Eljárás : 2016/0202(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0007/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0007/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/02/2017 - 7.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0034

AJÁNLÁS     ***
PDF 357kWORD 52k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás mellékletének módosításáról szóló, 2015. évi jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A vélemény előadója: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás mellékletének módosításáról szóló, 2015. évi jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11018/2016),

–  tekintettel a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás mellékletének módosításáról szóló, 2015. évi jegyzőkönyvre (11019/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8–0391/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0007/2017),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


RÖVID INDOKOLÁS

A 32 fél által aláírt és 1980-ban hatályba lépett, a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás megszünteti a behozatali vámokat minden légi jármű – a katonai légi járműveket kivéve –, valamint a megállapodás hatálya alá tartozó minden más termék esetében, különös tekintettel a polgári légi járművekre, azok alkatrészeire és alkotóelemeire, valamint a repülésszimulációs eszközökre.

A megállapodáshoz egy melléklet (a továbbiakban: termékkörről szóló melléklet) is tartozik, amely felsorolja azokat a termékeket, amelyek vámmentes elbánásban részesülnek. A mellékletben foglalt termékeket a Vámigazgatások Világszervezete által kidolgozott Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer (a továbbiakban: harmonizált rendszer) szerint a rájuk vonatkozó vámtarifaszám alapján sorolják be.

A polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás elfogadása óta a harmonizált rendszer több változatát is elfogadták, 2007-ben pedig a harmonizált rendszer egy új változatát. Ennélfogva 2015 novemberében a polgári légi járművekkel foglalkozó bizottság a megállapodás e mellékletét módosító jegyzőkönyvet fogadott el, hogy átültesse a harmonizált rendszer 2007. évi változatában bevezetett módosításokat.

Közös kereskedelempolitikai kérdések tartoznak a jegyzőkönyv hatálya alá, és a módosítás egy nemzetközi megállapodás technikai jellegű aktualizálását érinti; e határozat jogalapja a 218. cikk (6) bekezdésének a) pontja, amely előírja az Európai Parlament egyetértését.

Az előadó támogatja a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás termékkörről szóló mellékletének módosításáról szóló javasolt jegyzőkönyv jóváhagyását.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a polgári légi járművek kereskedelméről szóló megállapodás termékkörről szóló mellékletének módosításáról szóló, 2015. évi jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

28.9.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

6.10.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.11.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Agea

Benyújtás dátuma

26.1.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat