RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu

13.1.2017 - (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Ian Duncan
Raportor pentru aviz (*):
Fredrick Federley, Comisia pentru industrie, cercetare și energie
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2015/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0337),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0190/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2015[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 aprilie 2016[2],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei pentru dezvoltare (A8-0003/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 a instituit o schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Uniune pentru a promova reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic.

(1)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 a instituit o schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Uniune pentru a promova reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic, precum și consolidarea durabilă a industriei Uniunii în ceea ce privește riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și a investițiilor.

__________________

__________________

15 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

15 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că obiectivul directivei este acela de a realiza un anumit nivel de reducere a emisiilor, astfel încât să nu existe relocări ale emisiilor de dioxid de carbon și ale investițiilor. Acest aspect este esențial atât din punct de vedere ecologic (pentru a evita relocarea emisiilor), cât și economic (relocarea activităților și a locurilor de muncă). Prin urmare, ar trebui precizat la primul articol, ca să fie recunoscut pe deplin ca obiectiv-cheie.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Consiliul European din octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce, până în 2030, emisiile globale de gaze cu efect de seră din Uniune cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990. Toate sectoarele economice ar trebui să contribuie la realizarea acestor reduceri ale emisiilor, iar obiectivul va fi îndeplinit în modul cel mai rentabil prin intermediul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), asigurându-se o reducere cu 43 % față de nivelurile din 2005 până în 2030. Acest aspect a fost confirmat în cadrul angajamentului de reducere preconizat, stabilit la nivel național, al UE și al statelor sale membre care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice la 6 martie 201516,

(2)  Consiliul European din octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce, până în 2030, emisiile globale de gaze cu efect de seră din Uniune cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990. Toate sectoarele economice ar trebui să contribuie la realizarea reducerilor respective ale emisiilor, iar obiectivul trebuie îndeplinit în modul cel mai rentabil prin intermediul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), asigurându-se o reducere cu 43 % față de nivelurile din 2005 până în 2030. Acest aspect a fost confirmat în cadrul angajamentului de reducere preconizat, stabilit la nivel național, al UE și al statelor sale membre care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015. Sarcina reducerii emisiilor ar trebui să fie partajată în mod echitabil între sectoarele ce fac obiectul EU ETS.

__________________

 

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

 

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Deși reprezintă instrumentul principal al Uniunii pentru atingerea obiectivelor pe termen lung ale Uniunii în materie de schimbări climatice și energie, este important ca EU ETS să fie completat cu acțiuni suplimentare echivalente realizate în conformitate cu alte acte și instrumente juridice care vizează emisiile de gaze cu efect de seră din sectoarele care nu sunt acoperite de EU ETS, pentru a onora angajamentul luat ca toate sectoarele economiei să contribuie la atingerea obiectivului Uniunii de reducere, până în 2030, a nivelului global de emisii cu efect de seră cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990.

Justificare

Interacțiunea EU ETS cu măsuri legale suplimentare subliniază importanta asigurării atingerii unor obiective ambițioase atât în sectoarele ETS, cât și în cele care nu fac parte din ETS, nu în ultimul rând având în vedere revizuirea viitoare a ESD și a LULUCF.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  În conformitate cu acordul adoptat la Paris, cu ocazia celei de a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice din 12 decembrie 2015 (denumit în continuare „Acordul de la Paris”), țările sunt obligate să pună în aplicare politici pentru a atinge peste 180 de contribuții preconizate stabilite la nivel național (INDC), care acoperă aproximativ 98 % din emisiile de gaze cu efect de seră. Obiectivul Acordului de la Paris este să limiteze creșterea temperaturii medii globale la mult sub 2 °C în raport cu nivelul din perioada preindustrială și să continue eforturile pentru a limita creșterea temperaturii la 1,5 °C în raport cu nivelul din perioada preindustrială. Se așteaptă ca multe dintre aceste politici să implice stabilirea de tarife pentru emisiile de carbon sau măsuri similare și, prin urmare, în prezenta directivă ar trebui să fie prevăzută o clauză de revizuire pentru a permite Comisiei, dacă este cazul, să propună reduceri mai stricte ale emisiilor după primul exercițiu de evaluare a situației în cadrul Acordului de la Paris, în 2023, o ajustare a dispozițiilor privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon pentru a reflecta evoluția mecanismelor de stabilire a tarifelor pentru emisiile de carbon din afara Uniunii și necesitatea unor măsuri de politică și instrumente suplimentare pentru a consolida angajamentele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Uniunii și ale statelor sale membre. Clauza de revizuire ar trebui să garanteze că, în termen de șase luni de la dialogul de facilitare în cadrul CCONUSC din 2018, este adoptată o comunicare care evaluează coerența legislației Uniunii în materie de schimbări climatice cu obiectivele Acordului de la Paris.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  În conformitate cu Acordul de la Paris și cu angajamentul exprimat de către colegislatori în Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și în Decizia 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b, toate sectoarele economiei au obligația să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2). În acest scop, Organizația Maritimă Internațională (OMI) depune eforturi pentru limitarea emisiilor maritime internaționale, iar aceste eforturi ar trebui încurajate, în vederea stabilirii unui plan clar de acțiune al OMI pentru măsurile de politică în domeniul climei ce își propun reducerea emisiilor de CO2 din sectorul transportului maritim la nivel global. Adoptarea unor obiective clare de reducere a emisiilor maritime internaționale prin intermediul OMI a devenit o chestiune foarte urgentă și reprezintă o condiție fundamentală pentru ca Uniunea să se abțină de la includerea sectorului maritim în EU ETS. În cazul în care nu este încheiat un astfel de acord până la sfârșitul lui 2021, sectorul ar trebui să fie inclus în cadrul EU ETS și ar trebui înființat un fond pentru contribuțiile operatorilor de nave și pentru conformitatea colectivă privind emisiile de dioxid de carbon care fac deja obiectul sistemului de monitorizare, raportare și verificare (MRV) al Uniunii prevăzut în Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului1c (emisiile eliberate în porturile Uniunii și în timpul călătoriilor la și de la aceste porturi). O parte a veniturilor din licitarea certificatelor către sectorul maritim ar trebui folosită pentru îmbunătățirea eficienței energetice și pentru sprijinirea investițiilor în tehnologii inovatoare, pentru reducerea emisiilor de CO2 în sectorul maritim, inclusiv în transportul maritim pe distanțe scurte și în porturi.

 

__________________

 

1aDirectiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (JO L 140, 5.6.2009, p. 63).

 

1bDecizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

 

1cRegulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Consiliul European a confirmat că principalul instrument european pentru îndeplinirea acestui obiectiv va fi o schemă de comercializare a certificatelor de emisii reformată și funcțională, însoțită de un instrument de stabilizare a pieței, factorul anual de reducere va fi de 2,2 % începând cu 2021 și alocarea cu titlu gratuit nu va expira, ci măsurile existente vor continua după 2020 pentru a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon din cauza politicii privind clima, atât timp cât alte economii importante nu depun eforturi comparabile, fără să se reducă proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație. Proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație ar trebui să fie exprimată sub formă de procentaj în legislație, pentru a spori certitudinea planificării în ceea ce privește deciziile de investiții, pentru a spori transparența și a face întreaga schemă mai simplă și mai ușor de înțeles.

(3)  Principalele instrumente europene pentru îndeplinirea acestui obiectiv vor fi o schemă de comercializare a certificatelor de emisii reformată și funcțională, însoțită de un instrument îmbunătățit de stabilizare a pieței, și eliminarea unui număr semnificativ de certificate aflate în surplus, iar factorul anual de reducere va fi de 2,% începând cu 2021 și alocarea cu titlu gratuit nu va expira, însă măsurile vor continua după 2020 pentru a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon din cauza politicii privind clima, atât timp cât alte economii importante nu depun eforturi comparabile. Proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație ar trebui să fie exprimată sub formă de procentaj în legislație, care ar trebui să se reducă la aplicarea unui factor de corecție transsectorial, pentru a spori certitudinea planificării în ceea ce privește deciziile de investiții, pentru a spori transparența și a face întreaga schemă mai simplă și mai ușor de înțeles și pentru a proteja sectoarele expuse unui risc ridicat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon de factorul de corecție transsectorial. Aceste dispoziții ar trebui să fie revizuite în conformitate cu Acordul de la Paris și adaptate în consecință, dacă este necesar, pentru a se îndeplini obligațiile Uniunii în domeniul climei care decurg din acordul în cauză.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Țările cel mai puțin dezvoltate sunt deosebit de vulnerabile la efectele schimbărilor climatice și nu sunt responsabile decât de o parte foarte mică din emisiile de gaze cu efect de seră. Prin urmare, ar trebui acordată o prioritate deosebită abordării necesităților țărilor cel mai puțin dezvoltate prin utilizarea certificatelor EU ETS pentru a finanța acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, în special cele de adaptare la efectele schimbărilor climatice prin Fondul verde pentru climă al CCONUSC.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui obiectiv necesită continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei, cu EU ETS ca piatră de temelie a politicii Europei privind clima, precum și progrese legate de celelalte aspecte ale uniunii energetice17. Punerea în aplicare a măsurilor ambițioase stabilite în cadrul pentru 2030 contribuie la asigurarea unui preț semnificativ al carbonului și continuă să stimuleze reducerile rentabile ale emisiilor de gaze cu efect de seră.

(4)  O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să le furnizeze cetățenilor săi și industriilor sale o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui obiectiv necesită continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei, cu EU ETS ca piatră de temelie a politicii Uniunii privind clima, precum și progrese legate de celelalte aspecte ale uniunii energetice17. Trebuie să se țină seama de interacțiunea EU ETS cu alte politici ale Uniunii și politici naționale în domeniul climei și energiei care au impact asupra cererii de certificate EU ETS. Punerea în aplicare a măsurilor ambițioase stabilite în cadrul pentru 2030 și abordarea adecvată a progreselor legate de alte aspecte ale uniunii energetice contribuie la asigurarea unui preț semnificativ al carbonului și continuă să stimuleze reducerile rentabile ale emisiilor de gaze cu efect de seră.

__________________

__________________

17 COM(2015)80, care stabilește O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.

17 COM(2015)0080, care stabilește o strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Stabilirea de obiective mai ambițioase în ceea ce privește eficientizarea energetică față de obiectivul de 27% adoptat de Consiliu ar trebui să ducă la alocarea cu titlu gratuit a mai multor certificate pentru industriile care se află în pericol de relocare a emisiilor de carbon.

Justificare

Președintele Juncker a sprijinit un obiectiv de eficiență energetică de cel puțin 30%. Cea mai mare parte a PE ar dori chiar să depășească acest prag. Desigur, acest lucru va conduce la reduceri mai mari ale emisiilor în partajarea eforturilor. Prin urmare, plafonul pentru partajarea eforturilor ar trebui redus, iar spațiul rămas ar trebui utilizat pentru protecția industriei expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  La articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se prevede că politica Uniunii se bazează pe principiul „poluatorul plătește” și, în acest temei, Directiva 2003/87/CE prevede tranziția, în timp, către licitarea integrală a certificatelor. Amânarea unei tranziții complete este justificată de evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon, iar alocarea cu titlu gratuit a certificatelor către industrie este justificată în vederea abordării riscurilor reale de creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră în țările terțe în care industria nu este supusă unor restricții comparabile în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, atât timp cât alte economii importante nu iau măsuri de politică comparabile în domeniul climei.

(5)  La articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se prevede că politica Uniunii se bazează pe principiul „poluatorul plătește” și, în acest temei, Directiva 2003/87/CE prevede tranziția, în timp, către licitarea integrală a certificatelor. Amânarea temporară a licitării integrale a certificatelor este justificată de evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon, iar alocarea cu titlu gratuit a certificatelor către industrie este o excepție justificată de la principiul că poluatorul ar trebui să plătească numai atât timp cât nu are loc o supraalocare, în vederea abordării riscurilor reale de creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră în țările terțe în care industria nu este supusă unor restricții comparabile în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, atât timp cât alte economii importante nu iau măsuri de politică comparabile în domeniul climei. În acest scop, procesul de alocare ar trebui să fie mai dinamic, în conformitate cu pragurile prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Licitarea certificatelor rămâne regula generală, alocarea cu titlu gratuit fiind o excepție. Prin urmare, astfel cum a confirmat și Consiliul European, proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație, care era de 57 % în perioada 2013-2020, nu ar trebui să fie redusă. Evaluarea impactului efectuată de Comisie18 oferă detalii cu privire la proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație și precizează că această proporție de 57 % este alcătuită din certificate scoase la licitație în numele statelor membre, inclusiv certificate rezervate pentru instalațiile nou-intrate, dar nealocate, din certificate pentru modernizarea producției de energie electrică în unele state membre și din certificate care urmează să fie scoase la licitație ulterior din cauza plasării acestora în rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului19.

(6)  Licitarea certificatelor rămâne regula generală, alocarea cu titlu gratuit fiind o excepție. Prin urmare, proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație ar trebui să fie de 57 % în perioada 2021-2030 și ar trebui să fie redusă aplicându-se factorul de corecție transsectorial pentru a proteja sectoarele expuse unui risc ridicat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Evaluarea impactului efectuată de Comisie18 oferă detalii cu privire la proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație și precizează că această proporție de 57 % de certificate care urmează să fie scoase la licitație este alcătuită din certificate scoase la licitație în numele statelor membre, inclusiv certificate păstrate pentru a se înființa un Fond pentru modernizare menit să îmbunătățească eficiența energetică și să modernizeze sistemele energetice ale anumitor state membre, certificate păstrate pentru a compensa sectoarele sau subsectoarele care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, certificate păstrate pentru a înființa un Fond pentru o tranziție echitabilă menit să sprijine regiunile unde există un număr ridicat de lucrători în sectoarele dependente de dioxid de carbon și unde PIB-ul pe cap de locuitor este mult sub nivelul mediei Uniunii și certificate care urmează să fie scoase la licitație ulterior din cauza plasării acestora în rezerva pentru stabilitatea pieței (MSR) instituită prin Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului19 .

__________________

 

18 SEC(2015)XX

 

19 Decizia (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferente schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L [...], [...], p. [...]).

19 Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferente schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, p. 1).

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a păstra beneficiul ecologic al reducerii emisiilor în Uniune, în timp ce acțiunile întreprinse de alte țări nu oferă industriei stimulente comparabile să reducă emisiile, instalațiile din sectoarele și subsectoarele cu risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să beneficieze în continuare de alocarea cu titlu gratuit. Experiența acumulată în cursul funcționării EU ETS a confirmat faptul că sectoarele și subsectoarele sunt expuse în grade diferite riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și că alocarea cu titlu gratuit a împiedicat relocarea emisiilor de dioxid de carbon. În timp ce unele sectoare și subsectoare pot fi considerate ca expuse unui risc mai ridicat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, altele sunt în măsură să transfere în prețul produselor o parte considerabilă din costurile certificatelor necesare pentru a-și acoperi emisiile, fără a-și pierde din cota de piață, suportând doar partea rămasă din costuri, astfel încât acestea sunt expuse unui risc scăzut de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Comisia ar trebui să stabilească sectoarele relevante și să le diferențieze în funcție de intensitatea schimburilor lor comerciale și de intensitatea emisiilor lor pentru a identifica mai bine sectoarele expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. În cazul în care, pe baza acestor criterii, se depășește pragul stabilit prin luarea în considerare a posibilității sectoarelor și subsectoarelor în cauză de a transfera costurile în prețul produselor, sectorul sau subsectorul respectiv ar trebui considerat ca expus riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Altele ar trebui să fie considerate cu un risc scăzut sau fără niciun risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Luarea în considerare a posibilităților sectoarelor și subsectoarelor din afara producerii energiei electrice de a transfera costurile în prețul produselor ar trebui, de asemenea, să reducă profiturile excepționale.

(7)  Pentru a păstra beneficiul ecologic al reducerii emisiilor în Uniune, în timp ce acțiunile întreprinse de alte țări nu oferă industriei stimulente comparabile să reducă emisiile, instalațiile din sectoarele și subsectoarele cu risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să beneficieze în continuare temporar de alocarea cu titlu gratuit. Experiența acumulată în cursul funcționării EU ETS a confirmat faptul că sectoarele și subsectoarele sunt expuse în grade diferite riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și că alocarea cu titlu gratuit a împiedicat relocarea emisiilor de dioxid de carbon. În timp ce unele sectoare și subsectoare pot fi considerate ca expuse unui risc mai ridicat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, altele sunt în măsură să transfere în prețul produselor o parte considerabilă din costurile certificatelor necesare pentru a-și acoperi emisiile, fără a-și pierde din cota de piață, suportând doar partea rămasă din costuri, astfel încât acestea sunt expuse unui risc scăzut de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Comisia ar trebui să stabilească sectoarele relevante și să le diferențieze în funcție de intensitatea schimburilor lor comerciale și de intensitatea emisiilor lor pentru a identifica mai bine sectoarele expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. În cazul în care, pe baza acestor criterii, se depășește pragul stabilit prin luarea în considerare a posibilității sectoarelor și subsectoarelor în cauză de a transfera costurile în prețul produselor, sectorul sau subsectorul respectiv ar trebui considerat ca expus riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Altele ar trebui să fie considerate cu un risc scăzut sau fără niciun risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Luarea în considerare a posibilităților sectoarelor și subsectoarelor din afara producerii energiei electrice de a transfera costurile în prețul produselor ar trebui, de asemenea, să reducă profiturile excepționale. Riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din sectoarele și subsectoarele pentru care alocarea cu titlu gratuit se calculează pe baza valorilor de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză ar trebui evaluat ținându-se seama de faptul că aceste produse sunt produse atât în uzine chimice, cât și în rafinării. Pentru a reduce presiunea privind disponibilitatea certificatelor cu titlu gratuit, ar trebui să se stabilească un regim de includere a importurilor, în deplină conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Schema ar trebui să se concentreze asupra sectoarelor care efectuează foarte puține schimburi comerciale și generează emisii extrem de ridicate, cum ar fi cel al cimentului și al clincherului.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a reflecta progresele tehnologice din sectoarele în cauză și a le ajusta la perioada relevantă de alocare, este necesar să se prevadă actualizarea, în conformitate cu îmbunătățirea medie constatată, a valorilor criteriilor de referință pentru alocarea cu titlu gratuit către instalații, calculate pe baza datelor din perioada 2007-2008. Din motive legate de previzibilitate, aceasta ar trebui realizată prin aplicarea unui factor care reprezintă cea mai bună evaluare a progreselor realizate în toate sectoarele, care ar trebui să țină seama de datele solide, obiective și verificate provenind de la instalații, astfel încât sectoarele a căror rată de îmbunătățire diferă considerabil de acest factor să aibă o valoare de referință mai aproape de rata lor efectivă de îmbunătățire. În cazul în care datele indică o diferență față de factorul de reducere de mai mult de 0,5% din valoarea înregistrată în perioada 2007-2008, în plus sau în minus pe an în perioada relevantă, valoarea de referință aferentă se ajustează cu acest procentaj. Pentru a asigura condiții echitabile pentru producția de compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză în rafinării și uzine chimice, valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză ar trebui să fie aliniate în continuare la valorile de referință ale rafinăriilor.

(8)  Pentru a reflecta progresele tehnologice din sectoarele în cauză și a le ajusta la perioada relevantă de alocare, este necesar să se prevadă actualizarea, în conformitate cu îmbunătățirea medie constatată, a valorilor criteriilor de referință pentru alocarea cu titlu gratuit către instalații, calculate pe baza datelor din 2007 și 2008. Din motive legate de previzibilitate, aceasta ar trebui realizată prin aplicarea unui factor care reprezintă evaluarea reală a progreselor realizate de 10 % dintre cele mai eficiente instalații dintr-un sector, care ar trebui să țină seama de datele solide, obiective și verificate provenind de la instalații, astfel încât sectoarele a căror rată de îmbunătățire diferă considerabil de acest factor să aibă o valoare de referință mai aproape de rata lor efectivă de îmbunătățire. În cazul în care datele indică o diferență față de factorul de reducere de mai mult de 1,75% din valoarea înregistrată în 2007 și 2008 (în plus sau în minus) pe an în perioada relevantă, valoarea de referință aferentă ar trebui să se ajusteze cu procentajul în cauză. În cazul în care totuși datele indică o rată de îmbunătățire de 0,25 sau de mai puțin în perioada relevantă, valoarea de referință aferentă ar trebui să se ajusteze cu procentajul în cauză. Pentru a asigura condiții echitabile pentru producția de compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză în rafinării și uzine chimice, valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză ar trebui să fie aliniate în continuare la valorile de referință ale rafinăriilor.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Statele membre ar trebui să compenseze parțial, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, anumite instalații din sectoarele sau subsectoarele despre care s-a stabilit că sunt expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice. Protocolul și deciziile însoțitoare adoptate de Conferința părților la Paris trebuie să prevadă mobilizarea dinamică a finanțării pentru combaterea schimbărilor climatice, transferul de tehnologie și consolidarea capacităților pentru părțile eligibile, în special cele cu capacitățile cele mai reduse. Sectorul public va avea în continuare un rol important în mobilizarea resurselor financiare pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020. Prin urmare, veniturile obținute din licitații ar trebui utilizate și pentru finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Cuantumul finanțării combaterii schimbărilor climatice care trebuie să fie mobilizat va depinde, de asemenea, de nivelul de ambiție și calitatea contribuțiilor preconizate stabilite la nivel național (INDC), ale planurilor de investiții ulterioare și ale proceselor naționale de planificare a adaptării. Statele membre ar trebui, de asemenea, să utilizeze veniturile rezultate din licitații pentru a promova formarea de competențe și redistribuirea forței de muncă afectate de tranziția locurilor de muncă într-o economie în curs de decarbonizare.

(9)  Pentru a realiza obiectivul de a asigura condiții de concurență echitabile, statele membre ar trebui să compenseze parțial, printr-un sistem centralizat la nivelul Uniunii, anumite instalații din sectoarele sau subsectoarele despre care s-a stabilit că sunt expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice. Sectorul public va avea în continuare un rol important în mobilizarea resurselor financiare pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020. Prin urmare, veniturile obținute din licitații ar trebui utilizate și pentru finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Cuantumul finanțării combaterii schimbărilor climatice care trebuie să fie mobilizat va depinde, de asemenea, de nivelul de ambiție și calitatea INDC, ale planurilor de investiții ulterioare și ale proceselor naționale de planificare a adaptării. Statele membre ar trebui, de asemenea, să abordeze aspectele sociale ale decarbonizării economiilor lor și să utilizeze veniturile rezultate din licitații pentru a promova formarea de competențe și redistribuirea forței de muncă afectate de tranziția locurilor de muncă într-o economie în curs de decarbonizare. Ar trebui să fie posibil ca statele membre să contribuie la compensarea primită prin sistemul centralizat la nivelul Uniunii. Astfel de măsuri financiare nu ar trebui să depășească nivelul maxim prevăzut în orientările relevante privind ajutoarele de stat.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Recital 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Principalul stimulent pe termen lung oferit de prezenta directivă pentru captarea și stocarea de CO2 (CSC), pentru noi tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și pentru inovații revoluționare în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon este semnalul pe care îl creează referitor la prețul carbonului și faptul că nu va trebui să se restituie certificatele aferente emisiilor de CO2 stocate permanent sau evitate. În plus, pentru a suplimenta resursele deja utilizate pentru a accelera demonstrarea instalațiilor comerciale de CSC și a tehnologiilor inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, certificatele din cadrul EU ETS ar trebui să fie utilizate pentru a oferi recompense garantate pentru utilizarea instalațiilor de CSC, a noilor tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și a inovării industriale în tehnologii și procese cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Uniune pentru CO2 stocat sau evitat la o scară suficientă, cu condiția existenței unui acord privind partajarea cunoștințelor. Cea mai mare parte a acestui sprijin ar trebui să depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, deși un anumit sprijin poate fi acordat atunci când sunt atinse anumite obiective prestabilite, ținând seama de tehnologia utilizată. Procentajul maxim din costurile proiectelor pentru care urmează să se acorde sprijin poate varia în funcție de tipul de proiect.

(10)  Principalul stimulent pe termen lung oferit de prezenta directivă pentru captarea și stocarea de carbon (CSC) și captarea și utilizarea dioxidului de carbon (CUC), pentru noi tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și pentru inovații revoluționare în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon este semnalul pe care îl creează referitor la prețul carbonului și faptul că nu va trebui să se restituie certificatele aferente emisiilor de CO2 stocate permanent sau evitate. În plus, pentru a suplimenta resursele deja utilizate pentru a accelera demonstrarea instalațiilor comerciale de CSC și CUC și a tehnologiilor inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, certificatele din cadrul EU ETS ar trebui să fie utilizate pentru a oferi recompense garantate pentru utilizarea instalațiilor de CSC și CUC, a noilor tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și a inovării industriale în tehnologii și procese cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Uniune pentru CO2 stocat sau evitat la o scară suficientă, cu condiția existenței unui acord privind partajarea cunoștințelor. Cea mai mare parte a acestui sprijin ar trebui să depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, deși un anumit sprijin poate fi acordat atunci când sunt atinse anumite obiective prestabilite, ținând seama de tehnologia utilizată. Procentajul maxim din costurile proiectelor pentru care urmează să se acorde sprijin poate varia în funcție de tipul de proiect.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Ar trebui instituit un fond pentru modernizare din 2 % din numărul total de certificate din cadrul EU ETS, care ar trebui scoase la licitație în conformitate cu normele și modalitățile pentru licitațiile desfășurate de platforma comună de licitație stabilite în Regulamentul 1031/2010. Statele membre care, în 2013, au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la cursurile de schimb de pe piață sub 60 % din media Uniunii ar trebui să fie eligibile pentru finanțare din Fondul pentru modernizare șibeneficieze, până în 2030, de o derogare de la principiul licitării integrale pentru producerea de energie electrică prin utilizarea opțiunii de alocare cu titlu gratuit în vederea promovării transparente a investițiilor reale în modernizarea sectorului lor energetic, evitând totodată distorsiunile pe piața internă a energiei. Normele care reglementează Fondul pentru modernizare ar trebui să ofere un cadru coerent, cuprinzător și transparent pentru a asigura o punere în aplicare cât mai eficientă posibil, ținând seama de necesitatea unei accesări ușoare de către toți participanții. Funcția structurii de guvernanță ar trebui să fie proporțională cu scopul de a asigura utilizarea corespunzătoare a fondurilor. Structura de guvernanță ar trebui să fie alcătuită dintr-un consiliu de investiții și un comitet de gestionare, iar în procesul decizional ar trebui să se țină seama de expertiza BEI, cu excepția cazului în care se acordă sprijin unor proiecte mici prin împrumuturi din partea unei bănci de promovare naționale sau prin granturi acordate prin intermediul unui program național care are aceleași obiective ca și Fondul pentru modernizare. Investițiile finanțate din fond ar trebui să fie propuse de statele membre. Pentru a se asigura abordarea adecvată a necesităților de investiții din statele membre cu venituri scăzute, la distribuirea fondurilor se va ține seama în mod egal de emisiile verificate și de criteriile legate de PIB. Asistența financiară din partea Fondului pentru modernizare ar putea fi furnizată sub diferite forme.

(11)  Ar trebui instituit un fond pentru modernizare din 2 % din numărul total de certificate din cadrul EU ETS, care ar trebui scoase la licitație în conformitate cu normele și modalitățile pentru licitațiile desfășurate de platforma comună de licitație stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1031/2010. Statele membre care, în 2013, au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la cursurile de schimb de pe piață sub 60 % din media Uniunii ar trebui să fie eligibile pentru finanțare din Fondul pentru modernizare. Statele membre care, în 2014, au înregistrat un PIB pe cap de locuitor în EUR la cursurile de schimb de pe piață de sub 60 % din media Uniunii ar trebuipoată, până în 2030, beneficia de o derogare de la principiul licitării integrale pentru producerea de energie electrică prin utilizarea opțiunii de alocare cu titlu gratuit în vederea promovării transparente a investițiilor reale în modernizarea și diversificarea sectorului lor energetic, în conformitate cu obiectivele Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și 2050 evitând totodată distorsiunile pe piața internă a energiei. Normele care reglementează Fondul pentru modernizare ar trebui să ofere un cadru coerent, cuprinzător și transparent pentru a asigura o punere în aplicare cât mai eficientă posibil, ținând seama de necesitatea unei accesări ușoare de către toți participanții. Aceste norme ar trebui să fie transparente, echilibrate și proporționale, cu scopul de a asigura utilizarea corespunzătoare a fondurilor. Structura de guvernanță ar trebui să fie alcătuită dintr-un consiliu de investiții, un consiliu consultativ și un comitet de gestionare. În procesul decizional ar trebui să se țină seama de expertiza BEI, cu excepția cazului în care se acordă sprijin unor proiecte mici prin împrumuturi din partea unei bănci de promovare naționale sau prin granturi acordate prin intermediul unui program național care are aceleași obiective ca și Fondul pentru modernizare. Investițiile finanțate din fond ar trebui să fie propuse de statele membre și toate finanțările din cadrul fondului ar trebui să respecte criterii specifice de eligibilitate. Pentru a se asigura abordarea adecvată a necesităților de investiții din statele membre cu venituri scăzute, la distribuirea fondurilor se va ține seama în mod egal de emisiile verificate și de criteriile legate de PIB. Asistența financiară din partea Fondului pentru modernizare ar putea fi furnizată sub diferite forme.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Consiliul European a confirmat că ar trebui să fie îmbunătățite modalitățile, inclusiv transparența, ale alocării opționale cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic din anumite state membre. Investițiile cu o valoare de cel puțin 10 milioane EUR ar trebui selectate de statul membru în cauză printr-o procedură de ofertare concurențială, pe baza unor norme clare și transparente, pentru a se asigura că alocarea cu titlu gratuit este utilizată pentru a promova investiții reale în modernizarea sectorului energetic, în conformitate cu obiectivele uniunii energetice. Investițiile cu o valoare mai mică de 10 milioane EUR ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru finanțare din alocarea cu titlu gratuit. Statul membru în cauză ar trebui să selecteze aceste investiții pe baza unor criterii clare și transparente. Rezultatele procesului de selecție ar trebui să facă obiectul unei consultări publice. Publicul ar trebui să fie informat în mod corespunzător în etapa de selecție a proiectelor de investiții, precum și în cea a punerii lor în aplicare.

(12)  Consiliul European a confirmat că ar trebui să fie îmbunătățite modalitățile, inclusiv transparența, ale alocării opționale cu titlu gratuit pentru modernizarea și diversificarea sectorului energetic din anumite state membre. Investițiile cu o valoare de cel puțin 10 milioane EUR ar trebui selectate de statul membru în cauză printr-o procedură de ofertare concurențială, pe baza unor norme clare și transparente, pentru a se asigura că alocarea cu titlu gratuit este utilizată pentru a promova investiții reale în modernizarea și diversificarea sectorului energetic, în conformitate cu obiectivele uniunii energetice, inclusiv promovarea celui de-al treilea pachet privind energia. Investițiile cu o valoare mai mică de 10 milioane EUR ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru finanțare din alocarea cu titlu gratuit. Statul membru în cauză ar trebui să selecteze aceste investiții pe baza unor criterii clare și transparente. Procesul de selecție ar trebui să facă obiectul unei consultări publice, iar rezultatele procesului de selecție respectiv, inclusiv al proiectelor respinse, ar trebui să fie puse la dispoziția publicului. Publicul ar trebui să fie informat în mod corespunzător în etapa de selecție a proiectelor de investiții, precum și în cea a punerii lor în aplicare. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera o parte din certificatele corespunzătoare sau pe toate la Fondul de modernizare, în cazul în care sunt eligibile să utilizeze ambele instrumente. Derogarea trebuie să se încheie până la sfârșitul perioadei de comercializare, în 2030.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Finanțarea prin EU ETS ar trebui să fie coerentă cu alte programe de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile structurale și de investiții europene, astfel încât să se asigure eficacitatea cheltuielilor publice.

(13)  Finanțarea prin EU ETS ar trebui să fie coerentă cu alte programe de finanțare ale Uniunii, inclusiv cu Orizont 2020, Fondul european pentru investiții strategice, fondurile structurale și de investiții europene și strategia de investiții în domeniul schimbărilor climatice a Băncii Europene de Investiții (BEI), astfel încât să se asigure eficacitatea cheltuielilor publice.

Justificare

Fondul de inovare ar trebui să funcționeze în mod coordonat cu programul Orizont 2020 și cu FEIS. În ceea ce privește fondul pentru modernizare și alocarea temporară a certificatelor cu titlul gratuit, trebuie să se țină seama de criteriile de investiții în domeniul climatic și al energiei elaborate de BEI.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Dispozițiile existente care reglementează excluderea instalațiilor mici din EU ETS permite instalațiilor excluse să rămână în această situație și, ar trebui să li ofere statelor membre posibilitatea de a-și actualiza lista instalațiilor excluse, iar în cazul statelor membre care în prezent nu folosesc această opțiune, să facă acest lucru la începutul fiecărei perioade de comercializare.

(14)  Dispozițiile existente care reglementează excluderea instalațiilor mici din EU ETS ar trebui să fie extinse la instalațiile exploatate de întreprinderi mici și mijlocii (IMM) care emit mai puțin de 50 000 de tone de CO2 echivalent în fiecare dintre cei trei ani care preced anul de aplicare a excluderii. Ar trebui să li ofere statelor membre posibilitatea de a-și actualiza lista instalațiilor excluse, iar în cazul statelor membre care în prezent nu folosesc această opțiune, să facă acest lucru la începutul fiecărei perioade de comercializare și la jumătatea perioadei. Ar trebui, de asemenea, să fie posibil ca instalațiile care emit mai puțin de 5 000 de tone de CO2 echivalent în fiecare dintre cei trei ani care preced începutul fiecărei perioade de comercializare să fie excluse din EU ETS, pe baza unei revizuiri efectuate din cinci în cinci ani. Statele membre ar trebui să se asigure că măsurile alternative echivalente pentru instalațiile care au ales să nu aplice această schemă nu duc la creșterea costurilor de asigurare a conformității. Cerințele de monitorizare, raportare și verificare ar trebui simplificate pentru emițătorii de talie redusă care fac obiectul EU ETS.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Pentru a reduce considerabil sarcina administrativă cu care se confruntă întreprinderile, Comisia ar putea avea în vedere măsuri cum ar fi automatizarea depunerii și verificării rapoartelor de emisii, exploatând la maximum potențialul tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Actele delegate menționate la articolele 14 și 15 ar trebui să simplifice normele în materie de monitorizare, raportare și verificare în măsura posibilului, pentru a reduce birocrația pentru operatori. Actul delegat menționat la articolul 19 alineatul (3) ar trebui să faciliteze accesul la registru și utilizarea acestuia, în special pentru operatorii mici.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  În directivă, termenul „sistemul comunitar” se înlocuiește cu „EU ETS” și se efectuează modificările gramaticale necesare.

Justificare

Adaptare tehnică.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  În directivă, termenul „la nivel Comunității” se înlocuiește cu „la nivelul Uniunii”.

Justificare

Adaptare tehnică.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b)  În directivă, cu excepția cazurilor menționate la punctele (-1) și (-1a) și la articolul 26 alineatul (2), cuvântul „Comunității” se înlocuiește cu „Uniunii” și se efectuează modificările gramaticale necesare.

Justificare

Adaptare tehnică.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1c)  În directivă, cuvintele „procedura de reglementare menționată la articolul 23 alineatul (2)” se înlocuiesc cu cuvintele „procedura de examinare menționată la articolul 30c alineatul (2)”.

Justificare

Adaptare tehnică.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1d)  La articolul 3g, articolul 5 alineatul (1) litera (d), la articolul 6 alineatul (2) litera (c), articolul 10a alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 14 alineatele (2), (3) și (4), articolul 19 alineatele (1) și (4) și la articolul 29a alineatul (4), cuvântul „regulament” se înlocuiește cu cuvântul „act” și se efectuează modificările gramaticale necesare.

Justificare

Adaptare tehnică.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 e (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1e)   La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Prezenta directivă se aplică emisiilor care provin din activitățile enumerate în anexa I și gazelor cu efect de seră din

anexa II.”

„1.   Prezenta directivă se aplică emisiilor care provin din activitățile enumerate în anexa I și gazelor cu efect de seră menționate la anexa II, precum și importatorilor, astfel cum se prevede la articolul 10b.”

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 f (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 1 – litera h

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1f)  La articolul 3, litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)  „instalație nou intrată” înseamnă:

„(h)  „instalație nou intrată” înseamnă:

-  orice instalație care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile enumerate în anexa I, care a obținut pentru prima dată un permis de emisie de gaze cu efect de seră după 30 iunie 2011,

-  orice instalație care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile enumerate în anexa I, care a obținut pentru prima dată un permis de emisie de gaze cu efect de seră după 30 iunie 2018,

-  orice instalație care desfășoară pentru prima dată o activitate care este inclusă în sistemul comunitar în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) sau (2), sau

-  orice instalație care desfășoară pentru prima dată o activitate care este inclusă în sistemul Uniunii în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) sau (2), sau

-  orice instalație care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la anexa I sau o activitate care este inclusă în sistemul comunitar în conformitate cu articolul 24 alineatele (1) sau (2), care a beneficiat de o extindere semnificativă după 30 iunie 2011, numai în privința acestei extinderi;”

-  orice instalație care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la anexa I sau o activitate care este inclusă în sistemul Uniunii în conformitate cu articolul 24 alineatele (1) sau (2), care a beneficiat de o extindere semnificativă după 30 iunie 2018, numai în privința acestei extinderi;”

Justificare

Definiția curentă a „instalației nou intrate” drept o instalație care a obținut un permis de emisii de gaze cu efect de seră după 30 iunie 2011 trebuie modificată pentru a reflecta faza IV. În cadrul prezentei directive, o instalație este considerată drept instalație nou intrată cu trei luni înainte de transmiterea listei instalațiilor de către statele membre (septembrie 2011). Propunerea pentru faza IV prevede transmiterea listei instalațiilor până la 30 septembrie 2018; prin urmare, urmând aceeași logică, instalațiile a căror activitate începe după 30 iunie 2018 ar trebui considerate instalații nou intrate.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 g (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 – litera ua (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1g)  La articolul 3, se adaugă următoarea literă:

 

„(ua)  „emițător de talie redusă” înseamnă o instalație cu emisii reduse care este exploatată de o întreprindere mică sau mijlocie1a și care îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:

 

– emisiile medii anuale verificate ale instalației respective raportate autorității competente relevante în perioada de comercializare imediat precedentă perioadei de comercializare curentă, cu excepția CO2-ului rezultat din biomasă și înainte de scăderea CO2-ului transferat, sunt mai mici de 50 000 de tone de dioxid de carbon echivalent pe an;

 

– datele privind emisiile anuale medii menționate la prima liniuță nu sunt disponibile pentru instalația respectivă sau nu mai sunt aplicabile pentru instalația respectivă ca urmare a unor modificări aduse limitelor instalației sau condițiilor de operare ale instalației, dar emisiile anuale ale instalației respective pentru următorii cinci ani, cu excepția CO2-ului rezultat din biomasă și înainte de scăderea CO2-ului transferat, sunt estimate la mai puțin de 50 000 de tone de dioxid de carbon echivalent pe an.”

 

__________________

 

1a Astfel cum sunt definite în anexa la Recomandarea 2003/361/CE.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 h (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 c – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1h)  La articolul 3c, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. În perioada menționată la 1 articolul 13 alineatul (1) , care începe la 1 ianuarie 2013, și, dacă nu există nicio modificare în urma revizuirii menționate la articolul 30 alineatul (4), pentru fiecare perioadă ulterioară, cantitatea totală de cote care urmează să fie alocată operatorilor de aeronave este echivalentă cu 95 % din suma emisiilor istorice din aviație, înmulțită cu numărul de ani din perioada în cauză.

„2. În perioada menționată la articolul 13, care începe la 1 ianuarie 2013, și, dacă nu există nicio modificare în urma revizuirii menționate la articolul 30 alineatul (4), pentru fiecare perioadă ulterioară, cantitatea totală de cote care urmează să fie alocată operatorilor de aeronave este echivalentă cu 95 % din suma emisiilor istorice din aviație, înmulțită cu numărul de ani din perioada în cauză.

 

Cantitatea totală de certificate care urmează să fie alocată operatorilor de aeronave în 2021 este cu 10 % mai scăzută decât media de alocare pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2016, iar apoi scade anual în același ritm ca plafonul total pentru EU ETS menționat la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf, astfel încât plafonul pentru sectorul aviației să poată fi aliniat mai bine la celelalte sectoare EU ETS până în 2030.

 

Pentru activitățile de aviație înspre și dinspre aerodromurile situate în țări din afara SEE, cantitatea de certificate care urmează să fie alocate din 2021 poate fi ajustată ținând seama de viitorul mecanism global bazat pe piață convenit de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) în cadrul celei de-a 39-a adunări ale sale. Până în 2019, Comisia prezintă o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului cu privire la activitățile respective în urma celei de a 40-a adunări a OACI.

Aceste procente pot fi revizuite în cadrul revizuirii generale a prezentei directive.”

Aceste procente pot fi revizuite în cadrul revizuirii generale a prezentei directive.”

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 i (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 c – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1i)  La articolul 3c alineatul (4), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

Respectiva decizie va fi evaluată în cadrul comitetului menționat la articolul 23 alineatul (1).

Respectiva decizie va fi evaluată în cadrul comitetului menționat la articolul 30c alineatul (1).

Justificare

Adaptare tehnică.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 j (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 d – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1j)  La articolul 3d, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  De la 1 ianuarie 2013, procentul de 15 % din cote va fi licitat. Acest procent poate fi mărit în cadrul revizuirii generale a prezentei directive.”

„2.  De la 1 ianuarie 2021, un procent de 50 % din cote va fi licitat.

Justificare

Certificatele gratuite nealocate ar trebui puse la dispoziție pentru a ajuta la tratarea riscului de relocare a emisiilor de carbon în industriile cu un nivel ridicat al emisiilor de dioxid de carbon și al schimburilor comerciale.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 d – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  La articolul 3d alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(1)  La articolul 3d, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.”

„3.  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă stabilind dispoziții detaliate privind licitarea de către statele membre a certificatelor care nu trebuie eliberate cu titlu gratuit, în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol sau cu articolul 3f alineatul (8). Numărul de certificate care urmează să fie licitate în fiecare perioadă de către fiecare stat membru este proporțional cu partea ce îi revine statului în cauză din cantitatea totală de emisii atribuite aviației pentru toate statele membre, pentru anul de referință, comunicate în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) și verificate în conformitate cu articolul 15. Pentru perioada menționată la articolul 3c alineatul (1), anul de referință este 2010, iar pentru fiecare perioadă ulterioară menționată la articolul 3c, anul de referință este anul calendaristic care se încheie cu 24 luni înainte de începerea perioadei care face obiectul licitației.”

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază cu câteva ajustări tehnice.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 1 a – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  La articolul 3d alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„4.  Statelor membre le revine sarcina de a determina destinația veniturilor obținute în urma licitării cotelor. Aceste venituri ar trebui să fie utilizate pentru a face față schimbărilor climatice în UE și în țările terțe, inter alia, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la impactul schimbărilor climatice în UE și în țările terțe, în special în țările în curs de dezvoltare, pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în domeniul atenuării efectelor și al adaptării, inclusiv, în special, în domeniul aeronautic și al transportului aerian, pentru a reduce emisiile prin folosirea transporturilor cu emisii reduse și pentru a acoperi cheltuielile de administrare a sistemului comunitar. Veniturile obținute în urma licitației ar trebui afectate, de asemenea, finanțării contribuțiilor la Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile, precum și măsurilor de evitare a despăduririi. ”

„4.  Toate veniturile sunt utilizate pentru a face față schimbărilor climatice în UE și în țările terțe, inter alia, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la impactul schimbărilor climatice în UE și în țările terțe, în special în țările în curs de dezvoltare, pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în domeniul atenuării efectelor și al adaptării, inclusiv, în special, în domeniul aeronautic și al transportului aerian, pentru a reduce emisiile prin folosirea transporturilor cu emisii reduse și pentru a acoperi cheltuielile de administrare a sistemului Uniunii. Veniturile obținute în urma licitației pot fi afectate, de asemenea, finanțării contribuțiilor la Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile, precum și măsurilor de evitare a despăduririi. ”

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 b (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 e – alineatul 1 a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1b)  La articolul 3e se adaugă următorul alineat:

 

„1a.   Începând din 2021, sectorului aviației nu i se alocă certificate cu titlu gratuit în conformitate cu prezenta directivă, cu excepția cazului în care alocarea este confirmată de o decizie ulterioară adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, întrucât Rezoluția OACI A-39/3 prevede că, din 2021, se aplică o măsură globală bazată pe piață. În această privință, colegiuitorii iau în considerare interacțiunea dintre măsura bazată pe piață și EU ETS.”

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Capitolul II a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Se introduce următorul capitol:

 

„CAPITOLUL IIa

 

Includerea transportului naval în absența progreselor la nivel internațional

 

Articolul 3ga

 

Introducere

 

Începând din 2021, în lipsa unui sistem comparabil care să opereze în cadrul OMI, emisiile de CO2 emise în porturile Uniunii și în timpul călătoriilor înspre și dinspre porturile de escală ale Uniunii sunt contabilizate prin intermediul schemei prevăzute în prezentul capitol, care urmează să funcționeze din 2023.”

 

Articolul 3gb

 

Domeniul de aplicare

 

Până la 1 ianuarie 2023, dispozițiile prezentului capitol se aplică alocării și emiterii de certificate pentru emisiile de dioxid de carbon provenite de la navele care sosesc în sau care pleacă din porturile aflate sub jurisdicția unui stat membru, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2015/757. Articolele 12 și 16 se aplică activităților maritime în același mod ca și altor activități.

 

Articolul 3gc

 

Certificate suplimentare pentru sectorul maritim

 

Până la 1 august 2021, Comisia adoptă acte delegate în temeiul articolului 30b pentru a completa prezenta directivă, stabilind cantitatea totală de certificate pentru sectorul maritim, în concordanță cu alte sectoare, precum și metoda de alocare a certificatelor pentru sectorul maritim prin licitație și dispoziții speciale în ceea ce privește statul membru care le gestionează. Dacă sectorul maritim este inclus în EU ETS, cantitatea totală de certificate se majorează cu cantitatea respectivă.

 

20 % din veniturile provenite din licitarea certificatelor menționate la articolul 3gd se utilizează prin intermediul fondului instituit în temeiul articolului 3gd („Fondul maritim pentru climă”), în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a sprijinirii investițiilor în tehnologii inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 în sectorul maritim, inclusiv în transportul maritim pe distanțe scurte și în porturi.

 

Articolul 3gd

 

Fondul maritim pentru climă

 

1.  Se instituie la nivelul Uniunii un fond pentru compensarea emisiilor maritime, îmbunătățirea eficienței energetice și facilitarea investițiilor în tehnologii inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 în sectorul maritim.

 

2.  Operatorii de nave pot plăti la fond, pe bază voluntară, o cotizație anuală în funcție de totalul emisiilor generate raportate pentru anul calendaristic precedent în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2015/757. Prin derogare de la articolul 12 alineatul (3), fondul restituie certificatele în mod colectiv, în numele operatorilor de nave care au statutul de membri ai fondului. Contribuția pe tonă de emisii se stabilește de către fond până la data de 28 februarie a fiecărui an, fiind stabilită cel puțin la nivelul prețului de piață al certificatelor din anul precedent.

 

3.  Fondul dobândește certificate egale cu cantitatea totală colectivă de emisii a membrilor săi în cursul anului calendaristic precedent și le consemnează în registrul stabilit în conformitate cu articolul 19 până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anulare ulterioară. Contribuțiile sunt făcute publice.

 

4.  De asemenea, fondul îmbunătățește eficiența energetică și facilitează investițiile în tehnologii inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 în sectorul maritim, inclusiv în transportul maritim pe distanțe scurte și în porturi, prin veniturile menționate la articolul 3gc. Toate investițiile sprijinite de fond sunt făcute publice și sunt în concordanță cu obiectivele prezentei directive.

 

5.  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește implementarea prezentului articol.

 

Articolul 3ge

 

Cooperarea internațională

 

În cazul în care se încheie un acord internațional cu privire la măsurile globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia reexaminează prezenta directivă și, dacă este cazul, propune amendamente pentru a asigura alinierea cu acest acord internațional.”

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 b (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  La articolul 5 primul paragraf, se adaugă următoarea literă:

 

(da)  toate tehnologiile de captare și utilizare a carbonului care vor fi folosite în cadrul instalației pentru a contribui la reducerea emisiilor.”

Justificare

Cererile de permise de emisie ar trebui să conțină și detalii privind orice tehnologii de reducere a emisiilor pe care operatorii intenționează să le folosească.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 c (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ea și eb (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  La articolul 6 alineatul (2) se adaugă următoarele litere:

 

„(ea)  toate cerințele juridice privind responsabilitatea socială și raportarea, pentru a asigura punerea în aplicare egală și efectivă a reglementărilor de mediu și pentru a garanta că autoritățile competente și părțile interesate, inclusiv reprezentanții lucrătorilor și reprezentanții societății civile și ai comunităților locale, au acces la toate informațiile relevante (astfel cum sunt prevăzute în Convenția de la Aarhus și cum sunt puse în aplicare în legislația Uniunii și cea națională, inclusiv în Directiva 2003/87/CE);

 

(eb)  obligația de a publica în fiecare an informații cuprinzătoare privind combaterea schimbărilor climatice și respectarea directivelor Uniunii în domeniul mediului înconjurător, al sănătății și al securității la locul de muncă; informațiile respective sunt accesibile reprezentanților lucrătorilor și reprezentanților societății civile din comunitățile locale din apropierea instalației.”

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 d (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 7

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2d)  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

Operatorul informează autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate privind natura, funcționarea, extinderea sau reducerea semnificativă a capacității instalației care ar putea impune revizuirea permisului de emisii de gaze cu efect de seră. După caz, autoritatea competentă revizuiește permisul. În cazul în care survine o modificare a identității operatorului instalației, autoritatea competentă revizuiește permisul astfel încât acesta să includă numele și adresa noului operator.”

„Fără întârzieri nejustificate, operatorul informează autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate privind natura, funcționarea, extinderea sau reducerea semnificativă a capacității instalației care ar putea impune revizuirea permisului de emisii de gaze cu efect de seră. După caz, autoritatea competentă revizuiește permisul. În cazul în care survine o modificare a identității operatorului instalației, autoritatea competentă aduce la zi permisul cu datele de contact și informațiile pertinente referitoare la identitatea noului operator.”

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2003/87/CE

Articolul 9 – alineatele 2 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Începând din 2021, factorul linear este de 2,%.”

„Începând din 2021, factorul linear este de 2,4%.”

Justificare

Cifra absolut minimă necesară pentru a atinge limita inferioară a obiectivului UE 2050 de reducere a emisiilor cu 80-95 %.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  la alineatul (1) se adaugă trei noi paragrafe:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„1.  Începând din 2019, statele membre fie scot la licitație, fie anulează certificatele care nu sunt alocate cu titlu gratuit în conformitate cu articolele 10a și 10c și care nu sunt plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței.”

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând din 2021, procentajul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre este de 57 %.

Începând din 2021, procentajul de certificate care urmează să fie scoase la licitație sau anulate este de 57%, iar această cotă se reduce cu până la cinci puncte procentuale pe întreaga durată de zece ani care începe la 1 ianuarie 2021, în conformitate cu articolul 10a alineatul (5). O astfel de ajustare se efectuează exclusiv sub forma unei reduceri a numărului de certificate scoase la licitație în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (2) primul paragraf litera (a). În cazul în care nu se efectuează nicio ajustare sau în cazul în care este nevoie de mai puțin de cinci puncte procentuale pentru a efectua o ajustare, certificatele rămase sunt anulate. Sunt anulate maximum 200 de milioane de certificate.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate pentru a institui un fond pentru îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea sistemelor energetice ale anumitor state membre, astfel cum se prevede la articolul 10d din prezenta directivă („Fondul pentru modernizare”).

2 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate pentru a institui un fond pentru îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea sistemelor energetice ale anumitor state membre, astfel cum se prevede la articolul 10d din prezenta directivă („Fondul pentru modernizare”). Cantitatea menționată în prezentul paragraf face parte din cota de 57 % din certificatele care urmează să fie scoase la licitație, astfel cum se prevede în al doilea paragraf.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, 3 % din cantitatea totală de certificate care urmează să fie emise în perioada 2021-2030 sunt scoase la licitație pentru compensarea sectoarelor sau subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, astfel cum se prevede la articolul 10a alineatul (6) din prezenta directivă. Două treimi din cantitatea menționată în prezentul paragraf fac parte din cota de 57 % din certificatele care urmează să fie scoase la licitație, astfel cum se menționează în al doilea paragraf.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se instituie un Fond pentru o tranziție echitabilă începând cu 2021, care completează Fondul european de dezvoltare regională și Fondul social european și care este finanțat prin punerea laolaltă a 2% din veniturile din licitații.

 

Veniturile provenite din licitațiile în cauză rămân la nivelul Uniunii, și sunt folosite pentru a sprijini regiunile în care există o pondere mare a lucrătorilor în sectoarele dependente de dioxid de carbon și un PIB pe cap de locuitor mult sub nivelul mediei Uniunii. Aceste măsuri respectă principiul subsidiarității.

 

Aceste venituri din licitații care vizează tranziția echitabilă pot fi utilizate în diferite moduri, cum ar fi:

 

- crearea de unități de redistribuire și/sau mobilitate;

 

- inițiative de educare/formare pentru a recalifica sau perfecționa competențele lucrătorilor;

 

- sprijin la căutarea unui loc de muncă,

 

- înființarea de întreprinderi și

 

- monitorizarea și luarea de măsuri preventive pentru a evita sau reduce la minimum impactul negativ al procesului de restructurare asupra sănătății fizice și mentale.

 

Întrucât activitățile de bază care urmează să fie finanțate printr-un Fond pentru o tranziție echitabilă sunt legate într-o mare măsură de piața forței de muncă, partenerii sociali sunt implicați activ în gestionarea fondului într-un mod bazat pe modelul Comitetului Fondului social european, iar participarea partenerilor sociali locali reprezintă o cerință-cheie pentru ca proiectele să obțină finanțare.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cantitatea totală rămasă de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre se distribuie în conformitate cu alineatul (2).

Cantitatea totală rămasă de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre după deducerea cantității de cote menționată la articolul 10a alineatul (8) primul paragraf se distribuie în conformitate cu alineatul (2).

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La 1 ianuarie 2021, se anulează 800 de milioane de certificate înscrise în rezerva pentru stabilitatea pieței.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera b – subpunctul ii

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  10 % din cantitatea totală de certificate care urmează să fie scoase la licitație se distribuie între anumite state membre din motive de solidaritate și dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce înseamnă creșterea cantității de certificate pe care statul membru respectiv le scoate la licitație în temeiul literei (a) cu procentele precizate în anexa IIa.

(b)  10 % din cantitatea totală de certificate care urmează să fie scoase la licitație se distribuie între anumite state membre din motive de solidaritate și dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce înseamnă creșterea cantității de certificate pe care statul membru respectiv le scoate la licitație în temeiul literei (a) cu procentele precizate în anexa IIa. În cazul statelor membre eligibile pentru a beneficia de Fondul pentru modernizare menționat la articolul 10d, cota lor de certificate specificată în anexa IIa se transferă în contul cotei lor din Fondul pentru modernizare.”

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  la alineatul (3), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„3.  Statele membre determină destinația veniturilor obținute în urma licitării certificatelor. Cel puțin 50 % din veniturile provenite din licitarea cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv toate veniturile provenite din licitarea menționată la alineatul (2) literele (b) și (c), sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri, ar trebui să fie utilizate în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:”

„3.  Statele membre determină destinația veniturilor obținute în urma licitării certificatelor. 100 % din veniturile totale provenite din licitarea cotelor menționată la alineatul (2) sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri, se utilizează în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:”

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera bb (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bb)  la alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)  dezvoltarea energiilor regenerabile în vederea îndeplinirii angajamentului UE de a genera 20 % din energie din surse regenerabile până în 2020, precum și pentru dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziția către o economie fiabilă și durabilă cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a crește eficiența energetică cu 20 % până în 2020;”

„(b)  dezvoltarea energiilor regenerabile în vederea îndeplinirii angajamentului Uniunii de a trece la energie din surse regenerabile până în 2030, precum și pentru dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziția către o economie fiabilă și durabilă cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a contribui la îndeplinirea angajamentului Uniunii de a crește eficiența energetică până în 2030 la nivelurile convenite în actele legislative corespunzătoare;”

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera bc (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bc)  la alineatul (3), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)  încurajarea trecerii la emisii reduse și la forme de transport public;”

„(f)  încurajarea trecerii la emisii reduse și la forme de transport public și sprijinirea, atât timp cât costurile legate de emisiile de CO2 nu se reflectă în mod similar pentru alte moduri de transport de suprafață, a modurilor de transport electrificate, cum ar fi căile ferate sau alte moduri de transport de suprafață, luând în considerare costurile lor indirecte în cadrul EU ETS; ”

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera bd (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – litera h

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bd)  la alineatul (3), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)  măsuri privind creșterea eficienței energetice și cele privind izolarea termică a locuințelor sau sprijinul financiar acordat pentru soluționarea aspectelor sociale în ceea ce privește gospodăriile cu venituri mici și mijlocii; ”

„(h)  măsuri privind creșterea eficienței energetice și extinderea sistemelor centralizate de termoficare și de izolare termică a locuințelor sau sprijinul financiar acordat pentru soluționarea aspectelor sociale în ceea ce privește gospodăriile cu venituri mici și mijlocii;”

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera c

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  finanțarea de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, cu condiția ca aceste măsuri să îndeplinească condițiile stabilite la articolul 10a alineatul (6);

(j)  finanțarea de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, cu condiția ca nu mai mult de 20 % din venituri să fie utilizate în acest scop și ca aceste măsuri să îndeplinească condițiile stabilite la articolul 10a alineatul (6);

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera c

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  promovarea formării de competențe și a redistribuirii forței de muncă afectate de tranziția locurilor de muncă într-o economie în curs de decarbonizare, în strânsă coordonare cu partenerii sociali.

(l)  pentru a atenua impactul social al decarbonizării economiilor lor și pentru promovarea formării de competențe și a redistribuirii forței de muncă afectate de tranziția locurilor de muncă, în strânsă coordonare cu partenerii sociali.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  la alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

 

„Aceste informații sunt furnizate prin intermediul unui formular standardizat întocmit de Comisie și includ detalii cu privire la utilizarea veniturilor din licitații pentru diferitele categorii și adiționalitatea utilizării fondurilor. Comisia publică aceste informații pe site-ul său.”

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera cb (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(cb)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se consideră că statele membre au îndeplinit dispozițiile prezentului alineat în cazul în care acestea au instituit și pun în aplicare politici de sprijin financiar sau fiscal, inclusiv, în special, în țările în curs de dezvoltare, sau politici de reglementare naționale pentru impulsionarea sprijinului financiar, stabilite în scopurile prezentate la primul paragraf și care au o valoare echivalentă cu cel puțin 50 % din veniturile obținute în urma licitării cotelor prevăzute la alineatul (2), inclusiv din toate veniturile obținute din licitațiile menționate la alineatul (2) literele (b) și (c).”

„Se consideră că statele membre au îndeplinit dispozițiile prezentului alineat în cazul în care acestea au instituit și pun în aplicare politici de sprijin financiar sau fiscal, inclusiv, în special, în țările în curs de dezvoltare, sau politici de reglementare naționale pentru impulsionarea sprijinului financiar suplimentar, stabilite în scopurile prezentate la primul paragraf și care au o valoare echivalentă cu 100 % din veniturile obținute în urma licitării certificatelor prevăzute la alineatul (2) și au raportat politicile respective printr-un formular standardizat furnizat de Comisie.”

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera d

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 4 – paragrafele 1, 2 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  la alineatul (4), al treilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

(d)  la alineatul (4), primul, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu textul următor:

„Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.

„4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă, stabilind dispoziții detaliate privind calendarul, gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, astfel încât acestea să se desfășoare în mod deschis, transparent, armonizat și nediscriminatoriu. În acest scop, procesul este previzibil, în special în ceea ce privește calendarul și succesiunea licitațiilor, precum și cantitatea estimată de certificate puse la dispoziție. În cazul în care o evaluare a sectoarelor industriale individuale concluzionează că nu este prevăzut un impact semnificativ asupra sectoarelor sau a subsectoarelor expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid carbon, Comisia poate, în circumstanțe excepționale, adapta calendarul pentru perioada menționată la articolul 13 alineatul (1) începând cu 1 ianuarie 2013, astfel încât să se asigure funcționarea corectă a pieței. Comisia operează doar o singură adaptare de acest tip pentru un număr maxim de 900 de milioane de certificate.

 

Licitațiile sunt concepute astfel încât să se garanteze că:

 

(a)  operatorii, în special IMM-urile care intră sub incidența EU ETS, au acces deplin, echitabil și egal;

 

(b)  toți participanții au acces simultan la aceleași informații și participanții nu subminează desfășurarea licitației;

 

(c)  organizarea și participarea la licitații este eficientă din punctul de vedere al costurilor și sunt evitate costurile administrative nejustificate; precum și

 

(d)  emițătorii de talie redusă au acces la certificate.”;

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază cu câteva ajustări tehnice.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera da (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  La alineatul (4) se adaugă următorul al cincilea paragraf:

 

„Din doi în doi ani, statele membre informează Comisia cu privire la închiderea de capacități de generare de electricitate pe teritoriul lor ca urmare a măsurilor naționale. Comisia calculează numărul echivalent de certificate pe care le reprezintă aceste închideri și informează statele membre în acest sens. Statele membre pot anula un volum corespunzător de certificate din cantitatea totală repartizată în conformitate cu alineatul (2).”

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera db (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(db)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5.  Comisia monitorizează funcționarea pieței europene a carbonului. Comisia înaintează în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea pieței carbonului, care include aspecte privind punerea în aplicare a licitațiilor, lichiditățile și cantitățile tranzacționate. Statele membre asigură transmiterea către Comisie a tuturor informațiilor utile, cu cel puțin două luni înainte de adoptarea raportului de către Comisie, dacă acest lucru este necesar.

„5.  Comisia monitorizează funcționarea EU ETS. Comisia înaintează în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea sa, care include aspecte privind punerea în aplicare a licitațiilor, lichiditățile și cantitățile tranzacționate. Raportul vizează, de asemenea, interacțiunea dintre EU ETS cu alte politici privind clima și energia ale Uniunii, inclusiv cu privire la modul în care aceste politici afectează echilibrul dintre cerere și ofertă al EU ETS, precum și respectarea obiectivelor în materie de climă și energie ale Uniunii pentru 2030 și 2050. Raportul ține seama, de asemenea, de riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon și de impactul asupra investițiilor în Uniune. Statele membre asigură transmiterea către Comisie a tuturor informațiilor utile, cu cel puțin două luni înainte de adoptarea raportului de către Comisie.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10a – alineatul 1 – paragrafele 1 și 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(a)  la alineatul (1), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23. Acest act prevede, de asemenea, alocarea de certificate suplimentare din rezerva destinată instalațiilor nou intrate pentru creșteri semnificative ale producției prin aplicarea acelorași praguri și ajustări ale alocării care se aplică întreruperilor parțiale ale operațiunilor.

„1. Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă stabilind dispoziții integral armonizate de punere în aplicare pentru o alocare a certificatelor menționate la alineatele (4), (5) și (7), inclusiv orice dispoziții necesare unei aplicări armonizate a alineatului (19). Acest act prevede, de asemenea, alocarea de certificate suplimentare din rezerva destinată instalațiilor nou intrate pentru modificări semnificative ale producției. Se prevede în special faptul că orice scădere sau creștere de cel puțin 10 % a producției, exprimată ca medie ponderată a datelor verificate de producție pentru cei doi ani precedenți comparativ cu activitatea de producție raportată în conformitate cu articolul 11, este ajustată cu un volum corespunzător de certificate prin adăugarea certificatelor la rezerva menționată la alineatul (7) sau deducerea lor din rezerva respectivă.

 

La pregătirea actelor delegate menționate la primul paragraf, Comisia ține cont de necesitatea de a limita complexitatea administrativă și de a preveni manipularea sistemului. În acest scop, Comisia poate, dacă este cazul, să dea dovadă de flexibilitate în aplicarea pragurilor stabilite la prezentul alineat atunci când acest lucru este justificat de circumstanțe specifice.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) La alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Măsurile menționate la primul paragraf stabilesc, în măsura posibilului, criteriile de referință ex ante la nivel comunitar pentru a se asigura că modalitățile de alocare încurajează tehnici eficiente din punct de vedere al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și al ameliorării randamentului energetic, ținând seama de cele mai eficiente tehnici, de produse de substituție, de procese alternative de producție, de cogenerarea cu un randament ridicat, de recuperarea gazelor reziduale în mod eficient din punct de vedere energetic, de utilizarea biomasei și de captarea și stocarea CO2 în locurile în care există astfel de instalații, fără să se stimuleze creșterea nivelului emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu gratuit pentru producția de energie electrică, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 10c și a energiei electrice produse din gaze reziduale.”

„Măsurile menționate la primul paragraf stabilesc, în măsura posibilului, criteriile de referință ex ante la nivelul Uniunii pentru a se asigura că modalitățile de alocare încurajează tehnici eficiente din punctul de vedere al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și al ameliorării randamentului energetic, ținând seama de cele mai eficiente tehnici, de produse de substituție, de procese alternative de producție, de cogenerarea cu un randament ridicat, de recuperarea gazelor reziduale în mod eficient din punct de vedere energetic, de utilizarea biomasei, CSC și CUC în locurile în care există astfel de instalații, fără să se stimuleze creșterea nivelului emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu gratuit pentru producția de energie electrică, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 10c și a energiei electrice produse din gaze reziduale.”

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 2 – paragraful 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Valorile de referință pentru alocarea cu titlu gratuit se ajustează pentru a se evita profiturile excepționale și a se reflecta progresul tehnologic din perioada 2007-2008 și din fiecare perioadă ulterioară pentru care se stabilesc alocări cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 11 alineatul (1). Această ajustare reduce valorile de referință stabilite prin actul adoptat în temeiul articolului 10a cu 1 % din valoarea care a fost stabilită pe baza datelor din perioada 2007-2008 cu privire la fiecare an dintre 2008 și mijlocul perioadei relevante de alocare cu titlu gratuit, cu excepția cazului în care:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în vederea stabilirii valorilor de referință pentru alocarea cu titlu gratuit. Actele respective sunt în conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol și respectă următoarele condiții:

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 2 – paragraful 3 – punctul -i (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-i)   pentru perioada 2021-2025, valorile de referință se stabilesc pe baza informațiilor prezentate în temeiul articolului 11 pentru anii 2016-2017;

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 2 – paragraful 3 – punctul -ia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ia)   comparând valorile de referință bazate pe aceste informații cu valoarea de referință din Decizia 2011/278 a Comisiei, Comisia stabilește rata anuală de reducere pentru fiecare valoare de referință și o aplică valorilor de referință aplicabile în perioada 2013-2020 cu privire la fiecare an dintre 2008 și 2023 pentru a stabili valorile de referință pentru anii 2021-2025.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 2 – paragraful 3 – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  pe baza informațiilor prezentate în temeiul articolului 11, Comisia identifică dacă valorile pentru fiecare criteriu de referință calculate utilizând principiile prevăzute la articolul 10a diferă de reducerea anuală menționată anterior cu mai mult de 0,5 % din valoarea aferentă perioadei 2007-2008 în plus sau în minus pe an. Dacă răspunsul este afirmativ, valoarea de referință respectivă se ajustează fie cu 0,5 %, fie cu 1,5 % cu privire la fiecare an dintre 2008 și mijlocul perioadei pentru care trebuie să se efectueze alocarea cu titlu gratuit;

(i)  în cazul în care, pe baza informațiilor prezentate în temeiul articolul 11, rata de îmbunătățire nu depășește 0,25 %, valoarea de referință trebuie, prin urmare, să fie redusă cu procentul respectiv în perioada 2021-2025 față de fiecare an în perioada 2008-2023;

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 2 – paragraful 3 – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  prin derogare de la valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză, aceste valori de referință se ajustează prin aplicarea procentajului utilizat în cazul valorilor de referință ale rafinăriilor în scopul menținerii unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii acestor produse.

(ii)  în cazul în care, pe baza informațiilor prezentate în temeiul articolul 11, rata de îmbunătățire depășește 1,75 %, valoarea de referință trebuie, prin urmare, să fie redusă cu procentul respectiv în perioada 2021-2025 față de fiecare an în perioada 2008-2023.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 2 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă un act de punere în aplicare în acest scop în conformitate cu articolul 22a.

eliminat

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera ba (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

 

„Pentru perioada dintre 2026 și 2030, valorile de referință se stabilesc în același mod pe baza informațiilor prezentate în temeiul articolului 11 pentru anii 2021-2022 și cu rata anuală de reducere care se aplică pentru fiecare an dintre 2008 și 2028.”

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera bb (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 2 – paragraful 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

(ii)  prin derogare de la valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză, aceste valori de referință se ajustează prin aplicarea procentajului utilizat în cazul valorilor de referință ale rafinăriilor în scopul menținerii unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii acestor produse.

„prin derogare de la valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză, aceste valori de referință se ajustează prin aplicarea procentajului utilizat în cazul valorilor de referință ale rafinăriilor în scopul menținerii unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii acestor produse.”

Justificare

Poziția PE vizează deplasarea textului.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera bc (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bc)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4.  În ceea ce privește producerea de căldură sau răcirea, cotele cu titlu gratuit se alocă pentru sistemele de încălzire centralizată, precum și pentru instalațiile de cogenerare cu randament ridicat, definite de Directiva 2004/8/CE, pentru o cerere justificată din punct de vedere economic. În fiecare an ulterior anului 2013, cantitatea totală a cotelor alocate acestor instalații pentru producția de energie termică se ajustează cu factorul linear menționat la articolul 9.”

„4.  În ceea ce privește producerea de căldură sau răcirea, cotele cu titlu gratuit se alocă pentru sistemele de încălzire centralizată, precum și pentru instalațiile de cogenerare cu randament ridicat, definite de Directiva 2004/8/CE, pentru o cerere justificată din punct de vedere economic.”

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera c

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a respecta proporția de certificate care trebuie să fie scoase la licitație stabilită la articolul 10, în fiecare an în care suma alocărilor gratuite nu atinge nivelul maxim care respectă proporția de certificate care trebuie să fie scoase la licitație de statul membru, certificatele rămase până la nivelul respectiv se utilizează în scopul de a preveni sau de a limita reducerea alocărilor cu titlu gratuit necesară pentru a respecta proporția de certificate care trebuie să fie scoase la licitație de statul membru în anii următori. În cazul în care, cu toate acestea, se atinge nivelul maxim, alocările cu titlu gratuit se ajustează în consecință. Orice astfel de ajustare se efectuează în mod uniform.

În cazul în care suma alocărilor gratuite dintr-un anumit an nu atinge nivelul maxim care respectă proporția de certificate care trebuie să fie scoase la licitație stabilită la articolul 10 alineatul (1), certificatele rămase până la nivelul respectiv se utilizează în scopul de a preveni sau de a limita reducerea alocărilor cu titlu gratuit în anii următori. În cazul în care, cu toate acestea, se atinge nivelul maxim, un volum de certificate echivalent cu o reducere cu până la cinci puncte procentuale din procentul certificatelor care urmează să fie scoase la licitație de statele membre pe întreaga perioadă de zece ani care începe la 1 ianuarie 2021, în temeiul articolului 10 alineatul (1), se distribuie gratuit sectoarelor și subsectoarelor în conformitate cu articolul 10b. În cazul în care, cu toate acestea, această reducere este insuficientă pentru a răspunde cererii sectoarelor sau subsectoarelor în conformitate cu articolul 10b, alocările cu titlu gratuit se ajustează în conformitate cu un factor de corecție transsectorial uniform pentru sectoarele cu o intensitate a schimburilor lor comerciale cu țări terțe sub 15% sau cu o intensitate a carbonului sub 7Kg CO2/Euro GVA.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera d

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre ar trebui să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, ținând cont de eventualele efecte asupra pieței interne. Aceste măsuri financiare destinate să compenseze o parte din aceste costuri sunt conforme cu normele privind ajutoarele de stat.

6.  Se adoptă un mecanism centralizat la nivelul Uniunii, care să compenseze sectoarele sau subsectoarele care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice.

 

Compensația este proporțională cu costurile emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în mod real în prețul energiei electrice și se aplică în conformitate cu criteriile stabilite în orientările relevante privind ajutoarele de stat pentru a evita atât efectele negative pe piața internă, cât și supracompensarea costurilor suportate.

 

Dacă valoarea compensației nu este suficientă pentru compensarea costurilor indirecte eligibile, valoarea compensației disponibile pentru toate instalațiile eligibile se reduce în mod uniform.

 

Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în scopul menționat în prezentul alineat prin implementarea modalităților pentru crearea și funcționarea fondului.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera da (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  la alineatul (6) se introduce un nou paragraf:

 

„Statele membre pot adopta și măsuri financiare la nivel național în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, ținând cont de eventualele efecte asupra pieței interne. Aceste măsuri financiare destinate să compenseze o parte din aceste costuri sunt în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat și cu articolul 10 alineatul (3) din prezenta directivă. Respectivele măsuri la nivel național, atunci când sunt combinate cu sprijinul menționat la primul paragraf, nu depășesc nivelul maxim al compensațiilor prevăzut în orientările relevante privind ajutoarele de stat și nu creează noi denaturări ale pieței. Plafoanele existente privind compensarea prin ajutoare de stat continuă să scadă pe parcursul perioadei de comercializare.”

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera e – subpunctul i

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificatele din suma maximă menționată la articolul 10a alineatul (5) din prezenta directivă care nu au fost alocate cu titlu gratuit până în 2020 se rezervă pentru instalațiile nou-intrate și creșterile semnificative ale producției, împreună cu 250 de milioane de certificate înscrise în rezerva pentru stabilitatea pieței, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din Decizia (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului (*).

400 de milioane de certificate sunt rezervate pentru instalațiile nou-intrate și creșterile semnificative ale producției.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera e – subpunctul i

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 7 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând din 2021, certificatele care nu sunt alocate instalațiilor din cauza aplicării alineatelor (19) și (20) se adaugă la rezervă.

Începând din 2021, orice certificate care nu sunt alocate instalațiilor din cauza aplicării alineatelor (19) și (20) se adaugă la rezervă.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera f – partea introductivă

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  la alineatul (8), primul, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

(f)  alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera f – paragraful 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.   400 de milioane de certificate sunt disponibile pentru a sprijini inovarea în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon în sectoarele industriale enumerate în anexa I și pentru a contribui la stimularea elaborării și funcționării unor proiecte demonstrative comerciale care au ca scop captarea ecologică și stocarea geologică a CO2 (CSC), precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, pe teritoriul Uniunii.

8.   600 de milioane de certificate sunt disponibile pentru a impulsiona investițiile în inovarea în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon în sectoarele industriale enumerate în anexa I, inclusiv al materialelor și produselor biologice care înlocuiesc materialele generatoare de emisii puternice de dioxid de carbon, și pentru a contribui la stimularea elaborării și funcționării unor proiecte demonstrative comerciale care au ca scop CSC și CUC ecologice, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile și al stocării energiei, pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera f

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 8 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificatele sunt disponibile pentru inovare în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon și ca sprijin pentru proiecte demonstrative de dezvoltare a unei game ample de tehnologii de CSC și de tehnologii inovatoare din domeniul energiei din surse regenerabile care nu sunt încă viabile din punct de vedere comercial în locații echilibrate din punct de vedere geografic. Pentru promovarea proiectelor inovatoare, se pot sprijini până la 60% din costurile relevante ale acestora, din care până la 40% pot să nu depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu condiția atingerii unor obiective prestabilite, ținându-se seama de tehnologia utilizată.

Certificatele sunt disponibile pentru inovare în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon și ca sprijin pentru proiecte demonstrative de dezvoltare a unei game ample de tehnologii inovatoare din domeniul energiei din surse regenerabile, al CSC și al CUC care nu sunt încă viabile din punct de vedere comercial. Proiectele se selectează pe baza impactului acestora asupra sistemelor energetice sau proceselor industriale în interiorul unui stat membru, al unui grup de state membre sau în Uniune. Pentru promovarea proiectelor inovatoare, se pot sprijini până la 75% din costurile relevante ale acestora, din care până la 60% pot să nu depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu condiția atingerii unor obiective prestabilite, ținându-se seama de tehnologia utilizată. Certificatele sunt alocate proiectelor în funcție de nevoile lor pentru atingerea obiectivelor prestabilite.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera f

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 8 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 2015/... completează eventualele resurse existente rămase în temeiul prezentului alineat înainte de 2021 pentru proiectele menționate anterior, fiind eligibile proiectele din toate statele membre, inclusiv proiectele la scară mică. Proiectele se selectează pe baza unor criterii transparente și obiective.

În plus, 50 de milioane de certificate nealocate din MSR completează eventualele resurse existente rămase în temeiul prezentului alineat ca urmare a neutilizării fondurilor ce rezultă din licitațiile de certificate NER300 în perioada 2013-2020, înainte de 2021 și începând cu 2018, pentru proiectele menționate la primul și la al doilea paragraf, fiind eligibile proiectele din toate statele membre, inclusiv proiectele la scară mică. Proiectele se selectează pe baza unor criterii transparente și obiective, ținând cont de relevanța lor pentru decarbonizarea sectoarelor în cauză.

 

Proiectele sprijinite în temeiul prezentului paragraf pot beneficia și de sprijin suplimentar în temeiul primului și celui de-al doilea paragraf.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera f

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 8 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește stabilirea criteriilor utilizate pentru selectarea proiectelor care sunt eligibile să beneficieze de certificatele menționate la prezentul alineat, ținând seama în mod corespunzător de următoarele principii:

 

(i) proiectele se axează pe proiectarea și dezvoltarea de soluții inovatoare și punerea în aplicare a unor programe demonstrative;

 

(ii) activitățile se desfășoară în centralele de producție, în apropierea pieței, pentru a demonstra viabilitatea tehnologiilor inovatoare în depășirea barierelor tehnologice și netehnologice;

 

(iii) proiectele abordează soluții tehnologice care au potențialul de a fi aplicate la scară largă și pot combina diferite tehnologii;

 

(iv) în mod ideal, soluțiile și tehnologiile prezintă potențialul de a fi transferate în cadrul sectorului și, eventual, către alte sectoare;

 

(v) proiectele în cazul cărora reducerea emisiilor anticipate este cu mult sub valoarea de referință relevantă sunt prioritare. Proiectele eligibile fie contribuie la reducerea emisiilor sub valorile de referință menționate la alineatul (2), fie au perspective de a reduce în mod semnificativ costul tranziției către producția de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; și

 

(vi) Proiectele CUC asigură o reducere netă a emisiilor și o stocare permanentă a CO2 de-a lungul ciclului lor de viață.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera f

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 8 – paragraful 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

Se rezervă cote pentru proiectele care îndeplinesc criteriile menționate la paragraful al treilea. Sprijinul pentru aceste proiecte se acordă prin intermediul statelor membre și este completat de o cofinanțare substanțială din partea operatorului instalației. Proiectele respective ar putea, de asemenea, să fie cofinanțate de statele membre în cauză, precum și de alte instrumente. Prin mecanismul prevăzut de prezentul alineat, nu este sprijinit niciun proiect care depășește 15 % din totalul certificatelor disponibile în acest scop. Aceste certificate se iau în considerare în conformitate cu alineatul (7).

Se rezervă certificatele menționate la al doilea și al treilea paragraf pentru proiectele care îndeplinesc criteriile menționate la paragraful al treilea. Sprijinul pentru aceste proiecte se acordă prin intermediul statelor membre și este completat de o cofinanțare substanțială din partea operatorului instalației. Proiectele respective ar putea, de asemenea, să fie cofinanțate de statele membre în cauză, precum și de alte instrumente. Prin mecanismul prevăzut de prezentul alineat, nu este sprijinit niciun proiect individual care depășește 15% din totalul certificatelor disponibile în acest scop. Aceste certificate se iau în considerare în conformitate cu alineatul (7).

Justificare

Poziția PE vizează menținerea prezentului text pentru acest paragraf.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera ia (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 20

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ia)  alineatul (20) se înlocuiește cu următorul text:

În cadrul măsurilor adoptate în temeiul alineatului (1), Comisia include măsuri destinate definirii instalațiilor care își încetează parțial activitatea sau își reduc în mod semnificativ capacitatea și măsuri destinate adaptării, în mod adecvat, a nivelului de alocări gratuite care le corespund.

În cadrul măsurilor adoptate în temeiul alineatului (1), Comisia include măsuri destinate definirii instalațiilor care își încetează parțial activitatea sau își reduc în mod semnificativ capacitatea și măsuri destinate adaptării, în mod adecvat, a nivelului de alocări gratuite care le corespund.

 

Aceste măsuri oferă flexibilitate sectoarelor industriale în care capacitatea este transferată în mod periodic între instalațiile de exploatare care funcționează în cadrul aceleiași întreprinderi.”

Justificare

În unele sectoare industriale, capacitatea poate fi transferată între unitățile de exploatare (ale aceluiași operator). Este o caracteristică a activității sezoniere, în cazul căreia producția unei anumite unități poate crește prin prelungirea duratei de funcționare. Este nevoie de flexibilitate pentru a permite transferuri periodice de certificate între diferite unități de exploatare.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 b – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii mari consumatoare de energie în cazul relocării emisiilor de dioxid de carbon

Măsuri de tranziție de sprijinire a anumitor industrii mari consumatoare de energie în cazul relocării emisiilor de dioxid de carbon

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 b – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Se stabilește un regim de includere a importurilor, în deplină conformitate cu normele OMC. Acesta impune importatorilor din sectoare care nu au o intensitate a schimburilor comerciale de peste 10 % între 2009 și 2013 și fac obiectul EU ETS să achiziționeze și să restituie certificate pentru produsele importate.

 

Până la 30 iunie 2019, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă, precizând modalitățile exacte de funcționare a acestui regim. Înainte de a prezenta actul delegat, Comisia realizează o evaluare a impactului, inclusiv o consultare a părților interesate și un studiu de fezabilitate pentru a căuta cel mai eficient mod de a introduce un astfel de regim. Această evaluare se publică, împreună cu comunicarea de evaluare a coerenței legislației Uniunii în materie de schimbări climatice cu obiectivele Acordului de la Paris publicată în termen de șase luni de la dialogul de facilitare în cadrul CCONUSC din 2018, după cum se prevede la articolul 30a.

 

După punerea în funcțiune a acestui mecanism, nu este permisă alocarea de certificate cu titlu gratuit sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, dar care intră sub incidența mecanismului de includere a importurilor de carbon.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 b – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  După adoptarea revizuirii Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului*, Comisia reevaluează ponderea reducerilor de emisii în contextul EU ETS și al Deciziei 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului**. Reducerile suplimentare în conformitate cu un obiectiv de creștere a eficienței energetice se utilizează pentru a proteja industria expusă riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon sau a investițiilor.

 

____________

 

* Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

 

** Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

Justificare

Președintele Juncker a sprijinit un obiectiv de eficiență energetică de cel puțin 30%. Cea mai mare parte a PE ar dori chiar să depășească acest prag. Desigur, acest lucru va conduce la reduceri mai mari ale emisiilor în partajarea eforturilor. Prin urmare, plafonul pentru partajarea eforturilor ar trebui redus, iar spațiul rămas ar trebui utilizat pentru protecția industriei expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sectoarele și subsectoarele în cazul cărora produsul rezultat din înmulțirea intensității schimburilor lor comerciale cu țări terțe cu intensitatea emisiilor lor este mai mare de 0,18 pot fi incluse în grupul menționat la alineatul (1), pe baza unei evaluări calitative în care se utilizează următoarele criterii:

2.  Sectoarele și subsectoarele în cazul cărora produsul rezultat din înmulțirea intensității schimburilor lor comerciale cu țări terțe cu intensitatea emisiilor lor este mai mare de 0,12 pot fi incluse în grupul menționat la alineatul (1), pe baza unei evaluări calitative în care se utilizează următoarele criterii:

(a)  măsura în care instalațiile individuale din sectorul sau subsectorul în cauză pot reduce nivelurile emisiilor sau consumul de electricitate;

(a)  măsura în care instalațiile individuale din sectorul sau subsectorul în cauză pot reduce nivelurile emisiilor sau consumul de electricitate, ținând seama de creșterile aferente ale costurilor de producție;

(b)  caracteristicile actuale și planificate ale pieței;

(b)  caracteristicile actuale și planificate ale pieței;

(c)  marjele de profit, care pot servi drept indicator potențial pentru investițiile pe termen lung sau pentru deciziile de relocalizare.

(c)  marjele de profit, care pot servi drept indicator potențial pentru investițiile pe termen lung sau pentru deciziile de relocalizare;

 

(ca)  produsele de bază care sunt tranzacționate pe piețele mondiale la un preț de referință comun.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În ceea ce privește celelalte sectoare și subsectoare, se consideră că acestea sunt în măsură să transfere o parte mai mare a costului certificatelor în prețurile produselor și li se alocă certificate cu titlu gratuit pentru perioada până în 2030 la un nivel de 30 % din cantitatea stabilită în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 10a.

3.  În ceea ce privește sectorul de termoficare centralizată, se consideră că acesta este în măsură să transfere o parte mai mare a costului certificatelor în prețurile produselor și i se alocă certificate cu titlu gratuit pentru perioada până în 2030 la un nivel de 30 % din cantitatea stabilită în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 10a. Nu se alocă certificate cu titlu gratuit altor sectoare sau subsectoare.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 b – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Până la 31 decembrie 2019, Comisia adoptă un act delegat pentru aplicarea alineatelor precedente în cazul activităților la nivelul de 4 cifre (codul NACE-4), în ceea ce privește alineatul (1), în conformitate cu articolul 23, pe baza datelor disponibile referitoare la cei mai recenți trei ani calendaristici.

4. Până la 31 decembrie 2019, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește alineatul (1) referitor la activitățile la nivelul de 4 cifre (codul NACE-4), sau, în cazul în care este justificat pe baza criteriilor obiective dezvoltate de Comisie, la nivelul corespunzător de dezagregare, pe baza datelor publice și sectoriale, pentru a cuprinde acele activități acoperite de EU ETS. Evaluarea intensității schimburilor comerciale se bazează pe datele disponibile referitoare la cei mai recenți cinci ani calendaristici.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prin derogare de la articolul 10a alineatele (1)-(5), statele membre care în 2013 au avut un PIB pe cap de locuitor în EUR la prețurile pieței sub 60 % din media Uniunii pot acorda instalațiilor de producție a energiei electrice o alocare tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic.

1.  Prin derogare de la articolul 10a alineatele (1)-(5), statele membre care în 2013 au avut un PIB pe cap de locuitor în EUR la prețurile pieței sub 60 % din media Uniunii pot acorda instalațiilor de producție a energiei electrice o alocare tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea, diversificarea și transformarea sustenabilă a sectorului energetic. Această derogare încetează la 31 decembrie 2030.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre care nu sunt eligibile în temeiul alineatului (1), dar care în 2013 au avut un PIB pe cap de locuitor în EUR la prețurile pieței sub 60 % din media Uniunii pot, de asemenea, să recurgă la derogarea menționată la alineatul respectiv până la cantitatea totală menționată la alineatul (4), cu condiția să fie transferat numărul corespunzător de certificate către Fondul pentru modernizare și veniturile să fie utilizate pentru a sprijini investițiile în conformitate cu articolul 10d.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Statele membre care sunt eligibile în temeiul prezentului articol pentru a acorda alocarea cu titlu gratuit instalațiilor pentru producerea de energie, pot alege să transfere numărul corespunzător de certificate sau o parte a acestora către Fondul pentru modernizare și le aloce în conformitate cu dispozițiile articolul 10d. În acest caz, ele informează Comisia înainte de transfer.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  garantează că sunt eligibile să concureze numai proiectele care contribuie la diversificarea mixului energetic și a surselor lor de aprovizionare, la restructurarea, reabilitarea ecologică și modernizarea necesară a infrastructurii, la tehnologii curate și la modernizarea sectoarelor de producție, transmisie și distribuție a energiei;

(b)  garantează că sunt eligibile să concureze numai proiectele care contribuie la diversificarea mixului energetic și a surselor lor de aprovizionare, la restructurarea, reabilitarea ecologică și modernizarea necesară a infrastructurii, la tehnologii curate (cum ar fi tehnologiile energetice din surse regenerabile) sau la modernizarea producției de energie, a rețelelor centralizate de termoficare, a eficienței energetice, precum și a sectoarelor de stocare, transport și distribuție a energiei;

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  definește criterii de selecție clare, obiective, transparente și nediscriminatorii pentru clasificarea proiectelor, astfel încât să se asigure selectarea proiectelor care:

(c)  definește criterii de selecție clare, obiective, transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu obiectivele politicii Uniunii privind clima și energia pentru 2050, pentru clasificarea proiectelor, astfel încât să se asigure selectarea proiectelor care:

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  pe baza unei analize a raportului costuri-beneficii, asigură un câștig net pozitiv în ceea ce privește reducerea emisiilor și un nivel semnificativ prestabilit de reduceri ale emisiilor de CO2;

(i)  pe baza unei analize a raportului costuri-beneficii, asigură un câștig net pozitiv în ceea ce privește reducerea emisiilor și un nivel semnificativ prestabilit de reduceri ale emisiilor de CO2 proporționale cu dimensiunea proiectelor. Dacă proiectele se referă la producția de energie electrică, emisiile totale de gaze cu efect de seră per kilowatt oră de energie electrică produsă în instalație nu depășesc 450 de grame de echivalent CO2 după finalizarea proiectului. Până la 1 ianuarie 2021, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 30b cu scopul de a modifica prezenta directivă, stabilind pentru proiectele legate de producerea de energie termică emisii maxime totale de gaze cu efect de seră per kilowatt oră de energie termică produsă în instalație care nu trebuie să fie depășite.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  sunt complementare, răspund în mod clar la nevoile de înlocuire și modernizare și nu satisfac o creștere a cererii de energie determinată de piață;

(ii)  sunt complementare, chiar dacă pot fi folosite pentru îndeplinirea obiectivelor relevante stabilite în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, răspund în mod clar la nevoile de înlocuire și modernizare și nu satisfac o creștere a cererii de energie determinată de piață;

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul iiia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  nu contribuie la noi capacități de generare de energie pe bază de cărbune și nici nu cresc dependența de cărbune.

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 30 iunie 2019, orice stat membru care intenționează să facă uz de alocarea opțională cu titlu gratuit publică un cadru național detaliat în care se stabilesc procedura de ofertare concurențială și criteriile de selecție, în vederea unei consultări publice.

Până la 30 iunie 2019, orice stat membru care intenționează să facă uz de alocarea tranzitorie opțională cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic publică un cadru național detaliat în care se stabilesc procedura de ofertare concurențială și criteriile de selecție, în vederea unei consultări publice.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care prin alocarea cu titlu gratuit se sprijină investiții cu o valoare mai mică de 10 milioane EUR, statul membru selectează proiectele pe baza unor criterii obiective și transparente. Rezultatele procesului de selecție fac obiectul unei consultări publice. Pe această bază, statul membru în cauză stabilește și prezintă Comisiei o listă a investițiilor până la 30 iunie 2019.

În cazul în care prin alocarea cu titlu gratuit se sprijină investiții cu o valoare mai mică de 10 milioane EUR, statul membru selectează proiectele pe baza unor criterii obiective și transparente coerente cu îndeplinirea obiectivelor Uniunii pe termen lung în domeniul climei și energiei. Aceste criterii sunt supuse unei consultări publice, asigurând transparența deplină și accesul la documentele relevante, și reflectă pe deplin observațiile formulate de părțile interesate. Rezultatele procesului de selecție fac obiectul unei consultări publice. Pe această bază, statul membru în cauză stabilește și prezintă Comisiei o listă a investițiilor până la 30 iunie 2019.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Valoarea investițiilor preconizate va fi cel puțin egală cu valoarea de piață a alocării gratuite, ținând seama totodată de necesitatea de a limita creșterile de prețuri direct legate de acestea. Valoarea de piață este valoarea medie a prețului certificatelor de pe platforma comună de licitație din anul calendaristic precedent.

3.  Valoarea investițiilor preconizate va fi cel puțin egală cu valoarea de piață a alocării gratuite, ținând seama totodată de necesitatea de a limita creșterile de prețuri direct legate de acestea. Valoarea de piață este valoarea medie a prețului certificatelor de pe platforma comună de licitație din anul calendaristic precedent. Se pot finanța până la 75% din costurile relevante ale unei investiții.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre impun producătorilor de energie electrică și operatorilor de rețele să prezinte, până la data de 28 februarie a fiecărui an, un raport referitor la punerea în aplicare a investițiilor lor selectate. Statele membre transmit Comisiei rapoarte în acest sens, iar Comisia le face publice.

6.  Statele membre impun producătorilor de energie și operatorilor de rețele să prezinte, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport referitor la punerea în aplicare a investițiilor lor selectate, incluzând soldul alocării gratuite și cheltuielile de investiții suportate, tipurile de investiții sprijinite și modul în care și-au atins obiectivele stabilite la alineatul (2) primul paragraf litera (b). Statele membre transmit Comisiei rapoarte în acest sens, iar Comisia le pune la dispoziția publicului. Statele membre și Comisia monitorizează și analizează potențialul arbitraj aferent pragului de 10 milioane EUR pentru proiecte mici și împiedică divizarea nejustificată a unei investiții în proiecte mai mici, neacceptând mai mult de o investiție în aceiași instalație care beneficiază de sprijin.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Dacă există suspiciuni fondate de neregularități sau dacă un stat membru nu raportează în conformitate cu dispozițiile prevăzute la alineatele (2)-(6), Comisia poate efectua o anchetă independentă, cu asistența unei părți terțe contractate, atunci când este cazul. Comisia investighează, de asemenea, alte eventuale neregularități, cum ar fi neimplementarea celui de-al treilea pachet legislativ privind energia. Statul membru în cauză furnizează toate informațiile privind investițiile și accesul necesare anchetei, inclusiv accesul la instalații și la șantierele de construcții. Comisia publică un raport privind ancheta respectivă.

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 c – alineatul 6 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  În cazul încălcării legislației Uniunii privind schimbările climatice și energia, inclusiv a celui de-al treilea pachet legislativ privind energia, sau a criteriilor stabilite în prezentul articol, Comisia poate cere statului membru suspendarea alocării cu titlu gratuit.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013, fond care se finanțează în conformitate cu articolul 10.

1. Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini și impulsiona investițiile în modernizarea sistemelor energetice, inclusiv a sistemelor centralizate de termoficare, și îmbunătățirea eficienței energetice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60% din media Uniunii în 2013, fond care se finanțează în conformitate cu articolul 10.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Investițiile care beneficiază de sprijin sunt conforme cu obiectivele prezentei directive și ale Fondului european pentru investiții strategice.

Investițiile care beneficiază de sprijin respectă principiile transparenței, nediscriminării, egalității de tratament și bunei gestiuni financiare și oferă cel mai bun raport calitate-preț. Acestea sunt conforme cu obiectivele prezentei directive, obiectivele Uniunii pe termen lung privind schimbările climatice și energia și ale Fondului european pentru investiții strategice și:

 

(i)  contribuie la economisirea de energie, la sistemele de energie din surse regenerabile, la sectoarele de stocare a energiei și de interconectare, transport și distribuție a energiei electrice; dacă proiectele se referă la producția de energie electrică, emisiile totale de gaze cu efect de seră per kilowatt oră de energie electrică produsă în instalație nu depășesc 450 de grame de echivalent CO2 după finalizarea proiectului. Până la 1 ianuarie 2021, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 30b cu scopul de a modifica prezenta directivă, stabilind, pentru proiecte legate de producerea de energie termică, emisii maxime totale de gaze cu efect de seră per kilowatt oră de energie termică produsă în instalație, care nu trebuie să fie depășite;

 

(ii)  pe baza unei analize a raportului costuri-beneficii, asigură un câștig net pozitiv în ceea ce privește reducerea emisiilor și un nivel semnificativ prestabilit de reduceri ale emisiilor de CO2;

 

(iii)  sunt complementare, chiar dacă pot fi folosite pentru îndeplinirea obiectivelor relevante stabilite în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, răspund în mod clar nevoilor de înlocuire și modernizare și nu creează o creștere a cererii de energie determinată de piață;

 

(iv)  nu contribuie la noi capacități de generare de energie pe bază de cărbune și nici nu cresc dependența de cărbune.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia continuă să examineze cerințele prevăzute la prezentul alineat luând în considerare Strategia privind schimbările climatice a BEI. În cazul în care, în funcție de progresele tehnologice, una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la prezentul alineat devine irelevantă, Comisia adoptă, până în 2024, un act delegat în conformitate cu articolul 30b pentru modifica prezenta directivă prin definirea de noi cerințe sau prin actualizarea cerințelor.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fondul finanțează, de asemenea, proiecte de investiții la scară mică în modernizarea sistemelor energetice și asigurarea eficienței energetice. În acest scop, consiliul de investiții elaborează orientări și criterii de selecție în materie de investiții specifice pentru astfel de proiecte.

2.  Fondul finanțează, de asemenea, proiecte de investiții la scară mică în modernizarea sistemelor energetice și asigurarea eficienței energetice. În acest scop, consiliul său de investiții elaborează orientări și criterii de selecție în materie de investiții specifice pentru astfel de proiecte, în conformitate cu obiectivele prezentei directive și cu criteriile stabilite la alineatul (1). Respectivele orientări și criterii de selecție se pun la dispoziția publicului.

 

În sensul prezentului alineat, proiect de investiții la scară mică înseamnă un proiect finanțat prin împrumuturi acordate de o bancă națională de promovare sau prin granturi care contribuie la transpunerea în practică a unui program național ce servește obiective specifice conforme obiectivelor Fondului pentru modernizare, cu condiția să nu se utilizeze mai mult de 10% din cota-parte a statelor membre stabilită în anexa IIb.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Orice stat membru beneficiar care a decis să acorde alocări tranzitorii cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 10c poate transfera acele alocări în partea sa din Fondul pentru modernizare stabilită la anexa IIb și le poate distribui în conformitate cu dispozițiile articolului 10d.

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fondul este condus de un consiliu de investiții și un comitet de gestionare, care sunt alcătuite din reprezentanți ai statelor membre beneficiare, ai Comisiei și ai BEI, precum și din trei reprezentanți aleși de celelalte state membre pentru o perioadă de 5 ani. Consiliul de investiții are responsabilitatea de a stabili o politică de investiții la nivelul Uniunii, instrumente de finanțare adecvate și criteriile de selectare a investițiilor.

4.  Statele membre răspund de administrarea fondului și stabilesc în comun un consiliu de investiții alcătuit din câte un reprezentant din fiecare stat membru beneficiar, din partea Comisiei, a BEI și trei observatori reprezentând părțile interesate, cum ar fi federațiile industriale, sindicatele sau ONG-urile). Consiliul de investiții are responsabilitatea de a stabili o politică de investiții la nivelul Uniunii, care este în conformitate cu cerințele prevăzute la prezentul articol și cu politicile Uniunii.

 

Se înființează un consiliu consultativ, independent de consiliul de investiții. Consiliul consultativ este alcătuit din trei reprezentanții ai statelor membre beneficiare, trei reprezentanții ai statelor membre care nu sunt beneficiare, un reprezentant al Comisiei, un reprezentant al BEI și un reprezentant al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), aleși pe o perioadă de 5 ani. Reprezentanții consiliului consultativ au un nivel ridicat de experiență pe piața relevantă în structurarea și finanțarea proiectelor. Consiliul consultativ oferă consultanță și recomandări consiliului de investiții privind eligibilitatea proiectelor în vederea selectării lor, deciziile referitoare la investiții și finanțare și orice tip asistență suplimentară necesară pentru dezvoltarea de proiecte.

Comitetul de gestionare este responsabil de gestionarea curentă a fondului.

Se înființează un comitetul de gestionare. Comitetul de gestionare este responsabil de gestionarea curentă a fondului.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de investiții alege ca președinte un reprezentant al Comisiei. Consiliul de investiții depune toate eforturile pentru a lua decizii prin consens. În cazul în care nu poate decide prin consens în termenul stabilit de către președinte, consiliul de investiții adoptă decizia cu majoritate simplă.

Președintele consiliului de investiții este ales dintre membrii săi pentru un mandat de un an. Consiliul de investiții depune toate eforturile pentru a lua decizii prin consens. Consiliul consultativ își adoptă avizele cu majoritate simplă.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 4 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de gestionare este alcătuit din reprezentanți numiți de consiliul de investiții. Deciziile comitetului de gestionare se adoptă cu majoritate simplă.

Consiliul de investiții, consiliul consultativ și comitetul de gestionare acționează într-o manieră deschisă și transparentă. Procesele verbale ale reuniunilor ambelor consilii se publică. Componența consiliului de investiții și a consiliului consultativ este publicată, iar CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor sunt puse la dispoziția publicului și sunt actualizate periodic. Consiliul de investiții și consiliul consultativ verifică permanent absența oricărui conflict de interese. Consiliul consultativ prezintă din șase în șase luni Parlamentului European, Consiliului și Comisiei o listă a sfaturilor date pe marginea proiectelor.

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 4 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă BEI nu recomandă finanțarea unei investiții și își justifică recomandarea, o decizie se adoptă numai dacă o majoritate de două treimi din toți membrii votează pentru. În acest caz, statul membru în care va avea loc investiția și BEI nu au dreptul să voteze. Cele două teze precedente nu se aplică în cazul proiectelor mici finanțate prin împrumuturi acordate de o bancă națională de promovare sau prin granturi care contribuie la punerea în aplicare a unui program național cu obiective specifice conforme cu obiectivele Fondului pentru modernizare, cu condiția ca în cadrul programului să nu se utilizeze mai mult de 10 % din proporția aferentă statelor membre prevăzută în anexa IIb.

Dacă BEI recomandă consiliului consultativ să nu finanțeze o investiție și explică motivele pentru care aceasta nu este conformă politicii de investiții adoptate de consiliul de investiții și criteriilor de selecție prevăzute la alineatul (1), se adoptă un aviz pozitiv numai dacă o majoritate de două treimi din toți membrii votează pentru. În acest caz, statul membru în care va avea loc investiția și BEI nu au dreptul să voteze.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 5 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre beneficiare prezintă anual comitetului de gestionare un raport privind investițiile finanțate de fond. Raportul se publică și include:

5.  Statele membre beneficiare prezintă anual consiliului de investiții și consiliului consultativ un raport privind investițiile finanțate de fond. Raportul este pus la dispoziția publicului și include:

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În fiecare an, comitetul de gestionare prezintă Comisiei un raport privind experiența dobândită în ceea ce privește evaluarea și selectarea investițiilor. Comisia revizuiește criteriile de selectare a proiectelor până la 31 decembrie 2024 și, după caz, prezintă propuneri comitetului de gestionare.

6.  În fiecare an, consiliul consultativ prezintă Comisiei un raport privind experiența dobândită în ceea ce privește evaluarea și selectarea investițiilor. Comisia revizuiește criteriile de selectare a proiectelor până la 31 decembrie 2024 și, după caz, prezintă propuneri consiliului de investiții și consiliului consultativ.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23 pentru a pune în aplicare prezentul articol.

7.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă, în ceea ce privește stabilirea modalităților detaliate pentru funcționarea eficace a Fondului pentru modernizare.

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  La articolul 11 alineatul (1) se adaugă un al treilea paragraf după cum urmează:

 

„Începând cu 2021, statele membre se asigură și de faptul că, în cursul fiecărui an calendaristic, fiecare operator raportează activitatea de producție pentru a ajusta alocarea în conformitate cu articolul 10a alineatul (7).”

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 b (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  La articolul 11 se adaugă următorul alineat:

 

„3a.  Dacă există suspiciuni fondate privind neregularități sau dacă un stat membru nu furnizează lista și informațiile prevăzute la alineatele (1)-(3), Comisia poate iniția o anchetă independentă, cu asistența, atunci când este cazul, a unei părți terțe contractate. Statul membru vizat furnizează toate informațiile și asigură accesul necesar anchetei, inclusiv accesul la instalații și la datele de producție. Comisia respectă aceeași confidențialitate asupra informațiilor sensibile din punct de vedere comercial ca statul membru în cauză și publică un raport referitor la anchetă.”

Justificare

În temeiul dispozițiilor actuale, Comisia Europeană depinde în întregime de informațiile furnizate de statul membru. Cu toate acestea, în cazul în care raportarea este incorectă sau apar alte neregularități, o încălcare a dispozițiilor de la articolele 10a alineatul (1) - 10c poate denatura semnificativ condițiile de concurență echitabile pentru industriile și producătorii de energie din UE. În acest context, este justificat să se acorde Comisiei posibilitatea de a colecta informații în mod independent.

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 12 – alineatul 3 a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(10a)  La articolul 12, alineatul (3a) se înlocuiește cu următorul text:

„3a.  Obligația de a restitui cotele nu se aplică în ceea ce privește emisiile care, conform verificărilor, sunt captate și transportate în vederea stocării permanente într-o instalație care dispune de un permis în vigoare, în conformitate cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon1.”

„3a.  Obligația de a restitui cotele nu se aplică în ceea ce privește emisiile care, conform verificărilor, sunt captate și transportate în vederea stocării permanente într-o instalație care dispune de un permis în vigoare, în conformitate cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon1, nici în ceea ce privește emisiile verificate ca fiind captate și/sau reutilizate într-o aplicație care asigură o limită permanentă a CO2, în scopul captării și reutilizării carbonului.”

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2003/87/CE

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  La articolul 14 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(12)  La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.”;

„1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b, pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește stabilirea modalităților detaliate de monitorizare și raportare a emisiilor și, dacă este cazul, a datelor aferente activităților, pentru activitățile enumerate în anexa I, de monitorizare și raportare a datelor tonă-kilometru în scopul unei puneri în aplicare în temeiul articolului 3e sau 3f, care se bazează pe principiile de monitorizare și raportare stabilite în anexa IV, și pentru a preciza potențialul de încălzire globală al fiecărui gaz cu efect de seră în cadrul cerințelor privind monitorizarea și raportarea emisiilor pentru tipul respectiv de gaz.”;

 

Până la 31 decembrie 2018, Comisia ajustează normele privind monitorizarea și raportarea emisiilor existente, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei*, în scopul de a elimina barierele de reglementare pentru investiții în tehnologii mai recente cu emisii reduse de dioxid de carbon, cum ar fi captarea și utilizarea carbonului (CUC). Aceste norme noi sunt valabile pentru toate tehnologiile de captare și utilizare a carbonului începând cu 1 ianuarie 2019.

 

Regulamentul stabilește, de asemenea, procedurile simplificate de monitorizare, raportare și verificare pentru emițătorii de talie redusă.

 

____________________

 

* Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 30).”

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază cu câteva ajustări tehnice.

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13

Directiva 2003/87/CE

Articolul 15 – alineatele 4 și 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  La articolul 15, al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(13)  La articolul (15), al patrulea și al cincilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.”;

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește stabilirea dispozițiilor detaliate de verificare a rapoartelor privind emisiile pe baza principiilor stabilite în anexa V și de acreditare și supraveghere a verificatorilor. Aceasta precizează condițiile de acreditare și retragere a acreditărilor, precum și de recunoaștere reciprocă și evaluare colegială a organismelor de acreditare, după caz.”;

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază cu câteva ajustări tehnice.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 16 – alineatul 7

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(13a)  La articolul 16, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

7.   În cazurile în care solicitările menționate la alineatul (5) sunt adresate Comisiei, Comisia informează celelalte state membre prin intermediul reprezentanților lor în comitetul menționat la articolul 23 alineatul (1) în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentul de procedură al comitetului.

7.   În cazurile în care solicitările menționate la alineatul (5) sunt adresate Comisiei, Comisia informează celelalte state membre prin intermediul reprezentanților lor în comitetul menționat la articolul 30c alineatul (1) în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentul de procedură al comitetului.

Justificare

Adaptare tehnică.

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 14

Directiva 2003/87/CE

Articolul 16 – alineatul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12.  Atunci când este cazul, se stabilesc norme detaliate cu privire la procedurile menționate la prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 22a.

12.  Atunci când este cazul, se stabilesc norme detaliate cu privire la procedurile menționate la prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 30c alineatul (2).

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază.

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 15

Directiva 2003/87/CE

Articolul 19 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  La articolul 19 alineatul (3), a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

(15)  La articolul 19, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul include, de asemenea, dispoziții pentru a introduce norme privind recunoașterea reciprocă a certificatelor în acordurile de conectare a schemelor de comercializare a certificatelor de emisii. Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.”;

„3  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește stabilirea modalităților detaliate de instituire a unui sistem standardizat și sigur de registre sub formă de baze de date electronice standardizate care conțin elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării certificatelor, în scopul de a asigura accesul publicului și confidențialitatea, după caz, și de a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligațiile care decurg din Protocolul de la Kyoto. Actele delegate includ, de asemenea, dispoziții privind utilizarea și identificarea CER și ERU în EU ETS și monitorizarea nivelului acestei utilizări. Aceste acte includ, de asemenea, dispoziții pentru a introduce norme privind recunoașterea reciprocă a certificatelor în acordurile de conectare a schemelor de comercializare a certificatelor de emisii.”;

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază cu câteva ajustări tehnice.

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 15 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 21 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(15a)  La articolul 21, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  În fiecare an, statele membre prezintă Comisiei un raport cu privire la aplicarea prezentei directive. Raportul respectiv acordă o atenție specială modalităților privind alocarea cotelor, funcționarea registrelor, precum și executarea măsurilor de punere în aplicare legate de monitorizarea și raportarea emisiilor, de verificare și de acreditare, de aspecte referitoare la respectarea prezentei directive și, după caz, legate de regimul fiscal aplicat cotelor. Primul raport este trimis Comisiei până la 30 iunie 2005. Raportul este elaborat pe baza unui chestionar sau a unei plan elaborate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva 91/629/CEE. Chestionarul sau planul sunt trimise statelor membre cu cel puțin șase luni înainte de termenul prevăzut pentru prezentarea primului raport.

„1.  În fiecare an, statele membre prezintă Comisiei un raport cu privire la aplicarea prezentei directive. Raportul respectiv acordă o atenție specială modalităților privind alocarea certificatelor, măsurilor financiare în temeiul articolului 10a alineatul (6), funcționarea registrelor, precum și executarea măsurilor de punere în aplicare legate de monitorizarea și raportarea emisiilor, de verificare și de acreditare, de aspecte referitoare la respectarea prezentei directive și, după caz, legate de regimul fiscal aplicat certificatelor. Primul raport este trimis Comisiei până la 30 iunie 2005. Raportul este elaborat pe baza unui chestionar sau a unei plan elaborate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva 91/629/CEE. Chestionarul sau planul sunt trimise statelor membre cu cel puțin șase luni înainte de termenul prevăzut pentru prezentarea primului raport.

Justificare

Consolidează raportarea și transparența privind conformitatea, sau lipsa acesteia, în toate sectoarele.

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 15 b (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b)  la articolul 21, se introduce următorul alineat:

 

„2a.  Raportul include, pe baza datelor furnizate datorită cooperării menționate la articolul 18b, o listă a operatorilor cărora li se aplică cerințele din prezenta directivă care nu au deschis un cont în cadrul registrului.”

Justificare

Deși rata de conformitate în rândul operatorilor aerieni este, în general, ridicată, există un număr de cazuri neconforme care nu au fost încă rezolvate. Publicarea unei liste a operatorilor neconformi ar accelera aplicarea acestei prevederi.

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 15 c (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15c)  La articolul 21 se adaugă următorul alineat:

 

„3a.  Dacă există suspiciuni fondate de neregularități sau dacă un stat membru nu raportează în conformitate cu dispozițiile alineatului (1), Comisia poate efectua o anchetă independentă, cu asistența, atunci când este cazul, a unei părți terțe contractate. Statul membru furnizează toate informațiile și asigură accesul necesar anchetei, inclusiv accesul la instalații. Comisia publică un raport privind ancheta.”

Justificare

Pentru a asigura un nivel egal de conformitate în Uniune și condiții de concurență echitabile industriilor care participă la UE ETS, Comisia ar trebui să aibă dreptul să efectueze o anchetă independentă atunci când există suspiciuni legate de neasigurarea conformității de către autoritățile naționale.

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 16

Directiva 2003/87/CE

Articolul 22 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește stabilirea elementelor neesențiale ale anexelor la prezenta directivă, cu excepția anexelor I, IIa și IIb.

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază.

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 17

Directiva 2003/87/CE

Articolul 22 a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Se introduce următorul articol 22a:

(17)  Se introduce următorul articol:

„Articolul 22a

„Articolul 30c

Procedura comitetelor”

Procedura comitetelor”

Justificare

Numerotare nouă pentru trimiterile încrucișate.

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 18

Directiva 2003/87/CE

Articolul 23 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 23

„Articolul 30b

Exercitarea delegării”

Exercitarea delegării”

Justificare

Numerotare nouă pentru trimiterile încrucișate.

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 19 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând cu 2008, statele membre pot pune în aplicare comercializarea certificatelor de emisii în conformitate cu prezenta directivă pentru activitățile și gazele cu efect de seră care nu sunt enumerate în anexa I, ținând seama de toate criteriile relevante, în special de efectele asupra pieței interne, denaturările potențiale ale concurenței, integritatea ecologică a schemei comunitare și fiabilitatea sistemului de monitorizare și raportare planificat, cu condiția ca includerea unor astfel de activități și gaze cu efect de seră să fie aprobată de Comisie.

Începând cu 2008, statele membre pot pune în aplicare comercializarea certificatelor de emisii în conformitate cu prezenta directivă pentru activitățile și gazele cu efect de seră care nu sunt enumerate în anexa I, ținând seama de toate criteriile relevante, în special de efectele asupra pieței interne, denaturările potențiale ale concurenței, integritatea ecologică a EU ETS și fiabilitatea sistemului de monitorizare și raportare planificat, cu condiția ca includerea unor astfel de activități și gaze cu efect de seră să fie aprobată de Comisie. Orice astfel de includere unilaterală se propune și se aprobă cel târziu cu 18 luni înainte de începerea unei noi perioade de comercializare în cadrul schemei EU ETS.

Justificare

Statele membre au posibilitatea să extindă domeniul de aplicare al schemei EU ETS și să adauge gaze și sectoare noi. Orice includere unilaterală în domeniul de aplicare al schemei EU ETS trebuie clarificată cu mult înainte de începerea fazei 4.

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 19 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

în conformitate cu actele delegate pe care Comisia este împuternicită să le adopte în conformitate cu articolul 23, dacă includerea se referă la activități și gaze cu efect de seră care nu sunt enumerate în anexa I.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește stabilirea modalităților detaliate de aprobare a includerii activităților și gazelor cu efect de seră menționate în primul paragraf în schema de comercializare a certificatelor de emisii, dacă această includere se referă la activități și gaze cu efect de seră care nu sunt enumerate în anexa I.

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază cu câteva ajustări tehnice.

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 19 – litera b

Directiva 2003/87/CE

Articolul 24 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în vederea adoptării unui astfel de regulament privind monitorizarea și raportarea emisiilor și a datelor referitoare la activități în conformitate cu articolul 23.”;

„3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește stabilirea modalităților detaliate de monitorizare și raportare referitoare la activități, instalații și gaze cu efect de seră care nu sunt enumerate sub forma unei combinații în anexa I, în cazul în care monitorizarea și raportarea acestor emisii pot fi realizate cu suficientă acuratețe.”;

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază cu câteva ajustări tehnice.

Amendamentul    132

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 20 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 24 a – alineatul 1 – paragrafele 1 și 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(a)  la alineatul (1), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Aceste măsuri sunt conforme cu actele adoptate în temeiul articolului 11b alineatul (7). Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.”;

„1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30b pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește stabilirea, pe lângă includerile prevăzute la articolul 24, a modalităților detaliate de emitere a certificatelor sau creditelor în ceea ce privește proiectele administrate de statele membre care reduc emisiile de gaze cu efect de seră și care nu intră sub incidența EU ETS.”;

Justificare

Aliniere la TFUE. Conținutul acestei dispoziții corespunde formulării actuale din actul de bază cu câteva ajustări tehnice.

Amendamentul    133

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 22

Directiva 2003/87/CE

Articolul 25 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care o țară terță adoptă măsuri de reducere a impactului pe care îl au asupra schimbărilor climatice zborurile care decolează din țara în cauză și aterizează pe teritoriul Comunității, Comisia, după consultarea țării terțe și a statelor membre în cadrul comitetului menționat la articolul 23 alineatul (1), analizează opțiunile disponibile pentru a asigura o interacțiune optimă între schema comunitară și măsurile dispuse de țara în cauză.

1. În cazul în care o țară terță adoptă măsuri de reducere a impactului pe care îl au asupra schimbărilor climatice zborurile care decolează din țara în cauză și aterizează pe teritoriul Uniunii, Comisia, după consultarea țării terțe și a statelor membre în cadrul comitetului menționat la articolul 30c alineatul (1), analizează opțiunile disponibile pentru a asigura o interacțiune optimă între EU ETS și măsurile dispuse de țara terță în cauză.

După caz, Comisia poate adopta modificări pentru a exclude zborurile care sosesc din țara terță în cauză din activitățile de aviație enumerate în anexa I sau pentru a prevedea orice alte modificări la activitățile de aviație enumerate în anexa I care sunt impuse de un acord încheiat în conformitate cu al patrulea paragraf. Comisia este împuternicită să adopte astfel de modificări în conformitate cu articolul 23.

După caz, Comisia poate înainta o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului pentru a exclude zborurile care sosesc din țara terță în cauză din activitățile de aviație enumerate în anexa I sau pentru a prevedea orice alte modificări la activitățile de aviație enumerate în anexa I care sunt impuse de un astfel de acord.

Amendamentul    134

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 22 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 27 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(22a)  La articolul 27, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. În urma consultărilor cu operatorul, statele membre pot exclude din sistemul comunitar instalațiile ale căror emisii raportate autorității competente în fiecare dintre ultimii trei ani precedenți notificării efectuate în conformitate cu litera (a), sunt inferioare a 25000 de tone de dioxid de carbon echivalent și, în cazul în care au loc activități de ardere, au o putere termică nominală mai mică de 35 MW, excluzând emisiile provenite de la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri de natură să permită realizarea unei contribuții echivalente la reducerile de emisii, în cazul în care statul membru în cauză îndeplinește următoarele condiții:

„1. În urma consultărilor cu operatorul și cu acordul operatorilor, statele membre pot exclude din EU ETS instalațiile exploatate de un IMM ale căror emisii raportate autorității competente în fiecare dintre ultimii trei ani precedenți notificării efectuate în conformitate cu litera (a), sunt inferioare a 50 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri de natură să permită realizarea unei contribuții echivalente la reducerile de emisii, în cazul în care statul membru în cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a)  notifică fiecare instalație de acest tip Comisiei, precizând măsurile echivalente aplicabile instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii, care se aplică, înainte de data la care trebuie să fie înaintată lista instalațiilor în conformitate cu prevederile articolului 11 alineatul (1) și cel târziu la data la care lista este înaintată Comisiei;

(a)  notifică fiecare instalație de acest tip Comisiei, precizând măsurile echivalente aplicabile instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii, care se aplică, și precizând metoda prin care aceste măsuri nu vor conduce la costuri mai mari de conformitate pentru aceste instalații, înainte de data la care trebuie să fie înaintată lista instalațiilor în conformitate cu prevederile articolului 11 alineatul(1) și cel târziu la data la care lista este înaintată Comisiei;

(b)  confirmă că se aplică proceduri de monitorizare pentru a se evalua dacă vreuna dintre aceste instalații emite mai mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic; statele membre pot permite măsuri simplificate de monitorizare, raportare și verificare privind instalațiile ale căror emisii medii anuale verificate între 2008 și 2010 se situează sub 5 000 de tone pe an, în conformitate cu articolul 14;

(b)  confirmă că se aplică proceduri de monitorizare pentru a se evalua dacă vreuna dintre aceste instalații emite mai mult de 50 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic; la cererea unui operator, statele membre pot permite măsuri simplificate de monitorizare, raportare și verificare privind instalațiile ale căror emisii medii anuale verificate între 2008 și 2010 se situează sub 5 000 de tone pe an, în conformitate cu articolul14;

(c)  confirmă că o instalație este reintrodusă în sistem în cazul în care emite mai mult de 25000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic, sau în cazul în care nu se mai aplică măsurile corespunzătoare instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii;

(c)  confirmă că o instalație este reintrodusă în EU ETS în cazul în care emite mai mult de 50 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic, sau în cazul în care nu se mai aplică măsurile corespunzătoare instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii;

(d)  publică informațiile menționate la literele (a), (b) și (c) în vederea unei consultări publice.

(d)  pune la dispoziția publicului informațiile menționate la literele (a), (b) și (c).

 

Spitalele pot fi, de asemenea, excluse dacă adoptă măsuri echivalente.

Spitalele pot fi, de asemenea, excluse dacă adoptă măsuri echivalente.

Amendamentul    135

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 22 b (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 27 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 27 a

 

Excluderea instalațiilor mici care nu fac obiectul unor măsuri echivalente

 

1.  În urma consultărilor cu operatorul, statele membre pot exclude din EU ETS instalațiile ale căror emisii raportate autorității competente în fiecare dintre ultimii trei ani precedenți notificării efectuate în conformitate cu litera (a) sunt sub 5 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, dacă statul membru în cauză îndeplinește următoarele condiții:

 

(a)  notifică fiecare instalație de acest tip Comisiei, înainte de data la care trebuie să fie înaintată lista instalațiilor în temeiul articolului 11 alineatul (1) sau cel târziu la data la care respectiva listă este înaintată Comisiei;

 

(b)  confirmă că se aplică proceduri de monitorizare pentru a se evalua dacă vreuna dintre aceste instalații emite mai mult de 5 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

 

(c)  confirmă că o instalație este reintrodusă în EU ETS în cazul în care emite cel puțin 5 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic, cu excepția cazului în care se aplică articolul 27;

 

(d)  pune la dispoziția publicului informațiile menționate la literele (a), (b) și (c).

 

2.  Atunci când o instalație este reintrodusă în EU ETS în conformitate cu alineatul (1) litera (c), certificatele emise în conformitate cu articolul 10a se acordă începând cu anul în care are loc reintroducerea. Certificatele emise acestor instalații se scad din cantitatea care urmează a fi licitată în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) de către statul membru în care este amplasată instalația.”

Amendamentul    136

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 c (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 29

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(22c) Articolul 29 se modifică după cum urmează:

„Raport privind asigurarea unei mai bune funcționări a pieței carbonului

„Raport privind asigurarea unei mai bune funcționări a pieței carbonului

Dacă, pe baza rapoartelor regulate privind piața carbonului menționate la articolul 10 alineatul (5), Comisia are dovada faptului că piața carbonului nu funcționează corespunzător, aceasta prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul poate fi însoțit, dacă este cazul, de propuneri vizând sporirea transparenței pieței carbonului și măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea funcționării acesteia.”

Dacă, pe baza rapoartelor regulate menționate la articolul 10 alineatul (5), Comisia are dovada faptului că piața carbonului nu funcționează corespunzător, aceasta prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul include o secțiune dedicată interacțiunii dintre EU ETS și alte politici ale Uniunii și politici naționale în domeniul climei și energiei, în ceea ce privește volumele reducerilor emisiilor și raportul cost-eficacitate al acestor politici, precum și impactul acestora asupra cererii de certificate EU ETS. Raportul poate fi însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative vizând sporirea transparenței EU ETS și capacitatea de a contribui la atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2030 și 2050 în ceea ce privește clima și energia, precum și măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea funcționării acesteia, inclusiv măsuri pentru a evalua impactul politicilor complementare la nivelul întregii Uniuni în domeniul energiei și al climei asupra echilibrului dintre cerere și ofertă din cadrul EU ETS.”;

Amendamentul    137

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 22 d (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 30 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22d)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 30 a

 

Ajustările în urma bilanțului la nivel mondial efectuat în temeiul CCONUSC și al Acordului de la Paris

 

În termen de șase luni de la dialogul de facilitare în cadrul CCONUSC în 2018, Comisia publică o comunicare de evaluare a coerenței legislației europene în materie de schimbări climatice cu obiectivele Acordului de la Paris. Comunicarea examinează în special rolul și caracterul adecvat al EU ETS pentru atingerea obiectivelor Acordului de la Paris.

 

În termen de șase luni de la bilanțul global din 2023 și bilanțurile globale ulterioare, Comisia prezintă un raport care evaluează necesitatea de a adapta acțiunea Uniunii în domeniul climei în consecință.

 

Raportul ia în considerare ajustările sistemului EU ETS în contextul eforturilor globale de atenuare și al eforturilor depuse de alte economii majore. În special, raportul evaluează necesitatea unor reduceri ale emisiilor mai stricte, necesitatea de a adapta dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon, precum și măsura în care măsurile și instrumentele de politică suplimentare sunt necesare pentru a îndeplini angajamentele privind gazele cu efect de seră ale Uniunii și ale statelor membre.

 

Raportul ține seama de riscul de relocare a emisiilor de carbon, competitivitatea industriilor europene, investițiile în cadrul Uniunii și politica de industrializare Uniunii.

 

Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul, și, în acest caz, în paralel, Comisia publică o evaluare de impact completă.”

Amendamentul    138

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 22 e (nou)

Directiva 2003/87/CE

Anexa I – punctul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(22e)  În anexa I, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.  La calcularea puterii termice nominale totale a unei instalații pentru a se decide cu privire la includerea acesteia în sistemul comunitar, se însumează puterea termică nominală a tuturor unităților tehnice care fac parte din aceasta și în care se ard combustibili în cadrul instalației respective. Aceste unități ar putea include orice tip de cazane, arzătoare, turbine, încălzitoare, furnale, incineratoare, cuptoare de calcinare, etuve, cuptoare, uscătoare, motoare, pile de combustie, instalații de ardere în buclă chimică, facle și instalații de post-combustie termică sau catalitică. Instalațiile cu putere termică nominală mai mică de 3 MW și instalațiile care utilizează exclusiv biomasă nu sunt luate în calcul. «Instalațiile care utilizează exclusiv biomasă» includ instalații care folosesc combustibili fosili doar la pornirea sau la oprirea instalației.”

„3.  La calcularea puterii termice nominale totale a unei instalații pentru a se decide cu privire la includerea acesteia în EU ETS, se însumează puterea termică nominală a tuturor unităților tehnice care fac parte din aceasta și în care se ard combustibili în cadrul instalației respective. Respectivele unități ar putea include orice tip de cazane, arzătoare, turbine, încălzitoare, furnale, incineratoare, cuptoare de calcinare, etuve, cuptoare, uscătoare, motoare, pile de combustie, instalații de ardere în buclă chimică, facle și instalații de post-combustie termică sau catalitică. Instalațiile cu putere termică nominală mai mică de 3 MW, instalațiile de rezervă și de urgență utilizate exclusiv pentru a produce energie electrică destinată consumului pe loc în eventualitatea unei întreruperi a alimentării cu energie și instalațiile care utilizează exclusiv biomasă nu sunt luate în calcul. «Instalațiile care utilizează exclusiv biomasă» includ instalații care folosesc combustibili fosili doar la pornirea sau la oprirea instalației.”

Amendamentul    139

Propunere de directivă

Articolul 1 a (nou)

Decizia (UE) 2015/1814

Articolul 1 – alineatul 5 – paragrafele 1 a și 1 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Decizia (UE) 2015/1814 se modifică după cum urmează:

 

La articolul 15 alineatul (1) primul paragraf, se adaugă următoarele paragrafe:

 

„Prin derogare, până la perioada de revizuire menționată la articolul 3, procentele menționate la prezentul paragraf se dublează. În cadrul acestei revizuiri se analizează dublarea ratei de admisie până la restabilirea echilibrului pieței.

 

În plus, revizuirea ar trebui să introducă un plafon pentru rezerva pentru stabilitatea pieței și, dacă este cazul, revizuirea este însoțită de o propunere legislativă.”.

Justificare

Rata de admisie pentru rezerva pentru stabilitatea pieței ar trebui dublată pentru primii patru ani de funcționare.

  • [1] JO C 71, 24.2.2016, p. 57.
  • [2] JO C 240, 1.7.2016, p. 62.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

La 15 iulie 2015, Comisia Europeană a publicat propunerea sa pentru faza IV a ETS. Scopul propunerii este acela de a îndeplini obiectivul UE pentru 2030 de reducere cu „cel puțin” 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, protejând în același timp industria europeană de riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon și promovând inovarea și modernizarea sectoarelor energetic și industrial ale Europei în cursul deceniului care începe în 2020.[1] Propunerea se bazează pe concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014, care stabilesc orientări cu privire la modul în care ar trebui realizate aceste obiective.[2]

Raportorul sprijină propunerea Comisiei Europene ca parte a actualului pachet al UE privind clima și energia pentru 2030. Raportorul consideră că un mecanism de piață precum ETS este modul cel mai rentabil de îndeplinire a obligațiilor privind schimbările climatice și salută răspândirea la nivel mondial a practicii de stabilire de tarife pentru emisiile de carbon.

La realizarea acestui raport, raportorul a lucrat în strânsă cooperare cu raportorii alternativi, cu birourile și cu consilieri lor și ar dori să fie consemnate mulțumirile adresate acestora pentru contribuția lor valoroasă la acest proces până în prezent. De asemenea, raportorul ar dori să se consemneze mulțumirile adresate Comisiei Europene pentru angajamentul său constant și proactiv.

Ambiții

Raportorul salută noul factor linear de reducere de 2,2 % și consideră că acesta este procentul minim cu care ar trebui să scadă anual numărul total de certificate pe parcursul întregii faze IV.

La 12 decembrie națiunile lumii au ajuns la Acordul de la Paris și astfel s-au angajat să limiteze creșterea temperaturii globale la „mult” sub două grade, recunoscând totodată că o creștere de doar 1,5 grade ar combate mai bine efectele cele mai grave ale schimbărilor climatice.[3] Raportorul consideră că este esențial ca ETS să poată reflecta progresele Acordului de la Paris și propune următoarele:

a)  o nouă clauză de revizuire prin care i se solicită Comisiei Europene să supună unei revizuiri permanente factorul linear de reducere și, dacă este cazul, să înainteze o propunere Parlamentului European și Consiliului după primul bilanț global din 2023.

Recunoscând că suprapunerea politicilor UE din domeniul energiei și al climei și măsurile naționale unilaterale de reducere a capacității de producere a energiei electrice pot submina eficacitatea ETS și contribui la dezechilibre pe piață, raportorul propune, de asemenea, următoarele:

a)  în cadrul revizuirii anuale a funcționării ETS, Comisia să analizeze impactul suprapunerii politicilor UE și, dacă este cazul, să prezinte o propunere Parlamentului European și Consiliului;

b)  din doi în doi ani, statele membre să poată să restituie în rezerva pentru stabilitatea pieței (MSR) un număr de certificate de emisii egal cu numărul de certificate legate de capacitatea de producție de energie electrică care a fost deconectată în perioada respectivă.

Relocarea emisiilor de dioxid de carbon

Pe măsură ce ambițiile noastre privind schimbările climatice continuă să evolueze, certificatele gratuite vor fi din ce în ce mai puține. Raportorul consideră că este esențial să se asigure o protecție adecvată a industriilor expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, dar recunoaște necesitatea de a concentra în mai mare măsură această protecție, asigurând totodată faptul că criteriile de referință sunt realiste și este evitat un factor de corecție transsectorial inechitabil. Prin urmare, raportorul propune următoarele:

a)  o distribuire mai concentrată a certificatelor de emisii gratuite pe baza rezultatului înmulțirii intensității schimburilor comerciale cu țări terțe ale unui sector sau subsector cu intensitatea emisiilor acestuia;

b)  evaluarea calitativă pentru toate sectoarele în limita a 10 % din categoria superioară a alocării gratuite;

c)  o nouă rată de reducere a valorii de referință de 0,3 % pentru a ține cont de sectoarele care nu pot realiza o reducere anuală de 0,5 %;

d)  până la 2 % din proporția de certificate scoase la licitație va fi transferată unui fond de certificate gratuite în vederea îmbunătățirii factorului de corecție transsectorial, dacă este activat;

e)  Comisia poate evalua sectoare sau subsectoare la un nivel mai agregat sau neagregat, altul decât NACE-4.

Costuri indirecte

Raportorul recunoaște că există o denaturare a pieței atunci când unele state membre compensează costurile indirecte și altele nu. În plus, raportorul consideră că această denaturare ar trebui rezolvată. Cu toate acestea, în încercarea de a face acest lucru, a apărut o problemă juridică. Având în vedere că a obliga statele membre să utilizeze ajutorul de stat contravine tratatelor, raportorul a revenit, în așteptarea unor noi discuții cu raportorii alternativi și cu experții juridici, la formularea actuală, conform căreia statele membre „pot” să compenseze.

O alocare mai dinamică

În temeiul normelor actuale, alocarea se poate modifica numai atunci când există o variație de 50 % a nivelurilor de producție. Acest lucru a contribuit la o alocare deficitară în unele sectoare, în timp ce altele au înregistrat profituri excepționale. Pentru a remedia această situație, raportorul propune ca:

a)  alocarea să se modifice când există o creștere sau reducere de 10 % a producției unei instalații.

Simplificare

Costul și sarcina administrativă aferente ETS sunt resimțite cel mai mult de cei care și le permit cel mai puțin. Recunoscând că există un impuls puternic pentru reducerea sarcinii administrative asupra sectorului, raportorul propune următoarele:

a)  ridicarea pragului pentru instalațiile cu emisii reduse de la 25 000 tCO2e la 50 000 de tone de CO2e;

b)  posibilitatea ca instalațiile cu emisii foarte reduse, de mai puțin de 5 000 tCO2e, să poată alege să fie excluse din ETS fără măsuri echivalente.

Fondul pentru inovare

În cele din urmă, sectoarele trebuie să poată inova pentru a progresa către un viitor cu emisii reduse de dioxid de carbon. Pe măsură ce ambițiile în cadrul ETS cresc, iar valorile limită ale emisiilor de gaze cu efect de seră scad, este extrem de important să apară noi tehnologii pentru ca industria europeană să rămână competitivă și pentru a proteja locurile de muncă. Prin urmare, raportorul propune o serie de modificări privind fondul pentru inovare:

a)  jumătate din fondul pentru inovare să provină din proporția de certificate scoase la licitație;

b)  fondul pentru inovare să fie suplimentat cu 150 de milioane de certificate nealocate;

c)  sprijinul să acopere până la 75 % din costul proiectelor;

d)  60 % din finanțare să poată să nu depindă de reduceri verificate ale emisiilor;

e)  proiectele să fie finanțate în funcție de etape prestabilite.

Fondul pentru modernizare

Raportorul consideră că, în conformitate cu concluziile Consiliului din octombrie 2014, fondul pentru modernizare ar trebui să fie administrat în primul rând de statele membre beneficiare, cu implicarea BEI și a Comisiei Europene. În plus, raportorul consideră că criteriile și normele pentru investiții aferente fondului ar trebui să fie cât mai transparente posibil. Raportorul propune următoarele:

a)  pragul pentru proiectele mici să fie de 20 de milioane de euro;

b)  statele membre să elaboreze norme și criterii de selecție la nivel național pentru proiectele mici, iar aceste norme și criterii să facă obiectul unei consultări publice;

c)  consiliul de investiții să fie alcătuit din state membre beneficiare, BEI și Comisie;

d)  criteriile de selecție a consiliului de investiții să facă obiectul unei consultări publice.

Articolul 10c

Raportorul salută trecerea la o procedură de ofertare concurențială pentru proiectele întreprinse în temeiul articolul 10c și recunoaște că concurența va determina cel mai bun raport calitate-preț. Deși în linii mari acceptă propunerea Comisiei, raportorul propune următoarele:

a)  pragul pentru ofertare concurențială să fie de 20 milioane de euro;

b)  cogenerarea de căldură și energie să fie eligibilă pentru sprijin.

  • [1]  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/index_en.htm
  • [2]  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf
  • [3]  https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

OPINIE MINORITARĂ

în conformitate cu articolul 56 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

Mireille D'Ornano

Grupul nostru nu este de acord cu această reformă, pe care o consideră prea riscantă pentru mediu, în pofida bunelor intenții invocate. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este desigur de apreciat, dar aceasta nu ar trebui să se facă în detrimentul locurilor de muncă din sectorul industrial. Sectoarele în cauză, cum ar fi industria oțelului, se confruntă deja cu o concurență globală acerbă cu mai multe țări, cum ar fi China. Deși ocupă un loc important în acest sector, țările în cauză sunt lipsite de scrupule în ceea ce privește mediul. În plus, din raport nu lipsește consolidarea din ce în ce mai insidioasă a competențelor Comisiei Europene, în detrimentul statelor membre suverane. Nu acceptăm nici să se aducă atingere, de altfel în mod nedisimulat, competențelor Organizației Maritime Internaționale și ale Organizației Aviației Civile Internaționale, situație determinată de dorința de a include transportul maritim și aviația în EU ETS. Pentru a fi legitime și eficace, aceste decizii trebuie să fie luate de către toate statele la nivel mondial. Uniunea Europeană nu trebuie în niciun caz să intervină în astfel de organizații sau să încerce să se substituie acestora. În consecință, din toate aceste motive, vom vota împotriva acestui raport.

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (10.11.2016)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Raportor pentru aviz: Fredrick Federley

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedur

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Lumea se îndreaptă către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, iar acordul de la Paris în domeniul climei adoptat anul trecut consacră această evoluție ca ireversibilă. Acordul stabilește obiective ambițioase, și pentru UE este important să își respecte promisiunile. La fel de important este să valorificăm oportunitățile asociate transformării economiei noastre într-o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Europa are peste zece ani de experiență cu sistemul de comercializare a cotelor de emisii (EU ETS). EU ETS este cel mai mare sistem de limitare și tranzacționare din lume, acoperind peste 11 000 de centrale electrice și instalații industriale. El a reușit să aducă schimbările climatice pe masa consiliilor de administrație ale companiilor, prin introducerea unui preț la carbon – care a ajutat la stimularea investițiilor în tehnologiile cu emisii reduse de dioxid de carbon. Guvernele și sectorul privat pledează pentru răspândirea piețelor de carbon în toată lumea, ca un instrument care poate asigura competitivitatea, încuraja inovarea și realiza reduceri semnificative ale emisiilor. Un grup tot mai mare de țări, printre care de remarcat China, folosesc sau vor folosi piețe de carbon pentru a-și atinge obiectivele în domeniul climei.

În iulie 2015, Comisia Europeană a prezentat o propunere de revizuire a Directivei EU ETS pentru a atinge obiectivul UE de a obține reduceri de cel puțin 40% la emisiile domestice de gaze cu efect de seră în 2030. Raportorul salută reformele propuse. Oricum, în cazul unor elemente trebuie prevăzute dispoziții mai stricte pentru a garanta integritatea sistemului, previzibilitatea pentru reprezentanții industriei și condiții de concurență egale între companii, sectoare și state membre. Este vital, printre altele prin prisma acordului de la Paris recent adoptat, ca EU ETS să acționeze în continuare ca un stimulent pentru reduceri corespunzătoare de emisii. În același timp, trebuie să prevină costuri necuvenite cu carbonul pentru industriile cele mai performante care sunt efectiv expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Reducerea emisiilor în condiții de eficiență a costurilor

Potrivit directivei actuale, dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon expiră în 2020. Cu toate acestea, unele sectoare industriale va trebui să continue alocarea cu titlu gratuit, ca o excepție temporară de la regula generală de licitare a certificatelor, care rămâne principala metodă de alocare, pentru a preveni riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Normele și criteriile de referință trebuie să fie realiste și să ofere stimulente pentru îmbunătățirea continuă a procesului. Sunt necesare ajustări mai frecvente în funcție de datele de producție reale pentru a evita supra-alocarea și a nu descuraja creșterea industriilor eficiente. Alocarea gratuită trebuie să se concentreze mai bine asupra sectoarelor care sunt cu adevărat cel mai expuse riscului de relocare de emisii de dioxid de carbon, garantând un sprijin deplin pentru sectoarele care au cea mai mare nevoie de el. Această abordare va reduce la minimum necesitatea de a aplica un factor de corecție care poate pe de altă parte dezavantaja pe nedrept și drastic competitivitatea unor sectoare industriale.

Impulsionarea inovării industriale

EU ETS poate și trebuie să fie un instrument puternic pentru a ajuta la expansiunea tehnologiilor inovatoare cu consum redus de CO2. Raportorul apreciază propunerea Comisiei de a mări resursele fondului pentru inovare și amploarea inovării în direcția reducerii emisiilor de CO2 în sectoarele industriale. În orice caz, EU ETS în prezent nu reușește să promoveze investițiile și inovarea în direcția reducerii emisiilor de CO2 la scara necesară pentru atingerea obiectivelor climatice pe termen mediu și lung. E nevoie de un fond mai solid pentru inovare cu încă 150 de milioane de certificate pentru a stimula investițiile private în tehnologii industriale revoluționare. Cum plafonul maxim al EU ETS se reduce și dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon sunt reformate, scopul final fiind licitarea la un nivel de 100%, politicile de susținere a tranziției către o economie cu emisii reduse de CO2 devin tot mai importante.

Corelarea cu o piață a energiei tot mai integrată

Reforma EU ETS, împreună cu impactul asupra producției și comerțului cu energie, ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele uniunii energetice. Un sistem energetic european modern și inovator este vital, fiind necesar să se aloce mai multe resurse acestui obiectiv. Normele EU ETS de după 2020 privind sectorul energiei electrice sau compensarea costurilor indirecte cu emisiile de CO2 pentru consumatorii de energie electrică trebuie să fie mai armonizate și să urmărească stabilirea unui mediu de concurență echitabilă, fără a denatura concurența pe piața energiei electrice între statele membre. Alocarea gratuită tranzitorie pentru sectorul energetic în statele membre cu venituri mai mici trebuie derulată de o manieră transparentă, creând condiții pentru proiecte viabile din punct de vedere economic în concordanță cu obiectivele pe termen lung ale UE în domeniile energetic și climatic. Ar trebui făcută periodic o analiză generală a interacțiunii dintre EU ETS și alte politici în domeniul climei, energiei și calității aerului de la nivel european și național, pentru a evita suprapunerea politicilor și interacțiunea negativă între diferitele instrumente.

Construind pe temelia acordului de la Paris

Ce efecte va avea acordul de la Paris în domeniul climei asupra EU ETS nu a fost încă analizat în detaliu, așa că ele nu pot fi luate în calcul integral pentru începutul fazei 4.

Dacă Protocolul de la Kyoto acoperea doar 12% din emisiile globale, acum țările care sunt răspunzătoare pentru mai mult de 95% din totalul emisiilor sunt obligate să implementeze planuri naționale în domeniul climei și să crească nivelul de ambiție din cinci în cinci ani. De aceea, Directiva EU ETS trebuie aliniată cu Acordul de la Paris, inclusiv prin stabilirea unui mecanism de ridicare a ștachetei care să dea posibilitatea de a revizui periodic dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon și nivelul de ambiție.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 a instituit o schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Uniune pentru a promova reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic.

(1)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 a instituit o schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Uniune pentru a promova reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic, asigurând, totodată, competitivitatea internațională a industriei UE, și evitând relocarea emisiilor de dioxid de carbon și a investițiilor.

__________________

__________________

15 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

15 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Consiliul European din octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce, până în 2030, emisiile globale de gaze cu efect de seră din Uniune cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990. Toate sectoarele economice ar trebui să contribuie la realizarea acestor reduceri ale emisiilor, iar obiectivul va fi îndeplinit în modul cel mai rentabil prin intermediul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), asigurându-se o reducere cu 43 % față de nivelurile din 2005 până în 2030. Acest aspect a fost confirmat în cadrul angajamentului de reducere preconizat, stabilit la nivel național, al UE și al statelor sale membre care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice la 6 martie 201516.

(2)  Consiliul European din octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce, până în 2030, emisiile globale de gaze cu efect de seră din Uniune cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 1990. Toate sectoarele economice ar trebui să contribuie la realizarea acestor reduceri ale emisiilor, iar obiectivul va fi îndeplinit în modul cel mai rentabil prin intermediul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), asigurându-se o reducere cu 43 % față de nivelurile din 2005 până în 2030. Acest aspect a fost confirmat în cadrul angajamentului de reducere preconizat, stabilit la nivel național, al UE și al statelor sale membre care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice la 6 martie 2015. Acordul de la Paris privind schimbările climatice („Acordul”), aprobat în cadrul celei de-a 21-a sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice, marchează un nou nivel de angajament global, vizând menținerea creșterii temperaturii medii globale la mai puțin de 2 °C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C. În conformitate cu Acordul, toate sectoarele economiei trebuie să contribuie la reducerea emisiilor de CO2. Țintele și măsurile convenite la nivel internațional, de pildă în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) și al Organizației Maritime Internaționale (OMI), sunt binevenite dacă reușesc să obțină reduceri adecvate ale emisiilor.

__________________

__________________

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Consiliul European a confirmat că principalul instrument european pentru îndeplinirea acestui obiectiv va fi o schemă de comercializare a certificatelor de emisii reformată și funcțională, însoțită de un instrument de stabilizare a pieței, că factorul anual de reducere va fi de 2,2 % începând cu 2021 și că alocarea cu titlu gratuit nu va expira, ci măsurile existente vor continua după 2020 pentru a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon din cauza politicii privind clima, atât timp cât alte economii importante nu depun eforturi comparabile, fără să se reducă proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație. Proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație ar trebui să fie exprimată sub formă de procentaj în legislație, pentru a spori certitudinea planificării în ceea ce privește deciziile de investiții, pentru a spori transparența și a face întreaga schemă mai simplă și mai ușor de înțeles.

(3)  Consiliul European a confirmat că principalul instrument european pentru îndeplinirea acestui obiectiv va fi o schemă de comercializare a certificatelor de emisii funcțională, reformată și mai performantă, însoțită de un instrument de stabilizare a pieței, că factorul anual de reducere va fi de 2,2 % începând cu 2021 și că alocarea cu titlu gratuit nu va expira, ci măsurile existente vor continua după 2020 pentru a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon din cauza politicii privind clima, atât timp cât alte economii, țări terțe sau regiuni subnaționale importante nu depun eforturi comparabile, fără să se reducă proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație. Proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație ar trebui să fie exprimată sub formă de procentaj în legislație, pentru a spori certitudinea planificării în ceea ce privește deciziile de investiții, pentru a spori transparența și a face întreaga schemă mai simplă și mai ușor de înțeles. Dacă Uniunea și-a proclamat clar intenția de a menține schema de comercializare a certificatelor de emisii în centrul politicii Uniunii în domeniul climei, și alte țări și regiuni ale lumii, și alte țări și regiuni ale lumii au adoptat politicile Uniunii în domeniul climei. În 2016, circa 40 de țări și peste 20 de orașe, state și provincii folosesc mecanisme de tarifare a emisiilor de CO2, în diferite proporții, iar altele intenționează să le implementeze în viitor. Uniunea încurajează alte țări să urmeze această cale și să persevereze în eforturile lor.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui obiectiv necesită continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei, cu EU ETS ca piatră de temelie a politicii Europei privind clima, precum și progrese legate de celelalte aspecte ale uniunii energetice17. Punerea în aplicare a măsurilor ambițioase stabilite în cadrul pentru 2030 contribuie la asigurarea unui preț semnificativ al carbonului și continuă să stimuleze reducerile rentabile ale emisiilor de gaze cu efect de seră.

(4)  O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui obiectiv necesită continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei, cu EU ETS ca piatră unghiulară a politicii Europei privind clima, precum și progrese legate de celelalte aspecte ale uniunii energetice17, garantând totodată că aceste aspecte, precum cele legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie, merg pe linia obiectivelor EU ETS și nu îi subminează eficacitatea pe piață. Punerea în aplicare a măsurilor ambițioase stabilite în cadrul pentru 2030 contribuie la asigurarea unui preț semnificativ al carbonului și continuă să stimuleze reduceri, eficiente din perspectiva costurilor, ale emisiilor de gaze cu efect de seră, cu scopul de a îndeplini obiectivul pe termen lung al Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu efect.de seră cu 80-95% în 2050. Este regretabil că semnalul dat de prețul carbonului în timpul fazei 3 nu a fost suficient de puternic încât să impulsioneze investițiile în tehnologii și procese cu consum redus de carbon. Un preț al certificatelor suficient de mare pentru a impulsiona investițiile în decarbonizarea producției este cheia unei piețe a EU ETS care să funcționeze bine. Este de remarcat în acest context obiectivul de 20 % în privința ponderii industriei în PIB-ul UE până în 2020, precum și importanța inovării și a investițiilor în C&D, locuri de muncă și îmbogățirea competențelor.

__________________

__________________

17 COM(2015) 80, care stabilește O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.

17 COM(2015) 80, care stabilește O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  La articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se prevede că politica Uniunii se bazează pe principiul „poluatorul plătește” și, în acest temei, Directiva 2003/87/CE prevede tranziția, în timp, către licitarea integrală a certificatelor. Amânarea unei tranziții complete este justificată de evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon, iar alocarea cu titlu gratuit a certificatelor către industrie este justificată în vederea abordării riscurilor reale de creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră în țările terțe în care industria nu este supusă unor restricții comparabile în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, atât timp cât alte economii importante nu iau măsuri de politică comparabile în domeniul climei.

(5)  La articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se prevede că politica Uniunii se bazează pe principiul „poluatorul plătește” și, în acest temei, Directiva 2003/87/CE prevede tranziția, în timp, către licitarea integrală a certificatelor. Amânarea unei tranziții complete este justificată de evitarea riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon și a investițiilor, iar alocarea cu titlu gratuit a certificatelor către industrie este justificată în vederea abordării riscurilor reale de creștere a emisiilor globale de gaze cu efect de seră și de redirecționare a investițiilor către țările terțe în care industria nu este supusă unor restricții comparabile în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, atât timp cât alte economii importante nu iau măsuri de politică comparabile în domeniul climei. Un studiu comandat de Comisie în 2013 a ajuns la concluzia că în perioada 2005-2012 nu a avut loc nicio relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Licitarea certificatelor rămâne regula generală, alocarea cu titlu gratuit fiind o excepție. Prin urmare, astfel cum a confirmat și Consiliul European, proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație, care era de 57 % în perioada 2013-2020, nu ar trebui să fie redusă. Evaluarea impactului efectuată de Comisie18 oferă detalii cu privire la proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație și precizează că această proporție de 57 % este alcătuită din certificate scoase la licitație în numele statelor membre, inclusiv certificate rezervate pentru instalațiile nou-intrate, dar nealocate, din certificate pentru modernizarea producției de energie electrică în unele state membre și din certificate care urmează să fie scoase la licitație ulterior din cauza plasării acestora în rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului19.

(6)  Licitarea certificatelor rămâne regula generală, alocarea cu titlu gratuit fiind o excepție limitată la o perioadă de tranziție, menită să asigure competitivitatea europeană în lume. Prin urmare, astfel cum a confirmat și Consiliul European, proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație, care era de 57 % în perioada 2013-2020, nu ar trebui să fie redusă. Începând cu anul 2021, proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație ar trebui să fie de 57 %, cu posibilitatea de a o reduce cu până la cinci puncte procentuale pentru a asigura o cantitate suficientă de cote gratuite. Evaluarea impactului efectuată de Comisie oferă detalii cu privire la proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație și precizează că această proporție de 57 % este alcătuită din certificate scoase la licitație în numele statelor membre, inclusiv certificate rezervate pentru instalațiile nou-intrate, dar nealocate, din certificate pentru modernizarea producției de energie electrică în unele state membre și din certificate care urmează să fie scoase la licitație ulterior din cauza plasării acestora în rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 2015/ ... a Parlamentului European și a Consiliului19.

__________________

__________________

18 SEC(2015)XX

18 SEC(2015)XX

19 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferente schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L [...], [...], p. [...]).

19 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferente schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L [...], [...], p. [...]).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a păstra beneficiul ecologic al reducerii emisiilor în Uniune, în timp ce acțiunile întreprinse de alte țări nu oferă industriei stimulente comparabile să reducă emisiile, instalațiile din sectoarele și subsectoarele cu risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să beneficieze în continuare de alocarea cu titlu gratuit. Experiența acumulată în cursul funcționării EU ETS a confirmat faptul că sectoarele și subsectoarele sunt expuse în grade diferite riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și că alocarea cu titlu gratuit a împiedicat relocarea emisiilor de dioxid de carbon. În timp ce unele sectoare și subsectoare pot fi considerate ca expuse unui risc mai ridicat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, altele sunt în măsură să transfere în prețul produselor o parte considerabilă din costurile certificatelor necesare pentru a-și acoperi emisiile, fără a-și pierde din cota de piață, suportând doar partea rămasă din costuri, astfel încât acestea sunt expuse unui risc scăzut de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Comisia ar trebui să stabilească sectoarele relevante și să le diferențieze în funcție de intensitatea schimburilor lor comerciale și de intensitatea emisiilor lor pentru a identifica mai bine sectoarele expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. În cazul în care, pe baza acestor criterii, se depășește pragul stabilit prin luarea în considerare a posibilității sectoarelor și subsectoarelor în cauză de a transfera costurile în prețul produselor, sectorul sau subsectorul respectiv ar trebui considerat ca expus riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Altele ar trebui să fie considerate cu un risc scăzut sau fără niciun risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Luarea în considerare a posibilităților sectoarelor și subsectoarelor din afara producerii energiei electrice de a transfera costurile în prețul produselor ar trebui, de asemenea, să reducă profiturile excepționale.

(7)  Pentru a păstra beneficiul ecologic al reducerii emisiilor în Uniune, în timp ce acțiunile întreprinse de alte țări nu oferă industriei stimulente comparabile să reducă emisiile, instalațiile din sectoarele și subsectoarele cu risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să beneficieze în continuare de alocarea cu titlu gratuit. Alocarea gratuită nu trebuie percepută ca o subvenție, scopul ei fiind de a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon și al investițiilor și de a stimula și finanța investițiile în tehnologii și procese cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Experiența acumulată în cursul funcționării EU ETS a confirmat faptul că sectoarele și subsectoarele sunt expuse în grade diferite riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și că alocarea cu titlu gratuit a împiedicat relocarea emisiilor de dioxid de carbon. În timp ce unele sectoare și subsectoare pot fi considerate ca expuse unui risc mai ridicat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, altele sunt în măsură să transfere în prețul produselor o parte considerabilă din costurile certificatelor necesare pentru a-și acoperi emisiile, fără a-și pierde din cota de piață, suportând doar partea rămasă din costuri, astfel încât acestea sunt expuse unui risc scăzut de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Comisia ar trebui să stabilească sectoarele relevante și să le diferențieze în funcție de intensitatea schimburilor lor comerciale și de intensitatea emisiilor lor pentru a identifica mai bine sectoarele expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. În cazul în care, pe baza acestor criterii, se depășește pragul stabilit prin luarea în considerare a posibilității sectoarelor și subsectoarelor în cauză de a transfera costurile în prețul produselor, sectorul sau subsectorul respectiv ar trebui considerat ca expus riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Altele ar trebui să fie considerate cu un risc scăzut sau fără niciun risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Sectoarele și subsectoarele care nu sunt expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon nu ar trebui să primească certificate gratuite. Luarea în considerare a posibilităților sectoarelor și subsectoarelor din afara producerii energiei electrice de a transfera costurile în prețul produselor ar trebui, de asemenea, să reducă profiturile excepționale.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a reflecta progresele tehnologice din sectoarele în cauză și a le ajusta la perioada relevantă de alocare, este necesar să se prevadă actualizarea, în conformitate cu îmbunătățirea medie constatată, a valorilor criteriilor de referință pentru alocarea cu titlu gratuit către instalații, calculate pe baza datelor din perioada 2007-2008. Din motive legate de previzibilitate, aceasta ar trebui realizată prin aplicarea unui factor care reprezintă cea mai bună evaluare a progreselor realizate în toate sectoarele, care ar trebui să țină seama de datele solide, obiective și verificate provenind de la instalații, astfel încât sectoarele a căror rată de îmbunătățire diferă considerabil de acest factor să aibă o valoare de referință mai aproape de rata lor efectivă de îmbunătățire. În cazul în care datele indică o diferență față de factorul de reducere de mai mult de 0,5 % din valoarea înregistrată în perioada 2007-2008, în plus sau în minus pe an în perioada relevantă, valoarea de referință aferentă se ajustează cu acest procentaj. Pentru a asigura condiții echitabile pentru producția de compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză în rafinării și uzine chimice, valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză ar trebui să fie aliniate în continuare la valorile de referință ale rafinăriilor.

(8)  Pentru a reflecta progresele tehnologice din sectoarele în cauză criteriile de referință ar trebui actualizate în totalitate, urmând ca datele pentru 2017 și 2018 să reflecte progresele tehnologice reale. Din motive legate de previzibilitate și pentru a oferi un stimulent permanent pentru optimizarea procesului, criteriile de referință ar trebui actualizate integral prin aplicarea unui factor care reprezintă cea mai bună evaluare a progreselor realizate în toate sectoarele, care ar trebui să țină seama de datele solide, obiective și verificate provenind de la instalații, astfel încât sectoarele a căror rată de îmbunătățire diferă considerabil de acest factor să aibă o valoare de referință mai aproape de rata lor efectivă de îmbunătățire. În cazul în care datele indică o diferență față de factorul de reducere de mai mult de 0,5 % din valoarea înregistrată în perioada 2007-2008, în plus sau în minus pe an în perioada relevantă, valoarea de referință aferentă se ajustează cu acest procentaj. În cazul în care sectoarele prezintă o rată de optimizare mai mică de 0,3%, ar trebui să se aplice procentul respectiv. Pentru a asigura condiții echitabile pentru producția de compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză în rafinării și uzine chimice, valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză ar trebui să fie aliniate în continuare la valorile de referință ale rafinăriilor.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Statele membre ar trebui să compenseze parțial, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, anumite instalații din sectoarele sau subsectoarele despre care s-a stabilit că sunt expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice. Protocolul și deciziile însoțitoare adoptate de Conferința părților la Paris trebuie să prevadă mobilizarea dinamică a finanțării pentru combaterea schimbărilor climatice, transferul de tehnologie și consolidarea capacităților pentru părțile eligibile, în special cele cu capacitățile cele mai reduse. Sectorul public va avea în continuare un rol important în mobilizarea resurselor financiare pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020. Prin urmare, veniturile obținute din licitații ar trebui utilizate și pentru finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Cuantumul finanțării combaterii schimbărilor climatice care trebuie să fie mobilizat va depinde, de asemenea, de nivelul de ambiție și calitatea contribuțiilor preconizate stabilite la nivel național (INDC), ale planurilor de investiții ulterioare și ale proceselor naționale de planificare a adaptării. Statele membre ar trebui, de asemenea, să utilizeze veniturile rezultate din licitații pentru a promova formarea de competențe și redistribuirea forței de muncă afectate de tranziția locurilor de muncă într-o economie în curs de decarbonizare.

(9)  Ar trebui înființat un mecanism armonizat la nivelul UE pentru a despăgubi, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, anumite instalații din sectoarele sau subsectoarele despre care s-a stabilit că sunt expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice; Protocolul și deciziile însoțitoare adoptate de Conferința părților la Paris trebuie să prevadă mobilizarea dinamică a finanțării pentru combaterea schimbărilor climatice, transferul de tehnologie și consolidarea capacităților pentru părțile eligibile, în special cele cu capacitățile cele mai reduse. Sectorul public va avea în continuare un rol important în mobilizarea resurselor financiare pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020. Prin urmare, cel puțin 80% din veniturile obținute din licitații ar trebui cheltuite pentru acțiuni în domeniul climei de tipul celor menționate în prezenta directivă, inclusiv pentru finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Cuantumul finanțării combaterii schimbărilor climatice care trebuie să fie mobilizat va depinde, de asemenea, de nivelul de ambiție și calitatea contribuțiilor preconizate stabilite la nivel național (INDC), ale planurilor de investiții ulterioare și ale proceselor naționale de planificare a adaptării. UE ar trebui, de asemenea, să înființeze un fond pentru o tranziție justă pentru a pune laolaltă veniturile rezultate din licitații pentru a promova formarea de competențe și redistribuirea forței de muncă afectate de tranziția locurilor de muncă într-o economie în curs de decarbonizare.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Principalul stimulent pe termen lung oferit de prezenta directivă pentru captarea și stocarea de CO2 (CSC), pentru noi tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și pentru inovații revoluționare în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon este semnalul pe care îl creează referitor la prețul carbonului și faptul că nu va trebui să se restituie certificatele aferente emisiilor de CO2 stocate permanent sau evitate. În plus, pentru a suplimenta resursele deja utilizate pentru a accelera demonstrarea instalațiilor comerciale de CSC și a tehnologiilor inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, certificatele din cadrul EU ETS ar trebui să fie utilizate pentru a oferi recompense garantate pentru utilizarea instalațiilor de CSC, a noilor tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și a inovării industriale în tehnologii și procese cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Uniune pentru CO2 stocat sau evitat la o scară suficientă, cu condiția existenței unui acord privind partajarea cunoștințelor. Cea mai mare parte a acestui sprijin ar trebui să depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, deși un anumit sprijin poate fi acordat atunci când sunt atinse anumite obiective prestabilite, ținând seama de tehnologia utilizată. Procentajul maxim din costurile proiectelor pentru care urmează să se acorde sprijin poate varia în funcție de tipul de proiect.

(10)  Principalul stimulent pe termen lung oferit de prezenta directivă pentru captarea și stocarea de CO2 (CSC) și pentru captarea și utilizarea de CO2 (CUC) pentru noi tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și pentru inovații revoluționare în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon este semnalul pe care îl creează referitor la prețul carbonului și faptul că nu va trebui să se restituie certificatele aferente emisiilor de CO2 stocate permanent sau evitate. În plus, pentru a suplimenta resursele deja utilizate pentru a accelera demonstrarea instalațiilor comerciale de CSC și CUC și a tehnologiilor inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, certificatele din cadrul EU ETS ar trebui să fie utilizate pentru a oferi recompense garantate pentru utilizarea instalațiilor de CSC și CUC, a noilor tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și a inovării industriale în tehnologii și procese sustenabile cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Uniune pentru CO2 stocat sau evitat la o scară suficientă, cu condiția existenței unui acord privind partajarea cunoștințelor. Cea mai mare parte a acestui sprijin ar trebui să depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, deși un anumit sprijin poate fi acordat atunci când sunt atinse anumite obiective prestabilite, ținând seama de tehnologia utilizată. Procentajul maxim din costurile proiectelor pentru care urmează să se acorde sprijin poate varia în funcție de tipul de proiect.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Ar trebui instituit un fond pentru modernizare din 2 % din numărul total de certificate din cadrul EU ETS, care ar trebui scoase la licitație în conformitate cu normele și modalitățile pentru licitațiile desfășurate de platforma comună de licitație stabilite în Regulamentul 1031/2010. Statele membre care, în 2013, au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la cursurile de schimb de pe piață sub 60 % din media Uniunii ar trebui să fie eligibile pentru finanțare din Fondul pentru modernizare și să beneficieze, până în 2030, de o derogare de la principiul licitării integrale pentru producerea de energie electrică prin utilizarea opțiunii de alocare cu titlu gratuit în vederea promovării transparente a investițiilor reale în modernizarea sectorului lor energetic, evitând totodată distorsiunile pe piața internă a energiei. Normele care reglementează Fondul pentru modernizare ar trebui să ofere un cadru coerent, cuprinzător și transparent pentru a asigura o punere în aplicare cât mai eficientă posibil, ținând seama de necesitatea unei accesări ușoare de către toți participanții. Funcția structurii de guvernanță ar trebui să fie proporțională cu scopul de a asigura utilizarea corespunzătoare a fondurilor. Structura de guvernanță ar trebui să fie alcătuită dintr-un consiliu de investiții și un comitet de gestionare, iar în procesul decizional ar trebui să se țină seama de expertiza BEI, cu excepția cazului în care se acordă sprijin unor proiecte mici prin împrumuturi din partea unei bănci de promovare naționale sau prin granturi acordate prin intermediul unui program național care are aceleași obiective ca și Fondul pentru modernizare. Investițiile finanțate din fond ar trebui să fie propuse de statele membre. Pentru a se asigura abordarea adecvată a necesităților de investiții din statele membre cu venituri scăzute, la distribuirea fondurilor se va ține seama în mod egal de emisiile verificate și de criteriile legate de PIB. Asistența financiară din partea Fondului pentru modernizare ar putea fi furnizată sub diferite forme.

(11)  Ar trebui instituit un fond pentru modernizare din 2 % din numărul total de certificate din cadrul EU ETS, care ar trebui scoase la licitație în conformitate cu normele și modalitățile pentru licitațiile desfășurate de platforma comună de licitație stabilite în Regulamentul 1031/2010. Statele membre care, în 2013, au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la cursurile de schimb de pe piață sub 60 % din media Uniunii ar trebui să fie eligibile pentru finanțare din Fondul pentru modernizare și să beneficieze, până în 2030, de o derogare de la principiul licitării integrale pentru producerea de energie electrică prin utilizarea opțiunii de alocare cu titlu gratuit în vederea promovării transparente a investițiilor reale în modernizarea sectorului lor energetic, în concordanță cu obiectivele Uniunii pentru 2030 și 2050 în domeniile energiei și climei, evitând totodată distorsiunile pe piața internă a energiei. Normele care reglementează Fondul pentru modernizare ar trebui să ofere un cadru coerent, cuprinzător și transparent pentru a asigura o punere în aplicare cât mai eficientă posibil, ținând seama de necesitatea unei accesări ușoare de către toți participanții. Funcția structurii de guvernanță ar trebui să fie proporțională cu scopul de a asigura utilizarea corespunzătoare a fondurilor. Structura de guvernanță ar trebui să fie alcătuită dintr-un consiliu de investiții și un consiliu consultativ. Investițiile finanțate din fond ar trebui să fie propuse de statele membre. Pentru a se asigura abordarea adecvată a necesităților de investiții din statele membre cu venituri scăzute, la distribuirea fondurilor se va ține seama în mod egal de emisiile verificate și de criteriile legate de PIB. Asistența financiară din partea Fondului pentru modernizare ar putea fi furnizată sub diferite forme.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Consiliul European a confirmat că ar trebui să fie îmbunătățite modalitățile, inclusiv transparența, ale alocării opționale cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic din anumite state membre. Investițiile cu o valoare de cel puțin 10 milioane EUR ar trebui selectate de statul membru în cauză printr-o procedură de ofertare concurențială, pe baza unor norme clare și transparente, pentru a se asigura că alocarea cu titlu gratuit este utilizată pentru a promova investiții reale în modernizarea sectorului energetic, în conformitate cu obiectivele uniunii energetice. Investițiile cu o valoare mai mică de 10 milioane EUR ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru finanțare din alocarea cu titlu gratuit. Statul membru în cauză ar trebui să selecteze aceste investiții pe baza unor criterii clare și transparente. Rezultatele procesului de selecție ar trebui să facă obiectul unei consultări publice. Publicul ar trebui să fie informat în mod corespunzător în etapa de selecție a proiectelor de investiții, precum și în cea a punerii lor în aplicare.

(12)  Consiliul European a confirmat că ar trebui să fie îmbunătățite modalitățile, inclusiv transparența, ale alocării opționale cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic din anumite state membre. Investițiile cu o valoare de cel puțin 10 milioane EUR ar trebui selectate de statul membru în cauză printr-o procedură de ofertare concurențială, pe baza unor norme clare și transparente, pentru a se asigura că alocarea cu titlu gratuit este utilizată pentru a promova investiții reale în modernizarea sectorului energetic, în conformitate cu obiectivele uniunii energetice. Lista de proiecte, atât a celor selectate, cât și a celor neselectate, ar trebui să fie publică. Investițiile cu o valoare mai mică de 10 milioane EUR ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru finanțare din alocarea cu titlu gratuit. Statul membru în cauză ar trebui să selecteze aceste investiții pe baza unor criterii clare și transparente prevăzute în prezenta directivă. Rezultatele procesului de selecție ar trebui să facă obiectul unei consultări publice. Publicul ar trebui să fie informat în mod corespunzător în etapa de selecție a proiectelor de investiții, precum și în cea a punerii lor în aplicare.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Finanțarea prin EU ETS ar trebui să fie coerentă cu alte programe de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile structurale și de investiții europene, astfel încât să se asigure eficacitatea cheltuielilor publice.

(13)  Finanțarea prin EU ETS ar trebui să fie coerentă cu alte programe de finanțare ale Uniunii, inclusiv Orizont 2020, Fondul european pentru investiții strategice, fondurile structurale și de investiții europene și Strategia de investiții în proiecte legate de climă a Băncii Europene de Investiții, astfel încât să se asigure eficacitatea cheltuielilor publice.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Dispozițiile existente care reglementează excluderea instalațiilor mici din EU ETS permite instalațiilor excluse să rămână în această situație și, ar trebui să li ofere statelor membre posibilitatea de a-și actualiza lista instalațiilor excluse, iar în cazul statelor membre care în prezent nu folosesc această opțiune, să facă acest lucru la începutul fiecărei perioade de comercializare.

(14)  Dispozițiile existente care reglementează excluderea instalațiilor mici din EU ETS permite instalațiilor excluse să fie extinse pentru a reduce costurile administrative inutile și, ar trebui să li ofere statelor membre posibilitatea de a-și actualiza lista instalațiilor excluse, iar în cazul statelor membre care în prezent nu folosesc această opțiune, să facă acest lucru la începutul fiecărei perioade de comercializare.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Pentru a reduce semnificativ sarcina administrativă cu care se confruntă întreprinderile, Comisia ar putea avea în vedere măsuri precum automatizarea depunerii și verificării rapoartelor de emisii, exploatând la maximum potențialul tehnologiilor informației și comunicațiilor;

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ua (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La articolul 3 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

 

„(ua)  mici emițători înseamnă instalațiile ale căror emisii raportate autorității competente în fiecare dintre ultimii trei ani precedenți notificării efectuate în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) litera (a), sunt inferioare a 50 000 de tone de dioxid de carbon echivalent și, în cazul în care au loc activități de ardere, au o putere termică nominală mai mică de 35 MW, excluzând emisiile provenite de la biomasă.”

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   la alineatul (1) se adaugă trei noi paragrafe:

(a)   la alineatul (1) se adaugă patru noi paragrafe:

Începând din 2021, procentajul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre este de 57 %.

Începând din 2021, procentajul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre este de 57%, iar această cotă se reduce cu până la trei puncte procentuale pe întreaga durată a celei de-a patra perioade de comercializare, în conformitate cu articolul 10a alineatul (5). O astfel de ajustare se efectuează exclusiv sub forma unei reduceri de certificate scoase la licitație în conformitate cu dispozițiile de la litera (a) din primul paragraf al articolului 10 alineatul (2).

2 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate pentru a institui un fond pentru îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea sistemelor energetice ale anumitor state membre, astfel cum se prevede la articolul 10d din prezenta directivă („Fondul pentru modernizare”).

2 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate pentru a institui un fond pentru îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea sistemelor energetice ale anumitor state membre, astfel cum se prevede la articolul 10d din prezenta directivă („Fondul pentru modernizare”).

Cantitatea totală rămasă de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre se distribuie în conformitate cu alineatul (2).

Cantitatea totală rămasă de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre se distribuie în conformitate cu alineatul (2).

 

300 de milioane de certificate plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței vor fi anulate în anul 2021.”

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera b – punctul i

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)   la litera (a), „88 %” se înlocuiește cu „90 %”;

(i)   primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

2  Cantitatea totală a cotelor pe care fiecare stat membru urmează să le scoată la licitație se prezintă după cum urmează:

2  Cantitatea totală a cotelor pe care fiecare stat membru urmează să le scoată la licitație se prezintă după cum urmează:

(a)  90 % din cantitatea totală a cotelor de licitat se distribuie între statele membre în ponderi identice cu ponderea deținută de statul membru vizat din totalul emisiilor verificate în cadrul sistemului comunitar pentru 2005 sau media pentru perioada 2005-2007, alegându-se valoarea cea mai ridicată;

(a)  90 % din cantitatea totală a cotelor de licitat se distribuie între statele membre în ponderi identice cu ponderea deținută de statul membru vizat din totalul emisiilor verificate în cadrul sistemului comunitar pentru 2005 sau media pentru perioada 2005-2007, alegându-se valoarea cea mai ridicată;

(b)  10 % din cantitatea totală de certificate care urmează să fie scoase la licitație se distribuie între anumite state membre din motive de solidaritate și dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce înseamnă creșterea cantității de certificate pe care statul membru respectiv le scoate la licitație în temeiul literei (a) cu procentele precizate în anexa IIa.”; precum și

(b)  10 % din cantitatea totală a cotelor de licitat se distribuie între anumite state membre din motive de solidaritate și dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce înseamnă creșterea cantității cotelor pe care statul membru respectiv le scoate la licitație în temeiul literei (a) cu procentele precizate în anexa IIa; În cazul statelor membre eligibile pentru Fondul de modernizare menționat la articolul 10d, cota lor de certificate specificată în anexa IIa se transferă în contul cotei lor din Fondul de modernizare.”

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera b – punctul ii

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)   litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

(b)  10 % din cantitatea totală de certificate care urmează să fie scoase la licitație se distribuie între anumite state membre din motive de solidaritate și dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce înseamnă creșterea cantității de certificate pe care statul membru respectiv le scoate la licitație în temeiul literei (a) cu procentele precizate în anexa IIa.”; precum și

 

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  la articolul 3, se adaugă următoarele litere (j), (k) și (l):

(c)  Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3  Statele membre determină destinația veniturilor obținute în urma licitării certificatelor. Cel puțin 50 % din veniturile provenite din licitarea cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv toate veniturile provenite din licitarea menționată la alineatul (2) literele (b) și (c), sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri, ar trebui să fie utilizate în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

3  Statele membre determină destinația veniturilor obținute în urma licitării cotelor. Cel puțin 80% din veniturile provenite din licitarea certificatelor menționată la alineatul (2), inclusiv toate veniturile provenite din licitarea menționată la alineatul (2) literele (b) și (c), sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri, sunt utilizate în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

(a)  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin contribuția la Fondul Global pentru Energii Regenerabile și Eficiență Energetică și la Fondul pentru adaptare, declarat operațional de către Conferința de la Poznan privind schimbările climatice (COP 14 și COP/MOP 4), pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice și pentru finanțarea cercetării și dezvoltării, precum și a proiectelor demonstrative în domeniul reducerii emisiilor și al adaptării la efectele schimbărilor climatice, inclusiv participarea la diverse inițiative în cadrul planului strategic în domeniul tehnologiei energetice și al platformelor tehnologice europene;

(a)  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin contribuția la Fondul Global pentru Energii Regenerabile și Eficiență Energetică și la Fondul pentru adaptare, declarat operațional de către Conferința de la Poznan privind schimbările climatice (COP 14 și COP/MOP 4) și la Fondul verde pentru climă, pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice și pentru finanțarea cercetării și dezvoltării, precum și a proiectelor demonstrative în domeniul reducerii emisiilor și al adaptării la efectele schimbărilor climatice, inclusiv participarea la diverse inițiative în cadrul planului strategic în domeniul tehnologiei energetice și al platformelor tehnologice europene;

(b)  dezvoltarea energiilor regenerabile în vederea îndeplinirii angajamentului UE de a genera 20 % din energie din surse regenerabile până în 2020, precum și pentru dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziția către o economie fiabilă și durabilă cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a crește eficiența energetică cu 20 % până în 2020;

(b)  dezvoltarea energiilor regenerabile în vederea îndeplinirii angajamentului UE de a genera [actualizare în conformitate cu acordul la care vor ajunge colegiuitorii] din energie din surse regenerabile până în 2030, precum și pentru dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziția către o economie fiabilă și durabilă cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a crește eficiența energetică cu [actualizare în conformitate cu acordul la care vor ajunge colegiuitorii] până în 2030;

(c)  măsuri de evitare a defrișărilor și de creștere a împăduririlor și reîmpăduririlor în țările în curs de dezvoltare care au ratificat acordul internațional privind schimbările climatice; pentru transferul de tehnologie și facilitarea adaptării la efectele adverse ale schimbărilor climatice în aceste țări;

(c)  măsuri de evitare a defrișărilor și de creștere a împăduririlor și reîmpăduririlor în țările în curs de dezvoltare care au ratificat acordul internațional privind schimbările climatice; pentru transferul de tehnologie și facilitarea adaptării la efectele adverse ale schimbărilor climatice în aceste țări;

d)  sechestrarea forestieră în Comunitate;

(d)  sechestrarea forestieră în Comunitate;

(e)  captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru mediu, în special a celui provenit de la centralele electrice care produc energie din combustibili fosili solizi și de la o serie de sectoare și subsectoare industriale, inclusiv în țările terțe;

(e)  captarea și stocarea geologică sau utilizarea în condiții de siguranță pentru mediu a CO2, în special a celui provenit de la centralele electrice care produc energie din combustibili fosili solizi și de la o serie de sectoare și subsectoare industriale, inclusiv în țările terțe;

(f)  încurajarea trecerii la emisii reduse și la forme de transport public;

(f)  încurajarea trecerii la emisii reduse și la forme de transport public;

(g)  finanțarea cercetării și dezvoltării în domeniul eficienței energetice și al tehnologiilor curate în sectoarele aflate sub incidența prezentei directive;

(g)  finanțarea cercetării și dezvoltării în domeniul eficienței energetice și al tehnologiilor curate în sectoarele aflate sub incidența prezentei directive;

(h)  măsuri privind creșterea eficienței energetice și cele privind izolarea termică a locuințelor sau sprijinul financiar acordat pentru soluționarea aspectelor sociale în ceea ce privește gospodăriile cu venituri mici și mijlocii;

(h)  măsuri privind creșterea eficienței energetice și cele privind izolarea termică a locuințelor sau sprijinul financiar acordat pentru soluționarea aspectelor sociale în ceea ce privește gospodăriile cu venituri mici și mijlocii;

(i)  acoperirea cheltuielilor administrative legate de gestionarea sistemului comunitar.

(i)  finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice;

(j)  finanțarea de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, cu condiția ca aceste măsuri să îndeplinească condițiile stabilite la articolul 10a alineatul (6);

(j)  să se încurajeze eficiența utilizării resurselor și economia circulară;

(k)  finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice;

(k)  În plus, veniturile pot fi utilizate în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 

(i)  acoperirea cheltuielilor administrative legate de gestionarea sistemului comunitar.

 

(ii)  finanțarea de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, cu condiția ca aceste măsuri să îndeplinească condițiile stabilite la articolul 10a alineatul (6);

(l)  promovarea formării de competențe și a redistribuirii forței de muncă afectate de tranziția locurilor de muncă într-o economie în curs de decarbonizare, în strânsă coordonare cu partenerii sociali.

 

Se consideră că statele membre au îndeplinit dispozițiile prezentului alineat în cazul în care acestea au instituit și pun în aplicare politici de sprijin financiar sau fiscal, inclusiv, în special, în țările în curs de dezvoltare, sau politici de reglementare naționale pentru impulsionarea sprijinului financiar, stabilite în scopurile prezentate la primul paragraf și care au o valoare echivalentă cu cel puțin 50 % din veniturile obținute în urma licitării cotelor prevăzute la alineatul (2), inclusiv din toate veniturile obținute din licitațiile menționate la alineatul (2) literele (b) și (c).

Se consideră că statele membre au îndeplinit dispozițiile prezentului alineat în cazul în care acestea au instituit și pun în aplicare politici de sprijin financiar sau fiscal, inclusiv, în special, în țările în curs de dezvoltare, sau politici de reglementare naționale pentru impulsionarea sprijinului financiar, stabilite în scopurile prezentate la primul paragraf și care au o valoare echivalentă cu cel puțin 50 % din veniturile obținute în urma licitării cotelor prevăzute la alineatul (2), inclusiv din toate veniturile obținute din licitațiile menționate la alineatul (2) literele (b) și (c).

Statele membre informează Comisia privind utilizarea veniturilor și privind acțiunile întreprinse în conformitate cu prezentul alineat în rapoartele prezentate în temeiul Deciziei nr. 280/2004/CE”.

Statele membre informează Comisia privind utilizarea veniturilor și privind acțiunile întreprinse în conformitate cu prezentul alineat în rapoartele prezentate în temeiul Deciziei nr. 280/2004/CE. Aceste informații sunt transmise printr-un model standardizat furnizat de Comisie, cu un nivel minim de detalii care să permită transparența și comparabilitatea, inclusiv informații despre adiționalitatea fondurilor. Comisia publică aceste informații pe site-ul său internet.”

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatele 3 a și 3 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  se introduc următoarele alineate:

 

„3a  Până la 260 de milioane din cantitatea totală de certificate, din care jumătate sunt luate din cota de certificate care trebuie licitate potrivit articolului 10 alineatul (1) și din care jumătate ar urma să fie altfel alocate gratuit, sunt scoase la licitație pentru a stabili o înțelegere armonizată la nivelul Uniunii, după cum se prevede la articolul 10a alineatul (6).

 

3b.  Fondul pentru o tranziție echitabilă

 

Se instituie un Fond pentru o tranziție echitabilă începând cu 2021, care completează Fondul european de dezvoltare regională și Fondul social european și care este finanțat prin punerea laolaltă a 2% din veniturile din licitații;

 

Veniturile provenite din aceste licitații ar rămâne la nivelul UE, cu scopul de a le folosi pentru atenuarea impactului social al politicilor climatice în regiunile care combină o pondere mare a lucrătorilor în sectoarele dependente de dioxid de carbon și un PIB pe cap de locuitor mult sub nivelul mediei UE. Aceste măsuri respectă principiul subsidiarității.

 

Aceste venituri din licitații care vizează tranziția echitabilă pot fi utilizate în diferite moduri, cum ar fi:

 

-  crearea de unități de redistribuire și/sau mobilitate;

 

-  inițiative de educare/formare pentru a recalifica sau perfecționa competențele lucrătorilor;

 

-  sprijin în căutarea de locuri de muncă;

 

-  înființarea de întreprinderi și

 

-  monitorizare și măsuri preventive pentru a evita sau reduce la minimum impactul negativ al procesului de restructurare asupra sănătății fizice și mentale.

 

Întrucât activitățile de bază care urmează să fie finanțate printr-un Fond pentru o tranziție echitabilă sunt puternic legate de piața forței de muncă, partenerii sociali ar trebui să fie implicați activ în gestionarea fondului - pe modelul Comitetului Fondului social european- și participarea partenerilor sociali locali ar trebui să reprezinte o cerință-cheie pentru ca proiectele să obțină finanțare.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 –paragraful 1 – punctul 4 – litera da (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(da)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.  Comisia monitorizează funcționarea pieței europene a carbonului. Comisia înaintează în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea pieței carbonului, care include aspecte privind punerea în aplicare a licitațiilor, lichiditățile și cantitățile tranzacționate. Statele membre asigură transmiterea către Comisie a tuturor informațiilor utile, cu cel puțin două luni înainte de adoptarea raportului de către Comisie, dacă acest lucru este necesar.

„5.  Comisia monitorizează funcționarea pieței europene a carbonului. Comisia înaintează în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea pieței carbonului, care include aspecte privind punerea în aplicare a licitațiilor, lichiditățile și cantitățile tranzacționate. Raportul abordează și problema interacțiunii între EU ETS și alte politici în materie de climă și energie la nivelul Uniunii și la nivel național și analizează implicațiile diferitelor instrumente de politică asupra funcționării pieței EU ETS, în special asupra echilibrului între cerere și ofertă pe piața carbonului. Raportul tratează, de asemenea, transferul costurilor certificatelor în prețurile produselor pentru sectoarele și subsectoarele cele mai relevante, îndeosebi în legătură cu evoluția cotelor lor de piață. Statele membre asigură transmiterea către Comisie a tuturor informațiilor utile, cu cel puțin două luni înainte de adoptarea raportului de către Comisie, dacă acest lucru este necesar.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera db (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)   se adaugă următorul paragraf:

 

„5a.  Statele membre informează Comisia cu privire la închiderile capacităților de generare de electricitate ca urmare a măsurilor naționale. Comisia calculează numărul echivalent de certificate pe care le reprezintă aceste închideri. Statul membru poate retrage un volum corespunzător de certificate.”

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(a)   alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

1  Până la 31 decembrie 2010, Comisia adoptă dispoziții integral armonizate de punere în aplicare pentru o alocare armonizată a cotelor menționate la alineatele (4), (5), (7) și (12), inclusiv orice dispoziții necesare unei aplicări armonizate a alineatului (19).

1  Până la 31 decembrie 2010, Comisia adoptă dispoziții integral armonizate de punere în aplicare pentru o alocare armonizată a cotelor menționate la alineatele (4), (5), (7) și (12), inclusiv orice dispoziții necesare unei aplicări armonizate a alineatului (19).

Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23. Acest act prevede, de asemenea, alocarea de certificate suplimentare din rezerva destinată instalațiilor nou intrate pentru creșteri semnificative ale producției prin aplicarea acelorași praguri și ajustări ale alocării care se aplică întreruperilor parțiale ale operațiunilor.

Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23, completând prezenta directivă prin alocarea de certificate suplimentare din rezerva destinată instalațiilor nou intrate pentru modificări semnificative ale producției. Orice creștere sau scădere de peste 10 % a producției, exprimată ca medie ponderată a activității verificate de producție pentru cei doi ani precedenți comparativ cu activitatea de producție raportată în conformitate cu articolul 11, este ajustată cu un volum corespunzător de certificate prin adăugarea certificatelor la rezerva menționată la alineatul (7) sau deducerea lor din rezerva respectivă.

Măsurile menționate la primul paragraf stabilesc, în măsura posibilului, criteriile de referință ex ante la nivel comunitar pentru a se asigura că modalitățile de alocare încurajează tehnici eficiente din punct de vedere al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și al ameliorării randamentului energetic, ținând seama de cele mai eficiente tehnici, de produse de substituție, de procese alternative de producție, de cogenerarea cu un randament ridicat, de recuperarea gazelor reziduale în mod eficient din punct de vedere energetic, de utilizarea biomasei și de captarea și stocarea CO2 în locurile în care există astfel de instalații, fără să se stimuleze creșterea nivelului emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu gratuit pentru producția de energie electrică, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 10c și a energiei electrice produse din gaze reziduale”.

Măsurile menționate la primul paragraf stabilesc, în măsura posibilului, criteriile de referință ex ante la nivel comunitar pentru a se asigura că modalitățile de alocare încurajează tehnici eficiente din punct de vedere al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și al ameliorării randamentului energetic oferind predictibilitate instalațiilor industriale, ținând seama de cele mai eficiente tehnici, de produse de substituție, de procese alternative de producție, de cogenerarea cu un randament ridicat, de recuperarea gazelor reziduale în mod eficient din punct de vedere energetic, de utilizarea biomasei și de captarea și stocarea CO2 în locurile în care există astfel de instalații, fără să se stimuleze creșterea nivelului emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu gratuit pentru producția de energie electrică, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 10c și a energiei electrice produse din gaze reziduale”.

Pentru fiecare sector și subsector, în principiu, criteriile de referință sunt calculate mai degrabă pentru produsul finit și nu pentru materiile prime, astfel încât să se maximizeze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și eficiența energetică pe parcursul fiecărui proces de producție din sectorul sau subsectorul în cauză.

Pentru fiecare sector și subsector, în principiu, criteriile de referință sunt calculate mai degrabă pentru produsul finit și nu pentru materiile prime, astfel încât să se maximizeze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și eficiența energetică pe parcursul fiecărui proces de producție din sectorul sau subsectorul în cauză.

2.  Pentru definirea principiilor de stabilire a criteriilor de referință pentru fiecare sector sau subsector, punctul de plecare îl reprezintă performanța medie a 10 % dintre cele mai eficiente instalații dintr-un sector sau subsector comunitar între 2007 și 2008. Comisia consultă factorii interesați relevanți, inclusiv sectoarele și subsectoarele vizate.

2.  Pentru definirea principiilor de stabilire a criteriilor de referință pentru fiecare sector sau subsector, punctul de plecare îl reprezintă performanța medie a 10 % dintre cele mai eficiente instalații dintr-un sector sau subsector comunitar între 2007 și 2008. Comisia consultă factorii interesați relevanți, inclusiv sectoarele și subsectoarele vizate. Alocarea gratuită se acordă doar sectoarelor și subsectoarelor în cazul cărora sunt furnizate date în conformitate cu metodologia armonizată prevăzută pentru a garanta egalitatea și transparența.

Pentru stabilirea criteriilor de referință ex ante, regulamentele adoptate în temeiul articolelor 14 și 15 prevăd norme armonizate de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din procesul de producție.

Pentru stabilirea criteriilor de referință ex ante, regulamentele adoptate în temeiul articolelor 14 și 15 prevăd norme armonizate de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din procesul de producție, ținând cont de potențialul de reducere a emisiilor pe termen lung în vederea atingerii obiectivelor Uniunii pe termen lung în domeniul climei.

Valorile de referință pentru alocarea cu titlu gratuit se ajustează pentru a se evita profiturile excepționale și a se reflecta progresul tehnologic din perioada 2007-2008 și din fiecare perioadă ulterioară pentru care se stabilesc alocări cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 11 alineatul (1). Această ajustare reduce valorile de referință stabilite prin actul adoptat în temeiul articolului 10a cu 1 % din valoarea care a fost stabilită pe baza datelor din perioada 2007-2008 cu privire la fiecare an dintre 2008 și mijlocul perioadei relevante de alocare cu titlu gratuit, cu excepția cazului în care:

înainte de începerea perioadei de comercializare, criteriile de referință din sectoarele și subsectoarele individuale sunt actualizate integral pe baza mediei emisiilor verificate a celor mai eficiente 10 % dintre instalații dintr-un sector sau subsector din Uniune din anii 2017-2018. Criteriile de referință se stabilesc pe baza informațiilor transmise în temeiul articolului 11.

 

Criteriile de referință reflectă progresele tehnologice reale și reducerile de emisii față de punctul de plecare stabilit la primul paragraf. Pe baza actualizării integrale a datelor din 2017 și 2018, valorile se reduc în fiecare an ulterior cu 1% față de valoarea stabilită, exceptând cazul când:

(i)  pe baza informațiilor prezentate în temeiul articolului 11, Comisia identifică dacă valorile pentru fiecare criteriu de referință calculate utilizând principiile prevăzute la articolul 10a diferă de reducerea anuală menționată anterior cu mai mult de 0,5 % din valoarea aferentă perioadei 2007-2008 în plus sau în minus pe an. Dacă răspunsul este afirmativ, valoarea de referință respectivă se ajustează fie cu 0,5 %, fie cu 1,5 % cu privire la fiecare an dintre 2008 și mijlocul perioadei pentru care trebuie să se efectueze alocarea cu titlu gratuit;

(i)  pe baza informațiilor prezentate în temeiul articolului 11, Comisia identifică dacă valorile pentru fiecare criteriu de referință calculate utilizând principiile prevăzute la articolul 10a diferă de reducerea anuală menționată anterior cu mai mult de 0,5% din valoarea aferentă perioadei 2017-2008 în plus sau în minus pe an. Dacă răspunsul este afirmativ, valoarea de referință respectivă se ajustează fie cu 0 %, 0,5 %, fie cu 1,5 % în fiecare an

(ii)  prin derogare de la valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză, aceste valori de referință se ajustează prin aplicarea procentajului utilizat în cazul valorilor de referință ale rafinăriilor în scopul menținerii unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii acestor produse.

(ii)  pe baza informațiilor prezentate în temeiul articolului 11, Comisia identifică dacă valorile pentru fiecare criteriu de referință calculate utilizând principiile prevăzute la articolul 10a sunt mai mici, față de reducerea anuală menționată anterior cu mai mult de 0,7% din valoarea aferentă perioadei 2017-2008 în ultimii doi ani pentru care sunt disponibile date. Dacă răspunsul este afirmativ, valoarea de referință respectivă se reduce cu 0,3 % în anul respectiv;

 

(iia)  Prin derogare de la valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză, aceste valori de referință se ajustează prin aplicarea procentajului utilizat în cazul valorilor de referință ale rafinăriilor în scopul menținerii unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii acestor produse.

Comisia adoptă un act de punere în aplicare în acest scop în conformitate cu articolul 22a.

Comisia adoptă un act de punere în aplicare în acest scop în conformitate cu articolul 22a și urmărește reducerea sarcinii administrative pentru IMM-uri cu prilejul strângerii datelor.

3  Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (4) și (8) și fără a aduce atingere articolului 10c, se interzice alocarea de cote cu titlu gratuit pentru producătorii de energie electrică, pentru instalațiile de captare de CO2, conductele de transport de CO2 sau siturile de stocare a CO2.

3  Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (4) și (8) și fără a aduce atingere articolului 10c, se interzice alocarea de cote cu titlu gratuit pentru producătorii de energie electrică, pentru instalațiile de captare de CO2, conductele de transport de CO2 sau siturile de stocare a CO2.”

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  la alineatul (2), se adaugă un al treilea paragraf, cu textul următor:

eliminat

Valorile de referință pentru alocarea cu titlu gratuit se ajustează pentru a se evita profiturile excepționale și a se reflecta progresul tehnologic din perioada 2007-2008 și din fiecare perioadă ulterioară pentru care se stabilesc alocări cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 11 alineatul (1). Această ajustare reduce valorile de referință stabilite prin actul adoptat în temeiul articolului 10a cu 1 % din valoarea care a fost stabilită pe baza datelor din perioada 2007-2008 cu privire la fiecare an dintre 2008 și mijlocul perioadei relevante de alocare cu titlu gratuit, cu excepția cazului în care:

 

(i)  pe baza informațiilor prezentate în temeiul articolului 11, Comisia identifică dacă valorile pentru fiecare criteriu de referință calculate utilizând principiile prevăzute la articolul 10a diferă de reducerea anuală menționată anterior cu mai mult de 0,5 % din valoarea aferentă perioadei 2007-2008 în plus sau în minus pe an. Dacă răspunsul este afirmativ, valoarea de referință respectivă se ajustează fie cu 0,5 %, fie cu 1,5 % cu privire la fiecare an dintre 2008 și mijlocul perioadei pentru care trebuie să se efectueze alocarea cu titlu gratuit;

 

(ii)  prin derogare de la valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze de sinteză, aceste valori de referință se ajustează prin aplicarea procentajului utilizat în cazul valorilor de referință ale rafinăriilor în scopul menținerii unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii acestor produse.

 

Comisia adoptă un act de punere în aplicare în acest scop în conformitate cu articolul 22a.

 

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera c

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

(c)  alineatele (5), (6), (7) și (8) se înlocuiesc cu următorul text:

5.  Pentru a respecta proporția de certificate care trebuie să fie scoase la licitație stabilită la articolul 10, în fiecare an în care suma alocărilor gratuite nu atinge nivelul maxim care respectă proporția de certificate care trebuie să fie scoase la licitație de statul membru, certificatele rămase până la nivelul respectiv se utilizează în scopul de a preveni sau de a limita reducerea alocărilor cu titlu gratuit necesară pentru a respecta proporția de certificate care trebuie să fie scoase la licitație de statul membru în anii următori. În cazul în care, cu toate acestea, se atinge nivelul maxim, alocările cu titlu gratuit se ajustează în consecință. Orice astfel de ajustare se efectuează în mod uniform.

„5.  În cazul în care suma alocărilor gratuite într-un anumit an nu atinge nivelul maxim care respectă proporția de licitație din statele membre prevăzută la articolul 10, certificatele rămase până la nivelul respectiv se utilizează în scopul de a preveni sau de a limita reducerea alocărilor cu titlu gratuit față de cota licitată de statele membre în anii următori. În cazul în care, cu toate acestea, se atinge nivelul maxim, un volum de certificate echivalent cu o reducere cu până la cinci puncte procentuale din procentul certificatelor care urmează să fie scoase la licitație de statele membre pe întreaga perioadă de zece ani care începe la 1 ianuarie 2021 se distribuie gratuit sectoarelor și subsectoarelor în conformitate cu articolul 10b. În cazul în care, cu toate acestea, această reducere este insuficientă pentru a răspunde cererii din sectoare sau subsectoare în conformitate cu articolul 10b, alocările cu titlu gratuit se ajustează în consecință. Orice astfel de ajustare se efectuează în mod uniform, aplicată în așa fel încât cele mai performante 10 % dintre instalații, potrivit definiției de la articolul 10b pe baza informațiilor transmise în temeiul articolului 11, să nu fie afectate.

Statele membre ar trebui să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, ținând cont de eventualele efecte asupra pieței interne. Aceste măsuri financiare destinate să compenseze o parte din aceste costuri sunt conforme cu normele privind ajutoarele de stat.

6.  La nivelul Uniunii se stabilește un acord armonizat pentru a compensa instalațiile, în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, ținând cont de eventualele efecte asupra pieței interne. Această compensație armonizată este finanțată conform dispozițiilor de la articolul 10 pentru astfel de costuri.

 

Compensația este proporțională, ține cont de normele privind ajutoarele de stat și se aplică astfel încât să se evite atât efectele negative pe piața internă, cât și supracompensarea. Măsurile de compensare stimulează în continuare eforturile de creștere a eficienței energetice și trecerea de la consumul de electricitate care generează un volum mare de CO2 la un consum cu volum redus de CO2. Dacă valoarea compensației, astfel cum este stabilită la articolul 10, nu este suficientă pentru compensarea tuturor costurilor eligibile, valoarea ajutorului pentru toate instalațiile eligibile se reduce în mod uniform. Aceste măsuri, inclusiv despăgubirile suplimentare acordate de statele membre în concordanță cu articolul 10 alineatul (3), sunt în conformitate cu normele în domeniul ajutoarelor de stat și nu generează noi denaturări ale pieței.

7.  Certificatele din suma maximă menționată la articolul 10a alineatul (5) din prezenta directivă care nu au fost alocate cu titlu gratuit până în 2020 se rezervă pentru instalațiile nou-intrate și creșterile semnificative ale producției, împreună cu 250 de milioane de certificate înscrise în rezerva pentru stabilitatea pieței, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din Decizia (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului (*).

7.  Certificatele din suma maximă menționată la articolul 10a alineatul (5) din prezenta directivă care nu au fost alocate cu titlu gratuit până în 2020 se rezervă pentru instalațiile nou-intrate și creșterile semnificative ale producției, împreună cu 250 de milioane de certificate înscrise în rezerva pentru stabilitatea pieței, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din Decizia (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului (*).

_____

_____

(*) [a se introduce titlul complet al deciziei și referința JO].

(*) [a se introduce titlul complet al deciziei și referința JO].

Începând din 2021, certificatele care nu sunt alocate instalațiilor din cauza aplicării alineatelor (19) și (20) se adaugă la rezervă.

Începând din 2021, certificatele care nu sunt alocate instalațiilor din cauza aplicării alineatelor (19) și (20) se adaugă la rezervă.

Cantitățile de cote alocate se ajustează cu factorul linear menționat la articolul 9.

Cantitățile de cote alocate se ajustează cu factorul linear menționat la articolul 9.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit instalațiilor nou intrate pentru producerea de energie electrică.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit instalațiilor nou intrate pentru producerea de energie electrică.

Până la 31 decembrie 2010, Comisia adoptă norme armonizate privind aplicarea definiției «instalației nou intrate», în special în raport cu definiția «extinderilor semnificative».

Până la 31 decembrie 2010, Comisia adoptă norme armonizate privind aplicarea definiției «instalației nou intrate», în special în raport cu definiția «extinderilor semnificative».

 

7a.  În cazul în care sectoarele și subsectoarele vizate de articolul 10b alineatele (1) și (2) primesc un surplus de alocări gratuite, valoarea monetară a certificatelor în plus este investită (fie angajată, fie plătită) până la 31 decembrie 2030 exclusiv în instalații cu consum redus de CO2 ale firmei acoperite de EU ETS care îndeplinesc cerințele de la articolul 10 alineatul (3) literele (b), (e) și (g), precum și articolul 10c alineatele (2) și (3).

 

Se va efectua un bilanț de două ori în timpul celei de-a patra perioade, în 2025 și în 2030, cu posibilitatea aplicării de sancțiuni conform articolului 16.

8.  400 de milioane de certificate sunt disponibile pentru a sprijini inovarea în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon în sectoarele industriale enumerate în anexa I și pentru a contribui la stimularea elaborării și funcționării unor proiecte demonstrative comerciale care au ca scop captarea ecologică și stocarea geologică a CO2 (CSC), precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, pe teritoriul Uniunii.

8.  600 de milioane de certificate, din care 200 de milioane de certificate luate din cota prevăzută pentru licitații menționată la articolul 10, sunt disponibile pentru a impulsiona și crește valoarea investițiilor, folosind granturi și diferite instrumente administrate de Banca Europeană de Investiții, pentru inovarea în întreaga gamă de tehnologii și procese industriale sustenabile cu emisii scăzute de dioxid de carbon în sectoarele industriale enumerate în anexa I și pentru a contribui la stimularea elaborării și funcționării unor proiecte demonstrative comerciale care au ca scop captarea ecologică și stocarea geologică (CSC) sau utilizarea (CUC) a CO2, precum și a proiectelor demonstrative, incluzând proiectele pilot, de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, pe teritoriul Uniunii.

Certificatele sunt disponibile pentru inovare în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon și ca sprijin pentru proiecte demonstrative de dezvoltare a unei game ample de tehnologii de CSC și de tehnologii inovatoare din domeniul energiei din surse regenerabile care nu sunt încă viabile din punct de vedere comercial în locații echilibrate din punct de vedere geografic. Pentru promovarea proiectelor inovatoare, se pot sprijini până la 60 % din costurile relevante ale acestora, din care până la 40 % pot să nu depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu condiția atingerii unor obiective prestabilite, ținându-se seama de tehnologia utilizată.

Certificatele sunt disponibile pentru inovare în domeniul tehnologiilor, produselor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon în instalații existente și noi, și ca sprijin pentru proiecte demonstrative de dezvoltare a unei game ample de tehnologii de CSC, CUC și tehnologii inovatoare din domeniul energiei din surse regenerabile care nu sunt încă viabile din punct de vedere comercial. Pentru promovarea proiectelor inovatoare, se pot sprijini până la 60 % din costurile relevante ale acestora, din care până la 40 % pot să nu depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu condiția atingerii unor obiective prestabilite, ținându-se seama de tehnologia utilizată. Comisia publică orientări privind ajutoarele de stat pentru statele membre care cofinanțează proiecte eligibile până la...[12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive]

În plus, 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 2015/... completează eventualele resurse existente rămase în temeiul prezentului alineat înainte de 2021 pentru proiectele menționate anterior, fiind eligibile proiectele din toate statele membre, inclusiv proiectele la scară mică. Proiectele se selectează pe baza unor criterii transparente și obiective.

În plus, 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 2015/... completează eventualele resurse existente rămase în temeiul prezentului alineat pentru proiectele menționate mai sus, inclusiv proiecte la scară mică, înainte de 2021.

 

Calendarul monetizării certificatelor pentru fondul de inovare este stabilit în funcție de licitarea certificatelor astfel încât să asigure certitudine cu privire la fondurile disponibile, evitând totodată impactul negativ asupra funcționării corecte a pieței carbonului. Calendarul pentru monetizarea certificatelor se publică cel târziu cu 18 luni înainte de începerea fazei 4 și asigură monetizarea egală a certificatelor defalcate de-a lungul fazei.

 

Proiectele se selectează pe baza unor criterii transparente și obiective, ținând cont de relevanța lor pentru decarbonizarea sectoarelor asociate.

 

Proiectele industriale cu emisii scăzute de carbon, inclusiv CSC/CUC, contribuie semnificativ la reducerea emisiilor și îmbunătățesc competitivitatea și productivitatea.

Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.

Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23, ținând cont că proiectele trebuie să se axeze pe cercetare și inovare pentru proiectarea și dezvoltarea de soluții revoluționare și implementarea de programe demonstrative în medii industriale reale, derulate aproape de piață, testează soluții tehnologice care ar putea fi aplicate pe scară largă sau transferate în cadrul sectorului și posibil în afara lui, și ținând cont, totodată, de echilibrul geografic acolo unde este posibil, fără a compromite principiul excelenței.

Se rezervă certificate pentru proiectele care îndeplinesc criteriile menționate la paragraful al treilea. Sprijinul pentru aceste proiecte se acordă prin intermediul statelor membre și este completat de o cofinanțare substanțială din partea operatorului instalației. Proiectele respective ar putea, de asemenea, să fie cofinanțate de statele membre în cauză, precum și de alte instrumente. Prin mecanismul prevăzut de prezentul alineat, nu este sprijinit niciun proiect care depășește 15 % din totalul certificatelor disponibile în acest scop. Aceste certificate se iau în considerare în conformitate cu alineatul (7).

Se rezervă certificate pentru proiectele care îndeplinesc criteriile menționate la paragraful al treilea. Sprijinul pentru aceste proiecte se acordă prin intermediul statelor membre și este completat de o cofinanțare substanțială din partea operatorului instalației. Proiectele respective ar putea, de asemenea, să fie cofinanțate de statele membre în cauză, precum și de alte instrumente și programe, precum Fondul european pentru investiții strategice și Orizont 2020. Prin mecanismul prevăzut de prezentul alineat, nu este sprijinit niciun proiect care depășește 15 % din totalul certificatelor disponibile în acest scop. Aceste certificate se iau în considerare în conformitate cu alineatul (7).

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera d

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  la alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

Statele membre ar trebui să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, ținând cont de eventualele efecte asupra pieței interne. Aceste măsuri financiare destinate să compenseze o parte din aceste costuri sunt conforme cu normele privind ajutoarele de stat.

 

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera e

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  alineatul (7) se modifică după cum urmează:

eliminat

7.  Certificatele din suma maximă menționată la articolul 10a alineatul (5) din prezenta directivă care nu au fost alocate cu titlu gratuit până în 2020 se rezervă pentru instalațiile nou-intrate și creșterile semnificative ale producției, împreună cu 250 de milioane de certificate înscrise în rezerva pentru stabilitatea pieței, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din Decizia (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului (*).

 

_____

 

(*) [a se introduce titlul complet al deciziei și referința JO].

 

Începând din 2021, certificatele care nu sunt alocate instalațiilor din cauza aplicării alineatelor (19) și (20) se adaugă la rezervă.

 

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera f

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 8 – paragrafele 1, 2 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  la alineatul (8), primul, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

eliminat

400 de milioane de certificate sunt disponibile pentru a sprijini inovarea în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon în sectoarele industriale enumerate în anexa I și pentru a contribui la stimularea elaborării și funcționării unor proiecte demonstrative comerciale care au ca scop captarea ecologică și stocarea geologică a CO2 (CSC), precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, pe teritoriul Uniunii.

 

Certificatele sunt disponibile pentru inovare în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon și ca sprijin pentru proiecte demonstrative de dezvoltare a unei game ample de tehnologii de CSC și de tehnologii inovatoare din domeniul energiei din surse regenerabile care nu sunt încă viabile din punct de vedere comercial în locații echilibrate din punct de vedere geografic. Pentru promovarea proiectelor inovatoare, se pot sprijini până la 60 % din costurile relevante ale acestora, din care până la 40 % pot să nu depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu condiția atingerii unor obiective prestabilite, ținându-se seama de tehnologia utilizată.

 

În plus, 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 2015/... completează eventualele resurse existente rămase în temeiul prezentului alineat înainte de 2021 pentru proiectele menționate anterior, fiind eligibile proiectele din toate statele membre, inclusiv proiectele la scară mică. Proiectele se selectează pe baza unor criterii transparente și obiective.

 

Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.

 

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 b și articolul 10 c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 10 b

„Articolul 10 b

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii mari consumatoare de energie în cazul relocării emisiilor de dioxid de carbon

Măsuri tranzitorii de sprijinire a anumitor industrii mari consumatoare de energie în cazul relocării emisiilor de dioxid de carbon

1.  Se consideră că sunt expuse unui risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon sectoarele și subsectoarele în cazul cărora rezultatul înmulțirii intensității schimburilor lor comerciale cu țări terțe, definită ca raportul dintre suma valorii totale a exporturilor către țări terțe și a valorii importurilor din țări terțe și dimensiunea totală a pieței pentru Spațiul Economic European (cifra de afaceri anuală plus totalul importurilor din țări terțe) cu intensitatea emisiilor lor, măsurată în kgCO2, împărțit la valoarea lor adăugată brută (în EUR), este mai mare de 0,2. Acestor sectoare și subsectoare li se alocă certificate cu titlu gratuit pentru perioada până în 2030 la un nivel de 100 % din cantitatea stabilită în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 10a.

1.  Se consideră că sunt expuse unui risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon sectoarele și subsectoarele în cazul cărora rezultatul înmulțirii intensității schimburilor lor comerciale cu țări terțe, definită ca raportul dintre suma valorii totale a exporturilor către țări terțe și a valorii importurilor din țări terțe și dimensiunea totală a pieței pentru Spațiul Economic European (cifra de afaceri anuală plus totalul importurilor din țări terțe) cu intensitatea emisiilor lor, măsurată în kgCO2, împărțit la valoarea lor adăugată brută (în EUR), este mai mare de 0,2. Acestor sectoare și subsectoare li se alocă certificate cu titlu gratuit pentru perioada până în 2030 la un nivel de 100 % din cantitatea stabilită în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 10a.

2.  Sectoarele și subsectoarele în cazul cărora produsul rezultat din înmulțirea intensității schimburilor lor comerciale cu țări terțe cu intensitatea emisiilor lor este mai mare de 0,18 pot fi incluse în grupul menționat la alineatul (1), pe baza unei evaluări calitative în care se utilizează următoarele criterii:

2.  Sectoarele și subsectoarele în cazul cărora produsul rezultat din înmulțirea intensității schimburilor lor comerciale cu țări terțe cu intensitatea emisiilor lor este mai mare de 0,18 pot fi incluse în grupul menționat la alineatul (1), pe baza unei evaluări calitative în care se utilizează următoarele criterii:

a)  măsura în care instalațiile individuale din sectorul sau subsectorul în cauză pot reduce nivelurile emisiilor sau consumul de electricitate;

(a)  măsura în care instalațiile individuale din sectorul sau subsectorul în cauză pot reduce nivelurile emisiilor sau consumul de electricitate;

(b)  caracteristicile actuale și planificate ale pieței;

(b)  caracteristicile actuale și planificate ale pieței;

(c)  marjele de profit, care pot servi drept indicator potențial pentru investițiile pe termen lung sau pentru deciziile de relocalizare.

(c)  marjele de profit, care pot servi drept indicator potențial pentru investițiile pe termen lung sau pentru deciziile de relocalizare.

3.  În ceea ce privește celelalte sectoare și subsectoare, se consideră că acestea sunt în măsură să transfere o parte mai mare a costului certificatelor în prețurile produselor și li se alocă certificate cu titlu gratuit pentru perioada până în 2030 la un nivel de 30 % din cantitatea stabilită în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 10a.

3.  În ceea ce privește celelalte sectoare și subsectoare, se consideră că acestea sunt în măsură să transfere o parte mai mare a costului certificatelor în prețurile produselor și nu li se alocă certificate cu titlu gratuit pentru perioada până în 2030.

4.  Până la 31 decembrie 2019, Comisia adoptă un act delegat pentru aplicarea alineatelor precedente în cazul activităților la nivelul de 4 cifre (codul NACE-4), în ceea ce privește alineatul (1), în conformitate cu articolul 23, pe baza datelor disponibile referitoare la cei mai recenți trei ani calendaristici.

4.  Până la 31 decembrie 2019, Comisia adoptă un act delegat pentru aplicarea alineatelor precedente în cazul activităților la nivelul de 4 cifre (codul NACE-4), în ceea ce privește alineatul (1), în conformitate cu articolul 23, pe baza datelor disponibile referitoare la cei mai recenți trei ani calendaristici.

Articolul 10c

Articolul 10c

Optarea pentru alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producției de energie electrică

Optarea pentru alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producției de energie electrică

1.  Prin derogare de la articolul 10a alineatele (1)-(5), statele membre care în 2013 au avut un PIB pe cap de locuitor în EUR la prețurile pieței sub 60 % din media Uniunii pot acorda instalațiilor de producție a energiei electrice o alocare tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic.

1.  Prin derogare de la articolul 10a alineatele (1)-(5), statele membre care în 2014 au avut un PIB pe cap de locuitor în EUR la prețurile pieței sub 60 % din media Uniunii pot acorda instalațiilor de producție a energiei electrice o alocare tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea și transformarea sustenabilă a sectorului energetic.

 

Orice stat membru beneficiar eligibil pentru finanțare din Fondul de modernizare prevăzut la articolul 10d, care a hotărât să acorde alocări tranzitorii cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 10c poate transfera acele alocări în cota sa din Fondul pentru modernizare stabilit la anexa IIb și le poate distribui în conformitate cu dispozițiile articolului 10d.

2.  Statul membru în cauză organizează o procedură de ofertare concurențială pentru proiectele cu o valoare totală a investițiilor de peste 10 milioane EUR pentru a selecta investițiile care urmează să fie finanțate prin alocarea gratuită. Această procedură de ofertare concurențială:

2.  Statul membru în cauză organizează o procedură de ofertare concurențială pentru proiectele cu o valoare totală a investițiilor de peste 10 milioane EUR pentru a selecta investițiile care urmează să fie finanțate prin alocarea gratuită. Această procedură de ofertare concurențială:

(a)  este conformă cu principiile transparenței, nediscriminării, egalității de tratament și bunei gestiuni financiare;

(a)  este conformă cu principiile transparenței, nediscriminării, egalității de tratament și bunei gestiuni financiare;

(b)  garantează că sunt eligibile să concureze numai proiectele care contribuie la diversificarea mixului energetic și a surselor lor de aprovizionare, la restructurarea, reabilitarea ecologică și modernizarea necesară a infrastructurii, la tehnologii curate și la modernizarea sectoarelor de producție, transmisie și distribuție a energiei;

(b)  garantează că sunt eligibile să concureze numai proiectele care contribuie la diversificarea mixului energetic și a surselor lor de aprovizionare, la restructurarea, reabilitarea ecologică și modernizarea necesară a infrastructurii, la tehnologii curate și la modernizarea sectoarelor de producție, fiind incluse aici rețelele de termoficare, eficiența energetică, stocarea, transmisia și distribuția a energiei; dacă proiectele se referă la producția de energie electrică, emisiile totale de gaze cu efect de seră per kWh de energie electrică produsă în instalație nu depășesc 450 de grame de echivalent CO2; în cazul în care proiectele vizează producerea de căldură, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 23a, specificând criteriile.

(c)  definește criterii de selecție clare, obiective, transparente și nediscriminatorii pentru clasificarea proiectelor, astfel încât să se asigure selectarea proiectelor care:

(c)  definește criterii de selecție clare, obiective, transparente și nediscriminatorii pentru clasificarea proiectelor, în conformitate cu obiectivele UE 2050 privind clima și energia, astfel încât să se asigure selectarea proiectelor care:

(i)  pe baza unei analize a raportului costuri-beneficii, asigură un câștig net pozitiv în ceea ce privește reducerea emisiilor și un nivel semnificativ prestabilit de reduceri ale emisiilor de CO2;

(i)  pe baza unei analize a raportului costuri-beneficii, asigură un câștig net pozitiv în ceea ce privește reducerea emisiilor și un nivel semnificativ prestabilit de reduceri ale emisiilor de CO2;

(ii)  sunt complementare, răspund în mod clar la nevoile de înlocuire și modernizare și nu satisfac o creștere a cererii de energie determinată de piață;

(ii)  sunt complementare, răspund în mod clar la nevoile de înlocuire și modernizare și nu satisfac o creștere a cererii de energie determinată de piață; nu au fost finanțate prin planul național de investiții 2013-2020;

(iii)  oferă cel mai bun raport calitate-preț.

(iii)  oferă cel mai bun raport calitate-preț.

 

(iiia)  nu contribuie la noi capacități de generare de energie și căldură pe bază de cărbune și nici nu cresc dependența de cărbune;

 

Proiectele selectate urmăresc să promoveze abordările integrate coordonate la nivel local și comunitar.

 

Comisia ține sub observație cerințele prevăzute la prezentul alineat, ținând pasul cu progresul tehnologic și strategia în domeniul climei a Băncii Europene de Investiții și, dacă este cazul, adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 23a până în 2024.

Până la 30 iunie 2019, orice stat membru care intenționează să facă uz de alocarea opțională cu titlu gratuit publică un cadru național detaliat în care se stabilesc procedura de ofertare concurențială și criteriile de selecție, în vederea unei consultări publice.

Până la 30 iunie 2019, orice stat membru care intenționează să facă uz de alocarea opțională cu titlu gratuit publică un cadru național detaliat în care se stabilesc procedura de ofertare concurențială și criteriile de selecție, în vederea unei consultări publice.

În cazul în care prin alocarea cu titlu gratuit se sprijină investiții cu o valoare mai mică de 10 milioane EUR, statul membru selectează proiectele pe baza unor criterii obiective și transparente. Rezultatele procesului de selecție fac obiectul unei consultări publice. Pe această bază, statul membru în cauză stabilește și prezintă Comisiei o listă a investițiilor până la 30 iunie 2019.

În cazul în care prin alocarea cu titlu gratuit se sprijină investiții cu o valoare mai mică de 10 milioane EUR, statul membru selectează proiectele pe baza unor criterii obiective și transparente, rămânând consecvent îndeplinirii obiectivelor Uniunii pe termen lung în domeniul climei și energiei. Rezultatele procesului de selecție fac obiectul unei consultări publice. Pe această bază, statul membru în cauză stabilește și prezintă Comisiei o listă a investițiilor până la 30 iunie 2019.

3.  Valoarea investițiilor preconizate va fi cel puțin egală cu valoarea de piață a alocării gratuite, ținând seama totodată de necesitatea de a limita creșterile de prețuri direct legate de acestea. Valoarea de piață este valoarea medie a prețului certificatelor de pe platforma comună de licitație din anul calendaristic precedent.

3.  Valoarea investițiilor preconizate va fi cel puțin egală cu valoarea de piață a alocării gratuite, ținând seama totodată de necesitatea de a limita creșterile de prețuri direct legate de acestea. Valoarea de piață este valoarea medie a prețului certificatelor de pe platforma comună de licitație din anul calendaristic precedent. Se pot finanța până la 75% din costurile relevante ale investițiilor planificate.

4.  Alocările tranzitorii cu titlu gratuit se deduc din cantitatea de certificate pe care statul membru le-ar scoate la licitație în mod normal. Alocarea gratuită totală nu poate depăși 40 % din certificatele pe care statul membru în cauză le primește în perioada 2021-2030 în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (a) repartizate în volume anuale egale de-a lungul perioadei 2021-2030.

4.  Alocările tranzitorii cu titlu gratuit se deduc din cantitatea de certificate pe care statul membru le-ar scoate la licitație în mod normal. Alocarea gratuită totală nu poate depăși 40 % din certificatele pe care statul membru în cauză le primește în perioada 2021-2030 în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (a) repartizate în volume anuale egale de-a lungul perioadei de eliminare treptată 2021-2030.

5.  Alocările către operatori se efectuează după ce aceștia demonstrează că o investiție selectată în conformitate cu normele procedurii de ofertare concurențiale a fost efectuată.

5.  Alocările către operatori se efectuează după ce aceștia demonstrează că o investiție selectată în conformitate cu normele procedurii de ofertare concurențiale a fost efectuată.

6.  Statele membre impun producătorilor de energie electrică și operatorilor de rețele să prezinte, până la data de 28 februarie a fiecărui an, un raport referitor la punerea în aplicare a investițiilor lor selectate. Statele membre transmit Comisiei rapoarte în acest sens, iar Comisia le face publice.

6.  Statele membre impun producătorilor de energie electrică și căldură și operatorilor de rețele să prezinte, până la data de 28 februarie a fiecărui an, un raport referitor la punerea în aplicare a investițiilor lor selectate. Statele membre transmit anual Comisiei rapoarte în acest sens, iar Comisia le face publice. Statele membre și Comisia monitorizează și analizează potențialul arbitraj aferent pragului de 10 milioane € pentru proiecte mici și împiedică divizarea nejustificată a unei investiții în proiecte mai mici, neacceptând mai mult de o investiție în instalația aceluiași beneficiar.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Se introduce următorul articol 10d:

(7)  Se introduce următorul articol 10d:

„Articolul 10d

„Articolul 10d

Fondul pentru modernizare

Fondul pentru modernizare

1.  Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013, fond care se finanțează în conformitate cu articolul 10.

1.  Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini și a multiplica investițiile în modernizarea sistemelor energetice, inclusiv în sistemele de termoficare, transmisie și distribuție și în interconexiuni, și îmbunătățirea eficienței energetice, mai ales la clădiri, în statele membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013, fond care se finanțează în conformitate cu articolul 10.

Investițiile care beneficiază de sprijin sunt conforme cu obiectivele prezentei directive și ale Fondului european pentru investiții strategice.

Investițiile care beneficiază de sprijin sunt conforme cu obiectivele prezentei directive, obiectivele Uniunii pe termen lung privind schimbările climatice și energia, ale uniunii energetice și ale Fondului european pentru investiții strategice.

 

Proiectele susținute îndeplinesc următoarele condiții:

 

(i)  sunt conforme cu principiile transparenței, nediscriminării, egalității de tratament și bunei gestiuni financiare;

 

(ii)  contribuie la economisirea de energie, la sisteme de energie din surse regenerabile, la sectoarele de stocare a energiei și de interconectare, transport și distribuție a energiei electrice; dacă proiectele se referă la producția de energie electrică, emisiile totale de gaze cu efect de seră per kWh de energie electrică produsă în instalație nu depășesc 450 de grame de echivalent CO2; în cazul în care proiectele vizează producerea de căldură, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu articolul 23a, specificând criteriile.

 

(iii)  pe baza unei analize a raportului costuri-beneficii, asigură un câștig net pozitiv în ceea ce privește reducerea emisiilor și un nivel semnificativ prestabilit de reduceri ale emisiilor de CO2;

 

(iv)  sunt complementare, răspund în mod clar nevoilor de înlocuire și modernizare și nu antrenează o creștere a cererii de energie determinată de piață și nu sunt finanțate prin planul național de investiții pentru 2013-2020;

 

(v)  asigură rentabilitatea;

 

(vi)  nu contribuie la noi capacități de generare de energie pe bază de cărbune și nici nu cresc dependența de cărbune;

 

Proiectele selectate urmăresc să promoveze abordările integrate coordonate la nivel local și comunitar.

 

Comisia ține sub observație cerințele prevăzute la prezentul alineat, ținând pasul cu progresul tehnologic și strategia în domeniul climei a Băncii Europene de Investiții și, dacă este cazul, adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 23a până în 2024.

2.  Fondul finanțează, de asemenea, proiecte de investiții la scară mică în modernizarea sistemelor energetice și asigurarea eficienței energetice. În acest scop, consiliul de investiții elaborează orientări și criterii de selecție în materie de investiții specifice pentru astfel de proiecte.

2.  Fondul finanțează, de asemenea, proiecte de investiții la scară mică în modernizarea sistemelor energetice și asigurarea eficienței energetice. În acest scop, consiliul de investiții elaborează orientări în materie de investiții și consiliul consultativ formulează pe această bază criterii de selecție specifice pentru astfel de proiecte, în conformitate cu obiectivele prezentei directive și cu criteriile stabilite la alineatul (1). Aceste norme sunt publicate.

3.  Fondurile se distribuie pe baza unei formule în care emisiile verificate și criteriile legate de PIB au fiecare o pondere de 50 %, având drept rezultat distribuția prevăzută în anexa IIb.

3.  Fondurile se distribuie pe baza unei formule în care emisiile verificate și criteriile legate de PIB au fiecare o pondere de 50 %, având drept rezultat distribuția prevăzută în anexa IIb.

4.  Fondul este condus de un consiliu de investiții și un comitet de gestionare, care sunt alcătuite din reprezentanți ai statelor membre beneficiare, ai Comisiei și ai BEI, precum și din trei reprezentanți aleși de celelalte state membre pentru o perioadă de 5 ani. Consiliul de investiții are responsabilitatea de a stabili o politică de investiții la nivelul Uniunii, instrumente de finanțare adecvate și criteriile de selectare a investițiilor. Comitetul de gestionare este responsabil de gestionarea curentă a fondului.

4.  Statele membre răspund de administrarea fondului și stabilesc în comun un consiliu de investiții alcătuit din câte un reprezentant din fiecare stat membru beneficiar, din partea Comisiei și trei observatori reprezentând părțile interesate (federații industriale, sindicate, ONG-uri). Consiliul de investiții are responsabilitatea de a stabili o politică de investiții la nivelul Uniunii, în conformitate cu cerințele prevăzute la prezentul articol și cu politicile Uniunii și ia decizii cu privire la investiții. .

 

Se înființează un consiliu consultativ, independent de consiliul de investiții, compus din experți cu un nivel ridicat de experiență de piață relevantă în structurarea și finanțarea de proiecte. Consiliul consultativ este alcătuit din trei reprezentanții ai statelor membre beneficiare, trei reprezentanții ai altor state membre și experți din partea Comisiei, a Băncii Europene de Investiții (BEI)și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), aleși pe o perioadă de 5 ani. Consiliul consultativ oferă consultanță pe proiecte specifice în legătură cu punerea în comun a resurselor financiare publice și private, cu eligibilitatea proiectelor în cazul cărora există cerințe în materie de investiții și cu nevoile în materie de asistență pentru dezvoltarea de proiecte.

Consiliul de investiții alege ca președinte un reprezentant al Comisiei. Consiliul de investiții depune toate eforturile pentru a lua decizii prin consens. În cazul în care nu poate decide prin consens în termenul stabilit de către președinte, consiliul de investiții adoptă decizia cu majoritate simplă.

Președintele consiliului de investiții este ales dintre membrii acestuia și se bazează pe un model care prevede rotația după un an. Consiliul de investiții depune toate eforturile pentru a lua decizii prin consens. Consiliul consultativ își adoptă deciziile cu majoritate simplă.

Comitetul de gestionare este alcătuit din reprezentanți numiți de consiliul de investiții. Deciziile comitetului de gestionare se adoptă cu majoritate simplă.

Consiliul de investiții și consiliul consultativ acționează de o manieră deschisă și transparentă. Procesele verbale ale adunărilor ambelor consilii se publică. Componența consiliului de investiții și a consiliului consultativ este dată publicității, iar CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor sunt date publicității și sunt actualizate periodic. Consiliul de investiții și consiliul consultativ verifică permanent absența oricărui conflict de interese. Comitetul de investiții prezintă de două ori pe an Parlamentului European, Consiliului și Comisiei o listă a sfaturilor date pe marginea proiectelor.

Dacă BEI nu recomandă finanțarea unei investiții și își justifică recomandarea, o decizie se adoptă numai dacă o majoritate de două treimi din toți membrii votează pentru. În acest caz, statul membru în care va avea loc investiția și BEI nu au dreptul să voteze. Cele două teze precedente nu se aplică în cazul proiectelor mici finanțate prin împrumuturi acordate de o bancă națională de promovare sau prin granturi care contribuie la punerea în aplicare a unui program național cu obiective specifice conforme cu obiectivele Fondului pentru modernizare, cu condiția ca în cadrul programului să nu se utilizeze mai mult de 10 % din proporția aferentă statelor membre prevăzută în anexa IIb.

Dacă BEI nu recomandă finanțarea unei investiții și oferă justificări pentru această recomandare conform politicii de investiții adoptate de consiliul de investiții și criteriilor de selecție prevăzute la alineatul (1a), o decizie pozitivă se adoptă numai dacă o majoritate de două treimi din toți membrii votează pentru. În acest caz, statul membru în care va avea loc investiția și BEI nu au dreptul să voteze.

5.  Statele membre beneficiare prezintă anual comitetului de gestionare un raport privind investițiile finanțate de fond. Raportul se publică și include:

5.  Statele membre beneficiare prezintă anual consiliului de investiții și consiliului consultativ un raport privind investițiile finanțate de fond. Raportul se publică și include:

(a)  informații privind investițiile finanțate per stat membru beneficiar;

(a)  informații privind investițiile finanțate per stat membru beneficiar;

(b)  o evaluare a valorii adăugate în ceea ce privește eficiența energetică sau modernizarea sistemului energetic realizată prin investiție.

(b)  o evaluare a valorii adăugate în ceea ce privește eficiența energetică sau modernizarea sistemului energetic realizată prin investiție.

6.  În fiecare an, comitetul de gestionare prezintă Comisiei un raport privind experiența dobândită în ceea ce privește evaluarea și selectarea investițiilor. Comisia revizuiește criteriile de selectare a proiectelor până la 31 decembrie 2024 și, după caz, prezintă propuneri comitetului de gestionare.

6.  În fiecare an, consiliul consultativ prezintă Comisiei un raport privind experiența dobândită în ceea ce privește evaluarea și selectarea investițiilor. Comisia revizuiește criteriile de selectare a proiectelor până la 31 decembrie 2024 și, după caz, prezintă propuneri consiliului consultativ și consiliului de investiții.

7.  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23 pentru a pune în aplicare prezentul articol.

7.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru a implementa prezentul articol și pentru a stabili modalitățile detaliate pentru funcționarea eficace a Fondului pentru modernizare.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8

Directiva 2003/87/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 30 septembrie 2018 se transmite lista instalațiilor reglementate de prezenta directivă pentru perioada de cinci ani care începe la 1 ianuarie 2021, iar listele pentru perioadele de cinci ani următoare se transmit ulterior o dată la cinci ani. Fiecare listă include informații privind activitatea de producție, transferurile de căldură și gaze, producția de energie electrică și emisiile la nivel de subinstalație din cursul celor cinci ani calendaristici care precedă transmiterea listei. Alocările cu titlu gratuit se acordă numai instalațiilor pentru care se furnizează aceste informații.

Până la 30 septembrie 2018 se transmite lista instalațiilor reglementate de prezenta directivă pentru perioada de doi ani care începe la 1 ianuarie 2021, iar listele pentru perioadele de doi ani următoare se transmit ulterior o dată la doi ani. Fiecare listă include informații privind activitatea de producție, transferurile de căldură și gaze, producția de energie electrică și emisiile la nivel de subinstalație din cursul celor doi ani calendaristici care precedă transmiterea listei. Alocările cu titlu gratuit se acordă numai instalațiilor pentru care se furnizează aceste informații.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  La articolul 11 alineatul (1), se adaugă un al treilea paragraf, după cum urmează:

 

Începând cu 2021, statele membre se asigură și de faptul că, în cursul fiecărui an calendaristic, fiecare operator raportează activitatea de producție pentru a ajusta alocarea în conformitate cu articolul 10a alineatul (7).”

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 12 – alineatul 3 a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(10a)  La articolul 12, alineatul (3a) se modifică după cum urmează:

3a.  Obligația de a restitui cotele nu se aplică în ceea ce privește emisiile care, conform verificărilor, sunt captate și transportate în vederea stocării permanente într-o instalație care dispune de un permis în vigoare, în conformitate cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon3.

„3a.  Obligația de a restitui cotele nu se aplică în ceea ce privește emisiile care, conform verificărilor, sunt captate și transportate în vederea stocării permanente într-o instalație care dispune de un permis în vigoare, în conformitate cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, nici în ceea ce privește emisiile verificate ca fiind captate și/sau reutilizate într-o aplicație care asigură o limită permanentă a CO2, în scopul captării și reutilizării carbonului.

__________________

__________________

3 JO L 140, 5.6.2009, p. 114

3 JO L 140, 5.6.2009, p. 114

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  La articolul 14 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf nou:

 

„Până la 31 decembrie 2018, Comisia ajustează normele privind monitorizarea și raportarea emisiilor existente, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei1a, în scopul de a elimina barierele de reglementare pentru investiții în tehnologii mai recente cu emisii reduse de dioxid de carbon, cum ar fi captarea și utilizarea carbonului (CUC). Aceste noi norme sunt valabile pentru toate tehnologiile de captare și utilizare a carbonului începând cu 1 ianuarie 2019.”

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 30).

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 19 – litera b

Directiva 2003/87/CE

Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în vederea adoptării unui astfel de regulament privind monitorizarea și raportarea emisiilor și a datelor referitoare la activități în conformitate cu articolul 23.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în vederea adoptării unui astfel de regulament privind monitorizarea și raportarea emisiilor și a datelor referitoare la activități în conformitate cu articolul 23. În ceea ce privește monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor, Comisia monitorizează aplicarea efectivă și consecventă și utilizarea procedurilor de sancționare la nivel național. Comisia stabilește un sistem eficient de monitorizare a tranzacțiilor transfrontaliere ale certificatelor de emisii la nivelul UE pentru reducerea riscului de abuz și de activități frauduloase.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 25 – alineatele 1 ba și 1 bb (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  La articolul 25 se adaugă următoarele alineate:

 

(1ba)  În conformitate cu articolul 6 din Acordul de la Paris, Comisia Europeană evaluează în raportul său, ce va trebui întocmit în conformitate cu articolul 28aa, elaborarea de politici de atenuare a schimbărilor climatice, inclusiv abordări bazate pe piață, în țări și regiuni terțe, precum și efectul acestor politici asupra competitivității industriei europene.

 

(1bb)  Dacă acest raport ajunge la concluzia că persistă încă riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, Comisia vine, dacă este necesar, cu o propunere legislativă în care introduce o ajustare a prețului carbonului la frontieră, compatibilă pe deplin cu normele OMC, pe baza unui studiu de fezabilitate ce urmează a fi inițiat cu prilejul publicării prezentei directive în JO. Acest mecanism ar urma să includă în EU ETS importatori de produse fabricate de sectoarele sau de subsectoarele stabilite în conformitate cu articolul 10a.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 22 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 27 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(22a)  La articolul 27, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În urma consultărilor cu operatorul, statele membre pot exclude din sistemul comunitar instalațiile ale căror emisii raportate autorității competente în fiecare dintre ultimii trei ani precedenți notificării efectuate în conformitate cu litera (a), sunt inferioare a 25000 de tone de dioxid de carbon echivalent și, în cazul în care au loc activități de ardere, au o putere termică nominală mai mică de 35 MW, excluzând emisiile provenite de la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri de natură să permită realizarea unei contribuții echivalente la reducerile de emisii, în cazul în care statul membru în cauză îndeplinește următoarele condiții:

„În urma consultărilor cu operatorul și sub rezerva acordului acestuia, statele membre pot exclude din sistemul comunitar instalațiile ale căror emisii raportate autorității competente în fiecare dintre ultimii trei ani precedenți notificării efectuate în conformitate cu litera (a), sunt inferioare a 50 000 de tone de dioxid de carbon echivalent și, în cazul în care au loc activități de ardere, au o putere termică nominală mai mică de 35 MW, excluzând emisiile provenite de la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri de natură să permită realizarea unei contribuții echivalente la reducerile de emisii, în cazul în care statul membru în cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a)  notifică fiecare instalație de acest tip Comisiei, precizând măsurile echivalente aplicabile instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii, care se aplică, înainte de data la care trebuie să fie înaintată lista instalațiilor în conformitate cu prevederile articolului 11 alineatul (1) și cel târziu la data la care lista este înaintată Comisiei;

(a)  notifică fiecare instalație de acest tip Comisiei, precizând măsurile echivalente aplicabile instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii, care se aplică, înainte de data la care trebuie să fie înaintată lista instalațiilor în conformitate cu prevederile articolului 11 alineatul (1) și cel târziu la data la care lista este înaintată Comisiei;

(b)  confirmă că se aplică proceduri de monitorizare pentru a se evalua dacă vreuna dintre aceste instalații emite mai mult de 25000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic; Statele membre pot permite măsuri simplificate de monitorizare, raportare și verificare privind instalațiile ale căror emisii medii anuale verificate între 2008 și 2010 se situează sub 5 000 de tone pe an, în conformitate cu articolul 14;

(b)  confirmă că se aplică proceduri de monitorizare pentru a se evalua dacă vreuna dintre aceste instalații emite mai mult de 50 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic. Statele membre pot permite măsuri simplificate de monitorizare, raportare și verificare privind instalațiile ale căror emisii medii anuale verificate între 2008 și 2010 se situează sub 5 000 de tone pe an, în conformitate cu articolul 14;

(c)  confirmă că o instalație este reintrodusă în sistem în cazul în care emite mai mult de 25000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic, sau în cazul în care nu se mai aplică măsurile corespunzătoare instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii;

(c)  confirmă că o instalație este reintrodusă în sistem în cazul în care emite mai mult de 50 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic, sau în cazul în care nu se mai aplică măsurile corespunzătoare instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii;

(d)  publică informațiile menționate la literele (a), (b) și (c) în vederea unei consultări publice.

(d)  publică informațiile menționate la literele (a), (b) și (c) în vederea unei consultări publice.

Spitalele pot fi, de asemenea, excluse dacă adoptă măsuri echivalente.

Spitalele pot fi, de asemenea, excluse dacă adoptă măsuri echivalente.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 22 b (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b)  Se introduce următorul articol 28a:

 

„Articolul 28a

 

Ajustările în urma bilanțului la nivel mondial efectuat în temeiul CCONUSC și al Acordului de la Paris

 

1.  În termen de șase luni de la dialogul pregătitor care urmează a fi stabilit în temeiul CCONUSC în 2018 pentru a evalua eforturile colective depuse de părți în vederea avansării spre atingerea obiectivului global pe termen lung și în termen de șase luni de la bilanțul global din 2023 și ulterior, Comisia prezintă un raport care evaluează necesitatea de a actualiza dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon și de a consolida acțiunea Uniunii în domeniul schimbărilor climatice. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere legislativă.

 

2.  În raportul său, Comisia evaluează în special creșterea corespunzătoare a factorului linear menționat la articolul 9 și necesitatea unor politici și măsuri suplimentare de consolidare a angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Uniunii și ale statelor membre, și poate analiza fezabilitatea introducerii unui standard de performanță în domeniul emisiilor. Comisia evaluează, de asemenea, dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon, cu scopul de a elimina treptat alocarea temporară cu titlu gratuit.”

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 22 c (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22c)  La articolul 30, se adaugă următorul alineat:

 

„4a.  Din cinci în cinci ani ar trebui făcută o analiză generală a interacțiunii dintre EU ETS și alte politici în domeniul climei, energiei și calității aerului de la nivelul Uniunii și de la nivel național, pentru mai multă consecvență și pentru a evita impacturile antagonice ale suprapunerii politicilor.”

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 22 d (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 30 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22d)  Se introduce următorul capitol IVa:

 

„Capitolul IV Sectorul maritim și sectorul aviației

 

Articolul 30a

 

Comisia verifică dacă toate sectoarele economiei contribuie la reducerea emisiilor de CO2 în conformitate cu Acordul CCONUSC de la Paris, inclusiv dacă țintele și măsurile convenite la nivel internațional, de pildă în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) și al Organizației Maritime Internaționale (OMI), reușesc să obțină reduceri adecvate ale emisiilor.”

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Anexa II a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Creșteri ale procentului certificatelor care pot fi scoase la licitație de statele membre în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (a), pentru asigurarea solidarității și dezvoltării în vederea reducerii emisiilor și a adaptării la efectele schimbărilor climatice

Creșteri ale procentului certificatelor care pot fi scoase la licitație de statele membre în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (a), pentru asigurarea solidarității și dezvoltării în vederea reducerii emisiilor și a adaptării la efectele schimbărilor climatice. În cazul statelor membre eligibile pentru Fondul de modernizare menționat la articolul 10d, cota lor de certificate specificată în anexa IIa se transferă în contul cotei lor din Fondul de modernizare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu

Referințe

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

7.9.2015

Comisii asociate - data anunțului în plen

10.3.2016

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Fredrick Federley

28.10.2015

Examinare în comisie

17.3.2016

12.7.2016

 

 

Data adoptării

13.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

13

4

Membri titulari prezenți la votul final

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Salvatore Cicu, Albert Deß

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (14.7.2016)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Raportor pentru aviz: Jordi Sebastià

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cel de al 5-lea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), finalizat în 2014, a confirmat și a prezentat în detaliu gravitatea extremă a provocărilor climatice, subliniind totodată necesitatea de a urgenta acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Răspunsul la această provocare, care constă în contribuțiile preconizate stabilite la nivel național (INDC), propuse de părțile la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), este departe de a fi suficient, dar reprezintă un mare pas înainte.

Acordul de la Paris fixează obiectivul de a acționa la nivel global împotriva schimbărilor climatice în vederea „limitării creșterii temperaturii medii globale mult sub 2°C în raport cu nivelul din perioada preindustrială și a continuării demersului de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C”. Prin acest acord, toate țările își asumă angajamentul de a atinge obiectivul propus. De asemenea, acordul a creat condiții mai bune pentru revizuirea constantă în vederea intensificării eforturilor depuse cu scopul de a se atinge niveluri proporționale cu provocarea climatică.

Trebuie să se profite pe deplin de ocazia de a modifica în mod radical acțiunea globală împotriva schimbărilor climatice. Uniunea Europeană este o mare generatoare de poluare și deține resurse considerabile, motive pentru care are o responsabilitate deosebită. Ea trebuie să contribuie la promovarea unui proces în cadrul căruia țările lumii, influențându-se reciproc prin eforturile sporite depuse, să își intensifice propriile eforturi, facilitând astfel creșterea constantă a eforturilor depuse la nivel global.

Una dintre sarcinile principale ale UE în acest proces constă în corectarea schemei sale de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și în transformarea acesteia într-un instrument cu adevărat eficace de reducere a emisiilor și de generare de fonduri pentru promovarea surselor regenerabile de energie, economisirea energiei și susținerea adaptării la efectele schimbărilor climatice atât în cadrul UE, cât și în țările în curs de dezvoltare vulnerabile, în special în țările cel mai puțin dezvoltate.

Propunerea Comisiei de modificare a Directivei ETS nu este suficientă pentru a transforma ETS în instrumentul de care este nevoie în prezent. Raportorul pentru aviz propune, prin urmare, amendamente prin care:

-  se consolidează integritatea ecologică prin alinierea plafonului pentru emisii reprezentat de factorul linear de reducere, inițial la limita superioară a actualului obiectiv al UE pentru 2050 de reducere a gazelor cu efect de seră la nivelul întregii economii, adică de 95 % în comparație cu 1990, și apoi, prin includerea unei revizuiri periodice a plafonului odată la 5 ani, în urma revizuirilor colective realizate în temeiul CCONUSC și al Acordului de la Paris;

-  se elimină certificatele care corespund utilizării creditelor internaționale din mecanismul de dezvoltare nepoluantă și mecanismul de implementare în comun din cadrul ETS din surplusul introdus în rezerva pentru stabilitatea pieței, astfel încât obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul ETS să reprezinte un demers național;

-  se scot la licitație toate certificatele ETS și se alocă toate veniturile acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice, jumătate din venituri fiind acordate țărilor în curs de dezvoltare vulnerabile, și se stabilește o cerință la import privind certificatele de emisii pentru importul de bunuri mari consumatoare de energie pentru a preveni eventuala relocare a emisiilor de dioxid de carbon;

-  se garantează că sectorul aviației contribuie la obiectivul pentru 2030 de reducere a gazelor cu efect de seră în aceeași măsură ca și alte sectoare din cadrul schemei EU ETS și se alocă toate veniturile provenite din domeniul aviației acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare vulnerabile;

-  se include transportul maritim internațional în obiectivele climatice prin crearea unui fond colectiv pentru contribuțiile operatorilor de nave aferente emisiilor realizate în porturile UE și în timpul deplasărilor spre și dinspre porturile UE;

-  se limitează factorul de emisie zero al biomasei la deșeuri și reziduuri pentru a se evita încurajarea acaparării terenurilor în țările în curs de dezvoltare pentru a aproviziona piața UE cu bioenergie. Se consideră că despăduririle și pierderea stocurilor de carbon forestier la nivel global sunt responsabile de aproximativ 20 % din schimbările climatice. Cererea din ce în ce mai mare a UE de biomasă forestieră, considerată în mod contestabil ca fiind fără emisii de dioxid de carbon, riscă să fie în cel mai bun caz ineficientă și, în cel mai rău caz, contraproductivă din perspectiva atenuării schimbărilor climatice.

Alocarea veniturilor din cadrul ETS și includerea emisiilor generate de transportul maritim internațional în schemă sunt, de asemenea, în conformitate cu poziția Parlamentului European referitoare la acest aspect în cadrul pachetului privind clima pentru 2008, poziție reafirmată, de asemenea, cu alte ocazii.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)   Provocările climatice și cele de mediu au implicații la nivel global. Obiectivul final al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC ) constă în stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să prevină interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic. Acordul de la Paris privind schimbările climatice (Acordul de la Paris), aprobat în cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților (COP 21) la CCONUSC, marchează un nivel superior de angajament la nivel global în favoarea limitării și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, toate țările participând la acest proces.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)   Uniunea și statele sale membre, prin semnarea Acordului de la Paris, s-au angajat să limiteze „creșterea temperaturii medii globale mult sub 2°C în raport cu nivelul din perioada preindustrială” și să continue „demersul de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °Cˮ. Acordul de la Paris își propune, de asemenea, să realizeze un echilibru între emisiile antropice de la surse și eliminarea prin absorbanți a gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, pe baza principiului echității. Aceste angajamente ar trebui să orienteze măsurile luate spre reducerea emisiilor și investițiile în sursele regenerabile de energie și în eficiența energetică.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  Acordul de la Paris este un acord global de limitare și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, care urmărește realizarea unei „tranziții echitabile”, de care vor beneficia și țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d)  Țările în curs de dezvoltare sunt cele mai vulnerabile la schimbările climatice. Uniunea ar trebui să întărească sprijinul acordat acestor țări pentru a le consolida capacitatea de adaptare și rezistența lor la schimbările climatice. Ar trebui consolidată coerența politică la nivelul Uniunii pentru a permite EU ETS să completeze în mod eficient politica de cooperare pentru dezvoltare, în special în ceea ce privește Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și combaterea schimbărilor climatice.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 2e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2e)   Ar trebui să se țină seama de progresul reprezentat de Acordul de la Paris și de condițiile mai bune pe care acesta le-a creat în vederea revizuirii constante în sus a obiectivelor și a eforturilor cu scopul de a se atinge niveluri proporționale cu provocările specifice schimbărilor climatice. Unul dintre cele mai bune instrumente de care dispune Uniunea pentru a îndeplini angajamentele prevăzute în Acordul de la Paris este EU ETS. În cadrul acestor eforturi, este esențial ca EU ETS să devină un instrument mai eficient de reducere a emisiilor și să sprijine tranziția către energia din surse regenerabile, să optimizeze eficiența energetică și să promoveze creșterea utilizării tehnologiilor ecologice la nivel mondial.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)   Consiliul European a confirmat că principalul instrument european pentru îndeplinirea acestui obiectiv va fi o schemă de comercializare a certificatelor de emisii reformată și funcțională, însoțită de un instrument de stabilizare a pieței, că factorul anual de reducere va fi de 2,2 % începând cu 2021 și că alocarea cu titlu gratuit nu va expira, ci măsurile existente vor continua după 2020 pentru a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon din cauza politicii privind clima, atât timp cât alte economii importante nu depun eforturi comparabile, fără să se reducă proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație. Proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație ar trebui să fie exprimată sub formă de procentaj în legislație, pentru a spori certitudinea planificării în ceea ce privește deciziile de investiții, pentru a spori transparența și a face întreaga schemă mai simplă și mai ușor de înțeles.

(3)   Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii reformată ar trebui să stabilească un factor anual de reducere de 2,8 % începând cu 2021 și să prevadă o cerință la import privind certificatele de emisii după 2020 pentru a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon din cauza politicii privind clima, atât timp cât țările terțe sau regiunile subnaționale nu depun eforturi comparabile, fără să se reducă proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)   Pentru a crește nivelul de ambiție în perioada anterioară anului 2020 și pentru a reflecta obiectivul global de limitare a creșterii temperaturii la mai puțin de 2°C, obiectivul UE pentru 2020 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % sub nivelurile din 1990 ar trebui să fie atins prin măsuri luate pe plan intern. Ar trebui retrasă din rezerva pentru stabilitatea pieței o cantitate de certificate până la nivelul creditelor internaționale (reduceri de emisii certificate în cadrul mecanismului de dezvoltare nepoluantă și unități de reducere a emisiilor în cadrul mecanismului de implementare în comun) care au fost utilizate în cadrul EU ETS.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)   Părțile la CCONUSC au solicitat Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) să elaboreze în 2018 un raport special referitor la obiectivul de 1,5 °C și au decis să organizeze un dialog care să faciliteze evaluarea gradului de ambiție și a progreselor colective în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor, în vederea informării părților înainte ca acestea să-și prezinte contribuțiile lor finale stabilite la nivel național. Acordul de la Paris prevede, de asemenea, ca, începând cu 2023 și apoi o dată la 5 ani, să se efectueze o evaluare periodică a punerii în aplicare, pentru a analiza progresele colective înregistrate privind atingerea obiectivelor pe termen lung ale acordului. EU ETS ar trebui să prevadă revizuiri periodice pentru a actualiza și a consolida măsurile luate de Uniune în vederea combaterii schimbărilor climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Faptul că se consideră că emisiile rezultate din biomasă au un impact zero în EU ETS constituie o schemă de sprijin în sensul Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Biolichidele, biocombustibilii și biomasa solidă și gazoasă ar trebui să primească sprijin și să fie luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor naționale doar în cazul în care respectă criteriile de durabilitate stabilite în Directiva 2009/28/CE sau în politica privind bioenergia durabilă. În consecință, criteriile de durabilitate ar trebui aplicate în cazul tuturor sursele de bioenergie consumate și considerate ca având cu impact zero în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră în cadrul unei instalații sau al activităților desfășurate de un operator de aeronave reglementat de EU ETS.

 

_________________________________

 

1a Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

Justificare

În prezent, ETS nu include în domeniul său de aplicare instalațiile care utilizează exclusiv biomasă, tratează toate formele de biomasă utilizate în instalații ca neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și nu supune biomasa solidă unor criterii de durabilitate. În consecință, o parte semnificativă a emisiilor nu sunt luate în calcul. Este esențial ca biomasa să nu mai fie considerată ca având un impact zero și să fie supusă unor criterii de durabilitate.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Statele membre ar trebui să compenseze parțial, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, anumite instalații din sectoarele sau subsectoarele despre care s-a stabilit că sunt expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice. Protocolul și deciziile însoțitoare adoptate de Conferința părților la Paris trebuie să prevadă mobilizarea dinamică a finanțării pentru combaterea schimbărilor climatice, transferul de tehnologie și consolidarea capacităților pentru părțile eligibile, în special cele cu capacitățile cele mai reduse. Sectorul public va avea în continuare un rol important în mobilizarea resurselor financiare pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020. Prin urmare, veniturile obținute din licitații ar trebui utilizate și pentru finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Cuantumul finanțării combaterii schimbărilor climatice care trebuie să fie mobilizat va depinde, de asemenea, de nivelul de ambiție și calitatea contribuțiilor preconizate stabilite la nivel național (INDC), ale planurilor de investiții ulterioare și ale proceselor naționale de planificare a adaptării. Statele membre ar trebui, de asemenea, să utilizeze veniturile rezultate din licitații pentru a promova formarea de competențe și redistribuirea forței de muncă afectate de tranziția locurilor de muncă într-o economie în curs de decarbonizare.

(9)  Statele membre ar trebui să compenseze parțial, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, anumite instalații din sectoarele sau subsectoarele despre care s-a stabilit că sunt expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice. Protocolul și deciziile însoțitoare adoptate de Conferința părților la Paris trebuie să prevadă mobilizarea dinamică a finanțării pentru combaterea schimbărilor climatice, transferul de tehnologie și consolidarea capacităților pentru părțile eligibile, în special cele cu capacitățile cele mai reduse. Sectorul public va avea în continuare un rol important în mobilizarea resurselor financiare pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020. Recunoscând responsabilitatea globală a Uniunii, statele membre ar trebui să sprijine financiar prompt eforturile depuse de țările cel mai puțin dezvoltate, care au ca scop dezvoltarea unor tehnologii cu emisii scăzute de carbon, bazate pe principiul neutralității tehnologice și atenuării impactului schimbărilor climatice. În acest sens, un procent semnificativ din veniturile generate prin licitarea certificatelor de către statele membre ar trebui acordate fondurilor internaționale, în special: Fondului verde pentru climă, Fondului pentru țările cel mai puțin dezvoltate și Fondului special pentru schimbările climatice. Cuantumul finanțării combaterii schimbărilor climatice care trebuie să fie mobilizat va depinde, de asemenea, de nivelul de ambiție și calitatea contribuțiilor preconizate stabilite la nivel național (INDC), ale planurilor de investiții ulterioare și ale proceselor naționale de planificare a adaptării. Statele membre ar trebui, de asemenea, să utilizeze veniturile rezultate din licitații pentru a promova formarea de competențe și redistribuirea forței de muncă afectate de tranziția locurilor de muncă într-o economie în curs de decarbonizare.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)   Țările cel mai puțin dezvoltate sunt deosebit de vulnerabile la efectele schimbărilor climatice și nu sunt responsabile decât de o parte foarte mică din emisiile de gaze cu efect de seră. Prin urmare, ar trebui să se vegheze mai ales să se răspundă nevoilor țărilor cel mai puțin dezvoltate prin utilizarea certificatelor EU ETS pentru a finanța acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, în special cele de adaptare la efectele schimbărilor climatice prin Fondul verde pentru climă.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)   În conformitate cu angajamentul exprimat de către colegislatori în Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și în Decizia 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b, toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv transportul maritim internațional și aviația. Sectorul aviatic contribuie la aceste reduceri prin includerea lui în EU ETS. Întrucât prin intermediul Organizației Maritime Internaționale nu s-a adoptat niciun acord internațional care să includă emisiile maritime internaționale în obiectivele sale de reducere, ar trebui instituit un fond pentru colectarea contribuțiilor operatorilor de nave aferente emisiilor de CO2 eliberate în porturile Uniunii și în timpul deplasărilor dinspre și înspre porturile respective. Contribuțiile ar trebui stabilite la nivelul prețului pieței pentru certificatele de emisii sau peste acest nivel. Fondul ar trebui să finanțeze măsurile de adaptare și de atenuare în țările în curs de dezvoltare vulnerabile. Operatorii de nave care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului1c ar trebui să facă obiectul EU ETS în cazul în care contribuțiile sunt insuficiente.

 

________________________

 

1a Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2009/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (JO L 140, 5.6.2009, p. 63).

 

1b Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

 

1c   Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55).

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)   La articolul 3d alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(1)   Articolul 3d se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23.”

„Articolul 3d

 

Metoda de alocare prin licitație a certificatelor pentru aviație

 

Cantitatea totală de certificate pentru activitățile aviatice se reduce anual cu același factor linear ca și în cazul altor activități în cadrul sistemului comunitar. Toate certificatele pentru activitățile aviatice sunt licitate, iar veniturile sunt utilizate pentru a finanța acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare vulnerabile, inclusiv măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice.”

Justificare

Sectorul aviației ar trebui să contribuie la obiectivul de reducere a gazelor cu efect de seră pentru 2030 în aceeași măsură ca alte sectoare care intră sub incidența EU ETS. În conformitate cu poziția PE privind propunerea ETS pentru aviație din 2007 și pentru a fi în conformitate cu dreptul internațional privind aviația, toate veniturile provenite din EU ETS pentru aviație ar trebui să fie utilizate pentru a combate schimbările climatice. Pentru a crea în țările în curs de dezvoltare un climat de încredere în ceea ce privește politica UE, toate veniturile ETS pentru aviație ar trebui să fie alocate finanțării la nivel internațional a combaterii schimbărilor climatice.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Articolul 3e se elimină.

Justificare

Amendament legat de amendamentul 9. Toate certificatele aferente sectorului aviației ar trebui licitate de statele membre.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva 2003/87/CE

Articolul 9 – alineatele 2 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Începând din 2021, factorul linear este de 2,%.”

„Începând din 2021, factorul linear este de 2,8%.”

Justificare

În Acordul de la Paris, țările s-au angajat să mențină creșterea temperaturii planetei mult sub 2°C și să își continue eforturile de a limita creșterea la 1,5°C. Factorul linear ETS propus nu reușește să determine nici măcar atingerea limitei inferioare a obiectivului UE pentru 2050, adică o reducere de 80-95 % față de nivelurile din 1990, convenit pe baza obiectivului de 2°C. Pentru o mai mare conformitate cu Acordul de la Paris, s-a propus să se modifice factorul linear la 2,8 %, ceea ce corespunde unei reduceri la nivelul întregii economii de 95 % în 2050 față de nivelul din 1990, adică limita superioară a obiectivului UE 2050 și, într-o a doua etapă, să se prevadă o clauză de revizuire pentru adaptarea factorului linear în urma revizuirilor ONU.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – paragraful 1 – subparagraful 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  la alineatul (1) se adaugă trei noi paragrafe:

(a)  următoarele paragrafe se adaugă la alineatul (1):

„Începând din 2021, procentajul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre este de 57 %.

 

2 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate pentru a institui un fond pentru îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea sistemelor energetice ale anumitor state membre, astfel cum se prevede la articolul 10d din prezenta directivă („Fondul pentru modernizare”).

2 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate pentru a institui un fond pentru îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea sistemelor energetice ale anumitor state membre, astfel cum se prevede la articolul 10d din prezenta directivă („Fondul pentru modernizare”).

 

2 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021-2030 sunt licitate pentru a stabili Fondul internațional pentru politici climatice în vederea sprijinirii acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare vulnerabile cu capacitate redusă, îndeosebi în țările cel mai puțin dezvoltate, statele insulare mici în curs de dezvoltare și în țările din Africa, în special în ceea ce privește adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Resursele financiare provenind din Fondul internațional pentru politici climatice sunt utilizate pentru alimentarea pe bază anuală a Fondului verde pentru climă al Organizației Națiunilor Unite, care are obiectivul de a aloca 50 % din resurse măsurilor de adaptare, jumătate din acestea fiind destinate țărilor extrem de vulnerabile.

 

2 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate pentru a institui Fondul pentru tranziția echitabilă în vederea sprijinirii comunităților locale și a lucrătorilor din regiunile afectate cel mai puternic de tranziția în curs la o economie decarbonizată. Resursele acestui fond va fi utilizate pentru investiții care vizează crearea de locuri de muncă, finanțarea formării profesionale și alte servicii pentru ocuparea forței de muncă și de sănătate în activități economice alternative în regiunile în care se estimează că sectoarele tradiționale mari generatoare de emisii de dioxid de carbon vor pierde un număr ridicat de locuri de muncă ca urmare a decarbonizării. Fiecare stat membru care solicită să utilizeze resurse din Fondul pentru tranziția echitabilă elaborează un plan specific, în strânsă colaborare cu autoritățile municipale și locale ale regiunilor de transformare, precum și cu partenerii sociali și organizațiile societății civile.

Cantitatea totală rămasă de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre se distribuie în conformitate cu alineatul (2).”;

Cantitatea totală rămasă de certificate care urmează să fie scoase la licitație de statele membre se distribuie în conformitate cu alineatul (2).”;

Justificare

Comisia Europeană ar trebui:

- să instituie un Fond pentru tranziția echitabilă, ca un puternic mecanism de sprijin la nivelul UE pentru regiunile și lucrătorii care vor fi afectați negativ de tranziția înspre o economie cu emisii scăzute;

- să instituie un Fond internațional pentru politici climatice care să alimenteze direct Fondul verde pentru climă și care ar pune capăt dependenței exclusive de bugetele de ajutor pentru a se acorda finanțare internațională pentru combaterea schimbărilor climatice.

Procentajul de certificate în cazul Fondului pentru modernizare, Fondului pentru tranziția echitabilă și Fondului internațional pentru politici climatice ar trebui adăugat la certificatele de emisii scoase la licitație.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)   la alineatul (3), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

3.   Statele membre determină destinația veniturilor obținute în urma licitării cotelor. Cel puțin 50 % din veniturile provenite din licitarea cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv toate veniturile provenite din licitarea menționată la alineatul (2) literele (b) și (c), sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri, ar trebui să fie utilizate în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

“3.    Statele membre determină destinația veniturilor obținute în urma licitării cotelor. Cel puțin 50 % din veniturile provenite din licitarea cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv toate veniturile provenite din licitarea menționată la alineatul (2) literele (b) și (c), sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri se utilizează pentru a finanța acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare vulnerabile, inclusiv pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a ajuta la adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Restul veniturilor se utilizează în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

Justificare

În conformitate cu poziția Parlamentului European referitoare la pachetul privind schimbările climatice pentru 2008, toate veniturile (sau echivalentul în valoare financiară) provenite din sistemul EU ETS ar trebui alocate acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice, iar 50 % din acestea ar trebui incluse în contribuția colectivă a UE la finanțarea internațională a combaterii schimbărilor climatice. Angajamentul colectiv al UE și al statelor sale membre ar spori influența UE în negocierile CCONUSC și eficacitatea finanțării UE în domeniul schimbărilor climatice.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera c

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – litera k

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice;

(k)  finanțarea adaptării la impactul schimbărilor climatice și a altor acțiuni de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile care se adaugă la finanțarea acțiunilor prin intermediul instrumentelor de cooperare pentru dezvoltare; această finanțare a eforturilor de combatere a schimbărilor climatice este luată în calcul la îndeplinirea angajamentelor Uniunii de finanțare a combaterii schimbărilor climatice, dar nu este considerată finanțare pentru dezvoltare și este considerată suplimentară față de aceasta;

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(a)   alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 23. Acest act prevede, de asemenea, alocarea de certificate suplimentare din rezerva destinată instalațiilor nou-intrate pentru creșteri semnificative ale producției prin aplicarea acelorași praguri și ajustări ale alocării care se aplică întreruperilor parțiale ale operațiunilor.”;

„300 de milioane de certificate se utilizează pentru a finanța acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în țările cel mai puțin dezvoltate, în special pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice, prin intermediul Fondului verde pentru climă al Organizației Națiunilor Unite.”

Justificare

Țările cel mai puțin dezvoltate sunt deosebit de vulnerabile la efectele schimbărilor climatice și nu sunt responsabile decât de o parte foarte redusă din emisiile de gaze cu efect de seră. Prin urmare, necesitățile țărilor cel mai puțin dezvoltate ar trebui abordate cu o prioritate deosebită prin utilizarea certificatelor EU ETS pentru a finanța acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, în special cele de adaptare la efectele acestor schimbări. Angajamentul colectiv al UE ar spori influența UE în cadrul negocierilor UNFCCC, în timp ce contribuția prin Fondul verde pentru climă ar încuraja și alte părți să contribuie la fond cu un procent din propriile lor sisteme de stabilire a prețului carbonului.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera d

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Statele membre ar trebui să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, ținând cont de eventualele efecte asupra pieței interne. Aceste măsuri financiare destinate să compenseze o parte din aceste costuri sunt conforme cu normele privind ajutoarele de stat.”;

„Statele membre pot adopta măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, ținând cont de eventualele efecte asupra pieței interne. Aceste măsuri financiare destinate să compenseze o parte din aceste costuri sunt conforme cu normele privind ajutoarele de stat.”

Justificare

Formularea propusă, „ar trebui să adopte” este ambiguă din punct de vedere juridic. Deși ar fi de dorit să existe un sistem armonizat, nu se poate justifica din punct de vedere juridic obligarea statelor membre să utilizeze ajutorul de stat; prin urmare, cuvintele „pot adopta” au fost reintroduse.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013, fond care se finanțează în conformitate cu articolul 10.

1.  Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice (inclusiv în ceea ce privește energia termică, încălzirea centralizată, cogenerarea de înaltă eficiență, energia din surse regenerabile și căldura geotermală) din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013, fond care se finanțează în conformitate cu articolul 10.

Justificare

Investițiile la scară mică menționate au un rol esențial pentru modernizarea sistemului energetic și tranziția către o economie cu emisii reduse, deci ar trebui subliniate în mod explicit.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 d – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fondul finanțează, de asemenea, proiecte de investiții la scară mică în modernizarea sistemelor energetice și asigurarea eficienței energetice. În acest scop, consiliul de investiții elaborează orientări și criterii de selecție în materie de investiții specifice pentru astfel de proiecte.

2.  Fondul finanțează, de asemenea, proiecte de investiții la scară mică în modernizarea sistemelor energetice și asigurarea eficienței energetice (inclusiv în ceea ce privește energia termică, încălzirea centralizată, cogenerarea de înaltă eficiență, energia din surse regenerabile și căldura geotermală). În acest scop, consiliul de investiții elaborează orientări și criterii de selecție în materie de investiții specifice pentru astfel de proiecte.

Justificare

Statele membre beneficiare au dreptul de a selecta proiecte la scară mică, pe cont propriu, în special atunci când realizarea lor este prevăzută în actualul plan/program național pentru a adapta Fondul de modernizare la situația națională. În acest caz, ar trebui să fie suficientă simpla informare a Consiliului consultativ.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 11 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)   Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 11c

 

Contribuția transportului maritim la finanțarea acțiunilor în țările în curs de dezvoltare vulnerabile

 

Începând cu 2019, în absența unui sistem comparabil care să opereze în cadrul OMI, se instituie pentru operatorii de nave un fond pentru contribuțiile aferente emisiilor de CO2 eliberate în porturile Uniunii și în timpul deplasărilor dinspre și înspre porturile de escală din Uniune, care ating cel puțin nivelul prețului pieței pentru certificatele de emisii din anul precedent. Veniturile din cadrul fondului se utilizează pentru a finanța măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în țările în curs de dezvoltare vulnerabile.

 

Contribuțiile menționate la primul paragraf sunt făcute publice. Operatorii de nave care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2015/757 vor avea obligația de a restitui certificate în cazul unor contribuții insuficiente. În cazul în care măsurile de atenuare finanțate din contribuții nu duc la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu nivelul emisiilor produse de entitățile care au realizat contribuțiile, diferența va fi anulată din rezerva pentru stabilitatea pieței.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20151029&qid=1458208850750&from=RO

Justificare

În conformitate cu poziția PE din 2008 privind ETS și cu acordul privind pachetul privind clima din 2009, toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor, inclusiv transportul maritim internațional și aviația. În absența luării unor măsuri sub egida Organizației Maritime Internaționale (OMI), trebuie instituit un fond pentru contribuțiile operatorilor de nave aferente emisiilor eliberate în porturile UE și în timpul deplasărilor înspre și dinspre porturile UE. În cazul în care acțiunile de combatere a schimbărilor climatice nu duc la o reducere a emisiilor egală cu emisiile operatorilor în cauză, diferența ar trebui anulată din rezerva pentru stabilitatea pieței.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 22 a (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 27 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(22a)  La articolul 27, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.   În urma consultărilor cu operatorul, statele membre pot exclude din sistemul comunitar instalațiile ale căror emisii raportate autorității competente în fiecare dintre ultimii trei ani precedenți notificării efectuate în conformitate cu litera (a), sunt inferioare a 25 000 de tone de dioxid de carbon echivalent și, în cazul în care au loc activități de ardere, au o putere termică nominală mai mică de 35 MW, excluzând emisiile provenite de la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri de natură să permită realizarea unei contribuții echivalente la reducerile de emisii, în cazul în care statul membru în cauză îndeplinește următoarele condiții:

"1.   În urma consultărilor cu operatorul, statele membre pot exclude din sistemul comunitar instalațiile ale căror emisii raportate autorității competente în fiecare dintre ultimii trei ani precedenți notificării efectuate în conformitate cu litera (a) sunt inferioare a 25 000 de tone de dioxid de carbon echivalent și, în cazul în care au loc activități de ardere, au o putere termică nominală mai mică de 35 MW și care fac obiectul unor măsuri de natură să permită realizarea unei contribuții echivalente la reducerile de emisii, în cazul în care statul membru în cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a)   notifică fiecare instalație de acest tip Comisiei, precizând măsurile echivalente aplicabile instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii, care se aplică, înainte de data la care trebuie să fie înaintată lista instalațiilor în conformitate cu prevederile articolului 11 alineatul (1) și cel târziu la data la care lista este înaintată Comisiei;

(a)   notifică fiecare instalație de acest tip Comisiei, precizând măsurile echivalente aplicabile instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii, care se aplică, înainte de data la care trebuie să fie înaintată lista instalațiilor în conformitate cu prevederile articolului 11 alineatul (1) și cel târziu la data la care lista este înaintată Comisiei;

(b)  confirmă că se aplică proceduri de monitorizare pentru a se evalua dacă vreuna dintre aceste instalații emite mai mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic; statele membre pot permite măsuri simplificate de monitorizare, raportare și verificare privind instalațiile ale căror emisii medii anuale verificate între 2008 și 2010 se situează sub 5 000 de tone pe an, în conformitate cu articolul 14;

(b)  confirmă că se aplică proceduri de monitorizare pentru a se evalua dacă vreuna dintre aceste instalații emite mai mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon echivalent în cursul unui an calendaristic; statele membre pot permite măsuri simplificate de monitorizare, raportare și verificare privind instalațiile ale căror emisii medii anuale verificate între 2008 și 2010 se situează sub 5 000 de tone pe an, în conformitate cu articolul 14;

(c)  confirmă că o instalație este reintrodusă în sistem în cazul în care emite mai mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, excluzând emisiile provenite de la biomasă, în cursul unui an calendaristic, sau în cazul în care nu se mai aplică măsurile corespunzătoare instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii;

(c)  confirmă că o instalație este reintrodusă în sistem în cazul în care emite mai mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, în cursul unui an calendaristic, sau în cazul în care nu se mai aplică măsurile corespunzătoare instalației care va realiza o contribuție echivalentă la reducerile de emisii;

(d)   publică informațiile menționate la literele (a), (b) și (c) în vederea unei consultări publice.

(d)   publică informațiile menționate la literele (a), (b) și (c) în vederea unei consultări publice.

Spitalele pot fi, de asemenea, excluse dacă adoptă măsuri echivalente.

Spitalele pot fi, de asemenea, excluse dacă adoptă măsuri echivalente.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 22 b (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul -28 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b)   Se introduce următorul articol:

 

„Articolul -28 a

 

Ajustările în urma bilanțului la nivel mondial efectuat sub egida CCONUSC și în temeiul Acordului de la Paris

 

În termen de șase luni de la dialogul pregătitor care urmează să fie organizat sub egida CCONUSC în 2018 pentru a evalua eforturile colective depuse de părți pentru a realiza progrese spre atingerea obiectivului global pe termen lung și în termen de șase luni de la evaluarea globală din 2023 și ulterior, de la evaluările globale de după această dată, Comisia prezintă un raport care evaluează necesitatea de a actualiza și de a consolida acțiunea Uniunii în domeniul schimbărilor climatice. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

 

În raportul său, Comisia evaluează, în special, creșterea corespunzătoare a factorului linear menționat la articolul 9 și necesitatea unor politici și măsuri suplimentare de consolidare a angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Uniunii și ale statelor membre. ”

Justificare

În Acordul de la Paris, țările s-au angajat să mențină creșterea temperaturii planetei mult sub 2 °C și să își continue eforturile de a limita creșterea la 1,5 °C. Pentru o mai mare conformitate cu Acordul de la Paris, s-a propus, ca un prim pas, să se modifice factorul linear la 2,8 %, ceea ce corespunde unei reduceri la nivelul întregii economii de 95 % în 2050 față de nivelul din 1990, adică limita superioară a obiectivului UE 2050 și, într-o a doua etapă, să se prevadă o clauză de revizuire pentru adaptarea factorului linear în urma proceselor de revizuire efectuate în temeiul CCONUSC și al Acordului de la Paris.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 22 c (nou)

Directiva 2003/87/CE

Anexa I – punctul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(22c)   La anexa I, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

Instalațiile sau părțile de instalații utilizate pentru cercetare, dezvoltare și testare de produse și procese noi și instalațiile care utilizează exclusiv biomasă nu intră sub incidența prezentei directive.

„Instalațiile sau părțile de instalații utilizate pentru cercetare, dezvoltare și testare de produse și procese noi nu intră sub incidența prezentei directive.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 22 d (nou)

Directiva 2003/87/CE

Anexa I – punctul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(22d)   La anexa I, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

La calcularea puterii termice nominale totale a unei instalații pentru a se decide cu privire la includerea acesteia în sistemul comunitar, se însumează puterea termică nominală a tuturor unităților tehnice care fac parte din aceasta și în care se ard combustibili în cadrul instalației respective. Aceste unități ar putea include orice tip de cazane, arzătoare, turbine, încălzitoare, furnale, incineratoare, cuptoare de calcinare, etuve, cuptoare, uscătoare, motoare, pile de combustie, instalații de ardere în buclă chimică, facle și instalații de post- combustie termică sau catalitică. Instalațiile cu putere termică nominală mai mică de 3 MW și instalațiile care utilizează exclusiv biomasă nu sunt luate în calcul. „Instalațiile care utilizează exclusiv biomasă” includ instalații care folosesc combustibili fosili doar la pornirea sau la oprirea instalației.

„La calcularea puterii termice nominale totale a unei instalații pentru a se decide cu privire la includerea acesteia în sistemul comunitar, se însumează puterea termică nominală a tuturor unităților tehnice care fac parte din aceasta și în care se ard combustibili în cadrul instalației respective. Aceste unități ar putea include orice tip de cazane, arzătoare, turbine, încălzitoare, furnale, incineratoare, cuptoare de calcinare, etuve, cuptoare, uscătoare, motoare, pile de combustie, instalații de ardere în buclă chimică, facle și instalații de post- combustie termică sau catalitică. Instalațiile cu putere termică nominală mai mică de 3 MW nu sunt luate în calcul.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Anexa III

Directiva 2003/87/CE

Anexa IV – Partea A

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În anexa IV partea A la Directiva 2003/87/CE, paragraful de la a patra rubrică intitulată „Monitorizarea emisiilor de alte gaze cu efect de seră” se înlocuiește cu următorul text:

Partea A din anexa IV la Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează:

 

(1)   Al treilea paragraf de la a doua rubrică intitulată „Calculul” se înlocuiește cu următorul text:

 

„Se utilizează factorii de emisie acceptați. Pentru toți combustibilii se acceptă factori de emisie specifici activității. Se acceptă factori impliciți pentru toți combustibilii, cu excepția celor necomerciali (combustibili din deșeuri precum anvelope și gaze din procese industriale). În cazul cărbunelui, se elaborează în continuare valori implicite pentru stratul de cărbuni; de asemenea, se elaborează și în cazul gazului natural valori implicite specifice UE sau specifice țărilor producătoare. Pentru produsele de rafinărie sunt acceptate valorile implicite ale IPCC. Factorul de emisie pentru deșeurile și reziduurile de biomasă este zero.”;

 

(2)   Paragraful de la a patra rubrică intitulată „Monitorizarea emisiilor de alte gaze cu efect de seră” se înlocuiește cu următorul text:

„Se folosesc metode standardizate sau acceptate, elaborate de Comisie în colaborare cu toate părțile interesate relevante și adoptate în temeiul articolului 14 alineatul (1).”

„Se folosesc metode standardizate sau acceptate, elaborate de Comisie în colaborare cu toate părțile interesate relevante și adoptate în temeiul articolului 14 alineatul (1).”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu

Referințe

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

17.12.2015

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jordi Sebastià

20.10.2015

Examinare în comisie

24.5.2016

 

 

 

Data adoptării

12.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

12

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Maria Arena, Petras Auštrevičius

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu

Referințe

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Data prezentării la PE

15.7.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

DEVE

17.12.2015

BUDG

7.9.2015

ITRE

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

3.9.2015

IMCO

22.9.2015

 

 

Comisii asociate

       Data anunțului în plen

ITRE

10.3.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Ian Duncan

16.9.2015

 

 

 

Examinare în comisie

21.6.2016

29.9.2016

 

 

Data adoptării

15.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

5

7

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Linnéa Engström, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, Bart Staes, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Carlos Zorrinho

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Linnéa Engström, Olle Ludvigsson, Jiří Maštálka, Jens Nilsson

Data depunerii

13.1.2017