Procedure : 2016/0202(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0007/2017

Indgivne tekster :

A8-0007/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0034

HENSTILLING     ***
PDF 355kWORD 52k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen (2015) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen (2015) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11018/2016),

–  der henviser til protokol (2015) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer (11019/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0391/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0007/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


KORT BEGRUNDELSE

Aftalen om handel med civile luftfartøjer (ATCA), som er undertegnet af 32 parter, og som trådte i kraft i 1980, fjerner importtold på alle andre fartøjer end militære luftfartøjer samt på alle andre varer, der er omfattet af aftalen – civile luftfartøjer, alle komponenter og delkomponenter hertil og flysimulatorer.

Aftalen indeholder et bilag ("bilaget om produktdækning"), som indeholder en liste over de varer, der skal indrømmes toldfri behandling. Varerne i bilaget er klassificeret i henhold til deres respektive toldpositioner i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem ("det harmoniserede system"), der er udarbejdet af Verdenstoldorganisationen.

Siden vedtagelsen af ATCA er der vedtaget forskellige udgaver af det harmoniserede system, navnlig i 2007, hvor der blev vedtaget en ny udgave af det harmoniserede system. Komitéen for Handel med Civile Luftfarttøjer vedtog derfor i november 2015 en protokol om ændring af dette bilag til aftalen med henblik på at gennemføre de ændringer, der blev indført i 2007-udgaven af det harmoniserede system.

Protokollen omfatter spørgsmål, som hører under den fælles handelspolitik, og ændringen vedrører en teknisk opdatering af en international aftale. Retsgrundlaget for denne afgørelse er artikel 218, stk. 6, litra a), som fastsætter, at Europa-Parlamentet skal give sin godkendelse.

Ordføreren går ind for at godkende den foreslåede protokol om ændring af bilaget om produktdækning til aftalen om handel med civile luftfartøjer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokol (2015) om ændring af bilaget om produktdækning til aftalen om handel med civile luftfartøjer

Referencer

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

28.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

29.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Agea

Dato for indgivelse

26.1.2017

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik