BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar

13.1.2017 - (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Ian Duncan
Rådgivande utskotts föredragande (*):
Fredrick Federley, utskottet för industrifrågor, forskning och energi
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0337),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0190/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 december 2015[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 april 2016[2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för utveckling (A8-0003/2017), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG15 fastställdes ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen i syfte att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt minska utsläppen av dessa gaser.

(1)  Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG15 fastställdes ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen i syfte att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt minska utsläppen av dessa gaser, liksom att hållbart förstärka unionens industri mot risken för koldioxid- och investeringsläckage.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

Motivering

Det bör klarläggas att målet med direktivet är att uppnå en viss nivå av utsläppsminskning på ett sätt som inte leder till koldioxid- och investeringsläckage. Detta är nödvändigt både med tanke på miljön (undviker omplacering av utsläpp) och ekonomin (omplacering av verksamheter och arbetstillfällen). Därför bör detta läggas till artikel 1 så att det fullt ut erkänns som ett huvudmål.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europeiska rådet gjorde i oktober 2014 ett åtagande att till 2030 minska de totala utsläppen av växthusgaser i EU med minst 40 % under 1990 års nivåer. Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att uppnå dessa utsläppsminskningar och målet kommer att uppfyllas på det mest kostnadseffektiva sättet genom EU:s system för utsläppshandel (EU ETS) och medföra en minskning på 43 % jämfört med 2005 års nivåer till 2030. Detta bekräftades i unionens och dess medlemsstaters planerade, nationellt fastställda åtaganden om minskning av utsläppen, som lämnats till sekretariatet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar den 6 mars 201516.

(2)  Europeiska rådet gjorde i oktober 2014 ett åtagande att till 2030 minska de totala utsläppen av växthusgaser i EU med minst 40 % under 1990 års nivåer. Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att uppnå dessa utsläppsminskningar och målet är avsett att uppfyllas på det mest kostnadseffektiva sättet genom EU:s system för utsläppshandel (EU ETS) och medföra en minskning på 43 % jämfört med 2005 års nivåer till 2030. Detta bekräftades i unionens och dess medlemsstaters planerade, nationellt fastställda åtaganden om minskning av utsläppen, som lämnats till sekretariatet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar den 6 mars 2015. Insatserna i utsläppsminskande syfte bör fördelas rättvist mellan de sektorer som omfattas av EU ETS.

__________________

 

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

 

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  För att de överenskomna åtagandena ska fullgöras, alltså att alla sektorer inom ekonomin ska bidra till uppnåendet av målet om att fram till 2030 minska unionens sammanlagda växthusgasutsläpp med minst 40 procent jämfört med nivåerna för 1990, måste EU ETS, fastän det är det viktigaste redskap unionen har för att kunna uppnå sina långsiktiga klimat- och energimål, kompletteras med likvärdiga ytterligare åtgärder som vidtas med hjälp av andra rättsakter och instrument och riktar sig mot växthusgasutsläpp från sektorer som inte omfattas av EU ETS.

Motivering

Samverkan mellan EU ETS och ytterligare rättsliga åtgärder understryker betydelsen av att säkerställa ambition både i utsläppshandelssystemet liksom i sektorer som inte omfattas av systemet, inte minst med tanke på den kommande översynen av energitjänstedirektivet och markanvändningen, den förändrade markanvändningen och skogsbruket (LULUCF).

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Enligt det avtal som antogs i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) den 12 december 2015 (det så kallade Parisavtalet) måste länderna ta fram strategier för att uppnå mer än 180 planerade nationellt fastställda bidrag som täcker runt 98 procent av de globala växthusgasutsläppen. Syftet med Parisavtalet är att hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen åtskilligt lägre än 2 °C jämfört med förindustriella nivåer och att fortsätta anstränga sig för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer. Många av dessa strategier förväntas innefatta koldioxidprissättning eller liknande åtgärder och därför bör det fastställas en översynsklausul i detta direktiv, för att kommissionen vid behov ska kunna föreslå striktare utsläppsminskningar efter den första inventeringen med stöd av Parisavtalet 2023, tillsammans med en anpassning av bestämmelserna om koldioxidläckage under en övergångsperiod så att de kommer att återspegla hur mekanismerna för koldioxidprissättning utvecklats utanför unionen och ytterligare politiska åtgärder och verktyg för att förbättra unionens och medlemsstaternas åtaganden i fråga om minskning av växthusgasutsläppen. Översynsklausulen bör också säkerställa att det inom sex månader efter den positiva dialogen inom UNFCCC under 2018 antas ett meddelande med en bedömning av om unionens klimatförändringslagstiftning är konsekvent med Parisavtalets mål.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  I enlighet med Parisavtalet och det åtagande som medlagstiftarna uttryckt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG1a och Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG1b, krävs det av alla ekonomiska sektorer att de bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Därför pågår arbete för att begränsa de internationella havsutsläppen genom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), och detta arbete bör uppmuntras, så att IMO får en tydlig handlingsplan för klimatpolitiska åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten på global nivå. Det har blivit mycket brådskande att anta tydliga mål för att minska internationella havsutsläpp genom IMO, och det är en förutsättning för att unionen inte ska gå vidare med att inkludera sjöfartssektorn i EU ETS. Om något sådant avtal emellertid inte uppnåtts före utgången av 2021 bör sjöfarten tas med i EU ETS och det bör inrättas en fond för fartygsoperatörernas bidrag och kollektiva efterlevnad när det gäller koldioxidutsläpp som redan omfattas av unionens system för övervakning, rapportering och verifiering, vilket införts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/7571c (utsläpp i unionens hamnar och vid resor till eller från dessa hamnar). En del av intäkterna från auktionering av utsläppsrätter till sjöfartssektorn bör användas för att förbättra energieffektiviteten och stödja investeringar i innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartssektorn, inbegripet närsjöfart och hamnar.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63).

 

1b Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 55).

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Europeiska rådet bekräftade att ett välfungerande, reviderat utsläppshandelssystem med ett instrument för stabilisering av marknaden kommer att vara det huvudsakliga europeiska instrumentet för att uppnå detta mål, med en årlig minskningssats på 2,2 % från och med 2021, gratis tilldelning som inte löper ut utan fortsätter med befintliga åtgärder efter 2020 för att förebygga risken för koldioxidläckage till följd av klimatpolitiken, så länge inga jämförbara ansträngningar görs i andra större ekonomier, och utan att den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut minskas. Den auktionerade andelen bör i lagstiftningen uttryckas som ett procenttal, för att ge ökad planeringssäkerhet när det gäller investeringsbeslut, öka insynen och göra det övergripande systemet enklare och mer lättförståeligt.

(3)  Ett välfungerande, reviderat utsläppshandelssystem med ett förbättrat instrument för att stabilisera marknaden, tillsammans med avlägsnandet av ett avsevärt antal överflödiga utsläppsrätter från den, kommer att vara de huvudsakliga europeiska instrumenten för att uppnå detta mål, med en årlig minskningssats på 2,4 % från och med 2021, gratis tilldelning som inte löper ut utan fortsätter med åtgärder efter 2020 för att förebygga risken för koldioxidläckage till följd av klimatpolitiken, så länge inga jämförbara ansträngningar görs i andra större ekonomier. Den auktionerade andelen bör i lagstiftningen uttryckas som ett procenttal, som bör minska i takt med tillämpningen av en sektorsövergripande korrigeringsfaktor för att ge ökad planeringssäkerhet när det gäller investeringsbeslut, öka insynen, göra det övergripande systemet enklare och mer lättförståeligt och skydda de sektorer som är mest utsatta för koldioxidläckage till följd av en sektorsövergripande korrigeringsfaktor. Bestämmelserna bör hållas under uppsikt, i enlighet med Parisavtalet, och vederbörligen anpassas om så krävs för att unionens klimatåtaganden enligt avtalet ska kunna fullgöras.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  De minst utvecklade länderna är särskilt känsliga för klimatförändringarnas effekter, men deras växthusgasutsläpp är mycket små. Därför bör man särskilt prioritera de minst utvecklade ländernas behov genom att finansiera klimatåtgärder med intäkter från EU ETS, framför allt genom att låta UNFCCC:s gröna klimatfond finansiera anpassning till klimatförändringarnas effekter.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är en central prioritering för unionen att inrätta en motståndskraftig energiunion för att kunna erbjuda medborgarna säkra, hållbara, konkurrenskraftiga och överkomliga energipriser. För att nå detta mål krävs fortsatta ambitiösa klimatåtgärder, med utsläppshandelssystemet som en hörnsten i EU:s klimatpolitik, och framsteg även i fråga om andra aspekter av energiunionen17. Om man genomför de mål som fastställdes i ramen för 2030 bidrar man till ett meningsfullt koldioxidpris och fortsatta kostnadseffektiva minskningar av växthusgasutsläppen.

(4)  Det är en central prioritering för unionen att inrätta en motståndskraftig energiunion för att kunna erbjuda medborgarna och näringslivet en trygg försörjning av hållbar, konkurrenskraftig energi till ett överkomligt pris. För att nå detta mål krävs fortsatta ambitiösa klimatåtgärder, med utsläppshandelssystemet som en hörnsten i unionens klimatpolitik, och framsteg även i fråga om andra aspekter av energiunionen17. Samverkan mellan EU ETS och annan klimat- och energipolitik, som bedrivs i unionens eller nationell regi och påverkar efterfrågan på EU:s utsläppsrätter, behöver beaktas. Om man genomför de mål som fastställdes i ramen för 2030 och på ett lämpligt sätt tar itu med framstegen inom andra aspekter av energiunionen bidrar man till ett meningsfullt koldioxidpris och till fortsatta kostnadseffektiva minskningar av växthusgasutsläppen.

__________________

__________________

17 COM(2015)80 om en ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik.

17 COM(2015)80 om en ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Ökade ambitioner på området energieffektivitet jämfört med det mål på 27 % som rådet antagit bör leda till fler gratis utsläppsrätter för industrier som löper risk för koldioxidläckage.

Motivering

Ordförande Juncker stödde ett energieffektivitetsmål på åtminstone 30 %. Majoriteten i Europaparlamentet skulle till och med vilja gå längre. Detta innebär såklart ytterligare utsläppsminskningar i ansvarsfördelningen. Den övre gränsen för ansvarsfördelningen bör därför minskas, och utrymmet bör användas för att skydda industrier med risk för koldioxidläckage.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att unionens politik ska bygga på principen att förorenaren ska betala, och på denna grund föreskrivs det i direktiv 2003/87/EG en stegvis övergång mot full auktionering. Strävan att undvika koldioxidläckage rättfärdigar ett uppskjutande av den fullständiga övergången, och riktad gratis tilldelning av utsläppsrätter till industrin är motiverad för att hantera en verklig risk för ökning av utsläppen av växthusgaser i tredjeländer där industrin inte omfattas av jämförbara koldioxidbegränsningar så länge jämförbara klimatpolitiska åtgärder inte vidtas inom andra stora ekonomier.

(5)  I artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att unionens politik ska bygga på principen att förorenaren ska betala, och på denna grund föreskrivs det i direktiv 2003/87/EG en stegvis övergång mot full auktionering. Strävan att undvika koldioxidläckage rättfärdigar ett tillfälligt uppskjutande av den fullständiga auktioneringen, och riktad gratis tilldelning av utsläppsrätter till industrin är ett motiverat undantag från principen om att förorenaren ska betala endast så länge som ingen övertilldelning sker, för att man ska kunna hantera en verklig risk för ökning av utsläppen av växthusgaser i tredjeländer där industrin inte omfattas av jämförbara koldioxidbegränsningar så länge jämförbara klimatpolitiska åtgärder inte vidtas inom andra stora ekonomier. Därför bör gratistilldelningen vara mera dynamisk, i enlighet med de tröskelvärden som föreskrivs i detta direktiv.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Utauktionering av utsläppsrätter förblir den allmänna regeln, med gratis tilldelning som undantag. Följaktligen bör den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut, som var 57 % under perioden 2013–2020, inte minskas, vilket också bekräftades av Europeiska rådet. Kommissionens konsekvensbedömning18 innehåller uppgifter om den auktionerade andelen, och det specificeras att denna andel på 57 % består av utsläppsrätter som auktioneras ut på medlemsstaternas vägnar, inklusive utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare, men som inte tilldelats, utsläppsrätter för modernisering av elproduktionen i vissa medlemsstater, och utsläppsrätter som ska auktioneras ut vid en senare tidpunkt på grund av att de satts åt sidan i den reserv för marknadsstabilitet som upprättas genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/...19.

(6)  Utauktionering av utsläppsrätter förblir den allmänna regeln, med gratis tilldelning som undantag. Följaktligen bör den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut, som bör vara 57 % under perioden 2021–2030, minskas genom tillämpning av den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn, för att skydda de sektorer som löper störst risk för koldioxidläckage. Kommissionens konsekvensbedömning innehåller uppgifter om den auktionerade andelen, och det specificeras att denna auktionerade andel på 57 % består av utsläppsrätter som auktioneras ut på medlemsstaternas vägnar, inklusive utsläppsrätter som reserverats för att inrätta en moderniseringsfond avsedd att förbättra energieffektiviteten och modernisera energisystemen i vissa medlemsstater, utsläppsrätter som reserverats för kompensation till sektorer eller delsektorer som löper verklig risk för koldioxidläckage till följd av att de drabbats av stora indirekta kostnader när kostnader för växthusgasutsläppen förs vidare till elpriserna, utsläppsrätter som reserverats för att inrätta en fond för rättvis omställning för stöd till regioner där många arbetar i koldioxidberoende sektorer och där BNP ligger långt under unionsgenomsnittet, och utsläppsrätter som ska auktioneras ut vid en senare tidpunkt på grund av att de satts åt sidan i den reserv för marknadsstabilitet som upprättas genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/81419.

__________________

 

18 SEC(2015)XX.

 

19 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/... av den ... om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG (EUT L [...], [...], s. [...]).

19 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/814 av den 6 oktober 2015 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG (EUT L 264, 9.10.2015, s. 1).

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att bevara miljöfördelarna av utsläppsminskningar i unionen medan andra länders åtgärder inte ger jämförbara incitament för industrin att minska utsläppen, bör gratis tilldelning fortsätta för anläggningar inom sektorer och delsektorer som löper en verklig risk för koldioxidläckage. Erfarenheterna från den praktiska tillämpningen av EU:s utsläppshandelssystem bekräftade att olika sektorer och delsektorer i varierande grad löper risk för koldioxidläckage, och att gratistilldelningen har förhindrat koldioxidläckage. Vissa sektorer och delsektorer kan anses löpa en högre risk för koldioxidläckage, medan andra har möjlighet att överföra en betydande del av kostnaderna för utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp till produktpriset utan att förlora marknadsandelar, och endast bär den återstående delen av kostnaderna, så att de löper liten risk för koldioxidläckage. Kommissionen bör fastställa och särskilja de berörda sektorerna på grundval av deras handels- och utsläppsintensitet, för att bättre kunna identifiera sektorer som löper en verklig risk för koldioxidläckage. Om, enligt dessa kriterier, en tröskel överskrids, som fastställs utifrån de olika sektorernas och delsektorernas möjlighet att föra vidare kostnader till produktpriserna, ska den berörda sektorn eller delsektorn anses löpa risk för koldioxidläckage. Övriga bör anses löpa liten eller ingen risk för koldioxidläckage. Genom att beakta möjligheterna för sektorer och delsektorer utanför elproduktion att föra vidare kostnader till produktpriserna bör man också kunna minska oförutsedda vinster.

(7)  För att bevara miljöfördelarna av utsläppsminskningar i unionen medan andra länders åtgärder inte ger jämförbara incitament för industrin att minska utsläppen, bör gratis tilldelning tillfälligt fortsätta för anläggningar inom sektorer och delsektorer som löper en verklig risk för koldioxidläckage. Erfarenheterna från den praktiska tillämpningen av EU:s utsläppshandelssystem bekräftade att olika sektorer och delsektorer i varierande grad löper risk för koldioxidläckage, och att gratistilldelningen har förhindrat koldioxidläckage. Vissa sektorer och delsektorer kan anses löpa en högre risk för koldioxidläckage, medan andra har möjlighet att överföra en betydande del av kostnaderna för utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp till produktpriset utan att förlora marknadsandelar, och endast bär den återstående delen av kostnaderna, så att de löper liten risk för koldioxidläckage. Kommissionen bör fastställa och särskilja de berörda sektorerna på grundval av deras handels- och utsläppsintensitet, för att bättre kunna identifiera sektorer som löper en verklig risk för koldioxidläckage. Om, enligt dessa kriterier, en tröskel överskrids, som fastställs utifrån de olika sektorernas och delsektorernas möjlighet att föra vidare kostnader till produktpriserna, ska den berörda sektorn eller delsektorn anses löpa risk för koldioxidläckage. Övriga bör anses löpa liten eller ingen risk för koldioxidläckage. Genom att beakta möjligheterna för sektorer och delsektorer utanför elproduktion att föra vidare kostnader till produktpriserna bör man också kunna minska oförutsedda vinster. Vid bedömningen av risken för koldioxidläckage inom sektorer och delsektorer för vilka gratistilldelningen beräknas utgående från riktmärkesvärden för aromater, vätgas och syntesgas bör man också beakta att dessa produkter framställs både i kemiska industrier och i raffinaderier. För att minska trycket på tillgängligheten av gratis utsläppsrätter bör det inrättas ett system för inkludering av import, som fullständigt följer Världshandelsorganisationens (WTO) regler. Tyngdpunkten i systemet bör vila på sådana sektorer där handeln är liten och utsläppen stora, såsom cement och klinker.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att återspegla den tekniska utvecklingen inom de berörda sektorerna och anpassa dem till den berörda tilldelningsperioden, bör det fastställas att värdet av de riktmärken för gratis tilldelningar till anläggningar som fastställts på grundval av uppgifter från åren 20072008 ska uppdateras i linje med den konstaterade genomsnittliga förbättringen. Av förutsägbarhetsskäl bör detta göras på grundval av en faktor som representerar bästa möjliga bedömning av framstegen i alla sektorer, som sedan bör beakta tillförlitliga, objektiva och verifierade data från anläggningar, så att sektorer vars förbättringstakt skiljer sig avsevärt från denna faktor får ett riktmärkesvärde som ligger närmare deras faktiska förbättringstakt. Om uppgifterna visar en skillnad jämfört med reduktionsfaktorn på mer än 0,5 % av 20072008 års värde per år under den relevanta perioden, uppåt eller nedåt, ska motsvarande riktmärkesvärde justeras med denna andel. För att ge lika villkor för produktion av aromater, vätgas och syntesgas i raffinaderier och i kemiska fabriker bör riktmärket för aromater, vätgas och syntesgas fortsätta att anpassas till raffinaderiernas riktmärken.

(8)  För att återspegla den tekniska utvecklingen inom de berörda sektorerna och anpassa dem till den berörda tilldelningsperioden, bör det fastställas att värdet av de riktmärken för gratis tilldelningar till anläggningar som fastställts på grundval av uppgifter från åren 2007 och 2008 ska uppdateras i linje med den konstaterade genomsnittliga förbättringen. Av förutsägbarhetsskäl bör detta göras på grundval av en faktor som representerar en faktisk bedömning av framstegen i de 10 % mest effektiva anläggningarna i sektorer, som sedan bör beakta tillförlitliga, objektiva och verifierade data från anläggningar, så att sektorer vars förbättringstakt skiljer sig avsevärt från denna faktor får ett riktmärkesvärde som ligger närmare deras faktiska förbättringstakt. Om uppgifterna visar en skillnad jämfört med reduktionsfaktorn på mer än 1,75 % av värdet för åren 2007 och 2008 per år under den relevanta perioden, (antingen uppåt eller nedåt) bör motsvarande riktmärkesvärde justeras med denna andel. Om uppgifterna däremot visar en förbättringstakt på högst 0,25 % under den relevanta perioden bör motsvarande riktmärkesvärde justeras med denna andel. För att ge lika villkor för produktion av aromater, vätgas och syntesgas i raffinaderier och i kemiska fabriker bör riktmärket för aromater, vätgas och syntesgas fortsätta att anpassas till raffinaderiernas riktmärken.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Medlemsstaterna bör, i enlighet med reglerna för statligt stöd, delvis kompensera vissa anläggningar inom sektorer eller delsektorer som konstaterats löpa avsevärd risk för koldioxidläckage på grund av kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna. Protokollet och tillhörande beslut som antas av partskonferensen i Paris måste lägga grunden för flexibel klimatfinansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till förmån för berättigade parter, särskilt de som har minst resurser. Klimatfinansiering från den offentliga sektorn kommer att spela en fortsatt viktig roll efter 2020. Därför bör auktionsintäkterna även användas för klimatfinansieringsåtgärder i utsatta tredjeländer, till exempel för att hjälpa dem att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. Hur stort belopp som krävs för klimatfinansiering beror också på de planerade nationellt fastställda bidragens omfattning och kvalitet, efterföljande investeringsplaner och nationella processer för att planera anpassningsåtgärder. Medlemsstaterna bör också använda auktionsintäkter för att främja kompetensutveckling och omfördelning av arbetskraft som påverkas av skiftet av arbetstillfällen i en koldioxidsnål ekonomi.

(9)  Som ett led i sin strävan efter lika villkor bör medlemsstaterna, genom ett centraliserat system på unionsnivå, delvis kompensera vissa anläggningar inom sektorer eller delsektorer som konstaterats löpa avsevärd risk för koldioxidläckage på grund av kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna, för att undvika snedvridningar av konkurrensen. Klimatfinansiering från den offentliga sektorn kommer att spela en fortsatt viktig roll efter 2020. Därför bör auktionsintäkterna även användas för klimatfinansieringsåtgärder i utsatta tredjeländer, till exempel för att hjälpa dem att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. Hur stort belopp som krävs för klimatfinansiering beror också på de planerade nationellt fastställda bidragens omfattning och kvalitet, efterföljande investeringsplaner och nationella processer för att planera anpassningsåtgärder. Medlemsstaterna bör också ta itu med de sociala aspekterna av en koldioxidsnål ekonomi och använda auktionsintäkter för att främja kompetensutveckling och omfördelning av arbetskraft som påverkas av skiftet av arbetstillfällen i en koldioxidsnål ekonomi. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att komplettera den kompensation de fått ur ett centraliserat system på unionsnivå. Finansieringsåtgärder av detta slag bör inte överskrida de nivåer som avses i de relevanta riktlinjerna för statligt stöd.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Den koldioxidprissignal som direktivet genererar och att man inte behöver avstå från några utsläppsrätter för koldioxidutsläpp som lagras permanent eller undviks, är det viktigaste incitamentet på lång sikt som direktivet kan ge för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), ny teknik för förnybar energi och banbrytande innovation i tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp. För att komplettera de resurser som redan används för att påskynda demonstrationen av kommersiella anläggningar för avskiljning och lagring av koldioxid och innovativa tekniker för förnybar energi bör utsläppsrätter dessutom användas för att garantera fördelar för utbyggnaden av CCS-anläggningar, ny teknik för förnybar energi och industriell innovation i tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp i unionen för koldioxid som lagras eller undviks i tillräcklig omfattning, förutsatt att ett avtal om kunskapsutbyte har ingåtts. Detta stöd bör till största delen vara beroende av kontrollerade utsläppsminskningar, även om visst stöd kan ges om på förhand fastställda delmål har uppnåtts, med beaktande av vilken teknik som används. Den maximala andelen av projektkostnaderna som får stöd kan variera beroende på kategorin av projekt.

(10)  Den koldioxidprissignal som direktivet genererar och att man inte behöver avstå från några utsläppsrätter för koldioxidutsläpp som lagras permanent eller undviks, är det viktigaste incitamentet på lång sikt som direktivet kan ge för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och avskiljning och användning av koldioxid (CCU), ny teknik för förnybar energi och banbrytande innovation i tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp. För att komplettera de resurser som redan används för att påskynda demonstrationen av kommersiella CCS/CCU-anläggningar och innovativa tekniker för förnybar energi bör utsläppsrätter dessutom användas för att garantera fördelar för utbyggnaden av CCS/CCU-anläggningar, ny teknik för förnybar energi och industriell innovation i tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp i unionen för koldioxid som lagras eller undviks i tillräcklig omfattning, förutsatt att ett avtal om kunskapsutbyte har ingåtts. Detta stöd bör till största delen vara beroende av kontrollerade utsläppsminskningar, även om visst stöd kan ges om på förhand fastställda delmål har uppnåtts, med beaktande av vilken teknik som används. Den maximala andelen av projektkostnaderna som får stöd kan variera beroende på kategorin av projekt.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  En moderniseringsfond bör inrättas med 2 % av EU:s sammanlagda utsläppsrätter, och auktioneras ut i enlighet med reglerna och förfarandena enligt förordning 1031/2010 för auktioner som äger rum på den gemensamma auktionsplattformen. Medlemsstater som under 2013 hade en BNP per capita på 60 % under genomsnittet för unionen till den växelkurs som råder på marknaden bör vara berättigade till finansiering från moderniseringsfonden och bör fram till 2030 kunna avvika från principen om fullständig utauktionering för elproduktion genom att utnyttja alternativet med gratis tilldelning i syfte att på ett öppet sätt främja faktiska investeringar som medför en modernisering av deras energisektor, samtidigt som de förhindrar snedvridningar av den inre marknaden för energi. Förvaltningsreglerna för moderniseringsfonden bör skapa sammanhängande, övergripande och tydliga ramar för ett så effektivt genomförande som möjligt, med beaktande av behovet av lättillgänglighet för alla deltagare. Förvaltningsstrukturen bör vara förenlig med ändamålet att säkerställa en korrekt användning av medlen. Förvaltningsstrukturen bör bestå av en investeringsstyrelse och en förvaltningskommitté, och vederbörlig hänsyn bör tas till EIB:s sakkunskap i beslutsprocessen såvida inte stöd ges till små projekt genom lån från nationella utvecklingsbanker eller genom bidrag via ett nationellt program som delar moderniseringsfondens mål. Investeringar som finansieras genom fonden bör föreslås av medlemsstaterna. För att se till att investeringsbehoven i länder med låg nationalinkomst hanteras korrekt, kommer man vid fördelningen av medel till lika delar att ta hänsyn till kontrollerade utsläpp och BNP-kriterier. Det finansiella stödet från moderniseringsfonden kan tillhandahållas i olika former.

(11)  En moderniseringsfond bör inrättas med 2 % av EU:s sammanlagda utsläppsrätter, och auktioneras ut i enlighet med reglerna och förfarandena enligt förordning (EU) nr 1031/2010 för auktioner som äger rum på den gemensamma auktionsplattformen. Medlemsstater som under 2013 hade en BNP per capita på 60 % under genomsnittet för unionen till den växelkurs som råder på marknaden bör vara berättigade till finansiering från moderniseringsfonden. Medlemsstater som under 2014 hade en BNP per capita på 60 % under genomsnittet för unionen, uttryckt i marknadspriser, bör fram till 2030 kunna avvika från principen om fullständig utauktionering för elproduktion genom att utnyttja alternativet med gratis tilldelning i syfte att på ett öppet sätt främja faktiska investeringar som medför en modernisering och diversifiering av deras energisektor utifrån unionens klimat- och energimål för 2030 och 2050, samtidigt som de förhindrar snedvridningar av den inre marknaden för energi. Förvaltningsreglerna för moderniseringsfonden bör skapa sammanhängande, övergripande och tydliga ramar för ett så effektivt genomförande som möjligt, med beaktande av behovet av lättillgänglighet för alla deltagare. Sådana regler bör vara öppna, avvägda och förenliga med ändamålet att säkerställa en korrekt användning av medlen. Förvaltningsstrukturen bör bestå av en investeringsstyrelse, en rådgivande nämnd och en förvaltningskommitté. Vederbörlig hänsyn bör tas till EIB:s sakkunskap i beslutsprocessen, såvida inte stöd ges till små projekt genom lån från nationella utvecklingsbanker eller genom bidrag via ett nationellt program som delar moderniseringsfondens mål. Investeringar som finansieras genom fonden bör föreslås av medlemsstaterna och all finansiering från fonden bör uppfylla särskilda kriterier för stödberättigande. För att se till att investeringsbehoven i länder med låg nationalinkomst hanteras korrekt, kommer man vid fördelningen av medel till lika delar att ta hänsyn till kontrollerade utsläpp och BNP-kriterier. Det finansiella stödet från moderniseringsfonden kan tillhandahållas i olika former.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Europeiska rådet bekräftade att villkoren för möjligheten till gratis tilldelning för modernisering av energisektorn i vissa medlemsstater bör förbättras, inbegripet villkoren om öppenhet och insyn. Investeringar till ett värde av 10 miljoner euro eller mer bör väljas ut av den berörda medlemsstaten genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande på grundval av klara och tydliga regler för att säkerställa att gratis utsläppsrätter används till att främja faktiska investeringar som medför en modernisering av energisektorn i linje med energiunionens mål. Investeringar till ett värde av mindre än 10 miljoner euro bör också komma i fråga för finansiering genom gratis tilldelning. Den berörda medlemsstaten bör utse sådana investeringar utgående från klara och tydliga kriterier. Resultaten av urvalsförfarandet bör bli föremål för ett offentligt samråd. Allmänheten bör vederbörligen informeras i samband med urvalet och genomförandet av investeringsprojekt.

(12)  Europeiska rådet bekräftade att villkoren för möjligheten till gratis tilldelning för modernisering och diversifiering av energisektorn i vissa medlemsstater bör förbättras, inbegripet villkoren om öppenhet och insyn. Investeringar till ett värde av 10 miljoner euro eller mer bör väljas ut av den berörda medlemsstaten genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande på grundval av klara och tydliga regler för att säkerställa att gratis utsläppsrätter används till att främja faktiska investeringar som medför en modernisering eller diversifiering av energisektorn i linje med energiunionens mål, bland dem också målet om främjande av det tredje energipaketet. Investeringar till ett värde av mindre än 10 miljoner euro bör också komma i fråga för finansiering genom gratis tilldelning. Den berörda medlemsstaten bör utse sådana investeringar utgående från klara och tydliga kriterier. Urvalsförfarandet bör bli föremål för ett offentligt samråd och resultaten av urvalsförfarandet, också projekt som fått avslag, bör göras offentligt tillgängliga. Allmänheten bör vederbörligen informeras i samband med urvalet och genomförandet av investeringsprojekt. Medlemsstaterna bör kunna överföra en del av sina motsvarande utsläppsrätter, eller samtliga av dem, till moderniseringsfonden, om de får använda bägge instrumenten. Undantaget bör upphöra vid utgången av handelsperioden 2030.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Finansiering inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem bör vara förenlig med unionens övriga finansieringsprogram, inbegripet de europeiska struktur- och investeringsfonderna, så att man säkerställer de offentliga utgifternas effektivitet.

(13)  Finansiering inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem bör vara förenlig med unionens övriga finansieringsprogram, inbegripet Horisont 2020, Europeiska fonden för strategiska investeringar, de europeiska struktur- och investeringsfonderna och Europeiska investeringsbankens strategi för klimatinvesteringar, så att man säkerställer de offentliga utgifternas effektivitet.

Motivering

Innovationsfonden bör hanteras på ett samordnat sätt med Horisont 2020 och Efsi. Med avseende på moderniseringsfonden och gratistilldelningen under en övergångsperiod måste man ta hänsyn till de klimat- och energiinvesteringskriterier som tagits fram av EIB.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  De befintliga bestämmelserna om att små anläggningar kan undantas från utsläppshandelssystemet gör det möjligt med fortsatta undantag för anläggningar som undantagits, och medlemsstaterna bör ges möjlighet att uppdatera sina förteckningar över undantagna anläggningar, och de medlemsstater som för närvarande inte utnyttjar denna undantagsmöjlighet bör ges möjlighet att göra detta i början av varje handelsperiod.

(14)  De befintliga bestämmelserna om att små anläggningar kan undantas från utsläppshandelssystemet bör utvidgas så att de också kommer att omfatta anläggningar som drivs av små eller medelstora företag och som släppt ut mindre än 50 000 ton koldioxidekvivalenter per år under vart och ett av de tre åren som föregår ansökan om undantag. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att uppdatera sina förteckningar över undantagna anläggningar, och de medlemsstater som för närvarande inte utnyttjar denna undantagsmöjlighet bör ges möjlighet att göra detta i början av varje handelsperiod och efter halva perioden. Anläggningar som släpper ut mindre än 50 000 ton koldioxidekvivalenter under vart och ett av de tre år som föregår början av varje handelsperiod bör också kunna undantas från utsläppshandelssystemet, något som bör ses över vart femte år. Medlemsstaterna bör säkerställa att alternativa, likvärdiga åtgärder för anläggningar som valt att undantas inte leder till högre efterlevnadskostnader. Övervaknings-, rapporterings- och verifieringskraven bör förenklas för små utsläppskällor som omfattas av utsläppshandelssystemet.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  För att påtagligt minska företagens administrativa börda bör det stå kommissionen fritt att överväga åtgärder såsom automatisering av inlämnande och verifiering av utsläppsrapporter, med fullständigt tillvaratagande av informations- och kommunikationsteknikens möjligheter.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  De delegerade akter som avses i artiklarna 14 och 15 bör i möjligaste mån förenkla reglerna för övervakning, rapportering och verifiering för att minska byråkratin för verksamhetsutövarna. Den delegerade akt som avses i artikel 19.3 bör främja tillgången till och användningen av registret, i synnerhet för små verksamhetsutövare.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Genomgående i direktivet ska ordet ”gemenskapssystemet” ersättas med ”EU:s utsläppshandelssystem” och eventuella nödvändiga grammatiska ändringar göras.

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)  Genomgående i direktivet ska orden ”hela gemenskapen” ersättas med ”hela unionen”.

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b)  Genomgående i direktivet, förutom i de fall som avses i leden –1 och –1a och i artikel 26.2, ska ordet ”gemenskapen” ersättas med ”unionen” och eventuella nödvändiga grammatiska ändringar göras.

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1c)  Genomgående i direktivet ska orden ”det föreskrivande förfarande som avses i artikel 23.2” ersättas med ”det granskningsförfarande som avses i artikel 30c.2”.

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1d)  Ordet ”förordning” ska ersättas med ordet ”akt” i artiklarna 3g, 5.1 d, 6.2 c, 10a.2 andra stycket, artiklarna 14.2–4, 19.1, 19.4 och 29a.4 och eventuella nödvändiga grammatiska ändringar göras.

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1e (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 2 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1e)   Artikel 2.1 ska ändras på följande sätt:

”1.   Detta direktiv ska tillämpas på utsläpp från de verksamheter som anges i bilaga I och för de växthusgaser som anges i bilaga II.”

”1.   Detta direktiv ska tillämpas på utsläpp från de verksamheter som anges i bilaga I, på de växthusgaser som anges i bilaga II och på importörer, enligt vad som fastställs i artikel 10b.”

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1f (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 3 – led h

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1f)  Artikel 3 h ska ersättas med följande:

”h)  ny deltagare:

”h)  ny deltagare:

–  en anläggning vid vilken det bedrivs en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I och som har fått tillstånd för växthusgasutsläpp för första gången efter den 30 juni 2011,

–  en anläggning vid vilken det bedrivs en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I och som har fått tillstånd för växthusgasutsläpp för första gången efter den 30 juni 2018,

–  en anläggning vid vilken det bedrivs en verksamhet som inbegrips i gemenskapssystemet enligt artikel 24.1 eller 24.2 för första gången, eller

–  en anläggning vid vilken det bedrivs en verksamhet som inbegrips i EU:s utsläppshandelssystem enligt artikel 24.1 eller 24.2 för första gången, eller

–  en anläggning vid vilken det bedrivs en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I eller en verksamhet som inbegrips i gemenskapssystemet enligt artikel 24.1 eller 24.2, och som har genomfört en betydande utvidgning efter den 30 juni 2011, med avseende på denna utvidgning,”

–  en anläggning vid vilken det bedrivs en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I eller en verksamhet som inbegrips i EU:s utsläppshandelssystem enligt artikel 24.1 eller 24.2, och som har genomfört en betydande utvidgning efter den 30 juni 2018, med avseende på denna utvidgning,”

Motivering

Den nuvarande definitionen av ny deltagare – en anläggning som erhåller ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser efter den 30 juni 2011 – måste ändras för att avspegla fas IV. I det nuvarande direktivet anses en anläggning vara en ny deltagare 3 månader före medlemsstaternas inlämnande av förteckningen över anläggningar (september 2011). I förslaget för fas 4 föreskrivs att förteckningen över anläggningar ska lämnas in senast den 30 september 2018. I linje med denna logik bör anläggningar med en verksamhet som inleds efter den 30 juni 2018 betraktas som nya deltagare.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1g (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 3 – led ua (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1g)  I artikel 3 ska följande led läggas till:

 

”ua)  liten utsläppskälla: en anläggning med små utsläpp, som drivs av ett litet eller medelstort företag1a och uppfyller åtminstone ett av följande kriterier:

 

  Anläggningens årliga verifierade genomsnittliga utsläpp som rapporterats till den relevanta behöriga myndigheten under den handelsperiod som omedelbart föregått den innevarande handelsperioden, med undantag för koldioxid som härrör från biomassa, och innan överförd koldioxid dragits ifrån, var mindre än 50 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

 

  De genomsnittliga rapporterade årliga utsläpp som avses i den första strecksatsen är inte tillgängliga eller är inte längre tillämpliga för den anläggningen på grund av förändringar av anläggningens gränser eller ändringar av anläggningens driftförhållanden, men anläggningens årliga utsläpp för de kommande fem åren förväntas bli mindre än 50 000 ton koldioxidekvivalenter per år, med undantag för koldioxid som härrör från biomassa och innan överförd koldioxid dragits ifrån.”

 

__________________

 

1a Enligt definitionen i bilagan till rekommendation 2003/361/EG.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1h (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 3c – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1h)  Artikel 3c.2 ska ersättas med följande:

”2.  För den period som avses i 1 artikel 13.1  och som börjar den 1 januari 2013 och för varje period därefter, såvida inga ändringar görs till följd av den översyn som avses i artikel 30.4, ska det sammanlagda antalet utsläppsrätter som ska tilldelas luftfartygsoperatörer motsvara 95 % av de historiska luftfartsutsläppen multiplicerat med det antal år som perioden omfattar.

”2.  För den period som avses i 1 artikel 13.1  och som börjar den 1 januari 2013 och för varje period därefter, såvida inga ändringar görs till följd av den översyn som avses i artikel 30.4, ska det sammanlagda antalet utsläppsrätter som ska tilldelas luftfartygsoperatörer motsvara 95 % av de historiska luftfartsutsläppen multiplicerat med det antal år som perioden omfattar.

 

Det sammanlagda antalet utsläppsrätter som ska tilldelas luftfartygsoperatörer under 2021 ska vara 10 % lägre än den genomsnittliga tilldelningen för perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2016, och därefter årligen minska i samma takt som det totala tak för EU:s utsläppshandelssystem som avses i artikel 10.1 andra stycket, för att taket för luftfartssektorn senast 2030 bättre ska överensstämma med övriga sektorer inom utsläppshandelssystemet.

 

För luftfartsverksamhet till eller från flygplatser i länder utanför EES får antalet utsläppsrätter som ska tilldelas från och med 2021 och framåt anpassas, med beaktande av den globala marknadsanpassade mekanism om vilken man enats vid Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) 39:e generalförsamling. Senast 2019 ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet om dessa verksamheter efter ICAOs 40:e generalförsamling.

Denna procentandel får ses över som ett led i den allmänna översynen av detta direktiv.”

Denna procentandel får ses över som ett led i den allmänna översynen av detta direktiv.”

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1i (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 3c – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1i)  I artikel 3c.4 ska sista meningen ersättas med följande:

Detta beslut ska beaktas i den kommitté som avses i artikel 23.1.

Detta beslut ska beaktas i den kommitté som avses i artikel 30c.1.

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1j (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 3d – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1j)  Artikel 3d.2 ska ersättas med följande:

”2.  Från den 1 januari 2013 ska 15 % av utsläppsrätterna fördelas genom auktion. Denna andel får höjas som ett led i den allmänna översynen av detta direktiv.

”2.  Från den 1 januari 2021 ska 50 % av utsläppsrätterna fördelas genom auktion.”

Motivering

Gratistilldelade utsläppsrätter som inte använts bör tillgängliggöras som ett bidrag till åtgärderna mot koldioxidläckage inom industrier som är koldioxid- och handelsintensiva.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 3d – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I artikel 3d.3 ska andra stycket ersättas med följande:

(1)  Artikel 3d.3 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.”

3.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv med närmare bestämmelser om medlemsstaternas utauktionering av de utsläppsrätter som inte ska fördelas gratis enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel eller artikel 3f.8. Det antal utsläppsrätter som varje medlemsstat ska auktionera ut under varje period ska vara proportionellt mot medlemsstatens andel av de totala tillskrivna luftfartsutsläppen för alla medlemsstater under det referensår vars uppgifter rapporterats enligt artikel 14.3 och kontrollerats enligt artikel 15. För den period som avses i artikel 3c.1 ska referensåret vara 2010, och för de efterföljande perioderna som avses i artikel 3c ska referensåret vara det kalenderår som löper ut 24 månader före starten av den period som auktionen avser.”

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten med några tekniska justeringar.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 3d – punkt 4 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  Artikel 3d.4 första stycket ska ersättas med följande:

”4.  Medlemsstaterna ska besluta om hur intäkterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. Dessa intäkter bör användas för att komma till rätta med klimatförändringar i EU och tredjeländer, bland annat för att minska utsläppen av växthusgaser, göra anpassningar till klimatförändringens följder i EU och tredjeländer, särskilt utvecklingsländer, finansiera forskning om och utveckling av mildrande åtgärder och anpassningsåtgärder, inte minst inom flygteknik och luftfart, minska utsläppen med hjälp av transporter med låga utsläppsnivåer, samt för att täcka kostnaderna för att administrera gemenskapssystemet. Auktionsintäkter bör också användas för finansiering av bidrag till den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi och för åtgärder mot avskogning. ”

”4.  Alla intäkter ska användas för att komma till rätta med klimatförändringar i EU och tredjeländer, bland annat för att minska utsläppen av växthusgaser, göra anpassningar till klimatförändringens följder i EU och tredjeländer, särskilt utvecklingsländer, finansiera forskning om och utveckling av mildrande åtgärder och anpassningsåtgärder, inte minst inom flygteknik och luftfart, minska utsläppen med hjälp av transporter med låga utsläppsnivåer, samt för att täcka kostnaderna för att administrera unionens system. Auktionsintäkter får också användas för finansiering av bidrag till den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi och för åtgärder mot avskogning. ”

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 3e – punkt 1a (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b)  I artikel 3e ska följande punkt läggas till:

 

”1a.  Från och med 2021 ska luftfartssektorn inte längre få någon gratis tilldelning med stöd av detta direktiv, om det inte bekräftas med ett beslut som längre fram antagits av Europaparlamentet och rådet, eftersom det i ICAOs resolution A-39/3 ingår planer på att en global marknadsbaserad åtgärd ska tillämpas från och med 2021.  I detta hänseende ska medlagstiftarna ta hänsyn till samverkan mellan denna marknadsbaserade åtgärd och EU:s utsläppshandelssystem.”

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Bilaga IIa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Följande kapitel ska införas:

 

”Kapitel IIa

 

Inkludering av sjöfart i brist på framsteg på internationell nivå

 

Artikel 3ga

 

Inledning

 

I brist på ett jämförbart system som verkar under Internationella sjöfartsorganisationen ska koldioxidutsläpp i hamnar i unionen och under resor till och från anloppshamnar i unionen från och med 2021 redovisas genom det system som fastställs i detta kapitel och ska bli funktionsdugligt från och med 2023.

 

Artikel 3gb

 

Tillämpningsområde

 

Senast den 1 januari 2023 ska bestämmelserna i detta kapitel omfatta fördelningen och utfärdandet av utsläppsrätter i fråga om koldioxidutsläpp från fartyg som befinner sig i, anländer till eller avseglar från hamnar under en medlemsstats jurisdiktion i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2015/757. Artiklarna 12 och 16 gäller sjöfartsverksamhet på samma sätt som övrig verksamhet.

 

Artikel 3gc

 

Extra utsläppsrätter till sjöfartssektorn

 

Senast den 1 augusti 2021 ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 30b för att komplettera detta direktiv genom att fastställa den totala kvantiteten utsläppsrätter för sjöfartssektorn i linje med andra sektorer, tillsammans med metoden för tilldelning till denna sektor genom auktionering och särskilda bestämmelser med hänsyn till den förvaltande medlemsstaten. När sjöfartssektorn tas med i EU:s utsläppshandelssystem ska den totala kvantiteten utsläppsrätter utökas med denna kvantitet.

 

20 % av inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter som avses i artikel 3gd ska användas genom den fond som inrättats enligt den artikeln (nedan kallad sjöfartens klimatfond), för att förbättra energieffektiviteten och stödja investeringar i innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartssektorn, inbegripet närsjöfart och hamnar.

 

Artikel 3gd

 

Sjöfartens klimatfond

 

1.  En fond ska inrättas på unionsnivå för att kompensera för sjöfartens utsläpp, förbättra energieffektiviteten och underlätta investeringar i innovativ teknik för att minska sjöfartssektorns koldioxidutsläpp.

 

2.  Fartygsoperatörer får på frivillig grund inbetala ett årligt medlemskapsbidrag till fonden, i enlighet med vilka totala utsläpp de rapporterat för det föregående kalenderåret med stöd av förordning (EU) 2015/757. Genom undantag från artikel 12.3 ska fonden överlämna utsläppsrätter kollektivt på uppdrag av fartygsoperatörer som är medlemmar i fonden. Bidraget per ton utsläpp ska fastställas av fonden senast den 28 februari varje år, och får inte understiga marknadspriset på utsläppsrätter under det föregående året.

 

3.  Fonden ska förvärva utsläppsrätter som motsvarar dess medlemmars kollektiva totala kvantiteter av utsläpp under det föregående kalenderåret och överlämna dem till registret som upprättats i enlighet med artikel 19 senast den 30 april varje år för påföljande annullering. Bidragen ska offentliggöras.

 

4.  Fonden ska också förbättra energieffektiviteten och underlätta för investeringar i innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartssektorn, inbegripet närsjöfart och hamnar, genom de intäkter som avses i artikel 3gc. Alla investeringar som stöds av fonden ska offentliggöras och vara förenliga med målen i detta direktiv.

 

5.  Kommissionen ges befogenhet att anta en delegerad akt enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv när det gäller genomförandet av denna artikel.

 

Artikel 3ge

 

Internationellt samarbete

 

Om ett internationellt avtal om globala åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten uppnås ska kommissionen se över detta direktiv och, om så är lämpligt, föreslå ändringar för att säkerställa enhetlighet med det internationella avtalet.”

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 5 – led 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  I artikel 5.1 ska följande led läggas till:

 

”da)  All teknik för avskiljning och användning av koldioxid som kommer att användas i anläggningen och bidra till att minska utsläppen.ˮ

Motivering

Om verksamhetsutövaren planerar att använda teknik som minskar utsläppen bör information om detta inbegripas i ansökan om utsläppsrätter.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2c (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 6 – punkt 2 – led ea och eb (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  I artikel 6.2 ska följande led läggas till:

 

”ea)  Alla rättsliga krav om socialt ansvar och rapportering i syfte att säkerställa ett jämlikt och effektivt genomförande av miljölagstiftning och att säkerställa att behöriga myndigheter och berörda parter, inbegripet företrädare för arbetstagare och det civila samhället och lokalsamhällen, har tillgång till all relevant information (som den beskrivs i Århuskonventionen och genomförs i unionsrätten och nationell rätt, inbegripet direktiv 2003/87/EG).

 

eb)  En skyldighet att varje år offentliggöra omfattande information om bekämpningen av klimatförändringarna och efterlevnaden av unionens direktiv inom miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Denna information ska finnas tillgänglig för företrädare för arbetstagare och det civila samhället från lokalsamhällen i närheten av anläggningen.”

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2d (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 7

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2d)  Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Verksamhetsutövaren ska informera den behöriga myndigheten om alla planerade förändringar av anläggningens art eller funktion, om utvidgningar av anläggningen eller om betydande kapacitetsminskningar, vilka kan innebära att tillstånden för växthusgasutsläpp måste förnyas. I förekommande fall ska den behöriga myndigheten uppdatera tillståndet. Om en ny verksamhetsutövare tar över driften av en anläggning ska den behöriga myndigheten förnya tillståndet och ange den nya verksamhetsutövarens namn och adress.”

”Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera den behöriga myndigheten om alla planerade förändringar av anläggningens art eller funktion, om utvidgningar av anläggningen eller om betydande kapacitetsminskningar, vilka kan innebära att tillstånden för växthusgasutsläpp måste förnyas. I förekommande fall ska den behöriga myndigheten uppdatera tillståndet. Om en ny verksamhetsutövare tar över driften av en anläggning ska den behöriga myndigheten förnya tillståndet och ange den nya verksamhetsutövarens relevanta identitet och kontaktuppgifter.”

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 9 – stycken 2 och 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Från och med 2021 ska den linjära faktorn vara 2,2 %.”

Från och med 2021 ska den linjära faktorn vara 2,4 %.

Motivering

Ett absolut minimum för att uppnå den nedre gränsen för EU:s mål om att minska utsläppen med 80–95 % före 2050.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Tre nya stycken ska läggas till i punkt 1:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

Från och med 2019 ska medlemsstaterna antingen auktionera ut eller annullera alla utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i enlighet med artiklarna 10a och 10c och inte placeras i reserven för marknadsstabilitet.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Från och med 2021 ska den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna vara 57 %.

”Från och med 2021 ska den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut vara 57 %, och denna andel ska minskas med högst fem procentenheter under hela den tioårsperiod som börjar den 1 januari 2021 enligt artikel 10a.5. Denna anpassning ska ske endast i form av en minskning av antalet utsläppsrätter som utauktioneras i enlighet med punkt 2 första stycket a. Om ingen anpassning görs eller om det behövs mindre än fem procentenheter för att göra en anpassning, ska den återstående kvantiteten utsläppsrätter annulleras. Antalet utsläppsrätter som annulleras ska uppgå till högst 200 miljoner.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut för att inrätta en fond för att höja energieffektiviteten och modernisera energisystemen i vissa medlemsstater i enlighet med artikel 10d i detta direktiv (nedan kallad moderniseringsfonden).

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut för att inrätta en fond för att höja energieffektiviteten och modernisera energisystemen i vissa medlemsstater i enlighet med artikel 10d i detta direktiv (nedan kallad moderniseringsfonden). Den kvantitet som fastställs i detta stycke ska ingå i den andel på 57 % utsläppsrätter som ska auktioneras ut i enlighet med andra stycket.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska 3 % av den totala kvantitet utsläppsrätter som ska utfärdas mellan 2021 och 2030 auktioneras ut såsom kompensation till sektorer eller delsektorer som löper verklig risk för koldioxidläckage till följd av att de drabbats av stora indirekta kostnader när kostnader för växthusgasutsläppen förs vidare till elpriserna, i enlighet med artikel 10a.6 i detta direktiv. Två tredjedelar av den kvantitet som fastställs i detta stycke ska ingå i den andel på 57 % utsläppsrätter som ska auktioneras ut, enligt vad som avses i andra stycket.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En fond för rättvis omställning ska inrättas från och med den 1 januari 2021, såsom ett komplement till Europeiska fonden för regional utveckling och Europeiska socialfonden, och ska finansieras genom att 2 % av auktionsintäkterna sammanförs.

 

Dessa auktionsintäkter ska kvarstå på EU-nivå och användas för att stödja regioner som har både en hög andel arbetstagare i kolberoende sektorer och en BNP per capita som ligger långt under EU-genomsnittet. Dessa åtgärder ska respektera subsidiaritetsprincipen.

 

De auktionsintäkter som är avsedda för en rättvis omställning kan användas på olika sätt:

 

– Inrättande av enheter för omplacering och/eller rörlighet.

 

– Utbildningsinitiativ för att omskola eller vidareutbilda arbetstagare.

 

– Stöd till arbetssök.

 

– Företagsgrundande.

 

– Övervakningsåtgärder och förebyggande åtgärder för att undvika eller minimera de negativa effekterna av omstruktureringsprocessen på människors fysiska och psykiska hälsa.

 

Den kärnverksamhet som ska finansieras genom fonden för en rättvis omställning är nära kopplad till arbetsmarknaden och därför ska arbetsmarknadens parter delta aktivt i fondförvaltningen – med kommittén för Europeiska socialfonden som modell – och deltagandet av lokala arbetsmarknadsparter ska vara ett viktigt krav för att projekt ska få finansiering.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den totala kvantitet återstående utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna ska fördelas i enlighet med punkt 2.”

Den totala kvantitet återstående utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna ska, efter det att hälften av den kvantitet utsläppsrätter som avses i artikel 10a.8 första stycket dragits av, fördelas i enlighet med punkt 2.”

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den 1 januari 2021 ska 800 miljoner av de utsläppsrätter som placerats i reserven för marknadsstabilitet annulleras.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led b – led ii

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”b)  10 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter för auktionering ska fördelas mellan vissa medlemsstater av solidaritetsskäl och för att främja tillväxten inom gemenskapen, vilket innebär en ökning av den mängd utsläppsrätter som dessa medlemsstater auktionerar ut enligt punkt a med de procentsatser som anges i bilaga IIa.”

”b)  10 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter för auktionering ska fördelas mellan vissa medlemsstater av solidaritetsskäl och för att främja tillväxten inom gemenskapen, vilket innebär en ökning av den mängd utsläppsrätter som dessa medlemsstater auktionerar ut enligt punkt a med de procentsatser som anges i bilaga IIa. För de medlemsstater som är berättigade till stöd ur moderniseringsfonden enligt artikel 10d ska deras andel av utsläppsrätterna enligt bilaga IIa överföras till deras andel av moderniseringsfonden.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ba)  I punkt 3 ska inledningen ersättas med följande:

”3.  Medlemsstaterna ska besluta om hur inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. Minst 50 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c, eller ett ekonomiskt värde motsvarande dessa inkomster, ska användas för ett eller flera av följande syften:”

”3.  Medlemsstaterna ska besluta om hur inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. 100 % av de sammanlagda inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2 ska användas för ett eller flera av följande syften:”

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led bb (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

bb)  Punkt 3 b ska ersättas med följande:

”b)  Att utveckla förnybar energi så att gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att utnyttja 20 % förnybar energi 2020, att utveckla annan teknik som bidrar till omställningen till en säker och hållbar koldioxidsnål ekonomi och att bidra till att öka energieffektiviteten med 20 % till 2020.”

”b)  Att utveckla förnybar energi så att unionen kan uppfylla sitt åtagande om förnybar energi 2030, att utveckla annan teknik som bidrar till omställningen till en säker och hållbar koldioxidsnål ekonomi och att bidra till att öka energieffektiviteten fram till 2030 till de nivåer som överenskommits i lämpliga rättsakter.”

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led bc (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – led f

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

bc)  Punkt 3 f ska ersättas med följande:

”f)  Att främja en övergång till utsläppssnåla och kollektiva transportsätt.”

”f)  Att främja en övergång till utsläppssnåla och kollektiva transportsätt, och att, så länge koldioxidkostnaderna inte på liknande sätt återspeglas för andra yttransportsätt, stödja elektrifierade transportsätt såsom järnvägar och andra elektrifierade yttransportsätt, och därvid ta hänsyn till deras indirekta kostnader till följd av utsläppshandelssystemet. ”

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 4 – led bd (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – led h

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

bd)  Punkt 3 h ska ersättas med följande:

”h)  Att vidta åtgärder för att förbättra energieffektivitet och isolering eller för att ge ekonomiskt stöd i syfte att hantera sociala aspekter som berör hushåll som består av låg- eller medelinkomsttagare. ”

”h)  Att vidta åtgärder för att förbättra energieffektivitet, system för fjärrvärme och isolering eller för att ge ekonomiskt stöd i syfte att hantera sociala aspekter som berör hushåll som består av låg- eller medelinkomsttagare.ˮ

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led c

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”j)  Att finansiera ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår till följd av att kostnader för utsläpp av växthusgaser förs vidare till elpriserna, förutsatt att dessa åtgärder uppfyller villkoren i artikel 10a.6.

”j)  Att finansiera ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår till följd av att kostnader för utsläpp av växthusgaser förs vidare till elpriserna, förutsatt att högst 20 % av inkomsterna används för detta ändamål, och att dessa åtgärder uppfyller villkoren i artikel 10a.6.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led c

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – led l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

l)  Att främja kompetensutveckling och omfördelning av arbetskraft som påverkas av skiftet av arbetstillfällen i en koldioxidsnål ekonomi, i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.”

l)  Att åtgärda de sociala konsekvenserna av utfasningen av fossila bränslen i ekonomin, och att främja kompetensutveckling och omfördelning av arbetskraft som påverkas av skiftet av arbetstillfällen, i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.”

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led ca (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  I punkt 3 ska följande stycke införas:

 

”Denna information ska ges genom en standardiserad mall som framställs av kommissionen och ska innehålla information om hur auktionsintäkter används inom de olika kategorierna och om additionaliteten hos användningen av stödmedlen. Kommissionen ska offentliggöra denna information på sin webbplats.”

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led cb (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

cb)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska anses ha uppfyllt skyldigheterna i denna punkt om de har inrättat och genomför skattemässiga eller ekonomiska stödåtgärder, särskilt i utvecklingsländer, eller en nationell regleringspolitik som innebär ekonomiskt stöd, som inrättats i de syften som anges i det första stycket och som har ett värde motsvarande minst 50 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c.”

”Medlemsstaterna ska anses ha uppfyllt skyldigheterna i denna punkt om de har inrättat och genomför skattemässiga eller ekonomiska stödåtgärder, särskilt i utvecklingsländer, eller en nationell regleringspolitik som innebär ytterligare ekonomiskt stöd, som inrättats i de syften som anges i det första stycket och som har ett värde motsvarande 100 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, och rapporterat denna politik genom en standardiserad mall som tillhandahålls av kommissionen.”

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led d

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 4 – stycken 1, 2 och 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  I punkt 4 ska tredje stycket ersättas med följande:

d)  I punkt 4 ska första, andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.”

4.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv med närmare bestämmelser om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionsförfarandet för att säkerställa att det förrättas på ett öppet, transparent, harmoniserat och icke-diskriminerande sätt. Förfarandet ska vara förutsägbart, framför allt vad gäller auktionernas tidsschema och ordningsföljd samt de beräknade volymer utsläppsrätter som ska göras tillgängliga. Om slutsatsen av en konsekvensbedömning för de enskilda industrisektorerna blir att inga större effekter är att vänta i sektorer eller delsektorer där det kan förväntas uppstå betydande risk för koldioxidläckage får kommissionen i undantagsfall anpassa tidsschemat för den period som avses i artikel 13.1 med början den 1 januari 2013 för att säkerställa en välfungerande marknad. Kommissionen får göra högst en sådan anpassning för högst 900 miljoner utsläppsrätter.

 

Auktionerna ska utformas så att

 

a)  verksamhetsutövarna, särskilt små och medelstora företag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, har fullt och rättvist tillträde på likvärdiga grunder,

 

b)  alla deltagare har tillgång till samma information samtidigt och inga deltagare kan undergräva auktionsförfarandet,

 

c)  organisationen och deltagandet sker på ett kostnadseffektivt sätt och oskäliga administrativa kostnader undviks, och

 

d)  små utsläppskällor kan få tillgång till utsläppsrätter.

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten med några tekniska justeringar.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led da (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  I punkt 4 ska följande stycke läggas till som femte stycket:

 

”Vartannat år ska medlemsstaterna meddela kommissionen om urbruktagande av elproduktionskapacitet på sitt territorium till följd av nationella åtgärder. Kommissionen ska räkna ut hur många utsläppsrätter urbruktagandet motsvarar och underrätta medlemsstaterna om detta. Medlemsstaterna får annullera en motsvarande volym utsläppsrätter av den totala kvantitet som fördelats i enlighet med punkt 2.”

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led db (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

db)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.  Kommissionen ska övervaka att den europeiska koldioxidmarknaden fungerar väl. Kommissionen ska varje år lämna in en rapport till Europaparlamentet och till rådet om koldioxidmarknadens funktion, inklusive genomförandet av auktionerna, likviditeten och de volymer som sålts. Medlemsstaterna ska vid behov se till att all relevant information lämnas in till kommissionen åtminstone två månader innan kommissionen antar rapporten.”

”5.  Kommissionen ska övervaka att EU:s utsläppshandelssystem fungerar väl. Kommissionen ska varje år lämna in en rapport till Europaparlamentet och till rådet om dess funktion, inklusive genomförandet av auktionerna, likviditeten och de volymer som sålts. Rapporten ska också ta upp samverkan mellan EU:s utsläppshandelssystem och annan EU-politik på klimat- och energiområdet, bland annat hur denna politik påverkar balansen mellan utbud och efterfrågan inom EU:s utsläppshandelssystem och hur den följer unionens klimat- och energimål för 2030 och 2050. I rapporten ska även beaktas risken för koldioxidläckage och konsekvenserna för investerandet inom unionen. Medlemsstaterna ska se till att all relevant information lämnas in till kommissionen åtminstone två månader innan kommissionen antar rapporten.”

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 1 – stycken 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

a)  I punkt 1 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23. Den delegerade akten ska också föreskriva ytterligare tilldelning från reserven för nya deltagare för betydande produktionsökningar genom att tillämpa samma tröskelvärden och tilldelningsjusteringar som tillämpas i fråga om delvis upphörande av verksamhet. ”

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera direktivet med unionstäckande och fullständigt harmoniserade åtgärder för tilldelning av de utsläppsrätter som avses i punkterna 4, 5 och 7, inklusive eventuella bestämmelser som krävs för en harmoniserad tillämpning av punkt 19. Den delegerade akten ska också föreskriva ytterligare tilldelning från reserven för nya deltagare för betydande produktionsförändringar. Där ska i synnerhet föreskrivas att var gång produktionen minskar eller ökar med 10 %, uttryckt som ett glidande medeltal av verifierade produktionsdata för de två föregående åren, jämfört med den produktionsverksamhet som rapporterats i enlighet med artikel 11, ska det göras en anpassning genom att motsvarande mängd utsläppsrätter placeras i eller frigörs från den reserv som avses i punkt 7.

 

Vid utarbetandet av den delegerade akt som avses i första stycket ska kommissionen beakta att systemet inte får bli alltför administrativt tungrott och att missbruk av det måste förhindras.  Med tanke på detta får kommissionen, efter situationens krav, vara flexibel vid tillämpningen av de tröskelvärden som fastställs i denna punkt, när särskilda omständigheter påkallar detta.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Punkt 1 tredje stycket ska ersättas med följande:

”Genom de åtgärder som avses i första stycket ska det i möjligaste mån fastställas gemenskapstäckande förhandsriktmärken för att garantera att tilldelningen sker på ett sätt som ger incitament till minskade växthusgasutsläpp och energieffektiv teknik genom att beakta de mest effektiva teknikerna, ersättningsmöjligheter, alternativa produktionsprocesser, högeffektiv kraftvärme, effektiv energiåtervinning från rökgaser, användande av biomassa samt avskiljning och lagring av CO2, om sådana möjligheter finns, och åtgärderna ska inte ge incitament till att öka utsläppen. Gratis tilldelning ska inte förekomma för någon typ av elproduktion, utom i de fall som omfattas av artikel 10c och för el som produceras från rökgaser.”

”Genom de åtgärder som avses i första stycket ska det i möjligaste mån fastställas unionstäckande förhandsriktmärken för att garantera att tilldelningen sker på ett sätt som ger incitament till minskade växthusgasutsläpp och energieffektiv teknik genom att beakta de mest effektiva teknikerna, ersättningsmöjligheter, alternativa produktionsprocesser, högeffektiv kraftvärme, effektiv energiåtervinning från rökgaser, användande av biomassa, CCS och CCU, om sådana möjligheter finns, och åtgärderna ska inte ge incitament till att öka utsläppen. Gratis tilldelning ska inte förekomma för någon typ av elproduktion, utom i de fall som omfattas av artikel 10c och för el som produceras från rökgaser.”

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led b

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Riktmärkesvärdena för gratis tilldelning ska justeras så att man undviker oförutsedda vinster, och återspegla den tekniska utvecklingen under perioden 2007–2008 och varje senare period för vilken gratis tilldelning fastställts i enlighet med artikel 11.1. Denna justering ska minska de riktmärkesvärden som fastställs i den akt som antas enligt artikel 10a med 1 % av det värde som fastställts på grundval av uppgifter från 2007–2008 för varje år mellan 2008 och mitten av den relevanta perioden för gratis tilldelning, såvida inte:

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv för att fastställa de reviderade riktmärkesvärdena för gratis tilldelning. Dessa akter ska följa de delegerade akter som antagits i enlighet med punkt 1 i denna artikel och ska uppfylla följande krav:

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led b

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – led -i (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-i)  För perioden 2021–2025 ska riktmärkesvärdena fastställas på grundval av de uppgifter som lämnats in i enlighet med artikel 11 avseende åren 2016–2017.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led b

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – led -ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ia)  På grundval av en jämförelse mellan dels de riktmärkesvärden som grundar sig på dessa uppgifter, dels riktmärkesvärdet i kommissionens beslut 2011/278 ska kommissionen fastställa den årliga minskningstakten för varje riktmärke och tillämpa den på riktmärkesvärdena för perioden 2013–2020 med avseende på varje år mellan 2008 och 2023 för att kunna fastställa riktvärdesmärkena för åren 2021–2025.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led b

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  kommissionen på grundval av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 11 ska fastställa huruvida värdena för varje riktmärke som beräknats utifrån principerna i artikel 10a skiljer sig från den årliga minskning som avses ovan med mer än 0,5 % av värdet för perioden 2007–2008, uppåt eller nedåt, per år. I så fall ska riktmärkesvärdet justeras med antingen 0,5% eller 1,5% för varje år mellan 2008 och mitten av den period för vilken gratis tilldelning ska ges.

i)  Om, på grundval av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 11, förbättringstakten uppgår till högst 0,25 % ska riktmärkesvärdet därför, för varje år mellan 2008 och 2023, minskas med denna procentandel under perioden 2021–2025.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led b

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3 – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  dessa riktmärkesvärden, genom undantag när det gäller riktmärkesvärdena för aromater, vätgas och syntesgas, ska justeras med samma procentsats som raffinaderiernas riktmärken för att garantera lika konkurrensvillkor för producenter av dessa produkter.

ii)  Om, på grundval av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 11, förbättringstakten överskrider 1,75 % ska riktmärkesvärdet därför, för varje år mellan 2008 och 2023, minskas med denna procentandel under perioden 2021–2025.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led b

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för detta ändamål i enlighet med artikel 22a.”

utgår

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led ba (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

 

”För perioden 2026–2030 ska riktmärkesvärdena fastställas på samma sätt, nämligen på grundval av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 11 för åren 2021–2022 och med den årliga minskningstakten tillämpad på varje år mellan 2008 och 2028.”

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led bb (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

ii)  dessa riktmärkesvärden, genom undantag när det gäller riktmärkesvärdena för aromater, vätgas och syntesgas, ska justeras med samma procentsats som raffinaderiernas riktmärken för att garantera lika konkurrensvillkor för producenter av dessa produkter.

dessa riktmärkesvärden, genom undantag när det gäller riktmärkesvärdena för aromater, vätgas och syntesgas, ska justeras med samma procentsats som raffinaderiernas riktmärken för att garantera lika konkurrensvillkor för producenter av dessa produkter.

Motivering

Europaparlamentet anser att texten ska flyttas.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led bc (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

bc)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.  Gratis tilldelning ska ges för fjärrvärme och högeffektiv kraftvärme enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns en ekonomiskt motiverad efterfrågan, med avseende på produktionen av värme eller kyla. Varje år efter 2013 ska den totala tilldelningen av utsläppsrätter för värmeproduktion till sådana anläggningar justeras enligt den linjära faktor som avses i artikel 9.

”4.  Gratis tilldelning ska ges för fjärrvärme och högeffektiv kraftvärme enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns en ekonomiskt motiverad efterfrågan, med avseende på produktionen av värme eller kyla.”

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led c

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att respektera den auktioneringsandel som anges i artikel 10 ska, för varje år då summan av gratis utsläppsrätter inte når upp till den högsta nivån med beaktande av medlemsstatens auktioneringsandel, de utsläppsrätter som återstår för att nå upp till denna högsta nivå användas för att förhindra eller begränsa minskning av gratis tilldelning för att upprätthålla medlemsstatens auktioneringsandel under senare år. Om emellertid den högsta nivån nås ska gratistilldelningen justeras i enlighet med detta. Sådana justeringar ska göras på ett enhetligt sätt.

Om summan av gratis utsläppsrätter för ett visst år inte når upp till den högsta nivå som följer medlemsstatens auktioneringsandel enligt artikel 10.1 ska de utsläppsrätter som återstår för att nå upp till denna högsta nivå användas för att förhindra eller begränsa minskningen av gratis tilldelning under de följande åren. Om emellertid den högsta nivån nås ska en mängd utsläppsrätter som motsvarar en minskning på upp till fem procentenheter av den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna under hela den tioårsperiod som börjar den 1 januari 2021 delas ut gratis till sektorer och delsektorer i enlighet med artikel 10b. Om emellertid denna minskning är otillräcklig för att möta efterfrågan från sektorerna eller delsektorerna i enlighet med artikel 10b ska gratistilldelningen justeras i enlighet med detta genom en enhetlig sektorsövergripande korrigeringsfaktor för sektorer vilkas handelsintensitet med tredjeländer underskrider 15 % eller vilkas kolintensitet underskrider 7 kg koldioxid per euro av deras bruttoförädlingsvärde.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led d

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska införa ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår från kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna, varvid hänsyn ska tas till eventuella effekter på den inre marknaden. Sådana ekonomiska åtgärder för att kompensera för delar av dessa kostnader ska vara förenliga med reglerna för statligt stöd.

6.  Ett centraliserat system på unionsnivå ska införas för att ge kompensation till sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna.

 

Kompensationen ska stå i rimlig proportion till de kostnader för växthusgasutsläpp som faktiskt förs vidare till elpriserna och ska tillämpas i enlighet med de kriterier som fastställts i de relevanta riktlinjerna för statligt stöd, för att både negativa effekter på den inre marknaden och överkompensation för de ådragna kostnaderna ska kunna undvikas.

 

Om kompensationsbeloppet inte är tillräckligt såsom kompensation för stödberättigande indirekta kostnader ska kompensationsbeloppet till alla stödberättigade anläggningar minskas på ett enhetligt sätt.

 

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv för det ändamål som avses i denna punkt genom att införa arrangemang för grundandet av fonden och för dess funktion.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led da (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  I punkt 6 ska ett nytt stycke införas:

 

Medlemsstaterna får också anta nationella ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår från kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna, varvid hänsyn ska tas till eventuella effekter på den inre marknaden. Sådana ekonomiska åtgärder för att kompensera för delar av dessa kostnader ska vara förenliga med reglerna för statligt stöd och med artikel 10.3 i detta direktiv. Dessa nationella åtgärder, i förening med det stöd som avses i första stycket, får varken överskrida den maximala kompensationsnivå som avses i de relevanta riktlinjerna för statligt stöd eller skapa nya snedvridningar av marknaden. De nuvarande taken för statligt stöd ska fortsätta att minska under hela handelsperioden.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led e – led i

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 7 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utsläppsrätter från det högsta årliga antal som anges i artikel 10a.5 i detta direktiv och som inte tilldelas gratis fram till 2020 ska avsättas för nya deltagare och betydande produktionsökningar, tillsammans med 250 miljoner utsläppsrätter som placerats i reserven för marknadsstabilitet i enlighet med artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/... (*).

400 miljoner utsläppsrätter ska avsättas för nya deltagare och betydande produktionsökningar.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led e – led i

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med 2021 ska utsläppsrätter som inte har tilldelats anläggningar på grund av tillämpningen av punkterna 19 och 20 tillföras reserven.

Från och med 2021 och framåt ska alla utsläppsrätter som inte har tilldelats anläggningar på grund av tillämpningen av punkterna 19 och 20 tillföras reserven.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led f – inledningen

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  I punkt 8 ska första, andra och tredje styckena ersättas med följande:

f)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led f – stycke 1

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.   400 miljoner utsläppsrätter ska hållas tillgängliga för att, på unionens territorium, stödja innovation i teknik och processer med låga koldioxidutsläpp i de industrisektorer som anges i bilaga I, samt för att stimulera uppförandet och driften av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring (CCS) av koldioxid och demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi.

8.   600 miljoner utsläppsrätter ska hållas tillgängliga för att, på unionens territorium, uppbåda investeringar i innovation i teknik och processer med låga koldioxidutsläpp i de industrisektorer som anges i bilaga I, inklusive biobaserade material och produkter som ersätter koldioxidintensiva material, samt för att stimulera uppförandet och driften av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker CCS och CCU och demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi och energilagring på unionens territorium.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led f

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utsläppsrätterna ska göras tillgängliga för innovation i industritekniker och industriprocesser med låga koldioxidutsläpp och för stöd till demonstrationsprojekt för utveckling av en bred uppsättning innovativa tekniker för CCS och för förnybar energi som ännu inte är kommersiellt bärkraftiga på geografiskt spridda platser. För att främja innovativa projekt får stöd ges med upp till 60 % av de relevanta projektkostnaderna, varav upp till 40 % inte behöver vara beroende av den verifierade mängd växthusgasutsläpp som kunna undvikas, förutsatt att de förutbestämda delmålen uppnås med hjälp av den teknik som används.

Utsläppsrätterna ska göras tillgängliga för innovation i industritekniker och industriprocesser med låga koldioxidutsläpp och för stöd till demonstrationsprojekt för utveckling av en bred uppsättning innovativa tekniker för förnybar energi, CCS och CCU som ännu inte är kommersiellt bärkraftiga. Projekten ska väljas ut på grundval av sin inverkan på energisystem eller industriprocesser inom en medlemsstat, en grupp medlemsstater eller unionen. För att främja innovativa projekt får stöd ges med upp till 75 % av de relevanta projektkostnaderna, varav upp till 60 % inte behöver vara beroende av den verifierade mängd växthusgasutsläpp som kunnat undvikas, förutsatt att de förutbestämda delmålen uppnås med hjälp av den teknik som används. Utsläppsrätterna ska tilldelas till projekt utgående från deras behov för att de förutbestämda delmålen ska kunna uppnås.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led f

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska 50 miljoner outnyttjade utsläppsrätter från reserven för marknadsstabilitet som upprättats genom beslut (EU) 2015/... före 2021 komplettera kvarvarande befintliga medel enligt denna punkt för projekt som avses ovan, och användas för projekt i alla medlemsstater, inbegripet småskaliga projekt. Projekten ska väljas ut på grundval av objektiva och transparenta kriterier.

Till följd av att medel från NER300-utsläppsrättsauktioner för perioden mellan 2013 och 2020 inte använts ska dessutom 50 miljoner outnyttjade utsläppsrätter från reserven för marknadsstabilitet före 2021 och från och med 2018 komplettera kvarvarande befintliga medel enligt denna punkt för projekt som avses i första och andra styckena, och användas för projekt i alla medlemsstater, inbegripet småskaliga projekt. Projekten ska väljas ut på grundval av objektiva och transparenta kriterier, med beaktande av vilken relevans de har för minskningen av koldioxidutsläppen i de berörda sektorerna.

 

Projekt som stöds enligt detta stycke kan även få ytterligare stöd enligt första och andra styckena.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led f

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv med kriterier som ska användas för urvalet av projekt som är berättigade till de utsläppsrätter som avses i denna punkt, med vederbörligt beaktande av följande principer:

 

i)  Projekten ska fokusera på utformning och utveckling av banbrytande lösningar och genomförande av demonstrationsprogram.

 

ii)  Verksamheterna bör bedrivas nära marknaden i produktionsanläggningar för att demonstrera att banbrytande teknik kan övervinna hinder av såväl tekniskt som annat slag.

 

iii)  Projekten ska ta sig an tekniska lösningar som kan ha många olika användningsområden och kan kombinera olika former av teknik.

 

iv)  Lösningar och teknik ska helst kunna överföras inom sektorn och eventuellt till andra sektorer.

 

v)  Projekt som förväntas medföra sådana utsläppsminskningar att det relevanta riktmärkesvärdet avsevärt underskrids ska prioriteras. Stödberättigade projekt ska antingen bidra till sådana utsläppsminskningar att de riktmärkesvärden som avses i punkt 2 underskrids, eller i framtiden kunna medföra avsevärt lägre kostnader för en omställning till utsläppssnål energiproduktion. och

 

vi)  CCU-projekt ska under hela sin livstid leda till nettominskningar av utsläpp och till fortgående lagring av koldioxid.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led f

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Utsläppsrätter ska avdelas för projekt som uppfyller kriterierna i det tredje stycket. Stödet till dessa projekt ska ges via medlemsstaterna och ska komplettera en betydande samfinansiering från verksamhetsutövaren vid anläggningen. Projekten kan även samfinansieras av berörda medlemsstater och via andra instrument. Inget projekt ska få mer stöd via det system som avses i denna punkt än 15 % av det totala antalet utsläppsrätter som är tillgängliga för detta ändamål. Dessa utsläppsrätter ska beaktas enligt punkt 7.

Utsläppsrätter av det slag som avses i andra och tredje styckena ska avdelas för projekt som uppfyller kriterierna i det tredje stycket. Stödet till dessa projekt ska ges via medlemsstaterna och ska komplettera en betydande samfinansiering från verksamhetsutövaren vid anläggningen. Projekten kan även samfinansieras av berörda medlemsstater och via andra instrument. Inget enskilt projekt ska få mer stöd via det system som avses i denna punkt än 15% av det totala antalet utsläppsrätter som är tillgängliga för detta ändamål. Dessa utsläppsrätter ska beaktas enligt punkt 7.

Motivering

Europaparlamentets ståndpunkt är att den nuvarande texten ska få kvarstå i detta stycke.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led ia (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 20

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ia)  Punkt 20 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska i de bestämmelser som antas med stöd av punkt 1 även inbegripa åtgärder för att definiera anläggningar vars verksamhet delvis har upphört eller vars kapacitet har minskat avsevärt och åtgärder för att, vid behov, i motsvarande grad anpassa antalet utsläppsrätter som ska tilldelas dem gratis.”

”Kommissionen ska i de bestämmelser som antas med stöd av punkt 1 även inbegripa åtgärder för att definiera anläggningar vars verksamhet delvis har upphört eller vars kapacitet har minskat avsevärt och åtgärder för att, vid behov, i motsvarande grad anpassa antalet utsläppsrätter som ska tilldelas dem gratis.

 

Dessa åtgärder ska tillhandahålla flexibilitet för industrisektorer där kapaciteten regelbundet överlåts mellan driftsanläggningar inom samma företag.

Motivering

Inom vissa industrisektorer kan kapacitet överlåtas mellan (samma verksamhetsutövares) driftsanläggningar. Detta är ett kännetecken för säsongsbetonad verksamhet där produktionen i en viss anläggning kan ökas genom att driftstiden förlängs. Det behövs flexibilitet för att möjliggöra regelbundna överlåtelser av utsläppsrätter mellan olika driftsanläggningar.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10b – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder för att stödja vissa energiintensiva industrier i händelse av koldioxidläckage

Åtgärder under en övergångsperiod för att stödja vissa energiintensiva industrier i händelse av koldioxidläckage

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10b – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Ett system för inkludering av import, i fullständig överensstämmelse med WTO:s regler, ska införas. Enligt systemet ska importörer i sektorer som haft en handelsintensitet på högst 10 % under åren 2009–2013 och omfattas av EU:s utsläppshandelssystem vara skyldiga att förvärva och överlämna utsläppsrätter för importerade produkter.

 

Kommissionen ska senast den 30 juni 2019 anta en delegerad akt enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv med en närmare beskrivning av hur systemets krav exakt ska utformas. Innan kommissionen lägger fram denna delegerade akt ska den göra en konsekvensbedömning, som också ska omfatta samråd med berörda parter och en genomförbarhetsstudie av hur systemet effektivast kan införas. Bedömningen ska offentliggöras tillsammans med det meddelande som bedömer konsekvensen mellan unionens klimatförändringslagstiftning och Parisavtalets mål och offentliggörs inom sex månader efter den positiva dialogen enligt UNFCCC under 2018, enligt vad som fastställs i artikel 30a.

 

När denna mekanism en gång införts ska ingen gratis tilldelning ges till sektorer och delsektorer som anses löpa risk för koldioxidläckage, men som omfattas av mekanismen för inkludering av koldioxid i importerade varor.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10b – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Efter antagandet av översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU* ska kommissionen ompröva andelen utsläppsminskningar i EU:s utsläppshandelssystem och Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG**. Ytterligare minskningar genom ett ökat energieffektivitetsmål ska användas för att skydda industrier med risk för koldioxid- eller investeringsläckage.

 

____________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

 

** Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).

Motivering

Ordförande Juncker stödde ett energieffektivitetsmål på åtminstone 30 %. Majoriteten i Europaparlamentet skulle till och med vilja gå längre. Detta innebär såklart ytterligare utsläppsminskningar i ansvarsfördelningen. Den övre gränsen för ansvarsfördelningen bör därför minskas, och utrymmet bör användas för att skydda industrier med risk för koldioxidläckage.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sektorer och delsektorer där produkten när deras handelsintensitet med tredjeländer multipliceras med deras utsläppsintensitet är över 0,18 får tas med i den grupp som avses i punkt 1, baserat på en kvalitativ bedömning med användning av följande kriterier:

2.  Sektorer och delsektorer där produkten när deras handelsintensitet med tredjeländer multipliceras med deras utsläppsintensitet är över 0,12 får tas med i den grupp som avses i punkt 1, baserat på en kvalitativ bedömning med användning av följande kriterier:

a)  I vilken utsträckning det är möjligt för enskilda anläggningar inom den berörda sektorn eller de berörda delsektorerna att minska sina utsläppsnivåer eller sin elkonsumtion.

a)  I vilken utsträckning det är möjligt för enskilda anläggningar inom den berörda sektorn eller de berörda delsektorerna att minska sina utsläppsnivåer eller sin elkonsumtion, med beaktande av vilka ökade produktionskostnader det medför.

b)  Nuvarande och förutsedda marknadsvillkor.

b)  Nuvarande och förutsedda marknadsvillkor.

c)  Vinstmarginal som en potentiell indikator för beslut om långsiktiga investeringar eller utlokalisering.

c)  Vinstmarginal som en potentiell indikator för beslut om långsiktiga investeringar eller utlokalisering.

 

ca)  Råvaror som säljs på världsmarknaden till ett allmänt referenspris.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Andra sektorer och delsektorer anses kunna föra vidare mer av kostnaderna för utsläppsrätter till produktpriset, och ska tilldelas gratis utsläppsrätter för perioden fram till 2030 motsvarande 30 % av den mängd som fastställs i enlighet med de åtgärder som antagits enligt artikel 10a.

3.  Fjärrvärmesektorn anses kunna föra vidare mer av kostnaderna för utsläppsrätter till produktpriset, och ska tilldelas gratis utsläppsrätter för perioden fram till 2030 motsvarande 30 % av den mängd som fastställs i enlighet med de åtgärder som antagits enligt artikel 10a. Andra sektorer och delsektorer ska inte få någon gratis tilldelning.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10b – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2019 ska kommissionen i enlighet med artikel 23 anta en delegerad akt för de föregående punkterna för verksamheter med en 4-siffrig nivå (Nace-kod 4) i fråga om punkt 1, utgående från uppgifter för de tre senaste tillgängliga kalenderåren.

4. Senast den 31 december 2019 ska kommissionen i enlighet med artikel 23 anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv med avseende på punkt 1 när det gäller verksamheter med en 4-siffrig nivå (Nace-kod 4), eller, när det är befogat utgående från objektiva kriterier som utvecklats av kommissionen, på relevant detaljnivå utgående från offentliga och sektorsspecifika uppgifter för de verksamheter som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Handelsintensiteten ska bedömas utgående från uppgifter för de fem senaste tillgängliga kalenderåren.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom undantag från artikel 10a.1–10a.5 får medlemsstater, som 2013 hade en BNP per capita uttryckt i euro till marknadspriser under 60 % av unionsgenomsnittet, under en övergångsperiod ge gratis tilldelning till anläggningar för elproduktion för moderniseringen av energisektorn.

1.  Genom undantag från artikel 10a.1–10a.5 får medlemsstater, som 2013 hade en BNP per capita uttryckt i euro till marknadspriser under 60 % av unionsgenomsnittet, under en övergångsperiod ge gratis tilldelning till anläggningar för elproduktion för modernisering, diversifiering och en hållbar omställning av energisektorn. Detta undantag ska upphöra den 31 december 2030.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstater som inte är stödberättigade enligt punkt 1 men som 2014 hade en BNP per capita uttryckt i euro till marknadspriser under 60 % av unionsgenomsnittet får också använda sig av undantaget i föregående punkt, upp till den totala kvantitet som avses i punkt 4, förutsatt att motsvarande antal utsläppsrätter överförs till moderniseringsfonden och intäkterna används för stöd till investeringar i enlighet med artikel 10d.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Medlemsstater som enligt denna artikel får ge gratis tilldelning till energiproduktionsanläggningar får välja att överföra motsvarande antal utsläppsrätter eller en del av dem till moderniseringsfonden och tilldela dem i enlighet med bestämmelserna i artikel 10d. I sådana fall ska de underrätta kommissionen innan överföringen görs.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  garantera att endast sådana projekt som bidrar till diversifiering av energimixen och leveranskällorna, den nödvändiga omstruktureringen, miljöuppgradering och anpassning av infrastruktur, ren teknik och moderniseringen av energiproduktions-, energiöverförings- och energidistributionssektorerna är berättigade att lämna anbud,

b)  garantera att endast sådana projekt som bidrar till diversifiering av energimixen och leveranskällorna, den nödvändiga omstruktureringen, miljöuppgradering och anpassning av infrastruktur, ren teknik (såsom teknik för förnybar energi, eller moderniseringen av energiproduktionssektorn, fjärrvärmenät, energieffektivitet, energilagring, samt energiöverförings- och energidistributionssektorerna är berättigade att lämna anbud,

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  fastställa tydliga, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande urvalskriterier för rangordning av projekt, för att se till att sådana projekt väljs ut som

c)  fastställa tydliga, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande urvalskriterier som överensstämmer med unionens klimat- och energipolitiska mål för 2050, för rangordning av projekt, för att se till att sådana projekt väljs ut som

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  på grundval av en kostnads-nyttoanalys garanterar positiva nettovinster i form av minskade utsläpp, och leder till en förutbestämd avsevärd minskning av koldioxidutsläppen,

i)  på grundval av en kostnads-nyttoanalys garanterar positiva nettovinster i form av minskade utsläpp, och leder till en förutbestämd avsevärd minskning av koldioxidutsläppen som står i proportion till projektens storlek. Där projekten gäller elproduktion får de totala växthusgasutsläppen per kilowattimme el som produceras i anläggningen inte överstiga 450 gram, uttryckt i koldioxidekvivalenter, efter att projektet slutförts. Senast den 1 januari 2021 ska kommissionen anta en delegerad akt enligt artikel 30b för att ändra detta direktiv genom att för projekt med anknytning till värmeproduktion fastställa de högsta sammanlagda växthusgasutsläpp som inte får överskridas per kilowattimme värme som produceras i den anläggningen.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led c – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  är kompletterande, uppenbart svarar mot behov av ersättning eller modernisering och inte leder till en marknadsdriven ökning av efterfrågan på energi,

ii)  är kompletterande, trots att de kan användas för uppnåendet av de relevanta mål som fastställts enligt ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, uppenbart svarar mot behov av ersättning eller modernisering och inte leder till en marknadsdriven ökning av efterfrågan på energi,

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 1 – led c – led iiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  varken bidrar till ny koleldad elproduktionskapacitet eller ökar kolberoendet.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2019 ska varje medlemsstat som avser att utnyttja möjligheten till gratis tilldelning offentliggöra en detaljerad nationell ram som beskriver det konkurrensutsatta anbudsförfarandet och urvalskriterierna, för synpunkter från alla berörda parter.

Senast den 31 december 2018 ska varje medlemsstat som avser att utnyttja möjligheten till gratis tilldelning under en övergångsperiod, för modernisering av energisektorn genom ett anbudsförfarande offentliggöra en detaljerad nationell ram som beskriver det konkurrensutsatta anbudsförfarandet och urvalskriterierna, för synpunkter från alla berörda parter.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om investeringar till ett värde av mindre än 10 miljoner euro får stöd genom gratis tilldelning ska medlemsstaten välja ut projekt utifrån objektiva och öppna kriterier. Resultaten av urvalsförfarandet ska offentliggöras så att allmänheten får möjlighet att yttra sig. Mot denna bakgrund ska den berörda medlemsstaten senast den 30 juni 2019 utarbeta och till kommissionen överlämna en förteckning över investeringar.

Om investeringar till ett värde av mindre än 10 miljoner euro får stöd genom gratis tilldelning ska medlemsstaten välja ut projekt utifrån objektiva och öppna kriterier, som står i konsekvens med uppnåendet av unionens långsiktiga klimat- och energimål. Dessa kriterier ska vara föremål för offentligt samråd, för att säkerställa fullständig transparens och åtkomst till relevanta dokument, och till fullo återspegla de berörda parternas synpunkter. Resultaten av urvalsförfarandet ska offentliggöras för offentligt samråd. Mot denna bakgrund ska den berörda medlemsstaten senast den 30 juni 2019 utarbeta och till kommissionen överlämna en förteckning över investeringar.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Värdet på de planerade investeringarna ska minst motsvara marknadsvärdet för gratistilldelningen, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att begränsa direkt kopplade prisökningar. Marknadsvärdet ska vara genomsnittspriset på utsläppsrätter på den gemensamma auktionsplattformen under föregående kalenderår.

3.  Värdet på de planerade investeringarna ska minst motsvara marknadsvärdet för gratistilldelningen, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att begränsa direkt kopplade prisökningar. Marknadsvärdet ska vara genomsnittspriset på utsläppsrätter på den gemensamma auktionsplattformen under föregående kalenderår. Upp till 75 % av de relevanta kostnaderna för en investering kan komma i fråga för stöd.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska kräva att de elproducenter och nätoperatörer som tilldelats gratis utsläppsrätter senast den 28 februari varje år rapporterar om genomförandet av sina utvalda investeringar. Medlemsstaterna ska rapportera om detta till kommissionen, som ska offentliggöra rapporterna.

6.  Medlemsstaterna ska kräva att de energiproducenter och nätoperatörer som tilldelats gratis utsläppsrätter senast den 31 mars varje år rapporterar om genomförandet av sina utvalda investeringar, inbegripet balansräkningen mellan gratis tilldelning och de investeringsutgifter som uppstått, samt om vilka typer av investeringar som fått stöd och om hur målen i punkt 2 första stycket b uppnåtts. Medlemsstaterna ska rapportera om detta till kommissionen, som ska göra rapporterna offentligt tillgängliga. Medlemsstaterna och kommissionen ska övervaka och analysera vilka möjligheter till arbitrage det finns när det gäller tröskelvärdet på 10 miljoner euro för små projekt och, genom att föreskriva att endast en enda investering i samma anläggning kan komma i fråga för stöd, förhindra att en investering oskäligen uppdelas på mindre projekt.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Vid skälig misstanke om regelstridigheter eller om en medlemsstat inte avlagt rapport enligt bestämmelserna i punkterna 2–6 får kommissionen genomföra en oberoende utredning, vid behov med bistånd från avtalad tredje part. Kommissionen ska också utreda andra möjliga överträdelser, såsom att det tredje energipaketet inte genomförts. Den berörda medlemsstaten ska ge all investeringsinformation och bereda allt tillträde som behövs för utredningen, inklusive tillträde till anläggningar och byggarbetsplatser. Kommissionen ska offentliggöra en rapport om denna utredning.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 6b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Om unionens klimat- och energilagstiftning, inbegripet det tredje energipaketet, överträds eller om kriterierna i denna artikel inte uppfylls, får kommissionen kräva att medlemsstaten undanhåller gratis tilldelning.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En fond för att stödja investeringar i moderniseringen av energisystem och förbättra energieffektiviteten i medlemsstater med en BNP per capita som understiger 60 % av genomsnittet i EU 2013 ska inrättas för perioden 2021–2030 och finansieras i enlighet med artikel 10.

1.  En fond för att stödja och uppbåda investeringar i moderniseringen av energisystem, inkluderat fjärrvärme, och förbättra energieffektiviteten i medlemsstater med en BNP per capita som understiger 60 % av genomsnittet i EU 2013 eller 2014 ska inrättas för perioden 2021–2030 och finansieras i enlighet med artikel 10.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De investeringar som får stöd ska vara förenliga med syftena med detta direktiv och Europeiska fonden för strategiska investeringar.

De investeringar som får stöd ska följa principerna om öppenhet, icke-diskriminering, likabehandling och sund ekonomisk förvaltning, samt erbjuda bästa valuta för pengarna. De ska vara förenliga med syftena med detta direktiv, unionens långsiktiga klimat- och energimål och Europeiska fonden för strategiska investeringar, varjämte de

 

i)  Ska bidra till energibesparingar, system för förnybar energi, energilagring och elsammanlänkning, samt till sektorerna för överföring och distribution; där projekten gäller elproduktion får de totala växthusgasutsläppen per kilowattimme el som produceras i anläggningen inte överstiga 450 gram, uttryckt i koldioxidekvivalenter, efter att projektet slutförts. Kommissionen ska senast den 1 januari 2021 anta en delegerad akt enligt artikel 30b för att ändra detta direktiv genom att för projekt med anknytning till värmeproduktion fastställa de högsta sammanlagda växthusgasutsläpp som inte får överskridas per kilowattimme värme som produceras i den anläggningen.

 

ii)  På grundval av en kostnads-nyttoanalys ska säkerställa positiva nettovinster i form av minskade utsläpp, och leda till en förutbestämd avsevärd minskning av koldioxidutsläppen.

 

iii)  Ska vara kompletterande, trots att de kan användas för uppnåendet av de relevanta mål som fastställs enligt ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, uppenbart svara mot behov av ersättning eller modernisering och inte leda till en marknadsdriven ökning av efterfrågan på energi.

 

iv)  Inte får bidra till ny koleldad elproduktionskapacitet eller ökat kolberoende.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska hålla uppsikt över kraven i denna punkt, med hänsyn tagen till EIB:s klimatstrategi. Om teknikens utveckling lett till att ett eller flera av kraven i denna punkt blivit irrelevant ska kommissionen senast 2024 anta en delegerad akt enligt artikel 30b för att ändra detta direktiv med nya eller uppdaterade krav.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fonden ska också finansiera småskaliga projekt för investeringar i moderniseringen av energisystem och energieffektivitet. För detta ändamål ska investeringsstyrelsen utarbeta riktlinjer och urvalskriterier för dessa projekt.

2.  Fonden ska också finansiera småskaliga projekt för investeringar i moderniseringen av energisystem och energieffektivitet. För detta ändamål ska dess investeringsstyrelse utarbeta riktlinjer för investeringar och urvalskriterier för dessa projekt, i linje med målen för detta direktiv och med kriterierna som anges i punkt 1 i denna artikel. Dessa riktlinjer och urvalskriterier ska göras offentligt tillgängliga.

 

Vid tillämpningen av denna punkt avses med ett småskaligt investeringsprojekt ett projekt som finansieras genom lån som tillhandahålls av en nationell utvecklingsbank eller via bidrag för genomförandet av ett nationellt program med specifika mål i linje med målen för moderniseringsfonden, under förutsättning att inte mer än 10 % av medlemsstaternas andel som anges i bilaga IIb används.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10c – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Varje stödmottagande medlemsstat som beslutat att bevilja gratis tilldelning under en övergångsperiod, i enlighet med artikel 10c, får överföra dessa utsläppsrätter till sin andel av den moderniseringsfond som fastställs i bilaga IIb, och tilldela dem i enlighet med bestämmelserna i artikel 10d.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fonden ska styras av en investeringsstyrelse och en förvaltningskommitté, som ska bestå av företrädare för de stödmottagande medlemsstaterna, kommissionen, EIB och tre företrädare som väljs av de övriga medlemsstaterna för en period på fem år. Investeringsstyrelsen ska ansvara för att fastställa en investeringspolitik på unionsnivå, lämpliga finansieringsinstrument och urvalskriterier för investeringar.

4.  De stödmottagande medlemsstaterna ska ansvara för fondens styrelse och ska tillsammans inrätta en investeringsstyrelse, som ska bestå av en företrädare per stödmottagande medlemsstat, kommissionen, EIB och tre observatörer från berörda parter, såsom industriförbund, fackföreningar eller icke-statliga organisationer). Investeringsstyrelsen ska ansvara för att fastställa en investeringspolitik på unionsnivå, som står i konsekvens med kraven i denna artikel och med unionens politik, samt fatta beslut om investeringar.

 

En rådgivande nämnd, som är oberoende av investeringsstyrelsen, ska inrättas. Den rådgivande nämnden ska bestå av tre företrädare för de stödmottagande medlemsstaterna, tre företrädare för medlemsstater som inte får stöd, en företrädare för kommissionen, en företrädare för EIB och en företrädare för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), vilka valts för en period av fem år. Den rådgivande nämndens företrädare ska ha en hög grad av relevant marknadserfarenhet av projektstrukturering och projektfinansiering. Den rådgivande nämnden ska ge råd och rekommendationer till investeringsstyrelsen om huruvida projekt kan komma i fråga för urval, om investerings- och finansieringsbeslut, och om eventuellt ytterligare projektutvecklingsstöd, efter situationens krav.

Förvaltningskommittén ska ansvara för den dagliga ledningen av fonden.

En förvaltningskommitté ska inrättas. Förvaltningskommittén ska ansvara för den dagliga ledningen av fonden.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Investeringsstyrelsen ska välja en företrädare för kommissionen som ordförande. Investeringsstyrelsen ska sträva efter att fatta beslut enhälligt. Om investeringsstyrelsen inte kan fatta beslut enhälligt inom en tidsfrist som ordföranden fastställt ska styrelsen fatta beslut med enkel majoritet.

Investeringsstyrelsens ordförande ska väljas bland styrelsens ledamöter för en ettårsperiod. Investeringsstyrelsen ska sträva efter att fatta beslut enhälligt. Den rådgivande nämnden ska anta sina yttranden med enkel majoritet.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 4 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förvaltningskommittén ska bestå av företrädare som utses av investeringsstyrelsen. Förvaltningskommitténs beslut ska fattas med enkel majoritet.

Investeringsstyrelsen, den rådgivande nämnden och förvaltningskommittén ska fungera med öppenhet och insyn. Styrelsens och nämndens sammanträdesprotokoll ska offentliggöras. Investeringsstyrelsens och den rådgivande nämndens sammansättning ska offentliggöras, och ledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar ska offentliggöras och regelbundet uppdateras. Investeringsstyrelsen och den rådgivande nämnden ska fortlöpande se efter att det inte föreligger några intressekonflikter. Den rådgivande nämnden ska var sjätte månad för Europaparlamentet, rådet och kommissionen lägga fram en förteckning över rådgivningen till projekten.

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 4 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om EIB rekommenderar att inte finansiera en investering och redovisar skälen till denna rekommendation, ska ett beslut endast antas om en majoritet på två tredjedelar av samtliga ledamöter röstar för. Den medlemsstat där investeringen äger rum och EIB ska i sådana fall inte ha rätt att avge en röst. De båda föregående meningarna ska inte tillämpas på små projekt som finansieras genom lån som tillhandahålls av en nationell utvecklingsbank eller via bidrag för genomförandet av ett nationellt program med specifika mål i linje med målen för moderniseringsfonden, under förutsättning att inte mer än 10 % av medlemsstaternas andel som anges i bilaga IIb används under programmet.

Om EIB rekommenderar den rådgivande nämnden att inte finansiera en investering och redovisar skälen till varför investeringen inte stämmer överens med den investeringspolitik som antagits av investeringsstyrelsen och urvalskriterierna i punkt 1, ska ett tillstyrkande antas endast om en majoritet på två tredjedelar av samtliga ledamöter röstar för. Den medlemsstat där investeringen äger rum och EIB ska i sådana fall inte ha rätt att avge en röst.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 5 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De stödmottagande medlemsstaterna ska årligen rapportera till förvaltningskommittén om investeringar som finansieras genom fonden. Rapporten ska offentliggöras och ska innehålla följande:

5.  De stödmottagande medlemsstaterna ska årligen rapportera till investeringsstyrelsen och den rådgivande nämnden om investeringar som finansieras genom fonden. Rapporten ska göras offentligt tillgänglig och ska innehålla följande:

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Varje år ska förvaltningskommittén rapportera till kommissionen om erfarenheter av utvärdering och urval av investeringar. Kommissionen ska senast den 31 december 2024 se över den grund på vilken projekt väljs ut och vid behov lämna förslag till förvaltningskommittén.

6.  Varje år ska den rådgivande nämnden rapportera till kommissionen om erfarenheter av utvärdering och urval av investeringar. Kommissionen ska senast den 31 december 2024 se över den grund på vilken projekt väljs ut och vid behov lämna förslag till investeringsstyrelsen och den rådgivande nämnden.

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23 för att genomföra denna artikel.

7.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv med närmare bestämmelser för att moderniseringsfonden ska fungera effektivt.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Följande stycke skall läggas till som tredje stycket i artikel 11.1:

 

”Från och med 2021 ska medlemsstaterna också säkerställa att varje verksamhetsutövare varje kalenderår rapporterar produktionsverksamheten, för att tilldelningen ska kunna anpassas i enlighet med artikel 10a.7.”

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8b (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

 

”3a.  Vid skälig misstanke om regelstridigheter eller om en medlemsstat inte tillhandahåller förteckningen och informationen i punkterna 1–3 kan kommissionen starta en oberoende utredning, vid behov med bistånd från en avtalad tredje part. Den berörda medlemsstaten ska ge all information och bereda allt tillträde som behövs för utredningen, inklusive tillträde till anläggningar och produktionsdata. Kommissionen ska respektera samma sekretess för kommersiellt känsliga uppgifter som den berörda medlemsstaten och offentliggöra en rapport om utredningen.”

Motivering

Med nuvarande bestämmelser är kommissionen helt beroende av den information som tillhandahålls av medlemsstaterna. Om rapporteringen emellertid är felaktig eller andra regelstridigheter uppstår kan en överträdelse av bestämmelserna i artiklarna 10a.1–10c avsevärt snedvrida konkurrensförhållandena för industrier och energiproducenter i EU. I detta sammanhang är det motiverat att ge kommissionen möjlighet att samla in information självständigt.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 12 – punkt 3a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(10a)  Artikel 12.3a ska ersättas med följande:

”3a.  Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter ska inte gälla i förhållande till utsläpp som verifierats som avskilda och transporterade för permanent lagring till en anläggning som har giltigt tillstånd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid1.”

”3a.  Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter ska inte gälla i förhållande till utsläpp som verifierats som avskilda och transporterade för permanent lagring till en anläggning som har giltigt tillstånd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid1, och inte heller i förhållande till utsläpp som verifierats som avskilda och/eller återanvända i en tillämpning som säkerställer att koldioxiden varaktigt binds för avskiljnings- och återanvändningsändamål.”

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I artikel 14.1 ska andra stycket ersättas med följande:

(12)  I artikel 14 ska punkt 1 ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.”

1.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv med närmare bestämmelser för övervakning och rapportering av utsläpp och, när så är lämpligt, verksamhetsuppgifter från de verksamheter som förtecknas i bilaga I, övervakning och rapportering av uppgifter om tonkilometer vid tillämpningen av artikel 3e eller 3f, vilken ska baseras på de principer för övervakning och rapportering som fastställs i bilaga IV, samt i övervaknings- och rapporteringskraven för olika växthusgaser, angivande av den globala uppvärmningspotentialen för respektive växthusgas.

 

Senast den 31 december 2018 ska kommissionen anpassa befintliga regler om övervakning och rapportering av utsläpp som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 601/2012* för att avlägsna rättsliga hinder för investeringar i nyare teknik med låga koldioxidutsläpp såsom avskiljning och användning av koldioxid (CCU). Dessa nya regler ska gälla för all CCU-teknik från och med den 1 januari 2019.

 

I sistnämnda förordning ska även förenklade övervaknings-, rapporterings- och verifieringsförfaranden fastställas för små utsläppskällor.

 

____________________

 

* Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 181, 12.7.2012, s. 30).

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten med några tekniska justeringar.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 15 – stycken 4 och 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I artikel 15 ska femte stycket ersättas med följande:

(13)  I artikel 15 ska fjärde och femte styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.”

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv med närmare bestämmelser om verifiering av utsläppsrapporter på grundval av principerna i bilaga V och om ackreditering av och tillsyn över kontrollörer. Där ska ingå villkor för ackreditering och återkallande av ackreditering, ömsesidigt erkännande och, i tillämpliga fall, sakkunnigbedömning av ackrediteringsorgan.

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten med några tekniska justeringar.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 16 – punkt 7

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(13a)  Artikel 16.7 ska ersättas med följande:

7.   När en sådan begäran som avses i punkt 5 riktas till kommissionen ska kommissionen informera de övriga medlemsstaterna genom deras företrädare i den kommitté som avses i artikel 23.1 i enlighet med kommitténs arbetsordning.

7.   När en sådan begäran som avses i punkt 5 riktas till kommissionen ska kommissionen informera de övriga medlemsstaterna genom deras företrädare i den kommitté som avses i artikel 30c.1 i enlighet med kommitténs arbetsordning.

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 16 – punkt 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  Vid behov ska detaljerade regler fastslås för de förfaranden som avses i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 22a.

12.  Vid behov ska detaljerade regler fastslås för de förfaranden som avses i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30c.2.

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 19 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  I artikel 19.3 ska tredje meningen ersättas med följande:

(15)  Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

Den ska även innehålla bestämmelser om genomförande av regler om ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter inom ramen för avtal om att koppla samman system för handel med utsläppsrätter.” Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.

”3.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att komplettera detta direktiv med närmare bestämmelser om införande av ett standardiserat och säkert system av register i form av standardiserade elektroniska databaser som innehåller gemensamma uppgifter för spårning av utfärdande, innehav, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter, för att i förekommande fall ge allmänheten tillgång till register, garantera sekretess och se till att inga överlåtelser genomförs som är oförenliga med skyldigheter enligt Kyotoprotokollet. De delegerade akterna ska också omfatta bestämmelser om användningen och identifieringen av CER och ERU i EU:s utsläppshandelssystem samt om övervakning av användningens omfattning. Dessa akter ska även innehålla bestämmelser för att genomföra regler om ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter inom ramen för avtal om att koppla samman system för handel med utsläppsrätter.”

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten med några tekniska justeringar.

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 21 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(15a)  I artikel 21 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.  Medlemsstaterna skall varje år överlämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av detta direktiv. I rapporten ska särskild uppmärksamhet ägnas metoderna för tilldelning av utsläppsrätter, förandet av register, tillämpningen av genomförandebestämmelserna för övervakning och rapportering, verifiering och ackreditering samt frågor som gäller efterlevnaden av detta direktiv och eventuell beskattning av utsläppsrätter. Den första rapporten skall skickas till kommissionen senast den 30 juni 2005. Den skall sammanställas på grundval av ett frågeformulär eller en mall som skall utformas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG. Detta frågeformulär eller denna mall skall sändas till medlemsstaterna minst sex månader innan tidsfristen för inlämnandet av den första rapporten löper ut.”

”1.  Medlemsstaterna skall varje år överlämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av detta direktiv. I rapporten ska särskild uppmärksamhet ägnas metoderna för tilldelning av utsläppsrätter, ekonomiska åtgärder i enlighet med artikel 10a.6, förandet av register, tillämpningen av genomförandebestämmelserna för övervakning och rapportering, verifiering och ackreditering samt frågor som gäller efterlevnaden av detta direktiv och eventuell beskattning av utsläppsrätter. Den första rapporten skall skickas till kommissionen senast den 30 juni 2005. Den skall sammanställas på grundval av ett frågeformulär eller en mall som skall utformas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG. Detta frågeformulär eller denna mall skall sändas till medlemsstaterna minst sex månader innan tidsfristen för inlämnandet av den första rapporten löper ut.”

Motivering

Stärker rapportering och insyn i efterlevnaden eller avsaknaden av densamma inom alla sektorer.

Ändringsförslag    124

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15b (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b)  I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

 

”2a.  Rapporten ska, med hjälp av data som tillhandahålls av det samarbete som avses i artikel 18b, innehålla en förteckning över de verksamhetsutövare som omfattas av kraven i detta direktiv men som inte har öppnat ett konto i registret.”

Motivering

Även om flygoperatörers efterlevnad brukar vara bra förekommer ett antal fall där kraven inte uppfylls och som måste lösas. Att offentliggöra en förteckning över de operatörer som inte uppfyller kraven skulle påskynda genomförandet.

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15c (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 21 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15c)  I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

 

”3a.  Vid skälig misstanke om regelstridigheter eller om en medlemsstat inte avlagt rapport i enlighet med punkt 1 kan kommissionen genomföra en oberoende utredning, vid behov med bistånd från avtalad tredje part. Medlemsstaten ska ge all information och bereda allt tillträde som behövs för utredningen, inklusive tillträde till anläggningar. Kommissionen ska offentliggöra en rapport om utredningen.”

Motivering

För att säkerställa en likvärdig efterlevnad överallt i unionen och för att de branscher som deltar i EU:s utsläppshandelssystem ska få likvärdiga verksamhetsförutsättningar bör kommissionen ha rätt att utföra en oberoende utredning, om det misstänks att nationella myndigheter inte säkerställer att lagen efterlevs.

Ändringsförslag    126

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 16

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 22 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30b för att ändra icke-väsentliga delar av bilagorna till detta direktiv, med undantag av bilagorna I, IIa och IIb.

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag    127

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 17

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 22a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Följande artikel ska införas som artikel 22a:

(17)  Följande artikel ska införas:

”Artikel 22a

”Artikel 30c

Kommittéförfarande”

Kommittéförfarande”

Motivering

Ändrad numrering av korshänvisningsskäl.

Ändringsförslag    128

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 18

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 23 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 23

”Artikel 30b

Utövande av delegering”

Utövande av delegering”

Motivering

Ändrad numrering av korshänvisningsskäl.

Ändringsförslag    129

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 19 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med beaktande av alla relevanta kriterier, särskilt konsekvenserna för den inre marknaden, möjliga snedvridningar av konkurrensen, gemenskapssystemets miljönytta och det planerade övervaknings- och rapporteringssystemets tillförlitlighet, får medlemsstaterna från och med 2008 tillämpa handel med utsläppsrätter enligt detta direktiv för verksamheter och växthusgaser som inte förtecknas i bilaga I, under förutsättning att kommissionen godkänner att sådana verksamheter och växthusgaser inkluderas

Med beaktande av alla relevanta kriterier, särskilt konsekvenserna för den inre marknaden, möjliga snedvridningar av konkurrensen, miljönyttan med EU:s utsläppshandelssystem och det planerade övervaknings- och rapporteringssystemets tillförlitlighet, får medlemsstaterna från och med 2008 tillämpa handel med utsläppsrätter enligt detta direktiv för verksamheter och växthusgaser som inte förtecknas i bilaga I, under förutsättning att kommissionen godkänner att sådana verksamheter och sådana växthusgaser inkluderas. Varje sådan ensidig inkludering ska föreslås och godkännas senast 18 månader innan en ny handelsperiod inom EU:s utsläppshandelssystem tar sin början.

Motivering

Medlemsstaterna har möjlighet att utöka räckvidden för EU:s utsläppshandelssystem genom att lägga till nya gaser och sektorer. Alla ensidiga inkluderingar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem måste klargöras i god tid före inledningen av fas 4.

Ändringsförslag    130

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 19 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med delegerade akter som kommissionen ska ges befogenhet att anta i enlighet med artikel 23, om detta inkluderande avser verksamheter och växthusgaser som inte förtecknas i bilaga I.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30b för att komplettera detta direktiv med närmare bestämmelser om godkännande av inkluderande av de verksamheter och växthusgaser som avses i första stycket i utsläppshandelssystemet, om detta inkluderande avser verksamheter och växthusgaser som inte förtecknas i bilaga I.

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten med några tekniska justeringar.

Ändringsförslag    131

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 19 – led b

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter för en sådan förordning för övervakning och rapportering av utsläpp och verksamhetsuppgifter i enlighet med artikel 23.”

3.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30b för att komplettera detta direktiv med närmare bestämmelser om övervakning av och rapportering om utsläpp när det gäller verksamheter, anläggningar och växthusgaser som inte förtecknas som en kombination i bilaga I, förutsatt att denna övervakning och rapportering kan utföras med tillfredsställande exakthet.”

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten med några tekniska justeringar.

Ändringsförslag    132

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 20 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 24a – punkt 1 – stycken 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

a)  I punkt 1 ska första och andra styckena ersättas med följande:

Dessa åtgärder ska vara förenliga med akter som antagits enligt artikel 11b.7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.”

1.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 30b för att komplettera detta direktiv genom att, utöver de inkluderanden som föreskrivs i artikel 24, fastställa närmare bestämmelser om utfärdande av utsläppsrätter eller reduktionsenheter för projekt som förvaltas av medlemsstaterna och som leder till minskade växthusgasutsläpp som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.”

Motivering

Anpassning till EUF-fördraget. Innehållet i denna bestämmelse motsvarar den nuvarande lydelsen i den grundläggande rättsakten med några tekniska justeringar.

Ändringsförslag    133

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 25a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om ett tredjeland inför åtgärder för att minska påverkan på klimatet av flygningar som avgår från det aktuella tredjelandet och ankommer till gemenskapen, ska kommissionen, efter samråd med tredjelandet och medlemsstaterna i den kommitté som avses i artikel 23.1, överväga tillgängliga alternativ för att möjliggöra optimal samverkan mellan gemenskapssystemet och tredjelandets åtgärder.

1.  Om ett tredjeland inför åtgärder för att minska påverkan på klimatet av flygningar som avgår från det aktuella tredjelandet och ankommer till unionen, ska kommissionen, efter samråd med tredjelandet och medlemsstaterna i den kommitté som avses i artikel 30c.1, överväga tillgängliga alternativ för att möjliggöra optimal samverkan mellan EU:s utsläppshandelssystem och tredjelandets åtgärder.

När så är nödvändigt får kommissionen anta ändringar som föreskriver att flygningar som ankommer från det berörda tredjelandet undantas från sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I, eller de andra ändringar av den luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I som krävs enligt ett avtal i enlighet med fjärde stycket. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana ändringar enligt artikel 23.

När så är nödvändigt får kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet som föreskriver att flygningar som ankommer från det berörda tredjelandet undantas från sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I, eller de andra ändringar av den luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I som krävs enligt ett sådant avtal.

Ändringsförslag    134

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 27 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(22a)  Artikel 27.1 ska ersättas med följande:

”1. Efter samråd med verksamhetsutövaren får medlemsstaterna från gemenskapssystemet undanta anläggningar som till den behöriga myndigheten har rapporterat utsläpp som underskrider 25 000 ton koldioxidekvivalenter och, om de bedriver förbränningsverksamhet, har haft en tillförd effekt på mindre än 35 MW, med undantag av utsläpp från biomassa, under vart och ett av de tre åren före underrättandet av kommissionen enligt led a, förutsatt att de omfattas av åtgärder som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna och förutsatt att den berörda medlemsstaten uppfyller följande villkor:

”1. Efter samråd och överenskommelse med verksamhetsutövaren får medlemsstaterna från EU:s utsläppshandelssystem undanta anläggningar som drivs av ett litet eller medelstort företag, som till den behöriga myndigheten har rapporterat utsläpp som underskrider 50 000 ton koldioxidekvivalenter, med undantag av utsläpp från biomassa, under vart och ett av de tre åren före underrättandet av kommissionen enligt led a, förutsatt att de omfattas av åtgärder som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna och förutsatt att den berörda medlemsstaten uppfyller följande villkor:

a)  Medlemsstaten underrättar kommissionen om varje enskild anläggning av denna typ samt om de likvärdiga åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till gällande utsläppsminskningar, före sista dagen för inlämnande av förteckningen över anläggningar enligt artikel 11.1, och allra senast i samband med att den lämnas in till kommissionen.

a)  Medlemsstaten underrättar kommissionen om varje enskild anläggning av denna typ samt om de likvärdiga åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till gällande utsläppsminskningar, och specificerar hur dessa åtgärder inte skulle resultera i högre efterlevnadskostnader för anläggningarna i fråga, före sista dagen för inlämnande av förteckningen över anläggningar enligt artikel 11.1, och allra senast i samband med att den lämnas in till kommissionen.

b)  Medlemsstaten bekräftar att övervakningsåtgärder har införts för att uppskatta om någon av anläggningarna under något kalenderår släpper ut 25 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa. Medlemsstaterna får tillåta förenklade övervaknings-, rapporterings- och verifieringsåtgärder för anläggningar med genomsnittliga verifierade utsläpp under 2008–2010 som understiger 5 000 ton per år, i enlighet med artikel 14.

b)  Medlemsstaten bekräftar att övervakningsåtgärder har införts för att uppskatta om någon av anläggningarna under något kalenderår släpper ut 50 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa. Medlemsstaterna ska, på begäran av en verksamhetsutövare, tillåta förenklade övervaknings-, rapporterings- och verifieringsåtgärder för anläggningar med genomsnittliga verifierade utsläpp under 2008–2010 som understiger 5 000 ton per år, i enlighet med artikel 14.

c)  Medlemsstaten bekräftar att en anläggning kommer att återinföras i gemenskapssystemet om den under något kalenderår släpper ut 25 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa, eller om den inte längre tillämpar sådana åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna.

c)  Medlemsstaten bekräftar att en anläggning kommer att återinföras i EU:s utsläppshandelssystem om den under något kalenderår släpper ut 50 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa, eller om den inte längre tillämpar sådana åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna.

d)  Medlemsstaten offentliggör den information som avses i leden a, b och c för synpunkter från berörda parter.

d)  Medlemsstaten gör den information som avses i leden a, b och c tillgänglig för allmänheten.

 

Även sjukhus får undantas om de vidtar likvärdiga åtgärder.

Även sjukhus får undantas om de vidtar likvärdiga åtgärder.”

Ändringsförslag    135

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22b (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 27a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 27a

 

Undantag för små anläggningar som inte omfattas av likvärdiga åtgärder

 

1.  Efter samråd med verksamhetsutövaren får medlemsstaterna från EU:s utsläppshandelssystem undanta anläggningar som till den behöriga myndigheten har rapporterat utsläpp som underskrider 5 000 ton koldioxidekvivalenter, med undantag av utsläpp från biomassa, under vart och ett av de tre åren före underrättandet av kommissionen enligt led a, förutsatt att den berörda medlemsstaten uppfyller följande villkor:

 

a)  Medlemsstaten underrättar kommissionen om varje sådan anläggning innan förteckningen över anläggningar enligt artikel 11.1 ska lämnas in, och allra senast i samband med att den lämnas in till kommissionen.

 

b)  Medlemsstaten bekräftar att övervakningsåtgärder har införts för att bedöma om någon av anläggningarna under något kalenderår släpper ut 5 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa.

 

c)  Medlemsstaten bekräftar att en anläggning kommer att återinföras i EU:s utsläppshandelssystem om den under något kalenderår släpper ut 5 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa, om inte artikel 27 är tillämplig.

 

d)  Medlemsstaten gör den information som avses i leden a, b och c tillgänglig för allmänheten.

 

2.  Om en anläggning återinförs i EU:s utsläppshandelssystem enligt punkt 1 c ska alla utsläppsrätter som utfärdats enligt artikel 10a beviljas, med början samma år som anläggningen återinförs. Utsläppsrätter som utfärdas till sådana anläggningar ska dras av från den kvantitet som i enlighet med artikel 10.2 ska auktioneras ut av den medlemsstat i vilken anläggningen finns.”

Ändringsförslag    136

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22c (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 29

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(22c) Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

”Rapport för att förbättra koldioxidmarknadens funktion

”Rapport för att förbättra koldioxidmarknadens funktion

Om kommissionen på grundval av de regelbundna rapporter om koldioxidmarknaden som avses i artikel 10.5 har belägg för att koldioxidmarknaden inte fungerar väl ska den lägga fram en rapport för Europaparlamentet och för rådet. Rapporten får vid behov åtföljas av förslag som syftar till att öka transparensen på koldioxidmarknaden och som innehåller åtgärder för att förbättra dess funktion.”

Om kommissionen på grundval av de regelbundna rapporter om koldioxidmarknaden som avses i artikel 10.5 har belägg för att koldioxidmarknaden inte fungerar väl ska den lägga fram en rapport för Europaparlamentet och för rådet. Rapporten ska innehålla ett avsnitt om samverkan mellan EU:s utsläppshandelssystem och annan klimat- och energipolitik, som bedrivs i unionens eller nationell regi, vad beträffar volymen på utsläppsminskningar, kostnadseffektiviteten för denna politik och politikens inverkan på efterfrågan på utsläppsrätter enligt EU:s utsläppshandelssystem. Rapporten får vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag som syftar till att öka transparensen när det gäller EU:s utsläppshandelssystem och som innehåller åtgärder för dess kapacitet att bidra till unionens klimat- och energimål för 2030 och 2050 och för att förbättra dess funktion, inbegripet åtgärder för att redovisa för hur kompletterande EU-politik på energi- och klimatområdet påverkar balansen mellan utbud och efterfrågan inom EU:s utsläppshandelssystem.”

Ändringsförslag    137

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22d (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 30a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22d)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 30a

 

Justeringar efter en övergripande inventering enligt UNFCCC och Parisavtalet.

 

Inom sex månader efter den positiva dialogen inom UNFCCC under 2018 ska kommissionen offentliggöra ett meddelande med en bedömning av konsekvensen mellan unionens klimatförändringslagstiftning och Parisavtalets mål. I meddelandet ska det framför allt undersökas vilken roll EU:s utsläppshandelssystem spelar med tanke på uppnåendet av Parisavtalets mål och hur lämpligt det är för detta ändamål.

 

Inom sex månader efter den övergripande inventeringen under 2023, liksom efter därpå följande övergripande inventeringar, ska kommissionen lägga fram en rapport med bedömning av om inventeringarna föranleder några anpassningar av unionens klimatåtgärder.

 

I rapporten ska det övervägas anpassningar av EU:s utsläppshandelssystem mot bakgrund av globala begränsningsinsatser och insatser gjorda av andra större ekonomier. I rapporten ska det framför allt bedömas om det behövs striktare utsläppsminskningar, om bestämmelserna om koldioxidläckage behöver anpassas, samt om det behövs några ytterligare politiska åtgärder och verktyg eller inte för att unionen och medlemsstaterna ska kunna fullgöra sina åtaganden i fråga om växthusgaser.

 

I rapporten ska det tas hänsyn till risken för koldioxidläckage, samt till de europeiska industriernas konkurrenskraft, investeringarna inom unionen och unionens industrialiseringspolitik.

 

Rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag, och i så fall ska kommissionen, jämsides med rapporten, offentliggöra en fullständig konsekvensbedömning.”

Ändringsförslag    138

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22e (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Bilaga I – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(22e)  Punkt 3 i bilaga I ska ersättas med följande:

”3.  När den sammanlagda tillförda effekten i en anläggning beräknas inför ett beslut om huruvida anläggningen ska tas upp i gemenskapssystemet ska den tillförda effekten i alla anläggningens tekniska enheter som förbränner bränsle räknas samman. Sådana enheter kan bland annat vara alla typer av pannor, brännare, turbiner, värmeaggregat, processugnar, förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar, värmningsugnar, torkar, motorer, bränsleceller, enheter för tvåstegsförbränning för avskiljning av koldioxid, facklor och enheter för termisk eller katalytisk efterbränning. Enheter med en tillförd effekt på mindre än 3 MW och enheter som uteslutande använder biomassa ska inte ingå i beräkningen. Med enheter som uteslutande använder biomassa avses även enheter som använder fossila bränslen endast vid start och avstängning.

”3.  När den sammanlagda tillförda effekten i en anläggning beräknas inför ett beslut om huruvida anläggningen ska tas upp i EU:s utsläppshandelssystem ska den tillförda effekten i alla anläggningens tekniska enheter som förbränner bränsle räknas samman. Dessa enheter kan bland annat vara alla typer av pannor, brännare, turbiner, värmeaggregat, processugnar, förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar, värmningsugnar, torkar, motorer, bränsleceller, enheter för tvåstegsförbränning för avskiljning av koldioxid, facklor och enheter för termisk eller katalytisk efterbränning. Enheter med en tillförd effekt på mindre än 3 MW och reserv- och nödenheter som endast används för att producera el för användning på produktionsstället i händelse av strömavbrott, samt enheter som uteslutande använder biomassa ska inte ingå i beräkningen. Med enheter som uteslutande använder biomassa avses även enheter som använder fossila bränslen endast vid start och avstängning.

Ändringsförslag    139

Förslag till direktiv

Artikel 1a (ny)

Beslut (EU) nr 2015/1814

Artikel 1 – punkt 5 – stycken 1a och 1b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Beslut (EU) 2015/1814 ska ändras på följande sätt:

 

I artikel 1.5 ska följande stycken läggas till första stycket:

 

”Genom undantag ska de procentandelar som avses i detta stycke fördubblas, fram till slutet av den översynsperiod som avses i artikel 3. Vid översynen ska man överväga en fördubbling av andelen som överförs till reserven för marknadsstabilitet, till dess att balansen på marknaden återställts.

 

Vid översynen ska dessutom införas ett tak för reserven för marknadsstabilitet, och översynen ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.”.

Motivering

Andelen som överförs till reserven för marknadsstabilitet bör fördubblas under de första fyra åren den är i drift.

  • [1]  EUT C 71, 24.2.2016, s. 57.
  • [2]  EUT C 240, 1.7.2016, s. 62.

MOTIVERING

Inledning

Den 15 juli 2015 offentliggjorde kommissionen sitt förslag för fas IV av EU:s utsläppshandelssystem. Förslaget syftar till att uppnå EU:s mål om växthusgasutsläpp på minst 40 procent fram till 2030 samtidigt som den europeiska industrin skyddas mot risken för koldioxidläckage och innovation och modernisering inom EU:s industri- och energisektorer främjas från 2020 och tio år framåt[1]. Förslaget grundar sig på Europeiska rådets slutsatser av den 23 och 24 oktober 2014, vilka fastställer riktlinjer för hur dessa mål ska uppnås[2].

Föredraganden stöder kommissionens förslag som en del av EU:s pågående klimat- och energipaket fram till 2030. Föredraganden anser att en marknadsbaserad mekanism såsom utsläppshandelssystemet är det kostnadseffektivaste sättet att uppfylla våra åtaganden om klimatförändringar, och ser positivt på spridningen av koldioxidprissättning runt om i världen.

I detta betänkande har föredraganden haft ett nära samarbete med sina skuggföredragande, deras medarbetare och rådgivare och vill härmed tacka dem för deras värdefulla bidrag till processen så här långt. Föredraganden vill också tacka kommissionen för dess ihärdiga och proaktiva engagemang.

Ambitioner

Föredraganden välkomnar den nya linjära minskningsfaktorn på 2,2 procent, och anser att den totala mängden utsläppsrätter bör minska med minst denna procentsats årligen genom fas IV.

Den 12 december kom världens nationer fram till Parisavtalet, och genom att göra detta åtog man sig att hålla nere den globala temperaturökningen till väl under två grader, och medgav samtidigt att 1,5 grader skulle vara bättre för att bekämpa de värsta effekterna av klimatförändringarna[3]. Föredraganden anser att det är avgörande att utsläppshandelssystemet kan återspegla Parisavtalets framsteg och har föreslagit följande:

a)  En ny översynsklausul som uppdrar åt kommissionen att se över den linjära minskningsfaktorn och att vid behov lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet efter den första globala inventeringen 2023.

Med hänsyn till att överlappande EU-politik på klimat- och energiområdet liksom unilaterala nationella åtgärder för att minska elproduktionskapaciteten kan göra utsläppshandelssystemet mindre verkningsfullt och leda till obalanser på marknaden, har föredraganden även föreslagit följande:

a)  Kommissionen bör, som en del av sin årliga översyn av utsläppshandelssystemets sätt att fungera, beakta effekterna av överlappande EU-politik och vid behov lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet.

b)  Vartannat år får medlemsstaterna överlämna ett antal utsläppsrätter till reserven för marknadsstabilitet som motsvarar antalet utsläppsrätter med koppling till elkapacitet som har tagits ur drift under den perioden.

Koldioxidläckage

Allteftersom våra klimatmål blir allt ambitiösare kommer gratistilldelade utsläppsrätter att bli allt ovanligare. Föredraganden anser att det är mycket viktigt att ge ett adekvat skydd till industrier som löper risk för koldioxidläckage, men inser att detta skydd behöver fokuseras mer, samtidigt som man säkerställer att riktmärkena är realistiska och den orättfärdiga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn undviks. Föredraganden har därför föreslagit följande:

a)  En mer fokuserad distribution av gratistilldelade utsläppsrätter som baseras på resultatet av att en sektors eller delsektors handelsintensitet med tredjeländer multipliceras med dess utsläppsintensitet.

b)  En kvalitativ bedömning för alla sektorer inom 10 procent av en högre kategori av gratis tilldelning.

c)  Ett nytt minskningsriktmärke på 0,3 procent för att täcka in industrier som inte kan uppnå en årlig minskning på 0,5 procent.

d)  Upp till två procentenheter av auktionsandelen kommer att överföras till potten med gratistilldelade utsläppsrätter för att förbättra den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn om den börjar att tillämpas.

e)  Kommissionen får bedöma sektorer eller delsektorer på en mer samlad eller uppdelad nivå i stället för Nace-4.

Indirekta kostnader

Föredraganden framhåller att det uppstår en snedvridning av marknaden när vissa medlemsstater kompenserar för indirekta kostnader och andra inte. Föredraganden anser vidare att denna snedvridning bör åtgärdas. En rättslig fråga har dock dykt upp med hänsyn till detta. Det faktum att det är emot fördragen att tvinga medlemsstater att använda statligt stöd har gjort att föredraganden har återgått till den nuvarande statusen att medlemsstaterna får kompensera, i väntan på fler diskussioner med skuggföredragandena och rättsliga experter.

En mer dynamisk tilldelning

Enligt gällande regler är det endast möjligt att ändra tilldelningen när det finns en 50‑procentig förändring av produktionsnivåerna. Detta har lett till undertilldelning i vissa sektorer medan andra har gjort oförutsedda vinster. För att rätta till detta har föredraganden föreslagit följande:

a)  Tilldelningen kommer att ändras om en anläggnings produktion ökar eller minskar med 10 procent.

Förenkling

Kostnaden och den administrativa bördan kring utsläppshandelssystemet faller tyngst på dem som har minst råd med det. Med hänsyn till att det finns en stark vilja att minska den administrativa bördan för industrin har föredraganden föreslagit följande:

a)  Tröskelvärdet för små utsläppskällor kommer att höjas från 25 000 till 50 000 ton koldioxidekvivalenter.

b)  Ultrasmå utsläppskällor på mindre än 5 000 ton koldioxidekvivalenter bör kunna avstå från att delta i utsläppshandelssystemet utan motsvarande åtgärder.

Innovationsfond

I slutändan måste industrier kunna förnya sig för att uppnå låga koldioxidutsläpp i framtiden. Allteftersom ambitionerna med utsläppshandelssystemet ökar och gränserna för våra växthusgasutsläpp minskar är det avgörande att ny teknik tas fram så att de europeiska industrierna förblir konkurrenskraftiga och för att värna om arbetstillfällen. Föredraganden har därför föreslagit ett antal ändringar av innovationsfonden:

a)  Hälften av innovationsfonden kommer att komma från auktionsandelen.

b)  Innovationsfonden kommer att utökas med 150 miljoner otilldelade utsläppsrätter.

c)  Upp till 75 procent av kostnaderna för projekt ska stödjas.

d)  60 procent av finansieringen behöver inte vara beroende av verifierade utsläppsminskningar.

e)  Projekten kommer att finansieras enligt förutbestämda delmål.

Moderniseringsfond

Föredraganden anser att moderniseringsfonden, i enlighet med rådets slutsatser från oktober 2014, i första hand bör styras av de stödmottagande medlemsstaterna med deltagande av EIB och kommissionen. Föredraganden anser vidare att fondens kriterier och regler för investering bör vara så transparenta som möjligt. Föredraganden har föreslagit följande:

a)  Tröskelvärdet för små projekt kommer att ligga på 20 miljoner euro.

b)  Medlemsstaterna ska ta fram nationella regler och urvalskriterier för små projekt, och dessa regler och kriterier ska genomgå ett offentligt samråd.

c)  Investeringsstyrelsen ska bestå av stödmottagande medlemsstater, EIB och kommissionen.

d)  Investeringsstyrelsens urvalskriterier ska genomgå ett offentligt samråd.

Artikel 10c

Föredraganden gläder sig åt att man tar steget mot ett konkurrensutsatt anbudsförfarande för projekt som genomförs genom artikel 10c och framhåller att konkurrens kommer att fastställa det mest prisvärda alternativet. Föredraganden godtar i stora drag kommissionens förslag men har föreslagit följande:

a)  Tröskelvärdet för konkurrensutsatta anbudsförfarande kommer att ligga på 20 miljoner euro.

b)  Kraftvärme ska vara stödberättigat.

  • [1]  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/index_en.htm
  • [2]  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf
  • [3]  https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

RESERVATION

i enlighet med artikel 56.3 i arbetsordningen

Mireille D'Ornano

Vår grupp kan inte stödja denna reform, som vi anser alltför riskabel, trots de goda avsikter ur synvinkel av miljön som framgår av den. Visst är det fint att man vill minska växthusgasutsläppen, men detta får inte gå ut över våra arbetstillfällen inom industrin. De sektorer som berörs, såsom stålindustrin, är redan utsatta för en knivskarp internationell konkurrens från sådana länder som Kina. Fastän de här länderna spelar en viktig roll inom sektorn är de fortfarande inte precis särskilt måna om miljön. En ytterligare faktor i det här sammanhanget är också att kommissionen i smyg får alltmer att säga till om, till förfång för suveräna medlemsstater. Inte heller kan vi gå med på att man nästan helt öppet inkräktar på Internationella sjöfartsorganisationens och Internationella civila luftfartsorganisationen befogenheter, till följd av att man vill få med sjöfarten och luftfarten i EU:s utsläppshandelssystem. Om det är meningen att sådana beslut ska få legitimitet och verkan, då måste de fattas av alla berörda stater på internationell nivå. Europeiska unionen bör på inga villkor lägga sig i vad dessa organisationer gör eller försöka träda i stället för dem. Av alla dessa anledningar kommer vi att rösta mot det här betänkandet.

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (*) (10.11.2016)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar
(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Föredragande av yttrande(*): Fredrick Federley

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Världen är på väg mot ett utsläppssnålt samhälle och klimatavtalet från Paris, som antogs i fjol, är ett tecken på att denna utveckling inte längre kan vändas. I avtalet fastställs ambitiösa mål och det är viktigt för EU att hålla sina löften. Det är lika viktigt att vi tar vara på de enorma möjligheter som omställningen av vårt samhälle i utsläppssnål riktning erbjuder.

Europa har över tio års erfarenhet av EU:s utsläppshandelssystem. Detta system är världens största system för utsläppstak och handel med utsläppsrätter, och omfattar över 11 000 kraftverk och industrianläggningar. Tack vare systemet har klimatförändringarna blivit en fråga som tas upp vid företagens styrelsemöten, i och med att koldioxidutsläppen blivit avgiftsbelagda, något som bidragit till att stimulera investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp. Överallt i världens förespråkar statsmakterna och den privata sektorn koldioxidmarknader som ett redskap som kan säkra konkurrenskraften, uppmuntra till innovation och föranleda meningsfulla utsläppsminskningar. Allt flera länder, bland dem framför allt Kina, använder eller kommer att använda koldioxidmarknader, för att uppnå sina klimatmål.

I juli 2015 lade kommissionen fram ett förslag om översyn av direktivet om EU:s utsläppshandelssystem, för att EU skulle uppnå sitt mål om att de inhemska växthusgasutsläppen skulle minska med minst 40 procent fram till 2030. Föredraganden välkomnar de reformer som föreslagits. Vissa inslag måste dock förstärkas, för att systemet ska bli helgjutet, industrin kunna förutsäga utvecklingen och likvärdiga verksamhetsförutsättningar garanteras för alla företag, sektorer och medlemsstater. Även med tanke på det nyligen antagna Parisavtalet är det viktigt att EU:s utsläppshandelssystem fortsätter att sporra till lämpliga utsläppsminskningar. Samtidigt måste systemet förebygga att de industrier som gör bäst ifrån sig och som löper verklig risk för koldioxidläckage drabbas av oskäliga kostnader för koldioxidutsläppen.

Att åstadkomma kostnadseffektiva utsläppsminskningar

Enligt det nuvarande direktivet kommer bestämmelserna om koldioxidläckage att upphöra gälla under 2020. För att risken för koldioxidläckage ska förebyggas kommer vissa industrisektorer dock att ha fortsatt behov av gratis tilldelning under en tid framöver, såsom undantag från den allmänna regeln om att tilldelningen i huvudsak ska ske genom auktionering. Reglerna och riktmärkena för tilldelningen måste både vara realistiska och ge ett incitament till fortlöpande förbättringar av processerna. Anpassningarna till faktiska produktionsdata måste göras oftare, för att överdrivet stor tilldelning ska undvikas och för att inte effektiva industriers tillväxt ska motverkas. Gratistilldelningen måste bättre inrikta sig på de sektorer där risken för koldioxidläckage är störst, så att de sektorer där behoven är störst tillförsäkras fullständigt stöd. Härigenom kommer man i så liten utsträckning som möjligt att behöva tillämpa en sektorsövergripande korrigeringsfaktor, som i annat fall skulle kunna bli en oberättigad och abrupt nackdel för konkurrenskraften i vissa industrisektorer.

Att driva på industriell innovation

EU:s utsläppshandelssystem kan och bör bli ett kraftfullt redskap som bidrar till en förbättring av innovativ teknik med låga koldioxidutsläpp. Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att öka storleken på innovationsfonden, liksom att det beretts ökat utrymme för koldioxidsnål innovation inom industrisektorer. I dag kommer EU:s utsläppshandelssystem dock inte att främja vare sig investeringar i låga koldioxidutsläpp eller innovation i den skala som behövs för att klimatmål på medellång och lång sikt ska uppnås. Det behövs en starkare innovationsfond med ytterligare 150 miljoner utsläppsrätter, såsom stimulans till privata investeringar i banbrytande industriteknik. I takt med att taket i EU:s utsläppshandelssystem blir snävare och bestämmelserna om koldioxidläckage reformeras, med 100 procents utauktionering som yttersta mål, blir det allt viktigare med strategier för stöd till investeringar i ett utsläppssnålt samhälle.

Konsekvens med en alltmer integrerad energimarknad

Reformen av EU:s utsläppshandelssystem, med de verkningar den får för produktionen av och handeln med energi, bör stå i konsekvens med energiunionens mål. Det är livsviktigt med ett innovativt och modernt energisystem för Europa och mer resurser bör inriktas på detta mål. Det behövs en utökad harmonisering av bestämmelserna för EU:s utsläppshandelssystem för tiden efter 2020 till den del de inriktar sig på kraftsektorn eller på att elkonsumenterna ska få ersättning för indirekta kostnader för koldioxidutsläpp, och syftet med bestämmelserna bör vara att skapa likvärdiga verksamhetsförutsättningar och inte snedvrida konkurrensen på elmarknaden mellan medlemsstaterna. Gratistilldelningen under en övergångsperiod till energisektorn i medlemsstater med låga inkomster måste skötas med insyn, så att vi får ekonomiskt livsdugliga projekt, enligt vad som förutsätts i EU:s långsiktiga energi- och klimatmål. Det behövs en regelbunden allmän översyn av EU:s utsläppshandelssystem och annan klimat-, luftkvalitets- och energipolitik på europeisk och nationell nivå, för att inte politiken ska präglas av överlappningar och för att olika instrument inte ska samverka negativt med varandra.

Att bygga på Parisavtalet

Än så länge har det inte i detalj utretts hur klimatavtalet från Paris kommer att påverka EU:s utsläppshandelssystem, och därför kan man inte heller fullständigt beakta avtalet inför inledningen av fas 4.

Kyotoprotokollet omfattade endast 12 procent av alla världens utsläpp, men i dagens läge krävs det att länder som svarar för över 95 procent av alla världens utsläpp genomför ambitiösa nationella klimatplaner och ökar ambitionen vart femte år. Direktivet om EU:s utsläppshandelssystem måste därför anpassas efter Parisavtalet, varvid det också måste införas en mekanism för ambitionsökning inom systemet så att man regelbundet kan se över såväl bestämmelserna om koldioxidläckage som ambitionsnivån.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG fastställdes ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen i syfte att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt minska utsläppen av dessa gaser.

(1)  Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG15 fastställdes ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen i syfte att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt minska utsläppen av dessa gaser, samtidigt som EU:s industris internationella konkurrenskraft säkerställs och koldioxid- och investeringsläckage kan undvikas.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europeiska rådet gjorde i oktober 2014 ett åtagande att till 2030 minska de totala utsläppen av växthusgaser i EU med minst 40 % under 1990 års nivåer. Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att uppnå dessa utsläppsminskningar och målet kommer att uppfyllas på det mest kostnadseffektiva sättet genom EU:s system för utsläppshandel (EU ETS) och medföra en minskning på 43 % jämfört med 2005 års nivåer till 2030. Detta bekräftades i unionens och dess medlemsstaters planerade, nationellt fastställda åtaganden om minskning av utsläppen, som lämnats till sekretariatet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar den 6 mars 201516.

(2)  Europeiska rådet gjorde i oktober 2014 ett åtagande att till 2030 minska de totala utsläppen av växthusgaser i EU med minst 40 % under 1990 års nivåer. Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att uppnå dessa utsläppsminskningar och målet kommer att uppfyllas på det mest kostnadseffektiva sättet genom EU:s system för utsläppshandel (EU ETS) och medföra en minskning på 43 % jämfört med 2005 års nivåer till 2030. Detta bekräftades i unionens och dess medlemsstaters planerade, nationellt fastställda åtaganden om minskning av utsläppen, som lämnats till sekretariatet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar den 6 mars 2015[1]. Parisavtalet om klimatförändringar (nedan kallat avtalet), som godkändes vid den 21:a konferensen för parterna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar, markerar en ny nivå av globalt engagemang som syftar till att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen åtskilligt lägre än 2 °C över den förindustriella nivån och att fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5°C. I enlighet med avtalet måste alla sektorer inom ekonomin bidra till att minska koldioxidutsläppen. Mål och åtgärder överenskomna på internationell nivå, såsom inom Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) välkomnas, om de leder till att lämpliga utsläppsminskningar uppnås.

__________________

__________________

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Europeiska rådet bekräftade att ett välfungerande, reviderat utsläppshandelssystem med ett instrument för stabilisering av marknaden kommer att vara det huvudsakliga europeiska instrumentet för att uppnå detta mål, med en årlig minskningssats på 2,2 % från och med 2021, gratis tilldelning som inte löper ut utan fortsätter med befintliga åtgärder efter 2020 för att förebygga risken för koldioxidläckage till följd av klimatpolitiken, så länge inga jämförbara ansträngningar görs i andra större ekonomier, och utan att den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut minskas. Den auktionerade andelen bör i lagstiftningen uttryckas som ett procenttal, för att ge ökad planeringssäkerhet när det gäller investeringsbeslut, öka insynen och göra det övergripande systemet enklare och mer lättförståeligt.

(3)  Europeiska rådet bekräftade att ett välfungerande, reviderat och mer effektivt utsläppshandelssystem med ett instrument för stabilisering av marknaden kommer att vara det huvudsakliga europeiska instrumentet för att uppnå detta mål, med en årlig minskningssats på 2,2 % från och med 2021, gratis tilldelning som inte löper ut utan fortsätter med befintliga åtgärder efter 2020 för att förebygga risken för koldioxidläckage till följd av klimatpolitiken, så länge inga jämförbara ansträngningar görs i andra större ekonomier, tredjeländer eller regioner på lägre nivå än nationsnivå, och utan att den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut minskas. Den auktionerade andelen bör i lagstiftningen uttryckas som ett procenttal, för att ge ökad planeringssäkerhet när det gäller investeringsbeslut, öka insynen och göra det övergripande systemet enklare och mer lättförståeligt. Medan unionen klart angett sin avsikt att EU:s utsläppshandelssystem ska kvarstå i centrum för unionens klimatpolitik följer andra länder och regioner i världen unionens klimatpolitik. Under 2016 använde cirka 40 länder och över 20 städer, delstater och provinser mekanismer för koldioxidprissättning i olika hög grad, och flera planerar att ta i bruk sådana mekanismer i framtiden. Unionen uppmuntrar andra länder att följa exemplet och stå fasta i sina ansträngningar.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är en central prioritering för unionen att inrätta en motståndskraftig energiunion för att kunna erbjuda medborgarna säkra, hållbara, konkurrenskraftiga och överkomliga energipriser. För att nå detta mål krävs fortsatta ambitiösa klimatåtgärder, med utsläppshandelssystemet som en hörnsten i EU:s klimatpolitik, och framsteg även i fråga om andra aspekter av energiunionen17. Om man genomför de mål som fastställdes i ramen för 2030 bidrar man till ett meningsfullt koldioxidpris och fortsatta kostnadseffektiva minskningar av växthusgasutsläppen.

(4)  Det är en central prioritering för unionen att inrätta en motståndskraftig energiunion för att kunna erbjuda medborgarna säkra, hållbara, konkurrenskraftiga och överkomliga energipriser. För att nå detta mål krävs fortsatta ambitiösa klimatåtgärder, med utsläppshandelssystemet som en hörnsten i EU:s klimatpolitik, och framsteg även i fråga om andra aspekter av energiunionen17, samtidigt som man ser till att dessa andra aspekter, t.ex. de som rör energieffektivitet och förnybara energikällor, förbättrar målen för utsläppshandelssystemet och inte undergräver dess marknadseffektivitet. Om man genomför de mål som fastställdes i ramen för 2030 bidrar man till ett meningsfullt koldioxidpris och fortsatta kostnadseffektiva minskningar av växthusgasutsläppen, så att unionen kan uppnå sitt långsiktiga mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 % fram till 2050. Under fas 3 har signalen om koldioxidpris tyvärr inte varit tillräckligt stark för att sporra till investeringar i teknik och processer med låga koldioxidutsläpp. Ett koldioxidpris som ger ett tillräckligt incitament till investeringar i utfasning av fossila bränslen inom produktionen är väsentligt för att EU:s utsläppshandelssystem ska fungera bra. Här gäller det att betona målet om en återindustrialisering, så att industrins andel av unionens BNP fram till 2020 kommer att uppgå till 20 %, liksom också vikten av innovation och investeringar i FoU, sysselsättning och kompetensförnyelse.

__________________

__________________

17 COM(2015)80 om en ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik.

17 COM(2015)80 om en ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att unionens politik ska bygga på principen att förorenaren ska betala, och på denna grund föreskrivs det i direktiv 2003/87/EG en stegvis övergång mot full auktionering. Strävan att undvika koldioxidläckage rättfärdigar ett uppskjutande av den fullständiga övergången, och riktad gratis tilldelning av utsläppsrätter till industrin är motiverad för att hantera en verklig risk för ökning av utsläppen av växthusgaser i tredjeländer där industrin inte omfattas av jämförbara koldioxidbegränsningar så länge jämförbara klimatpolitiska åtgärder inte vidtas inom andra stora ekonomier.

(5)  I artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att unionens politik ska bygga på principen att förorenaren ska betala, och på denna grund föreskrivs det i direktiv 2003/87/EG en stegvis övergång mot full auktionering. Strävan att undvika risken för koldioxidläckage och investeringsläckage rättfärdigar ett uppskjutande av en sådan övergång, och riktad gratis tilldelning av utsläppsrätter till industrin är motiverad för att hantera en verklig risk för ökning av de globala utsläppen av växthusgaser och för att investeringarna i stället inriktas på tredjeländer där industrin inte omfattas av jämförbara koldioxidbegränsningar så länge jämförbara klimatpolitiska åtgärder inte vidtas inom andra stora ekonomier. Kommissionen beställde 2013 en studie där man kom fram till att inget koldioxidläckage förekommit under åren 2005–2012.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Utauktionering av utsläppsrätter förblir den allmänna regeln, med gratis tilldelning som undantag. Följaktligen bör den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut, som var 57 % under perioden 2013–2020, inte minskas, vilket också bekräftades av Europeiska rådet. Kommissionens konsekvensbedömning18 innehåller uppgifter om den auktionerade andelen, och det specificeras att denna andel på 57 % består av utsläppsrätter som auktioneras ut på medlemsstaternas vägnar, inklusive utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare, men som inte tilldelats, utsläppsrätter för modernisering av elproduktionen i vissa medlemsstater, och utsläppsrätter som ska auktioneras ut vid en senare tidpunkt på grund av att de satts åt sidan i den reserv för marknadsstabilitet som upprättas genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/…19

(6)  Utauktionering av utsläppsrätter förblir den allmänna regeln, med gratis tilldelning som ett undantag under en övergångsperiod, för att upprätthålla europeisk global konkurrenskraft. Följaktligen bör den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut, som var 57 % under perioden 2013–2020, inte minskas, vilket också bekräftades av Europeiska rådet. Från och med 2021 bör den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut vara 57 % och kunna minskas med upp till fem procentenheter, för att andelen för gratis tilldelning ska bli tillräckligt stor. Kommissionens konsekvensbedömning18 innehåller uppgifter om den auktionerade andelen, och det specificeras att denna andel på 57 % består av utsläppsrätter som auktioneras ut på medlemsstaternas vägnar, inklusive utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare, men som inte tilldelats, utsläppsrätter för modernisering av elproduktionen i vissa medlemsstater, och utsläppsrätter som ska auktioneras ut vid en senare tidpunkt på grund av att de satts åt sidan i den reserv för marknadsstabilitet som upprättas genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/…19

__________________

__________________

18 SEC(2015)XX

18 SEC(2015)XX

19 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/... av den ... om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG (EUT L [...], [...], s. [...]).

19 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/... av den ... om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG (EUT L [...], [...], s. [...]).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att bevara miljöfördelarna av utsläppsminskningar i unionen medan andra länders åtgärder inte ger jämförbara incitament för industrin att minska utsläppen, bör gratis tilldelning fortsätta för anläggningar inom sektorer och delsektorer som löper en verklig risk för koldioxidläckage. Erfarenheterna från den praktiska tillämpningen av EU:s utsläppshandelssystem bekräftade att olika sektorer och delsektorer i varierande grad löper risk för koldioxidläckage, och att gratistilldelningen har förhindrat koldioxidläckage. Vissa sektorer och delsektorer kan anses löpa en högre risk för koldioxidläckage, medan andra har möjlighet att överföra en betydande del av kostnaderna för utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp till produktpriset utan att förlora marknadsandelar, och endast bär den återstående delen av kostnaderna, så att de löper liten risk för koldioxidläckage. Kommissionen bör fastställa och särskilja de berörda sektorerna på grundval av deras handels- och utsläppsintensitet, för att bättre kunna identifiera sektorer som löper en verklig risk för koldioxidläckage. Om, enligt dessa kriterier, en tröskel överskrids, som fastställs utifrån de olika sektorernas och delsektorernas möjlighet att föra vidare kostnader till produktpriserna, ska den berörda sektorn eller delsektorn anses löpa risk för koldioxidläckage. Övriga bör anses löpa liten eller ingen risk för koldioxidläckage. Genom att beakta möjligheterna för sektorer och delsektorer utanför elproduktion att föra vidare kostnader till produktpriserna bör man också kunna minska oförutsedda vinster.

(7)  För att bevara miljöfördelarna av utsläppsminskningar i unionen medan andra länders åtgärder inte ger jämförbara incitament för industrin att minska utsläppen, bör gratis tilldelning fortsätta för anläggningar inom sektorer och delsektorer som löper en verklig risk för koldioxidläckage. Gratis tilldelning är inte avsett som någon stödåtgärd, utan avsikten med den bör vara att söka förebygga risken för koldioxidläckage och investeringsläckage, samt att ge incitament till investeringar i teknik och processer med låga koldioxidutsläpp och att finansiera dessa investeringar. Erfarenheterna från den praktiska tillämpningen av EU:s utsläppshandelssystem bekräftade att olika sektorer och delsektorer i varierande grad löper risk för koldioxidläckage, och att gratistilldelningen har förhindrat koldioxidläckage. Vissa sektorer och delsektorer kan anses löpa en högre risk för koldioxidläckage, medan andra har möjlighet att överföra en betydande del av kostnaderna för utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp till produktpriset utan att förlora marknadsandelar, och endast bär den återstående delen av kostnaderna, så att de löper liten risk för koldioxidläckage. Kommissionen bör fastställa och särskilja de berörda sektorerna på grundval av deras handels- och utsläppsintensitet, för att bättre kunna identifiera sektorer som löper en verklig risk för koldioxidläckage. Om, enligt dessa kriterier, en tröskel överskrids, som fastställs utifrån de olika sektorernas och delsektorernas möjlighet att föra vidare kostnader till produktpriserna, ska den berörda sektorn eller delsektorn anses löpa risk för koldioxidläckage. Övriga bör anses löpa liten eller ingen risk för koldioxidläckage. Sektorer och delsektorer som inte är utsatta för risk för koldioxidläckage bör inte få någon gratistilldelning. Genom att beakta möjligheterna för sektorer och delsektorer utanför elproduktion att föra vidare kostnader till produktpriserna bör man också kunna minska oförutsedda vinster.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att återspegla den tekniska utvecklingen inom de berörda sektorerna och anpassa dem till den berörda tilldelningsperioden, bör det fastställas att värdet av de riktmärken för gratis tilldelningar till anläggningar som fastställts på grundval av uppgifter från åren 2007–2008 ska uppdateras i linje med den konstaterade genomsnittliga förbättringen. Av förutsägbarhetsskäl bör detta göras på grundval av en faktor som representerar bästa möjliga bedömning av framstegen i alla sektorer, som sedan bör beakta tillförlitliga, objektiva och verifierade data från anläggningar, så att sektorer vars förbättringstakt skiljer sig avsevärt från denna faktor får ett riktmärkesvärde som ligger närmare deras faktiska förbättringstakt. Om uppgifterna visar en skillnad jämfört med reduktionsfaktorn på mer än 0,5 % av 2007–2008 års värde per år under den relevanta perioden, uppåt eller nedåt, ska motsvarande riktmärkesvärde justeras med denna andel. För att ge lika villkor för produktion av aromater, vätgas och syntesgas i raffinaderier och i kemiska fabriker bör riktmärket för aromater, vätgas och syntesgas fortsätta att anpassas till raffinaderiernas riktmärken.

(8)  För att återspegla den tekniska utvecklingen inom de berörda sektorerna bör riktmärkena fullständigt uppdateras med uppgifter från 2017 och 2018 som återspeglar hur tekniken faktiskt förbättrats. Av förutsägbarhetsskäl och för att fortsatt stimulera till processförbättring bör riktmärkena ytterligare uppdateras på grundval av en faktor som representerar bästa möjliga bedömning av framstegen i alla sektorer, som sedan bör beakta tillförlitliga, objektiva och verifierade data från anläggningar, så att sektorer vars förbättringstakt skiljer sig avsevärt från denna faktor får ett riktmärkesvärde som ligger närmare deras faktiska förbättringstakt. Om uppgifterna visar en skillnad jämfört med reduktionsfaktorn på mer än 0,5 % per år under den relevanta perioden, uppåt eller nedåt, ska motsvarande riktmärkesvärde justeras med denna andel. I sektorer där förbättringstakten varit lägre än 0,3 % bör detta procentvärde tillämpas. För att ge lika villkor för produktion av aromater, vätgas och syntesgas i raffinaderier och i kemiska fabriker bör riktmärket för aromater, vätgas och syntesgas fortsätta att anpassas till raffinaderiernas riktmärken.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Medlemsstaterna bör, i enlighet med reglerna för statligt stöd, delvis kompensera vissa anläggningar inom sektorer eller delsektorer som konstaterats löpa avsevärd risk för koldioxidläckage på grund av kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna. Protokollet och tillhörande beslut som antas av partskonferensen i Paris måste lägga grunden för flexibel klimatfinansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till förmån för berättigade parter, särskilt de som har minst resurser. Klimatfinansiering från den offentliga sektorn kommer att spela en fortsatt viktig roll efter 2020. Därför bör auktionsintäkterna även användas för klimatfinansieringsåtgärder i utsatta tredjeländer, till exempel för att hjälpa dem att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. Hur stort belopp som krävs för klimatfinansiering beror också på de planerade nationellt fastställda bidragens omfattning och kvalitet, efterföljande investeringsplaner och nationella processer för att planera anpassningsåtgärder. Medlemsstaterna bör också använda auktionsintäkter för att främja kompetensutveckling och omfördelning av arbetskraft som påverkas av skiftet av arbetstillfällen i en koldioxidsnål ekonomi.

(9)  Det bör inrättas en harmoniserad EU-mekanism, med beaktande av reglerna för statligt stöd, för att kompensera vissa anläggningar inom sektorer eller delsektorer som konstaterats löpa avsevärd risk för koldioxidläckage på grund av kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna. Protokollet och tillhörande beslut som antas av partskonferensen i Paris måste lägga grunden för flexibel klimatfinansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till förmån för berättigade parter, särskilt de som har minst resurser. Klimatfinansiering från den offentliga sektorn kommer att spela en fortsatt viktig roll efter 2020. Därför bör minst 80 % av auktionsintäkterna användas för klimatåtgärder som förtecknas i detta direktiv, också klimatfinansieringsåtgärder i utsatta tredjeländer, till exempel för att hjälpa dem att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. Hur stort belopp som krävs för klimatfinansiering beror också på de planerade nationellt fastställda bidragens omfattning och kvalitet, efterföljande investeringsplaner och nationella processer för att planera anpassningsåtgärder. EU bör också inrätta en fond för en rättvis omställning, för att sammanföra auktionsintäkter för att främja kompetensutveckling och omfördelning av arbetskraft som påverkas av skiftet av arbetstillfällen i en koldioxidsnål ekonomi.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Den koldioxidprissignal som direktivet genererar och att man inte behöver avstå från några utsläppsrätter för koldioxidutsläpp som lagras permanent eller undviks, är det viktigaste incitamentet på lång sikt som direktivet kan ge för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), ny teknik för förnybar energi och banbrytande innovation i tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp. För att komplettera de resurser som redan används för att påskynda demonstrationen av kommersiella anläggningar för avskiljning och lagring av koldioxid och innovativa tekniker för förnybar energi bör utsläppsrätter dessutom användas för att garantera fördelar för utbyggnaden av CCS-anläggningar, ny teknik för förnybar energi och industriell innovation i tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp i unionen för koldioxid som lagras eller undviks i tillräcklig omfattning, förutsatt att ett avtal om kunskapsutbyte har ingåtts. Detta stöd bör till största delen vara beroende av kontrollerade utsläppsminskningar, även om visst stöd kan ges om på förhand fastställda delmål har uppnåtts, med beaktande av vilken teknik som används. Den maximala andelen av projektkostnaderna som får stöd kan variera beroende på kategorin av projekt.

(10)  Den koldioxidprissignal som direktivet genererar och att man inte behöver avstå från några utsläppsrätter för koldioxidutsläpp som lagras permanent eller undviks, är det viktigaste incitamentet på lång sikt som direktivet kan ge för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) samt för avskiljning och användning av koldioxid (CCU), ny teknik för förnybar energi och banbrytande innovation i hållbara tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp. För att komplettera de resurser som redan används för att påskynda demonstrationen av kommersiella CCS/CCU-anläggningar och innovativa tekniker för förnybar energi bör utsläppsrätter dessutom användas för att garantera fördelar för utbyggnaden av CCS/CCU-anläggningar, ny teknik för förnybar energi och industriell innovation i hållbara tekniker och processer med låga koldioxidutsläpp i unionen för koldioxid som lagras eller undviks i tillräcklig omfattning, förutsatt att ett avtal om kunskapsutbyte har ingåtts. Detta stöd bör till största delen vara beroende av kontrollerade utsläppsminskningar, även om visst stöd kan ges om på förhand fastställda delmål har uppnåtts, med beaktande av vilken teknik som används. Den maximala andelen av projektkostnaderna som får stöd kan variera beroende på kategorin av projekt.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  En moderniseringsfond bör inrättas med 2 % av EU:s sammanlagda utsläppsrätter, och auktioneras ut i enlighet med reglerna och förfarandena enligt förordning 1031/2010 för auktioner som äger rum på den gemensamma auktionsplattformen. Medlemsstater som under 2013 hade en BNP per capita på 60 % under genomsnittet för unionen till den växelkurs som råder på marknaden bör vara berättigade till finansiering från moderniseringsfonden och bör fram till 2030 kunna avvika från principen om fullständig utauktionering för elproduktion genom att utnyttja alternativet med gratis tilldelning i syfte att på ett öppet sätt främja faktiska investeringar som medför en modernisering av deras energisektor, samtidigt som de förhindrar snedvridningar av den inre marknaden för energi. Förvaltningsreglerna för moderniseringsfonden bör skapa sammanhängande, övergripande och tydliga ramar för ett så effektivt genomförande som möjligt, med beaktande av behovet av lättillgänglighet för alla deltagare. Förvaltningsstrukturen bör vara förenlig med ändamålet att säkerställa en korrekt användning av medlen. Förvaltningsstrukturen bör bestå av en investeringsstyrelse och en förvaltningskommitté, och vederbörlig hänsyn bör tas till EIB:s sakkunskap i beslutsprocessen såvida inte stöd ges till små projekt genom lån från nationella utvecklingsbanker eller genom bidrag via ett nationellt program som delar moderniseringsfondens mål. Investeringar som finansieras genom fonden bör föreslås av medlemsstaterna. För att se till att investeringsbehoven i länder med låg nationalinkomst hanteras korrekt, kommer man vid fördelningen av medel till lika delar att ta hänsyn till kontrollerade utsläpp och BNP-kriterier. Det finansiella stödet från moderniseringsfonden kan tillhandahållas i olika former.

(11)  En moderniseringsfond bör inrättas med 2 % av EU:s sammanlagda utsläppsrätter, och auktioneras ut i enlighet med reglerna och förfarandena enligt förordning 1031/2010 för auktioner som äger rum på den gemensamma auktionsplattformen. Medlemsstater som under 2013 hade en BNP per capita på 60 % under genomsnittet för unionen till den växelkurs som råder på marknaden bör vara berättigade till finansiering från moderniseringsfonden och bör fram till 2030 kunna avvika från principen om fullständig utauktionering för elproduktion genom att utnyttja alternativet med gratis tilldelning i syfte att på ett öppet sätt främja faktiska investeringar som medför en modernisering av deras energisektor utifrån unionens klimat- och energimål för 2030 och 2050, samtidigt som de förhindrar snedvridningar av den inre marknaden för energi. Förvaltningsreglerna för moderniseringsfonden bör skapa sammanhängande, övergripande och tydliga ramar för ett så effektivt genomförande som möjligt, med beaktande av behovet av lättillgänglighet för alla deltagare. Förvaltningsstrukturen bör vara förenlig med ändamålet att säkerställa en korrekt användning av medlen. Förvaltningsstrukturen bör bestå av en investeringsstyrelse och en rådgivande nämnd. Investeringar som finansieras genom fonden bör föreslås av medlemsstaterna. För att se till att investeringsbehoven i länder med låg nationalinkomst hanteras korrekt, kommer man vid fördelningen av medel till lika delar att ta hänsyn till kontrollerade utsläpp och BNP-kriterier. Det finansiella stödet från moderniseringsfonden kan tillhandahållas i olika former.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Europeiska rådet bekräftade att villkoren för möjligheten till gratis tilldelning för modernisering av energisektorn i vissa medlemsstater bör förbättras, inbegripet villkoren om öppenhet och insyn. Investeringar till ett värde av 10 miljoner euro eller mer bör väljas ut av den berörda medlemsstaten genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande på grundval av klara och tydliga regler för att säkerställa att gratis utsläppsrätter används till att främja faktiska investeringar som medför en modernisering av energisektorn i linje med energiunionens mål. Investeringar till ett värde av mindre än 10 miljoner euro bör också komma i fråga för finansiering genom gratis tilldelning. Den berörda medlemsstaten bör utse sådana investeringar utgående från klara och tydliga kriterier. Resultaten av urvalsförfarandet bör bli föremål för ett offentligt samråd. Allmänheten bör vederbörligen informeras i samband med urvalet och genomförandet av investeringsprojekt.

(12)  Europeiska rådet bekräftade att villkoren för möjligheten till gratis tilldelning för modernisering av energisektorn i vissa medlemsstater bör förbättras, inbegripet villkoren om öppenhet och insyn. Investeringar till ett värde av 10 miljoner euro eller mer bör väljas ut av den berörda medlemsstaten genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande på grundval av klara och tydliga regler för att säkerställa att gratis utsläppsrätter används till att främja faktiska investeringar som medför en modernisering av energisektorn i linje med energiunionens mål. Förteckningen över projekt, både de som utvalts och de som fått avslag, bör göras tillgänglig för allmänheten. Investeringar till ett värde av mindre än 10 miljoner euro bör också komma i fråga för finansiering genom gratis tilldelning. Den berörda medlemsstaten bör utse sådana investeringar utgående från klara och tydliga kriterier som fastställs i detta direktiv. Resultaten av urvalsförfarandet bör bli föremål för ett offentligt samråd. Allmänheten bör vederbörligen informeras i samband med urvalet och genomförandet av investeringsprojekt.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Finansiering inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem bör vara förenlig med unionens övriga finansieringsprogram, inbegripet de europeiska struktur- och investeringsfonderna, så att man säkerställer de offentliga utgifternas effektivitet.

(13)  Finansiering inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem bör vara förenlig med unionens övriga finansieringsprogram, inbegripet Horisont 2020, Europeiska fonden för strategiska investeringar, de europeiska struktur- och investeringsfonderna, varjämte hänsyn bör tas till Europeiska investeringsbankens strategi för klimatinvesteringar, så att man säkerställer de offentliga utgifternas effektivitet.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  De befintliga bestämmelserna om att små anläggningar kan undantas från utsläppshandelssystemet gör det möjligt med fortsatta undantag för anläggningar som undantagits, och medlemsstaterna bör ges möjlighet att uppdatera sina förteckningar över undantagna anläggningar, och de medlemsstater som för närvarande inte utnyttjar denna undantagsmöjlighet bör ges möjlighet att göra detta i början av varje handelsperiod.

(14)  De befintliga bestämmelserna om att små anläggningar kan undantas från utsläppshandelssystemet gör det möjligt med undantag för fler anläggningar för att minska onödiga administrativa kostnader, och medlemsstaterna bör ges möjlighet att uppdatera sina förteckningar över undantagna anläggningar, och de medlemsstater som för närvarande inte utnyttjar denna undantagsmöjlighet bör ges möjlighet att göra detta i början av varje handelsperiod.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  För att påtagligt minska företagens administrativa börda skulle kommissionen kunna överväga åtgärder såsom automatisering av inlämnande och verifiering av utsläppsrapporter samt fullständigt utnyttja informations- och kommunikationsteknikens möjligheter.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 3 – punkt 1 – led – ua (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I artikel 13.1 ska följande led läggas till:

 

”ua)  liten utsläppskälla: en anläggning som till den behöriga myndigheten har rapporterat utsläpp som underskrider 50 000 ton koldioxidekvivalenter och, om den bedriver förbränningsverksamhet, har haft en installerad tillförd effekt på mindre än 35 MW, med undantag av utsläpp från biomassa, under vart och ett av de tre åren före underrättandet av kommissionen i enlighet med artikel 27.1 a.”

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 4 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Tre nya stycken ska läggas till i punkt 1:

a)  Fyra nya stycken ska läggas till i punkt 1:

”Från och med 2021 ska den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna vara 57 %.

”Från och med 2021 ska den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna vara 57 %, och den andelen ska minskas med upp till fem procentenheter under hela den fjärde handelsperioden i enlighet med artikel 10a.5. Denna anpassning ska ske endast i form av en minskning av de utsläppsrätter som utauktioneras i enlighet med artikel 10.2 a första stycket.

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut för att inrätta en fond för att höja energieffektiviteten och modernisera energisystemen i vissa medlemsstater i enlighet med artikel 10d i detta direktiv (nedan kallad moderniseringsfonden).

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut för att inrätta en fond för att höja energieffektiviteten och modernisera energisystemen i vissa medlemsstater i enlighet med artikel 10d i detta direktiv (nedan kallad moderniseringsfonden).

Den totala kvantitet återstående utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna ska fördelas i enlighet med punkt 2.”

Den totala kvantitet återstående utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna ska fördelas i enlighet med punkt 2.”

 

300 miljoner utsläppsrätter som placerats i reserven för marknadsstabilitet ska annulleras under 2021.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 4 – led b – led i

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  I led a ska ”88 %” ersättas med ”90 %.

i)  Första stycket ska ersättas med följande:

”2.  Den totala kvantitet utsläppsrätter som ska auktioneras ut av varje medlemsstat ska fördelas enligt följande:

”2  Den totala kvantitet utsläppsrätter som ska auktioneras ut av varje medlemsstat ska fördelas enligt följande:

a)  90 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter för auktionering ska fördelas mellan medlemsstaterna i andelar som exakt överensstämmer med den berörda medlemsstatens andel verifierade utsläpp inom ramen för gemenskapssystemet, för 2005 eller det genomsnittliga medelvärdet för perioden 20052007, beroende på vilket som är störst.

a)  90 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter för auktionering ska fördelas mellan medlemsstaterna i andelar som exakt överensstämmer med den berörda medlemsstatens andel verifierade utsläpp inom ramen för gemenskapssystemet, för 2005 eller det genomsnittliga medelvärdet för perioden 20052007, beroende på vilket som är störst.

b)  10 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter för auktionering ska fördelas mellan vissa medlemsstater av solidaritetsskäl och för att främja tillväxten inom gemenskapen, vilket innebär en ökning av den mängd utsläppsrätter som dessa medlemsstater auktionerar ut enligt punkt a med de procentsatser som anges i bilaga IIa.” och

b)  10 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter för auktionering ska fördelas mellan vissa medlemsstater av solidaritetsskäl och för att främja tillväxten inom gemenskapen, vilket innebär en ökning av den mängd utsläppsrätter som dessa medlemsstater auktionerar ut enligt punkt a med de procentsatser som anges i bilaga IIa. Andelarna av utsläppsrätter enligt bilaga IIa för de medlemsstater som är berättigade till stöd ur moderniseringsfonden enligt artikel 10d ska överföras till deras andel av moderniseringsfonden.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 4 – led b – led ii

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 2 – led b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Led b ska ersättas med följande:

utgår

”b)  10 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter för utauktionering ska fördelas mellan vissa medlemsstater med hänsyn till solidaritet och tillväxt inom gemenskapen, vilket innebär en ökning av den mängd utsläppsrätter som dessa medlemsstater auktionerar ut enligt led a med de procentsatser som anges i bilaga IIa. och

 

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 4 – led c

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  I punkt 3 ska följande led läggas till som led j, k och l:

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

3.  Medlemsstaterna ska besluta om hur inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. Minst 50 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c, eller ett ekonomiskt värde motsvarande dessa inkomster, ska användas för ett eller flera av följande syften:

3.  Medlemsstaterna ska besluta om hur inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. Minst 80 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c, eller ett ekonomiskt värde motsvarande dessa inkomster, ska användas för ett eller flera av följande syften:

a)  Att minska växthusgasutsläppen, bland annat genom bidrag till den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi och till den anpassningsfond som nu tagits i drift genom beslut vid Poznankonferensen om klimatförändringarna (COP 14 och COP/MOP 4), att underlätta anpassning till klimatförändringarnas verkningar och att finansiera forskning och utveckling och demonstrationsprojekt för minskade utsläpp och anpassning till klimatförändringarna, inklusive deltagande i initiativ inom ramen för den strategiska EU-planen för energiteknik och de europeiska teknikplattformarna.

a)  Att minska växthusgasutsläppen, bland annat genom bidrag till den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi och till den anpassningsfond som nu tagits i drift genom beslut vid Poznankonferensen om klimatförändringarna (COP 14 och COP/MOP 4) samt till den gröna klimatfonden, att underlätta anpassning till klimatförändringarnas verkningar och att finansiera forskning och utveckling och demonstrationsprojekt för minskade utsläpp och anpassning till klimatförändringarna, inklusive deltagande i initiativ inom ramen för den strategiska EU-planen för energiteknik och de europeiska teknikplattformarna.

b)  Att utveckla förnybar energi så att gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att utnyttja 20 % förnybar energi 2020, att utveckla annan teknik som bidrar till omställningen till en säker och hållbar koldioxidsnål ekonomi och att bidra till att öka energieffektiviteten med 20 % till 2020.

b)  Att utveckla förnybar energi så att gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att utnyttja [uppdatera i enlighet med medlagstiftarnas överenskommelse] % förnybar energi 2030, att utveckla annan teknik som bidrar till omställningen till en säker och hållbar koldioxidsnål ekonomi och att bidra till att öka energieffektiviteten med [uppdatera i enlighet med medlagstiftarnas överenskommelse] % till 2030.

c)  Att vidta åtgärder för att förhindra avskogning och öka ny- och återbeskogning i utvecklingsländer som har ratificerat det internationella avtalet om klimatförändringar, och att överföra teknik och underlätta anpassningen till klimatförändringarnas negativa effekter i dessa länder.

c)  Att vidta åtgärder för att förhindra avskogning och öka ny- och återbeskogning i utvecklingsländer som har ratificerat det internationella avtalet om klimatförändringar, och att överföra teknik och underlätta anpassningen till klimatförändringarnas negativa effekter i dessa länder.

d)  Att vidta åtgärder för koldioxidbindning i skogar i gemenskapen.

d)  Att vidta åtgärder för koldioxidbindning i skogar i gemenskapen.

e)  Att vidta åtgärder för miljösäker avskiljning och geologisk lagring av CO2, särskilt från kraftverk som försörjs av fasta fossila bränslen och från en rad industrisektorer och delsektorer, även i tredjeland.

e)  Att vidta åtgärder för miljösäker avskiljning och geologisk lagring eller för användning av CO2, särskilt från kraftverk som försörjs av fasta fossila bränslen och från en rad industrisektorer och delsektorer, även i tredjeland.

f)  Att främja en övergång till utsläppssnåla och kollektiva transportsätt.

f)  Att främja en övergång till utsläppssnåla och kollektiva transportsätt.

g)  Att finansiera forskning och utveckling i fråga om energieffektivitet och ren teknik i de sektorer som omfattas av detta direktiv.

g)  Att finansiera forskning och utveckling i fråga om energieffektivitet och ren teknik i de sektorer som omfattas av detta direktiv.

h)  Att vidta åtgärder för att förbättra energieffektivitet och isolering eller för att ge ekonomiskt stöd i syfte att hantera sociala aspekter som berör hushåll som består av låg- eller medelinkomsttagare.

h)  Att vidta åtgärder för att förbättra energieffektivitet och isolering eller för att ge ekonomiskt stöd i syfte att hantera sociala aspekter som berör hushåll som består av låg- eller medelinkomsttagare.

i)  Att täcka administrativa kostnader för förvaltningen av gemenskapssystemet.

i)  För klimatfinansieringsåtgärder i utsatta tredjeländer, inbegripet anpassning till klimatförändringarnas effekter.

j)  För finansiering av ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår till följd av att kostnader för utsläpp av växthusgaser förs vidare till elpriserna, förutsatt att dessa åtgärder uppfyller villkoren i artikel 10a.6.

j)  För uppmuntran till resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi.

k)  För klimatfinansieringsåtgärder i utsatta tredjeländer, inbegripet anpassning till klimatförändringarnas effekter.

k)  Intäkter får dessutom användas för ett eller flera av följande syften:

 

i)  Att täcka administrativa kostnader för förvaltningen av gemenskapssystemet.

 

ii)  För finansiering av ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår till följd av att kostnader för utsläpp av växthusgaser förs vidare till elpriserna, förutsatt att dessa åtgärder uppfyller villkoren i artikel 10a.6.

l)  Att främja kompetensutveckling och omfördelning av arbetskraft som påverkas av skiftet av arbetstillfällen i en koldioxidsnål ekonomi, i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

 

Medlemsstaterna ska anses ha uppfyllt skyldigheterna i denna punkt om de har inrättat och genomför skattemässiga eller ekonomiska stödåtgärder, särskilt i utvecklingsländer, eller en nationell regleringspolitik som innebär ekonomiskt stöd, som inrättats i de syften som anges i det första stycket och som har ett värde motsvarande minst 50 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c.

Medlemsstaterna ska anses ha uppfyllt skyldigheterna i denna punkt om de har inrättat och genomför skattemässiga eller ekonomiska stödåtgärder, särskilt i utvecklingsländer, eller en nationell regleringspolitik som innebär ekonomiskt stöd, som inrättats i de syften som anges i det första stycket och som har ett värde motsvarande minst 50 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om hur inkomsterna används och om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna punkt i sina rapporter enligt beslut nr 280/2004/EG.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om hur inkomsterna används och om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna punkt i sina rapporter enligt beslut nr 280/2004/EG. Denna information ska ges med hjälp av en standardiserad mall som tillhandahålls av kommissionen, och innefatta en miniminivå av enskilda detaljer för att möjliggöra insyn och jämförelser samt information om stödmedlens additionalitet. Kommissionen ska göra unionsförteckningen tillgänglig för allmänheten på sin webbplats.”

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 4 – led ca (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3a och 3b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Följande punkter ska införas:

 

”3a.  Upp till 260 miljoner av den sammanlagda mängden utsläppsrätter, av vilka ena hälften tagits från den andel som ska utauktioneras och som avses i artikel 10.1 och andra hälften består av utsläppsrätter som i annat fall skulle gratistilldelas, ska utauktioneras, med tanke på inrättandet av ett harmoniserat system på unionsnivå, enligt artikel 10a.6.

 

3b.  Fond för rättvis omställning

 

En fond för rättvis omställning ska inrättas från och med den 1 januari 2021, såsom ett komplement till Europeiska fonden för regional utveckling och Europeiska socialfonden, och ska finansieras genom att 2 % av auktionsintäkterna sammanförs.

 

Dessa auktionsintäkter skulle kvarstå på EU-nivå, med målet att använda dem för att mildra de sociala effekterna av klimatpolitiken i regioner som har både en hög andel arbetstagare i kolberoende sektorer och en BNP per capita som ligger långt under EU-genomsnittet. Dessa åtgärder ska respektera subsidiaritetsprincipen.

 

De auktionsintäkter som är avsedda för en rättvis omställning kan användas på olika sätt:

 

  inrättande av enheter för omplacering och/eller rörlighet,

 

  utbildningsinitiativ för att omskola eller vidareutbilda arbetstagare,

 

  stöd till arbetssök,

 

  Företagsgrundande, och

 

  övervakning och förebyggande åtgärder för att undvika eller minimera de negativa effekterna av omstruktureringsprocessen på människors fysiska och psykiska hälsa.

 

Den kärnverksamhet som ska finansieras genom fonden för en rättvis omställning är nära kopplad till arbetsmarknaden och därför ska arbetsmarknadens parter delta aktivt i fondförvaltningen – med kommittén för Europeiska socialfonden som modell – och deltagandet av lokala arbetsmarknadsparter ska vara ett viktigt krav för projekt ska få finansiering.”

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 4 – led da (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

da)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

5.  Kommissionen ska övervaka att den europeiska koldioxidmarknaden fungerar väl. Kommissionen ska varje år lämna in en rapport till Europaparlamentet och till rådet om koldioxidmarknadens funktion, inklusive genomförandet av auktionerna, likviditeten och de volymer som sålts. Medlemsstaterna ska vid behov se till att all relevant information lämnas in till kommissionen åtminstone två månader innan kommissionen antar rapporten.

5.  Kommissionen ska övervaka att den europeiska koldioxidmarknaden fungerar väl. Kommissionen ska varje år lämna in en rapport till Europaparlamentet och till rådet om koldioxidmarknadens funktion, inklusive genomförandet av auktionerna, likviditeten och de volymer som sålts. Rapporten ska också innehålla information om samspelet mellan EU:s utsläppshandelssystem och annan klimat- och energipolitik på unionsnivå och nationell nivå samt en analys av de effekter olika politiska instrument har på funktionen hos marknaden för EU:s utsläppshandelsystem, särskilt på balansen mellan tillgång och efterfrågan på koldioxidmarknaden. Likaså ska där finnas information om hur överföringen av kostnaderna för utsläppsrätter till produktpriserna påverkar de mest relevanta sektorerna och delsektorerna, framför allt när det gäller deras marknadsandelar. Medlemsstaterna ska vid behov se till att all relevant information lämnas in till kommissionen åtminstone två månader innan kommissionen antar rapporten.”

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 4 – led db (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  Följande punkt ska läggas till:

 

”5a.  ”Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om urbruktagande av elproduktionskapacitet på grund av nationella åtgärder. Kommissionen ska räkna ut det antal utsläppsrätter som urbruktagandet motsvarar. Medlemsstaterna får dra tillbaka en motsvarande mängd utsläppsrätter.”

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

a)  Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”1.  Senast den 31 december 2010 ska kommissionen anta gemenskapstäckande och fullt harmoniserade genomförandebestämmelser för tilldelning av utsläppsrätter enligt punkterna 4, 5, 7 och 12, inklusive eventuella bestämmelser som krävs för en harmoniserad tillämpning av punkt 19.

”1.  Senast den 31 december 2010 ska kommissionen anta gemenskapstäckande och fullt harmoniserade genomförandebestämmelser för tilldelning av utsläppsrätter enligt punkterna 4, 5, 7 och 12, inklusive eventuella bestämmelser som krävs för en harmoniserad tillämpning av punkt 19.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23. Den delegerade akten ska också föreskriva ytterligare tilldelning från reserven för nya deltagare för betydande produktionsökningar genom att tillämpa samma tröskelvärden och tilldelningsjusteringar som tillämpas i fråga om delvis upphörande av verksamhet.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23, som kompletterar detta direktiv genom att föreskriva ytterligare tilldelning från reserven för nya deltagare för betydande produktionsförändringar. Var gång produktionen ökar eller minskar med mer än 10 %, uttryckt som ett glidande medeltal av verifierade produktionsdata för de två föregående åren, jämfört med den produktionsverksamhet som rapporterats i enlighet med artikel 11, ska det göras en anpassning genom att motsvarande mängd utsläppsrätter tillförs till eller frigörs från den reserv som avses i punkt 7.

Genom de åtgärder som avses i första stycket ska det i möjligaste mån fastställas gemenskapstäckande förhandsriktmärken för att garantera att tilldelningen sker på ett sätt som ger incitament till minskade växthusgasutsläpp och energieffektiv teknik genom att beakta de mest effektiva teknikerna, ersättningsmöjligheter, alternativa produktionsprocesser, högeffektiv kraftvärme, effektiv energiåtervinning från rökgaser, användande av biomassa samt avskiljning och lagring av CO2, om sådana möjligheter finns, och åtgärderna ska inte ge incitament till att öka utsläppen. Gratis tilldelning ska inte förekomma för någon typ av elproduktion, utom i de fall som omfattas av artikel 10c och för el som produceras från rökgaser.

Genom de åtgärder som avses i första stycket ska det i möjligaste mån fastställas gemenskapstäckande förhandsriktmärken för att garantera att tilldelningen sker på ett sätt som ger incitament till minskade växthusgasutsläpp och energieffektiv teknik, och skapas förutsägbarhet för industrianläggningar, genom att beakta de mest effektiva teknikerna, ersättningsmöjligheter, alternativa produktionsprocesser, högeffektiv kraftvärme, effektiv energiåtervinning från rökgaser, användande av biomassa samt avskiljning och lagring av CO2, om sådana möjligheter finns, och åtgärderna ska inte ge incitament till att öka utsläppen. Gratis tilldelning ska inte förekomma för någon typ av elproduktion, utom i de fall som omfattas av artikel 10c och för el som produceras från rökgaser.

För varje sektor och delsektor ska riktmärket i princip beräknas för produkter snarare än för insatsvaror för att maximera minskningarna av växthusgasutsläppen och energieffektiviseringarna i hela produktionsprocessen i den berörda sektorn eller delsektorn.

För varje sektor och delsektor ska riktmärket i princip beräknas för produkter snarare än för insatsvaror för att maximera minskningarna av växthusgasutsläppen och energieffektiviseringarna i hela produktionsprocessen i den berörda sektorn eller delsektorn.

2.  Vid fastställandet av principerna för hur förhandsriktmärkena ska sättas i enskilda sektorer eller delsektorer ska utgångspunkten vara genomsnittsprestandan för de 10 % som utgör de mest effektiva anläggningarna i en sektor eller en delsektor i gemenskapen under åren 2007–2008. Kommissionen ska samråda med berörda parter, inklusive de berörda sektorerna och delsektorerna.

2.  Vid fastställandet av principerna för hur förhandsriktmärkena ska sättas i enskilda sektorer eller delsektorer ska utgångspunkten vara genomsnittsprestandan för de 10 % som utgör de mest effektiva anläggningarna i en sektor eller en delsektor i gemenskapen under åren 2007–2008. Kommissionen ska samråda med berörda parter, inklusive de berörda sektorerna och delsektorerna. Av omsorg om jämlikhet och insyn ska gratis tilldelning komma i fråga endast för de sektorer och delsektorer för vilka uppgifter tillhandahålls i enlighet med harmoniserade och vedertagna metoder.

Förordningarna enligt artiklarna 14 och 15 ska innehålla harmoniserade bestämmelser om övervakning, rapportering och verifiering av produktionsrelaterade växthusgasutsläpp i syfte att fastställa förhandsriktmärkena.

Förordningarna enligt artiklarna 14 och 15 ska innehålla harmoniserade bestämmelser om övervakning, rapportering och verifiering av produktionsrelaterade växthusgasutsläpp i syfte att fastställa förhandsriktmärkena, med hänsyn tagen till potentialen för minskning av utsläppen på lång sikt för att unionens långsiktiga klimatmål ska uppnås.

Riktmärkesvärdena för gratis tilldelning ska justeras så att man undviker oförutsedda vinster, och återspegla den tekniska utvecklingen under perioden 2007–2008 och varje senare period för vilken gratis tilldelning fastställts i enlighet med artikel 11.1. Denna justering ska minska de riktmärkesvärden som fastställs i den akt som antas enligt artikel 10a med 1 % av det värde som fastställdes på grundval av uppgifter från 2007–2008 för varje år mellan 2008 och mitten av den relevanta perioden för gratis tilldelning, såvida inte:

Innan handelsperioden inleds ska riktmärken för enskilda sektorer och delsektorer fullständigt uppdateras på grundval av genomsnittet av de verifierade utsläppen av de 10 % som utgör de mest effektiva anläggningarna inom en sektor eller delsektor i unionen under åren 2017 och 2018. Riktmärken ska fastställas på grundval av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 11.

 

Riktmärkena ska återspegla faktiska framsteg inom tekniken och utsläppsminskningarna jämfört med den utgångspunkt som fastställs i första stycket. Utgående från den fullständiga uppdateringen med hjälp av uppgifter från 2017 och 2018 ska värdena under varje efterföljande år minskas med 1 % jämfört med det fastställda värdet, såvida inte

i)  kommissionen på grundval av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 11 ska fastställa huruvida värdena för varje riktmärke som beräknats utifrån principerna i artikel 10a skiljer sig från den årliga minskning som avses ovan med mer än 0,5 % av värdet för perioden 2007–2008, uppåt eller nedåt, per år. I så fall ska detta värde justeras med antingen 0,5 % eller 1,5 % för varje år mellan 2008 och mitten av den period för vilken gratis tilldelning ska ges.

i)  kommissionen på grundval av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 11 ska fastställa huruvida värdena för varje riktmärke som beräknats utifrån principerna i artikel 10a skiljer sig från den årliga minskning som avses ovan med mer än 0,5 % av värdet för perioden 2017–2018, uppåt eller nedåt, per år. I så fall ska detta värde varje år justeras med antingen 0,5 % eller 1,5 %.

ii)  Dessa riktmärkesvärden ska, genom undantag när det gäller riktmärkesvärdena för aromater, vätgas och syntesgas, justeras med samma procentsats som raffinaderiernas riktmärken för att garantera lika konkurrensvillkor för producenter av dessa produkter.

ii)  Kommissionen ska, på grundval av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 11, fastställa huruvida värdena för varje riktmärke som beräknats utifrån principerna i artikel 10a är mer än 0,7 % lägre än det ovannämnda värdet för perioden 2017–2018, för de två senaste åren för vilka det finns uppgifter att tillgå. I så fall ska detta riktmärkesvärde under det året sänkas med 0,3 %.

 

iia)  Dessa riktmärkesvärden ska, genom undantag när det gäller riktmärkesvärdena för aromater, vätgas och syntesgas, justeras med samma procentsats som raffinaderiernas riktmärken för att garantera lika konkurrensvillkor för producenter av dessa produkter.

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för detta ändamål i enlighet med artikel 22a.

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för detta ändamål i enlighet med artikel 22a, och sträva efter att minska de små och medelstora företagens administrativa börda i samband med uppgiftsinsamlingen.

3.  Om inte annat följer av punkterna 4 och 8, och trots vad som sägs i artikel 10c, ska ingen fri tilldelning ges till elproducenter, avskiljningsanläggningar, transportledningar eller till lagringsplatser för koldioxid.

3.  Om inte annat följer av punkterna 4 och 8, och trots vad som sägs i artikel 10c, ska ingen fri tilldelning ges till elproducenter, avskiljningsanläggningar, transportledningar eller till lagringsplatser för koldioxid.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led b

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Ett nytt tredje stycke med följande lydelse ska läggas till punkt 2:

utgår

”Riktmärkesvärdena för gratis tilldelning ska justeras så att man undviker oförutsedda vinster, och återspegla den tekniska utvecklingen under perioden 2007–2008 och varje senare period för vilken gratis tilldelning fastställts i enlighet med artikel 11.1. Denna justering ska minska de riktmärkesvärden som fastställs i den akt som antas enligt artikel 10a med 1 % av det värde som fastställdes på grundval av uppgifter från 2007–2008 för varje år mellan 2008 och mitten av den relevanta perioden för gratis tilldelning, såvida inte:

 

i)  kommissionen på grundval av de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 11 ska fastställa huruvida värdena för varje riktmärke som beräknats utifrån principerna i artikel 10a skiljer sig från den årliga minskning som avses ovan med mer än 0,5 % av värdet för perioden 2007–2008, uppåt eller nedåt, per år. I så fall ska detta värde justeras med antingen 0,5 % eller 1,5 % för varje år mellan 2008 och mitten av den period för vilken gratis tilldelning ska ges.

 

ii)  Dessa riktmärkesvärden ska, genom undantag när det gäller riktmärkesvärdena för aromater, vätgas och syntesgas, justeras med samma procentsats som raffinaderiernas riktmärken för att garantera lika konkurrensvillkor för producenter av dessa produkter.

 

Kommissionen ska anta en genomförandeakt för detta ändamål i enlighet med artikel 22a.

 

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led c

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Punkt 5 ska ersättas med följande:

c)  Punkterna 5, 6, 7 och 8 ska ersättas med följande:

”5.  I syfte att respektera den auktioneringsandel som anges i artikel 10 ska, för varje år då summan av gratis utsläppsrätter inte når upp till den högsta nivån med beaktande av medlemsstatens auktioneringsandel, de utsläppsrätter som återstår för att nå upp till denna högsta nivå användas för att förhindra eller begränsa minskning av gratis tilldelning för att upprätthålla medlemsstatens auktioneringsandel under senare år. Om emellertid den högsta nivån nås ska gratistilldelningen justeras i enlighet med detta. Sådana justeringar ska göras på ett enhetligt sätt.

”5.  Om summan av gratis utsläppsrätter för ett visst år inte når upp till den högsta nivån med beaktande av medlemsstatens auktioneringsandel enligt artikel 10 ska de utsläppsrätter som återstår för att nå upp till denna högsta nivå användas för att förhindra eller begränsa minskning av gratis tilldelning under påföljande år. Om emellertid den högsta nivån nås ska en mängd utsläppsrätter som motsvarar en minskning på upp till fem procentenheter av den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna under hela den tioårsperiod som börjar den 1 januari 2021 delas ut gratis till sektorer och delsektorer i enlighet med artikel 10b. Om emellertid denna minskning är otillräcklig för att möta efterfrågan från sektorerna eller delsektorerna i enlighet med artikel 10b ska gratistilldelningen justeras i enlighet med detta. Sådana justeringar ska göras på ett enhetligt sätt, varvid de 10 % som uppnår de bästa resultaten, enligt definitionen i artikel 10a, utgående från de uppgifter som lämnats in i enlighet med artikel 11, inte ska påverkas.

Medlemsstaterna ska införa ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår från kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna, varvid hänsyn ska tas till eventuella effekter på den inre marknaden. Sådana ekonomiska åtgärder för att kompensera för delar av dessa kostnader ska vara förenliga med reglerna för statligt stöd.

6.  Ett harmoniserat system införs på unionsnivå för kompensation till anläggningar inom sektorer och delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår från kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna, varvid hänsyn ska tas till eventuella effekter på den inre marknaden. Direktiv 2003/87/EG Denna harmoniserade kompensation ska finansieras på det sätt som fastställs i artikel 10 för sådana kostnader.

 

Kompensationen ska vara proportionerlig, beakta reglerna för statligt stöd och tillämpas på ett sätt som undviker både negativa effekter på den inre marknaden och överkompensation. Kompensationsåtgärderna ska innebära ett fortsatt incitament till energieffektivitet och att elanvändningen övergår från höga koldioxidutsläpp till låga koldioxidutsläpp. Om kompensationsbeloppet enligt artikel 10 inte ger tillräcklig kompensation för alla stödberättigade kostnader ska stödbeloppet till alla stödberättigade anläggningar minskas på ett enhetligt sätt. Dessa åtgärder, inklusive ytterligare kompensation från medlemsstaterna i enlighet med artikel 10.3, ska följa reglerna för statligt stöd och får inte leda till nya snedvridningar av marknaden.

7.  ”Utsläppsrätter från det högsta årliga antal som anges i artikel 10a.5 i detta direktiv och som inte tilldelas gratis fram till 2020 ska avsättas för nya deltagare och betydande produktionsökningar, tillsammans med 250 miljoner utsläppsrätter som placerats i reserven för marknadsstabilitet i enlighet med artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/... (*).

7.  ”Utsläppsrätter från det högsta årliga antal som anges i artikel 10a.5 i detta direktiv och som inte tilldelas gratis fram till 2020 ska avsättas för nya deltagare och betydande produktionsökningar, tillsammans med 250 miljoner utsläppsrätter som placerats i reserven för marknadsstabilitet i enlighet med artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/... (*).

_____

_____

(*) [för in fullständig titel och EUT-hänvisning].”

(*) [för in fullständig titel och EUT-hänvisning].”

Från och med 2021 ska utsläppsrätter som inte har tilldelats anläggningar på grund av tillämpningen av punkterna 19 och 20 tillföras reserven.”

Från och med 2021 ska utsläppsrätter som inte har tilldelats anläggningar på grund av tillämpningen av punkterna 19 och 20 tillföras reserven.”

Tilldelningen ska justeras enligt den linjära faktor som avses i artikel 9.

Tilldelningen ska justeras enligt den linjära faktor som avses i artikel 9.

Elproduktion från nya deltagare ska inte omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte omfattas av gratis tilldelning.

Senast den 31 december 2010 ska kommissionen anta harmoniserade bestämmelser för tillämpningen av definitionen av ny deltagare, särskilt i samband med definitionen av betydande utvidgning.

Senast den 31 december 2010 ska kommissionen anta harmoniserade bestämmelser för tillämpningen av definitionen av ny deltagare, särskilt i samband med definitionen av betydande utvidgning.

 

7a.  Om sektorer och delsektorer som berörs av artikel 10b.1 och 10b.2 får alltför stor gratistilldelning ska värdet av de överflödiga utsläppsrätterna, uttryckt i pengar, senast den 31 december 2030 användas till koldioxidsnåla investeringar (antingen i form av åtaganden eller utbetalningar), som ska inrikta sig enbart på de av företagens anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och uppfyller kraven i artikel 10.3 b, e och f, liksom i artikel 10c.2 och 10c.3.

 

En balansräkning kommer att upprättas två gånger under den fjärde perioden, 2025 och 2030 med en möjlighet till sanktioner i enlighet med artikel 16.

8.  ”400 miljoner utsläppsrätter ska hållas tillgängliga för att, på unionens territorium, stödja innovation i teknik och processer med låga koldioxidutsläpp i de industrisektorer som anges i bilaga I, samt för att stimulera uppförandet och driften av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring (CCS) av koldioxid och demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi.

8.  ”600 miljoner utsläppsrätter, av vilka 200 miljoner ska tas från den auktioneringsandel som anges i artikel 10, ska hållas tillgängliga för att, på unionens territorium, stödja och öka investeringar genom användning av bidrag och olika instrument som förvaltas av Europeiska investeringsbanken, i innovation över hela skalan av hållbar teknik och processer med låga koldioxidutsläpp i de industrisektorer som anges i bilaga I, samt för att stimulera uppförandet och driften av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring (CCS) eller användning (CCU) av koldioxid och demonstrationsprojekt, inklusive pilotprojekt, för innovativa tekniker för förnybar energi och energilagring.

Utsläppsrätterna ska göras tillgängliga för innovation i industritekniker och industriprocesser med låga koldioxidutsläpp och för stöd till demonstrationsprojekt för utveckling av en bred uppsättning innovativa tekniker för CCS och för förnybar energi som ännu inte är kommersiellt bärkraftiga på geografiskt spridda platser. För att främja innovativa projekt får stöd ges med upp till 60 % av de relevanta projektkostnaderna, varav upp till 40 % inte behöver vara beroende av den verifierade mängd växthusgasutsläpp som kunna undvikas, förutsatt att de förutbestämda delmålen uppnås med hjälp av den teknik som används.

Utsläppsrätterna ska göras tillgängliga för innovation i industritekniker, produkter och industriprocesser med låga koldioxidutsläpp i befintliga och nya anläggningar och för stöd till demonstrationsprojekt för utveckling av en bred uppsättning innovativa tekniker för CCS och CCU och för förnybar energi som ännu inte är kommersiellt bärkraftiga. För att främja innovativa projekt får stöd ges med upp till 60 % av de relevanta projektkostnaderna, varav upp till 40 % inte behöver vara beroende av den verifierade mängd växthusgasutsläpp som kunna undvikas, förutsatt att de förutbestämda delmålen uppnås med hjälp av den teknik som används. Kommissionen ska offentliggöra riktlinjer statligt stöd för medlemsstaternas finansiering av stödberättigade projekt senast den ... [12 månader efter dagen för direktivets ikraftträdande].

Dessutom ska 50 miljoner outnyttjade utsläppsrätter från reserven för marknadsstabilitet som upprättats genom beslut (EU) 2015/... före 2021 komplettera kvarvarande befintliga medel enligt denna punkt för projekt som avses ovan, och användas för projekt i alla medlemsstater, inbegripet småskaliga projekt. Projekten ska väljas ut på grundval av objektiva och transparenta kriterier.

Dessutom ska 50 miljoner outnyttjade utsläppsrätter från reserven för marknadsstabilitet som upprättats genom beslut (EU) 2015/... komplettera kvarvarande befintliga medel enligt denna punkt för projekt som avses ovan, inbegripet småskaliga projekt före 2021.

 

Då utsläppsrätter omvandlas till reda pengar för innovationsfondens behov ska auktioneringen förläggas till en sådan tidpunkt att penningmedlen säkert finns att tillgå och att koldioxidmarknadens funktion inte störs. Tidsplanen för den ovannämnda omvandlingen ska offentliggöras senast 18 månader före starten av fas IV och ska säkerställa att de utsläppsrätter som finns utspridda över hela fasen gradvis omvandlas till reda pengar.

 

Projekten ska väljas ut på grundval av objektiva och transparenta kriterier, med beaktande av deras relevans i förhållande till minskade koldioxidutsläpp i närliggande sektorer.

 

Industriprojekt med låga koldioxidutsläpp, också CCS/CCU, ska ge ett betydande bidrag till utsläppsminskningar och till ökad konkurrenskraft och produktivitet.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23, med beaktande av att projekten bör fokusera på forskning och innovation för utformning och utveckling av banbrytande lösningar och förverkligande av demonstrationsprojekt i verkliga industrimiljöer som står marknaden nära, befatta sig med tekniska lösningar som har bred tillämpningspotential eller som kan överföras inom och möjligtvis utanför den egna sektorn samt beakta den geografiska balansen när det är möjligt, utan att för den skull göra avkall på principen om spetskompetens.

Utsläppsrätter ska avdelas för projekt som uppfyller kriterierna i det tredje stycket. Stödet till dessa projekt ska ges via medlemsstaterna och ska komplettera en betydande samfinansiering från verksamhetsutövaren vid anläggningen. Projekten kan även samfinansieras av berörda medlemsstater och via andra instrument. Inget projekt ska få mer stöd via det system som avses i denna punkt än 15 % av det totala antalet utsläppsrätter som är tillgängliga för detta ändamål. Dessa utsläppsrätter ska beaktas enligt punkt 7.

Utsläppsrätter ska avdelas för projekt som uppfyller kriterierna i det tredje stycket. Stödet till dessa projekt ska ges via medlemsstaterna och ska komplettera en betydande samfinansiering från verksamhetsutövaren vid anläggningen. Projekten kan även samfinansieras av berörda medlemsstater och via andra instrument och program, såsom Efsi och Horisont 2020. Inget projekt ska få mer stöd via det system som avses i denna punkt än 15 % av det totala antalet utsläppsrätter som är tillgängliga för detta ändamål. Dessa utsläppsrätter ska beaktas enligt punkt 7.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led d

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:

utgår

Medlemsstaterna ska införa ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår från kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna, varvid hänsyn ska tas till eventuella effekter på den inre marknaden. Sådana ekonomiska åtgärder för att kompensera för delar av dessa kostnader ska vara förenliga med reglerna för statligt stöd.

 

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led e

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Punkt 7 ska ändras på följande sätt:

utgår

7.  ”Utsläppsrätter från det högsta årliga antal som anges i artikel 10a.5 i detta direktiv och som inte tilldelas gratis fram till 2020 ska avsättas för nya deltagare och betydande produktionsökningar, tillsammans med 250 miljoner utsläppsrätter som placerats i reserven för marknadsstabilitet i enlighet med artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/... (*).

 

_____

 

(*) [för in fullständig titel och EUT-hänvisning].”

 

Från och med 2021 ska utsläppsrätter som inte har tilldelats anläggningar på grund av tillämpningen av punkterna 19 och 20 tillföras reserven.”

 

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led f

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 8 – styckena 1–3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  I punkt 8 ska första, andra och tredje styckena ersättas med följande:

utgår

”400 miljoner utsläppsrätter ska hållas tillgängliga för att, på unionens territorium, stödja innovation i teknik och processer med låga koldioxidutsläpp i de industrisektorer som anges i bilaga I, samt för att stimulera uppförandet och driften av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring (CCS) av koldioxid och demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi.

 

Utsläppsrätterna ska göras tillgängliga för innovation i industritekniker och industriprocesser med låga koldioxidutsläpp och för stöd till demonstrationsprojekt för utveckling av en bred uppsättning innovativa tekniker för CCS och för förnybar energi som ännu inte är kommersiellt bärkraftiga på geografiskt spridda platser. För att främja innovativa projekt får stöd ges med upp till 60 % av de relevanta projektkostnaderna, varav upp till 40 % inte behöver vara beroende av den verifierade mängd växthusgasutsläpp som kunna undvikas, förutsatt att de förutbestämda delmålen uppnås med hjälp av den teknik som används.

 

Dessutom ska 50 miljoner outnyttjade utsläppsrätter från reserven för marknadsstabilitet som upprättats genom beslut (EU) 2015/... före 2021 komplettera kvarvarande befintliga medel enligt denna punkt för projekt som avses ovan, och användas för projekt i alla medlemsstater, inbegripet småskaliga projekt. Projekten ska väljas ut på grundval av objektiva och transparenta kriterier.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.

 

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 6

Direktiv 2003/87/EG

Artiklarna 10b och 10c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 10b

”Artikel 10b

Åtgärder för att stödja vissa energiintensiva industrier i händelse av koldioxidläckage

Åtgärder under en övergångsperiod för att stödja vissa energiintensiva industrier i händelse av koldioxidläckage

1.  Sektorer och delsektorer ska anses vara utsatta för risk för koldioxidläckage om produkten överstiger 0,2 när deras handelsintensitet med tredjeländer (definierad som förhållandet mellan det totala värdet av exporten till tredjeländer plus värdet av importen från tredjeländer och EES sammanlagda marknadsstorlek (årlig omsättning plus sammanlagd import från tredjeländer)) multipliceras med deras utsläppsintensitet, mätt i kilo koldioxid dividerat med deras bruttoförädlingsvärde (i euro). Dessa sektorer och delsektorer ska tilldelas gratis utsläppsrätter för perioden fram till 2030 motsvarande 100 % av den mängd som fastställts i enlighet med de åtgärder som antagits enligt artikel 10a.

1.  Sektorer och delsektorer ska anses vara utsatta för risk för koldioxidläckage om produkten överstiger 0,2 när deras handelsintensitet med tredjeländer (definierad som förhållandet mellan det totala värdet av exporten till tredjeländer plus värdet av importen från tredjeländer och EES sammanlagda marknadsstorlek (årlig omsättning plus sammanlagd import från tredjeländer)) multipliceras med deras utsläppsintensitet, mätt i kilo koldioxid dividerat med deras bruttoförädlingsvärde (i euro). Dessa sektorer och delsektorer ska tilldelas gratis utsläppsrätter för perioden fram till 2030 motsvarande 100 % av den mängd som fastställts i enlighet med de åtgärder som antagits enligt artikel 10a.

2.  Sektorer och delsektorer där produkten när deras handelsintensitet med tredjeländer multipliceras med deras utsläppsintensitet är över 0,18 får tas med i den grupp som avses i punkt 1, baserat på en kvalitativ bedömning med användning av följande kriterier:

2.  Sektorer och delsektorer där produkten när deras handelsintensitet med tredjeländer multipliceras med deras utsläppsintensitet är över 0,18 får tas med i den grupp som avses i punkt 1, baserat på en kvalitativ bedömning med användning av följande kriterier:

a)  I vilken utsträckning det är möjligt för enskilda anläggningar inom den berörda sektorn eller de berörda delsektorerna att minska sina utsläppsnivåer eller sin elkonsumtion.

a)  I vilken utsträckning det är möjligt för enskilda anläggningar inom den berörda sektorn eller de berörda delsektorerna att minska sina utsläppsnivåer eller sin elkonsumtion.

b)  Nuvarande och förutsedda marknadsvillkor.

b)  Nuvarande och förutsedda marknadsvillkor.

c)  Vinstmarginal som en potentiell indikator för beslut om långsiktiga investeringar eller utlokalisering.

c)  Vinstmarginal som en potentiell indikator för beslut om långsiktiga investeringar eller utlokalisering.

3.  Andra sektorer och delsektorer anses kunna föra vidare mer av kostnaderna för utsläppsrätter till produktpriset, och ska tilldelas gratis utsläppsrätter för perioden fram till 2030 motsvarande 30 % av den mängd som fastställs i enlighet med de åtgärder som antagits enligt artikel 10a.

3.  Andra sektorer och delsektorer anses kunna föra vidare mer av kostnaderna för utsläppsrätter till produktpriset, och får inte tilldelas gratis utsläppsrätter för perioden fram till 2030.

4.  Senast den 31 december 2019 ska kommissionen i enlighet med artikel 23 anta en delegerad akt för de föregående punkterna för verksamheter med en 4-siffrig nivå (Nace-kod 4) i fråga om punkt 1, utgående från uppgifter för de tre senaste tillgängliga kalenderåren.

4.  Senast den 31 december 2019 ska kommissionen i enlighet med artikel 23 anta en delegerad akt för de föregående punkterna för verksamheter med en 4-siffrig nivå (Nace-kod 4) i fråga om punkt 1, utgående från uppgifter för de tre senaste tillgängliga kalenderåren.

Artikel 10c

Artikel 10c

Möjlighet till gratis tilldelning för modernisering av energisektorn under en övergångsperiod

Möjlighet till gratis tilldelning för modernisering av energisektorn under en övergångsperiod

1.  Genom undantag från artikel 10a.1–10a.5 får medlemsstater, som 2013 hade en BNP per capita uttryckt i euro till marknadspriser under 60 % av unionsgenomsnittet, under en övergångsperiod ge gratis tilldelning till anläggningar för elproduktion för moderniseringen av energisektorn.

1.  Genom undantag från artikel 10a.1–10a.5 får medlemsstater, som 2014 hade en BNP per capita uttryckt i euro till marknadspriser under 60 % av unionsgenomsnittet, under en övergångsperiod ge gratis tilldelning till anläggningar för elproduktion för moderniseringen och för en hållbar omställning av energisektorn.

 

Var och en av de medlemsstater som har rätt att få stöd ur moderniseringsfonden i enlighet med artikel 10d och som har valt att bevilja gratis tilldelning under en övergångsperiod, i enlighet med artikel 10c, får överföra dessa utsläppsrätter till sin andel av den moderniseringsfond som fastställs i bilaga IIb, och tilldela dem i enlighet med bestämmelserna i artikel 10d.

2.  De berörda medlemsstaterna ska anordna ett konkurrensutsatt anbudsförfarande för projekt med en total investering på mer än 10 miljoner euro för att välja de investeringar som ska finansieras med gratis tilldelning. Detta konkurrensutsatta anbudsförfarande ska

2.  De berörda medlemsstaterna ska anordna ett konkurrensutsatt anbudsförfarande för projekt med en total investering på mer än 10 miljoner euro för att välja de investeringar som ska finansieras med gratis tilldelning. Detta konkurrensutsatta anbudsförfarande ska

a)  De ska vara förenliga med principerna om öppenhet, icke-diskriminering, likabehandling och sund ekonomisk förvaltning.

a)  De ska vara förenliga med principerna om öppenhet, icke-diskriminering, likabehandling och sund ekonomisk förvaltning.

b)  garantera att endast sådana projekt som bidrar till diversifiering av energimixen och leveranskällorna, den nödvändiga omstruktureringen, miljöuppgradering och anpassning av infrastruktur, ren teknik och moderniseringen av energiproduktions-, energiöverförings- och energidistributionssektorerna är berättigade att lämna anbud,

b)  garantera att endast sådana projekt som bidrar till diversifiering av energimixen och leveranskällorna, den nödvändiga omstruktureringen, miljöuppgradering och anpassning av infrastruktur, ren teknik och moderniseringen av energiproduktionssektorn, inklusive fjärrvärme, energieffektivitet, energilagring, samt av energiöverförings- och energidistributionssektorerna är berättigade att lämna anbud, Där projekten gäller elproduktion får de totala växthusgasutsläppen per kilowattimme el som produceras i anläggningen inte överstiga 450 gram, uttryckt i koldioxidekvivalenter, och där projekten gäller värmeproduktion ska kommissionen i enlighet med artikel 23a anta en genomförandeakt, där kriterierna specificeras.

c)  fastställa tydliga, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande urvalskriterier för rangordning av projekt, för att se till att sådana projekt väljs ut som

c)  i överensstämmelse med EU:s klimat- och energimål för 2050 fastställa tydliga, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande urvalskriterier för rangordning av projekt, för att se till att sådana projekt väljs ut som

i)  på grundval av en kostnads-nyttoanalys garanterar positiva nettovinster i form av minskade utsläpp, och leder till en förutbestämd avsevärd minskning av koldioxidutsläppen,

i)  på grundval av en kostnads-nyttoanalys garanterar positiva nettovinster i form av minskade utsläpp, och leder till en förutbestämd avsevärd minskning av koldioxidutsläppen,

ii)  är kompletterande, uppenbart svarar mot behov av ersättning eller modernisering och inte leder till en marknadsdriven ökning av efterfrågan på energi,

ii)  är kompletterande, uppenbart svarar mot behov av ersättning eller modernisering och inte leder till en marknadsdriven ökning av efterfrågan på energi, och inte finansierats via den nationella investeringsplanen för 2013–2020,

iii)  ger bäst valuta för pengarna.

iii)  ger bäst valuta för pengarna.

 

iiia)  inte bidrar till ny kapacitet för koleldad energi- eller värmeproduktion, eller ökar kolberoendet.

 

De projekt som väljs ut ska avse att främja helhetslösningar i lokal eller samägd regi.

 

Kommissionen ska, med hänsyn tagen till teknikens framsteg och Europeiska investeringsbankens investeringsstrategi, hålla kraven i denna punkt under uppsikt, och, om så är lämpligt, senast 2024 anta en delegerad akt i enlighet med artikel 23a.

Senast den 30 juni 2019 ska varje medlemsstat som avser att utnyttja möjligheten till gratis tilldelning offentliggöra en detaljerad nationell ram som beskriver det konkurrensutsatta anbudsförfarandet och urvalskriterierna, för synpunkter från alla berörda parter.

Senast den 30 juni 2019 ska varje medlemsstat som avser att utnyttja möjligheten till gratis tilldelning offentliggöra en detaljerad nationell ram som beskriver det konkurrensutsatta anbudsförfarandet och urvalskriterierna, för synpunkter från alla berörda parter.

Om investeringar till ett värde av mindre än 10 miljoner euro får stöd genom gratis tilldelning ska medlemsstaten välja ut projekt utifrån objektiva och öppna kriterier. Resultaten av urvalsförfarandet ska offentliggöras så att allmänheten får möjlighet att yttra sig. Mot denna bakgrund ska den berörda medlemsstaten senast den 30 juni 2019 utarbeta och till kommissionen överlämna en förteckning över investeringar.

Om investeringar till ett värde av mindre än 10 miljoner euro får stöd genom gratis tilldelning ska medlemsstaten välja ut projekt utifrån objektiva och öppna kriterier, som står i konsekvens med uppnåendet av unionens långsiktiga klimat- och energimål. Resultaten av urvalsförfarandet ska offentliggöras så att allmänheten får möjlighet att yttra sig. Mot denna bakgrund ska den berörda medlemsstaten senast den 30 juni 2019 utarbeta och till kommissionen överlämna en förteckning över investeringar.

3.  Värdet på de planerade investeringarna ska minst motsvara marknadsvärdet för gratistilldelningen, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att begränsa direkt kopplade prisökningar. Marknadsvärdet ska vara genomsnittspriset på utsläppsrätter på den gemensamma auktionsplattformen under föregående kalenderår.

3.  Värdet på de planerade investeringarna ska minst motsvara marknadsvärdet för gratistilldelningen, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att begränsa direkt kopplade prisökningar. Marknadsvärdet ska vara genomsnittspriset på utsläppsrätter på den gemensamma auktionsplattformen under föregående kalenderår. Stöd får beviljas för upp till 75 % av de stödberättigade kostnaderna för planerade investeringar.

4.  Gratis utsläppsrätter för en övergångsperiod ska dras av från den mängd utsläppsrätter som medlemsstaten annars skulle auktionera ut. Den totala gratistilldelningen ska vara högst 40 % av de utsläppsrätter som den berörda medlemsstaten erhåller under perioden 2021–2030 i enlighet med artikel 10.2 a, fördelade i lika stora årliga volymer under perioden 2021–2030.

4.  Gratis utsläppsrätter för en övergångsperiod ska dras av från den mängd utsläppsrätter som medlemsstaten annars skulle auktionera ut. Den totala gratistilldelningen ska vara högst 40 % av de utsläppsrätter som den berörda medlemsstaten erhåller under perioden 2021–2030 i enlighet med artikel 10.2 a, fördelade i lika stora årliga volymer under utfasningperioden 2021–2030.

5.  För att utsläppsrätter ska tilldelas verksamhetsutövare krävs att det kan visas att en investering som valts ut enligt reglerna i ett konkurrensutsatt anbudsförfarande har genomförts.

5.  För att utsläppsrätter ska tilldelas verksamhetsutövare krävs att det kan visas att en investering som valts ut enligt reglerna i ett konkurrensutsatt anbudsförfarande har genomförts.

6.  Medlemsstaterna ska kräva att de elproducenter och nätoperatörer som tilldelats gratis utsläppsrätter senast den 28 februari varje år rapporterar om genomförandet av sina utvalda investeringar. Medlemsstaterna ska rapportera om detta till kommissionen, som ska offentliggöra rapporterna.

6.  Medlemsstaterna ska kräva att de elproducenter, värmeproducenter och nätoperatörer som tilldelats gratis utsläppsrätter senast den 28 februari varje år rapporterar om genomförandet av sina utvalda investeringar. Medlemsstaterna ska årligen rapportera om detta till kommissionen, som ska offentliggöra rapporterna. Medlemsstaterna och kommissionen ska övervaka och analysera vilka möjligheter till arbitrage det finns när det gäller gränsvärdet på 10 miljoner euro för små projekt och, genom att föreskriva att endast en enda investering i samma anläggning kan komma i fråga för stöd, förhindra att en investering oskäligen fördelas på mindre projekt.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Följande artikel ska införas som artikel 10d:

7.  Följande artikel ska införas som artikel 10d:

”Artikel 10d

”Artikel 10d

Moderniseringsfond

Moderniseringsfond

1.  En fond för att stödja investeringar i moderniseringen av energisystem och förbättra energieffektiviteten i medlemsstater med en BNP per capita som understiger 60 % av genomsnittet i EU 2013 ska inrättas för perioden 2021–2030 och finansieras i enlighet med artikel 10.

1.  En fond för att stödja och mobilisera investeringar i moderniseringen av energisystem, inkluderat fjärrvärmesystem, överförings- och distributionssystem och sammanlänkningar, och förbättra energieffektiviteten, särskilt i byggnader, i medlemsstater med en BNP per capita som understiger 60 % av genomsnittet i EU 2013 ska inrättas för perioden 2021–2030 och finansieras i enlighet med artikel 10.

De investeringar som får stöd ska vara förenliga med syftena med detta direktiv och Europeiska fonden för strategiska investeringar.

De investeringar som får stöd ska vara förenliga med syftena med detta direktiv, unionens långsiktiga klimat- och energimål, energiunionen och Europeiska fonden för strategiska investeringar.

 

Projekten som stöds ska uppfylla följande villkor:

 

i)  De ska vara förenliga med principerna om öppenhet, icke-diskriminering, likabehandling och sund ekonomisk förvaltning.

 

ii)  De ska bidra till energibesparingar, förnybara energisystem, energilagring och sektorer för sammanlänkning, överföring och distribution av el. Där projekten gäller elproduktion får de totala växthusgasutsläppen per kilowattimme el som produceras i anläggningen inte överstiga 450 gram, uttryckt i koldioxidekvivalenter. Där projekten gäller värmeproduktion ska kommissionen i enlighet med artikel 23a anta en genomförandeakt, där kriterierna specificeras.

 

iii)  De ska på grundval av en kostnads-nyttoanalys garantera positiva nettovinster i form av minskade utsläpp, och leda till en förutbestämd avsevärd minskning av koldioxidutsläppen.

 

iv)  De ska vara kompletterande, uppenbart svara mot behov av ersättning eller modernisering och inte leda till en marknadsdriven ökning av efterfrågan på energi, och de ska inte ha funnits med i den nationella investeringsplanen för 2013–2020.

 

v)  De ska ge bäst valuta för pengarna.

 

vi)  De får inte bidra till ny kapacitet för koleldad energi- eller värmeproduktion, eller öka kolberoendet.

 

Projekten som väljs bör syfta till främjande av helhetslösningar i lokal eller samägd regi.

 

Kommissionen ska, med hänsyn tagen till teknikens framsteg och Europeiska investeringsbankens investeringsstrategi, hålla kraven i denna punkt under uppsikt, och, om så är lämpligt, senast 2024 anta en delegerad akt i enlighet med artikel 23a.

2.  Fonden ska också finansiera småskaliga projekt för investeringar i moderniseringen av energisystem och energieffektivitet. För detta ändamål ska investeringsstyrelsen utarbeta riktlinjer och urvalskriterier för dessa projekt.

2.  Fonden ska också finansiera småskaliga projekt för investeringar i moderniseringen av energisystem och energieffektivitet. För detta ändamål ska investeringsstyrelsen utarbeta riktlinjer för investeringar, och den rådgivande nämnden ska utgående från dessa fastställa urvalskriterier för dessa projekt, i linje med målen för detta direktiv och med kriterierna som anges i punkt 1 i denna artikel. Reglerna skall offentliggöras.

3.  Medlen ska fördelas på utgående ifrån beaktande av verifierade utsläpp (till 50 %) och av BNP-kriterier (till 50 %), vilket ska leda till den fördelning som anges i bilaga IIb.

3.  Medlen ska fördelas på utgående ifrån beaktande av verifierade utsläpp (till 50 %) och av BNP-kriterier (till 50 %), vilket ska leda till den fördelning som anges i bilaga IIb.

4.  Fonden ska styras av en investeringsstyrelse och en förvaltningskommitté, som ska bestå av företrädare för de stödmottagande medlemsstaterna, kommissionen, EIB och tre företrädare som väljs av de övriga medlemsstaterna för en period på fem år. Investeringsstyrelsen ska ansvara för att fastställa en investeringspolitik på unionsnivå, lämpliga finansieringsinstrument och urvalskriterier för investeringar. Förvaltningskommittén ska ansvara för den dagliga ledningen av fonden.

4.  De stödmottagande medlemsstaterna ska ansvara för fondens styrelse och ska tillsammans inrätta en investeringsstyrelse, sammansatt av en företrädare per stödmottagande medlemsstat, kommissionen och tre observatörer från berörda parter (industriförbund, fackföreningar, icke-statliga organisationer). Styrelsen ska ansvara för att fastställa en investeringspolitik på unionsnivå, som står i konsekvens med kraven i denna artikel och med unionens politik, samt fatta beslut om investeringar.

 

Det ska inrättas en rådgivande nämnd som ska vara fristående från investeringsstyrelsen och sammansatt av experter med bred relevant marknadserfarenhet av projektuppläggning och projektfinansiering. Den rådgivande nämnden ska vara sammansatt av tre företrädare för de stödmottagande medlemsstaterna, tre företrädare för övriga medlemsstater samt experter från kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), vilka valts för en period av fem år. Den rådgivande nämnden ska ge råd om specifika projekt i frågor om sammanförande av offentliga och privata ekonomiska resurser, om huruvida projekten uppfyller kraven för att investeringarna ska vara stödberättigade och om behoven av projektutvecklingsstöd.

Investeringsstyrelsen ska välja en företrädare för kommissionen som ordförande. Investeringsstyrelsen ska sträva efter att fatta beslut enhälligt. Om investeringsstyrelsen inte kan fatta beslut enhälligt inom en tidsfrist som ordföranden fastställt ska styrelsen fatta beslut med enkel majoritet.

Ordförandeskapet i investeringsstyrelsen ska väljas från sina medlemmar baserat på en rotationsmodell med ett års mandat. Investeringsstyrelsen ska sträva efter att fatta beslut enhälligt. Den rådgivande nämnden ska anta sina yttranden med enkel majoritet.

Förvaltningskommittén ska bestå av företrädare som utses av investeringsstyrelsen. Förvaltningskommitténs beslut ska fattas med enkel majoritet.

Investeringsstyrelsen och den rådgivande nämnden ska fungera med öppenhet och insyn. Bäggederas sammanträdesprotokoll ska offentliggöras. Investeringsstyrelsens och den rådgivande nämndens sammansättning ska offentliggöras, och ledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar ska offentliggöras och regelbundet uppdateras. Investeringsstyrelsen och den rådgivande nämnden ska fortlöpande se efter att det inte föreligger några intressekonflikter. Den rådgivande nämnden ska två gånger om året för Europaparlamentet, rådet och kommissionen lägga fram en förteckning över rådgivningen till projekten.

Om EIB rekommenderar att inte finansiera en investering och redovisar skälen till denna rekommendation, ska ett beslut endast antas om en majoritet på två tredjedelar av samtliga ledamöter röstar för. Den medlemsstat där investeringen äger rum och EIB ska i sådana fall inte ha rätt att avge en röst. De båda föregående meningarna ska inte tillämpas på små projekt som finansieras genom lån som tillhandahålls av en nationell utvecklingsbank eller via bidrag för genomförandet av ett nationellt program med specifika mål i linje med målen för moderniseringsfonden, under förutsättning att inte mer än 10 % av medlemsstaternas andel som anges i bilaga IIb används under programmet.

Om EIB rekommenderar att inte finansiera en investering och redovisar skälen till denna rekommendation, i linje med den investeringspolitik som antagits av investeringsstyrelsen och urvalskriterierna i punkt 1, ska ett tillstyrkande antas endast om en majoritet på två tredjedelar av samtliga ledamöter röstar för. Den medlemsstat där investeringen äger rum och EIB ska i sådana fall inte ha rätt att avge en röst.

”5.  De stödmottagande medlemsstaterna ska årligen rapportera till förvaltningskommittén om investeringar som finansieras genom fonden. Rapporten ska offentliggöras och ska innehålla följande:

”5.  De stödmottagande medlemsstaterna ska årligen rapportera till investeringsstyrelsen och den rådgivande nämnden om investeringar som finansieras genom fonden. Rapporten ska offentliggöras och ska innehålla följande:

a)  Information om de finansierade investeringarna per stödmottagande medlemsstat.

a)  Information om de finansierade investeringarna per stödmottagande medlemsstat.

b)  En bedömning av vilket mervärde i fråga om energieffektivitet och modernisering av energisystemet som uppnåtts genom investeringen.

b)  En bedömning av vilket mervärde i fråga om energieffektivitet och modernisering av energisystemet som uppnåtts genom investeringen.

6.  Varje år ska förvaltningskommittén rapportera till kommissionen om erfarenheter av utvärdering och urval av investeringar. Kommissionen ska senast den 31 december 2024 se över den grund på vilken projekt väljs ut och vid behov lämna förslag till förvaltningskommittén.

6.  Varje år ska den rådgivande nämnden rapportera till kommissionen om erfarenheter av utvärdering och urval av investeringar. Kommissionen ska senast den 31 december 2024 se över den grund på vilken projekt väljs ut och vid behov lämna förslag till den rådgivande nämnden och investeringsstyrelsen.

7.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23 för att genomföra denna artikel.”

7.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23 för att genomföra denna artikel, och avseende närmare bestämmelser för att moderniseringsfonden ska fungera effektivt.”

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En förteckning över de anläggningar som omfattas av detta direktiv under de fem år som inleds den 1 januari 2021 ska lämnas in senast den 30 september 2018, och förteckningar för de därpå följande fem åren ska lämnas in vart femte år därefter. Förteckningarna ska innehålla uppgifter om produktionsverksamhet, överföring av värme och gas, elproduktion och utsläpp i delanläggningar under de fem kalenderår som föregår inlämnandet. Gratis tilldelning ska endast ske till anläggningar där sådan information tillhandahålls.

En förteckning över de anläggningar som omfattas av detta direktiv under de två år som inleds den 1 januari 2021 ska lämnas in senast den 30 september 2018, och förteckningar för de därpå följande två åren ska lämnas in vartannat år därefter. Förteckningarna ska innehålla uppgifter om produktionsverksamhet, överföring av värme och gas, elproduktion och utsläpp i delanläggningar under de två kalenderår som föregår inlämnandet. Gratis tilldelning ska endast ske till anläggningar där sådan information tillhandahålls.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I artikel 11.1 ska följande stycke läggas till som tredje stycket:

 

”Från och med 2021 ska medlemsstaterna också säkerställa att varje verksamhetsutövare varje kalenderår rapporterar produktionsverksamheten, för att tilldelningen ska kunna anpassas i enlighet med artikel 10a.7.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 12 – punkt 3a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(10a)  Artikel 12.3a ska ändras på följande sätt:

3a.  Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter ska inte gälla i förhållande till utsläpp som verifierats som avskilda och transporterade för permanent lagring till en anläggning som har giltigt tillstånd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid3.

”3a.  Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter ska inte gälla i förhållande till utsläpp som verifierats som avskilda och transporterade för permanent lagring till en anläggning som har giltigt tillstånd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid3, och inte heller i förhållande till utsläpp som verifierats som avskilda och/eller återanvända i en tillämpning som säkerställer att koldioxiden varaktigt binds för avskiljnings- och återanvändningsändamål.

__________________

__________________

EUT C 140, 5.6.2009, s. 114.

EUT C 140, 5.6.2009, s. 114.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  I artikel 14.1 ska ett nytt stycke läggas till:

 

”Senast den 31 december 2018 ska kommissionen anpassa befintliga regler om övervakning och rapportering av utsläpp som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 601/20121a för att avlägsna rättsliga hinder för investeringar i nyare teknik med låga koldioxidutsläpp såsom avskiljning och användning av koldioxid (CCU). Dessa nya regler ska gälla för all CCU-teknik från och med den 1 januari 2019.”

 

__________________

 

1a Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 181, 12.7.2012, s. 30).

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 19 – led b

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter för en sådan förordning för övervakning och rapportering av utsläpp och verksamhetsuppgifter i enlighet med artikel 23.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter för en sådan förordning för övervakning och rapportering av utsläpp och verksamhetsuppgifter i enlighet med artikel 23. När det gäller övervakning, rapportering och verifiering av utsläppen ska kommissionen övervaka att strafförfaranden tillämpas och drivs igenom effektivt och konsekvent på nationell nivå. Kommissionen ska upprätta ett effektivt övervakningssystem för gränsöverskridande transaktioner med utsläppsrätter på EU-nivå för att minska risken för missbruk och bedrägerier.”

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 20a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 25 – led 1 – led 1bb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  I artikel 25 ska följande punkter läggas till:

 

1ba.  I den rapport som kommissionen ska sammanställa i enlighet med artikel 28aa ska kommissionen följa upp artikel 6.2 i Parisavtalet genom att bedöma hur politiken för begränsning av klimatförändringarna utvecklats i tredjeländer och regioner, med inriktning också på marknadsbaserade strategier, samt hur denna politik påverkat det europeiska näringslivets konkurrenskraft.

 

1bb.  Om man i rapporten sluter sig till att det kvarstår en avsevärd risk för koldioxidläckage ska kommissionen, om så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag där det införs en koldioxidjustering vid gränserna som är fullt förenlig med WTO:s regler och som bygger på en genomförbarhetsstudie, som ska inledas när detta direktiv offentliggörs i EUT. Denna mekanism skulle leda till att importörer av produkter som produceras av de sektorer eller delsektorer som fastställs i enlighet med artikel 10a tas med i EU:s utsläppshandelssystem.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 22a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 27 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(22a)  Artikel 27 första stycket ska ersättas med följande:

Efter samråd med verksamhetsutövaren får medlemsstaterna från gemenskapssystemet undanta anläggningar som till den behöriga myndigheten har rapporterat utsläpp som underskrider 25 000 ton koldioxidekvivalenter och, om de bedriver förbränningsverksamhet, har haft en tillförd effekt på mindre än 35 MW, med undantag av utsläpp från biomassa, under vart och ett av de tre åren före underrättandet av kommissionen enligt led a, förutsatt att de omfattas av åtgärder som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna och förutsatt att den berörda medlemsstaten uppfyller följande villkor:

”Efter samråd med verksamhetsutövaren och förutsatt att överenskommelse ingåtts med denne, får medlemsstaterna från gemenskapssystemet undanta anläggningar som till den behöriga myndigheten har rapporterat utsläpp som underskrider 50 000 ton koldioxidekvivalenter och, om de bedriver förbränningsverksamhet, har haft en tillförd effekt på mindre än 35 MW, med undantag av utsläpp från biomassa, under vart och ett av de tre åren före underrättandet av kommissionen enligt led a, förutsatt att de omfattas av åtgärder som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna och förutsatt att den berörda medlemsstaten uppfyller följande villkor:

a)  Medlemsstaten underrättar kommissionen om varje enskild anläggning av denna typ samt om de likvärdiga åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till gällande utsläppsminskningar, före sista dagen för inlämnande av förteckningen över anläggningar enligt artikel 11.1, och allra senast i samband med att den lämnas in till kommissionen.

a)  Medlemsstaten underrättar kommissionen om varje enskild anläggning av denna typ samt om de likvärdiga åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till gällande utsläppsminskningar, före sista dagen för inlämnande av förteckningen över anläggningar enligt artikel 11.1, och allra senast i samband med att den lämnas in till kommissionen.

b)  Medlemsstaten bekräftar att övervakningsåtgärder har införts för att uppskatta om någon av anläggningarna under något kalenderår släpper ut 25 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa. Medlemsstaterna får tillåta förenklade övervaknings-, rapporterings- och verifieringsåtgärder för anläggningar med genomsnittliga verifierade utsläpp under 2008–2010 som understiger 5 000 ton per år, i enlighet med artikel 14.

b)  Medlemsstaten bekräftar att övervakningsåtgärder har införts för att uppskatta om någon av anläggningarna under något kalenderår släpper ut 50 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa. Medlemsstaterna får tillåta förenklade övervaknings-, rapporterings- och verifieringsåtgärder för anläggningar med genomsnittliga verifierade utsläpp under 2008–2010 som understiger 5 000 ton per år, i enlighet med artikel 14.

c)  Medlemsstaten bekräftar att en anläggning kommer att återinföras i gemenskapssystemet om den under något kalenderår släpper ut 25 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa, eller om den inte längre tillämpar sådana åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna.

c)  Medlemsstaten bekräftar att en anläggning kommer att återinföras i gemenskapssystemet om den under något kalenderår släpper ut 50 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa, eller om den inte längre tillämpar sådana åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna.

d)  Medlemsstaten offentliggör den information som avses i leden a, b och c för synpunkter från berörda parter.

d)  Medlemsstaten offentliggör den information som avses i leden a, b och c för synpunkter från berörda parter.

Även sjukhus får undantas om de vidtar likvärdiga åtgärder.

Även sjukhus får undantas om de vidtar likvärdiga åtgärder.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 22b (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 28a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b)  Följande artikel ska införas som artikel 28a:

 

”Artikel 28a

 

Justeringar efter en övergripande inventering enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Parisavtalet.

 

1.  Inom sex månader efter den övergripande inventering som enligt Parisavtalet ska ske 2023 och inrikta sig på avtalsparternas kollektiva insatser för att framsteg ska göras i riktning mot det globala långsiktiga målet, liksom efter de övergripande inventeringar som görs därefter, ska kommissionen lägga fram en rapport där det bedöms om unionens klimatåtgärder behöver uppdateras och förstärkas, med hänsyn tagen både till de insatser som gjorts inom andra större ekonomier och till konkurrenskraften i en situation av risker för koldioxid- och investeringsläckage. Om så är lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagförslag.

 

2.  I sin rapport ska kommissionen framför allt bedöma med hur mycket den linjära faktor som avses i artikel 9 lämpligen bör ökas, samt om det är nödvändigt med ytterligare strategier och åtgärder för att skärpa de åtaganden om minskade växthusgasutsläpp som ingåtts av unionen och medlemsstaterna, och där kan kommissionen också se efter om det skulle gå att införa en standard för utsläppskrav. Kommissionen ska också bedöma bestämmelserna om koldioxidläckage i syfte att fasa ut tillfällig gratistilldelning.”

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 22c (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 30 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22c)  I artikel 30 ska följande punkt läggas till:

 

”4a.  En allmän översyn av samspelet mellan EU:s utsläppshandelssystem och annan klimat-, luftkvalitets- och energipolitik på unionsnivå och nationell nivå ska göras vart femte år, för att konsekvensen ska bli större och för att inte överlappningar inom politiken ska leda till att den motverkar sitt syfte.”

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 22d (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 30a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22d)  Följande kapitel IVa ska införas:

 

”Kapitel IV Sjöfarts- och luftfartssektorn

 

Artikel 30a

 

Kommissionen ska övervaka att alla sektorer inom ekonomin bidrar till att koldioxidutsläppen minskar, i enlighet med Parisavtalet inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, vilket också ska innefatta övervakning av om mål och åtgärder som överenskommits på internationell nivå, såsom inom Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), leder till lämpliga utsläppsminskningar.”

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 1

Direktiv 2003/87/EG

Bilaga IIa

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ökningar av den procentandel utsläppsrätter som, för solidaritet och tillväxt ska utauktioneras av medlemsstaterna enligt artikel 10.2 a, i syfte att minska utsläppen och underlätta anpassningen till klimatförändringarna

Ökningar av den procentandel utsläppsrätter som, för solidaritet och tillväxt ska utauktioneras av medlemsstaterna enligt artikel 10.2 a, i syfte att minska utsläppen och underlätta anpassningen till klimatförändringarna. Andelarna av utsläppsrätter enligt bilaga IIa för de medlemsstater som är berättigade till stöd ur moderniseringsfonden enligt artikel 10d ska överföras till deras andel av moderniseringsfonden.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar

Referensnummer

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

7.9.2015

Associerat utskott

  Tillkännagivande i kammaren

10.3.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Fredrick Federley

28.10.2015

Behandling i utskott

17.3.2016

12.7.2016

 

 

Antagande

13.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

13

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Salvatore Cicu, Albert Deß

YTTRANDE från utskottet för utveckling (14.7.2016)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar
(COM(2015)0337 – C7-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Föredragande av yttrande: Jordi Sebastià

KORTFATTAD MOTIVERING

I den femte utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), som slutfördes 2014, bekräftades det och gavs ytterligare detaljer om hur oerhört allvarlig klimatutmaningen är, liksom det också underströks att klimatåtgärderna snabbt måste intensifieras. Parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar har bemött denna utmaning med att lägga fram planerade nationellt fastställda bidrag. Det räcker visserligen inte på långt när med detta, men det innebär i vart fall ett stort framsteg.

I Parisavtalet framhålls det att målet med de globala klimatåtgärderna är att ökningen av den globala medeltemperaturen ska förbli åtskilligt mindre än 2 °C över de förindustriella nivåerna och att en begränsning av temperaturökningen till 1,5 °C ska eftersträvas. Genom detta avtal har alla länder gått med i denna strävan. Avtalet har också skapat bättre förutsättningar för en fortgående uppjustering av insatserna, så att de kommer att motsvara den utmaning som klimatförändringarna innebär.

Nu gäller det att fullt ta till vara möjligheten att intensifiera de globala klimatåtgärderna. EU har både stora utsläpp och avsevärda resurser och har därför ett stort ansvar. EU måste bidra till en process där länderna i världen driver på varandra att öka sina insatser, så att vi får en ständig uppjustering av insatserna världen över.

Här har EU en särskild viktig uppgift, som består i att korrigera sitt utsläppshandelssystem så att det blir ett verkligt effektivt redskap för utsläppsminskningar och för mobilisering av resurser till förmån för förnybar energi, energisparande och stöd till anpassningar till klimatförändringarnas effekter, både inom EU och i utsatta utvecklingsländer, särskilt de minst utvecklade länderna.

Det räcker inte med kommissionens förslag om ändring av direktivet om utsläppshandelssystemet för att detta system ska bli ett redskap av det slag som behövs i dagens läge. Föredraganden framlägger därför ändringsförslag för att

–  stärka miljöintegriteten, dels genom att anpassa det utsläppstak som den linjära faktorn innebär, såsom ett första steg på väg mot att EU ska uppnå det högre värde för utsläppsminskningar som gäller såsom mål för EU:s ekonomi i dag, nämligen att utsläppen av växthusgaser fram till 2050 ska minskas med 95 % jämfört med 1995, och dels, såsom ett andra steg, genom att föreskriva en regelbunden översyn av utsläppstaket med fem års mellanrum, efter de kollektiva översynerna i UNFCCC och Parisavtalet,

–  från marknadsstabilitetsreserven avföra det överskott av utsläppsrätter som hänförts dit och som motsvarar användningen av internationella reduktionsenheter enligt mekanismen för ren utveckling och gemensamt genomförande inom ramen för utsläppshandelssystemet, så att systemets mål om minskade växthusgasutsläpp kommer att uppnås genom inhemska insatser,

–  fördela samtliga utsläppsrätter inom utsläppshandelssystemet genom utauktionering, varvid inkomsterna i sin helhet ska avsättas för klimatåtgärder, så att hälften av dem går till utsatta utvecklingsländer, samt införa ett krav på utsläppsrätter vid import av energiintensiva varor, till förhindrande av eventuellt koldioxidläckage,

–  få luftfartssektorn att också bidra till målet om minskade växthusgasutsläpp fram till 2030, på samma nivå som andra sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet, och avsätta alla intäkter till följd av luftfartens utsläpp till klimatåtgärder i utsatta utvecklingsländer,

–  ta med den internationella sjöfarten i arbetet för att uppnå klimatmålen, genom att det inrättas en kollektiv fond för att fartygoperatörer ska kunna betala in bidrag för utsläpp i EU:s hamnar samt under resor till och från dem,

–  inskränka nollemissionsfaktorn för biomassa till att gälla endast för avfall och rester, för att minska incitamenten till att EU:s marknad för bioenergi försörjs med hjälp av markrofferi i utvecklingsländer. Världsomfattande avskogning och förlust av kollager i skogar svarar för uppskattningsvis 20 % av klimatförändringarna. Om EU:s efterfrågan på skogsbiomassa ökas med hjälp av att man på tvivelaktiga grunder redovisar för att denna biomassa tillkommit utan koldioxidutsläpp, då är det risk för att detta i bästa fall blir ineffektivt, och i värsta fall motverkar sitt syfte att begränsa klimatförändringarna.

Att intäkterna från utsläppshandelssystemet avsätts för särskilda ändamål och att den internationella sjöfartens utsläpp tas med i systemet följer också Europaparlamentets ståndpunkt i frågan, som först framlades i samband med klimatpaketet 2008 och sedermera upprepats också vid andra tillfällen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a)  Utmaningarna från klimatet och miljön är av global karaktär. Målet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) är att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som gör att farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet kan förhindras. Parisavtalet om klimatförändringar (Parisavtalet) som godkändes vid den 21:a konferensen för parterna i UNFCCC (COP 21), betecknar en ny nivå av globalt åtagande för att begränsa och minska växthusgasutsläppen, där alla länder engagerar sig i insatserna.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Efter att unionen och dess medlemsstater hade undertecknat Parisavtalet utfäste de sig att se till att den globala medeltemperaturen ökar med åtskilligt mindre än 2 °C över de förindustriella nivåerna och att en begränsning av temperaturökningen till 1,5 °C ska eftersträvas. Parisavtalet syftar också till att en rättvis avvägning mellan dels de antropogena utsläppen, fördelade på olika källor, och dels upptagen av växthusgaser i sänkor, ska uppnås under senare hälften av detta århundrade. Dessa åtaganden bör rikta in arbetet på att minska utsläppen och att investera i förnybar energi och energieffektivitet.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  Parisavtalet innebär en världsomfattande överenskommelse om att begränsa och minska växthusgasutsläppen och tar sikte på en ”rättvis omställning”, som blir till nytta också för utvecklingsländerna.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d)  Utvecklingsländerna är de mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. Unionen bör utöka sitt stöd till dessa länder för att stärka deras anpassningsförmåga och deras resiliens mot klimatförändringarna. Unionens politik bör göras mera konsekvent så att EU:s utsläppshandelssystem kan erbjuda ett effektivt komplement till politiken för utvecklingssamarbete, framför allt inom ramen för 2030-agendan för hållbar utveckling och kampen mot klimatförändringarna.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2e)   Hänsyn bör tas till det framsteg som Parisavtalet innebär och till att avtalet gjort det lättare för oss att hela tiden justera upp målen och insatserna, så att de kommer att motsvara den utmaning som klimatförändringarna innebär. Ett av unionens bästa medel att fullgöra Parisavtalets åtaganden är EU:s utsläppshandelssystem. Som ett led i dessa insatser måste EU:s utsläppshandelssystem bli ett effektivare redskap för utsläppsminskningar och stödja omställningen till förnybar energi, maximera energieffektiviteten och stimulera tillväxten för ren teknik över hela världen.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)   Europeiska rådet bekräftade att ett välfungerande, reviderat utsläppshandelssystem med ett instrument för stabilisering av marknaden kommer att vara det huvudsakliga europeiska instrumentet för att uppnå detta mål, med en årlig minskningssats på 2,2 % från och med 2021, gratis tilldelning som inte löper ut utan fortsätter med befintliga åtgärder efter 2020 för att förebygga risken för koldioxidläckage till följd av klimatpolitiken, så länge inga jämförbara ansträngningar görs i andra större ekonomier, och utan att den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut minskas. Den auktionerade andelen bör i lagstiftningen uttryckas som ett procenttal, för att ge ökad planeringssäkerhet när det gäller investeringsbeslut, öka insynen och göra det övergripande systemet enklare och mer lättförståeligt.

(3)   Det reviderade utsläppshandelssystemet behöver en årlig minskningssats på 2,8 % från och med 2021, tillsammans med krav på utsläppsrätter vid import efter 2020 för att förebygga risken för koldioxidläckage till följd av klimatpolitiken, så länge inga jämförbara ansträngningar görs i tredjeländer eller regioner på lägre nivå än nationsnivå, och utan att den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut minskas.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  För att öka ambitionerna under tiden före 2020 och för att återspegla det globala målet om att temperaturökningen ska förbli åtskilligt mindre än 2 °C bör EU:s mål om att växthusgasutsläppen fram till 2020 ska bli 20 % mindre än 1990 uppnås med inhemska insatser. Så många utsläppsrätter bör annulleras i reserven för marknadsstabilitet, att det motsvarar de internationella reduktionsenheter (certifierade utsläppsminskningar från projekt inom mekanismen för ren utveckling samt utsläppsminskningsenheter från projekt med gemensamt genomförande) som använts inom EU:s utsläppshandelssystem.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)   Parterna i UNFCCC har bett den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) att sammanställa en särskild rapport om 1,5 °C-målet under 2018, och beslutat att ordna en positiv dialog för inventering av de kollektiva ambitionerna och av framstegen med fullgörandet av åtagandena, för att parterna skulle få ett informationsunderlag inför sitt slutliga framläggande av de nationellt fastställda bidragen. Parisavtalet föreskriver också en regelbunden inventering av genomförandet, för att man ska kunna bedöma vilka kollektiva framsteg som görs i riktning mot avtalets mål på lång sikt, något som ska ta sin början 2023 och göras vart femte år därefter. EU:s utsläppshandelssystem bör föreskriva regelbundna översyner där unionens klimatåtgärder uppdateras och förbättras, i konsekvens med Parisavtalet.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Att utsläppen från biomassa nollställts i EU:s utsläppshandelssystem innebär ett stödsystem, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG1a. Flytande biobränslen, biodrivmedel och fast och gasformig biomassa bör få stöd och räknas med bland insatserna att uppnå de nationella målen endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i direktiv 2009/28/EG eller överensstämmer med strategin för hållbar bioenergi. Hållbarhetskriterierna bör således tillämpas på alla källor till bioenergi som förbrukas och nollställs ur synvinkel av växthusgasutsläppen, i en anläggning eller inom en luftfartygsoperatörs verksamhet som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

 

_________________________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

Motivering

För närvarande gäller inte utsläppshandelssystemet för anläggningar som använder endast biomassa. Till detta kommer att all biomassa som används i anläggningar räknas som koldioxidneutral och att fast biomassa inte omfattas av några hållbarhetskriterier. Följden av detta blir att en avsevärd del av utsläppen aldrig redovisas för. Det måste bli slut på att biomassa nollställs, och hållbarhetskriterierna måste gälla också för biomassa.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Medlemsstaterna bör, i enlighet med reglerna för statligt stöd, delvis kompensera vissa anläggningar inom sektorer eller delsektorer som konstaterats löpa avsevärd risk för koldioxidläckage på grund av kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna. Protokollet och tillhörande beslut som antas av partskonferensen i Paris måste lägga grunden för flexibel klimatfinansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till förmån för berättigade parter, särskilt de som har minst resurser. Klimatfinansiering från den offentliga sektorn kommer att spela en fortsatt viktig roll efter 2020. Därför bör auktionsintäkterna även användas för klimatfinansieringsåtgärder i utsatta tredjeländer, till exempel för att hjälpa dem att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. Hur stort belopp som krävs för klimatfinansiering beror också på de planerade nationellt fastställda bidragens omfattning och kvalitet, efterföljande investeringsplaner och nationella processer för att planera anpassningsåtgärder. Medlemsstaterna bör också använda auktionsintäkter för att främja kompetensutveckling och omfördelning av arbetskraft som påverkas av skiftet av arbetstillfällen i en koldioxidsnål ekonomi.

(9)  Medlemsstaterna bör, i enlighet med reglerna för statligt stöd, delvis kompensera vissa anläggningar inom sektorer eller delsektorer som konstaterats löpa avsevärd risk för koldioxidläckage på grund av kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna. Protokollet och tillhörande beslut som antas av partskonferensen i Paris måste lägga grunden för flexibel klimatfinansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till förmån för berättigade parter, särskilt de som har minst resurser. Klimatfinansiering från den offentliga sektorn kommer att spela en fortsatt viktig roll efter 2020. Medlemsstaterna bör erkänna unionens globala ansvar och omedelbart ge ekonomiskt stöd till insatser som görs av de minst utvecklade länderna för att utveckla utsläppssnål teknik utgående från principen om teknikneutralitet och begränsning av effekterna av klimatförändringarna. Med tanke på detta bör en betydande procentandel av medlemsstaternas intäkter från utauktioneringen av utsläppsrätter ges till internationella fonder, framför allt FN:s gröna klimatfond, Fonden för de minst utvecklade länderna och Särskilda klimatförändringsfonden. Hur stort belopp som krävs för klimatfinansiering beror också på de planerade nationellt fastställda bidragens omfattning och kvalitet, efterföljande investeringsplaner och nationella processer för att planera anpassningsåtgärder. Medlemsstaterna bör också använda auktionsintäkter för att främja kompetensutveckling och omfördelning av arbetskraft som påverkas av skiftet av arbetstillfällen i en koldioxidsnål ekonomi.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  De minst utvecklade länderna är särskilt känsliga för klimatförändringarnas effekter, men deras växthusgasutsläpp är mycket små. Därför bör man särskilt prioritera de minst utvecklade ländernas behov genom att finansiera klimatåtgärder med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem, framför allt genom att via den gröna klimatfonden finansiera anpassning till klimatförändringarnas effekter.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I överensstämmelse med medlagstiftarnas åtagande, som kommit till uttryck i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG1a och i Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG1b, bör alla sektorer inom ekonomin, bland dem också den internationella sjöfarten och luftfarten, bidra till att minska växthusgasutsläppen. Luftfarten gör redan detta, i och med att den tagits med i EU:s utsläppshandelssystem. Eftersom Internationella sjöfartsorganisationen inte antagit någon internationell överenskommelse där den internationella sjöfartens utsläpp finns med bland minskningsmålen bör det inrättas en fond för insamling av fartygsoperatörernas bidrag som inbetalats i anledning av koldioxidutsläpp i unionens hamnar och på resor till och från dem. Bidragen bör vara lika med eller högre än utsläppsrätternas marknadspriser. Fonden bör finansiera anpassning och begränsning i utsatta utvecklingsländer. Fartygsoperatörer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/7571c bör omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, om de bidrag de betalar inte är tillräckliga.

 

________________________

 

1a   Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2009/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63).

 

1b   Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).

 

1c   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 55).

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2003/87/EG

”Artikel 3d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)   I artikel 3d.3 ska andra stycket ersättas med följande:

(1)   Artikel3d ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23.”

”Artikel 3d

 

Metod för tilldelning av utsläppsrätter för luftfart genom auktion

 

Den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter för luftfartsverksamhet ska årligen minskas med samma linjära faktor som enligt EU:s utsläppshandelssystem gäller för andra verksamheter. Samtliga utsläppsrätter för luftfartsverksamhet ska auktioneras ut, och intäkterna ska användas för klimatfinansiering i utsatta utvecklingsländer, bland annat för anpassning till klimatförändringarnas effekter.”

Motivering

Luftfarten bör ge lika stora bidrag till målet om minskade växthusgasutsläpp som de andra sektorerna som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. I linje med Europaparlamentets ståndpunkt om förslaget från 2007 om inbegripande av luftfarten i EU:s utsläppshandelssystem, och för att konsekvens ska råda med internationell rätt, bör alla intäkter från EU:s utsläppshandelssystem för luftfarten användas till motåtgärder mot klimatförändringarna. För att utvecklingsländerna ska få förtroende för EU:s politiska åtgärd bör alla intäkter från EU:s utsläppshandelssystem för luftfarten anslås till internationell klimatfinansiering.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

”Artikel 3e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)   Artikel 3b ska utgå.

Motivering

Anknyter till ändringsförslag 9. Samtliga utsläppsrätter till luftfarten bör auktioneras ut av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 9 – punkterna 2 och 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Från och med 2021 ska den linjära faktorn vara 2,2 %.”

”Från och med 2021 ska den linjära faktorn vara 2,8 %.”

Motivering

I Parisavtalet kom länderna överens om att temperaturökningen ska förbli åtskilligt mindre än 2 °C, och att eftersträva en begränsning av den till 1,5 °C. Med den föreslagna linjära faktorn för EU:s utsläppshandelssystem uppnås inte ens det lägre värdet för EU:s mål, om att EU:s utsläpp fram till 2050 ska bli mellan 80 och 95 % mindre än vad de var 1990, något som överenskommits utgående från tvågradersmålet. Av omsorg om större konsekvens med Parisavtalet föreslås en justering av den linjära faktorn till 2,8 %, vilket motsvarar att utsläppen inom hela ekonomin fram till 2050 minskas med 95 %, jämfört med 1990, alltså det högre värdet för EU:s mål. Såsom ett andra steg föreslås en översynsklausul för att den linjära faktorn ska kunna anpassas efter FN:s översyner.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Tre nya stycken ska läggas till i punkt 1:

a)  Följande stycken ska läggas till i punkt 1:

Från och med 2021 ska den andel utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna vara 57 %.

 

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut för att inrätta en fond för att höja energieffektiviteten och modernisera energisystemen i vissa medlemsstater i enlighet med artikel 10d i detta direktiv (nedan kallad moderniseringsfonden).

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut för att inrätta en fond för att höja energieffektiviteten och modernisera energisystemen i vissa medlemsstater i enlighet med artikel 10d i detta direktiv (nedan kallad moderniseringsfonden).

 

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut för att inrätta Internationella fonden för klimatåtgärder, till stöd för klimatåtgärder i utsatta utvecklingsländer med låg kapacitet, framför allt de minst utvecklade länderna, små östater under utveckling och länder i Afrika, framför allt för att de ska kunna anpassa sig till klimatförändringarnas effekter. Ekonomiska resurser från Internationella fonden för klimatåtgärder ska användas till årlig påfyllning av FN:s gröna klimatfond, vilken har som mål att 50 % ska anslås till anpassningsåtgärder och att hälften av detta belopp ska gå till mycket utsatta länder.

 

2 % av den totala kvantiteten utsläppsrätter mellan 2021 och 2030 ska auktioneras ut för att inrätta Fonden för en rättvis omställning, till stöd för lokalsamhällen och arbetstagare i de regioner som drabbats hårdast av omställningen till ett utsläppssnålt samhälle. Fondens medel ska användas till investeringar i syfte att skapa arbetstillfällen, finansiera yrkesutbildning och andra sysselsättnings- samt hälso- och sjukvårdstjänster i alternativa ekonomiska verksamheter i regioner där traditionella koldioxidintensiva sektorer förväntas komma att förlora ett stort antal arbetstillfällen som en följd av utfasningen av fossila bränslen. En särskild plan ska utarbetas av varje medlemsstat som ansöker om att utnyttja medel från Fonden för en rättvis omställning, i nära samarbete med kommunala och lokala myndigheter i övergångsregionerna såväl som arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället.

Den totala kvantitet återstående utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna ska fördelas i enlighet med punkt 2.”

Den totala kvantitet återstående utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna ska fördelas i enlighet med punkt 2.”

Motivering

Kommissionen bör

– inrätta en fond för en rättvis omställning, såsom en EU-omfattande stödmekanism för arbetstagare och regioner som kommer att hamna på den förlorande sidan vid övergången till ett utsläppssnålt samhälle,

– inrätta en internationell fond för klimatåtgärder, som direkt skulle leverera påfyllning till Gröna klimatfonden och bidra till att det blev slut på att internationell klimatfinansiering kan fås fram endast via biståndsbudgetar.

Andelarna utsläppsrätter för Moderniseringsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Internationella fonden för klimatåtgärder bör tilläggas till de utauktionerade utsläppsrätterna.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ba)   I punkt 3 ska inledningen ersättas med följande:

3.   Medlemsstaterna ska besluta om hur inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. Minst 50 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c, eller ett ekonomiskt värde motsvarande dessa inkomster, bör användas för ett eller flera av följande syften:

“3.    Medlemsstaterna ska besluta om hur inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. Minst 50 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c, eller ett ekonomiskt värde motsvarande dessa inkomster, ska användas för finansiering av klimatåtgärder i utsatta utvecklingsländer, bland annat för minskning av växthusgasutsläpp och anpassning till klimatförändringarnas effekter. Återstoden, ska användas för ett eller flera av följande syften:”

Motivering

Enligt Europaparlamentets ståndpunkt från diskussionen om klimatpaketet 2008 bör alla inkomster från EU:s utsläppshandelssystem (eller ett ekonomiskt värde motsvarande dessa inkomster) avsättas för klimatåtgärder, och 50 % bör gå till EU:s kollektiva bidrag till internationell klimatfinansiering. Kollektiva utfästelser från EU skulle ge EU ökat inflytande i förhandlingarna inom UNFCCC och göra EU:s klimatfinansiering mera effektiv.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led c

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 3 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k)  Att täcka klimatfinansieringsåtgärder i utsatta tredjeländer, inbegripet anpassning till klimatförändringarnas effekter.

k)  Att finansiera anpassning till klimatförändringarnas effekter och andra klimatåtgärder i utsatta tredjeländer, såsom tillägg till den finansiering av åtgärder som sker via instrument för utvecklingssamarbete. Denna klimatfinansiering ska räknas som en del av unionens arbete för att fullgöra sina klimatfinansieringsåtaganden, men däremot anses som ett tillägg till finansieringen av utveckling, och inte som en del av den.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led a

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)   I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

a)   Punkt 1 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23. Den delegerade akten ska också föreskriva ytterligare tilldelning från reserven för nya deltagare för betydande produktionsökningar genom att tillämpa samma tröskelvärden och tilldelningsjusteringar som tillämpas i fråga om delvis upphörande av verksamhet.”

”300 miljoner utsläppsrätter ska användas för finansiering av klimatåtgärder i de minst utvecklade länderna, framför allt för anpassning till klimatförändringarnas effekter, via FN:s gröna klimatfond.”

Motivering

De minst utvecklade länderna är särskilt känsliga för klimatförändringarnas effekter, men deras växthusgasutsläpp är mycket små. Därför bör man särskilt prioritera de minst utvecklade ländernas behov genom att finansiera klimatåtgärder med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem, framför allt anpassning till klimatförändringarnas effekter. Kollektiva utfästelser från EU skulle ge EU ökat inflytande i förhandlingarna inom UNFCCC, medan bidrag genom den gröna klimatfonden också skulle uppmuntra andra att bidra till fonden med en del av intäkterna från sina system för koldioxidprissättning.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led d

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår från kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna, varvid hänsyn ska tas till eventuella effekter på den inre marknaden. Sådana ekonomiska åtgärder för att kompensera för delar av dessa kostnader ska vara förenliga med reglerna för statligt stöd.

Medlemsstaterna får införa ekonomiska åtgärder till förmån för sektorer eller delsektorer som är utsatta för en verklig risk för koldioxidläckage på grund av betydande indirekta kostnader som faktiskt uppstår från kostnader för utsläpp av växthusgaser som förs vidare till elpriserna, varvid hänsyn ska tas till eventuella effekter på den inre marknaden. Sådana ekonomiska åtgärder för att kompensera för delar av dessa kostnader ska vara förenliga med reglerna för statligt stöd.

Motivering

Engelskans ”should”, som här motsvaras av svenskans ”ska”, är rättsligt tvetydigt. Ett harmoniserat system må vara önskvärt men att tvinga medlemsstaterna att använda statligt stöd är rättsligt osunt, och därför har ordet ”får” återinförts.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En fond för att stödja investeringar i moderniseringen av energisystem och förbättra energieffektiviteten i medlemsstater med en BNP per capita som understiger 60 % av genomsnittet i EU 2013 ska inrättas för perioden 2021–2030 och finansieras i enlighet med artikel 10.

1.  En fond för att stödja investeringar i moderniseringen av energisystem och förbättra energieffektiviteten (inbegripet värmeenergi, fjärrvärme, högeffektiv kraftvärme, förnybar energi och geotermisk värme) i medlemsstater med en BNP per capita som understiger 60 % av genomsnittet i EU 2013 ska inrättas för perioden 2021–2030 och finansieras i enlighet med artikel 10.

Motivering

De ovannämnda småskaliga investeringarna har en utslagsgivande roll för moderniseringen av energisystemet och för omställningen i riktning mot en utsläppssnål ekonomi och bör därför uttryckligen framhållas.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10d – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fonden ska också finansiera småskaliga projekt för investeringar i moderniseringen av energisystem och energieffektivitet. För detta ändamål ska investeringsstyrelsen utarbeta riktlinjer och urvalskriterier för dessa projekt.

2.  Fonden ska också finansiera småskaliga projekt för investeringar i moderniseringen av energisystem och energieffektivitet (inbegripet värmeenergi, fjärrvärme, högeffektiv kraftvärme, förnybar energi och geotermisk värme). För detta ändamål ska investeringsstyrelsen utarbeta riktlinjer och urvalskriterier för dessa projekt.

Motivering

Stödmottagande medlemsstater ska själva få välja småskaliga projekt, särskilt när förverkligandet av dem ingår som ett led i befintliga nationella planer/program, för att moderniseringsfonden ska anpassas efter den nationella situationen. I sådana fall bör det räcka med en enkel anmälan till investeringsstyrelsen.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 11c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)   Följande artikel ska införas:

 

"Artikel 11c

 

Sjöfartens bidrag till finansiering av åtgärder i utsatta utvecklingsländer

 

Om det inte finns något jämförbart system som drivs under IMO:s överinseende ska det från och med 2019 inrättas en fond, dit fartygsoperatörer ska betala in bidrag för koldioxid som släppts ut från deras fartyg i unionens hamnar eller på väg till eller från dem, varvid bidraget minst ska motsvara fjolårets marknadspris på utsläppsrätter. Fondens intäkter ska användas för att finansiera anpassning och begränsning i utsatta utvecklingsländer.

 

De bidrag som avses i första stycket ska offentliggöras. Fartygsoperatörer som omfattas av förordning (EU) nr 2015/757 ska åläggas att överlämna utsläppsrätter, om de bidrag de betalar inte är tillräckliga. Om de begränsningsåtgärder som bekostas med de inbetalade bidragen inte leder till utsläppsminskningar som motsvarar nivån på de bidragsbetalandes utsläpp ska skillnaden annulleras i reserven för marknadsstabilitet.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20151029&qid=1458208850750&from=SV)

Motivering

I överensstämmelse med Europaparlamentets ståndpunkt om utsläppshandelssystemet 2008, samt med överenskommelsen om klimatpaketet 2009, bör alla sektorer inom ekonomin, bland dem också den internationella sjöfarten och luftfarten, bidra till att utsläppen minskar. Så länge inga åtgärder vidtas inom IMO bör det inrättas en fond för att fartygsoperatörer ska kunna betala in bidrag för utsläpp som sker i EU:s hamnar samt under resor till och från dem. Om klimatåtgärden inte leder till utsläppsminskningar som motsvarar utsläppen från de operatörer som omfattas bör skillnaden annulleras i reserven för marknadsstabilitet.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22a (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 27 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(22a)  Artikel 27.1 ska ersättas med följande:

1.   Efter samråd med verksamhetsutövaren får medlemsstaterna från gemenskapssystemet undanta anläggningar som till den behöriga myndigheten har rapporterat utsläpp som underskrider 25 000 ton koldioxidekvivalenter och, om de bedriver förbränningsverksamhet, har haft en tillförd effekt på mindre än 35 MW, med undantag av utsläpp från biomassa, under vart och ett av de tre åren före underrättandet av kommissionen enligt led a, förutsatt att de omfattas av åtgärder som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna och förutsatt att den berörda medlemsstaten uppfyller följande villkor:

"1.   Efter samråd med verksamhetsutövaren får medlemsstaterna från gemenskapssystemet undanta anläggningar som till den behöriga myndigheten har rapporterat utsläpp som underskrider 25 000 ton koldioxidekvivalenter och, om de bedriver förbränningsverksamhet, har haft en tillförd effekt på mindre än 35 MW under vart och ett av de tre åren före underrättandet av kommissionen enligt led a, förutsatt att de omfattas av åtgärder som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna och förutsatt att den berörda medlemsstaten uppfyller följande villkor:

a)   Medlemsstaten underrättar kommissionen om varje enskild anläggning av denna typ samt om de likvärdiga åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till gällande utsläppsminskningar, före sista dagen för inlämnande av förteckningen över anläggningar enligt artikel 11.1, och allra senast i samband med att den lämnas in till kommissionen.

a)   Medlemsstaten underrättar kommissionen om varje enskild anläggning av denna typ samt om de likvärdiga åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till gällande utsläppsminskningar, före sista dagen för inlämnande av förteckningen över anläggningar enligt artikel 11.1, och allra senast i samband med att den lämnas in till kommissionen.

b)  Medlemsstaten bekräftar att övervakningsåtgärder har införts för att uppskatta om någon av anläggningarna under något kalenderår släpper ut 25 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa. Medlemsstaterna får tillåta förenklade övervaknings-, rapporterings- och verifieringsåtgärder för anläggningar med genomsnittliga verifierade utsläpp under 2008–2010 som understiger 5 000 ton per år, i enlighet med artikel 14.

b)  Medlemsstaten bekräftar att övervakningsåtgärder har införts för att uppskatta om någon av anläggningarna under något kalenderår släpper ut 25 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Medlemsstaterna får tillåta förenklade övervaknings-, rapporterings- och verifieringsåtgärder för anläggningar med genomsnittliga verifierade utsläpp under 2008–2010 som understiger 5 000 ton per år, i enlighet med artikel 14.

c)  Medlemsstaten bekräftar att en anläggning kommer att återinföras i gemenskapssystemet om den under något kalenderår släpper ut 25 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa, eller om den inte längre tillämpar sådana åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna.

c)  Medlemsstaten bekräftar att en anläggning kommer att återinföras i gemenskapssystemet om den under något kalenderår släpper ut 25 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer eller om den inte längre tillämpar sådana åtgärder för anläggningen som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna.

d)   Medlemsstaten offentliggör den information som avses i leden a, b och c för synpunkter från berörda parter.

d)   Medlemsstaten offentliggör den information som avses i leden a, b och c för synpunkter från berörda parter.

Även sjukhus får undantas om de vidtar likvärdiga åtgärder.

Även sjukhus får undantas om de vidtar likvärdiga åtgärder.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22b (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel -28a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b)   Följande artikel ska införas:

 

”Artikel -28a

 

Justeringar efter en övergripande inventering enligt UNFCCC och Parisavtalet.

 

Inom sex månader efter den positiva dialog som ska sammankallas inom ramen för UNFCCC under 2018 för inventering av konventionsparternas kollektiva insatser för framsteg i riktning mot det världsomfattande målet på lång sikt, och inom sex månader efter den övergripande inventeringen under 2023 samt efter därpå följande övergripande inventeringar ska kommissionen lägga fram en rapport med bedömning av i vad mån unionens klimatåtgärder behöver uppdateras och förbättras. Rapporten ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag om så är lämpligt.

 

I sin rapport ska kommissionen framför allt bedöma med hur mycket den linjära faktor som avses i artikel 9 lämpligen bör ökas, samt om det är nödvändigt med ytterligare strategier och åtgärder för att skärpa de åtaganden om minskade växthusgasutsläpp som ingåtts av unionen och medlemsstaterna."

Motivering

I Parisavtalet kom länderna överens om att temperaturökningen ska förbli åtskilligt mindre än 2 °C och att eftersträva en begränsning av temperaturökningen till 1,5 °C. Av omsorg om större konsekvens med Parisavtalet föreslås en justering av den linjära faktorn till 2,8 %, vilket motsvarar att utsläppen inom hela ekonomin fram till 2050 minskas med 95 %, jämfört med 1990, alltså det högre värdet för EU:s mål. Såsom ett andra steg föreslås en översynsklausul för att den linjära faktorn ska kunna anpassas efter översynsprocessen inom ramen för UNFCCC och Parisavtalet.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22c (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Bilaga I – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(22c)   Punkt 1 i bilaga I ska ersättas med följande:

Anläggningar eller delar av anläggningar som används för forskning, utveckling och provning av nya produkter och processer samt anläggningar som uteslutande använder biomassa omfattas inte av detta direktiv.

Anläggningar eller delar av anläggningar som används för forskning, utveckling och experiment med nya produkter och processer omfattas inte av detta direktiv.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 22d (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Bilaga I – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(22d)   Punkt 3 i bilaga I ska ersättas med följande:

När den sammanlagda tillförda effekten i en anläggning beräknas inför ett beslut om huruvida anläggningen ska tas upp i gemenskapssystemet ska den tillförda effekten i alla anläggningens tekniska enheter som förbränner bränsle räknas samman. Sådana enheter kan bland annat vara alla typer av pannor, brännare, turbiner, värmeaggregat, processugnar, förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar, värmningsugnar, torkar, motorer, bränsleceller, enheter för tvåstegsförbränning för avskiljning av koldioxid, facklor och enheter för termisk eller katalytisk efterbränning. Enheter med en tillförd effekt på mindre än 3 MW och enheter som uteslutande använder biomassa ska inte ingå i beräkningen. Med enheter som uteslutande använder biomassa avses även enheter som använder fossila bränslen endast vid start och avstängning.

När den sammanlagda tillförda effekten i en anläggning beräknas inför ett beslut om huruvida anläggningen ska tas upp i gemenskapssystemet ska den tillförda effekten i alla anläggningens tekniska enheter som förbränner bränsle räknas samman. Sådana enheter kan bland annat vara alla typer av pannor, brännare, turbiner, värmeaggregat, processugnar, förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar, värmningsugnar, torkar, motorer, bränsleceller, enheter för tvåstegsförbränning för avskiljning av koldioxid, facklor och enheter för termisk eller katalytisk efterbränning. Enheter med en tillförd effekt på mindre än 3 MW ska inte ingå i beräkningen.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Bilaga III

Direktiv 2003/87/EG

Bilaga IV- del A

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I del A i bilaga IV till direktiv 2003/87/EG, ska stycket under fjärde rubriken ”Övervakning av utsläpp av andra växthusgaser” ersättas med följande:

Del A i bilaga IV till direktiv 2003/87/EEG ska ändras på följande sätt:

 

(1)  Tredje punkten under den andra rubriken som lyder ”Beräkning” ska ersättas med följande:

 

”Allmänt vedertagna emissionsfaktorer ska tillämpas. Verksamhetsspecifika emissionsfaktorer kan godtas för alla bränslen. Standardvärden kan godtas för alla bränslen utom för icke-kommersiella sådana (avfallsbränslen som däck och processgaser från industrianläggningar). Flötsspecifika standardvärden för kol samt EU-specifika respektive tillverkarlandspecifika standardvärden för naturgas kräver ytterligare utveckling. Standardvärden från IPCC kan godtas för raffinaderiprodukter. Emissionsfaktorn för biomassa från avfall och rester ska vara noll.”

 

(2)   Punkten under den fjärde rubriken som lyder ”Övervakning av utsläpp av andra växthusgaser” ska ersättas med följande:

”Standardiserade eller allmänt vedertagna metoder ska tillämpas. De ska utarbetas av kommissionen i samråd med samtliga berörda parter och godkännas i enlighet med artikel 14.1.”

”Standardiserade eller allmänt vedertagna metoder ska tillämpas. De ska utarbetas av kommissionen i samråd med samtliga berörda parter och godkännas i enlighet med artikel 14.1.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar

Referensnummer

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

17.12.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jordi Sebastià

20.10.2015

Behandling i utskott

24.5.2016

 

 

 

Antagande

12.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

12

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Maria Arena, Petras Auštrevičius

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar

Referensnummer

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Framläggande för parlamentet

15.7.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

17.12.2015

BUDG

7.9.2015

ITRE

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

3.9.2015

IMCO

22.9.2015

 

 

Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

10.3.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ian Duncan

16.9.2015

 

 

 

Behandling i utskott

21.6.2016

29.9.2016

 

 

Antagande

15.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

5

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Linnéa Engström, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, Bart Staes, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Linnéa Engström, Olle Ludvigsson, Jiří Maštálka, Jens Nilsson

Ingivande

13.1.2017