Ziņojums - A8-0007/2017Ziņojums
A8-0007/2017

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu

26.1.2017 - (11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Procedūra : 2016/0202(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0007/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0007/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (11018/2016),

–  ņemot vērā Protokolu (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu (11019/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0391/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0007/2017),

1.  sniedz piekrišanu Protokola slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

ĪSS PAMATOJUMS

Līgums par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem (ATCA), ko parakstīja 32 puses un kas stājās spēkā 1980. gadā, atceļ ievedmuitas nodokļus visiem gaisa kuģiem, izņemot militāros gaisa kuģus, kā arī visiem pārējiem produktiem, uz kuriem attiecas līgums, — civilajiem gaisa kuģiem, visām civilo gaisa kuģu daļām un sastāvdaļām, kā arī lidojumu simulatoriem.

Līgumam ir pielikums (“Produktu saraksta pielikums”), kurā ir to produktu saraksts, kuriem piemēro muitas beznodokļu režīmu. Pielikumā uzskaitītie produkti ir klasificēti pēc to attiecīgajām tarifu pozīcijām saskaņā ar preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu („harmonizētā sistēma”), ko izstrādājusi Pasaules Muitas organizācija.

Kopš ATCA pieņemšanas ir pieņemtas dažādas harmonizētās sistēmas versijas, jo īpaši 2007. gada jaunā harmonizētās sistēmas versija. Tādēļ 2015. gada novembrī Civilās aviācijas gaisa kuģu tirdzniecības komiteja pieņēma protokolu, ar ko groza šo Līguma pielikumu, lai transponētu izmaiņas, kuras ieviestas harmonizētās sistēmas 2007. gada versijā.

Protokols attiecas uz jautājumiem, kas ietilpst kopējā tirdzniecības politikā, un grozījums attiecas uz tehnisku starptautiska nolīguma atjauninājumu. Šā lēmuma juridiskais pamats ir 218. panta 6. punkta a) apakšpunkts, kurā paredzēta Eiropas Parlamenta piekrišana.

Referente atbalsta to, lai tiktu apstiprināts ierosinātais protokols, ar ko groza produktu sarakstu Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumā.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu (2015), ar ko groza produktu sarakstu Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumā

Atsauces

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

28.9.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

6.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.11.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea

Iesniegšanas datums

26.1.2017