Postup : 2015/2319(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0002/2017

Předložené texty :

A8-0002/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 17
CRE 13/02/2017 - 17

Hlasování :

PV 14/02/2017 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0021

ZPRÁVA     
PDF 487kWORD 62k
12.1.2017
PE 575.223v02-00 A8-0002/2017

ke kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise

(2015/2319(INI))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Dennis de Jong

Navrhovatelka(*):

Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výbor pro právní záležitosti

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti(*)
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ke kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise

(2015/2319(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádí horizontální pravidla pro ustavování a činnost expertních skupin Komise (C(2016)3301),

–  s ohledem na sdělení Komise k dokumentu s názvem Rámec pro expertní skupiny Komise: horizontální pravidla a veřejný rejstřík (C(2016)3300),

–  s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(1),

  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise a výkonné agentury(2),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska Výboru pro právní záležitosti a Rozpočtového výboru (A8-0002/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Parlament vyjádřil své výhrady týkající se fungování předešlého rámce pro expertní skupiny Komise z listopadu 2010(3), který byl ustaven s cílem zavést významné operační inovace, které by zvýšily transparentnost interinstitucionální činnosti a její koordinaci;

B.  vzhledem k nedostatečné míře transparentnosti a nevyváženému složení několika expertních skupin a s ohledem na potřebu zajistit, aby bylo jejich složení vyvážené, pokud jde o odbornost a zastoupení názorů, schválil Rozpočtový výbor v letech 2011 a 2014 rozpočtové rezervy a zformuloval požadavky na jejich reformu, které ještě nebyly přijaty;

C.  vzhledem k tomu, že nedávná studie zadaná k vypracování Parlamentem poukázala na všeobecný nedostatek transparentnosti a nevyváženost ve složení několika expertních skupin(4);

D.  vzhledem k tomu, že vyvážené složení a transparentnost jsou základními předpoklady pro to, aby expertní skupiny odpovídajícím způsobem naplňovaly potřebu regulačních opatření a aby se zvýšila legitimita těchto expertních skupin a regulačních opatření v očích evropských občanů;

E.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv v rámci svého strategického šetření(5) předložila doporučení týkající se složení expertních skupin Komise, a zejména přitom zdůraznila, že v rámci těchto skupin je nutné zajistit větší transparentnost;

F.  vzhledem k tomu, že se Komise v době před vydáním rozhodnutí setkala se zástupci Parlamentu a s evropskou veřejnou ochránkyní práv;

G.  vzhledem k tomu, že Komise předložila Parlamentu pracovní dokument útvarů Komise, v němž reaguje na doporučení obsažená v pracovním dokumentu zpravodaje Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

H.  vzhledem k tomu, že i bez přihlédnutí k výše uvedené skutečnosti nepřináší bohužel ani pracovní dokument útvarů Komise, ani rozhodnutí Komise řešení ke všem výhradám, které Parlament vznesl;

1.  vítá rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se zavádí horizontální pravidla pro ustavování a činnost expertních skupin Komise, avšak vyjadřuje politování nad tím, že Komise neuspořádala řádnou veřejnou konzultaci navzdory tomu, že řada nevládních organizací projevila zájem se jí účastnit; znovu poukazuje na to, že je důležité oživit nejrůznější formy zapojení zástupců občanské společnosti a sociálních partnerů do klíčových oblastí, jako je transparentnost a fungování evropských orgánů a institucí;

2.  poukazuje na to, že přijetím nových horizontálních pravidel bylo zdánlivě zohledněno mnoho připomínek dříve vznesených Parlamentem, a to zejména těch, jež se týkají potřeby veřejných výběrových řízení pro účely výběru členů expertních skupin a které se rovněž týkají přezkoumání rejstříku expertních skupin Komise a vytvoření účinného propojení mezi ním a rejstříkem transparentnosti Komise a Parlamentu a pravidel, která se vztahují k nutnosti předcházení střetu zájmů, zejména co se týká osobně jmenovaných odborníků;

3.  zdůrazňuje, že při vytváření expertních skupin má mimořádný význam transparentnost a koordinace interinstitucionální činnosti, neboť pomáhá dosáhnout vhodné rovnováhy

z hlediska odborných zkušeností a názorů a pomáhá zlepšit jejich fungování; vítá proto, že k výběru jejich členů nyní dochází v rámci veřejného postupu; v této souvislosti poukazuje na to, že je nutné, aby byly praktické zkušenosti expertů a jejich kvalifikace zřejmé; je toho názoru, že celý proces výběru by měl zajišťovat vysokou míru transparentnosti a měl by být řízen jasnějšími a přesnějšími kritérii se zvláštním důrazem na praktické zkušenosti a akademickou kvalifikaci kandidátů i na možný střet zájmů v případě expertů;

4.  s potěšením konstatuje, že už bylo vytvořeno propojení mezi rejstříkem expertních skupin Komise a rejstříkem transparentnosti, což vede k vyšší transparentnosti;

5.  považuje za politováníhodné, že pokus o uskutečnění veřejné konzultace na téma vytvoření nových pravidel nebyl úspěšný; vyzývá Komisi, aby se vůči občanům EU chovala transparentně a odpovědně;

6.  připomíná, že nedostatečná transparentnost nepříznivě ovlivňuje důvěru občanů EU v její orgány a instituce; je přesvědčen, že účinná reforma systému expertních skupin Komise, která by se zakládala na jasných zásadách transparentnosti a vyrovnaném složení, zlepší dostupnost a spolehlivost údajů, což na druhé straně přispěje k nárůstu důvěry občanů v EU;

7.  zdůrazňuje, že by se nová pravidla měla vztahovat na všechny expertní skupiny Komise, jež se neskládají výlučně ze zástupců členských států nebo které se neřídí rozhodnutím Komise ze dne 20. května 1998 o zřízení výborů pro kolektivní vyjednávání k podpoře dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni, a to bez ohledu na jejich název, přičemž sem budou zahrnuty i zvláštní skupiny, skupiny na vysoké úrovni či další „mimořádné“ skupiny a také oficiální a neoficiální skupiny; opakuje, že nová pravidla musí zajistit vyvážené zastoupení pomocí účasti zástupců všech zúčastněných stran;

8.  zastává názor, že by Komise měla dosáhnout pokroku při zajišťování vyváženého složení expertních skupin; vyjadřuje však politování nad tím, že se s cílem dosáhnout maximální transparentnosti a vyváženosti zatím nijak nerozlišuje mezi zástupci ekonomických a jiných než ekonomických zájmů; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise v rámci veřejného výběrového řízení jasně definovala vyvážené složení expertních skupin a aby prohlásila, které zájmy by podle ní měly být při jejich vytváření zastupovány; považuje proto za důležité zapojit Parlament a Hospodářský a sociální výbor, aby byla vypracována vyváženější definice tohoto rozlišení;

9.  vyzývá Komisi, aby při ustavování nových expertních skupin nebo obměně složení stávajících skupin v rámci veřejného výběrového řízení jasně definovala vyvážené složení a prohlásila, které zájmy by podle ní měly být zastupovány a z jakého důvodu; dále by měla obhájit jakékoli potenciální odchylky od předem definovaného vyváženého složení v průběhu ustavování expertních skupin;

10.  v této souvislosti a s ohledem na body 34 až 45 výše uvedeného stanoviska veřejné ochránkyně práv zdůrazňuje, že ačkoli Komise doposud formálně nedefinovala své pojetí „vyváženosti“, nemělo by toto pojetí být chápáno jako výsledek aritmetického výpočtu, ale spíše jako výsledek úsilí s cílem zajistit, aby členové expertní skupiny jako celek měli nezbytné odborné znalosti a široký rozhled, aby mohli plnit mandát této skupiny; domnívá se, že pojetí vyváženosti by proto mělo být chápáno jako vázané na specifický mandát každé jednotlivé expertní skupiny; domnívá se, že kritéria pro posouzení toho, zda je expertní skupina vyvážená, by měla zahrnovat úkoly skupiny, požadovanou technickou odbornost, zúčastněné strany, kterých by se mohla rozhodnutí skupiny nejpravděpodobněji dotýkat, organizaci skupin zúčastněných stran a odpovídající poměr hospodářských i jiných zájmů;

11.  vyzývá Komisi, aby zjistila, zda je zapotřebí nového mechanismu pro podávání stížností pro případ, že zainteresované strany zpochybní definici vyrovnaného složení expertních skupin, nebo zda je stávající úprava dostatečná;

12.  připomíná, že v minulosti nebylo vždy pro Komisi možné nalézt odpovídající odborníky, kteří by zastupovali malé a střední podniky, spotřebitele, odbory či další organizace zastupující obecný veřejný zájem, a že tato skutečnost byla často zapříčiněna výdaji s tím spojenými, ať už se jednalo o nutnost vzít si dovolenou, či například v případě malých a středních podniků o náhradu za čas strávený v expertních skupinách (dále jen „alternativní náklady“);

13.  požaduje proto, aby Komise zjistila, jak by bylo možné usnadnit a podpořit účast nedostatečně zastoupených organizací nebo sociálních skupin v expertních skupinách, tak, že by mj. posoudila své předpisy upravující proplácení výdajů, včetně možností pokrýt veškeré „alternativní výdaje“ podobného druhu, a to za plného respektování zásady proporcionality;

14.  žádá Komisi, aby posoudila možnost vytvoření systému příspěvků, jenž by nedostatečně zastoupené skupiny podpořil při získávání odborných zkušeností, které jsou nutné k jejich účinnému zapojení do práce expertních skupin;

15.  vyzývá Komisi, aby umožnila evropským nevládním organizacím, aby byly zastoupeny v expertních skupinách představiteli vnitrostátních členských organizací, pokud tyto osoby dostanou od evropských organizací za tímto účelem jasný mandát;

16.  vyzývá Komisi, aby zajistila i v případě, že se jí i navzdory zvláštním opatřením nepodaří nalézt odpovídající odborníky zastupující všechny relevantní zájmy, že dotyčná expertní skupina přijme veškerá odpovídající opatření, například vyvážený volební postup, s cílem zabezpečit, že budou závěrečné zprávy těchto skupin fakticky odrážet veškeré relevantní zájmy, a to vyváženým způsobem;

17.  připomíná doporučení Evropského parlamentu i evropské veřejné ochránkyně práv Komisi, aby zpřístupnila programy jednání, podklady, zápisy ze zasedání a porady expertních skupin veřejnosti, a to za předpokladu, že jejich členové nerozhodnou kvalifikovanou většinou, že konkrétní schůze či její část musí probíhat neveřejně; dále vyjadřuje politování nad tím, že Komise udržuje systém, podle něhož zůstávají schůze neveřejné, pokud členové expertních skupin nerozhodnou prostou většinou, že by debata měla být veřejná;

18.  zdůrazňuje, že uživatelé musejí mít přístup k řadě dokumentů (pořadům jednání, referenčním dokumentům, různým zprávám), aby bylo možné zajistit účinné monitorování ze strany zainteresovaných subjektů; dále se domnívá, že internetové stránky rejstříku expertních skupin by měly být samy o sobě či prostřednictvím odkazů na jiné relevantní internetové stránky jedním z nástrojů nebo mechanismů používaných k získávání neustále aktualizovaných informací o vývoji politiky, což zajistí vysokou míru transparentnosti;

19.  vybízí Komisi, aby při konzultaci se zúčastněnými stranami, mimo jiné i s Parlamentem, vypracovala zvláštní pokyny, z nichž bude zřejmé, jak si vysvětluje ustanovení, podle něhož mají být zápisy z jednání expertních skupin smysluplné

a úplné, a to zejména tehdy, nejsou-li tato jednání veřejná, a naléhá na Komisi, aby

v této souvislosti a v souladu s doporučením evropské veřejné ochránkyně práv zajistila co nejvyšší možnou míru transparentnosti, včetně zveřejnění programu jednání, podkladů, záznamů hlasování a podrobného zápisu ze schůze, včetně nesouhlasných stanovisek;

20.  připomíná, že kromě odborníků jmenovaných jako soukromé osoby se mohou také členové skupin z akademických kruhů, výzkumných ústavů, advokátních kanceláří a konzultantských společností nacházet ve střetu zájmů, a žádá Komisi, aby vysvětlila, jak chce zabránit střetu zájmů v případě těchto zvláštních kategorií odborníků;

21.  vyzývá Komisi, aby se inspirovala existujícími pozitivními příklady a zajistila systematické uplatňování zdokonalených horizontálních pravidel prostřednictvím centrálního dohledu nad uplatňováním těchto pravidel a aby tuto záležitost nedelegovala na jednotlivá generální ředitelství;

22.  vyzývá Komisi, aby věnovala dostatečné zdroje zejména na činnosti související s rejstříkem na základě rozvoje inovativních a zvláště účinných metod tak, aby byl aktualizován, neobsahoval žádné věcné chyby nebo omyly a umožňoval exportování údajů ve strojově čitelném formátu;

23.  poznamenává, že Komise na konci roku 2016 uvedla, že nový rámec pro expertní skupiny Komise bude muset být prováděn všemi generálními ředitelstvími, a požaduje, aby Komise předložila Parlamentu zprávu o jeho provádění a hodnocení nejpozději do jednoho roku od vydání rozhodnutí, tj. do 1. června 2017; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby první ústní prezentace zprávy, jakožto součást strukturovaného dialogu s Parlamentem, proběhla do šesti měsíců;

24.  připomíná navíc, že Komise musí při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a při vytváření strategických pokynů zajistit, aby byly všechny dokumenty, včetně návrhů právních předpisů, doručovány Parlamentu a Radě ve stejnou dobu jako expertům členských států, jak bylo dohodnuto v rámci Interinstitucionální dohody o dokonalejší tvorbě právních předpisů ze dne 13. dubna 2016;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0147.

(3)

C(2010)7649 ze dne 10. listopadu 2010.

(4)

Tematická sekce D – rozpočtové záležitosti: „Composition of the Commission’s expert groups and the status of the register of expert groups“ („Složení expertních skupin Komise a stav rejstříku expertních skupin“), 2015.

(5)

OI/6/2014/NF.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V souvislosti s postupem udělování absolutoria týkajícím se Evropské komise se Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Parlamentu pravidelně zabýval otázkou složení a fungování expertních skupin Komise. S ohledem na nízkou míru transparentnosti a nevyvážené složení několika expertních skupin schválil Rozpočtový výbor (BUDG) v roce 2011 a 2014 rozpočtové rezervy a zformuloval požadavky na reformu těchto skupin.

Poté, co byla v roce 2011 schválena rozpočtová rezerva, vyjádřila Evropská komise ochotu zapojit se do neformálního dialogu se skupinou poslanců Parlamentu za účelem nápravy nevyváženosti ve složení stávajících expertních skupin a vypracování lepších pravidel pro jejich ustavování a fungování. Neformální dialog umožnil Parlamentu rozpustit svou rozpočtovou rezervu v roce 2011 i přesto, že zde zůstaly pochybnosti týkající se jak obsahu stávajících horizontálních pravidel, tak jejich uplatňování několika generálními ředitelstvími Komise.

V roce 2015 zadaly výbory CONT a BUDG k vypracování studii o složení expertních skupin Komise a statusu rejstříku expertních skupin, která ukázala na výrazný nedostatek transparentnosti a nevyváženost ve složení několika expertních skupin.

Ve světle zjištění uvedených ve zmíněné studii a s ohledem na potřebu náležitých navazujících kroků schválila dne 26. listopadu 2015 Konference předsedů výborů návrh výboru CONT na vypracování zprávy z vlastního podnětu k této záležitosti. Tato zpráva by měla obsahovat konkrétní doporučení pro Komisi, aby posílila vyváženost složení a zvýšila míru transparentnosti svých expertních skupin. Zpráva by se tak mohla stát základem pro obnovený neformální dialog s Komisí. Zpráva by v tomto ohledu měla také čerpat z výsledků šetření a doporučení evropské veřejné ochránkyně práv, jež byla obsažena v jejím oficiálním doporučení ze dne 26. ledna 2016.

Během prezentace studie, zadané výbory CONT a BUDG, v září 2015 útvary Evropské komise prohlásily, že práce na přepracovaném rámci pro expertní skupiny Komise značně pokročily, což zahrnovalo (přepracovaná) horizontální pravidla a vylepšený veřejný rejstřík. Navzdory četným výzvám ze strany Parlamentu, aby Komise odložila formální přijetí nového rámce do doby, než bude Parlament moci ve zprávě vyjádřit svůj názor a vydat usnesení, které by z této zprávy vycházelo, nezdála se Komise být připravena takto učinit.

Dne 1. března 2016 proto zpravodaj zveřejnil pracovní dokument určený výboru CONT, v němž uvádí své hlavní výhrady vůči stávajícím horizontálním pravidlům a rejstříku. Zmíněný pracovní dokument představoval pokus zpravodaje tohoto výboru o ovlivnění podoby nových pravidel Komise. Útvary Komise naopak předložily Parlamentu vlastní pracovní dokument, ve kterém reagovaly na různá doporučení zpravodaje. Výbor CONT přivítal pokrok, jehož Komise dosáhla, avšak uvedl také, že ne všechny jeho výhrady byly zatím vzaty v potaz, zejména ve vztahu k provádění nového rámce.

Po této výměně dokumentů první místopředseda Komise zahájil jednání s evropskou veřejnou ochránkyní práv, nevládními organizacemi a zpravodaji z Evropského parlamentu (tj. zpravodajové výborů CONT a JURI ke společné zprávě výborů CONT a JURI a zpravodaj výboru BUDG ke stanovisku tohoto výboru). Během těchto výměn názorů byly prodiskutovány výhrady ochránkyně práv, nevládních organizací a zpravodajů. Tyto výhrady se mimo jiné týkaly veřejného rozměru jednání expertních skupin, zápisů z nich a rovněž ujištění o vyváženém složení ve zvláštních případech, jako například tehdy, kdy bude obtížné vyhledat odpovídající odborníky pro účely poskytnutí zastoupení všem zájmům. Kromě toho se diskuze zaměřila na vymáhání přepracovaných pravidel a proplácení výdajů zástupcům zájmových skupin, které jsou odlišné od výdajů spjatých s dopravou a ubytováním.

Přestože byla výměna názorů s prvním místopředsedou užitečná a přinesla praktická řešení, co se týče většiny ze zbývajících otázek, neodrážel rámec v podobě, v jaké ho přijala Komise, žádná z těchto řešení. Navzdory této skutečnosti jsou zpravodajové toho názoru, že přijetí zprávy z vlastního podnětu ještě může být užitečné, a to částečně z toho důvodu, že Komise stále může zapracovat doporučení uvedená ve zprávě do prováděcích pokynů určeným útvarům Komise, a částečně také proto, že to umožní Parlamentu požadovat po Komisi, aby mu předkládala zprávy o provádění svého rozhodnutí.


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti(*) (29.11.2016)

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ke kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise

(2015/2319(INI))

Navrhovatelka (*): Sylvia-Yvonne Kaufmann

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje, že při vytváření expertních skupin má mimořádný význam transparentnost a koordinace interinstitucionální činnosti, neboť pomáhá dosáhnout vhodné rovnováhy z hlediska odborných zkušeností a názorů a napomáhá při jejich lepším fungování; vítá proto, že k výběru jejich členů nyní dochází v rámci veřejného postupu; v této souvislosti poukazuje na to, že je nutné, aby byly praktické zkušenosti expertů a jejich kvalifikace zřejmé; je toho názoru, že celý proces výběru by měl zajišťovat vysokou míru transparentnosti a měl by být řízen jasnějšími a přesnějšími kritérii se zvláštním důrazem na praktické zkušenosti a akademickou kvalifikaci kandidátů i na možný střet zájmů v případě expertů;

2.  s potěšením konstatuje, že už bylo vytvořeno propojení mezi rejstříkem expertních skupin Komise a rejstříkem transparentnosti, což vede k vyšší transparentnosti;

3.  považuje za politováníhodné, že pokus o uskutečnění veřejné konzultace na téma vytvoření nových pravidel nebyl úspěšný; vyzývá Komisi, aby se vůči občanům EU chovala transparentně a odpovědně;

4.  zastává názor, že by Komise měla dosáhnout pokroku při zajišťování vyváženého složení expertních skupin; vyjadřuje však politování nad tím, že se s cílem dosáhnout maximální transparentnosti a vyváženosti zatím nijak nerozlišuje mezi zástupci ekonomických a jiných než ekonomických zájmů; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise v rámci veřejného výběrového řízení jasně definovala vyvážené složení expertních skupin a aby prohlásila, které zájmy by podle ní měly být při jejich vytváření zastupovány; považuje proto za důležité zapojit Parlament a Hospodářský a sociální výbor, aby byla vypracována vyváženější definice tohoto rozlišení;

5.  s politováním konstatuje, že z finančních a organizačních důvodů nelze občas zajistit účast nedostatečně zastoupených skupin, obvykle zástupců civilní společnosti a malých a středních podniků nebo jiných organizací zastupujících obecný veřejný zájem; žádá proto Komisi, aby za účelem zajištění vyváženého složení expertních skupin zvážila možnost finanční podpory těchto subjektů, tak aby byla v rámci činnosti uvedených skupin zajištěna účast všech kategorií expertů;

6.  za účelem dosažení vyšší transparentnosti vyzývá Komisi, aby zajistila zveřejnění všech zápisů ze schůzí těchto skupin; v této souvislosti poukazuje na to, že je nutné, aby bylo ze zápisů patrné, jaký je jejich obsah a jaké pozice zastávají zúčastnění experti, přičemž jejich názory musejí být vyjádřeny způsobem srozumitelným evropským občanům; žádá kromě toho, aby bylo možné zveřejňovat i menšinová rozhodnutí; opakuje, že vzhledem k tomu, že experti zasedající v těchto skupinách poskytují veřejnou službu a že diskuze vedoucí k přijetí těchto rozhodnutí by měly být veřejné ze zásady, a ne jen výjimečně, je důležité, aby bylo jednání expertních skupin Komise veřejné;

7.  zdůrazňuje, že uživatelé musejí mít přístup k řadě dokumentů (pořadům jednání, referenčním dokumentům, různým zprávám), aby bylo možné zajistit účinné monitorování ze strany zainteresovaných subjektů; dále se domnívá, že internetové stránky rejstříku expertních skupin by měly být samy o sobě či prostřednictvím odkazů na jiné relevantní internetové stránky jedním z nástrojů nebo mechanismů používaných k získávání neustále aktualizovaných informací o vývoji politiky, což zajistí vysokou míru transparentnosti;

8.  zdůrazňuje, že stanovená opatření musejí být přijata okamžitě, jakmile se zjistí střet zájmů, zejména v případě osob, které byly jmenovány jakožto soukromí občané, jednají nezávisle a vyjadřují své osobní názory v obecném zájmu; poukazuje na to, že je nutné se těmito opatřeními pečlivěji zabývat, neboť jejich uplatňování bude představovat záruku nezávislosti expertů;

9.  připomíná navíc, že Komise musí při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a při vytváření strategických pokynů zajistit, aby byly všechny dokumenty, včetně návrhů právních předpisů, doručovány Evropskému parlamentu a Radě ve stejnou dobu jako expertům členských států, jak bylo dohodnuto v rámci Interinstitucionální dohody o dokonalejší tvorbě právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

29.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski


STANOVISKO Rozpočtového výboru (27.4.2016)

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ke kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise

(2015/2319(INI))

Navrhovatelka: Helga Trüpel

NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že z důvodu nedostatečné transparentnosti a nevyváženého složení některých expertních skupin a vzhledem k potřebě zajistit, aby bylo složení těchto skupin vyvážené, pokud jde o odbornost a zastoupení, přijal Rozpočtový výbor rozpočtové rezervy v letech 2011 a 2014 a zformuloval požadavky na jejich reformu;

B.  vzhledem k tomu že nedávná studie zadaná Parlamentem(1) poukázala na všeobecný nedostatek transparentnosti a nevyváženost ve složení některých expertních skupin;

C.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv předložila doporučení, v nichž zdůraznila potřebu větší transparentnosti expertních skupin(2);

D.  vzhledem k tomu, že vyvážené složení a transparentnost jsou základními předpoklady pro to, aby expertní skupiny odpovídajícím způsobem naplňovaly potřebu regulačních opatření a aby se zvýšila legitimita těchto expertních skupin a regulačních opatření v očích evropských občanů;

E.  vzhledem k tomu, že jako první krok vítá iniciativu Komise k okamžité reformě expertních skupin;

1.  zdůrazňuje, že přestože bylo v důsledku rozpočtové rezervy v roce 2011 dosaženo pokroku, Komise dosud nezměnila horizontální pravidla pro expertní skupiny a jejich postupy tak, aby splnila požadavky Parlamentu týkající se transparentnosti, a že počet expertních skupin, v nichž existuje nevyváženost, zůstává od roku 2013 stejný (v současnosti 9 % všech expertních skupin);

2.  v této souvislosti a s ohledem na body 34 až 45 výše uvedeného stanoviska veřejné ochránkyně práv zdůrazňuje, že ačkoli Komise doposud formálně nedefinovala své pojetí „vyváženosti“, nemělo by toto pojetí být chápáno jako výsledek aritmetického výpočtu, ale spíše jako výsledek úsilí s cílem zajistit, aby členové expertní skupiny jako celek měli nezbytné odborné znalosti a široký rozhled, aby mohli plnit mandát této skupiny; domnívá se, že pojetí vyváženosti by proto mělo být chápáno jako vázané na specifický mandát každé jednotlivé expertní skupiny; domnívá se, že kritéria pro posouzení toho, zda je expertní skupina vyvážená, by měla zahrnovat úkoly skupiny, požadovanou technickou odbornost, zúčastněné strany, kterých by se mohla rozhodnutí skupiny nejpravděpodobněji dotýkat, organizaci skupin zúčastněných stran a odpovídající poměr hospodářských a nehospodářských zájmů;

3.  zdůrazňuje, že důvěru evropských občanů v EU oslabuje nedostatečná transparentnost a přílišné protěžování hospodářských subjektů při tvorbě právních předpisů EU; zdůrazňuje proto, že účinná reforma systému expertních skupin EK bude znamenat větší legitimitu EU;

4.  vítá veřejné sdělení Komise, že revidovaný rámec pro expertní skupiny zohlední řadu návrhů předložených Parlamentem a veřejnou ochránkyní práv, jako jsou povinná otevřená řízení pro výzvy k předkládání žádostí, zdokonalený rejstřík, povinná registrace zástupců zúčastněných stran v rejstříku transparentnosti, stanovení potřebných profilů pro zajištění vyváženého složení každé expertní skupiny a povinné prohlášení o střetu zájmů, které bude zapsáno v rejstříku;

5.  dále naléhavě vyzývá Komisi, aby uplatňovala doporučení evropské veřejné ochránkyně práv týkající se transparentnosti, zejména aby byly programy, podkladové dokumenty a zápisy ze schůzí expertních skupin veřejně dostupné, a aby zveřejněné zápisy byly co nejsmysluplnější a odrážely postoje vyjádřené členy skupiny;

6.  naléhavě vyzývá Komisi, aby se řídila osvědčenými postupy a inspirovala se existujícími pozitivními příklady s cílem zajistit systematické uplatňování zdokonalených horizontálních pravidel, včetně odpovídajícího mechanismu dohledu pro všechna generální ředitelství, v zájmu zajištění jednotného postupu;

7.  vyzývá Komisi, aby společně se zákonodárným orgánem a občanskou společností hledala způsoby, jak usnadnit a podpořit účast nedostatečně zastoupených skupin, jako jsou organizace občanské společnosti a odbory, v expertních skupinách, s cílem řešit stávající informační asymetrie, a aby posoudila možnost vytvořit systém příspěvků na podporu těchto skupin při získávání odborných znalostí potřebných pro účinné zapojení do expertních skupin;

8.  zdůrazňuje, že reformní úsilí kriticky posoudí v rámci svého hlasování o rozpočtu na rok 2017, a zdůrazňuje své odhodlání zavést rezervu, pokud shledá, že jeho požadavky nejsou uspokojivým způsobem plněny;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby při předkládání návrhů na reformu expertních skupin zajistila, že budou v plné míře konzultovány skupiny, které jsou v současnosti nedostatečně zastoupené.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

26.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Jens Gieseke

(1)

Tematická sekce D – rozpočtové záležitosti: „Composition of the Commission`s expert groups and the status of the register of expert groups“ („Složení expertních skupin Komise a stav rejstříku expertních skupin“), 2015.

(2)

Evropská veřejná ochránkyně práv, doporučení evropské veřejné ochránkyně práv v rámci jejího strategického šetření OI/6/2014/NF ohledně složení expertních skupin Komise, 29. 1. 2016.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

9.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clare Moody

Právní upozornění - Ochrana soukromí