BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010
(COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Péter Niedermüller

21.12.2016


Förfarande : 2016/0131(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0392/2016

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: