MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi

13.1.2017 - (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Ian Duncan
Lausunnon valmistelija (*):
Fredrick Federley, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


Menettely : 2015/0148(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0003/2017

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0337),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0190/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2015 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja kehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0003/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY15 perustettiin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä unionissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY15 perustettiin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä unionissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti ja taloudellisesti sekä unionin teollisuuden vahvistamiseksi kestävällä tavalla hiili- tai investointivuodon riskiä vastaan.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

Perustelu

On tarkennettava, että direktiivin tavoitteena on saavuttaa tietty päästövähennysten taso tavalla, joka ei johda hiili- ja investointivuotoon. Tämä on ehdottoman tärkeää sekä ympäristön kannalta (vältetään päästöjen siirtäminen) että talouden kannalta (vältetään toiminnan ja työpaikkojen siirtäminen). Tämä näkökohta on lisättävä ensimmäiseen artiklaan, jotta se tunnustetaan täysin avaintavoitteeksi.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Lokakuussa 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto teki sitoumuksen vähentää kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää unionissa vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien talouden alojen olisi osallistuttava näiden päästövähennysten saavuttamiseen, ja tavoite saavutetaan kustannustehokkaimmin unionin päästökauppajärjestelmällä siten, että päästöjä vähennetään 43 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä vahvistettiin unionin ja jäsenvaltioiden suunnitellussa kansallisesti päätettävässä panoksessa, joka toimitettiin ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sihteeristölle 6 päivänä maaliskuuta 201516.

(2)  Lokakuussa 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto teki sitoumuksen vähentää kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää unionissa vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien talouden alojen olisi osallistuttava näiden päästövähennysten saavuttamiseen, ja tavoite saavutetaan kustannustehokkaimmin unionin päästökauppajärjestelmällä siten, että päästöjä vähennetään 43 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä vahvistettiin unionin ja jäsenvaltioiden suunnitellussa kansallisesti päätettävässä panoksessa, joka toimitettiin ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen sihteeristölle 6 päivänä maaliskuuta 2015. Päästövähennysten taakka olisi jaettava oikeudenmukaisesti EU:n päästökauppajärjestelmän kattamien alojen kesken.

__________________

 

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

 

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  On tärkeää, että EU:n päästökauppajärjestelmää, joka on unionin ensisijainen väline unionin pitkän ajanjakson ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi, täydennetään vastaavilla lisätoimilla muissa säädöksissä ja välineissä, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästöjä EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolisilla aloilla, jotta voidaan noudattaa sovittua sitoumusta kaikkien talouden alojen osallistumisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän vähentämiseen vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmän vuorovaikutus muiden lisäsäädösten kanssa korostaa, että on varmistettava sekä päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen että sen ulkopuolisten alojen kunnianhimoiset tavoitteet, erityisesti taakanjakopäätöksen ja LULUCF:n tulevan tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen osapuolten 21. kokouksessa Pariisissa 12. joulukuuta 2015 hyväksytyn sopimuksen (”Pariisin sopimus”) mukaisesti valtioiden on toteutettava toimintamalleja, joilla saavutetaan yli 180 suunniteltua kansallista panosta, jotka kattavat noin 98 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Pariisin sopimuksella pyritään rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna ja rajoittamaan lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. Monien näistä politiikkatoimista odotetaan sisältävän hiilen hinnoittelua tai vastaavia toimia, ja sen vuoksi tässä direktiivissä olisi oltava tarkistuslauseke, jotta komissio voi tarvittaessa ehdottaa suurempia päästövähennyksiä Pariisin sopimuksen mukaisen ensimmäisen tilannearvion jälkeen vuonna 2023 ja mukauttaa hiilivuotoa koskevia siirtymämääräyksiä, jotta voidaan ottaa huomioon päästökaupan hinnoittelumekanismien kehitys unionin ulkopuolella, sekä toteuttaa muita politiikkatoimia ja välineitä, joilla tehostetaan unionin ja jäsenvaltioiden antamia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia sitoumuksia. Tarkistuslausekkeella olisi myös varmistettava, että kuuden kuukauden kuluessa Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen vuonna 2018 käytävästä taustoittavasta vuoropuhelusta annetaan tiedonanto, jossa arvioidaan sitä, onko unionin ilmastonmuutosta koskeva lainsäädäntö Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaista.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c)  Pariisin sopimuksen mukaisesti ja Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäätäjien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/29/EY1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 406/2009/EY1b ilmaiseman sitoumuksen mukaisesti kaikkien talouden alojen on osallistuttava hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kansainvälisen merenkulun päästöjen rajoittamiseksi on käynnistetty toimia Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kautta ja näitä toimia olisi edistettävä, jotta Kansainvälinen merenkulkujärjestö voi laatia selkeän ilmastotoimenpiteiden toimintasuunnitelman merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi maailmanlaajuisesti. Selkeiden tavoitteiden hyväksyminen kansainvälisen meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi IMO:n kautta on merkittävä ja kiireellinen asia sekä ehtona sille, että unioni ei toteuta lisätoimia merenkulkualan sisällyttämiseksi EU:n päästökauppajärjestelmään. Jos tällaista sopimusta ei kuitenkaan saada aikaan vuoden 2020 loppuun mennessä, ala olisi sisällytettävä EU:n päästökauppajärjestelmään ja olisi perustettava rahasto, johon kerätään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2015/757 säädetyn unionin tarkkailu-, raportointi- ja todentamisjärjestelmän (MRV-järjestelmä) jo kattamat laivaliikenteen harjoittajien hiilidioksidipäästöistä kertyvät osuudet ja jonka avulla varmistetaan niiden kollektiivinen noudattaminen (unionin satamissa sekä matkoilla unionin satamiin ja niistä pois aiheutetut päästöt). Osa merenkulkualan päästöhuutokauppojen tuloista olisi käytettävä energiatehokkuuden parantamiseen ja innovatiivisiin teknologioihin tehtävien investointien tukemiseen merenkulkualan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, lyhyen matkan merikuljetukset ja satamat mukaan lukien.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/757, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 55).

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Eurooppa-neuvosto vahvisti, että EU:n tärkein väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimiva ja uudistettu päästökauppajärjestelmä, johon kuuluu markkinoita vakauttava väline. Järjestelmässä sovelletaan vuosittaista vähennyskerrointa, joka on 2,2 prosenttia vuodesta 2021 alkaen, ilmaisjakoa jatketaan ja nykyisiä toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2020 jälkeenkin ilmastopolitiikasta johtuvan hiilivuodon estämiseksi niin kauan kuin muissa merkittävissä talouksissa ei ryhdytä vastaaviin toimiin ja huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää ei vähennetä. Huutokaupattava osuus olisi ilmaistava prosenttiosuutena lainsäädännössä, jotta parannetaan investointipäätösten suunnittelun varmuutta, lisätään avoimuutta ja tehdään järjestelmästä yleisesti yksinkertaisempi ja helpompi ymmärtää.

(3)  EU:n tärkeimpiä välineitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat toimiva ja uudistettu päästökauppajärjestelmä, johon kuuluu entistä tehokkaampi markkinoita vakauttava väline, sekä ylijääneiden päästöoikeuksien huomattavan määrän poistaminen markkinoilta. Järjestelmässä sovelletaan vuosittaista vähennyskerrointa, joka on 2,4 prosenttia vuodesta 2021 alkaen, ilmaisjakoa jatketaan ja nykyisiä toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2020 jälkeenkin ilmastopolitiikasta johtuvan hiilivuodon estämiseksi niin kauan kuin muissa merkittävissä talouksissa ei ryhdytä vastaaviin toimiin. Huutokaupattava osuus olisi ilmaistava prosenttiosuutena lainsäädännössä, ja sen olisi pienennyttävä monialaista korjauskerrointa sovellettaessa, jotta parannetaan investointipäätösten suunnittelun varmuutta, lisätään avoimuutta ja tehdään järjestelmästä yleisesti yksinkertaisempi ja helpompi ymmärtää ja jotta suojellaan suurimman hiilivuodon riskin aloja monialaiselta korjauskertoimelta. Säännöksiä olisi tarkasteltava Pariisin sopimuksen mukaisesti ja niitä olisi mukautettava tarpeen mukaan vastaavasti Pariisin sopimuksesta seuraavien unionin ilmastovelvoitteiden täyttämiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Vähiten kehittyneet maat ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, mutta niiden osuus kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen. Sen vuoksi vähiten kehittyneiden maiden tarpeet olisi asetettava etusijalle käyttämällä EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia ilmastotoimien rahoittamiseen ja etenkin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen vihreän ilmastorahaston välityksellä.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Yksi unionin tärkeimmistä tavoitteista on luoda selviytymiskykyinen energiaunioni, jossa turvataan varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti kaikille eurooppalaisille. Tämän saavuttaminen edellyttää unionin kunnianhimoisten ilmastotoimien jatkamista siten, että päästökauppajärjestelmä pysyy EU:n ilmastopolitiikan kulmakivenä, sekä edistymistä muissa energiaunionin osatekijöissä17. Vuoteen 2030 ulottuvissa puitteissa päätetyn tavoitetason täytäntöönpano vaikuttaa siihen, että hiilipäästöille asetetaan merkityksellinen hinta ja edistetään edelleen kustannustehokkaita kasvihuonekaasujen vähennyksiä.

(4)  Yksi unionin tärkeimmistä tavoitteista on luoda selviytymiskykyinen energiaunioni, jossa turvataan varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti unionin kansalaisille ja teollisuudelle. Tämän saavuttaminen edellyttää unionin kunnianhimoisten ilmastotoimien jatkamista siten, että päästökauppajärjestelmä pysyy EU:n ilmastopolitiikan kulmakivenä, sekä edistymistä muissa energiaunionin osatekijöissä. Olisi otettava huomioon EU:n päästökauppajärjestelmän vuorovaikutus muiden sellaisten unionin ja kansallisen tason ilmasto- ja energiapolitiikkojen kanssa, joilla on vaikutusta EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien kysyntään. Vuoteen 2030 ulottuvissa puitteissa päätetyn tavoitetason täytäntöönpano ja muiden energiaunioniin liittyvien osatekijöiden edistymisen asianmukainen tarkastelu vaikuttavat siihen, että hiilipäästöille asetetaan merkityksellinen hinta ja edistetään edelleen kustannustehokkaita kasvihuonekaasujen vähennyksiä.

__________________

__________________

17 Komission tiedonanto ”Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia”, COM/2015/080 final.

17 Komission tiedonanto ”Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia”, COM/2015/080 final.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Neuvoston hyväksymään 27 prosentin tavoitteeseen verrattuna yhä kunnianhimoisempien energiatehokkuustavoitteiden olisi johdettava maksutta jaettavien päästöoikeuksien lisäämiseen hiilivuodon vaarassa oleville aloille.

Perustelu

Puheenjohtaja Juncker kannatti vähintään 30 prosentin energiatehokkuustavoitetta. Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö kannattaa vielä tiukempaa tavoitetta. Tämä johtaa luonnollisesti suurempiin päästövähennyksiin taakanjaossa. Taakanjaon päästökattoa olisi tämän vuoksi vähennettävä ja liikkumavaraa olisi hyödynnettävä hiilivuoron vaarassa olevien alojen suojelemiseen.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdan mukaan unionin ympäristöpolitiikka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan saastuttajan olisi maksettava, ja tällä perusteella direktiivissä 2003/87/EY säädetään siirtymisestä täysimääräiseen huutokauppaan ajan myötä. Hiilivuodon välttäminen antaa oikeutuksen täysimääräisen siirtymisen lykkäämiselle, ja kohdennettujen maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakaminen on perusteltua, jotta voidaan ottaa huomioon todelliset riskit kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisestä kolmansissa maissa, joissa teollisuuteen ei kohdistu samanlaisia hiilirajoituksia, niin kauan kuin muissa merkittävissä talouksissa ei ryhdytä vastaaviin toimiin.

(5)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdan mukaan unionin ympäristöpolitiikka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan saastuttajan olisi maksettava, ja tällä perusteella direktiivissä 2003/87/EY säädetään siirtymisestä täysimääräiseen huutokauppaan ajan myötä. Hiilivuodon välttäminen antaa oikeutuksen täysimääräisen huutokauppaamisen väliaikaiselle lykkäämiselle, ja kohdennettujen maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakaminen on perusteltu poikkeus saastuttaja maksaa ‑periaatteesta edellyttäen, että päästöoikeuksia ei jaeta liikaa, jotta voidaan ottaa huomioon todelliset riskit kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisestä kolmansissa maissa, joissa teollisuuteen ei kohdistu samanlaisia hiilirajoituksia, niin kauan kuin muissa merkittävissä talouksissa ei ryhdytä vastaaviin toimiin. Siksi maksuttomien päästöoikeuksien jakamisen olisi oltava tehokkaampaa tässä direktiivissä säädettyjen kynnysten mukaisesti.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Päästöoikeuksien huutokauppaaminen säilyy yleisenä sääntönä, josta ilmaisjako on poikkeus. Tämän vuoksi ja kuten Eurooppa-neuvosto on vahvistanut, päästöoikeuksien huutokaupattavaa osuutta, joka oli 57 prosenttia vuosina 2013-2020, ei tulisi vähentää. Komission vaikutusten arviointi18 sisältää yksityiskohtaista tietoa huutokaupattavien päästöoikeuksien osuudesta ja siinä todetaan, että tämä 57 prosentin osuus koostuu jäsenvaltioiden puolesta huutokaupattavista päästöoikeuksista, mukaan lukien päästöoikeudet, jotka asetetaan syrjään uusille osallistujille mutta joita ei jaeta, päästöoikeudet, joilla nykyaikaistetaan sähköntuotantoa joissakin jäsenvaltioissa, ja päästöoikeudet, jotka on huutokaupattava myöhemmin, koska ne siirretään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2015/ perustettuun markkinavakausvarantoon19.

6.  Päästöoikeuksien huutokauppaaminen säilyy yleisenä sääntönä, josta ilmaisjako on poikkeus. Tämän vuoksi päästöoikeuksien huutokaupattavaa osuutta, jonka olisi oltava 57 prosenttia vuosina 2021–2030, olisi vähennettävä soveltamalla monialaista korjauskerrointa sellaisten alojen suojaamiseksi, joilla hiilivuodon riskin on suurin. Komission vaikutusten arviointi sisältää yksityiskohtaista tietoa huutokaupattavien päästöoikeuksien osuudesta ja siinä todetaan, että tämä 57 prosentin osuus koostuu jäsenvaltioiden puolesta huutokaupattavista päästöoikeuksista, mukaan lukien päästöoikeudet, jotka asetetaan syrjään sellaisen nykyaikaistamisrahaston perustamiseksi, jolla parannetaan energiatehokkuutta ja nykyaikaistetaan tiettyjen jäsenvaltioiden energiajärjestelmiä, päästöoikeudet, jotka asetetaan syrjään hyvityksen maksamiseksi sellaisille toimialoille tai toimialojen osille, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöjen kustannuksista aiheutuu merkittäviä välillisiä kustannuksia, päästöoikeudet, jotka asetetaan syrjään oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi tukemaan alueita, joilla on paljon työntekijöitä hiilestä riippuvaisilla aloilla ja joiden bkt on huomattavasti unionin keskiarvoa alempi, sekä päästöoikeudet, jotka on huutokaupattava myöhemmin, koska ne siirretään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2015/1814 perustettuun markkinavakausvarantoon19

__________________

______________

18 SEC(2015)XX

 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/ markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (EUVL L […], […], s. […]).

19 Euroopan Parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/1814, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (EUVL L 264, 9.10.2015, s. 1).

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta voidaan säilyttää päästöoikeuksista saatava hyöty ympäristön kannalta unionissa tilanteessa, jossa muiden maiden toimilla ei anneta samanlaisia kannustimia teollisuudelle vähentää päästöjä, olisi jatkettava päästöoikeuksien ilmaisjakoa laitoksille toimialoilla ja toimialojen osissa, joilla vallitsee todellinen hiilivuodon riski. EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan aikana saatu kokemus on osoittanut, että toimialat ja toimialan osat ovat alttiina hiilivuodon riskille eri määrissä ja että ilmaisjako on estänyt hiilivuotoa. Kun joidenkin toimialojen ja toimialojen osien voidaan katsoa olevan suuremmassa määrin alttiina hiilivuodon riskille, muut pystyvät siirtämään merkittävän osan niiden päästöt kattavien päästöoikeuksien kustannuksista tuotteiden hintoihin menettämättä markkinaosuuttaan, jolloin niille koituu vain osa kustannuksista ja hiilivuodon riski on alhaisempi. Komission olisi määritettävä ja eroteltava toimialat niiden kaupan ja päästöjen intensiteetin perusteella, jotta voidaan paremmin yksilöidä toimialat, joilla vallitsee todellinen hiilivuodon riski. Kun näiden perusteiden mukaisesti ylitetään raja-arvo, joka määritetään ottamalla huomioon toimialojen ja toimialojen osien mahdollisuudet siirtää kustannukset tuotteiden hintoihin, toimialan tai toimialan osan olisi katsottava olevan alttiina hiilivuodon riskille. Muiden toimialojen osalta olisi katsottava, että ne eivät ole alttiina hiilivuodon riskille tai riski on vähäinen. Ottamalla huomioon muiden kuin sähköntuotantoon kuuluvien toimialojen tai toimialojen osien mahdollisuudet siirtää kustannukset tuotteiden hintoihin olisi myös oltava mahdollista vähentää satunnaisia voittoja.

(7)  Jotta voidaan säilyttää päästöoikeuksista saatava hyöty ympäristön kannalta unionissa tilanteessa, jossa muiden maiden toimilla ei anneta samanlaisia kannustimia teollisuudelle vähentää päästöjä, olisi jatkettava väliaikaisesti päästöoikeuksien ilmaisjakoa laitoksille toimialoilla ja toimialojen osissa, joilla vallitsee todellinen hiilivuodon riski. EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan aikana saatu kokemus on osoittanut, että toimialat ja toimialan osat ovat alttiina hiilivuodon riskille eri määrissä ja että ilmaisjako on estänyt hiilivuotoa. Kun joidenkin toimialojen ja toimialojen osien voidaan katsoa olevan suuremmassa määrin alttiina hiilivuodon riskille, muut pystyvät siirtämään merkittävän osan niiden päästöt kattavien päästöoikeuksien kustannuksista tuotteiden hintoihin menettämättä markkinaosuuttaan, jolloin niille koituu vain osa kustannuksista ja hiilivuodon riski on alhaisempi. Komission olisi määritettävä ja eroteltava toimialat niiden kaupan ja päästöjen intensiteetin perusteella, jotta voidaan paremmin yksilöidä toimialat, joilla vallitsee todellinen hiilivuodon riski. Kun näiden perusteiden mukaisesti ylitetään raja-arvo, joka määritetään ottamalla huomioon toimialojen ja toimialojen osien mahdollisuudet siirtää kustannukset tuotteiden hintoihin, toimialan tai toimialan osan olisi katsottava olevan alttiina hiilivuodon riskille. Muiden toimialojen osalta olisi katsottava, että ne eivät ole alttiina hiilivuodon riskille tai riski on vähäinen. Ottamalla huomioon muiden kuin sähköntuotantoon kuuluvien toimialojen tai toimialojen osien mahdollisuudet siirtää kustannukset tuotteiden hintoihin olisi myös oltava mahdollista vähentää satunnaisia voittoja. Olisi myös arvioitava hiilivuodon riskiä sellaisilla toimialoilla ja toimialojen osilla, joilla ilmaisjako lasketaan käyttäen aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuindikaattoreita, koska tällaisia tuotteita valmistetaan sekä kemiallisissa laitoksissa että jalostamoissa. Jotta voitaisiin vähentää ilmaisjaon saatavuuteen kohdistuvaa painetta, olisi määritettävä täysin Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjä vastaava sisällyttämisjärjestelmä. Järjestelmän olisi keskityttävä aloihin, joilla kaupan intensiteetti on matala mutta päästöjä on paljon, kuten sementti- ja klinkkeriteollisuuteen.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan ottaa huomioon teknologinen edistyminen kyseisillä aloilla ja mukauttaa tilanne kyseessä olevaan päästöoikeuksien jaon kauteen, olisi säädettävä laitoksille maksutta jaettavia päästöoikeuksia koskevista vertailuarvoista käyttäen perusteena vuosia 20072008 koskevia tietoja, jotka päivitetään havaittujen keskimääräisten parannusten mukaisesti. Ennustettavuuden vuoksi tämä olisi tehtävä soveltamalla kerrointa, joka vastaa parasta arviointia edistymisestä eri toimialoilla ja jossa olisi tämän jälkeen otettava huomioon vakaat, objektiiviset ja todennetut tiedot laitoksista, jotta toimialoilla, joilla parannusten määrä eroaa huomattavasti tästä kertoimesta, olisi vertailuarvo, joka on lähempänä niiden tosiasiallista parannusten määrää. Jos tiedot osoittavat, että kerroin on vuosien 20072008 arvoon nähden yli 0,5 prosenttia korkeampi tai alhaisempi vuotta kohti kyseisenä kautena, tähän liittyvää vertailuarvoa mukautetaan kyseisellä prosenttiosuudella. Jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset aromaattisten aineiden, vedyn ja synteesikaasujen tuotannolle jalostamoissa ja kemiallisissa laitoksissa, aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja olisi yhdenmukaistettava jalostamoiden vertailuarvojen kanssa.

(8)  Jotta voidaan ottaa huomioon teknologinen edistyminen kyseisillä aloilla ja mukauttaa tilanne kyseessä olevaan päästöoikeuksien jaon kauteen, olisi säädettävä laitoksille maksutta jaettavia päästöoikeuksia koskevista vertailuarvoista käyttäen perusteena vuosia 2007 ja 2008 koskevia tietoja, jotka päivitetään havaittujen keskimääräisten parannusten mukaisesti. Ennustettavuuden vuoksi tämä olisi tehtävä soveltamalla kerrointa, joka vastaa todellista arviointia edistymisestä eri toimialoilla tehokkaimmassa 10 prosentissa laitoksia ja jossa olisi tämän jälkeen otettava huomioon vakaat, objektiiviset ja todennetut tiedot laitoksista, jotta toimialoilla, joilla parannusten määrä eroaa huomattavasti tästä kertoimesta, olisi vertailuarvo, joka on lähempänä niiden tosiasiallista parannusten määrää. Jos tiedot osoittavat, että kerroin on vuosien 2007 ja 2008 arvoon nähden yli 1,75 prosenttia korkeampi tai alhaisempi vuotta kohti kyseisenä kautena, tähän liittyvää vertailuarvoa olisi mukautettava kyseisellä prosenttiosuudella. Jos tiedot kuitenkin osoittavat, että parannusten määrä on 0,25 prosenttia tai vähemmän kyseisenä kautena, tähän liittyvää vertailuarvoa olisi mukautettava kyseisellä prosenttiosuudella. Jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset aromaattisten aineiden, vedyn ja synteesikaasujen tuotannolle jalostamoissa ja kemiallisissa laitoksissa, aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja olisi yhdenmukaistettava jalostamoiden vertailuarvojen kanssa.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jäsenvaltioiden olisi valtiontukisääntöjä noudattaen tarjottava osittaista hyvitystä tietyille laitoksille sellaisilla toimialoilla tai sellaisissa toimialojen osissa, joiden on todettu olevan alttiina merkittävälle hiilivuodon riskille johtuen kustannuksista, jotka johtuvat kasvihuonekaasupäästöihin liittyvien kustannusten siirtämisestä sähkön hintoihin. Pariisissa hyväksyttävässä pöytäkirjassa ja siihen liittyvissä osapuolikokouksen päätöksissä on määrättävä ilmastorahoituksen dynaamisesta mobilisoimisesta, teknologiansiirrosta ja valmiuksien kehittämisestä tukea mahdollisesti saavien osapuolten ja erityisesti niiden osapuolten osalta, joilla on vähiten valmiuksia. Julkisen sektorin ilmastorahoitus on jatkossakin tärkeässä asemassa varojen mobilisoimiseksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten. Tämän vuoksi huutokauppatuloja olisi käytettävä myös ilmastorahoitustoimiin haavoittuvassa asemassa olevissa kolmansissa maissa. Tämä koskee myös sopeutumista ilmaston vaikutuksiin. Mobilisoitavan ilmastorahoituksen määrä riippuu myös ehdotettujen suunniteltujen kansallisten panosten (intended nationally determined contributions – INDC) tavoitetasosta ja laadusta, tämän jälkeisistä investointisuunnitelmista ja kansallisista sopeutumissuunnitteluprosesseista. Jäsenvaltioiden olisi myös käytettävä huutokauppatuloja edistämään taitojen kehittämistä ja ja työvoiman uudelleenkohdentamisesta aloilla, joihin työpaikkojen siirtyminen on vaikuttanut siirryttäessä vähähiiliseen talouteen.

(9)  Yhtäläisten toimintaedellytysten saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi tarjottava unionin tasolla tehdyn keskitetyn järjestelyn kautta hyvitystä tietyille laitoksille sellaisilla toimialoilla tai sellaisissa toimialojen osissa, joiden on todettu olevan alttiina merkittävälle hiilivuodon riskille johtuen kustannuksista, jotka johtuvat kasvihuonekaasupäästöihin liittyvien kustannusten siirtämisestä sähkön hintoihin. Julkisen sektorin ilmastorahoitus on jatkossakin tärkeässä asemassa varojen mobilisoimiseksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten. Tämän vuoksi huutokauppatuloja olisi käytettävä myös ilmastorahoitustoimiin haavoittuvassa asemassa olevissa kolmansissa maissa. Tämä koskee myös sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Mobilisoitavan ilmastorahoituksen määrä riippuu myös ehdotettujen suunniteltujen kansallisten panosten (intended nationally determined contributions – INDC) tavoitetasosta ja laadusta, tämän jälkeisistä investointisuunnitelmista ja kansallisista sopeutumissuunnitteluprosesseista. Jäsenvaltioiden olisi myös tarkasteltava vähähiiliseen talouteen siirtymisen sosiaalisia näkökohtia ja käytettävä huutokauppatuloja edistämään taitojen kehittämistä ja työvoiman uudelleenkohdentamista aloilla, joihin työpaikkojen siirtyminen on vaikuttanut siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus täydentää unionin keskitetyn järjestelmän kautta saatua hyvitystä. Tällaiset rahoitustoimet eivät saisi ylittää asianomaisissa valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa tarkoitettuja tasoja.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Merkittävin tästä direktiivistä saatava pitkän aikavälin kannustin hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille, uusille uusiutuviin energialähteisiin liittyville teknologioille sekä läpimurtoinnovaatioihin vähähiiliseen teknologiaan ja prosesseihin on sen luoma hiilen hintasignaali ja se, ettei pysyvästi varastoituja tai vältettyjä hiilidioksidipäästöjä koskevia oikeuksia tarvitse palauttaa. Lisäksi jotta voidaan täydentää resursseja, joita jo käytetään nopeuttamaan hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin käytettävien kaupallisten laitosten demonstrointia ja innovatiivisia uusia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita, EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia olisi käytettävä takaamaan palkitseminen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitosten käyttöönotosta, uusiutuviin energialähteisiin liittyvistä uusista teknologioista ja teollisesta innovoinnista vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin unionissa varastoituja tai vältettyjä hiilidioksidipäästöjä varten riittävässä mittakaavassa, sillä edellytyksellä, että saadaan aikaan tietämyksen jakamista koskeva sopimus. Suuren osan tästä tuesta olisi oltava suhteessa kasvihuonekaasupäästöjen todennettuun välttämiseen, kun taas jotakin tukea voidaan antaa, kun ennakolta määritetyt välitavoitteet saavutetaan ottaen huomioon käytetty teknologia. Tuettujen hankekustannusten enimmäisprosenttimäärä voi vaihdella hankkeen luokan mukaan.

(10)  Merkittävin tästä direktiivistä saatava pitkän aikavälin kannustin hiilen talteenotolle ja varastoinnille sekä hiilen talteenotolle ja käytölle, uusille uusiutuviin energialähteisiin liittyville teknologioille sekä läpimurtoinnovaatioihin vähähiiliseen teknologiaan ja prosesseihin on sen luoma hiilen hintasignaali ja se, ettei pysyvästi varastoituja tai vältettyjä hiilidioksidipäästöjä koskevia oikeuksia tarvitse palauttaa. Lisäksi jotta voidaan täydentää resursseja, joita jo käytetään nopeuttamaan hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sekä hiilen talteenottoon ja käyttöön käytettävien kaupallisten laitosten demonstrointia ja innovatiivisia uusia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita, EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia olisi käytettävä takaamaan palkitseminen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitosten sekä talteenotto- ja käyttölaitosten käyttöönotosta, uusiutuviin energialähteisiin liittyvistä uusista teknologioista ja teollisesta innovoinnista vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin unionissa varastoituja tai vältettyjä hiilidioksidipäästöjä varten riittävässä mittakaavassa, sillä edellytyksellä, että saadaan aikaan tietämyksen jakamista koskeva sopimus. Suuren osan tästä tuesta olisi oltava suhteessa kasvihuonekaasupäästöjen todennettuun välttämiseen, kun taas jotakin tukea voidaan antaa, kun ennakolta määritetyt välitavoitteet saavutetaan ottaen huomioon käytetty teknologia. Tuettujen hankekustannusten enimmäisprosenttimäärä voi vaihdella hankkeen luokan mukaan.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Olisi perustettava nykyaikaistamisrahasto, johon sijoitetaan 2 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista, ja nämä päästöoikeudet olisi huutokaupattava noudattaen asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 esitettyjä sääntöjä, jotka koskevat yhteisessä huutokauppapaikassa järjestettäviä huutokauppoja. Jäsenvaltioiden, joiden BKT asukasta kohti euroina markkinahintoina vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta, olisi voitava saada rahoitusta nykyaikaistamisrahastosta ja poiketa vuoteen 2030 saakka täysimääräisen huutokaupan periaatteesta sähköntuotantoa varten käyttämällä ilmaisjaon vaihtoehtoa, jotta voidaan avoimesti edistää todellisia investointeja energia-alan nykyaikaistamiseen samalla kun vältetään energian sisämarkkinoiden vääristymät. Nykyaikaistamisrahastoa koskevilla säännöillä olisi luotava johdonmukaiset, kattavat ja avoimet puitteet, joilla varmistetaan mahdollisimman tehokas täytäntöönpano varmistaen kaikkien osallistujien helppo mahdollisuus osallistua. Hallintorakenteen olisi oltava sellainen, että varmistetaan varojen asianmukainen käyttö. Hallintorakenteen olisi koostuttava investointilautakunnasta ja hallintokomiteasta, ja päätöksentekoprosessissa olisi asianmukaisesti käytettävä Euroopan investointipankin asiantuntemusta paitsi kun tukea tarjotaan pienille hankkeille kansallisten kehityspankkien tarjoamilla lainoilla tai avustuksilla kansallisista ohjelmista, joilla on samat tavoitteet kuin nykyaikaistamisrahastolla. Jäsenvaltioiden olisi ehdotettava rahastosta rahoitettavia investointeja. Sen varmistamiseksi, että investointitarpeet alemman tulotason jäsenvaltioissa otetaan riittävästi huomioon, varojen jaossa otetaan huomion tasaisina osuuksina todennetut päästöt ja BKT:hen liittyvät perusteet. Nykyaikaistamisrahastosta olisi voitava antaa rahoitustukea erilaisissa muodoissa.

(11)  Olisi perustettava nykyaikaistamisrahasto, johon sijoitetaan 2 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista, ja nämä päästöoikeudet olisi huutokaupattava noudattaen asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 esitettyjä sääntöjä, jotka koskevat yhteisessä huutokauppapaikassa järjestettäviä huutokauppoja. Jäsenvaltioiden, joiden BKT asukasta kohti euroina markkinahintoina vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta, olisi voitava saada rahoitusta nykyaikaistamisrahastosta. Jäsenvaltioiden, joiden BKT asukasta kohti euroina markkinahintoina vuonna 2014 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta, olisi voitava poiketa vuoteen 2030 saakka täysimääräisen huutokaupan periaatteesta sähköntuotantoa varten käyttämällä ilmaisjaon vaihtoehtoa, jotta voidaan avoimesti edistää todellisia investointeja niiden energia-alan nykyaikaistamiseen ja monipuolistamiseen unionin vuosien 2030 ja 2050 ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisesti samalla kun vältetään energian sisämarkkinoiden vääristymät. Nykyaikaistamisrahastoa koskevilla säännöillä olisi luotava johdonmukaiset, kattavat ja avoimet puitteet, joilla varmistetaan mahdollisimman tehokas täytäntöönpano varmistaen kaikkien osallistujien helppo mahdollisuus osallistua. Sääntöjen olisi oltava läpinäkyvät, tasapainoiset ja sellaiset, että varmistetaan varojen asianmukainen käyttö. Tämän hallintorakenteen olisi koostuttava investointilautakunnasta, neuvoa-antavasta komiteasta ja hallintokomiteasta. Päätöksentekoprosessissa olisi asianmukaisesti käytettävä Euroopan investointipankin asiantuntemusta paitsi kun tukea tarjotaan pienille hankkeille kansallisten kehityspankkien tarjoamilla lainoilla tai avustuksilla kansallisista ohjelmista, joilla on samat tavoitteet kuin nykyaikaistamisrahastolla. Jäsenvaltioiden olisi ehdotettava rahastosta rahoitettavia investointeja, ja kaiken rahastosta myönnettävän rahoituksen olisi täytettävä erityiset tukikelpoisuusvaatimukset. Sen varmistamiseksi, että investointitarpeet alemman tulotason jäsenvaltioissa otetaan riittävästi huomioon, varojen jaossa otetaan huomion tasaisina osuuksina todennetut päästöt ja BKT:hen liittyvät perusteet. Nykyaikaistamisrahastosta olisi voitava antaa rahoitustukea erilaisissa muodoissa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Eurooppa-neuvosto vahvisti, että olisi parannettava sääntöjä, mukaan lukien avoimuutta koskevat säännöt, jotka koskevat vapaaehtoista ilmaisjakoa energiantuotantoalan nykyaikaistamiseksi tietyissä jäsenvaltioissa. Kyseessä olevan jäsenvaltion olisi valittava investoinnit, joiden arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, tarjouskilpailumenettelyssä selkeiden ja avointen sääntöjen perusteella, jotta varmistetaan, että ilmaisjakoa käytetään edistämään todellisia investointeja, joilla nykyaikaistetaan energiantuotantoalaa energiaunionin tavoitteiden mukaisesti. Investointeihin, joiden arvo on alle 10 miljoonaa, olisi myös voitava saada rahoitusta ilmaisjaosta. Kyseessä olevan jäsenvaltion olisi valittava kyseiset investoinnit selkeiden ja avoimien perusteiden mukaisesti. Tämän valintaprosessin tuloksista olisi järjestettävä julkinen kuuleminen. Yleisön olisi saatava tietoa asianmukaisesti sekä investointihankkeiden valinta- että täytäntöönpanovaiheessa.

(12)  Eurooppa-neuvosto vahvisti, että olisi parannettava sääntöjä, mukaan lukien avoimuutta koskevat säännöt, jotka koskevat vapaaehtoista ilmaisjakoa energiantuotantoalan nykyaikaistamiseksi ja monipuolistamiseksi tietyissä jäsenvaltioissa. Kyseessä olevan jäsenvaltion olisi valittava investoinnit, joiden arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, tarjouskilpailumenettelyssä selkeiden ja avointen sääntöjen perusteella, jotta varmistetaan, että ilmaisjakoa käytetään edistämään todellisia investointeja, joilla nykyaikaistetaan ja monipuolistetaan energiantuotantoalaa energiaunionin tavoitteiden mukaisesti ja tuetaan kolmatta energiapakettia. Investointeihin, joiden arvo on alle 10 miljoonaa, olisi myös voitava saada rahoitusta ilmaisjaosta. Kyseessä olevan jäsenvaltion olisi valittava kyseiset investoinnit selkeiden ja avoimien perusteiden mukaisesti. Valintaprosessista olisi järjestettävä julkinen kuuleminen, ja valintaprosessin tulokset samoin kuin hylätyt hankkeet olisi julkistettava. Yleisön olisi saatava tietoa asianmukaisesti sekä investointihankkeiden valinta- että täytäntöönpanovaiheessa. Jäsenvaltioiden olisi voitava siirtää vastaavat päästöoikeudet osittain tai kokonaan nykyaikaistamisrahastoon, jos ne voivat käyttää molempia välineitä. Poikkeuksen soveltaminen olisi lopetettava siihen mennessä, kun päästökauppakausi loppuu vuonna 2030.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  EU:n päästökaupasta saatavan rahoituksen olisi oltava johdonmukaista unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, mukaan lukien Euroopan rakenne- ja investointirahastot, jotta varmistetaan julkisten menojen tehokkuus.

(13)  EU:n päästökaupasta saatavan rahoituksen olisi oltava johdonmukaista unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, mukaan lukien Horisontti 2020 -ohjelma, Euroopan strategisten investointien rahasto, Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja Euroopan investointipankin (EIP) ilmastoinvestointeja koskeva strategia, jotta varmistetaan julkisten menojen tehokkuus.

Perustelu

Innovaatiorahaston toimintaa olisi koordinoitava Horisontti 2020 -ohjelman ja ESIR-rahaston kanssa. Nykyaikaistamisrahastossa ja siirtymävaiheen ilmaisjaossa on otettava huomioon EIP:n kehittämät ilmasto- ja energiainvestointien kriteerit.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Nykyiset säännökset, jotka koskevat pienten laitosten jättämistä EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, mahdollistavat sen, että ulkopuolelle jätetyt laitokset voivat jäädä edelleen järjestelmän ulkopuolelle. Jäsenvaltioiden olisi voitava päivittää ulkopuolelle jätettyjen laitosten luetteloa ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät tällä hetkellä käytä tätä vaihtoehtoa, olisi voitava tehdä niin kunkin päästökauppakauden alussa.

(14)  Nykyisiä säännöksiä, jotka koskevat pienten laitosten jättämistä EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, olisi laajennettava kattamaan laitokset, joita käyttävät pk-yritykset ja joiden hiilidioksidipäästöt jäävät alle 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kunakin kolmena poissulkemisen soveltamista edeltävänä vuonna. Jäsenvaltioiden olisi voitava päivittää ulkopuolelle jätettyjen laitosten luetteloa ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät tällä hetkellä käytä tätä vaihtoehtoa, olisi voitava tehdä niin kunkin päästökauppakauden alussa ja puolivälissä. Olisi myös oltava mahdollista, että laitokset, joiden päästöt ovat vähemmän kuin 5000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kunakin niistä kolmesta vuodesta, jotka edeltävät kunkin päästökauppakauden alkua, voidaan jättää päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, edellyttäen että niiden päästöt tarkistetaan viiden vuoden välein. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että järjestelmän ulkopuolelle jäävien laitosten vaihtoehtoiset toimenpiteet eivät johda korkeampiin noudattamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Päästökauppajärjestelmän kattamien vähäisten päästöjen aiheuttajien seuranta-, raportointi- ja tarkistusvaatimuksia olisi yksinkertaistettava.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Yritysten hallinnollisen rasitteen keventämiseksi huomattavasti komissiolle olisi annettava mahdollisuus tarkastella esimerkiksi päästöraporttien toimittamisen ja todentamisen automatisointia niin, että tieto- ja viestintäteknologian tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään täysin.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Jäljempänä 14 ja 15 artiklassa tarkoitetuilla säädöksillä olisi yksinkertaistettava mahdollisuuksien mukaan seurantaa, raportointia ja todentamista koskevia säännöksiä, jotta markkinoiden osallistujien hallinnollista taakkaa helpotetaan. Jäljempänä 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla delegoidulla säädöksellä olisi helpotettava erityisesti pienten toimijoiden rekisteriin pääsyä ja rekisterin käyttöä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Korvataan koko direktiivissä termi ”yhteisön järjestelmä” termillä ”EU:n päästökauppajärjestelmä” ja tehdään tarvittavat kieliopilliset muutokset;

Perustelu

Tekninen mukautus.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a)  Korvataan koko direktiivissä termi ”yhteisön laajuinen” termillä ”unionin laajuinen”;

Perustelu

Tekninen mukautus.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 b)  Korvataan koko direktiivissä termi ”yhteisö” termillä ”unioni” lukuun ottamatta -1 ja -1 a kohtaa sekä 26 artiklan 2 kohtaa ja tehdään tarvittavat kieliopilliset muutokset;

Perustelu

Tekninen mukautus.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 c)  Korvataan koko direktiivissä sanat ”23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu sääntelymenettely” sanoilla ”30 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tarkastelumenettely”;

Perustelu

Tekninen mukautus.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 d)  Korvataan sana ”asetus” sanalla ”säädös” 3 g artiklassa, 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, 6 artiklan 2 kohdan c alakohdassa, 10 a artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 14 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa, 19 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 29 a artiklan 4 kohdassa ja tehdään tarvittavat kieliopilliset muutokset;

Perustelu

Tekninen mukautus.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 e kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

2 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1 e)   Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä I luetelluista toiminnoista aiheutuviin päästöihin ja liitteessä II lueteltuihin kasvihuonekaasuihin.

”1.   Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä I luetelluista toiminnoista aiheutuviin päästöihin ja liitteessä II lueteltuihin kasvihuonekaasuihin sekä 10 b artiklassa tarkoitettuihin maahantuojiin.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 f kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

3 artikla – h alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1 f)  Korvataan 3 artiklan h alakohta seuraavasti:

”h)  ’uudella osallistujalla’:

”h)  ’uudella osallistujalla’:

–  yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintaa harjoittavaa laitosta, joka on saanut kasvihuonekaasujen päästöluvan ensimmäisen kerran 30 päivän kesäkuuta 2011 jälkeen, tai

–  yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintaa harjoittavaa laitosta, joka on saanut kasvihuonekaasujen päästöluvan ensimmäisen kerran 30 päivän kesäkuuta 2018 jälkeen, tai

–  yhteisön järjestelmään 24 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti sisällytettyä toimintaa ensimmäisen kerran harjoittavaa laitosta, tai

  unionin järjestelmään 24 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti sisällytettyä toimintaa ensimmäisen kerran harjoittavaa laitosta, tai

  yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintaa harjoittavaa laitosta tai yhteisön järjestelmään 24 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti sisällytettyä toimintaa harjoittavaa laitosta, jota on huomattavasti laajennettu 30 päivän kesäkuuta 2011 jälkeen, mutta vain siltä osin kuin on kyse tästä laajennuksesta;ˮ

–  yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintaa harjoittavaa laitosta tai unionin järjestelmään 24 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti sisällytettyä toimintaa harjoittavaa laitosta, jota on huomattavasti laajennettu 30 päivän kesäkuuta 2018 jälkeen, mutta vain siltä osin kuin on kyse tästä laajennuksesta;ˮ

Perustelu

Nykyinen uuden osallistujan määritelmä – laitos, joka on saanut kasvihuonekaasujen päästöluvan 30 päivän kesäkuuta 2011 jälkeen – on tarkistettava vastaamaan vaihetta IV. Nykyisessä direktiivissä laitos katsotaan uudeksi tulokkaaksi kolme kuukautta ennen jäsenvaltion toimittamaa luetteloa laitoksista (syyskuu 2011). Vaihetta IV koskevan ehdotuksen mukaan luettelo laitoksista on tehtävä 30. syyskuuta 2018 mennessä. Saman logiikan mukaan laitokset, joiden toiminta alkaa 30. kesäkuuta 2018 jälkeen, olisi katsottava uusiksi osallistujiksi.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 g kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

3 artikla – u a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 g)  Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”u a)  ’vähäisten päästöjen aiheuttajalla’ laitosta, jonka päästöt ovat pienet, jota käyttää pk-yritys1a ja joka täyttää vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

 

  laitoksen todennetut vuotuiset keskimääräiset päästöt, jotka on ilmoitettu asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kuluvaa päästökauppakautta välittömästi edeltävältä päästökauppakaudelta, ovat alle 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, pois lukien biomassasta peräisin oleva hiilidioksidi ja ennen hiilidioksidisiirtojen vähentämistä;

 

  ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja keskimääräisiä vuotuisia päästötietoja ei ole saatavilla kyseisen laitoksen osalta tai ne eivät enää ole käyttökelpoista tietoa, koska laitoksen rajat tai toimintaolot ovat muuttuneet, mutta kyseisen laitoksen vuosipäästöt tulevat todennäköisesti olemaan seuraavien viiden vuoden ajalta alle 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, pois lukien biomassasta peräisin oleva hiilidioksidi ja ennen hiilidioksidisiirtojen vähentämistä;”

 

__________________

 

1 a Suosituksen 2003/361/EY liitteen määritelmän mukaisesti.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 h kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

3 c artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1 h)  Korvataan 3 c artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna, 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavana kautena ja, mikäli 30 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun perusteella ei tehdä mitään muutoksia, kunakin sitä seuraavana kautena ilma-alusten käyttäjille myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien kokonaismäärä on 95 prosenttia ilmailun aiemmista päästöistä kerrottuna kauteen kuuluvien vuosien määrällä.

”2. Tämän direktiivin 13 artiklassa tarkoitettuna, 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavana kautena ja, mikäli 30 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun perusteella ei tehdä mitään muutoksia, kunakin sitä seuraavana kautena ilma-alusten käyttäjille myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien kokonaismäärä on 95 prosenttia ilmailun aiemmista päästöistä kerrottuna kauteen kuuluvien vuosien määrällä.

 

Ilmailutoiminnalle vuonna 2021 myönnettävien päästöoikeuksien kokonaismäärä on 10 prosenttia vähemmän kuin ilmailutoiminnalle 1 päivänä tammikuuta 2014–31 päivänä joulukuuta 2016 keskimäärin myönnetyt päästöoikeudet, ja ne laskevat sen jälkeen samaa vuotuista vauhtia kuin 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu EU:n päästökauppajärjestelmän kokonaisyläraja niin, että ilmailualan päästökatto saatetaan vastaamaan paremmin muita EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvia aloja vuoteen 2030 mennessä.

 

Lentotoiminnalle ETA:n ulkopuolisissa maissa sijaitseville lentopaikoille ja lentopaikoilta vuodesta 2021 myönnettävien päästöoikeuksien määrää voidaan mukauttaa ottaen huomioon tuleva maailmanlaajuinen markkinapohjainen toimenpide, josta Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö sopi 39. istunnossaan. Komissio esittää vuoteen 2019 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle tätä toimintaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 40. istunnon jälkeen.

Prosenttiosuutta voidaan tarkistaa osana tämän direktiivin yleistä uudelleentarkastelua.

Prosenttiosuutta voidaan tarkistaa osana tämän direktiivin yleistä uudelleentarkastelua.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 i kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

3 c artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1 i)  Korvataan 3 c artiklan 4 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

Kyseistä päätöstä tarkastellaan 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa.

Kyseistä päätöstä tarkastellaan 30 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa.

Perustelu

Tekninen mukautus.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 j kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

3 d artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1 j)  Korvataan 3 d artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 15 prosenttia päästöoikeuksista on myytävä huutokaupalla. Tätä prosenttiosuutta voidaan lisätä osana tämän direktiivin yleistä uudelleentarkastelua.

”2.  Tammikuun 1 päivästä 2021 alkaen 50 prosenttia päästöoikeuksista on myytävä huutokaupalla.”

Perustelu

Käyttämättömät päästöoikeudet olisi otettava käyttöön, jotta voidaan puuttua hiilivuodon riskiin hyvin hiili- ja kauppaintensiivisillä aloilla.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

3 d artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Korvataan 3 d artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

(1)  Korvataan 3 d artiklan 3 kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 30 b artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi yksityiskohtaisilla järjestelyillä jäsenvaltioissa järjestettävistä huutokaupoista, joita ei tämän artiklan 1 ja 2 kohdan tai 3 f artiklan 8 kohdan mukaisesti tarvitse myöntää maksutta. Jäsenvaltion on myytävä päästöoikeuksia kunakin kautena huutokaupalla määrä, joka on suhteessa kyseisen jäsenvaltion osuuteen kaikkien jäsenvaltioiden ilmailun viitevuonna aiheuttamista kokonaispäästöistä, joista on raportoitu 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja jotka on todennettu 15 artiklan mukaisesti. Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden viitevuosi on 2010, ja kunkin sitä seuraavan 3 c artiklassa tarkoitetun kauden viitevuosi on kalenterivuosi, joka päättyy 24 kuukautta ennen huutokaupan kohteena olevan kauden alkua.”

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

3 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Korvataan 3 d artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”4.  Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja tuloja käytetään. Kyseiset tulot olisi käytettävä ilmastonmuutoksen torjumiseen EU:ssa ja kolmansissa maissa, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen EU:ssa ja kolmansissa maissa, etenkin kehitysmaissa, vaikutusten lieventämiseen liittyvän tutkimuksen ja kehitystyön rahoittamiseen, ennen kaikkea ilmailun ja lentoliikenteen aloilla, päästöjen vähentämiseen tukemalla vähäpäästöistä liikennettä sekä yhteisön järjestelmän hallinnoinnista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Huutokaupasta saaduilla tuloilla olisi rahoitettava myös energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävää maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien hävittämistä estäviä toimenpiteitä. '

”4.  Kaikki tulot on käytettävä ilmastonmuutoksen torjumiseen EU:ssa ja kolmansissa maissa, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen EU:ssa ja kolmansissa maissa, etenkin kehitysmaissa, vaikutusten lieventämiseen liittyvän tutkimuksen ja kehitystyön rahoittamiseen, ennen kaikkea ilmailun ja lentoliikenteen aloilla, päästöjen vähentämiseen tukemalla vähäpäästöistä liikennettä sekä unionin järjestelmän hallinnoinnista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Huutokaupasta saaduilla tuloilla voidaan myös rahoittaa myös energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävää maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien hävittämistä estäviä toimenpiteitä.ˮ

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

3 e artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Lisätään 3 e artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.   Vuodesta 2021 alkaen tässä direktiivissä tarkoitettuja maksuttomia päästöoikeuksia ei jaeta ilmailualalle, ellei tätä vahvisteta Euroopan parlamentin ja neuvoston myöhemmin tekemällä päätöksellä, koska Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön päätöslauselman A-39/3 mukaan vuodesta 2021 alkaen sovelletaan maailmanlaajuista markkinapohjaista toimenpidettä. Tähän liittyen lainsäätäjien on otettava huomioon tämän markkinapohjaisen toimenpiteen ja EU:n päästökauppajärjestelmän välinen vuorovaikutus.”

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

II a luku (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Lisätään luku seuraavasti:

 

”II a luku

 

Laivaliikenteen sisällyttäminen soveltamisalaan, jos kansainväliselle tasolla ei edistytä

 

3 g a artikla

 

Johdanto

 

Vuodesta 2021 alkaen Kansainvälisen merenkulkujärjestön alaisuudessa toimivan vastaavan järjestelmän puuttuessa unionin satamissa ja unionin satamista lähteviin ja unionin satamiin suuntautuvien matkojen aikana syntyvät hiilidioksidipäästöt otetaan huomioon tässä luvussa tarkoitetulla järjestelmällä, joka toimii vuodesta 2023.

 

3 g b artikla

 

Soveltamisala

 

Tammikuun 1 päivään 2023 mennessä tämän luvun säännöksiä sovelletaan hiilidioksidipäästöjä koskevien päästöoikeuksien jakamiseen ja myöntämiseen aluksille, jotka saapuvat jäsenvaltion oikeudenkäyttöalueeseen kuuluvaan satamaan, ovat tällaisessa satamassa tai lähtevät sieltä asetuksen (EU) 2015/757 säännösten mukaisesti. Edellä olevia 12 ja 16 artiklaa sovelletaan merenkulkualaan samalla tavalla kuin muihin toimiin.

 

3 g c artikla

 

Merenkulkualan lisäpäästöoikeudet

 

Komissio hyväksyy 1 päivään elokuuta 2021 mennessä 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä ja saatetaan merenkulkualan päästöoikeuksien kokonaismäärä vastaamaan muita aloja sekä säädetään alan päästöoikeuksien jakomenetelmästä huutokaupan ja hallinnoivaan jäsenvaltioon liittyvien erityissäännösten avulla. Kun merenkulkuala sisällytetään EU:n päästökauppajärjestelmään, päästöoikeuksien kokonaismäärää lisätään vastaavalla määrällä.

 

Seuraavassa 3 g d artiklassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saaduista tuloista 20 prosenttia käytetään 3 g d artiklan nojalla perustetun rahaston (merenkulkualan ilmastorahasto) kautta parantamaan energiatehokkuutta ja tuki-investointeja innovatiivisiin teknologioihin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi merenkulkualalla, mukaan lukien lähimerenkulussa ja satamissa.

 

3 g d artikla

 

Merenkulkualan ilmastorahasto

 

1.  Unionin tasolla perustetaan rahasto, jolla hyvitetään merenkulkualan päästöjä, parannetaan energiatehokkuutta ja edistetään investointeja innovatiivisiin teknologioihin merenkulkualan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

 

2.  Alusten liikenteenharjoittajat voivat vapaaehtoisesti maksaa rahastoon vuotuisen jäsenyysmaksun edelliseltä kalenterivuodelta asetuksen (EU) 2016/757 mukaisesti ilmoitettujen kokonaispäästöjensä mukaisesti. Poiketen 12 artiklan 3 kohdasta rahastosta vapautetaan päästöoikeuksia yhteisesti rahaston jäseninä olevien alusten liikkeenharjoittajien puolesta. Rahasto määrittää joka vuosi 28 päivään helmikuuta mennessä päästötonnia kohti maksun, joka on vähintään päästöoikeuksien markkinahinta edeltävänä vuonna.

 

3.  Rahasto hankkii päästöoikeuksia sen jäsenten yhteistä päästömäärää edeltäneen kalenterivuoden aikana vastaavan määrän ja luovuttaa ne 19 artiklan nojalla perustettuun rekisteriin 30 päivään huhtikuuta mennessä kunakin vuonna myöhempää mitätöimistä varten. Maksuosuudet on julkistettava.

 

4.  Rahastolla myös parannetaan energiatehokkuutta ja edistetään investointeja innovatiivisiin teknologioihin merenkulkualan, myös lähimerenkulun ja satamien, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 3 g c artiklassa tarkoitetuilla tuloilla. Kaikki rahaston tukemat investoinnit julkistetaan, ja niiden on vastattava tämän direktiivin tarkoitusta.

 

5.  Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 23 artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi tämän artiklan täytäntöönpanon osalta.

 

3 g e artikla

 

Kansainvälinen yhteistyö

 

Mikäli saadaan aikaan kansainvälinen sopimus merenkulkualan kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuisista vähentämistoimista, komissio tarkastelee uudelleen tätä direktiiviä ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia, jotta varmistetaan sen mukauttaminen tähän kansainväliseen sopimukseen.”

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”d a)  kaikki laitoksessa käytettävä hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä (CCU) koskeva tekniikka, jolla autetaan vähentämään päästöjä.ˮ

Perustelu

Päästölupia koskeviin hakemuksiin olisi myös sisällytettävä yksityiskohtaista tietoa kaikesta päästöjen vähentämistä koskevasta tekniikasta, joita toiminnanharjoittajien on tarkoitus hyödyntää.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 c kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

6 artikla – 2 kohta – e a–e b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c)  Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

 

”e a)  kaikki yhteiskuntavastuuta koskevat oikeudelliset vaatimukset ja raportointivaatimukset, jotta varmistetaan ympäristösäännösten yhtäläinen ja tehokas täytäntöönpano sekä se, että kaikki olennaiset tiedot ovat toimivaltaisten viranomaisten ja sidosryhmien, myös työntekijöiden edustajien sekä kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen edustajien, saatavilla siten kuin määrätään Århusin yleissopimuksessa ja säädetään sen täytäntöönpanoa unionissa koskevassa EU:n ja kansallisessa lainsäädännössä direktiivi 2003/87/EY mukaan lukien;

 

e b)  velvollisuus julkaista vuosittain kattavat ilmastonmuutoksen torjuntaan ja EU:n ympäristö- sekä työterveys- ja ‑turvallisuusdirektiivien noudattamiseen liittyvät tiedot; näiden tietojen on oltava työntekijöiden edustajien sekä laitoksia ympäröivien lähialueiden väestöön kuuluvien kansalaisyhteiskunnan edustajien saatavilla.”

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 d kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

7 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(2 d)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista suunnitelluista laitoksen luonteen tai toiminnan muutoksista tai laitoksen kapasiteetin lisäyksestä tai sen merkittävästä vähennyksestä, jotka voivat edellyttää kasvihuonekaasujen päästöluvan päivittämistä. Toimivaltaiset viranomaiset päivittävät luvan tarvittaessa. Jos laitoksen toiminnanharjoittaja muuttuu, toimivaltaisen viranomaisen on päivitettävä lupa ja merkittävä siihen uuden toiminnanharjoittajan nimi ja osoite.

ˮToiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista suunnitelluista laitoksen luonteen tai toiminnan muutoksista tai laitoksen kapasiteetin lisäyksestä tai sen merkittävästä vähennyksestä, jotka voivat edellyttää kasvihuonekaasujen päästöluvan päivittämistä. Toimivaltaiset viranomaiset päivittävät luvan tarvittaessa. Jos laitoksen toiminnanharjoittaja muuttuu, toimivaltaisen viranomaisen on päivitettävä lupa ja merkittävä siihen uuden toiminnanharjoittajan vastaavat henkilö- ja yhteystiedot.ˮ

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

9 artikla – 2–3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Vuodesta 2021 alkaen lineaarinen vähennyskerroin on 2,2 prosenttia.”

”Vuodesta 2021 alkaen lineaarinen vähennyskerroin on 2,4 prosenttia.”

Perustelu

Ehdoton vähimmäistaso, jotta saavutetaan EU:n vuoden 2050 80–95 prosentin päästövähennystavoitteen alaraja.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  Lisätään 1 kohtaan kolme uutta alakohtaa:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

 

”1.  Jäsenvaltioiden on vuodesta 2019 joko huutokaupattava tai peruttava kaikki päästöoikeudet, joita ei myönnetä maksutta 10 a ja 10 c artiklan mukaisesti ja joita ei siirretä markkinavakausvarantoon.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Vuodesta 2021 alkaen jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien osuus on 57 prosenttia.

”Vuodesta 2021 alkaen jäsenvaltioiden huutokauppaamien tai mitätöiminen päästöoikeuksien osuus on 57 prosenttia, ja tämä osuus vähenee enintään viisi prosenttiyksikköä 1 päivänä tammikuuta 2012 alkavan koko kymmenvuotisen kauden aikana 10 a artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tällainen mukautus tapahtuu ainoastaan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti huutokaupattavien päästöoikeuksien vähentämisen muodossa. Jos mitään mukautusta ei tehdä tai mukautus on alle viisi prosenttiyksikköä, jäljelle jäävät päästöoikeudet mitätöidään. Mitätöiminen koskee enintään 200:aa miljoonaa päästöoikeutta.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Vuosina 2021–2030 kaksi prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä huutokaupataan sellaisen rahaston perustamiseksi, jolla parannetaan energiatehokkuutta ja nykyaikaistetaan tiettyjen jäsenvaltioiden energiajärjestelmiä, kuten tämän direktiivin 10 d artiklassa säädetään (”nykyaikaistamisrahasto”).

Vuosina 2021–2030 kaksi prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä huutokaupataan sellaisen rahaston perustamiseksi, jolla parannetaan energiatehokkuutta ja nykyaikaistetaan tiettyjen jäsenvaltioiden energiajärjestelmiä, kuten tämän direktiivin 10 d artiklassa säädetään (”nykyaikaistamisrahasto”). Tässä alakohdassa tarkoitettu määrä on osa toisessa alakohdassa tarkoitettua huutokaupattavien päästöoikeuksien 57 prosentin osuutta.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisäksi 3 prosenttia vuosina 2012–2030 myönnettävien päästöoikeuksien kokonaismäärästä on huutokaupattava sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin tämän direktiivin 10 a artiklan 6 kohdan mukaisesti siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia. Kaksi kolmannesta tässä alakohdassa tarkoitetusta määrästä on osa toisessa alakohdassa tarkoitettua huutokaupattavien päästöoikeuksien 57 prosentin osuutta.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto perustetaan 1 päivänä tammikuuta 2021 täydentämään Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa ja se rahoitetaan rahastoimalla kaksi prosenttia huutokauppatuloista.

 

Näiden huutokauppojen tulot on säilytettävä unionin tasolla ja ne on käytettävä sellaisten alueiden tukemiseen, joilla on paljon työntekijöitä hiilestä riippuvaisilla aloilla ja joiden bkt asukasta kohden alittaa huomattavasti unionin keskiarvon. Näiden toimenpiteiden on oltava toissijaisuusperiaatteen mukaisia.

 

Oikeudenmukaiseen siirtymään tähtäävät huutokauppatulot voidaan käyttää eri tavoilla, joita voivat olla:

 

  uudelleensijoitus- ja/tai liikkuvuussolujen luominen;

 

  koulutusaloitteet työntekijöiden osaamisen kohentamiseksi tai työntekijöiden kouluttamiseksi uudelleen;

 

  tuki työnhaussa;

 

  yritysten perustaminen ja

 

  tarkkailu- ja ennakointitoimenpiteet, joilla vältetään tai vähennetään rakenneuudistusprosessin kielteistä vaikutusta fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

 

Koska oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta rahoitettavat ydintoimet liittyvät tiiviisti työmarkkinoihin, työmarkkinaosapuolet on otettava aktiivisesti mukaan rahastojen hallinnointiin Euroopan sosiaalirahastokomitean mallin mukaisesti ja paikallisten työmarkkinaosapuolten osallistumisen on oltava keskeinen edellytys hankkeiden rahoitukselle.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäljelle jäävä jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärä jaetaan 2 kohdan mukaisesti.;

Jäljelle jäävä jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärä, josta on vähennetty 10 a artiklan 8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päästöoikeuksien määrä, jaetaan 2 kohdan mukaisesti.;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tammikuun 1 päivänä 2021 perutaan 800 miljoonaa markkinatakausvarastoon siirrettyä päästöoikeutta.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”b)  10 prosenttia huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken yhteisvastuullisuuden ja kasvun edistämiseksi yhteisössä, jolloin näiden jäsenvaltioiden a alakohdan mukaisesti huutokauppaamien päästöoikeuksien määrää lisätään liitteessä II a määritellyillä prosenttiosuuksilla.”;

”b)  10 prosenttia huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken yhteisvastuullisuuden ja kasvun edistämiseksi yhteisössä, jolloin näiden jäsenvaltioiden a alakohdan mukaisesti huutokauppaamien päästöoikeuksien määrää lisätään liitteessä II a määritellyillä prosenttiosuuksilla.”; tämän direktiivin 10 d artiklassa tarkoitetun nykyaikaistamisrahaston tukeen oikeutettujen jäsenvaltioiden liitteessä II a määritelty prosenttiosuus päästöoikeuksista siirretään niiden osuuteen nykyaikaistamisrahastossa.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)  Korvataan 3 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”3.  Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja tuloja käytetään. Vähintään 50 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan luettuina kaikki 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta saadut tulot, taikka näitä tuloja vastaava määrä, olisi käytettävä yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:

”3.  Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja tuloja käytetään. 100 prosenttia kaikista 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista taikka näitä tuloja vastaava määrä on käytettävä yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:ˮ

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b b)  Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)  uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen, jotta voidaan täyttää uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 20 prosentin osuutta vuoteen 2020 mennessä koskeva yhteisön sitoumus, ja muiden turvalliseen ja kestävään vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistävien teknologioiden kehittäminen sekä energiatehokkuuden tehostamista 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä koskevan yhteisön sitoumuksen täyttämisen edistäminen;

”b)  uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen, jotta voidaan täyttää uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 20 prosentin osuutta vuoteen 2030 mennessä koskeva unionin sitoumus, ja muiden turvalliseen ja kestävään vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistävien teknologioiden kehittäminen sekä energiatehokkuuden tehostamista 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä asianmukaisissa säädöksissä säädetyillä tasoilla koskevan unionin sitoumuksen täyttämisen edistäminen;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b c alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b c)  Korvataan 3 artiklan f kohta seuraavasti:

”f)  vähäpäästöisiin ja julkisiin liikennemuotoihin siirtymiseen rohkaiseminen;

”f)  vähäpäästöisiin ja julkisiin liikennemuotoihin siirtymiseen rohkaiseminen ja sen tukeminen, ellei hiilidioksidikustannuksia oteta vastaavalla tavalla huomioon muissa maaliikenteen muodoissa ja sähköisissä liikennemuodoissa, kuten rautatieliikenteessä, ja muussa sähköisessä maaliikenteessä ottaen huomioon niistä aiheutuvat välilliset EU:n päästökauppajärjestelmään liittyvät kustannukset.ˮ '

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b d alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – h alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b d)  Korvataan 3 kohdan h alakohta seuraavasti:

”h)  energiatehokkuuden ja lämpöeristyksen parantamiseen tähtäävät tai rahoitustukea tarjoavat toimenpiteet pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin liittyviin yhteiskunnallisiin näkökohtiin vastaamiseksi; '

”h)  energiatehokkuuden, kaukolämpöjärjestelmien ja lämpöeristyksen parantamiseen tähtäävät tai rahoitustukea tarjoavat toimenpiteet pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin liittyviin yhteiskunnallisiin näkökohtiin vastaamiseksi;

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – c alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

j)  varojen käyttäminen rahoitustoimenpiteisiin sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, sillä edellytyksellä, että nämä toimenpiteet täyttävät 10 a artiklan 6 kohdassa esitetyt edellytykset;

j)  varojen käyttäminen rahoitustoimenpiteisiin sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, sillä edellytyksellä, että enintään 20 prosenttia tuloista käytetään tähän tarkoitukseen ja nämä toimenpiteet täyttävät 10 a artiklan 6 kohdassa esitetyt edellytykset;

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – c alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – l alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

l)  taitojen kehittäminen ja työvoiman uudelleenkohdentaminen aloilla, joihin työpaikkojen siirtyminen on vaikuttanut siirryttäessä vähähiiliseen talouteen, tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.”

l)  vähähiiliseen talouteen siirtymisen sosiaalisten vaikutusten käsittely ja taitojen kehittäminen ja työvoiman uudelleenkohdentaminen aloilla, joihin työpaikkojen siirtyminen on vaikuttanut, tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.”

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Nämä tiedot toimitetaan komission toimittamaa yhdenmukaista mallia käyttäen, ja ne käsittävät tiedot huutokauppatulojen käytöstä eri luokissa sekä tiedot varojen käytön täydentävyydestä. Komissio julkaisee nämä tiedot verkkosivustollaan.”

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – c b alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

c b)  Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Jäsenvaltioiden katsotaan täyttäneen tämän kohdan säännökset, jos ne ovat hyväksyneet ja panevat täytäntöön, erityisesti myös kehitysmaissa, verotuksellisia tai rahoitustukipolitiikkoja tai rahoitustukea tarjoavia kansallisia sääntelypolitiikkoja, jotka on laadittu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten ja joiden arvo vastaa 50: prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, kaikki 2 kohdan b ja c alakohdassa mainituista huutokaupoista saatavat tulot mukaan luettuina.

Jäsenvaltioiden katsotaan täyttäneen tämän kohdan säännökset, jos ne ovat hyväksyneet ja panevat täytäntöön, erityisesti myös kehitysmaissa, verotuksellisia tai rahoitustukipolitiikkoja tai lisärahoitustukea tarjoavia kansallisia sääntelypolitiikkoja, jotka on laadittu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten ja joiden arvo vastaa 100:aa prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, sekä raportoineet näistä politiikoista komission toimittamaa yhdenmukaista mallia käyttäen.ˮ

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – d alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 4 kohta – 1–3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  Korvataan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

d)  korvataan 4 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi yksityiskohtaisilla järjestelyillä, jotka koskevat huutokaupan ajoitusta, hallinnointia ja muita näkökohtia, joilla varmistetaan, että huutokauppa toteutetaan avoimella, yhdenmukaistetulla ja syrjimättömällä tavalla. Tätä varten prosessin olisi oltava ennakoitavissa erityisesti huutokauppojen ajoituksen ja jaksottamisen sekä huutokaupan kohteeksi tulevien arvioitujen päästöoikeuksien määrien osalta. Jos arviointi osoittaa yksittäisten teollisuudenalojen osalta, että merkittävän hiilivuodon riskille alttiisiin toimialoihin tai toimialojen osiin ei ole odotettavissa merkittävää vaikutusta, komissio voi markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa aikataulua 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua, 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavaa kautta varten. Komissio voi tehdä enintään yhden tällaisen mukautuksen enintään 900 miljoonan päästöoikeuden osalta.

 

Huutokaupat on suunniteltava siten, että

 

a)  toiminnanharjoittajilla ja erityisesti EU:n päästökauppajärjestelmään osallistuvilla pk-yrityksillä on täydet, oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua niihin;

 

b)  kaikilla osallistujilla on mahdollisuus saada samat tiedot samaan aikaan ja että osallistujat eivät haittaa huutokaupan sujumista;

 

c)  huutokauppojen järjestäminen ja niihin osallistuminen on kustannustehokasta ja vältetään tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia; sekä

 

d)  päästöoikeuksia on vähäisten päästöjen aiheuttajien saatavilla.”;

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 4 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Lisätään 4 kohtaan viides alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi kertomus niiden alueella kansallisten toimenpiteiden vuoksi vähennettävästä sähköntuotantokapasiteetista. Komissio laskee näitä vähennyksiä vastaavien päästöoikeuksien määrän ja ilmoittaa sen jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot voivat perua vastaavan päästöoikeuksien määrän 2 kohdan mukaisesti jaettavasta kokonaismäärästä.”

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

d b)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.  Komissio seuraa Euroopan päästöoikeusmarkkinoiden toimintaa. Se toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle päästöoikeusmarkkinoiden toiminnasta vuosittain kertomuksen, mukaan luettuna huutokauppojen toteuttamisesta, likviditeetistä ja kaupatuista määristä. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa varmistettava, että asiaa koskevat tiedot toimitetaan komissiolle vähintään kaksi kuukautta ennen kuin komissio hyväksyy kertomuksen.ˮ

”5.  Komissio seuraa EU:n päästökauppajärjestelmän toimintaa. Se toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle järjestelmän toiminnasta vuosittain kertomuksen, mukaan luettuna huutokauppojen toteuttamisesta, likviditeetistä ja kaupatuista määristä. Kertomuksessa käsitellään myös EU:n päästökauppajärjestelmän vuorovaikutusta unionin muiden ilmasto- ja energiapolitiikkojen kanssa, mukaan luettuna se, kuinka näillä politiikoilla vaikutetaan päästökauppajärjestelmän tarjonnan ja kysynnän tasapainoon ja kuinka politiikat vastaavat unionin vuosien 2030 ja 2050 ilmasto- ja energiatavoitteita. Kertomuksessa otetaan huomioon myös hiilivuodon riski ja vaikutus investointeihin unionissa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiaa koskevat tiedot toimitetaan komissiolle vähintään kaksi kuukautta ennen kuin komissio hyväksyy kertomuksen.”

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 1 kohta – 1–2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.Kyseisen säädöksen perusteella jaetaan lisää päästöoikeuksia uudesta uusien osallistujien varannosta merkittäviin tuotannon lisäyksiin soveltamalla samoja raja-arvoja ja jaettavien päästöoikeuksien mukautuksia kuin toiminnan osittaiseen lopettamiseen.”

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi määrittäen jäljempänä 4, 5 ja 7 kohdassa tarkoitettujen joilla täydennetään tätä direktiiviä ja saatetaan merenkulkualan päästöoikeuksien kokonaismäärä vastaamaan muita aloja ja säädetään alan päästöoikeuksien jakomenetelmästä huutokaupan ja hallinnoivaan jäsenvaltioon liittyvien erityissäännösten avulla päästöoikeuksien jakamista koskevia unionin laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja toimenpiteitä, mukaan lukien 19 kohdan yhdenmukaistettua soveltamista varten tarpeelliset säännökset. Kyseisen säädöksen perusteella jaetaan lisää päästöoikeuksia uudesta uusien osallistujien varannosta merkittäviin tuotannon muutoksiin. Siinä säädetään erityisesti, että vähintään 10 prosentin suuruinen tuotannon lisäys tai vähennys kahden edeltävän vuoden todennettujen tuotantotietojen liukuvana keskiarvona verrattuna 11 artiklan mukaisesti raportoituun tuotantotoimintaan on mukautettava vastaavalla päästöoikeuksien määrällä lisäämällä päästöoikeuksia 7 kohdassa tarkoitettuun varantoon tai vapauttamalla niitä varannosta.

 

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen valmistelussa huomioon tarpeen rajoittaa hallinnollista monimutkaisuutta ja estää järjestelmän väärinkäyttö. Se voi siksi tarpeen mukaan ja perustelluissa tapauksissa soveltaa erityistapauksissa joustavuutta tässä kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen soveltamisessa.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on siinä määrin kuin se on toteutettavissa määriteltävä yhteisön laajuiset ennakolta asetetut vertailuarvot sen varmistamiseksi, että oikeudet jaetaan tavalla, joka tarjoaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkaisiin tekniikkoihin liittyviä kannustimia, ja siten, että otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, tehokas yhteistuotanto, prosessikaasujen energian tehokas talteenotto, biomassan käyttö sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, jos tällaisia laitoksia on käytettävissä, ja ettei jaolla kannusteta päästöjen lisäämiseen. Maksuttomia päästöoikeuksia ei saa jakaa sähköntuotannolle lukuun ottamatta tapauksia, jotka kuuluvat 10 c artiklan soveltamisalaan, ja prosessikaasuista tuotettua sähköä.

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on siinä määrin kuin se on toteutettavissa määriteltävä unionin laajuiset ennakolta asetetut vertailuarvot sen varmistamiseksi, että oikeudet jaetaan tavalla, joka tarjoaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkaisiin tekniikkoihin liittyviä kannustimia, ja siten, että otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, tehokas yhteistuotanto, prosessikaasujen energian tehokas talteenotto, biomassan käyttö sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä hiilidioksidin talteenotto ja käyttö, jos tällaisia laitoksia on käytettävissä, ja ettei jaolla kannusteta päästöjen lisäämiseen. Maksuttomia päästöoikeuksia ei saa jakaa sähköntuotannolle lukuun ottamatta tapauksia, jotka kuuluvat 10 c artiklan soveltamisalaan, ja prosessikaasuista tuotettua sähköä.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”Maksutta jaettavia päästöoikeuksia koskevia vertailuarvoja mukautetaan satunnaisvoittojen välttämiseksi ja teknologisen edistymisen huomioon ottamiseksi vuosina 2007–2008 ja kunakin myöhempänä kautena, jota varten maksutta jaettavat päästöoikeudet määritetään 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tällä mukautuksella alennetaan 10 a artiklan mukaisesti hyväksytyssä säädöksessä asetettuja vertailuarvoja yhdellä prosentilla arvosta, joka asetettiin vuosia 2007–2008 koskevien tietojen perusteella kunkin vuoden osalta vuoden 2008 ja kyseessä olevan ilmaisjakokauden puolivälin välillä, paitsi jos:

Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi maksuttomia päästöoikeuksia koskevien tarkistettujen vertailuarvojen määrittämiseksi. Kyseisten säädösten on oltava tämän artiklan 1 kohdan nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisia, ja niissä on noudatettava seuraavaa:

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta – -i alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-i)   vertailuarvot määritetään kaudeksi 2021–2025 niiden tietojen perusteella, jotka on toimitettu 11 artiklan mukaisesti vuosilta 2016–2017;

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta – -i a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-i a)   komissio määrittää näihin tietoihin perustuvien vertailuarvojen ja komission päätöksessä 2011/278 olevan vertailuarvon vertailun pohjalta kunkin vertailuarvon vuosittaisen vähennyksen ja soveltaa sitä vuosina 2013–2020 sovellettaviin vertailuarvoihin kauden 2008–2023 kunkin vuoden osalta vuosien 2021–2025 vertailuarvojen määrittämiseksi;

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  komissio määrittää 11 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, poikkeavatko 10 a artiklan periaatteiden mukaisesti lasketut vertailuarvot yli 0,5 prosentilla joko ylös- tai alaspäin edellä mainitusta vuosien 2007–2008 perusteella lasketusta vuosittaisesta vähennyksestä. Mikäli näin on, vertailuarvoa mukautetaan joko 0,5 prosenttia tai 1,5 prosenttia kunkin vuoden osalta vuoden 2008 ja sen kauden keskivälin välillä, jona ilmaisjako suoritetaan;

i)  jos parannusten määrä ei 11 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella ylitä 0,25:tä prosenttia, vertailuarvoa on tällöin laskettava kyseisellä prosenttiosuudella kaudella 2021–2025 kutakin vuotta 2008–2023 vastaavasti;

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)  Poiketen tästä aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja mukautetaan samalla prosenttiosuudella kuin jalostamojen vertailuarvoja, jotta säilytetään näiden tuotteiden tuottajille tasapuoliset toimintaedellytykset.

ii)  jos parannuksen aste ylittää 11 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella 1,75 prosenttia, vertailuarvoa on tällöin laskettava kyseisellä prosenttiosuudella kaudella 2021–2025 kutakin vuotta 2008–2023 vastaavasti.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 2 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy tätä koskevan täytäntöönpanosäädöksen 22 a artiklan mukaisesti.”

Poistetaan.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Vertailuarvot määritetään kaudeksi 2026–2030 samalla tavoin 11 artiklan mukaisesti annettujen tietojen pohjalta vuosiksi 2021–2022 ja soveltaen kunakin vuonna 2008–2028 sovellettavaa vuotuista vähennysastetta.”

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 2 kohta – 3 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

ii)  Poiketen tästä aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja mukautetaan samalla prosenttiosuudella kuin jalostamojen vertailuarvoja, jotta säilytetään näiden tuotteiden tuottajille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Poiketen tästä aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja mukautetaan samalla prosenttiosuudella kuin jalostamojen vertailuarvoja, jotta säilytetään näiden tuotteiden tuottajille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Perustelu

EP katsoo, että tekstiä on siirrettävä.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b c alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b c)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.  Kaukolämpöä ja direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä tehokkaalla yhteistuotannolla taloudellisesti perusteltavissa olevaan kysyntään vastaamiseksi tapahtuvaa lämmön tai jäähdytyksen tuotantoa varten jaetaan päästöoikeuksia maksutta. Näille laitoksille tällaisen lämmöntuotannon osalta jaettavaa kokonaismäärää tarkistetaan vuoden 2013 jälkeen vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

”4.  Kaukolämpöä ja direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä tehokkaalla yhteistuotannolla taloudellisesti perusteltavissa olevaan kysyntään vastaamiseksi tapahtuvaa lämmön tai jäähdytyksen tuotantoa varten jaetaan päästöoikeuksia maksutta.”

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – c alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jotta noudatetaan 10 artiklassa määritettyä huutokaupattavien päästöoikeuksien osuutta, kunakin vuonna, jona maksuttomien päästöoikeuksien yhteenlaskettu määrä ei saavuta jäsenvaltion huutokaupattavaa osuutta noudattavaa enimmäismäärää, jäljellä olevat päästöoikeudet kyseiseen tasoon saakka on käytettävä estämään tai rajoittamaan maksuttomien päästöoikeuksien vähennystä, jotta noudatetaan jäsenvaltion huutokaupattavaa osuutta myöhempinä vuosina. Jos kuitenkin saavutetaan enimmäismäärä, maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää on mukautettava vastaavasti. Kaikki tällaiset mukautukset on tehtävä yhdenmukaisella tavalla.”;

Jos maksuttomien päästöoikeuksien yhteenlaskettu määrä tiettynä vuonna ei saavuta enimmäismäärää ja noudatetaan 10 artiklan 1 kohdassa säädettyä jäsenvaltion huutokaupattavaa osuutta, jäljellä olevat päästöoikeudet kyseiseen tasoon saakka on käytettävä estämään tai rajoittamaan maksuttomien päästöoikeuksien vähennystä seuraavina vuosina. Jos enimmäismäärä kuitenkin saavutetaan, enintään viiden prosenttiyksikön vähennyksiä vastaava määrä päästöoikeuksia jäsenvaltioiden 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavana koko kymmenvuotisena kautena huutokauppaamien päästöoikeuksien osuudesta jaetaan maksutta toimialoille ja toimialojen osille 10 b artiklan mukaisesti. Jos tämä vähennys ei kuitenkaan riitä täyttämään toimialojen ja toimialojen osien kysyntää 10 b artiklan mukaisesti, maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää on mukautettava vastaavasti yhtenäisellä monialaisella korjauskertoimella, jota sovelletaan aloihin, joiden kolmansien maiden kanssa käymän kaupan intensiteetti on alle 15 prosenttia tai joiden hiili-intensiteetti on alle 7 kg hiilidioksidia/euroa bruttoarvonlisäystä.”;

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – d alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  ”Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä rahoitustoimenpiteitä sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, ottaen huomioon mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin. Kyseisten rahoitustoimenpiteiden, joilla hyvitetään osa näistä kustannuksista, on oltava valtiontukisääntöjen mukaisia.

6.  Otetaan käyttöön unionin tason keskitetty järjestely hyvityksen tarjoamiseksi sellaisille toimialoille ja toimialojen osille, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä sähkön hintaan siirretyistä todellisista kustannuksista aiheutuu merkittäviä välillisiä kustannuksia.

 

Hyvityksen on oltava oikeassa suhteessa sähkön hintoihin todella siirrettyihin kasvihuonekaasupäästöjen kustannuksiin ja sitä on sovellettava noudattaen vastaavissa valtiontukia koskevissa ohjeissa määritettyjä sääntöjä, jotta vältetään sisämarkkinoihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja aiheutuneiden kustannusten liiallinen hyvittäminen.

 

Jos saatavissa olevan hyvityksen määrä ei riitä korvaamaan hyvityskelpoisia välillisiä kustannuksia, kaikkien hyvityskelpoisten laitosten saatavissa olevaa hyvityksen määrää on pienennettävä yhdenmukaisesti.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoitu säädös tämän direktiivin täydentämiseksi tässä kohdassa tarkoitetulla tavalla niin, että otetaan käyttöön menettelyt rahaston luomiseksi ja käyttämiseksi.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Lisätään 6 kohtaan uusi alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltiot voivat hyväksyä kansallisia rahoitustoimenpiteitä sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, ottaen huomioon mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin. Kyseisten rahoitustoimenpiteiden, joilla hyvitetään osa näistä kustannuksista, on oltava valtiontukisääntöjen ja tämän direktiivin 10 artiklan 3 kohdan mukaisia. Tällaiset kansalliset toimet yhdistettyinä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun tukeen eivät saa ylittää vastaavissa valtiontukia koskevissa ohjeissa määritettyä hyvityksen enimmäismäärää eivätkä ne saa aiheuttaa uusia markkinoiden vääristymiä. Valtiontukikorvauksen nykyisiä ylärajoja lasketaan edelleen koko päästökauppakaudella.”

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – e alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 7 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tämän direktiivin 10 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä saadut päästöoikeudet, joita ei ole jaettu maksutta vuoteen 2020 mennessä, varataan uusille osallistujille ja merkittäville tuotannon lisäyksille samoin kuin 250 miljoonaa päästöoikeutta, jotka on siirretty markkinavakausvarantoon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/...(*) 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

400 miljoonaa päästöoikeutta varataan uusille osallistujille ja merkittäville tuotannon lisäyksille.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – e alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 7 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille 19 ja 20 kohdan soveltamisen vuoksi, lisätään varantoon.”

Vuodesta 2021 alkaen kaikki päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille 19 ja 20 kohdan soveltamisen vuoksi, lisätään varantoon.”

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – f alakohta – johdantokappale

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  Korvataan 8 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

f)  Korvataan 8 kohta seuraavasti:

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – f alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 8 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8.   Käytettävissä on 400 miljoonaa päästöoikeutta, joilla tuetaan innovointia vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin liitteessä I luetelluilla toimialoilla ja helpotetaan sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden perustamista ja toimintaa, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenottoon ja varastointi, sekä uusiutuviin energialähteisiin liittyviä innovatiivisia teknologioita käsitteleviä demonstrointihankkeita unionin alueella.

8.   Käytettävissä on 600 miljoonaa päästöoikeutta, joilla tuetaan innovointia vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin liitteessä I luetelluilla toimialoilla, mukaan lukien biomateriaalit ja tuotteet, joilla korvataan hiili-intensiivisiä materiaaleja, ja helpotetaan sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden perustamista ja toimintaa, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä hiilidioksidin talteenotto ja käyttö, sekä uusiutuviin energialähteisiin liittyviä innovatiivisia teknologioita ja energian varastointia käsitteleviä demonstrointihankkeita unionin alueella.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – f alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 8 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Päästöoikeudet ovat käytettävissä innovaatioiden tukemiseen vähähiilisten teollisuusteknologioiden ja -prosessien alalla sekä sellaisten demonstrointihankkeiden tukemiseen, jotka liittyvät useisiin erilaisiin hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeviin sekä innovatiivisiin uusiutuviin energialähteisiin liittyviin teknologioihin, jotka eivät ole vielä kaupallisesti kannattavia. Jotta voidaan edistää innovatiivisia hankkeita, tuella voidaan kattaa enintään 60 prosenttia hankkeen kustannuksista, ja näistä 40 prosenttia ei saa sitoa kasvihuonekaasujen todennettuun välttämiseen, sillä edellytyksellä, että ennalta määritetyt välitavoitteet saavutetaan käytetyllä teknologialla.

Päästöoikeudet ovat käytettävissä innovaatioiden tukemiseen vähähiilisten teollisuusteknologioiden ja -prosessien alalla sekä sellaisten demonstrointihankkeiden tukemiseen, jotka liittyvät useisiin erilaisiin innovatiivisiin uusiutuviin energialähteisiin liittyviin teknologioihin ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sekä talteenottoon ja käyttöön, jotka eivät ole vielä kaupallisesti kannattavia. Hankkeet valitaan sillä perusteella, miten ne vaikuttavat energiajärjestelmiin tai teollisiin prosesseihin jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden ryhmässä tai unionissa. Jotta voidaan edistää innovatiivisia hankkeita, tuella voidaan kattaa enintään 75 prosenttia hankkeen kustannuksista, ja näistä 60 prosenttia ei saa sitoa kasvihuonekaasujen todennettuun välttämiseen, sillä edellytyksellä, että ennalta määritetyt välitavoitteet saavutetaan käytetyllä teknologialla. Päästöoikeudet jaetaan hankkeille ottaen huomioon niiden tarpeet ennalta määritettyjen välitavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – f alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 8 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi päätöksellä (EU) 2015/… perustetusta markkinavakausvarannosta peräisin olevalla 50 miljoonalla jakamattomalla päästöoikeudella täydennetään tämän kohdan nojalla jäljellä olevia nykyisiä resursseja ennen vuotta 2021, ja niitä käytetään hankkeisiin kaikissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien pienimuotoiset hankkeet. Hankkeet valitaan objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti.

Lisäksi markkinavakausvarannon 50 miljoonalla jakamattomalla päästöoikeudella täydennetään tämän kohdan nojalla jäljellä olevia nykyisiä resursseja, jotka ovat seurausta NER300-ohjelmassa kaudella 2013–2020 toteutettujen päästöoikeushuutokauppojen tuottamista ja käyttämättä jääneistä varoista, ja niitä käytetään ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuihin hankkeisiin kaikissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien pienimuotoiset hankkeet, ennen vuotta 2021 ja vuodesta 2018. Hankkeet valitaan objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti ottaen huomioon niiden merkitys hiilestä irtautumiselle kyseisillä aloilla.

 

Tämän alakohdan nojalla tukea saavat hankkeet voivat saada tukea myös ensimmäisen ja toisen alakohdan nojalla.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – f alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 8 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi arviointiperusteilla, joita käytetään sellaisten hankkeiden valinnassa, joille voidaan myöntää tässä kohdassa tarkoitettuja päästöoikeuksia, seuraavat periaatteet huomioon ottaen:

  

i)  hankkeissa keskitytään läpimurtoratkaisujen suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä demonstrointiohjelmien toteuttamiseen;

 

ii)  toimet toteutetaan lähellä markkinoita tuotantolaitoksissa, jotta voidaan osoittaa läpimurtoteknologioiden kyky voittaa niin tekniset kuin muutkin esteet;

 

iii)  hankkeissa käsitellään teknisiä ratkaisuja, joita voidaan soveltaa laajasti, ja niissä voidaan yhdistää eri teknologioita;

 

iv)  ratkaisut ja teknologiat on mieluiten voitava siirtää toimialan sisällä ja mahdollisesti myös muille toimialoille;

 

v)  etusijalle asetetaan hankkeet, joissa odotetut päästövähennykset ovat merkittävästi vastaavan vertailuarvon alapuolella; rahoituskelpoisten hankkeiden on edistettävä päästövähennyksiä, jotka ovat joko alle 2 kohdassa tarkoitettujen vertailuarvojen tai jotka voivat tulevaisuudessa vähentää merkittävästi siirtymisestä vähähiiliseen energiantuotantoon aiheutuvia kustannuksia sekä

 

vi)  hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön liittyvien hankkeiden on mahdollistettava päästöjen nettovähennys ja hiilidioksidin pysyvä varastointi niiden elinkaaren aikana.”

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – f alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 8 kohta – 5 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

Päästöoikeuksia on varattava hankkeille, jotka täyttävät kolmannessa alakohdassa tarkoitetut arviointiperusteet. Näitä hankkeita tuetaan jäsenvaltioiden välityksellä ja ne ovat laitoksen toiminnanharjoittajan merkittävää osarahoitusta täydentäviä. Ne voivat saada osarahoitusta myös asianomaiselta jäsenvaltiolta ja muista välineistä. Hanke voi saada tämän kohdan mukaisesta mekanismista tukea enintään 15 prosenttia tähän tarkoitukseen käytettävissä olevien päästöoikeuksien kokonaismäärästä. Nämä päästöoikeudet on otettava huomioon 7 kohdan mukaisesti.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja päästöoikeuksia on varattava hankkeille, jotka täyttävät kolmannessa alakohdassa tarkoitetut arviointiperusteet. Näitä hankkeita tuetaan jäsenvaltioiden välityksellä ja ne ovat laitoksen toiminnanharjoittajan merkittävää osarahoitusta täydentäviä. Ne voivat saada osarahoitusta myös asianomaiselta jäsenvaltiolta ja muista välineistä. Mikään yksittäinen hanke ei voi saada tämän kohdan mukaisesta mekanismista tukea, joka on yli 15 prosenttia tähän tarkoitukseen käytettävissä olevien päästöoikeuksien kokonaismäärästä. Nämä päästöoikeudet on otettava huomioon 7 kohdan mukaisesti.

Perustelu

EP haluaa säilyttää tämän alakohdan nykyisessä muodossaan.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – i a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 20 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

i a)  Korvataan 20 kohta seuraavasti:

”Komissio sisällyttää 1 kohdan nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin toimenpiteet, joilla määritellään laitokset, jotka lopettavat toimintansa osittain tai vähentävät huomattavasti kapasiteettiaan, ja toimenpiteet, joilla sopeutetaan tarvittaessa niille annettujen maksutta jaettavien päästöoikeuksien tasoa tämän mukaisesti.

”Komissio sisällyttää 1 kohdan nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin toimenpiteet, joilla määritellään laitokset, jotka lopettavat toimintansa osittain tai vähentävät huomattavasti kapasiteettiaan, ja toimenpiteet, joilla sopeutetaan tarvittaessa niille annettujen maksutta jaettavien päästöoikeuksien tasoa tämän mukaisesti.

 

Kyseisillä toimilla mahdollistetaan joustavuus niillä teollisuudenaloilla, joilla kapasiteettia siirretään säännöllisesti toimivien laitosten välillä samassa yhtiössä.

Perustelu

Joillakin teollisuuden aloilla kapasiteettia voidaan siirtää toimivien laitosten (saman toimijan) välillä. Tälle on tyypillistä kausiluonteinen liiketoiminta, jossa jonkin tietyn laitoksen tuotantoa voidaan lisätä lisäämällä toiminta-aikaa. Joustavuutta tarvitaan päästöoikeuksien säännönmukaisten siirtojen mahdollistamiseen eri toimivien laitosten välillä.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 b artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteet, joilla tuetaan tiettyjä energiavaltaisia teollisuudenaloja, kun on kyse hiilivuodosta

Siirtymätoimenpiteet, joilla tuetaan tiettyjä energiavaltaisia teollisuudenaloja, kun on kyse hiilivuodosta

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 b artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  On perustettava täysin WTO:n sääntöjen mukainen tuonnin sisällyttämisjärjestelmä. Siinä on edellytettävä, että aloilla, joiden kaupan intensiteetti ei ole yli 10 prosenttia vuosina 2009–2013 ja jotka kuuluvat EU:n päästökauppajärjestelmään, hankkivat ja luovuttavat tuontituotteisiin liittyviä päästöoikeuksia.

 

Komissio antaa 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä delegoidun säädöksen tämän direktiivin täydentämiseksi ja määrittää tarkasti tätä järjestelmää koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. Komissio suorittaa ennen delegoidun säädöksen antamista vaikutusten arvioinnin, kuulee sidosryhmiä ja suorittaa toteutettavuustutkimuksen pyrkien selvittämään tehokkaimman tavan ottaa tällainen järjestelmä käyttöön. Arviointi julkistetaan yhdessä tiedonannon kanssa, jossa arvioidaan, miten ilmastonmuutosta koskeva unionin lainsäädäntö vastaa Pariisin sopimuksen tavoitetta, ja joka julkistetaan kuuden kuukauden kuluessa Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen mukaisesti vuonna 2018 käytävästä taustoittavasta vuoropuhelusta 30 a artiklan mukaisesti.

 

Kun mekanismi on toteutettu, päästöoikeuksia ei myönnetä maksutta toimialoille tai toimialojen osille, joilla katsotaan olevan hiilivuodon riski mutta jotka kuuluvat tuonnin huomioon ottavan hiilimekanismin piiriin.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 b artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU* tarkistus on hyväksytty, komissio arvioi uudelleen päästövähennysten osuuden EU:n päästökauppajärjestelmässä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 406/2009/EY**. Suuremman energiatehokkuustavoitteen mukaiset lisävähennykset käytetään hiili- tai investointivuodon riskille alttiina olevien alojen suojelemiseen.

 

____________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).

 

** Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

Perustelu

Puheenjohtaja Juncker kannatti vähintään 30 prosentin energiatehokkuustavoitetta. Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö kannattaa vielä tiukempaa tavoitetta. Tämä johtaa luonnollisesti suurempiin päästövähennyksiin taakanjaossa. Taakanjaon päästökattoa olisi tämän vuoksi vähennettävä ja liikkumavaraa olisi hyödynnettävä hiilivuoron vaarassa olevien alojen suojelemiseen.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 b a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimialat ja toimialojen osat, joilla tulos siitä, että kerrotaan niiden kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan intensiteetti niiden päästöintensiteetillä, on yli 0,18, voidaan sisällyttää 1 kohdassa tarkoitettuun ryhmään laadullisen arvioinnin perusteella käyttäen seuraavia perusteita:

2.  Toimialat ja toimialojen osat, joilla tulos siitä, että kerrotaan niiden kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan intensiteetti niiden päästöintensiteetillä, on yli 0,12, voidaan sisällyttää 1 kohdassa tarkoitettuun ryhmään laadullisen arvioinnin perusteella käyttäen seuraavia perusteita:

a)  kyseisten toimialojen tai toimialojen osien yksittäisten laitosten mahdollisuudet vähentää päästöjen tasoja tai sähkön kulutusta;

a)  kyseisten toimialojen tai toimialojen osien yksittäisten laitosten mahdollisuudet vähentää päästöjen tasoja tai sähkön kulutusta ottaen huomioon siihen liittyvä tuotantokustannusten nousu;

b)  tämänhetkiset ja ennustetut markkinaominaisuudet;

b)  tämänhetkiset ja ennustetut markkinaominaisuudet;

c)  voittomarginaalit mahdollisena indikaattorina pitkän aikavälin investoinneille tai tuotannon siirtämispäätöksille.

c)  voittomarginaalit mahdollisena indikaattorina pitkän aikavälin investoinneille tai tuotannon siirtämispäätöksille.

 

c a)  hyödykkeet, joilla käydään kauppaa maailmanmarkkinoilla yhteisillä viitehinnoilla.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Muiden toimialojen ja toimialojen osien osalta katsotaan, että ne voivat siirtää suuremman osan päästöoikeuksien kustannuksista tuotteen hintoihin, ja niille myönnetään päästöoikeuksia maksutta vuoteen 2030 saakka 30 prosenttia määrästä, joka määritetään 10 a artiklan mukaan hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti.

3.  Kaukolämpöalan osalta katsotaan, että se voi siirtää suuremman osan päästöoikeuksien kustannuksista tuotteen hintoihin, ja sille myönnetään päästöoikeuksia maksutta vuoteen 2030 saakka 30 prosenttia määrästä, joka määritetään 10 a artiklan mukaan hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti. Muille toimialoille tai niiden osille ei myönnetä maksutta päästöoikeuksia.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 b artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä edellä olevia kohtia koskevan delegoidun säädöksen toiminnoille 4-numerotasolla (NACE 4 ‑koodi) 1 kohdan osalta 23 artiklan mukaisesti käytettävissä olevien kolmea edeltävää kalenterivuotta koskevien tietojen perusteella.

4. Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi 1 kohdan suhteen 4-numerotason toimintojen osalta (NACE 4 -koodi), tai kun se on perusteltua komission kehittämien objektiivisten perusteiden nojalla, asianmukaisella jaottelutasolla julkisten ja alakohtaisten tietojen perusteella EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimien ottamiseksi huomioon. Kaupan intensiteetin arviointi toteutetaan viittä edellistä kalenterivuotta koskevien saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Poiketen siitä, mitä 10 a artiklan 1–5 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, joiden BKT asukasta kohti euroina markkinahintoina vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskimäärästä, voivat antaa laitoksille siirtymäajan maksutta jaettavia oikeuksia sähköntuotantoa varten sähköntuotantojärjestelmien nykyaikaistamiseksi.

1.  Poiketen siitä, mitä 10 a artiklan 1–5 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, joiden BKT asukasta kohti euroina markkinahintoina vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskimäärästä, voivat antaa laitoksille siirtymäajan maksutta jaettavia oikeuksia sähköntuotantoa varten energia-alan nykyaikaistamiseksi, monipuolistamiseksi ja muuttamiseksi kestävällä tavalla. Tämä poikkeus päättyy 31 päivänä joulukuuta 2030.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltiot, jotka eivät täytä vaadittavia ehtoja 1 kohdan mukaisesti mutta joiden BKT asukasta kohden vuonna 2014 oli markkinahinnoin alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta, voivat myös soveltaa kyseisessä kohdassa tarkoitettua poikkeusta enintään 4 kohdassa tarkoitettuun kokonaismäärään asti edellyttäen, että vastaava määrä päästöoikeuksia siirretään nykyaikaistamisrahastoon ja tulot käytetään investointien tukemiseen 10 d artiklan mukaisesti.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jäsenvaltiot, jotka voivat tämän artiklan nojalla myöntää maksuttomia päästöoikeuksia energiantuotantolaitoksille, voivat halutessaan siirtää vastaavan määrän päästöoikeuksia tai osan niistä nykyaikaistamisrahastoon ja jakaa ne 10 d artiklan säännösten mukaisesti. Niiden on tällöin ilmoitettava asiasta komissiolle ennen siirtoa.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  varmistettava, että ainoastaan hankkeet, jotka edistävät energiatuotannon rakenteen ja toimituslähteiden monipuolistamista, tarvittavaa rakenneuudistusta, ympäristönsuojelun parantamista ja infrastuktuurin jälkiasentamista, puhdasta teknologiaa ja energian tuotanto-, siirto- ja jakelualojen nykyaikaistamista, voivat tehdä tarjouksen;

b)  varmistettava, että ainoastaan hankkeet, jotka edistävät energiatuotannon rakenteen ja toimituslähteiden monipuolistamista, tarvittavaa rakenneuudistusta, ympäristönsuojelun parantamista ja infrastruktuurin jälkiasentamista, puhdasta teknologiaa (kuten uusiutuviin energialähteisiin liittyvää tekniikkaa) tai energiantuotannon nykyaikaistamista, kaukolämpöverkkoja, energiatehokkuutta sekä energian varastointia, siirtoa ja jakelua, voivat tehdä tarjouksen;

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  määritettävä selkeät, objektiiviset, avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet hankkeiden asettamiselle paremmuusjärjestykseen, sen varmistamiseksi, että valitaan hankkeet:

c)  määritettävä selkeät, objektiiviset, avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet unionin vuoden 2050 ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisesti hankkeiden asettamiselle paremmuusjärjestykseen, sen varmistamiseksi, että valitaan hankkeet:

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  joissa kustannus-hyötyanalyysin perusteella varmistetaan positiivinen nettotulos päästöjen vähentämisessä ja saavutetaan edeltä määritetty merkittävä CO2-vähennysten taso;

i)  joissa kustannus-hyötyanalyysin perusteella varmistetaan positiivinen nettotulos päästöjen vähentämisessä ja saavutetaan edeltä määritetty merkittävä CO2-vähennysten taso, joka on oikeassa suhteessa hankkeiden kokoon; kun hankkeet liittyvät sähköntuotantoon, kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä laitoksessa tuotettua sähkön kilowattituntia kohti ei saa olla yli 450 hiilidioksidiekvivalenttigrammaa hankkeen toteuttamisen jälkeen. Komissio hyväksyy 1 päivään tammikuuta 2021 mennessä delegoidun säädöksen 30 b artiklan mukaisesti tämän direktiivin muuttamiseksi määrittäen lämmöntuotantoon liittyvien hankkeiden kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän suurimman sallitun arvon laitoksessa tuotettua lämpökilowattituntia kohden.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)  jotka ovat lisähankkeita ja selkeästi vastaavat korvaus- ja nykyaikaistamistarpeisiin eivätkä aiheuta markkinavetoista energiankysynnän lisäystä;

ii)  jotka ovat lisähankkeita, vaikka niitä voidaankin käyttää vuoden 2030 ilmasto- ja energiapuitteissa asetettujen vastaavien tavoitteiden saavuttamiseen, ja selkeästi vastaavat korvaus- ja nykyaikaistamistarpeisiin eivätkä aiheuta markkinavetoista energiankysynnän lisäystä;

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a)  jotka eivät edistä uutta hiileen perustuvaa energiantuotantoa eivätkä lisää hiiliriippuvuutta.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyödyntää vapaaehtoista ilmaisjakoa, on julkaistava julkista kuulemista varten 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä yksityiskohtaiset kansalliset kehykset, joissa esitetään tarjouskilpailumenettely ja valintaperusteet.

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyödyntää siirtymäkauden vapaaehtoista ilmaisjakoa energia-alan nykyaikaistamiseen, on julkaistava julkista kuulemista varten 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä yksityiskohtaiset kansalliset kehykset, joissa esitetään tarjouskilpailumenettely ja valintaperusteet.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos maksutta jaettavilla päästöoikeuksilla tuetaan alle 10 miljoonan euron investointeja, jäsenvaltioiden on valittava hankkeet objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti. Tämän valintaprosessin tulokset julkaistaan julkisesti kommentoitaviksi. Tällä perusteella kyseessä olevan jäsenvaltion on laadittava ja toimitettava luettelo investoinneista komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä.

Jos maksutta jaettavilla päästöoikeuksilla tuetaan alle 10 miljoonan euron investointeja, jäsenvaltioiden on valittava hankkeet sellaisten objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti, jotka ovat johdonmukaisia unionin pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisen kanssa. Perusteista järjestetään julkinen kuuleminen, jonka yhteydessä varmistetaan asiaa koskevien asiakirjojen täysi avoimuus ja saatavuus ja jossa otetaan täysimääräisesti huomioon sidosryhmien kommentit. Tämän valintaprosessin tulokset julkaistaan julkista kuulemista varten. Tällä perusteella kyseessä olevan jäsenvaltion on laadittava ja toimitettava luettelo investoinneista komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Aiottujen investointien arvon on oltava vähintään maksutta jaettavien päästöoikeuksien markkina-arvo ottaen huomioon tarve rajoittaa tähän suoraan liittyvää hintojen nousua. Markkinahinta on päästöoikeuksien hinnan keskiarvo huutokauppapaikassa edeltävänä kalenterivuonna.

3.  Aiottujen investointien arvon on oltava vähintään maksutta jaettavien päästöoikeuksien markkina-arvo ottaen huomioon tarve rajoittaa tähän suoraan liittyvää hintojen nousua. Markkinahinta on päästöoikeuksien hinnan keskiarvo huutokauppapaikassa edeltävänä kalenterivuonna. Tuella voidaan kattaa enintään 75 prosenttia investoinnin kustannuksista.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on vaadittava edun saavia sähköntuottajia ja verkonhaltijoita raportoimaan kunkin vuoden 28 päivään helmikuuta mennessä valittujen investointien täytäntöönpanosta. Jäsenvaltioiden on raportoitava tästä komissiolle ja komission on julkistettava nämä raportit.

6.  Jäsenvaltioiden on vaadittava edun saavia energiantuottajia ja verkonhaltijoita raportoimaan kunkin vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä valittujen investointien täytäntöönpanosta, mukaan lukien maksutta jaettujen päästöoikeuksien ja investoinneista aiheutuneiden kulujen taso, tuettujen investointien tyypit ja se, miten ne ovat saavuttaneet 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa asetetut tavoitteet. Jäsenvaltioiden on raportoitava tästä komissiolle ja komission on julkistettava nämä raportit. Jäsenvaltiot ja komissio seuraavat ja analysoivat pieniin hankkeisiin sovellettavaan 10 miljoonan euron kynnykseen liittyvää mahdollista keinottelua ja estävät investoinnin perusteettoman jaon pienempiin hankkeisin niin, että sallitaan enintään yksi investointi samaan edunsaajalaitokseen.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Tilanteessa, jossa on perusteltua epäillä jäsenvaltion rikkoneen edellä 2–6 kohdassa asetettua raportointivelvoitetta tai jättäneen noudattamatta sitä, komissio voi toteuttaa riippumattoman selvityksen, tarvittaessa sopimussuhteessa olevan kolmannen osapuolen avustuksella. Komissio tutkii myös muita mahdollisia rikkomuksia, kuten kolmannen energiapaketin täytäntöönpanon laiminlyöntiä. Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava ja asetettava saataville kaikki tutkimuksessa tarvittavat tiedot investoinneista sekä mahdollistettava pääsy laitoksiinsa ja rakennuspaikoille. Komissio julkaisee selvityksestään kertomuksen.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 c artikla – 6 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Tilanteessa, jossa unionin ilmasto- ja energialainsäädäntöä, kolmas energiapaketti mukaan luettuna, tai tässä artiklassa esitettyjä perusteita rikotaan, komissio voi vaatia jäsenvaltiota pidättymään myöntämästä maksutta jaettavia päästöoikeuksia.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Perustetaan kaudeksi 2021–2030 10 artiklan mukaisesti rahoitettava rahasto, jotta voidaan tukea investointeja energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi jäsenvaltioissa, joiden henkeä kohti laskettu BKT vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta.

1. Perustetaan kaudeksi 2021–2030 10 artiklan mukaisesti rahoitettava rahasto, jotta voidaan tukea ja tehostaa investointeja energiajärjestelmien, myös kaukolämmön, nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi jäsenvaltioissa, joiden henkeä kohti laskettu BKT vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tuettujen investointien on oltava tämän direktiivin ja Euroopan strategisten investointien rahaston tavoitteiden mukaisia.

Tuettujen investointien on oltava avoimuuden, syrjimättömyyden, yhtäläisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisia ja tarjottava paras mahdollinen vastine rahalle. Niiden on oltava tämän direktiivin tavoitteiden, unionin pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden ja Euroopan strategisten investointien rahaston tavoitteiden mukaisia ja niiden on

 

i)  edistettävä energiansäästöä, uusiutuvia energiajärjestelmiä, energian varastointia ja sähköverkkojen välisiä yhteyksiä sekä siirto- ja jakelualoja; kun hankkeet liittyvät sähköntuotantoon, kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä laitoksessa tuotettua sähkön kilowattituntia kohti ei saa ylittää 450 hiilidioksidiekvivalenttigrammaa hankkeen toteuttamisen jälkeen. Komissio hyväksyy 1 päivään tammikuuta 2021 tammikuuta mennessä 30 b artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen tämän direktiivin muuttamiseksi ja määrittää lämmöntuotantoon liittyvien hankkeiden kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän suurimman sallitun arvon laitoksessa tuotettua lämpökilowattituntia kohden;

 

ii)  varmistettava kustannus-hyötyanalyysin perusteella positiivinen nettotulos päästöjen vähentämisessä ja saavutettava etukäteen määritetty merkittävä hiilidioksidivähennysten taso;

 

iii)  oltava täydentäviä, vaikka niitä voidaankin käyttää vuoden 2030 ilmasto- ja energiapuitteissa asetettujen vastaavien tavoitteiden saavuttamiseen, ja vastattava selvästi korvaus- ja nykyaikaistamistarpeisiin eivätkä ne saa aiheuttaa markkinavetoista energiankysynnän lisäystä;

 

iv)  ne eivät saa edistää uutta hiilienergian tuotantoa eivätkä lisätä hiiliriippuvuutta.

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio tarkastelee tässä kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ja ottaa huomioon Euroopan investointipankin ilmastostrategian. Jos jokin tämän kohdan vaatimuksista tulee tarpeettomaksi teknisen kehityksen johdosta, komissio hyväksyy vuoteen 2024 mennessä 30 b artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen tämän direktiivin tarkistamiseksi ja määrittää uusia tai ajantasaistettuja vaatimuksia.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rahastosta rahoitetaan myös pienimuotoisia investointihankkeita energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Investointilautakunnan on laadittava ohjeet ja investointien valintaperusteet erityisesti näitä hankkeita varten.

2.  Rahastosta rahoitetaan myös pienimuotoisia investointihankkeita energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Sen investointilautakunnan on laadittava tätä varten investointiohjeet ja valintaperusteet erityisesti näitä hankkeita varten tämän direktiivin tavoitteiden ja 1 kohdassa esitettyjen kriteerien mukaisesti. Ohjeet ja valintaperusteet on julkistettava.

 

Tätä kohtaa sovellettaessa pienimuotoisilla investointihankkeilla tarkoitetaan hankkeita, joita rahoitetaan kansallisen kehityspankin lainoilla tai avustuksilla, joilla edistetään sellaisia erityisiä tavoitteita palvelevan kansallisen ohjelman täytäntöönpanoa, jotka vastaavat nykyaikaistamisrahaston tavoitteita, edellyttäen että käytetään enintään 10 prosenttia II b liitteessä tarkoitetusta jäsenvaltioiden osuudesta.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltio, joka on päättänyt myöntää siirtymäaikana päästöoikeuksia maksutta 10 c artiklan mukaisesti, voi siirtää nämä päästöoikeudet II b liitteessä tarkoitettuun osuuteensa nykyaikaistamisrahastosta ja jakaa ne 10 d artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Varoja hallinnoi investointilautakunta ja hallintokomitea, joka koostuu edunsaajajäsenvaltioiden, komission ja Euroopan investointipankin edustajista sekä kolmesta edustajasta, jotka muut jäsenvaltiot valitsevat viiden vuoden ajaksi. Investointilautakunnan tehtävänä on määrittää unionin tason investointipolitiikka, asianmukaiset rahoitusvälineet ja investointien valintaperusteet.

4.  Edunsaajajäsenvaltiot ovat vastuussa rahaston hallinnoinnista, ja niiden on perustettava yhdessä investointilautakunta, joka koostuu yhdestä kunkin edunsaajajäsenvaltion edustajasta, komission edustajasta, EIP:n edustajasta ja kolmesta eturyhmien (kuten teollisuusliitot, ammattijärjestöt tai kansalaisjärjestöt) tarkkailijasta. Investointilautakunnan tehtävänä on määrittää unionin tason investointipolitiikka, jonka on oltava tässä artiklassa esitettyjen vaatimusten sekä unionin politiikkojen mukaista.

 

On perustettava investointilautakunnasta riippumaton neuvoa-antava komitea. Neuvoa-antava komitea koostuu kolmesta edunsaajajäsenvaltioiden edustajasta, kolmesta muiden kuin edunsaajajäsenvaltioiden edustajasta, komission edustajasta, EIP:n edustajasta sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin edustajasta, jotka valitaan viideksi vuodeksi. Neuvoa-antavan komitean edustajilla on oltava asianmukaista korkean tason markkinakokemusta hankkeiden rakenteiden määrittämisestä ja hankkeiden rahoittamisesta. Neuvoa-antavan komitean on annettava investointilautakunnalle neuvontaa ja suosituksia hankkeiden valintakelpoisuudesta valinta-, investointi- ja rahoituspäätöksiä varten ja annettava tarpeen mukaan kaikkea muuta hankkeiden kehittämiseen liittyvää apua.

Hallintokomitean tehtävänä on rahaston päivittäinen hallinta.

On perustettava hallintokomitea. Hallintokomitean tehtävänä on rahaston päivittäinen hallinta.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Investointilautakunta valitsee puheenjohtajaksi komission edustajan. Investointilautakunta pyrkii tekemään päätökset yksimielisesti. Jos investointilautakunta ei pysty tekemään päätöstä yksimielisesti puheenjohtajan asettamaan määräaikaan mennessä, se tekee päätöksen yksinkertaisella enemmistöllä.

Investointilautakunta valitsee jäsenistään puheenjohtajan vuoden mittaiseksi kaudeksi. Investointilautakunta pyrkii tekemään päätökset yksimielisesti. Neuvoa-antava komitea hyväksyy lausuntonsa yksinkertaisella enemmistöllä.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 4 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Hallintokomitea koostuu investointilautakunnan nimeämistä edustajista. Hallintokomitean päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

Investointilautakunnan, neuvoa-antavan komitean ja hallintokomitean on toimittava avoimesti ja läpinäkyvästi. Sekä investointilautakunnan että neuvoa- antavan komitean kokouspöytäkirjat julkistetaan. Investointilautakunnan ja neuvoa-antavan komitean kokoonpano julkistetaan ja jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan ja niitä päivitetään säännöllisesti. Investointilautakunnan ja neuvoa-antavan komitean on jatkuvasti tarkistettava, ettei eturistiriitoja ole. Neuvoa-antavan komitean on toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kuuden kuukauden välein luettelo hankkeita koskevasta neuvonnasta.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 4 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos Euroopan investointipankki suosittelee, että tiettyä investointia ei rahoiteta, ja esittää syyt tälle suositukselle, päätös hyväksytään ainoastaan, jos kaikkien jäsenten kahden kolmasosan enemmistö puoltaa sitä. Jäsenvaltiolla, jossa investointi tehdään, ja Euroopan investointipankilla ei ole oikeutta käyttää ääniään tässä tapauksessa. Kahta edellistä virkettä ei sovelleta, kun kyseessä ovat pienet hankkeet, joita rahoitetaan kansallisen kehityspankin lainoilla tai avustuksilla, joilla edistetään erityisiä tavoitteita palvelevan kansallisen ohjelman täytäntöönpanoa nykyaikaistamisrahaston tavoitteiden mukaisesti, edellyttäen, että ohjelmassa käytetään enintään 10 prosenttia liitteessä II b esitetystä jäsenvaltioiden osuudesta.

Jos Euroopan investointipankki suosittelee neuvoa-antavalle komitealle, että tiettyä investointia ei rahoiteta, ja esittää syyt, miksi se ei vastaa investointilautakunnan hyväksymää investointipolitiikkaa ja edellä 1 kohdassa tarkoitettuja valintaperusteita, myönteinen lausunto hyväksytään ainoastaan, jos kaikkien jäsenten kahden kolmasosan enemmistö puoltaa sitä. Jäsenvaltiolla, jossa investointi tehdään, ja Euroopan investointipankilla ei ole oikeutta käyttää ääniään tässä tapauksessa.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 5 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edunsaajajäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain hallintokomitealle rahastosta rahoitetuista investoinneista. Kertomus on julkistettava, ja se sisältää muun muassa seuraavaa:

5.  Edunsaajajäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain investointilautakunnalle ja neuvoa-antavalle komitealle rahastosta rahoitetuista investoinneista. Kertomus on julkistettava ja se sisältää muun muassa seuraavaa:

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

1 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Hallintokomitean on raportoitava komissiolle vuosittain investointien arvioinnista ja valinnasta saadusta kokemuksesta. Komissio tarkistaa perusteet, joiden mukaan hankkeet valitaan, 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä, ja tekee tarvittaessa ehdotuksia hallintokomitealle.

6.  Neuvoa-antavan komitean on raportoitava komissiolle vuosittain investointien arvioinnista ja valinnasta saadusta kokemuksesta. Komissio tarkistaa perusteet, joiden mukaan hankkeet valitaan, 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä, ja tekee tarvittaessa ehdotuksia investointilautakunnalle ja neuvoa-antavalle komitealle.

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoitu säädös 23 artiklan mukaisesti tämän artiklan panemiseksi täytäntöön.

7.  Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi yksityiskohtaisilla järjestelyillä nykyaikaistamisrahaston tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

 

”Vuodesta 2021 alkaen jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kaikki toiminnanharjoittajat raportoivat kalenterivuoden aikana tuotantotoimintansa päästöoikeuksien muokkaamiseksi 10 a artiklan 7 kohdan mukaisesti.”

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Tilanteessa, jossa on perusteltuja syitä epäillä jäsenvaltion toimineen säännönvastaisesti tai jättäneen toimittamatta 1–3 tarkoitetut luettelo ja tiedot, komissio voi toteuttaa riippumattoman tutkimuksen, tarvittaessa sopimussuhteessa olevan kolmannen osapuolen avustuksella. Jäsenvaltion on toimitettava ja asetettava saataville kaikki tutkimuksessa tarvittavat tiedot sekä mahdollistettava pääsy laitoksiinsa ja tuotantotietoihin. Komissio noudattaa kaupallisesti arkaluontoisissa tiedoissa samaa luottamuksellisuutta kuin kyseessä oleva jäsenvaltio, ja se julkaisee selvitysraportin.”

Perustelu

Nykyisten säännösten nojalla Euroopan komissio on täysin riippuvainen jäsenvaltioiden tarjoamista tiedoista. Jos kuitenkin raportointi on virheellistä tai muita säännönvastaisuuksia esiintyy, 10 c artiklan säännösten rikkominen voi vääristää huomattavasti unionin teollisuuden ja energiantuottajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Siksi on perusteltua antaa komissiolle mahdollisuus kerätä tietoja itsenäisesti.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

12 artikla – 3 a kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Korvataan 12 artiklan 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.  Päästöoikeuksien palauttamisvelvollisuutta ei muodostu päästöistä, joiden osalta on todennettu talteenotto ja kuljetus pysyvään varastointiin laitokseen, jolla on voimassa oleva lupa hiilidioksidin geologisesta varastoinnista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY mukaisesti.

”3 a.  Päästöoikeuksien palauttamisvelvollisuutta ei muodostu päästöistä, joiden osalta on todennettu talteenotto ja kuljetus pysyvään varastointiin laitokseen, jolla on voimassa oleva lupa hiilidioksidin geologisesta varastoinnista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY1 mukaisesti, eikä päästöistä, jotka on vahvistettu talteenotetuiksi ja/tai uudelleenkäytetyiksi hakemuksessa, jossa taataan hiilidioksidin pysyvä sitominen hiilen talteenottoa ja uudelleenkäyttöä varten.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Korvataan 14 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

(12)  Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.

”1.  Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi yksityiskohtaisilla järjestelyillä päästöjen sekä tarvittaessa liitteessä I lueteltuja toimia koskevien tietojen tarkkailusta ja raportoinnista sekä sellaisesta tonnikilometritietojen tarkkailusta ja raportoinnista 3 e tai 3 f artiklan säännösten soveltamista varten, joka perustuu liitteessä IV vahvistettuihin tarkkailua ja raportointia koskeviin periaatteisiin ja johon sisältyvissä kunkin kasvihuonekaasun tarkkailu- ja raportointivaatimuksissa täsmennetään asianomaisen kaasun ilmastoa lämmittävä potentiaali.

 

Komissio mukauttaa 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä voimassa olevia päästöjen tarkkailu- ja raportointisääntöjä sellaisina kuin ne on määritetty komission asetuksessa (EU) N:o 601/2012, jotta voidaan poistaa sääntelyesteet investoinneilta uudempiin vähähiilisiin teknologioihin, kuten hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön. Kyseiset uudet säännöt ovat voimassa kaikkien hiilen talteenotto- ja käyttötekniikoiden osalta 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen.

 

Kyseisessä asetuksessa on myös määriteltävä vähäisten päästöjen aiheuttajia koskevat yksinkertaistetut tarkkailu-, raportointi- ja todentamismenettelyt.”

 

____________________

 

* Komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista (EUVL L 181, 12.7.2012, s. 30).

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

15 artikla – 4–5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Korvataan 15 artiklan viides kohta seuraavasti:

(13)  Korvataan 15 artiklan neljäs ja viides kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi yksityiskohtaisilla järjestelyillä, jotka koskevat päästöraporttien todentamista liitteen V periaatteiden perusteella sekä todentajien akkreditointia ja valvontaa. Komissio täsmentää akkreditoinnin, akkreditoinnin perumisen ja vastavuoroisen tunnustamisen sekä tarvittaessa akkreditointielinten vertaisarvioinnin edellytykset.”

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

16 artikla – 7 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Korvataan 16 artiklan 7 kohta seuraavasti:

7.   Vastaanotettuaan 5 kohdassa tarkoitettuja pyyntöjä komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun komiteaan osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien välityksellä komitean työjärjestyksen mukaisesti.

7.   Vastaanotettuaan 5 kohdassa tarkoitettuja pyyntöjä komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille 30 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun komiteaan osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien välityksellä komitean työjärjestyksen mukaisesti.

Perustelu

Tekninen mukautus.

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

16 artikla – 12 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

12.  Tarvittaessa vahvistetaan tässä artiklassa tarkoitettuja menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 22 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

12.  Tarvittaessa vahvistetaan tässä artiklassa tarkoitettuja menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    122

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 15 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

19 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Korvataan 19 artiklan 3 kohdan kolmas virke seuraavasti:

(15)  Korvataan 19 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”Asetuksessa on annettava myös säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön päästöoikeuksien keskinäinen tunnustaminen päästökauppajärjestelmiä yhdistävissä sopimuksissa. ”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi yksityiskohtaisilla järjestelyillä standardoidun ja suojatun rekisterijärjestelmän perustamista varten. Rekisterit koostuvat standardoiduista sähköisistä tietokannoista, joiden yhteisten tietojen avulla voidaan seurata päästöoikeuksien myöntämistä, hallussapitoa, siirtämistä ja mitätöintiä, taata yleisölle oikeus tutustua tietoihin ja luottamuksellisuus tarpeen mukaan sekä varmistaa, ettei suoriteta siirtoja, jotka ovat Kioton pöytäkirjasta seuraavien velvoitteiden vastaisia. Delegoiduissa säädöksissä on annettava säännöksiä myös päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten käytöstä ja yksilöinnistä EU:n päästökauppajärjestelmässä sekä tällaisen käytön laajuuden seurannasta. Säädösten on myös sisällettävä säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön päästöoikeuksien keskinäinen tunnustaminen päästökauppajärjestelmiä yhdistävissä sopimuksissa.

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    123

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 15 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

21 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Korvataan 21 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vuosittain kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta. ”Kertomuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota päästöoikeuksien jakojärjestelyihin, rekisterien toimintaan, päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista sekä akkreditointia koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamiseen, tämän direktiivin noudattamiseen liittyviin kysymyksiin sekä tarvittaessa päästöoikeuksien verotuskohteluun.” Ensimmäinen kertomus on toimitettava komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä. Kertomuksen pohjana on käytettävä kyselylomaketta tai mallia, jonka komissio laatii direktiivin 91/692/ETY 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kyselylomake tai malli lähetetään jäsenvaltioille viimeistään kuusi kuukautta ennen ensimmäisen kertomuksen toimittamisen määräaikaa.”

”1.  Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vuosittain kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta. Kertomuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota päästöoikeuksien jakojärjestelyihin, 10 a artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin taloudellisiin toimenpiteisiin, rekisterien toimintaan, päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista sekä akkreditointia koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamiseen, tämän direktiivin noudattamiseen liittyviin kysymyksiin sekä tarvittaessa päästöoikeuksien verotuskohteluun.” Ensimmäinen kertomus on toimitettava komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä. Kertomuksen pohjana on käytettävä kyselylomaketta tai mallia, jonka komissio laatii direktiivin 91/692/ETY 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kyselylomake tai malli lähetetään jäsenvaltioille viimeistään kuusi kuukautta ennen ensimmäisen kertomuksen toimittamisen määräaikaa.”

Perustelu

Vahvistetaan raportointia ja sääntöjen noudattamista tai noudattamatta jättämistä koskevaa avoimuutta kaikilla aloilla.

Tarkistus    124

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 15 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

21 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b)  Lisätään 21 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Kertomukseen lisätään 18 b artiklassa tarkoitetun yhteistyön avulla saatuja tietoja käyttäen luettelo toiminnanharjoittajista, joihin sovelletaan tämän direktiivin vaatimuksia ja jotka eivät ole avanneet rekisterin tiliä.”

Perustelu

Vaikka lentoliikenteen toiminnanharjoittajat yleensä noudattavat vaatimuksia hyvin, on myös muutamia noudattamatta jättämiseen liittyviä tapauksia, jotka ovat vielä ratkaisematta. Luettelon julkaiseminen toiminnanharjoittajista, jotka eivät noudata sääntöjä, nopeuttaisi noudattamisen valvontaa.

Tarkistus    125

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 15 c kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

21 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 c)  Lisätään 21 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Tilanteessa, jossa on perusteltuja syitä epäillä jäsenvaltion toimineen säännönvastaisesti tai jättäneen toimittamatta 1–3 tarkoitetut luettelo ja tiedot, komissio voi toteuttaa riippumattoman tutkimuksen, tarvittaessa sopimussuhteessa olevan kolmannen osapuolen avustuksella. Jäsenvaltion on toimitettava ja asetettava saataville kaikki tutkimuksessa tarvittavat tiedot sekä mahdollistettava pääsy laitoksiinsa. Komissio julkaisee selvitysraportin.”

Perustelu

Yhtäläisen täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikkialla unionissa ja EU:n päästökauppajärjestelmään osallistuvien teollisuudenalojen tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi komissiolla olisi oltava oikeus toteuttaa riippumattomia selvityksiä tilanteessa, jossa epäillään, että kansalliset viranomaiset eivät ole varmistaneet raportointivelvoitteen noudattamista.

Tarkistus    126

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 16 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

22 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin muuttamiseksi tämän direktiivin liitteiden muiden kuin olennaisten osien osalta lukuun ottamatta liitteitä I, II a ja II b.”

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    127

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 17 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

22 a artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Lisätään 22 a artikla seuraavasti:

(17)  Lisätään artikla seuraavasti:

22 a artikla

30 c artikla

Komiteamenettely

Komiteamenettely

Perustelu

Uudelleennumerointi ristiviittauksia varten.

Tarkistus    128

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 18 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

23 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

23 artikla

30 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Perustelu

Uudelleennumerointi ristiviittauksia varten.

Tarkistus    129

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 19 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Vuodesta 2008 alkaen jäsenvaltiot voivat soveltaa päästöoikeuksien kauppaa tämän direktiivin mukaisesti toimintoihin ja kasvihuonekaasuihin, joita ei ole lueteltu liitteessä I, ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat perusteet, erityisesti vaikutukset sisämarkkinoihin, mahdollisen kilpailun vääristymisen, yhteisön järjestelmän tinkimättömyyden ympäristön kannalta sekä suunnitellun tarkkailu- ja raportointijärjestelmän luotettavuus, mikäli komissio hyväksyy tällaisten toimintojen ja kasvihuonekaasujen sisällyttämisen.

”Vuodesta 2008 alkaen jäsenvaltiot voivat soveltaa päästöoikeuksien kauppaa tämän direktiivin mukaisesti toimintoihin ja kasvihuonekaasuihin, joita ei ole lueteltu liitteessä I, ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat perusteet, erityisesti vaikutukset sisämarkkinoihin, mahdollisen kilpailun vääristymisen, EU:n päästökauppajärjestelmän tinkimättömyyden ympäristön kannalta sekä suunnitellun tarkkailu- ja raportointijärjestelmän luotettavuus, mikäli komissio hyväksyy tällaisten toimintojen ja tällaisten kasvihuonekaasujen sisällyttämisen. Tällaista yksipuolista sisällyttämistä on ehdotettava ja se on hyväksyttävä vähintään 18 kuukautta ennen uuden päästökauppakauden alkamista EU:n päästökauppajärjestelmässä.

Perustelu

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus laajentaa EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisalaa ja lisätä siihen uusia kaasuja ja aloja. Yksipuolinen sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään on selvennettävä hyvissä ajoin ennen vaiheen 4 alkamista.

Tarkistus    130

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 19 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden delegoitujen säädösten mukaisesti, jotka komissiolla on valta antaa 23 artiklan mukaisesti, jos sisällyttäminen koskee toimialoja ja kasvihuonekaasuja, joita ei luetella liitteessä I.”;

Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi yksityiskohtaisilla järjestelyillä sen hyväksymiseksi, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kasvihuonekaasut sisällytetään päästökauppajärjestelmään, jos kyseinen sisällyttäminen koskee toimialoja ja kasvihuonekaasuja, joita ei luetella liitteessä I.”;

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    131

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 19 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

24 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä asetuksesta, joka koskee päästöjen tarkkailua ja raportointia ja toimintatietoja”.

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi yksityiskohtaisilla järjestelyillä sellaisia toimintoja, laitoksia ja kasvihuonekaasuja koskevaa päästöjen tarkkailua ja raportointia varten, joita ei luetella yhdistelmänä liitteessä I, jos tällainen tarkkailu ja raportointi voidaan toteuttaa riittävän tarkasti.”.

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    132

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 20 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

24 a artikla – 1 kohta – 1–2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

"Tällaisten toimenpiteiden on oltava johdonmukaisia 11 b artiklan 7 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen säädösten kanssa. ”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.”

”1.  Siirretään komissiolle valta antaa 30 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi ja 24 artiklassa säädettyjen sisällyttämisten lisäksi yksityiskohtaisilla järjestelyillä päästöoikeuksien tai hyvitysten myöntämiseksi jäsenvaltioiden hallinnoimille hankkeille, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin.”.

Perustelu

Tekstin mukautus SEUT:n mukaiseksi. Säännöksen sisältö vastaa perussäädöksen sanamuotoa muutamin teknisin mukautuksin.

Tarkistus    133

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 22 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

25 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos kolmas maa hyväksyy toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää kyseisestä maasta lähtevien ja yhteisöön saapuvien lentojen ilmastovaikutuksia, komissio tarkastelee kyseistä kolmatta maata ja 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa olevia jäsenvaltioita kuultuaan käytettävissä olevia vaihtoehtoja, jotta mahdollistettaisiin yhteisön järjestelmän ja kyseisen maan toimenpiteiden optimaalinen vuorovaikutus.

1. Jos kolmas maa hyväksyy toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää kyseisestä maasta lähtevien ja unioniin saapuvien lentojen ilmastovaikutuksia, komissio tarkastelee kyseistä kolmatta maata ja 30 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa olevia jäsenvaltioita kuultuaan käytettävissä olevia vaihtoehtoja, jotta mahdollistettaisiin EU:n päästökauppajärjestelmän ja kyseisen kolmannen maan toimenpiteiden optimaalinen vuorovaikutus.

Komissio voi tarvittaessa hyväksyä muutoksia, joiden seurauksena kyseisestä maasta saapuvat lennot eivät kuulu liitteessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan, tai säätää liitteessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan tehtävistä muista muutoksista, joita edellytetään neljännessä alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa. Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti kyseisiä muutoksia.”

Komissio voi tarvittaessa esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle säädösehdotuksen, jonka seurauksena kyseisestä maasta saapuvat lennot eivät kuulu liitteessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan, tai säätää liitteessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan tehtävistä muista muutoksista, joita edellytetään tällaisessa sopimuksessa.”

Tarkistus    134

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 22 a kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

27 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää toiminnanharjoittajaa kuultuaan yhteisön järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden toimivaltaiselle viranomaiselle raportoimat päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat alle 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kunakin kolmena a alakohdassa tarkoitettua ilmoittamista edeltävänä vuonna ja, jos niissä suoritetaan polttotoimintaa, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 75 megawattia, ja joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, jos asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

'1. Jäsenvaltiot voivat jättää toiminnanharjoittajaa kuultuaan ja tämän suostumuksella EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle pk-yritysten käyttämät laitokset, joiden toimivaltaiselle viranomaiselle raportoimat päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat alle 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kunakin kolmena a alakohdassa tarkoitettua ilmoittamista edeltävänä vuonna ja joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, jos asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

a)  se ilmoittaa komissiolle kunkin tällaisen laitoksen sekä toteutetut vastaavat toimenpiteet, jotka koskevat kyseistä laitosta ja joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ennen kuin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettava ja viimeistään silloin, kun luettelo toimitetaan komissiolle;

a)  se ilmoittaa komissiolle kunkin tällaisen laitoksen sekä toteutetut vastaavat toimenpiteet, jotka koskevat kyseistä laitosta ja joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ja osoittaa, että nämä toimenpiteet eivät aiheuttaisi laitokselle suurempia vaatimusten noudattamiseen liittyviä kustannuksia, ennen kuin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettava ja viimeistään silloin, kun luettelo toimitetaan komissiolle;

b)  se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, ovatko minkään laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, minä tahansa kalenterivuonna 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän. Jäsenvaltiot voivat 14 artiklan mukaisesti sallia yksinkertaistettuja tarkkailu-, raportointi- ja todentamistoimenpiteitä laitoksille, joiden keskimääräiset todennetut päästöt vuosina 2008–2010 ovat alle 5 000 tonnia vuodessa;

b)  se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, ovatko minkään laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, minä tahansa kalenterivuonna 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän. Jäsenvaltiot voivat 14 artiklan mukaisesti sallia toiminnanharjoittajan pyynnöstä yksinkertaistettuja tarkkailu-, raportointi- ja todentamistoimenpiteitä laitoksille, joiden keskimääräiset todennetut päästöt vuosina 2008–2010 ovat alle 5 000 tonnia vuodessa;

c)  se vahvistaa, että jos minkä tahansa laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat minä tahansa kalenterivuonna 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän tai jos laitokseen sovellettavia toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ei enää toteuteta, kyseinen laitos otetaan takaisin yhteisön järjestelmään.”

c)  se vahvistaa, että jos minkä tahansa laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat minä tahansa kalenterivuonna 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän tai jos laitokseen sovellettavia toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ei enää toteuteta, kyseinen laitos otetaan takaisin EU:n päästökauppajärjestelmään;

d)  se julkaisee a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti kommentoitaviksi.

d)  se julkistaa a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Myös sairaalat voidaan jättää järjestelmän ulkopuolelle, jos ne toteuttavat vastaavia toimenpiteitä.” '

Myös sairaalat voidaan jättää järjestelmän ulkopuolelle, jos ne toteuttavat vastaavia toimenpiteitä.”

Tarkistus    135

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 22 b kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

27 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”27 a artikla

 

Muiden kuin vastaavien toimenpiteiden kohteena olevien pienten laitosten poisjättäminen

 

1.  Jäsenvaltiot voivat jättää toiminnanharjoittajaa kuultuaan EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden toimivaltaiselle viranomaiselle raportoimat päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat alle 5 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kunakin kolmena a alakohdassa tarkoitettua ilmoittamista edeltävänä vuonna, jos asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

 

a)  se ilmoittaa komissiolle kunkin tällaisen laitoksen ennen kuin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettava ja viimeistään silloin, kun luettelo toimitetaan komissiolle;

 

b)  se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, ovatko jonkin laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, minä tahansa kalenterivuonna 5 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän;

 

c)  se vahvistaa, että jos jonkin laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat minä tahansa kalenterivuonna 5 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän, kyseinen laitos otetaan takaisin EU:n päästökauppajärjestelmään, ellei voida soveltaa 27 artiklaa;

 

d)  se julkistaa antaa a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot.

 

2.  Kun laitos otetaan takaisin EU:n päästökauppajärjestelmään 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, sille annetaan kaikki 10 a artiklan mukaisesti myönnettävät päästöoikeudet alkaen vuodesta, jolloin laitos otetaan takaisin järjestelmään. Tällaisille laitoksille myönnettävät päästöoikeudet on vähennettävä määrästä, joka sen jäsenvaltion, jossa laitos sijaitsee, on 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti huutokaupattava.”

Tarkistus    136

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 22 c kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

29 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(22 c) Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

”Hiilimarkkinoiden paremman toiminnan varmistamiseksi annettava kertomus

”Hiilimarkkinoiden paremman toiminnan varmistamiseksi annettava kertomus

Jos komissiolla on jäsenvaltioiden hiilimarkkinoista 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen määräajoin annettavien kertomusten perusteella näyttöä siitä, että hiilimarkkinat eivät toimi asianmukaisesti, se antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen. Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää ehdotuksia, joiden tarkoituksena on lisätä hiilimarkkinoiden avoimuutta ja joissa käsitellään toimenpiteitä niiden toiminnan parantamiseksi.”

Jos komissiolla on jäsenvaltioiden hiilimarkkinoista 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen määräajoin annettavien kertomusten perusteella näyttöä siitä, että hiilimarkkinat eivät toimi asianmukaisesti, se antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen. Kertomuksessa on oltava osa, jossa käsitellään EU:n päästökauppajärjestelmän sekä EU:n ja jäsenvaltioiden muiden politiikkojen vuorovaikutusta päästövähennysten määrien, näiden politiikkojen kustannustehokkuuden sekä niiden EU:n päästöoikeuksien kysyntään kohdistuvien vaikutusten osalta. Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on lisätä EU:n päästökauppajärjestelmän avoimuutta ja kapasiteettia tukea unionin vuosien 2030 ja 2050 ilmasto- ja energiatavoitteita ja käsitellään niiden toimintaa parantavia toimia, mukaan lukien toimet, joiden avulla otetaan huomioon unionin laajuisen täydentävän energia- ja ilmastopolitiikan vaikutus EU:n päästökauppajärjestelmän tarjonnan ja kysynnän väliseen tasapainoon.”

Tarkistus    137

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 22 d kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

30 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 d)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”30 a artikla

 

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen ja Pariisin sopimuksen maailmanlaajuisen tilannekatsauksen mukaiset mukautukset

 

Komissio julkaisee kuuden kuukauden kuluessa UNFCCC:n mukaisesti vuonna 2018 käytävästä taustoittavasta vuoropuhelusta tiedonannon, jossa arvioidaan sitä, onko unionin ilmastonmuutosta koskeva lainsäädäntö Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaista. Tiedonannossa tarkastellaan erityisesti EU:n päästökauppajärjestelmän roolia ja riittävyyttä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Kuuden kuukauden kuluessa vuonna 2023 tehtävästä maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta ja sen jälkeen tehtävistä maailmanlaajuisista tilannekatsauksista komissio esittää kertomuksen, jossa arvioidaan tarvetta mukauttaa unionin ilmastotoimia vastaavalla tavalla.

 

Kertomuksessa käsitellään EU:n päästökauppajärjestelmän mukautuksia, jotka liittyvät maailmanlaajuisiin lieventämistoimiin ja muiden tärkeimpien talouksien toteuttamiin toimiin. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti tarvetta suurempiin päästövähennyksiin, tarvetta mukauttaa hiilivuotoa koskevia säännöksiä sekä sitä, tarvitaanko mahdollisesti muita politiikkatoimia ja välineitä, jotta unioni ja jäsenvaltiot voisivat täyttää kasvihuonekaasuja koskevat velvoitteensa.

 

Kertomuksessa otetaan huomioon hiilivuodon riski, unionin teollisuuden kilpailukyky, investoinnit unionissa sekä unionin teollistamispolitiikka.

 

Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, jolloin komissio julkaisee samanaikaisesti täyden vaikutustenarvioinnin.”

Tarkistus    138

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 22 e kohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

Liite I – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(22 e)  Korvataan liitteessä I oleva 3 kohta seuraavasti:

”3.  Laskettaessa laitoksen nimellistä kokonaislämpötehoa, jotta voidaan päättää sen sisällyttämisestä yhteisön järjestelmään, lasketaan yhteen nimelliset lämpötehot kaikista siihen kuuluvista teknisistä yksiköistä, joissa laitoksessa poltetaan polttoaineita. Näitä yksiköitä voivat olla muun muassa kaikentyyppiset kattilat, polttimet, turbiinit, lämmittimet, polttouunit, polttolaitokset, kalsinointiuunit, prosessiuunit, uunit, kuivaamot, moottorit, polttokennot, kemialliseen kiertoon perustuvat polttoyksiköt, soihdut ja termiset tai katalyyttiset jälkipolttoyksiköt. Nimellistä kokonaislämpötehoa laskettaessa ei oteta huomioon yksiköitä, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 3 MW, eikä yksiköitä, joissa käytetään yksinomaan biomassaa. Yksinomaan biomassaa käyttäviin yksikköihin kuuluvat yksiköt, joissa käytetään fossiilisia polttoaineita ainoastaan yksikön käynnistyksen tai pysäytyksen aikana.”

”3.  Laskettaessa laitoksen nimellistä kokonaislämpötehoa, jotta voidaan päättää sen sisällyttämisestä EU:n päästökauppajärjestelmään, lasketaan yhteen nimelliset lämpötehot kaikista siihen kuuluvista teknisistä yksiköistä, joissa laitoksessa poltetaan polttoaineita. Näitä yksiköitä voivat olla muun muassa kaikentyyppiset kattilat, polttimet, turbiinit, lämmittimet, polttouunit, polttolaitokset, kalsinointiuunit, prosessiuunit, uunit, kuivaamot, moottorit, polttokennot, kemialliseen kiertoon perustuvat polttoyksiköt, soihdut ja termiset tai katalyyttiset jälkipolttoyksiköt. Nimellistä kokonaislämpötehoa laskettaessa ei oteta huomioon yksiköitä, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 3 MW, valmius- ja varayksiköitä, joita käytetään yksinomaan itse paikalla kulutettavan sähkön tuotantoon sähkökatkon aikana, eikä yksiköitä, joissa käytetään yksinomaan biomassaa. Yksinomaan biomassaa käyttäviin yksikköihin kuuluvat yksiköt, joissa käytetään fossiilisia polttoaineita ainoastaan yksikön käynnistyksen tai pysäytyksen aikana.”

Tarkistus    139

Ehdotus direktiiviksi

1 a artikla (uusi)

Päätös (EU) N:o 2015/1814

1 artikla – 5 kohta – 1 a–1 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

”1 a artikla

 

Muutetaan päätöstä (EU) 2015/1814 seuraavasti:

 

Lisätään 1 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen seuraavat alakohdat:

 

Tästä poiketen tässä alakohdassa tarkoitetut prosenttiosuudet kaksinkertaistetaan 3 artiklassa tarkoitettuun uudelleentarkasteluun saakka. Uudelleentarkastelussa tutkitaan siirtoasteen kaksinkertaistamista siihen asti, kunnes markkinoiden tasapaino saavutetaan.

 

Lisäksi uudelleentarkastelun yhteydessä otetaan käyttöön markkinavakausvarannon yläraja ja tarkastelun yhteydessä esitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”

Perustelu

Markkinavakausvarantoon otettava osuus olisi kaksinkertaistettava toiminnan neljänä ensimmäisenä vuotena.

  • [1]  EUVL C 71, 24.2.2016, s. 57.
  • [2]  EUVL C 71, 24.2.2016, s. 57.

PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan komissio julkaisi 15. heinäkuuta 2015 ehdotuksensa EU:n päästökauppajärjestelmän IV vaiheesta. Ehdotuksella pyritään saavuttamaan EU:n kasvihuonekaasupäästötavoite, joka on päästöjen määrän vähentäminen ”vähintään” 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä niin, että samalla suojellaan unionin teollisuutta hiilivuodon riskiltä ja edistetään unionin teollisuuden ja sähköntuotannon innovointia ja nykyaikaistamista vuodesta 2020 alkavana kymmenvuotisena kautena[1]. Ehdotus perustuu 23. ja 24. lokakuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiin, joissa annetaan suuntaviivat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.[2]

Esittelijä tukee komission ehdotusta osana EU:n meneillään olevaa vuoden 2030 ilmasto- ja energiapakettia. Esittelijä katsoo, että markkinaperusteinen mekanismi, kuten päästökauppajärjestelmä, on kustannustehokkain tapa täyttää ilmastonmuutokseen liittyvät velvoitteemme, ja pitää myönteisenä hiilen hinnoittelun leviämistä eri puolille maailmaa.

Tätä mietintöä laatiessaan esittelijä on työskennellyt tiiviisti varjoesittelijöiden sekä heidän sihteeristöjensä ja neuvonantajiensa kanssa, ja esittelijä haluaa esittää kiitoksensa heille kaikille heidän arvokkaasta tähänastisesta panoksestaan. Esittelijä haluaa kiittää myös Euroopan komissiota sen jatkuvasta ja aktiivisesta toiminnasta asiassa.

Tavoitteet

Esittelijä on tyytyväinen uuteen 2,2 prosentin lineaariseen vähennyskertoimeen ja katsoo, että se on vähimmäistaso, jolla päästöoikeuksien kokonaismäärän pitäisi vuosittain laskea koko IV vaiheen aikana.

Maailman kansakunnat saivat 12. joulukuuta aikaan Pariisin sopimuksen ja sitoutuivat rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun ”selvästi” alle kahteen asteeseen todeten samalla, että 1,5 asteen tavoitteella torjuttaisiin paremmin ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia.[3] Esittelijä pitää olennaisen tärkeänä, että EU:n päästökauppajärjestelmä kykenee mukautumaan Pariisin sopimuksen edistysaskeleisiin ja ehdottaa seuraavaa:

a)  Uusi tarkistuslauseke, jossa annetaan komissiolle ohjeet pitää lineaarinen vähennyskerroin tarkkailun alaisena ja tarvittaessa esittää ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensimmäisen maailmanlaajuisen tilannekatsauksen jälkeen vuonna 2023.

EU:n päällekkäin menevät ilmasto- ja energiapolitiikat sekä yksipuoliset kansalliset toimenpiteet sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseksi voivat heikentää päästökauppajärjestelmän tehokkuutta ja osaltaan aiheuttaa markkinoiden epätasapainoa. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa myös seuraavaa:

a)  Osana vuotuista tarkastelua, jonka komissio tekee päästökauppajärjestelmän toimivuudesta, komission olisi pohdittava EU:n politiikkojen päällekkäisyyden vaikutusta ja esitettävä tarvittaessa ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

b)  Joka toinen vuosi jäsenvaltiot voivat luovuttaa päästöoikeuksia markkinavakausvarantoon määrän, joka vastaa päästöoikeuksia, jotka liittyvät kyseisenä ajanjaksona vähennettyyn sähköntuotantokapasiteettiin.

Hiilivuoto

Samalla, kun ilmastonmuutostavoitteistamme tulee koko ajan kunnianhimoisempia, maksuttomista päästöoikeuksista tulee yhä harvinaisempia. Esittelijän mielestä on välttämätöntä tarjota riittävää suojelua teollisuudenaloille, joihin kohdistuu hiilivuodon riski, mutta esittelijä myöntää, että tätä suojelua on kohdennettava paremmin, samalla kun varmistetaan, että vertailuarvot ovat realistisia ja epäoikeudenmukaista monialaista korjauskerrointa vältetään. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa seuraavaa:

a)  Maksuttomien päästöoikeuksien entistä kohdennetumpi jakaminen, joka perustuu tulokseen, joka saadaan kertomalla toimialojen ja toimialojen osien kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan intensiteetti niiden päästöintensiteetillä.

b)  Niiden toimialojen laadullinen arviointi, jotka ovat 10 prosentin sisällä maksuttomien päästöoikeuksien korkeammasta ryhmästä.

c)  Uusi vähennysasteen 0,3 prosentin vertailuarvo teollisuudenaloille, jotka eivät saavuta vuotuista 0,5 prosentin vähennysastetta.

d)  Enintään kaksi prosenttia huutokaupattavista osuuksista siirretään maksuttomiin päästöoikeuksiin monialaisen korjauskertoimen parantamiseksi, jos sitä sovelletaan.

e)  Komissio voi arvioida toimialoja tai toimialojen osia kootummin tai eritellymmin muulla kuin 4-numerotasolla.

Välilliset kustannukset

Esittelijä toteaa, että markkinat vääristyvät, kun osa jäsenvaltioista hyvittää välilliset kustannukset ja osa ei. Lisäksi esittelijä katsoo, että tällaista vääristymää olisi käsiteltävä. Siihen pyrittäessä on kuitenkin ilmennyt lainsäädännöllinen ongelma. Koska on perussopimusten vastaista pakottaa jäsenvaltiot käyttämään valtiontukia, esittelijä on palannut nykyiseen tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot ”voivat” tarjota hyvitystä, odotettaessa lisäkeskusteluja varjoesittelijöiden ja oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa.

Dynaamisempi jakaminen

Nykyisten sääntöjen mukaan jakoa on mahdollista muuttaa vain, jos tuotantotasoissa on 50 prosentin muutos. Tämä on johtanut joillakin toimialoilla alijakamiseen, kun taas toisilla toimialoilla on saatu satunnaisia voittoja. Tämän korjaamiseksi esittelijä ehdottaa seuraavaa:

a)  Jakoa muutetaan, kun laitoksen tuotanto vastaavasti kasvaa tai vähenee 10 prosenttia.

Yksinkertaistaminen

EU:n päästökauppajärjestelmän aiheuttamat kustannukset ja hallinnolliset rasitteet ovat suurimmat niille, joilla siihen on vähiten varaa. Esittelijä toteaa, että teollisuuden hallinnollista rasitetta pyritään voimakkaasti vähentämään, ja ehdottaa seuraavaa:

a)  Vähäisten päästöjen aiheuttajien raja-arvoa nostetaan 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnista 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonniin.

b)  Erittäin vähäisten päästöjen aiheuttajien, joiden päästöt ovat vähemmän kuin 5 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, olisi voitava jäädä päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle ilman vastaavia toimia.

Innovaatiorahasto

Viime kädessä teollisuudenalojen on voitava innovoida tiensä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Kun päästökauppajärjestelmän tavoitteet kasvavat ja soveltamamme kasvihuonekaasupäästörajat alenevat, on erittäin tärkeää, että syntyy uusia teknologioita, joilla säilytetään unionin teollisuuden kilpailukyky ja turvataan työpaikat. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa innovaatiorahastoon joitakin muutoksia:

a)  Puolet innovaatiorahastosta tulee huutokaupattavista osuuksista.

b)  Innovaatiorahastoon lisätään 150 miljoonaa jakamatta jääneitä päästöoikeuksia.

c)  Hankkeiden kustannuksista katetaan enintään 75 prosenttia.

d)  Rahoituksesta 60:tä prosenttia ei tarvitse sitoa todennettuihin päästövähennyksiin.

e)  Hankkeet rahoitetaan ennalta määritettyjen välitavoitteiden mukaan.

Nykyaikaistamisrahasto

Esittelijä katsoo, että lokakuussa 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti nykyaikaistamisrahaston pitäisi olla pääasiassa edunsaajajäsenvaltioiden hallinnoima ja myös EIP:n ja komission olisi osallistuttava siihen. Lisäksi esittelijä katsoo, että investointiperusteiden ja rahaston sääntöjen olisi oltava mahdollisimman läpinäkyviä. Esittelijä ehdottaa seuraavaa:

a)  Pienimuotoisten hankkeiden raja-arvo on 20 miljoonaa euroa.

b)  Jäsenvaltiot luovat pienimuotoisia hankkeita koskevat kansalliset säännöt ja valintaperusteet, ja niistä järjestetään julkinen kuuleminen.

c)  Investointilautakunta koostuu edunsaajajäsenvaltioiden, komissiosta EIP:stä.

d)  Investointilautakunnan valintaperusteista järjestetään julkinen kuuleminen.

10 c artikla

Esittelijä on tyytyväinen tarjouskilpailumenettelyyn siirtymiseen niiden hankkeiden osalta, jotka toteutetaan 10 c artiklaa soveltaen, ja toteaa, että kilpailu määrittää parhaan hinta-laatusuhteen. Esittelijä hyväksyy komission ehdotuksen pääpiirteissään, mutta ehdottaa seuraavaa:

a)  Tarjouskilpailujen raja-arvo on 20 miljoonaa euroa.

b)  Sähkön ja lämmön yhteistuotannon pitäisi voida saada tukea.

  • [1]  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/index_en.htm
  • [2]  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf
  • [3]  https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

työjärjestyksen 56 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Mireille D'Ornano

Ryhmämme ei kannata tätä uudistusta, sillä mielestämme siihen liittyy aivan liian suuria riskejä, vaikka siihen liittyvät ympäristötavoitteet ovatkin kannatettavia. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on luonnollisesti hyvä asia, mutta se ei saa tapahtua teollisuustyöpaikkojemme kustannuksella. Asianomaiset alat, kuten terästeollisuus, kohtaavat jo nyt säälimätöntä maailmanlaajuista kilpailua esimerkiksi Kiinan taholta. Vaikka kilpailevilla mailla onkin merkittävä asemalla alalla, ne eivät edelleenkään juuri piittaa ympäristökysymyksistä. Lisäksi mietinnöstä käy ilmi komission toimivallan jatkuva vaivihkainen kasvattaminen itsenäisten jäsenvaltioiden kustannuksella. Emme myöskään hyväksy huonosti peiteltyä Kansainvälisen merenkulkujärjestön ja Kansainvälisen siviili-ilmailuliiton toimivallan ohittamista, mikä on seurausta merenkulku- ja ilmailualan halusta liittyä päästökauppajärjestelmään. Jotta nämä päätökset olisivat legitiimejä ja tehokkaita, ne on tehtävä kaikkien valtioiden kesken globaalisti. Euroopan unionin ei pidä missään nimessä puuttua näiden järjestöjen toimintaan tai yrittää toimia niiden asemesta. Edellä esitetyistä syistä äänestämme siksi tätä mietintöä vastaan.

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.11.2016)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi
(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Valmistelija: Fredrick Federley

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Maailmassa ollaan siirtymässä vähähiiliseen talouteen. Viime vuonna tehty Pariisin ilmastosopimus teki tästä kehityksestä peruuttamattoman. Sopimuksessa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet, ja unionin on tärkeää täyttää lupauksensa. Yhtä tärkeää on tarttua niihin valtaviin mahdollisuuksiin, jotka liittyvät taloutemme muuttamiseen vähähiiliseksi taloudeksi.

Unionilla on yli kymmenen vuoden kokemus EU:n päästökauppajärjestelmästä. EU:n päästökauppajärjestelmä on maailman kattavin päästökattoihin ja päästökauppaan perustuva järjestelmä, joka kattaa yli 11 000 voimalaitosta ja teollisuuslaitosta. Sen avulla on onnistuttu saamaan ilmastonmuutos yritysten käsiteltäväksi, kun käyttöön on otettu hiilidioksidin hinta. Tämä on auttanut lisäämään vähähiilisiin teknologioihin tehtäviä investointeja. Valtiot ja yksityinen sektori perustelevat hiilimarkkinoita kaikkialla maailmassa välineenä, jonka avulla voidaan varmistaa kilpailukyky, kannustaa innovointiin ja toteuttaa merkittäviä päästövähennyksiä. Yhä useammat valtiot, myös erityisesti Kiina, käyttävät nyt tai vastaisuudessa hiilimarkkinoita ilmastotavoitteidensa saavuttamiseen.

Komissio esitti heinäkuussa 2015 ehdotuksen unionin päästökauppadirektiivin tarkistamisesta, jotta saavutettaisiin unionin tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lausunnon valmistelija on tyytyväinen ehdotettuihin uudistuksiin. Joitakin osatekijöitä on kuitenkin vahvistettava, jotta varmistetaan järjestelmän eheys, ennustettavuus teollisuuden kannalta sekä tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille yrityksille, toimialoille ja jäsenvaltioille. Myös hiljattain hyväksytyn Pariisin sopimuksen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että EU:n päästökauppajärjestelmällä jatketaan riittävien päästövähennysten edistämistä. Samalla sillä on estettävä perusteettomien hiilikustannusten aiheutuminen parhaiten suoriutuville teollisuudenaloille, jotka ovat aidosti alttiina hiilivuotoriskille.

Kustannustehokkaiden päästövähennysten toteuttaminen

Nykyisen direktiivin mukaan hiilivuotosäännösten voimassaolo päättyy vuonna 2020. Tietyillä teollisuudenaloilla on kuitenkin hiilivuotoriskin estämiseksi edelleen tarpeen jatkaa väliaikaisesti ilmaisjakoa poikkeuksena yleiseen sääntöön, jonka mukaan huutokauppa on pääasiallinen päästöoikeuksien jakomenetelmä. Jakosääntöjen ja vertailuarvojen on oltava realistisia ja niillä on kannustettava jatkuviin prosessi parannuksiin. Todellisten tuotantotietojen mukaisia mukautuksia on toteutettava useammin, jotta estetään päästöoikeuksien liiallinen jakaminen ja taataan tehokkaiden teollisuudenalojen kasvu. Ilmaisjako on kohdennettava paremmin aloille, joilla hiilivuotoriski on suurin, ja on varmistettava täysi tuki sitä eniten tarvitseville aloille. Tämä lähestymistapa minimoi tarpeen soveltaa monialaista korjauskerrointa, joka muutoin voisi epäoikeudenmukaisesti ja suoraan haitata joidenkin teollisuudenalojen kilpailukykyä.

Teollisen innovoinnin edistäminen

EU:n päästökauppajärjestelmä voi ja sen pitääkin olla vahva väline, jolla autetaan lisäämään innovatiivisia vähähiilisiä teknologioita. Valmistelija on tyytyväinen komission ehdotukseen innovaatiorahaston kasvattamisesta ja vähähiilisen innovoinnin laajentamisesta teollisuusaloille. EU:n päästökauppajärjestelmä ei kuitenkaan tällä hetkellä edistä vähähiilisiä investointeja ja innovointia keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Tarvitaan vahvempaa innovaatiorahastoa ja 150 miljoonan päästöoikeuden lisäystä, jotta järjestelmällä vauhditettaisiin teollisuuden läpimurtoteknologioihin tehtäviä yksityisiä investointeja. Kun EU:n päästökauppajärjestelmän päästökatto tiukkenee, hiilivuotosäännöksiä uudistetaan ja lopullisena tavoitteena on sataprosenttinen huutokauppa, on yhä tärkeämpää tukea toimintapolitiikalla investointeja vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi.

Johdonmukaisuus entistä yhdentyneempien energiamarkkinoiden kanssa

EU:n päästökauppajärjestelmän uudistuksen ja sen vaikutuksen energian tuotantoon ja kauppaan on oltava johdonmukaisia energiaunionin tavoitteiden kanssa. Innovatiivinen ja nykyaikainen unionin energiajärjestelmä on ratkaisevan tärkeä, ja siihen olisi osoitettava lisää resursseja. Sähköntuotantoalaa tai sähkön kuluttajien välillisten hiilikustannusten hyvittämistä koskevien sääntöjen on oltava yhdenmukaisempia vuoden 2020 jälkeisessä EU:n päästökauppajärjestelmässä, ja niillä olisi pyrittävä tasavertaisiin toimintaedellytyksiin vääristämättä kilpailua jäsenvaltioiden välisillä sähkömarkkinoilla. Siirtymäajan maksutta jaettavien oikeuksien myöntäminen alemman tulotason jäsenvaltioiden energia-alalle on toteutettava avoimesti. Samalla on varmistettava unionin pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden mukaiset taloudellisesti toteutuskelpoiset hankkeet. EU:n päästökauppajärjestelmän sekä muiden ilmastoa, ilmanlaatua ja energiaa koskevien unionin ja kansallisten toimintapolitiikkojen välistä vuorovaikutusta on tarkasteltava yleisesti säännöllisin väliajoin, jotta vältetään päällekkäiset toimintapolitiikat ja kielteinen vuorovaikutus eri välineiden kesken.

Toiminnan perustaminen Pariisin sopimukseen

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksia EU:n päästökauppajärjestelmään ei ole vielä tutkittu yksityiskohtaisesti, joten niitä ei ole mahdollista ottaa täysimääräisesti huomioon vaiheen 4 käynnistämisessä.

Kioton sopimus kattoi vain 12 prosenttia maailman päästöistä. Nyt valtioita, joiden osuus kattaa yli 95 prosenttia maailman päästöistä, vaaditaan toteuttamaan kansallisia ilmastosuunnitelmia ja korottamaan tavoitteita joka viides vuosi. EU:n päästökauppadirektiivi on siis saatettava Pariisin sopimuksen mukaiseksi. Tähän kuuluu myös unionin päästökauppajärjestelmän korotusjärjestelyn käyttöönotto, mikä mahdollistaa hiilivuotosäännösten ja tavoitetason säännöllisen tarkistamisen.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY 15 perustettiin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä unionissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY15 perustettiin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä unionissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti ja taloudellisesti, unionin teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi sekä hiilivuodon ja investointien muualle siirtymisen estämiseksi.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Lokakuussa 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto teki sitoumuksen vähentää kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää unionissa vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien talouden alojen olisi osallistuttava näiden päästövähennysten saavuttamiseen, ja tavoite saavutetaan kustannustehokkaimmin unionin päästökauppajärjestelmällä siten, että päästöjä vähennetään 43 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä vahvistettiin unionin ja jäsenvaltioiden suunnitellussa kansallisesti päätettävässä panoksessa, joka toimitettiin ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sihteeristölle 6 päivänä maaliskuuta 2015 16.

(2)  Lokakuussa 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto teki sitoumuksen vähentää kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää unionissa vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien talouden alojen olisi osallistuttava näiden päästövähennysten saavuttamiseen, ja tavoite saavutetaan kustannustehokkaimmin unionin päästökauppajärjestelmällä siten, että päästöjä vähennetään 43 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä vahvistettiin unionin ja jäsenvaltioiden suunnitellussa kansallisesti päätettävässä panoksessa, joka toimitettiin ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sihteeristölle 6 päivänä maaliskuuta 2015 16. Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sopimuspuolten 21. kokouksessa hyväksytty Pariisin ilmastosopimus (jäljempänä ”sopimus”) nostaa kansainvälisen sitoumuksen uudelle tasolle, kun tavoitteena on säilyttää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahden celsiusasteen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna ja jatkaa toimia lämpötilan nousun pysäyttämiseksi 1,5 celsiusasteeseen. Sopimuksen mukaan talouden kaikkien alojen on osallistuttava hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kansainvälisellä tasolla, kuten Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) ja Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO), sovitut tavoitteet ja toimenpiteet ovat tervetulleita, jos päästöt vähenevät riittävästi niiden avulla.

__________________

__________________

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Eurooppa-neuvosto vahvisti, että EU:n tärkein väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimiva ja uudistettu päästökauppajärjestelmä, johon kuuluu markkinoita vakauttava väline. Järjestelmässä sovelletaan vuosittaista vähennyskerrointa, joka on 2,2 prosenttia vuodesta 2021 alkaen, ilmaisjakoa jatketaan ja nykyisiä toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2020 jälkeenkin ilmastopolitiikasta johtuvan hiilivuodon estämiseksi niin kauan kuin muissa merkittävissä talouksissa ei ryhdytä vastaaviin toimiin ja huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää ei vähennetä. Huutokaupattava osuus olisi ilmaistava prosenttiosuutena lainsäädännössä, jotta parannetaan investointipäätösten suunnittelun varmuutta, lisätään avoimuutta ja tehdään järjestelmästä yleisesti yksinkertaisempi ja helpompi ymmärtää.

(3)  Eurooppa-neuvosto vahvisti, että EU:n tärkein väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimiva, uudistettu ja tehokkaampi päästökauppajärjestelmä, johon kuuluu markkinoita vakauttava väline. Järjestelmässä sovelletaan vuosittaista vähennyskerrointa, joka on 2,2 prosenttia vuodesta 2021 alkaen, ilmaisjakoa jatketaan ja nykyisiä toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2020 jälkeenkin ilmastopolitiikasta johtuvan hiilivuodon estämiseksi niin kauan kuin muissa merkittävissä talouksissa, kolmansissa maissa tai alueilla ei ryhdytä vastaaviin toimiin ja huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää ei vähennetä. Huutokaupattava osuus olisi ilmaistava prosenttiosuutena lainsäädännössä, jotta parannetaan investointipäätösten suunnittelun varmuutta, lisätään avoimuutta ja tehdään järjestelmästä yleisesti yksinkertaisempi ja helpompi ymmärtää. Samaan aikaan kun unioni toteaa selvästi aikomuksensa säilyttää EU:n päästökauppajärjestelmä unionin ilmastopolitiikan keskeisenä osana, maailman muut maat ja alueet seuraavat unionin ilmastopolitiikkaa. Vuonna 2016 noin 40 maata ja yli 20 kaupunkia, osavaltiota ja aluetta käyttää eri laajuudessa hiilen hinnoittelujärjestelmiä, ja vielä useammalla on suunnitelmia niiden käyttöönottamiseksi tulevaisuudessa. Unioni kannustaa muita maita seuraamaan ja jatkamaan sinnikkäästi näitä toimia.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Yksi unionin tärkeimmistä tavoitteista on luoda selviytymiskykyinen energiaunioni, jossa turvataan varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti kaikille eurooppalaisille. Tämän saavuttaminen edellyttää unionin kunnianhimoisten ilmastotoimien jatkamista siten, että päästökauppajärjestelmä pysyy EU:n ilmastopolitiikan kulmakivenä, sekä edistymistä muissa energiaunionin osatekijöissä.17 Vuoteen 2030 ulottuvissa puitteissa päätetyn tavoitetason täytäntöönpano vaikuttaa siihen, että hiilipäästöille asetetaan merkityksellinen hinta ja edistetään edelleen kustannustehokkaita kasvihuonekaasujen vähennyksiä.

(4)  Yksi unionin tärkeimmistä tavoitteista on luoda selviytymiskykyinen energiaunioni, jossa turvataan varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti kaikille eurooppalaisille. Tämän saavuttaminen edellyttää unionin kunnianhimoisten ilmastotoimien jatkamista siten, että päästökauppajärjestelmä pysyy EU:n ilmastopolitiikan kulmakivenä, sekä edistymistä muissa energiaunionin osatekijöissä17, ja samalla olisi varmistettava, että nämä osatekijät, kuten energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvät osatekijät, edistävät EU:n päästökauppajärjestelmän tavoitteita eivätkä heikennä sen markkinoiden tehokkuutta. Vuoteen 2030 ulottuvissa puitteissa päätetyn tavoitetason täytäntöönpano vaikuttaa siihen, että hiilipäästöille asetetaan merkityksellinen hinta ja edistetään edelleen kustannustehokkaita kasvihuonekaasujen vähennyksiä, jotta saavutetaan unionin pitkän aikavälin tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80‑95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. On valitettavaa, että vaiheessa 3 hiilen hintasignaali ei ole ollut tarpeeksi korkea kannustaakseen vähähiiliseen teknologiaan ja prosesseihin tehtäviin investointeihin. Hiilen hinta, joka on riittävä kannustamaan tuotannon hiilestä irtautumiseen tehtäviin investointeihin, on keskeisessä asemassa asianmukaisesti toimivalle EU:n päästökauppajärjestelmälle. Tässä yhteydessä on korostettava uudelleenteollistamistavoitetta, jonka mukaan teollisuuden osuutta unionin BKT:sta on lisättävä 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja merkitystä, joka innovoinnilla sekä tutkimukseen ja kehitykseen, työllisyyteen ja taitojen päivittämiseen tehtävillä investoinneilla on.

__________________

__________________

17 Komission tiedonanto ”Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia”, COM(2015)0080.

17 Komission tiedonanto ”Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia”, COM(2015)0080.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdan mukaan unionin ympäristöpolitiikka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan saastuttajan olisi maksettava, ja tällä perusteella direktiivissä 2003/87/EY säädetään siirtymisestä täysimääräiseen huutokauppaan ajan myötä. Hiilivuodon välttäminen antaa oikeutuksen täysimääräisen siirtymisen lykkäämiselle, ja kohdennettujen maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakaminen on perusteltua, jotta voidaan ottaa huomioon todelliset riskit kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisestä kolmansissa maissa, joissa teollisuuteen ei kohdistu samanlaisia hiilirajoituksia, niin kauan kuin muissa merkittävissä talouksissa ei ryhdytä vastaaviin toimiin.

(5)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdan mukaan unionin ympäristöpolitiikka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan saastuttajan olisi maksettava, ja tällä perusteella direktiivissä 2003/87/EY säädetään siirtymisestä täysimääräiseen huutokauppaan ajan myötä. Hiilivuotoa ja investointien siirtymistä muualle koskevan riskin välttäminen antaa oikeutuksen täysimääräisen siirtymisen lykkäämiselle, ja kohdennettujen maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakaminen on perusteltua, jotta voidaan ottaa huomioon todelliset riskit maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisestä ja investointien suuntaamisesta kolmansiin maihin, joissa teollisuuteen ei kohdistu samanlaisia hiilirajoituksia, niin kauan kuin muissa merkittävissä talouksissa ei ryhdytä vastaaviin toimiin. Komission vuonna 2013 teettämässä tutkimuksessa todettiin, että vuosina 2005–2012 hiilivuotoa ei esiintynyt.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Päästöoikeuksien huutokauppaaminen säilyy yleisenä sääntönä, josta ilmaisjako on poikkeus. Tämän vuoksi ja kuten Eurooppa-neuvosto on vahvistanut, päästöoikeuksien huutokaupattavaa osuutta, joka oli 57 prosenttia vuosina 2013–2020, ei tulisi vähentää. Komission vaikutusten arviointi 18 sisältää yksityiskohtaista tietoa huutokaupattavien päästöoikeuksien osuudesta ja siinä todetaan, että tämä 57 prosentin osuus koostuu jäsenvaltioiden puolesta huutokaupattavista päästöoikeuksista, mukaan lukien päästöoikeudet, jotka asetetaan syrjään uusille osallistujille mutta joita ei jaeta, päästöoikeudet, joilla nykyaikaistetaan sähköntuotantoa joissakin jäsenvaltioissa, ja päästöoikeudet, jotka on huutokaupattava myöhemmin, koska ne siirretään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2015/… perustettuun markkinavakausvarantoon 19.

(6)  Päästöoikeuksien huutokauppaaminen säilyy yleisenä sääntönä, josta ilmaisjako on siirtymäajan poikkeus unionin kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tämän vuoksi ja kuten Eurooppa-neuvosto on vahvistanut, päästöoikeuksien huutokaupattavaa osuutta, joka oli 57 prosenttia vuosina 2013–2020, ei tulisi vähentää. Vuodesta 2021 lähtien päästöoikeuksien huutokaupattavienosuuden olisi oltava 57 prosenttia, ja sitä olisi voitava vähentää viidellä prosenttiyksiköllä maksuttomien päästöoikeuksien riittävän määrän varmistamiseksi. Komission vaikutusten arviointi18 sisältää yksityiskohtaista tietoa huutokaupattavien päästöoikeuksien osuudesta ja siinä todetaan, että tämä 57 prosentin osuus koostuu jäsenvaltioiden puolesta huutokaupattavista päästöoikeuksista, mukaan lukien päästöoikeudet, jotka asetetaan syrjään uusille osallistujille mutta joita ei jaeta, päästöoikeudet, joilla nykyaikaistetaan sähköntuotantoa joissakin jäsenvaltioissa, ja päästöoikeudet, jotka on huutokaupattava myöhemmin, koska ne siirretään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2015/…19 perustettuun markkinavakausvarantoon.

__________________

__________________

18 SEC(2015)XX

18 SEC(2015)XX

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/… markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (EUVL L […], […], s. […]).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/… markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (EUVL L […], […], s. […]).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta voidaan säilyttää päästöoikeuksista saatava hyöty ympäristön kannalta unionissa tilanteessa, jossa muiden maiden toimilla ei anneta samanlaisia kannustimia teollisuudelle vähentää päästöjä, olisi jatkettava päästöoikeuksien ilmaisjakoa laitoksille toimialoilla ja toimialojen osissa, joilla vallitsee todellinen hiilivuodon riski. EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan aikana saatu kokemus on osoittanut, että toimialat ja toimialan osat ovat alttiina hiilivuodon riskille eri määrissä ja että ilmaisjako on estänyt hiilivuotoa. Kun joidenkin toimialojen ja toimialojen osien voidaan katsoa olevan suuremmassa määrin alttiina hiilivuodon riskille, muut pystyvät siirtämään merkittävän osan niiden päästöt kattavien päästöoikeuksien kustannuksista tuotteiden hintoihin menettämättä markkinaosuuttaan, jolloin niille koituu vain osa kustannuksista ja hiilivuodon riski on alhaisempi. Komission olisi määritettävä ja eroteltava toimialat niiden kaupan ja päästöjen intensiteetin perusteella, jotta voidaan paremmin yksilöidä toimialat, joilla vallitsee todellinen hiilivuodon riski. Kun näiden perusteiden mukaisesti ylitetään raja-arvo, joka määritetään ottamalla huomioon toimialojen ja toimialojen osien mahdollisuudet siirtää kustannukset tuotteiden hintoihin, toimialan tai toimialan osan olisi katsottava olevan alttiina hiilivuodon riskille. Muiden toimialojen osalta olisi katsottava, että ne eivät ole alttiina hiilivuodon riskille tai riski on vähäinen. Ottamalla huomioon muiden kuin sähköntuotantoon kuuluvien toimialojen tai toimialojen osien mahdollisuudet siirtää kustannukset tuotteiden hintoihin olisi myös oltava mahdollista vähentää satunnaisia voittoja.

(7)  Jotta voidaan säilyttää päästöoikeuksista saatava hyöty ympäristön kannalta unionissa tilanteessa, jossa muiden maiden toimilla ei anneta samanlaisia kannustimia teollisuudelle vähentää päästöjä, olisi jatkettava päästöoikeuksien ilmaisjakoa laitoksille toimialoilla ja toimialojen osissa, joilla vallitsee todellinen hiilivuodon riski. Ilmaisjaon tarkoituksena ei ole olla tuki vaan sillä olisi pyrittävä estämään hiilivuodon ja investointien muualle siirtymisen riski sekä kannustaa vähähiilisiin teknologioihin tehtäviin investointeihin ja prosesseihin ja rahoittaa niitä. EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan aikana saatu kokemus on osoittanut, että toimialat ja toimialan osat ovat alttiina hiilivuodon riskille eri määrissä ja että ilmaisjako on estänyt hiilivuotoa. Kun joidenkin toimialojen ja toimialojen osien voidaan katsoa olevan suuremmassa määrin alttiina hiilivuodon riskille, muut pystyvät siirtämään merkittävän osan niiden päästöt kattavien päästöoikeuksien kustannuksista tuotteiden hintoihin menettämättä markkinaosuuttaan, jolloin niille koituu vain osa kustannuksista ja hiilivuodon riski on alhaisempi. Komission olisi määritettävä ja eroteltava toimialat niiden kaupan ja päästöjen intensiteetin perusteella, jotta voidaan paremmin yksilöidä toimialat, joilla vallitsee todellinen hiilivuodon riski. Kun näiden perusteiden mukaisesti ylitetään raja-arvo, joka määritetään ottamalla huomioon toimialojen ja toimialojen osien mahdollisuudet siirtää kustannukset tuotteiden hintoihin, toimialan tai toimialan osan olisi katsottava olevan alttiina hiilivuodon riskille. Muiden toimialojen osalta olisi katsottava, että ne eivät ole alttiina hiilivuodon riskille tai riski on vähäinen. Toimialoille ja toimialojen osille, jotka eivät ole alttiina hiilivuodon riskille, ei saisi myöntää maksutta päästöoikeuksia. Ottamalla huomioon muiden kuin sähköntuotantoon kuuluvien toimialojen tai toimialojen osien mahdollisuudet siirtää kustannukset tuotteiden hintoihin olisi myös oltava mahdollista vähentää satunnaisia voittoja.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan ottaa huomioon teknologinen edistyminen kyseisillä aloilla ja mukauttaa tilanne kyseessä olevaan päästöoikeuksien jaon kauteen, olisi säädettävä laitoksille maksutta jaettavia päästöoikeuksia koskevista vertailuarvoista käyttäen perusteena vuosia 2007–2008 koskevia tietoja, jotka päivitetään havaittujen keskimääräisten parannusten mukaisesti. Ennustettavuuden vuoksi tämä olisi tehtävä soveltamalla kerrointa, joka vastaa parasta arviointia edistymisestä eri toimialoilla ja jossa olisi tämän jälkeen otettava huomioon vakaat, objektiiviset ja todennetut tiedot laitoksista, jotta toimialoilla, joilla parannusten määrä eroaa huomattavasti tästä kertoimesta, olisi vertailuarvo, joka on lähempänä niiden tosiasiallista parannusten määrää. Jos tiedot osoittavat, että kerroin on vuosien 2007–2008 arvoon nähden yli 0,5 prosenttia korkeampi tai alhaisempi vuotta kohti kyseisenä kautena, tähän liittyvää vertailuarvoa mukautetaan kyseisellä prosenttiosuudella. Jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset aromaattisten aineiden, vedyn ja synteesikaasujen tuotannolle jalostamoissa ja kemiallisissa laitoksissa, aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja olisi yhdenmukaistettava jalostamoiden vertailuarvojen kanssa.

(8)  Jotta voidaan ottaa huomioon teknologinen edistyminen kyseisillä aloilla, vertailuarvot olisi päivitettävä täysin todellisia teknologisia parannuksia ilmentäviä vuosien 2017–2018 tietoja vastaaviksi. Ennustettavuuden vuoksi ja prosessin jatkuvaa parannusta koskevan kannustimien tarjoamiseksi vertailuarvoja olisi päivitettävä edelleen soveltamalla kerrointa, joka vastaa parasta arviointia edistymisestä eri toimialoilla ja jossa olisi tämän jälkeen otettava huomioon vakaat, objektiiviset ja todennetut tiedot laitoksista, jotta toimialoilla, joilla parannusten määrä eroaa huomattavasti tästä kertoimesta, olisi vertailuarvo, joka on lähempänä niiden tosiasiallista parannusten määrää. Jos tiedot osoittavat, että kerroin on yli 0,5 prosenttia korkeampi tai alhaisempi vuotta kohti kyseisenä kautena, tähän liittyvää vertailuarvoa mukautetaan kyseisellä prosenttiosuudella. Jos toimialoilla parannusten määrä on alle 0,3 prosenttia, kyseistä prosenttiosuutta olisi sovellettava. Jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset aromaattisten aineiden, vedyn ja synteesikaasujen tuotannolle jalostamoissa ja kemiallisissa laitoksissa, aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja olisi yhdenmukaistettava jalostamoiden vertailuarvojen kanssa.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jäsenvaltioiden olisi valtiontukisääntöjä noudattaen tarjottava osittaista hyvitystä tietyille laitoksille sellaisilla toimialoilla tai sellaisissa toimialojen osissa, joiden on todettu olevan alttiina merkittävälle hiilivuodon riskille johtuen kustannuksista, jotka johtuvat kasvihuonekaasupäästöihin liittyvien kustannusten siirtämisestä sähkön hintoihin. Pariisissa hyväksyttävässä pöytäkirjassa ja siihen liittyvissä osapuolikokouksen päätöksissä on määrättävä ilmastorahoituksen dynaamisesta mobilisoimisesta, teknologiansiirrosta ja valmiuksien kehittämisestä tukea mahdollisesti saavien osapuolten ja erityisesti niiden osapuolten osalta, joilla on vähiten valmiuksia. Julkisen sektorin ilmastorahoitus on jatkossakin tärkeässä asemassa varojen mobilisoimiseksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten. Tämän vuoksi huutokauppatuloja olisi käytettävä myös ilmastorahoitustoimiin haavoittuvassa asemassa olevissa kolmansissa maissa. Tämä koskee myös sopeutumista ilmaston vaikutuksiin. Mobilisoitavan ilmastorahoituksen määrä riippuu myös ehdotettujen suunniteltujen kansallisten panosten (intended nationally determined contributions – INDC) tavoitetasosta ja laadusta, tämän jälkeisistä investointisuunnitelmista ja kansallisista sopeutumissuunnitteluprosesseista. Jäsenvaltioiden olisi myös käytettävä huutokauppatuloja edistämään taitojen kehittämistä ja työvoiman uudelleenkohdentamisesta aloilla, joihin työpaikkojen siirtyminen on vaikuttanut siirryttäessä vähähiiliseen talouteen.

(9)  Olisi perustettava yhdenmukaistettu unionin järjestely, jonka kautta tarjotaan valtiontukisäännöt huomioon ottaen hyvitystä tietyille laitoksille sellaisilla toimialoilla tai sellaisissa toimialojen osissa, joiden on todettu olevan alttiina merkittävälle hiilivuodon riskille johtuen kustannuksista, jotka johtuvat kasvihuonekaasupäästöihin liittyvien kustannusten siirtämisestä sähkön hintoihin. Pariisissa hyväksyttävässä pöytäkirjassa ja siihen liittyvissä osapuolikokouksen päätöksissä on määrättävä ilmastorahoituksen dynaamisesta mobilisoimisesta, teknologiansiirrosta ja valmiuksien kehittämisestä tukea mahdollisesti saavien osapuolten ja erityisesti niiden osapuolten osalta, joilla on vähiten valmiuksia. Julkisen sektorin ilmastorahoitus on jatkossakin tärkeässä asemassa varojen mobilisoimiseksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten. Tämän vuoksi vähintään 80 prosenttia huutokauppatuloista olisi käytettävä tässä direktiivissä lueteltuihin ilmastotoimiin sekä ilmastorahoitustoimiin haavoittuvassa asemassa olevissa kolmansissa maissa. Tämä koskee myös sopeutumista ilmaston vaikutuksiin. Mobilisoitavan ilmastorahoituksen määrä riippuu myös ehdotettujen suunniteltujen kansallisten panosten (intended nationally determined contributions – INDC) tavoitetasosta ja laadusta, tämän jälkeisistä investointisuunnitelmista ja kansallisista sopeutumissuunnitteluprosesseista. Unionin olisi myös perustettava oikeudenmukaisen siirtymän rahasto huutokauppatulojen yhdistämiseksi niin, että edistetään taitojen kehittämistä ja työvoiman uudelleenkohdentamista aloilla, joihin työpaikkojen siirtyminen on vaikuttanut siirryttäessä vähähiiliseen talouteen.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Merkittävin tästä direktiivistä saatava pitkän aikavälin kannustin hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille, uusille uusiutuviin energialähteisiin liittyville teknologioille sekä läpimurtoinnovaatioihin vähähiiliseen teknologiaan ja prosesseihin on sen luoma hiilen hintasignaali ja se, ettei pysyvästi varastoituja tai vältettyjä hiilidioksidipäästöjä koskevia oikeuksia tarvitse palauttaa. Lisäksi jotta voidaan täydentää resursseja, joita jo käytetään nopeuttamaan hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin käytettävien kaupallisten laitosten demonstrointia ja innovatiivisia uusia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita, EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia olisi käytettävä takaamaan palkitseminen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitosten käyttöönotosta, uusiutuviin energialähteisiin liittyvistä uusista teknologioista ja teollisesta innovoinnista vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin unionissa varastoituja tai vältettyjä hiilidioksidipäästöjä varten riittävässä mittakaavassa, sillä edellytyksellä, että saadaan aikaan tietämyksen jakamista koskeva sopimus. Suuren osan tästä tuesta olisi oltava suhteessa kasvihuonekaasupäästöjen todennettuun välttämiseen, kun taas jotakin tukea voidaan antaa, kun ennakolta määritetyt välitavoitteet saavutetaan ottaen huomioon käytetty teknologia. Tuettujen hankekustannusten enimmäisprosenttimäärä voi vaihdella hankkeen luokan mukaan.

(10)  Merkittävin tästä direktiivistä saatava pitkän aikavälin kannustin hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille, hiilidioksidin talteenotolle ja hyödyntämiselle, uusille uusiutuviin energialähteisiin liittyville teknologioille sekä läpimurtoinnovaatioihin kestäviin vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin on sen luoma hiilen hintasignaali ja se, ettei pysyvästi varastoituja tai vältettyjä hiilidioksidipäästöjä koskevia oikeuksia tarvitse palauttaa. Lisäksi jotta voidaan täydentää resursseja, joita jo käytetään nopeuttamaan hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen tarkoitettujen kaupallisten laitosten demonstrointia ja innovatiivisia uusia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita, EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia olisi käytettävä takaamaan palkitseminen hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen tarkoitettujen laitosten käyttöönotosta, uusiutuviin energialähteisiin liittyvistä uusista teknologioista ja teollisesta innovoinnista kestäviin vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin unionissa varastoituja tai vältettyjä hiilidioksidipäästöjä varten riittävässä mittakaavassa, sillä edellytyksellä, että saadaan aikaan tietämyksen jakamista koskeva sopimus. Suuren osan tästä tuesta olisi oltava suhteessa kasvihuonekaasupäästöjen todennettuun välttämiseen, kun taas jotakin tukea voidaan antaa, kun ennakolta määritetyt välitavoitteet saavutetaan ottaen huomioon käytetty teknologia. Tuettujen hankekustannusten enimmäisprosenttimäärä voi vaihdella hankkeen luokan mukaan.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Olisi perustettava nykyaikaistamisrahasto, johon sijoitetaan 2 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista, ja nämä päästöoikeudet olisi huutokaupattava noudattaen asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 esitettyjä sääntöjä, jotka koskevat yhteisessä huutokauppapaikassa järjestettäviä huutokauppoja. Jäsenvaltioiden, joiden BKT asukasta kohti euroina markkinahintoina vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta, olisi voitava saada rahoitusta nykyaikaistamisrahastosta ja poiketa vuoteen 2030 saakka täysimääräisen huutokaupan periaatteesta sähköntuotantoa varten käyttämällä ilmaisjaon vaihtoehtoa, jotta voidaan avoimesti edistää todellisia investointeja energia-alan nykyaikaistamiseen samalla kun vältetään energian sisämarkkinoiden vääristymät. Nykyaikaistamisrahastoa koskevilla säännöillä olisi luotava johdonmukaiset, kattavat ja avoimet puitteet, joilla varmistetaan mahdollisimman tehokas täytäntöönpano varmistaen kaikkien osallistujien helppo mahdollisuus osallistua. Hallintorakenteen olisi oltava sellainen, että varmistetaan varojen asianmukainen käyttö. Hallintorakenteen olisi koostuttava investointilautakunnasta ja hallintokomiteasta, ja päätöksentekoprosessissa olisi asianmukaisesti käytettävä Euroopan investointipankin asiantuntemusta paitsi kun tukea tarjotaan pienille hankkeille kansallisten kehityspankkien tarjoamilla lainoilla tai avustuksilla kansallisista ohjelmista, joilla on samat tavoitteet kuin nykyaikaistamisrahastolla. Jäsenvaltioiden olisi ehdotettava rahastosta rahoitettavia investointeja. Sen varmistamiseksi, että investointitarpeet alemman tulotason jäsenvaltioissa otetaan riittävästi huomioon, varojen jaossa otetaan huomion tasaisina osuuksina todennetut päästöt ja BKT:hen liittyvät perusteet. Nykyaikaistamisrahastosta olisi voitava antaa rahoitustukea erilaisissa muodoissa.

(11)  Olisi perustettava nykyaikaistamisrahasto, johon sijoitetaan 2 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista, ja nämä päästöoikeudet olisi huutokaupattava noudattaen asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 esitettyjä sääntöjä, jotka koskevat yhteisessä huutokauppapaikassa järjestettäviä huutokauppoja. Jäsenvaltioiden, joiden BKT asukasta kohti euroina markkinahintoina vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta, olisi voitava saada rahoitusta nykyaikaistamisrahastosta ja poiketa vuoteen 2030 saakka täysimääräisen huutokaupan periaatteesta sähköntuotantoa varten käyttämällä ilmaisjaon vaihtoehtoa, jotta voidaan avoimesti edistää todellisia investointeja energia-alan nykyaikaistamiseen unionin vuosien 2030 ja 2050 ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisesti samalla kun vältetään energian sisämarkkinoiden vääristymät. Nykyaikaistamisrahastoa koskevilla säännöillä olisi luotava johdonmukaiset, kattavat ja avoimet puitteet, joilla varmistetaan mahdollisimman tehokas täytäntöönpano varmistaen kaikkien osallistujien helppo mahdollisuus osallistua. Hallintorakenteen olisi oltava sellainen, että varmistetaan varojen asianmukainen käyttö. Hallintorakenteen olisi koostuttava investointilautakunnasta ja neuvoa-antavasta komiteasta. Jäsenvaltioiden olisi ehdotettava rahastosta rahoitettavia investointeja. Sen varmistamiseksi, että investointitarpeet alemman tulotason jäsenvaltioissa otetaan riittävästi huomioon, varojen jaossa otetaan huomion tasaisina osuuksina todennetut päästöt ja BKT:hen liittyvät perusteet. Nykyaikaistamisrahastosta olisi voitava antaa rahoitustukea erilaisissa muodoissa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Eurooppa-neuvosto vahvisti, että olisi parannettava sääntöjä, mukaan lukien avoimuutta koskevat säännöt, jotka koskevat vapaaehtoista ilmaisjakoa energiantuotantoalan nykyaikaistamiseksi tietyissä jäsenvaltioissa. Kyseessä olevan jäsenvaltion olisi valittava investoinnit, joiden arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, tarjouskilpailumenettelyssä selkeiden ja avointen sääntöjen perusteella, jotta varmistetaan, että ilmaisjakoa käytetään edistämään todellisia investointeja, joilla nykyaikaistetaan energiantuotantoalaa energiaunionin tavoitteiden mukaisesti. Investointeihin, joiden arvo on alle 10 miljoonaa, olisi myös voitava saada rahoitusta ilmaisjaosta. Kyseessä olevan jäsenvaltion olisi valittava kyseiset investoinnit selkeiden ja avoimien perusteiden mukaisesti. Tämän valintaprosessin tuloksista olisi järjestettävä julkinen kuuleminen. Yleisön olisi saatava tietoa asianmukaisesti sekä investointihankkeiden valinta- että täytäntöönpanovaiheessa.

(12)  Eurooppa-neuvosto vahvisti, että olisi parannettava sääntöjä, mukaan lukien avoimuutta koskevat säännöt, jotka koskevat vapaaehtoista ilmaisjakoa energiantuotantoalan nykyaikaistamiseksi tietyissä jäsenvaltioissa. Kyseessä olevan jäsenvaltion olisi valittava investoinnit, joiden arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, tarjouskilpailumenettelyssä selkeiden ja avointen sääntöjen perusteella, jotta varmistetaan, että ilmaisjakoa käytetään edistämään todellisia investointeja, joilla nykyaikaistetaan energiantuotantoalaa energiaunionin tavoitteiden mukaisesti. Valittujen ja hylättyjen hankkeiden luettelo olisi julkistettava. Investointeihin, joiden arvo on alle 10 miljoonaa, olisi myös voitava saada rahoitusta ilmaisjaosta. Kyseessä olevan jäsenvaltion olisi valittava kyseiset investoinnit tässä direktiivissä vahvistettujen selkeiden ja avoimien perusteiden mukaisesti. Tämän valintaprosessin tuloksista olisi järjestettävä julkinen kuuleminen. Yleisön olisi saatava tietoa asianmukaisesti sekä investointihankkeiden valinta- että täytäntöönpanovaiheessa.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  EU:n päästökaupasta saatavan rahoituksen olisi oltava johdonmukaista unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, mukaan lukien Euroopan rakenne- ja investointirahastot, jotta varmistetaan julkisten menojen tehokkuus.

(13)  EU:n päästökaupasta saatavan rahoituksen olisi oltava johdonmukaista unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, mukaan lukien Horisontti 2020 -ohjelma, Euroopan strategisten investointien rahasto ja Euroopan rakenne- ja investointirahastot, ja siinä olisi otettava huomioon Euroopan investointipankin ilmastoinvestointistrategia, jotta varmistetaan julkisten menojen tehokkuus.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Nykyiset säännökset, jotka koskevat pienten laitosten jättämistä EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, mahdollistavat sen, että ulkopuolelle jätetyt laitokset voivat jäädä edelleen järjestelmän ulkopuolelle. Jäsenvaltioiden olisi voitava päivittää ulkopuolelle jätettyjen laitosten luetteloa ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät tällä hetkellä käytä tätä vaihtoehtoa, olisi voitava tehdä niin kunkin päästökauppakauden alussa.

(14)  Nykyiset säännökset, jotka koskevat pienten laitosten jättämistä EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, mahdollistavat sen, että ulkopuolelle jätettyjä laitoksia voidaan laajentaa tarpeettomien hallinnollisten kulujen vähentämiseksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava päivittää ulkopuolelle jätettyjen laitosten luetteloa ja niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät tällä hetkellä käytä tätä vaihtoehtoa, olisi voitava tehdä niin kunkin päästökauppakauden alussa.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Yritysten hallinnollisen rasitteen keventämiseksi huomattavasti komissio voisi tarkastella sellaisia toimenpiteitä kuin päästöraporttien toimittamisen ja todentamisen automatisointi, ja hyödyntää täysin tieto- ja viestintäteknologian tarjoamat mahdollisuudet.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

3 artikla – 1 kohta – u a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”(u a)  ’vähäisten päästöjen aiheuttajalla’ laitosta, joka on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle päästöjensä olevan biomassasta peräisin olevia päästöjä lukuun ottamatta alle 50 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia ja jonka mahdollisten polttotoimintojen nimellinen lämpöteho on alle 35 megawattia kunakin kolmena 27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ilmoittamista edeltävänä vuonna.”

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   Lisätään 1 kohtaan kolme uutta alakohtaa:

a)   Lisätään 1 kohtaan neljä uutta alakohtaa:

”Vuodesta 2021 alkaen jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien osuus on 57 prosenttia.

”Vuodesta 2021 alkaen jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien osuus on 57 prosenttia, ja 10 a artiklan 5 kohdan mukaan tämä osuus vähenee enintään viisi prosenttiyksikköä koko neljännen päästökauppakauden aikana. Tällainen mukautus tapahtuu ainoastaan 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti huutokaupattujen päästöoikeuksien vähentämisen muodossa.

Vuosina 2021–2030 kaksi prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä huutokaupataan sellaisen rahaston perustamiseksi, jolla parannetaan energiatehokkuutta ja nykyaikaistetaan tiettyjen jäsenvaltioiden energiajärjestelmiä, kuten tämän direktiivin 10 d artiklassa säädetään (”nykyaikaistamisrahasto”).

Vuosina 2021–2030 kaksi prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä huutokaupataan sellaisen rahaston perustamiseksi, jolla parannetaan energiatehokkuutta ja nykyaikaistetaan tiettyjen jäsenvaltioiden energiajärjestelmiä, kuten tämän direktiivin 10 d artiklassa säädetään (”nykyaikaistamisrahasto”).

Jäljelle jäävä jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärä jaetaan 2 kohdan mukaisesti.”;

Jäljelle jäävä jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärä jaetaan 2 kohdan mukaisesti.

 

Vuonna 2021 mitätöidään 300 miljoonaa markkinavakausvarantoon siirrettyä päästöoikeutta.”;

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)   korvataan a kohdassa ilmaisu "88 prosenttia" ilmaisulla "90 prosenttia".

i)   Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2  Kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärä määräytyy seuraavasti:

”2.  Kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärä määräytyy seuraavasti:

(a)  90 prosenttia huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan jäsenvaltioiden kesken osuuksina, jotka ovat yhtä suuria kuin asianomaisen jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä yhteisön järjestelmässä vuonna 2005 tai näiden kauden 2005–2007 keskiarvosta, sen mukaan, kumpi on suurempi;

a)  90 prosenttia huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan jäsenvaltioiden kesken osuuksina, jotka ovat yhtä suuria kuin asianomaisen jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä yhteisön järjestelmässä vuonna 2005 tai näiden kauden 2005–2007 keskiarvosta, sen mukaan, kumpi on suurempi;

b)   10 prosenttia huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken yhteisvastuullisuuden ja kasvun edistämiseksi yhteisössä, jolloin näiden jäsenvaltioiden a alakohdan mukaisesti huutokauppaamien päästöoikeuksien määrää lisätään liitteessä II a määritellyillä prosenttiosuuksilla.”; sekä

b)  10 prosenttia huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken yhteisvastuullisuuden ja kasvun edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan mukaisesti huutokauppaamien päästöoikeuksien määrää liitteessä II a määritellyillä prosenttiosuuksilla. Tämän direktiivin 10 d artiklan mukaisen nykyaikaistamisrahaston mukaisten tukikelpoisten jäsenvaltioiden liitteessä II a määritelty prosenttiosuus päästöoikeuksista siirretään niiden osuuteen nykyaikaistamisrahastossa.”

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)   korvataan b alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"b)  10 prosenttia huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken yhteisvastuullisuuden ja kasvun edistämiseksi yhteisössä, jolloin näiden jäsenvaltioiden a alakohdan mukaisesti huutokauppaamien päästöoikeuksien määrää lisätään liitteessä II a määritellyillä prosenttiosuuksilla."; sekä

 

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  Lisätään 3 kohtaan j, k ja l kohta seuraavasti:

c)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja tuloja käytetään. Vähintään 50 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan luettuina kaikki 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta saadut tulot, taikka näitä tuloja vastaava määrä, olisi käytettävä yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:

”3.  Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja tuloja käytetään. Vähintään 80 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan luettuina kaikki 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta saadut tulot, taikka näitä tuloja vastaava määrä, on käytettävä yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:

a)  kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, myös osallistumalla energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon sekä Poznanin ilmastonmuutoskonferenssissa (COP 14 ja COP/MOP 4) toimintavalmiiksi saatettuun sopeuttamisrahastoon, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan tutkimuksen ja kehittämisen, myös demonstrointihankkeiden, rahoittaminen, mukaan luettuna osallistuminen Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman aloitteisiin ja eurooppalaisten teknologiayhteisöjen aloitteisiin;

a)  kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, myös osallistumalla energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon sekä Poznanin ilmastonmuutoskonferenssissa (COP 14 ja COP/MOP 4) toimintavalmiiksi saatettuun sopeuttamisrahastoon ja vihreään ilmastorahastoon, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan tutkimuksen ja kehittämisen, myös demonstrointihankkeiden, rahoittaminen, mukaan luettuna osallistuminen Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman aloitteisiin ja eurooppalaisten teknologiayhteisöjen aloitteisiin;

b)  uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen, jotta voidaan täyttää uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 20 prosentin osuutta vuoteen 2020 mennessä koskeva yhteisön sitoumus, ja muiden turvalliseen ja kestävään vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistävien teknologioiden kehittäminen sekä energiatehokkuuden tehostamista 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä koskevan yhteisön sitoumuksen täyttämisen edistäminen;

b)  uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen, jotta voidaan täyttää uusiutuvista lähteistä tuotetun energian [lainsäätäjien tekemän sopimuksen mukainen päivitys] prosentin osuutta vuoteen 2030 mennessä koskeva yhteisön sitoumus, ja muiden turvalliseen ja kestävään vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistävien teknologioiden kehittäminen sekä energiatehokkuuden tehostamista [lainsäätäjien tekemän sopimuksen mukainen päivitys] prosentilla vuoteen 2030 mennessä koskevan yhteisön sitoumuksen täyttämisen edistäminen;

c)  toimenpiteet, joilla pyritään välttämään metsien häviäminen sekä lisäämään metsitystä ja metsien uudelleenistutusta kehitysmaissa, jotka ovat ratifioineet kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen, siirtämään teknologiaa ja helpottamaan ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin sopeutumista näissä maissa;

c)  toimenpiteet, joilla pyritään välttämään metsien häviäminen sekä lisäämään metsitystä ja metsien uudelleenistutusta kehitysmaissa, jotka ovat ratifioineet kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen, siirtämään teknologiaa ja helpottamaan ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin sopeutumista näissä maissa;

d)  hiilidioksidin sitominen metsätoiminnan avulla yhteisössä;

d)  hiilidioksidin sitominen metsätoiminnan avulla yhteisössä;

e)  erityisesti kiinteitä fossiilisia polttoaineita käyttävistä voimaloista ja usealta teollisuuden toimialalta ja toimialan osalta peräisin olevan hiilidioksidin ympäristön kannalta turvallinen talteenotto ja geologinen varastointi, myös kolmansissa maissa;

e)  erityisesti kiinteitä fossiilisia polttoaineita käyttävistä voimaloista ja usealta teollisuuden toimialalta ja toimialan osalta peräisin olevan hiilidioksidin ympäristön kannalta turvallinen talteenotto ja geologinen varastointi tai hyödyntäminen, myös kolmansissa maissa;

f)  vähäpäästöisiin ja julkisiin liikennemuotoihin siirtymiseen rohkaiseminen;

f)  vähäpäästöisiin ja julkisiin liikennemuotoihin siirtymiseen rohkaiseminen;

g)  energiatehokkuuden ja puhtaan teknologian tutkimuksen ja kehittämisen rahoittaminen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla;

g)  energiatehokkuuden ja puhtaan teknologian tutkimuksen ja kehittämisen rahoittaminen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla;

h)  energiatehokkuuden ja lämpöeristyksen parantamiseen tähtäävät tai rahoitustukea tarjoavat toimenpiteet pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin liittyviin yhteiskunnallisiin näkökohtiin vastaamiseksi;

h)  energiatehokkuuden ja lämpöeristyksen parantamiseen tähtäävät tai rahoitustukea tarjoavat toimenpiteet pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin liittyviin yhteiskunnallisiin näkökohtiin vastaamiseksi;

i)  yhteisön järjestelmän hallinnollisten kustannusten kattaminen.

i)  ilmastorahoitustoimet haavoittuvassa asemassa olevissa kolmansissa maissa, mukaan lukien sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin;

j)  varojen käyttäminen rahoitustoimenpiteisiin sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, sillä edellytyksellä, että nämä toimenpiteet täyttävät 10 a artiklan 6 kohdassa esitetyt edellytykset;

j)  resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edistäminen;

k)  ilmastorahoitustoimet haavoittuvassa asemassa olevissa kolmansissa maissa, mukaan lukien sopeutuminen ilmaston vaikutuksiin;

k)  lisäksi tuloja voidaan käyttää yhteen tai useampaan seuraavista:

 

i)  yhteisön järjestelmän hallinnollisten kustannusten kattaminen

 

ii)  varojen käyttäminen rahoitustoimenpiteisiin sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, sillä edellytyksellä, että nämä toimenpiteet täyttävät 10 a artiklan 6 kohdassa esitetyt edellytykset.

l)  taitojen kehittäminen ja työvoiman uudelleenkohdentaminen aloilla, joihin työpaikkojen siirtyminen on vaikuttanut siirryttäessä vähähiiliseen talouteen, tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa."

 

Jäsenvaltioiden katsotaan täyttäneen tämän kohdan säännökset, jos ne ovat hyväksyneet ja panevat täytäntöön, erityisesti myös kehitysmaissa, verotuksellisia tai rahoitustukipolitiikkoja tai rahoitustukea tarjoavia kansallisia sääntelypolitiikkoja, jotka on laadittu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten ja joiden arvo vastaa 50:tä prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, kaikki 2 kohdan b ja c alakohdassa mainituista huutokaupoista saatavat tulot mukaan luettuina.

Jäsenvaltioiden katsotaan täyttäneen tämän kohdan säännökset, jos ne ovat hyväksyneet ja panevat täytäntöön, erityisesti myös kehitysmaissa, verotuksellisia tai rahoitustukipolitiikkoja tai rahoitustukea tarjoavia kansallisia sääntelypolitiikkoja, jotka on laadittu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten ja joiden arvo vastaa 50:tä prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, kaikki 2 kohdan b ja c alakohdassa mainituista huutokaupoista saatavat tulot mukaan luettuina.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tulojen käytöstä ja tämän kohdan nojalla toteutetuista toimista päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti toimittamissa raporteissaan.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tulojen käytöstä ja tämän kohdan nojalla toteutetuista toimista päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti toimittamissa raporteissaan. Nämä tiedot, joihin sisältyvät myös tiedot varojen täydentävyydestä, toimitetaan komission antaman vakiomallin mukaisesti, ja avoimuuden ja vertailtavuuden mahdollistamiseksi noudatetaan tietojen tarkkuuden vähimmäistasoa. Komissio julkaisee tiedot verkkosivustollaan.”

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 a ja 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Lisätään kohdat seuraavasti:

 

”3 a.  Päästöoikeuksien kokonaismäärästä, josta puolet otetaan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta huutokaupattavien päästöoikeuksien osuudesta ja joista puolet jaettaisiin muuten maksutta, 260 miljoonaa huutokaupataan 10 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun unionin tasolla yhdenmukaistetun järjestelyn vahvistamiseksi.

 

3 b.  Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto perustetaan 1 päivänä tammikuuta 2021 täydentämään Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa, ja se rahoitetaan yhdistämällä kaksi prosenttia huutokauppatuloista.

 

Näiden huutokauppojen tulot säilyvät unionin tasolla, ja niitä käytetään lieventämään ilmastopolitiikan sosiaalisia vaikutuksia alueilla, joilla on paljon työntekijöitä hiilestä riippuvaisilla aloilla ja joiden BKT asukasta kohden alittaa huomattavasti unionin keskiarvon. Näiden toimenpiteiden on noudatettava toissijaisuusperiaatetta.

 

Oikeudenmukaiseen siirtymään tähtäävät huutokauppatulot voidaan käyttää eri tavoilla:

 

  uudelleensijoitus- ja/tai liikkuvuusyksikköjen luominen;

 

  koulutusaloitteet työntekijöiden taitojen päivittämiseksi tai osaamisen täydentämiseksi;

 

  työnhaussa avustaminen;

 

  yritysten perustaminen;

 

  tarkkailu- ja ennakointitoimenpiteet, joilla estetään tai vähennetään uudelleenjärjestelyprosessin kielteistä vaikutusta fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

 

Koska oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta rahoitettavat ydintoimet liittyvät tiiviisti työmarkkinoihin, työmarkkinaosapuolet on otettava aktiivisesti mukaan rahastojen hallinnointiin Euroopan sosiaalirahastokomitean mallin mukaisesti ja paikallisten työmarkkinaosapuolten osallistumisen on oltava keskeinen vaatimus hankkeiden rahoituksensaannille.”

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

d a)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

5.  Komissio seuraa Euroopan päästöoikeusmarkkinoiden toimintaa. Se toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle päästöoikeusmarkkinoiden toiminnasta vuosittain kertomuksen, mukaan luettuna huutokauppojen toteuttamisesta, likviditeetistä ja kaupatuista määristä. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa varmistettava, että asiaa koskevat tiedot toimitetaan komissiolle vähintään kaksi kuukautta ennen kuin komissio hyväksyy kertomuksen.

5.  Komissio seuraa Euroopan päästöoikeusmarkkinoiden toimintaa. Se toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle päästöoikeusmarkkinoiden toiminnasta vuosittain kertomuksen, mukaan luettuna huutokauppojen toteuttamisesta, likviditeetistä ja kaupatuista määristä. Kertomuksessa on tarkasteltava myös EU:n päästökauppajärjestelmän ja muiden ilmasto- ja energiatoimenpiteiden välistä vuorovaikutusta unionin ja kansallisella tasolla sekä tutkittava eri toimintapoliittisten välineiden vaikutuksia EU:n päästöoikeusmarkkinoiden toimintaan ja erityisesti hiilimarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan väliseen tasapainoon. Kertomuksessa on käsiteltävä myös päästöoikeuksien kustannusten siirtymistä tuotteiden hintoihin tärkeimmillä toimialoilla ja toimialojen osissa etenkin niiden markkinaosuuksien osalta. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa varmistettava, että asiaa koskevat tiedot toimitetaan komissiolle vähintään kaksi kuukautta ennen kuin komissio hyväksyy kertomuksen.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d b alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 a  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisten toimenpiteiden vuoksi vähennettävästä sähköntuotantokapasiteetista. Komissio laskee näitä vähennyksiä vastaavien päästöoikeuksien määrän. Jäsenvaltiot voivat poistaa päästöoikeuksia vastaavan määrän.”

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

a)   Korvataan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

1  Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä yhteisön laajuiset ja täysin yhdenmukaistetut täytäntöönpanotoimenpiteet 4, 5, 6,7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien jakamiseksi sekä kaikki tarvittavat säännökset 19 kohdan yhdenmukaiseksi.

1  Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä yhteisön laajuiset ja täysin yhdenmukaistetut täytäntöönpanotoimenpiteet 4, 5, 6,7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien jakamiseksi sekä kaikki tarvittavat säännökset 19 kohdan yhdenmukaiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös. Kyseisen säädöksen perusteella jaetaan lisää päästöoikeuksia uudesta uusien osallistujien varannosta merkittäviin tuotannon lisäyksiin soveltamalla samoja raja-arvoja ja jaettavien päästöoikeuksien mukautuksia kuin toiminnan osittaiseen lopettamiseen.

Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla täydennetään tätä direktiiviä jakamalla lisää päästöoikeuksia uudesta uusien osallistujien varannosta merkittäviin tuotannon muutoksiin. Tuotannon yli 10 prosentin lisäystä tai vähennystä kahden edeltävän vuoden todennetun tuotantotoiminnan liukuvana keskiarvona verrattuna 11 artiklan mukaisesti raportoituun tuotantotoimintaan on mukautettava vastaavalla päästöoikeuksien määrällä lisäämällä päästöoikeuksia 7 kohdassa tarkoitettuun varantoon ja vapauttamalla niitä varannosta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on siinä määrin kuin se on toteutettavissa määriteltävä yhteisön laajuiset ennakolta asetetut vertailuarvot sen varmistamiseksi, että oikeudet jaetaan tavalla, joka tarjoaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkaisiin tekniikkoihin liittyviä kannustimia, ja siten, että otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, tehokas yhteistuotanto, prosessikaasujen energian tehokas talteenotto, biomassan käyttö sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, jos tällaisia laitoksia on käytettävissä, ja ettei jaolla kannusteta päästöjen lisäämiseen. Maksuttomia päästöoikeuksia ei saa jakaa sähköntuotannolle lukuun ottamatta tapauksia, jotka kuuluvat 10 c artiklan soveltamisalaan, ja prosessikaasuista tuotettua sähköä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on siinä määrin kuin se on toteutettavissa määriteltävä yhteisön laajuiset ennakolta asetetut vertailuarvot sen varmistamiseksi, että oikeudet jaetaan tavalla, joka tarjoaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkaisiin tekniikkoihin liittyviä kannustimia samalla kun turvataan teollisuuslaitoksille ennakoitavuus, ja siten, että otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, tehokas yhteistuotanto, prosessikaasujen energian tehokas talteenotto, biomassan käyttö sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, jos tällaisia laitoksia on käytettävissä, ja ettei jaolla kannusteta päästöjen lisäämiseen. Maksuttomia päästöoikeuksia ei saa jakaa sähköntuotannolle lukuun ottamatta tapauksia, jotka kuuluvat 10 c artiklan soveltamisalaan, ja prosessikaasuista tuotettua sähköä.

Kullakin toimialalla ja toimialan osalla vertailuarvot lasketaan periaatteessa tuotteille eikä tuotantopanoksille, jotta kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset ja energiatehokkuudesta saatavat säästöt kunkin tuotantoprosessin aikana kyseisellä toimialalla tai toimialan osalla ovat mahdollisimman suuret.

Kullakin toimialalla ja toimialan osalla vertailuarvot lasketaan periaatteessa tuotteille eikä tuotantopanoksille, jotta kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset ja energiatehokkuudesta saatavat säästöt kunkin tuotantoprosessin aikana kyseisellä toimialalla tai toimialan osalla ovat mahdollisimman suuret.

2.  Määriteltäessä vertailuarvojen ennakolta asettamista koskevia periaatteita yksittäisillä toimialoilla tai toimialojen osilla lähtökohtana on käytettävä tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskimääräistä tehokkuutta tietyllä toimialalla tai toimialan osalla yhteisössä vuosina 2007–2008. Komissio kuulee asianomaisia sidosryhmiä, mukaan lukien kyseisten toimialojen ja toimialojen osien edustajat.

2.  Määriteltäessä vertailuarvojen ennakolta asettamista koskevia periaatteita yksittäisillä toimialoilla tai toimialojen osilla lähtökohtana on käytettävä tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskimääräistä tehokkuutta tietyllä toimialalla tai toimialan osalla yhteisössä vuosina 2007‑2008. Komissio kuulee asianomaisia sidosryhmiä, mukaan lukien kyseisten toimialojen ja toimialojen osien edustajat. Maksutta jaettavia päästöoikeuksia myönnetään ainoastaan toimialoille ja toimialojen osille, joiden tiedot toimitetaan yhdenmukaistetun vakiintuneen menetelmän avulla tasa‑arvon ja avoimuuden varmistamiseksi.

Jäljempänä olevien 14 ja 15 artiklan mukaisesti annettavissa asetuksissa säädetään tuotantoon sidoksissa olevien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa, raportointia ja todentamista koskevat säännöt ennakolta asetettavien vertailuarvojen määrittämiseksi.

Jäljempänä olevien 14 ja 15 artiklan mukaisesti annettavissa asetuksissa säädetään tuotantoon sidoksissa olevien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa, raportointia ja todentamista koskevat säännöt ennakolta asetettavien vertailuarvojen määrittämiseksi ja otetaan huomioon pitkän aikavälin päästövähennysmahdollisuudet unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Maksutta jaettavia päästöoikeuksia koskevia vertailuarvoja mukautetaan satunnaisvoittojen välttämiseksi ja teknologisen edistymisen huomioon ottamiseksi vuosina 2007–2008 ja kunakin myöhempänä kautena, jolloin maksutta jaettavat päästöoikeudet määritetään 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tällä mukautuksella alennetaan 10 a artiklan mukaisesti hyväksytyssä säädöksessä asetettuja vertailuarvoja yhdellä prosentilla arvosta, joka asetettiin vuosia 2007–2008 koskevien tietojen perusteella kunkin vuoden osalta vuoden 2008 ja kyseessä olevan ilmaisjakokauden puolivälin välillä, paitsi jos:

Ennen päästökauppakauden alkua eri toimialojen ja toimialojen osien vertailuarvot päivitetään täysin toimialan tai toimialan osan tehokkaimpaan 10 prosentin joukkoon unionissa vuosina 2017–2018 kuuluvien laitosten keskimääräisten todennettujen päästöjen perusteella. Vertailuarvot asetetaan 11 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella.

 

Vertailuarvot ilmentävät todellista teknologista edistystä ja sen päästövähennyksiä verrattuna ensimmäisessä alakohdassa asetettuun aloitusajankohtaan. Vuosien 2017 ja 2018 tietojen täysimääräiseen päivittämiseen perustuen arvoja alennetaan kunakin vuonna yhdellä prosentilla asetettuun arvoon verrattuna, paitsi jos

i)  komissio määrittää 11 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, poikkeavatko 10 a artiklan periaatteiden mukaisesti lasketut vertailuarvot yli 0,5 prosentilla joko ylös- tai alaspäin edellä mainitusta vuosien 20072008 perusteella lasketusta vuosittaisesta vähennyksestä. Mikäli näin on, vertailuarvoa mukautetaan joko 0,5 prosenttia tai 1,5 prosenttia kunkin vuoden osalta vuoden 2008 ja sen kauden keskivälin välillä, jona ilmaisjako suoritetaan;

i)  komissio määrittää 11 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, poikkeavatko 10 a artiklan periaatteiden mukaisesti lasketut vertailuarvot yli 0,5 prosentilla joko ylös- tai alaspäin edellä mainitusta vuosien 20172018 perusteella lasketusta vuosittaisesta vähennyksestä. Mikäli näin on, vertailuarvoa mukautetaan joko 0,5 prosenttia tai 1,5 prosenttia kunkin vuoden osalta;

ii)  Poiketen tästä aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja mukautetaan samalla prosenttiosuudella kuin jalostamojen vertailuarvoja, jotta säilytetään näiden tuotteiden tuottajille tasapuoliset toimintaedellytykset.

ii)  komissio määrittää 11 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, ovatko 10 a artiklan periaatteiden mukaisesti lasketut vertailuarvot yli 0,7 prosenttia alempia verrattuna vuosien 2017–2018 perusteella laskettuun vuosittaiseen vähennykseen kahtena viimeisimpänä vuotena, joilta tiedot ovat saatavissa. Mikäli näin on, vertailuarvoa lasketaan kyseisenä vuotena 0,3 prosentilla;

 

ii a)  poiketen tästä aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja mukautetaan samalla prosenttiosuudella kuin jalostamojen vertailuarvoja, jotta säilytetään näiden tuotteiden tuottajille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Komissio hyväksyy tätä koskevan täytäntöönpanosäädöksen 22 a artiklan mukaisesti.

Komissio hyväksyy tätä koskevan täytäntöönpanosäädöksen 22 a artiklan mukaisesti ja pyrkii vähentämään tiedonkeruusta pk-yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta.

3  Ellei 4 ja 8 kohdasta muuta johdu, ja sen estämättä, mitä 10 c artiklassa säädetään, päästöoikeuksia ei jaeta maksutta sähköntuottajille eikä hiilidioksidin talteenottolaitoksille, sen kuljetusputkistoille tai varastointipaikoille.

3  Ellei 4 ja 8 kohdasta muuta johdu, ja sen estämättä, mitä 10 c artiklassa säädetään, päästöoikeuksia ei jaeta maksutta sähköntuottajille eikä hiilidioksidin talteenottolaitoksille, sen kuljetusputkistoille tai varastointipaikoille.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

" b)  Lisätään 2 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Maksutta jaettavia päästöoikeuksia koskevia vertailuarvoja mukautetaan satunnaisvoittojen välttämiseksi ja teknologisen edistymisen huomioon ottamiseksi vuosina 2007–2008 ja kunakin myöhempänä kautena, jota varten maksutta jaettavat päästöoikeudet määritetään 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tällä mukautuksella alennetaan 10 a artiklan mukaisesti hyväksytyssä säädöksessä asetettuja vertailuarvoja yhdellä prosentilla arvosta, joka asetettiin vuosia 2007–2008 koskevien tietojen perusteella kunkin vuoden osalta vuoden 2008 ja kyseessä olevan ilmaisjakokauden puolivälin välillä, paitsi jos:

 

i)  komissio määrittää 11 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, poikkeavatko 10 a artiklan periaatteiden mukaisesti lasketut vertailuarvot yli 0,5 prosentilla joko ylös- tai alaspäin edellä mainitusta vuosien 2007–2008 perusteella lasketusta vuosittaisesta vähennyksestä. Mikäli näin on, vertailuarvoa mukautetaan joko 0,5 prosenttia tai 1,5 prosenttia kunkin vuoden osalta vuoden 2008 ja sen kauden keskivälin välillä, jona ilmaisjako suoritetaan;

 

ii)  Poiketen tästä aromaattisia aineita, vetyä ja synteesikaasuja koskevia vertailuarvoja mukautetaan samalla prosenttiosuudella kuin jalostamojen vertailuarvoja, jotta säilytetään näiden tuotteiden tuottajille tasapuoliset toimintaedellytykset.

 

Komissio hyväksyy tätä koskevan täytäntöönpanosäädöksen 22 a artiklan mukaisesti.

 

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  Korvataan 5 kohta seuraavasti:

c)  Korvataan 5, 6, 7 ja 8 kohta seuraavasti:

5.  Jotta noudatetaan 10 artiklassa määritettyä huutokaupattavien päästöoikeuksien osuutta, kunakin vuonna, jona maksuttomien päästöoikeuksien yhteenlaskettu määrä ei saavuta jäsenvaltion huutokaupattavaa osuutta noudattavaa enimmäismäärää, jäljellä olevat päästöoikeudet kyseiseen tasoon saakka on käytettävä estämään tai rajoittamaan maksuttomien päästöoikeuksien vähennystä, jotta noudatetaan jäsenvaltion huutokaupattavaa osuutta myöhempinä vuosina. Jos kuitenkin saavutetaan enimmäismäärä, maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää on mukautettava vastaavasti. Kaikki tällaiset mukautukset on tehtävä yhdenmukaisella tavalla.

5.  Jos maksuttomien päästöoikeuksien yhteenlaskettu määrä ei saavuta kunakin vuonna 10 artiklassa määritettyä jäsenvaltion huutokaupattavaa osuutta noudattavaa enimmäismäärää, jäljellä olevat päästöoikeudet kyseiseen tasoon saakka on käytettävä estämään tai rajoittamaan maksuttomien päästöoikeuksien vähennystä, jotta noudatetaan jäsenvaltion huutokaupattavaa osuutta myöhempinä vuosina. Jos enimmäismäärä kuitenkin saavutetaan, enintään viiden prosenttiyksikön vähennyksiä vastaava määrä päästöoikeuksia jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien osuudesta jaetaan maksutta 1 päivästä tammikuuta 2021 alkavan kymmenvuotiskauden aikana toimialoille ja toimialojen osille 10 b artiklan mukaisesti. Jos tämä vähennys ei kuitenkaan riitä täyttämään toimialojen ja toimialojen osien kysyntää 10 b artiklan mukaisesti, maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää on mukautettava vastaavasti. Kaikki tällaiset mukautukset on tehtävä yhdenmukaisella tavalla niin, että tämä ei vaikuta 11 artiklan mukaan toimitettuihin tietoihin perustuviin 10 a artiklassa määriteltyihin tehokkaimpiin suoriutujiin.

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä rahoitustoimenpiteitä sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, ottaen huomioon mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin. Kyseisten rahoitustoimenpiteiden, joilla hyvitetään osa näistä kustannuksista, on oltava valtiontukisääntöjen mukaisia.

6.  Unionin tasolla perustetaan laitoksille hyvittämistä varten yhdenmukaistettu järjestely sellaisten toimialojen ja toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, ottaen huomioon mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin. Yhdenmukaistettu korvaus rahoitetaan kyseisten kustannusten osalta 10 artiklan mukaisesti.

 

Korvauksen on oltava oikeasuhteinen, siinä on otettava huomioon valtiontukisäännöt, ja sitä on sovellettava niin, että estetään sisämarkkinoihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja liialliset korvaukset. Korvaustoimenpiteissä säilytetään kannustin energiatehokkuuteen ja siirtyminen runsashiilisen sähkön käytöstä vähähiiliseen sähkön käyttöön. Jos 10 artiklassa määritellyn korvauksen määrä ei riitä kaikkien korvauskelpoisten kustannusten maksamiseen, kaikille tukikelpoisille laitoksille tarkoitettua tuen määrää on vähennettävä yhdenmukaisesti. Näiden toimenpiteiden, myös 10 artiklan 3 kohdan mukaisen jäsenvaltioiden lisäkorvauksen, on oltava yhdenmukaisia valtiontukisääntöjen kanssa, eikä niillä saa luoda uusia markkinahäiriöitä.

7.  ”Tämän direktiivin 10 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä saadut päästöoikeudet, joita ei ole jaettu maksutta vuoteen 2020 mennessä, varataan uusille osallistujille ja merkittäville tuotannon lisäyksille samoin kuin 250 miljoonaa päästöoikeutta, jotka on siirretty markkinavakausvarantoon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/...(*) 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

7.  ”Tämän direktiivin 10 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä saadut päästöoikeudet, joita ei ole jaettu maksutta vuoteen 2020 mennessä, varataan uusille osallistujille ja merkittäville tuotannon lisäyksille samoin kuin 250 miljoonaa päästöoikeutta, jotka on siirretty markkinavakausvarantoon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/...(*) 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

_____

_____

(*) [lisätään päätöksen koko otsikko ja EUVL-numero].”

(*) [lisätään päätöksen koko otsikko ja EUVL-numero].”

Vuodesta 2021 alkaen päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille 19 ja 20 kohdan soveltamisen vuoksi, lisätään varantoon.

Vuodesta 2021 alkaen päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille 19 ja 20 kohdan soveltamisen vuoksi, lisätään varantoon.

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Päästöoikeuksia ei saa jakaa maksutta uusien osallistujien sähköntuotannolle.

Päästöoikeuksia ei saa jakaa maksutta uusien osallistujien sähköntuotannolle.

Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä uutta osallistujaa koskevan määritelmän soveltamista koskevat yhdenmukaistetut säännöt, erityisesti huomattavien laajennusten määrittelyn osalta.

Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä uutta osallistujaa koskevan määritelmän soveltamista koskevat yhdenmukaistetut säännöt, erityisesti huomattavien laajennusten määrittelyn osalta.

 

7 a.  Kun 10 b artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimialat ja toimialojen osat saavat liikaa maksuttomia päästöoikeuksia, liiallisten päästöoikeuksien rahallinen arvo on osoitettava (joko sitoumuksina tai maksuina) 31 päivään joulukuuta 2030 mennessä yksinomaan vähähiilisiin investointeihin, jotka tehdään EU:n päästöoikeusjärjestelmän soveltamisalaan kuuluviin ja 10 artiklan 3 kohdan b, e, ja g alakohdan sekä 10 c artiklan 2 ja 3 kohdan vaatimukset täyttäviin yrityksen laitoksiin.

 

Saldo lasketaan kahdesti vaiheen 4 aikana vuosina 2025 ja 2030, ja tällöin on mahdollisuus soveltaa 16 artiklan mukaisesti säädettyjä seuraamuksia.

8.  Käytettävissä on 400 miljoonaa päästöoikeutta, joilla tuetaan innovointia vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin liitteessä I luetelluilla toimialoilla ja helpotetaan sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden perustamista ja toimintaa, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, sekä uusiutuviin energialähteisiin liittyviä innovatiivisia teknologioita käsitteleviä demonstrointihankkeita unionin alueella.

8.  Investointien tukemiseksi ja vauhdittamiseksi on käytettävissä 600 miljoonaa päästöoikeutta, joista 200 miljoonaa päästöoikeutta otetaan 10 artiklassa vahvistetusta huutokauppaosuudesta, ja tässä hyödynnetään avustuksia ja Euroopan investointipankin hallinnoimia moninaisia välineitä; ne osoitetaan innovointiin kaikkiin kestäviin vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin liitteessä I luetelluilla toimialoilla ja helpotetaan sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden perustamista ja toimintaa, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi tai hyödyntäminen sekä uusiutuviin energialähteisiin liittyviä innovatiivisia teknologioita ja energian varastointia käsitteleviä demonstrointihankkeita, myös pilottihankkeita, unionin alueella.

Päästöoikeudet ovat käytettävissä innovaatioiden tukemiseen vähähiilisten teollisuusteknologioiden ja -prosessien alalla sekä sellaisten demonstrointihankkeiden tukemiseen, jotka liittyvät useisiin erilaisiin hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeviin sekä innovatiivisiin uusiutuviin energialähteisiin liittyviin teknologioihin, jotka eivät ole vielä kaupallisesti kannattavia. Jotta voidaan edistää innovatiivisia hankkeita, tuella voidaan kattaa enintään 60 prosenttia hankkeen kustannuksista, ja näistä 40 prosenttia ei saa sitoa kasvihuonekaasujen todennettuun välttämiseen, sillä edellytyksellä, että ennalta määritetyt välitavoitteet saavutetaan käytetyllä teknologialla.

Päästöoikeudet ovat käytettävissä innovaatioiden tukemiseen vähähiilisten teollisuusteknologioiden, -tuotteiden ja -prosessien alalla nykyisissä ja uusissa laitoksissa sekä sellaisten demonstrointihankkeiden tukemiseen, jotka liittyvät useisiin erilaisiin hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia sekä hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä koskeviin ja innovatiivisiin uusiutuviin energialähteisiin liittyviin teknologioihin, jotka eivät ole vielä kaupallisesti kannattavia. Jotta voidaan edistää innovatiivisia hankkeita, tuella voidaan kattaa enintään 60 prosenttia hankkeen kustannuksista, ja näistä 40 prosenttia ei saa sitoa kasvihuonekaasujen todennettuun välttämiseen, sillä edellytyksellä, että ennalta määritetyt välitavoitteet saavutetaan käytetyllä teknologialla. Komissio julkaisee valtiontukea koskevat suuntaviivat tukikelpoisiin hankkeisiin myönnettävää jäsenvaltioiden yhteisrahoitusta varten viimeistään...[12 kuukautta tämän direktiivin voimaatulopäivästä].

Lisäksi päätöksellä (EU) 2015/… perustetusta markkinavakausvarannosta peräisin olevalla 50 miljoonalla jakamattomalla päästöoikeudella täydennetään tämän kohdan nojalla jäljellä olevia nykyisiä resursseja ennen vuotta 2021, ja niitä käytetään hankkeisiin kaikissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien pienimuotoiset hankkeet. Hankkeet valitaan objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti.

Lisäksi päätöksellä (EU) 2015/… perustetusta markkinavakausvarannosta peräisin olevalla 50 miljoonalla jakamattomalla päästöoikeudella täydennetään tämän kohdan nojalla jäljellä olevia nykyisiä resursseja ennen vuotta 2021, ja niitä käytetään edellä mainittuihin hankkeisiin, mukaan lukien pienimuotoiset hankkeet.

 

Päästöoikeuksien muuntaminen rahaksi innovaatiorahastoa varten ajoittaa päästöoikeuksien huutokauppaa siten, että saadaan varmuus saatavilla olevista varoista ja estetään samalla kielteinen vaikutus hiilimarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Päästöoikeuksien rahaksi muuntamisen aikataulu julkaistaan viimeistään 18 kuukautta ennen vaiheen 4 alkua, ja sillä varmistetaan, että päästöoikeuksien muuntaminen rahaksi jakautuu tasaisesti koko vaiheen ajalle.

 

Hankkeet valitaan objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti, siten että otetaan huomioon niiden merkitys hiilestä irtautumiselle siihen liittyvillä aloilla.

 

Vähähiilisten teollisuushankkeiden, myös hiilen talteenottoon ja varastointiin / hiilen talteenottoon ja käyttöön liittyvien hankkeiden, on edistettävä merkittävästi päästövähennyksiä ja lisättävä kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.

Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös ottaen huomioon, että hankkeissa on keskityttävä tutkimukseen ja innovointiin läpimurtoratkaisujen suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi sekä demonstrointiohjelmien toteuttamiseksi myös todellisissa teollisuusympäristöissä, että ne on toteutettava lähellä markkinoita ja että niiden on liityttävä teknisiin ratkaisuihin, joita voidaan soveltaa laajasti tai jotka ovat siirrettävissä toimialan sisäisesti ja mahdollisesti sen ulkopuolelle, sekä ottaen huomioon maantieteellinen tasapaino, jos se on toteutettavissa huippuosaamisen periaatetta vaarantamatta.

Päästöoikeuksia on varattava hankkeille, jotka täyttävät kolmannessa alakohdassa tarkoitetut arviointiperusteet. Näitä hankkeita tuetaan jäsenvaltioiden välityksellä ja ne ovat laitoksen toiminnanharjoittajan merkittävää osarahoitusta täydentäviä. Ne voivat saada osarahoitusta myös asianomaiselta jäsenvaltiolta ja muista välineistä. Hanke voi saada tämän kohdan mukaisesta mekanismista tukea enintään 15 prosenttia tähän tarkoitukseen käytettävissä olevien päästöoikeuksien kokonaismäärästä. Nämä päästöoikeudet on otettava huomioon 7 kohdan mukaisesti.

Päästöoikeuksia on varattava hankkeille, jotka täyttävät kolmannessa alakohdassa tarkoitetut arviointiperusteet. Näitä hankkeita tuetaan jäsenvaltioiden välityksellä ja ne ovat laitoksen toiminnanharjoittajan merkittävää osarahoitusta täydentäviä. Ne voivat saada osarahoitusta myös asianomaiselta jäsenvaltiolta ja muista välineistä ja ohjelmista, kuten Euroopan strategisten investointien rahastosta ja Horisontti 2020 -ohjelmasta. Hanke voi saada tämän kohdan mukaisesta mekanismista tukea enintään 15 prosenttia tähän tarkoitukseen käytettävissä olevien päästöoikeuksien kokonaismäärästä. Nämä päästöoikeudet on otettava huomioon 7 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  Korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä rahoitustoimenpiteitä sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, ottaen huomioon mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin. Kyseisten rahoitustoimenpiteiden, joilla hyvitetään osa näistä kustannuksista, on oltava valtiontukisääntöjen mukaisia.

 

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  Muutetaan 7 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

7.  ”Tämän direktiivin 10 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä saadut päästöoikeudet, joita ei ole jaettu maksutta vuoteen 2020 mennessä, varataan uusille osallistujille ja merkittäville tuotannon lisäyksille samoin kuin 250 miljoonaa päästöoikeutta, jotka on siirretty markkinavakausvarantoon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/...(*) 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

 

_____

 

(*) [lisätään päätöksen koko otsikko ja EUVL-numero].”

 

Vuodesta 2021 alkaen päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille 19 ja 20 kohdan soveltamisen vuoksi, lisätään varantoon.”

 

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – f alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 8 kohta – 1, 2 ja 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  Korvataan 8 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Käytettävissä on 400 miljoonaa päästöoikeutta, joilla tuetaan innovointia vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin liitteessä I luetelluilla toimialoilla ja helpotetaan sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden perustamista ja toimintaa, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenottoon ja varastointi, sekä uusiutuviin energialähteisiin liittyviä innovatiivisia teknologioita käsitteleviä demonstrointihankkeita unionin alueella.

 

Päästöoikeudet ovat käytettävissä innovaatioiden tukemiseen vähähiilisten teollisuusteknologioiden ja -prosessien alalla sekä sellaisten demonstrointihankkeiden tukemiseen, jotka liittyvät useisiin erilaisiin hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeviin sekä innovatiivisiin uusiutuviin energialähteisiin liittyviin teknologioihin, jotka eivät ole vielä kaupallisesti kannattavia. Jotta voidaan edistää innovatiivisia hankkeita, tuella voidaan kattaa enintään 60 prosenttia hankkeen kustannuksista, ja näistä 40 prosenttia ei saa sitoa kasvihuonekaasujen todennettuun välttämiseen, sillä edellytyksellä, että ennalta määritetyt välitavoitteet saavutetaan käytetyllä teknologialla.

 

Lisäksi päätöksellä (EU) 2015/… perustetusta markkinavakausvarannosta peräisin olevalla 50 miljoonalla jakamattomalla päästöoikeudella täydennetään tämän kohdan nojalla jäljellä olevia nykyisiä resursseja ennen vuotta 2021, ja niitä käytetään hankkeisiin kaikissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien pienimuotoiset hankkeet. Hankkeet valitaan objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös.

 

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 b ja 10 c artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”10 b artikla

”10 b artikla

Toimenpiteet, joilla tuetaan tiettyjä energiavaltaisia teollisuudenaloja, kun on kyse hiilivuodosta

Siirtymätoimenpiteet, joilla tuetaan tiettyjä energiavaltaisia teollisuudenaloja, kun on kyse hiilivuodosta

1.  Toimialojen ja toimialojen osien katsotaan olevan alttiina hiilivuodon riskille, jos tulos siitä, että kerrotaan kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan intensiteetti (eli suhde toisaalta kolmansiin maihin kohdistuvan viennin kokonaisarvon ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin sekä toisaalta Euroopan talousalueella olevien markkinoiden kokonaiskoon (vuosittainen liikevaihto sekä kokonaistuonti kolmansista maista) välillä) päästöintensiteetillä, mitattuna kgCO2:na, jaettuna niiden bruttoarvonlisäyksellä (euroina), on yli 0,2. Tällaisille toimialoille ja toimialojen osille myönnetään päästöoikeuksia maksutta vuoteen 2030 saakka 100 prosenttia määrästä, joka määritetään 10 a artiklan mukaan hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti.

1.  Toimialojen ja toimialojen osien katsotaan olevan alttiina hiilivuodon riskille, jos tulos siitä, että kerrotaan kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan intensiteetti (eli suhde toisaalta kolmansiin maihin kohdistuvan viennin kokonaisarvon ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin sekä toisaalta Euroopan talousalueella olevien markkinoiden kokonaiskoon (vuosittainen liikevaihto sekä kokonaistuonti kolmansista maista) välillä) päästöintensiteetillä, mitattuna kgCO2:na, jaettuna niiden bruttoarvonlisäyksellä (euroina), on yli 0,2. Tällaisille toimialoille ja toimialojen osille myönnetään päästöoikeuksia maksutta vuoteen 2030 saakka 100 prosenttia määrästä, joka määritetään 10 a artiklan mukaan hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti.

2.  Toimialat ja toimialojen osat, joilla tulos siitä, että kerrotaan niiden kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan intensiteetti niiden päästöintensiteetillä, on yli 0,18, voidaan sisällyttää 1 kohdassa tarkoitettuun ryhmään laadullisen arvioinnin perusteella käyttäen seuraavia perusteita:

2.  Toimialat ja toimialojen osat, joilla tulos siitä, että kerrotaan niiden kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan intensiteetti niiden päästöintensiteetillä, on yli 0,18, voidaan sisällyttää 1 kohdassa tarkoitettuun ryhmään laadullisen arvioinnin perusteella käyttäen seuraavia perusteita:

a)  kyseisten toimialojen tai toimialojen osien yksittäisten laitosten mahdollisuudet vähentää päästöjen tasoja tai sähkön kulutusta;

a)  kyseisten toimialojen tai toimialojen osien yksittäisten laitosten mahdollisuudet vähentää päästöjen tasoja tai sähkön kulutusta;

b)  tämänhetkiset ja ennustetut markkinaominaisuudet;

b)  tämänhetkiset ja ennustetut markkinaominaisuudet;

c)  voittomarginaalit mahdollisena indikaattorina pitkän aikavälin investoinneille tai tuotannon siirtämispäätöksille.

c)  voittomarginaalit mahdollisena indikaattorina pitkän aikavälin investoinneille tai tuotannon siirtämispäätöksille.

3.  Muiden toimialojen ja toimialojen osien osalta katsotaan, että ne voivat siirtää suuremman osan päästöoikeuksien kustannuksista tuotteen hintoihin, ja niille myönnetään päästöoikeuksia maksutta vuoteen 2030 saakka 30 prosenttia määrästä, joka määritetään 10 a artiklan mukaan hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti.

3.  Muiden toimialojen ja toimialojen osien osalta katsotaan, että ne voivat siirtää suuremman osan päästöoikeuksien kustannuksista tuotteen hintoihin, eikä niille myönnetä päästöoikeuksia maksutta vuoteen 2030 saakka

4.  Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä edellä olevia kohtia koskevan delegoidun säädöksen toiminnoille 4-numerotasolla (NACE 4 -koodi) 1 kohdan osalta 23 artiklan mukaisesti käytettävissä olevien kolmea edeltävää kalenterivuotta koskevien tietojen perusteella.

4.  Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä edellä olevia kohtia koskevan delegoidun säädöksen toiminnoille 4-numerotasolla (NACE 4 ‑koodi) 1 kohdan osalta 23 artiklan mukaisesti käytettävissä olevien kolmea edeltävää kalenterivuotta koskevien tietojen perusteella.

10 c artikla

10 c artikla

Mahdollisuus saada siirtymäajan maksutta jaettavia oikeuksia sähköntuotannon uudistamiseksi

Mahdollisuus saada siirtymäajan maksutta jaettavia oikeuksia sähköntuotannon uudistamiseksi

1.  Poiketen siitä, mitä 10 a artiklan 1–5 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, joiden BKT asukasta kohti euroina markkinahintoina vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskimäärästä, voivat antaa laitoksille siirtymäajan maksutta jaettavia oikeuksia sähköntuotantoa varten sähköntuotantojärjestelmien nykyaikaistamiseksi.

1.  Poiketen siitä, mitä 10 a artiklan 1‑5 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, joiden BKT asukasta kohti euroina markkinahintoina vuonna 2014 oli alle 60 prosenttia unionin keskimäärästä, voivat antaa laitoksille siirtymäajan maksutta jaettavia oikeuksia sähköntuotantoa varten sähköntuotantojärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja sähköalan kestäväksi siirtymiseksi.

 

Jäsenvaltio, joka voi hyödyntää 10 d artiklan mukaisesti vahvistettua nykyaikaistamisrahastoa ja joka on päättänyt myöntää siirtymäajan maksutta jaettavia päästöoikeuksia 10 c artiklan mukaisesti, voi siirtää nämä päästöoikeudet liitteessä II b vahvistettuun nykyaikaistamisrahaston osuuteensa ja jakaa ne 10 d artiklan säännösten mukaisesti.

2.  Kyseessä olevan jäsenvaltion on järjestettävä hankkeille tarjouskilpailumenettely, joka koskee yli 10 miljoonan euron investointeja, jotta voidaan valita maksutta jaettavilla päästöoikeuksilla rahoitettavat investoinnit. Tarjouskilpailumenettelyssä on:

2.  Kyseessä olevan jäsenvaltion on järjestettävä hankkeille tarjouskilpailumenettely, joka koskee yli 10 miljoonan euron investointeja, jotta voidaan valita maksutta jaettavilla päästöoikeuksilla rahoitettavat investoinnit. Tarjouskilpailumenettelyssä on:

a)  noudatettava avoimuuden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteita;

a)  noudatettava avoimuuden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteita;

b)  varmistettava, että ainoastaan hankkeet, jotka edistävät energiatuotannon rakenteen ja toimituslähteiden monipuolistamista, tarvittavaa rakenneuudistusta, ympäristönsuojelun parantamista ja infrastruktuurin jälkiasentamista, puhdasta teknologiaa ja energian tuotanto-, siirto- ja jakelualojen nykyaikaistamista, voivat tehdä tarjouksen;

b)  varmistettava, että ainoastaan hankkeet, jotka edistävät energiatuotannon rakenteen ja toimituslähteiden monipuolistamista, tarvittavaa rakenneuudistusta, ympäristönsuojelun parantamista ja infrastruktuurin jälkiasentamista, puhdasta teknologiaa ja energian tuotanto-, siirto- ja jakelualojen nykyaikaistamista sekä kaukolämpöä, energiatehokkuutta ja energian varastointia, voivat tehdä tarjouksen; kun hankkeet liittyvät sähköntuotantoon kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä laitoksessa tuotettua sähkön kilowattituntia kohti eivät saa olla yli 450 hiilidioksidiekvivalenttigrammaa; kun hankkeet liittyvät lämmöntuotantoon komissio antaa 23 a artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritellään kriteerit;

c)  määritettävä selkeät, objektiiviset, avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet hankkeiden asettamiselle paremmuusjärjestykseen, sen varmistamiseksi, että valitaan hankkeet:

c)  määritettävä selkeät, objektiiviset, avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet unionin vuoden 2050 ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisesti hankkeiden asettamiselle paremmuusjärjestykseen, sen varmistamiseksi, että valitaan hankkeet:

i)  joissa kustannus-hyötyanalyysin perusteella varmistetaan positiivinen nettotulos päästöjen vähentämisessä ja saavutetaan edeltä määritetty merkittävä CO2-vähennysten taso;

i)  joissa kustannus-hyötyanalyysin perusteella varmistetaan positiivinen nettotulos päästöjen vähentämisessä ja saavutetaan edeltä määritetty merkittävä CO2-vähennysten taso;

  jotka ovat lisähankkeita ja selkeästi vastaavat korvaus- ja nykyaikaistamistarpeisiin eivätkä aiheuta markkinavetoista energiankysynnän lisäystä;

ii)  jotka ovat lisähankkeita ja selkeästi vastaavat korvaus- ja nykyaikaistamistarpeisiin eivätkä aiheuta markkinavetoista energiankysynnän lisäystä; joita ei rahoitettu vuosien 2013‑2020 kansallisesta investointisuunisuunnitelmasta;

iii)  joista saadaan paras vastine rahalle;

iii)  joista saadaan paras vastine rahalle;

 

iii a)  jotka eivät edistä uutta hiilipohjaista energiantuotantoa ja lämpökapasiteettia eivätkä lisää hiiliriippuvuutta;

 

Valituilla hankkeilla on pyrittävä edistämään paikallis- ja yhteisövetoisia yhdennettyjä lähestymistapoja.

 

Komissio seuraa tässä kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ja ottaa huomioon teknologian edistyksen ja Euroopan investointipankin ilmastostrategian sekä tarvittaessa antaa 23 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen vuoteen 2024 mennessä.

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyödyntää vapaaehtoista ilmaisjakoa, on julkaistava julkista kuulemista varten 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä yksityiskohtaiset kansalliset kehykset, joissa esitetään tarjouskilpailumenettely ja valintaperusteet.

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyödyntää vapaaehtoista ilmaisjakoa, on julkaistava julkista kuulemista varten 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä yksityiskohtaiset kansalliset kehykset, joissa esitetään tarjouskilpailumenettely ja valintaperusteet.

Jos maksutta jaettavilla päästöoikeuksilla tuetaan alle 10 miljoonan euron investointeja, jäsenvaltioiden on valittava hankkeet objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti. Tämän valintaprosessin tulokset julkaistaan julkisesti kommentoitaviksi. Tällä perusteella kyseessä olevan jäsenvaltion on laadittava ja toimitettava luettelo investoinneista komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä.

Jos maksutta jaettavilla päästöoikeuksilla tuetaan alle 10 miljoonan euron investointeja, jäsenvaltioiden on valittava hankkeet sellaisten objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti, jotka ovat johdonmukaisia unionin pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisen kanssa. Tämän valintaprosessin tulokset julkaistaan julkisesti kommentoitaviksi. Tällä perusteella kyseessä olevan jäsenvaltion on laadittava ja toimitettava luettelo investoinneista komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä.

3.  Aiottujen investointien arvon on oltava vähintään maksutta jaettavien päästöoikeuksien markkina-arvo ottaen huomioon tarve rajoittaa tähän suoraan liittyvää hintojen nousua. Markkinahinta on päästöoikeuksien hinnan keskiarvo huutokauppapaikassa edeltävänä kalenterivuonna.

3.  Aiottujen investointien arvon on oltava vähintään maksutta jaettavien päästöoikeuksien markkina-arvo ottaen huomioon tarve rajoittaa tähän suoraan liittyvää hintojen nousua. Markkinahinta on päästöoikeuksien hinnan keskiarvo huutokauppapaikassa edeltävänä kalenterivuonna. Tukea voi saada korkeintaan 75 prosenttia aiottujen investointien kustannuksista.

4.  Siirtymäajan maksutta jaettavat päästöoikeudet vähennetään niiden päästöoikeuksien määrästä, jotka jäsenvaltiot muutoin huutokauppaisivat. Maksutta jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä ei saa ylittää 40 prosenttia päästöoikeuksista, jotka kyseessä oleva jäsenvaltio saa kaudella 2021–2030 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti jaettuna tasaisiin vuosittaisiin määriin kaudella 2021-2030.

4.  Siirtymäajan maksutta jaettavat päästöoikeudet vähennetään niiden päästöoikeuksien määrästä, jotka jäsenvaltiot muutoin huutokauppaisivat. Maksutta jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä ei saa ylittää 40 prosenttia päästöoikeuksista, jotka kyseessä oleva jäsenvaltio saa kaudella 2021–2030 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti jaettuna tasaisiin vuosittaisiin määriin siirtymäkaudella 20212030.

5.  Toiminnanharjoittajille jaetaan päästöoikeudet, kun osoitetaan, että tarjouskilpailumenettelyn sääntöjen mukaan valittu investointi on toteutettu.

5.  Toiminnanharjoittajille jaetaan päästöoikeudet, kun osoitetaan, että tarjouskilpailumenettelyn sääntöjen mukaan valittu investointi on toteutettu.

6.  Jäsenvaltioiden on vaadittava edun saavia sähköntuottajia ja verkonhaltijoita raportoimaan kunkin vuoden 28 päivään helmikuuta mennessä valittujen investointien täytäntöönpanosta. Jäsenvaltioiden on raportoitava tästä komissiolle ja komission on julkistettava nämä raportit.

6.  Jäsenvaltioiden on vaadittava edun saavia sähkön- ja lämmöntuottajia sekä verkonhaltijoita raportoimaan kunkin vuoden 28 päivään helmikuuta mennessä valittujen investointien täytäntöönpanosta. Jäsenvaltioiden on raportoitava tästä komissiolle vuosittain ja komission on julkistettava nämä raportit. Jäsenvaltiot ja komissio seuraavat ja analysoivat pieniin hankkeisiin sovellettavaan 10 miljoonan euron kynnykseen liittyvää mahdollista keinottelua ja estävät investoinnin perusteettoman jaon pienempiin hankkeisin niin, että korkeintaan yksi investointi samaan edunsaajalaitokseen on mahdollinen.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

"10 d artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Lisätään 10 d artikla seuraavasti:

(7)  Lisätään 10 d artikla seuraavasti:

”10 d artikla

”10 d artikla

Nykyaikaistamisrahasto

Nykyaikaistamisrahasto

1.  Perustetaan kaudeksi 2021–2030 10 artiklan mukaisesti rahoitettava rahasto, jotta voidaan tukea investointeja energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi jäsenvaltioissa, joiden henkeä kohti laskettu BKT vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta.

1.  Perustetaan kaudeksi 2021–2030 10 artiklan mukaisesti rahoitettava rahasto, jotta voidaan tukea ja vauhdittaa investointeja energiajärjestelmien, myös kaukolämpö-, siirto- ja jakelujärjestelmien ja yhteenliitäntöjen, nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi erityisesti rakennuksissa jäsenvaltioissa, joiden henkeä kohti laskettu BKT vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta.

Tuettujen investointien on oltava tämän direktiivin ja Euroopan strategisten investointien rahaston tavoitteiden mukaisia.

Tuettujen investointien on oltava tämän direktiivin, unionin pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden, energiaunionin ja Euroopan strategisten investointien rahaston tavoitteiden mukaisia.

 

Tuettujen hankkeiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

 

i)  niissä on noudatettava avoimuuden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisen kohtelun ja moitteettoman varainhoidon periaatteita;

 

ii)  niillä on edistettävä energiasäästöjä, uusiutuvan energian järjestelmiä, energian varastointia sekä sähkön yhteenliitäntä-, siirto- ja jakelualoja; kun hankkeet liittyvät sähköntuotantoon, kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä laitoksessa tuotettua sähkön kilowattituntia kohti ei saa olla yli 450 hiilidioksidiekvivalenttigrammaa; kun hankkeet liittyvät lämmöntuotantoon komissio antaa 23 a artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritellään kriteerit;

 

iii)  niillä varmistetaan kustannus-hyötyanalyysin perusteella positiivinen nettotulos päästöjen vähentämisessä ja saavutetaan edeltä määritetty merkittävä hiilidioksidivähennysten taso;

 

iv)  ne ovat lisähankkeita ja vastaavat selkeästi korvaus- ja nykyaikaistamistarpeisiin, ne eivät aiheuta markkinavetoista energiankysynnän lisäystä, eikä niitä ole rahoitettu vuosien 2013–2020 kansallisesta investointisuunnitelmasta;

 

v)  niistä saadaan paras vastine rahalle;

 

vi)  niillä ei edistetä uutta hiilipohjaista energiantuotantoa ja lämpökapasiteettia eikä lisätä hiiliriippuvuutta.

 

Valituilla hankkeilla on pyrittävä edistämään paikallis- ja yhteisövetoisia yhdennettyjä lähestymistapoja.

 

Komissio seuraa tässä kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ja ottaa huomioon teknologian edistyksen ja Euroopan investointipankin ilmastostrategian sekä tarvittaessa antaa 23 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen vuoteen 2024 mennessä.

2.  Rahastosta rahoitetaan myös pienimuotoisia investointihankkeita energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Investointilautakunnan on laadittava ohjeet ja investointien valintaperusteet erityisesti näitä hankkeita varten.

2.  Rahastosta rahoitetaan myös pienimuotoisia investointihankkeita energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Investointilautakunnan on laadittava investointiohjeet, ja neuvoa-antava komitea laatii niiden perusteella investointien valintaperusteet erityisesti näitä hankkeita varten tämän direktiivin tavoitteiden ja 1 kohdassa esitettyjen kriteerien mukaisesti. Ohjeet julkistetaan.

3.  Varojen jako perustuu yhdistelmään, jossa todennettujen päästöjen osuus on 50 prosenttia ja BKT-perusteen osuus 50 prosenttia, minkä tuloksena on liitteessä II b esitetty jako.

3.  Varojen jako perustuu yhdistelmään, jossa todennettujen päästöjen osuus on 50 prosenttia ja BKT‑perusteen osuus 50 prosenttia, minkä tuloksena on liitteessä II b esitetty jako.

4.  Varoja hallinnoi investointilautakunta ja hallintokomitea, joka koostuu edunsaajajäsenvaltioiden, komission ja Euroopan investointipankin edustajista sekä kolmesta edustajasta, jotka muut jäsenvaltiot valitsevat viiden vuoden ajaksi. Investointilautakunnan tehtävänä on määrittää unionin tason investointipolitiikka, asianmukaiset rahoitusvälineet ja investointien valintaperusteet. Hallintokomitean tehtävänä on rahaston päivittäinen hallinta.

4.  Edunsaajajäsenvaltiot ovat vastuussa rahaston hallinnoinnista, ja niiden on perustettava yhdessä investointilautakunta, joka koostuu yhdestä kunkin edunsaajajäsenvaltion edustajasta, komission edustajasta ja kolmesta eturyhmien (teollisuusliitot, ammattijärjestöt, kansalaisjärjestöt) tarkkailijasta. Investointilautakunnan tehtävänä on unionin tason investointipolitiikan määrittäminen tässä artiklassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja johdonmukaisesti unionin politiikkojen kanssa sekä investointeja koskevien päätösten tekeminen.

 

Perustetaan investointilautakunnasta riippumaton neuvoa-antava komitea, joka koostuu asiantuntijoista, joilla on asianmukaista korkean tason markkinakokemusta hankerakenteiden suunnittelusta ja hankkeiden rahoittamisesta. Neuvoa-antava komitea koostuu viiden vuoden ajanjaksoksi valittavista kolmesta edunsaajajäsenvaltioiden edustajasta, kolmesta muiden jäsenvaltioiden edustajasta sekä komission, Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin asiantuntijoista. Neuvoa-antavan komitean on annettava neuvoja erityisistä hankkeista asioissa, jotka liittyvät julkisten ja yksityisten rahoitusvarojen yhdistämiseen, investointeja vaativien hankkeiden tukikelpoisuuteen ja hankekehitystuen tarpeisiin.

Investointilautakunta valitsee puheenjohtajaksi komission edustajan. Investointilautakunta pyrkii tekemään päätökset yksimielisesti. Jos investointilautakunta ei pysty tekemään päätöstä yksimielisesti puheenjohtajan asettamaan määräaikaan mennessä, se tekee päätöksen yksinkertaisella enemmistöllä.

Investointilautakunnan puheenjohtaja valitaan sen jäsenten keskuudesta vuosittain kiertävän mallin mukaisesti. Investointilautakunta pyrkii tekemään päätökset yksimielisesti. Neuvoa-antava komitea hyväksyy lausuntonsa yksinkertaisella enemmistöllä.

Hallintokomitea koostuu investointilautakunnan nimeämistä edustajista. Hallintokomitean päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

Investointilautakunnan ja neuvoa-antavan komitean on toimittava avoimesti ja läpinäkyvästi. Molempien elinten kokouspöytäkirjat julkistetaan. Investointilautakunnan ja neuvoa-antavan komitean kokoonpano julkistetaan ja jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan ja ne päivitetään säännöllisesti. Investointilautakunnan ja neuvoa-antavan komitean on jatkuvasti tarkistettava, että eturistiriitoja ei synny. Neuvoa-antavan komitean on toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kaksi kertaa vuodessa luettelo hankkeille annetuista neuvoista.

Jos Euroopan investointipankki suosittelee, että tiettyä investointia ei rahoiteta, ja esittää syyt tälle suositukselle, päätös hyväksytään ainoastaan, jos kaikkien jäsenten kahden kolmasosan enemmistö puoltaa sitä. Jäsenvaltiolla, jossa investointi tehdään, ja Euroopan investointipankilla ei ole oikeutta käyttää ääniään tässä tapauksessa. Kahta edellistä virkettä ei sovelleta, kun kyseessä ovat pienet hankkeet, joita rahoitetaan kansallisen kehityspankin lainoilla tai avustuksilla, joilla edistetään erityisiä tavoitteita palvelevan kansallisen ohjelman täytäntöönpanoa nykyaikaistamisrahaston tavoitteiden mukaisesti, edellyttäen, että ohjelmassa käytetään enintään 10 prosenttia liitteessä II b esitetystä jäsenvaltioiden osuudesta.

Jos Euroopan investointipankki suosittelee, että tiettyä investointia ei rahoiteta, ja esittää syyt tälle suositukselle investointilautakunnan hyväksymän investointipolitiikan tai 1 kohdassa vahvistettujen valintaperusteiden mukaisesti, myönteinen lausunto hyväksytään ainoastaan, jos kaikkien jäsenten kahden kolmasosan enemmistö puoltaa sitä. Jäsenvaltiolla, jossa investointi tehdään, ja Euroopan investointipankilla ei ole oikeutta käyttää ääniään tässä tapauksessa.

5.  Edunsaajajäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain hallintokomitealle rahastosta rahoitetuista investoinneista. Kertomus on julkistettava, ja se sisältää muun muassa seuraavaa:

5.  Edunsaajajäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain investointilautakunnalle ja neuvoa‑antavalle komitealle rahastosta rahoitetuista investoinneista. Kertomus on julkistettava, ja se sisältää muun muassa seuraavaa:

a)  tiedot rahoitetuista investoinneista kutakin edunsaajajäsenvaltiota kohti;

a)  tiedot rahoitetuista investoinneista kutakin edunsaajajäsenvaltiota kohti;

b)  arviointi lisäarvosta investoinnilla saavutetun energiatehokkuuden ja sähköntuotantojärjestelmien nykyaikaistamisen kannalta.

b)  arviointi lisäarvosta investoinnilla saavutetun energiatehokkuuden ja sähköntuotantojärjestelmien nykyaikaistamisen kannalta.

6.  Hallintokomitean on raportoitava komissiolle vuosittain investointien arvioinnista ja valinnasta saadusta kokemuksesta. Komissio tarkistaa perusteet, joiden mukaan hankkeet valitaan, 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä, ja tekee tarvittaessa ehdotuksia hallintokomitealle.

6.  Neuvoa-antavan komitean on raportoitava komissiolle vuosittain investointien arvioinnista ja valinnasta saadusta kokemuksesta. Komissio tarkistaa perusteet, joiden mukaan hankkeet valitaan, 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä, ja tekee tarvittaessa ehdotuksia neuvoa-antavalle komitealle ja investointilautakunnalle.

7.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoitu säädös 23 artiklan mukaisesti tämän artiklan panemiseksi täytäntöön.”

7.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoitu säädös 23 artiklan mukaisesti tämän artiklan panemiseksi täytäntöön nykyaikaistamisrahaston yksityiskohtaisten järjestelyjen ja tehokkaan toimivuuden osalta.”

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Luettelo laitoksista, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan viiden vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 2021, on toimitettava 30 päivään syyskuuta 2018 mennessä, ja tämän jälkeen on toimitettava joka viides vuosi luettelot kustakin seuraavasta viidestä vuodesta. Kussakin luettelossa on oltava tiedot tuotantotoiminnasta, lämmön ja kaasujen siirroista, sähköntuotannosta ja päästöistä tuotantolaitoksen osan tasolla sen toimittamista edeltäviltä viideltä kalenterivuodelta. Maksutta jaettavia päästöoikeuksia annetaan ainoastaan laitoksille, joista toimitetaan kyseiset tiedot.”

”Luettelo laitoksista, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan kahden vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 2021, on toimitettava 30 päivään syyskuuta 2018 mennessä, ja tämän jälkeen on toimitettava joka toinen vuosi luettelot kustakin seuraavasta kahdesta vuodesta. Kussakin luettelossa on oltava tiedot tuotantotoiminnasta, lämmön ja kaasujen siirroista, sähköntuotannosta ja päästöistä tuotantolaitoksen osan tasolla sen toimittamista edeltäviltä kahdelta kalenterivuodelta. Maksutta jaettavia päästöoikeuksia annetaan ainoastaan laitoksille, joista toimitetaan kyseiset tiedot.”

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

11 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

 

”Vuodesta 2021 lähtien jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kaikki toiminnanharjoittajat raportoivat kunkin kalenterivuoden aikana päästöoikeuksien mukauttamiseksi toteuttamistaan tuotantotoimista 10 a artiklan 7 kohdan mukaisesti.”

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

12 artikla – 3 a kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

10 a)  Muutetaan 12 artiklan 3 a kohta seuraavasti:

3 a.  Päästöoikeuksien palauttamisvelvollisuutta ei muodostu päästöistä, joiden osalta on todennettu talteenotto ja kuljetus pysyvään varastointiin laitokseen, jolla on voimassa oleva lupa hiilidioksidin geologisesta varastoinnista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY3 mukaisesti.

3 a.  Päästöoikeuksien palauttamisvelvollisuutta ei muodostu päästöistä, joiden osalta on todennettu talteenotto ja kuljetus pysyvään varastointiin laitokseen, jolla on voimassa oleva lupa hiilidioksidin geologisesta varastoinnista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY3 mukaisesti, eikä päästöistä, jotka on todennettu talteenotetuiksi ja/tai uudelleenkäytetyiksi käyttökohteessa, jossa varmistetaan hiilidioksidin pysyvä sitominen hiilen talteenottoa ja uudelleenkäyttöä varten.

__________________

__________________

3 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114.

3 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

14 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a)  Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan uusi alakohta seuraavasti:

 

”Komissio mukauttaa 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä voimassa olevia päästöjen tarkkailu- ja raportointisääntöjä sellaisina kuin ne on määritelty komission asetuksessa (EU) N:o 601/20121 a, jotta voidaan poistaa sääntelyesteet uudempiin vähähiilisiin teknologioihin, kuten hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen, tehtäviltä investoinneilta. Uudet säännöt tulevat voimaan kaikkien hiilidioksidin talteenotto- ja hyödyntämistekniikoiden osalta 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen.”.

 

__________________

 

1 a Komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista (EUVL L 181, 12.7.2012, s. 30).

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä asetuksesta, joka koskee päästöjen tarkkailua ja raportointia ja toimintatietoja.

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä asetuksesta, joka koskee päästöjen tarkkailua ja raportointia ja toimintatietoja. Komissio valvoo seuraamusmenettelyjen tehokasta ja johdonmukaista soveltamista päästöjen tarkkailussa, raportoinnissa ja todentamisessa kansallisella tasolla. Komissio perustaa tehokkaan tarkkailujärjestelmän päästöoikeuksien rajatylittäville tapahtumille unionin tasolla väärinkäytösten ja petollisen toiminnan riskien lieventämiseksi.”

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

25 artikla – 1 b a ja 1 b b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Lisätään 25 artiklaan kohdat seuraavasti:

 

1 b a)  Pariisin sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio arvioi 28 a a artiklan mukaisesti laaditussa raportissaan ilmastonmuutoksen hillintäpolitiikkojensa, myös markkinapohjaisten lähestymistapojen, kehitystä kolmansissa maissa ja alueilla sekä näiden politiikkojen vaikutusta unionin teollisuuden kilpailukykyyn.

 

1 b b)  Jos raportissa todetaan, että huomattava hiilivuodon riski on yhä jäljellä, komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jolla otetaan käyttöön WTO:n sääntöjen kanssa täysin yhteensopivat hiilipäästöön liittyvät sopeuttamistoimet rajoilla sellaisen toteutettavuustutkimukseen perusteella, joka on määrä käynnistää, kun tämä direktiivi julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tähän järjestelmään sisällytetään EU:n päästökauppajärjestelmän maahantuojat, jotka ovat 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen toimialojen tai toimialojen osien tuottamien tuotteiden maahantuojia.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

27 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Korvataan 27 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat jättää toiminnanharjoittajaa kuultuaan yhteisön järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden toimivaltaiselle viranomaiselle raportoimat päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat alle 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kunakin kolmena a alakohdassa tarkoitettua ilmoittamista edeltävänä vuonna ja, jos niissä suoritetaan polttotoimintaa, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 35 megawattia, ja joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, jos asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

”Jäsenvaltiot voivat jättää toiminnanharjoittajaa kuultuaan ja sen suostumuksella yhteisön järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden toimivaltaiselle viranomaiselle raportoimat päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat alle 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kunakin kolmena a alakohdassa tarkoitettua ilmoittamista edeltävänä vuonna ja, jos niissä suoritetaan polttotoimintaa, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 35 megawattia, ja joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, jos asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

a)  se ilmoittaa komissiolle kunkin tällaisen laitoksen sekä toteutetut vastaavat toimenpiteet, jotka koskevat kyseistä laitosta ja joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ennen kuin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettava ja viimeistään silloin, kun luettelo toimitetaan komissiolle;

a)  se ilmoittaa komissiolle kunkin tällaisen laitoksen sekä toteutetut vastaavat toimenpiteet, jotka koskevat kyseistä laitosta ja joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ennen kuin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettava ja viimeistään silloin, kun luettelo toimitetaan komissiolle;

b)  se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, ovatko minkään laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, minä tahansa kalenterivuonna 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän. Jäsenvaltiot voivat 14 artiklan mukaisesti sallia yksinkertaistettuja tarkkailu-, raportointi- ja todentamistoimenpiteitä laitoksille, joiden keskimääräiset todennetut päästöt vuosina 2008–2010 ovat alle 5 000 tonnia vuodessa;

b)  se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, ovatko minkään laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, minä tahansa kalenterivuonna 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän. Jäsenvaltiot voivat 14 artiklan mukaisesti sallia yksinkertaistettuja tarkkailu-, raportointi- ja todentamistoimenpiteitä laitoksille, joiden keskimääräiset todennetut päästöt vuosina 2008–2010 ovat alle 5 000 tonnia vuodessa;

c)  se vahvistaa, että jos minkä tahansa laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat minä tahansa kalenterivuonna 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän tai jos laitokseen sovellettavia toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ei enää toteuteta, kyseinen laitos otetaan takaisin yhteisön järjestelmään.

c)  se vahvistaa, että jos minkä tahansa laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat minä tahansa kalenterivuonna 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän tai jos laitokseen sovellettavia toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ei enää toteuteta, kyseinen laitos otetaan takaisin yhteisön järjestelmään.

d)  se julkaisee a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti kommentoitaviksi.

d)  se julkaisee a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti kommentoitaviksi.

Myös sairaalat voidaan jättää järjestelmän ulkopuolelle, jos ne toteuttavat vastaavia toimenpiteitä.”

Myös sairaalat voidaan jättää järjestelmän ulkopuolelle, jos ne toteuttavat vastaavia toimenpiteitä.”

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

28 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b)  Lisätään 28 a artikla seuraavasti:

 

”28 a artikla

 

Ilmastonmuutossopimuksen (UNFCCC) ja Pariisin sopimuksen maailmanlaajuisten tilannekatsausten mukaiset mukautukset

 

1.  Kuuden kuukauden kuluessa Pariisin sopimuksen mukaisesti vuonna 2023 tehtävästä maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta, joka koskee osapuolten yhteistä edistymistä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa, ja sitä seuraavista maailmanlaajuisista tilannekatsauksista komissio esittää kertomuksen, jossa arvioidaan tarvetta päivittää ja tehostaa unionin ilmastotoimia niin, että otetaan huomioon muiden suurien talouksien toteuttamat toimet ja kilpailukyky hiilivuotoa ja investointien siirtymistä muualle koskevien riskien yhteydessä. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

 

2.  Komissio arvioi kertomuksessaan erityisesti 9 artiklassa tarkoitetun lineaarisen määrän asianmukaista korotusta sekä tarvetta uusiin toimintamalleihin ja toimenpiteisiin, joilla tehostetaan unionin ja jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjä koskevia sitoumuksia, ja se voi tarkastella päästönormin käyttöönoton toteutettavuutta. Komissio arvioi myös hiilivuotoa koskevat säännökset tarkoituksena poistaa asteittain käytöstä väliaikainen ilmaisjako.”

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

30 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 c)  Lisätään 30 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 a  EU:n päästökauppajärjestelmän sekä muiden ilmastoa, ilmanlaatua ja energiaa koskevien unionin ja kansallisten toimintapolitiikkojen välistä vuorovaikutusta on tarkasteltava yleisesti joka viides vuosi, jotta lisätään johdonmukaisuutta ja estetään päällekkäisten toimintapolitiikkojen vastakkaiset vaikutukset.”

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 d alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

30 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 d)  Lisätään IV luku seuraavasti:

 

”IV LUKU Merenkulku- ja ilmailuala

 

30 a artikla

 

Komissio valvoo, että kaikki talouden alat tukevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ilmastonmuutossopimuksen osapuolten tekemän Pariisin sopimuksen mukaisesti, sekä sitä, vähennetäänkö kansainvälisellä tasolla, kuten Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) ja Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO), sovituilla tavoitteilla ja toimenpiteillä riittävästi päästöjä.”

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta

Direktiivi 2003/87/EY

”LIITE II a

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti huutokauppaamien päästöoikeuksien prosenttiosuuksien korotukset, joiden tarkoituksena on yhteisvastuullisuuden ja kasvun edistäminen yhteisössä päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi

Jäsenvaltioiden 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti huutokauppaamien päästöoikeuksien prosenttiosuuksien korotukset, joiden tarkoituksena on yhteisvastuullisuuden ja kasvun edistäminen yhteisössä päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka saavat tukea 10 d artiklassa perustetulta nykyaikaistamisrahastolta, liitteessä II a määritellyt osuudet siirretään niiden osuuteen nykyaikaistamisrahastossa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiiliset investoinnit

Viiteasiakirjat

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.9.2015

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

10.3.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Fredrick Federley

28.10.2015

Valiokuntakäsittely

17.3.2016

12.7.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

13

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Salvatore Cicu, Albert Deß

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.7.2016)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi
(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Valmistelija: Jordi Sebastià

LYHYET PERUSTELUT

Vuonna 2014 laaditussa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin viidennessä arviointiraportissa vahvistettiin ja esitettiin yksityiskohtaisesti erittäin vakava ilmastotilanne ja korostettiin, että on kiireesti tehostettava ilmastotoimia. Ilmastosopimuksen osapuolten konferenssin esittämät kansallisesti päätettävät panostukset eivät todellakaan ole riittävä vastaus tähän haasteeseen, mutta ne ovat kuitenkin suuri edistysaskel.

Pariisin sopimuksessa täsmennetään, että globaalien ilmastotoimien tavoitteena on pysäyttää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna sekä jatkaa toimia nousun rajoittamiseksi alle 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. Tällä sopimuksella kaikki maat sitoutuvat tähän pyrkimykseen. Sopimus on luonut myös paremmat olosuhteet parantaa säännöllisesti ponnisteluja, jotta ne vastaavat ilmastohaasteen vaatimuksia.

On hyödynnettävä täysimääräisesti mahdollisuutta tarttua todella tehokkaisiin globaaleihin ilmastotoimiin. Koska unioni on merkittävä toimija, jolla on huomattavat resurssit, on sillä myös suuri vastuu kannettavanaan. Sen on autettava edistämään prosessia, jossa maailman maat lisäävät toinen toistaan tukien ponnistelujaan, jolloin globaaleista ponnisteluista saadaan todella tehokkaita.

Unionin keskeisenä tehtävänä tässä on panna päästökauppajärjestelmänsä kuntoon ja tehdä siitä todella tehokas väline, jonka avulla voidaan vähentää päästöjä ja lisätä varoja uusiutuvien energialähteiden edistämiseen, säästää energiaa ja tukea sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä EU:ssa että muita heikommassa asemassa olevissa kehitysmaissa ja etenkin vähiten kehittyneissä maissa.

Päästökauppadirektiiviä koskeva komission muutosehdotus ei ole riittävä, jotta päästökauppajärjestelmästä voitaisiin tehdä juuri nyt tarvittava väline. Valmistelija ehdottaa sen vuoksi tarkistuksia, joilla

–  tehostetaan tinkimättömyyttä ympäristötavoitteista mukauttamalla lineaarisena vähennystekijänä esitettyä päästökattoa ensimmäisenä askeleena kohti nykyistä kokonaistalouden EU 2050 -tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 95 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna ja toisena askeleena ottamalla käyttöön päästökaton säännöllinen viisivuotistarkistus Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen ja Pariisin sopimuksen kollektiivisten tarkistusten lisäksi;

–  poistetaan markkinavarausvarantoon sijoitetusta ylijäämästä päästöoikeudet, jotka vastaavat kansainvälisten puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) ja yhteistoteutuksen (JI) hyvitysten käyttöä päästökauppajärjestelmässä, jolloin päästökauppajärjestelmän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevaan tavoitteeseen pääsystä tulee kansallinen pyrkimys;

–  huutokaupataan kaikki päästöoikeudet ja korvamerkitään kaikki tulot ilmastotoimiin siten, että puolet tuloista menevät muita heikommassa asemassa oleville kehitysmaille, ja vahvistetaan päästöoikeuksien tuontia koskeva vaatimus yhteisöön tuotavien energiatehokkaiden tavaroiden osalta mahdollisten hiilivuotojen estämiseksi;

–  varmistetaan, että ilmailuala edistää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevaan vuoden 2030 tavoitteeseen pääsyä samalla tasolla kuin muut Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvat alat ja kaikki ilmailusta saatavat tulot korvamerkitään ilmastotoimiin muita heikommassa asemassa olevissa kehitysmaissa;

–  sisällytetään kansainvälinen meriliikenne ilmastotavoitteisiin keräämällä yhteiseen rahastoon laivaliikenteen harjoittajien päästöosuudet unionin satamissa sekä matkoilta unionin satamiin ja niistä pois;

–  rajoitetaan biomassan nollapäästökerroin jätteisiin ja tähteisiin, jotta voidaan vähentää kannustimia maananastukseen kehitysmaissa unionin bioenergiamarkkinoiden hankinnan turvaamiseksi. Maailmanlaajuisen metsäkadon ja metsien hiilivarannon menetyksen arvioidaan olevan syynä noin 20 prosenttiin ilmastonmuutoksesta. Metsän biomassan kysynnän lisääminen unionissa kyseenalaisella hiilidioksidipäästöjen nollalaskennalla saattaa parhaimmillaan olla tehotonta ja pahimmillaan haitallista ilmastonmuutoksen lieventämisen kannalta.

Päästökauppajärjestelmästä saatavien tulojen korvamerkintä ja kansainvälisten meriliikenteen päästöjen sisällyttäminen järjestelmään ovat myös Euroopan parlamentin vuoden 2008 ilmastopakettia koskevan kannan mukaisia, ja ne on toistettu myös muissa yhteyksissä.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)   Ilmasto- ja ympäristöhaasteet ovat luonteeltaan globaaleja. Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) perimmäinen tavoite on ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, että ihmisen toiminnan vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään estetään. Pariisin ilmastosopimus (Pariisin sopimus), joka hyväksyttiin UNFCCC:n osapuolten 21. konferenssissa (COP-21), merkitsee uudenlaista globaalia sitoutumista kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen ja vähentämiseen siten, että kaikki maat osallistuvat ponnisteluihin.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)   Unioni ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat Pariisin sopimuksen allekirjoitettuaan tavoitteeseen rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna sekä jatkaa toimia nousun pysyttämiseksi alle 1,5 celsiusasteen. Pariisin sopimuksella pyritään myös saavuttamaan kohtuuden mukaan tasapaino kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvien ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjen ja nielujen aikaansaamien poistumien välillä tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. Näiden sitoumusten avulla olisi kuljettava kohti päästövähennyksiä ja kohti investointeja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c)  Pariisin sopimus on kattava sopimus kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi ja vähentämiseksi, ja sillä pyritään toteuttamaan oikeudenmukainen siirtymä, josta myös kehitysmaiden on hyödyttävä.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 d)  Kehitysmaat ovat haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen kannalta. Unionin olisi lisättävä tukeaan näille valtioille, jotta niiden selviytymiskykyä ja joustavuutta ilmastonmuutokseen sopeutumisessa vahvistetaan. On vahvistettava politiikan johdonmukaisuutta unionin tasolla, jotta päästökauppajärjestelmä voi tukea tehokkaasti kehitysyhteistyöpolitiikkaa erityisesti, kun kyse on kestävän kehityksen agendasta 2030 ja ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevasta politiikasta.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 e kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 e)   Olisi otettava huomioon Pariisin sopimuksen mukanaan tuoma edistys ja sen luomat paremmat olosuhteet tavoitteiden ja toimien tarkistamiseksi jatkuvasti ylöspäin vastaamaan ilmastonmuutoshaastetta. EU:n päästökauppajärjestelmä on yksi parhaimmista unionin käytettävissä olevista välineistä Pariisin sopimuksessa esitettyjen sitoumusten täyttämiseksi. On tärkeää, että Euroopan unionin päästökauppajärjestelmästä tulee osana tällaisia ponnisteluja tehokkaampi väline päästöjen vähentämiseksi ja että se tukee siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin, maksimoi energiatehokkuuden ja edistää maailmanlaajuisesti puhtaan teknologian kasvua.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)   Järjestelmässä sovelletaan vuosittaista vähennyskerrointa, joka on 2,2 prosenttia vuodesta 2021 alkaen, ilmaisjakoa jatketaan ja nykyisiä toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2020 jälkeenkin ilmastopolitiikasta johtuvan hiilivuodon estämiseksi niin kauan kuin muissa merkittävissä talouksissa ei ryhdytä vastaaviin toimiin ja huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää ei vähennetä. Huutokaupattava osuus olisi ilmaistava prosenttiosuutena lainsäädännössä, jotta parannetaan investointipäätösten suunnittelun varmuutta, lisätään avoimuutta ja tehdään järjestelmästä yleisesti yksinkertaisempi ja helpompi ymmärtää.

(3)   Järjestelmässä olisi asetettava vuosittainen 2,8 prosentin vähennyskerroin vuodesta 2021 alkaen ja vahvistettava päästöoikeuksien tuontia koskeva vaatimus vuoden 2020 jälkeen ilmastopolitiikasta johtuvan hiilivuodon estämiseksi niin kauan kuin kolmansissa maissa tai alueilla ei ryhdytä vastaaviin toimiin ja huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää ei vähennetä.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)   Jotta voidaan tehostaa toimien kunnianhimoisuutta vuotta 2020 edeltävällä ajanjaksolla ja päästä alle kahden celsiusasteen tavoitteeseen, EU:n vuoteen 2020 mennessä saavutettava kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite, joka on 20 prosenttia alle vuoden 1990 tason, olisi saavutettava unionin omilla ponnisteluilla. Unionin päästökauppajärjestelmässä käytettyjen kansainvälisten hyvitysten tasolla olevien päästöoikeuksien määrä (puhtaan kehityksen mekanismin mukaiset sertifioidut päästövähennykset ja yhteistoteutuksen mukaiset päästövähennysyksiköt) olisi poistettava markkinavarausvarannosta.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)   UNFCCC:n osapuolet ovat pyytäneet hallitustenvälistä ilmastonmuutospaneelia laatimaan vuonna 2018 erityiskertomuksen 1,5 celsiusasteen tavoitteesta ja päättivät järjestää taustoittavan vuoropuhelun, jossa tarkastellaan yhteisiä tavoitteita ja edistymistä sitoumusten täytäntöönpanossa, jotta osapuolille voidaan tiedottaa ennen kuin ne jättävät lopulliset kansallisesti määritellyt panoksensa. Pariisin sopimukseen sisältyy myös tietyin ajanjaksoin toteutettava tilannekatsaus, jossa arvioidaan kollektiivista edistystä kohti sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteita alkaen vuodesta 2023 aina viiden vuoden välein. Unionin päästökauppajärjestelmää olisi tarkistettava säännöllisesti, jotta voidaan saattaa Pariisin sopimuksen mukaiset unionin ilmastotoimet ajan tasalle ja tehostaa niitä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Nollakertoimen soveltaminen biomassasta peräisin oleviin päästöihin EU:n päästökauppajärjestelmässä muodostaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/28/EY1a tarkoitetun tukijärjestelmän1 a. Bionesteille, biopolttoaineille sekä kiinteälle ja kaasumaiselle biomassalle olisi myönnettävä tukea ja ne olisi otettava huomioon kansallisessa tavoitteessa ainoastaan silloin, kun ne täyttävät kestävästä bioenergiapolitiikasta annetussa direktiivissä 2009/28/EY vahvistetut kestävyyskriteerit. Näin ollen kestävyyskriteereitä olisi sovellettava kaikkiin bioenergialähteisiin, joita käytetään ja joihin sovelletaan kasvihuonekaasupäästöjä koskevaa nollakerrointa EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvan laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän toiminnassa.

 

_________________________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

Perustelu

Päästökauppajärjestelmää ei sovelleta tällä hetkellä laitoksiin, joissa käytetään ainoastaan biomassaa. Kaikki laitoksissa käytetty biomassa katsotaan hiilineutraaliksi eikä kiinteään biomassaan sovelleta mitään kestävyyskriteereitä. Tämän seurauksena merkittävää osaa päästöistä ei oteta huomioon. On tärkeää lopettaa nollakertoimen soveltaminen biomassaan ja sovellettava siihen kestävyyskriteereitä.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jäsenvaltioiden olisi valtiontukisääntöjä noudattaen tarjottava osittaista hyvitystä tietyille laitoksille sellaisilla toimialoilla tai sellaisissa toimialojen osissa, joiden on todettu olevan alttiina merkittävälle hiilivuodon riskille johtuen kustannuksista, jotka johtuvat kasvihuonekaasupäästöihin liittyvien kustannusten siirtämisestä sähkön hintoihin. Pariisissa hyväksyttävässä pöytäkirjassa ja siihen liittyvissä osapuolikokouksen päätöksissä on määrättävä ilmastorahoituksen dynaamisesta mobilisoimisesta, teknologiansiirrosta ja valmiuksien kehittämisestä tukea mahdollisesti saavien osapuolten ja erityisesti niiden osapuolten osalta, joilla on vähiten valmiuksia. Julkisen sektorin ilmastorahoitus on jatkossakin tärkeässä asemassa varojen mobilisoimiseksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten. Tämän vuoksi huutokauppatuloja olisi käytettävä myös ilmastorahoitustoimiin haavoittuvassa asemassa olevissa kolmansissa maissa. Tämä koskee myös sopeutumista ilmaston vaikutuksiin. Mobilisoitavan ilmastorahoituksen määrä riippuu myös ehdotettujen suunniteltujen kansallisten panosten (intended nationally determined contributions – INDC) tavoitetasosta ja laadusta, tämän jälkeisistä investointisuunnitelmista ja kansallisista sopeutumissuunnitteluprosesseista. Jäsenvaltioiden olisi myös käytettävä huutokauppatuloja edistämään taitojen kehittämistä ja ja työvoiman uudelleenkohdentamisesta aloilla, joihin työpaikkojen siirtyminen on vaikuttanut siirryttäessä vähähiiliseen talouteen.

(9)  Jäsenvaltioiden olisi valtiontukisääntöjä noudattaen tarjottava osittaista hyvitystä tietyille laitoksille sellaisilla toimialoilla tai sellaisissa toimialojen osissa, joiden on todettu olevan alttiina merkittävälle hiilivuodon riskille johtuen kustannuksista, jotka johtuvat kasvihuonekaasupäästöihin liittyvien kustannusten siirtämisestä sähkön hintoihin. Pariisissa hyväksyttävässä pöytäkirjassa ja siihen liittyvissä osapuolikokouksen päätöksissä on määrättävä ilmastorahoituksen dynaamisesta mobilisoimisesta, teknologiansiirrosta ja valmiuksien kehittämisestä tukea mahdollisesti saavien osapuolten ja erityisesti niiden osapuolten osalta, joilla on vähiten valmiuksia. Julkisen sektorin ilmastorahoitus on jatkossakin tärkeässä asemassa varojen mobilisoimiseksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten. Unionin yleinen vastuu huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi viipymättä tuettava taloudellisesti toimia, joita vähiten kehittyneet maat ovat toteuttaneet päästöjä vähentävien tekniikoiden kehittämiseksi teknologian neutraaliutta ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä koskevan periaatteen pohjalta. Tähän liittyen huomattava osa jäsenvaltioiden päästöoikeuksien kauppaamisesta saaduista tuloista olisi suunnattava kansainvälisille rahastoille, erityisesti vihreälle ilmastorahastolle, vähiten kehittyneiden maiden rahastolle ja ilmastonmuutoksen erityisrahastolle. Mobilisoitavan ilmastorahoituksen määrä riippuu myös ehdotettujen suunniteltujen kansallisten panosten (intended nationally determined contributions – INDC) tavoitetasosta ja laadusta, tämän jälkeisistä investointisuunnitelmista ja kansallisista sopeutumissuunnitteluprosesseista. Jäsenvaltioiden olisi myös käytettävä huutokauppatuloja edistämään taitojen kehittämistä ja työvoiman uudelleenkohdentamisesta aloilla, joihin työpaikkojen siirtyminen on vaikuttanut siirryttäessä vähähiiliseen talouteen.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)   Vähiten kehittyneet maat ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, mutta niiden osuus kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen. Sen vuoksi vähiten kehittyneiden maiden tarpeet olisi asetettava etusijalle käyttämällä Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia ilmastotoimien rahoittamiseen, etenkin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen vihreän ilmastorahaston välityksellä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)   Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäätäjinä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/29/EY1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 406/2009/EY1 b ilmaiseman sitoumuksen mukaisesti kaikkien talouden alojen olisi osallistuttava näiden kasvihuonekaasupäästövähennysten saavuttamiseen, kansainvälinen meriliikenne ja ilmailu mukaan luettuina. Ilmailu myötävaikuttaa näiden päästövähennysten saavuttamiseen, koska se on sisällytetty Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään. Koska kansainvälisessä merenkulkujärjestössä ei ole hyväksytty minkäänlaista kansainvälistä sopimusta, jonka vähennystavoitteisiin sisältyisivät meriliikenteen päästöt, olisi perustettava rahasto, johon kerätään laivaliikenteen harjoittajien unionin satamissa sekä matkoilta unionin satamiin ja niistä pois aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä kertyvät osuudet. Maksuosuudet olisi asetettava päästöoikeuksien markkinahintojen tasolle tai korkeammalle. Rahastosta olisi rahoitettava muita heikommassa asemassa olevien kehitysmaiden sopeutumis- ja hillitsemistoimenpiteitä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/7571 c tarkoitettuihin aluksiin olisi sovellettava päästökauppajärjestelmää maksujen alijäämän yhteydessä.

 

________________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, direktiivin 2009/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/757, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 55).

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

3 d artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(1)   Korvataan 3 d artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

(1)   Korvataan 3 d artikla seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös."

”3 d artikla

 

Ilmailun päästöoikeuksien jakomenettely huutokaupalla

 

Ilmailutoiminnan päästöoikeuksien kokonaismäärä vähenee vuosittain saman lineaarisen vähennysmäärän mukaisesti kuin muillakin yhteisön järjestelmään kuuluvilla aloilla. Ilmailutoiminnan kaikki päästöoikeudet jaetaan huutokaupalla ja tulot käytetään ilmastotoimien, kuten ilmastonmuutoksen vaikutukseen sopeutumisen, rahoittamiseen muita heikommassa asemassa olevissa kehitysmaissa.”

Perustelu

Ilmailualan olisi osaltaan edistettävä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevaan vuoden 2030 tavoitteeseen pääsyä samalla tasolla kuin muut Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvat alat. Euroopan parlamentin vuonna 2007 esittämän kannan ilmailun sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään koskevaan ehdotukseen sekä kansainvälisen ilmailuoikeuden mukaisesti kaikki unionin päästökauppajärjestelmästä saatavat tulot olisi käytettävä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Jotta lisätään kehitysmaiden luottamusta unionin politiikkatoimiin, kaikki ilmailua koskevasta päästökauppajärjestelmästä saatavat tulot olisi korvamerkittävä kansainvälisten ilmastotoimien rahoittamiseen.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

3 e artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)   Poistetaan 3 e artikla.

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen 9. Jäsenvaltioiden olisi huutokaupattava kaikki ilmailualan päästöoikeudet.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

9 artikla – 2–3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Vuodesta 2021 alkaen lineaarinen vähennyskerroin on 2,2 prosenttia.”

”Vuodesta 2021 alkaen lineaarinen vähennyskerroin on 2,8 prosenttia.”

Perustelu

Pariisin sopimuksessa maat sopivat lämpötilan nousun rajoittamisesta alle kahteen celsiusasteeseen ja toimien jatkamisesta nousun pysäyttämiseksi alle 1,5 celsiusasteen. Ehdotettu järjestelmän lineaarinen kerroin ei johda edes kahden celsiusasteen tavoitepohjalta asetetun tavoitteen alarajoille. Tavoitteena on 80–95 prosentin vähennys vuoden 1990 tasoista vuoteen 2050 mennessä. Pariisin sopimuksen noudattamiseksi johdonmukaisemmin ehdotetaan lineaarisen kertoimen mukauttamista 2,8 prosenttiin, joka vastaa kokonaistaloudellista 95 prosentin vähennystä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 eli unionin vuoden 2050 tavoitteen ylärajaa. Seuraavana vaiheena ehdotetaan tarkistuslauseketta, jonka avulla lineaarista kerrointa voidaan mukauttaa YK:n tarkistusten jälkeen.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  Lisätään 1 kohtaan kolme uutta alakohtaa:

a)  lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Vuodesta 2021 alkaen jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien osuus on 57 prosenttia.

 

Vuosina 2021–2030 kaksi prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä huutokaupataan sellaisen rahaston perustamiseksi, jolla parannetaan energiatehokkuutta ja nykyaikaistetaan tiettyjen jäsenvaltioiden energiajärjestelmiä, kuten tämän direktiivin 10 d artiklassa säädetään (”nykyaikaistamisrahasto”).

Vuosina 2021–2030 neljä prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä huutokaupataan sellaisen rahaston perustamiseksi, jolla parannetaan energiatehokkuutta ja nykyaikaistetaan tiettyjen jäsenvaltioiden energiajärjestelmiä, kuten tämän direktiivin 10 d artiklassa säädetään (”nykyaikaistamisrahasto”).

 

Vuosina 2021–2030 huutokaupataan 2 prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä kansainvälisen ilmastorahaston perustamiseksi tukemaan ilmastoon liittyvää toimintaa heikommassa asemassa olevissa kehitysmaissa, joilla on vähäinen kapasiteetti, varsinkin vähiten kehittyneissä maissa, pienissä kehittyvissä saarivaltioissa sekä Afrikan maissa, erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Kansainvälisestä ilmastorahastosta saatavia varoja käytetään täydentämään vuosittain Yhdistyneiden kansakuntien vihreää ilmastorahastoa, jonka tavoitteena on osoittaa 50 prosenttia tuesta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen ja puolet kyseisestä määrästä erityisen haavoittuville maille.

 

Vuosina 2021–2030 huutokaupataan 2 prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä oikeudenmukaista siirtymää koskevan rahaston perustamiseksi tukemaan paikallisyhteisöjä ja työntekijöitä alueilla, joihin käynnissä oleva siirtyminen vähähiiliseen talouteen vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin. Kyseisen rahaston varoja käytetään investointeihin, joilla pyritään luomaan työpaikkoja ja rahoittamaan työpaikkakoulutusta sekä muita työllisyys- ja terveydenhuoltopalveluja vaihtoehtoisessa taloudellisessa toiminnassa alueilla, joissa perinteisten hiili-intensiivisten alojen odotetaan menettävän runsaasti työpaikkoja hiilestä vapauduttaessa. Kukin oikeudenmukaista siirtymää koskevan rahaston varoja hakeva jäsenvaltio laatii erityissuunnitelman läheisessä yhteistyössä muutosalueiden kunnallis- ja paikallisviranomaisten sekä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa.”

Jäljelle jäävä jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärä jaetaan 2 kohdan mukaisesti. ”;

Jäljelle jäävä jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärä jaetaan 2 kohdan mukaisesti. ”;

Perustelu

Komission olisi

– perustettava oikeudenmukaista siirtymää koskeva rahasto toimimaan vahvana EU:n laajuisena tukimekanismina työntekijöille ja alueille, jotka ovat häviäjiä siirryttäessä vähähiiliseen talouteen

– perustettava kansainvälinen ilmastorahasto, jolla täydennettäisiin suoraan vihreää ilmastorahastoa ja autettaisiin lopettamaan riippuvuus yksinomaan tukitalousarvioista kansainvälistä ilmastorahoitusta hankittaessa.

Nykyaikaistamisrahastolle, oikeudenmukaista siirtymää koskevalle rahastolle ja kansainväliselle ilmastorahastolle tarkoitetut päästöoikeuksien osuudet olisi lisättävä huutokaupattaviin päästöoikeuksiin.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a)   Korvataan 3 kohdan johdantokappale seuraavasti:

3.   Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja tuloja käytetään. Vähintään 50 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan luettuina kaikki 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta saadut tulot, taikka näitä tuloja vastaava määrä, olisi käytettävä yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:

”3.    Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja tuloja käytetään. Vähintään 50 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan luettuina kaikki 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta saadut tulot, taikka näitä tuloja vastaava määrä, on käytettävä ilmastotoimien, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen, ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin mukautumisen rahoittamiseen heikoimmassa asemassa olevissa kehitysmaissa. Loput on käytettävä yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:”

Perustelu

Vuoden 2008 ilmastopakettia koskevan Euroopan parlamentin kannan mukaisesti kaikki Euroopan unionin päästökauppajärjestelmästä saatavat tulot (tai vastaava summa) olisi korvamerkittävä ilmastotoimiin ja 50 prosenttia olisi kohdistettava unionin kollektiiviseen osuuteen kansainvälisten ilmastotoimien rahoittamiseksi. Unionin ja sen jäsenvaltioiden kollektiivinen sitoutuminen lisäisi unionin vaikutusvaltaa UNFCCC:n neuvotteluissa ja unionin ilmastorahoituksen tehokkuutta.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 artikla – 3 kohta – k alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

k)  ilmastorahoitustoimet haavoittuvassa asemassa olevissa kolmansissa maissa, mukaan lukien sopeutuminen ilmaston vaikutuksiin;

k)  ilmaston vaikutuksiin sopeutumiseen ja muihin ilmastotoimiin tarkoitettu rahoitus haavoittuvassa asemassa olevissa kolmansissa maissa kehitysyhteistyövälineiden kautta rahoitettavien toimien lisäksi; tämä ilmastorahoitus otetaan huomioon unionin ilmastorahoitussitoumusten täyttämisessä mutta sitä annetaan kehitykseen tarkoitetun rahoituksen lisäksi eikä sitä lasketa kehitysrahoitukseksi;

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

a)   Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoitu säädös. Kyseisen säädöksen perusteella jaetaan lisää päästöoikeuksia uudesta uusien osallistujien varannosta merkittäviin tuotannon lisäyksiin soveltamalla samoja raja-arvoja ja jaettavien päästöoikeuksien mukautuksia kuin toiminnan osittaiseen lopettamiseen.

300 miljoonaa päästöoikeutta käytetään Yhdistyneiden kansakuntien vihreän ilmastorahaston välityksellä ilmastotoimien rahoittamiseen vähiten kehittyneissä maissa, etenkin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen.”

Perustelu

Vähiten kehittyneet maat ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, mutta niiden osuus kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen. Sen vuoksi vähiten kehittyneiden maiden tarpeet olisi asetettava etusijalle käyttämällä Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia ilmastotoimien rahoittamiseen, etenkin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen. Unionin kollektiivinen sitoutuminen lisäisi unionin vaikutusvaltaa UNFCCC:n neuvotteluissa ja rahoittaminen vihreän ilmastorahaston välityksellä kannustaisi myös muita suuntaamaan osan omasta hiilijalanjäljen hinnoittelujärjestelmästään rahastolle.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä rahoitustoimenpiteitä sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, ottaen huomioon mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin. Kyseisten rahoitustoimenpiteiden, joilla hyvitetään osa näistä kustannuksista, on oltava valtiontukisääntöjen mukaisia.”

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä rahoitustoimenpiteitä sellaisten toimialojen tai toimialojen osien hyväksi, jotka ovat alttiina todelliselle hiilivuotoriskille sen vuoksi, että sähkön hintoihin siirretyistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvistä kustannuksista aiheutuu tosiasiallisesti merkittäviä välillisiä kustannuksia, ottaen huomioon mahdolliset vaikutukset sisämarkkinoihin. Kyseisten rahoitustoimenpiteiden, joilla hyvitetään osa näistä kustannuksista, on oltava valtiontukisääntöjen mukaisia.

Perustelu

Ehdotettu konditionaali (”olisi”) on lainsäädännöllisesti epäselvä. Vaikka yhdenmukaistettu järjestelmä saattaa olla toivottu, jäsenvaltioiden pakottaminen käyttämään valtiontukia on laillisesti kestämätöntä, joten tämän vuoksi on palautettu sana ”voivat”.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan kaudeksi 2021–2030 10 artiklan mukaisesti rahoitettava rahasto, jotta voidaan tukea investointeja energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi jäsenvaltioissa, joiden henkeä kohti laskettu BKT vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta.

1.  Perustetaan kaudeksi 2021–2030 10 artiklan mukaisesti rahoitettava rahasto, jotta voidaan tukea investointeja energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden (muun muassa lämpöenergian, kaukolämmön, tehokkaan yhteistuotannon, uusiutuvan energian ja geotermisen lämmön) parantamiseksi jäsenvaltioissa, joiden henkeä kohti laskettu BKT vuonna 2013 oli alle 60 prosenttia unionin keskiarvosta.

Perustelu

Mainituilla pienimuotoisilla investoinneilla on olennaisen tärkeä rooli energiajärjestelmän uudenaikaistamisessa ja vähäpäästöiseen talouteen siirtymisessä, ja siksi niitä olisi korostettava selvästi.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2003/87/EY

10 d artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rahastosta rahoitetaan myös pienimuotoisia investointihankkeita energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Investointilautakunnan on laadittava ohjeet ja investointien valintaperusteet erityisesti näitä hankkeita varten.

2.  Rahastosta rahoitetaan myös pienimuotoisia investointihankkeita energiajärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden (muun muassa lämpöenergian, kaukolämmön, tehokkaan yhteistuotannon, uusiutuvan energian ja geotermisen lämmön) parantamiseksi. Investointilautakunnan on laadittava ohjeet ja investointien valintaperusteet erityisesti näitä hankkeita varten.

Perustelu

Edunsaajajäsenvaltioille on annettava oikeus itse valita pienimuotoiset investointihankkeet varsinkin silloin, kun niiden toteuttamista kaavaillaan olemassa olevissa kansallisissa suunnitelmissa/ohjelmissa, jotta monivuotinen rahoituskehys voidaan räätälöidä kansallista tilannetta vastaavaksi. Tällaisissa tapauksissa riittää, että asiasta vain ilmoitetaan neuvoa-antavalle lautakunnalle.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

11 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)   Lisätään artikla seuraavasti:

 

”11 c artikla

 

Meriliikenteen maksuosuus muita heikommassa asemassa olevien kehitysmaiden rahoitustoimissa

 

Koska IMO:lla ei ole vastaavaa järjestelmää, perustetaan vuonna 2019 rahasto meriliikenteen harjoittajille, jotta ne voivat maksaa vähintäänkin päästöoikeuksien edeltävän vuoden markkinahintaa vastaavan osuutensa unionin satamissa ja matkoilta unionin käyntisatamiin ja niistä pois aiheuttamistaan hiilidioksidipäästöistä. Rahaston tulot käytetään muita heikommassa asemassa olevien kehitysmaiden sopeutumis- ja hillitsemistoimenpiteiden rahoittamiseen.

 

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut maksuosuudet julkistetaan. Asetuksessa (EU) 2015/757 tarkoitetuilta aluksilta edellytetään päästöoikeuksien palauttamista maksujen alijäämän yhteydessä. Jos maksuosuuksista rahoitetut hillitsemistoimenpiteet eivät johda maksajien päästötasoa vastaavaan päästöjen vähenemiseen, ero poistetaan markkinavarausvarannosta.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20151029&qid=1458208850750&from=FI)

Perustelu

Euroopan parlamentin päästökauppajärjestelmää koskevan vuoden 2008 kannan ja ilmastopakettia koskevan vuoden 2009 sopimuksen mukaisesti kaikkien talouden alojen olisi osallistuttava päästövähennysten saavuttamiseen, kansainvälinen meriliikenne ja ilmailu mukaan luettuina. Koska IMO:lla ei ole omaa asiaa koskevaa toimintaa, olisi perustettava rahasto, johon laivaliikenteen harjoittajat voivat maksaa osuuksiaan päästöistä, joita aiheutuu unionin satamissa sekä matkoilla unionin satamiin ja niistä pois. Jos ilmastotoimet eivät johda kyseisten toimijoiden päästötasoa vastaavaan päästöjen vähenemiseen, ero olisi poistettava markkinavarausvarannosta.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

27 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.   ”Jäsenvaltiot voivat jättää toiminnanharjoittajaa kuultuaan yhteisön järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden toimivaltaiselle viranomaiselle raportoimat päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat alle 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kunakin kolmena a alakohdassa tarkoitettua ilmoittamista edeltävänä vuonna ja, jos niissä suoritetaan polttotoimintaa, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 35 megawattia, ja joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, jos asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

”1.   Jäsenvaltiot voivat jättää toiminnanharjoittajaa kuultuaan yhteisön järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden toimivaltaiselle viranomaiselle raportoimat päästöt ovat alle 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia kunakin kolmena a alakohdassa tarkoitettua ilmoittamista edeltävänä vuonna ja, jos niissä suoritetaan polttotoimintaa, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 35 megawattia, ja joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, jos asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

a)   se ilmoittaa komissiolle kunkin tällaisen laitoksen sekä toteutetut vastaavat toimenpiteet, jotka koskevat kyseistä laitosta ja joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ennen kuin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettava ja viimeistään silloin, kun luettelo toimitetaan komissiolle;

a)   se ilmoittaa komissiolle kunkin tällaisen laitoksen sekä toteutetut vastaavat toimenpiteet, jotka koskevat kyseistä laitosta ja joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ennen kuin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettava ja viimeistään silloin, kun luettelo toimitetaan komissiolle;

b)  se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, ovatko minkään laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, minä tahansa kalenterivuonna 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän. Jäsenvaltiot voivat 14 artiklan mukaisesti sallia yksinkertaistettuja tarkkailu-, raportointi- ja todentamistoimenpiteitä laitoksille, joiden keskimääräiset todennetut päästöt vuosina 2008–2010 ovat alle 5 000 tonnia vuodessa;

b)  se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, ovatko minkään laitoksen päästöt minä tahansa kalenterivuonna 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän. Jäsenvaltiot voivat 14 artiklan mukaisesti sallia yksinkertaistettuja tarkkailu-, raportointi- ja todentamistoimenpiteitä laitoksille, joiden keskimääräiset todennetut päästöt vuosina 2008–2010 ovat alle 5 000 tonnia vuodessa;

c)  se vahvistaa, että jos minkä tahansa laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, ovat minä tahansa kalenterivuonna 50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän tai jos laitokseen sovellettavia toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ei enää toteuteta, kyseinen laitos otetaan takaisin yhteisön järjestelmään.”

c)  se vahvistaa, että jos minkä tahansa laitoksen päästöt ovat minä tahansa kalenterivuonna 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän tai jos laitokseen sovellettavia toimenpiteitä, joilla on saavutettavissa vastaavia päästövähennyksiä, ei enää toteuteta, kyseinen laitos otetaan takaisin yhteisön järjestelmään;

d)   se julkaisee a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti kommentoitaviksi.

d)   se julkaisee a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti kommentoitaviksi.

Myös sairaalat voidaan jättää järjestelmän ulkopuolelle, jos ne toteuttavat vastaavia toimenpiteitä.”

Myös sairaalat voidaan jättää järjestelmän ulkopuolelle, jos ne toteuttavat vastaavia toimenpiteitä.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

-28 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b)   Lisätään artikla seuraavasti:

 

”-28 a artikla

 

UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen maailmanlaajuisten arviointien mukaiset mukautukset

 

Komissio esittää kertomuksen, jossa arvioidaan tarvetta saattaa ajan tasalle unionin ilmastoon liittyvä toiminta ja tehostaa sitä, kuuden kuukauden kuluessa vuoden 2018 UNFCCC:n neuvottelujen yhteydessä järjestettävästä taustoittavasta vuoropuhelusta, jossa arvioidaan osapuolten kollektiivisia ponnisteluja kohti globaalia pitkän aikavälin tavoitetta, ja kuuden kuukauden kuluessa vuoden 2023 globaalista arvioinnista ja sitä seuraavista arvioinneista. Kertomukseen liitetään tarvittaessa säädösehdotus.

 

Komissio arvioi kertomuksessaan erityisesti 9 artiklassa tarkoitetun lineaarisen tekijän asianmukaista korotusta sekä tarvetta lisätoimiin ja ‑toimenpiteisiin, joilla tehostetaan unionin ja jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjä koskevia sitoumuksia.”

Perustelu

Pariisin sopimuksessa maat sopivat lämpötilan nousun pysäyttämisestä alle kahteen celsiusasteeseen ja toimien jatkamisesta nousun rajoittamiseksi alle 1,5 celsiusasteen. Pariisin sopimuksen noudattamiseksi johdonmukaisemmin ehdotetaan ensimmäisenä askeleena lineaarisen kertoimen mukauttamista 2,8 prosenttiin, joka vastaa kokonaistaloudellista 95 prosentin vähennystä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 eli unionin vuoden 2050 tavoitteen ylärajaa. Seuraavana vaiheena ehdotetaan tarkistuslauseketta, jonka avulla lineaarista kerrointa voidaan mukauttaa UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen tarkistusmenettelyjen jälkeen.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

Liite I – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(22 c)   Korvataan liitteessä I oleva 1 kohta seuraavasti:

Tämä direktiivi ei koske laitoksia tai laitosten osia, joita käytetään uusien tuotteiden ja menetelmien tutkimiseen, kehittämiseen tai testaamiseen, eikä yksinomaan biomassaa käyttäviä laitoksia.

ˮTämä direktiivi ei koske laitoksia tai laitosten osia, joita käytetään uusien tuotteiden ja menetelmien tutkimukseen, kehittämiseen tai testaamiseen.ˮ

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 d alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/87/EY

Liite I – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(22 d)   Korvataan liitteessä I oleva 3 kohta seuraavasti:

Laskettaessa laitoksen nimellistä kokonaislämpötehoa, jotta voidaan päättää sen sisällyttämisestä yhteisön järjestelmään, lasketaan yhteen nimelliset lämpötehot kaikista siihen kuuluvista teknisistä yksiköistä, joissa laitoksessa poltetaan polttoaineita. Näitä yksiköitä voivat olla muun muassa kaikentyyppiset kattilat, polttimet, turbiinit, lämmittimet, polttouunit, polttolaitokset, kalsinointiuunit, prosessiuunit, uunit, kuivaamot, moottorit, polttokennot, kemialliseen kiertoon perustuvat polttoyksiköt, soihdut ja termiset tai katalyyttiset jälkipolttoyksiköt. Nimellistä kokonaislämpötehoa laskettaessa ei oteta huomioon yksiköitä, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 3 MW, eikä yksiköitä, joissa käytetään yksinomaan biomassaa. Yksinomaan biomassaa käyttäviin yksikköihin kuuluvat yksiköt, joissa käytetään fossiilisia polttoaineita ainoastaan yksikön käynnistyksen tai pysäytyksen aikana.

ˮLaskettaessa laitoksen nimellistä kokonaislämpötehoa, jotta voidaan päättää sen sisällyttämisestä yhteisön järjestelmään, lasketaan yhteen nimelliset lämpötehot kaikista siihen kuuluvista teknisistä yksiköistä, joissa laitoksessa poltetaan polttoaineita. Näitä yksiköitä voivat olla muun muassa kaikentyyppiset kattilat, polttimet, turbiinit, lämmittimet, polttouunit, polttolaitokset, kalsinointiuunit, prosessiuunit, uunit, kuivaamot, moottorit, polttokennot, kemialliseen kiertoon perustuvat polttoyksiköt, soihdut ja termiset tai katalyyttiset jälkipolttoyksiköt. Nimellistä kokonaislämpötehoa laskettaessa ei oteta huomioon yksiköitä, joiden nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 3 MW.ˮ

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Liite III

Direktiivi 2003/87/EY

Liite IV – A osa

 

Komission teksti

Tarkistus

Direktiivin 2003/87/EY liitteessä IV olevassa A osassa korvataan neljännen otsikon ”Muiden kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailu” alla oleva kohta seuraavasti:

Direktiivin 2003/87/EY liitteessä IV oleva A osa muutetaan seuraavasti:

 

(1)   Toisen alaotsikon ”Laskenta” alla oleva kolmas kohta korvataan seuraavasti:

 

”Laskennassa käytetään hyväksyttyjä päästökertoimia. Toiminnalle ominaisia päästökertoimia voidaan soveltaa kaikkiin polttoainelajeihin. Oletuskertoimia voidaan käyttää kaikkiin muihin polttoainelajeihin paitsi ei-kaupallisiin polttoaineisiin (jätepolttoaineet, kuten autonrenkaat ja teollisuuden prosessikaasut). Hiiltä varten on vielä kehitettävä juonnekohtaiset oletuskertoimet ja maakaasua varten EU:n omat tai tuottajamaakohtaiset oletuskertoimet. Jalostamotuotteiden osalta voidaan käyttää hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaisia oletusarvoja. Biomassan jätteiden ja tähteiden päästökerroin on nolla.”

 

(2)   Neljännen otsikon ˮMuiden kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailuˮ alla oleva kohta korvataan seuraavasti:

”Käytetään standardoituja tai hyväksyttyjä menetelmiä, jotka komissio kehittää yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa ja jotka vahvistetaan 14 artiklan 1 kohdanmukaisesti. ”

”Käytetään standardoituja tai hyväksyttyjä menetelmiä, jotka komissio kehittää yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa ja jotka vahvistetaan 14 artiklan 1 kohdanmukaisesti. ”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiiliset investoinnit

Viiteasiakirjat

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

17.12.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jordi Sebastià

20.10.2015

Valiokuntakäsittely

24.5.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

12

11

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Maria Arena, Petras Auštrevičius

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiiliset investoinnit

Viiteasiakirjat

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.7.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

17.12.2015

BUDG

7.9.2015

ITRE

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

3.9.2015

IMCO

22.9.2015

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

10.3.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ian Duncan

16.9.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.6.2016

29.9.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

5

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Linnéa Engström, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, Bart Staes, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Linnéa Engström, Olle Ludvigsson, Jiří Maštálka, Jens Nilsson

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.1.2017