.  Państwa członkowskie składają do Dyrektora Wykonawczego wniosek o pomoc, zawierający opis sytuacji i cel wniosku. Do wniosku dołączana jest szczegółowa ocena potrzeb. Dyrektor Wykonawczy ocenia, zatwierdza i koordynuje wnioski o pomoc. Każdy wniosek poddany jest dokładnej i rzetelnej ocenie umożliwiającej Agencji określenie i zaproponowanie w rozsądnym terminie zestawu środków, o których mowa w ust. 3 i które mogą zaspokoić potrzeby danego państwa członkowskiego.

3.  Agencja organizuje i koordynuje przez ograniczony czas jeden lub więcej wymienionych poniżej środków operacyjnych i technicznych:

3.  Agencja organizuje i koordynuje przez ograniczony czas jeden lub więcej wymienionych poniżej środków operacyjnych i technicznych przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych:

(a)  pomoc państwom członkowskim w identyfikacji i rejestracji obywateli państw trzecich;

(a)  pomoc państwom członkowskim w identyfikacji i rejestracji obywateli państw trzecich;

(b)  ułatwienie rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową, które są rozpatrywane przez właściwe organy krajowe;

(b)  ułatwienie rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową, które są rozpatrywane przez właściwe organy krajowe, w tym – w stosownych przypadkach – w drodze pomocy państwom członkowskim w rozpatrywaniu dopuszczalności wniosków o azyl;

 

(c)  pomoc właściwym organom krajowym odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową;

(c)  pomoc właściwym organom krajowym odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową, w tym w drodze wspólnego rozpatrywania na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego;

(d)  ułatwienie państwom członkowskim realizacji inicjatyw dotyczących współpracy w rozpatrywaniu wniosków o ochronę międzynarodową;

(d)  ułatwienie państwom członkowskim realizacji inicjatyw dotyczących współpracy w rozpatrywaniu wniosków o ochronę międzynarodową;

(e)  pomoc w dostarczaniu informacji na temat procedury udzielania ochrony międzynarodowej;

(e)  pomoc w dostarczaniu informacji na temat procedury udzielania ochrony międzynarodowej;

(f)  doradztwo i koordynacja działań w zakresie tworzenia lub funkcjonowania ośrodków przyjmowania przez państwa członkowskie, zwłaszcza zakwaterowania w sytuacjach wyjątkowych, transportu i pomocy medycznej;

(f)  doradztwo i koordynacja działań w zakresie tworzenia lub funkcjonowania ośrodków przyjmowania przez państwa członkowskie, zwłaszcza zakwaterowania w sytuacjach wyjątkowych, transportu i pomocy medycznej;

(g)  pomoc w relokacji lub transferze osób korzystających z ochrony międzynarodowej na terytorium Unii;

(g)  pomoc w przeprowadzaniu lub koordynowaniu relokacji lub transferu osób korzystających z ochrony międzynarodowej lub ubiegających się o jej udzielenie na terytorium Unii;

(h)  zapewnianie usług tłumaczenia ustnego;

(h)  zapewnianie usług tłumaczenia ustnego;

(i)  pomoc państwom członkowskim w zapewnianiu przestrzegania wszystkich niezbędnych praw dziecka i gwarancji ochrony dziecka;

(i)  pomoc państwom członkowskim w zapewnianiu wszystkich niezbędnych gwarancji poszanowania praw dziecka, w pełnej zgodności z dobrem dziecka, w tym procedur identyfikacji i przekazania osób niepełnoletnich;

(j)  udział w zespołach wsparcia zarządzania migracjami w hotspotach, o których mowa w rozporządzeniu nr XXX/XXX.

(j)  udział w zespołach wsparcia zarządzania migracjami w hotspotach, o których mowa w rozporządzeniu nr XXX/XXX.

 

(ja)  pomoc w procedurze identyfikacji i przekazania oraz w zakresie gwarancji dla osób wymagających szczególnego traktowania, a także wsparcie w świadczeniu odpowiedniej pomocy takim osobom;

 

(jb)  zapewnianie wszelkich dodatkowych form pomocy operacyjnej i technicznej, o którą państwo członkowskie zwróci się zgodnie z ust. 1.

 

3a.  Dla celów organizacji i koordynacji środków operacyjnych i technicznych Agencja może zawierać pilne umowy „standby” z Biurem UNHCR i właściwymi organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi, aby wesprzeć zdolność Agencji do świadczenia pomocy operacyjnej i technicznej na rzecz państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do tworzenia lub zapewniania ośrodków przyjmujących, udzielania informacji osobom ubiegającym się o azyl, identyfikacji i przekazania osób wymagających szczególnego traktowania oraz udzielania pomocy tym osobom, a także świadczenia usług tłumaczenia ustnego;

4.  Agencja finansuje lub współfinansuje działania określone w ust. 3 ze swojego budżetu zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

4.  Agencja finansuje lub współfinansuje działania określone w ust. 3 ze swojego budżetu zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

5.  Dyrektor Wykonawczy ocenia wyniki środków operacyjnych i technicznych i przekazuje szczegółowe sprawozdania oceniające Zarządowi w terminie 60 dni od zakończenia ich stosowania. Agencja sporządza wyczerpującą analizę porównawczą tych wyników, która jest włączana do rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 65.

5.  Na podstawie systemu sprawozdawczości i oceny zawierającego wskaźniki i wartości odniesienia dla oceny, w tym w odniesieniu do ochrony praw podstawowych, a także z uwzględnieniem, o ile to możliwe, informacji pochodzących z innych unijnych agencji i organów, organizacji i osób, o których mowa w art. 2 ust. 2a, Dyrektor Wykonawczy ocenia wyniki środków operacyjnych i technicznych i przekazuje szczegółowe sprawozdania oceniające Zarządowi, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu w terminie 60 dni od zakończenia stosowania tych środków, wraz z uwagami urzędnika ds. praw podstawowych. Agencja sporządza wyczerpującą analizę porównawczą tych wyników, która jest włączana do rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 65.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja oddelegowuje do państw członkowskich zespoły wsparcia ds. azylu, by zapewniły one wsparcie operacyjne i techniczne zgodnie z art. 16.

1.  Agencja oddelegowuje do państw członkowskich zespoły wsparcia ds. azylu, by zapewniły one wsparcie operacyjne i techniczne zgodnie z art. 16.

2.  Zespoły wsparcia ds. azylu składają się z ekspertów zatrudnionych w Agencji, ekspertów z państw członkowskich lub ekspertów oddelegowanych przez państwa członkowskie do pracy w Agencji.

2.  Zespoły wsparcia ds. azylu składają się z ekspertów zatrudnionych w Agencji, ekspertów z państw członkowskich lub ekspertów oddelegowanych przez państwa członkowskie do pracy w Agencji.

3.  Zarząd, na wniosek Dyrektora Wykonawczego, decyduje absolutną większością głosów swoich członków posiadających prawo głosu o profilach i łącznej liczbie ekspertów, którzy wejdą w skład zespołów wsparcia ds. azylu. Identyczna procedura obowiązuje w przypadku wszelkich późniejszych zmian dotyczących profili i łącznej liczby ekspertów.

3.  Zarząd, na wniosek Dyrektora Wykonawczego, decyduje absolutną większością głosów swoich członków posiadających prawo głosu o profilach i łącznej liczbie ekspertów, którzy wejdą w skład zespołów wsparcia ds. azylu. Identyczna procedura obowiązuje w przypadku wszelkich późniejszych zmian dotyczących profili i łącznej liczby ekspertów.

4.  Państwa członkowskie wnoszą swój wkład w tworzenie zespołów wsparcia ds. azylu, udostępniając krajową rezerwę ekspertów na podstawie różnych zdefiniowanych profili i nominując ekspertów, których profil odpowiada tym wymaganym.

4.  Państwa członkowskie wnoszą swój wkład w tworzenie zespołów wsparcia ds. azylu, udostępniając krajową rezerwę ekspertów na podstawie różnych zdefiniowanych profili i nominując ekspertów, których profil odpowiada tym wymaganym.

5.  Agencja sporządza wykaz tłumaczy ustnych wchodzących w skład zespołów wsparcia ds. azylu. Państwa członkowskie pomagają Agencji w znalezieniu tłumaczy ustnych. Państwo członkowskie może zdecydować o oddelegowaniu tłumaczy ustnych lub o umożliwieniu kontaktu z nimi za pośrednictwem wideokonferencji.

5.  Agencja sporządza wykaz tłumaczy ustnych wchodzących w skład zespołów wsparcia ds. azylu. Państwa członkowskie pomagają Agencji w znalezieniu tłumaczy ustnych. Państwo członkowskie może zdecydować o oddelegowaniu tłumaczy ustnych lub o umożliwieniu kontaktu z nimi za pośrednictwem wideokonferencji.

6.  Wkład państw członkowskich, jeśli chodzi o własnych ekspertów lub ekspertów oddelegowanych do Agencji na kolejny rok, planowany jest na podstawie rocznych dwustronnych negocjacji i porozumień między Agencją i państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi porozumieniami państwa członkowskie udostępniają ekspertów w trybie natychmiastowym, chyba że znajdują się w wyjątkowej sytuacji poważnie wpływającej na możliwość realizowania zadań krajowych.

6.  Wkład państw członkowskich, jeśli chodzi o własnych ekspertów lub ekspertów oddelegowanych do Agencji na kolejny rok, planowany jest na podstawie rocznych dwustronnych negocjacji i porozumień między Agencją i państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi porozumieniami państwa członkowskie udostępniają ekspertów w trybie natychmiastowym, chyba że znajdują się w wyjątkowej sytuacji poważnie wpływającej na możliwość realizowania zadań krajowych.

7.  Państwa członkowskie gwarantują, że profile i liczba udostępnianych przez nich ekspertów odpowiada profilom i liczbie uzgodnionej przez Zarząd. O czasie oddelegowania decyduje rodzime państwo członkowskie, ale nie jest on krótszy niż 30 dni.

7.  Państwa członkowskie gwarantują, że profile i liczba udostępnianych przez nich ekspertów odpowiada profilom i liczbie uzgodnionej przez Zarząd. O czasie oddelegowania decyduje rodzime państwo członkowskie, ale nie jest on krótszy niż 60 dni.

8.  Agencja zasila zespoły wsparcia ds. azylu ekspertami zatrudnionymi w Agencji specjalnie do pracy w terenie i tłumaczami ustnymi.

8.  Agencja zasila zespoły wsparcia ds. azylu ekspertami zatrudnionymi i wyszkolonymi w Agencji specjalnie do pracy w terenie i tłumaczami ustnymi przeszkolonymi w co najmniej w podstawowym zakresie.

 

8a.  Agencja corocznie informuje Parlament Europejski o liczbie ekspertów oddelegowanych do zespołów wsparcia ds. azylu zgodnie z niniejszym artykułem. W sprawozdaniu tym należy wymienić wszystkie państwa członkowskie, które powołały się na nadzwyczajną sytuację, o której mowa w ust. 6, w minionym roku. Wymienia ono również przyczyny nadzwyczajnej sytuacji oraz zawiera informacje przekazane przez dane państwo członkowskie.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów art. 22 Zarząd, na wniosek Dyrektora Wykonawczego, ustala interwencyjną rezerwę ekspertów ds. azylu, która stanowi rezerwę ekspertów będących do dyspozycji Agencji w trybie natychmiastowym. W tym celu państwa członkowskie co roku udostępniają Agencji nie mniej niż 500 ekspertów.

1.  Do celów art. 22 Zarząd, na wniosek Dyrektora Wykonawczego, ustala interwencyjną rezerwę ekspertów ds. azylu, która stanowi rezerwę ekspertów będących do dyspozycji Agencji w trybie natychmiastowym. W tym celu państwa członkowskie co roku udostępniają Agencji nie mniej niż 500 ekspertów.

2.  Zarząd, na wniosek Dyrektora Wykonawczego, decyduje większością trzech czwartych głosów członków z prawem głosu o profilach ekspertów, a także o udziale każdego z państw członkowskich w interwencyjnej rezerwie ekspertów ds. azylu. Identyczna procedura obowiązuje w przypadku wszelkich późniejszych zmian dotyczących profili i łącznej liczby ekspertów.

2.  Zarząd, na wniosek Dyrektora Wykonawczego, decyduje o profilach ekspertów.

3.  Państwa członkowskie wnoszą swój wkład do interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu, udostępniając krajową rezerwę ekspertów na podstawie różnych zdefiniowanych profili i nominując ekspertów, których profile odpowiadają tym wymaganym. O czasie oddelegowania decyduje rodzime państwo członkowskie, ale nie jest on krótszy niż 30 dni.

3.  Państwa członkowskie wnoszą swój wkład do interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu, udostępniając krajową rezerwę ekspertów na podstawie różnych zdefiniowanych profili i nominując ekspertów, których profile odpowiadają tym wymaganym. O czasie oddelegowania decyduje rodzime państwo członkowskie, ale nie jest on krótszy niż 60 dni.

 

3a.  Dyrektor Wykonawczy może sprawdzić, czy eksperci oddelegowani przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 odpowiadają określonym profilom, i podejmuje decyzję o wyborze ekspertów z interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu. Dyrektor Wykonawczy może zażądać, aby państwo członkowskie usunęło eksperta z interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu, w przypadku gdy nie odpowiada on wymaganemu profilowi. Dyrektor Wykonawczy żąda również usunięcia eksperta z interwencyjnej rezerwy ds. azylu w przypadku przewinienia lub naruszenia obowiązujących przepisów o oddelegowaniu.

 

3b.  Każde państwo członkowskie udostępnia określoną liczbę ekspertów, o której mowa w art. 1, zgodnie z załącznikiem 1a. Państwa członkowskie, które nie udostępnią wymaganej liczby ekspertów, są w zamian zobowiązane do wniesienia wkładu finansowego na rzecz platformy utworzonej na szczeblu Unii, przyczyniając się do rozwiązania problemów wynikających z nieproporcjonalnej presji i zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez Agencję, chyba że znajdują się one w obliczu wyjątkowej sytuacji, jaka w istotny sposób wpływa na możliwość realizowania zadań krajowych, zgodnie z analizą informacji, o których mowa w art. 4.

 

3c.  W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wymagana jest większa liczba ekspertów niż zostało udostępnianych na mocy ust. 1, Dyrektor Wykonawczy niezwłocznie informuje o tym Parlament Europejski, Radę i Komisję. Dyrektor Wykonawczy zwraca się również do Rady, by wezwała państwa członkowskie do uzupełnienia tego niedoboru.

 

3d.  Agencja corocznie informuje Parlament Europejski o liczbie ekspertów, jakich zobowiązało się oddelegować każde z państw członkowskich, oraz o liczbie ekspertów faktycznie oddelegowanych z puli zgodnie z niniejszym artykułem.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie uzgadniają plan operacyjny. Ma on charakter wiążący dla Agencji, przyjmującego i uczestniczącego państwa członkowskiego.

1.  Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie uzgadniają plan operacyjny. Ma on charakter wiążący dla Agencji, przyjmującego i uczestniczącego państwa członkowskiego.

2.  W planie operacyjnym szczegółowo określa się warunki świadczenia pomocy operacyjnej i technicznej, a także oddelegowania zespołów wsparcia ds. azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, w tym:

2.  W planie operacyjnym szczegółowo określa się warunki świadczenia pomocy operacyjnej i technicznej, a także oddelegowania zespołów wsparcia ds. azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, w tym:

(a)  opis sytuacji, tryb funkcjonowania i cele oddelegowania, m.in. cel operacyjny;

(a)  opis sytuacji, tryb funkcjonowania i cele oddelegowania, m.in. cel operacyjny;

(b)  przewidywalny czas oddelegowania;

(b)  przewidywalny czas oddelegowania;

(c)  miejsce w przyjmującym państwie członkowskim, do którego zespoły wsparcia ds. azylu lub eksperci z interwencyjnej rezerwy ds. azylu są oddelegowani;

(c)  miejsce w przyjmującym państwie członkowskim, do którego zespoły wsparcia ds. azylu lub eksperci z interwencyjnej rezerwy ds. azylu są oddelegowani;

 

(ca)  zakres terytorialny działalności zespołów wsparcia ds. azylu, jeżeli takie zespoły mają mieć mobilny charakter;

(d)  ustalenia logistyczne, w tym informacje dotyczące warunków pracy i otoczenia w miejscu, do którego zespoły wsparcia ds. azylu lub eksperci z interwencyjnej rezerwy ds. azylu są oddelegowani;

(d)  ustalenia logistyczne, w tym informacje dotyczące warunków pracy i otoczenia w miejscu, do którego zespoły wsparcia ds. azylu lub eksperci z interwencyjnej rezerwy ds. azylu są oddelegowani;

(e)  szczegółowy i jasny opis zadań oraz specjalne instrukcje dla zespołów wsparcia ds. azylu lub interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu, w tym opis krajowych i europejskich baz danych, z których mają prawo korzystać, oraz wyposażenia, którego mogą używać lub które mogą nosić przy sobie w przyjmującym państwie członkowskim;

(e)  szczegółowy i jasny opis zadań i obowiązków, w tym w odniesieniu do przestrzegania praw podstawowych, oraz specjalne instrukcje dla zespołów wsparcia ds. azylu lub interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu, w tym opis krajowych i europejskich baz danych, z których mają prawo korzystać, oraz wyposażenia, którego mogą używać lub które mogą nosić przy sobie w przyjmującym państwie członkowskim;

(f)  skład zespołów wsparcia ds. azylu lub grup ekspertów, którzy mają zostać oddelegowani z interwencyjnej rezerwy ds. azylu;

(f)  skład zespołów wsparcia ds. azylu lub grup ekspertów, którzy mają zostać oddelegowani z interwencyjnej rezerwy ds. azylu;

(g)  udostępniony sprzęt techniczny, w tym przepisy szczegółowe dotyczące m.in. warunków stosowania, transportu, a także inne przepisy odnoszące się do kwestii logistycznych i finansowych;

(g)  udostępniony sprzęt techniczny, w tym przepisy szczegółowe dotyczące m.in. warunków stosowania, transportu, a także inne przepisy odnoszące się do kwestii logistycznych i finansowych;

(h)  jeśli chodzi o pomoc przy wnioskach o udzielenie ochrony międzynarodowej, w tym również przy rozpatrywaniu takich wniosków, konkretne informacje na temat zadań, które zespoły wsparcia ds. azylu lub eksperci z interwencyjnej rezerwy ds. azylu mogą wykonywać, a także odniesienie do obowiązującego prawa krajowego i unijnego;

(h)  jeśli chodzi o pomoc przy wnioskach o udzielenie ochrony międzynarodowej, w tym również przy rozpatrywaniu takich wniosków, konkretne informacje na temat zadań, które zespoły wsparcia ds. azylu lub eksperci z interwencyjnej rezerwy ds. azylu mogą wykonywać, a także wyraźny opis ich obowiązków i mającego zastosowanie prawa krajowego, międzynarodowego i prawa Unii, w tym system odpowiedzialności, również w odniesieniu do art. 26;

(i)  system sprawozdawczości i oceny zawierający poziomy odniesienia dla sprawozdania z oceny oraz ostateczny termin składania sprawozdania z oceny końcowej;

(i)  system sprawozdawczości i oceny zawierający poziomy odniesienia dla sprawozdania z oceny, w tym w odniesieniu do przestrzegania praw podstawowych, oraz ostateczny termin składania sprawozdania z oceny końcowej;

(j)  tryby współpracy z państwami trzecimi, innymi agencjami, organami, urzędami unijnymi lub organizacjami międzynarodowymi;

(j)  tryby współpracy z państwami trzecimi, innymi agencjami, organami, urzędami unijnymi lub organizacjami międzynarodowymi w obszarach objętych zakresem ich mandatu o podobnym charakterze;

(k)  procedury, zgodnie z którymi osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej, ofiary handlu ludźmi, dzieci bez opieki i osoby w trudnej sytuacji są kierowane do właściwych organów krajowych, które udzielają stosownego wsparcia.

(k)  procedur identyfikacji i przekazania osób niepełnoletnich i osób w trudnej sytuacji do właściwych organów krajowych w celu udzielenia odpowiedniej pomocy i opieki;

 

(ka)  procedur określających praktyczne rozwiązania dotyczące mechanizmu składania skarg, o którym mowa w art. 54c.

 

2a.  W tych państwach członkowskich, w których UNHCR działa i ma potencjał, by przyczynić się do wniosku o udzielenie pomocy operacyjnej i technicznej Agencja koordynuje z UNHCR działania w zakresie opracowania i realizacji planu operacyjnego, w stosownych przypadkach.

3.  Mając na uwadze ust. 2 lit. e), przyjmujące państwo członkowskie upoważnia ekspertów z zespołów wsparcia ds. azylu lub interwencyjnej rezerwy ds. azylu do korzystania z europejskich baz danych oraz może upoważnić ich do korzystania ze swoich krajowych baz danych zgodnie z unijnym i krajowym prawem dotyczącym dostępu do takich baz i korzystania z nich oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celów i wykonania zadań opisanych w planie operacyjnym.

3.  Mając na uwadze ust. 2 lit. e), przyjmujące państwo członkowskie upoważnia ekspertów z zespołów wsparcia ds. azylu lub interwencyjnej rezerwy ds. azylu do korzystania z europejskich baz danych oraz może upoważnić ich do korzystania ze swoich krajowych baz danych zgodnie z unijnym i krajowym prawem dotyczącym dostępu do takich baz i korzystania z nich oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celów i wykonania zadań opisanych w planie operacyjnym.

4.  Wszelkie zmiany lub dostosowania planu operacyjnego wymagają zgody Dyrektora Wykonawczego i przyjmującego państwa członkowskiego. Agencja bezzwłocznie wysyła kopię poprawionego lub dostosowanego planu operacyjnego do uczestniczącego państwa członkowskiego.

4.  Wszelkie zmiany lub dostosowania planu operacyjnego wymagają zgody Dyrektora Wykonawczego i przyjmującego państwa członkowskiego. Agencja bezzwłocznie wysyła kopię poprawionego lub dostosowanego planu operacyjnego do uczestniczącego państwa członkowskiego.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W stosownych przypadkach Dyrektor Wykonawczy może wysłać ekspertów z Agencji, by ocenili sytuację w państwie członkowskim wnioskującym o pomoc. Dyrektor Wykonawczy bezzwłocznie powiadamia Zarząd o każdym wniosku o oddelegowanie zespołów wsparcia ds. azylu.

1.  W stosownych przypadkach Dyrektor Wykonawczy może wysłać ekspertów z Agencji, by ocenili sytuację w państwie członkowskim wnioskującym o pomoc. Dyrektor Wykonawczy bezzwłocznie powiadamia Zarząd o każdym wniosku o oddelegowanie zespołów wsparcia ds. azylu.

2.  Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję w sprawie takich wniosków w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania wniosku. Dyrektor Wykonawczy powiadamia jednocześnie na piśmie państwo członkowskie wnioskujące o pomoc i Zarząd o swojej decyzji i podaje najważniejsze powody jej podjęcia.

2.  Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję w sprawie takich wniosków w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania wniosku. Dyrektor Wykonawczy powiadamia jednocześnie na piśmie państwo członkowskie wnioskujące o pomoc i Zarząd o swojej decyzji i podaje najważniejsze powody jej podjęcia.

3.  Przy ustalaniu składu każdego zespołu wsparcia ds. azylu Dyrektor Wykonawczy uwzględnia szczególne warunki, jakie panują w państwie członkowskim wnioskującym o pomoc, oraz jego ocenę potrzeb. Skład zespołu wsparcia ds. azylu jest zgodny z planem operacyjnym.

3.  Przy ustalaniu składu każdego zespołu wsparcia ds. azylu Dyrektor Wykonawczy uwzględnia szczególne warunki, jakie panują w państwie członkowskim wnioskującym o pomoc, oraz jego ocenę potrzeb. Skład zespołu wsparcia ds. azylu jest zgodny z planem operacyjnym.

4.  Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie sporządzają plan operacyjny w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia, w którym podjęta została decyzja o oddelegowaniu zespołów wsparcia ds. azylu.

4.  Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie sporządzają plan operacyjny w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia, w którym podjęta została decyzja o oddelegowaniu zespołów wsparcia ds. azylu.

5.  Z chwilą uzgodnienia planu operacyjnego Dyrektor Wykonawczy zwraca się do państw członkowskich o oddelegowanie ekspertów w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych. Dyrektor Wykonawczy wskazuje liczbę i profile ekspertów, których mają oddelegować państwa członkowskie. Taka informacja jest przekazywana na piśmie krajowym punktom kontaktowym; zawiera ona planowaną datę oddelegowania. Krajowym punktom kontaktowym przesyła się również kopię planu operacyjnego.

5.  Z chwilą uzgodnienia planu operacyjnego Dyrektor Wykonawczy zwraca się do państw członkowskich o oddelegowanie ekspertów w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych. Dyrektor Wykonawczy wskazuje liczbę i profile ekspertów, których mają oddelegować państwa członkowskie. Taka informacja jest przekazywana na piśmie krajowym punktom kontaktowym; zawiera ona planowaną datę oddelegowania. Krajowym punktom kontaktowym, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu przesyła się również kopię planu operacyjnego.

6.  Dyrektor Wykonawczy, po poinformowaniu przyjmującego państwa członkowskiego, wstrzymuje lub kończy oddelegowanie zespołów wsparcia ds. azylu, jeśli warunki do wdrażania środków operacyjnych i technicznych nie są już spełniane lub przyjmujące państwo członkowskie nie postępuje zgodnie z planem operacyjnym.

6.  Dyrektor Wykonawczy, po poinformowaniu przyjmującego państwa członkowskiego, może wstrzymać lub zakończyć oddelegowanie całości lub części zespołów wsparcia ds. azylu, jeśli warunki do wdrażania środków operacyjnych i technicznych nie są już spełniane lub przyjmujące państwo członkowskie nie postępuje zgodnie z planem operacyjnym, lub w przypadku gdy po konsultacji z urzędnikiem ds. praw podstawowych uzna, że przyjmujące państwo członkowskie dopuszcza się naruszeń praw podstawowych lub zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej, które mają poważny charakter lub mogą się powtarzać.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Jeżeli państwo członkowskie stoi w obliczu wyjątkowo trudnych wyzwań związanych z migracją na danym obszarze hotspotu swoich granic zewnętrznych, charakteryzujących się dużym napływem mieszanych ruchów migracyjnych, takie państwo członkowskie może zwrócić się o wzmocnienie techniczne i operacyjne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami. Dane państwo członkowskie przedkłada wniosek o wsparcie oraz ocenę swoich potrzeb Agencji i innym właściwym agencjom unijnym, w szczególności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europolowi, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/1624. Dyrektor Wykonawczy, w koordynacji z innymi właściwymi agencjami Unii, ocenia wniosek państwa członkowskiego o wzmocnienie i ocenę jego potrzeb w celu określenia całościowego pakietu wzmocnienia składającego się z różnych działań koordynowanych przez właściwe agencje Unii, który zostanie uzgodniony z przedmiotowym państwem członkowskim.

1.  Gdy państwo członkowskie zwraca się o pomoc operacyjną i techniczną ze strony zespołów wsparcia zarządzania migracjami, o których mowa w art. 17 rozporządzenia nr XXX/XXX, lub gdy zespoły wsparcia zarządzania migracjami zostają oddelegowane do obszarów objętych zasięgiem działania hotspotów, o których mowa w art. 18 rozporządzenia nr XXX/XXX, Dyrektor Wykonawczy zapewnia koordynację działań Agencji w zespołach wsparcia zarządzania migracjami z Komisją i innymi odnośnymi agencjami unijnymi, w szczególności z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

1.  Komisja, we współpracy z przyjmującym państwem członkowskim i właściwymi agencjami Unii, określa warunki współpracy na obszarze hotspotu i jest odpowiedzialna za koordynację działań zespołów wsparcia zarządzania migracjami.

2.  W stosownych przypadkach Dyrektor Wykonawczy wszczyna procedurę oddelegowania zespołów wsparcia ds. azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu zgodnie z art. 17 i 18. Pomoc operacyjna i techniczna udzielana przez zespoły wsparcia ds. azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu w ramach zespołów wsparcia zarządzania migracjami obejmuje:

2.  W stosownych przypadkach Dyrektor Wykonawczy wszczyna procedurę oddelegowania zespołów wsparcia ds. azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami zgodnie z artykułami 17, 18, 20 i 22, w tym w przypadkach, w których ma zastosowanie procedura określona w ust. -1 niniejszego artykułu lub w art. 19 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2016/1624. Pomoc operacyjna i techniczna udzielana przez zespoły wsparcia ds. azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu w ramach zespołów wsparcia zarządzania migracjami obejmuje:

(a)  kontrolowanie obywateli państw trzecich, w tym ich identyfikację, rejestrację i – na wniosek państw członkowskich – pobieranie odbitek linii papilarnych;

(a)  kontrolowanie obywateli państw trzecich, w tym ich identyfikację, rejestrację i – na wniosek państw członkowskich – pobieranie odbitek linii papilarnych;

(b)  rejestrację wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i – na wniosek państw członkowskich – rozpatrywanie takich wniosków;

(b)  rejestrację wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i – na wniosek państw członkowskich – rozpatrywanie takich wniosków;

(c)  dostarczanie informacji o procedurach udzielania azylu, m.in. o relokacji i specjalnej pomocy dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób potencjalnie ubiegających się o ochronę międzynarodową, którzy mogą zostać objęci relokacją.

(c)  dostarczanie informacji o procedurach udzielania azylu, m.in. o relokacji i specjalnej pomocy dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób potencjalnie ubiegających się o ochronę międzynarodową, którzy mogą zostać objęci relokacją, oraz informacji o prawach przysługujących wnioskodawcy, w tym o przysługujących mu środkach odwoławczych, o dostępie do procedury przyjmowania, identyfikacji i przekazania osób wymagających szczególnego traktowania.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeśli państwo członkowskie zmaga się z nieproporcjonalną presją migracyjną, która stanowi wyjątkowo duże i nagłe obciążenie jego systemu azylowego lub systemu przyjmowania, Agencja – na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizuje i koordynuje wszechstronny zestaw środków operacyjnych i technicznych, o których mowa w art. 16, i deleguje ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, o której mowa w art. 18, oraz ekspertów spośród własnego personelu w celu usprawnienia systemu azylowego i systemu przyjmowania w krótkim okresie czasu.    

1.  Jeśli państwo członkowskie zmaga się z nieproporcjonalną presją migracyjną, która stanowi wyjątkowo duże i nagłe obciążenie jego systemu azylowego lub systemu przyjmowania, Agencja – na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizuje i koordynuje wszechstronny zestaw środków operacyjnych i technicznych, o których mowa w art. 16, i deleguje ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, o której mowa w art. 18, ekspertów spośród własnego personelu oraz w razie potrzeby udostępnia niezbędne dodatkowe wyposażenie techniczne w celu usprawnienia systemu azylowego i systemu przyjmowania w krótkim okresie czasu.

2.  Oddelegowanie ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu następuje zgodnie z procedurą opisaną w art. 20, jednak pod warunkiem, że eksperci zostają oddelegowani z poszczególnych państw członkowskich w terminie trzech dni roboczych od daty uzgodnienia planu operacyjnego przez Dyrektora Wykonawczego i państwo członkowskie zwracające się o pomoc. Państwa członkowskie nie mogą powoływać się na wyjątek, o którym mowa w art. 17 ust. 6.

2.  Oddelegowanie ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu następuje zgodnie z procedurą opisaną w art. 20, jednak pod warunkiem że eksperci są do dyspozycji w celu oddelegowania z poszczególnych państw członkowskich w terminie trzech dni roboczych od daty uzgodnienia planu operacyjnego przez Dyrektora Wykonawczego i państwo członkowskie zwracające się o pomoc. Państwa członkowskie nie mogą powoływać się na wyjątek, o którym mowa w art. 17 ust. 6.

3.  Jeśli w razie nieproporcjonalnej presji wywieranej na system azylowy lub system przyjmowania państwo członkowskie nie zwraca się do Agencji o pomoc operacyjną i techniczną, nie przyjmuje oferty takiej pomocy, złożonej przez Agencję bądź nie podejmuje dostatecznych działań, by tę presję zmniejszyć, lub gdy nie przestrzega zaleceń Komisji, o których mowa w art. 15. ust. 3, tym samym powodując, że system azylowy lub system przyjmowania staje się nieskuteczny w stopniu zagrażającym funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja może przyjąć decyzję w drodze aktu wykonawczego, w którym wskazuje co najmniej jeden ze środków określonych w art. 16 ust. 3, który to środek ma zostać podjęty przez Agencję w celu wsparcia danego państwa członkowskiego. Wspomniany akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64.

3.  Jeśli w razie nieproporcjonalnej presji wywieranej na system azylowy lub system przyjmowania państwo członkowskie nie zwraca się do Agencji o pomoc operacyjną i techniczną, nie przyjmuje oferty takiej pomocy, złożonej przez Agencję bądź nie podejmuje dostatecznych działań, by tę presję zmniejszyć, lub gdy nie przestrzega zaleceń Komisji, o których mowa w art. 15. ust. 3, tym samym powodując, że system azylowy lub system przyjmowania staje się nieskuteczny w stopniu zagrażającym funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja może przyjąć decyzję w drodze aktu wykonawczego, w którym wskazuje co najmniej jeden ze środków określonych w art. 16 ust. 3, który to środek ma zostać podjęty przez Agencję w celu wsparcia danego państwa członkowskiego. Wspomniany akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64.

4.  Do celów ust. 3, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przyjęcia przez Komisję decyzji, Dyrektor Wykonawczy określa działania, które należy podjąć w celu praktycznego wdrożenia środków określonych w decyzji Komisji. Równocześnie Dyrektor Wykonawczy i dane państwo członkowskie uzgadniają plan operacyjny.

4.  Do celów ust. 3, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przyjęcia przez Komisję decyzji, Dyrektor Wykonawczy określa działania, które należy podjąć w celu praktycznego wdrożenia środków określonych w decyzji Komisji. Równocześnie Dyrektor Wykonawczy i dane państwo członkowskie uzgadniają plan operacyjny.

5.  Agencja – bezzwłocznie, a w każdym razie w terminie trzech dni roboczych od daty ustanowienia planu operacyjnego – oddelegowuje niezbędnych ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, a także ekspertów spośród własnego personelu. W stosownych przypadkach oprócz ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu oddelegowywane są w trybie natychmiastowym zespoły wsparcia ds. azylu.

5.  Agencja – bezzwłocznie, a w każdym razie w terminie trzech dni roboczych od daty ustanowienia planu operacyjnego – oddelegowuje niezbędnych ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, a także ekspertów spośród własnego personelu. W stosownych przypadkach oprócz ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu oddelegowywane są w trybie natychmiastowym zespoły wsparcia ds. azylu.

6.  Dane państwo członkowskie niezwłocznie podejmuje współpracę z Agencją i niezbędne działania w celu ułatwienia wykonania wspomnianej decyzji oraz praktycznego wdrożenia środków określonych w tej decyzji i w planie operacyjnym.

6.  Dane państwo członkowskie niezwłocznie podejmuje współpracę z Agencją i niezbędne działania w celu ułatwienia wykonania wspomnianej decyzji oraz praktycznego wdrożenia środków określonych w tej decyzji i w planie operacyjnym.

7.  Państwa członkowskie udostępniają określonych przez Dyrektora Wykonawczego ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu.

7.  Państwa członkowskie udostępniają określonych przez Dyrektora Wykonawczego ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22a

 

Polecenia dla zespołów wsparcia ds. azylu i interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu

 

1.  Podczas oddelegowania zespołów wsparcia ds. azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu przyjmujące państwo członkowskie wydaje zespołom polecenia zgodnie z planem operacyjnym.

 

2.  Za pośrednictwem swojego urzędnika koordynującego Agencja może przekazywać przyjmującemu państwu członkowskiemu swoje spostrzeżenia na temat poleceń, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku przyjmujące państwo członkowskie uwzględnia te spostrzeżenia i realizuje je w możliwie największym stopniu.

 

3.  Jeżeli polecenia, o których mowa w ust. 1, są niezgodne z planem operacyjnym, urzędnik koordynujący niezwłocznie powiadamia Dyrektora Wykonawczego, który może w stosownych przypadkach podjąć działania zgodnie z art. 20 ust. 6.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez wpływu na zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia Agencji niezbędnych obiektów i wyposażenia, by ta mogła świadczyć pomoc operacyjną i techniczną, o którą się do niej zwrócono, Agencja może w państwach członkowskich rozmieścić własny sprzęt w zakresie, w jakim może to być niezbędne dla zespołów wsparcia ds. azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, oraz w stopniu, w jakim takie wyposażenie może uzupełniać wyposażenie już udostępnione przez państwa członkowskie lub inne agencje unijne.

1.  Bez wpływu na zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia Agencji niezbędnych obiektów i wyposażenia, by ta mogła świadczyć pomoc operacyjną i techniczną, o którą się do niej zwrócono, Agencja może w państwach członkowskich rozmieścić własny sprzęt, w tym na wniosek potrzebującego państwa członkowskiego, w zakresie, w jakim może to być niezbędne dla zespołów wsparcia ds. azylu lub ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, oraz w stopniu, w jakim takie wyposażenie może uzupełniać wyposażenie już udostępnione przez państwa członkowskie lub inne agencje unijne.

2.  Agencja może nabywać lub brać w leasing wyposażenie techniczne na podstawie decyzji Dyrektora Wykonawczego po zasięgnięciu opinii Zarządu. Każdą decyzję o nabyciu lub wzięciu w leasing wyposażenia poprzedza dogłębna analiza potrzeb oraz kosztów i korzyści. Wszelkie takie wydatki ujmowane są w budżecie Agencji przyjętym przez Zarząd, zgodnie z przepisami finansowymi, które są obowiązujące dla Agencji.

2.  Agencja może nabywać lub brać w leasing wyposażenie techniczne na podstawie decyzji Dyrektora Wykonawczego po zasięgnięciu opinii Zarządu. Każdą decyzję o nabyciu lub wzięciu w leasing wyposażenia poprzedza dogłębna analiza potrzeb oraz kosztów i korzyści. Wszelkie takie wydatki ujmowane są w budżecie Agencji przyjętym przez Zarząd, zgodnie z przepisami finansowymi, które są obowiązujące dla Agencji.

 

2a.  Agencja odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa swojego wyposażenia przez cały cykl życia wyposażenia.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Gdy eksperci z zespołów wsparcia ds. azylu lub interwencyjnej rezerwy ds. azylu działają w przyjmującym państwie członkowskim, państwo to ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez nich podczas ich operacji zgodnie ze swoim prawem krajowym.

1.  Gdy eksperci z zespołów wsparcia ds. azylu lub interwencyjnej rezerwy ds. azylu działają w przyjmującym państwie członkowskim, państwo to oraz Agencja ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez nich podczas ich operacji zgodnie z prawem krajowym i unijnym. Gdy eksperci z zespołów wsparcia ds. azylu lub interwencyjnej rezerwy ds. azylu działają w przyjmującym państwie trzecim, Agencja ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez nich podczas ich działalności.

2.  W przypadku gdy tego rodzaju szkoda została spowodowana wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów, przyjmujące państwo członkowskie może zwrócić się do państwa członkowskiego pochodzenia lub Agencji w celu uzyskania od państwa członkowskiego pochodzenia lub Agencji wszelkich kwot, jakie wypłaciło ono ofiarom lub osobom uprawnionym w ich imieniu.

2.  W przypadku gdy tego rodzaju szkoda została spowodowana wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów, przyjmujące państwo członkowskie lub Agencja może zwrócić się do państwa członkowskiego pochodzenia w celu uzyskania od państwa członkowskiego pochodzenia lub Agencji wszelkich kwot, jakie wypłaciło ono ofiarom lub osobom uprawnionym w ich imieniu.

3.  Bez uszczerbku dla wykonywania swoich praw względem osób trzecich, każde państwo członkowskie zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych wobec przyjmującego państwa członkowskiego lub każdego innego państwa członkowskiego z tytułu wszelkich szkód, jakie poniosło, chyba że szkody nastąpiły wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów.

3.  Bez uszczerbku dla wykonywania swoich praw względem osób trzecich, każde państwo członkowskie zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych wobec przyjmującego państwa członkowskiego lub każdego innego państwa członkowskiego z tytułu wszelkich szkód, jakie poniosło, chyba że szkody nastąpiły wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów.

4.  Wszelkie spory pomiędzy państwami członkowskimi lub spory z Agencją dotyczące stosowania ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, których nie można rozstrzygnąć w drodze negocjacji, są przedkładane przez państwa członkowskie lub Agencję Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z art. 273 Traktatu.

4.  Wszelkie spory pomiędzy państwami członkowskimi lub pomiędzy państwem członkowskim a Agencją dotyczące stosowania ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, których nie można rozstrzygnąć w drodze negocjacji, są przedkładane przez państwa członkowskie lub Agencję Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z traktatami.

5.  Bez uszczerbku dla wykonywania swoich praw względem osób trzecich, Agencja pokrywa koszty związane ze szkodami dotyczącymi sprzętu Agencji poniesionymi w okresie oddelegowania, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów.

5.  Bez uszczerbku dla wykonywania swoich praw względem osób trzecich, Agencja pokrywa koszty związane ze szkodami dotyczącymi sprzętu Agencji poniesionymi w okresie oddelegowania, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa)  koszty transportu wewnętrznego między poszczególnymi regionami przyjmującego państwa członkowskiego;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa)  koszty wynajmu samochodu wraz ze wszystkimi związanymi z tym kosztami, takimi jak ubezpieczenie, paliwo i opłaty drogowe;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fb)  koszty komunikacji;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fc)  koszty tłumaczenia ustnego.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podczas przetwarzania danych osobowych Agencja stosuje rozporządzenie (WE) nr 45/2001.

1.  Podczas przetwarzania danych osobowych Agencja stosuje rozporządzenie (WE) nr 45/2001.

2.  Zarząd ustanawia środki mające na celu umożliwienie stosowania przez Agencję rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w tym również środki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych Agencji. Środki te ustanawia się po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

2.  Zarząd ustanawia środki mające na celu umożliwienie stosowania przez Agencję rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w tym również środki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych Agencji. Środki te ustanawia się po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

3.  Bez uszczerbku dla art. 31 i 32 Agencja może przetwarzać dane osobowe w celach administracyjnych.

3.  Bez uszczerbku dla art. 31 i 32 Agencja może przetwarzać dane osobowe w celach administracyjnych.

4.  Zakazuje się przekazywania danych osobowych przetwarzanych przez Agencję oraz dalszego przekazywania przez państwa członkowskie organom państw trzecich lub osobom trzecim, w tym organizacjom międzynarodowym, danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego rozporządzenia.

4.  Zakazuje się przekazywania danych osobowych przetwarzanych przez Agencję oraz dalszego przekazywania przez państwa członkowskie organom państw trzecich lub osobom trzecim, w tym organizacjom międzynarodowym, danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego rozporządzenia.

 

4a.  W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Agencję lub jej pracowników w trakcie udzielania pomocy operacyjnej i technicznej oraz na polecenie przyjmującego państwa członkowskiego, przyjmujące państwo członkowskie uznaje się za „administratora” danych w rozumieniu art. 4(1) i 4(7) rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE)  45/2001. Przetwarzanie to podlega rozporządzeniu (UE) 2016/679.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja może przetwarzać dane osobowe jedynie do poniższych celów:

1.  Agencja może przetwarzać dane osobowe jedynie do poniższych celów:

(a)  wykonywania zadań polegających na świadczeniu pomocy operacyjnej i technicznej zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

(a)  wykonywania zadań polegających na świadczeniu pomocy operacyjnej i technicznej zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

(b)  przeprowadzania kontroli wyrywkowych do celów monitorowania, o którym mowa w art. 13;

(b)  przeprowadzania kontroli wyrywkowych do celów monitorowania, o którym mowa w art. 13, obejmujących jedynie przetwarzanie danych osobowych odnoszących się do obywatelstwa, wieku i płci;

(c)  rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową dla dzieci lub osób wymagających szczególnego traktowania, na wniosek państw członkowskich w myśl art. 13 ust. 2 i art. 16 ust. 3 lit. b) i c);

(c)  przy rozpatrywaniu wniosków o ochronę międzynarodową na wniosek państw członkowskich, o których mowa w art. 16 ust. 3 lit. b), c) i ja);

(d)  ułatwiania wymiany informacji z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europolem lub Eurojustem zgodnie z art. 36 i w ramach informacji uzyskanych w toku wykonywania zadań wymienionych w art. 21 ust. 2;

(d)  ułatwiania wymiany informacji z państwami członkowskimi, Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną, Europolem lub Eurojustem zgodnie z art. 36 i w ramach informacji uzyskanych w toku wykonywania zadań wymienionych w art. 21 ust. 2;

(e)  analizowania informacji o sytuacji azylowej zgodnie z art. 4.

 

2.  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadą proporcjonalności i jest ściśle ograniczone do danych osobowych wymaganych do celów, o których mowa w ust. 1.

2.  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadą proporcjonalności i jest ściśle ograniczone do danych osobowych wymaganych do celów, o których mowa w ust. 1.

3.  Państwa członkowskie lub inne agencje Unii przekazujące Agencji dane osobowe mogą wyłącznie przekazywać Agencji dane do celów, o których mowa w ust. 1. Zakazane jest wszelkie dalsze przetwarzanie zachowanych danych osobowych do celów innych niż te, o których mowa w ust. 1.

3.  Państwa członkowskie lub inne agencje Unii przekazujące Agencji dane osobowe mogą wyłącznie przekazywać Agencji dane do celów, o których mowa w ust. 1. Zakazane jest wszelkie dalsze przetwarzanie zachowanych danych osobowych do celów innych niż te, o których mowa w ust. 1.

4.  Państwa członkowskie lub inne agencje Unii mogą w chwili przekazywania danych osobowych wskazać wszelkie ograniczenia dostępu lub wykorzystywania, ogólne lub szczegółowe, w tym w zakresie przekazywania, usuwania lub niszczenia. Jeżeli konieczność wprowadzenia takich ograniczeń pojawia się po przekazaniu danych, odpowiednio informują one o tym Agencję. Agencja przestrzega takich ograniczeń.

4.  Państwa członkowskie lub inne agencje Unii mogą w chwili przekazywania danych osobowych wskazać wszelkie ograniczenia dostępu lub wykorzystywania, ogólne lub szczegółowe, w tym w zakresie przekazywania, usuwania lub niszczenia. Jeżeli konieczność wprowadzenia takich ograniczeń pojawia się po przekazaniu danych, odpowiednio informują one o tym Agencję. Agencja przestrzega takich ograniczeń.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wykorzystywane przez Agencję dane osobowe, zgromadzone lub przekazane jej przez państwa członkowskie lub jej własnych pracowników w trakcie udzielania pomocy operacyjnej i technicznej państwom członkowskim, ograniczają się do imienia i nazwiska obywateli państw trzecich, ich daty urodzenia, płci, narodowości, zawodu lub wykształcenia, odcisków palców i zdjęć w formacie cyfrowym.

1.  Wykorzystywane przez Agencję dane osobowe, zgromadzone lub przekazane jej przez państwa członkowskie lub jej własnych pracowników w trakcie udzielania pomocy operacyjnej i technicznej państwom członkowskim, ograniczają się do imienia i nazwiska obywateli państw trzecich, ich daty urodzenia, płci, narodowości, zawodu lub wykształcenia, odcisków palców i zdjęć w formacie cyfrowym.

2.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez Agencję w następujących przypadkach:

2.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez Agencję w następujących przypadkach:

(a)  gdy jest to konieczne w celu identyfikacji i rejestracji, o których mowa w art. 16 ust. 3 lit. a);

(a)  gdy jest to konieczne w celu identyfikacji i rejestracji, o których mowa w art. 16 ust. 3 lit. a);

(b)  gdy jest to konieczne w celu ułatwienia rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, które są rozpatrywane przez właściwe organy krajowe, w myśl art. 16 ust. 3 lit. b);

(b)  gdy jest to konieczne w celu ułatwienia rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, które są rozpatrywane przez właściwe organy krajowe, w myśl art. 16 ust. 3 lit. b);

(c)  gdy jest to konieczne do udzielenia wsparcia właściwym organom krajowym odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową, w myśl art. 16 ust. 3 lit. c);

(c)  gdy jest to konieczne do udzielenia wsparcia właściwym organom krajowym odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową, w myśl art. 16 ust. 3 lit. c);

(d)  gdy jest to konieczne w celu udzielania pomocy przy relokacji lub transferze beneficjentów ochrony międzynarodowej na terytorium Unii, w myśl art. 16 ust. 3 lit. g);

(d)  gdy jest to konieczne w celu udzielania pomocy przy relokacji lub transferze beneficjentów ochrony międzynarodowej na terytorium Unii, w myśl art. 16 ust. 3 lit. g);

(e)  gdy przekazanie danych do Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europolu lub Eurojustu jest konieczne w celu wykonania ich zadań zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami i art. 30;

(e)  gdy przekazanie danych do Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europolu lub Eurojustu jest konieczne w celu wykonania ich zadań zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami i art. 30;

(f)  gdy przekazanie organom lub służbom ds. migracji i azylu państw członkowskich jest konieczne w celu wykorzystania zgodnie z ustawodawstwem krajowym i przepisami Unii o ochronie danych;

(f)  gdy przekazanie organom lub służbom ds. migracji i azylu państw członkowskich jest konieczne w celu wykorzystania zgodnie z ustawodawstwem krajowym i przepisami Unii o ochronie danych;

(g)  gdy jest to konieczne w celu analizy informacji na temat sytuacji azylowej.

 

3.  Dane osobowe są usuwane natychmiast po ich przekazaniu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europolowi lub Eurojustowi albo właściwym organom państw członkowskich lub wykorzystaniu na potrzeby analizy informacji na temat sytuacji azylowej. Okres przechowywania danych nie przekracza w żadnym przypadku 30 dni, licząc od daty pobrania lub uzyskania tych danych przez Agencję. W wyniku analizy informacji na temat sytuacji azylowej dane nigdy nie mogą umożliwiać identyfikacji osoby fizycznej.

3.  Dane osobowe są usuwane natychmiast po ich przekazaniu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europolowi lub Eurojustowi albo właściwym organom państw członkowskich. Okres przechowywania danych nie przekracza w żadnym przypadku 45 dni, licząc od daty pobrania lub uzyskania tych danych przez Agencję. W wyniku analizy informacji na temat sytuacji azylowej dane nigdy nie mogą umożliwiać identyfikacji osoby fizycznej.

 

3a.  Państwo członkowskie lub personel Agencji zajmujący się przekazywaniem danych osobowych zgodnie z ust. 1 informują obywatela państwa trzeciego, w momencie gromadzenia jego danych osobowych, o istnieniu i procedurach wykonywania praw przewidzianych w artykułach 15, 16, 17 i 18 rozporządzenia (UE) nr 2016/679, o danych kontaktowych krajowego organu nadzoru przyjmującego państwa członkowskiego oraz o prawie do złożenia skargi do krajowych organów nadzoru i sądów krajowych.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W kwestiach dotyczących działalności Agencji i w zakresie wymaganym do wypełniania jej zadań Agencja ułatwia i wspiera współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii, w tym również w odniesieniu do ochrony praw podstawowych, i we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. Agencja i państwa członkowskie propagują normy i standardy odpowiadające tym ustanowionym w prawodawstwie Unii i postępują zgodnie z nimi, także w trakcie realizowania działań na terytorium tych państw trzecich.

1.  W kwestiach dotyczących działalności Agencji i w zakresie wymaganym do wypełniania jej zadań Agencja ułatwia i wspiera współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii, w tym również w odniesieniu do ochrony praw podstawowych, i we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. Agencja i państwa członkowskie propagują normy i standardy odpowiadające tym ustanowionym w prawodawstwie Unii i postępują zgodnie z nimi, m.in. z tymi ustanowionymi w Karcie, w konwencji z 1951 r. i protokole z 1967 r., także w trakcie realizowania działań na terytorium tych państw trzecich.

2.  Agencja może współpracować z organami państw trzecich posiadającymi kompetencje w kwestiach wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia w porozumieniu z delegaturami Unii i przy wsparciu z ich strony, w szczególności w celu rozpowszechniania norm Unii w zakresie azylu oraz wspierania państw trzecich w zakresie wiedzy fachowej i budowania zdolności na potrzeby ich własnych systemów azylowych i systemów przyjmowania, a także w celu wdrażania regionalnych programów rozwoju i ochrony oraz innych działań. Agencja może prowadzić taką współpracę na podstawie ustaleń roboczych przyjętych z takimi organami zgodnie z prawem i polityką Unii. Agencja zwraca się do Komisji o uprzednią zgodę na takie ustalenia robocze i informuje o nich Parlament Europejski.

2.  Agencja może współpracować z organami państw trzecich posiadającymi kompetencje w kwestiach wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia w porozumieniu z delegaturami Unii i przy wsparciu z ich strony, w szczególności w celu rozpowszechniania norm Unii w zakresie azylu oraz wspierania państw trzecich w zakresie wiedzy fachowej i budowania zdolności na potrzeby ich własnych systemów azylowych i systemów przyjmowania, a także w celu wdrażania regionalnych programów rozwoju i ochrony oraz innych działań. Agencja może prowadzić taką współpracę na podstawie ustaleń roboczych przyjętych z takimi organami zgodnie z prawem i polityką Unii. Agencja zwraca się do Komisji o uprzednią zgodę na takie ustalenia robocze i informuje o nich Parlament Europejski. Agencja powiadamia Parlament Europejski przed zawarciem ustalenia roboczego.

3.  Agencja może, w porozumieniu z przyjmującymi państwami członkowskimi, zapraszać urzędników z państw trzecich do obserwowania realizacji środków operacyjnych i technicznych określonych w art. 16 ust. 3, jeśli obecność tych urzędników nie zagraża osiągnięciu celów, jakie wyznaczono tym środkom, i jeśli może przyczynić się do pogłębienia współpracy i wymiany najlepszych praktyk.

 

4.  Agencja koordynuje działania w zakresie przesiedleń, podejmowane przez państwa członkowskie lub Unię, w tym również wymianę informacji, by sprostać potrzebom uchodźców w państwach trzecich w zakresie ochrony międzynarodowej i okazać solidarność z państwami, które ich przyjmują. Agencja gromadzi informacje, monitoruje przesiedlenia do państw członkowskich i wspiera państwa członkowskie w budowaniu zdolności na potrzeby przesiedleń. Agencja może również, pod warunkiem uzyskania zgody państwa trzeciego i w porozumieniu z Komisją, koordynować taką wymianę informacji lub inne działania między państwami członkowskimi i państwem trzecim na terytorium tego państwa trzeciego.

4.  Agencja wspiera działania w zakresie przesiedleń, podejmowane przez państwa członkowskie lub Unię, w tym również wymianę informacji, w ścisłej współpracy z UNHCR i odpowiednimi organizacjami pozarządowymi, z pełnym poszanowaniem norm i wytycznych politycznych ustanowionych przez UNHCR. Agencja gromadzi informacje, monitoruje przesiedlenia do państw członkowskich, wspiera państwa członkowskie w budowaniu zdolności na potrzeby przesiedleń, oraz zapewnia dodatkowe wsparcie w zakresie przesiedleń zgodnie z obowiązkami powierzonymi jej na mocy rozporządzenia (UE) 2017/xxx [unijne ramy przesiedleń].

5.  Agencja uczestniczy we wdrażaniu porozumień międzynarodowych zawartych przez Unię z państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii oraz w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem.

5.  Agencja uczestniczy we wdrażaniu porozumień międzynarodowych zawartych przez Unię z państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii oraz w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem.

6.  Agencja może korzystać z finansowania Unii zgodnie z przepisami stosownych instrumentów wspierających politykę stosunków zewnętrznych Unii. Agencja może realizować i finansować w państwach trzecich projekty pomocy technicznej dotyczące kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem.

6.  Agencja może korzystać z finansowania Unii zgodnie z przepisami stosownych instrumentów wspierających politykę stosunków zewnętrznych Unii. Agencja może realizować i finansować w państwach trzecich projekty pomocy technicznej dotyczące kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem.

 

6a.  Agencja informuje Parlament Europejski o działaniach prowadzonych na podstawie niniejszego artykułu. Agencja zawiera w swoich sprawozdaniach rocznych ocenę współpracy z państwami trzecimi.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 35a

 

Urzędnicy łącznikowi w państwach trzecich

 

1.  Agencja może oddelegować ekspertów spośród swojego personelu w charakterze urzędników łącznikowych, którzy powinni być objęci możliwie najwyższą ochroną przy wykonywaniu ich zadań w państwach trzecich. Urzędnicy łącznikowi są oddelegowywani jedynie do państw trzecich, w których sposoby zarządzania w dziedzinie migracji i azylu są zgodne z standardami w zakresie praw człowieka.

 

2.  W ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii priorytetowy charakter dla ma oddelegowanie urzędników łącznikowych do tych państw trzecich, które – jak wynika z analizy informacji – stanowią kraj pochodzenia lub tranzytu w odniesieniu do powiązanej z azylem migracji. Oddelegowanie urzędników łącznikowych jest zatwierdzane przez Zarząd.

 

3.  Do zadań urzędników łącznikowych Agencji należy – zgodnie z prawem Unii i z pełnym poszanowaniem praw podstawowych – ustanawianie i utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami państw trzecich, do których zostali przydzieleni, z myślą o przyczynieniu się do ustanowienia zarządzania migracją uwzględniającego kwestię ochrony oraz – w razie potrzeby – ułatwianie dostępu do legalnych sposobów migracji do Unii osobom potrzebującym ochrony, w tym w ramach przesiedleń. Urzędnicy łącznikowi ściśle koordynują swoje działania z delegaturami Unii, a także w stosownych przypadkach z międzynarodowymi organizacjami i organami, w szczególności UNHCR.

 

4.  Decyzja o oddelegowaniu urzędników łącznikowych do państw trzecich jest uzależniona od otrzymania uprzedniej opinii Komisji. Parlament Europejski niezwłocznie otrzymuje pełne informacje o tych działaniach.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja współpracuje z agencjami, organami i urzędami Unii, których działalność związana jest z jej obszarem działań, w szczególności z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich, i które są właściwe w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem.

1.  Agencja współpracuje z agencjami, organami i urzędami Unii, których działalność związana jest z jej obszarem działań, w szczególności z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną, i które są właściwe w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem.

2.  Taka współpraca odbywa się w ramach ustaleń roboczych zawartych z tymi organami po uzyskaniu zgody Komisji. Agencja informuje Parlament Europejski o wszelkich takich ustaleniach.

2.  Taka współpraca odbywa się w ramach ustaleń roboczych zawartych z tymi organami po uzyskaniu zgody Komisji. Agencja informuje Parlament Europejski o wszelkich takich ustaleniach.

3.  Współpraca tworzy efekt synergii wśród właściwych organów Unii i zapobiega powielaniu pracy realizowanej przez każdy z takich organów zgodnie z zakresem ich uprawnień.

3.  Współpraca tworzy efekt synergii wśród właściwych organów Unii i zapobiega powielaniu pracy realizowanej przez każdy z takich organów zgodnie z zakresem ich uprawnień.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z Biurem UNHCR, w obszarach regulowanych przepisami niniejszego rozporządzenia, w ramach ustaleń roboczych dokonanych z tymi organami zgodnie z Traktatem oraz przepisami w sprawie uprawnień tych podmiotów. Zarząd decyduje o ustaleniach roboczych, które wymagają uprzedniej zgody Komisji.

Agencja współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z Biurem UNHCR, w obszarach regulowanych przepisami niniejszego rozporządzenia, w ramach ustaleń roboczych dokonanych z tymi organami zgodnie z Traktatem oraz przepisami w sprawie uprawnień tych podmiotów. Zarząd decyduje o ustaleniach roboczych, które wymagają uprzedniej zgody Komisji. Agencja powiadamia Parlament Europejski o wszelkich takich ustaleniach roboczych.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Strukturę administracyjną i kierowniczą Agencji tworzą:

Strukturę administracyjną i kierowniczą Agencji tworzą:

(a)  Zarząd, który pełni funkcje określone w art. 40;

(a)  Zarząd, który pełni funkcje określone w art. 40;

(b)  Dyrektor Wykonawczy, który wykonuje obowiązki określone w art. 46;

(b)  Dyrektor Wykonawczy, który wykonuje obowiązki określone w art. 46;

(c)  zastępca Dyrektora Wykonawczego, jak stanowi art. 47;

(c)  zastępca Dyrektora Wykonawczego, jak stanowi art. 47;

 

(ca)  urzędnik ds. praw podstawowych;

 

(cb)  forum doradcze.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

1.  W skład Zarządu wchodzi jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji oraz dwóch przedstawicieli Parlamentu Europejskiego; każdy przedstawiciel posiada prawo głosu.

2.  W Zarządzie zasiada jeden przedstawiciel Biura UNHCR, bez prawa głosu.

2.  W Zarządzie zasiada jeden przedstawiciel Biura UNHCR, bez prawa głosu.

3.  Każdy członek Zarządu ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka pod jego nieobecność.

3.  Każdy członek Zarządu ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka pod jego nieobecność.

4.  Członków Zarządu i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę na temat azylu, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności menedżerskie, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań, by ograniczyć rotację swych przedstawicieli w celu zapewnienia ciągłości prac Zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

4.  Członków Zarządu i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę na temat azylu, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności menedżerskie, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań, by ograniczyć rotację swych przedstawicieli w celu zapewnienia ciągłości prac Zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

5.  Kadencja członków Zarządu wynosi cztery lata. Kadencja ta może zostać przedłużona. Po upływie swojej kadencji lub w przypadku ustąpienia, członkowie pełnią swoją funkcję do czasu przedłużenia ich mianowania lub powołania ich następców.

5.  Kadencja członków Zarządu wynosi cztery lata. Kadencja ta może zostać przedłużona. Po upływie swojej kadencji lub w przypadku ustąpienia, członkowie pełnią swoją funkcję do czasu przedłużenia ich mianowania lub powołania ich następców.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd:

Zarząd:

(a)  nadaje ogólny kierunek działaniom Agencji i co roku przyjmuje jej dokument programowy większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania i zgodnie z art. 41;

(a)  nadaje ogólny kierunek działaniom Agencji i co roku przyjmuje jej dokument programowy większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania i zgodnie z art. 41;

(b)  przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, roczny budżet Agencji i pełni inne funkcje związane z budżetem Agencji na podstawie rozdziału 10;

(b)  przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, roczny budżet Agencji i pełni inne funkcje związane z budżetem Agencji na podstawie rozdziału 10;

(c)  przyjmuje roczne skonsolidowane sprawozdanie dotyczące działalności Agencji i do dnia 1 lipca każdego roku przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej;

(c)  przyjmuje roczne skonsolidowane sprawozdanie dotyczące działalności Agencji i do dnia 1 lipca każdego roku przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej;

 

(ca)  przed dniem 30 listopada każdego roku, po uwzględnieniu opinii Komisji, większością dwóch trzecich głosów członków posiadających prawo głosu przyjmuje jednolity dokument programowy zawierający programowanie wieloletnie Agencji i jej program prac na następny rok oraz przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;

(d)  przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Agencji zgodnie z art. 53;

(d)  przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie do Agencji zgodnie z art. 53;

(e)  podejmuje wszelkie decyzje umożliwiające Agencji wykonywanie jej uprawnień, których zakres określono w niniejszym rozporządzeniu;

(e)  podejmuje wszelkie decyzje umożliwiające Agencji wykonywanie jej uprawnień, których zakres określono w niniejszym rozporządzeniu;

(f)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, proporcjonalną do ryzyka nadużyć finansowych, uwzględniając koszty i korzyści środków planowanych do wdrożenia;

(f)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, proporcjonalną do ryzyka nadużyć finansowych, uwzględniając koszty i korzyści środków planowanych do wdrożenia;

(g)  przyjmuje zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów w odniesieniu do swych członków i zarządzania takimi konfliktami;

(g)  przyjmuje zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów w odniesieniu do swych członków i zarządzania takimi konfliktami;

(h)  na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji, wspomniane w art. 2 ust. 3;

(h)  na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji, wspomniane w art. 2 ust. 3;

(i)  przyjmuje swój regulamin wewnętrzny;

(i)  przyjmuje swój regulamin wewnętrzny;

(j)  zgodnie z ust. 2 wykonuje – w odniesieniu do pracowników Agencji– uprawnienia powierzone organowi powołującemu na mocy regulaminu pracowniczego oraz uprawnienia, które organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę powierzono na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników27 (organ powołujący);

(j)  zgodnie z ust. 2 wykonuje – w odniesieniu do pracowników Agencji– uprawnienia powierzone organowi powołującemu na mocy regulaminu pracowniczego oraz uprawnienia, które organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę powierzono na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników27 (organ powołujący);

(k)  przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego;

(k)  przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego;

(l)  mianuje Dyrektora Wykonawczego i jego zastępcę, wykonuje uprawnienia dyscyplinarne w stosunku do Dyrektora Wykonawczego i w razie potrzeby podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub usunięciu go ze stanowiska zgodnie z art. 45 i 47;

(l)  wykonuje uprawnienia dyscyplinarne w stosunku do Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego

 

(la)  mianuje urzędnika ds. praw podstawowych na podstawie propozycji Dyrektora Wykonawczego, po konsultacji z forum doradczym;

(m)  przyjmuje roczne sprawozdanie na temat sytuacji azylowej w Unii, zgodnie z art. 65. Sprawozdanie jest przedkładane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;

(m)  przyjmuje roczne sprawozdanie na temat sytuacji azylowej w Unii, zgodnie z art. 65. Sprawozdanie jest przedkładane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz podawane jest do wiadomości publicznej;

(n)  podejmuje wszelkie decyzje dotyczące budowy systemów informatycznych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, w tym portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b);

(n)  podejmuje wszelkie decyzje dotyczące budowy systemów informatycznych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, w tym portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b);

(o)  przyjmuje szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 zgodnie z art. 58;

(o)  przyjmuje szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 zgodnie z art. 58;

 

(oa)  ustanawia środki umożliwiające stosowanie przez Agencję rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w tym również środki dotyczące mianowania inspektora ochrony danych Agencji;

(p)  przyjmuje politykę kadrową Agencji zgodnie art. 55;

(p)  przyjmuje politykę kadrową Agencji zgodnie art. 55;

(q)  przyjmuje, po zasięgnięciu opinii Komisji, dokument programowy zgodnie z art. 41;

(q)  przyjmuje, po zasięgnięciu opinii Komisji, dokument programowy zgodnie z art. 41;

(r)  podejmuje wszelkie decyzje w sprawie tworzenia struktur wewnętrznych Agencji i, w stosownych przypadkach, ich modyfikacji.

(r)  podejmuje wszelkie decyzje w sprawie tworzenia struktur wewnętrznych Agencji i, w stosownych przypadkach, ich modyfikacji.

(s)  zapewnia odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również uzyskanych w rezultacie dochodzeń przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

(s)  zapewnia odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również uzyskanych w rezultacie dochodzeń przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

(t)  przyjmuje normy operacyjne, wskaźniki, wytyczne i najlepsze praktyki opracowane przez Agencję zgodnie z art. 12 ust. 2;

(t)  przyjmuje normy operacyjne, wskaźniki, wytyczne i najlepsze praktyki opracowane przez Agencję zgodnie z art. 12 ust. 2;

(u)  zatwierdza wspólną analizę informacji o państwach pochodzenia i przegląd takiej analizy zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3;

 

(v)  ustala program monitorowania i oceny systemów azylu i systemów przyjmowania zgodnie z art. 14 ust. 1;

(v)  ustala program monitorowania i oceny systemów azylu i systemów przyjmowania zgodnie z art. 14 ust. 1;

(w)  przyjmuje projekt rocznego sprawozdania zespołu ekspertów odpowiedzialnego za proces monitorowania zgodnie z art. 14 ust. 3;

(w)  przyjmuje projekt rocznego sprawozdania zespołu ekspertów odpowiedzialnego za proces monitorowania zgodnie z art. 14 ust. 3;

(x)  przyjmuje zalecenia w następstwie procedury monitorowania zgodnie z art. 14 ust. 4;

(x)  przyjmuje zalecenia w następstwie procedury monitorowania zgodnie z art. 14 ust. 4;

(y)  decyduje o profilach i łącznej liczbie ekspertów, którzy będą do dyspozycji zespołów wsparcia ds. azylu zgodnie z art. 17 ust. 3;

(y)  decyduje o profilach i łącznej liczbie ekspertów, którzy będą do dyspozycji zespołów wsparcia ds. azylu zgodnie z art. 17 ust. 3;

(z)  decyduje o profilach i łącznej liczbie ekspertów, którzy będą do dyspozycji interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu zgodnie z art. 18 ust. 2;

(z)  decyduje o profilach i łącznej liczbie ekspertów, którzy będą do dyspozycji interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu zgodnie z art. 18 ust. 2;

(aa)  przyjmuje strategię w zakresie stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w kwestiach podlegających kompetencjom Agencji, a także ustalenia robocze z Komisją dotyczące wdrożenia takiej strategii;

(aa)  przyjmuje strategię w zakresie stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w kwestiach podlegających kompetencjom Agencji, a także ustalenia robocze z Komisją dotyczące wdrożenia takiej strategii;

(bb)  upoważnia do przyjmowania ustaleń roboczych zgodnie z art. 35;

(bb)  upoważnia do przyjmowania ustaleń roboczych zgodnie z art. 35;

2.  Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Zarząd przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję nadającą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie nadania takich uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego nadania wspomnianych wyżej uprawnień.

2.  Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego Zarząd przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników – decyzję nadającą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie nadania takich uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego nadania wspomnianych wyżej uprawnień.

Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Zarząd może – w drodze decyzji – zawiesić tymczasowo nadanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i uprawnień dalej przez niego przekazanych oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Zarząd może – w drodze decyzji – zawiesić tymczasowo nadanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i uprawnień dalej przez niego przekazanych oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

3.  Zarząd może powołać Radę Wykonawczą, w skład której wchodzi przewodniczący Zarządu, dwóch przedstawicieli Komisji w Zarządzie i trzech innych członków Zarządu, by wspierała Zarząd oraz Dyrektora Wykonawczego w przygotowywaniu decyzji, rocznego i wieloletniego programu i działań, które podlegają przyjęciu przez Zarząd. W razie pilnej potrzeby Rada Wykonawcza może podjąć określone decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu, w szczególności w kwestiach zarządzania administracyjnego.

3.  Zarząd może powołać niewielką Radę Wykonawczą, by wspierała Zarząd i Dyrektora Wykonawczego w przygotowywaniu decyzji, programów i działań, które podlegają przyjęciu przez Zarząd, oraz w celu podjęcia w razie konieczności niektórych tymczasowych, pilnych decyzji w imieniu Zarządu. Rada Wykonawcza nie podejmuje decyzji, których przyjęcie wymaga większości dwóch trzecich lub trzech czwartych głosów członków Zarządu uprawnionych do głosowania. Zarząd może przekazać Radzie Wykonawczej wykonywanie określonych, ściśle zdefiniowanych zadań, w szczególności gdy poprawia to skuteczność działania Agencji. Zarząd nie może przekazać Radzie Wykonawczej zadań związanych z decyzjami, których przyjęcie wymaga większości dwóch trzecich lub trzech czwartych głosów członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

__________________

__________________

27 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

27 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 listopada każdego roku Zarząd przyjmuje dokument programowy zawierający roczny i wieloletni program Agencji na podstawie projektu przedłożonego przez Dyrektora Wykonawczego, uwzględniając opinię Komisji oraz – w odniesieniu do wieloletniego programu – po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Zarząd przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

1.  Do dnia 30 listopada każdego roku Zarząd przyjmuje dokument programowy zawierający roczny i wieloletni program Agencji na podstawie projektu przedłożonego przez Dyrektora Wykonawczego, uwzględniając opinię Komisji oraz – w odniesieniu do wieloletniego programu – po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Zarząd przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Dokument programowy staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego i w razie potrzeby podlega odpowiednim dostosowaniom.

Dokument programowy staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego i w razie potrzeby podlega odpowiednim dostosowaniom.

Projekt dokumentu programowego, jak również wszelkie jego późniejsze zaktualizowane wersje, są przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku.

Projekt dokumentu programowego, jak również wszelkie jego późniejsze zaktualizowane wersje, są przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku.

2.  Wieloletni program określa ogólne strategiczne programowanie w perspektywie średnio- i długoterminowej, w tym cele, oczekiwane rezultaty i wskaźniki wykonania. Określa również programowanie w zakresie zasobów, w tym budżetu wieloletniego i personelu.

2.  Wieloletni program określa ogólne strategiczne programowanie w perspektywie średnio- i długoterminowej, w tym cele, oczekiwane rezultaty i wskaźniki wykonania. Określa również programowanie w zakresie zasobów, w tym budżetu wieloletniego i personelu.

W programie wieloletnim określa się strategiczne obszary interwencji oraz wyjaśnia, jakie działania należy podjąć dla osiągnięcia celów. Obejmuje strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, o których mowa odpowiednio w art. 34 i 37, oraz działania związane z tą strategią, a także specyfikację powiązanych z nią zasobów.

W programie wieloletnim określa się strategiczne obszary interwencji oraz wyjaśnia, jakie działania należy podjąć dla osiągnięcia celów. Obejmuje on strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, o których mowa odpowiednio w art. 34 i 37, strategię w zakresie praw podstawowych, o której mowa w art. 54a, oraz działania związane z tą strategią, a także specyfikację powiązanych z nią zasobów.

Program wieloletni jest wdrażany za pomocą rocznych programów prac i jest co roku aktualizowany. Program wieloletni jest w miarę potrzeby aktualizowany, w szczególności w celu uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 66.

Program wieloletni jest wdrażany za pomocą rocznych programów prac i jest co roku aktualizowany. Program wieloletni jest w miarę potrzeby aktualizowany, w szczególności w celu uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 66.

3.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele oraz oczekiwane wyniki, a także wskaźniki skuteczności. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określenie zasobów finansowych i ludzkich przydzielonych do każdego działania, zgodnie z zasadami zadaniowego budżetowania i zarządzania. Roczny program prac jest spójny z wieloletnim programem, o którym mowa w ust. 2. Jednoznacznie określa on zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

3.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele oraz oczekiwane wyniki, a także wskaźniki skuteczności. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określenie zasobów finansowych i ludzkich przydzielonych do każdego działania, zgodnie z zasadami zadaniowego budżetowania i zarządzania. Roczny program prac jest spójny z wieloletnim programem, o którym mowa w ust. 2. Jednoznacznie określa on zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

4.  Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania.

4.  Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania.

Wszelkie znaczące zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, która obowiązuje w przypadku pierwotnego rocznego programu prac. Zarząd może nadać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania nieznacznych zmian w rocznym programie prac.

Wszelkie znaczące zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, która obowiązuje w przypadku pierwotnego rocznego programu prac. Zarząd może nadać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania nieznacznych zmian w rocznym programie prac.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor Wykonawczy jest członkiem personelu i jest zatrudniany w Agencji na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii.

1.  Dyrektor Wykonawczy i Zastępca Dyrektora Wykonawczego, który wspiera Dyrektora Wykonawczego, są członkami personelu i są zatrudniani w Agencji na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii.

2.  Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję w następstwie otwartej i przejrzystej procedury naboru. Dyrektor Wykonawczy powoływany jest na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych umiejętności na wysokim poziomie w zakresie administracji i zarządzania, jak również doświadczenia zawodowego na wyższych stanowiskach w obszarze migracji i azylu

2.  Parlament Europejski i Rada powołują za obopólnym porozumieniem Dyrektora Wykonawczego na podstawie listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję po opublikowaniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz odpowiednio w prasie lub na stronach internetowych. Dyrektor Wykonawczy powoływany jest na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych umiejętności na wysokim poziomie w zakresie administracji i zarządzania, jak również doświadczenia zawodowego na wyższych stanowiskach w obszarze migracji i azylu

Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Agencję reprezentuje przewodniczący Zarządu.

 

 

2a.  Zastępca Dyrektora Wykonawczego Agencji jest powoływany przez Zarząd na wniosek Dyrektora Wykonawczego. Zastępca Dyrektora Wykonawczego Agencji jest powoływany na podstawie osiągnięć oraz odpowiednich umiejętności w zakresie administracji i zarządzania, jak również odpowiedniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie wspólnego europejskiego systemu azylowego. Dyrektor Wykonawczy zgłasza co najmniej trzech kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

 

Zarząd jest uprawniony do odwołania Zastępcy Dyrektora Wykonawczego zgodnie z procedurą określoną w akapicie pierwszym.

 

2b.  Dyrektor Wykonawczy i Zastępca Dyrektora Wykonawczego mogą być mianowani ponownie jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

3.  Przed powołaniem kandydat wybrany przez Zarząd może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwym komitetem Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego komitetu.

 

4.  Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki pracy Dyrektora Wykonawczego oraz zadania i wyzwania stojące przed Agencją w przyszłości.

4.  Kadencja Zastępcy Dyrektora Wykonawczego i Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki pracy Zastępcy Dyrektora Wykonawczego i Dyrektora Wykonawczego oraz zadania i wyzwania stojące przed Agencją w przyszłości.

5.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, która uwzględnia ocenę wskazaną w ust. 4, może jeden raz przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego na okres nie dłuższy niż pięć lat.

 

6.  Zarząd informuje Parlament Europejski o zamiarze przedłużenia kadencji Dyrektora Wykonawczego. W miesięcznym okresie poprzedzającym przedłużenie jego kadencji Dyrektor Wykonawczy może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

 

7.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może brać udziału w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko po zakończeniu całego okresu pełnienia swojej funkcji.

7.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może brać udziału w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko po zakończeniu całego okresu pełnienia swojej funkcji.

8.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji.

 

9.  Zarząd podejmuje decyzje w sprawie mianowania Dyrektora Wykonawczego, przedłużenia jego kadencji lub odwołania go ze stanowiska większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

 

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor Wykonawczy zarządza Agencją. Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem.

1.  Dyrektor Wykonawczy zarządza Agencją. Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem.

2.  Nie naruszając uprawnień Komisji i Zarządu, Dyrektor Wykonawczy jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje do żadnego rządu, instytucji, osoby ani innego organu ani takich instrukcji od nich nie przyjmuje.

2.  Nie naruszając uprawnień Komisji i Zarządu, Dyrektor Wykonawczy jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje do żadnego rządu, instytucji, osoby ani innego organu ani takich instrukcji od nich nie przyjmuje.

3.  Na wezwanie Parlamentu Europejskiego Dyrektor Wykonawczy informuje go o wykonaniu swoich obowiązków. Rada może zwrócić się do Dyrektora Wykonawczego o złożenie sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.

3.  Na wezwanie Parlamentu Europejskiego Dyrektor Wykonawczy informuje go o wykonaniu swoich obowiązków. Rada może zwrócić się do Dyrektora Wykonawczego o złożenie sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.

4.  Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem Agencji.

4.  Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem Agencji.

5.  Dyrektor Wykonawczy odpowiada za realizację zadań powierzonych Agencji na mocy niniejszego rozporządzenia. W szczególności Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za:

5.  Dyrektor Wykonawczy odpowiada za realizację zadań powierzonych Agencji na mocy niniejszego rozporządzenia. W szczególności Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za:

(a)  bieżące kierowanie Agencją;

(a)  bieżące kierowanie Agencją;

(b)  wykonywanie decyzji przyjętych przez Zarząd;

(b)  wykonywanie decyzji przyjętych przez Zarząd;

(c)  przygotowanie dokumentu programowego i przedłożenie go Zarządowi po zasięgnięciu opinii Komisji;

(c)  przygotowanie dokumentu programowego i przedłożenie go Zarządowi po zasięgnięciu opinii Komisji;

(d)  wdrażanie dokumentu programowego i składanie Zarządowi sprawozdania z tego wdrożenia;

(d)  wdrażanie dokumentu programowego i składanie Zarządowi sprawozdania z tego wdrożenia;

(e)  przygotowanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Agencji i przedstawienie go Zarządowi do zatwierdzenia;

(e)  przygotowanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Agencji i przedstawienie go Zarządowi do zatwierdzenia;

(f)  przygotowanie planu działania będącego następstwem wniosków ze sprawozdań z kontroli i oceny wewnętrznej lub zewnętrznej, a także dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz składanie sprawozdania z postępów: dwa razy do roku Komisji oraz regularnie Zarządowi i Radzie Wykonawczej;

(f)  przygotowanie planu działania będącego następstwem wniosków ze sprawozdań z kontroli i oceny wewnętrznej lub zewnętrznej, a także dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz składanie sprawozdania z postępów: dwa razy do roku Komisji oraz regularnie Zarządowi i Radzie Wykonawczej;

(g)  nie naruszając kompetencji OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, ochronę interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, poprzez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, poprzez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych a także w stosownych przypadkach, poprzez nakładanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych oraz finansowych;

(g)  nie naruszając kompetencji OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, ochronę interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, poprzez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, poprzez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych a także w stosownych przypadkach, poprzez nakładanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych oraz finansowych;

(h)  przygotowanie strategii Agencji na rzecz przeciwdziałania nadużyciom i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;

(h)  przygotowanie strategii Agencji na rzecz przeciwdziałania nadużyciom i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;

(i)  przygotowanie projektu przepisów finansowych mających zastosowanie do Agencji;

(i)  przygotowanie projektu przepisów finansowych mających zastosowanie do Agencji;

(j)  sporządzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Agencji i wykonanie jej budżetu;

(j)  sporządzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Agencji i wykonanie jej budżetu;

(k)  wykonywanie uprawnień określonych w art. 55 w odniesieniu do personelu Agencji;

(k)  wykonywanie uprawnień określonych w art. 55 w odniesieniu do personelu Agencji;

(l)  podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących zarządzania systemami informatycznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, w tym portalem informacyjnym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b);

(l)  podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących zarządzania systemami informatycznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, w tym portalem informacyjnym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b);

(m)  podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących zarządzania strukturami wewnętrznymi Agencji;

(m)  podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących zarządzania strukturami wewnętrznymi Agencji;

(n)  przedkładanie wspólnej analizy Zarządowi zgodnie z art. 10 ust. 2;

(n)  przedkładanie wspólnej analizy Zarządowi do przeglądu zgodnie z art. 10 ust. 2;

(o)  przekazywanie projektów sprawozdań i projektów zaleceń w kontekście monitorowania zainteresowanemu państwu członkowskiemu, a następnie Zarządowi zgodnie z art. 14 ust. 3) i 4);

(o)  finalizowanie sprawozdań i przedkładanie projektów zaleceń w kontekście monitorowania zainteresowanemu państwu członkowskiemu, a następnie Zarządowi zgodnie z art. 14 ust. 3) i 4);

 

(oa)  składanie sprawozdań na temat zgodności z obowiązkiem współpracy w dobrej wierze Zarządowi i Komisji zgodnie z art. 3 ust. 4;

(p)  dokonywanie oceny i zatwierdzanie wniosków o pomoc operacyjną i techniczną oraz ich koordynowanie zgodnie z art. 16 ust. 2 i art. 20;

(p)  dokonywanie oceny i zatwierdzanie wniosków o pomoc operacyjną i techniczną oraz ich koordynowanie zgodnie z art. 16 ust. 2 i art. 20;

(q)  zapewnianie wykonania planu operacyjnego, o którym mowa w art. 19;

(q)  zapewnianie wykonania planu operacyjnego, o którym mowa w art. 19;

(r)  zapewnianie koordynacji działań Agencji w zespołach wsparcia zarządzania migracjami z Komisją i innymi odnośnymi agencjami Unii zgodnie z art. 21 ust. 1;

(r)  zapewnianie koordynacji działań Agencji w zespołach wsparcia zarządzania migracjami z Komisją i innymi odnośnymi agencjami Unii zgodnie z art. 21 ust. 1;

(s)  zapewnianie wykonania podjętej przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 3;

(s)  zapewnianie wykonania podjętej przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 3;

(t)  decydowanie, po zasięgnięciu opinii Zarządu, o nabyciu lub wzięciu w leasing wyposażenia technicznego zgodnie z art. 23 ust. 2;

(t)  decydowanie, po zasięgnięciu opinii Zarządu, o nabyciu lub wzięciu w leasing wyposażenia technicznego zgodnie z art. 23 ust. 2;

 

(ta)  proponowanie kandydata na urzędnika ds. praw podstawowych zgodnie z art. 47a niniejszego rozporządzenia;

(u)  mianowanie urzędnika koordynującego Agencji zgodnie z art. 25 ust. 1.

(u)  mianowanie urzędnika koordynującego Agencji zgodnie z art. 25 ust. 1.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 47

skreśla się

Zastępca Dyrektora Wykonawczego

 

1.  Dyrektora Wykonawczego wspiera zastępca Dyrektora Wykonawczego.

 

2.  Do zastępcy Dyrektora Wykonawczego zastosowanie mają przepisy at. 45.

 

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 47a

 

1.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest powoływany przez Zarząd na wniosek Dyrektora Wykonawczego i po konsultacji z forum doradczym. Urzędnik ds. praw podstawowych posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie praw podstawowych i azylu. Urzędnik ds. praw podstawowych odpowiada za opracowanie strategii w zakresie praw podstawowych, monitorowanie przestrzegania praw podstawowych oraz propagowanie poszanowania tych praw przez Agencję.

 

2.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest niezależny w pełnieniu swoich obowiązków, podlega bezpośrednio Zarządowi i współpracuje z forum doradczym. Urzędnik ds. praw podstawowych regularnie przekazuje informacje forum doradczemu i wnosi tym samym wkład w mechanizm monitorowania praw podstawowych, o którym mowa w art. 54a.

 

3.  Z urzędnikiem ds. praw podstawowych zasięga się opinii, między innymi, w sprawie planów operacyjnych sporządzanych zgodnie z art. 19, lub działań operacyjnych organizowanych przez Agencję lub z jej udziałem, kodeksów postępowania, współpracy z państwami trzecimi, wycofywania finansowania, zawieszenia lub zakończenia działalności Agencji oraz programów szkoleń. Urzędnik ds. praw podstawowych ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących poszanowania praw podstawowych w odniesieniu do wszystkich działań Agencji, w tym poprzez prowadzenie wizyt na miejscu w celu wszelkich działań operacyjnych prowadzonych przez Agencję lub odbywających się z jej udziałem, w tym w państwach trzecich. Urzędnik ds. praw podstawowych odpowiada za opracowanie, dalszy rozwój i wdrażanie mechanizmu składania skarg zgodnie z art. 54c.

 

4.  Agencja zapewnia urzędnikowi ds. praw podstawowych odpowiednią liczbę pracowników i odpowiednie zasoby w celu wykonywania jego zadań. Urzędnik ds. praw podstawowych sprawuje kontrolę nad swoim budżetem.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja prowadzi ścisły dialog z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i odpowiednimi właściwymi organami prowadzącymi działalność w dziedzinie polityki azylowej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym lub międzynarodowym. W tym celu Agencja ustanawia forum doradcze.

1.  Agencja prowadzi ścisły dialog z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i odpowiednimi właściwymi organami prowadzącymi działalność w dziedzinie polityki azylowej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym lub międzynarodowym. W tym celu Agencja ustanawia forum doradcze.

2.  Forum doradcze stanowi mechanizm wymiany informacji i dzielenia się wiedzą. Forum zapewnia ścisły dialog między Agencją a odpowiednimi organizacjami lub instytucjami, o których mowa w ust. 1, oraz wspomaga Dyrektora Wykonawczego i Zarząd w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem.

2.  Forum doradcze stanowi mechanizm wymiany informacji i dzielenia się wiedzą. Forum zapewnia ścisły dialog między Agencją a odpowiednimi organizacjami lub instytucjami, o których mowa w ust. 1, oraz wspomaga Dyrektora Wykonawczego i Zarząd w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem.

3.  Agencja zaprasza do współpracy Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, UNHCR i inne właściwe organizacje lub organy, o których mowa w ust. 1.

3.  Agencja zaprasza do współpracy Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, UNHCR i inne właściwe organizacje lub organy, o których mowa w ust. 1.

Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd podejmuje decyzję w sprawie składu i metod pracy forum doradczego, w tym powołania grup tematycznych lub grup konsultacyjnych zajmujących się określonymi obszarami geograficznymi, a także sposobów przekazywania mu informacji.

Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję w sprawie składu i metod pracy forum doradczego, w tym powołania konsultacyjnych grup tematycznych lub geograficznych, oraz sposobów przekazywania informacji temu forum. Po konsultacjach z Zarządem i Dyrektorem Wykonawczym forum doradcze określa swoje metody pracy, z uwzględnieniem roboczych grup tematycznych lub geograficznych uznanych za konieczne i przydatne.

4.  Forum doradcze wspomaga Dyrektora Wykonawczego i Zarząd w kwestiach związanych z azylem, w zależności od konkretnych potrzeb w obszarach, które zostały uznane za priorytetowe dla pracy Agencji.

4.  Forum doradcze doradza Dyrektorowi Wykonawczemu i Zarządowi w kwestiach związanych z azylem, w zależności od konkretnych potrzeb w obszarach, które zostały uznane za priorytetowe dla pracy Agencji.

 

4a.  Z forum doradczym zasięga się w szczególności opinii w sprawie ustanowienia mechanizmu, o którym mowa w art. 13, dalszego rozwoju i wdrażania strategii w zakresie praw podstawowych, kodeksów postępowania, porozumień roboczych z państwami trzecimi, mechanizmu składania skarg, o którym mowa w art. 54c, planów operacyjnych i wspólnych minimalnych programów szkolenia.

5.  Forum doradcze w szczególności:

5.  Forum doradcze w szczególności:

(a)  przedstawia Zarządowi propozycje dotyczące rocznego i wieloletniego programowania, o którym mowa w art. 41;

(a)  przedstawia Zarządowi propozycje dotyczące rocznego i wieloletniego programowania, o którym mowa w art. 41;

(b)  przekazuje Zarządowi informacje zwrotne i przedstawia mu propozycje działań następczych w odniesieniu do sprawozdania rocznego na temat sytuacji azylowej w Unii, o którym mowa w art. 65; oraz

(b)  przekazuje Zarządowi informacje zwrotne i przedstawia mu propozycje działań następczych w odniesieniu do sprawozdania rocznego na temat sytuacji azylowej w Unii, o którym mowa w art. 65; oraz

(c)  informuje Dyrektora Wykonawczego i Zarząd o wnioskach i zaleceniach z konferencji, seminariów i posiedzeń, jak również o istotnych dla pracy Agencji wynikach badań lub prac w terenie przeprowadzanych przez organizacje członkowskie lub organy forum doradczego.

(c)  informuje Dyrektora Wykonawczego i Zarząd o wnioskach i zaleceniach z konferencji, seminariów i posiedzeń, jak również o istotnych dla pracy Agencji wynikach badań lub prac w terenie przeprowadzanych przez organizacje członkowskie lub organy forum doradczego.

 

5a.  Zarząd zapewnia przyznanie forum doradczemu odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych.

6.  Forum doradcze zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

6.  Forum doradcze zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

Poprawka     88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Budżet, łącznie z planem zatrudnienia, obejmuje środki finansowe wystarczające, by sfinansować strategię w zakresie praw podstawowych oraz urzędnika ds. praw podstawowych, a ich wysokość wynosi co najmniej 5 % łącznej kwoty całkowitego budżetu.

Poprawka     89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 marca kolejnego roku budżetowego Agencja przesyła sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Do dnia 31 marca kolejnego roku budżetowego Agencja przesyła sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu. Sprawozdanie to zawiera szczegółowe informacje na temat każdego z zadań, o których mowa w art. 2.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 54a

 

Ochrona praw podstawowych i strategia dotycząca praw podstawowych

 

1.  Agencja gwarantuje ochronę praw podstawowych przy pełnieniu swych zadań na mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności z Kartą, odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego, w tym z konwencją z 1951 r., protokołem z 1967 r., normami prawnymi przyjętymi w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz z obowiązkami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej i jej zakresu.

 

2.  Do celów, o których mowa w ust. 1, Agencja opracowuje, rozwija i wdraża strategię w zakresie praw podstawowych, w tym skuteczny mechanizm monitorowania przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 54b

 

Kodeks postępowania

 

Agencja sporządza i rozwija kodeks postępowania obowiązujący wszystkich ekspertów zaangażowanych w operacje wsparcia koordynowane przez Agencję. W kodeksie postępowania zostaną określone procedury służące zapewnieniu zasad praworządności i poszanowania praw podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, małoletnich bez opieki i innych osób w trudnej sytuacji, a także osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Kodeks postępowania ma zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w działalności Agencji.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 54c

 

Mechanizm składania skarg

 

1.  We współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych Agencja podejmuje niezbędne środki, aby zgodnie z niniejszym artykułem ustanowić mechanizm składania skarg w celu monitorowania i zapewnienia przestrzegania praw podstawowych we wszystkich swych działaniach.

 

2.  Pisemną skargę do Agencji może złożyć każda osoba bezpośrednio poszkodowana w wyniku działania personelu zaangażowanego w operacje organizowane przez Agencję lub odbywające się z udziałem Agencji, a także każda osoba, która uważa, że w wyniku tych operacji zostały naruszone jej prawa podstawowe, lub przedstawiciel takiej osoby.

 

3.  Dopuszczalne są jedynie uzasadnione skargi dotyczące konkretnych naruszeń praw podstawowych. Skargi anonimowe, składane w złym zamiarze, niepoważne, dokuczliwe, hipotetyczne lub niekonkretne są uznawane za niedopuszczalne.

 

4.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Agencji zgodnie z prawem do dobrej administracji. W tym celu urzędnik ds. praw podstawowych rozważa dopuszczalność skargi, rejestruje skargi dopuszczalne, przekazuje wszystkie zarejestrowane skargi Dyrektorowi Wykonawczemu, przekazuje skargi dotyczące członków zespołów macierzystemu państwu członkowskiemu, informuje właściwy organ lub podmiot właściwy ds. praw podstawowych w danym państwie członkowskim, rejestruje i dopilnowuje działań następczych ze strony Agencji lub tego państwa członkowskiego.

 

5.  Zgodnie z prawem do dobrej administracji, w przypadku skargi dopuszczalnej powiadamia się skarżącego o zarejestrowaniu skargi, rozpoczęciu jej rozpatrywania oraz o tym, że otrzyma on odpowiedź, jak tylko będzie ona dostępna. Jeżeli skarga jest przekazywana władzom lub organom krajowym, skarżącemu przekazywane są ich dane kontaktowe. Jeżeli skarga jest niedopuszczalna, skarżącego powiadamia się o przyczynach niedopuszczalności i w miarę możliwości podaje dalsze ewentualne rozwiązania dotyczące przedmiotu skargi.

 

Wszystkie decyzje muszą być sporządzone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

 

6.  W przypadku zarejestrowanej skargi dotyczącej członka personelu Agencji, Dyrektor Wykonawczy zapewnia właściwe działania następcze w porozumieniu z urzędnikiem ds. praw podstawowych, w tym w razie konieczności środki dyscyplinarne. W określonym terminie Dyrektor Wykonawczy składa urzędnikowi ds. praw podstawowych zwrotne sprawozdanie z wyników rozpatrywania skargi i działań następczych podjętych przez Agencję, w tym niezbędnych środków dyscyplinarnych.

 

Jeżeli skarga dotyczy kwestii ochrony danych, Dyrektor Wykonawczy współpracuje z inspektorem ochrony danych Agencji. Urzędnik ds. praw podstawowych i inspektor ochrony danych sporządzają pisemnie protokół uzgodnień, w którym określają podział obowiązków i zasady współpracy w odniesieniu do otrzymanych skarg.

 

7.  W przypadku skargi dotyczącej eksperta z przyjmującego państwa członkowskiego lub członka zespołu, w tym oddelegowanych członków zespołów lub oddelegowanych ekspertów krajowych, państwo członkowskie pochodzenia zapewnia odpowiednie działania następcze, w tym środki dyscyplinarne, o ile to konieczne, i inne środki zgodnie z prawem krajowym. Dane państwo członkowskie składa urzędnikowi ds. praw podstawowych sprawozdanie zwrotne z wyników i działań następczych dotyczących skargi w określonym terminie, a następnie w razie konieczności w regularnych odstępach czasu. Agencja podejmuje działania następcze w danej sprawie, jeżeli nie otrzyma sprawozdania od danego państwa członkowskiego.

 

8.  Jeżeli ekspert udostępniony przez Agencję lub oddelegowany ekspert krajowy zostanie uznany za winnego naruszenia praw podstawowych lub obowiązków w zakresie ochrony międzynarodowej, Agencja zwraca się do państwa członkowskiego o niezwłoczne odsunięcie takiego eksperta lub oddelegowanego eksperta krajowego od działalności Agencji lub o jego usunięcie z interwencyjnej rezerwy.

 

9.  Urzędnik ds. podstawowych składa Dyrektorowi Wykonawczemu i Zarządowi sprawozdanie z wyników rozpatrywania skargi i działań następczych podjętych w tym zakresie przez Agencję i państwa członkowskie. Agencja zawiera w swoim rocznym sprawozdaniu informacje o mechanizmie składania skarg.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 59a

 

Zapobieganie konfliktom interesów

 

Agencja przyjmuje regulamin wewnętrzny wymagający, by członkowie jej organów oraz jej pracownicy unikali sytuacji, które z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować konflikt interesów w trakcie okresu zatrudnienia lub kadencji, oraz by zgłaszali takie sytuacje.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja stosuje przepisy Komisji dotyczące bezpieczeństwa określone w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/44335 i 2015/444 36. Przepisy te mają zastosowanie w szczególności do wymiany, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych.

1.  Agencja stosuje przepisy Komisji dotyczące bezpieczeństwa określone w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/44335 i 2015/444 36. Przepisy te mają zastosowanie w szczególności do wymiany, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych.

2.  Agencja stosuje również zasady bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania informacji szczególnie chronionych nieobjętych klauzulą poufności określone w decyzjach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, i wprowadzone w życie przez Komisję. Zarząd ustanawia środki mające na celu umożliwienie stosowania tych zasad bezpieczeństwa.

2.  Agencja stosuje również zasady bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania informacji szczególnie chronionych nieobjętych klauzulą poufności określone w decyzjach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, i wprowadzone w życie przez Komisję. Zarząd ustanawia środki mające na celu umożliwienie stosowania tych zasad bezpieczeństwa.

 

2a.  Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem informacje poufne udostępnia się Parlamentowi Europejskiemu. Przekazywanie informacji i dokumentów Parlamentowi Europejskiemu, a także postępowanie przezeń z tymi informacjami i dokumentami zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest zgodne z zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją w zakresie przekazywania informacji niejawnych i postępowania z nimi.

__________________

__________________

35 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

35 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

36 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

36 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

Poprawka     95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Agencja naprawia każdą szkodę wyrządzoną przez jej jednostki lub jej pracowników przy wykonywaniu ich obowiązków, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla przepisów prawa państw członkowskich.

3.  W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Agencja naprawia każdą szkodę wyrządzoną przez jej jednostki lub jej pracowników przy wykonywaniu ich obowiązków, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla przepisów prawa państw członkowskich. W przypadkach, o których mowa w art. 26, Agencja odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez członków zespołów w czasie przeprowadzania operacji, zwłaszcza za szkody powstałe w wyniku naruszeń praw podstawowych.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 63a

 

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 2016/399

 

W rozporządzeniu (UE) nr 2016/399 art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. ‘1. W wyjątkowych okolicznościach, gdy ogólne funkcjonowanie obszaru bez wewnętrznej kontroli granicznej jest zagrożone w wyniku utrzymujących się poważnych niedociągnięć związanych z kontrolą na granicach zewnętrznych, o czym mowa w art. 21 niniejszego rozporządzenia, lub w wyniku nieprzestrzegania przez dane państwo członkowskie decyzji Rady, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1624 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, lub w wyniku nieprzestrzegania przez państwo członkowskie aktu wykonawczego Komisji, o którym mowa w art. 15 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 2016/... Parlamentu Europejskiego i Rady*+, na warunkach w nim określonych, oraz w zakresie, w jakim okoliczności te stanowią poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego na obszarze bez kontroli na granicach wewnętrznych lub jego części, kontrola graniczna na granicach wewnętrznych może zostać przywrócona zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony, nie więcej niż trzy razy, o kolejne okresy nie dłuższe niż sześć miesięcy, jeśli wyjątkowe okoliczności nadal się utrzymują.

 

__________________

 

1a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

 

*  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 439/2010 (Dz.U. L ... ..., s. ...).

 

+  Dz.U.: proszę wstawić w przypisie numer rozporządzenia w 2016/0131 (COD) oraz dane dotyczące publikacji ”.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja sporządza roczne sprawozdanie na temat sytuacji azylowej w Unii, z należytym uwzględnieniem informacji, które są już dostępne z innych stosownych źródeł. W sprawozdaniu tym Agencja ocenia między innymi wyniki działań prowadzonych na mocy przepisów niniejszego rozporządzenia i dokonuje ich całościowej analizy porównawczej, mając na celu poprawę jakości, spójności i skuteczności wspólnego europejskiego systemu azylowego.

1.  Agencja sporządza roczne sprawozdanie na temat sytuacji azylowej w Unii, z należytym uwzględnieniem informacji, które są już dostępne z innych stosownych źródeł. W sprawozdaniu tym Agencja ocenia między innymi wyniki działań prowadzonych na mocy przepisów niniejszego rozporządzenia i dokonuje ich całościowej analizy porównawczej, mając na celu poprawę jakości, spójności i skuteczności wspólnego europejskiego systemu azylowego.

2.  Agencja przesyła roczne sprawozdanie z działalności Zarządowi, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Dyrektor Wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu.

2.  Agencja przesyła roczne sprawozdanie z działalności Zarządowi, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Dyrektor Wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu.

 

2a.  Roczne sprawozdanie z działalności podaje się do wiadomości publicznej i publikuje się na stronie internetowej Agencji.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przed upływem trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zleca przeprowadzenie oceny skupiającej się w szczególności na wynikach uzyskiwanych przez Agencję w odniesieniu do realizacji przypisanych jej celów, mandatu i zadań. Ocena ta uwzględnia wpływ Agencji na praktyczną współpracę w kwestiach dotyczących azylu oraz na wspólny europejski system azylowy. Ocena należycie uwzględnia osiągnięte postępy, w ramach mandatu Agencji, w tym analizę, czy konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia skutecznej solidarności i podziału odpowiedzialności z państwami członkowskimi znajdującymi się pod szczególną presją.

1.  Nie później niż przed upływem trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zleca przeprowadzenie niezależnej oceny zewnętrznej skupiającej się w szczególności na wynikach uzyskiwanych przez Agencję w odniesieniu do realizacji przypisanych jej celów, mandatu i zadań. Ocena ta uwzględnia wpływ Agencji na praktyczną współpracę w kwestiach dotyczących azylu oraz na wspólny europejski system azylowy. Ocena należycie uwzględnia osiągnięte postępy, w ramach mandatu Agencji, w tym analizę, czy konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia skutecznej solidarności i podziału odpowiedzialności z państwami członkowskimi znajdującymi się pod szczególną presją.

W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie. Bada się w niej również, czy struktura zarządzania jest dostosowana do zadań realizowanych przez Agencję. W ocenie brane są pod uwagę opinie zainteresowanych stron zarówno na poziomie Unii, jak i na poziomie krajowym.

W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie. Bada się w niej również, czy struktura zarządzania jest dostosowana do zadań realizowanych przez Agencję. W ocenie brane są pod uwagę opinie zainteresowanych stron zarówno na poziomie Unii, jak i na poziomie krajowym.

2.  Komisja przesyła sprawozdanie z oceny wraz z własnymi wnioskami ze sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Zarządowi. Wyniki oceny są podawane do wiadomości publicznej.

2.  Komisja przesyła sprawozdanie z oceny wraz z własnymi wnioskami ze sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Zarządowi. Wyniki oceny są podawane do wiadomości publicznej.

3.  W ramach co drugiej oceny Komisja rozważa, czy dalsze funkcjonowanie Agencji jest uzasadnione w świetle przypisanych jej celów, mandatu i zadań oraz może zaproponować odpowiednią zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

3.  W ramach co drugiej oceny Komisja rozważa, czy dalsze funkcjonowanie Agencji jest uzasadnione w świetle przypisanych jej celów, mandatu i zadań oraz może zaproponować odpowiednią zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik 1a

 

Wkład każdego państwa członkowskiego w ramach minimalnej całkowitej liczby ekspertów wynoszącej 500, zgodnie z art. 18 lit. 1a, przedstawia się następująco:

 

Belgia

 

10

 

Bułgaria

 

13

 

Czechy

 

7

 

Dania

 

10

 

Niemcy

 

74

 

Estonia

 

6

 

Grecja

 

17

 

Hiszpania

 

37

 

Francja

 

56

 

Chorwacja

 

22

 

Włochy

 

41

 

Cypr

 

3

 

Łotwa

 

10

 

Litwa

 

13

 

Luksemburg

 

3

 

Węgry

 

22

 

Malta

 

2

 

Holandia

 

17

 

Austria

 

11

 

Polska

 

32

 

Portugalia

 

16

 

Rumunia

 

24

 

Słowenia

 

12

 

Słowacja

 

12

 

Finlandia

 

10

 

Szwecja

 

6

 

Szwajcaria

 

5

 

Islandia

 

2

 

Liechtenstein

 

*

 

Norwegia

 

7

 

OGÓŁEM

 

500

UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu ma na celu zwiększenie znaczenia EASO i przekształcenie go w agencję, która mogłaby spełniać nową rolę we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz być bardziej obecna w prowadzonych operacjach. Sprawozdawca uważa, że aby to osiągnąć, zasadnicze znaczenie ma przekształcenie EASO w Agencję UE o pełnym zakresie funkcji, która posiada środki i mandat konieczne do wspierania państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych, ale także do zapewniania państwom członkowskim niezbędnej pomocy operacyjnej i technicznej, służące zdolności umocnienia i uzupełnienia systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich, łącznie ze wspieraniem trwałego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, monitorowaniem i oceną wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego. Ogólnie ważniejsze jest udzielenie Agencji mandatu, który odpowiada nadrzędnemu celowi umocnienia wspólnego europejskiego systemu azylowego. Ponadto z uwagi na fakt, że rozporządzenie w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej wkrótce wejdzie w życie, sprawozdawca jest przekonany, iż jednakowo silna i operacyjna Agencja ma zasadnicze znaczenie w zarządzaniu obecnym kryzysem.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje i popiera wniosek Komisji, którego celem jest znaczne zwiększenie roli EASO w praktycznej współpracy, wymianie informacji na temat azylu, zapewnianiu większej zbieżności wspólnego europejskiego systemu azylowego, promowaniu międzynarodowego i unijnego prawodawstwa oraz norm operacyjnych w dziedzinie azylu, monitorowaniu i ocenie wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także dostarczaniu większej pomocy operacyjnej i technicznej państwom członkowskim.

Sprawozdawca popiera pogląd, że nowa zdolność operacyjna Agencji ma naprawdę zasadnicze znaczenie. Agencja powinna posiadać zasoby techniczne, finansowe i ludzkie stosowne do jej nowych zadań, zwłaszcza obecnych wyzwań związanych z napływem imigrantów do Europy, a także udostępnione w skuteczny sposób. Zdolność ta powinna opierać się na udziale państw członkowskich.

Sprawozdawca podkreśla znaczenie strategicznej, operacyjnej i technicznej współpracy między Agencją a innymi europejskimi organami i agencjami, zwłaszcza Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Przede wszystkim sprawozdawca proponuje ściślejszy związek Agencji z UNHCR i jest zdania, że taka współpraca byłaby niezwykle korzystna. Proponuje się także zacieśnienie stosunków między Agencją a organizacjami pozarządowymi, łącznie ze stowarzyszeniami sędziów.

Sprawozdawca jest przekonany, że jednym z najważniejszych zadań Agencji jest szkolenie. Sprawozdawca proponuje rozszerzenie zakresu szkoleń oferowanych przez Agencję oraz uczynienie ich bardziej elastycznymi i możliwymi do przystosowania do obecnych potrzeb. W związku z tym Zarząd ma możliwość wprowadzania nowych tematów.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje rolę Agencji w monitorowaniu zgodności państw członkowskich ze wszystkimi aspektami wspólnego europejskiego systemu azylowego. Sprawozdawca jest przekonany, że co 5 lat należy monitorować wszystkie państwa członkowskie pod kątem wszystkich aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego. Można to również uznać za środek zapobiegawczy, ponieważ niedociągnięcia można szybko wykryć i usunąć. Wynik tych ocen powinien także dać jasny obraz całościowego funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Sprawozdawca jest przekonany, że poza taką ogólną oceną należy mieć możliwość podejmowania decyzji co do oceny/monitorowania co rok. Proponuje się, aby takie oceny były powiązane z analizą informacji, przygotowaną przez Agencję zgodnie z art. 4. Ocenę roczną można przeprowadzać w co najmniej jednym państwie członkowskim, zależnie od wspomnianej analizy informacji, przygotowanej przez Agencję.

Komisja zaproponowała, aby umożliwić Agencji rozpoczynanie monitorowania z jej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Sprawozdawca popiera ten pomysł, ale tego rodzaju monitorowanie powinno się przeprowadzać jedynie w przypadkach szczególnych, jeżeli wydarzenia w jakimś państwie członkowskim wzbudzają poważne obawy co do funkcjonowania jakiegoś aspektu systemu azylowego tego państwa członkowskiego i mogą zagrozić funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego w razie niezajęcia się tą kwestią na czas.

Sprawozdawca proponuje, aby w Agencji urzędnik ds. praw podstawowych przygotował strategię na rzecz praw podstawowych, a także odpowiadał za mechanizm składania skarg.

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (2.12.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 439/2010
(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ramona Nicole Mănescu

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Celem unijnej polityki w obszarze azylu jest wypracowanie i ustanowienie wspólnego europejskiego systemu azylowego, zgodnego z wartościami i tradycją humanitarną Unii Europejskiej, którym rządzi zasada solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności.

(1)  Celem unijnej polityki w obszarze azylu jest wypracowanie i ustanowienie wspólnego europejskiego systemu azylowego, zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego i unijnego, w szczególności Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, wartościami i tradycją humanitarną Unii Europejskiej, którym rządziłaby zasada solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności i który obejmowałby także rozróżnienie ze względu na specyfikę regionalną i rozbieżności w obciążeniu poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Wspólny europejski system azylowy oparty jest na wspólnych minimalnych normach dotyczących procedur udzielania azylu, uznawania i ochrony oferowanej na szczeblu Unii, warunków przyjmowania i systemu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl. Pomimo postępów dotyczących tworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego wciąż utrzymują się znaczne rozbieżności między państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o przyznawanie ochrony międzynarodowej, a także formy, jaką taka ochrona międzynarodowa przyjmuje. Należy wyeliminować te rozbieżności, zapewniając większą konwergencję w zakresie oceny wniosków o ochronę międzynarodową oraz gwarantując wysoki i jednolity poziom stosowania prawa unijnego w całej Unii.

(2)  Wspólny europejski system azylowy oparty jest na wspólnych minimalnych normach dotyczących procedur udzielania azylu, uznawania i ochrony oferowanej na szczeblu Unii, warunków przyjmowania i systemu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl. Pomimo postępów dotyczących tworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego utrzymują się znaczne różnice między państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o przyznawanie ochrony międzynarodowej, a także formy, jaką taka ochrona międzynarodowa przyjmuje, ze względu na różne wyzwania regionalne i geopolityczne. Należy wyeliminować te rozbieżności, zapewniając większą współpracę w zakresie oceny wniosków o ochronę międzynarodową oraz gwarantując wysoki i jednolity poziom stosowania i skuteczne egzekwowanie prawa unijnego i międzynarodowego w całej Unii, na podstawie najlepszych praktyk i większego zaangażowania podmiotów regionalnych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Mając na uwadze strukturalne niedociągnięcia wspólnego europejskiego systemu azylowego, które objawiły się ze względu na niekontrolowane przybywanie migrantów i osób ubiegających się o azyl do Unii oraz ogromną skalę tego zjawiska, a także potrzebę wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu stosowania przez państwa członkowskie unijnego prawa w zakresie azylu, niezbędne jest udoskonalenie realizacji i funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, w oparciu o prace Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i dalsze jego przekształcenie w Agencję o pełnym zakresie funkcji, która powinna być odpowiedzialna za usprawnianie i doskonalenie funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zapewnianie trwałego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, zapewnianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, a także monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnego prawa.

(5)  Mając na uwadze strukturalne niedociągnięcia wspólnego europejskiego systemu azylowego, które objawiły się ze względu na niekontrolowane przybywanie migrantów i osób ubiegających się o azyl do Unii oraz ogromną skalę tego zjawiska, a także potrzebę wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu stosowania przez państwa członkowskie prawa unijnego i międzynarodowego w zakresie azylu, niezbędne jest udoskonalenie realizacji i funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, w oparciu o prace Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i dalsze jego przekształcenie w Agencję o pełnym zakresie funkcji, która powinna być odpowiedzialna za usprawnianie i doskonalenie funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zapewnianie trwałego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, zapewnianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, a także monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania prawa unijnego i międzynarodowego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Zadania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu powinny zostać rozszerzone; aby zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie, Urząd powinien zostać przemianowany na Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. Agencja powinna stać się ośrodkiem wiedzy fachowej, a jej podstawową rolą powinno być wzmocnienie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących azylu, propagowanie unijnych przepisów i norm operacyjnych w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości procedur azylowych, warunków przyjmowania oraz oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnego prawa i norm dotyczących azylu, wspieranie systemu dublińskiego oraz zapewnienie państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego w zakresie zarządzania systemami azylowymi i systemami przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na ich systemy.

(6)  Zadania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu powinny zostać ukierunkowane; aby zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie, Urząd powinien zostać przemianowany na Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. Agencja powinna stać się ośrodkiem wiedzy fachowej, a jej podstawową rolą powinno być wzmocnienie i wspieranie praktycznej współpracy i wymiany informacji na temat najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących azylu, propagowanie unijnych przepisów i norm operacyjnych w celu zapewnienia państwom członkowskim większego wsparcia operacyjnego i technicznego w zakresie zarządzania systemami azylowymi i systemami przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na ich systemy, lepszej koordynacji z Fronteksem i państwami członkowskimi w celu skuteczniejszego działania na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii oraz w celu zapobiegania powstawaniu presji migracyjnych wymykających się spod kontroli, skuteczniejszej walki z handlem ludźmi i uregulowanego zarządzania wtórnym przemieszczaniem się migrantów.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna ściśle współpracować z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi oraz z innymi służbami, a także korzystać z ich zdolności i wiedzy fachowej; powinna również współdziałać z Komisją. Państwa członkowskie powinny współpracować z Agencją, aby zapewnić jej możliwość wykonywania swoich uprawnień. Ważne jest, aby Agencja i państwa członkowskie działały w dobrej wierze i prowadziły terminową i dokładną wymianę informacji. Udostępnianie wszelkich danych statystycznych powinno odbywać się z poszanowaniem technicznych i metodologicznych specyfikacji wyszczególnionych w rozporządzeniu (WE) nr 862/2007. 8

(7)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna ściśle współpracować z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi oraz z innymi służbami, a także korzystać z ich zdolności i wiedzy fachowej; powinna również współdziałać z Komisją, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) i delegaturami Unii w państwach pochodzenia i tranzytu. Państwa członkowskie powinny współpracować z Agencją, aby zapewnić jej możliwość wykonywania swoich uprawnień. Ważne jest, aby Agencja i państwa członkowskie działały w dobrej wierze i prowadziły terminową i dokładną wymianę informacji. Udostępnianie wszelkich danych statystycznych powinno odbywać się z poszanowaniem technicznych i metodologicznych specyfikacji wyszczególnionych w rozporządzeniu (WE) nr 862/2007. 8

__________________

__________________

8 Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23).

8 Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna gromadzić i analizować informacje dotyczące sytuacji w zakresie azylu w Unii oraz w państwach trzecich w zakresie, w jakim może to mieć wpływ na Unię. Dzięki temu Agencja będzie mogła wspierać państwa członkowskie w lepszym zrozumieniu czynników dotyczących powiązanej z azylem migracji do Unii oraz w obrębie Unii, jak również w realizacji celu, jakim jest wczesne ostrzeganie i gotowość państw członkowskich.

(8)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna gromadzić i analizować informacje dotyczące sytuacji w zakresie azylu w Unii oraz w państwach trzecich i w państwach tranzytu, we współpracy z Biurem UNHCR i forum doradczym, w zakresie, w jakim może to mieć wpływ na Unię, a szczególnie na państwa członkowskie bezpośrednio dotknięte tym problemem ze względu na bliskie sąsiedztwo państwa trzeciego. Dzięki temu Agencja będzie mogła wspierać państwa członkowskie w lepszym zrozumieniu czynników dotyczących powiązanej z azylem migracji do Unii oraz w obrębie Unii, jak również w realizacji celu, jakim jest wczesne ostrzeganie i gotowość państw członkowskich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna zapewnić lepiej ustrukturyzowane i sprawniejsze tworzenie informacji o państwach pochodzenia na szczeblu Unii Europejskiej. Ważne jest, aby Agencja gromadziła informacje i sporządzała sprawozdania zawierające informacje o państwach pochodzenia, korzystając z europejskich sieci informacji o państwach pochodzenia, co pozwoli uniknąć nakładania się informacji oraz stworzyć synergie ze sprawozdaniami krajowymi. Ponadto, by zapewnić większą konwergencję w ocenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz w odniesieniu do charakteru udzielanej ochrony, Agencja powinna – wspólnie z państwami członkowskimi – zaangażować się we wspólne analizy zawierające wytyczne odnośnie do sytuacji w konkretnych państwach pochodzenia oraz takie analizy wypracowywać.

(11)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna zapewnić lepiej ustrukturyzowane i sprawniejsze tworzenie informacji o państwach pochodzenia i państwach tranzytu na szczeblu Unii Europejskiej. Ważne jest, aby Agencja gromadziła informacje i sporządzała sprawozdania zawierające informacje o państwach pochodzenia i państwach tranzytu, korzystając z europejskich sieci informacji o państwach pochodzenia, a szczególnie ESDZ, delegatur Unii i misji dyplomatycznych państw członkowskich, co pozwoli uniknąć nakładania się informacji oraz stworzyć synergie ze sprawozdaniami krajowymi. Ponadto, by zapewnić większą konwergencję i wysokie standardy w ocenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz w odniesieniu do charakteru udzielanej ochrony, Agencja powinna – wspólnie z państwami członkowskimi – zaangażować się we wspólne analizy zawierające wytyczne odnośnie do sytuacji w konkretnych państwach pochodzenia oraz takie analizy wypracowywać. Takie wspólne analizy należy opracowywać z uwzględnieniem najnowszych stosownych informacji i sprawozdań przedstawianych przez IOM, organizacje międzynarodowe i krajowe oraz Biuro UNHCR, takich jak sprawozdania z misji rozpoznawczych, dokumenty przedstawiające stanowiska w sprawie poszczególnych krajów/sytuacji oraz wytyczne dotyczące kwalifikowalności odnoszące się do konkretnego państwa pochodzenia i tranzytu. W przypadku sprzeczności między wspólną analizą a wytycznymi Biura UNHCR te ostatnie powinny być z uwagą uwzględnione przez państwa członkowskie przy rozpatrywaniu poszczególnych wniosków o ochronę międzynarodową zgodnie z obowiązkiem nadzoru przez Biuro UNCHR, o czym stanowi ust. 8 Statutu Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w powiązaniu z art. 35 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. (konwencja z 1951 r.) oraz z art. II protokołu dotyczącego statusu uchodźców z 1967 r. (Protokół z 1967 r.).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Komisja powinna regularnie weryfikować unijny wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX9. Ze względu na swoją wiedzę fachową, Agencja powinna wspierać Komisję w weryfikacji tego wykazu. Na wniosek Komisji Agencja powinna również udzielać jej informacji o konkretnych państwach trzecich, które mogłyby zostać uwzględnione we wspólnym wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia, o państwach trzecich wyznaczonych jako bezpieczne kraje pochodzenia lub w odniesieniu do których zastosowanie ma idea bezpiecznego kraju pochodzenia, kraju pierwszego azylu lub europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego.

(12)  Komisja, we współpracy z ESDZ, powinna regularnie weryfikować unijny wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX9, zapewniając przy tym poszanowanie zasady non-refoulement i indywidualnego prawa do azylu, w szczególności w przypadku osób należących do grup szczególnie wrażliwych, np. osób małoletnich pozbawionych opieki. Ze względu na swoją wiedzę fachową, Agencja powinna wspierać Komisję w weryfikacji tego wykazu. Agencja powinna również udzielać Komisji i Parlamentowi Europejskiemu informacji o konkretnych państwach trzecich, które mogłyby zostać uwzględnione we wspólnym unijnym wykazie bezpiecznych krajów pochodzenia, oraz o państwach trzecich wyznaczonych jako bezpieczne kraje pochodzenia bądź bezpieczne państwa trzecie lub państwach, w odniesieniu do których zastosowanie mają stosowane przez państwa członkowskie pojęcia bezpiecznego kraju pochodzenia, kraju pierwszego azylu lub europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego.

__________________

__________________

9 Dz.U. L […]

9 Dz.U. L […]

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zapewnić wysoki poziom jednolitości na terytorium Unii, jeżeli chodzi o procedury azylowe, warunki przyjmowania i ocenę potrzeby ochrony, Agencja powinna organizować i koordynować działania promujące prawo Unii. W tym celu Agencja powinna wspierać państwa członkowskie, opracowując normy operacyjne i wskazówki służące monitorowaniu zgodności z tymi normami. Agencja powinna również opracować wytyczne dotyczące kwestii azylowych i umożliwić wymianę najlepszych praktyk przez państwa członkowskie.

(13)  Aby zapewnić wysoki poziom jednolitości na terytorium Unii, jeżeli chodzi o procedury azylowe, warunki przyjmowania i ocenę potrzeby ochrony, Agencja powinna organizować i koordynować działania promujące prawo Unii i prawo międzynarodowe. W tym celu Agencja powinna wspierać państwa członkowskie, opracowując normy operacyjne i wskazówki służące monitorowaniu zgodności z tymi normami. Agencja powinna również opracować wytyczne dotyczące kwestii azylowych i umożliwić, wspierać i koordynować wymianę najlepszych praktyk przez państwa członkowskie, we współpracy z Agencją Praw Podstawowych, Biurem UNHCR i forum doradczym.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu, w ścisłej współpracy z Komisją i bez uszczerbku dla odpowiedzialności Komisji jako strażniczki Traktatów, powinna ponownie utworzyć mechanizm monitorowania i oceny wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zachowywania zgodności przez państwa członkowskie z normami operacyjnymi, wytycznymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie azylu, a także weryfikowania funkcjonowania systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich. Monitorowanie i ocena powinny być obszerne i oparte w szczególności na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, opracowanej przez Agencję analizy informacji dotyczących sytuacji w zakresie azylu, kontrolach na miejscu oraz na wyrywkowej analizie poszczególnych przypadków. Agencja składa sprawozdanie ze swoich ustaleń Zarządowi, który z kolei przyjmuje sprawozdanie. Dyrektor Wykonawczy powinien, po konsultacji z Komisją, złożyć danemu państwu członkowskiego projekt zaleceń, w którym znajdowałyby się niezbędne środki służące wyeliminowaniu poważnych niedociągnięć. Zarząd przyjmuje ten projekt jako zalecenia.

(14)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu, w ścisłej współpracy z Komisją i bez uszczerbku dla odpowiedzialności Komisji jako strażniczki Traktatów, powinna ponownie utworzyć mechanizm monitorowania i oceny wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zachowywania zgodności przez państwa członkowskie z normami operacyjnymi, wytycznymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie azylu, a także weryfikowania funkcjonowania systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich. Monitorowanie i ocena powinny być obszerne i oparte w szczególności na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe na szczeblu krajowym lub unijnym, właściwe organy traktatowe ONZ ds. praw człowieka oraz mechanizmy Rady Europy monitorujące prawa człowieka, na opracowanej przez Agencję analizie informacji dotyczących sytuacji w zakresie azylu, na kontrolach na miejscu, na wymianie z organami krajowymi i ekspertami, a także na wyrywkowej analizie poszczególnych przypadków. Agencja składa sprawozdanie ze swoich ustaleń Zarządowi, który z kolei przyjmuje sprawozdanie. Dyrektor Wykonawczy powinien, po konsultacji z Komisją, przedstawić danemu państwu członkowskiemu zalecenia, w których znajdowałyby się niezbędne środki służące wyeliminowaniu poważnych niedociągnięć. Zarząd przyjmuje te zalecenia.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zalecenia powinny być następnie realizowane na podstawie planu działania przygotowanego przez dane państwo członkowskie. Jeżeli w określonym terminie dane państwo członkowskie nie podejmie niezbędnych środków w celu realizacji zaleceń, a niedociągnięcia w systemie azylowym i systemie przyjmowania są na tyle poważne, że zagrażają funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja powinna - w oparciu o swoją własną ocenę wdrożenia planu działania oraz wagę niedociągnięć - przyjąć zalecenia zaadresowane do danego państwa członkowskiego, w których znalazłyby się środki niezbędne do zaradzenia poważnym niedociągnięciom. Może okazać się konieczne zorganizowanie przez Komisję wizyty w danym państwie członkowskim celem zweryfikowania realizacji planu działania. W razie potrzeby Komisja powinna ponadto określić środki, które Agencja powinna podjąć w celu udzielenia wsparcia danemu państwu członkowskiemu. Jeżeli po upływie określonego czasu dane państwo członkowskie nadal nie zapewnia zgodności, Komisja może podjąć dalsze działania, zobowiązując Agencję do podjęcia działań w celu udzielenia wsparcia temu państwu członkowskiemu.

(15)  Zalecenia powinny być następnie realizowane na podstawie planu działania przygotowanego przez dane państwo członkowskie. Komisja powinna ponadto określić środki, które Unia i Agencja powinny przyjąć w celu udzielenia wsparcia danemu państwu członkowskiemu. Jeżeli w określonym terminie dane państwo członkowskie nie podejmie niezbędnych środków w celu realizacji zaleceń, a niedociągnięcia w systemie azylowym i systemie przyjmowania są na tyle poważne, że zagrażają funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja powinna - w oparciu o swoją własną ocenę wdrożenia planu działania oraz wagę niedociągnięć - przyjąć zalecenia zaadresowane do danego państwa członkowskiego, w których znalazłyby się środki niezbędne do zaradzenia poważnym niedociągnięciom. Może okazać się konieczne zorganizowanie przez Komisję wizyty w danym państwie członkowskim celem zweryfikowania realizacji planu działania. Jeżeli po upływie określonego czasu dane państwo członkowskie nadal nie zapewnia zgodności, Komisja może podjąć dalsze działania, zobowiązując Unię i Agencję do podjęcia działań w celu udzielenia wsparcia temu państwu członkowskiemu i nadal żądając od niego wywiązania się ze zobowiązań.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu ułatwienia i poprawy właściwego funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz udzielenia wsparcia państwom członkowskim wdrażającym swoje zobowiązania w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna udzielić państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego, zwłaszcza gdy ich systemy azylowe i systemy przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji migracyjnej. Agencja powinna zapewnić niezbędne wsparcie operacyjne i techniczne, wysyłając zespoły wsparcia ds. azylu składające się z ekspertów zatrudnionych przez Agencję, ekspertów z państw członkowskich oraz ekspertów oddelegowanych do Agencji przez państwa członkowskie, oraz w oparciu o plan operacyjny. Zespoły te powinny wspierać państwa członkowskie, stosując środki operacyjne i techniczne, w tym zapewniając wiedzę fachową dotyczącą identyfikowania i rejestrowania obywateli państw trzecich, zapewniając tłumaczenie ustne, informując o krajach pochodzenia oraz udostępniając wiedzę o rozpatrywaniu spraw azylowych i zarządzaniu nimi, jak również wspierając organy państw członkowskich odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową i wspierając proces relokacji. Aby zapewnić skuteczność ich oddelegowywania, zasady działania zespołów wsparcia ds. azylu powinny być regulowane przepisami niniejszego rozporządzenia.

(16)  W celu ułatwienia i poprawy właściwego funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz udzielenia wsparcia państwom członkowskim wdrażającym swoje zobowiązania w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna udzielić państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego, zwłaszcza gdy ich systemy azylowe i systemy przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji migracyjnej. Agencja powinna zapewnić niezbędne wsparcie operacyjne i techniczne, wysyłając zespoły wsparcia ds. azylu składające się z ekspertów zatrudnionych przez Agencję, ekspertów z państw członkowskich oraz ekspertów oddelegowanych do Agencji przez państwa członkowskie, oraz w oparciu o plan operacyjny. Eksperci w zespołach wsparcia ds. azylu powinni zostać przeszkoleni przez Agencję i mieć stosowne doświadczenie. Zespoły te powinny wspierać państwa członkowskie, stosując środki operacyjne i techniczne, w tym zapewniając wiedzę fachową dotyczącą identyfikowania i rejestrowania obywateli państw trzecich, zapewniając tłumaczenie ustne, informując o krajach pochodzenia oraz udostępniając wiedzę o rozpatrywaniu spraw azylowych i zarządzaniu nimi, jak również wspierając organy państw członkowskich odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową i wspierając proces relokacji. Aby zapewnić skuteczność ich oddelegowywania, zasady działania zespołów wsparcia ds. azylu powinny być regulowane przepisami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W przypadku gdy system azylowy i system przyjmowania państwa członkowskiego znajduje się pod nieproporcjonalną presją migracyjną, która stanowi wyjątkowo duże i nagłe obciążenie dla tych systemów, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna pomóc temu państwu członkowskiemu – na jego wniosek lub z własnej inicjatywy – stosując kompleksowy zestaw środków, w tym wykorzystanie ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu. Aby zapewnić dostępność tych ekspertów i ich natychmiastowe oddelegowanie, interwencyjna rezerwa ds. azylu powinna stanowić rezerwę ekspertów z państw członkowskich w liczbie co najmniej 500 osób. Agencja sama ze swej strony powinna być w stanie podjąć interwencję celem wsparcia państwa członkowskiego, jeśli mimo nieproporcjonalnej presji migracyjnej państwo to nie występuje o wystarczającą pomoc Agencji lub nie podejmuje wystarczających działań, aby zaradzić tej presji, w efekcie czego system azylowy i system przyjmowania stałyby się nieskuteczne do tego stopnia, że zagrażałoby to funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego. Nieproporcjonalna liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, za które dane państwo członkowskie jest odpowiedzialne, może być oznaką nieproporcjonalnej presji.

(17)  W przypadku gdy system azylowy i system przyjmowania państwa członkowskiego znajduje się pod nieproporcjonalną presją migracyjną, która stanowi wyjątkowo duże i nagłe obciążenie dla tych systemów, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna pomóc temu państwu członkowskiemu – na jego wniosek lub z własnej inicjatywy – stosując kompleksowy zestaw środków, w tym wykorzystanie ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu. Aby zapewnić dostępność tych ekspertów i ich natychmiastowe oddelegowanie, interwencyjna rezerwa ds. azylu powinna stanowić rezerwę ekspertów z państw członkowskich w liczbie co najmniej 500 osób. W razie konieczności Agencja powinna mieć prawo do rekrutacji pracowników, aby móc świadczyć wymagane wsparcie na rzecz państw członkowskich. Agencja sama ze swej strony powinna być w stanie podjąć interwencję celem wsparcia państwa członkowskiego, jeśli mimo nieproporcjonalnej presji migracyjnej państwo to nie występuje o wystarczającą pomoc Agencji lub nie podejmuje wystarczających działań, aby zaradzić tej presji, w efekcie czego system azylowy i system przyjmowania stałyby się nieskuteczne do tego stopnia, że zagrażałoby to funkcjonowaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego. Nieproporcjonalna liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, za które dane państwo członkowskie jest odpowiedzialne, może być oznaką nieproporcjonalnej presji.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W odniesieniu do państw członkowskich, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną i nieproporcjonalną presją, zwłaszcza ze względu na położenie geograficzne lub sytuację demograficzną tych państw, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna wspierać rozwijanie solidarności w ramach Unii i pomagać w lepszej relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej między państwami członkowskimi, zapewniając przy tym, by nie dochodziło do nadużyć systemów azylowych i systemów przyjmowania.

(19)  W odniesieniu do państw członkowskich, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną i nieproporcjonalną presją, zwłaszcza ze względu na położenie geograficzne lub sytuację gospodarczą bądź demograficzną tych państw, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna wspierać rozwijanie solidarności w ramach Unii oraz sprawiedliwy podział odpowiedzialności, pomagając w jak najszybszej relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób z niej korzystających między państwami członkowskimi, a przy tym zapewniając, by nie dochodziło do nadużyć systemów azylowych i systemów przyjmowania, oraz wspierając dane państwa członkowskie w działaniach na rzecz zapobiegania nadużyciom w postaci nielegalnej migracji.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu wypełnienia swojej misji oraz w zakresie wymaganym do wywiązania się ze swoich zadań Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna współpracować z unijnymi organami, agencjami i urzędami, w szczególności z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i w ramach ustaleń roboczych zawartych zgodnie z prawem i polityką Unii. Wspomniane ustalenia robocze podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję.

(21)  W celu wypełnienia swojej misji oraz w zakresie wymaganym do wywiązania się ze swoich zadań Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna współpracować z organami krajowymi, unijnymi organami, agencjami i urzędami, w szczególności z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, europejskimi oficerami łącznikowymi ds. migracji i biurami terenowymi zaproponowanymi w ramach partnerstwa w zakresie współpracy z poszczególnymi krajami pochodzenia lub tranzytu oraz Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i w ramach ustaleń roboczych zawartych zgodnie z prawem i polityką Unii oraz prawem międzynarodowym. Wspomniane ustalenia robocze podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna współpracować z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i w ramach ustaleń roboczych, tak aby wykorzystać ich wiedzę ekspercką i wsparcie. W tym celu rola UNHCR oraz innych właściwych organizacji międzynarodowych powinna być w pełni uznana, a organizacje te powinny uczestniczyć w pracach Agencji. Wspomniane ustalenia robocze podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję.

(23)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna współpracować z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z UNHCR, IOM i Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (OHCHR), w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i w ramach ustaleń roboczych, tak aby wykorzystać ich wiedzę ekspercką i wsparcie. W tym celu rola UNHCR oraz innych właściwych organów ONZ i organizacji międzynarodowych powinna być w pełni uznana, a organizacje te powinny uczestniczyć w pracach Agencji. Wspomniane ustalenia robocze podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna ułatwiać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Powinna również współpracować z organami państw trzecich w ramach ustaleń roboczych, które podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję. Agencja powinna działać zgodnie z polityką stosunków zewnętrznych Unii i w żadnych okolicznościach nie powinna formułować niezależnej polityki zewnętrznej. W swojej współpracy z państwami trzecimi Agencja i państwa członkowskie powinny przestrzegać norm i standardów, które są przynajmniej równoważne z normami i standardami ustanowionymi w prawodawstwie Unii, także wówczas, gdy współpraca z państwami trzecimi odbywa się na terytorium tych państw.

(24)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna ułatwiać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Powinna również współpracować z organami państw trzecich w sprawach związanych z azylem i przesiedleniami w ramach ustaleń roboczych, które podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komisję w konsultacji z ESDZ. Parlament Europejski powinien być informowany o tych ustaleniach roboczych przed ich przyjęciem i po nim. Agencja powinna działać zgodnie z polityką stosunków zewnętrznych Unii i w żadnych okolicznościach nie powinna formułować niezależnej polityki zewnętrznej. W swojej współpracy z państwami trzecimi Agencja i państwa członkowskie powinny przestrzegać norm i standardów, które są przynajmniej równoważne z normami i standardami ustanowionymi w prawodawstwie Unii i w prawie międzynarodowym, w tym w międzynarodowym prawie humanitarnym, także wówczas, gdy współpraca z państwami trzecimi odbywa się na terytorium tych państw. Komisja i Agencja w odpowiednim czasie przedstawiają Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w sprawie współpracy z poszczególnymi państwami trzecimi.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Wszelkie działania Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu są realizowane z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, w tym prawa do azylu, prawa do ochrony przed wydaleniem, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do ochrony danych osobowych oraz prawa do skutecznego środka prawnego. Pod uwagę brane są zawsze prawa dziecka i szczególne potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania.

(26)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i w konwencji genewskiej z 1951 r. Wszelkie działania Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu są realizowane z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, w tym prawa do azylu, prawa do ochrony przed wydaleniem, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do ochrony danych osobowych oraz prawa do skutecznego środka prawnego. Pod uwagę brane są zawsze prawa dziecka i szczególne potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania, szczególnie kobiet i osób LGBTI.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w Zarządzie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, aby mogły realizować politykę i sprawować nadzór polityczny nad działalnością Agencji. W miarę możliwości Zarząd powinien składać się z dyrektorów operacyjnych organów azylowych państw członkowskich lub ich przedstawicieli. Zarządowi powinny zostać nadane niezbędne uprawnienia, w szczególności do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Agencję oraz powoływania Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego. Zarządzanie Agencją i jej funkcjonowanie powinny być zgodne z zasadami wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętego w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

(27)  Komisja, Parlament Europejski i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w Zarządzie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, aby mogły realizować politykę i sprawować nadzór polityczny i kontrolę nad działalnością Agencji. Zarząd powinien składać się z przedstawiciela Biura UNHCR, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i, w miarę możliwości, dyrektorów operacyjnych organów azylowych państw członkowskich lub ich przedstawicieli. Zarządowi powinny zostać nadane niezbędne uprawnienia, w szczególności do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Agencję oraz powoływania Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego. Zarządzanie Agencją i jej funkcjonowanie powinny być zgodne z zasadami wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętego w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Aby zagwarantować autonomię Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, powinna ona posiadać swój własny budżet, przy czym jego znaczną część zasadniczo stanowi wkład Unii. Finansowanie Agencji powinno podlegać porozumieniu osiągniętemu przez władzę budżetową, zgodnie z pkt 31 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami12. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie do wkładu Unii i wszelkich innych dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii Europejskiej. Kontrola sprawozdań finansowych powinna być przeprowadzana przez Trybunał Obrachunkowy.

skreśla się

__________________

 

12 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

 

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu („Agencja”) zapewnia skuteczne i jednolite stosowanie unijnego prawa azylowego w państwach członkowskich. Ułatwia wdrażanie i usprawnia funkcjonowanie wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz jest odpowiedzialna za umożliwienie zbliżenia procedur oceny wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w całej Unii.

1.  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu („Agencja”) zapewnia skuteczne i jednolite stosowanie unijnego prawa azylowego w państwach członkowskich. Ułatwia wdrażanie i usprawnia funkcjonowanie wspólnego europejskiego systemu azylowego zgodnie z prawem międzynarodowym i standardami międzynarodowymi oraz jest odpowiedzialna za umożliwienie zbliżenia procedur oceny wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w całej Unii.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  gromadzi i analizuje informacje na temat sytuacji azylowej oraz wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego;

b)  gromadzi i analizuje informacje na temat sytuacji azylowej w Unii i w państwach trzecich oraz wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspiera państwa członkowskie we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego;

c)  wspiera państwa członkowskie we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego i w wypełnianiu ich obowiązków wynikających z unijnego i międzynarodowego prawa azylowego;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  monitoruje i ocenia wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także systemów azylowych i systemów przyjmowania państw członkowskich;

l)  zgodnie z obowiązującym prawem Unii monitoruje i ocenia wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego w odniesieniu do systemów azylowych i systemów przyjmowania państw członkowskich, które to systemy powinny otrzymywać wsparcie na wniosek któregokolwiek z państw członkowskich;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  współpracuje z państwami trzecimi, aby promować i wspierać budowanie zdolności w zakresie ich własnych systemów azylowych i systemów przyjmowania, zgodnie ze standardami międzynarodowymi, oraz aby wdrażać regionalne programy ochrony.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja wspiera państwa członkowskie w zakresie zewnętrznego wymiaru wspólnego europejskiego systemu azylowego. W tym względzie, w porozumieniu z Komisją, Agencja koordynuje wymianę informacji i inne działania podjęte w kwestiach wynikających z wdrażania instrumentów i mechanizmów związanych z zewnętrznym wymiarem wspólnego europejskiego systemu azylowego.

2.  Agencja wspiera państwa członkowskie w stosunkach utrzymywanych z organami państw trzecich w sprawach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia oraz w zakresie zewnętrznego wymiaru wspólnego europejskiego systemu azylowego. W tym względzie, w porozumieniu z Komisją, Agencja koordynuje wymianę informacji i inne działania podjęte w kwestiach wynikających z wdrażania instrumentów i mechanizmów związanych z zewnętrznym wymiarem wspólnego europejskiego systemu azylowego. W tym celu, w porozumieniu z Komisją, Agencja ma możliwość oddelegowania przedstawicieli do delegatur Unii.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja ściśle współpracuje z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi i innymi służbami krajowymi oraz z Komisją. Agencja wykonuje swoje obowiązki, nie naruszając obowiązków przydzielonych innym właściwym organom Unii, oraz ściśle współpracuje z tymi organami i z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

2.  Agencja ściśle współpracuje z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi i innymi służbami krajowymi oraz z Komisją. Agencja wykonuje swoje obowiązki, nie naruszając obowiązków przydzielonych innym właściwym organom Unii, oraz ściśle współpracuje z tymi organami i z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), korzystając jednocześnie ze specjalistycznej wiedzy innych organów związanych z ONZ takich jak Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja gromadzi i analizuje informacje na temat sytuacji azylowej w Unii i państwach trzecich w zakresie, w jakim sytuacja ta może mieć wpływ na Unię, w tym aktualne informacje dotyczące podstawowych przyczyn migracji, przepływów migracyjnych i przepływów uchodźców, a także wszelkich przypadków nagłego przybycia dużej liczby obywateli państw trzecich, które mogą wywrzeć nieproporcjonalną presję na system azylowy i system przyjmowania. Celem tych działań Agencji jest zapewnienie państwom członkowskim szybkich i wiarygodnych wzajemnych informacji oraz rozpoznanie możliwych zagrożeń dla systemów azylowych państw członkowskich.

1.  Agencja gromadzi i analizuje informacje na temat sytuacji azylowej w Unii i państwach trzecich w zakresie, w jakim sytuacja ta może mieć wpływ na Unię lub poszczególne państwa członkowskie, w tym aktualne informacje dotyczące podstawowych przyczyn migracji, przepływów migracyjnych i przepływów uchodźców, a także wszelkich przypadków nagłego przybycia dużej liczby obywateli państw trzecich, które mogą wywrzeć nieproporcjonalną presję na system azylowy i system przyjmowania. Celem tych działań Agencji jest zapewnienie państwom członkowskim szybkich i wiarygodnych wzajemnych informacji oraz rozpoznanie możliwych zagrożeń dla systemów azylowych państw członkowskich.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja sporządza analizę w oparciu o informacje udzielone w szczególności przez państwa członkowskie, właściwe instytucje i agencje Unii, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, a także UNHCR i inne organizacje międzynarodowe.

Agencja sporządza analizę w oparciu o informacje udzielone w szczególności przez państwa członkowskie, właściwe instytucje i agencje Unii, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, a także UNHCR, IOM i inne organizacje krajowe, międzynarodowe i pozarządowe posiadające wiedzę specjalistyczną w dziedzinie azylu.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja zapewnia szybką wymianę istotnych informacji między państwami członkowskimi oraz z Komisją. Przedstawia również w terminowy i rzetelny sposób wyniki swojej analizy Zarządowi.

3.  Agencja zapewnia szybką wymianę istotnych informacji między państwami członkowskimi oraz z Komisją. Przedstawia również w terminowy i rzetelny sposób wyniki swojej analizy Zarządowi i Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja tworzy bazy danych faktograficzne i prawne oraz zawierające orzecznictwo, dotyczące stosowania i interpretacji unijnych, krajowych i międzynarodowych instrumentów prawnych w zakresie azylu, w szczególności wykorzystując istniejące rozwiązania. W tych bazach danych nie przechowuje się żadnych danych osobowych, chyba że takie dane zostały pozyskane przez Agencję z dokumentów, które są publicznie dostępne.

2.  Agencja tworzy bazy danych faktograficzne i prawne oraz zawierające orzecznictwo, dotyczące stosowania i interpretacji unijnych, krajowych i międzynarodowych instrumentów prawnych w zakresie azylu, w szczególności wykorzystując istniejące rozwiązania, we współpracy z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, badaczami i pracownikami naukowymi. W tych bazach danych nie przechowuje się żadnych danych osobowych, chyba że takie dane zostały pozyskane przez Agencję z dokumentów, które są publicznie dostępne.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja organizuje i rozwija szkolenia dla swojego personelu oraz członków wszystkich krajowych administracji, sądów i trybunałów, a także krajowych służb odpowiedzialnych za kwestie azylowe w państwach członkowskich.

1.  Agencja organizuje i rozwija szkolenia dla swojego personelu oraz członków wszystkich krajowych administracji, sądów i trybunałów, a także krajowych służb odpowiedzialnych za kwestie azylowe w państwach członkowskich oraz dla urzędników z państw trzecich, na podstawie umów zawartych z organami administracyjnymi tych państw.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja rozwija takie szkolenia w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi oraz we współpracy z odpowiednimi podmiotami szkoleniowymi w państwach członkowskich, w tym z instytucjami akademickimi i innymi właściwymi organizacjami.

2.  Agencja rozwija takie szkolenia w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi oraz we współpracy z odpowiednimi podmiotami szkoleniowymi w państwach członkowskich, w tym z Biurem UNHCR, instytucjami akademickimi, krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami sędziów i innymi właściwymi organizacjami pozarządowymi posiadającymi wiedzę specjalistyczną.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  międzynarodowe i unijne normy dotyczące praw podstawowych, a w szczególności postanowienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także międzynarodowe i unijne prawo dotyczące azylu, w tym konkretne kwestie prawne i dotyczące orzecznictwa;

a)  międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka i unijne normy dotyczące praw podstawowych, a w szczególności postanowienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także międzynarodowe i unijne prawo dotyczące azylu, w tym konkretne kwestie prawne i dotyczące orzecznictwa;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  techniki przesłuchań, w tym poświęcenie szczególnej uwagi dzieciom, grupom szczególnie wrażliwym oraz ofiarom tortur;

c)  techniki przesłuchań, w tym poświęcenie szczególnej uwagi dzieciom, zarówno będącym pod opieką, jak i pozbawionym opieki, grupom szczególnie wrażliwym oraz ofiarom tortur;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  warunki przyjmowania, w tym poświęcenie szczególnej uwagi dzieciom bez opieki oraz dzieciom z rodzinami, grupom szczególnie wrażliwym i ofiarom tortur.

g)  warunki przyjmowania, w tym poświęcenie szczególnej uwagi oraz udzielenie ochrony dzieciom bez opieki oraz dzieciom z rodzinami, grupom szczególnie wrażliwym, ofiarom tortur i ofiarom handlu ludźmi.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Agencja podejmuje inicjatywy konieczne do zapewnienia, aby eksperci wchodzący w skład zespołów wsparcia ds. azylu i interwencyjnej rezerwy ds. azylu przeszli specjalistyczne szkolenie, związane z ich zadaniami i funkcją, przed przystąpieniem do działań operacyjnych organizowanych przez Agencję. Agencja przeprowadza regularne ćwiczenia z tymi ekspertami zgodnie z programem specjalistycznych szkoleń i ćwiczeń wspomnianym w rocznym programie prac Agencji.

7.  Agencja zapewnia ekspertom wchodzącym w skład zespołów wsparcia ds. azylu i interwencyjnej rezerwy ds. azylu specjalistyczne szkolenie, związane z ich zadaniami i funkcją, przed przystąpieniem do działań operacyjnych organizowanych przez Agencję. Agencja przeprowadza regularne ćwiczenia z tymi ekspertami zgodnie z programem specjalistycznych szkoleń i ćwiczeń wspomnianym w rocznym programie prac Agencji.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Agencja może organizować działania szkoleniowe we współpracy z państwami członkowskimi lub państwami trzecimi na ich terytorium.

8.  Agencja może organizować działania szkoleniowe związane z azylem i przesiedlaniem we współpracy z państwami członkowskimi lub państwami trzecimi na ich terytorium.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja jest ośrodkiem gromadzenia istotnych, wiarygodnych, rzetelnych i aktualnych informacji na temat państw pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, w tym informacji dotyczących dzieci oraz ukierunkowanych informacji na temat osób należących do grup szczególnie wrażliwych. Agencja sporządza i regularnie aktualizuje sprawozdania i inne dokumenty zawierające informacje o państwach pochodzenia na poziomie Unii, w tym informacje dotyczące kwestii tematycznych specyficznych dla państw pochodzenia.

1.  Agencja jest niezależnym ośrodkiem gromadzenia istotnych, wiarygodnych, przejrzystych, rzetelnych i aktualnych informacji o udokumentowanym źródle pochodzenia na temat państw pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, w tym informacji dotyczących dzieci, płci i orientacji seksualnej, a także ukierunkowanych informacji na temat osób należących do grup szczególnie wrażliwych. Agencja sporządza i regularnie aktualizuje sprawozdania i inne dokumenty zawierające informacje o państwach pochodzenia na poziomie Unii, w tym informacje dotyczące kwestii tematycznych specyficznych dla państw pochodzenia, w tym informacje dotyczące tortur i niewłaściwego traktowania w miejscach przetrzymywania oraz informacje dotyczące zasad, o których mowa w art. 21 TUE.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wykorzystuje wszelkie istotne źródła informacji, w tym swoją analizę informacji dotyczących sytuacji azylowej oraz innych informacji zebranych od organizacji rządowych, pozarządowych i międzynarodowych, między innymi za pośrednictwem sieci, o których mowa w art. 9, a także od instytucji, agencji, organów i urzędów Unii oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

a)  wykorzystuje wszelkie istotne źródła informacji, w tym swoją analizę informacji dotyczących sytuacji azylowej oraz innych informacji zebranych od organizacji rządowych, pozarządowych i międzynarodowych, szczególnie Biuro UNHCR, między innymi za pośrednictwem sieci, o których mowa w art. 9, misji informacyjnych do państw pochodzenia, a także od instytucji, agencji, organów i urzędów Unii oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i delegatur Unii;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zarządza portalem gromadzącym informacje dotyczące państw pochodzenia i dalej rozwija ten portal;

b)  zarządza w pełni przejrzystym i publicznie dostępnym portalem gromadzącym i rozpowszechniającym informacje dotyczące państw pochodzenia, w tym na temat sposobów wykorzystania źródeł, zgodnie z rozporządzaniem (WE) nr 1049/2001, i dalej rozwija ten portal;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  opracowuje wspólny format i wspólną metodologię, w tym zakres zadań, zgodnie z wymogami unijnego prawa azylowego, sporządzania sprawozdań i innych dokumentów zawierających informacje dotyczące państw pochodzenia na poziomie Unii.

c)  opracowuje wspólny format i wspólną metodologię, w tym zakres zadań i kryteria oceny, zgodnie z wymogami międzynarodowego i unijnego prawa azylowego, sporządzania sprawozdań i innych dokumentów zawierających informacje dotyczące państw pochodzenia na poziomie Unii.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  składania do Agencji zapytań dotyczących konkretnych okoliczności faktycznych, które mogą wynikać z wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, bez uszczerbku dla zasad poufności ustanowionych w prawie krajowym.

b)  składania do Agencji zapytań dotyczących konkretnych okoliczności faktycznych, które mogą wynikać z wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz pomocy w odpowiadaniu na te zapytania, z zastrzeżeniem zasad poufności ustanowionych w prawie krajowym;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby wspierać zbliżenie procedur stosowania kryteriów oceny określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE22, Agencja koordynuje wysiłki państw członkowskich zmierzające do podjęcia i opracowania wspólnej analizy zapewniającej wytyczne na temat sytuacji w konkretnych państwach pochodzenia.

1.  Aby wspierać zbliżenie procedur stosowania kryteriów oceny określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE22, Agencja koordynuje wysiłki państw członkowskich zmierzające do podjęcia i opracowania wspólnej analizy zapewniającej wytyczne na temat sytuacji w konkretnych państwach pochodzenia. Przy opracowywaniu takiej wspólnej analizy Agencja uwzględnia najnowsze i stosowne informacje Biura UNHCR, dokumenty przedstawiające stanowiska w sprawie poszczególnych krajów/sytuacji oraz najnowsze wytyczne Biura UNHCR dotyczące kwalifikowalności służące ocenie potrzeby przyznania ochrony międzynarodowej osobom ubiegającym się o azyl pochodzącym z konkretnych państw.

__________________

__________________

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona) (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona) (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9).

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor Wykonawczy po konsultacji z Komisją przedkłada taką wspólną analizę Zarządowi do zatwierdzenia. Państwa członkowskie mają obowiązek uwzględniania tej wspólnej analizy podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, bez uszczerbku dla ich kompetencji w zakresie podejmowania decyzji w sprawie indywidualnych wniosków.

2.  Dyrektor Wykonawczy po konsultacji z forum doradczym przedkłada taką wspólną analizę Zarządowi do zatwierdzenia. Państwa członkowskie mają obowiązek uwzględniania tej wspólnej analizy podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, bez uszczerbku dla ich kompetencji w zakresie podejmowania decyzji w sprawie indywidualnych wniosków.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja pomaga Komisji w regularnym przeglądzie sytuacji w państwach trzecich, które są objęte unijnym wspólnym wykazem bezpiecznych krajów pochodzenia ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX, w tym tych, które zostały zawieszone przez Komisję oraz usunięte z tego wykazu.

1.  Agencja pomaga Komisji w regularnym przeglądzie sytuacji w państwach trzecich, które są objęte unijnym wspólnym wykazem bezpiecznych krajów pochodzenia ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX, w tym tych, z którymi Unia zawarła porozumienie na mocy ram partnerstwa z państwami trzecimi lub jest w trakcie procesu prowadzącego do jego zawarcia, a także tych, które zostały zawieszone przez Komisję oraz usunięte z tego wykazu.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na wniosek Komisji Agencja udziela jej informacji na temat poszczególnych państw trzecich, co do których można by rozważyć ich włączenie do unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX.

2.  Komisja zwraca się do Agencji o udzielenie jej informacji na temat poszczególnych państw trzecich, co do których można by rozważyć ich włączenie do unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia, zawieszenie lub usunięcie z tego wykazu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX. Parlament Europejski jest na bieżąco informowany.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Informacje dostarczane przez Agencję na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu są kompilowane zgodnie z ogólnymi zasadami sformułowanymi w art. 8 niniejszego rozporządzenia i uwzględniają informacje otrzymane od Biura UNHCR, organów traktatowych ONZ ds. praw człowieka, w ramach procedur specjalnych, od mechanizmów Rady Europy monitorujących prawa człowieka, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, właściwych organizacji pozarządowych, a także innych właściwych niezależnych i wiarygodnych źródeł.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może wystąpić do Agencji o przeprowadzenie przeglądu sytuacji w dowolnym takim kraju trzecim celem oceny, czy przestrzegane są odpowiednie warunki i kryteria określone w tej dyrektywie.

Komisja lub Parlament Europejski mogą wystąpić do Agencji o przeprowadzenie przeglądu sytuacji w dowolnym takim kraju trzecim celem oceny, czy przestrzegane są odpowiednie warunki i kryteria określone w tej dyrektywie.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji oraz w konsultacji z Komisją, opracowuje normy operacyjne dotyczące wdrażania instrumentów prawa Unii w zakresie azylu oraz wskaźniki służące do monitorowania zgodności z tymi normami operacyjnymi, a także wytyczne i najlepsze praktyki odnoszące się do wdrażania instrumentów prawa Unii w zakresie azylu. Po konsultacji z Komisją i po przyjęciu przez Zarząd Agencja informuje państwa członkowskie o takich normach, wskaźnikach, wytycznych i najlepszych praktykach.

2.  Agencja, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji oraz w konsultacji z Komisją, Biurem UNHCR i innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, opracowuje techniczne normy operacyjne dotyczące wdrażania instrumentów prawa Unii w zakresie azylu oraz wskaźniki służące do monitorowania zgodności z tymi normami operacyjnymi, a także wytyczne i najlepsze praktyki odnoszące się do wdrażania instrumentów prawa Unii w zakresie azylu. Po konsultacji z Komisją i po przyjęciu przez Zarząd Agencja informuje państwa członkowskie o takich normach, wskaźnikach, wytycznych i najlepszych praktykach.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na wniosek państw członkowskich Agencja pomaga im w stosowaniu norm operacyjnych, wytycznych i najlepszych praktyk w ich systemach azylowych i systemach przyjmowania przez udostępnianie tym państwom niezbędnej wiedzy eksperckiej lub pomocy operacyjnej i technicznej.

3.  Na wniosek państw członkowskich Agencja pomaga im w stosowaniu technicznych norm operacyjnych, wytycznych i najlepszych praktyk w ich systemach azylowych i systemach przyjmowania przez udostępnianie tym państwom niezbędnej wiedzy eksperckiej lub pomocy operacyjnej i technicznej.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja we współpracy z Komisją ustanawia mechanizm w celu:

1.  Zgodnie z prawem Unii Agencja w ścisłej współpracy z Komisją i w konsultacji z forum doradczym ustanawia mechanizm w celu:

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  monitorowania wdrażania oraz oceny wszystkich aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego w państwach członkowskich, w szczególności systemu dublińskiego, warunków przyjmowania, procedur udzielania azylu, stosowania kryteriów określania potrzeb w zakresie ochrony oraz charakteru i jakości ochrony udzielonej przez państwa członkowskie osobom wymagającym ochrony międzynarodowej, w tym jeżeli chodzi o prawa podstawowe, gwarancje ochrony dzieci oraz potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania;

a)  pomocy w monitorowaniu wdrażania oraz w ocenie wszystkich aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego w państwach członkowskich, w szczególności systemu dublińskiego, warunków przyjmowania, procedur udzielania azylu, procedur przesiedlania i relokacji, stosowania kryteriów określania potrzeb w zakresie ochrony oraz charakteru i jakości ochrony udzielonej przez państwa członkowskie osobom wymagającym ochrony międzynarodowej, w tym jeżeli chodzi o prawa podstawowe, gwarancje ochrony dzieci, łączenie rodzin oraz potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  monitorowania przestrzegania przez państwa członkowskie norm operacyjnych, wskaźników, wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie azylu;

b)  pomocy w monitorowaniu przestrzegania przez państwa członkowskie norm operacyjnych, wskaźników, wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie azylu, a także prawa międzynarodowego, w ścisłej współpracy z Biurem UNHCR;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja może w szczególności opierać swoją ocenę na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, opracowanej przez Agencję analizie informacji na temat sytuacji azylowej, kontrolach na miejscu oraz kontrolach wyrywkowych.

Agencja może w szczególności opierać swoją ocenę na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, opracowanej przez Agencję analizie informacji na temat sytuacji azylowej, kontrolach na miejscu, kontrolach wyrywkowych oraz informacjach dostarczonych przez Biuro UNHCR i inne właściwe organy traktatowe ONZ ds. praw człowieka i w ramach procedur specjalnych lub przez mechanizmy Rady Europy monitorujące prawa człowieka, a także inne właściwe organizacje międzynarodowe i pozarządowe.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu państwa członkowskie, na wniosek Agencji, dostarczają jej niezbędnych informacji dotyczących procedur udzielania azylu, sprzętu, infrastruktury, warunków przyjmowania, wskaźników przyznawania azylu oraz jakości ochrony, a także zasobów kadrowych i finansowych na poziomie krajowym, służących efektywnemu zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania. Państwa członkowskie współpracują też z Agencją i ułatwiają jej wszelkie kontrole na miejscu, jakie Agencja przeprowadza do celów monitorowania.

W tym celu państwa członkowskie, na wniosek Agencji, dostarczają jej niezbędnych informacji dotyczących procedur udzielania azylu, sprzętu, infrastruktury, warunków przyjmowania, wskaźników przyznawania azylu oraz jakości ochrony, a także zasobów kadrowych i finansowych na poziomie krajowym, służących efektywnemu zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania. Państwa członkowskie ściśle współpracują też z Agencją i ułatwiają jej wszelkie kontrole na miejscu, jakie Agencja przeprowadza do celów monitorowania.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja może zainicjować monitorowanie służące ocenie systemu azylowego lub systemu przyjmowania państwa członkowskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, jeżeli występują poważne obawy co do funkcjonowania jakiegokolwiek aspektu systemu azylowego lub systemu przyjmowania tego państwa członkowskiego.

Agencja może zainicjować monitorowanie służące ocenie systemu azylowego lub systemu przyjmowania państwa członkowskiego na wniosek Komisji, jeżeli występują poważne obawy co do funkcjonowania jakiegokolwiek aspektu systemu azylowego lub systemu przyjmowania tego państwa członkowskiego.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja organizuje i koordynuje przez ograniczony czas jeden lub więcej wymienionych poniżej środków operacyjnych i technicznych:

3.  Agencja organizuje i koordynuje jeden lub więcej wymienionych poniżej środków operacyjnych i technicznych:

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)   pomoc w relokacji lub transferze osób korzystających z ochrony międzynarodowej na terytorium Unii;

g)   pomoc w relokacji lub transferze osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na terytorium Unii lub korzystających z niej, z uwzględnieniem sprawiedliwych, obiektywnych kryteriów takich jak łączenie rodzin oraz więzi kulturowe;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  pomoc państwom członkowskim w zapewnianiu przestrzegania wszystkich niezbędnych praw dziecka i gwarancji ochrony dziecka;

i)  pomoc państwom członkowskim w zapewnianiu przestrzegania wszystkich niezbędnych gwarancji poszanowania praw podstawowych, w tym praw dziecka i gwarancji ochrony dziecka;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie gwarantują, że profile i liczba udostępnianych przez nich ekspertów odpowiada profilom i liczbie uzgodnionej przez Zarząd. O czasie oddelegowania decyduje rodzime państwo członkowskie, ale nie jest on krótszy niż 30 dni.

7.  Państwa członkowskie gwarantują, że profile i liczba udostępnianych przez nich ekspertów odpowiadają profilom i liczbie, o które zwróciło się potrzebujące państwo członkowskie. O czasie oddelegowania decyduje rodzime państwo członkowskie, ale nie jest on krótszy niż 60 dni.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd, na wniosek Dyrektora Wykonawczego, decyduje większością trzech czwartych głosów członków z prawem głosu o profilach ekspertów, a także o udziale każdego z państw członkowskich w interwencyjnej rezerwie ekspertów ds. azylu. Identyczna procedura obowiązuje w przypadku wszelkich późniejszych zmian dotyczących profili i łącznej liczby ekspertów.

2.  Zarząd, na wniosek Dyrektora Wykonawczego, decyduje o profilach ekspertów, a także o udziale każdego z państw członkowskich w interwencyjnej rezerwie ekspertów ds. azylu. Identyczna procedura obowiązuje w przypadku wszelkich późniejszych zmian dotyczących profili i łącznej liczby ekspertów. Dyrektor Wykonawczy zapewnia, aby skład zespołów wsparcia ds. azylu lub interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu był zgodny wnioskiem przyjmującego państwa członkowskiego, w zależności od potrzeb w terenie.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie wnoszą swój wkład do interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu, udostępniając krajową rezerwę ekspertów na podstawie różnych zdefiniowanych profili i nominując ekspertów, których profile odpowiadają tym wymaganym. O czasie oddelegowania decyduje rodzime państwo członkowskie, ale nie jest on krótszy niż 30 dni.

3.  Państwa członkowskie wnoszą swój wkład do interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu, udostępniając krajową rezerwę ekspertów na podstawie różnych zdefiniowanych profili i nominując ekspertów, których profile odpowiadają tym wymaganym. O czasie oddelegowania decyduje rodzime państwo członkowskie, stosownie do potrzeby długoterminowego nominowania w celu zapewnienia odpowiedniej obecności w terenie, ale nie jest on krótszy niż 60 dni.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie w pełni przestrzegają swoich zobowiązań w zakresie obsady stanowisk w Agencji i udzielania jej wsparcia. Komisja monitoruje przestrzeganie tych obowiązków, a w przypadkach naruszeń niezwłocznie stosuje się środki naprawcze.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeśli państwo członkowskie zmaga się z nieproporcjonalną presją migracyjną, która stanowi wyjątkowo duże i nagłe obciążenie jego systemu azylowego lub systemu przyjmowania, Agencja – na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizuje i koordynuje wszechstronny zestaw środków operacyjnych i technicznych, o których mowa w art. 16, i deleguje ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, o której mowa w art. 18, oraz ekspertów spośród własnego personelu w celu usprawnienia systemu azylowego i systemu przyjmowania w krótkim okresie czasu.

1.  Jeśli państwo członkowskie zmaga się z nieproporcjonalną presją migracyjną, która stanowi wyjątkowo duże i nagłe obciążenie jego systemu azylowego lub systemu przyjmowania, Agencja – na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego – organizuje i koordynuje, wraz z danym przyjmującym państwem członkowskim, wszechstronny zestaw środków operacyjnych i technicznych, o których mowa w art. 16, i deleguje ekspertów z interwencyjnej rezerwy ds. azylu, o której mowa w art. 18, oraz ekspertów spośród własnego personelu w celu usprawnienia systemu azylowego i systemu przyjmowania w krótkim okresie czasu.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja może podjąć wszystkie niezbędne środki w celu ułatwienia wymiany informacji istotnych dla realizacji jej zadań z Komisją i państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, z właściwymi agencjami Unii.

1.  Agencja może podjąć wszystkie niezbędne środki w celu ułatwienia wymiany informacji istotnych dla realizacji jej zadań z Komisją i państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, z właściwymi agencjami Unii, w tym z Europolem, w celu ułatwiania wymiany odcisków palców.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W kwestiach dotyczących działalności Agencji i w zakresie wymaganym do wypełniania jej zadań Agencja ułatwia i wspiera współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii, w tym również w odniesieniu do ochrony praw podstawowych, i we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. Agencja i państwa członkowskie propagują normy i standardy odpowiadające tym ustanowionym w prawodawstwie Unii i postępują zgodnie z nimi, także w trakcie realizowania działań na terytorium tych państw trzecich.

1.  W kwestiach dotyczących działalności Agencji i w zakresie wymaganym do wypełniania jej zadań Agencja ułatwia i wspiera współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii, w tym również w odniesieniu do ochrony praw podstawowych, i we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. Agencja i państwa członkowskie propagują normy i standardy odpowiadające tym ustanowionym w prawodawstwie Unii, w tym w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i w prawie międzynarodowym, i postępują zgodnie z nimi, także w trakcie realizowania działań na terytorium tych państw trzecich.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja może, w porozumieniu z przyjmującymi państwami członkowskimi, zapraszać urzędników z państw trzecich do obserwowania realizacji środków operacyjnych i technicznych określonych w art. 16 ust. 3, jeśli obecność tych urzędników nie zagraża osiągnięciu celów, jakie wyznaczono tym środkom, i jeśli może przyczynić się do pogłębienia współpracy i wymiany najlepszych praktyk.

3.  Agencja może, w porozumieniu z przyjmującymi państwami członkowskimi, zapraszać urzędników z państw trzecich do obserwowania realizacji środków operacyjnych i technicznych określonych w art. 16 ust. 3, jeśli obecność tych urzędników nie zagraża osiągnięciu celów, jakie wyznaczono tym środkom, szczególnie jeśli może się to przyczynić do pogłębienia współpracy i wymiany najlepszych praktyk.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja koordynuje działania w zakresie przesiedleń, podejmowane przez państwa członkowskie lub Unię, w tym również wymianę informacji, by sprostać potrzebom uchodźców w państwach trzecich w zakresie ochrony międzynarodowej i okazać solidarność z państwami, które ich przyjmują. Agencja gromadzi informacje, monitoruje przesiedlenia do państw członkowskich i wspiera państwa członkowskie w budowaniu zdolności na potrzeby przesiedleń. Agencja może również, pod warunkiem uzyskania zgody państwa trzeciego i w porozumieniu z Komisją, koordynować taką wymianę informacji lub inne działania między państwami członkowskimi i państwem trzecim na terytorium tego państwa trzeciego.

4.  Agencja koordynuje działania w zakresie przesiedleń, podejmowane przez państwa członkowskie lub Unię, w tym również wymianę informacji, w pełni zgodnie z normami i wytycznymi Biura UNHCR, by sprostać potrzebom uchodźców w państwach trzecich w zakresie ochrony międzynarodowej i okazać solidarność z państwami, które ich przyjmują. Agencja gromadzi informacje, monitoruje przesiedlenia do państw członkowskich i wspiera państwa członkowskie w budowaniu zdolności na potrzeby przesiedleń. Agencja może również, pod warunkiem uzyskania zgody państwa trzeciego i w porozumieniu z Komisją, koordynować taką wymianę informacji lub inne działania między państwami członkowskimi i państwem trzecim na terytorium tego państwa trzeciego.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W każdej sytuacji zagwarantowana musi być poufność informacji dotyczących indywidualnych przypadków przesiedleń. Wymiana informacji następuje z pełnym poszanowaniem odnośnych przepisów zawartych w podręczniku UNHCR dotyczącym przesiedleń, bez negatywnego wpływu na kwalifikowalność i wybór uchodźców do przesiedlania. Wszelkie działania Agencji w zakresie przesiedleń są prowadzone w ścisłej współpracy z Biurem UNHCR i organizacjami pozarządowymi posiadającymi wiedzę specjalistyczną oraz obejmują wsparcie dla przesiedlanych uchodźców po ich przybyciu na terytorium państw członkowskich, w zależności od potrzeb i okoliczności.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zapewnić w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję UE ds. Azylu przestrzeganie wytycznych Biura UNHCR w sprawie przesiedleń i ich nadrzędność w odniesieniu do wszelkich działań, które koordynuje lub inicjuje Agencja w dziedzinie przesiedleń, aby zapewnić pełną zgodność działań Agencji z priorytetami i wytycznymi ustalonymi na szczeblu globalnym przez Biuro UNHCR.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Agencja uczestniczy we wdrażaniu porozumień międzynarodowych zawartych przez Unię z państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii oraz w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem.

5.  Agencja uczestniczy we wdrażaniu porozumień międzynarodowych zawartych przez Unię z państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii – przy czym uwzględnia prawo międzynarodowe, w tym międzynarodowe prawo humanitarne, zasady praw człowieka, demokracji i praworządności – oraz w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Agencja może oddelegować ekspertów spośród własnych pracowników do państw trzecich, w których jej stała obecność pomogłaby w realizacji jej zadań, szczególnie zakresie przesiedleń. Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd przyjmuje co roku wykaz tych państw. Oddelegowanie tych przedstawicieli podlega zatwierdzeniu przez Zarząd i wymaga wcześniejszego zasięgnięcia opinii Komisji. Eksperci ci pracują w ścisłej koordynacji z urzędnikami łącznikowymi ds. imigracji. Parlament Europejski niezwłocznie otrzymuje pełne informacje o tych działaniach.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współpraca z Biurem UNHCR i innymi organizacjami międzynarodowymi

Współpraca z organami ONZ i organizacjami międzynarodowymi

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z Biurem UNHCR, w obszarach regulowanych przepisami niniejszego rozporządzenia, w ramach ustaleń roboczych dokonanych z tymi organami zgodnie z Traktatem oraz przepisami w sprawie uprawnień tych podmiotów. Zarząd decyduje o ustaleniach roboczych, które wymagają uprzedniej zgody Komisji.

Agencja współpracuje z organami ONZ i organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z Biurem UNHCR, OHCHR oraz IOM, w obszarach regulowanych przepisami niniejszego rozporządzenia, w ramach ustaleń roboczych dokonanych z tymi organami zgodnie z Traktatem oraz przepisami w sprawie uprawnień tych podmiotów. Zarząd decyduje o ustaleniach roboczych, które wymagają uprzedniej zgody Komisji. Agencja informuje Parlament Europejski o wszelkich takich ustaleniach roboczych.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W Zarządzie zasiada jeden przedstawiciel Biura UNHCR, bez prawa głosu.

2.  W Zarządzie zasiada jeden przedstawiciel Biura UNHCR i jeden przedstawiciel Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) bez prawa głosu.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 54a (nowy)

 

Ochrona praw podstawowych i mechanizm składania skarg

 

1.   Agencja gwarantuje ochronę praw podstawowych przy pełnieniu swych zadań na mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego, w tym z konwencją z 1951 r., protokołem z 1967 r., normami prawnymi przyjętymi w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz z obowiązkami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej i jej zakresu.

 

2.   W tym celu Agencja opracowuje, rozwija i wdraża strategię dotyczącą praw podstawowych obejmującą skuteczny mechanizm monitorowania przestrzegania praw podstawowych w ramach wszystkich działań Agencji oraz mechanizm składania skarg.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja stosuje przepisy Komisji dotyczące bezpieczeństwa określone w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/44335 i 2015/44436. Przepisy te mają zastosowanie w szczególności do wymiany, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych.

1.  Agencja stosuje przepisy Komisji dotyczące bezpieczeństwa określone w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/44335 i 2015/44436 oraz przepisy regulujące ochronę danych osobowych. Przepisy te mają zastosowanie w szczególności do wymiany, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych.

__________________

__________________

35 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

35 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

36 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

36 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

Odsyłacze

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

7.7.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Data przyjęcia

29.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michel Reimon

OPINIA Komisji Budżetowej (12.10.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010
(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedstawiony przez Komisję wniosek w sprawie rozporządzenia jest częścią szerszego pakietu reform wspólnego europejskiego systemu azylowego, który obejmuje też wnioski dotyczące reformy systemu dublińskiego i systemu Eurodac. W szerszym ujęciu niniejszy wniosek jest działaniem następczym wynikającym z Europejskiego programu w zakresie migracji, uzgodnionego w ubiegłym roku.

Sprawozdawca uważa, że ważne jest, aby podkreślić, iż proponowane podniesienie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu do rangi Agencji UE ds. Azylu w pełnym tego słowa znaczeniu jest niezbędnym uzupełnieniem pakietu w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, który już został przyjęty. Aby obecne wyzwanie, jakim jest przybywanie bezprecedensowej liczby migrantów poszukujących schronienia w Europie, nie spowodowało tylko restrykcyjnego podejścia, niezwykle istotne jest wzmocnienie aspektu ochrony przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów w zakresie praw człowieka, zapisanych w Karcie praw podstawowych.

W Unii Europejskiej o otwartych granicach wewnętrznych jej granice zewnętrzne stają się kwestią leżącą we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich. Kwestie granic i azylu logicznie wymagają wspólnej europejskiej reakcji. Europejska wartość dodana jest rzadko kiedy tak oczywista jak w tych przypadkach i w związku z tym sprawozdawca opowiada się za większym zaangażowaniem Europy w tej dziedzinie. Finansowanie takich zadań z budżetu Unii jest również kwestią solidarności, ponieważ obywatele wszystkich państw członkowskich korzystają z otwartych granic, a tylko kilka państw musi się borykać z problemem zabezpieczenia granic i przyjmowania migrantów.

Sprawozdawca podkreśla jednak, że budżet UE jest słabo przygotowany, aby radzić sobie z takimi wyzwaniami, ponieważ dział 3 jest działem o bodajże najniższych środkach w wieloletnich ramach finansowych (WRF). Dlatego też sprawozdawca uważa, że obecne WRF należy koniecznie skorygować w górę, i to możliwie najszybciej, znacznie podnosząc przy tym pułap dla działu 3.

Budżetowe skutki niniejszego wniosku wynoszą do 363 963 mln EUR na lata 2017–2020. Wraz z wzrostem środków liczba pracowników będzie musiała wzrosnąć do 500 w 2020 r. Chociaż sprawozdawcy osiągnęli porozumienie co do proponowanego kosztorysu, to należy go uważać raczej za orientacyjny, ponieważ liczba przybywających migrantów jest nieprzewidywalna ze względu na brak bezpieczeństwa w sąsiedztwie Europy i w dalszych regionach. Władza budżetowa musi być przygotowana na dostosowanie tego planu, gdyby pojawiły się dodatkowe potrzeby.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W swoim komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. Komisja określiła sposoby udoskonalenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, a mianowicie utworzenie zrównoważonego i sprawiedliwego systemu ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl, wzmocnienie systemu Eurodac, osiągnięcie większej konwergencji systemu azylowego oraz zapobieganie wtórnemu przemieszczaniu się oraz opracowanie wzmocnionego mandatu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Komunikat ten jest zgodny z wyrażonym przez Radę Europejską w dniu 18 lutego 2016 r. apelem o poczynienie postępów w reformowaniu obecnych ram UE oraz zapewnienie humanitarnej i skutecznej polityki azylowej. W komunikacie zaproponowano działania zgodne z całościowym podejściem do kwestii migracji, określonym przez Parlament Europejski w sprawozdaniu z własnej inicjatywy z dnia 12 kwietnia 2016 r.

(3)  W swoim komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. Komisja określiła sposoby udoskonalenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, a mianowicie utworzenie zrównoważonego i sprawiedliwego systemu ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za osoby ubiegające się o azyl, wzmocnienie systemu Eurodac, osiągnięcie większej konwergencji systemu azylowego dzięki przyjęciu nowego rozporządzenia wprowadzającego jednolitą procedurę azylową w Unii, nowego rozporządzenia dotyczącego warunków, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o azyl, a także dzięki ukierunkowanym zmianom dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania oraz zapobieganie wtórnemu przemieszczaniu się oraz opracowanie wzmocnionego mandatu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Komunikat ten jest zgodny z wyrażonym przez Radę Europejską w dniu 18 lutego 2016 r. apelem o poczynienie postępów w reformowaniu obecnych ram UE oraz zapewnienie humanitarnej i skutecznej polityki azylowej. W komunikacie zaproponowano działania zgodne z całościowym podejściem do kwestii migracji, określonym przez Parlament Europejski w sprawozdaniu z własnej inicjatywy z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Zadania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu powinny zostać rozszerzone; aby zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie, Urząd powinien zostać przemianowany na Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. Agencja powinna stać się ośrodkiem wiedzy fachowej, a jej podstawową rolą powinno być wzmocnienie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących azylu, propagowanie unijnych przepisów i norm operacyjnych w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości procedur azylowych, warunków przyjmowania oraz oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnego prawa i norm dotyczących azylu, wspieranie systemu dublińskiego oraz zapewnienie państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego w zakresie zarządzania systemami azylowymi i systemami przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na ich systemy.

(6)  Zadania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu powinny zostać rozszerzone; aby zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie, Urząd powinien zostać przemianowany na Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu. Agencja powinna stać się ośrodkiem wiedzy fachowej, a jej podstawowymi zadaniami powinno być wzmocnienie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących azylu, propagowanie unijnych przepisów i norm operacyjnych w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości procedur azylowych, warunków przyjmowania oraz oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, ocena i monitorowanie operacyjnego i technicznego stosowania unijnego prawa i norm dotyczących azylu, wspieranie systemu dublińskiego oraz zapewnienie państwom członkowskim wsparcia operacyjnego i technicznego w zakresie zarządzania systemami azylowymi i systemami przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na ich systemy.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna posiadać wystarczające zasoby finansowe i ludzkie zapewniające jej niezależność i właściwe wykonywanie zadań, w tym zwłaszcza personel wyłączny Agencji, aby tworzyć zespoły ekspertów odpowiedzialne za procedury oceny i kontroli systemów azylu i przyjmowania.

Uzasadnienie

Przewiduje się, że w 2020 r. liczba pracowników Agencji będzie wynosić 500 osób. Ponieważ nie można jednak ująć schematu organizacyjnego w rozporządzeniu, należy zadbać o to, aby Agencja zatrudniała dostateczną liczbę pracowników umożliwiającą jej skuteczne pełnienie obowiązków i gwarantującą jej niezależność.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna ściśle współpracować z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi oraz z innymi służbami, a także korzystać z ich zdolności i wiedzy fachowej; powinna również współdziałać z Komisją. Państwa członkowskie powinny współpracować z Agencją , aby zapewnić jej możliwość wykonywania swoich uprawnień. Ważne jest, aby Agencja i państwa członkowskie działały w dobrej wierze i prowadziły terminową i dokładną wymianę informacji. Udostępnianie wszelkich danych statystycznych powinno odbywać się z poszanowaniem technicznych i metodologicznych specyfikacji wyszczególnionych w rozporządzeniu (WE) nr 862/20078.

(7)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu powinna ściśle współpracować z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi oraz z innymi służbami, a także korzystać z ich zdolności i wiedzy fachowej; powinna również współdziałać z Komisją i agencjami Unii Europejskiej, w szczególności z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Państwa członkowskie powinny współpracować z Agencją , aby zapewnić jej możliwość wykonywania swoich uprawnień. Ważne jest, aby Agencja i państwa członkowskie działały w dobrej wierze i prowadziły terminową i dokładną wymianę informacji. Udostępnianie wszelkich danych statystycznych powinno odbywać się z poszanowaniem technicznych i metodologicznych specyfikacji wyszczególnionych w rozporządzeniu (WE) nr 862/20078.

__________________

__________________

8 Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23).

8 Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia Agencja ma działać w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a w szczególności współpraca ma się opierać na analizie ryzyka sporządzanej przez tę ostatnią, aby zapewnić maksymalną spójność.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu, w ścisłej współpracy z Komisją i bez uszczerbku dla odpowiedzialności Komisji jako strażniczki Traktatów, powinna ponownie utworzyć mechanizm monitorowania i oceny wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zachowywania zgodności przez państwa członkowskie z normami operacyjnymi, wytycznymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie azylu, a także weryfikowania funkcjonowania systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich. Monitorowanie i ocena powinny być obszerne i oparte w szczególności na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, opracowanej przez Agencję analizy informacji dotyczących sytuacji w zakresie azylu, kontrolach na miejscu oraz na wyrywkowej analizie poszczególnych przypadków. Agencja składa sprawozdanie ze swoich ustaleń Zarządowi, który z kolei przyjmuje sprawozdanie. Dyrektor Wykonawczy powinien, po konsultacji z Komisją, złożyć danemu państwu członkowskiego projekt zaleceń, w którym znajdowałyby się niezbędne środki służące wyeliminowaniu poważnych niedociągnięć. Zarząd przyjmuje ten projekt jako zalecenia.

(14)  Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu, w ścisłej współpracy z Komisją i bez uszczerbku dla odpowiedzialności Komisji jako strażniczki Traktatów, powinna ponownie utworzyć mechanizm monitorowania i oceny wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, zachowywania zgodności przez państwa członkowskie z normami operacyjnymi, wytycznymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie azylu, a także weryfikowania funkcjonowania systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich. Monitorowanie i ocena powinny być obszerne i oparte w szczególności na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie, opracowanej przez Agencję analizy informacji dotyczących sytuacji w zakresie azylu, kontrolach na miejscu oraz na wyrywkowej analizie poszczególnych przypadków. Agencja składa sprawozdanie ze swoich ustaleń Zarządowi, który z kolei przyjmuje sprawozdanie i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu i Komisji. Dyrektor Wykonawczy powinien, po konsultacji z Komisją, złożyć danemu państwu członkowskiego projekt zaleceń, w którym znajdowałyby się niezbędne środki służące wyeliminowaniu poważnych niedociągnięć. Zarząd przyjmuje ten projekt jako zalecenia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić uchodźcom w państwach członkowskich i w obozach dla uchodźców ludzkie warunki życia, w szczególności pod względem opieki zdrowotnej, możliwości kształcenia czy pracy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26b)  Należy zapewnić optymalne finansowanie i środki dla obozów uchodźców, tak aby zagwarantować osobom przesiedlonym możliwość dalszego godnego życia.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a)  Podstawowe znaczenie ma dalsze dążenie państw członkowskich do skutecznego rozwiązania kryzysu uchodźczego poprzez udział finansowy lub za pomocą innych środków.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja ściśle współpracuje z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi i innymi służbami krajowymi oraz z Komisją. Agencja wykonuje swoje obowiązki, nie naruszając obowiązków przydzielonych innym właściwym organom Unii, oraz ściśle współpracuje z tymi organami i z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

2.  Agencja ściśle współpracuje z organami azylowymi państw członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi i azylowymi i innymi służbami krajowymi oraz z Komisją i właściwymi agencjami Unii, w szczególności z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Agencja wykonuje swoje obowiązki, nie naruszając obowiązków przydzielonych innym właściwym organom Unii, oraz ściśle współpracuje z tymi organami i z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia Agencja ma działać w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a w szczególności współpraca ma się opierać na analizie ryzyka sporządzanej przez tę ostatnią, aby zapewnić maksymalną spójność.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu Agencja ściśle współpracuje z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności polega na analizie ryzyka przeprowadzonej przez tę agencję, aby zapewnić jak najwyższy poziom spójności i zbliżenia informacji dostarczanych przez obie agencje.

W tym celu Agencja ściśle współpracuje z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a w szczególności polega na analizie ryzyka przeprowadzonej przez tę agencję, aby zapewnić jak najwyższy poziom spójności i zbliżenia informacji dostarczanych przez obie agencje.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Agencja, przestrzegając zasady pomocniczości, zajmuje się ujednoliceniem prac prowadzonych w państwach członkowskich w celu utworzenia europejskiej sieci informacyjnej, dzięki której systemy właściwych władz w państwach członkowskich będą miały wspólne równoważne standardy.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na wniosek Komisji Agencja udziela jej informacji na temat poszczególnych państw trzecich, co do których można by rozważyć ich włączenie do unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX.

2.  Agencja, z własnej inicjatywy lub w każdym razie na wniosek Komisji, udziela jej informacji na temat poszczególnych państw trzecich, co do których można by rozważyć ich włączenie do unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na wniosek państw członkowskich Agencja pomaga im w stosowaniu norm operacyjnych, wytycznych i najlepszych praktyk w ich systemach azylowych i systemach przyjmowania przez udostępnianie tym państwom niezbędnej wiedzy eksperckiej lub pomocy operacyjnej i technicznej.

3.  Agencja, z własnej inicjatywy lub w każdym razie na wniosek Komisji bądź państw członkowskich, pomaga w stosowaniu norm operacyjnych, wytycznych i najlepszych praktyk w ich systemach azylowych i systemach przyjmowania przez udostępnianie tym państwom niezbędnej wiedzy eksperckiej lub pomocy operacyjnej i technicznej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja ocenia gotowość państw członkowskich do sprostania wyzwaniom wynikającym z ewentualnej nieproporcjonalnej presji migracyjnej na ich systemy azylowe i systemy przyjmowania. Agencja może wystąpić do państw członkowskich o przedstawienie jej planowania ewentualnościowego dotyczącego środków, jakie należy podjąć w celu zaradzenia takiej ewentualnej nieproporcjonalnej presji, oraz w razie potrzeby pomaga państwom członkowskim w przygotowaniu i przeglądzie ich planowania ewentualnościowego.

3.  Agencja w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej ocenia gotowość państw członkowskich do sprostania wyzwaniom wynikającym z ewentualnej nieproporcjonalnej presji migracyjnej na ich systemy azylowe i systemy przyjmowania. Agencja może wystąpić do państw członkowskich o przedstawienie jej planowania ewentualnościowego dotyczącego środków, jakie należy podjąć w celu zaradzenia takiej ewentualnej nieproporcjonalnej presji, oraz w razie potrzeby pomaga państwom członkowskim w przygotowaniu i przeglądzie ich planowania ewentualnościowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia Agencja ma działać w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a w szczególności współpraca ma się opierać na analizie ryzyka sporządzanej przez tę ostatnią, aby zapewnić maksymalną spójność.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Do realizacji zadań polegających na monitorowaniu i ocenie wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz stosowanych przez państwa członkowskie systemów azylowych i systemów przyjmowania w sposób skuteczny, bezstronny i niezależny Agencja musi dysponować wystarczającą liczbą pracowników stałych i tymczasowych oraz wystarczającymi zasobami finansowymi.

Uzasadnienie

Monitorowanie i ocena europejskiego systemu azylowego nie powinny być realizowane przez oddelegowanych ekspertów, lecz przez pracowników Agencji wyszkolonych w tej dziedzinie. Przewiduje się, że w 2020 r. liczba pracowników Agencji będzie wynosić 500 osób. Ponieważ nie można jednak ująć schematu organizacyjnego w rozporządzeniu, należy zadbać o to, aby Agencja zatrudniała dostateczną liczbę pracowników umożliwiającą jej skuteczne pełnienie obowiązków i gwarantującą jej niezależność.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W wieloletnim programowaniu wymienia się państwa członkowskie, których systemy azylowe i systemy przyjmowania mają być monitorowane w każdym kolejnym roku, zapewniając, aby każde państwo członkowskie zostało poddane monitorowaniu przynajmniej raz na pięć lat.

W wieloletnim programowaniu wymienia się państwa członkowskie, których systemy azylowe i systemy przyjmowania mają być monitorowane w każdym kolejnym roku, zapewniając, aby każde państwo członkowskie zostało poddane monitorowaniu przynajmniej raz na dwa lata.

Uzasadnienie

Wydaje się nam rozsądniejsze, aby Agencja oceniała każde państwo członkowskie co dwa lata. Pięcioletni okres dzielący poszczególne oceny jest za długi.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dyrektor Wykonawczy przekazuje projekt sprawozdania sporządzonego przez zespół ekspertów państwu członkowskiemu, które przedstawia swoje uwagi na temat tego sprawozdania. Dyrektor Wykonawczy przekazuje następnie projekt sprawozdania, z uwzględnieniem uwag danego państwa członkowskiego, Zarządowi. Zarząd przyjmuje sprawozdanie monitorujące i przekazuje je Komisji.

3.  Dyrektor Wykonawczy przekazuje projekt sprawozdania sporządzonego przez zespół ekspertów państwu członkowskiemu, które przedstawia swoje uwagi na temat tego sprawozdania. Dyrektor Wykonawczy przekazuje następnie projekt sprawozdania, z uwzględnieniem uwag danego państwa członkowskiego, Zarządowi. Zarząd przyjmuje sprawozdanie monitorujące i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu i Komisji.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą zwracać się do Agencji o pomoc w wypełnianiu obowiązków w zakresie azylu, zwłaszcza jeżeli ich systemy azylowe i systemy przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji.

1.  Państwa członkowskie mogą zwracać się do Agencji o pomoc w wypełnianiu obowiązków w zakresie azylu, zwłaszcza jeżeli ich systemy azylowe i systemy przyjmowania są poddane nieproporcjonalnej presji. Agencja ustala wspólne kryteria określania takiej presji.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja organizuje i koordynuje przez ograniczony czas jeden lub więcej wymienionych poniżej środków operacyjnych i technicznych:

3.  Agencja organizuje i koordynuje przez ograniczony czas określony przez Agencję jeden lub więcej wymienionych poniżej środków operacyjnych i technicznych:

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  pomoc państwom członkowskim w zapewnianiu przestrzegania wszystkich niezbędnych praw dziecka i gwarancji ochrony dziecka;

(i)  pomoc państwom członkowskim w zapewnianiu przestrzegania wszystkich niezbędnych praw dziecka i gwarancji ochrony dziecka, a także przestrzegania wszystkich praw kobiet;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie sporządzają plan operacyjny w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia, w którym podjęta została decyzja o oddelegowaniu zespołów wsparcia ds. azylu.

4.  Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie sporządzają plan operacyjny w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia, w którym podjęta została decyzja o oddelegowaniu zespołów wsparcia ds. azylu, ale nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku o pomoc.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd ustala szczegółowe zasady i w razie konieczności aktualizuje je o dane dotyczące diet dziennych wypłacanych ekspertom oddelegowanym przez państwo członkowskie do zespołów wsparcia ds. azylu.

2.  Zarząd ustala szczegółowe zasady i w razie konieczności aktualizuje je o dane dotyczące honorariów i diet dziennych wypłacanych ekspertom oddelegowanym przez państwo członkowskie do zespołów wsparcia ds. azylu.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Agencja współpracuje z agencjami, organami i urzędami Unii, których działalność związana jest z jej obszarem działań, w szczególności z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich, i które są właściwe w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem.

1.   Agencja współpracuje z agencjami, organami i urzędami Unii, których działalność związana jest z jej obszarem działań, w szczególności z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, i które są właściwe w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.   W odpowiednich przypadkach należy rozważyć możliwość podziału zadań administracyjnych między te organy lub wspólnego ich realizowania.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 marca kolejnego roku budżetowego Agencja przesyła sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Do dnia 31 marca kolejnego roku budżetowego Agencja przesyła sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu. Sprawozdanie to zawiera szczegółowe informacje na temat każdego z poszczególnych zadań, o których mowa w art. 2.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed upływem trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zleca przeprowadzenie oceny skupiającej się w szczególności na wynikach uzyskiwanych przez Agencję w odniesieniu do realizacji przypisanych jej celów, mandatu i zadań. Ocena ta uwzględnia wpływ Agencji na praktyczną współpracę w kwestiach dotyczących azylu oraz na wspólny europejski system azylowy. Ocena należycie uwzględnia osiągnięte postępy, w ramach mandatu Agencji, w tym analizę, czy konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia skutecznej solidarności i podziału odpowiedzialności z państwami członkowskimi znajdującymi się pod szczególną presją.

Przed upływem trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja przedstawia ocenę skupiającą się w szczególności na wynikach uzyskiwanych przez Agencję w odniesieniu do realizacji przypisanych jej celów, mandatu i zadań. Ocena ta uwzględnia wpływ Agencji na praktyczną współpracę w kwestiach dotyczących azylu oraz na wspólny europejski system azylowy. Ocena należycie uwzględnia osiągnięte postępy, w ramach mandatu Agencji, w tym analizę, czy konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia skutecznej solidarności i podziału odpowiedzialności z państwami członkowskimi znajdującymi się pod szczególną presją.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, aby określać w rozporządzeniu, czy Komisja ma zlecić sporządzenie oceny zewnętrznej firmie czy też ma ją sama zrealizować.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

Odsyłacze

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.7.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Geier

23.5.2016

Data przyjęcia

11.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Afzal Khan, Derek Vaughan

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Edouard Ferrand

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

Odsyłacze

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Data przedstawienia w PE

4.5.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Data przyjęcia

8.12.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

9

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Data złożenia

21.12.2016

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się