Процедура : 2016/2055(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0004/2017

Внесени текстове :

A8-0004/2017

Разисквания :

PV 13/02/2017 - 18
CRE 13/02/2017 - 18

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0022

ДОКЛАД     
PDF 632kWORD 61k
20.1.2017
PE 587.704v02-00 A8-0004/2017

относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС

(2016/2055(INI))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Денис де Йонг

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС

(2016/2055(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 325 от него,

–  като взе предвид член 22а, член 22б и член 22в от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети(1),

–  като взе предвид решението на Европейския омбудсман за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване(2),

–  като взе предвид член 9 от Гражданската конвенция на Съвета на Европа за корупцията,

–  като взе предвид член 22, буква а) от Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията,

–  като взе предвид Препоръка CM/Rec(2014)7 на Съвета на Европа относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности,

–  като взе предвид член 8, член 13 и член 33 от Конвенцията на ООН срещу корупцията,

–  като взе предвид принцип № 4 от Препоръката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за подобряване на етичното поведение в публичните служби,

–  като взе предвид проучването на службата на Европейския омбудсман от 2 март 2015 г. и неговия призив към институциите на ЕС да приемат изискваните правила, свързани с подаването на сигнали за нередности,

–  като взе предвид публикацията на ОИСР, озаглавена „Ангажиране с ефективната защита на лицата, подаващи сигнали за нередности“,

–  като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека по дело Guja/ Молдова, Заявление № 14277/04 от 12 февруари 2008 г.,

–  като взе предвид член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0004/2017),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата за освобождаване от отговорност Парламентът се нуждае от възможно най-много информация, свързана с такива нередности; като има предвид, че в случаи, свързани с вътрешни нередности в рамките на институциите, Парламентът следва да има право на пълен достъп до информация, за да може да проведе процедурата по освобождаване от отговорност, като разполага с всички факти;

Б.  като има предвид, че Европейската сметна палата предоставя на Парламента отлична основа за неговите проверки, но самата тя не може да обхване всички индивидуални разходи;

В.  като има предвид, че Комисията и други институции на ЕС също предоставят на Парламента доклади с информация относно своите разходи, но разчитат и на официалните механизми за докладване;

Г.  като има предвид, че многобройните фондове на Съюза подлежат на споделено управление от страна на Комисията и държавите членки, което затруднява Комисията в докладването на нередности относно отделни проекти;

Д.  като има предвид, че Парламентът редовно получава информация от отделни граждани или неправителствени организации за нередности, свързани с отделни проекти, които са изцяло или частично финансирани чрез бюджета на Съюза;

Е.  като има предвид, че следователно лицата, подаващи сигнали за нередности, имат важна роля в предотвратяването, откриването и докладването на нередности относно разходите, свързани с бюджета на ЕС, както и в установяването и разгласяването на случаи на корупция; като има предвид, че е необходимо да бъде създадена и популяризирана култура на доверие, която насърчава европейските обществени интереси и в която длъжностните лица и другият персонал на ЕС, както и широката общественост, се чувстват защитени чрез добри практики за управление, и която показва, че институциите на ЕС подкрепят, защитават и окуражават потенциалните лица, подаващи сигнали за нередности;

Ж.  като има предвид, че е жизненоважно спешно да се установи хоризонтална правна рамка, която чрез определяне на права и задължения да защитава лицата, които подават сигнали за нередности, в целия ЕС, както и в институциите на ЕС (защита на анонимността, предоставяне на правна, психологическа и ако е необходимо – финансова помощ, достъп до различни канали за информация, схеми за бърза реакция и др.);

З.  като има предвид, че повечето държави – членки на ЕС, са ратифицирали Конвенцията на ООН срещу корупцията, което ги задължава да предоставят подходяща и ефективна защита за лицата, които подават сигнали за нередности;

И.  като има предвид, че подаването на сигнали за нередности е съществен източник на информация в борбата срещу организираната престъпност и в разследването на корупцията в публичния сектор;

Й.  като има предвид, че лицата, подаващи сигнали за нередности, имат особено важна роля по отношение на откриването и докладването на корупция и измами, тъй като пряко участващите в тези незаконни практики лица активно се опитват да ги прикрият от всякакви официални механизми за докладване;

К.  като има предвид, че подаването на сигнали за нередности, основано на принципите на прозрачност и почтеност, е от съществено значение; следователно защитата на лицата, които подават сигнали за нередности, следва да бъде гарантирана от закона и прилагана в целия ЕС, но само ако целта на техните постъпки е защитата на обществения интерес чрез добросъвестни действия съгласно съдебната практика на Европейския съд по правата на човека;

Л.  като има предвид, че органите следва да не ограничават или намаляват способността на лицата, които подават сигнали за нередности, и на журналистите да документират и оповестяват неправомерни, незаконни или вредни практики, когато разкриват тази информация добросъвестно и приоритет е общественият интерес;

М.  като има предвид, че съгласно член 22а, член 22б и член 22в от Правилника за длъжностните лица, от 1 януари 2014 г. всички институции на ЕС са задължени да въведат вътрешни правила за защита на лицата, които подават сигнали за нередности и които са длъжностни лица на институциите на ЕС, и работната група на междуинституционалния подготвителен комитет за въпроси, свързани с Правилника на длъжностните лица, която се занимава със защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, все още не е приключила своята работа; като има предвид, че част от труда, извършван от тази работна група, следва да бъде оценката на положението на лицата, които подават сигнали за нередности и които са понесли отрицателни последствия в институциите, така че да се установят най-добри практики въз основа на придобития опит; като има предвид, че тези вътрешни правила трябва да вземат предвид структурата на управлението и специфичните характеристики на различните категории съгласно Правилника за длъжностните лица;

Н.  като има предвид, че на равнище държава членка защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, не е нито приложена във всички държави членки, нито хармонизирана, което означава, че дори когато са засегнати финансовите интереси на Европейския съюз, може да бъде рисковано в личен и професионален план за лицата, подаващи сигнали за нередности, да предоставят на Парламента информация за нередности; като има предвид, че не се подават сигнали за нередности тъкмо защото хората се страхуват от това, което може да им се случи поради липсата на защита, и защото считат, че няма да бъдат предприети действия, като в резултат са засегнати финансовите интереси на ЕС;

О.  като има предвид необходимостта да се гарантира, че всички репресивни мерки срещу лицата, които подават сигнали за нередности, ще бъдат наказани по подходящ начин;

П.  като има предвид, че в своята резолюция от 23 октомври 2013 г. Парламентът призова Комисията до края на 2013 г. да представи законодателно предложение за установяване на ефективна и всеобхватна европейска програма за защита на лицата, които подават сигнали за нередности в публичния и частния сектор, за да бъдат защитени лицата, които откриват случаи на неефективно управление и нередности и докладват случаи на корупция на национално и трансгранично равнище, свързана с финансовите интереси на ЕС; като има предвид освен това, че той призова държавите членки да въведат подходяща и ефективна защита за лицата, подаващи сигнали за нередности;

Р.  като има предвид, че законодателният орган на ЕС вече е предвидил защита за лицата, които подават сигнали за нередности, в секторни инструменти, включително Директива 2013/30/ЕС относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба, Директива (ЕС) 2015/849 относно изпирането на пари и финансирането на тероризма и Регламент (ЕС) № 376/2014 относно докладването на събития;

С.  като има предвид, че защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в Съюза е все по-спешна, тъй като Директивата за търговската тайна ограничава правата на тези лица и така може неумишлено да окаже разубеждаващ ефект върху онези лица, които желаят да докладват за нередности в контекста на финансирането на Съюза, от което са се възползвали отделни дружества;

Т.  като има предвид, че вече са предприети важни действия от международни организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Съвета на Европа, които са разработили препоръки във връзка със защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности;

У.  като има предвид, че според ОИСР повече от една трета от организациите, които разполагат с механизъм за докладване, не са разполагали с изготвена в писмена форма политика за защита от репресии на лицата, които докладват, или не са знаели за съществуването на такава политика;

Ф.  като има предвид, че неправителствени организации като „Трансперънси интернешънъл“, Международната мрежа за подаване на сигнали за нередности и др. също са съставили международни принципи за законодателство относно лицата, които подават сигнали за нередности, като тези принципи следва да служат за източник на вдъхновение за инициативите на ЕС в тази връзка;

Х.  като има предвид, че службата на Европейския омбудсман разполага с ясни правомощия по отношение на разследването на жалби от граждани на ЕС относно случаи на лошо администриране в институциите на ЕС, но сам по себе си не играе роля за защитата на лица, подаващи сигнали за нередности, в държавите членки;

Ц.  като има предвид, че в най-новата версия на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, която е в сила от 1 януари 2014 г., бяха въведени редица разпоредби относно подаването на сигнали за нередности;

Ч.  като има предвид, че защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, е от съществено значение за защитата на общественото благо и финансовите интереси на Съюза, както и за насърчаването на културата на публична отчетност и почтеност на публичните и частните институции;

Ш.  като има предвид, че в много юрисдикции, и особено в частния сектор, наетите лица са обвързани от задълженията за поверителност по отношение на определена информация, което означава, че лицата, подаващи сигнали за нередности, могат да станат обект на дисциплинарно наказание поради факта, че са докладвали извън организацията си;

1.  изразява съжаление относно факта, че досега Комисията не е представила нито едно законодателно предложение, което да цели установяването на минимално равнище на защита за европейските граждани, подаващи сигнали за нередности;

2.  настоятелно призовава Комисията незабавно да представи законодателно предложение за установяване на ефективна и всеобхватна европейска програма за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, която включва механизми за дружества, публични органи и организации с нестопанска цел, като призовава Комисията по-конкретно да представи преди края на тази година законодателно предложение за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, като част от необходимите мерки в областта на предотвратяването и борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, с цел предоставяне на ефективна и равностойна защита в държавите членки и във всички институции, органи, служби и агенции на Съюза;

3.  поддържа становището, че лицата, подаващи сигнали за нередности, играят важна роля за подпомагане на държавите членки и институциите на ЕС при предотвратяването и справянето с нарушения на принципа на почтеност и със злоупотребата с власт, които представляват заплаха или накърняват общественото здраве и сигурността, финансовия интегритет, икономиката, правата на човека, околната среда или върховенството на закона на европейско и национално равнище, или които повишават безработицата, ограничават или нарушават лоялната конкуренция и подкопават доверието на гражданите в демократичните институции и процеси; подчертава, че в това отношение лицата, подаващи сигнали за нередности, допринасят значително за повишаване на демократичността на държавните институции и доверието в тях, като ги правят пряко отговорни пред гражданите и по-прозрачни;

4.  отбелязва, че както лицата, подаващи сигнали за нередности, така и участващият обществен орган или институция следва да осигурят законова защита на правата, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС и националните правни разпоредби;

5.  припомня, че държавите членки, в ролята си на първи получатели на средствата на ЕС, имат задължение да контролират законосъобразността на начина, по който тези средства се изразходват;

6.  отбелязва, че само няколко държави членки са въвели достатъчно усъвършенствани системи за защита на лицата, които подават сигнали за нередности; призовава държавите членки, които все още не са приели принципите за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, в националното си законодателство, да направят това във възможно най-кратък срок;

7.  призовава държавите членки да приложат ефективни антикорупционни правила, като едновременно с това изпълняват правилно европейските и международните стандарти и насоки по отношение на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в рамките на своето национално законодателство;

8.  изразява съжаление за това, че много държави членки все още не са въвели специални правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, независимо от съществената необходимост от такава защита и въпреки факта, че защитата на тези лица се препоръчва в член 33 от Конвенцията на ООН срещу корупцията;

9.  подчертава, че подаването на сигнали за нередности във връзка с финансовите интереси на Съюза представлява разкриването или докладването на закононарушения, включително, но не само корупция, измами, конфликти на интереси, данъчни измами и избягване на данъци, изпиране на пари, проникване на организираната престъпност, както и действия за тяхното прикриване;

10.  счита за необходимо насърчаването на култура на етика, която спомага да се гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, няма да понасят репресивни мерки или да бъдат изправени пред вътрешни конфликти;

11.  отново заявява, че от лицата, подаващи сигнали за нередности, се изисква да съобщават за нередности, които засягат финансовите интереси на ЕС, както и че тези лица следва винаги да сътрудничат чрез споделяне на информация с компетентните органи на ЕС;

12.  отново заявява, че лицата, подаващи сигнали за нередности, често имат по-добър достъп до чувствителна информация в сравнение с външните участници и поради това може да е налице по-голяма вероятност да понесат отрицателни последици, свързани с тяхното професионално развитие, или да рискуват личната си безопасност, която е защитена съгласно член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

13.  подчертава, че определението за подаване на сигнали за нередности включва защитата на онези лица, които разкриват информация с разумно обоснованото убеждение, че тази информация е вярна в момента на нейното разкриване, включително на онези лица, които поради добросъвестна заблуда разкриват невярна информация;

14.  подчертава ролята на разследващата журналистика и призовава Комисията да гарантира, че нейното предложение предоставя на разследващите журналисти същата защита както на лицата, подаващи сигнали за нередности;

15.  изразява необходимостта от установяване на независим орган на ЕС за събиране на информация, съветване и сезиране, който да има представителства в държавите членки, които са в състояние да получават доклади за нередности, да разполага с достатъчни финансови ресурси, подходящи правомощия и специалисти, за да помага на вътрешни и външни лица, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно възможни нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет; в рамките на първата фаза неговата работа ще се основава предимно на надеждна проверка на получената информация;

16.  призовава институциите на ЕС в сътрудничество с всички съответни национални органи да въведат и вземат всички необходими мерки за защита на поверителността на информационните източници, за да предотвратят всички дискриминационни действия или заплахи;

17.  приветства решението, взето от Европейския омбудсман през 2014 г., за започване на разследване по собствена инициатива, насочено към институциите на ЕС, относно защитата на лицата, които подават сигнали за нередности, и приветства изключително положителните резултати от това разследване; призовава институциите и другите органи на ЕС, които все още не са приложили насоките, съставени след приключването на разследването, да направят това без забавяне;

18.  призовава институциите на ЕС да повишат осведомеността относно сериозните опасения на беззащитните лица, които подават сигнали за нередности; следователно настоятелно призовава Комисията да предостави всеобхватен план за действие във връзка с този въпрос;

19.  изисква установяването на специално звено в рамките на Парламента с механизъм на докладване и специални структури (например горещи линии, уебсайтове, точки за контакт) за получаване на информация от лица, подаващи сигнали за нередности, във връзка с финансовите интереси на Съюза, което също да им предоставя съвети и да помага в защитата им срещу възможни ответни мерки до момента, когато бъде установена независима институция на ЕС, както е посочено в параграф 4;

20.  призовава за създаването на уебсайт, където да могат да бъдат представяни жалби; подчертава, че този уебсайт следва да бъде достъпен за гражданите и да запазва анонимността на данните им;

21.  призовава Комисията да предостави ясна правна рамка, която да гарантира, че лицата, изобличаващи незаконни или неетични дейности, са защитени от ответни мерки или съдебно преследване;

22.  призовава Комисията да представи конкретни предложения за цялостна защита на тези, които изобличават незаконни и нередни действия, както и да предостави всеобхватен план със стимули да не се прехвърлят активи в държави извън ЕС, които служат за запазване на анонимност за корумпирани лица;

23.  посочва необходимостта да се гарантира, че механизмите за докладване са достъпни, безопасни и сигурни и че твърденията на лицата, подаващи сигнали за нередности, се разследват професионално;

24.  призовава Комисията и Европейската прокуратура, тъй като това попада в нейната сфера на компетентност от създаването ѝ, да установят ефикасни канали за комуникация между засегнатите страни, както и по подобен начин да разработят процедури за приемане и защита на лица, подаващи сигнали за нередности, свързани с финансовите интереси на Съюза, и да установят единен протокол за работа с лицата, подаващи сигнали за нередности;

25.  призовава всички институции и органи на ЕС да предприемат всички необходими действия, за да осигурят признаването, зачитането и вземането предвид на лицата, подаващи сигнали за нередности, във всички случаи, които ги засягат или са ги засегнали и са били признати за такива от Съда на Европейския съюз, и посочва, че това следва да се прилага с обратно действие; призовава ги също така публично и по същество да докладват за съответните съдебни решения на институцията като цяло;

26.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят на Парламента цялата информация, получена от лица, подаващи сигнали за нередности, която засяга финансовите интереси на Съюза, и да включат глава относно техните сигнали и последващите действия по тях в годишните доклади за дейността; призовава да бъдат предприети действия на равнище ЕП за установяване на точността на информацията, за да бъдат взети подходящи мерки;

27.  призовава Комисията да проведе обществена консултация, за да проучи възгледите на заинтересованите участници относно механизмите за докладване и потенциалните недостатъци на процедурите на национално равнище; резултатите от обществената консултация ще представляват ценен принос за Комисията при подготовката на бъдещото ѝ предложение относно лицата, подаващи сигнали за нередности;

28.  приканва независимия орган на ЕС, а до създаването му – Европейска служба за борба с измамите (OLAF), да съставя и публикува годишен доклад за оценяване на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в Европейския съюз;

29.  приканва освен това Сметната палата да включи в годишните си доклади специален раздел относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на Съюза;

30.  приканва агенциите на ЕС да представят писмена политика относно защитата на докладващите лица от ответни мерки;

31.  приветства факта, че Парламентът, Комисията, Съветът на Европейския съюз, Съдът на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейската служба за външна дейност, Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите, Европейският омбудсман и Европейският надзорен орган по защита на данните са въвели вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, в съответствие с член 22а, член 22б и член 22в от Правилника за длъжностните лица; настоятелно призовава всички институции да гарантират, че съответните им вътрешни правила относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, са твърди и всеобхватни;

32.  насърчава държавите членки да разработят данни, референтни критерии и показатели за политиките за лицата, подаващи сигнали за нередности, както в публичния, така и в частния сектор;

33.  припомня, че Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията определя процедурите за докладване, изискванията за съхранение на документацията и мерките за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; подчертава, че е важно да се гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, могат да докладват за нарушения по поверителен начин и че тяхната анонимност се обезпечава правилно и напълно, включително в цифровата среда, но изразява съжаление, че това е един от малкото раздели на секторното законодателство, който включва разпоредби относно лицата, подаващи сигнали за нередности;

34.  насърчава Комисията да проучи най-добрите практики от вече съществуващи в други държави по света програми за защита на лица, които подават сигнали за нередности; обръща внимание на факта, че някои действащи схеми предоставят финансови възнаграждения за лицата, подаващи сигнали за нередности (например, процент от наложените санкции); счита, че въпреки необходимостта от внимателно управление с цел предотвратяване на възможни злоупотреби, такива възнаграждения биха могли да осигурят важен доход за лица, които са загубили работното си място в резултат на подаване на сигнали за нередности;

35.  призовава държавите членки да се въздържат от инкриминиране на действията на лица, подаващи сигнали за нередности, които оповестяват информация относно незаконни дейности или нередности в ущърб на финансовите интереси на ЕС;

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ C 208, 10.6.2016 г., стр. 89.

(2)

ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

За работата на комисията по бюджетен контрол ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, от много години е повод за безпокойство. През 2011 г. комисията възложи проучване, озаглавено „Корупция и конфликти на интереси в европейските институции: ефективност на лицата, подаващи сигнали за нередности“, което съдържа редица препоръки за правата и задълженията на длъжностните лица на ЕС в това отношение.

За комисията са важни не само длъжностните лица на ЕС, които докладват за нередности, но и външните лица, подаващи сигнали за нередности. Докато преразгледаният Правилник за длъжностните лица на ЕС съдържа разпоредби относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, защитата на другите лица, подаващи сигнали за нередности, ако такава изобщо е предвидена, зависи от националното законодателство. Положението варира в различните държави членки. Поради това са необходими законодателен инструмент и независима европейска институция за защита и на външните лица, подаващи сигнали за нередности, когато са засегнати финансовите интереси на Съюза.

Несъмнено лицата, подаващи сигнали за нередности, са важни за преодоляване на нередностите в по-широк смисъл, включително на тези, които не засягат пряко финансовите интереси на Съюза. Докладчикът е на мнение, че и защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, следва да бъде разгледана в по-широк смисъл. Той е запознат с инициативите, които изискват от Комисията да изготви предложение въз основата по-специално на член 151 и член 153, параграф 2, буква б) от ДФЕС, и които така защитават в по-широк план лицата, подаващи сигнали за нередности, поне що се отнася до работещите лица.

Настоящият доклад не пречи на такива по-обширни инициативи. Неговата правна основа и неговата цел са различни, но определението за подаване на сигнали за нередности и основните инструменти за защита могат да помогнат в укрепването на основата за по-обширно законодателно предложение.


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (21.10.2016)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС

(2016/2055(INI))

Докладчик по становище: Мортен Месерсмит

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  поддържа становището, че лицата, подаващи сигнали за нередности, играят важна роля за подпомагане на държавите членки и институциите на ЕС при предотвратяването и справянето с нарушения на принципа на почтеност и злоупотреба с власт, които представляват заплаха или накърняват общественото здраве и сигурността, финансовия интегритет, икономиката, правата на човека, околната среда или върховенството на закона на европейско и национално равнище, или които повишават безработицата, ограничават или нарушават лоялната конкуренция и подкопават доверието на гражданите в демократичните институции и процеси; подчертава, че в това отношение лицата, подаващи сигнали за нередности, допринасят значително за повишаване на демократичността на държавните институции и доверието в тях, като ги правят пряко отговорни пред гражданите и по-прозрачни;

2.  отбелязва, че както на лицата, подаващи сигнали за нередности, така и на участващия обществен орган или институция следва да бъде осигурена законова защита на правата, гарантирана от Хартата на основните права на Европейския съюз и националните правни разпоредби;

3.  припомня, че член 22, буква в) от Правилника за длъжностните лица изисква от институциите на ЕС да въведат вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които докладват за предполагаеми злоупотреби, и на техните права и интереси, както и да предвидят политики за защита и предотвратяване и подходящи средства за защита от възможни репресивни мерки от страна на институцията, за която тези лица работят;

4.  изразява съжаление за това, че не всички институции и органи на ЕС са приели тези правила; следователно ги призовава незабавно да приемат и приложат тези правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

5.  припомня, че държавите членки, в ролята си на първи получатели на средствата на ЕС, имат задължение да контролират законосъобразността на начина, по който тези средства се изразходват;

6.  счита за необходимо насърчаването на култура на етика, която спомага да се гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, няма да понасят репресивни мерки или да бъдат изправени пред вътрешни конфликти;

7.  отбелязва твърдението на Комисията в нейния доклад на ЕС за борба с корупцията, че въпреки че държавите – членки на ЕС разполагат с най-необходимите правни инструменти и институции за борба с корупцията, постигнатите резултати са незадоволителни в целия ЕС; следователно призовава държавите членки да положат конкретни усилия за гарантиране на подходящ капацитет за тези инструменти и институции, както и да подобрят своята ефикасност; отбелязва с тревога, че антикорупционните разпоредби невинаги се прилагат убедително, не се предприемат достатъчно ефективни действия за решаване на всеобхватните проблеми, компетентните институции невинаги разполагат с достатъчен капацитет да прилагат съответните разпоредби, обявените намерения все още са твърде далеч от конкретни резултати, както и че все още изглежда, че липсва действителна политическа воля за изкореняване на корупцията; следователно призовава държавите членки да приложат ефективни антикорупционни правила, като едновременно с това изпълняват правилно европейските и международните стандарти и насоки по отношение на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в рамките на своето национално законодателство;

8.  призовава Комисията да предприеме законодателни действия с цел подобряване на прозрачността, да предостави пълен достъп до съответната документация и да се бори срещу корупцията, включително срещу дейности, свързани с мафията; счита, че е необходимо да се укрепят законодателните разпоредби, които имат за цел да осигурят по-голяма прозрачност и проследяемост на паричните потоци, особено в контекста на европейските фондове, включително чрез окончателни проверки на правилната им употреба;

9.  изразява съжаление за това, че много държави членки все още не са въвели специални правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, независимо от съществената необходимост от такава защита и въпреки факта, че защитата на тези лица се препоръчва в член 33 от Конвенцията на ООН срещу корупцията;

10.  припомня, че Директива 2015/2392 на Комисията определя процедурите за докладване, изискванията за съхранение на документацията и мерките за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; подчертава, че е важно да се гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, могат да докладват за нарушения по поверителен начин и че тяхната анонимност се обезпечава правилно и напълно, включително в цифровата среда, но изразява съжаление, че това е един от малкото раздели на секторното законодателство, който включва разпоредби относно лицата, подаващи сигнали за нередности;

11.  призовава Комисията да определи правна рамка на ЕС относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, с цел подобряване на тяхната защита в държавите членки;

12.  насърчава Комисията да проучи най-добрите практики от вече съществуващи в други държави по света програми за защита на лица, които подават сигнали за нередности; обръща внимание на факта, че някои действащи схеми предоставят финансови възнаграждения за лицата, подаващи сигнали за нередности (например, процент от наложените санкции); счита, че въпреки необходимостта от внимателно управление с цел предотвратяване на възможни злоупотреби, такива възнаграждения биха могли да осигурят важен доход за лица, които са загубили работното си място в резултат на подаване на сигнали за нередности;

13.  призовава държавите членки да се въздържат от инкриминиране на действията на лица, подаващи сигнали за нередности, които оповестяват информация относно незаконни дейности или нередности в ущърб на финансовите интереси на ЕС;

14.  изразява съжаление относно решението на Комисията да оттегли от своя доклад за корупцията в държавите членки глава относно институциите на ЕС и следователно призовава Комисията отново да въведе глава относно този важен аспект;

15.  призовава всички институции на ЕС да разгледат доклада по собствена инициатива на Омбудсмана от 24 юли 2014 г. в съответствие с член 22, буква в) от Новия правилник за длъжностните лица, като приканва всички органи на ЕС да приемат етични механизми за предупреждение и правни рамки относно подаването на сигнали за нередности, които да се основават пряко на вътрешните правила на Службата на Омбудсмана; отново заявява своята решимост да направи това;

16.  призовава Комисията и държавите членки да разработят и въведат специални политики и програми за повишаване на осведомеността относно социалното значение на лицата, подаващи сигнали за нередности, за гарантиране на спазването на принципа на почтеност, за установяването на нарушения на основните права и върховенството на закона, както и за избягване на злоупотреби с власт в нашето общество;

17.  призовава за определянето на достъпни, сигурни и преки канали, които да позволяват споделянето на информация относно възможни нередности в ущърб на финансовите интереси на ЕС и същевременно да гарантират поверителността във връзка с тази информация и лицата, подаващи сигнали за нередности;

18.  счита, че с цел избягване на конфликти на интереси, които биха могли да подкопаят общественото мнение по отношение на почтеността на европейските институции, Комисията следва да преразгледа бързо Кодекса за поведение на членовете на Комисията, като увеличи неговата прозрачност и го приведе в съответствие с разпоредбите на Договора.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Max Andersson, Gerolf Annemans, Charles Goerens, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jiří Pospíšil

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Csaba Sógor


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clare Moody

Правна информация - Политика за поверителност