Процедура : 2016/2145(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0006/2017

Внесени текстове :

A8-0006/2017

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 16
CRE 15/02/2017 - 16

Гласувания :

PV 16/02/2017 - 6.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0052

ДОКЛАД     
PDF 772kWORD 89k
26.1.2017
PE 587.505v02-00 A8-0006/2017

относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак

(2016/2145(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Йежи Бузек

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак

(2016/2145(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“ (COM(2016)0178), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0106),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2015)0100),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 септември 2012 г., озаглавено „Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа” (COM(2012)0529),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Високопроизводителните изчислителни технологии – Мястото на Европа в световната надпревара“ (COM(2012)0045),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 27 май 2016 г. относно прехода към система на отворена наука,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 май 2015 г. относно отворени, основани на интензивно използване на данни и свързани в мрежа научни изследвания като двигател за по-бързи и по-широкoобхватни иновации,

–  като взе предвид резолюцията си от 5 май 2010 г. относно определянето на нова програма за цифровите технологии за Европа: 2015.eu(1),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програмата ISA²) като средство за модернизиране на обществения сектор“(2),

–  като взе предвид Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/EО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор(3) (Директива за ИОС),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2016 г. относно „Към просперираща икономика, основана на данни“(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за цифровия единен пазар“(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа(7),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет TEN/494 от 16 януари 2013 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа (COM(2012)0529 final),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“ (2016 TEN/592 EESC-2016),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите, озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак и приоритети за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар“ (SEDEC-VI-012),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения – Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (COM(2016)0381),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(8),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза,

–  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (COM(2016)0590),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавено „Онлайн платформите и цифровият единен пазар. Възможности и предизвикателства пред Европа“ (COM(2016)0288/2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 декември 2015 г., озаглавено „Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право“ (COM(2015)0626),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Приоритети за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар“ (COM(2016)0176),

–  като взе предвид доклада „Отворена наука, отворени иновации и отвореност към света – визия за Европа“, публикуван през май 2016 г. от Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0006/2017),

А.  като има предвид, че наличният понастоящем капацитет в ЕС за изчисления в облак е недостатъчен и поради това данните, които се генерират от научните изследвания и промишлеността в Европа, често се обработват другаде, принуждавайки изследователите и новаторите от ЕС да се преместват на места извън ЕС с по-непосредствен достъп до голям обем от данни и изчислителен капацитет;

Б.  като има предвид, че липсата на ясна структура на стимулите за споделяне на данни, липсата на оперативна съвместимост между системите за научноизследователски данни и разпокъсаността на инфраструктурите за научноизследователски данни между различните дисциплини и през границите възпрепятстват пълноценното използване на потенциала на науката, базирана на данни;

В.  като има предвид, че ЕС изостава по отношение на развитието на високопроизводителните изчислителни технологии (ВИТ) поради недостатъчни инвестиции в създаването на цялостна система за ВИТ, докато държави като САЩ, Китай, Япония и Русия инвестират сериозно в такива системи, като ги превръщат в стратегически приоритет с национални програми за тяхното развитие;

Г.  като има предвид, че пълният потенциал на компютърните изчисления в облак за Европа може да бъде реализиран, само ако данните могат да се движат свободно в рамките на Съюза съгласно ясни правила, а международните потоци от данни играят все по-важна роля в европейската и световната икономика;

Д.  като има предвид, че възможността да се анализират и използват големи информационни масиви променя начина, по който се провеждат научните изследвания;

Е.  като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“ признава преобразуващия потенциал на отворената наука и на изчисленията в облак като част от цифровата икономика на Европа;

Ж.  като има предвид, че в държавите членки се прилагат различни политики за достъп по отношение на работата в мрежа, съхранението и обработката на данни, като се създават онлайн хранилища и се забавя обмена на знания;

З.  като има предвид, че Общият регламент относно защитата на данните, Директивата за мрежова и информационна сигурност и Стратегията за цифров единен пазар могат да осигурят основата за конкурентоспособна и просперираща европейска цифрова икономика, отворена за всички пазарни участници, които спазват правилата;

И.  като има предвид, че данните са суровините на цифровата икономика, и като има предвид, че използването на данни е от съществено значение за цифровизацията на европейската наука и промишленост и за разработването на нови технологии и за създаването на нови работни места;

Й.  като има предвид, че наскоро приетият Общ регламент относно защитата на данните предвижда силни гаранции за защита на личните данни и че за неговото прилагане следва да се осигури хармонизиран подход;

К.  като има предвид, че в Стратегията за цифров единен пазар на Комисията за 2015 г. беше поето обещанието да бъдат разгледани ограниченията пред свободното движение на данни и неоправданите ограничения относно местоположението на данните с цел тяхното съхранение или обработка;

Л.  като има предвид, че Комисията трябва да внесе конкретни предложения за премахване на ограниченията пред свободното движение на данни с цел създаване и постигане на възможно най-добрия цифров единен пазар;

М.  като има предвид, че съществуват трудности пред внедряването и разработването на компютърни услуги в облак предвид недостатъчния капацитет на необходимите високоскоростни инфраструктура и мрежи в Европа;

Н.  като има предвид, че целта за улесняване и подпомагане на прилагането и дългосрочната устойчивост на научноизследователските инфраструктури и инфраструктурите за данни, включително центровете на световно равнище за високопроизводителни изчислителни технологии и други научноизследователски инфраструктурни мрежи ще допринесе – посредством засилено сътрудничество и обмен на резултати – за усилията в отговор на големите предизвикателства, пред които са изправени науката, промишлеността и обществото;

О.  като има предвид, че обемът на данните нараства с безпрецедентна скорост, като се очаква до 2020 г. да има над 16 трилиона гигабайта данни, което съответства на годишен темп на растеж при генерирането на данни от 236%;

П.  като има предвид, че успехът на основаната на данни икономика зависи от по-широка екосистема на ИКТ, включително „интернет на нещата“ (IoT) за доставка, високоскоростни широколентови мрежи за транспортиране и изчисления в облак за обработване на данните, както и от опитни учени и служители;

Р.  като има предвид, че сътрудничеството между европейските учени, използването и обмена на данни, винаги в съгласие с органите за защита на данните, и използването на нови технологични решения, включително изчисленията в облак и цифровизацията на европейската наука, са много важни за развитието на цифровия единен пазар; като има предвид, че Европейският облак за отворена наука (EOSC) ще има положително въздействие върху научното развитие в Европа; като има предвид и че EOSC трябва да бъде разработен и използван, като се спазват надлежно основните права, залегнали в Хартата на основните права;

Обща информация

1.  приветства EOSC като образец за използването на облак в публичния и частния сектор; приветства плана на Комисията да разшири потребителската база, така че тя да обхване промишлеността и правителствата във възможно най-кратки срокове;

2.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“, и счита, че това е първата стъпка към създаването на подходяща основа за отворени и конкурентоспособни европейски действия в областта на изчисленията в облак и високопроизводителните изчислителни технологии;

3.  приветства създадената от Комисията Европейска инициатива за компютърни услуги в облак като част от изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар (ЦЕП) и пакета за цифровизация на европейската промишленост, като по този начин се насърчава растежът на европейската цифрова икономика и се допринася за конкурентоспособността на предприятията и услугите в ЕС и се укрепва глобалната пазарна позиция на ЕС; призовава Комисията да гарантира, чрез ясно определени мерки, че тази инициатива е подходяща за целта, открита към външния свят, пригодена към изискванията на бъдещето и не създава прекомерни или неоправдани пречки;

4.  подчертава колко важно е Европейският съюз да се превърне в център за глобални научни изследвания, да се натрупа критична маса и да се създадат клъстери за високи постижения; подчертава, че за да може Съюзът да привлича водещи световни научни изследвания, е необходим както капацитет по отношение на ресурсите така и наличие на привлекателна среда; освен това подчертава, че за да може ЕС да се превърне в най-конкурентоспособната основана на знанието икономика в света, отвореността към международни научни изследователи, с която се привличат международни инвестиции, е от изключително значение;

5.  подчертава, че работата по стандартизацията в областта на изчисленията в облак следва да бъде ускорена; подчертава, че по-добрите стандарти и оперативна съвместимост ще дадат възможност за комуникация между различни системи, основаващи се на изчисления в облак, и ще предотвратят създаването на зависимост от конкретен доставчик за продуктите и услугите в облак; призовава Комисията да си сътрудничи тясно с търговските доставчици на компютърни услуги в облак при разработването на отворени стандарти за тази област;

6.  подчертава, че добавената стойност на тази европейска инициатива се основава на споделянето на свободно достъпни данни и на развитието на надеждна, свободно достъпна среда за общността с цел съхранение, споделяне и повторно използване на научноизследователските данни и резултати;

7.  подчертава, че създаването на по-голяма осведоменост за ползите от изчисленията в облак е от решаващо значение, тъй като търсенето на услуги в облак в Европа все още е прекалено ниско; отбелязва, че изчисленията в облак ще доведат до икономически растеж в резултат от тяхната разходна ефективност и възможност за приспособяване на мащаба; отново посочва, че МСП са най-важният двигател на Европа за създаване на работни места и растеж; подчертава, че ползите от услугите в облак могат да бъдат особено големи за МСП, тъй като те често не разполагат с ресурсите, за да инвестират в мащабни физически ИТ системи на място;

8.  приветства подхода на отворена наука и неговата роля за изграждането на основана на знанието европейска икономика и за допълнително стимулиране на качеството на научните изследвания и тяхното развитие в Европейския съюз; подчертава, че понастоящем стойността на събраните научни данни не се използва оптимално от промишлеността, особено от МСП, поради отсъствието на свободно трансгранично движение на данни и достъп до единна платформа или портал, и отбелязва, че Комисията се стреми да направи свободно достъпни по подразбиране всички научни данни, генерирани от програма „Хоризонт 2020“;

9.  подчертава, че EOSC следва да бъде придружен от цялостна стратегия за киберсигурност, тъй като научната общност се нуждае от надеждна инфраструктура за данни, която да може да бъде използвана, без да излага научноизследователската работа на риск от загуба на данни, тяхното подправяне или от проникване в тях; призовава Комисията да обърне внимание на въпросите, свързани с киберсигурността, още на първия етап на всички свои инициативи в областта на информационните технологии;

10.  настоятелно призовава Комисията да даде пример и да направи всички научноизследователски данни, финансирани чрез европейски програми – като например „Хоризонт 2020“, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други – свободно достъпни по подразбиране на база на принципите „FAIR“, т.е. данните да могат да бъдат намерени, да са достъпни, оперативно съвместими и да могат да се използват повторно;

11.  изразява загриженост във връзка с недостига на финансиране от 4,7 милиарда евро за Европейската инициатива за компютърни услуги в облак; призовава Комисията да установи подходящи механизми за финансиране на EOSC и на Европейската инфраструктура за данни (EDI); освен това призовава Комисията да осигури достатъчни ресурси за тази област на политиката в „Хоризонт 2020“ и в своето предложение за Деветата рамкова програма;

12.  препоръчва на Комисията да гарантира, че от EOSC ще се възползват всички региони на Европа, като проучи възможността фондовете за регионално развитие да бъдат използвани за разширяване на инициативата;

13.  подчертава, че понастоящем едва 12% от финансирането, предоставяно в рамките на ЕФСИ, са насочени към действия в сферата на цифровите технологии; настоятелно призовава Комисията да представи целенасочени мерки, които биха могли да повишат действително участието на всички фондове на ЕС, по-специално ЕФСИ, в проекти, свързани с ЦЕП, включително инициативи за обмен на данни, цифрова достъпност, инфраструктура и цифрова свързаност в целия Съюз, и да насочи повече ресурси за насърчаване на европейските научни изследвания, развойна дейност и иновации, включително, наред с другото, в областта на технологиите за подобряване на неприкосновеността и сигурността с отворен код; счита, че тази инициатива следва да бъде разработена при взаимодействие с други програми по „Хоризонт 2020“, включително за частни компютърни услуги в облак и услуги за електронно управление;

14.  счита, че частният сектор следва да участва в потребителската база на EOSC от самото начало, например чрез предлагане на софтуер като услуга („Software as a Service“ SaaS); посочва, че от европейските предприятия се очаква да допринесат за покриването на недостига на финансиране от 4,7 милиарда евро за Европейската инициатива за компютърни услуги в облак; отбелязва, че е малко вероятно предприятията да инвестират в програмата, ако няма да могат да извлекат и ползите от нея;

15.  подчертава, че наличието на съвременна суперкомпютърна инфраструктура е от решаващо значение за конкурентоспособността на ЕС; призовава Комисията да осигури наличието на работещи компютри с производителност от порядъка на екзафлоп в ЕС до 2022 г.;

16.  призовава Комисията да стимулира участието на европейските МСП и сектори на промишлеността в производството на хардуера и софтуера на Европейската инфраструктура за данни, в активизирането на икономиката на ЕС и в насърчаването на устойчив растеж и на създаването на работни места;

17.  приканва Комисията да работи заедно с държавите членки и с другите организации, финансиращи научни изследвания, при разработването и прилагането на пътната карта за управление и финансиране, за да се гарантира отделянето на подходящи ресурси за инициативата и да се улесни координирането на националните усилия, като се избягва излишното дублиране на усилия и разходи;

18.  изразява съгласие, че оперативната съвместимост и преносимостта на данните е ключов фактор за справяне с големите обществени предизвикателства, които изискват ефективно споделяне на данни и прилагане на мултидисциплинарен подход с повече участници; отбелязва, че планът за действие, предвиден в съобщението на Комисията относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак (COM(2016)0178), е необходим инструмент за намаляване на разпокъсаността и гарантиране на използването на данните на изследователите съгласно принципите „FAIR“;

19.  изисква от Комисията да представи план за действие, основан на принципите за пълна прозрачност и оповестяване, с ясни работни пакети и срокове, като определи резултатите, които трябва да бъдат постигнати, източниците на финансиране и заинтересованите страни, участващи в целия процес;

20.  подкрепя EOSC като част от Европейската инициатива за компютърни услуги в облак, която ще създаде виртуална среда, в която учени и специалисти от всички региони могат да съхраняват, споделят, управляват, анализират и използват повторно данните от извършваните от тях научни изследвания, включително публично финансирани научноизследователски данни, в различни дисциплини и в трансграничен план, като по този начин се спомага за премахването на разпокъсаността на единния пазар; настоятелно призовава Комисията да прилага цялостен подход към отворената наука, който да е приобщаващ спрямо общността на отворената наука и независимите учени, да дава по-голяма яснота относно определенията, използвани в съобщението, и по-конкретно да създаде ясно разграничение между Европейската инициатива за компютърни услуги в облак и EOSC, и съответно да актуализира законодателството за улесняване на повторното използване на резултатите от научните изследвания;

21.  счита, че Европейската инициатива за компютърни услуги в облак гарантира инвестирането в секторите на науката и научните изследвания с цел създаване на стимули и инструменти за възможно най-широко споделяне и използване на данните, подкрепени от изграждането на стабилна инфраструктура за услуги в облак и данни в Европейския съюз;

22.  подчертава, че МСП са в основата на икономиката на ЕС и че са необходими повече действия за насърчаване на конкурентоспособността на МСП и стартиращите предприятия в световен мащаб и за установяване на възможно най-добра среда с висококачествени данни, анализ на данни, сигурни услуги и очаквана ефективност на разходите за внедряването на нови перспективни технологични разработки;

23.  призовава Комисията да установи икономически жизнеспособна основа за европейските компютърни услуги в облак и да предприеме ясни стъпки да насърчи МСП да предлагат конкурентни решения за обработка и съхранение на данни в мощности, установени в държавите членки;

24.  припомня положителните резултати, постигнати от съществуващите общоевропейски структури, и свободно достъпните данни, които са на разположение в националните обекти за съхраняване на данни; признава, че все още има много пречки в единния пазар, които възпрепятстват пълното разгръщане на тази инициатива; призовава Комисията и държавите членки да проучат потенциала на вече наличните данни и да осигурят съгласувана стратегия за свободно достъпните данни и възможност за повторно използване на тези данни във всички държави членки; отбелязва, че Комисията и държавите членки трябва да проучат необходимостта от по-нататъшни инвестиции в трансгранична физическа инфраструктура със специален акцент върху комбинирането на високопроизводителни изчислителни технологии, високоскоростни широколентови мрежи и съхраняване на масиви от данни, за да се постигне една процъфтяваща основана на данни европейска икономика; призовава Комисията да анализира глобалните партньорства в рамките на промишлеността и други международни партньорства във връзка с този въпрос;

25.  отбелязва, че внедряването на услуги в облак от страна на европейските МСП трябва да бъде допълнително насърчено; отбелязва, че европейските доставчици на компютърни услуги в облак се нуждаят от допълнителна координирана подкрепа за участие в цифровия свят, увеличаване на доверието на потребителите и повишаване на информираността за ползите от възприемането на компютърните изчисления в облак;

26.  подчертава, че достъпът до широколентов интернет за предприятията и гражданите е неразделна част от конкурентоспособната, основана на данни и знания икономика в ЕС; в тази връзка счита, че развитието на компютърните услуги в облак следва да върви ръка за ръка с инициативи за увеличаване на достъпа до широколентов интернет за предприятията и гражданите, особено в селските райони;

27.  отбелязва, че цифровото обучение на различните поколения, в т.ч. в областта на киберуменията, е от решаващо значение, за да може при развитието на компютърните услуги в облак да бъдат определени и предприети действия по най-важните липси на технически умения и умения в сферата на ефективността за постигането на целите в областта на цифровите технологии; приветства предложенията, представени в рамките на неотдавна приетата от Комисията Нова европейска програма за умения и подчертава необходимостта от подходящи финансови ресурси;

28.  счита, че възникват стартиращи предприятия в сферата на компютърните услуги в облак с нишови решения за превръщането на изчисленията в облак в по-бързи, по-лесни за ползване, по-надеждни, по-гъвкави и по-сигурни;

29.  подчертава, че високопроизводителните изчислителни технологии, които са важни за развитието на компютърните услуги в облак, следва да се считат за неразделна част от Европейската инфраструктура за данни в цялата екосистема, а ползите да бъдат широко популяризирани;

30.  отбелязва, че участието на академичните и научноизследователските институции и други заинтересовани страни следва да бъде насърчавано, с оглед да се поддържат и подкрепят интегрираните инфраструктури за научноизследователски данни и високопроизводителни изчислителни технологии;

31.  отбелязва, че на фона на съществуващите услуги и услугите, които ще бъдат предложени в бъдеще от частния сектор и от държави извън ЕС, EOSC трябва да предоставя стимули и нови услуги с цел преодоляване на утвърдените навици да се разчита на съществуващите научноизследователски практики;

32.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират съсредоточаването върху ориентиран към бъдещето европейски растеж, за да се изгради конкурентоспособен сектор на компютърните услуги в облак в ЕС; подчертава, че е важно да се гарантира по-нататъшното нарастване на пазарното търсене на решения въз основа на изчисления в облак и насърчаването на внедряването на компютърни услуги в облак във вертикални сектори като финансите, данъчното облагане и социалното осигуряване, производството, банковото дело, здравеопазването, медиите и развлекателния сектор и селското стопанство;

33.  счита, че Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД)(9) предоставя рамка за защита на личните данни; отбелязва обаче, че разпокъсаността в неговото прилагане в различните държави членки ще затрудни изследователите да вършат своята работа и да споделят своите открития, което на свой ред ще подкопае усилията за установяване на сътрудничество между изследователите благодарение на изчисленията в облак; във връзка с това призовава за надлежно прилагане и изпълнение на ОРЗД;

34.  подчертава, че решенията по Европейската инициатива за компютърни услуги в облак следва да бъдат разработени при надлежно спазване на основните права, предвидени в Хартата на основните права, и по-специално правата на защита на данните, на неприкосновеност на личния живот, на свобода и на сигурност;

35.  отбелязва, че основаната на данни икономика все още е на много ранен етап и стопанските модели все още са в процес на разработка, а тези, които съществуват, вече се нарушават и се променят; призовава Комисията да гарантира, че всяко законодателство в тази област ще бъде в съответствие с технологично неутралния „принцип на иновациите“ и няма да създава сериозни пречки пред иновациите, цифровизацията на промишлеността и разработването на нови технологии, като например „интернет на нещата“ (IoT) и изкуствения интелект в Европа;

36.  призовава Комисията да работи с държавите членки и с всички заинтересовани страни да участват в определянето на необходимите действия за изпълнение с цел максимално увеличаване на потенциала, предлаган от Европейската инициатива за компютърни услуги в облак; счита, че отворените иновации и отворената наука включват много повече участници в процеса на иновации – от изследователите до предприемачите, потребителите, правителствата и гражданското общество;

Облак за отворена наука

37.  отбелязва недостатъчното представителство на ключови заинтересовани страни в обсъжданията и в широкомащабни пилотни проекти; счита, че активното участие на заинтересованите страни от публичния и частния сектор и гражданското общество на местно, регионално, национално равнище и на равнище ЕС трябва да бъде предварително условие за ефективния обмен на информация, като едновременно с това се избягва прекомерната административна тежест; подчертава, че Европейската инициатива за компютърни услуги в облак следва да отговаря на нуждите не само на научната общност, но и на промишлеността, в това число на МСП и новосъздадените предприятия, публичната администрация и потребителите;

38.  подчертава, че EOSC трябва да бъде разработен, като се спазват надлежно основните права, залегнали в Хартата на основните права, с особено внимание върху правата за защита на данните, неприкосновеност на личния живот, свобода и сигурност, и че трябва да се съблюдават принципите на неприкосновеност на личния живот още при проектирането и по подразбиране, както и принципите на пропорционалност, необходимост, свеждане на данните до минимум и ограничаване в рамките на целта; признава, че прилагането на допълнителни гаранции, като например използване на данни под псевдоним, анонимизация или криптография, включително криптиране, може да намали рисковете и да увеличи защитата на засегнатите субекти на лични данни, когато тези данни се използват в приложения за големи информационни масиви и изчисления в облак; припомня, че анонимизацията на данни е необратим процес и призовава Комисията да изготви насоки за начина на нейното осъществяване; припомня нуждата от специална защита на чувствителните данни в съответствие със съществуващото законодателство; подчертава, че за доверието на потребителите в Европейската инициатива за компютърни услуги в облак са необходими горепосочените принципи наред с високи стандарти за качество, надеждност и поверителност;

39.  подчертава, че инициативата за Европейски облак за отворена наука следва да доведе до създаването на надежден облак за всички: учени, предприятия и публични служби;

40.  отбелязва, че трябва да се стимулира отворена, надеждна и основана на сътрудничеството платформа за управлението, анализа, споделянето, повторното използване и съхранението на научноизследователски данни, на която да могат да бъдат разработвани и предоставяни иновативни услуги при определени условия;

41.  призовава Комисията и държавите членки да направят проучване за подходящи рамки за управление и финансиране, като вземат предвид в достатъчна степен съществуващите инициативи, тяхната устойчивост и тяхната способност да стимулират наличието на равнопоставени условия на конкуренция в целия ЕС; подчертава, че държавите членки следва да обмислят интегрирането на своите национални програми за финансиране с програмите на ЕС за финансиране;

42.  призовава Комисията да анализира пълния спектър от финансови източници за създаването на EOSC и да засили съществуващите инструменти, за да гарантира ускоряване на развитието, по-специално като се съсредоточава върху най-добрите практики;

43.  призовава Комисията да гарантира, че всички научни изследвания и данни, генерирани от програма „Хоризонт 2020“, са свободно достъпни по подразбиране, и призовава държавите членки да адаптират своите национални научноизследователски програми в съответствие с това;

44.  разбира, че Европейският облак за отворена наука ще дава възможност за развитие на цифровата наука чрез включването на информационните технологии като услуга за публичния сектор за научни изследвания в ЕС; призовава за „федерален модел на облак за наука“, който обединява публични организации за научни изследвания, заинтересовани страни, МСП, стартиращи предприятия и електронни инфраструктури с търговски доставчици с цел изграждане на обща платформа, предлагаща редица услуги на научноизследователските общности в ЕС;

45.  призовава Комисията и държавите членки, в сътрудничество със заинтересованите страни, да изготвят възможно най-бързо пътна карта с ясни срокове и насоки за изпълнението на действията, предвидени от Европейския облак за отворена наука;

46.  призовава Комисията да извърши внимателна оценка на нуждите на европейските изследователи от публичния сектор с цел установяване на евентуални пропуски в предлагането на инфраструктура за компютърни услуги в облак в ЕС; счита, че ако бъдат установени пропуски, Комисията следва да прикани европейските доставчици на инфраструктура за компютърни услуги в облак да споделят своите пътни карти за развитие, за да се прецени дали частните инвестиции са достатъчни за справяне с тези пропуски или за това е необходимо допълнително публично финансиране;

47.  призовава Комисията да гарантира, че европейските предприятия и обществеността ще могат да се възползват от всички научни изследвания и данни, генерирани от програмата „Хоризонт 2020“; настоява да се променят структурите на стимулиране на академичните среди, промишлеността и публичните служби да споделят техните данни, както и да се подобри управлението на данни, обучението, инженерните умения и грамотност;

48.  приветства факта, че Инициативата за компютърни услуги в облак е съсредоточена върху изграждането на високоскоростни широколентови мрежи, мащабни мощности за съхраняване на данни, високопроизводителни изчислителни технологии и европейска екосистема за големи информационни масиви;

49.  подчертава, че развитието на 5G услуги, както и правилата на Европейския кодекс за електронни съобщения следва да повишат привлекателността на Европейския облак за отворена наука, като предлагат висококачествен интернет и нова инфраструктура от най-високо качество;

50.  одобрява стремежа на Комисията да бъде в състояние да обработва големи количества данни, като инфраструктурите биват управлявани от служби, които използват данни в реално време от датчици или приложения, които свързват данни от различни източници; отбелязва, че Европейската инициатива за компютърни услуги в облак има за цел да гарантира по-добра и по-хармонизирана работа по развитието на инфраструктурата;

51.  подкрепя по-нататъшното развитие на мрежата GÉANT, така че тя да стане най-съвременната международна мрежа и да се запази водещата позиция на ЕС в областта на научните изследвания;

52.  призовава Комисията и държавите членки да извършват координация със заинтересованите страни за намаляване на разпокъсаността на цифровите инфраструктури, като изготвят пътна карта за действия и стабилна структура на управление, включваща финансиращите организации, доставчиците и ползвателите, и подчертава необходимостта от насърчаване на принципите на отворената наука за управлението и споделянето на данни, без това да води до спъване на иновациите и до нарушаване на неприкосновеността на личния живот и интелектуалната собственост в ерата на цифровите технологии;

53.  подчертава колко важно е Европейската инициатива за компютърни услуги в облак да се основава на градивните елементи на Механизма за свързване на Европа, по-специално електронната идентификация и електронния подпис, за да се засили доверието на потребителите в сигурните, оперативно съвместими и непрекъснати електронни комуникации в целия Съюз;

54.  призовава Комисията да насочва повече ресурси за насърчаване на европейските научни изследвания, развойна дейност, иновации и обучение в областта на компютърните услуги в облак, като подчертава необходимостта от инфраструктура и процеси, които гарантират свободния достъп до данните и неприкосновеността на личния живот на потребителите;

55.  настоява, че стандартите следва да позволяват лесна и пълна преносимост и висока степен на оперативна съвместимост между услугите в облак;

56.  изразява твърдо убеждение, че инициативата за Европейски облак за отворена наука следва да се основава на отворени стандарти, за да се гарантира оперативна съвместимост и непрекъсната комуникация и да се избягва блокиране;

57.  подчертава, че използването на отворени стандарти, безплатен софтуер и софтуер със свободен код е особено важно, за да се гарантира необходимата прозрачност по отношение на фактическия начин, по който се защитават личните и други чувствителни видове данни;

58.  отбелязва, че европейската икономика разчита във все по-голяма степен на силата на суперкомпютрите за намирането на иновативни решения, както и за намаляването на разходите и за съкращаването на сроковете за пускане на пазара на продукти и услуги; подкрепя усилията на Комисията за създаване на система от суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлоп въз основа на европейска хардуерна технология;

59.  счита, че Европа се нуждае от цялостна екосистема за ВИТ, за да придобие суперкомпютри от върхов клас, да гарантира снабдяването си със система за ВИТ и да предлага свързани с ВИТ услуги на промишлеността и на МСП за симулация, визуализация и създаване на прототипи; счита, че е от решаващо значение ЕС да се нареди сред най-напредналите суперкомпютърни сили в света до 2022 г.;

60.  счита, че Европейската технологична платформа и договорните публично-частни партньорства (ПЧП) в областта на ВИТ са от решаващо значение за определяне на научноизследователските приоритети на Европа при разработването на европейски технологии във всички сегменти на веригата за доставки на решения за ВИТ;

61.  приветства предложението на Комисията, което е в съответствие с Квантовия манифест, за стартиране на широкомащабна водеща инициатива в областта на квантовите технологии на стойност 1 милиард евро;

62.  припомня на Комисията, че секторът на компютърните услуги в облак вече е инвестирал милиарди евро в изграждането на съвременна инфраструктура в Европа; изтъква, че учените и изследователите от ЕС могат да използват инфраструктура за услуги в облак, която им предлага възможността да експериментират и бързо да въвеждат иновации чрез достъп до широк спектър от услуги, като заплащат само за това, което ползват, като по този начин бързо се увеличава времето, отделяно за наука; отбелязва, че изключително важната подкрепа от страна на ЕС за научноизследователската и развойната дейност следва да се използва не за дублиране на съществуващите ресурси, а за насърчаване на постигането на пробиви в новите научни области, които могат да стимулират растежа и конкурентоспособността;

63.  подчертава, че научната общност се нуждае от подсигурена, безопасна и висококапацитетна инфраструктура с отворен код, за да напредват изследванията и да се предотвратяват евентуални пробиви в сигурността, компютърни атаки или злоупотреба с лични данни, особено когато се събират, съхраняват и обработват големи количества данни; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят и стимулират разработването на необходимите технологии, включително криптографски технологии, като се отчита подходът на сигурност още при проектирането; подкрепя усилията на Комисията за укрепване на сътрудничеството между обществените органи, европейската промишленост, включително МСП и стартиращите предприятия, изследователите и академичната общност в областта на големите информационни масиви и киберсигурността от ранните етапи на процеса на изследвания и иновации, за да се даде възможност за създаване на иновативни и надеждни европейски решения и пазарни възможности, като същевременно се гарантира подходящо равнище на сигурност;

64.  счита, че разработването на ясни стандарти за оперативната съвместимост на облаците, преносимостта на данните и споразуменията за предоставяне на услуги ще гарантират сигурност и прозрачност както за доставчиците, така и за крайните потребители;

65.  подчертава, че надеждността, сигурността и защитата на данните са необходими за гарантиране на доверието на потребителите, като това доверие служи за основа за здравословна конкурентоспособност;

66.  отбелязва, че промишлеността следва да играе основна роля в разработването на общоприети стандарти, подходящи за цифровата ера, и че тези стандарти ще дават увереност на доставчиците на компютърни услуги в облак да поддържат иновациите, а на потребителите – увереност да продължават да внедряват компютърни услуги в облак на равнището на Съюза;

67.  призовава Комисията да поеме водеща роля за насърчаването на междусекторна, междуезикова и трансгранична оперативна съвместимост и стандарти в областта на компютърните услуги в облак, както и за оказването на подкрепа за ориентирани към неприкосновеността на личния живот, надеждни, сигурни и енергийно ефективни услуги в облак като неделима част от една обща стратегия, съсредоточена върху максимално увеличаване на възможностите за разработване на стандарти, които имат капацитета да се превърнат в световни стандарти;

68.  отбелязва, че е необходим план за действие относно оперативната съвместимост на данните, за да се обхване огромното количество данни, генерирани от европейските учени, и да се подобри възможността за повторното използване на тези данни в науката и промишлеността; призовава Комисията да работи съвместно с ключови научни заинтересовани страни за разработване на ефективни системи за данни, включително мета данни, общи спецификации и идентификатори на обекти на данни, които да бъдат лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и многократно приложими („FAIR“);

69.  отбелязва, че ЕС не инвестира в своята екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии (ВИТ) в същата степен като други региони на света и че това не съответства на икономическия и научен потенциал на Съюза;

70.  призовава Комисията да насърчава оперативната съвместимост и да възпрепятства създаването на зависимост от конкретен доставчик, като стимулира предоставянето на разнообразие от конкурентни, оперативно съвместими и преносими инфраструктурни услуги от страна на множество доставчици на инфраструктура за компютърни услуги в облак в Европа;

71.  призовава за мерки за запазване на висококачествена система за стандартизация, която може да привлича най-добрите технологични приноси; изисква Комисията да приеме политики за отстраняване на прекомерни пречки пред новаторските сектори и да стимулира инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и в стандартизация в целия Съюз;

72.  настоятелно призовава Комисията да увеличи максимално своите усилия за избягване на създаването на зависимост от конкретен доставчик на цифровия пазар от самото начало, особено в нови области като Европейската инициатива за компютърни услуги в облак;

73.  признава значението на оперативната съвместимост и на стандартите за засилването на конкурентоспособността в сектора на ИКТ; изисква от Комисията да идентифицира пропуските в стандартите в EOSC, включително по отношение на МСП, стартиращите предприятия и ключовите европейски сектори; подкрепя разработването на пазарно ориентирани, доброволни, технологично неутрални, прозрачни, международно съвместими и съобразени с пазара стандарти;

74.  счита, че Програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA2) предлага възможност за разработване на стандарти за оперативна съвместимост за управление на големи информационни масиви в рамките на публичните администрации и при работата им с предприятия и граждани;

75.  признава, че стандартите следва да отговарят на доказана необходимост, изразена от промишлеността и други заинтересовани страни; подчертава, че е от съществено значение да бъдат разработвани и договаряни общи високи стандарти, за да се осигури ефикасно използване и споделяне на данни и извън рамките на отделните дисциплини, институции и националните граници; призовава Комисията да установи, по целесъобразност, най-добрите схеми за сертифициране във всички държави членки, с цел определяне, с участието на съответните заинтересовани страни, на съобразен с търсенето общоевропейски набор от стандарти, който улеснява споделянето на данни и е основан на отворени и глобални стандарти, когато това е оправдано; подчертава, че предприеманите действия по отношение на Европейската инициатива за компютърни услуги в облак трябва да гарантират, че са отразени потребностите на единния пазар и че той остава достъпен в световен мащаб и откликва на технологичното развитие;

76.  подкрепя намерението на Комисията да премахне съществуващите пречки, по-точно пречките от техническо и правно естество, пред свободното движение на данни и услуги за пренос на данни, да премахне несъразмерните изисквания за локализиране на данни и да насърчава оперативната съвместимост на данните чрез свързване на Европейската инициатива за компютърни услуги в облак с инициативата за свободното движение на данни; счита, че за постигането на цифрово общество свободното движение на данни трябва да се разглежда като петата свобода в рамките на единния пазар; отбелязва, че наличието на ясна правна рамка, на достатъчни умения и ресурси, свързани с управлението на големите информационни масиви, както и признаването на съответните професионални квалификации са предпоставки за разгръщането на пълния потенциал на компютърните услуги в облак; настоятелно призовава Комисията да се ангажира със заинтересованите страни, по-специално с промишлеността, при идентифицирането на големите информационни масиви и възможностите за обучение за кодиране, също в обхвата на Програмата за нови умения, и да създава стимули за заинтересованите страни, по-специално за МСП и новосъздадените предприятия, така че те да използват, отварят и споделят данни в рамките на единния пазар;

77.  приветства предложението на Комисията, което е в съответствие с Квантовия манифест, за стартиране на широкомащабна водеща инициатива в областта на квантовите технологии на стойност 1 милиард евро; подчертава обаче, че за да се ускори тяхното развитие и търговските продукти да достигнат до публичните и частните потребители, е изключително важно консултациите със заинтересованите страни да бъдат прозрачни и открити;

Споделяне на свободно достъпни данни и споделяне на научноизследователски данни

78.  приветства факта, че развитието на Европейския облак за отворена наука ще осигури на изследователите и учените място за съхраняване, споделяне, използване и повторно използване на данни и може да постави основите за основани на данни иновации в ЕС; подчертава, че ползите от споделянето на данни са широко признати;

79.  отбелязва, че данните вече са от съществено значение за вземането на решения на местно, национално и световно равнище; отбелязва, че споделянето на данни носи важни ползи и за местните и регионалните органи и че осигуряването на достъп до държавни данни укрепва демокрацията и дава нови възможности за бизнес;

80.  подкрепя усилията на Комисията, заедно с усилията на изследователите от европейската промишленост и академичните среди, за разработване на публично-частното партньорство (ПЧП) за пазарната стойност на големите информационни масиви, в тясно взаимодействие с договорните ПЧП в областта на ВИТ, които насърчават изграждането на общност около данните и ВИТ и създават почвата за процъфтяваща основана на данните икономика в ЕС; подкрепя ПЧП в областта на киберсигурността, което поощрява сътрудничеството между публичните и частните участници на ранен етап от процеса на научни изследвания и иновации, с цел получаване на достъп до иновативни и надеждни европейски решения;

81.  подчертава, че Комисията следва да работи в тясно взаимодействие и на възможно най-ранен етап с партньорите от промишлеността, по-специално с МСП и стартиращите предприятия, за да се гарантира, че изискванията на предприятията и промишлеността са отразени и включени по подходящ начин на по-късния етап на инициативата;

82.  насърчава публичните администрации да обръщат внимание на въпроса за безопасни, надеждни и сигурни компютърни услуги в облак, като осигуряват ясна правна рамка и полагат допълнителни усилия за разработване на схеми за сертифициране, специфични за услугите в облак; отбелязва, че предприятията и потребителите трябва да се чувстват сигурни, когато внедряват нови технологии;

83.  счита, че публичните администрации следва да имат свободно достъпни публични държавни данни по подразбиране; настоятелно призовава да бъде постигнат напредък по отношение на определянето на степента и скоростта на предоставяне на информация под формата на свободно достъпни данни, на определянето на ключови набори от данни, които трябва да бъдат предоставяни, и на насърчаването на повторното използване на свободно достъпните данни в отворен формат;

84.  отбелязва, че главозамайващият растеж на цифровите технологии е ключов фактор за генериране на огромни потоци от необработени данни в средата на компютърните услуги в облак и че това огромно събиране на потоци от необработени данни в системите на големите информационни масиви увеличава изчислителната сложност и потреблението на ресурси в работещите в облак системи за извличане на данни; освен това отбелязва, че концепцията за споделяне на данни въз основа на модели дава възможност за локална обработка на данните в близост до източниците на данни и превръща потоците от необработени данни в осъществими модели на знания; изтъква, че тези модели на знания имат двойна полза от наличието на локални модели на знания – за предприемане на незабавни действия и за основано на участие споделяне на данни в средата на компютърни услуги в облак;

85.  подкрепя заключенията на Съвета от май 2016 г. относно прехода към система на отворена наука и по-специално заключението, че основният принцип за оптимално повторно използване на научноизследователските данни следва да бъде „възможно най-отворен, но затворен при необходимост“;

Извличане на информация от текст и данни

86.  подчертава, че пълната достъпност на публичните данни в рамките на Европейския облак за отворена наука (EOSC) няма да бъде достатъчна, за да бъдат отстранени всички пречки пред научните изследвания, основани на данни;

87.  отбелязва, че инициативата трябва да бъде допълнена със съвременна рамка за авторското право, което следва да даде възможност за премахване на разпокъсаността и отсъствието на оперативна съвместимост от европейския процес на научни изследвания въз основа на данни;

88.  счита, че инициативата следва да запази баланса между правата на изследователите, притежателите на права и другите участници в научната сфера, при пълно и гарантирано зачитане на правата на авторите и издателите, като същевременно се подкрепят иновативните научни изследвания в Европа;

89.  счита, че научноизследователските данни могат да бъдат споделяни в рамките на Европейския облак за отворена наука (EOSC), без да се засягат авторските права, притежавани от изследователи или научноизследователски институции, чрез създаването на модели за лицензиране, където това е необходимо; счита, че най-добрите практики в този контекст са установени в рамките на пилотния проект за свободен достъп до научноизследователски данни по „Хоризонт 2020“;

90.  счита, че Директивата за базите данни, която трябва да бъде преразгледана, ограничава използването на данни без доказателства за създаване на добавена икономическа или научна стойност;

Защита на данните, основните права и сигурността на данните

91.  настойчиво призовава Комисията да предприеме действия за насърчаване на допълнително хармонизиране на законите в държавите членки, с цел да се избегне правно объркване и фрагментиране и да се гарантира прозрачност на цифровия единен пазар;

92.  счита, че Европейският съюз има водеща роля в защитата на неприкосновеността на личния живот, и се застъпва за прилагането на високо равнище на защита на данните в целия свят;

93.  подчертава, че е необходимо да бъде предприет координиран подход за защита на данните от страна на органите, политиците и предприятията, в полза на организациите в този преход чрез осигуряване на инструментариуми за съответствие, единно тълкуване и прилагане на задълженията , както и чрез повишаване на осведомеността за най-важните въпроси за гражданите и предприятията;

94.  подчертава, че ЕС е световен вносител и износител на цифрови услуги и има нужда от силни компютърни услуги в облак и икономика, основана на данни, за да бъде конкурентоспособен; призовава Комисията да поеме водеща роля в усилията за създаване на единни, световно приети стандарти за защита на личните данни;

95.  счита, че световните потоци от данни са от жизненоважно значение за международната търговия и икономическия растеж и че инициативата на Комисията за свободното движение на данни следва да даде възможност на дружествата, които извършват дейност в Европа и по-специално в нарастващия сектор на изчисленията в облак, да бъдат в предните редици на световната надпревара за иновации; подчертава, че инициативата следва също така да се стреми да премахне всички произволни ограничения относно това къде дружествата следва да разполагат инфраструктурата или да съхраняват данните, тъй като те ще възпрепятстват развитието на европейската икономика;

96.  счита, че настоящото законодателство на ЕС за защита на данните, по-специално наскоро приетите Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 – ОРЗД) и Директива относно защитата на данните за целите на правоприлагането (Директива (ЕС) 2016/680)(10), предлага солидни гаранции за защитата на личните данни, включително данните, събирани, обобщени и използвани под псевдоним за целите на научни изследвания, и чувствителните данни за здравословното състояние, наред с конкретни условия за тяхното публикуване и разкриване, правото на субектите на данните да се противопоставят на последващата им обработка и правилата за достъп на органите по правоприлагане в контекста на разследването на престъпления; призовава Комисията да вземе предвид тези гаранции при разработването на Европейския облак за отворена наука и при прилагането на правилата, уреждащи достъпа до данните, съхранявани в него; признава, че хармонизираният подход към изпълнението на ОРЗД, включващ насоки, набори от инструменти за съответствие и кампании за повишаване на осведомеността на гражданите, изследователите и предприятията, е от решаващо значение, особено при разработването на Европейския облак за отворена наука и улесняването на сътрудничеството в областта на изследванията, включително чрез високопроизводителни изчислителни технологии;

97.  счита, че свободният поток на данни е от полза за цифровата икономика и развитието на науката и изследванията; подчертава, че инициативата на Комисията за свободния поток на данни следва да даде възможност на бележещия ръст европейски сектор на компютърните услуги в облак да бъде в челните редици на световната надпревара за иновации, включително за научни и иновативни цели; припомня, че всяко предаване на лични данни до инфраструктура за услуги в облак или други получатели, намиращи се извън Съюза, следва да е в съответствие с правилата за предаване, предвидени в ОРЗД, и че инициативата на Комисията за свободния поток на данни следва да е в съответствие с тези разпоредби; подчертава, че инициативата следва да е насочена също така към намаляване на ограниченията за това къде дружествата следва да установяват инфраструктурата или да съхраняват данните, тъй като тези ограничения ще спъват развитието на икономиката на Европа и ще пречат на учените да използват пълния потенциал на науката, основана на данните; в същото време ограниченията в съответствие със законодателството относно защитата на данните следва да се запазят, за да се предотвратят възможни бъдещи злоупотреби във връзка с Европейския облак за отворена наука;

98.  изразява твърдо убеждение, че Съюзът следва да бъде в челните редици, що се отнася до сигурността и защитата на личните данни, включително на чувствителни данни, и следва да се застъпва за високо равнище на защита и сигурност на данните в световен план; счита, че рамката на ЕС за защита на данните, заедно с една приобщаваща стратегия за киберсигурност, която ще гарантира надеждна инфраструктура за данните, защитена от загуби на данни, проникване или атаки, може да се превърне в конкурентно предимство за европейските дружества по отношение на неприкосновеността; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че EOSC ще спомага за съхраняването на научната независимост и обективност на изследванията, както и за защита на работата на научната общност в рамките на Съюза;

99.  призовава Комисията да гарантира, че опасенията по отношение на основните права, неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, правата върху интелектуалната собственост и чувствителната информация се обработват в строго съответствие с ОРЗД и Директивата за защита на данните; изтъква, че заплахите срещу сигурността на инфраструктурата „в облак“ придобиват все по-международен, неясен и сложен характер, спъват нейното по-интензивно използване и изискват европейско сътрудничество; настоятелно призовава Комисията и националните органи на държавите членки, в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), да си сътрудничат при създаването на сигурна и надеждна цифрова инфраструктура и да осигуряват високи равнища на сигурност в киберпространството в съответствие с Директивата за мрежова и информационна сигурност;

100.  призовава Комисията да гарантира, че тази инициатива е подходяща за случая, отворена към външния свят, адекватна спрямо бъдещето и технологично неутрална, и изтъква, че Комисията и държавите членки трябва да заемат водеща роля на пазара и в самия сектор на изчисленията в облак, за да отговорят по най-добрия начин на настоящите и бъдещите изисквания на сектора и да дадат тласък на иновациите в технологиите, основани на услуги в облак;

101.  отбелязва потенциала на големите информационни масиви за насърчаване на технологичните иновации и за изграждане на основана на знанието икономика; отбелязва, че намаляването на пречките пред споделянето на знания ще даде тласък на конкурентоспособността на предприятията и ще бъде от полза и за местните и регионалните органи; подчертава колко важно е да бъде улеснена преносимостта на данните;

102.  призовава Комисията и държавите членки да работят с ръководени от сектора инициативи за определяне на стандарти, за да се гарантира, че единният пазар ще остане достъпен за трети държави и ще реагира на технологичното развитие, като избягва пречките, които възпрепятстват иновациите и конкурентоспособността в Европа; отбелязва, че определянето на стандарти за сигурността на данните и неприкосновеността на личния живот е тясно свързано с въпроса за юрисдикцията и че националните органи трябва да играят ключова роля;

103.  подчертава, че трябва да се обръща внимание на съществуващите инициативи, за да се избегне дублиране, което би могло да възпрепятства достъпността, конкуренцията и растежа, както и че диктуваните от пазара общоевропейски стандарти за споделяне на данни трябва да бъдат в съответствие с международните стандарти;

104.  подчертава нуждата да се открие равновесие между основателните опасения за защитата на данните и необходимостта да се подсигури незасегнатото „свободно движение на данни“; призовава съществуващите правила за защита на данните да се спазват в отворения пазар на големите информационни масиви;

105.  подкрепя предложението научноизследователските данни със свободен достъп да бъдат вариант по подразбиране за новите проекти в рамките на програма „Хоризонт 2020“, тъй като публично финансираните научноизследователски данни са обществено благо, генерират се в обществен интерес и следва да са свободно достъпни с възможно най-малко ограничения, налагани по навременен и отговорен начин;

106.  отбелязва, че Европейската инициатива за компютърни услуги в облак е съсредоточена върху потенциално чувствителните сектори на научноизследователската и развойната дейност и електронните портали на правителствата; отново заявява, че въпросът за сигурността в киберпространството за компютърни услуги в облак може да бъде решен най-добре в рамките на Директивата за мрежова и информационна сигурност;

107.  отбелязва колко важно е да бъде улеснена оперативната съвместимост между различните видове оборудване в рамките на мрежите, като се дават гаранции за сигурност и се насърчават веригите за доставка на компоненти, които са важни за търговската реализация на технологиите;

108.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2010)0133.

(2)

ОВ L 318, 4.12.2015 г., стр. 1.

(3)

OВ L 175, 27.6.2013 г, стр. 1.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0089.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0009.

(6)

Приети текстове, P7_TA(2014)0032.

(7)

Приети текстове, P7_TA(2013)0535.

(8)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (29.11.2016)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак

(2016/2145(INI))

Докладчик по становище: Ева Паунова

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства създадената от Комисията Европейска инициатива за компютърни услуги в облак като част от изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар (ЦЕП) и пакета за цифровизация на европейската промишленост, като по този начин се насърчава растежът на европейската цифрова икономика и се допринася за конкурентоспособността на предприятията и услугите в ЕС и се засилва глобалната пазарна позиция на ЕС; призовава Комисията да гарантира чрез ясно определени мерки, че тази инициатива е годна за целта, открита към външния свят, пригодна към бъдещите изисквания и не създава прекомерни или неоправдани пречки;

2.  приветства подхода на отворена наука и неговата роля за изграждането на европейска икономика, основана на знанието, и за допълнително стимулиране на качеството на научните изследвания и тяхното развитие в Европейския съюз; подчертава, че понастоящем стойността на събраните научни данни не се използва оптимално от промишлеността, особено от МСП, поради отсъствието на свободно трансгранично движение на данни и достъп до единна платформа или портал, и отбелязва, че Комисията се стреми да направи всички научни данни, генерирани от програма „Хоризонт 2020“, свободно достъпни по подразбиране;

3.  подкрепя Европейския облак за отворена наука като част от Европейската инициатива за компютърни услуги в облак, която ще доведе до създаването на виртуална среда, в която учени и специалисти от всички региони могат да съхраняват, споделят, управляват, анализират и използват повторно данните от извършваните от тях научни изследвания, включително публично финансирани научноизследователски данни, в различните дисциплини и в трансграничен план, като по този начин се спомага за премахването на разпокъсаността на единния пазар; настоятелно призовава Комисията да прилага цялостен подход към отворената наука, който да е приобщаващ спрямо общността на отворената наука и независимите учени, да дава по-голяма яснота относно определенията, използвани в съобщението, и по-конкретно да създаде ясно разграничение между Европейската инициатива за компютърни услуги в облак и Европейския облак за отворена наука, и съответно да актуализира законодателството за улесняване на повторното използване на резултатите от научните изследвания;

4.  подкрепя намерението на Комисията да премахне съществуващите пречки, по- точно пречките от техническо и правно естество, пред свободното движение на данни и услуги за пренос на данни и несъразмерните изисквания за локализиране на данни и да насърчава оперативната съвместимост на данните чрез свързване на европейската инициатива за компютърни услуги в облак с инициативата за свободното движение на данни; счита, че за постигането на цифрово общество свободното движение на данни трябва да се разглежда като петата свобода в рамките на единния пазар; отбелязва, че наличието на ясна правна рамка, на достатъчни умения и ресурси, свързани с управлението на големите информационни масиви, както и признаването на съответните професионални квалификации са предпоставки за разгръщането на пълния потенциал на компютърните услуги в облак; настоятелно призовава Комисията да се ангажира със заинтересованите страни, по-специално с промишлеността, при идентифицирането на големите информационни масиви и възможностите за обучение за кодиране, също в обхвата на Програмата за нови умения, и да създава стимули за заинтересованите страни, по-специално за МСП и новосъздадените предприятия, така че те да използват, отварят и споделят данни в рамките на единния пазар;

5.  призовава Комисията да гарантира, че опасенията по отношение на основните права, неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, правата върху интелектуалната собственост и чувствителната информация се обработват в строго съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и директивата за защита на данните; изтъква, че заплахите срещу сигурността на инфраструктурата „в облак“ придобиват все по-международен, неясен и сложен характер, спъват нейното по-интензивно използване и изискват европейско сътрудничество; настоятелно призовава Комисията и националните органи на държавите членки, в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), да си сътрудничат при създаването на сигурна и надеждна цифрова инфраструктура и да осигуряват високи равнища на сигурност в киберпространството в съответствие с Директивата за мрежова и информационна сигурност;

6.  припомня положителните резултати, постигнати от съществуващите общоевропейски структури, и свободно достъпните данни, които са на разположение в националните обекти за съхраняване на данни; признава, че все още има много пречки в единния пазар, които възпрепятстват пълното разгръщане на тази инициатива; призовава Комисията и държавите членки да проучат потенциала на вече наличните данни и да осигурят съгласувана стратегия за свободно достъпните данни и възможност за повторно използване на тези данни във всички държави членки; отбелязва, че Комисията и държавите членки трябва да проучат необходимостта от по-нататъшни инвестиции в трансгранична физическа инфраструктура със специален акцент върху комбинирането на високопроизводителни изчислителни технологии, високоскоростни широколентови мрежи и съхраняване на масиви от данни, за да се постигне една процъфтяваща основана на данни европейска икономика; призовава Комисията да анализира глобалните партньорства в рамките на промишлеността и други международни партньорства по този въпрос;

7.  подчертава колко важно е Европейската инициатива за компютърни услуги в облак да се основава на градивните елементи на Механизма за свързване на Европа, по-специално електронната идентификация и електронния подпис, за да се засили доверието на потребителите в сигурните, оперативно съвместими и непрекъснати електронни комуникации в цяла Европа;

8.  признава, че стандартите следва да отговарят на доказана необходимост, изразена от промишлеността и други заинтересовани страни; подчертава, че е от съществено значение да се разработят и договорят общи високи стандарти, за да се осигури достъп до ефикасно използване и споделяне на данни и извън рамките на отделните дисциплини, институции и националните граници; призовава Комисията да установи най-добрите схеми за сертифициране във всички държави членки, където е уместно, и да определи приложим за цяла Европа набор от стандарти, насочени към търсенето, с участието на съответните заинтересовани страни, с цел улесняване на обмена на данни и на основата на отворени и глобални стандарти в случаите, когато това е оправдано; подчертава, че предприетите действия по отношение на Европейската инициатива за компютърни услуги в облак трябва да гарантират, че са отразени потребностите на единния пазар и че той остава достъпен в световен и съответства на технологичното развитие;

9.  подчертава, че понастоящем едва 12 % от финансирането, предоставяно в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), са насочени към действия в сферата на цифровите технологии; настоятелно призовава Комисията да представи целенасочени мерки, които биха могли да повишат действително участието на ЕФСИ в проекти, свързани с цифровия единен пазар, включително инициативи за обмен на данни, цифрова достъпност, инфраструктура и цифрова свързаност в цяла Европа, и да насочва повече ресурси за насърчаване на европейските научни изследвания, развойна дейност и иновации, включително, наред с другото, в областта на технологиите за подобряване на неприкосновеността и сигурността с отворен код; счита, че тази инициатива следва да бъде разработена при взаимодействие с други програми по „Хоризонт 2020“, включително за частни компютърни услуги в облак и услугите за електронно управление;

10.  отбелязва недостатъчното представителство на ключови заинтересовани страни в обсъжданията и в широкомащабни пилотни проекти; счита, че активното участие на заинтересованите страни от публичния и частния сектор и гражданското общество на местно, регионално, национално и европейско равнище трябва да бъде предварително условие за ефективния обмен на информация, като едновременно с това се избягва прекомерната административна тежест; подчертава, че Европейската инициатива за компютърни услуги в облак следва да отговаря на нуждите не само на научната общност, но и на промишлеността, в това число МСП и новосъздадените предприятия, публичната администрация и потребителите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Anna Hedh, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Theodoros Zagorakis

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Bill Etheridge, Andrey Kovatchev


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (14.12.2016)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак

(2016/2145(INI))

Докладчик по становище: Михал Бони

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че сътрудничеството между европейските учени, използването и обмена на данни, винаги в съгласие с органите за защита на данните, и използването на нови технологични решения, включително изчисленията в облак и цифровизацията на европейската наука, са ключови за развитието на цифровия единен пазар; като има предвид, че Европейският облак за отворена наука ще има положително въздействие върху научното развитие в Европа; като има още предвид, че той трябва да бъде разработен и използван, като се спазват надлежно основните права, залегнали в Хартата на основните права;

1.  подчертава, че Европейският облак за отворена наука трябва да бъде разработван, като се спазват надлежно основните права, залегнали в Хартата на основните права, особено правата за защита на данните, неприкосновеност на личния живот, свобода и сигурност, и че трябва да се съблюдават принципите на неприкосновеност на личния живот още при проектирането и по подразбиране, както и принципите на пропорционалност, необходимост, свеждане на данните до минимум и ограничаване в рамките на целта; признава, че прилагането на допълнителни гаранции, като например използване на данни под псевдоним, анонимизация или криптография, включително криптиране, може да намали рисковете и да увеличи защитата на засегнатите субекти на лични данни, когато тези данни се използват в приложения за големи информационни масиви и изчисления в облак; припомня, че анонимизацията на данни е необратим процес и призовава Комисията да изготви насоки за начина на нейното осъществяване; припомня нуждата от специална защита на чувствителните данни в съответствие със съществуващото законодателство; подчертава, че за доверието на потребителите в Европейската инициатива за компютърни услуги в облак са необходими горепосочените принципи заедно с високи стандарти за качество, надеждност и поверителност;

2.  подчертава, че използването на отворени стандарти, безплатен софтуер и софтуер със свободен код е особено важно, за да се гарантира необходимата прозрачност по отношение на фактическия начин, по който се защитават личните и други чувствителни видове данни;

3.  счита, че настоящото законодателство на ЕС за защита на данните – особено наскоро приетите Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 –– ОРЗД)(1) и Директива относно защитата на данните за целите на правоприлагането (Директива (ЕС) 2016/680)(2) – предлага солидни гаранции за защитата на личните данни, включително данните, събирани, обобщени и използвани под псевдоним за целите на научни изследвания, и чувствителните данни за здравословното състояние, заедно с конкретни условия за тяхното публикуване и разкриване, правото на субектите на данните да се противопоставят на последващата им обработка и правилата за достъп на органите по правоприлагане в контекста на разследването на престъпления; призовава Комисията да вземе предвид тези гаранции при разработването на Европейския облак за отворена наука и при прилагането на правилата, уреждащи достъпа до данните, съхранявани в него; признава, че хармонизираният подход към изпълнението на ОРЗД, включващ насоки, набори от инструменти за съответствие и кампании за повишаване на осведомеността на гражданите, изследователите и предприятията, е от решаващо значение, особено при разработването на Европейския облак за отворена наука и улесняването на сътрудничеството в областта на изследванията, включително чрез високопроизводителни изчислителни технологии;

4.  счита, че свободният поток на данни е от полза за цифровата икономика и развитието на науката и изследванията; подчертава, че инициативата на Комисията за свободния поток на данни следва да даде възможност на бележещия ръст европейски сектор на изчисленията в облак да бъде в челните редици на световната надпревара за иновации, включително за научни и иновативни цели; припомня, че всяко предаване на лични данни до инфраструктура за услуги в облак или други получатели, намиращи се извън Съюза, следва да е в съответствие с правилата за предаване, предвидени в ОРЗД, и че инициативата на Комисията за свободния поток на данни следва да е в съответствие с тези разпоредби; подчертава, че инициативата следва да е насочена също така към намаляване на ограниченията за това къде дружествата следва да установяват инфраструктурата или да съхраняват данните, тъй като тези ограничения ще спъват развитието на икономиката на Европа и ще пречат на учените да използват пълния потенциал на науката, основана на данните; в същото време ограниченията в съответствие със законодателството относно защитата на данните следва да се запазят, за да се предотвратят възможни бъдещи злоупотреби относно Европейския облак за отворена наука;

5.  подчертава, че научната общност се нуждае от подсигурена, безопасна и висококапацитетна инфраструктура с отворен код, за да напредват изследванията и да се предотвратяват евентуални пробиви в сигурността, компютърни атаки или злоупотреба с лични данни, особено когато се събират, съхраняват и обработват големи количества данни; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят и стимулират разработването на необходимите технологии, включително криптографски, като се отчита подходът на сигурност още при проектирането; подкрепя усилията на Комисията за укрепване на сътрудничеството между обществените органи, европейската промишленост, включително МСП и стартиращите предприятия, изследователите и академичната общност в областта на големите информационни масиви и киберсигурността от ранните етапи на процеса на изследвания и иновации, за да се даде възможност за създаване на иновативни и надеждни европейски решения и пазарни възможности, при същевременното гарантиране на подходящо равнище на сигурност;

6.  настоятелно призовава Комисията да гарантира солидно и жизнеспособно развитие на възможно най-мощните системи за криптиране, които да са неподатливи на пробив, дори от враждебно настроени чуждестранни извършители, и които ще защитават, ако е необходимо, работата на научната общност в рамките на ЕС;

7.  изразява твърдо убеждение, че Съюзът следва да бъде в челните редици, що се отнася до сигурността и защитата на личните данни, включително на чувствителни данни, и следва да се застъпва за високо равнище на защита и сигурност на данните в световен план; счита, че рамката на ЕС за защита на данните, заедно с една приобщаваща стратегия за киберсигурност, която ще гарантира надеждна инфраструктура за данните, защитена от загуби на данни, проникване или атаки, може да се превърне в конкурентно предимство за европейските дружества по отношение на неприкосновеността; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че европейските услуги в облак ще съхранят научната независимост и обективност на изследванията, както и ще защитават работата на научната общност в рамките на Съюза.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García

(1)

OВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 1.

(2)

OВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 89.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Herbert Reul, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Michał Boni, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Svetoslav Hristov Malinov, Marisa Matias, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Anne Sander, Maria Spyraki, Anneleen Van Bossuyt, Cora van Nieuwenhuizen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Florent Marcellesi, Georgi Pirinski, Ernest Urtasun

Правна информация - Политика за поверителност