Procedure : 2016/0202(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0007/2017

Ingediende teksten :

A8-0007/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/02/2017 - 7.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0034

AANBEVELING     ***
PDF 352kWORD 52k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen wat de daaronder vallende producten betreft

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BEKNOPTE MOTIVERING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen wat de daaronder vallende producten betreft

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11018/2016),

–  gezien het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (11019/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0391/2016),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0007/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


BEKNOPTE MOTIVERING

Op grond van de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (ATCA), die door 32 partijen is ondertekend en in 1980 in werking is getreden, zijn de invoerrechten afgeschaft op alle niet-militaire luchtvaartuigen en op alle andere onder de Overeenkomst vallende producten - burgerluchtvaartuigen, alle onderdelen en geassembleerde delen van burgerluchtvaartuigen, en vluchtsimulators.

In een bijlage bij de Overeenkomst zijn de producten vermeld die met vrijdom van rechten worden toegelaten. De producten van de bijlage zijn ingedeeld overeenkomstig de respectieve tariefposten van het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (het "geharmoniseerd systeem") van de Werelddouaneorganisatie.

Sinds de aanneming van de ATCA zijn verschillende versies van het geharmoniseerd systeem aangenomen, in het bijzonder de nieuwe versie van het geharmoniseerd systeem van 2007. Om deze reden heeft het Comité voor de handel in burgerluchtvaartuigen in november 2015 een protocol aangenomen tot wijziging van deze bijlage bij de Overeenkomst, waarmee de wijzigingen van de versie van het geharmoniseerd systeem van 2007 in de bijlage zijn opgenomen.

Het Protocol betreft aangelegenheden die vallen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek en de wijziging betreft een technische aanpassing van een internationale overeenkomst. De rechtsgrond van dit besluit is artikel 218, lid 6, onder a), waarin wordt voorzien in de goedkeuring van het Europees Parlement.

De rapporteur is voorstander van de goedkeuring van het voorgestelde Protocol tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen wat de daaronder vallende producten betreft.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen wat de daaronder vallende producten betreft

Document- en procedurenummers

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

28.9.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

6.10.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.11.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

24.1.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Agea

Datum indiening

26.1.2017

Juridische mededeling - Privacybeleid