Процедура : 2016/0202(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0007/2017

Внесени текстове :

A8-0007/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0034

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 657kWORD 53k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11018/2016),

–  като взе предвид Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства (11019/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0391/2016),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4, и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0007/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Подписано от 32 страни и влязло в сила през 1980 г., Споразумението за търговията с въздухоплавателни средства (ATCA) премахва вносните мита за всички въздухоплавателни средства, различни от военни въздухоплавателни средства, както и за всички останали продукти, обхванати от споразумението — граждански въздухоплавателни средства, всички компоненти и монтажни възли на граждански въздухоплавателни средства, както и полетни симулатори.

Споразумението съдържа приложение („Приложение относно продуктовия обхват“), в което се изброяват продуктите, ползващи се с освобождаване от мита. Продуктите в приложението са класирани в съответствие с техните тарифни позиции съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките („Хармонизираната система“), изготвена от Световната митническа организация.

След приемането на ATCA бяха приети различни версии на Хармонизираната система, по-специално през 2007 г. с нова версия на Хармонизираната система. Поради тази причина, през ноември 2015 г. Комитетът по граждански въздухоплавателни средства прие протокол за изменение на това приложение към Споразумението, така че да се транспонират промените, въведени във версията на Хармонизираната система от 2007 г.

Протоколът обхваща въпроси, които са част от общата търговска политика, като изменението се отнася до техническо актуализиране на международно споразумение. Правното основание за настоящото решение е член 218, параграф 6, буква а), който предвижда одобрението на Европейския парламент.

Докладчикът се обявява в полза на одобряването на предложения Протокол за изменение на приложението към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението относно продуктовия обхват към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства

Позовавания

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

28.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

24.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea

Дата на внасяне

26.1.2017

Правна информация - Политика за поверителност