Procedură : 2016/0202(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0007/2017

Texte depuse :

A8-0007/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/02/2017 - 7.6

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0034

RECOMANDARE     ***
PDF 499kWORD 52k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (11018/2016),

–  având în vedere Protocolul (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile (11019/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0391/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0007/2017),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul privind comerțul cu aeronave civile (ACAC), care a fost semnat de 32 de părți și a intrat în vigoare în 1980, elimină taxele de import pentru toate aeronavele, cu excepția aeronavelor militare, precum și pentru celelalte produse acoperite de acord: aeronavele civile, toate componentele și subansamblurile acestora și simulatoarele de zbor.

Acordul conține o anexă („Anexa privind produsele vizate”) care enumeră produsele scutite de taxe vamale. Produsele din anexă sunt clasificate în conformitate cu pozițiile tarifare corespunzătoare în temeiul Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor („Sistemul armonizat”), elaborat de Organizația Mondială a Vămilor.

De la adoptarea acordului, au fost adoptate diferite versiuni ale Sistemului armonizat, în special cu ocazia revizuirii acestuia în 2007. Prin urmare, în noiembrie 2010, Comisia pentru aviație civilă a adoptat un protocol de modificare a acestei anexe la acord, în vederea transpunerii modificărilor introduse în versiunea din 2007 a Sistemului armonizat.

Protocolul vizează aspectele care intră sub incidența politicii comerciale comune, iar modificarea vizează o actualizare tehnică a unui acord internațional; temeiul juridic al acestei decizii este articolul 218 alineatul (6) litera (a), care prevede că este necesară aprobarea Parlamentului European.

Raportoarea se pronunță în favoarea aprobării propunerii de Protocol de modificare a anexei la ACAC privind produsele vizate.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei privind produsele vizate la Acordul privind comerțul cu aeronave civile

Referințe

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Data sesizării

28.9.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

6.10.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Examinare în comisie

29.11.2016

 

 

 

Data adoptării

24.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Agea

Data depunerii

26.1.2017

Aviz juridic - Politica de confidențialitate