Postup : 2016/0202(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0007/2017

Předložené texty :

A8-0007/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.6

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0034

DOPORUČENÍ     ***
PDF 501kWORD 52k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, jménem Evropské unie

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, jménem Evropské unie

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11018/2016),

–  s ohledem na Protokol (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly (11019/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0391/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odstavce 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0007/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o obchodování s civilními letadly (ATCA), která byla podepsána 32 smluvními stranami a vstoupila v platnost v roce 1980, odstraňuje dovozní cla na všechna letadla kromě vojenských letadel, jakož i na všechny ostatní výrobky, na něž se tato dohoda vztahuje – civilní letadla, veškeré komponenty a podsestavy civilních letadel a letové simulátory.

Součástí dohody je příloha obsahující seznam výrobků, kterým musí být přiznáno bezcelní zacházení. Výrobky uvedené v příloze jsou klasifikovány podle svých příslušných celních položek v rámci harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží („harmonizovaný systém“), který vypracovala Světová celní organizace.

Od přijetí dohody ATCA byly přijaty různé verze harmonizovaného systému, zejména jeho nová verze z roku 2007. V listopadu 2015 proto výbor pro obchodování s civilními letadly přijal protokol, kterým se mění tato příloha dohody za účelem provedení změn, jež byly zavedeny ve verzi harmonizovaného systému z roku 2007.

Protokol se týká záležitostí, které spadají do oblasti společné obchodní politiky, a změna se týká technické aktualizace mezinárodní dohody. Právním základem pro toto rozhodnutí je čl. 218 odst. 6 písm. a), který vyžaduje souhlas Evropského parlamentu.

Zpravodajka se vyslovuje pro schválení navrhovaného Protokolu, kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující seznam výrobků.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující seznam výrobků, jménem Evropské unie

Referenční údaje

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

28.9.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

29.11.2016

 

 

 

Datum přijetí

24.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Agea

Datum předložení

26.1.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí