Διαδικασία : 2016/0202(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0007/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0007/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0034

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 647kWORD 53k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11018/2016),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (11019/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0391/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0007/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υπογραφείσα από 32 μέρη και τεθείσα σε ισχύ το 1980, η συμφωνία καταργεί τους εισαγωγικούς δασμούς για όλα τα αεροσκάφη πλην των στρατιωτικών, καθώς και για όλα τα άλλα προϊόντα που καλύπτονται απ’ αυτήν, και ειδικότερα για τους κινητήρες πολιτικών αεροσκαφών, τα μέρη και τα εξαρτήματά τους, για όλα τα εξαρτήματα και τα υποσυστήματα πολιτικών αεροσκαφών, καθώς επίσης για τους προσομοιωτές πτήσης, τα μέρη και τα εξαρτήματά τους.

Η συμφωνία περιέχει ένα παράρτημα («Παράρτημα καλυπτόμενων προϊόντων»), το οποίο απαριθμεί τα προϊόντα που τυγχάνουν μεταχείρισης αφορολόγητων ειδών. Προϊόντα στο παράρτημα κατατάσσονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες δασμολογικές κλάσεις τους στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης (το «εναρμονισμένο σύστημα»), που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων.

Μετά την έγκριση του ATCA, έχουν υιοθετηθεί διαφορετικές εκδοχές του εναρμονισμένου συστήματος, ιδίως το 2007 με μια νέα έκδοση του εναρμονισμένου συστήματος. Ως εκ τούτου, τον Νοέμβριο του 2015, η Επιτροπή Πολιτικών Αεροσκαφών ενέκρινε το πρωτόκολλο για την τροποποίηση του παρόντος παραρτήματος της συμφωνίας, προκειμένου να μεταφερθούν οι αλλαγές που επήλθαν στην εκδοχή του «εναρμονισμένου συστήματος» του 2007.

Το πρωτόκολλο καλύπτει θέματα που εμπίπτουν στην κοινή εμπορική πολιτική, ενώ η τροποποίηση αφορά τεχνική επικαιροποίηση διεθνούς συμφωνίας· η νομική βάση για την απόφαση αυτή είναι το άρθρο 218 (6) (α) το οποίο προβλέπει έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

H εισηγήτρια είναι υπέρ της έγκρισης του προτεινόμενου πρωτοκόλλου για την τροποποίηση του παραρτήματος των καλυπτομένων προϊόντων για το εμπόριο αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος καλυπτόμενων προϊόντων της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών

Έγγραφα αναφοράς

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

28.9.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea

Ημερομηνία κατάθεσης

26.1.2017

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου