Pranešimas - A8-0007/2017Pranešimas
A8-0007/2017

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo (2015 m.), kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos priedas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

26.1.2017 - (11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Procedūra : 2016/0202(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0007/2017
Pateikti tekstai :
A8-0007/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo (2015 m.), kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos priedas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11018/2016),

–  atsižvelgdamas į Protokolą (2015 m.), kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos (11019/2016) priedas,

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0391/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 1 ir 4 straipsnius bei 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8–0007/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sutartimi dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, kurią pasirašė 32 šalys ir kuri įsigaliojo 1980 m., panaikinami importo muitai visiems orlaiviams, išskyrus karinius orlaivius, taip pat visoms kitoms prekėms, kurioms taikoma ši sutartis, t. y. civiliniams orlaiviams, visoms jų detalėms bei mazgams ir imituojamo skrydžio treniruokliams.

Sutarties priede („Prekių, kurioms taikoma Sutartis, priedas“) pateikiamas prekių, kurioms taikomas bemuitis režimas, sąrašas. Priede išvardytos prekės priskiriamos Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (toliau – Suderinta sistema), kurią parengė Pasaulio muitinių organizacija, atitinkamoms tarifų pozicijoms.

Priėmus Sutartį dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos (angl. ATCA) buvo priimtos kelios Suderintos sistemos versijos, visų pirma nauja 2007 m. Suderintos sistemos versija. Todėl 2015 m. lapkričio mėn. Civilinės aviacijos komitetas priėmė protokolą, iš dalies keičiantį šios Sutarties priedą, siekiant į priedą įrašyti pakeitimus, padarytus 2007 m. Suderintos sistemos versijoje.

Protokolas apima bendros prekybos politikos klausimus, o pakeitimas yra susijęs su techniniu tarptautinės sutarties atnaujinimu; šio sprendimo teisinis pagrindas yra 218 straipsnio 6 dalies a punktas, kuriame numatyta, kad reikia gauti Europos Parlamento pritarimą.

Pranešėja pritaria tam, kad būtų pritarta siūlomam protokolui, kuriuo iš dalies keičiamas Prekių, kurioms taikoma Sutartis dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, priedas.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo (2015 m.), kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos priedas, kuriame pateikiamas prekių sąrašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

28.9.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

29.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

24.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea

Pateikimo data

26.1.2017