POROČILO     ***I
PDF 1570kWORD 182k
21.12.2016
PE 589.110v02-00 A8-0392/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Péter Niedermüller

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za proračun
 PROCEDURE – COMMITTEE RESPONSIBLE
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0271),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 78(1) in (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0174/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve ter Odbora za proračun (A8-0392/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Skupni evropski azilni sistem temelji na skupnih minimalnih standardih za azilne postopke, priznanje in zaščito na ravni Unije, pogojih za sprejem in sistemu za določitev države članice, odgovorne za prosilce za azil. Kljub napredku, doseženemu v zvezi s skupnim evropskim azilnim sistemom, so med državami članicami še vedno velike razlike pri zagotavljanju mednarodne zaščite in njenih oblikah. Navedene razlike bi bilo treba odpraviti z enotnejšo presojo prošenj za mednarodno zaščito ter zagotavljanjem visoke enotne stopnje uporabe prava Unije po vsej Uniji.

(2)  Skupni evropski azilni sistem temelji na skupnih minimalnih standardih za azilne postopke, priznanje in zaščito na ravni Unije, pogojih za sprejem in sistemu za določitev države članice, odgovorne za prosilce za azil. Kljub napredku, doseženemu v zvezi s skupnim evropskim azilnim sistemom, so med državami članicami še vedno velike razlike pri zagotavljanju mednarodne zaščite in njenih oblikah. Navedene razlike bi bilo treba odpraviti z enotnejšo presojo prošenj za mednarodno zaščito ter si prizadevati za enotno stopnjo uporabe prava Unije po vsej Uniji na podlagi visokih standardov.

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Komisija je v sporočilu z dne 6. aprila 2016 navedla možnosti, ki jih ima za izboljšanje skupnega evropskega azilnega sistema, tj. za oblikovanje trajnostnega in pravičnega sistema za določitev držav članic, odgovornih za prosilce za azil, krepitev sistema Eurodac, doseganje večjega zbliževanja v azilnem sistemu in preprečitev sekundarnega gibanja, ter za razvoj razširjenega mandata Evropskega azilnega podpornega urada. Navedeno sporočilo je v skladu s pozivi Evropskega sveta z dne 18. februarja 2016, da je treba doseči napredek pri reformiranju obstoječega okvira EU ter zagotoviti humano in učinkovito azilno politiko. V njem so predlagani tudi nadaljnji ukrepi v skladu s celovitim pristopom k migracijam, kot ga je Evropski parlament določil v poročilu na lastno pobudo z dne 12. aprila 2016.

(3)  Komisija je v sporočilu z dne 6. aprila 2016 navedla možnosti, ki jih ima za izboljšanje skupnega evropskega azilnega sistema, tj. za oblikovanje trajnostnega in pravičnega sistema za določitev držav članic, odgovornih za prosilce za azil, krepitev sistema Eurodac, doseganje večjega zbliževanja v azilnem sistemu in preprečitev sekundarnega gibanja, ter za razvoj razširjenega mandata Evropskega azilnega podpornega urada. Navedeno sporočilo je v skladu s pozivi Evropskega sveta z dne 18. februarja 2016, da je treba doseči napredek pri reformiranju obstoječega okvira EU ter zagotoviti humano, pravično in učinkovito azilno politiko. V njem so predlagani tudi nadaljnji ukrepi v skladu s celovitim pristopom k migracijam, kot ga je Evropski parlament določil v poročilu na lastno pobudo z dne 12. aprila 2016.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Evropski azilni podporni urad je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta7, naloge pa je začel opravljati 1. februarja 2011. Okrepil je praktično sodelovanje med državami članicami v zvezi z zadevami s področja azila in pri pomoči državam članicam pri izvajanju njihovih obveznosti v okviru skupnega evropskega azilnega sistema. Poleg tega zagotavlja pomoč državam članicam, katerih azilni in sprejemni sistemi so pod posebnim pritiskom. Vendar je treba njegovo vlogo in delovanje še bolj okrepiti, da ne bo le podpiral držav članic pri njihovem praktičnem sodelovanju, ampak bo tudi okrepil in dopolnjeval azilne in sprejemne sisteme držav članic.

(4)  Evropski azilni podporni urad je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta7, naloge pa je začel opravljati 1. februarja 2011. Okrepil je praktično sodelovanje med državami članicami v zvezi z zadevami s področja azila in pri pomoči državam članicam pri izvajanju njihovih obveznosti v okviru skupnega evropskega azilnega sistema. Poleg tega zagotavlja pomoč državam članicam, katerih azilni in sprejemni sistemi so pod posebnim pritiskom. Vendar je treba njegovo vlogo in delovanje še bolj okrepiti, da ne bo le podpiral držav članic pri njihovem praktičnem sodelovanju, ampak bo tudi okrepil in dopolnjeval azilne in sprejemne sisteme držav članic na podlagi visokih standardov in v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina).

__________________

__________________

7 Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada (UL L 132, 29.5.2010, str. 11).

7 Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada (UL L 132, 29.5.2010, str. 11).

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ob upoštevanju strukturnih pomanjkljivosti skupnega evropskega azilnega sistema, ki so se pokazale ob obsežnem in nenadzorovanem prihodu migrantov in prosilcev za azil v Unijo, ter potrebe po učinkoviti, visoki in enotni stopnji uporabe azilnega prava Unije v državah članicah je treba izboljšati izvajanje in delovanje skupnega evropskega azilnega sistema na podlagi dela, ki ga je opravil Evropski azilni podporni urad, tega pa preoblikovati v povsem delujočo agencijo, ki bi morala biti odgovorna za spodbujanje in izboljšanje delovanja skupnega evropskega azilnega sistema, za omogočanje trajnostne in pravične porazdelitve prošenj za mednarodno zaščito, za zagotavljanje enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji ter za spremljanje operativne in tehnične uporabe prava Unije.

(5)  Ob upoštevanju strukturnih pomanjkljivosti skupnega evropskega azilnega sistema, ki so se pokazale ob obsežnem prihodu migrantov in prosilcev za azil v Unijo, ter potrebe po učinkoviti, visoki in enotni stopnji uporabe azilnega prava Unije v državah članicah je treba izboljšati izvajanje in delovanje skupnega evropskega azilnega sistema na podlagi dela, ki ga je opravil Evropski azilni podporni urad, tega pa preoblikovati v povsem delujočo agencijo, ki bi morala biti odgovorna za spodbujanje in izboljšanje delovanja skupnega evropskega azilnega sistema, za omogočanje trajnostne in pravične porazdelitve prošenj za mednarodno zaščito, za zagotavljanje enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji ter za spremljanje operativne in tehnične uporabe prava Unije.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Naloge Evropskega azilnega podpornega urada bi bilo treba razširiti, urad pa preimenovati v Agencijo Evropske unije za azil, da bi se navedene spremembe kazale tudi v imenu. Agencija bi morala postati samostojno središče za strokovno znanje in izkušnje, njena glavna vloga pa bi morala biti krepitev praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z zadevami s področja azila med državami članicami, spodbujanje prava in operativnih standardov Unije, da se zagotovi visoka stopnja enotnosti v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji, spremljanje operativne in tehnične uporabe prava in standardov Unije v zvezi z azilom, podpiranje dublinskega sistema ter zagotavljanje boljše operativne in tehnične podpore državam članicam za upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim državam, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom.

(6)  Naloge Evropskega azilnega podpornega urada bi bilo treba razširiti, urad pa preimenovati v Agencijo Evropske unije za azil, da bi se navedene spremembe kazale tudi v imenu. Ostati bi morala ista pravna oseba s polno kontinuiteto vseh svojih dejavnosti in postopkov. Agencija bi morala postati samostojno središče za strokovno znanje in izkušnje, njena glavna vloga pa bi morala biti krepitev praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z zadevami s področja azila med državami članicami, spodbujanje mednarodnega prava in azilnega prava Unije ter operativnih standardov, in si tako prizadevati za visoko stopnjo enakega obravnavanja na podlagi visokih standardov v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji, spremljanje operativne in tehnične uporabe prava in standardov Unije v zvezi z azilom, podpiranje preselitev in dublinskega sistema ter zagotavljanje boljše operativne in tehnične podpore državam članicam za upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim državam, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Agencija Evropske unije za azil bi morala imeti na voljo ustrezna finančna sredstva in kadrovske vire, da bi lahko delovala avtonomno in ustrezno izvajala svoje naloge; med drugim bi morala imeti posebej na voljo lastno osebje, ki bi oblikovalo skupine strokovnjakov za ocenjevanje in spremljanje azilnih in sprejemnih sistemov.

Obrazložitev

Predvideno je, da bo osebje Agencije do leta 2020 obsegalo 500 oseb. Ker pa kadrovskega načrta ni mogoče vključiti v uredbo, je treba zagotoviti, da bo Agencija imela dovolj svojega osebja, da bo lahko učinkovito izvajala naloge in zagotavljala nepristranskost.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Agencija Evropske unije za azil bi morala zbirati in analizirati informacije o stanju na področju azila v Uniji in tretjih državah, če bi to lahko vplivalo na Unijo. To bi ji moralo omogočiti, da državam članicam pomaga pri boljšem razumevanju dejavnikov za migracije v Unijo in znotraj nje, povezane z azilom, ter pri zgodnjem obveščanju in pripravljenosti držav članic.

(8)  Agencija Evropske unije za azil bi morala zbirati in analizirati informacije o stanju na področju azila v Uniji in tretjih državah, če bi to lahko vplivalo na Unijo. To bi ji moralo omogočiti, da državam članicam pomaga bolje razumeti dejavnike za tokove migrantov in beguncev, usmerjene v Unijo in znotraj nje, ter pri zgodnjem obveščanju in pripravljenosti držav članic.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Agencija Evropske unije za azil bi morala ob upoštevanju reforme dublinskega sistema zagotoviti potrebno podporo državam članicam, zlasti z izvajanjem in upravljanjem korektivnega mehanizma.

(9)  Agencija Evropske unije za azil bi morala ob upoštevanju reforme dublinskega sistema zagotoviti potrebno podporo državam članicam, zlasti z izvajanjem in upravljanjem korektivnega mehanizma ter drugih nalog na podlagi Uredbe xxx/xxx (dublinska uredba).

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Agencija Evropske unije za azil bi morala zlasti v zvezi s preselitvami, v pričakovanju prihodnje uredbe Unije o okviru za preselitev, nuditi državam članicam vso potrebno podporo. V ta namen bi morala razvijati in ponujati strokovno znanje na področju preselitev, da bi podpirala ukrepe za preselitev, ki jih sprejmejo države članice ali Unija, vključno z izmenjavo informacij, v tesnem sodelovanju z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR) in ustreznimi nevladnimi organizacijami ter ob popolnem upoštevanju standardov in političnih smernic UNHCR.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Agencija Evropske unije za azil bi morala državam članicam pomagati pri usposabljanju strokovnjakov iz vseh nacionalnih uprav, sodišč in nacionalnih služb, pristojnih na področju azila, vključno z oblikovanjem skupnega učnega načrta. Poleg tega bi morala zagotoviti, da se vsi strokovnjaki, ki sodelujejo v podpornih skupinah za azil ali so člani intervencijskih skupin za azil, pred sodelovanjem v operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, udeležijo strokovnega usposabljanja.

(10)  Agencija Evropske unije za azil bi morala organizirati usposabljanje ali državam članicam pomagati pri usposabljanju strokovnjakov iz vseh nacionalnih uprav, sodišč in nacionalnih služb, pristojnih na področju azila, vključno z oblikovanjem skupnega učnega načrta. Poleg tega bi morala zagotoviti, da se vsi strokovnjaki, ki sodelujejo v podpornih skupinah za azil ali so člani intervencijskih skupin za azil, pred sodelovanjem v operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, udeležijo strokovnega usposabljanja.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Agencija Evropske unije za azil bi morala zagotoviti bolj strukturirano in racionalnejšo pripravo informacij o državah izvora na ravni Evropske unije. Zbirati mora informacije in pripravljati poročila z informacijami o državah izvora, pri tem pa uporabljati evropske mreže za informacije o državi izvora, da se prepreči podvajanje in da se ustvarijo sinergije z nacionalnimi poročili. Poleg tega bi morala zaradi zagotovitve enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito ter narave in kakovosti odobrene mednarodne zaščite sodelovati z državami članicami in z njimi razvijati skupno analizo, ki bo zagotavljala smernice o stanju v določenih državah izvora.

(11)  Agencija Evropske unije za azil bi morala zagotoviti bolj strukturirano in racionalnejšo pripravo informacij o državah izvora na ravni Evropske unije. Zbirati mora informacije in pripravljati poročila z informacijami o državah izvora, pri tem pa uporabljati mreže med državami članicami za informacije o državi izvora, da se prepreči podvajanje in da se ustvarijo sinergije z nacionalnimi poročili. Te informacije bi se morale med drugim nanašati na politične, kulturne in verske razmere v državi ter razmere v zaporih, zlasti mučenje in grdo ravnanje v zaporih. Poleg tega bi morala zaradi zagotovitve enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito ter narave in kakovosti odobrene mednarodne zaščite sodelovati z državami članicami in z njimi razvijati skupno analizo, ki bo zagotavljala smernice o stanju v določenih državah izvora. To skupno analizo je treba pripraviti v posvetovanju s Komisijo, Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR) ter svetovalnim forumom in v skladu z najnovejšimi smernicami upravičenosti UNHCR za oceno potreb po mednarodni zaščiti prosilcev za azil iz določenih držav izvora. V primeru nasprotij med skupno analizo in smernicami upravičenosti UNHCR, bi morale države članice pri obravnavi posameznih prošenj za mednarodno zaščito v skladu z nadzorno pristojnostjo UNHCR skrbno upoštevati njegove smernice, kakor je določeno v odstavku 8 statuta Urada visokega komisarja za begunce, v povezavi s členom 35 Konvencije iz leta 1951 o statusu beguncev (konvencija iz leta 1951) in člena II Protokola iz leta 1967 o statusu beguncev (protokol iz leta 1967).

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Komisija bi morala redno pregledovati skupni evropski seznam varnih izvornih držav, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. XXX/XXX9. Ob upoštevanju strokovnega znanja in izkušenj Agencije bi ta morala Komisiji pomagati pri pregledovanju navedenega seznama. Komisiji bi morala na njeno zahtevo tudi predložiti informacije o določenih tretjih državah, ki bi se lahko vključile v skupni evropski seznam varnih izvornih držav, in tretjih državah, uvrščenih med varne države izvora ali varne tretje države, ali državah, za katere države članice uporabljajo koncepte varne tretje države, prve države azila ali evropske varne tretje države.

(12)  Komisija bi morala redno pregledovati skupni evropski seznam varnih izvornih držav, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. XXX/XXX9. Ob upoštevanju strokovnega znanja in izkušenj Agencije bi ta morala Komisiji pomagati pri pregledovanju navedenega seznama. Komisiji bi morala tudi predložiti informacije o določenih tretjih državah, ki bi se lahko vključile v skupni evropski seznam varnih izvornih držav, začasno umaknile ali črtale s tega seznama, in tretjih državah, uvrščenih med varne države izvora ali varne tretje države, ali državah, za katere države članice uporabljajo koncepte varne tretje države, prve države azila ali evropske varne tretje države.

__________________

__________________

9 UL L […]

9 UL L […]

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Zaradi zagotovitve visoke stopnje enotnosti v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji bi morala Agencija organizirati in usklajevati dejavnosti za spodbujanje prava Unije. V ta namen bi morala državam članicam pomagati z razvojem operativnih standardov in kazalnikov za spremljanje skladnosti s temi standardi. Poleg tega bi morala razviti smernice v zvezi z zadevami s področja azila in omogočiti izmenjavo dobrih praks med državami članicami.

(13)  Da bi si prizadevala za enotnost na podlagi visokih standardov v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji, bi morala Agencija organizirati in usklajevati dejavnosti za spodbujanje prava Unije. V ta namen bi morala državam članicam pomagati z razvojem operativnih standardov in kazalnikov za spremljanje skladnosti s temi standardi. Poleg tega bi morala v sodelovanju z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice ter UNHCR in po posvetovanju s svetovalnim forumom razviti smernice v zvezi z zadevami s področja azila in omogočiti izmenjavo dobrih praks med državami članicami.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Agencija Evropske unije za azil bi morala v tesnem sodelovanju s Komisijo in brez poseganja v odgovornosti, ki jo ima ta kot varuhinja Pogodb, vzpostaviti mehanizem za spremljanje in oceno izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema, skladnosti držav članic z operativnimi standardi, smernicami in dobrimi praksami na področju azila ter preverjanje delovanja azilnih in sprejemnih sistemov držav članic. Spremljanje in ocenjevanje bi morali biti celoviti in temeljiti zlasti na informacijah, ki jih zagotovijo države članice, analizi informacij o stanju na področju azila, ki jo izvede Agencija, obiskov na kraju samem in vzorčenju primerov. Agencija bi morala o svojih ugotovitvah poročati upravnemu odboru, ta pa bi moral nato sprejeti poročilo. Izvršni direktor bi moral po posvetovanju s Komisijo za zadevno državo članico pripraviti osnutek priporočil ter v njem opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti, tega pa nato izvršni odbor sprejme kot priporočila.

(14)  Agencija Evropske unije za azil bi morala v tesnem sodelovanju s Komisijo in brez poseganja v odgovornosti, ki jo ima ta kot varuhinja Pogodb, vzpostaviti mehanizem za spremljanje in oceno izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema, skladnosti držav članic z operativnimi standardi, smernicami in dobrimi praksami na področju azila ter preverjanje delovanja azilnih in sprejemnih sistemov držav članic. Spremljanje in ocenjevanje bi morala biti celovita in temeljiti zlasti na informacijah, ki jih zagotovijo države članice, mednarodne organizacije in nevladne organizacije na nacionalni ravni ali ravni Unije in ustrezni organi Združenih narodov za spremljanje izvajanja konvencij o človekovih pravicah ter mehanizmi spremljanja človekovih pravic pri Svetu Evrope, na analizi informacij o stanju na področju azila, ki jo izvede Agencija, obiskov na kraju samem in vzorčenju primerov. Agencija bi morala o svojih ugotovitvah poročati upravnemu odboru, ta pa bi moral nato sprejeti poročilo. Izvršni direktor bi moral po posvetovanju s Komisijo za zadevno državo članico pripraviti osnutek priporočil ter v njem opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti, tega pa nato izvršni odbor sprejme kot priporočila.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Priporočila bi bilo treba spremljati na podlagi akcijskega načrta, ki ga pripravi zadevna država članica. Če ta v določenem obdobju ne sprejme potrebnih ukrepov za izvedbo priporočil, pomanjkljivosti v azilnih in sprejemnih sistemih pa so tako resne, da ogrožajo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, bi Komisija morala na podlagi svoje ocene izvajanja akcijskega načrta in resnosti pomanjkljivosti sprejeti priporočila, naslovljena na zadevno državo članico, ter v njih opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti. Komisija bo morda morala organizirati obiske na kraju samem v zadevni državi članici in preveriti izvajanje akcijskega načrta. Po potrebi bi morala tudi opredeliti ukrepe, ki bi jih morala Agencija sprejeti za pomoč zadevni državi članici. Če država članica po določenem obdobju še vedno ne bi izpolnjevala zahtev, lahko Komisija sprejme nadaljnje ukrepe in od Agencije zahteva, naj ukrepa v pomoč zadevni državi članici.

(15)  Priporočila bi bilo treba spremljati na podlagi akcijskega načrta, ki ga pripravi zadevna država članica. Če ta v določenem obdobju ne sprejme potrebnih ukrepov za izvedbo priporočil, pomanjkljivosti v azilnih in sprejemnih sistemih pa so tako resne, da ogrožajo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, bi Komisija morala na podlagi svoje ocene izvajanja akcijskega načrta in resnosti pomanjkljivosti sprejeti priporočila, naslovljena na zadevno državo članico, ter v njih opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti, da bi med drugim zagotovila spoštovanje pravic iz Listine. Komisija bo morda morala organizirati obiske na kraju samem v zadevni državi članici in preveriti izvajanje akcijskega načrta. Po potrebi bi morala tudi opredeliti ukrepe, ki bi jih morala Agencija sprejeti za pomoč zadevni državi članici. Če država članica po določenem obdobju še vedno ne bi izpolnjevala zahtev, lahko Komisija sprejme nadaljnje ukrepe z izvedbenim aktom.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Agencija bi morala v države članice napotiti uradnike za zvezo, katerih naloga bi bila pomagati pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema, še posebej v primerih združevanja družin ter otrok brez spremstva in ranljivih oseb.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b)  Komisija bi morala za zagotovitev, da bo solidarnost še vedno osnova za skupni evropski azilni sistem v primerih, ko država sistematično ne izpolnjuje ukrepov iz izvedbenega akta v roku, določenem v njem, s čimer resno ogroža delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, imeti skrajno možnost, da sproži postopek iz člena 29 Uredbe (EU) 2016/399. Posledica tega sistematičnega neizpolnjevanja države članice bi lahko bila tudi prekinitev ali zaustavitev plačil ali finančni popravek finančne pomoči Unije v skladu z obstoječimi in prihodnjimi zakonodajnimi akti Unije.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Da bi se spodbujalo in izboljšalo ustrezno delovanje skupnega evropskega azilnega sistema in državam članicam pomagalo pri izvajanju njihovih obveznosti v okviru skupnega evropskega azilnega sistema, bi jim morala Agencija Evropske unije za azil zagotoviti operativno in tehnično podporo, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom. Agencija bi morala potrebno operativno in tehnično podporo zagotoviti z napotitvijo podpornih skupin za azil, sestavljenih iz strokovnjakov, ki so člani njenega osebja, strokovnjakov iz držav članic ali strokovnjakov, ki so jih države članice napotile v Agencijo, ter na podlagi operativnega načrta. Navedene skupine bi morale države članice podpreti z operativnimi in tehničnimi ukrepi, tudi z zagotavljanjem strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z identifikacijo in registracijo državljanov tretjih držav, storitev tolmačenja, informacij o državah izvora in znanja o obravnavi in vodenju azilnih primerov pa tudi s pomočjo nacionalnim organom, pristojnim za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito, in pomočjo pri premestitvi. Ureditev podpornih skupin za azil bi morala biti določena s to uredbo, da se zagotovi njihova učinkovita napotitev.

(16)  Da bi se spodbujalo in izboljšalo ustrezno delovanje skupnega evropskega azilnega sistema in državam članicam pomagalo pri izvajanju njihovih obveznosti v okviru skupnega evropskega azilnega sistema, bi jim morala Agencija Evropske unije za azil zagotoviti operativno in tehnično podporo, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom. Agencija bi morala potrebno operativno in tehnično podporo zagotoviti z napotitvijo podpornih skupin za azil, sestavljenih iz strokovnjakov, ki so člani njenega osebja, strokovnjakov iz držav članic ali strokovnjakov, ki so jih države članice napotile v Agencijo, ter na podlagi operativnega načrta. Navedene skupine bi morale države članice podpreti z operativnimi in tehničnimi ukrepi, tudi z zagotavljanjem strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z identifikacijo in registracijo državljanov tretjih držav, storitev tolmačenja, informacij o državah izvora in znanja o obravnavi in vodenju azilnih primerov pa tudi s pomočjo nacionalnim organom, pristojnim za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito, vključno s preverjanjem dopustnosti prošenj za azil, in pomočjo pri premestitvi. Odločitve v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito pa bi morale kljub temu ostati v izključni pristojnosti nacionalnih organov. Ureditev podpornih skupin za azil bi morala biti določena s to uredbo, da se zagotovi njihova učinkovita napotitev.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Strokovnjaki, napoteni v podporne skupine za azil, morajo pred udeležbo v operativnih dejavnostih uspešno zaključiti tematsko in strokovno usposabljanje, povezano z njihovimi dolžnostmi in nalogami. Strokovnjaki, ki so člani osebja Agencije, bi smeli sodelovati pri obravnavanju prošenj za mednarodno zaščito samo, če lahko dokažejo ustrezne vsaj enoletne izkušnje pri obravnavanju zadev v azilni upravi države članice ali kot uradne osebe za zaščito pri UNHCR. Vse dejavnosti, ki jih izvajajo člani podpornih skupin za azil, bi morale biti popolnoma skladne z Listino, zlasti s členom 18 o pravici do azila.

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b)  Različne agencije in države članice bi morale na žariščnih območjih delovati v okviru svojih mandatov in pristojnosti. Komisija bi morala v sodelovanju z drugimi ustreznimi agencijami zagotoviti, da bodo dejavnosti na žariščnih območjih skladne z ustreznim pravnim redom Unije, vključno s skupnim evropskim azilnim sistemom in temeljnimi pravicami.

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Kadar je azilni in sprejemni sistem države članice pod nesorazmernim pritiskom, kar v njenem azilnem ali sprejemnem sistemu povzroči izjemne in nujne potrebe, bi morala Agencija Evropske unije za azil zadevni državi članici na njeno zahtevo ali na lastno pobudo pomagati s celovitim sklopom ukrepov, tudi z napotitvijo strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil. Da se zagotovita razpoložljivost navedenih strokovnjakov in njihova takojšnja napotitev, bi morala intervencijske skupine za azil sestavljati vsaj 500-članska rezerva strokovnjakov iz držav članic. Agencija bi morala biti zmožna tudi sama posredovati v pomoč državi članici, kadar zadevna država članica Agencije kljub nesorazmernemu pritisku ne zaprosi za zadostno pomoč ali kadar ne sprejme zadostnih ukrepov za odpravo navedenega pritiska, zaradi česar bi bili azilni in sprejemni sistemi tako neučinkoviti, da bi to ogrozilo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema. Kazalnik nesorazmernega pritiska je lahko nesorazmerno število prošenj za mednarodno zaščito, za katere je odgovorna država članica.

(17)  Kadar je azilni in sprejemni sistem države članice izpostavljen izredno težkim in nujnim zahtevam, bi morala Agencija Evropske unije za azil zadevni državi članici na njeno zahtevo ali na lastno pobudo pomagati s celovitim sklopom ukrepov, tudi z napotitvijo strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil. Da se zagotovita razpoložljivost navedenih strokovnjakov in njihova takojšnja napotitev, bi morala intervencijske skupine za azil sestavljati vsaj 500-članska rezerva strokovnjakov iz držav članic. Agencija bi morala biti zmožna tudi sama posredovati v pomoč državi članici, kadar zadevna država članica Agencije kljub zelo močnemu pritoku prosilcev za azil ne zaprosi za zadostno pomoč ali kadar ne sprejme zadostnih ukrepov za odpravo navedenega pritiska, zaradi česar bi bili azilni in sprejemni sistemi tako neučinkoviti, da bi to ogrozilo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema. Kazalnik nesorazmernega pritiska je lahko zelo veliko število prošenj za mednarodno zaščito, za katere je odgovorna država članica.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  V državah članicah, katerih azilni in sprejemni sistemi so pod še posebnim in nesorazmernim pritiskom, kar je zlasti posledica njihovega geografskega položaja ali demografskih razmer, bi morala Agencija Evropske unije za azil podpirati razvijanje solidarnosti znotraj Unije in pomagati pri boljšem preseljevanju upravičencev do mednarodne zaščite med državami članicami, ob tem pa zagotoviti, da azilni in sprejemni sistemi ne postanejo predmet zlorab.

(19)  V državah članicah, katerih azilni in sprejemni sistemi so pod še posebnim in nesorazmernim pritiskom, kar je zlasti posledica njihovega geografskega položaja ali demografskih razmer, bi morala Agencija Evropske unije za azil podpirati razvijanje solidarnosti znotraj Unije in ter opravljati svoje naloge in obveznosti v zvezi s premestitvijo ali predajo prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do nje znotraj Unije, ob tem pa zagotoviti pravilen razvoj in izvajanje azilnih in sprejemnih sistemov, tudi v okviru Uredbe (EU) xxx/xxx (dublinska uredba).

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Na določenih območjih zunanjih meja, imenovanih tudi žariščna območja, kjer se države članice spopadajo z nesorazmernimi migracijskimi pritiski, za katere so značilni množični prihodi v okviru mešanih migracijskih tokov, bi bilo treba državam članicam zagotoviti povečano operativno in tehnično okrepitev v obliki podpornih skupin za upravljanje migracij, ki jih sestavljajo skupine strokovnjakov iz držav članic, napotenih prek Agencije Evropske unije za azil, Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije in Europola ali drugih zadevnih agencij Unije, pa tudi strokovnjakov, ki so člani osebja Agencije Evropske unije za azil in Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije. Agencija bi morala zagotoviti usklajevanje svojih dejavnosti v podpornih skupinah za upravljanje migracij s Komisijo in drugimi zadevnimi agencijami Unije.

(20)  Državam članicam bi bilo treba zagotoviti povečano operativno in tehnično okrepitev v obliki podpornih skupin za upravljanje migracij, ki jih sestavljajo skupine strokovnjakov iz držav članic, napotenih prek Agencije Evropske unije za azil, Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije in Europola ali drugih zadevnih agencij Unije, pa tudi strokovnjakov, ki so člani osebja Agencije Evropske unije za azil in Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije. Agencija bi morala zagotoviti usklajevanje svojih dejavnosti v podpornih skupinah za upravljanje migracij s Komisijo in drugimi zadevnimi agencijami Unije. Vse dejavnosti, ki jih izvajajo člani podpornih skupin za upravljanje migracij, bi morale biti popolnoma skladne z Listino, zlasti s členom 18 o pravici do azila.

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Agencija bi morala o svojih dejavnostih čim bolj izčrpno poročati Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Agencija Evropske unije za azil bi morala pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov sodelovati z mednarodnimi organizacijami, zlasti Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR), ter izkoristiti njihovo strokovno znanje, izkušnje in podporo. Vlogo UNHCR in drugih ustreznih mednarodnih organizacij bi bilo treba v ta namen v celoti priznati, te organizacije pa vključiti v delo Agencije. Delovne dogovore bi morala predhodno odobriti Komisija.

(23)  Agencija Evropske unije za azil bi morala pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov sodelovati z mednarodnimi in nevladnimi organizacijami, zlasti Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR), ter izkoristiti njihovo strokovno znanje, izkušnje in podporo. Vlogo UNHCR in drugih ustreznih mednarodnih in nevladnih organizacij bi bilo treba v ta namen v celoti priznati, te organizacije pa vključiti v delo Agencije. Delovne dogovore bi morala predhodno odobriti Komisija.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Agencija Evropske unije za azil bi morala spodbujati operativno sodelovanje med državami članicami pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi. V okviru delovnih dogovorov, ki bi jih morala predhodno odobriti Komisija, bi morala sodelovati tudi z organi tretjih držav. Delovati bi morala v skladu s politiko zunanjih odnosov Unije in v nobenem primeru ne bi smela oblikovati samostojne zunanje politike. Agencija in države članice bi morale pri sodelovanju s tretjimi državami upoštevati predpise in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju navedenih držav.

(24)  Agencija Evropske unije za azil bi morala spodbujati operativno sodelovanje med državami članicami pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi. V okviru delovnih dogovorov, ki bi jih morala predhodno odobriti Komisija, bi morala v zvezi z vprašanji azila in preseljevanja sodelovati tudi z organi tretjih držav. Delovati bi morala v skladu s politiko zunanjih odnosov Unije in v nobenem primeru ne bi smela oblikovati samostojne zunanje politike. Agencija in države članice bi morale pri sodelovanju s tretjimi državami upoštevati predpise in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju navedenih držav.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Agencija Evropske unije za azil bi morala vzdrževati tesen dialog z organizacijami civilne družbe zaradi izmenjave informacij in zbiranja znanja na področju azila. Vzpostaviti bi morala svetovalni forum, ki bi moral biti mehanizem za izmenjavo informacij in znanja. Svetovalni forum bi moral pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi, pomagati izvršnemu direktorju in upravnemu odboru.

(25)  Agencija Evropske unije za azil bi morala vzdrževati tesen dialog z organizacijami civilne družbe zaradi izmenjave informacij in zbiranja znanja na področju azila. Vzpostaviti bi morala svetovalni forum, ki bi moral biti mehanizem za svetovanje, izmenjavo informacij in znanja. Svetovalni forum bi moral pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi, svetovati izvršnemu direktorju in upravnemu odboru.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Vse dejavnosti Agencije Evropske unije za azil se izvajajo ob popolnem spoštovanju teh temeljnih pravic in načel, vključno s pravico do azila, varstvom pred vračanjem, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Vedno se upoštevajo pravice otroka in posebne potrebe ranljivih oseb.

(26)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Vse dejavnosti Agencije Evropske unije za azil se izvajajo ob popolnem spoštovanju teh temeljnih pravic in načel, vključno s pravico do azila, varstvom pred vračanjem, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do združitve družine, pravico do varstva osebnih podatkov, pravico do dostopa do sodnega varstva in pravico do učinkovitega pravnega sredstva v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom. Vedno bi bilo treba upoštevati pravice otroka in posebne potrebe ranljivih oseb v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom. Iz tega razloga bi morala Agencija izpolnjevati svoje pristojnosti ob spoštovanju otrokove koristi v skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah in ob ustreznem upoštevanju dobrobiti mladoletnika in njegovega socialnega razvoja, pomislekov glede varnosti in varovanja ter mladostnikovega mnenja v skladu z njegovo starostjo in zrelostjo.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Za ranljive osebe bi morali v skladu s to uredbo šteti med drugim mladoletniki (vključno z mladoletniki brez spremstva), invalidi, starejši ljudje, nosečnice, samohranilci z otroki, žrtve trgovine z ljudmi, osebe, ki so bile mučene, posiljene ali so bile podvržene drugim hudim oblikam psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja (na primer žrtve pohabljenja ženskih spolnih organov) osebe s posttravmatsko stresno motnjo (zlasti če so preživele brodolom), osebe s hudimi boleznimi in osebe z duševnimi motnjami. Pri ocenjevanju ranljivosti se lahko upoštevajo tudi tveganja, ki izhajajo iz spola, spolne usmerjenosti ali spolne identitete.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26b)  Imenovati bi bilo treba neodvisnega uradnika za temeljne pravice, ki se bi zavzemal za spoštovanje temeljnih pravic znotraj Agencije in bi med drugim oblikoval strategijo Agencije glede temeljnih pravic ter obravnaval pritožbe, ki jih Agencija prejme v okviru pritožbenega mehanizma.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26c)  Postopki in metode delovanja Agencije Evropske unije za azil bi morali po potrebi spodbujati sodelovanje z državami članicami, agencijami Unije in zunanjimi strokovnjaki, zlasti iz UNHCR in nevladnih organizacij, med drugim pri razvijanju gradiva za usposabljanje, poročil o državah izvora, smernic, operativnih standardov in dobre prakse iz členov 7, 8, 9, 10, 11 in 12.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Komisija in države članice bi morale biti zastopane v upravnem odboru Agencije Evropske unije za azil, da bi lahko izvajale politiko in imele politični nadzor nad njenim delovanjem. Upravni odbor bi morali, če je mogoče, sestavljati operativni vodje azilnih organov držav članic ali njihovi predstavniki. Imeti bi moral potrebne pristojnosti, zlasti za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Agencije ter imenovanje izvršnega direktorja in njegovega namestnika. Agencija bi se morala voditi in morala bi delovati v skladu z načeli skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija.

(27)  Komisija, države članice in Evropski parlament bi morale biti zastopane v upravnem odboru Agencije Evropske unije za azil, da bi lahko izvajale politiko in imele politični nadzor nad njenim delovanjem. Upravni odbor bi morali, če je mogoče, sestavljati operativni vodje azilnih organov držav članic ali njihovi predstavniki. Imeti bi moral vsa potrebna pooblastila, med drugim za določitev proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil in vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Agencije. Agencija bi se morala voditi in morala bi delovati v skladu z načeli skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Vsaka obdelava osebnih podatkov s strani Agencije Evropske unije za azil v okviru te uredbe bi morala potekati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ter temeljiti na načelih nujnosti in sorazmernosti16 .Agencija lahko osebne podatke obdeluje pri opravljanju svojih nalog pri zagotavljanju operativne in tehnične podpore državam članicam, zaradi olajšanja izmenjave informacij z državami članicami, Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Europolom ali Eurojustom, pri analizi informacij o stanju na področju azila in v upravne namene. Vsako nadaljnjo obdelavo shranjenih osebnih podatkov za namene, ki niso določeni v tej uredbi, bi bilo treba prepovedati.

(35)  Vsaka obdelava osebnih podatkov s strani Agencije Evropske unije za azil v okviru te uredbe bi morala potekati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ter temeljiti na načelih nujnosti in sorazmernosti16. Agencija lahko osebne podatke obdeluje pri opravljanju svojih nalog pri zagotavljanju operativne in tehnične podpore državam članicam, zaradi olajšanja izmenjave informacij z državami članicami, Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Europolom ali Eurojustom, v upravne namene. Vsako nadaljnjo obdelavo shranjenih osebnih podatkov za namene, ki niso določeni v tej uredbi, bi bilo treba prepovedati.

__________________

__________________

16 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

16 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Uredba (EU) št. XXX/2016 Evropskega parlamenta in Sveta17 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo države članice ob uporabi te uredbe, razen če takšno obdelavo izvajajo imenovani organi držav članic ali organi držav članic, pristojni za preverjanje, za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem.

(36)  Uredba (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta17 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo države članice ob uporabi te uredbe, razen če takšno obdelavo izvajajo imenovani organi držav članic ali organi držav članic, pristojni za preverjanje, za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem.

__________________

__________________

17 Uredba (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

17 Uredba (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Direktiva 2016/XXX/EU Evropskega parlamenta in Sveta18 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo pristojni organi držav članic za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj v skladu s to uredbo.

(37)  Direktiva 2016/680/EU Evropskega parlamenta in Sveta18 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo pristojni organi držav članic za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj v skladu s to uredbo.

__________________

__________________

18 Direktiva (EU) 2016/680 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

18 Direktiva (EU) 2016/680 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Predlog spremembe    36

Predlog uredb

Uvodna izjava 39

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Agencija bi morala osebne podatke obdelovati le pri opravljanju svojih nalog, tj. zagotavljanju operativne in tehnične podpore, vzorčenju primerov za namene spremljanja, morebitni obdelavi prošenj za mednarodno zaščito, ki jih podajo otroci ali ranljive osebe, lajšanju izmenjave informacij z državami članicami, Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Europolom ali Eurojustom ter v okviru informacij, pridobljenih pri opravljanju nalog v podpornih skupinah za upravljanje migracij na žariščnih točkah in pri analizi informacij o stanju na področju azila. Vsaka obdelava osebnih podatkov bi morala upoštevati načelo sorazmernosti in biti strogo omejena na osebne podatke, potrebne za te namene.

(39)  Agencija bi morala osebne podatke obdelovati le pri opravljanju svojih nalog, tj. zagotavljanju operativne in tehnične podpore, vzorčenju primerov za namene spremljanja, morebitni obdelavi prošenj za mednarodno zaščito, lajšanju izmenjave informacij z državami članicami, Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Europolom ali Eurojustom ter v okviru informacij, pridobljenih pri opravljanju nalog v podpornih skupinah za upravljanje migracij na žariščnih točkah. Vsaka obdelava osebnih podatkov bi morala upoštevati načelo sorazmernosti in biti strogo omejena na osebne podatke, potrebne za te namene.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Vse osebne podatke, ki jih obdeluje Agencija, razen tistih, ki se obdelujejo za upravne namere, bi bilo treba izbrisati po 30 dneh. Za namene, za katere Agencija obdeluje osebne podatke v okviru te uredbe, daljše obdobje hrambe ni potrebno.

(40)  Vse osebne podatke, ki jih obdeluje Agencija, razen tistih, ki se obdelujejo za upravne namere, bi bilo treba izbrisati po 45 dneh. Za namene, za katere Agencija obdeluje osebne podatke v okviru te uredbe, daljše obdobje hrambe ni potrebno.

Predlog spremembe   38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Ker ciljev te uredbe, tj. potrebe po spodbujanju izvajanja in izboljšanju delovanja skupnega evropskega azilnega sistema, krepitvi praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij med državami članicami v zvezi z zadevami s področja azila, spodbujanju prava in operativnih standardov Unije, da se zagotovi visoka stopnja enotnosti v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji, spremljanju operativne in tehnične uporabe prava in standardov Unije v zvezi z azilom ter zagotavljanju boljše operativne in tehnične podpore državam članicam pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim državam članicam, katerih azilni in sprejemni sistemi so pod nesorazmernim pritiskom, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganega ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PDEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(42)  Ker ciljev te uredbe, tj. potrebe po spodbujanju izvajanja in izboljšanju delovanja skupnega evropskega azilnega sistema, krepitvi praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij med državami članicami v zvezi z zadevami s področja azila, spodbujanju prava in operativnih standardov Unije, da se zagotovi visoka stopnja enotnosti in pravičnosti v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji, spremljanju operativne in tehnične uporabe prava in standardov Unije v zvezi z azilom ter zagotavljanju boljše operativne in tehnične podpore državam članicam pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim državam članicam, katerih azilni in sprejemni sistemi so pod nesorazmernim pritiskom, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganega ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PDEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Za odločitve, ki jih azilni organi držav članic sprejmejo glede posameznih prošenj za mednarodno zaščito, ostajajo pristojne države članice.

(46)  Za odločitve, ki jih azilni organi držav članic sprejmejo glede posameznih prošenj za mednarodno zaščito, ostajajo pristojne države članice. To ne izključuje možnosti, da bi država članica in Agencija prošnje za zaščito posameznikov obdelovali skupaj – na zahtevo Agencije ter v okviru, določenem v operativnem načrtu, o katerem se dogovorita država članica gostiteljica in Agencija.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Agencija Evropske unije za azil (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotovi učinkovito in enotno uporabo azilnega prava Unije v državah članicah. Spodbuja izvajanje in izboljšuje delovanje skupnega evropskega azilnega sistema ter je odgovorna za omogočanje enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji.

1.   Agencija Evropske unije za azil (v nadaljnjem besedilu: Agencija) prispeva k zagotavljanju učinkovite in enotne uporabe azilnega prava Unije v državah članicah. Spodbuja izvajanje in izboljšuje delovanje skupnega evropskega azilnega sistema ter je odgovorna za omogočanje enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic, da se v vsej Uniji zagotovijo visoki standardi.

2.   Agencija je samostojno središče za strokovno znanje in izkušnje zaradi svoje neodvisnosti, znanstvene in tehnične kakovosti podpore, ki jo zagotavlja, ter informacij, ki jih razširja, preglednosti postopkov in metod delovanja ter prizadevnosti pri izvajanju dodeljenih nalog, pa tudi podpore informacijske tehnologije, potrebne za izvajanje njenega mandata.

2.  Agencija je samostojno središče za strokovno znanje in izkušnje zaradi svoje neodvisnosti, znanstvene in tehnične kakovosti podpore, ki jo zagotavlja, ter informacij, ki jih zbira in razširja, preglednosti postopkov in metod delovanja ter prizadevnosti pri izvajanju dodeljenih nalog, pa tudi podpore informacijske tehnologije, potrebne za izvajanje njenega mandata.

3.   Agencija Evropske unije za azil je novo ime Evropskega azilnega podpornega urada, ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta. Dejavnosti Agencije odslej temeljijo na tej uredbi.

3.  Agencija Evropske unije za azil je novo ime Evropskega azilnega podpornega urada, ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta. Dejavnosti Agencije odslej temeljijo na tej uredbi.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

 

1.  „podporna skupina za upravljanje migracij“ pomeni skupino strokovnjakov, ki državam članicam zagotavljajo tehnično in operativno okrepitev na žariščnih območjih in jo sestavljajo strokovnjaki, ki sta jih iz držav članic napotila Evropska agencija za mejno in obalno stražo in Agencija Evropske unije za azil, ter strokovnjaki iz Evropske agencije za mejno in obalno stražo, Agencije Evropske unije za azil, Europola ali drugih ustreznih agencij Unije;

 

2.  „žariščno območje“ pomeni žariščno točko, kot je opredeljena v točki 10 člena 2 Uredbe (EU) št. 2016/1624;

 

3.   „država članica gostiteljica“ pomeni državo članico, ki prejema operativno in tehnično pomoč Agencije, zlasti tisto državo članico, v katero so bili napoteni podporna skupina za azil ali strokovnjaki iz intervencijske skupine za azil in strokovnjaki Agencije ali podporna skupina za upravljanje migracij;

 

4.  „matična država članica“ pomeni državo članico, ki da na voljo strokovnjaka ali prispeva k podpornim skupinam za azil, intervencijskim skupinam za azil ali podpornim skupinam za upravljanje migracij;

 

5.  „sodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki pri operativni in tehnični pomoči Agencije, kot je določena v ustreznem operativnem načrtu, sodeluje z zagotavljanjem strokovnjakov ali tehnične opreme;

 

6.  „skupna obdelava“ pomeni pomoč v postopku obravnavanja posameznih prošenj za mednarodno zaščito, ki ne vključuje postopka odločanja azilnih organov držav članic o teh posameznih prošnjah.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija opravlja naslednje naloge:

1.  Agencija podpira, spodbuja, usklajuje in krepi praktično sodelovanje, izmenjavo informacij in izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema, tudi spoštovanje temeljnih pravic, tako da opravlja naslednje naloge:

(a)  spodbujanje, usklajevanje in krepitev praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij med državami članicami o različnih vidikih azila;

 

(b)  zbiranje in analiza informacij o stanju na področju azila in izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema;

(b)  zbiranje in analiza informacij, vključno s kvalitativnimi in kvantitativnimi podatki, o stanju na področju azila in izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema;

(c)  podpiranje držav članic pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema;

(c)  podpiranje držav članic pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema;

(d)  pomoč državam članicam pri usposabljanju strokovnjakov iz vseh nacionalnih uprav, sodišč in nacionalnih služb, pristojnih na področju azila, vključno z oblikovanjem skupnega učnega načrta;

(d)  pomoč državam članicam pri usposabljanju ali usposabljanje strokovnjakov iz držav članic iz vseh nacionalnih uprav, sodišč in nacionalnih služb, pristojnih na področju azila, vključno z oblikovanjem in razvojem skupnega učnega načrta;

(e)  priprava in redno posodabljanje poročil in drugih dokumentov, ki zagotavljajo informacije o državah izvora na ravni Unije;

(e)  priprava in redno posodabljanje poročil in drugih dokumentov, ki zagotavljajo informacije o državah izvora na ravni Unije;

(f)  usklajevanje prizadevanj med državami članicami za sodelovanje pri skupni analizi o stanju v tretjih državah izvora ter njenem razvoju;

(f)  usklajevanje prizadevanj med državami članicami za sodelovanje pri skupni analizi o stanju v tretjih državah izvora ter njenem razvoju;

(g)  zagotavljanje učinkovite operativne in tehnične podpore državam članicam, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom;

(g)  zagotavljanje učinkovite operativne in tehnične podpore državam članicam z namenom zagotavljanja visokih standardov in spoštovanja temeljnih pravic, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom;

(h)  pomoč pri premestitvi ali predaji upravičencev do mednarodne zaščite znotraj Unije;

(h)  pomoč pri premestitvi ali predaji upravičencev do mednarodne zaščite in prosilcev zanjo znotraj Unije ter izvajanje ali usklajevanje te premestitve ali predaje;

(i)  oblikovanje in napotitev podpornih skupin za azil in intervencijskih skupin za azil;

(i)  oblikovanje in napotitev podpornih skupin za azil in intervencijskih skupin za azil;

 

(ia)  izvajanje nalog in obveznosti v skladu z Uredbo (EU) xxx/xxx (dublinska uredba);

(j)  napotitev potrebne tehnične opreme za podporne skupine za azil in strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil;

(j)  pridobitev in napotitev potrebne tehnične opreme za podporne skupine za azil in napotitev strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil;

(k)  vzpostavitev operativnih standardov, kazalnikov, smernic in dobrih praks v zvezi z izvajanjem vseh instrumentov zakonodaje Unije na področju azila;

(k)  vzpostavitev operativnih standardov, kazalnikov, smernic in dobrih praks v zvezi z izvajanjem vseh instrumentov zakonodaje Unije na področju azila;

 

(ka)  napotitev uradnikov za zvezo v države članice in po potrebi tretje države;

(l)  spremljanje in ocenjevanje izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema ter azilnih in sprejemnih sistemov držav članic;

(l)  spremljanje in ocenjevanje izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema ter azilnih in sprejemnih sistemov in sprejemnih zmogljivosti držav članic ter izdajanje ustreznih priporočil zanj;

(m)  podpiranje držav članic pri sodelovanju s tretjimi državami v zadevah, povezanih z azilom, zlasti v zvezi s preselitvijo.

(m)  podpiranje držav članic pri sodelovanju s tretjimi državami v zadevah, povezanih z azilom, zlasti v zvezi s preselitvijo.

 

(ma)  pomoč državam članicam pri humanitarnih vizumih;

 

(mb)  izvajanje nalog in obveznosti v skladu z Uredbo (EU) xxx/xxx (okvir Unije za preselitev).

2.  Agencija podpira države članice v zvezi z zunanjo razsežnostjo skupnega evropskega azilnega sistema. Agencija v zvezi s tem in v soglasju s Komisijo usklajuje izmenjavo informacij ter druge sprejete ukrepe v zvezi z vprašanji, povezanimi z izvajanjem instrumentov in mehanizmov, ki se navezujejo na zunanjo razsežnost skupnega evropskega azilnega sistema.

2.  Agencija podpira države članice v zvezi z zunanjo razsežnostjo skupnega evropskega azilnega sistema. Agencija v zvezi s tem in v soglasju s Komisijo usklajuje izmenjavo informacij ter druge sprejete ukrepe v zvezi z vprašanji, povezanimi z izvajanjem instrumentov in mehanizmov, ki se navezujejo na zunanjo razsežnost skupnega evropskega azilnega sistema, zlasti vprašanja v zvezi z dostopom do azila in preselitev ter spodbujanjem visokih standardov sprejema.

 

2a.  Agencija za izvajanje nalog iz odstavkov 1 in 2 tesno sodeluje z UNHCR, ustreznimi medvladnimi organizacijami, kot sta Svet Evrope in Mednarodna organizacija za migracije, ter ustreznimi nevladnimi organizacijami, raziskovalci in akademiki, ter po potrebi upošteva informacije, ki jih dajo na razpolago, vključno v okviru svetovalnega foruma iz člena 48.

3.  Agencija lahko na lastno pobudo sodeluje pri dejavnostih obveščanja na področjih v njeni pristojnosti. Dejavnosti obveščanja nimajo škodljivega učinka na naloge iz odstavkov 1 in 2 ter se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti sporočanja in razširjanja, ki jih sprejme upravni odbor.

3.   Agencija na lastno pobudo sodeluje pri dejavnostih obveščanja na področjih v njeni pristojnosti. Javnost natančno in celostno obvešča o svojih dejavnostih. Dejavnosti obveščanja nimajo škodljivega učinka na naloge iz odstavkov 1 in 2 ter se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti sporočanja in razširjanja, ki jih sprejme upravni odbor.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Za Agencijo in azilne organe držav članic, nacionalne službe za azil in priseljevanje ter druge nacionalne službe veljata dolžnost sodelovanja v dobri veri in obveznost izmenjave informacij.

1.   Za Agencijo in azilne organe držav članic, nacionalne službe za azil in priseljevanje ter druge nacionalne službe veljata dolžnost sodelovanja v dobri veri in obveznost redne izmenjave vseh ustreznih informacij.

2.  Agencija tesno sodeluje z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za azil in priseljevanje ter drugimi nacionalnimi službami in Komisijo. Svoje naloge opravlja brez poseganja v naloge, dodeljene drugim ustreznim organom Unije, ter tesno sodeluje z njimi in Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR).

2.  Agencija tesno sodeluje z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za azil in priseljevanje ter drugimi nacionalnimi službami in Komisijo. Svoje naloge opravlja brez poseganja v naloge, dodeljene drugim ustreznim organom Unije, ter tesno sodeluje z njimi in UNHCR ter z drugimi organi, organizacijami in osebami iz člena 2(2a).

3.  Agencija organizira, spodbuja in usklajuje dejavnosti, ki omogočajo izmenjavo informacij med državami članicami, po potrebi tudi z ustanovitvijo mrež. V ta namen Agencija in azilni organi držav članic, nacionalne službe za azil in priseljevanje ter druge nacionalne službe pravočasno in v skrbni obliki izmenjujejo vse potrebne informacije.

3.  Agencija organizira, spodbuja in usklajuje dejavnosti, ki omogočajo izmenjavo informacij med državami članicami, po potrebi tudi z ustanovitvijo mrež. V ta namen Agencija in azilni organi držav članic, nacionalne službe za azil in priseljevanje ter druge nacionalne službe pravočasno in v skrbni obliki izmenjujejo vse potrebne informacije.

 

3a.  Kadar izvršni direktor ugotovi, da azilni organi držav članic, nacionalne službe za azil in priseljevanje ter druge nacionalne službe sistematično ne izpolnjujejo dolžnosti sodelovanja v dobri veri, vključno z dolžnostjo zagotoviti pravočasne in točne informacije v skladu z Uredbo (ES) št. 862/2007, predloži poročilo upravnemu odboru in Komisiji, te informacije pa vključi v letno poročilo o dejavnostih na področju azila v Uniji v skladu s členom 65.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija zbira in analizira informacije o stanju na področju azila v Uniji in tretjih državah, če bi to lahko vplivalo na Unijo, vključno z najnovejšimi informacijami o temeljnih vzrokih, tokovih migrantov in beguncev ter morebitnih nenadnih prihodih velikega števila državljanov tretjih držav, ki bi lahko povzročili nesorazmeren pritisk na azilne in sprejemne sisteme, da se spodbudi hitro in zanesljivo vzajemno obveščanje držav članic ter opredelijo morebitna tveganja za azilne sisteme držav članic.

1.  Agencija zbira in analizira informacije o stanju na področju azila v Uniji in tretjih državah, če bi to lahko vplivalo na Unijo, vključno z najnovejšimi informacijami o temeljnih vzrokih, tokovih migrantov in beguncev, zlasti o prisotnosti mladoletnikov brez spremstva, sprejemnih zmogljivostih in potrebah po preselitvi ter morebitnih nenadnih prihodih velikega števila državljanov tretjih držav, ki bi lahko povzročili nesorazmeren pritisk na azilne in sprejemne sisteme, da se spodbudi hitro in zanesljivo vzajemno obveščanje držav članic ter opredelijo morebitna tveganja za azilne sisteme držav članic.

2.  Agencija pri analizi uporablja informacije, ki jih zagotovijo zlasti države članice, zadevne institucije in agencije Unije, Evropska služba za zunanje delovanje ter UNHCR in druge mednarodne organizacije.

2.  Agencija pri analizi uporablja informacije, ki jih zagotovijo zlasti države članice, zadevne institucije in agencije Unije, Evropska služba za zunanje delovanje ter UNHCR in drugi organi, organizacije ter osebe iz člena 2(2a).

V ta namen tesno sodeluje z Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije in se opira zlasti na analizo tveganja, ki jo izvede navedena agencija, da zagotovi najvišjo raven usklajenosti in zbliževanja informacij, ki jih zagotavljata obe agenciji.

V ta namen tesno sodeluje z evropsko mejno in obalno stražo in zlasti po potrebi upošteva analizo tveganja in oceno ranljivosti, ki jo izvede navedena agencija, da zagotovi najvišjo raven usklajenosti in zbliževanja informacij, ki jih zagotavljata obe agenciji.

3.  Agencija zagotovi hitro izmenjavo relevantnih informacij med državami članicami in s Komisijo. Rezultate svoje analize pravočasno in v skrbni obliki predloži tudi upravnemu odboru.

3.  Agencija zagotovi hitro izmenjavo relevantnih informacij med državami članicami in s Komisijo. Rezultate svoje analize pravočasno in v skrbni obliki predloži tudi upravnemu odboru in Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija organizira, usklajuje in spodbuja izmenjavo informacij o izvajanju vseh instrumentov prava Unije na področju azila med državami članicami, pa tudi med Komisijo in državami članicami.

1.  Agencija organizira, usklajuje in spodbuja izmenjavo informacij o izvajanju vseh instrumentov prava Unije na področju azila med državami članicami, pa tudi med Komisijo in državami članicami.

2.  Agencija ustvari podatkovno zbirko s faktografskimi in pravnimi elementi ter podatki o sodni praksi o uporabi in razlagi instrumentov Unije ter nacionalnih in mednarodnih instrumentov na področju azila, pri čemer uporablja zlasti veljavno ureditev. V takih podatkovnih zbirkah se osebni podatki ne hranijo, razen če jih Agencija pridobi iz javno dostopnih dokumentov.

2.  Agencija ustvari javno podatkovno zbirko s faktografskimi in pravnimi elementi ter podatki o sodni praksi o uporabi in razlagi instrumentov Unije ter nacionalnih in mednarodnih instrumentov na področju azila, pri čemer uporablja zlasti veljavno ureditev. V takih podatkovnih zbirkah se osebni podatki ne hranijo, razen če jih Agencija pridobi iz javno dostopnih dokumentov.

3.  Agencija zbira zlasti naslednje informacije o:

3.  Agencija zbira zlasti kvantitativne in kvalitativne informacije o:

(a)  obravnavi prošenj za mednarodno zaščito v okviru nacionalnih uprav in organov;

(a)  obdelavi prošenj za mednarodno zaščito v okviru nacionalnih uprav in organov, vključno s trajanjem obdelave prošenj in drugih postopkovnih vidikih;

(b)  nacionalni zakonodaji na področju azila in pravnem razvoju na tem področju, vključno s sodno prakso;

(b)  nacionalni zakonodaji na področju azila in pravnem razvoju na tem področju, vključno s sodno prakso;

(c)  zadevni sodni praksi Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice.

(c)  zadevni sodni praksi Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Podpiranje dublinskega sistema

 

Agencija izvaja svoje naloge in obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/XXX.

 

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija oblikuje in razvije usposabljanje za člane svojega osebja, člane vseh nacionalnih uprav, sodišč, pa tudi za nacionalne službe držav članic, pristojne na področju azila.

1.  Agencija oblikuje in razvije usposabljanje za člane svojega osebja, člane vseh nacionalnih uprav, sodišč, pa tudi za nacionalne službe držav članic, pristojne na področju azila.

2.  Agencija razvije takšno usposabljanje v tesnem sodelovanju z državami članicami in ustreznimi organi držav članic za usposabljanje, vključno z akademskimi institucijami in drugimi zadevnimi organizacijami.

2.  Agencija razvije usposabljanje v tesnem sodelovanju z državami članicami, po potrebi tudi z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo ter Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, in ustreznimi organi držav članic za usposabljanje,obstoječimi mrežami za usposabljanje, kot je Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju, in drugimi organi, organizacijami in osebami iz člena 2(2a).

3.  Agencija razvije splošna, posebna ali tematska orodja za usposabljanje, ki lahko vključujejo metodologijo „usposabljanja inštruktorjev“ in e-učenje.

3.  Agencija razvije splošna, posebna ali tematska orodja za usposabljanje, ki lahko vključujejo metodologijo „usposabljanja inštruktorjev“ in e-učenje.

4.  Agencija vzpostavi in oblikuje evropski azilni učni načrt ter pri tem upošteva sedanje sodelovanje Unije na tem področju. Države članice skupni učni načrt vključijo v usposabljanje osebja nacionalnih služb in organov, pristojnih na področju azila v skladu z njihovo obveznostjo na podlagi člena 4(3) Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta21, da zagotovijo ustrezno usposabljanje svojega osebja.

4.  Agencija vzpostavi in oblikuje evropski azilni učni načrt ter pri tem upošteva sedanje sodelovanje Unije na tem področju. Skupni učni načrt je namenjen spodbujanju dobre prakse in najvišjih standardov pri izvajanju azilnega prava Unije. Države članice skupni učni načrt vključijo v usposabljanje osebja nacionalnih služb in organov, pristojnih na področju azila v skladu z njihovo obveznostjo na podlagi člena 4(3) Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta21, da zagotovijo ustrezno usposabljanje svojega osebja.

5.  Dejavnosti posebnega ali tematskega usposabljanja na področju azila vključujejo:

5.  Dejavnosti posebnega ali tematskega usposabljanja na področju azila med drugim vključujejo:

(a)  mednarodne standarde in standarde Unije za temeljne pravice, zlasti določbe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pa tudi mednarodno pravo in pravo Unije na področju azila, vključno s posebnimi pravnimi primeri in primeri sodne prakse;

(a)  mednarodne standarde in standarde Unije za temeljne pravice, zlasti določbe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pa tudi mednarodno pravo in pravo Unije na področju azila, vključno s posebnimi pravnimi in postopkovnimi primeri ter primeri sodne prakse;

(b)  vprašanja v zvezi z obravnavanjem prošenj za mednarodno zaščito, zlasti prošenj ranljivih oseb s posebnimi potrebami in otrok, vključno z oceno otrokove koristi, posebnimi postopkovnimi zaščitnimi ukrepi, kot je spoštovanje pravice otroka, da izrazi svoje mnenje, in vidiki zaščite otrok, kot so tehnike ugotavljanja starosti;

(b)  vprašanja v zvezi z obravnavanjem prošenj za mednarodno zaščito, zlasti prošenj ranljivih oseb;

 

(ba)  postopke identifikacije in napotitvene postopke za mladoletnike, vključno s podrobnimi pravili za oceno otrokove koristi, posebnimi postopkovnimi zaščitnimi ukrepi, kot je spoštovanje pravice otroka, da izrazi svoje mnenje, in vidiki zaščite otrok, kot so tehnike ugotavljanja starosti, imenovanje skrbnikov in nadomestne možnosti za pridržanje otrok in družin;

(c)  tehnike opravljanja razgovorov, vključno s posebnim poudarkom na otrocih, ranljivih skupinah in žrtvah mučenja;

(c)  tehnike opravljanja razgovorov, vključno s posebnim poudarkom na otrocih, ranljivih osebah in žrtvah mučenja;

 

(ca)  postopke identifikacije in napotitvene postopke za ranljive osebe;

 

(cb)  izmenjave dobre prakse pri izvajanju azilnega prava Unije, zlasti v okviru omogočanja usposabljanja za člane sodišč;

(d)  podatke o prstnih odtisih, vključno z zahtevami glede kakovosti podatkov in varnostnimi zahtevami;

(d)  podatke o prstnih odtisih, vključno z zahtevami glede vidikov zaščite podatkov, kakovosti podatkov in varnostnimi zahtevami;

(e)  uporabo izvedenskih zdravstvenih in pravnih poročil v azilnih postopkih;

(e)  uporabo izvedenskih zdravstvenih in pravnih poročil v azilnih postopkih;

(f)  vprašanja, povezana s pripravo in uporabo informacij o državah izvora;

(f)  vprašanja, povezana s pripravo in uporabo informacij o državah izvora;

(g)  pogoje za sprejem, vključno s posebnim poudarkom na otrocih brez spremstva in otrocih, ki potujejo s svojimi družinami, ranljivih skupinah in žrtvah mučenja.

(g)  pogoje za sprejem, vključno s posebnim poudarkom na otrocih brez spremstva in otrocih, ki potujejo s svojimi družinami ter ranljivih osebah ter s pomočjo zanje;

 

(ga)  vprašanja, ki se nanašajo na vsebino mednarodne zaščite, pravice oseb, ki jim je priznana mednarodna zaščita, in podporo pri vključevanju;

 

(gb)  vprašanja v zvezi z obravnavanjem postopkov premestitve;

 

(gc)  preselitev, tudi pri izbirnih misijah, zagotavljanje informacij pred odhodom in podpore po prihodu, dostop do izobraževanja, jezikovnih tečajev, poklicnega usposabljanja in vajeništva;

 

(gd)  odpornost in sposobnost premagovanja stresa za osebje, ki neposredno dela s prosilci za azil;

 

(ge)  druga pomembna vprašanja, če je to potrebno na podlagi odločitve upravnega odbora.

6.  Razpoložljiva usposabljanja so zelo kakovostna, na njih pa se opredelijo ključna načela in dobre prakse, da bi se upravne metode, odločitve in pravne prakse čim bolj zbližale, ob polnem spoštovanju samostojnosti nacionalnih sodišč.

6.  Razpoložljiva usposabljanja so zelo kakovostna, na njih pa se opredelijo ključna načela in dobre prakse, da bi se upravne metode, odločitve in pravne prakse čim bolj zbližale, ob polnem spoštovanju samostojnosti nacionalnih sodišč.

7.  Agencija sprejme potrebne pobude, s katerimi zagotovi, da se vsi strokovnjaki, ki sodelujejo v podpornih in intervencijskih skupinah za azil, pred sodelovanjem pri operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, udeležijo strokovnega usposabljanja v zvezi z opravljanjem njihovih dolžnosti in nalog. Agencija redno izvaja praktična usposabljanja navedenih strokovnjakov v skladu z razporedom za strokovna in praktična usposabljanja iz svojega letnega delovnega programa.

7.   Agencija strokovnjakom, ki sodelujejo v podpornih in intervencijskih skupinah za azil, pred sodelovanjem pri operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, zagotovi strokovno usposabljanje v zvezi z opravljanjem njihovih dolžnosti in nalog. Agencija redno izvaja praktična usposabljanja navedenih strokovnjakov v skladu z razporedom za strokovna in praktična usposabljanja iz svojega letnega delovnega programa.

8.  Agencija lahko usposabljanja organizira v sodelovanju z državami članicami ali tretjimi državami na njihovem ozemlju.

8.   Agencija lahko usposabljanja organizira v sodelovanju z državami članicami ali tretjimi državami na njihovem ozemlju.

__________________

__________________

21 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev) (UL L 180, 29.6.2013, str. 60).

21 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev) (UL L 180, 29.6.2013, str. 60).

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija je središče za zbiranje relevantnih, zanesljivih, točnih in ažurnih informacij o državi izvora prosilcev za mednarodno zaščito, vključno z informacijami, ki se nanašajo posebej na otroke, in usmerjenimi informacijami o osebah, ki spadajo v ranljive skupine. Pripravlja in redno posodablja poročila in druge dokumente, ki zagotavljajo informacije o državah izvora na ravni Unije, vključno s tematskimi vprašanji, ki se posebej nanašajo na države izvora.

1.  Agencija je središče za zbiranje objektivnih, relevantnih, zanesljivih, točnih in ažurnih informacij o državi izvora prosilcev za mednarodno zaščito, vključno z informacijami, ki se nanašajo posebej na otroke, informacijami glede na spol in usmerjenimi informacijami o ranljivih osebah in pripadnikih manjšin. Pripravlja in redno posodablja poročila in druge dokumente, ki zagotavljajo informacije o državah izvora na ravni Unije, vključno s tematskimi vprašanji, ki se posebej nanašajo na države izvora.

2.  Agencija zlasti:

2.  Agencija zlasti:

(a)  uporabi vse ustrezne vire informacij, vključno s svojo analizo informacij o stanju na področju azila in drugimi informacijami, ki so jih zagotovile vladne, nevladne in mednarodne organizacije, tudi prek mrež iz člena 9, ter institucije, agencije, organi in uradi Unije ter Evropska služba za zunanje delovanje;

(a)  uporabi vse ustrezne vire informacij, vključno s svojo analizo informacij o stanju na področju azila in drugimi informacijami, ki so jih zagotovili UNHCR in drugi organi, organizacije in osebe iz člena 2(2a), tudi prek mrež iz člena 9 in svetovalnega foruma iz člena 48 ter misij za ugotavljanje dejstev, ki jih koordinirajo agencije, pa tudi institucije, agencije, organi in uradi Unije ter Evropska služba za zunanje delovanje;

(b)  upravlja in nadalje razvija portal za zbiranje informacij o državah izvora;

(b)  upravlja in nadalje razvija javno dostopen portal za zbiranje in razširjanje informacij o državah izvora;

(c)  oblikuje enotno obliko in skupno metodologijo, vključno s pogoji, v skladu z zahtevami prava Unije na področju azila, za pripravo poročil in drugih dokumentov z informacijami o državah izvora na ravni Unije.

(c)  v sodelovanju s svetovalnim forumom, pa tudi z UNHCR ter drugimi ustreznimi mednarodnimi in nevladnimi organizacijami, raziskovalci in akademiki oblikuje enotno obliko in skupno metodologijo, vključno s pogoji, za pripravo poročil in drugih dokumentov z informacijami o državah izvora na ravni Unije v skladu z zahtevami mednarodnega prava in prava Unije na področju azila.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija z ustanovitvijo in upravljanjem mrež držav članic za informacije o državah izvora zagotovi usklajevanje nacionalnih pobud, ki zagotavljajo informacije o državah izvora.

1.  Agencija z ustanovitvijo in upravljanjem mrež držav članic za informacije o državah izvora zagotovi usklajevanje nacionalnih pobud, ki zagotavljajo informacije o državah izvora. Te mreže lahko po potrebi in za posamezne primere vključujejo zunanje strokovnjake z ustreznim strokovnim znanjem iz UNHCR in nevladnih organizacij.

2.  Namen mrež iz odstavka 1 je državam članicam omogočiti, da:

2.  Namen mrež iz odstavka 1 je državam članicam omogočiti, da:

(a)  izmenjujejo in posodabljajo nacionalna poročila in druge dokumente o državah izvora, vključno s tematskimi vprašanji, ki se posebej nanašajo na države izvora;

(a)  redno izmenjujejo in posodabljajo nacionalna poročila in druge dokumente o državah izvora, vključno s tematskimi vprašanji, ki se posebej nanašajo na države izvora;

(b)  Agenciji predložijo poizvedbe v zvezi s specifičnimi vprašanji, ki se nanašajo na dejstva in se lahko pojavijo v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito, in sicer brez poseganja v pravila o zaupnosti, določena v nacionalni zakonodaji.

(b)  Agenciji predložijo in pomagajo pri odgovorih na poizvedbe v zvezi s specifičnimi vprašanji, ki se nanašajo na dejstva in se lahko pojavijo v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito, in sicer brez poseganja v pravila o zasebnosti, varstvu podatkov in zaupnosti, določena v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija zaradi lajšanja zbliževanja pri uporabi meril za ocenjevanje iz Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta22 usklajuje prizadevanja držav članic za vzpostavitev in razvoj skupne analize, s katero se bodo zagotavljale smernice o stanju v določenih državah izvora.

1.  Agencija zaradi lajšanja zbliževanja pri uporabi meril za ocenjevanje iz Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta22 usklajuje prizadevanja držav članic za vzpostavitev in razvoj skupne analize, s katero se bodo zagotavljale smernice o stanju v določenih državah izvora. Agencija zagotovi, da se pri skupni analizi upoštevajo najsodobnejše smernice UNHCR o upravičenosti za ocenjevanje potreb po mednarodni zaščiti prosilcev za azil iz posameznih držav izvora.

2.  Izvršni direktor po posvetovanju s Komisijo to skupno analizo predloži upravnemu odboru v potrditev. Države članice to skupno analizo upoštevajo pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito, ne da bi posegala v njihove pristojnosti glede odločanja o posameznih prošnjah.

2.  Izvršni direktor po posvetovanju s Komisijo, UNHCR in svetovalnim forumom sprejme skupno analizo po tem, ko jo je upravnemu odboru predložil v pregled. Države članice to skupno analizo upoštevajo pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito, ne da bi posegala v njihove pristojnosti glede odločanja o posameznih prošnjah.

3.  Agencija zagotovi, da se skupna analiza nenehno pregleduje in posodablja, kolikor je potrebno. Glede vsake take revizije sta prav tako potrebna predhodno posvetovanje s Komisijo in potrditev upravnega odbora.

3.  Agencija zagotovi, da se skupna analiza nenehno pregleduje in posodablja, kolikor je potrebno. Glede vsake take revizije se je prav tako treba predhodno posvetovati s Komisijo, UNHCR in svetovalnim forumom.

4.  Države članice Agenciji vsak mesec predložijo relevantne informacije o odločitvah, sprejetih v zvezi s prosilci za mednarodno zaščito iz tretjih držav, za katere se izvaja skupna analiza. Navedene informacije vključujejo zlasti:

4.  Države članice Agenciji vsak mesec predložijo vse relevantne informacije o odločitvah, sprejetih v zvezi s prosilci za mednarodno zaščito iz tretjih držav, za katere se izvaja skupna analiza. Navedene informacije vključujejo zlasti:

(a)  statistične podatke o številu ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito prosilcev iz vsake države izvora, ki je predmet skupne analize, in opredelitev vrste zaščite;

(a)  statistične podatke o številu vloženih prošenj za mednarodno zaščito in o številu ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito prosilcev iz vsake države izvora, ki je predmet skupne analize, in opredelitev vrste zaščite;

(b)  statistične podatke o številu zavrnjenih prošenj za mednarodno zaščito prosilcev iz vsake države izvora, ki je predmet skupne analize;

(b)  statistične podatke o številu zavrnjenih prošenj za mednarodno zaščito prosilcev iz vsake države izvora, ki je predmet skupne analize, vključno z odločitvami o nedopustnosti, in razloge za zavrnitev;

(c)  statistične podatke o številu odločitev, sprejetih v zvezi s prosilci iz vsake države izvora, ki je predmet skupne analize, pri katerih pa se zadevna skupna analiza ni upoštevala, in razloge za neupoštevanje.

(c)  statistične podatke o številu odločitev, vključno z odločitvami o nedopustnosti, sprejetih v zvezi s prosilci iz vsake države izvora, ki je predmet skupne analize, pri katerih pa se zadevna skupna analiza ni upoštevala, in razloge za neupoštevanje.

 

4a.  Agencija na podlagi informacij iz odstavka 4 preuči razlike med državami članicami v stopnjah ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito prosilcev posamezne države izvora, ki je zajeta v skupno analizo. Če Agencija ugotovi, da so razlike velike, izvršni direktor te razlike in morebitne razloge zanje sporoči Komisiji in Evropskemu parlamentu. Komisija po potrebi sprejme morebitne nadaljnje ukrepe.

 

4b.  Agencija zagotovi, da so informacije, ki jih države članice predložijo v skladu z odstavkom 4, javno dostopne in kot priloga vključene v letno poročilo, ki ga je treba sestaviti v skladu s členom 65.

__________________

__________________

22 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev) (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

22 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev) (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija Komisiji pomaga pri rednem pregledovanju stanja v tretjih državah, ki so vključene v skupni evropski seznam varnih izvornih držav, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. XXX/XXX, vključno s tistimi državami, ki jih je Komisija začasno umaknila iz seznama, in tistimi, ki so bile iz navedenega seznama odstranjene.

1.  Agencija Komisiji pomaga pri rednem pregledovanju stanja v tretjih državah, ki so vključene v skupni evropski seznam varnih izvornih držav, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. XXX/XXX, vključno s tistimi državami, ki jih je Komisija začasno umaknila iz seznama, in tistimi, ki so bile iz navedenega seznama odstranjene.

2.  Agencija Komisiji na njeno zahtevo zagotovi informacije o določenih tretjih državah, ki bi se lahko preučile za vključitev v skupni evropski seznam varnih izvornih držav v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/XXX.

2.  Agencija Komisiji zagotovi informacije o določenih tretjih državah, ki bi jih bilo mogoče preučiti za vključitev v skupni evropski seznam varnih izvornih držav v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/XXX ali za začasno ali trajno odstranitev s tega seznama. Te informacije se posredujejo tudi Evropskemu parlamentu.

 

2a.  Informacije, ki jih Agencija zagotovi v skladu z odstavkoma 1 in 2, se zberejo v skladu s splošnimi načeli iz člena 8, upoštevajo pa se tudi informacije, prejete od UNHCR, OZN, mehanizmov spremljanja Sveta Evrope, ustreznih nevladnih organizacij in iz drugih ustreznih neodvisnih in zanesljivih virov, vključno z informacijami, ki se zagotovijo v okviru svetovalnega foruma.

3.  Države članice pri obveščanju Komisije v skladu s členi 37(4), 38(5) in 39(7) Direktive 2013/32/EU tudi Agencijo obvestijo o tretjih državah, uvrščenih med varne države izvora ali varne tretje države, ali državah, za katere se v skladu s členi 35, 38 oziroma 39 Direktive 2013/32/EU uporabljajo koncepti prve države azila, varne tretje države ali evropske varne tretje države.

3.  Države članice pri obveščanju Komisije v skladu s členi 37(4), 38(5) in 39(7) Direktive 2013/32/EU tudi Agencijo obvestijo o tretjih državah, uvrščenih med varne države izvora ali varne tretje države, ali državah, za katere se v skladu s členi 35, 38 oziroma 39 Direktive 2013/32/EU uporabljajo koncepti prve države azila, varne tretje države ali evropske varne tretje države.

Komisija lahko od Agencije zahteva, naj pregleda stanje v kateri koli takšni tretji državi in oceni, ali so zadevni pogoji in merila iz navedene direktive spoštovani.

Evropski parlament, Svet ali Komisija lahko od Agencije zahtevajo, naj pregleda stanje v kateri koli takšni tretji državi in oceni, ali so zadevni pogoji in merila iz navedene direktive spoštovani.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija organizira in usklajuje dejavnosti za spodbujanje pravilnega in učinkovitega izvajanja prava Unije, tudi z razvojem operativnih standardov, kazalnikov, smernic ali dobrih praks v zvezi z zadevami s področja azila, ter izmenjavo dobrih praks v zvezi z zadevami s področja azila med državami članicami.

1.  Agencija organizira in usklajuje dejavnosti za spodbujanje pravilnega in učinkovitega izvajanja prava Unije, tudi z razvojem operativnih standardov, kazalnikov, smernic ali dobrih praks v zvezi z zadevami s področja azila, ter izmenjavo dobrih praks v zvezi z zadevami s področja azila med državami članicami.

2.  Agencija na lastno pobudo ali zahtevo Komisije in po posvetovanju z njo razvije operativne standarde za izvajanje instrumentov prava Unije na področju azila, kazalnike za spremljanje skladnosti z navedenimi operativnimi standardi ter smernice in dobre prakse, povezane z izvajanjem instrumentov prava Unije na področju azila. Agencija navedene standarde, kazalnike, smernice ali dobre prakse po posvetovanju s Komisijo in po tem, ko jih sprejme upravni odbor, posreduje državam članicam.

2.  Agencija na lastno pobudo ali zahtevo Komisije in po posvetovanju z njo, državami članicami, svetovalnim forumom, UNHCR, ustreznimi mednarodnimi in nevladnimi organizacijami ter po potrebi z Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju in sodniškimi združenji razvije operativne standarde za izvajanje instrumentov prava Unije na področju azila, kazalnike za spremljanje skladnosti z navedenimi operativnimi standardi ter smernice in dobre prakse, povezane z izvajanjem instrumentov prava Unije na področju azila. Agencija navedene standarde, kazalnike, smernice ali dobre prakse po posvetovanju s Komisijo in po tem, ko jih sprejme upravni odbor, posreduje državam članicam.

3.  Agencija državam članicam na njihovo zahtevo pomaga pri uporabi operativnih standardov, smernic in dobrih praks za njihove azilne in sprejemne sisteme z zagotavljanjem potrebnega strokovnega znanja in izkušenj ali operativne in tehnične podpore.

3.  Agencija državam članicam na njihovo zahtevo pomaga pri uporabi operativnih standardov, smernic in dobrih praks za njihove azilne in sprejemne sisteme z zagotavljanjem potrebnega strokovnega znanja in izkušenj ali operativne in tehnične podpore.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v tesnem sodelovanju s Komisijo vzpostavi mehanizem za:

1.  Agencija v tesnem sodelovanju s Komisijo vzpostavi mehanizem za:

(a)  spremljanje izvajanja in ocenjevanje vseh vidikov skupnega evropskega azilnega sistema v državah članicah, zlasti dublinskega sistema, pogojev za sprejem, azilnih postopkov, uporabe meril za določitev potreb po zaščiti ter narave in kakovosti zaščite, ki jo države članice zagotovijo osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tudi v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, zaščitnimi ukrepi za zaščito otrok in potrebami ranljivih oseb;

(a)  spremljanje izvajanja in ocenjevanje vseh vidikov skupnega evropskega azilnega sistema v državah članicah, zlasti dublinskega sistema, pogojev za sprejem, azilnih postopkov in spoštovanja postopkovnih jamstev, pravic do učinkovitega pravnega sredstva, vključno s pravno pomočjo, dostopom do tolmačenja, uporabo meril za določitev potreb po zaščiti ter naravo in kakovostjo zaščite, ki jo države članice zagotovijo osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tudi v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, zaščitnimi ukrepi za zaščito otrok in delovanjem mehanizmov za napotitev ranljivih prosilcev ter preselitvijo;

(b)  spremljanje skladnosti držav članic z operativnimi standardi, kazalniki, smernicami in dobrimi praksami na področju azila;

(b)  spremljanje skladnosti držav članic z operativnimi standardi, kazalniki, smernicami in dobrimi praksami na področju azila;

(c)  preverjanje azilnih in sprejemnih sistemov, zmogljivosti, infrastrukture, opreme, razpoložljivega osebja, tudi za prevajanje in tolmačenje v državah članicah, finančnih sredstev in zmogljivosti azilnih organov držav članic, vključno s pravosodnim sistemom, da učinkovito in pravilno obravnavajo in upravljajo prošnje za azil.

(c)  preverjanje azilnih in sprejemnih sistemov, zmogljivosti, infrastrukture, opreme, finančnih in človeških virov, tudi za prevajanje in tolmačenje v državah članicah, in zmogljivosti pravosodnih in upravnih azilnih organov držav članic, da prošnje za azil obravnavajo in upravljajo učinkovito in v skladu z mednarodnim pravom in pravom Unije.

 

1a.  Agencija ima za namene odstavka 1 dostop do združenih in anonimiziranih statističnih podatkov iz sistema Eurodac, pa tudi iz sistema VIS, vzpostavljenega z Uredbo (ES) 767/2008, sistema SIS II, vzpostavljenega z Uredbo (ES) 1987/2006, in sistema vstopa/izstopa, ki bo vzpostavljen z Uredbo (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta.

2.  Agencija lahko oceno pripravi zlasti na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice, analize informacij o stanju na področju azila, ki jo pripravi Agencija, obiskov na kraju samem in vzorčenja primerov.

2.  Agencija oceno pripravi zlasti na podlagi informacij, ki jih med drugim zagotovijo države članice, analize informacij o stanju na področju azila, ki jo pripravi Agencija, obiskov na kraju samem in vzorčenja primerov, informacij, ki jih zagotovijo prosilci, in ocen, ki jih pripravijo organi, organizacije in osebe iz člena 2(2a)

 

Agencija za namene te ocene opravi nenapovedane obiske na kraju samem brez predhodnega obvestila zadevni državi članici. Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami oblikuje splošne smernice o praktičnih podrobnosti teh obiskov

V ta namen države članice Agenciji na njeno zahtevo predložijo potrebne informacije v zvezi z azilnimi postopki, opremo, infrastrukturo, pogoji za sprejem, stopnjami ugodno rešenih prošenj za azil in kakovostjo zaščite ter osebjem in finančnimi sredstvi na nacionalni ravni, da se zagotovi učinkovito upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov. Države članice tudi sodelujejo z Agencijo in olajšajo morebitne obiske na kraju samem, ki jih Agencija izvede zaradi spremljanja.

V ta namen države članice Agenciji na njeno zahtevo predložijo potrebne informacije v zvezi z azilnimi postopki, ustreznimi postopkovnimi jamstvi, vključno z razpoložljivostjo pravne pomoči in dostopom do tolmačenja, opremo, infrastrukturo, pogoji za sprejem, stopnjami ugodno rešenih prošenj za azil in kakovostjo zaščite ter osebjem in finančnimi sredstvi na nacionalni ravni, da se zagotovi učinkovito upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov. Države članice tudi sodelujejo z Agencijo ter olajšajo in dejavno podpirajo morebitne obiske na kraju samem, ki jih Agencija izvede zaradi spremljanja.

3.  Agencija oceni pripravljenost držav članic na izzive zaradi morebitnega nesorazmernega pritiska na njihove azilne in sprejemne sisteme. Od držav članic lahko zahteva, naj ji predložijo načrt ravnanja v nepredvidljivih razmerah za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo takega morebitnega nesorazmernega pritiska, ter jim po potrebi pomaga pri pripravi in pregledu načrta ravnanja v nepredvidljivih razmerah.

3.  Agencija oceni zmogljivost in pripravljenost držav članic na izzive zaradi morebitnega nesorazmernega pritiska na njihove azilne in sprejemne sisteme brez poseganja v pristojnosti Komisije, določene v Pogodbah. Od držav članic lahko zahteva, naj ji predložijo načrt ravnanja v nepredvidljivih razmerah za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo morebitnega nesorazmernega pritiska, ter jim po potrebi pomaga pri pripravi in pregledu načrta ravnanja v nepredvidljivih razmerah v skladu s členom 16.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija ima za učinkovito, nepristransko in samostojno opravljanje naloge spremljanja in vrednotenja izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema ter azilnih in sprejemnih sistemov držav članic na voljo ustrezno število stalnih in začasnih uslužbencev ter dovolj finančnih sredstev.

Obrazložitev

Naloge spremljanja in vrednotenja izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema ne bi smeli opravljati strokovnjaki, dodeljeni Agenciji, temveč njeni uslužbenci, usposobljeni zanje. Predvideno je, da bo osebje Agencije do leta 2020 obsegalo 500 oseb. Ker pa kadrovskega načrta ni mogoče vključiti v uredbo, je treba zagotoviti, da bo Agencija imela dovolj svojega osebja, da bo lahko učinkovito izvajala naloge in zagotavljala nepristranskost.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor po posvetovanju s Komisijo določi program za spremljanje in ocenjevanje azilnih in sprejemnih sistemov v posamezni državi članici ali vseh državah članicah na podlagi tematskih ali posebnih vidikov azilnih sistemov. Navedeni program je del večletnega in letnega programa iz člena 41.

1.  Agencija po posvetovanju s Komisijo določi program za mehanizem iz člena 13. Navedeni program je del večletnega in letnega programa iz člena 41.

V večletnem programu so navedene države članice, katerih azilni in sprejemni sistemi se spremljajo vsako leto, s čimer se zagotovi, da se v vsakem petletnem obdobju vsaka država članica spremlja vsaj enkrat.

V večletnem programu so navedene države članice, katerih azilni in sprejemni sistemi se spremljajo vsako leto, s čimer se zagotovi, da se v vsakem triletnem obdobju vsaka država članica spremlja vsaj enkrat.

V letnem delovnem programu so navedene države članice, ki jih je v skladu z večletnim programom in tematskimi ocenami treba spremljati naslednje leto. V njem je navedeno, kaj vse spremljanje vključuje, in razpored morebitnih obiskov na kraju samem.

V letnem delovnem programu so navedene države članice, ki jih je treba spremljati v skladu z večletnim programom in morebitnimi tematskimi ocenami v eni ali več državah članicah, za katere velja, da jih je treba opraviti v naslednjem letu, in sicer na podlagi analize informacij v skladu s členom 4. V njem je navedeno, kaj vse spremljanje vključuje, in razpored morebitnih obiskov na kraju samem.

Letni delovni program se lahko po potrebi prilagodi v skladu s členom 41.

Letni delovni program se lahko po potrebi prilagodi v skladu s členom 41.

Agencija lahko začne spremljanje za oceno azilnih ali sprejemnih sistemov države članice na lastno pobudo ali zahtevo Komisije vedno, kadar obstajajo resni pomisleki glede delovanja katerega koli vidika azilnega ali sprejemnega sistema navedene države članice.

Agencija začne spremljanje za oceno azilnih ali sprejemnih sistemov države članice na lastno pobudo ali zahtevo Komisije vedno, kadar obstajajo resni pomisleki glede delovanja katerega koli vidika azilnega ali sprejemnega sistema navedene države članice ali njene zmogljivosti in pripravljenosti na izzive zaradi morebitnega nesorazmernega pritiska, ki lahko ogrozi delovanje skupnega evropskega azilnega sistema. Če se pri tem spremljanju razkrijejo hude pomanjkljivosti, ki ogrožajo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema ali veljajo za resno grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti na območju brez notranjih meja, Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali države članice o tem čim prej obvesti Evropski parlament in Svet.

2.  Agencija za vsako spremljanje določi skupine strokovnjakov, po potrebi tudi za obiske na kraju samem. Sestavljajo jih strokovnjaki, ki so člani osebja Agencije, in predstavniki Komisije. Odgovorne so za pripravo poročila na podlagi ugotovitev obiskov na kraju samem in informacij, ki jih zagotovijo države članice.

2.  Agencija za vsako spremljanje določi skupine strokovnjakov, po potrebi tudi za obiske na kraju samem. Sestavljajo jih lahko strokovnjaki, ki so člani osebja Agencije, in predstavniki Komisije. Odgovorne so za pripravo poročila na podlagi ugotovitev obiskov na kraju samem, tudi nenapovedanih, in informacij, ki jih zagotovijo države članice, pa tudi UNHCR in nevladne organizacije.

3.  Izvršni direktor predloži osnutek poročila skupine strokovnjakov zadevni državi članici in ta na navedeni osnutek poročila poda pripombe. Izvršni direktor po upoštevanju pripomb zadevne države članice osnutek poročila predloži upravnemu odboru. Upravni odbor sprejme poročilo o spremljanju in ga predloži Komisiji.

3.  Izvršni direktor predloži osnutek poročila skupine strokovnjakov zadevni državi članici in ta na navedeni osnutek poročila poda pripombe. Izvršni direktor po upoštevanju pripomb zadevne države članice osnutek poročila dokonča ter posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

4.  Izvršni direktor po posvetovanju s Komisijo zadevni državi članici predloži osnutek priporočil, v katerem so opredeljeni ukrepi, potrebni za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v poročilu o spremljanju. Zadevna država članica lahko nato v enem mesecu predloži pripombe k osnutku priporočil. Upravni odbor preuči navedene pripombe, sprejme priporočila in zadevno državo članico pozove, naj pripravi akcijski načrt in v njem opredeli ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

4.  Izvršni direktor po posvetovanju s Komisijo zadevni državi članici predloži osnutek priporočil, v katerem so opredeljeni ukrepi, potrebni za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v poročilu o spremljanju. Zadevna država članica lahko nato v enem mesecu – v primeru razmer iz odstavka 1(c) pa v desetih dneh – predloži pripombe k osnutku priporočil. Upravni odbor preuči navedene pripombe, sprejme priporočila in zadevno državo članico pozove, naj pripravi akcijski načrt in v njem opredeli ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Priporočila se objavijo.

5.  Zadevna država članica Agenciji predloži akcijski načrt v enem mesecu od sprejetja priporočil iz odstavka 4. Država članica o izvajanju akcijskega načrta Agenciji poroča v treh mesecih od sprejetja priporočil, nato pa ji še naprej poroča vsak mesec, in sicer največ šest mesecev.

5.  Zadevna država članica Agenciji predloži akcijski načrt v enem mesecu od sprejetja priporočil iz odstavka 4, v primeru razmer iz točke (c) odstavka 1 pa v petnajstih dneh. Država članica o izvajanju akcijskega načrta Agenciji poroča v treh mesecih od sprejetja priporočil, v primeru razmer iz točke (c) odstavka 1 pa v 45 dneh, nato pa ji še naprej poroča vsak mesec, in sicer največ šest mesecev.

6.  Agencija Komisijo redno obvešča o izvajanju akcijskega načrta.

6.  Agencija Komisijo in Evropski parlament redno obvešča o izvajanju akcijskega načrta.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Uradniki za zvezo v državah članicah

 

1.  Da bi Agenciji pomagali pri izvajanju njenih nalog iz člena 13 in 14, mora Agencija zagotoviti redno spremljanje izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema držav članic s pomočjo uradnikov Agencije za zvezo.

 

Agencija lahko odloči, da uradnik za zvezo s svojim delovanjem pokriva do štiri države članice, ki so si geografsko blizu.

 

2.  Izvršni direktor izmed osebja Agencije imenuje strokovnjake, ki se napotijo kot uradniki za zvezo. Izvršni direktor v posvetovanju z zadevno državo članico pripravi predlog o naravi in pogojih napotitve ter o državi članici ali regiji, v katero se lahko napoti uradnik za zvezo. Predlog izvršnega direktorja mora odobriti upravni odbor. Izvršni direktor uradno obvesti zadevno državo članico o imenovanju uradnikov za zvezo in skupaj z njo določi kraj napotitve.

 

3.  Uradniki za zvezo delujejo v imenu Agencije ter spodbujajo sodelovanje in dialog med Agencijo in nacionalnimi organi, pristojnimi za izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema, zlasti z organi, pristojnimi za obdelavo prošenj za azil. Uradniki za zvezo zlasti:

 

(a)  delujejo kot posredniki med Agencijo in nacionalnimi organi, pristojnimi za azil;

 

(b)  pomagajo pri zbiranju informacij iz členov 13 in 14 ter morebitnih drugih informacij, ki jih zahteva Agencija;

 

(c)  prispevajo k spodbujanju uporabe pravnega reda Unije v zvezi z izvajanjem skupnega evropskega azilnega sistema, tudi kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic;

 

(d)  po možnosti pomagajo državam članicam pri pripravi načrtov ravnanja v nepredvidljivih razmerah za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za obravnavo morebitnega nesorazmernega pritiska na njihov azilni sistem in sistem za sprejem;

 

(e)  lajšajo komunikacijo med zadevno državo članico in Agencijo ter tej državi članici posredujejo ustrezne informacije Agencije, vključno z informacijami o trenutni pomoči;

 

(f)  redno poročajo izvršnemu direktorju o zmogljivosti zadevne države članice, da učinkovito obravnava svoje obveznosti v okviru skupnega evropskega azilnega sistema;

 

če je v poročilu iz točke (f) kateri od teh vidikov v zvezi z zadevno državo članico prikazan kot problematičen, izvršni direktor to državo članico o tem nemudoma obvesti.

 

4.  Uradniki za zvezo pri opravljanju svojih dolžnosti upoštevajo le navodila Agencije.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar zadevna država članica po obdobju iz člena 14(5) ni v celoti izvedla akcijskega načrta, pomanjkljivosti v azilnem in sprejemnem sistemu pa so tako resne, da ogrožajo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, Komisija na podlagi svoje ocene izvajanja akcijskega načrta in resnosti pomanjkljivosti sprejme priporočila, naslovljena na navedeno državo članico, ter v njih opredeli ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti, in po potrebi določi ukrepe, ki jih mora Agencija sprejeti za pomoč navedeni državi članici.

1.  Kadar zadevna država članica po obdobju iz člena 14(5) ni v celoti izvedla akcijskega načrta, Komisija na podlagi svoje ocene izvajanja akcijskega načrta in resnosti pomanjkljivosti sprejme priporočila, naslovljena na navedeno državo članico, ter v njih opredeli ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti, in po potrebi določi ukrepe, ki jih mora Agencija sprejeti za pomoč navedeni državi članici.

2.  Komisija lahko ob upoštevanju resnosti ugotovljenih pomanjkljivosti organizira obiske na kraju samem v zadevni državi članici, da preveri izvajanje akcijskega načrta.

2.  Komisija lahko ob upoštevanju resnosti ugotovljenih pomanjkljivosti organizira obiske na kraju samem v zadevni državi članici, da preveri izvajanje akcijskega načrta.

3.  Zadevna država članica poroča Komisiji o izvajanju priporočil iz odstavka 1 v roku, določenem v navedenih priporočilih.

3.  Zadevna država članica poroča Komisiji o izvajanju priporočil iz odstavka 1 v roku, določenem v navedenih priporočilih.

Če Komisija po poteku navedenega roka ni prepričana, da je država članica v celoti upoštevala navedena priporočila, lahko sprejme nadaljnje ukrepe v skladu s členom 22(3).

Če Komisija po poteku navedenega roka ni prepričana, da je država članica v celoti upoštevala navedena priporočila, lahko sprejme sklep z izvedbenim aktom, v katerem opredeli enega ali več ukrepov, potrebnih za odpravo ugotovljenih resnih pomanjkljivosti.

 

3a.  Če država članica sistematično ne ravna v skladu z ukrepi, določenimi v izvedbenem aktu iz odstavka 3, v roku, ki je v tem aktu določen, in tako resno ogrozi delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, lahko Komisija v skrajni sili sproži postopek iz člena 29 Uredbe (EU) 2016/399 pod pogojem, da so izpolnjeni ustrezni pogoji, in sicer v skladu z načelom nujnosti in sorazmernosti.

4.  Komisija Evropski parlament in Svet redno obvešča o napredku zadevne države članice.

4.  Komisija Evropski parlament in Svet redno obvešča o napredku zadevne države članice.

 

4a. Komisija Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo posreduje vse dokumente, povezane s spremljanjem, vključno z rezultati morebitnih obiskov na kraju samem.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko Agencijo zaprosijo za pomoč pri izvajanju obveznosti, ki jih imajo v zvezi z azilom, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom.

1.  Države članice lahko Agencijo zaprosijo za pomoč pri izvajanju obveznosti, ki jih imajo v zvezi z azilom, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom.

2.  Države članice izvršnemu direktorju predložijo prošnjo za pomoč, v kateri opišejo razmere in namen prošnje. Prošnji priložijo podrobno oceno potreb. Izvršni direktor ocenjuje, potrjuje in usklajuje prošnje za pomoč. Vsaka prošnja se temeljito in zanesljivo oceni, kar Agenciji omogoči, da opredeli in predlaga sklop ukrepov v skladu z odstavkom 3, ki lahko izpolnijo potrebe zadevne države članice.

2.  Države članice izvršnemu direktorju predložijo prošnjo za pomoč, v kateri opišejo razmere in namen prošnje. Prošnji priložijo podrobno oceno potreb. Izvršni direktor ocenjuje, potrjuje in usklajuje prošnje za pomoč. Vsaka prošnja se temeljito in zanesljivo oceni, kar Agenciji omogoči, da v razumnem roku opredeli in predlaga sklop ukrepov v skladu z odstavkom 3, ki lahko izpolnijo potrebe zadevne države članice.

3.  Agencija omejeno obdobje organizira in usklajuje enega ali več operativnih in tehničnih ukrepov:

3.  Agencija omejeno obdobje organizira in usklajuje enega ali več operativnih in tehničnih ukrepov ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic:

(a)  pomoč državam članicam pri identifikaciji in registraciji državljanov tretjih držav;

(a)  pomoč državam članicam pri identifikaciji in registraciji državljanov tretjih držav;

(b)  olajšanje obravnavanja prošenj za mednarodno zaščito, ki jih obravnavajo pristojni nacionalni organi;

(b)  olajšanje obravnavanja prošenj za mednarodno zaščito, ki jih obravnavajo pristojni nacionalni organi, po potrebi tudi z zagotavljanjem pomoči državam članicam pri preučevanju dopustnosti prošenj za azil;

(c)  zagotavljanje pomoči pristojnim nacionalnim organom, odgovornim za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito;

(c)  zagotavljanje pomoči pristojnim nacionalnim organom, odgovornim za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito, vključno s skupno obdelavo, če zadevna država članica to zahteva;

(d)  spodbujanje pobud držav članic za tehnično sodelovanje pri obdelavi prošenj za mednarodno zaščito;

(d)  spodbujanje pobud držav članic za tehnično sodelovanje pri obdelavi prošenj za mednarodno zaščito;

(e)  pomoč pri zagotavljanju informacij o postopku za mednarodno zaščito;

(e)  pomoč pri zagotavljanju informacij o postopku za mednarodno zaščito;

(f)  svetovanje in usklajevanje pri vzpostavljanju ali zagotavljanju sprejemnih zmogljivosti držav članic, zlasti začasnih bivališč, prevoznih sredstev in zdravniške pomoči;

(f)  svetovanje in usklajevanje pri vzpostavljanju ali zagotavljanju sprejemnih zmogljivosti držav članic, zlasti začasnih bivališč, prevoznih sredstev in zdravniške pomoči;

(g)  pomoč pri premestitvi ali predaji upravičencev do mednarodne zaščite znotraj Unije;

(g)  pomoč pri premestitvi ali predaji upravičencev do mednarodne zaščite znotraj Unije, izvajanje ali usklajevanje te premestitve ali predaje;

(h)  zagotavljanje storitev tolmačenja;

(h)  zagotavljanje storitev tolmačenja;

(i)  pomoč državam članicam pri zagotavljanju, da so vzpostavljeni vsi zaščitni ukrepi, potrebni za zaščito pravic otroka in zaščito otrok;

(i)  pomoč državam članicam pri zagotavljanju, da so vzpostavljeni potrebni zaščitni ukrepi za spoštovanje pravic otroka, ki so popolnoma skladni z otrokovo koristjo, vključno s postopkom identifikacije in napotitvenim postopkom;

(j)  sodelovanje v podpornih skupinah za upravljanje migracij na žariščnih območjih iz Uredbe št. XXX/XXX.

(j)  sodelovanje v podpornih skupinah za upravljanje migracij na žariščnih območjih iz Uredbe št. XXX/XXX.

 

(ja)  pomoč pri postopku identifikacije in napotitvenem postopku ter zaščitnih ukrepih za ranljive osebe in pri zagotavljanju ustrezne pomoči tem ranljivim osebam;

 

(jb)  zagotavljanje dodatnih oblik operativne in tehnične pomoči, za katero zaprosi država članica v skladu z odstavkom 1

 

3a.  Agencija lahko za namene organizacije in usklajevanja operativnih in tehničnih ukrepov z UNHCR in ustreznimi mednarodnimi ali nevladnimi organizacijami sklene dogovore o pripravljenosti v nujnih primerih, da bi dopolnila svojo zmogljivost za zagotavljanje operativne in tehnične pomoči državam članicam, zlasti v zvezi s postavljanjem ali zagotavljanjem sprejemnih objektov, zagotavljanjem informacij prosilcem za azil, identifikacijo, napotitvijo in pomočjo ranljivim osebam in zagotavljanjem storitev tolmačenja.

4.  Agencija dejavnosti iz odstavka 3 financira ali sofinancira iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo.

4.  Agencija dejavnosti iz odstavka 3 financira ali sofinancira iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo.

5.  Izvršni direktor oceni rezultat operativnih in tehničnih ukrepov, podrobna poročila o oceni pa predloži upravnemu odboru v 60 dneh od zaključka navedenih ukrepov. Agencija izvede celovito primerjalno analizo navedenih rezultatov in jo vključi v letno poročilo o dejavnostih iz člena 65.

5.  Izvršni direktor na podlagi sistema poročanja in ocenjevanja, ki vsebuje kazalnike in merila za ocenjevanje, tudi kar zadeva varstvo temeljnih pravic, in ob upoštevanju informacij drugih agencij Unije in organov, organizacij in oseb iz člena 2(2a), če so na voljo, oceni rezultat operativnih in tehničnih ukrepov, in upravnemu odboru, Komisiji in Evropskemu parlamentu v 60 dneh od zaključka navedenih ukrepov predloži podrobna poročila skupaj z ugotovitvami uradnika za temeljne pravice. Agencija izvede celovito primerjalno analizo navedenih rezultatov in jo vključi v letno poročilo o dejavnostih iz člena 65.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v države članice napoti podporne skupine za azil, da zagotovi operativno in tehnično podporo v skladu s členom 16.

1.  Agencija v države članice napoti podporne skupine za azil, da zagotovi operativno in tehnično podporo v skladu s členom 16.

2.  Podporne skupine za azil sestavljajo strokovnjaki, ki so člani osebja Agencije, strokovnjaki iz držav članic ali strokovnjaki, ki so jih države članice napotile v Agencijo.

2.  Podporne skupine za azil sestavljajo strokovnjaki, ki so člani osebja Agencije, strokovnjaki iz držav članic ali strokovnjaki, ki so jih države članice napotile v Agencijo.

3.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja z absolutno večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja, odloči o profilih in skupnem številu strokovnjakov, ki bodo dani na voljo podpornim skupinam za azil. Isti postopek se uporablja za vse naknadne spremembe profilov in skupnega števila strokovnjakov.

3.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja z absolutno večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja, odloči o profilih in skupnem številu strokovnjakov, ki bodo dani na voljo podpornim skupinam za azil. Isti postopek se uporablja za vse naknadne spremembe profilov in skupnega števila strokovnjakov.

4.  Države članice z imenovanjem strokovnjakov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom, prispevajo k podpornim skupinam za azil na podlagi različnih določenih profilov.

4.  Države članice z imenovanjem strokovnjakov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom, prispevajo k podpornim skupinam za azil na podlagi različnih določenih profilov.

5.  Agencija v okviru podpornih skupin za azil oblikuje seznam tolmačev. Države članice pomagajo Agenciji pri imenovanju tolmačev, ki bodo na seznamu tolmačev. Države članice se lahko odločijo za napotitev tolmačev na teren ali pa njihove storitve zagotovijo prek videokonference.

5.  Agencija v okviru podpornih skupin za azil oblikuje seznam tolmačev. Države članice pomagajo Agenciji pri imenovanju tolmačev, ki bodo na seznamu tolmačev. Države članice se lahko odločijo za napotitev tolmačev na teren ali pa njihove storitve zagotovijo prek videokonference.

6.  Prispevek držav članic v zvezi z njihovimi strokovnjaki ali strokovnjaki, dodeljenimi Agenciji za naslednje leto, se načrtuje na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in sporazumov med Agencijo in državami članicami. Države članice v skladu z navedenimi sporazumi nemudoma zagotovijo strokovnjake za napotitev, razen če se spopadajo z izrednimi razmerami, ki bistveno vplivajo na opravljanje nalog na nacionalni ravni.

6.  Prispevek držav članic v zvezi z njihovimi strokovnjaki ali strokovnjaki, dodeljenimi Agenciji za naslednje leto, se načrtuje na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in sporazumov med Agencijo in državami članicami. Države članice v skladu z navedenimi sporazumi nemudoma zagotovijo strokovnjake za napotitev, razen če se spopadajo z izrednimi razmerami, ki bistveno vplivajo na opravljanje nalog na nacionalni ravni.

7.  Države članice zagotovijo, da strokovnjaki, ki jih prispevajo, ustrezajo profilom in številu, o katerih je odločil upravni odbor. Trajanje napotitve določi matična država članica, vendar ni krajše od 30 dni.

7.  Države članice zagotovijo, da strokovnjaki, ki jih prispevajo, ustrezajo profilom in številu, o katerih je odločil upravni odbor. Trajanje napotitve določi matična država članica, vendar ni krajše od 60 dni.

8.  Agencija k podpornim skupinam za azil prispeva strokovnjake, ki so člani njenega osebja in jih je zaposlila prav za delo na terenu, in tolmače.

8.  Agencija k podpornim skupinam za azil prispeva strokovnjake, ki so člani njenega osebja in jih je zaposlila in usposobila prav za delo na terenu, in tolmače, ki so bili deležni vsaj osnovnega usposabljanja.

 

8a.  Agencija vsako leto obvesti Evropski parlament o številu strokovnjakov, napotenih v podporne skupine za azil, v skladu s tem členom. To poročilo vsebuje seznam držav članic, ki so se v predhodnem letu sklicevale na izredne razmere iz odstavka 6. Vsebuje tudi razloge za sklicevanje na izredne razmere in informacije, ki jih je navedla zadevna država članica.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor za namene člena 22 na predlog izvršnega direktorja oblikuje intervencijske skupine za azil, sestavljene iz rezerve strokovnjakov, ki se takoj dajo na voljo Agenciji. V ta namen dajo države članice Agenciji letno na voljo vsaj 500 strokovnjakov.

1.  Upravni odbor za namene člena 22 na predlog izvršnega direktorja oblikuje intervencijske skupine za azil, sestavljene iz rezerve strokovnjakov, ki se takoj dajo na voljo Agenciji. V ta namen dajo države članice Agenciji letno na voljo vsaj 500 strokovnjakov.

2.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja s tričetrtinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, odloči o profilih strokovnjakov in deležu, ki ga prispeva vsaka država članica, da se sestavijo intervencijske skupine za azil. Isti postopek se uporablja za vse naknadne spremembe profilov in skupnega števila strokovnjakov.

2.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja vsako leto odloči o profilih strokovnjakov

3.  Države članice k intervencijskim skupinam za azil prispevajo na podlagi različnih določenih profilov, in sicer z imenovanjem strokovnjakov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom. Trajanje napotitve določi matična država članica, vendar ni krajše od 30 dni.

3.  Države članice k intervencijskim skupinam za azil prispevajo na podlagi različnih določenih profilov, in sicer z imenovanjem strokovnjakov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom. Trajanje napotitve določi matična država članica, vendar ni krajše od 60 dni.

 

3a.  Izvršni direktor lahko preveri, ali strokovnjaki, ki jih v skladu z odstavkom 1 dajo na voljo države članice, ustrezajo določenim profilom, in odloči o tem, kateri strokovnjaki se izberejo iz intervencijskih skupin za azil. Izvršni direktor lahko od države članice zahteva, da strokovnjaka odstrani iz intervencijskih skupin za azil, če ne ustreza zahtevanim profilom. Od države članice zahteva, da strokovnjaka iz intervencijske skupine za azil odstrani, če se neustrezno vede ali krši veljavna pravila o napotitvi.

 

3b.  Vsaka država članica prispeva k številu strokovnjakov, kot je določeno v odstavku 1 in v skladu s Prilogo 1a. Države članice, ki ne dajo na voljo zahtevanega števila strokovnjakov, namesto tega zagotovijo finančni prispevek platformi, vzpostavljeni na ravni Unije, ki prispeva k premagovanju izzivov zaradi nesorazmernega pritiska in jo neposredno ali posredno upravlja Agencija, razen če se soočajo z izrednimi razmerami, ki znatno vplivajo na opravljanje nacionalnih nalog v skladu z analizo informacij iz člena 4.

 

3c.  Če nastopijo razmere, v katerih je potrebnih več strokovnjakov, kot je določeno v odstavku 1, izvršni direktor o tem nemudoma obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo. Poleg tega pozove Svet, naj si prizadeva, da se države članice zavežejo k zapolnitvi te vrzeli.

 

3d.  Agencija vsako leto obvesti Evropski parlament o številu strokovnjakov, ki jih je vsaka država članica dodelila, in o številu strokovnjakov iz skupin, ki so bili dejansko napoteni iz skupine v skladu s tem členom.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor in država članica gostiteljica se dogovorita o operativnem načrtu. Operativni načrt je za Agencijo, državo članico gostiteljico in sodelujoče države članice zavezujoč.

1.  Izvršni direktor in država članica gostiteljica se dogovorita o operativnem načrtu. Operativni načrt je za Agencijo, državo članico gostiteljico in sodelujoče države članice zavezujoč.

2.  V operativnem načrtu so podrobno določeni pogoji za zagotavljanje operativne in tehnične podpore ter napotitev podpornih skupin za azil ali strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil, vključno z:

2.  V operativnem načrtu so podrobno določeni pogoji za zagotavljanje operativne in tehnične podpore ter napotitev podpornih skupin za azil ali strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil, vključno z:

(a)  opisom razmer z načinom delovanja in cilji napotitve, vključno z operativnim ciljem;

(a)  opisom razmer z načinom delovanja in cilji napotitve, vključno z operativnim ciljem;

(b)  predvidenim trajanjem napotitve;

(b)  predvidenim trajanjem napotitve;

(c)  lokacijo v državi članici gostiteljici, na katero se napotijo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil;

(c)  lokacijo v državi članici gostiteljici, na katero se napotijo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil;

 

(ca)  ozemeljski domet podpornih skupin za azil, če bodo mobilne;

(d)  logističnimi ureditvami, vključno z informacijami o delovnih pogojih in okolju na lokaciji, kamor se napotijo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil;

(d)  logističnimi ureditvami, vključno z informacijami o delovnih pogojih in okolju na lokaciji, kamor se napotijo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil;

(e)  podrobnim in jasnim opisom nalog in posebnimi navodili za podporne skupine za azil ali strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil, vključno z nacionalnimi in evropskimi podatkovnimi zbirkami, v katere imajo vpogled, in opremo, ki jo lahko uporabljajo ali nosijo v državi članici gostiteljici;

(e)  podrobnim in jasnim opisom nalog in obveznosti, tudi glede spoštovanja temeljnih pravic, in posebnimi navodili za podporne skupine za azil ali strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil, vključno z nacionalnimi in evropskimi podatkovnimi zbirkami, v katere imajo vpogled, in opremo, ki jo lahko uporabljajo ali nosijo v državi članici gostiteljici;

(f)  sestavo podpornih skupin za azil ali strokovnjakov, ki bodo napoteni iz intervencijskih skupin za azil;

(f)  sestavo podpornih skupin za azil ali strokovnjakov, ki bodo napoteni iz intervencijskih skupin za azil;

(g)  napoteno tehnično opremo, vključno s posebnimi določbami, kot so pogoji za uporabo, prevoz in druga logistika ter finančne določbe;

(g)  napoteno tehnično opremo, vključno s posebnimi določbami, kot so pogoji za uporabo, prevoz in druga logistika ter finančne določbe;

(h)  kar zadeva pomoč pri prošnjah za mednarodno zaščito, tudi v zvezi z obravnavanjem takih prošenj, posebnimi informacijami o nalogah, ki jih lahko opravljajo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil, ter navedbo nacionalne zakonodaje in zakonodaje Unije, ki se uporabljata;

(h)  kar zadeva pomoč pri prošnjah za mednarodno zaščito, tudi v zvezi z obravnavanjem takih prošenj, posebnimi informacijami o nalogah, ki jih lahko opravljajo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil, jasnim opisom njihovih obveznosti ter nacionalne in mednarodne zakonodaje in zakonodaje Unije, ki se uporabljajo, vključno z ureditvijo odgovornosti, tudi z navedbo člena 26;

(i)  shemo poročanja in ocenjevanja, ki vključuje referenčna merila za poročilo o oceni in končni datum za predložitev končnega poročila o oceni;

(i)  shemo poročanja in ocenjevanja, ki vključuje referenčna merila za poročilo o oceni, tudi glede spoštovanja temeljnih pravic, in končni datum za predložitev končnega poročila o oceni;

(j)  načini sodelovanja s tretjimi državami, drugimi agencijami, organi ali uradi Unije ali mednarodnimi organizacijami;

(j)  načini sodelovanja s tretjimi državami, drugimi agencijami, organi ali uradi Unije ali mednarodnimi organizacijami na področjih, za katera imajo ti akterji podobne mandate;

(k)  postopki, s katerimi se osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, žrtve trgovine z ljudmi, mladoletniki brez spremstva in osebe v ranljivem položaju napotijo k pristojnim nacionalnim organom za ustrezno pomoč.

(k)  postopki za identifikacijo in napotitev mladoletnikov in ranljivih oseb k pristojnim nacionalnim organom za ustrezno pomoč in oskrbo;

 

(ka)  postopki za določitev praktičnih rešitev v zvezi z mehanizmom za pritožbe iz člena 54c.

 

2a.  V državah članicah, kjer deluje UNHCR in je zmožen prispevati k zaprosilom za operativno in tehnično pomoč, se agencija po potrebi usklajuje z UNHCR glede razvoja in izvajanja operativnega načrta.

3.  Država članica gostiteljica ob upoštevanju odstavka 2(e) strokovnjakom iz podpornih ali intervencijskih skupin za azil dovoli vpogled v evropske podatkovne zbirke in jim lahko dovoli vpogled v svoje nacionalne podatkovne zbirke v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo o dostopu do navedenih podatkovnih zbirk in vpogledu vanje, v obsegu, ki je potreben za doseganje ciljev in opravljanje nalog iz operativnega načrta.

3.  Država članica gostiteljica ob upoštevanju odstavka 2(e) strokovnjakom iz podpornih ali intervencijskih skupin za azil dovoli vpogled v evropske podatkovne zbirke in jim lahko dovoli vpogled v svoje nacionalne podatkovne zbirke v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo o dostopu do navedenih podatkovnih zbirk in vpogledu vanje, v obsegu, ki je potreben za doseganje ciljev in opravljanje nalog iz operativnega načrta.

4.  Izvršni direktor in država članica gostiteljica se morata strinjati glede vseh sprememb ali prilagoditev operativnega načrta. Agencija nemudoma pošlje izvod spremenjenega ali prilagojenega operativnega načrta sodelujočim državam članicam.

4.  Izvršni direktor in država članica gostiteljica se morata strinjati glede vseh sprememb ali prilagoditev operativnega načrta. Agencija nemudoma pošlje izvod spremenjenega ali prilagojenega operativnega načrta sodelujočim državam članicam.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor lahko po potrebi iz Agencije napoti strokovnjake, da ocenijo stanje v državi članici, ki je zaprosila za pomoč. Izvršni direktor nemudoma obvesti upravni odbor o vsaki zahtevi za napotitev podpornih skupin za azil.

1.  Izvršni direktor lahko po potrebi iz Agencije napoti strokovnjake, da ocenijo stanje v državi članici, ki je zaprosila za pomoč. Izvršni direktor nemudoma obvesti upravni odbor o vsaki zahtevi za napotitev podpornih skupin za azil.

2.  Izvršni direktor odloči o prošnji za napotitev podpornih skupin za azil v treh delovnih dneh od prejema prošnje. Sočasno državo članico, ki je zaprosila za pomoč, in upravni odbor pisno obvesti o svoji odločitvi in navede glavne razloge zanjo.

2.  Izvršni direktor odloči o prošnji za napotitev podpornih skupin za azil v treh delovnih dneh od prejema prošnje. Sočasno državo članico, ki je zaprosila za pomoč, in upravni odbor pisno obvesti o svoji odločitvi in navede glavne razloge zanjo.

3.  Izvršni direktor pri določanju sestave posamezne podporne skupine za azil upošteva posebne razmere v državi članici, ki je zaprosila za pomoč, in njeno oceno potreb. Podporna skupina za azil je sestavljena v skladu z operativnim načrtom.

3.  Izvršni direktor pri določanju sestave posamezne podporne skupine za azil upošteva posebne razmere v državi članici, ki je zaprosila za pomoč, in njeno oceno potreb. Podporna skupina za azil je sestavljena v skladu z operativnim načrtom.

4.  Izvršni direktor in država članica gostiteljica pripravita operativni načrt v treh delovnih dneh od sprejetja odločitve o napotitvi podpornih skupin za azil.

4.  Izvršni direktor in država članica gostiteljica pripravita operativni načrt v treh delovnih dneh od sprejetja odločitve o napotitvi podpornih skupin za azil.

5.  Izvršni direktor takoj po dogovoru o operativnem načrtu od držav članic zahteva, naj napotijo strokovnjake najpozneje v sedmih delovnih dneh. Izvršni direktor navede število strokovnjakov in profile, ki jih morajo napotiti države članice. Zadevne pisne informacije se skupaj s predvidenim datumom izvršitve napotitve pošljejo nacionalnim točkam za stike. Nacionalnim točkam za stike se pošlje tudi izvod operativnega načrta.

5.  Izvršni direktor takoj po dogovoru o operativnem načrtu od držav članic zahteva, naj napotijo strokovnjake najpozneje v sedmih delovnih dneh. Izvršni direktor navede število strokovnjakov in profile, ki jih morajo napotiti države članice. Zadevne pisne informacije se skupaj s predvidenim datumom izvršitve napotitve pošljejo nacionalnim točkam za stike. Nacionalnim točkam za stike, Komisiji in Evropskemu parlamentu se pošlje tudi izvod operativnega načrta

6.  Izvršni direktor po tem, ko obvesti državo članico gostiteljico, začasno prekine ali prekliče napotitev podpornih skupin za azil, če pogoji za izvedbo operativnih in tehničnih ukrepov niso več izpolnjeni ali če država članica gostiteljica ne spoštuje operativnega načrta.

6.  Izvršni direktor lahko po tem, ko obvesti državo članico gostiteljico, začasno v celoti ali deloma prekine ali prekliče napotitev podpornih skupin za azil, če pogoji za izvedbo operativnih in tehničnih ukrepov niso več izpolnjeni ali če država članica gostiteljica ne spoštuje operativnega načrta ali če uradnik za temeljne pravice po posvetovanju meni, da obstajajo grobe kršitve temeljnih pravic ali obveznosti zagotavljanja mednarodne zaščite v državi članici gostiteljici ali je verjetno, da se bodo nadaljevale;

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Če se država članica sooča z nesorazmernimi migracijskimi izzivi na določenih žariščnih območjih na zunanjih mejah, za katere je značilen velik mešan migracijski pritok, lahko ta država članica zaprosi za tehnično in operativno okrepitev podpornih skupin za upravljanje migracij. Ta država članica Agenciji in drugim ustreznim agencijam Unije, zlasti Evropski mejni in obalni straži in Europolu, kot določeno v členu 18(1) Uredbe 2016/1624, predloži prošnjo za okrepitev in oceno svojih potreb. Izvršni direktor v sodelovanju z drugimi zadevnimi agencijami Unije oceni prošnjo države članice za okrepitev in oceno njenih potreb, da določi obsežen sveženj za okrepitev, ki ga sestavljajo različne dejavnosti, ki jih usklajujejo ustrezne agencije Unije in o katerih se sprejme dogovor z zadevno državo članico.

1.  Kadar država članica zaprosi za operativno in tehnično okrepitev s podpornimi skupinami za upravljanje migracij v skladu s členom 17 Uredbe št. XXX/XXX ali kadar so podporne skupine za upravljanje migracij napotene na žariščna območja v skladu s členom 18 Uredbe št. XXX/XXX, izvršni direktor zagotovi usklajevanje dejavnosti Agencije v podpornih skupinah za upravljanje migracij s Komisijo in drugimi zadevnimi agencijami Unije, zlasti Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije.

1.  Komisija v sodelovanju z državo članico gostiteljico in zadevnimi agencijami Unije določi pogoje sodelovanja na žariščnih območjih in je odgovorna za usklajevanje dejavnosti podpornih skupin za upravljanje migracij.

2.  Izvršni direktor po potrebi začne postopek za napotitev podpornih skupin za azil ali strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil v skladu s členoma 17 in 18. Operativna in tehnična okrepitev, ki jo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil zagotovijo v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, lahko vključuje:

2.  Izvršni direktor po potrebi začne postopek za napotitev podpornih skupin za azil ali strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil kot dela podpornih skupin za upravljanje migracij v skladu s členi 17, 18, 20 in 22, tudi kadar se uporablja postopek iz odstavka -1 tega člena ali iz točke (b) člena 19(3) Uredbe 2016/1624. Operativna in tehnična okrepitev, ki jo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil zagotovijo v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij, lahko vključuje:

(a)  pregledovanje državljanov tretjih držav, vključno z njihovo identifikacijo in registracijo ter na zahtevo držav članic odvzemom njihovih prstnih odtisov;

(a)  pregledovanje državljanov tretjih držav, vključno z njihovo identifikacijo in registracijo ter na zahtevo držav članic odvzemom njihovih prstnih odtisov;

(b)  registracijo prošenj za mednarodno zaščito in na zahtevo držav članic obravnavanje takih prošenj;

(b)  registracijo prošenj za mednarodno zaščito in na zahtevo držav članic obravnavanje takih prošenj;

(c)  zagotavljanje informacij o azilnih postopkih, vključno s premestitvijo in posebno pomočjo prosilcem ali potencialnim prosilcem, v zvezi s katerimi bi se lahko sprejela odločitev o premestitvi.

(c)  zagotavljanje informacij o azilnih postopkih, vključno s premestitvijo in posebno pomočjo prosilcem ali potencialnim prosilcem, v zvezi s katerimi bi se lahko sprejela odločitev o premestitvi, in informacij o pravicah prosilca, vključno s pravnimi sredstvi, ki so mu na voljo, o dostopu do postopkov za sprejem, identifikacijo in napotitev ranljivih oseb.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar so azilni in sprejemni sistemi države članice pod nesorazmernim pritiskom, kar v zadevnih sistemih povzroči izjemne in nujne potrebe, Agencija na zahtevo zadevne države članice ali lastno pobudo v kratkem času organizira in uskladi celovit sklop operativnih in tehničnih ukrepov iz člena 16 ter napoti strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil iz člena 18 in strokovnjake, ki so člani njenega osebja, da okrepijo azilne in sprejemne sisteme.

1.  Kadar so azilni in sprejemni sistemi države članice pod nesorazmernim pritiskom, kar v zadevnih sistemih povzroči izjemne in nujne potrebe, Agencija na zahtevo zadevne države članice ali lastno pobudo v kratkem času organizira in uskladi celovit sklop operativnih in tehničnih ukrepov iz člena 16 ter napoti strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil iz člena 18, strokovnjake, ki so člani njenega osebja, in po potrebi dodatno tehnično opremo, da okrepijo azilne in sprejemne sisteme.

2.  Strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil se napotijo v skladu s postopkom iz člena 20, če se strokovnjaki iz vsake države članice napotijo v treh delovnih dneh od datuma, na katerega sta se izvršni direktor in država članica, ki je zaprosila za pomoč, dogovorila o operativnem načrtu. Države članice se ne morejo sklicevati na izjemo iz člena 17(6).

2.  Strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil se napotijo v skladu s postopkom iz člena 20, če se strokovnjaki iz vsake države članice dajo na voljo za napotitev v treh delovnih dneh od datuma, na katerega sta se izvršni direktor in država članica, ki je zaprosila za pomoč, dogovorila o operativnem načrtu. Države članice se ne morejo sklicevati na izjemo iz člena 17(6).

3.  Kadar država članica v primeru nesorazmernega pritiska na azilne ali sprejemne sisteme Agencije ne zaprosi za operativno in tehnično podporo ali ne sprejme ponudbe Agencije za takšno pomoč ali ne sprejme zadostnih ukrepov za odpravo navedenega pritiska, ali kadar ne upošteva priporočil Komisije iz člena 15(3), zaradi česar sta azilni in sprejemni sistem tako neučinkovita, da to ogroža delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, lahko Komisija z izvedbenim aktom sprejme sklep in v njem opredeli enega ali več ukrepov iz člena 16(3), ki ga bo Agencija sprejela za pomoč zadevni državi članici. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 64.

3.  Kadar država članica v primeru nesorazmernega pritiska na azilne ali sprejemne sisteme Agencije ne zaprosi za operativno in tehnično podporo ali ne sprejme ponudbe Agencije za takšno pomoč ali ne sprejme zadostnih ukrepov za odpravo navedenega pritiska, ali kadar ne upošteva priporočil Komisije iz člena 15(3), zaradi česar sta azilni in sprejemni sistem tako neučinkovita, da to ogroža delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, lahko Komisija z izvedbenim aktom sprejme sklep in v njem opredeli enega ali več ukrepov iz člena 16(3), ki ga bo Agencija sprejela za pomoč zadevni državi članici. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 64.

4.  Izvršni direktor za namene odstavka 3 v dveh delovnih dneh od sprejetja sklepa Komisije določi ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično izvedbo ukrepov, opredeljenih v sklepu Komisije. Izvršni direktor in zadevna država članica se sočasno dogovorita o operativnem načrtu.

4.  Izvršni direktor za namene odstavka 3 v dveh delovnih dneh od sprejetja sklepa Komisije določi ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično izvedbo ukrepov, opredeljenih v sklepu Komisije. Izvršni direktor in zadevna država članica se sočasno dogovorita o operativnem načrtu.

5.  Agencija nemudoma in v vsakem primeru v treh delovnih dneh od dogovora o operativnem načrtu napoti potrebne strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil in strokovnjake, ki so člani njenega osebja. Po potrebi se poleg strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil takoj napotijo podporne skupine za azil.

5.  Agencija nemudoma in v vsakem primeru v treh delovnih dneh od dogovora o operativnem načrtu napoti potrebne strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil in strokovnjake, ki so člani njenega osebja. Po potrebi se poleg strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil takoj napotijo podporne skupine za azil.

6.  Zadevna država članica takoj sodeluje z Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za olajšanje izvajanja navedenega sklepa in praktičnega izvajanja ukrepov iz navedenega sklepa in operativnega načrta.

6.  Zadevna država članica takoj sodeluje z Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za olajšanje izvajanja navedenega sklepa in praktičnega izvajanja ukrepov iz navedenega sklepa in operativnega načrta.

7.  Države članice dajo na voljo strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil v skladu z odločitvijo izvršnega direktorja.

7.  Države članice dajo na voljo strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil v skladu z odločitvijo izvršnega direktorja.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22a

 

Navodila za podporne skupine za azil in strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil

 

1.  Država članica gostiteljica daje podpornim skupinam za azil ali strokovnjakom iz intervencijskih skupin za azil med njihovo napotitvijo navodila v skladu z operativnim načrtom.

 

2.  Agencija lahko prek uradnika za usklajevanje državi članici gostiteljici sporoči svoja stališča o navodilih iz odstavka 1. V tem primeru država članica gostiteljica v največji možni meri upošteva ta stališča.

 

3.  Če navodila iz odstavka 1 niso skladna z operativnim načrtom, uradnik za usklajevanje o tem takoj obvesti izvršnega direktorja, ki lahko po potrebi sprejme ukrepe v skladu s členom 20(6).

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v obveznost držav članic, da Agenciji zagotovijo potrebne zmogljivosti in opremo, ki ji bo omogočala zagotavljanje potrebne operativne in tehnične podpore, lahko Agencija v države članice napoti svojo opremo, če jo potrebujejo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil, kolikor lahko ta oprema dopolnjuje opremo, ki so jo že dale na voljo države članice ali druge agencije Unije.

1.  Brez poseganja v obveznost držav članic, da Agenciji zagotovijo potrebne zmogljivosti in opremo, ki ji bo omogočala zagotavljanje potrebne operativne in tehnične podpore, lahko Agencija v države članice, tudi na prošnjo države članice, ki potrebuje pomoč, napoti svojo opremo, če jo potrebujejo podporne skupine za azil ali strokovnjaki iz intervencijskih skupin za azil, kolikor lahko ta oprema dopolnjuje opremo, ki so jo že dale na voljo države članice ali druge agencije Unije.

2.  Agencija lahko pridobi ali zakupi tehnično opremo, če tako odloči izvršni direktor po posvetovanju z upravnim odborom. Pred morebitno pridobitvijo ali zakupom opreme Agencija temeljito analizira potrebe ter izvede analizo stroškov in koristi. Vsi taki odhodki se krijejo iz proračuna Agencije, kot ga je sprejel upravni odbor, in v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo.

2.  Agencija lahko pridobi ali zakupi tehnično opremo, če tako odloči izvršni direktor po posvetovanju z upravnim odborom. Pred morebitno pridobitvijo ali zakupom opreme Agencija temeljito analizira potrebe ter izvede analizo stroškov in koristi. Vsi taki odhodki se krijejo iz proračuna Agencije, kot ga je sprejel upravni odbor, in v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo.

 

2a.  Agencija je odgovorna za zagotavljanje varnosti svoje opreme skozi ves njen življenjski cikel.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar strokovnjaki iz podporne ali intervencijske skupine za azil delujejo v državi članici gostiteljici, je ta država članica v skladu s svojim nacionalnim pravom odgovorna za vso škodo, ki jo povzročijo med operacijami.

1.  Kadar strokovnjaki iz podporne ali intervencijske skupine za azil delujejo v državi članici gostiteljici, sta ta država članica in Agencija v skladu z nacionalnim pravom in pravom EU solidarno odgovorni za vso škodo, ki jo povzročijo med operacijami. Kadar strokovnjaki iz podporne ali intervencijske skupine za azil delujejo v tretji državi, je Agencija odgovorna za vso škodo, ki jo povzročijo med dejavnostmi.

2.  Če je bila škoda povzročena zaradi hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja, lahko država članica gostiteljica od matične države članice ali Agencije zahteva povračilo zneska, ki ga je plačala žrtvam ali osebam, ki so do tega upravičene.

2.  Če je bila škoda povzročena zaradi hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja, lahko država članica gostiteljica ali Agencija od matične države članice zahteva povračilo zneska, ki ga je plačala žrtvam ali osebam, ki so do tega upravičene.

3.  Brez poseganja v uresničevanje pravic do tretjih strani se vsaka država članica zaveže, da od države članice gostiteljice ali druge države članice ne bo terjala povračila za škodo, ki jo je utrpela, razen v primerih hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja.

3.  Brez poseganja v uresničevanje pravic do tretjih strani se vsaka država članica zaveže, da od države članice gostiteljice ali druge države članice ne bo terjala povračila za škodo, ki jo je utrpela, razen v primerih hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja.

4.  Države članice vse medsebojne spore ali spore z Agencijo v zvezi z uporabo odstavkov 2 in 3 tega člena, ki jih ne bodo mogle rešiti s pogajanji, predložijo Sodišču Evropske unije v skladu s členom 273 Pogodbe.

4.  Države članice vse medsebojne spore ali spore med državo članico in Agencijo v zvezi z uporabo odstavkov 1, 2 in 3 tega člena, ki jih ne bodo mogle rešiti s pogajanji, predložijo Sodišču Evropske unije v skladu s Pogodbama.

5.  Brez poseganja v uresničevanje pravic do tretjih strani Agencija krije stroške v zvezi s škodo, povzročeno na njeni opremi med napotitvijo, razen v primerih hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja.

5.  Brez poseganja v uresničevanje pravic do tretjih strani Agencija krije stroške v zvezi s škodo, povzročeno na njeni opremi med napotitvijo, razen v primerih hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  notranji prevoz med različnimi regijami države članice gostiteljice;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  najem avtomobila in vse povezane stroške, kot so zavarovanje, gorivo in cestnine;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  komunikacijske stroške

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc)  stroške tolmačenja.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 30

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija pri obdelavi osebnih podatkov uporablja Uredbo (ES) št. 45/2001.

1.  Agencija pri obdelavi osebnih podatkov uporablja Uredbo (ES) št. 45/2001.

2.  Upravni odbor določi ukrepe, na podlagi katerih Agencija uporablja Uredbo (ES) št. 45/2001, vključno z ukrepi v zvezi z imenovanjem uradne osebe za varstvo podatkov v Agenciji. Ti ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

2.  Upravni odbor določi ukrepe, na podlagi katerih Agencija uporablja Uredbo (ES) št. 45/2001, vključno z ukrepi v zvezi z imenovanjem uradne osebe za varstvo podatkov v Agenciji. Ti ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

3.  Agencija lahko brez poseganja v člena 31 in 32 obdeluje osebne podatke v upravne namene.

3.  Agencija lahko brez poseganja v člena 31 in 32 obdeluje osebne podatke v upravne namene.

4.  Posredovanje osebnih podatkov, ki jih obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje osebnih podatkov, obdelanih v okviru te uredbe, s strani držav članic organom tretjih držav ali tretjim osebam, sta prepovedana.

4.  Posredovanje osebnih podatkov, ki jih obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje osebnih podatkov, obdelanih v okviru te uredbe, s strani držav članic organom tretjih držav ali tretjim osebam, sta prepovedana.

 

4a.  Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov s strani Agencije ali njenega osebja pri zagotavljanju operativne in tehnične pomoči in po navodilih države članice gostiteljice, se država članica gostiteljica šteje za upravljavca v smislu člena 4(1) in 4(7) Uredbe EU 2016/679 in člena 2(d) Uredbe (ES) št. 45/2001. Za obdelavo se uporablja Uredba (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko osebne podatke obdeluje le za naslednje namene:

1.  Agencija lahko osebne podatke obdeluje le za naslednje namene:

(a)  pri opravljanju svojih nalog, tj. zagotavljanja operativne in tehnične podpore v skladu s členom 16(3) in členom 21(2);

(a)  pri opravljanju svojih nalog, tj. zagotavljanja operativne in tehnične podpore v skladu s členom 16(3) in členom 21(2);

(b)  pri izvajanju vzorčenja za namene spremljanja iz člena 13;

(b)  pri izvajanju vzorčenja za namene spremljanja iz člena 13, pri čemer se obdelujejo le osebni podatki v zvezi z državljanstvom, starostjo in spolom;

(c)  pri obravnavanju prošenj otrok ali ranljivih oseb za mednarodno zaščito na zahtevo držav članic v skladu s členom 13(2) in členom 16(3)(b) in (c);

(c)  pri obravnavanju prošenj za mednarodno zaščito na zahtevo držav članic v skladu s členom 16(3)(b), (c) in (ja);

(d)  za olajšanje izmenjave informacij z državami članicami, Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Europolom ali Eurojustom v skladu s členom 36 in v okviru informacij, pridobljenih pri opravljanju nalog iz člena 21(2);

(d)  za olajšanje izmenjave informacij z državami članicami, Evropsko mejno in obalno stražo, Europolom ali Eurojustom v skladu s členom 36 in v okviru informacij, pridobljenih pri opravljanju nalog iz člena 21(2);

(e)  pri analizi informacij o stanju na področju azila v skladu s členom 4.

 

2.  Vsaka taka obdelava osebnih podatkov temelji na načelu sorazmernosti in je strogo omejena na osebne podatke, potrebne za namene iz odstavka 1.

2.  Vsaka taka obdelava osebnih podatkov temelji na načelu sorazmernosti in je strogo omejena na osebne podatke, potrebne za namene iz odstavka 1.

3.  Države članice ali druge agencije Unije, ki Agenciji zagotavljajo osebne podatke, ji jih lahko posredujejo le za namene iz odstavka 1. Vsaka nadaljnja obdelava shranjenih osebnih podatkov za namene, ki niso navedeni v odstavku 1, je prepovedana.

3.  Države članice ali druge agencije Unije, ki Agenciji zagotavljajo osebne podatke, ji jih lahko posredujejo le za namene iz odstavka 1. Vsaka nadaljnja obdelava shranjenih osebnih podatkov za namene, ki niso navedeni v odstavku 1, je prepovedana.

4.  Države članice ali druge agencije Unije lahko ob posredovanju osebnih podatkov navedejo splošno ali posebno omejitev dostopa do navedenih podatkov ali njihove uporabe, tudi v zvezi z njihovim posredovanjem, izbrisom ali uničenjem. Če se potreba po takih omejitvah pojavi po posredovanju podatkov, o tem obvestijo Agencijo. Agencija upošteva take omejitve.

4.  Države članice ali druge agencije Unije lahko ob posredovanju osebnih podatkov navedejo splošno ali posebno omejitev dostopa do navedenih podatkov ali njihove uporabe, tudi v zvezi z njihovim posredovanjem, izbrisom ali uničenjem. Če se potreba po takih omejitvah pojavi po posredovanju podatkov, o tem obvestijo Agencijo. Agencija upošteva take omejitve.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 32

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Osebni podatki, ki jih Agencija uporablja ter ki jih zberejo ali Agenciji posredujejo države članice ali njeno osebje pri zagotavljanju operativne in tehnične podpore držav članic, so omejeni na ime, datum rojstva, spol, državljanstvo, poklic ali izobrazbo, prstne odtise in digitalno fotografijo državljanov tretjih držav.

1.  Osebni podatki, ki jih Agencija uporablja ter ki jih zberejo ali Agenciji posredujejo države članice ali njeno osebje pri zagotavljanju operativne in tehnične podpore držav članic, so omejeni na ime, datum rojstva, spol, državljanstvo, poklic ali izobrazbo, prstne odtise in digitalno fotografijo državljanov tretjih držav.

2.  Agencija lahko osebne podatke iz odstavka 1 obdela v naslednjih primerih:

2.  Agencija lahko osebne podatke iz odstavka 1 obdela v naslednjih primerih:

(a)  kadar je to potrebno za identifikacijo in registracijo iz člena 16(3)(a);

(a)  kadar je to potrebno za identifikacijo in registracijo iz člena 16(3)(a);

(b)  kadar je to potrebno za olajšanje obravnave prošenj za mednarodno zaščito, ki jih obravnavajo pristojni nacionalni organi v skladu s členom 16(3)(b);

(b)  kadar je to potrebno za olajšanje obravnave prošenj za mednarodno zaščito, ki jih obravnavajo pristojni nacionalni organi v skladu s členom 16(3)(b);

(c)  kadar je to potrebno za zagotavljanje pomoči pristojnim nacionalnim organom, odgovornim za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito v skladu s členom 16(3)(c);

(c)  kadar je to potrebno za zagotavljanje pomoči pristojnim nacionalnim organom, odgovornim za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito v skladu s členom 16(3)(c);

(d)  kadar je to potrebno za pomoč pri premestitvi ali predaji upravičencev do mednarodne zaščite znotraj Unije v skladu s členom 16(3)(g);

(d)  kadar je to potrebno za pomoč pri premestitvi ali predaji upravičencev do mednarodne zaščite znotraj Unije v skladu s členom 16(3)(g);

(e)  kadar je treba podatke posredovati Evropski agenciji za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Europolu ali Eurojustu, da lahko opravljajo svoje naloge v skladu s svojimi mandati in v skladu s členom 30;

(e)  kadar je treba podatke posredovati Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, Europolu ali Eurojustu, da lahko opravljajo svoje naloge v skladu s svojimi mandati in v skladu s členom 30;

(f)  kadar je treba podatke posredovati organom ali službam držav članic za priseljevanje in azil, ki jih uporabijo v skladu z nacionalno zakonodajo ter nacionalnimi pravili o varstvu podatkov in pravili EU o varstvu podatkov;

(f)  kadar je treba podatke posredovati organom ali službam držav članic za priseljevanje in azil, ki jih uporabijo v skladu z nacionalno zakonodajo ter nacionalnimi pravili o varstvu podatkov in pravili EU o varstvu podatkov;

(g)  kadar je to potrebno za analizo informacij o stanju na področju azila.

 

3.  Osebni podatki se izbrišejo takoj, ko so bili posredovani Evropski agenciji za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Europolu ali Eurojustu ali pristojnim organom držav članic oziroma ko so bili uporabljeni za analizo informacij o stanju na področju azila. Obdobje hrambe v nobenem primeru ne presega 30 dni od datuma, ko Agencija zbere ali prejme navedene podatke. V rezultatu analize informacij o stanju na področju azila podatki nikdar ne omogočajo identifikacije fizične osebe.

3.  Osebni podatki se izbrišejo takoj, ko so bili posredovani Evropski agenciji za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Europolu ali Eurojustu ali pristojnim organom držav članic. Obdobje hrambe v nobenem primeru ne presega 45 dni od datuma, ko Agencija zbere ali prejme navedene podatke. V rezultatu analize informacij o stanju na področju azila podatki nikdar ne omogočajo identifikacije fizične osebe.

 

3a.  Osebje države članice ali agencije, ki posreduje osebne podatke v skladu z odstavkom 1, državljana tretje države ob zbiranju njegovih osebnih podatkov obvesti o pravicah iz členov 15, 16, 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/679 in postopkih za njihovo uveljavljanje, o kontaktnih podatkih nacionalnega nadzornega organa države članice gostiteljice ter o pravici, da vloži pritožbo pri nacionalnem nadzornem organu in nacionalnih sodiščih.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 35

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje in spodbuja operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, in sicer v okviru politike zunanjih odnosov Unije, tudi v zvezi z varstvom temeljnih pravic, in v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje. Agencija in države članice spodbujajo in izpolnjujejo normative in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, tudi kadar se dejavnosti izvajajo na ozemlju navedenih tretjih držav.

1.  Agencija pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje in spodbuja operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, in sicer v okviru politike zunanjih odnosov Unije, tudi v zvezi z varstvom temeljnih pravic, in v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje. Agencija in države članice spodbujajo in izpolnjujejo normative in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, vključno z Listino, konvencijo iz leta 1951 in protokolom iz leta 1967, tudi kadar se dejavnosti izvajajo na ozemlju navedenih tretjih držav.

2.  Agencija lahko sodeluje z organi tretjih držav, ki so pristojni za zadeve, zajete v tej uredbi, s podporo delegacij Unije in na podlagi usklajevanja z njimi, zlasti pri spodbujanju standardov Unije na področju azila in pri pomoči tretjim državam v zvezi s strokovnim znanjem in izkušnjami ter gradnjo zmogljivosti za njihove azilne in sprejemne sisteme ter pri izvajanju regionalnih programov za razvoj in zaščito ter drugih ukrepov. Agencija lahko takšno sodelovanje izvaja v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih z zadevnimi organi v skladu s pravom in politiko Unije. Za takšne delovne dogovore pridobi predhodno odobritev Komisije in o njih obvesti Evropski parlament.

2.  Agencija lahko sodeluje z organi tretjih držav, ki so pristojni za zadeve, zajete v tej uredbi, s podporo delegacij Unije in na podlagi usklajevanja z njimi, zlasti pri spodbujanju standardov Unije na področju azila in pri pomoči tretjim državam v zvezi s strokovnim znanjem in izkušnjami ter gradnjo zmogljivosti za njihove azilne in sprejemne sisteme ter pri izvajanju regionalnih programov za razvoj in zaščito ter drugih ukrepov. Agencija lahko takšno sodelovanje izvaja v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih z zadevnimi organi v skladu s pravom in politiko Unije. Za takšne delovne dogovore pridobi predhodno odobritev Komisije in o njih obvesti Evropski parlament. Agencija obvesti Evropski parlament pred sklenitvijo delovnega dogovora.

3.  Agencija lahko v dogovoru z državo članico gostiteljico povabi uradnike iz tretjih držav, da opazujejo operativne in tehnične ukrepe iz člena 16(3), če njihova navzočnost ne ogroža doseganja ciljev navedenih ukrepov ter če lahko z njo prispevajo k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi dobrih praks.

 

4.  Agencija usklajuje ukrepe za preselitev, ki jih sprejmejo države članice ali Unija, vključno z izmenjavo informacij, da se izpolnijo potrebe beguncev v tretjih državah po mednarodni zaščiti in izkaže solidarnost z njihovimi državami gostiteljicami. Agencija zbira informacije, spremlja preselitve v države članice in države članice podpira z gradnjo zmogljivosti za preselitve. Na podlagi soglasja tretje države in v dogovoru s Komisijo lahko usklajuje tako izmenjavo informacij ali drug ukrep med državami članicami in tretjo državo na ozemlju navedene tretje države.

4.  Agencija podpira ukrepe za preselitev, ki jih sprejmejo države članice ali Unija, vključno z izmenjavo informacij, v tesnem sodelovanju z UNHCR in ustreznimi nevladnimi organizacijami ter ob popolnem upoštevanju standardov in političnih smernic UNHCR. Agencija zbira informacije, spremlja preselitve v države članice in države članice podpira z gradnjo zmogljivosti za preselitve ter zagotavlja vso dodatno podporo pri preselitvah, v skladu s pristojnostmi, ki so ji bile podeljene na podlagi Uredbe (EU) 2017/xxx [okvir Unije za preselitev].

5.  Agencija sodeluje pri izvajanju mednarodnih sporazumov, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, v okviru politike zunanjih odnosov Unije in v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba.

5.  Agencija sodeluje pri izvajanju mednarodnih sporazumov, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, v okviru politike zunanjih odnosov Unije in v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba.

6.  Agencija lahko prejme sredstva Unije v skladu z določbami ustreznih instrumentov, na katerih temelji politika zunanjih odnosov Unije. V tretjih državah lahko začne izvajati in financira projekte tehnične pomoči v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba.

6.  Agencija lahko prejme sredstva Unije v skladu z določbami ustreznih instrumentov, na katerih temelji politika zunanjih odnosov Unije. V tretjih državah lahko začne izvajati in financira projekte tehnične pomoči v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba.

 

6a.  Agencija obvešča Evropski parlament o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu s tem členom. V svoja letna poročila vključi oceno sodelovanja s tretjimi državami.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 35 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 35a

 

Uradniki za zvezo v tretjih državah

 

1.  Agencija lahko v tretje države napoti strokovnjake iz svojega osebja kot uradnike za zvezo, ki jim mora biti pri opravljanju svojih dolžnosti zagotovljena najboljša možna zaščita. Uradniki za zvezo se napotijo le v tiste tretje države, v katerih so prakse upravljanja migracij in azila v skladu s standardi človekovih pravic.

 

2.  V okviru politike zunanjih odnosov Unije imajo pri napotitvi uradnikov za zvezo prednost tretje države, ki v skladu z analizo informacij predstavljajo državo izvora ali državo tranzita v zvezi z migracijo, povezano z azilom. Napotitev uradnikov za zvezo potrdi upravni odbor.

 

3.  V skladu s pravom Unije in ob polnem spoštovanju temeljnih pravic so naloge uradnikov za zvezo Agencije vzpostavitev in vzdrževanje stikov s pristojnimi organi tretje države, v katero so napoteni, da bi prispevali k vzpostavitvi upravljanja migracij, ki upošteva zaščito, obenem pa po potrebi olajšali dostop do zakonitih poti v Unijo osebam, ki potrebujejo zaščito, tudi s preselitvami. Uradnik za zvezo se podrobno usklajuje z delegacijami Unije, po potrebi pa tudi mednarodnimi organizacijami in organi, zlasti UNHCR.

 

4.  Odločitev o napotitvi uradnikov za zvezo v tretje države je pogojena s predhodnim mnenjem Komisije. O teh dejavnostih se brez odlašanja in v celoti obvesti Evropski parlament.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 36

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija sodeluje z agencijami, organi in uradi Unije, katerih dejavnosti so povezane z njenim področjem dejavnosti, zlasti z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ter ki so pristojni za zadeve, zajete v tej uredbi.

1.  Agencija sodeluje z agencijami, organi in uradi Unije, katerih dejavnosti so povezane z njenim področjem dejavnosti, zlasti z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ter ki so pristojni za zadeve, zajete v tej uredbi.

2.  Tako sodelovanje poteka v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih z zadevnimi organi, in po predhodni odobritvi Komisije. Agencija o vseh takih dogovorih obvesti Evropski parlament.

2.  Tako sodelovanje poteka v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih z zadevnimi organi, in po predhodni odobritvi Komisije. Agencija o vseh takih dogovorih obvesti Evropski parlament.

3.  Sodelovanje ustvarja sinergije med zadevnimi organi Unije ter preprečuje podvajanje dela, ki ga vsak organ opravlja v skladu s svojim mandatom.

3.  Sodelovanje ustvarja sinergije med zadevnimi organi Unije ter preprečuje podvajanje dela, ki ga vsak organ opravlja v skladu s svojim mandatom.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 37

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija sodeluje z mednarodnimi organizacijami, zlasti UNHCR, na področjih, ki jih ureja ta uredba, in v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih z navedenimi organi, v skladu s Pogodbo in določbami o pristojnosti navedenih organov. Upravni odbor odloči o delovnih dogovorih, ki jih mora predhodno odobriti Komisija.

Agencija sodeluje z mednarodnimi organizacijami, zlasti UNHCR, na področjih, ki jih ureja ta uredba, in v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih z navedenimi organi, v skladu s Pogodbo in določbami o pristojnosti navedenih organov. Upravni odbor odloči o delovnih dogovorih, ki jih mora predhodno odobriti Komisija. Agencija o vseh takih delovnih dogovorih obvesti Evropski parlament.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 38

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravno in vodstveno strukturo Agencije sestavljajo:

Upravno in vodstveno strukturo Agencije sestavljajo:

(a)  upravni odbor, ki opravlja naloge iz člena 40;

(a)  upravni odbor, ki opravlja naloge iz člena 40;

(b)  izvršni direktor, ki izpolnjuje odgovornosti iz člena 46;

(b)  izvršni direktor, ki izpolnjuje odgovornosti iz člena 46;

(c)  namestnik izvršnega direktorja, kot določa člen 47.

(c)  namestnik izvršnega direktorja, kot določa člen 47;

 

(ca)  uradnik za temeljne pravice;

 

(cb)  svetovalni forum.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 39

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice in dva predstavnika Komisije, ki imajo glasovalno pravico.

1.  Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice, dva predstavnika Komisije in dva predstavnika Evropskega parlamenta, ki imajo glasovalno pravico.

2.  Upravni odbor vključuje enega predstavnika UNHCR, ki nima glasovalne pravice.

2.  Upravni odbor vključuje enega predstavnika UNHCR, ki nima glasovalne pravice.

3.  Vsak član upravnega odbora ima namestnika. Ta zastopa člana v njegovi odsotnosti.

3.  Vsak član upravnega odbora ima namestnika. Ta zastopa člana v njegovi odsotnosti.

4.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju azila ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih kompetenc. Strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

4.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju azila ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih kompetenc. Strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

5.  5. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša. Po izteku mandata ali v primeru odstopa ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani.

5.  5. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša. Po izteku mandata ali v primeru odstopa ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 40

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor:

Upravni odbor:

(a)  določi splošno usmeritev dejavnosti Agencije in vsako leto sprejme program Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 41;

(a)  določi splošno usmeritev dejavnosti Agencije in vsako leto sprejme program Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 41;

(b)  sprejme letni proračun Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in opravlja druge naloge v zvezi s proračunom Agencije v skladu s poglavjem 10;

(b)  sprejme letni proračun Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in opravlja druge naloge v zvezi s proračunom Agencije v skladu s poglavjem 10;

(c)  sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Agencije in ga do 1. julija vsako leto pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih se objavi;

(c)  sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Agencije in ga do 1. julija vsako leto pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih se objavi;

 

(ca)  vsako leto do 30. novembra in ob upoštevanju mnenja Komisije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, sprejme enotni programski dokument, ki vsebuje večletno načrtovanje Agencije in njen delovni program za naslednje leto, ter ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;

(d)  sprejema finančna pravila, ki se uporabljajo za Agencijo v skladu s členom 53;

(d)  sprejema finančna pravila, ki se uporabljajo za Agencijo v skladu s členom 53;

(e)  sprejme vse odločitve v zvezi z izvajanjem mandata Agencije v skladu s to uredbo;

(e)  sprejme vse odločitve v zvezi z izvajanjem mandata Agencije v skladu s to uredbo;

(f)  sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganjem goljufije, pri čemer upošteva stroške in koristi ukrepov, ki naj bi se izvajali;

(f)  sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganjem goljufije, pri čemer upošteva stroške in koristi ukrepov, ki naj bi se izvajali;

(g)  sprejema pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov med svojimi člani;

(g)  sprejema pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov med svojimi člani;

(h)  na podlagi analize potreb sprejema in redno posodablja načrte za obveščanje in razširjanje informacij iz člena 2(3);

(h)  na podlagi analize potreb sprejema in redno posodablja načrte za obveščanje in razširjanje informacij iz člena 2(3);

(i)  sprejme svoj poslovnik;

(i)  sprejme svoj poslovnik;

(j)  v skladu z odstavkom 2 v zvezi z osebjem Agencije izvaja pooblastila, ki se s kadrovskimi predpisi podeljujejo pristojnemu organu za imenovanje in ki se na podlagi Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev podelijo organu, pooblaščenemu za sklenitev pogodbe o zaposlitvi27 (v nadaljnjem besedilu: pooblastila organa za imenovanje);

(j)  v skladu z odstavkom 2 v zvezi z osebjem Agencije izvaja pooblastila, ki se s kadrovskimi predpisi podeljujejo pristojnemu organu za imenovanje in ki se na podlagi Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev podelijo organu, pooblaščenemu za sklenitev pogodbe o zaposlitvi27 (v nadaljnjem besedilu: pooblastila organa za imenovanje);

(k)  v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov sprejme ustrezna izvedbena pravila za izvajanje Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev;

(k)  v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov sprejme ustrezna izvedbena pravila za izvajanje Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev;

(l)  imenuje izvršnega direktorja in njegovega namestnika, nad njim opravlja disciplinski nadzor ter po potrebi podaljša njegov mandat ali ga odstavi v skladu s členoma 45 in 47;

(l)  opravlja disciplinski nadzor nad izvršnim direktorjem in namestnikom izvršnega direktorja;

 

(la)  na predlog izvršnega direktorja in po posvetovanju s svetovalnim forumom imenuje uradnika za temeljne pravice;

(m)  sprejme letno poročilo o stanju na področju azila v Uniji v skladu s členom 65. Navedeno poročilo se predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;

(m)  sprejme letno poročilo o stanju na področju azila v Uniji v skladu s členom 65. Navedeno poročilo se posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji ter se ga objavi;

(n)  sprejme vse odločitve v zvezi z razvojem informacijskih sistemov, predvidenih v tej uredbi, vključno z informacijskim portalom iz člena 8(2)(b);

(n)  sprejme vse odločitve v zvezi z razvojem informacijskih sistemov, predvidenih v tej uredbi, vključno z informacijskim portalom iz člena 8(2)(b);

(o)  sprejme podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001 v skladu s členom 58;

(o)  sprejme podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001 v skladu s členom 58;

 

(oa)  določi ukrepe, na podlagi katerih Agencija uporablja Uredbo (ES) 45/2001, vključno z ukrepi v zvezi z imenovanjem uradne osebe za varstvo podatkov v Agenciji;

(p)  sprejme kadrovsko politiko Agencije v skladu s členom 55;

(p)  sprejme kadrovsko politiko Agencije v skladu s členom 55;

(q)  po prejetju mnenja Komisije sprejme program v skladu s členom 41;

(q)  po prejetju mnenja Komisije sprejme program v skladu s členom 41;

(r)  sprejme vse odločitve v zvezi z vzpostavitvijo in po potrebi spreminjanjem notranje organizacije Agencije;

(r)  sprejme vse odločitve v zvezi z vzpostavitvijo in po potrebi spreminjanjem notranje organizacije Agencije;

(s)  zagotavlja, da se ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ustrezno upoštevajo;

(s)  zagotavlja, da se ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ustrezno upoštevajo;

(t)  sprejme operativne standarde, kazalnike, smernice in dobre prakse, ki jih razvije Agencija v skladu s členom 12(2);

(t)  sprejme operativne standarde, kazalnike, smernice in dobre prakse, ki jih razvije Agencija v skladu s členom 12(2);

(u)  potrdi skupno analizo v zvezi z informacijami o državah izvora in morebitni pregled navedene skupne analize v skladu s členom 10(2) in (3);

 

(v)  določi program za spremljanje in ocenjevanje azilnih in sprejemnih sistemov v skladu s členom 14(1);

(v)  določi program za spremljanje in ocenjevanje azilnih in sprejemnih sistemov v skladu s členom 14(1);

(w)  v skladu s členom 14(3) sprejme osnutek poročila skupine strokovnjakov, ki izvajajo spremljanje;

(w)  v skladu s členom 14(3) sprejme osnutek poročila skupine strokovnjakov, ki izvajajo spremljanje;

(x)  v skladu s členom 14(4) sprejme priporočila, podana po spremljanju;

(x)  v skladu s členom 14(4) sprejme priporočila, podana po spremljanju;

(y)  določi in odloči o profilih in skupnem številu strokovnjakov, ki bodo dani na voljo za podporne skupine za azil v skladu s členom 17(3);

(y)  določi in odloči o profilih in skupnem številu strokovnjakov, ki bodo dani na voljo za podporne skupine za azil v skladu s členom 17(3);

(z)  določi in odloči o profilih in skupnem številu strokovnjakov, ki bodo dani na voljo za intervencijske skupine za azil v skladu s členom 18(2);

(z)  določi in odloči o profilih in skupnem številu strokovnjakov, ki bodo dani na voljo za intervencijske skupine za azil v skladu s členom 18(2);

(aa)  sprejme strategijo za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami v zvezi z zadevami, za katere je pristojna Agencija, ter delovni dogovor s Komisijo za izvajanje te strategije;

(aa)  sprejme strategijo za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami v zvezi z zadevami, za katere je pristojna Agencija, ter delovni dogovor s Komisijo za izvajanje te strategije;

(bb)  odobri sklenitev delovnih dogovorov v skladu s členom 35.

(bb)  odobri sklenitev delovnih dogovorov v skladu s členom 35.

2.  Upravni odbor v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov ter na podlagi člena 2(1) Kadrovskih predpisov in člena 6 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev sprejme odločitev o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanje na izvršnega direktorja in opredelitvi pogojev, v skladu s katerimi se lahko ta prenos pooblastil začasno prekliče. Izvršni direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos teh pooblastil.

2.  Upravni odbor v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov ter na podlagi člena 2(1) Kadrovskih predpisov in člena 6 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev sprejme odločitev o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanje na izvršnega direktorja in opredelitvi pogojev, v skladu s katerimi se lahko ta prenos pooblastil začasno prekliče. Izvršni direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos teh pooblastil.

Upravni odbor lahko zaradi izjemnih okoliščin s sprejetjem odločitve začasno prekine prenos pooblastil organa za imenovanje na izvršnega direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali pa jih prenese na enega od svojih članov ali na člana osebja, ki ni izvršni direktor.

Upravni odbor lahko zaradi izjemnih okoliščin s sprejetjem odločitve začasno prekine prenos pooblastil organa za imenovanje na izvršnega direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali pa jih prenese na enega od svojih članov ali na člana osebja, ki ni izvršni direktor.

3.  Upravni odbor lahko ustanovi izvršni odbor, sestavljen iz predsednika upravnega odbora, dveh predstavnikov Komisije v upravnem odboru in treh drugih članov upravnega odbora, ki bo njemu in izvršnemu direktorju pomagal pri pripravi odločitev, letnih in večletnih programov ter dejavnosti, ki jih sprejme upravni odbor. Izvršni odbor lahko po potrebi in zaradi nujnosti sprejme nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora, zlasti o zadevah v zvezi z upravnim poslovodenjem.

3.  Upravni odbor lahko ustanovi manjši izvršni odbor, ki bo njemu in izvršnemu direktorju zagotavljal pomoč pri pripravi odločitev, programov in dejavnosti, ki jih sprejme upravni odbor, in ki bo po potrebi sprejel nekatere začasne nujne odločitve v imenu upravnega odbora. Izvršni odbor ne sprejema odločitev, za katere je v upravnem odboru potrebna dvotretjinska ali tričetrtinska večina članov upravnega odbora za glasovalnimi pravicami. Upravni odbor lahko na izvršni odbor prenese nekatere jasno opredeljene naloge, zlasti kadar to izboljša učinkovitost delovanja Agencije. Upravni odbor pa na izvršni odbor ne more prenesti nalog, povezanih z odločitvami, za katere je v upravnem odboru potrebna dvotretjinska ali tričetrtinska večina članov upravnega odbora z glasovalnimi pravicami.

__________________

__________________

27 Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter uvedbi posebnih ukrepov, začasno veljavnih za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

27 Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter uvedbi posebnih ukrepov, začasno veljavnih za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 41

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor vsako leto do 30. novembra sprejme programski dokument, ki vsebuje večletni program in letni program, in sicer na podlagi osnutka, ki ga predloži izvršni direktor, in ob upoštevanju mnenja Komisije, v primeru večletnega programa pa po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Upravni odbor ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

1.  Upravni odbor vsako leto do 30. novembra sprejme programski dokument, ki vsebuje večletni program in letni program, in sicer na podlagi osnutka, ki ga predloži izvršni direktor, in ob upoštevanju mnenja Komisije, v primeru večletnega programa pa po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Upravni odbor ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Programski dokument postane dokončen po dokončnem sprejetju splošnega proračuna in se po potrebi ustrezno prilagodi.

Programski dokument postane dokončen po dokončnem sprejetju splošnega proračuna in se po potrebi ustrezno prilagodi.

Osnutek programskega dokumenta se predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji najpozneje 31. januarja vsako leto, predložijo pa se tudi morebitne pozneje posodobljene različice navedenega dokumenta.

Osnutek programskega dokumenta se predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji najpozneje 31. januarja vsako leto, predložijo pa se tudi morebitne pozneje posodobljene različice navedenega dokumenta.

2.  V večletnem programu se določita splošni srednje- in dolgoročni strateški program, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti. Določi se tudi načrtovanje virov, vključno z večletnim proračunom in osebjem.

2.  V večletnem programu se določita splošni srednje- in dolgoročni strateški program, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti. Določi se tudi načrtovanje virov, vključno z večletnim proračunom in osebjem.

V večletnem programu se opredelijo strateška področja posredovanj in pojasni se, kaj je treba storiti za dosego ciljev. Vanj se vključijo strategija za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami iz člena 34 oziroma 37 ter z njo povezani ukrepi, pa tudi podroben opis povezanih sredstev.

V večletnem programu se opredelijo strateška področja posredovanj in pojasni se, kaj je treba storiti za dosego ciljev. Vanj se vključijo strategija za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami iz člena 34 oziroma 37 in strategija za temeljne pravice iz člena 54a ter z njo povezani ukrepi, pa tudi podroben opis povezanih sredstev.

Večletni program se izvaja na podlagi letnih delovnih programov in se letno posodablja. Večletni program se posodobi, kadar je primerno, in zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena 66.

Večletni program se izvaja na podlagi letnih delovnih programov in se letno posodablja. Večletni program se posodobi, kadar je primerno, in zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena 66.

3.  Letni delovni program vsebuje podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih za posamezno dejavnost, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim programom iz odstavka 2. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane.

3.  Letni delovni program vsebuje podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih za posamezno dejavnost, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim programom iz odstavka 2. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane.

4.  Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga.

4.  Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga.

Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 45

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor je član osebja in je zaposlen kot začasni uslužbenec Agencije v skladu s členom 2(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

1.  Izvršni direktor in namestnik, ki mu pomaga, sta člana osebja in sta zaposlena kot začasna uslužbenca Agencije v skladu s členom 2(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

2.  Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija. Izvršni direktor je imenovan na podlagi zaslug ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih kompetenc, pa tudi poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju migracij in azila.

2.  Evropski parlament in Svet sporazumno imenujeta izvršnega direktorja na podlagi seznama vsaj treh kandidatov, ki jih po razpisu prostega mesta v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih mestih predlaga Komisija. Izvršni direktor je imenovan na podlagi zaslug ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih kompetenc, pa tudi poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju migracij in azila.

Za namen sklenitve pogodbe z izvršnim direktorjem Agencijo zastopa predsednik upravnega odbora.

 

 

2a.  Namestnika izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na predlog izvršnega direktorja. Namestnik izvršnega direktorja je imenovan na podlagi zaslug ter upravnih in vodstvenih kompetenc, vključno s poklicnimi izkušnjami, pridobljenimi na visokem vodstvenem položaju na področju skupnega evropskega azilnega sistema. Izvršni direktor za mesto svojega namestnika predlaga najmanj tri kandidate. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

 

Upravni odbor ima pooblastilo, da razreši namestnika izvršnega direktorja v skladu s postopkom iz prvega pododstavka.

 

2b.  Izvršni direktor in njegov namestnik sta lahko enkrat ponovno imenovana za največ pet let.

3.  Pred imenovanjem je lahko kandidat, ki ga izbere upravni odbor, povabljen, naj poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovori na vprašanja članov tega odbora.

 

4.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Ob koncu tega obdobja Komisija izvede oceno, v kateri upošteva vrednotenje delovne uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

4.  Mandat namestnika izvršnega direktorja in izvršnega direktorja traja pet let. Ob koncu tega obdobja Komisija izvede oceno, v kateri upošteva vrednotenje delovne uspešnosti namestnika izvršnega direktorja in izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

5.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 4, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ pet let.

 

6.  Če namerava upravni odbor podaljšati mandat izvršnemu direktorju, o tem obvesti Evropski parlament. V enem mesecu pred morebitnim podaljšanjem je lahko izvršni direktor povabljen, naj poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovori na vprašanja članov tega odbora.

 

7.  Izvršni direktor s podaljšanim mandatom ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

7.  Izvršni direktor s podaljšanim mandatom ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

8.  Izvršni direktor je lahko odstavljen samo na podlagi sklepa upravnega odbora, sprejetega na predlog Komisije.

 

9.  Upravni odbor odločitve o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstavitvi izvršnega direktorja sprejema z dvotretjinsko večino glasov članov, ki imajo glasovalno pravico.

 

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 46

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru.

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru.

2.  Brez poseganja v pristojnosti Komisije in upravnega odbora je izvršni direktor neodvisen pri opravljanju svojih dolžnosti in ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade, institucije, osebe ali drugega organa.

2.  Brez poseganja v pristojnosti Komisije in upravnega odbora je izvršni direktor neodvisen pri opravljanju svojih dolžnosti in ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od nobene vlade, institucije, osebe ali drugega organa.

3.  Izvršni direktor na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti. Svet lahko izvršnega direktorja pozove, naj poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

3.  Izvršni direktor na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti. Svet lahko izvršnega direktorja pozove, naj poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

4.  Izvršni direktor je zakoniti zastopnik Agencije.

4.  Izvršni direktor je zakoniti zastopnik Agencije.

5.  Izvršni direktor je odgovoren za izvajanje nalog, ki so Agenciji dodeljene s to uredbo. Zlasti je odgovoren za:

5.  Izvršni direktor je odgovoren za izvajanje nalog, ki so Agenciji dodeljene s to uredbo. Zlasti je odgovoren za:

(a)  vsakodnevno upravljanje Agencije;

(a)  vsakodnevno upravljanje Agencije;

(b)  izvajanje odločitev, ki jih je sprejel upravni odbor;

(b)  izvajanje odločitev, ki jih je sprejel upravni odbor;

(c)  pripravo programskega dokumenta, ki ga po posvetovanju s Komisijo predloži upravnemu odboru;

(c)  pripravo programskega dokumenta, ki ga po posvetovanju s Komisijo predloži upravnemu odboru;

(d)  izvajanje programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

(d)  izvajanje programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

(e)  pripravo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih Agencije, ki ga predloži upravnemu odboru v sprejem;

(e)  pripravo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih Agencije, ki ga predloži upravnemu odboru v sprejem;

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu in izvršnemu odboru pa redno;

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu in izvršnemu odboru pa redno;

(g)  brez poseganja v preiskovalne pristojnosti urada OLAF – zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejanjem z učinkovitimi preverjanji, in če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo nepravilno izplačanih zneskov ter po potrebi z naložitvijo učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih upravnih in finančnih kazni;

(g)  brez poseganja v preiskovalne pristojnosti urada OLAF – zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejanjem z učinkovitimi preverjanji, in če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo nepravilno izplačanih zneskov ter po potrebi z naložitvijo učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih upravnih in finančnih kazni;

(h)  pripravo strategije Agencije za boj proti goljufijam in njeno predložitev v odobritev upravnemu odboru;

(h)  pripravo strategije Agencije za boj proti goljufijam in njeno predložitev v odobritev upravnemu odboru;

(i)  pripravo osnutka finančnih pravil, ki veljajo za Agencijo;

(i)  pripravo osnutka finančnih pravil, ki veljajo za Agencijo;

(j)  pripravo osnutka ocene prihodkov in odhodkov Agencije ter izvrševanje njenega proračuna;

(j)  pripravo osnutka ocene prihodkov in odhodkov Agencije ter izvrševanje njenega proračuna;

(k)  izvajanje pooblastil iz člena 55 v zvezi z osebjem Agencije;

(k)  izvajanje pooblastil iz člena 55 v zvezi z osebjem Agencije;

(l)  sprejetje vseh odločitev v zvezi z upravljanjem informacijskih sistemov, predvidenih v tej uredbi, vključno z informacijskim portalom iz člena 8(2)(b);

(l)  sprejetje vseh odločitev v zvezi z upravljanjem informacijskih sistemov, predvidenih v tej uredbi, vključno z informacijskim portalom iz člena 8(2)(b);

(m)  sprejetje vseh odločitev v zvezi z vodenjem notranjih struktur Agencije;

(m)  sprejetje vseh odločitev v zvezi z vodenjem notranjih struktur Agencije;

(n)  predložitev skupne analize upravnemu odboru v skladu s členom 10(2);

(n)  predložitev skupne analize v pregled upravnemu odboru v skladu s členom 10(2);

(o)  predložitev osnutkov poročil in osnutkov priporočil v okviru spremljanja zadevni državi članici in nato upravnemu odboru v skladu s členom 14(3) in (4);

(o)  zaključevanje poročil in predložitev osnutkov priporočil v okviru spremljanja zadevni državi članici in nato upravnemu odboru v skladu s členom 14(3) in (4);

 

(oa)  predložitev poročil o izpolnjevanju dolžnosti sodelovanja v dobri veri upravnemu odboru in Komisiji v skladu s členom 3(4);

(p)  oceno, potrditev in usklajevanje prošenj za operativno in tehnično podporo v skladu s členom 16(2) in členom 20;

(p)  oceno, potrditev in usklajevanje prošenj za operativno in tehnično podporo v skladu s členom 16(2) in členom 20;

(q)  zagotavljanje izvajanja operativnega načrta iz člena 19;

(q)  zagotavljanje izvajanja operativnega načrta iz člena 19;

(r)  zagotavljanje usklajevanja dejavnosti Agencije v podpornih skupinah za upravljanje migracij s Komisijo in drugimi zadevnimi agencijami Unije v skladu s členom 21(1);

(r)  zagotavljanje usklajevanja dejavnosti Agencije v podpornih skupinah za upravljanje migracij s Komisijo in drugimi zadevnimi agencijami Unije v skladu s členom 21(1);

(s)  zagotavljanje izvajanja sklepa Komisije iz člena 22(3);

(s)  zagotavljanje izvajanja sklepa Komisije iz člena 22(3);

(t)  odločanje, po posvetovanju z upravnim odborom, o pridobitvi ali zakupu tehnične opreme v skladu s členom 23(2);

(t)  odločanje, po posvetovanju z upravnim odborom, o pridobitvi ali zakupu tehnične opreme v skladu s členom 23(2);

 

(ta)  predlaganje kandidata, ki naj bi ga imenovali za uradnika za temeljne pravice v skladu s členom 47a te uredbe;

(u)  imenovanje uradnika Agencije za usklajevanje v skladu s členom 25(1).

(u)  imenovanje uradnika Agencije za usklajevanje v skladu s členom 25(1).

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 47

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 47

črtano

Namestnik izvršnega direktorja

 

1.  Namestnik izvršnega direktorja pomaga izvršnemu direktorju.

 

2.  Za namestnika izvršnega direktorja veljajo določbe člena 45.

 

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Člen 47 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 47a

 

1.  Uradnika za temeljne pravice imenuje upravni odbor na predlog izvršnega direktorja in po posvetovanju z upravnim odborom in svetovalnim forumom. Uradnik za temeljne pravice mora imeti potrebne kvalifikacije in izkušnje na področju temeljnih pravic in azila. Pristojen je za oblikovanje strategije temeljnih pravic, nadzor spoštovanja temeljnih pravic in spodbujanje spoštovanja temeljnih pravic s strani Agencije.

 

2.  Uradnik za temeljne pravice je pri opravljanju svojih dolžnosti neodvisen, neposredno poroča upravnemu odboru in sodeluje s svetovalnim forumom. Redno poroča svetovalnemu forumu in s tem prispeva k mehanizmu za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic iz člena 54a.

 

3.  Z uradnikom za temeljne pravice se je treba med drugim posvetovati o operativnih načrtih, pripravljenih v skladu s členom 19, o operativnih dejavnostih, ki jih organizira ali je vanje vključena Agencija, kodeksih ravnanja, sodelovanju s tretjimi državami, umiku financiranja, začasni ali dokončni prekinitvi dejavnosti Agencije in programih usposabljanja. Uradnik za temeljne pravice ima dostop do vseh informacij v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic n področji dejavnosti Agencije, vključno z izvedbo obiskov na kraju samem v času operativnih dejavnosti, ki jih Agencija izvaja ali pri njih sodeluje, tudi v tretjih državah. Uradnik za temeljne pravice je pristojen za pripravo, nadaljnji razvoj in izvajanje pritožbenega mehanizma v skladu s členom 54c.

 

4.  Agencija zagotovi, da ima uradnik za temeljne pravice dovolj osebja in sredstev za izpolnjevanje svojih nalog. Uradnik za temeljne pravice ima nadzor nad svojim proračunom.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 48

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija vzdržuje tesen dialog z ustreznimi organizacijami civilne družbe in zadevnimi pristojnimi organi, ki delujejo na področju azilne politike na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, ravni EU ali mednarodni ravni. V ta namen vzpostavi svetovalni forum.

1.  Agencija vzdržuje tesen dialog z ustreznimi organizacijami civilne družbe in zadevnimi pristojnimi organi, ki delujejo na področju azilne politike na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, ravni EU ali mednarodni ravni. V ta namen vzpostavi svetovalni forum.

2.  Svetovalni forum je mehanizem za izmenjavo informacij in znanja. Zagotavlja tesen dialog med Agencijo in zadevnimi organizacijami ali organi iz odstavka 1 ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru pomaga v zadevah, zajetih v tej uredbi.

2.  Svetovalni forum je mehanizem za izmenjavo informacij in znanja. Zagotavlja tesen dialog med Agencijo in zadevnimi organizacijami ali organi iz odstavka 1 ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru pomaga v zadevah, zajetih v tej uredbi.

3.  Agencija k sodelovanju povabi Agencijo Evropske unije za temeljne pravic, Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, UNHCR in druge zadevne organizacije ali organe iz odstavka 1.

3.  Agencija k sodelovanju povabi Agencijo Evropske unije za temeljne pravic, Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, UNHCR in druge zadevne organizacije ali organe iz odstavka 1.

Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja odloči o sestavi in načinu dela svetovalnega foruma, vključno s svetovalnimi skupinami za tematska področja ali geografska območja, ter obliki posredovanja podatkov svetovalnemu forumu.

Izvršni direktor odloči o sestavi svetovalnega foruma, vključno s svetovalnimi skupinami za tematska področja ali geografska območja, ter obliki posredovanja podatkov svetovalnemu forumu. Svetovalni forum po posvetovanju z upravnim odborom in izvršnim direktorjem opredeli način svojega dela, vključno po potrebi s svetovalnimi skupinami za tematska področja ali geografska območja.

4.  Svetovalni forum izvršnemu direktorju in upravnemu odboru pomaga v zadevah v zvezi z azilom v skladu s posebnimi potrebami na področjih, ki so za dejavnosti Agencije opredeljena kot prednostna.

4.  Svetovalni forum izvršnemu direktorju in upravnemu odboru svetuje v zadevah v zvezi z azilom v skladu s posebnimi potrebami na področjih, ki so za dejavnosti Agencije opredeljena kot prednostna.

 

4a.  S svetovalnim forumom se je treba zlasti posvetovati o vzpostavitvi mehanizma iz člena 13, nadaljnjemu razvoju in izvajanju strategije za temeljne pravice, kodeksih ravnanja, delovnih dogovorih s tretjimi državami, mehanizmu za pritožbe iz člena 54c, operativnih načrtih in skupnih osnovnih učnih načrtih.

5.  Svetovalni odbor zlasti:

5.  Svetovalni odbor zlasti:

(a)  podaja predloge upravnemu odboru v zvezi z letnim in večletnim programom iz člena 41;

(a)  podaja predloge upravnemu odboru v zvezi z letnim in večletnim programom iz člena 41;

(b)  upravnemu odboru zagotavlja povratne informacije in mu predlaga nadaljnje ukrepe v zvezi z letnim poročilom o stanju na področju azila v Uniji iz člena 65 ter

(b)  upravnemu odboru zagotavlja povratne informacije in mu predlaga nadaljnje ukrepe v zvezi z letnim poročilom o stanju na področju azila v Uniji iz člena 65 ter

(c)  izvršnemu direktorju in upravnemu odboru posreduje sklepe in priporočila s konferenc, seminarjev in srečanj ter mu poroča o ugotovitvah iz študij ali dela na terenu, ki so jih izvedle organizacije ali organi, ki so člani svetovalnega foruma, in so pomembne za delo Agencije.

(c)  izvršnemu direktorju in upravnemu odboru posreduje sklepe in priporočila s konferenc, seminarjev in srečanj ter mu poroča o ugotovitvah iz študij ali dela na terenu, ki so jih izvedle organizacije ali organi, ki so člani svetovalnega foruma, in so pomembne za delo Agencije.

 

5a.  Upravni odbor svetovalnemu forumu dodeli ustrezne kadrovske in finančne vire.

6.  Svetovalni forum se sestane vsaj dvakrat letno.

6.  Svetovalni forum se sestane vsaj dvakrat letno.

Predlog spremembe   88

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Proračun, vključno s kadrovskim načrtom, vsebuje ustrezno financiranje strategije za temeljne pravice in uradnika za temeljne pravice, ki znaša najmanj 5 % splošnega proračuna.

Predlog spremembe   89

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija do 31. marca naslednjega proračunskega leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju.

Agencija do 31. marca naslednjega proračunskega leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju. V poročilu navede podrobnosti o odhodkih za posamezne naloge iz člena 2.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 54 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 54a

 

Varstvo temeljnih pravic in strategija za temeljne pravice

 

1.  Agencija pri opravljanju svojih nalog iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih pravic v skladu s to uredbo in ustreznim pravom Unije, zlasti z Listino, ustreznim mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo iz leta 1951, Protokolom iz leta 1967, pravnimi normami, sprejetimi v kontekstu skupnega evropskega azilnega sistema, in obveznostmi, povezanimi z dostopom do mednarodne zaščite in pomenom te zaščite.

 

2.  Za namen iz prvega odstavka Agencija pripravi in nadalje razvija ter izvaja strategijo za temeljne pravice, vključno z učinkovitim mehanizmom za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije.

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 54 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 54b

 

Kodeks ravnanja

 

Agencija pripravi in nadalje razvija kodeks ravnanja, ki se uporablja za vse strokovnjake, udeležene v operacijah podpore, ki jih usklajuje Agencija. Kodeks ravnanja določa postopke, ki so namenjeni zagotavljanju načel vladavine prava in spoštovanju temeljnih pravic, pri čemer je posebna pozornost namenjena otrokom, mladoletnikom brez spremstva in drugim osebam v ranljivem položaju ter osebam, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. Kodeks ravnanja se uporablja za vse osebe, ki sodelujejo v dejavnostih Agencije

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Člen 54 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 54c

 

Pritožbeni mehanizem

 

1.  Agencija v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice sprejme potrebne ukrepe za vzpostavitev pritožbenega mehanizma v skladu s tem členom, da se zagotovita spremljanje in spoštovanje temeljnih pravic pri izvajanju vseh dejavnosti Agencije.

 

2.  Vsaka oseba, ki jo neposredno prizadenejo ukrepi osebja, ki sodeluje v operativnih dejavnostih, ki jih organizira ali v njih sodeluje Agencija, in ki meni, da so ji bile zaradi teh ukrepov kršene temeljne pravice, ali vsak subjekt, ki zastopa tako osebo, lahko pri Agenciji vloži pisno pritožbo.

 

3.  Dopustne so samo utemeljene pritožbe glede konkretnih kršitev temeljnih pravic. Anonimne, zlonamerne, neresne, nadležne, hipotetične ali nenatančne pritožbe štejejo za nedopustne.

 

4.  Uradnik za temeljne pravice je pristojen za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu s pravico do dobrega upravljanja. V ta namen uradnik za temeljne pravice preuči dopustnost pritožbe, evidentira dopustne pritožbe, pošlje vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, pošlje pritožbe o članih skupin matični državi članici, obvesti ustrezen pristojni organ ali telo za temeljne pravice v posamezni državi članici ter evidentira in zagotavlja nadaljnje spremljanje, ki ga izvede Agencija ali navedena država članica.

 

5.  Če je pritožba dopustna, so pritožniki v skladu s pravico do dobrega upravljanja obveščeni, da je bila pritožba evidentirana, da se je začel postopek ocenjevanja in da lahko odgovor pričakujejo takoj, ko bo na voljo. Če se pritožba posreduje nacionalnim organom ali telesom, prejme pritožnik njihove kontaktne podatke. Če pritožba ni dopustna, so pritožniki obveščeni o razlogih za nedopustnost, pri čemer se jih po možnosti obvesti o dodatnih možnostih za reševanje njihovih težav.

 

Odločitev je v pisni obliki in obrazložena.

 

6.  Izvršni direktor v primeru evidentirane pritožbe o članu osebja Agencije na podlagi posvetovanja z uradnikom za temeljne pravice zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, vključno z disciplinskimi ukrepi, kadar je to potrebno. V določenem roku poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju, ki ga izvede Agencija, po potrebi vključno z disciplinskimi ukrepi.

 

Če se pritožba nanaša na vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, izvršni direktor vključi tudi uradno osebo Agencije za varstvo podatkov. Uradnik za temeljne pravice in uradna oseba za varstvo podatkov pisno skleneta memorandum o soglasju, v katerem opredelita porazdelitev nalog in sodelovanje pri obravnavanju prejetih pritožb.

 

7.  Matična država članica v primeru pritožbe o strokovnjaku države članice gostiteljice ali članu skupin, vključno z napotenimi člani skupin ali napotenimi nacionalnimi strokovnjaki, zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, tudi disciplinske ukrepe, kadar je to potrebno, ali druge ukrepe v skladu z nacionalnim pravom. Zadevna država članica v določenem roku po prejemu pritožbe in nato po potrebi v rednih intervalih poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju. Agencija spremlja zadevo, če ne prejme poročila ustrezne države članice.

 

8.  Če se ugotovi, da je strokovnjak, ki ga napoti Agencija, ali napoteni nacionalni strokovnjak kršil temeljne pravice ali obveznosti v okviru zagotavljanja mednarodne zaščite, Agencija od države članice zahteva, da zadevnega nacionalnega strokovnjaka ali napotenega nacionalnega strokovnjaka takoj umakne iz dejavnosti Agencije ali intervencijske skupine za azil.

 

9.  Uradnik za temeljne pravice poroča izvršnemu direktorju in upravnemu odboru o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju, ki ga izvedejo Agencija in države članice. Agencija vključi v svoje letno poročilo informacije o pritožbenem mehanizmu.

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 59 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 59a

 

Preprečevanje nasprotja interesov

 

Agencija sprejme notranja pravila, s katerimi od članov svojih organov in svojega osebja zahteva, da se v času zaposlitve ali mandata izogibajo vsem situacijam, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in da o takšnih situacijah poročajo.

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 60

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija uporablja varnostna pravila Komisije, kakor so določena v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/44335 in 2015/44436. Navedena pravila se uporabljajo zlasti za izmenjavo, obdelavo in hrambo tajnih podatkov.

1.  Agencija uporablja varnostna pravila Komisije, kakor so določena v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/44335 in 2015/44436. Navedena pravila se uporabljajo zlasti za izmenjavo, obdelavo in hrambo tajnih podatkov.

2.  Agencija uporablja tudi varnostna načela v zvezi z obdelavo občutljivih netajnih podatkov, kakor so določena v sklepih iz odstavka 1 in kakor jih izvaja Komisija. Upravni odbor določi ukrepe za uporabo navedenih varnostnih načel.

2.  Agencija uporablja tudi varnostna načela v zvezi z obdelavo občutljivih netajnih podatkov, kakor so določena v sklepih iz odstavka 1 in kakor jih izvaja Komisija. Upravni odbor določi ukrepe za uporabo navedenih varnostnih načel.

 

2a.  Evropski parlament ima v skladu s to uredbo dostop do zaupnih informacij. Posredovanje informacij in dokumentov, ki se Evropskemu parlamentu pošljejo v skladu s to uredbo, ter ravnanje z njimi potekata v skladu s pravili o posredovanju tajnih podatkov in ravnanju z njimi, ki se uporabljajo za izmenjavo podatkov med Evropskim parlamentom in Komisijo.

__________________

__________________

35 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

35 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

36 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

36 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

Predlog spremembe   95

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri nepogodbenih odgovornostih Agencija v skladu s splošnimi načeli, skupnimi pravnim ureditvam držav članic, nadomesti vso škodo, ki jo pri opravljanju svojih nalog povzročijo njeni oddelki ali njeno osebje.

3.  Pri nepogodbenih odgovornostih Agencija v skladu s splošnimi načeli, skupnimi pravnim ureditvam držav članic, nadomesti vso škodo, ki jo pri opravljanju svojih nalog povzročijo njeni oddelki ali njeno osebje. Agencija je v primerih iz člena 26 odgovorna za škodo, ki jo povzročijo člani skupin med svojimi operacijami, zlasti škodo zaradi kršitev temeljnih pravic.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 63 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 63a

 

Sprememba Uredbe (EU) 2016/399

 

V Uredbi (EU) 2016/399 se člen 29(1) nadomesti z naslednjim: ‘1. V izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo splošno delovanje območja brez nadzora na notranjih mejah zaradi trajnih resnih pomanjkljivosti pri nadzoru na zunanjih mejah, kot je določeno v členu 21 te uredbe, ali ker posamezna država članica ne ravna v skladu s sklepom Sveta iz člena 19(1) Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ali ker posamezna država članica ne ravna v skladu z izvedbenim aktom Komisije iz člena 15(3a) Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta*+ ter v njem določenimi pogoji, in kolikor te okoliščine resno ogrožajo javni red ali notranjo varnost na območju brez nadzora na notranjih mejah ali na delih tega območja, se lahko v skladu z odstavkom 2 tega člena za obdobje do šest mesecev ponovno uvede nadzor na notranjih mejah. To obdobje se lahko največ trikrat podaljša za nadaljnjih šest mesecev, če izjemne okoliščine še vedno obstajajo.

 

__________________

 

1a  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

 

*  Uredba (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010 (UL L ..., ..., str. ...).

 

+  UL: v opombo vstaviti serijsko številko uredbe iz postopka 2016/0131(COD) in podrobnosti objave v UL.

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Člen 65

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija pripravi letno poročilo o dejavnostih, ki se osredotoča na stanje na področju azila v Uniji, in pri tem upošteva informacije, ki so že na voljo iz drugih ustreznih virov. V tem poročilu oceni tudi rezultate dejavnosti, izvedenih v skladu s to uredbo, in izvede izčrpno primerjalno analizo teh dejavnosti, da bi se izboljšala kakovost, doslednost in učinkovitost skupnega evropskega azilnega sistema.

1.  Agencija pripravi letno poročilo o dejavnostih, ki se osredotoča na stanje na področju azila v Uniji, in pri tem upošteva informacije, ki so že na voljo iz drugih ustreznih virov. V tem poročilu oceni tudi rezultate dejavnosti, izvedenih v skladu s to uredbo, in izvede izčrpno primerjalno analizo teh dejavnosti, da bi se izboljšala kakovost, doslednost in učinkovitost skupnega evropskega azilnega sistema.

2.  Agencija letno poročilo o dejavnostih predloži upravnemu odboru, Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Izvršni direktor Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo.

2.  Agencija letno poročilo o dejavnostih predloži upravnemu odboru, Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Izvršni direktor Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo.

 

2a.  Letno poročilo o dejavnostih je javno in se objavi na spletni strani Agencije.

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Člen 66

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje tri leta od začetka veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let naroči ocenjevanje, s katerim se presodi predvsem uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Navedena ocena zajema vpliv Agencije na praktično sodelovanje pri zadevah s področja azila in skupni evropski azilni sistem. V oceni se ustrezno upošteva napredek v okviru njenega mandata, oceni pa se tudi morebitna potreba po dodatnih ukrepih za zagotovitev učinkovite solidarnosti in delitve odgovornosti z državami članicami, ki so pod posebnim pritiskom.

1.  Komisija najpozneje tri leta od začetka veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let naroči neodvisno zunanje ocenjevanje, s katerim se presodi predvsem uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Navedena ocena zajema vpliv Agencije na praktično sodelovanje pri zadevah s področja azila in skupni evropski azilni sistem. V oceni se ustrezno upošteva napredek v okviru njenega mandata, oceni pa se tudi morebitna potreba po dodatnih ukrepih za zagotovitev učinkovite solidarnosti in delitve odgovornosti z državami članicami, ki so pod posebnim pritiskom.

Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe. V njem se preuči tudi, ali je upravna struktura primerna za opravljanje nalog Agencije. V oceni se upoštevajo mnenja interesnih skupin na ravni Unije in nacionalni ravni.

Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe. V njem se preuči tudi, ali je upravna struktura primerna za opravljanje nalog Agencije. V oceni se upoštevajo mnenja interesnih skupin na ravni Unije in nacionalni ravni.

2.  Komisija poročilo o oceni skupaj s svojimi sklepi o poročilu predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru. Ugotovitve ocenjevanja se objavijo.

2.  Komisija poročilo o oceni skupaj s svojimi sklepi o poročilu predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru. Ugotovitve ocenjevanja se objavijo.

3.  Pri vsakem drugem ocenjevanju Komisija preuči, ali je nadaljevanje dejavnosti Agencije glede na njene cilje, mandat in naloge, utemeljeno, in lahko predlaga, naj se ta uredba ustrezno spremeni ali razveljavi.

3.  Pri vsakem drugem ocenjevanju Komisija preuči, ali je nadaljevanje dejavnosti Agencije glede na njene cilje, mandat in naloge, utemeljeno, in lahko predlaga, naj se ta uredba ustrezno spremeni ali razveljavi.

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Priloga 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga 1a

 

Seznam števila nacionalnih strokovnjakov, ki jih v skladu s členom 18(1a) prispevajo posamezne države članice, da se zagotovi najmanjše skupno število 500 strokovnjakov.

 

Belgija

 

10

 

Bolgarija

 

13

 

Češka republika

 

7

 

Danska

 

10

 

Nemčija

 

74

 

Estonija

 

6

 

Grčija

 

17

 

Španija

 

37

 

Francija

 

56

 

Hrvaška

 

22

 

Italija

 

41

 

Ciper

 

3

 

Latvija

 

10

 

Litva

 

13

 

Luksemburg

 

3

 

Madžarska

 

22

 

Malta

 

2

 

Nizozemska

 

17

 

Avstrija

 

11

 

Poljska

 

32

 

Portugalska

 

16

 

Romunija

 

24

 

Slovenija

 

12

 

Slovaška

 

12

 

Finska

 

10

 

Švedska

 

6

 

Švica

 

5

 

Islandija

 

2

 

Lihtenštajn

 

*

 

Norveška

 

7

 

SKUPAJ

 

500


OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije o vzpostavitvi Evropske agencije za azil je okrepiti vlogo urada EASO in ga preoblikovati v agencijo, ki bi lahko prevzela novo vlogo pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema in bolj sodelovala pri operacijah. Poročevalec meni, da je to mogoče doseči le s preoblikovanjem obstoječega urada EASO v agencijo EU, ki bi imela potrebna sredstva in mandat za pomoč državam članicam v kriznih situacijah, hkrati pa bi lahko zagotovila potrebno operativno in tehnično pomoč državam članicam, okrepila in dopolnila sisteme azila in sprejemanja v državah članicah, vključno s podpiranjem vzdržne in pravične porazdelitve prošenj za mednarodno zaščito ter spremljanjem in ocenjevanjem izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema in njegovim omogočanjem. Splošno gledano je pomembno Agenciji podeliti mandat, ki bo sovpadal s splošnim ciljem okrepitve skupnega evropskega azilnega sistema. Ker bo kmalu začela veljati uredba o Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, poročevalec meni, da bo pri obvladovanju sedanje krize bistvenega pomena enako močna in operativna Agencija za azil.

Poročevalec pozdravlja in podpira predlog Komisije, s katerim naj bi občutno okrepili vlogo urada EASO pri praktičnem sodelovanju, izmenjavo informacij o azilu, zagotovili večjo usklajenost skupnega evropskega azilnega sistema, uveljavljali mednarodno pravo in pravo Unije na področju azila ter operativne standarde, spremljali in ocenjevali izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema ter državam članicam zagotovili več operativne in tehnične pomoči.

Poročevalec podpira stališče, da so nove operativne zmogljivosti Agencije zelo pomembne. Imeti bi morala tehnične, finančne in človeške vire, ki bodo primerni za njene nove naloge, zlasti trenutne izzive migracijskih tokov v Evropi, in bi morali biti na voljo na učinkovit način. Te zmogljivosti bi morale temeljiti na prispevkih držav članic.

Poročevalec poudarja, kako pomembno je strateško, operativno in tehnično sodelovanje med Agencijo in drugimi evropskimi organi in agencijami, zlasti Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Poleg tega poročevalec predlaga tesnejše sodelovanje med Agencijo in UNHCR in meni, da bi bilo takšno sodelovanje zelo koristno. Predlaga se tudi okrepitev odnosov med Agencijo in nevladnimi organizacijami, vključno z združenji sodnikov.

Poročevalec meni, da je ena od najpomembnejših nalog Agencije usposabljanje. Predlaga razširitev obsega usposabljanja, ki ga nudi Agencija, in ga narediti prožnejšega in bolj prilagodljivega na trenutne potrebe. Zato ima upravni odbor možnost, da uvede nove teme.

Poročevalec pozdravlja vlogo Agencije pri spremljanju skladnosti držav članic z vsemi vidiki skupnega evropskega azilnega sistema. Meni tudi, da je treba vse države članice spremljati vsakih 5 let v vseh vidikih skupnega evropskega azilnega sistema. To je mogoče razumeti tudi kot preventivni ukrep, saj omogoča pravočasno odkrivanje in odpravljanje pomanjkljivosti. Rezultati ocen bi prikazali tudi jasno sliko o splošnem delovanju skupnega evropskega azilnega sistema.

Poleg splošne ocene poročevalec meni, da je treba dopustiti možnost, da se določi ocena/spremljanje na letni ravni. Predlaga se, da ta ocena poveže z analizo informacij, ki jo Agencija pripravi v skladu s členom 4. Letna ocena se lahko glede na zgoraj navedeno analizo informacij, ki jo opravi Agencija, izvede v eni ali več državah članicah.

Komisija je predlagala, da se Agenciji omogoči začetek spremljanja na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije. Poročevalec podpira to zamisel, vendar bi se spremljanje izvajalo le v posebnih primerih, kadar dogodki v eni od držav članic povzročijo resno zaskrbljenost glede delovanja katerega od vidikov azilnega sistema držav članic in bi lahko ogrozili delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, če jih ne bi pravočasno obravnavali.

Poročevalec predlaga, naj Agencija pripravi strategijo za temeljne pravice, ki jo oblikuje uradnik za temeljne pravice, odgovoren pa bi bil tudi za pritožbeni mehanizem.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (2.12.2016)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010

(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Pripravljavka mnenja: Ramona Nicole Mănescu

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Cilj politike Unije na področju azila je razvoj in vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema, ki je v skladu z vrednotami in humanitarno tradicijo Evropske unije ter za katerega veljata načelo solidarnosti in pravična delitev odgovornosti.

(1)  Cilj politike Unije na področju azila je razvoj in vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema, ki je v skladu z ustreznim mednarodnim pravom in pravom Unije, zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, vrednotami in humanitarno tradicijo Evropske unije ter za katerega veljata načelo solidarnosti in pravična delitev odgovornosti, pa tudi razlikovanje med regionalnimi značilnostmi in razlikami v obremenitvi posameznih držav članic.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Skupni evropski azilni sistem temelji na skupnih minimalnih standardih za azilne postopke, priznanje in zaščito na ravni Unije, pogojih za sprejem in sistemu za določitev države članice, odgovorne za prosilce za azil. Kljub napredku, doseženemu v zvezi s skupnim evropskim azilnim sistemom, so med državami članicami še vedno velike razlike pri zagotavljanju mednarodne zaščite in njenih oblikah. Navedene razlike bi bilo treba odpraviti z enotnejšo presojo prošenj za mednarodno zaščito ter zagotavljanjem visoke enotne stopnje uporabe prava Unije po vsej Uniji.

(2)  Skupni evropski azilni sistem temelji na skupnih minimalnih standardih za azilne postopke, priznanje in zaščito na ravni Unije, pogojih za sprejem in sistemu za določitev države članice, odgovorne za prosilce za azil. Kljub napredku, doseženemu v zvezi s skupnim evropskim azilnim sistemom, so med državami članicami zaradi različnih regionalnih in geopolitičnih izzivov velike razlike pri zagotavljanju mednarodne zaščite in njenih oblikah. Navedene razlike bi bilo treba odpraviti z večjim sodelovanjem pri presoji prošenj za mednarodno zaščito ter zagotavljanjem visoke stopnje uporabe in učinkovitega izvrševanja prava Unije in mednarodnega prava po vsej Uniji na podlagi dobre prakse in boljšega vključevanja regionalnih akterjev.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ob upoštevanju strukturnih pomanjkljivosti skupnega evropskega azilnega sistema, ki so se pokazale ob obsežnem in nenadzorovanem prihodu migrantov in prosilcev za azil v Unijo, ter potrebe po učinkoviti, visoki in enotni stopnji uporabe azilnega prava Unije v državah članicah je treba izboljšati izvajanje in delovanje skupnega evropskega azilnega sistema na podlagi dela, ki ga je opravil Evropski azilni podporni urad, tega pa preoblikovati v povsem delujočo agencijo, ki bi morala biti odgovorna za spodbujanje in izboljšanje delovanja skupnega evropskega azilnega sistema, za omogočanje trajnostne in pravične porazdelitve prošenj za mednarodno zaščito, za zagotavljanje enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji ter za spremljanje operativne in tehnične uporabe prava Unije.

(5)  Ob upoštevanju strukturnih pomanjkljivosti skupnega evropskega azilnega sistema, ki so se pokazale ob obsežnem in nenadzorovanem prihodu migrantov in prosilcev za azil v Unijo, ter potrebe po učinkoviti, visoki in enotni stopnji uporabe azilnega prava Unije in mednarodnega azilnega prava v državah članicah je treba izboljšati izvajanje in delovanje skupnega evropskega azilnega sistema na podlagi dela, ki ga je opravil Evropski azilni podporni urad, tega pa preoblikovati v povsem delujočo agencijo, ki bi morala biti odgovorna za spodbujanje in izboljšanje delovanja skupnega evropskega azilnega sistema, za omogočanje trajnostne in pravične porazdelitve prošenj za mednarodno zaščito, za zagotavljanje enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji ter za spremljanje operativne in tehnične uporabe prava Unije in mednarodnega prava.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Naloge Evropskega azilnega podpornega urada bi bilo treba razširiti, urad pa preimenovati v Agencijo Evropske unije za azil, da bi se navedene spremembe kazale tudi v imenu. Agencija bi morala postati samostojno središče za strokovno znanje in izkušnje, njena glavna vloga pa bi morala biti krepitev praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z zadevami s področja azila med državami članicami, spodbujanje prava in operativnih standardov Unije, da se zagotovi visoka stopnja enotnosti v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji, spremljanje operativne in tehnične uporabe prava in standardov Unije v zvezi z azilom, podpiranje dublinskega sistema ter zagotavljanje boljše operativne in tehnične podpore državam članicam za upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim državam, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom.

(6)  Naloge Evropskega azilnega podpornega urada bi bilo treba ciljno usmeriti, urad pa preimenovati v Agencijo Evropske unije za azil, da bi se navedene spremembe kazale tudi v imenu. Agencija bi morala postati samostojno središče za strokovno znanje in izkušnje, njena glavna vloga pa bi morala biti krepitev in spodbujanje praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij o dobri praksi v zvezi z zadevami s področja azila med državami članicami, spodbujanje prava in operativnih standardov Unije, da se zagotovi boljša operativna in tehnična podpora državam članicam za upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim državam, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom, ter večja usklajenost agencije Frontex in držav članic za bolj učinkovito odzivanje pri varovanju zunanjih meja Unije in preprečevanje neobvladljivega pritiska migracijskih tokov, krepitev boja proti trgovini z ljudmi ter urejeno upravljanje sekundarnega gibanja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Agencija Evropske unije za azil bi morala tesno sodelovati z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za priseljevanje in azil ter drugimi službami, pri čemer bi se morala opreti na zmogljivosti in strokovno znanje ter izkušnje teh služb, in s Komisijo. Države članice bi morale sodelovati z Agencijo in tako zagotoviti, da lahko izvaja svoj mandat. Pomembno je, da Agencija in države članice delujejo v dobri veri ter si pravočasno in točno izmenjujejo informacije. Pri vsaki izmenjavi statističnih podatkov bi bilo treba spoštovati tehnične in metodološke specifikacije iz Uredbe (ES) št. 862/2007. 8

(7)  Agencija Evropske unije za azil bi morala tesno sodelovati z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za priseljevanje in azil ter drugimi službami, pri čemer bi se morala opreti na zmogljivosti in strokovno znanje ter izkušnje teh služb, ter s Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in delegacijami Unije v državah izvora in tranzita. Države članice bi morale sodelovati z Agencijo in tako zagotoviti, da lahko izvaja svoj mandat. Pomembno je, da Agencija in države članice delujejo v dobri veri ter si pravočasno in točno izmenjujejo informacije. Pri vsaki izmenjavi statističnih podatkov bi bilo treba spoštovati tehnične in metodološke specifikacije iz Uredbe (ES) št. 862/2007. 8

__________________

__________________

8Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (UL L 199, 31.7.2007, str. 23).

8Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (UL L 199, 31.7.2007, str. 23).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Agencija Evropske unije za azil bi morala zbirati in analizirati informacije o stanju na področju azila v Uniji in tretjih državah, če bi to lahko vplivalo na Unijo. To bi ji moralo omogočiti, da državam članicam pomaga pri boljšem razumevanju dejavnikov za migracije v Unijo in znotraj nje, povezane z azilom, ter pri zgodnjem obveščanju in pripravljenosti držav članic.

(8)  Agencija Evropske unije za azil bi morala zbirati in analizirati informacije o stanju na področju azila v Uniji, tretjih državah in državah tranzita v sodelovanju z UNHCR in svetovalnim forumom, če bi to lahko vplivalo na Unijo in zlasti na državo članico, ki je pod neposrednim vplivom zaradi bližine tretje države. To bi ji moralo omogočiti, da državam članicam pomaga pri boljšem razumevanju dejavnikov za migracije v Unijo in znotraj nje, povezane z azilom, ter pri zgodnjem obveščanju in pripravljenosti držav članic.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Agencija Evropske unije za azil bi morala zagotoviti bolj strukturirano in racionalnejšo pripravo informacij o državah izvora na ravni Evropske unije. Zbirati mora informacije in pripravljati poročila z informacijami o državah izvora, pri tem pa uporabljati evropske mreže za informacije o državi izvora, da se prepreči podvajanje in da se ustvarijo sinergije z nacionalnimi poročili. Poleg tega bi morala zaradi zagotovitve enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito ter narave in kakovosti odobrene mednarodne zaščite sodelovati z državami članicami in z njimi razvijati skupno analizo, ki bo zagotavljala smernice o stanju v določenih državah izvora.

(11)  Agencija Evropske unije za azil bi morala zagotoviti bolj strukturirano in racionalnejšo pripravo informacij o državah izvora in tranzita na ravni Evropske unije. Zbirati mora informacije in pripravljati poročila z informacijami o državah izvora, pri tem pa uporabljati evropske mreže, zlasti Evropsko službo za zunanje delovanje, delegacije Unije in diplomatske misije držav članic, za informacije o državi izvora, da se prepreči podvajanje in da se ustvarijo sinergije z nacionalnimi poročili. Poleg tega bi morala zaradi zagotovitve enotnosti in visokih standardov pri presoji prošenj za mednarodno zaščito ter narave in kakovosti odobrene mednarodne zaščite sodelovati z državami članicami in z njimi razvijati skupno analizo, ki bo zagotavljala smernice o stanju v posameznih državah izvora. Tako skupno analizo bi bilo treba razviti ob upoštevanju najnovejših ustreznih informacij in poročil Mednarodne organizacije za migracije, mednarodnih in državnih organizacij ter UNHCR, kot so poročila misij za ugotavljanje dejstev ter posebna stališča o posameznih državah/razmerah in smernice upravičenosti za vsako zadevno državo izvora in tranzita. V primeru nasprotij med skupno analizo in smernicami UNHCR bi morale države članice pri obravnavi posameznih prošenj za mednarodno zaščito v skladu z nadzorno pristojnostjo UNHCR skrbno upoštevati njegove smernice, kakor je določeno v odstavku 8 statuta Urada visokega komisarja za begunce, v povezavi s členom 35 Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951 (Konvencija iz leta 1951) in člena II Protokola o statusu beguncev iz leta 1967 (Protokol iz leta 1967).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Komisija bi morala redno pregledovati skupni evropski seznam varnih izvornih držav9, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. XXX/XXX. Ob upoštevanju strokovnega znanja in izkušenj Agencije bi ta morala Komisiji pomagati pri pregledovanju navedenega seznama. Komisiji bi morala na njeno zahtevo tudi predložiti informacije o določenih tretjih državah, ki bi se lahko vključile v skupni evropski seznam varnih izvornih držav, in tretjih državah, uvrščenih med varne države izvora ali varne tretje države, ali državah, za katere države članice uporabljajo koncepte varne tretje države, prve države azila ali evropske varne tretje države.

(12)  Komisija bi morala v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje redno pregledovati skupni evropski seznam varnih izvornih držav, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta9, ob tem pa zagotavljati, da nista ogrožena načelo nevračanja in pravica posameznika do azila, zlasti za pripadnike ranljivih skupin, kot so mladoletniki brez spremstva. Ob upoštevanju strokovnega znanja in izkušenj Agencije bi ta morala Komisiji pomagati pri pregledovanju navedenega seznama. Komisiji in Evropskemu parlamentu bi morala tudi predložiti informacije o določenih tretjih državah, ki bi se lahko vključile v skupni evropski seznam varnih izvornih držav, in tretjih državah, uvrščenih med varne države izvora ali varne tretje države, ali državah, za katere države članice uporabljajo koncepte varne tretje države, prve države azila ali evropske varne tretje države.

__________________

__________________

9 UL L […]

9 UL L […]

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Zaradi zagotovitve visoke stopnje enotnosti v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji bi morala Agencija organizirati in usklajevati dejavnosti za spodbujanje prava Unije. V ta namen bi morala državam članicam pomagati z razvojem operativnih standardov in kazalnikov za spremljanje skladnosti s temi standardi. Poleg tega bi morala razviti smernice v zvezi z zadevami s področja azila in omogočiti izmenjavo dobrih praks med državami članicami.

(13)  Zaradi zagotovitve visoke stopnje enotnosti v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji bi morala Agencija organizirati in usklajevati dejavnosti za spodbujanje mednarodnega prava in prava Unije. V ta namen bi morala državam članicam pomagati z razvojem operativnih standardov in kazalnikov za spremljanje skladnosti s temi standardi. Poleg tega bi morala v sodelovanju z Agencijo za temeljne pravice, UNHCR in svetovalnim forumom razviti smernice v zvezi z zadevami s področja azila in omogočiti, spodbujati ter usklajevati izmenjavo dobrih praks med državami članicami.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Agencija Evropske unije za azil bi morala v tesnem sodelovanju s Komisijo in brez poseganja v odgovornosti, ki jo ima ta kot varuhinja Pogodb, vzpostaviti mehanizem za spremljanje in oceno izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema, skladnosti držav članic z operativnimi standardi, smernicami in dobrimi praksami na področju azila ter preverjanje delovanja azilnih in sprejemnih sistemov držav članic. Spremljanje in ocenjevanje bi morali biti celoviti in temeljiti zlasti na informacijah, ki jih zagotovijo države članice, analizi informacij o stanju na področju azila, ki jo izvede Agencija, obiskov na kraju samem in vzorčenju primerov. Agencija bi morala o svojih ugotovitvah poročati upravnemu odboru, ta pa bi moral nato sprejeti poročilo. Izvršni direktor bi moral po posvetovanju s Komisijo za zadevno državo članico pripraviti osnutek priporočil ter v njem opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti, tega pa nato izvršni odbor sprejme kot priporočila.

(14)  Agencija Evropske unije za azil bi morala v tesnem sodelovanju s Komisijo in brez poseganja v odgovornosti, ki jo ima ta kot varuhinja Pogodb, vzpostaviti mehanizem za spremljanje in oceno izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema, skladnosti držav članic z operativnimi standardi, smernicami in dobrimi praksami na področju azila ter preverjanje delovanja azilnih in sprejemnih sistemov držav članic. Spremljanje in ocenjevanje bi morala biti celovita in temeljiti zlasti na informacijah, ki jih zagotovijo države članice, mednarodne in nevladne organizacije na nacionalni ravni ali ravni Unije in ustrezni organi Združenih narodov za spremljanje izvajanja konvencij o človekovih pravicah ter mehanizmi spremljanja človekovih pravic pri Svetu Evrope, analizi informacij o stanju na področju azila, ki jo izvede Agencija, obiskov na kraju samem, izmenjavah z nacionalnimi organi in strokovnjaki ter vzorčenju primerov. Agencija bi morala o svojih ugotovitvah poročati upravnemu odboru, ta pa bi moral nato sprejeti poročilo. Izvršni direktor bi moral po posvetovanju s Komisijo zadevni državi članici posredovati priporočila ter v njih opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti, kar nato upravni odbor sprejme kot priporočila.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Priporočila bi bilo treba spremljati na podlagi akcijskega načrta, ki ga pripravi zadevna država članica. Če ta v določenem obdobju ne sprejme potrebnih ukrepov za izvedbo priporočil, pomanjkljivosti v azilnih in sprejemnih sistemih pa so tako resne, da ogrožajo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, bi Komisija morala na podlagi svoje ocene izvajanja akcijskega načrta in resnosti pomanjkljivosti sprejeti priporočila, naslovljena na zadevno državo članico, ter v njih opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti. Komisija bo morda morala organizirati obiske na kraju samem v zadevni državi članici in preveriti izvajanje akcijskega načrta. Po potrebi bi morala tudi opredeliti ukrepe, ki bi jih morala Agencija sprejeti za pomoč zadevni državi članici. Če država članica po določenem obdobju še vedno ne bi izpolnjevala zahtev, lahko Komisija sprejme nadaljnje ukrepe in od Agencije zahteva, naj ukrepa v pomoč zadevni državi članici.

(15)  Priporočila bi bilo treba spremljati na podlagi akcijskega načrta, ki ga pripravi zadevna država članica. Komisija bi morala opredeliti tudi ukrepe, ki bi jih morali Unija in Agencija sprejeti za pomoč zadevni državi članici. Če ta v določenem obdobju ne sprejme potrebnih ukrepov za izvedbo priporočil, pomanjkljivosti v azilnih in sprejemnih sistemih pa so tako resne, da ogrožajo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema, bi Komisija morala na podlagi svoje ocene izvajanja akcijskega načrta in resnosti pomanjkljivosti sprejeti priporočila, naslovljena na zadevno državo članico, ter v njih opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti. Komisija bo morda morala organizirati obiske na kraju samem v zadevni državi članici in preveriti izvajanje akcijskega načrta. Če država članica po določenem obdobju še vedno ne bi izpolnjevala zahtev, lahko Komisija sprejme nadaljnje ukrepe in od Unije in Agencije zahteva, naj ukrepata v pomoč zadevni državi članici ter še naprej vztrajata pri potrebi po skladnosti.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Da bi se spodbujalo in izboljšalo ustrezno delovanje skupnega evropskega azilnega sistema in državam članicam pomagalo pri izvajanju njihovih obveznosti v okviru skupnega evropskega azilnega sistema, bi jim morala Agencija Evropske unije za azil zagotoviti operativno in tehnično podporo, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom. Agencija bi morala potrebno operativno in tehnično podporo zagotoviti z napotitvijo podpornih skupin za azil, sestavljenih iz strokovnjakov, ki so člani njenega osebja, strokovnjakov iz držav članic ali strokovnjakov, ki so jih države članice napotile v Agencijo, ter na podlagi operativnega načrta. Navedene skupine bi morale države članice podpreti z operativnimi in tehničnimi ukrepi, tudi z zagotavljanjem strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z identifikacijo in registracijo državljanov tretjih držav, storitev tolmačenja, informacij o državah izvora in znanja o obravnavi in vodenju azilnih primerov pa tudi s pomočjo nacionalnim organom, pristojnim za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito, in pomočjo pri premestitvi. Ureditev podpornih skupin za azil bi morala biti določena s to uredbo, da se zagotovi njihova učinkovita napotitev.

(16)  Da bi se spodbujalo in izboljšalo ustrezno delovanje skupnega evropskega azilnega sistema in državam članicam pomagalo pri izvajanju njihovih obveznosti v okviru skupnega evropskega azilnega sistema, bi jim morala Agencija Evropske unije za azil zagotoviti operativno in tehnično podporo, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom. Agencija bi morala potrebno operativno in tehnično podporo zagotoviti z napotitvijo podpornih skupin za azil, sestavljenih iz strokovnjakov, ki so člani njenega osebja, strokovnjakov iz držav članic ali strokovnjakov, ki so jih države članice napotile v Agencijo, ter na podlagi operativnega načrta. Strokovnjaki v podpornih skupinah za azil bi se morali usposabljati pri Agenciji in imeti ustrezne izkušnje. Navedene skupine bi morale države članice podpreti z operativnimi in tehničnimi ukrepi, tudi z zagotavljanjem strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z identifikacijo in registracijo državljanov tretjih držav, storitev tolmačenja, informacij o državah izvora in znanja o obravnavi in vodenju azilnih primerov pa tudi s pomočjo nacionalnim organom, pristojnim za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito, in pomočjo pri premestitvi. Ureditev podpornih skupin za azil bi morala biti določena s to uredbo, da se zagotovi njihova učinkovita napotitev.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Kadar je azilni in sprejemni sistem države članice pod nesorazmernim pritiskom, kar v njenem azilnem ali sprejemnem sistemu povzroči izjemne in nujne potrebe, bi morala Agencija Evropske unije za azil zadevni državi članici na njeno zahtevo ali na lastno pobudo pomagati s celovitim sklopom ukrepov, tudi z napotitvijo strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil. Da se zagotovita razpoložljivost navedenih strokovnjakov in njihova takojšnja napotitev, bi morala intervencijske skupine za azil sestavljati vsaj 500-članska rezerva strokovnjakov iz držav članic. Agencija bi morala biti zmožna tudi sama posredovati v pomoč državi članici, kadar zadevna država članica Agencije kljub nesorazmernemu pritisku ne zaprosi za zadostno pomoč ali kadar ne sprejme zadostnih ukrepov za odpravo navedenega pritiska, zaradi česar bi bili azilni in sprejemni sistemi tako neučinkoviti, da bi to ogrozilo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema. Kazalnik nesorazmernega pritiska je lahko nesorazmerno število prošenj za mednarodno zaščito, za katere je odgovorna država članica.

(17)  Kadar je azilni in sprejemni sistem države članice pod nesorazmernim pritiskom, kar v njenem azilnem ali sprejemnem sistemu povzroči izjemne in nujne potrebe, bi morala Agencija Evropske unije za azil zadevni državi članici na njeno zahtevo ali na lastno pobudo pomagati s celovitim sklopom ukrepov, tudi z napotitvijo strokovnjakov iz intervencijskih skupin za azil. Da se zagotovita razpoložljivost navedenih strokovnjakov in njihova takojšnja napotitev, bi morala intervencijske skupine za azil sestavljati vsaj 500-članska rezerva strokovnjakov iz držav članic. Po potrebi bi morala imeti Agencija možnost zaposliti osebje, da bi lahko državam članicam zagotovila potrebno pomoč. Agencija bi morala biti zmožna tudi sama posredovati v pomoč državi članici, kadar zadevna država članica Agencije kljub nesorazmernemu pritisku ne zaprosi za zadostno pomoč ali kadar ne sprejme zadostnih ukrepov za odpravo navedenega pritiska, zaradi česar bi bili azilni in sprejemni sistemi tako neučinkoviti, da bi to ogrozilo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema. Kazalnik nesorazmernega pritiska je lahko nesorazmerno število prošenj za mednarodno zaščito, za katere je odgovorna država članica.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  V državah članicah, katerih azilni in sprejemni sistemi so pod še posebnim in nesorazmernim pritiskom, kar je zlasti posledica njihovega geografskega položaja ali demografskih razmer, bi morala Agencija Evropske unije za azil podpirati razvijanje solidarnosti znotraj Unije in pomagati pri boljšem preseljevanju upravičencev do mednarodne zaščite med državami članicami, ob tem pa zagotoviti, da azilni in sprejemni sistemi ne postanejo predmet zlorab.

(19)  V državah članicah, katerih azilni in sprejemni sistemi so pod še posebnim in nesorazmernim pritiskom, kar je zlasti posledica njihovega geografskega položaja ali gospodarskih ali demografskih razmer, bi morala Agencija Evropske unije za azil podpirati razvijanje solidarnosti znotraj Unije in pravično delitev odgovornosti, s pomočjo pri čim hitrejšem preseljevanju prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do nje med državami članicami, ob tem pa zagotoviti, da azilni in sprejemni sistemi ne postanejo predmet zlorab, ter podpirati prizadete države članice pri prizadevanjih za preprečevanje zlorab v obliki nezakonitih migracij.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Agencija Evropske unije za azil bi morala pri izvajanju svojega mandata, in kolikor je potrebno za opravljanje njenih nalog, pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih v skladu s pravom in politiko Unije, sodelovati z organi, agencijami in uradi Unije, zlasti z Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice. Navedene delovne dogovore bi morala predhodno odobriti Komisija.

(21)  Agencija Evropske unije za azil bi morala pri izvajanju svojega mandata, in kolikor je potrebno za opravljanje njenih nalog, pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih v skladu s pravom in politiko Unije ter mednarodnim pravom, sodelovati z nacionalnimi organi, organi, agencijami in uradi Unije, zlasti z Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, evropskimi migracijskimi uradniki za zveze in področnimi uradi, predlaganimi v okviru za migracijska partnerstva, in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice. Navedene delovne dogovore bi morala predhodno odobriti Komisija.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Agencija Evropske unije za azil bi morala pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov sodelovati z mednarodnimi organizacijami, zlasti Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR), ter izkoristiti njihovo strokovno znanje, izkušnje in podporo. Vlogo UNHCR in drugih ustreznih mednarodnih organizacij bi bilo treba v ta namen v celoti priznati, te organizacije pa vključiti v delo Agencije. Delovne dogovore bi morala predhodno odobriti Komisija.

(23)  Agencija Evropske unije za azil bi morala pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov sodelovati z mednarodnimi organizacijami, zlasti UNHCR, Mednarodno organizacijo za migracije in Uradom visokega komisarja za človekove pravice (OHCHR), ter izkoristiti njihovo strokovno znanje, izkušnje in podporo. Vlogo UNHCR in drugih ustreznih organov OZN in mednarodnih organizacij bi bilo treba v ta namen v celoti priznati, te organizacije pa vključiti v delo Agencije. Delovne dogovore bi morala predhodno odobriti Komisija.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Agencija Evropske unije za azil bi morala spodbujati operativno sodelovanje med državami članicami pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi. V okviru delovnih dogovorov, ki bi jih morala predhodno odobriti Komisija, bi morala sodelovati tudi z organi tretjih držav. Delovati bi morala v skladu s politiko zunanjih odnosov Unije in v nobenem primeru ne bi smela oblikovati samostojne zunanje politike. Agencija in države članice bi morale pri sodelovanju s tretjimi državami upoštevati predpise in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju navedenih držav.

(24)  Agencija Evropske unije za azil bi morala spodbujati operativno sodelovanje med državami članicami pri vprašanjih, zajetih v tej uredbi. V okviru delovnih dogovorov, ki bi jih morala predhodno odobriti Komisija v posvetovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje, bi morala sodelovati tudi z organi tretjih držav glede vprašanj, povezanih z azilom in preselitvijo. Evropski parlament bi moral biti pravočasno obveščen o teh delovnih dogovorih, pred njihovim zaključkom in po njem. Agencija bi morala delovati v skladu s politiko zunanjih odnosov Unije in v nobenem primeru ne bi smela oblikovati samostojne zunanje politike. Agencija in države članice bi morale pri sodelovanju s tretjimi državami upoštevati predpise in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije in mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju navedenih držav. Komisija in agencija morata Evropski parlament pravočasno obvestiti o stanju sodelovanja s posameznimi tretjimi državami.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Vse dejavnosti Agencije Evropske unije za azil se izvajajo ob popolnem spoštovanju teh temeljnih pravic in načel, vključno s pravico do azila, varstvom pred vračanjem, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Vedno se upoštevajo pravice otroka in posebne potrebe ranljivih oseb.

(26)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Ženevski konvenciji iz leta 1951. Vse dejavnosti Agencije Evropske unije za azil se izvajajo ob popolnem spoštovanju teh temeljnih pravic in načel, vključno s pravico do azila, varstvom pred vračanjem, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Vedno se upoštevajo pravice otroka in posebne potrebe ranljivih oseb, zlasti žensk in oseb LGBTI.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Komisija in države članice bi morale biti zastopane v upravnem odboru Agencije Evropske unije za azil, da bi lahko izvajale politiko in imele politični nadzor nad njenim delovanjem. Upravni odbor bi morali, če je mogoče, sestavljati operativni vodje azilnih organov držav članic ali njihovi predstavniki. Imeti bi moral potrebne pristojnosti, zlasti za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Agencije ter imenovanje izvršnega direktorja in njegovega namestnika. Agencija bi se morala voditi in morala bi delovati v skladu z načeli skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija.

(27)  Komisija, Evropski parlament in države članice bi morali biti zastopani v upravnem odboru Agencije Evropske unije za azil, da bi lahko izvajali politiko in imeli politični nadzor in pregled nad njenim delovanjem. Upravni odbor bi moral vključevati predstavnika UNHCR in Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA), če je mogoče, pa bi ga morali sestavljati operativni vodje azilnih organov držav članic ali njihovi predstavniki. Imeti bi moral potrebne pristojnosti, zlasti za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Agencije ter imenovanje izvršnega direktorja in njegovega namestnika. Agencija bi se morala voditi in morala bi delovati v skladu z načeli skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Zaradi zagotovitve samostojnosti Agencije Evropske unije za azil bi morala imeti svoj proračun, katerega prihodki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. O financiranju Agencije bi se moral dogovoriti proračunski organ v skladu s točko 31 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju12. Za prispevek Unije in vsa nepovratna sredstva v breme splošnega proračuna Evropske unije bi se moral uporabljati proračunski postopek Unije. Revizijo računovodskih izkazov bi moralo opraviti Računsko sodišče.

črtano

__________________

 

12 UL C 373, 20.12.2013, str.1.

 

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija Evropske unije za azil (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotovi učinkovito in enotno uporabo azilnega prava Unije v državah članicah. Spodbuja izvajanje in izboljšuje delovanje skupnega evropskega azilnega sistema ter je odgovorna za omogočanje enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji.

1.  Agencija Evropske unije za azil (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotovi učinkovito in enotno uporabo azilnega prava Unije v državah članicah. Spodbuja izvajanje in izboljšuje delovanje skupnega evropskega azilnega sistema v skladu z mednarodnim pravom in standardi ter je odgovorna za omogočanje enotnejše presoje prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zbiranje in analiza informacij o stanju na področju azila in izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema;

(b)  zbiranje in analiza informacij o stanju na področju azila v Uniji in tretjih državah ter izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpiranje držav članic pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema;

(c)  podpiranje držav članic pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema ter izpolnjevanju njihovih obveznosti do Unije in mednarodnih obveznosti na področju azila;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  spremljanje in ocenjevanje izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema ter azilnih in sprejemnih sistemov držav članic;

(l)  spremljanje in ocenjevanje izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema v skladu z veljavno zakonodajo Unije v povezavi z azilnimi in sprejemnimi sistemi držav članic, ki bi jih bilo treba na zahtevo posamezne države članice podpreti;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ma)  sodelovanje s tretjimi državami pri spodbujanju in podpiranju gradnje njihovih azilnih in sprejemnih sistemov v skladu z mednarodnimi standardi ter pri izvajanju regionalnih programov zaščite.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija podpira države članice v zvezi z zunanjo razsežnostjo skupnega evropskega azilnega sistema. Agencija v zvezi s tem in v soglasju s Komisijo usklajuje izmenjavo informacij ter druge sprejete ukrepe v zvezi z vprašanji, povezanimi z izvajanjem instrumentov in mehanizmov, ki se navezujejo na zunanjo razsežnost skupnega evropskega azilnega sistema.

2.  Agencija podpira države članice v njihovih odnosih z organi iz tretjih držav pri zadevah iz te uredbe in v zvezi z zunanjo razsežnostjo skupnega evropskega azilnega sistema. Agencija v zvezi s tem in v soglasju s Komisijo usklajuje izmenjavo informacij ter druge sprejete ukrepe v zvezi z vprašanji, povezanimi z izvajanjem instrumentov in mehanizmov, ki se navezujejo na zunanjo razsežnost skupnega evropskega azilnega sistema. Agencija lahko s tem namenom in v soglasju s Komisijo pošlje svoje predstavnike v delegacije Unije.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija tesno sodeluje z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za azil in priseljevanje ter drugimi nacionalnimi službami in Komisijo. Svoje naloge opravlja brez poseganja v naloge, dodeljene drugim ustreznim organom Unije, ter tesno sodeluje z njimi in Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR).

2.  Agencija tesno sodeluje z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za azil in priseljevanje ter drugimi nacionalnimi službami in Komisijo. Svoje naloge opravlja brez poseganja v naloge, dodeljene drugim ustreznim organom Unije, ter tesno sodeluje z njimi in Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR), pri tem pa uporablja strokovno znanje drugih institucij, povezanih z OZN, kot je Mednarodna organizacija za migracije (IOM).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija zbira in analizira informacije o stanju na področju azila v Uniji in tretjih državah, če bi to lahko vplivalo na Unijo, vključno z najnovejšimi informacijami o temeljnih vzrokih, tokovih migrantov in beguncev ter morebitnih nenadnih prihodih velikega števila državljanov tretjih držav, ki bi lahko povzročili nesorazmeren pritisk na azilne in sprejemne sisteme, da se spodbudi hitro in zanesljivo vzajemno obveščanje držav članic ter opredelijo morebitna tveganja za azilne sisteme držav članic.

1.  Agencija zbira in analizira informacije o stanju na področju azila v Uniji in tretjih državah, če bi to lahko vplivalo na Unijo ali posamezno državo članico, vključno z najnovejšimi informacijami o temeljnih vzrokih, tokovih migrantov in beguncev ter morebitnih nenadnih prihodih velikega števila državljanov tretjih držav, ki bi lahko povzročili nesorazmeren pritisk na azilne in sprejemne sisteme, da se spodbudi hitro in zanesljivo vzajemno obveščanje držav članic ter opredelijo morebitna tveganja za azilne sisteme držav članic.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija pri analizi uporablja informacije, ki jih zagotovijo zlasti države članice, zadevne institucije in agencije Unije, Evropska služba za zunanje delovanje ter UNHCR in druge mednarodne organizacije.

Agencija pri analizi uporablja informacije, ki jih zagotovijo zlasti države članice, ustrezne institucije in agencije Unije, Evropska služba za zunanje delovanje ter UNHCR, Mednarodna organizacija za migracije in druge strokovne nacionalne, mednarodne in nevladne organizacije na področju azila.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija zagotovi hitro izmenjavo relevantnih informacij med državami članicami in s Komisijo. Rezultate svoje analize pravočasno in v skrbni obliki predloži tudi upravnemu odboru.

3.  Agencija zagotovi hitro izmenjavo relevantnih informacij med državami članicami in s Komisijo. Rezultate svoje analize pravočasno in v skrbni obliki predloži tudi upravnemu odboru in Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija ustvari podatkovno zbirko s faktografskimi in pravnimi elementi ter podatki o sodni praksi o uporabi in razlagi instrumentov Unije ter nacionalnih in mednarodnih instrumentov na področju azila, pri čemer uporablja zlasti veljavno ureditev. V takih podatkovnih zbirkah se osebni podatki ne hranijo, razen če jih Agencija pridobi iz javno dostopnih dokumentov.

2.  Agencija ustvari podatkovno zbirko s faktografskimi in pravnimi elementi ter podatki o sodni praksi o uporabi in razlagi instrumentov Unije ter nacionalnih in mednarodnih instrumentov na področju azila, pri čemer uporablja zlasti veljavno ureditev in sodeluje z ustreznimi mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, raziskovalci in akademiki. V takih podatkovnih zbirkah se osebni podatki ne hranijo, razen če jih Agencija pridobi iz javno dostopnih dokumentov.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija oblikuje in razvije usposabljanje za člane svojega osebja, člane vseh nacionalnih uprav, sodišč, pa tudi za nacionalne službe držav članic, pristojne na področju azila.

1.  Agencija oblikuje in razvije usposabljanje za člane svojega osebja, člane vseh nacionalnih uprav, sodišč, pa tudi za nacionalne službe držav članic, pristojne na področju azila, ter s soglasjem njihovih upravnih organov uradnike iz tretjih držav.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija razvije takšno usposabljanje v tesnem sodelovanju z državami članicami in ustreznimi organi držav članic za usposabljanje, vključno z akademskimi institucijami in drugimi zadevnimi organizacijami.

2.  Agencija razvije takšno usposabljanje v tesnem sodelovanju z državami članicami in ustreznimi organi držav članic za usposabljanje, vključno z UNHCR, akademskimi institucijami, nacionalnimi in mednarodnimi združenji sodnikov in drugimi ustreznimi strokovnimi nevladnimi organizacijami.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  mednarodne standarde in standarde Unije za temeljne pravice, zlasti določbe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pa tudi mednarodno pravo in pravo Unije na področju azila, vključno s posebnimi pravnimi primeri in primeri sodne prakse;

(a)  mednarodno pravo človekovih pravic in standarde Unije za temeljne pravice, zlasti določbe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pa tudi mednarodno pravo in pravo Unije na področju azila, vključno s posebnimi pravnimi primeri in primeri sodne prakse;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  tehnike opravljanja razgovorov, vključno s posebnim poudarkom na otrocih, ranljivih skupinah in žrtvah mučenja;

(c)  tehnike opravljanja razgovorov, vključno s posebnim poudarkom na otrocih (s spremstvom ali brez njega), ranljivih skupinah in žrtvah mučenja;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  pogoje za sprejem, vključno s posebnim poudarkom na otrocih brez spremstva in otrocih, ki potujejo s svojimi družinami, ranljivih skupinah in žrtvah mučenja.

(g)  pogoje za sprejem, vključno s posebno pozornostjo in zaščito, namenjeno otrokom brez spremstva in otrokom, ki potujejo s svojimi družinami, ranljivim skupinam ter žrtvam mučenja in trgovine z ljudmi.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija sprejme potrebne pobude, s katerimi zagotovi, da se vsi strokovnjaki, ki sodelujejo v podpornih in intervencijskih skupinah za azil, pred sodelovanjem pri operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, udeležijo strokovnega usposabljanja v zvezi z opravljanjem njihovih dolžnosti in nalog. Agencija redno izvaja praktična usposabljanja navedenih strokovnjakov v skladu z razporedom za strokovna in praktična usposabljanja iz svojega letnega delovnega programa.

7.  Agencija strokovnjakom, ki sodelujejo v podpornih in intervencijskih skupinah za azil, pred sodelovanjem pri operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, zagotovi strokovno usposabljanje v zvezi z opravljanjem njihovih dolžnosti in nalog. Agencija redno izvaja praktična usposabljanja navedenih strokovnjakov v skladu z razporedom za strokovna in praktična usposabljanja iz svojega letnega delovnega programa.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Agencija lahko usposabljanja organizira v sodelovanju z državami članicami ali tretjimi državami na njihovem ozemlju.

8.  Agencija lahko usposabljanja v zvezi z azilom in preselitvijo organizira v sodelovanju z državami članicami ali tretjimi državami na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija je središče za zbiranje relevantnih, zanesljivih, točnih in ažurnih informacij o državi izvora prosilcev za mednarodno zaščito, vključno z informacijami, ki se nanašajo posebej na otroke, in usmerjenimi informacijami o osebah, ki spadajo v ranljive skupine. Pripravlja in redno posodablja poročila in druge dokumente, ki zagotavljajo informacije o državah izvora na ravni Unije, vključno s tematskimi vprašanji, ki se posebej nanašajo na države izvora.

1.  Agencija je neodvisno središče za zbiranje relevantnih, zanesljivih, preglednih, preverljivih, točnih in ažurnih informacij o državi izvora prosilcev za mednarodno zaščito, vključno s specifičnimi informacijami, ki se nanašajo na otroke, spol in spolno usmerjenost, ter usmerjenimi informacijami o osebah, ki spadajo v ranljive skupine. Pripravlja in redno posodablja poročila in druge dokumente, ki zagotavljajo informacije o državah izvora na ravni Unije, vključno s tematskimi vprašanji, ki se posebej nanašajo na države izvora, tudi v zvezi z mučenjem in grdim ravnanjem v prostorih za pridržanje in z načeli iz člena 21 PEU.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  uporabi vse ustrezne vire informacij, vključno s svojo analizo informacij o stanju na področju azila in drugimi informacijami, ki so jih zagotovile vladne, nevladne in mednarodne organizacije, tudi prek mrež iz člena 9, ter institucije, agencije, organi in uradi Unije ter Evropska služba za zunanje delovanje;

(a)  uporabi vse ustrezne vire informacij, vključno s svojo analizo informacij o stanju na področju azila in drugimi informacijami, ki so jih zagotovile vladne, nevladne in mednarodne organizacije, zlasti UNHCR, tudi prek mrež iz člena 9, misije za ugotavljanje dejstev v državah izvora, institucije, agencije, organi in uradi Unije, Evropska služba za zunanje delovanje ter delegacije Unije;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  upravlja in nadalje razvija portal za zbiranje informacij o državah izvora;

(b)  upravlja in nadalje razvija popolnoma pregleden in javno dostopen portal za zbiranje in širjenje informacij o državah izvora, tudi z uporabo virov v skladu z Uredbo (ES) 1049/2001;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  oblikuje enotno obliko in skupno metodologijo, vključno s pogoji, v skladu z zahtevami prava Unije na področju azila, za pripravo poročil in drugih dokumentov z informacijami o državah izvora na ravni Unije.

(c)  oblikuje enotno obliko in skupno metodologijo, vključno s pogoji in merili ocenjevanja, v skladu z zahtevami mednarodnega prava in prava Unije na področju azila, za pripravo poročil in drugih dokumentov z informacijami o državah izvora na ravni Unije.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Agenciji predložijo poizvedbe v zvezi s specifičnimi vprašanji, ki se nanašajo na dejstva in se lahko pojavijo v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito, in sicer brez poseganja v pravila o zaupnosti, določena v nacionalni zakonodaji.

(b)  Agenciji predložijo poizvedbe v zvezi s specifičnimi vprašanji, ki se nanašajo na dejstva in se lahko pojavijo v zvezi s prošnjami za mednarodno zaščito, ter ji pomagajo odgovoriti nanje, in sicer brez poseganja v pravila o zaupnosti, določena v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija zaradi lajšanja zbliževanja pri uporabi meril za ocenjevanje iz Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta22 usklajuje prizadevanja držav članic za vzpostavitev in razvoj skupne analize, s katero se bodo zagotavljale smernice o stanju v določenih državah izvora.

1.  Agencija zaradi lajšanja zbliževanja pri uporabi meril za ocenjevanje iz Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta22 usklajuje prizadevanja držav članic za vzpostavitev in razvoj skupne analize, s katero se bodo zagotavljale smernice o stanju v posameznih državah izvora. Agencija zagotovi, da se pri pripravi skupne analize upoštevajo najnovejše ustrezne informacije UNHCR, posebna stališča o posameznih državah/razmerah in najnovejše smernice upravičenosti UNHCR za ocenjevanje potreb po mednarodni zaščiti prosilcev za azil iz posameznih držav izvora.

__________________

__________________

22 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev) (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

22 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev) (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršni direktor po posvetovanju s Komisijo to skupno analizo predloži upravnemu odboru v potrditev. Države članice to skupno analizo upoštevajo pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito, ne da bi posegala v njihove pristojnosti glede odločanja o posameznih prošnjah.

2.  Izvršni direktor po posvetovanju s svetovalnim forumom to skupno analizo predloži upravnemu odboru v potrditev. Države članice to skupno analizo upoštevajo pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito, ne da bi posegala v njihove pristojnosti glede odločanja o posameznih prošnjah.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija Komisiji pomaga pri rednem pregledovanju stanja v tretjih državah, ki so vključene v skupni evropski seznam varnih izvornih držav, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. XXX/XXX, vključno s tistimi državami, ki jih je Komisija začasno umaknila iz seznama, in tistimi, ki so bile iz navedenega seznama odstranjene.

1.  Agencija Komisiji pomaga pri rednem pregledovanju stanja v tretjih državah, ki so vključene v skupni evropski seznam varnih izvornih držav, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. XXX/XXX, vključno s tistimi državami, s katerimi je Unija sklenila ali je v postopku sklenitve dogovora o migracijah v skladu s partnerskim okvirom, kot tudi z državami, ki jih je Komisija začasno umaknila iz seznama, in tistimi, ki so bile iz navedenega seznama odstranjene.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija Komisiji na njeno zahtevo zagotovi informacije o določenih tretjih državah, ki bi se lahko preučile za vključitev v skupni evropski seznam varnih izvornih držav v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/XXX.

2.  Komisija od Agencije zahteva, naj zagotovi informacije o posameznih tretjih državah, ki bi se lahko preučile za vključitev v skupni evropski seznam varnih izvornih držav v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/XXX, oziroma za začasen umik ali odstranitev iz tega seznama. Evropski parlament se o tem ustrezno obvešča.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Informacije, ki jih Agencija zagotovi v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, se zberejo v skladu s splošnimi načeli iz člena 8 te uredbe, upoštevajo pa se tudi informacije, prejete od UNHCR, organov Združenih narodov za spremljanje izvajanja konvencij o človekovih pravicah in posebnih postopkov, mehanizmov spremljanja človekovih pravic pri Svetu Evrope, Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC), ustreznih nevladnih organizacij ter iz drugih ustreznih neodvisnih in zanesljivih virov.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko od Agencije zahteva, naj pregleda stanje v kateri koli takšni tretji državi in oceni, ali so zadevni pogoji in merila iz navedene direktive spoštovani.

Komisija ali Evropski parlament lahko od Agencije zahtevata, naj pregleda stanje v kateri koli takšni tretji državi in oceni, ali so zadevni pogoji in merila iz navedene direktive spoštovani.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija na lastno pobudo ali zahtevo Komisije in po posvetovanju z njo razvije operativne standarde za izvajanje instrumentov prava Unije na področju azila, kazalnike za spremljanje skladnosti z navedenimi operativnimi standardi ter smernice in dobre prakse, povezane z izvajanjem instrumentov prava Unije na področju azila. Agencija navedene standarde, kazalnike, smernice ali dobre prakse po posvetovanju s Komisijo in po tem, ko jih sprejme upravni odbor, posreduje državam članicam.

2.  Agencija na lastno pobudo ali zahtevo Komisije in po posvetovanju z njo, z UNHCR ter drugimi ustreznimi mednarodnimi in nevladnimi organizacijami razvije tehnične operativne standarde za izvajanje instrumentov prava Unije na področju azila, kazalnike za spremljanje skladnosti z navedenimi operativnimi standardi ter smernice in dobre prakse, povezane z izvajanjem instrumentov prava Unije na področju azila. Agencija navedene standarde, kazalnike, smernice ali dobre prakse po posvetovanju s Komisijo in po tem, ko jih sprejme upravni odbor, posreduje državam članicam.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija državam članicam na njihovo zahtevo pomaga pri uporabi operativnih standardov, smernic in dobrih praks za njihove azilne in sprejemne sisteme z zagotavljanjem potrebnega strokovnega znanja in izkušenj ali operativne in tehnične podpore.

3.  Agencija državam članicam na njihovo zahtevo pomaga pri uporabi tehničnih operativnih standardov, smernic in dobrih praks za njihove azilne in sprejemne sisteme z zagotavljanjem potrebnega strokovnega znanja in izkušenj ali operativne in tehnične podpore.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v tesnem sodelovanju s Komisijo vzpostavi mehanizem za:

1.  V skladu s pravom Unije vzpostavi Agencija v tesnem sodelovanju s Komisijo in po posvetovanju s svetovalnim forumom vzpostavi mehanizem za:

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spremljanje izvajanja in ocenjevanje vseh vidikov skupnega evropskega azilnega sistema v državah članicah, zlasti dublinskega sistema, pogojev za sprejem, azilnih postopkov, uporabe meril za določitev potreb po zaščiti ter narave in kakovosti zaščite, ki jo države članice zagotovijo osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tudi v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, zaščitnimi ukrepi za zaščito otrok in potrebami ranljivih oseb;

(a)  podporo za spremljanje izvajanja in ocenjevanje vseh vidikov skupnega evropskega azilnega sistema v državah članicah, zlasti dublinskega sistema, pogojev za sprejem, azilnih postopkov, postopkov preselitve in premestitve, uporabe meril za določitev potreb po zaščiti ter narave in kakovosti zaščite, ki jo države članice zagotovijo osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tudi v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, zaščitnimi ukrepi za zaščito otrok, združitvijo družin in potrebami ranljivih oseb;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spremljanje skladnosti držav članic z operativnimi standardi, kazalniki, smernicami in dobrimi praksami na področju azila;

(b)  podporo za spremljanje skladnosti držav članic z operativnimi standardi, kazalniki, smernicami in dobrimi praksami na področju azila ter mednarodnim pravom v tesnem sodelovanju z UNHCR;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija lahko oceno pripravi zlasti na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice, analize informacij o stanju na področju azila, ki jo pripravi Agencija, obiskov na kraju samem in vzorčenja primerov.

Agencija lahko oceno pripravi zlasti na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice, analize informacij o stanju na področju azila, ki jo pripravi Agencija, obiskov na kraju samem, vzorčenja primerov in informacij, ki jih zagotovijo UNHCR in drugi ustrezni organi Združenih narodov za spremljanje izvajanja konvencij o človekovih pravicah in posebnih postopkov ali mehanizmi spremljanja človekovih pravic pri Svetu Evrope ter druge ustrezne mednarodne in nevladne organizacije.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ta namen države članice Agenciji na njeno zahtevo predložijo potrebne informacije v zvezi z azilnimi postopki, opremo, infrastrukturo, pogoji za sprejem, stopnjami ugodno rešenih prošenj za azil in kakovostjo zaščite ter osebjem in finančnimi sredstvi na nacionalni ravni, da se zagotovi učinkovito upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov. Države članice tudi sodelujejo z Agencijo in olajšajo morebitne obiske na kraju samem, ki jih Agencija izvede zaradi spremljanja.

V ta namen države članice Agenciji na njeno zahtevo predložijo potrebne informacije v zvezi z azilnimi postopki, opremo, infrastrukturo, pogoji za sprejem, stopnjami ugodno rešenih prošenj za azil in kakovostjo zaščite ter osebjem in finančnimi sredstvi na nacionalni ravni, da se zagotovi učinkovito upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov. Države članice tudi tesno sodelujejo z Agencijo in olajšajo morebitne obiske na kraju samem, ki jih Agencija izvede zaradi spremljanja.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija lahko začne spremljanje za oceno azilnih ali sprejemnih sistemov države članice na lastno pobudo ali zahtevo Komisije vedno, kadar obstajajo resni pomisleki glede delovanja katerega koli vidika azilnega ali sprejemnega sistema navedene države članice.

Agencija lahko začne spremljanje za oceno azilnih ali sprejemnih sistemov države članice na zahtevo Komisije vedno, kadar obstajajo resni pomisleki glede delovanja katerega koli vidika azilnega ali sprejemnega sistema navedene države članice.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija omejeno obdobje organizira in usklajuje enega ali več operativnih in tehničnih ukrepov:

3.  Agencija organizira in usklajuje enega ali več operativnih in tehničnih ukrepov:

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)   pomoč pri premestitvi ali predaji upravičencev do mednarodne zaščite znotraj Unije;

(g)   pomoč pri premestitvi ali predaji prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do nje znotraj Unije ob upoštevanju pravičnih objektivnih meril, kot so združitev družine in kulturne vezi;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  pomoč državam članicam pri zagotavljanju, da so vzpostavljeni vsi zaščitni ukrepi, potrebni za zaščito pravic otroka in zaščito otrok;

(i)  pomoč državam članicam pri zagotavljanju, da so vzpostavljeni vsi zaščitni ukrepi, potrebni za zaščito temeljnih pravic, vključno s pravicami otroka in zaščito otrok;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice zagotovijo, da strokovnjaki, ki jih prispevajo, ustrezajo profilom in številu, o katerih je odločil upravni odbor. Trajanje napotitve določi matična država članica, vendar ni krajše od 30 dni.

7.  Države članice zagotovijo, da strokovnjaki, ki jih prispevajo, ustrezajo profilom in številu, ki jih je zahtevala država članica, ki je zaprosila za pomoč. Trajanje napotitve določi matična država članica, vendar ni krajše od 60 dni.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja s tričetrtinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, odloči o profilih strokovnjakov in deležu, ki ga prispeva vsaka država članica, da se sestavijo intervencijske skupine za azil. Isti postopek se uporablja za vse naknadne spremembe profilov in skupnega števila strokovnjakov.

2.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja odloči o profilih strokovnjakov in deležu, ki ga prispeva vsaka država članica, da se sestavijo intervencijske skupine za azil. Isti postopek se uporablja za vse naknadne spremembe profilov in skupnega števila strokovnjakov. Izvršni direktor zagotovi, da je sestava podpornih skupin za azil in strokovnjakov, ki bodo napoteni iz intervencijskih skupin za azil, v skladu s prošnjo in potrebami na terenu v državi članici gostiteljici.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice k intervencijskim skupinam za azil prispevajo na podlagi različnih določenih profilov, in sicer z imenovanjem strokovnjakov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom. Trajanje napotitve določi matična država članica, vendar ni krajše od 30 dni.

3.  Države članice k intervencijskim skupinam za azil prispevajo na podlagi različnih določenih profilov, in sicer z imenovanjem strokovnjakov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom. Trajanje napotitve določi matična država članica in ga uskladi s potrebo po dolgoročnejšem imenovanju, ki je potrebno za zagotovitev ustrezne prisotnosti na terenu, vendar ni krajše od 60 dni.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice v celoti izpolnjujejo obveznosti glede zagotavljanja osebja in podpore Agenciji. Izpolnjevanje obveznosti spremlja Komisija, v primeru neizpolnjevanja pa se takoj sprejmejo popravni ukrepi.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar so azilni in sprejemni sistemi države članice pod nesorazmernim pritiskom, kar v zadevnih sistemih povzroči izjemne in nujne potrebe, Agencija na zahtevo zadevne države članice ali lastno pobudo v kratkem času organizira in uskladi celovit sklop operativnih in tehničnih ukrepov iz člena 16 ter napoti strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil iz člena 18 in strokovnjake, ki so člani njenega osebja, da okrepijo azilne in sprejemne sisteme.

1.  Kadar so azilni in sprejemni sistemi države članice pod nesorazmernim pritiskom, kar v zadevnih sistemih povzroči izjemne in nujne potrebe, Agencija na zahtevo zadevne države članice skupaj z državo članico gostiteljico v kratkem času organizira in uskladi celovit sklop operativnih in tehničnih ukrepov iz člena 16 ter napoti strokovnjake iz intervencijskih skupin za azil iz člena 18 in strokovnjake, ki so člani njenega osebja, da okrepijo azilne in sprejemne sisteme.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami ter po potrebi z ustreznimi agencijami Unije.

1.  Agencija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami ter po potrebi z ustreznimi agencijami Unije, vključno z Europolom za lažjo izmenjavo prstnih odtisov.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje in spodbuja operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, in sicer v okviru politike zunanjih odnosov Unije, tudi v zvezi z varstvom temeljnih pravic, in v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje. Agencija in države članice spodbujajo in izpolnjujejo normative in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, tudi kadar se dejavnosti izvajajo na ozemlju navedenih tretjih držav.

1.  Agencija pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje in spodbuja operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, in sicer v okviru politike zunanjih odnosov Unije, tudi v zvezi z varstvom temeljnih pravic, in v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje. Agencija in države članice spodbujajo in izpolnjujejo normative in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, vključno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnim pravom, tudi kadar se dejavnosti izvajajo na ozemlju navedenih tretjih držav.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija lahko v dogovoru z državo članico gostiteljico povabi uradnike iz tretjih držav, da opazujejo operativne in tehnične ukrepe iz člena 16(3), če njihova navzočnost ne ogroža doseganja ciljev navedenih ukrepov ter če lahko z njo prispevajo k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi dobrih praks.

3.  Agencija lahko v dogovoru z državo članico gostiteljico povabi uradnike iz tretjih držav, da opazujejo operativne in tehnične ukrepe iz člena 16(3), zlasti če lahko to prispeva k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi dobrih praks.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija usklajuje ukrepe za preselitev, ki jih sprejmejo države članice ali Unija, vključno z izmenjavo informacij, da se izpolnijo potrebe beguncev v tretjih državah po mednarodni zaščiti in izkaže solidarnost z njihovimi državami gostiteljicami. Agencija zbira informacije, spremlja preselitve v države članice in države članice podpira z gradnjo zmogljivosti za preselitve. Na podlagi soglasja tretje države in v dogovoru s Komisijo lahko usklajuje tako izmenjavo informacij ali drug ukrep med državami članicami in tretjo državo na ozemlju navedene tretje države.

4.  Agencija usklajuje ukrepe za preselitev, ki jih sprejmejo države članice ali Unija, vključno z izmenjavo informacij, ob polnem spoštovanju standardov in smernic UNHCR, da se izpolnijo potrebe beguncev v tretjih državah po mednarodni zaščiti in izkaže solidarnost z njihovimi državami gostiteljicami. Agencija zbira informacije, spremlja preselitve v države članice in države članice podpira z gradnjo zmogljivosti za preselitve. Na podlagi soglasja tretje države in v dogovoru s Komisijo lahko usklajuje tako izmenjavo informacij ali drug ukrep med državami članicami in tretjo državo na ozemlju navedene tretje države.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Zaupnost informacij o posameznih primerih preselitve mora biti vedno zagotovljena. Vsaka izmenjava informacij poteka ob polnem spoštovanju ustreznih pravil, določenih v priročniku o preselitvi UNHCR, ne da bi bila pri tem ogrožena upravičenost in izbira beguncev za preselitev. Vsaka dejavnost Agencije v zvezi s preselitvami se izvaja v tesnem sodelovanju z UNHCR ter strokovnimi in nevladnimi organizacijami in vključuje ustrezno in potrebno podporo preseljenim beguncem po prihodu na ozemlje držav članic.

Obrazložitev

Uredba o Agenciji Evropske unije za azil bi morala izrecno zagotavljati skladnost smernic UNHCR o preselitvi in njihovo primarnost v zvezi z vsakršno dejavnostjo, ki jo bo nova Agencija usklajevala ali sprožila na področju preselitev, da bi se zagotovila popolna usklajenost dejavnosti Agencije s prednostnimi nalogami in smernicami UNHCR na globalni ravni.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija sodeluje pri izvajanju mednarodnih sporazumov, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, v okviru politike zunanjih odnosov Unije in v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba.

5.  Agencija sodeluje pri izvajanju mednarodnih sporazumov, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, v okviru politike zunanjih odnosov Unije, pri čemer upošteva mednarodno pravo, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom, načela človekovih pravic, demokracije in pravne države, ter v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Agencija lahko napoti strokovnjake izmed svojega osebja v tretje države, kjer bi trajnejša prisotnost Agencije pripomogla k izpolnitvi njenih nalog, zlasti v zvezi s preselitvami. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja vsako leto sprejme seznam takšnih držav. Napotitev teh predstavnikov odobri upravni odbor po predhodnem mnenju Komisije. Ti strokovnjaki se tesno usklajujejo z evropskimi uradniki za zvezo za priseljevanje. O teh dejavnostih se brez odlašanja in v celoti obvesti Evropski parlament.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 37 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje z UNHCR in drugimi mednarodnimi organizacijami

Sodelovanje z organi OZN in mednarodnimi organizacijami

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 37

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija sodeluje z mednarodnimi organizacijami, zlasti UNHCR, na področjih, ki jih ureja ta uredba, in v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih z navedenimi organi, v skladu s Pogodbo in določbami o pristojnosti navedenih organov. Upravni odbor odloči o delovnih dogovorih, ki jih mora predhodno odobriti Komisija.

Agencija sodeluje z organi OZN in mednarodnimi organizacijami, zlasti UNHCR, OHCHR in Mednarodno organizacijo za migracije, na področjih, ki jih ureja ta uredba, in v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih z navedenimi organi, v skladu s Pogodbo in določbami o pristojnosti navedenih organov. Upravni odbor odloči o delovnih dogovorih, ki jih mora predhodno odobriti Komisija. Agencija o vseh takih delovnih dogovorih obvesti Evropski parlament.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odbor vključuje enega predstavnika UNHCR, ki nima glasovalne pravice.

2.  Upravni odbor vključuje enega predstavnika UNHCR in enega predstavnika Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA), ki nimata glasovalne pravice.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 54a

 

Varstvo temeljnih pravic in pritožbeni mehanizem

 

1.   Agencija pri opravljanju svojih nalog iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih pravic v skladu s to uredbo in ustreznim pravom Unije, zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ustreznim mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo iz leta 1951, Protokolom iz leta 1967, pravnimi normami, sprejetimi v kontekstu skupnega evropskega azilnega sistema, in obveznostmi, povezanimi z dostopom do mednarodne zaščite in pomenom te zaščite.

 

2.   Za ta namen Agencija pripravi in nadalje razvija ter izvaja strategijo za temeljne pravice, vključno z učinkovitim mehanizmom za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije, ter pritožbeni mehanizem.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija uporablja varnostna pravila Komisije, kakor so določena v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/44335 in 2015/44436. Navedena pravila se uporabljajo zlasti za izmenjavo, obdelavo in hrambo tajnih podatkov.

1.  Agencija uporablja varnostna pravila Komisije, kakor so določena v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/44335 in 2015/44436 ter pravila, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Navedena pravila se uporabljajo zlasti za izmenjavo, obdelavo in hrambo tajnih podatkov.

__________________

__________________

35 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

35 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

36 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

36 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Agencija Evropske unije za azil

Referenčni dokumenti

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

7.7.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Datum sprejetja

29.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Ana Gomes, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michel Reimon


MNENJE Odbora za proračun (12.10.2016)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je to uredbo predložila v sklopu večjega svežnja reform skupnega evropskega azilnega sistema, ki vključuje tudi predloge za reformo dublinskega sistema in sistema Eurodac. Širše gledano je ta predlog nadaljevanje evropske agende o migracijah, o kateri je bil dogovor sprejet lani.

Poročevalec meni, da je treba opozoriti na dejstvo, da je predlagana nadgradnja Evropskega azilnega podpornega urada v samostojno agencijo EU za azil nujna dopolnitev že sprejetega svežnja o mejni in obalni straži. Da bi se izognili temu, da bi za obvladovanje prihoda največjega števila migrantov doslej uporabili izključno omejevalni pristop, je nujno treba hkrati okrepiti vidik varovanja, da bi dosegli standarde na področju človekovih pravic iz pogodb in Listine o temeljnih pravicah.

V Evropski uniji, kjer so notranje meje odprte, predstavljajo zunanje meje skupni interes vseh držav članic. Logično je, da vprašanja v zvezi z mejami in azilom terjajo skupni evropski odziv. Evropska dodana vrednost je redkokdaj tako očitna kot v tovrstnih primerih, zato se pripravljavec mnenja zavzema za večjo udeleženost Evrope na tem področju. Financiranje teh nalog iz proračuna Unije je tudi vprašanje solidarnosti, saj imajo državljani vseh držav članic korist od odprtih meja, medtem ko se mora le nekaj držav članic dejansko spopadati z varovanjem meja in ukvarjati s sprejemanjem migrantov.

Vendar pripravljavec mnenja poudarja, da proračun EU ni kos novim izzivom na tem področju, saj je razdelek 3 daleč najmanjši razdelek večletnega finančnega okvira. Poročevalec torej meni, da je treba čim prej pregledati in po potrebi spremeniti veljavni večletni finančni okvir in znatno povečati zgornjo mejo razdelka 3.

V skladu s tem predlogom proračuna je znesek za obdobje 2017–2020 363,963 milijonov EUR. Vzporedno z odobrenimi proračunskimi sredstvi naj bi se število zaposlenih do leta 2020 povečalo na skupno 500. Poročevalec se sicer strinja s predlaganim finančnim izkazom, vendar gre le za približno oceno, saj je zaradi nestabilnih varnostnih razmer v evropski soseščini in onkraj nje število morebitnih migrantov nepredvidljivo. Proračunski organ mora biti pripravljen, da v primeru dodatnih potreb ta načrt spremeni.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Komisija je v sporočilu z dne 6. aprila 2016 navedla možnosti, ki jih ima za izboljšanje skupnega evropskega azilnega sistema, tj. za oblikovanje trajnostnega in pravičnega sistema za določitev držav članic, odgovornih za prosilce za azil, krepitev sistema Eurodac, doseganje večjega zbliževanja v azilnem sistemu in preprečitev sekundarnega gibanja, ter za razvoj razširjenega mandata Evropskega azilnega podpornega urada. Navedeno sporočilo je v skladu s pozivi Evropskega sveta z dne 18. februarja 2016, da je treba doseči napredek pri reformiranju obstoječega okvira EU ter zagotoviti humano in učinkovito azilno politiko. V njem so predlagani tudi nadaljnji ukrepi v skladu s celovitim pristopom k migracijam, kot ga je Evropski parlament določil v poročilu na lastno pobudo z dne 12. aprila 2016.

(3)  Komisija je v sporočilu z dne 6. aprila 2016 navedla možnosti, ki jih ima za izboljšanje skupnega evropskega azilnega sistema, tj. za oblikovanje trajnostnega in pravičnega sistema za določitev držav članic, odgovornih za prosilce za azil, krepitev sistema Eurodac, doseganje večjega zbliževanja v azilnem sistemu s sprejetjem nove uredbe, ki bo uvedla enotni skupni evropski azilni sistem, nove uredbe o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za azil, ter s sprejetjem ciljno usmerjenih sprememb direktive o pogojih za sprejem, in preprečitev sekundarnega gibanja, ter za razvoj razširjenega mandata Evropskega azilnega podpornega urada. Navedeno sporočilo je v skladu s pozivi Evropskega sveta z dne 18. februarja 2016, da je treba doseči napredek pri reformiranju obstoječega okvira EU ter zagotoviti humano in učinkovito azilno politiko. V njem so predlagani tudi nadaljnji ukrepi v skladu s celovitim pristopom k migracijam, kot ga je Evropski parlament določil v poročilu na lastno pobudo z dne 12. aprila 2016.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Naloge Evropskega azilnega podpornega urada bi bilo treba razširiti, urad pa preimenovati v Agencijo Evropske unije za azil, da bi se navedene spremembe kazale tudi v imenu. Agencija bi morala postati samostojno središče za strokovno znanje in izkušnje, njena glavna vloga pa bi morala biti krepitev praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z zadevami s področja azila med državami članicami, spodbujanje prava in operativnih standardov Unije, da se zagotovi visoka stopnja enotnosti v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji, spremljanje operativne in tehnične uporabe prava in standardov Unije v zvezi z azilom, podpiranje dublinskega sistema ter zagotavljanje boljše operativne in tehnične podpore državam članicam za upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim državam, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom.

(6)  Naloge Evropskega azilnega podpornega urada bi bilo treba razširiti, urad pa preimenovati v Agencijo Evropske unije za azil, da bi se navedene spremembe kazale tudi v imenu. Agencija bi morala postati samostojno središče za strokovno znanje in izkušnje, njene glavne naloge pa bi morale biti krepitev praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z zadevami s področja azila med državami članicami, spodbujanje prava in operativnih standardov Unije, da se zagotovi visoka stopnja enotnosti v zvezi z azilnimi postopki, pogoji za sprejem in oceno potreb po zaščiti po vsej Uniji, ocenjevanje in spremljanje operativne in tehnične uporabe prava in standardov Unije v zvezi z azilom, podpiranje dublinskega sistema ter zagotavljanje boljše operativne in tehnične podpore državam članicam za upravljanje azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim državam, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Agencija Evropske unije za azil bi morala imeti na voljo ustrezna finančna sredstva in kadrovske vire, da bo lahko delovala avtonomno in ustrezno izvajala svoje naloge; imeti bi morala lastno osebje, ki bo sestavilo skupine strokovnjakov za izvajanje ocene in nadzora nad azilnimi in sprejemnimi sistemi.

Obrazložitev

Predvideno je, da bo osebje Agencije do leta 2020 obsegalo 500 oseb. Ker pa kadrovskega načrta ni mogoče vključiti v uredbo, je treba zagotoviti, da bo Agencija imela dovolj svojega osebja, da bo lahko učinkovito izvajala naloge in zagotavljala nepristranskost.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Agencija Evropske unije za azil bi morala tesno sodelovati z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za priseljevanje in azil ter drugimi službami, pri čemer bi se morala opreti na zmogljivosti in strokovno znanje ter izkušnje teh služb, in s Komisijo. Države članice bi morale sodelovati z Agencijo in tako zagotoviti, da lahko izvaja svoj mandat. Pomembno je, da Agencija in države članice delujejo v dobri veri ter si pravočasno in točno izmenjujejo informacije. Pri vsaki izmenjavi statističnih podatkov bi bilo treba spoštovati tehnične in metodološke specifikacije iz Uredbe (ES) št. 862/20078.

(7)  Agencija Evropske unije za azil bi morala tesno sodelovati z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za priseljevanje in azil ter drugimi službami, pri čemer bi se morala opreti na zmogljivosti in strokovno znanje ter izkušnje teh služb, ter s Komisijo in agencijami Unije, zlasti z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Države članice bi morale sodelovati z Agencijo in tako zagotoviti, da lahko izvaja svoj mandat. Pomembno je, da Agencija in države članice delujejo v dobri veri ter si pravočasno in točno izmenjujejo informacije. Pri vsaki izmenjavi statističnih podatkov bi bilo treba spoštovati tehnične in metodološke specifikacije iz Uredbe (ES) št. 862/20078.

__________________

__________________

8Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (UL L 199, 31.7.2007, str. 23).

8Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (UL L 199, 31.7.2007, str. 23).

Obrazložitev

V skladu s členom 4(2) uredbe Agencija deluje v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in se zlasti opira na analizo tveganj, ki jo opravlja le-ta, da bi zagotovila maksimalno skladnost.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Agencija Evropske unije za azil bi morala v tesnem sodelovanju s Komisijo in brez poseganja v odgovornosti, ki jo ima ta kot varuhinja Pogodb, vzpostaviti mehanizem za spremljanje in oceno izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema, skladnosti držav članic z operativnimi standardi, smernicami in dobrimi praksami na področju azila ter preverjanje delovanja azilnih in sprejemnih sistemov držav članic. Spremljanje in ocenjevanje bi morali biti celoviti in temeljiti zlasti na informacijah, ki jih zagotovijo države članice, analizi informacij o stanju na področju azila, ki jo izvede Agencija, obiskov na kraju samem in vzorčenju primerov. Agencija bi morala o svojih ugotovitvah poročati upravnemu odboru, ta pa bi moral nato sprejeti poročilo. Izvršni direktor bi moral po posvetovanju s Komisijo za zadevno državo članico pripraviti osnutek priporočil ter v njem opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti, tega pa nato izvršni odbor sprejme kot priporočila.

(14)  Agencija Evropske unije za azil bi morala v tesnem sodelovanju s Komisijo in brez poseganja v odgovornosti, ki jo ima ta kot varuhinja Pogodb, vzpostaviti mehanizem za spremljanje in oceno izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema, skladnosti držav članic z operativnimi standardi, smernicami in dobrimi praksami na področju azila ter preverjanje delovanja azilnih in sprejemnih sistemov držav članic. Spremljanje in ocenjevanje bi morali biti celoviti in temeljiti zlasti na informacijah, ki jih zagotovijo države članice, analizi informacij o stanju na področju azila, ki jo izvede Agencija, obiskov na kraju samem in vzorčenju primerov. Agencija bi morala o svojih ugotovitvah poročati upravnemu odboru, ta pa bi moral nato sprejeti poročilo ter ga posredovati Evropskemu parlamentu in Komisiji. Izvršni direktor bi moral po posvetovanju s Komisijo za zadevno državo članico pripraviti osnutek priporočil ter v njem opredeliti ukrepe, potrebne za odpravo resnih pomanjkljivosti, tega pa nato izvršni odbor sprejme kot priporočila.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Storiti bi bilo treba vse, kar je mogoče, za zagotovitev humanih življenjskih pogojev za begunce v državah članicah in v begunskih taboriščih, zlasti kar zadeva zdravstveno varstvo, možnosti izobraževanja in priložnosti za delo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26b)  Najbolj je treba zagotoviti optimalno financiranje in dodeljevanje virov za begunska taborišča, da bi razseljenim osebam zagotovili možnost nadaljevanja dostojnega življenja.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a.)  Bistveno je, da države članice še naprej prispevajo k učinkovitemu reševanju begunske krize tako s finančnimi sredstvi kot z drugimi ukrepi.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija tesno sodeluje z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za azil in priseljevanje ter drugimi nacionalnimi službami in Komisijo. Svoje naloge opravlja brez poseganja v naloge, dodeljene drugim ustreznim organom Unije, ter tesno sodeluje z njimi in Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR).

2.  Agencija tesno sodeluje z azilnimi organi držav članic, nacionalnimi službami za azil in priseljevanje ter drugimi nacionalnimi službami in Komisijo ter pristojnimi agencijami Unije, zlasti z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Svoje naloge opravlja brez poseganja v naloge, dodeljene drugim ustreznim organom Unije, ter tesno sodeluje z njimi in Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR).

Obrazložitev

V skladu s členom 4(2) uredbe Agencija deluje v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in se zlasti opira na analizo tveganj, ki jo opravlja le-ta, da bi zagotovila maksimalno skladnost.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ta namen tesno sodeluje z Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije in se opira zlasti na analizo tveganja, ki jo izvede navedena agencija, da zagotovi najvišjo raven usklajenosti in zbliževanja informacij, ki jih zagotavljata obe agenciji.

V ta namen tesno sodeluje z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in se opira zlasti na analizo tveganja, ki jo izvede navedena agencija, da zagotovi najvišjo raven usklajenosti in zbliževanja informacij, ki jih zagotavljata obe agenciji.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija ob spoštovanju načela subsidiarnosti usklajuje delo držav članic za ustanovitev evropske informacijske mreže, ki zagotavlja, da imajo sistemi pristojnih organov držav članic primerljive skupne standarde.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija Komisiji na njeno zahtevo zagotovi informacije o določenih tretjih državah, ki bi se lahko preučile za vključitev v skupni evropski seznam varnih izvornih držav v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/XXX.

2.  Agencija na lastno pobudo in v vsakem primeru na zahtevo Komisije tej zagotovi informacije o določenih tretjih državah, ki bi se lahko preučile za vključitev v skupni evropski seznam varnih izvornih držav v skladu z Uredbo (EU) št. XXX/XXX.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija državam članicam na njihovo zahtevo pomaga pri uporabi operativnih standardov, smernic in dobrih praks za njihove azilne in sprejemne sisteme z zagotavljanjem potrebnega strokovnega znanja in izkušenj ali operativne in tehnične podpore.

3.  Agencija na lastno pobudo in v vsakem primeru na zahtevo Komisije ali držav članic tem pomaga pri uporabi operativnih standardov, smernic in dobrih praks za njihove azilne in sprejemne sisteme z zagotavljanjem potrebnega strokovnega znanja in izkušenj ali operativne in tehnične podpore.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija oceni pripravljenost držav članic na izzive zaradi morebitnega nesorazmernega pritiska na njihove azilne in sprejemne sisteme. Od držav članic lahko zahteva, naj ji predložijo načrt ravnanja v nepredvidljivih razmerah za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo takega morebitnega nesorazmernega pritiska, ter jim po potrebi pomaga pri pripravi in pregledu načrta ravnanja v nepredvidljivih razmerah.

3.  Agencija v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo oceni pripravljenost držav članic na izzive zaradi morebitnega nesorazmernega pritiska na njihove azilne in sprejemne sisteme. Od držav članic lahko zahteva, naj ji predložijo načrt ravnanja v nepredvidljivih razmerah za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo takega morebitnega nesorazmernega pritiska, ter jim po potrebi pomaga pri pripravi in pregledu načrta ravnanja v nepredvidljivih razmerah.

Obrazložitev

V skladu s členom 4(2) uredbe Agencija deluje v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in se zlasti opira na analizo tveganj, ki jo opravlja le-ta, da bi zagotovila maksimalno skladnost.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija ima za učinkovito, nepristransko in samostojno opravljanje naloge spremljanja in vrednotenja izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema ter azilnih in sprejemnih sistemov držav članic na voljo ustrezno število stalnih in začasnih uslužbencev ter dovolj finančnih sredstev.

Obrazložitev

Naloge spremljanja in vrednotenja izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema ne bi smeli opravljati strokovnjaki, dodeljeni Agenciji, temveč njeni uslužbenci, usposobljeni zanje. Predvideno je, da bo osebje Agencije do leta 2020 obsegalo 500 oseb. Ker pa kadrovskega načrta ni mogoče vključiti v uredbo, je treba zagotoviti, da bo Agencija imela dovolj svojega osebja, da bo lahko učinkovito izvajala naloge in zagotavljala nepristranskost.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V večletnem programu so navedene države članice, katerih azilni in sprejemni sistemi se spremljajo vsako leto, s čimer se zagotovi, da se v vsakem petletnem obdobju vsaka država članica spremlja vsaj enkrat.

V večletnem programu so navedene države članice, katerih azilni in sprejemni sistemi se spremljajo vsako leto, s čimer se zagotovi, da se v vsakem dveletnem obdobju vsaka država članica spremlja vsaj enkrat.

Obrazložitev

Zdi se razumneje, da Agencija oceni vsako državo članico vsaj enkrat vsaki dve leti. Petletno obdobje med posameznimi ocenami je pretirano.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršni direktor predloži osnutek poročila skupine strokovnjakov zadevni državi članici in ta na navedeni osnutek poročila poda pripombe. Izvršni direktor po upoštevanju pripomb zadevne države članice osnutek poročila predloži upravnemu odboru. Upravni odbor sprejme poročilo o spremljanju in ga predloži Komisiji.

3.  Izvršni direktor predloži osnutek poročila skupine strokovnjakov zadevni državi članici in ta na navedeni osnutek poročila poda pripombe. Izvršni direktor po upoštevanju pripomb zadevne države članice osnutek poročila predloži upravnemu odboru. Upravni odbor sprejme poročilo o spremljanju in ga predloži Evropskemu parlamentu in Komisiji.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko Agencijo zaprosijo za pomoč pri izvajanju obveznosti, ki jih imajo v zvezi z azilom, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom.

1.  Države članice lahko Agencijo zaprosijo za pomoč pri izvajanju obveznosti, ki jih imajo v zvezi z azilom, zlasti kadar so njihovi azilni in sprejemni sistemi pod nesorazmernim pritiskom. Agencija določi skupna merila za opredelitev tega pritiska.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija omejeno obdobje organizira in usklajuje enega ali več operativnih in tehničnih ukrepov:

3.  Agencija omejeno obdobje, ki ga določi sama, organizira in usklajuje enega ali več operativnih in tehničnih ukrepov:

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

i)  pomoč državam članicam pri zagotavljanju, da so vzpostavljeni vsi zaščitni ukrepi, potrebni za zaščito pravic otroka in zaščito otrok;

i)  pomoč državam članicam pri zagotavljanju, da so vzpostavljeni vsi zaščitni ukrepi, potrebni za zaščito pravic otroka in zaščito otrok in za spoštovanje vseh pravic žensk;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Izvršni direktor in država članica gostiteljica pripravita operativni načrt v treh delovnih dneh od sprejetja odločitve o napotitvi podpornih skupin za azil.

4.  Izvršni direktor in država članica gostiteljica pripravita operativni načrt v treh delovnih dneh od sprejetja odločitve o napotitvi podpornih skupin za azil, vendar ne dlje kot v dveh tednih od datuma prejema prošnje za pomoč.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odbor določi podrobna pravila v zvezi s plačilom dnevnic strokovnjakom, ki jih države članice napotijo v podporne skupine za azil, in jih po potrebi posodablja.

2.  Upravni odbor določi podrobna pravila v zvezi s honorarji in plačilom dnevnic strokovnjakom, ki jih države članice napotijo v podporne skupine za azil, in jih po potrebi posodablja.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1   Agencija sodeluje z agencijami, organi in uradi Unije, katerih dejavnosti so povezane z njenim področjem dejavnosti, zlasti z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ter ki so pristojni za zadeve, zajete v tej uredbi.

1.   Agencija sodeluje z agencijami, organi in uradi Unije, katerih dejavnosti so povezane z njenim področjem dejavnosti, zlasti z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in evropsko mejno in obalno stražo, ter ki so pristojni za zadeve, zajete v tej uredbi.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.   Kjer je primerno, je treba predvideti medsebojno delitev ali združevanje upravnih nalog teh agencij.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija do 31. marca naslednjega proračunskega leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju.

Agencija do 31. marca naslednjega proračunskega leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju. V poročilu so navedene podrobnosti o odhodkih za vsako posamezno nalogo iz člena 2.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija najpozneje tri leta od začetka veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let naroči ocenjevanje, s katerim se presodi predvsem uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Navedena ocena zajema vpliv Agencije na praktično sodelovanje pri zadevah s področja azila in skupni evropski azilni sistem. V oceni se ustrezno upošteva napredek v okviru njenega mandata, oceni pa se tudi morebitna potreba po dodatnih ukrepih za zagotovitev učinkovite solidarnosti in delitve odgovornosti z državami članicami, ki so pod posebnim pritiskom.

Komisija najpozneje tri leta od začetka veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let predloži oceno, s katero presodi predvsem uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Navedena ocena zajema vpliv Agencije na praktično sodelovanje pri zadevah s področja azila in skupni evropski azilni sistem. V oceni se ustrezno upošteva napredek v okviru njenega mandata, oceni pa se tudi morebitna potreba po dodatnih ukrepih za zagotovitev učinkovite solidarnosti in delitve odgovornosti z državami članicami, ki so pod posebnim pritiskom.

Obrazložitev

Nobene potrebe ni, da bi se v uredbi opredelilo, ali bo Komisija študijo naročila zunanjemu izvajalcu ali jo bo izdelala sama.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Agencija Evropske unije za azil

Referenčni dokumenti

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

7.7.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jens Geier

23.5.2016

Datum sprejetja

11.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Afzal Khan, Derek Vaughan

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edouard Ferrand


PROCEDURE – COMMITTEE RESPONSIBLE

Naslov

Agencija Evropske unije za azil

Referenčni dokumenti

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Datum predložitve EP

4.5.2016

 

 

 

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Odbori, ki niso dali mnenja

  Datum sklepa

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Datum sprejetja

8.12.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

9

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Datum predložitve

21.12.2016


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov