Procedura : 2016/0202(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0007/2017

Teksty złożone :

A8-0007/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/02/2017 - 7.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0034

ZALECENIE     ***
PDF 571kWORD 53k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik do porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik do porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11018/2016),

–  uwzględniając protokół (2015) zmieniający załącznik do porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi (11019/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0391/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0007/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Podpisane przez 32 strony porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi, które weszło w życie w 1980 r., znosi należności celne przywozowe na wszystkie statki powietrzne inne niż samoloty wojskowe oraz na wszystkie pozostałe produkty objęte porozumieniem – cywilne statki powietrzne, wszystkie komponenty i podzespoły cywilnych statków powietrznych oraz symulatory lotu.

Porozumienie to zawiera załącznik (dotyczący zakresu produktów), który wyszczególnia produkty objęte bezcłowym traktowaniem. Produkty wyszczególnione w załączniku sklasyfikowano według odnośnych pozycji taryfowych w ramach zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (systemu zharmonizowanego) opracowanego przez Światową Organizację Celną.

Od przyjęcia porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi przyjęto szereg wersji systemu zharmonizowanego, a w szczególności nową wersję tego systemu w 2007 r. W związku z tym w listopadzie 2015 r. komitet ds. cywilnych statków powietrznych przyjął protokół zmieniający ten załącznik do porozumienia, tak aby wdrożyć zmiany wprowadzone w wersji systemu zharmonizowanego z 2007 r.

Przedmiotowy protokół obejmuje zagadnienia wchodzące w zakres wspólnej polityki handlowej, a zmiana dotyczy aktualizacji technicznej międzynarodowego porozumienia. Podstawę prawną tej decyzji stanowi art. 218 ust. 6 lit. a), która przewiduje wydanie zgody przez Parlament Europejski.

Sprawozdawczyni opowiada się za zatwierdzeniem proponowanego protokołu zmieniającego załącznik do porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi dotyczący zakresu produktów.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący zakresu produktów do porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi

Odsyłacze

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

28.9.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.11.2016

 

 

 

Data przyjęcia

24.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea

Data złożenia

26.1.2017

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności