Postupak : 2015/2319(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0002/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0002/2017

Rasprave :

PV 13/02/2017 - 17
CRE 13/02/2017 - 17

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0021

IZVJEŠĆE     
PDF 471kWORD 61k
12.1.2017
PE 575.223v02-00 A8-0002/2017

o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije

(2015/2319(INI))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Dennis de Jong

Izvjestiteljica za mišljenje(*):

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Odbor za pravna pitanja

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja(*)
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije

(2015/2319(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Komisije od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije (C(2016)3301),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisiji pod nazivom „Okvir za stručne skupine Komisije: horizontalna pravila i javni registar” (C(2016)3300),

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(1),

  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016. o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. ‒ Komisija i izvršne agencije(2),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenja Odbora za pravna pitanja i Odbora za proračune (A8-0002/2017),

A.  budući da je izrazio zabrinutost oko funkcioniranja prethodnog okvira stručnih skupina Komisije od studenog 2010.(3) koji je uspostavljen u cilju uvođenja znatnih operativnih inovacija za jačanje transparentnosti i koordinacije u okviru međuinstitucionalnog rada;

B.  budući da je Odbor za proračune, zbog nedostatka transparentnosti i neuravnoteženosti sastava određenog broja stručnih skupina te s obzirom na to da je potrebno osigurati da su u sastavu stručnih skupina jednako zastupljena različita područja stručnosti i stajališta, 2011. i 2014. godine donio odluku o proračunskoj pričuvi i iznio zahtjeve za reformom stručnih skupina koji još nisu prihvaćeni;

C.  budući da se u nedavnoj studiji koju je naručio Odbor za proračune pokazalo da postoji nedostatak transparentnosti i neuravnoteženost u sastavu određenog broja stručnih skupina(4);

D.  budući da su uravnotežen sastav i transparentnost ključne pretpostavke kako bi stručna mišljenja na pravilan način odražavala potrebe za regulatornim mjerama te za jačanje legitimnosti stručnih znanja i regulatornih mjera u očima europskih građana;

E.  budući da je Europska ombudsmanica u okviru svoje strateške istrage(5) izdala preporuku koja se odnosi na sastav stručnih skupina Komisije te je posebno naglasila da je potrebna veća transparentnost unutar stručnih skupina;

F.  budući da je Komisija prije usvajanja odluke surađivala s predstavnicima Parlamenta i Europskom ombudsmanicom;

G.  budući da je Komisija Parlamentu predstavila radni dokument službi Komisije kao odgovor na preporuke sadržane u radnom dokumentu izvjestitelja Odbora za proračunski nadzor;

H.  budući da, unatoč tome, ni radni dokument službi Komisije ni Odluka Komisije nažalost ne daju odgovore na sva pitanja koje je naveo Parlament;

1.  pozdravlja Odluku Komisije od 30. svibnja 2016. o donošenju horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije, no žali zbog činjenice da, unatoč tome da su mnoge nevladine organizacije pokazale interes, Komisija nije organizirala cjelovito javno savjetovanje; ponavlja da je važno oživiti oblike uključivanja predstavnika civilnog društva i socijalnih partnera u ključna područja kao što su transparentnost i funkcioniranje europskih institucija;

2.  ističe da se čini da su usvajanjem novih horizontalnih pravila riješena mnoga pitanja koje je naveo Parlament, posebno ona koja se odnose na potrebu za organiziranjem javnih poziva na prijave za odabir članova stručnih skupina, na reviziju registra stručnih skupina Komisije i usklađenost između tog registra, registra transparentnosti Komisije i Parlamenta te pravila koja se odnose na potrebu za izbjegavanjem sukoba interesa, posebno s obzirom na stručnjake koji su imenovani u osobnom svojstvu;

3.  napominje da su transparentnost i usklađivanje međuinstitucionalnih aktivnosti od iznimne važnosti jer se njima doprinosi primjerenoj uravnoteženosti u pogledu stručnog znanja i stajališta zastupljenih u sastavu stručnih skupina, a time i poboljšanju njihova rada; stoga pozdravlja činjenicu da je postupak izbora sada javan; u tom smislu ističe da praktična iskustva i kvalifikacije stručnjaka moraju biti transparentni; smatra da tijekom cijelog postupka izbora treba osigurati visoku razinu transparentnosti i da postupak treba biti određen jasnijim i preciznijim kriterijima s posebnim naglaskom na praktična iskustva kandidata, uz njihove akademske kvalifikacije i moguće sukobe interesa stručnjaka;

4.  pozdravlja činjenicu da je već uspostavljena veza između registra stručnih skupina Komisije i registra transparentnosti, čime se jamči poboljšana transparentnost;

5.  izražava žaljenje zbog toga što je pokušaj provedbe javnog savjetovanja o utvrđivanju novih pravila bio neuspješan; poziva Komisiju da djeluje na transparentan način i da bude odgovorna prema građanima EU-a;

6.  podsjeća da nedostatak transparentnosti ima negativan učinak na povjerenje građana EU-a prema institucijama EU-a; smatra da će se učinkovitom reformom sustava stručnih skupine Komisije, koja se temelji na jasnim načelima transparentnosti i uravnoteženog sastava, poboljšati dostupnosti i pouzdanost podataka, čime će se naposljetku pomoći u poboljšanju povjerenja građana prema EU-u;

7.  naglašava da se bi se nova pravila trebala strogo i jednako primjenjivati na sve stručne skupine Komisije, bez obzira na njihov naziv (što uključuje posebne skupine, skupine na visokoj razini ili druge „izvanredne” skupine te formalne ili neformalne skupine), koje nisu isključivo sastavljene od predstavnika država članica ili uređene Odlukom Komisije od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog i njegovo promicanje među socijalnim partnerima na europskoj razini; ponavlja da se novim pravilima treba zajamčiti uravnotežena zastupljenost s pomoću sudjelovanja predstavnika svih dionika;

8.  smatra da bi Komisija trebala ostvariti napredak u pogledu uravnoteženog sastava stručnih skupina; međutim, izražava žaljenje zbog toga što još nije učinjena jasna razlika između gospodarskih i negospodarskih dionika kako bi se ostvario najviši stupanj transparentnosti i ravnoteže; u tom kontekstu ističe da je potrebno da Komisija u javnom pozivu na prijave jasno navede svoju definiciju uravnoteženog sastava i odredi koje interese želi da budu zastupljeni pri osnivanju stručnih skupina; stoga smatra da je važno uključiti Parlament i Europski gospodarski i socijalni odbor kako bi se došlo do uravnoteženije definicije te razlike;

9.  poziva Komisiju da prilikom osnivanja nove stručne skupine ili prilikom promjene sastava postojeće skupine u javnom pozivu na prijave jasno navede svoju definiciju uravnoteženog sastava i odredi koje interese želi da budu zastupljeni te da opravda svako eventualno odstupanje od prethodno definiranog uravnoteženog sastava nakon osnivanja stručnih skupina;

10.  u tom kontekstu, i s obzirom na stavke 34. – 45. prethodno spomenutog mišljenja ombudsmanice, naglašava da iako Komisija još nije službeno definirala svoj koncept „uravnoteženosti”, on se ne smije shvatiti kao rezultat matematičkog postupka već kao rezultat napora kako bi se osiguralo da članovi stručnih skupina zajedno imaju nužna tehnička znanja i različita gledišta za ostvarivanje mandata dotične stručne skupine; stoga smatra da bi koncept uravnoteženosti trebalo promatrati u odnosu na određeni mandat svake pojedinačne stručne skupine; smatra da bi kriteriji za procjenu je li stručna skupina uravnotežena ili nije trebali uključivati zadaće skupine, potrebno tehničko znanje, zainteresirane strane na koje će to najvjerojatnije utjecati, organizaciju skupina zainteresiranih strana te primjereni odnos između ekonomskih i neekonomskih interesa;

11.  poziva Komisiju da čim prije istraži je li potreban novi mehanizam za podnošenje pritužbi u slučaju da zainteresirani dionici budu osporavali definiciju uravnoteženog sastava ili su aktualni mehanizmi prikladni; poziva na uključenost Parlamenta u tom nadzornom mehanizmu;

12.  podsjeća da Komisija u prošlosti nije uvijek mogla pronaći dovoljno stručnjaka koji bi predstavljali mala i srednja poduzeća, potrošače, sindikate ili druge organizacije od općeg interesa, često zbog troškova koji uključuju ili uzimanje dopusta ili, u slučaju malih i srednjih poduzeća, traženje zamjene tijekom vremena provedenog u stručnoj skupini, a ti se troškovi dalje u tekstu nazivaju „alternativni troškovi”;

13.  stoga traži od Komisije da istraži načine kako olakšati i potaknuti sudjelovanje nedovoljno zastupljenih organizacija ili društvenih skupina u stručnim skupinama, među ostalim procjenjivanjem odredbi za učinkovit i pravedan povrat troškova, uključujući moguće načine pokrivanja izdataka za bilo kakve „alternativne troškove”, uz nužno poštovanje načela proporcionalnosti;

14.  traži od Komisije da procijeni razvoj sustava naknada koji bi nedovoljno zastupljenim skupinama trebao pomoći da steknu potrebna znanja kako bi u potpunosti učinkovito mogle sudjelovati u stručnim skupinama;

15.  poziva Komisiju da europskim nevladinim organizacijama omogući da ih u stručnim skupinama zastupaju osobe iz njihovih nacionalnih članskih organizacija ako za to od europskih organizacija dobiju jasan mandat;

16.  poziva Komisiju da se pobrine da, ako unatoč posebnim dogovorima i dalje ne uspije pronaći dovoljno stručnjaka koji bi predstavljali sve relevantne interese, dotična stručna skupina poduzme sve potrebne mjere, primjerice postupcima ponderiranja glasova, kako bi osigurala da konačna izvješća tih stručnih skupina doista uravnoteženo predstavljaju sve relevantne interese;

17.  podsjeća da su i Parlament i Europska ombudsmanica preporučili Komisiji da javno objavi dnevne redove, referentne dokumente, zapisnike sa sastanaka i rasprava stručnih skupina, osim ako kvalificirana većina njihovih članova ne odluči da bi određeni sastanak ili dio sastanka trebao ostati povjerljiv, te izražava žaljenje što Komisija i dalje primjenjuje sustav prema kojem su svi sastanci tajni, osim ako jednostavna većina članova stručnih skupina ne odluči da bi rasprave trebale biti javne; smatra da je to ključno za uvođenje najveće moguće transparentnosti i poziva Komisiju da zajamči da su sastanci i zapisnici javni;

18.  ističe da korisnicima treba dati pristup nizu dokumenata (dnevnim redovima, referentnim dokumentima, raznim izvješćima) kako bi zainteresirani dionici mogli obavljati učinkovit nadzor; nadalje smatra da bi internetska stranica registra stručnih skupina kao takva ili s pomoću poveznica na druge relevantne internetske stranice trebala biti jedan od instrumenata ili mehanizama upotrijebljenih kako bi se dobivale redovno ažurirane informacije o političkom razvoju, uz jamstvo visoke razine transparentnosti;

19.  poziva Komisiju da čim prije uz savjetovanje s dionicima, uključujući Parlament, razvije posebne smjernice u kojima objašnjava na koji način tumači odredbu prema kojoj zapisnici stručnih skupina trebaju biti smisleni i cjeloviti, posebno ako ti sastanci nisu javni, te poziva Komisiju da u tom smislu omogući najveću moguću transparentnost, uključujući objavljivanje dnevnog reda, referentnih dokumenata, podataka o glasovanju i detaljnog zapisnika, u skladu s preporukom Europske ombudsmanice;

20.  podsjeća da, osim stručnjaka imenovanih u osobnom svojstvu, članovi sa sveučilišta, instituta za istraživanje, iz odvjetničkih društava, europskih i drugih trustova mozgova te društava za poslovno savjetovanje mogu također biti u sukobu interesa, te od Komisije traži da razjasni na koji način izbjegava sukobe interesa za te konkretne kategorije stručnjaka;

21.  poziva Komisiju da na temelju postojećih pozitivnih primjera zajamči sustavnu provedbu poboljšanih horizontalnih pravila s pomoću središnjeg nadzora provedbe tih horizontalnih pravila te da se to ne delegira pojedinačnim glavnim upravama;

22.  poziva Komisiju da posebno usmjeri dostatna sredstva u aktivnosti povezane s registrom razvijanjem inovativnih i vrlo učinkovitih metoda koje će pomoći da se redovno ažurira bez činjeničnih pogrešaka i/ili propusta i koje će omogućiti izvoz podataka u strojno čitljivom formatu;

23.  napominje da je Komisija izjavila da će do kraja 2016. sve glavne uprave trebati usvojiti novi okvir za stručne skupine Komisije te od Komisije traži da Parlamentu dostavi izvješće o provedbi i evaluaciji najkasnije jednu godinu nakon usvajanja Odluke, tj. prije 1. lipnja 2017.; poziva Komisiju da zajamči da se unutar sljedećih šest mjeseci već može održati prvo usmeno izlaganje izvješća kao dio strukturiranog dijaloga s Parlamentom;

24.  osim toga, podsjeća na to da Komisija pri pripremi i sastavljanju delegiranih i provedbenih zakonodavnih akata, kao i u izradi nacrta strateških smjernica mora zajamčiti istodobno dostavljanje svih dokumenata, što podrazumijeva i nacrte zakonodavnih akata, i stručnjacima država članica i Parlamentu i Vijeću, kako je dogovoreno Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 304, 20.11.2010., str. 47.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0147.

(3)

C(2010)7649 od 10. studenog 2010.

(4)

Resorni odjel D za proračunska pitanja, sastav stručnih skupina Komisije i status Registra stručnih skupina, 2015.

(5)

OI/6/2014/NF.


OBRAZLOŽENJE

U kontekstu postupaka davanja razrješnice koji se odnose na Europsku komisiju, Odbor za proračunski nadzor (CONT) Europskog parlamenta redovito promišlja o sastavu i funkcioniranju stručnih skupina Komisije. Odbor za proračune (BUDG) je zbog nedostatka transparentnosti i neuravnoteženog sastava niza stručnih skupina 2011. i 2014. godine donio odluku o proračunskoj pričuvi te iznio zahtjev za reformu stručnih skupina.

Nakon usvajanja odluke o zamrzavanju proračunskih sredstava 2011. Europska je komisija izrazila spremnost da sudjeluje u neformalnom dijalogu sa skupinom zastupnika u Europskom parlamentu kako bi ispravila neuravnoteženosti u sastavu postojećih stručnih skupina te kako bi razvila bolja pravila za uspostavu i funkcioniranje stručnih skupina. Neformalni dijalog omogućio je da Parlament ukine zamrzavanje proračunskih sredstava 2011. iako još uvijek postoje nedoumice u vezi sa sadržajem postojećih horizontalnih pravila i s načinom na koji ih provodi niz glavnih uprava Komisije.

Odbori CONT/BUDG 2015. godine naručili su studiju o sastavu stručnih skupina Komisije i stanju registra stručnih skupina u kojoj se pokazalo da postoji velik nedostatak transparentnosti i neravnoteža u sastavu određenog broja stručnih skupina.

S obzirom na rezultate studije i potrebu za donošenjem mjera na temelju njezinih preporuka, Konferencija predsjednika odbora 26. je studenog 2015. odobrila prijedlog odbora CONT za izradu izvješća o vlastitoj inicijativi o toj temi. Izvješće će sadržavati konkretne prijedloge Komisiji za poboljšanje uravnoteženosti sastava i transparentnosti njezinih stručnih skupina te bi stoga moglo postati temelj za nastavak neformalnog dijaloga s Komisijom. Izvješće će se temeljiti na relevantnim istraživanjima i preporukama Europske ombudsmanice koji su rezultirali sastavljanjem službene preporuke 26. siječnja 2016.

Tijekom predstavljanja studije odbora CONT/BUDG u rujnu 2015. službe Europske komisije obznanile su da je postignut veliki napredak u radu na revidiranom okviru za njezine stručne skupine koji sadržava (revidirana) horizontalna pravila i poboljšani javni registar. Unatoč tome što je Parlament Komisiji uputio više poziva da pričeka sa službenim usvajanjem svog novog okvira sve dok Parlament ne iznese svoje mišljenje u izvješću i rezoluciji koja bi uslijedila nakon izvješća, Komisija to nije bila spremna učiniti.

Stoga je 1. ožujka 2016. izvjestitelj objavio radni dokument za odbor CONT u kojem je naveo glavne probleme u vezi s postojećim horizontalnim pravilima i registrom. Izvjestitelj odbora CONT tim je radnim dokumentom svejedno pokušao utjecati na nova pravila Komisije. Službe Komisije su pak Parlamentu dostavile radni dokument u kojem su se osvrnule na različite preporuke izvjestitelja. Odbor CONT pozdravio je napredak Komisije, no naglasio je da još uvijek nisu riješene sve nedoumice, posebno one koje se odnose na provedbu novog okvira.

Nakon razmjene dokumenata prvi potpredsjednik Europske komisije sudjelovao je u razgovorima s Europskom ombudsmanicom, nevladinim organizacijama i izvjestiteljima Europskog parlamenta (tj. izvjestiteljima odbora CONT i JURI za izvješće odbora CONT/JURI te s izvjestiteljem odbora BUDG za mišljenje odbora BUDG). Tijekom tih razmjena mišljenja raspravljalo se o preostalim nedoumicama ombudsmanice, nevladinih organizacija i izvjestitelja. Te su se nedoumice odnosile na, između ostalog, javni karakter rasprava stručnih skupina, njihove zaključke, kao i na osiguranje uravnoteženog sastava u određenim slučajevima, na primjer kada je teško pronaći dovoljno stručnjaka koji bi zastupali sve interese. Uz to, rasprave su obuhvaćale provedbu revidiranih pravila i povrat troškova predstavnika interesnih skupina u koje se ne ubrajaju putni troškovi i troškovi smještaja.

Iako su razmjene mišljenja s prvim potpredsjednikom Europske komisije bile korisne i dovele do praktičnih rješenja za većinu preostalih pitanja, okvir koji je usvojila Komisija nije sadržavao ni jedno od tih rješenja. U tom kontekstu izvjestitelji smatraju da je usvajanje izvješća o vlastitoj inicijativi još uvijek korisno, djelomično zbog toga što Komisija još uvijek može preporuke iz tog izvješća uključiti u smjernice za provedbu namijenjene službama Komisije, a djelomično jer se time omogućuje Parlamentu da zatraži izradu izvješća o provedbi odluke Komisije.


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja(*) (29.11.2016)

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije

(2015/2319(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Sylvia-Yvonne Kaufmann

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

PRIJEDLOZI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da su transparentnost i usklađivanje međuinstitucijskih aktivnosti od iznimne važnosti jer se njima doprinosi primjerenoj uravnoteženosti u pogledu stručnog znanja i stajališta zastupljenih u sastavu stručnih skupina, a time i poboljšanju njihova rada; stoga pozdravlja činjenicu da je postupak izbora sada javan; u tom smislu ističe da praktična iskustva i kvalifikacije stručnjaka moraju biti jasna; smatra da tijekom cijelog postupka izbora treba osigurati visoku razinu transparentnosti i da postupak treba biti određen jasnijim i konciznijim kriterijima s posebnim naglaskom na praktična iskustva kandidata, uz njihove akademske kvalifikacije i moguće sukobe interesa stručnjaka;

2.  pozdravlja činjenicu da je već uspostavljena veza između registra stručnih skupina Komisije i registra transparentnosti, čime se jamči poboljšana transparentnost;

3.  izražava žaljenje zbog toga što je pokušaj provedbe javnog savjetovanja o utvrđivanju novih pravila bio neuspješan; poziva Komisiju da djeluje na transparentan način i da bude odgovorna prema građanima EU-a;

4.  smatra da bi Komisija trebala ostvariti napredak u pogledu uravnoteženog sastava stručnih skupina; međutim, izražava žaljenje zbog toga što još nije učinjena jasna razlika između gospodarskih i negospodarskih dionika kako bi se ostvario najviši stupanj transparentnosti i ravnoteže; u tom kontekstu ističe da je potrebno da Komisija u javnom pozivu na prijave jasno navede svoju definiciju uravnoteženog sastava i odredi koje interese želi da budu zastupljeni pri osnivanju stručnih skupina; stoga smatra da je važno uključiti Parlament i Europski gospodarski i socijalni odbor kako bi se došlo do uravnoteženije definicije te razlike;

5.  žali zbog toga što sudjelovanje podzastupljenih skupina, najčešće predstavnika civilnog društva i malih i srednjih poduzeća ili ostalih organizacija od općeg javnog interesa, ponekad nije moguće iz financijskih i organizacijskih razloga; stoga poziva Komisiju da u cilju uravnoteženog sastava stručnih skupina uzme u obzir mogućnosti financijske potpore kako bi se omogućilo sudjelovanje svim kategorijama stručnjaka;

6.  kako bi se ostvarila veća transparentnost poziva Komisiju da se pobrine za to da svi zapisnici budu javni; s tim u vezi ističe da sadržaj i zastupani stavovi stručnjaka moraju biti jasni i očiti te izraženi u obliku dostupnom europskim građanima; osim toga traži mogućnost objavljivanja manjinskih odluka; ponavlja važnost objavljivanja rasprava stručnih skupina Komisije, imajući na umu da stručnjaci koji sjede u tim skupinama Komisije obavljaju javne poslove i da bi se rasprave koje dovode do donošenja njihovih odluka trebale objavljivati kao pravilo, a ne u iznimnim slučajevima;

7.  ističe da korisnicima treba dati pristup nizu dokumenata (dnevnim redovima, referentnim dokumentima, raznim izvješćima) kako bi zainteresirani dionici mogli obavljati učinkovit nadzor; nadalje smatra da bi internetska stranica registra stručnih skupina kao takva ili s pomoću poveznica na druge relevantne internetske stranice trebala biti jedan od instrumenata ili mehanizama upotrijebljenih kako bi se dobivale redovno ažurirane informacije o političkom razvoju, uz jamstvo visoke razine transparentnosti;

8.  ističe da se predviđene mjere moraju donijeti odmah u trenutku kada sukobi interesa postaju očiti, posebno u slučaju pojedinaca imenovanih u privatnom svojstvu koji djeluju neovisno i u općem interesu iznose svoja osobna stajališta; ističe da bi te mjere trebalo ozbiljnije razmotriti jer će njihova primjena predstavljati jamstvo za neovisnost stručnjaka;

9.  osim toga, podsjeća na to da Komisija pri pripremi i sastavljanju delegiranih i provedbenih zakonodavnih akata, kao i u izradi nacrta strateških smjernica mora zajamčiti istodobno dostavljanje svih dokumenata, što podrazumijeva i nacrte zakonodavnih akata, i stručnjacima država članica i Europskom parlamentu i Vijeću, kako je dogovoreno Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

29.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski


MIŠLJENJE Odbora za proračune (27.4.2016)

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije

(2015/2319(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje: Helga Trüpel

PRIJEDLOZI

Odbor za proračune poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

A.  budući da je Odbor za proračune zbog nedostatka transparentnosti i neuravnoteženosti sastava određenog broja stručnih skupina te s obzirom da je potrebno osigurati da su u sastavu stručnih skupina uravnoteženo zastupljena različita područja stručnosti i interesa donio odluku o zamrzavanju proračunskih sredstava 2011. i 2014. godine i izrazio zahtjev za reformom stručnih skupina;

B.  budući da se u nedavnoj studiji koju je naručio Odbor za proračune(1) pokazalo da postoji nedostatak transparentnosti i neravnoteža u sastavu određenog broja stručnih skupina;

C.  budući da je Europska ombudsmanica dala preporuke u kojima naglašava potrebu za većom transparentnošću stručnih skupina(2);

D.  budući da su uravnotežen sastav i transparentnost ključne pretpostavke kako bi stručna mišljenja na pravilan način odražavala potrebe za regulatornim mjerama te za jačanje legitimnosti stručnih znanja i regulatornih mjera u očima europskih građana;

E.  budući da pozdravlja inicijativu Komisije kao prvi korak prema skoroj reformi stručnih skupina;

1.  naglašava da usprkos napretku koji je postignut nakon zamrzavanja proračunskih sredstava za 2011. Komisija do sada nije izmijenila horizontalna pravila koja se odnose na stručne skupine i njihovo djelovanje kako bi ispunila zahtjeve Parlamenta za transparentnošću te je od 2013. broj stručnih skupina u kojima i dalje postoji neravnoteža ostao uglavnom nepromijenjen (trenutno 9% svih stručnih skupina);

2.  u tom kontekstu, i s obzirom na stavke 34. – 45. prethodno spomenutog mišljenja ombundsmanice, naglašava da iako Komisija još nije službeno definirala svoj koncept „ravnoteže”, on se ne smije shvatiti kao rezultat matematičkog postupka već kao rezultat napora kako bi se osiguralo da članovi stručnih skupina zajedno imaju nužna tehnička znanja i različita gledišta za ostvarivanje mandata dotične stručne skupine; stoga smatra da bi koncept uravnoteženosti trebalo promatrati u odnosu na određeni mandat svake pojedinačne stručne skupine; smatra da bi kriteriji za procjenu je li stručna skupina uravnotežena ili nije trebali uključivati zadaće skupine, potrebno tehničko znanje, zainteresirane strane na koje će to najvjerojatnije utjecati, organizaciju skupina zainteresiranih strana te primjereni odnos između ekonomskih i neekonomskih interesa;

3.  naglašava da povjerenje građana u EU-a polako slabi zbog nedostatka transparentnosti i prevelike ovisnosti o gospodarskim akterima prilikom izrade zakonodavstva EU-a te stoga naglašava da će učinkovita reforma stručnih skupina Komisije povećati legitimitet Unije;

4.  pozdravlja javnu najavu Komisije da će u revidiranom okviru za stručne skupine biti uključeno niz prijedloga Parlamenta i ombundsmanice kao što su obvezni otvoreni pozivi na podnošenje prijava, poboljšani registar, obvezna prijava predstavnika zainteresiranih strana u registar transparentnosti, definiranje profila potrebnih za jamčenje uravnoteženog sastava za svaku stručnu skupinu i obvezne izjave o sukobu interesa koje će se unijeti u registar;

5.  nadalje, poziva Komisiju da provede preporuke ombundsmanice koje se odnose na transparentnost, prvenstveno one u kojima stoji bi se dnevni redovi, referentni dokumenti i zapisnici sa sastanaka stručnih skupina trebali objavljivati te da bi objavljeni zapisnici trebali biti što jasniji i prenositi stajališta članova;

6.  poziva Komisiju da slijedi najbolje prakse te da koristeći postojeće pozitivne primjere osigura sustavnu provedbu poboljšanih horizontalnih pravila kako bi se zajamčila njihova dosljednost, uključujući i odgovarajući mehanizam nadzora za sve glavne uprave;

7.  poziva Komisiju da u suradnji sa zakonodavcem i civilnim društvom istraži načine kako povećati i potaknuti sudjelovanje premalo zastupljenih skupina, poput civilnog društva i sindikata, u stručnim skupinama, da riješi pitanje postojeće asimetričnosti informacija te da procijeni razvoj sustava naknada koji bi tim skupinama trebao pomoći da steknu potrebna znanja kako bi u potpunosti učinkovito mogle sudjelovati u stručnim skupinama;

8.  naglašava da će tijekom glasovanja o godišnjem proračunu za 2017. kritički ocijeniti napore u postizanju reformi te naglašava svoju odlučnost u zamrzavanju proračunskih sredstava ako bude smatrao da njegovi zahtjevi nisu na zadovoljavajući način ispunjeni;

9.  poziva Komisiju da zajamči da će se prilikom podnošenja prijedloga za reformu stručnih skupina organizirati detaljno savjetovanje s onim skupinama koje su trenutno premalo zastupljene.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

26.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrey Novakov, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Isabella Adinolfi, Jens Gieseke

(1)

Resorni odjel D za proračunska pitanja, sastav stručnih skupina Komisije i status Registra stručnih skupina, 2015.

(2)

Europski ombudsman, preporuke Europske ombudsmanice iz njezine strateške istrage OI/6/2014/NF koja se odnosi na sastav stručnih skupina Komisije, 29.1.2016.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

9.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clare Moody

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti