Postopek : 2016/0202(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0007/2017

Predložena besedila :

A8-0007/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0034

PRIPOROČILO     ***
PDF 500kWORD 52k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola (2015) o spremembi Priloge k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola (2015) o spremembi Priloge k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11018/2016),

–  ob upoštevanju Protokola (2015) o spremembi Priloge k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva (11019/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(4) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0391/2016),

–  ob upoštevanju členov 99(1) in (4) ter 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0007/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o trgovini na področju civilnega letalstva (ATCA), ki ga je podpisalo 32 strank in je začel veljati leta 1980, odpravlja uvozne dajatve za vse zrakoplove razen vojaških, pa tudi za vse ostale proizvode, ki jih sporazum zajema – civilni zrakoplovi, vse komponente in podsklopi civilnih zrakoplovov ter simulatorji letenja.

Sporazum vsebuje Prilogo („Priloga o zajetih proizvodih“), v kateri je seznam proizvodov, ki bi morali biti oproščeni dajatve. Proizvodi iz Priloge k Sporazumu so razvrščeni v skladu z njihovimi tarifnimi številkami iz harmoniziranega sistema poimenovanj in šifrskih oznak blaga (v nadaljnjem besedilu: harmonizirani sistem), ki ga je pripravila Svetovna carinska organizacija.

Od uvedbe Sporazuma o trgovini na področju civilnega letalstva je bilo sprejetih več različic harmoniziranega sistema, med drugim tudi nova različica leta 2007. Odbor za trgovino je tako na področju civilnega letalstva novembra 2015 sprejel protokol o spremembi te Priloge k Sporazumu, da bi prenesel spremembe, uvedene z različico harmoniziranega sistema iz leta 2007.

Protokol zajema zadeve, ki spadajo v skupno trgovinsko politiko, sprememba pa se nanaša na tehnično posodobitev mednarodnega sporazuma; pravna podlaga tega sklepa je člen 218(6)(a), ki zahteva odobritev Evropskega parlamenta.

Poročevalka podpira odobritev predlaganega Protokola o spremembi Priloge o zajetih proizvodih k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva v imenu Evropske unije.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola (2015) o spremembi Priloge o zajetih proizvodih k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva v imenu Evropske unije

Referenčni dokumenti

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

28.9.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

29.11.2016

 

 

 

Datum sprejetja

24.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea

Datum predložitve

26.1.2017

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov