Процедура : 2015/2319(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0002/2017

Внесени текстове :

A8-0002/2017

Разисквания :

PV 13/02/2017 - 17
CRE 13/02/2017 - 17

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0021

ДОКЛАД     
PDF 634kWORD 61k
12.1.2017
PE 575.223v02-00 A8-0002/2017

относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията

(2015/2319(INI))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Денис де Йонг

Докладчик по становище(*):

Силвия-Ивон Кауфман, комисия по правни въпроси

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията

(2015/2319(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид решението на Комисията от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила относно създаването и функционирането на експертните групи на Комисията (C(2016)3301),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Комисията, озаглавено „Рамка за експертните групи на Комисията: хоризонтални правила и публичен регистър“ (C(2016)3300),

–  като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1),

  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 г., раздел III – Комисия и изпълнителни агенции(2),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по правни въпроси и комисията по бюджети (A8-0002/2017),

А.  като има предвид, че вече е изразявал загриженост относно функционирането на предходната рамка за експертните групи на Комисията от ноември 2010 г.(3), която беше създадена с цел въвеждане на значителни оперативни иновации за повишаване на прозрачността и координираността в междуинституционалната работа;

Б.  като има предвид по-специално, че неговата комисия по бюджети, с оглед на липсата на прозрачност и дисбаланса в състава на някои експертни групи и необходимостта да се обезпечи балансираност в експертните групи по отношение на експертния опит и представените гледни точки, прие през 2011 и 2014 г. бюджетни резерви и формулира все още неприети искания за реформирането им;

В.  като има предвид, че възложено от него неотдавнашно проучване установи широко разпространена липса на прозрачност и на балансираност в състава на определен брой експертни групи(4);

Г.  като има предвид, че равновесието в състава и прозрачността са предварителни условия от решаващо значение, за да може експертният опит да отразява адекватно потребностите от регулаторно действие и за да се утвърждава легитимността на този експертен опит и на това регулаторно действие в очите на европейските граждани;

Д.  като има предвид, че Европейският омбудсман в стратегическото си проучване(5) направи препоръка относно състава на експертните групи на Комисията, като по-специално акцентира върху необходимостта от по-голяма прозрачност в рамките на експертните групи;

Е.  като има предвид, че преди да приеме решението Комисията проведе консултации с Парламента и с Европейския омбудсман;

Ж.  като има предвид, че Комисията представи на Парламента работен документ на своите служби в отговор на препоръките в работния документ на докладчика на комисията по бюджетен контрол;

З.  като има предвид, че за съжаление въпреки това нито работният документ на службите на Комисията, нито решението на Комисията съдържат отговори на всички въпроси, повдигнати от Парламента;

1.  приветства Решението на Комисията от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила за създаването и функционирането на експертните групи на Комисията, но изразява съжаление за това, че въпреки интереса, проявен от многобройни неправителствени организации, Комисията не организира задълбочени обществени консултации; отново подчертава значението на възобновяването на форми на участие на представители на гражданското общество и социалните партньори в ключови области като прозрачността и функционирането на европейските институции;

2.  посочва, че с приемането на нови хоризонтални правила много от въпросите, повдигнати по-рано от Парламента, изглеждат разрешени, по-специално тези, отнасящи се до необходимостта от публични покани за представяне на кандидатури за избор на членове на експертни групи и до преразглеждането на регистъра на експертните групи на Комисията и създаването на взаимодействия между този регистър, регистъра за прозрачност на Комисията и този на Парламента, както и до правилата, свързани с необходимостта от избягване на конфликти на интереси, особено по отношение на експерти, назначени в лично качество;

3.  отбелязва изключителното значение на прозрачността и координирането на междуинституционалните дейности, които помагат за постигането на подходящ баланс от гледна точка на експертния опит и становищата, представени в състава на експертните групи, с цел подобряване на тяхната дейност; приветства следователно факта, че процесът на подбор вече се провежда публично; изтъква във връзка с това, че практическият опит и квалификацията на експертите трябва да бъдат видни; счита, че целият процес на подбор следва да гарантира високо ниво на прозрачност и следва да се ръководи от по-ясни, по-стегнати критерии, които поставят специален акцент върху практическия опит на кандидатите, заедно с техните академични квалификации, и върху възможните конфликти на интереси при експертите;

4.  приветства факта, че Регистърът на експертните групи към Комисията е вече свързан с Регистъра за прозрачност, което гарантира подобрена прозрачност;

5.  изразява съжаление, че опитът да се проведе публична консултация относно създаването на новите правила не беше успешен; призовава Комисията да действа по прозрачен начин и да се отчита пред гражданите на ЕС;

6.  припомня, че липсата на прозрачност има отрицателно въздействие върху доверието, което гражданите на ЕС имат в институциите на ЕС; счита, че ефективната реформа на системата на експертните групи на Комисията, въз основа на ясни принципи на прозрачност и балансиран състав, ще подобри наличността и надеждността на данните, което от своя страна ще допринесе за повишаване на доверието на хората в ЕС;

7.  подчертава, че новите правила следва да се прилагат строго и еднакво към всички експертни групи на Комисията – независимо от званието им (следователно и към специалните групи, групите на високо равнище или другите „извънредни“ групи, както и към формалните или неформалните групи) – които не са съставени единствено от представители на държавите членки или чиято дейност не се урежда с решението на Комисията от 20 май 1998 г. относно учредяването на комитети за секторен диалог за насърчаване на диалога между социалните партньори на европейско равнище; отново посочва, че новите правила трябва да гарантират балансирано представителство чрез участието на представители на всички заинтересовани страни;

8.  счита, че Комисията следва да отбележи напредък в посока към постигане на балансиран състав на експертните групи; изразява съжаление обаче, че все още не се прави изрично разграничение между лицата, които представляват икономически интереси, и такива, които представляват неикономически интереси, за да се постигне възможно най-високо ниво на прозрачност и балансираност; в тази връзка подчертава необходимостта в публичната покана за представяне на кандидатури Комисията ясно да посочи какво според нея означава балансиран състав и чии интереси желае да бъдат представени при създаването на експертните групи; поради тази причина счита за важно включването на Парламента и Икономическия и социален комитет с оглед на формулирането на по-балансирано определение на това разграничение;

9.  призовава Комисията, при създаване на нови експертни групи или при промяна в състава на вече съществуващите, да посочва ясно в публичната покана за представяне на кандидатури какво според нея означава балансиран състав, както и интересите, които цели да бъдат представени и причините за това, както и да обосновава всяко евентуално отклонение от балансирания състав, съгласно предварителното определение, при създаването на експертните групи;

10.  посочва в този контекст и във връзка с точки 34 – 45 от гореспоменатото становище на омбудсмана, че въпреки че Комисията все още не е посочила официално своето определение за „балансиран състав“, той не следва да се възприема като резултат от аритметични изчисления, а по-скоро като резултат от усилията да се гарантира, че заедно членовете на дадена експертна група притежават необходимия технически експертен опит и необходимото разнообразие на гледни точки, за да изпълнят мандата на въпросната експертна група; счита, че по тази причина понятието „балансиран състав“ следва да се разглежда като обвързано с конкретния мандат на всяка отделна експертна група; счита, че критериите за оценяване дали дадена експертна група е балансирана следва да включват задачите на групата, необходимия технически експертен опит, заинтересованите страни, които най-вероятно биха били засегнати от съответната проблематика, организирането на групи от заинтересовани страни, както и подходящото съотношение между икономически и неикономически интереси;

11.  призовава Комисията да проучи незабавно дали е необходим нов механизъм за подаване на жалби, ако определението за балансиран състав се оспорва от заинтересовани страни, и дали настоящите договорености са подходящи, призовава Парламентът да бъде включен в този механизъм за контрол;

12.  припомня, че в миналото за Комисията невинаги беше възможно да намери достатъчно експерти, представляващи МСП, потребителите, синдикатите или други организации от общ обществен интерес, и че често причина за това бяха разходите, произтичащи от вземането на отпуск или, например в случая с МСП, намирането на заместник за времето, прекарано в експертните групи, наричани по-долу „алтернативни разходи“;

13.  отправя следователно искане към Комисията да проучи начини за улесняване и насърчаване на участието на недостатъчно представените организации или социални групи в експертните групи, като наред с другото направи оценка на своите разпоредби за възстановяване на разходи по ефикасен и справедлив начин, включително възможните начини да бъдат покривани евентуални „алтернативни разходи“, като същевременно се спазва принципът на пропорционалност;

14.  отправя искане към Комисията да прецени разработването на система за предоставяне на средства, която подкрепя недостатъчно представените групи в процеса на осигуряване на необходимия експертен опит за напълно ефективно участие в експертните групи;

15.  призовава Комисията да даде възможност на европейските неправителствени организации да бъдат представлявани в експертните групи от представители на своите национални организации членки, когато им е предоставен ясен мандат от европейските организации;

16.  призовава Комисията да гарантира, че дори ако въпреки конкретните споразумения се окаже невъзможно да се намерят достатъчно експерти, представляващи всички съответни интереси, въпросната експертна група ще предприеме всички подходящи мерки, например посредством гласуване чрез претегляне на гласовете, за да се гарантира, че окончателните доклади на експертните групи ефективно представляват всички съответни интереси по балансиран начин;

17.  припомня, че както Парламентът, така и Европейският омбудсман отправиха препоръка до Комисията дневният ред, основните документи, протоколите от заседанията и разискванията на експертните групи да бъдат публични, освен ако квалифицирано мнозинство от членовете им не реши, че конкретно заседание или част от заседание трябва да се проведе при закрити врата, и изразява съжаление, че Комисията продължава да поддържа система, при която заседанията се провеждат при закрити врата, освен ако обикновено мнозинство от членовете на експертните групи не реши, че разискванията следва да бъдат публични, счита за изключително важно да има възможно най-голяма прозрачност и призовава Комисията да предвиди публичност на заседанията и на дневния ред;

18.  подчертава, че е необходимо на ползвателите да бъде даден достъп до редица документи (дневен ред, референтни документи, различни доклади) с цел да се гарантира ефикасно наблюдение от страна на заинтересованите страни; счита освен това, че уебсайтът на Регистъра на експертните групи, независимо дали като такъв или чрез хипервръзки към други съответни уебсайтове, следва да бъде един от инструментите или механизмите за получаване на непрекъснато актуализирана информация относно развитието на политиките, като по този начин се гарантира високо ниво на прозрачност;

19.  приканва Комисията незабавно да разработи конкретни насоки – след провеждане на консултации със заинтересованите страни, включително с Парламента – с които да разясни как тълкува разпоредбата, че протоколите от заседанията на експертните групи следва да бъдат съдържателни и изчерпателни, особено когато заседанията не са публични, и настоятелно призовава Комисията да предвиди в тази връзка максимална възможна прозрачност, включително публикуването на дневния ред, основните документи, списъците на гласуванията и подробни протоколи, в т.ч. особените мнения, в съответствие с препоръката на Европейския омбудсман;

20  припомня, че освен експертите, назначени в лично качество, членовете от университети, научноизследователски институти, юридически кантори, европейски мозъчни тръстове и консултантски фирми може също да имат конфликти на интереси и отправя искане към Комисията да изясни как избягва конфликтите на интереси при тези конкретни категории експерти;

21.  призовава Комисията да осигури – градейки върху съществуващи положителни примери – систематично изпълнение на усъвършенстваните хоризонтални правила посредством централен надзор върху прилагането на тези хоризонтални правила и да не делегира това на отделните генерални дирекции;

22.  призовава Комисията по-специално да отдели достатъчно средства за дейности, свързани с регистъра, чрез разработване на иновативни и особено ефективни методи, за да може той редовно да се актуализира и да не съдържа фактически грешки и/или пропуски, както и да позволява експорта на данни в пригоден за машинно четене формат;

23.  отбелязва, че Комисията е заявила, че до края на 2016 г. новата рамка за експертните групи на Комисията ще трябва да се прилага от всички генерални дирекции, и отправя искане към Комисията да представи на Парламента доклад за изпълнението и оценка най-късно една година след приемането на решението, т.е. преди 1 юни 2017 г.; призовава Комисията да гарантира, че в контекста на структурирания диалог с Парламента ще бъде възможно първоначално устно представяне на доклада през следващите шест месеца;

24.  подчертава освен това, че по време на подготовката и изготвянето на делегирани актове и актове за изпълнение и при изготвянето на стратегически насоки Комисията трябва да гарантира, че Парламентът и Съветът получават всички документи, включително проектите на правни актове, едновременно с експертите от държавите членки съгласно предвиденото в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 304, 20.11.2010 г. стр. 47.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0147.

(3)

С(2010) 7649 от 10 ноември 2010 г.

(4)

Тематичен отдел Г по бюджетни въпроси, Състав на експертните групи на Комисията и състояние на регистъра на експертните групи, 2015 г.

(5)

OI/6/2014/NF.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В контекста на процедурите за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската комисия, комисията по бюджетен контрол (CONT) на Парламента редовно разглежда въпроса за състава и функционирането на експертните групи на Комисията. С оглед липсата на прозрачност и небалансирания състав на редица експертни групи, комисията по бюджети (BUDG) прие през 2011 и 2014 г. създаването на бюджетни резерви и формулира искания за реформа.

След приемането на създаването на бюджетен резерв през 2011 г., Европейската комисия изрази готовността си да участва в неформален диалог с група от членове на Парламента, за да се коригират дисбалансите в състава на съществуващите експертни групи и да се разработят по-добри правила за създаването и функционирането на експертните групи. Неформалният диалог позволи на Парламента да освободи бюджетния резерв през 2011 г., въпреки оставащите съмнения както относно съдържанието на съществуващите хоризонтални правила, така и относно тяхното прилагане от редица генерални дирекции на Комисията.

През 2015 г. комисиите CONT и BUDG поръчаха проучване относно състава на експертните групи на Комисията и състоянието на регистъра на експертните групи, което установи широко разпространена липса на прозрачност и дисбаланс в състава на определен брой експертни групи.

В светлината на констатациите на проучването и необходимостта от подходящи последващи действия, на 26 ноември 2015 г. Съветът на председателите на комисии одобри предложението на комисията CONT за изработване на доклад по собствена инициатива по тази тема. Докладът следваше да съдържа конкретни препоръки към Комисията за подобряване на балансираността на състава и на прозрачността на нейните експертни групи. По този начин докладът би могъл да послужи за основа на възобновен неформален диалог с Комисията. Предвидено беше докладът да стъпва на разследванията и препоръките на Европейския омбудсман в тази връзка, които доведоха до официалната препоръка на омбудсмана от 26 януари 2016 г.

По време на представянето на проучването на комисиите CONT и BUDG, през септември 2015 г. службите на Европейската комисия съобщиха, че е постигнат съществен напредък в работата по преразгледаната рамка за експертните групи, състояща се от (преразгледани) хоризонтални правила и подобрен публичен регистър. Въпреки различни призиви на Парламента към Комисията да изчака с официалното приемане на новата рамка, докато Парламентът не изрази становището си в доклада и произтичащата от него резолюция, Комисията като че ли не беше склонна да приеме това.

Следователно на 1 март 2016 г. докладчикът публикува работен документ за комисията CONT, в който очертава своите основни опасения по отношение на съществуващите хоризонтални правила и регистър. Работният документ представлява опит на докладчика комисията CONT въпреки всичко да повлияе върху новите правила на Комисията. От своя страна службите на Комисията представиха на Парламента работен документ, в който отговориха на различните препоръки на докладчика. Комисията CONT приветства постигнатия от Комисията напредък, но заяви също така, че не всички повдигнати от нея въпроси са намерили своя отговор, по-специално по отношение на прилагането на новата рамка.

След тази размяна на документи първият заместник-председател на Комисията проведе разговори с Европейския омбудсман, с НПО и с докладчиците на Европейския парламент (т.е. докладчиците от комисиите CONT и JURI за доклада на двете комисии и с докладчика по становище на комисията BUDG). По време на разговорите са били обсъдени оставащите поводи за загриженост на омбудсмана, НПО и докладчиците. Те се отнасят, наред с другото, до публичния характер на разискванията в експертните групи, техните протоколи, както и до осигуряването на балансиран състав в конкретни случаи, например ако се окаже трудно да намерят достатъчно експерти за всички интереси, които трябва да бъдат представени. Освен това в разискванията се постави акцент върху изпълнението на преразгледаните правила и възстановяването на разходи на представителите на интереси, различни от тези за пътуване и настаняване.

Въпреки че размяната на мнения с първия заместник-председател беше полезна и доведе до намирането на практически решения по повечето от останалите точки, рамката, приета от Комисията, не отразява нито едно от тези решения. В този контекст докладчиците считат, че приемането на доклад по собствена инициатива може все още да е от полза, отчасти поради това че Комисията все още може да включи препоръките от доклада в насоките за изпълнение за службите на Комисията и отчасти, защото той дава възможност на Парламента да изиска докладване относно изпълнението на решението на Комисията.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (29.11.2016)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията

(2015/2319(INI))

Докладчик по становище: (*): Силвия-Ивон Кауфман

(*)   Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва изключителното значение на прозрачността и координацията на междуинституционалните дейности, които помагат за постигането на подходящ баланс от гледна точка на експертния опит и становищата, представлявани в състава на експертните групи, с цел подобряване на тяхната дейност; следователно приветства факта, че процесът на подбор вече се провежда публично; във връзка с това изтъква, че практическият опит и квалификацията на експертите трябва да бъдат видни; счита, че целият процес на подбор следва да гарантира високо ниво на прозрачност и следва да се ръководи от по-ясни, по-сбити критерии, които поставят специален акцент върху практическия опит на кандидатите заедно с техните академични квалификации и възможните конфликти на интереси при експертите;

2.  приветства факта, че Регистърът на експертните групи към Комисията е вече свързан с Регистъра за прозрачност, което гарантира по-добра прозрачност;

3.  изразява съжаление по отношение на безуспешния опит да се проведе публична консултация при създаването на новите правила; призовава за прозрачни действия на Комисията и отчетност пред европейските граждани;

4.  счита, че Комисията следва да отбележи напредък в посока към постигане на балансиран състав на експертите; изразява съжаление обаче, че все още не се прави изрично разграничение между лица, които представляват икономически интереси, и такива, които представляват неикономически интереси, за да се постигне възможно най-високо ниво на прозрачност и баланс; в тази връзка подчертава необходимостта в публичната покана за представяне на кандидатури Комисията ясно да посочи какво според нея означава балансиран състав и чии интереси желае да бъдат представени при създаването на експертните групи; поради тази причина счита за важно да включи Парламента и Икономическия и социален комитет в създаването на по-балансирано определение на това разграничение;

5.  изразява съжаление относно факта, че участието на недостатъчно добре представени групи, които често са представители на гражданското общество и на малките и средните предприятия или на други организации от обществен интерес, често не е възможно поради финансови и организационни причини; поради това призовава Комисията, с цел гарантиране на балансиран състав на експертните групи, да обмисли възможности за предоставяне на финансова подкрепа, така че да се позволи участието на всички категории експерти;

6.  с цел да се осигури по-голяма прозрачност призовава Комисията да гарантира публикуването на всички протоколи от заседания; подчертава във връзка с това, че съдържанието и съответните становища на експертите на тези заседания трябва да бъдат ясно показани и изразени по достъпен за европейските граждани начин; изисква освен това предоставяне на възможност за публикуване на решения на малцинството; отново посочва колко е важно разискванията на експертните групи на Комисията да бъдат публични, като се взема под внимание фактът, че експертите, заседаващи в рамките на тези групи на Комисията, изпълняват обществена услуга и че дебатите, водещи до приемането на техните решения, следва да са публични по правило, а не по изключение;

7.  подчертава, че на ползвателите е необходимо да бъде даден достъп до редица документи (дневен ред, референтни документи, различни доклади) с цел да се гарантира ефикасно наблюдение от страна на заинтересованите лица; освен това счита, че уебсайтът на Регистъра на експертните групи, – независимо дали като такъв или чрез хипервръзки към други съответни уебсайтове, – следва да бъде един от инструментите или механизмите за получаване на непрекъснато актуализирана информация относно процесите на развитие на политиките, като по този начин се гарантира високо ниво на прозрачност;

8.  подчертава необходимостта от незабавно изпълнение на предвидените мерки при откриване на конфликт на интереси, най-вече при назначени в лично качество лица, които са независими и изразяват своята собствена гледна точка в интерес на обществото; отбелязва, че тези мерки следва да бъдат добре премислени, защото тяхното приложение ще бъде гарант за независимостта на експертите;

9.  подчертава освен това, че по време на подготовката и изготвянето на делегирани актове и актове за изпълнение и при изготвянето на стратегически насоки Комисията трябва да гарантира, че Европейският парламент и Съветът получават всички документи, включително проектите на правни актове, едновременно с експертите от държавите членки съгласно предвиденото в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Терез Комодини Какиа, Мади Делво, Роса Естарас Ферагут, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Мери Хънибол, Дитмар Кьостер, Антониу Мариню и Пинту, Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Павел Свобода, Аксел Фос, Тадеуш Звефка

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Даниел Буда, Ангел Джамбазки, Ангелика Ниблер, Виржини Розиер, Косма Злотовски


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (27.4.2016)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията

(2015/2319(INI))

Докладчик по становище: Хелга Трюпел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че комисията по бюджети, с оглед на липсата на прозрачност и на равновесие в състава на някои експертни групи и като осъзнава необходимостта да се обезпечи правилното равновесие в експертните групи по отношение на експертния опит и представените гледни точки, прие през 2011 и 2014 г. бюджетни резерви и формулира искания за реформа;

Б.  като има предвид, че възложено от нея неотдавнашно проучване(1) установи широко разпространена липса на прозрачност и на равновесие в състава на известен брой експертни групи;

В.  като има предвид, че Европейският омбудсман отправи препоръки, в които подчерта необходимостта от по-голяма прозрачност във връзка с експертните групи(2);

Г.  като има предвид, че равновесието в състава и прозрачността са предварителни условия от решаващо значение, за да може експертният опит да отразява адекватно потребностите от регулаторно действие и за да се утвърждава легитимността на този експертен опит и регулаторно действие в очите на европейските граждани;

Д.  като има предвид, че приветства, като първа стъпка, инициативата на Комисията за предстояща реформа на експертните групи;

1.  подчертава, че въпреки напредъка в резултат на бюджетния резерв от 2011 г. Комисията все още не е променила хоризонталните правила за експертните групи и техните практики по начин, който да отговори на изискванията на Парламента за прозрачност, и че броят на експертните групи, в които съществува неравновесие се запази до голяма степен непроменен от 2013 г. до днес (понастоящем 9% от всички експертни групи);

2.  посочва в този контекст и във връзка с точки 34 – 45 от гореспоменатото становище на Омбудсмана, че въпреки че Комисията все още не е посочила официално своето определение за „равновесие“, то не трябва да се разбира като резултат от аритметични изчисления, а по-скоро като резултат от усилията да се гарантира, че заедно членовете на дадена експертна група притежават необходимия технически експертен опит и необходимото разнообразие на гледни точки, за да изпълнят мандата на въпросната експертна група; счита, че по тази причина понятието „равновесие“ следва да се разбира като обвързано с конкретния мандат на всяка отделна експертна група; счита, че критериите за оценяване дали в дадена експертна група съществува равновесие следва да включват задачите на групата, необходимият технически експертен опит, заинтересованите лица, които биха били най-вероятно засегнати от съответната проблематика, организирането на групи от заинтересовани лица, както и подходящото съотношение между икономически и неикономически интереси;

3.  подчертава, че доверието на европейските граждани в ЕС е подкопавано от липсата на прозрачност и прекомерната зависимост от икономическите субекти в законотворческия процес на ЕС, и поради това подчертава, че една ефективна реформа на системата на експертните групи на Комисията ще направи ЕС по-легитимен;

4.  приветства факта, че Комисията публично обяви, че в преработената рамка за експертните групи ще използва някои от предложенията на Парламента и на Омбудсмана, като задължителните открити процедури за кандидатстване, подобрен регистър, задължителна регистрация в регистъра за прозрачност за представителите на заинтересованите лица, определение – за всяка експертна група – на профилите, необходими, за да се осигури равновесие на състава, и задължителни декларации за конфликти на интереси, които ще бъдат въвеждани в регистъра;

5.  призовава настоятелно Комисията да изпълни освен това препоръките на Омбудсмана относно прозрачността, и по-конкретно за публикуване на дневните редове, основните документи и протоколите от заседанията на експертните групи, а също така и за възможно най-голяма съдържателност на публикуваните протоколи, които освен това следва да посочват изразените от членовете позиции;

6.  призовава настоятелно Комисията да следва най-добрите практики и да се основава на съществуващите положителни примери, за да осигури систематичното прилагане на подобрени хоризонтални правила, включително подходящ механизъм за надзор за всички генерални дирекции, с цел да се осигури последователност на практиките;

7.  приканва Комисията да проучи в сътрудничество със законодателя и с гражданското общество начини за улесняване и насърчаване на участието на недостатъчно добре представените групи, като гражданското общество и синдикалните организации, в експертните групи, и да направи оценка на създаването на система за предоставяне на средства, която да подкрепя тези групи в процеса на натрупване на необходимия опит, за да се постигне напълно ефективно участие в експертните групи;

8.  подчертава, че ще извърши критична оценка на усилията за реформа по време на гласуването на годишния бюджет за 2017 г., и изтъква решимостта си да въведе резерв, ако счита, че исканията му не са били изпълнени по задоволителен начин;

9.  призовава настоятелно Комисията да гарантира провеждането на пълноценни консултации с групите, които понастоящем са недостатъчно добре представени, при внасянето на предложения за реформата на експертните групи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Jens Gieseke

(1)

  Тематичен отдел по бюджетни въпроси, Състав на експертните групи на Комисията и статус на регистъра на експертните групи, 2015 г.

(2)

  Европейски омбудсман, Препоръка на Европейския омбудсман в нейното стратегическо проучване OI/6/2014/NF относно състава на експертните групи на Комисията, 29 януари 2016 г.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clare Moody

Правна информация - Политика за поверителност