SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta

26.1.2017 - (11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Menettely : 2016/0202(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0007/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0007/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11018/2016),

–  ottaa huomioon siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan (2015) (11019/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0391/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0007/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen (ATCA) on allekirjoittanut 32 sopimuskumppania, ja se tuli voimaan vuonna 1980. Sopimus poistaa tuontitullit kaikilta ilma-aluksilta sotilaslentokoneita lukuun ottamatta sekä kaikilta muilta sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilta tuotteilta, kuten siviili-ilma-aluksilta ja kaikilta siviili-ilma-alusten komponenteilta ja osakokoonpanoilta sekä lentosimulaattoreilta.

Sopimukseen sisältyy liite (”Kyseessä olevat tuotteet”), jossa luetellaan tuotteet, joille myönnetään tullittomuus. Liitteessä mainitut tuotteet on luokiteltu Maailman tullijärjestön laatiman harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän (”harmonoitu järjestelmä”) mukaisiin tullitariffinimikkeisiin.

ATCAn hyväksymisen jälkeen harmonoidusta järjestelmästä on hyväksytty uusia versioita, joista on mainittava erityisesti vuonna 2007 hyväksytty harmonoidun järjestelmän uusi versio. Näin ollen siviili-ilma-alusten komitea hyväksyi marraskuussa 2015 tämän ATCAn liitteen muuttamisesta pöytäkirjan, jolla sopimuksen liitteeseen siirrettiin harmonoidun järjestelmän vuoden 2007 versiossa tehdyt muutokset.

Pöytäkirjan kattamat kysymykset kuuluvat yhteisen kauppapolitiikan alaan, ja muutokset koskevat kansainvälisen sopimuksen teknistä päivitystä. Päätöksen oikeusperusta on 218 artiklan 6 kohdan a alakohta, jossa määrätään Euroopan parlamentin hyväksynnästä.

Esittelijä kannattaa ehdotetun pöytäkirjan hyväksymistä siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen käsittämiä tuotteita koskevan liitteen muuttamisesta.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen tuoteluetteloliitteen muuttamisesta

Viiteasiakirjat

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

28.9.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

6.10.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Agea

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.1.2017